Page 1

  Vänsterpartiet  Budgetförslag   

   

       

       

Falu Kommun ​2018-2020     


Innehållsförteckning Inledning New public management…………………………………………... sid 3 Slopat interndebiteringssystem…………………………………..sid 4 Kommunfastigheter och IT………………………………………...sid 5 Kollektivavtal och avkastning kommunala bolag…………..sid 6 Löner och personalpolitik………………………………………….. sid 7 Friskvård lagt under personalkontoret……………………….. sid 7 Landsbygdsutveckling………………………………………………..sid 7 Omvårdnadsnämnden​. Införande av 6-timmars arbetsdag……………………………... sid 8 Äldreomsorg - en växande verksamhet……………………….. sid 9 Äldreomsorg - en rättighet………………………………………….sid 9 Barn & utbildningsnämnden Nya förskoleavdelningar……………………………………………. sid 10 Nattöppna förskolor…………………………………………………..sid 10 Arbetskläder förskolan - en kontinuerlig budgetpost……. sid 10 Ekonomisk förstärkning……………………………………………. sid 11 Löpande​ d ​ igitaliseringsinvesteringar​. En elev - En dator….. sid 11 Vänsterpartiets skolsatsningar och friskolorna……………. sid 12 Socialnämnden HVB………………………………………………………………………... sid 12 LSS…………………………………………………………………………..sid 13 LSS - en rättighet……………………………………………………... sid 13 Lagkrav kring arbetskläder………………………………………... sid 13 Socialnämndens uppdrag………………………………………….. sid 14 Kultur & fritidsnämnden Arvet efter skid-VM…………………………………………………...sid 15 Helgöppnad fritidsgårdar till 24:00……………………………. sid 15 Landsbygdsbiblioteken..……………………………………………. sid 16 Avgiftsfri kulturskola………………………………………………... sid 16 Simhall……………………………………………………………………..sid 17 Investeringar​………………………………………………………... sid 17 Vänsterpartiets budget i siffror​…………………………...sid 18

2


Inledning Vänsterpartiets budgetförslag har sin utgångspunkt från den budget som antogs i Kommunfullmäktige i november 2016. Det är utifrån denna budget som våra tillägg och omprioriteringar görs. Vänsterpartiet lägger alltså en helt fristående budget som inte tar hänsyn till majoritetens förslag. Det innebär att vi nedan kan komma att presentera satsningar som majoriteten också kommer anse vara av vikt, men det kommer även att framgå att Vänsterpartiet i många avseende genom vår budget erbjuda Falu kommuns invånare en mer framåtskridande och jämlik välfärd. Vänsterpartiet verkar för demokrati, jämställdhet, solidaritet och välfärd i ett samhälle som fungerar väl för alla. Vänsterpartiet är mot maktmissbruk och korruption, mot klassklyftor, segregation och rasism. Vi tar kampen för trygga arbeten och satsar för att få bort ungdomsarbetslösheten. Vänsterpartiet säger nej till privata vinster i välfärden och anser att varje skattekrona ska användas där den behövs bäst. Viktiga principer som genomsyrar hela vänsterpartiets budgetförslag är synen på avgifter. Falu kommuns medborgare är just det och inget annat. Bor och lever du i Falun är du inte en kund gentemot kommunen, du är en medborgare med rättigheter och skyldigheter. Din skyldighet är att betala skatt efter din förmåga och din rättighet är att ta del av den samhällsservice vi gemensamt i Falun finansierar. Av den anledningen är vi emot principen om avgifter, framförallt avgifter som riskerar att skapa klassklyftor och att medborgarens personliga ekonomiska förmåga ska kunna ha någon som helst inverkan på om de har möjlighet att ta del av sina rättigheter, det vill säga Välfärden.

New public management  Under 1980-talet växte starka krafter fram för att förändra styrningen av den offentliga sektorn. De nyliberala idéerna fick fäste i den svenska statsförvaltningen och spreds vidare till många kommuner. De handlade om att privat och offentlig sektor kan närma sig varandra. Offentliga förvaltningar skulle efterlikna 3 


