Page 1

nr1-18.qxp_Layout 1 15.02.2018 15:13 Side 1

VETERAN

UNIFIL 40 ÅR

NORGE ER IKKE SKAPT FOR Å SITTE PÅ RÆVA

NORGES ENESTE VETERANMAGASIN UTGIS AV NORGES VETERANFORBUND FOR INTERNASJONALE OPERASJONER // FEBRUAR 2018

KAMERATSTØTTE SIDEN 1996


nr1-18.qxp_Layout 1 15.02.2018 15:13 Side 2

VETERAN 1-2018:

FASTE SPALTER

32 samlet igjen

Krigsveteraner

Helt siden 50-års jubiléet for 11 år siden har Per Erik Thorsen fra Hønefoss og Bjørn Fredrik Dahl fra Oslo tatt initiativet med å samle gamle kompanivenner til årlige treff.

Nr.1-18 ISSN: 1894-1974

Utgiver: NVIO v/presidenten Bygning 60, P.B 1550 Sentrum 0015 Oslo

Redaktør: Hege Kofstad (I permisjon)

Konstituert redaktør: Siri Rooseboom De Vries Tlf.: 480 61 996 epost: siri@nvio.no

18

Neste nummer av Veteran (nr 2-2018) kommer ut ca 5. april med deadline 12. mars.

Vær positiv!

24 Kameratstøtte siden 1996

Lars minner oss på viktigheten av å være positiv, av å komme seg opp av sofaen, av å bruke naturen og kroppen for å få energi og livslyst.

Forsidebilde: Fra første kontingent i Libanon

FNVLF (FN-Veteranenes Landsforbund ) startet med sitt kameratstøttearbeid på nittitallet. Det var Presidentene Aabrek og Vadset sammen med Generalsekretær Erling Hoem, støttet av Oslo-avdelingen som var pilotene i dette arbeidet.

28 Reisebrev: USA Veterans Day 2017

Ettertrykk tillatt ved kildeangivelse Opplag: 9.000

30 Den nye personvernloven og NVIO

Fem veteraner fra NVIO Kristiansand reiste til California. Her er deres reisebrev fra Veterans Day paraden.

NT PUNK RØ

T

G

07-17 UNIFIL 40 år

25. mai 2018 trer en ny personvernlov i kraft. Denne loven går under forkortelsen GDPR (General Data Protection Regulation) og vil endre Europas tilnærming til personvern og datasikkerhet. I tillegg til å gi oss mer kontroll over våre personopplysninger, vil også GDPR sette betydelig strengere krav til firmaer og bedrifter i forhold regler for persondata.

34 fyller 100 år

Krigsveteran

Onsdag 17. januar 2018 fylte krigsveteran Ivan Harry Vanje 100 år. Ivan er, sammen med Åge B. Bergvik som fylte 100 år i mars 2017, de eneste gjenlevende krigsveteranene i Narvik som deltok i kampene under andre verdenskrig.er.


nr1-18.qxp_Layout 1 15.02.2018 15:13 Side 3

PRESIDENTEN

daglunde@hotmail.com

«Det er ikke medisinen, men organisasjonen som redder liv i krig» (Nikolay Pirogov)

Oppfølgingsplanen «I tjeneste for Norge» hadde et overordnet samfunnsmål; å styrke samfunnets anerkjennelse og ivaretakelse av personell før, under og etter internasjonal tjeneste, samt å styrke tverrsektoriell kompetanse og samhandling. Hvor står vi akkurat nå i dette arbeidet? I møte med Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen 12. januar i år var det gledelig å få konstatert at oppfølgingsplanen skulle gjelde i to år til. Spesielt understreket jeg viktigheten av at samtlige «aksjeeiere (departementene)» i planen, som ble underskrevet av 7 statsråder, må være sitt ansvar bevisst. Det ansvaret innebærer at det gis en status på hva som er gjort hittil, hva som virker, hva som ikke virker og en konkret plan for veien videre på kort og lang sikt. Man snakker mye om et tverrsektorielt samvirke ledet av en interdepartemental arbeidsgruppe (IDA), men i dag fremstår dette arbeidet som fragmentert, uoversiktlig og lite koordinert. Rett og slett lite målbart og uten en klar rød tråd. Det må helt enkelt ryddes opp og gis en status på hvor er vi per i dag og hvor vi skal. Ikke minst hvordan virker dette sammen?

utvikling) står det følgende: «Oppfølgingen av veteranområdet skal være en naturlig og integrert del av personell og kompetanseforvaltningen i alle etater i Forsvarssektoren».

Hvis vi ser dette i sammenheng med den nye politiske plattformen der regjeringen ønsker å stimulere til at flere kommuner lager egne veteranplaner (gjerne i samarbeid med veteranorganisasjonene), dernest å arbeide for regional koordinering av innsatsen for veteraner i de tilhørende kommuner og fylker, er det lite nytt som kommer for dagen. Jeg savner en mye tydeligere ambisjon med substans fra regjeringens side da dette kun er å anse som kosmetiske nyanser ift tidligere.

Forsvarsloven§ 54 sier at forsvaret har et særlig ansvar for at personer som deltar i internasjonale operasjoner, og deres pårørende blir godt ivaretatt før, under og etter endt tjeneste-den såkalte veterankjeden. Forsvaret utvidet oppfølgingen og ivaretakelsen utover et år i reglement for oppfølging av personer fra internasjonale operasjoner fra 21 oktober 2014, der veteraninspektøren eier fagansvaret. Det er viktig i et forebyggende- og familieperspektiv -men vet vi at dette fungerer etter hensikten? Jeg ønsker en revisjon for å samle erfaringene og se om vi gjør de riktige tingene. Det er således viktig at dette sees i sammenheng med en helhetlig ivaretakelse våre veteraner. P

I stortingsproposisjon 151 S Kampkraft og bærekraft (pkt 8.8 Veteran) og i iverksettingsbrevet til forsvaret IVB 2017-2020 (Kap 2.4 Mennesker, læring og

Tiden er nå inne til at Forsvaret gjør endringer innen veteranarbeidet. Jeg er av den klare oppfatning at vi må slutte å snakke om veteranområdet som noe på utsiden av alt annet Forsvaret driver med. Vi må snakke om dette som en integrert del av vår profesjon, som innebærer planlegging og gjennomføring av militære operasjoner hjemme og ute. Forsvarets veterantjeneste utfører ikke veteranivaretakelse, dette er noe som utføres i linjen av styrkeprodusentene i dag. Forsvarets veteraninspektør bør ha en mer synlig rolle med å påse at veteranområdet ivaretas i linjen og at oppgavene legges inn der de hører hjemme i linjen. I instruksen til veteraninspektøren står det blant annet: Lede og koordinere utviklingen av Forsvarets anerkjennelse og ivaretakelse av veteraner. Det er viktig at personell i internasjonale operasjoner får den annerkjennelsen, oppfølgingen og ivaretakelsen de fortjener.

FEBRUAR 2018 // VETERAN 3


nr1-18.qxp_Layout 1 15.02.2018 15:13 Side 4

Det er ikke nok å gjøre seg erfaringer, du må huske dem og lære av dem også. Norge er utrolig nok det eneste landet i Norden som ikke har et eget kompetansesenter for internasjonal virksomhet hvor erfaringslæring finner sted. Vi la ned Forsvarets kompetansesenter for internasjonal virksomhet (FOKIV) i 1997! Nå er det på tide at vi evner å se en helhetlig ivaretakelse i et totalforsvarskonsept der kraftsamling av ressurser til felles utnyttelse for personellet og deres familier før under og etter oppdrag ute. Internasjonale operasjoner er uløselig knyttet til profesjonen vår og det som gjør oss til veteraner. Det er på tide at Forsvaret samler denne erfaringen og kompetansen på ett sted. Kraftsamling av ressurser til felles utnyttelse for bedre helhetlig ivaretakelse av personellet. Vi skylder våre soldater og pårørende å forberede de som reiser ut best mulig både mentalt, fysisk og taktisk. Dette er faktorer som henger sammen og ikke kan øves stykkevis og delt.

QQ

Når verden rundt oss endrer seg, må vi også endre oss i takt med denne. Hvordan NVIO skal utvikle seg fremover som en relevant, aktiv og innflytelsesrik veteranorganisasjon? NVIO vil fremover ha større fokus på å få nye og yngre veteraner til å bli en del av veteranfamilien og engasjere seg i veteranarbeid. Hoveddelen av denne jobben må gjøres ute i lokallagene ved å tilrettelegge for aktiviteter som fenger de yngre. Videre må vi sørge for at yngre veteraner som ønsker å bidra blir valgt inn styret i lokallagene. Hovedansvaret her ligger hos lokallagene og regionkontaktene. Jobben dette innebærer må tas på alvor, slik at vi fornyer og utvikler oss i takt med samfunnet generelt. Når det er sagt så la meg være helt klinkende klar: I NVIO er det plass til alle veteraner, så vel dagens som gårsdagens veteraner! Det bør settes økt fokus på idrett, fysisk fostring og friluftsliv i alle former og for alle aldre. Regionkontaktene vil i fremtiden være mer proaktive for å støtte lokallagene og være bindeleddet lokalt og sentralt. Det innebærer mer dialog samt regionvise samlinger med lokallagene for å kunne kraftsamle, utvikle og skape nye arenaer og i større grad koordinere aktivitetene som gjennomføres ute. Samarbeid på tvers av regionene er også en viktig dimensjon. Det må settes mer fokus på å kommunisere og koordinere aktiviteter i NVIO internt og eksternt. Vi må øke brukerkompetanse på Styreweb i lokallagene vedr internkontroll og styring

4 VETERAN // FEBRUAR 2018

ift de regler og retningslinjer vi er pålagt å følge. Ryddighet og disiplin er noe vi veteraner vet mye om. I møte med de andre presidentene i The Board of Nordic Veteran Federation (BNVF) i Helsinki ser vi at de nordiske landene sliter med de samme utfordringene da man ikke klarer å aktivere og engasjere yngre veteraner og deres familier. Her vil vi sammen med våre Nordiske veterankolleger se på tiltak. Videre vil vi se nærmere på et felles system for og i større grad lære «best practice» av hverandre innenfor veteranarbeidet. Vi ønsker videre å løfte opp felles saker til politisk nivå i Nordisk sammenheng der bla en Nordisk veterankonferanse er en av flere saker det jobbes med. I 2017 så hadde NVIO en økning på hele 34 % i antall deltakere på veterantreff rundt i hele landet. Det er en svært gledelig trend vi ønsker skal fortsette. Det er plass til alle veteraner i veteranfamilen, så velkommen til nye veterantreff i året vi er inne i. 2018 er året da vi skal gi en ekstra annerkjennelse til våre UNIFIL-veteraner ved markeringen på Akershus festning. Foruten jubileet på Akershus festning 20.april og alle medaljeseremonier rundt om i landet 6. april er det nå svært gledelig å meddele at Radio Norbatt oppstår som podcast. Vi håper å nå ut til så mange veteraner som mulig og dele erfaringer og gjenfortelle historien om våre erfaringer til resten av samfunnet. Vår egen alles kjære nærradio som holdt oss oppdatert på hva som skjedde, daglig sending av morgenbrief, masse god musikk og hilsener til hverandre. Dette er historie folkens, der vi skal mimre, friske opp gamle historier og nyte nostalgien ifm UNIFIL jubileet. Her er det bare å glede seg! Dag-Magne Lunde President NVIO

