Page 1


содержание

УПН.РФ

1

№ 41 8 октября 2012 года


2

ÀÍÀËÈÒÈÊÀ

¹ 41

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà

www.upn.ru


ÀÍÀËÈÒÈÊÀ

ÓÏÍ.ÐÔ

¹ 41

3

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà


4

¹ 41

ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà

www.upn.ru


ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ

ÓÏÍ.ÐÔ

¹ 41

5

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà


6

¹ 41

ÍÎÂÎÑÒÈ ÓÏÍ

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà

www.upn.ru


Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÓÏÍ.ÐÔ

¹ 41

7

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà


8

ÇÀÃÎÐÎÄÍÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî â ïðîøëîì íîìåðå

ЗОЛОТОЙ КАРП Â ïîñåëêå Çîëîòîé êàðï, ÷òî âîçëå Ãîðíîãî Ùèòà, äâå èç òðåõ çàïðîåêòèðîâàííûõ êîòòåäæíûõ óëèö óæå ãîòîâû.  äîìàõ èäóò îòäåëî÷íûå ðàáîòû. Ïî çàâåðøåíèè ñòðîèòåëüñòâà îáùåå êîëè÷åñòâî äîìîâëàäåíèé ñîñòàâèò 28. Ïëîùàäü äîìîâ – îò 170 äî 320 êâ. ìåòðîâ. Äîìà ïîñòðîåíû èç êèðïè÷à. Êîòòåäæè ïåðâîé óëèöû âûïîëíåíû èç êðàñíîãî êèðïè÷à, íîâûå äîìà – èç æåëòîãî êàìíÿ. Òåððèòîðèÿ îãîðîæåíà áåòîííûì çàáîðîì, çà êîòîðûì ïðàêòè÷åñêè ñî âñåõ ñòîðîí – ëåñ. Ïðîëîæåíà àñôàëüòèðîâàííàÿ äîðîãà. Ðàçìåðû ó÷àñòêîâ – îò 10 ñîòîê. Íà íåñêîëüêèõ ó÷àñòêàõ ðÿäîì ñ ãîòîâûìè äîìàìè ñîáñòâåííèêè ñòðîÿò áàíè. Ïðèíöèïèàëüíîå îòëè÷èå ýòîãî ïîñåëêà îò äðóãèõ â òîì, ÷òî îí – ìàëåíüêèé, îêðóæåí ëåñîì è èìååò öåíòðàëèçîâàííûå êîììóíèêàöèè. Ïî ñëîâàì Íèêîëàÿ Ñàâèíà, äèðåêòîðà öåíòðà íåäâèæèìîñòè «ÌÀÍ» (êîìïàíèÿ-çàñòðîéùèê ïîñåëêà), òàêèõ ïðåäëîæåíèé íà ìåñòíîì ðûíêå íåò. Ïåðèîä ñòðîèòåëüñòâà ïîñåëêîâ îáû÷íî ðàñòÿíóò íà 10–20 ëåò, à ýòîìó – âñåãî òðè ãîäà.  ïðîöåññå ðåàëèçà-

¹ 41

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà

www.upn.ru

öèè ïðîåêò ïîñåëêà ïðàêòè÷åñêè íå ìåíÿëñÿ. Åäèíñòâåííîå, íà ÷òî ðåøèëñÿ çàñòðîéùèê – íà ðàñøèðåíèå ÷àñòè ó÷àñòêîâ çà ñ÷åò ëåñà, ïðè÷åì áåç âûðóáêè äåðåâüåâ. Ïðîäàíî 15 èç 17 ïîñòðîåííûõ äîìîâ è âåäóòñÿ ïåðåãîâîðû åùå ïî 5 îáúåêòàì. Öåíà äîìà áåç âíóòðåííåé îòäåëêè ñ ãàðàæîì ñîñòàâëÿåò çäåñü 8–13 ìëí ðóáëåé.  ñòîèìîñòü âõîäèò òàêæå äîñòàòî÷íî ïðîñòîðíûé (îò 10 ñîòîê) çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êîììóíèêàöèÿìè, äîðîãà è îãðàæäåíèå òåððèòîðèè. – Íûíåøíèé ñåçîí îêàçàëñÿ äëÿ íàñ î÷åíü àêòèâíûì, – çàìåòèë Íèêîëàé Ñàâèí. – Ïî êàêîé-òî ïðè÷èíå ëþäè íà÷àëè òðàòèòü äåíüãè íà çàãîðîäíóþ íåäâèæèìîñòü. Âèäèìî, ñèòóàöèÿ â ñòðàíå äîñòàòî÷íî ñòàáèëüíàÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû ëþäè ñäåëàëè âûâîä, ÷òî õîòÿò çäåñü æèòü, ðàáîòàòü è âîñïèòûâàòü ñâîèõ äåòåé. Åñòü ðàáîòà, åñòü íîðìàëüíûå øêîëû, ñàäèêè, áîëåå-ìåíåå ñïîêîéíàÿ, ðîâíàÿ æèçíü. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ðûíîê çàãîðîäíîé íåäâèæèìîñòè – ýòî íåêèé èíäèêàòîð ñïîêîéñòâèÿ â íàñåëåííîì ïóíêòå, ãîðîäå è ñòðàíå.  ïðîøëîì ãîäó ñïðîñ áûë î÷åíü âÿëûì, îòëîæåííûì. Ëþäè, ó êîòîðûõ áûëè äåíüãè, íå òîðîïèëèñü èõ


ÇÀÃÎÐÎÄÍÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

òðàòèòü. Íåêîòîðûå, ïðàâäà, â òîò ìîìåíò êóïèëè íåäâèæèìîñòü çà ðóáåæîì. Êñòàòè, íåêîòîðûå ïðîäàþò òåïåðü ýòî æèëüå ñ áîëüøèì äèñêîíòîì è ïîêóïàþò äîìà â ïðèãîðîäå Åêàòåðèíáóðãà. Ñåé÷àñ ó íàñ åñòü òðè êâàðòèðû â Áîëãàðèè, êîòîðûå îòäàëè â çà÷åò êîòòåäæà èëè ó÷àñòêà íàøè ïîêóïàòåëè, åñòü òàóíõàóñ â ×åõèè, îôèñ – â Ïðàãå, êâàðòèðà – â Ñî÷è. È âñ¸ ýòî ëþäè ïðîäàâàëè ñ óáûòêîì äëÿ ñåáÿ, ïîòîìó ÷òî ïî áîëüøîìó ñ÷åòó êóïèëè â ïîðûâå ýìîöèé, à íà ñàìîì äåëå ýòî èì íå íóæíî. À íóæåí êîòòåäæ çäåñü, â êîòîðîì îíè áóäóò ëèáî ïîñòîÿííî ïðîæèâàòü, ëèáî ïðîâîäèòü âûõîäíûå, êàíèêóëû, ëåòî è ïîëó÷àòü îò ýòîãî óäîâîëüñòâèå. Îíè ïðèâûêëè ê íàøåìó êëèìàòó, íàõîäÿò çäåñü ðàçâëå÷åíèÿ ïî äóøå, êòî-òî ðûáà÷èò è îõîòèòñÿ, êòî-òî ðàçâîäèò îãîðîäû è îòíîñèòñÿ ê ýòîìó çàíÿòèþ êàê ê ôèòíåñó… Íà äàííûé ìîìåíò â Çîëîòîì êàðïå ìîæíî êóïèòü îäèí èç ÷åòûðåõ îñòàâøèõñÿ â ïðîäàæå ó÷àñòêîâ ïëîùàäüþ 20 ñîòîê ñ êîììóíèêàöèÿìè. È ïîñòðîèòü íà íåì äîì ïî ñâîåìó ïðîåêòó, áåç îãðàíè÷åíèé ïî àðõèòåêòóðå è ïëîùàäè. Öåíòðàëèçîâàííûå êîììóíèêàöèè, ïî ñëîâàì ñòðîèòåëåé, ãîòîâû çäåñü íà 90 %. Þðèäè÷åñêè çåìëÿ íîñèò ñòàòóñ çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñ ðàçðåøåííûì âèäîì çåìëåïîëüçîâàíèÿ – ñòðîèòåëüñòâî äà÷íûõ äîìîâ. Òàê íàïèñàíî â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå.  òðåõ êèëîìåòðàõ îò Çîëîòîãî êàðïà äîëæíà ïîÿâèòüñÿ çàïðîåêòèðîâàííàÿ êîëüöåâàÿ àâòîäîðîãà, î êîòîðîé ìû

ÓÏÍ.ÐÔ

9

óïîìèíàëè â ïðîøëîé ïóáëèêàöèè. Íèêîëàé Ñàâèí ñ÷èòàåò, ÷òî åñëè ýòî ÷óäî ïðîèçîéäåò, ñòîèìîñòü ó÷àñòêîâ â äàííîì ðàéîíå ìîæåò âûðàñòè â 2–3 ðàçà. Âî âñÿêîì ñëó÷àå, â äðóãèõ íàïðàâëåíèÿõ îò ãîðîäà, êîãäà òàì ñòðîèëàñü äîðîãà, çåìëÿ ïîäíèìàëàñü â öåíå çíà÷èòåëüíî.  200 ìåòðàõ îò ïîñåëêà íàõîäèòñÿ çàïðóäà ðåêè Øèëîâêà, ãäå ìîæíî ëîâèòü ðûáó, îòäûõàòü íà îðãàíèçîâàííîì ïëÿæå.

ШИШКИНО Â ïÿòè êèëîìåòðàõ îò Áåðåçîâñêîãî â íàïðàâëåíèè ïîñåëêà Ñàðàïóëêà ñ ëåâîé ñòîðîíû îò äîðîãè îòêðûâàåòñÿ âèä åùå íà îäíó àêòèâíóþ çàãîðîäíóþ ñòðîéêó, êîòîðóþ ìû ïîñåòèëè â ðàìêàõ êîòòåäæ-òóðà, îðãàíèçîâàííîãî êîììóíèêàöèîííîé ãðóïïîé «ÅÊÁ-Ïðîìî». Êòîòî íå óäåðæàëñÿ è íàçâàë åå ìóðàâåéíèêîì, è ñ íèì íåòðóäíî ñîãëàñèòüñÿ. Ðàáîòà çäåñü êèïèò, äîìîâ ïîñòðîåíî óæå ìíîãî è ðàçíûõ. Âî âñåõ óãîëêàõ áîëüøîé ñòðîèòåëüíîé «ïîëÿíû» êîïîøàòñÿ ðàáî÷èå, äâèãàåòñÿ ñïåöòåõíèêà. Áîëüøåé ãîòîâíîñòüþ âûäåëÿåòñÿ óëèöà èç îäíîòèïíûõ êîòòåäæåé. – Ýòè äîìà ïîñòðîèëî ïîäðàçäåëåíèå «Àòîìñòðîéêîìïëåêñà», – óêàçûâàþò íà íåå ïðåäñòàâèòåëè ïîñåëêà. – Êîìïàíèÿ êóïèëà çäåñü çåìåëüíûå ó÷àñòêè äëÿ ñòðîèòåëüñòâà äîìîâ äëÿ ñâîèõ ñîòðóäíèêîâ, íåêîòîðûå èç íèõ ñåé÷àñ ïðåäëàãàåò íà ïðîäàæó. Ñòîèìîñòü äîìà ñ

¹ 41

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà


10

ÇÀÃÎÐÎÄÍÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

îòäåëêîé – îêîëî 8 ìëí ðóáëåé, áåç îòäåëêè – îò 5,5 ìëí ðóáëåé. Ñòðîèòåëüñòâî â Øèøêèíî íà÷àëîñü â àïðåëå 2010 ãîäà. Ïîêà ïðîäàíî 200 äîìîâëàäåíèé. Âñåãî èõ áóäåò îêîëî 600. Íàðåçêà ó÷àñòêîâ – îò 10 ñîòîê. Ìîæíî êóïèòü äâà ó÷àñòêà, è òîãäà íàäåë áóäåò èìåòü êâàäðàòíóþ ôîðìó. Ñ òðåõ ñòîðîí ïîñåëîê îêðóæåí ëåñîì. Çåìëÿ íàõîäèòñÿ â ñîáñòâåííîñòè ó ëåñíîãî ôîíäà, òî åñòü äåðåâüÿ çäåñü íèêîãäà âûðóáàòüñÿ íå áóäóò. Åñòü ó÷àñòêè ó ëåñà, è äàæå â ëåñó, ãäå ïîçâîëÿåòñÿ âûêîð÷åâàòü äåðåâüÿ òîëüêî äëÿ «ïÿòíà» äîìà. Ñòîèìîñòü çåìëè â Øèøêèíî – 90–160 òûñ. ðóáëåé çà ñîòêó. Ñþäà âõîäèò ñòîèìîñòü ñòðîèòåëüñòâà äîðîãè, ïîäâåäåíèÿ ýëåêòðè÷åñòâà è ãàçà. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü äîðîãè èç ùåáíÿ, ïðîëîæåííûå ïî âñåìó ïîñåëêó, ãîòîâû ê àñôàëüòèðîâàíèþ. Ýëåêòðè÷åñòâî ðàçâåäåíî ïî ó÷àñòêàì â ïåðâîé è âòîðîé î÷åðåäÿõ ïîñåëêà. Ïóñê ãàçà îæèäàåòñÿ â ïåðâîé ïîëîâèíå îêòÿáðÿ. Ðåàëèçàöèåé çàíèìàåòñÿ äà÷íîå íåêîììåð÷åñêîå ïàðòíåðñòâî «Øèøêèíî». Åãî ïðåäñòàâèòåëè ãîâîðÿò, ÷òî ñðåäè ïîêóïàòåëåé ìàëî ïåðåêóïùèêîâ, â îñíîâíîì ëþäè ïîêóïàþò çåìëþ çäåñü äëÿ ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ èëè äëÿ äà÷è. Ãîâîðÿ îá èçíà÷àëüíî âûñîêîì ñïðîñå íà ó÷àñòêè, îíè óêàçàëè òàêæå íà òî, ÷òî ñíà÷àëà ýòó çåìëþ ïîêóïàëè ÷àñòíèêè, çàòåì ê íèì ïðèñîåäèíèëèñü è çàñòðîéùèêè. Ïåðâûõ ïîêóïàòåëåé íå îòïóãíóëî òî, ÷òî çåì-

¹ 41

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà

www.upn.ru

ëÿ âíà÷àëå ïðîäàâàëàñü ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äîãîâîðàì êóïëè-ïðîäàæè, íà îñíîâàíèè êàäàñòðîâûõ ïàñïîðòîâ, ïîñêîëüêó ñâèäåòåëüñòâ î ïðàâå íà çåìëþ ó ïðîäàâöà íå áûëî. Ê òîìó æå òîãäà âìåñòî ýëåêòðè÷åñòâà è äîðîã áûëè òîëüêî îáåùàíèÿ èõ ñäåëàòü. Ëþäè ïîâåðèëè, è ïàðòíåðñòâî âûïîëíèëî îáÿçàòåëüñòâà. Ñåé÷àñ îáåùàåò ñîçäàòü äîïîëíèòåëüíóþ èíôðàñòðóêòóðó – àâòîñåðâèñ, àâòîìîéêó, øèíîìîíòàæ, ìèíèìàðêåò. – Êîòòåäæíûé ïîñåëîê òàêîãî ðàçìåðà ìîæåò ïîçâîëèòü ñåáå ýòî, – ãîâîðèò Ñåðãåé Áàííûõ, êîììåð÷åñêèé äèðåêòîð ÄÍÏ «Øèøêèíî». – Ìû ïëàíèðóåì ñäåëàòü òàêæå èñêóññòâåííûé ïðóä. Åñòåñòâåííûé âîäîåì òîæå åñòü, îí íàõîäèòñÿ íåïîäàëåêó. Êñòàòè, âîäîñíàáæåíèå â ïîñåëêå áóäåò èíäèâèäóàëüíûì – ó êàæäîãî äîìà – ñâîÿ ñêâàæèíà. Óñëóãà ïîäêëþ÷åíèÿ ê ýëåêòðîñåòè ñòîèò 16 òûñÿ÷ ðóáëåé, ñþäà âõîäèò ñòîèìîñòü è óñòàíîâêà ñ÷åò÷èêîâ è ìîäåìà äëÿ äèñòàíöèîííîãî ñíÿòèÿ ïîêàçàíèé. Ïëàòåæ çà êîììóíàëüíûå óñëóãè – îõðàíà, âûâîç ìóñîðà è ïðî÷åå – áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ íà ñ÷åò ÄÍÏ «Øèøêèíî», è, ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì, ñòîèìîñòü åãî áóäåò ñîñòàâëÿòü 1,5–2 òûñÿ÷è ðóáëåé â ìåñÿö. Ñâåòëàíà ÑÎËÎÂÜÅÂÀ Ôîòî àâòîðà. Ïîëíîñòüþ ôîòîîò÷åò ìîæíî ïîñìîòðåòü íà upn.ru â ðàçäåëå «Ãàçåòà «Åñòü âàðèàíò!»


Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÓÏÍ.ÐÔ

¹ 41

11

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà


12

¹ 41

ÈÍÒÅÐÂÜÞ

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà

www.upn.ru


ÈÍÒÅÐÂÜÞ

ÓÏÍ.ÐÔ

¹ 41

13

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà


14

ÈÍÒÅÐÂÜÞ

www.upn.ru ïðåäïðèÿòèé îáùåìàøèíîñСНИМУ òðîèòåëüíîãî ïðèìåíåíèÿ. Òåë: (343) 329-57-00, 329* Ñíèìó ÷àñòíûé äîì â ÷åð53-17, ôàêñ 331-98-05. Ïîä- òå ãîðîäà. Ðóññêàÿ ñåìüÿ, 2 ðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ðàçìå- ÷åëîâåêà. Êîíòàêò: 8-912-61ùåíà íà ñàéòå www.zik.ru, 33-891. ðàçäåë «Ïðåäëîæåíèÿ».

êâ.ì, 1/16 ýò. Öåíà 1 690 000 ðóá. Òîðã. Êîíòàêò: 213-61* 1 - , 2 - , 3 - ê î ì í à ò í û å 18, Òàòüÿíà. êâàðòèðû, êîìíàòû êóïèì * Îôèñû â Öåíòðå, Õîõðÿçà âàøó öåíó ñîòðóäíè- êîâà, 72, 7-é ýòàæ, 20,7, 24,4, êàì îðãàíèçàöèè. Áûñò- 30, 36,6 êâ.ì. ×èñòîâàÿ îòäåëð û é ð à ñ ÷ å ò , ï î ð ÿ ä î ÷ - êà, ÌÎÏ. Ñâèäåòåëüñòâî î íîñòü - ãàðàíòèðóåì! Êîí- ñîáñòâåííîñòè. Âîçìîæåí òàêò: 3-717-806. îáìåí íà êâàðòèðó. Êîíòàêò: 8-902-870-05-43, 213-05-43.

КУПЛЮ

ПРОДАМ * Ïðîäàåòñÿ äîëÿ (99,944%) â óñòàâíîì êàïèòàëå ÎÎÎ «Ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè». ÎÃÐÍ 1076659004399. Êîíòàêò: +7(495)771-67-08, äîá. 154, 105. * Ïðîäàåòñÿ 1-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà-ñòóäèÿ â ÆÑÊ "Òèõèé Áåðåã", Ðîùèíñêàÿ, 39/ 3, îáùàÿ ïëîùàäü - 25,76

¹ 41

ПРОЧЕЕ МЕНЯЮ

* 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó (êèðïè÷íûé äîì, 2-é ýò.) è 5 êàïèòàëüíûõ ãàðàæåé íà ÐÒÈ ìåíÿþ íà êîòòåäæ èëè îôèñíîå ïîìåùåíèå ïëîùàäüþ 100 êâ.ì ñ îòäåëüíûì âõîäîì, ìèêðîðàéîí Àâòîâîêçàë. * Ïðîäà¸òñÿ çåìåëüíûé Âîçìîæíà äîïëàòà. Êîíòàêò: ó÷àñòîê â Åêàòåðèíáóðãå (â 8-912-26-82-760. 1,1 êì îò àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ ÎÀÎ «ÌÇèÊ», ïð. СДАМ Êîñìîíàâòîâ, 18, ó÷àñòîê ïðè* 1-, 2-, 3-, 4-, 5-êîìí.êâ., ëåãàåò ê óë. Òóðáèííàÿ). Îáêîìíàòû â ëþáîì ðàéîíå ùàÿ ïëîùàäü 719 êâ. ì, öåíà 450 000 ðóá. Êàäàñòðîâûé ïîìîãó ñíÿòü. Çàñåëåíèå - â íîìåð 66:41:01 10 016:0108. äåíü îáðàùåíèÿ. Îïëàòà Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íà- ïî ôàêòó. Ðàáîòàåì ñ âûåçñåëåííûõ ïóíêòîâ. Ðàçðå- äîì. Êîíòàêò: 8-912-24-24øåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ 956, Ýäóàðä.

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà

* Òåõíèêóì èíäóñòðèè ïèòàíèÿ è óñëóã «Êóëèíàð» ( ãîñóäàðñòâåííîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè) ïðèãëàøàåò äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáó÷åíèÿ âûïóñêíèêîâ 9, 11 êëàññîâ. Íàø àäðåñ: Ëóíà÷àðñêîãî, 128. Êîíòàêò: 355-22-27, 355-23-14, 355-23-28, 36726-63, 353-44-33. * Åâðîñàíòåõðàáîòû. Ãàðàíòèÿ. Êà÷åñòâî. Ìîíòàæ âîäîïðîâîäà è êàíàëèçàöèè èç ëþáûõ òðóá. Óñòàíîâêà ëþáîé ñàíòåõíèêè. Êîíòàêò: 372-39-16. * ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÀ (óðîêè, êîíòðîëüíûå). Êîíòàêò: 8950-645-38-41.


ÈÇ ÄÀËÜÍÈÕ ÑÒÐÀÍÑÒÂÈÉ

Зарубежные бизнес-туры и семинары практикуются Уральской палатой недвижимости не первый год. Группы риэлторов учились на Кипре, в США, в Болгарии. Программа нынешнего чешского тура включала в себя знакомство с объектами Праги, ее пригорода, посещение города Карловы Вары, изучение условий приобретения местной недвижимости нашими соотечественниками. Сегодня специалисты агентств недвижимости Екатеринбурга, принимавшие участие в поездке, нацелены на оказание не только консультативной помощи приобретателям «зарубежки», но и всего комплекса услуг по сопровождению сделки покупки объектов в этой стране. Для того, чтобы делать это на качественном уровне, нужно хорошо знать предлагаемый продукт. Помимо сугубо технических параметров – площади, планировки, месторасположения и пр., большое значение при этом имеет знание особенностей совершения покупки, юридических нюансов сделки и предлагаемых условий приобретения объектов именно зарубежным покупателям.

Доходность инвестиций и достойная старость По словам участников поездки, покупать недвижимость в Чехии – целесообразно. Олег Пономарев, директор риэлторской компании «Королевство», отметил при этом доходность инвестиций. При определенных условиях она может составить 5–10 % годовых (средний же показатель от 2–3 %). Это достижимо, если купить объект в престижном районе, с удоб-

ÓÏÍ.ÐÔ

ным расположением, в хорошем техническом состоянии и нанять управляющую компанию. Инвестиционной привлекательности, на его взгляд, способствует и выгодный ипотечный кредит – под 3,69 % годовых, и участие порядочных риэлторов в сделке. Немаловажным является и то, что в Чехии очень прозрачная процедура приобретения недвижимости, есть возможность проверить доступными средствами как любой объект недвижимости, так и любой бизнес.

15

Елена Мормоль, директор агентства недвижимости «Маркетинговые и инвестиционные технологии», считает, что приобретение недвижимости в Чехии целесообразно в том случае, если человек хочет отправить туда ребенка на учебу или планирует провести там старость.

Зарубежным инвесторам строят индивидуальное жилье А представители агентства «Триада» из Каменска-Уральского Светлана Рудакова и Елена Чемезова уточнили, что сегодняшние инвесторы, вкладывающие средства в покупку недвижимости в Чехии, – это предприниматели, покупающие объекты для бизнеса, и обеспеченные граждане, доход которых позволяет им приобретать для себя или своих близких лучшее жилье в Праге или Карловых Варах. Первую группу инвесторов интересуют виллы, апартаменты, квартиры, земельные участки для дальнейшей перепродажи по более высокой цене, сдачи своей недвижимости в аренду, застройки участков многоквартирными домами или коттеджами для продажи. Такие инвесторы даже не переезжают в Чехию на ПМЖ, ¹ 41

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà


16

ÈÇ ÄÀËÜÍÈÕ ÑÒÐÀÍÑÒÂÈÉ

а появляются в Праге только 2–3 раза в год для продления своих годовых виз. А управляют их недвижимостью риэлторские компании, которые занимаются сдачей в аренду, следят за своевременностью платежей от арендаторов, за состоянием недвижимости, а также осуществляют девелоперские проекты. Инвесторам второй группы – покупателям жилья для себя – строят виллы и коттеджи по индивидуальным проектам. Делают это риэлторские компании совместно с девелоперами. – У чешских застройщиков очень хорошее качество строительства и более лояльные, чем в Екатеринбурге, условия по ипотеке и условия по рассрочке платежа, – отметил Андрей Красильников, директор агентства недвижимости «РИЧ». – При этом лучше инвестировать в объекты, находящиеся в Праге. Так как недвижимость здесь ликвидна, и из нее можно извлекать пассивный доход. Прага общепризнана самой красивой столицей в Европе. Это туристический город, который ежегодно принимает миллионы туристов. Между Чехией и Россией установились прочные отношения, немаловажно, что есть прямое

¹ 41

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà

воздушное сообщение между Екатеринбургом, Прагой и Карловыми Варами.

А чехи покупают более демократичное по ценам жилье В деловую часть поездки входили презентация и осмотр нескольких объектов. Более всего риэлторам понравился Central Park Praha. Этот жилой комплекс наподобие клубных домов Екатеринбурга с охраной, консьержем, услугами прачечной и горничной, подземным паркингом и достаточно большой прогулочной зоной, включающей детскую площадку. По-своему интересным отметили риэлторы и комплекс Sekyra – многоэтажный жилой дом в центре Праги, который, по их мнению, выглядит более «холодным» в сравнении с Central Park Praha изза отсутствия зеленых насаждений. Затем был проект Barrandov Hills, расположенный в непосредственной близости с чешской киностудией «Barrandov», своеобразным местным Голливудом. Цены здесь более демократичные, и, как следствие, покупатели в основном чехи.

www.upn.ru

Следующий объект бизнес-тура – жилой комплекс премиум-класса Dock Residences – встретил участников на берегу реки Влтава. Комплекс имеет непосредственный выход к воде, предлагается покупка парковки для лодки или яхты. Но и цены соответствуют заявленной категории. Осматривали наши риэлторы и земельные участки, и объекты индивидуального жилищного строительства на расстоянии до 50 км от Праги. – Участок земли продается здесь сразу с подведенными коммуникациями (вода, электричество), – отметил Владимир Ахминеев, участник поездки, сотрудник УПН. – Причем наличие коммуникаций, находящихся в земле, можно увидеть воочию – на участках есть небольшие строения площадью два квадратных метра, в которые все коммуникации выведены. Примечательно, что жилые дома в Чехии строят из глиняных кирпичей с большой площадью остекления, – климат здесь более мягкий в сравнении с уральским и позволяет так поступать без ущерба сохранности тепла внутри помещений.


ÈÇ ÄÀËÜÍÈÕ ÑÒÐÀÍÑÒÂÈÉ

Пожить, чтобы купить Рассказывая о поездке, риэлторы поделились и своими наблюдениями. Кто-то указывал на то, что наличие недвижимости не является существенным фактором для получения ПМЖ, можно решить эти вопросы и другими способами. Снега практически нет, минимальная температура зимой минус 15 градусов Цельсия. Кто-то говорил о цивилизованности страны, о том, что соблюдаются законы, люди уважают друг друга, страна развивается и процветает. Что в Праге практически нет пробок, а если и бывают, то никто не ведет себя агрессивно на дороге. Общественный транспорт ходит строго по расписанию, в метро нет давки. Отмечалось и то, что жить в Чехии – значит, иметь возможность путешествовать по Европе и работать здесь. В пользу Чехии говорит приемлемая удаленность от Екатеринбурга – всего 4 часа на самолете из Екатеринбурга. И хороший, в чем-то похожий на наш, климат, а также менталитет и общественное питание, и хорошее качество пока еще

бесплатного высшего образования, которое ценится во всей Европе, и многое, многое другое. Недостатков страны как места проживания участники тура не выявили. Как сказал Олег Пономарев, пребывание было слишком недолгим для того, чтобы заметить минусы. Надо пожить в Чехии, снимать квартиру, питаться, жить, как чехи, чтобы объективно оценить ее. Поэтому уральцам риэлтор советует пожить за границей как местный житель, чтобы понять все нюансы проживания в данной стране, а уже потом приобретать недвижимость.

17

Сам же бизнес-тур, в целом, понравился участникам. – Партнеры в Чехии показали не только прекрасные объекты недвижимости, что называется, «на любой карман», но и ознакомили с историей Чехии, ее кухней, обычаями и достопримечательностями. Это очень поможет в продвижении Чехии в Екатеринбурге и в Уральском регионе. Спасибо организаторам за бизнес-тур! Хотелось бы отправиться в подобную поездку в Швейцарию и Монако! – выразил общее мнение Андрей Красильников. Светлана СОЛОВЬЕВА

P.S. Организатор тура – отдел обучения УПН – выражает благодарность своим помощникам в Чехии за высокий уровень организации и проведения мероприятия – Анне Самородовой и Юлии Мешковой (компания Apple Love), и Фиразу Муинову (компания Lekvi&Partners). И рекомендует уральцам, заинтересованным в покупке недвижимости в этой стране, обращаться к профессионалам, детально изучившим данный вопрос и получившим сертификаты от компании Lekvi&Partners. Это Ольга Василевская (риэлторская компания «Н-У-ЕК-БУРГ»), Андрей Красильников (агентство недвижимости «РИЧ»), Елена Мормоль (агентство «МИТ»), Олег Пономарев (агентство «Королевство»), Ольга Ширыкалова (агентство «Корифей»), Светлана Рудакова и Елена Чемезова (агентство «Триада», г. Каменск-Уральский).

Ôîòî Âëàäèìèðà Àõìèíååâà

ÓÏÍ.ÐÔ

¹ 41

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà


18

«ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË»

 Åêàòåðèíáóðãå ñîñòîÿëñÿ «êðóãëûé ñòîë» «Ìàðêåòèíã òîðãîâîãî öåíòðà: ýôôåêòèâíûå ðåøåíèÿ».  ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå îêîëî 60 ïðåäñòàâèòåëåé ÒÐÖ óðàëüñêîé ñòîëèöû.

Общие тенденции

Êîñìîíàâòîâ–Ñîâõîçíîé. Äî êîíöà ãîäà äîëæíû îòêðûòüñÿ åùå òðè òîðÊàê îòìåòèëà Íàòàëüÿ Ôèðñòîâà, ãîâûõ öåíòðà – ÒÖ «Àèäà» íà óë. Áëþçàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà ïî õåðà, ÒÐÖ «Ðàäóãà» íà óë. Ðåïèíà è òîâàðíîìó ðûíêó àäìèíèñòðàöèè ÒÖ «Áîòàíèêà Ìîëë» íà ïåðåñå÷åíèè Åêàòåðèíáóðãà, ñåãîäíÿ â ãîðîäå äåé- óë. 8 Ìàðòà–Øâàðöà. ñòâóåò 27 òîðãîâûõ öåíòðîâ.  2013–2014 ãîäàõ ãîðîäñêèå âëàñ ëèäåðàõ ïî îáåñïå÷åííîñòè íàñå- òè íàìåðåíû ñäàòü â ýêñïëóàòàöèþ ëåíèÿ òîðãîâûìè ïëîùàäÿìè íàõîäÿò- åùå ïÿòü òîðãîâûõ öåíòðîâ. Âñåãî äî ñÿ Ëåíèíñêèé, Âåðõ-Èñåòñêèé è Îê- 2015 ãîäà ïëàíèðóåòñÿ ïîñòðîèòü 18 òÿáðüñêèé ðàéîíû.  Æåëåçíîäîðîæ- íîâûõ îáúåêòîâ. Òàêèì îáðàçîì, îáíîì, Êèðîâñêîì, Îðäæîíèêèäçåâñêîì è ùàÿ ïëîùàäü ÒÖ â Åêàòåðèíáóðãå ñî×êàëîâñêîì ðàéîíàõ ïîêàçàòåëè çàìåò- ñòàâèò îêîëî 1300 òûñ. êâ. ì. Äîëÿ òîðíî íèæå.  öåëîì, ïî ïîêàçàòåëþ îáåñ- ãîâûõ öåíòðîâ â îáùåì êîëè÷åñòâå ïå÷åííîñòè òîðãîâûìè ïëîùàäÿìè â òîðãîâûõ ïëîùàäåé ñîñòàâèò 50 %. ðàñ÷åòå íà òûñÿ÷ó æèòåëåé íàø ãîðîä ñåãîäíÿ îïåðåæàåò äàæå Ìîñêâó è Ставка на интеллект Ñàíêò-Ïåòåðáóðã.  ñòîëèöå ýòîò ïîêàÊàê îòìå÷àåò Íàòàëüÿ Ôèðñòîâà, â çàòåëü ðàâåí 750 êâ. ì, â ãîðîäå íà Íåâå ãîðîäå íåîáõîäèìî ñòðîèòü òîðãîâûå – 600 êâ. ì, â Åêàòåðèíáóðãå – 1048 êâ. ì. öåíòðû, êîòîðûå ñìîãóò ïðèâëå÷ü Ïî ñëîâàì Íàòàëüè Ôèðñòîâîé, ïîêóïàòåëåé íå òîëüêî íîâûìè áðåíñåãîäíÿ âî âñåõ òîðãîâûõ öåíòðàõ åñòü äàìè, íî è… áèáëèîòåêàìè, âûñòàâëèñòû îæèäàíèÿ àðåíäàòîðîâ, ôåäå- êàìè. «Â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå â îäíîì ðàëüíûå òîðãîâûå ñåòè ïðîÿâëÿþò èç ÒÖ äåéñòâóåò íàó÷íî-ðàçâëåêàáîëüøîé èíòåðåñ ê åêàòåðèíáóðãñêî- òåëüíûé öåíòð. Âîò åñëè áû â åêàìó ðûíêó òîðãîâûõ ïëîùàäåé. òåðèíáóðãñêèõ ÒÖ ìîæíî áûëî ñîÊàê îòìå÷àåò ýêñïåðò, 2012 ãîä îêà- çäàòü íå÷òî ïîäîáíîå», – îòìå÷àåò çàëñÿ áîãàò íà íîâûå òîðãîâûå ïëî- Íàòàëüÿ Ôèðñòîâà. ùàäè. Òàê, çà ïðîøåäøèå ìåñÿöû Ïî åå ñëîâàì, äåâåëîïåðû ñóùåáûëè îòêðûòû òîðãîâûé öåíòð ñòâóþùèõ òîðãîâûõ öåíòðîâ ìîãëè áû «O'Key» íà ïåðåñå÷åíèè óëèö Áàáóø- îáðàòèòü âíèìàíèå íà îôîðìëåíèå êèíà–Ôðîíòîâûõ áðèãàä, ñòðîèòåëü- ñâîèõ îáúåêòîâ, òàê êàê âî âñåì ìèðå íûé ãèïåðìàðêåò «Castorama» íà ýòîé ñîñòàâëÿþùåé ÒÖ óäåëÿåòñÿ áîëü-

¹ 41

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà

www.upn.ru

øîå âíèìàíèå. «Åñëè îôîðìëåíèå òîðãîâîãî öåíòðà ïðèóðî÷èòü ê íà÷àëó íîâîãî ñåçîíà, òî íàâåðíÿêà ýòî ïðèâëå÷åò íîâûõ ïîêóïàòåëåé. Íóæíî ñäåëàòü òîðãîâûé öåíòð íå òîëüêî ìåñòîì ïîêóïîê, íî è çîíîé îòäûõà è äîñóãà äëÿ âñåé ñåìüè, ãäå ïîñåòèòåëè ìîãëè áû ñ óäîâîëüñòâèåì è ñ ïîëüçîé äëÿ çäîðîâüÿ ïðîâåñòè öåëûé äåíü», – ãîâîðèò Íàòàëüÿ Ôèðñòîâà. Ïðàâäà, â áîëüøèíñòâå òîðãîâûõ öåíòðîâ óæå ïðîâîäÿò ðàçíîîáðàçíûå âûñòàâêè è âñåâîçìîæíûå ìåðîïðèÿòèÿ – îò êîíêóðñîâ ïåñåí äî âûáîðà îáëàäàòåëüíèöû ñàìîé äëèííîé êîñû. Òî æå êàñàåòñÿ è ðàçâëåêàòåëüíûõ ãîðîäêîâ äëÿ äåòåé. Åäèíñòâåííûì íîâîââåäåíèåì ìîãóò ñòàòü áèáëèîòåêè, îäíàêî â èõ öåëåñîîáðàçíîñòè âëàäåëüöû ÒÖ ñèëüíî ñîìíåâàþòñÿ – íåäàðîì íè îäèí êðóïíûé êíèæíûé ìàãàçèí íå ñìîã óäåðæàòüñÿ â åêàòåðèíáóðãñêèõ òîðãîâûõ öåíòðàõ ñêîëüêî-íèáóäü çíà÷èòåëüíîå âðåìÿ. «Îñíîâíàÿ öåëåâàÿ àóäèòîðèÿ òîðãîâûõ öåíòðîâ – ìîëîäåæü, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ àêòèâíûì ïîëüçîâàòåëåì Èíòåðíåòà, ïîýòîìó ñîìíåâàþñü, ÷òî áèáëèîòåêè â òîðãîâûõ öåíòðàõ áóäóò ïîïóëÿðíû. ×òî êàñàåòñÿ âûñòàâîê è ðàçâëåêàòåëüíûõ ãîðîäêîâ, òî îíè ïîëüçóþòñÿ ïîïóëÿðíîñòüþ ñðåäè ïîñåòèòåëåé, â ÷åì ìû óáåäèëèñü íà ëè÷íîì îïûòå. Ãëàâíîå, ÷òîáû ïîñëåäíèå îòâå÷àëè òðåáîâàíèÿì áåçîïàñíîñòè», – çàÿâèë ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÒÐÖ «Ãðèíâè÷» Äìèòðèé Ñàðàïóëüöåâ.


«ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË»

Реконцепция как способ привлечения Íåîáõîäèìîñòü èçìåíåíèÿ âíåøíåãî è âíóòðåííåãî îáëèêà òîðãîâûõ öåíòðîâ îñîçíàþò è ñàìè äåâåëîïåðû. Òàê, ÷åòûðå òîðãîâûõ öåíòðà çàÿâèëè â òåêóùåì ãîäó î ðåêîíöåïöèè. Ýòî ÒÖ «ÊÈÒ», ÒÖ «MODA», ÒÐÖ «Åêàòåðèíèíñêèé» è ÒÖ «Äèðèæàáëü». Ïîñëå ïðîâåäåííûõ ðàáîò äàííûå òîðãîâûå öåíòðû äîëæíû èçìåíèòüñÿ äî íåóçíàâàåìîñòè. Òàê, â «Åêàòåðèíèíñêîì» ïëàíèðóåòñÿ ñîçäàòü öåëûé ïàðê ðàçâëå÷åíèé, ïî ñîñåäñòâó ñ òîðãîâûì öåíòðîì «Äèðèæàáëü» äîëæåí ïîÿâèòüñÿ åùå îäèí «O'Key», à ÒÖ «MODA», êîòîðûé îôèöèàëüíî îòêðîåòñÿ ïîñëå ðåêîíöåïöèè â îêòÿáðå, áóäåò ïðèâëåêàòü ïîñåòèòåëåé íîâûì ïóëîì àðåíäàòîðîâ. Êàê ðàññêàçàëà Àííà Ïîëåæàåâà, ìàðêåòîëîã MODA CENTER, â ÒÖ îòêðîþòñÿ òàêèå ìàãàçèíû, êàê Bebe, Parfois, Nike. Ïåðâûé ýòàæ çàíÿë ÿêîðíûé àðåíäàòîð TONEL – óíèâåðìàã ìîäíûõ òîâàðîâ. Ïëàíèðóåòñÿ òàêæå îòêðûòü êàôå íà òðåòüåì óðîâíå, ÷òî äîáàâèò óíèâåðìàãó åùå 200–300 êâ. ì. Êðîìå òîãî, â ÒÖ ðàñïîëîæåíû ïàðêèíã, àâòîìîéêà, àòåëüå, õèì÷èñòêà. «Ïîñëå ñìåíû ñîáñòâåííèêà èçìåíèëîñü âíåøíåå è âíóòðåííåå îôîðìëåíèå òîðãîâîãî öåíòðà. Íàøà íîâàÿ êîíöåïöèÿ: «MODA CENTER â öåíòðå ìîäíûõ ñîáûòèé». Ìû áóäåì óñòðàèâàòü ïîäèóìíûå ïîêàçû, âûñòàâêè, ïîääåðæèâàòü ñàìûå ÿðêèå ñîáûòèÿ ãîðîäà. Êàæäûé ìåñÿö áóäåò ìåñÿöåì êàêîé-ëèáî ñòðàíû è êóëüòóðû. Òàê, îêòÿáðü áóäåò ìåñÿöåì Èòàëèè. Ê ïðèìåðó, ïîêóïàòåëü, êîòîðûé ïðèîáðåë òîâàðû íà îïðåäåëåííóþ ñóììó, ñìîæåò ó÷àñòâîâàòü â ðîçûãðûøå ïîåçäêè â Èòàëèþ íà çíà÷èìîå êóëüòóðíîå ìåðîïðèÿòèå.  òîðãîâîì öåíòðå áóäóò ïðîâîäèòüñÿ òåìàòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ, ìàñòåð-êëàññû, ìîäíûå ïîêàçû, êîòîðûå áóäóò ïðèóðî÷åíû ê îòêðûòèþ íîâûõ áóòèêîâ èòàëüÿíñêèõ áðåíäîâ. Ìû ðàññ÷èòûâàåì, ÷òî äàííàÿ ïðîãðàììà ïîâûñèò óðîâåíü ïðîäàæ ÒÖ», – ðàññêàçûâàåò Àííà Ïîëåæàåâà. Ñåé÷àñ òîðãîâûé öåíòð «MODA» çàïîëíåí àðåíäàòîðàìè íà 70 %, ïðè

ÓÏÍ.ÐÔ

19

 Åêàòåðèíáóðãå ïðåäñòàâëåíû ïðàêòè÷åñêè âñå èçâåñòíûå ðàçíîâèäíîñòè òîðãîâûõ öåíòðîâ. Áîëåå ïîëîâèíû îáúåêòîâ îðèåíòèðîâàíû íà ñåãìåíò ìàññ-ìàðêåò (56,3 %), ìàññ-ìàðêåò ñ ýëåìåíòàìè äåëþêñ (12,5 %), äåëþêñ (9,4 %), îñòàëüíîå ïðèõîäèòñÿ íà äîëþ ýêîíîì-êëàññà (15,6 %) è äèñêàóíòåðû (6,3 %). Ïî ìíåíèþ ñïåöèàëèñòîâ, òàêîå ðàñïðåäåëåíèå íå îòâå÷àåò ïîòðåáíîñòÿì ðûíêà. Ðîññèÿíå íå ãîòîâû ïåðåïëà÷èâàòü çà íîâûå êîëëåêöèè è ïðåäïî÷èòàþò áîëåå ýêîíîìíûå ïîêóïêè. Âûâîä – áóäóùåå çà äîñòóïíûìè òîðãîâûìè öåíòðàìè, ãäå îñíîâíîé ñîñòàâ àðåíäàòîðîâ áóäåò ðàáîòàòü â ñåãìåíòå «ýêîíîì» è íèæå ñðåäíåãî». Òàê ÷òî, â öåëîì, ýêñïåðòû ïðåäðåêàþò äåìîêðàòèçàöèþ òîðãîâûõ öåíòðîâ – äðåéô â ñòîðîíó ïðîâèíöèè, ìàëûõ ôîðìàòîâ è ýêîíîì-êëàññà. îòêðûòèè çàïîëíÿåìîñòü áóäåò ñîñòàâëÿòü 80 %. «Â 2013 ãîäó ìû ïëàíèðóåì âûéòè íà ñòîïðîöåíòíóþ çàïîëíÿåìîñòü. Ïîêà èäóò ïåðåãîâîðû ñ ôåäåðàëüíûìè ñåòÿìè, åñòü èíòåðåñ ê íàøåìó òîðãîâîìó öåíòðó ñî ñòîðîíû èòàëüÿíñêèõ òîðãîâûõ ñåòåé», – ãîâîðèò Àííà Ïîëåæàåâà. Íåêîòîðûå ñîáñòâåííèêè çàäóìûâàþòñÿ îá óâåëè÷åíèè ÷èñëà ñâîèõ îáúåêòîâ. Òàê, ïî ñëîâàì Àëåêñåÿ Êàðàâàåâà, ãëàâû Óðàëüñêîãî ñîâåòà óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé è äåâåëîïå-

ðîâ, ó íåãî åñòü æåëàíèå ïîñòðîèòü òîðãîâûé öåíòð «Ãóëëèâåð-2». «Ìû ïðîàíàëèçèðîâàëè, îòêóäà ê íàì åäóò ëþäè, è ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî 70 % íàøèõ ïîêóïàòåëåé – ýòî æèòåëè âîñòî÷íûõ ðàéîíîâ ãîðîäà. Ëþäè, æèâóùèå íà Þãî-Çàïàäå, Ñîðòèðîâêå, íàø îáúåêò ïðàêòè÷åñêè íå ïîñåùàþò. Ïîýòîìó ìû ïîòèõîíüêó íà÷èíàåì ïîäûñêèâàòü ñåáå ìåñòî â çàïàäíîé ÷àñòè ãîðîäà, ÷òîáû «Ãóëëèâåð» áûë è çäåñü», – ãîâîðèò Àëåêñåé Êàðàâàåâ. Êñåíèÿ ÁÎÐÈÑÎÂÀ

¹ 41

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà


20

¹ 41

ÎÒÄÅË ÏÎ ÎÁÓ×ÅÍÈÞ È ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÖÈÈ ÓÏÍ

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà

www.upn.ru


ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÖÈß

ÓÏÍ.ÐÔ

¹ 41

21

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà


22

¹ 41

ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÖÈß

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà

www.upn.ru


ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÖÈß

ÓÏÍ.ÐÔ

¹ 41

23

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà


24

¹ 41

ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÖÈß

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà

www.upn.ru


ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÓÏÍ.ÐÔ

¹ 41

25

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà


26

¹ 41

ÓÑËÓÃÈ Â ÑÔÅÐÅ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ þðèñòû, íîòàðèóñû, îöåíêà íåäâèæèìîñòè

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà

www.upn.ru


ÓÑËÓÃÈ Â ÑÔÅÐÅ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ þðèñòû, íîòàðèóñû, îöåíêà íåäâèæèìîñòè

ÓÏÍ.ÐÔ

¹ 41

27

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà


28

¹ 41

ÓÑËÓÃÈ Â ÑÔÅÐÅ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ þðèñòû, íîòàðèóñû, îöåíêà íåäâèæèìîñòè

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà

www.upn.ru


ÓÑËÓÃÈ Â ÑÔÅÐÅ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ þðèñòû, íîòàðèóñû, îöåíêà íåäâèæèìîñòè

ÓÏÍ.ÐÔ

¹ 41

29

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà


30

¹ 41

ÂÈÇÈÒÊÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà

www.upn.ru


ÂÈÇÈÒÊÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

ÓÏÍ.ÐÔ

¹ 41

31

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà


32

¹ 41

ÂÈÇÈÒÊÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà

www.upn.ru


ÂÈÇÈÒÊÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

ÓÏÍ.ÐÔ

¹ 41

33

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà


34

¹ 41

ÂÈÇÈÒÊÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà

www.upn.ru


ÂÈÇÈÒÊÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

ÓÏÍ.ÐÔ

¹ 41

35

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà


36

¹ 41

ÂÈÇÈÒÊÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà

www.upn.ru


 Åêàòåðèíáóðãå.................38  Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.......48

1-êîìíàòíûå êâàðòèðû........49 2-êîìíàòíûå êâàðòèðû........62 3-êîìíàòíûå êâàðòèðû........77 4-êîìíàòíûå êâàðòèðû........90 Ìíîãîêîìíàòíûå êâàðòèðû.....95

 Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè......96 Âíå Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè....104


38

ÊÎÌÍÀÒÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ Â Åêàòåðèíáóðãå

 ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÅ ÀÂÒÎÂÎÊÇÀË 1(8) 8 ÌÀÐÒÀ, 86, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë . : 1 9 . 3 / 1 9 . 3 / - , ÷/ï, 1250.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 201-49-94 1(16) 8 ÌÀÐÒÀ, 86, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:-/18/-, åâðî, 1590.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 1(ê) 8 ÌÀÐÒÀ, 86, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:15/15/-, ÷/ï, 1250.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 1(ê) 8 ÌÀÐÒÀ, 86, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:18/18/-, îòë. ñîñòîÿíèå, 1360.000ð, ÑÒÀÒÓÑ (ÓÏÍ), ò. 388-2411 1(6) 8 ÌÀÐÒÀ, 92, õð., ê., 5/5 ýò., ïë.:/12.7/-, ÷/ï, 1100.000ð, ò. 213-5436 1(2) ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 141/À, ïì., ê., áàë., 2/4 ýò., ïë.:-/19/-, 1790.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89022629118

Êàê

www.upn.ru

1(4) ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 179, óï., ê., 9/9 ýò., ïë.:84/16.9/-, ÷/ï, òîðã, 1160.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 35555-50 1(-) ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 181/à, óï., á., 3/3 ýò., ïë.:-/18.6/-, 1350.000ð, òîðã89126467551 ò. 8-963-041-1462 1(3) ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 181/À, ïì., ø., 3/ 3 ýò., ïë.:-/18/-, ÷/ï, ðÿäîì ìåòðî, 1350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 1(6) ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 200/À, õð., ê., 4/4 ýò., ïë.:-/12/-, ÷/ï, õîð.ðåì, 1050.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 1(3) ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 206/Á, ïì., ø., 3/ 3 ýò., ïë.:57/11/7, íîðì.ñîñò., 1300.000ð, ÂÈÇÈÒ (ÓÏÍ), ò. 371-2363 1(6) ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 85, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:17.5/17.5/-, âûñîêèé òðàôèê, 1200.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 1(6) ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 85, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:17.5/17.5/-, 1200.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 1(6) ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 85, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:16.4/16.4/-, 1050.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 2(6) ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 85, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:34/34/-, âîçì. ïîä îô., 2100.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 1(2) ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 101, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43/10.6/-, 1300.000ð, ÀÒÎÌÏÐÎÌÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 377-00-07 1(3) ÅËÀÍÑÊÈÉ, 4, äð., ä., 1/2 ýò., ïë.:-/24/-, ïîä ðàññåëåíèå, 1600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 1(3) ËÓÃÀÍÑÊÀß, 13, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:-/15/-, ïîä ðàññåëåíèå, 1900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01

ïîëüçîâàòüñÿ îáúÿâëåíèÿìè â ãàçåòå «Åñòü âàðèàíò!»

?

Ðàçäåë îáúÿâëåíèé î ïðåäëîæåííûõ íà ïðîäàæó êîìíàòàõ äåëèòñÿ íà òðè ðóáðèêè â çàâèñèìîñòè îò òîãî, ãäå íàõîäèòñÿ îáúåêò – â Åêàòåðèíáóðãå, â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè èëè âíå îáëàñòè. Âíóòðè ðóáðèê îáúÿâëåíèÿ ðàçäåëåíû íà ïîäðóáðèêè ïî êîëè÷åñòâó êîìíàò â îáúåêòå è ñîðòèðóþòñÿ â Åêàòåðèíáóðãå – ïî íàçâàíèÿì ñîãëàñíî îáùåïðèíÿòûì íàçâàíèÿì ìèêðîðàéîíîâ ãîðîäà â àëôàâèòíîì ïîðÿäêå – «Àâòîâîêçàë», «Áîòàíè÷åñêèé», «ÂÈÇ» è ò.ä. Âíóòðè ïîäðóáðèê îáúÿâëåíèÿ ñîðòèðóþòñÿ ïî íàçâàíèÿì óëèö â àëôàâèòíîì ïîðÿäêå. Âíå Åêàòåðèíáóðãà îáúÿâëåíèÿ ñîðòèðóþòñÿ ïî íàçâàíèÿì ãîðîäîâ â àëôàâèòíîì ïîðÿäêå. Ïåðâûå äâå öèôðû â îáúÿâëåíèè îçíà÷àþò, ñêîëüêî êîìíàò â ñêîëüêèêîìíàòíîé êâàðòèðå âûñòàâëåíî íà ïðîäàæó, íàïðèìåð, 1(2) – îäíà êîìíàòà â äâóõêîìíàòíîé êâàðòèðå. Ñîêðàùåíèå â ñêîáêàõ (ê) îçíà÷àåò, ÷òî ïðîäàåòñÿ êîìíàòà (êîìíàòû) â êâàðòèðå êîðèäîðíîé ñèñòåìû, ñåêöèîííîãî èëè ãîñòèíè÷íîãî òèïà. Ïîñëå àäðåñà ïóáëèêóþòñÿ ñëåäóþùèå äàííûå: Òèï êâàðòèðû: ñï. – ñïåöïðîåêò, óï. – óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè, ïì. – ïîëíîìåòðàæíàÿ, ïí. – «ïåíòàãîí», áð. – «áðåæíåâêà», õð. – «õðóùåâêà», ìñ. – «ìàëîñåìåéêà». Òèï äîìà: ï. – ïàíåëüíûé, ê. – êèðïè÷íûé, á. – áëî÷íûé, ä. – äåðåâÿííûé, ø. – øëàêîáëî÷íûé. Êîëè÷åñòâî è íàëè÷èå áàëêîíîâ: á. – áàëêîí, ëîäæ. – ëîäæèÿ, á/ë – áàëêîí è ëîäæèÿ, ï/ëîä. – ïîëóëîäæèÿ, ýðê. – ýðêåð. Ýòàæ, íà êîòîðîì íàõîäèòñÿ îáúåêò, è ýòàæíîñòü äîìà. Ïëîùàäü îáúåêòà: îáùàÿ/êîìíàòû/êóõíè. Óñëîâèÿ ïðîäàæè: ÷/ï – ÷èñòàÿ ïðîäàæà (ñäåëêà, íå îáóñëîâëåííàÿ ïðèîáðåòåíèåì äðóãîé íåäâèæèìîñòè). Öåíà îáúåêòà. Íàçâàíèå ðèýëòîðñêîé êîìïàíèè, âûñòàâëÿþùåé îáúåêò íà ïðîäàæó, è êîíòàêòíûé òåëåôîí. Âèçèòíûå êàðòî÷êè ïðåäïðèÿòèé ñ ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé î òåëåôîíàõ, ýëåêòðîííîé ïî÷òå, èíòåðíåò-ñòðàíèöå, àäðåñå êîìïàíèè è ïðî÷èõ îêàçûâàåìûõ óñëóãàõ ïóáëèêóþòñÿ â ðóáðèêå «Âèçèòêè ïðåäïðèÿòèé». Êîíòàêòíûé òåëåôîí êîìïàíèè èëè ÷àñòíîãî ëèöà, âûñòàâëÿþùèõ îáúåêò. ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Ïðè ïîäà÷å îáúÿâëåíèÿ îáðàùàéòå âíèìàíèå íà ïîðÿäîê ðàñïîëîæåíèÿ èíôîðìàöèè è ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ. Ðåäàêöèÿ îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî íå ïóáëèêîâàòü íå ïðåäóñìîòðåííóþ â îáúÿâëåíèè èíôîðìàöèþ è íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà èñêàæåíèå òåêñòà èç-çà íåïðàâèëüíî ïîäàííîãî îáúÿâëåíèÿ. Îáúÿâëåíèÿ ñ ïðîèçâîëüíûì òåêñòîì ïóáëèêóþòñÿ òîëüêî â ðàçäåëå «Ðàçíîå».

¹ 41

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà

1(5) ÌÀØÈÍÍÀß, 42/3, ìñ., ï., 3/9 ýò., ïë.:-/18/-, 1300.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 201-49-94 1(5) ÌÀØÈÍÍÀß, 42/3, ìñ., ï., 9/9 ýò., ïë.:18/18/-, ÷/ï, îòë.ñîñò., ñðî÷í, 1200.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9527268380 1(3) Ñ.ÁÅËÛÕ, 2, ïì., ê., 3/3 ýò., ïë.:/15/-, ìàëîíàñåë, 1150.000ð, ò. 34554-10 1(2) Ñ.ÁÅËÛÕ, 11, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:-/15.5/-, ñîñåäè õîðîøèå, 1580.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89028702623 1(2) ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÎÂ, 13, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:43/12/6, ñ áàëêîíîì!åâðî, 1400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÅÐÂÎÓÐ (ÓÏÍ), ò. 89193687767 1(2) ÔÐÓÍÇÅ, 58, óï., ï., ëîäæ., 10/16 ýò., ïë.:-/18.5/-, ÷/ï, 1680.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 1(8) ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 10, óï., ê., 3/9 ýò., ïë.:15/15/-, 1050.000ð, ò. 34543-27 1(8) ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 10, óï., ê., 3/9 ýò., ïë.:19/19/-, 1200.000ð, ò. 34543-27 1(9) ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 10, óï., ê., 3/9 ýò., ïë.:13/13/-, 1050.000ð, ÊÁ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ (ÓÏÍ), ò. 246-13-28 1(8) ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 10, óï., ê., 3/9 ýò., ïë.:17/17/-, ÷/ï, 1220.000ð, ÀÊÏÐÎ-È (ÓÏÍ), ò. 361-50-61 1(8) ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 10, óï., ê., 9/9 ýò., ïë.:13/13/12, îòë.ñîñò, 1100.000ð, ÅÊÀÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 21313-11 2(3) ×ÀÏÀÅÂÀ, 70/À, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:61/27/6, îáìåí ïîäîáðàí, 1600.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 1(6) ÙÎÐÑÀ, 92/À5, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:21.5/21.5/10, ÷/ï, 1100.000ð, ÌÅÃÀÏÎËÈÑ (ÓÏÍ), ò. 89220340205

ÁÎÒÀÍÈ×ÅÑÊÈÉ 1(5) 8 ÌÀÐÒÀ, 185/2, óï., ï., 4/16 ýò., ïë.:105/14.8/-, ÷/ï, 1/5 äîëÿ â 5 êâ, 900.000ð, ÌÀÄÈÑ (ÓÏÍ), ò. 89086333369 1(3) ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 19, óï., ï., 1/9 ýò., ïë.:-/11/9, ÷/ï, èäåàëüíîå ñîñò., 1280.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 211-54-74 1(4) ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 19, óï., ï., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:78/13/8, 1350.000ð, ò. 286-02-98 1(3) ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 51, óï., ï., 6/12 ýò., ïë.:-/12/8, ÷/ï, îòë.ñîñò, 1300.000ð, ÒÅÐÐÀ (ÓÏÍ), ò. 345-1737 2(5) ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 2/2, óï., ï., 2áàë., 1/10 ýò., ïë.:94/30/15, ÷/ï, 1/3 äîëÿ â êâàð, 2100.000ð, ÂÎÇÍÅÑÅÍ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 89030807550 1(3) ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 9, ñï., ê., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:80/20/11, ÷/ï, 1850.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 219-72-13 1(3) ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 32, óï., ï., 1/12 ýò., ïë.:-/11/-, ÷/ï, 1150.000ð, ò. 89043831128 1(3) ÑÀÌÎÖÂÅÒÍÛÉ, 6, óï., ï., 1/9 ýò., ïë.:59/11/8, ÷/ï, 1200.000ð, ÊÁ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ (ÓÏÍ), ò. 246-13-28 1(3) ÒÁÈËÈÑÑÊÈÉ, 3, óï., ï., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:64/17/9, ñâåæ.ðåìîíò, 1600.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89028772242 1(5) ÒÁÈËÈÑÑÊÈÉ, 3, óï., ï., 1/10 ýò., ïë.:14.3/14.3/8, ÷/ï, 1280.000ð, ÎÃÍÅÁÎÐÅÖ, ò. 89049837202 1(5) ÒÁÈËÈÑÑÊÈÉ, 3, óï., ï., 1/10 ýò., ïë.:16.5/16.5/8, ÷/ï, 1380.000ð, ÎÃÍÅÁÎÐÅÖ, ò. 214-14-14 1(3) ÒÁÈËÈÑÑÊÈÉ, 3, óï., ï., 10/10 ýò., ïë.:12/12/8, ÷/ï, ìàëîíàñåëåíà, 1180.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 89122772663 1(5) ÒÁÈËÈÑÑÊÈÉ, 3, óï., ï., 1/10 ýò., ïë.:10.9/10.9/8, ÷/ï, 970.000ð, ÎÃÍÅÁÎÐÅÖ, ò. 89049837202 1(3) ØÂÀÐÖÀ, 8/1, ñï., ê., 2áàë., 4/14 ýò., ïë.:87/20/-, ÷/ï, 2100.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 213-79-90 2(2) ØÂÀÐÖÀ, 14, ñï., ê., ëîäæ., 8/16 ýò., ïë.:62/33/13, ÷/ï, 5400.000ð, ÊÀÏÈÒÀË (ÓÏÍ), ò. 89222050710

ÂÈÇ 1(ê) ÂÈÇ-ÁÓËÜÂÀÐ, 18, ïì., ê., 2/4 ýò., ïë.:22/16/-, ÷/ï, õîð.ðåì, 1700.000ð, ÌÀËÀÕÈÒ-ÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 268-11-20 1(2) ÂÈÊÓËÎÂÀ, 32/À, óï., ï., 8/9 ýò., ïë.:48/14/-, 89097033968, 1500.000ð, ÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 216-64-57

1(3) ÂÈÊÓËÎÂÀ, 43/2, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:14/14/7, ïëàñò.îêíî, 1380.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 20330-01 1(6) ÂÈÊÓËÎÂÀ, 46, ïí., ï., 2/9 ýò., ïë.:17.3/17.3/-, îòë.ñîñò, 1350.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 22221-81 1(5) ÂÈÊÓËÎÂÀ, 46, ïí., ï., 8/9 ýò., ïë.:17.2/17.2/-, ÷/ï, ÷ï, ìàëîñåìåéêà, 1350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 1(5) ÂÈÊÓËÎÂÀ, 46/Á, óï., ï., 8/9 ýò., ïë.:-/11/-, ÷/ï, äîê.ãîòîâû, 1130.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 1(15) ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 7, ìñ., ê., 4/4 ýò., ïë.:15/15/-, 1000.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 376-59-18 1(6) ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 7, ìñ., ê., 2/4 ýò., ïë.:17/17/17, ÷/ï, âîäà â êîìíàòå, 1140.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 1(ê) ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 7, ìñ., ê., 4/4 ýò., ïë.:16/16/-, òîðã!, 1100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Â.ÏÛØÌÀ (ÓÏÍ), ò. 201-1819 1(3) ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 9, ïì., ø., 1/3 ýò., ïë.:14.7/14.7/-, 1100.000ð, Ñ×ÀÑÒËÈÂ.ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 1(3) ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 9, ïì., ø., 1/3 ýò., ïë.:20/20/12, õîð.ñîñò., 1380.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 20330-01 1(4) ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 11, ïì., ê., 2/4 ýò., ïë.:15.3/15.3/15, ÷/ï, 1000.000ð, ÐÀÍ×Î (ÓÏÍ), ò. 238-00-00 1(3) ÊÈÐÎÂÀ, 7, ïì., ê., 2/5 ýò., ïë.:14/ 14/9, îòë.ñîñò., 1190.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 1(4) ÊËÞ×ÅÂÑÊÀß, 18, ìñ., ê., 2/9 ýò., ïë.:12/12/-, õîð.ðåìîíò.òîðã, 1000.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 35555-50 1(4) ÊËÞ×ÅÂÑÊÀß, 18, ìñ., ê., 4/9 ýò., ïë.:11/11/-, 850.000ð, ÐÀÍ×Î (ÓÏÍ), ò. 238-00-00 1(14) ÊÐÀÑÍÎÓÐÀËÜÑÊÀß, 23, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:15/15/-, 890.000ð, ÑÔÅÐÀ (ÓÏÍ), ò. 219-33-11 1(6) ÊÐÀÓËß, 13, ìñ., ê., 1/9 ýò., ïë.:48/12/12, âûñ.ýòàæ!ïëàñò., 1050.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 1(3) ÊÐÀÓËß, 13, ìñ., ê., 1/9 ýò., ïë.:48/17/12, âûñîêèé ýòàæ, 1340.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 1(2) ÊÐÀÓËß, 13, ìñ., ê., 8/9 ýò., ïë.:16/16/-, ÷/ï, 1550.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 1(3) ÊÐÀÓËß, 53, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:-/13/-, 1280.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-36-96 1(3) ÊÐÀÓËß, 53, ïí., ï., 9/9 ýò., ïë.:-/15/ -, 1380.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-36-96 2(3) ÊÐÀÓËß, 53, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:-/26/-, 2500.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-36-96 1(2) ÊÐÀÓËß, 82, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:16/16/7, ñðî÷íî, 1500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 20330-01 1(3) ÊÐÀÓËß, 83, ïí., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:-/11.7/-, 1150.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 268-67-77 1(3) ÊÐÀÓËß, 93, ñï., ê., 15/16 ýò., ïë.:-/13/-, ê+ä=1(2) êâ., 1350.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89222058738 1(3) ÊÐÀÓËß, 93, ñï., ê., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:16/16/-, ëîäæ. íà 2 îêíà, 1500.000ð, ÊÁ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ (ÓÏÍ), ò. 246-13-28 2(3) ÊÐÅÍÊÅËß, 3, ïì., ø., áàë., 2/2 ýò., ïë.:27.5/27.5/-, õîð.ñîñò., 2300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 2(5) ÊÐÛËÎÂÀ, 24/À, ìñ., ê., 2áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:23/23/9, ÷/ï, 1600.000ð, ÇÎËÎÒ.ÊÐÓà (ÓÏÍ), ò. 89045454984 3(4) ÌÀËÛØÅÂÀ, 2/Æ, ïì., ê., áàë., 2/ 4 ýò., ïë.:40.2/40.2/7, ÷/ï, ÷èñòàÿ ïðîäàæà, 3550.000ð, ÌÀÍ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 267-47-28 1(5) ÌÅËÜÍÈÊÎÂÀ, 3, ìñ., ê., 5/9 ýò., ïë.:19.8/12.7/8, ÷/ï, îòë. ìåñòîïîëîæ, 1050.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 1(2) ÌÅËÜÍÈÊÎÂÀ, 3, ìñ., ê., 2/9 ýò., ïë.:28/28/12, 2 èçîë.êîìíàòû, 1800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 2(5) ÌÅËÜÍÈÊÎÂÀ, 3, ìñ., ê., 4/9 ýò., ïë.:21.1/21.1/-, 1500.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 2(5) ÌÅËÜÍÈÊÎÂÀ, 3, ìñ., ê., 2/9 ýò., ïë.:28/28/12, 2 èçîë.êîìíàòû, 1800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01


ÊÎÌÍÀÒÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ Â Åêàòåðèíáóðãå 2(3) ÌÅËÜÍÈÊÎÂÀ, 3, ìñ., ê., áàë., 8/ 9 ýò., ïë.:80/22/14, ÷/ï, äóø, 1700.000ð, ÀÐÃÓÌÅÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89122897658 1(4) ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 4, áð., ï., áàë., 4/ 5 ýò., ïë.:22/22/7, ñ áàëêîíîì, 1550.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 1(2) ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 24/À, óï., ï., 12/ 12 ýò., ïë.:48/11/-, ÷/ï, 89097033968, 1300.000ð, ÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 216-64-57 1(3) ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 40/1, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:-/14/-, ÷/ï, 1150.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 268-67-77 1(3) ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 40/1, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:-/16/-, ÷/ï, 1190.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 268-67-77 1(4) ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 40/2, áð., ï., á., 5/5 ýò., ïë.:76/23/-, õîð.ñîñ., 1550.000ð, ÏÐÅÌÜÅÐ (ÓÏÍ), ò. 20187-77 1(4) ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 40/2, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:-/15.2/-, 1130.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9222074049 1(4) ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 40/2, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:-/21.9/-, ä, ã.îòë.ðåìîíò, 1390.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 1(2) ÍÀÃÎÐÍÀß, 11, ïì., ê., 4/5 ýò., ïë.:60/19/9, ñâîÿ êóõíÿ, 1700.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89126193734 1(3) ÍÀÃÎÐÍÀß, 14, ïì., ê., áàë., 4/4 ýò., ïë.:23/23/12, ÷/ï, 1700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 20330-01 2(3) ÍÀÃÎÐÍÀß, 14, ïì., ê., 1/4 ýò., ïë.:64.4/23.5/-, 1 ñîñåä, 1700.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-7607 1(5) ÍÀÃÎÐÍÀß, 46/À, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:18/13/9, ñ/ó, äóøåâàÿ, 1980.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 1(4) ÏÀÏÀÍÈÍÀ, 9, óï., ê., á/ë., 7/9 ýò., ïë.:11.5/11.5/-, 1100.000ð, ÒÅÊÒÓÌ (ÓÏÍ), ò. 222-10-88 1(3) ÏÀÏÀÍÈÍÀ, 9, óï., ê., 8/9 ýò., ïë.:-/13/-, ÷/ï, 1150.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 1(5) ÏÀÏÀÍÈÍÀ, 9, óï., ê., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:-/41/-, ïî ôàêòó 3êîìíà, 3300.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 268-15-01 1(ê) ÏÀÏÀÍÈÍÀ, 9, óï., ê., 7/9 ýò., ïë.:20.3/20.3/-, ÷/ï, 1100.000ð, ÒÅÊÒÓÌ (ÓÏÍ), ò. 222-10-88 2(5) ÏÀÏÀÍÈÍÀ, 9, óï., ê., á/ë., 7/9 ýò., ïë.:32/32/-, 2000.000ð, ÒÅÊÒÓÌ (ÓÏÍ), ò. 222-10-88 1(2) ÑÈÍßÅÂÀ, 8, áð., ï., 4/5 ýò., ïë.:15/15/6, ÷/ï, õîðîøåå ñîñò., 1500.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 26660-02 1(ê) ÒÎÊÀÐÅÉ, 33, ìñ., ê., 2/9 ýò., ïë.:/11.5/-, ÷/ï, 1100.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 201-49-94 1(2) ÒÎÊÀÐÅÉ, 33, ìñ., ê., 5/9 ýò., ïë.:-/16.7/-, ìåáåëü, 1400.000ð, ò. 89122464399 1(3) ÒÎÊÀÐÅÉ, 33, ìñ., ê., 7/9 ýò., ïë.:/12/-, 1ñîñåäè, øêàô-êó, 1230.000ð, ÂÈÇÈÒ (ÓÏÍ), ò. 371-23-63 1(2) ÒÎÊÀÐÅÉ, 60/1, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:11.8/11.8/-, õîð.ñîñò, 1250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 1(3) ÕÎÌßÊÎÂÀ, 11, ïì., á., 2/3 ýò., ïë.:14/14/-, ÷/ï, 1150.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89122848686 1(2) ×ÅËÞÑÊÈÍÖÅÂ, 1, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:32/26/6, ÷/ï, äâóõêîì.êâàðòèð, 1760.000ð, ÒÅÐÐÀ (ÓÏÍ), ò. 34517-37

ÂÎÊÇÀËÜÍÛÉ 1(6) ÂÛÅÇÄÍÎÉ, 4, õð., ê., 2/5 ýò., ïë.:13.3/13.3/10, ñâîÿ ðàêîâèíà, 940.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 26955-05 1(5) ÂÛÅÇÄÍÎÉ, 4, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:17/17/10, îòë.ñîñò., 1110.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 1(6) ÂÛÅÇÄÍÎÉ, 4, õð., ê., á., 5/5 ýò., ïë.:-/18/-, ÷/ï, +ìåá, 1200.000ð, ò. 345-54-10 1(6) ÂÛÅÇÄÍÎÉ, 4, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:13/13/11, ÷/ï, ìàëîíàñåëåíà, 960.000ð, ÊÎÍÀÍÛÕÈÍ È Ê (ÓÏÍ), ò. 216-47-60 1(6) ÂÛÅÇÄÍÎÉ, 8/À, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:13/13/8, ÷/ï, õîð.ñîñò., 880.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17 1(ê) ÑÒÐÅËÎ×ÍÈÊÎÂ, 1, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:16.8/16.8/-, ÷/ï, ëàìèíàò, ïëàñòèê, 1100.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50

ÓÏÍ.ÐÔ

1(ê) ÑÒÐÅËÎ×ÍÈÊÎÂ, 1, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:13/13/-, 89045447094, 1050.000ð, ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 210-97-24

ÂÒÓÇÃÎÐÎÄÎÊ 1(ê) ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÀß, 3, ïì., ø., áàë., 2/2 ýò., ïë.:-/21/-, ÷/ï, áàëê â êîìíàòå, 985.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 34514-45 1(4) ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÀß, 64, ìñ., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:-/12/-, 8 912 246 7679, 1180.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 1(8) ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÀß, 64, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:-/12.5/-, ÷/ï, 1100.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 213-79-90 1(4) ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÀß, 64, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:12.3/12.3/-, ÷/ï, õîð ñîñò 4 êîìí, 1150.000ð, ÏÐÎ100 ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 89043812990 1(8) ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÀß, 64, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:12/12/-, ÷/ï, îòë.ñîñò, 1080.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 37589-58 1(4) ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÀß, 64, ìñ., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:-/11.8/-, 8 912 246 7679, 1170.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 1(8) ÁËÞÕÅÐÀ, 16/À, ìñ., ê., 3/3 ýò., ïë.:-/18/-, âîäà â êîìí., 1250.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9041683370 1(20) ÁËÞÕÅÐÀ, 16/À, ìñ., ê., 3/3 ýò., ïë.:17.3/17.3/-, 1100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237

1(8) ÁËÞÕÅÐÀ, 16/À, ìñ., ê., 3/3 ýò., ïë.:-/15.5/-, âîäà â êîìí., 1150.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9041683370 1(6) ÁÎÒÀÍÈ×ÅÑÊÀß, 26, ìñ., ø., 1/2 ýò., ïë.:16/16/-, ÷/ï, 920.000ð, ò. 378-01-66 1(6) ÃÀÃÀÐÈÍÀ, 5, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:16.4/16.4/-, ÷/ï, 1095.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 328-57-12 1(ê) ÃÀÃÀÐÈÍÀ, 55/À, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:16/16/-, îòëè÷íîå ñîñò., 1050.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 34519-10 1(ê) ÃÀÃÀÐÈÍÀ, 55/Á, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:-/17/-, ÷/ï, ñî.îòë, ä/ã, ñðî÷, 1020.000ð, ÍÀØ ÅÊÀÒÅÐÈÍÁ. (ÓÏÍ), ò. 213-90-55 1(6) ÊÎÌÂÓÇÎÂÑÊÀß, 21/À, ïì., ê., 2/ 2 ýò., ïë.:-/11/-, ÷/ï, 820.000ð, ÂÎÇÍÅÑÅÍ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 89089030722 1(ê) ÌÀËÛØÅÂÀ, 136, ïì., ê., 3/4 ýò., ïë.:15.2/15.2/-, ÷/ï, 1050.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 219-13-91 1(ê) ÌÀËÛØÅÂÀ, 138, ïì., ê., 4/5 ýò., ïë.:14/14/-, 1050.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17 1(ê) ÌÀËÛØÅÂÀ, 138, ïì., ê., 5/5 ýò., ïë.:-/15/-, ÷/ï, îñâ, ä/ã, 1040.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 345-14-45 1(ê) ÌÀËÛØÅÂÀ, 138, ïì., ê., 3/5 ýò., ïë.:15/15/-, ÷/ï, êîðèä.òèïà, 860.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39

1(5) ÌÈÐÀ, 1/Á, õð., ê., 5/5 ýò., ïë.:/9/7, ÷/ï, îòëè÷ ñîñòîÿíèå, 980.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89221330405 1(ê) ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÀß, 7/À, ìñ., ê., 2/ 2 ýò., ïë.:-/11/-, ÷/ï, îáì.ëåã.ñåô.äâ, 800.000ð, ò. 345-52-53 1(20) ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÀß, 8, ìñ., ê., 5/ 5 ýò., ïë.:17/17/-, êàï.ðåì. äîìà, 930.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 1(3) ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÀß, 95, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:21.5/21.5/-, 1200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 38408-40 2(3) ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÀß, 103, äð., ä., 2/ 2 ýò., ïë.:26/26/6, ÷/ï, 1290.000ð, ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË (ÓÏÍ), ò. 89122464155 1(3) ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß, 32, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:72/20/9, ÷/ï, â 3 õ. êâàðòèðå, 1100.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 213-77-79 1(5) ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß, 37, ìñ., ï., 4/9 ýò., ïë.:-/12.7/-, ÷/ï, 1150.000ð, ÀÒÎÌÏÐÎÌÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 37700-07 1(6) ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß, 37, ìñ., ï., áàë., 7/9 ýò., ïë.:11/11/7, ÷/ï, õîð.ñîñò., 1060.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17 1(6) ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß, 37, ìñ., ï., 8/9 ýò., ïë.:11/11/-, ÷/ï, 1060.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237

1(6) ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß, 37, ìñ., ï., 9/9 ýò., ïë.:11.5/11.5/-, ïëàñò îêíî, 1050.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-78-78 1(5) ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß, 42, ïì., ø., 2/3 ýò., ïë.:-/13/-, ÷/ï, ìàëîíàñåí., 850.000ð, ò. 219-27-80 1(3) ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß, 54, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:20.4/20.4/8, ÷/ï, 1300.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 269-55-95 1(8) ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß, 56, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:18/18/-, îáì íà ïîëåâñê, 1170.000ð, ÁÀÑÒ-ÅÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 347-98-90

1(4) ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß, 56, ïì., ê., áàë., 3/3 ýò., ïë.:21/21/-, ÷/ï, ñåêöèîíêà, 1240.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89222070650 1(8) ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß, 82, ìñ., ê., 7/9 ýò., ïë.:-/12/-, ñîñò.õîð., 950.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 370-31-12 1(4) ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß, 82, ìñ., ê., 2/9 ýò., ïë.:11.2/11.2/15, ÷/ï, 950.000ð, ò. 89028743828 2(2) ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß, 82, ìñ., ê., 4/9 ýò., ïë.:33.5/33.5/-, 2000.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39

ÅËÈÇÀÂÅÒ 2(4) ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 12, ìñ., ê., 5/ 5 ýò., ïë.:32/32/-, õîðîøèé ðåìîíò, 1950.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 269-86-42

39

3(3) ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 16/2, óï., ï., 2/10 ýò., ïë.:64/12/-, ÷/ï, ñðî÷íî!ñîñò.õîð, 930.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 211-54-74 2(4) ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 22, áð., ï., ëîäæ., 2/5 ýò., ïë.:32.6/32.6/-, ÷/ï, 2 êîìíàòû, 1800.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 1(3) ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 26, óï., ï., 7/9 ýò., ïë.:-/11/-, 900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 1(3) ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 133, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:20.5/20.5/14, ñîñò. õîðîøåå, 1190.000ð, ò. 89527339495 1(3) ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 133, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:15/15/9, ÷/ï, õîð.ñîñò, 1100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 1(3) ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 135, ïì., ê., áàë., 2/3 ýò., ïë.:24/23/8, ñðî÷íî, 1050.000ð, ò. 219-06-18 1(4) ÅËÈÇÀÂÅÒÈÍÑÊÎÅ, 6, õð., ê., 1/ 3 ýò., ïë.:16/16/9, ÷/ï, îòë 9126080503, 920.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 1(4) ÅËÈÇÀÂÅÒÈÍÑÊÎÅ, 6, õð., ê., 1/ 3 ýò., ïë.:14/14/12.5, ÷/ï, îòë 9126080503, 850.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 1(5) ÅËÈÇÀÂÅÒÈÍÑÊÎÅ, 6, õð., ê., 3/ 3 ýò., ïë.:12.7/12.7/8, ñîñò. õîð, 850.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-6002 1(4) ÅËÈÇÀÂÅÒÈÍÑÊÎÅ, 6, õð., ê., 1/ 3 ýò., ïë.:10/10/12.5, ÷/ï, îòë 9126080503, 770.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 1(4) ÅËÈÇÀÂÅÒÈÍÑÊÎÅ, 6, õð., ê., 1/ 3 ýò., ïë.:14/14/12.5, ÷/ï, îòë 9126080503, 850.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 2(3) ÅËÈÇÀÂÅÒÈÍÑÊÎÅ, 6, õð., ê., 1/ 3 ýò., ïë.:28/28/12.5, ÷/ï, îòë 9126080503, 1700.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 2(3) ÅËÈÇÀÂÅÒÈÍÑÊÎÅ, 6, õð., ê., 1/ 3 ýò., ïë.:85/24/12.5, ÷/ï, îòë 9126080503, 1600.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 1(6) ÊÎËÕÎÇÍÈÊÎÂ, 78, ìñ., ï., 2/9 ýò., ïë.:-/18/-, 1350.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9122697507 1(2) ÊÎËÕÎÇÍÈÊÎÂ, 87, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:44.6/29.3/-, ÷/ï, 1/4äîëÿ â 2ê.êâ, 600.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 268-28-20 1(4) ÌÀÐÒÎÂÑÊÀß, 11, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:16/16/-, ÷/ï, õîð ñîñò, 1200.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 1(2) ÌÎËÎÒÎÁÎÉÖÅÂ, 15, áð., ï., 1/ 5 ýò., ïë.:44/13/6, ÷/ï, â 2 êâ-ðå, 1050.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 213-77-79

ÆÁÈ 1(3) 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 26, ïí., ï., 9/9 ýò., ïë.:-/11/-, î÷åíü ÷èñòî, 1050.000ð, ò. 219-27-80 1(3) 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 26, ïã., ï., 7/9 ýò., ïë.:60/15/8, 1250.000ð, ò. 8-982-625-26-12 1(3) 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 31, óï., ï., 6/9 ýò., ïë.:64/12/8, ÷/ï, 89226124781, 1160.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 1(5) 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 32/1, ìñ., ï., 3/9 ýò., ïë.:13/13/-, îòë.ñîñò.ñåêöèè, 1090.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 222-21-81 1(7) 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 32/1, ìñ., ï., 6/9 ýò., ïë.:31/18/8, 1490.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 1(5) 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 32/1, ìñ., ï., 9/9 ýò., ïë.:-/12/-, ÷/ï, 850.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-5050 1(5) 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 32/1, ìñ., ï., 6/9 ýò., ïë.:12.4/12.4/-, ÷/ï, 950.000ð, ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 320-55-71

¹ 41

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà


40

ÊÎÌÍÀÒÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ Â Åêàòåðèíáóðãå

1(7) 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 32/1, ìñ., ï., 6/9 ýò., ïë.:31/13/8, 1050.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 2(5) 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 32/1, ìñ., ï., áàë., 3/9 ýò., ïë.:-/25.3/-, ø/êóïå îñòàþòñÿ, 2000.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 2(7) 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 32/1, ìñ., ï., 7/9 ýò., ïë.:29/23/-, õîð.ñîñò., 1730.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 89221063779 1(5) 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 32/2, ìñ., ï., 6/9 ýò., ïë.:-/12/-, ÷/ï, 1000.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89089123494 1(ê) 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 32/2, ìñ., ï., 5/9 ýò., ïë.:-/12.4/-, ÷/ï, ðåìîíò, õîð.ñîñò, 1060.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÔÐÅÇ- (ÓÏÍ), ò. 287-17-54 1(ê) 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 32/2, ìñ., ï., 5/9 ýò., ïë.:-/13/-, ÷/ï, ðåìîíò, õîð.ñîñò, 1060.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÔÐÅÇ- (ÓÏÍ), ò. 287-17-54 1(7) 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 32/2, ìñ., ï., 6/9 ýò., ïë.:14/14/7, ÷/ï, 1100.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 26660-02 1(8) 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 32/2, ìñ., ï., 9/9 ýò., ïë.:-/11.9/-, åñòü ñâîÿ êóõíÿ, 1000.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 1(8) 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 32/2, ìñ., ï., 9/9 ýò., ïë.:-/13.4/-, îòë ñîñò, 1100.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 1(ê) 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 32/2, ìñ., ï., 5/9 ýò., ïë.:-/12.9/-, ÷/ï, ðåìîíò, õîð.ñîñò, 1060.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÔÐÅÇ- (ÓÏÍ), ò. 287-17-54 1(3) ÁÅÒÎÍÙÈÊÎÂ, 6, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:22.4/22.4/8, ÷/ï, 1400.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 269-55-95 1(ê) ÁÅÒÎÍÙÈÊÎÂ, 8, ìñ., ê., 3/3 ýò., ïë.:19/19/-, ÷/ï, äóø.êàá, òîðã, 1590.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 36156-35 1(4) ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ, 2, óï., ï., 4/9 ýò., ïë.:-/14.3/8, 1290.000ð, ÁÀÑÒ-ÅÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 347-98-90 1(3) ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ, 10, óï., ï., ï/ëîä., 4/9 ýò., ïë.:64/17/7, 1490.000ð, ÐÀÍ×Î (ÓÏÍ), ò. 238-00-00 1(3) ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ, 40, óï., ï., ëîäæ., 9/16 ýò., ïë.:11.6/11.6/-, 1200.000ð, ÀÐÃÓÌÅÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89122425707 1(3) ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ, 40, óï., ï., 6/16 ýò., ïë.:50/11.1/-, ÷/ï, 1280.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 1(4) ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 7, óï., ï., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:79/16.8/8, êîìí. ñ ëîäæèåé, 1550.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 269-55-05 1(4) ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 17, óï., ï., 8/ 9 ýò., ïë.:-/14.7/-, ÷/ï, õîð.ñîñò., 1390.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89049805187 1(2) ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 35, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:-/14.9/-, ÷/ï, ÷ï, 1ñîáñòâåííèê, 1400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51

1(2) ÐÀÑÑÂÅÒÍÀß, 3, ìñ., ï., áàë., 3/ 5 ýò., ïë.:17/17/-, õîð.ñîñò., 1400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17 1(3) ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 1, ïí., ï., 1/9 ýò., ïë.:15/15/-, ÷/ï, îêíà âî äâîð, 1300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 1(3) ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 5, ïí., ï., ï/ëîä., 6/ 9 ýò., ïë.:58/11/-, 1100.000ð, ÑÔÅÐÀ (ÓÏÍ), ò. 89122890889 1(3) ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 11, ïí., ï., 8/9 ýò., ïë.:14/14/-, ÷/ï, ä/ã, 1250.000ð, ÒÈÌ (ÓÏÍ), ò. 222-25-51 1(2) ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 13, ïí., ï., ï/ëîä., 7/9 ýò., ïë.:-/10/-, òîðã, 1270.000ð, ò. 89122861543 1(3) ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 21, ïí., ï., 6/9 ýò., ïë.:-/15/-, ÷/ï, 1270.000ð, ò. 21349-40 1(3) ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 20, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:62.6/39.7/8, ÷/ï, 1120.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 26816-39 1(3) ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 24, ïí., ï., 7/ 9 ýò., ïë.:15.3/15.3/-, ÷/ï, 1500.000ð, ÑÒÐÎÉÊÎÌÏËÅÊÑ (ÓÏÍ), ò. 218-0999

ÇÀÂÎÊÇÀËÜÍÛÉ 1(3) ÀÂÒÎÃÅÍÍÛÉ, 12/À, äð., ä., 2/2 ýò., ïë.:11/11/-, ÷/ï, õîð. ñîñò, 580.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 1(3) ÀÐÌÀÂÈÐÑÊÀß, 17, óï., ï., áàë., 3/9 ýò., ïë.:15.9/15.9/-, 1000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 1(3) ÀÐÒÈÍÑÊÀß, 34, ïì., ê., 3/3 ýò., ïë.:-/22.1/8, òîðã, 1050.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 370-31-12 1(5) ÅÐÅÂÀÍÑÊÀß, 60, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:-/9.3/-, ÷/ï, õîð.ñîñò.òîðã, 600.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89028748798 1(5) ÅÐÅÂÀÍÑÊÀß, 60, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:12.3/12.3/-, ÷/ï, òðåá.ðåìîíò, 670.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 1(20) ÅÐÅÂÀÍÑÊÀß, 67, ïì., ê., 3/3 ýò., ïë.:-/18/-, 89122824913, 700.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 268-6777 1(6) ÅÐÅÂÀÍÑÊÀß, 67, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:20/20/-, ÷/ï, 850.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 1(3) ÇÀÂÎÊÇÀËÜÍÀß, 4, ïì., ø., 2/3 ýò., ïë.:16.4/16.4/-, ÷/ï, ä\ã, ñðî÷íî, 985.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 222-21-84 1(3) ÇÀÂÎÊÇÀËÜÍÀß, 4, ïì., ø., 3/3 ýò., ïë.:13.3/13.3/10, ÷/ï, 800.000ð, ÐÀÍ×Î (ÓÏÍ), ò. 238-00-00 1(3) ÊÎÍÎÒÎÏÑÊÀß, 2/À, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:67.4/19.9/-, âûñ.ýòàæ, 1100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 1(10) ÏÎÄÃÎÐÍÀß, 2, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:-/17.6/-, ÷/ï, 800.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 213-72-07 1(7) ÏÎÄÃÎÐÍÀß, 6, ìñ., ê., 4/4 ýò., ïë.:-/18.2/12, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, ìåá, 840.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89122655847 1(10) ÏÎÄÃÎÐÍÀß, 6, ìñ., ê., 4/4 ýò., ïë.:150/18.5/10, ÷/ï, 8-912-240-3533, 850.000ð, 33 ÊÂ.Ì (ÓÏÍ), ò. 22040-33 1(10) ÏÎÄÃÎÐÍÀß, 6, ìñ., ê., 3/4 ýò., ïë.:19/19/-, ÷/ï, 800.000ð, ò. 37801-66 1(3) ÏÓÃÀ×ÅÂÑÊÈÉ, 4, äð., ä., 1/2 ýò., ïë.:64/13/8, ÷/ï, äëÿ íåáëàãîïîë., 450.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 213-77-79

ÇÀÐÅ×ÍÛÉ 1(2) ÁÅÁÅËß, 126, óï., ï., ëîäæ., 5/16 ýò., ïë.:-/18/8, ñîñò. õîðîøåå, 1600.000ð, ÂÈÇÀÂÈ (ÓÏÍ), ò. 21973-58 1(3) ÎÄÈÍÀÐÊÀ, 1, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:10/10/-, ÷/ï, 1000.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 1(3) ÎÄÈÍÀÐÊÀ, 1, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:12.9/12.9/-, ÷/ï, 1200.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 2(3) ÎÄÈÍÀÐÊÀ, 1, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:23/23/-, ÷/ï, 2220.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 1(2) ÎÏÀËÈÕÈÍÑÊÀß, 26, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, õîð ñîñò, 1550.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89222063609

¹ 41

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà

www.upn.ru 1(5) ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 4/À, ìñ., ê., 3/4 ýò., ïë.:13/13/11, ÷/ï, ñåêöèîííàÿ, 900.000ð, ÎÃÍÅÁÎÐÅÖ, ò. 89632752501 1(4) ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 12, óï., ï., 1/9 ýò., ïë.:8/8/10, 850.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 89049833508 1(4) ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 12, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:22/22/10, äâà îêíà, 1550.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 89049833508 1(4) ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 12, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:10/10/10, áîëüøàÿ ëîäæèÿ, 1250.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 89049833508 1(4) ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 12, óï., ï., 1/9 ýò., ïë.:12/12/10, 1200.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 89049833508 1(4) ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 18, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:18/18/-, òîðã, ø/êóïå, 1480.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 35672-12 1(3) ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 18, óï., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:-/17/-, 1330.000ð, õîð.ñîñò., ÷/ï ò. 8-908-921-18-37 1(2) ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 24, óï., ï., 5/9 ýò., ïë.:14.4/14.4/8, ÷/ï, ÷ï ñîñåäèé íåò, 1500.000ð, ÌÀÍ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 267-47-28 1(3) ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 24, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:17/17/8, ÷/ï, 8.909.0079636, 1300.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12

ÊÀËÈÍÎÂÑÊÈÉ 1(10) ÌÓÐÇÈÍÑÊÀß, 32, óï., ê., 1/5 ýò., ïë.:-/12/-, îáì.ïîäîáð, òîðã, 780.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9122960550

ÊÎËÜÖÎÂÎ 1(3) ÀÂÈÀÒÎÐÎÂ, 1/À, ñï., ê., 2/10 ýò., ïë.:73/15/8, ÷/ï, ìàëîíàñåëåííàÿ, 1345.000ð, ÌÀÊÑÈÌÓÌ (ÓÏÍ), ò. 89193702175 1(3) ÀÂÈÀÒÎÐÎÂ, 5, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:29/29/-, 1600.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-78-78 2(3) ÀÂÈÀÒÎÐÎÂ, 5, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:29/29/-, 1600.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-78-78 1(3) ÀÒÌÎÑÔÅÐÍÀß, 5, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:84/20/13, ÷/ï, îòë÷.ñîñòîÿí., 1100.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 213-77-79 1(3) ÈÑÏÛÒÀÒÅËÅÉ, 10, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:56/18.3/-, ÷/ï, õîð.ñîñò.ìåáåëü, 1050.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 371-12-40 1(3) ÐÀÊÅÒÍÀß, 3, ïì., ø., áàë., 2/2 ýò., ïë.:-/21/-, ÷/ï, 950.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 268-15-01 1(3) ÐÀÊÅÒÍÀß, 7, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:-/21/-, ÷/ï, îòë.ñîñò., 1000.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 268-15-01 1(3) ÐÀÊÅÒÍÀß, 7, ïì., ø., áàë., 2/2 ýò., ïë.:-/21/-, îòë ñîñò, 1000.000ð, ÑÔÅÐÀ (ÓÏÍ), ò. 361-14-10

ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐÍÛÉ 1(4) ÁÅÑÑÀÐÀÁÑÊÀß, 10/À, óï., ï., 1/ 9 ýò., ïë.:-/9.6/8, îòë. ñîñòîÿíèå, 800.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 37031-12 1(3) ÊÀÐÅËÜÑÊÀß, 59, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:20/20/-, ÷/ï, 870.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 268-26-90 1(4) ËÀÒÂÈÉÑÊÀß, 43, óï., ï., 5/9 ýò., ïë.:-/14/-, 980.000ð, ÈÍÒÅÐÏÀÐÈÒÅÒ (ÓÏÍ), ò. 264-16-00 1(3) ËÀÒÂÈÉÑÊÀß, 45, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:17/17/-, ÷/ï, õîðîøåå ñîñò, 1190.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89527318045 1(3) ÏÐÈÁÀËÒÈÉÑÊÀß, 21, ïì., ø., 1/ 2 ýò., ïë.:84/22/8, îòë.ñîñò., 975.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 1(6) ÏÐÈÁÀËÒÈÉÑÊÀß, 31, ìñ., ê., 3/ 4 ýò., ïë.:60/9.4/11, ÷/ï, 750.000ð, ÌÀÍ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 89045413383 2(6) ÏÐÈÁÀËÒÈÉÑÊÀß, 31, ìñ., ê., 4/ 4 ýò., ïë.:-/20.6/15, 1100.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 201-18-32 1(4) ÏÐÈÁÀËÒÈÉÑÊÀß, 31, ìñ., ê., -/ - ýò., ïë.:-/14/-, 920.000ð, ÷èñòàÿ ïðîäàæà ò. 8-922-22-70-488

ËÅ×ÅÁÍÛÉ 1(3) ËÀÃÅÐÍÀß, 14/1, ñï., ê., 8/10 ýò., ïë.:11/11/-, 1150.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 283-01-10

ÌÀËÛÉ ÈÑÒÎÊ 1(2) ÒÐÀÊÒÎÂÀß, 7, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:-/15.3/-, ÷/ï, 1 ñîñåäêà, ä/ ã, 1190.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 345-1445

Í.ÑÎÐÒÈÐÎÂÊÀ 1(3) ÀÂÒÎÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÀß, 7, ïí., ï., 9/9 ýò., ïë.:-/14/-, ÷/ï, õîð.ñîñîñòîÿíèå, 1030.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 213-79-90 1(3) ÀÂÒÎÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÀß, 11, ïí., ï., 8/9 ýò., ïë.:15.1/15.1/7, ÷/ï, 1150.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 20323-39

1(3) ÀÂÒÎÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÀß, 13, ïã., ï., ï/ëîä., -/- ýò., ïë.:-/11/-, 1120.000ð, îòë.ñîñò. ò. 8-902268- 58-38 1(3) ÀÂÒÎÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÀß, 23, ïí., ï., ï/ëîä., 7/9 ýò., ïë.:-/11/-, ÷/ï, 2692477, 1090.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ8 (ÓÏÍ), ò. 269-24-77 1(3) ÀÂÒÎÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÀß, 23, ïí., ï., 2/9 ýò., ïë.:58/16/7, ÷/ï, 1200.000ð, ÊÎÍÑÒÀÍÒÀ-ÃÐÓÏÏ (ÓÏÍ), ò. 269-24-78 1(3) ÀÂÒÎÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÀß, 23, ïí., ï., 2/9 ýò., ïë.:58/11/7, ÷/ï, 1000.000ð, ÊÎÍÑÒÀÍÒÀ-ÃÐÓÏÏ (ÓÏÍ), ò. 269-24-78 1(3) ÀÂÒÎÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÀß, 23, ïí., ï., ï/ëîä., 3/9 ýò., ïë.:10.2/10.2/-, 1090.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 1(2) ÁÅÁÅËß, 123, ïì., ø., áàë., 3/3 ýò., ïë.:12/12/-, ÷/ï, õîð. ñîñòîÿíèå, 980.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 1(3) ÁÅÁÅËß, 148, ïí., ï., ï/ëîä., 2/ 9 ýò., ïë.:-/14/-, îòë.ñîñò., 1400.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 268-40-73 1(2) ÁÅÁÅËß, 152, óï., ï., 3/16 ýò., ïë.:-/11/-, äîê.ãîòîâû, 1250.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 1(2) ÁÅÁÅËß, 156, ïí., ï., 9/9 ýò., ïë.:15.8/15.8/-, 1050.000ð, ÊÁ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ (ÓÏÍ), ò. 246-13-28 1(10) ËÅÑÍÀß, 40, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:18/18/12, ÷/ï, 1100.000ð, ò. 89226116330 1(6) ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÀß, 12, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:18.1/18.1/-, âîäà â êîìíàòå, 1200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 1(ê) ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÀß, 12, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:18/18/-, îáìåí, 1400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 384-4030 1(ê) ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÀß, 12, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:18/18/-, ÷/ï, îòëè÷íîå ñîñò, 1420.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 384-40-30 1(4) ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÀß, 12/À, ìñ., ê., 5/ 5 ýò., ïë.:-/18/-, ñåêö âîäà âêîìí, 1200.000ð, ò. 213-07-68 1(3) ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 5, ïí., ï., 3/9 ýò., ïë.:64/14.2/7, åâðîðåìîíò, 1490.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89221330405 1(4) ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 6, óï., ê., 5/12 ýò., ïë.:-/18.5/-, ÷/ï, 1250.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 377-60-60 1(3) ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 9, ïí., ï., áàë., 7/ 9 ýò., ïë.:10.5/10.5/8, êîìíàòà ñ áàëê., 1250.000ð, ÑÎÞÇ-À (ÓÏÍ), ò. 89221023083 1(3) ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 10, ïí., ï., 9/9 ýò., ïë.:1/15.3/7, ñîñò.îòë., 1199.000ð, ÊÀÏÈÒÀË (ÓÏÍ), ò. 253-77-10 1(3) ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 10, ïí., ï., áàë., 8/ 9 ýò., ïë.:13/13/8, ÷/ï, òîðã, 1300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 2(3) ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 10, ïí., ï., 6/9 ýò., ïë.:22/22/-, ÷/ï, 1700.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89122848686 1(3) ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 17, ïí., ï., ïë., 9/ 9 ýò., ïë.:-/10.6/6.6, 1250.000ð, ò. 89221697176 1(2) Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 106, ñï., ï., 15/ 18 ýò., ïë.:-/13/-, 1450.000ð, ÀÒÎÌÏÐÎÌÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 377-00-07 1(3) Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 117, ïí., ï., 8/9 ýò., ïë.:58/10.6/7, õîðîøåå ñîñòîÿí, 1000.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 9678535697 1(3) Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 117, ïí., ï., 6/9 ýò., ïë.:15/15/-, ÷/ï, ìàëîíàñåëåííàÿ, 1160.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 31003-23 1(3) Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 117, ïí., ï., ï/ ëîä., 3/9 ýò., ïë.:-/10.2/-, ÷/ï, äîê.ãîòîâû, 1080.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11


ÊÎÌÍÀÒÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ Â Åêàòåðèíáóðãå 1(3) Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 117, ïí., ï., ï/ ëîä., 8/9 ýò., ïë.:58/10.8/7, ñðî÷íî, 1000.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 9678535697 1(3) Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 119, ïí., ï., ï/ ëîä., 8/9 ýò., ïë.:58/11.5/8, ëîäæèÿ, 1150.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 201-19-28 1(3) Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 119, ïí., ï., 4/9 ýò., ïë.:58/15.4/7, ÷/ï, 1150.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89126193734 1(3) ÑÅÄÎÂÀ, 25, óï., ï., 2/9 ýò., ïë.:12/12/8, ÷/ï, ñîñåäè 1ñåìüÿ, 960.000ð, ÅÊÀÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 213-1311 1(3) ÒÀÂÀÒÓÉÑÊÀß, 1, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:15/15/-, ÷/ï, ñðî÷íî!, 1060.000ð, ÊÁ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ (ÓÏÍ), ò. 246-13-28 1(4) ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 14/1, óï., ï., 5/10 ýò., ïë.:80/13/-, ÷/ï, 950.000ð, ò. 213-07-68 1(4) ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 28, óï., ï., 7/9 ýò., ïë.:11.6/11.6/-, ÷/ï, 2 ñàíóçëà, 980.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 32812-67 1(4) ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 31, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:22.4/22.4/6, ÷/ï, ñ áàëêîíîì, ÷ï, 1260.000ð, ÌÅÃÀÏÎËÈÑ (ÓÏÍ), ò. 89220340205

ÏÀÐÊÎÂÛÉ 1(10) ÁÀÆÎÂÀ, 219, ïì., ê., 2/2 ýò., ïë.:18.2/18.2/-, ÷/ï, 1100.000ð, ÌÎÉ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 9122843289 1(8) ÁÀÆÎÂÀ, 219, ïì., ê., 2/2 ýò., ïë.:11/11/-, æåë äâåðü, 780.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89126694144 1(3) ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 13, ïí., ï., 7/16 ýò., ïë.:57/11/7, õîðîøèå ñîñåäè, 1150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 1(ê) ÄÅÊÀÁÐÈÑÒÎÂ, 25, ìñ., ï., 2/9 ýò., ïë.:-/12/-, 1100.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 1(6) ÄÅÊÀÁÐÈÑÒÎÂ, 25, ìñ., ï., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:-/12/-, îòë.ñîñò., 1100.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 219-28-48 1(6) ÄÅÊÀÁÐÈÑÒÎÂ, 25, ìñ., ï., 4/9 ýò., ïë.:12/11.6/7, õîð ñîñò, òîðã, 1150.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 1(4) ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 225, ïí., ï., 1/9 ýò., ïë.:73/16/8, ÷/ï, 9045420502, 850.000ð, ò. 371-24-29 1(3) ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 212, ïí., ï., 8/9 ýò., ïë.:64/14/8, 1440.000ð, ò. 215-8223 1(3) ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 212, ïí., ï., ëîäæ., 8/ 9 ýò., ïë.:64/12/8, 1440.000ð, ò. 21582-23 2(3) ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 212, ïí., ï., ëîäæ., 8/ 9 ýò., ïë.:64/26/8, 2850.000ð, ò. 21582-23 1(2) ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 217, óï., ê., 2/9 ýò., ïë.:-/11.5/-, ÷/ï, 1400.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 213-64-04

ÏÈÎÍÅÐÑÊÈÉ 1(3) 3 ÏßÒÈËÅÒÊÈ, 30, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:13.1/13.1/-, ÷/ï, ìàëîíàñåëåíà, 920.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 89089250595 1(4) ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑÊÀß, 2, ìñ., ê., 5/ 5 ýò., ïë.:-/12/-, ÷/ï, ñîñò. õîð. ä/ã, 1030.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 1(ê) Ä.ÇÂÅÐÅÂÀ, 24, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:13.2/13.2/-, 1090.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 1(10) Ä.ÇÂÅÐÅÂÀ, 24, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:-/19.6/-, âîäà â êîìíàòå, 1400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 1(ê) Ä.ÇÂÅÐÅÂÀ, 24, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:18.8/18/-, ÷/ï, âîäà, îòë ñîñò., 1500.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 1(ê) Ä.ÇÂÅÐÅÂÀ, 24, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:18.9/18/-, âîäà, îòë.ñîñò., 1500.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 1(ê) Ä.ÇÂÅÐÅÂÀ, 24, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:18.8/19.8/-, 1390.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 1(ê) Ä.ÇÂÅÐÅÂÀ, 24, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:13.6/13.6/-, íà 2õ êâ, 970.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 35098-72 1(3) ÈÐÁÈÒÑÊÀß, 6/À, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:18/18/-, ÷/ï, 1200.000ð, ÑÒÐÎÉÊÎÌÏËÅÊÑ (ÓÏÍ), ò. 218-09-99 1(4) ÈÞËÜÑÊÀß, 16, ìñ., ê., 2/9 ýò., ïë.:69/17/-, 1450.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74

ÓÏÍ.ÐÔ

1(4) ÈÞËÜÑÊÀß, 16, ìñ., ê., 6/9 ýò., ïë.:11.3/11.3/-, ÷/ï, 1100.000ð, ò. 345-43-27 1(2) ÈÞËÜÑÊÀß, 16, ìñ., ê., 9/9 ýò., ïë.:-/16/-, 1460.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 89086327726 1(4) ÈÞËÜÑÊÀß, 16, ìñ., ê., 4/9 ýò., ïë.:-/11.8/-, íà ê/2 ïèîíåð, 1090.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 345-14-45 1(6) ÈÞËÜÑÊÀß, 16, ìñ., ê., ëîäæ., 5/ 9 ýò., ïë.:17/13.5/-, ÷/ï, 1750.000ð, Ñ×ÀÑÒËÈÂ.ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 344-0012 1(2) ÈÞËÜÑÊÀß, 16, ìñ., ê., 7/9 ýò., ïë.:-/17/-, ÷/ï, 1450.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 216-10-92 2(3) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 14/1, ïì., á., 2/ 2 ýò., ïë.:-/28.7/-, 1730.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 1(5) ÊÐÀÑÈÍÀ, 3, ìñ., ï., áàë., 3/9 ýò., ïë.:11.5/11.5/-, 1080.000ð, ÀÐÕÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 89292127992 1(6) ÊÐÀÑÈÍÀ, 3, ìñ., ï., 8/9 ýò., ïë.:/11.3/8, ÷/ï, òîðã óìåñòåí, 1100.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89022655743 1(5) ÊÐÀÑÈÍÀ, 5, ìñ., ï., 2/9 ýò., ïë.:12/12/-, ÷/ï, 89022634811, 1050.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 1(5) ÊÐÀÑÈÍÀ, 5, ìñ., ï., 2/9 ýò., ïë.:11.5/11.5/-, ñò\ïàêåò, ñåêöèî, 1000.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 22221-81 1(6) ÊÐÀÑÈÍÀ, 5, ìñ., ï., 4/9 ýò., ïë.:/11.6/-, ÷/ï, 1987.000ð, ÞÐ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89122416179 1(6) ÊÐÀÑÈÍÀ, 5, ìñ., ï., 4/9 ýò., ïë.:/12.4/-, ÷/ï, èíòåð.òåë., 1200.000ð, ÞÐ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89122416179 1(5) ÊÐÀÑÈÍÀ, 5, ìñ., ï., 9/9 ýò., ïë.:/17.5/-, 1180.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 1(3) ÊÐÀÑÈÍÀ, 5, ìñ., ï., 8/9 ýò., ïë.:64/12/10, ÷/ï, 1100.000ð, ò. 89222018246 1(3) ÌÀßÊÎÂÑÊÎÃÎ, 2/À, ïì., ê., 1/4 ýò., ïë.:86/18/10, ÷/ï, 1ñîñåä, 1370.000ð, ò. 345-54-10 1(6) ÌÀßÊÎÂÑÊÎÃÎ, 6, ìñ., ï., 8/9 ýò., ïë.:-/12.2/-, 1200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 1(5) ÌÀßÊÎÂÑÊÎÃÎ, 6, ìñ., ï., 9/9 ýò., ïë.:17.6/17.6/-, õîðîøåå ñîñò., 1450.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17 1(6) ÌÀßÊÎÂÑÊÎÃÎ, 6, ìñ., ï., 4/9 ýò., ïë.:11.7/11.7/-, ÷/ï, îòë.ñîñò, 1000.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89222207785 1(6) ÌÀßÊÎÂÑÊÎÃÎ, 6, ìñ., ï., 8/9 ýò., ïë.:11.5/11.5/-, ÷/ï, ñò\ïàê, êóïå, 970.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 22221-84 1(5) ÌÀßÊÎÂÑÊÎÃÎ, 6, ìñ., ï., 8/9 ýò., ïë.:11.5/11.5/-, 950.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU (ÓÏÍ), ò. 378-80-29 1(6) ÌÀßÊÎÂÑÊÎÃÎ, 6, ìñ., ï., 4/9 ýò., ïë.:-/18/7, ÷/ï, îòë.ñ.ñòåêëîïàê, 1370.000ð, ÒÅÐÐÀ (ÓÏÍ), ò. 345-1737 1(4) ÌÅÍÄÅËÅÅÂÀ, 14, áð., ï., 4/5 ýò., ïë.:-/8/-, ÷/ï, õîð.ñîñåäè, 850.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 1(3) ÌÅÍÄÅËÅÅÂÀ, 16, ïí., ï., 1/9 ýò., ïë.:11/11/9, ÷/ï, ä/ã, ñðî÷íî, 980.000ð, ò. 219-16-97 1(3) ÌÅÍÄÅËÅÅÂÀ, 27, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:13.1/13.1/-, ÷/ï, ìàëîíàñåëåíà, 920.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 89089250595 1(4) ÏÀÐÊÎÂÛÉ, 12, ìñ., ê., 4/9 ýò., ïë.:-/11/-, ÷/ï, ñðî÷íî ñåêöèÿ, 1000.000ð, ÌÅÍÄÅËÅÅ (ÓÏÍ), ò. 89001988066 1(4) ÏÀÐÊÎÂÛÉ, 12, ìñ., ê., 5/9 ýò., ïë.:90/11.3/15, îòë.ñîñò.òîðã, 1300.000ð, ò. 361-05-56 4(4) ÏÀÐÊÎÂÛÉ, 12, ìñ., ê., 6/9 ýò., ïë.:11.4/11.4/9, ÷/ï, ñ ìåáåëüþ!, 1170.000ð, ÊÀÏÈÒÀË (ÓÏÍ), ò. 25377-10 1(4) ÏÀÐÊÎÂÛÉ, 14, ìñ., ê., 8/9 ýò., ïë.:-/11/-, 1020.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 268-67-77 1(6) ÏÀÐÊÎÂÛÉ, 41/2, õð., ê., áàë., 2/ 3 ýò., ïë.:-/13/-, ëåãêèé îáìåí, 950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 1(3) ÏÈÎÍÅÐÎÂ, 4, óï., ê., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:21/21/-, êîìí. íà 2 îêíà, 1570.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 1(5) ÐÀÅÂÑÊÎÃÎ, 8, ìñ., ê., 1/2 ýò., ïë.:-/10.1/-, ÷/ï, òîðã! ñðî÷íî!, 700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53

1(4) ÑÌÀÇ×ÈÊÎÂ, 6, áð., ï., 5/5 ýò., ïë.:-/8/-, 89222273777, 900.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 1(2) ÑÌÀÇ×ÈÊÎÂ, 6, áð., ï., 3/5 ýò., ïë.:43/11.2/7, ÷/ï, òîðã, 1400.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 8902655743 1(4) ÑÌÀÇ×ÈÊÎÂ, 8, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:-/21.9/-, ÷/ï, 1420.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 1(3) ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 51, ïí., ï., ï/ëîä., 7/9 ýò., ïë.:-/11.7/-, 1400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-5846 1(4) ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 54, óï., ï., 1/9 ýò., ïë.:-/11.4/-, âîçì.òîðã, 1050.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-5434 1(ê) ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 59, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:-/12.6/-, ðàçâèò.èíôðàñòð, 1100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÔÐÅÇ- (ÓÏÍ), ò. 287-17-54 1(5) ÑÓËÈÌÎÂÀ, 27, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:19/19/-, ÷/ï, îòë.ñîñò, 1550.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89221261868 1(6) ÑÓËÈÌÎÂÀ, 28, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:-/9/-, ÷/ï, õîð.ñîñòîÿíèå, 850.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 1(6) ÑÓËÈÌÎÂÀ, 28, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:-/13/-, ÷/ï, îòë. ðåì., 1200.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 1(6) ÑÓËÈÌÎÂÀ, 31, ìñ., ï., 4/9 ýò., ïë.:12/12/-, ÷/ï, 1080.000ð, ÀÐÕÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 89292127992 1(6) ÑÓËÈÌÎÂÀ, 31, ìñ., ï., 4/9 ýò., ïë.:11/11/10, ÷/ï, õîð.ñîñò., 1000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 1(5) ÑÓËÈÌÎÂÀ, 31, ìñ., ï., 2/9 ýò., ïë.:-/11/-, ÷/ï, 1050.000ð, ÎËÈÌÏ (ÓÏÍ), ò. 89122407732 1(8) ÑÓËÈÌÎÂÀ, 38, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:12.7/12.7/-, 1200.000ð, ÃËÎÁÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89049838481 1(4) ÑÓËÈÌÎÂÀ, 38, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:17.7/17.7/-, 1800.000ð, ÌÀÍÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 267-47-28 1(4) ÑÓËÈÌÎÂÀ, 38, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:12.5/12.5/-, ÷/ï, 1400.000ð, ÌÀÍ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 267-47-28 2(4) ÑÓËÈÌÎÂÀ, 38, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:30.2/30.2/2, 3000.000ð, ÌÀÍÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 267-47-28 1(3) ÑÓËÈÌÎÂÀ, 55, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:-/18.5/-, ÷/ï, 1330.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 1(2) ÒÎÁÎËÜÑÊÀß, 76/Á-1, ïì., ø., áàë., 2/2 ýò., ïë.:-/16.6/-, 1450.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 219-28-48 1(5) ÓÐÀËÜÑÊÀß, 10, ìñ., ê., 8/9 ýò., ïë.:25/19/9, 1850.000ð, ÐÅÃÈÎÍÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 382-31-37 2(5) ÓÐÀËÜÑÊÀß, 46, ïí., ï., 1/9 ýò., ïë.:23.5/23.5/-, ÷/ï, 1600.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 269-55-95 1(2) ÓÐÀËÜÑÊÀß, 52/1, áð., ï., áàë., 4/ 5 ýò., ïë.:42/15/6, 1450.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17 1(3) ÓÐÀËÜÑÊÀß, 59, óï., ï., 1/9 ýò., ïë.:63/17/8, ÷/ï, îòë. ñîñòîÿíèå, 1500.000ð, ÊÎËÈÇÅÉ (ÓÏÍ), ò. 23507-69 1(3) Ó×ÈÒÅËÅÉ, 22, óï., ï., 7/10 ýò., ïë.:12/12/-, ÷/ï, ñîñò.õîð., 1400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74 1(6) ÔËÎÒÑÊÀß, 45, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:-/13/-, ÷/ï, 1130.000ð, ÐÅÃÈÎÍÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89028711535 1(3) ×ÅÊÈÑÒÎÂ, 1/À, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:86/18/7, ÷/ï, 1100.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72

ÏÒÈÖÅÔÀÁÐÈÊÀ 3(4) ÂÀÐØÀÂÑÊÀß, 28, óï., ï., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:-/40/8, 2400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÔÐÅÇ- (ÓÏÍ), ò. 287-17-54

41

1(6) ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 27/1, óï., ï., 6/5 ýò., ïë.:-/10.7/-, ñðî÷íî, 800.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 1(3) ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 30/À, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:-/17/-, ìàëîíàñåëåíà, 1300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 1(2) ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 43, óï., ï., 4/ 10 ýò., ïë.:-/14.4/-, ñîñåäè õîðîøèå, 1260.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 1(ê) ÃÀÉÄÀÐÀ, 4/À, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:-/15.5/-, ÷/ï, 900.000ð, ò. 32752-71 1(6) ÊÈØÈÍÅÂÑÊÀß, 37, ìñ., ê., 3/4 ýò., ïë.:17/17/-, ÷/ï, îòë ñîñò, ëàìèí, 920.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 1(6) ÊÈØÈÍÅÂÑÊÀß, 37, ìñ., ê., 4/4 ýò., ïë.:12.7/12.7/-, õîð.ðåìîíò.òîðã, 870.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 200-39-95 1(6) ÊÈØÈÍÅÂÑÊÀß, 37, ìñ., ê., 3/4 ýò., ïë.:105.6/10.3/9, ÷/ï, 800.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 89530511174 1(5) ÊÈØÈÍÅÂÑÊÀß, 37, ìñ., ê., 4/4 ýò., ïë.:-/12/-, ðåì ñâåæ. ÷èñòî, 800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 1(ê) ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÀß, 38, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:12/12/6, ÷/ï, ñðåäíåå, 700.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 213-77-79 2(2) ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 34, ñï., ì., 2áàë., 10/16 ýò., ïë.:63.2/34/11.5, ÷/ï, 3550.000ð, ÁÎÍÓÑ (ÓÏÍ), ò. 365-8493 1(5) ÌÀÍÅÂÐÎÂÀß, 12, óï., á., 5/5 ýò., ïë.:-/16/-, ÷/ï, â 2óð.êâ.òîðã, 835.000ð, ÞÐ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89041699121 1(2) ÌÀÍÅÂÐÎÂÀß, 12, óï., á., 9/10 ýò., ïë.:14.3/14.3/-, 1300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 2(4) ÌÀÍÅÂÐÎÂÀß, 15/À, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:42/42/13, 1850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 1(ê) ÌÀÍÅÂÐÎÂÀß, 16, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:19.6/19.6/-, 900.000ð, ò. 20135-30 1(ê) ÌÀÍÅÂÐÎÂÀß, 16, ïì., ê., 3/3 ýò., ïë.:18/18/8, ÷/ï, îñâîáîæäåíà., 850.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 213-77-79 1(3) ÌÀÍÅÂÐÎÂÀß, 25, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:80/13.1/9.3, ÷/ï, äîì âî äâîðå, 900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 1(4) ÌÈÍÎÌÅÒ×ÈÊÎÂ, 58, óï., á., ëîäæ., 1/5 ýò., ïë.:71.9/13.4/7.3, ÷/ ï, õîð.ñîñò., 1100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 1(4) ÌÈÍÎÌÅÒ×ÈÊÎÂ, 58, óï., á., 1/ 5 ýò., ïë.:71.9/17.3/7.3, ÷/ï, õîð.ñîñò, 1300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 1(4) ÌÈÍÎÌÅÒ×ÈÊÎÂ, 58, óï., á., 1/ 5 ýò., ïë.:71.9/10.8/7.36, ÷/ï, õîð.ñîñò., 850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237

ÐÓÄÍÛÉ 1(3) ÊÐÓÃÎÂÀß, 19/á, 1/2 ýò., ïë.:-/ 11.5/6, 680.000ð, ×êàëîâñêèé ð-í ò. 8-912-22-40-611

Ñ.ÑÎÐÒÈÐÎÂÊÀ 1(3) ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 52/1, óï., ï., 3/9 ýò., ïë.:10/10/7, ÷/ï, 8.982.6106669, 950.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-7212 1(2) ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 60, áð., ï., á., 3/ 5 ýò., ïë.:43/14.6/-, õîð.ñîñ., 1250.000ð, ÍÅÃËÈÍÊÀ (ÓÏÍ), ò. 245-57-18

¹ 41

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà


42

ÊÎÌÍÀÒÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ Â Åêàòåðèíáóðãå

www.upn.ru ÓÊÒÓÑ

1(4) ÌÈÍÎÌÅÒ×ÈÊÎÂ, 58, óï., á., ëîäæ., 1/5 ýò., ïë.:71.9/7.9/7.3, ÷/ï, õîð.ñîñò., 800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 1(3) ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 13, óï., ï., 9/10 ýò., ïë.:-/12/-, îòë.ñîñò, 1150.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9120522204 1(5) ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 15/7, óï., ï., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:92/17/8, ÷/ï, 990.000ð, ò. 89122208401 1(5) ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 15/7, óï., ï., 1/10 ýò., ïë.:14.4/14.4/-, ÷/ï, 900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 1(3) ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 15/7, óï., ï., 9/10 ýò., ïë.:-/12/-, ÷/ï, ñðî÷íî! òîðã!, 900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 1(2) ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 15/8, óï., ï., áàë., 10/10 ýò., ïë.:19/19/-, 1400.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 1(2) ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 15/8, óï., ï., áàë., 10/10 ýò., ïë.:53/19/10, ÷/ï, ìàëîíàñåëåííàÿ, 1370.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 1(3) ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 39, áð., ï., áàë., 4/ 5 ýò., ïë.:17/17/6, ÷/ï, õîð. ñîñòîÿíèå, 1250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 1(2) ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 41, áð., ï., 2/5 ýò., ïë.:44/18/7, ÷/ï, âûêóï ñîñåä.êîì, 1440.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89043819395 1(3) ÑÅÄÎÂÀ, 61, ïì., ê., 1/4 ýò., ïë.:17/17/9, îñâîáîæäåíà, 1020.000ð, ò. 295-11-51 1(3) ÑÎÐÒÈÐÎÂÎ×ÍÀß, 1, ïì., ø., 1/ 2 ýò., ïë.:64/20/7, ÷/ï, ñîñò.õîð., 998.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74 1(3) ÑÎÐÒÈÐÎÂÎ×ÍÀß, 19, ïì., ê., áàë., 3/4 ýò., ïë.:18/18/8, 1300.000ð, ÇÀÐÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 89090069641 1(10) ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 48, ïì., ê., 3/4 ýò., ïë.:18.8/18.8/-, ÷/ï, êîðèäîð. òèïà, 1100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 1(5) ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 48, ïì., ê., 2/4 ýò., ïë.:-/19/-, òîðã!, 1290.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 26024-01

1(2) ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 152, 4/9 ýò., ïë.:48/14.5/7, 1250.000ð, ò. 8906-805-5-805 1(3) ×ÅÐÂÎÍÍÀß, 19, óï., á., 7/10 ýò., ïë.:59/8/8, ÷/ï, 1 ñîñåä, 980.000ð, ÄÈÀÌÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89122361959 1(3) ×ÅÐÂÎÍÍÀß, 19, óï., á., ëîäæ., 7/ 10 ýò., ïë.:59/17/8, ÷/ï, 1 ñîñåä, 1540.000ð, ÄÈÀÌÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89122361959

ÑÀÄÎÂÛÉ 2(3) ËÓÍÍÀß, 9, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:/24/-, ÷/ï, öåíòð.ìåñòî, 780.000ð, ò. 89221356565

ÑÅÂÅÐÊÀ 2(4) ÑÒÐÅËÎ×ÍÈÊÎÂ, 33, ìñ., ø., 2/2 ýò., ïë.:42/29/-, ÷/ï, 550.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41

ÑÈÍÈÅ ÊÀÌÍÈ 1(4) À.ÁÛ×ÊÎÂÎÉ, 20, óï., ï., 9/9 ýò., ïë.:-/14/-, êîñì. ðåìîíò, 1250.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ (ÓÏÍ), ò. 213-85-24 1(4) ÅÑÅÍÈÍÀ, 20, óï., ï., 1/9 ýò., ïë.:70/9/8, ÷/ï, 1000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 1(4) ÅÑÅÍÈÍÀ, 20, óï., ï., 1/9 ýò., ïë.:68/9/8, ÷/ï, 850.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂ. À2 (ÓÏÍ), ò. 291-42-28 1(2) ÕÐÓÑÒÀËÜÍÀß, 41, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:18/18/-, ïëàñò.îêíî, 1290.000ð, ÑÔÅÐÀ (ÓÏÍ), ò. 361-14-10

¹ 41

1(6) ÃÀÑÒÅËËÎ, 19/À, ïì., ê., 2/2 ýò., ïë.:-/10.2/-, ÷/ï, 700.000ð, ÏÐÅÌÜÅÐ (ÓÏÍ), ò. 201-87-77 1(4) ÃÀÑÒÅËËÎ, 19/À, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:-/15/-, ÷/ï, õîð.ðåì.îáù.ïîë, 850.000ð, ÑÒÐÎÉÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 89222030798 2(4) ÃÀÑÒÅËËÎ, 19/À, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:-/23/-, 1450.000ð, ÑÒÐÎÉÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 269-36-13 1(ê) ÃÀÑÒÅËËÎ, 19/Ã, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:-/20/-, ÷/ï, õîð.ñîñò., 1150.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 1(15) ÃÀÑÒÅËËÎ, 19/Ã, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:19/19/-, ÷/ï, õîðîøåå ñîñò., 1100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 1(ê) ÃÀÑÒÅËËÎ, 19/Ã, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:19.1/18.6/20, ÷/ï, êîðèäîðêà.ñðî÷í, 1150.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 1(5) ÊÂÀÐÖÅÂÀß, 14, ïì., ø., 1/3 ýò., ïë.:15.2/15.2/-, òîðã, 770.000ð, ò. 89222609760 1(3) ÊÂÀÐÖÅÂÀß, 14, ïì., ø., 3/3 ýò., ïë.:14.2/14.2/-, 850.000ð, ò. 37199-33 1(ê) ÊÂÀÐÖÅÂÀß, 14, ïì., ø., 2/3 ýò., ïë.:-/15/-, ÷/ï, òîðã, êîðèä.òèï, 720.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 1(6) ÊÎÐÎÒÊÈÉ, 4/À, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:17/17/-, ÷/ï, 900.000ð, ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 320-55-71 1(20) ÊÎÐÎÒÊÈÉ, 4/À, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:-/14/-, ÷/ï, êîðèäîðêà, õîð.ñ, 790.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 268-6777 1(3) ÊÎÐÎÒÊÈÉ, 12, óï., ê., 1/5 ýò., ïë.:-/13/-, õîð.ñîñò., 950.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 268-67-77 1(4) ÊÎØÅÂÎÃÎ, 32, áð., ï., áàë., 2/ 5 ýò., ïë.:22/22/8, õîð.ñîñò, 1350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 1(5) ËÛÆÍÈÊÎÂ, 48, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:16/16/-, ÷/ï, 790.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 1(6) ËÛÆÍÈÊÎÂ, 48, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:21/21/-, ÷/ï, 950.000ð, ò. 20202-60 1(ê) ÏÀÂËÎÄÀÐÑÊÀß, 38, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:18/18/12, ÷/ï, 1150.000ð, ò. 355-50-46 1(4) ÏÀÂËÎÄÀÐÑÊÀß, 38, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:-/18/-, ÷/ï, êîðèäîðêà, 1200.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 26867-77 1(2) ÏÀÒÐÈÎÒÎÂ, 10, áð., ï., áàë., 3/ 5 ýò., ïë.:16/16/7, ÷/ï, 1400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 20330-01 1(4) ÏÐÎÑÒÎÐÍÀß, 73/Á, óï., ê., áàë., 9/9 ýò., ïë.:73/16.7/8.7, 1200.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 201-08-36 1(4) ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 48, óï., ï., 3/10 ýò., ïë.:77.6/10.1/8.2, ÷/ï, ÷èñòàÿ. òîðã, 890.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 268-16-49 1(4) ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 48, óï., ï., ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:77.6/21.7/8.2, ÷èñòàÿ.òîðã, 1290.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 268-16-49 2(4) ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 48, óï., ï., ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:77.6/21.7/8.2, ÷èñòî.òîðã, 2180.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 268-16-49 1(2) ÑÀÌÎËÅÒÍÀß, 3/1, áð., ï., 3/5 ýò., ïë.:-/18.1/-, 1400.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9222074049 1(4) ÑÀÌÎËÅÒÍÀß, 27, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:13/13/-, 750.000ð, ò. 215-82-23 1(4) ÑÀÌÎËÅÒÍÀß, 27, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:-/17.4/-, ÷/ï, 1070.000ð, ËÅÂÚ (ÓÏÍ), ò. 89126659030 1(6) ÑÀÌÎËÅÒÍÀß, 45, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:18/18/-, ÷/ï, ÷ï. õîð.ñîñòîÿí, 1200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 1(6) ÑÀÌÎËÅÒÍÀß, 45, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:13/13/-, ÷/ï, 800.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ (ÓÏÍ), ò. 213-85-24 1(4) ØÈØÈÌÑÊÀß, 17, áð., ï., 4/5 ýò., ïë.:58/11.1/8, ÷/ï, 830.000ð, ÂÎÇÍÅÑÅÍ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. (34369)32513 1(4) ØÈØÈÌÑÊÀß, 17, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:-/22/-, ÷/ï, 1450.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89028745682 1(4) ØÈØÈÌÑÊÀß, 17, áð., ï., 4/5 ýò., ïë.:7/7/-, ÷/ï, 89089285028, 700.000ð, ÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 216-64-57 1(ê) ØÈØÈÌÑÊÀß, 22, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:13.3/13.3/-, ÷/ï, 950.000ð, ÀÐÊÀÄÀ-Ì (ÓÏÍ), ò. 89022659503

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà

1(ê) ØÈØÈÌÑÊÀß, 22, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:-/18.5/-, 1220.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 1(4) ØÈØÈÌÑÊÀß, 22, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:-/13/8, ÷/ï, 8-91228-63860, 1000.000ð, 33 ÊÂ.Ì (ÓÏÍ), ò. 220-4033 1(ê) ØÈØÈÌÑÊÀß, 22, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:-/13/-, ñåêöèîíêà, 900.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 1(2) ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 3/1, áð., ï., 4/5 ýò., ïë.:13/13/-, ÷/ï, 2190014, 1250.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 219-0014

ÓÍÖ 1(4) ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 14/3, óï., ï., 1/9 ýò., ïë.:82/7.9/9, ÷/ï, 830.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89826623474 1(4) ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 14/3, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:80/21.7/9, 1320.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89826623474 2(4) ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 14/3, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:84/31/9, ÷/ï, 2200.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89826623474 1(3) ÌÎÑÒÎÂÀß, 53, áð., ï., áàë., 3/ 5 ýò., ïë.:58/16/7, ÷/ï, íà 2 õîçÿèíà., 1200.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 213-77-79

ÓÐÀËÌÀØ 2(2) 22 ÏÀÐÒÑÚÅÇÄÀ, 5, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:63.6/42.2/15.1, âîçì. ïîä îôèñ, 2550.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 372-29-35 1(3) 22 ÏÀÐÒÑÚÅÇÄÀ, 9, ïì., ê., áàë., 2/2 ýò., ïë.:14.5/14.5/8, 1150.000ð, ÌÅÃÀÏÎËÈÑ (ÓÏÍ), ò. 268-67-75 1(4) 22 ÏÀÐÒÑÚÅÇÄÀ, 15, ïì., á., áàë., 4/4 ýò., ïë.:-/22.9/-, ÷/ï, íàòÿæ.ïîòîëîê, 1350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 1(6) 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 3, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:18/18/-, âîçì.ïîä îôèñ, 1600.000ð, ÁÐÈÃÀÍÒÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 371-90-62 1(ê) 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 3, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:11/11/-, ÷/ï, 750.000ð, ÖÍ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 233-85-89 1(20) 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 3, ìñ., ê., 4/ 5 ýò., ïë.:-/19/-, îòë.ñîñò., ä/ã, 1300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 1(10) 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 3, ìñ., ê., 4/ 5 ýò., ïë.:-/18/-, ÷/ï, òîðã!õîð.ñîñåäè, 1300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 1(3) 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 27, ïì., ê., 2/ 4 ýò., ïë.:-/20/-, 1200.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89122309936 1(3) 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 29, ïì., ê., 3/ 3 ýò., ïë.:76/16/11, ÷/ï, õîðîøåå ñîñò., 1250.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 1(2) 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 48, óï., á., 5/ 14 ýò., ïë.:11/11/-, ÷/ï, ÷/ïð, 1050.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 1(3) 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 52, óï., á., ëîäæ., 3/14 ýò., ïë.:18/18/8, ÷/ï, îòë.êîìíàòà, 1600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 1(3) ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 16, ïì., ê., 2/ 3 ýò., ïë.:22/22/9, õîð, 1300.000ð, ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 210-97-24 1(3) ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 19, ïì., ê., á., 3/3 ýò., ïë.:80/19/9, îòë.ñîñò., 1050.000ð, ò. 327-52-71 1(4) ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 23, ïì., ê., 2/ 3 ýò., ïë.:70/16/8, ÷/ï, 950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 33853-53 2(4) ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 25, ïì., ê., 2/ 3 ýò., ïë.:31.9/31.9/-, 2000.000ð, ÍÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 356-03-32 1(3) ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 26, ïì., á., 2/ 2 ýò., ïë.:80/15/14, ÷/ï, êîìíàòà â 3ê.êâ, 900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÅÐÂÎÓÐ (ÓÏÍ), ò. 89086375684 1(3) ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 30, ïì., á., 1/ 2 ýò., ïë.:-/17/-, ÷/ï, 9089275004, 950.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 1(3) ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 108, ïí., ï., 9/9 ýò., ïë.:15/15/-, åâðîðåìîíò, 1340.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20

1(3) ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 108, ïí., ï., 9/9 ýò., ïë.:58/11/8, ÷/ï, ñîñò.õîð., 950.000ð, ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ (ÓÏÍ), ò. 356-03-03 1(3) ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 116, ïí., ï., 6/9 ýò., ïë.:-/15.2/7, ÷/ï, 1150.000ð, ÀËËÑ (ÓÏÍ), ò. 89126389435

1(3) ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 116, ïã., 9/9 ýò., ïë.:-/15.4/7, âîçì.îáì-3-ê.êâ ò. 8(343)372-35-15 1(2) ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 120, óï., ï., ëîäæ., 1/12 ýò., ïë.:-/17.4/-, 1550.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 4(4) ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 36, óï., á., 3/9 ýò., ïë.:-/25.4/-, êîì.ðàçäåëüíûå, 2250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÔÐÅÇ- (ÓÏÍ), ò. 287-17-54 1(2) ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 91, óï., ï., áàë., 5/ 9 ýò., ïë.:48/18/8, ÷/ï, 1300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 22201-41 1(3) ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 95, ïí., ï., 2/9 ýò., ïë.:15.1/15.1/-, ÷/ï, 1300.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 1(2) ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 97, óï., ï., ëîäæ., 1/ 16 ýò., ïë.:-/18/-, 1550.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89049897741 1(3) ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 108, ïí., ï., 9/9 ýò., ïë.:15.1/15.1/-, ÷/ï, 1200.000ð, ÑÒÐÎÉÊÎÌÏËÅÊÑ (ÓÏÍ), ò. 218-0999 1(3) ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 108, ïí., ï., 9/9 ýò., ïë.:58/10.7/8, ÷/ï, âñå ðÿäîì, 1050.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 20162-56 1(3) ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 110, ïí., ï., 1/9 ýò., ïë.:57.8/15.2/-, 1200.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 346-74-40 1(3) ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 124, ïí., ï., 6/9 ýò., ïë.:57/11/-, ÷/ï, êâ.ìàëîíàñåëåí., 860.000ð, ÑÒÐÎÉÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 89090020575 1(3) ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 124, ïí., ï., 4/9 ýò., ïë.:-/14.9/-, ÷/ï, 2/3 äîëè, 700.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 22277-97 1(2) ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 4, ìñ., á., 6/9 ýò., ïë.:35/12/-, 950.000ð, ÆÈËÒÎÐÃÑÅÐÂÈÑ (ÓÏÍ), ò. (34369)42887 1(ê) ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 6, ìñ., á., áàë., 9/ 9 ýò., ïë.:17/17/-, ÷/ï, ñîñò.õîðîøåå, 1350.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 1(2) ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 8, ìñ., á., áàë., 3/ 9 ýò., ïë.:-/18/-, ÷/ï, 1350.000ð, ÍÅÁÎÑÊÐÅÁ (ÓÏÍ), ò. 89089210423 1(6) ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 28, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:-/12.2/-, ÷/ï, âûñîêèé ýòàæ, 730.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 38483-10 1(5) ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 28, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:-/13/-, ÷/ï, õîð.ñîñò., 950.000ð, ò. 219-12-61 1(3) ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 32, ïì., á., 1/5 ýò., ïë.:-/13.7/-, 1000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 1(3) ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 34, ïì., á., 5/5 ýò., ïë.:81/13/9, õîðîøåå ñîñò., 1100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 1(4) ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 35, ìñ., á., 1/5 ýò., ïë.:18/18/10, ÷/ï, âîäà â êîìíàòå, 1100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 1(5) ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 35, ìñ., á., 2/5 ýò., ïë.:19/19/10, ÷/ï, âîäà â êîìíàòå, 1200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 1(ê) ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 35, ìñ., á., 2/5 ýò., ïë.:19/19/-, ÷/ï, âîäà, êàíàë-öèÿ, 1185.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89502008944 1(ê) ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 35, ìñ., á., 3/5 ýò., ïë.:-/18.5/-, 1100.000ð, ÐÅÃÈÎÍÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89089207249 1(5) ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 35, ìñ., á., 5/5 ýò., ïë.:17/17/-, ÷/ï, 1100.000ð, Í-Ó-ÅÊÁÓÐà ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89122334999 2(5) ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 35, ìñ., á., 5/5 ýò., ïë.:35/35/-, ÷/ï, 2 êîìíàòû, 2200.000ð, Í-Ó-ÅÊ-ÁÓÐà ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89122334999 1(2) ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 39, õð., á., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:-/17/-, 2/3 äîëè â 2-êå, 1290.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 37230-54 1(4) ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 41, ìñ., á., 1/5 ýò., ïë.:18/18/16, ÷/ï, ìàëîí.òîðã, 1200.000ð, ò. 371-24-29 1(4) ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 41, ìñ., á., 3/5 ýò., ïë.:-/13/-, 960.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ8 (ÓÏÍ), ò. 89058016433 1(3) ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ, 7, áð., ï., 5/5 ýò., ïë.:12/12/-, ÷/ï, äîê. ãîòîâû, 1090.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 37230-54 1(3) ÈËÜÈ×À, 3, ïì., ê., 4/4 ýò., ïë.:/24/-, ÷/ï, +êîð-ð, õîð.ñîñ, 1350.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 20149-94 1(3) ÈËÜÈ×À, 3, ïì., ê., 4/4 ýò., ïë.:/17/-, òîðã, 1150.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 201-49-94 1(4) ÈËÜÈ×À, 5, ïì., ê., 4/4 ýò., ïë.:/16/-, îòë.ñîñò., 900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22


ÊÎÌÍÀÒÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ Â Åêàòåðèíáóðãå 1(3) ÈËÜÈ×À, 6, ïì., ê., 3/4 ýò., ïë.:/9.4/-, ÷/ï, ñðî÷íî!õîð.ñîñò, 850.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 1(10) ÈËÜÈ×À, 7, ïì., ê., 2/4 ýò., ïë.:/19/-, îòë.ñîñ., 960.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 1(12) ÈËÜÈ×À, 7, ïì., ê., 3/4 ýò., ïë.:/10.8/-, ÷/ï, òîðã, õîð.ñîñò, 730.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 1(3) ÈËÜÈ×À, 8, ïì., ê., áàë., 2/4 ýò., ïë.:-/8/9, 201-10-10, 820.000ð, ÅÊÁÓÐà ÑÈÒÈ (ÓÏÍ), ò. 269-32-32 1(7) ÈËÜÈ×À, 8, ïì., ê., 4/4 ýò., ïë.:137/30/7, 1380.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 201-04-25 2(7) ÈËÜÈ×À, 8, ïì., ê., 4/4 ýò., ïë.:137/30/7, 1380.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 201-04-25 2(6) ÈËÜÈ×À, 9, ïì., ê., 4/4 ýò., ïë.:28/ 28/-, ÷/ï, 1650.000ð, ò. 89222018246 2(6) ÈËÜÈ×À, 9, ïì., ê., 2/4 ýò., ïë.:28.1/28.1/-, ñ\ó, õîð.ñîñò, 1900.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 22221-81 1(5) ÈËÜÈ×À, 13, ïì., ê., áàë., 4/4 ýò., ïë.:-/10/8, ÷/ï, áåç òîðãà, áàëê., 750.000ð, ÌÀÄÈÑ (ÓÏÍ), ò. 89049812320 1(3) ÈËÜÈ×À, 14, ïì., ê., ëîäæ., 3/4 ýò., ïë.:19.7/19.7/-, ÷/ï, õîð.ñîñò, 1350.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 22221-84 1(3) ÈËÜÈ×À, 17, ïì., ê., 3/4 ýò., ïë.:25/25/-, 1350.000ð, ÁÈÍ (ÓÏÍ), ò. 242-73-71 1(3) ÈËÜÈ×À, 17, ïì., ê., 2/4 ýò., ïë.:20/20/-, ÷/ï, òîðã, äîê.ãîòîâû, 1350.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 26986-42 1(4) ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 24, óï., á., 1/9 ýò., ïë.:76/15/10, ÷/ï, ìàëîíàñ.õîð.ñîñ, 1240.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 1(2) ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 29, óï., á., áàë., 6/ 9 ýò., ïë.:45/18/6, 1300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÅÐÂÎÓÐ (ÓÏÍ), ò. 89193687767 1(6) ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 123, õð., ê., 5/5 ýò., ïë.:-/14.2/-, ìåòðî, õîð.ñîñò, 1100.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 1(4) ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 123, õð., ê., 5/5 ýò., ïë.:10/10/9, ìåòðî, 880.000ð, ò. 21367-00 1(3) ÊÀËÈÍÈÍÀ, 69, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:16/16/-, õîðîøåå ñîñò, 1000.000ð, ÁÈÍ (ÓÏÍ), ò. 242-73-71 1(2) ÊÀËÈÍÈÍÀ, 77, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:16/16/-, ñîñò.íîðì., 1000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-0174 1(6) ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 7, ïì., ê., 1/4 ýò., ïë.:152/25/8, ÷/ï, 1370.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 1(3) ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 7, ïì., ê., 4/4 ýò., ïë.:-/14/-, 900.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89043842670 1(3) ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 7, ïì., ê., 2/4 ýò., ïë.:-/25/9, ÷/ï, ìàëîíàñåëåííàÿ, 1400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 2(6) ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 7, ïì., ê., 1/4 ýò., ïë.:35/35/-, 1700.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 1(2) ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 9, ïì., ê., 3/5 ýò., ïë.:61/18.2/7, ÷/ï, îñâ.2689642 ä/ã, 1420.000ð, ò. 219-16-97 1(10) ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 27, ïì., ø., 2/ 2 ýò., ïë.:-/15/-, îòë ñîñò, 950.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 1(3) ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 45, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:-/19.5/-, 1100.000ð, ò. 35984-67 1(3) ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 68, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:-/15/-, 890.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 1(3) ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 70, ïì., ê., 2/4 ýò., ïë.:-/13/-, ñîñåäè 1 ñåìüÿ, 1100.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU (ÓÏÍ), ò. 378-80-29 1(3) ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß, 107, ïì., ø., áàë., 3/3 ýò., ïë.:13/13/-, ÷/ï, 750.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 1(5) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 53, õð., ê., 4/4 ýò., ïë.:-/9.2/-, 750.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89126286631 1(5) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 59/À, õð., ê., 5/ 5 ýò., ïë.:-/9/-, ÷/ï, ðåìîíò, 800.000ð, ò. 89122464399