näringslivets företag med egna resultatansvar på marknader med konkurrens. Målet var att minska den offentliga sektorns omfattning. Dessa metoder som är utvecklade för materiell produktion och försäljning används idag i kommunala verksamheter. Skolbarn och vårdtagare kallas ”kunder” för att inordnas i tankemönstren. Ett av den nyliberala ekonomins påfund är att enheter i den offentliga förvaltningen ska efterlikna marknadsekonomin och köpa och sälja tjänster inbördes på grundval av ”internprissättning” eller “interndebitering” som de flesta kallar det. Att sätta pris på de ”produkter” som enheterna i kommunen levererar till varandra sker mycket godtyckligt. I många fall har enheter inom en kommunal förvaltning en monopolställning i förhållande till sina beställare, som inte har möjligheter att välja annan leverantör. Det gäller till exempel den hyra ett kommunalt fastighetskontor sätter på skollokaler och andra lokaler i kommunens ägo. Kommunens personal ska ”leka affär” med varandra. Skola, vård, omsorg och infrastruktur är de centrala uppgifterna för en kommun. För att minska den offentliga sektorns åtaganden prioriterar alltför många kommuner ner skola, vård, omsorg, så att elevers kunskapsnivåer sjunker, vårdtagare får sämre vård, de sociala problemen ökar och arbetstillfällen för investeringar i byggnader och anläggningar uteblir. Detta är i linje med den nyliberala modellens idé att den offentliga sektorn ska reduceras. Nu har den nyliberala ekonomistyrningen i kommuner nått vägs ände. Vänsterpartiet vill motverka de systemfel, som uppstår, när nyliberala idéer om ekonomi tillämpas i offentlig förvaltning. Vänsterpartiet Falun vill att kommunen överger de nyliberala metoderna för styrning av ekonomin, som är hämtade från marknadsekonomi.

Slopat interndebiteringssystem  Vänsterpartiet anser att den interna affärsverksamheten i 4 


kommunen ska tas bort för skola, vård och omsorg som är verksamhetsområden för skolbarn, vårdtagare och andra medborgare. Vänsterpartiet vill att systemet med interndebitering mellan enheter upphör. Det är arbetskrävande och blir därmed onödigt dyrt. Att ta bort det systemet innebär en effektivisering för kommunen. Vänsterpartiet vill att kravet att varje enhet ska kunna bära sina egna kostnader tas bort för att istället nyttja metoder att bedöma varje enhets betydelse och nytta för kommunen och dess medborgare i ett helhetsperspektiv. Den ekonomiska styrningen av kommunens verksamheter ska i stället utgå från politiska beslut genom budgetramar. Kostnadsstyrning och kontinuerlig revision kontrollerar att ramarna hålls. Samarbete mellan kommunala verksamheter kan utföras i projektform inom bestämda ramar utan att kostnaderna för medverkan debiteras annan verksamhet.

Kommunfastigheter och IT-enheten  Både kommunfastigheter och IT-enheten har i Vänsterpartiets budget tilldelats egna ramar. Dessa har liksom övriga nämnder fått justerad budget utifrån att interndebiteringen upphör. Kommunfastigheter slutar t.ex. debitera sig själv för sin egen hyra och motsvarande för IT. Genom att fördela dessa verksamheters egna ramar att förhålla sig till, så kommer verksamheterna kunna arbeta mer konstruktivt långsiktigt. Som ett led i det långsiktiga arbetet har Vänsterpartiet också lyft bort de avkastningskrav som tidigare legat på förvaltningarna.

5


Interndebitering   Hyra & IT 

Kommunstyrelsen

-51,5 Mkr

Barn & utbildningsnämnden

-155,6 Mkr

Omvårdnadsnämnden

-77,5 Mkr

Socialnämnden

-47,5 Mkr

Miljö & samhällsbyggnadsn.

-6,9 Mkr

Kultur & fritidsnämnden

-35,9 Mkr

Ramväxling

Kommunfastigheter

+323,7 Mkr

IT-Kontoret

+51,2 Mkr

Att upphöra med köp- och säljsystemet medför stora besparingar i kommunens ekonomi.

Kollektivtrafiken och avkastningskrav Kommunala bolag Kollektivtrafiken har länge varit Falu kommuns mest oberäkneliga budgetpost. Avhängt att samtliga Dalakommuner inklusive Landstinget fattar beslut om skatteväxling och att låta det efter valet nybildade region Dalarna tar över ansvaret för driften av kollektivtrafiken, kommer kostnaderna att stabiliseras. Nivån för skatteväxlingen är klar, men vi vet ännu inte vilken effekt växlingen får på det statliga utjämningssystemet, vilket har gjort denna budgetpost oförutsägbar. Vi är medvetna om justeringar kommer att behöva göras. Det som i budgetjämförelsen ser ut underfinansiering, framförallt 2019 och 2020 ska inte tolkas som att vi planerar neddragningar i kollektivtrafiken utan att vi helt enkelt inväntar rätt beräkningar, vilka med sannolikhet kommer finnas tillhands inför revideringen av budget som görs i november. Redan under 2016 års budgetförslag kunde vi se att 2018 års 6 


totalbudget innebär en tillfällig kostnadsökning, som sedan under 2019 planas ut för att sedan 2020 följa en normal kostndasutvecklingskurva. Vi har därför valt att för 2018 begära sammantaget 19,5 miljoner i avkastningskrav från de kommunala bolagen. För 2019 13 miljoner och 2020 inget avkastningskrav alls.