Samhold-Erfaring-Styrke!


nr1-18.qxp_Layout 1 15.02.2018 15:13 Side 5

,,

UNIFIL

40

ÅR

KJÆRE UNIFILJUBILANTER

40 år siden vi gikk inn, og 20 år siden vi gikk ut. Tallene gir oss mange perspektiver. Et 20 års engasjement av en slik størrelse betyr at vi var mange som deltok. Vi er altså mange i Norge som har kunnskap og kompetanse om hvordan det er å oppholde seg i en krigssone. Mange familier som vet hva det vil si å ha en veteran i sin midte. Det viser også at internasjonalt engasjement og fredsbevarende operasjoner betinger en langsiktig forpliktelse. Jeg vil også legge til at vi er mange som har tilegnet oss kunnskap om forskjellige kulturer, religioner, skikker og dagliglivet i andre land. Kunnskap som kommer godt med i mange sammenhenger her hjemme. De hjerteligste gratulasjoner i forbindelse med jubileet. Send en tanke til de vi ble kjent med. De vi har mistet og de som sliter. Takk for innsatsen. Med anerkjennelse og respekt. Frank Bakke-Jensen Forsvarsminister

FEBRUAR 2018 // VETERAN 5


nr1-18.qxp_Layout 1 15.02.2018 15:13 Side 6

FORSVARETS UNIFIL-MARKERING –VETERANINSPEKTØRENS REFLEKSJONER Norske soldaters innsats i Libanon strakte seg over en tyve-års periode med utfordrende endringer. Forsvarets ivaretakelse av personellet ble også bedre, selv om svært få i dag vil påstå at det var godt nok. Vi har mye å takke våre UNIFIL veteraner for, bla så har deres erfaringer bidratt til at ivaretakelsen av våre «nye» veteraner har blitt på et helt annet nivå.

G

TOM GUTTORMSEN, BRIGADER - FORSVARETS VETERANINSPEKTØR

jennom UNIFIL-undersøkelsen 2016 har vi fått en unik innsikt i hvordan våre UNIFIL veteraner har det i dag. For meg er det spesielt viktig at 9 av 10 veteraner føler stolthet over å ha tjenestegjort i UNIFIL og av sin personlige innsats i Libanon. Samtidig så er det bare 1 av 5 veteraner som føler at de har fått den anerkjennelsen de fortjener. Det har vært mitt utgangspunkt for Forsvarets UNIFIL markering i 2018. Innsettingen av den norske FN-beredskapsstyrken i Libanon i 1978 var i henhold til Forsvarets pålagte oppgaver. Reaksjonsevnen var etter forholdene god, og Norge var i begynnelsen største bidragsyter til UNIFIL. Få ante imidlertid hvilket veiskille dette skulle bli for Forsvaret, hvor oppmerksomheten om og ressursbruken til internasjonale operasjoner gikk inn i en ny fase. Tilstedeværelsen i UNIFIL skulle vare i 20 år, og over 22000 norske menn og kvinner tjenestegjorde i en krevende fredsbevarende operasjon. Mange opplevde at det var en svært skjør fred å bevare, mens noen opplevde direkte stridshandlinger. Til tross for et krevende oppdrag, våre FN-soldater har all mulig grunn til å være stolte av sin innsats. Ikke minst så har vi lagt igjen et varig og positivt inntrykk blant lokalbefolkningen i NORBATT sitt ansvarsområde. Norske soldater ble oppfattet som upartiske, samtidig som lokalbefolkningen opplevde vårt nærvær som beskyttende.

fordringer i ettertid. UNIFIL-undersøkelsen 2016 viste «en tydelig sammenheng mellom psykisk uhelse og eksponering for alvorlige hendelser i tjenesten.»

Innsatsen var ikke uten offer. Forsvarets

Forsvarets markering av jubileet vil 6 april fo-

UNIFIL markering vil naturlig nok hedre de 21 norske FN-soldater som mistet livet. Men vi vil heller ikke glemme at mange flere ble skadd, og ikke minst så har et antall veteraner fått ut-

regå med 36 arrangementer på steder hvor Forsvaret i dag er representert. Her vil det bla bli ettertildeling av Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner til over 2300

6 VETERAN // FEBRUAR 2018

Tom Guttormsen, Brigader - Forsvarets veteraninspektør

veteraner. Hovedmarkeringen vil bli 20. april i Oslo, med et omfattende program på Akershus festning. Forhåpentligvis så vil så mange som mulig av våre UNIFIL veteraner finne anledning til å delta på arrangementene. Hjertelig velkommen skal dere være!


nr1-18.qxp_Layout 1 15.02.2018 15:13 Side 7

UNIFIL

o i d a R

T T A B R O N

Radio NORBATT gjenoppstår som podcast! Roy Hovdan blir å nne bak mikrofonen, inkludert utallige gjester fra alle UNIFIL-kontigentene!

Dato for podcast-premieren blir i slutten av februar, sjekk: radionorbatt.no eller nvio.no for mer informasjon. En stor takk til Forsvarets Veterantjeneste som har gjort dette mulig.

40

ÅR


nr1-18.qxp_Layout 1 15.02.2018 15:13 Side 8

TIL VETERANENE I NORBATT I 40 Å Det kan være på sin plass 40 år etter med en liten betraktning over hva Veteranene fra NORBATT I og veteranene fra de andre norske avdelingene i 1. kontingent av UNIFIL la grunnlaget for, og hva nordmenn, basert på deres innledende innsats, oppnådde gjennom sitt 20 årige engasjement i UNIFIL.

O

verfor Libanon, UNIFILs vertsland, løste dere ikke konflikten mellom Israel og Palestinerne, men dere dempet den. Dere gjorde hverdagen lettere å leve for den sivile befolkningen, og jeg tror at det aldri har vært noen internasjonal militær operasjon i fredens tjeneste hvor avdelingen har vært så integrert i det sivile samfunn som de norske avdelingene i Sør-Libanon. Dere ble satt pris på, og det utviklet seg et nært forhold med gjensidig støtte, et forhold som har bestått gjennom 40 år. Dere påvirket det norske samfunn. Dere brakte med dere hjem folkeopplysning om forholdene i Midtøsten. Folkeopplysning hvor kildene ikke var politikere og akademiske eksperter, men kvinner og menn fra alle samfunnslag som berettet om sine erfaringer basert på personlig deltakelse i begivenhetenes sentrum. Det skapte over tid en holdningsendring i Norge. Våre avdelinger i UNIFIL var et utspring fra vår Mobiliseringshær. Den gangen var det avdelinger organisert for forsvar av Norge som var tillempet de oppgavene vi så for oss vi kunne bli stilt overfor i internasjonal fredstjeneste. Senere ble det omvendt. Avdelinger i internasjonal fredstjeneste ble tillempet oppgaver de kunne bli stilt overfor i Norge. Denne holdningen er i ferd med å endres. Veteranene fra UNIFIL tilførte vår Mobiliseringshær feltmessig erfaring. Det var mange her hjemme som ikke aksepterte dette. UNIFIL var jo ikke i krig! Personellet i Sør-Libanon oppfattet det annerledes, og jeg minner om at 9 mai 1978 var løytnant Kjendlies tropp i ildkamp som første avdeling siden 2. Verdenskrig. Og mer skulle det bli

8 VETERAN // FEBRUAR 2018


nr1-18.qxp_Layout 1 15.02.2018 15:13 Side 9

40 ÅR ETTER HJERTESUKK FRA

UNIFIL

både for NORBATT I og gjennom de etterfølgende 20 år.

I Forsvaret hjemme var demokratiseringspro-

sessen startet noen år tidligere med Fraserutvalget. Det er min påstand at denne prosessen ble vesentlig fremskyndet gjennom vår deltakelse i UNIFIL Her jevnet forskjellen mellom mannskaper og befal seg ut. Alle delte de samme kår, og alle hadde et livsviktig avhengighetsforhold til hverandre. For mange oppstod varig vennskap.

Dagens holdning til Veteranene er klart synliggjort ved Forsvarets Veteraninspektørs store arrangement i forbindelse med 40 års markeringen av Norges 20 årige deltakelse i UNIFIL. Her er UNIFIL veteraner fra hele landet gitt mulighet til regionale samlinger 6. april i år, og 20. april inviterer Veteraninspektøren til en storslått samling i Oslo.

Kjære Veteraner, benytt denne sjeldne anledningen til å treffe gamle kamerater. Jeg stiller selv i Bergen og i Oslo i håp om å fornye 40 års bekjentskap. Vigar Aabrek Sjef NORBATT I

ÅR

UNFIL-VETERAN

Overlevering av FN flagget fra Norbatt XLI til Indbatt 28 november 1998 markerer avslutningen på Norbatt's innsats i UNIFIL etter at 41 kontingenter har tjenestegjort siden 1978.

Anerkjennelsen for innsatsen i Sør-Libanon,

og for så vidt for all internasjonal tjeneste etter 2. Verdenskrig,, sitter fra det offisielle Norge langt inne. Mye uvettig er blitt sakt fra hold hvor vi burde kunne ventet noe annet. At påkjenninger under tjenesten har resultert i senskader ble lenge ikke akseptert. Samfunnet var i mange år ikke villig til å ta ansvaret for personellet det hadde sendt ut i fredsbevarende operasjoner. UNIFIL-veteranene trakk den lærdommen at en Fredsbevarende operasjon ikke bare er planlegging, innsetting, gjennomføring og uttrekning, men at den også må omfatte oppfølging av personellet i årene etter dimisjon. Denne lærdommen tok det lang tid å overføre til våre myndigheter, men holdningen har heldigvis gradvis endret seg, og i dag er det en heder å være veteran fra internasjonale operasjoner.

