Page 1

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN GÖTEBORG & CO

PROGRAMMET GÖTEBORG 17–22 APRIL 2018

FÖR DIG SOM TROR ATT DU VET ALLT.

Föreläsningar, workshops, utställningar, podcasts och after work. I Nordstan, Frihamnen, på Pedagogen och många fler platser i Göteborg.


2 | VETENSKAPSFESTIVALEN 2018

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN GÖTEBORG & CO

VÄLKOMMEN

Den här bilagan är producerad av Content Innovation på uppdrag av Göteborg & Co och Vetenskapsfestivalen. Projektledning: Lars Frank, lars.frank@ci.se Produktion: Content Innovation Redaktör & Skribent: Elisabet Aagård Grafiskt koncept: Stendahls Göteborg Projektledning Göteborg & Co: Lisa Grettve, lisa.grettve@goteborg.com Omslag: Bilden på

Vetenskapsfestivalen i Göteborg – Sveriges största kunskapsfest 17–22 april • Öppet för alla och helt gratis

omslaget föreställer ett fingeravtryck. Med stark koppling till människa och ny teknik, är fingeravtrycket grunden till Vetenskapsfestivalens grafiska profil.

Vad är vi ?

S

N E IR

m

ol

kh

lo

E2 0

St oc

E6 Os

ROG

n ata

RRA G UBB E

Åg

on sg

N.

NO

t.g

Pe rs

eu

de rs

CA R

An

tan

J. W

illi

nsg

ga

s

TA

N

G

SGA

ALS

Gylle

nkro ok MNÄ

vetenskapsfestivalen.se

SD

R

E

D

R

IK

Facebook vetenskapsfestivalen Twitter @vetfest_gbg Instagram @vetenskapsfestivalen F

Änge mark en N TA

GA DS HE

LD

Sta mp

A ALLÉN

g

yga

Larm

Östra

NY

ef

Folke B. g

be rgs g Mu rar eg

Ca G

g

GK N Ä R

rl G rim

vä g Wij ks

ST

SP

GU

EN

ED

SL

LD

SK

R

A

M

M

Ly ck an s

Haga Kyrkogata

arga tan

ULL

S G ATA N

Hus

g

A B

Skolg

HU SA RG Vä AT ste AN rga tan

a Kastellg tan

RE

nare Medici

n

Stora N

S IK

ER S T.

Pa c N O R SB P EP

SK

SG RG NTO JÄR

Mella ng

Landsv ägsg

ÖV

Komp as sg

.g tsb

ergsgata Marieb

Repslagar eg

g ngs erli Söd

Spe

A

Li lj

P S N M A IH R F S

kh us g

Val

O

H

D

N

LI

Kunskapsgatan

N A

gatan

Paterno ste

el gat an

Godhems

AT

H

IA

R

A

O.

FR IH AM NS PI RE N

N

at an He rk ul es g N É LL A S LM

N A AT

G S N G VA A L R A K

ata n

jadg atan Ple

mä sta reg Ver k

reg Plåtslaga

en Sannegå rdska j

NN SA

Sörhallspr. lare atan g

S eg N

A

AT

G

gata

g

KV ILL EP IR EN

He rk ul es ga LU ta Lu N D n nd B by Y L Ha E m DE ng N at a

Virv elvi

AN

AT SG

g ock s

Ste nb

ta n ga ns

.G EG

am

B IKS ER

Ö.

ta n ga a

SG

N A

die

G

G

FRA

Glasm.g

A

ata

A

g

AG

sg

D

LL

Brush.

riu

AT S G

ibo

RD

Sundha gsg

g

M

n gata

sgatan

tsro lmu

burn

He

tr. gs

nk eb .g

N

Thor

orsg

Följ oss här! KU

Ba

GE

Os tin

H

LS

agatan

ms

tan

an Londongat

Jyllandsga

ND

LA

IN

n väge

rr a Säterigtan No

n

tse

pla

ta n eg a Gr ön AT A N Ku st ro dd Ca ar rn eg eg ie g

Ad o

K li p p a

EN D

n

DA

LE

E6

LN

Utland

ID

LA

ex gata

.L Dr

MSG

ta s ga Dr. Hålén

.B Dr

A LTA R G ATA N

FR

GIBR

ta ga

ta ga

. A L

sliden

Burå

n ata

g ng . prä rgs

.g

g

s

DR

g

eg ar

Be

.g dstr

Lin

ata

nb Walle

sg

ltin

g

ru Fu

ans ATA eym S G Dr. H

g

Eklanda

ge kevä

Övre

rslag Koppa

g

hls

gda

En

Geteb.

Nellic

g

m.g

Le

Hu

tan

RD

d l. g He M os sg at an Skj utb an e

led

N

TA

GE

N

AN

JO

G ATA

hg. Krist

NDA

-

AT

L

A

LA

GS

RG

R

almö

DR

EK

ER

TA

.

E6 M

VÄRLDSKULTURMUSEET

arts

Stu

iga

LA

b.g eij debecksg M Ru .g O. Frib Örnehu.g tan rga hte Spald.g Ric A N T G A Rosensk.g

DB

AL

EN

LISEBERG

r.g

rb

RY

BR

.lid

sg

ge

OR

GI

A

TEVÄG

erg

La

KT

g

bl.

Vid

en Sv

K

eb

.T orst enss.g

CHALMERS

lon

AL

v.g

ÖRGRY

nn

g te

Ko

.

en

nt

E6

r Bu

L

.g

eg ka r Fyrver

Egnahemsväg

La

Gudm.g

AN

VI

tan

n

T GA

er sg

ga

Otterkli

Ö:a Sann egårdsk ajen Miraallén

Eketrä gatan

G ATA N

Lond

lie v

ifo

pr

Ka

Lo nd on ga No tan rsk ag ata n

Fo rn m St in am ne ro sv te sv sik sg at an

Dy

Dysik sgat an Dragg ensg atan Tyska gatan

en

.g dm Wa

Få ge lro vä g

TA N

atan

Valhallag

sg då

gen

SGA

Tomteg

He

äsvä

SBRON

g

FA B R I K

Åvägen

B U R GÅ R D S ­ PA R K E N

ATA N

AN

.g

Arkivg

lm

Olje n

Präst

Rivöfjordsg

Källöfjordsg

ongatan

LN

NE

UN

YT

WILLIN

Johan på G.

ndegatan Prebe rdsgatan Pilegå

N

A

AT

G

ga ta n Y

SOTERUS

dersga tan

Höstvä

Snö väd ers g

Brä

DB

S TA M P E N S KYRKO­ GÅRD

N. Kustbaneg

ldg

o br

LUN

ÄGEN

s rg lbe Gul

g

rg

N

yt

Sk

g P. W ikn Kjellb.

S sg Vera uer Gra go

ngg

TA

GA

ha

Hu

ala

TRÖ

ke t

R

TS

Jo

Allé

nd

ENS

ås trå

B

n ta

STUDENTERNASeg HUS rar Lä

La

s ge

EHR

ke t

GSV

g

I STADSLI sg Z EBIBLIOer ER gn B Te TEKET g.g

n

g

n alé

S Dr.

atan

lfra Dr. Be

areg

as trå

Ba

SKÅNEG

AT

a rg te

a Ch

gata lins

G

sgatan R

cin Bl

un

ta

EL

sg

Mo

GS

rg lbe

ER

ah

EB

Erik

CH

etg

P

. im

sgatan

s na tråk et rö Br

ga

G

g

a Te

gs er

N

sb

YE

n re

N

Lo

VE

AS

el

ni

lhe

ed M

SG B B U D R Askimsgatan

B OTA N I S K A T R Ä D GÅ R D E N

EN

Ekman

eg efw Gr

Lju

Folkungag

EG

SA

tan

Da

Da g ko vs Lö

D

sg

nd

lla

Ha

Geijersgatan

H

Fricks g

i

n ata sg hu

EK

RIKSARKIVET

m

k

sås

me

g en nsvä

R

RT

D Gam R A la V Ä All G én E N

Vasa yrkog K

er olt

Ra

ng

re Levg

U

PO g

g

l. ine

ist Kr

Bo

ST

GS gs er

b ta

tan

tavsga Gus

ga ergs

H a nt v

.g

BER

E6

.g Västg

N

Ö

Vetenskapsfestivalen arbetar efter föreningen Svensk Miljöbas standard och har de senaste åtta åren varit ett miljödiplomerat evenemang. Det betyder att festivalen följer de miljökrav som Svensk Miljöbas och Göteborgs Stad ställer på bland annat transporter, avfall, varor och tjänster. Vi uppmuntrar till hållbart tänkande och agerande och arbetar aktivt med hållbarhet utifrån miljömässiga, sociala och ekonomiska frågor. Alla som vill är istället välkomna att ta del av forskning och kunskap – Vetenskapsfestivalen är en demokratisk mötesplats. Vårt mål är att skapa tillgängliga, kreativa och inkluderande mötesplatser för akademi, näringsliv och allmänhet. l

AN

g

n ta

Ängg.p

EN

U TA

ATA N

TSG

REK

AT

ltg

Ali

Als trö

Drakegatan

ST

K GA

Färgareg

sg Fred

SA

AN

G AT

Barnh.g

G

R

S

VASA­ PA R K E N

Raket gatan

ga

PE

Ör log sv äg en

tan

ga ta

h.g

a rsg To

sg

NS

VA

A.

g Konstep.vä

rsgatan

SO

Dahlb

.g

g

ll Tro

Kil

IC

Erik ELB

Södra Viktoriag

ek eb

ns

INS

Smålandsg

PA

n

D

n

T R Ä D GÅ R D S ­ FÖ R E N I N G E N

SPÄNNARPARKEN

ÉN

atan ingsg

Före

n ta BÄLTE-

ta AULAN ga or St VASAPARKEN N

be A L L rg sg

Karl

n

un

tan

a eg

mp Kä

ER

atan

AN

gata

gatan

ga

KG

sg

N.

NG

Korsg

iaViktor

SENG

Särög

15

tss kog

G AT

Besvärsg

sgatan

8–14

A VAS

ENG

AN

7

TA N KGA tan Storga

H AGA K Y R KO ­ PLAN

Sp

Br

PSYKOSe min LOGISKA S E M I N A R I E ­ arie g PA R K E N INSTITUTIONEN

Olivedalsg

En hållbar festival

atan

N

n

6

atan

atan

ek.g

É G AT

Nordhem

TA N

V E G A G ATA N

ANSGA

Nordenskiölds-

S LOT T S S KO G E N

sg

5

amng

ra H

Kungsh.g

Kasernt.

le n

PA R

Pilgat ATALANTE an

AM RA H

Väst

insg

Nygata

ÖST

jeg as Mag

La s a Ing.g

Haga

-

ng

U L L E V I G AT A N

tan

ning

rv.g

n ta G ga ds G A år G ng R I F Ba

B Ä LT E ­ S PÄ N N A R PA R K E N

A

Ga Ra

n Kruthusgata

CENTRALEN O D

KUNGS­ PA R K E N

lW al

n

gata

s vas rgs

llbe

Gu

Stampgatan

B a s ar

ou

E20

eg grev Bur

n

atan g rm La dra

Ra

S

Sl ot

gs-

Kun

Vallg

SG

E6

HAK

Drott

EL

RED

B

gata

NY

Östergata

LINN

JUNGM

väg

aH Södr

ND

d lsta

ar

5K

E4

Slussgatan

amng

sg PUSTERVIK

sg Major

RO

gatan

NORRA ALLÉG A ALLÉG

NN

gatan ansg Köpm

Post

Lärovg

en

s Ro

dsg Värmlan

n

OBSERVATORIET

Arsen.g lundsga tan

R

sg

s erg

Post

DOMKYRKAN

PEDAGOGEN

.g Otterh gsg Kun

ST

S

lag

g

Smed

gata

g

n

TU

N EL

N O R D S TA N

nm.g

n gata

us

e id

L

RG

IHA

PA R T

TA

E45

re na

ons

A. Kobbs

N.

BE

GA

tjä ds

sg on

g

Flagg

m

Bangata

Paradisgatan

Eldareg gatan

thags

N

G

LL

D AN

sg

Sta

tg gs

TA

Bäckegatan g

r Hjo

rö st

hl

Da

TA

Organisation & partners 

Fredb.g

Kli

Familjeaktiviteter7 Program tis–sön 

GA

ns ma Sjö

n

AN

ata

GA

ata

reg

I am the Ocean

4

ns

nte

DS

Vem inkluderar vem? 

DAL

4

.g

th Stå

ÅR

ga

tan

sga

än elf

rsb Offce

VÄ S T R A K Y R KO GÅ R D E N

Alla festivalaktiviteter är gratis och öppna för alla. Det är först till kvarn som gäller så var ute i god tid! Till några programpunkter måste du boka plats.

ing

E

ne

n

AT

at an

UG

hag

g Få

Ox

AN

L ÄL

Hålekär

n ata

Vik

pg

m

gn

Blidväders

tan

Pu a Pl

g

ga

ns

an at

sg

ng

jär Gjut

si MYNTG

Bangata

SG

g örs nd

RD

ag

Pustervik 

me

sg

AD

S G AT

s gatan

3

e dh sk og

SL

HEM

H

S

r.g

B S K A N S ­ ult PA R K E N

Prinsg

tan

-

Go

Still

Delandetorget i Nordstan  FRID

ga orgs

Birger J arls ga ta n

Kollektivet och engagemanget  g Jordhytte atan

b Klara

darg Stan

ts

NG

ög

Sl ot

KU

ns

.g ps

n

EKE

st ån

tan

Vingag

rg

tan

Långga

Fjärde

Sig.g Krok.g

r.g

Klädp Span

Pust ervik

Haga

Långga

Tredje

b.g

FJ

nes.g

Ham

Kab

n

alle av

ön Gr

AN

Do

ata leg Är

AT

ög er ustgatan Or

n T

aj

gs Str g an dr Kj id el Ke .g le nn st .g ed yg

ns

.g Oljekv

op

sg opp Stort

Artificiell intelligens 

Öc k

D

U

TA

NORDSTAN

N

ATA

G

Kronh

eldtsg Hvitf

SÖDR

gatan

Lång Andra

Plantag

Store

rg

Anka

ata

g

SG

an Sv

M

ag

Kabyssg

Blåsut

G

eg di tin Os äc ks ga ga ta ta n n eb

tan tsga alite Amir Koopm.g

Galate

LN

eg

en

n

TA N

O

T

äg av nn

tan

K

GA

tga Van

S

ag itt

ha

at an

ansg pm ha

FÖRS

g

NS

UR

HA

lm a

AN

n

S

g

E DRAKEN

g amns Masth AN N G G AT TA L Å

g

GSLIDEN

Kj

N

m Ko

JO

RL

GGA

T

ss

ns oré

TUNN

DJ

L

RS

CA

OS

ER

el

E ED

ta elga

T

Norra amng H

G Ö TA

m

Kab

ev

LO

Bir g

or gs

sg

ns g sso n ven kaje nds stra dby

n ne

SÅG

C

Innehåll

uk

TS

Styrfarten

ren Ostindiefara len Östra Dockval

kvallen Västra Doc n Monsungata

m

sg in g Flem

g Vä

n äge näsv

Rya

b

S

Br

n ä ge tsv

Lun

DEN

ga ns

Stena Line Tysklandsterminal

n

Nil

Stena Line Danmarksterminal

GB STI

All

v. g els Ed

lin

.gr

jöl Sk

YLE

ng Maski

DB

a keh

Fis

ha

Gratis!

GU

rN

E45

Äl vs b

g

FRILAGRET

Oskars

KA

h

ta n

Anders Carlss

SJÖFARTSMUSEET

sk

Bane

EXPERIMENTVERKSTADEN

ga

rget

ra Eriksbergsg

b jna Ma

gs

dema

n gata

tan sga

Sörh.to

Väst

Fi

gsg atan

s verk Göta

ic

EN IR SP LM HO ND LI

tr ea

gata

Re

LINDHOLMEN

G:a Ceresgatan

n

tterå

ata sg iu

es

tan

Ba

Hi

n

n

E

SG RG

nB rke

N

Ba

TE

A

sg

ta ga

rdv ik

e rn

lh

Ko

No

järnegatan Polst

n Manövergånge

lf

än

LEDEN

jä lst Po

tan LN a D B Y T U N N E ersg k nac Vin ter Cro ga tan CE RE SG AT AN

G

G RI

TA

ls Ce

Da

Vindraga re g

tan

LUNDBY

DS

na

Väderkvarns

155

ÅR

rs

Hallegata

bergsv

mberg sv

Herkulesga

OG

n Bautastensgata

tan ga un ns Mo

Astris Gata

ne

Ram

Gamla Ra

Lammely ckan

bygatan Lund

Douglasgatan

K R O K Ä N G S PA R K E N

FÄ R J E N Ä S PA R K E N

ad

tan

K E I L L E R S PA R K

ÅB

n Lundbygata G:a

en

tan

rgsg sbe ta Erik a tra is G Väs Astr

JENNIE TURNER, VERKSAMHETSANSVARIG

Brämaregatan

M

AN

sg Biskop

estorpsg Väs tra Still Rambe rgsvägen

aga

G

LU N D B Y N YA K Y R KO G Å R D

Ryavägen

ll n Kä felts gata Sve

Lantmannagatan Vä E st G ra Vä Å R Ke st D ra ill SG ersg An AT de rs gårdsg A N

P

Stålhandskegatan

bb Na

en väg elro Fåg

sg

nd

Mörnersg

atan

atan

VÄGEN JE

NTI

LUN

ls G Rönnerdah

Ka rl IX :s

O

Sörh.g

an Londongat

kande som gör denna unika mötesplats möjlig för alla. Varmt välkomna önskar vi!

ment för en fungerande demokrati och ett verktyg att stärka individer och samhällen. Vi är mycket stolta över det arbetet och kan inte nog tacka alla arrangörer, partner och medver-

G NGS

Hall

GS

Bra

LUN

OL

R

RA R B

sg

▶ Varje år görs cirka 70 000 besök på festivalens flera hundra programpunkter som är spridda på ett 30-tal platser i Göteborg. ▶ Genom åren har Vetenskapsfestivalen haft cirka 1,5 miljoner besökare. ▶ Två Guinness världs­rekord har noterats: Här hölls världens största läslektion med 3 000 elever. Här byggdes även världens största fraktalpyramid motsvarande ett sjuvåningshus. Pyramiden byggdes av 200 mellanstadieelever i återvinningsbart material. ▶ Vårt eget 2 000 m2 stora science center Experimentverkstaden engagerar varje år cirka 10 000 besökare. ▶ I år firar vi sju år med Vetenskapsrouletten, där Lisebergshjulets 42 gondoler fylls med forskare inom alla möjliga ämnen där du kan få åka med och prata vetenskap. Men vilken?