Löner och personalpolitik  Vänsterpartiets delar upp arbetet med budgeten huvudsakligen i två budgetposter. Kostnader för planerad förändring och utveckling av verksamheterna budgeteras var för sig och kostnader för löneuppräkning särbudgeteras. Detta gör vi för att aldrig äventyra att verksamheternas kvalité och ekonomiska utrymme ska få krympa som en effekt av personalens avtalade löneökningar. Varje nämnd har därför fått en uppräkning i sin budget som helt täcker kostnaderna för löneuppräkningar enligt kollektivavatal.

Personalen kan med vänsterpartiets budget vara trygga i att en ökad lön aldrig innebär färre arbetskamrater.

Friskvård lagt under personalkontoret   Vänsterpartiet har omfördelat 900 tkr från soc, omvårdnad och skola till personalkontoret vad gäller friskvårdspengar. Dessa budgeteras för att även täcka friskvårdsomkostnader som ska kunna utföras på arbetstid.

Landsbygdsutveckling  Under stadsbyggnadskontoret har vi skapat en post för Landsbygdsutveckling med 2 Mkr fr.o.m. 2018. Budgeten är avsedd för att kunna finansiera enskilda investeringar på landsbygden för att stimulera verksamhet och näring på landsbygden.

7


Omvårdnadsnämnden Ökad budget utifrån 2017 års nivå    2018 2019 2020

+ 65,9 Mkr + 83,8 Mkr + 91,3 Mkr

I och med slopat interndebiteringssystem är dessa summor endast avsedda för personal och verksamhetskostnader. – Inga hyror eller internköp

  Införande av 6-timmars arbetsdag  Omvårdnadsförvaltningen är den förvaltning som har störst utmaning i att komma tillrätta med ökade sjukskrivningstal, som till stor del är en effekt av försämrad arbetsmiljö genom ökad arbetsbelastning. Vänsterpartiet ser behovet och nyttan av att teckna en arbetstidsförkortning till 6 timmar per dag eller 30 timmar i veckan med bibehållen lön. Detta är en investering som initialt kommer att kosta mer, men som på sikt kommer krympa förvaltningens utgifter i takt med en minskad sjukskrivningsnivå. Att teckna ett avtal om arbetstidsförkortning ska ses som en preventiv åtgärd. De som idag är långtidssjuka kommer inte bli friskare av åtgärden, däremot väntar vi en snabbare respons i effekt vad gäller korttidsfrånvaron. Avtalet kommer kraftigt att minska risken för arbets- och stressrelaterade sjukskrivningar i framtiden. Avtalet kommer resultera i en kvalitetsförbättring i och med att nivån av upplevt välmående ökar hos personalen, vilket ökar kreativiteten och viljan/förmågan till utveckling. Arbetstidsförkortning är ett nödvändigt komplement till heltidsavtalet då det möjliggör lösningar på idag svåra schematekniska problem som bland annat resulterar i delade turer och konflikter med arbetstidslagen, eftersom man ofta idag arbetar många korta pass. Arbetstidsförkortning kommer att lätta på den psykiska press som många medarbetare lever under inom primärt 8 


äldreomsorgen, där många idag finner det svårt att kombinera arbete och ett fungerande familjeliv. Vänsterpartiets budget bygger på en initial halvårskostnad, då vi räknar med att en arbetstidsförkortning kan komma igång först efter andra delen av 2018. Heltidsavtalet har möjliggjort rätten till heltid. Ett arbetstidsförkortningsavtal gör det möjligt att orka arbeta heltid.

Äldreomsorg - en växande verksamhet  Att vi får en växande andel äldre innebär ett ökat behov av insatser från kommunen. Omvårdnadsförvaltningens anställda arbetar för högvarv för att tillgodose våra äldres behov, vilket inte minst de höga sjukskrivningstalen vittnar om. Det är viktigt att förse omvårdnadsnämnden med tillräckliga medel för att kunna genomföra sitt uppdrag. Vänsterpartiet tillför därför 7 Mkr 2018 för att omvårdnadsnämnden ska kunna möta behoven och leva upp till de politiskt uppsatta målen.