40

ROGER BJORØY-KARLSEN

Historien til NORBATT er i aller høyeste grad historien om mot og tapperhet. Om å gå inn i det ukjente. Jeg har vært ute i Kosovo, Makedonia, Irak og Afghanistan, etter tre kontingenter i NORBATT. Operasjoner som har surfet på bølgen av UNIFIL. Forberedelsene til de de som er nevnt først har blitt utrolig mye bedre basert på erfaringene fra UNIFIL, på godt og vondt. I løpet av noen korte uker i SørGardermoen leir eller i Hauerseter leir så sveiset vi sammen en infanteribataljon som skulle reise ned og løse oppdrag i en krigssone, da som FN-soldater. Mange av oss med befalsutdanning og noen år ved avdeling som grunnlag. Men de fleste hadde førstegangstjenesten i bunnen. Vi skulle observere og rapportere noe vi gjorde. Men vi hanket også inn opprørere- Eller terrorister som de kalles i dag. Mennesker om var rigget som selvmordsbombere. Som skulle angripe installasjoner langs grensen til Israel. Så våre ambush-patruljer stoppet mangt et forsøk på dette. Var det i henhold til mandatet? Var vi trent til å stoppe denne type virksomhet? Det får vi aldri svar på. Men vi gjorde det! Vi løste oppdrag. Vi tilhører nemlig et folk som har trådt til når det kreves. Våre forfedre banket tyskerne i Narvik-fjellene, eller som en del av leidangen slo ut alt som prøvde å ødelegge

det vi hadde og det vi var. Så hvorfor skulle ikke vi ta oss av noen opprørere i et tilsynelatende krevende fjellterreng i SørLibanon? Vi gjorde det, rett og slett! Ingen tuller med oss nordmenn når vi mener alvor! Som nevnt så har jeg vært ute noen vinternetter i Irak og Afghanistan. Jeg har sågar pådratt meg senskader fra disse oppholdene. Men, den råeste misjonen jeg deltok i var på mange måter UNIFIL. Sammen med brødre og søstre som hadde like dårlige forutsetninger som meg til å løse dette mangefasettede oppdraget. Men det som er vanvittig bra er at vi valgte å løse det istedenfor å flykte fra det. Så er det trist at vi må bruke flere generasjoner på å vise våre egne at det var det valget vi tok. Det er trist at så mange av de som deltok når det ble krevet måtte betale den høyeste prisen for det. Og jeg vet at mange ennå sliter med å bli trodd når de forteller sine historier om ødeleggelse. Om at de faktisk har fått skader på sinnet for alltid. Men det jeg kan si er at jeg er stolt av å ha vært FN-soldat. Stolt av å ta risiko. Stolt av å løse oppdraget, når det måtte dukke opp. Og det burde enhver av dere også være. Så håper jeg at dere også opplyser og oppdrar deres sønner og døtre om at det å stille når det kreves er det viktigste bidraget til en bedre verden.

FEBRUAR 2018 // VETERAN 9


nr1-18.qxp_Layout 1 15.02.2018 15:13 Side 10

10 VETERAN // FEBRUAR 2018


nr1-18.qxp_Layout 1 15.02.2018 15:13 Side 11

UNIFIL

40

ÅR

FEBRUAR 2018 // VETERAN 11


nr1-18.qxp_Layout 1 15.02.2018 15:13 Side 12

NOBATTS SISTE BATALJONSJEF ROY GRØTTHEIM:

Roy Grøttheim jobbet i Distrikstkommando Nord Norge (DKN) som G1, personell- og økonomisjef når bataljonssjef i Libanon på det tidspunktet, kom hjem på leave og sa at DET var en stilling Roy burde søke. Så gjorde han det og fikk jobben. –Jeg hadde jo aldri vært ute i internasjonale operasjoner før, så jeg var jo heldig som fikk den stillingen og fikk være bataljonssjef.

TEKST: SIRI ROOSEBOOM DE VRIES FOTO: PRIVAT

E

Etter forkurset dro de nedover til Libanon i 1998, og Roy overlappet med bataljonssjef oberst Olav Olsen. Det var annerledes å være der nede, og en helt annen kultur. –Vi ble jo forberedt på det, men allikevel var det en annen kultur, væremåte i Libanon, et annet klima og mye var annerledes enn i Norge. Men det var jo spennende selvsagt, og komme fra Norge å oppleve dette. Vi ble godt mottatt av resterende bataljon, og den lokal befolkningen, så det var liten tvil om at Norge og den norske bataljonen var godt likt i Sør-Libanon. Jeg visste jo ikke da, når jeg dro nedover at vår bataljon skulle avslutte, og General Arne Solli som var Forsvarssjef på den tiden, hadde jo fortalt meg at jeg ikke måtte bli overrasket hvis vi fikk ordre om å trekke ut og avvikle den bataljonen til fordel for et annet oppdrag i Nato. Men jeg snakket med tidligere bataljonssjefer, og det var jo ikke første gangen de hadde fått dette budskapet, så jeg trodde ikke den kom mens jeg var der nede heller. Det gjorde den jo, og det var jo en en politisk beslutning, men det var jo knyttet en god del utfordringer til uttrekningen. Det ene var jo logistikken. Etter å ha vært der i 20 år var det mye som skulle tas med hjem, ryddes opp, P

12 VETERAN // FEBRUAR 2018


nr1-18.qxp_Layout 1 15.02.2018 15:13 Side 13

UNIFIL

40

Kontigentsjef Olsen takker NK Martin Simonsen for kontigent XXL. Simonsen fortsatt som NK for Grøttheim i siste kontigent også. Grøttheim til høyre.

ÅR


nr1-18.qxp_Layout 1 15.02.2018 15:13 Side 14

Informasjonsmøte i solen. QQ

pakkes, og overlappe med kommende kontigent. Og FN jobbet jo lenge med å finne en erstatning, finne noen som skulle ta over etter oss. Force Comander for UNIFIL, general Konrote, fra Haiti, ønsket jo egentlig å ha en europeisk erstatning, noe de ikke klarte og det ble en indisk kontigent som tok over etter oss.

Den andre utfordringen var jo skattesystemet. Det var slik at du fikk skattefordel, hvis du var ute i 365 dager, men var du kun ute i 6 måneder fikk du ikke den fordelen. Så når personellet i bataljonen fikk melding om uttrekking, var det mange som vurderte å trekke seg ut av kontrakten, og reise hjem. Og det kunne de gjøre, men det ble jo en kjempeutfordring for hele bataljonen hvis de ble borte.

14 VETERAN // FEBRUAR 2018

Jeg brukte mye tid på den dialogen, med personell, instanser i Norge og forsvarsdepartementet. Malin Stensønes, som var politisk rådgiver i forsvarsdepartementet, kom ned flere ganger, og vi fikk landet en løsning rundt dette med bonus og kompensasjon lik skattefordelen, slik at de fleste ble kontrakten sin ut, til november 1998. Det var noen som dro til Bosnia etter dette, men der var det jo ikke plass til alle, så mange dro hjem. Det kom flere operative utfordringer etterhvert. Det ryktes jo fort at Norge skulle trekke seg ut, og Norges ansvarsområde, et AO som vi hadde klart å holde rent i alle år ble hardt presset. I dette området kunne verken GSS eller israelere komme inn å arrestere folk, eller skape frykt blant lokalbefolkningen. Jeg vil

hevde at vi klarte å holde kommandoen og sikkerhet i AO, både for de i NORBATT og lokale frem til den indiske styrken kom. Sivilbefolkningen var også skeptiske til om forretningene skulle gå til grunne når den norske bataljonen forsvant, for det var naturlig nok mindre kjøpekraft i den indiske styrken. Jeg vil nok tro at noen gikk konkurs og måtte avslutte sin virksomhet når vi trakk oss ut. Mange fra lokalbefolkningen jobbet også i den norske bataljonen i forskjellige funksjoner og fikk lønn, noen hadde også lært seg norsk. Det er klart de ble lei seg og skeptiske når de fikk vite vi skulle trekke oss ut. Men det var jo en politisk beslutning at Norge skulle trekke seg ut og Forsvarsminister på den tiden, Dag Jostein Fjærvold (KrF), kom nedover et par ganger og hadde samtaler med sivilbefolk-


nr1-18.qxp_Layout 1 15.02.2018 15:13 Side 15

UNIFIL

Oppvisning av hundetroppen.

ningen og media, hvor han forklarte hvorfor Norge trakk seg ut. Siste gang han hadde en slik orientering i vårt HQ på Falkehøyden, var han nesten på gråten husker jeg, så det gikk jo inn på han også, at vi skulle trekke oss etter 20 år. Alt har sin slutt, og man kan ikke stå der i evig tid, man må sette end-date på slike operasjoner. Men mandatet til UNIFIL var jo å overvåke uttrekningen av Israel i det okkuperte Sør-Libanon, og det skjedde jo et par år senere. Så i etterklokskapens ånd, ville det jo vært hyggelig om Norge, som da hadde stått der i 20 år, fikk vært med på festen i 2000. Men det kom jo en krig etter dette også, og i 2006 var det krig igjen. UNIFIL trappet jo ned styrkene i 2000 og det viste jo

seg i 2006 at ressurser og mannskap på bakken var for lite, så etter 2006 fikk jo styrkene der nede tilført nye tropper, mye mer ressurser og nytt utstyr. Og i dag er styrken fortsatt stor, så man har vel funnet ut at det er nødvendig med en stor stående styrke fra FN i den sensitive området. Det finnes jo ingen fredsavtale mellom Israel og Libanon. Det er to kritiske episoder fra NORBATT som Roy husker ekstra godt, men heldigvis var det ingen som mistet livet, mens han var bataljonssjef. Den ene episoden skjedde på en nattpatrulje i Blatt-område. Norge var gode på nattpatruljer, og på slutten av vakten sto de å ventet på en pansret Sisu for å bli kjørt tilbake til kompaniets hovedkvarter. Der de sto ble de P

40

ÅR

,,

-Jeg vil hevde at vi klarte å holde kommandoen og sikkerhet i AO, både for de i NORBATT og de lokale frem til den indiske styrken kom.

FEBRUAR 2018 // VETERAN 15


nr1-18.qxp_Layout 1 15.02.2018 15:13 Side 16

India ved oberst Bathabajal tar over etter den norske kontigenten.

QQ beskutt av Israelsk stridsvogn, et skudd, en stridsvogngranat ble først skutt og gikk over de i fjellsiden bak der e sto, og da var drill på at de skulle komme seg til nærmeste shelter, noe som var i nærheten, nettopp fordi det hadde vært tilsvarende episoder der før hvor andre hadde blitt drept. Skudd nummer to tror vi gikk i en stein og pulveriserte steinen. Han som var sjåfør på sisuen sto utenfor å ventet på de, og han ble skadet av splint fra granaten eller steinen i hånden og fikk ringfingeren skadet. Granat nummer 3 gikk også over og i fjellsiden, men da var patruljen i shelter. Så dette kunne ha godt skikkelig galt hvis de hadde blitt truffet, og dette ble det protestert på, også politisk, både av FN og Norge til Israelske myndigheter.