Jonas Martinsson, producent, Jennie Turner, verksamhetsansvarig och Klara Blomdahl, producent, hälsar välkommna till Vetenskapsfestivalen!

Ett annat ”vi” är det som Vetenskapsfestivalen står för – en mötesplats där många aktörer gemensamt krokar arm. Eftersom vårt ”vi” är övertygade om att transparens, dialog och öppenhet kring forskning och vetenskap är både ett funda-

Övre

IN

AT

. ästerg

Vår historia i siffror

PL

Byalag sg

g evä äc k a Br Östr

gen n kevä gata räc s ab g thu Vis Väg Västr dhes Ro Edvard n e g vä rs bä sv ån er Sl ld nå te Utm ark S sg Os ata log n a

155

LMA

lsk

n

Äring

linsg Scha

B. V

ÄP

G

an at

g es ift

So

ata

tan oga

n

gsg

Inäg

atan

n

gata

Ruskvädersgatan

ha

G

Plogg

rdsg

D

atan

MS

odsg

R

löfjo a Sä Södr

Vårf

gata

rs

Inst

Ko

FYRV

.g cke Österg

Oväders

de

åk.g

Lång

S

tan

ga ituts

n

atan ftesg Enski

inds Vårv

Vå r väd

Blidvä

Hagelv äde

R

HJA

tan

tan

N rdsgatan Älvefjo TA GA NGS NTI BRA AR

Rydholmsgatan

E

sga

ga

ata

rg Baltze

Du når oss på telefon 031-368 40 00 eller på vetenskapsfestivalen@ goteborg.com Under festivalen hjälper våra orangeklädda festivalvärdar till, om du undrar något.

e rs a tan g

ing

bro

LM

Öre

GST

HJA

Köp

n

de rsga tan

gata

stv ä

rsg

Storm väde

Norra Sälöfjordsgatan

Blåsvädersg

Ä D E R S G ATA N

Hakefjordsgatan

ARSV

Sunnerviksg

framtid och existens? Det och mycket annat ska vi undersöka under den 22:a upplagan av Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg.

Här och på flera andra platser hittar du Vetenskapsfestivalen

LÅN

Kölnåsgatan

MM

n gata

Kontakt

n

sg

atan

tens Jättes

Korskleveg

SO

rs Blåsväde

Vetenskapsfestivalen i Göteborg är Sveriges största kunskapsfest och ett av Europas ledande populärvetenskapliga evenemang. Det är en årligen återkommande mötesplats där forskare under lustfyllda former ges möjlighet att presentera sin forskning för skolungdomar, allmänhet och bransch. Syftet är att skapa en positiva attityder till vetenskap och forskning och att uppmuntra till högre studier. Sedan den ikoniske äventyraren och upptäcktsresande Thor Heyerdahl invigde internationella Vetenskapsfestivalen 1997 har många spännande personer passerat genom festvalentrédörrarna. Allt från schimpanskännaren Dame Jane Goodall och ”The Discovery Crew” med Christer Fuglesang i spetsen till kungligheter som kung Carl Gustaf och kronprinsessan Victoria. Sveriges främsta vetenskapspersonligheter inom allt från humaniora och samhällsvetenskap till naturvetenskap och teknik har varit på plats. Mandelblom

»Det brukar sägas att en kedja inte är starkare än sin svagaste länk.«

edan urminnes tider har människor samarbetat och tagit hand om varandra för att överleva, föröka sig och för att skydda sin avkomma. Idag kan ett ”vi” ta sig många olika uttryck. Det kan vara ett kollektiv, en gemenskap som delar intressen, ett fysiskt eller virtuellt nätverk som befinner sig på nätet eller på cellnivå. Det brukar sägas att en kedja inte är starkare än sin svagaste länk och så kan vi också se på oss människor och de utmaningar vi står inför. För när det kommer till exempelvis klimatförändringar, stora folkvandringar och utfiskade hav så måste vi ta ett gemensamt ansvar oavsett om vi bor i Göteborg eller Tokyo. Vad är det då för mekanismer som påverkar hur vi kollektivt agerar i frågor som dessa som handlar om vår

Sveriges största kunskapsfest

#vetfest


VETENSKAPSFESTIVALEN 2018 | 3

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN GÖTEBORG & CO

Är vi vad vi äter?

Mata dina bakterier

Är det farligt med kolhydrater? Kan mat motverka allergi? Och hur påverkas kroppen av det vi äter? Under temat ”Är vi vad vi äter?” svarar Chalmers forskare, på dina frågor om mat, hälsa, kost och allergier. Du får bland annat reda på hur ett enkelt blodprov kan avslöja vad du äter och vad som händer i kroppen när du äter något visst. Och så presenteras ny teknik som kan se vad just din kropp behöver.

Rätt diet ger rätt bakterieflora i tarmen. Två forskare delar i samtalsform med sig av spännande ny forskning. VAR: HUS A, SAL AK2 137, PEDAGOGEN NÄR: 21/4 KL. 13.00–13.40

PLATS: NORDSTAN VAR: 19/4 KL. 15.00–17.20

Artificiell intelligens Invigning!

Har robotar moral? En dörr som öppnas, automatiskt. Till en framtida tillvaro med teknik som hjälper oss – eller stjälper oss? Under Vetenskapsfestivalens utforskar vi AI, artificiell intelligens. Utvecklingsboomen just nu är oerhörd och det ställer krav på tankar kring AI:s moral och etik. Finns den?

K

Max Tegmark och livet 3.0 Välkommen på en fantastisk invigningskväll om vår framtid med artificiell intelligens! Hur försäkrar vi oss om att framtida AI kommer att gynna oss? Och hur kommer våra liv tillsammans med artificiell intelligens att se ut? Max Tegmark, professor i fysik vid MIT och initiativtagare till Future of Life Institute, inleder Vetenskapsfestivalen i form av live-hologram med en föreläsning. Enligt honom och många andra står vi inför den största förändringen i mänsklighetens historia. Kommer det finnas en superintelligens och i så fall kommer den tjäna oss

människor – eller ta över? Svaret vet vi inte, även det är tydligt att det är något som måste tas på allvar av både allmänhet och beslutsfattare. Kom och lyssna på panelsamtal om framtiden när AI är en del av infrastruktur och vår vardag, utifrån både tekniska och filosofiska perspektiv, mellan Jasmin Idun Lyman, Fredrik Heintz, Dorna Behadadi och Rebecka Cedering Ångström. Moderatorer är Gustav Källstrand och Johanna Koljonen. Kom ihåg att boka biljett! VAR: BIOGRAF DRAKEN, JÄRNTORGET NÄR: 17/4 KL 17.30–19.30

an artificiella agenter vara moraliska? Kan vi klandra eller berömma en robot eller en programvara? Det är frågor som filosofen Dorna Behdadi ställer sig om dagarna i sitt jobb som doktorand vid Göteborgs universitet. – Frågan om moraliskt agentskap har ju tidigare varit centrerat kring det vi skulle säga är typiskt fungerande vuxna människor. Om djur, barn och i det här fallet robotar kan vara moraliska är inte lika utrett. Anledningen till varför moral och etik inom AI är en viktig fråga är den takt som utvecklingen sker i. Det uppstår situationer där vi upptäcker att etiska frågor väcks, men eftersom utvecklingen går så fort är det svårt att förutse var frågan behöver utredas. Hur ska vi exempelvis se på utvecklingen av stridssystem med drönare och annat där människan utgör endast en liten del av beslutslooparna? I det fallet, vem ska vi klandra för konsekvenserna? Juridiskt och etiskt? Kan ansvarsfrågan läggas på

entiteten själv? Men hur kan vi egentligen implementera moral och etik i AI? – Det finns ju maskiner som inte klassas som AI. Ett gammalt kylskåp behöver till exempel inte ha implementerad moral i sig, men ett mer avancerat system, som ska bedöma situationer och fatta beslut, då är det jätteviktigt att ha med. Situationen finns bland annat redan inom sjukvården och exempelvis myndigheter där AI jobbar med tilldelning av bistånd. – Och hur gör vi när vi har AI som en kollega som potenti-

ellt skulle kunna bli bättre och även oersättlig, i jämförelse med en mänsklig kollega? Har AI större rättigheter då? Vi har nått en punkt där utvecklingen av djupa neurala nätverk gör att en AI som får tillgång till information kan lära sig själv. Schackdatorn Deep Blue, till exempel, som klådde mästare i schack och AlphaGo som briljerar i strategispelet GO. Men hur smart kan AI bli? Kan den ut-veckla ett medvetande? – Kan en maskin ha ett inre ljus, det är en fråga som vi faktiskt inte har något svar på. Allt jag kan veta är till exempel att du verkar medveten, eftersom du beter dig så. Med maskiner tror jag vi får gå på samma spår. Om en AI beter sig som om den är medveten och har känslor kanske vi ska utgå ifrån att den har det. Helt säkra kan vi bara vara på oss själva… – Men bara för att det sker en enorm utveckling nu, behöver den inte ske på ett sätt som vi inte tycker är bra. Därför behöver vi en diskussion om vad för slags AI vi vill ha och för vilka syften. Och vara medvetna om riskerna, säger Dorna Behdadi.

MELLAN MÄNNISKA OCH MASKIN VAR: STADSBIBLIOTEKETS HÖRSAL NÄR: 20/4 KL 16.30–17.30

Mer AI på festivalen ROBO NBA MATCH Kan en legorobot ha bollsinne? Kom till Nordstan och ta reda på svaret! Se också vilken av robotarna som studenterna från Prags Tekniska Universitet visar upp som vinner tvekampen i artificiell intelligens. PS! Visste du att ordet robot kommer från tjeckiskan? På engelska. VAR: NORDSTAN NÄR: 19-20/4 KL. 10.00-20.00

Robo NBA match

INTERNET OF THINGS: SAKERNAS INTERNET BYGGS NU Hur påverkas vi av att allt fler prylar och även varelser kan kopplas till internet? Vad för slags samhälle får vi när vi plötsligt kan kommunicera – på ganska hög nivå – med allt från hushållsapparater och kläder till maskiner och byggnader? Forskare från olika discipliner från

Chalmers och Göteborgs universitet diskuterar AI och hur framtiden kommer att se ut. VAR: CHALMERS LINDHOLMEN, KUGGEN, LINDHOLMSPLATSEN 1 NÄR: 21/4 KL. 10.00-15.00

FRAMTIDENS ARBETSLIV: DIGITALA HOT OCH MÖJLIGHETER Hur kommer våra jobb att påverkas av artificiell intelligens? Och vad händer när allt fler arbeten förmedlas via plattformar som liknar Uber? Panelsamtal om framtidens arbetsliv och hur vi ska navigera de möjligheter och hot som det nya digitala samhället innebär. Moderator Malin Aghed, Camino.

Robotorkestern

VAR: VASAPARKEN AULAN, GÖTEBORGS UNIVERSITET, VASAPARKEN NÄR: 19/4 KL. 15.00–16.30

PROGRAMMERA DIN EGEN ROBOTJOURNALIST Allt fler nyheter skrivs med hjälp av algoritmer. I vår workshop kan du få hjälp av Magnus Eriksson och Martin Törnros från RISE Interactive att programmera din egen robotjournalist. Men vill du ha nyheter från en neutral och faktabaserad reporter eller från en sensationslysten rubriksättare? Det är upp till dig! VAR: LINDHOLMEN NÄR: 21/4 KL. 10.00-15.00

ROBOTORKESTERN TrueBots är ett samarbete mellan ljudkonstnären Håkan Lidbo och Furhat Robotics som gör sociala och uttrycksfulla robotar. Bandet består av tre robotar; Hon, Hen och Han med animerade, projicerade ansikten och händer som spelar synt och trummor. Sångerna handlar om människor, robotar och vår

gemensamma framtid. Om möjligheter och svårigheter. TrueBots hamnar någonstans mitt mellan popband och TED talk. TrueBots spelar under invigningen på Draken. VAR: BIOGRAF DRAKEN, JÄRNTORGET NÄR: 17 APRIL, 17:30–19:30


4 | VETENSKAPSFESTIVALEN 2018

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN GÖTEBORG & CO

Språk som förenar och skiljer

After Work: #MeToo – vad händer nu?

Hur man använder sitt språk har bland annat med vilken social, kulturell och geografisk bakgrund man har. Språket kan fungera som ett sammansvetsande kitt, men kan även användas för att splittra gemenskaper. Hör Liss Kerstin Sylven, professor vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet.

MeToo-uppropet dominerade debatten under stora delar av 2017. Men vad händer nu? Kommer vi att få se några verkliga samhällsförändringar? Hur förvaltar vi de kunskaper vi fick? Debatt mellan Lena Martinsson, Ninni Carlsson, Emma Engdahl, samtliga från Göteborgs universitet. Moderator Torgny Nordin.

VAR: PEDAGOGEN, HUS A, KJELL HÄRNQVISTSALEN NÄR: 19/4 KL. 12.00–12.30

VAR: HAK NÄR: 21/4 KL. 17.30–19.00

Tema. Vad är vi?

Kollektivet och engagemanget Vissa har på sin höjd lite åsikter, andra pluggar till diplomat men hoppar av eftersom de kommer på att diplomati inte är rätt väg nå fred på jorden. Som Winnifred Louis, som är professor vid University of Queensland. Hon ville ta reda på hur man skapar förändring.

A

tt vilja ha fred på jorden har blivit någon slags nidbild av att vara naiv. Men om man ger sig tusan på att borra djupare i aktivism och i vad som egentligen gör att människor engagerar sig kollektivt för förändring, då kanske det naiva ändras till det konstruktiva? Winnifred Louis forskar kring identitet och beslutsfattande, eller snarare kring hur din person påverkar dina beslut med fokus på politiska beslut och miljöengagemang. – Jag kommer att prata om

varför människor inte agerar ens när de står öga mot öga med ett faktiskt hot och hur människor väljer vilken form de agerar på. Men jag kommer även

»En avgörande faktor för om du är en människa som kommer att engagera dig är vem du identifierar dig som.«

att prata om hur det uppstår dödlägen, fraktioner, polarisering och våld inom aktivism och hur vi ska bemöta det. Andelen människor som faktiskt går ihop och gör något är låg – definitionen på en riktigt framgångsrik rörelse är en som lyckats få 5 procent av befolkningen upp på barrikaderna. – En avgörande faktor för om du är en människa som kommer att engagera dig är vem du identifierar dig som. Är du engagerad till vänster eller höger, till exempel? Och hur är själva aktionen formulerad? Ju öppnare tilltal desto fler kommer att kunna identifiera sig och därmed engagera sig i samma sak, oavsett identitet. Men aktivt engagemang är inte konstant. Det ökar och minskar genom livet av olika anledningar. Winnifred Louis

tycker sig se att det demokratiska kontraktet i dag står under hot eftersom både passivitet och radikalisering ökar, samtidigt. – I mitt arbete strävar jag efter att lyfta hur vi kan bli klokare som medborgare, aktivister och myndigheter genom att arbeta för samhällen där förändring är något positivt. Samhällen där det finns möjlighet för demokratiska medborgare att påverka varandra i tillit till varandra. Men den tilliten är en färdighet som kan gå förlorad och som man måste träna på. VAR: HUS A, KJELL HÄRNQVISTSALEN, PEDAGOGEN NÄR: 19/4 KL. 17.00–18.00

Programledaren Fritte Fritzson träffar en spännande expert som berättar om sitt ämne.

EN PODD OM TEKNIK

Sveriges främsta teknikpodd spelar in live på årets tema ”Vad är vi?” ur teknikperspektiv. VAR: NORDSTAN NÄR: 20/4 KL. 14.10–15.00 & 15.10–16.00

FORSKARN & JAG

Podden reder ut vitsen med att bli 150 år och trasslet med att allt fler blir allt äldre. VAR: PUSTERVIK NÄR: 21/4 KL. 13.45–14.30

SÅ SVARAR DIN KROPP PÅ VAD DU ÄTER

Vad du äter påverkar din kropp. Två forskare delar med sig av ny forskning kring mat.

VAR: HUS A, SAL AK2 137, GÖTEBORGS UNIVERSITET NÄR: 19/4 KL. 17.30–18.20

VAR: NORDSTAN NÄR: 18–20/4 10.00–20.00 & 21–22/4 10.00–18.00

ALLT DU VELAT VETA

VAR: NORDSTAN NÄR: 20/4 KL. 18.00–18.50

Hur ställer vi om till ett mer hållbart samhälle och hur kan delningsekonomi vara en väg? Och om vi delar mer, hur påverkar det företag och konsumenter? Välkommen till en föreläsning med Cecilia Solér, Lektor i Marknadsföring vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet. I samarbete med Sensus och svenska kyrkan.

Har du elefantöron upp över öronen eller en rar pelargon som kan dela med sig? Eller har du på kleptomanens vis nypt åt dig aklejafröer så du har och blir över? Kom och lämna ditt bidrag och passa på att byta till dig något nytt att stoppa i jorden!

VAR: NORDSTAN NÄR: 18/4 KL. 18.00–18.50

Generna Tim & Per är de som styr vår inre biologiska klocka. Men hur? Och vad händer när vi sover?

VAD ÄR DELNINGSEKONOMI?

Byt bort en växt

Från skällsord till skön identitet. Podden pratar geekrevansch ur inifrånperspektiv.

FORSKARN & JAG

Repair – make – share – act

VAR: NORDSTAN NÄR: 18/4–22/4

SCIENCE FICTION BOKHANDELNS PODD

VAR: NORDSTAN NÄR: 19/4 KL. 10.50–11.40

Delningsekonomi och återbruk

Vad är egentligen delningsekonomi? Hur fungerar det i praktiken? Staden Göteborg ligger i framkant inom området. På Delandetorget i Nordstan visar flera lokala aktörer upp sin verksamhet. Här finns bland annat idékläckarna bakom Smarta Kartan, där du som besökare kan se vilka aktiviteter som finns i din stadsdel. Kanske finns gratisbutiker och cykelkök? Har du ett par trasiga hörlurar – titta förbi Repair Café så får du hjälp att laga dem. På scenen i anslutning till Delandetorget kommer aktörer att berätta om sina verksamheter, om delandeekonomi och vad den har för betydelse.

