Page 1

INFONOS Maart 2018

Deze Editie:

Kantoorspecial:

Wintersport 2018

Houthoff

SuperdĂŠvoluy

En nog veel meer....


Inhoudsopgave

Van de Fiscus

3

Kerstdiner

8

Tentamenborrel

14

Fotopagina Symposium

Symposium

fotopagina WordActief-Lid borrel

22

Vevonos Quiz

2

27

Running Borrel

Nieuwsoverzicht

6

5

Van de vakgroep

10

Fotopagina Kantoorbezoek Baker Mckenzie

12

Column Brechje

13

16

Kantoorspecial Houthoff

18

Wintersport

20

24

Top 3 Food spots

26

Fotopagina Kantoorbezoek Loyens & Loeff

4

23

28

Leden en Donateurs

Serieuze Bijdrage

Fotopagina LNSG

Vevonostalgie

31

29

Wist-je-datjes

30

Infonos


Jiska van Buuren Fiscus h.t.

Van de Fiscus

Colofon Bestuur 2017-2018

Beste Vevonoot, Met de lente in zicht zijn we alweer een eind op weg in 2018. Afgelopen tijd hebben we als vereniging weer een aantal toffe evenementen neer mogen zetten met onder andere het symposium dat dit jaar als thema had: Fraude in het notariaat. Een toegankelijke manier voor studenten om wat te leren over de praktijk en in contact te komen met kantoren. Het was een dag waar de commissie met trots op terug mag kijken. De dag erna mochten een aantal van ons richting Frankrijk naar het mooie Superdevoluy om daar te skiën, te leren skiën of niet te skiën. Snel daarna volgde ook de running en word-actief-lid borrel waar iedere geïnteresseerde om actief lid te worden/blijven bij Vevo al zijn/haar vragen kwijt kon. Om op dat laatste maar even door te gaan, met blok 4 alweer bijna voor de deur is het ook goed om te kijken naar volgend jaar. De meeste sollicitaties voor commissies en besturen zijn al rond voor de zomervakantie. Er wordt altijd gezegd dat het goed is om wat nevenactiviteiten naast je studie te doen, maar wat levert het op en wat kies je dan? Omdat er zo ontzettend veel mogelijkheden zijn om dit invulling te geven is het goed om op tijd te beginnen met plannen van wat je allemaal graag zou willen doen tijdens je studie. Je wordt helemaal platgegooid met commissies, besturen, rechtswinkels en noem maar op. Sommige dingen, denk bijvoorbeeld aan een bestuursjaar of een tijd naar het buitenland, kosten nou eenmaal veel tijd en aandacht en voor je het weet is er weer een jaar voorbij. Dat was voor mij ook de reden om afgelopen jaar te solliciteren voor het bestuur. Na een jaar in de activiteitencommissie te hebben gezeten was het voor mij duidelijk, dit jaar bestuur of het komt er niet meer van. Ik had zelf ook twijfels, hoe ga ik mijn master combineren met bestuur, is dat wel toe doen? Gelukkig is die combinatie mij achteraf heel erg goed bevallen en heb ik echt ontzettend naar mijn zin. Kortom, ik ben blij dat ik vorig jaar wel de stap heb gezet. Belangrijk is om te doen waar je zelf 100% achter staat en waar je je helemaal goed bij voelt. Inmiddels zijn ook de bestuurssollicitaties voor komend studiejaar weer geopend, een spannende tijd voor ons maar misschien ook voor jezelf, durf je de stap te zetten? Probeer te genieten van je studententijd en jezelf niet te druk te maken. Je bent nog jong en je hebt nog een heel leven voor je, tijd om je zorgen te maken heb je later ook nog wel. Als laatste wil ik jullie allemaal veel succes wensen met de tentamens die al weer voor de deur staan. Gelukkig zal aan het einde van deze tentamenweken de karaokeborrel weer plaats vinden en kun je lekker even je frustratie van je af zingen. Hopelijk zie ik jullie dan!

Jiska van Buuren Fiscus h.t.

PRAESES Esmée Oldenkamp 06-46813516 ABACTIS Daphne Gerringa 06-43905783 FISCUS Jiska van Buuren 06-40277780 NOTARIUS PRIMUS Anne Wigchering 06-27657369 NOTARIA SECUNDA Amber Woldring 06-22034281 POSTADRES VEVONOS Oude Kijk in ‘t Jatstraat 26 9712 EK Groningen EMAIL info@vevonos.nl INTERNET www.vevonos.nl RETOURNERING INFONOS Retournering van een onjuist geadresseerde Infonos kan aan: Vevonos, t.a.v. D. Gerringa Oude Kijk in ’t Jatstraat 26 9712 EK Groningen OPLAGE 300 stuks © 2018 VEVONOS Vereniging voor Notariële studenten te Groningen sinds 1964

3


Fotopagina Kantoorbezoek Loyens & Loeff

4

Infonos


Serieuze Bijdrage Aron van den Oosterkamp

Verplichte mediation bij echtscheiding Volgens recente cijfers van de Rijksoverheid krijgen in ons land jaarlijks zo'n 35.000 kinderen te maken met de echtscheiding van hun ouders. Naar schatting verloopt dat in 10 tot 15 procent van de gevallen zo problematisch dat het betiteld kan worden als een vechtscheiding. Dit is de reden waarom er al jaren gesproken wordt over het wettelijk verplicht maken van mediation in een echtscheiding waar kinderen bij betrokken zijn. Heeft Rutte III een stap in de juiste richting gezet of blijft het de komende jaren slechts ‘spreken over’? Het nieuwe kabinet is zich ervan bewust dat echtscheidingen die problematisch verlopen veel schade kunnen aanrichten bij kinderen. In het nieuwe beleid zal het belang van het kind bij scheidingen dan ook nog meer voorop staan. Rutte III vindt ook dat de bestaande juridische procedures te complex zijn en niet altijd voldoen aan het oplossen van problemen. De mogelijkheid zal dan ook worden onderzocht om mediation uit te breiden om zo geschillen te beslechten en de scheiding professioneel te begeleiden. Het zou zelfs kunnen leiden tot wetgeving rondom mediation. De eerste stappen worden gezet door het nieuwe kabinet. Met een schuin oog wordt Noorwegen in de gaten gehouden. Daar is mediation verplicht voor gehuwden met één of meerdere kinderen onder de 16 jaar voordat een echtscheiding zich kan voltrekken. Het doel van de ‘ouders-mediation’ is het komen tot een overeenstemming over de ouderlijke verantwoordelijkheid, de omgangsregeling en de verblijfplaats van de kinderen. De mediation draait dus niet om het voorkomen van de echtscheiding, maar om de belangen van de kinderen zo goed mogelijk te behartigen. De Noorse ‘ouders-mediation’ is zeer succesvol. Zo blijkt uit een onderzoek uit 2005 dat bijna 90% van de scheidende ouders voor of tijdens

Jaargang 2017-2018

de mediation tot een overeenkomst komt en geen gerechtelijke procedure hoeft voort te zetten. In 2012 waren de slagingspercentages nagenoeg gelijk. In 62% werd de mediation succesvol afgerond na de eerste verplichte sessie en in totaal werden 86% van de gevallen binnen twee maanden succesvol afgesloten. Nederland is geen Noorwegen, dus de Noorse statistieken vormen geen garantie. Vanuit de politiek zijn er ook wat bedenkingen over verplichte mediation. Zo wordt in Nederland in juridische en zorgkringen al geruime tijd alle zeilen bijgezet om (de nare gevolgen van) vechtscheidingen te voorkomen. Denk dan bijvoorbeeld aan hulpverleners, kindercoaches, therapeuten, psychologen. En ook rechters zijn inmiddels veel beter getraind om ouders inzicht te geven in hun verantwoordelijkheid in geval van scheiding. Daarnaast wordt bij een eventuele wettelijke verplichting van mediation het kernbeginsel van mediation weggenomen: de vrijwillige deelname. Desalniettemin denk ik dat Rutte III een klein stapje in de goede richting zet met het nieuwe beleid. Het aantal partners (zowel gehuwden als geregistreerde partners) dat jaarlijks uit elkaar gaat groeit. Het is wetenschappelijk bewezen: hoe steviger de basis als ouders na de scheiding, hoe beter het met de kinderen gaat. Kinderen die bij een vechtscheiding worden betrokken moeten zoveel mogelijk gespaard worden. Met het nieuwe beleid staat het kind meer centraal dan voorheen. Een goede ontwikkeling in mijn ogen.