Nå var det jo slik at israelske styrker brukte aldri å forklare hendelser, men Konrote, general

16 VETERAN // DESEMBER 2017

og sjef for UNIFIL krevde en forklaring, og kort tid etter fikk vi besøk av den israelske sjefen i Sør-Libanon, som kom til UNIFILs HQ i Naqura. Han forklarte at ved samme sted, nede ved elven Litani, hvor vår episode hadde skjedd, hadde Israel uken før vært i trefninger med Hisbollah og israleske soldater hadde blitt drept. Det var derfor de hadde vært på hugget, men i sin anmodning om å skyte hadde de gitt feil kartreferanser, så der var årsaken til at de fikk godkjenning fra høyere hold om å skyte. Men den sisuen hadde jo FN-flagg og var alltid belyst, så vi kjøpte vel ikke den forklaringen. Sjåføren vår ble evakuert av et Italiensk medvac-helikopter og ble heldigvis godt ivaretatt på sykehuset i Naqura. Den andre episoden var når GSS prøvde å

komme seg inn i NORBATT AO ved en av CPene og truet med kalashnikov mot vaktposten med for å komme seg inn, men vakta holdt på sitt. Tilfeldigvis var det en hundefører med hund på dette checkpointet , og når lederen for GSS tok kalshnikoven og siktet mot hodet til vakten, utløste dette automatikk hos hunden, og han bet seg fast i låret til angriperen. Da skjønte de alvoret og trakk seg tilbake, bare for å erklære NORBATT-krig, så vi måtte sette hele bataljonen på 100 % beredskap, for vi visste jo ikke helt hva som kunne skje. UNTSO-observatører i området ble varslet og satt til å være forhandlingspart. Og det som kom frem etterhvert er jo at hvis du blir bitt av hund er du uren, og det var jo ikke bra. Uansett så klarte UNTSO å deeskalere situasjonen, men neste gang vi kjører sisu ut av NORBATT AO blir vi stoppet utenfor


nr1-18.qxp_Layout 1 15.02.2018 15:13 Side 17

UNIFIL

40

ÅR

Minnestein over Gorm Hagen, som falt i fredens tjeneste, 3. juledag 1993.

På bildet; Veding (kompanisjef KPA), Torp (troppsjef KPA), general Konrote (Fiji), BN sjef Grøttheim og Klungerbo (PA lt.)

GSS-hovedkvarteret, og det norske mannskapet låser seg inne i sisuen. De har god sambandskontakt med bataljonshovedkvarteret, men GSS starter med å plukke ting fra sisuen, også antenna, og de heller til slutt bensin over sisuen og truer med å tenne på. UNTSO klarte heldigvis å deeskalere denne episoden også, og soldatene i sisuen har fått medalje for edel dåd senere. Dette var mitt første utenlandske oppdrag, og jeg er veldig stolt av den norske bataljonen og hva de fikk til i vanskelige forhold og utfordringer. Det var sørgmodig å legge ned etter 20 år og kjenne på sivilbefolkningens engstelse, men jeg er en av de 36 heldige som reiser nedover i april, og det blir nok spennende. Jeg er spent på om NORBATTmuseumet fortsatt står der?

Etter Libanon... Etter Libanon dro Roy til Damaskus i 99-2000 for UNTSO, og jobbet som sjef for observatørstyrken på Golan-høyden. Etter en stund kom han ned igjen i 2005 og ble NK i UNTSO, med hovedkvarter i Jerusalem til 2007. Han rakk å være hjemme en liten stund før han i 2008 dro ned og ble sjef for den sivile observasjonstyrken TIPH i Hebron frem til mai i 2009. Der var han i 15 måneder før tidligere NVIO president Britt Tove Brestrup tok over. Deretter fulgte en kort periode hjemme igjen før han dro til Tyrkia, som forsvarsattache ved den norske ambassaden i Ankara, med side-akkreditering til Georgia og Azerbadjan. Der var han fra 2010-2014. Deretter ble han pensjonist, og flyttet tilbake for godt til Steinkjer.

DESEMBER 2017 // VETERAN 17


nr1-18.qxp_Layout 1 15.02.2018 15:13 Side 18

-Jeg har en t-skjorte med teksten ”Norge er ikke skapt for å sitte på ræva”. Jeg setter stor pris på den fordi den minner meg på viktigheten av å være positiv, av å komme seg opp av sofaen, av å bruke naturen og kroppen for å få energi og livslyst, til å glede seg over de små ting som er med på å gjøre livet godt, til å utgjøre en forskjell.

- VÆR POSITIV! J

eg har vært i utenlandstjeneste i fem og et halvt år. Det var år med store topper og dype daler. I Libanon traff jeg kona mi; hjertet slår fortsatt litt kraftigere når jeg tenker på gleden jeg kjente over at san-troppsjefen gjengjeldte mine følelser. Og disse følelsene førte til et langt gode samliv, vi er nå oppe i tredve år, med to flotte barn som er blitt voksne og står på egne ben, samt et barnebarn snart også. Men Libanon var også minnestund for en ung mann som ble revet bort så alt for tidlig.

I Sarajevo lærte jeg hvordan det føles når en krig kommer og man ikke kan gjøre noe for å stoppe den. Jeg kjente på frykten ved å sitte i en Peugeot P-4 iført tung vest og hjelmen som vant den andre verdenskrig i hundre km/t nedover Snipers Alley. Kanskje den ikke var i stand til å kjøre i hundre, men det hørtes sånn ut. Men jeg satt også i en overbefolket stab og kjedet vettet av meg mens jeg savnet laget mitt som arbeidet i felt. I Sarajevo så jeg kolleger som samlet sammen godteri fra franske feltrasjoner for å


nr1-18.qxp_Layout 1 15.02.2018 15:13 Side 19

gi til småbarn som ble evakuert med fly, redde små skapninger inni en Hercules, barn som ikke skjønte hva som skjedde rundt dem men som smilte forsiktig til en norsk korporal fra Øvre Romerike som rakte frem et stykke sukkertøy. En kriger med et stort hjerte. Og han var ikke alene, alle mine medsoldater var sånn. Som politimann i Kosovo fikk jeg være med

å bygge opp et politivesen i et nytt land. Vi pågrep krigsforbrytere og andre kriminelle og trente opp de som selv skulle gi befolkningen trygghet og rettsvern etter at vi dro. Vi fikk korrupte politikere ut av sirkulasjon og bisto til at dommere og påtalemyndighet trygt kunne utføre sine oppgaver. I Afghanistan opplevde jeg en profesjonalisme hos norske soldater som fortsatt varmer. Soldater med kamperfaring og harde oppdrag bak seg, men som hele tiden utførte sitt håndverk med de høyeste etiske standarder. Og norske politikolleger som satte livet på spill for å redde andres. Jeg opplevde stolte afghanske kvinnelige kolleger som for første gang i sitt liv fikk utfolde seg og vise hva de var gode for. Og noen av dem var virkelig gode, i likhet med mange av deres mannlige kolleger. Men i Afghanistan har jeg også vært med å bære en kiste med en fallen nordmann inn i et fly. Skjønner du hva jeg mener med store topper og dype daler? Alle disse opplevelsene og erfaringene har vært med på å forme meg til det mennesket jeg er i dag. Som alle andre har jeg gode og dårlige sider, men jeg forsøker å være positiv

,,

og se lyst på livet. Det er tross alt det eneste jeg kommer til å ha.

Livet er for kort til å syte og klage. Det er for kort til å ikke glede seg over at andre prøver å gjøre noe for de som ikke har det like bra, som velger å bruke mye av sin tid for andre. Og nå kommer jeg til poenget.

-Skjønner du hva jeg mener med store topper og dype daler?

Det tok mange år før jeg ønsket å engasjere meg i veteranarbeid. Og da måtte det flere overtalelser til. Grunnen var enkel; jeg opplevde at det er alt mye klaging og sutring, alt for lite fokus på de gode tingene. Jeg er sikker på at så godt som alle veteraner har positive opplevelser fra sin tjeneste i utlandet. Men i stedet for å la disse styre lar man de negative bestemme. Når jeg leser et hyggelig innslag på Facebook om at Hans Majestet Kongen i kraft av å være NVIOs høye beskytter har tatt i mot presidenten og

generalsekretæren i audiens kommer det straks en kommentar om at kongen har vel aldri sagt noe om veteraner. Takk for den, der gikk humøret ned noen hakk. Man mågjernemene det, men trenger man virkelig å dele sine sure meninger med alle? Eller når forsvarministeren har vært i Oslo Militære Samfund og blant annet sagt noe fint om og til veteraner. Da er han en bløffmaker, man kan ikke stole på ham fordi han sitter for høyt på strå osv. Ærlig talt, det er en gammel regel som sier at «har man ikke noe fint å si så hold munn». Nå kommer det sikkert noen meldinger om at jeg ikke respekterer meningsfrihet og frie ytringer. Jo, jeg gjør det. Jeg har til og med satt livet på spill for å sikre menneskers rettigheter. Og jeg er villig til å gjøre det igjen. Så her kommer en utfordring til deg som ikke har så mye positivt å si: Bruk energien din på å delta, på å gjøre noe for eventuelt å endre på det du synes er dårlig. Still opp på årsmøter og la deg velge inn i styret slik at du kan bidra til å styrke din lokalforening og være der for andre. Verden er full av det som i politiet heter pikettkonger, han eller hun som har alle svarene men ikke vil ta ansvar. Kom deg opp av sofaen og ut.

Kort sagt, få deg en t-skjorte med ”Norge er ikke skapt for å sitte på ræva”.

FEBRUAR 2018 // VETERAN 19


nr1-18.qxp_Layout 1 15.02.2018 15:14 Side 20

Historisk tur til Scalloway, Shetland i t vil v e m u ile , ed jub nd 20.april m e s sta ndel I forbi bli solgt på il Den v

20 VETERAN // FEBRUAR 2018

. pplag o t t y in boken ttbutikk. e n n de ne tr ykke tter via vår re og de


nr1-18.qxp_Layout 1 15.02.2018 15:14 Side 21

NVIO - EN ORGANISASJON FOR ALLE VETERANER Kupongen nedenfor kan brukes for å melde inn nytt medlem. Du kan innmelde elektronisk på www.nvio.no eller bruke kupong i NVIO-brosjyre. Husk å påføre medlemsnummer ved verving!

Bli medlem i NVIO

Obs! Bruk blokkbokstaver!