Poddar för alla öron

Medveten design

VAR: PEDAGOGEN NÄR: 21/4 KL. 12.30–13.10 OCH 13.20–14.00

”Buy less, choose well, make it last.” Textilindustrin påverkar både miljö och människor på ett negativt sätt. Kan textilindustri, modern design och kommersiell tillverkning förändras tillsammans för att bli mer hållbar? Anna Lidström, vid Textilhögskolan i Borås benar ut begreppen.

MELLAN ÖRONEN

VAR: HUS A, SAL AK2 136, PEDAGOGEN NÄR: 21/4 KL. 14.00–15.00

VAR: NORDSTAN NÄR: 22/4KL. 16.00–17.00

Lika belönande för hjärnan som mat, men inte livsnödvändigt. Varför tycker vi så mycket om musik? VAR: PUSTERVIK NÄR: 21/4 KL. 16.30–17.30

BILAR MED SLADD

En podd om teknik, miljö och fordon. Med det senaste från elbilsvärlden.


VETENSKAPSFESTIVALEN 2018 | 5

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN GÖTEBORG & CO

Fråga Vetenskapsfestivalen

Bland gravitationsvågor och osynlighetsmantlar

Har du en fråga som håller dig sömnlös om nätterna? Vetenskapsfestivalens expertpanel svarar på frågor under en timme. Maila din fråga till: vetenskapsfestivalen@goteborg.com

Hur kan populärkultur och TV-program som Genikampen väcka intresset för forskning utan att tappa bort det som är värt att veta? Utdelning av Natur & Kulturs populärvetenskapliga pris och samtal med årets pristagare, doktorn i partikelfysik och vetenskapsjournalisten, Maria Gunther. I samtalet medverkar även Armita Golkar och Andrev Walden.

VAR: PUSTERVIK NÄR: 21/4 KL. 16.00–17.15

VAR: PUSTERVIK NÄR: 21 APRIL KL. 14.00–14.50

Pustervik

Det politiska spelet vill njuta av tramset Under festivalen spelas det in poddar i stort sett överallt i Göteborg. Och live dessutom. Passa på att lyssna på intressanta samtal om samtidsrelaterade ämnen med vetenskap som grund.

E Pustervik under vetenskapsfestivalen förra året.

Vem går segrande ur forskarnas kamp? Anrika Pustervik vid Järntorget har varit en kulturell mötesplats sedan 1920-talet. En av Göteborgs mest välkända konsertarenor kommer att märkas under Vetenskapsfestivalen. Den 21 april fylls Pustervik och med intressanta och interaktiva arrangemang – med vetenskap som klangbotten, givetvis.

U

nder kvällen kommer den samlade intelligentian att svara på frågor under programpunkten Fråga Vetenskapsfestivalen. Då kan du räcka upp handen och fråga just precis det där som du alltid undrat men inte fått något svar på. Hittills. Panelen består av forskare från olika discipliner från Göteborgs universitet och Chalmers. Vill du hellre maila in frågan kan du även göra det. För fler Pusterviksevenemang – kolla Vetenskapsfestivalens program. Efter fråga Vetenskapsfestivalen kör vi Science Slam i Matsalen. Det är lite som Poetry Slam fast ändå inte. Forskarna som

deltar har tre minuter på sig att hålla en superintressant miniföreläsning om sitt ämne. Publiken röstar sedan fram vilken presentation de tyckte som var bäst. En av dem som ställer upp för första gången, är före detta forskaren vid institutionen för biologi och miljövetenskap, på GU, Allison Perrigo, som kommer att prata om ämnet biologisk mångfald. – Det här ämnet påverkar oss dagligen! Jag kommer att prata om varför det är så viktigt att den finns. Forskningen kring biologisk mångfald får lika mycket

medel som den kring miljö, men man det är inte lika mycket fokus på mångfalden, det kommer jag också att prata om. Efter forskarnas anförande korar sedan publiken den vetenskapspersonlighet som höll den mest informativa, provocerande och intressanta föreläsningen. – Jag tror att genuin passion för sitt ämne är den bästa taktiken man kan ha, säger Allison Perrigo om sina möjligheter att ta hem vinsten. Och det kan nog bli ganska roligt! Vi är ju vana vid att tävla en hel del inom forskningsvärlden, vi vill ju alla dra uppmärksamhet till just våra ämnen, och jag har faktiskt fått en ”conference award” för bästa presentation en gång... Välkommen att låta dig fascineras av den vetenskapliga bredden och rösta fram en vinnare. För bara en tar hem bucklan.

VAR: PUSTERVIK NÄR: 21/4 KL 12.30–19.45

Bli framtidens brobyggare! Bygg din egen Hisingsbro och få ett brobyggardiplom! Öppet för alla 21–22 april. Välkommen till Experimentverkstaden. Läs mer på vetenskapsfestivalen.se

– Men generellt sett försöker n av alla poddar som kommer till Vetenskapsfestiva- vi att njuta även av tramset. Vi vill visa att politik inte bara är len är populära ”Det polivetenskap, ideologier och saktiska spelet” med programförslag utan även väldigt ledaren Henrik Torehammar mycket människor som ibland och Ekots politiska kommentahar hatat varandra sedan ungtorer Tomas Ramberg och Freddomspolitikåren, och att det rik Furtenbach. 2018 års tema har satt sig själv i och med valet också påverkar slutresultatet. i höst, men crewet bakom podDet blir första gången som Det den väntar in i det sista med politiska spelet sänder från innehållet för att få till en sviVetenskapsfestivalen, även om dande het nyhetskänsla. podden vanligtvis är mån om – Manuset brukar vara klart att ta sig runt i landet. i stort sett samma dag som vi – Det är viktigt att komma sänder, berättar programledautanför Stockholmsbubblan och ren Henrik Torehammar. Men jag skulle tro att vi kommer att det känns fint att samverka i något som handlar om vetenprata lite om liberalernas riksskap, även om just vi inte är en möte som hålls strax efteråt. vetenskaplig podd. Men vi vill Och jo! Vårproppen kommer gå på djupet och hålla ett sansat den 16/4 så den lär onekligen och livligt samtal om något som bli en snackis! Det politiska spelet har kart- berör oss alla – inrikespolitiken, säger Henrik Torehammar. lagt de över 200 partiledarutfrågningar som kommer att hållas fram till valet och tanken med podden är att försöka DET POLITISKA SPELET guida lyssnarna genom vad SÄNDER LIVE! som är viktigt att få med sig VAR: NORDSTAN och vad som är trams. NÄR: 19/4 KL. 12.10-13.00

Podd om politik. Med Tomas Ramberg, Henrik Torehammar och Fredrik Furtenbach.


6 | VETENSKAPSFESTIVALEN 2018

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN GÖTEBORG & CO

Källkritik och faktaresistens

Hur queera är vi?

Hur kan du veta att det du just länkade vidare till verkligen stämmer? Källkritik har blivit viktigare än någonsin, men vad beror utvecklingen på och hur kan forskare, journalister och du själv bidra till en kunskapsbaserad världsbild? Medverkar gör Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, Olof Johansson-Stenman, professor i nationalekonomi, Maria Gunther, vetenskapsredaktör, Dagens Nyheter.

Har queerperspektivet förändrat synen på oss själva på individuell och kollektiv nivå? Kan vi tala om ett ”vi” och samtidigt förespråka mångfald? Linn Tonstad, Susanne Rappman, Sara Wrige och Ola Sigurdson om hur queerperspektivet påverkar kyrka, samhälle och politik.

VAR: PUSTERVIK NÄR: 21/4 KL. 15.15–16.15

VAR: HUS A, KJELL HÄRNQVISTSALEN, PEDAGOGEN NÄR: 20/4 KL. 17.30–18.30

Tema. Vad är vi?

Vem inkluderar vem? Svenska kyrkan har varit en given medaktör under många av Vetenskapsfestivalens år. I år medverkar de bland annat i några seminarier kring queerteologi och begreppet ”vi”. Att inkludera människor kan vara en väg till att utöka vi:et, men vad är egentligen problemet med inkludering?

Q

hälle, för att göra båda instanserna mer queer. Linn Tonstad är docent i systematisk teologi vid Yale University och är med på Vetenskapsfestivalen med två programpunkter. Här vänder och vrider Linn Tonstad, på begreppet ”vi” och på hur vi generellt använder oss av inkludering som ett sätt att utöka vi:et på. – I debatter kring kristen inkludering har jag argumenterat emot inkludering efter som det oftast bygger på premisser uttalade från dem som inkluderar. Man ändrar inte på sig själv, när man inkluderar utan förutsätter anpassning från den som ska inkluderas. Det blir en asymmetri som inte nödvändigtvis förändrar någonting, säger Linn Tonstad.

ueerteologi är queerteori i möte med teologi, det är ett ganska nytt men väldigt aktivt ämne, berättar Sara Wrige som utöver att vara präst i Svenska kyrkan även ansvarar för Svenska kyrkans programpunkter under Vetenskapsfestivalen. Hon förklarar att queerteologin i stora drag handlar om hur vi kan relatera till ”den andre”, må det vara Gud eller någon som är annorlunda än en själv. Tillsammans med till exempel feministteologin faller queerteologin under paraplyet befrielseteologi, som vill skapa en teologi som leder till upprättelse, befrielse, för grupper som varit marginaliserade. En annan aspekt är att queerteologin vill förändra både kyrka och sam-

Vetenskap + standup = sant Hur kul är det med demokrati? Jomen rätt så, i alla fall om du frågar Fredrik Fritzson från humorklubben Oslipat. Kvällen 18 april bjuder de upp till Standup i kombination med vetenskap. Några av landets mest spännande komiker, bland andra komikern Emma Knyckare, Ellinor Svensson, från P3:s Tankesmedjan, Niklas Andersson samt Ludde Samuelsson från Göteborg, har inför kvällen fått i uppdrag att släppa loss kring begreppet ”demokrati”. Deras framträdanden kommer att blandas med samtal kring samma begrepp – men nu med några statsvetare, bland andra Henrik Ekengren Oscarsson och Elin Naurin, båda från Göteborgs universitet. – I bästa fall kan komikerna hitta vinklar och ingångar till ämnet som man inte tänkt på i första hand. Det blir väldigt

intressant, många tycker att det är kul. Och utöver ny kunskap får man garva, säger Fredrik Fritzson. Vissa kanske skulle hävda att vetenskapspersonligheter är för torra för standup, vilket Fredrik Fritzson inte tycker, även om han medger att vissa forskare har varit lite nervösa inför tidigare standup/vetenskapskvällar de har haft. – Det här är ju inte deras hemmaplan, ingen dammig föreläsningssal, mer en källarklubb med öl och jordnötter. Men forskarna behöver inte vara roliga alls, det står komikerna för. Men ibland är de ju roliga ändå och torrheten kan till och med vara bra. Överlag blir det väldigt trevliga samtal och alla har varit glada efteråt. Alla som är intresserade av humor och kunskap och av hur de båda kan mötas ska komma!

OSLIPAT PRATAR DEMOKRATI VAR: ATALANTE NÄR: 18/4 KL. 19.00–21.00

Det som däremot kan skapa en mer omfattande känsla av ”vi” är om olika grupper ställs inför en gemensam konflikt. – Då kan strategiska koalitioner uppstå och vi kan stå sida vid sida. Även om vi inte är eniga i alla frågor så delar vi engagemang. Men om inkludering inte fungerar, hur går det då för kyrkan, i sin strävan för upprättelse av marginaliserade grupper? – Både kyrka och samhälle har ju förändrat sig när det handlar till exempel om acceptans. Kyrkan känner igen och accepterar i vissa fall till exempel homosexuellas sätt att leva familjeliv. I listan över godkända sätt att leva på ingår numera några fler sätt, till exempel samboskap istället för äktenskap. Men däremot när det gäller vad kyrka och samhälle skulle kunna lära av från ett queer sätt att leva på med nya, öppna, sociala strukturer – där är dörren stängd. VAR: HUS A, KJELL HÄRNQVISTSALEN, PEDAGOGEN NÄR: 20/4 KL 16.30–17.20

Teologen Linn Tonstad vänder och vrider på begreppet »vi«. Vem bestämmer att du får vara med i »vi«?

Vad får vi för mat?

Ä

ta bör man annars dör man. Men om det vi äter innebär att miljö och annat tar skada? Mat, och hur vi så resurssnålt som möjligt ska kunna försörja en växande befolkning med mat, har blivit en fråga för forskningen. I en tid där vad vi äter är starkt kopplat till vår identitet och möjligheten att bränna av ett Instamoment på en tallrik har mat mycket större betydelse än enbart den näring vi får i oss. Hur ska vi förhålla oss till vad och hur vi äter. Och vem blir vi om vi lägger om våra matvanor? Blir vi verkligen vad vi äter och vad kommer vi äta i framtiden?

Här kan du äta

BLIR VI VAD VI ÄTER? Kulturella och socioekonomiska faktorer och sociala medier påverkar vad vi äter. Genom att äta medvetet kan vi öka våra chanser att leva ett långt och hälsosamt liv. VAR: HUS A, SAL AK2 136, PEDAGOGEN NÄR: 21/4 KL. 11.00–11.30

ÄR VI VAD VI ÄTER? – FRAMTIDENS SMARTA MAT Alger, trä och jäst. Vad är framtidens mat och hur kan jordens resurser räcka till. VAR: NORDSTAN NÄR: 19/4 KL. 15.00–15.40

Mat är inte bara ett spännande tema under festivalen – det är också en nödvändighet för att du som besökare ska hålla humöret uppe och kunna går på så många aktiviteter som möjligt. Det kommer att finnas fikamöjligheter i anslutning till festivalens huvudarenor och på Frilagret tas fikastunden till nya höjder på ”Forskarfika”. För dig som vill hålla till i Experimentverkstaden hela helgen har vi gjort iordning en picknick-yta där hela familjen kan samlas kring medhavd mat. De flesta arenor som inte har egen servering ligger inte längre än ett stenkast från någon form av café eller restaurang.

Expertbubblans experter har stenkoll på sina ämnen. Fråga och du får svar.

MAT UTAN TROPISK AVSKOGNING – GÅR DET? Global handel med palmolja, soja och kött orsakar tropisk avskogning. Hur kan akademi, privat- och offentlig sektor hindra det? VAR: HUS A, SAL AK2 136, PEDAGOGEN NÄR: 19/4 KL. 18.30–19.30


VETENSKAPSFESTIVALEN 2018 | 7

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN GÖTEBORG & CO

Chalmers på väg

Den rullande processindustrin

Identitetsskapande medier

Tio minuter till tåget går? Sätt dig i en av Chalmersfåtöljerna på Centralstationen och prata med någon av alla forskare om fascinerande och spännande forskning. Mitt i rusningen!

För att järnvägssystemet ska fungera krävs ett gediget samarbete. Hur kan man kan ställa vettiga krav, hur kan lösningar i olika länder samverka, och hur skapar europeisk forskning en bättre järnväg? Med tal, bilder & musik ger vi oss på detta spännande ämne.

Sociala medier utvecklar relationer och olika gemenskaper, som till exempel #metoo-uppropet. Men vad sker när vi söker vår existentiella identitet på olika arenor? IRL och på nätet?

VAR: CENTRALSTATIONEN NÄR: 20 & 21/4 KL. 15.00–17.00

VAR: NORDSTAN NÄR: 21/4 KL. 14.00–14.40

VAR: HUS A, KJELL HÄRNQVISTSALEN, PEDAGOGEN NÄR: 21/4 KL. 17:30-18:30

Havet

I am the ocean 60%

av människan består av vatten, en minst sagt betydande rest från vårt ursprunghabitat. Vatten är en förutsättning för oss och allt annat liv på jorden. Men det står illa till med havet. Det behöver dig och din hjälp för att komma tillrätta med dumpat material, sopor, försurningoch uppvärmning. I den här programpunkten ber vi dig bli ett med havet och föreslå lösningar på hur vi kan hjälpa havet – och därmed dig själv – att må bättre! Vad kan du? Och vad kan du tillsammans med andra som förstår allvaret, göra? Kanske här i närområdet? Havet ligger ju nästgårds… VAR: NORDSTAN NÄR: 20/4 KL. 10.00–20.00

HAVETS FÖRSURNING OCH PLASTER Problemen med havets mående kräver samarbete, världen över,

om de ska lösas. Vad kan stater, individer och företag kan göra – ensamma och tillsammans? VAR: HUS A, KJELL HÄRNQVISTSALEN, PEDAGOGEN NÄR: 21/4 KL. 13.00–14.00

BIOHACKING I HAVET Vill du bidra till forskningen? Kom till Göteborgs marinbiologiska laboratorium och hjälp forskarna att samla in och undersöka material. VAR: GÖTEBORGS MARINBIOLOGISKA LABORATORIUM, VÄSTRA FRÖLUNDA NÄR: 21 & 22/4 KL. 10.00–13.00

FLYKT ÖVER HAVET – TILL VAD? Hav kan vara den enda vägen till liv. Men vad möter den som har flytt över havet och till slut nått Sverige? Vad blir vår roll när myndigheter brister? Hur skapas ojämlikheter mellan

utrikes och inrikes födda? Seminariet ingår i serien Flykt över havet av Sjöfartsmuseet Akvariet och Centrum för Global Migration vid Göteborgs universitet. VAR: HUS A, KJELL HÄRNQVISTSALEN, PEDAGOGEN NÄR: 22/4 KL. 13.00–15.00

KORALLER FÖR ALLA Hjälp akvariets forskningsavdelning att undersöka deras tropiska stenkoraller. Du kan till och med få bidra till deras kuttrasju genom att hjälpa till att föröka dem …

#science matters

VAR: SJÖFARTSMUSEET AKVARIET, KARL JOHANSGATAN 1–3 NÄR: 18/4 KL. 17.30–19.30

på bröstkorgen och en assistent försedd med slägga. Bara det. VAR: NORDSTAN NÄR: 21/4 KL. 12.00–12.40

EXPERIMENTVERKSTADEN 2000 m2 Experimentverkstad i Jubileumsparken = vetenskap och teknik när det är som roligast! Undersök och experimentera med forskare och studenter som guider. Ta med en tisha om du vill färga textil. VAR: PARK 113, FRIHAMNEN, FRIHAMNEN 11 NÄR: 21 & 22/4 KL. 11.00–16.00

