__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

NORGES ENESTE VETERANMAGASIN

VETERAN UTGIS AV NORGES VETERANFORBUND FOR INTERNASJONALE OPERASJONER // DESEMBER 2020


EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE Pandemien gjorde at deltakerne, over 50 i tallet, måtte delta online og digitalt. Møteteknisk ble det det en suksess.. g 6

Nr. 4-2020 ISSN: 1894-1974 Utgiver: NVIO v/presidenten Bygning 60, P.B 1550 Sentrum 0015 Oslo Redaktør: Hege Kofstad (i permisjon) Tlf.: 412 33 448 e-post: hege.kofstad@nvio.no Fungerende redaktør: Siri Jørgensen Tlf: 480 61 996 siri@nvio.no Neste nummer av Veteran (nr 1-2021) kommer ut ca 10. mars. Deadline 10. februar.

- NVIO HAR FRAMTIDEN FORAN SEG: Når nyttårsrakettene lyser opp landet om en måneds tid, tar Bjørn Robert Dahl over som generalsekretær i NVIO. g 12

GIR SEG ETTER NI ÅR: Når Thor Lysenstøen ved årsskiftet gir stafettpinnen videre til sin etterfølger, er organisasjonen i bedre form enn noen gang. g 15

USYNLIG I KRIG OG FRED Britt Tove Berg Brestrup, tidligere president i NVIO, har skrevet bok som skildrer viktig krigshistorie og har fått gode omtaler. g 22

MOSKUSSAFARI PÅ DOVRE. Også i år dro en gjeng til Oppdal får å oppleve moskus på Dovre! Det ble en fantastisk opplevelse for store og små. g 30

Forsidebilde: Ettertrykk tillatt ved kildeangivelse Opplag: 7.000

NT PUNK RØ

T

G

VETERAN arbeider etter reedaktørplakaten og er en del av Fagpressen. Fagpressen er en interesseorganiasasjon for seriøse fagblader og tidsskrifter i Norge.


VETERAN

DESEMBER 2020

g PRESIDENTEN

daglunde@hotmail.com

Det spesielle med julen Julen er en viktig og spesiell høytid for de fleste. Vi som har gjort tjeneste i internasjonale operasjoner vet hvor spesielt det er å feire jul langt borte fra de aller nærmeste og kjæreste, mens de daglige rutinene rullerer nesten som normalt. Vi har også kjent på det spesielle med at julen gjør godt kameratskapet enda bedre når man feirer jul sammen utenlands. Julen er spesiell høytid fordi vi set-

ter fred, nestekjærlighet, samhørighet, gavmildhet og hygge i fokus. Det er en høytid der vi tradisjonelt tilbringer spesielt mye tid med familiene og våre aller beste venner rundt oss. Vi spiser, drikker og er glade! I år er julen ekstra spesiell siden en

meget farlig pandemi har ført seg selv opp på gjestelista til alle. Den uønskede julegjesten vil prege juletiden for oss alle i 2020. Derfor er det spesielt viktig at vi tar

spesielt godt vare på hverandre i år. For mange blir denne julen veldig spesiell. Det er nødvendigvis ikke spesielt bra. Selvfølgelig skal vi pleie familie og slekt. Men i år er det spesielt viktig at

vi kikker litt ut i periferien av bekjentskapskretsen. At vi vurderer hva vi kan gjøre for at andre også skal få en god jul. Har naboen det hun trenger? Har mine veterankamerater det bra? Er det noe jeg kan gjøre for en som sliter? Så min spesielle oppfordring til alle

veteraner i år er: Ta godt vare på deg og dine denne julen! Men husk at det

er enkelt å glede noen andre med en kort telefon, en hyggelig melding på sosiale medier, en invitasjon, et lite besøk eller en enkel gave. Det koster lite, tar nesten ingen tid men gleder spesielt mye! Jeg ønsker dere en velsignet, om enn spesiell, høytid. Riktig god jul!

3


4

DESEMBER 2020

VETERAN

NVIO – en int

Bjørn Robert Dahl Generalsekretær NLLF

N

VIO er Norges største interesseorganisasjon for militært personell som har deltatt i internasjonale operasjoner, og deres pårørende. Selv om det er sagt at organisasjonen har utviklet seg fra å være en sosial klubb til en interesseorganisasjon har den første setningen hatt sin validitet i 60 år.

rekke veteranmonumenter i Norge. Dette kan NVIO og alle medlemmene være stolte av. Dette har vært viktige handlinger for å anerkjenne den innsatsen som har vært gjort av hver og en av veteranene, samt og gi støtte når det har vært nødvendig. Et viktig og riktig arbeid som må fortsette inn i fremtiden.

Fra FN-veteranenes landsforbunds

Hva betyr det å være en interesseorganisasjon? Store norske leksikon

oppstart i 1960 til Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner har organisasjonen bidratt til etableringen av blant annet Forsvarets veterantjeneste, etableringen av Forsvaret veteransenter, etableringen av stiftelsen Veteranhjelp, opprettelsen av 59 lokalforeninger som driver lokalt veteranarbeid for ca 7100 medlemmer, - de samme lokalforeningene gjennomfører ca 1 000 arrangementer rundt i det ganske land hvert år, etableringen av Veterandagen, anerkjennelsesinstituttet i Forsvaret og etablering av en

gir denne utdypingen; Interesseorganisasjon er en fellesbetegnelse på ulike typer organisasjoner som arbeider for sine medlemmers interesser. En ting er klart, for å kunne kalle seg en interesseorganisasjon må man ha medlemmer og et medlemsregister, og dette blir mitt startsted. Hvem er medlemmene i NVIO? I dag er det personer, menn og kvinner, i alderen 20-80 år, stadig tjenestegjørende eller sivile, som har tjenestegjort i en internasjonal operasjon, - også kalt veteraner. NVIO skal jobbe

,,

Ser man på NVIOs aktiviteter gjennom årene har disse strukket seg fra politisk påvirkning til gjennomføring av sosiale innslag på lokalforeningsnivå.

for bredden av medlemmenes interesse, uavhengig av alder, kjønn eller type organisasjon. Forskjellige interesser. Det som er

sikkert er at forholdene rundt veteranen har endret seg med årene, og da vil også interessene til hva veteranene ønsker en organisasjon skal fronte eller drive på


VETERAN

DESEMBER 2020

teresseorganisasjon også med på å pulverisere mulighetene for strategisk og politisk påvirkning ved at gruppen, i dette tilfellet, veteranene står mindre samlet. Det som er en avgjørende faktor om en organisasjon utvikler seg videre etter sterke ordvekslinger og en enighet om veien videre er tatt er at det utøves en viss form for disiplin i forhold til de avgjørelser som blir tatt. Personlige meninger må aldri bli større enn organisasjonens målsettinger. Her er det mange eksempler fra veteranarbeidet opp gjennom årene. Synlighet er viktig i arbeidet for enhver

HM Kong Harald avduker veteranmonument TOUCHPOINT

med variere. Jeg tror dette spriket er større i dag enn hva det var da jeg var ute i en operasjon første gang. Ser man på NVIOs aktiviteter gjennom årene har disse strukket seg fra politisk påvirkning til gjennomføring av sosiale innslag på lokalforeningsnivå. En organisasjon som har et slikt strekk i interessefeltet, vil nødvendigvis være preget av en del motsetningsforhold i forhold til hvor den enkelte mener virksomheten bør fokuseres. Takhøyde og respekt. For at en inter-

esseorganisasjon skal kunne fronte medlemmenes interesser er det viktig at det er takhøyde og respekt i ordvekslingene. Det er motsetningsforhold eller friksjon som driver prosessene fremover. Imidlertid ser man med jevne mellomrom innen interesseorganisasjoner at uenighetene blir så store og ordvekslingene så harde og personlige at man får såkalte utbrytere. Fremveksten av flere små foreninger kan fylle et behov, men det er

interesseorganisasjon, også for NVIO. Skal man kunne påvirke politisk må man være på de politiske arenaer og fortelle historien om seg selv og om norske veteraner. Dette for å spre kunnskap kjennskap til NVIOs arbeid blant sentrale beslutningstakere og potensielle medlemmer. Skal man rekruttere medlemmer må man være synlige i tradisjonelle og digitale medier, og ha et tilbud som fanger et bredt interessefelt. NVIO har vært der, bare se på historien. NVIO har potensial til fremdeles å bekle denne rollen, men det må skapes et samhold og en følelse av tilhørighet og samhold fra lokalforeningene, opp til sekretariatet og forbundsstyret. Her kan vi alle bidra til at dette blir en realitet. You cannot not communicate er et utsagn fra Paul Watzlawick, og for en interesseorganisasjon bør dette oppstartssetningen på enhver dag. Selv om man ikke sier noe fysisk, gir taushet også signaler. Det siste er ofte det som mistolkes, og har man ikke sagt noe får dette tid til å feste seg… 2021 er et år med mange muligheter

for å sette veteransaken på agendaen. Det er 30 år siden første Gulf-krig og oppstart på operasjonene i det tidligere Jugoslavia. Videre er det 20 år siden oppstart på operasjonene i Afghanistan. Alle operasjonene er diskutert i forhold til forskjellig påvirkning på personellet

som deltok. På Frigjørings- og veterandagen er det avduking av Veteranmonumentet på Akershus festning, på høy tid at man får et nasjonalt monument for denne saken. NVIO fortsetter å følge opp engasjementet i prosjektet Neste Steg Norge som er et samarbeid mellom Forsvarets veterantjeneste, Forsvarets høgskole og Olympiatoppen om å sette fokus på veteraner og toppidrettsutøvere som en ressurs for samfunnet. Her er det bare å stå på! I tillegg til dette finner majoriteten av arrangementene sted ute i hele Norge. Her fyller NVIO en vesentlig rolle gjennom lokalforeningene som finnes på 59 forskjellige lokasjoner spredt fra nord til sør og øst til vest. Veteranmeldingen. Jeg nevnte ikke

Veteranmeldingen i forrige avsnitt da jeg føler bør sies noen ekstra ord om da den har vært gjennom politisk behandling og skal materialiseres. Veteranmeldingen ble diskutert i Stortinget og partiet Rødt fikk gjennomslag for fire av fem ekstra vedtak i meldingen. Det er mye historiefortelling i meldingen og det som nå blir viktig er at ikke denne bare glir over i historien. NVIO må i det videre arbeidet følge opp og ansvarliggjøre politikerne for å sikre at konkrete tiltak blir iverksatt og at meldingen således operasjonaliseres. Har NVIO det som skal til for å dekke rollen som interesseorganisasjon? Det korte svaret er ja, i bøtter

og spann. NVIO har veteranmedlemmer over det ganske land med en lang og stolt tradisjon, med mange fanesaker vunnet. Det nytter imidlertid ikke å hvile på laurbærene. Organisasjonen må være synlig for beslutningstakere, medlemmer og potensielle medlemmer og ikke minst fremstå som en helhetlig og fremtidsrettet organisasjon med felles mål.