Fullt navn: .............................................................................. Adresse: ................................................................................. Postnummer/sted: .................................................................

Jeg har ikke tjenestegjort ute, men støtter NVIOs formål, og ønsker medlemsskap.

Fødselsdato: .......................................................................... Telefon/mobil: ........................................................................

Jeg er pårørende og ønsker medlemsskap.

E-post: ................................................................................... Tjenestegjorde i: ..................................................................... Ønsker lokalforeningen i: ........................................................ Vervet av medlemsnummer: ...................................................

Fyll ut og legg svarslippen i postkassen - porto er betalt.

Svarsending 00900-407

Du kan også melde deg inn via våre nettsider - www.nvio.no

Vika 0127 Oslo

FEBRUAR 2018 // VETERAN 21


nr1-18.qxp_Layout 1 15.02.2018 15:14 Side 22

Historisk tur til Scalloway, Shetland

Vi inviterer alle på en historisk tur til Shetland! Du kan seile dit med Statsraad Lehmkuhl eller bli med gjengen som skal fly. Turen er for alle veteraner, med følge og familie!

Fly Bergen-Shetland

Ønsker du å fly gjelder følgende priser: Pris pr person t/r Bergen- Shetland: 5600,- NOK Dette inkluderer alle flyskatter, 15 kg innsjekket bagasje, 5 kg håndbagasje pr person. Hotellpriser: Enkeltrom 1000,- NOK og dobbeltrom 1400,- NOK (3 netter i Scalloway)

12. - 15. april 2018

Avgang: 12.04 kl 12:00 fra Bergen, ankomst Shetland kl 12:10, lokal tid (flytid 1t 10 min) Retur: 15.04 kl 16:00 fra Sumburgh, Shetland, ankomst Bergen kl 18:10, lokal tid.

Påmelding er bindende og må skje skriftlig ved å sende mail til gruppe@holberg.no. Send epost som innholder navn (som i passet), fødselsdato, adresse, mob nr, passnummer, nasjonalitet, 55306014 på Holberg Travel! utstedelses-og utløpsdato. Ved spørsmål kontakt Rikke 55306018 eller Siw

Seiltokt med Statsraad Lehmkuhl

På Statsraad Lehmkuhl blir du en del av mannskapet og tar del i den daglige driften. Du står til rors, bøyevakt, utkikk, går brannrunder og hjelper til i byssen. Å entre riggen er ingen tvang men en fantastisk opplevelse. Pris pr person, inkludert alle måltider ombord: 7590 kr

11. - 17. april 2018

Avgang: 11.04 kl 10:00 fra Bergen*, ankomst Scalloway, Shetland 13. april kl 10:10. Retur: 15.04 kl 14:00 fra Scalloway, Shetland, ankomst Bergen 17. april, kl 10:00 Påmelding via linken: http://booking.lehmkuhl.no/tour/110 * Oppmøte to timer før avgang!

Seilasen er støttet av Forsvarets veterantjeneste med kr 2500,- per veteran/pårørende som gjør at vi kan tilby denne kunstige prisen på seilturen!

22 VETERAN // FEBRUAR 2018


nr1-18.qxp_Layout 1 15.02.2018 15:14 Side 23

Bilde; Yolanda Bruce

Program i Scalloway: Scalloway Museum Her vil vi få lære mer om Scalloway, og ikke minst Shetlandsbussens historie Bostedet for Bostedet forShetlandsgjengen Shetlandsbussenunder krigens første år.

Busstur til Lunna

Vandretur gjennom Scalloway og historiske steder Historisk foredrag av Asgeir Ueland, norsk ekspert på Shetlandsbussen, og forfatter av bok om disse

Konsert i Scalloway Hall, inkludert musikkstykke om Jan Bålsrud

Music in the Legion; lokal musikk og lokal pub Gudstjeneste ombord Statsraad Lehmkuhl Nedleggelse av krans ved minnesmerke for Shetlandsbussen Veteranfartøyet KNM Hitra fra Sjøforsvaret vil også delta og være i Scalloway under dette oppholdet.


,,

nr1-18.qxp_Layout 1 15.02.2018 15:14 Side 24

1.september 2008 åpnet Forsvarsminister Anne-Grete Strøm Erichsen nett tjenesten «kamerastøtte.no»

24 VETERAN // FEBRUAR 2018


KAMERATSTØTTE SIDEN 1996

nr1-18.qxp_Layout 1 15.02.2018 15:14 Side 25

FNVLF (FN-Veteranenes Landsforbund ) startet med sitt kameratstøtte arbeidet på nittitallet. Det var Presidentene Aabrek og Vadset sammen med Generalsekretær Erling Hoem, støttet av Oslo-avdelingen som var pilotene i dette arbeidet. I 1996 startet man formelt opp med å arrangere kurs rundt om i landet fra Kirkenes i Nord til Kristiansand i Sør. Det var stort sett ett dags-seminar, men et viktig arbeid, det å utdanne kameratstøttepersonell over hele landet som skulle utgjøre et lavterskel tilbud.

P

å bakgrunn av dette kom FNVLF inn på Statsbudsjettet i 1997 og fikk den gangen 700.000,- kroner over «kapitel 1 Frivillige organisasjoner» (sammen med NROF, DFS og noen andre org). Fra 1. januar 1999 etter et prøveprosjekt på nåværende FVS, daværende Krigsinvalidehjemmet Bæreia jobbet man for å etablere et fremtidig Veteransenter hvor man også skkulle ha muligheten til å gjennomføre utdannelse. Prosjektoffiser ble tilsatt (Knut Østbøll) og kursene i Kameratstøtte begynte sin arrangementstart på Bæreia. Det ble ansatt egen leder for kameratstøtte, Steffen Simonsen, som ble ansvarlig for kursene og utviklet dette videre til to kurs. I 2002 begynte man også med trinn III kurs og et trinn IV kurs. Trinn III er i dag VIVAT sitt «Førstehjelp ved selvmordsfare» som er en del av kursrekken til Kameratstøtte, men i del II. Datidens trinn IV ble arrangert i 2002-2004 og var et kurs som tok for seg hvordan lokalforening og kommune skulle ta i mot skadde og døde soldater fra IntOps, fordi Forsvaret selv ikke hadde noe system for dette. I 2004

fikk Norge sin første døde soldat (Rødningsby) hjem fra Afghanistan og Forsvaret oppdager at noe mangler i forbindelse med ivaretagelse av familien i lokalsamfunnet. Etter denne begravelsen tok Forsvaret helt og holdent oppgaven med begravelser og mottak av skadde fra IntOps og det ble derfor ingen grunn til å fortsette med denne kursdelen. Samme år sluttet Steffen Simonsen og Knut Østbøll overtok som Kameratstøtte leder i NVIO. Men det skjedde mer rundt Kameratstøtte i 2004. Kursrekken fikk en grundig gjennomgang av fagpersoner innenfor psykiatri og stressmestring, som endte i en ny revitalisert kursrekke fra 2005 hvor man beholdt VIVAT kurset som en del av kursrekken. Det ble nedsatt en prosjektgruppe med Jan Heitmann og Lasse Andreassen i Oslo avdelingen, sammen med Knut Østbøll som skulle se på en landsdekkende Kameratstøtte-telefon. Inntil da var det opp til lokalforeningene å betjene telefoner med egne bestemte åpningstider. Prosjektet ble godt gjennomført og telefonen satt i drift formelt fra P

Faksimile av annonse for Kameratstøttetjenesten fra 2008.

FEBRUAR 2018 // VETERAN 25


nr1-18.qxp_Layout 1 15.02.2018 15:14 Side 26

QQ 20.desember i 2004 (formelt 1. januar 2005). Forsvaret støttet med 350.000,kroner til en TV-kampanje på TV-2 rundt denne etableringen, og kampanjen gikk rundt juletider hvert år frem til 2013.

I 2006 startet vi opp med et anonymt lavterskel tilbud på nett for veteraner og familier, etter å ha inngått et samarbeid med Mental Helse, i Skien. Mental Helse var også søknadsberettiget til Helse og Rehabilitering, og dette ble starten på « kameratstøtte.no» et prosjekt som fikk innvilget søknad og hvor de manglende midlene kom i støtte av Forsvarets Veteranadministrasjon (Nå Forsvarets Veterantjeneste, FVT). Arbeidet startet 1. januar 2008 og i september samme år ble tjenesten åpnet av Forsvarsminister Anne-Grete Strøm Erichsen. Mental Helse drev tjenesten for NVIO ut 2016.

,,

-Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne, men jeg trenger hjelp...

I 2017 overtok NVIO sentralt tjenesten i samarbeid med Anders Aks og et knippe erfarne veiledere som har bakgrunn fra internasjonale operasjoner og med sivil veiledningskompetanse. Erfaringene fra første året gjør i dag at tjenesten fortsetter og rustes for fremtiden. Kameratstøtte.no har hatt en egen facebookside og nettside med relevante artikler for veteraner som har utfordringer. I snitt har det kommet inn en anonym melding i uka av ulik karakter. Ofte med en start: «Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne, men jeg trenger hjelp.» Å skrive og sette ord på følelser kan være en måte å systematisere tankene sine og prosessere det man har gjennomgått. Kameratstøtte er en viktig tjeneste for de som synes det er vanskelig å snakke om følelser, eller å sette ord på følelser og som ønsker å være anonyme. Derfor vil vi fortsette tjenesten. Kameratstøtte.no har i år altså en 10 års markering og utvikler seg stadig. Familiearbeidet er - også i kurs sammenheng, og i perioden 2011 – 2013 arrangerte NVIO egne Familiestøtte-seminarer og man fikk prosjektmidler til å ansette en konsulent i 1,5 år. I 2014 ble navnet endret til NAV-Los/Familiestøtte seminar, og fortsetter på 5 året. En etablering som skjedde på grunn av det gode samarbeidet NVIO har med NAV sitt Veterankontor på Elverum. Vi er stolte av at alle våre kurs blir regelmessig justert og forbedret av våre meget dyktige instruktører, og det ble derfor naturlig at vi i 2016 innførte autorisasjon av alle kameratstøtte-arbeidere. Dette innebærer at alle som skal arbeide innenfor kameratstøtte må ha