För hela familjen VETENSKAPSROULETTEN I Lisebergshjulets gondoler sitter forskare i olika ämnen. Vilken forskare du hamnar med när du kliver ombord har du ingen aning om. Kliv ombord som ett frågetecken, ta ett i flera bemärkelser hisnande varv och kliv av som ett utropstecken. Vissa föreläsningar i hjulet kan ske på engelska. I samarbete med Liseberg. VAR: LISEBERGSHJULET, LISEBERG NÄR: 20/4 KL. 15.00–16.30

FORSKARFIKA Fika med en forskare och ställ frågor högt och lågt. Forskare

inom allt från konst och filmvetenskap till molekylärbiologi, psykologi, Artificiell Intelligens och matematik deltar. Vi bjuder på saft, kaffe och bulle! VAR: FRILAGRET, LAGERHUSET, HEURLINS PLATS 1A NÄR: 21/4 KL.13:00–15:00

PROFESSORN, SPIKMATTAN OCH ANDRA KONSTER Kan människan levitera, teoretiskt alltså? Och hur kan en dödsryttare på motorcykel klara sig? Dessa och andra konster förklaras. Avslutningsvis bjuder Staffan Yngve på ett nummer som innehåller en spikmatta, betongblock

HÄMTA HEM EN BOK Tusentals böcker till bokslukare! I Nordstan delar Göteborgs ungdomsbibliotekarier i samarbete med Vetenskapsfestivalen ut tusentals nya böcker till alla ungdomar som vill ha och som är mellan 13 och 25 år. VAR: NORDSTAN NÄR: 21/4 KL. 12.00 & KL. 15.00

FYSIK- OCH LASERSHOW Eld, ljus, ljud, tryck, vakuum och laser – allt i en rafflande show som visar upp några av fysikens alla spektakulära uttrycksformer. VAR: STUDENTERNAS HUS, LINGSALEN NÄR: 19/4 KL. 17.00 & 21/4 KL. 11.00, 13.00 & 15.00

MÖT DET FÖRFLUTNA Under gatorna i Göteborg, Köpenhamn och Odense finns en helt annan värld från en helt annan tid. Upptäck vad arkeologer har hittat under städernas gator. Se föremål och gå på upptäcktsfärd i ett interaktivt, lekfullt universum och hör arkeologerna berätta om vardagslivet i de tre nordiska städerna. VAR: BÄLTESSPÄNNARPARKEN NÄR: 18–20/4 KL. 14.00–20.00 & 21–22/4 KL. 11.00–15.00


8 | VETENSKAPSFESTIVALEN 2018

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN GÖTEBORG & CO

TISDAG  DEBATT/SAMTAL

PODCAST

FAMILJ

GUIDAD TUR/VISNING

FÖRELÄSNING

FILM/TEATER/SHOW

WORKSHOP

UTSTÄLLNING

17/4 ÖPPET HUS

Invigning

What are we? Life 3.0

V

älkommen till en fantastisk kväll med några av Sveriges och världens mest välkända namn inom AI! Max Tegmark, svensk-amerikansk professor vid MIT i Boston, USA, är en av världens mest citerade forskare. Han gav nyligen ut boken ”Life 3.0 – Being human in the age of artificial intelligence” och säger att vi nu står inför den största förändringen i mänsklighetens historia. Kommer det i framtiden att finnas en superintelligens – och kommer den i så fall att vara till nytta och glädje eller ta över makten från människan? Även om denna fråga än så länge inte kan besvaras vet vi att den måste tas på stort allvar av såväl allmänhet som beslutsfattare. Förutom intressanta samtal – där Max Tegmark passande nog kommer att medverka som hologram – bjuder invigningskvällen även på framträdanden av Indiekören och en robotorkester! Utöver Max Tegmark medverkar forskningsminister Helene Hellmark Knutsson (invigningstalare), Fredrik Heintz, ordförande i Svenska AI-sällskapet och docent, Datavetenskap, Linköpings universitet, Dorna Behdadi, Doktorand, Praktisk filosofi, Göteborgs universitet, Jasmine Idun Isdrake, konstnär, spelutvecklare och cyborg och Rebecka Cedering Ångström, Director Ericsson Networked Society Lab. Kvällen leds av Johanna Koljonen och Gustav Källstrand. Invigningen arrangeras med stöd av Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur och i samarbete med Nobel Center och Volante.

Invigningen har fri entré, men du behöver en biljett! Mer information om biljettbokningen hittar du på www.vetenskapsfestivalen.se.

VAR: BIOGRAF DRAKEN, JÄRNTORGET NÄR: 17 APRIL, 17:30–19:30

Chalmers pratar

BLOD, BÖNOR OCH BILAR

och annat spännande

Centralstationen

fredag 20 och lördag 21 april

mellan 15.00–17.00

chalmers.se/vetenskapsfestivalen


VETENSKAPSFESTIVALEN 2018 | 9

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN GÖTEBORG & CO

ONSDAG  DEBATT/SAMTAL

PODCAST

FAMILJ

GUIDAD TUR/VISNING

FÖRELÄSNING

FILM/TEATER/SHOW

WORKSHOP

UTSTÄLLNING

Chalmers SAL HB3

12:00– 13:00

ARTIFICIELL INTELLIGENS – BARA AV GODO? Ska allt utvecklas bara för att det går? Ett samtal om etiska aspekter av artificiell intelligens. Medverkande: Olle Häggström, Prof, Matematisk Statistik, Chalmers; Ulrika Lindstrand, Ordförande, Sveriges Ingenjörer. Moderator: Lisa Bondesson, Chef för utredning, utveckling och opinion Sveriges Ingenjörer. SAL HA3 EN KVÄLL MED POPULÄRVETENSKAPLIG MATEMATIK

18:00– 18:40

18:45– 19:20

19:40– 20:15

20:25– 21:00

VAD STYR VAD GRUPPEN GÖR OCH TYCKER? (ELLER VEM?) Om emergens – eller hur man kan förstå (och styra) människors åsikter, tankar och handlande. Medverkande: Edvin Wedin, Doktorand, Matematiska vetenskaper, Chalmers och Göteborgs universitet. CAN WE TRUST MATHEMATICAL MODELS? Possibilities and limitations of mathematical models. About the Black-Scholes formula. Medverkande: Kristin Kirchner, Doktorand, Matematiska vetenskaper, Chalmers och Göteborgs universitet. SJÄLVORGANISERANDE BRÖDTRANSPORT Om ett logistikproblem i 40-talets Sovjet och dess koppling till dagens optimeringstekniker. Medverkande: Jakob Hultgren, Doktorand, Matematiska vetenskaper, Chalmers och Göteborgs universitet. SLÄKTSKAPSBERÄKNINGAR MED HJÄLP AV DNA-DATA Om problem som kan uppstå vid släktskapsberäkningar och hur man löser dem. Medverkande: Ivar Simonsson, Doktorand, Matematiska vetenskaper, Chalmers och Göteborgs universitet.

Nordstan

11:00– 11:40

13:00– 13:40

HOW DO YOU TELL YOUR DEVELOPERS WHAT TO BUILD? How do you build the software your customers want, even if they don’t know what they want?. Medverkande: Grischa Liebel, PhD student in the Software Engineering division, Dep of Computer Science and Engineering, Chalmers. ENCOURAGE COLLABORATION! Jiayi and Marco talk about the European idea of collaborations and their own contribution. Medverkande: iayi Zhou, PhD Student, Mekanik och maritima vetenskaper, Chalmers; Marco Fistler, PhD student, Both from Division of Combustion and Propulsion Systems, Chalmers. VI OCH DOM OCH ANDRA PRONOMEN I VISKADALEN Svenskan har 9 personliga pronomen, fler än många andra. I Viskadalen har man hela 15 stycken. Medverkande: Erik Magnusson Petzell, Docent, Dialekt-, namnoch folkminnesarkivet i Göteborg, Göteborgs universitet.

14:00– 14:40

SPRÅKLIGA NÄTVÄRK I SYDAFRIKA En föreläsning om majoritetsbefolkningen som anpassar sig till minoritetens språk – i Sydafrika. Medverkande: Eva-Marie Ström, Doktor, Inst för språk och litteraturer, Göteborgs universitet.

15:00– 15:40

BEHÖVER DU EN PÅSE? NÄR VANORNA OCH SPRÅKET ÄNDRAS För miljöns skull måste vi använda färre påsar. Men hur påverkar det hur vi pratar med varandra? Medverkande: Susanna Karlsson, Doktorand, Inst för svenska språket, Göteborgs universitet.

16:00– 17.30

TRANSLATION SLAM Samtal, presentationer och quiz om översättning utifrån årets festivaltema Vad är vi. Medverkande: Elisabeth Bladh, Fil dr; Linda Flores Ohlson, Univ lekt, dr; AnnaLena Fredriksson, Fil dr; Maria Forsman, Fil mag; Karin Axelsson, Fil dr; Angela Kölling, Fil dr. Alla ovan från Inst för språk och litteraturer, Göteborgs universitet; Anja Allwood, Doktorand, Inst för svenska språket, Göteborgs universitet; Viktor Josefsson, Undertexter och översättare.

18:00– 18:50

SCIENCE FICTION BOKHANDELNS PODD Nörd & geek; förr nästan skällsord, nu självbeskrivning. Vad är nörderi, när blev Dom Där till Vi?. Medverkande: Gabriella Gomez; Jenny Preinitz; Maths Claesson. Alla från Science fiction bokhandeln.

19:00– 19:40

GÖTHENBURGO – GÖTEBORGS UNGDOMSREDAKTIONER Den nya tidens lokaljournalistik: Angereds-TV, HisingsTV, Mölndals-TV och Kämpa-TV. Medverkande: Göthenburgo; Studiefrämjandet.

ÖPPET HUS

WORKSHOPARENA

10:00– 16:00

SMARTA KARTAN, TILLGÅNG FRAMFÖR ÄGANDE PÅ EN KARTA Smarta Kartan – Hyra, dela, byta, låna och ge i Göteborg. Medverkande: Jonathan Mattebo Persson, Kollaborativ Ekonomi Göteborg; Studiefrämjandet.

10:00– 17:00

MOLEKYLKUL Kom in och testa coola experiment inom kemi, teknik och biologi. Medverkande: Stefan Lottsson, Pedagog; Emma Lillvik, Pedagog, Jeanette Alfredsson, Pedagog. Alla från Molekylverkstan.

10:00– 20:00

CHALMERS: UPPVISNING AV AUTONOMT FORSKNINGSFORDON Det autonoma fordonet – vad pågår inom forskningen? Kom och titta på ett av Chalmers forskningsfordon. Medverkande: Camilla Apoy, Research Project Manager, Chalmers REVERE.

10:00– 20:00

MAN MÅSTE INTE VARA BLOND & TJEJ! En fotoutställning som utmanar den traditionella bilden av hur en sjuksköterska ska se ut. Medverkande: Karin Mossberg, Vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet; Tomas Gunnarsson, Genusfotograf.

10:00– 20:00

POP UP – GRATISBUTIK Vad är egentligen en gratisbutik och hur många finns det i Göteborg? Medverkande: Gratisbutiker; Studiefrämjandet.

10:00– 20:00

LÅNA OCH DELA I GÖTEBORG Göteborg har fått ett leksaksbibliotek! Vad är egentligen ett Fixotek? Låna verktyg på bibblan. Medverkande: Leksaksbiblioteket; Fixoteket; Göteborgs Stad.

10:00– 20:00

CYKELKÖK EN ÖPPEN GÖR-DETSJÄLV-VERKSTAD Få tillgång till verktyg och dela kunskap och reparera din cykel. Medverkande: Studiefrämjandet.

10:00– 20:00

STUDIEFRÄMJANDET – REPAIR/MAKE/SHARE/ACT Gå en studiecirkel, starta förening, dela kunskap och träffa nya människor. Medverkande: Studiefrämjandet.

10:00– 20:00

ÄR DU NORMAL? GÖTEBORG ÄR EN STAD FÖR ALLA! Vill du vara med och göra Göteborg till en hållbar, inkluderande och öppen stad? Medverkande: Anna-Carin Jannsson; Eva Kjellström, Planeringsledare, Stadsledningskontoret, m fl från Göteborgs stad.

SCEN

10:00– 10:40

18/4

10:00– 20:00

BYT FRÖER OCH STICKLINGAR Kom och lämna och byt till något nytt! Medverkande: Studiefrämjandet.

13:00– 17:00

HUR UTTRYCKER MATEMATIKEN ETT VI? Kom till oss och lär dig mer om vilken skillnad ett mentorskap i matematik kan göra för dig och vi. Medverkande: Richard Tideström, Verksamhetsansvarig; Alexander Samuelsson; Maria Rundberg. Alla från Intize.

Pedagogen

HUS A, SAL AK2 137

16:30– 17:30

1968-ARVET: INDIVIDUALISM, KOLLEKTIVISM, POPULISM? Hur ska vi i backspegeln förstå proteståret 1968? Vilka är spåren efter protesterna idag? Medverkande: Ulf Bjereld, Professor, Statsvetenskap; Håkan Thörn, Professor, GCGD & Inst för sociologi och arbetsvetenskap; Marie Demker, Professor, Statsvetenskap; Moderator Carl Wilén, Forskare, Inst för sociologi och arbetsvetenskap. Samtliga från Göteborgs universitet.

18:00– 19:00

NÄR ORON ATT FÖRLORA JOBBET SPRIDS BLAND KOLLEGOR Vad som händer när otryggheten kring anställningar blir en kollektiv upplevelse på arbetsplatsen. Medverkande: Lena Låstad, Forskare, Psykologi, Göteborgs universitet.

17:30– 18:30

CULTURES DON’T MEET, PEOPLE DO Workshop on diversity competence for intercultural interaction. Medverkande: Arjan Verdooren, Msc., Royal Tropical Institute, Amsterdam.

19:00– 20:00

INDIVID ELLER KOLLEKTIV – VAD ÄR VI? Om Marian Engels delvis självbiografiska roman om hennes förhållande till sin kanadensiska hembygd. Medverkande: Britta Olinder, Docent, Engelska, Göteborgs universitet.

HUS A, SAL AK2 138

ÖVRIGA PLATSER 12:15– 13:00

VI MÄNNISKOR OCH MILJÖKRISEN Vem bär skulden för dagens miljöproblem och vilken roll har skuldbördan i framtida lösningar? Medverkande: Kristoffer Ekberg, Intendent, Innehåll och lärande, Statens museer för Världskultur; David Larsson Heidenberg, Fil dr, Historia, Lunds universitet. VÄRLDSKULTURMUSEET, STUDION

14:00– 17:00

MÖT DET FÖRFLUTNA Möt det förflutna, en interaktiv stadsarkeologisk utställning. Medverkande: Christina Toreld, Bohusläns museum, Amanda Azzopardi, Arkeolog; Imelda Bakunic Fridén, Arkeolog. Båda från Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ. BÄLTESPÄNNARPARKEN

17:30– 19:00

AFTER WORK: VARFÖR RÖSTAR VI SOM VI GÖR? Hur kan vi förstå och förklara väljarbeteenden och politisk förändring? Medverkande: Henrik Ekengren Oscarsson, Professor, Valforskningsprogrammet/Statsvetenskap; Olof Johansson-Stenman, Professor, Nationalekonomi med statistik, Handelshögskolan; Linda Berg, Universitetslektor och föreståndare, Centrum för Europaforskning. Samtliga från Göteborgs universitet. Moderator: Torgny Nordin, journalist och författare. HAK

17:30– 19:30

KORALLFORSKA PÅ SJÖFARTSMUSEET AKVARIET! Hjälp till att undersöka och odla koraller i akvariet! SJÖFARTSMUSEET AKVARIET

19:00– 21:00

OSLIPAT PRATAR OM DEMOKRATI Standup möter forskning i en unik föreställning med plats för skratt och eftertanke. Medverkande: Emma Knyckare, Komiker; Elinor Svensson, Komiker; Ludde Samuelsson, Komiker; Niklas Andersson, Komiker; Henrik Ekengren Oscarsson, Professor, SOM-institutet; Elin Naurin, Docent, Statsvetenskapliga institutionen. Båda från Göteborgs Universitet. Moderator: Fritte Fritzson, Radiopratare/komiker, Allt du velat veta/Oslipat. ATALANTE

HUS A, KJELL HÄRNQVISTSALEN

17:30– 18:45

VITA LÖGNER OCH ANDRA LÖGNER Är en lögn alltid en lögn? Panelsamtal och improvisationsteater om olika sorters lögner. Medverkande: Olle Häggström, Professor, Matematisk statistik, Chalmers; Eva Staxäng, Programproducent, Jonsereds herrgård; Christian Lenemark, Lektor, Litteraturvetenskap, Göteborgs universitet; Christer Borg, Psykolog, Psykologer föreläser. HUS A, SAL AK2 134

12:00– 12:30

KOMMUNIKATION I FÖRÄNDRING Vad händer med skriftspråksnormerna med den nya tekniken, chattar och sms? Medverkande: Ylva Byrman, Fil dr, Svenska språket, Göteborgs universitet.

18:00– 19:00

PLANTS IN SYMBIOSIS How plants in symbiosis with fungi communicate and adjust physiology. Medverkande: Cornelia Spetea Wiklund, Prof. of Plant Cell Physiology, Biological and Environmental Sciences, University of Gothenburg.

17:00– 18:00

KVINNOPAR I KVINNORÖRELSEN I TIDIGT 1900-TAL Kärlek, kamratskap och kvinnokamp i tidigt 1900-tal. Medverkande: Hanna Markusson Winkvist, Fil dr, Inst för historiska studier; Eva Borgström, Professor, Inst för litteratur, idéhistoria och religion. Båda från Göteborgs universitet.

18:30– 19:30

SEXUALITETEN DÅ OCH NU – VAD FORMAR OSS IDAG? Om samhällets inställning till sexualitet under historiens gång fram till idag. Medverkande: Inga Tidefors, Psykologi, Göteborgs universitet.

HUS A, SAL AK2 136

Ta del av språkföreläsningar på scenen i Nordstan. En eftermiddag full av ord, meningar och översättning


10 | VETENSKAPSFESTIVALEN 2018

TORSDAG  DEBATT/SAMTAL

PODCAST

FAMILJ

GUIDAD TUR/VISNING

FÖRELÄSNING

FILM/TEATER/SHOW

WORKSHOP

UTSTÄLLNING

Chalmers LINDHOLMEN, KUGGEN

14:30– 15:30

HOW DO WE BUILD TOMORROW’S SOFTWARE SYSTEMS? A discussion about aspects of building software in a better way. Medverkande: Elena Pagnin, PhD student; Grischa Liebel, PhD student; Mauricio Chimento, PhD student. All from Department of Computer Science and Engineering, Chalmers.