5


VETERAN

DESEMBER

2020

NVIO avholdt et ekstraordinært landsmøte i midten av november. Det ble ekstraordinært på flere måter, kan man si.

Ekstraordinært landsmøte Pandemien gjorde at deltakerne, over 50 i tallet, måtte delta online og digitalt. Møteteknisk ble det det en suksess. Men landsmøtets vedtak ble nok overraskende for mange. Da landsmøtet var formelt satt, kom det forslag fra NVIO avd Ofoten om å utsette det eneste vedtakspunktet på dagsorden nok en gang, til det ordinære landsmøtet i 2021. Etter at forslaget var debattert, ble det vedtatt med 45 mot 36 stemmer. Dermed var det ekstraordinære landsmøtet over, uten realitetsbehandling av de foreslåtte endringene og justeringene i vedtektene. Det ordinære landsmøtet i 2019

vedtok prinsippet om at NVIO i framtiden skal ha samarbeidende og koordinerende regioner nedfelt i vedtek-

tene. De vedtok også det skulle avholdes et ekstraordinære landsmøte i 2020 for å ta de vedtektsmessige konsekvensene av å innføre regioner i organisasjonsstrukturen. - Landsmøtevedtaket om å innføre regioner står ved lag, og vedtekstendringene vil trolig bli fremmet igjen på landsmøtet i april neste år, kommenterer generalsekretær Thor Lysenstøen. Han utelukker ikke at forbundsstyret vil bruke tiden utsettelsen har gitt dem, til å revidere forslaget noe i henhold til de innspill landsmøtedeltakerne ga på det ekstraordinære landsmøtet i november. Forbundsstyret organiserte et bredt

sammensatt utvalg, ledet av visepresident Nils Frode Vindenes. De utarbeidet forslag til vedtektsendringer som tok høyde for at regioner skal være en formell del av NVIOs fremtidige organisering. NVIO-president Dag Magne Lunde

takket i sitt avslutningsinnlegg landsmøtets delegater for ærlig og konstruktiv dialog og gode innspill. Samtidig understreket han at forbundsstyret respekterer landsmøtets vedtak om å utsette behandlingen. - Nå trenger forbundsstyret og sekretariatet litt tid for å se nærmere på saken, i lys av de kommentarer og innspill som kom fra landsmøtedeltakerne. Kanskje må vi involvere flere eller nye øyne i prosessen fram mot et revidert forslag til det ordinære landsmøtet i april. For vedtaket om regionalisering ble fattet på landsmøtet i 2019. Nå må vi bare finne ut av hvordan det best skal implementeres og hvordan det skal formuleres i NVIO's vedtekter, konkluderer Dag Magne Lunde. Det ekstraordinære landsmøtet ble

av smittevernhensyn holdt digitalt, godt innenfor gjeldende pålegg og anbefalinger fra myndighetene.

7


8

DESEMBER 2020

VETERAN

Digitalt landsmøte godt gjennomført

Landsmøtet 2021 kan også bli digitalt Mye tyder på at NVIOs neste ordinære landsmøte blir digitalt. Pandemien og smittevern gjør det usikkert om det er smart, ønskelig eller mulig, å samle mange mennesker i en møtesal våren 2021.

D

et ekstraordinære landsmøtet i november viste at lokallaglagene, sekretariatet og forbundsstyret har svært gode forutsetninger for å gjennomføre alle interne møter digitalt og på en tilfredsstillende måte. Før det ekstraordinære landsmøtet viste en intern undersøkelse at 1 av 3 av de aktuelle deltakere var negative til å gjennomføre møtet med fysisk fremmøte. Nær 6 av 10 spurte mente at landsmøtet kunne gjennomføres digitalt. NVIO vedtok tidlig at forbundsstyrets

møter skulle gjennomføres på konferanseverktøyet Zoom. Også sekretariatet brukte Zoom til kontormøter når de ansatte jobbet hjemmefra. Flere veteransamlinger, både nasjonalt og lokalt, ble også arrangert online, med vellykket resultat, bl.a. åttende mai. Men det å

holde et digitalt landsmøte med alt det innebærer av forslag, avstemminger, talelister og formaliteter, er langt mer omfattende. Tidligere i høst gjennomførte NROF både landsmøte og ekstraordinært landsmøte via Zoom. Deres erfaringer var gode, og overbeviste oss om at det kunne vi i NVIO også klare. Under forberedelsene fikk vi tips om

dataverktøyet GoPlenum, som bl.a. administrerer opprop, avstemminger, talelister og skriftlige forslag, sammen med Zoom ville gi oss en langt bedre totalløsning. Før man bestemte seg sjekket man aktuelle deltakeres tilgang til datautstyr og erfaring med deltakelse i digitale møter. På denne bakgrunn ble det bestemt at deltakerne skulle bli tilbudt en online opplæringspakke på to timers praktisk

Første ledersamling på seks år:

Fokus på intern kultur og verdier NVIO har lenge ønsket å samle nøkkelpersoner lokalt og sentralt til gjensidig informasjon og diskusjoner om saker som opptar oss i hverdagen. Mer praktisk innrettet og mindre formelt enn et landsmøte. Et sted å lære av hverandre.

Og i år fikk vi det endelig til. På nett! Det er flere grunner til at det er hele seks år siden forrige ledersamling, men den viktigste er nok at NVIO har hatt anstrengt økonomi. Da det ekstraordinære landsmøtet ble avsluttet, gled nettmøtet over i “Ledersamling 2020”. Møtet ble preget av dialog, nyttig informasjon og gode diskusjoner.

opplæring i bruk av Zoom og GoPlenum dagene før landsmøtet. Oppslutningen om kursene ble god. Nær åtte av ti landsmøtedeltakere deltok. Dette bidro nok sterkt til at det var ganske få som hadde problemer med å koble seg opp i tide til møtestart på landsmøtedagen. Og de fleste som hadde problemer, var deltakere som ikke hadde deltatt på forhånds-kursingen. Oppstartsproblemene ble imidlertid løst for alle delegater før det var gått 20 minutter. Samlet tilsier erfaringene at det er mu-

lig å gjennomføre et digitalt ordinært landsmøte i 2021. Ulempen ved å gjennomføre et digitalt møte er at muligheten til uformelle samtaler med andre delegater samt sosialt samvær bortfaller. Man har ingen garanti for at det vil være mulig å gjennomføre et fysisk landsmøte i løpet av 2021, så sannsynligheten for at LM 2021 vil bli gjennomført digitalt er derfor stor.

Til ledersamling var det meldt inn ti saker. Mest konkrete spørsmål fra lokallagene til sekretariat og forbundsstyre. Men også to diskusjons- og orienterings-saker om NVIO’s strategiarbeid og interne verdier/kultur. Disse blir garantert gjengangere på mange sakslister i tiden som kommer. Mest entusiasme og engasjement

under ledersamlingen kom nok da varamedlem til forbundsstyret, Rune Meier, ledet diskusjonen rundt NVIO’s kultur og verdier. Seansen startet med en serie korte videoer der varamedlem til forbundsstyret, Steinar Vikholt fra NVIO avd Vestfold, fortalte hvordan han opplevde sin første


VETERAN

DESEMBER 2020

To om landsmøtet og ledersamlingen – Gode verdier og raushet er viktig for NVIO og meg.

Helene Ranheim Skree, leder NVIO avd Haugalandet – Veteranarbeid er givende, krevende, utfordrende og spennende. Noen av oss kom inn i vervet ganske så brått. Flere med tillitsverv har ekstra utfordringer på privaten. Undertegnede har for eksempel en ungdom med funksjonshemning i huset. – Da er det spesielt viktig at folk er rause med hverandre for at styremedlemmene skal opprettholde sitt engasjement. – Det å pleie misnøye eller “hygge seg med misnøye” i foreningen er ingen tjent med. Hvor lenge holder en ut frivilligheten da?

kontakt med veteranmiljøene og tid som medlem og tillitsvalgt i NVIO. Mellom de korte videosnuttene diskuterte ledermøtet spørsmål av typen: ▪ Er vi flinke til å anerkjenne veteraner fra andre operasjoner enn vår egen? ▪ Hvor gode er vi til å ta imot nye medlemmer i lokallagene? ▪ Er vi generelt skeptiske til nye folk som vil være med å påvirke? ▪ Har vi kultur for å framsnakke hverandre i NVIO? ▪ Er den interne tonen i NVIO for tøff?