26 VETERAN // FEBRUAR 2018

gjennomført alle tre trinn i utdannelsen og skrive under en taushetserklæring. Det gir vedkommende autorisasjon i 5 år, og autorisasjonsbevis samt egen PIN er et synlig bevis på dette. Siden starten av Kameratstøtte-utdannelsen i 1996 har FNVLF / NVIO utdannet 350 egne og 75 fra andre og pr i dag er 112 stykker over hele landet autorisert og godkjente kameratstøttekontakter. I 2017 ble også alle ansatte på FVS /Bæreia som har gjennomført kursrekka autorisert som NVIOs kameratstøtte-kontakter. Våre Nordiske samarbeidspartnere Sverige og Danmark fikk i 2009 tilbud om å delta på vår kursrekke med inntil 2 elever. De har stort sett i alle år deltatt med to

elever, noe som er med på å styrke båndene mellom våre søsterorganisasjoner. De siste 3 årene har også NVIO blitt invitert på kurs i Sverige og Danmark, og dette vil fortsette i 2018 (Finland har også fått invitasjoner på like linje med våre danske og svenske venner, men pga språkproblemer har så lang ingen deltatt). NVIO’s målsetting er at i lokalforeninger med under 50 medlemmer skal det være minst èn som er utdannet innenfor kameratstøtte! Våre lokalforeninger med over 50 medlemmer skal ha to eller flere utdannet. Det blir en stor jobb å nå målsettingen, så her er det bare å stå på! De som er interessert i dette arbeidet kan ta kontakt med Kameratstøtte-ansvarlig NVIO Knut Østbøll.


nr1-18.qxp_Layout 1 15.02.2018 15:14 Side 27

SPESIALTILBUD St. Binderup Kro «««

Himmerland Skagen

Frederikshavn Læsø

NORDJYLLAND Aalborg Thisted

Hobro Lemvig Grenaa

Randers

VESTJYLLAND

Silkeborg Aarhus

Herning

Helsingør

JYLLAND Horsens Billund Vejle

Roskilde

København

Fredericia

SJÆLLAND

Esbjerg

Odense Næstved

Tønder

Sønderborg

Pris pr. person i delt dobbeltrom DKK

699,Stråtekket krohygge i Nord-Jylland

SPAR 300,-

Hvis dere vil utforske Limordslandet med sine mange små viker, store bredninger og nesten 100 øyer, er St. Binderup Kro det perfekte utgangspunktet. Samtidig er ikke veien lang til storbyens sus – Ålborg er bare en halvtimes kjøretur unna. Den stråtekkede sjarmen og autentiske krostemningen er bevart på St. Binderup Kro. Kroens nåværende hovedbygning er fra 1871, men kroens historie går faktisk helt tilbake til 1617. Kjøkkenet serverer dansk mat på sitt beste, og den hyggelige restauranten ligger i den sjarmerende, gamle hovedbygningen.

Ankomst alle dager i 2018.

Tilbudet inneholder: 2 x overnatting 2 x frokostbuffé 2 x 2-retters meny etter kjøkkensjefens valg

Priskode: L24c

Rabatkode: 2605

Online booking: www.smalldanishhotels.dk/nvio eller til tlf. 2198 4260. Oppgi priskoden og rabattkode 2605

Ingen ekspeditions- og afbestillingsgebyr. Forbehold for udsolgte datoer og trykfejl. Begrænset antal værelser til rådighed. Alle priser er oplyst pr. pers. i delt dbl.værelse

FYN SYDJYLLAND

FEBRUAR 2018 // VETERAN 27


nr1-18.qxp_Layout 1 15.02.2018 15:14 Side 28

AV SIRI ROOSEBOOM DE VRIES

USA VETERANS DAY 2017 REISEBREV:

Vi var fem veteraner fra NVIO Kristiansand som reiste til California 8.- 15. November. Reisen var lang og når vi stod i passkøen i San Francisco ble vi hentet ut av køen og kjørt raskt igjennom da de forstod at vi var veteraner som skulle delta på Veterans Day paraden.

AV TORBJØRN DYBFEST, NESTLEDER I NVIO KRISTIANSAND

28 VETERAN // FEBRUAR 2018

E

tter å ha hentet leiebilen kjørte vi til VA kontoret i San Fransisco, deretter mot Modesto hvor vi skulle bo, men på veien stoppet vi i Antioch hvor vi møtte amerikanske veteraner. Neste dag hadde vi et møte med Modestos ordfører Ted Brandvold som for øvrig var av norsk avstamning. Vi hadde med oss crest fra Kristiansands ordfører, og flagg og annet fra Vest -Agder fylkeskommune, Søgne kommune samt Songdalen, som ble godt mottatt. Under dette møtet fortalte ordføreren at det samme kveld skulle åpnes et nytt veteransenter i Modesto, som skal dekke Stanislaus County med 27.000 veteraner, og han ordnet invitasjoner

til oss. Veldig hyggelig, og vi ble godt ivaretatt. Veterans Day begynte tidlig for oss, og vi møtte 08.00 for rigging av bil med flagg, før vi dro til "staging area" og fikk tildelt plass i paraden. Etter å ha kjørt paraden ferdig dro vi til Mancini Bowl, en utescene i parken sentralt i Modest. Her ble det holdt taler av borgermesteren og lederen for arrangementet fra VA i Modesto. Selv ble vi annonsert som "a special group of veterans, veterans from Norway"og vi ble bedt om å reise oss på tribunen. Vi fikk samme annonseringen i paraden. Etter dette dro vi til San Joaquin Valley


nr1-18.qxp_Layout 1 15.02.2018 15:14 Side 29

National Cemetery hvor falne fra alle USA`s kriger ligger begravet. Her la vi ned en krans på vegne av norske veteraner og NVIO Kristiansand. Ved tilbakekomst til Modesto dro vi til Stanislaus Veteran Center og overleverte en crest fra NVIO Kristiansand til lederen av senteret, før vi ble invitert til å avslutte dagen sammen med andre veteraner i baren på Veteransenteret. På søndag sto gudstjeneste i Modestos største kirke, House of Modesto på plakaten, og også her ble vi annonsert som "a special group of veterans, veterans from Norway"-og igjen til applaus. Etter dette dro vi til en ranch hvor var med på skyting sammen med våre

amerikanske veteranvenner, før vi ble invitert til middag på Del Rio Country Club av en av våre amerikanske venner. Mandag fikk vi tid til sightseeing før vi kjørte til Golden Gate Bridge og Fishermans Wharf, og tirsdagen ble brukt til å ta farvel med veteranorganisasjonene vi møtte. Oppsummering Formålet med turen var å etablere kontakt mellom norske og amerikanske veteraner, noe vi må si vi fikk til over all forventing. Det fakta at vi er allierte ble ofte nevnt. Siden dette ble spredt på nett til hele usa kommer det stadig inn tilbakemeldinger og forespørsler om be-

søk neste år. Vi har etablert kontakt med VA, en rekke veteranorganisasjoner og privatpersoner med store kontaktnett. Vi ble helt overveldet av responsen og velviljen vi møtte fra alle vi traff. Vi er ikke vant med at fremmede tar deg i hånda og sier "thank you for your service", og vi fikk utallige invitasjoner fra privatpersoner vi dessverre måtte takke nei til. Ta kontakt hvis noen lokallag trenger tips eller råd. Deltagere på turen var Morten Hoem, Erik Dahlstrøm, Harald Haukom, Tom Garshol og Torbjørn Dybfest.


nr1-18.qxp_Layout 1 15.02.2018 15:14 Side 30

DEN NYE PERSONVERNLOVEN OG NVIO 25. mai 2018 trer en ny personvernlov i kraft. Denne loven går under forkortelsen GDPR (General Data Protection Regulation) og vil endre Europas tilnærming til personvern og datasikkerhet. I tillegg til å gi oss mer kontroll over våre personopplysninger, vil også GDPR sette betydelig strengere krav til firmaer og bedrifter i forhold regler for persondata. Hva betyr dette? Kortversjonen er at hver enkelt borger eier sin egen data, og bestemmer hvem som skal kunne bruke disse opplysningene, og hvordan. Du og jeg har rett til å være i fred, hvis det er det vi vil med andre ord. Da vil vi jo også gå glipp av en del. Men loven er litt mer komplisert enn som så.De fleste i NVIOs sekretariat har vært på kurs i GDPR, og vi ruster oss til å håndtere de nye reglene hva gjelder bruk av sms, eposter, økonomi og håndtering av medlemsinformasjon i vårt medlemsregister. For deg som er medlem betyr dette at du i neste nummer vil få en kupong med spørsmål fra oss om vi kan få

30 VETERAN // FEBRUAR 2018

bruke dataen vi har om deg, hva vi har tenkt å bruke den til, og hva vi ikke bruker den til (gi den til andre for eksempel). Den nye loven sier ettertrykkelig at du må gi oss ditt samtykke. Du har kanskje oppdaget det allerede? - at ulike selskaper plutselig ber om ditt samtykke til å bruke epost – for da kan de gi deg mer og riktig informasjon? De ønsker å tilpasse informasjonen, slik at den er så relevant og nyttig som mulig? Husk at du skal kunne endre ditt samtykke når som helst. Uansett hvem du har gitt dette til. Krever dokumentasjon Datamengden vi som privatpersoner etterlater oss skal ikke være en sikkerhetsrisiko, og foreninger, foretak og andre er pliktige til å ivareta borgerens sikkerhet og rettighet. Vi jobber iherdig for å få alt på plass til 25. mai her i NVIO. Etter denne datoen skal alle som innehar data om deg, ha dokumentert et samtykke fra deg om at det er OK. Uansett om de heter NVIO eller noe annet. Du har også rett til å få tilgang på dine egne data hos oss eller andre, for å vite hva vi har lagret om deg. Du har rett til å bli «glemt» som kunde eller medlem, hvis og når du ønsker dette. Uansett om det er bordtennisklubben, Aftenposten eller NVIO. Samtidig har du rett til å overføre din egen data fra en tjenesteleverandør til en annen (strøm, telefoni osv).

Du har også rett til å korrigere informasjon, be om å få noe begrenset, eller endret, og du kan nekte bruk av personopplysningene når som helst. Du vil muligens ikke ha behov for å gjøre alt dette samtidig. Kanskje har du forskjellige steder du ønsker å gi ulikt samtykke. Vi vil med dette bare informere deg som vårt medlem, om hva du kan og hva du har rett til, hos oss og hos andre. Dette er positivt All markedsføring via epost og SMS er omfattet av den nye loven, og en nyere undersøkelse utført av W8 Data, spår at så mye som 75% av alle markedsdatabaser vil bli borte etter denne datoen, fordi det kun er 25% som imøtekommer kravene. Og det blir jo en god ting? Tenk på alt som blir bort av spam og søppelpost? For din del- som medlem i NVIO, er det viktig for oss at du vet vi ivaretar dine opplysninger på en god måte. Derfor er det fint, når kupongen kommer i neste nummer, at du tar deg tid til å sende den til oss. Vi trenger jo ditt samtykke! Har du spørsmål om vår håndtering av dine data, håper vi du tar kontakt . I mellomtiden vil du fortsatt få tilsendt post, kanskje en sms fra din lokalforening, eller en epost. Det hender faktisk at vi ringer noen av dere også.