Äldreomsorg - en rättighet  Tillgången till en bra och trygg äldreomsorg är viktig. Den äldres självbestämmande och inflytande över de insatser som ges är avgörande för upplevelsen av omsorgen. Alla äldre har betalat skatt efter sin förmåga under sin arbetstid i livet för att de som då var äldre skulle kunna ta del av välfärden såsom dagens äldre nu förväntar sig kunna göra. Friheten att kunna vara självständig ska vara förutsättningslös. Vänsterpartiet uppmanar därför Nämnd och förvaltning att upphöra finansiera sin verksamhet genom avgifter. Att inte tillföra medel till en växande verksamhet och samtidigt förvänta sig samma utfall och kvalitet är en matematisk orimlighet.

9


Barn & utbildningsnämnden  Ökad budget utifrån 2017 års nivå  2018 2019 2020

+72,5 Mkr +93,9 Mkr +120,8 Mkr

I och med slopat interndebiteringssystem är dessa summor endast avsedda för personal och verksamhetskostnader. – Inga hyror eller internköp

Nya förskoleavdelningar  Hög prioritet för förskolan är att få ned barngruppernas storlek. För att klara detta måste vi på sikt tillföra mellan 15 och 20 nya förskoleavdelningar. Vi ser gärna ytterligare större enhet centralt och kompletterande avdelningar utanför stadskärnan och på landsbygden.

Nattöppna förskolor  Tillgängligheten i samhället har för länge sedan förändrats och med det även arbetsmarknadens krav på arbetstider. Trots detta har Falun i stort en förskoleverksamhet som är anpassad till dagtidsarbete. Falun är i behov av fler nattöppna förskolor och Vänsterpartiet uppmanar därför nämnd och förvaltning att för 2018 öppna upp för en ny nattöppen avdelning. Tillgången till förskola är en jämlikhetsfråga och när samhällets krav förändras måste tillgången till förskola följa den utvecklingen.

Arbetskläder förskolan - en kontinuerlig budgetpost  För några år sedan biföll kommunfullmäktige en motion om arbetskläder till förskolepersonalen. Denne behandlades som en engångsföreteelse. Kläder slits då de används och nya personer anställs som även de har behov av arbetskläder. Vänsterpartiet 10 


budgeterar därför årligen 1,3 Mkr för att säkerställa att förskolepersonalen har tillgång till arbetskläder, så väl för utomhusarbete som inomhus.

  Ekonomisk förstärkning  Vänsterpartiet ger skolan den ekonomiska förstärkning den behöver för att kunna utvecklas och utveckla eleven i en lugn arbetsmiljö. De strama budgetförutsättningar som skolan dragits med under flera år har skapat kaos, förvirring och ångest i organisationen. Sjukskrivningarna ökar och slutligen leder det till att kommunens barn och unga får en sämre skola och utbildning. Vi står inför en akut lärarbrist och måste inte minst därför erbjuda en attraktiv arbetsplats för lärande, med goda pedagogiska förutsättningar och konkurrenskraftigt löneläge. Vänsterpartiet fortsätter lågstadiesatsningen och 10 Mkr avsätts i budgeten, liksom övriga grundskolan och gymnasiet förstärks med vardera 5 Mkr. En generell ökning för hela skolans väntade volymökningar på 11 Mkr ska dessutom garantera att verksamheten inte urholkas i takt med att skolan växer.

Löpande digitaliseringsinvesteringar.  En elev - En dator!  För att infria ambitionen att Falu kommuns skolor ska erbjuda en tidsenlig utbildning som ger elever lust att lära och förutsättningar att få arbete i en föränderlig framtid, inför Vänsterpartiet för skolan en löpande budget för digitaliseringsinvesteringar. Detta för att alla Faluns elever ska få tillgång till tidsenliga lärverktyg, både i skolan och hemmet. Detta är även något Skolverket kräver.

Kommunfullmäktige har redan godtagit Vänsterpartiets motion om att införa digitala molntjänster. Det är nu dags att ta digitaliseringen till nästa nivå.