– En plikt å følge NVIO’s verdier

Barbro Malen Jorde, styremedlem NVIO avd Drammen og omegn – Vi som sitter i styrene er organisasjonens ansikt utad. Vi representerer noe. Samhold – erfaring – styrke. Når jeg uttaler meg i media, i diverse fora på facebook eller på landsmøtet så representerer jeg NVIO. Da er det min plikt å følge organisasjonens verdier. Hvis jeg ikke kan det, så kan jeg heller ikke sitte i et styre. – De som skal drive NVIO videre bør være løsningsorientert, inkluderende, se muligheter og være fremoverlent. Det ble sagt at det er de «gamle» som driver NVIO fordi de unge ikke kommer med. Men får de slippe til? Gir dere dem verv og an-

▪ Hvor gode er vi på likestilling og respekt mellom kjønn, raser, kulturer og legninger? Mange som tok ordet var kritiske til

deler av NVIOs internkultur i dag. De pekte på at det var på tide å ta et oppgjør med det som ikke er godt nok. Mange mente at NVIO bør etablere en løpende intern verdi- og kulturdebatt, og at denne prosessen må gå både lokalt og sentralt. Frank Ove Eriksen som er lokallagsleder i NVIO Bergen og omland og sitter i forbundsstyret, orienterte om ar-

svar, en plass i styre og anerkjennelse på den måten? Under ekstraordinært landsmøte ble forslag til nye vedtekter utsatt. I debatten ble jeg overrasket over dominansen av personer som uttrykte misnøye, virket lite motivert for vekst og hvor kjernen i innleggene var negativitet og mistenksomhet. Jeg opplevde at man snakket til andre på en måte som gjorde meg målløs. – Jeg er redd slikt bidrar til at de som ønsker en konstruktiv debatt om hvordan regionaliseringen kan støtte lokalforeningene, ikke våger å ta ordet. Diskusjonen ble da noe unyansert. Voteringen ble deretter. Ønsker vi at negativitet og tungroddhet i organisasjonen skal være det som definerer oss? På min første veteransamling i fjor ble jeg raskt forespurt om jeg kunne tenke meg å sitte i styret i NVIO Drammen og omegn. De ønsket mine nye tanker og ny energi, i synergi med deres lange erfaring i organisasjonen. Jeg møtte tillit, anerkjennelse og de andre er åpne for nye løsninger. 8. mai hadde de sine beretter på og jeg min bunad. Vi var alle stolte veteraner. – Jeg utfordrer de unge veteranene til «revolusjon» og kreve sin plass i styrene rundt i landet. Din stemme må også bli hørt!

beidet med ny NVIO-strategi for perioden 2021 til 2025. Eriksen fikk gode og forventningsfulle tilbakemeldinger på innlegget. Lokallagene ble oppfordret til å bli aktivt med i planarbeidet fram mot ordinært landsmøte i april 2021. Man kan si mye og negativt om pan-

demien som er over oss. Men noe godt har den ved seg: Den har “tvunget hele samfunnet”, NVIO inkludert, å ta i bruk ny, effektiv og kostnadsbesparende kommunikasjonsteknologi. Nettmøter er kommet for å bli!

9


Forbundssekretær Svein-Erik Malmø-Moen er enig i at kontrollkomiteens vedtak er endelig og at det ikke kan overklages.

Forbundsstyret har et klart mandat:

NVIO skal organiseres i regioner Noen delegater på høstens ekstraordinære landsmøtet hevdet hardnakket at referatet fra landsmøtet i 2019 var feil, og at det aldri ble vedtatt å innføre en regional organisasjonsstruktur for å øke aktiviteten og bedre samarbeidet mellom lokalforeningene. Nå viser kontrollkommiteens gjennomgang av saken at de tar feil. - Kontrollkomiteens gjennomgang viser at referatet er helt riktig. De har bl.a. gått gjennom sakspapirer, referater og lydopptak av det som ble sagt fra talerstol og ordstyrerbord. Landsmøtet 2019 ga oss i forbundsstyret to pålegg: Det ene var å utarbeide forslag til nye vedtekter som tok opp i seg den nye

organisasjonsstrukturen med regioner. Det andre var å arrangere et ekstraordinært landsmøte i 2020 som skulle ta stilling til vedtektsforslagene. Begge punktene har forbundsstyret og sekretariatet levert på, slår NVIO-president Dag Magne Lunde fast. For forbundsstyret kom det overras-

kende på at noen mente, om enn feilaktig, at det forrige landsmøte aldri hadde vedtatt regionalisering. Referatet viste jo noe annet. Alle lokalforeninger hadde i 2019 god tid til å lese gjennom referatet og eventuelt peke på ting de mente var feil. Det kom ingen slike henvendelser fra noen av NVIO’s 59 lokalforeninger. På det ekstraordinære landsmøtet i

november gikk det så langt at realitetsbehandling av møtets eneste beslut-

ningssak, forbundsstyrets forslag til vedtektsendringer, ble utsatt til det ordinære landsmøtet våren 2021. - Kontrollkomiteen har gjort en grundig gjennomgang av saken og slått fast at regionaliseringvedtaket er 100% riktig referert, og at voteringene på landsmøtet i 2019 ble gjennomført på en god og meget tydelig måte. I henhold til NVIO’s vedtekter så er kontrollkommiteens vedtak endelig, og kan ikke overklages, sier President Dag-Magne Lunde. Forbundsstyret behandlet saken i

slutten av november. Da ble det ble vedtatt at lokalforeningene skal få en skriftlig redegjørelse om saken og kopi av kontrollkomitéens uttalelse. Lokalforeningene skal også få en orientering om hvordan forbundstyret og sekretariatet skal jobbe med prosessen videre.


Et knippe aktive møtedeltagere.

Landsmøtevedtaket står fast

Regionaliseringsprosessen fortsetter Selv om forbundsstyret i NVIO ikke fikk sine vedtektsforslag realitetsbehandlet på det ekstraordinære landsmøtet i november, vil de ikke karakterisere møtet som bortkastet eller uten verdi. - Noe av det viktigste et forbundsstyre gjør, er å sette landsmøtenes vedtak ut i livet. Så det er klart at jeg helst skulle ha sett at forslaget til nye vedtekter ble behandlet og vedtatt på landsmøtet i november, sier NVIO’s visepresident Nils Frode Vindenes. Han ledet ar-

beidsgruppen som jobbet fram forslaget til nye vedtekter. - Et forbundsstyre må også ha respekt for det organisasjonens høyeste organ mener. Så når landsmøtet vedtok å utsette behandlingen av vedtektsforslagene i noen måneder, må vi bare ta det til etterretning. Slik må det være i en demokratisk organisasjon, fortsetter Vindenes. Nå vil Vindenes og styret bruke tiden

fram til vårens ordinære landsmøtet til å justere deler av forslaget. - I løpet av debatten på ekstraordinært

landsmøte kom det fram gode synspunkter og innspill som vi vurderer å innarbeide i vedtektforslaget fram mot neste årsmøte, forteller visepresidenten. Med det reviderte forslaget tror han

at mange av motforestillingene til regionaliseringen vil falle, og at man innser at det er nødvendig å gjennomføre endringer i organisasjonsstrukturen for å fremme aktiviteten i lokalforeningene og stimulere til samarbeid mellom lokalforeningene og mellom regionene.


12

DESEMBER 2020

VETERAN

Påtroppende generalsekretær

- NVIO har f foran seg


VETERAN

DESEMBER 2020

framtiden Fra Afghanistan 2009 da Bjørn Robert Dahl var mentor for en afghansk brigadesjef, sammen med sin tolk og brigadesjefens livvakt.

Når nyttårsrakettene lyser opp landet om en måneds tid, tar Bjørn Robert Dahl over som generalsekretær i NVIO. Han har allerede definert hva som er organisasjonens største utfordringer de nærmeste årene, hva han skal gjøre de første 100 dagene i den nye jobben.

S

ynlighet. Vår største utfordring for NVIO er uten tvil synlighet. Vi må kommunisere smartere og bedre og bli sett av alle de som bidrar og forvalter veteranrelaterte saker og oppgaver på politisk-, strategisk, og administrativt nivå. Svaret fra påtroppende generalsekretær, Bjørn Robert Dahl, kommer raskt og uten nøling. - For meg blir synlighet, både internt og eksternt, et viktig fokusområde fremover. Vi må stå fram tydeligere og konsistent for veteraner, medlemmer og samfunnet rundt oss. I dette arbeidet vil lokalforeningene være NVIOs viktigste arena og praktiske utøver. Med bred støtte fra sekretariatet selvfølgelig, legger Dahl kjapt til. Han har satt av tid til å møte Veterans nysgjerrige og utsendte medarbeider selv om han i sin nåværende jobb er midt oppe i en travel militærøvelse.

møte påtroppende GS, som stillingen kalles internt, mange for første gang. Der sa han at bl.a. at NVIO har det som skal til for å være en god og relevant veteranorganisasjon som ivaretar medlemmenes interesser, ikke minst for de skadde. - Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben og arbeidet med å definere organisasjonens kjerneverdier og utviklingen av NVIO strategiske plan for 2021-2025, sa Dahl til de rundt 50 som var med på nettmøtet. - Jeg er til for lokallagene og forbundsstyret. Så bruk meg! Avsluttet Bjørn Robert innlegget sitt med. På facebooksidene til NVIO Bodø og Omegn oppsummerer lokallagsleder Kjell Risa sitt første møtet med Bjørn Robert på denne måten: “Ny generalsekretær i NVIO presenterte seg og ga eit godt inntrykk.”

