Page 24

Fagaktuelt

84

F a g a ktu e lt

lovverk, et forhold vi også ser i Norge. Selv om dette i hovedsak går på tekniske avvik eller manglende journalføring, så er avvikene like fullt unødvendige og må følges opp. I 2010 fikk norske pelsdyrbønder forhåndsvarsel om vedtak ved 8 av 10 inspeksjoner. Hvor mange av disse forhåndsvarsel som endte i vedtak, vites ikke, men Norges Pelsdyralslag mener situasjonen er uakseptabel og har tatt tak i problemstillingen. Blant annet er det innført en obligatorisk sertifiseringsordning som skal fjerne alle avvik på tekniske forhold og journalføring.

Skadeforekomst og dyrevelferdsloven Dyrevelferdsloven kan forstås dit hen at skader og sjukdom vurderes likt for ulike dyrearter uavhengig av hva dyra brukes til, dyras økonomiske eller annen verdi, og uavhengig av om de er husdyr eller ville dyr. Dyrevelferdsloven pålegger mennesker ansvar for alle forhold vi kan kontrollere eller forvalte ved alt dyreliv som menneskene utnytter til ulike behov. Dette kan bli utfordrende for oss veterinærer siden en rekke forhold fortsatt ikke er avklart eller prøvd i lovverket. Hvilke kriterier skal benyttes for å si at et husdyr er utsatt for unødige påkjenninger og belastninger? Og hvem skal avgjøre hvilke kriterier som skal gjelde til enhver tid? Gorm Sanson Veterinær Norges Pelsdyralslag

OPTIMA PH TIL FOLK OG DYR Hudvask og hudpleie etter økologiske prinsipp Høg proteaseaktivitet fører til hudplager hjå folk og dyr. Låg pH reduserer dette. Alle Optimaprodukt har pH ca 4. Les meir på www.optima-ph.no/hund OPTIMA PRODUKTER AS Tlf. 56 56 46 10 www.optima-ph.no Gamle Dalaveg 86, 5600 Norheimsund

Norsk Veterinærtidsskrift nr. 2/2011 • 123

Nytt produkt:

Forhudrens

NVT 2 2011  

Tidsskriftet 2 2011

NVT 2 2011  

Tidsskriftet 2 2011

Advertisement