11


Vänsterpartiets skolsatsningar och friskolorna  72,5 Mkr är den totala förstärkningen av Faluns skolor enligt vänsterpartiets budget. Faluns skolor är inte enbart de kommunalt drivna skolorna utan även friskolor, vilka bedriver utbildning för Faluns barn och unga. De satsningar vi gör inom specificerade områden ska delas procentuellt utifrån hur stor andel av Faluns elever man har i sin verksamhet. Dessa satsningar kommer på så sätt komma alla elever till godo oavsett skolval. Vänsterpartiet har valt att förhålla sig på detta sätt för att kunna genomföra satsningar, utan att behöva dubblera beloppen som ersättning till friskolorna i enlighet med de domstolsbeslut som fattades 2015.

Socialnämnden  Ökad budget utifrån 2017 års nivå    2018 2019 2020

+18,3 Mkr +24,1 Mkr +29,6 Mkr

I och med slopat interndebiteringssystem är dessa summor endast avsedda för personal och verksamhetskostnader. – Inga hyror eller internköp

HVB   Kostnaderna för HVB-placeringar är en ständigt ekonomisk joker för socialnämndens budget och är svår att förutspå.​ Trenden är dock de senaste åren att en ordentlig ekonomisk förstärkning behövs på detta område för att kunna hantera det kommunala åtagandet. I dagsläget är HVB hem de privatas marknad. ​Vänsterpartiet vill därför initiera

kommunövergripande samarbete i att bygga upp ett nätverk av HVB hem runtom i Dalakommunerna som vi gemensamt finansierar och kan dra nytta av. Falun tillsammans med övriga Dalakommuner behöver skapa sig oberoende och kontroll och därmed kunna driva ner kostnaderna kring placeringar. 12


LSS Insatser enligt LSS (lagen om stöd och service) innebär för kommunen en för en ständigt växande verksamhet lång tid framöver. Gruppboende och serviceboende ska finnas tillhands för de som har rätt till detta enligt lag. Till skillnad från ett boende inom äldreomsorgen där genomsnittstiden på ett äldreboende är 2-3 år, innebär en inflyttning på ett LSS boende ofta ett livslångt åtagande för kommunen. En 18 åring kan flytta in och leva 40-60 år. Detta innebär att kommunen är i ständigt behov av att bygga fler verksamheter för att fylla behoven. I Vänsterpartiets budget 2018 har vi budgeterat för öppnandet av ett gruppboende och ett serviceboende under året. Under 2019 finns budgeterat för ytterligare ett serviceboende. Det är värt att poängtera att det i socialnämndens budget inte ligger några summor för hyror. De medel vi tillför enbart är för att kunna finansiera löner och verksamhet.

LSS - en rättighet  Socialnämnden i Falun har följt rikstrenden med försäkringskassan i spetsen och gör numera mycket mer restriktiva bedömningar och tolkningar av lagen. Vänsterpartiet uppmanar därför nämnd och förvaltning att återgå till den nivå av bedömningar för när hjälp och stöd finns, som gällde innan prejudicerande domarna föll och som föranlett snävare tolkningar om när rätt till LSS finns eller ej. Ett domslut fastställer en lägstanivå och det finns ingen skyldighet att förändra verksamheten till det sämre, särskilt när vi tydligt ser att domsbeslutet strider mot intentionerna i lagen om rätten till ett självständigt liv.

Lagkrav kring arbetskläder  Under 2016 infördes nya hygienkrav. De anger att alla anställda på olika boende ska ha arbetskläder enligt vissa riktlinjer. Detta medför nya kostnader för socialförvaltningen som majoriteten

13


tidigare inte givit någon extra finansiering för. Vänsterpartiet tillför därför 1,5 Mkr.

Socialnämndens uppdrag  Socialnämnden är den utsatta människans sista utpost. När allt annat raserats - när marken under dina fötter rämnat, ska du aldrig stå ensam. Hur väl socialnämnden lyckas i sitt uppdrag är avgörande för legitimiteten i vårt samhällskontrakt.

Vänsterpartiet uppfyller detta kontrakt.    Av var och en efter förmåga  Åt var och en efter behov 

14


Kultur & fritidsnämnden  Ökad budget utifrån 2017 års nivå    2018 2019 2020 2021

+9,7 Mkr +12,5 Mkr +15,1 Mkr +32,7 Mkr

I och med slopat interndebiteringssystem är dessa summor endast avsedda för personal och verksamhetskostnader. – Inga hyror eller internköp

Arvet efter skid-VM  Det ekonomiska efterspelet av Skid-VM har haft en direkt påverkan på kultur och fritidsnämndens möjligheter att hantera sin budget och att hålla den i balans. 2016 beslut om indragningar av fritidsgårdsverksamheter och landsbygdsbiblioteken är en följd av detta. Den enskilt största anledningen till kultur och fritids underskottsbudget utgörs av en ofinansierad hyresnivå gentemot Lugnet Fastighet AB för de investeringar som genomförts på lugnet inför och i samband med VM investeringarna. Vänsterpartiets farhågor kring Skid-VM blev därmed besannade. Trots det tillför Vänsterpartiet 3 Mkr för att kunna finansiera hyresåtagandet.     Med Vänsterpartiets budget, avvärjs hotet om nedläggning  av fritidsgårdar och bibliotek på landsbygden.  