Nylig deltok Bjørn Robert på NVIOs

første 100 dager i generalsekretærstolen. Den første uken skal han bruke i og med sekretariatet. De skal ha felles P

digitale ledersamling hvor lokalforeningsledere og forbundsstyret fikk

Dahl har lagt en egen plan for sine

13


14

O KTO B E R 2 0 2 0

VETERAN

Fra Libanon i stilling som vaktlagfører i 1983

Fra tiden som kompanisjef i NORMEDCOY/Bosnia/SFOR 1997.

Fra Afghanistan sammen med livvakten.

møter, gruppemøter men også samtaler under fire øyne. - Administrasjonen er jo limet i organisasjonen. Det utførende ledd som skal knytte lokalforeningene og forbundsstyret til en sterk, forent og handlingskraftig enhet. Da må jeg sørge for at jeg forstår de ansatte, og at de forstår meg, forklarer påtroppende GS.

Som medlemsorganisasjon er det utfordrende for NVIO at Norge produserer langt færre veteraner i dag enn tidligere. Derfor er den nye GSen åpen for å diskutere en justering eller utvidelse av veteranbegrepet, og kanskje formålet og navnet på organisasjonen.

QQ

Bjørn Robert Dahl vil ta initiativ til å

møte lokallagslederne hvert kvartal for å utveksle informasjon og diskutere muligheter og løsninger. - De fleste slike møter blir nok digitale. Alle i NVIO må venne seg til å bruke moderne kommunikasjonsteknologi der det er beste og mest kostnadseffektive. Men noen ganger er det naturligvis best og kanskje nødvendig at man møtes fysisk, forklarer han. Men GSen skal ikke bare jobbe internt

i organisasjonen. Han har allerede begynt å invitere seg selv til møter med viktige politiske fora og innflytelsesrike politikere, byråkrater og administrative nøkkelpersoner i departementer og offentlige virksomheter og selvfølgelig hos de øvrige veteranorganisasjonene og kontaktpunkter i sin nåværende arbeidsgiver: Forsvaret.

Forsvaret gjenbruker stadig tjenes-

tegjørende personell i mange internasjonale operasjoner. Etter intops-tjeneste går de fleste veteraner tilbake til videre tjeneste hos sin hjemmeavdeling i Norge. - Det er jo bare bra at forsvaret har blitt bedre på dette, men man må ikke tro at det reduserer behovet NVIO som utenforstående og selvstendig interesseorganisasjon for veteraner, slår Bjørn Robert fast. - NVIO har en helt unik og seksti år lang historie som talerør for veteraner. Ingen andre interesseorganisasjoner eller fagforeninger er i nærheten av å ha 7.500 veteraner som medlemmer. Ingen andre enn NVIO kan gå i opposisjon til de som forvalter våre rettigheter med samme kraft, tyngde, troverdighet og uavhengighet. Derfor har NVIO ikke bare en lang historie bak seg, men også fremtiden foran seg, avslutter han.

,,

- Ingen andre enn NVIO kan gå i oposisjon til de som forvalter våre rettigheter med samme kraft, tyngde, troverdighet og uavhengighet.

Bjørn Robert Dahl tar over som GS

etter Thor Lysenstøen. Han har intops-erfaring fra Afghanistan, Bosnia og Libanon. Fram til nyttår jobber han i Forsvarsstaben som oberstløytnant. Han har har lang erfaring fra beredskap, krisehåndtering og operativ planlegging. -Vi er svært fornøyd med at Bjørn

Robert Dahl har takket ja til jobben. Han har mye energi og pågangsmot, kombinert med omfattende IntOps-erfaring og et godt nettverk med erfaring fra næringsrelatert virksomhet. Videre har han lang operativ og administrativ erfaring fra alle nivåer i Forsvaret, sier NVIOs president Dag-Magne Lunde.


VETERAN

DESEMBER 2020

15

Thor Lysenstøen gir seg etter ni år:

Skal ikke bli en syvende far i NVIO-huset Starten som generalsekretær (GS) i NVIO ble vanskelig for Thor Lysenstøen. Han startet med en omfattende økonomisk, juridisk og organisatorisk ryddesjau. Når han om ved årsskiftet gir stafettpinnen videre til sin etterfølger etter nesten ni år, er organisasjonen i bedre form enn noen gang. Saken fortsetter på de neste sidene

AA


16

DESEMBER 2020

VETERAN

Med sønnen André før utreise til Bosnia sep -93

- Jeg tok over en nesten tom konto, utleggsbegjæringer fra futen og to og en halv rettssak. Det var ikke lett, og vi måtte gjennomføre utradisjonelle disposisjoner for at prioriterte prosesser skulle fortsette så uforstyrret som mulig.

M

en vi klarte det, og i dag er økonomien ordnet, gjelden betalt. Vi har også bygget opp et fond slik at vi kan møte ta noen motbakker uten å få åndenød, forteller den 67 år gamle Hadelendingen. Siden april 2012 har han jobbet på det innerste kontoret til venstre i bygning 60 på Akershus festning. Thor Arne, som det står i fødselsattes-

ten, håper NVIO vil bruke handlingsrommet til å styrke kompetansen innenfor politisk påvirkning, juridisk bistand for medlemmene og helserelatert problematikk. - Det må til for at vi skal utvide vår troverdighet som veteranenes viktigste interesseorganisasjon, sier han. Det er for øvrig ikke første gang

NVIO-høvdingen leverer sine kontornøkler videre til Bjørn Robert Dahl, som er påtroppende GS i NVIO. Det samme skjedde da Thor sluttet som sjef i Sanitetskompaniet på Setermoen for 27 år siden for å dra til Bosnia. Det ble starten på en mer enn seks år lang intops-karriere i bl.a. Saudi Arabia, Bosnia, og Makedonia for den høyreiste obersten. I fire år var han også Forsvarsattache i Romania, Bulgaria, Kroatia, Makedonia og Albania.

,,

- Det at NVIO klarte å få gjennom en ordning som ga skadde veteraner opptil 65G i erstatning, er nok det største som har skjedd i hele NVIOs historie. Jeg er stolt over å ha vært med på det. Han mener at det viktigste han har vært med på i intops-sammenheng er organiseringen av evakuering og behandling av rundt 2500 soldater og sivile under krigene i Saudi Arabia og Bosnia. - Der gjorde vi en veldig viktig jobb, slår han rolig fast. Og enda har han mer på rullebladet: Han hevder han har kjørt over 350.000


VETERAN

DESEMBER 2020

På Stortinget med Erna på avdukningen av minneplaketten for Internasjonale Operasjoner

kilometer med bil på Balkan, men blir stum som en østers når vi forsøker å fritte ut hva han egentlig drev med da. Når vi spør ham hvilken NVIO-hendelse han er mest glad for og stolt av å ha vært med på, så kommer derimot svaret kjapt og uten nøling: - Det er kompensasjons- og erstatningsordningen som NVIOs tidligere president, Odd Helge Olsen, var den fremste eksponenten for. Odd Helge gjorde en fremragende jobb overfor de-

partementet. Det at han og NVIO klarte å få gjennom en ordning som ga skadde veteraner opptil 65G i erstatning, er nok det største som har skjedd i hele NVIOs historie. Jeg er stolt over å ha vært med på det. Siden den gang har skadde veteraner fått langt over en og en halv milliard kroner i erstatning og kompensasjon for skader eller for å ha fått med seg uønsket psykisk bagasje hjem, summer avtroppende GS opp. Han satt også ett år i FDs arbeids-

gruppe for gjennomgang og vurdering av erstatnings- og kompensasjonsordninger for veteraner etter internasjonale operasjoner. Det han har irritert mest over i sine

godt og vel to åremålsperioder er at forbundsstyrene har brukt for mye tid på detaljer som de burde overlatt til sekretariatet. - Rammene og fullmaktene til administrasjonen har vært trange. En P

17


18

DESEMBER 2020

VETERAN

konsekvens er at administrasjonen har brukt for lang tid på å realisere tiltak hvor utfallet var selvsagte og innenfor budsjett, fordi de måtte godkjennes av styret først. En annen at forbundsstyret har brukt sin tid og kapasitet på avgjørelser uten strategisk eller taktisk betydning, sier Thor og hever stemmen en smule. Han tror ikke dette er unikt for NVIO, men en gjenganger i mange organisasjoner. Det er få som har sittet så lenge som GS i NVIO som Thor Lysenstøen. QQ

Derfor bør man lytte til hva han sva-

rer når vi spør om han har et godt råd å gi videre til dem som skal jobbe med veteranspørsmål i framtiden. - Ja, det er det, smeller det kjapt. - De siste årene har alt for mange veteran… Jeg vil ikke kalle dem organisasjoner...

,,

Etter Gulfkrigen i april 1991.