5


Van de vakgroep

Fokke Jan Vonck

Medewerking aan wanprestatie: de tuchtrechter past zich aan In de notariële praktijk heb je af en toe (aspirant-)cliënten die je liever niet van dienst bent, omdat je twijfels hebt over hun goede bedoelingen. In zo’n geval is het zaak om flink door te vragen naar de achtergrond van de gewenste transactie. De antwoorden kunnen je twijfel wegnemen (zodat je alsnog je diensten kunt verlenen) of ze kunnen je vermoedens ondersteunen (zodat je een goede reden hebt om ‘nee’ te zeggen). En vaak resulteert zo’n vragenvuur in een uitermate praktische oplossing: je jaagt je cliënt ermee weg; die gaat op zoek naar een notaris die minder moeilijk doet dan jij. Gebeurt dat niet en moet je uiteindelijk zelf kleur bekennen, dan is dat vaak lastig; zeker als er derden in het spel zijn die er belang bij hebben dat de transactie niet doorgaat. A heeft bijvoorbeeld zijn pand verkocht aan B zonder het door C bedongen kettingbeding op te leggen; of A heeft zijn pand verkocht aan B zonder C in de gelegenheid te stellen zijn eerder bedongen voorkeursrecht tot koop uit te oefenen; of A heeft een hypotheek op zijn pand beloofd aan schuldeiser B, terwijl hij eerder met schuldeiser C (die al een hypotheekrecht had) heeft afgesproken dat er geen tweede hypotheek op het pand zou worden gevestigd. In zo’n geval zullen A en B zich op het standpunt stellen dat de notaris zijn medewerking aan de transactie moet verlenen (vgl. art. 21 lid 1 Wna), terwijl C kan aanvoeren dat de verlangde werkzaamheden een ongeoorloofd doel of gevolg hebben zodat de notaris zijn medewerking moet weigeren (art. 21 lid 2 Wna). De hoogste notariële tuchtrechter (het Hof Amsterdam) hanteerde bij de beoordeling van de door de notaris gemaakte keuze tot voor kort het uitgangspunt dat de notaris zijn medewerking aan de gewenste transactie niet mocht verlenen: “Medewerking door een notaris aan de totstandkoming van een tekortkoming of onrechtmatige daad schaadt immers de eer en het aanzien van een notariaat”. Om toch ministerie te verlenen, waren bijzondere omstandigheden vereist. De Hoge Raad – bij wie men in hoogste instantie terecht kan als men door dienstverlening of -weigering schade lijdt – zette in het bekende Novitaris-arrest de lijnen anders uit:

6

“Indien de notaris aanleiding heeft te vermoeden dat sprake is van rechten van derden, dient hij daarover met partijen te overleggen en zo nodig nader onderzoek te doen, teneinde zich een oordeel te vormen over de vraag of het recht van de derde een beletsel behoort te vormen voor de beoogde levering of bezwaring. Van een zodanig beletsel is sprake indien de beoogd verkrijger geen rechtmatig belang heeft bij de levering of bezwaring, hetgeen het geval is indien het recht van de derde door een wettelijke regel als het sterkere recht wordt aangewezen, of indien de beoogd verkrijger onrechtmatig jegens de derde zou handelen door levering of bezwaring te verlangen. Voor dat laatste is niet voldoende dat de vervreemder met de levering of bezwaring wanprestatie pleegt jegens een derde.”

De notaris moet dus een oordeel vellen over de rechtmatigheid van de aanspraak van B. Is er voldoende reden om te menen dat diens rechtspositie minstens zo sterk is als de rechtspositie van C, dan moet hij zijn ministerie bij de transactie A-B gewoon verlenen. In de literatuur is wel opgemerkt dat het Novitaris-arrest zou moeten leiden tot een koerswijziging van de notariële tuchtrechter. Het kan immers niet zo zijn dat de notaris die zorgvuldig de door de Hoge Raad voorgeschreven werkwijze volgt en op basis daarvan zijn ministerie verleent, vervolgens door de tuchtrechter op zijn vingers wordt getikt omdat bijzondere omstandigheden ontbreken. Tegelijk is het in ons rechtssysteem – waarin de ene contractuele aanspraak maar zelden sterker is dan de andere – tamelijk potsierlijk om het enkele feit dat het recht van B net zo sterk is als het recht van C, als de vereiste bijzondere omstandigheid te beschouwen. Kortom, de tuchtrechter moest de bakens verzetten. Nadat het Hof Amsterdam de eerste mogelijkheid daartoe aan zich voorbij heeft laten gaan, volgt het eind januari jl. onomwonden en expliciet de lijn van de Hoge Raad. De zaak ging over een notaris die belast was met de begeleiding van de executoriale verkoop van onroerend goed. Vóór aanvang van het executietraject hadden de executerende bank en de schuldenaar afspraken gemaakt met een gegadigde (hierna: X). In die afspraken was gekozen voor een executietraject vanwege het feit dat nog een tweede hypotheek-

Infonos


Van de vakgroep

Fokke Jan Vonck

recht op het pand gevestigd was. Zou de schuldenaar dan onderhands overdragen, dan zou voor de beëindiging van die tweede hypotheek vereist zijn dat de tweede hypotheekhouder óf zijn medewerking verleent óf wordt afgelost. Wordt daarentegen gekozen voor het executoriale traject, dan gaat het tweede hypotheekrecht steeds door zuivering teniet (art. 3:273 BW). Bovendien hoeft het in dat executoriale traject uiteindelijk ook niet tot een echte veiling te komen: art. 3:268 lid 2 BW biedt de mogelijkheid van een onderhandse executoriale verkoop door de hypotheekhouder, mits de koopovereenkomst wordt goedgekeurd door de voorzieningenrechter. De verkoop is dan weliswaar onderhands, maar tóch executoriaal; mét de gewenste zuivering dus. X en de bank spraken vóór de start van het executoriale verkooptraject af dat X een bod zal doen van ruim € 16,5 miljoen, maar op de dag dat X zijn bod inlevert blijkt er ineens nog een derde te zijn. Die biedt maar liefst € 24 miljoen – één hele Staatsloterij-jackpot méér dus; daar moet ook de gemiddelde vennoot op de Zuidas een paar jaar hard voor werken! De bank accepteert het hogere bod en legt dit ter goedkeuring voor aan de voorzieningenrechter. X beschouwt de overdracht aan de hogere bieder als een wanprestatie van de bank onder de afspraken die vóór de start van de executoriale verkoop zijn gemaakt. De vraag of de eerdere afspraken met X inderdaad in de weg staan aan de door de bank gewenste overdracht, ligt vervolgens in drie verschillende procedures op tafel. Eerst oordeelt de voorzieningenrechter in een tegen de bank aangespannen kort geding dat de executoriale verkoop mag worden voortgezet; mocht dan uiteindelijk in een bodemprocedure blijken dat de bank heeft gewanpresteerd, dan levert dat te zijner tijd voor X een recht op schadevergoeding op. In de tweede procedure richt X zijn pijlen op de notaris. Niet alleen dient hij inhoudelijke klachten in tegen haar (voorgenomen) handelwijze; X vraagt nu ook om een zogenoemde ‘ordemaatregel’ (art. 106 Wna): hij verlangt dat het de notaris verboden wordt om mee te werken aan de overdracht, in ieder geval totdat zijn inhoudelijke klachten beoordeeld zijn. Nadat die ordemaatregel wordt geweigerd en in een – derde – pro-

Jaargang 2017-2018

cedure de voorzieningenrechter goedkeuring verleent aan de voorgelegde overeenkomst, is de notaris nog bereid de overdracht uit te stellen tot nadat de goedkeuringsbeschikking uitvoerbaar bij voorraad wordt verklaard. Als echter ook dát gebeurd is, passeert de notaris de leveringsakte. Na al deze rechterlijke uitspraken is de beslissing van de notaris natuurlijk goed te begrijpen. Dat weerhoudt de contractuele wederpartij van de bank er echter niet van om zijn strijd tegen de notaris tot in hoogste instantie voort te zetten. Dat die strijd kansloos is, behoeft geen betoog. Interessant aan de uitspraak is vooral dat het Amsterdamse Hof de gelegenheid te baat neemt om zijn oude lijn expliciet te verlaten en zich aan te sluiten bij het door de Hoge Raad geformuleerde toetsingskader: "Het uiteenlopen van de strengere tuchtrechtelijke maatstaf en de soepeler civielrechtelijke maatstaf kan […] immers ertoe leiden dat de notaris tuchtrechtelijk gehouden is zijn dienst te weigeren, terwijl hij civielrechtelijk vanwege juist deze dienstweigering aansprakelijk kan zijn voor de schade die daardoor ontstaat. […] Dat betekent dat het hof de tot deze uitspraak gehanteerde tuchtrechtelijk maatstaf in gevallen als in deze zaak aan de orde aanpast en in overeenstemming brengt met de maatstaf zoals die door de Hoge Raad is geformuleerd in het hiervoor genoemde Novitaris-arrest"

De uitkomst van deze toets voor de notaris in kwestie laat zich raden: zij heeft er met recht voor gekozen de leveringsakte te passeren. Voor toekomstige gevallen weet het notariaat nu welke vragen het moet stellen en beantwoorden voordat het kan besluiten of het medewerking verleent aan wanprestatie. Vervolgens kan het nog steeds voorkomen dat bijvoorbeeld de tuchtrechter sneller dan de civiele rechter vindt dat de notaris had moeten onderkennen dat de rechtspositie van de derde sterker is dan die van de wederpartij bij de gewenste transactie, maar een systeem met naast elkaar bestaande verschillende toetsingskaders bij hetzelfde type gevallen, is nu van de baan. Dat is uiteraard een positieve ontwikkeling. Mr. F.J. Vonck

7


Kerstdiner Anne Wigchering

Gedurende het collegejaar eten Vevonoten wel vaker samen, echter er is één setting die daaruit naar voren springt. Want wanneer komt het voor dat er kan worden genoten van een heerlijk driegangendiner, terwijl je je mysterieus kan verschuilen achter een prachtig masker? Ik spreek natuurlijk over het Kerstdiner. Op 14 december vond ons jaarlijkse Kerstdiner plaats in het Heerenhuis in Groningen. De avond zou in het thema staan van Ball Masque. Tijdens mijn voorbereidingen bevond ik mij in de TKMAX met de rest van het bestuur, op zoek naar een geschikt masker om mijn kop de rest van de avond achter te verschuilen. Nadat we het volledig incapabele en niet-nederlands sprekende personeel met handen en voeten uitgelegd hadden waarvoor we kwamen, vonden we de maskers waarom het ging. De handgemaakte en van keurmerk voorziene maskers kwamen zowaar uit Venetië en moesten dan ook een fortuin kosten (ik zeg fortuin, echter 12 euro voor een stukkie karton is in de ogen van een student toch aardig prijzig.), echter gezien ons tijdschema moesten deze het maar worden. Na een kleine zoektocht door mijn toch niet al te grote kledingkast kwam ik tot de conclusie dat ik in het bezit was van meer vlinderdassen dan ik me bewust was, gezien ik twee van die dingen tevoorschijn toverde. Na een kleine inspectie door een huisgenoot was de keuze voor de zwarte toch gauw gemaakt. Voeg aan deze outfit een wit overhemd en een zwart pak toe en ik was klaar om te gaan. Met een lichte hongerklop haalde ik mijn fiets van het slot en vertrok ik richting de Spilsluizen 9 in Groningen. Om extra van het diner te genieten had ik laat ontbeten en de lunch grotendeels overgeslagen, mijn maag knorde dus aardig.