SAL HA3 EN KVÄLL MED POPULÄRVETENSKAPLIG MATEMATIK

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN GÖTEBORG & CO

19/4 ÖPPET HUS

10:00– 20:00

MAN MÅSTE INTE VARA BLOND & TJEJ! En fotoutställning som utmanar den traditionella bilden av hur en sjuksköterska ska se ut. Medverkande: Richard Tideström, Verksamhetsansvarig; Alexander Samuelsson; Maria Rundberg, Alla från Intize.

10:00– 20:00

POP UP - GRATISBUTIK Kom till oss och lär dig mer om vilken skillnad ett mentorskap i matematik kan göra för dig och vi. Medverkande: Gratisbutiker; Studiefrämjandet.

10:00– 20:00

LÅNA OCH DELA I GÖTEBORG Göteborg har fått ett leksaksbibliotek! Vad är egentligen ett Fixotek? Låna verktyg på bibblan. Medverkande: Leksaksbiblioteket; Fixoteket; Göteborgs Stad.

10:00– 20:00

CYKELKÖK – EN ÖPPEN GÖR-DETSJÄLV-VERKSTAD Få tillgång till verktyg, dela kunskap och reparera din cykel. Medverkande: Studiefrämjandet

18:00– 18:40

ÅLDRANDETRIANGELN, DÄR MATEMATIK MÖTER ÅLDRANDE Om matematiska metoder för att förstå åldrande. Medverkande: Johannes Borgqvist, Doktorand, Matematiska vetenskaper, Chalmers och Göteborgs universitet.

18:45– 19:20

HOW BRAIN AND GUT TALK TO EACH OTHER About the complex processes behind many gut diseases. Medverkande: Annikka Polster, Doktorand, Medicin, Göteborgs universitet.

10:00– 20:00

STUDIEFRÄMJANDET – REPAIR/MAKE/SHARE/ACT Gå en studiecirkel, starta förening, dela kunskap och träffa nya människor. Medverkande: Studiefrämjandet

19:40– 20:15

HUR DESIGNAS EN MEDICINSK STUDIE PÅ BÄSTA SÄTT? Om att använda beslutsteori i planeringen av medicinska studier. Medverkande: Sebastian Jobjörnsson, Doktorand, Matematiska vetenskaper, Chalmers och Göteborgs universitet.

10:00– 20:00

ÄR DU NORMAL? GÖTEBORG ÄR EN STAD FÖR ALLA! Vill du vara med och göra Göteborg till en hållbar, inkluderande och öppen stad? Medverkande: Anna-Carin Jannsson; Eva Kjellström, Planeringsledare, Stadsledningskontoret, m fl från Göteborgs stad.

Nordstan

10:00– 20:00

ROBO NBA MATCH Den som leker med robotar idag, kan även leka med robotar imorgon. Medverkande: Michaela Poláková, Projektledare; Zuzana Kabelková, Direktör. Båda från Tjeckiska Centret.

SCEN

10:00– 10:30

10:50– 11:40

12:10– 13:00

15:00– 15:40

SAMVERKAN, SAMARBETE, SYMBIOSI PRAKTIKEN? Ett av världens största hållbarhetspris, Göteborgspriset för hållbar utveckling. Medverkande: Emma Dalväg, Juryledamot, Göteborgspriset för hållbar utveckling; Peter Carlsson, Symbiosutvecklare, Sotenäs Symbioscentrum. ALLT DU VELAT VETA Liveinspelning av podcasten Allt du velat veta med Fritte Fritzson. Medverkande: Fritte Fritzson, Radiopratare/ komiker, Allt du velat veta/Oslipat; Henrik Zetterberg, Professor, Neurokemi, Göteborgs universitet. DET POLITISKA SPELET TAR TEMPEN PÅ VALRÖRELSEN Sveriges Radios populära podd Det politiska spelet tar tempen på valrörelsen – inför publik. Medverkande: Henrik Torehammar, Programledare; Tomas Ramberg, Kommentator; Fredrik Furtenbach, Kommentator. Alla från Sveriges Radio. ÄR VI VAD VI ÄTER? – FRAMTIDENS SMARTA MAT Chalmers forskare berättar om ny teknik för mat, minskat svinn och en hållbar framtid. Medverkande: Joakim Norbeck, Docent; Joshua Mayers, Doktor; Cecilia Mayer Labba, Projektassistent; Ingrid Undeland, Professor; Benjamin Sanchez, Doktorand; Bita Forghani Targhi, Doktor. Alla från Inst för biologi och bioteknik, Chalmers.

10:00– 20:00

BYT FRÖER OCH STICKLINGAR Kom och lämna och byt till något nytt! Medverkande: Studiefrämjandet.

13:00– 17:00

HUR UTTRYCKER MATEMATIKEN ETT »VI«? Kom till oss och lär dig mer om vilken skillnad ett mentorskap i matematik kan göra för dig och vi. Medverkande: Richard Tideström, Verksamhetsansvarig; Alexander Samuelsson; Maria Rundberg. Alla från Intize.

16:00– 20:00

FRÄSCHA UPP VÅRSKORNA MED BRA MILJÖVAL Lär dig sköta om skorna så de är fina & håller längre. Medverkande: Naturskyddsföreningen; Studiefrämjandet.

HUS A, KJELL HÄRNQVISTSALEN

17:00– 18:00

COLLECTIVE ACTION AND SOCIAL CHANGE The role of in-group vs. out-group processes, norms and identity in behavioral change. Medverkande: Winnifred Louis, Professor, School of Psychology, University of Queensland. HUS A, SAL AK2 134

ÄR VI VAD VI ÄTER? – EXPERTBUBBLAN Chalmers forskare svarar på dina frågor om ny teknik för mat, hälsa, allergier och hållbarhet. Medverkande: Joakim Norbeck, Docent; Ingrid Undeland, Professor; Rikard Landberg, Professor. Samt ytterligare forskare vid institutionen för biologi och bioteknik, Chalmers.

12:00– 12:30

SPRÅK SOM FÖRENAR OCH SKILJER Om språkets roll som sammansvetsande kitt, men även om hur språket kan användas splittrande. Medverkande: Liss Kerstin Sylvén, Professor, Inst för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet.

16:40– 17:20

ÄR VI VAD VI ÄTER? – VI MÄTER VAD DU ÄTER Chalmers forskare berättar om ny teknik för mat och kostråd, hälsa och allergier. Medverkande: Rikard Landberg, Professor; Izabela Biskup, Doktor; Johan Larsbrink, Forskarassistent; Niklas Engström, Doktorand; Malin Barman, Doktor; Avant Nilsson, Doktorand, Inst för biologi och bioteknik, Chalmers.

17:00– 18:00

DEN DOLDA PSYKMARKNADEN Om sekterism, terapi och oseriösa vårdgivare. Medverkande: Anette Nyman, Journalist, Vetenskap och Folkbildning.

18:30– 19:30

KONSUMERA MAT UTAN TROPISK AVSKOGNING – GÅR DET? Hur kan vi arbeta tillsammans för att undvika tropisk avskogning i svensk import av mat? Medverkande: Martin Persson, Docent, Fysisk resursteori, Chalmers och medlem i Focali (Forest, Climate and Livelihood Research Network).

17:30– 18:20

DELNINGSEKONOMI Vad innebär det som kallas delningsekonomi? Hur ställer vi om till ett mer hållbart samhälle? Medverkande: Cecilia Solér, Lektor, Marknadsföring, Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

18:30– 19:20

WHY DO ECONOMISTS LIKE CARBON TAXES? How do economists think about environmental problems? What type of policies should we do? Medverkande: Inge van Den Bijgaart, Ass. Prof. in Economics, University of Gothenburg

19:00— 19:30

SOCIALA RÖRELSER – KOLLEKTIVA HANDLINGAR Ett panelsamtal med och om de sociala rörelsernas betydelse och organisering. Medverkande: Emma Öhrwall, Studiefrämjandet; Mattias Jägerskog, Skjutsgruppen; Thor Rutgersson, Make Equal; Mina Dennert, grundaren av nätverket #jagärhär; Malin Aghed, en av initativtagarna till I Can’t Keep Quiet Sweden samt Artivist. CHARLIE OCH LINUS Killarna som dansar för djur och natur! Deras mål är att vi människor ska ta ansvar över vår planet Medverkande: Charlie och Linus. WORKSHOPARENA

10:00– 17:00

MOLEKYLKUL Kom in och testa coola experiment inom kemi, teknik och biologi. Medverkande: Stefan Lottsson, Pedagog; Emma Lillvik, Pedagog; Jeanette Alfredsson, Pedagog. Alla från Molekylverkstan.

14:30– 15:15

FOLKLIGA FÖRESTÄLLNINGAR OM SVENSKHET 1500–1800 Vilken betydelse hade föreställningar om svenskhet i det tidigmoderna samhället? Medverkande: Jens Lerbom, Historiker, Högskolan i Halmstad.

15:30– 16:15

ADAM OCH FREDRIKS SLÄKTHISTORIA Skådespelarna och sysslingarna Adam Lundgren och Fredrik Evers får veta mer om sin släkthistoria. Medverkande: Adam Lundgren, Skådespelare; Fredrik Evers, Skådespelare; Karl-Magnus Johansson, Arkivarie, Riksarkivet.

16:30– 17:15

OÄKTA BARN, FALLNA KVINNOR OCH RASBIOLOGI Eva F Dahlgren berättar om sin trilogi om människors värde under 1900-talets första hälft. Medverkande: Eva F Dahlgren, Författare.

Övriga platser 13:00– 14:30

VAD ÄR EN MÄNNISKA? Naturvetenskapliga och humanistiska perspektiv på vad vi människor är för varelser egentligen. Medverkande: Fredrik Bäckhed, Professor, Avd för molekylär och klinisk medicin/Inst för medicin; Andreas Norlander, Lektor, Inst för litteratur, idéhistoria och religion; Anne Uv, Docent, Avd för medicinsk kemi och cellbiologi/ Inst för biomedicin. Samtliga Göteborgs universitet. Moderator Torill Kornfeldt, Vetenskapsjournalist och författare. STADSBIBLIOTEKET, HÖRSALEN

14:00– 17:00

MÖT DET FÖRFLUTNA Möt det förflutna, en interaktiv stadsarkeologisk utställning. Medverkande: Christina Toreld, Bohusläns museum, Amanda Azzopardi, Arkeolog; Imelda Bakunic Fridén, Arkeolog. Båda från Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ. BÄLTESPÄNNARPARKEN

15:00– 16:30

FRAMTIDENS ARBETSLIV: DIGITALA HOT OCH MÖJLIGHETER Samtal om framtidens arbetsliv och de möjligheter och hot som det nya digitala samhället innebär. Medverkande: Henrik Ehrenberg, Samhällspolitisk chef, Unionen; Robin Teigland, Professor, Företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm; Hans Rothenberg (M), Riksdagsledamot, Näringsutskottet; Anna Johansson (S) Riksdagsledamot, Skatteutskottet, tidigare infrastrukturminister. Malin Aghed, Camino (moderator). VASAPARKEN AULAN, GÖTEBORGS UNIVERSITET

17:00– 18:00

FYSIK- OCH LASERSHOW! En spektakulär show med eld, ljus, ljud, tryck och vakuum som avslutas med en lasershow. Medverkande: Johan Zetterberg, Fil dr; Per Olof Zetterberg, Docent; Studenter, Fysik. Samtliga från Lunds universitet. STUDENTERNAS HUS, LINGSALEN

17:30– 19:00

AFTER WORK: MOT ETT MER AKTIVT MEDBORGARSKAP? Kan ett ökat kollektivt agerande skapa tillit och leda till minskad ojämlikhet och segregation? Medverkande: Stina Hansson, Dr, Globala studier; Johan Söderman, Docent, Inst för pedagogik, kommunikation och lärande; Kerstin Bartholdsson, Lektor, Förvaltningshögskolan; Folke Johansson, Professor emeritus, Statsvetenskap. Samtliga från Göteborgs universitet. Moderator: Torgny Nordin, journalist och författare. HAK

Pedagogen

15:50– 16:30

18:00– 18:40

Riksarkivet, Landsarkivet i Göteborg

HUS A, SAL AK2 136

HUS A, SAL AK2 137

Adam Lundgren. Skådespelaren söker sina rötter.


VETENSKAPSFESTIVALEN 2018 | 11

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN GÖTEBORG & CO

FREDAG  DEBATT/SAMTAL

PODCAST

FAMILJ

GUIDAD TUR/VISNING

FÖRELÄSNING

FILM/TEATER/SHOW

WORKSHOP

UTSTÄLLNING

Nordstan SCEN

10:00– 10:20

ISBRYTNING FRÅN SATELLITPERSPEKTIV Som en skänk från ovan så styr Sjöfartsverket vintersjöfarten med hjälp av satellitbilder. Medverkande: Amund Lindberg, Driftledare vid isbrytarledningen, Sjöfartsverket.

10:40– 11:00

SATELLITDATA I VÄDERPROGNOSER OCH KLIMATFORSKNING SMHI berättar om hur de använder satellitdata. Medverkande: Karl-Göran Karlsson, Forskare, SMHI.

11:10– 11:30

SKOGEN DRAR NYTTA AV RYMDEN Skogen blir bättre när bilder från satelliter används för att följa förändringarna. Medverkande: Anders Persson, GIS-expert, Enheten för Geografisk Information, Skogsstyrelsen.

11:40– 12:00

RYMDEN OCH VATTNET PÅ JORDEN Bättre koll på jordens vatten med hjälp av satelliter. Medverkande: Thomas Klein, Utredare, Kunskapsavdelningen, Havs- och vattenmyndigheten.

12:10– 12:30

FRAMTIDENS RYMDPROJEKT Rymdstyrelsen berättar vad vi kan förvänta oss av framtiden i rymden. Medverkande: Johan Köhler, Forskningshandläggare, Rymdstyrelsen.

13:00– 13:40

LOKAL DEMOKRATI – TILLSAMMANS PÅVERKAR VI STADEN Hur står det till med den lokala demokratin och vad finns det för demokratiska verktyg? Medverkande: Elinor Askmar, Studiefrämjandet; Demokratisk Omställning m.fl.

14:10– 15:00

EN PODD OM TEKNIK SPELAR IN LIVE MED TEKNIK SOM UTGÅNGSPUNKT FRÅGAR VI OSS: VAD ÄR VI? Medverkande: Magnus Jonasson; Jezper Söderlund; Johan Larsson. Alla från En podd om teknik.

15:10– 16:00

EN PODD OM TEKNIK SPELAR IN LIVE MED TEKNIK SOM UTGÅNGSPUNKT FRÅGAR VI OSS: VAD ÄR VI? Medverkande: Magnus Jonasson; Jezper Söderlund; Johan Larsson. Alla från En podd om teknik.

16:20– 17:00

ATT VISA VILKA VI ÄR GENOM SPRÅKET Många vill markera mot sexism i sitt språk, men när språkformer tolkas olika finns inga säkra val. Medverkande: Maria Bylin, Fil dr, Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen.

17:20– 17:50

RETURKULTUR & SKOGSFESTEN + FILM Samarbete, återbruka byggmaterial, laga mat av svinn, folkbildning, och att skapa egen solel. Medverkande: Jonas Linde, dokumentärfilmare; Johanna Ekberg; Peter Widell; Studiefrämjandet.

18:00– 18:50

TIM & PER – KILLARNA SOM STYR VÅR DYGNSRYTM Sömnforskaren Ludger Grote samtalar med journalisten Magnus Erlandsson om sömn. Medverkande: Magnus Erlandsson, Journalist, Forskarn & jag; Ludger Grote, Överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

19:00– 19:40

VAD ÄR VI UTAN VÅRA MINNEN Minnesvärd föreläsning med Idriz Zogaj, grundare och ordförande för Svenska Minnesförbundet. Medverkande: Idriz Zogaj, Chief Brain, entreprenör och ordförande, Svenska Minnesförbundet, Zogaj of Sweden AB. WORKSHOPARENA

10:00– 16:00

CYKELKÖK EN ÖPPEN GÖR-DET-SJÄLV-VERKSTAD Få tillgång till verktyg och dela kunskap och reparera din cykel. Medverkande: Studiefrämjandet.

10:00– 19:00

MÄTNINGEN: FRÅN DATAPUNKT TILL KLIMATFÖRSTÅELSE ICOS Sweden visar och diskuterar mätningens roll för att öka vår förståelse för klimatförändringar. Medverkande: Maj-Lena Lindersson, Senior lecturer, Dept. of Physical Geography and Ecosystem Sciences, Lunds universitet; Per Weslien, Forskningsingenjör; David Allbrand, Tekniker. Båda från Inst för geovetenskaper, Göteborgs universitet; Jutta Holst, Forskare, Inst för naturgeografi och ekosystemvetenskap, Lunds universitet.

10:00– 20:00

MAN MÅSTE INTE VARA BLOND & TJEJ! En fotoutställning som utmanar den traditionella bilden av hur en sjuksköterska ska se ut. Medverkande: Karin Mossberg, Vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet; Tomas Gunnarsson, Genusfotograf.

10:00– 20:00

I AM THE OCEAN In this activity we will ask you to be the ocean and propose solutions to help the Ocean. . Medverkande: Sam Dupont, Centre for Collective Action Research, Gothenburg university.

10:00– 20:00

POP UP - GRATISBUTIK Vad är egentligen en gratisbutik och hur många finns det i Göteborg? Medverkande: Gratisbutiker; Studiefrämjandet.

10:00– 20:00

20/4 ÖPPET HUS

LÅNA OCH DELA I GÖTEBORG Göteborg har fått ett leksaksbibliotek! Vad är egentligen ett Fixotek? Låna verktyg på bibblan. Medverkande: Leksaksbiblioteket; Fixoteket; Göteborgs Stad.

10:00– 20:00

STUDIEFRÄMJANDET - REPAIR/MAKE/SHARE/ ACT Gå en studiecirkel, starta förening, dela kunskap och träffa nya människor. Medverkande: Studiefrämjandet.

10:00– 20:00

ÄR DU NORMAL? GÖTEBORG ÄR EN STAD FÖR ALLA! Vill du vara med och göra Göteborg till en hållbar, inkluderande och öppen stad? Medverkande: Anna-Carin Jannsson; Eva Kjellström, Planeringsledare, Stadsledningskontoret, m fl från Göteborgs stad.