- Etter nesten ni år i NVIO vet jeg at kaffen hos NVIO er den beste på hele festningen. men små grupper av veteraner, fått betydelige tilskudd fra for å realisere, isolert sett gode tiltak utenfor de store organisasjonene. Det betyr at de får en uforholdsmessig høy tildeling pr medlem. Det slår skjevt ut over tid, sier Thor Lysenstøen. Han viser til at Miljøverndepartementet ryddet opp i tilsvarende praksis rundt tildelinger til miljøorganisasjoner for noen år siden. Nå oppfordrer han Forsvaret til å gjøre det samme. Pensjonisten og veteranen Thor sier at han ikke helt vet hva han skal gjøre når

En tegning tegnet i London.

han ikke lenger er GS i NVIO. Men etterhvert kommer det fram at han bl.a. skal drive med politikk og valgkamp i Oslo. Han vil ikke flagge hvilket parti han støtter, men Veterans utsendte tror nok Erna er fornøyd med å ha Thor med på laget. - Jeg har jo tatt ansvaret for en firbent og 22 måneder gammel “veteran” fra Forsvarets hundeskole. Hun er av rasen malinois og lyder navnet Luna. Hunden elsker å gå tur. Så det skal vi gjøre sammen, både i Oslo og på hytta på Hadeland. Og så har jeg barnebarn, forteller Thor og viser stolt fram bilder av bikkja og en søt liten jente på mobilskjermen. Han sverger på at han ikke skal bli

noen syvende far og henge i et krutthorn på NVIO-kontorets vegg. Men


VETERAN

han skal følge med og delta på noen av de spennende arrangementene som NVIO arrangerer over hele landet. - Etter nesten ni år i NVIO vet jeg at kaffen hos NVIO er den beste på hele festningen. Så en og annen kosetur innom, blir det vel. Når koronaens tidsalder er over, håper jeg at NVIO tar opp tradisjonen med månedlige pølsefester i møterommet på loftet. Hvis de ikke slutter med rekesalat, sennep og stekt løk til pølsene, blir jeg vel stamgjest der, flirer Thor Lysenstøen til slutt.

Medaljeparade på Blue Factory i Bosnia 1994.

DESEMBER 2020

19


Det blir fort julestemning når lysene på juletreet tennes på Akershus Festning.


22

VETERAN

«Usynlig i krig og DESEMBER 2020

Kvinners innsats uvurderlig for motstan Kvinners innsats under andre verdenskrig har fått for lite oppmerksomhet og anerkjennelse, slår Britt Tove Berg Brestrup fast. Hun har skrevet bok om den fengslende historien til motstandskvinnen Solveig Lystad.

Tove Berg Brestrups bok om Solveig Lystad. kolofon forlag.

D

et var to grunner til at jeg skrev om akkurat Solveig. Dels fordi hun hadde en sterk, gripende men lite kjent historie. Dels fordi jeg hadde tilgang til henne, siden hun var mor til en kollega og venninne av meg, forklarer Brestrup. Men hun vet at det fantes mange kvinner som ikke fikk den anerkjennelse og respekt som deres innsats burde tilsagt. Solveig er bare en av mange. Etter krigen underkommuniserte Solveig sin innsats i motstandsbevegelsen, og fortrengte lidelsene fra fangenskapene på Grini og i tyske Ravensbrück. - Solveig så på seg selv som en helt vanlig norsk kvinne, som bare gjorde hva alle andre ville ha gjort i samme situasjon, fortsetter Britt Tove. 80 år etter at Norge ble okkupert tilfører Solveigs fortelling norsk krigshistorie et viktig og verdifullt tilskudd til litteraturen om de glemte krigsheltene. Solveig var den introverte kvinnen. Perfekt som operatør under krigen. Taus under tortur. Usynlig i fangenskap. Hun arbeidet i fagbevegelsen, og det illegale motstandsarbeidet og livet som krigsfange på Grini og i Ravensbruck bidro til å skape hennes komplekse personlighet. Torturen og lidelsene fortrengte hun helt til hun ble 75 år. Forfatteren Britt Tove Berg Brestrup er for mange veteraner kjent som tidligere president i NVIO. Hun er pensjonert oberst med intops-erfaring. Hun kan også se tilbake på sivile humanitære oppdrag for Norges Røde Kors og Utenriksdepartementet i Midtøsten og på Balkan. Boken hun har skrevet skildrer viktig krigshistorie og har fått rosende omtaler. Hennes foredrag om boken på Oslo Militære Samfunn ble møtt av trampeklapp.

- Jeg har «båret» på historien siden jeg traff Solveig. Hun var moren til en felles kollega, Siv, som har jobbet flere tiår i Forsvaret. Siv er også intops-veteran og en god venninne. Siv’s far er også veteran med intops-erfaring som FN-observatør i Midt-Østen, forteller Britt Tove. Siv visste at moren hadde opplevd mye, men også at hun ikke snakket så mye om det. Vi trodde vel ikke at hun skulle fortelle meg historien sin, men heldigvis rakk hun å fortelle det aller meste før hun gikk bort. – Ved krigsutbruddet fulgte Solveig mobiliseringsordren og meldte seg til tjeneste på Eina, uten at det førte til innrullering i styrkene. Tilbake på jobb hos fagbevegelsen Handel og Kontor, startet motstandsarbeidet. Kontoret, med medlemskartoteket ble hjernen i virksomheten. Meldinger ble mottatt og meldinger ble sendt. Slik ble Solveig motstandskvinne. Motstandsbevegelsen i Norge var langt fra bare “Gutta på Skauen”. Det mest krevende den perioden var

medansvaret da avgjørelser om likvidering skulle tas. Det var absolutt nødvendig. Det eneste riktige og reddet livet til mange motstandsfolk. Like fullt, ansvaret for en kollegas henrettelse plaget henne mest, og fulgte Solveig helt i graven. – Kvinnene i motstandsbevegelsen betydde alt for hjemmefronten. Kvinner bemannet lyttestasjoner lang kysten. Kvinner produserte og distribuerte illegale aviser som var helt nødvendig for å holde motet oppe hos folk. Andre kvinner benyttet seg av stillinger som sekretærer i departementer og i politiet for å skaffe uvurderlige opplysninger og støtte for hjemmefronten. Mange av grenselosene var kvinner.


g fred»

ndsbevegelsen

De var dyktige og modige og visste hva de risikerte hvis det gikk galt. Noen få deltok i aktiv kamp, men mange ble arrestert, og flere ble utsatt for tortur. Som kvinner kunne de kanskje slippe lettere fra en tilfeldig gatekontroll, men ble de først mistenkt og arrestert fikk de ofte en hardere medfart enn mennene. Ofte ble mishandlingen toppet med systematisk fornedrelse, ydmykelser og seksuelle overgrep. XU var den dominerende etterret-

ningsorganisasjonen, og rekrutterte mange unge kvinner og menn. Ikke minst studenter fra Universitetet i Oslo. I XU brukte de gjerne dekknavnene sine også etter krigen, og det er en myte at de alle var menn. Kvinner hadde oftest mannlige dekknavn, forteller forfatteren. Utdrag fra boken: «….Tenk at psyken kan manipuleres til å tåle mer. Etter et par måneder med avhør fastslår, bokstavelig talt, tyskeren som ledet avhørene, at det ikke er mer å hente. Hun er klar for transport, hva nå det måtte bety. Beskjedenhet er en dyd, som kanskje bidro til at hun klarte å gjøre seg mer ubetydelig enn tyskerne trodde – litt mer usynlig. Det var en seier etter vel 14 måneder som fange nr. 3597 på Grini. Hun skal deporteres til Tyskland. Hun vet ikke hva det betyr, annet enn at det er verre enn Grini siden det blir omtalt som trussel. Monte Rosa Det er tidlig onsdag morgen den 6. oktober 1943. De 25 kvinnene som ble fraktet til Akershuskaien må vente litt før de blir ført om bord. Skipet heter Monte Rosa. Det er stort, minst 150 meter langt. Hun P

VETERAN

DESEMBER 2020

Solveig med ballblom.

23


Den påfølgende togturen og fengselsopphold underveis i Tyskland varslet endring. Lite mat, lopper og lus er en ting. Sadistiske fangevoktere med pisk og menneskevonde hunder, død og fordervelse, er noe annet.

Siv har tjenestegjort noen år i NATO, her en fornøyd treningsgjeng sammen med Stoltenberg.

fyller lungene med frisk norsk luft når de blir kommandert om bord. Synet av Akershus festning, majestetisk og solid gjennom mer enn seks hundre år – festningen som har overlevd ni beleiringer. Tyskerne har bare overtatt den midlertidig. Det gir håp. Selv med følelsen av å bli innesperret i en hermetikkboks, ble overfarten til Danmark bedre enn fryktet, fordi de fikk godt med mat og var mette for første gang siden arrestasjonene. QQ

Ravensbrück De har ikke før kommet gjennom porten til Ravensbrück den 14. oktober i 1943, før første oppstilling blir kommandert. Det er småkaldt, men kåpen varmer. Brått biter frosten seg fast under huden, ikke på grunn av temperaturen, men uhyggen. Hun hører svisj-lyden av vaktenes lærpisker og fangenes fortvilte hyl. Solveig ser dem i en lang gate med et endeløst antall lave brakker. Ravensbrück, den eneste konsentrasjonsleiren nazistene opprettet for kvinner, ble etablert like før krigsutbruddet i 1939. Første året rommet den i underkant av 2000 tyske kvinnelige fanger – kvinner som var i opposisjon til Hitler og hans patriarkalske nasjonalsosialisme eller rett og slett såkalte «utskudd» som Hitler ønsket å fjerne fra det offentlige rom. Senere fulgte kvinner fra de tyskokkuperte områdene – motstandskvinner eller kvinner som tyskerne trodde var det. « –Historiene fra Ravensbrück var så

Siv og moren første skoledag i Damaskus.