1(6) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 73/À, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:-/17.6/-, ÷/ï, 950.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 287-3 2- 67

ÓÏÍ.ÐÔ

1(6) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 73/À, ïì., ê., 3/ 3 ýò., ïë.:105.9/12.8/11.9, ÷/ï, òîðã, ìåòðî, 830.000ð, ÈÑÅÒÜ (ÓÏÍ), ò. 89527349370 1(5) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 73/À, ïì., ê., 3/ 3 ýò., ïë.:12/12/-, ÷/ï, 890.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 1(5) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 73/À, ïì., ê., áàë., 2/3 ýò., ïë.:17/17/-, õîð.ñîñò., 1000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 1(5) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 73/À, ïì., ê., áàë., 2/3 ýò., ïë.:12.4/12.4/-, õîð.ñîñò., 850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 2(5) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 73/À, ïì., ê., áàë., 2/3 ýò., ïë.:29.4/29.4/-, õîð.ñîñò., 1850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 1(4) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 83, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:-/16/6.7, 1150.000ð, ò. 31780-63 1(3) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 101/Á, ñï., ê., 5/ 6 ýò., ïë.:19/19/-, 1430.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-30-54 1(2) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 101/Á, ñï., ê., 3/ 6 ýò., ïë.:23.3/23.3/11, äîì íîâûé, 1550.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 1(3) ÊÓËÜÒÓÐÛ, 5, ïì., ê., 4/5 ýò., ïë.:19/19/7, ÷/ï, òîðã!, 1230.000ð, ÒÀÉÍÛÉ ÑÎÂÅÒÍÈÊ, ò. 219-93-11 1(3) ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ, 87, ïí., ï., 1/9 ýò., ïë.:-/11/-, ìàëîíàñ., ñðî÷íî, 980.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9226143473

1(3) ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 24, ïì., á., 4/5 ýò., ïë.:-/14/-, ÷/ï, 1350.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 1(2) ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 32, ïì., á., 1/5 ýò., ïë.:13/13/9, ñîñò.õîðîøåå, 1260.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 1(6) ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 33, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:18/18/-, ÷/ï, âîäà â êîìíàòå, 1360.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 1(6) ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 33, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:17/18/-, 1100.000ð, ò. 89028724063 1(6) ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 33, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:18/18/-, 1200.000ð, ò. 89028724063 2(6) ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 33, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:36/36/-, ìîæíî èçîëèðîâ, 2200.000ð, ò. 89028724063 1(6) ÍÀÐ.ÔÐÎÍÒÀ, 64, ïì., ø., áàë., 2/ 2 ýò., ïë.:-/20.5/-, ÷/ï, êîðèäîðêà, 900.000ð, ÌÅÍÄÅËÅÅ (ÓÏÍ), ò. 89001988066 1(10) ÍÀÐ.ÔÐÎÍÒÀ, 64, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:13/13/-, ÷/ï, ïîä ñíîñ, òîðã, 700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 1(ê) ÍÀÐ.ÔÐÎÍÒÀ, 64, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:15/15/-, ÷/ï, 8.908.9054797, 770.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-7212 2(4) ÍÎÂÀÒÎÐÎÂ, 14, óï., ï., 1/9 ýò., ïë.:-/23/7, 1500.000ð, ÐÊÊðèñòàëëõîð/ñ ò. 8-912-20-88-088

1(6) ËÓÊÈÍÛÕ, 18/À, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:9.4/9/-, ÷/ï, 700.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89122464448 1(5) ËÓÊÈÍÛÕ, 18/À, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:14/14/-, ÷/ï, 790.000ð, ÀÍÄÈÑ (ÓÏÍ), ò. 89122412913 1(6) ËÓÊÈÍÛÕ, 18/À, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:18/18/-, 8.952.7257539, 1000.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 35672-12 1(2) ËÓÊÈÍÛÕ, 40, ìñ., ø., 2/3 ýò., ïë.:24/24/-, ÷/ï, ñòóäèÿ, 1380.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 345-14-45. Äàííûé äîì ïîñòðîåí íà ó÷àñòêå ïîä ÈÆÑ áåç ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, 1(3) ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 10, ïì., á., 4/5 ýò., ïë.:-/17.6/-, ÷/ï, 1200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 1(3) ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 10, ïì., á., 2/5 ýò., ïë.:15/15/-, ÷/ï, 1060.000ð, ÊÎÄÅÊÑ (ÓÏÍ), ò. 89089281184 1(3) ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 10, ïì., á., áàë., 4/5 ýò., ïë.:-/16/8, ñîñò õîðîøåå, 1120.000ð, ÃÐÀÄ-Ñ (ÓÏÍ), ò. 306-13-66 1(3) ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 14, ïì., ê., 4/5 ýò., ïë.:16/16/-, ÷/ï, 1179.000ð, ò. 201-27-87 1(4) ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 14, ïì., ê., 4/5 ýò., ïë.:-/17.6/-, 1200.000ð, ò. 8-912-215-05-08 1(3) ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 20, ïì., á., 5/5 ýò., ïë.:14/14/-, ñ÷. âîäà è ý/ý, 1250.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39

1(3) ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅ, 4, ïì., ê., 5/5 ýò., ïë.:-/14/10, îáì.ëåã, 890.000ð, ÑÒÐÎÉÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 89090020575 1(3) ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅ, 4/À, ïì., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:77/21/8, 1365.000ð, ò. 89122208401 1(3) ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅ, 4/À, ïì., ê., 3/ 5 ýò., ïë.:77/19/8, 1260.000ð, ò. 89122208401 1(3) ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅ, 12, ïì., ê., 3/ 3 ýò., ïë.:15/15/-, 1380.000ð, Í-ÓÅÊ-ÁÓÐà (ÓÏÍ), ò. 89122330770 1(4) ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅ, 12, ïì., ê., 2/ 3 ýò., ïë.:-/9.5/-, ÷/ï, îòë.ñîñò., 750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51

43

1(4) ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅ, 12, ïì., ê., 2/ 3 ýò., ïë.:-/16/-, ÷/ï, îòë.ñîñò, 960.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 1(3) ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅ, 12, ïì., ê., áàë., 2/3 ýò., ïë.:24.7/24.7/-, 1500.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 2(3) ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅ, 12, ïì., ê., áàë., 2/3 ýò., ïë.:25/25/-, 2-å êîìíàòû, 1500.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 1(4) ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅ, 12, 1/3 ýò., ïë.:-/11.5/-, 750.000ð, ò. 8-903-0825-226 1(15) ÎÑÎÀÂÈÀÕÈÌÀ, 102, ïì., ê., 3/ 3 ýò., ïë.:16.8/16.8/-, 950.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89222118574 1(ê) ÎÑÎÀÂÈÀÕÈÌÀ, 102, ïì., ê., 3/3 ýò., ïë.:10.9/10.9/-, ÷/ï, â ñåêöèè, 600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 1(3) ÏÎÁÅÄÛ, 37, óï., á., ëîäæ., 2/16 ýò., ïë.:73/18/8, 2/5 äîëè, 1600.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 1(3) ÏÎÁÅÄÛ, 43, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:14.2/14.2/-, îòë.ñîñò., 1200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÔÐÅÇ- (ÓÏÍ), ò. 287-17-54 1(ê) ÑÎÖÈÀËÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß, 7, õð., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:31/18/6, ÷/ï, 1\2 äîëè, 850.000ð, ò. 378-01-66 1(2) ÑÒÀÕÀÍÎÂÑÊÀß, 1, ïì., ê., 5/5 ýò., ïë.:14.1/14.1/-, 1200.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-30-54 1(ê) ÑÒÀÕÀÍÎÂÑÊÀß, 2, ìñ., ê., 2/4 ýò., ïë.:21/21/5, ñîñò.õîð., 1200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74 1(ê) ÑÒÀÕÀÍÎÂÑÊÀß, 2, ìñ., ê., 3/4 ýò., ïë.:16.2/16.2/-, ðÿäîì òðàíñïîðò, 1070.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 1(6) ÑÓÂÎÐÎÂÑÊÈÉ, 3, ïì., ø., 5/5 ýò., ïë.:24/20/-, ÷/ï, 2012503, 1100.000ð, ò. 201-25-03 1(4) ÑÓÂÎÐÎÂÑÊÈÉ, 3, ïì., ø., 4/5 ýò., ïë.:20/20/-, ÷/ï, 1107.000ð, ÎÃÍÅÁÎÐÅÖ, ò. 290-95-02 1(ê) ÑÓÂÎÐÎÂÑÊÈÉ, 3, ïì., ø., 2/5 ýò., ïë.:-/18.6/-, ÷/ï, îêíà/þã, îñâîá, 1020.000ð, ÍÅÃËÈÍÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89126138857 1(18) ÑÓÂÎÐÎÂÑÊÈÉ, 3, ïì., ø., 3/5 ýò., ïë.:-/21/-, ÷/ï, 1050.000ð, ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 216-46-66 1(3) ÑÓÂÎÐÎÂÑÊÈÉ, 20/À, ïì., ø., 1/ 2 ýò., ïë.:74/18.5/-, ÷/ï, 950.000ð, ÀÊÏÐÎ-È (ÓÏÍ), ò. 361-50-61 1(3) ÓÐ.ÐÀÁÎ×ÈÕ, 14, óï., á., 1/9 ýò., ïë.:10/10/7, 1170.000ð, ò. 89028724063 1(2) ÓÐ.ÐÀÁÎ×ÈÕ, 41, óï., á., 9/9 ýò., ïë.:10.3/10.3/-, 1050.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 1(2) ÓÐ.ÐÀÁÎ×ÈÕ, 42, óï., á., ï/ëîä., 9/14 ýò., ïë.:11/29/8, ÷/ï, 850.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 213-11-82 1(3) ÓÐ.ÐÀÁÎ×ÈÕ, 53/À, ïì., ø., 3/3 ýò., ïë.:21/21/10, ÷/ï, ïëàñò.îêíî, ÷ï, 1170.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 378-43-23

¹ 41

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà


44

ÊÎÌÍÀÒÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ Â Åêàòåðèíáóðãå

1(3) ÔÅÑÒÈÂÀËÜÍÀß, 3, ïì., ê., áàë., 4/4 ýò., ïë.:-/21/8, 1300.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89049897741 1(ê) ×ÅÐÍÈÃÎÂÑÊÈÉ, 13, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:20.1/20.1/-, õîðîøèé ðåìîíò, 930.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-30-54 1(8) ×ÅÐÍÈÃÎÂÑÊÈÉ, 21, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:21/21/-, ÷/ï, 750.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 1(ê) ×ÅÐÍÈÃÎÂÑÊÈÉ, 21, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:-/20/-, 850.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9089167335 1(5) ×ÅÐÍÎßÐÑÊÀß, 30/À, õð., ê., 1/3 ýò., ïë.:13/13/12, 750.000ð, ÐÀÍ×Î (ÓÏÍ), ò. 238-00-00

ÕÈÌÌÀØ 1(2) ÁÎÐÎÄÈÍÀ, 6/Á, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43.8/13.5/-, ÷/ï, òîðã, äîê.ãîòîâ, 1000.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 345-53-76 1(10) ÃÀÇÎÂÛÉ, 1, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:15/15/-, ÷/ï, 700.000ð, ÊÓÁ (ÓÏÍ), ò. 89527343351 1(2) ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 11, óï., ê., áàë., 8/ 9 ýò., ïë.:14/14/9, 2197741, 1160.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 21977-41 1(2) ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 25, ïì., ø., 2/4 ýò., ïë.:50/13/8, ÷/ï, 940.000ð, ÁÎÍÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89221010340 2(4) ÄÀÃÅÑÒÀÍÑÊÀß, 2, ïí., ï., 1/9 ýò., ïë.:64/22.3/8, ÷/ï, 2 ê.ñìåæ â 4ê.ê, 1390.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 266-47-23 1(2) ÄÀÃÅÑÒÀÍÑÊÀß, 20/À, ïì., ø., 1/ 2 ýò., ïë.:18.5/18.5/-, 990.000ð, ò. 345-43-27 1(4) ÄÀÃÅÑÒÀÍÑÊÀß, 32, ìñ., ê., 8/9 ýò., ïë.:-/17.6/-, âîäîíàãð., æ\äâ., 1260.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9022557741 1(4) ÄÀÃÅÑÒÀÍÑÊÀß, 32, ìñ., ê., 7/9 ýò., ïë.:-/12/-, ÷/ï, õîð.ñîñòîÿíèå, 800.000ð, ÁÀÑÒ-ÅÒ (ÓÏÍ), ò. 240-2279 1(ê) ÄÀÃÅÑÒÀÍÑÊÀß, 32, ìñ., ê., 9/9 ýò., ïë.:-/17/-, îòä.òóàëåò, äóø, 1000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 1(4) ÄÀÃÅÑÒÀÍÑÊÀß, 32, ìñ., ê., 2/9 ýò., ïë.:17/17/12, ÷/ï, õîð.ñîñò., 1080.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 1(8) ÄÀÃÅÑÒÀÍÑÊÀß, 32, ìñ., ê., 6/9 ýò., ïë.:-/17.5/-, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 1100.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 2(2) ÄÀÃÅÑÒÀÍÑÊÀß, 32, ìñ., ê., 2/9 ýò., ïë.:29.9/28.7/1, 18êâ.ì è 12êâ., 1750.000ð, ò. 286-02-98 1(5) ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß, 26, ìñ., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:-/13/-, õîð.ñîñò, 950.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89049829548 1(5) ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß, 26, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:9/9/-, 730.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 1(6) ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß, 26, ìñ., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:12.2/12.2/-, ÷/ï, 900.000ð, ÐÀÍ×Î (ÓÏÍ), ò. 238-0000 1(5) ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß, 26, ìñ., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:17/17/-, 1180.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 269-55-05 1(5) ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß, 26, ìñ., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:-/17/-, âîäà â êîì.òîðã, 1190.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 268-75-77 1(6) ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß, 26, ìñ., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:11.9/11.6/-, ÷/ï, 920.000ð, ÊÓÁ (ÓÏÍ), ò. 89058090141 1(6) ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß, 26, ìñ., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:17/16/10, 1100.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9089167335 1(3) ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß, 71, ïí., ï., ï/ ëîä., 9/9 ýò., ïë.:-/12/-, õîð.ñîñò., 1000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01

¹ 41

www.upn.ru

1(10) ÊÎÑÀÐÅÂÀ, 20, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:15.3/15.3/-, âîäà â êîìíàòå, 820.000ð, ÊÓÁ (ÓÏÍ), ò. 372-37-64 1(10) ÊÎÑÀÐÅÂÀ, 20, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:15.2/15.2/-, ÷/ï, 750.000ð, ÊÓÁ (ÓÏÍ), ò. 89226021204 1(20) ÊÎÑÌÎÄÅÌÜßÍÑÊÎÉ, 47, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:-/18/-, ÷/ï, 890.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 219-27-75 1(2) ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÀß, 12, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:48/14/6, ÷/ï, 1100.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂ. À2 (ÓÏÍ), ò. 291-42-28 1(2) ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÀß, 12, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:54/15/7, 980.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 328-56-07 1(2) ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÀß, 45, óï., ê., 6/9 ýò., ïë.:14.8/14.8/-, ä/ã, òîðã, 1145.000ð, ò. 371-24-29 1(2) ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÀß, 45, óï., ê., 6/9 ýò., ïë.:15/15/8, ñîñò õîð., 1180.000ð, ÊÓÁ (ÓÏÍ), ò. 372-37-64 1(2) ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÀß, 45, óï., ê., 9/9 ýò., ïë.:21/21/-, õîð/ñîñò., 1350.000ð, ò. 345-43-27 1(8) ÑËÀÂßÍÑÊÀß, 27, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:-/15.8/-, ÷/ï, ñîñò.õîð, ìåá, 660.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 1(10) ÑËÀÂßÍÑÊÀß, 27, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:22/22/-, ÷/ï, âîäà â êîìíàòå, 850.000ð, ÊÓÁ (ÓÏÍ), ò. 372-4721 1(3) ÒÎÐÃÎÂÀß, 9, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:-/21/9, ÷/ï, îòë.ñîñò., 1275.000ð, ÂÈÇÈÒ (ÓÏÍ), ò. 371-23-63 1(3) ÒÎÐÃÎÂÀß, 13, ïì., ø., áàë., 2/ 2 ýò., ïë.:22/22/-, ÷/ï, 1220.000ð, ò. 215-82-23 1(4) ÕÈÁÈÍÎÃÎÐÑÊÈÉ, 29, ìñ., ê., 4/ 5 ýò., ïë.:-/12/-, ÷/ï, âîäà â êîìíàòå, 870.000ð, ÒÅÐÐÀ (ÓÏÍ), ò. 34517-37 1(5) ÕÈÁÈÍÎÃÎÐÑÊÈÉ, 29, ìñ., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:-/17.1/-, âîäà â êîìí., 1070.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9041683370 1(5) ÕÈÁÈÍÎÃÎÐÑÊÈÉ, 29, ìñ., ê., 3/ 5 ýò., ïë.:-/9.5/-, ÷/ï, òîðã, 690.000ð, ò. 89222093233 1(5) ÕÈÁÈÍÎÃÎÐÑÊÈÉ, 31, ìñ., ê., 5/ 5 ýò., ïë.:-/17.3/-, ÷/ï, 950.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 1(5) ×ÅÐÍßÕÎÂÑÊÎÃÎ, 31, ìñ., ê., 2/ 5 ýò., ïë.:18/18/11, âîäà â êîìíàòå, 1200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 1(6) ×ÅÐÍßÕÎÂÑÊÎÃÎ, 31, ìñ., ê., 2/ 5 ýò., ïë.:-/17/-, ÷/ï, òîðã, âîäà, 1120.000ð, ÞÐ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 20191-16 1(3) ×ÅÐÍßÕÎÂÑÊÎÃÎ, 37, ïì., ø., áàë., 2/2 ýò., ïë.:-/16/-, ÷/ï, 990.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9122697507

ÖÅÍÒÐ 1(3) 8 ÌÀÐÒÀ, 7, ïì., ê., 1/5 ýò., ïë.:14/14/-, ÷/ï, õîðîøèå ñîñåäè, 1200.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89122756350 1(4) 8 ÌÀÐÒÀ, 18, ïì., ê., 3/3 ýò., ïë.:15/15/10, ÷/ï, íå ïàìÿòíèê, îñâ, 980.000ð, ÖÍ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 23385-89 1(2) ÀÇÈÍÀ, 20/4, óï., ê., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:17/29/8, ÷/ï, 2050.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 368-88-00 1(2) ÀÇÈÍÀ, 23, óï., ï., 2ëîäæ., 9/12 ýò., ïë.:52.1/17.1/8, ÷/ï, +êëàäîâêà, 1950.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89221190071 1(3) ÂÀÉÍÅÐÀ, 9/À, ïì., ê., á., 5/5 ýò., ïë.:-/19/-, ÷/ï, 1400.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-36-96 1(3) ÂÀÉÍÅÐÀ, 9/À, ïì., ê., 4/5 ýò., ïë.:63/12/6, 1250.000ð, ò. 355-5046 2(4) ÂÀÉÍÅÐÀ, 70, ïì., ê., 2/2 ýò., ïë.:78.2/21.3/6, ÷/ï, ïîä îôèñ, 2400.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 35555-50 1(3) ÄÅÊÀÁÐÈÑÒÎÂ, 16/18, ïì., ê., 4/ 5 ýò., ïë.:18/18/9, 1300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17 1(3) ÄÅÊÀÁÐÈÑÒÎÂ, 16/18Ã, ïì., ê., áàë., 3/4 ýò., ïë.:-/19.5/-, ÷/ï, 1360.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 1(3) ÄÅÊÀÁÐÈÑÒÎÂ, 85, ïì., ê., 1/5 ýò., ïë.:20/20/14, òîðã, 1480.000ð, ò. 202-01-70 1(ê) Ê.ÌÀÐÊÑÀ, 36, óï., ê., ï/ëîä., 4/ 9 ýò., ïë.:36/18/7, 3199.000ð, Ñ×ÀÑÒËÈÂ.ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 1(2) Ê.ÌÀÐÊÑÀ, 66, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:19/19/6, ñîñò.õîð, 1700.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 219-72-13

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà

1(5) ÊÐÀÑÍÛÉ, 8/À, ìñ., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:17/17/-, ÷/ï, 1460.000ð, ÎÃÍÅÁÎÐÅÖ, ò. 89028701685 1(3) ÊÐÀÑÍÛÉ, 10, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:-/13.7/-, ÷/ï, îñâîáîæäåíà õ/ñ, 1200.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89028720921 1(3) ÊÐÀÑÍÛÉ, 10, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:-/15.3/-, ÷/ï, îñâîáîæäåíà õ/ñ, 1250.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89028720921 2(3) ÊÐÀÑÍÛÉ, 10, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:64/29/6, ÷/ï, îñâîáîæäåíà.õ/ñ, 2450.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89028720921 1(ê) ÊÐÀÑÍÛÉ, 13, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:-/18/-, 1400.000ð, ÞÐ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89122416179 1(5) ÊÓÇÍÅ×ÍÀß, 84, ìñ., ï., 3/9 ýò., ïë.:-/13/-, 1200.000ð, ò. 213-07-68 1(4) ÊÓÇÍÅ×ÍÀß, 84, ìñ., ï., 5/9 ýò., ïë.:13.8/13.8/-, ñîñ. õîð., 1190.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 37659-18 1(3) ËÅÍÈÍÀ, 5, ïì., ê., 5/5 ýò., ïë.:20.5/20.5/-, ÷/ï, 1600.000ð, ÊÁ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ (ÓÏÍ), ò. 246-13-28 1(3) ËÅÍÈÍÀ, 36, ïì., ê., 4/5 ýò., ïë.:/19/-, ÷/ï, äîëÿ, 1100.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 1(3) ËÅÍÈÍÀ, 41, ïì., ê., 4/8 ýò., ïë.:/16/6, ÷/ï, åâðî, ìàëîíàñåë, 1500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 1(3) ËÅÍÈÍÀ, 52/1, ïì., ê., 6/6 ýò., ïë.:10/10/-, ÷/ï, 1050.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 1(3) ËÅÍÈÍÀ, 52/2À, ïì., ê., 6/6 ýò., ïë.:58/17/-, ÷/ï, ÷ï!, 1450.000ð, ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 320-55-71 1(3) ËÅÍÈÍÀ, 52/4, ïì., ê., 5/6 ýò., ïë.:-/20/-, ÷/ï, 1300.000ð, ÊÎËÈÇÅÉ (ÓÏÍ), ò. 235-07-69 1(ê) ËÅÍÈÍÀ, 52/Á, ïì., ê., 2/6 ýò., ïë.:13.3/13.3/-, ÷/ï, 1200.000ð, ÃËÎÁÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89126491061 1(3) ËÅÍÈÍÀ, 54/4, ïì., ê., 5/6 ýò., ïë.:64/10/7, ÷/ï, 1050.000ð, ÏÐÀÂ.ÂÛÁÎÐ, ò. 89221325805 1(3) ËÅÍÈÍÀ, 54/4, ïì., ê., 6/6 ýò., ïë.:-/11/-, ÷èñòàÿ, 1099.000ð, ò. 89028724533 1(3) ËÅÍÈÍÀ, 69/14, ïì., ê., 6/8 ýò., ïë.:-/18.1/-, ÷/ï, ðåìîíò, õîð.ñîñ, 1500.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 2(3) Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 10, óï., ê., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:63/23.3/7, 2100.000ð, Àëåêñàíäð ò. 8-904-541-36-05 1(4) Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 57/À, ìñ., ê., 4/4 ýò., ïë.:15/15/-, ÷/ï, 1200.000ð, ÌÀÍÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 1(5) Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 73, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:70/14.2/10, ÷/ï, õîð.ñîñò, 1450.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 1(12) ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 101, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:-/19/20, ÷/ï, îòë.ñîñòîÿíèå, 1499.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 1(12) ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 101, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:19/19/-, ÷/ï, õîð.ñîñò., 1350.000ð, ÁÈÍ (ÓÏÍ), ò. 242-73-71 1(2) ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 152, áð., ï., 2/5 ýò., ïë.:-/18.6/-, ÷/ï, 1670.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9022557741 1(3) ÏÎÏÎÂÀ, 9, ïì., ê., 3/5 ýò., ïë.:19/19/7, ÷/ï, ìàëîíàñåëåíà, 1890.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 22221-81 1(4) Ð.ËÞÊÑÅÌÁÓÐÃ, 59, ïì., ê., 3/4 ýò., ïë.:-/12/-, ÷/ï, 1120.000ð, ÃËÎÁÓÑ (ÓÏÍ), ò. 378-80-22 3(3) ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 33, ñï., ê., 2ëîäæ., 10/13 ýò., ïë.:126/78.5/18.7, ÷/ï, 8990.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊËÓÁ (ÓÏÍ), ò. (3435)413101 1(6) ÑÀÏÅÐÎÂ, 5, ìñ., ï., 6/9 ýò., ïë.:/11.5/-, ÷/ï, 1100.000ð, ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË (ÓÏÍ), ò. 89221613613 2(6) ÑÀÏÅÐÎÂ, 5, ìñ., ï., 3/9 ýò., ïë.:30/30/8, 2007800, 2600.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-7477 1(4) ÑÂÅÐÄËÎÂÀ, 2, óï., ê., ëîäæ., 13/ 13 ýò., ïë.:104/14/16, ÷/ï, ìàëîíàñ.åâ/ð., 1310.000ð, ò. 371-24-29 2(3) ÒÎËÌÀ×ÅÂÀ, 28, ïì., ê., áàë., 6/ 6 ýò., ïë.:24/24/-, ñóïåð! òîðã!, 1800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 1(4) ÕÎÕÐßÊÎÂÀ, 102, óï., ï., 8/9 ýò., ïë.:-/11.5/-, ÷/ï, õîð.ñîñò., 1170.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9505540095 1(4) ×ÅËÞÑÊÈÍÖÅÂ, 60, ïì., ê., 3/4 ýò., ïë.:70/18/-, 1400.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50

1(3) ×ÅËÞÑÊÈÍÖÅÂ, 62, ïì., ê., 2/4 ýò., ïë.:-/16/-, ÷/ï, ñðî÷íî, 1300.000ð, ÀÐÃÓÌÅÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89043846518 1(ê) ØÀÐÒÀØÑÊÀß, 21, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:18/18/-, 1150.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 1(3) ØÅÂ×ÅÍÊÎ, 25/À, ìñ., ê., 1/4 ýò., ïë.:-/18/-, 1500.000ð, ÊÎËÈÇÅÉ (ÓÏÍ), ò. 235-07-69

×ÅÐÌÅÒ 1(3) 32 ÂÎÅÍÍÛÉ ÃÎÐÎÄÎÊ, 15, óï., ï., 3/9 ýò., ïë.:-/12/-, 990.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 1(3) ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 5, ïì., ø., 1/ 2 ýò., ïë.:73/17/6, ÷/ï, òîðã, 890.000ð, ÊÎÍÑÒÀÍÒÀ-ÃÐÓÏÏ (ÓÏÍ), ò. 269-2478 1(5) ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 6/À, ìñ., ï., 6/9 ýò., ïë.:-/12/-, ÷/ï, 970.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89126063371 1(5) ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 6/À, ìñ., ï., áàë., 2/9 ýò., ïë.:12/12/-, ÷/ï, ìàëîíàñåë.÷èñò., 920.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 328-02-37 1(6) ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 6/À, ìñ., ï., 8/9 ýò., ïë.:-/12/-, ÷/ï, âîäà â êîìíàòå, 850.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 1(5) ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 6/À, ìñ., ï., 6/9 ýò., ïë.:16.7/16.7/-, ñ ìåáåëüþ, 1150.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 21376-10 1(4) ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 6/À, ìñ., ï., áàë., 4/9 ýò., ïë.:11/11/-, 869.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 1(4) ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 42, õð., ê., 4/ 5 ýò., ïë.:12/12/12, ÷/ï, îñâîáîæäåíà., 900.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 213-77-79 1(5) ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 42, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:17/17/-, ÷/ï, 89025020332, 1200.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 1(5) ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 42, õð., ê., 4/ 5 ýò., ïë.:-/12/-, ÷/ï, 930.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 26024-01 1(6) ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 42, õð., ê., 5/ 5 ýò., ïë.:-/13/-, 900.000ð, ÌÀÊÑÈÌÓÌ (ÓÏÍ), ò. 89193702175 1(3) ÁÐÀÒÑÊÀß, 4/À, ïì., ø., 1/3 ýò., ïë.:-/16.7/-, ÷/ï, 1050.000ð, ò. 35984-67 1(3) ÁÐÀÒÑÊÀß, 6, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:20/20/10, ÷/ï, 8-9122469250, 1100.000ð, ÊÂ-ÐÀ.ÄÎÌ.ÎÔÈÑ. (ÓÏÍ), ò. (34369)32290 1(ê) ÁÐÀÒÑÊÀß, 11, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:18/18/-, ÷/ï, õ/ñ, òîðã, 1010.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-7607 1(ê) ÁÐÀÒÑÊÀß, 11/À, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:-/18/-, ÷/ï, ñîñò.õîðîøåå, 950.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89028702623 1(6) ÁÐÀÒÑÊÀß, 12, ìñ., ê., 6/9 ýò., ïë.:33.1/33.1/-, 2êîìí, êóïå, 1900.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 22221-81 1(4) ÁÐÀÒÑÊÀß, 12, ìñ., ê., ëîäæ., 7/ 9 ýò., ïë.:-/12/-, 950.000ð, ÃËÎÁÓÑ (ÓÏÍ), ò. 378-80-22 1(ê) ÁÐÀÒÑÊÀß, 12, ìñ., ê., 4/9 ýò., ïë.:24/20/-, äóø, ñàí/óç, 1550.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9030858034 2(2) ÁÐÀÒÑÊÀß, 12, ìñ., ê., 7/9 ýò., ïë.:33/33/11, õîðîøèé ðåìîíò, 1800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 2(6) ÁÐÀÒÑÊÀß, 12, ìñ., ê., 6/9 ýò., ïë.:33/33/-, 2êîìí, êóïå, 1900.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 222-21-81 1(8) ÁÐÀÒÑÊÀß, 14, ìñ., ê., 7/9 ýò., ïë.:18/18/-, ïëàñ.îêíî, äâåðè, 1200.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 1(8) ÁÐÀÒÑÊÀß, 14, ìñ., ê., 2/9 ýò., ïë.:-/18/-, õîð.ñîñò., 1000.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 1(ê) ÁÐÀÒÑÊÀß, 14, ìñ., ê., 4/9 ýò., ïë.:15.5/15.5/-, ÷/ï, ðåìîíò, 1060.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89506386385 1(ê) ÂÎÅÍÍÀß, 7, ìñ., ê., 2/4 ýò., ïë.:/19.5/-, ÷/ï, 1160.000ð, ÓÑÏÅÕ (ÓÏÍ), ò. 89049806619 1(10) ÂÎÅÍÍÀß, 7, ìñ., ê., 4/4 ýò., ïë.:18.4/18.4/-, ðàç.òîðã, 1100.000ð, ÁÀÑÒ-ÅÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 347-98-90 1(6) ÂÎÅÍÍÀß, 8/À, ìñ., ê., 1/4 ýò., ïë.:-/11/-, 900.000ð, ÓÑÏÅÕ (ÓÏÍ), ò. 89122836353


ÊÎÌÍÀÒÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ Â Åêàòåðèíáóðãå 1(5) ÂÎÅÍÍÀß, 8/À, ìñ., ê., 2/4 ýò., ïë.:-/9.5/-, ÷/ï, îòë.ñîñò, 780.000ð, ÍÀØ ÅÊÀÒÅÐÈÍÁ. (ÓÏÍ), ò. 213-9055 1(2) ÇÅÍÈÒ×ÈÊÎÂ, 16, óï., ï., 3/12 ýò., ïë.:48/11/8, ÷/ï, 1100.000ð, ÌÀÍÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 1(3) ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÛÉ, 3, ïì., ø., 1/3 ýò., ïë.:75/18/9, ÷/ï, 89527355715, 950.000ð, ò. 290-39-56 1(2) ÊÐÀÅÂÎÉ, 1, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:16/16/7, ÷/ï, 1400.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 1(8) ËßÏÓÑÒÈÍÀ, 13, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:157/13/-, 880.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 371-39-16 1(3) ÌÀËÀÕÈÒÎÂÛÉ, 6, ïí., ï., 6/9 ýò., ïë.:57/15/7, ÷/ï, íà 3 õîçÿåâ, 1050.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 89222049079 1(ê) ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀß, 167, ìñ., ê., 2/ 5 ýò., ïë.:-/22/-, âîäà â êîìíàòå, 1380.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89028702623 2(ê) ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀß, 167, ìñ., ê., 2/ 5 ýò., ïë.:-/22/-, 9 è 13 êâ.ì, 1380.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89028702623 2(2) ÎÁÕÎÄÍÎÉ, 35, äð., ä., 2/2 ýò., ïë.:47/30/8, ÷/ï, ñðî÷íî!, 1900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-0117 1(3) Ï.ËÓÌÓÌÁÛ, 95, äð., ä., 2/2 ýò., ïë.:-/13.4/-, ÷/ï, ïîä ñíîñ, 890.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 1(3) Ï.ËÓÌÓÌÁÛ, 95, äð., ä., 2/2 ýò., ïë.:-/14/-, ëàìèí, 1 ñîñåäè, 850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 211-54-74 2(4) ÏÀËÈÑÀÄÍÀß, 8/À, áð., ï., 4/5 ýò., ïë.:59/18/6, õîð.ñîñò., 1450.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 2(3) ÏÀËÈÑÀÄÍÀß, 12, áð., ï., 3/5 ýò., ïë.:29.4/28.4/7, êîìí. 15, 5+12, 9, 1800.000ð, ÓËÅÉ (ÓÏÍ), ò. 348-55-38 1(3) ÐÈÆÑÊÈÉ, 6/À, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:-/20/8, ÷/ï, 1300.000ð, ÒÅÐÐÀ (ÓÏÍ), ò. 200-68-08 1(3) ÑÀÍÀÒÎÐÍÀß, 10, ïì., ê., áàë., 3/ 3 ýò., ïë.:13/13/-, ÷/ï, 1110.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-7477 1(3) ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 8, ïì., ê., 3/3 ýò., ïë.:18.5/18.5/7, ÷/ï, 890.000ð, ò. 219-06-18 1(3) ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 18, ïì., ê., 3/ 3 ýò., ïë.:-/22/10, ÷/ï, ñîñò.îòëè÷íîå, 1365.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 211-54-74 1(4) ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜÑÊÀß, 36, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:-/16/-, ÷/ï, 980.000ð, ò. 89028762726 1(4) ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜÑÊÀß, 36, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:-/7.5/-, ÷/ï, ñîñåäè îòñóòñ., 580.000ð, ò. 89028762726 2(3) ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜÑÊÀß, 39, óï., ï., ëîäæ., 4/5 ýò., ïë.:65/35/11.4, ÷/ï, 3êîìíàòà ïóñòàÿ, 2500.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 268-06-65 1(3) ÒÀËËÈÍÑÊÈÉ, 8, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:65/11.74/10, ÷/ï, 1/2 êîìíàòû, 380.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89028745682 1(2) ÒÈÒÎÂÀ, 8/1, óï., ï., 5/12 ýò., ïë.:-/11/-, ÷/ï, 1250.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 1(2) ÒÈÒÎÂÀ, 8/1, óï., ï., ëîäæ., 5/12 ýò., ïë.:-/18/-, ÷/ï, 1700.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 1(3) ÒÈÒÎÂÀ, 17/Á, ïì., ê., áàë., 2/3 ýò., ïë.:-/20.5/-, 1250.000ð, ÁÀÑÒÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89506364922 1(-) ÒÈÒÎÂÀ, 17/â, óï., ê., áàë., 4/10 ýò., ïë.:36/19/8, 2600.000ð, ò. 8912-60-68-766 1(4) ÒÈÒÎÂÀ, 27/À, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:18/18/-, ÷/ï, 1350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 1(3) ÒÈÒÎÂÀ, 27/À, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:18/18/6, ÷/ï, ñîñòîÿíèå õîð., 1200.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 213-77-79 1(4) ÒÈÒÎÂÀ, 27/À, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:12/12/9, ÷/ï, îñâîáîæäåíà., 930.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 213-77-79 1(4) ÓÌÅËÜÖÅÂ, 7, ìñ., ê., 3/9 ýò., ïë.:11/11/-, ÷/ï, 930.000ð, ÂÎÇÍÅÑÅÍ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 89089030722 1(4) ÓÌÅËÜÖÅÂ, 7, ìñ., ê., 3/9 ýò., ïë.:16/16/-, ÷/ï, 1030.000ð, ÂÎÇÍÅÑÅÍ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 89089030722 1(2) ÓÌÅËÜÖÅÂ, 7, ìñ., ê., 4/9 ýò., ïë.:11.5/11.5/-, 800.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 1(2) ÓÌÅËÜÖÅÂ, 7, ìñ., ê., 4/9 ýò., ïë.:16.7/16.7/-, 1100.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39

ÓÏÍ.ÐÔ

1(2) ÓÌÅËÜÖÅÂ, 9, ìñ., ê., 9/9 ýò., ïë.:12/12/-, ÷/ï, 870.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 2(2) ÓÌÅËÜÖÅÂ, 9, ìñ., ê., 5/9 ýò., ïë.:-/17/-, ÷/ï, 1140.000ð, ÐÅÃÈÎÍÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89221261868 2(2) ÓÌÅËÜÖÅÂ, 11, ìñ., ê., 1/9 ýò., ïë.:34/18/10, õîð.ñîñò, 1750.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 290-12-72 1(20) ÝÑÊÀÄÐÎÍÍÀß, 5/À, ìñ., ê., 2/ 5 ýò., ïë.:34/17/8, 1700.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 1(9) ÝÑÊÀÄÐÎÍÍÀß, 5/À, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:15/15/-, ÷/ï, 930.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 1(9) ÝÑÊÀÄÐÎÍÍÀß, 5/À, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:16/16/-, ÷/ï, 970.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 1(10) ÝÑÊÀÄÐÎÍÍÀß, 5/À, ìñ., ê., 3/ 5 ýò., ïë.:-/13/-, ÷/ï, 950.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 1(ê) ÝÑÊÀÄÐÎÍÍÀß, 5/À, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:-/9/-, 780.000ð, ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89122320018 1(5) ÝÑÊÀÄÐÎÍÍÀß, 5/À, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:18/18/20, 1070.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02

ØÀÁÐÎÂÑÊÈÉ 1(2) ËÅÍÈÍÀ, 20, óï., á., áàë., 2/5 ýò., ïë.:17/17/10, ÷/ï, 900.000ð, ò. 21582-23

ØÀÐÒÀØÑÊÈÉ Ð-Ê 1(3) ÁÓÒÎÐÈÍÀ, 11, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:83/19/11, ÷/ï, 2197741, 1280.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 37659-18 2(2) ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 82, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:38.3/38.3/5, ÷/ï, ÷ï. äâå êîìíàòû, 2399.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 1(ê) ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 82, ø., 1/2 ýò., ïë.:13/13/-, 870.000ð, ðåìîíò, ÷/ï ò. 290-25-90 1(9) ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 112, ïì., ê., 3/3 ýò., ïë.:-/19.1/-, ÷/ï, 1150.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 382-31-37 1(9) ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 112, ïì., ê., 3/3 ýò., ïë.:19/19/-, õîð. ñîñòîÿíèå, 1120.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 1(10) ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 112, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:19.2/19.2/-, åâðîðåìîíò, 1150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 1(8) ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 112/À, ïì., ê., 3/4 ýò., ïë.:-/10.1/-, 880.000ð, ÑÔÅÐÀ (ÓÏÍ), ò. 361-14-10 1(2) ÍÀÐ.ÂÎËÈ, 76, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:44/15/6, ÷/ï, 1/2äîëè, òîðã, 1550.000ð, ò. 89222224425 1(4) ÑÈÁ.ÒÐÀÊÒ, 15, óï., ê., áàë., 1/9 ýò., ïë.:-/10/7, âûñîêèé ýòàæ, 1000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 1(4) ÑÈÁ.ÒÐÀÊÒ, 15, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:-/10/-, 1000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 1(6) ÑÈÁ.ÒÐÀÊÒ, 21, ìñ., ï., 9/9 ýò., ïë.:-/17.8/-, îá.ïîäîá, òîðã, 1320.000ð, ÒÅ×ÅÐ (ÓÏÍ), ò. 89022708138

1(10) ÁÀÓÌÀÍÀ, 9, ïì., ê., áàë., 3/4 ýò., ïë.:16.2/16.2/25, ÷/ï, 1200.000ð, ÐÈÝËÊÎÌ-2000 (ÓÏÍ), ò. 290-44-19 1(3) ÁÀÓÌÀÍÀ, 19, ïì., ê., 2/5 ýò., ïë.:-/17/-, ê+äîï=1êâ, 1200.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 1(3) ÁÀÓÌÀÍÀ, 24/À, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:80/20/9, ÷/ï, 1200.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 1(8) ÁÀÓÌÀÍÀ, 30, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:17/17/-, ÷/ï, 750.000ð, ò. 89222018246 1(10) ÁÀÓÌÀÍÀ, 30/Á, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:-/17.5/-, ÷/ï, 700.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89226007680 1(2) ÁÀÓÌÀÍÀ, 33, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:-/19/-, ÷/ï, 1400.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 1(2) ÁÀÓÌÀÍÀ, 33, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:-/20/-, ÷/ï, 1300.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 1(2) ÁÀÓÌÀÍÀ, 33, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:-/18.5/-, ÷/ï, 1300.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 1(2) ÁÀÓÌÀÍÀ, 33, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:-/18.7/-, ÷/ï, 1300.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 1(ê) ÁÀÓÌÀÍÀ, 56, ïì., ø., 3/3 ýò., ïë.:11.2/11.2/-, 750.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 1(4) Â.ÊÎÒÈÊÀ, 9, õð., ê., 3/5 ýò., ïë.:11/11/14, ÷/ï, 1100.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 1(3) ÄÀÍÈËÎÂÑÊÀß, 14, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:-/17/-, ÷/ï, îòë.ñîñ.ìåá, 1150.000ð, ò. 89068038260 1(3) ÄÀÍÈËÎÂÑÊÀß, 18, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:18.1/18.1/-, ÷/ï, 9045420502, 790.000ð, ò. 371-24-29 1(3) ÄÀÍÈËÎÂÑÊÀß, 18, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:70/18.7/7, ÷/ï, äîê. ãîòîâû., 750.000ð, ÀÐÃÓÌÅÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89122425707 1(ê) ÄÎÍÑÊÀß, 20, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:-/19/-, ÷/ï, 900.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 1(10) ÄÎÍÑÊÀß, 20, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:17/17/-, êîììóí., cîãë., 1500.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 1(3) ÇÀÌßÒÈÍÀ, 27/À, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:-/16.5/-, ä/ã, îñâîáîæä., 850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 1(3) ÇÀÌßÒÈÍÀ, 29/À, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:-/12/-, ÷/ï, 690.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 213-79-90 1(2) ÇÀÌßÒÈÍÀ, 36, ê., 2/5 ýò., ïë.:/10/-, ò. 8-908-925-02-46 1(2) ÇÀÌßÒÈÍÀ, 38/1, áð., ï., 2/5 ýò., ïë.:-/15/-, îòë.ñîñ., 1280.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 89022650425 1(3) ÇÀÌßÒÈÍÀ, 38/1, áð., ï., 5/5 ýò., ïë.:15/15/7, ÷/ï, 2908571@mail.ru, 1120.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 1(5) ÇÀÌßÒÈÍÀ, 38/2, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:-/13/-, â ñåêöèè -÷èñòî, 1150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51

45

1(3) ÈÇÓÌÐÓÄÍÛÉ, 4, ïì., ø., áàë., 2/ 2 ýò., ïë.:11/11/-, ÷/ï, äî ìåòðî 15ìèíó, 1050.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 1(2) ÊÎÁÎÇÅÂÀ, 29, ìñ., ê., 4/9 ýò., ïë.:-/18.3/-, ÷/ï, 1380.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 1(2) ÊÎÁÎÇÅÂÀ, 31, ìñ., ê., 1/9 ýò., ïë.:-/16.5/-, ÷/ï, 1150.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 37291-11 1(3) ÊÎÐÅÏÈÍÀ, 5, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:-/17/-, õîð.ñîñò, ïë.îêí, 950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 1(3) ÊÎÐÅÏÈÍÀ, 9/À, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:-/15/-, ÷/ï, 830.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 379-58-58 1(4) ÊÎÐÅÏÈÍÀ, 13/À, äð., ä., 2/2 ýò., ïë.:-/14/-, ÷/ï, 950.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 377-60-60 2(3) ÊÎÐÅÏÈÍÀ, 13/Á, äð., ä., 2/2 ýò., ïë.:30/30/-, ÷/ï, ñ àðåíäàòîðàìè, 1450.000ð, ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 2019010, 1(2) ÊÎÐÅÏÈÍÀ, 20, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:60/19/8, õîð.ñîñò, 1100.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-9872 1(ê) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 38/À, ìñ., ê., 3/ 5 ýò., ïë.:-/19/-, ÷/ï, 1150.000ð, ÞÐ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89122416179 1(10) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 38/À, ìñ., ê., 5/ 5 ýò., ïë.:-/18/-, 1190.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53

ØÈÐÎÊÀß ÐÅ×ÊÀ 1(3) ÑÎÁÎËÅÂÀ, 21/1, ñï., ê., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:15/15/8, ÷/ï, 1250.000ð, ò. 89505472225

ØÓÂÀÊÈØ 1(3) ÏÐÈÂÎÊÇÀËÜÍÀß, 17, ïì., ê., 2/ 2 ýò., ïë.:64/16/6, ÷/ï, 500.000ð, ÅÐÌÀÊ (ÓÏÍ), ò. 233-72-89

ÝËÜÌÀØ 1(ê) ÁÀÓÌÀÍÀ, 1, ïì., ê., 2/6 ýò., ïë.:15/15/-, ÷/ï, 650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 1(6) ÁÀÓÌÀÍÀ, 1, ïì., ê., 6/6 ýò., ïë.:/14.2/-, ÷/ï, 1220.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9122690701 1(10) ÁÀÓÌÀÍÀ, 2/À, ïì., ê., 2/4 ýò., ïë.:-/16/-, õîð.ñîñò., 1150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 33853-53 1(3) ÁÀÓÌÀÍÀ, 3, ïì., ê., áàë., 1/4 ýò., ïë.:-/20/-, ðÿäîì ìåòðî, 1400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-7722 1(ê) ÁÀÓÌÀÍÀ, 9, ïì., ê., 4/4 ýò., ïë.:/16/-, 1060.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51

¹ 41

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà


46

ÊÎÌÍÀÒÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ Â Åêàòåðèíáóðãå

1(10) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 38/À, ìñ., ê., 2/ 5 ýò., ïë.:-/18.2/-, îòë.ñîñòîÿíèå, 1130.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 2(8) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 38/À, ìñ., ê., 2/ 5 ýò., ïë.:36.4/14/4, ïî öåíå 1ê.êâ!!, 2130.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 1(10) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 52, ìñ., á., 5/5 ýò., ïë.:23/18/-, c/ó 5êâ.äóø.êàá, 1850.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 1(ê) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 52, ìñ., á., 5/5 ýò., ïë.:19/19/-, õîðîøåå ñîñò., 1150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17 1(ê) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 52, ìñ., á., 2/5 ýò., ïë.:18.2/18.2/-, ðÿäîì ìåòðî, 1430.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 1(ê) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 52, ìñ., á., 5/5 ýò., ïë.:-/17.9/-, âîäà, ìåáåëü, 1300.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 268-15-01 1(ê) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 52, ìñ., á., 5/5 ýò., ïë.:-/18.2/-, âîäà, ìåáåëü, 1300.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 268-15-01 1(ê) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 52/Á, ìñ., á., 4/ 5 ýò., ïë.:18/18/-, ÷/ï, òîðã, 110000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Â.ÏÛØÌÀ (ÓÏÍ), ò. 201-18-19 1(ê) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 52/Á, ìñ., á., 2/ 5 ýò., ïë.:19/19/-, 1290.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-30-54 1(ê) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 52/Á, ìñ., á., 4/ 5 ýò., ïë.:19/19/-, ÷/ï, âîäà, âîçì äóø, 1250.000ð, ÏÐÎ100 ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 89068030806 2(ê) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 56, ìñ., á., 3/5 ýò., ïë.:-/34.8/-, õîð.ñîñò, 2100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 1(2) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 58, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:13/13/-, ðàçâèò.èíôðàñòð, 1250.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 222-21-84 1(6) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 70, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:-/17/-, òð.ðåìîíò.òîðã, 1100.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 35555-50 1(5) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 70, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:12.9/12.9/-, ìåòðî, 900.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 222-21-84 1(10) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 78/À, ìñ., ê., 4/ 5 ýò., ïë.:17/17/-, îêíî ïë.òîðã, 1350.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 1(20) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 78/À, ìñ., ê., 4/ 5 ýò., ïë.:18.2/18.2/-, 1200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 1(20) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 78/À, ìñ., ê., 3/ 5 ýò., ïë.:19/19/-, 1150.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 1(2) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 92, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43/11/7, ÷/ï, ÷\ï, ä.ã.îñâîáîæ, 1000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 1(4) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 92, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:-/16.1/-, áîëüøàÿ, ñâåòëàÿ, 1050.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51

¹ 41

1(2) ÊÐ.ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂ, 11, áð., ï., 3/ 5 ýò., ïë.:43/12/-, ÷/ï, 1/2 äîëè, 1050.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 1(3) ÊÐ.ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂ, 75, ïí., ï., 7/ 9 ýò., ïë.:60/16/7, ÷/ï, 1150.000ð, ò. 89122208401 1(2) ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 12, ïì., ê., 1/ 3 ýò., ïë.:13/13/-, 1200.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89122848686 6(6) ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 21, ìñ., ø., 2/ 3 ýò., ïë.:18.4/18.4/-, ÷/ï, îòë.ñîñò, 1200.000ð, ò. 89086337937 2(2) ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 23, ìñ., ê., 2/ 2 ýò., ïë.:-/33/-, 1780.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 201-49-94 1(ê) ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 23/À, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:-/16.5/-, ÷/ï, 800.000ð, ÀÒÎÌÏÐÎÌÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 37700-07 1(3) ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 24, ïì., ø., 2/ 3 ýò., ïë.:17.3/17.3/10.4, ìàëîíàñåëåííàÿ, 1150.000ð, ÒÅÊÒÓÌ (ÓÏÍ), ò. 222-10-88 1(5) ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 25/À, õð., á., 1/4 ýò., ïë.:-/12/-, ÷/ï, òîðã óìåñò., 760.000ð, ò. 89122651514 1(3) ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 32, ïì., ø., 1/ 2 ýò., ïë.:21.8/21.8/-, ÷/ï, 1060.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 1(2) ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 32, ïì., ø., 1/ 2 ýò., ïë.:21.2/21.2/-, 1300.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 1(ê) ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 40, äð., ä., 2/ 2 ýò., ïë.:-/15.6/-, ÷/ï, ïîä ðåìîíò, òîðã, 920.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89530496735 1(ê) ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 44, äð., ä., 1/ 2 ýò., ïë.:16/16/-, ÷/ï, ïîä ñíîñ, 870.000ð, ÓÀÍ - 1 (ÓÏÍ), ò. 360-6460 1(4) ËÎÁÊÎÂÀ, 8, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:60/19/8, òîðã!, 1050.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 1(16) ËÎÁÊÎÂÀ, 12, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:16.6/16.6/-, ÷/ï, âîäà â êîìíàòå, 1010.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 1(4) ËÎÁÊÎÂÀ, 18, ïì., ê., 2/2 ýò., ïë.:-/18.6/-, 2 îêíà â êîìí., 1050.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 1(3) ËÎÁÊÎÂÀ, 129, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:19.6/19.6/-, îòë.ñîñò., 1100.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 37230-54 1(ê) ÏÎËÇÓÍÎÂÀ, 1/À, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:20/20/-, ÷/ï, ñòóäèÿ, 1200.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 26810-56 1(ê) ÏÎËÇÓÍÎÂÀ, 1/À, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:16.6/16.6/-, êîðèäîðêà, 715.000ð, ÎÃÍÅÁÎÐÅÖ, ò. 290-95-02 1(3) ÏÎËÇÓÍÎÂÀ, 1/Â, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:15.8/15.8/-, ÷/ï, 900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 1(3) ÏÎËÇÓÍÎÂÀ, 15, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:-/18/-, ÷/ï, îäíè ñîñåäè, 900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÔÐÅÇ- (ÓÏÍ), ò. 287-17-54 2(3) ÏÎËÇÓÍÎÂÀ, 19, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:-/23/-, õîð.ñîñò.òîðã, 1500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 33853-53 1(5) ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 5, ìñ., ï., 8/ 9 ýò., ïë.:-/12/-, ñðî÷íî, 900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-2009 1(6) ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 5, ìñ., ï., 9/ 9 ýò., ïë.:12/12/-, õîðîøèé ðåìîíò, 980.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 26810-56 2(10) ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 16, ìñ., ø., 3/3 ýò., ïë.:38.6/38.6/-, ÷/ï, òîðã, 1700.000ð, ÀÐÊÀÄÀ-Ì (ÓÏÍ), ò. 21328-58 1(ê) ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 18, ïì., ø., 3/4 ýò., ïë.:19.6/19.6/-, âîäà, îêíî ïë, 1280.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà

www.upn.ru 1(10) ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 18, ïì., ø., 2/4 ýò., ïë.:18/18/-, ñðî÷íî!, 1180.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 1(ê) ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 18, ïì., ø., 3/4 ýò., ïë.:13.4/13.4/-, õîð.ñîñò, 860.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 1(ê) ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 18, ïì., ø., 2/4 ýò., ïë.:19.4/19.4/-, ÷/ï, õîð.ñîñò, 1100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÔÐÅÇ- (ÓÏÍ), ò. 287-17-54 1(ê) ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 18, ïì., ø., 2/4 ýò., ïë.:19.4/19.4/-, ÷/ï, õîð.ñîñò., 1100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÔÐÅÇ (ÓÏÍ), ò. 287-17-54 1(7) ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 18, ïì., ø., 2/4 ýò., ïë.:-/19.8/-, 1250.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 200-09-19 1(3) ÑÒÀ×ÅÊ, 11, äð., ä., 2/2 ýò., ïë.:31/31/7, ÷/ï, õîð.ñîñò ÷/ï, 1560.000ð, Í-Ó-ÅÊ-ÁÓÐà ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89089067717 2(3) ÑÒÀ×ÅÊ, 11, äð., ä., 2/2 ýò., ïë.:31/31/6.5, ÷/ï, õîð.ñîñò ÷/ï, 1560.000ð, Í-Ó-ÅÊ-ÁÓÐà ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89089067717 1(3) ÑÒÀ×ÅÊ, 19, ïì., ê., áàë., 4/4 ýò., ïë.:-/14.6/9, ÷/ï, 1140.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 1(ê) ÑÒÀ×ÅÊ, 34/À, ïì., ø., 4/5 ýò., ïë.:20/20/-, ÷/ï, åâðî, 1420.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-7722 1(10) ÑÒÀ×ÅÊ, 34/À, ïì., ø., 4/5 ýò., ïë.:-/18.5/-, õîð.ñîñò., 1100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-7722 1(ê) ÑÒÀ×ÅÊ, 34/À, ïì., ø., 2/5 ýò., ïë.:-/18/-, âîäà â êîì. îòë, 1150.000ð, ò. 202-08-80 1(ê) ÑÒÀ×ÅÊ, 34/À, ïì., ø., 1/5 ýò., ïë.:15.8/15.8/-, âîäà â êîìíàòå, 1150.000ð, ÝÐÀ (ÓÏÍ), ò. 268-34-00 1(ê) ÑÒÀ×ÅÊ, 34/À, ïì., ø., 1/5 ýò., ïë.:16.6/16.6/-, âîäà â êîìíàòå, 1150.000ð, ÝÐÀ (ÓÏÍ), ò. 268-34-00 1(5) ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 6, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:12.2/7.7/-, ãîñòèí. òèïà, 1300.000ð, ÁÎÍÓÑ (ÓÏÍ), ò. 365-8493 1(ê) ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 8, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:19/19/-, 990.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 201-49-94 1(3) ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 51/À, ñï., ï., 4/10 ýò., ïë.:-/13/-, â îòë.ñîñòîÿíèè, 1180.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 1(3) ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 51/À, ñï., ï., ëîäæ., 6/10 ýò., ïë.:15/15/9, ÷/ï, îòë. ñîñò., 1350.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-5050 1(3) ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 51/À, ñï., ï., 5/10 ýò., ïë.:13/13/-, òîðã, 1250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 22201-41 2(3) ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 51/À, ñï., ï., ëîäæ., 9/10 ýò., ïë.:23.3/23.3/-, ñîñòîÿíèå õîðîø, 1930.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 3(3) ÓËÜßÍÎÂÑÊÀß, 11, ñï., ì., ï/ ëîä., 1/10 ýò., ïë.:-/12.6/-, ÷èñò. ïðîñòîð., 1200.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 213-79-90 1(3) ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÎÂ, 25/1, áð., ê., 3/5 ýò., ïë.:-/14/7, ìåòðî ðÿäîì, 1250.000ð, ÃÐÀÄ-Ñ (ÓÏÍ), ò. 30613-66 1(2) ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÎÂ, 32, ìñ., ê., 3/ 9 ýò., ïë.:-/11.7/-, ñ/ó íà 2 êîìíàò, 950.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9501901032 2(3) ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÎÂ, 32, ìñ., ê., 7/ 9 ýò., ïë.:21/21/-, òðàíñï.ðàçâÿçêà, 1460.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 1(ê) ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÎÂ, 34, ìñ., ê., 9/ 9 ýò., ïë.:11.4/11.4/-, ÷/ï, ìåòðî 10 ìèí, 900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÔÐÅÇ- (ÓÏÍ), ò. 287-17-54 2(2) ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÎÂ, 34, ìñ., ê., áàë., 5/9 ýò., ïë.:30.7/30.7/-, ÷/ï, õîð.ñîñò, 2150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÔÐÅÇ- (ÓÏÍ), ò. 287-17-54 1(3) ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÎÂ, 39, ïí., ï., ï/ ëîä., 2/9 ýò., ïë.:-/12.5/-, 1 ñîñåä, 1200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 1(3) ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÎÂ, 39, ïí., ï., 2/ 9 ýò., ïë.:-/10.7/-, 1 ñîñåä, òîðã, 1050.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 2(3) ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÎÂ, 39, ïí., ï., ï/ ëîä., 2/9 ýò., ïë.:63/23/8, ìàëîíàñåë ìåòðî, 2400.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 2(3) ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÎÂ, 39, ïí., ï., ï/ ëîä., 2/9 ýò., ïë.:-/22.8/-, òîðã, îäèí ñîñåä, 2500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53

1(5) ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÎÂ, 78, óï., ï., 1/ 9 ýò., ïë.:12/12/-, ÷/ï, äî ìåòðî 15 ìèí, 920.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 1(5) ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÎÂ, 78, óï., ï., 1/ 9 ýò., ïë.:11.7/11.7/-, äî ìåòðî 15 ìèí, 920.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 1(5) ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÎÂ, 78, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:12.6/12.6/-, ÷/ï, áîë.ëîä òîðã, 1100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 1(5) ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÎÂ, 80, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:16.9/16.9/-, 1350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 1(3) ØÅÔÑÊÀß, 28/À, äð., ä., 2/2 ýò., ïë.:64/16/7, 919.999ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 201-18-32 1(2) ØÅÔÑÊÀß, 89/3, áð., ê., 5/5 ýò., ïë.:42/16/7, õîðîøåå ñîñò., 1350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17 2(3) ØÅÔÑÊÀß, 89/3, áð., ê., 5/5 ýò., ïë.:24/24/7, 1700.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89122848686 1(ê) ÝËÅÊÒÐÈÊÎÂ, 15, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:-/19.2/-, 1250.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 1(2) ÝÍÒÓÇÈÀÑÒÎÂ, 42, áð., ï., 5/5 ýò., ïë.:-/16/-, ÷/ï, 1-íè ñîñåäè, 1100.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 35672-12 1(4) ÝÍÒÓÇÈÀÑÒÎÂ, 42, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:75/22/7, ÷/ï, õîð.ðåìîíò, 1300.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-50-50

ÞÃÎ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ 1(4) ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 51, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:-/14/-, îòë.ñîñ., 1300.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 268-15-01 2(4) ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 51, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:32/23/6, 89090241523òîðã, 2098.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 1(3) ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 58/2, ïí., ï., 7/9 ýò., ïë.:-/10/-, ñîñò.îòëè÷íîå, 1290.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89068144193 1(3) ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 61, óï., ï., 8/9 ýò., ïë.:12/12/-, 1250.000ð, ÃËÎÁÓÑ (ÓÏÍ), ò. 378-80-22 1(2) ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 66, ïí., ï., 1/9 ýò., ïë.:43/8/6, ÷/ï, 89089285028, 1200.000ð, ÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 216-64-57 1(3) ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 68, ïí., ï., ï/ëîä., 5/9 ýò., ïë.:11/11/7, 1210.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 1(3) ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 69, óï., ï., ëîäæ., 9/ 9 ýò., ïë.:64/12/8, ÷/ï, 1150.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-7477 1(5) ÁÀÐÄÈÍÀ, 4, ìñ., ï., 8/9 ýò., ïë.:/13/-, ÷/ï, ðåì, åâðîîêíà, 1100.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 377-60-60 1(6) ÁÀÐÄÈÍÀ, 4, ìñ., ï., 7/9 ýò., ïë.:11.9/11.9/-, ÷/ï, 1030.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 38408-40 1(3) ÁÀÐÄÈÍÀ, 9, ïí., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:-/11.6/-, ÷/ï, õîð.ñîñò., 1260.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 1(2) ÁÀÐÄÈÍÀ, 10, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:-/11.2/-, ÷/ï, òîðã, 1070.000ð, ÞÐ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89041699121 1(3) ÁÀÐÄÈÍÀ, 37, ïí., ï., 7/9 ýò., ïë.:58/11.1/7, ÷/ï, 1150.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 89530511174 1(2) ÁÀÐÄÈÍÀ, 38, ïí., ï., 1/9 ýò., ïë.:-/16/-, 1 ñîñåä, 1400.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 1(ê) ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 3, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:17/17/-, ÷/ï, 995.000ð, ÏÐÎÑÏÅÊÒÚ (ÓÏÍ), ò. 370-24-00 2(4) ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 17/1, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:25/25/6, øêàôêóïå, 1950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 1(5) ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 39, ïí., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:72/11/8, îòë.ñîñòîÿíèå, 1370.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 1(3) ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 39, ïí., ï., 8/9 ýò., ïë.:15/15/-, 1290.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 2(3) ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 39, ïí., ï., 4/9 ýò., ïë.:29.4/29.4/7, ÷/ï, 2500.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89022555955 1(3) ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 43, ïí., ï., 5/9 ýò., ïë.:-/10.5/-, 1160.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9028725161 1(2) ÃÐÎÌÎÂÀ, 134/2, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43/15/7, ÷/ï, õîðîø.ñîñò., 1380.000ð, ÏÐÅÑÒÈÆ (ÓÏÍ), ò. 89049866462


ÊÎÌÍÀÒÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ Â Åêàòåðèíáóðãå

ÓÏÍ.ÐÔ

¹ 41

47

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà


48

ÊÎÌÍÀÒÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ Âíå Åêàòåðèíáóðãà

1(3) ÃÐÎÌÎÂÀ, 140, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:55/12/7, ÷/ï, 1050.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 2(4) ÃÐÎÌÎÂÀ, 148, ïí., ï., 1/9 ýò., ïë.:-/22/-, 1750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 2(3) ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 18, ìñ., ê., 3/9 ýò., ïë.:30.2/30.2/12, ÷/ï, 1700.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 1(2) ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 81, ïì., ø., áàë., 2/ 2 ýò., ïë.:32/32/-, ÷/ï, õîð.ñîñò., 1600.000ð, ÊÁ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ (ÓÏÍ), ò. 246-13-28 2(3) ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 81, ïì., ø., áàë., 2/ 2 ýò., ïë.:32/32/-, ÷/ï, õîð.ñîñò., 1600.000ð, ÊÁ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ (ÓÏÍ), ò. 246-13-28 1(3) ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß, 18, óï., ï., 1/ 12 ýò., ïë.:-/11/-, ÷/ï, íà 2-õ õîçÿåâ, 1070.000ð, ò. 268-53-48 1(6) ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 46, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:105/11/12, ðåìîíò ñäåëàí, 950.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89122655847 1(6) ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 46, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:11.6/11.6/-, 1200.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89527403158 1(3) ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 52, ïì., ø., áàë., 2/2 ýò., ïë.:20/20/8, ÷/ï, ðåìîíò, ìåáåëü., 1550.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89122188812 1(2) ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 14, óï., ï., 16/16 ýò., ïë.:12/12/8, õîð.ñîñò., íåóãë, 1290.000ð, ÅÊÀÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 21313-11 1(2) ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 24/3, óï., ï., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:48/15/8, îòë.ñîñòîÿíèå, 1650.000ð, ÁÀÑÒ-ÅÒ (ÓÏÍ), ò. 24022-79 1(2) ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 28, ïí., ï., ïë., 1/ 9 ýò., ïë.:-/20.1/-, 1 ñîñåä, 1570.000ð, ò. 219-61-71 1(3) ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 30, ïí., ï., 6/9 ýò., ïë.:-/15/-, 1400.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 201-04-25 1(2) ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 34, áð., ï., 3/5 ýò., ïë.:42/10/6, ñîñò.õîð., 1250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 38401-74 1(3) ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 38, ïí., ï., 5/9 ýò., ïë.:15/15/-, ÷/ï, 1350.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 283-01-10 1(3) ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 38, ïí., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:-/11.7/-, ê+äîï=1êì.êâ., 1120.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 1(3) ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 38, ïí., ï., 5/9 ýò., ïë.:11/11/-, ÷/ï, 1150.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 283-01-10 1(3) ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 38, ïí., ï., 8/9 ýò., ïë.:15.2/15.2/-, 1380.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 1(3) ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 38, ïí., ï., 8/9 ýò., ïë.:11/11/-, 1080.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 2(3) ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 38, ïí., ï., 8/9 ýò., ïë.:26/26/6, 2180.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 2(4) ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 38, ïí., ï., 3/9 ýò., ïë.:64/22/7, 1/2 äîëè, òîðã, 1800.000ð, ÁÀÑÒ-ÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89226047004 1(3) ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 44, ïí., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:12/12/7, ÷/ï, ï/ë, õîð.ñîñò., 1270.000ð, Ñ×ÀÑÒËÈÂ.ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 1(3) ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 44, ïí., ï., 6/9 ýò., ïë.:-/11/7, 1150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 1(3) ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 44, ïí., ï., 1/9 ýò., ïë.:-/11/-, ÷/ï, ä/ã, ïóñòàÿ, 980.000ð, ò. 89028762726 1(ê) ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 81/À, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:-/18/-, ìåáåëü, 1230.000ð, ò. 345-54-10 1(ê) ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 81/À, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:-/18/-, ÷/ï, êàäàñ.ïàñï, òîðã, 1260.000ð, ÍÀØ ÅÊÀÒÅÐÈÍÁ. (ÓÏÍ), ò. 213-90-55 1(ê) ÐÅÏÈÍÀ, 64, ìñ., ê., 1/2 ýò., ïë.:/16.3/-, ÷/ï, òîðã! ïîä ñíîñ, 850.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 268-15-01 1(3) ÐÅØÅÒÍÈÊÎÂÀ, 3, ïí., ï., 1/9 ýò., ïë.:11/11/-, ÷/ï, 1040.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 1(2) ÐÅØÅÒÍÈÊÎÂÀ, 4, óï., ï., ëîäæ., 9/ 12 ýò., ïë.:48/29/7, ÷/ï, 460.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 345-53-80 1(3) ÐÅØÅÒÍÈÊÎÂÀ, 18/1, ïí., ï., ï/ ëîä., 1/9 ýò., ïë.:-/11/-, 1200.000ð, ÁÀÑÒ-ÅÒ (ÓÏÍ), ò. 240-22-79 1(3) ÐÅØÅÒÍÈÊÎÂÀ, 18/1, ïí., ï., 1/ 9 ýò., ïë.:-/11/-, åâðîðåìîíò, 1130.000ð, ÁÀÑÒ-ÅÒ (ÓÏÍ), ò. 24022-79 2(3) ÐÅØÅÒÍÈÊÎÂÀ, 18/1, ïí., ï., ï/ ëîä., 1/9 ýò., ïë.:58/22/7, åâðîðåìîíò, 2300.000ð, ÁÀÑÒ-ÅÒ (ÓÏÍ), ò. 240-22-79

¹ 41

1(3) Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 21, ïí., ï., 1/9 ýò., ïë.:-/11/-, õîð.ñîñåäè, 1040.000ð, ò. 219-27-80 1(3) Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 21, ïí., ï., 1/9 ýò., ïë.:52/15.4/-, 89527331576, 1280.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 1(2) Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 45, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:44/15/6, ÷/ï, ïëàñòèê, 1570.000ð, ÀÐÃÓÌÅÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89634412961 1(3) Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 49/2, áð., ï., 1/ 5 ýò., ïë.:30/15/6, 1200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 1(4) Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 49/3, áð., ï., 1/ 5 ýò., ïë.:-/16.1/-, ÷/ï, 89221174569, 1200.000ð, ÍÅÁÎÑÊÐÅÁ (ÓÏÍ), ò. 8922117569 1(ê) ßÑÍÀß, 1/3, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:/18/-, ÷/ï, îòë\ñ., êîíñúåðæ, 1100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 1(8) ßÑÍÀß, 1/3À, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:18/18/-, 1300.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 1(ê) ßÑÍÀß, 1/3À, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:-/18.1/-, ÷/ï, êîðèä.ñèñòåìà, 1150.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 217-25-10 1(ê) ßÑÍÀß, 1/6, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:/18/-, ÷/ï, 1200.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂ. À2 (ÓÏÍ), ò. 291-42-28 1(3) ßÑÍÀß, 24, õð., ï., 5/5 ýò., ïë.:20/ 20/8, ÷/ï, 1500.000ð, ÇÀÐÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 89090069641 1(2) ßÑÍÀß, 32/4, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:15/15/6, ÷/ï, áàëêîí çàñòåêë, 1350.000ð, ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË (ÓÏÍ), ò. 89028762115

 ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 2(2) ÀÐÀÌÈËÜ, ÃÀÐÍÈÇÎÍ, 17, áàë., 5/5 ýò., ïë.:46.5/32/7, ÷/ï, 2250.000ð, ÊÓÁ (ÓÏÍ), ò. 89221080826 8-ê, 8(8) ÀÐÀÌÈËÜ, ÃÎÐÍÈÇÎÍ, 1, 2/ 3 ýò., ïë.:-/17.1/-, ÷/ï, 565.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 213-79-90 2(3) ÀÐÀÌÈËÜ, ÃÎÐÍÈÇÎÍ, 1, 2/3 ýò., ïë.:-/17.1/-, ÷/ï, 700.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 213-79-90 1(2) ÀÐÀÌÈËÜ, ÑÒÀÍÖÈÎÍÍÀß, 8, 1/2 ýò., ïë.:-/12/-, ÷/ï, õîðîøåå ñîñ-ÿ, 580.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 1(ê) ÀÐÀÌÈËÜ, ÏÎÑ.ÑÂÅÒËÛÉ, ÑÂÅÒËÛÉ, 22, 1/1 ýò., ïë.:25/13/8, ÷/ï, êâàðòèðà, 400.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89122655847 2(3) ÀÐÀÌÈËÜ, ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ, 1 ÌÀß, 71/À, ñï., 2áàë., 9/10 ýò., ïë.:83/ 34.2/12, ÷/ï, 2150.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 1(3) ÀÐÀÌÈËÜ, ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ, 1 ÌÀß, 71/ À, ï., ëîäæ., 9/10 ýò., ïë.:20/20/12, ÷/ ï, ñ áîëø.ëîäæèåé, 1050.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 1(3) Á.ÈÑÒÎÊ, ÁÅÐÅÃÎÂÀß, 1, 2/2 ýò., ïë.:-/10.5/-, õîð.ñîñ, 530.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 213-79-90 1(3) ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÃÀÃÀÐÈÍÀ, 15/4, 1/9 ýò., ïë.:10.5/10.5/-, ÷/ï, 830.000ð, ÁÞÐÎ ÍÅÄÂÈÆ.N1 (ÓÏÍ), ò. 278-60-50 1(4) ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÇÀÃÂÎÇÊÈÍÀ, 12, áàë., 1/5 ýò., ïë.:11.7/11.7/8.2, ÷/ï, òîðã, ä/ã, 950.000ð, ÀÑÑ-ÍÅÄÂÈÆÈÌ. (ÓÏÍ), ò. 89505505978 1(3) ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ËÅÍÈÍÀ, 46, 3/3 ýò., ïë.:-/15/-, ÷/ï, 930.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 268-15-01 1(ê) ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÌÈÐÀ, 3, 4/5 ýò., ïë.:-/18.2/-, ÷/ï, âîçìîæåí òîðã, 940.000ð, Í-Ó-ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ (ÓÏÍ), ò. (34369)41236 1(ê) ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÏÎÑ.ÁÇÑÊ, 9, ìñ., 2/2 ýò., ïë.:10/10/-, ÷/ï, 570.000ð, ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. (34369)49129 1(3) ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÖÈÀËÊÎÂÑÊÎÃÎ, 3, 1/2 ýò., ïë.:80/17/8.2, ÷/ï, ñîñòîÿíèå îòëè÷, 9500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 2(2) ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ØÈËÎÂÑÊÀß, 14, 1/5 ýò., ïë.:42/28.5/6, ÷/ï, 2400.000ð, ÂÎÇÍÅÑÅÍÑÊÈÉ (ÓÏÍ), ò. 89632752009 1(2) ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÝÍÅÐÃÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 9/2, ìñ., 2/5 ýò., ïë.:-/12.6/ -, ÷/ï, ñò/ïàê, 950.000ð, ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89122320018 1(ê) ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÝÍÅÐÃÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 21, õð., 2/2 ýò., ïë.:-/15/-, ÷/ ï, 650.000ð, ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89122320018 1(6) ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, CÎÂÅÒÑÊÈÉ, ÌÈÐÀ, 1, 5/5 ýò., ïë.:18/18/-, ÷/ï, 980.000ð, Í-Ó-ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ (ÓÏÍ), ò. (34369)41236

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà

www.upn.ru 1(ê) ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÁÇÑÊ, 9, 2/2 ýò., ïë.:10.3/10.3/-, ÷/ï, 350.000ð, ÆÈËÒÎÐÃÑÅÐÂÈÑ (ÓÏÍ), ò. (34369)42887 1(4) ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÁÇÑÊ, ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÈÊÎÂ, 42, ìñ., 5/5 ýò., ïë.:-/ 12/-, ÷/ï, 880.000ð, ò. 89126325825 1(2) ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÍÎÂÎÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, Ì.ÃÎÐÜÊÎÃÎ, 26, 3/5 ýò., ïë.:/12.5/-, ÷/ï, 8-912-2687185, 1100.000ð, ÊÂ-ÐÀ.ÄÎÌ.ÎÔÈÑ. (ÓÏÍ), ò. (34369)32290 1(2) ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÍÎÂÎÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÒÎËÁÓÕÈÍÀ, 3/À, áàë., 4/4 ýò., ïë.:43/18/6, ÷/ï, 1000.000ð, ÊÂÐÀ.ÄÎÌ.ÎÔÈÑ. (ÓÏÍ), ò. 89122687185 1(3) ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÍÎÂÎÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÝÍÅÐÃÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 37, 1/3 ýò., ïë.:65/20/10, 8-912-2687185, 1000.000ð, ÊÂ-ÐÀ.ÄÎÌ.ÎÔÈÑ. (ÓÏÍ), ò. (34369)32290 1(3) ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÍÎÂÎ-ÁÅШÇÎÂÑÊÈÉ, ÀÊ.ÊÎÐÎ˨ÂÀ, 8, áð., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:-/16.9/-, 1200.000ð, ÂÎÇÍÅÑÅÍ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 89089030722 1(3) ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÍÎÂÎ-ÁÅШÇÎÂÑÊÈÉ, ÄÅÊÀÁÐÈÑÒÎÂ, 17, 2/2 ýò., ïë.:77.6/20.5/7.3, 1100.000ð, ÂÎÇÍÅÑÅÍ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. (34369)32513 1(6) ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÍÎÂÎ-ÁÅШÇÎÂÑÊÈÉ, ÌÀÊÑÈÌÀ ÃÎÐÜÊÎÃÎ, 6/À, ìñ., 1/4 ýò., ïë.:-/11.7/-, ÷/ï, 8-902-8744-311, 750.000ð, ÂÎÇÍÅÑÅÍ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. (34369)32513 1(6) ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ, ÌÈÐÀ, 1, 4/5 ýò., ïë.:12.5/12.5/-, 740.000ð, Í-Ó-ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ (ÓÏÍ), ò. (34369)41236 4-ê, 4(4) ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ, ÌÈÐÀ, 3, 2/5 ýò., ïë.:17.9/17.9/-, ÷/ ï, 1000.000ð, ÊÎÌÔÎÐÒ (ÓÏÍ), ò. 89025854301 3(3) ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ, ÌÈÐÀ, 14, 2/2 ýò., ïë.:60/40/8, ÷/ï, 980.000ð, ÊÂ-ÐÀ.ÄÎÌ.ÎÔÈÑ. (ÓÏÍ), ò. 89068109648 1(3) Á ÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ, ÖÈÎËÊÎÂÑÊÎÃÎ, 7, 1/2 ýò., ïë.:15.6/ 15.6/8, ÷/ï, 950.000ð, Í-Ó-ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ (ÓÏÍ), ò. (34369)41236 1(3) ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÖÅÍÒÐ, ÇÀÃÂÎÇÊÈÍÀ, 12, áàë., 1/5 ýò., ïë.:63/18.7/ 8, ÷/ï, 1050.000ð, Í-Ó-ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ (ÓÏÍ), ò. (34369)41236 1(3) ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÖÅÍÒÐ, ÖÈÎËÊÎÂÑÊÎÃÎ, 8, 1/2 ýò., ïë.:18.7/18.7/ -, òîðãäîì ïîäñíîñ, 800.000ð, ÁÈÍ (ÓÏÍ), ò. 242-73-71 3(3) ÁÈÑÅÐÒÜ, ÑÒÅÏÀÍÀ ÕÀËÒÓÐÈÍÀ, 3, 2áàë., 4/4 ýò., ïë.:60/40/8, ÷/ï, âîçìîæåí îáìåí, 1050.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 1(3) Â.ÏÛØÌÀ, ÊÐÈÂÎÓÑÎÂÀ, 38, 5/ 5 ýò., ïë.:-/13.2/-, ÷/ï, 860.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 200-09-19 1(2) Â.ÏÛØÌÀ, ÊÐÈÂÎÓÑÎÂÀ, 53/À, 3/5 ýò., ïë.:30/17/7, 1400.000ð, ÐÓÑÜ (ÓÏÍ), ò. (34368)43433 1(2) Â.ÏÛØÌÀ, ÊÐÈÂÎÓÑÎÂÀ, 53/À, 3/5 ýò., ïë.:18/18/-, î\ñ, êîíñüåðæ, 1400.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 22221-84 1(ê) Â.ÏÛØÌÀ, ËÅÍÈÍÀ, 32, ïì., 1/2 ýò., ïë.:16/16/-, ÷/ï, 850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Â.ÏÛØÌÀ (ÓÏÍ), ò. 201-18-19 1(ê) Â.ÏÛØÌÀ, ËÅÍÈÍÀ, 48, 4/5 ýò., ïë.:19.7/19.7/10, ÷/ï, 900.000ð, ÍÎÂÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 266-71-31 1(20) Â.ÏÛØÌÀ, ËÅÍÈÍÀ, 48, 4/5 ýò., ïë.:-/13/-, ÷/ï, 760.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 1(5) Â.ÏÛØÌÀ, ËÅÍÈÍÀ, 91, ëîäæ., 1/ 9 ýò., ïë.:14.7/14.7/-, ÷/ï, 900.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 2(3) Â.ÏÛØÌÀ, ËÅÍÈÍÀ, 97/À, áàë., 4/5 ýò., ïë.:-/29/-, ÷/ï, 1850.000ð, ÐÓÑÜ (ÓÏÍ), ò. 89126677401 1(ê) Â.ÏÛØÌÀ, ÎÃÍÅÓÏÎÐÙÈÊÎÂ, 7/ À, ï ì . , 1 / 2 ý ò . , ï ë . : 1 8 / 1 8 / - , ÷ / ï , õîð.ñîñòîÿíèå, 960.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Â.ÏÛØÌÀ (ÓÏÍ), ò. 201-18-19 1(4) Â.ÏÛØÌÀ, ÞÁÈËÅÉÍÀß, 20, 2/9 ýò., ïë.:20/18/-, ÷/ï, õîðîøåå ñîñò., 990.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 217-25-10 1(2) Â.ÏÛØÌÀ, Ï. ÑÅËÅÍ, ÑÅËÅÍ, 2, 3/5 ýò., ïë.:13.7/13.7/-, 610.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-7722 1(2) Â.ÏÛØÌÀ, Ï. ÑÅËÅÍ, ÑÅËÅÍ, 2, áàë., 3/5 ýò., ïë.:17.4/17.4/-, 790.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 3(4) Â.ÑÅÐÃÈ, ËÅÍÈÍÀ, 13, 3/5 ýò., ïë.:-/9/-, ÷/ï, 220.000ð, ÄÀÎ-ÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 290-21-71 1(ê) Â.ÑÛÑÅÐÒÜ, ÄÎÌ ÎÒÄÛÕÀ, 1, ìñ., 1/2 ýò., ïë.:16/16/-, ÷/ï, 450.000ð, ÀÂÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 206-85-89

2(3) ÄÅÃÒßÐÑÊ, ÖÅÍÒÐ, ÊËÓÁÍÀß, 9, ïì., ëîäæ., 2/2 ýò., ïë.:-/33/10, ÷/ï, öåíòð, âñå ðÿäîì, 570.000ð, ÂÈÇÈÒ (ÓÏÍ), ò. 371-23-63 1(2) ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ, ÌÅÄÍÛÉ, ÌÅÄÍÀß, 3, ê., 1/2 ýò., ïë.:48/41/7, ÷/ï, òîðã, 1/2 äîëè, 600.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 1(2) ÈÑÅÒÜ, ÌÈÐÀ, 23, 1/2 ýò., ïë.:42/ 16/9, ÷/ï, ãàðàæ, 4ñîòêè, 800.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 1(3) ÌÀËÛØÅÂÀ, ÀÇÈÍÀ, 13/2, 1/2 ýò., ïë.:16/16/-, ÷/ï, 230.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 1(3) ÍÅÂÜßÍÑÊ, ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 11, 2/2 ýò., ïë.:-/24/7, ÷/ï, 480.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. (34356)21147 2(5) ÍÅÂÜßÍÑÊ, ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 11, 1/2 ýò., ïë.:-/39/-, ÷/ï, 500.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. (34356)21147 2(3) ÍÅÂÜßÍÑÊ, ÎÊÒßÁÐÜÑÊÈÉ, 13, 1/2 ýò., ïë.:-/37/-, 430.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. (34356)21147 1(ê) ÍÅÂÜßÍÑÊ, ÏÐÎÔÑÎÞÇÎÂ, 17/À, 4/5 ýò., ïë.:-/17.5/-, 490.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. (34356)21147 1(ê) ÍÅÂÜßÍÑÊ, ÏÐÎÔÑÎÞÇÎÂ, 17, 5/5 ýò., ïë.:-/13/-, ÷/ï, 350.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. (34356)21147 1(3) ÍÅÂÜßÍÑÊ, ÏÐÎÔÑÎÞÇÎÂ, 17/À, 3/5 ýò., ïë.:-/17/-, ÷/ï, 500.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. (34356)21147 1(ê) ÍÅÂÜßÍÑÊ, ÏÐÎÔÑÎÞÇÎÂ, 17/À, 5/5 ýò., ïë.:-/13/-, ÷/ï, 350.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. (34356)21147 1(ê) ÍÅÂÜßÍÑÊ, ÏÐÎÔÑÎÞÇÎÂ, 17, 3/5 ýò., ïë.:-/13/-, ÷/ï, ñîñò.õîð., 350.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. (34356)21147 1(ê) ÍÅÂÜßÍÑÊ, ÖÅÌÅÍÒÍÛÉ, ËÅÍÈÍÀ, 60, 2 / 3 ý ò . , ï ë . : - / 9 . 3 / - , ÷ / ï , 270.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. (34356)21147 1(2) ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊ, ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 23, 5/5 ýò., ïë.:22/22/9, îòë.êîìíàòà, 850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 4-ê, 4(4) ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊ, ÄÀÍÈËÎÂÀ, 2, ëîäæ., 4/12 ýò., ïë.:79/48/8, ÷/ï, 3000.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 89049833508 3(4) ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊ, ÖÅÍÒÐ, ÃÀÃÀÐÈÍÀ, 73, ïì., 2/2 ýò., ïë.:57/40/7, ìîæíî ïî îòäåëü, 1580.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÅÐÂÎÓÐ (ÓÏÍ), ò. 89221951021 3(3) ÏÎËÅÂÑÊÎÉ, ÑÅÂÅÐÑÊ, ËÅÍÈÍÀ, 29, 1/2 ýò., ïë.:63/11/9, ÷/ï, õîð.ñîñåäè, 390.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 211-54-74 2(4) ÏÎËÅÂÑÊÎÉ, ÑÅÂÅÐÑÊÈÉ, ×ÅÐÅÌÓØÊÈ, 17, 4/4 ýò., ïë.:23/23/-, ÷/ ï, îòë. ðåìîíò!!!!, 620.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89049844530 1(4) ÐÅÂÄÀ, ÝÍÃÅËÜÑÀ, 51, áàë., 1/5 ýò., ïë.:13.7/12.6/-, ÷/ï, 690.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-9797 1(2) ÐÅÆ, ÂÎÑÒÐÈÍÑÊÀß, 3, 2/3 ýò., ïë.:-/18/-, ÷/ï, 360.000ð, ÑÒÀÒÓÑ (ÓÏÍ), ò. 388-24-11 1(2) ÐÅÆ, Î. ÊÎØÅÂÎÃÎ, 2, 2/2 ýò., ïë.:19.2/19.2/-, ÷/ï, 89676397451, 400.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 34674-51 1(8) ÐÅÆ, Ï.ÎÇÅÐÍÛÉ, ÏÈÎÍÅÐÑÊÀß, 2/Á, 1/2 ýò., ïë.:18.4/18.4/-, ÷/ï, 240.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 1(ê) ÑÐÅÄÍÅÓÐÀËÜÑÊ, ÁÀÕÒÅÅÂÀ, 2, õð., 3/4 ýò., ïë.:12/12/-, ÷/ï, õîð.ñåêöèÿ, 660.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Â.ÏÛØÌÀ (ÓÏÍ), ò. 201-18-19 1(5) ÑÐÅÄÍÅÓÐÀËÜÑÊ, ÁÀÕÒÅÅÂÀ, 2, 1/4 ýò., ïë.:10/10/10, ÷/ï, 560.000ð, ÍÎÂÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 266-71-31 1(2) ÑÐÅÄÍÅÓÐÀËÜÑÊ, ÁÀÕÒÅÅÂÀ, 18, áàë., 2/5 ýò., ïë.:45/17/6, ÷/ï, 950.000ð, ÍÎÂÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 26671-31 1(6) ÑÐÅÄÍÅÓÐÀËÜÑÊ, ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÎÃÎ, 23, 1/4 ýò., ïë.:16/16/9, ÷/ï, 550.000ð, ÍÎÂÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 26671-31 1(5) ÑÐÅÄÍÅÓÐÀËÜÑÊ, ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÎÃÎ, 23, 3/5 ýò., ïë.:12.3/12.3/-, ÷/ï, 590.000ð, ÃËÎÁÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89126177768 1(4) ÑÐÅÄÍÅÓÐÀËÜÑÊ, ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÎÃÎ, 38, 1/4 ýò., ïë.:15.1/15.1/8, 830.000ð, ÍÎÂÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 26671-31 1(ê) ÑÐÅÄÍÅÓÐÀËÜÑÊ, ËÅÍÈÍÀ, 27/À, õð., 5/5 ýò., ïë.:17.5/17.5/-, 850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Â.ÏÛØÌÀ (ÓÏÍ), ò. 201-18-19


ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 1-êîìíàòíûå êâàðòèðû

1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÀÂÒÎÂÎÊÇÀË 8 ÌÀÐÒÀ, 194, ñï., ê., ëîäæ., 16/19 ýò., ïë.:43/20/12, ÷/ï, 3790.000ð, ÑÔÅÐÀ (ÓÏÍ), ò. 219-33-11 8 ÌÀÐÒÀ, 194, ñï., ê., ëîäæ., 8/19 ýò., ïë.:41/32/6, ÷/ï, îòë.ñîñò, 3670.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-9872 ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÀß, 48/À, ñï., ê., ëîäæ., 7/ 16 ýò., ïë.:47/19/12, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 3850.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 222-24-77 ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÀß, 63/2, áð., ï., áàë., 4/ 5 ýò., ïë.:27/15/5, ÷/ï, ìåáåëü îñòàåòñÿ, 2250.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89049897541 ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÀß, 80, áð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:30/16/6, 2670.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 344-62-01 ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÀß, 82, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:32/17/6, ÷/ï, 2400.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÁÀÇÎÂÛÉ, 48, ñï., ê., 22/26 ýò., ïë.:55/ 22/12, ÷/ï, ñîáñòâåííèê, 3750.000ð, ò. 355-55-99 ÁÀÇÎÂÛÉ, 54, ñï., ê., ëîäæ., 8/26 ýò., ïë.:42/21/13, ÷/ï, ðåìîíò. ìåáåëü., 3870.000ð, ÑÒÐÎÉÊÎÌÏËÅÊÑ (ÓÏÍ), ò. 218-09-99 ÁÀÇÎÂÛÉ, 54, ñï., ê., ëîäæ., 5/26 ýò., ïë.:48.2/21/13, ÷/ï, 3494.500ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 222-18-68 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 120, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:29/17/6, ÷/ï, 2450.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 213-79-90 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 135, óï., ê., 8/10 ýò., ïë.:33/18/6, ÷/ï, òðåá.ðåìîíò, 2600.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 38483-10 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 135, óï., ê., 5/10 ýò., ïë.:32/18/7, ÷/ï, 2600.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 152/2, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:30.4/16.5/6.4, ÷/ï, äîì âî äâîðå, 2450.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 34462-01 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 156, óï., ï., ëîäæ., 12/ 16 ýò., ïë.:34/18/7, ÷/ï, 3060.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 33853-53 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 163/Ã, õð., ê., 3/5 ýò., ïë.:30/18/6, 2550.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 89122865201 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 171, ñï., ê., ëîäæ., 4/16 ýò., ïë.:62/28/15, ÷/ï, 5150.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89049829566 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 177, ñï., ì., ëîäæ., 3/18 ýò., ïë.:44.3/17.7/10.3, ÷/ï, ðÿäîì ìåòðî, 3300.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 328-55-98 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 200, óï., ê., ëîäæ., 7/12 ýò., ïë.:36/19/9, ÷/ï, êóõíÿ, øêàôêóïå, 2990.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89826188767 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 210/À, õð., ê., 2/4 ýò., ïë.:32/20/6, óãëîâàÿ, 2îêíà, 2350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 218/1, óï., ï., ëîäæ., 6/ 9 ýò., ïë.:33/17/9, 2900.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 213-64-04 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 218/1, óï., ï., 4/9 ýò., ïë.:33/17/9, ÷/ï, 89122556011, 2700.000ð, ÎÃÍÅÁÎÐÅÖ, ò. 89028701685 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 220/3, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:27/21.9/-, ñòóäèÿ, 2420.000ð, ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 216-46-66 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 220/5, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:28/16/7, 2400.000ð, ÊÁíàÕðóñòàëüíîé ò. 200-02-72 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 220/5, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:28/15/5.5, 2400.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 222, ñï., æ/á., ëîäæ., 18/18 ýò., ïë.:48/19/12, ÷/ï, 3700.000ð, ò. 359-84-67 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 222, ñï., ì., ë., 8/18 ýò., ïë.:55/22/15, ÷/ï, åâðî.ðåì, 4400.000ð, ÌÀËÀÕÈÒ-ÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 268-11-20 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 222, ñï., ì., ëîäæ., 12/ 25 ýò., ïë.:55/20/-, ÷/ï, äèçàéíåð.ðåìîíò, 4300.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 153/À, óï., ï., ëîäæ., 9/ 10 ýò., ïë.:34/18/8, 2830.000ð, ÝÐÀ (ÓÏÍ), ò. 268-34-00 ËÓÃÀÍÑÊÀß, 3/1, ïì., ê., 2/2 ýò., ïë.:31/ 20/7, 2250.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89089108279

ÓÏÍ.ÐÔ

ÌÀØÈÍÍÀß, 10, óï., ï., ëîäæ., 9/12 ýò., ïë.:35/19/7, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 2650.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÌÀØÈÍÍÀß, 38, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:34/17/7, 2650.000ð, ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË (ÓÏÍ), ò. 371-92-70 ÌÀØÈÍÍÀß, 40, óï., ï., ë., 3/9 ýò., ïë.:34/18/8, øêàô êóïå, 2950.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89028702623 ÌÀØÈÍÍÀß, 42/1, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:19/16/-, 1900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÌÀØÈÍÍÀß, 42/1, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:20/16/4, êîðèäîð+êóõíÿ, 1900.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89028702623 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 225/2, áð., ê., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:30.5/16/6.6, 2650.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 377-60-60 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 225/3, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:30/17/6, ÷/ï, ÷ï, 2750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-3001 ÎÍÅÆÑÊÀß, 10, ñï., ê., ëîäæ., 3/11 ýò., ïë.:38/17/10, ÷/ï, 3500.000ð, ò. 35984-67 ÎÍÅÆÑÊÀß, 12, óï., ê., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:37/18/9, ðÿäîì ìåòðî, 2670.000ð, ÈÑÅÒÜ (ÓÏÍ), ò. 89126636006 ÎÍÅÆÑÊÀß, 12, óï., ê., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:32/18/6, ÷/ï, ñðî÷íî, õ\ñ, 2600.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 22224-77 ÎÍÅÆÑÊÀß, 12, óï., ê., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:37/18/8, 2800.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 ÎÑÒÐÎÂÑÊÎÃÎ, 5, ñï., ã., ëîäæ., 9/26 ýò., ïë.:45/19/11, ÷/ï, îòë. ìåñòî, 3500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01

ÎÑÒÐÎÂÑÊÎÃÎ, 5, ñï., áàë., 9/10 ýò., ïë.:45/19/13, 3750.000ð, ìîíîëèò, ÷/ï ò. 8-904-982-06-14

Ñ.ÐÀÇÈÍÀ, 51, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:17.8/ 16/-, 3786386, 1900.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 378-63-86 Ñ.ÐÀÇÈÍÀ, 51, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:18/ 12/3, ÷/ï, 1880.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 Ñ.ÐÀÇÈÍÀ, 51, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:18/ 18/-, îòë.ñîñò.ñ/ó., 2000.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 Ñ.ÐÀÇÈÍÀ, 51, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:23/ 20/-, ÷/ï, îòë.ñîñò., 2150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 Ñ.ÐÀÇÈÍÀ, 58, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:33/ 19/6, ÷/ï, 2350.000ð, ò. 345-54-10 Ñ.ÐÀÇÈÍÀ, 76, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:31/17/6, ÷/ï, 2400.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 Ñ.ÐÀÇÈÍÀ, 79, óï., ê., 4/5 ýò., ïë.:35/ 18/10, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 2820.000ð, ò. 89506562822 Ñ.ÐÀÇÈÍÀ, 128, ñï., ê., 5/12 ýò., ïë.:57/ 22/15, ÷/ï, 3990.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 345-14-45 ÑÎÞÇÍÀß, 2, ñï., ã., 17/20 ýò., ïë.:35/ 17/7, ÷/ï, 3400.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 346-80-52 ÑÎÞÇÍÀß, 4, ñï., ã., ëîäæ., 13/14 ýò., ïë.:39/15/9, ÷/ï, íîâàÿ, 3282.720ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÑÎÞÇÍÀß, 4, ñï., ã., ëîäæ., 8/14 ýò., ïë.:39/14/12, ÷/ï, íîâàÿ, 3277.680ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÑÎÞÇÍÀß, 4, ñï., ã., ëîäæ., 12/14 ýò., ïë.:44.6/17/10, ÷/ï, íîâàÿ, 3752.280ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÑÓÐÈÊÎÂÀ, 31, óï., ê., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:38/18/11, ÷/ï, 2850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40

ÑÓÐÈÊÎÂÀ, 31, óï., ê., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:37.5/17.9/10.4, 2900.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89506390077 ÑÓÐÈÊÎÂÀ, 37, õð., ê., 5/5 ýò., ïë.:31/ 19/6, 2600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 ÑÓÐÈÊÎÂÀ, 47, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:23/ 16/3, õîð, âàííà, 2288.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 345-14-45 ÑÓÐÈÊÎÂÀ, 47, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:26/ 14/6, õîð.ñîñò., 2300.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 201-04-25 ÑÓÐÈÊÎÂÀ, 47, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:19/ 13/-, äóø, 1900.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÑÓÐÈÊÎÂÀ, 53, ñï., ã., ëîäæ., 11/12 ýò., ïë.:60/40/10, ÷/ï, åâðî, ìåáåëü., 6500.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89122467187 ÑÓÐÈÊÎÂÀ, 55, ñï., ê., ï/ëîä., 8/10 ýò., ïë.:46/24/11, ÷/ï, 3800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-2009 ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÎÂ, 5, ìñ., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:18/18/-, 1900.000ð, ò. 20127-87 ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÎÂ, 13, õð., ê., á., 4/5 ýò., ïë.:31/17/7, ñ÷åò÷èêè, 2750.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89028702623 ÓÊÒÓÑÑÊÀß, 41, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:12.2/7.7/-, 1550.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 219-28-48 ÓÊÒÓÑÑÊÀß, 41, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:24/ 17.4/-, 2030.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 21928-48 ÓÊÒÓÑÑÊÀß, 41, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:25/ 12/6, îòë.ñ, êóõ, âàí., 2300.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÓÊÒÓÑÑÊÀß, 46, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:33/18.5/6, õîð.ñîñò, 2600.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-7607 ÓÊÒÓÑÑÊÀß, 58, áð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:31/17/6, ÷/ï, 2520.000ð, ÓÐÀËÝÑÒÝÉÒ ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 376-88-46 ÔÐÓÍÇÅ, 58, óï., ï., ë., 14/16 ýò., ïë.:35/19/7, 2800.000ð, ò. 385-04-02 ÔÐÓÍÇÅ, 63, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:30/17/ 7, ÷/ï, 2380.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 ÔÐÓÍÇÅ, 64, ïí., ï., ï/ëîä., 6/9 ýò., ïë.:29/16/5.5, 2490.000ð, ÀÊÐÎÏÎËÜ (ÓÏÍ), ò. 213-16-43 ÔÐÓÍÇÅ, 71, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:31/21/ 6, ïîä îôèñ, 3000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÔÐÓÍÇÅ, 76, áð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:30/18/6, 2460.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 89122469631

49

×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 75, óï., ï., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:33/18/8, ÷/ï, 2750.000ð, ÍÅÁÎÑÊÐÅÁ (ÓÏÍ), ò. 89022618467 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 80, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:33/19.8/7, 5 ìèí äî ìåòðî, 2780.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 82/2, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:29/17/6, ÷/ï, 2750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 83, õð., ê., 4/5 ýò., ïë.:31/18/6, ÷/ï, ñîñò.ñðåäíåå, 2450.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2104149,260 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 84/2, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:29/16/6, ÷/ï, 8.902.2650425, 2400.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-7212 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 88/2, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:30/16/6, ÷èñòàÿ, 2450.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-50-50 ×ÀÏÀÅÂÀ, 66/À, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:32.7/ 19.4/7.5, ÷/ï, õîðîøèé äâîð, 2350.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 35555-50 ØÌÈÄÒÀ, 72, õð., ê., 2/5 ýò., ïë.:30/18/ 6, ÷/ï, îòëè÷, îñâ, ñðî÷í, 2660.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-7607 ÙÎÐÑÀ, 39, ñï., ì., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:41/37/-, ÷/ï, íîîâàÿ, çàêð.òåð, 3150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÙÎÐÑÀ, 64, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:31/ 17/6, 2500.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÙÎÐÑÀ, 103, ñï., ì., ëîäæ., 15/18 ýò., ïë.:40/18/12, ÷/ï, 3600.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 89193761845 ÙÎÐÑÀ, 103, ñï., ì., ëîäæ., 4/18 ýò., ïë.:50/20/14, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâ, ñâèä, 3800.000ð, ÝÐÀ (ÓÏÍ), ò. 268-34-00 ÙÎÐÑÀ, 105, ñï., ì., ëîäæ., 20/20 ýò., ïë.:43/19/11, ÷/ï, íîâûé äîì, 3050.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 34680-52 ÙÎÐÑÀ, 105, ñï., ì., ëîäæ., 8/16 ýò., ïë.:36/17/8, ÷/ï, íîâ, äîì ñäàí, 3180.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 345-14-45 ÙÎÐÑÀ, 105, ñï., ì., ëîäæ., 10/20 ýò., ïë.:48.34/23.17/9.28, ÷/ï, 3600.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9122697507 ÙÎÐÑÀ, 105, ñï., ì., ï/ëîä., 10/17 ýò., ïë.:35/15/9, ÷/ï, 2870.000ð, 911 (ÓÏÍ), ò. 89022739855 ÙÎÐÑÀ, 105, ñï., ì., ëîäæ., 11/20 ýò., ïë.:44/17/10, ÷/ï, 11, 12 ýò, íîâàÿ, 3700.200ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11

ÔÐÓÍÇÅ, 102, óï., ê., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:34/18/8, õîð.ñîñò, 2900.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 375-89-58 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 32, óï., ê., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:33.6/17.5/7, ÷/ï, 2730.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 46, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:30/ 18/6, ÷/ï, 2550.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 103, ñï., ã., ëîäæ., 13/19 ýò., ïë.:49/20/11.2, ÷/ï, êóõíÿ, äóø.êàá., 4150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÔÐÅÇ- (ÓÏÍ), ò. 287-17-54 ÔÓ×ÈÊÀ, 5, ñï., ì., ëîäæ., 8/19 ýò., ïë.:46/22/12, ÷/ï, äîê.ãîòîâû, 3900.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 89655111715 ÖÂÈËËÈÍÃÀ, 48, õð., á., áàë., 3/5 ýò., ïë.:30.8/16.8/6.7, ÷/ï, 2500.000ð, ÐÛÍÎÊ ÍÅÄÂÈÆÈÌ. (ÓÏÍ), ò. 371-9218 ÖÈÎËÊÎÂÑÊÎÃÎ, 27, ñï., ì., 6/27 ýò., ïë.:49/19/12, ÷/ï, 3600.000ð, ò. 35984-67 ÖÈÎËÊÎÂÑÊÎÃÎ, 27, ñï., ì., ëîäæ., 6/ 27 ýò., ïë.:47.6/22.2/13.4, ÷/ï, ìåá.+òåõ., 3999.999ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 268-06-65 ÖÈÎËÊÎÂÑÊÎÃÎ, 34, ñï., ê., ëîäæ., 8/ 12 ýò., ïë.:49/15/21, ÷/ï, ñòóäèÿ, 4380.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ÖÈÎËÊÎÂÑÊÎÃÎ, 34, ñï., ê., ëîäæ., 5/ 12 ýò., ïë.:43/22.8/10.5, ÷/ï, ðàññðî÷êà, îòä., 3400.000ð, ÍÊÑ (ÓÏÍ), ò. 232-96-96 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 12, ìñ., ê., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:25/14/5, 2250.000ð, ò. 89022735297

¹ 41

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà


50

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 1-êîìíàòíûå êâàðòèðû

ÙÎÐÑÀ, 105, ñï., ì., ëîäæ., 8/20 ýò., ïë.:42.5/18/8, ÷/ï, 8, 9 ýò, ñäàí, 3571.680ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÙÎÐÑÀ, 134, óï., ï., ëîäæ., 11/14 ýò., ïë.:35/18/8, õîð.ïëàíèðîâêà, 2650.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ Â.ÄÅ ÃÅÍÍÈÍÀ, 32, ñï., ã., 4/9 ýò., ïë.:40/17/10, ÷/ï, âñòð. ìåáåëü, 2950.000ð, ÊÀÏÈÒÀË (ÓÏÍ), ò. 253-7710 Â.ÄÅ ÃÅÍÍÈÍÀ, 37, ñï., ã., áàë., 5/16 ýò., ïë.:41/17/12, 2850.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ66 (ÓÏÍ), ò. 310-37-37 Â.ÄÅ ÃÅÍÍÈÍÀ, 40, ñï., ã., ëîäæ., 10/ 13 ýò., ïë.:39/17/10, ÷/ï, íà ðàçí.ñòîðîíû, 2700.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89533846577 Â.ÄÅ ÃÅÍÍÈÍÀ, 45, ñï., ã., ëîäæ., 7/17 ýò., ïë.:40/17/11, îòëè÷íàÿ êâàðòè, 2950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 Â.ÄÅ ÃÅÍÍÈÍÀ, 45, ñï., ã., áàë., 2/17 ýò., ïë.:40/17/11, ÷/ï, 3080.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-2009 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 101, ñï., ã., áàë., 11/15 ýò., ïë.:39/17/10, ÷/ï, 2760.000ð, ÐÀÍ×Î (ÓÏÍ), ò. 238-00-00 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 121, ñï., ã., ëîäæ., 13/ 14 ýò., ïë.:40/18/12, îáì.ïîäîáðàí, 2850.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 37589-58 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 139, ñï., ã., ï/ëîä., 8/ 16 ýò., ïë.:40/17/11, ÷/ï, 2850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-2009 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 141, ñï., ã., ï/ëîä., 10/ 15 ýò., ïë.:39/17/10, ÷/ï, ñîáñòâåííîñòü, 2970.000ð, ò. 295-11-51 Ï.ØÀÌÀÍÎÂÀ, 34, ñï., ëîäæ., 4/7 ýò., ïë.:39.2/17/11.5, 2900.000ð, îêíà âî äâîð ò. 8-950-646-24-17 ØÀÌÀÍÎÂÀ, 6, ñï., ã., ëîäæ., 7/18 ýò., ïë.:39.3/17/10.9, îáìåí íàéäåí, 2750.000ð, ÑÒÐÎÉÊÎÌÏËÅÊÑ (ÓÏÍ), ò. 218-09-99 ØÀÌÀÍÎÂÀ, 6, ñï., ã., 14/18 ýò., ïë.:40/ 17/14, ÷/ï, ðåì.îò çàñòðîéù, 2960.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ØÀÌÀÍÎÂÀ, 26, ñï., ã., ëîäæ., 10/17 ýò., ïë.:41/17/13, ÷/ï, 2810.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 33853-53 ØÀÌÀÍÎÂÀ, 40, ñï., ã., áàë., 5/16 ýò., ïë.:38/17/11, ÷/ï, 2003840, 2950.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ØÀÌÀÍÎÂÀ, 42, ñï., ã., áàë., 4/16 ýò., ïë.:40/18/11, ÷/ï, íîâàÿ, 2850.000ð, ÍÅÁÎÑÊÐÅÁ (ÓÏÍ), ò. 89122841121

ÁÎÒÀÍÈ×ÅÑÊÈÉ 8 ÌÀÐÒÀ, 189/2, óï., ï., ëîäæ., 12/16 ýò., ïë.:39/17/9, 89221871707, 3000.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 38483-10 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 13, óï., ï., ëîäæ., 16/ 16 ýò., ïë.:38/17/9, ÷/ï, ñîñò.õîðîøåå, 2960.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 211-54-74 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 37/1, óï., ï., ëîäæ., 6/ 12 ýò., ïë.:33.3/18/-, 3450.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 213-97-46 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 37/2, óï., ï., ëîäæ., 6/ 12 ýò., ïë.:33/17/-, ÷/ï, 3200.000ð, ÑËÓÆÁÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌ (ÓÏÍ), ò. 9221147147 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 37/2, óï., ï., ëîäæ., 10/12 ýò., ïë.:34/18/8, ÷/ï, õîð.ñîñò., 2900.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 34519-25 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 59/2, óï., ï., ëîäæ., 5/ 10 ýò., ïë.:34/18/8, ÷/ï, òîðã.ìåòðî!÷/ ï, 2700.000ð, ÒÐÈÓÌÔ-92 (ÓÏÍ), ò. 350-26-53 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 2/2, óï., ï., ëîäæ., 3/ 10 ýò., ïë.:33.3/14.7/7, ÷/ï, ÷èñòàÿ ïðîäàæà, 2950.000ð, ÌÀÍ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 267-47-28 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 3/2, óï., ï., ëîäæ., 5/ 10 ýò., ïë.:33/18/9, ÷/ï, øêàô-êóïå, 2960.000ð, ò. 345-43-29

¹ 41

ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 3/2, óï., ï., ëîäæ., 8/ 10 ýò., ïë.:33.1/16.6/8, ÷/ï, 2780.000ð, ÀÐÊÀÄÀ-Ì (ÓÏÍ), ò. 89022659503 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 6, óï., ï., ëîäæ., 8/10 ýò., ïë.:33.3/18/7, åâðî, äóø.êàáèíà, 2890.000ð, ÂÈÇÈÒ (ÓÏÍ), ò. 371-23-63 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 6, óï., ï., ëîäæ., 9/10 ýò., ïë.:33.3/17.5/7, îáìåí íàéäåí, 2720.000ð, ÏÐÎÑÏÅÊÒÚ (ÓÏÍ), ò. 26801-64 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 22, óï., ï., ëîäæ., 1/12 ýò., ïë.:33/17/9, 2850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 211-54-74 ÑÀÌÎÖÂÅÒÍÛÉ, 6, óï., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:34/17/7, ÷/ï, 2950.000ð, ÀÒÎÌÏÐÎÌÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 89122321331 ÒÁÈËÈÑÑÊÈÉ, 11, óï., ï., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:34/18/9, øê-êóïå, 3000.000ð, ò. 8902235297 ØÂÀÐÖÀ, 2/2, óï., ï., ëîäæ., 8/16 ýò., ïë.:38.4/17/9, ÷/ï, êëþ÷è, 2950.000ð, ÀÈÑÒ-Í (ÓÏÍ), ò. 290-51-52 ØÂÀÐÖÀ, 2/3, óï., ï., ëîäæ., 12/16 ýò., ïë.:39/19/9, ÷/ï, 3290.000ð, ÊÎÍÑÒÀÍÒÀ-ÃÐÓÏÏ (ÓÏÍ), ò. 89122814906 ØÂÀÐÖÀ, 6/2, óï., ï., ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:34/18/9, ÷/ï, 2750.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ66 (ÓÏÍ), ò. 310-37-37 ØÂÀÐÖÀ, 10/1, ñï., ê., 8/18 ýò., ïë.:51/ 22/16, ÷/ï, ÷\ï, 3850.000ð, ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 89505448722 ØÂÀÐÖÀ, 14, ñï., ê., ëîäæ., 10/16 ýò., ïë.:40/19/11, 3550.000ð, ÁÀÑÒ-ÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89222022250 ØÂÀÐÖÀ, 18/1, óï., ï., ëîäæ., 2/12 ýò., ïë.:33/17/7, ÷/ï, îòë.ñîñòîÿíèå, 3200.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50

ÂÈÊÓËÎÂÀ, 61/4, óï., ï., ëîäæ., 9/12 ýò., ïë.:33.3/19/8, îòë. ñîñò., 2750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 63/3, óï., ï., ëîäæ., 8/12 ýò., ïë.:34/17/8, 2690.000ð, ÌÀÍÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 63/5, óï., ï., ëîäæ., 3/12 ýò., ïë.:34/17/8, ÷/ï, ãîò/ïðîä, 2650.000ð, ÐÛÍÎÊ ÍÅÄÂÈÆÈÌ. (ÓÏÍ), ò. 219-99-99 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 65, óï., ï., ï/ëîä., 16/16 ýò., ïë.:40/21/9, 2790.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÂÎÄÎÍÀÑÎÑÍÀß, 4, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:34/20/6, ÷/ï, îòë ñîñò, 2100.000ð, Ñ×ÀÑÒËÈÂ.ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 344-0012 ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 40, óï., ê., áàë., 9/12 ýò., ïë.:43/22/8, 3100.000ð, Í-Ó-ÅÊ-ÁÓÐà (ÓÏÍ), ò. 89122409202 ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 46, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:33/ 20/6, õîð.ñîñò., 2270.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 47/2, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:29/16/6, ÷/ï, òîðã, 2490.000ð, ò. 213-67-00 ÊËÞ×ÅÂÑÊÀß, 12, ìñ., ê., 8/9 ýò., ïë.:34/17/10, ñ ìåáåëüþ, 2200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-7722 ÊËÞ×ÅÂÑÊÀß, 15, ñï., ì., ëîäæ., 14/ 18 ýò., ïë.:46/19/14, ÷/ï, 3850.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 ÊÐÀÑÍÎÓÐÀËÜÑÊÀß, 6, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:31/18/6, ÷/ï, ïîä îôèñ, 2 îêí, 2300.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23

ØÂÀÐÖÀ, 20/3, óï., ï., ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:34/18/18, 3050.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 345-14-45

ÊÐÀÑÍÎÓÐÀËÜÑÊÀß, 22, óï., ê., ë., 7/9 ýò., ïë.:34.9/16/7.8, ÷/ï, ãàðä.3, 4ì., 2700.000ð, ËÅÁÅÄÅÂÀ (ÓÏÍ), ò. 89089 1 1 2 1 9 1 ÊÐÀÓËß, 2, ñï., ê., ëîäæ., 9/14 ýò., ïë.:56/22/29, ÷/ï, ñ ìåáåëüþ, 5350.000ð, 911 (ÓÏÍ), ò. 380-23-42 ÊÐÀÓËß, 2, ñï., ê., ëîäæ., 4/14 ýò., ïë.:43.6/33/-, ÷/ï, ñòóäèÿ, êîíä., 4150.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 38483-10 ÊÐÀÓËß, 4, óï., ê., áàë., 3/9 ýò., ïë.:33/ 20/7, ÷/ï, 2800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 378-43-23 ÊÐÀÓËß, 44, ñï., ê., ëîäæ., 4/16 ýò., ïë.:40/17/10, ñîëíå÷íûé çàìîê, 3780.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÊÐÀÓËß, 52, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:30/18/6, ÷/ï, õîð.ðåìîíò, 2650.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89122435250 ÊÐÀÓËß, 61/1, ïí., ï., ï/ëîä., 8/9 ýò., ïë.:28/16/6, 2500.000ð, ÊÎËÈÇÅÉ (ÓÏÍ), ò. 235-07-69 ÊÐÀÓËß, 78, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:29/15.4/6, ÷/ï, 2350.000ð, ÊÎËÈÇÅÉ (ÓÏÍ), ò. 235-07-69 ÊÐÛËÎÂÀ, 26, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:30/17/6, ÷/ï, ñðî÷íî, 2350.000ð, ÒÅÐÐÀ (ÓÏÍ), ò. 200-68-08 ÌÅËÜÍÈÊÎÂÀ, 3, ìñ., ê., 2/9 ýò., ïë.:28/ 28/12, 2 èçîë.êîìíàòû, 1800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-3001 ÌÅËÜÍÈÊÎÂÀ, 52, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:30/17/8, õîð.ñîò., 2500.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72

ÂÈÇ À.ÁÀÐÁÞÑÀ, 13, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:29/ 16/6, ñîñò îòë, 2300.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 À.ÁÀÐÁÞÑÀ, 13, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:37/24/6.5, ÷/ï, 2750.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 33/3, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:27/15/-, 1+äîï=2, 2350.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 213-79-90 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 33/5, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:31/17/6, 2500.000ð, ÏÐÎÑÏÅÊÒÚ (ÓÏÍ), ò. 370-24-00 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 38/Á, óï., ï., áàë., 16/16 ýò., ïë.:38/20/9, ÷/ï, 89126116293, 2950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 43/2, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:29/17/6, ÷/ï, 2220.000ð, ÌÀËÀÕÈÒ.ÏÀËÀÒÀ (ÓÏÍ), ò. 360-21-12 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 46, ïí., ï., 9/9 ýò., ïë.:30/ 23/5, ÷/ï, 2300.000ð, ÍÀØ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 350-90-98 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 48, óï., ê., áàë., 8/14 ýò., ïë.:34/19/10, ÷/ï, 2700.000ð, ÍÅÁÎÑÊÐÅÁ (ÓÏÍ), ò. 89122841121 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 57, óï., ï., ëîäæ., 9/12 ýò., ïë.:34/17/8, ÷/ï, ÷ï, 2680.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-02 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 59/3, óï., ï., ï/ëîä., 16/ 16 ýò., ïë.:37/20/8, ÷/ï, ñ÷-êè âîäû, ý/ý, 2950.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà

www.upn.ru ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 2, áð., ï., 4/5 ýò., ïë.:32.5/20/6, îáìåí íà þ-ç, 2390.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 10, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:28/16/6, 2300.000ð, ñò/ïàê, ñåéô-äâ ò. 8-912-218-90-45 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 16/Á, ñï., ï., áàë., 7/15 ýò., ïë.:46.2/19.9/9.8, ÷/ï, ñðî÷íî., 3400.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 20108-36 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 18/À, ïí., ï., ï/ëîä., 2/ 9 ýò., ïë.:36/24/7, ÷/ï, 3100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-3001 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 24, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:28/18/6, 2300.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 50, óï., ï., ëîäæ., 1/16 ýò., ïë.:34/11/9, ÷/ï, íåñòàíäàðòíàÿ, 2280.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÍÀÃÎÐÍÀß, 11, ïì., ê., 4/5 ýò., ïë.:60/ 19/9, ñâîÿ êóõíÿ, 1700.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89126193734 ÍÀÃÎÐÍÀß, 46/À, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:19/ 13/-, 1790.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-08 ÍÀÃÎÐÍÀß, 46/À, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:18/ 13/-, ÷/ï, 1650.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 213-57-67 ÍÀÃÎÐÍÀß, 46/À, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:18.3/13/-, îòë.ñîñò., 1890.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 89122772663 ÍÀÃÎÐÍÀß, 46/À, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:18/ 13/9, õîð.ñîñò., 1980.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÍÀÃÎÐÍÀß, 46/À, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:23/ 17/-, 1900.000ð, ÁÈÍ (ÓÏÍ), ò. 24273-71 ÍÀÃÎÐÍÀß, 46/Á, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:18.6/18.6/-, 1900.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 346-74-40 ÍÀÃÎÐÍÀß, 46/Á, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:19/ 14/-, ÷/ï, 1750.000ð, ò. 89122208401 ÍÀÃÎÐÍÀß, 55, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:31/ 17/6, ÷/ï, 2300.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÍÀÃÎÐÍÀß, 57, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:31/ 16.9/6.1, êîîï.äîì, ýò.âûñ, 2300.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 89041733411 ÏÀÏÀÍÈÍÀ, 6, ïì., ø., 3/3 ýò., ïë.:38/ 20/8.5, ÷/ï, 2197210, 3050.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÏÀÏÀÍÈÍÀ, 6, ïì., ø., 1/3 ýò., ïë.:36.7/ 19.6/8.1, ÷/ï, õîð.ñîñòîÿíèå, 2350.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 37233-71 ÏÀÏÀÍÈÍÀ, 7/2, óï., ê., ëîäæ., 8/12 ýò., ïë.:37/18/8, ÷/ï, õîð.ñîñò., 2700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-0151 ÏÀÏÀÍÈÍÀ, 7/3, óï., ê., áàë., 5/12 ýò., ïë.:37/18/10, ÷/ï, ñîñò.íîðì., 2680.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74 ÏÀÏÀÍÈÍÀ, 8, ïì., ø., 2/3 ýò., ïë.:29/ 16/8, ÷/ï, 2200.000ð, ò. 215-82-23 ÏÀÏÀÍÈÍÀ, 10, ïì., ø., 2/3 ýò., ïë.:37/ 18/8, ÷/ï, 2200.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ÏÀÏÀÍÈÍÀ, 18, ñï., ì., ëîäæ., 20/21 ýò., ïë.:45/17/15, ÷/ï, 4100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 378-43-23 ÏÈÐÎÃÎÂÀ, 4, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:31/ 19/5, òîðã âîçìîæåí!, 2300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÏÎÏÎÂÀ, 33, ïì., ê., ëîäæ., 16/5 ýò., ïë.:48/41/-, ÷/ï, âûñîê.ïîòîëêè, 4450.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., ëîäæ., 3/16 ýò., ïë.:59/17/-, ÷/ï, 4468.000ð, ÏÐÎ100 ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 384-84-68 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., ëîäæ., 7/16 ýò., ïë.:59/17/-, ÷/ï, 4498.000ð, ÏÐÎ100 ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 384-84-68 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., ëîäæ., 2/16 ýò., ïë.:59/17/-, ÷/ï, 4439.000ð, ÏÐÎ100 ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 384-84-68 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., 4/16 ýò., ïë.:56/ 43/-, ÷/ï, 4482.900ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., 5/16 ýò., ïë.:58.6/38/-, ÷/ï, 4482.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., 7/16 ýò., ïë.:56/ 43/-, ÷/ï, ïîä ÷èñò, âûáîð, 4498.200ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., ëîäæ., 7/16 ýò., ïë.:58.8/17.2/21, ÷/ï, ðàññðî÷êó ìîæíî, 4498.200ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89122435250 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., áàë., 7/16 ýò., ïë.:58.8/17.1/30.3, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 4498.200ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÐÀÁÎ×ÅÉ ÌÎËÎÄÅÆÈ, 46, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:29.7/17/6, ÷/ï, 2200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÐÅÏÈÍÀ, 93, óï., ï., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:33.4/17/-, 2680.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 269-55-05 ÐÅÏÈÍÀ, 99/À, óï., ï., ëîäæ., 4/10 ýò., ïë.:36/15/8, áîëüø. êëàäîâêà, 2700.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-50-50


ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 1-êîìíàòíûå êâàðòèðû ÐÅÏÈÍÀ, 99/À, óï., ï., ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:36/17/7, ÷/ï, îòë.ñîñò, 3150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-3001 ÐÅÏÈÍÀ, 105, óï., ï., ëîäæ., 8/12 ýò., ïë.:35/18/8, ÷/ï, ñîñò. ñðåäíåå, 2690.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34

ÐÅÏÈÍÀ, 107, ñï., ê., ëîäæ., 3/11 ýò., ïë.:40.3/20.6/9.8, 3350.000ð, òîðã ò. 8-922-61-88-099 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 14, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:31/19/6, ÷/ï, ñðî÷íàÿ ïð, 2350.000ð, ÒÅÐÐÀ (ÓÏÍ), ò. 200-68-08 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 70, õð., ê., 5/5 ýò., ïë.:30.2/ 18.6/6, ñîñò.õîð., 2300.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 96, ñï., ê., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:39/15/10, êâàðòèðà-ñòóäèÿ, 3650.000ð, ÊÁ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ (ÓÏÍ), ò. 246-13-28 ÒÎÊÀÐÅÉ, 27, óï., ê., 2/9 ýò., ïë.:32/19/ 7, 2750.000ð, Ñ×ÀÑÒËÈÂ.ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ÒÎÊÀÐÅÉ, 50/4, óï., ê., ï/ëîä., 4/5 ýò., ïë.:34/18/8, ÷/ï, ñðî÷íî, ä/ã, 2700.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 38483-10 ÒÎÊÀÐÅÉ, 50/4, óï., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:32/18/5, 2600.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 377-60-60 ÔÐÎËÎÂÀ, 23, óï., ê., áàë., 2/9 ýò., ïë.:34/18/7, ðÿäîì âñ¸!, 2550.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-3001 ØÅÂÅËÅÂÀ, 1, ñï., ê., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:59/22.5/22.5, åâðî-ðåìîíò, 5500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÔÐÅÇ- (ÓÏÍ), ò. 287-17-54 ÝÍÅÐÃÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 4/2, óï., ê., ëîäæ., 9/14 ýò., ïë.:55/23/13, ïðóä, ïàðêîâêà, 4750.000ð, 911 (ÓÏÍ), ò. 380-23-42 ÝÍÅÐÃÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 19/À, õð., ê., 1/3 ýò., ïë.:31/18/6, ðÿäîì öåíòð, 2250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 ÞÌÀØÅÂÀ, 9, ñï., ì., ëîäæ., 15/25 ýò., ïë.:53/22/18, ÷/ï, ÷åðíîâ.îòäåëêà, 4600.000ð, ò. 215-82-23 ÞÌÀØÅÂÀ, 13, ñï., ì., áàë., 7/25 ýò., ïë.:70/28/20, ÷/ï, ðåìîíò, 6500.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20

ÂÎÊÇÀËÜÍÛÉ ÂÛÅÇÄÍÎÉ, 2, õð., ê., áàë., 4/4 ýò., ïë.:31/19/6, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 2470.000ð, ÀÒÎÌÏÐÎÌÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 377-00-07 ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÀß, 4, óï., ê., ëîäæ., 8/12 ýò., ïë.:30/17/7, ÷/ï, ñîñò.íîðì., 2860.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74 ÌÀØÈÍÈÑÒÎÂ, 3, ñï., ê., ëîäæ., 23/25 ýò., ïë.:36/16/12, ÷/ï, íîâûé äîì, 3560.000ð, ÂÈÇÈÒ (ÓÏÍ), ò. 371-2363 ÑÒÐÅËÎ×ÍÈÊÎÂ, 9/À, ñï., ê., ëîäæ., 9/ 10 ýò., ïë.:41/19/11, ÷/ï, 3300.000ð, 911 (ÓÏÍ), ò. 380-23-42 ×ÅËÞÑÊÈÍÖÅÂ, 19, óï., ê., ëîäæ., 10/ 10 ýò., ïë.:32/18/8, ÷/ï, 2750.000ð, ÒÅÐÐÀ (ÓÏÍ), ò. 200-68-08 ×ÅËÞÑÊÈÍÖÅÂ, 27, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:32/20/6, ÷/ï, ëó÷.ìåñ. ïîä îô, 2200.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 21379-90 ×ÅËÞÑÊÈÍÖÅÂ, 29, õð., ê., 4/6 ýò., ïë.:31/17/6, ÷/ï, 2000.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89122421305 ×ÅËÞÑÊÈÍÖÅÂ, 31, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:31.9/17.9/5.6, 2580.000ð, ò. 201-27-87 ×ÅËÞÑÊÈÍÖÅÂ, 33, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:31.6/17/5, ÷/ï, 2600.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 328-90-50

ÂÒÓÇÃÎÐÎÄÎÊ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÀß, 8, áð., ê., 1/5 ýò., ïë.:32/19/6, ÷/ï, 2350.000ð, ÓÐÀËÝÑÒÝÉÒ (ÓÏÍ), ò. 89221369133 ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÀß, 19/À, õð., ê., 5/5 ýò., ïë.:30/18/6, ÷/ï, òîðã, 2300.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9122447746 ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÀß, 30, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:31/22/6, ñðî÷íî!, 2450.000ð, ÀÐÕ-ÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 89292127992 ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÀß, 29/À, óï., ï., ëîäæ., 7/12 ýò., ïë.:35.4/19.8/7.3, ÷/ï, 2800.000ð, ÐÀÍ×Î (ÓÏÍ), ò. 238-00-00 ÃÀÃÀÐÈÍÀ, 47, õð., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:31/18/6, âûñîêèå ïîòîëêè, 2400.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÊÎÌÂÓÇÎÂÑÊÀß, 11, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:31/19/6, îòë.ñîñò, 2550.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 222-21-84 ÊÎÌÈÍÒÅÐÍÀ, 11/À, ìñ., ê., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:35.7/17/9.4, 2901891, 2790.000ð, ÀÐÊÀÄÀ-Ì (ÓÏÍ), ò. 29018-91 ÊÎÌÈÍÒÅÐÍÀ, 11/À, ìñ., ê., áàë., 2/9 ýò., ïë.:34/17/8, ÷/ï, 2550.000ð, ÌÎß ÍÎÂÀß ÊÂÀÐÒ (ÓÏÍ), ò. 89221095191

ÓÏÍ.ÐÔ

ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß, 2/Á, óï., ê., áàë., 8/ 9 ýò., ïë.:38/22/8, õîð.ñîñò., 2790.000ð, ò. 361-07-39 ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß, 6/Ä, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:31/18/6, äîì âî äâîðå, 2300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 378-43-23 ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß, 15, õð., ê., áàë., 4/ 4 ýò., ïë.:32.2/19/6, êëàäîâêà, ðåìîí, 2400.000ð, ò. 268-80-49 ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß, 31/À, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:29/17/6, ÷/ï, ñîñ.îòë., 2400.000ð, ÌÀËÀÕÈÒ-ÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 89226004587 ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß, 70/À, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:30/18/6, ÷/ï, 89226090674, 2250.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß, 76, ñï., ì., 2ëîäæ., 6/24 ýò., ïë.:65/37/13, ÷/ï, 89049865981, 5150.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß, 78, ñï., ì., ëîäæ., 7/25 ýò., ïë.:42/21/10, ÷/ï, òîðã, 3500.000ð, ÎÃÍÅÁÎÐÅÖ, ò. 89028701685 ÊÓËÈÁÈÍÀ, 1/À, ñï., ê., ëîäæ., 13/16 ýò., ïë.:40/20/10, ÷/ï, 3130.000ð, ÍÀØ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 350-90-98 ÊÓËÈÁÈÍÀ, 1/À, ñï., ê., 13/16 ýò., ïë.:43/17/9, ÷/ï, îêíà íà âîñòîê, 3300.000ð, ÁÎÍÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89043858302 ÊÓËÈÁÈÍÀ, 1/À, ñï., ê., ëîäæ., 9/16 ýò., ïë.:43/17/10, ÷/ï, 3130.000ð, ÍÀØ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 89090020232 ÊÓËÈÁÈÍÀ, 1/À, ñï., ê., ëîäæ., 13/16 ýò., ïë.:42/19/10, ÷/ï, 3300.000ð, 911 (ÓÏÍ), ò. 380-23-42 ÊÓËÈÁÈÍÀ, 3, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:29.2/ 17/6, âîçì. îôèñ, 2600.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89506386385 ÊÓÐÜÈÍÑÊÈÉ, 3, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:32/ 17/6, ÷/ï, ñóïåððåìîíò., 2450.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 213-77-79 ËÅÍÈÍÀ, 62/9, õð., á., áàë., 4/5 ýò., ïë.:32/18/6, ÷/ï, òîðã, 2570.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ËÅÍÈÍÀ, 70, ïì., ê., áàë., 4/6 ýò., ïë.:42/18.2/7.4, 3000.000ð, ÓËÅÉ (ÓÏÍ), ò. 348-55-38 ËÎÄÛÃÈÍÀ, 8, óï., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:36/19/8, ÷/ï, îñâ, õîð ðåì, 2890.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 345-14-45 ÌÀËÛØÅÂÀ, 125/À, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:31/18/6, íîâ òðóáû, 2350.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 345-14-45 ÌÈÐÀ, 1/À, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:32/18/ 6, áûñòðûé îáìåí, 2300.000ð, ÀÂÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89222013797 ÌÈÐÀ, 37, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:31.5/ 18.4/-, âûñîêèé ýòàæ, 2400.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-7423 ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÀß, 7/À, ìñ., ê., áàë., 2/ 2 ýò., ïë.:27/19/5, äã, ñâîÿ êóõíÿ, 2000.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ (ÓÏÍ), ò. 21385-24 ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÀß, 15, áð., ï., áàë., 4/ 5 ýò., ïë.:28/16/6, 2400.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 376-59-18 ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÀß, 72, ïì., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:31/17/6, ÷/ï, îêíà âî äâîð, 2600.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89122464173 ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÀß, 72, ïì., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:33/20/6, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 3050.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß, 62, áð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:30.2/16.3/7, 2420.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU (ÓÏÍ), ò. 378-80-29

ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 12, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:32/32/-, õîðîøèé ðåìîíò, 1950.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 26986-42 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 16/3, óï., ï., ëîäæ., 2/ 10 ýò., ïë.:33/18/8, 2630.000ð, ÏÐÀÂ.ÂÛÁÎÐ, ò. 374-74-12 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 34, ñï., ê., ï/ëîä., 3/10 ýò., ïë.:36.9/18.2/9, 2650.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÍ.ÂÎÏÐÎÑ (ÓÏÍ), ò. 219-69-70 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 36, ñï., ê., áàë., 2/10 ýò., ïë.:37/18/9, ÷/ï, ðÿäîì ïàðê, 2500.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 139/À, õð., ê., áàë., 3/4 ýò., ïë.:30.2/16/6, ÷/ï, ìåáåëü, 2100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÔÐÅÇ- (ÓÏÍ), ò. 287-17-54 ÊÎËÕÎÇÍÈÊÎÂ, 10, óï., ï., áàë., 9/9 ýò., ïë.:26/15/6, ÷/ï, ëèôò äî 10ýòàæà, 2150.000ð, ÀÐÕ-ÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 89292127992 ÊÎËÕÎÇÍÈÊÎÂ, 10, óï., ï., áàë., 6/9 ýò., ïë.:27/15/6, ñâåòëàÿ, ò¸ïëàÿ, 2500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ÊÎËÕÎÇÍÈÊÎÂ, 10, óï., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:31/12/9, ÷/ï, î/ñ êóõíÿ, ìåá, 2575.000ð, ÁÈÍ (ÓÏÍ), ò. 242-73-71 ÊÎËÕÎÇÍÈÊÎÂ, 85, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:29/16/6, õîð.ñîñò., 2200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-2416 ÊÎËÕÎÇÍÈÊÎÂ, 89, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:33/20/6, ÷/ï, ñîñò.îòë., 2180.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 21154-74 ÌÎËÎÒÎÁÎÉÖÅÂ, 12, óï., ï., ëîäæ., 1/ 10 ýò., ïë.:33.6/15/10, ÷/ï, ñ ðåìîíòîì, 2370.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ÌÎËÎÒÎÁÎÉÖÅÂ, 12, óï., ï., ë., 1/10 ýò., ïë.:34/17/8, ÷/ï, îñâîá9022618955, 2470.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 89022618955 ÌÎËÎÒÎÁÎÉÖÅÂ, 12, óï., ï., ëîäæ., 9/ 10 ýò., ïë.:34/15/9, ÷/ï, îêíà íà þ-ç, 2350.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 34674-50 ÌÎËÎÒÎÁÎÉÖÅÂ, 12, óï., ï., ëîäæ., 6/ 10 ýò., ïë.:34/15/9, 2350.000ð, ÊÀÌÅÐÎÍ-ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 89122490132 ÌÎËÎÒÎÁÎÉÖÅÂ, 14, ñï., ï., ëîäæ., 2/ 10 ýò., ïë.:34/15/8, ÷/ï, 2330.000ð, ÀÐÃÓÌÅÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89122462731

ÆÁÈ 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 3/Á, ìñ., ï., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:28.8/16/5, ÷/ï, òîðã, 2360.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 3/Á, ìñ., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:25/12/7, ÷/ï, òðåáóåò ðåìîíòà, 2100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 10/à, õð., ê., áàë., 4/4 ýò., ïë.:32/19/6, 2200.000ð, ÷èñòàÿ ïðîäàæà ò. 8-950-200-70-41 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 20/À, óï., ï., ëîäæ., 12/16 ýò., ïë.:35/19/7, ÷/ï, òîðã, 2530.000ð, ÌÅÍÄÅËÅÅ (ÓÏÍ), ò. 89049889180 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 22, ïí., ï., 1/ 9 ýò., ïë.:28/16/6, åâðîðåìîíò, 2350.000ð, ÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 216-64-57

51

40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 22, ïí., ï., ï/ ëîä., 9/9 ýò., ïë.:28/15.3/6, îáìåí íàéäåí, 2280.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 26, ïí., ï., ï/ ëîä., 8/9 ýò., ïë.:29/16/6, ñðî÷íî, ïîäîáð, 2300.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ, 4/1, óï., ï., áàë., 5/16 ýò., ïë.:39.5/21.4/9.2, 2850.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ, 4/1, óï., ï., ëîäæ., 3/16 ýò., ïë.:40/22/12, 3000.000ð, ÐÊÊðèñòàëë, ìåá. ò. 8-912-20-88-088 ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ, 4/2, óï., ï., ï/ëîä., 14/ 16 ýò., ïë.:40/22/9, ÷/ï, ñîëíå÷. còîðîíà, 2880.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ, 4/2, óï., ï., ï/ëîä., 10/ 16 ýò., ïë.:39.8/21.3/9, 2800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÔÐÅÇ- (ÓÏÍ), ò. 287-1754 ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ, 4/2, óï., ï., ëîäæ., 7/16 ýò., ïë.:40/21.4/9.2, ÷/ï, òîðã, 3090.000ð, ËÈÄÅÐ (ÓÏÍ), ò. 338-7545 ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ, 10, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:34/18/7, ÷/ï, 2700.000ð, ÁÀÑÒÅÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 347-98-90 ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ, 16, óï., ï., ëîäæ., 6/16 ýò., ïë.:37/17/7, ÷/ï, 2900.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 213-64-04 ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ, 18, óï., ï., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:33.8/17.8/7, ÷/ï, 2600.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 89041733411 ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ, 40, óï., ï., ëîäæ., 12/16 ýò., ïë.:35/18/8, îòë.ñîñò., 2750.000ð, ÊÁ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ (ÓÏÍ), ò. 246-13-28 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 3, óï., ï., ëîäæ., 2/ 9 ýò., ïë.:33/17/7, ÷/ï, 2650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 5/1, óï., ï., ë., 9/12 ýò., ïë.:35/19/8, ÷/ï, êóõ, øê.êóïå, 2700.000ð, ò. 385-04-02 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 11/Á, óï., ï., 2/16 ýò., ïë.:39/9/21, ÷/ï, ïåðåïëàí. ñîãë, 2600.000ð, ò. 355-50-46 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 17/Á, óï., ê., 12/16 ýò., ïë.:39/21/10, ÷/ï, 328-11-07, 4200.000ð, ÌÎÉ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 268-12-05 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 25/2, óï., ï., ëîäæ., 6/16 ýò., ïë.:35/18/8, ÷/ï, îòë.ñîñò.ìåáåëü, 3500.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 370-31-12 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 43, óï., ï., ëîäæ., 12/16 ýò., ïë.:34/18/8, õîð.ðåìîíò, 2650.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11

ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß, 64, áð., ê., 1/5 ýò., ïë.:30/19/5.9, ÷/ï, 1\2 äîëÿ, 1200.000ð, ÊÀÑÊÀÄ (ÓÏÍ), ò. 35097-69 ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß, 4, õð., ê., áàë., 3/ 4 ýò., ïë.:30/18/6, ÷/ï, õîð.ñîñò, ñðî÷íî, 2200.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 375-89-58 ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß, 7/À, ïì., ê., 2/2 ýò., ïë.:37/22/9, ÷/ï, õîð.ñîñò., òîðã, 2350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53

ÃÎÐÍÛÉ ÙÈÒ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀß, 12, áð., ê., 1/2 ýò., ïë.:36/17/7, ÷/ï, ñðî÷íî, 1050.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02

ÅËÈÇÀÂÅÒ ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 4, õð., ê., 5/5 ýò., ïë.:33/ 19/6, ÷/ï, õîð, 1950.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 4/À, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:30.4/17/6, ÷/ï, 1970.000ð, ÊÎÄÅÊÑ (ÓÏÍ), ò. 89122111102 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 4/Â, óï., ê., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:36.4/18/8, ÷/ï, 2410.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 213-79-90 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 8, óï., ê., ë., 5/9 ýò., ïë.:34/18/8, ÷/ï, 2300.000ð, ÌÀËÀÕÈÒ-ÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 268-11-20

