Page 1


ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ, ÀÍÀËÈÒÈÊÀ, ÌÍÅÍÈß ---------------------------2 Âèçèòêè ïðåäïðèÿòèé ---------------------------------------------21 Óñëóãè â ñôåðå íåäâèæèìîñòè ----------------------------------28 Îòäåë ïî îáó÷åíèþ è ñåðòèôèêàöèè ÓÏÍ èíôîðìèðóåò -------------------------------------------------------32 Ñåðòèôèöèðîâàííûå ðèýëòîðñêèå êîìïàíèè -------------------33

ÆÈËÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ ÊÎÌÍÀÒÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ Â Åêàòåðèíáóðãå ---------------------------------------------------38 Â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ------------------------------------------48

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ Â ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÅ 1-êîìíàòíûå êâàðòèðû --------------------------------------------49 2-êîìíàòíûå êâàðòèðû ---------------------------------------------62 3-êîìíàòíûå êâàðòèðû ---------------------------------------------82 4-êîìíàòíûå êâàðòèðû ---------------------------------------------95 Ìíîãîêîìíàòíûå êâàðòèðû ----------------------------------------100

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ ÂÍÅ ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÀ Â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè -----------------------------------------101 Äðóãèå îáëàñòè ----------------------------------------------------112

ÆÈËÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ. ÍÎÂÎÑÒÐÎÉÊÈ Â Åêàòåðèíáóðãå ---------------------------------------------------114 Â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè -----------------------------------------129

ÄÎÌÀ È ÊÎÒÒÅÄÆÈ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ ÄÎÌÀ Â Åêàòåðèíáóðãå ---------------------------------------------------142 Â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ------------------------------------------144 Äðóãèå îáëàñòè ----------------------------------------------------153

ÊÎÒÒÅÄÆÈ Â Åêàòåðèíáóðãå --------------------------------------------------153 Â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ------------------------------------------156 Äðóãèå îáëàñòè ----------------------------------------------------164

ÇÅÌËß ÏÎÄ ÈÆÑ È ÑÀÄÎÂÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ Ó÷àñòêè ïîä ÈÆÑ â Åêàòåðèíáóðãå ------------------------------166 Ó÷àñòêè ïîä ÈÆÑ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè --------------------167 Ó÷àñòêè ïîä ÈÆÑ âíå îáëàñòè -----------------------------------177 Ñàäîâûå ó÷àñòêè â Åêàòåðèíáóðãå -------------------------------178 Ñàäîâûå ó÷àñòêè â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ---------------------181

ÇÀÐÓÁÅÆÍÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ------------------------------189 ÀÐÅÍÄÀ (ÍÀ¨Ì) ÆÈËÜß Â Åêàòåðèíáóðãå --------------------------------------------------192  Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè -----------------------------------------198

ÎÁÌÅÍ ÆÈËÜß. ÃÀÐÀÆÈ È ÎÂÎÙÍÛÅ ßÌÛ ------------200 ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ Êâàðòèðû ïîä îôèñû ----------------------------------------------209 Îôèñû è àäìèíèñòðàòèâíûå çäàíèÿ -----------------------------213 Ìàãàçèíû, òîðãîâûå ïëîùàäè ------------------------------------219 Ãîñòèíèöû, äîìà îòäûõà -------------------------------------------222 Ðåñòîðàíû è êàôå -------------------------------------------------223 Áûòîâûå è ìåäèöèíñêèå óñëóãè ---------------------------------223 Àâòîóñëóãè ----------------------------------------------------------225 Ïðîìûøëåííûå îáúåêòû ------------------------------------------225 Ñêëàäû --------------------------------------------------------------227 Ïðî÷åå ---------------------------------------------------------------228

ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ. ÍÎÂÎÑÒÐÎÉÊÈ --231 ÇÅÌËß ÏÎÄ ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÓÞ ÇÀÑÒÐÎÉÊÓ --------------234 ÀÐÅÍÄÀ ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÎÉ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ ------------236 ÊÀÊ ÏÎÄÀÒÜ ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ È ÐÅÊËÀÌÓ-------------------245

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

¹ 2 (6.01.2014)

1


2

ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ

¹ 2 (6.01.2014 )

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)


ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ

3

Газета ЕСТЬ ВАРИАНТ! Еженедельное издание Уральской палаты недвижимости Адрес редакции 620034 Екатеринбург, ул. Бебеля, 124, 2-й этаж тел./факс (343) 367-67-61 www.upn.ru, e-mail: upn@upn.ru Для писем: 620086 Екатеринбург, а/я 27 Главный редактор С.В. Миронов mir@upn.ru Журналист С.А. Соловьева Верстка В.А. Бобин Дизайн И.Г. Рыжкова, М.Н. Иванов Корректура В.М. Макарова Оператор набора Н.В. Кругликова Рекламная служба reklama@upn.ru, тел./факс (343) 367-67-61 (доб. 136, 137) Подписка производится через «Урал-Пресс» Тел. (343) 262-65-43, 262-60-76 Подписной индекс 32470 В офисе редакции можно купить экземпляры газеты без торговой наценки Газета «Есть вариант!» издается с июля 1993 года. По вопросам предоставления доступа к архиву издания, копирования и заверения информации обращайтесь в редакцию в рабочее время: с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу – с 9.00 до 17.00, перерыв – “с 13.00 до 14.00 Электронный архив – на www.upn.ru Распространение: ООО «Сити Пресс», ООО «Агентство «Газеты в розницу», ООО «Урал-Пресс город», РП «Екатеринбург», «Пресс-тревэл Урал», «Деловая почта России» Издание распространяется в городах: Екатеринбург, Арамиль, Верхняя Пышма, Н.Тагил, Среднеуральск, Каменск-Уральский, Серов, Краснотурьинск, Реж, В. Тура, Кушва, Первоуральск, Новоуральск Информация по объектам предоставлена Риэлторским информационным центром УПН, официальными и частными лицами Редакция не несет ответственности за достоверность телефонов и информации, опубликованных в объявлениях и рекламе, а также оставляет за собой право размещать объявления строго по рубрикатору, а текст объявления – только в соответствии с предусмотренными полями бланков Претензии по размещению рекламно-информационных материалов принимаются в течение 14 календарных дней после выхода издания Перепечатка и частичное использование информации, опубликованной в издании, возможна только после согласования с редакцией и с обязательным указанием на источник Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Свердловской области в качестве специализирующейся на сообщениях и материалах рекламного характера. Серия ПИ Рег. № ТУ 66-00202 Отпечатано в МУП Первоуральская типография, г. Первоуральск, пр. Ильича, 26 Подписано в печать по графику 27.12.2013 г. фактически 16.00 час. 27.12.2013 г. Тираж 5000 экз. Цена свободная Заказ 3491

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

¹ 2 (6.01.2014 )


4

ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ / ÐÀÇÍÎÅ

¹ 2 (6.01.2014 )

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)


ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

¹ 2 (6.01.2014 )

5


6

ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ

¹ 2 (6.01.2014 )

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)


Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

¹ 2 (6.01.2014 )

7


8

ÍÎÂÛÉ ÏÐÎÅÊÒ

¹ 2 (6.01.2014 )

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)


ÍÎÂÛÉ ÏÐÎÅÊÒ

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

¹ 2 (6.01.2014 )

9


10

ÈÒÎÃÈ

¹ 2 (6.01.2014 )

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)


ÈÒÎÃÈ

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

¹ 2 (6.01.2014 )

11


12

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

ÇÀÐÓÁÅÆÜÅ

Если вы любите море, неспешную беседу за бокалом Сангрии, считаете обязательным послеобеденный двухчасовой сон и хотите иметь «дальнюю дачу» в теплых краях, то всё, рассказанное ниже, вам может пригодится – речь сегодня пойдет о покупке недвижимости в Испании. Что и где покупать – дело вкуса. Но стоит обратить внимание на южное побережье, ведь там стоимость недвижимости ниже, нежели на севере Испании. Связано это с тем, что северная часть страны ближе к Франции и Италии, но само жилье там точно такое же.

Оксана Хисматуллина, юрист АН «Европейское»: – Первичный испанский рынок недвижимости весьма разнообразен и состоит из объектов вполне мирового уровня, стоимость которых может очень отличаться. Средняя цена – 1500

евро за «квадрат». А вот на вторичном рынке есть и весьма «пожилые» объекты, построенные еще в прошлом веке, в традиционном испанском стиле. При покупке таких объектов стоит учитывать, что в подобных домах современный комфорт практически отсутствует. Ко вторичному рынку, кстати, относится и так называемая «банковская» недвижимость – ипотечные квартиры, отошедшие банку от неплательщиков. В прошлом году в Испании выселение из ипотечных квартир приобрело просто угрожающий характер. Правительство страны попыталось приостановить этот процесс: в ноябре 2012 года был принят закон по предотвращению выселений за долги. Выселений стало меньше, но «банковских» квартир на рынке остается предостаточно, и цены на них вполне демократичные. Есть еще один момент, на который стоит обратить внимание при выборе недвижимости в Испании. Оксана Хисматуллина: – Если вы хотите приобрести объект на первой береговой линии и посещать его только летом, будьте готовы, что в доме всегда будет пахнуть сыростью. Ведь зимой отапливать его будет некому. А если у вас имеется бассейн, то его содержание обойдется примерно в 150 евро за месяц, то же самое можно сказать и об уходе за садом.

¹ 2 (6.01.2014 )


ÇÀÐÓÁÅÆÜÅ Предположим, домик мечты выбран. Расскажем подробнее о самой процедуре покупки, она в Испании максимально проста и прозрачна. Состоит сделка из нескольких этапов. 1. Проверка объекта. Любая недвижимость в Испании должна быть зарегистрирована в Registro de Propiedad – Реестре собственности (официальный сайт – www.registropropiedad.com). На сайте можно посмотреть, кто является владельцем недвижимости, каковы ее кадастровая стоимость и точная площадь. Затем объект проверяется на отсутствие задолженности по муниципальным налогам и другим обязательствам или обременениям. Если речь идет о строящейся недвижимости в Испании, то необходимо удостовериться в наличии у застройщика всей разрешительной документации, в том числе на строительство и первое заселение, в регистрации объекта в налоговой. Этим обычно занимается адвокат. 2. Получение идентификационного номера иностранца – NIE (Numero de Identificacion de Extrajero). Идентификационный номер иностранца служит для совершения всех официальных процедур и любых операций, где требуется подтверждение личности иностранного гражданина. Он необходим и для открытия банковского счета, для регистрации фирмы, покупки недвижимости или автомобиля в Испании, для подготовки налоговой декларации или для подачи любого официального заявления от вас, как иностранного гражданина, в госучреждения. NIE можно получить как в России, через консульство, так и на месте, в отделе по работе с иностранцами комиссариата полиции по месту проживания.

13

Барселона платежи, связанные с приобретением недвижимости. Впоследствии с него могут списываться коммунальные платежи, налоги, страховка, платежи по ипотечному кредиту. На руки вы получаете банковскую книжку, в ней будут учитываться все операции, произведенные в срок действия счета. 4. Заключение частного договора купли-продажи. После выбора подходящего объекта недвижимости и принятия решения о его покупке составляется частный контракт купли-продажи, в котором указываются условия и способ оплаты. Как правило, в нем описываются обе стороны, объекты недвижимости, согласно Реестру собственности, фиксируются общая стоимость, налоги и форма оплаты. При подписании контракта чаще всего покупатель выплачивает около 30 % стоимости недвижимости.

5. Подписание купчей. Оставшуюся сумму необходимо выплатить в момент подписания купчей (Escritura Publica) в присутствии нотариуса. Оплата должна быть подтверждена документально. Лучше, если это будет осуществлено посредством банковского перевода на расчетный счет продавца или банковским чеком. Все документы покупатель подписывает непосредственно с продавцом – владельцем недвижимости. При покупке на вторичном рынке это физическое лицо, при приобретении новой недвижимости – компаниязастройщик. Единственный случай, когда покупатель подписывает документы о покупке с агентством, – наличие у последнего нотариальной доверенности от продавца на право совершить сделку от его имени. Агентство недвижимости имеет также право подписать от имени продавца предварительный

Ибица

3. Открытие банковского счета. Процедура открытия счета для нерезидента максимально проста. Для этого нужны только загранпаспорт и несколько минут. Открыть счет может и агент покупателя по нотариальной доверенности. С этого счета будут производиться все

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

¹ 2 (6.01.2014 )


14

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

ÇÀÐÓÁÅÆÜÅ Мадрид

частный контракт купли-продажи и принять авансовый платеж. В этом случае достаточно обычной доверенности от продавца. 6. Государственная регистрация сделки. Получение ключей происходит при подписании купчей. Как только нотариальный договор купли-продажи подписан, нотариус отправляет информацию о сделке в Реестр (факсом или электронной почтой). Купчую можно забрать из нотариальной конторы через дватри дня после подписания договора. На оплату гербового сбора (I.A.J.D.) и на предоставление документа в Реестр дается 30 дней. Теперь о сопутствующих расходах. Налог при покупке недвижимости: для первичной недвижимости – 10 %; для

Картахена

¹ 2 (6.01.2014 )

вторичной недвижимости – 7 % от стоимости объекта. Гербовый сбор – 1 % от суммы сделки, государственные сборы и услуги нотариуса – около 2 % от стоимости объекта, гонорар юриста – около 1 % от суммы сделки, пошлина за оформление идентификационного номера иностранца – 10 евро. Несмотря на все существующие проблемы, огромным плюсом при покупке недвижимости в Испании является ипотека. Кстати, местные банки с удовольствием дают ее и нерезидентам страны. Оксана Хисматуллина: – В Испании дают кредит под залог покупаемого жилья на 50 % стоимости под 3,5–4 % годовых до 20–30 лет только по предъявлении паспорта. Срок оформления займет 15–20 дней.

Итак, вы уже твердо решили, что недвижимость Испании – ваш вариант. И вы уже представляете себе, как сели в самолет и через несколько часов оказались на балконе с видом на море. Не торопитесь, расслабляться еще рано. Во-первых, если вам обещают, что на недвижимости в Испании вы сможете заработать, не обольщайтесь. Заранее смиритесь с неликвидностью покупки. Сегодня продать объект по цене покупки практически нереально. Игорь Индриксонс, глава консалтингового портала по инвестициям в недвижимость: – В Испании в ближайшие десять лет вообще нет перспектив роста цен, там сейчас 55 % безработицы среди молодых специалистов и 25 % по стране среди всего трудоспособного населения. Ну, и во-вторых, расслабившись под жарким солнцем Испании, не забывайте об осторожности. 1. Незаконные постройки – беда многих европейских стран. Недобросовестные застройщики завлекают непрофессиональных инвесторов дисконтами и невысокими ценами. Более того, в Испании, как и в России, в строительном секторе процветает коррупция – около 100 тысяч объектов возведены на берегу моря незаконно. Часть домов уже начали сносить, а заманчивые объявления о продаже такого жилья до сих пор можно увидеть на интернет-сайтах. 2. По испанскому законодательству оплачивает услуги риэлтора продавец. К тому же в Испании по закону стоимость недвижимости у застройщика и у риэлторской компании должна быть одинакова. Застройщики уже включают в стоимость объектов комиссию для риэлторов, но если сделка происходит без их участия, то эту сумму они оставляют себе. 3. Помощь адвоката. Для проверки вашей будущей недвижимости лучше обратиться к адвокату, который обладает лицензией на право проведения юридических действий на территории Испании, является членом коллегии адвокатов (Colegio de Abogados), имеет


ÇÀÐÓÁÅÆÜÅ лицензионный номер адвокатской коллегии (numero de colegiado) и профессиональную страховку (Seguro de responsabilidad civil) на случай возмещения материального ущерба, причиненного клиенту в результате своей деятельности. Итак, вы стали счастливым обладателем «места под солнцем». Что дальше? Раз в год производится оплата муниципального налога на недвижимость (SUMA). Этот налог в каждой провинции и даже в каждой административной единице – свой. Но он никогда не превышает 2 % от кадастровой стоимости недвижимости, а на практике значительно ниже этой величины. Ежеквартально на имя владельца жилья поступают счета за израсходованную воду, а также пользование канализацией. Раз в два месяца оплачиваются счета от электрической и телефонной компаний. В среднем, коммунальные платежи составляют 500–600 евро в год. Приезжать на «испанскую дачу» вы сможете по 90 дней в каждом из двух полугодий по годовой мультивизе. К вам смогут присоединиться ближайшие родственники (муж, жена, дети и родители) – они тоже имеют право на получение мультивизы. Для этого необходимо перевести документы родства на испанский язык и заверить их в консульстве. Ну, а теперь вам остается только сказать: iBuenos dias, Espana! Наталья КОЧЕВА

Мадрид

15

Ýòî èíòåðåñíî Долговое реализуют еще дешевле Испанская долговая недвижимость – жилье, изъятое банками за неуплату ипотечных кредитов, – потеряла в цене на 20 % больше, нежели обычные дома и квартиры. Начиная с первого квартала 2007 года по второй квартал 2013-го самое большое снижение цен на долговые дома и квартиры зарегистрировано в таких регионах, как Мурсия (падение на 78 %), Валенсия (на 71 %), Каталония и Андалусия (на 69 %) и Канарские острова (на 67 %). В то же время, по данным Национального института статистики Испании, цены на жилье в среднем по стране с начала 2007 года снизились на 41 %. Согласно статистике, стоимость недвижимости упала на 32 % в Мурсии, Андалусии и на Канарских островах, на 37 % – в Валенсии, на 48 % – в Каталонии. По оценкам специалистов, главная причина – это переизбыток предложений на жилищном рынке Испании. Около миллиона новых домов и квартир до сих пор остаются непроданными. При этом покупательская способность местного населения снижена, так как безработица в стране растет, а банки ужесточают условия по предоставлению ипотечных займов.

Взять бы рад, да расплачиваться нечем В Испании резко сократилось количество ипотечных кредитов, выданных на покупку жилья, – на 30 % ниже уровня годичной давности. Согласно последним данным, опубликованным Национальным институтом статистики, количество выданных ипотечных кредитов снижается уже 41-й месяц подряд. Уровень осени этого года – около 15 тыс. кредитов в месяц – является самым низким за прошедшее десятилетие. Средняя сумма ипотечного кредита составила 97 300 евро (4,4 млн рублей), что на 5,5 % ниже показателей годичной давности. Средняя ипотечная ставка на жилье в Испании несколько выросла и составила 4,31 %, в то время как средняя ипотечная ставка на недвижимость составила 4,41 % со сроком погашения 20 лет. 90 % из всех выданных составили кредиты с переменной ставкой, 10 % – с фиксированной ставкой. Регионом, на недвижимость в котором было выдано наибольшее количество кредитов, оказалась Андалусия (2646), за ней следуют Каталония (2373) и Мадрид (2357). Лишь на Канарских островах количество ипотечных кредитов выросло в годовом соотношении (918). А самый значительный годовой спад зафиксирован в Мелилье, Сеуте, Астурии и на Балеарских островах.

Когда не так плохо – уже хорошо Цены на недвижимость в Испании продолжают снижаться, но уже не такими высокими темпами: по итогам 3 квартала было зафиксировано минимальное годовое снижение цен на частную недвижимость – 4,5 %. Число продаж в этот же период упало на 6,8 %, что тоже является сравнительно хорошим показателем. В 3 квартале 2013-го средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости в Испании составила 1495 евро, – на 4,5 % меньше, чем в этот же период 2012 года (1565 евро), и практически на том же уровне, что и в предыдущем квартале – 1481 евро. Согласно долгосрочной статистике ряда министерств, «квадрат» испанского жилья подешевел на 28,8 % с момента максимальной стоимости в первом квартале 2008 года (2101 евро).

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

¹ 2 (6.01.2014 )


16

ÏÎËÅÇÍÛÅ ÑÎÂÅÒÛ

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

Ремонт, как и Новый год, неминуем. Одинаково и счастливый обладатель новостройки, и владелец ветхого жилья рано или поздно сталкивается с проблемой – как отремонтировать свою квартиру. Мы уже давали несколько советов тем, у кого ремонт «на горизонте» – для начала, как спланировать зональность жилья и обсчитать стоимость ремонта. А затем – как собственными силами сделать дизайн-проект. Сегодня мы от теории перейдем к практике. Если у вас не новостройка с голыми стенами, то начать придется с «антиремонта». Как поется в песне, «до основанья, а затем…». Сперва необходимо ободрать старые обои и плитку. А если вы решились на перепланировку, то и снести кое-какие стены (но только оставьте в покое несущие конструкции!). После того, как весь строительный мусор будет вынесен, не спешите готовить рулоны с новенькими обоями. Для начала задумаемся о дверях и окнах.

Входная дверь На вопрос, какими должны быть входные двери, кто угодно ответит: «железными». Однако всё не так однозначно. Специалисты подскажут, что двери должны быть не просто железными, а стальными. И чем толще стальное полотно, тем лучше. «Оборотная сторона медали» – вес двери, необходимость дополнительного усиления каркаса и, конечно, итоговая стоимость конструкции и монтажа. В продаже чаще всего встречается полотно толщиной 2–3 мм. Реже – 4 мм. Все входные двери по ГОСТу подразделяются на 5 классов взломостойкости (пятый класс – самый крепкий). Узнать класс двери можно из сертификата. Внизу, около печати, есть графа «Схема сертификации». Цифра, обозначенная в ней, и есть класс взломостойкости. Специалисты рекомендуют устанавливать в квартиры двери не ниже второго класса. Можно, конечно, и пятый класс – аналог дверей для банковских хранилищ. Но оно вам надо? Отдельно стоит упомянуть о дешевом «ширпотребе». Какнибудь на досуге найдите в Интернете ролик под названием «китайские двери». В нем девочка-подросток с помощью обыкновенного консервного ножа вырезает замок. Затем ей на помощь приходит папа и меньше чем за 20 минут милое семейство превращает дверь в металлолом. Справедливости ради, надо сказать, что именно эти двери, с металлом толщиной меньше миллиметра и ребрами прочности из картона, в Китае используются как межкомнатные в офисах и защищают разве что только от сквозняков. А вот наши «бизнесмены», скупая их по дешевке, врезают глазки и продают в России уже как входные. «На глаз» подобную дверь определить можно, обратив внимание на два момента. Во-первых, на внешней стороне настоящей стальной двери не будет «дутых» штампованных элементов. Во-вторых, стальная дверь должна весить не менее 40 кг. Усиленные межкомнатные двери обычно весят не более 20.

¹ 2 (6.01.2014 )

Далее замки. Их должно быть два, разной системы. Один – цилиндровый дискового типа (его невозможно вскрыть стандартной отмычкой, но относительно легко выпилить) и один сувальдный (его проще вскрыть отмычкой, но сложнее выпилить или выбить). К тому же вскрытие разных типов замков потребует от домушника большего количества времени и разного инструмента. На замки стоит установить дополнительные средства защиты. Для цилиндровых – это специальные броненакладки, которые защищают от выпиливания. А сувальдные замки дополнительно защищают бронепластинами которые не дают домушникам подобраться к запирающему механизму. Конечно, любой профессиональный квартирный вор скажет, что ни один замок не продержится против него дольше 20 минут, но в условиях многоквартирного дома этих 20 минут у домушника может и не быть. Поэтому он предпочтет дверь попроще. Еще один секрет выбора замка: чем на большее количество оборотов он запирается, тем лучше. Ведь каждый оборот – это отдельный подход с отмычкой. А значит, лишняя трата времени для вора. Теперь о защите от срезания петель. Современные стальные двери должны быть оборудованы противосъемными штырями. Тогда, при срезании петель, дверь просто зафиксируется в проеме. Еще одна функция входной двери – звуко- и теплоизоляция. Одним из лучших материалов для этого считается базальтовая вата. Помимо нее коробку и полотно двери наполняют стекловолокном. По торцам двери обычно прокладыва-


ÏÎËÅÇÍÛÅ ÑÎÂÅÒÛ ют уплотнители из вспененной резины или латекса. Качество утепления и звукоизоляции можно проверить нехитрым способом. Поджечь бумагу или покурить в подъезде, если запах не просочится в квартиру – дверь свою функцию по звуко- и теплоизоляции точно выполнит. И последнее. Обязательно убедитесь, что дверь установлена правильно. Во-первых, проверните все замки – они должны легко открываться и закрываться. Во-вторых, дверь должна фиксироваться в любом положении, в котором вы ее оставили.

Окна Есть четыре основных типа окон, которые можно найти на рынке. Это алюминиевые, пластиковые, деревянные и деревоалюминиевые окна. Прежде, чем их сравнивать, немного интересной статистики. В близких нам по климату Норвегии и Финляндии 70 % всех окон – деревянные, а в Швеции – 76 %. В странах, бедных лесом (но и с более теплым климатом), доля деревянных окон ниже: Франция – 55 %, Испания – 50 %, Италия – 42 %. В Португалии, никто не знает почему, – наверное, даже сами португальцы, – 90 % окон алюминиевые. Теперь о самих окнах.

Àëþìèíèåâûå îêíà Как и все алюминиевые конструкции, практичны, нетребовательны и удобны. Но внешний вид оставляет желать лучшего. Главный же минус состоит в том, что алюминиевые окна собирают на себе влагу, соответственно повышают влажность в помещении, что приводит к сырости и появлению плесени. Конечно, есть особый вид алюминиевых окон – теплый. Но изготовление их очень затратное, поэтому цены на них высокие. Этот тип окон у нас не прижился.

Ïëàñòèêîâûå (ÏÂÕ) îêíà Основой пластикового окна является профиль (конструкция из пластика и металла с воздушными полостями для сохранения тепла). Специалисты считают, что качество таких окон зависит от производителя профиля. Лидерами в этой сфере являются фирмы Rehau, Veka, Brugmann, Trocal, Schuko, Artec, KBE, Koemmerling. Плюсов у качественных окон ПВХ много: это и долговечность, и легкость ухода (протер влажной тряпкой, и готово), и большой выбор способов открывания. Еще один плюс – разнообразие форм и размеров. Профиль может быть не только белым или черным (таким он является изначально), его можно покрыть ламинатом различного цвета и фактуры. Правда, за это придется заплатить примерно 30 % от стоимости окна. Минусы у окон ПВХ тоже имеются. Во-первых, они «не дышат». Хотя выход есть – установить систему приточных клапанов. Странно то, что эти клапаны относительно недороги, но фирмы по продаже окон о них часто умалчивают, видимо, стесняясь озвучить главный недостаток пластиковых окон. Во-вторых, само полное название «поливинилхлорид» может вызвать судороги у ярых сторонников экологии. Достаточно упомянуть, что крупнейшая компания Brugmann примерно 30 лет выпускала профиль, в составе которого был свинец. И только в 1996 году фирма перевела производство на кальций-цинковые стабилизаторы, которые вроде бы не опасны для здоровья. Так ли это – вопрос еще дискутируемый.