grusomme, at kvinnene lenge unnlot å fortelle om det, fortsetter Britt. –De antok at ingen ville tro dem. Så jeg har forsøkt å formidle litt i boken min. Boken handler også om illusjoner som brast da Solveig kom hjem for å bygge landet. Kjønnsrollene ble visket ut i krigen, men kom tilbake med freden, og de fleste kvinnene ønsket ikke å snakke om sin innsats av forskjellige årsaker. For Solveigs del ble det vanskelig å snakke, hun hadde i mange år forsøkt å fortrenge erfaringene og glemme alt det vonde. Smertene den det medførte, vil hun ikke påføre andre ved å la dem ta del i historien. Britt Tove tror det er flere årsaker til kvinners fortielse av hva de gjorde under krigen. –Først og fremst solidariteten kvinnene imellom. De beskyttet hverandre mot den bannlysende og fordomsfulle holdningen som deler av befolkningen avdekket i det første fredsåret mot

kvinner, enten de hadde vært observert i nærheten av en tysker eller hadde jobbet for okkupasjonsmakten på oppdrag fra motstandsbevegelsen. Selv om fraterniseringen og intimiteten til tyskerne var for å innhente sensitiv, strategisk informasjon, skjønte kvinnene at de aldri ville blitt forstått eller tilgitt. Et dårlig rykte kan ikke rettes opp, og det ser ut til å følge slekters gang uansett hvor mange gode nordmenn som kan bevitne det motsatte. Redsel for å bli misforstått eller dømt av befolkningen for landssvik basert på antakelser om omgang med tyskerne. Nei, de ønsket bare å komme videre i livet. Fordømmelse og hat kom også fra

egen familie. Fra foreldre, søsken, ektefeller og kjærester. Kvinnene hadde tilbrakt mye tid utenfor den sosiale kontrollen familien tilsynelatende burde hatt over unge kvinner. Og tenk, det var enkelte som opplevde et krav fra sine nærmeste om ikke å motta Deltakermedaljen, men å fortrenge og fortie. Er det rart man blir opprørt? Britt Tove er veldig engasjert rundt dette temaet. –Solveig og hennes venninner ønsket å ha et normalt liv. Selv om det normale livet ga flere traumer som ikke normaliserte livet. Mangelfull anerkjennelse av innsatsen forsterket elendigheten. Men de klagde ikke. Etter krigen ble det utløst fordømmelse og raseri mot kvinner som ble forelsket og tilbød sin seksualitet til tyskerne. Snauklipping, avkledning, terrorisering, isolering, utestengelse og i verste fall voldtekter ble legitimert av flokkmentaliteten hos pøblene som opphevet seg selv til dommere over kvinnene, uten rettssak. - Mobbens atferd forsterket angsten. Mange holdt kjeft om krigsdeltakelsen, av fare for å bli satt i feil bås, påpeker Brestrup. Ikke fikk de delta på alle paradene i fredsdagene heller. Det sømmet seg ikke for kvinner å delta, uansett hvor mange de hadde hatt under sin kommando under krigen, eller hva de hadde bidratt med i motstandsarbeidet. Det var vanlig at kvinnelige solda-


VETERAN

DESEMBER 2020

ter ble trakassert og spyttet på i enkelte miljøer. Glemt var verneplikten innført for

kvinner under krigen og kvinners innsats i motstandsarbeidet og for freden. Det er nok en vesentlig årsak til at flere kvinner og deres nærmeste holdt kjeft om innsatsen under krigen. Også Solveig forble usynlig, men hun ble ikke helt glemt. Hun fikk Deltakermedaljen i posten i november 1995. 50 år etter frigjøringen. – Jeg håper boken og historiene om Solveig kan gi en forståelse for hva krigen kostet for en «vanlig» kvinne. Hun er også et eksempel på at noen gjør som de gjør, fordi det er det eneste rette. Så hvordan kan vi hedre disse? Mitt forslag til å hedre kvinnenes innsats under krigen er midler til doktorgradsstudier på Forsvarets Høgskole for å synliggjøre innsatsen. Det haster. 80 år etter angrepet på Norge, 75 år etter frigjøringen, 20 år etter sikkerhetsrådet resolusjon 1325. Kvinnenes historie må frem og de må hedres, påpeker Britt Tove Berg Brestrup. Dette sa hun selvsagt til forsvarsminister Frank Bakke Jensen da han fikk et signert eksemplar av boken.

Ny økonomiansvarlig i sekretariatet Patricia Flakstad har nylig avsluttet sin militære karriere som kommandørkaptein etter 39 år i Forsvaret, og er nå klar for den viktige oppgaven med å ivareta økonomien i NVIO.

H

ennes militære karriere startet i 1981 ved Sjømilitære Korps i Horten, hvor hun utdannet seg som tekniker på radar- og navigasjonsutstyr. Senere har hun fullført bachelor ved Norges arktiske universitet, linje elektronikk og data, Sjøkrigsskolen, Forsvarets stabsskole, Forsvarets master i militære studier samt sjefskurset ved Forsvarets Høgskole. Av tjenesteerfaring kan nevnes kystvaktskipet Nordkapp, Ramsund orlogsstasjon, NATO FORACS` testestasjon på Rennesøy utenfor Stavanger, anskaffelsesprosjektet «Nye Fregatter», Forsvarsstaben og fire år ved NATO hovedkvarteret i Brussel. De siste 20 årene har hennes oppgaver i hovedsak vært å lede, planlegge, administrere og

koordinere arbeidsoppgaver og prosjekter nasjonalt og internasjonalt. I 2013 ble Flakstad tildelt Forsvarets likestillingspris for sitt arbeid med å mentorere unge kvinner til å fortsette sine militære karrierer i Forsvaret, og for sitt arbeid som leder for NATO Committee on Gender Perspectives (NCGP). NCGP rapporterte direkte til NATOs militærkomite. Oppdraget gikk ut på å fremme kvinners deltakelse i arbeidet med fred og sikkerhet, og for å styrke beskyttelsen av kvinner og barn i væpnede konflikter. Flakstad har i tillegg hatt utallige verv for både sivile og militære frivillige organisasjoner, i alle posisjoner som vanlig styremedlem til aktivitetsansvarlig, økonomiansvarlig, nestleder og leder. For tiden er hun blant annet styremedlem i Forsvarets Personellservice (FPService), nestleder i Norsk totalforsvarsforum (NTF) og nestleder i Forsvarets Seniorforbund (FSF) avdeling Oslo. Når du leser dette, har hun allerede vært ansatt hos oss noen uker, og kanskje har du rukket å snakke med henne også?

25


26

DESEMBER 2020

gR G A N I S A S J O N

Tinnitus? Nedsatt hørsel? Har du eller noen du kjenner nedsatt hørsel? Eller kanskje tinnitus? Vårt beste tips er å ta grep snarest mulig for å forebygge uheldige konsekvenser.

T

ypisk er uheldige kommunikasjonsstrategier som å gjette innholdet i samtaler, bruke god dag-mann-økseskaft-svar og unngå sosiale aktiviteter. Enda verre at omgivelsene feiltolker hørselsvansker og demenssymtomer. Et annet faktum som er verd å tenke over, er at gamle hender og hoder har vanskeligere enn yngre for å lære seg å håndtere bittesmå, moderne, digitale høreapparater. Hørselshemmedes Landsforbund regner at det i 2020 er ca. 1 million hørselshemmede i Norge. Dette betyr at vi alle kjenner noen med hørselsutfordringer. Ved landets største senter innen fagområdet hørsel, HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester, vet vi at mye kan gjøres for å bedre situasjonen for dem det gjelder. Samtidig vet vi at mange ikke foretar de nødvendige grep. HLF Briskeby rehabilitering og utad-

rettede tjenester er et kurs- og rehabiliteringssenter innen fagområdet hørsel. Vi gir tilbud til personer med hørselsrelaterte tilstander; nedsatt hørsel, tinnitus, meniere og vestibulære lidelser. Vår målgruppe er hørselshemmede som bruker resthørsel, ev. hørselstekniske hjelpemidler, og talespråk, ikke tegnspråk. Tjenestene gis etter avtaler med NAV, med Helse Sør-Øst og med Utdanningsdirektoratet og gis til voksne og unge i videregående opplæring. Personer med hørselsrelaterte utford-

ringer trenger kunnskap om muligheter til å håndtere disse på best mulig måte. I våre tjenester er vi opptatt av å gi kunnskap, innsikt og mulighet for

refleksjon omkring hørselsutfordringene. Dette kan eksempelvis være kunnskap om audiologi (læren om hørsel) og om ulike hørselstekniske hjelpemidler og videre innsikt i hvilke konsekvenser hørselsutfordringene gir. I tillegg er refleksjon omkring hørselsutfordringene sammen med andre i samme situasjon og sammen med erfarne fagfolk grunnleggende. Utfordringer i arbeid og sosialt liv, kommuni-

kasjonsutfordringer og mestringsstrategier er sentrale tema. Om tinnitus har mange tidligere fått beskjed om at de «bare må leve med det». Det er ikke riktig. Vi ser på muligheter for mestring av utfordringene slik at hverdagen kan bli bedre. Ta gjerne kontakt om du lurer på noe. Vi kan hørsel! https://hlfbriskebyrut.no/

Nortel og NVIO = sant:

Nytt mobil-tilbud for veteraner I samarbeid med NVIO tilbyr nå mobil-leverandøren Nortel sine mobiltjenester til veteraner. Dekningen er den best oppnåelige og de faste, lave prisene er fordelaktige. - Nortel bruker Telenors mobilnett. Det er jo kjent som det beste nettet her i landet. Så det står ikke på kvaliteten, sier NVIOs generalsekretær Thor Lysenstøen etter signering av avtalen. I tillegg er det jo hyggelig at prisene er svært konkurransedyktige. Nortel har undersøkt hva slags mobil-abonnement veteraner flest etterspør og ønsker gode tilbud på. Svaret var entydig: God dekning over hele landet er det viktigste. Deretter sier kundepanalet at de ønsker en rimelig, men ikke så omfattende datapakke, med fra en til fire gigabyte pr måned. Du kan velge mellom fem ulike datapakker alt etter hva behovet ditt for datatrafikk er. Magasinet Veteran har sjekket Nortels veterantilbud opp mot konkurrentene på nettstedet bytt.no. Det viser at veterantilbudet fra Nortel er bedre eller på nivå med de aller la-

veste prisene i markedet, og abonnementene har Telenor-dekning og inkluderer fri tale, SMS (inkl. BankID), MMS, samt valgt data i Norge, Norden og EU/EØS. Som NVIO-medlem og innehaver av veterankorter bestiller selv ditt Nortel sine veteran-abonnementer via skjemaet på nettsiden www.nortel.no/bedrift/abonnement/veteran-abonnement/. Ingen faktura eller administrasjon via bedrift, abonnementene registreres privat på deg. Kort sagt ingen overraskelser. Nortel er de første i Norge som tilbyr et abonnement med fast pris, grenseløs bruk og Telenor-dekning. Det gjør de fordi de vet at du har viktigere ting å tenke på enn tomme datapakker.