Denne teksten vil du også finne på våre nettsider.


nr1-18.qxp_Layout 1 15.02.2018 15:14 Side 31

Organisasjon NEKROLOG OVER ARVE EINARSSON NILSEN Fredag den 5. januar fikk vi den triste meldingen om at vårt mangeårige medlem Arve Einarsson Nilsen var gått ut av tiden. Han gjorde sin tjeneste i San troppen i Libanon i kontingent VII. Fra sin troppssjef og medsoldater blir Arve fremhevet som en soldat med alltid godt humør og stor grad av kreativitet. Arve var alltid opptatt av å gjøre en så god faglig jobb som mulig. Han var meget sosial anlagt og fikk fort venner blant befal og mannskaper i troppen. Troppen hans hadde et gjensynstreff i 2016 hvor Arve deltok selv om helsen da begynte å skrante. Arve engasjerte seg raskt med i veteranarbeidet og var meget aktivt med i Oslo avdelingen hvor han satt som sekretær i mange år og også en kort mellomperiode som leder. Han var den som sørget for alle administrative forhold ifb med de årlige arrangement 8. mai osv i Oslo foreningen. Han var med å starte den lokale kameratstøttetelefonen i Oslo, som etter hvert ble den landsdekkende kameratstøttetelefonen til vårt forbund. Han hadde et brennende engasjement for at veteranene skulle få muligheten til å komme tilbake til Libanon og sine misjonsområder. Han startet derfor opp med turer til Libanon sammen med gode venner og turene ble veldig populære. Deltager antallet bare økte og det gikk turer nedover med opp til 25 deltagere. Arve hadde stå på vilje for veteranene og veteransaken, og dette gjorde at Arve etterhvert kom inn i Forbundsstyret hvor han satt i mange perioder. Han var Visepresident i Forbundet fra 2003 til 2005 og han kom opp med ideen om at styremedlemmene skulle bli tildelt geo-

grafiske ansvarsområder, noe som man er gått tilbake til i dag. Han var også i denne perioden pådriver for å få satt opp bautaen som nå står på Akershus Festning. I 2006 hadde Arve ansvaret for Gaza jubileet hvor også Kongen var tilstede. Dette ble gjennomført på en utmerket og vellykket måte. I 2007 Flyttet han oppover til Glåmdalen (Magnor og etter hvert over på svensk side til Charlottenberg) og ble med i lokalforeningen der. Først i styret og så etterfulgt av mange år som leder. Han etablerte også « Det glomdølske Veterankompaniet « som fungerer utmerket den dag i dag og hjelper ofte Forsvaret (FVS / Bæreia) ved større arrangement. Arve var en raus person og tok veteranene

på alvor. Han slet dessverre i mange år med sykdom og det var ikke få besøk han hadde på sykehus. Til slutt klarte dessverre ikke kroppen mer og Arve døde fredelig på Arvika sykehus i Sverige. Han ble bisatt med æresvakter fra Det Glomdølske Veterankompaniet og også med kompaniets fane han fikk konstruert og laget, fredag den 2. februar i Eda Kirke,Varmland i Sverige. Hvil i fred kjære veteran og fred over ditt minne. Knut Østbøll Leder Kameratstøtte NVIO

HUSK: Du finner oss både på Facebook og web!

www.nvio.no

FEBRUAR 2018 // VETERAN 31


nr1-18.qxp_Layout 1 15.02.2018 15:14 Side 32

Organisasjon

SAMLET IGJEN

NORSKE VETERANER FRA STABSKOMPANIET I DANOR BN UNEF 1 1956-57: Stabskompaniet DaNor Bn fotografert våren 1957 i Gaza.

Helt siden 50-års jubiléet for 11 år siden Har Per Erik Thorsen fra Hønefoss og Bjørn Fredrik Dahl fra Oslo tatt initiativet med å samle gamle kompanivenner til årlige treff.

- Vi har 15-16 ”superveteraner” på listen, én kommer helt fra Vennesla. Vi har forsøkt å finne folk i nærområdet, det vil si en rimelig kjøretur til Generalen Hotell på nedlagte Helgelandsmoen ved Hønefoss, som har blitt en fast ”base”. I år ble det to møter i og med at vi gjennom våre danske veteranvenner fikk deres medalje

32 VETERAN // FEBRUAR 2018

med ekegren. Vi har kontakt med flere danske veteraner.

DANOR-bataljonen bestod av dansk/norske enheter, ca. halvparten fra hvert land. Ni andre land deltok også i UNEF 1, det norske feltsykehuset kommer i tillegg. - Danskene markerte 60-års jubileet for sine deltakere, men vi har ikke hørt noe. Derfor markerer vi litt selv, sier Thorsen, som ikke legger skjul på at ”superveteranene” føler seg litt glemt.

- Det er mange veteraner fra DANOR Bn 1956-

57 som fremdeles er med, selv om noen er blitt borte på veien. FN-mannskapene var for det meste kommanderte, men også frivillige, som fikk kort tid på å forberede seg på en risikofylt utenlandstjeneste. Vi kom ned til en våpenstillstand med egyptiske styrker på den ene siden og britiske/franske på den andre siden, og situasjonen var spent, spesielt i Port Said, hvor vi hadde flere dramatiske episoder. Forflyttingen fra Abu Suweir til Port Said – El Shatt - El Arish og endelig Beit Hanoun i Gaza gjorde nok tjenesten mer variert og spennende enn hva de som kom etter oss opplevde, sier Ørnulf Wigre Uddå som var sambandsmann/postmann.


nr1-18.qxp_Layout 1 15.02.2018 15:14 Side 33

Generalen Hotell oktober 2017. Fra venstre: Arve Langseth, Ola Breien, Per Wikstad, Tore Lunden, Ørnulf Wigre Uddå, Ole Antonsen, Bjørn Fredrik Dahl. Foran: Roger Volling, Einar Moen, Per Erik Thorsen.

El Arish i Nord-Sinai mars 1957. Fra venstre: Ørnulf Wigre Uddå, Ola Breien, Einar Moen, Per Erik Thorsen, Willy Årdalen, Harald Volla, Svein-Erland Borgen, Svein Larsen, Inge Flaten, Bjørn Fredrik Dahl, Sverre Hakelund.

FEBRUAR 2018 // VETERAN 33


nr1-18.qxp_Layout 1 15.02.2018 15:14 Side 34

Organisasjon KRIGSVETERAN IVAN VANJE, NARVIK, 100 ÅR NVIO AVD NARVIK:

Onsdag 17. januar 2018 fylte krigsveteran Ivan Harry Vanje 100 år. Ivan er, sammen med Åge B. Bergvik som fylte 100 år i mars 2017, de eneste gjenlevende krigsveteranene i Narvik som deltok i kampene under andre verdenskrig. Ivan bor fortsatt hjemme i egen leilighet sammen med sin flotte kone Regine (95). De har vært gift i 75 år, og er begge stort sett friske og oppegående, selv om Ivan etter hvert plages med knærne og at synet er noe svekket. Men Ivan har fortsatt et klokkeklart hode, godt humør og glimt i øyet. NVIO avd. Ofoten representert ved nestleder Dag Randers besøkte jubilanten hjemme på 100årsdagen, og foreningen hyllet Ivan ved å overrekke han en flaske Renault Carte Noire cognac sammen med gratulasjonskort med hilsen fra vår forening. Ivan ble svært glad og takknemlig for gaven. Han er selv svært forsiktig med alkohol, men ga uttrykk for at gaven var kjærkommen og at han kunne spandere et glass på gode venner og familie når han fikk besøk. Og Dag Randers slapp selvfølgelig ikke ut derfra før han var blitt be

hørig servert med snitter, kake og kaffe som seg hør og bør ved et 100-års-jubileum. Korporal Ivan Vanje tjenestegjorde i Kp 8/BN

NVIO Ofoten / Dag Randers og Ivan Vanje – foto: NVIO Ofoten

2/IR 15, og var på nøytralitetsvakt i Indre Troms ved krigsutbruddet. Han ble sendt sammen med sin avdeling til frontavsnittet hvor han kjempet i høyfjellet under krevende forhold med store snømengder og mye uvær, frem til avdelingen ble besluttet brukt i forbindelse med gjenerobringen av Narvik 28. mai 1940. Avdelingen ble demobilisert og sendt hjem 9. juni 1940. Ivan har deltatt aktivt i samfunnsdebatten gjennom mange år ved å formidle sine opplevelser rundt krigshistorien og særskilt Narvikfelttoget 1940. Han deltok bl.a. i NRKserien «Alliert og alene». Ivan mener det er viktig å lære av historien ved å bidra til å unngå at lignende hendelser skjer igjen. Hans viktigste budskap har alltid vært: «Vi kan tilgi, men må aldri glemme». NVIO avd. Ofoten ønske Regine og Ivan fortsatt mange gode og lykkelige år sammen, og vi håper de begge kan delta på våre arrangementer og gode sosiale fellesskap i tida som kommer.

Regine og Ivan Vanje – foto: Avisa Fremover, Narvik

34 VETERAN // FEBRUAR 2018


nr1-18.qxp_Layout 1 15.02.2018 15:14 Side 35

EFFEKTIV COACHING Jeg er Anniken Johnsen og har slitt med å få nok søvn noen måneder, effektiv coaching hjalp meg med mine søvnproblemer. Jeg tenker at kanskje flere kan ha nytte av dette, så derfor ønsker jeg å dele min erfaring.