¹ 41

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà


52

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 1-êîìíàòíûå êâàðòèðû

ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 43, óï., ï., ëîäæ., 13/16 ýò., ïë.:35/19/8, ÷/ï, 2îêíà â êîìíàòå, 2650.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 377-60-60 ÏÀÍÅËÜÍÀß, 9/À, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:17.3/13/-, ÷/ï, 1570.000ð, ÑËÓÆÁÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌ (ÓÏÍ), ò. 383-52-93 ÏÀÍÅËÜÍÀß, 9/À, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:14/9/-, 1500.000ð, ÒÅ×ÅÐ (ÓÏÍ), ò. 89028752192 ÏÀÍÅËÜÍÀß, 9/À, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:26/19/-, ÷/ï, 2100.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 201-20-88 ÏÀÍÅËÜÍÀß, 9/À, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:18/12/-, 1800.000ð, ÍÀØ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 89022612020 ÏÀÍÅËÜÍÀß, 9/À, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:18.5/13.6/2, 9506539039, 1670.000ð, ÏÐÎÑÏÅÊÒÚ (ÓÏÍ), ò. 20169-39 ÏÀÍÅËÜÍÀß, 11/Á, ñï., ê., ëîäæ., 5/12 ýò., ïë.:31.6/14/8.5, ÷/ï, êâ-ðà â èïîòåêå, 2660.000ð, ÌÅÃÀÏÎËÈÑ (ÓÏÍ), ò. 89221920162 ÏÀÍÅËÜÍÀß, 17/1, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:18/14/-, äóø, 1685.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÏÀÍÅËÜÍÀß, 17/1, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:18/13/3, ÷/ï, áåç ðåì., òîðã, 1750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17 ÏÀÍÅËÜÍÀß, 17/2, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:18.1/13.4/-, ÷/ï, 1750.000ð, ÌÎÉ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 89222044436 ÐÀÑÑÂÅÒÍÀß, 3, ìñ., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:32/17/8, ÷/ï, 2280.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 216-10-92

ÐÀÑÑÂÅÒÍÀß, 3, ìñ., ï., 1/5 ýò., ïë.:33/ 18/7, + êîðèäîð 8ì, 2400.000ð, ÈÑÅÒÜ (ÓÏÍ), ò. 89527349370 ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 10, ñï., æ/á., ëîäæ., 16/ 16 ýò., ïë.:39/17/8, îáìåí ïîäîáðàí, 2970.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 14, óï., ï., ëîäæ., 3/16 ýò., ïë.:39/18/10, ÷/ï, òîðã!!!, 3000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 16, óï., ï., ëîäæ., 2/16 ýò., ïë.:39/19/10, óþòíàÿ êâàðòèðà, 2850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 17, ïí., ï., áàë., 6/9 ýò., ïë.:28/15/7, 2600.000ð, ÀÐÃÓÌÅÍÒ (ÓÏÍ), ò. 355-09-89 ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 18, óï., ï., ëîäæ., 9/16 ýò., ïë.:38.6/17.1/10, ÷/ï, 2900.000ð, ò. 89226116330 ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 23, ïí., ï., áàë., 3/9 ýò., ïë.:29/16/6, 2700.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 11/À, óï., ï., ëîäæ., 9/16 ýò., ïë.:38/20/7, 2750.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 222-21-84 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 20, óï., ï., ëîäæ., 5/ 9 ýò., ïë.:33/18/8, 2650.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89045470387 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 21/À, óï., ï., ëîäæ., 13/16 ýò., ïë.:39/21/10, ÷/ï, ÷èñòàÿ ïðîäàæà, 2900.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10

ÇÀÂÎÊÇÀËÜÍÛÉ ÀÐÌÀÂÈÐÑÊÀß, 17/ÂÑÒ, óï., ê., ï/ëîä., 5/9 ýò., ïë.:33/16/9, ïîäîáðàí ÷ï, 2250.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 21649-10 ÀÐÒÈÍÑÊÀß, 34, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:30/ 16/6, ÷/ï, 89068089442, 1780.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89089138949 ÅÐÅÂÀÍÑÊÀß, 28, ñï., ê., ëîäæ., 6/10 ýò., ïë.:52/28/12, êîñì.ðåìîíò, 2960.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74 ÅÐÅÂÀÍÑÊÀß, 28, ñï., ê., ëîäæ., 8/10 ýò., ïë.:42/20/11, ÷/ï, 2590.000ð, ÁÐÈÃÀÍÒÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 371-90-62 ÅÐÅÂÀÍÑÊÀß, 28, ñï., ê., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:52/28/12, ÷/ï, 3100.000ð, Ñ×ÀÑÒËÈÂ.ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ÇÀÂÎÊÇÀËÜÍÀß, 2, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:33/19/6, ÷/ï, 8.908.6398823, 1350.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 35672-12

www.upn.ru

ÊÎÍÎÒÎÏÑÊÀß, 5, óï., ï., 5/5 ýò., ïë.:37/19/8, 2450.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89122435250 ÊÎÍÎÒÎÏÑÊÀß, 6, õð., ê., áàë., 3/4 ýò., ïë.:33/19/6, ÷/ï, 1980.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ËÅÒ×ÈÊÎÂ, 8/À, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:33/18/7, ñîëí.ñòîðîíà, 2400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ËÅÒ×ÈÊÎÂ, 8/À, óï., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:34/17/8, ÷/ï, 2350.000ð, ò. 89122000046 ÌÀÉÊÎÏÑÊÀß, 5, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:30/16/6, òîðã, 2000.000ð, ò. 89222093233

ÇÀÐÅ×ÍÛÉ ÁÅÁÅËß, 110, óï., ï., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:38/20/9, 2800.000ð, ÌÎÉ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 268-12-05 ÁÅÁÅËß, 112, óï., ï., áàë., 3/16 ýò., ïë.:40/22/9, 2950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ÁÅÁÅËß, 134, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:33/17/7, 89122469631, 2700.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-7477 ÃÎÒÂÀËÜÄÀ, 15, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:34/18/8, 8.909.0079636, 2500.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-7212 ÃÎÒÂÀËÜÄÀ, 15, óï., ï., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:34/17/8, î\ñ, êóõ.ãàðíèòó, 2850.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 22221-81 ÃÎÒÂÀËÜÄÀ, 15, óï., ï., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:33.5/17/8, õîð.ñîñò, 2640.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-9872 ÃÎÒÂÀËÜÄÀ, 19/Á, óï., ï., ëîäæ., 5/16 ýò., ïë.:40/21.4/9.5, ÷/ï, îòë. ñîñò., 3100.000ð, ò. 345-43-27 ÎÏÀËÈÕÈÍÑÊÀß, 16, óï., ï., ëîäæ., 10/ 10 ýò., ïë.:34/18/8, ÷/ï, ñ/õ, âñ¸ ðÿäîì, 2900.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 ÎÏÀËÈÕÈÍÑÊÀß, 19, óï., ï., ëîäæ., 9/ 9 ýò., ïë.:25/12/6, ÷/ï, 2200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-0151 ÎÏÀËÈÕÈÍÑÊÀß, 19, óï., ï., ëîäæ., 7/ 9 ýò., ïë.:26/12/6, ÷/ï, 8-912-296-5046, 2350.000ð, ò. 371-24-29 ÎÏÀËÈÕÈÍÑÊÀß, 22, óï., ï., ëîäæ., 7/ 16 ýò., ïë.:38/20/9, ÷/ï, 2900.000ð, ÊÓÏÎÍ (ÓÏÍ), ò. 372-01-19 ÎÏÀËÈÕÈÍÑÊÀß, 26, óï., ï., ëîäæ., 1/ 9 ýò., ïë.:33/17/7, îòë.ñîñò., 2650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 8, óï., ï., ëîäæ., 2/16 ýò., ïë.:35/18/8, ÷/ï, 2600.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 268-28-95 ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 16, óï., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:33/17/8, õîð.ñîñòîÿíèå, 2720.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 20, óï., ï., ëîäæ., 9/16 ýò., ïë.:35.6/18.5/8.4, 2950.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 24, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:33/17/7, 89122411091, 2600.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 38483-10 ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 24, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:33/17/7, 2700.000ð, ÍÀØ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 350-90-98 ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 36, óï., ï., ëîäæ., 13/16 ýò., ïë.:34.5/18.2/8.1, ÷/ï, 2580.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 201-19-27

ÈÇÎÏËÈÒ ÔÀÁÐÈ×ÍÀß, 31, ïì., ø., á., 2/2 ýò., ïë.:32.5/19/6, ÷/ï, æá ïåðåêðûòèå, 1750.000ð, ò. 345-54-10

ÈÑÒÎÊ ÃËÀÂÍÀß, 17, õð., ê., á., 5/5 ýò., ïë.:29/ 17/6, ÷/ï, 89221174569, 2000.000ð, ÍÅÁÎÑÊÐÅÁ (ÓÏÍ), ò. 89122841121 ÅÊÀÄ-ÄÓÁËÅÐ ÑÈÁ.ÒÐ-ÒÀ, 2/2 ýò., ïë.:60/-/-, 1300.000ð, ìîíîëèò, ñòóäèÿ ò. 8-902-409-58-44

ÊÀËÈÍÎÂÑÊÈÉ ÌÓÐÇÈÍÑÊÀß, 2, áð., ï., 1/1 ýò., ïë.:25/ 19/6, 91224-92279, 890.000ð, ÏÐÀÂ.ÂÛÁÎÐ, ò. 89122492279

ÊÎËÜÖÎÂÎ ÀÂÈÀÒÎÐÎÂ, 1/À, ñï., ê., ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:36.1/16.5/10.4, ÷/ï, 2062066, 3000.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 38483-10 ÀÂÈÀÒÎÐÎÂ, 3, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:31/ 18/5, ÷/ï, 1850.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89049850334 ÀÂÈÀÒÎÐÎÂ, 10, ñï., ï., ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:34/16/9, ÷/ï, òîðã, 2850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237

¹ 41

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà

ÀÂÈÀÒÎÐÎÂ, 12, óï., ï., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:34/15/8, òîðã âîçìîæåí, 2450.000ð, ÊÎÍÑÒÀÍÒÀ-ÃÐÓÏÏ (ÓÏÍ), ò. 269-24-78 ÀÂÈÀÒÎÐÎÂ, 12, óï., ï., ëîäæ., 9/10 ýò., ïë.:34/15/8.4, 2500.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-78-78 ÀÂÈÀÒÎÐÎÂ, 13, õð., áàë., 3/3 ýò., ïë.:32/18/6, ïîìîãó ñ èïîòåê ò. 8(343)372-35-15 ÀÒÌÎÑÔÅÐÍÀß, 11, óï., ï., ëîäæ., 6/10 ýò., ïë.:33.6/17.5/9.2, ÷/ï, ÷èñòàÿ ïðîäàæà, 2350.000ð, ÒÈÕÈÉ ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89086378459 ÁÀÕ×ÈÂÀÍÄÆÈ, 14, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:30/18/6, õîð ñîñò, 2080.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 345-14-45 ÁÀÕ×ÈÂÀÍÄÆÈ, 14, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:30/18/7, 2100.000ð, Ñ×ÀÑÒËÈÂ.ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ÃÎÐÍÈÑÒÎÂ, 13, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:30/18/6, 1750.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-30-54

ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐÍÛÉ ÁÅËÎßÐÑÊÀß, 11/À, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:30/18/6, ÷/ï, òîðã, 1980.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ËÀÒÂÈÉÑÊÀß, 12, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:41/20/8, 1800.000ð, ÍÀØ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 350-68-17 ËÀÒÂÈÉÑÊÀß, 24, õð., ê., ëîäæ., 2/5 ýò., ïë.:29.7/15.2/6, 2100.000ð, ò. 317-80-63 ËÀÒÂÈÉÑÊÀß, 44, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:29/17/6, ÷/ï, ñðî÷íî, 1800.000ð, ÊÓÏÎÍ (ÓÏÍ), ò. 372-01-19 ÏÐÈÁÀËÒÈÉÑÊÀß, 31/1, óï., ï., ï/ëîä., 3/9 ýò., ïë.:32/13.3/6, îòë.êâàðòèðà, 2200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 ÏÐÈÁÀËÒÈÉÑÊÀß, 31/1, óï., ï., ï/ëîä., 4/9 ýò., ïë.:28/14/7, 1950.000ð, ÈÍÒÅÐÏÀÐÈÒÅÒ (ÓÏÍ), ò. 264-16-00 ÕÂÎÉÍÀß, 76/1, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:18/ 13/-, ÷/ï, 1200.000ð, ÈÍÒÅÐÏÀÐÈÒÅÒ (ÓÏÍ), ò. 264-16-00 ÕÂÎÉÍÀß, 76/1, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:12/ 12/-, 1150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÕÂÎÉÍÀß, 76/1, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:18.5/13.4/-, îòë.ñîñò., 1500.000ð, ÁÈÍ (ÓÏÍ), ò. 242-73-71 ÕÂÎÉÍÀß, 76/2, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:12/ 12/-, ÷/ï, ñîñò.õîð., òîðã, 1080.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 33853-53

ËÅ×ÅÁÍÛÉ ÇÅÐÍÎÂÎÉ, 6, õð., ê., 2/2 ýò., ïë.:28.7/ 19/6, 1500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÊÓÐÃÀÍÑÊÀß, 1, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:29/16/6, îòë ñîñò, 2090.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ËÀÃÅÐÍÀß, 91, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:24.8/ 21/5, ÷/ï, ñðî÷íî, 1250.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 89122506166 ÑÈÁ.ÒÐÀÊÒ 9ÊÌ, 105, áð., ï., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:28.4/17/6, 8-953-0054929, 2000.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 20108-29 ÑÓÕÎÉ, 4, óï., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:33/ 18/6, ÷/ï, 2500.000ð, ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 216-79-67

ÌÀËÛÉ ÈÑÒÎÊ ÎÏÛÒÍÀß, 17, äð., ä., 1/2 ýò., ïë.:37/ 21/9, ÷/ï, öåíòð.îòîïë, 1350.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28

ÌÅÄÍÛÉ ÌÅÄÍÛÉ, 13, äð., ä., 1/2 ýò., ïë.:32/ 20/12, ÷/ï, 2 êîìíàòû, 1100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-9797

Í.ÑÎÐÒÈÐÎÂÊÀ ÀÂÒÎÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÀß, 9, óï., ï., ëîäæ., 11/16 ýò., ïë.:36/19/8, îòë, 2590.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 345-14-45 ÀÂÒÎÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÀß, 9, óï., ï., ëîäæ., 1/16 ýò., ïë.:35/19/8, 2360.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89068144193 ÀÂÒÎÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÀß, 33, óï., ï., ëîäæ., 2/16 ýò., ïë.:35/18/8, 2îêí, 3øêàô-êóï, 2950.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 ÀÂÒÎÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÀß, 35, óï., ï., 5/ 16 ýò., ïë.:34/17/8, 2399.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89222275777 ÁÅÁÅËß, 125, õð., á., 1/4 ýò., ïë.:31/ 18/6, 2200.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 213-11-82 ÁÅÁÅËß, 136, óï., ï., ëîäæ., 1/16 ýò., ïë.:35/19/7, 2400.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 ÁÅÁÅËß, 142, óï., ï., ëîäæ., 4/16 ýò., ïë.:35/19/7, ÷/ï, õîð ñîñò, 2550.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53


ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 1-êîìíàòíûå êâàðòèðû ÁÅÁÅËß, 142, óï., ï., ëîäæ., 3/16 ýò., ïë.:35/18/8, ÷/ï, õîð, 2550.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 345-14-45 ÁÅÁÅËß, 152, óï., ï., ëîäæ., 7/16 ýò., ïë.:34/19/7, 2450.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÁÅÁÅËß, 152, óï., ï., ëîäæ., 14/16 ýò., ïë.:34.6/18.9/7, ÷/ï, 2350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÁÅÁÅËß, 162, óï., ï., ë., 16/16 ýò., ïë.:35/18/8, ïåðåïë.â2êâ, 2350.000ð, ò. 345-54-10 ÁÅÁÅËß, 162, óï., ï., ëîäæ., 3/16 ýò., ïë.:35/19/8, 2350.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 377-60-60 ÁÅÁÅËß, 170, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:41.6/24.7/8.6, ÷/ï, 2500.000ð, ò. 355-55-99 ÁÅÁÅËß, 170, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:40.3/23/6, ÷/ï, + âñÿ ìåáåëü, 2380.000ð, ÌÎÉ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 21331-27 ÁÅÁÅËß, 170, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:41/ 25/9, ÷/ï, 2570.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02

ÊÐÓÏÍÎÑÎÐÒÙÈÊÎÂ, 12, ñï., ì., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:43/18/10, ÷/ï, 2600.000ð, ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐà (ÓÏÍ), ò. 356-03-03 ËÅÑÍÀß, 38, õð., á., áàë., 3/4 ýò., ïë.:31/19/6, ÷/ï, 2300.000ð, ÐÀÍ×Î (ÓÏÍ), ò. 238-00-00 ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÀß, 20, óï., ê., ëîäæ., 7/ 10 ýò., ïë.:42/18/11, ÷/ï, îòë.ñîñò., òîðã, 2900.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9022557741 ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÀß, 22/Á, ñï., ê., ëîäæ., 5/12 ýò., ïë.:46/21/14, ÷/ï, ÷ï, äã, êàï. ð, 3200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 378-43-23 ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÀß, 26, ñï., ê., ï/ëîä., 2/ 16 ýò., ïë.:35/17/10, ÷/ï, 2580.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-50-50 ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÀß, 26, ñï., ê., ëîäæ., 1/ 16 ýò., ïë.:35/17/8, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 2450.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 213-77-79 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 3/2, ñï., ê., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:45.9/20/10, îòë/ñîñò, ýò.âûñ, 3500.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9221025092

ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 3/4, ñï., ê., ëîäæ., 7/ 12 ýò., ïë.:49/21/13, 2750.000ð, 8950-741-73-09 ò. 8-922-704-1036 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 3/4, ñï., ã., ëîäæ., 11/ 13 ýò., ïë.:49/20/12, ÷/ï, 2850.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89058016433 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 3/4, ñï., ã., ë., 7/13 ýò., ïë.:49/22/12, ÷/ï, 2800.000ð, ÇÅËÅÍÀß ÐÎÙÀ (ÓÏÍ), ò. 89122649257 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 3/4, ñï., ã., ëîäæ., 8/13 ýò., ïë.:50/21/13, ÷/ï, íîâàÿ êâàðòèðà, 2850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 3/4, ñï., ã., ëîäæ., 3/13 ýò., ïë.:49/20/9, ÷/ï, ñðî÷íî, 2800.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 38483-10 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 3/4, ñï., ã., ëîäæ., 7/13 ýò., ïë.:54.3/25.59/12.12, ÷/ï, ÷èñò.îòäåëêà, 3000.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 4, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:33/ 20/6, ÷/ï, äîê.ãîòîâû, 2290.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89221330405 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 18, óï., ï., ëîäæ., 1/16 ýò., ïë.:35/19/8, ÷/ï, 3200.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89655411577 Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 103, ïí., ï., áàë., 4/9 ýò., ïë.:28/15/6, òèõèé äâîð, 2250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 106, ñï., ï., 2ëîäæ., 7/ 18 ýò., ïë.:37/19/10, ñðî÷íî!, 2750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 106, ñï., ï., ëîäæ., 9/ 18 ýò., ïë.:33/14/9, ãàðäåðîá.ñðî÷íî, 2650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 108, ñï., ì., ëîäæ., 5/ 16 ýò., ïë.:42/19/9, ÷/ï, ñîñò.õîð. òîðã, 2880.000ð, ÊÓÁ (ÓÏÍ), ò. 89222256812 Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 110, óï., ì., 7/16 ýò., ïë.:41/19/9, ÷/ï, 2950.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 110, óï., ì., ëîäæ., 11/ 16 ýò., ïë.:41/19/9, 2800.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89122848686 ÑÅÄÎÂÀ, 17, óï., ï., ëîäæ., 2/16 ýò., ïë.:34/18/8, ÷/ï, 2400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÑÅÄÎÂÀ, 26, óï., ï., ëîäæ., 13/16 ýò., ïë.:35/19/8, õîð.ñîñòîÿíèå, 2450.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-73 ÒÀÂÀÒÓÉÑÊÀß, 4, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:37/17/7, ÷/ï, 89221871707, 2499.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 38483-10 ÒÀÂÀÒÓÉÑÊÀß, 4/Ã, óï., ï., ëîäæ., 4/ 10 ýò., ïë.:47/22/11, ÷/ï, 2900.000ð, ò. 89222018246

ÓÏÍ.ÐÔ

ÒÀÂÀÒÓÉÑÊÀß, 10, ñï., ê., ëîäæ., 9/10 ýò., ïë.:39/19/10, ÷/ï, 2798.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 345-14-45 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 16, óï., ï., ëîäæ., 15/ 16 ýò., ïë.:35/19/8, ïîñëå ðåìîíòà, 2600.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-6002 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 20, óï., ï., ëîäæ., 13/ 16 ýò., ïë.:35/18/8, ÷/ï, 2550.000ð, ò. 213-67-00 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 22/1, óï., ï., ë., 10/16 ýò., ïë.:34.7/18.4/7.8, õîð.ñîñ, 2490.000ð, ÌÈÐ ÂÀØÅÌÓ ÄÎÌÓ (ÓÏÍ), ò. 213-98-96

ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 14/1, ïì., á., 2/2 ýò., ïë.:28.7/14/8, 1730.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 ÊÐÀÑÈÍÀ, 7, óï., ï., ëîäæ., 6/7 ýò., ïë.:31/12/8, 2270.000ð, ò.341-11-01 ò. 8-904-981-07-31 ÌÅÍÄÅËÅÅÂÀ, 18, ñï., ê., 2áàë., 10/10 ýò., ïë.:45.4/21/14, ÷/ï, òîðã. îòë.ðåì., 3850.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89221625646 ÌÅÍÄÅËÅÅÂÀ, 18, ñï., ê., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:35/18/12, ñîñò îòë, êèðïè÷, 3280.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97

ÏÀÐÊÎÂÛÉ

ÌÅÍÄÅËÅÅÂÀ, 18, ñï., ê., ï/ëîä., 7/ 10 ýò., ïë.:45.9/15.8/14.2, 4220.000ð, ò. 8-912-60-20-240

ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 17, óï., ï., ëîäæ., 10/16 ýò., ïë.:34/18/7, ÷/ï, 2850.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 269-55-05 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 221, ñï., ì., ëîäæ., 5/ 24 ýò., ïë.:51/30/14, ÷/ï, íîâûé äîì, 4100.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89028703496 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 221, ñï., ì., ëîäæ., 8/ 24 ýò., ïë.:53/23/14, ÷/ï, íîâàÿ, 4150.000ð, ÒÈÌ (ÓÏÍ), ò. 222-25-51 ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 207, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:30.8/17.4/6.4, 2550.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9222963875 ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 207, õð., ê., 4/5 ýò., ïë.:31/ 18/6, 2750.000ð, ÑÔÅÐÀ (ÓÏÍ), ò. 36114-10 ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 237/À5, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:44/25/6, ÷/ï, ñðî÷íî, 2650.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 283-01-10

ÏÈÎÍÅÐÑÊÈÉ ÀÑÁÅÑÒÎÂÑÊÈÉ, 7, óï., ê., áàë., 2/9 ýò., ïë.:31.4/18.8/6, 2550.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 ÁÅÕÒÅÐÅÂÀ, 4, õð., ê., 2/5 ýò., ïë.:28/ 17/6, õîð.ñîñò, 2400.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 375-89-58 ÁËÞÕÅÐÀ, 41, ñï., ì., ëîäæ., 10/16 ýò., ïë.:46.5/19.1/14.3, ÷/ï, âîçíàãðàæäåíèå!, 4120.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 ÁËÞÕÅÐÀ, 55, ïí., ï., áàë., 8/9 ýò., ïë.:29/16/6, åâðî, ÷ï, 2900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-6377 ÁËÞÕÅÐÀ, 57, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:32/ 18/7, ÷/ï, ñ ìåá, ä/ã, ñðî÷, 2470.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÁËÞÕÅÐÀ, 67/2, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:31/17/6, 2530.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 219-13-91 ÁËÞÕÅÐÀ, 71/3, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:31.4/18/6, ñâåæèé ðåìîíò, 2450.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89028787337 ÁËÞÕÅÐÀ, 73, óï., ê., 8/9 ýò., ïë.:32/ 17/7.5, ÷/ï, 2499.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÁËÞÕÅÐÀ, 79, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:31.1/17/6, 2360.000ð, ÀÐÕ-ÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 2190795,356 ÁÎÐÎÂÀß, 24, óï., ê., áàë., 8/9 ýò., ïë.:33/18/7, 2500.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 375-89-58 ÂÈËÎÍÎÂÀ, 8, ñï., ê., 2ëîäæ., 7/25 ýò., ïë.:49/22/12, îòë.ñîñò, 3750.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 222-21-81 ÂÈËÎÍÎÂÀ, 8, ñï., ê., ëîäæ., 6/25 ýò., ïë.:46/19.2/12.1, ÷/ï, 3500.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÂÈËÎÍÎÂÀ, 14, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:48/29/8, ÷/ï, îõðàíà.îñâîáîæä, 2999.000ð, ÊÎÍÀÍÛÕÈÍ È Ê (ÓÏÍ), ò. 89222194760 ÂÈËÎÍÎÂÀ, 20, ñï., ê., ëîäæ., 7/12 ýò., ïë.:38/18/10, ÷/ï, 3250.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89122888792 ÂÈËÎÍÎÂÀ, 22/À, ñï., ã., ëîäæ., 17/18 ýò., ïë.:40/17/12, ÷/ï, 3330.000ð, ÐÀÍ×Î (ÓÏÍ), ò. 238-00-00 ÂÈËÎÍÎÂÀ, 22/À, ñï., ã., áàë., 18/18 ýò., ïë.:43/18/14, ÷/ï, çàñåë â îêòÿáðå, 3200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 Ä.ÇÂÅÐÅÂÀ, 4, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:31/17.5/6, ÷/ï, îáìåí íàéäåí, 2400.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-78-78 Ä.ÇÂÅÐÅÂÀ, 24, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:19.6/19.6/-, 1400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 ÈÐÁÈÒÑÊÀß, 66, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:37.7/19.2/9, îêíà íà ñòàäèîí, 2950.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 21315-41 ÈÞËÜÑÊÀß, 16, ìñ., ê., áàë., 8/9 ýò., ïë.:16/13/-, ÷/ï, ñâîé ñ/ó, 1700.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 89058033000 ÈÞËÜÑÊÀß, 16, ìñ., ê., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:17/13.5/-, ÷/ï, 1750.000ð, Ñ×ÀÑÒËÈÂ.ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ÈÞËÜÑÊÀß, 42, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:34/ 20/6, ðÿäîì ïàðêõàóñ, 2290.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-2009 ÊÀÌ×ÀÒÑÊÀß, 43, õð., ê., 3/5 ýò., ïë.:31/20/6, ÷/ï, õîð.ðåìîíò, 2300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74

53

ÏÈÎÍÅÐÎÂ, 4, óï., ê., áàë., 6/9 ýò., ïë.:33.2/19.6/6.1, îòë. ñîñòîÿíèå, 2750.000ð, ÏÐÀÂ.ÂÛÁÎÐ, ò. 374-7412 ÏÈÎÍÅÐÎÂ, 9/1, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:27/15/6, ÷/ï, ÷èñòàÿ ïðîäàæà, 2350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 ÑÌÀÇ×ÈÊÎÂ, 3, ñï., ê., ëîäæ., 14/17 ýò., ïë.:43/19/13, ÷/ï, îòäåëêà ïîä ÷èñ, 3400.000ð, 911 (ÓÏÍ), ò. 380-2342 ÑÌÀÇ×ÈÊÎÂ, 3, ñï., ê., ëîäæ., 15/17 ýò., ïë.:43/19/12, ÷/ï, ïîä ÷èñò. îòä., 3300.000ð, ÏÐÎ100 ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 384-84-68 ÑÌÀÇ×ÈÊÎÂ, 5, óï., ï., ë., 2/9 ýò., ïë.:25/12.5/7, òðóáû ïîìåíåíû, 2400.000ð, ÍÀÄÅÆÄÀ (ÓÏÍ), ò. 89122220618

ÑÎËÍÅ×ÍÀß, 35, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:31/ 19/6, 2160.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 371-12-40 ÑÎËÍÅ×ÍÀß, 35, õð., ê., áàë., 3/4 ýò., ïë.:30.3/18.3/6, ÷/ï, 2360.000ð, 911 (ÓÏÍ), ò. 380-23-42 ÑÓËÈÌÎÂÀ, 4, ñï., ê., ëîäæ., 2/16 ýò., ïë.:64/35/18, ÷/ï, 4300.000ð, ÀÐÕÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 89292127992 ÑÓËÈÌÎÂÀ, 4, ñï., ê., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:53/32/11, ÷/ï, 4500.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÑÓËÈÌÎÂÀ, 6/À, ìñ., ê., áàë., 9/9 ýò., ïë.:36/21/8, ÷/ï, 2650.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÑÓËÈÌÎÂÀ, 38, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:18/ 18/2, êîìíàòà ñ êóõíå, 1800.000ð, ÌÀÍ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 267-47-28 ÑÓËÈÌÎÂÀ, 45, óï., ê., ï/ëîä., 2/9 ýò., ïë.:34/20/7, 2450.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 2, ìñ., ê., 2/9 ýò., ïë.:33/ 20/6, 2400.000ð, ÓÑÏÅÕ (ÓÏÍ), ò. 89049833347 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 4, óï., ê., áàë., 2/9 ýò., ïë.:25/14/6, ÷/ï, 2190.000ð, ÐÈÎËÞÊÑ (ÓÏÍ), ò. 344-44-45 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 6, ìñ., ê., 3/9 ýò., ïë.:32.5/ 18.5/6, îòëè÷.ñîñòîÿíèå, 2600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-5846 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 6, ìñ., ê., 5/9 ýò., ïë.:19/ 19/-, êóõíÿ îòäåëüíî, 2200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 8, óï., ê., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:26/14/6, ñîñò.õîð., 2300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74

ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 2, óï., ê., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:39/21/6, ÷/ï, 2800.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ (ÓÏÍ), ò. 213-85-24 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 3, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:29/16.5/6, ÷/ï, ÷\ï ä\ã õîð.ñîñ, 2500.000ð, Í-Ó-ÅÊ-ÁÓÐà ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89041797278 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 18, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:31/ 17/6.5, ÷/ï, 2450.000ð, Ñ×ÀÑÒËÈÂ.ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 19/3, áð., ï., 2/5 ýò., ïë.:33/20/6, ÷/ï, îêíà íà 2 ñòî-û, 2449.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 58, óï., ï., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:33/18/7, 2850.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 219-13-91 ÑÎËÍÅ×ÍÀß, 23, óï., ê., 8/9 ýò., ïë.:33/ 18/8, ÷/ï, áåç áàëêîíà, 2400.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ66 (ÓÏÍ), ò. 310-37-37

ÓÐÀËÜÑÊÀß, 10, ìñ., ê., 8/9 ýò., ïë.:25/ 18/3, 1900.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89221261868 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 10, ìñ., ê., 4/9 ýò., ïë.:33.4/19.8/5.7, ÷/ï, îñâîá., 2500.000ð, ÒÈÌ (ÓÏÍ), ò. 222-25-51 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 52/1, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:29/16.7/6, ÷/ï, 2900.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 52/1, áð., ï., 2/5 ýò., ïë.:30.1/17.5/6, 2450.000ð, ÍÎÂÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 266-71-31 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 54, ïí., ï., 9/9 ýò., ïë.:28/ 16/5, 2450.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-50-50 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 62/2, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:27/14.5/6, ÷/ï, 2400.000ð, ÓËÅÉ (ÓÏÍ), ò. 348-55-38

¹ 41

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà


54

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 1-êîìíàòíûå êâàðòèðû

ÓÐÀËÜÑÊÀß, 66/2, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:28/15.2/6, ÷/ï, 2550.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 377-60-60 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 66/2, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:29/16/7, ÷/ï, äîê. ãîòîâû, 2460.000ð, ò. 350-43-18 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 66/3, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:29/16/6, 2012503, 2580.000ð, ò. 201-25 -03 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 74, óï., ê., 2/9 ýò., ïë.:42/ 20/7, õîðîøåå ñîò., 3100.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 74, óï., ê., áàë., 4/9 ýò., ïë.:31/15/8, ÷/ï, ñðî÷íî, òîðã, 2590.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-7212 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 74, óï., ê., áàë., 9/9 ýò., ïë.:31.5/19/6, ÷/ï, óþòíûé äâîð, 2650.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89041781572 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 74, óï., ê., á., 4/9 ýò., ïë.:32/19/7, ÷/ï, õîð.ñîñ., 2800.000ð, ÃÐÀÍ (ÓÏÍ), ò. 89122442185 Ó×ÈÒÅËÅÉ, 8, óï., ï., ëîäæ., 6/16 ýò., ïë.:38/17/9, õîð.ñîñò, ä\ã, 3150.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 222-24-77 Ó×ÈÒÅËÅÉ, 8/1, óï., ï., ëîäæ., 4/16 ýò., ïë.:39/17/9, ÷/ï, òîðã, 3300.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 201-49-94 Ó×ÈÒÅËÅÉ, 9, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:35.1/ 21.6/-, 3300.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 269-55-05 Ó×ÈÒÅËÅÉ, 9, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:43/ 28/6, ÷/ï, 2-ê êâ.õîð.ñîñò, 1780.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 33853-53 ØÀËÈÍÑÊÈÉ, 4, ñï., ï., ë., 2/16 ýò., ïë.:39/17/9, åâðî/ðåì., 3400.000ð, ò. 89122469621

ÏÒÈÖÅÔÀÁÐÈÊÀ ÂÀÐØÀÂÑÊÀß, 38, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:32.8/17/6, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 2000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÒÐÓÁÀ×ÅÂÀ, 35, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:29/ 13/8, ÷/ï, 1900.000ð, ÎÃÍÅÁÎÐÅÖ, ò. 89028701685 ßËÓÍÈÍÑÊÀß, 2, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:30/18/6, ÷/ï, 2200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51

Ñ.ÑÎÐÒÈÐÎÂÊÀ ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 46, óï., ï., áàë., 7/9 ýò., ïë.:28.6/16/6.6, ïðîñòîé îáìåí, 2150.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 25324-96

¹ 41

ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 48, óï., ï., áàë., 9/9 ýò., ïë.:28.7/16.1/6.7, ÷/ï, äîê.ãîò., 2080.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 213-74-63 ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 50, óï., ê., ëîäæ., 4/12 ýò., ïë.:36.4/18.2/8, ÷/ï, 2500.000ð, ÝÄÅÌ (ÓÏÍ), ò. 345-30-43 ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 54/Á, ñï., ê., ï/ëîä., 6/10 ýò., ïë.:36/18/9, ÷/ï, îòë.ñîñò., 2790.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89089058824 ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 54/Á, ñï., ê., ë., 4/10 ýò., ïë.:36/18/9, ÷/ï, âñòð.ìåáåëü, 2790.000ð, ò. 89122235638 ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 54/Á, ñï., ê., ë., 4/10 ýò., ïë.:35/19/9, ÷/ï, ìåá. òîðã., 2850.000ð, ò. 89222093233 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 16, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:28.9/16.4/6, 2500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 16, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:29/15/8, ÷/ï, ñðî÷íî!, 2300.000ð, ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 2019010, ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 20, áð., ï., áàë., 4/ 5 ýò., ïë.:29/16/6, 2000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 25/2, ñï., ï., 1/16 ýò., ïë.:38/17/9, 2600.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 29, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:29/16/6, 2500.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ (ÓÏÍ), ò. 213-85-24 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 33, óï., ï., ëîäæ., 1/ 9 ýò., ïë.:36/19/8, õîð.ñîñò, 2350.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 22224-77 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 34/2, óï., ê., ëîäæ., 7/12 ýò., ïë.:35.6/18.7/9.5, ÷/ï, 2280.000ð, 911 (ÓÏÍ), ò. 380-23-42 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 34/3, óï., ê., ëîäæ., 12/12 ýò., ïë.:36/18/10, ïë.îê, ëîäæ.çàñò, 2340.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 41, ìñ., ê., áàë., 3/ 9 ýò., ïë.:28.2/15/7, 2100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÊÎÓÐÎÂÑÊÀß, 28, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:31/ 18/6, 2015.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89655411577 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 14/1, ñï., ã., ëîäæ., 16/19 ýò., ïë.:36/17.5/10, îñâîáîæäåíà, 2590.000ð, ÁÀÑÒ-ÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89222221765 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 14/1, ñï., ã., ëîäæ., 18/19 ýò., ïë.:37/18/11, êîíñüåðæêà, 3200.000ð, ÒÅ×ÅÐ (ÓÏÍ), ò. 89028752192 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 14/1, ñï., ã., ï/ëîä., 7/19 ýò., ïë.:40/20/12, ÷/ï, ïåðåïëàí.â2ê.êâ, 2870.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 268-16-75 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 14/1, ñï., ã., ëîäæ., 2/19 ýò., ïë.:38/16/10, ÷/ï, 2500.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 219-07-07 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 18/Á, ñï., ê., 1/5 ýò., ïë.:39/20/11, ÷/ï, íå ïðèâàòèç, 2400.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-7212 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 18/Á, ñï., ê., ëîäæ., 1/5 ýò., ïë.:38/20/9, îáìåí ïîäîáðàí, 2250.000ð, ÍÀØ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 35068-17 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 34, ñï., ì., ï/ëîä., 7/16 ýò., ïë.:41/21/11, 3200.000ð, ÁÈÍ (ÓÏÍ), ò. 242-73-71 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 34, ñï., ì., ë., 16/16 ýò., ïë.:41/21/11, 2650.000ð, ò. 345-52-53 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 35, õð., ï., áàë., 3/3 ýò., ïë.:31/17/6, ñîñ.õîð.ñðî÷íî, 2080.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 268-15-01

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà

ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 63, óï., ï., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:33.5/17.3/8, 2450.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÌÀÍÅÂÐÎÂÀß, 17/Á, óï., ï., ëîäæ., 1/ 9 ýò., ïë.:36/18/8.5, 2350.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 268-67-77 ÌÀÍÅÂÐÎÂÀß, 25/À, óï., ï., 4/6 ýò., ïë.:34/18/7, ÷/ï, õîð. ðåì., 2250.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 213-79-90 ÌÈÍÎÌÅÒ×ÈÊÎÂ, 40, óï., ï., ëîäæ., 2/ 6 ýò., ïë.:36.5/22/7, òîðã, 2500.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 345-14-45 ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÀß, 9, õð., ê., 5/5 ýò., ïë.:31/19/6, åâðîðåì íîâûé, 2360.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-3723 ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÀß, 9, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:30/18/6, ÷/ï, òðåá. ðåìîíò, 1980.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 15/8, óï., ï., áàë., 9/10 ýò., ïë.:36/18/6, òîðã, 2250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-7722 ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 15/8, óï., ï., ï/ëîä., 2/10 ýò., ïë.:36/18/7, ÷/ï, õîðîøèé äâîð, 2320.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 39, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:29/17/6, 2050.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 43/1, óï., ê., á/ë., 3/5 ýò., ïë.:53/38/9, ÷/ï, 8.908.9054797, 2520.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-7212 ÑÅÄÎÂÀ, 37, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:31/18/ 6, ïîä êîì.íåäâ., 2120.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÑÅÄÎÂÀ, 39, õð., ê., 2/5 ýò., ïë.:29/17/ 6, îáìåíÿåì 1+ê=3, 2150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÑÅÄÎÂÀ, 48/À, óï., ï., áàë., 1/5 ýò., ïë.:35/19/7, ÷/ï, 2170.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 377-60-60 ÑÎËÈÊÀÌÑÊÀß, 5, óï., ï., 1/9 ýò., ïë.:39/20/9, ÷/ï, 2250.000ð, ÍÀØ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 350-68-17 ÑÎËÈÊÀÌÑÊÀß, 7, óï., ï., áàë., 4/9 ýò., ïë.:37.2/19.1/9.2, 2300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 378-43-23 ÑÎÐÒÈÐÎÂÎ×ÍÀß, 8, õð., ê., 4/5 ýò., ïë.:31.8/18.6/5.8, òîðã, 2168.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÑÎÐÒÈÐÎÂÎ×ÍÀß, 10, õð., ê., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:31/18/6, ñîñò.îòë., 2280.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÒÀÅÆÍÀß, 7, óï., ê., áàë., 1/9 ýò., ïë.:32.7/18/6, êèðïè÷.äîì, 2350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 38/À, óï., ê., 3/9 ýò., ïë.:33/18/8, ÷/ï, 89089285028, 2500.000ð, ÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 216-64-57 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 47, õð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:31/18/6, ÷/ï, òîðåö, ïë. îêíà, 2150.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89122457653 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 47/À, õð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:31/18/6.5, ÷/ï, 2100.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 377-60-60 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 67, óï., ï., ëîäæ., 1/12 ýò., ïë.:29/17/8, 2500.000ð, ÌÎß ÍÎÂÀß ÊÂÀÐÒ (ÓÏÍ), ò. 89221095191

www.upn.ru ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 94, ñï., ê., ëîäæ., 7/ 10 ýò., ïë.:40/18/9, ÷/ï, ñðî÷íî, 2650.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 35537-23 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 94, ñï., ê., ëîäæ., 8/10 ýò., ïë.:38/17/9, ÷/ï, îòë ñîñò, 2760.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 158, ñï., ê., ëîäæ., 11/ 27 ýò., ïë.:42/18/10, ÷/ï, 2830.000ð, ò. 290-39-56

ÑÀÄÎÂÛÉ ÂÅÐÑÒÎÂÀß, 8, óï., ï., ëîäæ., 5/5 ýò., ïë.:34/18/8, 2100.000ð, ò. 295-11-51 ÑÈÁÈÐÊÀ, 30, áð., ê., 1/2 ýò., ïë.:28.5/ 15.5/6, 1850.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89506386385

ÑÅÂÅÐÊÀ ÌÈÐÀ, 23, õð., ê., 1/2 ýò., ïë.:32/16/7, ÷/ï, íîâûå òðóáû., 879.000ð, ÂÈÇÈÒ (ÓÏÍ), ò. 219-56-35

ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÑÈÁ.ÒÐÀÊÒ, 39/À, óï., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:38/18/8, 2550.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89126193734 ÑÈÁ.ÒÐÀÊÒ, 39/Á, óï., ê., áàë., 2/6 ýò., ïë.:38/19/8, ÷/ï, 8-952-72-64-003, 2450.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ (ÓÏÍ), ò. 21385-24

ÑÈÍÈÅ ÊÀÌÍÈ À.ÁÛ×ÊÎÂÎÉ, 10, óï., ï., áàë., 9/9 ýò., ïë.:33/17/7, 2470.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 À.ÁÛ×ÊÎÂÎÉ, 10, óï., ï., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:34/18/7, 2750.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 268-26-90 À.ÁÛ×ÊÎÂÎÉ, 12, óï., ê., ï/ëîä., 5/5 ýò., ïë.:36/19/8, õîðîøåå ñîñòîÿí, 2550.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89221330405 À.ÁÛ×ÊÎÂÎÉ, 22, óï., ï., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:33.2/17.5/7.2, ÷/ï, ÷ï, äã, îñâ., 2400.000ð, ò. 378-57-47 ÁÀÉÊÀËÜÑÊÀß, 46, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:30/18/6, ÷/ï, 2550.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41

ÑÎÂÕÎÇ ÏÐÅÄÅËÜÍÀß, 13, õð., ê., 1/2 ýò., ïë.:26/ 17/5, õîðîøèé ðåìîíò, 1800.000ð, ÎÃÍÅÁÎÐÅÖ, ò. 9022660308 ÏÐÅÄÅËÜÍÀß, 17, õð., ê., 2/2 ýò., ïë.:28/ 18/5, 1790.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 ÏÐÅÄÅËÜÍÀß, 20, õð., ê., áàë., 4/4 ýò., ïë.:31/18/6, 2 îêíà, óãëîâàÿ, 1980.000ð, ÌÀÍ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 201-80-45 ÔÈÃÓÐÍÀß, 19, ìñ., ê., 2/3 ýò., ïë.:34/ 19/8, 3611225, 2000.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 361-12-25 ÔÈÃÓÐÍÀß, 19, ìñ., ê., 1/3 ýò., ïë.:25/ 11/8, ñðî÷íî.òîðã, 1700.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 361-12-25 ÔÈÃÓÐÍÀß, 19/1, ìñ., ê., 1/3 ýò., ïë.:21/ 13/6, òåïëàÿ, èíôðàñòð, 1650.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07


ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 1-êîìíàòíûå êâàðòèðû

ÓÊÒÓÑ ÀËÒÀÉÑÊÀß, 68, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:28/15/7, ÷/ï, âèä íà ëåñ, 2100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ÊÎÐÎÒÊÈÉ, 5/2, ñï., ï., ëîäæ., 2/16 ýò., ïë.:38/17/9, õîð.ñîñò, 3100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-3001 ÊÎÐÎÒÊÈÉ, 9, õð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:29/16/6, 2300.000ð, ÁÎÍÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89221406878 ÊÎÐÎÒÊÈÉ, 15, õð., ê., 3/5 ýò., ïë.:31/ 18/6, ÷/ï, òîðã!, 2100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ÌÎÆÀÉÑÊÎÃÎ, 64, äð., ä., áàë., 2/2 ýò., ïë.:57.2/40.1/6, õîð.ñîñò., 2580.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 268-40-73 ÌÐÀÌÎÐÑÊÀß, 34/2, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:32/17/6, çåë¸íûé äâîð, 2300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ÌÐÀÌÎÐÑÊÀß, 38, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:29/16/6, 2150.000ð, ÓÑÏÅÕ (ÓÏÍ), ò. 89222190420 ÏÀÂËÎÄÀÐÑÊÀß, 48/À, ñï., ã., ëîäæ., 5/25 ýò., ïë.:34/14/12, êîíñúåðæ, 2600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÏÀÂËÎÄÀÐÑÊÀß, 48/À, ñï., ã., áàë., 17/ 25 ýò., ïë.:37/16/12, ÷/ï, 3150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-2417 ÏÀÂËÎÄÀÐÑÊÀß, 48/À, ñï., ã., ëîäæ., 4/25 ýò., ïë.:37/15.6/12.4, 2800.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-7878 ÏÀÒÐÈÎÒÎÂ, 6/2, ñï., ê., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:46.2/22.6/13, 3050.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-78-78 ÏÎÕÎÄÍÀß, 69, ìñ., ï., áàë., 4/9 ýò., ïë.:28/14/7, ÷/ï, 2300.000ð, ÊÎËÈÇÅÉ (ÓÏÍ), ò. 235-07-69 ÏÎÕÎÄÍÀß, 69, ìñ., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:29/14/7, êóõíÿ, 2200.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89221287410 ÏÎÕÎÄÍÀß, 69, ìñ., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:28/14/7, 2180.000ð, ò. 317-80-63 ÏÎÕÎÄÍÀß, 69, ìñ., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:28/14/6, êóõíÿ, 2250.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89089256898 ÏÐÎÑÒÎÐÍÀß, 85, ìñ., ê., 8/10 ýò., ïë.:35/20/6, òîðã, 2680.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÏÐÎÑÒÎÐÍÀß, 146, õð., ê., 5/5 ýò., ïë.:30/17/6, ÷/ï, 2150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 39, ñï., ì., áàë., 1/9 ýò., ïë.:20.8/15.1/-, íà ïðóä, ñòóäèÿ, 1980.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-36-96 ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 39/3, 2/16 ýò., ïë.:41.6/ 15.5/17, 2700.000ð, ñðîê-4êâ.2012 ò. 8-902-409-36-10 ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 50, ñï., ê., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:47.4/31/-, ÷/ï, õîð.ðåìîíò, 3150.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 34462-01 ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 50, ñï., ê., ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:42/18/13, ÷/ï, îò.ñ., îãîð.òåð, 3200.000ð, ò. 89122403220 ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 74, ñï., ê., ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:40/17/9, ÷/ï, 2700.000ð, ò. 359-84-67 ÑÀÌÎËÅÒÍÀß, 5/1, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:29.7/16/6, êàï.ðåì., 2250.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 268-40-73 ÑÀÌÎËÅÒÍÀß, 23, ñï., ì., ëîäæ., 14/16 ýò., ïë.:37/20/-, ÷/ï, 2980.000ð, ÁÞÐÎ ÍÅÄÂÈÆ.N1 (ÓÏÍ), ò. 278-60-50 ÑÀÌÎËÅÒÍÀß, 23, ñï., ì., ëîäæ., 14/16 ýò., ïë.:37/20/10, ÷/ï, ëîäæèÿ 9ì2, 3090.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÑÀÌÎËÅÒÍÀß, 23, ñï., ì., ëîäæ., 6/16 ýò., ïë.:37/20/-, ÷/ï, ñòóäèÿ, 2900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-2401 ÑÀÌÎËÅÒÍÀß, 45, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:14/11/-, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, åâð, 1430.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89089236179 ØÈØÈÌÑÊÀß, 17, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:28/15/6, ÷/ï, 2070.000ð, ÊÓÁ (ÓÏÍ), ò. 89043863151 ØÈØÈÌÑÊÀß, 26, óï., ï., ëîäæ., 8/16 ýò., ïë.:39/18/8, ÷/ï, 2700.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89617785209

ÓÏÍ.ÐÔ

ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 5/À, ñï., ã., ëîäæ., 12/16 ýò., ïë.:44.5/18/13, ÷/ï, ðàçíûå ýòàæè, 3175.600ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 5/À, ñï., ã., ëîäæ., 13/16 ýò., ïë.:44/17/13, ÷/ï, ðàçíûå ýòàæè, 3141.600ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 5/À, ñï., ã., ëîäæ., 11/16 ýò., ïë.:41/17/11, ÷/ï, 2857.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 201-49-94 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 5/À, ñï., ã., ëîäæ., 5/16 ýò., ïë.:50.8/27/10, ÷/ï, äîì ñäàí, 3236.400ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 5/À, ñï., ã., ëîäæ., 11/16 ýò., ïë.:42/17/11, ÷/ï, 2820.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 201-49-94

ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 20, ñï., ã., ëîäæ., 3/12 ýò., ïë.:50/21/13, ÷/ï, êóõíÿ, øêàô-ê, 3590.000ð, ò. 345-43-29 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 145, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:30/17/6, ñðåä.ñîñò, 2000.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 222-24-77

ÓÍÖ ÊÎËÎÊÎËÜÍÀß, 35, ñï., ê., ï/ëîä., 1/ 5 ýò., ïë.:42.4/17.2/9.3, ÷/ï, 89222058481, 3300.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÊÎËÎÊÎËÜÍÀß, 35, ñï., ê., ëîäæ., 1/5 ýò., ïë.:44.65/17/10, ÷/ï, íîâàÿ, îòäåëêà, 3200.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 89041733411

55

ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 14/5, ñï., ì., ëîäæ., 7/ 18 ýò., ïë.:41/18/10, ÷/ï, íîâàÿ ñðî÷íî, 2790.000ð, ÐÀÂ-ËÒÄ (ÓÏÍ), ò. 89222095529 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 16/1, óï., ï., ëîäæ., 1/ 16 ýò., ïë.:38/21/10, 2470.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 18/1, óï., ï., ëîäæ., 6/ 16 ýò., ïë.:38/20/7, ÷/ï, 2600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-1170 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 20, óï., ï., ëîäæ., 1/16 ýò., ïë.:37/16/8, 2500.000ð, ÒÈÌ (ÓÏÍ), ò. 222-25-51 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 26, ñï., ì., ï/ëîä., 14/ 19 ýò., ïë.:48/18/9, ÷/ï, 3150.000ð, ÀÐÃÓÌÅÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89634412961 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 28, ñï., ì., ëîäæ., 5/16 ýò., ïë.:42/19/9, ÷/ï, 3400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 ÌÈÕÅÅÂÀ, 8, ñï., ê., ë., 4/8 ýò., ïë.:40/ 18/9, ÷/ï, 2950.000ð, ÇÅËÅÍÀß ÐÎÙÀ (ÓÏÍ), ò. 89122649257 ÌÈÕÅÅÂÀ, 8, ñï., ê., ýðê., 7/8 ýò., ïë.:44/14.5/10, ÷/ï, ïîä êëþ÷, 2990.000ð, ò. 202-37-31 ÌÈÕÅÅÂÀ, 8, ñï., ê., ëîäæ., 7/8 ýò., ïë.:41/18/9, ÷/ï, ÷èñòîâàÿ îòäåëê, 2850.000ð, ÐÀÂ-ËÒÄ (ÓÏÍ), ò. 215-5529 ÌÈÕÅÅÂÀ, 8, ñï., ê., ëîäæ., 7/8 ýò., ïë.:41/18/9, ÷/ï, ñðî÷íî àòîìñê, 2790.000ð, ÐÀÂ-ËÒÄ (ÓÏÍ), ò. 99222095529 ÌÎÑÒÎÂÀß, 53, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:58/29/7, ÷/ï, 1\2 äîëè 3-õ êâ, 1200.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 213-77-79 ÌÎÑÒÎÂÀß, 53, áð., ï., ëîäæ., 5/5 ýò., ïë.:32/20/6, ÷/ï, 2190.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 89655091717 ÌÎÑÒÎÂÀß, 53/Á, óï., ê., 1/5 ýò., ïë.:39/18/10, ÷/ï, 89089118895, 2300.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ×ÊÀËÎÂÀ, 250, ñï., ï., 5/10 ýò., ïë.:55/ 24/17, ðåìîíò îò çàñòð, 3520.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-6070 ×ÊÀËÎÂÀ, 252, ñï., ã., ë., 10/10 ýò., ïë.:33/16/9, õîð.ñîñò., 2680.000ð, ò. 361-06-28 ×ÊÀËÎÂÀ, 252, ñï., ã., ëîäæ., 9/10 ýò., ïë.:42/16.2/9.2, ÷/ï, êóõ.ãàðíèòóð, 3000.000ð, ò. 89527339495 ×ÊÀËÎÂÀ, 252, ñï., ã., ëîäæ., 8/10 ýò., ïë.:39/19/10, ÷/ï, 2999.000ð, ÓÐÀËÈÍÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89028736485

ÓÐÀËÌÀØ 22 ÏÀÐÒÑÚÅÇÄÀ, 18, õð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:29/18/5, 2300.000ð, ÓÀÍ - 1 (ÓÏÍ), ò. 360-64-60 22 ÏÀÐÒÑÚÅÇÄÀ, 20, õð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:30/17/6, íîðì.ñîñò, 2390.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-1170 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 9, õð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:30/17/6, õîð.ñîñò. òîðã, 2300.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 18, ïì., á., áàë., 3/ 5 ýò., ïë.:36/19/10, ÷/ï, ñåéô-äâ, ä/ ã, 2550.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 371-12-40 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 28, õð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:30/18/6, 2400.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89527272080 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 5/À, ñï., ã., ëîäæ., 3/16 ýò., ïë.:52/26/10, ÷/ï, 3280.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 201-49-94 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 5/À, ñï., ã., ëîäæ., 15/16 ýò., ïë.:42/18/11, ÷/ï, 3005.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 201-49-94 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 5/À, ñï., ã., ëîäæ., 4/16 ýò., ïë.:51/27/10, ÷/ï, 3267.400ð, ÒÈÌ (ÓÏÍ), ò. 222-25-51 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 5/À, ñï., ã., ëîäæ., 10/16 ýò., ïë.:42/17/10, ÷/ï, 2864.000ð, ÒÈÌ (ÓÏÍ), ò. 222-25-51 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 7, õð., ê., 3/5 ýò., ïë.:30/ 17/6, ÷/ï, 3/4 äîëè, 1300.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 20, ñï., ã., ëîäæ., 10/12 ýò., ïë.:45/18/11, ÷/ï, îòë/ñîñò, ìåáåë, 3450.000ð, ò. 345-43-29

ÊÎËÜÖÅÂÀß, 37, ñï., ã., ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:38/18/15, ÷/ï, îòë.ñîñ, êóõíÿ, 3200.000ð, ò. 345-43-27 ÊÎËÜÖÅÂÀß, 45, ñï., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:45/20/11, 3350.000ð, ÇÀÐÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 89049888014 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 14/2, ñï., ê., ëîäæ., 1/ 5 ýò., ïë.:50/25/-, ÷/ï, 2960.000ð, ÁÀÑÒ-ÅÒ (ÓÏÍ), ò. 240-22-79 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 14/2, ñï., ê., ëîäæ., 4/ 5 ýò., ïë.:45/20/10, ÷/ï, 3200.000ð, ÊÎÍÑÒÀÍÒÀ-ÃÐÓÏÏ (ÓÏÍ), ò. 269-24-78 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 14/2, ñï., ê., áàë., 1/5 ýò., ïë.:41/28/-, ÷/ï, 2950.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 14/2, ñï., ê., ëîäæ., 1/ 5 ýò., ïë.:38/16/8, ÷/ï, êâàðòèðà-ñòóäèÿ, 2780.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70

¹ 41

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà


56

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 1-êîìíàòíûå êâàðòèðû ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 27, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:31/19/6, 2250.000ð, ÅÐÌÀÊ (ÓÏÍ), ò. 233-72-89

40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 42/1, ñï., ê., ëîäæ., 2/7 ýò., ïë.:63/22/25, ÷/ï, ñîñò îòë, å/ðåì, 4100.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 60, óï., á., ëîäæ., 9/ 14 ýò., ïë.:33.4/17/8, ÷/ï, 2730.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89122421305 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 73, óï., ï., ëîäæ., 7/ 9 ýò., ïë.:34/18/8, ÷/ï, 2600.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 88, óï., ï., ï/ëîä., 6/ 9 ýò., ïë.:28.4/14/8, îòë.ñîñòîÿíèå, 2470.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 88, óï., ï., ï/ëîä., 1/ 9 ýò., ïë.:28/15/8, 2200.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 269-55-05 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 88, óï., ï., ëîäæ., 4/ 9 ýò., ïë.:25/13/5, ÷/ï, ÷/äâîð äåò.ïëîù, 2200.000ð, ÁÀÑÒ-ÅÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 347-98-90 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 88, óï., ï., 8/9 ýò., ïë.:25/14/7, äîêóìåíòû ãîòîâ, 2200.000ð, ò. 89126668709 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 88, óï., ï., ëîäæ., 4/ 9 ýò., ïë.:25/12/6, òîðã, ïðèâàòèç., 2100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 60, ìñ., á., 9/9 ýò., ïë.:30/19/5, äîì âî äâîðå, 2000.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-6720 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 60, ìñ., á., 5/9 ýò., ïë.:22/12.3/5.1, õîð.ñîñò, òîðã, 2000.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89043813897 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 60, ìñ., á., 1/9 ýò., ïë.:30/18/6, 2200.000ð, ÍÀØ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 89826566044 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 60, ìñ., á., 7/9 ýò., ïë.:21/12/5, ÷/ï, ñðî÷íî!, 1990.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 21154-74 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 60, ìñ., ï., 1/9 ýò., ïë.:31/18/5, 2200.000ð, äîì âî äâîðå ò. 8-902-87-64-217 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 64, ïí., ï., ï/ëîä., 6/9 ýò., ïë.:29/16/6, 2350.000ð, ò. 215-82-23 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 64, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:28/16/6, ÷/ï, ïóñòàÿ ÷\ï, 2120.000ð, ÀÍÄÈÑ (ÓÏÍ), ò. 89122412913 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 95, ñï., ê., ëîäæ., 8/10 ýò., ïë.:37/18/10, 2970.000ð, ÈÑÅÒÜ (ÓÏÍ), ò. 89527349370 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 97, ñï., ì., ëîäæ., 7/17 ýò., ïë.:41.6/18/10, äîì ñäàí, 3400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 97, ñï., ì., á., 6/16 ýò., ïë.:46.5/17.3/11, ÷/ï, 3400.000ð, ò. 213-04-63 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 107, ñï., ï., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:34/18/9, ÷/ï, 2680.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 213-64-04 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 109, ñï., ï., ë., 1/ 10 ýò., ïë.:34/18/8, ÷/ï, 3200.000ð, ÌÀËÀÕÈÒ-ÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 268-11-20 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 109, ñï., ï., ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:36.6/15.8/11, ÷/ï, 2062066, 2870.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 180, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:31/17/6, îòë.ñîñò., 2200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53

¹ 41

ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 58, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:26/13/6, ÷/ï, òîðã, 2250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-6377 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 58, óï., ï., ïë., 2/9 ýò., ïë.:33/14/7, õîð.ñîñ., 2550.000ð, ÍÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 89222930017 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 58, óï., ï., áàë., 1/9 ýò., ïë.:28/14/7, 2350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 58, óï., ï., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:32.3/15/8, îòë.ñîñò.òîðã, 2950.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 58, óï., ï., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:32/14/6, 2850.000ð, ðåìîíò ò. 8902-879-89-01 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 97, óï., ï., ëîäæ., 15/16 ýò., ïë.:33.9/15.3/7.2, îòë.ñîñòîÿíèå, 2600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 97, óï., ï., ëîäæ., 14/16 ýò., ïë.:34/16/7, ÷/ï, 2100.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 201-49-94 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 116, ñï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:34/17/10, ÷/ï, 2800.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 116, ñï., ê., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:55.3/22.3/15.5, ÷/ï, å/ðåì, åñòü âñå, 3950.000ð, ÁÐÈÃÀÍÒÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 371-90-62 ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 18, õð., á., áàë., 3/5 ýò., ïë.:31/18/6, ÷/ï, ñîñò.ñðåä., 2060.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-2339 ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 20, õð., á., áàë., 4/5 ýò., ïë.:31/18/6, 2130.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 20, õð., á., 2/5 ýò., ïë.:31/19/6, ÷/ï, 2250.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ, 20, õð., ê., 2/5 ýò., ïë.:30/18/6, õîð.ñîñò., 2300.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ, 44, õð., ê., á., 5/5 ýò., ïë.:32/17/6, ÷/ï, êóõíÿ, õîð.ñîñò., 2250.000ð, ÍÀØ ÅÊÀÒÅÐÈÍÁ. (ÓÏÍ), ò. 89527298928 ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ, 110, ñï., ê., -/- ýò., ïë.:25/-/-, 850.000ð, ïîä êëþ÷ ò. 8912-666-47-49 ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ, 110, óï., ï., ëîäæ., 5/ 10 ýò., ïë.:25/14/-, ÷/ï, 2350.000ð, ÊÎËÈÇÅÉ (ÓÏÍ), ò. 235-07-69 ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ, 110, óï., ï., ëîäæ., 2/ 10 ýò., ïë.:34/20/5, ÷/ï, íîâ.äîì, ñòóäèÿ, 2580.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ, 110, ñï., ê., -/- ýò., ïë.:25/-/-, 850.000ð, ïîä êëþ÷ ò. 8908-926-26-76 ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ, 127, ìñ., ø., 1/3 ýò., ïë.:23/17/5, ÷/ï, ñòóäèÿ. 2685807, 1200.000ð, ÌÀÄÈÑ (ÓÏÍ), ò. 89049812320. Äàííûé äîì ïîñòðîåí íà ó÷àñòêå ïîä ÈÆÑ áåç ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, ÈËÜÈ×À, 9, ïì., ê., 2/4 ýò., ïë.:28/16/ -, õîð.ñîñò, 1900.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 222-21-81 ÈËÜÈ×À, 28, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:33/17/8, 2500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 ÈËÜÈ×À, 31, óï., á., ï/ëîä., 1/14 ýò., ïë.:38/17/9, 2600.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89221423935 ÈËÜÈ×À, 43, óï., á., áàë., 11/14 ýò., ïë.:33/17/7, 2500.000ð, ÀÍÄÈÑ (ÓÏÍ), ò. 89122412913 ÈËÜÈ×À, 44, óï., á., áàë., 4/9 ýò., ïë.:36/20/7, 2590.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÈËÜÈ×À, 45, óï., á., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:33/19/6, ÷/ï, 2450.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 379-58-58 ÈËÜÈ×À, 59, õð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:29.2/16.6/6, ÷/ï, îáì ïîäîáðàí, 2330.000ð, Í-Ó-ÅÊ-ÁÓÐà ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89521366660 ÈËÜÈ×À, 61, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:29/17/ 6, ïîä îôèñ, òîðã, 2800.000ð, ÁÀÑÒÅÒ (ÓÏÍ), ò. 240-22-79 ÈËÜÈ×À, 61, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:28/18/ 6, ÷/ï, 2250.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 372-91-11 ÈËÜÈ×À, 69, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:31/18/ 5, ðÿäîì ìåòðî, 2270.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 30, óï., á., áàë., 9/9 ýò., ïë.:34/20/7, ñðî÷íî êâ.-ñòóä, 2540.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 36, áð., á., 2/5 ýò., ïë.:32/ 18/6, 2270.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 36, áð., á., 1/5 ýò., ïë.:32/ 18/6, 2320.000ð, ÓÑÏÅÕ (ÓÏÍ), ò. 89049833347 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 57/1, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:30/18/6, 2250.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà

ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 94/Á, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:31/19/6, ÷/ï, 2340.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 37291-11 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 123, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:32/19/6, ÷/ï, îòëè÷íîå ñîñò., 2280.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 125, óï., ê., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:33.5/16.7/6.6, 2650.000ð, ÑÎÃËÀÑÈÅ (ÓÏÍ), ò. 374-59-50 ÊÀËÈÍÈÍÀ, 35, óï., ï., 9/9 ýò., ïë.:28/ 14/7, ÷/ï, 2550.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 ÊÀËÈÍÈÍÀ, 35, óï., ï., ï/ëîä., 6/9 ýò., ïë.:29/13/6, 2200.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89043815388 ÊÀËÈÍÈÍÀ, 35, óï., ï., ï/ëîä., 8/9 ýò., ïë.:31/15/8, ÷/ï, îòë.ñîñò., 2600.000ð, ò. 89122110515 ÊÀËÈÍÈÍÀ, 59, äð., ä., áàë., 2/2 ýò., ïë.:65/46/-, 3-õ ê.êâ., 2570.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-6720 ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 34/ÂÑÒ, óï., ê., ï/ ëîä., 6/10 ýò., ïë.:29/16/6, 2350.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 51/À, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:31/17/6, 2200.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89058016433 ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 51/À, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:31/18/6, ÷/ï, 2450.000ð, ò. 215-82-23 ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 57, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:35/20/6, ÷/ï, ñîñò ñð.ä/ã, 2150.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 20323-39 ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß, 4, áð., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:31/18/7, 5 ìèí.ìåòðî, 2350.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß, 8, áð., á., 1/5 ýò., ïë.:30/17/7, 2100.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß, 16, áð., á., áàë., 3/5 ýò., ïë.:30/18/6, 2380.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89222179305 ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß, 18, áð., á., 1/5 ýò., ïë.:30/18/5, ìîæí ïîä êîììåð, 2180.000ð, ÌÀÍ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 201-80-45 ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß, 18, áð., á., 1/5 ýò., ïë.:32/18/6, ÷/ï, îôèñâîçì ðàñøèð, 2450.000ð, ÔÎÐÒÓÍÀ-ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 9502035327 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 27/Á, õð., á., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:32/18/6, ñîñò õîð ìåòðî, 2400.000ð, ÈÑÅÒÜ (ÓÏÍ), ò. 89527349370 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 71/À, õð., ê., 1/3 ýò., ïë.:31/19/6, 2200.000ð, ÐÈÎ-ËÞÊÑ (ÓÏÍ), ò. 344-44-45 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 73/2, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:30.4/18.7/5, ÷/ï, 2 îêíà â êîìí., 2200.000ð, ÓËÅÉ (ÓÏÍ), ò. 348-55-38 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 103, óï., ï., ï/ëîä., 5/5 ýò., ïë.:33/17/8, îòë.ñîñò.òîðã, 2300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 103, óï., ï., ï/ëîä., 3/5 ýò., ïë.:32/15/8, ÷/ï, îòë.ñîñò, òîðã, 2200.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 31003-23 ÊÐ.ÁÎÐÖÎÂ, 11, õð., á., áàë., 4/5 ýò., ïë.:31.4/19.1/5.8, ñðî÷íàÿ ïðîäàæà, 2250.000ð, ÑÎÞÇ-À (ÓÏÍ), ò. 89221023083 ÊÐ.ÁÎÐÖÎÂ, 19, ìñ., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:26/13/6, ÷/ï, ðÿäîì ìåòðî ÷\ï, 2180.000ð, ÀÍÄÈÑ (ÓÏÍ), ò. 89122412913 ÊÓËÜÒÓÐÛ, 28, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:28/ 17/5, ïîä êîìì.íåäâ., 2650.000ð, ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 320-55-71 ÊÓËÜÒÓÐÛ, 28, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:28/ 17/5, 2600.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 201-49-94 ÊÓËÜÒÓÐÛ, 30, õð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:29/17/6, ÷/ï, êóõíÿ îñòàåòñÿ, 2150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ, 26, õð., á., áàë., 4/4 ýò., ïë.:31/17/6, ÷/ï, äîê.ãîòîâû, 2250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ, 59, óï., á., áàë., 2/9 ýò., ïë.:36/20/8, 2550.000ð, ÇÀÐÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 89090069641

www.upn.ru ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ, 61, ìñ., á., 8/9 ýò., ïë.:23/13/6, ÷/ï, ìåá, ñðî÷íî, 1850.000ð, ÍÀÄÅÆÄÀ (ÓÏÍ), ò. 37230-71 ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ, 61, ìñ., á., 5/9 ýò., ïë.:30/18/5, 8-950-1957-911, 2140.000ð, ÏÐÀÂ.ÂÛÁÎÐ, ò. 374-7412 ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ, 73, óï., ï., ëîäæ., 12/12 ýò., ïë.:35/19/8, ïåðåïë â 2õ êâ, 2600.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9122447746 ËÓÊÈÍÛÕ, 40, ìñ., ø., 2/3 ýò., ïë.:24/ 24/-, ÷/ï, ñòóäèÿ, 1380.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 345-14-45. Äàííûé äîì ïîñòðîåí íà ó÷àñòêå ïîä ÈÆÑ áåç ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 6, ïì., ê., 3/5 ýò., ïë.:31/18/6, 2200.000ð, ò. 35039-57 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 6, ïì., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:31/16/6, 2190.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 6, ïì., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:32/18/6, ÷/ï, 2200.000ð, ÓÑÏÅÕ (ÓÏÍ), ò. 89122836353 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 6, ïì., ê., 1/5 ýò., ïë.:31/16/6, ïîä îôèñ, 2500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 33853-53 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 43, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:31/18/6, 2300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 51, õð., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:31/19/6, ÷/ï, ñðî÷íîòîðã äã, 2150.000ð, ò. 89126668709 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 51, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:31/18/6, òîðã, öîêîëü, 1990.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 51, õð., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:31/18/6, ÷/ï, ä/ã, ÷ï, òîðã, 2230.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 57, õð., á., áàë., 2/5 ýò., ïë.:31.4/18/6, òîðã, 2400.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 77, õð., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:31/18/6, 2320.000ð, ÍÀØ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 350-68-17 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 79, õð., á., áàë., 4/5 ýò., ïë.:29/18/6, 1=2êâ., 2250.000ð, ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 320-55-71 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 79, õð., 1/5 ýò., ïë.:31.9/18/6, 2450.000ð, ò. 8-90680-180-11 ÌÎËÎÄÅÆÈ, 48, ìñ., ø., 3/3 ýò., ïë.:24/24/7, ÷/ï, 1250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53. Äàííûé äîì ïîñòðîåí íà ó÷àñòêå ïîä ÈÆÑ áåç ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, ÍÀÐ.ÔÐÎÍÒÀ, 85/1, áð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:30/17/6.4, ÷/ï, ÷èñòàÿ ïðîäàæà, 2100.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-30-54 ÍÎÂÀÒÎÐÎÂ, 17, áð., á., 1/5 ýò., ïë.:33/ 18/6, ñîñò.õîð.òîðã., 2150.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅ, 17, ïì., ø., 1/3 ýò., ïë.:31.4/18.4/5, ÷/ï, 2050.000ð, ÊÎÍÑÒÀÍÒÀ-ÃÐÓÏÏ (ÓÏÍ), ò. 89122814906 ÎÑÎÀÂÈÀÕÈÌÀ, 105, õð., ê., áàë., 2/4 ýò., ïë.:31/18/5, ñåéô äâåðü, 2200.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89222118574 ÎÑÎÀÂÈÀÕÈÌÀ, 107, óï., ï., ëîäæ., 1/ 5 ýò., ïë.:33/18/8, õîð.ñîñò., 2400.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÏÎÁÅÄÛ, 28, õð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:28/17/7, 2400.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 213-90-38 ÏÎÁÅÄÛ, 31, óï., á., ëîäæ., 12/16 ýò., ïë.:34/18/8, ÷/ï, 89226090674, 2750.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 38483-10 ÏÎÁÅÄÛ, 31, óï., á., 4/16 ýò., ïë.:36/ 17/8, ÷/ï, 2750.000ð, ÍÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 356-03-32 ÏÎÁÅÄÛ, 31, óï., á., ëîäæ., 15/16 ýò., ïë.:42/18/10, õîðîøåå ñîñò., 2800.000ð, ò. 215-82-23 ÏÎÁÅÄÛ, 37, óï., á., ëîäæ., 8/16 ýò., ïë.:40/18/10, 2740.000ð, ÓÑÏÅÕ (ÓÏÍ), ò. 89049833347 ÏÎÁÅÄÛ, 37, óï., á., 1/16 ýò., ïë.:34/ 17/7.5, 2600.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89501906920 ÏÎÁÅÄÛ, 51, óï., á., ëîäæ., 6/16 ýò., ïë.:36.5/16/8, 2769.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-78-78 ÏÎÁÅÄÛ, 70, õð., ê., 2/4 ýò., ïë.:30/17/ 5, 2250.000ð, ò. 215-82-23 ÑÒÀÕÀÍÎÂÑÊÀß, 2, ìñ., ê., 2/4 ýò., ïë.:17/13/-, ÷/ï, îñâá., 1400.000ð, ò. 219-27-80 ÑÒÀÕÀÍÎÂÑÊÀß, 29, óï., á., 1/9 ýò., ïë.:34/19/7, ñ\õîð.ïë\îêíà, 2250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÑÒÀÕÀÍÎÂÑÊÀß, 45, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:31/17/6, 2800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÓÐ.ÐÀÁÎ×ÈÕ, 14, óï., á., áàë., 4/9 ýò., ïë.:36.3/19.8/7, ÷/ï, 2850.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÔÅÑÒÈÂÀËÜÍÀß, 29, õð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:28/16/5, 2132858, 2250.000ð, ÀÐÊÀÄÀ-Ì (ÓÏÍ), ò. 213-28-58


ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 1-êîìíàòíûå êâàðòèðû ÕÌÅËÅÂÀ, 18, ïì., á., áàë., 3/5 ýò., ïë.:36/19/10, ÷/ï, ñåéô-äâåðè, ä/ã, 2550.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 37112-40 ×ÅÐÍÈÃÎÂÑÊÈÉ, 17, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:24/16/3, îòä âõîä, ñ/óçåë, 1490.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 ßÐÎÑËÀÂÑÊÀß, 33, óï., ï., ëîäæ., 11/ 12 ýò., ïë.:35/19/8, õîð.ñîñò, 2450.000ð, ÓËÅÉ (ÓÏÍ), ò. 348-55-38

ÕÈÌÌÀØ ÀËÜÏÈÍÈÑÒÎÂ, 1/Á, õð., ø., 1/4 ýò., ïë.:31/18/6, ÷/ï, òîðöåâàÿ, 2100.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9122697507 ÀËÜÏÈÍÈÑÒÎÂ, 1/Á, õð., ø., áàë., 2/4 ýò., ïë.:32/18/6, ÷/ï, 1900.000ð, ÊÓÁ (ÓÏÍ), ò. 89527343351 ÀËÜÏÈÍÈÑÒÎÂ, 20, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:12.4/12.4/-, ÷/ï, 1250.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÀËÜÏÈÍÈÑÒÎÂ, 20, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:22/17/1, ïëàñò.îêíà, 1650.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 9049829548 ÀËÜÏÈÍÈÑÒÎÂ, 20, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:17.9/17.9/-, îòë.ñîñòîÿíèå, 1500.000ð, ÊÓÁ (ÓÏÍ), ò. 89058090141 ÀËÜÏÈÍÈÑÒÎÂ, 20/1, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:23/17/-, 1650.000ð, ò. 215-82-23 ÀËÜÏÈÍÈÑÒÎÂ, 20/1, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:12.5/8/-, ÷/ï, 1240.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÂÎÄÍÀß, 17, óï., ê., ëîäæ., 2/5 ýò., ïë.:33/18/7, 2320.000ð, ÊÎËÈÇÅÉ (ÓÏÍ), ò. 235-07-69 ÂÎÄÍÀß, 19, óï., ï., 1/9 ýò., ïë.:15/15/ 9, ÷/ï, ýêîë.÷èñò.ð-îí, 1450.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 201-12-98 ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 2, õð., á., áàë., 2/5 ýò., ïë.:30/18/6, ÷/ï, òîðã, ðåìîíò, 2350.000ð, ÊÎËÈÇÅÉ (ÓÏÍ), ò. 23507-69

ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 8, õð., á., áàë., 2/5 ýò., ïë.:33/18/6, ÷/ï, òðåá.ðåìîíò, 2180.000ð, ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐà (ÓÏÍ), ò. 356-03-03 ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 10, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:31/ 18/6, ÷/ï, òîðã, äîê.ãîò, 2300.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-9872 ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 10, õð., á., áàë., 4/5 ýò., ïë.:31/18/6, òîðã, 2300.000ð, ò. 89122835417 ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 15, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:30/ 18/6, ÷/ï, ïîä îôèñ, 2800.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 371-12-40 ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 15, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:31/ 18/6, ÷/ï, ñðî÷íî, 2600.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 372-04-19 ÄÀÃÅÑÒÀÍÑÊÀß, 34, ìñ., ê., 6/9 ýò., ïë.:26/18/8, 1500.000ð, äóø, çàìåíà òðóá ò. 8-902-87-64-217 ÄÀÃÅÑÒÀÍÑÊÀß, 34, ìñ., ê., 8/9 ýò., ïë.:24.5/18.6/10, ÷/ï, äóø, 1550.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89122445387 ÄÀÃÅÑÒÀÍÑÊÀß, 34, ìñ., ê., 2/9 ýò., ïë.:31/19/8, ÷/ï, 1600.000ð, ÇÎËÎÒ.ÊÐÓà (ÓÏÍ), ò. 89045416286 ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß, 23, õð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:31/18/6, ÷/ï, 2000.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9530507203 ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß, 28, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:31/18/7, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 2150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß, 34, ïì., á., áàë., 2/4 ýò., ïë.:36/19/8, ÷/ï, áàëêîí çàñòåêë., 2300.000ð, ÊÓÁ (ÓÏÍ), ò. 89058090141 ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß, 67, óï., ï., 2ï/ëî., 9/9 ýò., ïë.:43/23/8, 2570.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89049829548 ÊÎÑÀÐÅÂÀ, 7, óï., ï., ë., 1/9 ýò., ïë.:38/ 19/9, 2650.000ð, ò. 89028765177 ÊÎÑÀÐÅÂÀ, 15, óï., ê., ï/ëîä., 8/9 ýò., ïë.:33/21/6.5, ñåéô/ä, çàì òðóá, 2390.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 ÊÎÑÀÐÅÂÀ, 15, óï., ê., 7/9 ýò., ïë.:33/ 19/7, 2180.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÀß, 14, óï., ê., 3/9 ýò., ïë.:32/19/8, 2070.000ð, ÁÎÍÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89221406878 ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÀß, 43, ñï., ì., ëîäæ., 18/ 25 ýò., ïë.:39/16/10, áåç òîðãà, åâðî, 2685.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 22224-77 ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÀß, 43, ñï., ì., ëîäæ., 22/ 25 ýò., ïë.:37/15/12, 2940.000ð, ò. 215-82-23 ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÀß, 61, óï., ï., 12/12 ýò., ïë.:35/18/8, 2290.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 217-51-31 ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÀß, 83, óï., ï., ëîäæ., 14/ 16 ýò., ïë.:35/19/7.5, ÷/ï, ñîñò. ñðåäíåå, 2420.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 370-31-12 ÑËÀÂßÍÑÊÀß, 49, ñï., ê., ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:38/19/11, 2650.000ð, ò. 89122007420 ÑËÀÂßÍÑÊÀß, 49, ñï., ê., ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:38/19/8, îáìåí ïðîñòîé, 2550.000ð, ÈÑÅÒÜ (ÓÏÍ), ò. 89122444704

ÓÏÍ.ÐÔ

ÑËÀÂßÍÑÊÀß, 49, ñï., ê., 6/10 ýò., ïë.:38/19/8, ÷/ï, 2590.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÑËÀÂßÍÑÊÀß, 51, ñï., ê., ëîäæ., 15/17 ýò., ïë.:42/20/10, ÷/ï, 2750.000ð, ÊÎËÈÇÅÉ (ÓÏÍ), ò. 235-07-69 ÑËÀÂßÍÑÊÀß, 51, ñï., ê., áàë., 5/17 ýò., ïë.:42/18/11, 3000.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 89068050285 ÑËÀÂßÍÑÊÀß, 51, ñï., ê., ï/ëîä., 10/ 10 ýò., ïë.:40/18/11, ÷/ï, 2650.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÑËÀÂßÍÑÊÀß, 62, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:28/15/5, ï/ìàãàçèí, îôèñ, 2500.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 89068050285 ÕÈÌÌÀØÅÂÑÊÀß, 9, óï., ï., ëîäæ., 7/ 10 ýò., ïë.:34/18/8, 2500.000ð, ÓÑÏÅÕ (ÓÏÍ), ò. 89028701394 ÕÈÌÌÀØÅÂÑÊÀß, 9, óï., ï., ëîäæ., 3/ 10 ýò., ïë.:33/18/8, 2400.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89617785209 ×ÅÐÍßÕÎÂÑÊÎÃÎ, 52, õð., ê., 4/5 ýò., ïë.:31/18/6, 2000.000ð, ÑÒÐÎÉÊÎÌÏËÅÊÑ (ÓÏÍ), ò. 218-09-99 ×ÅÐÍßÕÎÂÑÊÎÃÎ, 52, õð., ê., 2/5 ýò., ïë.:31/19/6, ñîñò.îòë, 2150.000ð, ÊÓÁ (ÓÏÍ), ò. 89221080826 ÞÆÍÎÃÎÐÑÊÀß, 7, ñï., ê., ï/ëîä., 5/15 ýò., ïë.:38/17/10, îñòàåòñÿ êóõíÿ, 2700.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89221330405

ÖÅÍÒÐ 8 ÌÀÐÒÀ, 57, óï., ê., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:33/17/7, 5000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17 8 ÌÀÐÒÀ, 80, ìñ., ê., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:37/19/9, ÷/ï, 3100.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 219-14-95 À.ÂÀËÅÊÀ, 12, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:34/ 15/10, ÷/ï, ïåðåïë.óçàêîí, 2999.000ð, ò. 202-08-80 ÀÇÈÍÀ, 20/4, óï., ê., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:40/22/8, ÷/ï, õîð.äîì, äâîð, 3300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÀÇÈÍÀ, 21, áð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:31/ 16/7, òîðã, 2600.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÀÇÈÍÀ, 23, óï., ï., ëîäæ., 10/12 ýò., ïë.:35/16/8, êëàäîâêà 4 ì., 2800.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ66 (ÓÏÍ), ò. 310-37-37 ÁÀÆÎÂÀ, 68, ñï., ì., ëîäæ., 3/19 ýò., ïë.:44/20/13, ÷/ï, îêíà âî äâîð, 4290.000ð, ÊÎËÈÇÅÉ (ÓÏÍ), ò. 23507-69 ÁÀÆÎÂÀ, 68, ñï., ì., ëîäæ., 6/19 ýò., ïë.:43.2/20/12, ÷/ï, âî äâîð, ðåìîíò, 4100.000ð, ÀÂÃÓÑÒ (ÓÏÍ), ò. 206-0512 ÁÀÆÎÂÀ, 68, ñï., ì., ëîäæ., 4/19 ýò., ïë.:44/20/12, 89028737047, 4350.000ð, ÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 216-64-57 ÁÀÆÎÂÀ, 127, õð., ê., 5/5 ýò., ïë.:31/ 18/6, 1=êîì+ä, 2550.000ð, ÌÀËÀÕÈÒÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 268-11-20 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 86, ñï., ê., ëîäæ., 6/23 ýò., ïë.:47/33/-, ÷/ï, îòë ðåìîíò, 6100.000ð, ÄÈÀÌÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89028783773 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 86, ñï., ê., 4/23 ýò., ïë.:62/44/26, ÷/ï, 6600.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9122697507 ÁÐ.ÁÛÊÎÂÛÕ, 18, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:30.5/18/6, ÷/ï, 2500.000ð, Ñ×ÀÑÒËÈÂ.ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 14, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:31/ 18/6, ýò. âûñ!, õîð.ñ, 2390.000ð, ÒÐÈÓÌÔ-92 (ÓÏÍ), ò. 350-26-53 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 72, óï., ê., ë., 8/9 ýò., ïë.:31.3/21/7, 2650.000ð, ò. 216-4690 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 76, óï., ê., áàë., 5/9 ýò., ïë.:31.4/20/6, ÷/ï, åâðî, òîðã, 3400.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9222191150 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 84/Â-ÂÑÒ, óï., ê., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:33/18/9, ÷/ï, 3100.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89122435250 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 164/ÂÑÒ, óï., ê., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:32/17/6, îáìåí ïîäîáðàí, 2590.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 166, õð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:29/18/5, îáìåí íàéäåí!, 2600.000ð, ÑÒÐÎÉÊÎÌÏËÅÊÑ (ÓÏÍ), ò. 218-09-99 ÃÎÐÜÊÎÃÎ, 33, äð., ä., 1/2 ýò., ïë.:32/ 24/6, ÷/ï, 2650.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 213-79-90 ÃÎÐÜÊÎÃÎ, 33, äð., ä., 1/2 ýò., ïë.:23.6/ 23.6/6, ÷/ï, îô. íà ïëàòèíêå, 1950.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 21379-90 ÃÎÐÜÊÎÃÎ, 33, äð., ä., 1/2 ýò., ïë.:30/ 14/10, ÷/ï, îô. íà ïëàòèíêå, 2400.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 213-79-90 ÆÓÊÎÂÀ, 10, óï., ê., ëîäæ., 12/18 ýò., ïë.:39/20/9, ÷/ï, âèä íà ïðóä, 4000.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9222223526 Ê.ÌÀÐÊÑÀ, 60, óï., ê., ýðê., 6/9 ýò., ïë.:32/18/6, 2950.000ð, ÐÅÃÈÎÍÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89028772242 ÊÐÀÑÍÎÀÐÌÅÉÑÊÀß, 21/À, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:30/17/6, òèõèé öåíòð, 2450.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 37229-35

57

ÊÐÀÑÍÛÉ, 4, ïì., ê., 1/4 ýò., ïë.:38/ 19/8, ÷/ï, ïåð. â íåæèëîå, 5000.000ð, ÊÎÍÑÒÀÍÒÀ-ÃÐÓÏÏ (ÓÏÍ), ò. 89122814906 ËÅÍÈÍÀ, 13/À, óï., ê., áàë., 3/9 ýò., ïë.:33/20/6, ÷/ï, óëó÷.ïëàíèðîâêà, 2900.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ËÅÍÈÍÀ, 69/4, ïì., ê., 4/5 ýò., ïë.:54.4/ 37/9, ÷/ï, 3200.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 15, ñï., ê., 1/16 ýò., ïë.:35/21/8, ÷/ï, 2700.000ð, ÎÃÍÅÁÎÐÅÖ, ò. 89530588221 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 17, áð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:29/15/7, ÷/ï, ä/ã, ñðî÷íî., 2415.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 49, õð., á., 3/5 ýò., ïë.:30/18/6, ÷/ï, ãîò/ïðîä, 2550.000ð, ÐÛÍÎÊ ÍÅÄÂÈÆÈÌ. (ÓÏÍ), ò. 21999-99 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 51, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:33/18/6, ÷/ï, åâðî, 3000.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 74, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:30/18/6, 2800.000ð, ò. 35984-67 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 137, ñï., ê., ëîäæ., 10/12 ýò., ïë.:41/23/10, ïîä ÷èñòîâóþ, 3300.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 09089041131 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 182, óï., ê., ëîäæ., 7/ 9 ýò., ïë.:32/20/7, 2750.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 185/À, ïì., ê., áàë., 2/3 ýò., ïë.:39/21/6, 3200.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 39, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:22/22/-, 2 êîì. ïîä îôèñ, 2300.000ð, ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 320-55-71 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 49, õð., ê., 4/5 ýò., ïë.:32/19.3/6, ÷/ï, îñâá., 2980.000ð, ÞÐ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 201-91-16 ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÀß, 32, óï., ê., ëîäæ., 4/ 9 ýò., ïë.:34/19/6, ëîäæ.çàñòåêëåíà ò. 8-912-28-14-634 ÏÎÏÎÂÀ, 10, õð., ê., 5/5 ýò., ïë.:31/ 18.4/6, 2700.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÏÎÏÎÂÀ, 11, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:14/13/ -, ÷/ï, 8-90287-81716, 1600.000ð, 33 ÊÂ.Ì (ÓÏÍ), ò. 220-40-33 ÏÎÏÎÂÀ, 24, õð., ê., ëîäæ., 5/5 ýò., ïë.:31/16/6, ÷/ï, 8.902.2618955, 2770.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12

Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 8, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:29/16/6, ÷/ï, îñâîáîæ, ä\ã, 2550.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 25, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:40/13/8, ÷/ï, 2990.000ð, ò. 89826659999 Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 59, óï., ê., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:33.2/19.4/6, 2900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 64, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:30/18/6, îòë.ðåìîíò.åâðî, 3100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 137, áð., ê., áàë., 4/7 ýò., ïë.:30/18/6, ÷/ï, 2850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-2417 ÌÀËÛØÅÂÀ, 84, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:40/ 20/6, ÷/ï, 3200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 ÌÀËÛØÅÂÀ, 90, ïì., ê., 2/5 ýò., ïë.:28/ 18/7, ÷/ï, 2950.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9222223526 ÌÀËÛØÅÂÀ, 106, õð., ê., 5/5 ýò., ïë.:31/18/6, ÷/ï, îêíà âî äâîð, 2550.000ð, ÌÀËÀÕÈÒ-ÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 268-11-20 ÌÅËÜÊÎÂÑÊÀß, 9, ïì., ê., 1/5 ýò., ïë.:36/19/6, öîêîëü, ïîä îôèñ, 2400.000ð, ÌÀËÀÕÈÒ-ÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 268-11-20 ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 21, ïì., ê., 1/5 ýò., ïë.:44/ 25/12, ÷/ï, òðåá. ðåì., 2600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 21154-74 ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 59, õð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:28/15/6, ÷/ï, 2590.000ð, ò. 37801-66

Ð.ËÞÊÑÅÌÁÓÐÃ, 67/À, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:30.4/18.7/6, ÷/ï, ÷èñòàÿ ïðîäàæà, 2400.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 34674-40 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 31, ñï., ê., ëîäæ., 7/14 ýò., ïë.:65/28/22, ÷/ï, 5900.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9122424095 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 33, ñï., ê., áàë., 11/16 ýò., ïë.:57.5/18/17, ÷/ï, ìåáåëü+òåõíèêà, 4650.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 89049885484 Ñ.ÌÎÐÎÇÎÂÎÉ, 167, áð., á., 1/5 ýò., ïë.:31/17/6, 2460.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89222223526 ÑÀÊÊÎ È ÂÀÍÖÅÒÒÈ, 60, õð., ê., áàë., 2/ 5 ýò., ïë.:33/16/6, õîð ñîñò, 2850.000ð, ÅÊÀÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89122276226 ÑÂÅÐÄËÎÂÀ, 4, óï., ê., ëîäæ., 7/12 ýò., ïë.:36/17/8, ÷/ï, 3090.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 222-21-81 ÑÂÅÐÄËÎÂÀ, 6, óï., ê., ëîäæ., 12/13 ýò., ïë.:35/18/10, òîðã!, 3400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÑÊÈÉ, 3, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:30/17/6, 2700.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 268-67-77 ÔÅÂÐ.ÐÅÂÎËÞÖÈÈ, 15, ñï., ì., áàë., 27/42 ýò., ïë.:66/47/15, ÷/ï, ìîæíî â 2êîì.êâ, 7850.000ð, ÍÀØ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 350-68-17 ÕÎÕÐßÊÎÂÀ, 43, ñï., ê., ëîäæ., 21/26 ýò., ïë.:50/20/15, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 6000.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9122447746 ÕÎÕÐßÊÎÂÀ, 75, ñï., ê., ëîäæ., 6/10 ýò., ïë.:57/27/17, ÷/ï, íîâàÿ, ðåì+ìåá, 5850.000ð, ò. 89222224425 ×ÅËÞÑÊÈÍÖÅÂ, 88, óï., ê., áàë., 3/9 ýò., ïë.:32.1/19/6, ÷/ï, 3100.000ð, Ñ×ÀÑÒËÈÂ.ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 344-00-12

¹ 41

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà


58

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 1-êîìíàòíûå êâàðòèðû

ØÀÐÒÀØÑÊÀß, 3, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:31/17/6, îòë ñîñò, 2800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 328-56-80 ØÀÐÒÀØÑÊÀß, 21, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:18/14/-, ÷/ï, ðåìîíò, 1850.000ð, ÌÎÉ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 268-12-05 ØÀÐÒÀØÑÊÀß, 24, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:31/17/6, 2600.000ð, ÌÀËÀÕÈÒ.ÏÀËÀÒÀ (ÓÏÍ), ò. 360-21-12 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 2, óï., ê., ëîäæ., 3/13 ýò., ïë.:34/17/10, ÷/ï, 3190.000ð, 911 (ÓÏÍ), ò. 380-23-42 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 30, õð., ê., 2/6 ýò., ïë.:32/ 19/6, ÷/ï, 2750.000ð, ÑÒÐÎÉÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 269-36-13 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 45, óï., ê., 1/11 ýò., ïë.:33/18/9, 2850.000ð, ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 216-46-66 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 75, ñï., ê., ëîäæ., 13/14 ýò., ïë.:56/25/13, ÷/ï, äèçàéí-ðåìîíò, 7100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÔÐÅÇ- (ÓÏÍ), ò. 287-17-54 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 90, ñï., ã., ëîäæ., 9/12 ýò., ïë.:54/25/13, ÷/ï, íîâàÿ, 4800.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 90, ñï., ã., ëîäæ., 15/12 ýò., ïë.:49.4/23/11.9, ÷/ï, ðàññðî÷êà, ÷èñò, 3900.000ð, ÍÊÑ (ÓÏÍ), ò. 23296-96 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 110, óï., ê., ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:47/20/13, 1+äîï=3, 4700.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 111, ñï., ì., ëîäæ., 15/22 ýò., ïë.:54/21/16, ÷/ï, 5300.000ð, ÌÀËÛØÅÂÀ-73 (ÓÏÍ), ò. 222-73-73 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 111, ñï., ì., ëîäæ., 22/22 ýò., ïë.:59.5/21.2/17.8, ÷/ï, 6100.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 89221355567 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 134, óï., ï., ëîäæ., 7/16 ýò., ïë.:40/20/10, ÷/ï, 2900.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÝÍÃÅËÜÑÀ, 11, óï., ê., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:37/18/9, 3500.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89222291157

×ÅÐÌÅÒ 32 ÂÎÅÍÍÛÉ ÃÎÐÎÄÎÊ, 17, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:29/16/7, ÷/ï, õîð.ðåìîíò, 2200.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 222-24-77 32 ÂÎÅÍÍÛÉ ÃÎÐÎÄÎÊ, 31, áð., ï., 1/ 5 ýò., ïë.:28/15/5, 2150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 32 ÂÎÅÍÍÛÉ ÃÎÐÎÄÎÊ, 31, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:28/15/6, ÷/ï, õîð.ðåìîíò, 2400.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 371-12-40

¹ 41

ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 2, óï., á., ëîäæ., 5/ 12 ýò., ïë.:34/17/9, ðåìîíò, 2600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 10, óï., ê., ï/ëîä., 3/10 ýò., ïë.:35/18/9, êèðï.äîì, 2650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 23, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:30/17/6, ÷/ï, 2150.000ð, ÊÎËÈÇÅÉ (ÓÏÍ), ò. 235-07-69 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 23, õð., ê., 3/5 ýò., ïë.:30/18/6, 2200.000ð, ò. 89022735297 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 23, õð., ê., áàë., 3/ 5 ýò., ïë.:32/19/7, ÷/ï, 2150.000ð, ÀÐÃÓÌÅÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89122462731 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 26/À, õð., ï., 5/5 ýò., ïë.:28/15/5, ñðî÷íî!, 2140.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 30, óï., ê., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:33/20/7, ÷/ï, 2370.000ð, ÓÐÀËÈÍÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89028736485 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 31/Á, óï., ê., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:35.7/18/8, ÷/ï, 2400.000ð, ÝÄÅÌ (ÓÏÍ), ò. 345-30-43 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 39, ñï., ê., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:36/16/8, ÷/ï, ñîñò.õîðîøåå, 2950.000ð, ÁÈÍ (ÓÏÍ), ò. 21383-06 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 39, ñï., ê., ëîäæ., 9/10 ýò., ïë.:34.5/15.7/9.3, ÷/ï, ñðî÷íî, 2600.000ð, ò. 89122496766 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 39, ñï., ê., áàë., 5/ 10 ýò., ïë.:35/16/8, ñðî÷íî!òèõ.äâîð, 2780.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 47, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:39/21/10, êàï.ðåì.äîìà, 1900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 63, õð., ê., áàë., 2/ 5 ýò., ïë.:30/16.5/6, ÷/ï, 1/2 äîëè, 750.000ð, ò. 89122496766 ÁÐÀÒÑÊÀß, 10, óï., ï., ï/ëîä., 8/9 ýò., ïë.:31/14/8, ÷/ï, õîð. ñîñòîÿíèå, 2300.000ð, ò. 295-11-51 ÁÐÀÒÑÊÀß, 19, õð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:28.6/14/6, 2100.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 268-15-01 ÁÐÀÒÑÊÀß, 23, áàë., 3/5 ýò., ïë.:29/ 16/6, 2050.000ð, âîçì.èï, ÷/ï, ä/ã ò. 8-922-120-12-72 ÁÐÀÒÑÊÀß, 27/1, ñï., ì., ëîäæ., 5/24 ýò., ïë.:38.9/20/10, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 2900.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89022655743 ÁÐÀÒÑÊÀß, 27/1, ñï., ì., ëîäæ., 16/24 ýò., ïë.:40/19/10, îòë.ñîñò, ïåðåïë, 3300.000ð, ÁÐÈÃÀÍÒÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 37190-62 ÁÐÀÒÑÊÀß, 27/1, ñï., ì., ëîäæ., 22/24 ýò., ïë.:41/19/11.6, ÷/ï, 2790.000ð, ÊÀÏÈÒÀË (ÓÏÍ), ò. 253-77-10 ÂÎÅÍÍÀß, 7/À, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:32/ 18.5/6, ÷/ï, õîð.ñîñò., 2690.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 213-17-24 ÂÎÅÍÍÀß, 13, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:30/ 18/6, ÷/ï, òîðã, 1950.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 ÂÎÅÍÍÀß, 15, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:31/ 17/6, âûñîêèé ýòàæ, 2100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÃÀÇÅÒÍÀß, 38, õð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:30/17/6, 2020.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÃÀÇÅÒÍÀß, 65, óï., ê., 6/9 ýò., ïë.:31.5/ 18/7, 2150.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 377-60-60

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà

ÄÈÇÅËÜÍÛÉ, 31, ìñ., ê., á., 2/9 ýò., ïë.:29/14/8, ÷/ï, ñðî÷íî, 2100.000ð, ÞÐ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89122416179 ÄÈÇÅËÜÍÛÉ, 33, ìñ., ê., áàë., 9/9 ýò., ïë.:29/13/7, 2090.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÄÈÇÅËÜÍÛÉ, 33, ìñ., ê., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:36/17/9.5, ÷/ï, ïëàñò.îêíà, 2080.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 38483-10 ÄÈÇÅËÜÍÛÉ, 40, ñï., ì., ëîäæ., 12/16 ýò., ïë.:41/18.6/8.5, îòë.ðåìîíò, 2850.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89022655743 ÄÈÇÅËÜÍÛÉ, 40, ñï., ì., ëîäæ., 3/16 ýò., ïë.:38/19/9, ÷/ï, 2780.000ð, ÀÑÑÍÅÄÂÈÆÈÌ. (ÓÏÍ), ò. 89505505978 ÄÈÇÅËÜÍÛÉ, 40, ñï., ì., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:40/19/10, îòä.îò çàñòðîéù, 2850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ÄÎÐÎÆÍÀß, 11, ñï., ê., ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:32/16/9, ÷/ï, îòë.ñîñò., 2550.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÄÎÐÎÆÍÀß, 15, ñï., ã., ëîäæ., 9/12 ýò., ïë.:38/16.2/8.8, ÷/ï, ÷èñò. îòäåëêà, 2550.000ð, ÌÀËÛØÅÂÀ-73 (ÓÏÍ), ò. 222-73-73 ÄÎÐÎÆÍÀß, 17, ñï., ã., ëîäæ., 2/12 ýò., ïë.:38/17/9, ÷/ï, ÷èñò. îòäåëêà, 2450.000ð, ÌÀËÛØÅÂÀ-73 (ÓÏÍ), ò. 222-73-73 ÄÎÐÎÆÍÀß, 17, ñï., ã., ëîäæ., 12/12 ýò., ïë.:38/17/9, ÷/ï, ÷èñò. îòäåëêà, 2450.000ð, ÌÀËÛØÅÂÀ-73 (ÓÏÍ), ò. 222-73-73 ÇÅÍÈÒ×ÈÊÎÂ, 16, óï., ï., ëîäæ., 8/12 ýò., ïë.:35/20/8, ÷/ï, ÷/ï ä/ã, 2490.000ð, Í-Ó-ÅÊ-ÁÓÐà ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89122311223 ÇÅÍÈÒ×ÈÊÎÂ, 106, ïì., ê., 2/2 ýò., ïë.:33/22/6, ÷/ï, õîð.ñîñò, 1850.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 222-24-77 ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÛÉ, 5, ïì., ê., áàë., 3/3 ýò., ïë.:36.1/19.3/7.9, ÷/ï, 2400.000ð, ò. 89226116330 ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÛÉ, 5, ïì., ê., 1/5 ýò., ïë.:32/18/6, ÷/ï, äâåðè ïîìåíÿíû, 1980.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 38483-10 ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÛÉ, 6, ñï., ì., ëîäæ., 3/ 6 ýò., ïë.:37/17/9, ÷/ï, 2490.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89122207281 ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÛÉ, 6, ñï., ì., ëîäæ., 4/ 6 ýò., ïë.:37/17/9, ÷/ï, 8-952-72-64003, 2630.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ (ÓÏÍ), ò. 213-85-24 ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÛÉ, 11, óï., ï., 5/12 ýò., ïë.:35/19/7, îòë.ñîñòîÿíèå, 2690.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89068144193 ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÛÉ, 15, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:28/18/6, ÷/ï, 2080.000ð, ÈÑÅÒÜ (ÓÏÍ), ò. 89086314633 ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÛÉ, 15, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:32/19/6, ÷/ï, 1950.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÛÉ, 15, ìñ., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:32/20/6, ÷/ï, 2150.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÛÉ, 15, ìñ., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:31/19/5, ÷/ï, óþòíàÿ êâàðòèðà, 1980.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ËÀÒÛØÑÊÀß, 89, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:33/ 21/9, ÷/ï, 1900.000ð, ÍÅÁÎÑÊÐÅÁ (ÓÏÍ), ò. 89221174569 ËÀÒÛØÑÊÀß, 95, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:35/ 20/5, êîñì. ðåìîíò, 1710.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 213-56-63 ËßÏÓÑÒÈÍÀ, 13, ìñ., ê., ëîäæ., 2/5 ýò., ïë.:21/13/6, 1790.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-78-78 Ï.ËÓÌÓÌÁÛ, 2, ñï., ê., ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:41.7/19.2/9.2, ÷/ï, ðÿäîì ìåòðî, 3000.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 213-64-04 Ï.ËÓÌÓÌÁÛ, 8, õð., ø., 1/2 ýò., ïë.:30/ 17.5/6, ÷èñòûé äâîð, 1700.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 Ï.ËÓÌÓÌÁÛ, 10, ïì., ø., áàë., 2/2 ýò., ïë.:30/18/6, êàïèò.ðåìîíò, 1900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-0117 Ï.ËÓÌÓÌÁÛ, 12, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:30/ 19/6, ÷/ï, âûñîêèé ýòàæ, 1950.000ð, ÌÀÍ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 201-80-45 Ï.ËÓÌÓÌÁÛ, 29, õð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:29/17/6, 2250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 Ï.ËÓÌÓÌÁÛ, 36, óï., ê., ëîäæ., 12/14 ýò., ïë.:25.7/12/5, ÷/ï, 2150.000ð, ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË (ÓÏÍ), ò. 371-92-70 Ï.ËÓÌÓÌÁÛ, 36, óï., ê., ï/ëîä., 5/14 ýò., ïë.:36/19/7, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 2450.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 Ï.ËÓÌÓÌÁÛ, 38, óï., ê., áàë., 5/9 ýò., ïë.:33/20/6, ÷/ï, îòë.ñîñò., 2440.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-50-50 ÑÀÍÀÒÎÐÍÀß, 3, óï., ê., áàë., 6/9 ýò., ïë.:33/18/7, 2390.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÑÀÍÀÒÎÐÍÀß, 19, ñï., ê., ëîäæ., 16/17 ýò., ïë.:23/19/-, 2150.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 34, ñï., ã., ï/ëîä., 8/ 10 ýò., ïë.:42/14/15, 3150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09

www.upn.ru ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 34, ñï., ã., ëîäæ., 6/ 10 ýò., ïë.:43/19/11, ÷/ï, 2700.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 40, óï., ï., ëîäæ., 1/ 9 ýò., ïë.:33/17/7, õîð. ñîñò., 2250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 72, óï., ê., áàë., 6/9 ýò., ïë.:33/19.3/6.3, 2290.000ð, Ñ×ÀÑÒËÈÂ.ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 76/1, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:26/20/-, îáì íàéäåí, 1830.000ð, Í-Ó-ÅÊ-ÁÓÐà ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 310-03-90 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 76/1, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:24.3/19/4, äóø 9022618955, 1700.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 76/1, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:24/17/5, ÷/ï, 1700.000ð, ò. 215-82-23 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 76/2, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:18/14/-, 1600.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 361-12-25 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 76/2, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:23/18/3, äîïë.10êâ.ì, 1650.000ð, ÍÅÃËÈÍÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89126138858 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 80/2, óï., ï., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:35.4/18/8, ÷/ï, 2200.000ð, ÁÀÑÒ-ÅÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 347-98-90 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 104, õð., ê., 4/5 ýò., ïë.:31/18/6, õîð.ñîñò., 2000.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-50-50 ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜÑÊÀß, 25, óï., ï., ëîäæ., 1/5 ýò., ïë.:34/17.6/8, ÷/ï, ïëàñò îê, 2392.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 345-14-45 ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜÑÊÀß, 25, óï., ï., ëîäæ., 3/5 ýò., ïë.:34/15/8, 89089285028, 2250.000ð, ÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 216-64-57 ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜÑÊÀß, 25, óï., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:34/15/7.5, ÷/ï, îòë, øêàôêóïå, 2250.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜÑÊÀß, 25, óï., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:35/18/7.7, îòë., îáì.ïîäîáð, 2250.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜÑÊÀß, 27, õð., ê., 4/4 ýò., ïë.:31.4/17.5/6, ÷/ï, 2090.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜÑÊÀß, 31, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:28/18/-, ÷/ï, çåìëÿ, 1500.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜÑÊÀß, 36, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:29/16/5, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 2040.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9122697507 ÑÓÕÎËÎÆÑÊÀß, 5, õð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:29/18/5, 2350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 211-54-74 ÑÓÕÎËÎÆÑÊÀß, 12, õð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:30/17/6, ïîäîáðàí, 2100.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 213-77-79 ÒÈÒÎÂÀ, 22, óï., ê., áàë., 3/9 ýò., ïë.:33/18/7, õîð.ñîñòîÿíèå, 2300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÒÈÒÎÂÀ, 25/À, ìñ., ê., áàë., 8/9 ýò., ïë.:36/18/10, ÷/ï, 89022692607, 2400.000ð, ÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 216-64-57 ÒÈÒÎÂÀ, 25/À, ìñ., ê., ï/ëîä., 8/9 ýò., ïë.:36/16/8, ÷/ï, ðåìîíò, 2350.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ÓÌÅËÜÖÅÂ, 7, ìñ., ê., 4/9 ýò., ïë.:34/ 16/10, 2000.000ð, ò. 89122403220 ÓÌÅËÜÖÅÂ, 7, ìñ., ê., 4/9 ýò., ïë.:33/ 19/10, ëåãêèé îáìåí, 2000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-7722 ÓÌÅËÜÖÅÂ, 7, ìñ., ê., 4/9 ýò., ïë.:27.8/ 27.8/-, 1900.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 ÓÌÅËÜÖÅÂ, 11, ìñ., ê., áàë., 5/9 ýò., ïë.:42/20/11, ÷/ï, îòë.ñîñò.òîðã, 2100.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89506331267 ÔÅÐÃÀÍÑÊÀß, 2, õð., ï., 5/5 ýò., ïë.:28.6/16.8/6, 2000.000ð, ÍÎÂÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 266-71-31 ÔÅÐÃÀÍÑÊÀß, 3, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:30/17/6, õîð.ñîñò., 2200.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 201-04-25 ÔÅÐÃÀÍÑÊÀß, 3, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:35/21/6, ÷/ï, 2260.000ð, ò. 37124-29 ÔÅÐÃÀÍÑÊÀß, 6, õð., á., 5/5 ýò., ïë.:32/ 18/6, ÷/ï, 2200.000ð, ÍÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 356-03-32 ÔÅÐÃÀÍÑÊÀß, 6, õð., á., 2/5 ýò., ïë.:32/ 18/7, ðåìîíò, 2100.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89028702623 ÔÅÐÃÀÍÑÊÀß, 18, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:32/20/6, ÷/ï, ñðî÷íî òîðã, 1900.000ð, ÖÍ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 21320-10 ÝÑÊÀÄÐÎÍÍÀß, 31, ñï., ì., ëîäæ., 12/ 16 ýò., ïë.:41/22/10, îòë.ñîñò., 2900.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 26867-77 ÝÑÊÀÄÐÎÍÍÀß, 31, ñï., ì., ëîäæ., 1/ 16 ýò., ïë.:42/22/11, ÷/ï, 3500.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 ÝÑÊÀÄÐÎÍÍÀß, 31, ñï., ì., ë., 16/16 ýò., ïë.:41/22/10, ÷/ï, 2890.000ð, ÇÅËÅÍÀß ÐÎÙÀ (ÓÏÍ), ò. 89221031330


ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 1-êîìíàòíûå êâàðòèðû ÝÑÊÀÄÐÎÍÍÀß, 31, ñï., ëîäæ., 8/16 ýò., ïë.:40.2/22/10, 2890.000ð, ñòåíû - ìîíîëèò ò. 8-912-22-70-340 ÝÑÊÀÄÐÎÍÍÀß, 37, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:29/16/6, ÷/ï, äîê .â ñåíò., 1960.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-5050

ØÀÁÐÎÂÑÊÈÉ ÊÀËÈÍÈÍÀ, 49, óï., á., 1/2 ýò., ïë.:30/ 13/8, ÷/ï, ñðî÷íî, åâðîðåì, 1700.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ØÊÎËÜÍÀß, 10, õð., ê., 1/2 ýò., ïë.:26.3/ 17.1/5.3, ÷/ï, äîêóì-òû ãîòîâû, 1450.000ð, ÑÎÞÇ-À (ÓÏÍ), ò. 89222178851

ØÀÐÒÀØÑÊÈÉ Ð-Ê ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 19/À, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:30.5/17/6, 2600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 23, óï., ê., áàë., 7/8 ýò., ïë.:35.5/18/9, 2690.000ð, ÑÔÅÐÀ (ÓÏÍ), ò. 89086399371 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 82, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:38.3/38.3/5, ÷/ï, 2 êîìíàòû. ÷ï, 2399.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 82, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:16/ 14/-, ÷/ï, îòë.ñîñ, ñåéô-äâ, 1700.000ð, ÃËÎÁÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89049858095 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 90, óï., ê., 2/9 ýò., ïë.:28.3/14.2/-, 2250.000ð, ÐÛÍÎÊ ÍÅÄÂÈÆÈÌ. (ÓÏÍ), ò. 371-92-18 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 90, óï., ê., áàë., 4/9 ýò., ïë.:28.8/14.1/9, ÷èñòàÿ, æ/ä, õ/ð, 2400.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9634459090 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 96, óï., ê., 4/9 ýò., ïë.:32/ 18/7, ÷/ï, îñâîáîæä/òîðã, 2350.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-9872 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 104, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:31/18/8, ÷/ï, ÷èñòàÿ ïðîäàæà, 2450.000ð, ÀÐÃÓÌÅÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89634412961 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 104, óï., ï., ï/ëîä., 8/9 ýò., ïë.:28/14/7, 2200.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 112/Â, õð., ê., áàë., 2/4 ýò., ïë.:32/18/6, ä\ã, 2300.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 222-21-81 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 137, õð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:28/16/6, ÷/ï, 2550.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 139, óï., ê., ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:41.7/18/11, ÷/ï, 3350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-2417 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 145, áð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:30/17/6, êàï.ðåìîíò, 2650.000ð, ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË (ÓÏÍ), ò. 89028762115 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 183/Á, äð., ä., 1/2 ýò., ïë.:26/16/5, ÷/ï, êâ. ïî öåíå êîì, 1590.000ð, ÀÈÑÒ-Í (ÓÏÍ), ò. 89122483020 ÑÈÁ.ÒÐÀÊÒ, 15, óï., ê., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:25/15/6, ÷/ï, 2450.000ð, ò. 29039-56 ÑÈÁ.ÒÐÀÊÒ, 15/À, óï., ï., ï/ëîä., 7/10 ýò., ïë.:28/18/-, îòë.ñîñò, ìåáåëü, 2590.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 22221-81

ØÈÐÎÊÀß ÐÅ×ÊÀ ÑÎÁÎËÅÂÀ, 19, ñï., ì., ëîäæ., 12/16 ýò., ïë.:48/20/11, ÷/ï, ñðî÷íî, 3299.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 38483-10 ÑÎÁÎËÅÂÀ, 19, ñï., ì., áàë., 10/10 ýò., ïë.:44/19/12, ÷/ï, ï/ïëàí., 2990.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ÑÎÁÎËÅÂÀ, 19, ñï., ì., ëîäæ., 15/25 ýò., ïë.:49/29/11, ÷/ï, 3260.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 328-52-28 ÑÎÁÎËÅÂÀ, 19, ñï., ì., 10/16 ýò., ïë.:46/21/13, ÷/ï, 2890.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 ÑÎÁÎËÅÂÀ, 21/1, ñï., ê., ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:41/19/13, ÷/ï, 2990.000ð, ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 320-55-71 ÕÐÓÑÒÀËÜÍÎÃÎÐÑÊÀß, 77, ñï., ï., ï/ ëîä., 1/3 ýò., ïë.:35.3/16.4/8.3, ÷/ï, îòëñîñò.íîâ.äîì, 2530.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89126211557

ÝËÜÌÀØ ÁÀÁÓØÊÈÍÀ, 23, ïì., ê., 3/3 ýò., ïë.:24/ 18/4, 1840.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 372-91-11 ÁÀÁÓØÊÈÍÀ, 45, ñï., ê., ëîäæ., 9/14 ýò., ïë.:51/21/16, òîðã, 4600.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ÁÀËÀÊËÀÂÑÊÈÉ, 1/À, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:23/18/4, ÷/ï, êâàðòèðà-ñòóäèÿ, 1500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17 ÁÀÓÌÀÍÀ, 5, ïì., ê., 3/5 ýò., ïë.:35.6/ 11.3/9, ÷/ï, 2300.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97

ÓÏÍ.ÐÔ

ÁÀÓÌÀÍÀ, 22/Á, óï., ê., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:33/17/7, íîâ.ñàíòåõíèêà, 2500.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 37230-54 ÁÀÓÌÀÍÀ, 47, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:33/18/6, ðåìîíò, ñîñò õîð, 2200.000ð, ÀÒÎÌÏÐÎÌÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 377-00-07 Â.ÊÎÒÈÊÀ, 11/À, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:32/17.7/-, ÷/ï, òîðã, 2390.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 213-79-90 ÄÀÍÈËÎÂÑÊÀß, 5, óï., ê., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:30/14/7, ÷/ï, õîð.ñîñò., 2500.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 38483-10 ÄÀÍÈËÎÂÑÊÀß, 5, óï., ê., áàë., 8/9 ýò., ïë.:28/13/7, ÷/ï, 2200.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-78-78 ÄÀÍÈËÎÂÑÊÀß, 5, óï., ê., áàë., 7/9 ýò., ïë.:36.6/18.1/9, õîð.ñîñò.òîðã, 2600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÄÀÍÈËÎÂÑÊÀß, 7, óï., ê., áàë., 3/9 ýò., ïë.:29/14/7.5, ÷/ï, 2290.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-30-54 ÄÎÍÑÊÀß, 27, ïì., ø., 2/3 ýò., ïë.:24.5/ 17/5, ÷/ï, ÷ï ñðî÷íî, 2060.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89043863138 ÇÀÌßÒÈÍÀ, 28, óï., ï., ëîäæ., 8/10 ýò., ïë.:34/17/7, 2300.000ð, ÓÑÏÅÕ (ÓÏÍ), ò. 89022669698 ÇÀÌßÒÈÍÀ, 38/2, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:19/15/2, ÷/ï, âàííàÿ, õîð.ñîñ., 1200.000ð, ò. 89527411324 ÇÀÌßÒÈÍÀ, 38/2, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:12.5/8.5/-, ÷/ï, 1300.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77

ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 62, ñï., ê., ëîäæ., 3/ 8 ýò., ïë.:38/18/9, ÷/ï, çàêðûòûé äâîð, 3250.000ð, ÏÐÀÂ.ÂÛÁÎÐ, ò. 374-7412 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 68, ìñ., ê., 2/9 ýò., ïë.:34/18/8, åâðî, ìåáåëü, 2670.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 89221095380 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 68, ìñ., ê., áàë., 2/9 ýò., ïë.:35/20/8, ÷/ï, îòë.ñîñòîÿíèå, 2450.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Â.ÏÛØÌÀ (ÓÏÍ), ò. 201-18-19 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 76, áð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:30/16/6, 2132858, 2300.000ð, ÀÐÊÀÄÀ-Ì (ÓÏÍ), ò. 213-28-58 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 92, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:28/15/5, ÷/ï, âîçì. ïîä îôèñ, 2040.000ð, ò. 219-06-18 ÊÐ.ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂ, 25, ñï., ì., ëîäæ., 3/ 16 ýò., ïë.:41/16/12, ÷/ï, 8.912.6080503, 3100.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 ÊÐ.ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂ, 104, ñï., ê., ëîäæ., 6/10 ýò., ïë.:40/18/9, ÷/ï, 3350.000ð, ÀËËÑ (ÓÏÍ), ò. 89634471529 ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 2/À, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:32/19/6, ÷/ï, 2450.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 2/Á, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:30/21/6, ÷/ï, 2410.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 4/Â, õð., ê., 3/4 ýò., ïë.:32/19/6, åâðîðåìîíò, 2400.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 345-5380 ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 4/Â, õð., ê., 4/4 ýò., ïë.:31/17/6, ÷/ï, 2200.000ð, ò. 89022628192

ÇÀÌßÒÈÍÀ, 38/2, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:23.6/16.5/-, ÷/ï, êâ.â ñåêöèè, 1600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÇÀÌßÒÈÍÀ, 44, óï., ï., áàë., 5/9 ýò., ïë.:34/19/7, 2280.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 377-60-60 ÊÎÁÎÇÅÂÀ, 116/À, õð., ø., áàë., 3/3 ýò., ïë.:32/19/5, 1850.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89022617538 ÊÎÁÎÇÅÂÀ, 118/À, ïì., ø., áàë., 3/3 ýò., ïë.:33/18/6, 1900.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89222275777 ÊÎÐÅÏÈÍÀ, 32/À, õð., ê., áàë., 3/4 ýò., ïë.:30.3/17.8/6, õîð.ñîñò, 2250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÔÐÅÇ- (ÓÏÍ), ò. 287-1754 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 32, ñï., ì., ëîäæ., 6/ 13 ýò., ïë.:47/16/11, ÷/ï, 3000.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-7477 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 32, ñï., ì., ëîäæ., 4/ 13 ýò., ïë.:42/15/12, ÷/ï, 2950.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9122424095 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 40, õð., ê., 2/5 ýò., ïë.:32/18/6, 2400.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 46/À, ñï., ì., ëîäæ., 7/ 24 ýò., ïë.:45/17/12, ÷/ï, ñ ðåìîíòîì, 3500.000ð, ÀÊÏÐÎ-È (ÓÏÍ), ò. 361-5061 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 56, ìñ., á., 2/5 ýò., ïë.:18/14/-, âñòð. ïðîàâàíñ., 1680.000ð, ÌÎÉ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 89222044436 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 56, ìñ., á., 2/5 ýò., ïë.:18/13/-, ÷/ï, ñðî÷íî, 1600.000ð, ÌÎÉ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 89222044436

ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 6, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:30/18/6, ÷/ï, 2215.000ð, ÐÈÎËÞÊÑ (ÓÏÍ), ò. 344-44-45 ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 9, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:31/17/6, ÷/ï, ìåòðî, 2300.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 23, ìñ., ê., 2/2 ýò., ïë.:33/17/10, 1780.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 201-49-94 ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 36/À, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:34.4/14.6/8.1, 2000.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 213-15-41 ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 43, õð., ê., áàë., 2/ 5 ýò., ïë.:31/16/6, ÷/ï, 2180.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 268-16-49 ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 53/Á, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:30/18/6, ÷/ï, îêíà íà ä/ ñàä, 2250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 55, óï., ê., áàë., 1/ 9 ýò., ïë.:33/17/6, âîçì.ï/îôèñ, 2350.000ð, ÁÐÈÃÀÍÒÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 37190-62 ËÎÁÊÎÂÀ, 81, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:31.4/23.9/-, 2250.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ËÎÁÊÎÂÀ, 93, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:32/ 18/6, 2300.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9221492082 ËÎÁÊÎÂÀ, 93, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:37/20/6, 2500.000ð, ðàçäåëüíûé ñ/ó ò. 8-922-109-54-64 ÏÀÐÍÈÊÎÂÀß, 7/2, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:28/15/6, ÷/ï, 2250.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÏÀÐÍÈÊÎÂÀß, 8, ñï., 15/16 ýò., ïë.:37/ 17/10, 2950.000ð, ñòåíû - ìîíîëèò ò. 8-912-24-12-223

59

ÏÀÐÍÈÊÎÂÀß, 8, óï., ê., ëîäæ., 1/16 ýò., ïë.:38/18/10, 3600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 ÏÀÐÍÈÊÎÂÀß, 8, óï., ê., ëîäæ., 6/16 ýò., ïë.:37.2/16.7/9.6, ÷/ï, +ãàðäåðîáíàÿ, 3300.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÏÀÐÍÈÊÎÂÀß, 9, áð., á., áàë., 4/5 ýò., ïë.:27/15/6, 2200.000ð, ÔÎÐÒÓÍÀÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 9502035327 ÏÎËÇÓÍÎÂÀ, 16/À, óï., ï., ï/ëîä., 6/ 10 ýò., ïë.:35/18/7, 2290.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-5353 ÏÎËÇÓÍÎÂÀ, 24, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:28/17/6, ÷/ï, 2200.000ð, ÊÎËÈÇÅÉ (ÓÏÍ), ò. 235-07-69 ÏÎËÇÓÍÎÂÀ, 28, õð., ê., 1/3 ýò., ïë.:30/ 18/6, ÷/ï, õîð.ìåñòî, 2000.000ð, ÂÈÇÈÒ (ÓÏÍ), ò. 371-23-63 ÏÎËÇÓÍÎÂÀ, 28, õð., ê., áàë., 2/4 ýò., ïë.:31/17.8/6, 2100.000ð, ñîâì.ñ/ó, ÷/ï ò. 8-904-54-74-982 ÏÎËÇÓÍÎÂÀ, 30, õð., ê., ëîäæ., 1/4 ýò., ïë.:31/18/6, ÷/ï, 1990.000ð, ÒÅÐÐÀ (ÓÏÍ), ò. 345-17-37 ÏÎËÇÓÍÎÂÀ, 30, õð., ê., áàë., 1/4 ýò., ïë.:30/17/6, ñðî÷íî!, 1900.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-6720 ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 8, ïì., ø., ýðê., 2/ 3 ýò., ïë.:39/17/6, 2270.000ð, ò. 21906-18 ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 56, ìñ., ê., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:36.5/17.3/9.7, ÷/ï, 2650.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-2339 ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 75, óï., ê., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:36/19/9, ÷/ï, ñòåêëîïàêåòû, 2650.000ð, ÒÅÐÐÀ (ÓÏÍ), ò. 34517-37 ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 86/À, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:31/16/6, ÷/ï, 2500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 22201-41 ÑÒÀ×ÅÊ, 34/À, ïì., ø., 1/5 ýò., ïë.:35/ 24/-, 2200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 ÑÒÀ×ÅÊ, 57, ìñ., ê., ï/ëîä., 6/9 ýò., ïë.:36/18/9, ÷/ï, 2380.000ð, ÓÐÀËÝÑÒÝÉÒ ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 376-88-46 ÑÒÀ×ÅÊ, 57, ìñ., ê., áàë., 8/9 ýò., ïë.:36/18/9, 2550.000ð, ò. 89222005201 ÑÒÀ×ÅÊ, 57, ìñ., ê., ï/ëîä., 4/9 ýò., ïë.:29/13.4/7, ÷/ï, 2100.000ð, ÀËËÑ (ÓÏÍ), ò. 89222287714 ÑÒÀ×ÅÊ, 57, ìñ., ê., áàë., 1/9 ýò., ïë.:29/13/7, âîçìîæíî ðàñøèð, 2300.000ð, ÓËÅÉ (ÓÏÍ), ò. 89049874388 ÑÒÀ×ÅÊ, 57, óï., ê., áàë., 2/9 ýò., ïë.:36/19/9, 2400.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÑÒÀ×ÅÊ, 57, ìñ., ê., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:35/18/9, 2200.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89049897741

ÑÒÀ×ÅÊ, 57, óï., ê., ï/ëîä., 6/9 ýò., ïë.:36/18/9, 2500.000ð, ñò.ì ÏðÊîñìîí-â ò. 8-919-395-62-73 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 6, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:19/ 13/-, 1450.000ð, ò. 89126691082 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 6, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:37/ 19/12, õîðîøåå ñîñòîÿí, 2290.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89222138307 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 6, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:19/ 13/-, äóø, òóàëåò, 1600.000ð, ò. 20131-30 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 6/À, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:23/ 16/5, õ/ñîñò, äóø, ïëàñ, 2050.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89122464173 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 6/À, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:18/ 14/-, ÷/ï, õîð. ñîñò., 1450.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 382-31-37 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 24, ìñ., ê., áàë., 3/9 ýò., ïë.:29/18/5, î\ñîñò, êóõ.ãàðí, 2090.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 24, ìñ., ê., áàë., 9/9 ýò., ïë.:21/12/5, 1850.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 268-26-90 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 24/2, ìñ., ê., á., 3/9 ýò., ïë.:30/18/5, ÷/ï, 1950.000ð, ÌÀËÀÕÈÒ-ÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 268-11-20

¹ 41

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà


60

¹ 41

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 1-êîìíàòíûå êâàðòèðû

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà

www.upn.ru


ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 1-êîìíàòíûå êâàðòèðû ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 24/3, ìñ., ê., áàë., 5/9 ýò., ïë.:21.2/11.7/5.1, ÷/ï, ñðî÷íî, òîðã, 1880.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 24/3, ìñ., ê., áàë., 4/9 ýò., ïë.:21.1/11.9/5.1, ÷/ï, âñå ïîìåíÿíî, 1900.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 35555-50 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 24/3, ìñ., ê., áàë., 7/9 ýò., ïë.:21/12/5, îñâîáîæäåíà, 1980.000ð, ÀÐÊÀÄÀ-Ì (ÓÏÍ), ò. 213-28-58 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 48, ïí., ï., áàë., 7/9 ýò., ïë.:29/17/6, ÷/ï, 2390.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 49, óï., ï., áàë., 3/9 ýò., ïë.:33/17/8, ÷/ï, 2590.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89221395740 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 52/1, óï., ê., 2/9 ýò., ïë.:33/ 18/7, õîðîøèé ðåìîíò, 2350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-6070 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 52/1, óï., ê., áàë., 6/9 ýò., ïë.:33/20/7, ÷/ï, ðÿäîì ìåòðî, 2350.000ð, ÃÐÀÄ-Ñ (ÓÏÍ), ò. 306-1366 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 52/1, óï., ê., ï/ëîä., 4/9 ýò., ïë.:33/20/6, 2400.000ð, ÎÃÍÅÁÎÐÅÖ, ò. 89028701685 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 52/3, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:29/ 17/6, ÷/ï, ñåéô-äâåðü, 2150.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 372-9111 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 79, ñï., ï., ë., 8/16 ýò., ïë.:35.9/15.6/11, ÷/ï, òîðã, 2900.000ð, ò. 89122651514 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 89, ñï., ï., ëîäæ., 3/18 ýò., ïë.:37/17/9, îòë. ñîñò ñðî÷í, 2770.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ÓËÜßÍÎÂÑÊÀß, 11, ñï., ì., ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:40/20.3/8.5, ìåòðî ðÿäîì, 2890.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÔÐÅÇ- (ÓÏÍ), ò. 287-17-54 ÓËÜßÍÎÂÑÊÀß, 11, ñï., ì., ëîäæ., 10/ 10 ýò., ïë.:33/15/8, ÷/ï, 2580.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-0117 ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÎÂ, 26, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:33/17/7, ïîä ìàãàçèí, 3100.000ð, ÀËËÑ (ÓÏÍ), ò. 89634471529 ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÎÂ, 27, áð., ï., áàë., 3/ 5 ýò., ïë.:28/14.7/6.5, õîð.ñîñò, 2250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÔÐÅÇ- (ÓÏÍ), ò. 287-17-54 ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÎÂ, 28, óï., ï., áàë., 4/ 9 ýò., ïë.:33.6/17.5/7.7, ÷/ï, ñðî÷íî, òîðã, 2620.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 253-24-96 ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÎÂ, 34, ìñ., ê., 7/9 ýò., ïë.:35/17/12, ÷/ï, 2290.000ð, ÌÀÍÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÎÂ, 35, ñï., ã., ëîäæ., 4/14 ýò., ïë.:49/21/14, ÷/ï, ïåðåóñòóïêà, 2700.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89058016433 ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÎÂ, 38, óï., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:33.3/17.4/7.5, 2680.000ð, 8-904-38-011-72 ò. 8-953-388-66-04 ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÎÂ, 39/À, ìñ., ê., ï/ ëîä., 1/9 ýò., ïë.:28/14/6, ÷/ï, ìåòðî â 10 ìèí., 2060.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÎÂ, 39/À, ìñ., ê., áàë., 9/9 ýò., ïë.:35.7/17.4/9, ÷/ï, ðàçâ.èíôðàñòð., 2350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÔÐÅÇ (ÓÏÍ), ò. 287-17-54 ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÎÂ, 39/Á, ìñ., ê., áàë., 8/9 ýò., ïë.:30/14/7, ÷/ï, 2050.000ð, ÀËËÑ (ÓÏÍ), ò. 290-39-05 ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÎÂ, 80, óï., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:33/18/8, êîñì.ðåì., 2380.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74 ØÅÔÑÊÀß, 16, óï., ê., á., 3/9 ýò., ïë.:33/19/7, ÷/ï, îòë.ñîñò., 2440.000ð, ò. 89221356566 ØÅÔÑÊÀß, 16, óï., ê., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:34/19/7.2, ÷/ï, õîð.ñîñò.ä\ã, 2430.000ð, ò. 219-16-97 ØÅÔÑÊÀß, 85, óï., ê., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:32/19/6, ÷/ï, 2164899, 2490.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ØÅÔÑÊÀß, 85, óï., ê., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:33/18/7, 2330.000ð, ÷/ï, ä/ã ò. 8912-626-85-50 ØÅÔÑÊÀß, 87/3, áð., ê., 1/5 ýò., ïë.:30.2/17/6, 2370.000ð, ÔÎÐÒÓÍÀÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 9022554153 ØÅÔÑÊÀß, 89/1, óï., ê., 9/9 ýò., ïë.:30/ 17/7, ÷/ï, òîðã, 2300.000ð, ò. 361-4861 ØÅÔÑÊÀß, 91/5, óï., ê., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:34/17/6, ìåòðî, îòë.ïëàí., 2550.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÔÐÅÇ- (ÓÏÍ), ò. 287-17-54 ØÅÔÑÊÀß, 101, ñï., ê., ï/ëîä., 14/16 ýò., ïë.:37/18/10, ÷/ï, 2700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-7722 ØÅÔÑÊÀß, 103, ñï., ê., ëîäæ., 5/14 ýò., ïë.:38/19/8, 89222273777, 2800.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ØÅÔÑÊÀß, 104, ñï., ï., ëîäæ., 4/12 ýò., ïë.:37/23/-, ÷/ï, äîê.ãîòîâû, 2700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÝËÅÊÒÐÈÊÎÂ, 12, ïì., ê., á., 4/5 ýò., ïë.:30.7/18.9/6, 2400.000ð, ò. 213-04-63

ÓÏÍ.ÐÔ

ÝËÅÊÒÐÈÊÎÂ, 24, ñï., ã., ëîäæ., 10/18 ýò., ïë.:41.9/17.3/12.3, ÷/ï, æê «çàðÿ», 3162.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 22218-68 ÝËÅÊÒÐÈÊÎÂ, 24, ñï., ã., ëîäæ., 1/18 ýò., ïë.:41/17/13, ÷/ï, ñðî÷íî, òîðã!, 3050.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 ÝÍÒÓÇÈÀÑÒÎÂ, 30, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:34.7/18.3/7, 2300.000ð, ò. 32752-71

Þ-Ç ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 51, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:34.6/21/7, ÷/ï, òîðã!ñðî÷íî!, 2450.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 51, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:32/ 23/8, õîð.ñîñò.òîðã, 2098.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 55/1, óï., ï., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:34/18/-, ÷/ï, 89122874489, 3150.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 61, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:33.1/17.4/7, ÷/ï, ïîä íåæèëîå, 3200.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 213-72-07 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 67, óï., ï., ëîäæ., 9/12 ýò., ïë.:34/20/10, ÷/ï, ïåðåïëàí â 2õ, 2850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 68, ïí., ï., ï/ëîä., 6/9 ýò., ïë.:28.4/15.7/5.1, îòë.ñîñò, 2480.000ð, ÀÈÑÒ-Í (ÓÏÍ), ò. 269-8115 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 73, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:33/18/8, ñîñò.õîðîøåå, 2800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ÁÀÐÄÈÍÀ, 2/1, óï., ï., ëîäæ., 13/16 ýò., ïë.:35/18/7, ÷/ï, 2750.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ (ÓÏÍ), ò. 213-85-24 ÁÀÐÄÈÍÀ, 5/2, óï., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:34/19/7.2, ÷/ï, îòë.ñîñò., 2580.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÁÀÐÄÈÍÀ, 6/1, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:18.5/ 13.4/-, 1650.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 269-55-95 ÁÀÐÄÈÍÀ, 6/1, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:19/ 14/1, åñòü êóõîíüêà, 1900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ÁÀÐÄÈÍÀ, 6/1, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:23.2/ 16.6/4, 2688049, 2050.000ð, ò. 26880-49 ÁÀÐÄÈÍÀ, 6/2, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:19/ 12/-, 1900.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÁÀÐÄÈÍÀ, 6/2, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:13/ 8/-, 89022634811, 1600.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÁÀÐÄÈÍÀ, 6/2, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:23/ 16/-, óþòíàÿ êâàðòèðà, 2050.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-1170 ÁÀÐÄÈÍÀ, 7/1, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:27/16/6, êîñì, õîð.ìåñòî, 2490.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÁÀÐÄÈÍÀ, 7/1, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:28.9/ 15.2/6.5, 2370.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89122858291 ÁÀÐÄÈÍÀ, 38/ÂÑÒ, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:28/19/6, îòë.ñîñò.ìåáåëü, 2700.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 268-15-01

ÁÀÐÄÈÍÀ, 48, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:27/15/6, îáì.ïîäîáðàí, 2599.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 89122959251 ÁÀÐÄÈÍÀ, 48, áð., ï., áàë., 1/5 ýò., ïë.:27/15/6, 2450.000ð, ÌÀÊÑÈÌÓÌ (ÓÏÍ), ò. 89222223971 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 1, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:28/17/6, îáìåí íàéäåí, 2270.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-7722 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 9/1, áð., ï., áàë., 3/ 5 ýò., ïë.:28/16/6, ÷/ï, 2600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-0840 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 9/2, õð., ê., áàë., 2/ 5 ýò., ïë.:32/17.5/6.5, 2600.000ð, ÃËÎÁÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89049858095 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 9/3, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:31/17/6, 2400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 10, óï., ê., ëîäæ., 12/12 ýò., ïë.:37/20/10, ÷/ï, ñåéô äâåðè, 3000.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU (ÓÏÍ), ò. 378-80-29 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 13/2, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:31/17/6, 2500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 17/1, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:29/16/6, îòë. ìåñòîïîëîæ, 2390.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 18, óï., ê., ëîäæ., 1/ 9 ýò., ïë.:33/16/7, ñîñò.õîðîøåå, 2550.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89028748798 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 23/3, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:29/16/6, îòë.äîì è ñîñò., 2590.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 38483-10

ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 45, ïí., ï., ï/ ëîä., 9/9 ýò., ïë.:36.6/24/5, ÷/ï, 2550.000ð, ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐà (ÓÏÍ), ò. 356-03-03 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 204, áð., ï., áàë., 4/ 5 ýò., ïë.:29/18/6, îòë.9122848686, 2450.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89122848686 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 224, ñï., ã., ëîäæ., 4/14 ýò., ïë.:38/16/10, 3200.000ð, ò. 219-06-18 ÂÑÒÐÅ×ÍÛÉ, 7/1, áð., ê., 1/5 ýò., ïë.:36/ 20/7, ÷/ï, êëþ÷è íà ñäåëêå, 2500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-6377 ÂÑÒÐÅ×ÍÛÉ, 7/2, áð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:35/20/7, ÷/ï, 2700.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 268-15-01 ÃÐÎÌÎÂÀ, 30, ñï., ã., ëîäæ., 4/12 ýò., ïë.:46.1/18/13, ÷/ï, 4149.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 269-55-95 ÃÐÎÌÎÂÀ, 134/2, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:32/19/6, ÷/ï, îñâîáîæä., ä.ã., 2480.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 268-40-73 ÃÐÎÌÎÂÀ, 136, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:27/17/6, îòë. ñîñò, 2600.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 89049833508 ÃÐÎÌÎÂÀ, 136, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:28/ 15/7, ä/ã, 2360.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 268-15-01 ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 32, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:32/ 19/6, ÷/ï, 2580.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Â.ÏÛØÌÀ (ÓÏÍ), ò. 201-18-19 ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 32, óï., ê., áàë., 9/9 ýò., ïë.:33/19/6, ÷/ï, 2550.000ð, ÅÊÀÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89122276226 ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 32, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:34/ 19/7, 2500.000ð, ò. 89122208401

61

ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 32, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:33.5/19.7/7, ðåìîíò, 2600.000ð, ÑÔÅÐÀ (ÓÏÍ), ò. 361-14-10 ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 32, óï., ê., áàë., 7/9 ýò., ïë.:33/18.5/7, äîê.ãîò, 2490.000ð, ÑÔÅÐÀ (ÓÏÍ), ò. 219-33-11 ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 38, óï., ê., ï/ëîä., 4/14 ýò., ïë.:40/20/7, ÷/ï, 2750.000ð, ÊÁ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ (ÓÏÍ), ò. 246-13-28 ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 38, óï., ê., ëîäæ., 5/14 ýò., ïë.:38/20/7, ÷/ï, ðåíòà, 800.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 217-25-10 ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß, 29, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:33/20/6, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 2700.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89126193734 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 58, óï., ê., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:35/18/8, 2800.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-78-78 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 66, ñï., ã., ëîäæ., 11/25 ýò., ïë.:58.4/33/-, ïîä ÷èñò. òîðã, 4450.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 26955-95 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 66, ñï., ã., ëîäæ., 7/25 ýò., ïë.:67/40/-, ÷/ï, ïîä ÷èñò.îòä., 4150.000ð, ÀÒÎÌÏÐÎÌÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 377-00-07 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 66, ñï., ã., ëîäæ., 3/25 ýò., ïë.:60.2/34/6, ÷/ï, ñðî÷íî òîðã, 4050.000ð, ÒÅÊÒÓÌ (ÓÏÍ), ò. 222-1088 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 66, ñï., ã., ëîäæ., 5/25 ýò., ïë.:60/34/-, ÷/ï, ïîä ÷èñò.îòä., 4050.000ð, ÀÒÎÌÏÐÎÌÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 377-00-07 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 70, ñï., ê., ëîäæ., 14/25 ýò., ïë.:48/23/10, ÷/ï, 4600.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 80, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:28/17/6, âûñîê.ýòàæ, 2250.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 222-24-77 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 212/3, ñï., ê., ëîäæ., 2/ 16 ýò., ïë.:40/23/9, ÷/ï, 3500.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9505540095 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 6/2, ñï., ï., ëîäæ., 8/16 ýò., ïë.:38.5/17.1/9.7, ÷/ï, ðåãèñòð.ïðàâà, 3100.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 89089079040 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 6/3, ñï., ï., ëîäæ., 7/16 ýò., ïë.:38.7/17.3/9.8, ÷/ï, õîð. ñîñò., 2900.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89028720921 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 24/3, óï., ï., ë., 4/9 ýò., ïë.:33/17.4/7, ÷/ï, îñâá., 2800.000ð, ÞÐ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 201-91-16 Ï.ÒÎËÜßÒÒÈ, 7, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:29/ 17/6, ñðî÷íî, 2170.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9022557741