10:00– 20:00

ROBO NBA MATCH »Den som leker med robotar idag, kan även leka med robotar imorgon.« Medverkande: Michaela Poláková, Projektledare; Zuzana Kabelková, Direktör. Båda från Tjeckiska Centret.

10:00– 20:00

BYT FRÖER OCH STICKLINGAR Kom och lämna och byt till något nytt! Medverkande: Studiefrämjandet.

10:00– 20:00

SMARTA KARTAN, TILLGÅNG FRAMFÖR ÄGANDE PÅ EN KARTA Smarta Kartan – Hyra, dela, byta, låna och ge i Göteborg. Medverkande: Kollaborativ Ekonomi Göteborg.

12:30– 20:00

FRAMTIDENS BATTERIER Framtidens batterier för ett hållbart samhälle. Medverkande: Ellen Scott, Chalmers; Lova Wilske, Student; Sebastian Bergman, Student. Alla från Inst för fysik, Chalmers.

16:00– 20:00

GÖR DITT EGET CERAT OCH TORRSHAMPO Kom och prova på att göra ditt egna giftfria & miljövänliga läppcerat och torrschampo. Medverkande: Naturskyddsföreningen Göteborg; Studiefrämjandet.

övriga platser 12:00– 12:30

ATT DANSA TILL SIN EGEN MUSIK En musikalisk tankeutflykt och orgelsaga för barn och vuxna i den fula ankungens fotspår. Medverkande: Mikael Fridén, Domkyrkoorganist; Josefine Callenberg, Präst, Göteborgs Domkyrkoförsamling. DOMKYRKAN

13:00– 14:30

MELLAN MÄNNISKA OCH MASKIN Nästan allt på en människa går att byta ut. Men var går gränsen mellan människa och maskin? Medverkande: Dorna Behdadi, Doktorand, Inst för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet; Torbjörn Lundh, Bitr professor, Matematiska vetenskaper, Chalmers och Göteborgs universitet; Jan Ljungberg, Professor, Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Göteborgs universitet; Moderator: Torill Kornfeldt, Vetenskapsjournalist och författare. STADSBIBLIOTEKET, HÖRSALEN

14:00– 17:00

MÖT DET FÖRFLUTNA Möt det förflutna, en interaktiv stadsarkeologisk utställning. Medverkande: Christina Toreld, Bohusläns museum, Amanda Azzopardi, Arkeolog; Imelda Bakunic Fridén, Arkeolog. Båda från Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ. BÄLTESPÄNNARPARKEN

15:00– 16:30

VETENSKAPSROULETTEN Vi fyller Lisebergshjulet gondoler olika forskare. Du som besökare vet varken vem du kommer få möta eller om vilket ämne hen kommer att prata om. Görs i samarbete med Liseberg. Medverkande: Håll utkik på hemsidan för medverkande. LISEBERGSHJULET

15:00– 17:00

CHALMERS PÅ VÄG... Chalmersforskare berättar om fascinerande och spännande forskning mitt i farten på Centralstationen. Medverkande: Rikard Landberg, blodprov berättar vad du har ätit; Cecilia Mayer Labba, baljväxtforskare; Ola Benderius, förares styrbeteende; Pernilla Wittung Stafshede, proteinveckning; Christian Müller, elektriskt genererande textilier; Andreas Dahlin, böjbart elektroniskt papper visar hela färgskalan. Samtliga från Chalmers. CENTRALSTATIONEN

17:30– 19:00

AFTER WORK: #METOO – VAD GÖR VI NU? Kommer vi att se samhällsförändringar efter #MeToouppropet? Vad gör vi nu med det vi vet? Medverkande: Lena Martinsson, Professor, Genusvetenskap, Inst för kulturvetenskaper; Ninni Carlsson, Lektor, Socialt arbete; Emma Engdahl, Docent, Inst för sociologi och arbetsvetenskap. Samtliga från Göteborgs universitet. Moderator: Torgny Nordin, journalist och författare. HAK

Pedagogen HUS A, KJELL HÄRNQVISTSALEN

16:30– 17:20

A QUEER WE How can theology and queer theory illuminate debates over what makes a “we”? Medverkande: Linn Tonstad, Ass. Professor of Systematic Theology, Yale University.

17:30– 18:30

HOW QUEER ARE WE? What have we learned from queer perspectives on individual and collective levels? Medverkande: Linn Tonstad, Ass. Professor of Systematic Theology, Yale University; Susanne Rappmann, Biskop, Göteborgs stift; Sara Wrige, Präst; Ola Sigurdson, Professor, Religionsvetenskap, Göteborgs universitet.

18:00– 19:00

VAD HÄNDER EFTER BREXIT? Vad händer efter Brexit? Publiken svarar och forskarna kommenterar. Medverkande: Ann Ighe, Dr, Ekonomisk historia; Andreas Moberg, Dr, Juridik; Jakob Heidbrink, Dr, Juridik; Linda Berg, Dr, Statsvetenskap. Samtliga från Göteborgs universitet. Även studenter från Brännpunkt Europa deltar.

HUS A, SAL AK2 136

Onsala rymdobservatorium SAMLINGSPLATS CHALMERS BIBLIOTEK

13:00– 16:15

BESÖK ONSALA RYMDOBSERVATORIUM Möt forskare och upplev teleskop och instrument som möjliggör forskning om universum och jorden. OBS! Besök ENDAST med gratisbussen som avgår från Chalmers bibliotek. Medverkande: Robert Cumming med kollegor, Onsala rymdobservatorium.

14:30– 18:15

BESÖK ONSALA RYMDOBSERVATORIUM Möt forskare och upplev teleskop och instrument som möjliggör forskning om universum och jorden. OBS! Besök ENDAST med gratisbussen som avgår från Chalmers bibliotek. Medverkande: Robert Cumming med kollegor, Onsala rymdobservatorium.

16:15– 20:00

BESÖK ONSALA RYMDOBSERVATORIUM Möt forskare och upplev teleskop och instrument som möjliggör forskning om universum och jorden. OBS! Besök ENDAST med gratisbussen som avgår från Chalmers bibliotek. Medverkande: Robert Cumming med kollegor, Onsala rymdobservatorium.

HUS A, SAL AK2 137

16:00– 17:30

VAD ÄR TID? Ett filosofiskt samtal utifrån Nasrin Pakkhos film »Vi befinner oss i nuet«. Medverkande: Nasrin Pakkho, Dokumentärfilmare; Ida Hallgren, Filosofisk praktiker, Psykolog, Doktorand, Inst för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet; Joshua Bronson, Filosofisk praktiker, Doktor, University of London.

18:00– 19:00

NÄR ÄR MAN FÖR GAMMAL FÖR ATT VARA MED? När är man för gammal för att vara med? Inkludering och exkludering av äldre på olika arenor. Medverkande: Eva-Maria Svensson, Professor, Rättsvetenskap; Maria Edström, Lektor, Inst för journalistik, medier och kommunikation; Ulrika Lagerlöf Nilsson, Forskare, Historia. Samtliga från Göteborgs universitet.

12:00– 12:30

VILKA ÄR VI EFTER DARWIN? Hur gestaltas människan i brittisk och amerikansk litteratur efter Darwin? Medverkande: Emelie Jonsson, Doktorand, Litteraturvetenskap, Göteborgs universitet.

17:30– 18:30

KAMMARFYSIKENSEMBLENS HOPPFULLA VETENSKAPSKONSERT Om att hoppa i takt, växthuseffekten, Snövit, slaget vid Hastings, glasgolv, ekonomi och magneter. Medverkande: KammarFysikEnsemblen, Science Safari, bestående av: Peter Skoog, violin I; Ida Hallström, violin II; Kajsa Larsen, viola; Anna-Stina Mühlhäuser, cello; Torbjörn Jansson, humanist; Arne Sikö, fysiker; Charlotte S Helin, röd tråd.

19:00— 20:00

MYSTIK I KOLLEKTIV En konsert med Chalmers kammarkör som förenar kollektivet, individen, vetenskapen och mystiken. Medverkande: Chalmers Kammarkör under ledning av Sara Kollberg.

HUS A, SAL A1 311

MARGARETHA HUITFELDTS AUDITORIUM

Besök vetenskapsrouletten på Liseberg 20/4 KL. 15.00–16.30


12 | VETENSKAPSFESTIVALEN 2018

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN GÖTEBORG & CO

LÖRDAG  DEBATT/SAMTAL

PODCAST

FAMILJ

GUIDAD TUR/VISNING

FÖRELÄSNING

FILM/TEATER/SHOW

WORKSHOP

UTSTÄLLNING

Chalmers

Nordstan

CAMPUS JOHANNEBERG – LJUSGÅRDEN

10:00– 17:00

ROBOT-SM Chalmers Robotförening anordnar Robot-SM där man bygger och tävlar med robotar i olika grenar. Medverkande: Chalmers Robotförening; Tävlande; Sponsorer CAMPUS JOHANNEBERG – GUSTAF DAHLÉN-SALEN FYSIKENS DAG

10:00– 10:40

GRAVITATIONSVÅGOR FRÅN SVARTA HÅL Jag kommer att förklara vad gravitationsvågor är, hur de kan mätas och varför de är så intressanta. Medverkande: Ulf Gran, Bitr professor, Fysik, Chalmers.

10:45– 11:25

NÄR ÖGAT INTE RÄCKER TILL Vi tittar in i atomernas och molekylernas värld med hjälp av ett elektronmikroskop. Medverkande: Cecilia Fager, Doktorand, Fysik, Chalmers.

11:45– 12:25

VAD VÄGER EN CELL? Vi visar hur holografi kan användas för att se celler i tre dimensioner. Medverkande: Daniel Midtvedt, Forskare, Fysik, Chalmers.

14:00– 14:40

OM KONSTEN ATT SVÄVA PÅ EN LJUSSTRÅLE! Vi jonglerar med laserstrålar och visar hur regndroppar bildas. Medverkande: Dag Hanstorp, Professor, Fysik, Göteborgs universitet.

14:45– 15:25

HUR KOMMUNICERAR BIOLOGISKA CELLER MED VARANDRA? Vad är membran-nanorör och hur viktiga är de för biologiska cellers kommunikation?. Medverkande: Tatsiana Lobovkina, Forskarassistent, Kemi, Chalmers.

15:30– 16:10

EINSTEINFÖRELÄSNING Föreläsning av hemlig gäst till minne av Albert Einsteins Nobelföreställning i Göteborg 1923. Medverkande: Hemlig föreläsare. CAMPUS LINDHOLMEN – HUS PATRICIA KOPPLA UPP DIG MOT MORGONDAGEN – ÖPPNA LABB PÅ LINDHOLMEN

10:00– 15:00

10:00– 15:00

SMARTA FABRIKER Besök en demonstrator av en smart fabrik och prova på den senaste tekniken. Medverkande: Johan Bengtsson, Teknikutvecklingschef, Göteborgs Tekniska College AB / Smarta Fabriker.

CAMPUS LINDHOLMEN – KUGGEN

10:00– 15:00

10:00– 15:00

10:00– 15:00

SCEN

10:00– 10:20

INTERNET OF THINGS: SAKERNAS INTERNET BYGGS NU Vad är Internet of things, vad kan man skapa med tekniken och hur påverkar det vårt samhälle? Medverkande: Canan Aydogdu, PhD, Kommunikationssystem, Chalmers; Patrizio Pelliccione, Docent, Software Engineering, Chalmers/Göteborgs universitet; Tilak Lakshmana, PhD, Alten Sverige AB; Juho Lindman, Göteborgs universitet; Tommy Svensson, Chalmers; Emily Xu, Göteborgs universitet; Boel Nelson, Chalmers; Magnus Almgren, Chalmers; Ted Saarikko, Göteborgs universitet. INTERNET OF THINGS VERKSTAD – GÖR DET SJÄLV Gör-det-själv verkstad med Internet of Things. Aktiviteten passar både barn och vuxna. Medverkande: Tilak Lakshmana, PhD, Alten Sverige AB; Canan Aydogdu, PhD, Kommunikationssystem, Chalmers; Malin Ulfvarson, Chalmers, m.fl. CITIZEN SCIENCE MED MILJÖSENSORER FÖR LUFTKVALITET Kom och var med, bygg och programmera sensorer som kartlägger och visar Göteborgs luftkvalitet! Medverkande: Peter Ljungstrand och Erik Einebrant, RISE Interactive; Amanda von Matern, IMCG; Lars Samuelsson, Miljöförvaltningen, Göteborgs stad; Christopher Kullenberg och Karin Ekman, Göteborgs universitet; Ramiro Fuentes, Universeum.

10:00– 15:00

ATT SKAPA UTIFRÅN PASSION Hur får vi fler att lära sig programmera och känna sig delaktiga? Medverkande: Anya Ernest, RISE Interactive.

10:00– 15:00

PROGRAMMERA DIN EGEN ROBOTJOURNALIST Programmera din egen robotjournalist. Blir det en neutral reporter? En sensationell rubriksättare? Medverkande: Magnus Eriksson och Martin Törnros. Båda från RISE Interactive.

AN ECONOMIST’S PERSPECTIVE ON ENVIRONMENT How do economists think about environmental problems? What type of policies should we do? Medverkande: Inge van Den Bijgaart, Assistant Professor in Economics, University of Gothenburg.

11:00– 11:40

HUR FLYGER VI I FRAMTIDEN? Här presenteras möjliga tekniska lösningar och samhälleliga insatser för ett framtida hållbart flyg. Medverkande: Alexandre Capitao Patrao, doktorand; Sebastian Samuelsson, doktorand. Båda från Mekanik och maritima vetenskaper, Chalmers.

12:00– 12:40

PROFESSORN PÅ SPIKMATTAN OCH ANDRA KONSTER Fysikens lagar förklaras bland annat på en spikmatta. Medverkande: Staffan Yngve, Professor em, teoretisk fysik, Inst för fysik och astronomi, Uppsala universitet.

13:00– 13:30

JÄMLIK VÅRD – VAD HAR GENUS FÖR BETYDELSE Föreläsning om genus och normer i vården. Ett samtal som anknyter till vårt normkritiska fotoprojekt Medverkande: Ida Björkman, PhD, lektor; Markus Saarijärvi, doktorand; Båda vid Inst för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet.

14:00– 14:40

JÄRNVÄGEN – DEN RULLANDE PROCESSINDUSTRIN En multimedial föreställning om järnvägen och hur forskning på Chalmers och i Europa förbättrar den. Medverkande: Anders Ekberg, Bitr professor, Till Mekanik, Chalmers, Jörgen Kull, Musiker, Kull Ltd, Dan Engström, Docent; Veidekke, Marcus Morichetto, Arkitekt, Sweco; Carlo Ruberto, Universitetslektor, Fysik, Göteborgs universitet; Elisa Ekberg, Studerande, Rosendalsskolan.

15:00– 15:50

POLHEMSPRISTAGARE 2017 Erfarenhet möter framtid – att föräras Sveriges äldsta tekniska utmärkelse. Medverkande: Pristagarna Albin Nilsson och Daniel Stenberg. Moderator: Lisa Bondesson, Chef för utredning, utveckling och opinion, Sveriges Ingenjörer.

16:00– 16:40

SAMARBETETS BETYDELSE FÖR LIVETS UTVECKLING Kommunikation och samarbete i djurvärlden och hur det påverkar livets utveckling. Medverkande: Leif Lithander, Naturvårdsintendent , Zoologi; Magnus Gelang, Vetenskaplig intendent; Kennet Lundin, Vetenskaplig intendent. Alla från Göteborgs Naturhistoriska Museum.

SAMARBETET MELLAN ROBOT OCH MÄNNISKA Prova på att programmera olika typer av robotar. Medverkande: Forskare och studenter samt personal från avdelningen Produktionssystem, Chalmers. KOPPLA UPP DIG MOT MORGONDAGEN – ÖPPNA LABB PÅ LINDHOLMEN

ÖPPET HUS

10:00– 18:00

MAN MÅSTE INTE VARA BLOND & TJEJ! En fotoutställning som utmanar den traditionella bilden av hur en sjuksköterska ska se ut. Medverkande: Karin Mossberg, Vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet; Tomas Gunnarsson, Genusfotograf.

10:00– 18:00

LÅNA OCH DELA I GÖTEBORG Göteborg har fått ett leksaksbibliotek! Vad är egentligen ett Fixotek? Låna verktyg på bibblan. Medverkande: Leksaksbiblioteket; Fixoteket; Göteborgs Stad.

10:00– 18:00

MÄTNINGEN: FRÅN DATAPUNKT TILL KLIMATFÖRSTÅELSE ICOS Sweden visar och diskuterar mätningens roll för att öka vår förståelse för klimatförändringar. Medverkande: Maj-Lena Lindersson, Senior lecturer, Dept. of Physical Geography and Ecosystem Sciences, Lunds universitet; Per Weslien, Forskningsingenjör; David Allbrand, Tekniker. Båda från Inst för geovetenskaper, Göteborgs universitet; Jutta Holst, Forskare, Inst för naturgeografi och ekosystemvetenskap, Lunds universitet.

10:00– 18:00

BYT FRÖER OCH STICKLINGAR Kom och lämna och byt till något nytt! Medverkande: Studiefrämjandet.

12:00– 13:00

VÄRSTA BOKEN Gratis böcker till ungdomar! Medverkande: Malva Heed, Ungdomsbibliotekarie, Biskopsgårdens Bibliotek.

12:00– 14:00

SKJUTSGRUPPEN – SVERIGES STÖRSTA SAMÅKNINGSRÖRELSE Nu lanserar Skjutsgruppen tillsammans med Västra Götalandsregionen en app för samåkning. Medverkande: Mattias Jägerskog, Skjutsgruppen, Studiefrämjandet.

14:00– 18:00

SKAPA DINA EGNA RESERVDELAR MED 3D-SKRIVARE Hur fungerar en 3D-skrivare och hur kan du använda den i din vardag, både för nytta och nöje? Medverkande: Omställningsverkstan; Studiefrämjandet.

15:00– 16:00

VÄRSTA BOKEN Gratis böcker till ungdomar! Medverkande: Malva Heed, Ungdomsbibliotekarie, Biskopsgårdens Bibliotek.

Pedagogen HUS A, KJELL HÄRNQVISTSALEN

11:30– 12:30

SAMTAL I TROLLSKOGEN? Om hur retoriken på nätet påverkar det sociala samspelet. Medverkande: Karin Karlsson, Doktorand, ordförande Vetenskap och Folkbildning Göteborg.