Siden våren 2017 har jeg slitt med å få sove om kvelden, eller våknet om natten og ikke fått sove igjen. Mye tankespinn i hodet. Noen ganger klarte jeg å «fange tanken» som holdt meg våken, andre ganger var det mere diffust. Det var slitsomt, men gikk greit. Senhøsten ble jeg introdusert for Liv Endal som da fortalte at det kunne hun forsøke å hjelpe meg med. Nysgjerrig som jeg er, var jeg villig til å gi dette et forsøk, men jeg måtte finne litt mere ut av hvordan hun jobber og hvem hun er. Effektiv coaching er noe som ligger mellom vanlige samtaler/coaching og behandling/terapi. Som Liv Endal forklarte meg så benytter hun det beste fra ulike metoder og «verktøy» som hun har

kompetanse innenfor, til å hjelpe personene så godt og raskt som mulig. Hun tenker ikke diagnose, men møter personen der personen er, på personens egne premisser. Jeg opplevde at hun møtte meg på en måte som skapte tillit, og som gjorde at det var ett å fortelle om det som plaget meg. Hun foreslo å lage en lydfil som jeg kunne lytte til om kvelden før jeg skulle sove, eller på dagen når jeg ønsket å slappe av. Lydfilen er på ca 23 min og er rettet mot temaer som jeg har tatt opp, og vinklet på en måte som gjør at jeg faktisk slipper tak i saker som har plaget meg. Lydfilen er personlig, den beskrive den situasjonen jeg ønsker å være i – og det skjer på en avslappende måte. . Denne lydfilen lytter jeg til hver kveld før jeg skal sove (i hvert fall nesten) og har siden jeg begynte med dette sovet godt hver natt,

hele natten, og føler meg bedre uthvilt når klokka ringer enn jeg gjorde tidligere. Jeg har hatt et par samtaler med henne etter dette, vi har endret litt på innholdet i lydfilen, og jeg har lært noe om å mestre mine egne følelser/stemninger i hverdagen. Jeg har fått en bedre søvnkvalitet, noe som gjør at hverdagen min er bedre. Og det uten innsovningstabletter. Så hvem er Liv Endal? Hun har jobbet med effektiv coaching («bedre helse og livskvalitet») siden 2004, er utdannet sivilingeniør i bunn, har 4 årig psykoterapeut bakgrunn. Ønsker du å vite mere om henne kan du sjekke ut www. livendal.no/om-liv/. Hun kan kontaktes på liv@livendal.no for en samtale. Kanskje dette kan hjelpe deg også? Anniken Johnsen

FEBRUAR 2018 // VETERAN 35


nr1-18.qxp_Layout 1 15.02.2018 15:14 Side 36

Organisasjon FORbuNdSSTyRET I NVIO 2017 President Dag-Magne Lunde Tel: 917 696 00 daglunde@hotmail.com

Regionskontakt Vestlandet: Geir Dolonen-Marthinussen Mob: 418 736 38 gmarthin@gmail.com

unike medlemsfordeler til NVIOmedlemmer! MER INFORMASJON FINNES pÅ VÅRE hJEMMESIdE:

dC TECh

Knallpris på knallbra hodelykter

Visepresident Lars Finstad Tel: 992 899 35 larsfinstad@gmail.com Styremedlemmer: Christian Ytterbøl Tel: 949 885 60 christian.ytter@gmail.com Regionskontakt Midt-Norge: Bjørn Jomar Rundhaug Tel: 413 268 80 b-rund@online.no Regionskontakt NordNorge: Einar Ulleberg Mob: 479 770 60 eulleberg@hotmail.com Regionskontakt Sør- og Sørvestlandet: Sivert Wille Svane Mob: 908 982 62 sivert@skagerakbioenergi.no

Vararepresentant og regionskontakt Østlandet Sør: Knut Erik Jørgensen Mob: 45865593knut@vetintops.no Vararepresentant og regionskontakt Østlandet Nord: Ulf Hjortdal Anderssen Mob: 900 39 575 uha@conceptor.no Vararepresentanter: Geirhild Snildal Engen Mob: 473 07 023 Jan Lars Haugom Mob: 926 43 693 Lars-Magnus Hallanger Mob: 932 38 765

AKSESS & dAyLIGhT

25% rabatt i forhold til butikkpris på Craft klær

EIdSKOG LyS

hOTEL ExpRESS NORGE 10% på alt

50% på medlemskort

RøNNING TRESKI AS

MAGNOR GLASSVERKS FAbRIKKuTSALG 15% rabatt på alle skimodeller

20% rabatt på allerede rabatert fabrikkpris

Husk

Kameratstøtte telefonen:

800 48 500

NObELS FREdSSENTER

25% rabatt, barn under 16 år gratis

STIFTELSEN ARKIVET

Gratis omvisning i Gestapo-kjelleren

SANdEFJORd pAINTbALL 15% rabatt

FALSTAdSENTERET Inngangsbillett til honnør/studentpris

36 VETERAN // FEBRUAR 2018

36 VETERAN // FEBRUAR 2018

JuSTISSEKTORENS KuRS- OG øVINGSSENTER (JKø) Rimelig overnatting i Stavern

GuLLSpORT

Gullsport tilby NVIOs medlemmer 40% rabatt!

bRILLELANd

10% på komplette briller og solbriller

uTSTyRSKONTROLL.NO 15% på ordinære varer

bIKESTuFF

Bikestuff.no og gir nå alle medlemmer i NVIO 10 %

bEST WESTERN hOTELS

Nordisk avtale som gir 15 % rabatt på hoteller i Norge, Sverige, Danmark, Finland og de baltiske land.

ANdRE TILbud:

• Tilgang til veteranhytta i Umbukta, se hjemmesiden til NVIO Rana. • Tilbud om scootertur med NVIO Hamar. • Tilbud om laksefiske med NVIO Alta. Medlemsfordelene blir lagt ut fortløpende; følg med på hjemmesiden for oppdateringer!


nr1-18.qxp_Layout 1 15.02.2018 15:14 Side 37

Organisasjon VI ER pÅ WEb OG SOSIALE MEdIER

Du finner oss på nvio.no, facebook, twitter og instagram og snap.

@norskeveteraner

nvio.no

@norges_veteranforbund Forbundets høye beskytter: Hans Majestet Kong Harald V Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner Sekretariatet: NVIO, bygning 60 P.B 1550 Sentrum 0015 Oslo Telefon 940 12 200 post@nvio.no Forbundets hjemmeside: www.nvio.no Bankgiro 5082.07.40278 Org.nr. 971 245 433 BIC: DNB ANOKK XXX IBAN: NO 4850820740278 Generalsekretær: Thor Lysenstøen mobil: 990 92 481 thor.lysenstoen@nvio.no Kommunikasjonsrådgiver: Siri Rooseboom De Vries Mobil: 480 61 996 siri@nvio.no Redaktør: Hege Kofstad (I permisjon) Konstituert redaktør: Siri Rooseboom De Vries Mobil: 480 61 996 Leder kameratstøtte: Knut Østbøll Mobil: 911 76 351 kostboll@nvio.no Økonomi: Anniken Johnsen mobil: 94012201 anniken.johnsen@nvio.no Rekrutterings- og aktivitetsrådgiver: Vibeke Strand, mobil: 940 12 200 vibeke.strand@nvio.no Forbundssekretær: Svein-Erik Malmø-Moen Mobil: 930 23 331 sem.moen@nvio.no

Husk å melde adresseforandring til NVIO FEBRUAR 2018 // VETERAN 37

FEBRUAR 2018 // VETERAN 37


nr1-18.qxp_Layout 1 15.02.2018 15:14 Side 38

Medlemsbutikk nvio.adprofil.no

Termokrus, nytt design! Stilig termokrus. Dryppsikkert og med praktisk skrulokk. kr.

188,-

Lue og pannebånd i bomull Tidsriktig i dobbel singel jersey. Kvalitet: 95 % bomull, 5% elastan. Gråmelert i kvalitet 62% bomull, 33% polyester og 5% elastan. Størrelse: One size. Trykkes med Veteran i front og NVIO logo på siden. Blå, sort eller gråmelert. Lue kr.

118,-

Pannebånd kr.

100,-

Gym- /skopose med trykk Gympose i format 44 x 33 cm. Sort med trykk «Veteran og stolt av det». kr.

40,-

Sitteunderlag i ull Hettegenser unisex Tidsriktig hettegenser. Dobbel hette. Kvalitet 65% kjemmet bomull, 35% polyester. Str. XS – 4XL. Blåmelert, gråmelert, marine, sort. Trykket veteran på venstre bryst og NVIO logo på armen. kr.

288,-

Sitteunderlag i 88 % ull, 12 % bomull. Velg mellom motivene ekorn, elg, hjort, isbjørn eller rev. Like fin til turer i skog og mark som på fjellet, sjøen eller i bilsetet på kalde dager. 45 x 45 cm. Uten NVIO logo.

Se flere flotte produkter i vår medlemsbutikk: nvio.adprofil.no

38 VETERAN // FEBRUAR 2018

kr.

95,-


nr1-18.qxp_Layout 1 15.02.2018 15:14 Side 39

Klistremerke ”Veteran” Klistremerke i format 10 x 7 cm med trykk «Veteran» . kr.

23,-

Kan brukes året rundt! Tursekk, 45 L Praktisk tursekk med en rekke smarte løsninger. Kraftig og behagelig polstring i rygg og stropper gjør sekken til en drøm å bære. Adskilt rom med frontåpning i bunn gir lett adkomst også til de tunge tingene. Regntrekk med refleks, frontlomme med glidelås på det polstrete midjebeltet, store nettinglommer på sidene. Leveres med NVIO logo. kr.

Superlett dunjakke, unisex Ultralett og allsidig unisex dunjakke. Svært komprimerbar. Kvalitet: 10% Polyester ytterstoff, foret med 90% dun og 10% fjær. Str XS – 4XL. Grå, marine, sort. Trykket NVIO logo på brystet. kr.

678,-

1.050,-

Se også vårt AD gavesortiment i NVIO-shoppen nvio.adprofil.no. Her har vi et spennende sortiment med mange forskjellige produkter. (Uten logo). Vi vil oppdatere med nye produkter fortløpende, så følg med.

BESTILLING

Nr. 3-2017

Varene sendes som oppkravs sending ved kupongbestilling. Vennligst bruk blokkbokstaver. FORNAVN

ETTERNAVN

ADRESSE POSTNR

POSTSTED

E-POST(valgfritt) / TLF

ANTALL

VARENAVN

FARGE

STR

ANTALL

VARENAVN

FARGE

STR

ANTALL

VARENAVN

FARGE

STR

ANTALL

VARENAVN

FARGE

STR

KOMMENTAR

Sendes til Aksess & Daylight AS, Verpetveien 30, 1540 Vestby. Kundetelefon: 64 98 05 10

FEBRUAR 2018 // VETERAN 39


nr1-18.qxp_Layout 1 15.02.2018 15:14 Side 40

Returadresse: P.B 1550 Sentrum0015 Oslo

Veteranhjelp

Stiftelsen

VETERANER HJELPER VETERANER

Bilde: @instagramanders (Anders Nilsen)

Stiftelsen Veteranhjelp er opprettet for å kunne gi øyeblikkelig økonomisk hjelp til veteraner og nærmeste familie som befinner seg i en prekær økonomisk situasjon. Vi har allerede hjulpet mange, men er avhengig av bidrag for å hjelpe flere veteraner. Støtt oss med valgfritt beløp til konto nr. 7058 31 07302

40 VETERAN // SEPTEMBER 2017

Vipps kan også benyttes: 25550

Veteran 1-2018  

Medlemsbladet til Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner

Veteran 1-2018  

Medlemsbladet til Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner

Advertisement