Langzaam druppelden de overige gasten binnen. De ene vevonoot na de andere waagde zich aan de beklimming van de met tapijt belegde trap in het Heerenhuis. Boven werd er door de meeste vrouwen nog even snel een schoenenwissel uitgevoerd zoals we deze ook kennen van tijdens de kantoorbezoeken. Deze tradionele handeling vindt doorgaans plaats in groepjes van 5 á 6, ergens verdekt opgesteld. Sneakers worden ingeruild voor hakken en allen groeien zij in enkele seconden een centimeter of 9. Toen iedereen aanwezig was en de Activiteitencommissie ons welkom had geheten was het tijd om aan te vangen met het diner. Er was prima keuze en het duurde niet lang voor de eerste gang op tafel stond. Tot dit moment droeg ik nog steeds mijn prachtige masker. Ik kwam er echter tijdens het eten achter dat het dragen van dat ding en het consumeren van eten niet de meest praktische combinatie was. Het is knap lastig om je eten te onderscheiden door de krappe opening in het masker. Voor het verloop van het diner was het beter om het masker even aan de zijlijn te parkeren, dit werd dan ook door de meesten gedaan. Het eten smaakte mij prima, ook al moest ik toch even tweemaal slikken toen ik ontdekte dat mijn heerlijke stuk eend werd gevergezeld door een hoopje van het meest nare spul op aarde, zijnde zuurkool. Deze lichte teleurstelling verdween als sneeuw voor de zon toen het heerlijke toetje werd geserveerd. Al met al was het een heerlijke avond in goed gezelschap. Hierbij bedank ik de Activiteitencommissie nogmaals voor hun inzet en kijk ik al weer uit naar volgend jaar.

Eenmaal gearriveerd op locatie ontmoetten wij onze Activiteitencommissie. Zij waren reeds enige tijd aanwezig om de voorbereidingen van de zaal te overzien.

8

Infonos


Fotopagina Kerstdiner

Jaargang 2017-2018

9


Fotopagina Tentamenborrel

10

Infonos


Tentamenborrel Maurits Welbergen Op 15 januari jl. was het weer tijd voor een gezellig, verzachtend avondje in een anderzijds druk en hectisch aantal weken, beter bekend als de tentamenperiode. Ondanks dat deze helse periode altijd veel stress en lange dagen met zich meebrengt is er ook altijd een lichtpuntje: de tentamenborrel van Vevonos. Na een lange dag te hebben geworsteld met o.a. de verdragsschendingsprocedure en de persoonlijke vrijheden was het voor mij een welkome afleiding om weer eens een gezellig met mijn mede Vevonoten een burger te mogen eten in de Pappa Joe. Rond een uurtje of 18:00 was het dan ook eindelijk tijd om op de fiets te springen en die kant op te gaan. Ondanks dat de aanvangsttijd van de tentamenborrel op 18:00 stond - hetgeen het bestuur ook nog extra heeft aangekaart - kwam ik een kleine tien minuten later aan op locatie (wat de mensen die mij kennen vast niet zal verbazen). Gelukkig waren er nog een aantal plekken vrij en kon ik direct aanschuiven. Zoals tijdens de meeste tentamenborrels waren de tentamens (in ieder geval aan het begin) het belangrijkste onderwerp van gesprek. Op een enkeling na was iedereen aan mijn tafel in gevecht met hetzelfde verschrikkelijke vak: Europees Recht. Het is op zo’n moment dan ook altijd leuk om te zien hoe je toch altijd steun kunt vinden in het feit dat de mensen om je heen het ook even vreselijk en zwaar vinden. Na een aantal minuten klagen onder het genot van een biertje konden we gelukkig onze keuze voor de heerlijke burgers doorgeven, waarna het gesprek over ging op leukere onderwerpen.

genheden’, of als de vegetarische optie geen (reële) keuze is. Nu was er aan mijn tafel wel een medestander die een vegaburger nam, maar toch kon ik uiteindelijk de verleiding van de ‘Spicy burger’ niet weerstaan. Gelukkig geldt ook hiervoor hetzelfde als voor Europees Recht: volgende keer beter. Na een paar kritische opmerkingen van mijn tafelgenoten (‘’Huh, je bent nu toch vega?’’) kwamen de burgers met frites na een klein kwartiertje op tafel. Zoals altijd waren beide heerlijk en hebben wij ze onder het genot van nog een biertje of twee in vlot tempo soldaat gemaakt. Onder het genot van een laatste colaatje (zodat er ’s avonds nog een uurtje gestudeerd kon worden) werden de laatste verhalen uitgewisseld. Na een vlot rondje door de Pappa Joe, met als doel het vinden van iemand die de zelfde kant op moest als ik, was het daarna toch echt tijd om naar huis te gaan. Een aantal Vevonoten waren inmiddels al weer richting huis of naar de UB vertrokken, maar gelukkig was er nog een medestander voor de barre, koude fietstocht. De borrel was, zoals altijd, weer zeer geslaagd en gezellig en ik kijk nu al uit naar de volgende!

Op dit punt kwam ik echter voor een heus dilemma te staan: ga ik voor de vegaburger of kies ik toch voor een klassieke burger? Ik ben zelf inmiddels ongeveer driekwart jaar vegetariër (met een klein intermezzo tijdens mijn reis door China), en heb recentelijk de overstap gemaakt naar ‘flexitariër’. Voor mij betekent dit dat ik geen vlees (lees: ook geen kip en vis) eet, behalve tijdens ‘speciale gele-

Jaargang 2017-2018

11


Fotopagina Kantoorbezoek Baker Mckenzie

12

Infonos


Brechjes Column Brechje van Nes

Lieve Vevonoten, Thuiskomen. Dat is iets wat toch lastiger is dan ik had bedacht. Vier maanden lang uit een routine weg zijn, zorgt ervoor dat ik opnieuw mijn draai moet vinden hier in dit koude kikkerlandje. Mijn leven heeft een paar maanden “on hold” gestaan tijdens het reizen door Azië, terwijl iedereen om mij heen gewoon doorgegaan is. Waar is iedereen mee bezig? Hoe staan de verhoudingen tussen bepaalde personen? Wat is er allemaal veranderd? En pas ik nog steeds in het plaatje van mijn “oude” leven? Uiteindelijk blijkt dat er weinig veranderd is, gelukkig maar. Hier en daar wat interieuraanpassingen, maar alles is zo hetzelde gebleven dat het na een paar dagen thuis zijn al voelt alsof ik nooit weggeweest ben. Een dag nadat ik thuis op Terschelling was gearriveerd, liep ik door het dorp en het enige wat veranderd was waren de gesprekken die ik met bekenden voerde. In plaats van het te hebben over de laatste roddels ging het over hoe ik het in Azië gehad had en elke keer weer resulteerden deze gesprekken in een klaagkwartier over het weer. Want de kou, die gezichtsverlammende, winterse kou, die heb ik totaal niet gemist en die zou ik, en ik denk een groot aantal van jullie stiekem ook, het liefst zo snel mogelijk over laten waaien als het kon. Zodra ik Schiphol uitstapte, na een vermoeiende, 18 uur durende reis, werd ik geconfronteerd het het fenomeen wolkjes blazen. Pure shock maakte zich van mij meester toen ik voor het eerst weer die ijzige, ellendige koele temperaturen als een winterse deken om me heen voelde. In Azië kent men alleen een regen- en een droogseizoen. Geen winter of herfst. Temperaturen onder de 25 graden zijn zeldzaam en mensen kijken je ongelovig en verbaasd aan als je vertelt dat wij thuis vier seizoenen hebben en dat het soms zelfs sneeuwt. Voordat ik op reis ging was ik een persoon die niet heel goed tegen de warmte kon en lag ik bij de eerste 30 graden van het jaar ziek in bed, maar na een paar weken in de warmte van de tropen raakte ik eraan gewend en zat ik al met kippenvel in bed als de airco op 24 graden stond. Om terug te komen in Nederland waar het precies 1 graad boven nul was toen ik arriveerde en de kou als een klap in mijn gezicht aanvoelde, was dus wel even slikken en deed me accuut terugverlangen naar de warmte. Ik was nog even niet toe aan winter. Wat ik ook zeker ga missen aan mijn tijd aan de andere kant van de wereld is de vrijheid die je hebt om te doen en laten wat je wil. Elke ochtend kon ik denken “wat WIL ik vandaag gaan doen”, terwijl ik me hier in Nederland afvraag “wat MOET ik doen”. Heb je even geen zin om de zoveelste tempel te bezoeken, dan hoeft het niet. Wil je een berg beklimmen, zoek er dan maar één uit en begin met lopen. Ben je toe aan een dagje luieren op het strand, dan reis je af naar een eiland met een prachtig wit strand en leg je jezelf in de zon. In Nederland heb ik verplichtingen en zaken die niet op zich laten wachten. Daardoor is het lastig om dat relaxte gevoel van het