¹ 41

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà


62

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 2-êîìíàòíûå êâàðòèðû

Ï.ÒÎËÜßÒÒÈ, 9, õð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:28.7/16.6/6, ÷/ï, ñîñòõîð.òîðã, 2500.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 37031-12 Ï.ÒÎËÜßÒÒÈ, 16, õð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:28/17/6, 2300.000ð, ÑÔÅÐÀ (ÓÏÍ), ò. 219-33-11 Ï.ÒÎËÜßÒÒÈ, 19, óï., ê., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:34/18/7, ÷/ï, ñðî÷íî!, 2870.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 328-52-28 Ï.ÒÎËÜßÒÒÈ, 19, óï., ê., áàë., 6/9 ýò., ïë.:33/19/7, ÷/ï, ãîò/ïðîä, 2490.000ð, ÐÛÍÎÊ ÍÅÄÂÈÆÈÌ. (ÓÏÍ), ò. 219-9999 ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 28/1, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:30/15/6, ÷/ï, 2450.000ð, ò. 89122403220 ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 48, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:26/17.4/-, ÷/ï, 2450.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89222959582 ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 56/2, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:29/16/6, ÷/ï, ñðî÷íî, òîðã, 2260.000ð, ò. 219-16-97 ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 69, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:29/17/6, ÷/ï, òîðã, 2590.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 71, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:29/17/6, 2400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 ÐÅÏÈÍÀ, 84, óï., ï., ëîäæ., 9/10 ýò., ïë.:33/18/8, ÷/ï, 2650.000ð, ÌÎß ÍÎÂÀß ÊÂÀÐÒ (ÓÏÍ), ò. 89058067497 ÐÅÏÈÍÀ, 84, óï., ï., ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:33/17/8, ÷/ï, 2790.000ð, ò. 20131-30 ÐÅÏÈÍÀ, 84, óï., ï., ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:35/18/8, ÷/ï, 2780.000ð, ÂÖÍ (ÓÏÍ), ò. 89122416159 ÐÅÏÈÍÀ, 88, óï., ï., ï/ëîä., 6/9 ýò., ïë.:37/19/9, 2880.000ð, ÌÎß ÍÎÂÀß ÊÂÀÐÒ (ÓÏÍ), ò. 89058067689 ÐÅØÅÒÍÈÊÎÂÀ, 2, óï., ï., ëîäæ., 12/12 ýò., ïë.:35/20/7, ÷/ï, 2850.000ð, ÏÐÎÑÏÅÊÒÚ (ÓÏÍ), ò. 89086356745 ÐÅØÅÒÍÈÊÎÂÀ, 14, óï., ï., ëîäæ., 14/ 16 ýò., ïë.:34.6/18.8/8, 3100.000ð, Ñ×ÀÑÒËÈÂ.ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 30, óï., ï., ï/ëîä., 7/9 ýò., ïë.:30/13/10, ÷/ï, ÷èñòàÿ ïðîäàæà, 2400.000ð, ÅÊ-ÁÓÐà ÑÈÒÈ (ÓÏÍ), ò. 263-32-32 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 30, óï., ï., áàë., 6/9 ýò., ïë.:27/14/5, õîðîøåå ñîñò-å, 2400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 89655105533 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 30, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:30.3/11.5/7.7, ÷/ï, êîíäèö., 2300.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 38483-10 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 30, óï., ï., ï/ëîä., 4/9 ýò., ïë.:38/19/9, 2650.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 89221063779 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 31/3, óï., ê., ëîäæ., 1/ 9 ýò., ïë.:32.2/15.9/7, 1+äîï=2, 2700.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 32/Á, ñï., ê., ï/ëîä., 4/ 10 ýò., ïë.:51/23/14, øêàô-êóïå, 3700.000ð, ÐÀÍ×Î (ÓÏÍ), ò. 238-00-00 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 32/Á, ñï., ê., 4/10 ýò., ïë.:44/18/14, ÷/ï, 3150.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9122424095 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 32/Á, ñï., ê., ëîäæ., 3/ 10 ýò., ïë.:53/23/14, ÷/ï, ñ ìåáåëüþ è òåõ, 3900.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 37, ñï., ã., ëîäæ., 7/21 ýò., ïë.:44/18/12, ÷/ï, åâðî, 3999.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 38483-10 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 37, ñï., ã., ëîäæ., 6/21 ýò., ïë.:48/21/17, 3250.000ð, ò. 89122007420 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 49/2, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:29/16/7, ÷/ï, îòëè÷.ñîñòîÿíèå, 2450.000ð, ÅÊ-ÁÓÐà ÑÈÒÈ (ÓÏÍ), ò. 201-10-10 ÓÕÒÎÌÑÊÀß, 47, óï., ï., ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:36/17/8, ÷/ï, óäîá.ïëàíèðîâêà, 3150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ×ÊÀËÎÂÀ, 5, ñï., ê., 3áàë., 10/10 ýò., ïë.:44/20/12, ÷/ï, 3550.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ×ÊÀËÎÂÀ, 119, óï., ï., ëîäæ., 2/12 ýò., ïë.:35/14/8, 2650.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-30-54 ×ÊÀËÎÂÀ, 121, óï., ï., ë., 4/12 ýò., ïë.:35/18/8, 2780.000ð, ÏÐÅÑÒÈÆ (ÓÏÍ), ò. 89049866462 ×ÊÀËÎÂÀ, 124, ñï., ì., ëîäæ., 3/24 ýò., ïë.:43/21/12, ÷/ï, 3800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 ×ÊÀËÎÂÀ, 124, ñï., ì., ë., 5/16 ýò., ïë.:62/23/17, ÷/ï, èïîò.ïî 10, 5%, 3750.000ð, ÌÀËÀÕÈÒ-ÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 268-11-20 ×ÊÀËÎÂÀ, 129, ïí., ï., ï/ëîä., 5/9 ýò., ïë.:28.2/15/5, îñâîáîæäåíà, 2450.000ð, ÌÀÍ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 267-47-28 ØÀÓÌßÍÀ, 100, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:28/17/6, 2650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ØÀÓÌßÍÀ, 102/À, ñï., ê., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:57/12/20, ÷/ï, 4000.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ØÀÓÌßÍÀ, 103/1, óï., ê., áàë., 12/12 ýò., ïë.:35/19/8, ÷/ï, 2950.000ð, ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË (ÓÏÍ), ò. 89028762115

¹ 41

ØÀÓÌßÍÀ, 103/1, óï., ê., áàë., 5/14 ýò., ïë.:29/13/8, 2520.000ð, Ñ×ÀÑÒËÈÂ.ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ßÑÍÀß, 20/Ä, ñï., ì., ëîäæ., 12/17 ýò., ïë.:56/24/15, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 3950.000ð, ÊÎËÈÇÅÉ (ÓÏÍ), ò. 23507-69

2-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÀÂÒÎÂÎÊÇÀË 8 ÌÀÐÒÀ, 120, õð., á., áàë., 3/5 ýò., ïë.:46/29/6, åâðî, ìåáåëü, 3350.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 201-04-25 8 ÌÀÐÒÀ, 142, õð., á., áàë., 3/5 ýò., ïë.:42/29/6, ÷/ï, ðÿäîì ìåòðî, 3060.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 8 ÌÀÐÒÀ, 142, õð., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44/29/6, ÷/ï, 2950.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 89086327726 8 ÌÀÐÒÀ, 142, õð., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:42.1/27.5/6.2, ÷/ï, åâðîðåìîíò ÷ï, 3250.000ð, ÌÀÍ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 267-47-28 8 ÌÀÐÒÀ, 179, ïì., ø., 3/3 ýò., ïë.:44.6/ 28.5/6, 3200.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-78-78 8 ÌÀÐÒÀ, 194, ñï., ê., ëîäæ., 6/19 ýò., ïë.:68/30/20, ÷/ï, òîðã, 5990.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 268-75-77 8 ÌÀÐÒÀ, 194, ñï., ê., ëîäæ., 5/19 ýò., ïë.:75/36/15, ÷/ï, òîðã, 5800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-0151 8 ÌÀÐÒÀ, 194, ñï., ê., ëîäæ., 22/19 ýò., ïë.:57/33/9, ÷/ï, ãîòîâà ê ïðîæ., 5600.000ð, ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 216-46-66 8 ÌÀÐÒÀ, 194, ñï., ê., ëîäæ., 13/19 ýò., ïë.:66/38/9, ÷/ï, 4800.000ð, ÂÖÍ (ÓÏÍ), ò. 89122416159 ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÀß, 55, óï., ï., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, 3550.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÀß, 61/4, áð., ï., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:43/27/6, 3120.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÀß, 65/2, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43.2/26.3/7, 2800.000ð, ÏÐÀÂ.ÂÛÁÎÐ, ò. 89221325805 ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÀß, 75, õð., ê., á., 5/5 ýò., ïë.:45/29/6, ÷/ï, 2900.000ð, ÃÐÀÍ (ÓÏÍ), ò. 219-13-71 ÁÀÇÎÂÛÉ, 48, ñï., ê., áàë., 10/26 ýò., ïë.:75.8/40/10, ÷/ï, 4695.052ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 222-18-68 ÁÀÇÎÂÛÉ, 48, ñï., ê., ëîäæ., 24/26 ýò., ïë.:76/34/16, ÷èñòîâàÿ îòäåëê, 4300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 ÁÀÇÎÂÛÉ, 54, ñï., ê., ëîäæ., 24/26 ýò., ïë.:76/34/16, ÷/ï, 4533.400ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 222-18-68 ÁÀÇÎÂÛÉ, 56, óï., ï., 3/16 ýò., ïë.:47/ 29/8, ÷/ï, 3200.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 213-79-90 ÁÀÇÎÂÛÉ, 56, óï., ï., ëîäæ., 1/16 ýò., ïë.:47/28/7, ìîæíî ïîä îôèñ, 2990.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ÁÀÇÎÂÛÉ, 56, óï., ï., ëîäæ., 2/16 ýò., ïë.:47/26/8, 3200.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 135, óï., ê., 5/10 ýò., ïë.:46/28/6, 3350.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-78-78

ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 135, ñï., ê., 7/19 ýò., ïë.:64/36/12, 4500.000ð, ÷èñòîâàÿ îòäåëê ò. 8-922-148-27-88 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 143, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, ìåáåëü, òîðã, 3090.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 32852-28 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 147, óï., ï., ëîäæ., 1/12 ýò., ïë.:48/29/8, ñîñò.îòëè÷íîå, 3300.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89126193257 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 152/1, õð., ê., 2/5 ýò., ïë.:45/29/6, òîðã, 2870.000ð, ÊÎËÈÇÅÉ (ÓÏÍ), ò. 235-07-69 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 152/4, óï., ê., ëîäæ., 5/ 5 ýò., ïë.:106.6/51/34, ÷/ï, 5500.000ð, ÌÎß ÍÎÂÀß ÊÂÀÐÒ (ÓÏÍ), ò. 89221095191 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 154, ïí., ï., ï/ëîä., 2/ 9 ýò., ïë.:46/28/7, ÷/ï, 3300.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 287-32-67 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 156, óï., ï., ëîäæ., 16/ 16 ýò., ïë.:48/29/8, îòë. ìåñòî, 3600.000ð, ÀÈÑÒ-Í (ÓÏÍ), ò. 89122483020 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 165/À, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:43/29/6, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 2800.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 38483-10 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 167, õð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:43/28/6, òîðã, 2850.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89045448736 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 171, ñï., ê., 2ëîäæ., 15/ 16 ýò., ïë.:78/40/12, ÷/ï, 8000.000ð, ò. 89122496766

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà

ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 175, óï., ê., ëîäæ., 4/10 ýò., ïë.:50/30/8, ÷/ï, 4200.000ð, ÀËËÑ (ÓÏÍ), ò. 89222287714 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 198, ïì., ê., áàë., 4/4 ýò., ïë.:62/36/10, 3500.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 344-62-01 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 216, óï., ê., 5/5 ýò., ïë.:49/30/8, òðåá. ðåìîíòà, 3100.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 283-01-10 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 220/2, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:44/28/8, ÷/ï, îòë. , òîðã, îñâ, 2850.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 37112-40 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 220/9, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:44/28/7, 2900.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 222, ñï., ê., 2ëîäæ., 15/ 19 ýò., ïë.:77.4/60/12, ÷/ï, ìåòðî, ñòðîé.ìà, 6980.000ð, ÊÀÑÊÀÄ (ÓÏÍ), ò. 350-97-69 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 232, áð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:40/26/6, òîðã, îáì ïîäîáð, 2770.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 368-8800 ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 85, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:51/51/-, âîçì. ïîä îôèñ, 3200.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 99, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:44/28/7, ÷/ï, 3180.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9122504424 ËÓÃÀÍÑÊÀß, 3/1, ïì., ê., 2/2 ýò., ïë.:40/ 25/6, ÷/ï, 2500.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89089108279 ËÓÃÀÍÑÊÀß, 13, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:49/ 30/6, ðàññåëåíèå, 3650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ËÓÃÀÍÑÊÀß, 13/À, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:49/29/6, ïîä ðàññåëåíèå, 3100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ÌÀØÈÍÍÀß, 11, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:42.5/28.4/6, îêíà âî äâîð, 3050.000ð, ÂÈÇÀÂÈ (ÓÏÍ), ò. 219-7358 ÌÀØÈÍÍÀß, 12, óï., ï., ëîäæ., 6/12 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, õîð.ñîñò., 4340.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-5050 ÌÀØÈÍÍÀß, 42/1, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:40/25/8, ÷/ï, âîçì.ïîä îôèñ, 2900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ÌÀØÈÍÍÀß, 42/1, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:25/20/-, ÷/ï, +êóõ.ìåá., 2200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-2401 ÌÀØÈÍÍÀß, 42/2, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:44/28/7, 3050.000ð, ò.382-50-28 ò. 8-922-298-52-01 ÌÀØÈÍÍÀß, 42/2, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:43/25/7, 3000.000ð, ÒÅÊÒÓÌ (ÓÏÍ), ò. 222-10-88 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 193/À, õð., á., áàë., 2/ 5 ýò., ïë.:42/28/6, 2700.000ð, ÁÀÑÒÅÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 347-98-90 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 193/Á, ïì., ê., á., 3/3 ýò., ïë.:50/36/7, ÷/ï, æ/á ïåðåêðûòèÿ, 3500.000ð, ò. 89041704800 ÎÍÅÆÑÊÀß, 8/À, ñï., ê., ëîäæ., 10/16 ýò., ïë.:74/42/11, ðåìîíò, òîðã, 5900.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 38483-10 ÎÍÅÆÑÊÀß, 9, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:48/33/6, 3000.000ð, ÓÑÏÅÕ (ÓÏÍ), ò. 89126025704 ÎÍÅÆÑÊÀß, 9, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:47/ 33/6, ÷/ï, íàñëåäñòâî, 2850.000ð, ÀËËÑ (ÓÏÍ), ò. 328-18-47 ÎÍÅÆÑÊÀß, 9, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:44/28/6, 2197741, 2950.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 219-77-41 ÎÍÅÆÑÊÀß, 9, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:44/31/6, îòë ñîñò!!!, 3000.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89022793982 ÎÍÅÆÑÊÀß, 12, óï., ê., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:50/29.6/7.4, ÷/ï, ñðî÷íî!, 3200.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÎÑÒÐÎÂÑÊÎÃÎ, 5, ñï., ã., ëîäæ., 8/26 ýò., ïë.:63/34/11, ÷/ï, 2-î÷. ÷èñò.îòä., 4300.000ð, ÐÀÂ-ËÒÄ (ÓÏÍ), ò. 89222095529 ÏÅÐÅÕÎÄÍÛÉ, 2/À, áð., ê., á., 5/5 ýò., ïë.:43/29/6, îòë.ñîñò., 3000.000ð, ò. 219-12-61 ÏÅÐÅÕÎÄÍÛÉ, 7, óï., ê., ïë., 5/5 ýò., ïë.:50/30/9, òîðã, 3200.000ð, ò. 20248-00 Ñ.ÁÅËÛÕ, 5, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:44/31/ 6.2, ÷/ï, âîçìî. ïîä îôèñ, 2650.000ð, ÅÊ-ÁÓÐà ÑÈÒÈ (ÓÏÍ), ò. 269-32-32 Ñ.ÁÅËÛÕ, 14, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:46/ 31/7, ÷/ï, 2600.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 Ñ.ÐÀÇÈÍÀ, 28, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:43/28/6, öåíòð. òèõ.äâîð, 2900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 Ñ.ÐÀÇÈÍÀ, 51, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:23.4/ 20/-, ÷/ï, 2150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 Ñ.ÐÀÇÈÍÀ, 76, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:44/ 30/6, 3300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 384-40-30 ÑÅÐÎÂÀ, 2, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:43/27/ 6, 2950.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 346-80-52

www.upn.ru ÑÎÞÇÍÀß, 2, ñï., ã., á/ë., 3/20 ýò., ïë.:70/60/-, ÷/ï, 5900.000ð, ÀÐÃÓÌÅÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89617655985 ÑÓÐÈÊÎÂÀ, 28, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:44/27/7, ÷/ï, ïîê. â àêàäåìè÷, 3400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÑÓÐÈÊÎÂÀ, 47, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:23/ 16/3, õîð, âàííà, 2288.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 345-14-45 ÑÓÐÈÊÎÂÀ, 53, ñï., ã., ëîäæ., 11/12 ýò., ïë.:60/40/10, ÷/ï, åâðî, ìåá., òåõ, 6500.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89122467187 ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÎÂ, 5, ìñ., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:42/28/6, âñ¸ ðÿäîì, 2640.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-2401 ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÎÂ, 9, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:43/28/6, ïåðåïëàí., 2570.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ÓÊÒÓÑÑÊÀß, 35, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:43/ 32/6, òîðã, òðåá.ðåìîí, 2700.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 222-21-81 ÔÐÓÍÇÅ, 12, ïì., ê., 5/5 ýò., ïë.:59/31/ 9, ÷/ï, åâðîðåìîíòòîðã, 4500.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 219-89-29 ÔÐÓÍÇÅ, 20, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:44/29/7, ÷/ï, õîð.ñîñòîÿíèå, 3100.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 20149-94 ÔÐÓÍÇÅ, 20, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:42/27/6, òèõèé äâîð, 2970.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 201-19-28 ÔÐÓÍÇÅ, 24, óï., ê., 2ëîäæ., 1/5 ýò., ïë.:48/29/8, ÷/ï, âûñ.ýòàæ, õîð.ñ., 3900.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÔÐÓÍÇÅ, 53, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:43/27/6, 2950.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÔÐÓÍÇÅ, 58, óï., ï., ëîäæ., 10/16 ýò., ïë.:49/30.3/7, ÷/ï, 3550.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-78-78 ÔÐÓÍÇÅ, 58, óï., ï., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:48/29.1/7, 3500.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 ÔÐÓÍÇÅ, 60, ïí., ï., ï/ëîä., 8/9 ýò., ïë.:43/28/7, ÷/ï, 3300.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9122697507 ÔÐÓÍÇÅ, 65, ïì., ê., áàë., 4/4 ýò., ïë.:55/32/8, ÷/ï, ñðî÷íî! âûïèñàí, 3670.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ÔÐÓÍÇÅ, 67, ïì., ê., 1/4 ýò., ïë.:44/28/ 9, îáìåí ïîäîáðàí, 2750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ÔÐÓÍÇÅ, 67, ïì., ê., 3/4 ýò., ïë.:46/27/ 7, ÷/ï, êóõíÿ, 3500.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89028726937 ÔÐÓÍÇÅ, 67, ïì., ê., 4/4 ýò., ïë.:49/31/ 9, ðåìîíò, 3600.000ð, ÊÎËÈÇÅÉ (ÓÏÍ), ò. 235-07-69 ÔÐÓÍÇÅ, 67/Á, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:44/ 28/6, 2600.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÔÐÓÍÇÅ, 91, áð., ê., 1/5 ýò., ïë.:44/30/ 6, 2600.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89221285185 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 24, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:47/ 29/6, ÷/ï, ñîñò.õîð, 3400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 35, óï., ê., áàë., 9/9 ýò., ïë.:52.7/29.3/9, õîð.ñîñò., 3950.000ð, ÃËÎÁÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89049858095 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 61, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:47/ 30/6, îêíà íà ôóðìàíî, 2900.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 222-21-81 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 61, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:44.1/29.4/6, ÷/ï, õîð. ñîñòîÿíèå, 3200.000ð, ÏÐÀÂ.ÂÛÁÎÐ, ò. 374-7412 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 61, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:46/30/6, ÷/ï, 3150.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89022729103

ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 111, óï., ï., ëîäæ., 14/16 ýò., ïë.:48/29/7, 3500.000ð, ÷èñòàÿ ïðîäàæà ò. 8-904-985-3565 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 112, õð., ê., 2/5 ýò., ïë.:42/ 28/6, ïëàñòèê. îêíà, 3100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÔÓ×ÈÊÀ, 5, ñï., ì., áàë., 3/19 ýò., ïë.:80/45/15, âñòð ìåáåëü, 6500.000ð, ÍÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 356-03-32 ÔÓ×ÈÊÀ, 5, ñï., ì., 2ëîäæ., 11/15 ýò., ïë.:81/43/15, ÷/ï, êóõíÿ, øêàô-êóïå, 6990.000ð, ÊÎËÈÇÅÉ (ÓÏÍ), ò. 23507-69 ÕÓÒÎÐÑÊÀß, 4, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:49/ 29/7, 2580.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-50-50 ÖÂÈËËÈÍÃÀ, 18, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:39/ 26/6, êîì.ðàçäåë., 2800.000ð, ÂÈÇÀÂÈ (ÓÏÍ), ò. 219-73-58 ÖÂÈËËÈÍÃÀ, 53, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:44/26/7, åâðîðåìîíò, 3200.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89028702623 ÖÈÎËÊÎÂÑÊÎÃÎ, 22, ñï., ê., 2ëîäæ., 2/ 12 ýò., ïë.:63/42/15, ÷/ï, 5250.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-50-50 ÖÈÎËÊÎÂÑÊÎÃÎ, 34, ñï., ê., ëîäæ., 3/12 ýò., ïë.:74.3/44.5/11.1, ÷/ï, ðàññðî÷êà, 5300.000ð, ÍÊÑ (ÓÏÍ), ò. 232-96-96


ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 2-êîìíàòíûå êâàðòèðû ÖÈÎËÊÎÂÑÊÎÃÎ, 34, ñï., ê., ëîäæ., 8/ 12 ýò., ïë.:49/15/21, ÷/ï, ñòóäèÿ, 4780.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 16, ñï., ê., 2ëîäæ., 9/10 ýò., ïë.:86/50/14, ÷/ï, 6280.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 201-19-28 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 79, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:43/27/6, ÷/ï, èäåàëüí ñîñòîÿí, 3500.000ð, ò. 89089145257

×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 79, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:44/28/7, ñîñ.õîð., 2800.000ð, ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐà (ÓÏÍ), ò. 219-0647 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 80, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:33/19.8/7, 5 ìèí äî ìåòðî, 2780.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 83, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:43/29/6, òðåá.ðåìîíò, 2720.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 222-24-77 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 83, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, 4300.000ð, ÀÒÎÌÏÐÎÌÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 377-00-07 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 84/3, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44/29/7, ÷/ï, 89222284545þëèÿ, 2850.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 84/3, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:46/31/6, õîð.ñîñò, ñðî÷íî, 2990.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 22224-77

×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 86/3, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:45/31/6, ÷/ï, îâîáîæäåíà, 2990.000ð, ÓÐÀË-ÝÑÒÝÉÒ (ÓÏÍ), ò. 355-49-35 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 87, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:42/28/6, ÷/ï, 3000.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9222223526 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 88/1, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:45/30/7, 3300.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 89, áð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:46/29/6, ÷/ï, çàáîòëèâîå òñæ, 3080.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 89, áð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:46/29/6, ÷/ï, õîðîøåå ñîñò., 3300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 89, áð., ê., á., 3/5 ýò., ïë.:43/28/6, òîðã, 3000.000ð, ÌÀËÀÕÈÒ-ÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 268-11-20 ×ÀÏÀÅÂÀ, 23, ñï., ê., ëîäæ., 5/16 ýò., ïë.:74/37.7/13.5, ÷/ï, îñâîá., 5700.000ð, ÒÈÌ (ÓÏÍ), ò. 222-25-51 ×ÀÏÀÅÂÀ, 55, õð., ê., áàë., 4/4 ýò., ïë.:43.1/26.2/5.8, ÷/ï, 2500.000ð, ÊÎÄÅÊÑ (ÓÏÍ), ò. 219-01-12 ×ÀÏÀÅÂÀ, 66/À, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:49/ 29/9, 3100.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 ØÌÈÄÒÀ, 70, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:44/29/6, 2990.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÙÎÐÑÀ, 24, ñï., ê., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:49/29/9, ÷/ï, 4100.000ð, ÁÈÍ (ÓÏÍ), ò. 242-73-71 ÙÎÐÑÀ, 30, ïí., ï., áàë., 7/9 ýò., ïë.:43.1/34/-, ÷/ï, îòë.ñîñò, 3290.000ð, ÄÈÀÌÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 27883-50 ÙÎÐÑÀ, 38/1, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:43/29/7, 3200.000ð, ò. 213-67-00 ÙÎÐÑÀ, 56/À, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:46/31/6, îòë.ñîñò, 3170.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 222-24-77 ÙÎÐÑÀ, 56/À, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:43/29/6, ÷/ï, 2062066, 2800.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ÙÎÐÑÀ, 62, õð., ê., ë., 7/9 ýò., ïë.:48/ 32/8, ÷/ï, ðåìîíò, 3700.000ð, ò. 89126914712 ÙÎÐÑÀ, 92/À7, ïì., ø., áàë., 2/2 ýò., ïë.:43.1/26.4/6.4, ÷/ï, ìåòðî, 2870.000ð, ÌÀÍ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 201-80-45 ÙÎÐÑÀ, 103, ñï., ì., ëîäæ., 16/18 ýò., ïë.:65/33/10, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 6550.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89122457653 ÙÎÐÑÀ, 105, ñï., ì., ëîäæ., 15/20 ýò., ïë.:57.5/28.6/12.2, ÷/ï, 4280.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9122697507 ÙÎÐÑÀ, 105, ñï., ì., ëîäæ., 15/20 ýò., ïë.:57.5/28.6/12.2, ÷/ï, 4280.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9122697507 ÙÎÐÑÀ, 105, ñï., ì., ëîäæ., 7/20 ýò., ïë.:72.5/30.5/16.7, ÷/ï, 7, 8 ýò, ñäàí, 5586.350ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÙÎÐÑÀ, 105, ñï., ì., ëîäæ., 10/20 ýò., ïë.:63/31/11, ÷/ï, 3 ëèôòà, ìåòðî, 4800.000ð, ÄÀÎ-ÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 29021-71 ÙÎÐÑÀ, 105, ñï., ì., ëîäæ., 10/20 ýò., ïë.:73/31/17, ÷/ï, 89122874489, 5800.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ Â.ÄÅ ÃÅÍÍÈÍÀ, 31, ñï., ì., ëîäæ., 10/ 15 ýò., ïë.:66/37/14, îòëè÷íûé ðåìîíò, 4400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09

ÓÏÍ.ÐÔ

Â.ÄÅ ÃÅÍÍÈÍÀ, 33, ñï., ì., 10/13 ýò., ïë.:57.8/32/10.5, ÷/ï, 2/3 äîëè, 1480.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-6002 Â.ÄÅ ÃÅÍÍÈÍÀ, 33, ñï., ì., ëîäæ., 3/13 ýò., ïë.:58/28/11, ÷/ï, 3600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-0141 Â.ÄÅ ÃÅÍÍÈÍÀ, 33, ñï., ì., áàë., 12/13 ýò., ïë.:67/34/15, ÷/ï, 89530054929, 3950.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 20108-29 Â.ÄÅ ÃÅÍÍÈÍÀ, 33, ñï., ì., ëîäæ., 3/13 ýò., ïë.:56/35/11, ÷/ï, ðåìîíò îò çàñòð, 4300.000ð, ÒÅÐÐÀ (ÓÏÍ), ò. 200-68-08 Â.ÄÅ ÃÅÍÍÈÍÀ, 34, ñï., ã., ëîäæ., 12/ 16 ýò., ïë.:60/32/13, ÷/ï, þã, îòë.ïëàí, 3790.000ð, ò. 345-43-29 Â.ÄÅ ÃÅÍÍÈÍÀ, 37, ñï., ã., ëîäæ., 5/16 ýò., ïë.:63/35/12, ÷/ï, 89226124781òîðã, 3750.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 Â.ÄÅ ÃÅÍÍÈÍÀ, 37, ñï., ã., ëîäæ., 6/16 ýò., ïë.:62/31/14, ÷/ï, ïë.íà 2 ñòîðîíû, 3700.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89058016433 Â.ÄÅ ÃÅÍÍÈÍÀ, 37, ñï., ã., áàë., 2/16 ýò., ïë.:63/31/14, 3630.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9089167335 Â.ÄÅ ÃÅÍÍÈÍÀ, 37, ñï., ã., 8/16 ýò., ïë.:56/32/12, ÷/ï, 3600.000ð, ÎÃÍÅÁÎÐÅÖ, ò. 89022660308 Â.ÄÅ ÃÅÍÍÈÍÀ, 37, ñï., ã., ï/ëîä., 15/ 15 ýò., ïë.:60/33/12, îòëè÷.êâàðòèðà, 4100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 Â.ÄÅ ÃÅÍÍÈÍÀ, 40, ñï., ã., ëîäæ., 10/ 13 ýò., ïë.:57/32/11, ÷/ï, ä/ã, 4350.000ð, ò. 201-35-30 Â.ÄÅ ÃÅÍÍÈÍÀ, 42, ñï., ã., áàë., 12/18 ýò., ïë.:56/31/12, ÷/ï, 4300.000ð, ò. 201-35-30 Â.ÄÅ ÃÅÍÍÈÍÀ, 45, ñï., ã., ëîäæ., 11/ 17 ýò., ïë.:58/33/11, ÷/ï, 4400.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-50-50 Â.ÄÅ ÃÅÍÍÈÍÀ, 45, ñï., ã., áàë., 8/17 ýò., ïë.:57/35/11, ÷/ï, àãåíòó âîçíàãå, 3600.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-0323 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 111, ñï., ã., ëîäæ., 2/ 18 ýò., ïë.:57/32/13, 3800.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 372-04-19 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 113, ñï., ì., ëîäæ., 3/ 10 ýò., ïë.:60/34/12, ÷/ï, êóõíÿ+òåõíèêà, 4300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 123, ñï., ì., ëîäæ., 4/ 18 ýò., ïë.:62/34/13, åâðîðåìîíò, 4150.000ð, ò. 89122110515 ØÀÌÀÍÎÂÀ, 6, ñï., ã., áàë., 4/18 ýò., ïë.:57.5/31.5/-, ÷/ï, îñâîáîæä.êëþ÷è, 3600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ØÀÌÀÍÎÂÀ, 10, ñï., ã., áàë., 5/15 ýò., ïë.:61/35/12, ÷/ï, 3750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09

ÁÎÒÀÍÈ×ÅÑÊÈÉ 8 ÌÀÐÒÀ, 185/4, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:49/32/8, ÷/ï, åâðî, êóõíÿ, 3700.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 377-60-60 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 13, óï., ï., áàë., 6/16 ýò., ïë.:53/32/9.5, ÷/ï, 3800.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9122555412 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 17, óï., ï., ëîäæ., 12/ 12 ýò., ïë.:47/29/7, îòëè÷.ñîñò., 3650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 211-54-74 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 37/1, óï., ï., ëîäæ., 3/ 12 ýò., ïë.:47.8/29.1/7.7, íàéäåí, ñðî÷íî, 3700.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 89024430062 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 49/1, óï., ï., ëîäæ., 8/ 10 ýò., ïë.:47/29/14, õîðîøèé âèä, 3790.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 384-40-30 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 53, óï., ï., ýðê., 6/12 ýò., ïë.:80/49/12, õîð.ñîñò., 4950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 55/2, óï., ï., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:47/28/9, åâðî, îáñòàíîâêà, 4100.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 383-56-45 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 55/2, óï., ï., ëîäæ., 1/ 10 ýò., ïë.:49/28/8, 3900.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 201-15-13 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 55/2, óï., ï., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:49/28/8, îòë.ñîñò, 3900.000ð, ÁÞÐÎ ÍÅÄÂÈÆ.N1 (ÓÏÍ), ò. 278-60-50 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 57, óï., ï., 12/12 ýò., ïë.:48/29/8, 3500.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 219-13-91 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 59/2, óï., ï., 2/10 ýò., ïë.:48/28/8, õîðîøåå ñîñò., 3700.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-6002 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 59/3, óï., ï., ëîäæ., 9/ 10 ýò., ïë.:48/28/8, 3600.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 63, óï., ï., ëîäæ., 5/ 10 ýò., ïë.:49/30/8, ÷/ï, 3800.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 219-14-95 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 63, óï., ï., ëîäæ., 9/ 10 ýò., ïë.:48/29/8, ÷/ï, 8-953-0054929, 4300.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 201-08-29

ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 63, óï., ï., ëîäæ., 1/ 10 ýò., ïë.:49.6/29/8, 3350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-0141 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 2/2, óï., ï., ëîäæ., 4/ 10 ýò., ïë.:62/33/14, ÷/ï, 4300.000ð, ò. 89122208401 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 5, óï., ï., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:54.5/26/-, âîçì.ïîä îôèñ, 4400.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 26955-05 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 10, ñï., ê., ëîäæ., 6/12 ýò., ïë.:50/29/10, 4680.000ð, ò. 21906-18 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 23, óï., ï., ëîäæ., 4/10 ýò., ïë.:48/29/8, ÷/ï, 3600.000ð, ÀÈÑÒÍ (ÓÏÍ), ò. 89222151541 ÒÁÈËÈÑÑÊÈÉ, 3, óï., ï., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:48/29/9, ÷/ï, èäåàëüí.ñîñòîÿí, 3700.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 26867-77 ÒÁÈËÈÑÑÊÈÉ, 11, óï., ï., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:47/28/8, 3450.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 201-20-88 ÒÁÈËÈÑÑÊÈÉ, 13/2, óï., ï., ëîäæ., 5/ 10 ýò., ïë.:48/28/8, 3800.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89506386385 ÒÁÈËÈÑÑÊÈÉ, 13/2, óï., ï., ëîäæ., 8/ 10 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, èäåàëü. ñîñòîÿí, 3850.000ð, ÅÊ-ÁÓÐà ÑÈÒÈ (ÓÏÍ), ò. 269-32-32 ÒÁÈËÈÑÑÊÈÉ, 17, óï., ï., 4/16 ýò., ïë.:54.2/27.8/7, ïåðåïëàí.ñîãë., 3730.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 89041733411 ÒÁÈËÈÑÑÊÈÉ, 17, óï., ï., ë., 4/10 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, òîðã.ñðî÷., 3380.000ð, ò. 361-06-28 ØÂÀÐÖÀ, 4, ñï., ê., ëîäæ., 13/16 ýò., ïë.:51.2/30/7.5, ÷/ï, 4390.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23

ØÂÀÐÖÀ, 4, ñï., ê., ëîäæ., 2/16 ýò., ïë.:61/35/8, 5100.000ð, ÓÐÀË-ÝÑÒÝÉÒ (ÓÏÍ), ò. 355-49-35 ØÂÀÐÖÀ, 8/1, ñï., ê., ëîäæ., 2/14 ýò., ïë.:64/34/12, ÷/ï, îòë.ñîñò, 5950.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÍ.ÂÎÏÐÎÑ (ÓÏÍ), ò. 219-69-70 ØÂÀÐÖÀ, 10/1, ñï., ê., ëîäæ., 15/18 ýò., ïë.:61.6/27.7/12.5, 5600.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 201-08-36 ØÂÀÐÖÀ, 10/1, ñï., ê., ëîäæ., 4/18 ýò., ïë.:60/28/12, 5300.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 ØÂÀÐÖÀ, 10/2, óï., ï., ëîäæ., 8/10 ýò., ïë.:48/29/8, ä\ã, 3590.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 222-21-81 ØÂÀÐÖÀ, 12/1, óï., ï., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:48/29/9, 3700.000ð, ÁÈÍ (ÓÏÍ), ò. 242-73-71 ØÂÀÐÖÀ, 12/1, óï., ï., ëîäæ., 8/10 ýò., ïë.:48/29/9, 3840.000ð, ÏÐÀÂ.ÂÛÁÎÐ, ò. 374-74-12 ØÂÀÐÖÀ, 12/2, óï., ï., ëîäæ., 6/10 ýò., ïë.:48/29/8, ÷/ï, õîð.ñîñò, 3750.000ð, Í-Ó-ÅÊ-ÁÓÐà (ÓÏÍ), ò. 9122409202 ØÂÀÐÖÀ, 16/2, óï., ï., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:47.9/28/10, ÷/ï, 3820.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 89028738647 ØÂÀÐÖÀ, 16/2, óï., ï., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:48/29/8, ÷/ï, ñðî÷íî!, 3750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-0141 ØÂÀÐÖÀ, 18/2, óï., ï., ëîäæ., 8/10 ýò., ïë.:48/29/8, õîð.ðåìîíò, 3700.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 213-97-54 ØÂÀÐÖÀ, 20/2, ñï., ê., 2ëîäæ., 4/14 ýò., ïë.:51/20/8, 4550.000ð, ò. 8-92222-70-488 ØÂÀÐÖÀ, 20/2, ñï., ê., ëîäæ., 9/15 ýò., ïë.:50.7/28.6/7.8, çàêðûòûé äâîð, 4600.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 20108-36 ØÂÀÐÖÀ, 20/4, ñï., ê., 2ëîäæ., 6/10 ýò., ïë.:65/30/15, ÷/ï, äèçàéí.ðåìîíò, 5390.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 378-43-23

ÂÈÇ À.ÁÀÐÁÞÑÀ, 13, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:37/24/6, ÷/ï, äîê.ãîò., ê/ñì., 2750.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-2339 ÂÈÇ-ÁÓËÜÂÀÐ, 20, ïì., ê., 4/5 ýò., ïë.:59/33/10, ÷/ï, 3450.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÂÈÇ-ÁÓËÜÂÀÐ, 20, ïì., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:54/31/8, ÷/ï, 3600.000ð, ÓÐÀËÈÍÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89028736485 ÂÈÇ-ÁÓËÜÂÀÐ, 25, ïì., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:46/30/6, 89193857046êàòÿ, 3100.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 26, óï., ï., ëîäæ., 7/12 ýò., ïë.:48/28/7, ÷/ï, 3|4 äîëè, 1800.000ð, ÎÃÍÅÁÎÐÅÖ, ò. 89041739224 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 26, óï., ï., ëîäæ., 8/12 ýò., ïë.:48/28/8, õîð.ðåìîíò, 3500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-3001 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 28, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, ñîñò.îòëè÷íîå, 3480.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 37031-12

63

ÂÈÊÓËÎÂÀ, 30, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44/29/6, 3100.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 201-49-94 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 32, óï., ï., 1/12 ýò., ïë.:48/ 28/8, ÷/ï, ïîä îôèñ, 3500.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89049850334 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 33/2, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:44/ 28/7, íà 2 ñòîðîíû, 3900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 33/2, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44/30/6, îòë.ïëàíèðîâêà, 2800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 34/1, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:45/29/8, ÷/ï, åâðî-ò; ñîñò.èä, 3440.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 36, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:42/27/6, ÷/ï, 3150.000ð, ÎÃÍÅÁÎÐÅÖ, ò. 89043867349 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 38, óï., ï., ëîäæ., 1/12 ýò., ïë.:48/28/8, îá íàéäåí, 3100.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89022793982 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 38/Á, óï., ï., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:49/29/9, ÷/ï, õîð.ñîñò., 3290.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 89655025353 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 41, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:43/29/7, õîð.ñîñòîÿíèå, 2900.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89221810071 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 43/3, óï., ê., ëîäæ., 10/12 ýò., ïë.:48/31/9, ÷/ï, ñîñò.õîðîøåå, 3550.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 48, óï., ê., 2áàë., 8/14 ýò., ïë.:52/33/8, 3750.000ð, ÁÐÈÃÀÍÒÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 371-90-62 ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 12, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:43/29/6, 2720.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 222-21-84 ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 12, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:43/ 29/6, 2800.000ð, ÓÐÀË-ÝÑÒÝÉÒ ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 376-88-46 ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 30, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:39/27/6, ÷/ï, ðåìîíò êðûøè, 2850.000ð, ÊÎËÈÇÅÉ (ÓÏÍ), ò. 23507-69 ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 30, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:45/30/8, åâðî, îòë.ñîñò, 3150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 30, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:39/26/6, ÷/ï, óþòíàÿ, ÷èñòàÿ, 2900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 30, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:40/26.2/-, ÷/ï, ñîñò.õîð., 2730.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-2339 ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 32/1, ïì., ø., 5/5 ýò., ïë.:61.7/27.9/22.4, ÷/ï, ðåì.ìåáåëü, 4200.000ð, ÀÂÃÓÑÒ (ÓÏÍ), ò. 206-0512 ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 34, ïì., ê., 2/5 ýò., ïë.:57/ 37/7, 3500.000ð, ÎÃÍÅÁÎÐÅÖ, ò. 89043867349 ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 43/2, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:44/28/7, ðåìîíò, òîðã, 3000.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89028702623 ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 47/2, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43/27/6, 3200.000ð, ÓÐÀË-ÝÑÒÝÉÒ ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 376-88-46 ÊÈÐÎÂÀ, 7, ïì., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:51/ 30/9, ÷/ï, ïîê. â àêàäåìè÷, 3700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÊÈÐÎÂÀ, 7, ïì., ê., 1/5 ýò., ïë.:55/34/ 8, 3050.000ð, ò. 372-41-68 ÊËÞ×ÅÂÑÊÀß, 12, ìñ., ê., 8/9 ýò., ïë.:34/17/10, ñ ìåáåëüþ, 2200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-7722 ÊÐÀÑÍÎÓÐÀËÜÑÊÀß, 21, õð., ê., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:44/28/6, òèõîå ìåñòî, 2950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÊÐÀÑÍÎÓÐÀËÜÑÊÀß, 21, õð., ê., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:42/27/6, äæàêóçè, 2920.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-7722 ÊÐÀÑÍÎÓÐÀËÜÑÊÀß, 21/2, áð., ï., ëîäæ., 5/5 ýò., ïë.:43/29/6.5, 3050.000ð, ÁÞÐÎ ÍÅÄÂÈÆ.N1 (ÓÏÍ), ò. 278-60-50 ÊÐÀÑÍÎÓÐÀËÜÑÊÀß, 27/2, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44/30/6, õîð.ñîñòîÿíèå, 3050.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 283-01-10

¹ 41

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà


64

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 2-êîìíàòíûå êâàðòèðû

ÊÐÀÑÍÎÓÐÀËÜÑÊÀß, 27/2, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:44/28/7, êóõíÿ â ïîäàðîê, 3200.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 89122554751 ÊÐÀÑÍÎÓÐÀËÜÑÊÀß, 27/2, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:44/28/7, ÷/ï, îñâîá. èçîëèð., 2900.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 213-77-79 ÊÐÀÓËß, 2, ñï., ê., ëîäæ., 9/14 ýò., ïë.:55/49/-, ÷/ï, êâ. ñòóäèÿ., 5390.000ð, 911 (ÓÏÍ), ò. 380-23-42 ÊÐÀÓËß, 2, ñï., ê., ëîäæ., 4/14 ýò., ïë.:43.6/33/-, ÷/ï, êóõíÿ ñòóäèÿ, 4150.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 38483-10 ÊÐÀÓËß, 10, óï., ê., á., 1/9 ýò., ïë.:42/ 25/7, ÷/ï, 2900.000ð, ÍÅÁÎÑÊÐÅÁ (ÓÏÍ), ò. 89122841121 ÊÐÀÓËß, 11, ìñ., ê., 6/9 ýò., ïë.:33.7/ 28.2/-, ÷/ï, 2100.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 89041733411 ÊÐÀÓËß, 44, ñï., ê., ëîäæ., 3/16 ýò., ïë.:70/40/12, ÷/ï, 6000.000ð, ÍÅÁÎÑÊÐÅÁ (ÓÏÍ), ò. 89122841121 ÊÐÀÓËß, 53, ïí., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:45/28/7, 201-10-10, 3000.000ð, ÅÊ-ÁÓÐà ÑÈÒÈ (ÓÏÍ), ò. 269-32-32 ÊÐÀÓËß, 61/1, ïí., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:42.7/28/7, ÷/ï, òîðã, 3150.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 89617719565 ÊÐÀÓËß, 61/1, ïí., ï., áàë., 8/9 ýò., ïë.:44/28/7, îòë.ñîñò., 3100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-3001 ÊÐÀÓËß, 67, ïí., ï., áàë., 3/9 ýò., ïë.:44/28/7, ÷/ï, îòë.ìåñòî, 3150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÊÐÀÓËß, 69, ïí., ï., ï/ëîä., 4/9 ýò., ïë.:43/28/9, ñîñò. õîðîøåå, 3080.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÊÐÀÓËß, 69, ïí., ï., ïë., 8/9 ýò., ïë.:44/ 28/6, +êàáèíåò, 3120.000ð, ò. 89028724533 ÊÐÀÓËß, 69, ïí., ï., ï/ëîä., 4/9 ýò., ïë.:42.8/28/5, 2950.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 ÊÐÀÓËß, 73, óï., ï., ëîäæ., 3/12 ýò., ïë.:48/29/8, ÷/ï, ðåìîíò, òîðã, 3480.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 ÊÐÀÓËß, 75/2, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43/ 27/6, îáìåí+ äîïëàòà, 2800.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-9872 ÊÐÀÓËß, 80/3, óï., ê., 3/10 ýò., ïë.:105/ 54/24, ÷/ï, åâðî, îòë.ñîñò., 7800.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9222969660

¹ 41

ÊÐÀÓËß, 83, ïí., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:43/30/7, òîðã!, 3200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Â.ÏÛØÌÀ (ÓÏÍ), ò. 201-18-19 ÊÐÀÓËß, 86, óï., ï., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:48/27/8, îòë.âèä èç îêîí, 3150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÊÐÀÓËß, 93, ñï., ê., ëîäæ., 9/16 ýò., ïë.:70/45/12, ÷/ï, 5100.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89049850334 ÊÐÛËÎÂÀ, 24/À, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:53/ 23/7, îòä.âõîä, 3240.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 ÊÐÛËÎÂÀ, 26, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:40/26/6, ÷/ï, õîð.ñîñò., 2950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-2417 ÊÐÛËÎÂÀ, 27, ñï., ê., 2ï/ëî., 4/17 ýò., ïë.:74/37/13, ÷/ï, ïåðåóñòóïêà, 5900.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89193806363 ÊÐÛËÎÂÀ, 27, ñï., ê., 2ëîäæ., 9/17 ýò., ïë.:73/37/14, ÷/ï, 6000.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89058016433 ÊÐÛËÎÂÀ, 27, ñï., ê., áàë., 4/17 ýò., ïë.:60/33/12, ïåðåóñòóïêà, 5390.000ð, ò. 215-82-23 ÌÀËÛÉ ÊÎÍÍÛÉ, 13, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44/31/7, êðàñ âèä íà ïðó, 2550.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÌÀËÛØÅÂÀ, 1, ïì., ê., 2/5 ýò., ïë.:59/ 32/8, æ/á ïåðåêð.òîðã, 3900.000ð, ò. 89122000046 ÌÀËÛØÅÂÀ, 4/Á, ñï., ì., 2ëîäæ., 7/15 ýò., ïë.:80/50/13, ÷/ï, ñîñò.îòë., 6900.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-2339 ÌÀËÛØÅÂÀ, 4/Á, ñï., ì., 2ëîäæ., 7/15 ýò., ïë.:80/50/13, ÷/ï, 6700.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 ÌÅËÜÍÈÊÎÂÀ, 40, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:44/30/6, 3000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 4, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:45/28/8, ÷/ï, õîð.ñîñò., 3100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-3001 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 4/À, óï., ï., ëîäæ., 2/16 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, òîðã, 3190.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 10/À, ïí., ï., ï/ëîä., 6/ 9 ýò., ïë.:44/27/8, 3190.000ð, ÏÐÀÂ.ÂÛÁÎÐ, ò. 374-74-12 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 12, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:44/28/6, 3155.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89222236325

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà

ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 16/À, óï., ï., ëîäæ., 15/ 16 ýò., ïë.:48/30/8, øèêàðíûé âèä, 3600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 18/À, ïí., ï., ï/ëîä., 2/ 9 ýò., ïë.:36/24/7, îòë.ñîñò, 3100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 30/2, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43/28/7, 2900.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89501952820 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 32/À, ïí., ï., áàë., 7/9 ýò., ïë.:36/24/6, ðåìîíò, 2730.000ð, ÍÀØ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 350-68-17 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 32/À, ïí., ï., áàë., 7/9 ýò., ïë.:42.1/27.6/7, 3100.000ð, ÊÁ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ (ÓÏÍ), ò. 246-13-28 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 36, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:42.3/26/6, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 2860.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89045470387 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 38/À, óï., ï., ëîäæ., 8/ 12 ýò., ïë.:48/28/9, ÷/ï, îòë. ðåìîíò, 3750.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89043815388 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 42, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43/27/6, 3000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 44, óï., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:48/30/8, ÷/ï, 8.912.6877642, 3190.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-7212 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 46, óï., ï., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:47/29/9, õîð.ñîñò, 3200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-3001 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 8, ïì., ê., 2áàë., 2/4 ýò., ïë.:62/31/10, ÷/ï, ÷èñòåíüêî! òèõî, 3950.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 213-77-79 ÍÀÃÎÐÍÀß, 46/À, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:23/ 16.6/-, 1900.000ð, ÁÈÍ (ÓÏÍ), ò. 24273-71 ÍÀÃÎÐÍÀß, 46/Á, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:48/ 28/5, ñîñò.õîðîø., 2750.000ð, ò. 26880-49 ÏÀÏÀÍÈÍÀ, 1, óï., ê., ëîäæ., 3/12 ýò., ïë.:47/29/8, 3600.000ð, ÷èñòàÿ ïðîäàæà ò. 8-912-25-07-077 ÏÀÏÀÍÈÍÀ, 16, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:40.7/28/6, îñâîáîæäåíà, 3100.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÏÈÐÎÃÎÂÀ, 4, óï., ê., áàë., 6/9 ýò., ïë.:43.9/28/7, îáìåí íàéäåí, 3500.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., ëîäæ., 2/16 ýò., ïë.:78/30/-, ÷/ï, 5794.000ð, ÏÐÎ100 ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 384-84-68 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., ëîäæ., 9/16 ýò., ïë.:87.9/60/-, ÷/ï, 5858.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., ëîäæ., 12/16 ýò., ïë.:79.4/30.2/29.7, ÷/ï, ïîòîëêè 3ì, 6030.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89122435250 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., ëîäæ., 4/16 ýò., ïë.:77.9/41.2/19.5, ÷/ï, ïîòîëêè 3ì., 5842.500ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89221310675 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., ëîäæ., 12/16 ýò., ïë.:83.7/50.8/12.7, ÷/ï, ïîòîëêè 3ì, 6361.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89122435250 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., áàë., 12/16 ýò., ïë.:83.7/59.3/12.4, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 6361.200ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11

www.upn.ru ÐÀÁÎ×ÈÕ, 9, óï., ï., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:47/28/7, ÷/ï, 3450.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÐÀÁÎ×ÈÕ, 9, óï., ï., áàë., 6/10 ýò., ïë.:85/54/8, ÷/ï, õîð.ñîñò., 4810.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-3001 ÐÅÏÈÍÀ, 17/À, ñï., ê., 5/16 ýò., ïë.:52/ 29/11, ÷/ï, 4600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17 ÐÅÏÈÍÀ, 93, óï., ï., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, 3600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 ÐÅÏÈÍÀ, 93, óï., ï., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:48/27/8, êîìí íà 2 ñòîð, 3500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-3001 ÐÅÏÈÍÀ, 97, óï., ï., ëîäæ., 6/10 ýò., ïë.:48/30/8, ÷/ï, 2712010÷/ï, 3450.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÐÅÏÈÍÀ, 99, ñï., ê., ëîäæ., 6/14 ýò., ïë.:49/25/10, ÷/ï, êóõíÿ, âñòð. òåõ, 4100.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89226096841 ÐÅÏÈÍÀ, 99, ñï., ê., ëîäæ., 10/14 ýò., ïë.:48/26/10, 89126116293, 4100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÐÅÏÈÍÀ, 101, óï., ï., ëîäæ., 2/12 ýò., ïë.:48/29/7, ÷/ï, 3550.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU (ÓÏÍ), ò. 378-80-29 ÐÅÏÈÍÀ, 105, óï., ï., 7/12 ýò., ïë.:48/ 28/8, 3300.000ð, ò. 8-912-24-12-223 ÐÅÏÈÍÀ, 105, óï., ï., ëîäæ., 9/12 ýò., ïë.:48/29/8, áîëüøàÿ ëîäæèÿ, 3350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÐÅÏÈÍÀ, 105, óï., ï., ëîäæ., 3/12 ýò., ïë.:48/29/8, 3350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÐÅÏÈÍÀ, 107, ñï., ê., 4/11 ýò., ïë.:75/ 38/16, ÷/ï, îòë.ñîñòîÿíèå, 5300.000ð, ÁÈÍ (ÓÏÍ), ò. 242-73-71 ÑÈÍßÅÂÀ, 8, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:42/28/7, ÷/ï, 3050.000ð, Ñ×ÀÑÒËÈÂ.ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 49, ñï., ê., áàë., 6/23 ýò., ïë.:66/45/12, ÷/ï, íîâàÿ ÷åðíîâàÿ, 5400.000ð, ÀÐÕ-ÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 21907-95 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 53, óï., ê., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:49/30/8, ÷/ï, 3870.000ð, Ñ×ÀÑÒËÈÂ.ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 60, óï., ê., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:50/29/8, 3700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 72, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, 2880.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 89086327726 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 77, óï., ê., áàë., 9/9 ýò., ïë.:48/31/8, ïåðåïë.óç, 3550.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89028703496 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 77, óï., ê., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:47/30.1/6.3, êîñì.ðåì., 3380.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 38483-10 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 82, óï., ï., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:47/29/7.6, îêíà íà çàïàä, 3450.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 84, ñï., ê., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:68/33/12, ÷/ï, 6500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 90, ñï., ê., 2ëîäæ., 6/12 ýò., ïë.:63/50/-, ÷/ï, 6100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01


ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 2-êîìíàòíûå êâàðòèðû ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 96, ñï., ê., ëîäæ., 15/16 ýò., ïë.:64/34/12, ÷/ï, ÷åðíîâàÿ îòäåëê, 5500.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 96, ñï., ê., ëîäæ., 5/16 ýò., ïë.:64/34/12, äèçàéí-ðåìîíò, 6180.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÒÎÊÀÐÅÉ, 44/1, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:43/27/6, ÷/ï, îòë.ñîñò.÷ï.äã., 3600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÒÎÊÀÐÅÉ, 46, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:46/26/7, îòë.ñîñò., 3300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-3001 ÒÎÊÀÐÅÉ, 50/1, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44/28/6, 2950.000ð, ÎÃÍÅÁÎÐÅÖ, ò. 89043867349 ÒÎÊÀÐÅÉ, 58/1, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:53/37/6, îòë.ìåñòî!, 3260.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-3001 ÔÐÎËÎÂÀ, 19/1, ñï., ê., ëîäæ., 10/16 ýò., ïë.:59/38/8, ÷/ï, 5200.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 346-80-52 ÔÐÎËÎÂÀ, 19/1, ñï., ê., ëîäæ., 10/16 ýò., ïë.:65/38/16, àâòîð äèçàéí, 6550.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 ÔÐÎËÎÂÀ, 19/1, ñï., ê., ëîäæ., 12/16 ýò., ïë.:65/40/12, ÷/ï, îòëè÷.ñîñòîÿíèå, 5850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÔÐÎËÎÂÀ, 31, ñï., ê., áàë., 7/16 ýò., ïë.:68/40/13, ÷/ï, 7500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17 ØÅÂÅËÅÂÀ, 8, ñï., ê., ëîäæ., 8/10 ýò., ïë.:160/97/24, ÷/ï, ìåáåëü, 12500.000ð, ÍÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 356-03-32 ÝÍÅÐÃÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 19, õð., ê., 2/4 ýò., ïë.:42.9/27.1/6, ÷/ï, 2950.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÞÌÀØÅÂÀ, 9, ñï., ì., ëîäæ., 9/25 ýò., ïë.:91/50/19, ÷/ï, ÷åðíîâ.îòäåëêà, 7500.000ð, ò. 215-82-23 ÞÌÀØÅÂÀ, 10, óï., ê., ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:52/30/8, òîðã, 3600.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9122960550 ÞÌÀØÅÂÀ, 10, óï., ê., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:53/31/8, 3800.000ð, ò. 8-922-14453-77 ÞÌÀØÅÂÀ, 13, ñï., ì., ëîäæ., 8/25 ýò., ïë.:83/45/16.5, ÷/ï, îòë89193857046, 7000.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÞÌÀØÅÂÀ, 16, óï., ê., 1/12 ýò., ïë.:48/ 30/8, ñ/ïàê, çàì òð, 2800.000ð, ÍÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 356-03-32

ÁÎÒÀÍÈ×ÅÑÊÀß, 13, äð., ä., áàë., 1/2 ýò., ïë.:44/25/8, ÷/ï, ïàëèñàäíèê, 2050.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 377-6060 ÃÀÃÀÐÈÍÀ, 35/À, ñï., ì., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:85/39/13, ÷/ï, 89022536616, 6100.000ð, ÒÐÈÓÌÔ-92 (ÓÏÍ), ò. 35026-53 ÃÀÃÀÐÈÍÀ, 47, õð., á., áàë., 2/5 ýò., ïë.:46/29/6, ÷/ï, 2990.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 201-49-94 ÃÀÃÀÐÈÍÀ, 49, õð., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:42/26/6, ÷/ï, ïëàñò.îêíà, õîðñ, 3300.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89122464173 ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß, 11, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:40/26/6, îñòàíîâêà ðÿäîì, 3700.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 37204-19 ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß, 11, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:41.5/26.7/6, ÷/ï, 3195.000ð, ÎËÈÌÏ (ÓÏÍ), ò. 89122435695 ÊÎÌÈÍÒÅÐÍÀ, 20, õð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:43.6/32/6, ÷/ï, îòë.ñîñò. ìåá., 2899.000ð, ÂÈÇÈÒ (ÓÏÍ), ò. 219-5635 ÊÎÌÈÍÒÅÐÍÀ, 20, õð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:41.2/30/5, îáìåí, 2800.000ð, ÍÓ-ÅÊ-ÁÓÐà ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 310-03-90 ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß, 10, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:44/25/6, ÷/ï, 2860.000ð, ò. 89506562822 ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß, 12, õð., ê., áàë., 2/ 5 ýò., ïë.:42/28/6, ÷/ï, ñðî÷íî!, 2950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß, 14, õð., ê., áàë., 4/ 5 ýò., ïë.:45/30/6, ñðî÷íî.òîðã, 2750.000ð, ò. 219-16-97

ËÅÍÈÍÀ, 97, ïì., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:70/44/16, 5300.000ð, ð-í ÓÏÈ ò. 8-922-147-43-44 ËÅÍÈÍÀ, 101, ïì., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:59/32/9, 4600.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ËÎÄÛÃÈÍÀ, 13, ïì., ê., áàë., 2/3 ýò., ïë.:55/35/8, ÷/ï, òîðã, 3200.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-7607 ÌÀËÛØÅÂÀ, 107/1, õð., á., 4/5 ýò., ïë.:43/27/-, ÷/ï, îòë.ìåá.òîðã, 3400.000ð, ò. 89222093233 ÌÀËÛØÅÂÀ, 109/À, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:45/35/1, îáìåí ïîäîáðàí, 3200.000ð, ò. 345-40-13 ÌÀËÛØÅÂÀ, 125, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:44/30/6, ÷/ï, 2930.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÌÀËÛØÅÂÀ, 125/À, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:45/29/6, ÷/ï, 2950.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÌÀËÛØÅÂÀ, 125/À, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:43/27/6, ÷/ï, ñîòîÿíèå ñðåäíå, 2530.000ð, ÒÈÌ (ÓÏÍ), ò. 222-25-51 ÌÀËÛØÅÂÀ, 152/Á, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:44/28/6, ÷/ï, îòë, 2840.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 345-14-45 ÌÀËÛØÅÂÀ, 160, óï., ï., ëîäæ., 6/16 ýò., ïë.:48/29/7, 3290.000ð, ÏÐÀÂ.ÂÛÁÎÐ, ò. 374-74-12 ÌÈÐÀ, 2, õð., á., áàë., 4/4 ýò., ïë.:43/ 34/7, 2990.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89222058738 ÌÈÐÀ, 3/Á, õð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:42/ 30/6, ÷/ï, êîñì.ðåì., 2980.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74

ÂÒÓÇÃÎÐÎÄÎÊ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÀß, 8, áð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:44/27/6, 2850.000ð, ÇÎËÎÒ.ÊÐÓà (ÓÏÍ), ò. 370-43-16 ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÀß, 13, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43/27/6, òîðåö çäàíèÿ, 3225.000ð, ÁÐÈÃÀÍÒÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 371-90-62 ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÀß, 17, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:42/28/6, ÷/ï, 3300.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÀß, 28, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:40.4/28.5/-, 3300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 384-01-44 ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÀß, 58, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:37.4/27.3/4.3, 2600.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÁËÞÕÅÐÀ, 12, ïì., ê., 1/4 ýò., ïë.:60/ 33/-, ïîä îôèñ, 4300.000ð, ÌÒÈÖÅÍÒÐ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 89122201398

ÓÏÍ.ÐÔ

ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÀß, 101/Â, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:58/36/15, 2650.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 Ñ.ÊÎÂÀËÅÂÑÊÎÉ, 12, ïì., ê., áàë., 3/4 ýò., ïë.:57/37/6, 4000.000ð, 8-967635-65-08 ò. 8-912-638-08-57 ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß, 54, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:61.5/37.8/7.3, îòëè÷íîå ñîñò., 3300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß, 10, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:52/31/8, 3490.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 ÔÎÍÂÈÇÈÍÀ, 9, óï., ï., ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:68/38/11, ÷/ï, 2132688, 4950.000ð, ÀÂÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 213-26-88 ÔÎÍÂÈÇÈÍÀ, 9, óï., ï., ë., 4/10 ýò., ïë.:65/38/10, ÷/ï, ãàðä.=7 ì.êâ., 4500.000ð, ò. 345-52-53 ×ÀÀÄÀÅÂÀ, 2, óï., ï., ëîäæ., 4/16 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, øêàô-êóïå, êóõí, 3700.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89126478878 ×ÀÀÄÀÅÂÀ, 2, óï., ï., ëîäæ., 9/16 ýò., ïë.:48/29/8, ÷/ï, 3700.000ð, ÒÅÊÒÓÌ (ÓÏÍ), ò. 89068053279

ÃÎÐÍÛÉ ÙÈÒ ÁÅÐÅÃÎÂÎÃÎ, 8, ïì., ê., 2/2 ýò., ïë.:43/ 27/7, ÷/ï, ñðî÷íî, 1850.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÁÓÄÅÍÍÎÃÎ, 16, áð., ê., 1/2 ýò., ïë.:42/ 26/6, ÷/ï, ÷èñòàÿ ïðîäàæà, 1850.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 89122506166

ÅËÈÇÀÂÅÒ

ÂÎÊÇÀËÜÍÛÉ ÂÛÅÇÄÍÎÉ, 2, õð., ê., áàë., 3/4 ýò., ïë.:43/28/6, ñóïåð!, 2800.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÌÀØÈÍÈÑÒÎÂ, 14, óï., ê., ï/ëîä., 5/9 ýò., ïë.:46.3/27/7, ÷/ï, 2990.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 378-43-23 ÍÅÂÜßÍÑÊÈÉ, 1, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, îòë.ñîñò, ä/ã, 3300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÑÒÐÅËÎ×ÍÈÊÎÂ, 2/Ã, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:44.2/29/6, ÷/ï, äîê. ãîòîâû, 2550.000ð, ò. 89122835417 ÑÒÐÅËÎ×ÍÈÊÎÂ, 7, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:43/28/6, 89122807025, 2600.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÑÒÐÅËÎ×ÍÈÊÎÂ, 8, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:43/28/8, ÷/ï, ðåìîíò.òîðã!, 2750.000ð, ÊÁ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ (ÓÏÍ), ò. 246-13-28 ×ÅËÞÑÊÈÍÖÅÂ, 21, óï., ê., ëîäæ., 10/ 10 ýò., ïë.:43/25.2/5.3, ñðî÷íî, òîðã, 2900.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 ×ÅËÞÑÊÈÍÖÅÂ, 29, õð., ê., 4/6 ýò., ïë.:43/27/6, ÷/ï, 2450.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89122421305 ×ÅËÞÑÊÈÍÖÅÂ, 33/À, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, õîð.ðåìîíò, 3090.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 38483-10

65

ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß, 17, õð., ê., áàë., 3/ 5 ýò., ïë.:41/28.5/5.6, 2850.000ð, ÏÐÀÂ.ÂÛÁÎÐ, ò. 374-74-12 ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß, 49, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:43/26/-, ÷/ï, ïîä ìàãàçèí, îôè, 3100.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 37589-58 ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß, 76, ñï., ì., 2áàë., 19/24 ýò., ïë.:62/43/10, ÷/ï, èäåàëüíàÿ êâ-ð, 5300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 89090137271 ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß, 76, ñï., ì., 2ëîäæ., 21/24 ýò., ïë.:62/33/11, 6000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-2009 ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß, 78, ñï., ì., ëîäæ., 17/25 ýò., ïë.:77/41/11, ÷/ï, 4848.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÊÓÐÜÈÍÑÊÈÉ, 10, õð., ê., 3/5 ýò., ïë.:44/ 28/6, ÷/ï, íîâûå ñòîÿêè, 2850.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ËÅÍÈÍÀ, 62/2, ïì., ê., 2/5 ýò., ïë.:55/ 36/8, ÷/ï, 3950.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 89122490443 ËÅÍÈÍÀ, 62/8, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:43/ 29/7, ïëàñò.îêíà, 3100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ËÅÍÈÍÀ, 62/9, õð., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44.6/27/6, 3100.000ð, ÎËÈÌÏ (ÓÏÍ), ò. 89122407732 ËÅÍÈÍÀ, 95, ïì., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:55/34/7, õîð.ðåìîíò, 4350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-7722 ËÅÍÈÍÀ, 97, ïì., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:57/31/8, 4200.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-78-78

ÌÈÐÀ, 12, õð., ê., 1/3 ýò., ïë.:43/25/6, ïîä ìàãàçèí, 3100.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 222-21-81 ÌÈÐÀ, 33, ñï., ê., ë., 9/9 ýò., ïë.:68/37/ 12, ÷/ï, 6250.000ð, ÇÅËÅÍÀß ÐÎÙÀ (ÓÏÍ), ò. 89221395540 ÌÈÐÀ, 33, ñï., ê., ýðê., 8/9 ýò., ïë.:65.3/ 57/-, ÷/ï, 6740.000ð, ÒÀÉÌ ÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 278-80-50 ÌÈÐÀ, 37, õð., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44/ 29/6, ÷/ï, 2700.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 283-01-10 ÌÈÐÀ, 40, õð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:44/ 28/6, ÷/ï, çàìåíà áàò òîðã, 2800.000ð, ò. 213-07-68 ÎÒÄÅËÜÍÛÉ, 8, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:52/ 35/-, ÷/ï, 2500.000ð, ÑËÓÆÁÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌ (ÓÏÍ), ò. 383-59-79 ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÀß, 66, ïì., á., 2/5 ýò., ïë.:56/33/9, ÷/ï, æ/á ïåðåêðûòèÿ, 4100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÀß, 68, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:42/26/6, ïîä îôèñ, 3900.000ð, ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 320-55-71 ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÀß, 69, ïì., ê., 1/5 ýò., ïë.:44/28/7, ÷/ï, 89193761845, 2700.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÀß, 69, ïì., ê., 2/5 ýò., ïë.:55.2/32.5/7.2, çàìåíà òðóá, ñò, 3700.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 26826-90 ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÀß, 72, ïì., ê., 3/5 ýò., ïë.:43/30/6, îêíà íà ð/ñòîð., 3080.000ð, ÀÐÕ-ÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 89527320187

ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 4/À, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:42/29/6, ÷/ï, 2450.000ð, ÍÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 356-03-32 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 4/Ã, óï., ê., ëîäæ., 9/10 ýò., ïë.:50/30/8, òîðã, 3300.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89089207249 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 4/Ã, óï., ê., ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:48.8/29.7/7.7, ÷/ï, 3150.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 268-67-77 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 10, óï., ê., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:45/27/10, 2640.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89022729103 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 16/1, óï., ï., ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:48/27/8, ÷/ï, 9126557650èðèíà, 3400.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 16/3, óï., ï., ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:47/26/8, õîð.ñîñò., 3150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 211-5474 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 16/5, óï., ï., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:48/29/8, ÷/ï, 3050.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 22, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:44/31/7, ÷/ï, åâðîðåì. ñðî÷íî, 2700.000ð, ÒÈÕÈÉ ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89090183404 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 27, óï., ï., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:51.5/30/8.5, 2950.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 268-40-73 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 34, ñï., ê., 2ï/ëî., 8/10 ýò., ïë.:56/31/9, ÷/ï, 3400.000ð, ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 216-46-66 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 36, ñï., ê., ëîäæ., 9/10 ýò., ïë.:51/30/10, ÷/ï, 3300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-0151 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 103, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:46/30/6, 2500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 129, óï., ï., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:42.5/23.6/7.6, ÷/ï, 2650.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 131, óï., ï., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:42/25/8, 3100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 ÊÎËÕÎÇÍÈÊÎÂ, 83, óï., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:46/27/8, íà ðàçíûå ñòîðî, 3330.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89028745682 ÊÎËÕÎÇÍÈÊÎÂ, 85, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:44/29/7, 2430.000ð, ÒÈÕÈÉ ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89090183404 ÌÀÐÒÎÂÑÊÀß, 3, ñï., ï., ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:48/28/10, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 3000.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 213-77-79

¹ 41

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà


66

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 2-êîìíàòíûå êâàðòèðû ÏÀÍÅËÜÍÀß, 11/À, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:58/39/7, ÷/ï, 3200.000ð, ÒÅÐÐÀ (ÓÏÍ), ò. 200-68-08

ÐÀÑÑÂÅÒÍÀß, 5, óï., ï., ëîäæ., 3/5 ýò., ïë.:48/30/6, 3100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27

ÌÀÐÒÎÂÑÊÀß, 5, ñï., ï., ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:55/38/15, åâðîðåìîíò, 3300.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÌÀÐÒÎÂÑÊÀß, 9, äð., ä., 1/2 ýò., ïë.:38/ 25/6, êîñìåòè÷. ðåìîí, 1730.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-0117

ÆÁÈ 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 10/À, õð., ê., áàë., 2/4 ýò., ïë.:45/31/7, ñò ïàê, õîð, 2799.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 345-14-45 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 12, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, òîðã, 2880.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 38483-10 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 14/À, áð., ï., 4/5 ýò., ïë.:44/27/7, ÷/ï, 2970.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 26, ïí., ï., ï/ ëîä., 9/9 ýò., ïë.:44/26/7, ÷/ï, íà ðàçí.ñòîðîíû, 2700.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 201-04-25 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 26, ïí., ï., áàë., 5/9 ýò., ïë.:37/24/6, ÷/ï, ñòåêëîï, 2600.000ð, ÒÅÐÐÀ (ÓÏÍ), ò. 34517-37 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 31, óï., ï., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:48/27/8, âèä íà ñîñíû, 3200.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 268-15-01 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 32/À, ñï., ï., ï/ëîä., 7/16 ýò., ïë.:59.4/32/9, 3480.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 201-58-67 ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ, 6, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:49/29/8, 3300.000ð, ò. 89122007420 ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ, 6, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:48.3/30.1/7.4, ÷/ï, 2999.000ð, ò. 201-27-87 ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ, 20, óï., 3/16 ýò., ïë.:48/ 28/7.5, õîðîøèé ðåìîíò ò. 2-006-096 ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ, 22, óï., ï., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:48/29/8, ÷/ï, òèõ. ìåñòî.òîðã, 3300.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89221764800 ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ, 34, óï., ï., ëîäæ., 8/16 ýò., ïë.:48/29/7, õîð.ñîñò, 3400.000ð, ò. 213-45-50 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 3, óï., ï., ëîäæ., 2/ 9 ýò., ïë.:49/28/8, ÷/ï, 3080.000ð, ò. 213-07-68 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 7, óï., ï., ëîäæ., 7/ 9 ýò., ïë.:43/24/8, 3050.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 19/1, óï., ï., 6/16 ýò., ïë.:49/29/7, ÷/ï, 3500.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 37/1, óï., ï., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, 3150.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 89122469631 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 37/2, óï., ï., ëîäæ., 14/16 ýò., ïë.:47/28/8, 3130.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 41, óï., ï., ëîäæ., 13/16 ýò., ïë.:51/29/11, îòë, ïåðåïë ñîãë, 3198.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 34514-45 ÏÀÍÅËÜÍÀß, 11, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:43/ 29/6, îòë.ñîñò, 2910.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 ÏÀÍÅËÜÍÀß, 11, õð., ê., áàë., 3/4 ýò., ïë.:44/22/22, îòë.ñîñò.òîðã., 2990.000ð, ÒÀÉÍÛÉ ÑÎÂÅÒÍÈÊ, ò. 219-93-11

¹ 41

ÐÀÑÑÂÅÒÍÀß, 7, óï., ê., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:44.5/29.4/5.2, 3350.000ð, ò. 20127-87 ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 3, ïí., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:43/28/7, ÷/ï, îòë.ðåìîíò, 3100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 4/2, óï., ï., ëîäæ., 7/16 ýò., ïë.:50/30/11, 3500.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89222274526 ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 5, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:44/28/6, 2800.000ð, ÀÐÃÓÌÅÍÒ (ÓÏÍ), ò. 355-09-89 ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 13, ïí., ï., ï/ëîä., 2/9 ýò., ïë.:43/25.2/11.2, îòë.ñîñò, ïåðåïë, 3390.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9049805930 ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 13, ïí., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:43/28/6, ðåìîíò, êóõíÿ, 3050.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 13, ïí., ï., ï/ëîä., 7/9 ýò., ïë.:44/27/7, 3300.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 13, ïí., ï., ï/ëîä., 3/9 ýò., ïë.:43/28/5, îáìåí íàéäåí, 3060.000ð, Í-Ó-ÅÊ-ÁÓÐà (ÓÏÍ), ò. 89122330770 ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 17, ïí., ï., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:47/28/7, õîð.ñîñò., 3300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-2417 ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 19/À, óï., ê., ëîäæ., 5/14 ýò., ïë.:62/34/10, ÷/ï, îòë.ñîñò.ïàðêîâ, 4845.000ð, ÁÞÐÎ ÍÅÄÂÈÆ.N1 (ÓÏÍ), ò. 278-60-50 ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 19/À, óï., ê., ëîäæ., 5/14 ýò., ïë.:62/34/10, ñ÷åò÷èêè, 4390.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9221103704 ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 19/À, óï., ê., ëîäæ., 12/ 14 ýò., ïë.:61/35/11, òñæîõð/ïàðê/ ñ÷å, 4000.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 376-59-18 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 7, óï., ï., ëîäæ., 1/ 9 ýò., ïë.:48/29/8, 3150.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 9, óï., ï., ëîäæ., 4/ 9 ýò., ïë.:47.3/29.1/7.5, 3300.000ð, ÌÀÊÑÈÌÓÌ (ÓÏÍ), ò. 89022673600 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 11, óï., ï., ëîäæ., 1/ 9 ýò., ïë.:47.5/29/8, 3800.000ð, ÁÎÍÓÑ (ÓÏÍ), ò. 365-84-93 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 11/Á, óï., ê., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:43/22/9, ëèôò äî 9 ýò, 2880.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-78-78 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 12, óï., ï., ëîäæ., 1/ 16 ýò., ïë.:48/30/8, õîð.ñîñòîÿí., 3000.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 34519-25 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 13, óï., ï., ëîäæ., 4/ 9 ýò., ïë.:50.6/29/8, 3550.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 14, óï., ï., ëîäæ., 2/ 9 ýò., ïë.:42/23/8, ÷/ï, 3170.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-2009 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 18, óï., ï., ëîäæ., 2/ 16 ýò., ïë.:48/28/7, ÷/ï, òîðã!, 3250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 18, óï., ï., ëîäæ., 15/16 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, ñò/ïàê, îòë ðåì, 3560.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 20, óï., ï., ëîäæ., 5/ 9 ýò., ïë.:48/29/8, åâðî, 3800.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 222-21-81 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 21, óï., ï., ëîäæ., 3/ 9 ýò., ïë.:53.6/30.3/7.7, 3600.000ð, ÀÑÑ-ÍÅÄÂÈÆÈÌ. (ÓÏÍ), ò. 89505505978 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 24, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:43/28/5, êîìí ðàçí. ñòîð, 3000.000ð, ÓËÅÉ (ÓÏÍ), ò. 348-55-38 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 24, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:43/28/6, 2900.000ð, ÓËÅÉ (ÓÏÍ), ò. 348-55-38 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 25, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44/30/6, ä\ã, ðàçâ.èíôðàñ, 2800.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 222-21-84

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà

www.upn.ru

ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 26/1, óï., ï., ëîäæ., 6/16 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, 3300.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89043815388 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 26/2, óï., ï., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:48/30/7, 3120.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 328-56-44 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 26/3, óï., ï., ëîäæ., 15/16 ýò., ïë.:47.5/27/10, 3850.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9222191150 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 26/3, óï., ï., ëîäæ., 7/16 ýò., ïë.:47.6/26.9/8.4, ÷/ï, 3850.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 89530511174 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 34, ñï., ã., ëîäæ., 7/ 16 ýò., ïë.:66/32/11, ÷/ï, íîâûé, ñäàí, 4300.000ð, ÀÐÕ-ÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 89292127992

ÇÀÂÎÊÇÀËÜÍÛÉ ÀÐÌÀÂÈÐÑÊÀß, 17, óï., ï., ï/ëîä., 5/9 ýò., ïë.:51/28.2/9, ïðîñòîé îáìåí, 3104.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÀÐÌÀÂÈÐÑÊÀß, 22/À, õð., ï., áàë., 3/3 ýò., ïë.:41/26/7, 2300.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 ÀÐÌÀÂÈÐÑÊÀß, 23, ïì., ê., áàë., 3/3 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, 2500.000ð, ò. 211-32-00 ÀÐÒÈÍÑÊÀß, 30, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:38/ 25/6, ÷/ï, 2902908, 1650.000ð, ò. 29029-08 ÅÐÅÂÀÍÑÊÀß, 23, äð., ä., 1/2 ýò., ïë.:63/ 41/9, ÷/ï, õîð.ñîñò, 1900.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÊÎÍÎÒÎÏÑÊÀß, 5, óï., ï., ëîäæ., 2/5 ýò., ïë.:50/28/8, ÷/ï, õîð.ñîñò., 2800.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 25326-63 ËÅÒ×ÈÊÎÂ, 10/À, óï., ï., 9/10 ýò., ïë.:48/30/8, ÷/ï, îòë.ñîñò., 2850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-3001 ËÅÒ×ÈÊÎÂ, 23, ïì., ê., 2/2 ýò., ïë.:42.4/ 26.8/9, ÷/ï, 1600.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 377-60-60 ËÅÒ×ÈÊÎÂ, 23, ïì., ê., 2/2 ýò., ïë.:43/ 26/9.3, ÷/ï, 1450.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89028768256 ÌÀÉÊÎÏÑÊÀß, 5/À, ïì., ê., áàë., 2/2 ýò., ïë.:42/28/6, õîð.ñîñò., 2000.000ð, ÒÀÉÍÛÉ ÑÎÂÅÒÍÈÊ, ò. 219-93-11 ÌÀÉÊÎÏÑÊÀß, 24, ïì., ê., áàë., 2/2 ýò., ïë.:42.9/28/5, ñîñò.õîð., 2300.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9501901032

ÇÀÐÅ×ÍÛÉ ÁÅÁÅËß, 118, óï., ï., ë., 6/16 ýò., ïë.:48/29/7, õîð.ñîñò, 3290.000ð, ò. 290-20-39 ÁÅÁÅËß, 118, óï., ï., ëîäæ., 4/16 ýò., ïë.:47/28/8, ÷/ï, õîð.ñîñò., 3180.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-2417 ÁÅÁÅËß, 120, óï., ê., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:51/30/9, îòë.ñîñò., 3800.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÁÅÁÅËß, 126, óï., ï., ëîäæ., 7/16 ýò., ïë.:48.2/29.8/8, åâðîðåìîíò, 3650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÁÅÁÅËß, 126, óï., ï., ëîäæ., 3/16 ýò., ïë.:47/28/7, 3350.000ð, ò. 8-912-62606-00 ÃÎÒÂÀËÜÄÀ, 6/4, ñï., ê., 3ëîäæ., 11/16 ýò., ïë.:77/33/13, ÷/ï, îêíà íà þã, 5650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÃÎÒÂÀËÜÄÀ, 14/À, ñï., ê., ëîäæ., 10/18 ýò., ïë.:74/32/11, ÷/ï, åâðî, ñðî÷íî!!!, 5900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÊÎËÌÎÃÎÐÎÂÀ, 67, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:36/24/6, 2520.000ð, ÑÔÅÐÀ (ÓÏÍ), ò. 89122258058 ÎÏÀËÈÕÈÍÑÊÀß, 16, óï., ï., ëîäæ., 6/ 10 ýò., ïë.:49/28/8, ÷/ï, 3400.000ð, ÀÍÄÈÑ (ÓÏÍ), ò. 373-73-65 ÎÏÀËÈÕÈÍÑÊÀß, 26, óï., ï., ëîäæ., 4/ 9 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, äîëÿ 1/2, 1550.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89222063609 ÎÏÀËÈÕÈÍÑÊÀß, 27, óï., ï., ëîäæ., 9/ 9 ýò., ïë.:48/28/8, 2132688, 3270.000ð, ÀÂÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 213-26-88

ÎÏÀËÈÕÈÍÑÊÀß, 27, óï., ï., ëîäæ., 6/ 9 ýò., ïë.:48/29/7, 3500.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 201-31-62 ÎÏÀËÈÕÈÍÑÊÀß, 32, óï., ï., ëîäæ., 4/ 16 ýò., ïë.:48/29/8, 3400.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 269-33-41 ÎÏÀËÈÕÈÍÑÊÀß, 32, óï., ï., ëîäæ., 9/ 16 ýò., ïë.:47/28/6.6, ÷/ï, 3400.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 ÎÏÀËÈÕÈÍÑÊÀß, 40, ñï., ï., ëîäæ., 14/16 ýò., ïë.:52/36/10, 4270.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 222-21-81 ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 4, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:42.2/23.4/8, âàííà 1, 7ìåòð, 3200.000ð, ÀÐÃÓÌÅÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89634412961 ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 6, óï., ï., ëîäæ., 6/16 ýò., ïë.:48/28/7, ÷/ï, ÷ï, ñðî÷íî!!!, 3500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 12, óï., ï., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:49/30/8, ÷/ï, 3470.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89022629118 ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 12, óï., ï., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:43/24/8, ÷/ï, îñâîá. äîê. ãîò, 3000.000ð, ò. 201-22-23 ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 20, óï., ï., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:48/28/8, 3600.000ð, ÐÀÍ×Î (ÓÏÍ), ò. 238-00-00 ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 24, óï., ï., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:47/29/8, ÷/ï, õîð.ñîñòîÿíèå, 3350.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 268-91-33 ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 24, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, íîðì.ñîñò., 3200.000ð, ÁÀÑÒ-ÅÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 347-98-90

ÈÇÎÏËÈÒ ÑÈÍÀÐÑÊÀß, 50, äð., ä., 1/1 ýò., ïë.:32/ 24/9, îáìåí íà äîì, 1780.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÔÀÁÐÈ×ÍÀß, 19, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:52/32/8, ñîñò.îòë, 2600.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23

ÈÑÒÎÊ ÃËÀÂÍÀß, 23, õð., ê., áàë., 2/4 ýò., ïë.:44/28/6, ðåì., òðàíñïîðò, 2150.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 26803-95 ÌÎËÎ×ÍÛÉ, 4, äð., ä., 2/2 ýò., ïë.:50/ 30/7, õîð.ñîñò., 1500.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ, 30, äð., ä., 2/2 ýò., ïë.:46.1/30/-, ÷/ï, 850.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30

ÊÀËÈÍÎÂÑÊÈÉ ÁÅÐÅÆÍÀß, 16, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:48/29/8, ÷/ï, 2400.000ð, Í-ÓÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ (ÓÏÍ), ò. (34369)41236 ÌÓÐÇÈÍÑÊÀß, 28, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43.8/28/6, õîð.ñîñò, 2500.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-9872 ÌÓÐÇÈÍÑÊÀß, 28, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44/28/6, ÷/ï, ñðî÷íî! òðîã!, 2530.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 ÌÓÐÇÈÍÑÊÀß, 28, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:43/30/6, 2390.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 268-75-77 ÌÓÐÇÈÍÑÊÀß, 32/À, óï., ï., áàë., 7/9 ýò., ïë.:52/32/8, 2700.000ð, ÊÂ-ÐÀ.ÄÎÌ.ÎÔÈÑ. (ÓÏÍ), ò. 89122687185

ÊÎËÜÖÎÂÎ ÀÂÈÀÒÎÐÎÂ, 7, õð., ê., áàë., 3/4 ýò., ïë.:42/29/6, ÷/ï, 4000.000ð, ËÅÂÚ (ÓÏÍ), ò. 89126659030 ÀÂÈÀÒÎÐÎÂ, 7, õð., ê., áàë., 4/4 ýò., ïë.:42/27/6, ÷/ï, íåïðîïèñ òîðã, 2150.000ð, ò. 213-07-68 ÀÂÈÀÒÎÐÎÂ, 10, ñï., ï., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:50/28/10, ÷/ï, ñâåæèé åâðîðåì., 3600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ÀÂÈÀÒÎÐÎÂ, 10, ñï., ï., ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:47.5/26/9, 3200.000ð, ÀÐÊÀÄÀ-Ì (ÓÏÍ), ò. 89022659503


ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 2-êîìíàòíûå êâàðòèðû ÀÂÈÀÒÎÐÎÂ, 12, óï., ï., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:48/28/8, áåç òîðãà, 3200.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ66 (ÓÏÍ), ò. 310-3737 ÁÀÕ×ÈÂÀÍÄÆÈ, 14, õð., ê., 2/5 ýò., ïë.:43/28/6, 2590.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU (ÓÏÍ), ò. 378-80-29 ÈÑÏÛÒÀÒÅËÅÉ, 12, õð., ê., áàë., 2/4 ýò., ïë.:45/30/6, 2720.000ð, ÀÒÎÌÏÐÎÌÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 377-00-07 ÐÀÊÅÒÍÀß, 4, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:43/28/ 6, ÷/ï, 2250.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89049850334 ÐÀÊÅÒÍÀß, 4, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:44/28/6, õîð.ñîñò, òîðã, 2550.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 38483-10 ÐÀÊÅÒÍÀß, 4, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:44/34/4, ïëàñòèê.îêíà, 2550.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-7607 ÑÏÓÒÍÈÊÎÂ, 11, ìñ., ê., 6/9 ýò., ïë.:33/ 27/-, ÷/ï, 8-952-72-64-003, 1980.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ (ÓÏÍ), ò. 213-85-24 ÑÏÓÒÍÈÊÎÂ, 11, ìñ., ê., 4/9 ýò., ïë.:34/ 29/5, 1900.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72

ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐÍÛÉ ÁÅËÎßÐÑÊÀß, 10, õð., ê., 1/2 ýò., ïë.:44/ 32/6, 2350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17 ÁÅËÎßÐÑÊÀß, 22, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43/26/6, òîðãð!îáì.ïîäîá, 2250.000ð, ÈÍÒÅÐÏÀÐÈÒÅÒ (ÓÏÍ), ò. 264-16-00 ÁÅËÎßÐÑÊÀß, 22, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:42.7/26.2/6, 2280.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89089123494 ÁÅËÎßÐÑÊÀß, 27, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:41/26/6, ÷/ï, 2350.000ð, ÀÐÕÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 89292127992 ÁÅËÎßÐÑÊÀß, 27, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:41/27/7, õîð.ñîñò., 2550.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÁÅÑÑÀÐÀÁÑÊÀß, 10/À, óï., ï., ëîäæ., 5/ 9 ýò., ïë.:47/29/8, 3000.000ð, ÈÍÒÅÐÏÀÐÈÒÅÒ (ÓÏÍ), ò. 264-16-00 ËÀÒÂÈÉÑÊÀß, 22, õð., ê., 4/5 ýò., ïë.:42/ 28/6, 1/2 äîëÿ, 850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ËÀÒÂÈÉÑÊÀß, 41, óï., ï., áàë., 9/9 ýò., ïë.:47.7/29.4/7.6, ÷/ï, 2850.000ð, ÀÂÃÓÑÒ (ÓÏÍ), ò. 206-05-12 ËÀÒÂÈÉÑÊÀß, 45, óï., ï., áàë., 2/9 ýò., ïë.:48/29/8, ÷/ï, 2900.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89222054090 ÏÐÈÁÀËÒÈÉÑÊÀß, 56, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:42/26/6, ÷/ï, 2/3 äîëè, 1000.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89049879957 ÏÐÈÁÀËÒÈÉÑÊÀß, 58, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:70/56/10, åâðî ðåìîíò, 3660.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10

ËÅ×ÅÁÍÛÉ ÂÎË×ÀÍÑÊÈÉ, 6, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43.5/26/6.5, ÷/ï, âûñîêèé ýòàæ, 2660.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9222963875 ÇÀÃÎÐÎÄÍÛÉ, 5, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:41/27/6, îêíà íà ðàçí.ñò, 2350.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 21397-54 ÇÀÃÎÐÎÄÍÛÉ, 5, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:41/27/6, ÷/ï, 8-952-72-64-003, 2580.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ (ÓÏÍ), ò. 21385-24 ÇÅÐÍÎÂÎÉ, 4, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:46/ 28/8, îñâ.äîê.ãîòîâû, 2080.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 328-5680 ÇÅÐÍÎÂÎÉ, 5, õð., ê., 2/2 ýò., ïë.:35/ 21/6, ÷/ï, ï\áëàãîóñòð., 1400.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9122469609 ËÀÃÅÐÍÀß, 14/1, ñï., ê., ëîäæ., 8/10 ýò., ïë.:60/37/9, âñÿ îáñòàíîâêà, 3340.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 26816-49

ÌÀËÛÉ ÈÑÒÎÊ ÈÑÒÎÊ ÑÒ., 11, áð., ê., 1/2 ýò., ïë.:37.3/ 22/6, åñòü ãàç, 1490.000ð, ÐÅÃÈÎÍÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89527318045

ÌÅÄÍÛÉ ÌÅÄÍÛÉ, 3, äð., ä., 1/1 ýò., ïë.:48/41/ 7, ÷/ï, òîðã, 1400.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 ÌÅÄÍÛÉ, 5, äð., ä., 1/1 ýò., ïë.:32.3/ 26.1/6.9, ÷/ï, 800.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89222207785

Í.ÑÎÐÒÈÐÎÂÊÀ ÀÂÒÎÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÀß, 7, ïí., ï., áàë., 9/9 ýò., ïë.:42.7/28.2/7, 2700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-5051 ÀÂÒÎÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÀß, 13, ïí., ï., áàë., 1/9 ýò., ïë.:43/28/8, ÷/ï, ÿìêà íà áîëêîíå, 2750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22

ÓÏÍ.ÐÔ

ÀÂÒÎÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÀß, 17, óï., ï., ëîäæ., 15/16 ýò., ïë.:48/30/8, ÷/ï, åâðî, 3070.000ð, ÑÒÀÒÓÑ (ÓÏÍ), ò. 388-24-11 ÀÂÒÎÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÀß, 19, ïí., ï., ï/ ëîä., 2/9 ýò., ïë.:42/28/5, 2750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÀÂÒÎÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÀß, 23, ïí., ï., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:44/27/7, 2850.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 213-97-46 ÀÂÒÎÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÀß, 27, ïí., ï., ï/ ëîä., 2/9 ýò., ïë.:43/26/7, ÷/ï, 2800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 345-45-92 ÀÂÒÎÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÀß, 33, óï., ï., ëîäæ., 13/16 ýò., ïë.:48/29/7, ä/ã, 2800.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÀÂÒÎÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÀß, 35, óï., ï., ëîäæ., 13/16 ýò., ïë.:48/30/8, 2850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÁÅÁÅËß, 117, óï., ê., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:49/29/8, ñïàëüíÿ+ñòåíêà, 3480.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÁÅÁÅËß, 123, ïì., ø., áàë., 2/3 ýò., ïë.:48/30/6, ÷/ï, 2500.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 ÁÅÁÅËß, 142, óï., ï., ëîäæ., 15/16 ýò., ïë.:47.6/28.7/7.4, ÷/ï, 2800.000ð, ÍÓ-ÅÊ-ÁÓÐà (ÓÏÍ), ò. 355-51-91 ÁÅÁÅËß, 146, óï., ï., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:49/29/7, ÷/ï, åâðî, 3150.000ð, ÍÓ-ÅÊ-ÁÓÐà ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89122311223 ÁÅÁÅËß, 146, óï., ï., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, äîê.ãîòîâû, 3100.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÁÅÁÅËß, 152, óï., ï., ëîäæ., 11/16 ýò., ïë.:48/28/8, ñðî÷íî, 2800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÁÅÁÅËß, 152, óï., ï., ëîäæ., 5/16 ýò., ïë.:48/28/8, ðåìîíò, êóõíÿ, øê, 3200.000ð, ò. 371-76-41 ÁÅÁÅËß, 158, óï., ï., ëîäæ., 2/16 ýò., ïë.:48/27/7, ÷/ï, îòë ðåì, êóïå, 3200.000ð, ò. 213-07-68 ÁÅÁÅËß, 158, óï., ï., ëîäæ., 6/16 ýò., ïë.:48/29/7, 3000.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89638553565 ÁÅÁÅËß, 158, óï., ï., ëîäæ., 6/16 ýò., ïë.:47.8/28.4/7.2, ÷/ï, 2820.000ð, ÊÎÄÅÊÑ (ÓÏÍ), ò. 219-01-12 ÁÅÁÅËß, 166, óï., ï., ëîäæ., 15/16 ýò., ïë.:48/28/8, óäà÷í.ðàñïîëîæ., 2850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÁÅÁÅËß, 166, óï., ï., ëîäæ., 15/16 ýò., ïë.:47/29/8, îêíà â/äâîð, 3100.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 345-14-45 ÁÅÁÅËß, 168, õð., ê., áàë., 3/3 ýò., ïë.:43/30/6, ÷/ï, 2400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÊÐÓÏÍÎÑÎÐÒÙÈÊÎÂ, 8, óï., ï., ëîäæ., -/- ýò., ïë.:66/37/12, 5350.000ð, ñ ðåìîíòîì, òîðã ò. 8-912-20-29-345 ÊÐÓÏÍÎÑÎÐÒÙÈÊÎÂ, 8, ñï., ê., ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:56.1/32/9.5, ÷/ï, 3450.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 ËÅÑÍÀß, 38, õð., á., áàë., 3/4 ýò., ïë.:43/28/6, 2630.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÀß, 10, áð., ï., 4/5 ýò., ïë.:44/30/6, ñðî÷íî.òîðã., 2640.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÀß, 20, óï., ê., ëîäæ., 1/ 10 ýò., ïë.:64.2/25/20, ÷/ï, ðåìîíò, 3900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÀß, 20, óï., ê., 5/10 ýò., ïë.:68/35/11, ÷/ï, 4300.000ð, ÀÒÎÌÏÐÎÌÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 377-00-07 ÎËÜÕÎÂÑÊÀß, 23, ïí., ï., ï/ëîä., 8/9 ýò., ïë.:36/23/6, 2620.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9222963875 ÎËÜÕÎÂÑÊÀß, 23, ïí., ï., ï/ëîä., 5/9 ýò., ïë.:43/28/7, 3000.000ð, ÌÎß ÍÎÂÀß ÊÂÀÐÒ (ÓÏÍ), ò. 89221095191 ÎËÜÕÎÂÑÊÀß, 27/2, ïí., ï., ëîäæ., 5/ 9 ýò., ïë.:43/26/7, ïëàí+îòäåë=îòë!, 2950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 2/2, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:44/28/6, ÷/ï, ñðî÷íî. òîðã, 2700.000ð, ÌÅÃÀÏÎËÈÑ (ÓÏÍ), ò. 38251-05 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 3/4, ñï., ã., ëîäæ., 8/13 ýò., ïë.:67.3/37.1/9.3, ÷/ï, ñðî÷íî äîê ãîò, 3500.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89122425565 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 3/4, ñï., ã., ëîäæ., 4/13 ýò., ïë.:54/33/7, ÷/ï, 2910.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 3/4, ñï., ã., ëîäæ., 5/13 ýò., ïë.:56/30/11, ä\ã, ñâ-âî, 3450.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 37589-58 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 10, ïí., ï., áàë., 3/9 ýò., ïë.:43/28/7, 2750.000ð, ò. 215-82-23 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 10, ïí., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:36/24/6, îòë.ñîñòîÿíèå, 2650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 11, ïí., ï., á., 5/9 ýò., ïë.:43/26/8, ÷/ï, âñòð.ìåá., 2650.000ð, ÎÊÒßÁÐÜÑÊÎÅ (ÓÏÍ), ò. 269-17-17

67

ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 11, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:43/28/7, ÷/ï, ëàìèíàòîòë ñîñò, 2780.000ð, ò. 213-07-68 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 12, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:58.5/31.3/7.7, ÷/ï, 3200.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 12, ïí., ï., áàë., 2/9 ýò., ïë.:48/25/8, îëè÷íîå ñîñò., 2800.000ð, ÌÅÃÀÏÎËÈÑ (ÓÏÍ), ò. 382-51-05 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 12, ïí., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:35.4/23/7, 2550.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 12, ïí., ï., ï/ëîä., 5/9 ýò., ïë.:36/24/6, 2570.000ð, ÊÎÍÑÒÀÍÒÀ-ÃÐÓÏÏ (ÓÏÍ), ò. 89122814906 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 13, ïí., ï., ï/ëîä., 7/9 ýò., ïë.:44/28/7, 2750.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9122609367 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 17, ïí., ï., 1/9 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, 2725.000ð, ÁÞÐÎ ÍÅÄÂÈÆ.N1 (ÓÏÍ), ò. 278-60-50 Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 107, óï., ï., ëîäæ., 13/ 16 ýò., ïë.:48/28/8, 2740.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89089006444 Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 107, óï., ï., ëîäæ., 6/ 16 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, ñîñò.õîðîøåå, 3300.000ð, ÂÈÇÀÂÈ (ÓÏÍ), ò. 89222191432 Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 113, ïí., ï., ï/ëîä., 6/ 9 ýò., ïë.:44/28/7, ÷/ï, 2700.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 372-04-19 Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 113, ïí., ï., ï/ëîä., 4/ 9 ýò., ïë.:37/23/6, ñðî÷íî!îòë.ñîñò, 2590.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 115, ïí., ï., áàë., 4/9 ýò., ïë.:43/23/7, ÷/ï, 2800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237

ÒÀÂÀÒÓÉÑÊÀß, 8, ñï., ê., ëîäæ., 14/14 ýò., ïë.:70/40/12, ÷/ï, 9506330400, 4100.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ66 (ÓÏÍ), ò. 310-37-37 ÒÀÂÀÒÓÉÑÊÀß, 8, ñï., ê., ëîäæ., 9/14 ýò., ïë.:68/42/12, ÷/ï, 3900.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9222074049 ÒÅÏËÎÕÎÄÍÛÉ, 5, ïí., ï., ï/ëîä., 6/9 ýò., ïë.:43/28/6, êîîïåð.äîì, 2690.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÒÅÏËÎÕÎÄÍÛÉ, 9, ïí., ï., ï/ëîä., 2/9 ýò., ïë.:36.7/24/6, îáìåí ïîäîáðàí, 2570.000ð, ÀËËÑ (ÓÏÍ), ò. 89126389435 ÒÅÏËÎÕÎÄÍÛÉ, 9, ïí., ï., ï/ëîä., 3/9 ýò., ïë.:36/24/5, îêíà âî äâîð, 2520.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 16, óï., ï., ëîäæ., 9/16 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, 3150.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-78-78 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 18, óï., ê., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:50/30/8, 3300.000ð, ÂÖÍ (ÓÏÍ), ò. 89122416159 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 18, óï., ê., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:54/29/7.5, ÷/ï, ïåðåâîä â íåæ, 4900.000ð, ò. 213-07-68 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 20, óï., ï., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:48/29/8, ÷/ï, 8.912.2921782, 3390.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-7212 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 31, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:43/27/6, 2430.000ð, ÁÀÑÒ-ÅÒ (Ó Ï Í ) , ò . 8 9 2 2 2 2 2 1 7 6 5 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 31, áð., ï., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:44.5/29/6.5, ÷/ï, ñðî÷íî, 2400.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 377-60-60

Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 115, ïí., ï., ï/ëîä., 1/ 9 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, 2580.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89041714194 Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 115, ïí., ï., ï/ëîä., 1/ 9 ýò., ïë.:42.6/28.1/5.7, ÷/ï, òðåá ðåìîíò, 2650.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 89826562598 Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 117, ïí., ï., ï/ëîä., 9/ 9 ýò., ïë.:53.9/28.4/7.8, ÷/ï, 2880.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 119, ïí., ï., ëîäæ., 6/ 9 ýò., ïë.:54/29/8, ÷/ï, îòë. ïëàíèðîâêà, 3250.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89122457653 Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 119, ïí., ï., ïë., 3/9 ýò., ïë.:52.5/33.1/8, êëàä.îòë.ñîñ., 3095.000ð, ò. 201-29-02 ÑÅÄÎÂÀ, 17, óï., ï., 11/16 ýò., ïë.:48.2/ 28.7/7, îòë.ðàñïîëîæåí., 3200.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 361-65-00 ÑÅÄÎÂÀ, 23, óï., ê., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:50/30/7.5, ÷/ï, 8-963-273-30-23, 3200.000ð, ÁÀÑÒ-ÅÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 347-98-90 ÑÅÄÎÂÀ, 42, óï., ï., áàë., 8/9 ýò., ïë.:51/28/9, 3250.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 213-19-46 ÒÀÂÀÒÓÉÑÊÀß, 1, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:44/29/6, õîð.ñîñò, 2800.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-9872 ÒÀÂÀÒÓÉÑÊÀß, 4, óï., ï., áàë., 9/9 ýò., ïë.:53/33/8, óäà÷íàÿ ïëàí-êà, 3200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 33, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:44/28/7, ÷/ï, 2450.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 89089041131

ÏÀÐÊÎÂÛÉ ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 3, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:43/ 29/6, ÷/ï, 2690.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ8 (ÓÏÍ), ò. 89049817250 ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 13, óï., ï., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:48/29/8, ÷/ï, íà àêàäåìè÷åñê, 3300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 13, óï., ï., áàë., 3/16 ýò., ïë.:43/25/7, òîðã!, 3100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 13, ïí., ï., ïë., 9/9 ýò., ïë.:43/27/9, îòë.ñîñ., 3290.000ð, ÌÈÐ ÂÀØÅÌÓ ÄÎÌÓ (ÓÏÍ), ò. 89043899896 ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 15/À, ñï., ê., 2ëîäæ., 4/ 12 ýò., ïë.:77/47/20, ÷/ï, îòë.ñîñò, 7500.000ð, ÒÅÐÐÀ (ÓÏÍ), ò. 345-17-37 ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 20, ïí., ï., ï/ëîä., 7/9 ýò., ïë.:36/24/6, îòë.ñîñò. òîðã, 3050.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89122870766 ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 20, ïí., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:42.7/28/6, 3300.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89221423935 ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 21, óï., ï., ëîäæ., 1/12 ýò., ïë.:48/28/7, îáì.ïîäîáðàí, 3300.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 37589-58 ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 22/1, óï., ï., ëîäæ., 11/ 12 ýò., ïë.:49/28/8, ÷/ï, 3700.000ð, ÒÈÕÈÉ ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89086378459 ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 22/4, óï., ï., ëîäæ., 10/ 12 ýò., ïë.:56/29/7, ÷/ï, 5200.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89089236179

¹ 41

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà


68

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 2-êîìíàòíûå êâàðòèðû ÏÈÎÍÅÐÑÊÈÉ

ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 29, ïì., ê., áàë., 3/3 ýò., ïë.:46.1/28.6/6.6, 2650.000ð, ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË (ÓÏÍ), ò. 89122464155 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 178, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:44/27/6, íà 2õ ïàðêîâûé, 2900.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 345-1445 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 178/ÂÑÒ, óï., ê., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:48/28/7, ÷/ï, õîð. îê.âî äâîð, 3570.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 371-12-40 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 217, ïì., ê., 1/5 ýò., ïë.:58.6/35/9, ïîä íåæèëîå, 4250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 225, ïí., ï., ï/ëîä., 3/ 9 ýò., ïë.:44/26/7, 89193857046êàòÿ, 3600.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 225, ïí., ï., ï/ëîä., 8/ 9 ýò., ïë.:44/27/7, ÷/ï, 3150.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 210, ïí., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:50/28/10, 3700.000ð, ÍÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 356-03-32 ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 210, ïí., ï., ï/ëîä., 4/9 ýò., ïë.:37/23.5/5.5, ÷/ï, ÷ï. êëþ÷è., 2700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 212, ïí., ï., ï/ëîä., 8/9 ýò., ïë.:37/23/5, 9221812822, 2900.000ð, ÈÍÒÅÐÏÀÐÈÒÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89221812822 ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 217, óï., ê., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:48.4/29.4/7, âîçì ïîä îôèñ, 3550.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89221579600 ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 235, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, êëþ÷è íà ñäåëêå, 2650.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89222118574 ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 237/À5, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:42/26/6, ÷/ï, äîêóìåíòû ãîòîâ, 2650.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 283-01-10 ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 239, ñï., ê., á/ë., 7/10 ýò., ïë.:74/38/15, ÷/ï, õîð.ñîñò., 5700.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-5050 ÒÂÅÐÈÒÈÍÀ, 11, ïí., ï., ï/ëîä., 3/9 ýò., ïë.:43/27/6, 3400.000ð, ò. 89122000046 ÒÂÅÐÈÒÈÍÀ, 11, ïí., ï., ï/ëîä., 6/9 ýò., ïë.:42/26/7, íà ðàçí ñòîðîíû, 3100.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89126694144

¹ 41

ÀÑÁÅÑÒÎÂÑÊÈÉ, 2/2, óï., ï., ëîäæ., 9/ 12 ýò., ïë.:48.2/28.4/7, 3100.000ð, ÎÃÍÅÁÎÐÅÖ, ò. 89028701685 ÀÑÁÅÑÒÎÂÑÊÈÉ, 2/3, óï., ã., ëîäæ., 11/17 ýò., ïë.:56/32/11, ÷/ï, åâðî, íîâ.äîì, 4540.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89022555955 ÀÑÁÅÑÒÎÂÑÊÈÉ, 2/3, óï., ã., 7/17 ýò., ïë.:67/40/9, 4800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÀÑÁÅÑÒÎÂÑÊÈÉ, 3, õð., ê., 5/5 ýò., ïë.:44/31/6, òîðã, 2850.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÁËÞÕÅÐÀ, 41, ñï., ì., 10/26 ýò., ïë.:46/ 19/14, ÷/ï, 4120.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 345-19-10 ÁËÞÕÅÐÀ, 43, ñï., ï., 2ï/ëî., 2/14 ýò., ïë.:70/35/14, ÷/ï, +4êâ.ì êëàäîâêà, 5850.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 383-56-45 ÁËÞÕÅÐÀ, 51, óï., ê., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:44.6/28.6/7, ÷/ï, 3350.000ð, ÒÈÕÈÉ ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89086378459 ÁËÞÕÅÐÀ, 55/À-ÂÑ1, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:43/27/7, ÷/ï, 3100.000ð, ÁÎÍÓÑ (ÓÏÍ), ò. 365-84-93 ÁËÞÕÅÐÀ, 57, óï., ê., ï/ëîä., 7/9 ýò., ïë.:46/28/6, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 3250.000ð, ÒÈÕÈÉ ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 382-83-92 ÁËÞÕÅÐÀ, 61/À, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:44/ 29/6, 8.912.2401632, 2950.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 ÁËÞÕÅÐÀ, 63/À, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:48/30/8, ÷/ï, ÷ï, îòë.ñîñ, òîðã, 3850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÁÎÐÎÂÀß, 19/À, ñï., ê., áàë., 7/16 ýò., ïë.:60/39/10, 4300.000ð, ÊÎËÈÇÅÉ (ÓÏÍ), ò. 235-07-69 ÁÎÐÎÂÀß, 21, ïí., ï., ï/ëîä., 5/9 ýò., ïë.:43/28/5, ÷/ï, 3000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÁÎÐÎÂÀß, 24, óï., ê., áàë., 2/9 ýò., ïë.:44.4/29.3/5.4, ÷/ï, òîðã, 3350.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÂÈËÎÍÎÂÀ, 6, ñï., ê., ëîäæ., 12/12 ýò., ïë.:63/35/10, ÷/ï, îòëè÷íûé ðåìîíò, 4890.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU (ÓÏÍ), ò. 378-80-29 ÂÈËÎÍÎÂÀ, 14, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:48/29/8, ÷/ï, âûñîêèé, ä/ã, 3100.000ð, ÊÎÍÀÍÛÕÈÍ È Ê (ÓÏÍ), ò. 89222194740 ÂÈËÎÍÎÂÀ, 18, ñï., ì., áàë., 15/25 ýò., ïë.:63/39/12, ÷/ï, ÷ï, äã, ñðî÷íî!, 4750.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 21907-07 ÂÈËÎÍÎÂÀ, 20, ñï., ê., ëîäæ., 5/12 ýò., ïë.:35/25/11, ÷/ï, 1/2ä 9126391397, 2000.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-7212 ÂÈËÎÍÎÂÀ, 78, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:42.3/28.3/7, ñîñòîÿíèå õîð., 3090.000ð, ÑÎÞÇ-À (ÓÏÍ), ò. 89221023083 Ä.ÇÂÅÐÅÂÀ, 7, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43/ 28/5, õîð.ñîñò., 2850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 Ä.ÇÂÅÐÅÂÀ, 21, õð., ø., áàë., 3/3 ýò., ïë.:52/37/6, ÷/ï, 8.922.1699497, 3110.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-7212 Ä.ÇÂÅÐÅÂÀ, 32, õð., á., 1/4 ýò., ïë.:43/ 28/6, õîð.ñîñò.ñðî÷íî, 2550.000ð, ÅÊÀÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 213-13-11

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà

Ä.ÇÂÅÐÅÂÀ, 32, õð., á., 1/4 ýò., ïë.:44.1/ 28.7/6.4, îòë.ñîñò., 2530.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89122870766 ÈÐÁÈÒÑÊÀß, 66, óï., ï., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:53/33/8, 3900.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-36-96 ÈÞËÜÑÊÀß, 19, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:43/25/7, +2 øêàôà-êóïå, 3300.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-3723 ÈÞËÜÑÊÀß, 21, óï., ï., áàë., 2/9 ýò., ïë.:44/28/7, åâðîðåìîíò, ìåá, 3900.000ð, ÍÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 356-03-32 ÈÞËÜÑÊÀß, 39/2, ïí., ï., áàë., 1/9 ýò., ïë.:43/23.7/8, 2950.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89028787337 ÌÀßÊÎÂÑÊÎÃÎ, 2/À, ïì., ê., áàë., 2/4 ýò., ïë.:60/35/9.4, îáì íàéäåí, 3580.000ð, Í-Ó-ÅÊ-ÁÓÐà ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89221153039 ÌÀßÊÎÂÑÊÎÃÎ, 2/À, ïì., ê., 4/4 ýò., ïë.:59/34/7, 3050.000ð, ÄÈÀÌÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89028783773 ÌÀßÊÎÂÑÊÎÃÎ, 8, ñï., ï., ëîäæ., 2/16 ýò., ïë.:50/28/10, ÷/ï, õîð. ðåì. êëþ÷è, 3950.000ð, ÌÅÍÄÅËÅÅ (ÓÏÍ), ò. 89222012044 ÌÀßÊÎÂÑÊÎÃÎ, 29, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:43/29/6, 2670.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89089123494 ÌÅÍÄÅËÅÅÂÀ, 16, ïí., ï., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:43/28/7, âñòð.øêàô, î\ñ, 3300.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 ÌÅÍÄÅËÅÅÂÀ, 16, ïí., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:42.7/25/7, ÷/ï, ìîæíî ïîä êîì., 2950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÌÅÍÄÅËÅÅÂÀ, 16, ïí., ï., ï/ëîä., 8/9 ýò., ïë.:58/38/7, ÷/ï, ñðî÷íî. ä\ã, 3390.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 22221-84 ÌÅÍÄÅËÅÅÂÀ, 17, ïí., ï., ï/ëîä., 6/9 ýò., ïë.:44/28/8, 2012503, 3800.000ð, ò. 201-25-03 ÌÅÍÄÅËÅÅÂÀ, 17, ïí., ï., ï/ëîä., 3/9 ýò., ïë.:36/25/6, ÷/ï, 2800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 ÏÀÐÊÎÂÛÉ, 39, ïì., ø., á., 2/2 ýò., ïë.:43/27/7, ÷/ï, òîðã, 2650.000ð, ò. 89041704800 ÏÈÎÍÅÐÎÂ, 3, óï., ê., 9/9 ýò., ïë.:45/ 30/7, 3600.000ð, ò. 215-82-23 ÏÈÎÍÅÐÎÂ, 4, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:44.4/ 29/6, ÷/ï, ÷èñòàÿ ïðîäàæà, 3000.000ð, ÀÐÃÓÌÅÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89043846518 ÏÈÎÍÅÐÎÂ, 5, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:43/28/7, ÷/ï, 3000.000ð, ÐÈÎËÞÊÑ (ÓÏÍ), ò. 344-44-45 ÏÈÎÍÅÐÎÂ, 12/1, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:42/28/7, åâðîðåìîíò, 3300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-0174 ÏÈÎÍÅÐÎÂ, 12/2, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:45/31/6, 2850.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 268-26-90 ÐÀÅÂÑÊÎÃÎ, 12, õð., ê., áàë., 2/2 ýò., ïë.:40/28/6, ÷/ï, õîð.ñîñò., 2580.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17 ÐÀÅÂÑÊÎÃÎ, 16, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:44/29.4/6, ÷/ï, 89122467679, 2850.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÑÀÄÎÂÀß, 3/à, ïì., ê., áàë., 2/2 ýò., ïë.:51.8/32.3/6, 2670.000ð, âñ¸ ðàçä., ÷/ï ò. 8-904-54-74-982 ÑÀÄÎÂÀß, 9, ïí., ï., ï/ëîä., 7/9 ýò., ïë.:43.1/28.1/7, åâðîðåìîíò, 3300.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89126193734 ÑÌÀÇ×ÈÊÎÂ, 3, ñï., ê., 2ëîäæ., 8/17 ýò., ïë.:62/26/18, ÷/ï, îòäåë. ïîä ÷èñò, 4600.000ð, 911 (ÓÏÍ), ò. 380-23-42 ÑÌÀÇ×ÈÊÎÂ, 3, ñï., ê., 2ëîäæ., 10/17 ýò., ïë.:62/25/17, ÷/ï, ïîä ÷èñò.îòä., 4588.000ð, ÏÐÎ100 ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 384-84-68 ÑÌÀÇ×ÈÊÎÂ, 3, ñï., ê., 2ëîäæ., 5/17 ýò., ïë.:62/25/17, ÷/ï, 4750.000ð, ÏÐÎ100 ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 384-84-68 ÑÌÀÇ×ÈÊÎÂ, 3, ñï., ê., 2ëîäæ., 8/17 ýò., ïë.:62/25/17, ÷/ï, 4464.000ð, ÏÐÎ100 ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 384-84-68 ÑÌÀÇ×ÈÊÎÂ, 3, ñï., ê., 2ëîäæ., 6/17 ýò., ïë.:62/25/17, ÷/ï, 4402.000ð, ÏÐÎ100 ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 384-84-68 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 5, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:42.8/ 26.4/5.7, 8-912-29-67-609, 3200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 7/1, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:37/ 22/6, ÷/ï, 2900.000ð, ÊÀÑÊÀÄ (ÓÏÍ), ò. 350-97-69 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 7/3, áð., ï., 2/5 ýò., ïë.:44/ 27/7, ÷/ï, 2950.000ð, ò. 378-01-66 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 7/4, ïí., ï., ï/ëîä., 7/9 ýò., ïë.:43/28/7, õîð.ñîñòîÿíèå, 3200.000ð, ÁÈÍ (ÓÏÍ), ò. 242-73-71 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 7/4, ïí., ï., ï/ëîä., 3/9 ýò., ïë.:37/24/6, êîñì.ðåì., 2800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-0174 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 8, óï., ê., áàë., 2/9 ýò., ïë.:44/26.5/8, 3320.000ð, ÏÐÎ100 ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 89068030806 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 9, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:44/ 30/8, 3000.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89222961008

www.upn.ru ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 20, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:45.5/29/5.5, 3200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 20, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:48/ 28/6, ÷/ï, 3200.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 21, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:44/ 26/6, ÷/ï, ñðî÷íî!, 3000.000ð, ÍÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 356-03-32 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 41, ïí., ï., ï/ëîä., 7/9 ýò., ïë.:43/28/7, 3250.000ð, ò. 89049813814 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 44, ñï., ì., ëîäæ., 16/18 ýò., ïë.:67/30/13, 5680.000ð, ÏÐÎ100 ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 384-84-68 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 47/Ã, ïì., ø., 1/3 ýò., ïë.:41/29/6, ïîä îôèñ, 2990.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-0174 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 47/Ã, ïì., ø., áàë., 2/3 ýò., ïë.:44/30/5, óäîáíîå ìåñòî, 2790.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89022729103 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 47/Ã, ïì., ø., áàë., 2/3 ýò., ïë.:43.2/29.2/4.8, ÷/ï, õîð. ñîñò., 2800.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 37233-71 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 49, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:64/30/-, ïåðåïëàíèðîâêà, 4300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 49, ïí., ï., áàë., 1/9 ýò., ïë.:43/29/6, ïîä îôèñ, 3400.000ð, ÁÎÍÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89221972020 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 51, ïí., ï., á., 6/9 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, òîðã, 3050.000ð, ò. 89122235638 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 53, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44/28/6.3, ÷/ï, òîðã, 3200.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89045448736 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 54, óï., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:51/30/11, ÷/ï, 8.912.6877642, 3770.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-7212 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 56, óï., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:37/24/6, ÷/ï, åâðî, êóõíÿ, êóïå, 3200.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 268-6777 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 56, óï., ï., ï/ëîä., 5/9 ýò., ïë.:43/28/7, îòë. ñîñò., 3400.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 62, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:43/24/9, ÷/ï, îòë.ñîñò.êóõíÿ, 3500.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÍ.ÂÎÏÐÎÑ (ÓÏÍ), ò. 219-69-70 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 62, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:43/24/8, ÷/ï, 3350.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 213-97-21 ÑÎËÍÅ×ÍÀß, 21, óï., ê., 3/9 ýò., ïë.:45/ 30/6, îáìåí íà îäíîê., 3050.000ð, ÀÐÃÓÌÅÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89043846518 ÑÎËÍÅ×ÍÀß, 35, õð., ê., áàë., 4/4 ýò., ïë.:45/30/6, ÷/ï, ñîñ õîð ÷/ï, 3150.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 89041625733 ÑÎËÍÅ×ÍÀß, 43, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:42/ 28/6, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 3050.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-0174 ÑÎËÍÅ×ÍÀß, 43, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:41/ 25/6, 2650.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂ. À2 (ÓÏÍ), ò. 291-42-28 ÑÎËÍÅ×ÍÀß, 43, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:42/ 28/6, ÷/ï, åâðî, 3100.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 345-14-45 ÑÓËÈÌÎÂÀ, 6, óï., ê., ëîäæ., 8/14 ýò., ïë.:54/31/9, ÷/ï, óòåïë.ëîäæèÿ, 3950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÑÓËÈÌÎÂÀ, 34/À, õð., ê., á., 3/4 ýò., ïë.:43/27/6, ÷/ï, îòë.ñîñò., 3450.000ð, ò. 219-12-61 ÑÓËÈÌÎÂÀ, 42, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:43.4/27.3/6.5, òîðã, ïðîñò. îáì, 3200.000ð, ÈÑÅÒÜ (ÓÏÍ), ò. 89122444704 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 6, ìñ., ê., 5/9 ýò., ïë.:34/ 27.1/-, îòë/ñ, ñ/äâ, äóø, 2400.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9122609367 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 52/1, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44/29/6, ÷/ï, ñðî÷íî, 3000.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 54, ïí., ï., ï/ëîä., 7/9 ýò., ïë.:43/26/7, ÷/ï, 3500.000ð, ÌÀËÀÕÈÒ.ÏÀËÀÒÀ (ÓÏÍ), ò. 89122420855 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 54, ïí., ï., ï/ëîä., 7/9 ýò., ïë.:37/24/7, ñîñò/õîðîø, 3070.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89617785209 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 54, ïí., ï., ï/ëîä., 4/9 ýò., ïë.:37/25/6, ÷/ï, 2750.000ð, ò. 89122276226 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 62/2, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43/28/6, õîð.òèõèé äâîð, 2790.000ð, ÂÈÇÈÒ (ÓÏÍ), ò. 371-2363 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 62/2, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:43.6/27.2/6.5, ÷/ï, ñðî÷íî, 3160.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 32857-12 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 62/2, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:44/27/7, ÷/ï, íà ðàç.ñòîð.÷/ï, 2970.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 38483-10 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 64, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:43.4/27.7/6, 3060.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89122467187 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 65, óï., ï., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:54/33/6, õ/ñ, êóõíÿ âñòð., 3900.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07


ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 2-êîìíàòíûå êâàðòèðû ÓÐÀËÜÑÊÀß, 66/2, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44/28/6, ÷/ï, 3260.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 70, óï., ê., ëîäæ., 5/5 ýò., ïë.:52/29/8, ÷/ï, ïðèõîæ 11 ì, 3900.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 80, óï., ê., ëîäæ., 3/12 ýò., ïë.:46.3/29/7.3, ÷/ï, õîð.ñîñò è ìåñò, 3700.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 21376-10 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 80, óï., ê., ëîäæ., 5/12 ýò., ïë.:50/30/8, 9028768380, 3600.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 Ó×ÈÒÅËÅÉ, 8, óï., ï., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:65/38/9, õîð.ñîñò., 4550.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-5051 Ó×ÈÒÅËÅÉ, 9, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:43/ 28/6, ÷/ï, õîð.ñîñò., 1780.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-5353 Ó×ÈÒÅËÅÉ, 24, óï., ï., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:48/30/8, ÷/ï, ÷èñòûé ïîäúåçä, 3530.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 ×ÅÊÈÑÒÎÂ, 9, óï., ê., ëîäæ., 4/10 ýò., ïë.:50/30/10, ÷/ï, îòë, ìåá, 4280.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 345-14-45 ×ÅÊÈÑÒÎÂ, 12, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:45/ 30/6, ÷/ï, 3100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53

ÏÒÈÖÅÔÀÁÐÈÊÀ ÕÐÎÌÖÎÂÑÊÀß, 1, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:43/28/7, ÷/ï, î\ñ, ñòóä íå ñîã, 2500.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 22224-77 ßËÓÍÈÍÑÊÀß, 4, ïí., ï., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:43/28/7, ÷/ï, òîðã, 2750.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 213-61-51

ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 31/2, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:37/24/6, 2650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-0174 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 33, óï., ï., áàë., 2/ 9 ýò., ïë.:52/28/9, 2700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 34/1, óï., ê., ëîäæ., 5/12 ýò., ïë.:47/30/7, ÷/ï, ñîñò õîð, òîðã, 2850.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 37, ñï., ï., ëîäæ., 2/18 ýò., ïë.:51/30/10, ÷/ï, ÷ï, äã, 3225.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 21907-07 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 39, ñï., ï., ëîäæ., 2/ 18 ýò., ïë.:51/29/11, 3250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 43, óï., ï., ë., 5/10 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, 2800.000ð, ò. 219-61-71 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 43, óï., ï., 5/10 ýò., ïë.:48/29/7, 2800.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 268-16-49 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 43, óï., ï., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:48/29/9, 2900.000ð, ÓÀÍ - 1 (ÓÏÍ), ò. 360-64-60 ÊÈØÈÍÅÂÑÊÀß, 60, ïì., ê., áàë., 2/3 ýò., ïë.:42.9/28.6/-, âñå ðÿäîì, 2100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÀß, 33, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:45/30/6, õîð.ñîòîÿíèå, 2750.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-6002 ÊÎÓÐÎÂÑÊÀß, 17, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:43/28/6, 2680.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237

ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 16, óï., ï., á/ë., 4/5 ýò., ïë.:47/26/8, ÷/ï, 2970.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 18/À, ñï., ê., ëîäæ., 1/5 ýò., ïë.:56/31/14, ÷/ï, 3330.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 219-82-26 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 34, ñï., ì., ëîäæ., 8/16 ýò., ïë.:67/40/12, 3700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 34, ñï., ì., ëîäæ., 4/16 ýò., ïë.:84/45/23, åâðî, îáì íàéäåí, 4400.000ð, Í-Ó-ÅÊ-ÁÓÐà ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89221153039 ÌÀÍÅÂÐÎÂÀß, 17, õð., ê., áàë., 2/4 ýò., ïë.:40/21.5/6, ÷/ï, èç.êîì.ñîñò.õîð, 2420.000ð, ÓËÅÉ (ÓÏÍ), ò. 89028724647 ÌÀÍÅÂÐÎÂÀß, 17/À, óï., ï., ëîäæ., 4/ 5 ýò., ïë.:53/30/10, ÷/ï, 3100.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU (ÓÏÍ), ò. 378-80-29 ÌÀÍÅÂÐÎÂÀß, 17/À, óï., ï., ëîäæ., 2/ 5 ýò., ïë.:53.2/28.7/8.8, ÷/ï, äîê.ãîò., 2800.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 21922-01 ÌÀÍÅÂÐÎÂÀß, 27, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:47/29/8, ÷/ï, ïåðåïëàíèðîâêà, 2830.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÌÀÍÅÂÐÎÂÀß, 27, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:47/27/8, êëàäîâàÿ íà ýò., 2870.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÌÈÍÎÌÅÒ×ÈÊÎÂ, 40/À, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:43/26/9, åâðî, 2750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ÌÈÍÎÌÅÒ×ÈÊÎÂ, 56, óï., á., áàë., 2/5 ýò., ïë.:52/29/9, ÷/ï, ñ ìåá. è òåõí., 4000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237

ÊÎÓÐÎÂÑÊÀß, 22, ïì., ê., áàë., 4/4 ýò., ïë.:56/32/7, 2700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÊÎÓÐÎÂÑÊÀß, 22, ïì., ê., áàë., 4/4 ýò., ïë.:56/34/8, ÷/ï, ñîëíå÷íàÿ., 2700.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 213-77-79 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 8, ïì., ê., 1/4 ýò., ïë.:42/ 29.9/5, 2700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 14/1, ñï., ã., ï/ëîä., 7/19 ýò., ïë.:40/20/12, ÷/ï, ïåðåïë.èç1ê.êâ, 2870.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 26816-75 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 14/1, ñï., ã., 2ëîäæ., 6/19 ýò., ïë.:58/32/8, ÷/ï, 3450.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72

ÌÈÍÎÌÅÒ×ÈÊÎÂ, 62, ïì., ê., 2/5 ýò., ïë.:55.4/32/7, 2600.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 ÌÈÍÎÌÅÒ×ÈÊÎÂ, 62, ïì., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:50/30/8, òîðã.ñðî÷íî!, 2750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÀß, 3, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:45/30/6, 2700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÀß, 9, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:44/29/6, 89221664215, 2650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÀß, 19, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:36/24/6, ñîñòîÿíèå îòëè÷, 2620.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237

ÐÓÄÍÛÉ ÄÎØÊÎËÜÍÀß, 2/Á, áð., á., 1/5 ýò., ïë.:40.9/26.1/6, òîðã, 2500.000ð, ò. 371-99-33 ÄÎØÊÎËÜÍÀß, 7, ïì., ê., 2/2 ýò., ïë.:39/25/6, 89126116293, 2100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-3001 ÊÐÓÃÎÂÀß, 28, óï., ê., ëîäæ., 3/5 ýò., ïë.:50/29/8.4, ÷/ï, 2890.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89126525125

Ñ.ÑÎÐÒÈÐÎÂÊÀ ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 42, óï., á., ëîäæ., 8/12 ýò., ïë.:52/28/10, ñ÷åò÷èêè, ñåéô-ä, 2980.000ð, ËÈÄÅÐ (ÓÏÍ), ò. 338-7545 ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 46, óï., ï., 1/9 ýò., ïë.:44/ 26/8, 2700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17 ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 52/1, óï., ï., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:43/26/7, 2197210òîðã, 2700.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 52/2, óï., ï., ï/ëîä., 2/9 ýò., ïë.:43/26/7, 2850.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9221025092 ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 52/À, óï., ê., ëîäæ., 9/12 ýò., ïë.:44/27/7, îòë.ñîñò., 2900.000ð, ÁÈÍ (ÓÏÍ), ò. 242-73-71 ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 54/Á, ñï., ê., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:57/34/11, 2197741, 3700.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 376-59-18 ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 56, óï., ê., ëîäæ., 12/12 ýò., ïë.:49/32/8, 2750.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 60, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43/ 28/6, 2400.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 213-79-90 ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 62, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:44/ 29/7, êâàäðàòíàÿ êóõí, 2500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-7722 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 5, ñï., ï., 2ëîäæ., 9/10 ýò., ïë.:67/37/12, ÷/ï, 3600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-9797 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 7, óï., ï., 2ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:68/37/12, ÷/ï, 3700.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89506505893 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 7, óï., ï., ëîäæ., 1/ 10 ýò., ïë.:76/34/12, 3650.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 345-14-45 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 7, óï., ï., ëîäæ., 1/ 10 ýò., ïë.:76/34/12, õîð, 3650.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 345-14-45 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 17, õð., ï., áàë., 2/ 5 ýò., ïë.:44/28/7, 2390.000ð, ò. 21582-23 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 17, õð., ï., áàë., 4/ 5 ýò., ïë.:44.7/28.4/7, ÷/ï, 1/4 äîëè, 430.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 266-4731 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 25/5, ñï., ï., ëîäæ., 14/16 ýò., ïë.:58/32/10, 89089023023, 3700.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 30/À, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:44/28/6, ÷/ï, õîð.ñîñò, 2460.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89655411577

ÓÏÍ.ÐÔ

69

ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÀß, 23, áð., ï., áàë., 2/ 5 ýò., ïë.:44/29.5/7, 2+2=3, 2600.000ð, ÍÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 356-03-32 ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 17/3, óï., ï., ëîäæ., 12/ 16 ýò., ïë.:48/28/9, ÷/ï, 2700.000ð, ò. 290-39-56 ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 22, óï., ï., ëîäæ., 9/10 ýò., ïë.:48/29/7, ÷/ï, õîð.ñîñò, 2950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 29, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:44/ 28/6, òîðã, 3 îêíà, 2690.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 268-75-77 ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 35/À, õð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:43/28/6, õîð.ñîñò, 2600.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89655411577 ÑÅÄÎÂÀ, 31, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:42.6/28/6, ÷/ï, çàìåíà òðóá, ñàí, 2470.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ÑÅÄÎÂÀ, 37, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:43/29/6, òîðã, 2600.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 213-61-51 ÑÅÄÎÂÀ, 43, ïì., ê., áàë., 3/4 ýò., ïë.:42.5/29/8, 2620.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÑÅÄÎÂÀ, 44/À, õð., ï., 4/5 ýò., ïë.:44.5/ 30/6, 2550.000ð, ÍÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 356-03-32 ÑÎÐÒÈÐÎÂÎ×ÍÀß, 14, áð., ï., áàë., 2/ 5 ýò., ïë.:36/24/6, îáìåí íàéäåí, 2490.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÒÀÅÆÍÀß, 2, ïì., ê., áàë., 2/4 ýò., ïë.:56/32/8, õîð.ñîñò, 2680.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 43, õð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:41/26/6, äîì âî äâîðå, 2500.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 37589-58 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 49, õð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:45/30/6, îòë.ñîñò., 2570.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-7722 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 49, õð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:45/30/6, îòë.ñîñò., 2570.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-7722 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 49, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:41/26/6, ñðî÷íî, 2700.000ð, ò. 89122235638 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 53, õð., ï., 1/4 ýò., ïë.:44/30/6, ÷/ï, íà àêàäåìè÷åñêè, 2500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 67, óï., ï., ëîäæ., 3/12 ýò., ïë.:51/31.7/7, ÷/ï, 2950.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 67, óï., ï., 6/12 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, ïëàñò. ñòîÿêè, 2925.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89049850334 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 68, óï., ê., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:47/27.5/8, âûñîêèé ýòàæ, 2850.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89022555955 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 154, ñï., ì., ëîäæ., 4/ 19 ýò., ïë.:58/32/10, ÷/ï, îòë 9126080503, 3460.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 156, ñï., ê., ëîäæ., 9/ 18 ýò., ïë.:55/32/10, åâðî îáì ïîäîáð, 3500.000ð, Í-Ó-ÅÊ-ÁÓÐà ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89521366660 ×ÅÐÂÎÍÍÀß, 19, ñï., ì., áàë., 3/10 ýò., ïë.:80/42/10, ÷/ï, 3740.000ð, ÍÓ-ÅÊ-ÁÓÐà ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. +7902876824 ×ÅÐÂÎÍÍÀß, 19, ñï., ì., 2ëîäæ., 4/10 ýò., ïë.:79/43/16, ÷/ï, êà÷.îòä.íå ýêñï, 3850.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11

ÑÀÄÎÂÛÉ ÂÅÐÑÒÎÂÀß, 4, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43/ 28/6, ÷/ï, õîð.ñîñò.ñðî÷íî, 2360.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÅÐÂÎÓÐ (ÓÏÍ), ò. 89193687767 ÑÈÁÈÐÊÀ, 30/À, áð., ê., 2/2 ýò., ïë.:42/ 26/8, ÷/ï, ä/ã, 2000.000ð, ò. 89221356565

¹ 41

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà


70

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 2-êîìíàòíûå êâàðòèðû

ÑÅÂÅÐÊÀ ÑÒÐÅËÎ×ÍÈÊÎÂ, 31, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:42/27/7, ÷/ï, òîðã, õîð.ñîò., 1511.000ð, ÞÐ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89122416179 ÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 24, ïì., ê., 2/2 ýò., ïë.:37/ 24/5, 1050.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÞÁÈËÅÉÍÀß, 1, õð., á., 1/2 ýò., ïë.:40/ 25/6, ÷/ï, 1580.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27

ÑÅÌÜ ÊËÞ×ÅÉ ÊÐÓÒÈÕÈÍÑÊÈÉ, 18, ä., 2/2 ýò., ïë.:40.3/ 25/7, 1300.000ð, ÐÊÊðèñòàëë, èïîò ò. 8-912-20-88-088

ÑÈÍÈÅ ÊÀÌÍÈ À.ÁÛ×ÊÎÂÎÉ, 20, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:51/32/8, ÷/ï, òîðã, 3100.000ð, ò. 89193961255 ÁÀÉÊÀËÜÑÊÀß, 48, õð., ê., áàë., 4/4 ýò., ïë.:43/29/6, 2500.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89022629118 ÅÑÅÍÈÍÀ, 5, óï., ï., 2/16 ýò., ïë.:49.4/ 29.4/9, ÷/ï, 3400.000ð, ÀÑÑ-ÍÅÄÂÈÆÈÌ. (ÓÏÍ), ò. (34369)55050 ÕÐÓÑÒÀËÜÍÀß, 35, óï., ï., 1/5 ýò., ïë.:41/21/8, ÷/ï, òîðã, 2800.000ð, ÁÈÍ (ÓÏÍ), ò. 242-73-71

ÑÎÂÕÎÇ ÏÐÅÄÅËÜÍÀß, 12, õð., ê., áàë., 2/4 ýò., ïë.:44/30/6, ÷/ï, ñðî÷íî, 2500.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9122469609 ÔÈÃÓÐÍÀß, 19/1, ìñ., ê., 1/3 ýò., ïë.:36/ 23/6, òîðã, 2300.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 ÔÈÃÓÐÍÀß, 19/1, ìñ., ê., 2/3 ýò., ïë.:36/ 19/11, ÷/ï, 2400.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 89022618955

ÓÊÒÓÑ ÁËÀÃÎÄÀÒÑÊÀß, 53, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:42/25/6, áîë.êëàäîâêà, 2600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ÁËÀÃÎÄÀÒÑÊÀß, 66, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:38/25/6, ðÿäîì îñò.òðàíñ, 2700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ÁËÀÃÎÄÀÒÑÊÀß, 72, õð., ê., áàë., 2/4 ýò., ïë.:44/30/6, 2420.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89122848686 ÃÀÑÒÅËËÎ, 3, ñï., ê., ëîäæ., 7/13 ýò., ïë.:109/55/16, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 5300.000ð, ÐÀÂ-ËÒÄ (ÓÏÍ), ò. 89222095529 ÃÀÑÒÅËËÎ, 3, ñï., ê., ëîäæ., 4/13 ýò., ïë.:109/55/16, ÷/ï, 2175529, 4900.000ð, ÐÀÂ-ËÒÄ (ÓÏÍ), ò. 89222095529 ÃÀÑÒÅËËÎ, 28/Á, ïì., ø., áàë., 2/3 ýò., ïë.:44/29/6, ÷/ï, 2600.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÃÀÑÒÅËËÎ, 32/À, ñï., ã., ëîäæ., 5/18 ýò., ïë.:55/27/12, ÷/ï, íîâûé äîì òîðã., 3500.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 213-77-79 ÃÀÑÒÅËËÎ, 32/À, ñï., ã., ëîäæ., 1/18 ýò., ïë.:58.2/28/11.1, ÷/ï, êóõ.ãàðíèòóð, 3850.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 213-76-10 ÃÀÑÒÅËËÎ, 32/À, ñï., ã., áàë., 16/18 ýò., ïë.:64/33/14, ÷/ï, çàêðûòûé äâîð, 4380.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 211-54-74 ÃÎÍ×ÀÐÍÛÉ, 3/À, õð., ê., áàë., 2/4 ýò., ïë.:45/28/6, 2600.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 216-10-92 ÃÎÍ×ÀÐÍÛÉ, 4, óï., ï., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:60.2/36.4/11, 4080.000ð, ò. 201-27-87 ÃÎÍ×ÀÐÍÛÉ, 4, óï., ï., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:60/40/11.5, 4000.000ð, ÖÍ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 233-85-89 ÊÀÑËÈÍÑÊÈÉ, 12, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:44/26/7, ÷/ï, 2600.000ð, ÎÃÍÅÁÎÐÅÖ, ò. 89028701685 ÊÂÀÐÖÅÂÀß, 2, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:35/ 22/6, äóø/êàá, õ/ðåì, 2080.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9089167335

¹ 41

ÊÂÀÐÖÅÂÀß, 8, õð., ê., áàë., 2/4 ýò., ïë.:45/30/6.5, õîð.ñîñò., 2550.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ÊÎØÅÂÎÃÎ, 32, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:42/ 27/6, 2490.000ð, ÃËÎÁÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89126177768 ÊÎØÅÂÎÃÎ, 46, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:44/ 27/10, ÷/ï, 2780.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ8 (ÓÏÍ), ò. 89089006444 ÏÀÂËÎÄÀÐÑÊÀß, 48/À, ñï., ã., 2ëîäæ., 9/25 ýò., ïë.:65/35/-, 4290.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 ÏÀÒÐÈÎÒÎÂ, 10, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:44/ 26/6, ñîñò.õîð., 2580.000ð, ÊÓÁ (ÓÏÍ), ò. 89058090141 ÏÐÎÍÈÍÎÉ, 121, óï., ï., ëîäæ., 8/10 ýò., ïë.:47/27/8, õîð.ñîñò., 3150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 21154-74 ÏÐÎÑÒÎÐÍÀß, 89, ìñ., ê., 4/10 ýò., ïë.:40/25/5, ÷/ï, ðåìîíò, 2850.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ÏÐÎÑÒÎÐÍÀß, 146, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:44/28/6, 2+äîï=2, 2350.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 ÏÐÎÑÒÎÐÍÀß, 146, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:42/30/6, ÷/ï, 2450.000ð, ÏÐÅÑÒÈÆ (ÓÏÍ), ò. 89530047012 ÏÐÎÑÒÎÐÍÀß, 146, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:44/28/6, ÷/ï, 2390.000ð, ÀÐÊÀÄÀ-Ì (ÓÏÍ), ò. 89126523649 ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 39, ñï., ì., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:43.6/25/-, 89222058481, 3070.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 48, óï., ï., ëîäæ., 9/10 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, ãîò/ïðîä, 2600.000ð, ÐÛÍÎÊ ÍÅÄÂÈÆÈÌ. (ÓÏÍ), ò. 219-99-99 ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 48, óï., ï., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:47.3/29.3/7, 3200.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 201-08-36 ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 48, óï., ï., áàë., 6/10 ýò., ïë.:43/24/6, ÷/ï, áåç èïîòåêè, 2500.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-6002 ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 48, óï., ï., ëîäæ., 9/10 ýò., ïë.:47.6/28/8, 2750.000ð, ÊÓÁ (ÓÏÍ), ò. 89024446002 ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 48, óï., ï., 5/10 ýò., ïë.:48/29/8, òîðã, 2980.000ð, ÈÑÅÒÜ (ÓÏÍ), ò. 89086314633 ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 63, ñï., ê., 2ëîäæ., 5/5 ýò., ïë.:75.5/45/15, ÷/ï, 89226002518, 5700.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 65, ñï., ê., ëîäæ., 2/5 ýò., ïë.:100/36/40, ÷/ï, îêíà íà ïðóä, 7000.000ð, ÝÄÅÌ (ÓÏÍ), ò. 345-30-43 ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 74, ñï., ê., ëîäæ., 8/10 ýò., ïë.:61/32/10, êóõíÿ+øêàô-êóïå, 4200.000ð, ÁÀÑÒ-ÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89222221765 ÑÀÌÎËÅÒÍÀß, 1, ñï., ê., ëîäæ., 6/10 ýò., ïë.:95/70/14, ÷/ï, åâðî, 6700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ÑÀÌÎËÅÒÍÀß, 1, ñï., ê., ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:95/65/14, ÷/ï, îòë.ñ, âñòð ìåá, 7500.000ð, ÒÅÐÐÀ (ÓÏÍ), ò. 20068-08 ÑÀÌÎËÅÒÍÀß, 3/1, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:44/30/6, îòë.ñîñòîÿíèå, 2900.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 268-6777 ÑÀÌÎËÅÒÍÀß, 5/1, áð., ï., á., 3/5 ýò., ïë.:42/17/7, ñîñ.õîð, 2800.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89028702623 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 3/1, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:44/30/6, ÷/ï, õîð.ñîñò., 2980.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-2401 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 3/2, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:45/29/7, ÷/ï, 2650.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 89086388739 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 3/3, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:41.5/27.3/6, ÷/ï, ñîñò. õîðøåå, 2900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 3/3, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:43/29/6, ñðî÷íî, 2800.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. +7904982205 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 3/3, áð., ï., 5/5 ýò., ïë.:45/29/6, 2790.000ð, ÒÈÌ (ÓÏÍ), ò. 222-25-51 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 3/4, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43.3/29.4/5.8, êîìí.íà ðàçí.ñò, 2400.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 328-57-12

