Page 27

F a g a ktu e lt

Telefon: 23 21 64 09 E-post: siv.klevar@vetinst.no

Abort-parasitt sjelden hos storfe i Norge Neospora caninum er en encellet parasitt som forårsaker abort hos storfe i store deler av verden. Et doktorgradsarbeid har kartlagt både forekomst av parasitten her i landet og viktige immunologiske prosesser ved infeksjon hos storfe. Forekomsten av parasitten er lav i Norge, men de immunologiske funnene kan ha verdi for utvikling av en mer effektiv vaksine. Neospora caninum er en koksidie med en livssyklus som inkluderer hund og coyote som eneste kjente hovedverter. Storfe er den viktigste mellomverten. Siv Klevar har undersøkt 1657 norske melkebesetninger for antistoffer mot parasitten. Landsprevalensen var 0,7 %. De positive besetningene grupperte seg på Jæren og i Østfold. I et område på Jæren var 22 % av besetningene smittet av parasitten. Resultatene viser at parasitten ikke er en viktig årsak til aborter hos storfe i Norge. Men i enkelte områder kan det være grunn til å mistenke N. caninum i besetninger som opplever problemer med abort. Siv Klevars kartlegging av de immunologiske prosessene ved N. caninum-infeksjon hos storfe har avdekket nye mekanismer som kan stimulere til videre forskning på samspillet mellom vertsdyr og parasitt. Natural Killer (NK) celler i det medfødte immunforsvaret er viktige i bekjempelsen av mikroorganismer. I tre forskjellige studier har Klevar undersøkt NK-celler fra storfe ved infeksjon med N. caninum. Resultatene viser at NK-celler er viktige i førstelinjeforsvaret mot N. caninum-infeksjon hos storfe. Et laboratorieeksperiment viste at NK-celler drepte infiserte celler. I tillegg ble det påvist at NK-celler ble direkte aktivert av intakte parasitter. N. caninum viser seg å være en av få mikroorganismer som kan stimulere NKceller direkte. Laboratorieresultatene ble bekreftet ved eksperimentell infeksjon av kalver. I et annet laboratorieeksperiment undersøkte Klevar og medarbeidere hvordan de nært beslektede parasittene Toxoplasma gondii og N. caninum stimulerte NK-cellene. De fant at intakte T. gondii i motsetning til N. caninum ikke stimulerte NK-celler. Vannløselige strukturer fra begge parasittene viste seg å hemme aktiveringen av NK-celler. Dette er interessante funn fordi de viser at parasitter både kan hemme og aktivere deler av vertens immunrespons. Utvidet kunnskap om disse mekanismene kan være nyttig i arbeidet med å utvikle en bedre vaksine mot N. caninum. Cand.med.vet. Siv Klevar disputerer fredag 4. februar 2011 for PhD-graden ved Norges veterinærhøgskole med avhandlingen “Neospora caninum – prevalence in Norwegian dairy herds and immune responses with emphasis on parasite-NK cell interactions”.

Personalia: Siv Klevar er født i 1967 og oppvokst på Jar/Eiksmarka i Bærum. Hun ble uteksaminert fra Norges veterinærhøgskole i 1995 og jobbet i kombinert små- og stordyrpraksis fram til 2003 da hun startet som stipendiat ved Seksjon for serologi og virologi ved Veterinærinstituttet (VI). Hun ble fast ansatt som forsker i 2009 og arbeider nå ved Seksjon for immunologi, VI.

Kontakt: Siv Klevar, tlf 23 21 64 09, e-post: siv.klevar@vetinst.no Magnhild Jenssen, informasjonskonsulent NVH, tlf.: 77 66 54 01, mobil: 957 94 830 og e-post magnhild.jenssen@nvh.no

Norsk Veterinærtidsskrift nr. 2/2011 • 123

Doktorgrad

Siv Klevar

87

NVT 2 2011  

Tidsskriftet 2 2011

NVT 2 2011  

Tidsskriftet 2 2011

Advertisement