Jaargang 2017-2018

reizen vast te houden. Toch heb ik na deze maanden wel weer de behoefte om iets “nuttigs” te doen. Hoe gek het ook klinkt, ik ben volledig opgeladen en heb wel weer zin om mezelf uit te dagen tijdens mijn studie of naderende stage. “Slim doen” is iets waar ik voldoening uit haal, heb ik gemerkt. Natuurlijk zijn er ook dingen die ik niet ga missen, zoals het chaotische verkeer; de taxichauffeurs die zich aan je opdringen; de onvoorstelbaar slechte wegen; oppassen met wat je eet, omdat je binnen de kortste keren een lichte voedselvergiftiging hebt opgelopen; elke keer weer uitleggen dat er in Nederland meer woonplaatsen bestaan dan Amsterdam en dat niet iedereen hier aan de drugs zit; de enorme hoeveelheid insecten en dus ook de benen vol muggenbeten; en het constant op je hoede zijn dat je spullen niet gejat worden, zowel door mensen als apen. Het is één keer zelfs voorgekomen dat een aap op mijn nek sprong en probeerde mijn rugzak open te maken, wat niet lukte en hem daardoor teleurgesteld liet afdruipen. Nederland is een heel georganiseerd land in allerlei opzichten, wat je eigenlijk pas merkt als je geconfronteerd wordt met een totaal tegenovergestelde situatie. Overal zijn wel regeltjes voor waardoor het leven hier redelijk gestructureerd gaat. Zo ook bij activiteiten van Vevonos is er altijd structuur. Als er treinen of bussen gehaald moeten worden, is (bijna) iedereen altijd ruim op tijd aanwezig. In Azië gebeurt het vaker dat de bus een half uur te laat is dan dat deze werkelijk op tijd komt. Ook is bij Vevo het programma altijd bekend, weet je waar je aan toe bent en verlopen georganiseerde dagen volgens een strak schema. Ik heb meerdere malen in Azië meegemaakt dat planningen volledig omgegooid werden en dat je je daar dan maar aan moest overgeven. Best lastig voor zo’n controlfreak als ik. Thuiskomen is lastig, maar ook wel lekker. Ik hoef niet meer alles zelf te regelen, kan zelf mijn eten koken en weet wat ik precies eet, iedereen begrijpt wat je zegt, ik slaap weer in mijn eigen bed, hoef geen rekening te houden met tijdsverschil en kan weer bij iedereen langsgaan die ik gemist heb. Daarbij is het tijd om door te gaan met het “echte” leven. Het kan niet voor eeuwig lang leve de lol zijn en er moet gewoon weer gewerkt en gestudeerd worden. Om lekker dat contrast te benadrukken, heb ik gelijk een stage in Amsterdam gepland staan vanaf 1 maart. Eens kijken of ik dat een beetje volhou na een half jaar niet al te veel gedaan te hebben. Wel zal ik hier instappen met een iets andere mindset. Ik heb op reis “geleerd” om wat relaxter te zijn en minder snel in de stress te schieten. Een change of plans is niet het einde van de wereld en met een beetje logisch nadenken kunnen de meeste problemen opgelost worden. Alleen al om dit over jezelf te leren kan ik iedereen aanraden om een aantal maanden Nederland de rug toe te keren en het avontuur op te zoeken waar dan ook in de wereld. Oftewel, Vevonoten ga op reis! Kusjes Brechje

13


Symposium 2018

Pauline Bakker

Na een maandenlange voorbereiding was de dag dan eindelijk aangebroken. Op donderdag 8 februari 2018 vond het symposium van Vevonos plaats in Hét Kasteel in Groningen. De dag stond in het teken van fraude in het notariaat. Drie sprekers spraken over fraude, de wetgeving daaromtrent en het toezicht erop. Verder waren er maar liefst twaalf verschillende kantoren afgereisd naar het hoge noorden. Alle ingrediënten voor een mooie, leerzame dag waren aanwezig! In juni vorig jaar begonnen de eerste brainstormsessies voor het symposium, waarna in het najaar de dag steeds concreter werd en de grote lijnen vaststonden. In de week voor het symposium zijn we nog druk geweest met het maken van de laatste naamkaartjes, de deelnemersbrieven en de goodiebags. De laatste puntjes waren op de i gezet en nu was het dan eindelijk zover: het symposium! De rode jurkjes mochten uit de kast. Ik had er reuze veel zin in! Voor de commissie ging de wekker deze dag vroeg. Om 9.00 uur hadden wij ons al verzameld bij Hét Kasteel in Groningen. Peer zorgde nog voor enige opschudding door het appen dat hij zich, op dé grote dag, had verslapen. Echter 5 minuten later verscheen hij strak in pak met rood gekleurde das op locatie en bleek het te gaan om een grapje. Vervolgens werd alles in gereedheid gebracht voor de komst van de deelnemers. Alle deelnemersbrieven en naambadges werden op alfabetische volgorde op tafel gelegd

14

over de Vevonos-vlag, de powerpoint werd getest en de laatste stoelen werden in de zaal gezet. Uiteraard moest ook de microfoon een uitgebreide testsessie ondergaan, waardoor enkele hitjes ten gehore werden gebracht. De petit-fours, gesierd met het logo van de hoofdsponsor Van Doorne, stonden klaar om opgegeten te worden. De koffie en thee kopjes stonden in rijen dik klaar op de bar en na de check-check- dubbel check waren we er helemaal klaar voor! Nadat de sprekers en de deelnemers waren gearriveerd, begon de dag met het plenaire gedeelte. Het plenaire gedeelte werd in goede banen geleid door de dagvoorzitter, Leon Verstappen. Nick van Buitenen, voorzitter van de KNB, was de eerste spreker. Hij vertelde over hoe je eigenlijk fraude pleegt. Verschillende soorten van fraude werden besproken. De feestelijke achtergrond van zijn powerpoint (de KNB bestaat 175 jaar!) paste niet geheel bij de ernst van enkele recente fraudezaken die werden aangehaald. Vervolgens sprak Birgit Snijder-Kuipers, in haar fleurige Amsterdampanty’s, over de wetgeving rondom fraude. Met haar groen/rode Birgit stemkaartjes peilde ze de meningen van de zaal. Na een korte pauze kwam Robert Wisse aan het woord. Hij vertelde over het externe toezicht op het notariaat door het Bureau Financieel Toezicht. In het laatste half uur van het plenaire gedeelte kon er via de mobiele telefoon gestemd worden op enkele discutabele stellingen. Hier kwam aan de orde of een niet pluis gevoel voldoende is voor dienstwei-

Infonos


Symposium 2018 gering, of een notaris voldoende is uitgerust om ongebruikelijke transacties te herkennen en of een poortwachtersrol en marktwerking samen kunnen gaan. Voor de namiddag stonden de workshopsrondes op het programma. De deelnemers werden verspreid over de zaaltjes, te vinden door de plattegrond in het programmaboekje. Acht verschillende kantoren verzorgden de workshops door middel van een spel, een quiz of een presentatie om een indruk te geven van het kantoor. Vanaf de gang hoorde ik uit het ene zaal nog harder gelach komen dan uit het andere zaal, wat duidde op een goede stemming. Na de workshops was het tijd voor een borrel, een hapje en de banenmarkt. Maar liefst twaalf stands met kantoren vulden de zaal. Overal zag je de vrolijke gekleurde banners pronken. De bubbels stonden op tafel, de glazen werden gevuld en de bitterballen gingen rond. Ook kon je gouden tips krijgen voor een perfecte cv of een verbluffende LinkedIn-pagina. Uiteraard was er ook dit jaar weer een verloting. De lootjes werden verzameld in mini-versies van de media-roddelbox. Maryel was dit jaar de gelukkige met het winnende lot en ging er met de prijs vandoor. Ook Indy viel in de prijzen doordat de sprekers onder de indruk waren van haar vraag tijdens het plenaire gedeelte.

naar Humphrey’s. Het was de eerste keer dat het diner in Humphrey’s werd gehouden. De bovenverdieping was volledig gevuld met notarieel recht studenten. Nadat iedereen zijn plekje aan tafel had gevonden, kon er genoten worden van een driegangendiner. Tussen de gangen door werd er door de deelnemers van tafel gerouleerd, zodat er bij verschillende kantoren kon worden aangeschoven. Onder het genot van onder andere carpaccio, gamba’s, de mixed-grill, tiramisu en een wintercoupe werd flink genetwerkt, bij gekletst en gelachen. Na het diner was er nog, traditiegetrouw, een afsluitende borrel in Café Soestdijk. Een groep Vevonoten en kantoormedewerkers waren meegegaan om te proosten op de geslaagde dag. Later werd in de kroegen van Groningen het feest doorgezet tot in de vroege uurtjes. Ik heb genoten! Als commissie kijken we tevreden terug op het symposium! Het organiseren was superleuk, dus mocht je nog twijfelen over welke commissie je volgend jaar wilt doen, dan raad ik de sympocie zeker aan! Graag wil ik mijn lieve commissiegenootjes nogmaals ontzettend bedanken voor hun inzet en enthousiasme de afgelopen maanden. Toppers, stuk voor stuk!