17

Тем не менее пластиковые окна – лидеры на российском рынке, поэтому несколько практических советов, как их выбрать. В первую очередь, берите окна с профилем известных брендов. Второй критерий отбора – количество камер. От этого зависит, насколько хорошо окно будет держать тепло и звук. Камер может быть от 2 до 5. Для сурового климата Урала рекомендуют брать трехкамерные окна. Определить количество камер можно с помощью горящей спички или зажигалки, поднеся их к окну. Поскольку на одну камеру идет два стекла, то в двухкамерном профиле будут три отражения, в трехкамерном – четыре и т. д.

Äåðåâÿííûå îêíà Это уже скорее не просто окно, а предмет интерьера, как и мебель. И это основное достоинство таких окон. Плюс способность «дышать», то есть поддерживать необходимый уровень влажности в помещении. Правда, без недостатков и тут не обошлось. Деревянные окна могут со временем рассыхаться, если только это не окна из трехслойного клееного бруса. Он практически безучастен к переменам погоды. Самые популярные деревянные окна делаются из сосны. Ее легко узнать по тесным годовым кольцам. Плотная фактура сосны максимально подходит к нашим климатическим условиям. Более дорогие варианты делаются из дуба, бука, каштана. А вот на предложения «эксклюзива» из «красного дерева» меранти лучше не реагировать. Меранти растет во влажном субтропическом климате, у него рыхловатая древесина, которая совсем не подходит для уральских зим. Еще один момент. Стопроцентная экологичность деревянных окон – это своего рода лукавство производителей. Ведь деревянные окна покрывают специальными противопожарными, противобактериальными и противомикробными средствами, лаками и так далее. В их стопроцентной безопасности можно усомниться, но и отказаться от таких покрытий невозможно – дерево начнет гнить, рассыхаться и выцветать. Главный недостаток деревянных окон – это их цена. Любителям натуральных материалов они обойдутся почти в два раза дороже, чем пластиковые. Новое предложение на рынке оконных конструкций – это

Äåðåâî-àëþìèíèåâûå îêíà На внешней стороне рамы в таких окнах находятся алюминиевые накладки, надежно защищающие древесину от воздействия внешних факторов, благодаря чему увеличивается срок их службы. Естественно, увеличивается и цена. Ну вот, наконец-то, двери и окна выбраны и установлены. Можно переходить к замене труб, радиаторов и электропроводки. Но об этом – в следующем материале. Наталья КОЧЕВА

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

¹ 2 (6.01.2014 )


18

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

ÏÎËÅÇÍÛÅ ÑÎÂÅÒÛ

Мобильные устройства – планшеты или смартфоны – сегодня помогают людям не только в общении и навигации, опытным пользователям они могут помочь даже в ремонте своей квартиры. К примеру, если вам нужно подобрать и приобрести материалы, рассчитать стоимость ремонта, создать дизайн интерьера – на подмогу придут специальные приложения, разработанные для мобильных платформ iOS и Android. Предлагаем вашему вниманию обзор самых популярных программ, которые могут пригодиться накануне и во время ремонта.

Dwell

Школа домашнего ремонта Это своего рода энциклопедия ремонта, которая подробно освещает все основные этапы проведения ремонта: от планирования и расчета затрат до укладки напольных покрытий и установки светильников. Здесь же можно ознакомиться с советами профессионалов и получить рекомендации. Приложение для IPhone и IPad можно приобрести в AppStore за 33 рубля.

Электронный каталог IKEA Электронный каталог мебельного производителя IKEA доступен на платформах iOS и Android. Бесплатное приложение содержит каталог, выпущенный для России и для других стран. Можно сравнить товар, который предлагает IKEA в той или иной стране. С помощью этого приложения можно даже «примерить» предмет из магазина к вашему собственному интерьеру.

Бесплатное приложение Dwell предназначено для тех, кто ищет источники вдохновения для своих дизайнерских решений. В программе собраны статьи из одноименного американского журнала, посвященного современной архитектуре и дизайну интерьеров. Плюс видео и фото дизайна интерьера, а также множество полезных советов от архитекторов. Существенный недостаток этого приложения в том, что вся информация исключительно на английском языке.

Приложение доступно для смартфонов на Android.

HutQA Часто так бывает, что изза неверных расчетов сложно уложиться в бюджет ремонта. Приложение для смартфонов HutQA на платформе iOS может послужить вам персональным строительным калькулятором для быстрого расчета стоимости необходимых материалов. Программа платная и достаточно дорогая – 66 рублей.

AutoCAD Известная компьютерная программа объемного моделирования AutoCAD имеет и одноименную мобильную версию, которая позволяет легко создавать трехмерные модели квартир и распланировать помещение с точностью до миллиметра. Для навигации по чертежам в масштабе 1:1 можно использовать GPS. При помощи приложения можно добавлять текстовые аннотации к чертежу и перемещать объекты в пространстве. Освоить программу легче будет тем, кто знаком с компьютерным «исходником», однако разработчики обещают, что и новички смогут с ней справиться. Мобильный AutoCAD существует в бесплатной версии с функциональными ограничениями. Профессионалы могут оформить платную подписку на полную версию.

¹ 2 (6.01.2014 )


ÏÎËÅÇÍÛÅ ÑÎÂÅÒÛ

Master Design

19

TurboViewer

Тем, кто умеет создавать сложные чертежи, подойдет приложение TurboViewer. Программа поддерживает компьютерный формат файлов DWG, который используется для хранения двухмерных или трехмерных приложений. Программа также может работать с множеством других файловых форматов, применяемых в системах электронного проектирования. Приложение поддерживается платформами iOS и Android. Существуют бесплатные (ограниченные) и платные версии программы.

Для тех, кому AutoCAD показался всё-таки сложным в освоении, адресовано приложение Master Design Интерьер. Для профессиональных дизайнеров она вряд ли подойдет, но если вы хотите сделать в квартире несложный ремонт, то оно вполне может пригодиться. Программа помогает создать предварительный макет квартиры или загородного дома с учетом реальных размеров, а также расставить мебель. Кстати, в приложении собрано довольно много готовых моделей различной мебели. Приложение бесплатное, доступно на устройствах на платформе Android.

Smart Tools BuildApp Viewer Еще одно приложение на платформе Android для создания интерьера с возможностью просмотра результата в 3D. Программа обладает простым интерфейсом и не требует специальных знаний и навыков, в ней уже есть несколько шаблонов создания интерьера однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартир. Можно расставить мебель и предметы декора по своему вкусу, а потом совершить виртуальный тур по будущей квартире. Программа пока не переведена на русский язык, но разобраться в инструментарии несложно. Можно поэкспериментировать с бесплатным приложением, однако для сохранения результата работы придется ее покупать

Программа Smart Tools для смартфонов на основе Android представляет собой набор реальных инструментов, которые могут пригодиться при ремонте. Например, это инструменты для измерения угла или высоты объекта. При помощи камеры смартфона можно измерить расстояние от одной точки до другой или угол между потолком и стеной, определить горизонт или наклон. Smart Tools также позволяет определить уровень освещенности, шума и вибрации.

Можно использовать смартфон в качестве фонарика, увеличительного стекла, компаса и даже металлоискателя. Конечно, этими программами список полезных инструментов не исчерпывается, существуют множество аналогов, появляются новые и совершенствуются прежние программы. На чем остановиться – выбор за вами. Большинство мобильных инструментов имеют бесплатные аналоги или пробный период использования, так что дерзайте. И пусть предстоящий ремонт вас не пугает! Использована информация «РБК Недвижимость»

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

¹ 2 (6.01.2014 )


20

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

¹ 2 (6.01.2014 )

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)


ÂÈÇÈÒÊÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

¹ 2

(6.01.2014)

21


22

ÂÈÇÈÒÊÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

¹ 2

(6.01.2014)

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)


ÂÈÇÈÒÊÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

¹ 2

(6.01.2014)

23


24

ÂÈÇÈÒÊÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

¹ 2

(6.01.2014)

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)


ÂÈÇÈÒÊÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

¹ 2

(6.01.2014)

25


26

ÂÈÇÈÒÊÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

¹ 2

(6.01.2014)

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)


ÂÈÇÈÒÊÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

ÓÏÍ .................................................... www.upn.ru Íîâîñòðîéêè Åêàòåðèíáóðãà ............ www.dolevka.ru Çàãîðîäíàÿ íåäâèæèìîñòü ............... www.domupn.ru 1-àÿ ßðìàðêà íîâîñòðîåê ................ www.kb-yarmarka.ru 33 êâ.ì ............................................... www.33m2.ru 5 Àâåíþ ............................................. www.ave5.ru RealCapital ......................................... www.rcapital.ru Àäðåñ ................................................. www.adres-an.ru Àëåíàò ............................................... www.alenat.ru ÀÍ Ñîñåäè ......................................... www.sosedi-ural.ru Àíòåé ................................................. www.an-antey.ru Àíòóðàæ ............................................. www.ant2010.ru Àïðèîðè ............................................. apriori96.ru Àðêàäà-Ì ........................................... www.arcada-m.com Àòîìïðîìèíâåñò ............................... www.atom96.ru Àòîìñòðîéêîìïëåêñ .......................... www.atomstroy.net Àòðèóì ............................................... www.atrium-centr.ru Àôèíà-Ðèýëòè Íåäâèæèìîñòü è Òóðèçì www.afina2000.ru Áàñò-ÅÒ .............................................. www.bast-et.ru Áåëûé äîì ........................................ www.whrg.ru ÁèçíåñÊâàðòÁþðî ............................. www.b-k-b.ru Áèçíåñ-Êîíòàêò ................................. www.an-bk.ru Áèçíåñ-Ïàðòíåð ................................ www.b-p96.ru ÁÈÍ .................................................... www.rk-bin.ru ÁÊ_ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ ....................... www.bk-n.ru Áîëãàðñêàÿ Ðèýëòîðñêàÿ êîìïàíèÿ . www.domvbolgarii.ru ÁÝÑÒ .................................................. www.cnbest.ru Áþðî íåäâèæèìîñòè ¹1 .................. www.bn-1.ru Áþðî íåäâèæèìîñòè Çûðÿíîâîé ..... www.z-buro.ru ÃÊ Íîâîñ¸ë ........................................ www.novosel99.ru Äèàë .................................................. www.dial93.ru ÄÎÌ ................................................... www.dom-obmen.ru Êàïèòàë ............................................. www.rgkapital.ru ÊÁ Ãîðîäñêîå .................................... www.kb-gorodskoe.ru Êâèêî ................................................. www.kviko.ru

Êîäåêñ ............................................... Êîðèôåé ............................................ Êóïå ................................................... Ë & ÏÀÐÒÍÅÐÛ .................................. ËèÊîì ................................................ Ëèíê ................................................... ÌÀÊÑÈÌÀ .......................................... Ìàëàõèò ............................................. Ìàëûøåâà-73 .................................... ÌÀÍ ................................................... Ìåíäåëååâ ........................................ Ìíîãîïðîôèëüíàÿ êîìïàíèÿ "Íåäâèæèìîñòü Óðàëà" ....................... Íàõîäêà ............................................. Íåäâèæèìîñòü Óðàëà ........................ Íåäâèæèìîñòü.RU ............................. ÍÊÑ .................................................... Ðàí÷î ................................................. Ðà «ÓðàëÀçèÿÖåíòð» ......................... Ðèî-Ëþêñ .......................................... ÐÒÀ .................................................... Ðóññêèé Äîì ..................................... ÑÂ-Íåäâèæèìîñòü ............................ Ñåâåðíàÿ êàçíà ÖÍ ........................... Ñòàòóñ ................................................ Òàãèëüñêàÿ íåäâèæèìîñòü ................ Òå÷åð ................................................. ÒÈÌ ................................................... Óðàëñòðîéèíâåñò .............................. Óðàëüñêîå Þðèäè÷åñêîå Îáùåñòâî Óðàë-ýñòýéò ....................................... Óþòâèëü ............................................. Ôîðìóëà Ñòðîèòåëüñòâà .................. Öåíòðàëüíîå èïîòå÷íîå àãåíòñòâî ..

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

27

www.kodex.su www.korifey2010.ru êóïå.ðô www.lpartners.ru www.likom-real.ru www.link.ural.ru www.nedv-maksima.ru www.an-malahit.ru www.m73.ru www.manural.com www.mendeleeva11.ru www.ekbg.ru www.nahodka.pro www.n-ural.com www.rc-nedvigimost.ru www.an-nks.ru www.rancho.ur.ru www.uac1.ru www.ekat.riolux.ru www.anrta.ru www.rusdom-mk.ru cb.upn.ru www.rieltkazna.ru www.an-status.ru www.tagilned.ru www.te98.ru www.rk-tim.ru www.us-invest.ru www.uraljurist.ru www.ue1.ru www.yutvil.ru www.formulastr.ru www.ipoteka66.com

¹ 2

(6.01.2014)


28

ÓÑËÓÃÈ Â ÑÔÅÐÅ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ þðèñòû, íîòàðèóñû, îöåíêà íåäâèæèìîñòè

¹ 2

(6.01.2014)

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)


ÓÑËÓÃÈ Â ÑÔÅÐÅ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ þðèñòû, íîòàðèóñû, îöåíêà íåäâèæèìîñòè

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

¹ 2

(6.01.2014)

29


30

ÓÑËÓÃÈ Â ÑÔÅÐÅ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ þðèñòû, íîòàðèóñû, îöåíêà íåäâèæèìîñòè

¹ 2

(6.01.2014)

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)


ÓÑËÓÃÈ Â ÑÔÅÐÅ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ þðèñòû, íîòàðèóñû, îöåíêà íåäâèæèìîñòè

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

¹ 2

(6.01.2014)

31


32

ÎÒÄÅË ÏÎ ÎÁÓ×ÅÍÈÞ È ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÖÈÈ ÓÏÍ

¹ 2

(6.01.2014)

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)


ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÖÈß

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

¹ 2 (6.01.2014)

33


34

ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÖÈß

¹ 2 (6.01.2014)

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)


ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÖÈß

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

¹ 2 (6.01.2014)

35


36

ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÖÈß

¹ 2 (6.01.2014)

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)


 Åêàòåðèíáóðãå.................38  Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.......48

1-êîìíàòíûå êâàðòèðû........49 2-êîìíàòíûå êâàðòèðû........62 3-êîìíàòíûå êâàðòèðû........82 4-êîìíàòíûå êâàðòèðû........95 Ìíîãîêîìíàòíûå êâàðòèðû.....100

 Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè......101 Âíå Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè....112

Визитки предприятий на стр. 21-27


38

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

ÊÎÌÍÀÒÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ Â Åêàòåðèíáóðãå

 ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÅ ÀÂÒÎÂÎÊÇÀË 1(3) 8 ÌÀÐÒÀ, 73, ïì., ê., 4/4 ýò., ïë.:14.6/14.6/-, ÷/ï, òîðã,ðåìîíò, 1250.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89126696852 1(4) 8 ÌÀÐÒÀ, 73, ïì., ê., 4/4 ýò., ïë.:70/50/8, ÷/ï, 2100.000ð, ÍÅÄ.ÓÐ.ÌÏÊ ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 345-66-40 2(2) 8 ÌÀÐÒÀ, 73, ïì., ê., 4/4 ýò., ïë.:22.6/22.4/1, ÷/ï, åñòü âîçì. âîäó, 1400.000ð, ÒÐÈÓÌÔ-92 (ÓÏÍ), ò. 89120413372 1(8) 8 ÌÀÐÒÀ, 86, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:18.3/18.3/-, ÷/ï, 1250.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89676396100 1(8) 8 ÌÀÐÒÀ, 86, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:/18.2/-, ÷/ï, 1400.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 372-04-19 1(ê) 8 ÌÀÐÒÀ, 86, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:/19/-, ÷/ï, 1250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 1(5) 8 ÌÀÐÒÀ, 92, õð., ê., 5/5 ýò., ïë.:/13.2/-, ÷/ï, ÷\ï, 319-98-99, 1250.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 319-98-99 1(6) 8 ÌÀÐÒÀ, 92, õð., ê., äàííû., 3/5 ýò., ïë.:106.2/9.2/12, ÷/ï, 1000.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25 1(2) ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÀß, 81, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:17/17/6, õîð. ñîñò., 1600.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89043899038 1(2) ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÀß, 81, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:13.5/12.5/6, 1400.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89043899038 1(5) ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 200/À, õð., ê., áàë., 3/4 ýò., ïë.:13/13/-, ÷/ï, ñîñò.õîðîøåå, 1150.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 231-55-19 1(6) ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 200/À, õð., ê., 2/4 ýò., ïë.:-/9.7/-, òîðã, 1000.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89126054723 1(3) ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 206/Á, ïì., ø., 3/ 3 ýò., ïë.:11/11/7, ÷/ï, ìàëîíàñåë.êâàðò, 1200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 1(ê) ÊÛØÒÛÌÑÊÈÉ, 8/À, ïì., ø., 3/3 ýò., ïë.:18/18/-, 1250.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÀÍ (ÓÏÍ), ò. 89221885598 1(2) ÌÀØÈÍÍÀß, 38, óï., ï., ëîäæ., 7/ 9 ýò., ïë.:48/17/8, 89222058738, 1599.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89222058738

¹ 2 (6.01.2014)

1(6) ÌÀØÈÍÍÀß, 42/3, ìñ., ï., 3/9 ýò., ïë.:-/18/-, âîäà â êîìíàòå, 1580.000ð, ËÀÉÒ-Í (ÓÏÍ), ò. 222-0535 1(6) ÌÀØÈÍÍÀß, 42/3, ìñ., ï., 3/9 ýò., ïë.:-/12/-, 1130.000ð, ËÀÉÒ-Í (ÓÏÍ), ò. 222-05-35 1(6) ÌÀØÈÍÍÀß, 42/3, ìñ., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:-/11/-, ÷/ï, õîð.ñîñåäè,òîðã, 1090.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89028702623 1(5) ÌÀØÈÍÍÀß, 42/3, ìñ., ï., 3/9 ýò., ïë.:-/12/-, ÷/ï, õîð.ñîñò., 1100.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 89049885484 1(3) Ñ.ÁÅËÛÕ, 2, ïì., ê., 3/3 ýò., ïë.:/15/-, 1170.000ð, ò. 319-54-10 2(3) Ñ.ÁÅËÛÕ, 14, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:-/32/-, ÷/ï, 1850.000ð, ÊÎËÈÇÅÉ (ÓÏÍ), ò. 235-07-69 1(ê) Ñ.ÐÀÇÈÍÀ, 51, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:13/13/-, ÷/ï, 1610.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 1(2) ÔÐÓÍÇÅ, 75, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:48/19/8, 1800.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 89221153039 1(4) ÔÐÓÍÇÅ, 102, óï., ê., 4/9 ýò., ïë.:-/11.7/-, 1375.000ð, ÅÊÀÒ.ÍÅÄÂÈÆÈÌ. (ÓÏÍ), ò. 89002061585 1(ê) ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 60, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:17.7/17.7/-, ÷/ï, òðàíñï âîäà â ê, 1880.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÀÍ (ÓÏÍ), ò. 89676938013 1(6) ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 112, õð., ê., 5/5 ýò., ïë.:-/11/-, ÷/ï, âîäà â êîìí ðåì, 1170.000ð, ÍÀØ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 89086311787 1(4) ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 112, õð., ê., 5/5 ýò., ïë.:13/13/10, ÷/ï, 1190.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.11 (ÓÏÍ), ò. 268-75-77 1(4) ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 112, õð., ê., 5/5 ýò., ïë.:10/10/10, ÷/ï, õîðîøèå ñîñåäè, 1030.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.11 (ÓÏÍ), ò. 268-75-77 1(2) ÖÂÈËËÈÍÃÀ, 16, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:13/13/-, ÷/ï, 1250.000ð, ÒÈÌ (ÓÏÍ), ò. 222-25-51 1(3) ÖÈÎËÊÎÂÑÊÎÃÎ, 67, ïì., ø., 1/ 2 ýò., ïë.:-/12/-, ÷/ï, 2135663, 1050.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 213-56-63 1(4) ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 10, óï., ê., 4/9 ýò., ïë.:17.2/17.2/-, 1350.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 59049818492 1(4) ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 10, óï., ê., 5/9 ýò., ïë.:-/16.1/-, 1400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22

1(4) ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 10, óï., ê., 5/9 ýò., ïë.:-/13.3/-, 1300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 1(9) ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 10, óï., ê., 5/9 ýò., ïë.:17.7/17.7/-, ä\ã, 1400.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 222-21-84 1(8) ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 10, óï., ê., 2/9 ýò., ïë.:16.6/16.6/-, 1450.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÀÍ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 1(9) ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 10, óï., ê., 4/9 ýò., ïë.:14/14/-, 1200.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-30-54 2(4) ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 10, óï., ê., 5/9 ýò., ïë.:-/29.4/-, 2700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 2(8) ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 10, óï., ê., 9/9 ýò., ïë.:31/31/13, 2620.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 210-41-49 1(2) ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 62, óï., ê., 1/12 ýò., ïë.:52/11/9, ÷/ï, â 2-êîìí. êâ., 1400.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 1(3) ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 94, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:9/9/-, ñ.îòë íåò âàííû, 750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 210-41-49 1(3) ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 94, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:16/16/-, î.ñîñò.íåò âàíí, 950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 210-41-49 1(4) ×ÀÏÀÅÂÀ, 64/À, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:15/15/7, ÷/ï, ñîñò îòë.1ñîñåä, 1250.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 1(2) ØÀÒÓÐÑÊÀß, 5, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:42/16/6, 1650.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 1(3) ÙÎÐÑÀ, 92/À6, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:20.3/20.3/9, òîðã, ìåòðî, 1700.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50

ÁÎÒÀÍÈ×ÅÑÊÈÉ 1(5) 8 ÌÀÐÒÀ, 185/2, óï., ï., 4/16 ýò., ïë.:110/15/7, ÷/ï, 1/5äîëè â 5ê.êâ, 820.000ð, ÌÀÄÈÑ (ÓÏÍ), ò. 89086333369 1(2) ØÂÀÐÖÀ, 10/3, óï., ï., 9/10 ýò., ïë.:-/13/-, 1200.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89222191150 1(4) ØÂÀÐÖÀ, 12/1, óï., ï., 6/10 ýò., ïë.:8.5/8.5/9, ÷/ï, 1300.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 89533830045

ÂÈÇ 1(ê) ÂÈÇ-ÁÓËÜÂÀÐ, 18, ïì., ê., 2/4 ýò., ïë.:20/16/4, âîäà,êóõíÿ, 1870.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9028760850

1(ê) ÂÈÇ-ÁÓËÜÂÀÐ, 18, ïì., ê., 4/ 4 ýò., ïë.:20/20/-, ÷/ï, 1500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 37377-22 1(8) ÂÈÇ-ÁÓËÜÂÀÐ, 18, ïì., ê., 2/4 ýò., ïë.:21.1/17/25, ÷/ï, 1550.000ð, ÒÈÕÈÉ ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89086378459 1(2) ÂÈÊÓËÎÂÀ, 38, óï., ï., 12/12 ýò., ïë.:-/11/8, ÷/ï, äîì âî äâîðå, 1340.000ð, ÄÀÎ-ÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 29021-71 1(4) ÂÈÊÓËÎÂÀ, 41, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:-/16.2/-, îòë ñîñ, ìàëîíà, 1360.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 213-29-02 1(ê) ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 7, ìñ., ê., 3/4 ýò., ïë.:-/16/-, ÷/ï, òîðã, 850.000ð, ÞÐ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89041699121 1(3) ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 9, ïì., ø., 1/3 ýò., ïë.:-/20.5/-, äîê.ãîòîâû, 1400.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9028760850 1(6) ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 11, ïì., ê., 2/4 ýò., ïë.:15.2/15.2/-, ÷/ï, 89827017449, 1070.000ð, ò. 89827017449 1(ê) ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 11, ïì., ê., 2/4 ýò., ïë.:-/17/-, ÷/ï, õ.ñîñò. âîäà â, 980.000ð, ËÀÉÒ-Í (ÓÏÍ), ò. 222-0535 1(ê) ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 11, ïì., ê., 2/4 ýò., ïë.:15/15/-, ïëàñò.îêíî, 1250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 1(3) ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 47/3, áð., ï., 5/5 ýò., ïë.:56/12.2/6.2, 1280.000ð, ò. 371-24-29 1(6) ÊÈÐÎÂÀ, 7, ïì., ê., 1/5 ýò., ïë.:14/ 14/10, ÷/ï, 950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 1(2) ÊËÞ×ÅÂÑÊÀß, 12, ìñ., ê., 4/9 ýò., ïë.:34/12/8, ÷/ï, ñðî÷íî, 1100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 26711-70