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà

www.upn.ru

ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 5/4, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:42/42/-, 3îêí.ùåðá, ðàñøè, 2954.000ð, ÑÒÎËÈ×ÍÛÉ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 201-51-15 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 5/À, ñï., ã., á/ë., 7/16 ýò., ïë.:71.9/37/14, ÷/ï, 4547.200ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 22277-97 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 5/À, ñï., ã., ëîäæ., 11/16 ýò., ïë.:67/35/11, ÷/ï, 4122.000ð, ÒÈÌ (ÓÏÍ), ò. 222-25-51 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 5/À, ñï., ã., ëîäæ., 10/16 ýò., ïë.:78.6/37/13, ÷/ï, 4637.400ð, ÒÈÌ (ÓÏÍ), ò. 222-25-51 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 5/À, ñï., ã., ëîäæ., 11/16 ýò., ïë.:64/39/11, ÷/ï, 3870.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 201-49-94 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 5/À, ñï., ã., ëîäæ., 5/16 ýò., ïë.:71.8/37/14, ÷/ï, ðàçíûå ýòàæè, 4457.400ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 5/À, ñï., ã., 2ëîäæ., 3/16 ýò., ïë.:74/37/12, ÷/ï, 4468.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 201-49-94 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 5/À, ñï., ã., ëîäæ., 8/16 ýò., ïë.:67/34/12, ÷/ï, 4035.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 201-49-94 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 20, ñï., ì., ëîäæ., 12/12 ýò., ïë.:83.3/40.5/14.2, ÷/ï, íîâàÿ, 4800.000ð, ò. 89527339495 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 35, ñï., ê., ëîäæ., 14/14 ýò., ïë.:80/44/11, ÷/ï, 5400.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 89024430062 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 47, áð., ê., 1/5 ýò., ïë.:45.4/30.1/6, ÷/ï, âûñîê.ýòàæ, ñðî÷, 2850.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 113, óï., ê., ëîäæ., 6/12 ýò., ïë.:43/24/8, 3100.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72

ÓÍÖ ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 135, óï., ê., ëîäæ., 1/5 ýò., ïë.:49/29/7, îáìåí, 2799.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 384-4030 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 137, óï., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:50/30/8, ÷/ï, ñîãë.ïåðåïëàí., 2700.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9028725161 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 139/1, óï., ê., ëîäæ., 2/ 5 ýò., ïë.:76/52/12, îòë.ðåìîíò, ñòóä, 4280.000ð, ò. 201-25-03 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 141, óï., ê., áàë., 4/9 ýò., ïë.:56/35/9, ÷/ï, ÷ï.õîð.ñîñò, 3200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÁÀÐÂÈÍÊÀ, 22, ñï., ê., ëîäæ., 2/5 ýò., ïë.:72/34/16, ÷/ï, åâðî, 6250.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ÁÀÐÂÈÍÊÀ, 22, ñï., ê., 4/5 ýò., ïë.:61/ 29/10, ÷/ï, áàðâèíêà26 4/16, 3399.000ð, ÀÂÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89126710103 ÊÎËÎÊÎËÜÍÀß, 35, ñï., ê., 2ë., 2/5 ýò., ïë.:70/28/10, ÷/ï, ñðî÷íî, 4950.000ð, ÞÐ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89122416179 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 14/2, ñï., ê., ëîäæ., 4/ 5 ýò., ïë.:64/40/12, 4500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 14/3, óï., ï., ëîäæ., 7/ 9 ýò., ïë.:47/29/7, ÷/ï, ñîñò.õîðîø, 3120.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 14/3, óï., ï., ëîäæ., 8/ 9 ýò., ïë.:47/28/8, ÷/ï, 3123.000ð, ò. 89041744490 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 14/4, óï., ï., ë., 9/9 ýò., ïë.:47/28/6, ÷/ï, òîðã, 3100.000ð, ò. 89122651514 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 26, ñï., ì., ëîäæ., 2/ 19 ýò., ïë.:48/28/-, ÷/ï, 3400.000ð, ò. 359-84-67 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 28, ñï., áàë., 7/16 ýò., ïë.:65/37/8, ìîíîëèò, âîçì.èï ò. 2006-096 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 30, ñï., ì., ëîäæ., 9/ 19 ýò., ïë.:74/38/11, ÷/ï, 4300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-2009 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 30, ñï., ì., ï/ëîä., 14/ 19 ýò., ïë.:49/32/5, êóõíÿ-ñòîëîâàÿ, 3500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 47, ñï., ê., ëîäæ., 5/7 ýò., ïë.:70.5/47/8, ÷/ï, îòë. ñîñò., 5770.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72

ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 47, ñï., ê., ëîäæ., 5/7 ýò., ïë.:75/35/15, ÷/ï, 89122874489, 5100.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÌÈÕÅÅÂÀ, 8, ñï., ê., áàë., 5/8 ýò., ïë.:58/27/14, ÷/ï, 3790.000ð, ò. 89122208401 ÌÈÕÅÅÂÀ, 8, ñï., ê., ë., 7/8 ýò., ïë.:57/ 28/13, ÷/ï, 3960.000ð, ÇÅËÅÍÀß ÐÎÙÀ (ÓÏÍ), ò. 89122649257 ÌÎÑÒÎÂÀß, 53, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:45/28/7, èçîëèð.êîìí., 2700.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 213-77-79 ÌÎÑÒÎÂÀß, 55, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:43/28/6, 2750.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 377-60-60

ÓÐÀËÌÀØ 22 ÏÀÐÒÑÚÅÇÄÀ, 12, õð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:43/17/5, õîðîøåå ñîñò., 2850.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU (ÓÏÍ), ò. 378-80-29 22 ÏÀÐÒÑÚÅÇÄÀ, 24, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43.5/27.7/6, 2500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 13, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43/29/6, ÷/ï, 3/4 äîëè, 1750.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 22277-97 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 13, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43/29/6, ÷/ï, 3/4 äîëè, 1750.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 22277-97 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 24, õð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:43/26/6, ÷/ï, 2600.000ð, ÓÀÍ - 1 (ÓÏÍ), ò. 360-64-60 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 25, ïì., ê., áàë., 3/ 4 ýò., ïë.:62/39/8, ÷/ï, 3400.000ð, ÑÒÎËÈ×ÍÛÉ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 268-71-74 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 29, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:57.7/32/9, õîð.ñîñò., 2900.000ð, ò. 89221697176 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 30, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:44/31/6, âàãîí÷èêîì, 2500.000ð, ò. 89028724063 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 32/À, õð., á., 4/5 ýò., ïë.:45/30/7, ÷/ï, îòë.ñîñò., 2670.000ð, ò. 89221356566 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 34, õð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:43/32/6, õîð.ñîñò., 2600.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 268-15-01 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 34/À, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:43/29/6, ÷/ï, 2500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 36, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:45/29/6, ÷/ï, ÷èñòàÿ, òîðã, 2600.000ð, ÃÐÀÄ-Ñ (ÓÏÍ), ò. 89043845966 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 36, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:42.6/26.5/5, ÷/ï, 2730.000ð, ÀÑÑ-ÍÅÄÂÈÆÈÌ. (ÓÏÍ), ò. 89505505978 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 42/1, ñï., ê., á, ë., 2/ 7 ýò., ïë.:92/50/14, ÷/ï, îõðàíà, 6200.000ð, ò. 327-52-71 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 42/1, ñï., ê., 2áàë., 4/7 ýò., ïë.:98.8/47.6/17.2, îõ.äâîð, ê/ãàðí., 6100.000ð, ÒÅ×ÅÐ (ÓÏÍ), ò. 89028752192 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 49, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:49/28/8, õîðîøåå ñîñò., 3100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 50, óï., á., 12/14 ýò., ïë.:46/26/8, õîð.ñîñò, 3300.000ð, ÁÞÐÎ ÍÅÄÂÈÆ.N1 (ÓÏÍ), ò. 89226150112 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 56, óï., á., 2ëîäæ., 6/ 14 ýò., ïë.:48.6/26.8/9, îòëè÷íîå ñîñò., 3500.000ð, ÍÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 356-03-32 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 63, õð., ê., áàë., 4/4 ýò., ïë.:44/29/6, îáì íà àðàìèëü, 2700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 80, áð., ï., á., 5/5 ýò., ïë.:46/30/6, õîð.ðåì., 2950.000ð, ÌÀËÀÕÈÒ-ÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 268-11-20 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 32, ïì., ê., áàë., 2/ 2 ýò., ïë.:55/33/8, îêíà âî äâîð, 2500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 62, ïí., ï., 9/9 ýò., ïë.:44/27/8, ÷èñòàÿ, óþòíàÿ, 2800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77


ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 2-êîìíàòíûå êâàðòèðû ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 99, ñï., ã., ëîäæ., 5/19 ýò., ïë.:64/28/12, ÷/ï, 4500.000ð, ÓÐÀË-ÝÑÒÝÉÒ ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 376-8846 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 108, ïí., ï., ï/ëîä., 4/9 ýò., ïë.:44/26/7, 89089285028, 2900.000ð, ÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 216-64-57 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 169/Á, óï., ï., ëîäæ., 4/10 ýò., ïë.:47/29/7, ìàãàçèíû, òðàíñï, 3300.000ð, ÂÈÇÈÒ (ÓÏÍ), ò. 371-23-63 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 169/Â, óï., ï., á/ë., 3/10 ýò., ïë.:67/38/12, ÷/ï, 8.908.9054797, 3790.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 180, õð., ê., áàë., 3/ 5 ýò., ïë.:44/26/7, ïåðåïë.ñîãëàñîâ, 2730.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89122464173 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 9, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:43/ 31/6, ðÿäîì ìåòðî, 2620.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 17, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:43/31.4/5, ñîñò.õîðîøåå., 2930.000ð, ÑÎÞÇ-À (ÓÏÍ), ò. 89221023083 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 21, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:45/ 32/6, èíôðàñòðóêòóðà, 3300.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 21, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:44/ 31/6, âûñîêèé òðàôèê, 3500.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 21, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:44/ 31/6, âûñ. òðàôèê, 3500.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 21, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:45/ 31/6, ïîä îôèñ, 3300.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 89, óï., ï., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:48/29/8, 3150.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 93, ïí., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:49/29/9, âûñîêèé ýòàæ, 3230.000ð, ÎÃÍÅÁÎÐÅÖ, ò. 89221328200 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 95, ïí., ï., áàë., 1/9 ýò., ïë.:48/26/8, 3200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 97, óï., ï., ëîäæ., 1/16 ýò., ïë.:48/28/9, ÷/ï, 3090.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-5353 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 97, óï., ï., ëîäæ., 13/16 ýò., ïë.:47/28/7, ÷/ï, 3350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-5353 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 120, áð., ê., 4/5 ýò., ïë.:45/ 27/6, ÷/ï, 2670.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 12, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:43/28/6, ïîä îôèñ, 2900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 33853-53 ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 12, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:43/29/6, âîçì.ï/îôèñ, 2800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-7722 ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 24, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:44/ 30/6, ÷/ï, îêíà âî äâîð, 2700.000ð, ÍÓ-ÅÊ-ÁÓÐà ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89521366660 ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 24, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:45/ 28/6, ÷/ï, âîçì. ïîä îôèñ, 2700.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 372-9111 ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 25, õð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:43/27/6, ÷/ï, 2700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 25, õð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:42/29/6, õîð.ñîñò., 2500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 33853-53 ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 33/À, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:44.6/26/7, ÷/ï, 2850.000ð, ÝÄÅÌ (ÓÏÍ), ò. 345-30-43 ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 39, õð., á., ëîäæ., 3/5 ýò., ïë.:43/27/6, 2650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÄÎÑÒÎÅÂÑÊÎÃÎ, 63, ïì., ê., 3/3 ýò., ïë.:43/27/7, ÷/ï, õîð.ñîñò, 2500.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 222-21-84 ÄÎÑÒÎÅÂÑÊÎÃÎ, 63, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:44/28/4, 3500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ, 24, õð., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:42.2/31/5.7, 2750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-5353 ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ, 38, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:40/23/6, ðàçäåë.êîìí, 2550.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-3001 ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ, 66, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:45/26/7, îê íà 40 ëåò îê, 2900.000ð, ÍÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 356-03-32 ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ, 69, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:44/29/5, 2570.000ð, ÝÐÀ (ÓÏÍ), ò. 268-34-00 ÈËÜÈ×À, 20, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44/28/6, õîð.ñîñòîÿíèå, 2800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÈËÜÈ×À, 28, óï., ï., áàë., 1/9 ýò., ïë.:48/28/10, 4000.000ð, ÐÀÍ×Î (ÓÏÍ), ò. 238-00-00 ÈËÜÈ×À, 28, óï., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:48.5/28/8, ÷/ï, îñâîáîæ äîê ãîò, 3100.000ð, ÔÎÐÒÓÍÀ-ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 9502035327

ÓÏÍ.ÐÔ

ÈËÜÈ×À, 31, óï., á., ë., 5/14 ýò., ïë.:51/ 300/9, ÷/ï, îòë.ñîñ., 3800.000ð, ò. 89221356565 ÈËÜÈ×À, 33, óï., á., ëîäæ., 1/14 ýò., ïë.:48/29/8, ïîä îôèñ, 3500.000ð, ÒÅÐÐÀ (ÓÏÍ), ò. 345-17-37 ÈËÜÈ×À, 33, óï., á., ëîäæ., 10/14 ýò., ïë.:48/29/8, ÷/ï, òîðã, 3300.000ð, ÁÈÍ (ÓÏÍ), ò. 213-76-66 ÈËÜÈ×À, 38, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:45/31/ 6, ï/îôèñ, ðàñøèðåí, 3420.000ð, ÁÐÈÃÀÍÒÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 371-90-62 ÈËÜÈ×À, 40, óï., á., áàë., 3/9 ýò., ïë.:44.5/30/7, ÷/ï, òðåá. ðåìîíò, 3000.000ð, ÑÒÐÎÉÊÎÌÏËÅÊÑ (ÓÏÍ), ò. 218-09-99 ÈËÜÈ×À, 45, óï., á., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:60/40/7, ÷/ï, 3950.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 ÈËÜÈ×À, 46, óï., ï., ëîäæ., 11/12 ýò., ïë.:48/30/7, 3500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÈËÜÈ×À, 52/Â, õð., á., áàë., 4/5 ýò., ïë.:42.7/27.2/6, ÷/ï, ìåòðî.èçîëèðîâ., 2980.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÈËÜÈ×À, 56, óï., ê., áàë., 6/9 ýò., ïë.:44.2/26.7/5.7, 3070.000ð, ÐÀÍ×Î (ÓÏÍ), ò. 238-00-00 ÈËÜÈ×À, 61, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:44/28/ 6, ÷/ï, 2650.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 372-91-11 ÈËÜÈ×À, 61/À, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:58/38/8, 3370.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÈËÜÈ×À, 71/Ã, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:45.2/ 29.4/6, íîðìàëüíîå ñîñò, 2720.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89028797862 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 29, óï., á., 1/9 ýò., ïë.:45/ 29/6, íîâûå òðóáû, 2850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 35, óï., á., 2áàë., 8/14 ýò., ïë.:64/28/25, 4080.000ð, ÄÈÀÌÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89617614558 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 56, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:45/30/6, ñðî÷íî, 2800.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 9678535697 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 57/1, óï., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:47/29/7, õîð.ñîñò., 3280.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-0151 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 94/Á, õð., ê., á., 3/5 ýò., ïë.:43/29/6, ÷/ï, ñåéô.äâ.òîãð, 2850.000ð, ò. 350-39-57 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 94/Á, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44/29/6, ÷/ï, 2575.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 96/À, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:44/28/6, ÷/ï, ðÿäîì ìåòðî, 2580.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 121, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:43/ 27/6, 3050.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89045448736 ÊÀËÈÍÈÍÀ, 59, äð., ä., áàë., 2/2 ýò., ïë.:65/46/-, 3-õ ê.êâ., 2520.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 33, ïì., ø., 1/3 ýò., ïë.:60/37/8, çàêðûòûé äâîð, 3200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17 ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 53/À, ïì., ê., áàë., 3/ 3 ýò., ïë.:43.5/29.9/5.6, ÷/ï, 2250.000ð, ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 216-46-66 ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 55, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:44/28/6, ïîä îôèñ, 2800.000ð, ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 320-55-71 ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 65, ïì., ê., áàë., 3/3 ýò., ïë.:43/30/6, ÷/ï, 2500.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 345-19-25 ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß, 6, áð., á., 1/5 ýò., ïë.:46/30/6, ÷/ï, 2700.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß, 6, áð., á., 2/5 ýò., ïë.:45/30/6, 1/2 äîëÿ, 1350.000ð, ò. 345-54-10 ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß, 20, óï., á., ï/ ëîä., 2/9 ýò., ïë.:44/29.7/6, ÷/ï, ä/ã, 2930.000ð, ò. 371-24-29 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 29/Á, õð., á., áàë., 4/ 5 ýò., ïë.:44/29/6, õîð.ñîñò., 2860.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-5050 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 33, óï., ê., áàë., 7/9 ýò., ïë.:44/26.9/5.3, 3270.000ð, ÀËËÑ (ÓÏÍ), ò. 89126389435 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 45/À, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:42/29/6, ÷/ï, ïîä îôèñ, 3300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 33853-53 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 47, õð., á., áàë., 3/5 ýò., ïë.:42.4/27.3/5.1, ñðî÷íî ìåòðî, 2900.000ð, ò. 89122447212 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 51/À, õð., ê., á., 3/5 ýò., ïë.:42/27/6, 2780.000ð, ò. 89221094228 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 51/à, õð., ê., áàë., 4/ 5 ýò., ïë.:43/28/6, 2680.000ð, ñ/ó ñîâì.., ÷/ï ò. 8-904-54-74-982 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 61/Á, õð., ê., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:42.3/28.5/6, ÷/ï, îò ìåòðî 5 ìèí., 2750.000ð, ÇÎËÎÒ.ÊÐÓà (ÓÏÍ), ò. 89045416286 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 63, õð., ê., áàë., 3/4 ýò., ïë.:44/30/6, îêíà ïë., 2800.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23

71

ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 69, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:40.2/26.5/5.8, 3 îêíà íà êîñì., 2550.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÔÐÅÇ- (ÓÏÍ), ò. 287-17-54 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 69, ïì., ê., áàë., 3/3 ýò., ïë.:45/29/6, ÷/ï, êîñì.ðåìîíò, 2420.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 73, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:45/29/6, 2430.000ð, ÁÀÑÒ-ÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89222221765 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 81, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43/28/6, 2750.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 95/Á, ñï., ï., 5/10 ýò., ïë.:67.7/37.1/12, ÷/ï, 3650.000ð, ÐÀÍ×Î (ÓÏÍ), ò. 238-00-00 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 101/Á, ñï., ê., 2ï/ëî., 4/6 ýò., ïë.:60/34/10, ÷/ï, ÷ï, êèðïè÷, òîðã, 3580.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 101/Á, ñï., ê., 2áàë., 2/6 ýò., ïë.:74/28/20, îòë.êâàðòèðà!, 4030.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÅÐÂÎÓÐ (ÓÏÍ), ò. 89193687767 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 103, óï., ï., ëîäæ., 5/ 5 ýò., ïë.:48.6/27/8, ÷/ï, îòë.ñîñò, 2700.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÊÐ.ÁÎÐÖÎÂ, 3, ïì., ê., áàë., 4/4 ýò., ïë.:38/26/5, åâðî, íàòÿæ.ïîòî, 2500.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 268-15-01 ÊÐ.ÁÎÐÖÎÂ, 3, ïì., ê., áàë., 3/4 ýò., ïë.:37.3/25.1/6, 2500.000ð, ÒÅ×ÅÐ (ÓÏÍ), ò. 89028752192

ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ, 59, óï., á., áàë., 9/9 ýò., ïë.:44/28/7, 3100.000ð, ÍÎÂÀß ÊÂÀÐÒÈÐÀ (ÓÏÍ), ò. 89126031187 ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ, 59, óï., á., ï/ëîä., 2/9 ýò., ïë.:45/28/6, ÷/ï, óþòíûé äâîð, 3000.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 34680-52 ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ, 87, ïí., ï., áàë., 9/9 ýò., ïë.:44/29/8, îñâîáîæäåíà, 3000.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ, 151, ïì., ê., 1/4 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, 2400.000ð, ÍÀØ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 206-20-20 ËÓÊÈÍÛÕ, 6, õð., á., áàë., 4/5 ýò., ïë.:43/30/6, õîð.ñîñò., 2550.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01

ÊÐ.ÁÎÐÖÎÂ, 7/À, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:43/28/7, ÷/ï, äîê.ãîòîâûé, 2900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÊÐ.ÏÀÐÒÈÇÀÍ, 3, ïì., ê., 2áàë., 3/4 ýò., ïë.:60/40/8, 3400.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89222179305 ÊÐ.ÏÀÐÒÈÇÀÍ, 6, ïì., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:60/32/-, ÷/ï, 3600.000ð, ÁÞÐÎ ÍÅÄÂÈÆ.N1 (ÓÏÍ), ò. 278-60-50 ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ, 14, óï., ê., áàë., 9/9 ýò., ïë.:45/28/6, õîð.ñîñò.ìåòðî, 3150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ, 14, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:45/ 28/6, ýòàæ âûñîêèé, 3150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ, 21, ñï., ê., áàë., 10/18 ýò., ïë.:65/32/11, 5000.000ð, ÀÊÐÎÏÎËÜ (ÓÏÍ), ò. 213-16-43 ÊÓËÜÒÓÐÛ, 25, óï., ê., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:50/29/8, ñîñò õîð, 3550.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 22277-97 ÊÓËÜÒÓÐÛ, 25, óï., ê., ï/ëîä., 2/9 ýò., ïë.:50/28/8, ÷/ï, 3150.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 372-9111 ÊÓËÜÒÓÐÛ, 25, óï., ê., 2ï/ëî., 9/9 ýò., ïë.:52.8/30/9, îêíà ðàçí.ñòîðî, 3500.000ð, ÒÈÕÈÉ ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89086378459 ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ, 26, õð., á., áàë., 2/4 ýò., ïë.:42/28/6, ÷/ï, 2700.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ, 28, õð., ê., áàë., 4/4 ýò., ïë.:41/29/6, ÷/ï, òðåá.ðåìîíòà, 2600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77

ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 14, ïì., ê., 2/5 ýò., ïë.:54/32/7.5, 2900.000ð, ÞÐ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89122403288 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 18, ïì., ê., 5/5 ýò., ïë.:55/32/7, 2730.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 28, ïì., æ/á., 1/5 ýò., ïë.:57/33/9, 3200.000ð, ÷èñòàÿ ïðîäàæà ò. 382-86-40 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 30, ñï., ê., ëîäæ., 8/10 ýò., ïë.:60/33/11, 4200.000ð, ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË (ÓÏÍ), ò. 89028762115 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 31, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:42.3/28.8/6, êóõ.â ïîäàðîê, 2870.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 45, õð., á., áàë., 3/5 ýò., ïë.:43/31/6, ÷/ï, 2590.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89049826500 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 51, õð., á., áàë., 2/5 ýò., ïë.:45/27/6, 2780.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 67, õð., á., áàë., 3/5 ýò., ïë.:44/29/6, äîê.ãîòîâû, 2700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 69, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, 3 îêí íà óë1òîð, 2900.000ð, ÔÎÐÒÓÍÀ-ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 290-54-47 ÌÎËÎÄÅÆÈ, 80, ïí., ï., ï/ëîä., 3/9 ýò., ïë.:43/29/6, 2700.000ð, ÌÀÄÈÑ (ÓÏÍ), ò. 89049812320 ÍÀÐ.ÔÐÎÍÒÀ, 70, ïì., ê., 3/3 ýò., ïë.:41/ 29/6, 2550.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 368-88-00

¹ 41

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà


72

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 2-êîìíàòíûå êâàðòèðû ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÍÑÊÀß, 3, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:45/30/6, ÷/ï, ñîñò.õîð, 2400.000ð, ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ (ÓÏÍ), ò. 356-03-03

ÍÀÐ.ÔÐÎÍÒÀ, 87, ìñ., ï., 3/5 ýò., ïë.:40/ 27/9, õîð.ñîñò., 2560.000ð, ò. 268-6670 ÍÎÂÀÒÎÐÎÂ, 12, óï., á., áàë., 3/9 ýò., ïë.:44.4/28/6.1, 2950.000ð, Ñ×ÀÑÒËÈÂ.ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ÍÎÂÀÒÎÐÎÂ, 14, ïã., ï., ï/ëîä., 8/9 ýò., ïë.:43/28/7, 2750.000ð, ò. 200-02-72 ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅ, 3, ïì., ê., 2/5 ýò., ïë.:65/38/10, ÷/ï, îòë.ñ. ìåá, òîðã, 3650.000ð, ò. 89221356566 ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅ, 18, ïì., ø., áàë., 3/ 3 ýò., ïë.:45/24/9, 2900.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU (ÓÏÍ), ò. 378-80-29 ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅ, 19, ïì., ê., áàë., 3/3 ýò., ïë.:60/33/9, õîðîøåå ñîñò., 3400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17 ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅ, 25, ïì., á., 2/3 ýò., ïë.:60/38/10, ÷/ï, 3200.000ð, ÀÒÎÌÏÐÎÌÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 89089139564 ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅ, 26, ïì., ø., áàë., 2/ 3 ýò., ïë.:60/32/8, ÷/ï, 4500.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 368-88-00 ÏÎÁÅÄÛ, 5, õð., á., áàë., 4/5 ýò., ïë.:43/31/6, ÷/ï, îòëè÷íûé ðåìîíò, 2770.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÏÎÁÅÄÛ, 5, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:45.4/ 28/6, äîì ðàïå÷àòàí, 3500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÏÎÁÅÄÛ, 17, õð., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:43.4/29/5, õîð.ðåìîíò, 3000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-5846 ÏÎÁÅÄÛ, 28, õð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:43/29/6, îêíà âî äâîð, 2800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÔÐÅÇ- (ÓÏÍ), ò. 287-17-54 ÏÎÁÅÄÛ, 37, óï., á., ëîäæ., 3/16 ýò., ïë.:49.4/28.5/9.5, îòë.ñîñò., 3600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÔÐÅÇ- (ÓÏÍ), ò. 287-17-54 ÏÎÁÅÄÛ, 40/1, óï., á., 2ëîäæ., 6/14 ýò., ïë.:48/26/8, îòëè÷.ìåñòî, 3300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÏÎÁÅÄÛ, 42, áð., á., áàë., 2/5 ýò., ïë.:42.2/27.2/6, 2750.000ð, ÀËËÑ (ÓÏÍ), ò. 89222287714 ÏÎÁÅÄÛ, 51, óï., á., áàë., 1/16 ýò., ïë.:46/25/8, 89097033968, 3200.000ð, ÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 216-64-57 ÏÎÁÅÄÛ, 70/Ã, õð., ê., áàë., 2/4 ýò., ïë.:44/28/6, ÷/ï, 2700.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89126286631 ÏÎÁÅÄÛ, 94, óï., á., ï/ëîä., 7/9 ýò., ïë.:44/28/7, äîê.ãîò, òîðã, 2950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77

¹ 41

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÍÑÊÀß, 3, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:45/33/6, îáìåí, 2350.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 213-11-82 ÑÒÀÕÀÍÎÂÑÊÀß, 24/1, óï., á., ï/ëîä., 1/14 ýò., ïë.:46/27.2/8, ñåéô äâ, øêóïå, 3150.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 ÑÒÀÕÀÍÎÂÑÊÀß, 29, óï., á., 1/9 ýò., ïë.:45/29/7, ÷/ï, 2900.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 ÑÒÀÕÀÍÎÂÑÊÀß, 32, óï., á., ëîäæ., 2/ 9 ýò., ïë.:48/28/7, 3000.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-78-78 ÑÒÀÕÀÍÎÂÑÊÀß, 58, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:41/29/5, 2600.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 ÑÓÂÎÐÎÂÑÊÈÉ, 15, ïì., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:55.5/32.1/8, ÷/ï, 3500.000ð, ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 89030840418 ÓÐ.ÐÀÁÎ×ÈÕ, 2, óï., ê., 2/9 ýò., ïë.:92/ 50/25, ÷/ï, êàï. ðåì., 6600.000ð, ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 320-55-71 ÓÐ.ÐÀÁÎ×ÈÕ, 41, óï., á., áàë., 2/9 ýò., ïë.:45/28/7, ÷/ï, 3200.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89222118574 ÓÐ.ÐÀÁÎ×ÈÕ, 42, óï., á., ëîäæ., 11/14 ýò., ïë.:47/26/8, õîð.ðåìîíò, 3400.000ð, ËÈÄÅÐ (ÓÏÍ), ò. 338-75-45 ÓÐ.ÐÀÁÎ×ÈÕ, 52, ïì., ø., 1/3 ýò., ïë.:58.5/36.5/8, ñîñ. õîðîøåå, 3400.000ð, ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 320-55-71 ÓÐ.ÐÀÁÎ×ÈÕ, 55/À, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:60/37/8, õîð, 2900.000ð, ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 210-97-24 ÓÐ.ÐÀÁÎ×ÈÕ, 67, ïì., ø., 2áàë., 3/3 ýò., ïë.:56/30/6, ÷/ï, îòë.ðåìîíò, 3800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ÔÅÑÒÈÂÀËÜÍÀß, 15, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43/29/6, ÷/ï, ä/ã, òîðã, ñðî÷íî, 2580.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÔÅÑÒÈÂÀËÜÍÀß, 15, õð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:43/29/6, ñîñò.õîð., 2800.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ÔÅÑÒÈÂÀËÜÍÀß, 20, õð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:44/28/6, ñîñò õîð, 2700.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 22277-97 ÕÌÅËÅÂÀ, 4, õð., ï., áàë., 3/4 ýò., ïë.:43/30/6, 2700.000ð, ò. 89028724063 ÕÌÅËÅÂÀ, 10, ïì., á., áàë., 3/5 ýò., ïë.:55/32/9, 3070.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 ÕÌÅËÅÂÀ, 12, õð., ï., áàë., 4/4 ýò., ïë.:43/30/6, 2700.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 ×ÅÐÍÎßÐÑÊÀß, 24/À, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:42.2/28.8/6, õîð.ñîñò., 2500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-0151

ÕÈÌÌÀØ ÀËÜÏÈÍÈÑÒÎÂ, 24/À, õð., ï., á., 3/5 ýò., ïë.:42/24/6, ÷/ï, õîð.ñîñò., 2580.000ð, ÍÀØ ÅÊÀÒÅÐÈÍÁ. (ÓÏÍ), ò. 89122088050 ÁÎÐÎÄÈÍÀ, 6/Á, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43.8/28.1/5, ÷/ï, 1/2 äîëè, 1000.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 34553-76 ÁÎÐÎÄÈÍÀ, 7, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:46/ 31/6, äîì âî äâîðå, 2400.000ð, ò. 21916-97 ÁÎÐÎÄÈÍÀ, 21, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:44/ 29/5, 2600.000ð, ÝÄÅÌ (ÓÏÍ), ò. 34530-43 ÂÎÄÍÀß, 13/À, ñï., ï., ëîäæ., 9/10 ýò., ïë.:68/37/10, ÷/ï, åâðî ÷/ï ä/ã, 4090.000ð, Í-Ó-ÅÊ-ÁÓÐà ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89221153039 ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 2, õð., á., áàë., 3/5 ýò., ïë.:43/28/6, îòë, 2700.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 371-12-40 ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 11, óï., ê., 9/9 ýò., ïë.:55/ 36/10, ÷/ï, ñðî÷íî.îòë.ñîñò, 2870.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89028711535 ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 14, ïì., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:56/33/8, ÷/ï, áàëêîí çàñòåêë., 3100.000ð, ÊÓÁ (ÓÏÍ), ò. 89221424605 ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 15, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:43/ 30/6, ÷/ï, +79221010340, 3700.000ð, ÁÎÍÓÑ (ÓÏÍ), ò. +7922101034 ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 15, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:43/ 28/6, 3500.000ð, ÁÈÍ (ÓÏÍ), ò. 24273-71 ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 15, õð., á., áàë., 4/5 ýò., ïë.:32/20/7, 1êâ ïåðåïë. â 2, 2300.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 89068050285 ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 19/À, ñï., ê., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:56.5/32.3/10.1, 4100.000ð, ÊÓÁ (ÓÏÍ), ò. 89058090141 ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 19/À, ñï., ê., ëîäæ., 4/10 ýò., ïë.:56.2/32/10, 4200.000ð, Ñ×ÀÑÒËÈÂ.ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 19/À, ñï., ê., ëîäæ., 10/ 10 ýò., ïë.:57/33/12, ÷/ï, äîê ãîòîâû, ðåì, 3950.000ð, ÅÊ-ÁÓÐà ÑÈÒÈ (ÓÏÍ), ò. 269-32-32

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà

ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 24, ïì., ø., áàë., 3/4 ýò., ïë.:49/29/9, ÷/ï, êîñì. ðåìîíò, 2500.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 27, ïì., ø., áàë., 3/4 ýò., ïë.:58/30/11, ÷/ï, 3300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 27, ïì., ø., 1/4 ýò., ïë.:52.4/27/9, ïîä îôèñ, ìàãàç., 2970.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 32857-03 ÃÓÁÊÈÍÀ, 75, õð., ê., 2/5 ýò., ïë.:42/ 28/6, ÷/ï, 2150.000ð, ÊÓÁ (ÓÏÍ), ò. 89221424605 ÃÓÁÊÈÍÀ, 81/À, õð., ê., 2/5 ýò., ïë.:42/ 32/6, ÷/ï, 8.912.2921782, 1990.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 ÄÀÃÅÑÒÀÍÑÊÀß, 34, ìñ., ê., 9/9 ýò., ïë.:37/27/-, ÷/ï, ñîñò/õîð, 2100.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 371-12-40 ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß, 17, õð., ê., 1/3 ýò., ïë.:46/29/6, âîçì.ïîä îôèñ, 2400.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 37112-40 ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß, 19/À, óï., ê., ëîäæ., 6/ 12 ýò., ïë.:47/30/7, 8-98266234746, 3250.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 219-72-13 ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß, 28, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43/28/6, îáì ïîäîáðàí, 2500.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 213-64-04 ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß, 30, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:43/30/6, ÷/ï, ïðîä. ñ ìåáåëüþ, 2800.000ð, ò. 286-02-98 ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß, 30, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:43/30/6, ÷/ï, ïîä ìàãàçèí, 2400.000ð, Í-Ó-ÅÊ-ÁÓÐà ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89028773490 ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß, 33, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:51/33/7, òîðã!, 2390.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß, 35, ïì., ø., áàë., 1/2 ýò., ïë.:62/40/8, ïîä îôèñ, 3000.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89049829548 ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß, 43, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:44/28/7, 8-91228-63860, 2700.000ð, 33 ÊÂ.Ì (ÓÏÍ), ò. 220-4033 ÈÑÅÒÑÊÀß, 14, óï., ï., ëîäæ., 4/12 ýò., ïë.:48/29/8, ÷/ï, îòë.ñîñò, 3100.000ð, ò. 345-43-27 ÈÑÅÒÑÊÀß, 16, óï., ï., ëîäæ., 5/12 ýò., ïë.:48/29/8, 3100.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89049829548 ÈÑÅÒÑÊÀß, 16, óï., ï., ëîäæ., 1/12 ýò., ïë.:47.5/29/8, ÷/ï, 2850.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 269-55-95 ÊÎÑÀÐÅÂÀ, 11, óï., ê., ëîäæ., 7/12 ýò., ïë.:53/30/8, ÷/ï, õîëëîâàÿ ïëàíèð, 2950.000ð, ÊÓÁ (ÓÏÍ), ò. 372-47-21 ÌÍÎÃÎÑÒÀÍÎ×ÍÈÊÎÂ, 15/À, óï., ï., ëîäæ., 8/12 ýò., ïë.:48/29/7, ÷/ï, õîð.ñîñò., 3150.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 213-79-90 ÌÍÎÃÎÑÒÀÍÎ×ÍÈÊÎÂ, 15/À, óï., ï., ëîäæ., 6/12 ýò., ïë.:48.3/29/8, òîðã, äã, 3200.000ð, ò. 89122403220 ÎÐÄÅÍÎÍÎÑÖÅÂ, 4, ñï., ì., ëîäæ., 18/ 25 ýò., ïë.:67/34/12, ÷/ï, îñâ, ä/ã, 4590.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 345-14-45 ÎÐÄÅÍÎÍÎÑÖÅÂ, 8, ñï., ì., ëîäæ., 9/ 25 ýò., ïë.:67/41/11, ÷/ï, îñâ, ñðî÷íî ä/ã, 4250.000ð, ÝÐÀ (ÓÏÍ), ò. 268-3400 ÎÐÄÅÍÎÍÎÑÖÅÂ, 10, ñï., ì., 1/25 ýò., ïë.:75/36/15, ÷/ï, èäåàë.ñîñòîÿíèå, 5000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 211-54-74 ÎÐÄÅÍÎÍÎÑÖÅÂ, 10, ñï., ì., 1/25 ýò., ïë.:67/1/1, ÷/ï, 89045464034, 5100.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 34679-92 ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÀß, 24, ïì., ê., 3/3 ýò., ïë.:38/26/6, îòë.ñîñ., 2390.000ð, ò. 213-54-36 ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÀß, 83, óï., ï., ëîäæ., 9/ 16 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, åâðî, 3300.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89617785209 ÑËÀÂßÍÑÊÀß, 49, ñï., ê., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:56/31/11, ï/ìàãàçèí, îôèñ, 5000.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 89068050285 ÑËÀÂßÍÑÊÀß, 53, ñï., ê., ëîäæ., 6/10 ýò., ïë.:54/28/10, ÷/ï, îòë.ñîñò., 3600.000ð, ÂÈÇÈÒ (ÓÏÍ), ò. 371-2363 ÑËÀÂßÍÑÊÀß, 56, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:43/26/7, ÷/ï, ðÿäîì ìåñòà îòä, 2490.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ×ÅÐÍßÕÎÂÑÊÎÃÎ, 39, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:63/34/10, õîð.äâîð, 2500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-0117 ×ÅÐÍßÕÎÂÑÊÎÃÎ, 39, ïì., ê., 2/2 ýò., ïë.:68/34/10, 2600.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ×ÅÐÍßÕÎÂÑÊÎÃÎ, 46, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:46/30/6, ÷/ï, 2450.000ð, ÐÀÍ×Î (ÓÏÍ), ò. 238-00-00 ×ÅÐÍßÕÎÂÑÊÎÃÎ, 51, õð., ê., áàë., 4/4 ýò., ïë.:44/28/6, ÷/ï, 2650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 ÞÆÍÎÃÎÐÑÊÀß, 9, ñï., ê., ëîäæ., 9/ 16 ýò., ïë.:54/28/12.5, ÷/ï, äîðîãîé ðåìîíò, 3800.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23

www.upn.ru ÖÅÍÒÐ 8 ÌÀÐÒÀ, 57, óï., ê., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:50/28/7, 5500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 À.ÂÀËÅÊÀ, 12, óï., ê., 1/12 ýò., ïë.:61/ 33/9, ÷/ï, 4500.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89122756350 ÀÇÈÍÀ, 20/4, óï., ê., 2ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:50/28/7.5, ÷/ï, 4200.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ66 (ÓÏÍ), ò. 310-37-37 ÀÇÈÍÀ, 55, ïì., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:41/ 23/7, ÷/ï, õîð.ñîñò, 3300.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89024091272 ÁÀÆÎÂÀ, 39, ïì., ø., áàë., 3/3 ýò., ïë.:42/30/9, ðåìîíò, 3200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÁÀÆÎÂÀ, 72, áð., ê., 2/5 ýò., ïë.:43.3/ 29.5/6, ñ/õîð, 3090.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 ÁÀÆÎÂÀ, 75, õð., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:42/27/6, 1/2ä-îòä.êîìíà, 980.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 268-15-01 ÁÀÆÎÂÀ, 122, áð., ê., 1/5 ýò., ïë.:41/ 27/6, 2700.000ð, ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 21097-24 ÁÀÆÎÂÀ, 134, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:49/28/8, 2682690, 3880.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 268-26-90 ÁÀÆÎÂÀ, 161, ïí., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:43/27/6, ÷/ï, ìîæíî ïîä îôèñ, 3300.000ð, ÑÔÅÐÀ (ÓÏÍ), ò. 361-1410 ÁÀÆÎÂÀ, 185, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:45/ 19.5/15.2, àâò.òðîë.òðàìâ., 2930.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 346-74-50 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 32, ñï., ê., ëîäæ., 5/16 ýò., ïë.:128/65/19, ÷/ï, 13000.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 372-9111 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 41, ñï., ì., ëîäæ., 12/16 ýò., ïë.:64/36/11, ÷/ï, îòë.ñîñò, 7100.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÍ.ÂÎÏÐÎÑ (ÓÏÍ), ò. 219-69-70 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 71, ïì., ê., á., 3/5 ýò., ïë.:55/37/7, ÷/ï, 3800.000ð, ÍÀÄÅÆÄÀ (ÓÏÍ), ò. 372-30-71 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 86, ñï., ê., ëîäæ., 4/23 ýò., ïë.:90/41/24, ÷/ï, îòë.ñîñò, 7980.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89028718955 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 86, ñï., ê., ëîäæ., 4/23 ýò., ïë.:62/44/26, ÷/ï, 6600.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9122697507 ÂÀÉÍÅÐÀ, 15, ñï., ê., 8/14 ýò., ïë.:81.4/ 37/14.3, îòë.ñîñò, åâðî, 8340.000ð, ÅÊÀÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89122437166 ÂÀÉÍÅÐÀ, 60, ñï., ì., 2ëîäæ., 8/18 ýò., ïë.:119/65/15, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 9120.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÂÎÅÂÎÄÈÍÀ, 4, ïì., ê., áàë., 5/7 ýò., ïë.:55.5/36.5/9, ÷/ï, 4900.000ð, ÊÁ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ (ÓÏÍ), ò. 246-13-28 ÂÎÅÂÎÄÈÍÀ, 4, ïì., ê., 1/7 ýò., ïë.:53/ 31/8, âîçì.ïîä îôèñ, 4650.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 ÂÎÅÂÎÄÈÍÀ, 4, ïì., ê., 1/7 ýò., ïë.:79/ 45/11, ÷/ï, 5990.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 269-55-95 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 7/À, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:43/ 29/6, ÷/ï, òîðã, 2550.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 219-38-51 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 8/À, ñï., ê., 2ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:74/40.3/12, ÷/ï, 4600.000ð, ÐÀÍ×Î (ÓÏÍ), ò. 238-00-00 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 14, õð., á., áàë., 4/5 ýò., ïë.:44/30/6.2, ÷/ï, 2960.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ66 (ÓÏÍ), ò. 310-37-37 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 24, õð., á., áàë., 3/5 ýò., ïë.:45/29/7, õîð.89122467679, 3250.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 36, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:42/29/6, ÷/ï, êâ. ñ ìåáåëüþ!, 3100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 36, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:42/29/6, åâðîðåì, ïåðåïëà, 3300.000ð, ÓÐÀËÆÈËÜÅ (ÓÏÍ), ò. 89126630760 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 42, ïì., ø., 2áàë., 3/3 ýò., ïë.:42/25/8, ÷/ï, îòë.ñîñò, 3000.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 222-21-81 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 62, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:43/26/6, ÷/ï, ðåíòà, 1560.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 64, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:43/29/6, 2900.000ð, ÀÒÎÌÏÐÎÌÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 377-00-07 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 64, õð., ê., 2/5 ýò., ïë.:42/ 24/6, êîìíàòû ðàçäåë., 2730.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 89122772663 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 80, õð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:44/28/6, ÷/ï, 2700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 88/ÂÑÒ, óï., ê., ï/ëîä., 7/ 9 ýò., ïë.:61/34/10, 5200.000ð, ò. 89122007420 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 90, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:44/ 29/6, ðåøåòêè, 3200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 90, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:44.2/29.6/6, ÷/ï, íà äâå ñòîðîíû, 3100.000ð, ÀÈÑÒ-Í (ÓÏÍ), ò. 219-33-39


ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 2-êîìíàòíûå êâàðòèðû ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 166, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:83.9/59.9/-, ÷/ï, 8500.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 201-19-26 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 166/À, õð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:43/27/6, ÷/ï, íà2ñòîðîíû.òîðã, 2890.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 345-53-76 ÃÎÐÜÊÎÃÎ, 33, äð., ä., 2/2 ýò., ïë.:70/ 46/10, ÷/ï, îô â öåíòðå, 5800.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 213-79-90 ÃÎÐÜÊÎÃÎ, 33, äð., ä., 1/2 ýò., ïë.:40/ 31/5.5, ÷/ï, 1 ýòàæ, 3600.000ð, ÂÈÇÀÂÈ (ÓÏÍ), ò. 219-73-58 ÄÅÊÀÁÐÈÑÒÎÂ, 4, õð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:41/25/6, 3200.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÅÐÅÌÈÍÀ, 6, ïì., ê., áàë., 4/4 ýò., ïë.:55/35/6, 4500.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 89024430062 ÆÓÊÎÂÀ, 10, óï., ê., ëîäæ., 12/12 ýò., ïë.:58/37/8, ÷/ï, òîðã, 4450.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 345-19-25 ÆÓÊÎÂÀ, 10, óï., ê., 2áàë., 13/18 ýò., ïë.:94/46/18, ÷/ï, å/ð, 9490.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÆÓÊÎÂÀ, 10, óï., ê., 2áàë., 14/18 ýò., ïë.:94/46/18, ÷/ï, 9690.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÆÓÊÎÂÀ, 10, óï., ê., áàë., 7/18 ýò., ïë.:56/34/9, 4900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17 ÈÑÏ.ÐÀÁÎ×ÈÕ, 31, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, 2950.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 213-64-04

ÈÑÏ.ÐÀÁÎ×ÈÕ, 35, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:42/30/6, 3550.000ð, ÷/ï, îòë.ñîñò. ò. 8-912-607-73-42 Ê.ËÈÁÊÍÅÕÒÀ, 40, ïì., ê., 2/5 ýò., ïë.:54/37/6, 4100.000ð, ÑËÓÆÁÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌ (ÓÏÍ), ò. 9221147147 Ê.ÌÀÐÊÑÀ, 43, ïí., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:43/28/5, ÷/ï, 3300.000ð, ò. 21582-23 Ê.ÌÀÐÊÑÀ, 43, ïí., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:42.5/28/-, ÷/ï, 3100.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 269-55-05 Ê.ÌÀÐÊÑÀ, 60, óï., ê., 2/9 ýò., ïë.:43.5/ 28/6, 3350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 Ê.ÌÀÐÊÑÀ, 60, óï., ê., 3/9 ýò., ïë.:45/ 29/6, ÷/ï, 216-48-99, 3500.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 Ê.ÌÀÐÊÑÀ, 66, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:44/30/6, ÷/ï, 3150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÊÐÀÑÍÎÀÐÌÅÉÑÊÀß, 68, ñï., ê., áàë., 2/7 ýò., ïë.:78/45/10, ÷/ï, 8600.000ð, ÁÈÍ (ÓÏÍ), ò. 242-73-71 ÊÐÀÑÍÎÀÐÌÅÉÑÊÀß, 74, ñï., ê., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:82/50/13, ÷/ï, 8500.000ð, ò. 89122208401 ÊÐÀÑÍÎÀÐÌÅÉÑÊÀß, 74, ñï., ê., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:84/49/13, ÷/ï, 100% ÷ï. ñâîáîä, 9500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÊÐÀÑÍÛÉ, 10, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:41/ 28/6, îòë. ðàñï.äîìà, 3100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 378-43-23 ÊÓÇÍÅ×ÍÀß, 79, ñï., ê., ëîäæ., 13/19 ýò., ïë.:60/37/9, ÷/ï, ÷ï, åâðî!!!!, 6200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÊÓÇÍÅ×ÍÀß, 79, ñï., ê., áàë., 14/19 ýò., ïë.:61/36/-, ÷/ï, ñòóäèÿ, 6200.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÊÓÇÍÅ×ÍÀß, 81, ñï., ê., ëîäæ., 14/16 ýò., ïë.:65/33/12, ÷/ï, îòë.ñîñò, 6100.000ð, ÒÅÐÐÀ (ÓÏÍ), ò. 345-17-37 ÊÓÇÍÅ×ÍÀß, 83, ñï., ê., ëîäæ., 16/19 ýò., ïë.:86/66/-, ÷/ï, ýêñêëþçèâ, 13500.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 22221-84 ÊÓÇÍÅ×ÍÀß, 83, ñï., ê., áàë., 11/19 ýò., ïë.:75/50/-, ÷/ï, 7500.000ð, ò. 89022628192 ÊÓÇÍÅ×ÍÀß, 91, ïì., ê., 1/5 ýò., ïë.:60/ 30/17, ÷/ï, 6100.000ð, ÃËÎÁÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89126177768 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 40, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:55/ 40/7, ÷/ï, òðóáû âñå çàìåí, 3100.000ð, ÊÓÁ (ÓÏÍ), ò. 263-81-63 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 48/Â, ïì., ê., á., 4/4 ýò., ïë.:53/33.4/7, ÷/ï, 3500.000ð, ÑÒÐÎÉÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 269-36-13 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 48/Â, ïì., ê., 1/4 ýò., ïë.:57/35/7, ÷/ï, 3400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 57, ïì., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:46/28/6.5, ÷/ï, îêíà âî äâîð, 3500.000ð, ÇÎËÎÒ.ÊÐÓà (ÓÏÍ), ò. 89045416286 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 76, õð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44/28/6, íà ðàçí.ñòîðîíû, 2660.000ð, ÒÀÉÍÛÉ ÑÎÂÅÒÍÈÊ, ò. 21993-11 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 105, áð., ê., 2/5 ýò., ïë.:43.9/29/5.9, ÷/ï, õîðîøåå ñîñò., 3380.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 125, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:44.3/30.3/5.6, 2800.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 201-19-27 ËÅÍÈÍÀ, 10, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:43.6/29/6, ïåðåïëàíèðîâêà, 3300.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11

ÓÏÍ.ÐÔ

ËÅÍÈÍÀ, 13/À, ïì., ê., áàë., 5/9 ýò., ïë.:41/29/6, ñðî÷íî, 3100.000ð, ò. 21132-00 ËÅÍÈÍÀ, 46, ïì., ê., 2/4 ýò., ïë.:63/33/ -, ÷/ï, 4500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ËÅÍÈÍÀ, 48, ïì., ê., áàë., 2/6 ýò., ïë.:58/38/7, 4180.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 89521373556 ËÅÍÈÍÀ, 52/3, ïì., ê., 4/6 ýò., ïë.:57/ 33/7, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 4700.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ (ÓÏÍ), ò. 213-85-24 ËÅÍÈÍÀ, 52/3, ïì., ê., 3/6 ýò., ïë.:35.2/ 24.2/4.7, åâðîðåìîíò, 2990.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 ËÅÍÈÍÀ, 52/Á, ïì., ê., 3/6 ýò., ïë.:40/ 27/6, äîì 3 ýòàæ., 2700.000ð, ò. 29511-51 ËÅÍÈÍÀ, 69/14, ïì., ê., 2/8 ýò., ïë.:55/ 30/6, ÷/ï, 3500.000ð, ÀÐÃÓÌÅÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89122897658 ËÅÍÈÍÀ, 69/14, ïì., ê., 1/8 ýò., ïë.:54/ 38/5, ïîä îôèñ. òîðã, 3950.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89049817250 ËÅÍÈÍÀ, 69/4, ïì., ê., 4/5 ýò., ïë.:54.4/ 37/9, ÷/ï, 3200.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ËÅÍÈÍÀ, 69/5, ïì., ê., 2/5 ýò., ïë.:47.8/ 25/5, ÷/ï, õîð.ñîñòîÿíèå, 3570.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 15, ñï., ê., ëîäæ., 9/16 ýò., ïë.:53/31/8, êîíñúåðæ, 4300.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 377-60-60 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 17, áð., ê., 5/5 ýò., ïë.:41/26/6, 2800.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89049836807 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 21/À, õð., ï., áàë., 2/ 5 ýò., ïë.:44/30/6, âàãîí÷èê ñ/îòë, 3600.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89086369711 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 22, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:42.6/30.3/5, 3600.000ð, ÐÀÍ×Î (ÓÏÍ), ò. 238-00-00 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 51, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:42/28/6, 2850.000ð, ÂÖÍ (ÓÏÍ), ò. 89122416159 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 53, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:43/28/6, êîìíàòû èçîëèð., 3100.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 53, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:43/29/6, 2850.000ð, 8-908927-66-63 ò. 8-908-633-97-78 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 53/À, õð., ê., áàë., 2/ 5 ýò., ïë.:44.4/30.1/5.8, ÷/ï, 3200.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 20119-26 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 55, áð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44/30/6, ÷/ï, 3000.000ð, ò. 89222018246 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 76, ïì., ê., 3/5 ýò., ïë.:60/35/10, ÷/ï, êóõîí.ãàðíèòóð, 4900.000ð, ÊÎËÈÇÅÉ (ÓÏÍ), ò. 23507-69 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 137, ñï., ê., áàë., 10/ 12 ýò., ïë.:68/39/10, ÷/ï, îòë.ñ., îñâîáîæä, 4750.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89122870766 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 182, óï., ê., ëîäæ., 9/ 9 ýò., ïë.:44/29/6, ÷/ï, 3400.000ð, ò. 355-50-46 Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 2, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:44/28/6, 2190014, 3000.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-7477 Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 2, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:44/ 28/6, ñîñò.õîð., 3400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74 Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 2, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:42/28/6, ÷/ï, ïë\îêíà, 2950.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 222-21-84 Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 2, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:45/ 28/6, îôèñ, ìàãàçèí, 3200.000ð, ÀÂÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 206-85-89 Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 8, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:46/32/7, 8-912-28-686, 3500.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89122848686 Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 25, óï., ê., áàë., 4/9 ýò., ïë.:44/28/7, ÷/ï, ñðî÷íî, 3200.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 89122865201 Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 40, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:44/30/6, ÷/ï, 1/4 äîëè, 600.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 328-02-81 Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 51, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:44/29/7, ÷/ï, 3500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-5353 Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 137, áð., ê., áàë., 2/7 ýò., ïë.:48/33/6, òèõèé öåíòð, 3500.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 171, ïì., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:41.2/23.5/7.4, ÷/ï, 2901891, 3390.000ð, ÀÐÊÀÄÀ-Ì (ÓÏÍ), ò. 29018-91 ÌÀËÛØÅÂÀ, 7, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:42/28/6, ÷/ï, 3 êîìíàòû, 2990.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÌÀËÛØÅÂÀ, 15, óï., ê., 2/9 ýò., ïë.:47/ 28/8, 3350.000ð, ò. 89505472225 ÌÀËÛØÅÂÀ, 31, ïì., ø., 2/5 ýò., ïë.:59/ 37/10, ÷/ï, 4300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ÌÀËÛØÅÂÀ, 75, õð., á., áàë., 3/5 ýò., ïë.:43/27/6, 3300.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU (ÓÏÍ), ò. 378-80-29 ÌÀËÛØÅÂÀ, 100, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:43/26/6, 3400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09

73

ÌÀËÛØÅÂÀ, 116, õð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, 3060.000ð, ÑËÓÆÁÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌ (ÓÏÍ), ò. 383-52-93 ÌÅËÜÊÎÂÑÊÀß, 3, ïì., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:60/32/7, ÷/ï, 4000.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89122207281 ÌÅËÜÊÎÂÑÊÀß, 3, ïì., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:57/30/7, îáìåí ïîäîáðàí, 3900.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 54, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44/28/6, òîðã, 2900.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 213-90-38

ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 56, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:43/18/12, 3000.000ð, òîðã, 34569-59 ò. 253-25-75 ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 59, õð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:42.6/31.1/6, 3100.000ð, ò. 31780-63 ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 152, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:44/30/6, ÷/ï, âàãîí÷èê ñðî÷íî, 3080.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89122425565 ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 171, õð., ï., 1/12 ýò., ïë.:42/27/9, ÷/ï, äîì 5 ýòàæåé, 2930.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 48/à, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:42/29/6, 2870.000ð, ñðî÷íî, ÷/ï ò. 8-912-625-84-57 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 49, õð., ê., 2/5 ýò., ïë.:42/29/6, ÷/ï, 3090.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÍÀÐ.ÂÎËÈ, 43/À, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:44/28/6, ÷/ï, ìåòðî, 3100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-6070 ÍÀÐ.ÂÎËÈ, 43/À, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:43/29/6, îáìåí íàéäåí, 3150.000ð, ÁÀÑÒ-ÅÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 347-98-90 ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÀß, 33, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44.2/28.8/-, îêíà âî äâîð, 3500.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9221103704 ÏÎÏÎÂÀ, 11, ïì., ê., 2/2 ýò., ïë.:41/25/ 7, ÷/ï, ïîä íåæèëîå, 3485.000ð, ÊÀÌÅÐÎÍ-ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 344-63-80 ÏÎÏÎÂÀ, 11, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:50/35/ 5, 8-90287-81716, 3800.000ð, 33 ÊÂ.Ì (ÓÏÍ), ò. 220-40-33 Ð.ËÞÊÑÅÌÁÓÐÃ, 67/À, õð., ê., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:44/28/6, 2800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 12, ñï., ê., 18/25 ýò., ïë.:112/47/30, ÷/ï, êóõíÿ, 9500.000ð, ÒÈÌ (ÓÏÍ), ò. 222-25-51 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 18, ñï., ê., ëîäæ., 9/20 ýò., ïë.:104/57/13, 13000.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 31, ñï., ê., ëîäæ., 7/14 ýò., ïë.:98/54/24, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 9500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 31, ñï., ê., 2ëîäæ., 6/14 ýò., ïë.:124/79/21.4, ÷/ï, 10200.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9122424095 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 31, ñï., ê., ë., 10/14 ýò., ïë.:84/55/-, ÷/ï, ýêñêëþçèâ, ìåáåë, 16000.000ð, ÎÊÒßÁÐÜÑÊÎÅ (ÓÏÍ), ò. 269-17-17 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 33, ñï., ê., á/ë., 7/15 ýò., ïë.:72/42/13, ÷/ï, ðåìîíò, ìåáåëü, 6950.000ð, ÒÈÌ (ÓÏÍ), ò. 222-25-51 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 33, ñï., ê., 2ëîäæ., 6/16 ýò., ïë.:76/43/16, ÷/ï, 7150.000ð, ò. 89122208401 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 33, ñï., ê., 2ëîäæ., 15/16 ýò., ïë.:85/43/15, ÷/ï, ðåì âñòð êóõíÿ, 7500.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-78-78 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 33, ñï., ê., 2ëîäæ., 5/16 ýò., ïë.:83.1/35/13, ÷/ï, 6180.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 Ñ.ÐÀÇÈÍÀ, 24, óï., ê., áàë., 3/6 ýò., ïë.:62/33/8, ÷/ï, êóõíÿ â ïîäàðîê, 5300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ÑÂÅÐÄËÎÂÀ, 11, ïì., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:60/36/8, ÷/ï, îòë.ðåìîíò, 4200.000ð, ÑÔÅÐÀ (ÓÏÍ), ò. 361-1410 ÑÂÅÐÄËÎÂÀ, 11, ïì., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:59.1/32.9/8, ÷/ï, 4150.000ð, Ñ×ÀÑÒËÈÂ.ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ÑÂÅÐÄËÎÂÀ, 11, ïì., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:71/44/10, ÷/ï, õîð.ñîñò., 4680.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 38483-10 ÑÂÅÐÄËÎÂÀ, 27, ïì., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:62/30/17, ÷/ï, 4450.000ð, ÁÞÐÎ ÍÅÄÂÈÆ.N1 (ÓÏÍ), ò. 278-60-50 ÑÂÅÐÄËÎÂÀ, 56, ïì., ê., 5/5 ýò., ïë.:52/ 27/10, ÷/ï, èçîëèð.êîìí., 3750.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 213-77-79 ÑÂÅÐÄËÎÂÀ, 56, ïì., ê., 2/5 ýò., ïë.:60/ 33/7, ÷/ï, 4200.000ð, ÊÎËÈÇÅÉ (ÓÏÍ), ò. 235-07-69 ÑÂÅÐÄËÎÂÀ, 56, ïì., ê., 5/5 ýò., ïë.:52/ 27/10, 3680.000ð, ðåìîíò, 3707125 ò. 8-922-11-656-47 ÑÂÅÐÄËÎÂÀ, 60, ïì., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:45.5/24.3/7.3, ÷/ï, 1/2äîëè, 1600.000ð, ÑÒÎËÈ×ÍÛÉ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 219-99-19 ÒÂÅÐÈÒÈÍÀ, 40, óï., ê., ï/ëîä., 1/6 ýò., ïë.:60/29/10, 4190.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 200-09-19

ÒÂÅÐÈÒÈÍÀ, 42/2, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:48/28/8, õîð, 2920.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 345-14-45 ÒÓÐÃÅÍÅÂÀ, 4/À, ïì., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:54/33/7, ÷/ï, 4100.000ð, ÌÀËÛØÅÂÀ-73 (ÓÏÍ), ò. 222-73-73 ÒÓÐÃÅÍÅÂÀ, 30/À, ïì., ê., áàë., 3/4 ýò., ïë.:51.4/32/6, 3970.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 213-17-24 ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÑÊÈÉ, 3, õð., ê., á., 5/5 ýò., ïë.:43/28/6, ñîñ.õîð., 3400.000ð, ÌÀËÀÕÈÒ-ÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 268-11-20 ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÑÊÈÉ, 3, õð., ê., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:42/30/6, ÷/ï, èäåàëüíîå ñîñò., 3500.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÔÅÂÐ.ÐÅÂÎËÞÖÈÈ, 15, ñï., ì., 12/42 ýò., ïë.:91/43/19, ÷/ï, vip-æèëüå, ïîä ÷, 11000.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 222-21-81 ÔÅÂÐ.ÐÅÂÎËÞÖÈÈ, 15, ñï., ì., áàë., 30/42 ýò., ïë.:62/47/-, ÷/ï, 10550.000ð, ÍÀØ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 350-68-17 ÔÅÂÐ.ÐÅÂÎËÞÖÈÈ, 15, ñï., ì., ëîäæ., 14/42 ýò., ïë.:101/42/20, ÷/ï, åâðî., 13500.000ð, ÀÐÕ-ÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 2190795,356 ÔÅÂÐ.ÐÅÂÎËÞÖÈÈ, 15, ñï., ì., ëîäæ., 27/42 ýò., ïë.:97/42/20, ÷/ï, 19795.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÍÈÊÎÂ, 30, ïì., ê., 1/5 ýò., ïë.:43/27/6, ÷/ï, âîçì îôèñ, 3650.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 345-14-45 ÕÎÕÐßÊÎÂÀ, 18, ñï., ê., áàë., 7/7 ýò., ïë.:78/43/14, 7200.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÕÎÕÐßÊÎÂÀ, 33, ïì., ê., 2/2 ýò., ïë.:47.2/20/-, ÷/ï, 4500.000ð, ò. 37199-33 ÕÎÕÐßÊÎÂÀ, 43, ñï., ê., á/ë., 10/26 ýò., ïë.:90/48/19, ÷/ï, åâðîðåìîíò! ÷/ ï, 10300.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89049881357 ÕÎÕÐßÊÎÂÀ, 43, ñï., ê., á/ë., 22/26 ýò., ïë.:89.4/50/15, ÷/ï, ïîä ÷èñò.îòäåë., 10200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÔÐÅÇ- (ÓÏÍ), ò. 287-17-54 ÕÎÕÐßÊÎÂÀ, 48, ñï., ê., 6/11 ýò., ïë.:145/100/-, ÷/ï, 23200.000ð, ÌÀÍÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÕÎÕÐßÊÎÂÀ, 74, ñï., ì., ëîäæ., 13/14 ýò., ïë.:53/33/10, ê ñäåëêå ãîòîâû, 5750.000ð, ÊÎËÈÇÅÉ (ÓÏÍ), ò. 23507-69 ÕÎÕÐßÊÎÂÀ, 74, ñï., ì., ëîäæ., 11/14 ýò., ïë.:68/40/20, î\ñ, ñ ìåáåëüþ, 7500.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 22224-77 ×ÅËÞÑÊÈÍÖÅÂ, 70, ïì., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:60/32/7, 3900.000ð, ÐÛÍÎÊ ÍÅÄÂÈÆÈÌ. (ÓÏÍ), ò. 371-92-18 ØÀÐÒÀØÑÊÀß, 9/2, óï., ê., ë., 12/14 ýò., ïë.:53/31/8, îòë.ðåìîíò, 4500.000ð, ò. 219-12-61 ØÀÐÒÀØÑÊÀß, 10, õð., ê., 5/5 ýò., ïë.:44/29/6, ÷/ï, 3000.000ð, ÑÒÐÎÉÊÎÌÏËÅÊÑ (ÓÏÍ), ò. 218-09-99 ØÀÐÒÀØÑÊÀß, 12, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:43/29/7, êîñì.ðåìîíò, 2800.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 222-21-81 ØÀÐÒÀØÑÊÀß, 14, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, ä/ãîò, 2780.000ð, ÓÐÀËÈÍÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 371-78-06 ØÀÐÒÀØÑÊÀß, 14, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:43/20/-, ÷/ï, 1/4 äîëè, 500.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89041747176 ØÅÂ×ÅÍÊÎ, 20, ñï., ì., ëîäæ., 14/20 ýò., ïë.:88/39/20, ÷/ï, 89122874489, 6150.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ØÅÂ×ÅÍÊÎ, 20, ñï., ì., ëîäæ., 14/20 ýò., ïë.:65/36/13, ÷/ï, îòë.ñîñò, 5900.000ð, ÒÅÐÐÀ (ÓÏÍ), ò. 345-17-37

ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 30, õð., ê., áàë., 5/6 ýò., ïë.:40.7/28.8/6, ÷/ï, ñîñò.ñðåäíåå., 2900.000ð, ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐà (ÓÏÍ), ò. 356-03-03 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 32, õð., ê., áàë., 4/6 ýò., ïë.:43/29/6, ÷/ï, 3700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 32, õð., ê., áàë., 5/6 ýò., ïë.:44.5/29/6, ÷/ï, òîðã!, 3100.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 200-39-95 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 45, óï., ê., ëîäæ., 4/11 ýò., ïë.:44/28/6, ÷/ï, îòë. ñîñòîÿíèå, 3790.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 378-43-23

¹ 41

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà


74

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 2-êîìíàòíûå êâàðòèðû

ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 45, óï., ê., áàë., 2/11 ýò., ïë.:44/29/6, åâðî, ìåáåëü, 3900.000ð, 911 (ÓÏÍ), ò. 380-23-42 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 75, ñï., ê., ëîäæ., 6/14 ýò., ïë.:71/56/-, ÷/ï, 6950.000ð, ÊÎÄÅÊÑ (ÓÏÍ), ò. 291-01-12 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 90, ñï., ã., ëîäæ., 13/12 ýò., ïë.:76.7/39.1/13.1, ÷/ï, íîâîå, ÷èñòîâàÿ, 5800.000ð, ÍÊÑ (ÓÏÍ), ò. 232-96-96 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 90, ñï., ã., ëîäæ., 3/12 ýò., ïë.:72/35/14, ÷/ï, 7300.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 219-07-07 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 90, ñï., ã., ëîäæ., 10/12 ýò., ïë.:82.4/41.4/17.2, ÷/ï, ðàññðî÷êà, 6200.000ð, ÍÊÑ (ÓÏÍ), ò. 232-96-96 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 102, óï., ï., ë., 11/16 ýò., ïë.:49.1/30.9/10, õîð.ñîñò., 4600.000ð, ò. 213-04-63 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 102, óï., ï., 1/16 ýò., ïë.:49.2/30/9, ïîä îôèñ, 4300.000ð, ò. 219-06-18 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 102, óï., ï., ëîäæ., 4/16 ýò., ïë.:53/28/8, ÷/ï, 4600.000ð, ò. 215-82-23

ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 108, óï., ï., ëîäæ., 15/16 ýò., ïë.:53/28/10, ÷/ï, 4500.000ð, ËÅÂÚ (ÓÏÍ), ò. 89222045673 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 111, ñï., ì., ëîäæ., 12/ 22 ýò., ïë.:75/40/13, ÷/ï, 7500.000ð, ÝÄÅÌ (ÓÏÍ), ò. 345-30-43 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 111, ñï., ì., 2ëîäæ., 6/ 22 ýò., ïë.:70/35/15, ÷/ï, 6500.000ð, ÊÎËÈÇÅÉ (ÓÏÍ), ò. 235-07-69 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 111, ñï., ì., 2ëîäæ., 16/ 22 ýò., ïë.:64/35/15, ÷/ï, 6400.000ð, ÒÈÌ (ÓÏÍ), ò. 222-25-51 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 111, ñï., ì., ëîäæ., 5/22 ýò., ïë.:58/23/11, ÷/ï, 100% ÷ï, 5500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 111, ñï., ì., 22/22 ýò., ïë.:60/21/18, ÷/ï, 6100.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 89221355567 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 111, ñï., ì., ëîäæ., 9/22 ýò., ïë.:80/40/15, ÷/ï, 7230.000ð, ÌÀËÛØÅÂÀ-73 (ÓÏÍ), ò. 222-73-73 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 111, ñï., ì., ëîäæ., 12/ 22 ýò., ïë.:78.1/40/15, ÷/ï, 7800.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 119, ñï., ì., 2ëîäæ., 20/ 25 ýò., ïë.:79/55/15, ÷/ï, àíòàðåñ!, 7300.000ð, ÊÁ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ (ÓÏÍ), ò. 246-13-28 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 122, óï., ï., 2/16 ýò., ïë.:53/28/8, ÷/ï, 3600.000ð, ÊÎËÈÇÅÉ (ÓÏÍ), ò. 235-07-69 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 132, óï., ï., ëîäæ., 9/16 ýò., ïë.:53/28/8, ÷/ï, îòë. ñîñòîÿíèå, 4700.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 132, óï., ï., 2/16 ýò., ïë.:72/40/8, åâðî, 5100.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 ÝÍÃÅËÜÑÀ, 4, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:42/ 25/6, 3 îêíà, 3490.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 268-75-77

×ÅÐÌÅÒ 32 ÂÎÅÍÍÛÉ ÃÎÐÎÄÎÊ, 17, áð., ï., 1/ 5 ýò., ïë.:43.4/28/6, õîð ñîñò, 2500.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 219-72-13 32 ÂÎÅÍÍÛÉ ÃÎÐÎÄÎÊ, 32, áð., 1/5 ýò., ïë.:43/28/6, âñ¸ ðÿäîì, òèõî ò. 8(343)372-35-15

¹ 41

32 ÂÎÅÍÍÛÉ ÃÎÐÎÄÎÊ, 34, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:43.4/27.3/6.3, ÷/ï, 2500.000ð, ÓÑÏÅÕ (ÓÏÍ), ò. 89049833347 32 ÂÎÅÍÍÛÉ ÃÎÐÎÄÎÊ, 35, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44/27/7, òåïëàÿ êâðà, 2580.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 26660-02 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 2, óï., á., ëîäæ., 3/ 12 ýò., ïë.:52/32/9, ÷/ï, åâðî 2011, 3580.000ð, ÌÀÍ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 201-80-45 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 2, óï., á., ë., 1/12 ýò., ïë.:49/29/9, ÷/ï, 2850.000ð, ÃÐÀÍ (ÓÏÍ), ò. 219-13-71 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 7, óï., ï., ëîäæ., 7/ 9 ýò., ïë.:48/30/8, ÷/ï, 3250.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 213-19-46 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 10, óï., ê., ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, êèðïè÷íûé äîì, 3150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 14/À, õð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44/29/6, 2500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 18, õð., ï., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:43/30/6, íà êîìí+äîïëàòà, 2850.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 268-7422 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 18/Á, óï., ï., ëîäæ., 11/12 ýò., ïë.:48/28/7, ÷/ï, 3100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-0117 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 23, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:44/28/6, òèõèé äâîð, 2320.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-0117 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 31/À, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43/32/5, îòë.ñîñò, 2600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-2401 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 31/À, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43.2/31/6, ñ\ï, ñåéô-äâåðü, 2650.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89022729103 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 31/Á, óï., ê., áàë., 1/9 ýò., ïë.:48.9/29.3/8, 3200.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 269-55-05 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 40/À, õð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:43/31/6, ÷/ï, âàãîí÷èê, 2450.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 219-82-84 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 43, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:44/31.4/6, 2400.000ð, ÒÈÕÈÉ ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89086378459 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 60, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:44/23/6, õîð.ñîñò., 2500.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ÀÏÒÅÊÀÐÑÊÀß, 39, ìñ., ê., 5/9 ýò., ïë.:29.2/25/-, ÷/ï, 1990.000ð, ÁÀÑÒÅÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 347-98-90 ÀÏÒÅÊÀÐÑÊÀß, 39, ìñ., ê., 1/9 ýò., ïë.:34/27/-, õîð, ðåìîíò, 2300.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 345-14-45 ÀÏÒÅÊÀÐÑÊÀß, 42, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:44/28/6, ÷/ï, ñóïåð åâðîðåì.!, 2900.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 268-67-77 ÁÐÀÒÑÊÀß, 4, ïì., ø., ï/ëîä., 2/3 ýò., ïë.:60/37/7.5, ÷/ï, 3290.000ð, ò. 89086396118 ÁÐÀÒÑÊÀß, 5, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:42.9/ 30.3/6, âîçì.ïîä îôèñ, 2550.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 8904549824 ÁÐÀÒÑÊÀß, 7, õð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:43/30/6, òðåáóåò ðåìîíòà, 2470.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÁÐÀÒÑÊÀß, 9, õð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:43.2/30.6/6, 2400.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89122467187 ÁÐÀÒÑÊÀß, 17, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:44/ 31/6, ÷/ï, 2350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÁÐÀÒÑÊÀß, 23, õð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:44/28/6, ÷/ï, 2450.000ð, ò. 21582-23 ÁÐÀÒÑÊÀß, 27/1, ñï., ì., ëîäæ., 12/24 ýò., ïë.:66/33/10, ÷/ï, ñ îòäåëêîé, 4100.000ð, ÌÀÍ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 201-80-45 ÂÎÅÍÍÀß, 9, õð., ê., 4/4 ýò., ïë.:40/27/ 6, ÷/ï, äîì ï/å êàï.ðåì, 2530.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 ÃÀÇÎÐÅÇ×ÈÊÎÂ, 45, äð., ä., 1/2 ýò., ïë.:39/23/6, ÷/ï, 9028796337, 2150.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-5050 ÇÅÍÈÒ×ÈÊÎÂ, 14/À, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:44/26/6, êîìíàòû ðàçäåë, 2300.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ËßÏÓÑÒÈÍÀ, 8, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:42/27/7, ÷/ï, 2164305, 2850.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 216-4305 ËßÏÓÑÒÈÍÀ, 60, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:45/ 29/6, òîðã!, 2450.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ËßÏÓÑÒÈÍÀ, 60, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:44/31/6, ñîñò., 2500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ÌÀËÀÕÈÒÎÂÛÉ, 6, ïí., ï., ï/ëîä., 6/ 9 ýò., ïë.:36.4/23.4/5.6, ÷/ï, ÷ï, õîð.ñîñò, 2400.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89086341686 ÌÀËÀÕÈÒÎÂÛÉ, 8, ïí., ï., ï/ëîä., 3/ 9 ýò., ïë.:37/23/6, ÷/ï, 2300.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂ. À2 (ÓÏÍ), ò. 291-42-28

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà

ÌÓÑÎÐÃÑÊÎÃÎ, 13, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:44/27/7, òîðã!, 2150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÎÁÕÎÄÍÎÉ, 35, äð., ä., 2/2 ýò., ïë.:47/ 30/8, ÷/ï, ñðî÷íî!, 1900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÎÊÐÀÈÍÍÀß, 39, óï., ï., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:63/36/11, 3070.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 Ï.ËÓÌÓÌÁÛ, 23, õð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:43.3/28.5/5.9, ÷/ï, 2500.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 89028738647 Ï.ËÓÌÓÌÁÛ, 23/À, õð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:44/29/6, 2350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 Ï.ËÓÌÓÌÁÛ, 27, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:44/ 28/6, ñðî÷íî! òîðã!, 2450.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 Ï.ËÓÌÓÌÁÛ, 27/À, õð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:44/28/6, 2360.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ (ÓÏÍ), ò. 213-85-24 Ï.ËÓÌÓÌÁÛ, 27/Á, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43/30/6, òèõèé äâîð, 2360.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 Ï.ËÓÌÓÌÁÛ, 36, óï., ê., ëîäæ., 10/14 ýò., ïë.:50/29/10, 3190.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÏÀËÈÑÀÄÍÀß, 6, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43/ 26/-, ñîñòîÿíèå õîð., 2600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 211-5474 ÏÀËÈÑÀÄÍÀß, 8, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:44/ 29/6, ÷/ï, òîðã, 2260.000ð, ÁÀÑÒ-ÅÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 347-98-90 ÏÀËÈÑÀÄÍÀß, 8, õð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:44/29/6, 2470.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÏÀËÈÑÀÄÍÀß, 8/À, áð., ï., 2/5 ýò., ïë.:44/30/6, ÷/ï, ñðî÷íî, 2400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-0141 ÏÀËÈÑÀÄÍÀß, 8/À, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:44.6/30.4/6, ÷/ï, 2520.000ð, ÊÀÏÈÒÀË (ÓÏÍ), ò. 253-77-10 ÏÀËÈÑÀÄÍÀß, 8/À, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:44/30/6, ø-êóï è ê.ãàðí., 2750.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 37659-18 ÏÀËÈÑÀÄÍÀß, 12, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:7/7/6, ÷/ï, òîðã!1/6 äîëÿ, 400.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÑÀÍÀÒÎÐÍÀß, 5, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:42/ 29/6, õîð.ñîñò., 2600.000ð, ÁÈÍ (ÓÏÍ), ò. 242-73-71 ÑÀÍÀÒÎÐÍÀß, 37, ïí., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:42/28/6, íàòÿæ. ïîòîë., 2660.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 372-91-11 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 4, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:45/31/6, ÷/ï, 2350.000ð, ÀÊÏÐÎÈ (ÓÏÍ), ò. 361-50-61 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 16, ñï., ì., ëîäæ., 2/ 6 ýò., ïë.:53.4/32/8, ÷/ï, 3300.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34

ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 34, ñï., ê., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:85.48/52/14, 4274.000ð, ò. 345-69-59 ò. 25325-75 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 34, ñï., ê., ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:85.31/52/14, 4265.500ð, ò. 345-69-59 ò. 25325-75 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 60, ïí., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:36/24/5, 2500.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 64/À, óï., ï., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:43/24/8, 2600.000ð, ÑÔÅÐÀ (ÓÏÍ), ò. 219-33-11 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 66, õð., ê., áàë., 3/3 ýò., ïë.:45/30/6, êàï.ðåì.äîìà, 2350.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 201-04-25 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 68, õð., ê., áàë., 3/3 ýò., ïë.:45/29/6, 2450.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-30-54 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 72, óï., ê., áàë., 2/9 ýò., ïë.:44/30/6, 2720.000ð, ÀÒÎÌÏÐÎÌÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 377-00-07 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 76/1, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:24/17/5, ÷/ï, 1700.000ð, ò. 215-82-23 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 80/1, óï., ï., ýðê., 5/ 9 ýò., ïë.:55/28/10, åâðîðåìîíò, 2999.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 22224-77 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 80/1, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:48/29/8, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 2760.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 89655091166 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 80/1, óï., ï., 1/9 ýò., ïë.:49/29/8, ÷/ï, ñðåäí.ñîñò, 2780.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 22224-77 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 80/2, óï., ï., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:47/27.6/6.6, 2850.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 100/2, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:46.6/29.5/6, ÷/ï, íàòÿæ ïîòîëêè, 2250.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 102/1, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:46/28/6, 2490.000ð, ò. 31780-63 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 102/3, áð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:45/30/6, îñâîáîæä, õ/ñ, 2400.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07

www.upn.ru ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 102/3, áð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:51/35/6, ÷/ï, ñò\ïàê, íîâ.äâåð, 2680.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 222-24-77 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 102/3, áð., ê., 1/5 ýò., ïë.:44/30/6, ÷/ï, 2497.000ð, ÎÃÍÅÁÎÐÅÖ, ò. 290-95-02 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 108, õð., ê., ëîäæ., 1/5 ýò., ïë.:42/26/8, ÷/ï, 2480.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 89655091166

ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜÑÊÀß, 32, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44/27/7, ÷/ï, ñîñò.õîð., 2480.000ð, ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐà (ÓÏÍ), ò. 356-03-03 ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜÑÊÀß, 35, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:43/29/6, ÷/ï, 89122807025òîðã, 2650.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜÑÊÀß, 39, óï., ï., ëîäæ., 3/5 ýò., ïë.:50/30/8, 89089285028, 2850.000ð, ÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 216-64-57 ÑÓÕÎËÎÆÑÊÀß, 10, õð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:43/30/6, ï/ïëàí, îáì.íàéä, 2410.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 38483-10 ÑÓÕÓÌÑÊÈÉ, 8, õð., ê., áàë., 2/4 ýò., ïë.:42/28/6, 2520.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89126694144 ÒÀËËÈÍÑÊÈÉ, 10, ñï., ê., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:70/35/12, ñàóíà, õîð.ðåìîí, 4199.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 22221-81 ÒÈÒÎÂÀ, 8/1, óï., ï., ëîäæ., 5/12 ýò., ïë.:48/29/8, ÷/ï, 2900.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 ÒÈÒÎÂÀ, 13, õð., á., 2/5 ýò., ïë.:41/26/ 6, èçîëèð.êîìíàòû, 2550.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÔÐÅÇ- (ÓÏÍ), ò. 287-17-54 ÒÈÒÎÂÀ, 15, ïì., ê., 2/4 ýò., ïë.:54/33/ 6, ñðî÷íî!, 2850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÒÈÒÎÂÀ, 17/À-ÂÑÒ, óï., ê., ëîäæ., 4/5 ýò., ïë.:52/31/7, óäîáí.ðàñïîë., 3150.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 35555-50 ÒÈÒÎÂÀ, 23, õð., á., áàë., 1/5 ýò., ïë.:45/30/6, õîð.ðåì., 2600.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 213-77-79 ÒÈÒÎÂÀ, 23, õð., á., áàë., 3/5 ýò., ïë.:43/29/6, ÷/ï, 2530.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÒÈÒÎÂÀ, 23, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:46/30/ 6, 2500.000ð, ÀÐÃÓÌÅÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89122897658 ÒÈÒÎÂÀ, 30, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:38/24/ 6, ïîä ìàãàçèí., 2500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÒÈÒÎÂÀ, 40, õð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:44/29/6, ïîäã.ïîä ðåìîíò, 2650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ÓÌÅËÜÖÅÂ, 7, ìñ., ê., áàë., 9/9 ýò., ïë.:48/27/13.5, ÷/ï, 2530.000ð, ò. 35550-46 ÔÅÐÃÀÍÑÊÀß, 5, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:44.5/30/6, ÷/ï, îñâ, õîð.ñîñò., 2470.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 32852-28 ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÎÂ, 6, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:43/ 30/6, ñðî÷íî, 2170.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 211-54-74 ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÎÂ, 6, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:45/30/6, ÷/ï, 2500.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÎÂ, 8, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:43/ 28/7, ÷/ï, òîðã, ìåá, ðåìîíò, 2600.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11

×ÓÑÎÂÑÊÎÅ ÎÇÅÐÎ ÌÈÐÀ, 31, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:48/ 29/6, ÷/ï, õîðîøåå ñîñòîÿí, 2300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-6377

ØÀÁÐÎÂÑÊÈÉ ËÅÍÈÍÀ, 19, õð., ê., áàë., 2/2 ýò., ïë.:40/28/6, ÷/ï, ðÿäîì ïðóä, 1890.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÑÅÐÎÂÀ, 116, ïì., ø., 1/1 ýò., ïë.:51.7/ 34/8, çåì.ó÷-3ñîòêè, 2340.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89028772242

ØÀÐÒÀØ ÈÑÊÐÎÂÖÅÂ, 27, äð., ä., 1/2 ýò., ïë.:48/ 31/8, ÷/ï, òèõèé äâîð, 1800.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 201-66-73 ÊÐÀÑÍÎÄÀÐÑÊÀß, 16, óï., ê., ëîäæ., 1/ 2 ýò., ïë.:34/18/6, ÷/ï, íîâîñòðîéêà, 1700.000ð, ÄÀÎ-ÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 29021-71 ÊÐÀÑÍÎÄÀÐÑÊÀß, 30, ïì., ê., ëîäæ., 2/ 2 ýò., ïë.:40/20/8, ÷/ï, òåïëûé ïîë, 1900.000ð, ÄÀÎ-ÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 29021-71

ØÀÐÒÀØÑÊÈÉ Ð-Ê ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 19, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:41/23/6, ÷/ï, 2600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51


ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 2-êîìíàòíûå êâàðòèðû ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 19, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:43/29/6, ÷/ï, äã. îñâîáîæäåíà, 2800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 19, õð., ê., á., 4/5 ýò., ïë.:42/28/6, ÷/ï, åâðî/ðåì, 3100.000ð, ÏÐÅÌÜÅÐ (ÓÏÍ), ò. 201-87-77 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 80/2, ñï., ê., 2ëîäæ., 7/ 16 ýò., ïë.:79/43/16, ÷/ï, 6500.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 201-04-25 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 82, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:38.3/38.3/-, ÷/ï, ìàëîñåìåéêà, 2399.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 86/1, óï., ê., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:49/30/9, 3600.000ð, ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 89505448722 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 96, óï., ê., 8/9 ýò., ïë.:42/ 28/5, 2920.000ð, ËÈÄÅÐ (ÓÏÍ), ò. 33875-45 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 102, óï., ê., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:49/29/7, ï/ìàãàçèí, îôèñ, 4500.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 89068050285 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 108, óï., ê., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:49/30/8, 3700.000ð, ÁÞÐÎ ÍÅÄÂÈÆ.N1 (ÓÏÍ), ò. 278-60-50 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 112/Â, õð., ê., 3/4 ýò., ïë.:40/26/7, êóõíÿ - ñòóäèÿ, 2600.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-30-54 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 173/À, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:42.4/29/5, 2500.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 269-55-95 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 173/À, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:42.6/28.7/5, âîçìïîä îôèñ, 2900.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 26955-95 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 173/À, õð., ê., á., 5/5 ýò., ïë.:44/28/6, èçîëèðîâàíû, 2700.000ð, ò. 89028724533 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 179, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:47/30.7/6.4, ÷/ï, îñâ, ÷.ï., 2250.000ð, ÈÑÅÒÜ (ÓÏÍ), ò. 89122444704 ÍÀÐ.ÂÎËÈ, 74/2, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:41.6/28/6.6, 3100.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 89122506166

ØÈÐÎÊÀß ÐÅ×ÊÀ ÑÎÁÎËÅÂÀ, 19, ñï., ì., ëîäæ., 7/25 ýò., ïë.:68.2/35.7/11.5, ÷/ï, ñíÿòèå èïîòåêè, 4300.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89506562373 ÑÎÁÎËÅÂÀ, 19, ñï., ì., áàë., 16/25 ýò., ïë.:70/30/15, ÷/ï, äèçàéí ïðîåêò, 4950.000ð, ÍÅÁÎÑÊÐÅÁ (ÓÏÍ), ò. 89122841121 ÑÎÁÎËÅÂÀ, 19, ñï., ì., 2ëîäæ., 9/25 ýò., ïë.:83/38/16, ÷/ï, ÷èñò.îòä.9\16ýò, 3900.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 268-67-77 ÑÎÁÎËÅÂÀ, 19, ñï., ì., ëîäæ., 17/25 ýò., ïë.:72/33.5/14, ÷/ï, ë/ çàñòåê.á/ îòä, 4000.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 ÑÎÁÎËÅÂÀ, 19, ñï., ì., 2ë., 4/16 ýò., ïë.:70/38/15, ÷/ï, òîðã, 4750.000ð, ÞÐ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89122416179 ÑÎÁÎËÅÂÀ, 19, ñï., ì., ë., 22/25 ýò., ïë.:65/30/13, ÷/ï, 3960.000ð, ò. 21961-71 ÑÎÁÎËÅÂÀ, 19, ñï., ì., áàë., 10/10 ýò., ïë.:44/31/5, ÷/ï, 89028738624, 2990.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 38483-10 ÑÎÁÎËÅÂÀ, 21/4, ñï., ê., ï/ëîä., 5/10 ýò., ïë.:56/32/10, îòë, 3650.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 345-14-45 ÔÅÎÔÀÍÎÂÀ, 11, õð., ê., áàë., 2/2 ýò., ïë.:44/31/6, 2100.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9122447446

ÝËÜÌÀØ ÁÀÁÓØÊÈÍÀ, 18, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:43/29/6, 2=2, 2800.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÁÀÁÓØÊÈÍÀ, 20, ïì., ê., 1/5 ýò., ïë.:60/ 34/11, ÷/ï, ä/ãîò, 2990.000ð, ÓÐÀËÈÍÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 371-78-06 ÁÀÓÌÀÍÀ, 1, ïì., ê., 2/6 ýò., ïë.:51/30/ 9, ÷/ï, îêíà âî äâîð, 3050.000ð, ò. 345-54-10 ÁÀÓÌÀÍÀ, 13, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:45/ 27/6, ÷/ï, êîñì.ðåì, 3300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74 ÁÀÓÌÀÍÀ, 21, ïì., ê., 1/5 ýò., ïë.:77/ 37/14, ïîä îôèñ, åâðî, 4580.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 201-49-94 ÁÀÓÌÀÍÀ, 33, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:55.8/ 37.9/6.4, ÷/ï, 3900.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ÁÀÓÌÀÍÀ, 33, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:56/ 30/-, ÷/ï, 3800.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 Â.ÊÎÒÈÊÀ, 9, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:44/29/6, 2770.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89089138949 Â.ÊÎÒÈÊÀ, 23, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:40/26/5, ñðî÷íî, òîðã!, 2800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 378-43-23 ÄÎÍÑÊÀß, 31, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:41/ 26/6, 8.902.2650425, 3290.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 ÄÎÍÑÊÀß, 43, ïì., ê., 2/2 ýò., ïë.:47/ 30/11, î/íàéäåí, 2295.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 345-14-45

ÓÏÍ.ÐÔ

ÄÎÍÑÊÀß, 50, ïì., ø., 1/3 ýò., ïë.:50/ 33/8, 2700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 ÇÀÌßÒÈÍÀ, 38/1, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:37/24.4/6.5, òîðã, 2490.000ð, ò. 211-32-00 ÇÀÌßÒÈÍÀ, 38/2, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:24/16.5/-, ÷/ï, êâ.â ñåêöèè, 1600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÇÀÌßÒÈÍÀ, 40/2, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:51/28/10, ÷/ï, õîð.ñîñò., 2900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÇÀÌßÒÈÍÀ, 44, óï., ê., áàë., 6/9 ýò., ïë.:51/28/10, 3000.000ð, âñ¸ ðàçä., ÷/ï ò. 8-904-54-74-982 ÈÇÓÌÐÓÄÍÛÉ, 4, ïì., ø., áàë., 2/2 ýò., ïë.:45.7/29/6, 2400.000ð, ÍÎÂÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 266-71-31 ÈÇÓÌÐÓÄÍÛÉ, 4/À, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:42.8/26.4/6.5, èçîëèð.êîìíàòû, 2690.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 ÊÀËÈÍÎÂÑÊÈÉ, 13, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:43/29/6, ÷/ï, òîðã, 2550.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-3001 ÊÎÁÎÇÅÂÀ, 29, ìñ., ê., 6/9 ýò., ïë.:37.5/30.5/-, ÷/ï, òîðã, 2310.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 22277-97 ÊÎÁÎÇÅÂÀ, 71, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:43/ 28/6, ñîñò. õîðîøåå, 2250.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÊÎÁÎÇÅÂÀ, 116, õð., ø., áàë., 3/4 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, 2450.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 372-9111 ÊÎÐÅÏÈÍÀ, 21, ïì., ø., áàë., 2/2 ýò., ïë.:53/33/8, êàï.ðåìîíò äîìà, 2380.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 89058033000 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 38/À, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:36.4/18/4, ïî öåíå 1ê.êâ!, 2130.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 68, ìñ., ê., áàë., 4/9 ýò., ïë.:48/31/11, ñðî÷íî!, 2950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-0141 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 68, ìñ., ê., 4/9 ýò., ïë.:34/29/-, 2270.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 72, áð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:45/30/6, ÷/ï, ðàñðî÷êà, 2800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 78, áð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:47/30/6, ðÿäîì ìåòðî, 3050.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 80/2, óï., ê., ëîäæ., 1/ 9 ýò., ïë.:42.2/26.9/6.3, ïîä îôèñ, 3500.000ð, ÔÎÐÒÓÍÀ-ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 89022554153 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 90, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:43/29/6, ÷/ï, ìåòðî, 2750.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 22277-97 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 92, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:44/28/7, ïîä îôèñ, 3000.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-7423 ÊÐ.ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂ, 17, ñï., ì., ëîäæ., 10/16 ýò., ïë.:65/33/12, ÷/ï, 4488.000ð, ò. 89221605699 ÊÐ.ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂ, 21, ñï., ì., ïë., 16/ 16 ýò., ïë.:62/40/9.5, ÷/ï, êóõíÿ, 4300.000ð, ò. 327-52-71 ÊÐ.ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂ, 23, ñï., ì., ëîäæ., 7/ 9 ýò., ïë.:70/38/14, ÷/ï, å\ð, êóõíÿ, ìåáåë, 7000.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 37657-28 ÊÐ.ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂ, 23, ñï., ì., ëîäæ., 7/ 9 ýò., ïë.:69/33/15, ÷/ï, äèçàéíåðñê. îòä, 6500.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-30-54 ÊÐ.ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂ, 25, ñï., ì., ï/ëîä., 12/16 ýò., ïë.:60/39/9, 4400.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 ÊÐ.ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂ, 29, ñï., ì., ëîäæ., 3/ 23 ýò., ïë.:71.5/33/15, ÷/ï, îòë. ðåìîíò, 4490.000ð, ÀËËÑ (ÓÏÍ), ò. 89226176195 ÊÐ.ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂ, 39/À, ïì., ê., 2/2 ýò., ïë.:62/36.9/7.7, ÷/ï, ãàç ïðèâîçíîé, 2350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÊÐ.ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂ, 72, óï., ê., ëîäæ., 11/12 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, 3280.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÊÐ.ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂ, 72, ê., 11/12 ýò., ïë.:48/28/8, ò. 8-908-925-02-46 ÊÐ.ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂ, 84, ïì., ê., 2/2 ýò., ïë.:47/30/11, î/íàéäåí, 2295.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 345-14-45 ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 1/À, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:73/33/24, 3950.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 1/Ä, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:59/37/10, ÷/ï, âûñ.ýò, õîð.ñîñò, 3300.000ð, ÃËÎÁÓÑ (ÓÏÍ), ò. 378-8022 ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 2/À, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:40/30/6, õîðîøåå ñîñò., 2700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51

ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 4/Â, õð., ê., áàë., 4/ 4 ýò., ïë.:45/28/7, ÷/ï, òèõî, 9120413372, 2850.000ð, ÒÐÈÓÌÔ-92 (ÓÏÍ), ò. 350-26-53 ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 38, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:55/31/9, ÷/ï, 2600.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89501906920 ËÎÁÊÎÂÀ, 16, ïì., ê., áàë., 2/2 ýò., ïë.:47/27/7, 2490.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89501906920 ËÎÁÊÎÂÀ, 50, áð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:45/29/7, ÷/ï, õîð. 9122921782, 2690.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-7212 ÏÀÐÍÈÊÎÂÀß, 1, ïí., ï., ï/ëîä., 6/9 ýò., ïë.:43/25/12, 2680367 ä\ã, 3080.000ð, ò. 219-16-97 ÏÀÐÍÈÊÎÂÀß, 2, ñï., ê., 2ëîäæ., 11/12 ýò., ïë.:60/30/9, ÷/ï, 4500.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 ÏÀÐÍÈÊÎÂÀß, 7/1, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:44/30/6, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 2800.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÏÀÐÍÈÊÎÂÀß, 8, óï., ê., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:49/26/9, ÷/ï, õîð.ñîñò, òîðã, 3900.000ð, ÅÊÀÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 213-1311 ÏÀÐÍÈÊÎÂÀß, 9, áð., á., áàë., 4/5 ýò., ïë.:44/23/7, ÷/ï, 3080.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89655411577 ÏÀÐÍÈÊÎÂÀß, 10, ñï., ê., 1/10 ýò., ïë.:61/43/12, îñòàåòñÿ ìåáåëü, 4300.000ð, ÊÎËÈÇÅÉ (ÓÏÍ), ò. 23507-69 ÏÎËÇÓÍÎÂÀ, 26, ïì., ê., áàë., 3/3 ýò., ïë.:42/28/6, 2450.000ð, ÊÎËÈÇÅÉ (ÓÏÍ), ò. 235-07-69 ÏÎËÇÓÍÎÂÀ, 26/Á, õð., ê., á., 3/5 ýò., ïë.:43/28/6, 2750.000ð, ò. 372-32-33 ÏÎËÇÓÍÎÂÀ, 26/Ä, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:42/27/5, 2800.000ð, ÇÀÐÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 213-13-72 ÏÎËÇÓÍÎÂÀ, 30, õð., ê., 2/4 ýò., ïë.:40.5/25/7, õîð.ñîñò.ä/ã, 2450.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89028772228 ÏÎËÇÓÍÎÂÀ, 34, õð., ê., 3/3 ýò., ïë.:40/ 28/6, ÷/ï, 2200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÏÎËÇÓÍÎÂÀ, 34/Ê, áð., ê., 1/5 ýò., ïë.:42/27/6, 2450.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9122447746 ÑÎÂÕÎÇÍÀß, 6, ñï., ï., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:66.4/34/11.3, ÷/ï, 3585.600ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-0151 ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 8/À, ïì., ø., 1/3 ýò., ïë.:44/26/6, ÷/ï, 8.902.2650425, 2450.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-7212 ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 18, ïì., ø., 1/4 ýò., ïë.:31/22/5, õîð.ñîñò., 2500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-2417 ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 27, ïì., á., 3/4 ýò., ïë.:56/35/9, ÷/ï, 3200.000ð, ÌÀÍÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 37/À, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:64/38/10, ÷/ï, 2750.000ð, ò. 89222018246 ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 50, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:48/29/7, ÷/ï, õîðîøèé äîì, 3200.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 383-03-21 ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 52, ïí., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:37/23/6, 2700.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 269-55-95

75

ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 54, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:47/27/8, ïîä îôèñ, 4200.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 268-15-01 ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 75, óï., ê., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:50/30/9, õîð.ñîñò., 3400.000ð, ò. 345-43-27 ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 75, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:62/57/8, åâðîðåìîíò, 3780.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 82/2, áð., ê., 5/5 ýò., ïë.:45/29/6, ÷/ï, ìåòðî ðÿäîì, 2650.000ð, ÌÅÍÄÅËÅÅ (ÓÏÍ), ò. 89222012044 ÑÒÀ×ÅÊ, 12, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:55/34/ 8, ÷/ï, âûñîêèé ýòàæ, 2500.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 219-51-53 ÑÒÀ×ÅÊ, 19, ïì., ê., 1/4 ýò., ïë.:52/34/ 10, ÷/ï, ïîä îôèñ, 3000.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 6/À, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:23/ 16/5, õ/ñîñò, äóø, 2050.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89122464173 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 9/À, õð., ê., á., 3/5 ýò., ïë.:45.4/30.9/6, 2950.000ð, ò. 89022545828 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 17, óï., ï., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:48/29/7, ÷/ï, ñîñò.õîð., 3260.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 17, óï., ï., ëîäæ., 4/10 ýò., ïë.:59/36/10, ÷/ï, øêàô-êóïå, êóõ.ã, 3860.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÔÐÅÇ- (ÓÏÍ), ò. 287-17-54 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 48, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:43/26/8, 3000.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 51/À, ñï., ï., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:49/31/9, 3500.000ð, ÀÐÕÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 89292127992 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 54, óï., ï., ë., 14/16 ýò., ïë.:48/28/8, òîðã, 3200.000ð, ò. 89122235638 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 56, óï., ï., ëîäæ., 3/16 ýò., ïë.:48/28/7, 2910.000ð, ÎÃÍÅÁÎÐÅÖ, ò. 89049874759 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 57, óï., ï., 2ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:65/58/-, 4300.000ð, ÌÎß ÍÎÂÀß ÊÂÀÐÒ (ÓÏÍ), ò. 89221095191 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 79, ñï., ï., ëîäæ., 14/16 ýò., ïë.:60/33/10, ÷/ï, õîð.ñîñò, 4100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 79, ñï., ï., ëîäæ., 14/16 ýò., ïë.:49.9/30/9.5, ÷/ï, õîð.ñîñò, 3480.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 35555-50 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 79, ñï., ï., ëîäæ., 6/16 ýò., ïë.:51/30/10, ÷/ï, 3468.000ð, ò. 37241-68 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 79, ñï., ï., ëîäæ., 5/16 ýò., ïë.:51/39/10, ÷/ï, îòë ðåìîíò, 3790.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 89, ñï., ï., ëîäæ., 9/18 ýò., ïë.:51/35/10, ÷/ï, 3700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 89, ñï., ï., 1/18 ýò., ïë.:50.5/28.1/10, äî ìåòðî 10 ìèí, 3600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 89, ñï., ï., 1/18 ýò., ïë.:50/ 30/-, ÷/ï, 3500.000ð, ÁÎÍÓÑ (ÓÏÍ), ò. 365-84-93 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 89, ñï., ï., ëîäæ., 12/18 ýò., ïë.:58/29/10, ÷/ï, íîâûé äîì, ìåòðî, 3880.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÔÐÅÇ- (ÓÏÍ), ò. 287-17-54

¹ 41

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà


76

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 2-êîìíàòíûå êâàðòèðû

ÓËÜßÍÎÂÑÊÀß, 11, ñï., ì., ëîäæ., 10/ 10 ýò., ïë.:51/26/7, 3550.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÓËÜßÍÎÂÑÊÀß, 11, ñï., ì., ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:52/26/8, ÷/ï, 3550.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 ÔÐ.ÁÐÈÃÀÄ, 7, ñï., ê., á/ë., 4/10 ýò., ïë.:80/40/13, ÷/ï, î\ñîñò.øê.êóïå, 6000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÔÐ.ÁÐÈÃÀÄ, 7, ñï., ê., 2áàë., 3/10 ýò., ïë.:71/40/9, ÷/ï, ìåáåëü, òåõíèêà, 5210.000ð, ÁÞÐÎ ÍÅÄÂÈÆ.N1 (ÓÏÍ), ò. 278-60-50 ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÎÂ, 28, óï., ï., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:48/29/8, ÷/ï, 3350.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 222-21-84 ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÎÂ, 35, ñï., ã., 2ëîäæ., 6/14 ýò., ïë.:75/32/18, ÷/ï, 4850.000ð, ò. 89222018246 ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÎÂ, 35, ñï., ã., ëîäæ., 6/14 ýò., ïë.:67.3/36/10, ÷/ï, 3500.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89022729103 ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÎÂ, 78, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:47.8/29.3/7, òîðã, 3050.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÎÂ, 84, óï., ï., ëîäæ., 1/12 ýò., ïë.:48/28/8, õîð.ñîñò, ñò.ïàê, 3000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÔÐÅÇ- (ÓÏÍ), ò. 287-17-54 ØÅÔÑÊÀß, 16, óï., ê., áàë., 3/9 ýò., ïë.:44/28/6, 3200.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ØÅÔÑÊÀß, 24, äð., ä., áàë., 2/2 ýò., ïë.:61/40/7, ÷/ï, òîðã, 2650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-0141 ØÅÔÑÊÀß, 54, äð., ä., 1/2 ýò., ïë.:47/ 30/5, ÷/ï, 2150.000ð, ÀËËÑ (ÓÏÍ), ò. 89226176195 ØÅÔÑÊÀß, 62, óï., ï., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:42.8/23.7/7, ÷/ï, ñò/ïàê, 3100.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 345-14-45 ØÅÔÑÊÀß, 62, óï., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:42/24/8, îêíà íà øåôñêóþ, 3100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÔÐÅÇ- (ÓÏÍ), ò. 287-17-54 ØÅÔÑÊÀß, 62, óï., ï., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:43/24/6, ìåòðî ðÿäîì, 2840.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÔÐÅÇ- (ÓÏÍ), ò. 287-1754 ØÅÔÑÊÀß, 62, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:43/25/7, ÷/ï, õîð ñîñò, òîðã, 3070.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-3723 ØÅÔÑÊÀß, 65, ïí., ï., ï/ëîä., 4/9 ýò., ïë.:36/23/6, õîð.ñîñò., 2800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ØÅÔÑÊÀß, 97, óï., ê., 4/10 ýò., ïë.:51/ 32/9, 3800.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ØÅÔÑÊÀß, 103, ñï., ê., ëîäæ., 1/14 ýò., ïë.:51/28/11, ÷/ï, îõð.äâîð, 3400.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89222118574 ÝËÅÊÒÐÈÊÎÂ, 4/À, õð., ê., áàë., 4/4 ýò., ïë.:45/29/7, 2890.000ð, ÓÐÀË-ÝÑÒÝÉÒ ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 376-88-46 ÝËÅÊÒÐÈÊÎÂ, 5, óï., ê., ëîäæ., 9/16 ýò., ïë.:49/29/7, ÷/ï, êîíñúåðæ, 3650.000ð, ÊÎÍÑÒÀÍÒÀ-ÃÐÓÏÏ (ÓÏÍ), ò. 372-5605 ÝËÅÊÒÐÈÊÎÂ, 5, óï., ê., ëîäæ., 10/16 ýò., ïë.:49/28/7, ÷/ï, 3/4 äîëè, 2700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÝËÅÊÒÐÈÊÎÂ, 10, äð., ä., 1/2 ýò., ïë.:37/24/5, 1750.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-30-54 ÝËÅÊÒÐÈÊÎÂ, 24, ñï., ã., ëîäæ., 1/18 ýò., ïë.:49.1/26.6/9.3, ÷/ï, æê «çàðÿ», 3185.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 22218-68 ÝÍÒÓÇÈÀÑÒÎÂ, 35, ïì., ê., 2/2 ýò., ïë.:44/28/10, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 2390.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-7208

Þ-Ç ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 51, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:32/ 23/8, õîð.ñîñò. òîðã, 2098.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 51/À, ñï., ê., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:84/37/17, ÷/ï, ÷åðíîâ.îòäåëêà, 4500.000ð, ò. 215-82-23

¹ 41

ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 51/À, ñï., ê., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:84.4/65/15, ÷/ï, 6750.000ð, ÊÀÑÊÀÄ (ÓÏÍ), ò. 530-97-69 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 53, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:44/28/9, 2950.000ð, ÌÀÍ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 89045413383 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 55/1, óï., ï., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:43/25/8, ÷/ï, îñâîá, 2990.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-08 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 55/2, óï., ï., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:47/29/8, íà àêàäåìè÷åñê, 3350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 59, óï., ï., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:42/24/8, îòë.ñîñò., 3470.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-2401 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 61, óï., ï., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:49/30/8, 3300.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 267-26-90 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 61, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:48/28/7, ÷/ï, 3250.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89089040630 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 67, óï., ï., ëîäæ., 6/12 ýò., ïë.:48/29/8, õîð. ñîñòîÿíèå, 3400.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU (ÓÏÍ), ò. 378-80-29 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 67, óï., ï., 1/12 ýò., ïë.:48/29/8, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 3300.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-7212 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 73, óï., ï., ï/ëîä., 7/9 ýò., ïë.:48/29/8, ÷/ï, 3500.000ð, ò. 89122007420 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 74, ïí., ï., áàë., 1/9 ýò., ïë.:42/28/8, ÷/ï, âûñîêèé òðàôèê, 3600.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÁÀÐÄÈÍÀ, 2/1, óï., ï., ëîäæ., 13/16 ýò., ïë.:47/29/7, õîð.ñîñò., ñðî÷í, 3150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÁÀÐÄÈÍÀ, 2/1, óï., ï., ë., 11/16 ýò., ïë.:48/29/8, ÷/ï, ñðî÷íî, 3350.000ð, ÞÐ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89122416179 ÁÀÐÄÈÍÀ, 2/2, óï., ï., ëîäæ., 10/16 ýò., ïë.:48/29/7, ÷/ï, õîð.ñîñò, ñðî÷í, 3250.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 22221-84 ÁÀÐÄÈÍÀ, 5/3, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:47.3/29/8, ÷/ï, 3250.000ð, ò. 20127-87 ÁÀÐÄÈÍÀ, 5/3, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:48/28/9, 3250.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 ÁÀÐÄÈÍÀ, 6/2, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:23/ 16/-, ÷èñòåíüêàÿ êâ-ð, 2050.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-1170 ÁÀÐÄÈÍÀ, 6/2, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:24/ 18/-, äóø, 1980.000ð, ÁÀÑÒ-ÅÒ (ÓÏÍ), ò. 240-22-79 ÁÀÐÄÈÍÀ, 7/1, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:42/26/6, 89045432820, 2880.000ð, ÁÀÑÒ-ÅÒ (ÓÏÍ), ò. 240-22-79 ÁÀÐÄÈÍÀ, 12, óï., ï., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:48/29/8, 3300.000ð, ò. 371-76-41 ÁÀÐÄÈÍÀ, 12, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:49/28/8, ïîä íåæèëîå, 4000.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 89089041131 ÁÀÐÄÈÍÀ, 15, ïí., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:36.6/23.6/6, ÷/ï, 2600.000ð, ò. 286-02-98 ÁÀÐÄÈÍÀ, 19, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43/ 27/6, 3300.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 269-55-95 ÁÀÐÄÈÍÀ, 19, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43/ 27/6, 3400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÁÀÐÄÈÍÀ, 25/1, óï., ï., ëîäæ., 3/16 ýò., ïë.:48/29/7, ÷/ï, åâðîðåì.òîðã, 3550.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 26832-54 ÁÀÐÄÈÍÀ, 29, ïã., ï., ï/ëîä., 2/9 ýò., ïë.:43/28/6, 2800.000ð, õîðîø.ñîñòîÿíèå ò. 8-912-034-64-98 ÁÀÐÄÈÍÀ, 32/2, ïí., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:37/24/6, ÷/ï, ñ ðåìîíòîì, 2800.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-6002 ÁÀÐÄÈÍÀ, 34, óï., ï., ëîäæ., 9/12 ýò., ïë.:47/29/7, õîðîøåå ñîñò., 3300.000ð, ÓËÅÉ (ÓÏÍ), ò. 348-55-38 ÁÀÐÄÈÍÀ, 40/1, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:43/37/-, ÷/ï, 3400.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 213-79-90 ÁÀÐÄÈÍÀ, 46, áð., ï., áàë., 2/9 ýò., ïë.:44/26/7, ÷/ï, îòë.ðåìîíò, 2970.000ð, ò. 89022735297 ÁÀÐÄÈÍÀ, 48, áð., ï., áàë., 1/5 ýò., ïë.:42.1/25.8/8, ÷/ï, âîçì ïîä îôèñ, 3400.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 26955-95 ÁÀÐÄÈÍÀ, 48, áð., ï., á., 5/5 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, îòë.ñîñò, ñðî÷íî, 3100.000ð, ÏÐÅÌÜÅÐ (ÓÏÍ), ò. 20187-77 ÁÀÐÄÈÍÀ, 48/À, ñï., ê., ëîäæ., 6/15 ýò., ïë.:69/36/13, ÷/ï, 5900.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 1, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:41.9/30/5, 2850.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 269-55-05 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 6, ïí., ï., 9/9 ýò., ïë.:43/28/6, õîðîøåå ñîñò., 2950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 9/3, õð., ê., áàë., 4/ 5 ýò., ïë.:45/30/6, 2900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà

ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 11, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:46/30/6, 4300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 17/6, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:45/29/6, ÷/ï, 3000.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 377-60-60 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 29/À, ñï., ì., 9/16 ýò., ïë.:81/50/16, ÷/ï, 4698.000ð, ÝÄÅÌ (ÓÏÍ), ò. 345-30-43 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 35, ïí., ï., ï/ëîä., 5/ 9 ýò., ïë.:42/28/6, ÷/ï, 3100.000ð, ÓÀÍ - 1 (ÓÏÍ), ò. 360-64-60 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 41, ïí., ï., ï/ëîä., 6/ 9 ýò., ïë.:42/28/6, 3000.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 45, ïí., ï., ï/ëîä., 1/ 9 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, 3200.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 268-67-77 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 45, ïí., ï., ï/ëîä., 9/ 9 ýò., ïë.:43/28/6, 2770.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 283-01-10

ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 45, ïí., ï., ï/ ëîä., 9/9 ýò., ïë.:36.6/24/5, ÷/ï, 2550.000ð, ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐà (ÓÏÍ), ò. 356-03-03 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 88, ñï., ê., ï/ëîä., 2/ 5 ýò., ïë.:58/29/12, ÷/ï, 4095.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-2009 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 180, ïí., ï., 1/9 ýò., ïë.:48/32/8, ïîä îôèñ, 3500.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 372-01-20 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 198, óï., ï., ëîäæ., 1/12 ýò., ïë.:47.2/29.9/8, 3100.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 198, óï., ï., ëîäæ., 3/12 ýò., ïë.:48/29/7, ÷/ï, 4120.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 213-79-90 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 202, áð., ï., áàë., 2/ 5 ýò., ïë.:44.6/31/5.8, 3000.000ð, ÀÂÃÓÑÒ (ÓÏÍ), ò. 206-05-12 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 204, áð., ï., áàë., 2/ 5 ýò., ïë.:44/28.3/6, ÷/ï, îòë. ñîñò/ ìåáåë, 3480.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 370-31-12 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 222, óï., ï., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:57/37/12, ÷/ï, 4190.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 224, ñï., ã., ëîäæ., 1/14 ýò., ïë.:57/28/12, ñðî÷íî!âûñ.ýòàæ, 4050.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÂÑÒÐÅ×ÍÛÉ, 7/2, áð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:47.3/31.7/6.2, ÷/ï, 3150.000ð, ÀÐÊÀÄÀ-Ì (ÓÏÍ), ò. 89022659503 ÃÐÎÌÎÂÀ, 134/2, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:44/26/9, ÷/ï, îòë ñîñò, 3080.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89122425565 ÃÐÎÌÎÂÀ, 142, ïí., ï., ï/ëîä., 7/9 ýò., ïë.:43/29/6, 2900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 15, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:48/28/8, 3800.000ð, ÑÔÅÐÀ (ÓÏÍ), ò. 361-14-10 ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 15/ÂÑÒ, ïì., ê., áàë., 3/ 4 ýò., ïë.:56/37/7, îòëè÷íîå ñîñò., 4100.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 16, ñï., ê., ëîäæ., 4/15 ýò., ïë.:115/53/14, 7550.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9501901032 ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 17, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:40/24/6, ÷/ï, âûñîòà 3ì., 2900.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 38483-10 ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 22, óï., ê., á., 8/9 ýò., ïë.:44.3/27/6, ÷/ï, õîð.ïëàíèðîâêà, 3150.000ð, ò. 89126080247 ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 23, õð., ê., 5/5 ýò., ïë.:42/ 29/6, îòëè÷í.ñîñò, 2950.000ð, ÓËÅÉ (ÓÏÍ), ò. 348-55-38 ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 24, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:44/ 28/9, 3000.000ð, õîð.ñîñò, ÷ï äã ò. 8922-60-789-66 ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 25/À, õð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:42.5/31/5, ÷/ï, 2950.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 32, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:44/ 29/8, òîðã, 2910.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 328-52-28 ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 45, ïì., ê., 1/4 ýò., ïë.:47/ 28/7, 2590.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 222-21-84 Ä.-ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ, 4, óï., ï., áàë., 7/9 ýò., ïë.:43/26/8, ÷/ï, ñðî÷íî!!!, 2850.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 Ä.-ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ, 9, óï., ï., 8/9 ýò., ïë.:49/30/8, çàìåíà òðóá, 3400.000ð, ÑÔÅÐÀ (ÓÏÍ), ò. 361-14-10 Ä.-ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ, 13, óï., ï., ëîäæ., 8/ 16 ýò., ïë.:47/28/7, ÷/ï, 1/4 äîëÿ, 770.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 Ä.-ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ, 16, óï., ï., ëîäæ., 1/ 12 ýò., ïë.:48/28/8, ïîä îôèñ, 4200.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 37589-58 ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß, 31, áð., ï., áàë., 3/ 5 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, 2880.000ð, ò. 355-50-46 ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß, 34/3, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:44/30/6, ñðî÷íî, î/íàéäåí, 2670.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 345-14-45 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 40, ïì., ê., 1/4 ýò., ïë.:40/28/-, ÷/ï, 3 îêíà íà ìîñêî, 3500.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10

www.upn.ru ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 66, ñï., ã., ëîäæ., 11/25 ýò., ïë.:79/58/-, ÷/ï, 6380.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89028772242 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 66, ñï., ã., ë., 5/25 ýò., ïë.:66/43/10, ÷/ï, îêíà âî äâîð, þã, 5750.000ð, ÇÅËÅÍÀß ÐÎÙÀ (ÓÏÍ), ò. 89122649257 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 66, ñï., ã., ëîäæ., 13/25 ýò., ïë.:95/33/38, ÷/ï, íîâàÿ, ïîä ÷èñò, 6180.000ð, ÀÈÑÒ-Í (ÓÏÍ), ò. 8122483020 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 66, ñï., ã., ëîäæ., 19/25 ýò., ïë.:84/58/-, ÷/ï, 5300.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ (ÓÏÍ), ò. 213-85-24 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 66, ñï., ã., 13/25 ýò., ïë.:84/53/-, ÷/ï, òîðã, 5750.000ð, ò. 89022628192 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 78, óï., ê., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:52/30/7, 3840.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 80, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:45/28/10, ÷/ï, 3380.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 80, áð., ï., á., 5/5 ýò., ïë.:42/28/7, ÷/ï, âñòð.êóõ, 3000.000ð, ò. 219-12-61 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 212/1, óï., ï., ëîäæ., 3/ 9 ýò., ïë.:48/27/8, 3180.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 89655105533 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 212/1, óï., ï., ë., 2/9 ýò., ïë.:48/29/8, ÷/ï, 3200.000ð, ò. 219-61-71 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 214/2, óï., ï., ëîäæ., 2/ 9 ýò., ïë.:47.2/28/8, ÷/ï, 3200.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 89655111715 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 6/1, ñï., ï., ëîäæ., 5/16 ýò., ïë.:65/34/14, ÷/ï, 4500.000ð, ÒÅÐÐÀ (ÓÏÍ), ò. 200-68-08 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 12, óï., ï., ëîäæ., 9/16 ýò., ïë.:48/29/8, øêàô-êóïå, êóõíÿ, 3500.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89120347071 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 14, óï., ï., ëîäæ., 12/16 ýò., ïë.:47/28/7, õîð.ñîñò, 3450.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-1170 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 16, óï., ï., ëîäæ., 11/16 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 3050.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 21390-38 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 20, óï., ï., ë., 4/16 ýò., ïë.:47/27/7, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 3300.000ð, ò. 385-04-02 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 22, óï., ï., ëîäæ., 12/16 ýò., ïë.:47.5/28.7/6.3, çàïàä.ñòîð., 3300.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 89041733411 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 24/3, óï., ï., 3/9 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, 3500.000ð, ÎËÈÌÏ (ÓÏÍ), ò. 89122407732 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 24/4, óï., ï., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:47/29/7, 3090.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 28, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:43/27/8, ÷/ï, 2790.000ð, ÁÀÑÒÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89222221765 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 30, ïí., ï., ï/ëîä., 2/9 ýò., ïë.:43/28/7, ÷/ï, 3000.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89634429704 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 32/1, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:45/30/6, ÷/ï, ïóñòàÿ, 2750.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-2339 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 38, ïí., ï., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:43/26/7, ÷/ï, ñðî÷íàÿ ïðîäàæà, 3120.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 3451910 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 38, ïí., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:43/28/7, ÷/ï, 3000.000ð, ÊÎËÈÇÅÉ (ÓÏÍ), ò. 235-07-69 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 38/À, óï., ï., ëîäæ., 9/12 ýò., ïë.:47/28/7, 3000.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 377-60-60 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 50, ïí., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, 2830.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 328-56-44 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 60, ëîäæ., 2/12 ýò., ïë.:48/ 29/8, 3450.000ð, âñ¸ ðàçäåëüíî ò. 8912-245-45-13 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 68, óï., ï., ëîäæ., 12/16 ýò., ïë.:48/29/8, ÷/ï, õ/ñ, ñ/ïàêåòû, 3200.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 68, óï., ï., ëîäæ., 10/16 ýò., ïë.:48/28/8, òîðã!!!, 3000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 72, óï., ï., ëîäæ., 7/16 ýò., ïë.:48/29/8, ÷/ï, ÷ï 9122921782, 3350.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-7212 Ï.ÒÎËÜßÒÒÈ, 3, õð., á., 5/5 ýò., ïë.:44/ 29/6, ä/ã, 3100.000ð, ÓÐÀËÈÍÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 371-78-06 Ï.ÒÎËÜßÒÒÈ, 15, õð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44/28/6, 3100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 Ï.ÒÎËÜßÒÒÈ, 15/À, õð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44/27/7, ä/ã! ñðî÷íî., 3150.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 Ï.ÒÎËÜßÒÒÈ, 15/Ã, óï., ê., ëîäæ., 8/12 ýò., ïë.:52/30.7/7.4, ÷/ï, 5000.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 Ï.ÒÎËÜßÒÒÈ, 15/Ã, óï., ê., ëîäæ., 3/12 ýò., ïë.:70/45/23, 6300.000ð, ÏÐÅÑÒÈÆ (ÓÏÍ), ò. 89193854750 Ï.ÒÎËÜßÒÒÈ, 24/À, õð., á., áàë., 4/5 ýò., ïë.:45/30/6, ÷/ï, õîðîøåå ìåñòî, 2900.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89506386385


ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 3-êîìíàòíûå êâàðòèðû Ï.ÒÎËÜßÒÒÈ, 24/À, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:41/27/6, ÷/ï, 2 õîë, ìåá, â.îô, 3400.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89226096841 Ï.ÒÎËÜßÒÒÈ, 24/À, õð., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44.8/30/6, ÷/ï, 3000.000ð, ÍÓ-ÅÊ-ÁÓÐà (ÓÏÍ), ò. 9122409202 ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 15, óï., ê., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:43.7/28.7/5.2, 3500.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 89028738647 ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 32/3, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44/30/6, ÷/ï, íà ðàçíûé ñòîð., 2780.000ð, 911 (ÓÏÍ), ò. 380-23-42 ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 32/4, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:44/29/6, ÷/ï, 2850.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 37, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:43/28/7, 2800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 39, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43/ 31/5, õîð.ñîñò., 2950.000ð, ÊÁ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ (ÓÏÍ), ò. 246-13-28 ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 48, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:47/28/6, ÷/ï, 2950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 56/1, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:44/29/6, î/ñ íà ðàçíûå ñ, 3300.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89634429704 ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 65, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44/30/6, îêíà íà ðàçí.ñò, 2800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 71, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:44/ 30/6, òîðã, 2900.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 345-14-45 ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 77, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43/ 31/6, ÷/ï, 3200.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9221492082 ÏÎÑÒÎÂÑÊÎÃÎ, 12/À, óï., ï., 1/9 ýò., ïë.:48/30/7, ñîñò.õîð, 3200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-0174 ÏÎÑÒÎÂÑÊÎÃÎ, 12/À, óï., ï., ëîäæ., 5/ 9 ýò., ïë.:43/24/8, ÷/ï, îñâ, ä/ã, õîð, 2898.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 345-14-45 ÏÎÑÒÎÂÑÊÎÃÎ, 16/À, óï., ï., ëîäæ., 9/ 9 ýò., ïë.:48/29/8, ÷/ï, 3200.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-50-50 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 61, ñï., ì., 20/25 ýò., ïë.:85/45/-, ÷/ï, 5450.000ð, ÑËÓÆÁÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌ (ÓÏÍ), ò. 89120490479 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 61, ñï., ì., ë., 11/25 ýò., ïë.:81/37/17, 5200.000ð, ò. 385-0402 ÐÅÏÈÍÀ, 84, óï., ï., ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:48/29/8, òðåá.ðåìîíò, 3150.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 222-24-77 ÐÅÏÈÍÀ, 88, óï., ï., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:52/27/9, ÷/ï, 3570.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÐÅÏÈÍÀ, 88, óï., ï., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:47/27/-, ÷/ï, 3495.000ð, ÑËÓÆÁÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌ (ÓÏÍ), ò. 383-52-93 ÐÅØÅÒÍÈÊÎÂÀ, 2, óï., ï., ëîäæ., 2/12 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, 3600.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89221285185 ÐÅØÅÒÍÈÊÎÂÀ, 7, ïí., ï., ïë., 1/9 ýò., ïë.:43/28/7, äîëÿ, 870.000ð, ÍÅÁÎÑÊÐÅÁ (ÓÏÍ), ò. 89122841121 ÐÅØÅÒÍÈÊÎÂÀ, 7, ïí., ï., áàë., 1/9 ýò., ïë.:42/28/9, ÷/ï, 870.000ð, ÍÅÁÎÑÊÐÅÁ (ÓÏÍ), ò. 89122841121 ÐÅØÅÒÍÈÊÎÂÀ, 9, ïí., ï., ï/ëîä., 2/9 ýò., ïë.:43/29/7, ÷/ï, 3000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ÐÅØÅÒÍÈÊÎÂÀ, 9, ïã., ï., ï/ëîä., 6/9 ýò., ïë.:43/27/8, 2850.000ð, ò. 8-93260-05-778 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 21, ïí., ï., áàë., 3/9 ýò., ïë.:43/28/7, 2800.000ð, ÑÔÅÐÀ (ÓÏÍ), ò. 219-33-11 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 27, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:46/31/7, 3100.000ð, ÎÃÍÅÁÎÐÅÖ, ò. 89028701685 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 30, óï., ï., áàë., 9/9 ýò., ïë.:53/33/8, 3200.000ð, ÆÈËÒÎÐÃÑÅÐÂÈÑ (ÓÏÍ), ò. 89030791757 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 32/Á, ñï., ê., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:69.9/38.5/12, ÷/ï, õîð.ñîñò., 4800.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89022555955 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 37, ñï., ì., 1/21 ýò., ïë.:84/42/17, ÷/ï, 4704.000ð, ÝÄÅÌ (ÓÏÍ), ò. 345-30-43 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 37, ñï., ì., ëîäæ., 19/ 21 ýò., ïë.:73.8/30/25, ÷/ï, 6700.000ð, ÝÄÅÌ (ÓÏÍ), ò. 345-30-43 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 37, ñï., ã., 1/21 ýò., ïë.:86/39/17, ÷/ï, 89122258780, 4850.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ66 (ÓÏÍ), ò. 310-37-37 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 43, ïí., ï., ï/ëîä., 9/ 9 ýò., ïë.:43/28/8, 2850.000ð, ÄÀÎÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 290-21-71 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 43, ïí., ï., ï/ëîä., 8/ 9 ýò., ïë.:43/28/7, ÷/ï, êîîïåðàò.äîì, 2960.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 43, ïí., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:37/24/6, ÷/ï, õîð.ñîñò., 2650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 55/1, óï., ï., ëîäæ., 8/ 12 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, 3050.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂ. À2 (ÓÏÍ), ò. 291-42-28

ÓÏÍ.ÐÔ

Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 55/1, óï., ï., ï/ ëîä., 5/12 ýò., ïë.:52/29/10, ÷/ï, ñîñò.õîðîøåå, 3250.000ð, ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐà (ÓÏÍ), ò. 217-58-35 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 123, ñï., ê., ëîäæ., 8/16 ýò., ïë.:50/38/-, ÷/ï, 1/2 äîë åâðîäîì, 1350.000ð, Í-Ó-ÅÊ-ÁÓÐà ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89521366660 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 123, ñï., ê., ëîäæ., 4/16 ýò., ïë.:76/45/12, ÷/ï, çàê.äâîð, îõðàíà, 5720.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 127, ñï., ê., ëîäæ., 17/18 ýò., ïë.:59/38/11, ÷/ï, êóõ.ãàðí/åâðîðå, 4900.000ð, ÊÎÍÀÍÛÕÈÍ È Ê (ÓÏÍ), ò. 89222194740 ×ÅÐÄÛÍÑÊÀß, 4, õð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:42/28/6, õîð.ñîñò., ä.ãîò, 2900.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 201-15-13 ×ÅÐÊÀÑÑÊÀß, 35, õð., ê., 1/2 ýò., ïë.:44/ 31/6, 2400.000ð, ÌÀÍ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 267-47-28 ×ÊÀËÎÂÀ, 119, óï., ï., ëîäæ., 1/12 ýò., ïë.:48/29/7, ÷/ï, 3000.000ð, ÁÈÍ (ÓÏÍ), ò. 242-73-71 ×ÊÀËÎÂÀ, 124, ñï., ì., ëîäæ., 16/24 ýò., ïë.:85.4/49/14, ÷/ï, ñäàí ïîä ÷èñò, 5150.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89122421305 ×ÊÀËÎÂÀ, 124, ñï., ì., ë., 15/24 ýò., ïë.:85/48/15, ÷/ï, èïîò. 10, 5%, 5280.000ð, ÌÀËÀÕÈÒ-ÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 268-11-20 ×ÊÀËÎÂÀ, 137, óï., ï., ëîäæ., 2/12 ýò., ïë.:48/29/7, ÷/ï, òîðã, 3400.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9126651155 ×ÊÀËÎÂÀ, 141, óï., ï., ëîäæ., 2/12 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, 2990.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-50-50 ×ÊÀËÎÂÀ, 141, óï., ï., ëîäæ., 12/12 ýò., ïë.:48/29/8, ÷/ï, 3340.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 384-40-30 ×ÊÀËÎÂÀ, 145, óï., ï., ëîäæ., 1/12 ýò., ïë.:47.6/28/8, äèçàéí.ðåìîíò, 3300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51

ØÀÓÌßÍÀ, 86/3, ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:44/31/6, 3050.000ð, òîðã ò. 8904-38-04-815 ØÀÓÌßÍÀ, 93, óï., ê., áàë., 7/9 ýò., ïë.:47/25/8, î÷åíü òåïëàÿ, 3700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-2009 ØÀÓÌßÍÀ, 105/1, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:43/29/6, ÷/ï, 2900.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9126223950 ØÀÓÌßÍÀ, 105/1, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:44.4/31.7/5.7, ÷/ï, 3500.000ð, ÊÎÄÅÊÑ (ÓÏÍ), ò. 382-10-24 ßÑÍÀß, 18, óï., ê., ëîäæ., 7/14 ýò., ïë.:54/29/8, ÷/ï, 3960.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ßÑÍÀß, 20/Ä, ñï., ì., 2ëîäæ., 12/17 ýò., ïë.:111/62/12, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 7400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ßÑÍÀß, 22/Á, óï., ê., ëîäæ., 14/14 ýò., ïë.:53/29/8, ÷/ï, ïðîåêò äèç., 4300.000ð, ò. 89826376345 ßÑÍÀß, 32/3, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:44/ 30/6, äîì âî äâîðå, 3000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ßÑÍÀß, 33, ñï., á., ëîäæ., 14/18 ýò., ïë.:58/34/10, ÷/ï, 5590.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ßÑÍÀß, 34/2, ïí., ï., áàë., 8/9 ýò., ïë.:36.7/23/6, ÷/ï, îòë.ðåìîíò, 3150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ßÑÍÀß, 34/3, áð., ï., 5/5 ýò., ïë.:44/ 30/6, ÷/ï, 3250.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 9089040630 ßÑÍÀß, 35, ñï., ê., ë., 10/12 ýò., ïë.:71/ 37/9, ÷/ï, çàêð.äâîð, äèçàé, 5900.000ð, ËÅÁÅÄÅÂÀ (ÓÏÍ), ò. 246-65-58

3-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÀÂÒÎÂÎÊÇÀË 8 ÌÀÐÒÀ, 77, óï., ê., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:62/39/9, ÷/ï, 4950.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 8 ÌÀÐÒÀ, 100, ïì., ê., 2áàë., 3/4 ýò., ïë.:81/52/11, ÷/ï, 4800.000ð, ò. 89221330659 8 ÌÀÐÒÀ, 100, ïì., ê., 3/4 ýò., ïë.:87/ 54/11, ÷/ï, 4800.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89049829566 8 ÌÀÐÒÀ, 110, ïì., ê., 4/4 ýò., ïë.:60/ 41/7, îêíà âî äâîð, 3400.000ð, ÌÀÍÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 8 ÌÀÐÒÀ, 130, ïì., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:66/40/8, ÷/ï, 4200.000ð, ÒÅÐÐÀ (ÓÏÍ), ò. 200-68-08 8 ÌÀÐÒÀ, 171, ñï., ê., ëîäæ., 5/16 ýò., ïë.:97.3/58.1/15, ÷/ï, åâðî, êóõ, ä/ã, 7300.000ð, Í-Ó-ÅÊ-ÁÓÐÃ (ÓÏÍ), ò. 9122409202 8 ÌÀÐÒÀ, 179/Ã, õð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:59/38/6, 3550.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 377-60-60

8 ÌÀÐÒÀ, 179/Ã, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:60/ 40/-, 2 îêíà íà 8 ìàð, 5200.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 8 ÌÀÐÒÀ, 181/4, ñï., ê., 2ëîäæ., 4/10 ýò., ïë.:114/63/12, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 7800.000ð, ÀÒÎÌÏÐÎÌÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 377-00-07 8 ÌÀÐÒÀ, 181/4, ñï., ê., ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:120/100/12, 7460.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89049850334 8 ÌÀÐÒÀ, 181/6, ñï., ê., ëîäæ., 5/18 ýò., ïë.:85/56/14, ÷/ï, 6800.000ð, ÒÅÐÐÀ (ÓÏÍ), ò. 200-68-08 8 ÌÀÐÒÀ, 181/6, ñï., ê., ëîäæ., 1/18 ýò., ïë.:88/50/15, 5900.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 8 ÌÀÐÒÀ, 194, ñï., ê., ëîäæ., 12/19 ýò., ïë.:102.7/64.4/15, ÷/ï, 89126355834, 7000.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 38483-10 8 ÌÀÐÒÀ, 194, ñï., ê., 2ëîäæ., 17/19 ýò., ïë.:100/59/15, îòë.ðåì.êóõíè, 7150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 8 ÌÀÐÒÀ, 194, ñï., ê., 2ëîäæ., 18/19 ýò., ïë.:95/53/16.5, ÷/ï, íîâàÿ, 6799.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 8 ÌÀÐÒÀ, 194, ñï., ê., 6/14 ýò., ïë.:69/ 37/9, ÷/ï, òîðã, 5990.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 268-75-77 ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÀß, 50, óï., ï., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:78/55/9, î÷åíü óäîáíàÿ, 4990.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 22224-77 ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÀß, 55, óï., ï., ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:63/40/8, òåïëûé ïîë, 4300.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89049879957 ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÀß, 59, ñï., ê., ëîäæ., 7/16 ýò., ïë.:118/75/18, ÷/ï, åâðî îõðàíà, 8300.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÀß, 59, ñï., ê., ëîäæ., 13/ 16 ýò., ïë.:119/74/16, îõðàíà, âèäåîíàá, 8500.000ð, ÐÈÎ-ËÞÊÑ (ÓÏÍ), ò. 344-44-45 ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÀß, 80, áð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:62/46/6, ÷/ï, 3600.000ð, ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË (ÓÏÍ), ò. 89122464155 ÁÀÇÎÂÛÉ, 48, ñï., ê., ëîäæ., 22/26 ýò., ïë.:76/42/10, ÷/ï, 4387.020ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 222-18-68 ÁÀÇÎÂÛÉ, 50, ñï., ê., ëîäæ., 16/26 ýò., ïë.:93.6/61/10, ÷/ï, 5564.520ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 222-18-68 ÁÀÇÎÂÛÉ, 52, ñï., ê., ëîäæ., 25/26 ýò., ïë.:106.7/62/12, ÷/ï, 6364.655ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 222-18-68 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 135, óï., ê., 1/10 ýò., ïë.:58.5/42.6/10, 4300.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 219-27-75 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 141/À, ïì., ê., 4/4 ýò., ïë.:97/72/11, 4750.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 165/Á, óï., ê., 1/12 ýò., ïë.:67/67/-, 1îêíî íà áåëèíñ, 4500.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89028702623 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 167, õð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:56/40/7, ÷/ï, 3650.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 368-88-00 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 169/À, ñï., ì., 1/8 ýò., ïë.:98/65/15, ÷/ï, æê»àëüáàòðîñ», 6180.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 175, óï., ê., 2ï/ëî., 4/10 ýò., ïë.:61/38/11, ÷/ï, 8.922.1699497, 4780.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-7212 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 175, óï., ê., 2ëîäæ., 2/ 10 ýò., ïë.:131/86/10, ÷/ï, õîð.ñîñò.ìåòðî, 7280.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 37657-28 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 177, ñï., ì., ëîäæ., 3/18 ýò., ïë.:96/57/12.4, ÷/ï, ÷åðí.îòä., 5500.000ð, ÒÈÌ (ÓÏÍ), ò. 222-25-51 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 177, ñï., ì., 2áàë., 17/ 18 ýò., ïë.:95/58/12, 5300.000ð, ÀÊÐÎÏÎËÜ (ÓÏÍ), ò. 213-16-43 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 180, ñï., ê., ëîäæ., 3/18 ýò., ïë.:116/36/46, ÷/ï, êóõíÿ-ñòîëîâàÿ, 7400.000ð, ÊÎËÈÇÅÉ (ÓÏÍ), ò. 235-07-69 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 180, ñï., ê., ëîäæ., 7/18 ýò., ïë.:115/69/13, ÷/ï, 7120.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-0141 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 180, ñï., ê., 2ëîäæ., 7/ 18 ýò., ïë.:127/80/16, ÷/ï, êóõíÿ, øêàôû, 8500.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89122421305 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 180, ñï., ê., 2áàë., 9/18 ýò., ïë.:115/68/12, ÷/ï, 7100.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 361-56-35 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 182, óï., ï., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:64/40/8, îêíà âî äâîð, 5100.000ð, ò. 89221330659 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 182, óï., ï., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:64/40/9, 4700.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 219-82-84 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 183, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:64/46/6, ÷/ï, òîðöåâàÿ, 3280.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-7722 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 200, óï., ê., 2ëîäæ., 12/ 12 ýò., ïë.:71/45/11, å/ðåìîíò, ìåáåëü, 5500.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97

77

ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 222, ñï., ì., 3ëîäæ., 16/ 25 ýò., ïë.:107/60/15, ÷/ï, 6790.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 232, áð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:60/42/7, 3700.000ð, Ñ×ÀÑÒËÈÂ.ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 232, áð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:61/46/6, 3650.000ð, ò. 8-91226-46-150 ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 111, óï., ê., 2ëîäæ., 13/ 14 ýò., ïë.:144/90/24, ÷/ï, êóõíÿ â ïîäàðîê, 10200.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-50-50 ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 145, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:55/40/6, 3400.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÌÀØÈÍÍÀß, 29/À, óï., ê., 2ëîäæ., 4/10 ýò., ïë.:88/45/-, ÷/ï, ïîäçåìíûé ãàðàæ, 8500.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 37657-28 ÌÀØÈÍÍÀß, 38, óï., ï., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:84/56/16, îòë ñîñò, 4600.000ð, ÒÅÐÐÀ (ÓÏÍ), ò. 345-17-37 ÌÀØÈÍÍÀß, 38, óï., ï., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:65/42/8, ÷/ï, 4370.000ð, ÌÎÉ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 268-12-05 ÌÀØÈÍÍÀß, 38, 9/9 ýò., ïë.:64/41/8, 3600.000ð, ò. 8-922-16-015-80 ÌÀØÈÍÍÀß, 58, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:59/ 42/7, ÷/ï, ïîä îôèñ, 3450.000ð, ÎËÈÌÏ (ÓÏÍ), ò. 89122407732 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 215/À, óï., ê., 2ëîäæ., 9/10 ýò., ïë.:93/55/14, ÷/ï, 2 óðîâíÿ, êàìèí, 9700.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89089236179 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 225/1, óï., ê., ëîäæ., 7/ 9 ýò., ïë.:60/42/8, 3950.000ð, ò. 89122208401 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 225/1, óï., ê., 2/9 ýò., ïë.:60/41/8, ñðî÷íî, òîðã, 3930.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-3001 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 225/2, áð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:62.7/46.4/6, õîð.ñîñò., 3890.000ð, ò. 89527339495 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 225/4, ñï., ê., 3ëîäæ., 1/14 ýò., ïë.:107/52/20, 7600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 225/4, ñï., ê., 3ëîäæ., 12/14 ýò., ïë.:131/80/-, ÷/ï, 8500.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÎÍÅÆÑÊÀß, 8/À, ñï., ê., ëîäæ., 13/16 ýò., ïë.:99/61/12, ÷/ï, êóõíÿ, øêàôêóïå, 7000.000ð, ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 21097-24 ÎÍÅÆÑÊÀß, 8/À, ñï., ê., ë., 16/16 ýò., ïë.:100/61/12, 5900.000ð, ò. 385-0402 ÎÍÅÆÑÊÀß, 9, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:60/ 45/8, 89089285028, 3650.000ð, ÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 216-64-57 ÎÍÅÆÑÊÀß, 12, óï., ê., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:64/40/8, ÷/ï, òðåáóåò ðåìîíòà, 4100.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÎÑÒÐÎÂÑÊÎÃÎ, 5, ñï., ã., 2ï/ëî., 21/26 ýò., ïë.:88/49/12.8, ÷/ï, 6300.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÏÅÐÅÕÎÄÍÛÉ, 5, óï., ê., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:64/41/9, õîð.ñîñò., 4500.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 Ñ.ÁÅËÛÕ, 12, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:58/ 35/11, ÷/ï, 3400.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÍ.ÂÎÏÐÎÑ (ÓÏÍ), ò. 219-69-70 Ñ.ÁÅËÛÕ, 13, áð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:50/35/5.5, ÷/ï, 3070.000ð, ÒÈÌ (ÓÏÍ), ò. 222-25-51