Vervolgens vond er een kleine volksverhuizing plaats en trokken we met zijn allen over de Vismarkt op weg

Jaargang 2017-2018

15


Fotopagina Symposium 2018

16

Infonos


Fotopagina Symposium 2018

Jaargang 2017-2018

17


Kantoorspecial Houthoff Jasmijn van Geffen bij Houthoff ook heel leuk om de kennis die ik tijdens mijn studie heb opgedaan eindelijk in de praktijk met relevante zaken toe te passen. Waarom heb je voor een groot kantoor gekozen? En waarom wilde je bij Houthoff aan het werk? Ik heb uiteindelijk gekozen voor een groot kantoor, omdat ik altijd graag een internationaal aspect in mijn werk wilde hebben, of dat nu was toen ik nog bij een uitgeverij wilde werken of toen ik al had besloten om het notariaat in te gaan. Grotere kantoren bieden dit internationale aspect, dus de keuze was eigenlijk al snel gemaakt. Daarnaast trok ook de specialisatie waarmee je wordt opgeleid bij grotere kantoren mij aan. Uiteindelijk heb ik voor Houthoff gekozen, omdat ik tijdens een studentstage het kantoor en het team al had leren kennen en ik het toen erg naar mijn zin heb gehad. Je hebt ook stage gelopen bij Houthoff, wat zijn volgens jou de grootste verschillen tussen de stage en je huidige werkzaamheden? Ik heb inderdaad in maart en april 2017 stage gelopen bij Houthoff. Tijdens mijn studentstage heb ik echt een kijkje in de keuken kunnen nemen en heb ik allerlei verschillende werkzaamheden verricht. Zo heb ik akten opgesteld, ben ik bij closings aanwezig geweest en heb ik memo’s geschreven. Het grootste verschil tussen mijn werkzaamheden toen en mijn werkzaamheden nu is toch dat ik nu helemaal bij dossiers betrokken ben, vanaf het begin tot het einde. Tijdens mijn stage kreeg ik toch vaak alleen stukjes van bepaalde dossiers mee. Kun je jezelf even kort voorstellen? Ik ben Jasmijn van Geffen, 25 jaar en werk ondertussen bijna 2 maanden bij Houthoff in Rotterdam. Ondanks dat mijn ‘roots’ in Brabant liggen, heb ik mijn hele studententijd in Groningen doorgebracht, waar ik ben begonnen met de studie Engelse taal en cultuur. Na een jaar ben ik overgestapt naar Rechtsgeleerdheid en Notarieel Recht. Naast mijn studie ben ik ook actief lid geweest bij Vevonos en heb ik altijd gehockeyd bij GCHC. Na afronding van mijn studie ben ik eerst nog een paar maanden gaan reizen en vervolgens in januari 2018 begonnen bij Houthoff. Wat was je droombaan voordat je begon met je rechtenstudie? Voordat ik begon aan mijn rechtenstudie had ik altijd voor ogen om bij een uitgeverij aan de slag te gaan en dan het liefste ergens in Engeland. Ik hield erg van lezen en was altijd al geïnteresseerd in de Engelse taal en cultuur. Zo hoopte ik tijdens mijn eerste jaar in Groningen via de studie Engels hiermee een stap in de goede richting te zetten. Toch paste de studie minder bij mij dan ik van te voren had verwacht. Uiteindelijk koos ik voor een brede studie, zodat ik nog alle kanten op kon en het werken voor een uitgeverij nog niet helemaal was uitgesloten. Tijdens mijn studie rechten is dat idee langzaam meer en meer op de achtergrond geraakt en kwam ik erachter dat ik het juist leuk vond om me met het recht en juridische vraagstukken bezig te houden. Hoe bevallen je eerste maanden bij Houthoff? Mijn eerste maanden zijn tot nu toe goed bevallen. Ik heb leuke collega’s die me meteen bij allerlei activiteiten hebben betrokken, zoals de Nieuwjaarsborrel, een skireis en filmvertoningen bij het Internationaal Film Festival Rotterdam. Daarnaast vind ik het

Hoe ziet een studentstage bij Houthoff er uit? Een studentstage bij Houthoff duurt twee maanden en is fulltime. Tijdens je stage loop je mee in de dagelijkse praktijk van een van onze vestigingen. In Amsterdam en Rotterdam beschikken wij over appartementen die elk plaats bieden aan twee student- stagiaires die van ver moeten komen. Je sollicitatie naar een studentstage bestaat uit een briefselectie en een gesprek met twee ervaren belastingadviseurs of advocaten van de Studentstage Commissie. Wat zijn naast het lopen van een stage, de mogelijkheden om met Houthoff kennis te maken? Kennismaken met Houthoff kan tevens door deelname aan een van onze Inhousagen, het Houthoff Café, via activiteiten georganiseerd door studie- en studentenverenigingen of tijdens een kennismakingslunch. Ook organiseren wij jaarlijks twee meerdaagse Masterclasses: de Jong Hout Masterclass Notarieel in februari, en de Jong Hout Masterclass in de laatste week van juni. Hoe is de sollicitatieprocedure voor jou verlopen? Mijn sollicitatieprocedure is eigenlijk erg snel verlopen. Na mijn stage heb ik in juni gesolliciteerd bij Houthoff. Na één dag wist ik eigenlijk al meteen dat ik een aanbod had en een paar dagen later heb ik het contract ondertekend. Wat ik persoonlijk fijn vond aan de sollicitatie bij Houthoff is dat de gehele sollicitatieprocedure in één dag plaatsvindt. Ik had 3 gesprekken op dezelfde dag en kreeg na afloop daarvan een aanbod. De dag was eigenlijk ingedeeld in twee delen. Het ochtend gedeelte bestond uit twee gesprekken

Infonos


Kantoorspecial Houthoff Jasmijn van Geffen bij Houthoff en een lunch met kantoorgenoten en tijdens het middag gedeelte moest ik een casus voorbereiden, die uiteindelijk werd behandeld met twee partners. Aan het einde van de dag had ik nog een kort gesprek over het verloop van de dag en kreeg ik dus een aanbod mee naar huis. Tip: Ben je benieuwd naar de verschillen tussen de sollicitatieprocedures bij de grote advocatenkantoren? Neem eens een kijkje op www.hetgrotegesprek.nl. Op welke sectie ben je werkzaam? Waarom heb je voor deze sectie gekozen? Ik werk momenteel op de sectie Real Estate. Hoewel ik tijdens mijn studie altijd meer de voorkeur gaf aan ondernemingsrecht, heb ik tijdens mijn studentstage zowel met Corporate M&A als Real Estate mee kunnen draaien. Daardoor ben ik er eigenlijk achter gekomen dat ik beide praktijken leuk vond en in beide teams wel zou willen werken. Tijdens mijn sollicitatie heb ik daarom ook geen voorkeur meer gegeven voor één van beide secties en ben ik uiteindelijk bij Real Estate terecht gekomen. Wat was het meest indrukwekkende moment bij Houthoff in je eerste paar maanden? Het meest indrukwekkende moment tot nu toe is toch de eerste grote transactie geweest waar ik aan mee heb gewerkt. Dat was eigenlijk de eerste keer dat ik echt in aanraking kwam met de grote belangen die gediend zijn met mijn werk. We hebben toen met een groot team hard gewerkt om een goed resultaat te behalen en dat is dan toch iets wat je niet snel meer zal vergeten. Zijn je verwachtingen uitgekomen of zijn er bepaalde dingen heel erg mee- of tegengevallen? Omdat ik al eerder stage had gelopen bij Houthoff, had ik al een goed beeld kunnen vormen over de werkzaamheden en kon ik me al wel goed voorbereiden op wat mij te wachten stond. Waar ik me voor mijn start wel zorgen over maakte, was dat ik toen al een tijdje niet meer in de collegebanken had gezeten. Mijn laatste vak had ik een jaar eerder afgerond en ik was toen ook al 3 maanden afgestudeerd, waardoor mijn kennis wat was weggezakt. Gelukkig viel dat allemaal mee. Mijn collega’s hadden me juist op het hart gedrukt om alles te vragen waar ik tegen aan liep en ook werden alle zaken waar ik aan mee zou gaan werken goed uitgelegd en besproken. Wat is tot nu toe het zwaarste aspect van je werk? Het zwaarste aspect van mijn werk is tot nu toe toch de omschakeling van het studentenleven naar het werkende leven. Na een tijdje gereisd te hebben viel het redelijk zwaar om opeens volle weken te gaan werken. Ik moest echt weer in het werkritme komen. Gedurende dag moet je natuurlijk ook veel kritisch nadenken over verschillende zaken en ‘even besluiten’ om wat minder op te letten, zoals in de collegebanken altijd kon, gaat nu niet meer. Wat vind je achteraf gezien het meest nuttige vak van de opleiding notarieel recht? Ik denk dat uiteindelijk de meest nuttige vakken voor mij de notariële seminars waren. Dit waren eigenlijk de enige vakken, waarbij je echt in aanraking kwam met documenten uit de praktijk. Daarnaast leerde ik juist met die vakken