13:00– 14:00

OCEAN ACIDIFICATION AND PLASTICS This seminar discusses the global challenges of acidification and plastics in the ocean. Medverkande: Sam Dupont and Bethanie Carney Almroth, Centre for Collective Action Research, University of Gothenburg.

14:30– 15:30

HAZARDOUS CHEMICAL COCKTAILS IN FOOD PACKAGING? Food packaging materials contain a variety of chemicals. Risky or safe for us and the environment? Medverkande: Thomas Backhaus, Prof.; Bethanie Carney Almroth, Docent; Åsa Arrhenius, Dr. Samtliga från Inst för Biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet.

17:00– 17:40

MATSVINN – TILLSAMMANS RÄDDAR VI MATEN Ett samtal om matsvinn med aktörer som vill utrota svinnet av helt ätbar mat. Medverkande: Emma Öhrwall, Studiefrämjandet; Bruno Chies; Solidariskt Kylskåp m.fl.

17:50– 18:00

GÖTEBORGS BÄSTA MINNE 2018! Under dagen har deltagare i Göteborg tävlat i vem som mins mest och vi avslutar med prisutdelning. Medverkande: Idriz Zogaj, Chief Brain, entreprenör och ordförande, Svenska Minnesförbundet, Zogaj of Sweden AB.

10:00– 14:00

ALLA KAN REPARERA – TEMA HEMELEKTRONIK Repair Café GBG finns på plats och hjälper dig laga din hemelektronik. Medverkande: Repair Café GBG; Studiefrämjandet.

16:00– 17:00

10:00– 17:00

FRAMTIDENS BATTERIER Framtidens batterier för ett hållbart samhälle. Medverkande: Ellen Scott, Chalmers; Lova Wilske, Student; Sebastian Bergman, Student. Alla från Inst för Fysik, Chalmers.

CRISPR: THE SCIENTIFIC DISCOVERY OF THE 21 CENTURY CRISPR, the technology that allows scientists to precisely edit the DNA of living organisms. Medverkande: Raphael Ferreira, PhD student, Chalmers.

17:30– 18:30

IDENTITETSSKAPANDE – PÅ OCH UTANFÖR SOCIALA MEDIER Vilken betydelse kan sociala rörelser som #metoo ha? Medverkande: Margareta Bohlin, Forskare, Psykologi, Göteborgs universitet.

11:00– 11:30

ARE WE WHAT WE EAT? About how cultural, socio-economic factors and social media behaviour affects how we eat. Medverkande: Gianluca Tognon, Entrepreneur and former associate professor at the University of Gothenburg.

WORKSHOPARENA

10:00– 18:00

GÖTEBORGS BÄSTA MINNE 2018! Minnestälving, duell mellan tävlande. Medverkande: Idriz Zogaj, Chief Brain, entreprenör och ordförande, Zogaj of Sweden AB, Jonas von Essen, Kassör. Båda från Svenska Minnesförbundet.

HUS A, SAL AK2 136

10:00– 18:00

SMARTA KARTAN, TILLGÅNG FRAMFÖR ÄGANDE PÅ EN KARTA Smarta Kartan – Hyra, dela, byta, låna och ge i Göteborg. Medverkande: Kollaborativ Ekonomi Göteborg.

10:00– 18:00

GRÄNSLÖSA NÄTVERK MED INGENJÖRER UTAN GRÄNSER En interaktiv workshop där man får skapa olika typer av nätverk och träffa ingenjörer. Medverkande: Alen Bardizbanyan; Mårten Skogh; Ella Guiladi. Båda från Ingenjörer utan gränser.

12:30– 13:30

VÅRT SUBJEKTIVA MINNE OCH VITTNESMÅL I RÄTTSFALL Vårt minne kan påverkas av andra personer. Hur påverkar det vittnesmål vid brottsutredningar? Medverkande: Angelica Hagsand, Fil dr, Psykologi, Göteborgs universitet.

10:00– 18:00

STUDIEFRÄMJANDET – REPAIR/MAKE/SHARE/ACT Gå en studiecirkel, starta förening, dela kunskap och träffa nya människor. Medverkande: Studiefrämjandet.

14:00– 15:00

10:00– 18:00

POP UP – GRATISBUTIK Vad är egentligen en gratisbutik och hur många finns det i Göteborg? Medverkande: Gratisbutiker; Studiefrämjandet.

MEDVETEN DESIGN »Bye less, choose well, make it last.« Kan den tanken hjälpa textilindustrin att bli mer cirkulär? Medverkande: Anna Lidström, Doktorand, Textilhögskolan i Borås.


VETENSKAPSFESTIVALEN 2018 | 13

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN GÖTEBORG & CO

21/4 17:00– 17:30

SHARING SECRETS SAFELY How to distribute and reconstruct secrets, in a secure way. Medverkande: Elena Pagnin, PhD student, Computer Science, Chalmers.

10:30– 12:00

VI VÄGRAR GE UPP! Musik, berättelser & samtal på temat Vi ger inte upp! Med kvinnor från Syrien. Medverkande: Houda Zoubi, Ordförande i Arabiska kulturföreningen, och Cajsa Malmström, Projektledare Aghabani. Nyanlända musiker och kvinnor från Syrien i projekt Aghabani.

16:30– 17:30

HUS A, SAL AK2 137

12:30– 13:10

13:20– 14:00

14:30– 15:30

SÅ SVARAR DIN KROPP PÅ VAD DU ÄTER Samtal med forskare om värdet av rätt diet för att må bättre och tarmens bakterieflora. Medverkande: Robert Caesar, Forskare, Medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. SÅ SVARAR DIN KROPP PÅ VAD DU ÄTER Samtal med forskare om värdet av rätt diet för att må bättre och tarmens bakterieflora. Medverkande: Ingrid Larsson, Näringsfysiolog, Enheten för klinisk nutrition och regionalt obesitascentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. FRÅN BARN TILL VUXEN – SKARVEN I VÅRDEN Vad händer när unga med kronisk sjukdom lämnar det nätverk som barnsjukvården inneburit? Medverkande: Carina Sparud-Lundin, Lektor, Vårdvetenskap; Ewa-Lena Bratt, Lektor och sjuksköterska; Sandra Skogby, Doktorand och sjuksköterska; Markus Saarijärvi, Doktorand och sjuksköterska. Forskargruppen Vård vid övergångar inom hälso- och sjukvård vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet.

16:00– 17:00

”NUDGING” – ATT PÅVERKA BETEENDEN MED PSYKOLOGI Genom att presentera beslutsalternativ på ett visst sätt kan man hjälpa människor att välja ”rätt”. Medverkande: Martin Hedesström, Forskare; Patrik Michaelsen, Doktorand. Båda från Psykologiska inst, Göteborgs universitet.

12:30– 14:30

CHALLENGE LAB – STÄLL OM TILL HÅLLBARHET Följ med oss på en workshop där vi tillsammans ställer frågor om vilken framtid vi vill se! Medverkande: Johan Larsson, Doktorand, Fysisk resursteori/Rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers; Masterstudenter vid Challenge Lab.

15:15– 17:00

SASHIKO, BRODERA OCH LAGA Prova sashiko-tekniken för att laga dina kläder. Medverkande: Jennie Jacobi, Textillärare och förstelärare i hållbar utveckling; Louise Mulder, Textilstudent.

11:00– 12:00

TÄNK:OM – STIPENDIER FÖR EN HÅLLBAR IDÉ! TÄNK:OM nytänkande ideer och projekt som bidrar till ett mer hållbart samhälle. Medverkande: Eric Zinn, Hållbarhetschef, Kommunikation, Göteborg Energi AB.

15:15– 17:00

TEXTILT ÅTERBRUK MED KÄRLEK OCH KREATIVITET Laga eller skapa nytt för att återälska dina kläder. Medverkande: Helene Forsman, Cirkelledare, Sensus.

11:00– 12:00

BIOLOGISHOWEN OM SÅNT SOM LEVER – FÖR DE YNGSTA Interaktiva demonstrationer som väcker nyfikenhet och ger aha-upplevelser. Medverkande: Therese Reber, Dr, och doktoranderna Julian Melgar, Jacob Roved och Pierre Tichit. Samtliga från Biologiska institutionen, Lunds universitet.

13:00– 14:00

BIOLOGISHOWEN OM SÅNT SOM LEVER – FÖR BARN OCH VUXNA Interaktiva experiment och demonstrationer väcker nyfikenhet och ger aha-upplevelser. Medverkande: Therese Reber, Dr, och doktoranderna Julian Melgar, Jacob Roved och Pierre Tichit. Samtliga från Biologiska institutionen, Lunds universitet.

MATSALEN

12:30– 13:15

SMARTA CANCERMEDICINER Kommer framtidens cancermediciner kunna fokusera enbart på cancertumören och undvika biverkningar? Medverkande: Joakim Andreasson, Professor, Inst för Kemi och kemiteknik, Chalmers.

13:45– 14:30

70 ÄR DET NYA 20 – MÖJLIGHET ELLER KATASTROF? Professor Ingmar Skoog samtalar med journalisten Magnus Erlandsson om framtida ålders-scenarier. Medverkande: Ingmar Skoog, Professor, Sektionen för psykiatri och neurokemi vid Inst för neurovetenskap och fysiologi, AgeCap, Göteborgs universitet; Magnus Erlandsson, Journalist, Forskarn & jag.

14:45– 15:45

SUSTAINABLE EATING FOR THE COLLECTIVE? A talk about sustainable eating habits and the consequences of our food consumption. Medverkande: Fredrik Hedenus, Senior Researcher and Head of Division, Department of Space, Earth and Environment, Physical Resource Theory, Chalmers; Karl de Fine Licht, Researcher/teacher, RISE/Chalmers; Christina Gravert, Researcher, Department of Economics, University of Gothenburg.

16:00– 17:15

HUS A, SAL AK2 138

SCIENCE SLAM A competition where researchers hold exciting mini lectures. The audience decides who wins! Medverkande: Kamram Rousta, Universitetsadjunkt, Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad, Högskolan i Borås; Karin Norling, Doktorand, Inst för fysik , Chalmers; Tomas Olovsson, Associate professor and head of division, Networks and Systems, Computer Science and Engineering, Chalmers; Tuve Mattsson, assistant Professor, Chemistry and Chemical Engineering, Forest Products and Chemical Engineering, Chalmers; Daniel Slunge, Göteborgs centrum för hållbar utveckling, Göteborgs universitet; Sam Dupont, Researcher , Department of Biological & Environmental Sciences, University of Gothenburg; Allison Perrigo, Inst för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet; Moderator: Anders Sahlman, Vetenskap & Allmänhet.

19:00– 19:45

ELEKTRISKA TEXTILIER I framtiden kommer det vara möjlighet att ladda batterier genom kläderna. Vi berättar hur. Medverkande: Professor Christian Müller och forskaren Anja Lund från Inst. för Kemi och Kemiteknik på Chalmers.

MARGARETHA HUITFELDTS AUDITORIUM

Studenternas Hus, Lingsalen 11:00– 12:00

FYSIK- OCH LASERSHOW! En spektakulär show med eld, ljus, ljud, tryck och vakuum som avslutas med en lasershow. Medverkande: Johan Zetterberg, Fil dr; Per Olof Zetterberg, Docent; Studenter, Fysik. Samtliga från Lunds universitet.

13:00– 14:00

FYSIK- OCH LASERSHOW! En spektakulär show med eld, ljus, ljud, tryck och vakuum som avslutas med en lasershow. Medverkande: Johan Zetterberg, Fil dr; Per Olof Zetterberg, Docent; Studenter, Fysik. Samtliga från Lunds universitet.

15:00– 16:00

FYSIK- OCH LASERSHOW! En spektakulär show med eld, ljus, ljud, tryck och vakuum som avslutas med en lasershow. Medverkande: Johan Zetterberg, Fil dr; Per Olof Zetterberg, Docent; Studenter, Fysik. Samtliga från Lunds universitet.

KLUBBEN

14:00– 14:50

15:15– 16:15

BLAND GRAVITATIONSVÅGOR OCH OSYNLIGHETSMANTLAR Prisutdelning och samtal om hur populärkultur gör forskning begriplig. Medverkande: Maria Gunther, vetenskapsredaktör, Dagens Nyheter; Armita Golkar, Doktor i psykologi, Stockholms universitet & Karolinska institutet; Andrev Walden, journalist, Aftonbladet, Café etc. Moderator: Patrik Hadenius, Vetenskapsjournalist, Natur & Kultur. HUR VET DU DET? OM KÄLLKRITIK OCH FAKTARESISTENS Vetenskap och fakta utmanas när magkänsla ersätter kunskap. Vad beror det på? Medverkande: Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, Stockholms universitet; Olof Johansson-Stenman, Professor i nationalekonomi, Göteborgs universitet; Maria Gunther, vetenskapsredaktör, Dagens Nyheter. Samtalsledare: Anders Sahlman, Vetenskap & Allmänhet.

FRÅGA VETENSKAPSFESTIVALEN Vad är vetenskap? Kan katter flyga? Varför nyser vi? Medverkande: Kristina Sundell, Professor, Inst för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet; Torbjörn Hult, Chefsingenjör, RUAG Space; Mattias Marklund, Professor, Teknisk fysik, Chalmers; Mats Andersson, Docent i botanisk cell- och molekylärbiologi, Inst för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet; Carl Johan Behre, Docent, överläkare, SU/Sahlgrenska; Ylva Svensson, Postdoktor, Psykologiska inst, Göteborgs universitet; Anders Sundell, Postdoktor, Statsvetenskapliga inst, Göteborgs universitet; Eva Andersson, Universitetsadjunkt, Inst för historiska studier, Göteborgs universitet; Itai Panas, Professor, Dep of Chemistry and Chemical Engineering, Chalmers; Moderator: Frida Lernstål.

17:30– 18:45

HUS A, SAL AK2 139

Pustervik

EN LÅT PÅ HJÄRNAN Podcasten Mellan öronen spelar in ett avsnitt om musik. Medverkande: Pontus Wasling, Neurolog och hjärnforskare; Helena Wasling, Med dr. Båda Neurolog och hjärnforskare, Inst för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset; Daniel Jons, Specialistläkare neurologi.

Slottsskogsobservatoriet 13:00– 19:00

TITTA PÅ SOLEN Solvisning på Slottsskogsobservatoriet. Endast vid klart väder.

13:00– 14:30

TELESKOPAKUTEN Gunnar Sporrong visar hur teleskop fungerar och ger användbara amatörastronomiska tips. Medverkande: Gunnar Sporrong, Mikroskopansvarig, Astro Sweden.

14:45– 15:15

VI ÄR ALLA STJÄRNSTOFT Stjärnor är inte bara vackra att se på himlen utan spelar även en väsentlig roll för oss på jorden. Medverkande: Katja Lindblom, Föreståndare, Slottsskogsobservatoriet.

15:30– 16:15

VAD ÄR VI? Ett föredrag om Vintergatans olika solsystem. Medverkande: Carina Persson, Docent, Astronomi, Chalmers.

16:30– 17:00

VI ÄR FOLKBILDARE Ett föredrag om folkbildningens roll i samhället. Medverkande: Henrik Sandgren, Ordf Slottsskogsobservatoriet.

17:15– 18:00

FINNS DET ANDRA SOM OSS? Föredrag om sökandet efter utomjordiskt liv. Medverkande: Tobia Carozzi, Astronom, Chalmers.

18:20– 19:30

RYMDQUIZ Ett roligt rymdquiz avslutar Slottsskogsobservatoriets program under Vetenskapsfestivalen.

10:00– 13:00

BIOHACKING I HAVET Hjälp till att göra marinbiologiska insamlingar och undersökningar på Nya Varvet! Medverkande: Dorotea Blank, Pedagog, Tekniska Samfundet; Björn Källström, Forskare, Nya Varvet, Göteborgs Marinbiologiska Laboratorium. GÖTEBORGS MARINBIOLOGISKA LABORATORIUM

11:00– 15:00

MÖT DET FÖRFLUTNA Möt det förflutna, en interaktiv stadsarkeologisk utställning. Medverkande: Christina Toreld, Bohusläns museum, Amanda Azzopardi, Arkeolog; Imelda Bakunic Fridén, Arkeolog. Båda från Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ. BÄLTESPÄNNARPARKEN

11:00– 16:00

EXPERIMENTVERKSTADEN Kom till Experimentverkstaden i Frihamnen och upplev vetenskap och teknik när det är som roligast! PARK 113, FRIHAMNEN

13:00– 15:00

MUSIKMETODEN: EN VÄG UT UR BETRYCK Ett musicerande samtal om musik som metod. Medverkande: Dan Åhdahl, Musikpedagog, MusikProjektet; Gunnar Bjursell, Professor, Molekylärbiologi, Karolinska Institutet, samt pionjär i forskning kring samband kultur/ hälsa; David Bäck, Musiker/musikpedagog, Ljungskile Folkhögskola; Malin Östling, Verksamhetschef Social Resurs; Kai Martin, Journalist, Musiker; Lina BunketorpKäll, Hjärnforskare; Ole Moe, Musikterapeut, trubadur; Petra Kloo Vik, Ansvarig barn/ungdomsverksamhet Göteborgs Symfoniker; Lovisa Tholerud och Andrew Thompsson, Präster i Linnéakyrkan; Moderator: Kalle Selander, Utvecklingschef, Karlskoga. LINNEAHUSET

13:00– 15:00

FORSKARFIKA Fika med en forskare och ställ nyfikna och kluriga frågor. Medverkande: Barbro Wallgren Hemlin, Fil dr, Svenska språket, Retorikcentrum; Jan Aart Scholte, Prof, GCGD & School of Global Studies; Chiara Rinaldi, Postdoktor, Företagsekonomi; Kenneth Nyberg, Universitetslektor, Historia; Erika Ramos, Doktorand, Psykologi; Netta Huebscher, Doktorand, Inst för kulturvetenskaper; Kristina Öman, Doktorand, Inst för kulturvetenskaper. Elga Bandeira, Gästforskare, Krefting Research Centre; Kristina Lundholm Fors, Universitetslektor, Svenska språket; Staffan Larsson, Professor, Filosofi, lingvistik och vetenskapsteori; Nora Stappert, Postdoktor, Globala studier; Alexandra Bousiou, Doktorand, Centrum för Europaforskning; Sören Faurby, Forskarassistent, Biologi och miljövetenskap; Elisabet Sjökvist, Gästforskare, Jonathan Roques, Postdoktor, Biologi och miljövetenskap, Swaraj Basu, Forskare, Biomedicin; Jenna Dodson, Forskare, Biologi och miljövetenskap; Patrícia Júlia Dérer, Forskare, Biologi och miljövetenskap; Valeria Villegas Lindvall, doktorand, filmvetenskap. Samtliga från Göteborgs universitet. FRILAGRET