¹ 41

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà


78

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 3-êîìíàòíûå êâàðòèðû

Ñ.ÁÅËÛÕ, 16, óï., ï., áàë., 8/16 ýò., ïë.:71/43/12, ñîñò. õîð., 3950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-0117 Ñ.ÁÅËÛÕ, 16, óï., ï., 2/16 ýò., ïë.:70/ 43/12, ÷/ï, õîð.ðåì.òîðã, 4180.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-0117 Ñ.ÁÅËÛÕ, 16, óï., ï., ï/ëîä., 7/16 ýò., ïë.:71/43/12, ÷/ï, 4990.000ð, ÊÓÁ (ÓÏÍ), ò. 89058090141 Ñ.ÐÀÇÈÍÀ, 39, ñï., ê., 2ëîäæ., 8/10 ýò., ïë.:82.56/46/13, ÷/ï, 7100.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 269-55-05 Ñ.ÐÀÇÈÍÀ, 41, ïì., ê., áàë., 2/4 ýò., ïë.:82/50/9, ÷/ï, 5100.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 269-55-95 Ñ.ÐÀÇÈÍÀ, 75, óï., ê., 2ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:61/37/8, 3=2ó/ï ÷åðì., 4750.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 380-23-40 Ñ.ÐÀÇÈÍÀ, 128, ñï., ê., 2ëîäæ., 5/12 ýò., ïë.:108/86/13, ÷/ï, ÷åðíîâàÿ, 6500.000ð, Í-Ó-ÅÊ-ÁÓÐà (ÓÏÍ), ò. 37202-72 ÑÅÐÎÂÀ, 34, ñï., ê., 2ëîäæ., 7/8 ýò., ïë.:123/63/21, ÷/ï, 8.922.1699497, 8500.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-7212 ÑÅÐÎÂÀ, 45, ñï., ì., ëîäæ., 12/14 ýò., ïë.:107/58/15.8, ÷/ï, å\ð, ìåáåëü, êóõí, 100000.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÑÅÐÎÂÀ, 45, ñï., ì., 2ëîäæ., 7/14 ýò., ïë.:115/65/17, ÷/ï, êîíäèöèîíåðû, 8250.000ð, ÊÎÍÑÒÀÍÒÀ-ÃÐÓÏÏ (ÓÏÍ), ò. 269-24-78 ÑÅÐÎÂÀ, 45, ñï., ì., 2/14 ýò., ïë.:102/ 58/15, ÷/ï, îòë ðåì, 7400.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 345-14-45 ÑÅÐÎÂÀ, 47, ñï., ê., 2ëîäæ., 8/10 ýò., ïë.:125/70/19, ÷/ï, 2164305, 8800.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÑÓÐÈÊÎÂÀ, 31, óï., ê., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:63.6/39/10, 4500.000ð, ÂÖÍ (ÓÏÍ), ò. 89022739036 ÑÓÐÈÊÎÂÀ, 39/ÂÑÒ, óï., ê., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:64.5/39/7, 4500.000ð, ÒÅ×ÅÐ (ÓÏÍ), ò. 89028752192 ÑÓÐÈÊÎÂÀ, 40, óï., ï., ëîäæ., 4/10 ýò., ïë.:64/40/8, ÷/ï, õîð. ñîñò., 5000.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 26816-39 ÑÓÐÈÊÎÂÀ, 50, óï., ï., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:64/40/8, 4800.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 213-19-46 ÑÓÐÈÊÎÂÀ, 55, ñï., ê., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:80/52/10, ÷/ï, òîðã, 5800.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89501912381 ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÎÂ, 4, ñï., á., 3ëîäæ., 15/ 24 ýò., ïë.:115/85/13, ÷/ï, 6405.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 283-01-10 ÔÐÓÍÇÅ, 12, ïì., ê., 2/5 ýò., ïë.:81/ 52.4/7.9, 5100.000ð, ÎËÈÌÏ (ÓÏÍ), ò. 372-03-86 ÔÐÓÍÇÅ, 12, ïì., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:83/53.5/8, 3800.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-78-78 ÔÐÓÍÇÅ, 12, ïì., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:80/48/10, ÷/ï, åâðîðåì, òîðã, 5500.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 89122367029 ÔÐÓÍÇÅ, 65, ïì., ê., áàë., 2/4 ýò., ïë.:79/45/9, ÷/ï, æ/á ïåðåêðûòèÿ, 5100.000ð, ÊÎÍÑÒÀÍÒÀ-ÃÐÓÏÏ (ÓÏÍ), ò. 89122814906 ÔÐÓÍÇÅ, 78, óï., ê., áàë., 7/9 ýò., ïë.:62/38/7, 4500.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 283-01-10 ÔÐÓÍÇÅ, 102, óï., ê., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:72/50/8, òîðã, 4180.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 201-08-29 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 24, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:51/35/6, õîð.ñîñò., 3570.000ð, ò. 361-07-39

ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 35, óï., ê., 2ëîäæ., 5/ 9 ýò., ïë.:66/45/8, ÷/ï, 4690.000ð, ÓÐÀË-ÝÑÒÝÉÒ (ÓÏÍ), ò. 89122600310 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 46, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:50/ 35/6, 3050.000ð, ÍÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 356-03-32 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 48, ñï., ê., 3ëîäæ., 3/7 ýò., ïë.:112/72/22, ÷/ï, ãàðàæ, 7500.000ð, ÌÀËÀÕÈÒ.ÏÀËÀÒÀ (ÓÏÍ), ò. 360-21-12

¹ 41

ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 61, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:57/46/6, 3800.000ð, Í-Ó-ÅÊ-ÁÓÐà (ÓÏÍ), ò. 9122330770 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 62, óï., ï., ëîäæ., 6/10 ýò., ïë.:80/43/20, ÷/ï, ñîñò.õîðîøåå, 5600.000ð, ÇÎËÎÒ.ÊÐÓà (ÓÏÍ), ò. 89045416286 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 62, óï., ï., ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:80/48/10, ÷/ï, åâðî, íîâ ìåáåëü, 8000.000ð, ÇÎËÎÒ.ÊÐÓà (ÓÏÍ), ò. 89045416286 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 66, ñï., ê., ëîäæ., 3/16 ýò., ïë.:92/62/10, ÷/ï, êàìèí, ìåáåëü, 7700.000ð, ò. 89222052326 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 66, ñï., ê., ëîäæ., 3/16 ýò., ïë.:97/53/15, ÷/ï, ñàóíà, ìåáåëü, 9650.000ð, ò. 89222052326 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 103, ñï., ã., ëîäæ., 12/19 ýò., ïë.:101.8/60/15, ÷/ï, 8200.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 219-14-95 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 103, ñï., á., 2ëîäæ., 19/ 19 ýò., ïë.:153/100/20, ÷/ï, ãîò/ïðîä, 13000.000ð, ÐÛÍÎÊ ÍÅÄÂÈÆÈÌ. (ÓÏÍ), ò. 219-99-99 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 103, ñï., ã., 3ëîäæ., 17/ 19 ýò., ïë.:407/350/50, ÷/ï, ãîò/ïðîä, 32500.000ð, ÐÛÍÎÊ ÍÅÄÂÈÆÈÌ. (ÓÏÍ), ò. 219-99-99 ÖÂÈËËÈÍÃÀ, 48, õð., á., áàë., 3/5 ýò., ïë.:51/35/6, îñâîáîæäåíà, 3200.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 283-01-10 ÖÂÈËËÈÍÃÀ, 53, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:58/45/7, òîðã, 3200.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89028702623 ÖÈÎËÊÎÂÑÊÎÃÎ, 27, ñï., ì., áàë., 2/ 17 ýò., ïë.:93/58/12.5, ÷/ï, 6510.000ð, ÁÞÐÎ ÍÅÄÂÈÆ.N1 (ÓÏÍ), ò. 278-6050 ÖÈÎËÊÎÂÑÊÎÃÎ, 27, ñï., ì., ëîäæ., 7/ 27 ýò., ïë.:96/54/13, ÷/ï, ïàðêèíã â ïîäàð, 6500.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 372-91-11 ÖÈÎËÊÎÂÑÊÎÃÎ, 27, ñï., ì., ëîäæ., 7/ 27 ýò., ïë.:95/54/13, ÷/ï, äîì ñäàí, 6000.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 372-91-11 ÖÈÎËÊÎÂÑÊÎÃÎ, 61, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:54.3/39.7/-, ÷/ï, 3600.000ð, ÁÈÍ (ÓÏÍ), ò. 242-73-71 ÖÈÎËÊÎÂÑÊÎÃÎ, 76/À, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:83/48/9, ïîä îôèñ, 4600.000ð, ÌÀÊÑÈÌÓÌ (ÓÏÍ), ò. 89222223971 ÖÈÎËÊÎÂÑÊÎÃÎ, 84, áð., ï., 5/5 ýò., ïë.:58/39/6, ÷/ï, 3600.000ð, ÌÀÍÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 10, óï., ê., 4/9 ýò., ïë.:69/39/13, ÷/ï, òîðã, 4400.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 19, ñï., ê., 2ëîäæ., 4/ 10 ýò., ïë.:124/77/16, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 9000.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89122421305 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 56, ñï., ê., ëîäæ., 8/14 ýò., ïë.:108.7/68.4/16.7, ÷/ï, 8700.000ð, ÀÂÃÓÑÒ (ÓÏÍ), ò. 206-0512 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 60, óï., ï., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:63/40/-, ðàçâ.èíôðàñòðóê, 3790.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 22221-84 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 60, óï., ï., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:64/41/8, ÷/ï, âñòð.ìåá., òîðã, 4490.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 75, óï., ï., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:70/40/8, ïîä íåæèëîå, 4700.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 38303-21 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 86/1, õð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:59/40/6, 3990.000ð, ìåòðî, çàì.òðóá ò. 8-902-87-64-217 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 90, ñï., ê., 2áàë., 2/17 ýò., ïë.:94/61/-, ÷/ï, 6900.000ð, ÀÂÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 213-26-88 ×ÀÏÀÅÂÀ, 23, ñï., ê., 2áàë., 2/16 ýò., ïë.:117/67/17, ÷/ï, 7960.000ð, Ñ×ÀÑÒËÈÂ.ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ×ÀÏÀÅÂÀ, 23, ñï., ê., 2áàë., 2/16 ýò., ïë.:117/67/17, ÷/ï, îòë, 9100.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 345-14-45 ×ÀÏÀÅÂÀ, 70/À, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:61/ 59/6, îáìåí ïîäîáðàí, 3050.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-9872 ×ÀÏÀÅÂÀ, 72/À, ñï., ê., ëîäæ., 10/19 ýò., ïë.:74/44/10, ÷/ï, ïîäã.ïîä ÷èñò., 5600.000ð, ÌÀÊÑÈÌÀ (ÓÏÍ), ò. 36014-92 ÙÎÐÑÀ, 24, ñï., ê., 2ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:106.6/58.8/16.6, ÷/ï, 8600.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 213-76-10 ÙÎÐÑÀ, 24, ñï., ê., 3/10 ýò., ïë.:61/ 38/8, ÷/ï, 4600.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÙÎÐÑÀ, 30, ïí., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:59/39/10, 3600.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89089236179 ÙÎÐÑÀ, 32, ïí., ï., áàë., 1/9 ýò., ïë.:58/38/7, 4200.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 ÙÎÐÑÀ, 39, ñï., ì., 2ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:104/64/14, íà íîâ 1êó, 2êó, 9490.000ð, ÒÀÉÌ ÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 278-80-50 ÙÎÐÑÀ, 94, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:56/42/7, õîð.ñîñò, 3600.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 222-24-77

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà

www.upn.ru

ÙÎÐÑÀ, 103, ñï., ì., 2ëîäæ., 14/16 ýò., ïë.:100/51.3/9.2, ÷/ï, ìåòðî, äîê.ãîòîâ, 5960.000ð, 911 (ÓÏÍ), ò. 380-23-42 ÙÎÐÑÀ, 105, ñï., ì., 2ëîäæ., 3/20 ýò., ïë.:96/48/11, ÷/ï, 8-953-00-54-929, 6070.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 20108-29 ÙÎÐÑÀ, 105, ñï., ì., ëîäæ., 9/20 ýò., ïë.:82/64/14, ÷/ï, íîâîå æèëüå, 5500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÙÎÐÑÀ, 128, ñï., ê., ëîäæ., 12/14 ýò., ïë.:104/61/15, ÷/ï, 9000.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÙÎÐÑÀ, 128, ñï., ê., ëîäæ., 6/14 ýò., ïë.:98.8/59/16, ÷/ï, 11000.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 269-55-95 ÙÎÐÑÀ, 128, ñï., ê., ëîäæ., 12/14 ýò., ïë.:140/80/15, ÷/ï, ýêñêëþçèâ, 17900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÙÎÐÑÀ, 130, ïí., ï., ï/ëîä., 7/9 ýò., ïë.:58/37/7, òîðã!!!, 3800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ Â.ÄÅ ÃÅÍÍÈÍÀ, 37, ñï., ã., ëîäæ., 3/16 ýò., ïë.:83/57/13, ÷/ï, ñðî÷íî, ä/ã, 4650.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 38483-10 Â.ÄÅ ÃÅÍÍÈÍÀ, 37, ñï., ã., ëîäæ., 7/16 ýò., ïë.:84/57/13, ÷/ï, 4500.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 Â.ÄÅ ÃÅÍÍÈÍÀ, 39, ñï., ì., 2/10 ýò., ïë.:81/50/12, ðÿäîì øêîëà, ä/ñ, 4400.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 25326-63 Â.ÄÅ ÃÅÍÍÈÍÀ, 41, ñï., ì., áàë., 5/10 ýò., ïë.:81.6/46.1/12.4, ðåìîíò îò çàñòð, 4400.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 345-10-09 Â.ÄÅ ÃÅÍÍÈÍÀ, 42, ñï., ã., ëîäæ., 2/18 ýò., ïë.:81/50/11, ÷/ï, òîðã, 4380.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89655411577 Â.ÄÅ ÃÅÍÍÈÍÀ, 45, ñï., ã., ëîäæ., 14/ 17 ýò., ïë.:85/52/14, ÷/ï, 5000.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89058016433 Â.ÄÅ ÃÅÍÍÈÍÀ, 45, ñï., ã., ï/ëîä., 11/ 17 ýò., ïë.:85/52/14, ÷/ï, âîçì. èïîòåêà, 4450.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 382-30-92 Â.ÄÅ ÃÅÍÍÈÍÀ, 45, ñï., ã., ëîäæ., 7/17 ýò., ïë.:83/54/12, ÷/ï, ÷ï, 4450.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 20330-01 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 99, ñï., ã., 2ëîäæ., 2/ 15 ýò., ïë.:80/48/12, íîâàÿ, 4600.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 22224-77 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 123, ñï., ã., 5/18 ýò., ïë.:74/41.3/9, ÷/ï, 4450.000ð, ÒÈÌ (ÓÏÍ), ò. 222-25-51 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 137, ñï., ã., ï/ëîä., 13/16 ýò., ïë.:82/48/12, ÷/ï, òîðã îáñóæäàåì, 4490.000ð, ò. 89221094329 ØÀÌÀÍÎÂÀ, 8, ñï., ã., 2ëîäæ., 11/13 ýò., ïë.:80.6/50/11, ÷/ï, 4400.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 268-28-20 ØÀÌÀÍÎÂÀ, 8, ñï., ã., ëîäæ., 13/15 ýò., ïë.:77/50/11, ÷/ï, 4300.000ð, ò. 215-82-23 ØÀÌÀÍÎÂÀ, 12, ñï., ã., ëîäæ., 5/15 ýò., ïë.:83/50/12, ÷/ï, íîâàÿ, ÷èñòàÿ, 5000.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 38483-10 ØÀÌÀÍÎÂÀ, 12, ñï., ã., 2ëîäæ., 3/15 ýò., ïë.:81/50/12, ÷/ï, íîâàÿ., 4500.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-6002

ÁÎÒÀÍÈ×ÅÑÊÈÉ 8 ÌÀÐÒÀ, 185/1, óï., ï., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:63/40/8, 3800.000ð, ÊÓÁ (ÓÏÍ), ò. 89222256812 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 250/À, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:63/45/7, îòëè÷. ñîñòîÿí, 3800.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 20039-95 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 13, óï., ï., áàë., 10/ 16 ýò., ïë.:77/42/10, òðåá.ðåìîíò, 4150.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 37589-58 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 15, óï., ï., áàë., 5/9 ýò., ïë.:64/40/8, 3850.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89089108279 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 19, óï., ï., ëîäæ., 7/ 9 ýò., ïë.:63/40/8, õîð.ñîñò, 3950.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 22221-84 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 19, óï., ï., ëîäæ., 7/ 9 ýò., ïë.:77/52/10, ÷/ï, åâðî, êóõíÿ ñòóä, 8990.000ð, ÌÅÍÄÅËÅÅ (ÓÏÍ), ò. 89222012044 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 19, óï., ï., áàë., 6/9 ýò., ïë.:64/55/32, õîðîøàÿ êâàðòèð, 5300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 89220520334 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 37/1, óï., ï., 1/12 ýò., ïë.:80/40/20, ÷/ï, êâ. ñòóäèÿ, 5400.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72

ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 49/2, óï., ï., áàë., 7/ 12 ýò., ïë.:65/40/9, èä.÷èñò. ïîäúåç, 4300.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89226007680 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 49/2, óï., ï., 1/12 ýò., ïë.:65/40/8, ÷/ï, ìåòðî, 3900.000ð, ÇÎËÎÒ.ÊÐÓà (ÓÏÍ), ò. 89045416286 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 51, óï., ï., ýðê., 10/ 10 ýò., ïë.:80/48/8, 4ê.êâ., õ/ñ, òîðã, 4600.000ð, ÃËÎÁÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89501995182 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 51, óï., ï., ëîäæ., 3/ 12 ýò., ïë.:64.8/40/8, ÷/ï, ðåìîíò., 3900.000ð, ÑÒÐÎÉÊÎÌÏËÅÊÑ (ÓÏÍ), ò. 218-09-99 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 53, óï., ï., ï/ëîä., 5/ 12 ýò., ïë.:65/23.5/25.2, ñîñò.îòëè÷íîå, 4400.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 370-31-12 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 53, óï., ï., 2ëîäæ., 10/12 ýò., ïë.:64/40/8, ÷/ï, 4570.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 53, óï., ï., 1/10 ýò., ïë.:65.7/40.2/-, ÷/ï, 5000.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89041781566 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 53, óï., ï., ýðê., 6/12 ýò., ïë.:80/49/12, îðèã.ïëàíèðîâêà, 4950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 55/1, óï., ï., 1/12 ýò., ïë.:64/40/9, ÷/ï, 4700.000ð, ÌÀÍÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 59/1, óï., ï., ëîäæ., 3/12 ýò., ïë.:63/40/8, èïîòåêà âîçìîæí, 4300.000ð, ÑÒÐÎÉÊÎÌÏËÅÊÑ (ÓÏÍ), ò. 218-09-99 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 59/1, óï., ï., ëîäæ., 8/12 ýò., ïë.:63/39/8, ÷/ï, 902-8702-406, 4150.000ð, ò. 89028702406 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 59/1, óï., ï., ëîäæ., 9/12 ýò., ïë.:80/50/10, ÷/ï, ðåìîíò.èòàë.ìåá, 5550.000ð, ÑÒÐÎÉÊÎÌÏËÅÊÑ (ÓÏÍ), ò. 218-09-99 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 63, óï., ï., 5/10 ýò., ïë.:71/40.1/-, ÷/ï, åâðî-òåõíèêà, 4630.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89049883786 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 2/2, óï., ï., ëîäæ., 1/ 10 ýò., ïë.:62.6/39.6/10.3, ïîãð, êëàä.òîðã, 4100.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 201-08-36 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 3/2, óï., ï., ëîäæ., 4/ 10 ýò., ïë.:76/48/10, ÷/ï, åâðîðåì, ìåáåëü, 5500.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 3/2, óï., ï., 7/10 ýò., ïë.:81/48/12, ÷/ï, åâðîðåìîíò, òîðã, 7100.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89028702623 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 3/2, óï., ï., ëîäæ., 6/ 10 ýò., ïë.:77/48/11, ÷/ï, òñæ, òîðã, 5280.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 378-43-23 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 5, óï., ï., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:78/52/9, ÷/ï, 5200.000ð, ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË (ÓÏÍ), ò. 371-92-70 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 5, óï., ï., ëîäæ., 4/10 ýò., ïë.:78/49/12, ÷/ï, ä/ã, 4900.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-6720 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 6, óï., ï., ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:63/40/8, 3900.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 8, óï., ï., ëîäæ., 10/ 10 ýò., ïë.:63/40/8, ÷/ï, 3950.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-6720 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 9, ñï., ê., ëîäæ., 7/16 ýò., ïë.:82/55/11, ÷/ï, 5700.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89058016433 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 10, ñï., ê., ëîäæ., 3/ 12 ýò., ïë.:80/45/10, ÷/ï, îòë.ñîñò., 6170.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 14, óï., ï., ëîäæ., 3/ 10 ýò., ïë.:63/40/8, õîð.ñîñò., 4100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 14, óï., ï., ëîäæ., 7/ 10 ýò., ïë.:63/42/8, îòë.ñîñò, 4300.000ð, ÅÊÀÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 21313-11 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 15, óï., ï., 1/10 ýò., ïë.:65/46/8, ÷/ï, òîðã, ïîä îôèñ, 4450.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 21379-90 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 15, óï., ï., ëîäæ., 7/ 10 ýò., ïë.:64.3/39.6/9, íåñòàíä. ïëàí., 4100.000ð, ÀÈÑÒ-Í (ÓÏÍ), ò. 269-81-15 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 15, óï., ï., ëîäæ., 10/ 10 ýò., ïë.:64/40/8, öåíòð áîòàíèêè, 4000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 211-54-74 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 16, óï., ï., ëîäæ., 8/ 16 ýò., ïë.:68.2/40/10, êóõíÿ ñîåäèíåíà, 5500.000ð, ò. 206-06-98 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 20, óï., ï., ë., 10/10 ýò., ïë.:64/40/8, 3800.000ð, ò. 89122235638 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 22, óï., ï., ëîäæ., 2/ 12 ýò., ïë.:80/51/10, ÷/ï, ñðî÷íî, 5350.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89126288390 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 22, óï., ï., ëîäæ., 7/ 12 ýò., ïë.:80/50/10, ÷/ï, ñîñòîÿíèå îòëè÷, 5350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 211-54-74


ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 3-êîìíàòíûå êâàðòèðû ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 23, óï., ï., ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:64/40/8, ÷/ï, 89527355715, 4200.000ð, ò. 290-39-56 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 24, ñï., ê., 2ëîäæ., 5/ 10 ýò., ïë.:89/51/11, îòë ñîñò, 6940.000ð, ÈÑÅÒÜ (ÓÏÍ), ò. 89086314633 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 25, óï., ï., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:65/40/10, ÷/ï, 89122874489, 4300.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 26, óï., ï., ëîäæ., 8/12 ýò., ïë.:64.5/38.8/8, 4990.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-78-78 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 30, óï., ï., ëîäæ., 10/ 10 ýò., ïë.:64/40/8, îòë.ñîñò., 4200.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 36, óï., ï., ëîäæ., 6/12 ýò., ïë.:78/49/10, ÷/ï, îòë ñîñò, 5830.000ð, ÍÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 356-03-32 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 36, óï., ï., ëîäæ., 9/12 ýò., ïë.:79/49/10, ÷/ï, 89122202145, 5100.000ð, ÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 216-64-57 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 36, óï., ï., ëîäæ., 9/12 ýò., ïë.:79/50/10.5, ÷/ï, õîðîøàÿ ïëàíèð., 4800.000ð, ò. 219-06-18 ÑÀÌÎÖÂÅÒÍÛÉ, 5, óï., ï., ëîäæ., 6/10 ýò., ïë.:77/52/10, ÷/ï, 89221020646, 4860.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 38483-10 ÑÀÌÎÖÂÅÒÍÛÉ, 6, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:64/47/8, ÷/ï, 4300.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 ÑÀÌÎÖÂÅÒÍÛÉ, 6, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:63/41/8, ÷/ï, 4200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 211-54-74 ÒÁÈËÈÑÑÊÈÉ, 3, óï., ï., ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:63.8/40.3/8, 4100.000ð, ÂÈÇÀÂÈ (ÓÏÍ), ò. 219-73-58 ÒÁÈËÈÑÑÊÈÉ, 3, óï., ï., ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:64/40/8, ðàçâèò.èíôðàñòð, 4050.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 34674-46 ÒÁÈËÈÑÑÊÈÉ, 13/2, óï., ï., ëîäæ., 3/ 10 ýò., ïë.:64/41/8, 4300.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89126193734 ÒÁÈËÈÑÑÊÈÉ, 17, óï., ï., ëîäæ., 1/16 ýò., ïë.:64/41/8, ÷/ï, 3890.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 ØÂÀÐÖÀ, 2/1, óï., ï., ëîäæ., 3/16 ýò., ïë.:76/49/10, òîðã! õîð ñîñò, 4630.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ØÂÀÐÖÀ, 4, ñï., ê., 2ëîäæ., 3/16 ýò., ïë.:90/47/14, îòë. ñîñò, 6500.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 283-01-10 ØÂÀÐÖÀ, 4, ñï., ê., 3ëîäæ., 9/16 ýò., ïë.:177/109/-, ÷/ï, 15050.000ð, Ñ×ÀÑÒËÈÂ.ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ØÂÀÐÖÀ, 6/1, ñï., ê., 2ë., 5/14 ýò., ïë.:103/68/15, ÷/ï, 6700.000ð, ò. 21912-61 ØÂÀÐÖÀ, 6/1, ñï., ê., ëîäæ., 13/14 ýò., ïë.:90/57/12, 7400.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 ØÂÀÐÖÀ, 8/1, ñï., ê., ï/ëîä., 7/14 ýò., ïë.:105/68/17, 7100.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 222-21-81 ØÂÀÐÖÀ, 10/1, ñï., ê., 17/18 ýò., ïë.:90/ 60/14, ÷/ï, ñîñò.îòëè÷íîå, 7800.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89222219959 ØÂÀÐÖÀ, 10/2, óï., ï., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:65/40/9, õîð.ñîñò., 4020.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ØÂÀÐÖÀ, 12/2, óï., ï., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:63/40/8, 1é ýòàæ âûñîêèé, 4120.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ (ÓÏÍ), ò. 21385-24 ØÂÀÐÖÀ, 14, ñï., ê., ëîäæ., 12/16 ýò., ïë.:80/56/10, 89049817250, 6500.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 371-46-91 ØÂÀÐÖÀ, 14, ñï., ê., ëîäæ., 14/16 ýò., ïë.:90/50/10, ÷/ï, îòë. ñîñò., ìåá, 8000.000ð, ÃËÎÁÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89126177768 ØÂÀÐÖÀ, 14, ñï., ê., ëîäæ., 14/16 ýò., ïë.:80/56/10, 6700.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ØÂÀÐÖÀ, 16/1, óï., ï., ýðê., 4/10 ýò., ïë.:80/53/9, ÷/ï, 4900.000ð, ÍÅÁÎÑÊÐÅÁ (ÓÏÍ), ò. 89122841121 ØÂÀÐÖÀ, 16/2, óï., ï., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:64/40/10, 2175529, 4200.000ð, ÐÀÂ-ËÒÄ (ÓÏÍ), ò. 89222095529 ØÂÀÐÖÀ, 18/2, óï., ï., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:63.7/40.3/8, âîçì ïîä îôèñ, 4100.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89045487602 ØÂÀÐÖÀ, 18/3, óï., ï., ëîäæ., 8/10 ýò., ïë.:64/40.5/8, 89221290476, 4140.000ð, ò. 371-76-41 ØÂÀÐÖÀ, 20/1, óï., ï., ëîäæ., 12/12 ýò., ïë.:80/50/10, 4500.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89089027249 ØÂÀÐÖÀ, 20/3, óï., ï., 2ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:95/75/8, 5300.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 89221355567

ÂÈÇ ÁÎËÜØÎÉ ÊÎÍÍÛÉ, 10, ïì., ê., ëîäæ., 3/4 ýò., ïë.:81/54/10, ÷/ï, 3650.000ð, ÂÖÍ (ÓÏÍ), ò. 89122416159 ÂÈÇ-ÁÓËÜÂÀÐ, 20, ïì., ê., 2/5 ýò., ïë.:85/ 60/8, ÷/ï, 4950.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 372-91-11

ÓÏÍ.ÐÔ

ÂÈÊÓËÎÂÀ, 32/Á, óï., ï., 2áàë., 12/16 ýò., ïë.:65/42/9, 4600.000ð, ÊÓÏÎÍ (ÓÏÍ), ò. 372-01-19 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 33/1, ïí., ï., áàë., 1/9 ýò., ïë.:58/43/6, 4550.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 33/1, ïí., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:57/35/6, 4500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 37/1, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:64/43/-, îòë.ñîñò.ìåáåëü, 4500.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 37/1, ïí., ï., ï/ëîä., 2/9 ýò., ïë.:57/38/7, ÷/ï, 3690.000ð, ÓÐÀËÝÑÒÝÉÒ (ÓÏÍ), ò. 89049892777 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 38/À, óï., ï., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:63/39/8, 3950.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 55, óï., ï., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:80/52/12, ÷/ï, åâðî, äæàêóçè, 5900.000ð, ò. 361-05-56 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 55, óï., ï., ëîäæ., 4/16 ýò., ïë.:80/44/11, ÷/ï, 6000.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 57, óï., ï., ýðê., 6/12 ýò., ïë.:85/55/11, ÷/ï, 5200.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 57, óï., ï., ëîäæ., 10/12 ýò., ïë.:79/50/10, 2132688, 5300.000ð, ÀÂÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 213-26-88 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 57, óï., ï., ëîäæ., 8/12 ýò., ïë.:79/50/-, ÷/ï, 5000.000ð, ò. 20127-87 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 57, óï., ï., ëîäæ., 3/12 ýò., ïë.:79/53/11, îòë.ìåñòî, 5100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01

ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 40, óï., ê., á/ë., 11/12 ýò., ïë.:80/49/9, 5100.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 89222049079 ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 45/À, óï., ê., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:60.6/37.4/8, 4600.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 ÊÐÀÑÍÎÓÐÀËÜÑÊÀß, 29, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:58/38/7, ÷/ï, 3650.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 377-60-60 ÊÐÀÓËß, 2, ñï., ê., ëîäæ., 6/14 ýò., ïë.:82/51/15, ÷/ï, 6500.000ð, ÑÒÎËÈ×ÍÛÉ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 268-71-74 ÊÐÀÓËß, 6, óï., ê., áàë., 5/9 ýò., ïë.:65/ 44/8.2, 4 îêíà âî äâîð, 3840.000ð, ÊÎËÈÇÅÉ (ÓÏÍ), ò. 235-07-69 ÊÐÀÓËß, 10, óï., ê., áàë., 8/9 ýò., ïë.:66/45/8, 4290.000ð, ÂÈÇÈÒ (ÓÏÍ), ò. 371-23-63 ÊÐÀÓËß, 44, ñï., ê., ëîäæ., 12/16 ýò., ïë.:87/50/-, ÷/ï, 7250.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 217-51-31 ÊÐÀÓËß, 44, ñï., ê., ëîäæ., 14/16 ýò., ïë.:99/53/17, åñòü ïàðêèíã, 7550.000ð, ò. 355-50-46 ÊÐÀÓËß, 51, ñï., ê., á/ë., 6/16 ýò., ïë.:125/70/18, 8000.000ð, Í-Ó-ÅÊÁÓÐà (ÓÏÍ), ò. 89122409202 ÊÐÀÓËß, 53, ïí., ï., ï/ëîä., 2/9 ýò., ïë.:58/38/7, ÷/ï, 3805.000ð, ÍÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 356-03-32 ÊÐÀÓËß, 53, ïí., ï., áàë., 9/9 ýò., ïë.:58/38/7, ÷/ï, 3850.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÊÐÀÓËß, 55, óï., ê., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:61/32/10, ìåáåëü, 5500.000ð, ÀÂÃÓÑÒ (ÓÏÍ), ò. 206-05-12

ÂÈÊÓËÎÂÀ, 59/2, óï., ï., 2ëîäæ., 14/16 ýò., ïë.:91/58/11, îòë.ñîñò!, 5350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 63/1, óï., ï., ëîäæ., 5/16 ýò., ïë.:86/47/9, êîíñüåðæ, 5300.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 63/1, óï., ï., ë., 15/16 ýò., ïë.:120/68/14, ÷/ï, åâðî, ìåáåëü, âèä, 7650.000ð, ò. 89122073263 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 63/1, óï., ï., ëîäæ., 6/16 ýò., ïë.:101/66/10, ÷/ï, êóõíÿ, äæàêóçè, 5995.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 345-1445 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 63/3, óï., ï., ëîäæ., 6/12 ýò., ïë.:79/50/25, ñðî÷íî, îáì.ïîä., 5650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 63/3, óï., ï., ëîäæ., 9/12 ýò., ïë.:80/50/10, ñðî÷íî.òîðã, 5320.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 63/4, óï., ê., ëîäæ., 2/12 ýò., ïë.:88/53/11, ÷/ï, îòë.ñîñò., 6500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 65, óï., ï., 5/16 ýò., ïë.:72/ 40/9, ÷/ï, õîðîøèé ðåìîíò, 4700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 17, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:60/42/6, 3550.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 377-60-60 ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 19/À5, ïì., ø., 3/3 ýò., ïë.:58/30/7, 3500.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89028703496 ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 32/2, ïì., ø., 1/5 ýò., ïë.:61/45/6, äîê-òû ãîòîâû, 3750.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89049817250

ÊÐÀÓËß, 56, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:64/41/8, ÷/ï, ïîä íåæèëîå, 5500.000ð, Í-Ó-ÅÊ-ÁÓÐà ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89089067717 ÊÐÀÓËß, 56, óï., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:62/38/8, 4050.000ð, ò. 355-50-46 ÊÐÀÓËß, 61/1, ïí., ï., ï/ëîä., 6/9 ýò., ïë.:58.7/38.2/7, ÷/ï, òîðã, 3630.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89043863138 ÊÐÀÓËß, 61/1, ïí., ï., ï/ëîä., 8/9 ýò., ïë.:58/39/7, 3615799, 3980.000ð, ÂÖÍ (ÓÏÍ), ò. 361-57-99 ÊÐÀÓËß, 65, ïí., ï., 9/9 ýò., ïë.:58/40/ 9, ÷/ï, 3900.000ð, ÐÀÍ×Î (ÓÏÍ), ò. 238-00-00 ÊÐÀÓËß, 80/3, óï., ê., 2ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:150/78/23, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 12000.000ð, ÊÓÏÎÍ (ÓÏÍ), ò. 372-0119 ÊÐÀÓËß, 82, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:57/38/6, ÷/ï, 3 ïëàñò.îêíà, 3600.000ð, ò. 206-00-23 ÊÐÀÓËß, 83, ïí., ï., áàë., 8/9 ýò., ïë.:58/38/7, õîð.ñîñò, 3620.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-3001 ÊÐÀÓËß, 83, ïí., ï., ï/ëîä., 3/9 ýò., ïë.:58/38/7, 3600.000ð, ÊÁ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ (ÓÏÍ), ò. 246-13-28 ÊÐÀÓËß, 86, óï., ï., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:53/40/8, 4800.000ð, ÁÎÍÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89221972020 ÊÐÀÓËß, 86, óï., ï., ëîäæ., 9/10 ýò., ïë.:79/55/8, õîð.ñîñò, 4550.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 222-21-81 ÊÐÀÓËß, 87/1, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:58/ 42/6, ïîä îôèñ, 3200.000ð, ò. 89226116330

79

ÊÐÀÓËß, 87/1, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:58/ 41/6, ÷/ï, òîðåö, îôèñ, 4500.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 377-60-60 ÊÐÅÍÊÅËß, 3, ïì., ø., áàë., 2/2 ýò., ïë.:62.1/41.1/6.4, 3750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÊÐÛËÎÂÀ, 27, ñï., ê., ëîäæ., 5/17 ýò., ïë.:97/57/13, ÷/ï, íîâûé äîì, 7800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÊÐÛËÎÂÀ, 27, ñï., ê., áàë., 13/17 ýò., ïë.:100/62/13, ÷/ï, ìåáåëü+òåõíèêà, 9200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÊÐÛËÎÂÀ, 27, ñï., ê., ëîäæ., 4/14 ýò., ïë.:88/60/12, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 8000.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 38483-10 ÌÀËÛØÅÂÀ, 3, ñï., ê., ëîäæ., 3/16 ýò., ïë.:120/71/-, ÷/ï, ñ ìåáåëüþ, 12500.000ð, ÎÃÍÅÁÎÐÅÖ, ò. 89028701685 ÌÀËÛØÅÂÀ, 4, ïì., ê., 3/5 ýò., ïë.:72/ 53/9, õ\ñ, ïàðê.ìåñòî, 4450.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 222-21-81 ÌÀËÛØÅÂÀ, 4/Á, ñï., ì., 3ëîäæ., 6/15 ýò., ïë.:120/58/14, îõðàíà, ïàðêîâêà, 7500.000ð, 911 (ÓÏÍ), ò. 380-23-42 ÌÀËÛØÅÂÀ, 4/Á, ñï., ì., ëîäæ., 7/15 ýò., ïë.:99/57/14, ÷/ï, îòë.ñîñò, 10000.000ð, ÊÎÍÑÒÀÍÒÀ-ÃÐÓÏÏ (ÓÏÍ), ò. 89122814906 ÌÀËÛØÅÂÀ, 4/Á, ñï., ì., 3ëîäæ., 2/15 ýò., ïë.:113/55/14, ÷/ï, êëþ÷è, íîâàÿ, 7700.000ð, ÍÀØ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 35090-98 ÌÅËÜÍÈÊÎÂÀ, 20, óï., ê., áàë., 2/13 ýò., ïë.:100/59/17, ÷/ï, âñòð.òåõ, ìåá., 9700.000ð, ÍÎÂÀß ÊÂÀÐÒÈÐÀ (ÓÏÍ), ò. 89226196517 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 10/À, ïí., ï., ï/ëîä., 2/ 9 ýò., ïë.:58/38/8, îòëè÷íîå ñîñò., 3670.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 10/À, ïí., ï., ï/ëîä., 4/ 9 ýò., ïë.:58/37/7.5, 4020.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 201-49-94 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 10/À, ïí., ï., áàë., 7/9 ýò., ïë.:58/36/7, åâðîðåìîíò, 3990.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 14, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:53/38/6, õîð.ñîñò., 3050.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-3001 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 18/À, ïí., ï., ï/ëîä., 1/ 9 ýò., ïë.:58/38/7, ñ ìåá, õîð.ñîñò, 3600.000ð, ÍÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 356-03-32 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 28, ïí., ï., 1/9 ýò., ïë.:58/38/7, âîçì îáì íà äîì, 3300.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89506562373 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 32/À, ïí., ï., ï/ëîä., 1/ 9 ýò., ïë.:66/43/7, ÷/ï, ïîä îôèñ, 4700.000ð, ò. 213-07-68 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 32/À, ïí., ï., ï/ëîä., 3/ 9 ýò., ïë.:58/37/8, ðåì., õîð.äâîð, 3600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 40/2, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:58/38/7, 3450.000ð, ÀÂÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89222013797 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 44, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:78/53/8, ÷/ï, 5500.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ66 (ÓÏÍ), ò. 310-37-37 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 46, óï., ï., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:64/40/8, ÷/ï, 3650.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 201-04-25 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 46, óï., ï., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:64/40/9, ÷/ï, òîðã, ñèãíàëèç, 3600.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 52, óï., ï., ëîäæ., 6/16 ýò., ïë.:92/70/11, ÷/ï, 5560.000ð, ÍÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 356-03-32

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 2, ïì., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:75/46/7, ÷/ï, âîçì.ðàññðî÷êà, 4500.000ð, ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐà (ÓÏÍ), ò. 219-06-47 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 2, ïì., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:73/52/8, ÷/ï, îòë.ñîñò, 4999.000ð, ÒÅÐÐÀ (ÓÏÍ), ò. 345-17-37 ÍÀÃÎÐÍÀß, 14, ïì., ê., áàë., 2/4 ýò., ïë.:68/46/8, 3450.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 269-55-05

¹ 41

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà


80

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 3-êîìíàòíûå êâàðòèðû

ÏÀÏÀÍÈÍÀ, 18, ñï., ì., á/ë., 9/21 ýò., ïë.:103/58/12.5, ÷/ï, ðåìîíò, îòë. ñò, 8980.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 283-01-10 ÏÈÐÎÃÎÂÀ, 4, óï., ê., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:60/43/7, 4100.000ð, ÊÓÏÎÍ (ÓÏÍ), ò. 372-01-19 ÏÈÐÎÃÎÂÀ, 4, óï., ê., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:60/43/8, 3570.000ð, Ñ×ÀÑÒËÈÂ.ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., ëîäæ., 3/16 ýò., ïë.:129.7/65.8/8, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 8819.600ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., áàë., 13/16 ýò., ïë.:110.6/56.6/16.8, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 8405.600ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., áàë., 10/16 ýò., ïë.:132.3/83/8, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 8996.400ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., 2áàë., 6/16 ýò., ïë.:147.2/59.5/60.6, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 10009.600ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., 13/16 ýò., ïë.:104.3/66.5/-, ÷/ï, 9988.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., ëîäæ., 4/16 ýò., ïë.:124.9/72/20, ÷/ï, àêöèÿ, 8500.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89122435250 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., á/ë., 14/16 ýò., ïë.:133/80.4/8, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 9044.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., ëîäæ., 11/16 ýò., ïë.:131.1/73/8, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 8914.800ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., áàë., 3/16 ýò., ïë.:106.1/58/14, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 8010.550ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., 9/16 ýò., ïë.:137.9/82.5/-, ÷/ï, 10892.800ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., á/ë., 9/16 ýò., ïë.:124/60/-, ÷/ï, 9200.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 216-10-92 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., ëîäæ., 11/16 ýò., ïë.:131.1/100/10, ÷/ï, àêöèÿ, 8908.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89122435250 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., á/ë., 9/16 ýò., ïë.:137.9/73/8, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 10825.150ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., 3áàë., 9/16 ýò., ïë.:132.4/46.8/37.6, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 9003.200ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., ëîäæ., 4/16 ýò., ïë.:124.9/72.9/8, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 8493.200ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., ëîäæ., 3/16 ýò., ïë.:106.1/58/13, ÷/ï, ïîòîëêè 3ì, 8000.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89122435250 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., 2ëîäæ., 6/16 ýò., ïë.:131.2/80/10, ÷/ï, ïîòîë. 3ì, àêöèÿ, 8908.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89122435250 ÐÀÁÎ×ÈÕ, 9, óï., ï., ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:81/48/9, õîð.ñîñò, 5200.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 222-21-81 ÐÀÁÎ×ÈÕ, 9, óï., ï., ëîäæ., 6/10 ýò., ïë.:65/40/8, ÷/ï, õîð.ñîñò., 3900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 20330-01 ÐÅÏÈÍÀ, 97, óï., ï., ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:64/40/8, 3800.000ð, ÊÎÄÅÊÑ (ÓÏÍ), ò. 89122111102 ÐÅÏÈÍÀ, 99, ñï., ê., ëîäæ., 14/14 ýò., ïë.:68/47/8, ÷/ï, òîðã.ñðî÷íî, 5670.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89221190071 ÑÅÂÅÐÍÛÉ, 3, õð., ê., á., 2/5 ýò., ïë.:59/43/7, îòë.ñîñ., 4500.000ð, ò. 385-04-02 ÑÅÂÅÐÍÛÉ, 5, óï., ê., 2ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:107/60/-, ÷/ï, 12000.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 216-10-92 ÑÈÍßÅÂÀ, 8, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:58/38/6, 2/3 äîëè, 1900.000ð, ÌÀÍ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 267-47-28

¹ 41

ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 6, óï., ê., ëîäæ., 2/13 ýò., ïë.:60/38/8, ÷/ï, õîð.ñîñò, 4380.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89024091272 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 14, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:58/ 42/6, ÷/ï, 8-9122469250, 3200.000ð, ÊÂ-ÐÀ.ÄÎÌ.ÎÔÈÑ. (ÓÏÍ), ò. (34369)32290 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 49, ñï., ê., ëîäæ., 21/23 ýò., ïë.:97/46/16, ÷/ï, ï/÷èñòîâóþ, 6200.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89122464173 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 49, ñï., ê., ëîäæ., 2/23 ýò., ïë.:102/66/17, ÷/ï, ñîñò.îòë., 8560.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 49, ñï., ê., ëîäæ., 3/23 ýò., ïë.:98/49/14, 7100.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 219-07-07 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 53, óï., ê., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:60/40/8, ïîä îôèñ, 4500.000ð, ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 216-46-66 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 88, ñï., ê., 3áàë., 7/8 ýò., ïë.:118/68/27, ÷/ï, +ïàðêèíã, 9800.000ð, 33 ÊÂ.Ì (ÓÏÍ), ò. 220-4033 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 90, ñï., ê., áàë., 10/12 ýò., ïë.:82/49/12, 7200.000ð, ÓÐÀË-ÝÑÒÝÉÒ (ÓÏÍ), ò. 355-49-35 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 90, ñï., ê., áàë., 6/12 ýò., ïë.:82/49/15, ÷/ï, 6990.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 92, ñï., ê., 3ëîäæ., 6/12 ýò., ïë.:89/52/15, ÷/ï, 8480.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89826623474 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 92, ñï., ê., 2ëîäæ., 7/12 ýò., ïë.:98/65/-, íîâàÿ ïîä ÷/îòä, 7500.000ð, ò. 89122007420 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 100, ñï., ê., ëîäæ., 7/14 ýò., ïë.:89/51/13, ÷/ï, 9000.000ð, ÝÄÅÌ (ÓÏÍ), ò. 345-30-43 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 100, ñï., ê., 2ëîäæ., 3/14 ýò., ïë.:87.6/47.3/14, 7450.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 268-16-49 ÒÎÊÀÐÅÉ, 27, óï., ê., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:60/44/7, 3600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÒÎÊÀÐÅÉ, 27, óï., ê., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:60.5/44.5/6.7, ÷/ï, 3500.000ð, ÐÈÎ-ËÞÊÑ (ÓÏÍ), ò. 344-44-45 ÒÎÊÀÐÅÉ, 58/1, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:53/37/6, îòë.ìåñòî!, 3260.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-3001 ÒÎÊÀÐÅÉ, 60/2, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:59/41/7, ÷/ï, åâðî ÷/ï, 4100.000ð, Í-Ó-ÅÊ-ÁÓÐà ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89221153039 ÒÎÊÀÐÅÉ, 68, ñï., ê., ëîäæ., 11/17 ýò., ïë.:95/67/-, ÷/ï, åâðî, ìåáåëü, 9100.000ð, ÍÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 356-03-32 ÒÎÊÀÐÅÉ, 68, ñï., ê., 2áàë., 13/17 ýò., ïë.:128/42/60, ÷/ï, ñàóíà, ìåáåëü., 13500.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89222275777 ÒÎÊÀÐÅÉ, 68, ñï., ê., 2áàë., 14/17 ýò., ïë.:104/53/16, ÷/ï, 7400.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 268-75-44 ÔÐÎËÎÂÀ, 19/1, ñï., ê., 2ëîäæ., 8/16 ýò., ïë.:104.3/75/25, ÷/ï, êóõíÿ, øêàôêóïå, 7800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÔÐÎËÎÂÀ, 27, ñï., ê., 3áàë., 5/10 ýò., ïë.:112/67/17, ÷/ï, 89126116293, 10500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÔÐÎËÎÂÀ, 27, ñï., ê., 2/10 ýò., ïë.:173/ 77/42, ÷/ï, 12500.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89122421305 ÔÐÎËÎÂÀ, 29, ñï., ê., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:101/60/18, ÷/ï, èäåàë.ðåìîíò, 18500.000ð, ÒÈÌ (ÓÏÍ), ò. 222-25-51 ÔÐÎËÎÂÀ, 29, ñï., ê., 2ëîäæ., 8/14 ýò., ïë.:113/65/16, ÷/ï, õ/ðåìîíò ìåáåëü, 9800.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÔÐÎËÎÂÀ, 29, ñï., ê., 3ëîäæ., 7/14 ýò., ïë.:129/57/12, äîì 8 ýòàæåé, 11300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÔÐÎËÎÂÀ, 29, ñï., ê., ëîäæ., 8/14 ýò., ïë.:101/60/12, ÷/ï, 89030807608, 18000.000ð, ÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 216-64-57 ÕÎÌßÊÎÂÀ, 12, ïì., ê., 3/3 ýò., ïë.:64/ 46/6.2, ãàðàæ â ïîäàðîê, 4000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-5051 ÝÍÅÐÃÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 13, ïì., ø., 1/3 ýò., ïë.:67/40/8, ÷/ï, âîçì.îôèñ, 3800.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 38483-10 ÞÌÀØÅÂÀ, 9, ñï., ì., ëîäæ., 15/25 ýò., ïë.:112/65/17, ÷/ï, 9400.000ð, ò. 21582-23 ÞÌÀØÅÂÀ, 9, ñï., ì., ëîäæ., 15/25 ýò., ïë.:128/70/19, ÷/ï, ÷åðíîâ.îòäåëêà, 10400.000ð, ò. 215-82-23 ÞÌÀØÅÂÀ, 9, ñï., ì., ëîäæ., 15/25 ýò., ïë.:134/67/16, ÷/ï, ÷åðíîâ.îòäåëêà, 11100.000ð, ò. 215-82-23

www.upn.ru

ÊÈÌÎÂÑÊÀß, 6, óï., ê., á., 9/10 ýò., ïë.:76.3/48.8/9.6, 5500.000ð, ÌÈÐ ÂÀØÅÌÓ ÄÎÌÓ (ÓÏÍ), ò. 213-98-96 ÊÈÌÎÂÑÊÀß, 8, óï., ê., ëîäæ., 8/10 ýò., ïë.:87/47/10, ÷/ï, õîðîøåå ñîñò., 5790.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17 ÌÀØÈÍÈÑÒÎÂ, 2, óï., ê., 2áàë., 7/9 ýò., ïë.:62/38/8, 4600.000ð, ÊÎËÈÇÅÉ (ÓÏÍ), ò. 235-07-69 ÑÒÐÅËÎ×ÍÈÊÎÂ, 8, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:43/28/8, ÷/ï, èç 2 â 3êîìí., 2750.000ð, ÊÁ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ (ÓÏÍ), ò. 246-13-28 ×ÅËÞÑÊÈÍÖÅÂ, 21, óï., ê., ëîäæ., 9/10 ýò., ïë.:57/42/7, ñîñò. ñðåäíåå, 4000.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23

×ÅËÞÑÊÈÍÖÅÂ, 21, óï., ê., ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:56.4/37/7, 3800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-0727 ×ÅËÞÑÊÈÍÖÅÂ, 25, óï., ê., ëîäæ., 6/10 ýò., ïë.:56.3/38/7.2, 201-69-39, 3490.000ð, ÏÐÎÑÏÅÊÒÚ (ÓÏÍ), ò. 89506539039

ÂÒÓÇÃÎÐÎÄÎÊ

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÀß, 10, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:55/39/6, ÷/ï, âûñîêèé ýòàæ, 3090.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 38483-10 ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÀß, 24, õð., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:55/37/6, ÷/ï, õîð 89090241523, 3850.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÀß, 25, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:55/37/-, ÷/ï, ïîä îôèñ, 4500.000ð, ÏÐÀÂ.ÂÛÁÎÐ, ò. 89221325805 ÃÀÃÀÐÈÍÀ, 27, ïì., ê., 1/5 ýò., ïë.:83/ 45/7, ÷/ï, âîçì.îôèñ, 5000.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ÃÀÃÀÐÈÍÀ, 27, ïì., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:74/47/7, 4700.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89030790994 ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß, 11, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:63/46/6, ÷/ï, 3800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 211-54-74 ÊÎÌÈÍÒÅÐÍÀ, 20, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:59/42/8, ÷/ï, 5300.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89049850334 ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß, 6/Á, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:54/31/6, ñ÷åò÷.íà âîäó, 3050.000ð, ÃËÎÁÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89126491061 ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß, 47, ïì., ê., 3/3 ýò., ïë.:76/53/8, 3900.000ð, ÏÐÎ100 ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 384-84-68 ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß, 47, ïì., ê., ýðê., 2/ 3 ýò., ïë.:64/42/8.3, òîðã, 3300.000ð, ÓËÅÉ (ÓÏÍ), ò. 348-55-38 ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß, 59/À, ïì., ø., áàë., 2/2 ýò., ïë.:52/32/7, 2200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß, 59/Â, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:76/51/8, íîâàÿ ñàíòåõí., 3490.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 38483-10 ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß, 76, ñï., ì., 3ëîäæ., 7/24 ýò., ïë.:122/75/15, ÷/ï, ñ ðåìîíòîì, 7000.000ð, ÅÊÀÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 213-13-11 ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß, 76, ñï., ì., 3ëîäæ., 7/24 ýò., ïë.:125.6/70/16, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 8900.000ð, ÅÊÀÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89043881928 ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß, 78, ñï., ì., ëîäæ., 19/25 ýò., ïë.:93/54/12, ÷/ï, 5690.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÊÓËÈÁÈÍÀ, 3, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:58/ 45.5/6, ïîä îôèñ, 4500.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89506386385 ËÅÍÈÍÀ, 60, ïì., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:96/58/16, ÷/ï, 6000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ËÅÍÈÍÀ, 70, ïì., ê., 5/6 ýò., ïë.:91/54/ 11, ÷/ï, 5500.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89222058738 ËÅÍÈÍÀ, 70, ïì., ê., 2/6 ýò., ïë.:91.3/ 54/7.9, 5800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 ËÅÍÈÍÀ, 70, ïì., ê., 3/6 ýò., ïë.:78/50/ -, ÷/ï, 5870.000ð, ÑÒÎËÈ×ÍÛÉ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 219-99-19 ËÎÄÛÃÈÍÀ, 4, ñï., ê., ëîäæ., 6/14 ýò., ïë.:118.8/71.9/13.5, ÷/ï, êà÷åñòâ.ðåìîíò, 9000.000ð, ÑÎÃËÀÑÈÅ (ÓÏÍ), ò. 374-59-50 ËÎÄÛÃÈÍÀ, 4, ñï., ê., áàë., 13/14 ýò., ïë.:99.8/47/13, ÷/ï, ãàç êîòåëüíàÿ, 6500.000ð, ÑÎÃËÀÑÈÅ (ÓÏÍ), ò. 37459-50 ËÎÄÛÃÈÍÀ, 4, ñï., ê., áàë., 4/14 ýò., ïë.:104/64/15, ÷/ï, ïîëíûé ðåìîíò, 8100.000ð, ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË (ÓÏÍ), ò. 89122464155 ËÎÄÛÃÈÍÀ, 11, óï., ê., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:63/50/8, â õîðîøåì ñîñò., 4800.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 213-77-79 ÌÀËÛØÅÂÀ, 128, ïì., ê., 5/5 ýò., ïë.:90/52/1, æ/á ïåðåêð, 4900.000ð, ÂÎÊÇÀËÜÍÛÉ ÓÐÀËÈÍÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 371-78-06 ÌÈÐÀ, 1/À, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:55/ ÊÈÌÎÂÑÊÀß, 4, óï., ï., 1/10 ýò., ïë.:62/ 41/8, 4000.000ð, ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË 39/7, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 4800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 (ÓÏÍ), ò. 89221613613

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà

ÌÈÐÀ, 1/Â, õð., ê., 2/5 ýò., ïë.:55/42/ 6, 3300.000ð, Ñ×ÀÑÒËÈÂ.ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ÌÈÐÀ, 34, ïì., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:88/ 65/12, 4950.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 377-60-60 ÌÈÐÀ, 34, ïì., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:53/ 38/8, ÷/ï, 2950.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 219-13-91 ÌÈÐÀ, 34/Ã, ñï., ê., 4/8 ýò., ïë.:104/50/ 14, ÷/ï, êàï.ðåìîíò., 8450.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89122421305 ÌÈÐÀ, 36, ïì., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:87/ 60/8, 3950.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 375-89-58 ÌÈÐÀ, 38, ïì., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:76/ 52/11, ÷/ï, 9400.000ð, ÌÎÉ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 328-11-07 ÌÈÐÀ, 40, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:53.6/ 38.5/5, ïîä îôèñ, 4100.000ð, ò. 21307-68 ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÀß, 18, áð., ï., áàë., 2/ 5 ýò., ïë.:59/40/-, îòë.ñîñò., 3950.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÀß, 81, ïì., ê., 1/5 ýò., ïë.:83/45/9, ÷/ï, 89226124781, 4990.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 38483-10 ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÀß, 82, ïì., ê., 2/5 ýò., ïë.:77/58/9, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 6500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÀß, 98, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:54.9/41.3/-, ñîñò.õîð., 4200.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-2339 ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÀß, 104, ïì., ê., 2/6 ýò., ïë.:74/50/8, ÷/ï, 4780.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 345-14-45 ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÀß, 105, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:77/48/6, ÷/ï, 4500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 Ñ.ÊÎÂÀËÅÂÑÊÎÉ, 1, óï., ê., áàë., 3/9 ýò., ïë.:59/33/7, ÷/ï, 4100.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 213-79-90 ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß, 4/À, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:82/53/12, ÷/ï, õîð.êâàðòèðà, 4040.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß, 6, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:74/50.5/8, 2ø-êóïå, êóõíÿ, 3800.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß, 4, õð., ê., áàë., 4/ 4 ýò., ïë.:56/39/6, ñîñò.íîðì., 3360.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74

ÃÎÐÍÛÉ ÙÈÒ ÊÎËÕÎÇÍÀß, 19, óï., ê., ëîäæ., 1/5 ýò., ïë.:74/50/10, ÷/ï, òàóíõàóñ íà 4 õ, 3200.000ð, ÒÅÐÐÀ (ÓÏÍ), ò. 200-68-08 ÊÐÀÑÍÎÀÐÌÅÉÑÊÀß, 59, õð., ê., 1/2 ýò., ïë.:52/36/6, +ãàðàæ, 2600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01

ÅËÈÇÀÂÅÒ ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 2/Á, óï., ê., áàë., 9/10 ýò., ïë.:64/42/7, ÷/ï, 3220.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 268-86-38 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 6, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:52/36/6, 2950.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 6/À, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:55/40/-, îòë.ðåìîíò, 3000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-6377 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 16/4, óï., ï., ëîäæ., 4/10 ýò., ïë.:83/52/10, îòë.ñîñò., 4800.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89049829548 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 16/5, óï., ï., ëîäæ., 10/ 10 ýò., ïë.:64/48/8, èïîò.â ñá, 3750.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9505540095 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 22, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:63/ 49/7, 3100.000ð, ò. 201-27-87 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 22, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:61/ 48/7, ÷/ï, 2 îêíà íà áèñåð, 2800.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89222219959 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 23, óï., ï., ï/ëîä., 4/9 ýò., ïë.:62.7/41/9, 3440.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 269-55-05 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 23, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:64/41/8, ÷/ï, â ñîáñòâ.3ëåò, 3250.000ð, ÊÎÍÑÒÀÍÒÀ-ÃÐÓÏÏ (ÓÏÍ), ò. 269-24-78 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 23, óï., ï., ï/ëîä., 6/9 ýò., ïë.:63/39/9, õîð.ñîñò., 3650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-3001 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 29, ñï., ê., 2ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:75/42.08/5, ÷/ï, îõðàíà, âèäèîíà, 4900.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89028723894 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 29, ñï., ê., 2ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:72/44/11, 4200.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 371-12-40 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 32, óï., ï., áàë., 2/9 ýò., ïë.:63/38/8, õîðîøèå ñîñåäè, 3745.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 131, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:63/40/8, ïîä ìàãàçèí, 3650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17


ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 3-êîìíàòíûå êâàðòèðû ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 131, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:63/40/8, õîð. ñîñò., 3500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-0117 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 133, ïì., ê., áàë., 2/3 ýò., ïë.:85/56/10, 8.912.6080503, 2990.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-7212 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 135, ïì., ê., áàë., 2/3 ýò., ïë.:85/56/10, 8.912.6080503, 2690.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-7212 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 135, ïì., ê., áàë., 2/3 ýò., ïë.:79/56/8, 2850.000ð, ñòåêëîïàêåòû ò. 8-904-38-57-148 ÊÎËÕÎÇÍÈÊÎÂ, 52, óï., ê., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:63.2/39/9, ÷/ï, 3500.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 201-19-28 ÊÎËÕÎÇÍÈÊÎÂ, 83, óï., ï., ëîäæ., 2/5 ýò., ïë.:79/46/10, 3700.000ð, ò. 89221575779 ÊÎËÕÎÇÍÈÊÎÂ, 85, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:54/38/7, 2700.000ð, ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 210-97-24 ÊÎËÕÎÇÍÈÊÎÂ, 85, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:59/41/6, ÷/ï, ñðî÷íî, 3200.000ð, ò. 295-11-51 ÊÎËÕÎÇÍÈÊÎÂ, 85, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:53/37/7, ÷/ï, øêàô-êóïå, 2880.000ð, ÍÀØ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 35068-17 ÊÎËÕÎÇÍÈÊÎÂ, 87, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:64/48/6, ÷/ï, îêíà âî äâîð, 2850.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89221330405 ÌÀÐÒÎÂÑÊÀß, 7, ïì., ê., 2/2 ýò., ïë.:51/ 36/7, 2300.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÌÎËÎÒÎÁÎÉÖÅÂ, 11, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:53/37.8/6.2, 2800.000ð, Í-Ó-ÅÊÁÓÐà (ÓÏÍ), ò. 9122409202

ÆÁÈ 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 26, ïí., ï., 5/ 9 ýò., ïë.:58/39/7, ÷/ï, 3400.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 26, ïí., ï., áàë., 9/9 ýò., ïë.:58/40/8, ðåìîíò, 3400.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU (ÓÏÍ), ò. 378-80-29 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 26, ïí., ï., ï/ ëîä., 1/9 ýò., ïë.:64/43/7, õîð.ñîñò, 3300.000ð, ÓËÅÉ (ÓÏÍ), ò. 348-55-38 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 31, óï., ï., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:64/42/8, 4150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27

40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 32/Á, óï., ï., ëîäæ., 2/16 ýò., ïë.:71/41/9, ÷/ ï, 4200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ, 18, óï., ï., áàë., 2/9 ýò., ïë.:64/40/9, ÷/ï, ñðî÷íî!, 4350.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ, 18/Ä, ñï., ê., 3ëîäæ., 17/ 25 ýò., ïë.:87/50/13, ÷/ï, 11500.000ð, ÌÎÉ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 328-11-07 ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ, 22, óï., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:64/41/8, 4500.000ð, ÊÀÑÊÀÄ (ÓÏÍ), ò. 350-97-69 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 3, óï., ï., ëîäæ., 2/ 9 ýò., ïë.:63/40/7, 3750.000ð, ÑËÓÆÁÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌ (ÓÏÍ), ò. 383-52-93 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 7, óï., ï., ëîäæ., 9/ 9 ýò., ïë.:83/52/8, 4450.000ð, ÊÎÄÅÊÑ (ÓÏÍ), ò. 89122111102 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 11, óï., ï., ëîäæ., 5/ 9 ýò., ïë.:64/40/8, 4150.000ð, ìåá., òåõí, îòë/ñ ò. 8-908-921-18-37 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 17, óï., ï., 2áàë., 3/ 9 ýò., ïë.:63.9/40.3/8, ÷/ï, ñîáñòâåííèê, 3550.000ð, ò. 355-55-99 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 19/1, óï., ï., 2ëîäæ., 11/16 ýò., ïë.:84/51/10, ÷/ï, îò/ñ, êóõíÿ, 4950.000ð, ò. 89122403220 ÏÀÍÅËÜÍÀß, 11/À, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:57/37/7, ÷/ï, 3200.000ð, ÒÅÐÐÀ (ÓÏÍ), ò. 345-17-37 ÏÀÍÅËÜÍÀß, 11/À, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:58/39/7, 3270.000ð, ÃËÎÁÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89126491061 ÏÀÍÅËÜÍÀß, 13, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:58/42/7, õ/ñ.ñòåêëîïàêåò, 3390.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 ÐÀÑÑÂÅÒÍÀß, 7, óï., ê., 3/9 ýò., ïë.:60.9/45/-, 3700.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 328-57-17 ÐÀÑÑÂÅÒÍÀß, 11/À, óï., ê., 2ëîäæ., 1/ 12 ýò., ïë.:66/42/8, ÷/ï, îòëè÷íîå ñîñò., 4600.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89122848686 ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 4/1, óï., ï., áàë., 10/16 ýò., ïë.:73/40/9, öåíòð æáè, 4390.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-2009 ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 4/2, óï., ï., ëîäæ., 9/16 ýò., ïë.:70/40/89, 4480.000ð, 911 (ÓÏÍ), ò. 380-23-42 ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 4/3, 9/16 ýò., ïë.:67/44/ 8, 5650.000ð, ò. 8-922-21-05-036 ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 11, ïí., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:59/36.8/7, 3400.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89022617538

ÓÏÍ.ÐÔ

ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 17/À, óï., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:66/39/9, ÷/ï, õîð.ñîñò., 3990.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 38483-10 ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 19, ïí., ï., ï/ëîä., 6/9 ýò., ïë.:58/37/9, 3790.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 216-10-92 ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 19/À, óï., ê., 3ëîäæ., 9/ 14 ýò., ïë.:107/70/16, ÷/ï, 6500.000ð, Í-Ó-ÅÊ-ÁÓÐà (ÓÏÍ), ò. 9122330770 ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 23, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:59/38/7, 3570.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 7, óï., ï., ëîäæ., 3/ 9 ýò., ïë.:64/41/8, ÷/ï, ëàìèíàòõîðñîñò, 4100.000ð, ò. 213-07-68 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 7, óï., ï., ëîäæ., 9/ 9 ýò., ïë.:80/50/22, 4970.000ð, ÀÐÕÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 89292127992 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 11, óï., ï., 3/9 ýò., ïë.:64/48/8, ÷/ï, 4260.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 13, óï., ï., ëîäæ., 9/ 9 ýò., ïë.:66/43/8, 4300.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂ. À2 (ÓÏÍ), ò. 291-42-28 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 16, óï., ï., áàë., 1/9 ýò., ïë.:64/41/8, òîðã, 3390.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-2009 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 16, óï., ï., ëîäæ., 4/ 9 ýò., ïë.:64/41/8, 3990.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 20, óï., ï., ë., 7/9 ýò., ïë.:64/40/9, ÷/ï, íåñòàíä. ïëàí, 3900.000ð, ÌÀËÀÕÈÒ-ÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 268-11-20 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 21, óï., ï., ëîäæ., 5/ 9 ýò., ïë.:68/46/8, ÷/ï, õîð. ñîñò, 3950.000ð, ÓÐÀËÈÍÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 37178-06 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 21, óï., ï., ëîäæ., 5/ 9 ýò., ïë.:66/43/9, ÷/ï, 3750.000ð, ò. 201-35-30 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 21, óï., ï., 9/9 ýò., ïë.:65/43/7, ÷/ï, 300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 24, ïí., ï., ëîäæ., 8/ 9 ýò., ïë.:57.9/35.9/8.2, ÷/ï, 3650.000ð, ÑÎÃËÀÑÈÅ (ÓÏÍ), ò. 37459-50 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 28, ïí., ï., 9/9 ýò., ïë.:58/37/7, 3600.000ð, ÑÔÅÐÀ (ÓÏÍ), ò. 89122258058

ÃÎÒÂÀËÜÄÀ, 19/ÂÑÒ, óï., ê., ëîäæ., 7/ 9 ýò., ïë.:72/50/9, õîð 9122921782, 4500.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-7212 ÃÎÒÂÀËÜÄÀ, 21/2, ñï., ï., 3ëîäæ., 10/ 16 ýò., ïë.:89.2/52.2/10.8, ÷/ï, 6300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 ÊÎËÌÎÃÎÐÎÂÀ, 58, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:54.5/39/6, ñîñò.õîðîøåå, 3180.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89506386385 ÊÎËÌÎÃÎÐÎÂÀ, 67, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:58/44/7, ÷/ï, 3200.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 346-80-52 ÎÏÀËÈÕÈÍÑÊÀß, 19, óï., ï., ëîäæ., 9/ 9 ýò., ïë.:64/40/8, õîð.ñîñò., 3700.000ð, ÀÐÃÓÌÅÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89122897658 ÎÏÀËÈÕÈÍÑÊÀß, 21, óï., ï., ëîäæ., 2/ 9 ýò., ïë.:64/40/8, òîðã, 3870.000ð, ÓËÅÉ (ÓÏÍ), ò. 348-55-38 ÎÏÀËÈÕÈÍÑÊÀß, 21, óï., ï., ëîäæ., 2/ 9 ýò., ïë.:63/40/8, 4100.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89506543437 ÎÏÀËÈÕÈÍÑÊÀß, 26, óï., ï., ëîäæ., 8/ 9 ýò., ïë.:63/38/9, òîðã., 3750.000ð, ò. 213-67-00 ÎÏÀËÈÕÈÍÑÊÀß, 26, óï., ï., ï/ëîä., 5/ 9 ýò., ïë.:64/40/8, 4180.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 345-14-45 ÎÏÀËÈÕÈÍÑÊÀß, 27, óï., ï., ëîäæ., 9/ 9 ýò., ïë.:64/41/8, 89122848686, 4000.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 368-8800 ÎÏÀËÈÕÈÍÑÊÀß, 31, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:62/43/8, îòë.ñîñò., 4000.000ð, Ñ×ÀÑÒËÈÂ.ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 12, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:76/52/8, âñ¸ ðÿäîì, 4300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-2401 ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 12, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:64/40/8, òðåá-ñÿ ðåìîíò, 3720.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 16, óï., ï., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:65/41/7, 4120.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 18, óï., ï., á., 3/9 ýò., ïë.:64/41/8, õîð.ñîñò., 3750.000ð, ò. 327-52-71

ÇÀÂÎÊÇÀËÜÍÛÉ

ÈÑÒÎÊ

ÀÐÒÈÍÑÊÀß, 12, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:75/ 51/9, äî ìåòðî 15 ìèí, 3000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-6377 ÅÐÅÂÀÍÑÊÀß, 28, ñï., ê., ëîäæ., 4/10 ýò., ïë.:82/53/13, îòë.êâàðòèðà, 3650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÊÎÍÎÒÎÏÑÊÀß, 5, óï., ï., áàë., 1/5 ýò., ïë.:67/46/7, 3000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÊÎÍÎÒÎÏÑÊÀß, 5, óï., ï., 2ëîäæ., 4/5 ýò., ïë.:56/36.2/9, ñðåäí.ñîñò, 2950.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ËÅÒ×ÈÊÎÂ, 8/À, óï., ï., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:62.8/39.6/8.1, ÷/ï, 3200.000ð, ò. 89505472225 ËÅÒ×ÈÊÎÂ, 8/À, óï., ï., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:64/40/8, äî ìåòðî 15ìèí., 3250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ÌÀÉÊÎÏÑÊÀß, 25, ñï., ã., ëîäæ., 1/16 ýò., ïë.:80/50/11, ÷/ï, íîâûé äîì, 3499.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89222058738

ÃËÀÂÍÀß, 24/À, óï., ï., ï/ëîä., 1/5 ýò., ïë.:64/41/8, 3200.000ð, ÍÀØ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 350-68-17 ÃËÀÂÍÀß, 24/À, óï., ï., ï/ëîä., 5/5 ýò., ïë.:65/41/8, 3000.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02

ÇÀÐÅ×ÍÛÉ ÁÅÁÅËß, 112, óï., ï., 2áàë., 13/16 ýò., ïë.:66.3/46.2/8, ÷/ï, 4500.000ð, ÌÀÍÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 267-47-28 ÁÅÁÅËß, 114, óï., ê., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:66/51/9, 4000.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89326022009 ÁÅÁÅËß, 114, óï., ê., ï/ëîä., 8/9 ýò., ïë.:67/41/8, 4700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÁÅÁÅËß, 114, óï., ê., áàë., 1/9 ýò., ïë.:68/42/10, ïîä ìàãàç. òîðã, 5250.000ð, ÀËËÑ (ÓÏÍ), ò. 89634471529 ÁÅÁÅËß, 134, óï., ï., 2ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:73/50/10, îòë.ìåñòî!2ëîäæ, 4300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÃÎÒÂÀËÜÄÀ, 6/1, óï., ê., áàë., 5/12 ýò., ïë.:91.3/50/-, êóõíÿ, øêàô-êóïå, 6200.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9041683370 ÃÎÒÂÀËÜÄÀ, 6/2, óï., ê., ëîäæ., 6/13 ýò., ïë.:71.1/42.7/9, ÷/ï, õîð.ñîñò, 5500.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 38483-10 ÃÎÒÂÀËÜÄÀ, 6/3, ñï., ê., 2ëîäæ., 13/13 ýò., ïë.:160/106/18, îòë. ðåìîíò, 11999.999ð, ò. 89126627890 ÃÎÒÂÀËÜÄÀ, 11, óï., ï., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:64/41/8, 4140.000ð, ÐÅÃÈÎÍÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89222035762 ÃÎÒÂÀËÜÄÀ, 19/Á, óï., ï., áàë., 10/16 ýò., ïë.:71/50/13, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 5500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70

ÊÀËÈÍÎÂÑÊÈÉ ÁÅÐÅÆÍÀß, 16, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:62/ 45.3/5, ÷/ï, 3000.000ð, ÑËÓÆÁÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌ (ÓÏÍ), ò. 89120490479

ÊÀÐÀÑÜÅÎÇÅÐÑÊ ÌÀËÎÃÎÐÎÄÑÊÀß, 4, ñï., ø., ï/ëîä., 2/ 4 ýò., ïë.:96/75/13, ÷/ï, 7800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-0141

ÊÎËÜÖÎÂÎ ÀÂÈÀÒÎÐÎÂ, 2/1, óï., ê., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:60/37/8, ÷/ï, 3200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 ÀÂÈÀÒÎÐÎÂ, 12, óï., ï., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:63/37/9, ÷/ï, 3500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ÀÒÌÎÑÔÅÐÍÀß, 5, ïì., ê., áàë., 2/3 ýò., ïë.:84/55/9.2, ÷/ï, îòë. ñîñò, 3060.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89122425565 ÀÒÌÎÑÔÅÐÍÀß, 11, óï., ï., ëîäæ., 8/10 ýò., ïë.:62/40/8, 3500.000ð, ÍÀØ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 350-68-17 ÁÀÕ×ÈÂÀÍÄÆÈ, 1/À, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:54/38/6, ÷/ï, 2197210, 2980.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 219-72-10 ÁÀÕ×ÈÂÀÍÄÆÈ, 10, óï., ê., áàë., 1/9 ýò., ïë.:62/39/8.5, ÷/ï, 2/5 äîëÿ, 1150.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89126596546 ÁÀÕ×ÈÂÀÍÄÆÈ, 13, óï., ï., ëîäæ., 4/7 ýò., ïë.:63/40/8, ÷/ï, ä/ã, òîðã, 3430.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 37112-40 ÁÀÕ×ÈÂÀÍÄÆÈ, 14, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:58/43/6, 3100.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 ÈÑÏÛÒÀÒÅËÅÉ, 10/À, óï., ï., ï/ëîä., 2/ 5 ýò., ïë.:65/41/8, òîðã, 3100.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 345-14-45 ÈÑÏÛÒÀÒÅËÅÉ, 13, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:58/41/6, 2500.000ð, ÀÊÐÎÏÎËÜ (ÓÏÍ), ò. 213-16-43 ÐÀÊÅÒÍÀß, 4, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:52/ 33/6, ÷/ï, 2700.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89126596546 ÐÀÊÅÒÍÀß, 7, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:92/ 52/9, 2600.000ð, ò. 268-53-48

81

ÐÀÊÅÒÍÀß, 7, ïì., ø., áàë., 2/2 ýò., ïë.:95.5/50/12, 3200.000ð, Í-Ó-ÅÊÁÓÐÃ (ÓÏÍ), ò. 9122330770

ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐÍÛÉ ÊÀÐÅËÜÑÊÀß, 74, äð., ä., 2/2 ýò., ïë.:62/ 50/6, îòë.ñîñò., 2700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ËÀÒÂÈÉÑÊÀß, 37, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:63.6/40.3/8, õîð.ñîñò, 3470.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ËÀÒÂÈÉÑÊÀß, 38, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:58.5/42/9, 3êâ ïî öåíå 2êâ, 2750.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 38483-10 ËÀÒÂÈÉÑÊÀß, 42, ïí., ï., ï/ëîä., 4/9 ýò., ïë.:59/39/7, õîð.ñîñò., 3450.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9222963875 ËÀÒÂÈÉÑÊÀß, 42, ïí., ï., ï/ëîä., 8/9 ýò., ïë.:57/36/7, ÷/ï, îòë.ñîñò., 3800.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 38483-10 ËÀÒÂÈÉÑÊÀß, 49, ñï., ê., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:81/43.4/9, 4200.000ð, ÀÐÊÀÄÀ-Ì (ÓÏÍ), ò. 89089159836

ËÅ×ÅÁÍÛÉ ÂÎË×ÀÍÑÊÈÉ, 6, áð., ï., á., 4/5 ýò., ïë.:53/37/8, ÷/ï, òîðã, 2950.000ð, ò. 202-48-00 ÂÎË×ÀÍÑÊÈÉ, 10, óï., á., áàë., 1/5 ýò., ïë.:55/37/7, ÷/ï, 3000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17

Í.ÑÎÐÒÈÐÎÂÊÀ ÀÂÒÎÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÀß, 3, ïí., ï., ï/ ëîä., 9/9 ýò., ïë.:58/22/7, 2/3 äîëè 2êîìí, 1600.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 269-55-95 ÀÂÒÎÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÀß, 5, ïí., ï., ï/ ëîä., 2/9 ýò., ïë.:59/36/9, 3070.000ð, ò. 213-67-00 ÀÂÒÎÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÀß, 13, ïã., ï., ï/ ëîä., 7/9 ýò., ïë.:57.8/36.5/7, 3250.000ð, ñò/ïàê, êîñì.ðåì ò. 8-90287-64-217 ÀÂÒÎÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÀß, 23, ïí., ï., 4/9 ýò., ïë.:64.2/43/7, ÷/ï, òîðã, 3380.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-6377 ÀÂÒÎÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÀß, 23, ïí., ï., áàë., 1/9 ýò., ïë.:59/37/7, øêîëà ðÿäîì, 3050.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÁÅÁÅËß, 119, óï., ê., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:60/38/9, ÷/ï, äîê. ãîòîâû, 4000.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÁÅÁÅËß, 119, óï., ê., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:61/39/9, 4000.000ð, ò. 8-961-76554-45 ÁÅÁÅËß, 138, ñï., ê., 2ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:130/70/20, ÷/ï, äâóõóðîâ, å/ ðåì, 7350.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 ÁÅÁÅËß, 138, ñï., ê., 10/10 ýò., ïë.:96/ 60/-, 5300.000ð, ò. 8-912-24-12-223 ÁÅÁÅËß, 154, ïí., ï., ï/ëîä., 7/9 ýò., ïë.:65/44/7, õîð. ñîñò., 3750.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ (ÓÏÍ), ò. 213-85-24 ÁÅÁÅËß, 154, ïí., ï., ï/ëîä., 8/9 ýò., ïë.:58/40/6, ÷/ï, 3670.000ð, ÁÀÑÒ-ÅÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 347-98-90 ÁÅÁÅËß, 156, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:58/38/7, 3250.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-36-96 ÁÅÁÅËß, 156, ïí., ï., ï/ëîä., 5/9 ýò., ïë.:58/35/8.1, ÷/ï, îòëìåñòî, á.êóõí, 3600.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 268-15-01 ÁÅÁÅËß, 170, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:58/40/6, 2990.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-50-50 ÁÅÁÅËß, 170, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:57/ 40/6, âîçì. ïîä îôèñ, 3450.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÁÅÁÅËß, 174, ïì., ê., áàë., 2/3 ýò., ïë.:55/37/6, 2720.000ð, ÀËËÑ (ÓÏÍ), ò. 89058067016 ÁÅÁÅËß, 184, óï., ê., 2ëîäæ., 3/16 ýò., ïë.:71/44/12, ÷/ï, 4500.000ð, ÊÎËÈÇÅÉ (ÓÏÍ), ò. 235-07-69

¹ 41

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà


82

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 3-êîìíàòíûå êâàðòèðû

ÊÐÓÏÍÎÑÎÐÒÙÈÊÎÂ, 10, ñï., ã., ëîäæ., 9/16 ýò., ïë.:77/46/14, ÷/ï, ñðî÷íî, ñîñò.îòë, 4450.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ËÅÑÍÀß, 39, óï., ê., 2ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:62/38/9, 2197741, 3700.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 219-77-41 ÌÈÍÎÌÅÒ×ÈÊÎÂ, 28, óï., ê., á/ë., 6/9 ýò., ïë.:68/46/8, õîð.ñîñò, ïë\îêí, 3600.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 22221-81 ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÀß, 10, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:59/45/6, ÷/ï, âîçìîæ.ïåðåâîä, 3500.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 38483-10 ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÀß, 20, óï., ê., ëîäæ., 5/ 10 ýò., ïë.:61/39/8, ÷/ï, ñîñò. õîð., 3990.000ð, ÝÐÀ (ÓÏÍ), ò. 268-34-00 ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÀß, 20, óï., ê., 2ëîäæ., 4/ 10 ýò., ïë.:75/44/11, 4700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÀß, 22/Á, ñï., ê., áàë., 4/ 12 ýò., ïë.:120.8/95.2/11.3, ÷/ï, 6500.000ð, ò. 355-55-99 ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÀß, 26, ñï., ê., 2ëîäæ., 13/16 ýò., ïë.:64/38/11, äâîð.âèäåîîõð., 4585.000ð, ò. 371-24-29 ÎËÜÕÎÂÑÊÀß, 23, ïí., ï., ï/ëîä., 6/9 ýò., ïë.:58/36/6, òîðã, 3100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-7722 ÎËÜÕÎÂÑÊÀß, 25/2, ïí., ï., ëîäæ., 8/ 9 ýò., ïë.:58/35/8.5, õîð. ñîñòîÿíèå, 3400.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU (ÓÏÍ), ò. 378-80-29 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 3/3, ñï., ê., ëîäæ., 4/10 ýò., ïë.:63.7/37/13, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 4070.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 26806-65 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 3/4, ñï., ã., ëîäæ., 8/13 ýò., ïë.:77/51/10, ÷/ï, 4500.000ð, ÊÀÑÊÀÄ (ÓÏÍ), ò. 350-97-69 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 3/4, ñï., ã., ëîäæ., 7/13 ýò., ïë.:78/50/10, ÷/ï, äîì ñäàí, 4100.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ66 (ÓÏÍ), ò. 310-37-37 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 5, ïí., ï., áàë., 3/9 ýò., ïë.:58/37/7, äîêóìåíòû ãîòîâ, 3200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 10, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:58/37/7, 2990.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 376-59-18 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 12, ïí., ï., ï/ëîä., 5/9 ýò., ïë.:58/37/7, ÷/ï, ãîò. ê íîÿáðþ, 3100.000ð, ÏÐÎ100 ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 384-84-68 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 19, ïí., ï., 3/9 ýò., ïë.:64/40/8, ÷/ï, 3060.000ð, ÈÑÅÒÜ (ÓÏÍ), ò. 89527349370

ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 19, ïí., ï., ï/ëîä., 3/9 ýò., ïë.:64/41/8, 1/2 äîëè, 1530.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 19, ïí., ï., ï/ëîä., 8/9 ýò., ïë.:58/36/7, 3100.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 346-80-52 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 19, ïí., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:63/43/6, 3500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 117, ïí., ï., ï/ëîä., 7/ 9 ýò., ïë.:65/44/8, 201-10-10, 3400.000ð, ÅÊ-ÁÓÐà ÑÈÒÈ (ÓÏÍ), ò. 269-32-32 Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 117, ïí., ï., ï/ëîä., 9/ 9 ýò., ïë.:58/38/7, ÷/ï, òîðã óìåñòåí, 3250.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 119, ïí., ï., ï/ëîä., 9/ 9 ýò., ïë.:58/36/7, ÷/ï, ÷/ï ñðî÷íî, 3150.000ð, Í-Ó-ÅÊ-ÁÓÐà ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89221153039 Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 119, ïí., ï., áàë., 6/9 ýò., ïë.:56.2/35/8, ÷/ï, îòëþðåìîíò, 3350.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 21379-90 Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 119, ïí., ï., 4/9 ýò., ïë.:65/45/7, ÷/ï, òîðã, 3450.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 377-60-60 ÑÅÄÎÂÀ, 30, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:60/40/7, ÷/ï, îòë, ï/ï, òîðã, 3040.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-7212 ÑÅÄÎÂÀ, 38, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:59/45/ 7.3, ì.ïîä îôèñ, 2950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 378-43-23 ÑÅÄÎÂÀ, 42, óï., ï., áàë., 8/9 ýò., ïë.:63/39/8, ÷/ï, 3500.000ð, ÊÀÏÈÒÀË (ÓÏÍ), ò. 253-77-10 ÒÀÂÀÒÓÉÑÊÀß, 1/À, óï., ï., ï/ëîä., 2/ 10 ýò., ïë.:63/40/8, ÷/ï, 3750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 33853-53 ÒÀÂÀÒÓÉÑÊÀß, 4, óï., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:62/41/8, ÷/ï, ïîä íåæèëîå, õ/ ñ, 3900.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 ÒÀÂÀÒÓÉÑÊÀß, 6, óï., ï., 2ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:63/39/9, 4500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 ÒÀÂÀÒÓÉÑÊÀß, 6, óï., ï., ëîäæ., 8/10 ýò., ïë.:63/40/8, 3900.000ð, ÒÅÕÍÎÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 372-05-73 ÒÀÂÀÒÓÉÑÊÀß, 6, óï., ï., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:64/39/9, îòë.ñîñò., 3750.000ð, ÁÈÍ (ÓÏÍ), ò. 242-73-71 ÒÀÂÀÒÓÉÑÊÀß, 12/1, óï., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:70/46/8, îáìåí ëåãêèé, 3450.000ð, Ñ×ÀÑÒËÈÂ.ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ÒÀÂÀÒÓÉÑÊÀß, 12/2, óï., ï., ëîäæ., 4/ 5 ýò., ïë.:70/47/8, ÷/ï, õîð.ñ, 3590.000ð, Í-Ó-ÅÊ-ÁÓÐà ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89122311223 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 12, óï., ï., ëîäæ., 6/16 ýò., ïë.:83/48/10, îòë ñîñòîÿíèå, 5700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 18, óï., ê., 2áàë., 1/9 ýò., ïë.:60/44/8, 3600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 28, óï., ï., áàë., 1/9 ýò., ïë.:64.3/39.9/8, òîðã, 4500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237

ÏÀÐÊÎÂÛÉ ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 15/À, ñï., ê., ëîäæ., 9/ 12 ýò., ïë.:103/63/16, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 7990.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 222-24-77 ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 15/À, ñï., ê., 2ëîäæ., 4/ 12 ýò., ïë.:77/47/20, ÷/ï, îòë.ñîñò, 7500.000ð, ÒÅÐÐÀ (ÓÏÍ), ò. 345-17-37 ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 20, ïí., ï., ï/ëîä., 2/9 ýò., ïë.:58/36/7, ÷/ï, 4290.000ð, ÀÐÃÓÌÅÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89634412961 ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 21, ïí., ï., 2ï/ëî., 1/9 ýò., ïë.:78/59/9, ÷/ï, õîðîøåå ñîñò., 4200.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 268-75-77 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 172, õð., ï., 3/5 ýò., ïë.:57/ 40/6, 3200.000ð, ò. 8-912-24-12-223 ÄÅÊÀÁÐÈÑÒÎÂ, 7, óï., ê., ëîäæ., 7/12 ýò., ïë.:75/47/11, 3ê=2ê, 4830.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 222-21-84 ÄÅÊÀÁÐÈÑÒÎÂ, 9, õð., ê., 2áàë., 2/5 ýò., ïë.:63/46/6, ÷/ï, õîð.ñîñò., 4170.000ð, ÌÎÉ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 89222044436 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 221, ñï., ì., ï/ëîä., 13/24 ýò., ïë.:86/51/11, ÷/ï, 6350.000ð, ÁÀÑÒ-ÅÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 347-98-90 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 225, ïí., ï., 9/9 ýò., ïë.:58/36/7, 3800.000ð, ÎÃÍÅÁÎÐÅÖ, ò. 89028701685 ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 206, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:61/ 45/6, ÷/ï, ïîä îôèñ, ìàã., 4300.000ð, ÒÈÕÈÉ ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 382-83-92 ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 207, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:61/ 46/7, ÷/ï, 3500.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 239, ñï., ê., ëîäæ., 4/10 ýò., ïë.:105/55/18, ÷/ï, 7490.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23

¹ 41

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà

www.upn.ru

ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 239, ñï., ê., 7/10 ýò., ïë.:117/63/18, ÷/ï, êóõ.ãàðíèòóð, 7500.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-5050 ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 239, ñï., ê., 2ëîäæ., 9/10 ýò., ïë.:124/64/22, 8800.000ð, ÂÖÍ (ÓÏÍ), ò. 89122416159 ÒÂÅÐÈÒÈÍÀ, 11, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:57.6/36.2/7, 4190.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 345-14-45 ÒÊÀ×ÅÉ, 6, ñï., ã., 2ëîäæ., 12/21 ýò., ïë.:80/46/12, åâðî, 3725538, 8200.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 38483-10

ÏÈÎÍÅÐÑÊÈÉ ÁÅÕÒÅÐÅÂÀ, 4, õð., ê., 2/5 ýò., ïë.:55/ 40/6, ÷/ï, îòë.ñîñò.åâðî, 3390.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89028772242 ÁËÞÕÅÐÀ, 43, ñï., ï., 2ï/ëî., 2/14 ýò., ïë.:70/35/14, ÷/ï, +4êâ.ì êëàäîâêà, 5850.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 383-56-45 ÁËÞÕÅÐÀ, 45, ñï., ê., ëîäæ., 4/14 ýò., ïë.:116/81/27, ÷/ï, + ïàðêèíã, 9500.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-5050 ÁËÞÕÅÐÀ, 47/À, óï., ê., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:60/41/7, ÷/ï, ñîñò.õîð., 3750.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 370-31-12 ÁËÞÕÅÐÀ, 47/À, óï., ê., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:61/43/7, 3670.000ð, ÌÀÊÑÈÌÓÌ (ÓÏÍ), ò. 89022673600 ÁËÞÕÅÐÀ, 51, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:59/ 39/6, ñðî÷íî, äã, 3300.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 219-82-26 ÁËÞÕÅÐÀ, 55/À, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:53/37/6, õîð.ñîñò, 3400.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÁËÞÕÅÐÀ, 57, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:60/ 41/7, ýòàæ âûñîêèé, 3525.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74 ÁËÞÕÅÐÀ, 57, óï., ê., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:59/40/-, 3730.000ð, ÓÑÏÅÕ (ÓÏÍ), ò. 89028701394 ÁËÞÕÅÐÀ, 57, óï., ê., ïë., 2/9 ýò., ïë.:60/42/7, ÷/ï, òîðã, ä/ã, 3510.000ð, ò. 213-54-36 ÁËÞÕÅÐÀ, 61, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:56/ 40/7, 3200.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 89527257539 ÁÎÐÎÂÀß, 19, óï., ê., 2áàë., 10/12 ýò., ïë.:61/38/9, 4300.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 201-49-94 ÁÎÐÎÂÀß, 19, óï., ê., 2ï/ëî., 8/12 ýò., ïë.:62/40/8, äîì òåïëûé, 4390.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÁÎÐÎÂÀß, 21/À, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:65/41/8, ÷/ï, ñ êàï.ãàðàæîì, 4250.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÂÈËÎÍÎÂÀ, 6, ñï., ê., ëîäæ., 11/12 ýò., ïë.:77/50/9, ÷/ï, 5570.000ð, ÎËÈÌÏ (ÓÏÍ), ò. 89122407732 ÂÈËÎÍÎÂÀ, 10, óï., ï., ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:63.2/40/8.1, ñîñ. õîð., òîðã, 3990.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 37230-54 ÂÈËÎÍÎÂÀ, 12, óï., ï., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:63.5/40/8.5, 4300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 ÂÈËÎÍÎÂÀ, 14/À, ñï., ê., ëîäæ., 2/12 ýò., ïë.:65.6/42/8, ÷/ï, 4750.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9122424095 ÂÈËÎÍÎÂÀ, 16, ñï., ê., 2ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:90/51/13, îõð. äâîð, 6350.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ (ÓÏÍ), ò. 21385-24 ÂÈËÎÍÎÂÀ, 22/À, ñï., ã., ëîäæ., 12/18 ýò., ïë.:84/52/17, ÷/ï, ñäàí â 2012ã, 5850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÈÐÁÈÒÑÊÀß, 2, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:58/ 39/7, ÷/ï, õîð.ñîñò, 3500.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÈÞËÜÑÊÀß, 19, ïí., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:85/50/9, ÷/ï, íåñòàíäàðò.ïëàí, 4500.000ð, ò. 89222224425 ÊÐÀÑÈÍÀ, 4, óï., ï., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:63/40/8, êîñì.ðåì, 4400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-0174 ÊÐÀÑÈÍÀ, 6, óï., ï., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:65.3/38.3/10.9, 3600.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9221025092 ÌÀßÊÎÂÑÊÎÃÎ, 8, ñï., ï., 3ëîäæ., 3/16 ýò., ïë.:89.3/52/10, ÷/ï, 6150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 384-4030 ÌÀßÊÎÂÑÊÎÃÎ, 14, óï., ï., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:80/58/9, ñðî÷íî, ä\ã, 4780.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 22221-84 ÌÅÍÄÅËÅÅÂÀ, 16, ïí., ï., ï/ëîä., 8/9 ýò., ïë.:58/38/7, ÷/ï, ñðî÷íî, ä\ã, 3390.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 22221-84 ÌÅÍÄÅËÅÅÂÀ, 18, ñï., ï., 2ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:120/56/16, ÷/ï, 7500.000ð, ÃËÎÁÓÑ (ÓÏÍ), ò. 378-80-22 ÌÅÍÄÅËÅÅÂÀ, 18, ñï., ï., ëîäæ., 4/10 ýò., ïë.:75/48/11, ÷/ï, îêíà âî äâîð, 6000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 ÌÅÍÄÅËÅÅÂÀ, 18, ñï., ï., 2ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:83.6/46/11.7, ÷/ï, 5900.000ð, ÀÐÕ-ÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 89527320187

ÏÀÐÊÎÂÛÉ, 43, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:63/40/8, õîð.ñîñò, 4150.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 222-21-84 ÏÈÎÍÅÐÎÂ, 3, óï., ê., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:64/40/8, 4500.000ð, ÊÎËÈÇÅÉ (ÓÏÍ), ò. 235-07-69 ÑÌÀÇ×ÈÊÎÂ, ñï., ê., ëîäæ., 6/17 ýò., ïë.:100/60/25, 6950.000ð, ðåìîíò ò. 8-908-908-92-08 ÑÌÀÇ×ÈÊÎÂ, 3, ñï., ê., ëîäæ., 14/17 ýò., ïë.:100/63/13, ÷/ï, îòäåë.ïîä ÷èñòî, 6500.000ð, 911 (ÓÏÍ), ò. 38023-42 ÑÌÀÇ×ÈÊÎÂ, 3, ñï., ê., 2ëîäæ., 14/17 ýò., ïë.:100/63/13, ÷/ï, 6600.000ð, ÏÐÎ100 ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 384-84-68 ÑÌÀÇ×ÈÊÎÂ, 3, ñï., ê., ëîäæ., 14/17 ýò., ïë.:97/63/10, ÷/ï, 6402.000ð, ÏÐÎ100 ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 384-84-68 ÑÌÀÇ×ÈÊÎÂ, 4, áð., ï., áàë., 1/5 ýò., ïë.:59/41/7, êîñì.ðåì., 3300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-0174 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 2, óï., ê., 9/9 ýò., ïë.:56/ 37/9, ÷/ï, 1/2 äîëè, 1600.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 3, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:54/37/6, 3480.000ð, Ñ×ÀÑÒËÈÂ.ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 7/5, ïí., ï., 3/9 ýò., ïë.:58/ 37/7, 3870.000ð, ò. 9126627890 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 19/3, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:58/39/6, 3350.000ð, ÃËÎÁÓÑ (ÓÏÍ), ò. 378-80-22 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 44, ñï., ê., ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:98/58/12, ÷/ï, 8-912-240-3533, 6900.000ð, 33 ÊÂ.Ì (ÓÏÍ), ò. 22040-33 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 51, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:58.2/38.2/8.4, 3770.000ð, ò. 89022735297 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 52, óï., ï., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:63/41/8, ïëàñò.îêíà, 4400.000ð, ÊÎÍÀÍÛÕÈÍ È Ê (ÓÏÍ), ò. 216-47-60 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 55, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:58/38/7, ÷/ï, 4150.000ð, ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 216-46-66 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 56, óï., ï., ï/ëîä., 5/9 ýò., ïë.:59/40/7, 3=2+ê, 3720.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 ÑÓËÈÌÎÂÀ, 4, ñï., ê., 2ë., 6/14 ýò., ïë.:111/60/14, ÷/ï, äèçàéí-ïðîåêò, 10000.000ð, ò. 268-53-48 ÑÓËÈÌÎÂÀ, 6, óï., ê., 2áàë., 6/14 ýò., ïë.:86/47/15, 6100.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 269-55-95 ÑÓËÈÌÎÂÀ, 6, óï., ê., ëîäæ., 12/14 ýò., ïë.:73/47/8, ÷/ï, 5100.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÑÓËÈÌÎÂÀ, 42, ïí., ï., ï/ëîä., 2/9 ýò., ïë.:58/38/7, õ\ñ, 3 êóïå, 3790.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 375-89-58 ÑÓËÈÌÎÂÀ, 42, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:58.9/38/7, 4200.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89089233463 ÑÓËÈÌÎÂÀ, 59, áð., ê., áàë., 5/6 ýò., ïë.:69.4/50.6/6, 4000.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 1, ñï., ê., 2áàë., 6/9 ýò., ïë.:88/50/10, îòë.ñîñò, 6500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-2401 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 46, ïí., ï., ï/ëîä., 8/9 ýò., ïë.:58/38/7, ÷/ï, õîð.ñîñò, ñðî÷í, 3550.000ð, Í-Ó-ÅÊ-ÁÓÐà (ÓÏÍ), ò. 89122330770 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 52/1, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:68.5/60/6, ÷/ï, 3650.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 52/2, áð., ê., 1/5 ýò., ïë.:68/ 59/7, ÷/ï, 3350.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 52/2, áð., ê., 1/5 ýò., ïë.:61/ 39/7, òîëüêî ïîä îôèñ, 4500.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89122655847 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 75, ñï., ã., 2áàë., 5/16 ýò., ïë.:120/70/15, ÷/ï, 9100.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 283-01-10 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 77, óï., ï., 2ëîäæ., 13/16 ýò., ïë.:71.3/43.5/12.5, ÷/ï, îòë.ñîñò., 5800.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 Ó×ÈÒÅËÅÉ, 8, óï., ï., ëîäæ., 3/16 ýò., ïë.:76/44/12, åâðîðåìîíò, 5640.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-5846 Ó×ÈÒÅËÅÉ, 10, óï., ï., ëîäæ., 7/16 ýò., ïë.:77/44/11, ÷/ï, 8500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 Ó×ÈÒÅËÅÉ, 12, ñï., ï., ëîäæ., 15/16 ýò., ïë.:77/45/11, ÷/ï, ñ\äâ ãàðäåðîá, 5500.000ð, ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 216-46-66 Ó×ÈÒÅËÅÉ, 16, óï., ï., ëîäæ., 4/10 ýò., ïë.:64/40/8, îòë, 4880.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 345-14-45 Ó×ÈÒÅËÅÉ, 26, óï., ï., ëîäæ., 8/10 ýò., ïë.:64/41/8, ÷/ï, 4300.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89089286850 ×ÅÊÈÑÒÎÂ, 1/Á, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:67/ 40/8, îòë.ðåìîíò, 4700.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10

ÏÒÈÖÅÔÀÁÐÈÊÀ ÂÀÐØÀÂÑÊÀß, 2/Á, óï., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:77/51/8.3, 3740.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34


ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 3-êîìíàòíûå êâàðòèðû ÒÐÓÁÀ×ÅÂÀ, 41, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:64.5/44/8, îòë.ñîñò., 3100.000ð, ÌÎÉ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 268-12-05

ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 16, óï., ï., ëîäæ., 3/5 ýò., ïë.:62.4/41.6/8.5, òîðã, 3899.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237

ÐÓÄÍÛÉ

ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 20, ñï., ê., 2ëîäæ., 3/ 10 ýò., ïë.:65/39/11, ÷/ï, íîâûé ðåìîíò, ñð, 4290.000ð, ÐÀÍ×Î (ÓÏÍ), ò. 345-89-55

ÄÎØÊÎËÜÍÀß, 1, ïì., ê., áàë., 3/3 ýò., ïë.:60/41/7, ÷/ï, 2300.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89122207281

Ñ.ÑÎÐÒÈÐÎÂÊÀ ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 26, óï., ï., áàë., 1/9 ýò., ïë.:63/40/8, ÷/ï, âîçì. ñ ìåáåëüþ, 3400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 42, óï., á., ëîäæ., 6/12 ýò., ïë.:63/40/8, îòë. ïëàíèð., 3300.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 48, óï., ï., ï/ëîä., 2/9 ýò., ïë.:56/38/7, õîð.ñîñò., 3170.000ð, ËÈÄÅÐ (ÓÏÍ), ò. 338-75-45 ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 48, óï., ï., 1/9 ýò., ïë.:69/ 52/7, 3050.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 52/1, óï., ï., 3/9 ýò., ïë.:54/ 10/7, ÷/ï, 2/4äîëè, 900.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 52/2, óï., ï., áàë., 4/9 ýò., ïë.:68/50/8, ÷/ï, 3320.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 52/3, óï., ï., ïë., 3/9 ýò., ïë.:53/38/7, õîð.ñîñò., 3050.000ð, ò. 202-48-00 ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 62, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:59/45/7, îòë.ñîñò., 3150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 33853-53 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 5, ñï., ï., 2áàë., 1/ 10 ýò., ïë.:84/59/12, âîçì.îôèñ, 4000.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 38483-10 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 5, ñï., ï., ëîäæ., 1/ 10 ýò., ïë.:85/46/12, äîì 2004 ã., 3980.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89221330405 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 7, óï., ï., ëîäæ., 1/ 10 ýò., ïë.:76/34/12, 3650.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 345-14-45 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 7, óï., ï., 2ëîäæ., 8/ 10 ýò., ïë.:84/59/12, ÷/ï, 3780.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-6070 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 7, óï., ï., 3ëîäæ., 2/ 10 ýò., ïë.:84/46/14, ÷/ï, õîð ñîñò, 3690.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 7, ñï., 3ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:84.2/47/15, 3650.000ð, ò. 8908-923-40-18 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 16, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:58/44/6, ïîä îôèñ/ìàãàçè, 4200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 20, áð., ï., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:59/45/8, ÷/ï, îáìåí ïîäîáðàí, 2850.000ð, ÀÒÎÌÏÐÎÌÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 377-00-07 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 25/1, ñï., ï., 5/16 ýò., ïë.:75/42/14, ÷/ï, 4825.000ð, ò. 215-82-23 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 30, áð., ï., áàë., 4/ 5 ýò., ïë.:61/45/6, ë¸ãêèé îáìåí, 3100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 31/2, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:60/43/7, ÷/ï, 3050.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89043819395 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 32, áð., ê., áàë., 4/ 5 ýò., ïë.:58/39/6, ÷/ï, òðåá.ðåìîíò, 2650.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 37589-58 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 33, óï., ï., 3ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:64/40/8, õîðîøåå ñîñòîÿí, 3600.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 26867-77 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 33, óï., ï., ëîäæ., 2/ 9 ýò., ïë.:63/39/8, ÷/ï, 1/6 äîëÿ, 550.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 33, óï., ï., á/ë., 4/ 9 ýò., ïë.:64/40/8, ÷/ï, õîð.ñîñò., 3450.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 1, ïì., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:70/57/7, 2980.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 15, óï., ê., áàë., 10/16 ýò., ïë.:68/39/12, ñîñò.õîðîøåå, 4000.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 15, óï., ê., 3/16 ýò., ïë.:72/ 47/9, 4050.000ð, ÓÑÏÅÕ (ÓÏÍ), ò. 89122836353 ÊÎÓÐÎÂÑÊÀß, 28, õð., ê., áàë., 4/4 ýò., ïë.:56/42/6, âñå ðÿäîì, 2700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 6, õð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:55/38/7, òèõèé äâîð, 2600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-7722 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 8, ïì., ê., 1/4 ýò., ïë.:42/ 29.9/5, 2700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 213-13-00 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 14/2, ñï., ê., ëîäæ., 10/16 ýò., ïë.:72/39/9.3, 4300.000ð, ÀÒÎÌÏÐÎÌÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 9222041831

ÓÏÍ.ÐÔ

ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 22, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:59/41/7, îòë.ïëàíèðîâêà, 3150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 34, ñï., ì., ëîäæ., 4/16 ýò., ïë.:84/45/22, 2-êà îáì íàéäåí, 4400.000ð, Í-Ó-ÅÊ-ÁÓÐà ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89221153039 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 53, áð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:59/42/7, 2012503, 2950.000ð, ò. 201-25-03 ÌÀÍÅÂÐÎÂÀß, 17, õð., ê., ëîäæ., 1/4 ýò., ïë.:63/40/8, ÷/ï, 2012503, 4100.000ð, ò. 201-25-03 ÌÀÍÅÂÐÎÂÀß, 23/À, óï., ï., á/ë., 4/5 ýò., ïë.:61.3/38/8.6, 3800.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9122609367 ÌÀÍÅÂÐÎÂÀß, 25, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:77/52/7, 3500.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÌÈÍÎÌÅÒ×ÈÊÎÂ, 38, õð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:58/44/6, 3050.000ð, ÍÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 356-03-32 ÌÈÍÎÌÅÒ×ÈÊÎÂ, 40/À, óï., ê., 2ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:54.4/37/7, ÷/ï, èçîë.êîìíàòà, 670.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÌÈÍÎÌÅÒ×ÈÊÎÂ, 44, óï., ï., 2ëîäæ., 2/6 ýò., ïë.:68/45/12, ÷/ï, 3850.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÌÈÍÎÌÅÒ×ÈÊÎÂ, 58, óï., á., ëîäæ., 4/ 5 ýò., ïë.:63/43/7, ÷/ï, 3400.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 201-20-88 ÌÈÍÎÌÅÒ×ÈÊÎÂ, 58, óï., á., 2áàë., 1/ 5 ýò., ïë.:62/41/7, 3700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 13, óï., ï., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:63.8/40.4/9, ÷/ï, îêíà âî äâîð, 3250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 15/7, óï., ï., ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:64/40/8, ÷/ï, ñ ìåáåëüþ, 3600.000ð, ÌÅÃÀÏÎËÈÑ (ÓÏÍ), ò. 89220340205 ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 20, ñï., ï., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:80/43/10, õîð.ñ îáì ïîäîá, 3810.000ð, Í-Ó-ÅÊ-ÁÓÐà ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89521366660 ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 22, óï., ï., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:64/42/9, ÷/ï, ä\ã, ñðî÷íî, òîðã, 3070.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 222-21-81 ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 39, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:58/38/6, ÷/ï, 1/2 äîëÿ, 1250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-7722 ÑÅÄÎÂÀ, 44, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:59.2/ 44.9/7, ÷/ï, 2900.000ð, ÀÂÃÓÑÒ (ÓÏÍ), ò. 206-05-12 ÑÅÄÎÂÀ, 44/Á, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:59/41/7, ÷/ï, 3200.000ð, ò. 21582-23 ÒÀÂÀÒÓÉÑÊÀß, 19, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:66/41/8, ñîñò.õîðîøåå, 3380.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÒÀÂÀÒÓÉÑÊÀß, 19, óï., ï., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:65/41/8, îòë9122848686, 3850.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89122848686 ÒÀÂÀÒÓÉÑÊÀß, 19, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:65/40/8, 3500.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 89122868289 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 36, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:58/41/6, ÷/ï, 3180.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 60, ïì., ø., 2áàë., 2/2 ýò., ïë.:60/45/7, ÷/ï, ñ êàìèíîì, 2700.000ð, ÎÃÍÅÁÎÐÅÖ, ò. 89028701685 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 67, óï., ï., 2ëîäæ., 5/ 12 ýò., ïë.:73/42/9, ÷/ï, õîð.ñîñò., 4150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 67, óï., ï., ëîäæ., 7/12 ýò., ïë.:59/36/8, cò/ïàê â 1êîìí, 3500.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 219-72-13 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 68, óï., ê., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:66/36.2/10, ÷/ï, 3700.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 94, ñï., ê., ëîäæ., 6/10 ýò., ïë.:65/43/-, ÷/ï, 3800.000ð, ÓÐÀËÝÑÒÝÉÒ (ÓÏÍ), ò. 355-49-35 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 94, ñï., ê., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:66.1/43.4/8.6, ÷/ï, îòë.ñîñò, 3950.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89028748798 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 94, ñï., ê., ëîäæ., 9/10 ýò., ïë.:65.9/28.3/23.4, îáìåí ïîäîáðàí, 4150.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 268-06-65 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 94, ñï., ê., ëîäæ., 10/ 10 ýò., ïë.:75/46/9, ÷/ï, èïîòåêà ñáåð, 4000.000ð, ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 3205571, ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 152, óï., ï., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:64.3/40.8/8.2, îáìåí íàéäåí, 3490.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 213-72-07

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 152, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:64/44/8, 3500.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 152, óï., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:65/41/9, ñîâ.ðåì, âñðò/ò, 3500.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9126199259 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 156, ñï., ê., ëîäæ., 6/ 16 ýò., ïë.:73/42/12, 4500.000ð, ò.38250-28 ò. 8-922-298-52-01 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 156, ñï., ê., ëîäæ., 16/ 18 ýò., ïë.:66/37/10, ÷/ï, 4100.000ð, ÀÒÎÌÏÐÎÌÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 377-0007 ×ÅÐÂÎÍÍÀß, 19, óï., á., ëîäæ., 8/10 ýò., ïë.:64/42/9, 2133907, 3390.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 213-39-07 ×ÅÐÂÎÍÍÀß, 19, ñï., ì., 2ëîäæ., 4/10 ýò., ïë.:79/43/16, ÷/ï, êà÷.îòä.íå ýêñï, 3850.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11

ÑÀÄÎÂÛÉ ÂÅÐÑÒÎÂÀß, 3, óï., ï., 2ï/ëî., 2/5 ýò., ïë.:83/56/10, ÷/ï, ñðî÷íî ä.ã., 3180.000ð, ò. 219-16-97 ÑÈÁÈÐÊÀ, 28, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:57/ 32/7, ÷/ï, ïåðåïëàíèðîâêà, 2690.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 383-50-24

ÑÅÂÅÐÊÀ ÃÎÐÍßÊÎÂ, 32, óï., ê., 2áàë., 2/3 ýò., ïë.:66/40/10, ÷/ï, 2250.000ð, ÏÐÅÑÒÈÆ (ÓÏÍ), ò. 89193854750

ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÑÈÁ.ÒÐÀÊÒ, 33/À, óï., ï., ëîäæ., 6/10 ýò., ïë.:65/40/8, ÷/ï, ä/ã, 3800.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10

ÑÈÍÈÅ ÊÀÌÍÈ À.ÁÛ×ÊÎÂÎÉ, 10, óï., ï., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:71/46/8, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 3800.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89126193734 À.ÁÛ×ÊÎÂÎÉ, 10, óï., ï., ï/ëîä., 2/9 ýò., ïë.:77/50/8, ÷/ï, 3750.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89222058738 À.ÁÛ×ÊÎÂÎÉ, 18, óï., ï., 1/9 ýò., ïë.:71/ 46/8, ÷/ï, 3600.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 89089019040 À.ÁÛ×ÊÎÂÎÉ, 22, óï., ï., ï/ëîä., 2/9 ýò., ïë.:70/46/8, 3=3, 3600.000ð, ÊÎÄÅÊÑ (ÓÏÍ), ò. 219-52-54 À.ÁÛ×ÊÎÂÎÉ, 22, óï., ï., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:70/46/9, 3780.000ð, ÐÅÃÈÎÍÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89126288390 À.ÁÛ×ÊÎÂÎÉ, 22, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:78/51/10, åñòü ëîäæèÿ, 3750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 À.ÁÛ×ÊÎÂÎÉ, 22, óï., ï., ï/ëîä., 4/9 ýò., ïë.:77.5/50.4/8.3, 3890.000ð, ÁÀÑÒ-ÅÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 347-98-90 ÁÀÉÊÀËÜÑÊÀß, 23, óï., ï., 2ëîäæ., 6/ 9 ýò., ïë.:72/46/9, ñîñò.õîðîøåå, 2, 4600.000ð, ÊÎÌÔÎÐÒ (ÓÏÍ), ò. 89022783703 ÅÑÅÍÈÍÀ, 3, óï., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:63/40/8, ñîñò.õîðîøåå, 3700.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07

83

ÅÑÅÍÈÍÀ, 5, óï., ï., 2ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:72/39/15.4, ÷/ï, åâðî.ñðî÷í.òîðã, 4590.000ð, ÌÅÍÄÅËÅÅ (ÓÏÍ), ò. 89506373366 ÅÑÅÍÈÍÀ, 7, óï., ï., ëîäæ., 4/16 ýò., ïë.:114/71/15, ÷/ï, 5700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÅÑÅÍÈÍÀ, 16, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:63/40/8, ÷/ï, 3600.000ð, ÁÞÐÎ ÍÅÄÂÈÆ.N1 (ÓÏÍ), ò. 278-60-50 ÕÐÓÑÒÀËÜÍÀß, 35, óï., ï., ëîäæ., 4/5 ýò., ïë.:64/46/8, ÷/ï, ä/ãîò, 3680.000ð, ÓÐÀËÈÍÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 371-78-06 ÕÐÓÑÒÀËÜÍÀß, 35, óï., ï., ï/ëîä., 5/5 ýò., ïë.:63/51/10, 3600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÕÐÓÑÒÀËÜÍÀß, 53, óï., ï., ëîäæ., 4/5 ýò., ïë.:71/46/8, 3800.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 216-10-92 ÕÐÓÑÒÀËÜÍÀß, 55, óï., ï., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:70.5/45.7/7.7, 4100.000ð, ÑÔÅÐÀ (ÓÏÍ), ò. 361-14-10

ÑÎÂÕÎÇ ÃÎÐÎÄÑÊÀß, 2, õð., ê., 2/2 ýò., ïë.:40.9/ 30.9/4.8, 2100.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89043891985 ÏÐÅÄÅËÜÍÀß, 14, õð., ê., á., 3/5 ýò., ïë.:60/42/7, 2950.000ð, ò. 219-27-80

ÓÊÒÓÑ ÀËÒÀÉÑÊÀß, 70, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:64/40/7, ÷/ï, 3 ñòåêë.ïàêåòà, 3490.000ð, ÊÓÁ (ÓÏÍ), ò. 89058090141 ÃÀÑÒÅËËÎ, 3, ñï., ê., ëîäæ., 7/13 ýò., ïë.:148/95/18, íîâàÿ ìåáåëü, 7750.000ð, ò. 219-06-18 ÃÀÑÒÅËËÎ, 3, ñï., ê., ëîäæ., 4/13 ýò., ïë.:109/60/28, ÷/ï, êóõíÿ-íèøà, 4900.000ð, ÐÀÂ-ËÒÄ (ÓÏÍ), ò. 89222095529 ÊÎÐÎÒÊÈÉ, 3, óï., ï., 2ëîäæ., 13/16 ýò., ïë.:69/43/12, ÷/ï, âèä èç îêîí øèê, 4390.000ð, ÂÈÇÈÒ (ÓÏÍ), ò. 37123-63 ÊÎÐÎÒÊÈÉ, 5/2, ñï., ï., ëîäæ., 13/16 ýò., ïë.:75.6/43.8/13, 4450.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 269-55-95

ÏÀÂËÎÄÀÐÑÊÀß, 48/à, óï., 2ëîäæ., 6/25 ýò., ïë.:74/54/20, 4200.000ð, ò. 8-909-005-15-21 ÏÀÒÐÈÎÒÎÂ, 6/2, ñï., ê., 3ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:98/55/10, îáì.íàéäåí, 5890.000ð, ÄÈÀÌÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89122361959

¹ 41

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà


84

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 3-êîìíàòíûå êâàðòèðû ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 141/À, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:56/40/6, 2950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 141/Á, óï., ï., 4/6 ýò., ïë.:62/39/8, 3700.000ð, ÐÀÍ×Î (ÓÏÍ), ò. 238-00-00

ÓÍÖ

ÏÀÒÐÈÎÒÎÂ, 6/2, ñï., ê., 3ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:97/57/13, ÷/ï, 5250.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 201-04-25 ÏÀÒÐÈÎÒÎÂ, 8, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:58.6/39.5/6.8, 2600.000ð, ÐÈÎËÞÊÑ (ÓÏÍ), ò. 344-44-45 ÏÀÒÐÈÎÒÎÂ, 10, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:54/38/6, 2690.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 ÏÀÒÐÈÎÒÎÂ, 12, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:59/43/7, õîð.9122848686, 3200.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89122848686 ÏÎÕÎÄÍÀß, 71, ñï., ì., ëîäæ., 1/6 ýò., ïë.:71/43/10, ÷/ï, 3750.000ð, ÒÈÕÈÉ ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89530057535 ÏÐÎÍÈÍÎÉ, 30, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:55/40/6, õîð.ñîñò., 3000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 63, ñï., ê., 1/5 ýò., ïë.:72/ 41/16, ÷/ï, ðåìîíò, ñèãíàë, 4550.000ð, ÝÄÅÌ (ÓÏÍ), ò. 345-30-43 ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 65, ñï., ê., ëîäæ., 2/5 ýò., ïë.:100/36/40, ÷/ï, îêíà íà ïðóä, 7000.000ð, ÝÄÅÌ (ÓÏÍ), ò. 345-30-43

ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 67, ê., 1/5 ýò., ïë.:101.9/-/14, 6490.000ð, ò. 26933-01 ÑÀÌÎËÅÒÍÀß, 1, ñï., ê., 2ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:101/70/14, âîçìîæåí òîðã, 6100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17 ÑÀÌÎËÅÒÍÀß, 1, ñï., ê., ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:95/5/14, ÷/ï, îòë.ñ, âñòð ìåá, 7500.000ð, ÒÅÐÐÀ (ÓÏÍ), ò. 200-68-08 ÑÀÌÎËÅÒÍÀß, 3/1, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:59/39/7, 3065.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÑÀÌÎËÅÒÍÀß, 43, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:54/38/7, 3100.000ð, ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 210-97-24 ØÈØÈÌÑÊÀß, 12, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:57/41/7, 3190.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 3/4, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:59/43/6, åâ/ð, âñòð ìåá, 3700.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-3723 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 5/2, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:58/42/7, 4100.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 89086327726 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 43, ïì., ê., áàë., 3/3 ýò., ïë.:83/53/10, ÷/ï, 4200.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 43, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:75/ 55/9, ÷/ï, 3790.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 345-14-45

¹ 41

ÁÀÐÂÈÍÊÀ, 22, ñï., ê., 2ëîäæ., 3/5 ýò., ïë.:100/51/15, ÷/ï, 89222155781, 6100.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÊÎËÜÖÅÂÀß, 37, ñï., ã., ëîäæ., 4/10 ýò., ïë.:76.5/50/12, õîð.ðåìîíò, 6100.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 371-39-16 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 14/2, ñï., ê., 2ëîäæ., 4/5 ýò., ïë.:78/40/10, ÷/ï, 2685500, 5150.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 14/3, óï., ï., ëîäæ., 4/ 9 ýò., ïë.:64/40/9, 3700.000ð, ÍÅÁÎÑÊÐÅÁ (ÓÏÍ), ò. 89122841121 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 14/5, ñï., ì., 2ëîäæ., 2/18 ýò., ïë.:102/56/15, ÷/ï, 7650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 14/5, ñï., ì., ëîäæ., 2/ 18 ýò., ïë.:85/50/16, ÷/ï, +ïàðê.ìåñò, òîðã, 5400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 16/1, óï., ï., 2áàë., 7/ 16 ýò., ïë.:68/43.5/9, õîð.ñîñò., òîðã, 4390.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 378-43-23 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 18/1, óï., ï., 2ï/ëî., 8/ 16 ýò., ïë.:67/43/9, 3990.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 345-14-45 ×ÊÀËÎÂÀ, 239, ñï., ì., ëîäæ., 17/19 ýò., ïë.:100/67/6, ÷/ï, 2685500, 4300.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ×ÊÀËÎÂÀ, 239, ñï., ì., 3ëîäæ., 18/19 ýò., ïë.:100/69/7, ÷/ï, 4500.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 219-07-07 ×ÊÀËÎÂÀ, 250, ñï., ï., 2ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:83.7/53.9/12.3, 6500.000ð, ÍÓ-ÅÊ-ÁÓÐà (ÓÏÍ), ò. 9122330770

ÓÐÀËÌÀØ 22 ÏÀÐÒÑÚÅÇÄÀ, 17, ïì., ø., 2/4 ýò., ïë.:67/46/7, 3700.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 24, õð., ï., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:57/40.9/6, 3150.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89028797862 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 34/À, õð., á., áàë., 4/ 5 ýò., ïë.:54.3/39.2/6, ÷/ï, 3190.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-30-54 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 42/1, ñï., ê., 3áàë., 7/7 ýò., ïë.:260/150/50, îòë.äâóõóðîâí., 11500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 42/2, ñï., á., 2áàë., 1/7 ýò., ïë.:128/71/20, ÷/ï, çàêð, îõð òåðð, 7680.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 10, ïì., ø., áàë., 3/3 ýò., ïë.:75.8/52.4/7, ÷/ï, ñ÷åò÷èê íà âîäó, 3100.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89122309936 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 12, ïì., ø., áàë., 2/3 ýò., ïë.:83/55/10, ÷/ï, ñîáñòâåííèê, 4000.000ð, ò. 355-55-99 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 17, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:61/39/12, 3450.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà

ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 58, óï., á., áàë., 4/ 9 ýò., ïë.:61/42/7, 3700.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 372-9111 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 95, ñï., ê., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:84/55/12, 6290.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89049826500 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 95, ñï., ê., áàë., 10/10 ýò., ïë.:82/50/12, ÷/ï, 6100.000ð, ÓÐÀË-ÝÑÒÝÉÒ (ÓÏÍ), ò. 355-49-35 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 99, ñï., ã., ëîäæ., 9/19 ýò., ïë.:72/73/11, ÷/ï, 6000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-0141 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 99, ñï., ã., áàë., 2/ 19 ýò., ïë.:87/55/14, ÷/ï, 89022739036, 5630.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 107, ñï., ï., ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:65/23/25, ÷/ï, åâðî+âñòð.+ìåá., 6000.000ð, ÍÀØ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 350-68-17 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 114, ïí., ï., ï/ëîä., 3/9 ýò., ïë.:57/38/7, òîðã, 3400.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 368-88-00 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 114, ïí., ï., 6/9 ýò., ïë.:57/40/7, 89122202145, 3350.000ð, ÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 216-64-57

ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 116, ïí., ï., ï/ëîä., 3/9 ýò., ïë.:57.5/36.6/6.6, ñîñò.ñðåäíåå, 3320.000ð, ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ (ÓÏÍ), ò. 356-03-03 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 116, ïí., ï., ï/ëîä., 3/9 ýò., ïë.:58/37/7, ÷/ï, 3400.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 368-88-00 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 58, óï., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:63/40/8, ÷/ï, 3770.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 91, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:64/40/8, 3650.000ð, ÔÎÐÒÓÍÀÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 290-54-47

ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 91, óï., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:63/40/8, 3800.000ð, â õîðîø.ñîñòîÿí ò. 8-912-245-85-14 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 116, ñï., ï., ï/ëîä., 4/9 ýò., ïë.:65/38/12, 4500.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89089028491 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 116, ñï., ï., 2ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:111/63/17, ÷/ï, êèðïè÷, 7000.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ (ÓÏÍ), ò. 21385-24 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 120, áð., ê., 1/5 ýò., ïë.:50/34/6, ÷/ï, ñîñò.õîðîøåå, 3100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 18, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:56/43/6, ÷/ï, ä/ã, ñðî÷íî, òîðã, 3200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 34, ïì., á., áàë., 2/5 ýò., ïë.:76/52/9, õîðîøåå ñîñò, 4500.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 ÄÐÓÆÁÛ, 6, ïì., á., 1/5 ýò., ïë.:75/48/ 9, õîð.ñîñò, ýò.âûñ, 3700.000ð, ò. 89221356565 ÈËÜÈ×À, 5, ïì., ê., 1/4 ýò., ïë.:70/49/ 7, 3300.000ð, ò. 89122651514 ÈËÜÈ×À, 16, ïì., ê., áàë., 2/4 ýò., ïë.:60/41/6, 3100.000ð, ÒÅÊÒÓÌ (ÓÏÍ), ò. 222-10-88 ÈËÜÈ×À, 16, ïì., ê., 1/4 ýò., ïë.:60/41/ 7, 3100.000ð, ò. 89122861543 ÈËÜÈ×À, 28, óï., ï., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:64/40/8, ÷/ï, íàä àðêîé, 4090.000ð, ÀÍÄÈÑ (ÓÏÍ), ò. 89122412913 ÈËÜÈ×À, 28, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:63.7/46.2/8, îòëè÷.ïëàíèð, 3800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÈËÜÈ×À, 33, óï., á., ëîäæ., 12/14 ýò., ïë.:64/43/9, ÷/ï, 4400.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 377-60-60 ÈËÜÈ×À, 37, óï., á., 2ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:60/40/7, ÷/ï, 1/8 äîëè, 250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 378-43-23 ÈËÜÈ×À, 37, óï., á., 2áàë., 2/9 ýò., ïë.:61/40/8, äî ìåòðî 10 ìèí, 3750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÈËÜÈ×À, 50/À, õð., á., áàë., 4/5 ýò., ïë.:57/38/6, ÷/ï, òîðã, 3200.000ð, ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 320-55-71 ÈËÜÈ×À, 61/À, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:58/38/8, 3370.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÈËÜÈ×À, 61/À, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:60/ 39/6, ñîñò.õîð., 3520.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 370-31-12 ÈËÜÈ×À, 71, óï., á., áàë., 9/9 ýò., ïë.:54/37/6, ñåéô-äâ.ñ÷åò÷èê, 3480.000ð, ËÈÄÅÐ (ÓÏÍ), ò. 338-75-45 ÈËÜÈ×À, 71, óï., á., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:66/45/6, ðàçâèò.èíôðàñòð, 3950.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 22221-84 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 21, óï., á., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:53/35/5, 3400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 89655023636 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 24, óï., á., á/ë., 2/9 ýò., ïë.:61/45/7, ÷/ï, òð. ðàçâÿçêà, 3590.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 27, óï., á., áàë., 9/9 ýò., ïë.:54/36/7, 3400.000ð, ò. 89028724063

www.upn.ru ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 30, óï., á., 2á., 2/9 ýò., ïë.:60.6/43.6/-, ëåã.îáì., 3690.000ð, ò. 89028762726 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 30, óï., á., 2ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:60/41/6, ÷/ï, 3699.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 35, óï., á., 2áàë., 8/14 ýò., ïë.:64/53/-, ñîñò îòë, 4080.000ð, ÄÈÀÌÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89617614558 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 38, óï., á., 3á., 5/9 ýò., ïë.:90.3/64.7/17, ÷/ï, îòë.ñîñ, ìåáåëü, 6000.000ð, ò. 327-52-71 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 47, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:55/40/6, ÷/ï, äîêóìåíòû ãîò., 3140.000ð, ÃÐÀÄ-Ñ (ÓÏÍ), ò. 306-13-66 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 53, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:79/53/30, åâðî ì/î ïîä îô, 4660.000ð, Í-Ó-ÅÊ-ÁÓÐà ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89089067717 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 53, óï., ï., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:76/48/10, ÷/ï, ïîëû ñ ïîäîãðåâ, 5470.000ð, ÀÍÄÈÑ (ÓÏÍ), ò. 89122412913 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 54, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:73/ 55/6, âûñîêèé ýòàæ, 3600.000ð, ÍÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 356-03-32 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 57/1, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:64/41/8, ïîä ìàãàçèí, îô, 4850.000ð, ÀËËÑ (ÓÏÍ), ò. 89126389435 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 57/1, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:64/39/8, ÷/ï, îòë.ñîñò, 3390.000ð, ÒÅÐÐÀ (ÓÏÍ), ò. 345-17-37 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 57/2, óï., ï., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:64/45/8, ÷/ï, ä/ãîò, õîð.ñîñò, 3700.000ð, ÓÐÀËÈÍÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 37178-06 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 62, óï., á., áàë., 3/9 ýò., ïë.:61/42/7, îêíà âî äâîð, 3850.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 96/À, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:54.5/36.4/6, ï/î ìåòðî, 3200.000ð, ò. 211-32-00 ÊÀËÈÍÈÍÀ, 8, óï., ï., ëîäæ., 14/16 ýò., ïë.:68/41/10, îòë ñîñò òîðã, 4400.000ð, ò. 89122861543 ÊÀËÈÍÈÍÀ, 22, ñï., ê., á/ë., 6/10 ýò., ïë.:105.4/57.9/12.7, ÷/ï, åâðî, äèçàéí.ðåì, 8000.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-36-96 ÊÀËÈÍÈÍÀ, 22, ñï., ê., 2ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:100/62/12, ÷/ï, ïîä îô. 2 ñàíóç, 7000.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 376-59-18 ÊÀËÈÍÈÍÀ, 40, óï., á., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:61/41/8, õîðø. ñîñòîÿíèå, 3600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÊÀËÈÍÈÍÀ, 59, äð., ä., áàë., 2/2 ýò., ïë.:65/46/-, âûñ.ïîòîëêè, 2520.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÊÀËÈÍÈÍÀ, 71, ïì., ø., áàë., 2/2 ýò., ïë.:58/38/8, ÷/ï, âûñ.ïîòîë., 2950.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 89041733411 ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 5, ïì., ê., áàë., 3/4 ýò., ïë.:73/52/8, õîð ðåìîíò, 3500.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 9, ïì., ê., 5/5 ýò., ïë.:91/54/7, ÷/ï, âèäåîíàáë, ñèãí, 5500.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-2339 ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 21, ïì., ê., 2áàë., 3/ 3 ýò., ïë.:68/44/9, 3470.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-30-54 ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 22, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:57/43/6, ÷/ï, 3500.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 34, ïí., ï., ï/ëîä., 1/ 9 ýò., ïë.:58/39/9, ëè÷íàÿ ïàðêîâêà, 3600.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 34, ïí., ï., ëîäæ., 6/ 9 ýò., ïë.:58/38.6/6, 3600.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 34, ïí., ï., áàë., 9/9 ýò., ïë.:58/37/6, 3550.000ð, ÐÀÍ×Î (ÓÏÍ), ò. 238-00-00 ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 62, ïì., ê., áàë., 3/4 ýò., ïë.:72/44/6, ÷/ï, ñðî÷íî!, 3600.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 70, ïì., ê., 1/4 ýò., ïë.:63/42/8, 4000.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 371-12-40 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 45/Á, õð., á., áàë., 3/ 5 ýò., ïë.:56/27/-, ÷/ï, åâðî ðåìîíò., 3450.000ð, ò. 371-24-29 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 47, õð., á., áàë., 3/5 ýò., ïë.:57/44/-, ÷/ï, âñò êóõ, îòë ðå, 3698.000ð, ÍÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 356-03-32 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 61/Á, õð., ê., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:42.3/28.5/6, ÷/ï, îò ìåòðî 5 ìèí., 2750.000ð, ÇÎËÎÒ.ÊÐÓà (ÓÏÍ), ò. 89045416286

ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 63/À, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:56/42/6, 3300.000ð, ÅÐÌÀÊ (ÓÏÍ), ò. 219-13-32 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 71/Á, õð., ê., áàë., 2/ 3 ýò., ïë.:55/39/6, ðÿäîì ìåòðî, 3000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 73/2, õð., ê., 4/4 ýò., ïë.:55/40/6, 2990.000ð, ò. 327-52-71


ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 3-êîìíàòíûå êâàðòèðû

ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 81, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:74/36/-, 4îê íà êîñì., 1ä, 4500.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89028702623 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 95/Á, ñï., ï., ëîäæ., 7/ 10 ýò., ïë.:88/47/14, ÷/ï, 2685500, 4600.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 95/Á, ñï., ï., á/ë., 10/ 10 ýò., ïë.:83/45/14, 4300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 ÊÐ.ÁÎÐÖÎÂ, 6, óï., á., 2ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:72/51/7, ÷/ï, õîð.ñîñòîÿíèå, 4650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÊÐ.ÁÎÐÖÎÂ, 6, óï., á., 2áàë., 9/9 ýò., ïë.:60/42/7, ÷/ï, 4150.000ð, ÁÎÍÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89028775301 ÊÐ.ÁÎÐÖÎÂ, 6, óï., á., 2ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:71/47/8, ÷/ï, 3890.000ð, ËÅÂÚ (ÓÏÍ), ò. 89222045673 ÊÐ.ÏÀÐÒÈÇÀÍ, 3, ïì., ê., 2áàë., 3/4 ýò., ïë.:60/40/8, 3400.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89222179305 ÊÐ.ÏÀÐÒÈÇÀÍ, 14, õð., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:56/43/6, 3350.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89049897741 ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ, 7, ñï., ã., áàë., 26/27 ýò., ïë.:94.5/92.2/17, ÷/ï, 6580.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 89655023636 ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ, 14, óï., ê., á/ë., 8/9 ýò., ïë.:59/48/8, 4200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ, 14, óï., ê., á/ë., 8/9 ýò., ïë.:58/45/8, ÷/ï, 3860.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89501906920 ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ, 21, ñï., ê., ëîäæ., 10/18 ýò., ïë.:105/56/22, ÷/ï, ìåòðî, 11000.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ (ÓÏÍ), ò. 21385-24 ÊÓËÜÒÓÐÛ, 5, ïì., ê., á., 5/5 ýò., ïë.:73/ 50/11, ÷/ï, ìåá., òåõ., õîð.ñ, 5150.000ð, ÃÐÀÍ (ÓÏÍ), ò. 219-13-71 ÊÓËÜÒÓÐÛ, 19, ïì., á., áàë., 3/5 ýò., ïë.:96/58/11, ÷/ï, 5600.000ð, ËÈÄÅÐ (ÓÏÍ), ò. 338-75-45 ÊÓËÜÒÓÐÛ, 26, õð., ï., á., 3/5 ýò., ïë.:54/40/7, ÷/ï, õîð.ñîñ. îñâá., 3390.000ð, ò. 89527411324 ÊÓËÜÒÓÐÛ, 28, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:53/ 39/6, õîð.ñîñò., 3100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÊÓËÜÒÓÐÛ, 30/À, ñï., ê., áàë., 5/6 ýò., ïë.:122/58/16, ÷/ï, 2-õ óðîâí.êâ., 8490.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 328-56-80 ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ, 6, ñï., ê., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:97/61/15, åâðî9126877642, 5970.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-7212 ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ, 44, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:75/50/8, ÷/ï, 4000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ, 55, óï., á., 2ëîäæ., 13/ 14 ýò., ïë.:82/63.8/14.1, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 5900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÔÐÅÇ- (ÓÏÍ), ò. 287-17-54 ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ, 63, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:59/37/7, 3400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ËÓÊÈÍÛÕ, 18, óï., ï., 2ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:64/40/9, ÷/ï, îòë. ñîñò., 4400.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 372-91-11 ËÓÊÈÍÛÕ, 18, óï., ï., ë., 7/10 ýò., ïë.:65/43/8, îáìåí íà 1êâ, 3650.000ð, ò. 202-08-80 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 6, ïì., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:55/37/6, æá ïåðåêðûòèÿ, 3150.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20

ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 10, 2/5 ýò., ïë.:81/52/8, 4200.000ð, ñò/ïàê., ðåìîíò ò. 8-950-63-82-520 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 18, ïì., ê., 1/5 ýò., ïë.:85/45/-, ïîä îôèñ, 5500.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89126193734 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 28, ïì., á., áàë., 3/5 ýò., ïë.:76/52/10, ÷/ï, ìåáåëü, 4000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 28, ïì., á., 4/5 ýò., ïë.:74/50/8, ÷/ï, 3900.000ð, Í-ÓÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ (ÓÏÍ), ò. (34369)41236

ÓÏÍ.ÐÔ

ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 28, ïì., á., áàë., 3/5 ýò., ïë.:76/52/10, ÷/ï, 4000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-2009 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 31, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:55.5/41/6, ïîä îôèñ, 3500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 31, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:56/34/6.5, ñîñò õîð, 3350.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 39, õð., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:57.6/44/6, 3250.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÍ.ÂÎÏÐÎÑ (ÓÏÍ), ò. 89126197001 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 67/À, óï., ê., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:61/39/8, ÷/ï, 3800.000ð, ÇÎËÎÒ.ÊÐÓà (ÓÏÍ), ò. 89045416286 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 67/À, óï., ê., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:61/39/8, 3400.000ð, ò. 378-01-66 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 69, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:57.7/42/6, 3800.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 269-55-95 ÌÎËÎÄÅÆÈ, 82, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:59/37/7, ñîñò. õîð., 3150.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-30-54 ÍÀÐ.ÔÐÎÍÒÀ, 89/À, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:55/39/8, 2500.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÍÎÂÀÒÎÐÎÂ, 7, áð., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:56/30/6, îáì.íàéäåí, 2730.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 222-21-81 ÍÎÂÀÒÎÐÎÂ, 8/2, óï., ê., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:76/49/9, âûñîêèé ýòàæ, 4120.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÍÎÂÀÒÎÐÎÂ, 10, óï., ï., 2áàë., 9/9 ýò., ïë.:53.5/40.4/-, òîðã!!!, 3490.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-30-54 ÍÎÂÀÒÎÐÎÂ, 11, áð., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:53/35.2/6, 3070.000ð, Í-Ó-ÅÊÁÓÐà (ÓÏÍ), ò. 9122409202 ÍÎÂÀÒÎÐÎÂ, 11, áð., á., 1/5 ýò., ïë.:61/ 43/6, ñðî÷íî!, 3200.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9226143473 ÍÎÂÀÒÎÐÎÂ, 12, óï., á., ï/ëîä., 2/9 ýò., ïë.:61/41/7, ÷/ï, ñîñò.ñðåä., 3200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÍÎÂÀÒÎÐÎÂ, 12, á., ï/ëîä., 2/9 ýò., ïë.:62/42/7, 3500.000ð, ò. 8-908-90127-98 ÍÎÂÀÒÎÐÎÂ, 13, áð., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:61/41/7, òðåáóåò ðåìîíòà, 3200.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89041747162 ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅ, 3, ïì., ê., 3/5 ýò., ïë.:109/77/10, ÷/ï, òðåá. ðåì.òîðã, 5450.000ð, ËÈÄÅÐ (ÓÏÍ), ò. 338-75-45 ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅ, 4/À, ïì., ê., 1/5 ýò., ïë.:75/52/10, ÷/ï, âûñîêèé ýòàæ, 3500.000ð, ò. 359-84-67 ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅ, 6/À, ïì., ê., 1/5 ýò., ïë.:76.2/52.8/9.9, ñò/ïàê äåðåâ, 5000.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9506574280 ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅ, 11, ïì., ê., 5/5 ýò., ïë.:102/68/12, òîðã, 4800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-5353 ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅ, 11, ïì., ê., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:71/46/7, ÷/ï, 3900.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÍ.ÂÎÏÐÎÑ (ÓÏÍ), ò. 219-6970 ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅ, 11, ïì., ê., 3/5 ýò., ïë.:97/62/13, õîð.ðåìîíò, îòë, 4800.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 38483-10 ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅ, 16, óï., á., 3áàë., 5/ 9 ýò., ïë.:86/52/20, ÷/ï, õîð.ñîñò., 5300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅ, 16, óï., á., 1/9 ýò., ïë.:74/51/7, 4000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅ, 24, ïì., ø., 1/3 ýò., ïë.:58/37/7, 2990.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89222275777 ÏÎÁÅÄÛ, 5, õð., á., áàë., 3/5 ýò., ïë.:56/38/5.5, ÷/ï, ÷èñòàÿ, òåïëàÿ, 3290.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÏÎÁÅÄÛ, 31, óï., á., ëîäæ., 10/16 ýò., ïë.:65/42/9, ÷èñòàÿ, òîðã, 4200.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ66 (ÓÏÍ), ò. 310-37-37