Helgöppna fritidsgårdar till 24:00  Fritidsgårdarna uppskattas av både föräldrar, barn och unga. I Falun finns många unga tjejer och killar som inte är aktiva i föreningsliv eller har andra fritidssysselsättningar. Många av dessa dem söker sig istället till fritidsgården i sitt område. På helgerna saknar många helt aktiviteter. I ett första steg vill vi att sex av kommunens fritidsgårdar hålls öppna på helgerna. 15 


Det finns många ungdomar som saknar vuxna i sin uppväxt. En extra öppen dag på helgen skulle leda till att många av våra ungdomar skjuter på sin alkoholdebut. Därmed minskar riskerna att ledas in på kriminalitet Det känns tryggt för de unga att kunna gå till ett ställe, där det även på helger finns vuxna som bryr sig om dem. Fritidsgårdar har stor betydelse, och ger en möjlighet att utveckla kontakter med andra barn, ungdomar och vuxna förebilder. Fritidsgårdarna behöver också utveckla sin verksamhet för att skapa mötesplatser där tjejer kan samlas och utvecklas på sina villkor och även bryta fördomsfulla könsmönster. Det finns ett behov att öka takten i jämställdhetsarbetet, så att tjejer känner sig trygga att delta i gårdarnas aktiviteter lika mycket som killarna. Vi vill tillsammans med fritidspedagoger och ledare utarbeta en vägledande jämställdhetsplan med goda praktiska exempel.

Landsbygdsbiblioteken  Biblioteken ute i byarna är viktiga samhällspunkter som ska utgöra ett nav till bygdens tillgång av samhällsservice. Framför allt ur ett demokratiskt perspektiv ska biblioteken kunna utgöra servicepunkter där samhällsviktig information ska kunna ombesörjas den del av Faluns befolkning i Falun, som är bosatt i kommunens landsbygdsdel. Vänsterpartiet tillför därför 1 Mkr för att ytterligare förstärka denna funktion för landsbygdsbiblioteken.

Avgiftsfri kulturskola  Kulturen och möjligheten till att utöva kultur ska vara tillgängligt för alla. Vänsterpartiet avsätter därför 1 Mkr för att se till att alla barn oavsett sina föräldrars ekonomiska situation ska kunna ta del av kulturskolans utbud.

16


Simhall Troligen tidigast 2021 kan en ny simhall vara på plats uppe på Lugnet. I händelse utav det har Vänsterpartiet genom att planera budget för ett fjärde år för Kultur och Fritid, velat visa att vi tagit höjd för den kostnadsökning som nybygget innebär i form av hyra gentemot Lufab. Tillgången till simhall är viktig ur en folkhälsoaspekt, Vänsterpartiet motsätter sig därför att ny högre avgifter ska tas ut för att delfinansiera investeringen av en ny simhall. Simhallen byggs för allas nyttjande, fattig som rik.

Investeringar Kommunen har många nödvändiga behov att tillfredställa i sin investeringsplan. Dessvärre har kommunen under lång tid gjort investeringar i byggnader, som ej är nödvändiga för kommunens basverksamhet. Detta har gjort att vi är en skuldsatt kommun, en av de mest skuldsatta i landet. Av denna anledning kommer Vänsterpartiets investeringsnivå sträva efter att vara likställt vår egna investeringskapacitet. Vänsterpartiets målsättning är att inte tillstyrka mer investeringsmedel än vad kommunen kan finansiera utan att behöva uppta mer lån. Erfarenheten är att Falu kommuns kapacitet till att leverera tidigare års fastställda och mer vidlyftiga investeringsplaner sällan kunnat realiseras, det är därför rimligt att kunna budgetera för en investeringsnivå som vi förmår leva upp till.

17


Vänsterpartiets budget i siffror  Kommunstyrelsen 

Nämnder

  18 


Vänsterpartiet gör  skillnad!  

 

19

V Falun Budget 2018-2020  
V Falun Budget 2018-2020  
Advertisement