Jaargang 2017-2018

dat niet voor alle vraagstukken één duidelijk antwoord bestaat en de onderbouwingen van je keuzes des te belangrijker zijn. Wat mis je het meeste aan het studentenleven? Het meeste aan mijn studentenleven mis ik toch wel de vrijheid die ik had met het indelen van mijn dag. De rechtenstudie heeft natuurlijk maar een beperkt aantal contacturen en verder kon ik zelf helemaal inplannen wat ik met mijn dag wilde doen en wanneer ik wilde studeren. Dan kon je ook gemakkelijk last minute nog beslissen om wat leuks te gaan doen met vrienden. Die vrijheid heb je niet als je werkt. Natuurlijk kan je nog steeds leuke dingen doen in het weekend en in de avonden, maar ook dat heb ik vaak al ver van te voren gepland. Dus zomaar even een terrasje pakken of iets anders leuks doen, kan toch wat minder spontaan. Wat waren je interesses tijdens het studeren? Heb je nog steeds tijd voor al die interesses nu je werkt? Ik vond het vooral leuk met vrienden wat te drinken, naar de bioscoop te gaan of andere leuke dingen te doen. Daarnaast hockeyde ik een paar keer per week en hield ik altijd al erg veel van lezen. ’s Avonds zit ik nog steeds geregeld met een boek op de bank of spreek ik af met vrienden om wat te gaan eten of te drinken. Op dit moment hockey ik helaas niet meer, maar misschien dat ik dit na de winterstop wel weer op pak. Een hele nieuwe sport of hobby beginnen lijkt me ook nog steeds erg leuk, maar ik ben er nog niet helemaal over uit wat dat dan zou moeten worden. Spreek je nog veel mensen uit je studentenleven? Ja, ik spreek nog best veel mensen uit mijn studentenleven. In de weekenden reis ik nog geregeld Nederland door om met hen af te spreken. Ook zijn mijn oud-huisgenootjes en een paar oud-teamgenoten op bezoek gekomen in Rotterdam. De afstand is nu natuurlijk wat groter, dus helaas zit wekelijks contact er niet meer in, maar ik probeer iedereen toch wel één keer in de zoveel tijd te zien. Heb je achteraf gezien veel gehad aan de door Vevonos georganiseerde activiteiten zoals kantoorbezoeken, symposia en recruitmentdiners? Ja, ik heb zeker wat gehad aan de activiteiten van Vevonos. Ik ben namelijk voor het eerst met Houthoff in contact gekomen op het recruitmentdiner in 2016. Maar ook van de kantoorbezoeken en symposia heb ik profijt gehad, omdat ik zo toch op een laagdrempelige manier voor het eerst kennis leerden maken met mogelijke werkgevers en je zo toch een beetje wordt klaar gestoomd voor het werk in een professionele omgeving. Tot slot: Heb je een bepaald carrièrepad voor jezelf uitgestippeld? Nee, niet echt. Eén ding dat ik wel absoluut wil bereiken is het afronden van mijn beroepsopleiding binnen de komende 3,5 jaar. Tot nu toe heb ik het ontzettend naar mijn zin binnen het notariaat en bij Houthoff en wil ik in ieder geval de volgende stap in de goede richting zetten om in deze sector op hoog niveau mee te draaien en echt als specialist binnen de notariële sector werkzaam te zijn.

19


Wintersport

Ilse Sibma & Nynke Slump

Na lang vergaderen was het eindelijk zo ver! De tijd van sneeuw en apres-ski was aangebroken. Op vrijdagmiddag 9 februari verzamelden we met een groep van twintig enthousiaste Vevonoten in de stationshal. Voor sommigen was het een helse tocht daar bepakt en bezakt te komen, met alle ski’s / stokken/ boards/ helmen/ tassen/ etc. De bus van Husk liet even op zich wachten, maar uiteindelijk vertrokken we samen met een delegatie van Donitas naar Superdévoluy. Een klein dorpje in het zuiden van Frankrijk waar het, althans toen wij er waren, superkoud was. Na een reis van pakweg 17 uur, met gezellige enthousiaste buschauffeurs en een aantal stops met onder andere een La Place en een Burger King om een hapje te eten, stapten we uit in een prachtig wit landschap en werden we begroet door onze Husk begeleidster Susanna. Na het dumpen van de spullen stonden de eersten al rond 10 uur in de sneeuw en nadat iedereen van ski’s / snowboard en eventuele lessen was voorzien, konden ook wij als commissie de piste op. Na een lekkere mistige dag skiën en boarden met mooie sneeuw konden tegen het eind van de dag de appartementen in. Hier kon iedereen even chillen en ’s avonds gingen we met zijn allen een hapje eten in het dorp. Daarna dronken we nog even wat drankjes in de bar waar we ongeveer de enige mensen op de dansvloer waren. Door de Franse schoolvakanties was het op de pistes niet heel rustig, maar 's avond wel uitgestorven in de aprés-ski tentjes met alle kids die vroeg op bed lagen. Ook wij lagen er de eerste avond redelijk op tijd in.

20

De volgende ochtend stonden we namelijk alweer vroeg in de sneeuw om zo veel mogelijk pistes te kunnen pakken. Weer een mistige koude dag maar wel weer hele mooie sneeuw. 's Middags verzamelden we bij Vi Aï Pi, een aprés-ski tent op de berg mét DJ, waar enkele biertjes genuttigd werden. Vervolgens moesten we natuurlijk wel de berg nog af, dus teveel kon er ook niet gedronken worden. Niet iedereen vond pistes pakken even leuk dus een aantal van ons hebben zich deze dag op het wandelen gestort! Maar ’s avonds waren we weer herenigd en gingen we lekker uiteten. Afsluitend deden we nog wat drankjes in het bruisende Superdévoluy. En toen was het alweer maandag! Onze laatste dag was aangebroken en we moesten de appartementjes alweer vroeg verlaten. Gelukkig konden we wel nog lekker de pistes op! Deze laatste dag was zeker de mooiste van de 3 dagen dat we er waren. We hadden echt heerlijk weer! Een lekker zonnetje en prachtige sneeuw. Last-minute waren we toch (bijna) allemaal samen om weer nog even iets te eten. Rond half 8 was het alweer tijd om naar huis te gaan. Na drie vermoeiende dagen, die echt voorbij zijn gevlogen, stapten we weer met zijn allen in de bus richting het mooie Groningen.

Infonos


Fotopagina Wintersport

Jaargang 2017-2018

21


Fotopagina Word-Actief-Lid borrel


Running Borrel Sara van Manen Op donderdagavond 15 februari mocht de promotiecommissie de jaarlijkse running borrel organiseren. Deze avond staat in het teken van de verschillende commissies van Vevonos en is een laagdrempelige manier voor eerstejaars (aspirant-)leden om kennis te maken met onze spettermagische vereniging. Rond zeven uur namen wij Sophie, Vincent, Gerbrich en Kirsten mee naar 3 van onze commissies. We trapten de avond af bij de Wintersportcommissie, vergezeld door een deel van ons lieftallig bestuur. De Wintersportcommissie is een nieuwe commissie binnen Vevonos, vanaf dit jaar in het leven geroepen. Twee dagen voor de running borrel zijn de wintersporters teruggekeerd van hun reis, dus het event lag nog vers in ieders geheugen, en de commissieleden konden ons precies vertellen hoe het was om de eerste Vevonos-wintersport ooit te organiseren. Onder het genot van hapjes en drankjes werd onze deelnemers de mogelijkheid gegeven om al hun vragen te stellen. Ook ontbrak het niet aan sappige verhalen over, onder andere, gespotte hertjes en bijna-doodervaringen.

duidelijke uitleg over hun bezigheden, veel activiteitencommissie-propaganda, en bitterballen. Toen alle leuke verhalen gedeeld en alle vragen beantwoord waren, was het tijd om te vertrekken richting Pappa Joe, waar de algemene Word-Actief-Lid-borrel plaats zou vinden. Daar zouden alle commissies van Vevonos aan het woord komen om een korte presentatie te geven over hun functies en activiteiten, begeleid door een mooie prezi, die Sophie voor ons in elkaar heeft gezet. Rond kwart over tien konden we van start. Voor het scherm werd een stoel neergezet, waar elk van de commissieleden op kon (moest) stappen om zijn of haar voordracht te houden. We begonnen met het bestuur van het Landelijk Notarieel Studenten Congres, daarna kwamen al onze geweldige commissies aan het woord en we sloten af met ons fantastisch Vevonos-bestuur. Na de prezi konden we de tafels aan elkaar schuiven om de avond te beĂŤindigen met enkele spannende potjes beer pong! De borrels verliepen met veel plezier en gelach, en we kunnen terugkijken op een zeer geslaagde activiteit.

Na alle ervaringen uitgewisseld te hebben, vertrokken wij om in de mooie woonkamer van Jiska aan te schuiven bij de Almanakcommissie, waar ook de rest van het bestuur zich bij ons aansloot. De almanak wordt pas 1 maart gepresenteerd, dus de commissieleden konden niet al te veel loslaten over hun missie binnen de vereniging, maar ze konden voldoende informatie verschaffen om de nieuwe leden meer inzicht te geven in waar de commissie zich mee bezig houdt en hoe het is om onze mooie almanak in elkaar te mogen zetten. Na een zeer gezellige 45 minuten was het alweer tijd om door te gaan naar de laatste commissie van de avond: de Activiteitencommissie. We werden enthousiast ontvangen bij Tom thuis, en de Accie heeft de running borrel goed weten af te sluiten met een

Jaargang 2017-2018

23


Fotopagina LNSG

24

Infonos


Fotopagina LNSG

Jaargang 2017-2018

25


Top 3 Food Spots Mediacommissie Wederom is er grootschalig onderzoek gedaan onder de leden van het prachtige Vevonos over hoe er over belangrijke studentenzaken gedacht wordt. Deze keer was het tijd om jullie meningen te peilen over de beste spots in Groningen. Je hebt college van 11:00 tot 13:00 en daarna weer van 15:00 tot 17:00 en hebt wat ontspanning nodig tussendoor. Je besluit wat te gaan eten bij je favoriete lunchspot. Waar ga je naartoe?

1. Mr. Mofongo 2. Wadapartja 3. Pigalle Ben je een echte zoetekauw en eet je graag donuts voor lunch? Dan moet je bij Pure zijn, zo blijkt uit de peilingen. Na je laatste college heb je alweer honger en dus is het tijd voor het beste studentenmaal ooit. Waar haal je die?