13:00– 15:00

ATT VARA SAMMANKOPPLADE ÄR VÄL INTE NÅGOT NYTT! Om ullproduktion och handel 3000-1000 f.kr. För hela familjen. Medverkande: Serena Sabatini, Fil dr, Arkelogi, Göteborgs universitet; Lena Hammarlund, Handvävare, Göteborg. ANTIKMUSEET

14:00– 15:00

MANGA CONSTELLATION Exploring the universe with manga, anime and comics. Medverkande: Daria Dall’Olio, Doktorand, Inst för Rymd, geo- och miljövetenskap, Chalmers; Yvette Gustafsson, Serietecknare, Populär Astronomi. CAFÉ SIRIUS C/O SCI-FI BOKHANDELN

15:00– 17:00

CHALMERS PÅ VÄG... Chalmersforskare berättar om fascinerande och spännande forskning mitt i farten på Centralstationen. Medverkande: Rikard Landberg, blodprov berättar vad du har ätit; Cecilia Mayer Labba, baljväxtforskare; Ola Benderius, förares styrbeteende; Pernilla Wittung Stafshede, proteinveckning; Christian Müller, elektriskt genererande textilier; Andreas Dahlin, böjbart elektroniskt papper visar hela färgskalan. Samtliga från Chalmers. CENTRALSTATIONEN

15:00– 15:50

MUSIKSKOLANS HISTORIA OCH BETYDELSE Hur ser musikskolans historia ut och vad har den haft för betydelse för vårt samhälle? Medverkande: Mölndals kulturskolas Big Band under ledning av Frida Thurfjell och Andreas Hammarlund; Cecilia Jeppsson, Doktorand, Högskolan för Scen och Musik, Göteborgs universitet. DOMKYRKAN

Övriga platser


14 | VETENSKAPSFESTIVALEN 2018

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN GÖTEBORG & CO

SÖNDAG  DEBATT/SAMTAL

PODCAST

FAMILJ

GUIDAD TUR/VISNING

FÖRELÄSNING

FILM/TEATER/SHOW

WORKSHOP

UTSTÄLLNING

Nordstan SCEN

10:00– 10:30

10:40– 11:10

11:20– 11:50

12:00– 12:30

13:00– 13:40

HUMANS AND MACHINES IN INTERACTION Computational models of spatial language reveal the complexities of human language and cognition. Medverkande: Simon Dobnik, Docent, Centre for Linguistic Theory and Studies in Probability (CLASP), Department of Philosophy, Linguistics and Theory of Science (FLOV), University of Gothenburg. HOW HUMANS REASON IN DIALOGUE Dialogue between conversational participants as a tool for reasoning. Medverkande: Ellen Breitholtz, Researcher, Centre for Linguistic Theory and Studies in Probability (CLASP), Department of Philosophy, Linguistics and Theory of Science (FLOV), University of Gothenburg. LEARNING LANGUAGE AND VISION WITH NEURAL NETWORKS Artificial neural networks are used for modeling human language and visual understanding. Medverkande: Mehdi Ghanimifard, Ph.D. Centre for Linguistic Theory and Studies in Probability (CLASP), Department of Philosophy, Linguistics and Theory of Science (FLOV), University of Gothenburg. HOW TO TEACH A MACHINE TO SPEAK? The difficulty of modeling human languages reflects the high complexity of the human brain. Medverkande: Wafia Adouane,Ph.D. Centre for Linguistic Theory and Studies in Probability (CLASP), Department of Philosophy, Linguistics and Theory of Science (FLOV), University of Gothenburg. UNGA FORSKARE PRESENTERAR BÄSTA GYMNASIEARBETEN Ta del av Unga Forskares vinnande gymnasiearbeten. Kom och lyssna på framtidens forskare! Medverkande: Medverkande presenteras senare.

14:00– 14:40

VI ÄR VARANDRAS HÄLSA – ELLER? Hälsan är i högsta grad social. På vilket sätt och vad det kan leda till diskuteras under samtalet. Medverkande: Pelle Pelters, Lektor, Akademin för Hälsa och Välfärd, Högskolan i Halmstad.

15:00– 15:40

MOLEKYLER, LJUS OCH CANCERLÄKEMEDEL? Kan ljus och fotokroma molekyler används som ingredienser i behandling a cancertumörer? Medverkande: Joakim Andreasson, Professor, Chemistry and Chemical Engineering, Physical Chemistry, Chalmers.

16:00– 17:00

BILAR MED SLADD – NORDENS STÖRSTA ELBILSPODCAST! Bilar med sladd – tidigare Teslapodden – är podden om elbilar, teknik, miljö och framtida resande. Medverkande: Fabian Ruben, Programledare; Anders Willstedt, Progamledare. Båda från podden Bilar med sladd.

17:20– 17:40

SCANDINAVIAN MEMORY LEAGUE OPEN 2018! Minnesatleter från hela världen har tävlat i Scandinavian Memory Open, kom och se vem som vann. Medverkande: Idriz Zogaj, Chief Brain, entreprenör och ordförande, Svenska Minnesförbundet, Zogaj of Sweden AB. WORKSHOPARENA

10:00– 18:00

22/4 ÖPPET HUS

MAN MÅSTE INTE VARA BLOND & TJEJ! En fotoutställning som utmanar den traditionella bilden av hur en sjuksköterska ska se ut. Medverkande: Karin Mossberg, Vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet; Tomas Gunnarsson, Genusfotograf.

10:00– 18:00

LÅNA OCH DELA I GÖTEBORG Göteborg har fått ett leksaksbibliotek! Vad är egentligen ett Fixotek? Låna verktyg på bibblan. Medverkande: Leksaksbiblioteket; Fixoteket; Göteborgs Stad.

10:00– 18:00

BYT FRÖER OCH STICKLINGAR Kom och lämna och byt till något nytt! Medverkande: Studiefrämjandet.

11:00– 17:00

STUDENTER I FORSKNING – HUR BLIR MAN EN FORSKARE? Kan man börja forska redan i gymnasiet? Besök SiF så hjälper vi dig ta steget in i forskarvärlden! Medverkande: Sarah Anjum; Annika Dahlqvist, Ordförande; Mattias Erhardsson, Vice Ordförande; Alexandra Quist, Aktivitetsansvarig. Alla från Studenter i Forskning, Göteborgs universitet.

14:00– 18:00

GÖR DITT EGET CERAT OCH TORRSHAMPO Kom och prova på att göra ditt egna giftfria & miljövänliga läppcerat och torrschampo. Medverkande: Naturskyddsföreningen Göteborg; Studiefrämjandet.

Pedagogen HUS A, KJELL HÄRNQVISTSALEN

13:00– 15:00

FLYKT ÖVER HAVET – TILL VAD? Vad möter dig när du flytt till ett annat land? Seminarium om ojämlikheter och civilsamhällets roll. Medverkande: Andrea Spehar, Fil dr, Statsvetenskap och Postdoktor vid CERGU, Göteborgs universitet; Matilda Brinck-Larsen, Verksamhetsansvarig, Frivilligorganisationen Agape Göteborg.

15:15– 16:00

VAD TROR FOLK? – OM SVENSKARS LIVSÅSKÅDNING Ny forskning – hur ser egentligen svenskars livsåskådning ut? Medverkande: Carl Reinhold Bråkenhielm, Professor emeritus, Livsåskådningsforskning, Uppsala universitet; Jenny Rogestedt, Präst.

16:15– 17:00

VAD GÖR ENSAMHET MED EN MÄNNISKA? Hur påverkas vi av ensamhet ur ett medicinskt och psykologiskt perspektiv? Medverkande: Ingmar Skoog, Professor, Sektionen för psykiatri och neurokemi, Inst för neurovetenskap och fysiologi, AgeCap, Göteborgs universitet; Jenny Rogestedt, Präst.

17:15– 18:15

VARFÖR ÄR VI ENSAMMAST I VÄRLDEN? Är vi ”ensammast i världen” så som det ibland påstås? Hur kommer det sig i så fall? Medverkande: Ingmar Skoog, Professor och överläkare, Göteborgs universitet; Carl Reinhold Bråkenhielm, Professor emeritus, Livsåskådningsforskning, Uppsala universitet; Jenny Rogestedt, Präst; Bengt Brülde, Professor, Praktisk filosofi, Göteborgs universitet; Eva Sandstedt, Professor emerita, Sociologi, Uppsala universitet.

13:00– 14:00

SAKERNAS INTERNET OCH 5G – VAD, HUR OCH VARFÖR? Vad sker inom forskningen för att skapa smarta system inom nya områden, såsom självkörande bilar? Medverkande: Tommy Svensson, Bitr professor, Elektroteknik, Chalmers. DET FINNS INGA HÄXOR Vad är kunskap, hur uppstår kunskap och hur växer den? Medverkande: Arne Jarrick, Professor, Arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet.

KLÄDOTEKET – HYR DIN STIL Varför äga när en kan hyra? Hos Klädoteket kan du hyra vintage- och designkläder. Medverkande: Klädoteket; Studiefrämjandet.

10:00– 17:00

FRAMTIDENS BATTERIER Framtidens batterier för ett hållbart samhälle Medverkande: Ellen Scott, Chalmers; Lova Wilske, Student; Sebastian Bergman, Student. Alla från Inst för Fysik, Chalmers.

14:30– 15:30

10:00– 18:00

SKANDINAVIAN MEMORY LEAGUE OPEN 2018! Minnestälving med tävlande från hela världen. Tävlingen pågår under två dagar. Medverkande: Idriz Zogaj, Chief Brain, entreprenör och ordförande; Jonas von Essen, Kassör. Båda från Svenska Minnesförbundet.

13:30– 14:30

FORSKNINGSFUSK OCH SLARV INOM ARKEOLOGIN En genomgång av forskningsfusk och slarv inom arkeologin. Medverkande: Peter Olausson, Författare, Ordförande i Vetenskap och Folkbildning.

10:00– 18:00

GRÄNSLÖSA NÄTVERK MED INGENJÖRER UTAN GRÄNSER En interaktiv workshop där man får skapa olika typer av nätverk och träffa ingenjörer. Medverkande: Alen Bardizbanyan; Mårten Skogh; Ella Guiladi. Båda från Ingenjörer utan gränser.

15:00– 16:00

KONKURRENS ELLER SAMARBETE Ur spelteoretisk synvinkel diskuteras när konkurrens fungerar och när samarbete behövs. Medverkande: Olle Häggström, Prof, Matematisk statistik, Chalmers.

CYKELKÖK EN ÖPPEN GÖR-DETSJÄLV-VERKSTAD Få tillgång till verktyg och dela kunskap och reparera din cykel. Medverkande: Studiefrämjandet.

10:00– 18:00

STUDIEFRÄMJANDET - REPAIR/MAKE/SHARE/ ACT Gå en studiecirkel, starta förening, dela kunskap och träffa nya människor. Medverkande: Studiefrämjandet.

10:00– 18:00

POP UP - GRATISBUTIK Vad är egentligen en gratisbutik och hur många finns det i Göteborg? Medverkande: Gratisbutiker; Studiefrämjandet..

10:00– 13:00

BIOHACKING I HAVET Hjälp till att göra marinbiologiska insamlingar och undersökningar på Nya Varvet! Medverkande: Dorotea Blank, Pedagog, Tekniska Samfundet; Björn Källström, Forskare, Nya Varvet, Göteborgs Marinbiologiska Laboratorium. GÖTEBORGS MARINBIOLOGISKA LABORATORIUM

11:00– 15:00

MÖT DET FÖRFLUTNA Möt det förflutna, en interaktiv stadsarkeologisk utställning. Medverkande: Christina Toreld, Bohusläns museum, Amanda Azzopardi, Arkeolog; Imelda Bakunic Fridén, Arkeolog. Båda från Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ. BÄLTESPÄNNARPARKEN

11:00– 16:00

EXPERIMENTVERKSTADEN Kom till Experimentverkstaden i Frihamnen och upplev vetenskap och teknik när det är som roligast! PARK 113, FRIHAMNEN

15:00– 18:15

KOM OCH SJUNG – BEST OF US Körworkshop för att förbereda en konsert senare på kvällen. Medverkande: Rickard Åström, Pianist och kompositör; Johan Hogenäs, från sångensemblen Amanda, Köroch body percussion-pedagog. DOMKYRKAN

18:30– 19:15

KONSERT OCH FÖREDRAG: BEST OF US Vad blir resultatet av en grupp människor som övar tillsammans en eftermiddag? Medverkande: Rickard Åström, Pianist och kompositör; Johan Hogenäs, från sångensemblen Amanda, Kör- och body percussionpedagog; Projektkören. DOMKYRKAN

HUS A, SAL AK2 136

10:00– 14:00

10:00– 18:00

Övriga platser

HUS A, SAL AK2 137

VARFÖR ÄR VI ENSAMMAST I VÄRLDEN?

Är vi ”ensammast i världen” så som det ibland påstås? Hur kommer det sig i så fall? Medverkande: Ingmar Skoog, Professor och överläkare, Göteborgs universitet; Carl Reinhold Bråkenhielm, Professor emeritus, Livsåskådningsforskning, Uppsala universitet; Jenny Rogestedt, Präst; Bengt Brülde, Professor, Praktisk filosofi, Göteborgs universitet; Eva Sandstedt, Professor emerita, Sociologi, Uppsala universitet. VAR: PEDAGOGEN, HUS A, KJELL HÄRNQVISTSALEN, GÖTEBORGS UNIVERSITET, VÄSTRA HAMNGATAN 25 NÄR: 22/4 KL. 17.15–18.15


VETENSKAPSFESTIVALEN 2018 | 15

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN GÖTEBORG & CO

INTERNATIONELLA VETENSKAPSFESTIVALEN GÖTEBORG GÖTEBORG & CO, BOX 29, 401 20 GÖTEBORG VETENSKAPSFESTIVALEN@GOTEBORG.COM VETENSKAPSFESTIVALEN.SE

Organisation Vetenskapsfestivalen Projektledning Göteborg & Co ANDREAS ANDERSSON, Praktikant

Huvudmannaråd CARL-JOHAN SUNDBERG, Professor fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet

BELLA STENBERG, Producent skolprogrammet

JAN-ERIC SUNDGREN (ordförande)

DENICE MARQUEZ LARSSON, Arenaansvarig Experimentverkstaden

JENNY BJÖRKMAN, Kommunikationsansvarig, Riksbankens Jubileumsfond

EMIL REINHOLDSSON, Värdansvarig JENNIE TURNER, Verksamhetsansvarig JONAS MARTINSSON, Fackprogramansvarig och producent öppna programmet

KARIN SEVEDAG TELL, Kommunikationsdirektör och avdelningschef, VINNOVA LENNART JOHANSSON (vice ordförande), Chef Näringslivsgruppen Göteborg & Co

KLARA BLOMDAHL, Producent öppna programmet LISA GRETTVE, Kommunikatör

MIKAEL JONSSON, Kommunikationschef, Vetenskapsrådet

MADELEINE KONCILJA, Skolprogramsansvarig

TOMAS BERNDTSSON, Utbildningsdirektör, Göteborg stad

THERÉSE LOOSTRÖM, Marknadskommunikatör

ULLA-KARIN DRAKESKÄR, Samordnare nationell studentrekrytering, Chalmers

STEFAN ÖRGÅRD

Programgruppen

AGNETA KARLSSON, Journalist och producent för bland annat Pop och Politik

ANNA BERGIUS, Kommunikatör, Chalmers

CARL JOHAN SUNDBERG (Ordförande), Professor fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet GAIL CARDEW, Director of Science and Education, Royal Institution of Great Britain

LUDDE EDGREN, Bitr. områdeschef för verksamhetsstöd och chef för Forsknings- och innovationskontoret, Göteborgs universitet

LINDA JUTBRING

Vetenskapligt råd

GEORG KUHN, Professor regenerativ neurovetenskap, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet HENRIK EKENGREN OSCARSSON, Professor statsvetenskap, Göteborgs universitet ROBIN TEIGLAND, Professor i företagsekonomi med inriktning strategi och digitalisering vid Handelshögskolan i Stockholm SAMUEL BENGMARK, Biträdande professor, Matematiska vetenskaper och masterprogramsansvarig, Lärande och ledarskap på Chalmers

ANDREAS ÅHS, Kommunikatör, Folkuniversitetet FELICIA ROBERTSON, Expert CeCar, Göteborgs universitet JENNIE TURNER, Verksamhetsansvarig Vetenskapsfestivalen JENNY HULTÉN, Kommunikatör, Göteborgs universitet JESSICA ÖRNROS, Kommunikatör, Göteborgs universitet JONAS MARTINSSON, Programproducent Vetenskapsfestivalen KLARA BLOMDAHL, Programproducent Vetenskapsfestivalen LINNEA STEGMARK, Kommunikatör, Göteborgs universitet MARIA GUSTAFSSON, Kommunikatör, Svenska kyrkan SARA WRIGE, Präst, Teknologie doktor, Svenska kyrkan

ÅSA WIKFORSS, Professor i teoretisk filosofi, Stockholms universitet

Huvudmän

Partner Hasselblad Science

TACK TILL GÖTEBORGS FRIHAMNS AB, LISEBERG, NORDSTANS AFFÄRSCENTRUM, PRINS CARL GUSTAFS STIFTELSE, SVENSKA AKADEMIEN.


Tänk om du skulle ta till Frihamnen för att

men inser

att du glömt

hemma.

Du lånar en

av en

främmande

för

att lösa problemet och det hela slutar med att ni tillsammans. Vi vet inte vad som händer i ditt liv framöver. Men i Älvrummet kan du se Göteborgs framtid. Besök oss på Lindholmen eller alvrummet.se för att få veta mer om hur Älvstaden gör plats för möjligheter. Vill du själv vara med och skapa framtiden? Kom förbi Älvstadens station på Experimentverkstaden i Frihamnen och bygg framtidens stad i Minecraft.

Vetenskapsfestivalens program 2018  

Här hittar du alla programpunkter i öppna programmet under Internationella vetenskapsfestivalen 2018.

Vetenskapsfestivalens program 2018  

Här hittar du alla programpunkter i öppna programmet under Internationella vetenskapsfestivalen 2018.

Advertisement