Kopper og capser til salgs! 125 kr pr stk for medlemmer og 250 kr pr stk for ikke-medlemmer. Gjelder både caps og kopp.

UNIKOM

UNPROFOR

UNTSO

UNMISS

UNOSOM

UNPREDEP

KOPPENE Flotte emaljekrus med NVIO-logo som tåler en støyt og kan brukes både til varm og kald drikke. Kommer i fargene rød eller blå.

Desert Storm Capsene kommer med norske 昀agg bak, samt reim som kan justeres. Onesize.

Emaljekopp Hvordan bestille: Betal for varen(e) til konto nr: 1503.91.81921 Send epost til medlemmer@nvio.no med navn og adresse (så vi vet hvor vi skal sende varene) og legg ved betalingsbekreftelse, samt hvilken caps eller kopp/farge du ønsker.


28

DESEMBER 2020

gR G A N I S A S J O N

ORGANISASJONSNYTT S.29-35 FN-DAGEN I NARVIK MOSKUSSAFARI PÃ… DOVRE VELLYKKET FAMILIEHELG I VESTFOLD MARKERINGER OG HEDERSTEGN I ROGALAND


gR G A N I S A S J O N

FNdagen i Narvik NVIO NARVIK OG OMEGN:

NVIO Ofoten sin markering av FN-dagen, 24.oktober, ble lagt til Narvik i år. Arrangementet fant sted ved fredsmonumentet i Narvik sentrum. Medlemmer fra lokalforeningen var med. Under markeringen holdt Jostein Pedersen en fin appell der han bl.a. innledet med å føre tilhørerne gjennom historien, fram til dannelsen av FN i oktober 1947. Pedersens appell pekte også på noen pågående konflikter hvor norsk personell har tjenestegjort og i noen tilfeller fortsatt bidrar til FN-ledede operasjoner. Under markeringen la NVIO Ofoten ned blomster på fredsmonumentet.

DESEMBER 2020

29


30

DESEMBER 2020

gR G A N I S A S J O N

Moskussafari på Dovre Også i år dro en gjeng til Oppdal får å oppleve moskus på Dovre! Covid-19 satte en demper på antallet som kunne delta, men det ble en fantastisk opplevelse for store og små. Deltagere fra Hønefoss, Sunndalsøra, Steinkjer, Trondheim og Oppdal fikk en flott og innholdsrik helg. NVIO OPPDAL:

Guide var Gaza-veteran, pilot og moskus-entusiast Halvard Fjeldsetnes som har over 50 års erfaring med Moskus. Han husker fremdeles den dagen han var guttunge og moskusen kom med tog til Dovre. Han var både vertskap, høvding og guide mens deltagerne bodde på Magalaupe camping. Litt gjemt i Drivdalen men et fantastisk sted og utgangspunkt. - Vi i NVIO avd. Oppdal har jo et tett samarbeid med kommunen og begynner å få ting på plass, forteller leder Svein Inge Øiamo. Ikke bare veteranplan og minnesteiner, men også involvering og engasjement, samt frivillig arbeid i lokalsamfunnet. Vi har en god variasjon i styret på alder og har også fått inn to unge damer. Det er vi veldig glade for, påpeker han. Camilla Grorud har vært i KFOR og Eirin Heggvold har vært i Afghanistan, og begge bidro sterkt til at lørdagens festmiddag ble en suksess. Det samme gjorde NVIO Oppdals eminente kokker, Jon Lien og Harald Olsen, som ga safarideltagerne en ypperlig grillbuffet med vilt og lokale råvarer. Mat og drikke smakte selvsagt ekstra godt etter en dag på fjellet med frisk luft, vakker natur og ikke minst en gruppe moskus på nært hold. Sjefen i flokken kom kanskje i overkant nær under kaffepausen ifølge undertegnede, men som den minste gutten sa;

–Du trenger ikke være redd, hvis den kommer så bare legger du deg ned. Vi slapp heldigvis det. Barna fikk i stedet diplomer på kvelden for god innsats. De hadde tross alt fått en del instrukser av guiden vår om hvordan man skulle oppholde seg i nærheten av disse dyrene, og det var en fin dag med mange opplevelser. - Vi hjelper jo veteraner å styrke det psykiske og fysiske, og noen trenger et ekstra puff for å komme seg ut. Derfor har vi i flere år nå gjennomført sosialt treff med litt fysisk aktivitet, forteller Øiamo. To av karene på årets tur var også med i fjor og har kjørt hele veien fra Drammen. –En helg her oppe er helt fantastisk, og i år kom vi enda nærmere moskusen, forteller kameratene som allerede gleder seg til neste år. Været var litt dårlig, men jeg tror de fleste har kost seg, så vi håper å kunne ønske vel møtt til moskussafari også neste år, smiler Svein Inge Øiamo.


gR G A N I S A S J O N

DESEMBER 2020

31


32

DESEMBER 2020

gR G A N I S A S J O N

Hundespannet var helgens suksess.

Vellykket familiehelg i V NVIO VESTFOLD:

For andre år på rad inviterte NVIO avd Vestfold til familiehelg i Horten Natursenter ved Borrevatnet. Over 50 veteraner-familier gledet seg over et spennende program med mange attraktive aktiviteter. Og jammen ble det delt ut et velfortjent hederstegn også. – Nå har dette blitt en årlig oktober-tradisjon, konkluderer primus motor Jon Kenneth Hytten. Han er spesielt glad for at så mange deltok og at både barn og

barnlige utfordret sine komfortsoner og demonstrerte sine ferdigheter, eller manglende sådan, som hundeførere, luftgeværskyttere, fiskere og kanopadlere. Da satt latteren og den gode replikken løst. Andre tok det litt roligere og koste seg med rolige turer, velsmakende mat, bålkos og den gode samtalen. Årets slager-aktivitet var hundekjøringen. Team STS Brattind fra Svea i Søndre Land kom med hundespann og vogn. Barna fikk sitte på, og flere veteraner fikk prøve seg som hundeførere, dog under kyndig veiledning.

- Målet med familiehelgen er å skape en avslappet og inkluderende møteplass for veteraner med familie. Og det har vi fått til, synes jeg, konkluderer Jon Kenneth Hytten. I løpet av familiehelgen ble en overrasket Jon Kenneth velfortjent tildelt NVIO sitt hederstegn i bronse for sitt arbeid for freds- og veteranarbeid. Noen familier overnattet i natursenteret hele helgen. Andre tok besøket ved Borrevatnet som dagstur på lørdagen. Den mest nostalgiske aktiviteten var trolig å kaste på stikka med gode gamle 5øringer. Når man stod der med neven full av varme mynter med sand mellom,


gR G A N I S A S J O N

DESEMBER 2020

Ansvarlig for helgen, Jon Kenneth Hytten, fikk Hederstegnet i bronse for sin mangeårige innsats for veteraner. En velfortjent utmerkelse som ble overlevert en overrasket Hytten foran alle fremmøtte.

Vestfold våknet konkurranseinstinktet hos mange med grå tinninger. - Vi må takke Horten Kommune som lar oss låne Natursenteret. Det bør nevnes at dette samarbeidet er et resultat av en meget god kommunal veteranplan, forteller Hytten. Han har allerede har begynt å glede seg til neste års arrangement! NVIO avd. Vestfold takker også alle de som sponser og støtter arrangementet. Veteran og profesjonell fotograf Rolf Tore Kjæran var arrangementets fotograf og tok alle bildene denne helgen.

Aktiviteter for både voksne og barn.

33


34

DESEMBER 2020

gR G A N I S A S J O N

Markeringer og hederstegn i NVIO ROGALAND:

Tradisjonen tro ble FN-dagen, 24. oktober, behørig markert i FN-parken i Vikeså. Ordfører Kjetil Slettebø i Bjerkreim la ned krans ved bautaen, og NVIO-veteraner la ned blomster. FN-parken i Vikeså er et minnesmerke over soldater fra Rogaland som er falt i tjeneste for FN. Etter seremonien ble veteran Bjarne Fowels, kjent for sitt mangeårige engasjement bl.a. som signalblåser i Veterankompaniet, hedret med NVIOs hederstegn i bronse. Remembrance day, 11. november, ble som vanlig markert på Eiganes gravlund og Sola kirkegård. I år ble også veteran Thore Sætre hedret med NVIO’s hedertegn i bronse for sitt mangeårige engasjement i

Thore Sætre mottar hederstegn fra NVIOs leder i Rogaland, Gunnar Schanke.


gR G A N I S A S J O N

DESEMBER 2020

Markeringen av Remembrance day

i Rogaland Veterankompaniet, der han alltid har stilt opp på minnemarkeringer og som bårevakt. NVIO avd. Rogaland har lenge jobbet med Nato’s Joint Warfare Centre på Jåttå (JWC) og det britiske konsulatet om å fremheve denne merkedagen. Derfor var det hyggelig at både KNM Harald Haarfagre og Stavanger Lotteforening var med på markeringen i år. På Forsvarets minnedag, som alltid er den første søndagen i november, var NVIO avd Rogaland invitert til KNM Harald Haarfagre på Madla i forbindelse med minne-markeringen der. Lokallaget stilte med Kjell Brosten fra Veterankompaniet og leder i NVIO Rogaland, Gunnar L. Schanke. Begge bar for anledningen uniform.