1(2) ÊËÞ×ÅÂÑÊÀß, 14, ìñ., ê., 4/9 ýò., ïë.:11.5/11.5/-, ÷/ï, ëåãêèé îáìåí, 950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 1(4) ÊËÞ×ÅÂÑÊÀß, 18, ìñ., ê., 8/9 ýò., ïë.:13/13/-, ÷/ï, 89222058738, 1090.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89222058738 1(4) ÊËÞ×ÅÂÑÊÀß, 18, ìñ., ê., 3/9 ýò., ïë.:11.3/11.3/-, ñîñò.õîðîøåå, 1090.000ð, ò. 319-43-27 1(3) ÊÐÀÑÍÎÓÐÀËÜÑÊÀß, 27/2, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:14/14/6, ÷/ï, ÷ï, õîð.ñîñò., 1300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 1(3) ÊÐÀÓËß, 53, ïí., ï., 9/9 ýò., ïë.:10.8/10.8/-, ÷/ï, 1130.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 283-01-10 1(3) ÊÐÀÓËß, 75/1, ïí., ï., 2/9 ýò., ïë.:-/15.2/-, ÷/ï, 1600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 89292154052 1(2) ÊÐÀÓËß, 82, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:44/15/7, 1350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 1(3) ÊÐÀÓËß, 93, ñï., ê., 8/16 ýò., ïë.:13/13/-, 89222058738, 1499.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89222058738 1(3) ÊÐÀÓËß, 93, ñï., ê., ëîäæ., 13/16 ýò., ïë.:13.2/80/15, õîð.ñîñò, 1390.000ð, ÌÀÍ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 267-47-28 1(6) ÊÐÛËÎÂÀ, 24/À, ìñ., ê., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:12/12/-, ÷/ï, õîð.ñîñò., 1240.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 1(5) ÊÐÛËÎÂÀ, 24/Á, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:-/12/-, ÷/ï, ÷èñòàÿ, 1130.000ð, ò. 89028724533 1(4) ÌÀËÛØÅÂÀ, 2/Æ, ïì., ê., 4/6 ýò., ïë.:75/12.1/9, ÷/ï, ðåì.ìåñò îáù.ïî, 1140.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 268-40-73 1(3) ÌÀËÛØÅÂÀ, 2/Æ, ïì., ê., 4/6 ýò., ïë.:12/12/5, ÷/ï, 1300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 1(4) ÌÀËÛØÅÂÀ, 2/Æ, ïì., ê., 2/6 ýò., ïë.:73/15.5/5, ÷/ï, 1550.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 1(3) ÌÅËÜÍÈÊÎÂÀ, 3, ìñ., ê., 6/9 ýò., ïë.:60/13/-, ÷/ï, 1170.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89089233463 1(ê) ÌÅËÜÍÈÊÎÂÀ, 3, ìñ., ê., 4/9 ýò., ïë.:-/9/-, ÷/ï, 930.000ð, ò. 89028724533 2(3) ÌÅËÜÍÈÊÎÂÀ, 3, ìñ., ê., áàë., 8/ 9 ýò., ïë.:80/22/14, ÷/ï, äóø,, 1700.000ð, ÀÐÃÓÌÅÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89527411370 2(5) ÌÅËÜÍÈÊÎÂÀ, 3, ìñ., ê., 8/9 ýò., ïë.:-/23/-, åâðî.ðåì., 1650.000ð, ÍÅÃËÈÍÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89126138858 1(3) ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 10/À, ïí., ï., 2/9 ýò., ïë.:-/11/-, îòë.ñîñò., 1199.000ð, ËÀÉÒ-Í (ÓÏÍ), ò. 222-05-35 1(2) ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 16, áð., ï., 3/5 ýò., ïë.:-/15.1/-, ÷/ï, îòë ñîñ, ìàëîíà, 1500.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89086387744 1(3) ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 16, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:57.6/11.6/-, 1150.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25 2(3) ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 16, áð., ï., äàííû., 1/5 ýò., ïë.:57.6/14.2/-, 1250.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 20512-25 1(3) ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 18/À, ïí., ï., 2/9 ýò., ïë.:10.9/10.9/-, ÷/ï, 1100.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 231-55-19 1(2) ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 36, áð., ï., 5/5 ýò., ïë.:-/11.6/-, õîð.ñîñò., 1350.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 9028757919 1(3) ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 40/1, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:-/14/-, ÷/ï, 1150.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 268-67-77 1(2) ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 42, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:-/20.3/-, ÷/ï, 1500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 89292154052 1(ê) ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÒÐÀÊÒ 9ÊÌ, 1, õð., ê., 2/2 ýò., ïë.:26/17/6, ÷/ï, 1050.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 89043872246 1(5) ÏÀÏÀÍÈÍÀ, 10, ïì., ø., 3/3 ýò., ïë.:-/22.5/-, ÷/ï, 1490.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 1(2) ÏÀÏÀÍÈÍÀ, 19, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:44/21.6/7, ÷/ï, 1300.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 286-14-79 1(3) ÐÅÏÈÍÀ, 21, ìñ., ê., 1/9 ýò., ïë.:/11.5/-, ÷/ï, òîðã, 1200.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 2(3) ÑÈÍßÅÂÀ, 8, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:58/39/6, 1900.000ð, ÌÀÍ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 267-47-28


ÊÎÌÍÀÒÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ Â Åêàòåðèíáóðãå 1(12) ÒÎÊÀÐÅÉ, 33, ìñ., ê., áàë., 4/9 ýò., ïë.:13/13/-, ÷/ï, 950.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89655411577 1(2) ÒÎÊÀÐÅÉ, 33, ìñ., ê., 9/9 ýò., ïë.:15/15/12, ÷/ï, 1450.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 1(2) ÒÎÊÀÐÅÉ, 33, ìñ., ê., 4/9 ýò., ïë.:17/17/-, ÷/ï, 1600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 213-13-00 1(5) ÒÎÊÀÐÅÉ, 33, ìñ., ê., 4/9 ýò., ïë.:11.8/11.8/-, ÷/ï, 1250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 21313-00 1(2) ÒÎÊÀÐÅÉ, 33, ìñ., ê., 7/9 ýò., ïë.:31/18/-, êóõîí. ãàðíèòóð, 1700.000ð, ÌÀÊÑÈÌÓÌ (ÓÏÍ), ò. 89222223971 2(2) ÒÎÊÀÐÅÉ, 33, ìñ., ê., 3/9 ýò., ïë.:31/27/-, 2200.000ð, ÓÞÒÂÈËÜÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 1(2) ÒÎÊÀÐÅÉ, 50/2, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:-/12/-, ÷/ï, ñðî÷íî, 1400.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.9 (ÓÏÍ), ò. 89028773103 1(3) ÒÎÊÀÐÅÉ, 50/3, áð., ï., 4/5 ýò., ïë.:11/11/6, 1150.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 213-64-04 1(3) ÒÎÊÀÐÅÉ, 50/3, áð., ï., 4/5 ýò., ïë.:14/14/6, ÷/ï, êîñì.ðåìîíò, 1300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 1(4) ÒÎÊÀÐÅÉ, 54/1, áð., ï., áàë., 2/ 5 ýò., ïë.:-/22.2/-, ÷/ï, 1540.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89221190071 1(2) ÒÎÊÀÐÅÉ, 54/1, áð., ï., áàë., 1/ 5 ýò., ïë.:42/15/7, ÷/ï, ñîñò.õîð., 1390.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74 1(4) ÒÎÊÀÐÅÉ, 56/2, áð., ï., 2/5 ýò., ïë.:-/16/-, ÷/ï, 1400.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9126651155 1(10) ×ÅËÞÑÊÈÍÖÅÂ, 1, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:31/31/-, ñðî÷íî, 1900.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89126572321 2(ê) ÝÍÅÐÃÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 4, ìñ., ï., 2/2 ýò., ïë.:16/9.9/6.1, ÷/ï, 1259.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89222068161

ÂÎÊÇÀËÜÍÛÉ 1(6) ÂÛÅÇÄÍÎÉ, 4, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:-/12.8/11, 89122836353, 880.000ð, ÓÑÏÅÕ (ÓÏÍ), ò. 89122836353 1(5) ÂÛÅÇÄÍÎÉ, 4, õð., ê., 2áàë., 2/5 ýò., ïë.:25.7/11/-, ÷/ï, 1800.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 1(ê) ÂÛÅÇÄÍÎÉ, 8/À, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:13/13/16, ÷/ï, 890.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 2(2) ÂÛÅÇÄÍÎÉ, 8/À, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:34/30/-, 2200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 1(ê) ÑÒÐÅËÎ×ÍÈÊÎÂ, 1, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:17/17/-, ñîñò.õîð., 1290.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 1(20) ÑÒÐÅËÎ×ÍÈÊÎÂ, 1, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:13/13/13, ÷/ï, 1280.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-9797 1(3) ÑÒÐÅËÎ×ÍÈÊÎÂ, 24, äð., ä., 2/2 ýò., ïë.:16/16/8, ÷/ï, 900.000ð, ÔÎÐÒÓÍÀ-ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 89045494675

ÂÒÓÇÃÎÐÎÄÎÊ 1(2) ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÀß, 29/À, óï., ï., ëîäæ., 6/12 ýò., ïë.:48/18/7, ÷/ï, ñîñò õîð, 1650.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 213-77-79 1(4) ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÀß, 64, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:-/12.5/-, ÷/ï, 1100.000ð, ÞÐ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89122416179 1(4) ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÀß, 64, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:-/12/-, õîð.ñîñò., 1200.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-5434 2(4) ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÀß, 64, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:34.5/34.5/-, äóø, òóàëåò, 1790.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-78-78 1(ê) ÁËÞÕÅÐÀ, 16/À, ìñ., ê., 3/3 ýò., ïë.:18/18/18, ïë.îêíî+âîäà, 1480.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 268-11-22 1(ê) ÁËÞÕÅÐÀ, 16/À, ìñ., ê., 3/3 ýò., ïë.:-/17/-, 8909-001-3378, 1400.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89090013378 1(ê) ÁËÞÕÅÐÀ, 16/À, ìñ., ê., 2/3 ýò., ïë.:18/18/-, âîäà9122921782, 1490.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 89122921782

1(3) ÁÎÒÀÍÈ×ÅÑÊÀß, 23, ïì., ê., 2/4 ýò., ïë.:16/16/-, ÷/ï, 1300.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 89041747162 1(10) ÁÎÒÀÍÈ×ÅÑÊÀß, 24, ïì., ø., 2/ 2 ýò., ïë.:25/25/-, ÷/ï, ìàëîñåìåéêà, 1150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 89655035566 1(4) ÃÀÃÀÐÈÍÀ, 3, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:16/16/-, ÷/ï, 1400.000ð, ÀÊÒÈÂÑÒÐ-ÑÅÐÂÈÑ (ÓÏÍ), ò. 89505505978 2(10) ÃÀÃÀÐÈÍÀ, 3, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:35/29/5, 1800.000ð, ÃËÎÁÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89126491061 1(ê) ÃÀÃÀÐÈÍÀ, 55/À, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:16/16/-, ÷/ï, õîð.ðåì.äîê.ãîò, 930.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 31919-10 1(5) ÊÎÌÂÓÇÎÂÑÊÀß, 21/À, ïì., ê., 2/ 2 ýò., ïë.:-/16/-, ÷/ï, 1190.000ð, ò. 89028724533 1(ê) ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß, 31, ïì., ê., 1/ 2 ýò., ïë.:12/12/-, ÷/ï, 930.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 33853-53 1(9) ÌÀËÛØÅÂÀ, 138, ïì., ê., 4/5 ýò., ïë.:-/16/-, ÷/ï, 1115.000ð, ÐÅÃÈÎÍÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89221190071 1(20) ÌÀËÛØÅÂÀ, 138, ïì., ê., 5/5 ýò., ïë.:15/15/15, ÷/ï, 990.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 200-8887 1(20) ÌÀËÛØÅÂÀ, 138, ïì., ê., 5/5 ýò., ïë.:16/16/16, ÷/ï, âîç ïð-íèÿ âîäû, 1000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 200-88-87 1(ê) ÌÀËÛØÅÂÀ, 138, ïì., ê., 3/5 ýò., ïë.:24.3/24.3/-, ÷/ï, îòëè÷íûé ðåìîíò, 1590.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 286-14-79 1(ê) ÌÀËÛØÅÂÀ, 138, ïì., ê., 3/5 ýò., ïë.:11/11/-, ÷/ï, 910.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-30-54 1(5) ÌÈÐÀ, 1/Á, õð., ê., 5/5 ýò., ïë.:14/ 14/9, ÷/ï, îñâ.,õîð.ñîñò., 1250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-0880 1(3) ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÀß, 7, ïì., ø., 1/ 3 ýò., ïë.:100/13/12, ÷/ï, õîð.ñîñ.ìàëîíàñ, 1100.000ð, ò. 268-53-48 1(ê) ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÀß, 18, áð., ï., 5/ 5 ýò., ïë.:14.1/14.1/5, ÷/ï, 1240.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 247-83-32 1(2) ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÀß, 20, óï., ê., 2/ 9 ýò., ïë.:20/19/9, îäíà ñîñåäêà, 1600.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 1(3) ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÀß, 99/Á, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:20.7/20.7/-, 1500.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 89002027691 2(2) ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÀß, 103, äð., ä., 1/ 2 ýò., ïë.:-/26.3/- , íà 2-õ õîçÿåâ, 1800.000ð, ÍÀØ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 350-68-17 1(3) ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß, 4/À, ïì., ê., 3/3 ýò., ïë.:75/22/-, ÷/ï, 1400.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89122421305 1(4) ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß, 37, ìñ., ï., 6/9 ýò., ïë.:11.8/11.8/-, 4-êîìí.êâ-ðà, 1250.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 37589-58 1(4) ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß, 37, ìñ., ï., 6/9 ýò., ïë.:11.7/11.7/-, 4-êîìí.êâ-ðà, 1250.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 37589-58 1(5) ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß, 37, ìñ., ï., 7/9 ýò., ïë.:17/17/7, ÷/ï, 1300.000ð, ÊÎÍÑÒÀÍÒÀ-ÃÐÓÏÏ (ÓÏÍ), ò. 89122814906 1(9) ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß, 42, ïì., ø., 1/3 ýò., ïë.:15/15/-, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 1000.000ð, ÑÎÃËÀÑÈÅ (ÓÏÍ), ò. 37459-50 2(2) ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß, 48, ìñ., ø., 1/3 ýò., ïë.:30/19/7, ÷/ï, 1850.000ð, ÃËÎÁÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89630315761 1(4) ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß, 82, ìñ., ê., áàë., 8/9 ýò., ïë.:11.5/11.5/-, 1050.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 231-55-19 1(4) ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß, 82, ìñ., ê., 1/9 ýò., ïë.:-/8/-, ÷/ï, 1085.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 216-35-67

1(4) ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 12, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:-/13.5/-, ÷/ï, âîäà â êîìí, 830.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9501901032 2(4) ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 12, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:32/32/-, õîðîøèé ðåìîíò, 1950.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 269-86-42 1(2) ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 131, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:15/15/-, ÷/ï, 1590.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89222145578 1(2) ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 131, óï., ï., 1/9 ýò., ïë.:14/14/-, ÷/ï, 1500.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89222145578 1(4) ÅËÈÇÀÂÅÒÈÍÑÊÎÅ, 6, õð., ê., 3/ 3 ýò., ïë.:15/15/-, ÷/ï, 8.902.2628872, 900.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-7212 1(4) ÅËÈÇÀÂÅÒÈÍÑÊÎÅ, 8, õð., ê., 2/ 3 ýò., ïë.:16/16/-, 356-72-09, 760.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-7209 1(3) ÅËÈÇÀÂÅÒÈÍÑÊÎÅ, 22, ïì., ø., áàë., 2/2 ýò., ïë.:14/14/-, ÷/ï, áàëêîí, 770.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 1(6) ÊÎËÕÎÇÍÈÊÎÂ, 78, ìñ., ï., 2/9 ýò., ïë.:12/12/-, ÷/ï, òîðã, 795.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25 1(6) ÊÎËÕÎÇÍÈÊÎÂ, 78, ìñ., ï., 2/9 ýò., ïë.:-/18/7, 89122836353, 1000.000ð, ÓÑÏÅÕ (ÓÏÍ), ò. 89122836353 1(5) ÊÎËÕÎÇÍÈÊÎÂ, 78, ìñ., ï., áàë., 5/9 ýò., ïë.:18/18/7, ÷/ï, 1050.000ð, À.ËÈÐÀ (ÓÏÍ), ò. 89089054797 1(4) ÊÎËÕÎÇÍÈÊÎÂ, 78, ìñ., ï., áàë., 5/9 ýò., ïë.:12/12/7, ÷/ï, 850.000ð, À.ËÈÐÀ (ÓÏÍ), ò. 89089054797 1(2) ÊÎËÕÎÇÍÈÊÎÂ, 86, õð., ê., 1/3 ýò., ïë.:44/13/6, ÷/ï, 950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 1(3) ÌÀÐÒÎÂÑÊÀß, 11, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:58/14/6, ÷/ï, 990.000ð, ÍÅÄ.ÓÐ.ÌÏÊ (ÓÏÍ), ò. 355-51-91

ÅËÈÇÀÂÅÒ 1(2) ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 10, óï., ê., 7/9 ýò., ïë.:10.6/10.6/-, ÷/ï, 900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 213-1300 1(8) ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 12, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:13.1/13.1/-, ÷/ï, îòë.ñîñò.òîðã, 850.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 26986-42

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

Êàê

39

ÆÁÈ 1(2) 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 14/Á, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:-/15.1/-, 1600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 1(2) 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 29, óï., ï., 3/9 ýò., ïë.:48/14.5/7.7, ÷/ï, 1300.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89530054927 1(7) 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 32/1, ìñ., ï., 6/9 ýò., ïë.:17/12/5, ÷/ï, 1030.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 1(5) 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 32/1, ìñ., ï., 9/9 ýò., ïë.:12.2/11.4/-, 1000.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89045434316 1(7) 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 32/1, ìñ., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:12.7/ 12.1/7, ÷/ï, äîê ãîòîâû, 970.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-7423 1(5) 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 32/1, ìñ., ï., 6/9 ýò., ïë.:-/18/-, ðåìîíò,ìåáåëü, 1290.000ð, ÍÀØ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 89089056978 2(5) 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 32/1, ìñ., ï., 6/9 ýò., ïë.:31/17/-, ÷/ï, 1890.000ð, ÍÀØ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 350-68-17 2(7) 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 32/1, ìñ., ï., 7/9 ýò., ïë.:35/30/-, ÷/ï, 1999.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23

ïîëüçîâàòüñÿ îáúÿâëåíèÿìè â ãàçåòå «Åñòü âàðèàíò!»

?

Ðàçäåë îáúÿâëåíèé î ïðåäëîæåííûõ íà ïðîäàæó êîìíàòàõ äåëèòñÿ íà òðè ðóáðèêè â çàâèñèìîñòè îò òîãî, ãäå íàõîäèòñÿ îáúåêò – â Åêàòåðèíáóðãå, â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè èëè âíå îáëàñòè. Âíóòðè ðóáðèê îáúÿâëåíèÿ ðàçäåëåíû íà ïîäðóáðèêè ïî êîëè÷åñòâó êîìíàò â îáúåêòå è ñîðòèðóþòñÿ â Åêàòåðèíáóðãå – ïî íàçâàíèÿì ñîãëàñíî îáùåïðèíÿòûì íàçâàíèÿì ìèêðîðàéîíîâ ãîðîäà â àëôàâèòíîì ïîðÿäêå – «Àâòîâîêçàë», «Áîòàíè÷åñêèé», «ÂÈÇ» è ò.ä. Âíóòðè ïîäðóáðèê îáúÿâëåíèÿ ñîðòèðóþòñÿ ïî íàçâàíèÿì óëèö â àëôàâèòíîì ïîðÿäêå. Âíå Åêàòåðèíáóðãà îáúÿâëåíèÿ ñîðòèðóþòñÿ ïî íàçâàíèÿì ãîðîäîâ â àëôàâèòíîì ïîðÿäêå. Ïåðâûå äâå öèôðû â îáúÿâëåíèè îçíà÷àþò, ñêîëüêî êîìíàò â ñêîëüêèêîìíàòíîé êâàðòèðå âûñòàâëåíî íà ïðîäàæó, íàïðèìåð, 1(2) – îäíà êîìíàòà â äâóõêîìíàòíîé êâàðòèðå. Ñîêðàùåíèå â ñêîáêàõ (ê) îçíà÷àåò, ÷òî ïðîäàåòñÿ êîìíàòà (êîìíàòû) â êâàðòèðå êîðèäîðíîé ñèñòåìû, ñåêöèîííîãî èëè ãîñòèíè÷íîãî òèïà. Ïîñëå àäðåñà ïóáëèêóþòñÿ ñëåäóþùèå äàííûå: Òèï êâàðòèðû: ñï. – ñïåöïðîåêò, óï. – óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè, ïì. – ïîëíîìåòðàæíàÿ, ïí. – «ïåíòàãîí», áð. – «áðåæíåâêà», õð. – «õðóùåâêà», ìñ. – «ìàëîñåìåéêà». Òèï äîìà: ï. – ïàíåëüíûé, ê. – êèðïè÷íûé, á. – áëî÷íûé, ä. – äåðåâÿííûé, ø. – øëàêîáëî÷íûé. Êîëè÷åñòâî è íàëè÷èå áàëêîíîâ: á. – áàëêîí, ëîäæ. – ëîäæèÿ, á/ë – áàëêîí è ëîäæèÿ, ï/ëîä. – ïîëóëîäæèÿ, ýðê. – ýðêåð. Ýòàæ, íà êîòîðîì íàõîäèòñÿ îáúåêò, è ýòàæíîñòü äîìà. Ïëîùàäü îáúåêòà: îáùàÿ/êîìíàòû/êóõíè. Óñëîâèÿ ïðîäàæè: ÷/ï – ÷èñòàÿ ïðîäàæà (ñäåëêà, íå îáóñëîâëåííàÿ ïðèîáðåòåíèåì äðóãîé íåäâèæèìîñòè). Öåíà îáúåêòà. Íàçâàíèå ðèýëòîðñêîé êîìïàíèè, âûñòàâëÿþùåé îáúåêò íà ïðîäàæó, è êîíòàêòíûé òåëåôîí. Âèçèòíûå êàðòî÷êè ïðåäïðèÿòèé ñ ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé î òåëåôîíàõ, ýëåêòðîííîé ïî÷òå, èíòåðíåò-ñòðàíèöå, àäðåñå êîìïàíèè è ïðî÷èõ îêàçûâàåìûõ óñëóãàõ ïóáëèêóþòñÿ â ðóáðèêå «Âèçèòêè ïðåäïðèÿòèé». Êîíòàêòíûé òåëåôîí êîìïàíèè èëè ÷àñòíîãî ëèöà, âûñòàâëÿþùèõ îáúåêò. ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Ïðè ïîäà÷å îáúÿâëåíèÿ îáðàùàéòå âíèìàíèå íà ïîðÿäîê ðàñïîëîæåíèÿ èíôîðìàöèè è ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ. Ðåäàêöèÿ îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî íå ïóáëèêîâàòü íå ïðåäóñìîòðåííóþ â îáúÿâëåíèè èíôîðìàöèþ è íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà èñêàæåíèå òåêñòà èç-çà íåïðàâèëüíî ïîäàííîãî îáúÿâëåíèÿ. Îáúÿâëåíèÿ ñ ïðîèçâîëüíûì òåêñòîì ïóáëèêóþòñÿ òîëüêî â ðàçäåëå «Ðàçíîå».