ÏÎÁÅÄÛ, 31, óï., á., ëîäæ., 4/16 ýò., ïë.:69/42/9, 3950.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 ÏÎÁÅÄÛ, 36, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:59/40/7, 9068008987, 3300.000ð, ÝÐÀ (ÓÏÍ), ò. 268-34-00 ÏÎÁÅÄÛ, 37, óï., á., ëîäæ., 2/16 ýò., ïë.:73/45/9, 4000.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 ÏÎÁÅÄÛ, 45, ïì., ø., 2/3 ýò., ïë.:82/ 56/7, ÷/ï, 3400.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 372-91-11 ÏÎÁÅÄÛ, 51, óï., á., áàë., 8/16 ýò., ïë.:68/40/9, 2+äîïëàòà, 4500.000ð, ÀÍÄÈÑ (ÓÏÍ), ò. 89028769176 ÏÎÁÅÄÛ, 94, óï., á., áàë., 3/9 ýò., ïë.:60/39/8, 3950.000ð, ÇÀÐÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 213-13-72 ÏÎÁÅÄÛ, 94, óï., á., ï/ëîä., 4/9 ýò., ïë.:62/40/8, çàì. òðóáû, 3600.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 372-9111 ÑÎÖÈÀËÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß, 3/À, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:55/38/7, ñðî÷íî! òîðã!, 3310.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ÑÒÀÕÀÍÎÂÑÊÀß, 6, ïì., ê., áàë., 4/4 ýò., ïë.:73/52/8, îòëè÷íûé ðåìîíò, 3800.000ð, ÎÃÍÅÁÎÐÅÖ, ò. 89028701685 ÑÒÀÕÀÍÎÂÑÊÀß, 14, óï., ï., ëîäæ., 8/ 9 ýò., ïë.:64/40/8, ÷/ï, 2/9 äîëè òîðã, 700.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 ÑÒÀÕÀÍÎÂÑÊÀß, 14, óï., ï., ëîäæ., 3/ 9 ýò., ïë.:64/40/8, ñîñò õîð, 4500.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 22277-97 ÑÒÀÕÀÍÎÂÑÊÀß, 27, óï., ï., ëîäæ., 8/ 9 ýò., ïë.:64/41/8, 9045420502, 3650.000ð, ò. 371-24-29 ÑÒÀÕÀÍÎÂÑÊÀß, 27, óï., ï., ëîäæ., 9/ 9 ýò., ïë.:64/40/10, ÷/ï, õîð.ñîñò., 3700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÑÒÀÕÀÍÎÂÑÊÀß, 29, óï., á., ï/ëîä., 3/ 9 ýò., ïë.:58/47/6, ÷/ï, 4200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 33853-53 ÓÐ.ÐÀÁÎ×ÈÕ, 33, óï., ï., ï/ëîä., 5/9 ýò., ïë.:59.8/43/7.1, ÷/ï, 1/4 äîëÿ, 750.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 268-15-01 ÓÐ.ÐÀÁÎ×ÈÕ, 52, ïì., ø., 2/3 ýò., ïë.:76/55/11, îáì ëåãêèé, 3590.000ð, ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 320-55-71 ÓÐ.ÐÀÁÎ×ÈÕ, 52/À, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:82/57/10, òîðã, 3990.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 213-61-51 ÓÐ.ÐÀÁÎ×ÈÕ, 60, ïì., ê., 2/2 ýò., ïë.:57.6/37.9/9, ÷èñòàÿ, òåïëàÿ, 3000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÔÅÑÒÈÂÀËÜÍÀß, 6, ïì., ø., áàë., 3/4 ýò., ïë.:71.3/49/8, òîðã, õîð.ñîñò., 3650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÔÅÑÒÈÂÀËÜÍÀß, 7, ïì., ê., 2áàë., 3/ 4 ýò., ïë.:95/67/9, ÷/ï, 5000.000ð, ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 2019010, ÔÅÑÒÈÂÀËÜÍÀß, 13, ñï., ê., 1/10 ýò., ïë.:108/80/12, ÷/ï, ïåðåâåäåí, 6480.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 ÕÌÅËÅÂÀ, 10, ïì., á., áàë., 3/5 ýò., ïë.:78/54/9, ÷/ï, îñò âñòð ìåáåëü, 5300.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 ×ÅÐÍÈÃÎÂÑÊÈÉ, 10, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:57/33/6, ÷/ï, 2850.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 ßÐÎÑËÀÂÑÊÀß, 19, óï., ï., 2ëîäæ., 3/ 16 ýò., ïë.:96/61/13, ÷/ï, 5460.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 368-88-00 ßÐÎÑËÀÂÑÊÀß, 21, óï., ï., 7/16 ýò., ïë.:100/63/14, ÷/ï, èíòåðåñ.ïëàíèðî, 5130.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 375-89-58

85

ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 15, õð., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:56/40/6, 2780.000ð, ÍÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 356-03-32 ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 17, ïì., ê., 1/4 ýò., ïë.:78/ 48/-, 5300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 20, ïì., ø., áàë., 5/5 ýò., ïë.:76/53/9, ýëèò.äîì, í-3, 2ì, 4100.000ð, ÑÒÎËÈ×ÍÛÉ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 219-99-19 ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 20, ïì., ø., áàë., 2/5 ýò., ïë.:76/54/7, îòë.ñîñò, òîðã, 4000.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 22221-81 ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 26, ïì., ø., áàë., 4/4 ýò., ïë.:59/40/7, 3600.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 89068050285 ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 29, ïì., ø., 4/4 ýò., ïë.:81/54/12, 4000.000ð, ÐÅÃÈÎÍÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89506434378 ÃÓÁÊÈÍÀ, 81, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:61/45/ 6, õîð. ñîñòîÿíèå, 2600.000ð, ÊÓÁ (ÓÏÍ), ò. 372-47-21 ÄÀÃÅÑÒÀÍÑÊÀß, 2, ïí., ï., ï/ëîä., 6/9 ýò., ïë.:58/38/7, ÷/ï, òðóáû ïîì. òîðã, 3030.000ð, ÊÓÁ (ÓÏÍ), ò. 372-37-64 ÄÀÃÅÑÒÀÍÑÊÀß, 4, ïí., ï., áàë., 9/9 ýò., ïë.:58/38/7, îòë.ñîñò, 3350.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 371-12-40 ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß, 21/1, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:58/43/6, 2760.000ð, ò. 20022-50 ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß, 23, õð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:59/42/8, 89089285028, 2750.000ð, ÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 216-64-57 ÈÑÅÒÑÊÀß, 10, óï., ï., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:64/40/8, ÷/ï, îòë/ñîñ, âîäîåì, 3700.000ð, ò. 345-43-27 ÊÎÑÀÐÅÂÀ, 1, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:56/ 41/6, ÷/ï, 2670.000ð, 911 (ÓÏÍ), ò. 380-23-42 ÊÎÑÀÐÅÂÀ, 1, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:56/ 42/6, ÷/ï, êîñì.ðåì, 2730.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÔÐÅÇ- (ÓÏÍ), ò. 287-17-54 ÊÎÑÀÐÅÂÀ, 5, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:56/44/6, ðåìîíò, ñâåòëàÿ, 2900.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 22221-81 ÊÎÑÀÐÅÂÀ, 15, óï., ê., ë., 7/9 ýò., ïë.:64/40/8, ÷/ï, òðåá.ðåì., 3450.000ð, ÌÀËÀÕÈÒ-ÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 268-11-20 ÊÎÑÌÎÄÅÌÜßÍÑÊÎÉ, 43, ïì., ø., áàë., 3/4 ýò., ïë.:84/50.1/15, ñðî÷íî, òîðã, 3650.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 345-50-63

ÕÈÌÌÀØ ÀËÜÏÈÍÈÑÒÎÂ, 2, ïì., ø., 1/3 ýò., ïë.:70/51/8, ïîä îôèñ, 4100.000ð, ÌÀÊÑÈÌÓÌ (ÓÏÍ), ò. 89193702175 ÂÎÄÍÀß, 21, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:63/39/9, òîãðã, 3430.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 4/À, óï., ê., áàë., 1/9 ýò., ïë.:61/38/8, ÷/ï, ïîä îôèñ, 4000.000ð, ÌÀÊÑÈÌÓÌ (ÓÏÍ), ò. 89193702175

¹ 41

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà


86

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 3-êîìíàòíûå êâàðòèðû

ÎÐÄÅÍÎÍÎÑÖÅÂ, 4, ñï., ì., ï/ëîä., 25/25 ýò., ïë.:90/53/12, ÷/ï, +ïàðêèíã, 6500.000ð, ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐà (ÓÏÍ), ò. 356-03-03 ÎÐÄÅÍÎÍÎÑÖÅÂ, 6, ñï., ì., ï/ëîä., 23/25 ýò., ïë.:90/49/12, 6000.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-50-50 ÎÐÄÅÍÎÍÎÑÖÅÂ, 8, ñï., ì., ëîäæ., 19/ 25 ýò., ïë.:87.3/50/12.7, ÷/ï, 5800.000ð, ò. 355-50-46 ÎÐÄÅÍÎÍÎÑÖÅÂ, 8, ñï., ì., ëîäæ., 2/25 ýò., ïë.:88/50/13, ÷/ï, 5000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÎÐÄÅÍÎÍÎÑÖÅÂ, 10, ñï., ì., ëîäæ., 15/25 ýò., ïë.:93/50/14, ÷/ï, 6500.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÍ.ÂÎÏÐÎÑ (ÓÏÍ), ò. 219-69-70 ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÀß, 43, ñï., ì., 2ëîäæ., 20/25 ýò., ïë.:74/48/10, ÷/ï, 5300.000ð, ò. 215-82-23 ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÀß, 49, óï., ï., ëîäæ., 8/ 9 ýò., ïë.:64/48/8, 3900.000ð, ò. 8912-271-73-22 ÑËÀÂßÍÑÊÀß, 53, ñï., ê., ï/ëîä., 4/10 ýò., ïë.:65/38/10, 4100.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 361-65-00 ÒÎÐÃÎÂÀß, 11, ïì., ø., áàë., 2/2 ýò., ïë.:62/50/8, òðåá.ðåìîíò, 2600.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 222-21-81 ÕÈÌÌÀØÅÂÑÊÀß, 11, óï., ï., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:65/40/8, 3500.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 377-60-60 ÕÈÌÌÀØÅÂÑÊÀß, 11, óï., ï., ëîäæ., 9/10 ýò., ïë.:64/40/8, òðåá.ðåìîíòà, 3500.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 268-67-77 ×ÅÐÍßÕÎÂÑÊÎÃÎ, 34, ïì., ø., áàë., 2/ 3 ýò., ïë.:85/51/11, áàëêîí çàñòåêë., 4000.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89221287410 ×ÅÐÍßÕÎÂÑÊÎÃÎ, 41/À, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:64/39/9, 3500.000ð, ÁÀÑÒÅÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 347-98-90 ×ÅÐÍßÕÎÂÑÊÎÃÎ, 43, ñï., ê., á/ë., 3/ 12 ýò., ïë.:100/63/15, ÷/ï, ñîñò.îòë., 6500.000ð, ÊÓÁ (ÓÏÍ), ò. 372-47-21 ×ÅÐÍßÕÎÂÑÊÎÃÎ, 45/À, óï., ï., áàë., 9/9 ýò., ïë.:64/39/9, ÷/ï, 3390.000ð, ò. 286-02-98 ×ÅÐÍßÕÎÂÑÊÎÃÎ, 52, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:55/36/6, 3êîì.èç., 2650.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89049829548

ÖÅÍÒÐ 8 ÌÀÐÒÀ, 18, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:70/52/ 7, 4300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 8 ÌÀÐÒÀ, 55, ïì., ê., 3/5 ýò., ïë.:75/44/ 11, ÷/ï, îòëè÷íîå ñîñò., 5790.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89049829548 8 ÌÀÐÒÀ, 57, óï., ê., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:62/39/7, 8000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17 8 ÌÀÐÒÀ, 78/À, ïì., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:70/45/15, ÷/ï, êàï.ðåì, îòë.ñîñ, 4700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 À.ÂÀËÅÊÀ, 12, óï., ê., 1/12 ýò., ïë.:62/ 40/8, îòë.ñîñò, 6500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 À.ÂÀËÅÊÀ, 12, óï., ê., 1/12 ýò., ïë.:62/ 37/7, êëàäîâêà ñ âõîä, 6200.000ð, ÊÎËÈÇÅÉ (ÓÏÍ), ò. 235-07-69 ÀÇÈÍÀ, 42, ïì., ê., áàë., 4/4 ýò., ïë.:78/ 56/9, 382-30-39, 4190.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 346-80-52

¹ 41

ÁÀÍÊÎÂÑÊÈÉ, 10, ïì., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:72/57/9, ÷/ï, 5150.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 ÁÀÍÊÎÂÑÊÈÉ, 10, ïì., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:72/47/9, 5100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 378-43-23 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 32, ñï., ê., ëîäæ., 3/16 ýò., ïë.:114/77/13, ÷/ï, îòë.ðåìîíò, êóõí, 10400.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 222-24-77 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 41, ñï., ì., 2ëîäæ., 15/ 16 ýò., ïë.:98/54/15, ÷/ï, êóõ, òåõí, êîíäèö, 10700.000ð, ò. 202-37-31 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 41, ñï., ê., 2ëîäæ., 15/ 16 ýò., ïë.:98/65/15, 10700.000ð, ò. 8929-217-82-92 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 78, ïì., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:74/52/9, 4600.000ð, ÀÂÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 268-08-30 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 85, ñï., ê., ëîäæ., 9/14 ýò., ïë.:99.3/47/18, 7100.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89122421305 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 86, ñï., ê., áàë., 6/17 ýò., ïë.:115/55/25, ÷/ï, 8-912-24035-33, 10900.000ð, 33 ÊÂ.Ì (ÓÏÍ), ò. 220-40-33 ÂÀÉÍÅÐÀ, 9/À, ïì., ê., ï/ëîä., 4/5 ýò., ïë.:64.8/49.1/6, ÷/ï, 4900.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 213-97-46 ÂÀÉÍÅÐÀ, 21, ñï., ê., 2ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:187/122/18, ÷/ï, òîðã!!!!!!êàìèí, 16000.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 89122884688 ÂÀÉÍÅÐÀ, 60, ñï., ì., ëîäæ., 2/18 ýò., ïë.:142/78/21, ÷/ï, äèçàéí ðåìîíò, 13900.000ð, ÌÀÍ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 201-80-45 ÂÀÉÍÅÐÀ, 60, ñï., ì., 2ëîäæ., 11/18 ýò., ïë.:100/60/20, ÷/ï, áåç îòäåëêè, 13500.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ÂÀÉÍÅÐÀ, 60, ñï., ì., 2ëîäæ., 8/18 ýò., ïë.:119/65/15, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 9120.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÂÀÉÍÅÐÀ, 66, ïì., ê., áàë., 3/4 ýò., ïë.:74/47/12, áàëêîí ñò/ïàê, 5800.000ð, ÊÓÏÎÍ (ÓÏÍ), ò. 372-01-19 ÂÎÅÂÎÄÈÍÀ, 4, ïì., ê., ëîäæ., 4/7 ýò., ïë.:92/57/10, 7500.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89122424541 ÂÎÅÂÎÄÈÍÀ, 4, ïì., ê., áàë., 5/7 ýò., ïë.:75/58/10, ÷/ï, âèä íà íàáåðåæí, 6999.000ð, ÂÈÇÈÒ (ÓÏÍ), ò. 219-5635 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 10, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:58/ 40/7, ÷/ï, 3850.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ8 (ÓÏÍ), ò. 89049844925 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 16, õð., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:56.5/38/6, òîðã, 3850.000ð, ÁÀÑÒÅÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 347-98-90 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 22, õð., á., áàë., 3/5 ýò., ïë.:56/42/6, ÷/ï, +ãàðàæ 15ì îòä, 3900.000ð, ÊÀÑÊÀÄ (ÓÏÍ), ò. 350-97-69 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 22, õð., á., áàë., 4/5 ýò., ïë.:56/51/-, ÷/ï, âñòð. êóõíÿ, 4000.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89058016433 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 36, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:42/29/6, ïåðåïë2õ, åâðîðå, 3300.000ð, ÓÐÀËÆÈËÜÅ (ÓÏÍ), ò. 89126630760 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 74, õð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:58/39/6, 3500.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-50-50 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 74, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:58/ 39/7, 3500.000ð, ÃËÎÁÓÑ (ÓÏÍ), ò. 378-80-22 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 166, óï., ê., ï/ëîä., 8/9 ýò., ïë.:56/37/8, ÷/ï, ñòîÿêè çàìåíåíû, 3900.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 37760-60 ÃÎÐÜÊÎÃÎ, 33, äð., ä., 2/2 ýò., ïë.:75/ 59/8, ÷/ï, 6500.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 213-79-90 ÃÎÐÜÊÎÃÎ, 51, ñï., ê., ëîäæ., 2/6 ýò., ïë.:150/80/34, ÷/ï, ñ ìåáåëüþ, 14749.000ð, ÌÀËÛØÅÂÀ-73 (ÓÏÍ), ò. 222-73-73 ÄÅÊÀÁÐÈÑÒÎÂ, 16/18, ïì., ê., áàë., 3/ 5 ýò., ïë.:68/47/8, 3900.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89122964944 ÄÅÊÀÁÐÈÑÒÎÂ, 16/18, ïì., ê., áàë., 4/ 5 ýò., ïë.:68/46/8.5, ðÿäîì ïàðê, 3800.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÄÅÊÀÁÐÈÑÒÎÂ, 45, óï., ê., 2ëîäæ., 7/ 9 ýò., ïë.:69/41/10, 6300.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÄÅÊÀÁÐÈÑÒÎÂ, 45, óï., ê., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:70/40/9, ÷/ï, 5800.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 372-9111 ÅÐÅÌÈÍÀ, 6, ïì., ê., 4/4 ýò., ïë.:60/41/ 6, 4850.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 20323-39 ÆÓÊÎÂÀ, 9, óï., ê., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:83/51/9, 7000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17 ÆÓÊÎÂÀ, 10, ê., 13/18 ýò., ïë.:160/85/ 16, 16880.000ð, òðè âåðàíäû ò. 21385-86 ÆÓÊÎÂÀ, 11, óï., ê., 2áàë., 6/9 ýò., ïë.:87/53/12, 7000.000ð, ò. 317-8063 ÆÓÊÎÂÀ, 13, ñï., ê., 2ëîäæ., 4/20 ýò., ïë.:158/105/15, ÷/ï, ðåìîíò ïóñòàÿ, 14900.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89122421305

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà

ÆÓÊÎÂÀ, 13, ñï., ê., 3ëîäæ., 9/20 ýò., ïë.:127/69/15, ÷/ï, íîâàÿ, ïîä ÷èñòî, 11999.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 22221-81 ÆÓÊÎÂÀ, 13, ñï., ê., ëîäæ., 5/20 ýò., ïë.:115/65/17, ÷/ï, 12000.000ð, ÓÐÀËÝÑÒÝÉÒ (ÓÏÍ), ò. 89122600310 Ê.ÌÀÐÊÑÀ, 12, ñï., ê., 8/16 ýò., ïë.:122.3/54.5/18.8, ÷/ï, íîâàÿ, ïîä ÷èñò., 10500.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89506390077 Ê.ÌÀÐÊÑÀ, 12, ñï., ê., ëîäæ., 14/16 ýò., ïë.:120/72/13, ÷/ï, å/ðåì, ìåáåëü, 11990.000ð, ÌÀËÀÕÈÒ.ÏÀËÀÒÀ (ÓÏÍ), ò. 360-21-12 Ê.ÌÀÐÊÑÀ, 22, ñï., ê., ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:132/70/16, ÷/ï, 2-óðîâíåâàÿ, 16000.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 Ê.ÌÀÐÊÑÀ, 50, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:60/42/6, ÷/ï, ñðî÷íî!, 4100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-2401 Ê.ÌÀÐÊÑÀ, 60, óï., ê., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:61.4/44.7/6.7, 4400.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9222963875 Ê.ÌÀÐÊÑÀ, 66, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:59/ 40/7, íîâ.òðóáû, åâðî, 3700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-2401 ÊÎÐÎËÅÍÊÎ, 8, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:56/41/6, ÷/ï, 3250.000ð, ò. 89221605699 ÊÎÐÎËÅÍÊÎ, 13, õð., á., áàë., 3/5 ýò., ïë.:56/42/6, ÷/ï, +ãàðàæ 15ì îòä, 3900.000ð, ÊÀÑÊÀÄ (ÓÏÍ), ò. 350-9769 ÊÐÀÑÍÎÀÐÌÅÉÑÊÀß, 37, ñï., ê., 2ëîäæ., 4/7 ýò., ïë.:151/97/21, ÷/ï, ýëèòí.äîì, 20440.000ð, ÅÊÀÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89122437166 ÊÐÀÑÍÛÉ, 5/1, ñï., ì., ëîäæ., 20/25 ýò., ïë.:112.8/42/35, ÷/ï, 11900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-2009 ÊÐÀÑÍÛÉ, 5/2, ñï., ì., á/ë., 17/25 ýò., ïë.:96/52/13, ÷/ï, ñäàí, ïîä ÷èñò., 8000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÊÐÀÑÍÛÉ, 5/2, ñï., ì., ëîäæ., 22/25 ýò., ïë.:114/60/16, ÷/ï, 8750.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89122421305 ÊÐÀÑÍÛÉ, 10, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:61/ 46/6, ÷/ï, ïðåêðàñíîå ìåñò, 4100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-3001 ÊÐÀÑÍÛÉ, 12, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:57/ 40/6, 5990.000ð, ËÈÄÅÐ (ÓÏÍ), ò. 33875-45 ÊÓÇÍÅ×ÍÀß, 79, ñï., ê., 5/19 ýò., ïë.:105/50/12, ÷/ï, òîðã 9126080503, 6890.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-7212 ÊÓÇÍÅ×ÍÀß, 83, ñï., ì., 2áàë., 19/19 ýò., ïë.:139/59/65, ÷/ï, êóõíÿ-ãîñòèííàÿ, 13400.000ð, ÊÎÍÀÍÛÕÈÍ È Ê (ÓÏÍ), ò. 89222194760 ÊÓÇÍÅ×ÍÀß, 91, ïì., ê., 4/5 ýò., ïë.:100/ 69/13, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 8900.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 6, óï., ï., 2ëîäæ., 11/12 ýò., ïë.:67/44/9, åâðîðåìîíò, 5190.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 48/Â, ïì., ê., 2áàë., 3/4 ýò., ïë.:76.2/55.1/8, ÷/ï, 4950.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ËÅÍÈÍÀ, 2, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:56/ 42/6, ÷/ï, 4400.000ð, ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË (ÓÏÍ), ò. 89028762115 ËÅÍÈÍÀ, 22/À, ïì., ê., 2ëîäæ., 2/4 ýò., ïë.:78/50/9, 5500.000ð, ÒÅÊÒÓÌ (ÓÏÍ), ò. 222-10-88 ËÅÍÈÍÀ, 22/À, ïì., ê., á/ë., 4/4 ýò., ïë.:153/78/40, ÷/ï, 2-óðîâíåíàÿ, 7300.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 201-33-11 ËÅÍÈÍÀ, 29, ïì., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:124/60/-, ÷/ï, 12300.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ËÅÍÈÍÀ, 36, ïì., ê., ëîäæ., 3/5 ýò., ïë.:107/73/12, ñðî÷íî, òîðã, 7100.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89221881262 ËÅÍÈÍÀ, 36, ïì., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:60/44/8, ñàìûé öåíòð, 4500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-2401 ËÅÍÈÍÀ, 52/1, ïì., ê., 2/6 ýò., ïë.:67.4/ 48.2/12, 4300.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 ËÅÍÈÍÀ, 52/3, ïì., ê., 2/6 ýò., ïë.:56/ 39/5, ÷/ï, òîðã, 3925.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 219-70-72 ËÅÍÈÍÀ, 52/4À, ïì., ê., áàë., 1/6 ýò., ïë.:65/40/6, 2-õóðîâíåâàÿ, 6500.000ð, ÑÒÐÎÉÊÎÌÏËÅÊÑ (ÓÏÍ), ò. 218-0999 ËÅÍÈÍÀ, 54/1, ïì., ê., 1/6 ýò., ïë.:79/ 54/9, ÷/ï, äâóõóðîâíåâàÿ, 5900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-7722 ËÅÍÈÍÀ, 54/1, ïì., ê., 2/6 ýò., ïë.:80/ 45/8, âîçì.ïîä îôèñ, 6200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-2401 ËÅÍÈÍÀ, 54/5, ïì., ê., 2áàë., 2/6 ýò., ïë.:62/45/9, 4550.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 345-53-80

www.upn.ru ËÅÍÈÍÀ, 75, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:56/42/6, 3800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74 ËÅÍÈÍÀ, 81/83, ïì., ê., 1/4 ýò., ïë.:76/ 60/8, 4500.000ð, ÀÐÃÓÌÅÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89122425707 ËÅÐÌÎÍÒÎÂÀ, 15, ïì., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:65/44/7, 4050.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 15, ñï., ê., ëîäæ., 14/ 16 ýò., ïë.:70/44/9, õîðîøåå ñîñò, 4950.000ð, ÁÈÍ (ÓÏÍ), ò. 242-73-71 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 22, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:57/39.6/-, ÷/ï, ïîä îôèñ, 4400.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 33, õð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:57/38/6, 2/3 äîëè, 1900.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 345-5380 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 33, õð., ï., 5/5 ýò., ïë.:58/44/6, ÷/ï, 3500.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 55, áð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:62/46/7, 3990.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 57, ñï., ê., 2ëîäæ., 9/ 14 ýò., ïë.:70/44/9, ÷/ï, ñ ïîäçåì ãàðàæ, 6900.000ð, ò. 213-07-68 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 137, ñï., ê., ëîäæ., 6/ 12 ýò., ïë.:69/37.6/7.5, ÷/ï, äîê. ãîòîâ, 4650.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89024091283 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 171, óï., ê., 2ëîäæ., 5/ 9 ýò., ïë.:61/38/8, 5200.000ð, ÑÔÅÐÀ (ÓÏÍ), ò. 361-14-10 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 182, óï., ê., ëîäæ., 7/ 9 ýò., ïë.:61/45/7, 4200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 2/À, ïì., ê., 3/4 ýò., ïë.:85/53/9.6, òèõèé äâîð, 5150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-2009 Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 8, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:59/ 40/6, ÷/ï, ïîä îôèñ, 3700.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 23, áð., ï., á., 5/5 ýò., ïë.:59/38/7, 4000.000ð, ò. 219-61-71 Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 52, ñï., ì., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:120.7/59/22, ÷/ï, ìåáåëü, òåõíèêà, 21000.000ð, ÈÑÅÒÜ (ÓÏÍ), ò. 89122444704 Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 71, áð., ï., 2/5 ýò., ïë.:58/40/7, ÷/ï, âî äâîð è ì-ñèá, 3730.000ð, ÀÐÕ-ÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 21907-95 Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 130, óï., ê., ëîäæ., 3/5 ýò., ïë.:60/38/8, ÷/ï, 5600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 193, óï., ê., 2ëîäæ., 9/ 9 ýò., ïë.:76/50/11, 5490.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 193, óï., ê., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:62.6/46.1/10, ÷/ï, 4700.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÌÀËÛØÅÂÀ, 7, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:42/25/6, ÷/ï, èç 2 êîìí êâ, 2990.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-3723 ÌÀËÛØÅÂÀ, 11, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:55/42.6/5.2, êîìíàòû èçîëèð., 4800.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÌÀËÛØÅÂÀ, 21/3, ïì., ê., 2áàë., 5/5 ýò., ïë.:58/38/7, 4300.000ð, ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË (ÓÏÍ), ò. 371-92-70 ÌÀËÛØÅÂÀ, 21/3, ïì., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:58/42/6, 4500.000ð, ÁÈÍ (ÓÏÍ), ò. 242-73-71 ÌÀËÛØÅÂÀ, 60, ïì., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:76/50/-, 5600.000ð, ÊÎËÈÇÅÉ (ÓÏÍ), ò. 235-07-69 ÌÀËÛØÅÂÀ, 71/À, ñï., ê., 2ëîäæ., 17/ 22 ýò., ïë.:138/59/15, ÷/ï, 14500.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÌÀËÛØÅÂÀ, 71/À, ñï., ê., 2ëîäæ., 17/ 22 ýò., ïë.:131/50/13, ÷/ï, 89221871707, 14600.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ÌÀËÛØÅÂÀ, 90, ïì., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:114.8/39.1/42.3, 9000.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 268-06-65 ÌÀËÛØÅÂÀ, 90, ïì., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:72/45/7, ÷/ï, îòë.ðåìîíò, 7000.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 38483-10 ÌÀËÛØÅÂÀ, 108, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:55.4/41.1/6, õîð.ñîñòîÿíèå, 4300.000ð, ÐÈÝËÊÎÌ-2000 (ÓÏÍ), ò. 290-44-62 ÌÀËÛØÅÂÀ, 116, õð., ï., 5/5 ýò., ïë.:57/ 41/7, 3600.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÌÅËÜÊÎÂÑÊÀß, 9, ïì., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:76/53/9, îòë.ðåìîíò, 6300.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-9872 ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 46/À, ïì., ê., 4/4 ýò., ïë.:88.5/58.1/11.1, ÷/ï, 4650.000ð, ÀÐÊÀÄÀ-Ì (ÓÏÍ), ò. 89022659503 ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 46/À, ïì., ê., 1/4 ýò., ïë.:87/ 52/11, ÷/ï, 4350.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 89222049079 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 1, ñï., ê., á/ë., 7/7 ýò., ïë.:88/49/13, ÷/ï, åñòü ïàðêèíã, 8100.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00


ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 3-êîìíàòíûå êâàðòèðû ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 29, ïì., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:69.4/45.6/7.4, ÷/ï, òîðã, 5600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 47, ïì., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:71/45/13, ÷/ï, 4700.000ð, ÀÐÃÓÌÅÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89122462731 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 77, ñï., ã., ëîäæ., 11/26 ýò., ïë.:145.6/78.9/17.6, ÷/ï, íîâîå, ðàññðî÷ê, 8900.000ð, ÍÊÑ (ÓÏÍ), ò. 232-96-96 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 77, ñï., ã., áàë., 13/26 ýò., ïë.:120/69/14, ñðî÷íî, 7750.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 89122865201 ÍÀÐ.ÂÎËÈ, 25, ñï., ê., ëîäæ., 5/13 ýò., ïë.:101/62/11, 7450.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 328-52-28 ÍÀÐ.ÂÎËÈ, 69, ñï., ê., ëîäæ., 3/8 ýò., ïë.:170/100/18, ÷/ï, äèçàéíåð.ðåìîíò, 16000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÍÀÐ.ÂÎËÈ, 103, óï., ê., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:58/39/8, êèðïè÷, 3999.000ð, ÀÂÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 213-26-88 ÍÀÐ.ÂÎËÈ, 103, óï., ê., áàë., 2/9 ýò., ïë.:59/37/8, ÷/ï, òîðã89049865981, 4200.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÍÈÊÎÍÎÂÀ, 8, ñï., ã., 3áàë., 9/14 ýò., ïë.:176/120/17, ÷/ï, 22000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÍÈÊÎÍÎÂÀ, 10, ñï., ã., ëîäæ., 10/17 ýò., ïë.:120/60/14, ÷/ï, 12000.000ð, ÌÀÍ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 267-47-28 ÍÈÊÎÍÎÂÀ, 10, ñï., ã., ëîäæ., 8/17 ýò., ïë.:135/76/18, ÷/ï, 13900.000ð, ÌÀÍÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 267-47-28 ÍÈÊÎÍÎÂÀ, 18, ñï., ê., 2ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:149/84/33, ÷/ï, 18500.000ð, ÌÀÍÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÀß, 24/Â, ïì., ê., 5/5 ýò., ïë.:90/60/-, ÷/ï, ëàìèí.åâ/ðåì, 5800.000ð, ò. 89122235638 ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÀß, 43, ïì., ê., áàë., 3/6 ýò., ïë.:80/48/10, 4800.000ð, ò. 35550-46 ÏÓØÊÈÍÀ, 9, ïì., ê., 5/5 ýò., ïë.:72/50/ 9, ñàìûé öåíòð!, 4750.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÏÓØÊÈÍÀ, 9, ïì., ê., 4/5 ýò., ïë.:87.8/ 50/15, îáìåí ïîäîáðàí, 8000.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 268-06-65 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 10, ñï., ì., 2ëîäæ., 13/22 ýò., ïë.:122/80/30, ÷/ï, äèçàéí-ïðîåêò, 20000.000ð, ÒÅÐÐÀ (ÓÏÍ), ò. 34517-37

ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 33, ñï., ê., ëîäæ., 15/16 ýò., ïë.:87/54/10, ÷/ï, êîìôîðò!èïîòåêà, 6985.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 33, ñï., ê., 8/16 ýò., ïë.:119.6/70/-, ÷/ï, 7775.950ð, ÑËÓÆÁÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌ (ÓÏÍ), ò. 262-58-44 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 33, ñï., ê., 11/16 ýò., ïë.:119.63/70/-, ÷/ï, 7775.950ð, ÑËÓÆÁÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌ (ÓÏÍ), ò. 26258-44 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 33, ñï., ê., 9/16 ýò., ïë.:141.9/85/-, ÷/ï, 9224.150ð, ÑËÓÆÁÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌ (ÓÏÍ), ò. 89126259968 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 33, ñï., ê., 14/16 ýò., ïë.:132.4/80/-, ÷/ï, 11254.000ð, ÑËÓÆÁÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌ (ÓÏÍ), ò. 89126259968 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 33, ñï., ê., 6/16 ýò., ïë.:142.1/80/-, ÷/ï, 9234.550ð, ÑËÓÆÁÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌ (ÓÏÍ), ò. 89126259968 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 33, ñï., ê., 8/16 ýò., ïë.:141.9/80/-, ÷/ï, 9224.800ð, ÑËÓÆÁÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌ (ÓÏÍ), ò. 262-58-44 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 33, ñï., ê., á/ë., 10/15 ýò., ïë.:116/60/14, ÷/ï, òîðã!òåõ., ìåá., 8250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 33, ñï., ê., 9/16 ýò., ïë.:127.83/85/-, ÷/ï, 8700.000ð, ÑËÓÆÁÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌ (ÓÏÍ), ò. 89126259968 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 33, ñï., ê., ëîäæ., 15/16 ýò., ïë.:126.36/70/-, ÷/ï, 11100.000ð, ÑËÓÆÁÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌ (ÓÏÍ), ò. 89126259968 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 33, ñï., ê., á/ë., 10/16 ýò., ïë.:118/73.2/19.1, ÷/ï, ñ ìåáåëüþ, 9000.000ð, ò. 355-55-99

ÒÂÅÐÈÒÈÍÀ, 34, ñï., ê., ëîäæ., 11/18 ýò., ïë.:131/68/-, ÷/ï, 9500.000ð, ÄÈÀÌÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 278-83-50 ÒÂÅÐÈÒÈÍÀ, 34, ñï., ê., 2ï/ëî., 6/18 ýò., ïë.:139/68/25, ÷/ï, îòëè÷íîå ñîñò., 10000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ÒÂÅÐÈÒÈÍÀ, 34, ñï., ê., ëîäæ., 2/18 ýò., ïë.:125/68/-, ÷/ï, êëþ÷è â äåíü ñä, 9200.000ð, ÊÎËÈÇÅÉ (ÓÏÍ), ò. 235-07-69 ÒÂÅÐÈÒÈÍÀ, 34, ñï., ê., ëîäæ., 4/18 ýò., ïë.:129/70/18, ÷/ï, äèçàéí-ðåìîíò, 12000.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-50-50 ÒÂÅÐÈÒÈÍÀ, 34, ñï., ê., ëîäæ., 15/18 ýò., ïë.:162/99/24, ÷/ï, ðåìîíò, êóõíÿ, 11700.000ð, ÒÈÌ (ÓÏÍ), ò. 22225-51 ÒÂÅÐÈÒÈÍÀ, 34, ñï., ê., ëîäæ., 8/18 ýò., ïë.:132/74/-, ÷/ï, 10500.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-5434 ÒÂÅÐÈÒÈÍÀ, 38/2, ñï., ê., 2áàë., 6/10 ýò., ïë.:91/53/12, ÷/ï, õîð. ñîñò., 7700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÒÂÅÐÈÒÈÍÀ, 42/3, óï., ê., á/ë., 12/12 ýò., ïë.:79/45/12, õîð.ñîñò, êóõíÿ, 6990.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 37589-58 ÒÂÅÐÈÒÈÍÀ, 42/3, óï., ê., 2ëîäæ., 10/ 12 ýò., ïë.:94/55/14, ÷/ï, 6700.000ð, ÌÒÈ-ÖÅÍÒÐ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 374-04-28 ÒÓÐÃÅÍÅÂÀ, 3, ïì., ê., 1/5 ýò., ïë.:76/ 41/9, õîð.ñîñò, 6100.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72

Ñ.ÐÀÇÈÍÀ, 24, óï., ê., ëîäæ., 3/6 ýò., ïë.:70/42/12, òîðã, ñðî÷íî, 5700.000ð, 911 (ÓÏÍ), ò. 380-23-42 ÑÀÊÊÎ È ÂÀÍÖÅÒÒÈ, 47, ñï., ã., 2/9 ýò., ïë.:110/90/-, ÷/ï, îòë. ðåìîíò, 14300.000ð, ÌÀËÛØÅÂÀ-73 (ÓÏÍ), ò. 222-73-73 ÑÀÊÊÎ È ÂÀÍÖÅÒÒÈ, 48, ïì., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:59/44/6, îòë.ñîñò, 4500.000ð, ÒÅÐÐÀ (ÓÏÍ), ò. 345-17-37 ÑÀÊÊÎ È ÂÀÍÖÅÒÒÈ, 58, ïì., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:77/50/11, ÷/ï, âàííà ñ îêíîì., 4950.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÑÀÊÊÎ È ÂÀÍÖÅÒÒÈ, 99, ñï., ê., áàë., 6/9 ýò., ïë.:113/71/18, ÷/ï, õîð.ñîñò., 19300.000ð, ÒÈÌ (ÓÏÍ), ò. 222-25-51 ÑÀÊÊÎ È ÂÀÍÖÅÒÒÈ, 105/1, ñï., ê., ëîäæ., 8/10 ýò., ïë.:153/100/12, ÷/ï, ñðî÷íî, òîðã, 14900.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ÑÀÊÊÎ È ÂÀÍÖÅÒÒÈ, 105/2, ñï., ê., 2ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:178/105/-, ÷/ï, êóõíÿ-ãîñòèíàÿ, 11900.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 370-31-12 ÑÂÅÐÄËÎÂÀ, 14, áð., ê., áàë., 7/7 ýò., ïë.:63/43/6, õîð.ñîñòîÿíèå, 5000.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 26810-56 ÑÂÅÐÄËÎÂÀ, 25, ïì., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:75/48/7, 4590.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ÑÂÅÐÄËÎÂÀ, 34, ïì., ê., 3/5 ýò., ïë.:82/ 46/12, ÷/ï, 2197741, 4700.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 219-77-41 ÒÂÅÐÈÒÈÍÀ, 34, ñï., ê., ëîäæ., 10/18 ýò., ïë.:130/70/-, êàìèí äðîâÿíîé, 9500.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 89122490443

ÒÓÐÃÅÍÅÂÀ, 4/À, ïì., á., áàë., 4/5 ýò., ïë.:75/54/7, ÷/ï, òîðã, 4999.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 283-01-10 ÔÅÂÐ.ÐÅÂÎËÞÖÈÈ, 15, ñï., ì., áàë., 12/42 ýò., ïë.:101/57/15, ÷/ï, íîâàÿ, 10100.000ð, ÍÀØ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 350-68-17 ÔÅÂÐ.ÐÅÂÎËÞÖÈÈ, 15, ñï., ì., ëîäæ., 32/42 ýò., ïë.:109/62/20, ÷/ï, 16190.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÔÅÂÐ.ÐÅÂÎËÞÖÈÈ, 15, ñï., ì., ëîäæ., 23/42 ýò., ïë.:101/62/15, ÷/ï, ïàíîð.âèä, 11980.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 37657-28 ÔÅÂÐ.ÐÅÂÎËÞÖÈÈ, 15, ñï., ì., ëîäæ., 10/42 ýò., ïë.:140/85/17, ÷/ï, å/ð, 25800.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28

ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 12, ñï., 21/25 ýò., ïë.:159/90/32, 10653.000ð, ìîíîëèò 3456959 ò. 253-25-75 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 12, ñï., 21/25 ýò., ïë.:159/90/32, 10653.000ð, ìîíîëèò 3456959 ò. 253-25-75 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 12, ñï., 21/25 ýò., ïë.:159/90/32, 10653.000ð, ìîíîëèò 3456959 ò. 253-25-75 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 31, ñï., ê., 2ëîäæ., 6/14 ýò., ïë.:124/81/21, ÷/ï, 11200.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9122424095 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 31, ñï., ê., 2ëîäæ., 6/14 ýò., ïë.:114/33/38, ÷/ï, 11200.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9122424095 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 33, ñï., ê., á/ë., 4/16 ýò., ïë.:124/74/22, ÷/ï, îñâîá. òîðã, 14000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 378-43-23 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 33, ñï., ê., ëîäæ., 8/16 ýò., ïë.:108/70/19, ÷/ï, ñîñò îòë âñòð-à, 8400.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 33, ñï., ê., ëîäæ., 13/16 ýò., ïë.:104/60/20, ÷/ï, 8900.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-7423

ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 33, ñï., ê., 3ëîäæ., 8/ 16 ýò., ïë.:119/67/17, ÷/ï, 8500.000ð, ÓÐÀË-ÝÑÒÝÉÒ (ÓÏÍ), ò. 89122478972 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 33, ñï., ê., ëîäæ., 9/16 ýò., ïë.:109/70/10, ÷/ï, ðåìîíò, ìåáåëü, 8500.000ð, ÄÀÎ-ÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 29021-71 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 33, ñï., ê., ëîäæ., 9/16 ýò., ïë.:142/79/18, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 9224.150ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 35555-50 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 33, ñï., ê., ëîäæ., 9/16 ýò., ïë.:127.8/72.8/16.2, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 8700.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 33, ñï., ê., ëîäæ., 9/16 ýò., ïë.:127.8/72.8/16.2, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 8700.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 33, ñï., ê., ëîäæ., 14/16 ýò., ïë.:132/73/19, ÷/ï, 11254.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 33, ñï., ê., ëîäæ., 11/16 ýò., ïë.:120/63/20, ÷/ï, 7775.950ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 33, ñï., ê., ëîäæ., 6/16 ýò., ïë.:142/79/19, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 9234.550ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 35555-50

ÓÏÍ.ÐÔ

87

ÔÅÂÐ.ÐÅÂÎËÞÖÈÈ, 15, ñï., ì., 2ëîäæ., 27/42 ýò., ïë.:102/60/15, ÷/ï, ïàíîð. âèä, 12650.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 37657-28 ÕÎÕÐßÊÎÂÀ, 32, óï., ê., áàë., 2/9 ýò., ïë.:79/42/14, ÷/ï, îòë ðåì, ìåá, îñâ, 8990.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 345-14-45 ÕÎÕÐßÊÎÂÀ, 39, ñï., ê., 2ëîäæ., 11/20 ýò., ïë.:114/66/17, ÷/ï, 12300.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89122421305 ÕÎÕÐßÊÎÂÀ, 43, ñï., ê., 2ë., 9/26 ýò., ïë.:115/67/17, ÷/ï, ìåáåëü, ïàðêåíã, 14900.000ð, ò. 89049897742 ÕÎÕÐßÊÎÂÀ, 43, ñï., ê., áàë., 23/26 ýò., ïë.:130/75/18, ÷/ï, îòë. âèä, 19500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17 ÕÎÕÐßÊÎÂÀ, 43, ñï., ê., á/ë., 17/26 ýò., ïë.:112/82/-, ÷/ï, 15700.000ð, ÂÖÍ (ÓÏÍ), ò. 89122416159 ÕÎÕÐßÊÎÂÀ, 48, ñï., ê., 2ëîäæ., 6/11 ýò., ïë.:134.4/81/19, ÷/ï, 21000.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÕÎÕÐßÊÎÂÀ, 72, ñï., ê., ëîäæ., 8/16 ýò., ïë.:110/75/14, ÷/ï, ñ ìåáåëüþ, 8500.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 89122865201 ÕÎÕÐßÊÎÂÀ, 72, ñï., ê., ëîäæ., 8/16 ýò., ïë.:108/60/12, ÷/ï, 8200.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-7423 ÕÎÕÐßÊÎÂÀ, 72, ñï., ê., 2ëîäæ., 5/16 ýò., ïë.:113/60/15, ÷/ï, 7350.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-7423 ×ÀÏÀÅÂÀ, 14/2, ïì., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:90/60/12, ÷/ï, 5200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 89222086686 ×ÀÏÀÅÂÀ, 14/2, ïì., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:69/46/10, ÷/ï, îòë.ñîñò., 4600.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 38483-10 ×ÀÏÀÅÂÀ, 14/3, ïì., ê., 1/5 ýò., ïë.:86/ 50/10, ÷/ï, êàï.ðåìîíò, 4600.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ×ÀÏÀÅÂÀ, 14/6, ïì., ê., 2áàë., 2/5 ýò., ïë.:62/42/15, ÷/ï, æ/á ïåðåêðûòèÿ, 4300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ×ÀÏÀÅÂÀ, 14/7, ïì., ê., 1/5 ýò., ïë.:72.4/52.2/5.2, ÷/ï, ïîä îôèñ, 4600.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 21977-41 ×ÀÏÀÅÂÀ, 14/7, ïì., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:74/53/10, ÷/ï, 8.908.9054797, 3790.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-7212 ×ÀÏÀÅÂÀ, 14/7, ïì., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:80/45/10, ÷/ï, 4400.000ð, ÎÃÍÅÁÎÐÅÖ, ò. 89632752501 ×ÅËÞÑÊÈÍÖÅÂ, 64/À, ïì., ê., 2áàë., 4/ 4 ýò., ïë.:76.6/56/8, ÷/ï, 1520.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 213-79-90 ØÀÐÒÀØÑÊÀß, 8, ñï., ê., 2ëîäæ., 6/12 ýò., ïë.:86/64/8, ÷/ï, 2000929, 6800.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 38483-10 ØÀÐÒÀØÑÊÀß, 9/2, óï., ê., áàë., 2/14 ýò., ïë.:97/57/12, ÷/ï, 6480.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89221177700 ØÀÐÒÀØÑÊÀß, 9/2, óï., ê., ëîäæ., 10/ 14 ýò., ïë.:67/41/10, ÷/ï, õîð.ñîñò, êîíñúå, 5400.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ØÅÂ×ÅÍÊÎ, 12, óï., ê., 2ëîäæ., 11/15 ýò., ïë.:99/55/12, ÷/ï, 7200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 89655053703

¹ 41

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà


88

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 3-êîìíàòíûå êâàðòèðû

ØÅÂ×ÅÍÊÎ, 20, ñï., ì., ëîäæ., 13/20 ýò., ïë.:77/47/14, ÷/ï, ðåìîíò, ìåáåëü, 7800.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 222-21-84 ØÅÂ×ÅÍÊÎ, 20, ñï., ì., ëîäæ., 15/20 ýò., ïë.:125/62/20, ÷/ï, èïîòåêà, 7990.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 22221-84 ØÅÂ×ÅÍÊÎ, 20, ñï., ì., ëîäæ., 16/20 ýò., ïë.:77/55/-, ÷/ï, åâðî, 8990.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 222-21-84 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 45, óï., ê., 1/11 ýò., ïë.:55/39/6, 4300.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 201-15-13 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 75, ñï., ê., 2ëîäæ., 12/14 ýò., ïë.:110/63/15, ÷/ï, 7969.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-2009 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 90, ñï., ã., ëîäæ., 14/12 ýò., ïë.:100.2/59.8/12.2, ÷/ï, íîâîå, ðàññðî÷ê, 7200.000ð, ÍÊÑ (ÓÏÍ), ò. 232-96-96 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 90, ñï., ã., ëîäæ., 3/12 ýò., ïë.:121/63.4/13, ÷/ï, õîðîøàÿ îòäåëêà, 7200.000ð, ÍÊÑ (ÓÏÍ), ò. 232-96-96 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 90, ñï., ã., 2ëîäæ., 9/12 ýò., ïë.:102.6/57.1/15.2, ÷/ï, ðàññðî÷êà, íîâî, 7300.000ð, ÍÊÑ (ÓÏÍ), ò. 232-96-96 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 108, óï., ï., ëîäæ., 1/16 ýò., ïë.:66/42/8, ÷/ï, 3900.000ð, ÌÀÍÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 108, óï., ï., 2áàë., 15/16 ýò., ïë.:67/43/8.5, ÷/ï, 5500.000ð, ò. 215-82-23 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 110, óï., ê., ï/ëîä., 6/10 ýò., ïë.:77/45/12, ÷/ï, 6590.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 22201-41 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 111, ñï., ì., á/ë., 4/22 ýò., ïë.:101.8/59/15, ÷/ï, 10000.000ð, ÌÀËÛØÅÂÀ-73 (ÓÏÍ), ò. 222-73-73 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 111, ñï., ì., 2ï/ëî., 18/ 22 ýò., ïë.:111/59/19, ÷/ï, òåððàñà 300ì2, 16300.000ð, ÌÀËÛØÅÂÀ-73 (ÓÏÍ), ò. 222-73-73 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 120, ñï., ê., 10/10 ýò., ïë.:104.6/70.2/-, ÷/ï, äèçàéíåð.ðåìîíò, 10600.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89028772242 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 122, óï., ï., ëîäæ., 15/16 ýò., ïë.:58/36/16, ÷/ï, 4800.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 89122868289 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 124, óï., ï., á/ë., 11/12 ýò., ïë.:66/40/12, ÷/ï, 5100.000ð, ÁÀÑÒ-ÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89222022250

¹ 41

ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 130, óï., ï., 2áàë., 14/16 ýò., ïë.:66.1/42.6/8, îòëè÷íîå ñîñò, 4750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 134, óï., ï., 2ëîäæ., 13/ 16 ýò., ïë.:67/43/11, ÷/ï, îêíà âî äâîð, 4600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74 ÝÍÃÅËÜÑÀ, 11, óï., ê., 2/9 ýò., ïë.:81/ 57/8, ÷/ï, 6000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÝÍÃÅËÜÑÀ, 11, óï., ê., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:62/45/9, îòë.âèä ãîðîäà, 5100.000ð, ÂÈÇÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89126149822 ÝÍÃÅËÜÑÀ, 11, óï., ê., 2ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:70/45/8, ÷/ï, îñâîá., ìåáåëü, 5700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 378-43-23 ÝÍÃÅËÜÑÀ, 27, ïì., ê., áàë., 4/4 ýò., ïë.:57/35/7, 3550.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02

×ÅÐÌÅÒ ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 2, óï., á., 2ëîäæ., 12/12 ýò., ïë.:78/45/12, 4300.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 213-19-46 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 7, óï., ï., ëîäæ., 8/ 9 ýò., ïë.:65/40/-, ÷/ï, 1/5 äîëÿ, 750.000ð, ÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 216-64-57 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 20, õð., ï., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:56.9/41/6, ÷/ï, 3000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-0840 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 23, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:56.7/41.5/12, ÷/ï, 2850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-2417 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 30, óï., ê., 2/9 ýò., ïë.:52/36/6, ÷/ï, åâðîðåì., 3300.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 30, óï., ê., áàë., 5/ 9 ýò., ïë.:60/44/7, 3490.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89089108279 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 31, õð., ï., áàë., 3/ 5 ýò., ïë.:53/38/5, 3611225, 3200.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 361-12-25 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 36, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:55.6/31/-, 3000.000ð, ÁÈÍ (ÓÏÍ), ò. 242-73-71 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 39, ñï., ê., ï/ëîä., 7/10 ýò., ïë.:66/38/10, ÷/ï, 4600.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 ÀÏÒÅÊÀÐÑÊÀß, 45, ñï., ê., á/ë., 7/12 ýò., ïë.:94/52/12, ÷/ï, 5500.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 201-19-28 ÀÏÒÅÊÀÐÑÊÀß, 47, ñï., ê., 2ëîäæ., 5/12 ýò., ïë.:72/51/10, ÷/ï, 4400.000ð, ò. 201-27-87 ÁÐÀÒÑÊÀß, 3, õð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:59/44/6, ñðî÷íî, òîðã, 2990.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ÁÐÀÒÑÊÀß, 4, ïì., ø., 2/3 ýò., ïë.:79/ 50/10, õîð.ðåìîíò, 3740.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÁÐÀÒÑÊÀß, 17, õð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:58.3/40/7, ÷/ï, 3400.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 89122772663 ÁÐÀÒÑÊÀß, 27/1, ñï., ì., ëîäæ., 5/24 ýò., ïë.:87/55/10, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 5900.000ð, ÝÐÀ (ÓÏÍ), ò. 268-34-00 ÂÎÅÍÍÀß, 1/À, óï., ê., ë., 9/9 ýò., ïë.:60/36/8, ÷/ï, ðåìîíò, ìåáåëü, 3750.000ð, ò. 268-53-48 ÂÎÅÍÍÀß, 7/À, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:56/ 42/6, 3900.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 269-55-95 ÃÀÇÅÒÍÀß, 67, óï., ê., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:61/45/7, îòë.ñîñòîÿíèå, 3550.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ÄÈÇÅËÜÍÛÉ, 40, ñï., ì., ëîäæ., 4/16 ýò., ïë.:82/53/11, îáìåí íàéäåí, 4230.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 378-43-23 ÇÅÍÈÒ×ÈÊÎÂ, 14, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:59/40/7, 2900.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89126193734 ÇÅÍÈÒ×ÈÊÎÂ, 14, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:58/42/6, òîðã, 3200.000ð, ÁÀÑÒÅÒ (ÓÏÍ), ò. 240-22-79 ÇÅÍÈÒ×ÈÊÎÂ, 14/à, áð., áàë., 4/5 ýò., ïë.:59/39/7, 3300.000ð, òîðã, ðåìîíò, ÷/ï ò. 8-908-633-11-57 ÇÅÍÈÒ×ÈÊÎÂ, 14/À, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:59/38/6, ÷/ï, îòë.ñîñò., 3150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-2416 ËßÏÓÑÒÈÍÀ, 11, óï., ê., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:61/39/8, ðåìîíò, ïàðêåò, 3600.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-6002 ËßÏÓÑÒÈÍÀ, 25, ñï., ì., ëîäæ., 12/16 ýò., ïë.:80/52/11, ÷/ï, îòë.ñîñò., òîðã, 5100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 378-43-23 ËßÏÓÑÒÈÍÀ, 60, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:59/42/6, ñðî÷íî!, 3100.000ð, ÊÀÏÈÒÀË (ÓÏÍ), ò. 253-77-10 ÌÀËÀÕÈÒÎÂÛÉ, 5, óï., ê., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:59/37/8, ÷/ï, âûñîêèé ýòàæ, 3580.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÎÊÐÀÈÍÍÀß, 35, óï., ï., 2ëîäæ., 9/11 ýò., ïë.:83/54/12, 3800.000ð, ÌÎÉ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 268-12-05

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà

ÎÊÐÀÈÍÍÀß, 35, óï., ï., 2ëîäæ., 5/11 ýò., ïë.:82.5/54.1/9, îòë.ñîñò., 5000.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89028797862 ÎÊÐÀÈÍÍÀß, 35, óï., ï., 2ëîäæ., 1/11 ýò., ïë.:81.5/58/11, 4350.000ð, ò. 89221575779 ÎÊÐÓÆÍÀß, 8, óï., ï., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:79/53/8, õîð.ñîñò., 3590.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÔÐÅÇ- (ÓÏÍ), ò. 287-1754 Ï.ËÓÌÓÌÁÛ, 2, ñï., ê., 2áàë., 4/10 ýò., ïë.:65.7/39.5/8, ÷/ï, ãàð.áîêñ âî äâî, 3900.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 268-15-01 Ï.ËÓÌÓÌÁÛ, 6, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:98/ 56/12, ÷/ï, ðåêîíñòð.1997, 4600.000ð, ÊÎÍÑÒÀÍÒÀ-ÃÐÓÏÏ (ÓÏÍ), ò. 269-2478 Ï.ËÓÌÓÌÁÛ, 36, óï., ê., ëîäæ., 6/14 ýò., ïë.:69/43/-, 4500.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89126601235 Ï.ËÓÌÓÌÁÛ, 36, óï., ê., ëîäæ., 9/14 ýò., ïë.:66.8/40/7.7, ÷/ï, 4300.000ð, ÏÐÎÑÏÅÊÒÚ (ÓÏÍ), ò. 89089087624 Ï.ËÓÌÓÌÁÛ, 38, óï., ê., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:60/44/7, ÷/ï, 1/4 äîëè.òîðã, 600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÏÀËÈÑÀÄÍÀß, 8/À, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:59/41/6, ñðî÷íî!, 2850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 21154-74 ÏÀËÈÑÀÄÍÀß, 12, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:58/39/6, ÷/ï, 3200.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89028792620 ÐÈÆÑÊÈÉ, 4, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:62/40/6, ðàçâèò.èíôðàñòð, 3200.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 22221-84 ÑÀÍÀÒÎÐÍÀß, 3, óï., ê., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:60/44/6, 3940.000ð, ÌÀÊÑÈÌÓÌ (ÓÏÍ), ò. 89226138025 ÑÀÍÀÒÎÐÍÀß, 19, ñï., ê., 11/17 ýò., ïë.:90/60/-, ÷/ï, åâðîäèçàéí, êóõ, 5950.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9041683370 ÑÀÍÀÒÎÐÍÀß, 35, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:59/37/7, ÷/ï, 3350.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89089101977 ÑÀÍÀÒÎÐÍÀß, 35, ïí., ï., áàë., 9/9 ýò., ïë.:58.2/38/9, 3350.000ð, ÀÐÊÀÄÀ-Ì (ÓÏÍ), ò. 89193789342 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 6, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:51/35/6, ïîä îôèñ, 3300.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10

ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 34, ñï., ê., 2ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:118.84/65/17, 5942.000ð, ò. 345-69-59 ò. 25325-75 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 34, ñï., ê., 2ëîäæ., 6/10 ýò., ïë.:118.71/65/17, 5935.500ð, ò. 345-69-59 ò. 25325-75 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 34, ñï., ê., 2ëîäæ., 8/10 ýò., ïë.:118.64/65/17, 5932.000ð, ò. 345-69-59 ò. 25325-75 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 38, óï., ï., ëîäæ., 6/ 9 ýò., ïë.:63/40/8, ÷/ï, ñðî÷íî!, 3280.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 40, óï., ï., ëîäæ., 1/ 9 ýò., ïë.:64.7/41/9, ÷/ï, ñðî÷íî, 3150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 60, ïí., ï., 1/9 ýò., ïë.:59/38/7, ïîä îôèñ, 3600.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-7423 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 72, óï., ê., áàë., 7/9 ýò., ïë.:60/44.5/7, õîð.ñîñò., 3650.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 82, õð., ê., 1/2 ýò., ïë.:45.2/31.8/5.4, 2300.000ð, ÓÑÏÅÕ (ÓÏÍ), ò. 89022739600 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 102/2, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:62/48/6, ïåðåïë.ñîãëàñ., 3600.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 102/3, áð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:62/47/6, îáìåí-ðåçåðâ, 3100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 102/3, áð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:51/35/6, ÷/ï, ñ\ïàê, íîâ.äâåðè, 2680.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 222-24-77 ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜÑÊÀß, 15, óï., ï., ï/ ëîä., 1/9 ýò., ïë.:64/45/8, 3200.000ð, ÀÐÃÓÌÅÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89122425707 ÑÓÕÎËÎÆÑÊÀß, 5, õð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:57/42/5, òèõèé äâîð, 3090.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-0117 ÑÓÕÎËÎÆÑÊÀß, 10, õð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:53/37/6, 3000.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9222191150 ÒÀËËÈÍÑÊÈÉ, 6, ñï., á., ë., 1/10 ýò., ïë.:89/46/10, ÷/ï, ðàññì.îáìåí, 6200.000ð, ò. 345-52-53 ÒÀËËÈÍÑÊÈÉ, 8, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:65/ 11.4/10, ÷/ï, êîìíàòà, 1 ñîñåä, 380.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89028745682

www.upn.ru ÒÀËËÈÍÑÊÈÉ, 10, ñï., ê., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:92/52/12, 5500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÒÈÒÎÂÀ, 15, ïì., ê., áàë., 2/4 ýò., ïë.:60/24/20, ÷/ï, 3150.000ð, ÑÒÀÒÓÑ (ÓÏÍ), ò. 388-24-11 ÒÈÒÎÂÀ, 32, õð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:57/42/6, õîð. ðåìîíò, 2990.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 372-9111 ÒÈÒÎÂÀ, 42, õð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:58/43/6, ñîñò.ñðåäíåå, 2900.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89221287410 ÒÈÒÎÂÀ, 44, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:58/38/ 6, ïîä îôèñ âîçì, 3350.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÒÈÒÎÂÀ, 46, õð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:53/38/6, ðåìîí!êóõ!äóø!, 2990.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÒÈÒÎÂÀ, 52, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:56.6/ 42/7, ÷/ï, 2300.000ð, ÀÐÕ-ÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 89527320187 ÔÅÐÃÀÍÑÊÀß, 4, õð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:54/35/6, 3100.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 213-64-04 ÔÅÐÃÀÍÑÊÀß, 14, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:55/ 42/6, 3190.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 216-49-10 ÝÑÊÀÄÐÎÍÍÀß, 29, ñï., ì., 2ëîäæ., 1/ 16 ýò., ïë.:74/45.4/13, ÷/ï, íîâàÿ, â/ îôèñ, 4099.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 34514-45 ÝÑÊÀÄÐÎÍÍÀß, 31, ñï., ì., 2ëîäæ., 13/ 16 ýò., ïë.:75/45/13, ÷/ï, îòë.ðåìîíò, ìåá., 4500.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 268-30-82 ÝÑÊÀÄÐÎÍÍÀß, 37, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:58/44/6, 3050.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23

ØÀÁÐÎÂÑÊÈÉ 50 ÏÈÊÅÒ, 35/À, áð., ê., 1/3 ýò., ïë.:65/ 41/7, òîðã, 2600.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 268-74-22 ÊÀËÈÍÈÍÀ, 41, óï., á., ëîäæ., 3/3 ýò., ïë.:61/35/8, õîð.ñîñò.èïîò., 2600.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 32802-81

ØÀÐÒÀØ ÒÅËÅÔÎÍÍÛÉ, 5, óï., ê., ëîäæ., 2/3 ýò., ïë.:59/36/8, âèä íà îçåðî, 3540.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 219-72-13

ØÀÐÒÀØÑÊÈÉ Ð-Ê ÁÓÒÎÐÈÍÀ, 7, óï., ï., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:64/41/8, 89193761845, 3900.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-7477 ÁÓÒÎÐÈÍÀ, 8, óï., ï., á/ë., 7/10 ýò., ïë.:84/45/12, ÷/ï, ðåì-ò ìåá. òåõ., 6200.000ð, ÄÀÎ-ÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 29021-71 ÁÓÒÎÐÈÍÀ, 9, óï., ê., 2ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:83/51/10, 5450.000ð, ÐÛÍÎÊ ÍÅÄÂÈÆÈÌ. (ÓÏÍ), ò. 371-92-18 ÁÓÒÎÐÈÍÀ, 9, óï., ê., 2ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:112/66/13, 6700.000ð, ÁÞÐÎ ÍÅÄÂÈÆ.N1 (ÓÏÍ), ò. 278-60-50 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 84/1, óï., ê., 2ëîäæ., 7/ 12 ýò., ïë.:63/43/9, ÷/ï, õîð.ñîñòîÿí., 4500.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 268-6777 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 86/1, óï., ê., 2ëîäæ., 9/ 9 ýò., ïë.:60.9/36.4/9.3, ÷/ï, 4160.000ð, ÊÀÏÈÒÀË (ÓÏÍ), ò. 253-7710 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 102/à, ëîäæ., 4/10 ýò., ïë.:62.3/39/8, ñîáñòâ-ê, ÷/ï ò. 8-95063-25-277 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 102/À, óï., ï., ëîäæ., 7/ 10 ýò., ïë.:63/40/8, 3700.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 106, óï., ê., 2áàë., 8/9 ýò., ïë.:61/40/8, âñòð. êóõíÿ, î/ñ, 4200.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 106, óï., ê., ë., 4/9 ýò., ïë.:60/37/8, ÷/ï, ñîñ.õîð., 3860.000ð, ÇÅËÅÍÀß ÐÎÙÀ (ÓÏÍ), ò. 89221395540 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 108, óï., ê., 2ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:60.7/37.2/8, 3600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 112/Ã, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:54/42/7, ðåìîíò, 3150.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 169, óï., ê., 3áàë., 9/9 ýò., ïë.:77.7/50.1/12, îòë.ïëàíèðîâêà, 4300.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 26806-65 ÍÀÐ.ÂÎËÈ, 74/2, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:58/ 39/7, 3100.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 268-15-01 ÑÈÁ.ÒÐÀÊÒ, 15, óï., ê., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:58/41/8, 3500.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77

ØÈÐÎÊÀß ÐÅ×ÊÀ ÑÎÁÎËÅÂÀ, 19, ñï., ì., ëîäæ., 8/25 ýò., ïë.:104/56/16, ÷/ï, ïîä ÷èñò, 11 ñåê, 4600.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 268-67-77


ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 3-êîìíàòíûå êâàðòèðû ÑÎÁÎËÅÂÀ, 19, ñï., ì., ëîäæ., 8/25 ýò., ïë.:101/55/16, ÷/ï, ïîä ÷èñò, 11 ñåê, 4400.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 268-6777 ÑÎÁÎËÅÂÀ, 19, ñï., ì., ëîäæ., 2/25 ýò., ïë.:96/52/15, ÷/ï, 4350.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÑÎÁÎËÅÂÀ, 19, ñï., ì., ëîäæ., 14/25 ýò., ïë.:94/52/15, ÷/ï, ëþêñ+ìåáåëü, 8000.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9089167335 ÑÎÁÎËÅÂÀ, 19, ñï., ì., ëîäæ., 3/25 ýò., ïë.:100/51/14, ÷/ï, ÷èñò, ïåðåóñòóï, 4390.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 22221-84 ÑÎÁÎËÅÂÀ, 19, ñï., ì., ëîäæ., 9/25 ýò., ïë.:101/55/16, ÷/ï, ÷èñò.îòä, 15 ñåê, 4500.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 268-6777 ÑÎÁÎËÅÂÀ, 19, ñï., ì., ï/ëîä., 10/25 ýò., ïë.:90/51/15, ÷/ï, áåç îòäåëêè, 4900.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-2339 ÑÎÁÎËÅÂÀ, 21/1, ñï., ê., ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:75/44/11, ÷/ï, õîðîøåå ñîñò., 4970.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÑÎÁÎËÅÂÀ, 21/1, ñï., ê., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:81/50/12, òîðã, èïîòåêà, 4850.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 26814-76 ÑÎÁÎËÅÂÀ, 21/3, ñï., ï., 2ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:75/40/8, ÷/ï, õîð.ñîñò, 3700.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-6002 ÑÎÁÎËÅÂÀ, 21/6, ñï., ê., ëîäæ., 8/17 ýò., ïë.:85/47/5, ÷/ï, ä/ã, ÷ï, òîðã!, 4950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÓÄÅËÜÍÀß, 11, óï., ê., á/ë., 2/2 ýò., ïë.:59/39/9, ÷/ï, 2990.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ (ÓÏÍ), ò. 213-85-24

ÝËÜÌÀØ ÁÀÁÓØÊÈÍÀ, 22, ïì., ê., 2/5 ýò., ïë.:71.8/44.7/10, ÷/ï, 3970.000ð, ÂÖÍ (ÓÏÍ), ò. 89022739036 ÁÀÁÓØÊÈÍÀ, 45, ñï., ê., áàë., 4/14 ýò., ïë.:93/47/15, ÷/ï, ÷ï!!!ñðî÷íî!!!, 6800.000ð, ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 320-55-71 ÁÀÁÓØÊÈÍÀ, 45, ñï., ê., 2ëîäæ., 7/14 ýò., ïë.:104/56/15.5, ÷/ï, ýêñêëþç. ðåìîíò, 9200.000ð, ÀËËÑ (ÓÏÍ), ò. 89222297714 ÁÀÁÓØÊÈÍÀ, 45, ñï., ê., ëîäæ., 8/14 ýò., ïë.:96/61/15, ÷/ï, êîíñúåðæ, 7100.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 372-91-11 ÁÀÓÌÀÍÀ, 1, ïì., ê., 2/6 ýò., ïë.:75/46/ 8, ÷/ï, ï/ïëàí., òîðã, 4500.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ÁÀÓÌÀÍÀ, 4/Á, ïì., ê., áàë., 2/4 ýò., ïë.:82/51/9, 4100.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 89049856525 ÁÀÓÌÀÍÀ, 4/Á, ïì., ê., áàë., 2/4 ýò., ïë.:81/50/9, 4000.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89122848686 ÁÀÓÌÀÍÀ, 19, ïì., ê., 1/5 ýò., ïë.:65/ 44/7, óðîâåíü 2 ýòàæà, 3900.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89221330405 ÁÀÓÌÀÍÀ, 22, ïì., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:64/35/14, ÷/ï, 4260.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÁÀÓÌÀÍÀ, 29/Á, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:63/40/8, ÷/ï, 8.902.2650425, 3840.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-7212 ÁÀÓÌÀÍÀ, 31/À, óï., ï., ëîäæ., 8/10 ýò., ïë.:64/40/8, ÷/ï, 2132902, 4480.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ÁÀÓÌÀÍÀ, 49/ÂÑÒ, óï., ê., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:60/38/8, ÷/ï, 3650.000ð, ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË (ÓÏÍ), ò. 89122464155 ÂÎÉÊÎÂÀ, 25, ïí., ï., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:58/38/8, íåñòàíäàðò.ïëàí, 3500.000ð, ÊÎËÈÇÅÉ (ÓÏÍ), ò. 23507-69 ÄÎÍÑÊÀß, 31, õð., ê., áàë., 1/5 ýò., ïë.:60/45/5, ðåìîíò, 3200.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ÇÀÌßÒÈÍÀ, 36, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:51/35/6, îòë.ðåìîíò, 2800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÔÐÅÇ- (ÓÏÍ), ò. 287-1754 ÇÀÌßÒÈÍÀ, 42, óï., ï., áàë., 5/9 ýò., ïë.:55/38/7, 3=2+äîï, 3000.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 ÊÎÁÎÇÅÂÀ, 12, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:54/38/6, ÷/ï, 3500.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89068075505 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 32, ñï., ì., áàë., 9/13 ýò., ïë.:84/60/14, ÷/ï, 4900.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 32, ñï., ì., ëîäæ., 10/ 13 ýò., ïë.:82/44/13, ÷/ï, ïåðåóñòóïêà, 4800.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-0323 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 32, ñï., ì., ëîäæ., 8/ 13 ýò., ïë.:83/45/22, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 5300.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 35550-50 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 38, ïì., ê., 2/5 ýò., ïë.:68/43/7, îáìåí íàéäåí, 3830.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89222118574 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 42, ïì., ê., 2áàë., 3/5 ýò., ïë.:72/46/7, òîðã, 4300.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89043814730

ÓÏÍ.ÐÔ

ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 46/À, ñï., ì., 2ëîäæ., 7/24 ýò., ïë.:99/61/15, ÷/ï, 8700.000ð, ÀÐÃÓÌÅÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89617655985 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 48, ïì., ø., áàë., 5/5 ýò., ïë.:70/48/9, ÷/ï, 4100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 89122885281 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 48, ïì., ø., 5/5 ýò., ïë.:71/48/8, ÷/ï, 4300.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89222054090 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 48, ïì., ø., áàë., 2/5 ýò., ïë.:71/50/9, ðÿäîì ìåòðî, 4320.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 62, ñï., ê., ëîäæ., 8/8 ýò., ïë.:115.7/58.3/12.6, ÷/ï, 8500.000ð, ò. 355-55-99 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 74, áð., ê., 2/5 ýò., ïë.:55/40/6, õîðîøåå ñîñò, 3150.000ð, ò. 89126211485

ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 74, áð., ê., áàë., 3/ 5 ýò., ïë.:56/42/6, ÷/ï, ìåòðî! ðåìîíò., 3460.000ð, ÌÀÄÈÑ (ÓÏÍ), ò. 89049812320 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 82, õð., á., áàë., 1/5 ýò., ïë.:55/36/6, ÷/ï, 4100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 ÊÐ.ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂ, 16, ñï., á., ë., 2/10 ýò., ïë.:97/52/13, ÷/ï, îòë.ñîñò., 5990.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 89126080503 ÊÐ.ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂ, 21, ñï., ì., ëîäæ., 2/ 16 ýò., ïë.:111/62/10, ÷/ï, âåëèêîëåï. 8-êà, 6390.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÊÐ.ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂ, 72, óï., ê., á/ë., 10/ 12 ýò., ïë.:67/40/9, îáìåí íàéäåí, 4400.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 20104-26 ÊÐ.ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂ, 72, óï., ê., ï/ëîä., 2/ 12 ýò., ïë.:63/40/8, 3800.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89089028491 ÊÐ.ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂ, 72, óï., ê., ëîäæ., 2/ 12 ýò., ïë.:63/42/8, ÷/ï, 6/75 äîëè, 350.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÊÐ.ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂ, 75, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:58/37/8, ñåéô_äâ. ñò.ï, 3450.000ð, ÊÀÑÊÀÄ (ÓÏÍ), ò. 350-9769 ÊÐ.ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂ, 75, ïí., ï., ëîäæ., 7/ 9 ýò., ïë.:58/36/8, ñîñò.îòë., 3450.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 219-72-13 ÊÐ.ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂ, 75, ïí., ï., ï/ëîä., 6/9 ýò., ïë.:57.5/37/8, ÷/ï, âèäåîíàáëþäåíèå, 3450.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÊÐ.ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂ, 75, ïí., ï., ï/ëîä., 4/9 ýò., ïë.:59/37/8, îáìåí ëåãêèé, 3380.000ð, ÇÎËÎÒ.ÊÐÓà (ÓÏÍ), ò. 89045416286 ÊÐ.ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂ, 75, ïí., ï., ï/ëîä., 4/9 ýò., ïë.:64/40/8, òîðã89049865981, 4000.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÊÐ.ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂ, 128, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:62/41/8, ÷/ï, îòëè÷íûé ðåìîíò, 3300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 4/Á, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:55/40/6, ÷/ï, äîê.ãîòîâû, 2950.000ð, ò. 89222018246 ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 4/Á, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:54/40/6, ÷/ï, òîðã, 3100.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89122445387 ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 6/À, ïí., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:58/37/7, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 3700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17 ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 9, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:56.4/42.1/6, 3200.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9501901032 ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 59, ïì., ø., 1/3 ýò., ïë.:80/50/5, òîðã, 3800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 59, ïì., ø., 2áàë., 3/3 ýò., ïë.:71/48/7, 3300.000ð, ò. 89022735297 ËÎÁÊÎÂÀ, 30, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:57/39/7, îêíà âî äâîð, 3500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 ËÎÁÊÎÂÀ, 40, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:50/35/6, ÷/ï, ä/ã, 2950.000ð, ò. 89506562822 ËÎÁÊÎÂÀ, 50, áð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:51/35/6, 3200.000ð, ÀËËÑ (ÓÏÍ), ò. 89221881847 ËÎÁÊÎÂÀ, 74/À, ïì., ø., áàë., 2/2 ýò., ïë.:55/40/6, ðÿäîì ñê êàëèíè, 2600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÏÀÐÍÈÊÎÂÀß, 1, ïí., ï., 4/9 ýò., ïë.:57/ 38/7, ÷/ï, îêíà âî äâîð, 3660.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-6377 ÏÀÐÍÈÊÎÂÀß, 2, ñï., ê., á/ë., 11/12 ýò., ïë.:95/88/14, ÷/ï, äîì ñäàí!, 6300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 ÏÀÐÍÈÊÎÂÀß, 12, ñï., ê., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:78/47.5/12, ñèãíàë.õîð.ñîñò, 5300.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89506543437 ÏÎËÇÓÍÎÂÀ, 16/À, óï., ï., áàë., 10/10 ýò., ïë.:63/38/7, 3200.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 89122506166

ÏÎËÇÓÍÎÂÀ, 16/À, óï., ï., áàë., 2/10 ýò., ïë.:63/39/8, 3=1+1, 3300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-5051 ÏÎËÇÓÍÎÂÀ, 24, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:55/42/6, 2790.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-30-54 ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 15, óï., ê., 2ï/ëî., 5/9 ýò., ïë.:67/39/8, îòë.ðåìîíò, 4400.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 22221-81 ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 24, ïì., ê., áàë., 2/ 4 ýò., ïë.:64/40/10, õîð.ñîñò., 3600.000ð, ÒÅÐÐÀ (ÓÏÍ), ò. 200-68-08 ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 24, ïì., ê., áàë., 3/ 4 ýò., ïë.:81/55/14, 4200.000ð, ÓÀÍ 1 (ÓÏÍ), ò. 360-64-60 ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 29/À, óï., ê., 2ëîäæ., 10/11 ýò., ïë.:90/57/19, ÷/ï, òîðã!, 6650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 38, áð., ê., áàë., 2/ 5 ýò., ïë.:58.5/44/-, õîð.ïåðåïëàíèð., 3400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÔÐÅÇ- (ÓÏÍ), ò. 287-17-54 ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 50, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:64/41/8, ÷/ï, îáìåí ïîäîáðàí, 3990.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 52, ïí., ï., ï/ëîä., 4/9 ýò., ïë.:64/41/8, 3800.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9122447746 ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 75, óï., ê., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:62/39.5/7.5, 4060.000ð, ÍÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 356-03-32 ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 75, óï., ê., 2áàë., 1/9 ýò., ïë.:62/39/9, ìåòðî ðÿäîì, 3750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 84/2, õð., ê., á., 3/ 5 ýò., ïë.:51/35/6, 3350.000ð, ò. 29020-39 ÑÒÀ×ÅÊ, 55, óï., ê., ëîäæ., 7/11 ýò., ïë.:61/38/10, ÷/ï, 4450.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89221395740 ÑÒÀ×ÅÊ, 55, óï., ê., ï/ëîä., 1/11 ýò., ïë.:80/48/9, âîçìîæåí îôèñ, 4800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÑÒÀ×ÅÊ, 55, óï., ê., ëîäæ., 1/11 ýò., ïë.:68/44/8, ñðî÷íî, òîðã, 4500.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ÑÒÀ×ÅÊ, 55, óï., ê., 2ëîäæ., 4/11 ýò., ïë.:61.6/39/8, 4200.000ð, îáìåí 3=2+Ä ò. 8-912-215-05-08 ÑÒÀ×ÅÊ, 70, óï., ê., 2ï/ëî., 2/9 ýò., ïë.:61/40/10, ÷/ï, 4400.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 368-88-00 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 48, ïí., ï., ï/ëîä., 6/9 ýò., ïë.:58/38/7, ÷/ï, 3440.000ð, ò. 89028724063 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 49, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:64/40.5/8, ÷/ï, 3550.000ð, ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 320-55-71 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 49, óï., ï., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:63/40/8, ÷/ï, 4200.000ð, ÌÀÍÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 51, óï., ï., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:64/40/8, õîð.ñîñò, 3700.000ð, ÍÓ-ÅÊ-ÁÓÐà ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89089067717 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 51/à, óï., ï., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:60/40/8, 3600.000ð, ò. 8-904384-68-18 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 51/À, ñï., ï., ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:59.3/38.3/-, ÷/ï, 4100.000ð, ÀÍÄÈÑ (ÓÏÍ), ò. 89045464802 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 52/2, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:59/41/7, 3455380, 4000.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 345-5380 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 57, óï., ï., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:64/41/8, ïîä êîììåðöèþ, 4500.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 57, óï., ï., 2ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:69/45/-, 4200.000ð, ÓÀÍ - 1 (ÓÏÍ), ò. 360-64-60 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 57, óï., ï., ëîäæ., 6/10 ýò., ïë.:63/42/8, 3750.000ð, ÒÅÕÍÎÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 372-05-73 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 79, ñï., ï., ëîäæ., 12/16 ýò., ïë.:74/46/11, ÷/ï, õîð ðåìîíò, êóõí, 5200.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 89, ñï., ï., 3/18 ýò., ïë.:70/ 48/9, ÷/ï, 4800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 95, ñï., ï., á/ë., 11/12 ýò., ïë.:62/36/11, ÷/ï, 4200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÓËÜßÍÎÂÑÊÀß, 11, ñï., ì., 2ëîäæ., 9/ 10 ýò., ïë.:73/40/10, 3900.000ð, ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 320-55-71 ÓËÜßÍÎÂÑÊÀß, 11, ñï., ì., ëîäæ., 4/10 ýò., ïë.:76/53/10, 4100.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89222275777 ÔÐ.ÁÐÈÃÀÄ, 7, ñï., ê., á/ë., 9/10 ýò., ïë.:116/67/16, êàï.ðåì, ø-êóïå, 6700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÔÐ.ÁÐÈÃÀÄ, 7, ñï., ê., á/ë., 3/10 ýò., ïë.:112/60/9, ÷/ï, ìåáåëü, òåõíèêà, 7000.000ð, ÁÞÐÎ ÍÅÄÂÈÆ.N1 (ÓÏÍ), ò. 278-60-50 ÔÐ.ÁÐÈÃÀÄ, 7, ñï., ê., 2ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:120/63/17.5, ÷/ï, 6500.000ð, ÌÀÍÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00

89

ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÎÂ, 26, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:64/41/8, ÷/ï, ïîä îôèñ, 4800.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÎÂ, 35, ñï., ã., ëîäæ., 11/14 ýò., ïë.:109/58/15, ÷åðí.îòäåëêà, 5000.000ð, ÀÒÎÌÏÐÎÌÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 377-00-07 ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÎÂ, 37, ïí., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:60/38/7, ÷/ï, 4950.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-7423 ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÎÂ, 38, óï., ï., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:64/40/8, ÷/ï, 3650.000ð, ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË (ÓÏÍ), ò. 89122464155 ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÎÂ, 41, ïí., ï., áàë., 2/ 9 ýò., ïë.:58.6/37/7, îêíà âî äâîð, 3470.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÔÐÅÇ- (ÓÏÍ), ò. 287-17-54 ØÅÔÑÊÀß, 61, ïí., ï., ï/ëîä., 5/9 ýò., ïë.:64/43/7, õîð.ñåéô-äâåðü, 3600.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ØÅÔÑÊÀß, 62, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:64/41/8, 3850.000ð, ò. 89028724063 ØÅÔÑÊÀß, 64, óï., ï., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:64/40/8, õîð.ñîñò., 3700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-5051 ØÅÔÑÊÀß, 87/1, áð., ê., á., 3/5 ýò., ïë.:61.3/45.7/6, 3380.000ð, ò. 89221697176 ØÅÔÑÊÀß, 89/1, óï., ê., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:60.6/43/7, 3650.000ð, âñ¸ ðàçä., ÷/ï ò. 8-904-38-29-195 ØÅÔÑÊÀß, 91/1, áð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:57.7/41.4/6, ÷/ï, 3430.000ð, ÁÞÐÎ ÍÅÄÂÈÆ.N1 (ÓÏÍ), ò. 278-6050 ØÅÔÑÊÀß, 93/1, óï., ê., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:59/41/7, 3800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 ØÅÔÑÊÀß, 93/2, áð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:62/46/6, ÷/ï, òîðã, 3700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 22201-41 ØÅÔÑÊÀß, 96, óï., ê., 2áàë., 6/9 ýò., ïë.:61/41/8, õîð.ïëàí, 2 áàëê, 3590.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÔÐÅÇ- (ÓÏÍ), ò. 287-17-54 ØÅÔÑÊÀß, 103, ñï., ê., ëîäæ., 10/14 ýò., ïë.:65/39/11, ÷/ï, îòë. ñîñò., 4500.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 372-91-11 ÝËÅÊÒÐÈÊÎÂ, 2, ïì., ø., 1/3 ýò., ïë.:60/ 39/9, òîðã, 3000.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 ÝËÅÊÒÐÈÊÎÂ, 11, óï., ê., 2ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:69.9/43.9/9, 3=1+äîïëàòà, 4560.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 20149-94 ÝËÅÊÒÐÈÊÎÂ, 25, óï., ï., ëîäæ., 3/16 ýò., ïë.:100/86/11, ÷/ï, 6100.000ð, ÂÎÇÍÅÑÅÍÑÊÈÉ (ÓÏÍ), ò. 89632752009 ÝÍÒÓÇÈÀÑÒÎÂ, 24, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:88/45/9, ìàãàçèí, îôèñ, 4620.000ð, ÀËËÑ (ÓÏÍ), ò. 89126389435

Þ-Ç ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 50, ïí., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:64/44/9, ïîä îôèñ, ìàãàç, 4300.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 50, ïí., ï., áàë., 8/9 ýò., ïë.:64/44/7, 3950.000ð, ÐÀÍ×Î (ÓÏÍ), ò. 238-00-00 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 53, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:64/41/8, 3800.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 55/2, óï., ï., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:64/40/11.5, îòëè÷íîå ñîñò., 4560.000ð, ÁÀÑÒ-ÅÒ (ÓÏÍ), ò. 240-2279 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 58/1, áð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:59/38/6, 3300.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 372-04-19 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 59, óï., ï., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:64/40/8, äîì âî äâîðå, 4000.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-6720 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 61, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:64/40/8, 3890.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 213-97-46 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 61, óï., ï., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:64/43/8, ÷/ï, 3850.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 64, ïí., ï., ï/ëîä., 6/9 ýò., ïë.:58/36/7, ÷/ï, åâðî, êóõíÿ, êóïå, 3800.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 268-67-77 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 68, ïí., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:57/36/6, îêíî íà àìóíäñ., 4200.000ð, ÊÎËÈÇÅÉ (ÓÏÍ), ò. 23507-69 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 68, ïí., ï., ï/ëîä., 5/9 ýò., ïë.:58/38/7, 3600.000ð, ÐÀÍ×Î (ÓÏÍ), ò. 238-00-00 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 71, óï., ï., 1/9 ýò., ïë.:60/ 15/8, 1/4 äîëè, 800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 71, óï., ï., ëîäæ., 5/ 9 ýò., ïë.:64/41/8, 8.902.2650425, 3950.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12

¹ 41

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà


90

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 4-êîìíàòíûå êâàðòèðû

ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 71, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:64/41/8, ðàçâ.èíôðàñòð., 4100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2370077,213 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 72, ïí., ï., ï/ëîä., 7/9 ýò., ïë.:58/38/9, 3650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 74, ïí., ï., 2ï/ëî., 1/9 ýò., ïë.:65/42/7, ÷/ï, ïîä îôèñ, 4000.000ð, ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË (ÓÏÍ), ò. 89221613613 ÁÀÐÄÈÍÀ, 5/3, óï., ï., 1/9 ýò., ïë.:64/ 40/9, ÷/ï, 4150.000ð, ÏÐÅÑÒÈÆ (ÓÏÍ), ò. 89530047012 ÁÀÐÄÈÍÀ, 8, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:61/45/6, 3525.000ð, ò. 201-27-87 ÁÀÐÄÈÍÀ, 9, ïí., ï., ï/ëîä., 3/9 ýò., ïë.:58/39/9, 4150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ÁÀÐÄÈÍÀ, 11/2, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:53/ 37/6, ïîä íåæèëîå, 2950.000ð, ÊÎËÈÇÅÉ (ÓÏÍ), ò. 235-07-69 ÁÀÐÄÈÍÀ, 19, áð., ï., 3/5 ýò., ïë.:55/ 13/-, âûäåë êîìíàòà, 1150.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89506331267 ÁÀÐÄÈÍÀ, 23, óï., ê., áàë., 1/9 ýò., ïë.:57/39/7, âîçìîæíî ïîä îô, 3250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ÁÀÐÄÈÍÀ, 29, óï., ï., 2ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:58.3/39.4/7, ÷/ï, 3500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 ÁÀÐÄÈÍÀ, 29, óï., ï., ï/ëîä., 3/9 ýò., ïë.:64/38/7, îêíà ïëàñòèê, 3700.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 22277-97 ÁÀÐÄÈÍÀ, 31, óï., ï., 2ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:58/31/9, ïîä îôèñ, 4700.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-7607 ÁÀÐÄÈÍÀ, 38, ïí., ï., ï/ëîä., 4/9 ýò., ïë.:58/38/7, ÷/ï, 4200.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÁÀÐÄÈÍÀ, 38, ïí., ï., 1/9 ýò., ïë.:74/ 50/10, ÷/ï, 3920.000ð, ò. 89126325825 ÁÀÐÄÈÍÀ, 39, ïí., ï., ï/ëîä., 7/9 ýò., ïë.:58/37/7, 3650.000ð, ÁÀÑÒ-ÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89676397578 ÁÀÐÄÈÍÀ, 48, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:59/42/7, 3820.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 ÁÀÐÄÈÍÀ, 48/À, ñï., ê., ëîäæ., 2/15 ýò., ïë.:97/70/35, ÷/ï, å/ð, ìåáåëü, 8550.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÁÀÐÄÈÍÀ, 48/À, ñï., ê., ëîäæ., 6/15 ýò., ïë.:84/52/-, äèçàéíåð.ðåìîíò, 8250.000ð, ÍÎÂÀß ÊÂÀÐÒÈÐÀ (ÓÏÍ), ò. 89058082825 ÁÀÐÄÈÍÀ, 48/À, ñï., ê., ëîäæ., 8/15 ýò., ïë.:97/36/34, ÷/ï, 7700.000ð, ÊÀÏÈÒÀË (ÓÏÍ), ò. 253-77-10 ÁÀÐÄÈÍÀ, 48/À, ñï., ê., ëîäæ., 9/15 ýò., ïë.:80/62/-, ÷/ï, åâðî, òåõíèêà, 7800.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 290-12-72 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 3/À, õð., ï., áàë., 2/ 5 ýò., ïë.:57/42/6, ÷/ï, 92213-25805, 3400.000ð, ÏÐÀÂ.ÂÛÁÎÐ, ò. 89221325805 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 6, ïí., ï., ï/ëîä., 1/ 9 ýò., ïë.:58/39/7, ÷/ï, 3500.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89126694144 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 7, óï., ï., ï/ëîä., 3/ 9 ýò., ïë.:63/39/9, ÷/ï, 6140.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-0141 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 14, áð., ï., áàë., 3/ 5 ýò., ïë.:57/49/-, ÷/ï, êóõ, òåõ, ìåá, åâð, 8000.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89226096841 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 29/À, ñï., ì., ëîäæ., 9/16 ýò., ïë.:98/49/16, ÷/ï, 5368.000ð, ÝÄÅÌ (ÓÏÍ), ò. 345-30-43 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 29/À, ñï., ì., 14/16 ýò., ïë.:98/49/18, ÷/ï, 5494.000ð, ÝÄÅÌ (ÓÏÍ), ò. 345-30-43 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 31/1, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:64/41/8, ÷/ï, õîð.ñîñòîÿíèå, 3860.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89221287410 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 31/1, óï., ï., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:62.9/48.9/8, ÷/ï, 4100.000ð, ÌÀÍ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 267-47-28 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 35, ïí., ï., ï/ëîä., 5/ 9 ýò., ïë.:58/36/9, ÷/ï, 3700.000ð, ÁÀÑÒ-ÅÒ (ÓÏÍ), ò. 240-22-79

¹ 41

ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 43, ïí., ï., ï/ëîä., 3/ 9 ýò., ïë.:58/38/7, íîâûå ðàäèàòîðû, 3550.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 22224-77 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 43, ïí., ï., ïë., 3/9 ýò., ïë.:58/38/7, 3490.000ð, ÞÐ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 206-39-89 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 43, ïí., ï., áàë., 2/9 ýò., ïë.:58/43/7, ÷/ï, 3700.000ð, ÀÐÕÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 89527320187 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 178, ñï., ê., 2ëîäæ., 13/13 ýò., ïë.:139/80/20, ÷/ï, øèêàðíàÿ ïëàíèð, 8200.000ð, ÀÂÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 213-26-88 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 202, áð., ï., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:59/42/7, 3300.000ð, ÂÖÍ (ÓÏÍ), ò. 89122416159 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 220, óï., ï., ëîäæ., 4/10 ýò., ïë.:61.8/39.3/8, ÷/ï, 4500.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 224, ñï., ã., ëîäæ., 14/14 ýò., ïë.:68/47/8, ÷/ï, ñðî÷íî.òîðã, 5650.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89221190071 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 226, óï., ã., ëîäæ., 9/ 14 ýò., ïë.:68/41/10, ÷/ï, ðåìîíò, ìåá, 5550.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 38483-10 ÂÑÒÐÅ×ÍÛÉ, 7/3, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:59/40/7, äîì âî äâîðå, 3499.000ð, ÂÈÇÈÒ (ÓÏÍ), ò. 371-23-63 ÂÑÒÐÅ×ÍÛÉ, 7/3, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:58/43/5, ïåðåïëàí, ðåì, 4130.000ð, ÄÀÎ-ÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 29021-71 ÃÐÎÌÎÂÀ, 138/1, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:58/40/8, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 3600.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9058011412 ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 16, ñï., ê., ëîäæ., 10/15 ýò., ïë.:115/53/25, ÷/ï, 8000.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 264-56-78 ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 16, ñï., ê., ëîäæ., 6/15 ýò., ïë.:148/70/18, ÷/ï, ñðî÷íî, 9499.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 38, óï., ê., 2ëîäæ., 5/14 ýò., ïë.:72/45/8, 4300.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 Ä.-ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ, 7, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:64/40/8, 2007800, 3700.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-7477 Ä.-ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ, 8, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:63/39/8, îòë.ñîñò, 3850.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ66 (ÓÏÍ), ò. 310-3737 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 66, ñï., ã., 2áàë., 18/25 ýò., ïë.:136/110/9, ÷/ï, îòä. ïîä ÷èñò., 8500.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 37031-12 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 66, ñï., ã., ëîäæ., 6/25 ýò., ïë.:99/59/8, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 6180.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 66, ñï., ì., ëîäæ., 13/ 25 ýò., ïë.:95/52/18, ÷/ï, íîâàÿ, ïîä ÷èñò, 6180.000ð, ÀÈÑÒ-Í (ÓÏÍ), ò. 89123248302 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 66, ñï., ã., ë., 11/25 ýò., ïë.:94.8/65/20, ÷/ï, 6700.000ð, ÌÈÐ ÂÀØÅÌÓ ÄÎÌÓ (ÓÏÍ), ò. 213-98-96 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 68, ïì., ê., á., 4/4 ýò., ïë.:97/50/10, 4570.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐ.ÐÅØÅÍÈß, ò. 213-24-73 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 4, ñï., ï., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:80/47/13, ñîñò. îòë., 4600.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-30-54 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 6/1, 10/16 ýò., ïë.:77/ 44/14, 5200.000ð, îñâîáîæä, ä/ã ò. 8902-409-36-10 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 6/1, ñï., ï., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:76/42/14, 4890.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 89655025353 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 8, ñï., ï., ëîäæ., 4/10 ýò., ïë.:62/39/8, ÷/ï, õîð. ñîñòîÿíèå, 4290.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89028720921 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 10, óï., ê., ë., 2/9 ýò., ïë.:98/53/12, ÷/ï, åâ/ðåì.ïàðêèíã, 7100.000ð, ÎÊÒßÁÐÜÑÊÎÅ (ÓÏÍ), ò. 269-17-17 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 10, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:86/ 49/12, ÷/ï, 5000.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77

ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 24/2, óï., ê., ëîäæ., 8/ 9 ýò., ïë.:57/45/8, 3590.000ð, ÓÐÀËÝÑÒÝÉÒ (ÓÏÍ), ò. 355-49-35 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 24/2, óï., ê., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:57/38/7, ÷/ï, âñòð.òåõ.îñò, 4070.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9222223526 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 30, ïí., ï., ï/ëîä., 7/9 ýò., ïë.:58/38/8, ÷/ï, 3700.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU (ÓÏÍ), ò. 378-80-29 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 32/2, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:61/47/6, ÷/ï, 3800.000ð, ò. 35550-46 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 46, ïí., ï., áàë., 6/9 ýò., ïë.:58.6/36.9/6.6, 3500.000ð, ÀÐÊÀÄÀ-Ì (ÓÏÍ), ò. 89022659503

Ï.ÒÎËÜßÒÒÈ, 15/Á, áð., ï., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:59/40/7, ÷/ï, òðåá.ðåìîíò, 3230.000ð, ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ (ÓÏÍ), ò. 356-03-03

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà

Ï.ÒÎËÜßÒÒÈ, 15/Ã, óï., ê., ëîäæ., 3/12 ýò., ïë.:70/45/23, ÷/ï, 6300.000ð, ÏÐÅÑÒÈÆ (ÓÏÍ), ò. 89193854750 ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 33, õð., ê., á., 5/5 ýò., ïë.:57/41/6, îòë. ñîñò., 3580.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 89022650425 ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 44/1, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:72.7/55/6.6, 4000.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 44/4, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:58/49/-, ÷/ï, õîð/ðåì, ïåðåïë, 3600.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9221492082 ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 53, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:60/ 40/6, ÷/ï, 3150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 53/1, óï., ê., ëîäæ., 1/16 ýò., ïë.:90.3/49.9/10, ÷/ï, 9000.000ð, ÒÈÕÈÉ ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89086378459 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 53/1, ñï., ê., 2áàë., 8/16 ýò., ïë.:82/43/9, 6500.000ð, ÏÐÀÂ.ÂÛÁÎÐ, ò. 268-43-59 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 63, óï., ê., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:61/38/8, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 4000.000ð, ÇÎËÎÒ.ÊÐÓà (ÓÏÍ), ò. 89122829135 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 63, óï., ê., 3/9 ýò., ïë.:60/ 40/8, ÷/ï, 4000.000ð, ò. 89022628192 ÐÅÏÈÍÀ, 78, ñï., ê., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:69/40/8, ÷/ï, 5150.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89222266221 ÐÅÏÈÍÀ, 78, ñï., ê., ëîäæ., 6/15 ýò., ïë.:70/44/9, åâðî 9122921782, 4990.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-7212 ÐÅØÅÒÍÈÊÎÂÀ, 18, ïí., ï., ï/ëîä., 9/ 9 ýò., ïë.:56/36/7, 3450.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 25, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:59/45/6, 3360.000ð, 911 (ÓÏÍ), ò. 89022739855 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 25, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:59/40/7, ÷/ï, ÷ï, 3350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-3001 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 29, ïí., ï., ï/ëîä., 4/ 9 ýò., ïë.:59/37/9, 3620.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9122469609 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 37, ñï., ã., ëîäæ., 21/ 21 ýò., ïë.:105/63/17, ÷/ï, 6300.000ð, ÝÄÅÌ (ÓÏÍ), ò. 345-30-43 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 37, ñï., ã., 19/21 ýò., ïë.:115/70/15, ÷/ï, 6250.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ66 (ÓÏÍ), ò. 310-37-37 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 37, ñï., ã., ëîäæ., 15/ 21 ýò., ïë.:103/60/17, ÷/ï, ÷èñòîâàÿ, 6500.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89126286631 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 43, ïí., ï., ï/ëîä., 4/ 9 ýò., ïë.:58/38/7, ÷/ï, 3699.000ð, ÏÐÀÂ.ÂÛÁÎÐ, ò. 268-43-59 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 43, ïí., ï., áàë., 9/9 ýò., ïë.:64/41/9, ÷/ï, êîîïäîì, ïë/îê, 3800.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 21376-10 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 51, ïí., ï., áàë., 6/9 ýò., ïë.:64/43/7, ÷/ï, 3690.000ð, ÂÎÇÍÅÑÅÍ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 89530006663 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 123, ñï., ê., ëîäæ., 8/16 ýò., ïë.:82/47/10.4, ÷/ï, äîê.ãîòîâû, 6600.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 382-31-37 ×ÊÀËÎÂÀ, 5, ñï., ê., á/ë., 9/10 ýò., ïë.:105/58/14, ÷/ï, ýëèò, öåíòð, 8500.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89221190071 ×ÊÀËÎÂÀ, 111, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:63/39/8, 3970.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ×ÊÀËÎÂÀ, 111, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:63/40/8, ÷/ï, ñðî÷íî, ä/ã, 3450.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ×ÊÀËÎÂÀ, 124, ñï., ì., ëîäæ., 3/24 ýò., ïë.:92/70/54, ÷/ï, 10 ýòàæåé, 7400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ×ÊÀËÎÂÀ, 124, ñï., ì., ëîäæ., 7/24 ýò., ïë.:110/57/15, ÷/ï, ìåá., äèç.ðåìîíò, 9250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ×ÊÀËÎÂÀ, 124, ñï., ì., ë., 13/16 ýò., ïë.:85/40/26, ÷/ï, èïîò.10, 5%, ñòóä, 5300.000ð, ÌÀËÀÕÈÒ-ÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 268-11-20 ×ÊÀËÎÂÀ, 124, ñï., ì., 2ëîäæ., 6/24 ýò., ïë.:124/73/16, ÷/ï, íîâàÿ, òåïëàÿ, 9000.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 26660-02 ×ÊÀËÎÂÀ, 124, ñï., ì., 2ëîäæ., 6/24 ýò., ïë.:90.4/50.2/11.1, ÷/ï, òåïëàÿ, âîäîíàãð, 7999.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89043811915 ×ÊÀËÎÂÀ, 129, ïí., ï., ï/ëîä., 8/9 ýò., ïë.:69/42/8, îòë. ñîñò., 4200.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU (ÓÏÍ), ò. 378-80-29 ×ÊÀËÎÂÀ, 135, ïí., ï., áàë., 5/9 ýò., ïë.:58/36/7, 3650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17 ×ÊÀËÎÂÀ, 135, ïí., ï., ïë., 6/9 ýò., ïë.:58/38/7, 4000.000ð, ò. 89222093233 ØÀÓÌßÍÀ, 86/4, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:58/40/7, 3690.000ð, Ñ×ÀÑÒËÈÂ.ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ØÀÓÌßÍÀ, 90, õð., ê., 2/5 ýò., ïë.:59/ 41/7, ÷/ï, 3500.000ð, ò. 378-01-66

www.upn.ru ØÀÓÌßÍÀ, 93, óï., ê., áàë., 7/9 ýò., ïë.:71/51/8, õîð.ñîñò., 4500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-2009 ØÀÓÌßÍÀ, 103/1, óï., ê., 2ëîäæ., 14/14 ýò., ïë.:65/40/10, ÷/ï, îáû÷íûé ðåìîíò, 4100.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89527277400 ØÀÓÌßÍÀ, 103/1, óï., ê., 2/14 ýò., ïë.:66/41/10, 4200.000ð, ÐÀÍ×Î (ÓÏÍ), ò. 238-00-00 ßÑÍÀß, 20/Ä, ñï., ì., ëîäæ., 8/17 ýò., ïë.:125/62.4/18, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 8990.000ð, ÊÎËÈÇÅÉ (ÓÏÍ), ò. 23507-69 ßÑÍÀß, 20/Ä, ñï., ì., ëîäæ., 7/17 ýò., ïë.:62/111/17, ÷/ï, 7150.000ð, ÏÐÀÂ.ÂÛÁÎÐ, ò. 374-74-12 ßÑÍÀß, 24, õð., ï., 2/5 ýò., ïë.:58/40/ 6, 3300.000ð, ÓÑÏÅÕ (ÓÏÍ), ò. 89122836353 ßÑÍÀß, 30, óï., ï., 2ëîäæ., 1/16 ýò., ïë.:94/41/14, ïîä îôèñ, 6800.000ð, Í-Ó-ÅÊ-ÁÓÐà ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89089067717 ßÑÍÀß, 31, ñï., ê., ëîäæ., 4/17 ýò., ïë.:87.6/47.4/12, ÷/ï, ä/ã.øêàô-êóïå, 6550.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89022555955 ßÑÍÀß, 31, ñï., ê., 11/17 ýò., ïë.:87/ 48/12.2, îòë ñîñòîÿíèå, 6550.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 219-51-53 ßÑÍÀß, 32/1, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:59/39/7, òîðã!, 3450.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ßÑÍÀß, 33, ñï., á., ëîäæ., 10/18 ýò., ïë.:77.8/61.2/10, 7700.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 213-97-46 ßÑÍÀß, 33, ñï., á., ëîäæ., 13/18 ýò., ïë.:76/46/10, ÷/ï, 7500.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 201-19-28 ßÑÍÀß, 34/1-ÂÑÒ, ñï., ê., ëîäæ., 16/18 ýò., ïë.:114.7/60/15, ÷/ï, 7000.000ð, ÁÞÐÎ ÍÅÄÂÈÆ.N1 (ÓÏÍ), ò. 278-6050 ßÑÍÀß, 34/1-ÂÑÒ, ñï., ê., 2ëîäæ., 10/ 18 ýò., ïë.:108/63/20, ÷/ï, ãîò/ïðîä, 7800.000ð, ÐÛÍÎÊ ÍÅÄÂÈÆÈÌ. (ÓÏÍ), ò. 219-99-99 ßÑÍÀß, 34/1-ÂÑÒ, ñï., ê., 2áàë., 9/18 ýò., ïë.:116/68/19, êîíñüåðæêà, 7800.000ð, ÒÅ×ÅÐ (ÓÏÍ), ò. 89028752192 ßÑÍÀß, 34/2, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:57.8/37.7/7, ÷/ï, 3490.000ð, ÏÐÀÂ.ÂÛÁÎÐ, ò. 374-74-12 ßÑÍÀß, 35, ñï., ê., 2ëîäæ., 2/12 ýò., ïë.:102/60/12, ÷/ï, 8600.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89049826500 ßÑÍÀß, 35, ñï., ê., 2ëîäæ., 3/12 ýò., ïë.:108/77/11, ÷/ï, 7490.000ð, ÀÐÊÀÄÀ-Ì (ÓÏÍ), ò. 89126523649

4-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÀÂÒÎÂÎÊÇÀË ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÀß, 50, óï., ï., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:78/55/9, îòë.ñîñò, 4990.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 222-24-77 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 141/À, ïì., ê., 4/4 ýò., ïë.:97/72/11, ñ/õ, ïë/îê, 4700.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-7607 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 175, óï., ê., 2ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:131/86/10, ÷/ï, õîð.ñîñò.ìåòðî, 7280.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-5728 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 177, ñï., ì., 2ëîäæ., 13/ 13 ýò., ïë.:125/81/11, ÷/ï, 6270.000ð, ÀÂÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 213-26-88 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 179, óï., ê., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:75.7/49.7/9.3, ÷/ï, òðåá.ðåìîíò, 4100.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 89045432271 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 179, óï., ê., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:73/49/9, 4700.000ð, ÊÓÏÎÍ (ÓÏÍ), ò. 372-01-19 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 180, ñï., ê., 2ëîäæ., 9/ 18 ýò., ïë.:126.4/84/12.3, ÷/ï, ìåòðî, îõð.ä, 8250.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89527277400 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 180, ñï., ê., 7/18 ýò., ïë.:127/80/16, ÷/ï, êóõíÿ, øêàôû, 8500.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89122421305 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 188, ïì., ê., 2/4 ýò., ïë.:90/68/8, 89049847349, 4870.000ð, 911 (ÓÏÍ), ò. 380-23-42 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 216, óï., ê., ëîäæ., 5/5 ýò., ïë.:80/55/-, 89089285028, 5150.000ð, ÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 216-64-57 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 218/1, óï., ï., 1/9 ýò., ïë.:84/52/8, 8-953-38-300-48, 6500.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 20119-26 ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 111, óï., ê., 2ëîäæ., 3/ 14 ýò., ïë.:129/69/27, ÷/ï, + 1 áàëêîí, 10400.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89049879957 ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 111, óï., ê., 2ëîäæ., 13/ 14 ýò., ïë.:145/90/18, ÷/ï, êóõíÿ â ïîäàðîê, 10200.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-50-50


ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 4-êîìíàòíûå êâàðòèðû ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 111, óï., ê., 2ëîäæ., 13/ 14 ýò., ïë.:145/90/18, ÷/ï, ñ êàï.ãàðàæîì, 10700.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-50-50 ÌÀØÈÍÍÀß, 40, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:77.6/51.2/9, ýòàæ âûñîêèé, 4500.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 20136-10 ÎÍÅÆÑÊÀß, 12, óï., ê., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:74/50/9, 4550.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 345-14-45 ÑÅÐÎÂÀ, 34, ñï., ê., 2ëîäæ., 7/8 ýò., ïë.:166.4/90/43, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 12500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÑÅÐÎÂÀ, 35, óï., ï., ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:77.2/50.7/8, 5200.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ÑÅÐÎÂÀ, 45, ñï., ì., 2/14 ýò., ïë.:102/ 58/15, ÷/ï, îòë ðåì, 7400.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 345-14-45 ÑÅÐÎÂÀ, 47, ñï., ê., 2ëîäæ., 6/10 ýò., ïë.:152/83/19, ÷/ï, 11500.000ð, ÐÈÎËÞÊÑ (ÓÏÍ), ò. 344-44-45 ÑÓÐÈÊÎÂÀ, 32, óï., ê., 3ëîäæ., 6/10 ýò., ïë.:142/91/16, ñïåöïðîåêò!, 9600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÑÓÐÈÊÎÂÀ, 48, ñï., ê., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:153/65/15, 12200.000ð, ÌÀÍ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 267-47-28 ÑÓÐÈÊÎÂÀ, 48, ñï., ê., 3áàë., 6/9 ýò., ïë.:137/80/12, ÷/ï, îòë.ñîñò, ìåáåëü, 10750.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 370-31-12 ÑÓÐÈÊÎÂÀ, 60, ñï., ê., 2ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:106/67/12, 10500.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 89193761845 ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÎÂ, 19, óï., ê., ëîäæ., 6/10 ýò., ïë.:75/54/9, îòë.ñîñò.ìåáåëü, 5300.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89045448736 ÔÐÓÍÇÅ, 39, óï., ê., 3ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:115/78/11, ÷/ï, âîçì.îáìåí, 7500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ÔÐÓÍÇÅ, 78, óï., ê., áàë., 9/9 ýò., ïë.:75/56/8, ÷/ï, îòë.ñîñò.ìåáåëü, 5200.000ð, Ñ×ÀÑÒËÈÂ.ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ÔÐÓÍÇÅ, 102, óï., ê., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:72/50/8, 4180.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89530054929 ÖÂÈËËÈÍÃÀ, 20, áð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:62/47/7, 3500.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 201-19-28 ÖÈÎËÊÎÂÑÊÎÃÎ, 34, ñï., ê., 2ë., 5/12 ýò., ïë.:101/64/10, ÷/ï, òîðã, 7800.000ð, ÍÀÄÅÆÄÀ (ÓÏÍ), ò. 37230-71 ÖÈÎËÊÎÂÑÊÎÃÎ, 84, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:74/56/7, ÷/ï, õîð.ñîñò., 4500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 19, ñï., ê., 2ëîäæ., 4/10 ýò., ïë.:124/77/16, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 9600.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89122421305 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 60, óï., ï., ë., 5/10 ýò., ïë.:80/46/8, åñòü íåæèë.ïë12, 4900.000ð, ÑÒÐÎÉÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 269-36-13 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 62, ñï., ê., 2ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:120/60.6/14, ÷/ï, íà äâå ñòîðîíû, 6790.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 201-70-89

×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 89, áð., ê., áàë., 4/ 5 ýò., ïë.:62/46/6, ñîñò.ñðåäíåå, 3650.000ð, ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐà (ÓÏÍ), ò. 89122472145 ×ÀÏÀÅÂÀ, 21, ñï., ê., 2ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:120/86/22, ÷/ï, ïàíåëü, 1996ã, 6800.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 21390-38 ÙÎÐÑÀ, 128, ñï., ê., 2ëîäæ., 3/14 ýò., ïë.:122/80/15, ÷/ï, ñîñò. õîð., 9400.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 37031-12

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 101, ñï., ã., ï/ëîä., 1/ 15 ýò., ïë.:100/70/12, ñðî÷íî, 5730.000ð, ÑÔÅÐÀ (ÓÏÍ), ò. 9221811410

ÁÎÒÀÍÈ×ÅÑÊÈÉ 8 ÌÀÐÒÀ, 189/4, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:80/56/8, 5300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 8 ÌÀÐÒÀ, 189/4, óï., ï., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:78/54/8, 4500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 11, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:79/56/8, 4250.000ð, ÌÅÍÄÅËÅÅ (ÓÏÍ), ò. 89001988066 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 13, óï., ï., áàë., 10/16 ýò., ïë.:77/42/10, òðåá.ðåìîíò, 4150.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 37589-58 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 19, óï., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:78.3/56/8, 4300.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 268-28-20 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 25, óï., ï., ëîäæ., 1/ 12 ýò., ïë.:80/50/11, âîçì ïîä îôèñ, 6000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17

ÓÏÍ.ÐÔ

ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 37/1, óï., ï., 1/12 ýò., ïë.:80/42/20, ÷/ï, êâ.ñòóäèÿ, 5400.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 51, óï., ï., ýðê., 10/10 ýò., ïë.:80/48/8, õîð.ñîñ, ñåéô-äâ, 4600.000ð, ÃËÎÁÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89501995182 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 53, óï., ï., 1/10 ýò., ïë.:80/43.7/-, ïîä êîììåð÷åñêó, 5500.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89041781566 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 53, óï., ï., ýðê., 6/12 ýò., ïë.:80/49/12, îðèã.ïëàíèðîâêà, 4950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 55/1, óï., ï., ëîäæ., 1/ 12 ýò., ïë.:80/67/14, ìåòðî, òñæ, òîðã, 6500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 378-43-23 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 63, óï., ï., ëîäæ., 2/ 10 ýò., ïë.:79/47/8, ìåòðî, õîð.ïëàí., 4800.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 32856-44 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 3/2, óï., ï., ëîäæ., 1/ 10 ýò., ïë.:92/63/11, ÷/ï, îòë.ñîñò, 5440.000ð, ÓÐÀËÈÍÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 37178-06 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 5, óï., ï., ï/ëîä., 8/10 ýò., ïë.:80/50/10, ÷/ï, ÷ï, ä/ã, òîðã, 5500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 6, óï., ï., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:80/48/8, ÷/ï, òîðã, 4750.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 370-31-12 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 6, óï., ï., ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:79/52/10, ÷/ï, õîð.ñîñò., 5350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 8, óï., ï., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:79/51/8, 4700.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 15, óï., ï., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:80/48/9, ÷/ï, ìàã. îôèñ, ä/ ñàä, 6000.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 213-79-90 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 21, óï., ï., ëîäæ., 10/ 10 ýò., ïë.:81/48/8, ÷/ï, êîñì.ðåìîíò, 4750.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 23, óï., ï., ë., 7/10 ýò., ïë.:79/47/8, 5300.000ð, ÌÀËÀÕÈÒÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 268-11-20 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 25, óï., ï., ëîäæ., 8/10 ýò., ïë.:85/50/9, 2+2, 5100.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 213-77-79 ÒÁÈËÈÑÑÊÈÉ, 5, óï., ï., 2ëîäæ., 2/16 ýò., ïë.:106/73/9, óäîáíàÿ ïëàíèð., 6800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ØÂÀÐÖÀ, 20/1, óï., ï., ëîäæ., 1/12 ýò., ïë.:82/48/10, ÷/ï, ïîä îôèñ, 6950.000ð, ÊÀÏÈÒÀË (ÓÏÍ), ò. 253-7710 ØÂÀÐÖÀ, 20/2, ñï., ê., ëîäæ., 1/15 ýò., ïë.:106/57/10, ÷/ï, îòäåëüíûé âõîä, 8500.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-78-78

ÂÈÇ ÂÈÇ-ÁÓËÜÂÀÐ, 20, ïì., ê., 2áàë., 4/5 ýò., ïë.:94/63/9, ÷/ï, 7000.000ð, ÓÐÀËÝÑÒÝÉÒ ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 376-88-46 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 41, áð., ï., 4/5 ýò., ïë.:79/ 55/7, ÷/ï, òîðã, 4050.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 283-01-10 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 43/2, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:58/40/7, ÷/ï, êîíôåòêà!+êóõíÿ, 3650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01

ÂÈÊÓËÎÂÀ, 44/1, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:72.6/55.5/-, ïîä íåæèëîå, 5800.000ð, ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐà (ÓÏÍ), ò. 356-03-03 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 48, óï., ê., áàë., 14/14 ýò., ïë.:81.6/52.8/9.3, 5900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 57, óï., ï., 2ëîäæ., 7/12 ýò., ïë.:112/70/28, ÷/ï, 6199.000ð, ÌÀÍ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 89045413383 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 57, óï., ï., 5/12 ýò., ïë.:116/66/24, ÷/ï, 7800.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 283-01-10 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 59/2, óï., ï., 2áàë., 5/16 ýò., ïë.:90/59/8, + äîïëïòà, 5450.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 61/4, óï., ï., 2ëîäæ., 5/12 ýò., ïë.:112.6/60.9/27, 3 ø/êó, êîíä, äæà, 7900.000ð, ÀÐÕ-ÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 89292127992 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 63/4, óï., ê., 2ëîäæ., 5/12 ýò., ïë.:107/66/12, îáìåí íàé, òîðã, 7150.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 32/2, ïì., ø., 1/5 ýò., ïë.:61/45/6, äîê-òû ãîòîâû, 3750.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89049817250 ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 43/2, áð., ï., á., 2/5 ýò., ïë.:74/58/10, îòë.ñîñ. òîðã, 4500.000ð, ò. 213-49-40 ÊËÞ×ÅÂÑÊÀß, 15, ñï., ì., 2ëîäæ., 4/18 ýò., ïë.:139/81/17, ÷/ï, íîâûé äîì, 8200.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11

ÊËÞ×ÅÂÑÊÀß, 15, ñï., ì., 3ëîäæ., 16/ 18 ýò., ïë.:144/120/-, ÷/ï, 2-óðîâíÿ, íîâàÿ, 10200.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 375-89-58 ÊËÞ×ÅÂÑÊÀß, 15, ñï., ì., á/ë., 16/18 ýò., ïë.:170/122/13, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 9100.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 290-12-72 ÊÐÀÓËß, 44, ñï., ê., 2ëîäæ., 4/16 ýò., ïë.:110/69/13, 8100.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÊÐÀÓËß, 86, óï., ï., ëîäæ., 9/10 ýò., ïë.:79/55/8, õîð.ñîñò, 4550.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 222-21-81 ÊÐÀÓËß, 87/1, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:58/ 41/6, ÷/ï, òîðåö, îôèñ, 4500.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 377-60-60 ÊÐÛËÎÂÀ, 35, ñï., ê., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:137.6/75/24, ÷/ï, åâð, ìåáåëü, òîðã, 11200.000ð, ÓËÅÉ (ÓÏÍ), ò. 89028724647 ÌÅËÜÍÈÊÎÂÀ, 20, óï., ê., á/ë., 6/13 ýò., ïë.:112/71/33, îòë.ñîñò., 8990.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÌÅËÜÍÈÊÎÂÀ, 20, óï., ê., ëîäæ., 11/13 ýò., ïë.:108/67/19, îêíà íà 3 ñòîðî, 11000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 16, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:58/40/6, õîð.ñîñò., 3750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-3001 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 40/1, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:74.3/56.5/8, ÷/ï, õîð.ñîñò., 4150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 44, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:78/53/8, ÷/ï, 5500.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ66 (ÓÏÍ), ò. 310-37-37 ÍÀÃÎÐÍÀß, 11, ïì., ê., 1/5 ýò., ïë.:85/ 64/5, ÷/ï, ìîæíî ïîä îôèñ, 4990.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 328-5680 ÏÀÏÀÍÈÍÀ, 1, óï., ê., ëîäæ., 8/12 ýò., ïë.:75/48/12, 6000.000ð, îòë.ñîñò., ÷/ï ò. 8-912-25-07-077 ÏÀÏÀÍÈÍÀ, 1, óï., ê., ëîäæ., 2/12 ýò., ïë.:73/46/10, 89022536616, 4200.000ð, ÒÐÈÓÌÔ-92 (ÓÏÍ), ò. 35026-53 ÏÀÏÀÍÈÍÀ, 7/2, óï., ê., ëîäæ., 5/12 ýò., ïë.:73/47/10, 5000.000ð, ÂÖÍ (ÓÏÍ), ò. 89122416159 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., ëîäæ., 4/16 ýò., ïë.:152.9/105/10, ÷/ï, àêöèÿ, 10404.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89122435250 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., ëîäæ., 14/16 ýò., ïë.:158/91/21.4, ÷/ï, àêöèÿ, 10744.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89122435250 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., 12/16 ýò., ïë.:180.5/114/8, ÷/ï, 12274.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89221310675 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., ëîäæ., 14/16 ýò., ïë.:144.6/94.7/8, ÷/ï, íîâàÿ, 10772.700ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., 2ëîäæ., 13/16 ýò., ïë.:181.6/100.2/8, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 13438.400ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., ëîäæ., 6/16 ýò., ïë.:145.2/94/10, ÷/ï, àêöèÿ, 9860.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89122435250 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., 4/16 ýò., ïë.:144.6/100.3/-, ÷/ï, 10890.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., 14/16 ýò., ïë.:158/105/-, ÷/ï, 11692.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., áàë., 4/16 ýò., ïë.:152.9/107.3/8, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 11314.600ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., 2ëîäæ., 12/16 ýò., ïë.:180.5/100.2/8, ÷/ï, åñòü12-15 ýòàæè, 13357.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., ëîäæ., 6/16 ýò., ïë.:145.2/94.7/8, ÷/ï, 10890.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., á/ë., 8/16 ýò., ïë.:147.4/94.6/8, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 11276.100ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÐÀÁÎ×ÈÕ, 9, óï., ï., ëîäæ., 6/10 ýò., ïë.:85/54/8, ÷/ï, õîð.ñîñò., 4810.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-3001 ÐÀÁÎ×ÈÕ, 9, óï., ï., ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:81/48/9, õîð.ñîñò, 5200.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 222-21-81 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 60, óï., ê., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:78/50/9, 4800.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 201-49-94 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 77, óï., ê., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:90.3/64.5/7, 4990.000ð, ÌÀÍÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 88, ñï., ê., 2áàë., 3/8 ýò., ïë.:104/65/13, ÷/ï, îêíà íà ïðóä, 9800.000ð, ÓÐÀËÈÍÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 37178-06 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 92, ñï., ê., á/ë., 3/12 ýò., ïë.:116/97/18.8, ÷/ï, åâðî, îòë.ñîñò., 9550.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89122309936

91

ÒÎÊÀÐÅÉ, 24, ñï., ê., ëîäæ., 10/15 ýò., ïë.:137/77/14, ÷/ï, ìåáåëü.îòë.ñîñò, 8850.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89221 764800 ÒÎÊÀÐÅÉ, 54/1, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:58/ 41/7, ÷/ï, ïîä îôèñ, 4300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÒÎÊÀÐÅÉ, 54/1, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:73/52/13, ÷/ï, 4500.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-78-78 ÒÎÊÀÐÅÉ, 66, óï., ê., ëîäæ., 8/12 ýò., ïë.:74.5/51/10, 5350.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÔÐÎËÎÂÀ, 19/2, óï., ê., 2ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:77/50/9, ÷/ï, 4650.000ð, ÊÁ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ (ÓÏÍ), ò. 246-13-28 ÔÐÎËÎÂÀ, 25, óï., ê., 2áàë., 8/10 ýò., ïë.:112/67/19, ÷/ï, ñîñò.õîð. îõðàí, 8961.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 37031-12 ÔÐÎËÎÂÀ, 27, ñï., ê., 2/10 ýò., ïë.:173/ 77/42, ÷/ï, 12500.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89122421305 ÔÐÎËÎÂÀ, 27, ñï., ê., 2ëîäæ., 9/10 ýò., ïë.:244/167/18, ÷/ï, 12900.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89222275777 ÕÎÌßÊÎÂÀ, 23, ñï., ê., 2ëîäæ., 9/10 ýò., ïë.:144/75/-, åâðîðåìîíò, 14000.000ð, ÂÖÍ (ÓÏÍ), ò. 242-64-60 ÕÎÌßÊÎÂÀ, 23, ñï., ê., 3áàë., 9/10 ýò., ïë.:144/80/-, ÷/ï, äâóõóðîâíåâ., 12990.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÕÎÌßÊÎÂÀ, 23, ñï., ê., 3ëîäæ., 8/10 ýò., ïë.:145/89/13, ñ ìåáåëüþ, 13000.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 20323-39 ØÅÂÅËÅÂÀ, 1, ñï., ê., 11/9 ýò., ïë.:189/ 111/13, ÷/ï, 8600.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÍ.ÂÎÏÐÎÑ (ÓÏÍ), ò. 219-69-70 ÞÌÀØÅÂÀ, 5, ñï., ì., ëîäæ., 3/8 ýò., ïë.:120/70/18, ÷/ï, îòë. ñîñò., ìåá., 11900.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU (ÓÏÍ), ò. 378-80-29 ÞÌÀØÅÂÀ, 9, ñï., ì., á/ë., 15/25 ýò., ïë.:148/90/19, ÷/ï, ÷åðíîâ.îòäåëêà, 11400.000ð, ò. 215-82-23

ÂÎÊÇÀËÜÍÛÉ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÀß, 4, óï., ê., 1/12 ýò., ïë.:101/60/10, ÷/ï, 7500.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9122469609 ÌÀØÈÍÈÑÒÎÂ, 11, óï., ê., ëîäæ., 6/7 ýò., ïë.:117/78/13, ÷/ï, 8200.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ (ÓÏÍ), ò. 213-85-24

¹ 41

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà


92

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 4-êîìíàòíûå êâàðòèðû ÂÒÓÇÃÎÐÎÄÎÊ

ÇÀÐÅ×ÍÛÉ

ÁÎÒÀÍÈ×ÅÑÊÀß, 19, ñï., ê., ýðê., 14/ 15 ýò., ïë.:208.8/128/15, ÷/ï, h=3, 5ì, òîðã, 13600.000ð, ÑÎÃËÀÑÈÅ (ÓÏÍ), ò. 374-59-50 ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß, 50, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:73/51/7, âûñîêèé ýòàæ, 4840.000ð, ÍÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 356-03-32 ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß, 76, ñï., ì., 3ëîäæ., 11/24 ýò., ïë.:129/75/11, ÷/ï, äèçàéíïð, ñ ìåá, 9000.000ð, ÍÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 356-03-32 ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß, 76, ñï., ì., 3ëîäæ., 7/24 ýò., ïë.:122/75/15, ÷/ï, ñ îòäåëêîé, 7000.000ð, ÅÊÀÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 213-13-11 ËÎÄÛÃÈÍÀ, 4, ñï., ê., áàë., 4/14 ýò., ïë.:104/64/15, ÷/ï, ïîëíûé ðåìîíò, 8100.000ð, ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË (ÓÏÍ), ò. 89122464155 ËÎÄÛÃÈÍÀ, 11, óï., ê., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:77/50/9, 4500.000ð, ÍÅÁÎÑÊÐÅÁ (ÓÏÍ), ò. 89122462639 ÌÀËÛØÅÂÀ, 132, ïì., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:122/83/15, ÷/ï, õîð.ñîñò., 6150.000ð, ÂÈÇÈÒ (ÓÏÍ), ò. 371-2363 ÌÀËÛØÅÂÀ, 132, ïì., ê., 2/5 ýò., ïë.:122/90/15, ÷/ï, îòë.ñîñòîÿíèå, 6500.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89122309936 ÌÈÐÀ, 8, óï., ê., 3ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:116/80/10, 7200.000ð, ò. 201-2503 ÌÈÐÀ, 12/À, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:77/52/8, ÷/ï, â èïîòåêå, 4800.000ð, ÀÂÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89126654164 ÌÈÐÀ, 31, ïí., ï., 1/9 ýò., ïë.:64.3/ 43.7/6.6, 4000.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÍ.ÂÎÏÐÎÑ (ÓÏÍ), ò. 219-69-70 ÌÈÐÀ, 36, ïì., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:85/ 66/8, äèçàéíïðîåêò, 4650.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 201-49-94 ÌÈÐÀ, 36, ïì., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:87/ 60/8, 3950.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 375-89-58

ÃÎÒÂÀËÜÄÀ, 6/3, ñï., ê., 2ëîäæ., 13/13 ýò., ïë.:160/106/18, êà÷åñòâ. ðåìîíò, 12000.000ð, ò. 89126627890 ÃÎÒÂÀËÜÄÀ, 19/Á, óï., ï., 1/16 ýò., ïë.:88/52/13, åâðîðåìîíò.òîðã, 5990.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 32852-28 ÃÎÒÂÀËÜÄÀ, 19/ÂÑÒ, óï., ê., ëîäæ., 7/ 9 ýò., ïë.:75/50/9, õîð 9122921782, 4500.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-7212 ÎÏÀËÈÕÈÍÑÊÀß, 21, óï., ï., 2ëîäæ., 1/ 9 ýò., ïë.:78/52/9, ïîä íåæèëîå, 4450.000ð, ÊÀÌÅÐÎÍ-ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 344-63-80 ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 12, óï., ï., 2ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:76/51/9, 4500.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 283-01-10 ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 18, óï., ï., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:79/52/8, ÷/ï, 4300.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 361-65-00 ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 24, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:79/52/9, 8.909.0079636, 4099.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-7212 ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 28, óï., ï., 2ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:77/56/8, 4500.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 287-32-67 ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 30, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:88/50/10, ÷/ï, 4300.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89826623474

ÅËÈÇÀÂÅÒ ÅËÈÇÀÂÅÒÈÍÑÊÎÅ, 6, õð., ê., 1/3 ýò., ïë.:80/60/8, ÷/ï, 8.912.6080503, 2990.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-7212 ÇÂÎÍÊÈÉ, 12, áð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:61.3/46.1/6.7, 3050.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89506390077

ÊÀËÈÍÎÂÑÊÈÉ ÁÅÐÅÆÍÀß, 16, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:60.2/44.4/6, ÷/ï, 2700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70

ÊÎËÜÖÎÂÎ ÀÂÈÀÒÎÐÎÂ, 14, óï., ê., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:77.3/50.3/10, 4750.000ð, ò. 20127-87 ÁÀÕ×ÈÂÀÍÄÆÈ, 8, óï., ê., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:82/51/9, ñîñò. õîðîøåå, 3900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 378-43-23 ÁÀÕ×ÈÂÀÍÄÆÈ, 10, óï., ê., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:71/49/9, +7912-21-70-398, 3900.000ð, ÀÒÎÌÏÐÎÌÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 377-00-07 ÈÑÏÛÒÀÒÅËÅÉ, 10/À, óï., ï., 2ï/ëî., 2/ 5 ýò., ïë.:102.6/61.3/8.5, ñ÷åò÷èêè ã, õ, ýë, 3600.000ð, ÒÅ×ÅÐ (ÓÏÍ), ò. 89022708138

ÆÁÈ

ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐÍÛÉ

40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 18/À, áð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:62/46/7, 3750.000ð, ò. 89028724063 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 22, ïí., ï., ï/ ëîä., 5/9 ýò., ïë.:64/42/7, ÷/ï, 3612556äîê.ãîò., 4000.000ð, ò. 36105-56 ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ, 2, óï., ï., ë., 1/9 ýò., ïë.:78/54/7, 4090.000ð, ò. 290-20-39 ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ, 6, óï., ï., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:79/52/8, 4500.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ, 36, ñï., ê., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:125/75/16, ÷/ï, îòë.ñîñò., 8500.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-5050 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 3, óï., ï., ëîäæ., 9/ 9 ýò., ïë.:78/53/10, õîðîøåå ñîñòîÿí, 4200.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 269-86-42 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 3, óï., ï., ëîäæ., 5/ 9 ýò., ïë.:78/52/8, åâðî.ðåì., 4450.000ð, ò. 371-24-29 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 7, óï., ï., ëîäæ., 9/ 9 ýò., ïë.:83/52/8, 4450.000ð, ÊÎÄÅÊÑ (ÓÏÍ), ò. 89122111102 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 11, óï., ï., ëîäæ., 3/ 9 ýò., ïë.:79/52/8, ÷èñòàÿ, óþòíàÿ, 4400.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89527346724 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 17, óï., ï., 3/9 ýò., ïë.:78/50/8, 4400.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-78-78 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 19/1, óï., ï., 2ëîäæ., 11/16 ýò., ïë.:89/51/10, ÷/ï, 4950.000ð, ò. 89122403220 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 19/1, óï., ï., 2ëîäæ., 3/16 ýò., ïë.:87/50.4/7.5, ÷/ï, èìï ñ/ òåõ, êóõíÿ, 5100.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 345-14-45 ÐÀÑÑÂÅÒÍÀß, 13, óï., ï., 8/9 ýò., ïë.:80/55/8, ÷ï, îáìåí ïîäîá, 4800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 15, ïí., ï., ï/ëîä., 5/9 ýò., ïë.:64/41/7, 3700.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 217-51-31 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 7, óï., ï., ëîäæ., 9/ 9 ýò., ïë.:80/50/22, 4970.000ð, ÀÐÕÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 89292127992 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 14, óï., ï., ëîäæ., 8/ 9 ýò., ïë.:78/52/8, 4500.000ð, ÀÐÕÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 89292127992 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 28, ïí., ï., ï/ëîä., 8/9 ýò., ïë.:64/44/8, êðåäèò.èïîòåêà, 4450.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 382-31-37

ËÀÒÂÈÉÑÊÀß, 59, óï., ï., áàë., 10/10 ýò., ïë.:79/56/7, 3770.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 ÏÐÈÁÀËÒÈÉÑÊÀß, 11, ñï., ê., ëîäæ., 4/ 10 ýò., ïë.:113.5/70/13, ÷/ï, ÷èñò.îòäåëêà, 5170.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97

¹ 41

ËÅ×ÅÁÍÛÉ ÊÓÐÃÀÍÑÊÀß, 4, óï., ê., ëîäæ., 1/5 ýò., ïë.:74.6/49.6/8, ÷/ï, 4000.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89222207785

Í.ÑÎÐÒÈÐÎÂÊÀ ÀÂÒÎÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÀß, 7, ïí., ï., ï/ ëîä., 2/9 ýò., ïë.:63.5/43.1/7, îòëè÷í.ñîñò, 3550.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÀÂÒÎÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÀß, 23, ïí., ï., ï/ ëîä., 4/9 ýò., ïë.:64.2/42.9/7, ÷/ï, âîçì.òîðã, 3380.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÀÂÒÎÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÀß, 23, ïí., ï., áàë., 5/9 ýò., ïë.:64/43/7, õîð.ñîñò, ñðî÷íî, 3650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÔÐÅÇ- (ÓÏÍ), ò. 287-17-54 ÁÅÁÅËß, 138, ñï., ê., 3ëîäæ., 4/10 ýò., ïë.:108/73/14, ÷/ï, êóõ.ãàð. îò/ñîñ, 6800.000ð, ò. 89122403220 ÌÈÍÎÌÅÒ×ÈÊÎÂ, 28, óï., ê., á/ë., 6/9 ýò., ïë.:68/46/8, õ\ñ, ïë\îêíà, 3600.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 22221-81 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 12, ïí., ï., ï/ëîä., 5/9 ýò., ïë.:64/43/7, 3700.000ð, ÎÃÍÅÁÎÐÅÖ, ò. 89028701685 ÒÀÂÀÒÓÉÑÊÀß, 12/1, óï., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:70/46/8, îáìåí ëåãêèé, 3450.000ð, Ñ×ÀÑÒËÈÂ.ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ÒÀÂÀÒÓÉÑÊÀß, 12/2, óï., ï., ëîäæ., 4/ 5 ýò., ïë.:70/47/8, ÷/ï, ÷/ï ä/ã, 3590.000ð, Í-Ó-ÅÊ-ÁÓÐà ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89122311223 ÒÅÏËÎÕÎÄÍÛÉ, 7, ïí., ï., áàë., 7/9 ýò., ïë.:64/11.2/-, 6/16 - 24êâ.ì, 1000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 18, óï., ê., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:73/47/8, ÷/ï, îòëè÷í.ïëàíèðîâ, 3700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà

www.upn.ru

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 22/3, óï., ï., ëîäæ., 1/ 9 ýò., ïë.:95/66/8, ÷/ï, âèä íà ïàðê, 4400.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 20119-28

ÏÀÐÊÎÂÛÉ ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 21, ïí., ï., 2ï/ëî., 1/9 ýò., ïë.:78/59/9, ÷/ï, õîðîøåå ñîñò., 4200.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 268-75-77 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 176, õð., ê., 2áàë., 5/5 ýò., ïë.:85.2/61.8/23.4, 5200.000ð, ÑÔÅÐÀ (ÓÏÍ), ò. 361-14-10 ÄÅÊÀÁÐÈÑÒÎÂ, 7, óï., ê., ëîäæ., 7/12 ýò., ïë.:75/47/11, 4ê=2ê, 4830.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 222-21-84

ÏÈÎÍÅÐÑÊÈÉ ÁËÞÕÅÐÀ, 49, óï., ê., ëîäæ., 7/12 ýò., ïë.:73/46/12, òîðã, 4620.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 ÁËÞÕÅÐÀ, 53, óï., ê., ëîäæ., 2/12 ýò., ïë.:71/44/10, òèõ.äâîð, 4200.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 222-21-84 ÁËÞÕÅÐÀ, 57, óï., ê., áàë., 3/9 ýò., ïë.:63/48/7, ÷/ï, 8-952-72-64-003, 3650.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ (ÓÏÍ), ò. 21385-24 ÁËÞÕÅÐÀ, 61/À, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:90/ 56/12, ÷/ï, 8.912.2401632, 5900.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 ÁÎÐÎÂÀß, 19, óï., ê., á/ë., 2/12 ýò., ïë.:112/72/16, ÷/ï, ñðî÷íî ñ ìåáåëü, 7700.000ð, ÀÐÃÓÌÅÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89634412961 ÁÎÐÎÂÀß, 21/À, óï., ï., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:78/55/7, îáìåí ïîäîáðàí, 5050.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 ÂÈËÎÍÎÂÀ, 10, óï., ï., ëîäæ., 6/10 ýò., ïë.:80/48/8, òîðã, 4800.000ð, ÌÅÍÄÅËÅÅ (ÓÏÍ), ò. 89049889180 ÌÀßÊÎÂÑÊÎÃÎ, 2/À, ïì., ê., 2/4 ýò., ïë.:92/64/10, 4400.000ð, Ñ×ÀÑÒËÈÂ.ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ÌÀßÊÎÂÑÊÎÃÎ, 14, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:79/56/7, 4700.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 377-60-60 ÌÀßÊÎÂÑÊÎÃÎ, 14, óï., ï., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:80/58/9, ñðî÷íî, ä\ã, 4780.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 22221-84 ÌÅÍÄÅËÅÅÂÀ, 11, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:58/43.3/7, ÷/ï, ìîæíî ïîä îôèñ, 3500.000ð, ÌÅÍÄÅËÅÅ (ÓÏÍ), ò. 89226010100 ÑÌÀÇ×ÈÊÎÂ, 6, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:72/ 51/9, ÷/ï, 4200.000ð, ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË (ÓÏÍ), ò. 89122464155 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 49, ïí., ï., ï/ëîä., 6/9 ýò., ïë.:63/43/7, 4100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 54, óï., ï., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:77.1/52.2/9, ñîñò.ñðåä.òîðã, 4700.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 34553-76 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 62, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:78/52/9, óäîáí. ïëàíèðîâ, 4900.000ð, ÒÐÈÓÌÔ-92 (ÓÏÍ), ò. 35026-53 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 62, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:80.7/67.7/-, ÷/ï, 5500.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 345-14-45 ÑÓËÈÌÎÂÀ, 31, ìñ., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:71/53/6, 4500.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 89122868289 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 75, ñï., ã., 2áàë., 5/16 ýò., ïë.:120/70/15, ÷/ï, 9100.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 283-01-10 ×ÅÊÈÑÒÎÂ, 14, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:61.7/46/6, 3930.000ð, ò. 201-2787

ÏÒÈÖÅÔÀÁÐÈÊÀ ÂÀÐØÀÂÑÊÀß, 2/Á, óï., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:77/51/8.3, 3740.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÑÀÆÈÍÑÊÀß, 4, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:62/46/6, 3500.000ð, ÓÐÀË-ÝÑÒÝÉÒ ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 376-88-46

Ñ.ÑÎÐÒÈÐÎÂÊÀ ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 26, óï., ï., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:93/58/14, 4300.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 268-67-77 ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 48, óï., ï., 1/9 ýò., ïë.:69/ 52/17, 3050.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 52/1, óï., ï., áàë., 7/9 ýò., ïë.:68.2/52/8, 3500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 52/2, óï., ï., áàë., 4/9 ýò., ïë.:68/50/8, ÷/ï, 3320.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 58, óï., ê., ëîäæ., 7/12 ýò., ïë.:75/50/12, 8.912.6080503, 3400.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-7212 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 30, áð., ï., áàë., 4/ 5 ýò., ïë.:61/45/6, õîð.ñîñò., 3100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01

ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 32, áð., ê., 2áàë., 3/ 5 ýò., ïë.:77/52/10, ÷/ï, 3600.000ð, ò. 89222005201 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 34/3, óï., ê., ëîäæ., 5/12 ýò., ïë.:73.4/48/10.5, îòë.ñîñò.ñ\äâåð, 3400.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9122609367 ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 11, óï., ê., 2ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:72.5/47.5/8.4, ÷/ï, ñ õîð.ðåìîíòîì, 4500.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 63, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:79/55/9, 3620.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 268-16-75 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 63, óï., ï., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:78/50/8, èíòåðåñ.ïëàíèð., 4000.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-2339 ÌÀÍÅÂÐÎÂÀß, 12, óï., á., ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:78/50/9, 3700.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89022629118 ÌÀÍÅÂÐÎÂÀß, 15/À, ïì., ê., áàë., 2/3 ýò., ïë.:105/76/13, âûñîêèå ïîòîëêè, 3500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÌÀÍÅÂÐÎÂÀß, 19, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:61/46/6, ÷/ï, õîð.ñîñò., 3400.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9028725161 ÌÀÍÅÂÐÎÂÀß, 25, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:77/52/7, 3500.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÌÈÍÎÌÅÒ×ÈÊÎÂ, 58, óï., á., 2ëîäæ., 1/ 5 ýò., ïë.:71.9/49.9/7, ÷/ï, 3750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÌÈÍÎÌÅÒ×ÈÊÎÂ, 58, óï., á., 2áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:90/59/10, ÷/ï, 4300.000ð, 911 (ÓÏÍ), ò. 380-23-42 ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 13, óï., ï., áàë., 2/10 ýò., ïë.:80/48/8, õîð.ñîñò., 4000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 15/1, óï., ï., áàë., 4/6 ýò., ïë.:71.4/48/9, 3800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 15/7, óï., ï., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:74/50/9, ÷/ï, 1/3 äîëÿ, 870.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-50-50 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 68, óï., ê., á/ë., 3/6 ýò., ïë.:76/49/10, 4200.000ð, ÏÐÀÂ.ÂÛÁÎÐ, ò. 89045434153 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 68, óï., ê., 3ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:141/85/20, ñàóíà!èïîòåêà, 5650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01