1. Uurwerker 2. Pastafabriek 3. Sumo Honourable Mention: ‘’Konbu Streetfood, mega lekker en weer eens wat anders dan pasta.’’

Na het eten is het tijd voor een drankje. Het is wel een beetje koud, maar de heaters staan aan, dus je besluit een terrasje te pakken. Welk terras is je favoriet?

1. De Drie Gezusters 2. Concerthuis 3. Pintelier ‘’Heaters zijn slecht voor het milieu.’’

Na een paar biertjes beland je in de Negende. Maar wederom is je honger niet te stillen en dus besluit je wat te gaan eten. Waar haal jij je nachtelijke snack?

1. Hasret 2. Dönerix 3. Big Snack Hoek Deze top 3 suggereert dat de Vevonoot het liefst voor een lekker broodje kebab kiest na zijn maag volgepompt te hebben met bier. De redactie besloot de antwoorden nog eens goed te analyseren en hieruit kwam het langverwachte antwoord op de meest gestelde vraag ooit: Kebab of Patat?

26

Maar liefst 38,89% van onze mooie vereniging koos voor patat. Kebab is echter de grote winnaar met 55,56%. 5,56% van onze vereniging denkt out of the box en kiest voor pizza.


ieren? n n e t r a oot in h n o v e V n Ben jij ee 1. Ben jij elke borrel te vinden in Pappa Joe’s? A) Pappa Joe’s wat is dat? B) Mwah als ik zin heb C) Wanneer is het weer donderdag! 2. Ga je na de borrel nog naar de stad? A) Ligt er aan wat ik morgen moet doen B) Natuurlijk, lekker cirkelen. C) Nee, ik heb genoeg van deze gekte 3. Voor welke snack kunnen we je in de nacht wakker maken? A) Kipnuggets B) Bitterballen C) Frikandel 4. Wat is de eerste zin van het Vevo lied A) Ik ben een student uit het Groningerland B) Vevonos Vevonos gezelligheid is onze kern C) De tickets op tafel, de koffers gepakt.

Vevonos Quiz 5. Wat horen we jou de dag na een avondje stappen luidkeels verkondigen? A) Ik ga nooit meer B) Kan niet wachten tot de volgende C) Het was weer gezellig 6. Hoeveel leden heeft Vevonos? A) 452 B) 235 C) 260 7. Welk lied is grijs gedraaid door de ISP van dit jaar? A) Boom boom - daddy Yankee B) Traag – bizzey ft. Kraantje pappie & Jozo C) Unwritten – Natasha Bedingfield 8. Wanneer viert Vevonos haar verjaardag? A) 10 September B) 11 September C) 12 november

Antwoorden:

1.

A= 0 punten B= 1 punt C= 2 punten

5.

A= 0 punten B= 2 punten C= 1 punt

2.

A= 1 punt B= 2 punten C= 0 punten

6.

A= 0 punten B= 1 punt C= 2 punten

3.

A= 1 punt B= 2 punten C= 0 punten

7.

A= 2 punten B= 1 punt C= 0 punten

4.

A= 2 punten B= 1 punt C= 0 punten

8.

A= 0 punten B= 1 punt C= 2 punten

0-4 punten Je komt nog nieuw binnen de vereniging kijken. Je kent nog niet alle gebruiken door en door, maar daar kan zeker aan gewerkt worden. Geef de moed niet op, je kent alle gebruiken binnen no time. 4-8 punten Je bent regelmatig te vinden op de borrels en andere activiteiten. Je kent de Vevo planning nog niet helemaal uit je hoofd vandaar dat je af en toe een activiteit mist. Je bent een heel eind op weg om een echte Vevonoot te worden. Geef niet op!! 8 of meer punten Gefeliciteerd!! Je bent een Vevonoot in hart en nieren. Je laat geen enkele activiteit aan je voorbij gaan en kunt niet wachten tot de volgende activiteit gaat beginnen. Je bent tot de laatste uurtjes in Pappa Joe te vinden. Daarna ben je er ook niet vies van om nog even de gezelligheid op te zoeken in de stad. Bij deze vereniging voel je je helemaal thuis. Je kunt je zelf een echte Vevonoot noemen.

27


Nieuwsoverzicht Mediacommissie We zijn inmiddels alweer een poosje aan het bikkelen in het nieuwe jaar! Om even stil te staan bij wat er zich allemaal heeft afgespeeld het afgelopen jaar hebben we hierbij alle heugelijke en minder heugelijke gebeurtenissen op een rijtje voor jullie gezet. 20 januari: Donald Trump wordt geïnaugureerd als 45ste president van de Verenigde Staten. Wat volgt zijn opvallende maatregelen zoals het inreisverbod en het erkennen van Jeruzalem als hoofdstad van Israël. Ondertussen krijgt het onderzoek naar de Russische inmenging tijdens zijn verkiezingscampagne steeds meer vorm. Belangrijke voormalige adviseurs als Michael Flynn en Paul Manafort worden gehoord, en ook familieleden als zoon Trump Jr. en Jared Kushner moeten eraan geloven. 27 April: Koning Willem-Alexander werd dit jaar vijftig en vierde dat onder andere in het Paleis op de Dam met 150 Nederlanders die ook op 27 april jarig zijn. Daarnaast gaf hij een uitgebreid en openhartig interview aan Wilfried de Jong. Eind oktober beëdigde hij voor het eerst een kabinet en samen met koningin Máxima bracht hij staatsbezoeken aan Italië, Vaticaanstad en Portugal. Verder stak hij de inwoners van het door orkaan Irma zwaar getroffen eiland Sint-Maarten een hart onder de riem. Dat en nog meer activiteiten van de Oranjes komen voorbij in dit door Astrid Kersseboom gepresenteerde overzicht. 14 mei: Na achttien jaar is Feyenoord weer kampioen van Nederland. Terwijl Rotterdam al bijna feest viert gaat het mis tegen Excelsior (3-0 verlies), maar in de laatste wedstrijd van het seizoen, op 14 mei tegen Heracles Almelo (3-1 winst), stelt de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst alsnog de titel veilig. Dirk Kuijt maakt een hattrick en is de held van het Legioen. 22 mei: In mei vindt in het Britse Manchester een grote explosie plaats tijdens een concert van de Amerikaanse popzangeres Ariana Grande. Zeker 22 mensen komen om, ruim honderd mensen raken gewond. Later blijkt dat Salman Abedi, die banden had met Islamitische Staat, zichzelf heeft opgeblazen. Hij zou geen onderdeel zijn van een groter terroristisch netwerk, maar er wordt wel gedacht dat er meerdere mensen bij de aanslag betrokken zijn geweest.

28

24 mei: Overdrachts ALV Vevonos In mei vond tevens de overdrachts ALV van Vevonos plaats, het was zo ver: Bestuur Oldenkamp zou eindelijk de stokjes in handen krijgen. Heel Nederland zat voor de buis en slechts een beperkt aantal genodigden mocht het dan ook slechts in levende lijve mee maken. Inmiddels zit het bestuur alweer over de helft en loopt alles als een geoliede machine. 28 mei: Tom Dumoulin wint in mei de Ronde van Italië. In de bergen kan hij met de besten mee en in de tijdritten staat er geen maat op de Limburger, waardoor hij de eerste Nederlander ooit is die de Giro d’Italia op zijn naam schrijft. 8 juli: De voetbalwereld schrikt als op 8 juli Ajax-middenvelder Abdelhak Nouri door hartritmestoornissen in elkaar zakt tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen. De 20-jarige jeugdinternational - een van de grootste talenten van ons land – wordt gereanimeerd en overleeft, maar vijf dagen later komt alsnog verschrikkelijk nieuws. Nouri, die kunstmatig in coma wordt gehouden, heeft ernstige en blijvende hersenschade. De kans op herstel is nihil. 31 juli: Consumenten en pluimveebedrijven worden in de zomer opgeschrikt door een schandaal met besmette eieren. Een Barnevelds bedrijf heeft de stof fipronil in kippenstallen gebruikt, terwijl dat niet mag. Bedrijven moeten miljoenen eieren vernietigen en de schappen in supermarkten blijven een tijd leeg. De schade loopt in de tientallen miljoenen. 6 aug: De Nederlandse mannen stellen teleur in 2017, maar dankzij de Oranjevrouwen wordt het alsnog een mooie voetbalzomer. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman verovert in eigen land de Europese titel. In een uitverkochte Grolsch Veste wordt Denemarken in de finale met 4-2 verslagen. 1 oktober: In Las Vegas vindt tijdens een countryfestival begin oktober een grote schietpartij plaats. Hierbij komen 58 mensen om het leven en bijna vijfhonderd mensen raken gewond. De schutter, 64-jarige Stephan Paddock, pleegt naderhand zelfmoord. Later blijkt dat Paddock veel geld had verloren met gokken en daardoor in de problemen was geraakt.