¹ 2 (6.01.2014)


40

ÊÎÌÍÀÒÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ Â Åêàòåðèíáóðãå

1(5) 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 32/2, ìñ., ï., 4/9 ýò., ïë.:-/12.4/-, 950.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 370-31-12 1(5) 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 32/2, ìñ., ï., 2/9 ýò., ïë.:94.5/13/6, òîðã, ñðî÷íî, 970.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 1(5) 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 32/2, ìñ., ï., 4/9 ýò., ïë.:-/18.1/-, 1250.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 370-31-12 1(5) 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 32/2, ìñ., ï., 3/9 ýò., ïë.:17.9/16.8/-, ÷/ ï, 1150.000ð, ÓËÅÉ (ÓÏÍ), ò. 89222044027 1(6) 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 32/2, ìñ., ï., 6/9 ýò., ïë.:13.2/13.2/-, ÷/ ï, 900.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89043890825 1(6) 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 32/2, ìñ., ï., 2/9 ýò., ïë.:-/12.1/-, ÷/ï, 900.000ð, ÌÈÐ ÂÀØÅÌÓ ÄÎÌÓ (ÓÏÍ), ò. 213-98-96 1(ê) ÁÅÒÎÍÙÈÊÎÂ, 4, ìñ., ê., 1/3 ýò., ïë.:19/19/-, ÷/ï, âîäà 9022628872, 1600.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 35672-12 1(10) ÁÅÒÎÍÙÈÊÎÂ, 4, ìñ., ê., 1/3 ýò., ïë.:-/18.2/-, 1300.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 201-20-88 1(ê) ÁÅÒÎÍÙÈÊÎÂ, 8, ìñ., ê., 2/3 ýò., ïë.:18.2/18.2/-, ÷/ï, 1550.000ð, ÃËÎÁÓÑ (ÓÏÍ), ò. 378-80-22 1(ê) ÁÅÒÎÍÙÈÊÎÂ, 8, ìñ., ê., 2/3 ýò., ïë.:-/18.3/-, ÷/ï, ñðî÷íî, 1500.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89058025629 1(4) ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ, 2, óï., ï., 4/9 ýò., ïë.:-/9/-, ÷/ï, õîð ñîñò â êâàð, 1000.000ð, ÍÅÁÎÑÊÐÅÁ (ÓÏÍ), ò. 89122841121 1(4) ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ, 6, óï., ï., ëîäæ., 6/ 9 ýò., ïë.:18.2/18.2/-, ÷/ï, 1320.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÀÍ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 1(3) ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ, 10, óï., ï., áàë., 4/ 9 ýò., ïë.:63/16.9/7.5, ÷/ï, 1490.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 1(3) ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ, 34, óï., ï., 2ëîäæ., 6/16 ýò., ïë.:64/42/9, 1000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 1(4) ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ, 36, ñï., ê., ë., 2/10 ýò., ïë.:120/17.2/12, ÷/ï, òîðã. ñîñ.îòë, 1600.000ð, ÇÅËÅÍÀß ÐÎÙÀ (ÓÏÍ), ò. 89221395540 1(3) ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ, 40, óï., ï., 2/16 ýò., ïë.:19/19/9, ÷/ï, 1600.000ð, ÊÁ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ (ÓÏÍ), ò. 246-13-28 1(3) ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ, 40, óï., ï., ëîäæ., 2/16 ýò., ïë.:63/12.5/9, ÷/ï, 1400.000ð, ÊÁ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ (ÓÏÍ), ò. 246-13-28 1(3) ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 3, óï., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:64/17/9, ÷/ï, ñîñò.õîð., 1650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74 1(4) ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 7, óï., ï., 3/ 9 ýò., ïë.:-/14/-, ÷/ï, 89222959582, 1250.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89222959582 1(2) ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 9/1, óï., ï., ëîäæ., 3/12 ýò., ïë.:17.8/17.8/8, ÷/ ï, 1650.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 31956-56 1(3) ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 11, óï., ï., 5/ 9 ýò., ïë.:63/12/8, ÷/ï, 1150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 200-8887 1(3) ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 11, óï., ï., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:63/17/8, ÷/ï, 1450.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 200-88-87 2(3) ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 11, óï., ï., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:63/29/8, ÷/ï, õîð.ñîñò, 2500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 200-88-87

¹ 2 (6.01.2014)

1(3) ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 17, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:-/17/7, ÷/ï, âûñ.ýòàæ.ëîäæèÿ, 1650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 1(2) ÐÀÑÑÂÅÒÍÀß, 5, óï., ï., 4/5 ýò., ïë.:-/17.1/8.9, ÷/ï, 1700.000ð, ò. 89122816608 1(3) ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 11, ïí., ï., 9/9 ýò., ïë.:16/16/-, ÷/ï, 8.912.6080503, 1150.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 35672-12 1(3) ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 11, ïí., ï., 9/9 ýò., ïë.:58/15/7, ÷/ï, 1270.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 1(3) ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 11, ïí., ï., 8/9 ýò., ïë.:59/15/7, 1390.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 1(3) ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 19, ïí., ï., 5/9 ýò., ïë.:58/15.1/7, îòë.ñîñò, 1350.000ð, ÓËÅÉ (ÓÏÍ), ò. 348-55-38 1(3) ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 23, ïí., ï., 2/9 ýò., ïë.:-/15.1/-, õîð.ñîñò., 1450.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89193956421 1(3) ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 21, óï., ï., 9/ 9 ýò., ïë.:67/18/8, 1500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74 1(3) ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 25, áð., ï., 1/ 5 ýò., ïë.:60/17.3/6, ÷/ï, ñâåæèé ðåìîíò, 1250.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 286-14-79 2(4) ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 28, ïí., ï., 8/ 9 ýò., ïë.:64/22.5/7, ñìåæíûå, 1800.000ð, ÓËÅÉ (ÓÏÍ), ò. 348-55-38

ÇÀÂÎÊÇÀËÜÍÛÉ 1(3) ÀÐÌÀÂÈÐÑÊÀß, 17, óï., ï., 1/9 ýò., ïë.:12.2/12.2/-, ÷/ï, 900.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÀÍ (ÓÏÍ), ò. 89536019645 1(3) ÀÐÌÀÂÈÐÑÊÀß, 22, ïì., ê., 3/4 ýò., ïë.:16/65/6, ÷/ï, 990.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 1(ê) ÀÐÌÀÂÈÐÑÊÀß, 26/À, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:19/16/3, 1300.000ð, ÐÀÍ×Î (ÓÏÍ), ò. 238-00-00 1(2) ÀÐÌÀÂÈÐÑÊÀß, 26/À, ïì., ê., áàë., 3/3 ýò., ïë.:-/24/-, ÷/ï, ñâîé òóàëåò, 1250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 1(3) ÀÐÒÈÍÑÊÀß, 34, ïì., ê., 3/3 ýò., ïë.:60/16/8, ÷/ï, 950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 1(20) ÅÐÅÂÀÍÑÊÀß, 67, ïì., ê., 3/3 ýò., ïë.:-/18.3/-, ÷/ï, ÷\ï, 720.000ð, ò. 89028724063 1(3) ÇÀÂÎÊÇÀËÜÍÀß, 4, ïì., ø., áàë., 3/3 ýò., ïë.:67/16/11, ÷/ï, 89001972657, 980.000ð, ÓÞÒÂÈËÜÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 1(3) ÊÎÍÎÒÎÏÑÊÀß, 2, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:15.1/15.1/6.4, ÷/ï, 950.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 1(3) ÊÎÍÎÒÎÏÑÊÀß, 2, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:-/17/-, ÷/ï, 1030.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 1(3) ÊÎÍÎÒÎÏÑÊÀß, 2/À, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:15.8/15.8/8, ÷/ï, 900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-0151 1(8) ÏÎÄÃÎÐÍÀß, 2, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:17.6/17.6/-, ÷/ï, 830.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 213-72-07 1(10) ÏÎÄÃÎÐÍÀß, 6, ìñ., ê., 3/4 ýò., ïë.:18/18/-, ïë\îêíà, 950.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 375-89-58

1(ê) ÏÎÄÃÎÐÍÀß, 6, ìñ., ê., 4/4 ýò., ïë.:18.8/18.8/-, ÷/ï, 950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 37377-22 1(15) ÏÎÄÃÎÐÍÀß, 6, ìñ., ê., 2/4 ýò., ïë.:19.7/19.7/12, ÷/ï, âîäà â êîìíàòå, 900.000ð, ÀÐÊÀÄÀ-Ì (ÓÏÍ), ò. 213-28-58 1(12) ÏÎÄÃÎÐÍÀß, 6, ìñ., ê., 3/4 ýò., ïë.:19/19/-, ÷/ï, 1000.000ð, ÑÒÐÎÉÊÎÌÏËÅÊÑ (ÓÏÍ), ò. 218-09-99

ÇÀÐÅ×ÍÛÉ 1(3) ÁÅÁÅËß, 128, óï., ê., 4/9 ýò., ïë.:-/12.3/-, ÷/ï, 1320.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89222074049 1(2) ÎÏÀËÈÕÈÍÑÊÀß, 26, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:48/15/8, ÷/ï, 1600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 1(2) ÎÏÀËÈÕÈÍÑÊÀß, 26, óï., ï., áàë., 2/9 ýò., ïë.:48/15/8, ÷/ï, 1600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 1(6) ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 4/À, ìñ., ê., 4/4 ýò., ïë.:-/17.1/-, ÷/ï, 1050.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89222275777

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô) 1(ê) ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 4/À, ìñ., ê., 3/4 ýò., ïë.:10/10/-, ÷/ï, 8.902.2618955, 830.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-7212 1(4) ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 18, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:18/18/-, òîðã, ø/êóïå, 1480.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 35672-12

ÈÑÒÎÊ 1(3) ÃËÀÂÍÀß, 30, óï., ï., 1/5 ýò., ïë.:3/12/8, ÷/ï, ýòàæ âûñîêèé, 980.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 1(2) ÌÎËÎ×ÍÛÉ, 4, äð., ä., 1/2 ýò., ïë.:-/23/-, ÷/ï, 780.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89122888792

ÊÀËÈÍÎÂÑÊÈÉ 1(4) ÌÓÐÇÈÍÑÊÀß, 32, óï., ê., 3/5 ýò., ïë.:11.7/11.7/-, ÷/ï, 790.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 89527277402 1(4) ÌÓÐÇÈÍÑÊÀß, 32, óï., ê., 1/5 ýò., ïë.:-/12/-, ÷/ï, 710.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9122960550 1(8) ÌÓÐÇÈÍÑÊÀß, 32, óï., ê., 5/5 ýò., ïë.:11.5/11.5/-, õîðîøàÿ êîìíàòà, 700.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89221330405 1(4) ÌÓÐÇÈÍÑÊÀß, 32, óï., ê., áàë., 3/ 5 ýò., ïë.:-/12/8, ÷/ï, ñâîÿ êóõ.ñàí.óç, 970.000ð, ÊÀÑÊÀÄ (ÓÏÍ), ò. 35097-69 1(2) ÌÓÐÇÈÍÑÊÀß, 32, óï., ê., 3/5 ýò., ïë.:11/11/-, ÷/ï, 720.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269

ÊÎËÜÖÎÂÎ 1(3) ÀÂÈÀÒÎÐÎÂ, 1/À, ñï., ê., 2/10 ýò., ïë.:73/15/8, ÷/ï, ìàëîíàñåëåííàÿ, 1200.000ð, ÌÀÊÑÈÌÓÌ (ÓÏÍ), ò. 89193702175 1(2) ÀÂÈÀÒÎÐÎÂ, 5, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:30/30/-, îáðåìåíåíèå, 1500.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-78-78 2(3) ÀÂÈÀÒÎÐÎÂ, 5, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:30/30/-, ÷/ï, îáðåìåíåíèå, 1500.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-78-78 1(4) ÀÒÌÎÑÔÅÐÍÀß, 5, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:76/13.5/10, ÷/ï, ñîñ.îòë., 850.000ð, ÌÀËÀÕÈÒ-ÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 268-11-20 2(4) ÀÒÌÎÑÔÅÐÍÀß, 5, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:36.6/36.6/-, ÷/ï, ÷ï, 1500.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 1(3) ÁÀÕ×ÈÂÀÍÄÆÈ, 16, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:77/16/10, ÷/ï, 8.902.2618955, 850.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 1(2) ÃÎÐÍÈÑÒÎÂ, 11, áð., ï., 2/5 ýò., ïë.:13.5/13.5/-, ÷/ï, 850.000ð, ÌÅÍÄÅËÅÅ (ÓÏÍ), ò. 89045424750 1(3) ÈÑÏÛÒÀÒÅËÅÉ, 10, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:18.5/18.5/-, 900.000ð, ÝÂÅÐÅÑÒ-ÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 89826238084 1(2) ÐÅÀÊÒÈÂÍÀß, 19/À, ïì., ê., 1/1 ýò., ïë.:-/12/-, ÷/ï, 550.000ð, ÄÀÎÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 290-21-71

ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐÍÛÉ 1(4) ÁÅÑÑÀÐÀÁÑÊÀß, 10/À, óï., ï., 1/ 9 ýò., ïë.:10/10/-, ÷/ï, 880.000ð, ÓÀÍ - 1 (ÓÏÍ), ò. 360-64-60 1(3) ËÀÒÂÈÉÑÊÀß, 18, ïì., ê., 2/4 ýò., ïë.:-/13.6/-, 980.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89222963875 1(4) ËÀÒÂÈÉÑÊÀß, 43, óï., ï., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:-/18.1/-, 1550.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89222963875 1(2) ËÀÒÂÈÉÑÊÀß, 44, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44/15/-, ÷/ï, òîðã, 1000.000ð, ÈÍÒÅÐÏÀÐÈÒÅÒ (ÓÏÍ), ò. 9089159874 1(3) ËÀÒÂÈÉÑÊÀß, 49, ñï., ê., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:74/13/9.9, +79676321339, 1030.000ð, ÀÐÊÀÄÀÌ (ÓÏÍ), ò. +7967632133 1(5) ÏÐÈÁÀËÒÈÉÑÊÀß, 31, ìñ., ê., 2/ 4 ýò., ïë.:12.5/12.5/-, ÷/ï, 800.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 1(4) ÏÐÈÁÀËÒÈÉÑÊÀß, 31, ìñ., ê., 4/4 ýò., ïë.:104.7/17.3/12, õîð.ðåì,äóø â ê, 1100.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9126666601 1(5) ÏÐÈÁÀËÒÈÉÑÊÀß, 31, ìñ., ê., 1/ 4 ýò., ïë.:18/18/-, ÷/ï, ðåìîíò, âîäà, 950.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 260-60-48 1(5) ÏÐÈÁÀËÒÈÉÑÊÀß, 31, ìñ., ê., 2/ 4 ýò., ïë.:-/9/8, ÷/ï, 700.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23

ËÅ×ÅÁÍÛÉ 1(3) ÂÎË×ÀÍÑÊÈÉ, 2/À, ñï., ã., 14/16 ýò., ïë.:83/16/12, ÷/ï, 1200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-0151 1(3) ÂÎË×ÀÍÑÊÈÉ, 2/À, ñï., ã., 14/16 ýò., ïë.:83/20/12, ÷/ï, 1400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-0151 1(2) ÇÅÐÍÎÂÎÉ, 5, õð., ê., 2/2 ýò., ïë.:35/24/5, ÷/ï, 1220.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89122469609 2(3) ËÀÃÅÐÍÀß, 77, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:32/32/4, ÷/ï, 1580.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 200-88-87 9(9) ÑÓÕÎÉ, 1, ìñ., ê., 2/2 ýò., ïë.:31.6/ 15.8/11, ÷/ï, êîðèäîðêà, 1500.000ð, ÍÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 356-03-32

Í.ÑÎÐÒÈÐÎÂÊÀ 1(3) ÀÂÒÎÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÀß, 5, ïí., ï., 8/9 ýò., ïë.:11.1/11.1/-, îáìåí íàéäåí, 950.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 1(3) ÀÂÒÎÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÀß, 21, ïí., ï., 9/9 ýò., ïë.:17/17/7, òîðã, 1300.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 35672-12 2(4) ÀÂÒÎÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÀß, 21, ïí., ï., 9/9 ýò., ïë.:17/17/7, òîðã, 1360.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 35672-12 1(3) ÀÂÒÎÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÀß, 23, ïí., ï., 3/9 ýò., ïë.:59/14/7, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 1100.000ð, ÀÒÎÌÏÐÎÌÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 377-00-07 1(3) ÀÂÒÎÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÀß, 23, ïí., ï., ï/ëîä., 2/9 ýò., ïë.:-/10.3/-, 1100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 89028714810

1(3) ÁÅÁÅËß, 121, ïì., ø., 2/3 ýò., ïë.:70/19/12, äîêóì-òû ãîòîâû, 1100.000ð, ò. 8-912-25-25-707 1(2) ÁÅÁÅËß, 148, ïí., ï., ï/ëîä., 4/ 9 ýò., ïë.:52/11/9, ÷/ï, 1120.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 1(3) ÁÅÁÅËß, 154, ïí., ï., 4/9 ýò., ïë.:58/15/8, ÷/ï, 1250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 1(3) ÁÅÁÅËß, 154, ïí., ï., 4/9 ýò., ïë.:58/14/8, ÷/ï, 1150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 1(3) ÁÅÁÅËß, 156, ïí., ï., 9/9 ýò., ïë.:58/11/7, 900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 1(20) ËÅÑÍÀß, 40, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:-/18/-, ñåéô-äâåðü, 1140.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-7722 1(ê) ËÅÑÍÀß, 40, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:9/9/-, ÷/ï, êîðèäîðêà, 770.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-6070 1(7) ËÅÑÍÀß, 40, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:/14/-, ÷/ï, 980.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 1(4) ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÀß, 12, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:17/17/-, ÷/ï, ñîñò.õîð.ïëàñò, 1350.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89222035762 1(8) ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÀß, 12, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:-/13.1/-, ÷/ï, õîð.ñîñåäè, 1060.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 1(3) ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÀß, 12, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:-/13/-, ÷/ï, òîðã, 1150.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 89089019040 1(4) ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÀß, 12, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:18/18/-, ÷/ï, 1350.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-6720 1(4) ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÀß, 12, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:13/13/-, ÷/ï, 1100.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 89321134318 1(5) ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÀß, 12, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:-/18/-, ÷/ï, ñ/ó íà 3ñåìüè, 1200.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 213-64-04 1(4) ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÀß, 12, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:-/16.9/-, ÷/ï, 1250.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 89089019040 1(4) ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÀß, 12, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:13/13/-, õîð.ñîñò. òîðã, 1000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2024937,213 1(3) ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÀß, 26, ñï., ê., 10/ 16 ýò., ïë.:-/19/-, îòë.ñîñò., 1700.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34


ÊÎÌÍÀÒÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ Â Åêàòåðèíáóðãå 1(3) ÎËÜÕÎÂÑÊÀß, 25/1, ïí., ï., áàë., 6/9 ýò., ïë.:64/11/7, ÷/ï, õîð.ðåìîíò, 1050.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 1(3) ÎËÜÕÎÂÑÊÀß, 27/2, ïí., ï., 5/9 ýò., ïë.:59/39/7, 1600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 1(3) ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 5, ïí., ï., 8/9 ýò., ïë.:-/14.1/-, ÷/ï, ñïîêîéíûå ñîñåä, 1100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 1(3) ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 5, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:54/11/8, ÷/ï, 9028766191, 1100.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89028766191 1(3) ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 5, ïí., ï., ï/ëîä., 8/9 ýò., ïë.:10.2/10.2/-, ÷/ï, 950.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89089239179 1(3) ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 10, ïí., ï., 9/9 ýò., ïë.:11/11/7, ÷/ï, õîð.ñîñò., 1050.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 2(3) ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 10, ïí., ï., 6/9 ýò., ïë.:22/22/-, ÷/ï, 89122848686, 1800.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89122848686 1(2) ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 12, ïí., ï., 7/9 ýò., ïë.:15/15/7, ÷/ï, îñâ 9126391397, 1290.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 35672-12 1(3) ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 17, ïí., ï., 3/9 ýò., ïë.:58/11/8, ÷/ï, 1100.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 1(3) ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 21, ïí., ï., ï/ëîä., 3/9 ýò., ïë.:10.2/10.2/-, ÷/ï, 950.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 1(3) Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 117, ïí., ï., 8/9 ýò., ïë.:64/14.3/8, ÷/ï, õîð.ñîñò., 1120.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 319-49-13 1(3) Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 119, ïí., ï., ï/ ëîä., 8/9 ýò., ïë.:58/11.5/8, ëîäæèÿ, 950.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 201-19-28 1(3) Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 119, ïí., ï., 6/9 ýò., ïë.:11/11/-, ÷/ï, 1100.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 375-89-58 1(3) ÒÀÂÀÒÓÉÑÊÀß, 1/Â, óï., ï., 11/16 ýò., ïë.:65/15/8, ÷/ï, ÷èñò êîì,óþòíàÿ, 1500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 200-88-87 1(3) ÒÀÂÀÒÓÉÑÊÀß, 1/Â, óï., ï., ëîäæ., 11/16 ýò., ïë.:65/16/8, ÷èñò êîì, 1500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 200-88-87 1(3) ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 28, óï., ï., áàë., 3/9 ýò., ïë.:68/17/8, ÷/ï, 1350.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9028762977 1(4) ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 28, óï., ï., 2/9 ýò., ïë.:-/15.4/-, 1050.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 1(3) ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 28, óï., ï., 6/9 ýò., ïë.:64/13/8, ÷/ï, îñâîáîæä., äã,, 1030.000ð, ÞÈÒ ÊÎÌÔÎÐÒ (ÓÏÍ), ò. 89221605699 1(3) ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 28, óï., ï., 1/9 ýò., ïë.:-/12.8/-, 1050.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89222955620 1(3) ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 28, óï., ï., áàë., 3/9 ýò., ïë.:10/10/6, ÷/ï, ÷èñòàÿ ïðîäàæà, 1000.000ð, ÀÒÎÌÏÐÎÌÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 377-00-07 1(3) ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 31, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:65/20.6/8, ÷/ï, 1300.000ð, ÍÅÄ.ÓÐ.ÌÏÊ ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89221140096 1(3) ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 31, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:64/14.5/7, îòëè÷.ðåìîíò, 1480.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89222035762

ÏÀÐÊÎÂÛÉ 1(8) ÁÀÆÎÂÀ, 219, ïì., ê., 2/2 ýò., ïë.:-/11.2/-, ÷/ï, 760.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 219-72-13 1(5) ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 176, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:-/9/-, ÷/ï, 940.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 379-58-58 1(4) ÄÅÊÀÁÐÈÑÒÎÂ, 9, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:10.9/70/8, ÷/ï, õ. ñîñò ÷\ï ä\ã, 1100.000ð, ÍÅÄ.ÓÐ.ÌÏÊ (ÓÏÍ), ò. 35551-91 1(4) ÄÅÊÀÁÐÈÑÒÎÂ, 9, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:70/13.1/6, ÷/ï, ä/ã, ÷/ï, 1140.000ð, ÍÅÄ.ÓÐ.ÌÏÊ (ÓÏÍ), ò. 35551-91 1(6) ÄÅÊÀÁÐÈÑÒÎÂ, 25, ìñ., ï., ï/ ëîä., 9/9 ýò., ïë.:-/11.6/-, 1180.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9089174099 1(6) ÄÅÊÀÁÐÈÑÒÎÂ, 25, ìñ., ï., 3/9 ýò., ïë.:12/12/-, øêàô-êóïå, 1200.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 268-15-01

ÏÈÎÍÅÐÑÊÈÉ 1(5) ÀÑÁÅÑÒÎÂÑÊÈÉ, 6, õð., ê., 3/3 ýò., ïë.:12.2/12.2/-, 89678506404, 1250.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 1(6) ÁËÞÕÅÐÀ, 13, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:-/11/-, î÷åíü òåïëàÿ., 930.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-5051 1(5) ÁËÞÕÅÐÀ, 15, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:95/9.2/-, 890.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 89045423505 1(5) ÁËÞÕÅÐÀ, 15, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:12.6/12.6/-, ÷/ï, õîð. ñîñò., 1080.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 1(ê) ÁËÞÕÅÐÀ, 21/À, ïì., ø., 1/3 ýò., ïë.:21/21/-, ÷/ï, 1480.000ð, ò. 31124-44 1(3) ÃÐÀÆÄ.ÂÎÉÍÛ, 1, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:12/12/-, ÷/ï, òîðã, 890.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-6070 1(3) ÃÐÀÆÄ.ÂÎÉÍÛ, 1, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:60/18/7, 1100.000ð, ò. 35550-46 2(5) Ä.ÇÂÅÐÅÂÀ, 10, ìñ., á., 1/4 ýò., ïë.:22/22/-, ÷/ï, 1700.000ð, ÐÀÍ×Î (ÓÏÍ), ò. 238-00-00 1(6) Ä.ÇÂÅÐÅÂÀ, 14, ìñ., á., 3/4 ýò., ïë.:-/13.1/-, ÷/ï, 89222959582, 1000.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89222959582 1(ê) Ä.ÇÂÅÐÅÂÀ, 24, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:-/18.4/-, ÷/ï, òîðã., 1450.000ð, ÞÐ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89041699121 1(ê) Ä.ÇÂÅÐÅÂÀ, 24, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:19/19/-, âîäà âîçìîæ, 1290.000ð, ÏÐÀÂ.ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 268-43-59 1(4) ÈÞËÜÑÊÀß, 16, ìñ., ê., 6/9 ýò., ïë.:-/16.6/-, 3786386, 1340.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 378-63-86 1(4) ÈÞËÜÑÊÀß, 16, ìñ., ê., 8/9 ýò., ïë.:17.4/17.4/-, ÷/ï, 1350.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 345-48-00 1(4) ÈÞËÜÑÊÀß, 16, ìñ., ê., 2/9 ýò., ïë.:11/11/-, ÷/ï, 1150.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 268-26-90 1(4) ÈÞËÜÑÊÀß, 16, ìñ., ê., 4/9 ýò., ïë.:-/11.3/-, ÷/ï, 1060.000ð, ÒÅ×ÅÐ (ÓÏÍ), ò. 89122453118 1(4) ÈÞËÜÑÊÀß, 16, ìñ., ê., 9/9 ýò., ïë.:11.3/11.3/-, ÷/ï, õîð ðåìîíò,, 1120.000ð, ÀÂÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89222013797 1(4) ÈÞËÜÑÊÀß, 16, ìñ., ê., 9/9 ýò., ïë.:-/17/-, îòë.ñîñòîÿíèå, 1500.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 9122425900 1(3) ÈÞËÜÑÊÀß, 39/2, ïí., ï., 1/9 ýò., ïë.:58/15/7, ÷/ï, 1380.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 268-16-75 2(4) ÈÞËÜÑÊÀß, 39/2, ïí., ï., 1/9 ýò., ïë.:64/22.2/7, ñîñåäè 1 ñåìüÿ, 1950.000ð, ÓËÅÉ (ÓÏÍ), ò. 89222044027 2(3) ÈÞËÜÑÊÀß, 39/2, ïí., ï., 8/9 ýò., ïë.:58/26/7, ÷/ï, äîê.ãîòîâû, 2200.000ð, ÑÎÞÇ-À (ÓÏÍ), ò. 20006-63 1(5) ÈÞËÜÑÊÀß, 41, ìñ., ï., 5/9 ýò., ïë.:17.2/17.2/-, ÷/ï, áàëêîí ñ êóõíè, 1500.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 23155-19 1(5) ÈÞËÜÑÊÀß, 41, ìñ., ï., 2/9 ýò., ïë.:17.4/17.4/-, 1370.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 201-49-94 1(5) ÈÞËÜÑÊÀß, 41, ìñ., ï., 4/9 ýò., ïë.:80/17.5/10, õîð. ñîñòîÿíèå, 1300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 200-88-87 1(6) ÈÞËÜÑÊÀß, 41, ìñ., ï., 9/9 ýò., ïë.:11.8/11.8/-, ÷/ï, 1150.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 231-55-19 2(5) ÈÞËÜÑÊÀß, 41, ìñ., ï., áàë., 8/ 9 ýò., ïë.:17.4/17.4/-, ÷/ï, 1380.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 201-49-94 2(5) ÈÞËÜÑÊÀß, 41, ìñ., ï., ï/ëîä., 4/ 9 ýò., ïë.:30/30/7, ïðîäàæà ïî êîìí, 2600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 200-88-87 1(3) ÈÞËÜÑÊÀß, 53, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:80/23/8, ÷/ï, 1500.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 1(3) ÈÞËÜÑÊÀß, 53, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:77/16/8, ÷/ï, 1300.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 1(3) ÊÐÀÑÈÍÀ, 3, ìñ., ï., áàë., 2/9 ýò., ïë.:12/12/7, ÷/ï, òåë.89126022464, 1300.000ð, ÎÀÇÈÑ (ÓÏÍ), ò. 355-5599 1(6) ÊÐÀÑÈÍÀ, 3, ìñ., ï., 4/9 ýò., ïë.:/12/-, ÷/ï, 1000.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 286-14-79