ÑÀÄÎÂÛÉ ÂÅÐÑÒÎÂÀß, 3, óï., ï., 2ï/ëî., 2/5 ýò., ïë.:83/56/10, ÷/ï, 2689642.ñðî÷íî!, 3280.000ð, ò. 219-16-97 ÂÅÐÑÒÎÂÀß, 3, óï., ï., 2ï/ëî., 1/5 ýò., ïë.:81/56/9, 3870.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÂÅÐÑÒÎÂÀß, 5, óï., ï., 2áàë., 1/5 ýò., ïë.:81/55/9, 3600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41

ÑÈÍÈÅ ÊÀÌÍÈ À.ÁÛ×ÊÎÂÎÉ, 10, óï., ï., 1/9 ýò., ïë.:84.8/52/8, ÷/ï, 4100.000ð, ÌÀÍÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 À.ÁÛ×ÊÎÂÎÉ, 20, óï., ï., 1/9 ýò., ïë.:84/ 52/9, ÷/ï, ïîä îô. óãë., 4500.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89049850334 ÅÑÅÍÈÍÀ, 13, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:78.5/51.8/8.1, 3950.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 269-55-95

ÓÊÒÓÑ ÃÀÑÒÅËËÎ, 1, óï., ê., 2ï/ëî., 5/9 ýò., ïë.:74/48/8, 4800.000ð, çàìåíà òðóá ò. 8-902-87-64-217 ÏÀÒÐÈÎÒÎÂ, 6/1, ñï., ê., áàë., 5/6 ýò., ïë.:133.3/80.9/9, ÷/ï, åâðî, ñàóíà, 7000.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89122467187 ÏÐÎÍÈÍÎÉ, 121, óï., ï., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:81/47/9, õ\ñ, ñðî÷íî, 3850.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 22224-77 ÏÐÎÍÈÍÎÉ, 121, óï., ï., 2ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:114/74/12, 7030.000ð, ò. 21582-23 ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 48, óï., ï., ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:80/44/8, 3950.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 48, óï., ï., 2ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:96/68/8, 8.912.6080503, 4300.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-7212 ØÈØÈÌÑÊÀß, 12, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:57/45/8, ñîñò.îòë.òîðã, 3230.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-7423 ØÈØÈÌÑÊÀß, 17, áð., ï., 4/5 ýò., ïë.:73/55/6, ÷/ï, 4000.000ð, ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 210-97-24 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 37, ñï., ê., 2ëîäæ., 11/14 ýò., ïë.:92/54/14, ÷/ï, 6850.000ð, ÀÂÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89222013797 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 39, ñï., ê., 2ëîäæ., 7/14 ýò., ïë.:138/96/16, ÷/ï, 89049856525òîðã, 8300.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77


ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 4-êîìíàòíûå êâàðòèðû ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 139, óï., ê., áàë., 2/12 ýò., ïë.:71.2/56.9/10.9, ñðî÷íî!!!!!òîðã, 3550.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 9678535697

ÓÍÖ ÊÎËÎÊÎËÜÍÀß, 35, ñï., ê., 4/5 ýò., ïë.:270/150/23, ÷/ï, 12500.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89024091272 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 14/1, óï., ê., ëîäæ., 6/ 9 ýò., ïë.:74/52/9, 4500.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9122697507 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 14/3, óï., ï., áàë., 8/9 ýò., ïë.:78/55/8, ÷/ï, 4300.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ×ÊÀËÎÂÀ, 252, ñï., ã., ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:83/37/35, ÷/ï, 4800.000ð, ÊÀÏÈÒÀË (ÓÏÍ), ò. 253-77-10

ÓÐÀËÌÀØ 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 42/1, ñï., ê., á/ë., 2/ 7 ýò., ïë.:131/77.3/18, ìåáåëü, òîðã, 8500.000ð, ÒÅ×ÅÐ (ÓÏÍ), ò. 89028752192 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 42/1, ñï., ê., 3áàë., 7/7 ýò., ïë.:260/150/50, îòë\ñîñò.äâóõóð, 11500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 42/1, ñï., ê., 2ëîäæ., 3/7 ýò., ïë.:163.8/87/29, ñîñò õîð, òîðã, 10500.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 73, óï., ï., ëîäæ., 1/ 9 ýò., ïë.:78/51/8, ÷/ï, 4650.000ð, ÐÀÍ×Î (ÓÏÍ), ò. 238-00-00 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 58, óï., á., 2áàë., 7/9 ýò., ïë.:103/77/-, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 6200.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 58, óï., á., á/ë., 9/ 9 ýò., ïë.:75/53/8, çàìåí.òðóáû, 4000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 114, ïí., ï., ï/ëîä., 5/9 ýò., ïë.:64/43/7, ñ÷åò÷èêè, 3550.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9058011412 ÈËÜÈ×À, 37, óï., á., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:74/51/7, 89221313697, 3900.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-7477 ÈËÜÈ×À, 71, óï., á., ë., 3/9 ýò., ïë.:66/ 45/6, ðàçâ.èíôðàñòð, 3950.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 222-21-84 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 21, óï., á., á/ë., 1/9 ýò., ïë.:68/48/6, 3550.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 24, óï., á., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:75/53/7, ÷/ï, 4500.000ð, ÌÀÍÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 28, óï., á., 1/9 ýò., ïë.:75/ 51/7, ÷/ï, êàï ðåì., 4050.000ð, ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 320-55-71 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 29, óï., á., 3áàë., 2/9 ýò., ïë.:75/53/7, ÷/ï, 4250.000ð, Í-Ó-ÅÊÁÓÐà (ÓÏÍ), ò. 9122330770 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 38, óï., á., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:75/54/7, ïîä îôèñ, 5200.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 22277-97 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 53, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:79/53/30, åâðî, ì/î ïîä îô, 4660.000ð, Í-Ó-ÅÊ-ÁÓÐà ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89089067717 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 54, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:73/ 55/6, âûñîêèé ýòàæ, 3600.000ð, ÍÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 356-03-32 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 54, õð., ï., 5/5 ýò., ïë.:73/ 55/7, 3600.000ð, ÎÃÍÅÁÎÐÅÖ, ò. 89028701685 ÊÀËÈÍÈÍÀ, 10, óï., ï., áàë., 1/10 ýò., ïë.:85/52/12, âûñîêèé ýòàæ, 5100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17 ÊÀËÈÍÈÍÀ, 36, óï., á., á/ë., 9/9 ýò., ïë.:74/52/7, 4320.000ð, ÐÀÍ×Î (ÓÏÍ), ò. 238-00-00 ÊÀËÈÍÈÍÀ, 40, óï., á., áàë., 2/9 ýò., ïë.:74/52/8, êîìí.ðàçäåëüíûå, 4200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 20, ñï., ê., ëîäæ., 1/ 5 ýò., ïë.:130/74/-, ÷/ï, 13000.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 44, óï., ê., 3ëîäæ., 6/ 8 ýò., ïë.:158/105/25, ÷/ï, ñðî÷íî, 9350.000ð, ò. 219-55-64 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 85, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:58/40/9, 3550.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 201-04-25 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 105, óï., ï., 1/5 ýò., ïë.:80/55/8, 3900.000ð, ò. 89028702406 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 105, óï., ï., 2ëîäæ., 1/ 5 ýò., ïë.:79/53/8, 3750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Â.ÏÛØÌÀ (ÓÏÍ), ò. 201-18-19 ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ, 8, óï., ê., ëîäæ., 2/12 ýò., ïë.:73/46/7, ÷/ï, ÷ï, 4650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ, 10, óï., ê., ëîäæ., 1/12 ýò., ïë.:71/44.8/9, 5900.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89222275777 ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ, 9, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:63/ 48/6, ïîä îôèñ, 3890.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72

ÓÏÍ.ÐÔ

ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ, 59, óï., á., 2ï/ëî., 9/9 ýò., ïë.:74/48/8, 4000.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9028760850 ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ, 63, ïí., ï., ï/ëîä., 5/9 ýò., ïë.:64/43/7, ÷/ï, 4000.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU (ÓÏÍ), ò. 378-80-29 ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ, 63, ïã., ï/ëîä., 4/9 ýò., ïë.:64/43/7, îòëè÷.ïëàíèðîâê ò. 8(343)372-35-15 ËÓÊÈÍÛÕ, 18, óï., ï., ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:78/55/7, õîð. ñîñò, òîðã, 4150.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÍÀÐ.ÔÐÎÍÒÀ, 85/2, áð., ê., 1/5 ýò., ïë.:64/49/6.2, îòë.ñîñò., 3450.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-30-54 ÍÎÂÀÒÎÐÎÂ, 3, óï., á., á/ë., 9/9 ýò., ïë.:66/45/7, 4300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 ÍÎÂÀÒÎÐÎÂ, 8/2, óï., ê., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:76/49/9, âûñîêèé ýòàæ, 4120.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÍÎÂÀÒÎÐÎÂ, 8/2, óï., ê., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:75/48/9, ñðî÷íî, òîðã, 4500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅ, 3, ïì., ê., 3/5 ýò., ïë.:109/77/10, ÷/ï, òðåá.ðåì.òîðã, 5450.000ð, ËÈÄÅÐ (ÓÏÍ), ò. 338-75-45 ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅ, 11, ïì., ê., 4/5 ýò., ïë.:102/66/10, âñðîåí ìåáåëü, 5300.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89634429704 ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅ, 17/À, óï., ê., á/ë., 2/ 5 ýò., ïë.:131.3/77.3/18, ìåáåëü, òîðã, 8500.000ð, ÒÅ×ÅÐ (ÓÏÍ), ò. 89028752192

ßÐÎÑËÀÂÑÊÀß, 21, óï., ï., 7/16 ýò., ïë.:100/63/14, ÷/ï, èíòåðåñ.ïëàíèðî, 5130.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 375-89-58

ÏÎÁÅÄÛ, 16, õð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:73.5/55.3/7.5, 3700.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 ÏÎÁÅÄÛ, 30, õð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:73.6/55/7.5, õ\ñîñò.îòë.ïëàí, 4000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÏÎÁÅÄÛ, 36, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:73/55/7, 3750.000ð, ÊÎËÈÇÅÉ (ÓÏÍ), ò. 235-07-69 ÏÎÁÅÄÛ, 51, óï., á., ëîäæ., 8/16 ýò., ïë.:78/52/9, ÷/ï, äèç ðåì., 5200.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 372-9111 ÑÒÀÕÀÍÎÂÑÊÀß, 20, óï., á., 3áàë., 9/ 9 ýò., ïë.:74/52/7, 4100.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-30-54 ÑÒÀÕÀÍÎÂÑÊÀß, 24/1, óï., á., 2ëîäæ., 1/14 ýò., ïë.:81/54/-, ïîä íåæèëîå, 4900.000ð, ÊÎËÈÇÅÉ (ÓÏÍ), ò. 23507-69 ÑÒÀÕÀÍÎÂÑÊÀß, 29, óï., á., 1/9 ýò., ïë.:73.4/51.6/7, 4500.000ð, ÍÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 356-03-32 ÑÒÀÕÀÍÎÂÑÊÀß, 29, óï., á., 1/9 ýò., ïë.:74.5/52.1/8, õîð äâîð, â/îôèñ, 4100.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 345-14-45 ÓÐ.ÐÀÁÎ×ÈÕ, 8, óï., á., 3áàë., 5/9 ýò., ïë.:72/51/7, åâðîðåìîíò, 3200.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÓÐ.ÐÀÁÎ×ÈÕ, 10, óï., á., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:80/62/8, 4640.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89222275777 ÔÅÑÒÈÂÀËÜÍÀß, 7, ïì., ê., 2áàë., 3/ 4 ýò., ïë.:95/67/9, ÷/ï, îòë.ðåìîíò, 5000.000ð, ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 2019010, ÕÌÅËÅÂÀ, 10, ïì., á., áàë., 2/5 ýò., ïë.:95/63/8, ðåìîíò, 5900.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-50-50

ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 54, ñï., ã., áàë., 8/16 ýò., ïë.:158/96.8/17, ÷/ï, åâðî, 13000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 54, ñï., ã., áàë., 8/16 ýò., ïë.:158/96.8/17, ÷/ï, 15000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 71, ïì., ê., ëîäæ., 4/5 ýò., ïë.:94/68/10, 6500.000ð, ÁÞÐÎ ÍÅÄÂÈÆ.N1 (ÓÏÍ), ò. 278-60-50 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 85, ñï., ê., 2áàë., 4/14 ýò., ïë.:177.5/93.2/26, ÷/ï, 12600.000ð, ò. 345-43-27 ÂÀÉÍÅÐÀ, 15, ñï., ê., ëîäæ., 8/14 ýò., ïë.:179/127/-, ÷/ï, 13650.000ð, ÒÈÌ (ÓÏÍ), ò. 222-25-51 ÂÀÉÍÅÐÀ, 15, ñï., ê., 3áàë., 6/14 ýò., ïë.:147/88/15, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 16700.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 26660-02 ÂÀÉÍÅÐÀ, 15, ñï., ê., áàë., 13/14 ýò., ïë.:125/63/18, ÷/ï, åâðî, ìåáåëü, 11550.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU (ÓÏÍ), ò. 378-80-29 ÂÀÉÍÅÐÀ, 60, ñï., ì., ëîäæ., 2/18 ýò., ïë.:142/89/21, ÷/ï, åâðî ðåì 2011, 13900.000ð, ÌÀÍ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 201-80-45 ÃÎÐÜÊÎÃÎ, 51, ñï., ê., 2ëîäæ., 2/6 ýò., ïë.:156/75/19, ïàðêèíã â ïîäàð, 16500.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-50-50 ÃÎÐÜÊÎÃÎ, 65, ñï., ê., áàë., 4/9 ýò., ïë.:240/200/30, ÷/ï, ÷åðíîâ.îòä., 24000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51. Íå îáëàäàåò ñòàòóñîì æèëîãî ïîìåùåíèÿ, ÃÎÐÜÊÎÃÎ, 65, ñï., ê., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:165/80/30, ÷/ï, 21000.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39. Íå îáëàäàåò ñòàòóñîì æèëîãî ïîìåùåíèÿ,

ÕÈÌÌÀØ ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 23, ïì., ø., 2áàë., 4/4 ýò., ïë.:91/63/10, îòë.ñîñò., 4350.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89049829548

ÖÅÍÒÐ 8 ÌÀÐÒÀ, 2, ïì., ê., áàë., 10/11 ýò., ïë.:110/80/10.3, ÷/ï, +ãàðàæ è ìåáåëü, 11150.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89655194689 8 ÌÀÐÒÀ, 7, ïì., ê., 2áàë., 3/5 ýò., ïë.:96/65/10, ÷/ï, îêíà íà ïðóä, 7900.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÁÀÍÊÎÂÑÊÈÉ, 10, ïì., ê., 2áàë., 2/5 ýò., ïë.:90/60/9, ÷/ï, 7200.000ð, ÒÅÐÐÀ (ÓÏÍ), ò. 345-17-37 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 12, ñï., ê., 2ëîäæ., 2/4 ýò., ïë.:162/92/-, ÷/ï, 2õóðîâíåâàÿ, 17500.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-78-78 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 32, ñï., ê., ëîäæ., 3/16 ýò., ïë.:147/110/20, ÷/ï, 2ïàðêèíãà, å\ð., 17500.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 37657-28 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 35, ñï., ê., ëîäæ., 4/16 ýò., ïë.:137/77.7/14.6, ÷/ï, åâðî, îñâîáîæä., 10700.000ð, ÍÊÑ (ÓÏÍ), ò. 232-96-96

93

ÄÅÊÀÁÐÈÑÒÎÂ, 16/18, ïì., ê., áàë., 3/ 5 ýò., ïë.:95/76/8, 4500.000ð, ÐÛÍÎÊ ÍÅÄÂÈÆÈÌ. (ÓÏÍ), ò. 371-92-18 ÄÅÊÀÁÐÈÑÒÎÂ, 16/18, ïì., ê., áàë., 4/ 5 ýò., ïë.:90/70/-, ÷/ï, 6550.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 346-80-52 ÄÅÊÀÁÐÈÑÒÎÂ, 16/18Ã, ïì., ê., áàë., 3/4 ýò., ïë.:94/74/8, îòë.ñîñò., 4590.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 328-56-80 ÄÅÊÀÁÐÈÑÒÎÂ, 16/18È, ïì., ê., áàë., 4/4 ýò., ïë.:83/60/10, ÷/ï, îòë. ñîñò., 4800.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-5050 ÄÅÊÀÁÐÈÑÒÎÂ, 75, ñï., ê., 2ëîäæ., 5/ 13 ýò., ïë.:165/85/31, 11000.000ð, ÎËÈÌÏ (ÓÏÍ), ò. 89122407732 ÄÎÁÐÎËÞÁÎÂÀ, 2/Ä, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:69/52/8, õîð ñîñò, 4700.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89049875045 ÆÓÊÎÂÀ, 9, óï., ê., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:115/67/10, ÷/ï, 8150.000ð, ÍÅÁÎÑÊÐÅÁ (ÓÏÍ), ò. 89122462639 ÆÓÊÎÂÀ, 10, óï., ê., 2ëîäæ., 3/18 ýò., ïë.:107/68/10, ÷/ï, 7850.000ð, ÍÀØ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 89058048968 ÆÓÊÎÂÀ, 10, óï., ê., 2ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:100.7/67.1/10.1, ÷/ï, ãàðàæ âîäâ, òîðã, 7650.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 ÆÓÊÎÂÀ, 10, ñï., ê., 3áàë., 7/18 ýò., ïë.:237/115/36, 25600.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 283-01-10 ÆÓÊÎÂÀ, 10, óï., ê., ëîäæ., 8/12 ýò., ïë.:89/56/11, ÷/ï, 7300.000ð, ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË (ÓÏÍ), ò. 89122464155 ÆÓÊÎÂÀ, 11, óï., ê., á/ë., 9/9 ýò., ïë.:108/71/-, ÷/ï, 8000.000ð, ÊÓÏÎÍ (ÓÏÍ), ò. 372-01-19 ÆÓÊÎÂÀ, 13, ñï., ê., 2áàë., 4/20 ýò., ïë.:172/106/15, ÷/ï, 26000.000ð, ÁÞÐÎ ÍÅÄÂÈÆ.N1 (ÓÏÍ), ò. 278-6050 ÆÓÊÎÂÀ, 13, ñï., ê., á/ë., 13/20 ýò., ïë.:176.1/109.1/19.4, 25000.000ð, Ñ×ÀÑÒËÈÂ.ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 344-0012 Ê.ÌÀÐÊÑÀ, 12, ñï., ê., ëîäæ., 14/16 ýò., ïë.:120/72/13, ÷/ï, å/ðåì, ìåáåëü, 11990.000ð, ÌÀËÀÕÈÒ.ÏÀËÀÒÀ (ÓÏÍ), ò. 360-21-12 Ê.ÌÀÐÊÑÀ, 25, ñï., ê., 2ëîäæ., 7/8 ýò., ïë.:220/134/15, ÷/ï, 23000.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 Ê.ÌÀÐÊÑÀ, 36, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:77/ 50/12, ÷/ï, 3 îêíà íà óëèöó, 6800.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-7607 ÊÐÀÑÍÎÀÐÌÅÉÑÊÀß, 62, ñï., ê., 3ëîäæ., 2/6 ýò., ïë.:127/87/15, ÷/ï, ãîò/ïðîä, 13500.000ð, ÐÛÍÎÊ ÍÅÄÂÈÆÈÌ. (ÓÏÍ), ò. 268-55-44 ÊÐÀÑÍÎÀÐÌÅÉÑÊÀß, 68, ñï., ê., 2ëîäæ., 3/7 ýò., ïë.:121/81/15, ÷/ï, 12300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÊÐÀÑÍÛÉ, 5/1, ñï., ì., ëîäæ., 20/25 ýò., ïë.:112.8/42/35, ÷/ï, 11900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-2009 ÊÐÀÑÍÛÉ, 5/1, ñï., ì., 2ëîäæ., 21/25 ýò., ïë.:226/124/43, ÷/ï, 16900.000ð, ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 320-55-71 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 2, óï., ï., 3ë., 10/16 ýò., ïë.:138/91/14, ÷/ï, òîðã, 8300.000ð, ÍÀÄÅÆÄÀ (ÓÏÍ), ò. 372-30-71 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 4, óï., ï., 1/12 ýò., ïë.:84/ 52/9, âîçì.ï/îôèñ, 6000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 8, óï., ï., 3ëîäæ., 4/12 ýò., ïë.:120/62/12, 8300.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 10, óï., ê., 3ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:111/65/15, +ãàðàæ, 12500.000ð, 33 ÊÂ.Ì (ÓÏÍ), ò. 22040-33 ËÅÍÈÍÀ, 5, ïì., ê., ëîäæ., 4/5 ýò., ïë.:100/75/14, ÷/ï, 5050.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 ËÅÍÈÍÀ, 5/3, ïì., ê., ëîäæ., 2/4 ýò., ïë.:92/65/9, 6450.000ð, ÏÐÀÂ.ÂÛÁÎÐ, ò. 374-74-12 ËÅÍÈÍÀ, 22/À, ïì., ê., á/ë., 4/4 ýò., ïë.:153/88/40, ÷/ï, 2óðîâíåâàÿ!!!, 7300.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 ËÅÍÈÍÀ, 29, ïì., ê., 5/5 ýò., ïë.:87.2/ 53.8/9.5, ÷/ï, 7500.000ð, Ñ×ÀÑÒËÈÂ.ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ËÅÍÈÍÀ, 52/2À, ïì., ê., 2/6 ýò., ïë.:76/ 56/18, ÷/ï, 5000.000ð, ÍÅÁÎÑÊÐÅÁ (ÓÏÍ), ò. 89122841121 ËÅÍÈÍÀ, 54/5, ïì., ê., áàë., 6/6 ýò., ïë.:83/67/6, ÷/ï, òîðã.ëèôò, 5200.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89222931517 ËÅÍÈÍÀ, 81/83, ïì., ê., 1/4 ýò., ïë.:88/ 65.1/10, âîçì.ïîä îôèñ, 7400.000ð, ò. 372-32-33 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 133, ïì., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:110/61/27, îáìåí, 6600.000ð, ÐÛÍÎÊ ÍÅÄÂÈÆÈÌ. (ÓÏÍ), ò. 26855-44 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 171, óï., ê., ëîäæ., 9/ 9 ýò., ïë.:80/53/9, 5650.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89043813897

¹ 41

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà


94

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 4-êîìíàòíûå êâàðòèðû

Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 71, áð., ï., 2/5 ýò., ïë.:58/40/7, ÷/ï, âî äâîð è ì-ñèá, 3730.000ð, ÀÐÕ-ÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 21907-95 ÌÀËÛØÅÂÀ, 21/4, ïì., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:67/42/8, 4150.000ð, ÀÐÊÀÄÀ-Ì (ÓÏÍ), ò. 89022659503 ÌÀËÛØÅÂÀ, 30, ïì., ê., 2áàë., 5/5 ýò., ïë.:124/93/16, ÷/ï, åâðîðåìîíò, òîðã, 7500.000ð, ÊÁ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ (ÓÏÍ), ò. 246-13-28 ÌÀËÛØÅÂÀ, 76, ïì., ê., 2áàë., 3/4 ýò., ïë.:82/60/8, ÷/ï, 6500.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÌÀËÛØÅÂÀ, 84, óï., ê., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:91.5/66.1/7, ÷/ï, êàï. ãàðàæ, 6200.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89049836807 ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 43/À, ïì., ê., 1/4 ýò., ïë.:76/ 55/7, 5000.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÍ.ÂÎÏÐÎÑ (ÓÏÍ), ò. 219-69-70 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 77, ñï., ã., 2áàë., 11/26 ýò., ïë.:137.5/97.6/13.5, ÷/ï, íîâîå, õîð.îòä., 8400.000ð, ÍÊÑ (ÓÏÍ), ò. 232-96-96 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 77, ñï., ã., ëîäæ., 5/26 ýò., ïë.:128.2/87.3/14.5, ÷/ï, ðàññðî÷êà, 8000.000ð, ÍÊÑ (ÓÏÍ), ò. 232-9696 ÍÀÐ.ÂÎËÈ, 25, ñï., ê., ëîäæ., 2/13 ýò., ïë.:122/78/22, ÷/ï, 8600.000ð, ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 320-55-71 ÍÀÐ.ÂÎËÈ, 25, ñï., ê., 3ëîäæ., 10/13 ýò., ïë.:163.4/110/12, 2óð.îòë.ñîñò, 11000.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÍ.ÂÎÏÐÎÑ (ÓÏÍ), ò. 219-69-70 ÍÀÐ.ÂÎËÈ, 25, ñï., ê., 2ëîäæ., 8/13 ýò., ïë.:116/65/12, ÷/ï, 7900.000ð, ÀÐÊÀÄÀ-Ì (ÓÏÍ), ò. 89022659503 ÍÀÐ.ÂÎËÈ, 69, ñï., ê., 2/8 ýò., ïë.:154.2/91/21, ÷/ï, 17000.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89089113159 ÍÈÊÎÍÎÂÀ, 10, ñï., ã., 2ëîäæ., 8/17 ýò., ïë.:120/60/17, ÷/ï, îòä îò çàñòð, 12000.000ð, ÌÀÍ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 267-47-28 ÏÎÏÎÂÀ, 11, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:84/55/ 7, ÷/ï, ïîä íåæèëîå, 7140.000ð, ÊÀÌÅÐÎÍ-ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 344-63-80 Ð.ËÞÊÑÅÌÁÓÐÃ, 42, äð., ä., 1/2 ýò., ïë.:95/70/8, ìîæíî ïîä îôèñ, 7900.000ð, ÌÎß ÍÎÂÀß ÊÂÀÐÒ (ÓÏÍ), ò. 89221095191 Ð.ËÞÊÑÅÌÁÓÐÃ, 59, ïì., ê., áàë., 2/4 ýò., ïë.:87/63/9, 5350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70

Êàê

Ð.ËÞÊÑÅÌÁÓÐÃ, 79, ñï., ê., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:153/109/17, ÷/ï, á/îòäåëêè, òîðã, 19250.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89634429704 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 12, ñï., ê., 2ëîäæ., 24/25 ýò., ïë.:227/170/25, ÷/ï, 33000.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89126286631 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 12, ñï., ê., 22/25 ýò., ïë.:285/120/28, ÷/ï, ïàíîðàìíûé âèä, 41000.000ð, ÇÎËÎÒ.ÊÐÓà (ÓÏÍ), ò. 89022708204 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 18, ñï., ê., 3ëîäæ., 19/20 ýò., ïë.:138/81.7/17, ÷/ï, ÷èñò. îòäåëêà, 14500.000ð, ÁÞÐÎ ÍÅÄÂÈÆ.N1 (ÓÏÍ), ò. 278-60-50 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 18, ñï., ê., ëîäæ., 19/20 ýò., ïë.:245/130/-, ÷/ï, 19-20ý, ïåíòõàóñ, 22050.000ð, ÒÈÌ (ÓÏÍ), ò. 22225-51 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 31, ñï., ê., 2ëîäæ., 6/14 ýò., ïë.:124/81/21, ÷/ï, 11500.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9122424095 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 33, ñï., ê., ëîäæ., 14/16 ýò., ïë.:118/65/19, 8950.000ð, ÂÈÇÈÒ (ÓÏÍ), ò. 371-23-63 Ñ.ÐÀÇÈÍÀ, 24, óï., ê., 5/6 ýò., ïë.:137/ 70/19, ÷/ï, 11700.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 283-01-10 Ñ.ÐÀÇÈÍÀ, 24, óï., ê., ëîäæ., 5/6 ýò., ïë.:130/63/24, îòë.ñîñò, 2 óðîâ, 9000.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÑÀÊÊÎ È ÂÀÍÖÅÒÒÈ, 47, ñï., ã., 2/9 ýò., ïë.:110/90/-, ÷/ï, îòë. ðåìîíò, 14300.000ð, ÌÀËÛØÅÂÀ-73 (ÓÏÍ), ò. 222-73-73 ÑÀÊÊÎ È ÂÀÍÖÅÒÒÈ, 99, ñï., ê., 4/11 ýò., ïë.:199/117/13, ÷/ï, 50800.000ð, ÒÅÕÍÎÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 89022540660 ÑÀÊÊÎ È ÂÀÍÖÅÒÒÈ, 99, ñï., ê., 2ëîäæ., 3/11 ýò., ïë.:204/95/25, ÷/ï, îáì íà íåäâ, 25000.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 89222024998 ÑÀÊÊÎ È ÂÀÍÖÅÒÒÈ, 105/2, ñï., ê., 2ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:178/105/-, ÷/ï, êóõíÿ-ãîñòèíàÿ, 11900.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 370-31-12 ÑÂÅÐÄËÎÂÀ, 14, áð., ê., áàë., 4/7 ýò., ïë.:90/60/10, ÷/ï, 5500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÑÂÅÐÄËÎÂÀ, 14, áð., ê., áàë., 2/7 ýò., ïë.:90/60/10, ÷/ï, õîð.ñîñòîÿíèå, 6800.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 26986-42 ÒÂÅÐÈÒÈÍÀ, 34, ñï., ê., ëîäæ., 15/18 ýò., ïë.:161.8/99/24, ÷/ï, ðåìîíò, 11700.000ð, ÒÈÌ (ÓÏÍ), ò. 222-25-51

ïîëüçîâàòüñÿ îáúÿâëåíèÿìè â ãàçåòå «Åñòü âàðèàíò!»

?

Ðàçäåë îáúÿâëåíèé î ïðåäëîæåííûõ íà ïðîäàæó êâàðòèðàõ äåëèòñÿ íà ïÿòü ðóáðèê – «1-êîìíàòíûå êâàðòèðû», «2-êîìíàòíûå êâàðòèðû» è ò.ä.  ðóáðèêå «Ìíîãîêîìíàòíûå êâàðòèðû» îáúåäèíåíû îáúåêòû ñ ÷èñëîì êîìíàò áîëåå 4-õ. Ïåðâàÿ öèôðà â ýòîé ðóáðèêå îçíà÷àåò êîëè÷åñòâî êîìíàò â êâàðòèðå, íàïðèìåð: 5-ê – 5-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà. Âíóòðè ðóáðèêè îáúÿâëåíèÿ ðàçäåëåíû íà ïîäðóáðèêè ñîãëàñíî îáùåïðèíÿòûì íàçâàíèÿì ìèêðîðàéîíîâ ãîðîäà â àëôàâèòíîì ïîðÿäêå – «Àâòîâîêçàë», «Áîòàíè÷åñêèé», «ÂÈÇ» è ò.ä. Âíóòðè ïîäðóáðèê îáúÿâëåíèÿ ñîðòèðóþòñÿ ïî íàçâàíèÿì óëèö â àëôàâèòíîì ïîðÿäêå. Ïîñëå àäðåñà â îáúÿâëåíèè ïóáëèêóþòñÿ ñëåäóþùèå äàííûå: Òèï êâàðòèðû: ñï. – ñïåöïðîåêò, óï. – óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè, ïì. – ïîëíîìåòðàæíàÿ, ïí. – «ïåíòàãîí», áð. – «áðåæíåâêà», õð. – «õðóùåâêà», ìñ. – «ìàëîñåìåéêà». Òèï äîìà: ï. – ïàíåëüíûé, ê. – êèðïè÷íûé, á. – áëî÷íûé, ä. – äåðåâÿííûé, ø. – øëàêîáëî÷íûé. Êîëè÷åñòâî è íàëè÷èå áàëêîíîâ: á. – áàëêîí, ëîäæ. – ëîäæèÿ, á/ë – áàëêîí è ëîäæèÿ, ï/ëîä. – ïîëóëîäæèÿ, ýðê. – ýðêåð. Ýòàæ, íà êîòîðîì íàõîäèòñÿ îáúåêò, è ýòàæíîñòü äîìà. Ïëîùàäü îáúåêòà: îáùàÿ/æèëàÿ/êóõíè. Óñëîâèÿ ïðîäàæè: ÷/ï – ÷èñòàÿ ïðîäàæà (ñäåëêà, íå îáóñëîâëåííàÿ ïðèîáðåòåíèåì äðóãîé íåäâèæèìîñòè). Öåíà îáúåêòà. Íàçâàíèå ðèýëòîðñêîé êîìïàíèè, âûñòàâëÿþùåé îáúåêò íà ïðîäàæó, è êîíòàêòíûé òåëåôîí. Âèçèòíûå êàðòî÷êè ïðåäïðèÿòèé ñ ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé î òåëåôîíàõ, ýëåêòðîííîé ïî÷òå, èíòåðíåò-ñòðàíèöå, àäðåñå êîìïàíèè è ïðî÷èõ îêàçûâàåìûõ óñëóãàõ ïóáëèêóþòñÿ â ðóáðèêå «Âèçèòêè ïðåäïðèÿòèé». Êîíòàêòíûé òåëåôîí êîìïàíèè èëè ÷àñòíîãî ëèöà, âûñòàâëÿþùèõ îáúåêò. ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Ïðè ïîäà÷å îáúÿâëåíèÿ îáðàùàéòå âíèìàíèå íà ïîðÿäîê ðàñïîëîæåíèÿ èíôîðìàöèè è ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ. Ðåäàêöèÿ îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî íå ïóáëèêîâàòü íå ïðåäóñìîòðåííóþ â îáúÿâëåíèè èíôîðìàöèþ è íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà èñêàæåíèå òåêñòà èç-çà íåïðàâèëüíî ïîäàííîãî îáúÿâëåíèÿ. Îáúÿâëåíèÿ ñ ïðîèçâîëüíûì òåêñòîì ïóáëèêóþòñÿ òîëüêî â ðàçäåëå «Ðàçíîå».

¹ 41

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà

www.upn.ru

ÒÂÅÐÈÒÈÍÀ, 34, ñï., ê., ëîäæ., 5/18 ýò., ïë.:155/71/23, ÷/ï, 12400.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÒÂÅÐÈÒÈÍÀ, 38/1, ñï., ê., 2ëîäæ., 7/16 ýò., ïë.:141/87/23, ÷/ï, 10750.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9122424095 ÓÐÈÖÊÎÃÎ, 7, ñï., ê., 8/10 ýò., ïë.:193/ 134/6, ÷/ï, 19300.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÔÅÂÐ.ÐÅÂÎËÞÖÈÈ, 15, ñï., ì., ëîäæ., 14/42 ýò., ïë.:140/85/17, ÷/ï, 25900.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÕÎÕÐßÊÎÂÀ, 39, ñï., ê., ëîäæ., 3/20 ýò., ïë.:153/83/18, ÷/ï, ÷èñò.îòä, ýëèò.ä, 12000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51

ÕÎÕÐßÊÎÂÀ, 39, ñï., ê., á/ë., 10/20 ýò., ïë.:144/79/19, ÷/ï, 15000.000ð, ÓÐÀË-ÝÑÒÝÉÒ (ÓÏÍ), ò. 89049832244 ÕÎÕÐßÊÎÂÀ, 72, ñï., ê., 2ëîäæ., 10/16 ýò., ïë.:196.5/93/-, ÷/ï, ñ-âî î ïðàâå!!!, 23000.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-78-78 ×ÀÏÀÅÂÀ, 14/2, ïì., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:87/61/10, 5800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ØÀÐÒÀØÑÊÀß, 9/2, óï., ê., áàë., 2/14 ýò., ïë.:97/57/12, ÷/ï, 6480.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89221177700 ØÀÐÒÀØÑÊÀß, 9/2, óï., ê., áàë., 9/14 ýò., ïë.:99.3/59.3/10, ÷/ï, 7000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 378-43-23 ØÅÂ×ÅÍÊÎ, 19, óï., ê., 3ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:174/140/-, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 9800.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 37589-58 ØÅÂ×ÅÍÊÎ, 20, ñï., ì., ë., 9/20 ýò., ïë.:115/70/-, ÷/ï, åâðî., 12000.000ð, ò. 89222093233 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 19, ïì., ê., áàë., 2/8 ýò., ïë.:86/67/6, 5100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 19, ïì., ê., áàë., 7/8 ýò., ïë.:115/29/-, ÷/ï, 10200.000ð, ÌÀËÛØÅÂÀ-73 (ÓÏÍ), ò. 222-73-73 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 90, ñï., ã., ëîäæ., 4/12 ýò., ïë.:142.5/87.7/13.7, ÷/ï, íîâîå, îòäåëêà, 8400.000ð, ÍÊÑ (ÓÏÍ), ò. 232-96-96 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 90, ñï., ã., ëîäæ., 3/12 ýò., ïë.:143.6/77.3/13.6, ÷/ï, 8000.000ð, ÍÊÑ (ÓÏÍ), ò. 232-96-96 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 90, ñï., ã., 2ëîäæ., 8/12 ýò., ïë.:131.1/77.4/17.2, ÷/ï, ðàññðî÷êà, èïîò, 8600.000ð, ÍÊÑ (ÓÏÍ), ò. 232-96-96 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 111, ñï., ì., 2ëîäæ., 20/ 22 ýò., ïë.:126/74/16, ÷/ï, ïëàñòèê. ñòåêëî, 11330.000ð, ÌÀËÛØÅÂÀ-73 (ÓÏÍ), ò. 222-73-73 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 120, ñï., ê., 2ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:132/92/12, 8700.000ð, ÒÈÌ (ÓÏÍ), ò. 222-25-51 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 120, ñï., ê., ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:135/95/15, 10000.000ð, ÀÐÃÓÌÅÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89122425707 ÝÍÃÅËÜÑÀ, 11, óï., ê., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:81/57/8, ÷/ï, ñîñòîÿíèå õîðîø, 6000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÝÍÃÅËÜÑÀ, 15, ñï., ê., 2áàë., 5/10 ýò., ïë.:138/110/15, ÷/ï, 14000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-0151 ÝÍÃÅËÜÑÀ, 17, ñï., ê., ë., 4/5 ýò., ïë.:143/94/17, ÷/ï, ñàóíà, òèõ.öåíòð, 15700.000ð, ò. 385-04-02 ÝÍÃÅËÜÑÀ, 21, óï., ê., 3áàë., 2/5 ýò., ïë.:102/75/11, ÷/ï, ñ ìåáåëüþ, 8000.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89122467187

×ÅÐÌÅÒ 32 ÂÎÅÍÍÛÉ ÃÎÐÎÄÎÊ, 25, óï., ï., 2áàë., 1/5 ýò., ïë.:80/55/8, ñîñò.õîð, ñðî÷íî, 3700.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 7, óï., ï., 2ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:95/60/9, îñò.êóõíÿ, 4800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ËßÏÓÑÒÈÍÀ, 15, óï., ï., ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:78/54/8, õîð.ñîñòîÿíèå, 4200.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 21319-82 ÌÀËÀÕÈÒÎÂÛÉ, 6, ïí., ï., ï/ëîä., 3/9 ýò., ïë.:64/43.4/7, 4100.000ð, Ñ×ÀÑÒËÈÂ.ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ÎÊÐÓÆÍÀß, 8, óï., ï., 2ë., 1/9 ýò., ïë.:104/73/8, ÷/ï, 4950.000ð, ÃÐÀÍ (ÓÏÍ), ò. 219-13-71 ÎÊÐÓÆÍÀß, 8, óï., ï., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:79/53/8, õîð.ïëàíèðîâêà, 3590.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÔÐÅÇ- (ÓÏÍ), ò. 287-17-54 ÑÀÍÀÒÎÐÍÀß, 35, ïí., ï., áàë., 6/9 ýò., ïë.:63/42/7, 3500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 80/2, óï., ï., 2ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:127/70/15, 6300.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-7423 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 100/1, õð., ê., 2/5 ýò., ïë.:60/45/6, 3080.000ð, ÇÎËÎÒ.ÊÐÓà (ÓÏÍ), ò. 89221445704

ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 102/3, áð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:62/47/6, îáìåí-ðåçåðâ, 3100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 102/4, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:62/47/6, 2900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜÑÊÀß, 30, áð., ê., 1/5 ýò., ïë.:62/47/6, ÷/ï, ñðî÷íî!, 3200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01

ØÀÐÒÀØÑÊÈÉ Ð-Ê ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 21/Á, ñï., ê., 3ëîäæ., 6/ 10 ýò., ïë.:153/106/22, ÷/ï, ÷ï, å/ðåì, êàìèí, 11500.000ð, Ñ×ÀÑÒËÈÂ.ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 102/À, óï., ï., ëîäæ., 1/ 10 ýò., ïë.:78.5/55.2/8, ÷/ï, îñâîá. êëþ÷è, 4299.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 143, ñï., ê., 3ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:135/87/12, 7500.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 213-72-07

ØÈÐÎÊÀß ÐÅ×ÊÀ ÑÎÁÎËÅÂÀ, 21/1, ñï., ê., ëîäæ., 8/10 ýò., ïë.:75/52/9, ÷/ï, îòë.ñîñò. , äâîð, 4250.000ð, ÂÈÇÈÒ (ÓÏÍ), ò. 371-2363 ÑÎÁÎËÅÂÀ, 21/1, ñï., ê., ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:75.3/52/8, 5060.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 328-90-50

ÝËÜÌÀØ ÁÀÓÌÀÍÀ, 2/À, ïì., ê., 1/4 ýò., ïë.:90/ 56/9, 2 îêíà íà áàóì, 7900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-1170 ÁÀÓÌÀÍÀ, 7, ïì., ê., áàë., 4/4 ýò., ïë.:103/70/10, èëè ÷/ï, 5200.000ð, ÒÐÈÓÌÔ-92 (ÓÏÍ), ò. 350-26-53 ÂÎÉÊÎÂÀ, 25, ïí., ï., 1/9 ýò., ïë.:80/ 50/9, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 4650.000ð, ÎÃÍÅÁÎÐÅÖ, ò. 89122434488 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 32, ñï., ì., 2ëîäæ., 8/ 13 ýò., ïë.:126/60/27, ÷/ï, 3+1, ïîä ÷èñò, 8200.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-50-50 ÊÐ.ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂ, 21, ñï., ì., ëîäæ., 2/ 16 ýò., ïë.:111/62/10, ÷/ï, âåëèêîëåï. 8-êà, 6390.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÊÐ.ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂ, 75, ïí., ï., ï/ëîä., 1/ 9 ýò., ïë.:64/43.2/7, 3600.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89506368011 ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 1/Ã, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:104/74/10, ÷/ï, âîçì. ïîä íåæèë, 3930.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 372-91-11 ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 77, óï., ê., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:79/51/9, 5500.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 ÑÒÀ×ÅÊ, 55, óï., ê., ëîäæ., 1/11 ýò., ïë.:77/50/9, ïîä îôèñ, 5000.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 201-49-94 ÔÐ.ÁÐÈÃÀÄ, 7, ñï., ê., á/ë., 3/10 ýò., ïë.:112/60/9, ÷/ï, ìåáåëü, òåõíèêà, 7000.000ð, ÁÞÐÎ ÍÅÄÂÈÆ.N1 (ÓÏÍ), ò. 278-60-50 ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÎÂ, 34, ìñ., ê., 1/9 ýò., ïë.:88/50/10, õîð.ñîñò.îòä.âõ, 5300.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89655411577 ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÎÂ, 35, ñï., ã., 11/14 ýò., ïë.:109/58/15, ÷åðí.îòä., 4700.000ð, ÀÒÎÌÏÐÎÌÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 377-00-07 ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÎÂ, 37, ïí., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:64/42/9, ÷/ï, ïîä îôèñ, 4250.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 ØÅÔÑÊÀß, 60, óï., ï., ëîäæ., 4/10 ýò., ïë.:80/55/8, ÷/ï, îêíà íà ðàçí.ñò, 4740.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89655411577 ØÅÔÑÊÀß, 60, óï., ï., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:82/57/8, ÷/ï, 5700.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 ØÅÔÑÊÀß, 61, ïí., ï., ï/ëîä., 5/9 ýò., ïë.:64/43/7, õîð.ñåéô-äâåðü, 3600.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ØÅÔÑÊÀß, 65, ïí., ï., 3/9 ýò., ïë.:63/ 43/6, ïåðåïëàíèðîâêà, 3650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-7722 ØÅÔÑÊÀß, 87/2, áð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:61/45/6, ÷/ï, 3650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 ØÅÔÑÊÀß, 93/2, áð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:62/46/6, ÷/ï, òîðã, 3700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-0141 ØÅÔÑÊÀß, 96, óï., ê., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:77/49/9, õîð.ñîñò., 4500.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ØÅÔÑÊÀß, 97/ÂÑÒ, óï., ê., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:76/59/9, ÷/ï, ÷èñòàÿ ïðîäàæà, 4250.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÝËÅÊÒÐÈÊÎÂ, 20/À, áð., ê., 1/5 ýò., ïë.:61.1/40/6, ÷/ï, 3380.000ð, ò. 345-40-48


ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå Ìíîãîêîìíàòíûå êâàðòèðû Þ-Ç

ÌÍÎÃÎÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 50, ïí., ï., ïë., 6/9 ýò., ïë.:63/41/7, 4200.000ð, ÌÀËÀÕÈÒÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 268-11-20 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 50, ïí., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:64/44/9, ïîä îôèñ, ìàãàç, 4300.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 58/2, ïí., ï., ï/ëîä., 3/9 ýò., ïë.:64/45/9, ÷/ï, 4190.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 58/2, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:63/41/8, 3750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 328-56-80 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 59, óï., ï., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:78/54/9, åâðî, òîðã!, 5050.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-2401 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 61, óï., ï., ë., 5/9 ýò., ïë.:77/51/8, ÷/ï, 4700.000ð, ÌÀËÀÕÈÒ-ÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 268-11-20 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 61, óï., ï., ë., 1/9 ýò., ïë.:77/52/8, òîðåö, 8000.000ð, ò. 21912-61 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 69, óï., ï., áàë., 9/9 ýò., ïë.:77.4/50/9, áîëüøàÿ êâàðòèð, 4500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 69, óï., ï., 2ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:98/68/8, âîçì.ïîä îôèñ, 6800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 74, ïí., ï., ï/ëîä., 4/9 ýò., ïë.:64/43/8, ÷/ï, 4100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ÁÀÐÄÈÍÀ, 9, ïí., ï., ï/ëîä., 6/9 ýò., ïë.:64/43/7, ïëàñòèê.îêíà, 3850.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89221285185 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 6, ïí., ï., 6/9 ýò., ïë.:63.8/42.6/-, ÷/ï, âîçìîæ/èïîòåê, 3900.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89058046718 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 29, ïí., ï., ï/ëîä., 8/ 9 ýò., ïë.:65/44/-, 3700.000ð, ò. 89122208401 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 31/1, óï., ï., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:77/50/9, 4700.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 372-04-19 ÃÐÎÌÎÂÀ, 138/2, áð., ï., 2áàë., 4/5 ýò., ïë.:86.5/67.3/6, ÷/ï, îòë.ñîñò., 5000.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9505540095 ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 5, ñï., ê., 2ëîäæ., 5/7 ýò., ïë.:157/111/27, 9500.000ð, ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 216-79-67 ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 16, ñï., ê., ëîäæ., 3/15 ýò., ïë.:155/112/17, ÷/ï, 89045464034, 10800.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 34679-92 ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 16, ñï., ê., ëîäæ., 10/15 ýò., ïë.:153/76/16, ÷/ï, 922 610 4222, 9350.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß, 34/2, áð., ï., áàë., 2/ 5 ýò., ïë.:60/44.5/5.5, îòëè÷íàÿ!, 3800.000ð, ÌÒÈ-ÖÅÍÒÐ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 89089044661 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 58, óï., ê., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:75/58/7, ÷/ï, 4700.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 58, óï., ê., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:74/52/10, 4700.000ð, ò. 34543-27 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 80/À, áð., ï., 2/5 ýò., ïë.:74/57/7, òîðã, 3900.000ð, ÒÅÊÒÓÌ (ÓÏÍ), ò. 222-10-88 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 32/1, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:60/40/6, 2902908, 3300.000ð, ò. 290-29-08 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 38, ïí., ï., ï/ëîä., 5/9 ýò., ïë.:64/43/7, ñðî÷íî, òîðã!, 3700.000ð, ÅÊ-ÁÓÐà ÑÈÒÈ (ÓÏÍ), ò. 269-32-32 ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 28/4, óï., ê., ëîäæ., 9/12 ýò., ïë.:72/36/28, 5000.000ð, ÀÐÕÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 89292127992 ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 32/1, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:58/43/7, 3650.000ð, ÐÀÍ×Î (ÓÏÍ), ò. 238-00-00 ÐÅÏÈÍÀ, 84, óï., ï., 2ëîäæ., 9/10 ýò., ïë.:81/55/8, ÷/ï, 5950.000ð, ÌÎß ÍÎÂÀß ÊÂÀÐÒ (ÓÏÍ), ò. 89058067497 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 17, ïí., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:70/43/7, ïîä îôèñ, ðàñø, 4000.000ð, ò. 213-07-68 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 125, ñï., ê., 2á, ë., 7/10 ýò., ïë.:110/80/19, ÷/ï, õîð.ñîñò., 6900.000ð, ÃÐÀÍ (ÓÏÍ), ò. 219-13-71 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 125, ñï., ê., ëîäæ., 8/10 ýò., ïë.:120/70/22, ÷/ï, 7500.000ð, ÀÐÕ-ÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 89292127992 ×ÊÀËÎÂÀ, 5, ñï., ê., 5/10 ýò., ïë.:150/ 100/14, ÷/ï, 14950.000ð, ÁÞÐÎ ÍÅÄÂÈÆ.N1 (ÓÏÍ), ò. 278-60-50 ØÀÓÌßÍÀ, 86/4, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:58/40/7, 3690.000ð, Ñ×ÀÑÒËÈÂ.ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ßÑÍÀß, 4, óï., ê., 2ëîäæ., 9/11 ýò., ïë.:131/82/12, ÷/ï, 89226124781, 10950.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ßÑÍÀß, 24, õð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:74/ 62/7, ÷/ï, òîðã.åâðîðåìîíò, 4150.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89122445387

5-ê, ÀÂÒÎÂÎÊÇÀË, ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 175, óï., ê., 3ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:111.8/75/ 8, ÷/ï, 6550.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9222191150 5-ê, ÀÂÒÎÂÎÊÇÀË, ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 75, ñï., ê., 2ï/ëî., 2/9 ýò., ïë.:126/90/12, ÷/ï, ñóïåðîòäåëêà, 9200.000ð, ÊÎËÈÇÅÉ (ÓÏÍ), ò. 235-07-69 5-ê, ÁÎÒÀÍÈ×ÅÑÊÈÉ, ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 2/2, óï., ï., 2áàë., 1/10 ýò., ïë.:93.8/ 67.4/12, ÷/ï, âîçì. ïîä îôèñ, 6600.000ð, ÂÎÇÍÅÑÅÍ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. (34369)32513 5-ê, ÁÎÒÀÍÈ×ÅÑÊÈÉ, ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 5, óï., ï., 2ëîäæ., 4/10 ýò., ïë.:170/104/ 20, ÷/ï, 2-óðîâí, ìåáåëü, 7500.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-50-50 5-ê, ÁÎÒÀÍÈ×ÅÑÊÈÉ, ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 8, óï., ï., 2ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:93/65/ 10, ïîä ìèíèñàäèê, 6000.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9122609367 5-ê, ÁÎÒÀÍÈ×ÅÑÊÈÉ, ÒÁÈËÈÑÑÊÈÉ, 3, óï., ï., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:91/68/9, âûñîêèé ýòàæ, 5199.000ð, ÂÈÇÈÒ (ÓÏÍ), ò. 371-23-63 5-ê, ÁÎÒÀÍÈ×ÅÑÊÈÉ, ÒÁÈËÈÑÑÊÈÉ, 13/2, óï., ï., 2ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:90/ 67/8, 89505448722, 4900.000ð, ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 210-97-24 5-ê, ÁÎÒÀÍÈ×ÅÑÊÈÉ, ØÂÀÐÖÀ, 20/3, óï., ï., 2ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:95/57/8, 5300.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 5-ê, ÁÎÒÀÍÈ×ÅÑÊÈÉ, ØÂÀÐÖÀ, 20/3, óï., ï., 2ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:95/57/8, 5390.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 5-ê, ÂÈÇ, ÂÈÊÓËÎÂÀ, 57, óï., ï., 2ëîäæ., 7/12 ýò., ïë.:112/70/28, ÷/ï, 6200.000ð, ÌÀÍ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 89045413383 5-ê, ÂÈÇ, ÊËÞ×ÅÂÑÊÀß, 15, ñï., ì., á/ ë., 16/18 ýò., ïë.:170/122/13, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 9180.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89024091272 5-ê, ÂÈÇ, ÊËÞ×ÅÂÑÊÀß, 15, ñï., ì., 16/18 ýò., ïë.:255/121/27, ÷/ï, åñòü 16, 17 ýò., 13500.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 5-ê, ÂÈÇ, ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., áàë., 15/16 ýò., ïë.:181.5/98/26.8, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 13612.500ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 5-ê, ÂÈÇ, ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:181.4/124/-, ÷/ï, 13612.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 35555-50 5-ê, ÂÈÇ, ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., ëîäæ., 14/16 ýò., ïë.:182.2/100/-, ÷/ï, 13605.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 35555-50 5-ê, ÂÈÇ, ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., ëîäæ., 15/16 ýò., ïë.:181.5/98/26.8, ÷/ï, àêöèÿ, 12376.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89122435250 5-ê, ÂÈÇ, ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 6, óï., ê., 3ëîäæ., 5/13 ýò., ïë.:122/92/15, ÷/ï, ìåáåëü, ãàðàæ, 7100.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ66 (ÓÏÍ), ò. 310-37-37 5-ê, ÂÈÇ, ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 80, óï., ï., 2ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:96.8/55/9, ÷/ï, âîçì ïîä îôèñ, 6850.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 5-ê, ÂÒÓÇÃÎÐÎÄÎÊ, ËÎÄÛÃÈÍÀ, 8, óï., ï., 2ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:96/58/7, îêíà íà ðàç.ñò., 6300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74 5-ê, ÂÒÓÇÃÎÐÎÄÎÊ, ÌÀËÛØÅÂÀ, 132, ïì., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:111.5/87.5/ 9, ÷/ï, 5900.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 37657-28 5-ê, ÆÁÈ, ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ, 10, óï., ï., 2ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:96/67/9, 6300.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 216-10-92 5-ê, ÇÀÐÅ×ÍÛÉ, ÃÎÒÂÀËÜÄÀ, 15, óï., ï., 2ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:96/66/24, ÷/ï, ñàóíà, 4600.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 9678535697 5-ê, ÇÀÐÅ×ÍÛÉ, ÎÏÀËÈÕÈÍÑÊÀß, 21, óï., ï., 2ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:89/61/11, 8.909.0079636, 5999.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 5-ê, ÇÀÐÅ×ÍÛÉ, ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 12, óï., ï., 2ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:97.1/66.2/14, 6275.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 20039-95 5-ê, ÇÀÐÅ×ÍÛÉ, ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 28, óï., ï., 2ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:95/68/8, âîçì. ïîä îôèñ, 6300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 5-ê, Í.ÑÎÐÒÈÐÎÂÊÀ, ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 22/ 3, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:95/66/8, ÷/ï, âèä íà ïàðê, 4900.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 201-19-28 5-ê, ÐÓÄÍÛÉ, ÊÐÓÃÎÂÀß, 28, óï., ê., 2ï/ëî., 2/5 ýò., ïë.:88/57/8, 3200.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 5-ê, Ñ.ÑÎÐÒÈÐÎÂÊÀ, ÌÈÍÎÌÅÒ×ÈÊÎÂ, 58, óï., á., 2ëîäæ., 5/5 ýò., ïë.:90/ 61.7/12, ÷èñò. îñâîáîæä, 4500.000ð, ÌÀÍ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 267-47-28 5-ê, Ñ.ÑÎÐÒÈÐÎÂÊÀ, ÌÈÍÎÌÅÒ×ÈÊÎÂ, 58, óï., á., 2ï/ëî., 5/5 ýò., ïë.:96/64/ 9, äâóõóðîâíåâàÿ, 4700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 5-ê, Ñ.ÑÎÐÒÈÐÎÂÊÀ, ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 13, óï., ï., 2ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:92/64/9, 4000.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 5-ê, Ñ.ÑÎÐÒÈÐÎÂÊÀ, ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 68, óï., ê., 3ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:141/85/ 20, ñàóíà. èïîòåêà, 5650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01

ÓÏÍ.ÐÔ

5-ê, ÓÊÒÓÑ, ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 48, óï., ï., 2ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:96/68/8, 8.912.6080503, 4300.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 5-ê, ÓÍÖ, ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 47, ñï., ê., ëîäæ., 5/7 ýò., ïë.:202/112/16, ÷/ï, äèçàéíðåìîíò, 17000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 5-ê, ÓÐÀËÌÀØ, ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 58/À, óï., ï., 2ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:96/73/10, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 4600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74 5-ê, ÓÐÀËÌÀØ, ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ, 60, óï., ï., 2ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:89/53/10, ñîñò õîð, 5140.000ð, ÈÑÅÒÜ (ÓÏÍ), ò. 89126636006 5-ê, ÓÐÀËÌÀØ, ÊÀËÈÍÈÍÀ, 6, óï., ï., 2ëîäæ., 10/16 ýò., ïë.:117/68/12, ÷/ï, âîçì. ðàçä. 3+1, 6600.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 5-ê, ÓÐÀËÌÀØ, ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 28, ïì., á., 2áàë., 3/5 ýò., ïë.:155/76/ 10, ÷/ï, êóõíÿ, øêàô-êóïå, 7800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-2009 5-ê, ÓÐÀËÌÀØ, ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅ, 3, ïì., ê., 3/5 ýò., ïë.:109/77/10, ÷/ï, äâîðÿíñê.ãíåçäî, 5450.000ð, ËÈÄÅÐ (ÓÏÍ), ò. 338-75-45 5-ê, ÕÈÌÌÀØ, ÕÈÌÌÀØÅÂÑÊÀß, 9, óï., ï., 2ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:95/68/12, ÷/ï, âñòð.ìåáåëü.íîâ, 5000.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89221764800 5-ê, ÖÅÍÒÐ, ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 54, ñï., ã., 3/16 ýò., ïë.:217/160/20, ÷/ï, ÷åðí.îòäåëêà, 14800.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-50-50

5-ê, ÖÅÍÒÐ, ÂÀÉÍÅÐÀ, 21, ñï., ê., ýðê., 25/16 ýò., ïë.:230/230/-, ÷/ï, 26000.000ð, ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐà (ÓÏÍ), ò. 219-06-47 5-ê, ÖÅÍÒÐ, ÂÎÅÂÎÄÈÍÀ, 4, ñï., ê., 2áàë., 5/7 ýò., ïë.:131/73/31, ÷/ï, âèä íà ïëîòèíêó, 12799.000ð, ÂÈÇÈÒ (ÓÏÍ), ò. 219-56-35 5-ê, ÖÅÍÒÐ, ÃÎÐÜÊÎÃÎ, 33, äð., ä., 2/2 ýò., ïë.:150/115/12, ÷/ï, îòë.êâ. íà ïëàò, 12300.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 213-79-90 5-ê, ÖÅÍÒÐ, ÆÓÊÎÂÀ, 10, ñï., ê., 2ëîäæ., 3/18 ýò., ïë.:222/112/27, ÷/ï, 15800.000ð, ÊÀÑÊÀÄ (ÓÏÍ), ò. 350-9769 5-ê, ÖÅÍÒÐ, ÆÓÊÎÂÀ, 10, óï., ê., 3ëîäæ., 7/18 ýò., ïë.:237/115/36, õîð. ðåìîíò, 25600.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 283-01-10 5-ê, ÖÅÍÒÐ, Ê.ÌÀÐÊÑÀ, 25, ñï., ê., 2ëîäæ., 7/8 ýò., ïë.:220/134/15, ÷/ï, 23000.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 5-ê, ÖÅÍÒÐ, ÊÐÀÑÍÎÀÐÌÅÉÑÊÀß, 78, ñï., ê., 2ëîäæ., 4/6 ýò., ïë.:292/94/ 42.5, ÷/ï, 3-óðîâí, ïàí.êðû, 27000.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 22224-77 5-ê, ÖÅÍÒÐ, ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 2, óï., ï., 3ë., 11/16 ýò., ïë.:145/87/13, ÷/ï, òîðã, 8300.000ð, ÍÀÄÅÆÄÀ (ÓÏÍ), ò. 372-30-71 5-ê, ÖÅÍÒÐ, ËÅÍÈÍÀ, 22/À, ïì., ê., á/ ë., 4/4 ýò., ïë.:152.6/118/8, ÷/ï, 2 óðîâíÿ, 7300.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 89226062992 5-ê, ÖÅÍÒÐ, ËÅÍÈÍÀ, 54/2, ïì., ê., 5/ 7 ýò., ïë.:158/87/11, 10270.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 5-ê, ÖÅÍÒÐ, ËÅÍÈÍÀ, 54/5, ïì., ê., áàë., 6/6 ýò., ïë.:83/67/6, ÷/ï, ëèôò.òîðã, 5200.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89222931517 5-ê, ÖÅÍÒÐ, Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 132, ñï., ê., ëîäæ., 7/11 ýò., ïë.:194/117/30, ÷/ï, åâðî, 21500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 5-ê, ÖÅÍÒÐ, ÍÀÐ.ÂÎËÈ, 25, ñï., ê., 3ëîäæ., 11/13 ýò., ïë.:200/150/15, ÷/ ï, 19500.000ð, ÇÎËÎÒ.ÊÐÓà (ÓÏÍ), ò. 372-08-31 5-ê, ÖÅÍÒÐ, ÍÀÐ.ÂÎËÈ, 25, ñï., ê., 2ë., 2/13 ýò., ïë.:177/90/41, ÷/ï, ãàðàæ â ïîäàðîê, 11900.000ð, ò. 89655220210 5-ê, ÖÅÍÒÐ, ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 12, ñï., ê., ëîäæ., 24/25 ýò., ïë.:300/300/-, ÷/ï, 30000.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 89122469919 5-ê, ÖÅÍÒÐ, ÑÀÊÊÎ È ÂÀÍÖÅÒÒÈ, 99, ñï., ê., ëîäæ., 3/11 ýò., ïë.:150.9/ 94.8/11.6, ÷/ï, 2ïàðê, äèç.ðåì., 30000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 5-ê, ÖÅÍÒÐ, ÑÀÊÊÎ È ÂÀÍÖÅÒÒÈ, 99, ñï., ê., 3ëîäæ., 8/11 ýò., ïë.:264/186/ 11, ÷/ï, «òèõâèí»3 î÷-äü, 46000.000ð, ÑÒÐÎÉÊÎÌÏËÅÊÑ (ÓÏÍ), ò. 218-0999 5-ê, ÖÅÍÒÐ, ÒÂÅÐÈÒÈÍÀ, 34, ñï., ê., ëîäæ., 5/18 ýò., ïë.:155/71/23, ÷/ï, 12400.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 5-ê, ÖÅÍÒÐ, ÔÅÂÐ.ÐÅÂÎËÞÖÈÈ, 15, ñï., ì., 2ëîäæ., 27/42 ýò., ïë.:211/ 103/36, ÷/ï, 3õ êîìí+3õ êîìí, 33850.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 5-ê, ÖÅÍÒÐ, ÕÎÕÐßÊÎÂÀ, 18, ñï., ê., ëîäæ., 5/7 ýò., ïë.:231/172/-, ÷/ï, ñîñò. îòë., 40500.000ð, ÌÀËÛØÅÂÀ73 (ÓÏÍ), ò. 222-73-73 5-ê, ÖÅÍÒÐ, ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 2, óï., ê., ëîäæ., 13/13 ýò., ïë.:102.3/66/5.3, ÷/ ï, ëîäæèÿ 20 êâ.ì, 4900.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 5-ê, ÖÅÍÒÐ, ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 119, ñï., ì., ëîäæ., 24/25 ýò., ïë.:296/186/-, ÷/ï, 24000.000ð, ÒÈÌ (ÓÏÍ), ò. 222-25-51

95

5-ê, ØÀÐÒÀØÑÊÈÉ Ð-Ê, ÑÈÁ.ÒÐÀÊÒ, 2, ïì., ê., 2/4 ýò., ïë.:130/84/15, ÷/ï, 6800.000ð, ÁÈÍ (ÓÏÍ), ò. 242-73-71 5-ê, ØÈÐÎÊÀß ÐÅ×ÊÀ, ÕÐÓÑÒÀËÜÍÎÃÎÐÑÊÀß, 75, ñï., ê., 2/3 ýò., ïë.:153/ 100/15, ÷/ï, òàóíõàóñ, 10000.000ð, ÖÍ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 213-20-10 5-ê, ÝËÜÌÀØ, ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 50, óï., ï., 2ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:96/57/8, òîðã, 5150.000ð, ÁÀÑÒ-ÅÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 347-98-90 5-ê, Þ-Ç, ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 59, óï., ï., 2ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:88.7/60/10.8, 5120.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 26955-95 5-ê, Þ-Ç, ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 69, óï., ï., 2ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:98/68/8, âîçì.ïîä îôèñ, 6800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 5-ê, Þ-Ç, ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 16, ñï., ê., ëîäæ., 10/15 ýò., ïë.:153/79/16, ÷/ï, 922 610 4222, 9350.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 5-ê, Þ-Ç, Ä.-ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ, 6, óï., ï., 2ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:90/62/11, ïîä îôèñ, 4700.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89122848686 5-ê, Þ-Ç, ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 46, ìñ., ê., 14/ 5 ýò., ïë.:100/50/-, ÷/ï, 5300.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 368-88-00 5-ê, Þ-Ç, ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 42, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:73/50/-, ÷/ï, òîðã, ïîä ðåìîíò, 4490.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 5-ê, Þ-Ç, ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 44/1, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:72.7/55/6.6, 4000.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-2339 5-ê, Þ-Ç, ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 52, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:72/56/6.5, 4000.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 5-ê, Þ-Ç, Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 43/À, óï., ï., 2ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:96/67/8, òîðã!, 5600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 5-ê, Þ-Ç, ØÀÓÌßÍÀ, 94, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:73/55/6, 5300.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 5-ê, Þ-Ç, ßÑÍÀß, 4, óï., ê., 2ëîäæ., 9/ 11 ýò., ïë.:131/82/12, ÷/ï, 89226124781, 10950.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 5-ê, Þ-Ç, ßÑÍÀß, 4, óï., ê., 2ëîäæ., 5/ 11 ýò., ïë.:242/197/-, ÷/ï, 2ïàðêèíãà, êóõíÿ, 12700.000ð, ÒÈÌ (ÓÏÍ), ò. 22225-51 6-ê, ÀÂÒÎÂÎÊÇÀË, ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 66, ñï., ê., 2ëîäæ., 3/16 ýò., ïë.:189/115/ 15, ÷/ï, ìåá, ñàóí, êàìè, 17650.000ð, ò. 89222052326 6-ê, ÂÈÇ, ÔÐÎËÎÂÀ, 25, óï., ê., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:165.8/106.5/18.4, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 11000.000ð, ò. 213-0768 6-ê, ÏÀÐÊÎÂÛÉ, ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 225, ïí., ï., 2ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:330/200/ 50, ÷/ï, 18500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 384-40-30 6-ê, Ñ.ÑÎÐÒÈÐÎÂÊÀ, ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 68, óï., ê., 3ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:141/85/ 20, ñàóíà, èïîòåêà, 5650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 6-ê, ÓÐÀËÌÀØ, ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 7, ïì., ê., 1/4 ýò., ïë.:152/142/8, ÷/ï, 8200.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 21858-30

6-ê, ÖÅÍÒÐ, ÂÀÉÍÅÐÀ, 21, ñï., ê., ýðê., 25/16 ýò., ïë.:230/230/-, ÷/ï, 26000.000ð, ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐà (ÓÏÍ), ò. 219-06-47 6-ê, ÖÅÍÒÐ, ÂÀÉÍÅÐÀ, 60, ñï., ì., 3ëîäæ., 4/18 ýò., ïë.:178/122/20, ÷/ï, äèçàéíåð.ðåìîíò, 16000.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 222-24-77 6-ê, ÖÅÍÒÐ, ÊÐÀÑÍÎÀÐÌÅÉÑÊÀß, 37, ñï., ê., ëîäæ., 3/7 ýò., ïë.:274/164/, ÷/ï, 32000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 6-ê, ÖÅÍÒÐ, ÊÐÀÑÍÎÀÐÌÅÉÑÊÀß, 78, ñï., ê., 2ëîäæ., 4/6 ýò., ïë.:292/94/ 42.5, ÷/ï, 3-óðîâí, ïàí.êðû, 27000.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 22224-77 6-ê, ÖÅÍÒÐ, ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 18, ñï., ê., ëîäæ., 19/20 ýò., ïë.:245/130/-, ÷/ï, 19-20ý, ïåíòõàóñ, 22050.000ð, ÒÈÌ (ÓÏÍ), ò. 222-25-51 6-ê, ÖÅÍÒÐ, ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 119, ñï., ì., ëîäæ., 24/25 ýò., ïë.:296/186/-, ÷/ï, 24000.000ð, ÒÈÌ (ÓÏÍ), ò. 222-25-51 6-ê, Þ-Ç, ßÑÍÀß, 4, óï., ê., 2ëîäæ., 4/ 11 ýò., ïë.:242/197/-, ÷/ï, 2ïàðêèíãà, êóõíÿ, 12700.000ð, ÒÈÌ (ÓÏÍ), ò. 22225-51 7-ê, ÖÅÍÒÐ, ØÅÂ×ÅÍÊÎ, 19, óï., ê., äàííû., 6/9 ýò., ïë.:274/143/33, ÷/ï, 10500.000ð, ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 216-7967 8-ê, ÖÅÍÒÐ, ÂÀÉÍÅÐÀ, 15, ñï., ê., ëîäæ., 8/14 ýò., ïë.:264/168/-, ÷/ï, 20133.000ð, ÒÈÌ (ÓÏÍ), ò. 222-25-51 8-ê, ÖÅÍÒÐ, ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 18, ñï., ê., ëîäæ., 19/20 ýò., ïë.:245/130/-, ÷/ï, 19-20ý, ïåíòõàóñ, 22.050.000ð, ÒÈÌ (ÓÏÍ), ò. 222-25-51 8-ê, Þ-Ç, ßÑÍÀß, 4, óï., ê., 2ëîäæ., 4/ 11 ýò., ïë.:242/197/-, ÷/ï, 2ïàðêèíãà, êóõíÿ, 12.700.000ð, ÒÈÌ (ÓÏÍ), ò. 22225-51 10-ê, ÖÅÍÒÐ, ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 32, ñï., ì., 17/17 ýò., ïë.:402/402/-, ÷/ï, ëîôò, 50.000.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 377-60-60

¹ 41

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà


96

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ âíå Åêàòåðèíáóðãà 1-êîìíàòíûå êâàðòèðû â îáëàñòè

 ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÀËÀÏÀÅÂÑÊ, ÁÐ.ÑÌÎËÜÍÈÊÎÂÛÕ, 82, áàë., 2/5 ýò., ïë.:30/16/6, ÷/ï, ñîñò îáû÷íîå, 1350.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 368-88-00 ÀÐÀÌÈËÜ, 1 ÌÀß, 69/À, ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:30/13.6/5.5, ÷/ï, 1950.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 370-31-12 ÀÐÀÌÈËÜ, 1 ÌÀß, 69/À, áàë., 7/9 ýò., ïë.:38/17/10, ÷/ï, 2250.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 200-60-42 ÀÐÀÌÈËÜ, 1 ÌÀß, 71, ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:37.1/14/9, ÷/ï, äîì ñäàí, 1950.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 370-31-12 ÀÐÀÌÈËÜ, 1 ÌÀß, 71, ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:33/15/9, ÷/ï, 2350.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89126601235 ÀÐÀÌÈËÜ, 1 ÌÀß, 75/À, ëîäæ., 8/10 ýò., ïë.:38/17/11, îòëè÷íàÿ êâàðòè, 1980.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ÀÐÀÌÈËÜ, ÃÀÐÍÈÇÎÍ, 3, áàë., 3/4 ýò., ïë.:31.8/25/25, ÷/ï, 842.700ð, ÏÅÃÀÑ (ÓÏÍ), ò. 372-37-30 ÀÐÀÌÈËÜ, ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 9, áàë., 4/ 5 ýò., ïë.:36/18/10, ÷/ï, îòë.ïëàíèðîâêà, 1820.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 222-24-77 ÀÐÀÌÈËÜ, ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 11/À, ñï., ê., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:34/15/10, ÷/ï, 1950.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89826623474 ÀÐÀÌÈËÜ, ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 11, 6/6 ýò., ïë.:27/15/5.8, ÷/ï, 2240.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÀÐÀÌÈËÜ, ËÅÍÈÍÀ, 2/Æ, áàë., 2/5 ýò., ïë.:31/18/6, ÷/ï, 1950.000ð, ÍÀØ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 350-68-17 ÀÐÀÌÈËÜ, ËÅÍÈÍÀ, 2/Å, áàë., 5/5 ýò., ïë.:33/19/7, ÷/ï, îòëè÷íûé äîì, 1700.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 ÀÐÀÌÈËÜ, ÎÊÒßÁÐÜÑÊÀß, 131, 2/3 ýò., ïë.:17/17/-, ÷/ï, 516.000ð, ÊÀÏÈÒÀË (ÓÏÍ), ò. 253-77-10 ÀÐÀÌÈËÜ, ÎÊÒßÁÐÜÑÊÀß, 131/Ã, 3/3 ýò., ïë.:28/17/-, ÷/ï, íîâûé äîì, 1000.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 37112-40 ÀÐÀÌÈËÜ, ÎÊÒßÁÐÜÑÊÀß, 131/À, 3/3 ýò., ïë.:28/28/-, ÷/ï, 1320.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97

¹ 41

ÀÐÀÌÈËÜ, ÎÊÒßÁÐÜÑÊÀß, 131/À, ñï., 1/3 ýò., ïë.:28/20/7, ÷/ï, 1300.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-7477 ÀÐÀÌÈËÜ, ÎÊÒßÁÐÜÑÊÀß, 131/Â, 1/3 ýò., ïë.:24.2/24/-, ÷/ï, ñòóäèÿ, 850.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9089167335 ÀÐÀÌÈËÜ, ÑÂÅÒËÛÉ, 6, 1/2 ýò., ïë.:43/ 19/11, ÷/ï, êóõíÿ, ïðèõîæàÿ, 1800.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89226096841 ÀÐÀÌÈËÜ, ÙÎÐÑÀ, 59, áàë., 5/5 ýò., ïë.:33/18/7, ÷/ï, 2100.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 89068050285 ÀÐÀÌÈËÜ, Ï.ÑÂÅÒËÛÉ, ÑÂÅÒËÛÉ, 1, áàë., 4/5 ýò., ïë.:36/19/7, ÷/ï, 1440.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÈÉ, ËÅÑÍÀß, 22/À, 1/5 ýò., ïë.:20/11/4, ÷/ï, 395.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 375-89-58 ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÈÉ, ÏÎËßÐÍÈÊÎÂ, 27, 1/ 5 ýò., ïë.:30/18/5.5, ÷/ï, òîðã, 600.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89068144193 ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÈÉ, ÒÅÐÅØÊÎÂÎÉ, 22, á., 3/5 ýò., ïë.:30/17/6, ÷/ï, 710.000ð, ò. 89122235638 ÀÑÁÅÑÒ, ÊÀËÈÍÈÍÀ, 43, 1 / 5 ý ò . , ïë.:35.5/19/9, ÷/ï, õîð.ðåì.+ìåáåëü, 1300.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÀÑÁÅÑÒ, ÏÀÐÕÎÌÅÍÊÎ, 4, ëîäæ., 5/5 ýò., ïë.:31/21/8, ÷/ï, 990.000ð, ÁÞÐÎ ÍÅÄÂÈÆ.N1 (ÓÏÍ), ò. 278-60-50 ÀÒÈÃ, ÓÐÈÖÊÎÃÎ, 15, áàë., 2/5 ýò., ïë.:32/17.5/7, ÷/ï, óëó÷ø. ïëàíèðîâ, 800.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 217-25-10 ÀÒÈÃ, ÓÐÈÖÊÎÃÎ, 15, 1/5 ýò., ïë.:32/ 18/7, ÷/ï, äîê.ãîòîâû, 750.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 201-04-25 ÀßÒÜ, ËÅÍÈÍÀ, 15, 2/2 ýò., ïë.:29/ 17/6, ÷/ï, ñðî÷íî, ä/ã, 650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 33853-53 Á.ÈÑÒÎÊ, ÊÐÀÑÍÎÀÐÌÅÉÑÊÀß, 60/Á, 4/4 ýò., ïë.:38/38/-, ÷/ï, íîâîñòðîéêà, 1380.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 Á.ÈÑÒÎÊ, ËÅÍÈÍÀ, 149, 2/2 ýò., ïë.:30/19/8, âàííà íà êóõíå, 1300.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 370-31-12 Á.ÈÑÒÎÊ, ÏÓØÊÈÍÀ, 24, áàë., 3/3 ýò., ïë.:37/19/8, ÷/ï, 1690.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 Á.ÈÑÒÎÊ, ÑÒÅÏÀÍÀ ÐÀÇÈÍÀ, 5/À, 5/5 ýò., ïë.:40.2/18.9/9.7, ÷/ï, 2380.000ð, ÊÀÏÈÒÀË (ÓÏÍ), ò. 253-77-10

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà

Á.ÈÑÒÎÊ, ÌÅËÜÇÀÂÎÄ ¹3, ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 2, 2/2 ýò., ïë.:31/16/7, ÷/ï, ñîñò. õîðîøåå, 1600.000ð, ò. 28602-98 Á.ÑÅÄÅËÜÍÈÊÎÂÎ, ËÅÑÍÀß, 2, óï., á., áàë., 3/5 ýò., ïë.:35.2/18.7/7.2, 1660.000ð, ðÿäîì òðàíñïîðò ò. 8902-87-64-217 ÁÅËÎßÐÑÊÈÉ, ËÅÍÈÍÀ, 18, 2/3 ýò., ïë.:38/20/6, ÷/ï, 1200.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÁÐÓÑÍÈÖÛÍÀ, 1, ï/ ëîä., 9/9 ýò., ïë.:35.2/16.8/8, ÷/ï, 2100.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÃÀÃÀÐÈÍÀ, 7, óï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:32.7/17.8/6.9, äîêóìåíòûãîòîâû, 2070.000ð, ÂÎÇÍÅÑÅÍÑÊÈÉ (ÓÏÍ), ò. 89089103795 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÃÀÃÀÐÈÍÀ, 12/À, áàë., 2/5 ýò., ïë.:32/18/6, ÷/ï, îòë. ñîñò., 2250.000ð, ÀÂÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89222013797 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÃÀÃÀÐÈÍÀ, 19, ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:36/15/9, ÷/ï, 2000.000ð, ÂÈÇÀÂÈ (ÓÏÍ), ò. 219-73-58 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÃÎÐÜÊÎÃÎ, 23, áàë., 3/5 ýò., ïë.:32/18/6, ÷/ï, îòë.ñîñò, 2200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÈÑÀÊÎÂÀ, 7/À, ñï., ëîäæ., 5/8 ýò., ïë.:48.4/21.6/12.6, øêàô, êóõíÿ îñò., 2730.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÔÐÅÇ- (ÓÏÍ), ò. 287-17-54 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÊÐÀÑÍÛÕ ÃÅÐÎÅÂ, 13, ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:41/21/10, ÷/ï, 2450.000ð, ÌÎÉ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 268-12-05 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÌÀßÊÎÂÑÊÎÃÎ, 3, áàë., 5/5 ýò., ïë.:33/18/8, ÷/ï, êóõ/ ìåáåëü, 2100.000ð, ÂÎÇÍÅÑÅÍÑÊÈÉ (ÓÏÍ), ò. 89043834454 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, Ï. ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÈÉ, 31, õð., 1/2 ýò., ïë.:26/16/6, ÷/ï, 1400.000ð, ÂÎÇÍÅÑÅÍÑÊÈÉ (ÓÏÍ), ò. 89043834454 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß, 2, ñï., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:30/15/7, 2688049, 2200.000ð, ò. 268-80-49 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß, 12, ëîäæ., 5/5 ýò., ïë.:44/24/10, 2650.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 283-01-10 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 4/À, ëîäæ., 7/12 ýò., ïë.:33/18/8, ÷/ï, íàòÿæí.ïîòîëêè, 2360.000ð, ÀÑÑÍÅÄÂÈÆÈÌ. (ÓÏÍ), ò. 89505505978 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 9, 1/5 ýò., ïë.:29.7/16.7/6, ÷/ï, 1850.000ð, ÀÑÑ-ÍÅÄÂÈÆÈÌ. (ÓÏÍ), ò. 89505505978 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß, 1, 3/5 ýò., ïë.:42/24/8, óäà÷íàÿ ïëàíèð., 2200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß, 2/1, ñï., ï/ëîä., 10/10 ýò., ïë.:35/16/10, îáìåí ïîäîáðàí, 2250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß, 22, ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:33.5/15/10.5, ÷/ ï, ëîäæèÿ 9 êâ.ì, 2300.000ð, ÀÑÑÍÅÄÂÈÆÈÌ. (ÓÏÍ), ò. 89505505978

www.upn.ru ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß, 36, áàë., 1/10 ýò., ïë.:41/17/9, ÷/ï, 4/10 äîëè, 1000.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 283-01-10 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß, 36, ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:40/16/9, 2600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÈÊÎÂ, 50, á., 3/5 ýò., ïë.:30/16/6, 1850.000ð, ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. (34369)49129 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÔÅÂÐÀËÜÑÊÀß, 24, áàë., 2/2 ýò., ïë.:31/16/9, ÷/ï, 2050.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ØÈËÎÂÑÊÀß, 20/À, áàë., 5/5 ýò., ïë.:31/18/6, ÷/ï, 1950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ØÈËÎÂÑÊÈÉ, 12, áàë., 5/5 ýò., ïë.:32/18.4/6, ÷/ï, ñîñò.óäîâëåòâîð, 2070.000ð, ò. 21906-18 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÁÇÑÊ, 12, 1/1 ýò., ïë.:30/15/-, 3 ñîòêè çåìëè, 700.000ð, ÂÎÇÍÅÑÅÍÑÊÈÉ (ÓÏÍ), ò. 89043834454 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ËÅÑÎÇÀÂÎÄÑÊÎÉ, ÌÈÐÀ, 31, 1/1 ýò., ïë.:28.1/19/6, ÷/ ï, 1400.000ð, ÆÈËÒÎÐÃÑÅÐÂÈÑ (ÓÏÍ), ò. (34369)42887 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ËÎÑÈÍÛÉ, ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀß, 10, 1/4 ýò., ïë.:32.8/18.5/ 6, ÷/ï, 720.000ð, ÆÈËÒÎÐÃÑÅÐÂÈÑ (ÓÏÍ), ò. (34369)42887 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÍÎÂÎÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÝÍÅÐÃÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 6/À, 7/7 ýò., ïë.:55/47/-, ÷/ï, 3080.000ð, ÊÎÌÏÀÑ (ÓÏÍ), ò. 216-70-94 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÍÎÂÎ-ÁÅШÇÎÂÑÊÈÉ, ÀÊ.ÊÎÐÎ˨ÂÀ, 16, óï., 4/5 ýò., ïë.:33.3/18/7.4, 8-902-87-44-311, 2050.000ð, ÂÎÇÍÅÑÅÍ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. (34369)32513 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÍÎÂÎ-ÁÅШÇÎÂÑÊÈÉ, ÒÎËÁÓÕÈÍÀ, 2, õð., áàë., 2/4 ýò., ïë.:31/18/6, ÷/ï, 8-908-903-07-22, 1920.000ð, ÂÎÇÍÅÑÅÍ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. (34369)32513 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÎÂÎÙÍÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ, 11/À, ëîäæ., 1/3 ýò., ïë.:32.8/ 16.2/8.5, ÷/ï, 1750.000ð, ÆÈËÒÎÐÃÑÅÐÂÈÑ (ÓÏÍ), ò. (34369)42887 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, Ï. ÑÒÀÐÎÏÛØÌÈÍÑÊ, ÅËÎÂÀß (Ï.ÑÒÀÐÎÏÛØÌÈÍÑÊ), 2, 1/ 3 ýò., ïë.:30/17/6, 1200.000ð, ÏÐÀÂ.ÂÛÁÎÐ, ò. 89086306211 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÈÉ, Ï.ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÈÉ, 27, 2 / 2 ý ò . , ïë.:39/20/9, ÷/ï, 8-908-903-07-22, 1550.000ð, ÂÎÇÍÅÑÅÍ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. (34369)32513 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÈÉ, 28, õð., 1/2 ýò., ïë.:38/19/8, ÷/ï, 1400.000ð, ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. (34369)49129 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ, ÃÀÃÀÐÈÍÀ, 5, 1/5 ýò., ïë.:30/18/5, ÷/ï, õîð.ñîñò, 1850.000ð, ÌÎÉ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 89126061420 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ, ÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 2/À, áàë., 4/5 ýò., ïë.:30/ 16.5/6, 1820.000ð, ÆÈËÒÎÐÃÑÅÐÂÈÑ (ÓÏÍ), ò. (34369)42887 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ, ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß, 22, ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:33/ 14/9, 2300.000ð, Í-Ó-ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ (ÓÏÍ), ò. (34369)41236 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ, ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß, 22, ëîäæ., 8/10 ýò., ïë.:34/ 14/10, ÷/ï, 2280.000ð, ÊÎÍÑÒÀÍÒÀÃÐÓÏÏ (ÓÏÍ), ò. 89122478394 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ, ØÈËÎÂÑÊÀß, 13, ê., áàë., 2/3 ýò., ïë.:32.2/ 17/6, ÷/ï, 1850.000ð, ÊÎÌÔÎÐÒ (ÓÏÍ), ò. 89126498029 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ, ØÈËÎÂÑÊÀß, 18, áàë., 5/5 ýò., ïë.:31/18/6, 8-9068109648, 1970.000ð, ÊÂ-ÐÀ.ÄÎÌ.ÎÔÈÑ. (ÓÏÍ), ò. (34369)32290 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ, ØÈËÎÂÑÊÀß, 20/À, áàë., 2/5 ýò., ïë.:31/17/ 6, ÷/ï, 1970.000ð, ÊÂ-ÐÀ.ÄÎÌ.ÎÔÈÑ. (ÓÏÍ), ò. 89122469250 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÈÑÀÊÎÂÀ, 7, ñï., ê., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:38/20/11, 2490.000ð, êóïå, êóõ-ïîäàðî ò. 8908-908-92-08 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÖÅÍÒÐ, ÊÐ.ÃÅÐÎÅÂ, 4/ 2, 2 / 5 ý ò . , ï ë . : 2 5 / 1 5 / 4 . 5 , í î â à ÿ , 1900.000ð, ÌÎÉ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 9122843289 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß, 1, óï., ê., ëîäæ., 4/5 ýò., ïë.:37/21/7, 2180.000ð, ò. 8-908-908-92-08 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÖÅÍÒÐ, ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß, 2/1, ï/ëîä., 4/10 ýò., ïë.:36/16/10, 2300.000ð, ÆÈËÒÎÐÃÑÅÐÂÈÑ (ÓÏÍ), ò. (34369)42887


ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ âíå Åêàòåðèíáóðãà 1-êîìíàòíûå êâàðòèðû â îáëàñòè ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ØÈËÎÂÊÀ, ÍÎÂÀß, 11/ À, ï / ë î ä . , 2 / 5 ý ò . , ï ë . : 3 3 / 1 6 / 9 , 1900.000ð, ÆÈËÒÎÐÃÑÅÐÂÈÑ (ÓÏÍ), ò. (34369)42887 ÁÈÑÅÐÒÜ, ÊÐÀÑÍÛÕ ÁÎÐÖÎÂ, 10, 2/5 ýò., ïë.:33/18/6, 800.000ð, ò. 31780-63 ÁÎÃÄÀÍÎÂÈ×, ÃÀÃÀÐÈÍÀ, 34, óï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:34.1/19/8, ÷/ï, 950.000ð, ò. 355-50-46 ÁÎÃÄÀÍÎÂÈ×, ËÅÍÈÍÀ, 4, 2/2 ýò., ïë.:34/18/13, ÷/ï, 510.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89126596546 Â.ÏÛØÌÀ, ÊÐÈÂÎÓÑÎÂÀ, 18/Ã, ñï., ëîäæ., 11/16 ýò., ïë.:38/15/10, 2510.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Â.ÏÛØÌÀ (ÓÏÍ), ò. 201-18-19 Â.ÏÛØÌÀ, ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 12, 2/5 ýò., ïë.:36.2/17/9.6, ÷/ï, 2600.000ð, ÍÎÂÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 266-71-31 Â.ÏÛØÌÀ, ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 6/À, 5/5 ýò., ïë.:34/18/7.5, 1960.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 370-31-12 Â.ÏÛØÌÀ, ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 8/À, ìñ., áàë., 4/5 ýò., ïë.:21/12/5, ÷/ï, 1600.000ð, ÊÐÀÑÍÀß ËÈÍÈß (ÓÏÍ), ò. (34368)48494 Â.ÏÛØÌÀ, ÎÃÍÅÓÏÎÐÙÈÊÎÂ, 7, áàë., 9/9 ýò., ïë.:38/16/10, ÷/ï, 2450.000ð, ÐÓÑÜ (ÓÏÍ), ò. 89126677401 Â.ÏÛØÌÀ, ÎÃÍÅÓÏÎÐÙÈÊÎÂ, 9/À, áð., áàë., 5/5 ýò., ïë.:54/20/20, ÷/ï, 2750.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 21379-90 Â.ÏÛØÌÀ, ÎÃÍÅÓÏÎÐÙÈÊÎÂ, 14, 2/5 ýò., ïë.:28.5/17/6, 1870.000ð, ÑÔÅÐÀ (ÓÏÍ), ò. 361-14-10 Â.ÏÛØÌÀ, ÎÊÒßÁÐÜÑÊÀß, 24, óï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:35/19/7, ÷/ï, 1800.000ð, ÂÈÇÀÂÈ (ÓÏÍ), ò. 21973-58 Â.ÏÛØÌÀ, ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅ, 9, ñï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:44/20/12, ÷/ï, ÷èñò. îòäåëêà, 2680.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 37291-11 Â.ÏÛØÌÀ, ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅ, 11, ëîäæ., 14/16 ýò., ïë.:41/16/10, ÷/ï, 2760.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 Â.ÏÛØÌÀ, ÑÀÏÎÆÍÈÊÎÂÀ, 3, ñï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:40/18/10, ÷/ï, 2550.000ð, ÊÐÀÑÍÀß ËÈÍÈß (ÓÏÍ), ò. (34368)48494 Â.ÏÛØÌÀ, ÑÀÏÎÆÍÈÊÎÂÀ, 5, óï., áàë., 9/9 ýò., ïë.:52.6/19/12, ÷/ï, íîâîñòðîéêà, 2367.000ð, ÊÐÀÑÍÀß ËÈÍÈß (ÓÏÍ), ò. 89028757657 Â.ÏÛØÌÀ, ÑÀÏÎÆÍÈÊÎÂÀ, 7, ñï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:52/19/12, ÷/ï, 2261.800ð, ÊÐÀÑÍÀß ËÈÍÈß (ÓÏÍ), ò. 89221450750 Â.ÏÛØÌÀ, ÑÂÀÐÙÈÊÎÂ, 2/À, ñï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:50/26.4/10.6, ÷/ ï, 2850.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89222118574 Â.ÏÛØÌÀ, ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÐÀÁÎ×ÈÕ, 44, ñï., áàë., 6/9 ýò., ïë.:45/19/11, ÷/ï, 2700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 Â.ÏÛØÌÀ, ÖÅÍÒÐ, ÊÐÈÂÎÓÑÎÂÀ, 18/ Ã, ëîäæ., 2/16 ýò., ïë.:43.4/19/9, ÷/ ï, ïîëíàÿ îòäåëêà, 2600.000ð, ÀÒÎÌÏÐÎÌÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 89089139564 Â.ÏÛØÌÀ, ÖÅÍÒÐ, ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 6/Á, ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:33/ 19/7.26, ÷/ï, ëîäæ çàñò, ì/äâ, 1730.000ð, ò. 213-07-68 Â.ÑÛÑÅÐÒÜ, Î/Ë ÈÌ. ÃÀÃÀÐÈÍÀ, 1, 2/ 5 ýò., ïë.:36.5/18/-, ÷/ï, 1489.200ð, ÊÀÏÈÒÀË (ÓÏÍ), ò. 253-77-10 Â.ÑÛÑÅÐÒÜ, Î/Ë ÈÌ. ÃÀÃÀÐÈÍÀ, 1, áàë., 3/5 ýò., ïë.:34/18/-, ÷/ï, 1387.200ð, ÊÀÏÈÒÀË (ÓÏÍ), ò. 25377-10 Â.ÑÛÑÅÐÒÜ, Î/Ë ÈÌ. ÃÀÃÀÐÈÍÀ, 1, áàë., 3/5 ýò., ïë.:34.4/20/-, ÷/ï, 1403.520ð, ÊÀÏÈÒÀË (ÓÏÍ), ò. 25377-10 ÂÎË×ÀÍÑÊ, ÌÀËÛÉ, 8, 1 / 2 ý ò . , ïë.:30.7/18/6, ÷/ï, 430.000ð, ÀÐÃÓÌÅÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89634412961 ÃÐßÇÍÎÂÑÊÎÅ, ËÅÍÈÍÀ, 73, ëîäæ., 1/3 ýò., ïë.:37/18/6, ÷/ï, 750.000ð, ÌÎß ÍÎÂÀß ÊÂÀÐÒ (ÓÏÍ), ò. 89221095191 ÃÐßÇÍÎÂÑÊÎÅ, ÁÎÃÄÀÍÎÂÈ×ÑÊÈÉ, ËÅÍÈÍÀ, 73, 2/3 ýò., ïë.:37/18/8, ÷/ ï, 89097033968, 660.000ð, ÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 216-64-57 ÄÅÃÒßÐÑÊ, ÃÀÃÀÐÈÍÀ, 5, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:30/17/6, 800.000ð, òîðã ò. 8-904-167-77-67 ÄÅÃÒßÐÑÊ, ÊÀËÈÍÈÍÀ, 60, 2/5 ýò., ïë.:30/16/-, 900.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ66 (ÓÏÍ), ò. 310-37-37 ÄÅÃÒßÐÑÊ, ÊÀËÈÍÈÍÀ, 60, áàë., 5/5 ýò., ïë.:30/16/6, ÷/ï, 900.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 269-55-95

ÓÏÍ.ÐÔ

Í.ÒÀÃÈË, ÊÐ.ÊÀÌÅÍÜ, ÆÓÊÎÂÑÊÎÃÎ, 9, 5/5 ýò., ïë.:30/17/6, 950.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. (34356)21147 Í.ÒÀÃÈË, ÒÀÃÈËÑÒÐÎÉ, ÏÎÏÎÂÀ, 2, 1/5 ýò., ïë.:30/18/6, 1100.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. (34356)21147 Í.ÒÀÃÈË, ÖÅÍÒÐ, ÃÀÇÅÒÍÀß, 22, 1/5 ýò., ïë.:32/18/6, ÷/ï, 1070.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. (34356)21147 Í.ÒÀÃÈË, ÖÅÍÒÐ, ÖÈÎËÊÎÂÑÊÎÃÎ, 2/ 2, 3/9 ýò., ïë.:22/12/6, 850.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. (34356)21147 ÍÅÂÜßÍÑÊ, ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÀß, 64, 1/1 ýò., ïë.:27/15/6, 850.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. (34356)21147 ÍÅÂÜßÍÑÊ, ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 1, ëîäæ., 4/5 ýò., ïë.:36/21/8, 1050.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. (34356)21147 ÍÅÂÜßÍÑÊ, ËÅÍÈÍÀ, 6, 2 / 2 ý ò . , ïë.:15/11/-, ïîëóáëàã., 550.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. (34356)21147 ÍÅÂÜßÍÑÊ, ËÅÍÈÍÀ, 13, áàë., 5/5 ýò., ïë.:32/19/6, ÷/ï, 950.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. (34356)21147 ÍÅÂÜßÍÑÊ, ËÅÍÈÍÀ, 19, 4/5 ýò., ïë.:34/18/6, 1050.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. (34356)21147 ÍÅÂÜßÍÑÊ, ËÅÍÈÍÀ, 19, 5/5 ýò., ïë.:29/16/6, 900.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. (34356)21147 ÍÅÂÜßÍÑÊ, ËÅÍÈÍÀ, 19, áàë., 5/5 ýò., ïë.:31/17/6, ÷/ï, 950.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. (34356)21147 ÍÅÂÜßÍÑÊ, Ì.ÃÎÐÜÊÎÃÎ, 15/À, áàë., 3/5 ýò., ïë.:32/17/8, 950.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. (34356)21147 ÍÅÂÜßÍÑÊ, Ì.ÃÎÐÜÊÎÃÎ, 17, 1/5 ýò., ïë.:30/17/6, 1150.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. (34356)21147 ÍÅÂÜßÍÑÊ, ÌÀËÛØÅÂÀ, 12, áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:31/17/6, 900.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. (34356)21147 ÍÅÂÜßÍÑÊ, ÌÀÒÂÅÅÂÀ, 20, 5/5 ýò., ïë.:19/14/-, 550.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. (34356)21147 ÍÅÂÜßÍÑÊ, ÌÀÒÂÅÅÂÀ, 20, 2/5 ýò., ïë.:22/15/-, 650.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. (34356)21147 ÍÅÂÜßÍÑÊ, ÌÀÒÂÅÅÂÀ, 20, 1/5 ýò., ïë.:24/19/-, 600.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. (34356)21147 ÍÅÂÜßÍÑÊ, ÌÀÒÂÅÅÂÀ, 36, 1/5 ýò., ïë.:31/17/6, 900.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. (34356)21147 ÍÅÂÜßÍÑÊ, ÑÂßÇÈÑÒÎÂ, 13, 1/1 ýò., ïë.:22/11/8, ÷/ï, 650.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. (34356)21147 ÍÅÂÜßÍÑÊ, ×ÀÏÀÅÂÀ, 26, áàë., 5/5 ýò., ïë.:25/13/5, õîð.ñîñò., 900.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. (34356)21147 ÍÅÂÜßÍÑÊ, ×ÀÏÀÅÂÀ, 28/2, áàë., 2/5 ýò., ïë.:30/18/6, 1050.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. (34356)21147 ÍÅÂÜßÍÑÊ, ØÊÎËÜÍÀß, 13, áàë., 3/ 5 ýò., ïë.:22/12/6.5, 600.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. (34356)21147 ÍÅÂÜßÍÑÊ, ÖÅÌÅÍÒÍÛÉ, ËÅÍÈÍÀ, 29/À, áàë., 2/2 ýò., ïë.:29/17/6, ÷/ï, 570.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. (34356)21147 ÍÅÂÜßÍÑÊ, ÖÅÌÅÍÒÍÛÉ, ØÊÎËÜÍÀß, 7, 1/5 ýò., ïë.:32/18/6, 650.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. (34356)21147 ÍÅÊÐÀÑÎÂÎ, ÖÅÍÒÐ, ÀËÅÊÑÅÅÂÑÊÀß, 59, óï., áàë., 3/3 ýò., ïë.:34/15.5/ 10, ÷/ï, 760.000ð, ò. 379-85-50 ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊ, ÁÅÐÅÃÎÂÀß, 10/À, ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:44/20/9, 1850.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊ, ÅÌËÈÍÀ, 14, áð., 1/ 5 ýò., ïë.:26/13/6, ÷/ï, ä/ã, 1230.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÅÐÂÎÓÐ (ÓÏÍ), ò. 89221951021 ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊ, ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 10, 1/ 2 ýò., ïë.:28/17/8, 800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17 ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊ, ÏÐÎÊÀÒ×ÈÊÎÂ, 2/2, áàë., 5/5 ýò., ïë.:28/16/9, ÷/ï, 1100.000ð, ÍÅÁÎÑÊÐÅÁ (ÓÏÍ), ò. 89122841121 ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊ, ÏÐÎËÅÒÀÐÑÊÀß, 76, áð., áàë., 3/5 ýò., ïë.:33/19/7, õîð.ñîñò, 1240.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 384-40-30 ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊ, ÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 31, áàë., 4/16 ýò., ïë.:42/22/10, ÷/ï, ÷ï, îòë.ñîñò., 2100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊ, ÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 38, 1/5 ýò., ïë.:33/19/7, ÷/ï, õîð, ñåéôäâåðü, 1450.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 345-14-45

ÄÅÃÒßÐÑÊ, ÊÓÍÃÓÐÑÊÀß, 2, 2/2 ýò., ïë.:30/17/9, áèîòóàëåò, âîäà, 360.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 219-82-84 ÄÅÃÒßÐÑÊ, ÖÅÍÒÐ, ÖÈÎËÊÎÂÑÊÎÃÎ, 2, áð., áàë., 2/5 ýò., ïë.:32/18/7, ÷/ ï, öåíòð, âñå ðÿäîì, 840.000ð, ÂÈÇÈÒ (ÓÏÍ), ò. 371-23-63 ÄÐÓÆÈÍÈÍÎ, ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÈÊÎÂ, 6, 1/1 ýò., ïë.:19.5/19.5/-, ÷/ï, ñ/ó íà óëèöå, 450.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÄÐÓÆÈÍÈÍÎ, ÝÍÃÅËÜÑÀ, 2/À, 1/1 ýò., ïë.:35/18/6, ÷/ï, 400.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 368-88-00 ÇÀÐÅ×ÍÛÉ, ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ, 1, 1/5 ýò., ïë.:30/18/6, 2000.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 ÈÑÅÒÜ, ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 4, áàë., 2/5 ýò., ïë.:29/17/6, ÷/ï, ñðî÷íî, 1550.000ð, ÊÀÑÊÀÄ (ÓÏÍ), ò. 350-97-69 ÈÑÅÒÜ, ÑÒÀÍÖÈÎÍÍÀß, 25, 2/2 ýò., ïë.:35/18/9, ÷/ï, 1050.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 375-89-58

ÈÑÅÒÜ, ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ, 21, õð., ê., 1/2 ýò., ïë.:31/17/7, 900.000ð, Â.-Ïûøìèíñê.ð-í ò. 8-908-90878-48 ÊÀËÈÍÎÂÎ, ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 22/À, áàë., 5/5 ýò., ïë.:30/17/7, ÷/ï, êëþ÷è íà ñäåëêå, 800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÊÀËÈÍÎÂÎ, ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 28, ëîäæ., 1/5 ýò., ïë.:36/17/7, ÷/ï, 950.000ð, ÄÀÎ-ÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 290-21-71 ÊÀÌÛØÅÂÎ, 30 ËÅÒ ÏÎÁÅÄÛ, 22, 1/ 1 ýò., ïë.:20.6/20.6/-, ÷/ï, ìàòåðèí.êàïèòàë, 370.000ð, ÁÐÈÃÀÍÒÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 371-90-62 ÊÅÄÐÎÂÎÅ, ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ, 9, ëîäæ., 1/2 ýò., ïë.:30/19/5, ÷/ï, 1200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-2009 ÊÈÐÎÂÃÐÀÄ, ÄÅÊÀÁÐÈÑÒÎÂ, 4, ìñ., 2/5 ýò., ïë.:17.5/13/-, ÷/ï, 3786386, 370.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 378-63-86 ÊÈÐÎÂÃÐÀÄ, ÄÅÊÀÁÐÈÑÒÎÂ, 6, ìñ., 3/5 ýò., ïë.:18.1/14/-, ÷/ï, 3786386, 350.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 378-63-86 ÊÈÐÎÂÃÐÀÄ, ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÎÃÎ, 14, ìñ., 5/5 ýò., ïë.:20/14/-, ÷/ï, 370.000ð, ò. 268-53-48

97

ÊÈÐÎÂÃÐÀÄ, ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÎÃÎ, 16, 3/ 5 ýò., ïë.:12/12/-, ÷/ï, ãîñòèíîãî òèïà, 250.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. (34356)21147 ÊÈÐÎÂÃÐÀÄ, ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÎÃÎ, 16, ìñ., 5/5 ýò., ïë.:12.7/9/-, ÷/ï, 3786386, 220.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 378-63-86 ÊÈÐÎÂÃÐÀÄ, ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÎÃÎ, 16, ìñ., 3/5 ýò., ïë.:18/15/-, ÷/ï, 3786386, 300.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 378-63-86 ÊÈÐÎÂÃÐÀÄ, ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÎÃÎ, 16, ìñ., 5/5 ýò., ïë.:12.7/10/-, ÷/ï, 3786386, 270.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 378-63-86 ÊÈÐÎÂÃÐÀÄ, ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅ, 13, 1/ 2 ýò., ïë.:32/18/8, ÷/ï, 420.000ð, ò. 215-82-23 ÊÈÐÎÂÃÐÀÄ, ÑÂÅÐÄËÎÂÀ, 53, áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:30/18/6, ÷/ï, 2198226, 520.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 37659-18 ÊÈÐÎÂÃÐÀÄ, ÑÂÅÐÄËÎÂÀ, 69, 1/9 ýò., ïë.:37/17/8, ÷/ï, õîðîøèé ðåìîíò, 690.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89222931517 ÊÐÀÑÍÎÓÔÈÌÑÊ, ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 52, õð., 3/5 ýò., ïë.:30/18/6, ä/ã, ñðî÷íî, 1100.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÊÐÀÑÍÛÉ, ÏÐÎÑÏÅÊÒÍÀß, 1, áàë., 1/ 5 ýò., ïë.:32/18.5/6, ÷/ï, 1690.000ð, ÓÑÏÅÕ (ÓÏÍ), ò. 9049833347 ÊÐÀÑÍÛÉ, ÏÐÎÑÏÅÊÒÍÀß, 7, 1/5 ýò., ïë.:32/18/6, ÷/ï, õîð.ñîñò., 1350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ËÎÑÈÍÛÉ, Î.ÑÎÊÎËÎÂÀ, 5, õð., ê., áàë., 2/4 ýò., ïë.:26.2/11.5/8, 800.000ð, ñ/ó ñîâìåùåííûé ò. 8904-54-74-982 ËÎÑÈÍÛÉ, ÎÊÒßÁÐÜÑÊÀß, 17, 2/2 ýò., ïë.:39/20/7, ÷/ï, 650.000ð, ÌÅÍÄÅËÅÅ (ÓÏÍ), ò. 89226010100 ËÎÑÈÍÛÉ, ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÎÊÒßÁÐÜÑÊÈÉ, 15, áàë., 1/2 ýò., ïë.:38/23/7, ÷/ï, 450.000ð, ÑÒÀÒÓÑ (ÓÏÍ), ò. 26849-29 ÌÀËÛÉ ÈÑÒÎÊ, ÎÏÛÒÍÀß, 17, 1/2 ýò., ïë.:37/21/9, ÷/ï, öåíòð. îòîïë, 1350.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 Í.ÑÅÐÃÈ, Ð.ËÞÊÑÅÌÁÓÐÃ, 84, 4/5 ýò., ïë.:29/23.4/-, ÷/ï, öåíòð, 700.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 201-36-10

¹ 41

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà


98

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ âíå Åêàòåðèíáóðãà 2-êîìíàòíûå êâàðòèðû â îáëàñòè

ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊ, ÄÈÍÀÑ, ÈËÜÈ×À, 35, ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:33/18/8, ÷/ï, 1320.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 26660-02 ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊ, ÒÀËÈÖÀ, ÞÁÈËÅÉÍÀß, 1, áàë., 2/4 ýò., ïë.:33/19/6, ÷/ ï, õîðîøàÿ êâàðòèð, 1400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 20330-01 ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊ, ÖÅÍÒÐ, ÃÅÐÖÅÍÀ, 12/ À, ïì., áàë., 4/4 ýò., ïë.:37.9/18.9/ 6, ÷/ï, âûñîêèå ïîòîëêè, 1780.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÅÐÂÎÓÐ (ÓÏÍ), ò. 89221951021 ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊ, ÖÅÍÒÐ, ÄÀÍÈËÎÂÀ, 2, óï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:35/18/9, ÷/ ï, îòë.ðàéîí!ä/ã, 1560.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÅÐÂÎÓÐ (ÓÏÍ), ò. 89221951021 ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊ, ÖÅÍÒÐ, ÈËÜÈ×À, 21, áàë., 2/4 ýò., ïë.:37/19/8, îòëè÷íàÿ êâàðò., 1520.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊ, ÖÅÍÒÐ, ËÅÍÈÍÀ, 15, 1/5 ýò., ïë.:29/13/9, âûñîêèé òðàôèê, 1830.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÅÐÂÎÓÐ (ÓÏÍ), ò. 89221951021 ÏÎËÄÍÅÂÎÉ, ÁÎÃÄÀÍÎÂÈ×ÑÊÈÉ, ËÅÍÈÍÀ, 4, 2/2 ýò., ïë.:34/16/13, ÷/ï, õîð. ñîñò., 600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÏÎËÅÂÑÊÎÉ, ÑÂÅÐÄËÎÂÀ, 11, 1/5 ýò., ïë.:33/18/6, ÷/ï, 1400.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÏÎËÅÂÑÊÎÉ, ÑÒÅÏÀÍÀ ÐÀÇÈÍÀ, 61/À, ëîäæ., 3/3 ýò., ïë.:38/18/11, ÷/ï, 1450.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 20323-39 ÏÎËÅÂÑÊÎÉ, ÖÅÍÒÐ, ÑÅÂÅÐÑÊÈÉ, ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 1, 1/2 ýò., ïë.:30/17/ 5, ÷/ï, 1000.000ð, Ñ×ÀÑÒËÈÂ.ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ÐÅÂÄÀ, ÈÍÒÅÐÍÀÖÈÎÍÀËÈÑÒÎÂ, 36, ñï., ê., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:34.2/16.4/ -, 1530.000ð, ò.310-96-48 ò. 8-902584-45-14 ÐÅÆ, ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 6/4, ëîäæ., 1/3 ýò., ïë.:47/22/12, ÷/ï, äîì íîâûé, 1500.000ð, ÍÎÂÀß ÊÂÀÐÒÈÐÀ (ÓÏÍ), ò. 89058082825 ÐÅÆ, ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 7, 2/3 ýò., ïë.:50/34/7, ÷/ï, 860.000ð, ÑÒÀÒÓÑ (ÓÏÍ), ò. 388-24-11 ÐÅÆ, ËÅÍÈÍÀ, 76/3, áàë., 2/5 ýò., ïë.:30/17/7, ÷/ï, 850.000ð, ÑÒÀÒÓÑ (ÓÏÍ), ò. 388-24-11 ÐÅÆ, ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß, 10, 5/5 ýò., ïë.:18/ 18/-, ÷/ï, 630.000ð, ÑÒÀÒÓÑ (ÓÏÍ), ò. 388-24-11 ÐÅÆ, ÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 8/À, ëîäæ., 2/5 ýò., ïë.:33/17/8, ÷/ï, 850.000ð, ÑÒÀÒÓÑ (ÓÏÍ), ò. 388-24-11 ÑÐÅÄÍÅÓÐÀËÜÑÊ, ÃÀØÅÂÀ, 4/À, óï., ëîäæ., 4/6 ýò., ïë.:33/17/8, ÷/ï, èïîòåêà! òîðã!, 1950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Â.ÏÛØÌÀ (ÓÏÍ), ò. 201-18-19 ÑÐÅÄÍÅÓÐÀËÜÑÊ, ÃÀØÅÂÀ, 6, 5/5 ýò., ïë.:34/17/9, 1900.000ð, ÍÎÂÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 266-71-31 ÑÐÅÄÍÅÓÐÀËÜÑÊ, ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÎÃÎ, 34, 4 / 4 ý ò . , ï ë . : 4 6 / 3 0 / 1 2 , ÷ / ï , 1620.800ð, ÊÐÀÑÍÀß ËÈÍÈß (ÓÏÍ), ò. 89221450750 ÑÐÅÄÍÅÓÐÀËÜÑÊ, ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÎÃÎ, 38, ñï., 4/4 ýò., ïë.:42/28/10, ÷/ï, 1600.000ð, ÊÐÀÑÍÀß ËÈÍÈß (ÓÏÍ), ò. (34368)48494 ÑÐÅÄÍÅÓÐÀËÜÑÊ, ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÎÃÎ, 38, ñï., 4/4 ýò., ïë.:42.2/23/10, ÷/ï, ãîä ïîñòð. 2012, 1680.000ð, ÑÎÃËÀÑÈÅ (ÓÏÍ), ò. 374-59-50 ÑÐÅÄÍÅÓÐÀËÜÑÊ, ÊÀËÈÍÈÍÀ, 2/À, 5/ 5 ýò., ïë.:29/18/6, 1650.000ð, ÍÎÂÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 266-71-31 ÑÐÅÄÍÅÓÐÀËÜÑÊ, ÊÀËÈÍÈÍÀ, 29/À, äàííû., 1/5 ýò., ïë.:29/17/6, ÷/ï, 1580.000ð, ÍÎÂÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 266-71-31 ÑÐÅÄÍÅÓÐÀËÜÑÊ, ËÅÐÌÎÍÒÎÂÀ, 9, 1/ 4 ýò., ïë.:30/18/6, ÷/ï, 1650.000ð, ÍÎÂÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 266-71-31 ÑÐÅÄÍÅÓÐÀËÜÑÊ, ÍÀÁÅÐÅÆÍÀß, 2/À, 2/5 ýò., ïë.:31/17/6, ÷/ï, 1560.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Â.ÏÛØÌÀ (ÓÏÍ), ò. 20118-19 ÑÐÅÄÍÅÓÐÀËÜÑÊ, Ï.ÊÎÌÌÓÍÛ, 5/À, áàë., 5/5 ýò., ïë.:35.5/20.5/8, 1700.000ð, ÍÎÂÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 266-71-31 ÑÐÅÄÍÅÓÐÀËÜÑÊ, Ï.ÊÎÌÌÓÍÛ, 13, ï/ ëîä., 5/5 ýò., ïë.:32.2/17.9/8, 1750.000ð, ÍÎÂÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 266-71-31 ÑÐÅÄÍÅÓÐÀËÜÑÊ, ÏÀÐÈÆÑÊÎÉ ÊÎÌÌÓÍÛ, 5/À, áàë., 4/5 ýò., ïë.:29/17/ 9, ñðî÷íî, 1700.000ð, ÌÎß ÍÎÂÀß ÊÂÀÐÒ (ÓÏÍ), ò. 89221095191 ÑÐÅÄÍÅÓÐÀËÜÑÊ, ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 31, ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:39/19/10, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 2300.000ð, ÍÎÂÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 266-71-31

¹ 41

ÑÐÅÄÍÅÓÐÀËÜÑÊ, ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 35/Á, ìñ., áàë., 5/5 ýò., ïë.:21/12/5, ÷/ï, õîð. ñîñòîÿíèå, 1400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 ÑÐÅÄÍÅÓÐÀËÜÑÊ, ÓÐÀËÜÑÊÀß, 2, áàë., 5/5 ýò., ïë.:29/17.6/6, ÷/ï, 1650.00 0ð, ÍÎÂÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 266-71-31 ÑÒÀÐÎÏÛØÌÈÍÑÊ, ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÅËÎÂÀß, 2, 1 / 3 ý ò . , ï ë . : 3 0 / 1 7 / 6 , 1200.000ð, ÏÐÀÂ.ÂÛÁÎÐ, ò. 89086306211 ÑÒÀÐÎÓÒÊÈÍÑÊ, ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊÈÉ, 1 ÌÀß, 2, ëîäæ., 1/2 ýò., ïë.:28.4/16/ 7.1, ÷/ï, ëîäæèÿ åâðîðåìî, 820.000ð, Í-Ó-ÅÊ-ÁÓÐà ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89521366660 ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÈÉ, ÌÈÐÀ, 16, áð., 1/2 ýò., ïë.:29.5/17/6, ÷/ï, ñîñò õîð, ñ/ ïàê, 950.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÈÉ, ÌÈÐÀ, 31, áð., 2/2 ýò., ïë.:28/17/6, ÷/ï, ñîñò õîð, ñ/ ïàê, 1050.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 ÑÛÑÅÐÒÜ, ÊÀÌ. ÖÂÅÒÎÊ, 4/2, ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:34/16/9, ÷/ï, ñâ-âî, ïîä êëþ÷, 1900.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 222-21-81 ÑÛÑÅÐÒÜ, ÊÀÌÅÍÍÛÉ ÖÂÅÒÎÊ, 4/2, ëîäæ., 9/8 ýò., ïë.:39.1/17/9, ÷/ï, 1759.500ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 370-31-12 ÑÛÑÅÐÒÜ, ÊÀÌÅÍÍÛÉ ÖÂÅÒÎÊ, 4, ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:29/16/5, ÷/ï, 1480.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ÑÛÑÅÐÒÜ, ÊÀÌÅÍÍÛÉ ÖÂÅÒÎÊ, 4/2, ñï., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:34/16/9, êâ.â íîâîì äîìå, 1680.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÔÐÅÇ- (ÓÏÍ), ò. 287-17-54 ÑÛÑÅÐÒÜ, ÊÎÌÓÍÛ, 50, ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:38/17/11, 1800.000ð, ÀÒÎÌÏÐÎÌÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 377-00-07 ÑÛÑÅÐÒÜ, ËÅÍÈÍÀ, 38, áàë., 5/5 ýò., ïë.:34.6/20.3/7.6, ÷/ï, 1270.000ð, ÀËËÑ (ÓÏÍ), ò. 89634471529 ÑÛÑÅÐÒÜ, ËÅÍÈÍÀ, 38, áàë., 5/5 ýò., ïë.:35/20/8, ÷/ï, 1200.000ð, ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 216-79-67 ÑÛÑÅÐÒÜ, ÌÊÐ «ÍÎÂÛÉ», ÍÎÂÀß, 1, ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:36.3/14/-, ÷/ï, 1600.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 21379-90 ÓÐÀËÜÑÊÈÉ, ÊÎÐÎËÅÂÀ, 252, áàë., 2/ 5 ýò., ïë.:30/19/6, ÷/ï, 1300.000ð, ÓÐÀË-ÝÑÒÝÉÒ (ÓÏÍ), ò. 355-49-35 ÕÐÓÑÒÀËÜÍÀß, 5, ýðê., 2/1 ýò., ïë.:32/ 18/7, ÷/ï, 1000.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÍ.ÂÎÏÐÎÑ (ÓÏÍ), ò. 219-69-70

2-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÀËÀÏÀÅÂÑÊ, ÑÀÌÎÖÂÅÒ, ËÅÍÈÍÀ, 1, áàë., 4/4 ýò., ïë.:44/27/7, ÷/ï, êóðîðò ñàìîöâåò, 538.000ð, ÀÂÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 213-26-88 ÀÐÀÌÈËÜ, 1 ÌÀß, 69, ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:57/41/11, ÷/ï, ñ îòäåëêîé, 2500.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 37589-58 ÀÐÀÌÈËÜ, 1 ÌÀß, 71, ëîäæ., 7/1 ýò., ïë.:58.5/32/10, ÷/ï, 2700.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 370-31-12 ÀÐÀÌÈËÜ, ÊÐÀÑÍÎÀÐÌÅÉÑÊÀß, 120, áàë., 2/3 ýò., ïë.:40.6/21/8, ÷/ï, 1827.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 370-31-12 ÀÐÀÌÈËÜ, ÎÊÒßÁÐÜÑÊÀß, 131, 3/4 ýò., ïë.:44/27/8, òîðã, îòë.ñîñò., 1790.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 21379-90 ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÈÉ, ÊÂÀÐÒÀË ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ, 5, ëîäæ., 4/5 ýò., ïë.:62.5/ 36.6/9.5, ÷/ï, 1250.000ð, ÒÐÈÓÌÔ92 (ÓÏÍ), ò. 350-26-53 ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÈÉ, ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 5, 2/3 ýò., ïë.:40/26/6, ÷/ï, +ç/ó÷ 13ñ, èæñ, 840.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-3723 ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÈÉ, ÏÐÈËÅÏÑÊÎÃÎ, 2, ëîäæ., 2/3 ýò., ïë.:47/27/8, 850.000ð, ÀÒÎÌÏÐÎÌÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 37700-07 ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÈÉ, ÑÀÄÎÂÀß, 11, óï., ëîäæ., 5/5 ýò., ïë.:50/30/9, ÷/ï, ðåìîíò, öåíòð, 1800.000ð, Ñ×ÀÑÒËÈÂ.ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÈÉ, ÖÅÍÒÐ, ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÀß, 55, 1/5 ýò., ïë.:40/27.4/7.3, ÷/ ï, ïîä îôèñ, 1340.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÀÑÁÅÑÒ, ÊÎÐÎËÅÂÀ, 5, 1/2 ýò., ïë.:52/ 30/9, èíòåðåñ.ïëàíèðî, 1400.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 375-89-58 ÀÑÁÅÑÒ, ËÅÍÈÍÀ, 7/1, 2/4 ýò., ïë.:42.8/30.8/5.6, ïåðåïë íà 3ê.êâ, 1400.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50

8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà

ÀÑÁÅÑÒ, ËÅÍÈÍÀ, 43, áàë., 4/5 ýò., ïë.:43/28.3/6.2, ÷/ï, 1400.000ð, ÀËËÑ (ÓÏÍ), ò. 89226176195 ÀÑÁÅÑÒ, ÏÎÁÅÄÛ, 2, áàë., 4/4 ýò., ïë.:42/30/6, ä/ã, ñèãíàëèç., 1500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÀÑÁÅÑÒ, ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 2/À, ëîäæ., 2/ 2 ýò., ïë.:41/26/8, ÷/ï, 1500.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 269-55-95 ÀÑÁÅÑÒ, ÖÅÍÒÐ, ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 19, ëîäæ., 2/5 ýò., ïë.:50/30/12, ÷/ï, ñîâðåìå. êâàðò., 1800.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 213-77-79 ÀÒÈÃ, 50 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 1, ýðê., 2/2 ýò., ïë.:47/30/6, ÷/ï, 1100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 32563-77 ÀÒÈÃ, ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 4, 1/2 ýò., ïë.:40/ 26/7, ÷/ï, 1/2 äîëè, 280.000ð, ÃËÎÁÓÑ (ÓÏÍ), ò. 378-80-22 ÀÒÈÃ, ÓÐÈÖÊÎÃÎ, 9, áàë., 5/5 ýò., ïë.:48.5/28.5/8.5, ÷/ï, òîðã, 1000.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 217-25-10 ÀÒÈÃ, ÓÐÈÖÊÎÃÎ, 17, óï., ëîäæ., 2/5 ýò., ïë.:47.9/28.3/8.1, ÷/ï, 1200.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 20039-95 ÀßÒÑÊÎÅ, ÍÀÃÎÐÍÀß, 5, 1 / 2 ý ò . , ïë.:41/27/6, ÷/ï, 380.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9028760850 ÀßÒÜ, ÑÒÀÍÖÈÎÍÍÀß, 8, 2/2 ýò., ïë.:46/31/7, ÷/ï, õîðîøåå ñîñòîÿí, 800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 Á.ÈÑÒÎÊ, ÃÀÃÀÐÈÍÀ, 6, ëîäæ., 1/2 ýò., ïë.:47/28/7, òîðã, õîð.ñîñò., 2150.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 26814-76 Á.ÈÑÒÎÊ, ËÅÍÈÍÀ, 151, 1 / 2 ý ò . , ïë.:53/38/9, ÷/ï, îâîù.ÿìà, ñåéô/ ä, 1850.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 Á.ÈÑÒÎÊ, ÑÒ.ÐÀÇÈÍÀ, 5/À, 5/5 ýò., ïë.:65/45/8, ÷/ï, 2885.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 370-31-12 Á.ÈÑÒÎÊ, ÒÐÓÄÎÂÀß, 44, 2/2 ýò., ïë.:33/18/6, ÷/ï, íåò ãîð.âîäû, 1540.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9122697507 Á.ÑÅÄÅËÜÍÈÊÎÂÎ, ËÅÍÈÍÀ, 24/À, áàë., 2/2 ýò., ïë.:47/28/6, 1700.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 ÁÀËÒÛÌ, ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÀß, 45, 1/2 ýò., ïë.:37/23/7, òðåá. ðåìîíò, 1650.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÁÅËÎßÐÑÊÈÉ, ÌÈÐÀ, 41/À, 1/2 ýò., ïë.:38/24/5, õîð.ñîñòîÿíèå, 1250.000ð, ÁÐÈÃÀÍÒÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 371-90-62 ÁÅËÎßÐÑÊÈÉ, ÞÁÈËÅÉÍÀß, 26, áàë., 4/5 ýò., ïë.:41/26/7, ÷/ï, 1700.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 368-88-00 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÀÊÀÄÅÌÈÊÀ ÊÎÐÎËÅÂÀ, 9, áàë., 4/5 ýò., ïë.:44.4/27.7/ 6, 2600.000ð, ÀÐÕ-ÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 89292127992 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÀÍÓ×ÈÍÀ, 3, áàë., 4/ 4 ýò., ïë.:42/26/6, ÷/ï, õîð.ñîñò, ÷ï, 2250.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÀÍÓ×ÈÍÀ, 5, õð., 1/4 ýò., ïë.:42/27/6, ñò.ïàê, 2400.000ð, ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. (34369)49129 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÁÐÓÑÍÈÖÈÍÀ, 3, óï., ë., 9/9 ýò., ïë.:48/29/8, 2600.000ð, ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. (34369)49129 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÃÀÃÀÐÈÍÀ, 1, áð., á., 4/5 ýò., ïë.:44/27/7, ñò/ïàê, 2500.000ð, ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. (34369)49129 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÃÀÃÀÐÈÍÀ, 10, áàë., 5/5 ýò., ïë.:50/37/6, 3050.000ð, ÍÓ-ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ (ÓÏÍ), ò. (34369)41236 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÃÀÃÀÐÈÍÀ, 15/3, ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:42/24/8, ÷/ï, îêíà âî äâîð, 2480.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÃÀÃÀÐÈÍÀ, 15/3, ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:43/24/7, 2650.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 283-01-10 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÃÎÐÜÊÎÃÎ, 4/Á, õð., á., 4/4 ýò., ïë.:42/26/6, ñò.ïàê, 2290.000ð, ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89122320018 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÇÀÃÂÎÇÊÈÍÀ, 10/À, ëîäæ., 3/5 ýò., ïë.:65/41/8, ÷/ï, 892212122007, 3350.000ð, ÁÎÍÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89221212007 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÈÑÀÊÎÂÀ, 7, ëîäæ., 7/7 ýò., ïë.:51.4/33/8, ÷/ï, 3100.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 219-72-13 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÈÑÀÊÎÂÀ, 7, ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:62/33/11, ÷/ï, 3490.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72

www.upn.ru ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÊÐÀÑÍÛÕ ÃÅÐÎÅÂ, 7, áð., áàë., 4/5 ýò., ïë.:38/27/6, ÷/ï, 2450.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 35537-23 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÌÈÐÀ, 1, 1/5 ýò., ïë.:34/24/-, ÷/ï, 1900.000ð, ÂÎÇÍÅÑÅÍÑÊÈÉ (ÓÏÍ), ò. 89632752009 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÎÂÎÙÍÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ, 8, 2 / 2 ý ò . , ï ë . : 4 4 / 3 1 / 6 , 2130.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 370-31-12 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÎÂÎÙÍÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ, 11, ëîäæ., 1/3 ýò., ïë.:49/29/8, 2100.000ð, Í-Ó-ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ (ÓÏÍ), ò. (34369)41236 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÎÂÎÙÍÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ, 12, óï., 1/3 ýò., ïë.:45/30/9, ÷/ ï, 2080.000ð, ò. 327-52-71 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 4/À, ëîäæ., 6/12 ýò., ïë.:48/29/8.5, ÷/ï, 2950.000ð, ÀÑÑ-ÍÅÄÂÈÆÈÌ. (ÓÏÍ), ò. 89505505978 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß, 16, áð., 1/5 ýò., ïë.:40/27/6, ÷/ï, ñîñò.õîð., 2300.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÒÎËÁÓÕÈÍÀ, 5/À, õð., 1/4 ýò., ïë.:40/26/6, ÷/ï, 2250.000ð, ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89122320018 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÒÎËÁÓÕÈÍÀ, 11, áð., á., 4/5 ýò., ïë.:46/31/6, 2650.000ð, ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89122320018 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÒÎËÁÓÕÈÍÀ, 13, áð., 1/5 ýò., ïë.:47/30/6, 2500.000ð, ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. (34369)49129 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÝÍÅÐÃÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 6/À, 7/7 ýò., ïë.:58/37/12, îòëè÷íîå ñîñò, 3000.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ËÎÑÈÍÛÉ, ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀß, 12, 2/2 ýò., ïë.:43/33/5, ÷/ ï, 89506540963, 730.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÍÁÏ, ×ÀÏÀÅÂÀ, 17, áàë., 5/5 ýò., ïë.:46.9/29.3/6.3, 2700.000ð, ÆÈËÒÎÐÃÑÅÐÂÈÑ (ÓÏÍ), ò. (34369)42887 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÍÎÂÎÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÀÊ.ÊÎÐÎËÅÂÀ, 8, áàë., 2/5 ýò., ïë.:43/ 27/6, ÷/ï, 2600.000ð, Í-Ó-ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ (ÓÏÍ), ò. (34369)41236 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÍÎÂÎÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÀÊ.ÊÎÐÎËÅÂÀ, 9, áàë., 4/5 ýò., ïë.:44/ 28/6, 2550.000ð, ÊÂ-ÐÀ.ÄÎÌ.ÎÔÈÑ. (ÓÏÍ), ò. 89122687185 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÍÎÂÎÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, À-ÊÎÐÎËÅÂÀ, 8, áàë., 3/5 ýò., ïë.:45/ 31/7, ÷/ï, 8-912-2687185, 2550.000ð, ÊÂ-ÐÀ.ÄÎÌ.ÎÔÈÑ. (ÓÏÍ), ò. (34369)32290 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÍÎÂÎÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÄÅÊÀÁÐÈÑÒÎÂ, 20, 1/5 ýò., ïë.:44/ 27.7/5.1, ÷/ï, 2400.000ð, ò. 355-5599 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÍÎÂÎÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ×ÀÏÀÅÂÀ, 36, 3/3 ýò., ïë.:57/34/10, 8-912-2687185, 2800.000ð, ÊÂ-ÐÀ.ÄÎÌ.ÎÔÈÑ. (ÓÏÍ), ò. (34369)32290 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÍÎÂÎÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÝÍÅÐÃÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 6, ëîäæ., 5/7 ýò., ïë.:48.5/30/9, 3100.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÍÎÂÎ-ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÀÊ.ÊÎÐÎËÅÂÀ, 2, áð., áàë., 3/5 ýò., ïë.:44.9/30.5/6, ÷/ï, 8-902-87-44311, 2500.000ð, ÂÎÇÍÅÑÅÍ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. (34369)32513 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÍΠÎ-ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÄÅÊÀÁÐÈÑÒÎÂ, 21, áð., áàë., 2/ 5 ýò., ïë.:45/31/6, 8-908-903-07-22, 2450.000ð, ÂÎÇÍÅÑÅÍ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. (34369)32513 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÏÎÑ. ØÈËÎÂÊÀ, ÍÎÂÀß, 11, 2/2 ýò., ïë.:41/28/7, 89089103795, 2000.000ð, ÂÎÇÍÅÑÅÍÑÊÈÉ (ÓÏÍ), ò. 83436943797 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÏÎÑ. ØÈËÎÂÊÀ, ÍÎÂÀß, 11/À, ëîäæ., 2/3 ýò., ïë.:57/ 31.2/11, ÷/ï, 2600.000ð, ÆÈËÒÎÐÃÑÅÐÂÈÑ (ÓÏÍ), ò. (34369)42887 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ, ÁÎËÜÍÈ×ÍÛÉ ÃÎÐÎÄÎÊ, 2, áàë., 2/2 ýò., ïë.:45.7/29/7, ÷/ï, 2000.000ð, ÆÈËÒÎÐÃÑÅÐÂÈÑ (ÓÏÍ), ò. (34369)42887 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ, ÁÐÓÑÍÈÖÛÍÀ, 3, óï., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:48/ 29/9, ÷/ï, 2800.000ð, ÂÎÇÍÅÑÅÍÑÊÈÉ (ÓÏÍ), ò. 89089103795 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ, ÃÀÃÀÐÈÍÀ, 11, áàë., 2/5 ýò., ïë.:43/25.2/10, ÷/ï, 2370.000ð, ÆÈËÒÎÐÃÑÅÐÂÈÑ (ÓÏÍ), ò. (34369)42887 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ, ÃÀÃÀÐÈÍÀ, 15/1, ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:48/ 29.2/8, 2700.000ð, ÆÈËÒÎÐÃÑÅÐÂÈÑ (ÓÏÍ), ò. (34369)42887 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ, ÃÀÃÀÐÈÍÀ, 15/1, ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:47.6/ 28/8, 2650.000ð, Í-Ó-ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ (ÓÏÍ), ò. (34369)41236


ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ âíå Åêàòåðèíáóðãà 2-êîìíàòíûå êâàðòèðû â îáëàñòè ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ, ÃÀÃÀÐÈÍÀ, 17, ï/ëîä., 3/9 ýò., ïë.:53/29/10, 2850.000ð, Í-Ó-ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ (ÓÏÍ), ò. (34369)41236 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ, ÃÀÃÀÐÈÍÀ, 19, ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:63/32/9.5, ÷/ï, ñäà÷à ñåíòÿáðü, 3300.000ð, ÂÎÇÍÅÑÅÍ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. (34369)32513 ÁÅÐÅÇÎ ÂÑÊÈÉ, ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ, ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß, 4, áàë., 3/9 ýò., ïë.:45/ 29/7, ÷/ï, 2550.000ð, ÆÈËÒÎÐÃÑÅÐÂÈÑ (ÓÏÍ), ò. (34369)42887 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ, ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß, 22, ñï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:50/27/9.6, 3070.000ð, ò. 201-2787 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ, ÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 2/À, 1/5 ýò., ïë.:44.9/30.2/6, ÷/ï, 89025854301, 2600.000ð, ÊÎÌÔÎÐÒ (ÓÏÍ), ò. (34369)41145 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ, ÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 2/À, áð., áàë., 5/5 ýò., ïë.:45/ 30/7, 89043834454, 2550.000ð, ÂÎÇÍÅÑÅÍÑÊÈÉ (ÓÏÍ), ò. (34369)45566 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ, ÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 5, 1 / 2 ý ò . , ï ë . : 3 9 . 3 / 2 3 / 8 , 1350.000ð, ÆÈËÒÎÐÃÑÅÐÂÈÑ (ÓÏÍ), ò. (34369)42887 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ, ØÈËÎÂÑÊÀß, 8, áàë., 4/5 ýò., ïë.:42/28/7, ÷/ ï, 2400.000ð, ÆÈËÒÎÐÃÑÅÐÂÈÑ (ÓÏÍ), ò. (34369)42887 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ, ØÈËÎÂÑÊÀß, 19, áàë., 3/5 ýò., ïë.:51.4/29/ 7.6, 2800.000ð, ÆÈËÒÎÐÃÑÅÐÂÈÑ (ÓÏÍ), ò. (34369)42887 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ, ØÈËÎÂÑÊÀß, 19, áàë., 5/5 ýò., ïë.:47.2/ 30/7, 2500.000ð, ÆÈËÒÎÐÃÑÅÐÂÈÑ (ÓÏÍ), ò. (34369)42887 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ, ØÈËÎÂÑÊÀß, 24, áð., 1/5 ýò., ïë.:43/25/7, îáìåí íà äîì, 2400.000ð, ÂÎÇÍÅÑÅÍÑÊÈÉ (ÓÏÍ), ò. 89043834454 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÖÅÍÒÐ, ÇÀÃÂÎÇÊÈÍÀ, 18, ê., á/ë., 8/9 ýò., ïë.:53.9/31/9.5, 3500.000ð, ÊÎÌÔÎÐÒ (ÓÏÍ), ò. 89025854301 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÖÅÍÒÐ, ÈÑÀÊÎÂÀ, 16/ À, áàë., 7/7 ýò., ïë.:56/27/11, ÷/ï, 3070.000ð, ÊÂ-ÐÀ.ÄÎÌ.ÎÔÈÑ. (ÓÏÍ), ò. 89068109648 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÖÅÍÒÐ, ÈÑÀÊÎÂÀ, 20, 1/3 ýò., ïë.:54/29/21, ÷/ï, 3150.000ð, ÆÈËÒÎÐÃÑÅÐÂÈÑ (ÓÏÍ), ò. (34369)42887 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÖÅÍÒÐ, ÊÐ.ÃÅÐÎÅÂ, 7, 1/5 ýò., ïë.:43/26/7, 8-9068109648, 2450.000ð, ÊÂ-ÐÀ.ÄÎÌ.ÎÔÈÑ. (ÓÏÍ), ò. (34369)32290 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÖÅÍÒÐ, ÊÐÀÑÍÎÀÐÌÅÉÑÊÀß, 5, 1/1 ýò., ïë.:33/22/6, ÷/ ï, 800.000ð, Í-Ó-ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ (ÓÏÍ), ò. (34369)41236 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÖÅÍÒÐ, ÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 9, áàë., 1/5 ýò., ïë.:40/27/6, ÷/ï, öåíòð ãîðîäà, 2550.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ, ÈÑÀÊÎÂÀ, 7, ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:63/32/ 15, îáìåí ïîäîáðàí, 3450.000ð, ÁÎÍÓÑ (ÓÏÍ), ò. 365-84-93 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ØÈËÎÂÊÀ, ÍÎÂÀß, 9, áàë., 2/2 ýò., ïë.:42.4/27/6, ÷/ï, 1650.000ð, ÆÈËÒÎÐÃÑÅÐÂÈÑ (ÓÏÍ), ò. (34369)42887 ÁÈÑÅÐÒÜ, ÒÈÌÈÐßÇÅÂÀ, 8/À, 2/3 ýò., ïë.:32/27/4, ÷/ï, áëàãîóñòð., 400.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÁÈÑÅÐÒÜ, ÖÅÍÒÐ, ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 17, 2/ 2 ýò., ïë.:40/24/6, ÷/ï, 400.000ð, ò. 89122208401 ÁÎÁÐÎÂÑÊÈÉ, ÄÅÌÈÍÀ, 47, áàë., 5/5 ýò., ïë.:43/26.5/6, ÷/ï, ñâåæèé ðåìîíò, 1800.000ð, ò. 89221415838 ÁÎÃÄÀÍÎÂÈ×, 3 ÊÂÀÐÒÀË, 6, 1/5 ýò., ïë.:50/28/8, ÷/ï, îêíà íà 2ñòîðîí, 1100.000ð, ÇÎËÎÒ.ÊÐÓà (ÓÏÍ), ò. 89045416286 ÁÐÓÑÍßÒÑÊÎÅ, ÈËÜÈ×À, 22, 1/2 ýò., ïë.:41/28/5, ÷/ï, 830.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÁÓËÀÍÀØ, ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß, 1, 2/2 ýò., ïë.:33/22/6, ÷/ï, 500.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 368-88-00 ÁÓËÀÍÀØ, ÔÅÂÐÀËÜÑÊÎÉ ÐÅÂÎËÞÖÈÈ, 39, 1/3 ýò., ïë.:40.6/28.4/5.8, ìàò.êàï., èïîò., 550.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 Â.ÄÓÁÐÎÂÎ, ÓÐÀËÜÑÊÀß, 6, áð., áàë., 2/5 ýò., ïë.:43/29/6, ÷/ï, õîðîø. ñîñò., 1800.000ð, ÌÅÍÄÅËÅÅ (ÓÏÍ), ò. 89045424750 Â.ÄÓÁÐÎÂÎ, ßÑÍÀß, 2, 1/2 ýò., ïë.:21/ 19/-, ÷/ï, 400.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 268-15-01 Â.ÏÛØÌÀ, ÊÀËÈÍÈÍÀ, 35, ëîäæ., 5/5 ýò., ïë.:71/38/12, ÷/ï, 3950.000ð, ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 320-55-71

ÓÏÍ.ÐÔ

Â.ÏÛØÌÀ, ÊÐÈÂÎÓÑÎÂÀ, 16, 1/2 ýò., ïë.:40/28/6, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, ÷ï, 1990.000ð, ÌÅÃÀÏÎËÈÑ (ÓÏÍ), ò. 268-67-75 Â.ÏÛØÌÀ, ÊÐÈÂÎÓÑÎÂÀ, 17, ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:48/29/8, ðåìîíò, ñòåêëîï., 2950.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 Â.ÏÛØÌÀ, ÊÐÈÂÎÓÑÎÂÀ, 18/Ã, áàë., 12/16 ýò., ïë.:60/35/8, ÷/ï, 89221313697, 3400.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 Â.ÏÛØÌÀ, ÊÐÈÂÎÓÑÎÂÀ, 18/Ä, ëîäæ., 4/10 ýò., ïë.:55/30/10, ÷/ï, ñ îòäåëêîé, 3400.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 89122367029 Â.ÏÛØÌÀ, ËÅÍÈÍÀ, 40, 4 / 4 ý ò . , ïë.:43/29/6, ÷/ï, 2350.000ð, ÐÓÑÜ (ÓÏÍ), ò. 89122401400 Â.ÏÛØÌÀ, ËÅÍÈÍÀ, 50/À, áàë., 8/9 ýò., ïë.:43.3/28/7, 2700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÔÐÅÇ- (ÓÏÍ), ò. 287-17-54 Â.ÏÛØÌÀ, ËÅÍÈÍÀ, 60, ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:48/29/8, 2900.000ð, ÐÓÑÜ (ÓÏÍ), ò. 89126677401 Â.ÏÛØÌÀ, ËÅÍÈÍÀ, 60, ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:48/29/8, ÷/ï, 2850.000ð, ÐÓÑÜ (ÓÏÍ), ò. (34368)43433 Â.ÏÛØÌÀ, ËÅÍÈÍÀ, 113, ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:42/34/8, 3550.