Ordfører i Bjerkreim, Kjetil Slettebø sammen med Bjarne Fowels på FN-dagen.

35


36

DESEMBER 2020

gR G A N I S A S J O N

FORBUNDSSTYRET 2019-2021 President Dag-Magne Lunde Tel: 917 696 00 daglunde@hotmail.com Visepresident Nils Frode Vindenes Tel: 922 60 430 nils@vindenes.biz Styremedlemmer: Frank Ove Eriksen Tel: 916 27 155 frankoveeriksen@gmail.com Einar Ulleberg Mob: 479 770 60 eulleberg@hotmail.com Philip Lautin Jackson Mob: 400 53 884 philiplautin@gmail.com

Reidar Bjørn Melhuus Mob: 932 13 358 reidar.melhuus@gmail.com Randi Alise Rye Mob: 990 94 945

Vararepresentanter: Lars - Magnus Hallanger Mob: 932 38 765 Henning Martiniussen Mob: 482 73 922 Rune Meier Mob: 934 80 414 Steinar Vikholt Mob: 40239321 steinar.vikholt@gmail.com

Unike medlemsfordeler til NVIOmedlemmer! MER INFORMASJON FINNES PÅ VÅRE HJEMMESIDE:

VOLLEN TANNKLINIKK

SANDEFJORD PAINTBALL

Veteranpris på førstegangskonsultasjon: 499 kr (fullpris er 970 kr). 25% på all annen tannbehandling.

15% rabatt

AKSESS & DAYLIGHT 25% rabatt i forhold til butikkpris på Craft klær

EIDSKOG LYS 10% på alt

NORTEL Rimelig mobilabonnement med Telenor-dekning

HOTEL EXPRESS NORGE 50% på medlemskort

RØNNING TRESKI AS 15% rabatt på alle skimodeller

Husk

Kameratstøtte telefonen:

800 48 500

NOBELS FREDSSENTER 25% rabatt, barn under 16 år gratis

STIFTELSEN ARKIVET Gratis omvisning i Gestapo-kjelleren

JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER (JKØ) Rimelig overnatting i Stavern

SHADES OF NORWAY 20% rabatt

FALSTADSENTERET Inngangsbillett til honnør/studentpris.

GULLSPORT Gullsport tilby NVIOs medlemmer 40% rabatt!

BRILLELAND 10% på komplette briller og solbriller

UTSTYRSKONTROLL.NO 15% på ordinære varer

BIKESTUFF Bikestuff.no og gir nå alle medlemmer i NVIO 10 %

BEST WESTERN HOTELS Nordisk avtale som gir 15 % rabatt på hoteller i Norge, Sverige, Danmark, Finland og de baltiske land.

ANDRE TILBUD: • Tilgang til veteranhytta i Umbukta, se hjemmesiden til NVIO Rana. • Tilbud om scootertur med NVIO Hamar. • Tilbud om laksefiske med NVIO Alta. Medlemsfordelene blir lagt ut fortløpende; følg med på hjemmesiden for oppdateringer!


gR G A N I S A S J O N

DESEMBER 2020

VI ER PÅ WEB OG SOSIALE MEDIER Du finner oss på nvio.no, facebook, twitter og instagram og snap. @norskeveteraner

nvio.no

@norges_veteranforbund

Forbundets høye beskytter: Hans Majestet Kong Harald V Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner Sekretariatet: NVIO, bygning 60 P.B 1550 Sentrum 0015 Oslo Telefon 940 12 200 post@nvio.no Forbundets hjemmeside: www.nvio.no Bankgiro 5082.07.40278 Org.nr. 971 245 433 BIC: DNB ANOKK XXX IBAN: NO 4850820740278 Generalsekretær: Thor Lysenstøen mobil: 990 92 481 thor.lysenstoen@nvio.no Forbundssekretær: Svein-Erik Malmø-Moen Mobil: 930 23 331 sem.moen@nvio.no Kommunikasjonsrådgiver: Siri Jørgensen Mobil: 480 61 996 siri@nvio.no Redaktør: Hege Kofstad hege.kofstad@nvio.no (i permisjon)

visittkort kameratstøtte2.qxp_Visittkort kameratstøtte 23.09.13 08:21 Side 2

Leder kameratstøtte: Anders Aks Mobil: 97134514 anders.aks@nvio.no Økonomi: Patricia B Flakstad mobil: 920 86 701 patricia.flakstad@nvio.no

Rekrutterings- og aktivitetsrådgiver: Vibeke Strand, mobil: 940 12 200 vibeke.strand@nvio.no

Husk å melde adresseforandring til NVIO

37


Medlemsbutikk nvio.adprofil.no

Parka dame og unisex DexShell beanie lue Vanntett lue med Porelle-membran som gjør den 100 % vanntett og pustende. Kan brukes når eller hvor du trenger for å holde hodet varmt og tørt i kulde, vind, eller snøvær. kr.

kr.

560,-

Strikket fleecejakke Behagelig strikket fleecejakke med sidelommer med glidelås. Dame og herre. Børstet innside. Kommer i gråmelert, antrasitt og blåmelert. Leveres med NVIO logo på venstre bryst.

268,-

Fóret parkas til business og fritid. Vindtett og vanntett. Teipede sømmer. To-veis glidelås. Glidelås i sidene. Leveres med eller uten NVIO logo kr.

1550,-

Sammenleggbar sportsbag Sporty design. Stort hovedrom. Avtagbar skulderstropp. 49 liter. Sammenleggbar. Leveres med NVIO logo på siden av bagen. kr.

415,-

Original Sport Coat Sporty, lett og elegant frakk i urbant design, produsert i et mykt behagelig materiale med lite overflatestøy, og med egenskaper som en teknisk skalljakke. Leveres med eller uten NVIO logo kr.

1465,kr.

1360,Rush Wind bukse

Rush tights

En lett vindbukse laget av et elastisk vevet funksjonelt stoff, som gir effektiv fukttransport.

Lett tights laget av et elastisk og funksjonelt stoff som gir effektiv fukttransport og stor bevegelsesfrihet.

kr.

475,-

kr.

460,-

Stretch dun jakke unisex Myk og behagelig dunjakke med matt stretch-materiale. Avtagbar hette. To lommer på innsiden. Stramming i linning. Zip-pullere med refleks.

Se flere flotte produkter i vår medlemsbutikk: nvio.adprofil.no


415,-

kr.

Slirekniv

Blåveispins Blåveis pins med butterflynål kr.

45,-

Toalettmappe Sporty toalettmappe med to rom. Stort hovedrom og utvendig lomme. Leveres med NVIO logo kr.

188,-

En super turkniv for friluftsfolk. Bladet er kon- og hulslipt, med høykvalitetsstål og lærslire. Det er en solid kniv med fingerstopp. Skaftet passer godt til mindre hender. Bladlengde 11 cm, total lengde 22 cm.

kr.

Medlemsnål kr.

95,-

110,Sitteunderlag Sitteunderlag i tovet ull med forskjellige motiv. Størrelse 45 x 45 cm. 88 % ull, 12% bomull.

kr. kr.

Exentri kortlommebok Elegant kortlommebok i ekte skinn med lås i rustfritt stål. Kortholderen er liten i størrelsen, og gir adgang til dine to mest brukte kort uten å måtte åpne kortholderen. kr.

369,-

299,-

436,-

DexShell vanntette sokker Innerste lag i 40 % merinoull, Porelle membran i midterste lag og slitesterk ytterdel med stretch.

AnySharp knivsliper Den perfekte gaven til den som har alt. Knivsliper som festes med sugekopp på bordet. Sitter fast og enkelt å slipe kniven. Sliper også brødkniver. 10 års garanti kr.

250,-

Osprey Stuff Pack sekk Superlett sekk som kun veier 90 gram! Perfekt dagstursekk som ikke tar plass i bagasjen på ferieturer. Stappes bort i sin egen bæreveske, og blir på størrelse med et eple. 18 L. Refleks. Kommer i oransj og turkis. Leveres uten logo

Varene bestilles i vår medlemsbutikk:

nvio.adprofil.no


Returadresse: P.B 1550 Sentrum0015 Oslo

Stiftelsen

Veteranhjelp

Bilde: @instagramanders (Anders Nilsen)

VETERANER HJELPER VETERANER Stiftelsen Veteranhjelp er opprettet for å kunne gi øyeblikkelig økonomisk hjelp til veteraner og nærmeste familie som befinner seg i en prekær økonomisk situasjon. Vi har allerede hjulpet mange, men er avhengig av bidrag for å hjelpe flere veteraner.

Støtt oss med valgfritt beløp til konto nr. 7058 31 07302 Vipps kan også benyttes: 25550

Profile for Veteran

Veteran 4-2020  

Medlemsbladet til Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner

Veteran 4-2020  

Medlemsbladet til Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner

Advertisement