1(6) ÊÐÀÑÈÍÀ, 3, ìñ., ï., 3/9 ýò., ïë.:11.6/11.6/-, ÷/ï, 1090.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 370-31-12 1(3) ÊÐÀÑÈÍÀ, 4, óï., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:-/12/7, 268-44-30, 1300.000ð, ò. 268-44-30 1(5) ÊÐÀÑÈÍÀ, 5, ìñ., ï., 3/9 ýò., ïë.:16.8/16.8/8, 1350.000ð, ÌÎÉ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 268-12-05 1(5) ÊÐÀÑÈÍÀ, 5, ìñ., ï., áàë., 6/9 ýò., ïë.:12/12/8, ÷/ï, 1000.000ð, ÝÄÅÌ (ÓÏÍ), ò. 3775195,207 1(6) ÌÀßÊÎÂÑÊÎÃÎ, 6, ìñ., ï., ï/ëîä., 2/9 ýò., ïë.:-/12.5/-, ÷/ï, òîðã!, 990.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89090018489 1(6) ÌÀßÊÎÂÑÊÎÃÎ, 6, ìñ., ï., 4/9 ýò., ïë.:-/12/-, ÷/ï, õîð.ñîñò, 1100.000ð, ÁÞÐÎ ÍÅÄÂÈÆ.N1 (ÓÏÍ), ò. 278-6050 2(4) ÌÅÍÄÅËÅÅÂÀ, 6, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:28.3/28.3/-, 2300.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 89028730091 1(3) ÌÅÍÄÅËÅÅÂÀ, 29, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:13/13/-, ÷/ï, êëþ÷è íà ñäåëêå, 920.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 1(2) ÌÅÍÆÈÍÑÊÎÃÎ, 1/À, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:-/14/-, ÷/ï, 1050.000ð, ò. 319-54-10 1(3) ÌÅÍÆÈÍÑÊÎÃÎ, 2/Á, äð., ä., 1/2 ýò., ïë.:18.7/18.7/-, ÷/ï, 900.000ð, ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË (ÓÏÍ), ò. 89221613613 1(3) ÏÀÐÊÎÂÛÉ, 10/À, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:12/12/-, ÷/ï, âàííà,õ.ñîñåäè, 1100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74 1(4) ÏÀÐÊÎÂÛÉ, 12, ìñ., ê., 2áàë., 6/ 9 ýò., ïë.:86/11/12, ÷/ï, 1190.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 89655035566 1(4) ÏÀÐÊÎÂÛÉ, 14, ìñ., ê., 8/9 ýò., ïë.:-/11/-, 1100.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 268-67-77 1(8) ÏÀÐÊÎÂÛÉ, 14, ìñ., ê., 7/9 ýò., ïë.:12/12/-, 1350.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 9193847572 1(3) ÏÀÐÊÎÂÛÉ, 39/4, ïí., ï., 1/9 ýò., ïë.:58/14/8, 2 êîìíàòû, 1380.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 319-5380 1(3) ÏÀÐÊÎÂÛÉ, 39/4, ïí., ï., 1/9 ýò., ïë.:58/11/8, 1080.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 319-53-80 1(3) ÏÈÎÍÅÐÎÂ, 4, óï., ê., 8/9 ýò., ïë.:-/11/-, ÷/ï, 1080.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-50-50 1(5) ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 58, óï., ï., 1/9 ýò., ïë.:90/13/-, ÷/ï, 1300.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89826490365 2(5) ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 58, óï., ï., 1/9 ýò., ïë.:90/24.5/-, ÷/ï, 2300.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89826490365 1(6) ÑÓËÈÌÎÂÀ, 27, ìñ., ê., ëîäæ., 4/ 5 ýò., ïë.:-/23/-, ëîäæ.6ì,îá.íàéä, 1890.000ð, ÊÎËÈÇÅÉ (ÓÏÍ), ò. 23507-69 1(5) ÑÓËÈÌÎÂÀ, 31, ìñ., ï., 2/9 ýò., ïë.:17.6/17.6/-, ÷/ï, òîðã, 1489.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 89827077799 1(6) ÑÓËÈÌÎÂÀ, 31, ìñ., ï., 9/9 ýò., ïë.:-/11.9/-, 1100.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89049850334 1(6) ÑÓËÈÌÎÂÀ, 31, ìñ., ï., 3/9 ýò., ïë.:11.9/11.9/-, 1220.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 1(4) ÑÓËÈÌÎÂÀ, 38, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:17.5/16.6/-, ÷/ï, ñðî÷íî! òîðã!, 1300.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89530054927 1(4) ÑÓËÈÌÎÂÀ, 38, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:139/18/10, ÷èñòàÿ, ñâåòëàÿ, 1350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 200-88-87 1(4) ÑÓËÈÌÎÂÀ, 38, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:18/18/10, ÷/ï, 1395.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 1(8) ÑÓËÈÌÎÂÀ, 38, ìñ., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:12.6/12.6/-, ÷/ï, 970.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89222068161 1(4) ÑÓËÈÌÎÂÀ, 38, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:-/17.6/-, âîäà â êîìíàòå, 1400.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89045470387 1(4) ÑÓËÈÌÎÂÀ, 38, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:-/12.5/-, 1000.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89045470387 1(4) ÑÓËÈÌÎÂÀ, 38, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:139/13/10, ÷èñòàÿ, ñâåòëàÿ, 1050.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 200-88-87 2(4) ÑÓËÈÌÎÂÀ, 38, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:31/31/10, ÷èñòûå, ñâåòëûå, 2400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 200-88-87

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

41

1(2) ÒÎÁÎËÜÑÊÀß, 76/Á-1, ïì., ø., áàë., 2/2 ýò., ïë.:-/16.6/-, 1400.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 219-28-48 1(2) ÒÎÁÎËÜÑÊÀß, 76/Á-1, ïì., ø., 1/ 2 ýò., ïë.:-/15/-, ÷/ï, åñòü ïîäïîë, 1090.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 35550-50 1(2) ÒÎÁÎËÜÑÊÀß, 76/Á-2, ïì., ø., 1/ 2 ýò., ïë.:52/15.3/7, ÷/ï, 1100.000ð, ò. 355-50-46 1(2) ÓÐÀËÜÑÊÀß, 2, ìñ., ê., 9/9 ýò., ïë.:13.5/13/10, 1400.000ð, ÔÎÐÒÓÍÀ-ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 89045494675 1(2) ÓÐÀËÜÑÊÀß, 6, ìñ., ê., 5/9 ýò., ïë.:18/14/11, ÷/ï, îòë.ñîñò., 1490.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 2(5) ÓÐÀËÜÑÊÀß, 10, ìñ., ê., 5/9 ýò., ïë.:40/26/12, ÷/ï, 2950.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 1(3) ÓÐÀËÜÑÊÀß, 55, óï., ï., 3/9 ýò., ïë.:63/17/9, ÷/ï, 1530.000ð, ÁÎÍÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89028775301 1(3) ÓÐÀËÜÑÊÀß, 58/1, ïí., ï., ï/ ëîä., 1/9 ýò., ïë.:10.6/10.6/-, ÷/ï, 1250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 1(3) ÓÐÀËÜÑÊÀß, 59, óï., ï., 8/9 ýò., ïë.:62.1/16.9/-, ÷/ï, 1250.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 89028738647 1(3) ÓÐÀËÜÑÊÀß, 59, óï., ï., ëîäæ., 1/ 9 ýò., ïë.:63.2/11.5/-, ÷/ï, 1250.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 89527277402 1(5) Ó×ÈÒÅËÅÉ, 24, óï., ï., 1/10 ýò., ïë.:12/12/10, 1160.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 89002035479 1(6) ÔËÎÒÑÊÀß, 45, ïì., ê., áàë., 3/ 3 ýò., ïë.:17.4/17.4/-, ÷/ï, 1100.000ð, ÑÒÐÎÉÊÎÌÏËÅÊÑ (ÓÏÍ), ò. 218-09-99 1(5) ÔËÎÒÑÊÀß, 45, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:13/13/-, âûñ.ýòàæ.îòë.ñ., 1050.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 89655058888 1(6) ÔËÎÒÑÊÀß, 45, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:105.4/12.7/10, ÷/ï, 1020.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 361-65-00 1(6) ÔËÎÒÑÊÀß, 45, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:11/11/-, ÷/ï, 990.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 89028744811 1(6) ÔËÎÒÑÊÀß, 45, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:-/11.6/-, åâðîðåìîíò, 1200.000ð, ò. 8-908-915-62-41 2(6) ÔËÎÒÑÊÀß, 45, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:-/22/11, 9 è 13 êâ.ì, 1700.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 286-1479 1(ê) ØÀÄÐÈÍÑÊÈÉ, 17, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:16/14.5/-, ÷/ï, ñàíóçåë, 1350.000ð, ÃËÎÁÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89126491061

ÏÒÈÖÅÔÀÁÐÈÊÀ 1(3) ÂÀÐØÀÂÑÊÀß, 22, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:-/14/-, ÷/ï, 750.000ð, ÁÀÑÒÅÒ (ÓÏÍ), ò. 213-34-07

Ñ.ÑÎÐÒÈÐÎÂÊÀ 1(2) ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 46, óï., ï., 1/9 ýò., ïë.:45/16/8, âûñîêèé ýòàæ, 1350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 200-88-87 1(2) ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 52/1, óï., ï., 2/9 ýò., ïë.:15.5/15.5/-, 1200.000ð, ÊÁ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ (ÓÏÍ), ò. 246-13-28 2(4) ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 16, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:24.1/24.1/-, êîìíàòû ñìåæíûå, 1700.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-30-54 1(3) ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 25/1, ñï., ï., 16/16 ýò., ïë.:-/15/-, âêîìí. 2îêíà, 1430.000ð, ÑÒÀÒÓÑ (ÓÏÍ), ò. 388-2411 1(2) ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 25/2, ñï., ï., 2/16 ýò., ïë.:52/14/10, ÷/ï, 1300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 213-13-00 1(3) ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 25/5, ñï., ï., 15/16 ýò., ïë.:-/10/-, îòë.ñîñò., 980.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 1(3) ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 25/5, ñï., ï., ëîäæ., 13/16 ýò., ïë.:68/17/-, 1500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 1(3) ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 25/5, ñï., ï., 2/16 ýò., ïë.:77/11/14.2, ÷/ï, 1100.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 201-66-73 1(2) ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 25/5, ñï., ï., 9/16 ýò., ïë.:50/15/12, ÷/ï, äîã.ãîò!õîð/ñîñ, 1500.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11

¹ 2 (6.01.2014)


42

ÊÎÌÍÀÒÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ Â Åêàòåðèíáóðãå

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

ÑÀÄÎÂÛÉ 1(2) ÂÅÐÑÒÎÂÀß, 4, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:-/15.5/-, ÷/ï, 1150.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89226090070

ÑÅÂÅÐÊÀ 1(3) ÑÒÐÅËÎ×ÍÈÊÎÂ, 33, ìñ., ø., 1/ 2 ýò., ïë.:21.2/21.2/-, ÷/ï, 600.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25

ÑÈÍÈÅ ÊÀÌÍÈ

1(3) ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 30/À, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:-/17/-, ìàëîíàñåëåíà, 1300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 1(3) ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 32, áð., ê., 1/ 5 ýò., ïë.:14/14/-, 980.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 268-26-90 1(3) ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 35, ñï., ì., áàë., 13/25 ýò., ïë.:21/21/-, ÷/ï, 1480.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 1(3) ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 35, ñï., ì., 21/25 ýò., ïë.:-/20.5/-, 1500.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 219-28-48 1(2) ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 43, óï., ï., 8/ 10 ýò., ïë.:47/14/8, ÷/ï, ñðî÷íî!ñîñò.õîð, 1400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 1(10) ÃÀÉÄÀÐÀ, 4/À, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:18/18/11, ÷/ï, êîìíàòà, 900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-0151 1(5) ÃÀÉÄÀÐÀ, 4/À, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:15.2/15.2/-, 900.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 2(3) ÊÈØÈÍÅÂÑÊÀß, 54, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:34/26/-, ÷/ï, 1990.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89122309936 1(5) ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÀß, 38, õð., ê., 3/4 ýò., ïë.:17/17/8, ÷/ï, 1100.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 1(ê) ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÀß, 38, õð., ê., 4/4 ýò., ïë.:-/13.5/-, ÷/ï, õîð.ñîñò.âîäà, 915.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 1(2) ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 3, ìñ., ø., 2/2 ýò., ïë.:11/11/-, ÷/ï, äîêóìåíòû ãîòîâ, 870.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 1(3) ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 20, ñï., ê., ëîäæ., 5/ 10 ýò., ïë.:66/11/12, ÷/ï, õîð.ñîñò, 1050.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 1(5) ÌÀÍÅÂÐÎÂÀß, 12, óï., á., 5/5 ýò., ïë.:-/16/-, ÷/ï, â 2óð.êâ.òîðã, 790.000ð, ÞÐ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89041699121 2(4) ÌÈÍÎÌÅÒ×ÈÊÎÂ, 44, óï., ï., ëîäæ., 5/6 ýò., ïë.:101/31/8, ÷/ï, òîðã, 2570.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 266-47-23 1(2) ÌÈÍÎÌÅÒ×ÈÊÎÂ, 62, ïì., ê., 2/5 ýò., ïë.:17/17/9, 8.909.0079636, 1480.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 35672-12 1(3) ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 13, óï., ï., 8/10 ýò., ïë.:12/12/-, ÷/ï, 1030.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 1(3) ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 13, óï., ï., ëîäæ., 8/ 10 ýò., ïë.:16/16/9, ÷/ï, 1300.000ð, ÊÁ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ (ÓÏÍ), ò. 246-13-28 2(3) ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 13, óï., ï., ëîäæ., 6/ 10 ýò., ïë.:64/31/8, 2200.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 1(3) ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 15/7, óï., ï., 4/10 ýò., ïë.:11/11/-, ÷/ï, 840.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 1(3) ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 47, õð., ê., 4/5 ýò., ïë.:-/10/-, 89086327726, 940.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 89086327726 2(3) ÑÅÄÎÂÀ, 56, ïì., ê., 1/4 ýò., ïë.:71.3/31.3/9, 2150.000ð, ÔÎÐÒÓÍÀ-ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 9024095447 1(3) ÑÅÄÎÂÀ, 61, ïì., ê., á., 4/4 ýò., ïë.:-/14.6/9, ÷/ï, îäíè ñîñåäè, 1300.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-Ñ (ÓÏÍ), ò. 21925-79 1(2) ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 45, õð., ï., 2/5 ýò., ïë.:9/9/-, ÷/ï, 8-912-28-47-323, 890.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 1(3) ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 94, ñï., ê., äàííû., 4/10 ýò., ïë.:10.5/10.5/9.6, ÷/ï, õîð.ñîñò, 999.999ð, ÅÊÀÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 213-13-11

¹ 2 (6.01.2014)

1(3) À.ÁÛ×ÊÎÂÎÉ, 10, óï., ï., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:10.2/10.21/7.9, 1/3 äîëè, 1000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70

ÑÎÂÕÎÇ 1(ê) ÃÎÐÎÄÑÊÀß, 6, õð., ê., 1/2 ýò., ïë.:-/15.7/-, ÷/ï, 89122491229, 900.000ð, ÓÑÏÅÕ (ÓÏÍ), ò. 89122491229 1(3) ÏÐÅÄÅËÜÍÀß, 3, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:15.9/15.9/-, ÷/ï, 900.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89049818492

ÓÊÒÓÑ 1(10) ÁËÀÃÎÄÀÒÑÊÀß, 57, ïì., ø., 2/ 3 ýò., ïë.:16/16/-, äîê ãîòîâû, 900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 1(ê) ÃÀÑÒÅËËÎ, 19/Â, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:19.5/19.5/-, ÷/ï, âîäà, 830.000ð, ò. 319-43-27 1(ê) ÃÀÑÒÅËËÎ, 19/Â, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:-/19.3/-, ÷/ï, 1150.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 1(5) ÄÀÐÂÈÍÀ, 2, óï., ï., 1/9 ýò., ïë.:70/12/-, ÷/ï, 950.000ð, ÊÎÄÅÊÑ (ÓÏÍ), ò. 234-02-02 1(2) ÊÂÀÐÖÅÂÀß, 6, ïì., ê., ëîäæ., 3/ 3 ýò., ïë.:59/19/8, ÷/ï, 1230.000ð, ò. 371-24-29 1(20) ÊÎÐÎÒÊÈÉ, 4/À, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:-/9/-, ÷/ï, õîð ñîñò, 800.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89122870766 1(6) ÊÎÐÎÒÊÈÉ, 4/À, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:17.3/17.3/-, ÷/ï, 1080.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 89655019898 1(5) ÊÎÐÎÒÊÈÉ, 4/À, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:-/13.1/-, ÷/ï, îòë.ñîñò.,âîäà, 890.000ð, ÂÈÇÈÒ (ÓÏÍ), ò. 371-2363 1(6) ÊÎÐÎÒÊÈÉ, 4/À, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:17/17/-, 1150.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 1(15) ÊÎÐÎÒÊÈÉ, 4/À, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:18/18/-, þæíàÿ ñòîðîíà, 1030.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 1(10) ÊÎÐÎÒÊÈÉ, 4/À, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:-/17/-, ÷/ï, 3786386, 1160.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 378-63-86 3(3) ÊÎÐÎÒÊÈÉ, 12, óï., ê., 1/5 ýò., ïë.:13/13/-, 1200.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 9122824913 1(ê) ËÛÆÍÈÊÎÂ, 48, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:16/16/-, ÷/ï, òåïëàÿ êîìíàòà, 820.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 1(10) ËÛÆÍÈÊÎÂ, 48, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:-/20.3/-, âîäà â êîìíàòå, 1080.000ð, ÌÅÍÄÅËÅÅ (ÓÏÍ), ò. 89001988066 1(ê) ÏÀÂËÎÄÀÐÑÊÀß, 38, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:18.5/18.5/-, êîèäîíàÿ ñèñò, 1070.000ð, ò. 319-43-27 1(ê) ÏÀÂËÎÄÀÐÑÊÀß, 38, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:18.5/18.5/-, 1140.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 89028775017 1(6) ÏÀÂËÎÄÀÐÑÊÀß, 38, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:-/18/-, ÷/ï, êîðèäîðêà, 1299.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 1(6) ÏÀÂËÎÄÀÐÑÊÀß, 38, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:-/18/-, êîðèäîðêà, 1300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 2(6) ÏÀÂËÎÄÀÐÑÊÀß, 38, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:-/36/-, ÷/ï, êîðèäîðêà, 2550.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 3(5) ÏÀÂËÎÄÀÐÑÊÀß, 50, ìñ., ê., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:60/34/12, 1850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 1(5) ÏÐÎÑÒÎÐÍÀß, 71, õð., ê., 3/3 ýò., ïë.:15/15/10, ÷/ï, 1000.000ð, ÐÈÎËÞÊÑ (ÓÏÍ), ò. 344-44-45 1(5) ÏÐÎÑÒÎÐÍÀß, 71, õð., ê., 3/3 ýò., ïë.:9.2/9/-, ÷/ï, 650.000ð, ò. 31943-27

2(3) ÑÀÌÎËÅÒÍÀß, 4, äð., ä., 1/2 ýò., ïë.:61.1/25.6/6, 1600.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 1(4) ÑÀÌÎËÅÒÍÀß, 27, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:18/18/-, ÷/ï, 8.922.1699497, 1400.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 35672-12 1(4) ÑÀÌÎËÅÒÍÀß, 27, ìñ., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:13/13/18, õîð.ñîñåäè òîðã, 1000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 268-11-22 1(4) ÑÀÌÎËÅÒÍÀß, 45, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:-/18/-, âîäà â êîìíàòå, 1250.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89049897541 1(6) ÑÀÌÎËÅÒÍÀß, 45, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:17/17/-, ÷/ï, ñðî÷íî, òîðã, 1300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 1(5) ÑÀÌÎËÅÒÍÀß, 45, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:31/17/8, ÷/ï, 1810.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89122174357 1(4) ØÈØÈÌÑÊÀß, 17, áð., ï., 4/5 ýò., ïë.:7/7/-, ÷/ï, 89089285028, 680.000ð, ÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 216-64-57 1(4) ØÈØÈÌÑÊÀß, 17, áð., ï., 2/5 ýò., ïë.:17/17/-, ÷/ï, åñòü äð.êîìíàòû, 1270.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 26660-02 1(ê) ØÈØÈÌÑÊÀß, 22, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:13/13/-, êîðèäîðêà, 950.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89049818492 1(9) ØÈØÈÌÑÊÀß, 22, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:14/13/-, ÷/ï, ñåéô äâåðü, 1050.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 1(2) ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 3/2, áð., ï., 3/5 ýò., ïë.:19/19/6, 1490.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 1(2) ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 3/3, áð., ï., 5/5 ýò., ïë.:-/13/-, ÷/ï, 1100.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23

ÓÍÖ 1(3) ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 14/5, ñï., ì., 13/ 18 ýò., ïë.:84/20/15, ëîäæèÿ íà êóõíå, 1400.000ð, ò. 268-44-30 1(3) ÌÎÑÒÎÂÀß, 53, áð., ï., 2/5 ýò., ïë.:59/14/7, îäèí ñîñåä, 1100.000ð, ÓËÅÉ (ÓÏÍ), ò. 89222044027 1(10) ÌÎÑÒÎÂÀß, 53/À, ìñ., ê., ëîäæ., 3/5 ýò., ïë.:-/21.8/-, 1700.000ð, ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 319-9666 1(4) ÌÎÑÒÎÂÀß, 53/À, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:13/13/-, ÷/ï, òîðã,îòë.ñîñò., 1050.000ð, ÊÎÌÏÀÑ (ÓÏÍ), ò. 89122280552 1(ê) ÌÎÑÒÎÂÀß, 53/À, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:18/18/-, 89222058738, 1290.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89222058738

ÓÐÀËÌÀØ 1(3) 22 ÏÀÐÒÑÚÅÇÄÀ, 5/Á, ïì., ê., 1/ 2 ýò., ïë.:23/23/-, ÷/ï, ñîñò.õîð, 1150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 1(3) 22 ÏÀÐÒÑÚÅÇÄÀ, 7, ïì., ê., 2/2 ýò., ïë.:15/15/-, 1090.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 1(3) 22 ÏÀÐÒÑÚÅÇÄÀ, 7, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:60/12/6, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÅÐÂÎÓÐ (ÓÏÍ), ò. 89221951021 1(3) 22 ÏÀÐÒÑÚÅÇÄÀ, 7, ïì., ê., áàë., 2/2 ýò., ïë.:-/22/-, îòëñîñò,ìàëîíàñ, 1470.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 1(4) 22 ÏÀÐÒÑÚÅÇÄÀ, 15, ïì., á., 1/4 ýò., ïë.:16/16/7, ÷/ï, ÷ï. äã, 1090.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 1(2) 22 ÏÀÐÒÑÚÅÇÄÀ, 22, õð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:-/16/-, 1450.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 1(6) 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 3, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:6/6/-, 700.000ð, ÁÐÈÃÀÍÒÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 371-90-62 1(ê) 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 3, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:-/18/-, ÷ /ï, òîðã óìåñòåí, 1300.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 286-14-79 1(ê) 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 3, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:-/18/-, ñîñò õîð, 1180.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 22277-97 1(6) 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 3, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:18/18/-, âîçì.ïîä îôèñ, 1600.000ð, ÁÐÈÃÀÍÒÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 371-90-62 1(20) 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 3, ìñ., ê., 4/ 5 ýò., ïë.:-/19/-, îòë.ñîñò.,ä/ã, 1300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53

1(ê) 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 3, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:17.9/17.9/-, ñîñò.õîð., 1250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 1(ê) 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 3, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:-/19/-, îòë.ñîñò., 1080.000ð, ò. 89122882015 1(3) 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 25, ïì., ê., 3/ 4 ýò., ïë.:70/19.4/10, 1260.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89043819395 1(2) 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 32, õð., á., 2/5 ýò., ïë.:17/17/6, ÷/ï, 1550.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 34400-12 1(2) 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 32, õð., á., 2/5 ýò., ïë.:10/10/-, ÷/ï, 990.000ð, ÌÀÍÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 247-81-23 1(3) 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 33, äð., ä., 1/ 2 ýò., ïë.:-/17.6/-, òîðã óìåñòåí, 890.000ð, ÌÅÍÄÅËÅÅ (ÓÏÍ), ò. 89126241187 1(2) 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 58, óï., á., 2/14 ýò., ïë.:-/11.5/8.5, ÷/ï, äîê ãîòîâû, 1200.000ð, ÔÎÐÒÓÍÀ-ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 9502035327 1(3) ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 10, ïì., ø., 3/ 3 ýò., ïë.:-/17/-, ÷/ï, 1250.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 1(3) ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 14, ïì., ø., 2/ 3 ýò., ïë.:14/14/-, 1000.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 201-49-94 1(3) ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 14, ïì., ø., 3/ 3 ýò., ïë.:64/16.6/-, 8-900-197-2657, 1100.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 2(4) ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 15, ïì., ê., 1/ 3 ýò., ïë.:83/34/8, ÷/ï, ñîñò.õîð., 1850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 1(4) ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 17, ïì., ê., 2/ 3 ýò., ïë.:-/15.5/-, õîð.ñîñ.ìàëîíàñ, 1130.000ð, ò. 89043810924 1(4) ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 17, ïì., ê., 2/ 3 ýò., ïë.:85/16/-, ñðî÷íî!òîðã!, 1200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 200-27-27 1(4) ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 17, ïì., ê., 2/ 3 ýò., ïë.:85/16/-, ñðî÷íî! òîðã!, 1000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÔÐÅÇ- (ÓÏÍ), ò. 200-27-27 1(2) ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 18, ïì., ø., áàë., 3/3 ýò., ïë.:21/21/-, â 2-õ ê.êâ., 1460.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 1(3) ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 18, ïì., ø., 1/ 3 ýò., ïë.:82/14.2/8, ÷/ï, 980.000ð, 911 (ÓÏÍ), ò. 380-23-42 1(4) ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 19, ïì., ê., 3/ 3 ýò., ïë.:15.8/15.8/-, ÷/ï, òîðã, 1500.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 1(4) ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 19, ïì., ê., 3/ 3 ýò., ïë.:17.9/17.9/-, ÷/ï, òîðã, 1450.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 1(3) ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 30, ïì., á., áàë., 2/2 ýò., ïë.:20/80/14, ÷/ï, ñðî÷íî! òîðã!, 1450.000ð, ÁÀÑÒ-ÅÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 89536066970 1(2) ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 58, óï., á., 1/ 9 ýò., ïë.:45/18/7, âûãîäíî, 1539.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÅÐÂÎÓÐ (ÓÏÍ), ò. 89221951021 1(4) ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 58, óï., á., 8/ 9 ýò., ïë.:-/10.1/-, ÷/ï, 889.000ð, ÂÈÇÈÒ (ÓÏÍ), ò. 371-23-63 1(3) ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 64, ïí., ï., 9/ 9 ýò., ïë.:-/15.1/-, ÷/ï, 1150.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 2(4) ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 100, ïí., ï., 8/9 ýò., ïë.:-/22.9/-, 2000.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89222273030 1(3) ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 108, ïí., ï., áàë., 1/9 ýò., ïë.:10.2/10.2/-, ñ áàëêîíîì, 1200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 1(3) ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 108, ïí., ï., 1/9 ýò., ïë.:15.2/15.2/-, õîð.ñîñåäè, 1500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 1(3) ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 114, ïí., ï., 8/9 ýò., ïë.:11/11/-, ÷/ï, 1100.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25 1(2) ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 97, óï., ï., ëîäæ., 15/16 ýò., ïë.:18/18/-, 1400.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-6720 1(ê) ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 28, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:11/11/-, ä/ã, 800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 1(3) ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 34, ïì., á., 5/5 ýò., ïë.:20/20/-, 1550.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 1(3) ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 34, ïì., á., 5/5 ýò., ïë.:70/15/10, ÷/ï, 89222018246, 1150.000ð, ò. 89222018246


ÊÎÌÍÀÒÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ Â Åêàòåðèíáóðãå 2(2) ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 34, ïì., á., 1/5 ýò., ïë.:56/19/9, 1620.000ð, ÀËËÑ (ÓÏÍ), ò. 89126389435 1(ê) ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 35, ìñ., á., 3/5 ýò., ïë.:-/18.5/-, ÷/ï, ÷.ï.øêàô-êóïå, 1250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 1(20) ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 35, ìñ., á., 3/5 ýò., ïë.:19.6/17/2, 1700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 213-1300 1(ê) ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 35, ìñ., á., 4/5 ýò., ïë.:18.7/18.7/-, 1650.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25 1(ê) ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 35, ìñ., á., 1/5 ýò., ïë.:-/18/-, îáì.íàéä, 1150.000ð, ÅÊÀÒ.ÍÅÄÂÈÆÈÌ. (ÓÏÍ), ò. 89502038455 2(5) ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 35, ìñ., á., 1/5 ýò., ïë.:36.8/37/6.1, ïîä. îôèñ, 2180.000ð, ò. 89126074206 1(ê) ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 45, ìñ., á., 5/5 ýò., ïë.:17.3/17.3/-, ÷/ï, âîäà, ðåìîíò, 1200.000ð, ÌÀËÀÕÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89089173817 2(3) ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ, 13, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:-/32/-, 1950.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 200-09-19 1(7) ÈËÜÈ×À, 7, ïì., ê., 4/4 ýò., ïë.:/10.6/-, òîðã, 900.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89049850334 1(7) ÈËÜÈ×À, 8, ïì., ê., áàë., 2/4 ýò., ïë.:-/14/-, ÷/ï, õîð.ñîñåäè, 899.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 268-15-01 1(3) ÈËÜÈ×À, 8, ïì., ê., áàë., 2/4 ýò., ïë.:8/6/-, ÷/ï, 860.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89670263939 1(ê) ÈËÜÈ×À, 9, ìñ., ê., 4/4 ýò., ïë.:/23/-, âîäà â êîìí., 1290.000ð, ÞÐ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89041699121 1(4) ÈËÜÈ×À, 11, ïì., ê., 1/4 ýò., ïë.:/22/7, 2680831, 1180.000ð, ÔÎËÈÑ (ÓÏÍ), ò. 268-08-31 1(3) ÈËÜÈ×À, 11, ïì., ê., áàë., 4/4 ýò., ïë.:74.3/11.4/7.5, 1050.000ð, ò. 35550-46 1(3) ÈËÜÈ×À, 12, ïì., ê., 2/4 ýò., ïë.:68/18/10, ÷/ï, òîðã, 1100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÑÓÐÈÊΠ(ÓÏÍ), ò. 32824-17 1(4) ÈËÜÈ×À, 15, ïì., ê., 1/4 ýò., ïë.:9/9/-, âîçì. ÷/ïðîäàæà, 850.000ð, ÁÐÈÃÀÍÒÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 37190-62 1(3) ÈËÜÈ×À, 16, ïì., ê., 4/4 ýò., ïë.:18.3/18.3/-, ÷/ï, 1250.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-30-54 1(3) ÈËÜÈ×À, 16, ïì., ê., áàë., 4/4 ýò., ïë.:-/11.4/-, ÷/ï, ìàëîíàñåëåíà, 1050.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 1(3) ÈËÜÈ×À, 16, ïì., ê., 3/4 ýò., ïë.:60/9/7, ÷/ï, 89222018246, 880.000ð, ò. 89222018246 1(4) ÈËÜÈ×À, 16, ïì., ê., 1/4 ýò., ïë.:80/15.1/9, ÷/ï, 2902908, 950.000ð, ò. 290-29-08 1(3) ÈËÜÈ×À, 16, ïì., ê., 2/4 ýò., ïë.:18/18/-, ÷/ï, ïðîñòîðíàÿ êîì., 1100.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 1(4) ÈËÜÈ×À, 16, ïì., ê., 1/4 ýò., ïë.:12.4/12.4/-, ÷/ï, 950.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 2(7) ÈËÜÈ×À, 16, ïì., ê., áàë., 3/4 ýò., ïë.:26/26/-, áàëêîí, 1340.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 33853-53 2(3) ÈËÜÈ×À, 16, ïì., ê., 3/4 ýò., ïë.:24/24/7, ÷/ï, ñðî÷íàÿ ïðîäàæà, 1980.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 1(4) ÈËÜÈ×À, 17, ïì., ê., äàííû., 3/4 ýò., ïë.:17/17/-, ÷/ï, 960.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25 1(3) ÈËÜÈ×À, 17, ïì., ê., 3/4 ýò., ïë.:25/25/8, êëàäîâêà, 1450.000ð, ò. 89527254951 1(2) ÈËÜÈ×À, 28, óï., ï., 3/9 ýò., ïë.:14.4/14.4/8, ÷/ï, 1450.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-3 (ÓÏÍ), ò. 89505448722 1(2) ÈËÜÈ×À, 40, óï., á., áàë., 4/9 ýò., ïë.:60/24/8, ñîñò.õîð., 1590.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 33853-53 1(4) ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 31, óï., á., ëîäæ., 5/ 9 ýò., ïë.:75/18/8, îäíè ñîñåäè, 1700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 1(5) ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 37, óï., á., 1/9 ýò., ïë.:-/14.1/-, 1180.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 1(3) ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 39, ïì., ê., áàë., 3/ 3 ýò., ïë.:76.9/18.9/-, ìåòðî, òîðã, 1350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77

2(3) ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 54, õð., ï., 3/5 ýò., ïë.:59/26/7, 1850.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 1(4) ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 123, õð., ê., ëîäæ., 5/5 ýò., ïë.:9.3/9.3/15, õîð.ñîñò,òîðã, 950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 1(ê) ÊÀËÈÍÈÍÀ, 6, óï., ï., 9/16 ýò., ïë.:39/18/10, ÷/ï, 1/4 äîëè, 400.000ð, ÓÐÀË-ÝÑÒÝÉÒ ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89045405708 1(3) ÊÀËÈÍÈÍÀ, 63, äð., ä., 1/2 ýò., ïë.:17.5/17.5/-, ÷/ï, ñîñò.õîð., 860.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 1(ê) ÊÀËÈÍÈÍÀ, 68, ïì., ø., áàë., 2/ 2 ýò., ïë.:15.2/15.2/-, ÷/ï, ñîñò.ñðåäíåå, 880.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 2(3) ÊÀËÈÍÈÍÀ, 68, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:-/9/-, ÷/ï, 600.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 319-53-80 1(ê) ÊÀËÈÍÈÍÀ, 77, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:13/13/-, ÷/ï, 865.000ð, ÏÐÀÂ.ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 374-74-12 1(3) ÊÀËÈÍÈÍÀ, 77, ïì., ø., áàë., 2/ 2 ýò., ïë.:15/15/8, õîð ñîñòîÿíèå, 1220.000ð, ò. 89028724063 1(6) ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 3, ïì., ê., 2/4 ýò., ïë.:14/14/-, ÷/ï, 899.000ð, ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 320-33-03 1(3) ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 7, ïì., ê., 1/4 ýò., ïë.:62/18/8, ÷/ï, 1500.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 219-72-13 2(3) ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 8, äð., ä., 2/2 ýò., ïë.:-/25/-, 1490.000ð, ÌÀËÀÕÈÒ.ÏÀËÀÒÀ (ÓÏÍ), ò. 360-21-12 1(3) ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 19, ïì., ê., áàë., 3/3 ýò., ïë.:21/21/8, ÷/ï, 1320.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89043899038 1(3) ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 19, ïì., ê., 2/ 3 ýò., ïë.:-/14.2/-, ÷/ï, 1100.000ð, ÌÀËÀÕÈÒ-ÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 268-11-20 1(6) ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 35, ïì., ø., áàë., 2/2 ýò., ïë.:20.6/20.6/-, ÷/ï, 89222954505, 1200.000ð, ÓÞÒÂÈËÜÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 1(2) ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 41, ïì., ø., 1/ 3 ýò., ïë.:53/14/8, ÷/ï, ñðî÷íî, 1050.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89122434245 1(3) ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 49, ïì., ê., áàë., 3/3 ýò., ïë.:-/11/9, ÷/ï, 319-03-57, 990.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-5050 1(2) ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 51, ïì., ê., 1/ 3 ýò., ïë.:-/14.2/-, ÷/ï, 1100.000ð, ÌÀËÀÕÈÒ-ÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 268-11-20 1(6) ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 51, ïì., ê., 1/ 3 ýò., ïë.:20/20/-, ÷/ï, 1100.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 201-49-94 1(3) ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 68, ïì., ê., 2/ 3 ýò., ïë.:14/14/-, ÷/ï, ñîñò.õîð., 990.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 2(2) ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 70, ïì., ê., 2/ 4 ýò., ïë.:28/28/6, 1950.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 206-59-99 1(2) ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß, 6, áð., á., 1/5 ýò., ïë.:44.6/31.6/6, ÷/ï, 1/2 äîëè â 2õêâ, 1150.000ð, ÌÀÍ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 267-47-28 1(2) ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß, 6, áð., á., 5/5 ýò., ïë.:46/17/6, ÷/ï, 9041764530,ä/ã,, 1200.000ð, ò. 37124-29 1(3) ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß, 20, óï., á., 2/9 ýò., ïë.:10.3/10.3/8, ÷/ï, òîðã, 1020.000ð, 100 ÊÂÀÄÐÀÒΠ(ÓÏÍ), ò. 211-32-00 1(3) ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß, 117, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:60/12/9, ÷/ï, 770.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 37031-12 1(5) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 73/À, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:12/12/-, ÷/ï, 8.952.7257539, 850.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 1(4) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 83, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:58/7.2/6.7, ÷/ï, 720.000ð, ÊÂÈÊÎ (ÓÏÍ), ò. 298-05-20 1(4) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 83, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:58/8/6.7, ÷/ï, 740.000ð, ÊÂÈÊÎ (ÓÏÍ), ò. 298-05-20 1(4) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 83, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:58/10.8/6.7, ÷/ï, 860.000ð, ÊÂÈÊÎ (ÓÏÍ), ò. 298-05-20 3(4) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 89, õð., ê., 4/5 ýò., ïë.:62/38/7, ÷/ï, îñâîáîæäåíû, 2880.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 1(ê) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 101, ìñ., ê., 4/4 ýò., ïë.:-/18.3/-, ÷/ï, ðàêîâèíà â êîì, 1250.000ð, ÌÈÐ ÂÀØÅÌÓ ÄÎÌÓ (ÓÏÍ), ò. 89028704095 1(4) ÊÐ.ÁÎÐÖÎÂ, 3, ïì., ê., 1/4 ýò., ïë.:13/13/6, ÷/ï, 990.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53

1(3) ÊÓËÜÒÓÐÛ, 5, ïì., ê., 1/5 ýò., ïë.:-/17.3/-, 1250.000ð, ò. 201-7656 1(6) ËÓÊÈÍÛÕ, 18/À, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:-/17/-, ÷/ï, 1050.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 1(6) ËÓÊÈÍÛÕ, 18/À, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:13/13/11, ÷/ï, ÷ï,ä/ãîòîâû, 790.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 1(5) ËÓÊÈÍÛÕ, 18/À, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:9.3/9.3/-, 800.000ð, ÓÞÒÂÈËÜÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 1(5) ËÓÊÈÍÛÕ, 18/À, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:16.3/16.3/-, ÷/ï, 990.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89676396040 1(5) ËÓÊÈÍÛÕ, 18/À, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:13/13/10, ÷/ï, îòë ðåìîíò òîðã, 950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 200-88-87 1(6) ËÓÊÈÍÛÕ, 18/À, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:12.9/12.9/-, ÷/ï, õîð.ñîñåäè, 990.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 1(3) ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 10, ïì., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:79/18/8, 1400.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89222145578 1(3) ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 12, ïì., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:73/18.1/-, 1450.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 20149-94 1(3) ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 14, ïì., ê., 4/5 ýò., ïë.:-/17/-, ÷/ï, 1190.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 372-55-38 1(3) ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 14, ïì., ê., 5/5 ýò., ïë.:-/16/-, ÷/ï, 1150.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89122447746 1(3) ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 14, ïì., ê., 4/5 ýò., ïë.:-/18/-, ÷/ï, 1200.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 22277-97 1(3) ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 28, ïì., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:20/20/12, ÷/ï, 1550.000ð, À.ËÈÐÀ (ÓÏÍ), ò. 213-5852 1(7) ÍÀÐ.ÔÐÎÍÒÀ, 62, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:15.5/15.2/-, òîðã, 900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-6377 1(2) ÍÀÐ.ÔÐÎÍÒÀ, 64, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:12/12/-, ÷/ï, 820.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 260-60-48 1(3) ÍÎÂÀÒÎÐÎÂ, 3, óï., á., ëîäæ., 1/ 9 ýò., ïë.:20.3/20.3/-, ÷/ï, 2 ñìåæ.êîìí.20ì, 1450.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 2(4) ÍÎÂÀÒÎÐÎÂ, 3, óï., á., ëîäæ., 1/ 9 ýò., ïë.:20.3/20.3/-, ÷/ï, ñðî÷íî! òîðã!, 1450.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 1(4) ÍÎÂÀÒÎÐÎÂ, 8/1, óï., ê., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:-/17.4/-, ÷/ï, 1400.000ð, ÌÀÊÑÈÌÀ (ÓÏÍ), ò. 360-14-92 1(3) ÍÎÂÀÒÎÐÎÂ, 14, ïí., ï., 7/9 ýò., ïë.:10.6/10.6/-, ÷/ï, 1100.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 268-15-01 1(3) ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅ, 4, ïì., ê., 2/5 ýò., ïë.:73.7/19/9, òîðã, 1350.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89521328171 1(4) ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅ, 12, ïì., ê., 2/ 3 ýò., ïë.:80/16.2/7, ÷/ï, êîìí.ñâåòëàÿ, 1000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 1(4) ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅ, 12, ïì., ê., 1/ 3 ýò., ïë.:11/11/7, ÷/ï, õîðîøåå ñîñò., 980.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 1(3) ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅ, 12, ïì., ê., 1/ 3 ýò., ïë.:22/21/-, ÷/ï, 1300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 33853-53 1(4) ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅ, 12, ïì., ê., 1/ 3 ýò., ïë.:14/14/14, 1280.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 1(4) ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅ, 12, ïì., ê., 1/ 3 ýò., ïë.:18/18/18, 1390.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 2(5) ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅ, 12, ïì., ê., 2/ 3 ýò., ïë.:42/42/-, ÷/ï, 2 êîìíàòû.÷ï., 2480.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 1(2) ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅ, 19, ïì., ê., 3/ 3 ýò., ïë.:19/19/-, ÷/ï, 1250.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 1(ê) ÎÑÎÀÂÈÀÕÈÌÀ, 102, ïì., ê., 3/3 ýò., ïë.:1/11.8/-, ÷/ï, 730.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 231-55-19 2(3) ÏÎÁÅÄÛ, 26, õð., ï., 2/5 ýò., ïë.:58.3/26/6, 1849.000ð, ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 320-33-03

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

43

1(3) ÏÎÁÅÄÛ, 45, ïì., ø., 3/3 ýò., ïë.:20.3/20.3/7.2, î/ñ, 1550.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-7607 1(3) ÑÈÌÁÈÐÑÊÈÉ, 3, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:19.4/19.4/8, õîð ñîñò., 1250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 1(3) ÑÈÌÁÈÐÑÊÈÉ, 5, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:-/14.3/-, îïåêà, 1150.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 37291-11 1(ê) ÑÒÀÕÀÍÎÂÑÊÀß, 2, ìñ., ê., 3/4 ýò., ïë.:15.3/15.3/-, ÷/ï, 8.909.0079636, 859.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 1(ê) ÑÒÀÕÀÍÎÂÑÊÀß, 2, ìñ., ê., 4/4 ýò., ïë.:19/19/-, ÷/ï, 1060.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 1(ê) ÑÒÀÕÀÍÎÂÑÊÀß, 2, ìñ., ê., 4/4 ýò., ïë.:17/17/-, ñîñò.õîð. òîðã!, 990.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 1(ê) ÑÒÀÕÀÍÎÂÑÊÀß, 2, ìñ., ê., 4/4 ýò., ïë.:19.1/18.3/-, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 1040.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-30-54 1(10) ÑÒÀÕÀÍÎÂÑÊÀß, 2, ìñ., ê., 3/4 ýò., ïë.:16.1/16.1/-, ÷èñòàÿ, 1010.000ð, ò. 219-16-97 1(3) ÑÒÀÕÀÍÎÂÑÊÀß, 10, ïì., ê., 3/4 ýò., ïë.:-/12/-, ÷/ï, ìàëîíàñ,ðåì.ìîï, 1150.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 26840-73 1(3) ÑÒÀÕÀÍÎÂÑÊÀß, 10, ïì., ê., 3/4 ýò., ïë.:17.7/17.7/-, 1150.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-6720 1(10) ÑÓÂÎÐÎÂÑÊÈÉ, 3, ïì., ø., 5/5 ýò., ïë.:18/18/-, ÷/ï, ñîñò.õîð., 1140.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 1(ê) ÑÓÂÎÐÎÂÑÊÈÉ, 3, ïì., ø., 4/5 ýò., ïë.:19.2/19.2/-, ÷/ï, 1150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-2009 1(ê) ÑÓÂÎÐÎÂÑÊÈÉ, 3, ïì., ø., 4/5 ýò., ïë.:18.1/18.1/-, ÷/ï, 1100.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-30-54 1(3) ÑÓÂÎÐÎÂÑÊÈÉ, 15, ïì., á., 1/5 ýò., ïë.:19/19/-, ÷/ï, 1100.000ð, ÍÎÂÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. (34368)48086 1(3) ÑÓÂÎÐÎÂÑÊÈÉ, 17, ïì., á., 4/5 ýò., ïë.:19.3/19.3/-, ñðî÷íî!, 1290.000ð, ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 320-33-03 1(2) ÓÐ.ÐÀÁÎ×ÈÕ, 12, óï., á., 1/9 ýò., ïë.:44/18/6, 1500.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89222118574 1(2) ÓÐ.ÐÀÁÎ×ÈÕ, 41, óï., á., 1/9 ýò., ïë.:60/15/-, ÷/ï, 1450.000ð, ÐÀÍ×Î (ÓÏÍ), ò. 238-00-00 1(3) ÓÐ.ÐÀÁÎ×ÈÕ, 50/À, ïì., ê., 3/3 ýò., ïë.:-/16.5/-, ÷/ï, 1180.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89222008856 1(3) ÓÐ.ÐÀÁÎ×ÈÕ, 52, ïì., ø., áàë., 2/ 3 ýò., ïë.:78/22/9, 1500.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89049897741

¹ 2 (6.01.2014)


44

ÊÎÌÍÀÒÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ Â Åêàòåðèíáóðãå

1(3) ÓÐ.ÐÀÁÎ×ÈÕ, 55, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:15/15/-, 1250.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 89043813288 1(3) ÓÐ.ÐÀÁÎ×ÈÕ, 55, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:21/21/-, 1420.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 200-25-22 1(2) ÓÐ.ÐÀÁÎ×ÈÕ, 69, ïì., ø., áàë., 2/ 2 ýò., ïë.:43/10/6, ÷/ï, áàëêîí, 950.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 286-14-79 1(6) ×ÅÐÍÈÃÎÂÑÊÈÉ, 21, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:20/20/-, 1150.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 1(5) ×ÅÐÍÎßÐÑÊÀß, 8, õð., ê., 5/5 ýò., ïë.:-/14/-, ÷/ï, 89045474982, 1050.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89045474982 2(5) ×ÅÐÍÎßÐÑÊÀß, 8, õð., ê., 5/5 ýò., ïë.:-/27/-, ÷/ï, 89045474982, 2100.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89045474982 1(3) ×ÅÐÍÎßÐÑÊÀß, 10, õð., ê., 2/5 ýò., ïë.:-/14/-, ÷/ï, 89086386233îòë, 1100.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 1(6) ×ÅÐÍÎßÐÑÊÀß, 30/À, õð., ê., 1/3 ýò., ïë.:17/17/-, îáìåí ïîäîáðàí, 1090.000ð, ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 320-33-03

ÕÈÌÌÀØ 1(9) ÃÀÇÎÂÛÉ, 6, äð., ä., áàë., 2/2 ýò., ïë.:-/15/-, ÷/ï, 670.000ð, ÊÓÁ (ÓÏÍ), ò. 263-81-63 1(3) ÄÀÃÅÑÒÀÍÑÊÀß, 2, ïí., ï., ï/ ëîä., 2/9 ýò., ïë.:64/10/7, êâ.ìàëîíàñåëåí., 750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 1(3) ÄÀÃÅÑÒÀÍÑÊÀß, 4, ïí., ï., áàë., 1/9 ýò., ïë.:12/12/-, ðåì., âîäà,òîðã, 1100.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 260-60-48 1(3) ÄÀÃÅÑÒÀÍÑÊÀß, 32, ìñ., ê., 7/9 ýò., ïë.:18/18/-, ÷/ï, ñðî÷íî! òîðã, 1000.000ð, ÀÐÕ-ÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 89292127992 1(4) ÄÀÃÅÑÒÀÍÑÊÀß, 32, ìñ., ê., 8/9 ýò., ïë.:18/18/-, ÷/ï, 960.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 1(4) ÄÀÃÅÑÒÀÍÑÊÀß, 32, ìñ., ê., 6/9 ýò., ïë.:12.4/12.4/-, ÷/ï, 850.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-5434 1(9) ÄÀÃÅÑÒÀÍÑÊÀß, 32, ìñ., ê., 2/9 ýò., ïë.:13/13/10, ÷/ï, ðàçâ-àÿ èíôððà, 850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 1(ê) ÄÀÃÅÑÒÀÍÑÊÀß, 32, ìñ., ê., 5/9 ýò., ïë.:17/17/4, ÷/ï, òîðã!, 1260.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 1(4) ÄÀÃÅÑÒÀÍÑÊÀß, 32, ìñ., ê., 8/9 ýò., ïë.:19/19/-, 1100.000ð, ÌÀÊÑÈÌÓÌ (ÓÏÍ), ò. 89226138025 1(4) ÄÀÃÅÑÒÀÍÑÊÀß, 32, ìñ., ê., 7/9 ýò., ïë.:17.7/17.7/-, 1300.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 89030822599 1(8) ÄÀÃÅÑÒÀÍÑÊÀß, 32, ìñ., ê., 7/9 ýò., ïë.:25/18/12, 1400.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 376-59-18 1(9) ÄÀÃÅÑÒÀÍÑÊÀß, 32, ìñ., ê., 2/9 ýò., ïë.:18/16/-, êîñì.ðåìîíò, 950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 1(9) ÄÀÃÅÑÒÀÍÑÊÀß, 32, ìñ., ê., 2/9 ýò., ïë.:-/12.6/-, ÷/ï, 89122836353, 780.000ð, ÓÑÏÅÕ (ÓÏÍ), ò. 89122836353

1(5) ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß, 26, ìñ., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:92/17/11, ÷/ï, âîäà â êîìíàòå!, 980.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.11 (ÓÏÍ), ò. 268-75-77 1(5) ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß, 26, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:11.9/11.9/-, 850.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-78-78

¹ 2 (6.01.2014)