5 oktober: Harvey Weinstein wordt in oktober door verschillende bekende en onbekende vrouwen beticht van seksuele intimidatie en misbruik. De filmproducent verliest zijn baan en filmprijzen en ziet zijn reputatie volledig worden vernietigd. Door de onthullingen ontstaat op sociale media dehashtag #metoo waarin vrouwen en mannen hun ervaringen met seksuele intimidatie en misbruik delen. Dat leidt ook tot onthullingen in Nederland: Jelle Brandt-Corstius doet zijn verhaal in zijn column, waarna ook een aangifte richting televisiemaker Gijs van Dam volgt. 9 oktober:De formatie duurde in de Nederlandse naoorlogse politiek niet eerder zo lang. De verkiezingsuitslag van 15 maart voorspelde al een lastige onderhandelingsperiode vanwege het gebrek aan grote uitschieters. VVD (33 zetels), CDA en D66 (beide 19) werden al snel aan elkaar gekoppeld onder de verzamelnaam ‘het motorblok’. Afvallers waren er genoeg. De PVV (uitgesloten), de PvdA (wonden likken na monsterverlies) en SP (wilde niet met VVD) vielen af. GroenLinks, de grote winnaar van de verkiezingen, kwam als eerste in beeld, maar het migratievraagstuk bleek een te groot struikelblok. Zo werd de ChristenUnie de onvermijdelijke optie. Ondanks de verschillen met D66 en de kleinst mogelijke meerderheid in beide Kamers, lukte het. Het kabinet-Rutte III werd 225 dagen na de verkiezingen op 26 oktober beëdigd. 28 november: De verhouding tussen Noord-Korea en de internationale gemeenschap komt opnieuw onder druk te staan door de vorderingen van de Noord-Koreaanse kernwapenprogramma's. Met de in november afgevuurde intercontinentale ballistische raket gaat voor Noord-Korea een wens in vervulling: de raket kan het Amerikaanse vaste land bereiken. De actie veroorzaakt internationaal veel onrust. In december stelt Noord-Korea dat een oorlog met Zuid-Korea en de VS onvermijdelijk is.

Infonos


Vevonostalgie In deze rubriek kan elk lid van Vevonos iets vertellen over zijn of haar allerleukste, grappigste of meest bijzondere moment bij de vereniging. Wil jij dat we ook jouw memorabele moment vastleggen in de Vevonostalgie? Schrijf dan een leuk stukje van ongeveer 100 woorden en mail deze naar media@vevonos.nl!

Dit is het eerste jaar dat ik lid ben van Vevonos en hoewel dat relatief kort is heb ik al een aantal leuke herinneringen om aan terug te denken. De Dies Natalis, het kantoorbezoek aan Loyens & Loeff en de vele borrels. Mijn favoriete herinnering is vrij recent, namelijk het symposium. Het plenaire gedeelte was erg interessant. Tijdens de workshops en de banenmarkt heb ik een praatje kunnen maken met de kantoren die mij het meest aanspraken. De dag werd afgesloten met een heerlijk diner. Kortom een leerzame, gezellige dag met gezellige mensen. Eentje voor in de boeken. -Abigael CicilsonMijn favoriete herinnering aan Vevonos is zonder twijfel de wintersport. Ik had nog nooit in mijn leven op ski’s gestaan, maar gelukkig had Gopesh ook nog nooit geskied en samen zouden wij wel even de piste trotseren. Na en super gezellige, maar ook erg lange busreis kwamen we aan en heb ik met goede moed de ski’s ondergebonden. Al snel bleek Gopesh een natuurtalent – wat een verrassing – en mijn talent was ver te zoeken. Gelukkig kon ik de rest van de trip veilig in het restaurant doorbrengen met Martin, die na het zien van een bloedend klein meisje ook snel klaar was met de wintersport. Al met al was het erg gezellig en ik zou zo weer meegaan, mits we gaan vliegen de volgende keer. - Pien SchonewilleMijn eerste ervaring met Vevonos was de geweldige introductiedag van vorig collegejaar. Enigszins verlegen stapte ik naar binnen samen met Marc en Sjoerd, maar dit bleek nergens voor nodig! Na een GPS-spel in de stad, een diner in Huize Maas en daarna de maandelijkse borrel in Pappa Joe’s was ik helemaal verkocht. Helaas heb ik te weinig tijd om een commissie te doen bij Vevonos maar ik probeer zoveel mogelijk bij activiteiten te zijn. Dan is het altijd reuze gezellig! Zeker geen spijt gehad om over de drempel te stappen bij de introductiedag! -Hindrik BoonstraOndertussen is het alweer bijna een jaar geleden dat ik actief lid werd van Vevonos. Sindsdien heb ik heel wat leuke herinneringen gemaakt. Het jaar begon goed met het Actieve Ledenweekend. Met zijn allen reisden we af naar Ameland, waar een weekend vol leuke activiteiten en gezelligheid op ons wachtte. De opdrachten leverden een aantal hilarische filmpjes op en al zingend, fietsend en dansend leerden we elkaar beter kennen. Na dit weekend is dit eigenlijk nooit meer opgehouden. Elke borrel, elk kantoorbezoek en elk evenement is nieuwe herinnering die waardig is voor een stukje in de Vevonostalgie. - Marie-anne ProsmanMijn mooiste moment met Vevonos zouden er veel kunnen zijn maar omdat vele ervan toch alweer een tijdje geleden zijn hou ik het toch bij een moment wat recentelijk plaats vond, en wel het LNSG van 2018 in Amsterdam. Na een avond waar veel gelachen, gedronken en genoten werd konden we met een tevreden gevoel terugkeren naar het Noorden. Echter was de terugreis in de bus een heuse veldslag, waar menig Vevonoten het genuttigde van de avond niet binnen konden houden heb ik gelukkig de gemiste afleveringen van Temptation Island kunnen inhalen. Top avond dus. - Benjamin van Klompenburg-

Jaargang 2017-2018

29


Wist-Je-Datjes Een verzameling uit de Babbelbox

Rosalie van der B. denkt dat het Colosseum in Athene ligt?

Manouk van de K. altijd aan deuren trekt als ze moet duwen en andersom?

Elisabeth B. de hele sleeplift buikschuivend naar boven is gekomen?

Tom O. A. urenlang zijn potje bierpong heeft uitgesteld om met zijn Vevocrush te kunnen praten?

Sara van M. als ze brak is het woord lavendel niet kan uitspreken?

Martin S. een bloedend kind zag op een berg in Frankrijk en nooit meer op skies heeft gestaan?

Sander V. en Nynke S. al twee uur aan het babbelen waren aan de bar in SuperdĂŠvoluy , toen Gopesh T. er dwars doorheen pizzapuntte en het verpestte?

Gopesh T. blauwe

pistes verandert in zwarte door er als een gek vanaf te pizzapunten?

Daniel de B. vet goed kan zakken?


Nieuwe Leden SINDS DE VORIGE INFONOS IS VERSCHENEN, HEBBEN WIJ DE VOLGENDE PERSONEN ALS NIEUW LID MOGEN VERWELKOMEN: > Cheyenne Denise van Oostrom > Reinier Jozef Gerardus Maria > Bo Dekker > Anna Breuker

Donateursbestand Dhr. J.G. Bakker, Amsterdam Mw. R.S. Bakker, Groningen Dhr. A. Blome, Oosterhout Dhr. R.J.S.P. Boekweit, New York Mw. M. Diemel-Boonacker, Amsterdam Dhr. A. Bosscher, Groningen Dhr. H.Ph. Breuker, Bakkeveen Dhr. M.P.H. Brouwer, Amsterdam Dhr. S.E. Bruynsteen, Amsterdam Dhr. W. Burgerhart, Lunteren Mw. S.P. van der Chijs, Amsterdam Dhr. H.E. van Dijk, Haren Dhr. E.E. Dijkhorst, Amersfoort Mw. P.J. van der Does Vos, Rotterdam Mw. T.J. Douwstra, Haren Dhr. H.E. Faber, Hilversum Dhr. N.A. Geuze, New York Dhr. A.J. de Groot, Groningen Dhr. J.H.M. ter Haar, Groningen Dhr. H.H. Harleman, Amsterdam Dhr. N.B. Haverkort, Zwolle Dhr. J.T.J. Heijstek, Hengelo Mw. L.S. Huisman, Apeldoorn Mw. L.M. de Jong, Goor Dhr. L.J. Jonkman, Amsterdam Mw. F.M. Kampschreur, Duiven Mw. L.A. van Kempen, Utrecht Dhr. W.D. Kolkman, Haren Dhr. J. de Kroon, Zwolle

Mw. S.J.M. Kuit, Rotterdam Mw. S.J. bij de Leij, Utrecht Mw. J.J. Meppelink, Amsterdam Dhr. R.H. Meppelink, Amsterdam Dhr. A.J. Nederlof, Amsterdam Mw. H.J. Nielsen, Groningen Mw. S.E. Nilwik, Amsterdam Mw. N.S.H. Oldenhuizing, Haarlem Dhr. J.C. Ophuis, Hengelo Dhr. J.J. Plas, Groningen Dhr. G. Renkema, Haarlem Dhr. J.H.F. Siemerink, Den Haag Mw. C.J. Sietzema, Breda Mw. L.H.H. Stegeman, Amsterdam Dhr. I. Suselbeek, Helmond Dhr. A. D. Tigchelaar, Groningen Dhr. R.J.L. Timmer, Groningen Mw. Y. Üzüm, Zwolle Dhr. F.P. ten Veen, Amsterdam Dhr. L.C.A. Verstappen, Haren Mw. E.K. Visser, Amersfoort Mw. I. Visser, Amersfoort Dhr. F.J. Vonck, Groningen Mw. J. de Winter, Winschoten Mw. M.J. Zijlstra, Groningen

Ereleden Prof. mr. E. Cohen Henriquez † Dhr. E.J. Bennema

Jaargang 2017-2018

31


PREPPED BY

Heb jij interesse om je op persoonlijk vlak verder te ontwikkelen? Dan biedt Loyens & Loeff voor studenten een fantastisch opleidingsprogramma aan op het gebied van top skills.

loyensloeffacademy.com

PERSONAL BRANDING PERSONAL LEADERSHIP PERSONAL CREATIVITY

Infonos maart 2017  
Infonos maart 2017  
Advertisement