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

1(4) ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß, 26, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:12.2/12.2/-, ÷/ï, 800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,202 1(5) ÌÍÎÃÎÑÒÀÍÎ×ÍÈÊÎÂ, 13, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:15/15/-, ÷/ï, õîð.ñîñò., 900.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 1(2) ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÀß, 57, óï., ï., ëîäæ., 9/12 ýò., ïë.:17/17/8, ÷/ï, 1390.000ð, ÁÎÍÓÑ (ÓÏÍ), ò. 365-84-93 1(3) ÑËÀÂßÍÑÊÀß, 51, ñï., ê., 2/17 ýò., ïë.:19/19/-, ÷/ï, ñïåöïðîåêò,ñ/ õ, 1480.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 1(5) ÕÈÁÈÍÎÃÎÐÑÊÈÉ, 29, ìñ., ê., 5/ 5 ýò., ïë.:12/12/9, ÷/ï, õîðîøåå ñîñò., 825.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÑÓÐÈÊΠ(ÓÏÍ), ò. 328-24-17 1(5) ÕÈÁÈÍÎÃÎÐÑÊÈÉ, 31, ìñ., ê., 2/ 5 ýò., ïë.:17.2/17.2/-, ÷/ï, 1050.000ð, ÌÀÍ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 267-47-28 1(5) ×ÅÐÍßÕÎÂÑÊÎÃÎ, 31, ìñ., ê., 2/ 5 ýò., ïë.:12/12/8, ÷/ï, 850.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 370-31-12 1(ê) ×ÅÐÍßÕÎÂÑÊÎÃÎ, 31, ìñ., ê., 5/ 5 ýò., ïë.:16/12/-, îáìåí íàéäåí, 870.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 1(6) ×ÅÐÍßÕÎÂÑÊÎÃÎ, 31, ìñ., ê., 5/ 5 ýò., ïë.:104/12/-, ÷/ï, öåíòð õèììàøà, 900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17

ÖÅÍÒÐ 1(3) 8 ÌÀÐÒÀ, 7, ïì., ê., 1/5 ýò., ïë.:/14/-, ÷/ï, 1400.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89122756350 1(2) ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 40, õð., ê., 2/5 ýò., ïë.:44/14/6, ìàëîíàñåëåííàÿ, 1550.000ð, ÓËÅÉ (ÓÏÍ), ò. 89028724647 1(3) ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 46, ïì., ê., 1/5 ýò., ïë.:67/18/8, 1350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 89655045656 1(ê) ÊÎÐÎËÅÍÊÎ, 5, ìñ., ê., 4/4 ýò., ïë.:-/25/11, õîð.,øêàô-êóïå, 1820.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89826488683 1(5) ÊÐÀÑÍÛÉ, 8/À, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:11.6/11.6/-, ÷/ï, 1200.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89221071323 1(6) ÊÐÀÑÍÛÉ, 8/À, ìñ., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:17/17/8, öåíò.ìåòðî.òîðã, 1460.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 1(10) ÊÐÀÑÍÛÉ, 8/À, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:16/16/10, ðÿäîì ì.äèíàìî, 1450.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 200-88-87 1(4) ÊÐÀÑÍÛÉ, 8/À, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:105/17/12, ïîëíîìåòðàæêà, 1400.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9222969660

1(5) ÊÐÀÑÍÛÉ, 8/À, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:10/10/-, 3 ñîñåäà,ìåòðî, 1050.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 1(6) ÊÐÀÑÍÛÉ, 13, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:19/19/-, ÷/ï, 1750.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89676396433

1(5) ÊÐÀÑÍÛÉ, 13, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:18.8/18.8/-, ÷/ï, ÷/ï îòë.ñîñò, 1600.000ð, ÍÅÄ.ÓÐ.ÌÏÊ ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89221114611 1(6) ÊÐÀÑÍÛÉ, 13, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:18.7/18.7/-, ÷/ï, 1350.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 34400-12 1(ê) ÊÐÀÑÍÛÉ, 13, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:18.4/18.4/-, ÷/ï, âèä íà äèíàìî, 1400.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 1(8) ÊÐÀÑÍÛÉ, 13, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:-/19.2/-, ÷/ï, 1350.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 219-28-48 1(7) ÊÐÀÑÍÛÉ, 13, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:19/19/-, ÷/ï, 1550.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 1(6) ÊÐÀÑÍÛÉ, 13, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:18/18/-, ÷/ï, 1440.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 1(6) ÊÓÇÍÅ×ÍÀß, 84, ìñ., ï., 2/9 ýò., ïë.:-/17.5/-, ÷/ï, âîçìîæåí òîðã, 1550.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89527318045 1(6) ÊÓÇÍÅ×ÍÀß, 84, ìñ., ï., 4/9 ýò., ïë.:11.2/11.2/-, ÷/ï, 1200.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 231-55-19 1(5) ÊÓÇÍÅ×ÍÀß, 84, ìñ., ï., 7/9 ýò., ïë.:11/11/7, îòë.ñîñò., 1200.000ð, ÊÀÑÊÀÄ (ÓÏÍ), ò. 350-97-69

1(5) ÊÓÇÍÅ×ÍÀß, 84, ìñ., ï., áàë., 7/ 9 ýò., ïë.:12/12/6, îáìåí ïîäîáðàí, 1230.000ð, ÊÀÑÊÀÄ (ÓÏÍ), ò. 350-9769 1(5) ÊÓÇÍÅ×ÍÀß, 84, ìñ., ï., 5/9 ýò., ïë.:-/17/-, ÷/ï, 1500.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89089079558 1(5) ÊÓÇÍÅ×ÍÀß, 84, ìñ., ï., 5/9 ýò., ïë.:-/11/-, ÷/ï, 1200.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89089079558 1(4) ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 40, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:14.9/14.9/-, ÷/ï, 1200.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 345-48-00 1(3) ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 48/À, ïì., ê., 1/4 ýò., ïë.:13/13/-, 1000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 213-13-00 1(4) ËÅÍÈÍÀ, 36, ïì., ê., 4/5 ýò., ïë.:80/16.3/15, 1530.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 231-55-19 1(ê) ËÅÍÈÍÀ, 52/3À, ïì., ê., 5/6 ýò., ïë.:10/10/-, ÷/ï, ñâîé äóø, ðàêîâ, 1290.000ð, 100 ÊÂÀÄÐÀÒΠ(ÓÏÍ), ò. 211-32-00 1(ê) ËÅÍÈÍÀ, 52/3À, ïì., ê., 3/6 ýò., ïë.:18/18/-, ÷/ï, 1350.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 1(3) ËÅÍÈÍÀ, 54/5, ïì., ê., áàë., 6/6 ýò., ïë.:-/12/-, ÷/ï, +4ì ãàðäåðîáíàÿ, 1650.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 89655111715 1(4) ËÅÍÈÍÀ, 69/14, ïì., ê., 8/8 ýò., ïë.:-/16/-, ÷/ï, ëèôò, 1500.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-50-50 1(2) ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 130, ïì., ê., 4/5 ýò., ïë.:56/18/9, ÷/ï, 1500.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 1(7) Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 2, õð., ê., 5/5 ýò., ïë.:10/9/8, ÷/ï, 880.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÅÐÂÎÓÐ (ÓÏÍ), ò. 89221951021 1(5) Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 10, ìñ., ê., áàë., 8/9 ýò., ïë.:157/13/-, ÷/ï, õîð.ñîñò, 1190.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9122683337 1(5) Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 10, ìñ., ê., 6/9 ýò., ïë.:16/16/12, ÷/ï, ñðî÷í, ñîñò õîð, 1250.000ð, ò. 219-16-97 5(5) Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 10, ìñ., ê., 2áàë., 4/9 ýò., ïë.:156/19.4/11.9, ñîñòîÿí. îòëè÷í, 1650.000ð, ÆÈËÒÎÐÃÑÅÐÂÈÑ (ÓÏÍ), ò. (34369)42887 1(10) Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 57/À, ìñ., ê., 2/ 4 ýò., ïë.:19/19/-, êèðïè÷.òîðã!âîä, 1600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 1(ê) Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 57/À, ìñ., ê., 4/4 ýò., ïë.:-/17.8/-, äóø89126557650, 1450.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 1(10) Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 57/À, ìñ., ê., 1/ 4 ýò., ïë.:19/19/-, ÷/ï, 1590.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 89630475599 1(ê) ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 101, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:18/18/-, ÷/ï, êîðèä,õîðñîñåäè, 1290.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 1(6) ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 101, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:18/18/20, ÷/ï, ðåàë÷ï, îñâ,äã, 1320.000ð, ò. 346-96-47 1(4) ÑÀÏÅÐÎÂ, 5, ìñ., ï., 4/9 ýò., ïë.:17/17/-, ÷/ï, åâðîðåì.,ñðî÷íî, 1720.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 1(6) ÑÀÏÅÐÎÂ, 5, ìñ., ï., 9/9 ýò., ïë.:17.8/17.8/-, ÷/ï, 1460.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89676395544 1(5) ÑÀÏÅÐÎÂ, 5, ìñ., ï., 6/9 ýò., ïë.:/11/-, ÷/ï, 1200.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 372-04-19 1(5) ÑÀÏÅÐÎÂ, 5, ìñ., ï., 6/9 ýò., ïë.:/18/-, ÷/ï, òîðã, 1650.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 372-04-19 1(5) ÑÀÏÅÐÎÂ, 5, ìñ., ï., 5/9 ýò., ïë.:/11.8/8, ÷/ï, äîê.ãîòîâû, 1150.000ð, ÓËÅÉ (ÓÏÍ), ò. 348-55-38 2(5) ÑÀÏÅÐÎÂ, 5, ìñ., ï., ï/ëîä., 2/9 ýò., ïë.:32/32/6, ÷/ï, 2360.000ð, ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 89222013596 1(4) ÑÂÅÐÄËÎÂÀ, 6, óï., ê., ë., 13/13 ýò., ïë.:104/20/-, ÷/ï, 1500.000ð, ÞÐ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89090121233 1(5) ÕÎÕÐßÊÎÂÀ, 102, óï., ï., áàë., 5/ 9 ýò., ïë.:85.4/11.4/6.5, 990.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 89527346285 1(5) ÕÎÕÐßÊÎÂÀ, 102, óï., ï., áàë., 5/ 9 ýò., ïë.:85.4/11.2/6.5, 990.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 89527346285 1(4) ×ÀÏÀÅÂÀ, 14/6, ïì., ê., 2/5 ýò., ïë.:14/14/8, ÷/ï, äîê.ãîò., 1150.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 2(3) ×ÀÏÀÅÂÀ, 14/7, ïì., ê., 1/5 ýò., ïë.:71/31/-, ïë îáùàÿ 71ì2, 4200.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 206-18-88

1(3) ×ÅËÞÑÊÈÍÖÅÂ, 60, ïì., ê., 4/4 ýò., ïë.:61/11/7, õîðîøåå ñîñò., 1280.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89022673349 1(3) ×ÅËÞÑÊÈÍÖÅÂ, 60, ïì., ê., 1/4 ýò., ïë.:64/19.7/6, 1400.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 201-08-36 1(3) ×ÅËÞÑÊÈÍÖÅÂ, 62, ïì., ê., 4/4 ýò., ïë.:-/16/-, 1390.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 1(3) ØÀÐÒÀØÑÊÀß, 9/3, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:16.5/16.5/-, ÷/ï, ðåì.äîìà è ôàñ, 1230.000ð, ÀÐÕ-ÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 219-07-95 1(6) ØÀÐÒÀØÑÊÀß, 21, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:-/18/-, êîððèäîðêà, 1250.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9506572165 1(6) ØÀÐÒÀØÑÊÀß, 21, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:18.1/18.1/15, 2688049òîðã, 1300.000ð, ò. 268-80-49 1(10) ØÀÐÒÀØÑÊÀß, 21, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:18/18/-, ÷/ï, 1\2 äîëè, 450.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 37589-58 1(4) ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 83, äð., ä., 1/2 ýò., ïë.:16/16/-, ÷/ï, 1050.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23

×ÅÐÌÅÒ 2(3) ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 4/À, äð., ä., 1/2 ýò., ïë.:58/30/8, ÷/ï, 1750.000ð, ÒÈÕÈÉ ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89090237669 1(5) ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 6/À, ìñ., ï., 2/9 ýò., ïë.:12/12/6, îòë.ñîñò.èïîòåê, 1190.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 1(4) ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 6/À, ìñ., ï., 5/9 ýò., ïë.:11.4/11.4/-, 4 êîìí â ñåêöèè, 850.000ð, ÌÅÍÄÅËÅÅ (ÓÏÍ), ò. 9222012044 1(4) ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 6/À, ìñ., ï., 3/9 ýò., ïë.:17.2/17.2/-, ÷/ï, õ/ñîñò,ñåêö,ä.ã, 1170.000ð, ÁÐÈÃÀÍÒÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 371-90-62 1(6) ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 6/À, ìñ., ï., 5/9 ýò., ïë.:12/12/-, ÷/ï, 1000.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 22278-78 1(4) ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 6/À, ìñ., ï., áàë., 6/9 ýò., ïë.:16.7/16.7/15, ÷/ï, 1150.000ð, ÝÄÅÌ (ÓÏÍ), ò. 377-5195 1(3) ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 20, õð., ï., 1/ 5 ýò., ïë.:3/12/-, ÷/ï, òîðã, 950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-0117 1(3) ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 22/À, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:58/18/-, ÷/ï, 1 ñîñåä, 1270.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 290-29-65 2(2) ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 39/À, ìñ., ø., 3/5 ýò., ïë.:31.5/31.5/-, ÷/ï, 2200.000ð, ÑÒÐÎÉÊÎÌÏËÅÊÑ (ÓÏÍ), ò. 218-09-99 1(5) ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 42, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:12/12/-, ÷/ï, 950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 384-40-30 1(6) ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 42, ìñ., ê., 4/ 5 ýò., ïë.:9.8/9.8/-, ÷/ï, 810.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 34400-12 1(6) ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 42, ìñ., ê., 3/ 5 ýò., ïë.:10.9/10.9/-, ÷/ï, 650.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 232-58-24 6(6) ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 42, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:12/12/9, ÷/ï, òîðã, 950.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 371-39-16 1(4) ÀÏÒÅÊÀÐÑÊÀß, 35, ìñ., ê., 4/9 ýò., ïë.:12/12/-, ÷/ï, 990.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 1(4) ÀÏÒÅÊÀÐÑÊÀß, 35, ìñ., ê., 4/9 ýò., ïë.:17/17/-, ÷/ï, 1250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 2(4) ÀÏÒÅÊÀÐÑÊÀß, 35, ìñ., ê., 4/9 ýò., ïë.:28/28/-, òîðã, 2120.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 2(2) ÀÏÒÅÊÀÐÑÊÀß, 35, ìñ., ê., 2/9 ýò., ïë.:70/29/-, íà íîâîñòðîéêó, 1800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 1(4) ÀÏÒÅÊÀÐÑÊÀß, 37, ìñ., ê., 8/9 ýò., ïë.:-/11.5/-, ÷/ï, õîð.ñîñ.òîðã, 870.000ð, ò. 89041704800 1(2) ÀÏÒÅÊÀÐÑÊÀß, 39, ìñ., ê., 1/9 ýò., ïë.:16.6/16.6/-, ÷/ï, 1150.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 1(2) ÀÏÒÅÊÀÐÑÊÀß, 42, áð., ï., 3/5 ýò., ïë.:48/13/6, ÷/ï, 1250.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 89049885484 1(6) ÀÏÒÅÊÀÐÑÊÀß, 50, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:9/9/-, 850.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 1(6) ÀÏÒÅÊÀÐÑÊÀß, 50, õð., ê., 2/4 ýò., ïë.:-/10.8/-, òîðã, 800.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 219-16-19


ÊÎÌÍÀÒÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ Â Åêàòåðèíáóðãå 1(6) ÀÏÒÅÊÀÐÑÊÀß, 50, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:-/12/-, ÷/ï, ìàò.êàïèò.,ñðî÷, 750.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89028766191 1(5) ÀÏÒÅÊÀÐÑÊÀß, 52, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:90/12/10, ÷/ï, 830.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 1(6) ÀÏÒÅÊÀÐÑÊÀß, 52, ìñ., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:-/12/6, ÷/ï, 1500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 1(6) ÀÏÒÅÊÀÐÑÊÀß, 52, ìñ., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:90/12/15, ÷/ï, 950.000ð, ÑÎÞÇ-À (ÓÏÍ), ò. 200-06-63 1(6) ÀÏÒÅÊÀÐÑÊÀß, 52, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:9/9/-, 880.000ð, ÝÂÅÐÅÑÒ-ÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 89086338408 1(6) ÀÏÒÅÊÀÐÑÊÀß, 52, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:11/11/-, 950.000ð, ÝÂÅÐÅÑÒÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 89826238084 1(3) ÁÐÀÒÑÊÀß, 4/À, ïì., ø., 1/3 ýò., ïë.:12.5/12.5/7, ÷/ï, 1100.000ð, ÊÂÈÊÎ (ÓÏÍ), ò. 298-05-20 1(3) ÁÐÀÒÑÊÀß, 6, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:22/22/-, õîð.ðåìîíò, 1230.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-0117 1(10) ÁÐÀÒÑÊÀß, 11, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:18/18/12, õîð-åå ñîñò-èå, 1200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 1(8) ÁÐÀÒÑÊÀß, 11, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:18/14/4, îòë. ñîñò,ðåìîí, 1200.000ð, ÊÎÍÀÍÛÕÈÍ È Ê (ÓÏÍ), ò. 89222194760

1(10) ÁÐÀÒÑÊÀß, 11, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:18.2/18.2/15, ÷/ï, òîðã, 1200.000ð, ÅÐÌÀÊ (ÓÏÍ), ò. 89045403196 1(ê) ÁÐÀÒÑÊÀß, 11/À, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:17.7/17.7/-, òîðã, îòë.ñîñò., 1200.000ð, ò. 8-909-00-06-018 1(8) ÁÐÀÒÑÊÀß, 11/À, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:18/18/12, òîðã,äóø,ðàêîâè, 1360.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 9049885484 1(4) ÁÐÀÒÑÊÀß, 12, ìñ., ê., 5/9 ýò., ïë.:11.4/11.4/-, ÷/ï, 1050.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 213-17-24 1(4) ÁÐÀÒÑÊÀß, 12, ìñ., ê., 6/9 ýò., ïë.:33/30/9, õîð.ñîñò., 1790.000ð, ËÀÉÒ-Í (ÓÏÍ), ò. 222-05-35 1(4) ÁÐÀÒÑÊÀß, 12, ìñ., ê., ëîäæ., 7/ 9 ýò., ïë.:-/12/-, òîðã, 1050.000ð, ÃËÎÁÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89049858095 1(6) ÁÐÀÒÑÊÀß, 14, ìñ., ê., 4/9 ýò., ïë.:17.8/15.1/-, ÷/ï, òîðã!ñðî÷íî!, 1150.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 1(9) ÁÐÀÒÑÊÀß, 14, ìñ., ê., 6/9 ýò., ïë.:-/12.5/-, õîð.ñîñò., 1000.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11

1(9) ÁÐÀÒÑÊÀß, 14, ìñ., ê., 5/9 ýò., ïë.:12.3/12.3/-, ÷/ï, 980.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.11 (ÓÏÍ), ò. 89122493219 1(9) ÁÐÀÒÑÊÀß, 14, ìñ., ê., 3/9 ýò., ïë.:18/18/-, ÷èñòîïë.ñîñåäè, 1090.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 328-02-37 1(8) ÁÐÀÒÑÊÀß, 14, ìñ., ê., 2/9 ýò., ïë.:150/18/-, 89530030010, 1300.000ð, ÓÑÏÅÕ (ÓÏÍ), ò. 89530030010 1(8) ÁÐÀÒÑÊÀß, 14, ìñ., ê., 4/9 ýò., ïë.:17/17/-, ÷/ï, îòëè÷íûé ðåìîíò, 1500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 1(4) ÁÐÀÒÑÊÀß, 14, ìñ., ê., 4/9 ýò., ïë.:18/18/-, ÷/ï, îòë 9122921782, 1050.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 35672-12 1(6) ÁÐÀÒÑÊÀß, 14, ìñ., ê., 7/9 ýò., ïë.:12.3/12.3/-, ÷/ï, ä/ãîò,ïë/îêíî, 1050.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 1(8) ÁÐÀÒÑÊÀß, 14, ìñ., ê., áàë., 9/9 ýò., ïë.:12/12/15, îòë.äîì!!, 1030.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 1(8) ÁÐÀÒÑÊÀß, 14, ìñ., ê., 3/9 ýò., ïë.:17/17/-, ÷/ï, õîð.ðåìîíò, 1200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 1(2) ÁÐÀÒÑÊÀß, 19, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:-/15/-, 1 ñîñåäêà, 1250.000ð, ÁÀÑÒ-ÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89506364922 1(6) ÂÎÅÍÍÀß, 7, ìñ., ê., 2/4 ýò., ïë.:19.5/19.5/-, ÷/ï, 1150.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 1(6) ÂÎÅÍÍÀß, 8/À, ìñ., ê., 2/4 ýò., ïë.:95/12/12, ÷/ï, ñåêö.òèïà, 900.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9501901032 1(6) ÂÎÅÍÍÀß, 8/À, ìñ., ê., 4/4 ýò., ïë.:-/12.6/-, õîð.ñîñò., 1050.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89122486171

1(5) ÂÎÅÍÍÀß, 8/À, ìñ., ê., 4/4 ýò., ïë.:-/12.6/-, 3786386, 1030.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 378-63-86 1(6) ÂÎÅÍÍÀß, 8/À, ìñ., ê., 1/4 ýò., ïë.:-/11/-, õîë.âîä,êàíàëèç, 870.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9221492082 1(4) ÇÅÍÈÒ×ÈÊÎÂ, 14/À, áð., ï., 2/5 ýò., ïë.:57.8/8.1/-, ÷/ï, 740.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 1(3) ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÛÉ, 5, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:15/15/-, õîð. ñîñòîÿíèå, 1000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 2(8) ËßÏÓÑÒÈÍÀ, 13, ìñ., ê., áàë., 3/ 5 ýò., ïë.:-/30.6/-, ÷/ï, 89193704781, 1690.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89193704781 2(8) ËßÏÓÑÒÈÍÀ, 13, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:29/28/-, îòë. ðåìîíò, 1890.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÔÐÅÇ- (ÓÏÍ), ò. 200-2727 8(8) ËßÏÓÑÒÈÍÀ, 13, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:13/13/10, ÷/ï, ÷ï, 880.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 371-3916 1(3) ÌÀËÀÕÈÒÎÂÛÉ, 6, ïí., ï., 8/9 ýò., ïë.:11/11/8, ÷/ï, îòë.ñîñò.ìàëîí., 950.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 268-16-49 1(2) Ï.ËÓÌÓÌÁÛ, 23/À, õð., ï., 5/5 ýò., ïë.:14.3/14.3/-, 8.909.0079636, 1250.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 35672-12 1(2) Ï.ËÓÌÓÌÁÛ, 31, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:14.3/12.6/11.6, 1100.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 232-58-24 1(3) ÏÀËÈÑÀÄÍÀß, 8/À, áð., ï., 3/5 ýò., ïë.:58/16.7/7, ÷/ï, 1000.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89088784298 2(4) ÏÀËÈÑÀÄÍÀß, 12, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:32/32/7, 1910.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 1(6) ÑÀÍÀÒÎÐÍÀß, 5/À, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:19/19/-, ÷/ï, 1000.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 345-55-44 1(3) ÑÀÍÀÒÎÐÍÀß, 14, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:19.4/19.4/-, ÷/ï, îòëè÷íûé ðåìîíò, 1070.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 1(3) ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 18, ïì., ê., 3/ 3 ýò., ïë.:24.6/24.6/-, 1600.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25 1(5) ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 102/1, õð., ê., 3/5 ýò., ïë.:18/18/-, ÷/ï, 8.922.1232710, 850.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 1(3) ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 102/2, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:-/9/-, ÷/ï, ñðî÷íî,ä/ã, 700.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89126696852 2(3) ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜÑÊÀß, 23, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:70/37.5/6, ÷/ï, 2688049 òîðã, 2100.000ð, ò. 268-80-49 1(3) ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜÑÊÀß, 39, óï., ï., 4/5 ýò., ïë.:79/14/11, ÷/ï, ñîñò.îòëè÷íîå, 1160.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 1(3) ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜÑÊÀß, 39, óï., ï., ëîäæ., 4/5 ýò., ïë.:21/21/-, ÷/ï, ñîñò.îòë., 1360.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 1(3) ÑÓÕÎËÎÆÑÊÀß, 4, õð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:58/13/4, ÷/ï, õîð.ñîñò, 1250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 1(3) ÒÈÒÎÂÀ, 17/Á, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:-/22/-, ÷/ï, ñ ðåìîíòîì, 1550.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 1(10) ÒÈÒÎÂÀ, 25, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:19.4/19.4/-, ÷/ï, 1400.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 34400-12 1(ê) ÒÈÒÎÂÀ, 27/À, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:17/17/-, ÷/ï, 1280.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 268-11-22 1(4) ÒÈÒÎÂÀ, 27/À, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:18/18/-, 1190.000ð, ÝÂÅÐÅÑÒÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 89086338408 1(2) ÒÈÒÎÂÀ, 27/À, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:13/13/1, ÷/ï, 940.000ð, ÝÂÅÐÅÑÒÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 890863384 1(6) ÒÈÒÎÂÀ, 27/À, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:18/18/-, 1150.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 20(20) ÒÈÒÎÂÀ, 27/À, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:18/18/-, ÷/ï, òîðã, 1050.000ð, ÑÔÅÐÀ (ÓÏÍ), ò. 219-33-11 1(4) ÓÌÅËÜÖÅÂ, 11, ìñ., ê., 4/9 ýò., ïë.:17/17/-, îòëè÷íîå ñîñò., 1200.000ð, ÑÎÞÇ-À (ÓÏÍ), ò. 89222178851 1(2) ÓÌÅËÜÖÅÂ, 11, ìñ., ê., 8/9 ýò., ïë.:16.9/16.9/-, ÷/ï, êâ. íà 2-õ õîç., 1150.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-00-12

1(4) ÓÌÅËÜÖÅÂ, 11, ìñ., ê., 4/9 ýò., ïë.:12/12/-, îòëè÷íîå ñîñò., 970.000ð, ÑÎÞÇ-À (ÓÏÍ), ò. 89222178851 2(4) ÓÌÅËÜÖÅÂ, 11, ìñ., ê., 4/9 ýò., ïë.:29/29/-, îòëè÷íîå ñîñò., 2170.000ð, ÑÎÞÇ-À (ÓÏÍ), ò. 89222178851 1(3) ÔÅÐÃÀÍÑÊÀß, 8, õð., ï., á., 3/5 ýò., ïë.:-/8/-, ÷/ï, åâðî, 850.000ð, ò. 268-53-48 1(9) ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÎÂ, 5, áð., ê., áàë., 4/ 4 ýò., ïë.:18.8/18.8/-, âîçì. ïðÿìàÿ ïð, 1300.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÀÍ (ÓÏÍ), ò. 346-80-14 1(9) ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÎÂ, 5, áð., ê., 3/4 ýò., ïë.:13.2/13.2/-, 820.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÀÍ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 1(ê) ÝÑÊÀÄÐÎÍÍÀß, 5/À, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:17/17/6, 1100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 210-41-49 1(ê) ÝÑÊÀÄÐÎÍÍÀß, 5/À, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:-/9/-, 850.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 2(3) ÝÑÊÀÄÐÎÍÍÀß, 37, áð., ï., 4/5 ýò., ïë.:59/41/6, ÷/ï, 1600.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂ. À2 (ÓÏÍ), ò. 291-42-28

ØÀÐÒÀØ 2(2) ÈÑÊÐÎÂÖÅÂ, 25, äð., ä., 1/2 ýò., ïë.:25/25/-, ÷/ï, 1250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 200-88-87 1(2) ÈÑÊÐÎÂÖÅÂ, 29, äð., ä., 1/2 ýò., ïë.:18.2/18.2/7, ÷/ï, äîêóì.ãîòîâû, 750.000ð, ÊÀÑÊÀÄ (ÓÏÍ), ò. 350-9769

ØÀÐÒÀØÑÊÈÉ Ð-Ê 1(3) ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 82, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:58/12/-, ÷/ï, 650.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 89527427072 2(4) ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 82, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:74/23/8, êîìíàòû ñìåæíûå, 1600.000ð, ò. 89221361617 2(2) ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 82, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:27.2/27.2/-, ñðî÷íî, 1400.000ð, ÑÎÃËÀÑÈÅ (ÓÏÍ), ò. 374-59-50 1(5) ÑÈÁ.ÒÐÀÊÒ, 21, ìñ., ï., áàë., 9/ 9 ýò., ïë.:12/12/7, ÷/ï, 1260.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-6070 2(5) ÑÈÁ.ÒÐÀÊÒ, 21, ìñ., ï., áàë., 3/ 9 ýò., ïë.:86/28.6/6, òîðã, 2700.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89122853994

ÝËÜÌÀØ 1(ê) ÁÀËÀÊËÀÂÑÊÈÉ, 1/À, ïì., ø., 2/ 2 ýò., ïë.:-/15/-, ÷/ï, 89045474982, 850.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89045474982 1(8) ÁÀÓÌÀÍÀ, 1, ïì., ê., 2/6 ýò., ïë.:16/16/-, ÷/ï, ìåòðî,êîíñüåðæ, 1150.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 35672-12 1(11) ÁÀÓÌÀÍÀ, 1, ïì., ê., 3/6 ýò., ïë.:-/20.4/-, 1500.000ð, ÑÔÅÐÀ (ÓÏÍ), ò. 361-14-10 1(ê) ÁÀÓÌÀÍÀ, 2/À, ïì., ê., ëîäæ., 2/4 ýò., ïë.:14/14/-, ëîäæèÿ, 1300.000ð, ÐÀÍ×Î (ÓÏÍ), ò. 238-00-00 1(ê) ÁÀÓÌÀÍÀ, 9, ïì., ê., 2/4 ýò., ïë.:15.6/15.6/-, ÷/ï, ðÿäîì ìåòðî!, 1190.000ð, ÑÎÞÇ-À (ÓÏÍ), ò. 89530513272 1(10) ÁÀÓÌÀÍÀ, 9, ïì., ê., 3/4 ýò., ïë.:-/16.6/-, ÷/ï, 1200.000ð, ÎËÈÌÏ (ÓÏÍ), ò. 89226120425 1(7) ÁÀÓÌÀÍÀ, 9, ïì., ê., 4/4 ýò., ïë.:17/17/-, ÷/ï, 1250.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 1(4) ÁÀÓÌÀÍÀ, 23, ïì., ø., 1/5 ýò., ïë.:14/14/-, 1070.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 1(4) ÁÀÓÌÀÍÀ, 27, ïì., á., 1/4 ýò., ïë.:-/21/-, ÷/ï, 1500.000ð, ÌÈÐ ÂÀØÅÌÓ ÄÎÌÓ (ÓÏÍ), ò. 89028704095 1(ê) ÁÀÓÌÀÍÀ, 30, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:16/16/-, ÷/ï, îêíà âî äâîð, 1070.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 1(10) ÁÀÓÌÀÍÀ, 30, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:17/17/-, õîð. ñîñòîÿíèå, 950.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 1(6) ÁÀÓÌÀÍÀ, 32, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:90/17/3, ÷/ï, 1050.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 1(10) ÁÀÓÌÀÍÀ, 56, ïì., ø., 2/3 ýò., ïë.:-/19/-, ÷/ï, ÷/ï, 1250.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89126478878 1(ê) ÁÀÓÌÀÍÀ, 56, ïì., ø., 2/3 ýò., ïë.:16.8/16.8/-, 1020.000ð, ÍÅÄ.ÓÐ.ÌÏÊ ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89126342234

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

45

1(6) ÁÀÓÌÀÍÀ, 56, ïì., ø., 2/3 ýò., ïë.:18.9/18.9/-, ÷/ï, 1199.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 21313-00 1(15) ÁÀÓÌÀÍÀ, 56, ïì., ø., 3/3 ýò., ïë.:12/12/-, îêíà âî äâîð, 1050.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 216-10-92 1(ê) ÁÀÓÌÀÍÀ, 56, ïì., ø., 2/3 ýò., ïë.:18.5/18.5/-, ÷/ï, 1100.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 231-55-19 1(3) Â.ÊÎÒÈÊÀ, 7, ìñ., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:16/16/-, ÷/ï, îñâ 9126391397, 1020.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 35672-12 1(5) Â.ÊÎÒÈÊÀ, 9, õð., ê., 3/5 ýò., ïë.:9/9/-, ÷/ï, îòë.ðàñïî,ìåòðî, 1000.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 32808-67 1(3) ÂÎÉÊÎÂÀ, 25, ïí., ï., 2/9 ýò., ïë.:15/15/-, îñâîáîæäåíà, 1300.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 37230-54 1(3) ÂÎÉÊÎÂÀ, 25, ïí., ï., 9/9 ýò., ïë.:14.5/14.5/-, 2134514, 1300.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-6720 1(3) ÂÎÉÊÎÂÀ, 25, ïí., ï., 3/9 ýò., ïë.:15/15/-, ÷/ï, 1200.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 1(3) ÂÎÉÊÎÂÀ, 90, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:15.4/15.4/-, ÷/ï, ÷ï, äã., 950.000ð, ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89049867385 1(10) ÄÀÍÈËÎÂÑÊÀß, 2/Á, ïì., ø., 2/ 2 ýò., ïë.:19/19/15, ÷/ï, 920.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 22201-41 1(2) ÄÀÍÈËÎÂÑÊÀß, 2/Ã, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:-/23/-, ÷/ï, îäíà ñîñåäêà, 1450.000ð, ËÀÉÒ-Í (ÓÏÍ), ò. 222-0535 2(3) ÄÀÍÈËÎÂÑÊÀß, 2/Ã, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:-/22.3/-, ÷/ï, îäíà ñîñåäêà, 1590.000ð, ËÀÉÒ-Í (ÓÏÍ), ò. 222-0535 1(3) ÄÀÍÈËÎÂÑÊÀß, 18, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:73/17.5/10, ÷/ï, 890.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 201-15-13 1(ê) ÄÎÍÑÊÀß, 20, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:18/14/-, 89049833347, 1750.000ð, ÓÑÏÅÕ (ÓÏÍ), ò. 89049833347 1(3) ÇÀÌßÒÈÍÀ, 27, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:-/20/-, òîðã, 1200.000ð, ÌÀËÀÕÈÒ-ÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 268-11-20 2(3) ÇÀÌßÒÈÍÀ, 34, õð., ê., 3/5 ýò., ïë.:-/30.2/-, õîð/ñ,òîðã, 2000.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9226158159 1(3) ÇÀÌßÒÈÍÀ, 36, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:62/16/6, 1300.000ð, ÐÀÍ×Î (ÓÏÍ), ò. 238-00-00 1(2) ÊÎÁÎÇÅÂÀ, 29, ìñ., ê., 4/9 ýò., ïë.:18.2/18.2/-, 1700.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 89028744911 1(2) ÊÎÁÎÇÅÂÀ, 29, ìñ., ê., 4/9 ýò., ïë.:13/13/-, ÷/ï, ðåì,ìåá,òîðã, 1550.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 1(4) ÊÎÁÎÇÅÂÀ, 31, ìñ., ê., 7/9 ýò., ïë.:12/12/-, 1050.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 201-49-94 1(4) ÊÎÁÎÇÅÂÀ, 31, ìñ., ê., 5/9 ýò., ïë.:17/17/-, ÷/ï, â ñåêöèè 4 êîìí, 1500.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89122457653 1(4) ÊÎÁÎÇÅÂÀ, 31, ìñ., ê., 8/9 ýò., ïë.:17.2/17.2/-, 1350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 1(2) ÊÎÁÎÇÅÂÀ, 31, ìñ., ê., 6/9 ýò., ïë.:17.2/12/-, 1400.000ð, ÓÀÍ - 1 (ÓÏÍ), ò. 360-64-60 1(2) ÊÎÁÎÇÅÂÀ, 31, ìñ., ê., 9/9 ýò., ïë.:16/16/14, õîð.ñîñò!, 1300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 1(2) ÊÎÁÎÇÅÂÀ, 31, ìñ., ê., 9/9 ýò., ïë.:11/11/14, ÷/ï, 1300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 1(3) ÊÎÁÎÇÅÂÀ, 85, ïì., ø., áàë., 2/ 2 ýò., ïë.:15.7/15.7/-, áàëêîí,òîðã, 1200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 1(3) ÊÎÐÅÏÈÍÀ, 11/Á, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:-/21.6/-, 1500.000ð, ò. 290-2039 1(3) ÊÎÐÅÏÈÍÀ, 11/Á, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:80/18/8, 1000.000ð, ÐÀÍ×Î (ÓÏÍ), ò. 89089187593 1(2) ÊÎÐÅÏÈÍÀ, 33, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:-/18.2/-, ÷/ï, ñîñåä õîðîø, 1170.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89222273030 1(2) ÊÎÐÅÏÈÍÀ, 35, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:-/18.4/-, òîðã, äîê.ãîòîâ, 1270.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89122865138

¹ 2 (6.01.2014)


46

ÊÎÌÍÀÒÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ Â Åêàòåðèíáóðãå

1(ê) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 14/1, ïì., ï., 1/ 2 ýò., ïë.:19.8/19.8/7, ÷/ï, 1100.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 286-14-79 1(3) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 42, ïì., ê., 1/5 ýò., ïë.:72/8/8, ÷/ï, ýòàæ âûñîêèé, 999.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 200-88-87 1(12) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 42, ïì., ê., 5/5 ýò., ïë.:15/15/-, èïîòåêà, 1100.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9122683337 1(ê) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 52, ìñ., á., 5/5 ýò., ïë.:19/19/-, õîðîøåå ñîñò., 1350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÑÓÐÈÊΠ(ÓÏÍ), ò. 328-24-17 1(ê) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 52, ìñ., á., 4/5 ýò., ïë.:18.5/18.5/-, ÷/ï, 1300.000ð, ÌÀÊÑÈÌÓÌ (ÓÏÍ), ò. 89222223971 1(ê) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 52/Á, ìñ., á., 4/ 5 ýò., ïë.:-/19.7/-, ñîñò.îòë., 1475.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89049874708 1(ê) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 56, ìñ., á., 2/5 ýò., ïë.:19/19/-, ÷/ï, ñðî÷ 9086398823, 1620.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 1(ê) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 56, ìñ., á., 3/5 ýò., ïë.:-/17.7/-, ÷/ï, 1500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-5051 1(6) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 70, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:17.2/17.2/-, 1290.000ð, ÀËËÑ (ÓÏÍ), ò. 89126389435 1(ê) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 78/À, ìñ., ê., 4/ 5 ýò., ïë.:18/18/-, ÷/ï, ñðî÷íî, 1200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 1(ê) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 78/À, ìñ., ê., 5/ 5 ýò., ïë.:-/17.9/-, â õîð.ñîñò., 1200.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 269-39-96 1(2) ÊÐ.ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂ, 76, ïì., ê., 1/ 2 ýò., ïë.:46/16/9, ÷/ï, 1050.000ð, ÊÓÁ (ÓÏÍ), ò. 89049804951 1(3) ÊÐ.ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂ, 128, ïì., ø., 2/ 2 ýò., ïë.:60/17.4/9, ÷/ï, õîð.ñîñåäè, 1050.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 1(3) ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 1/Â, ïì., ê., 2/ 2 ýò., ïë.:-/11.3/5.6, 990.000ð, ÁÀÑÒÅÒ (ÓÏÍ), ò. 213-34-07 1(ê) ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 2, ïì., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:-/22/-, ÷/ï, áàëêîí â êîìí., 1380.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 1(8) ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 2, ïì., ê., 5/5 ýò., ïë.:-/22.3/-, ÷/ï, 9122683337, 1850.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9122683337 1(2) ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 10/À, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:13/13/-, ÷/ï, îñâ 9126391397, 1190.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 1(6) ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 21, ìñ., ø., 2/ 3 ýò., ïë.:20/20/20, ÷/ï, 1300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÑÓÐÈÊΠ(ÓÏÍ), ò. 32824-17 1(ê) ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 23, ìñ., ê., áàë., 2/2 ýò., ïë.:17.2/17.2/-, õîð.ñîñòîÿíèå, 1150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77

1(ê) ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 23/À, ïì., ê., 2/2 ýò., ïë.:29/29/-, ÷/ï, âîäà â êîìíàòå, 1360.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 1(ê) ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 23/À, ïì., ê., 2/2 ýò., ïë.:16.7/16.7/-, ÷/ï, õâñ,ãâñ, 899.000ð, ÓÀÍ - 1 (ÓÏÍ), ò. 360-6460 1(5) ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 25/À, õð., á., 3/4 ýò., ïë.:12.5/12.5/-, ÷/ï, 900.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89221071323 2(2) ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 25/À, õð., á., 3/4 ýò., ïë.:60/21/8, îòë.â..ïîä àðåí, 1900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 1(3) ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 32, ïì., ø., áàë., 2/2 ýò., ïë.:21.2/21.2/-, îáìåí íàéäåí, 1200.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-30-54 1(3) ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 37, äð., ä., 2/ 2 ýò., ïë.:-/17.6/10, ÷/ï, ãàç áàëîí, 750.000ð, ÀËËÑ (ÓÏÍ), ò. 89222287714 1(3) ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 38, ïì., ø., áàë., 2/2 ýò., ïë.:14.1/14.1/8, ÷/ï, 950.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89022656119 1(3) ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 61, ïì., ø., 2/ 3 ýò., ïë.:20/20/-, ÷/ï, îòä.ñ÷åò÷èê, 1200.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 22224-77 2(3) ËÎÁÊÎÂÀ, 22, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:55.8/25.3/6.3, ÷/ï, 1900.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89222118574 1(3) ËÎÁÊÎÂÀ, 76/À, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:22.4/22.4/22.4, ÷/ï, äîê.ãîò., 1399.999ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 20149-94 2(3) ËÎÁÊÎÂÀ, 76/À, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:22.4/22.4/22.4, ÷/ï, äîê.ãîò., 1399.999ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 20149-94 1(3) ËÎÁÊÎÂÀ, 129, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:20/20/-, 1100.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-30-54 1(ê) ÏÎËÇÓÍÎÂÀ, 1/À, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:19/19/18, ÷/ï, õîð.ñîñò., 1100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÑÓÐÈÊΠ(ÓÏÍ), ò. 328-24-17 1(6) ÏÎËÇÓÍÎÂÀ, 1/À, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:19.5/19.5/-, ÷/ï, äîêóì.ãîò.òîðã, 850.000ð, ò. 89222224425 1(3) ÏÎËÇÓÍÎÂÀ, 15, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:-/18/-, ÷/ï, âûñîêèé ýòàæ, 999.000ð, ÂÈÇÈÒ (ÓÏÍ), ò. 371-2363 1(2) ÏÎËÇÓÍÎÂÀ, 16/À, óï., ï., ïë., 1/ 10 ýò., ïë.:-/18.4/-, ÷/ï, ñîñ.õîð.òîðã, 1350.000ð, ÞÐ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89122766765 1(3) ÏÎËÇÓÍÎÂÀ, 17, ïì., ø., áàë., 2/ 2 ýò., ïë.:17/17/-, ÷/ï, òîðã, 950.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 370-31-12 1(3) ÏÎËÇÓÍÎÂÀ, 17, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:-/11.4/-, ðêêðèñòàëë òîðã, 870.000ð, ò. 8-902-87-86-084 1(6) ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 5, ìñ., ï., 7/ 9 ýò., ïë.:11.6/11.6/-, ÷/ï, õîð ñîñò ïëàñò, 900.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-78-78 1(5) ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 5, ìñ., ï., 2/ 9 ýò., ïë.:-/11.5/-, ÷/ï, ñåêöèÿ, 1100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 1(5) ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 5, ìñ., ï., 8/ 9 ýò., ïë.:17/17/6, ÷/ï, äîê.ãîòîâû, 1110.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 1(ê) ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 16, ìñ., ø., 2/ 3 ýò., ïë.:-/19.8/-, ÷/ï, 1400.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89222207785 1(3) ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 24, ïì., ê., 4/ 4 ýò., ïë.:-/13/-, îêíà âî äâîð, 950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 1(3) ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 24, ïì., ê., 2/ 4 ýò., ïë.:-/14/-, ÷/ï, ñîñåä õîðîø, 1160.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89222273030

Ïðîäàì êîìíàòó 16,6 êâ.ì, â ïîìåùåíèè êîðèäîðíîãî òèïà (áûâøåå îáùåæèòèå) íà 3 ýò. ïî óë. Áàóìàíà, 9, ðÿäîì ìåòðî. Öåíà äîãîâîð. Òåë. 268-51-45, 8-922-612-0425 ¹ 2 (6.01.2014)

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô) 2(3) ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 54/À, óï., ê., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:29/29/-, ÷/ï, 2300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 1(2) ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 91, õð., ê., 3/ 5 ýò., ïë.:-/10.5/-, ÷/ï, 2 îêíà, 1270.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 9126715555 1(3) ÑÒÀ×ÅÊ, 11, äð., ä., 1/2 ýò., ïë.:31/31/6, ÷/ï, îòë 89122921782, 1700.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 89122921782 2(3) ÑÒÀ×ÅÊ, 11, äð., ä., 1/2 ýò., ïë.:31/31/-, ÷/ï, îòë 9122921782, 1600.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 35672-12 1(2) ÑÒÀ×ÅÊ, 18, ïì., ø., 3/3 ýò., ïë.:21.3/21.3/-, 1600.000ð, ÑÔÅÐÀ (ÓÏÍ), ò. 89122890889 1(ê) ÑÒÀ×ÅÊ, 34/À, ïì., ø., 1/5 ýò., ïë.:18.8/18.8/-, ÷/ï, 1200.000ð, ÐÈÎ-ËÞÊÑ (ÓÏÍ), ò. 344-44-45 1(10) ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 8, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:18.6/18.6/-, õð.ñîñò.êëàäîâê, 1100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 1(ê) ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 8, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:18.9/18.9/20, ÷/ï, 1200.000ð, ÁÒÈ ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÀ, ò. 89028761699 2(2) ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 8, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:38/31/-, ÷/ï, îòë.ñîñòîÿíèå, 2280.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÀÍ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 1(3) ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 48, ïí., ï., 9/9 ýò., ïë.:-/11/-, ÷/ï, ñðî÷íî, 1000.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 37291-11 1(4) ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 51/À, ñï., ï., ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:20.6/20.6/10, ÷/ï, 2 ñ/ óçëà, 1780.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 1(3) ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 51/À, ñï., ï., ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:16/16/-, ÷/ï, 1550.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 231-55-19 1(3) ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 51/À, ñï., ï., 8/10 ýò., ïë.:-/10/-, ÷/ï, 1100.000ð, ÊÎËÈÇÅÉ (ÓÏÍ), ò. 235-07-69 1(3) ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 51/À, ñï., ï., ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:16/16/8, ìàëîíàñåë¸ííàÿ, 1545.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 1(3) ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 51/À, ñï., ï., 8/10 ýò., ïë.:-/13/-, 1300.000ð, ÃËÎÁÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89049858095 1(3) ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 51/À, ñï., ï., 3/10 ýò., ïë.:-/13.1/-, õîð.ñîñò., 1240.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 269-39-96 1(3) ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 51/À, ñï., ï., 3/10 ýò., ïë.:-/13/-, ÷/ï, 1310.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 37291-11 1(3) ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 52/1, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:17.8/17.8/6.7, ÷/ï, äîê. ãîòîâû, 1300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 1(3) ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 52/1, óï., ê., 9/9 ýò., ïë.:63/18/7, ÷/ï, 1390.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 200-88-87 1(5) ÒÅÏËÈ×ÍÀß, 1, ïì., á., 1/3 ýò., ïë.:14.2/14.2/-, ÷/ï, 900.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-30-54 1(3) ÓËÜßÍÎÂÑÊÀß, 11, ñï., ì., áàë., 8/10 ýò., ïë.:69/18.3/-, ÷/ï, 892211-93315, 1650.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89221193315 1(4) ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÎÂ, 34, ìñ., ê., 9/ 9 ýò., ïë.:56/11/-, ñðî÷íî, 780.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÔÐÅÇ- (ÓÏÍ), ò. 200-2727 1(3) ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÎÂ, 41, ïí., ï., ïë., 1/9 ýò., ïë.:-/11/-, 1100.000ð, ÞÐ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89122416179 1(ê) ØÅÔÑÊÀß, 15, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:16/13/-, ÷/ï, âîäà â êîìíàòå, 997.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 1(3) ØÅÔÑÊÀß, 30/À, äð., ä., 1/2 ýò., ïë.:-/16.1/-, ÷/ï, 780.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9634459090 1(5) ØÅÔÑÊÀß, 64, óï., ï., 1/9 ýò., ïë.:12/12/8, ÷/ï, 1070.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Â.ÏÛØÌÀ (ÓÏÍ), ò. 89045475277 1(3) ØÅÔÑÊÀß, 91/2, áð., ê., 1/5 ýò., ïë.:-/9/-, âîçì.÷/ï, 800.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-Ñ (ÓÏÍ), ò. 219-25-79 1(3) ØÅÔÑÊÀß, 91/2, áð., ê., áàë., 3/ 5 ýò., ïë.:14/14/-, 1230.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89043899038 3(3) ÝÍÒÓÇÈÀÑÒÎÂ, 24, ïì., ê., 2/2 ýò., ïë.:19.6/19.6/-, 1400.000ð, ÍÅÄ.ÓÐ.ÌÏÊ (ÓÏÍ), ò. 355-51-91 1(2) ÝÍÒÓÇÈÀÑÒÎÂ, 34/À, ïì., ø., 2/ 2 ýò., ïë.:34/21/7.5, ÷/ï, 1\2 äîëè, 980.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51

1(2) ÝÍÒÓÇÈÀÑÒÎÂ, 39, õð., ê., 4/5 ýò., ïë.:-/13.4/-, 1270.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89222074049

Þ-Ç 1(4) ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 51, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:13/13/-, ÷/ï, 89193761845, 1070.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 89193761845 1(ê) ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 51, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:18/16/2, 1500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 1(8) ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 51, ìñ., ê., ë., 3/5 ýò., ïë.:-/21.6/-, 1850.000ð, ÇÅËÅÍÀß ÐÎÙÀ (ÓÏÍ), ò. 89221031330 1(2) ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 67, óï., ï., ëîäæ., 1/ 12 ýò., ïë.:47/28/8, ÷/ï, 1200.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂ. À2 (ÓÏÍ), ò. 291-42-28 1(3) ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 68, ïí., ï., 5/9 ýò., ïë.:15/15/-, 1290.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 1(3) ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 68, ïí., ï., 4/9 ýò., ïë.:15.5/15.2/8, òîðã óìåñòåí, 1350.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÀÍ (ÓÏÍ), ò. 89506514254 1(2) ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 69, óï., ï., ëîäæ., 2/ 9 ýò., ïë.:48/15/-, õîð.ñîñò, 1650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 1(2) ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 69, óï., ï., 5/9 ýò., ïë.:15/15/-, 1600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 1(4) ÁÀÐÄÈÍÀ, 1, áð., ï., 4/5 ýò., ïë.:70/9.6/7, ÷/ï, 1000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 1(6) ÁÀÐÄÈÍÀ, 4, ìñ., ï., 2/9 ýò., ïë.:16.2/16.2/-, ÷/ï, îñâîá.,ñðî÷íî, 1300.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89122464399 1(6) ÁÀÐÄÈÍÀ, 4, ìñ., ï., 2/9 ýò., ïë.:17/17/-, ÷/ï, 1500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 210-41-49 1(5) ÁÀÐÄÈÍÀ, 4, ìñ., ï., áàë., 6/9 ýò., ïë.:-/11/-, ÷/ï, 960.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.9 (ÓÏÍ), ò. 89527355715 1(5) ÁÀÐÄÈÍÀ, 4, ìñ., ï., 7/9 ýò., ïë.:17/17/8, õîðîøåå ñîñòîÿí, 1420.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 89089041131 1(5) ÁÀÐÄÈÍÀ, 4, ìñ., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:12/11/7, ÷/ï, 1000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 26811-22 1(3) ÁÀÐÄÈÍÀ, 7/2, áð., ï., 5/5 ýò., ïë.:11.4/11.4/7, õîð.ñîñò., 1100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 1(3) ÁÀÐÄÈÍÀ, 7/2, áð., ï., 4/5 ýò., ïë.:-/16/-, ÷/ï, 89126347296, 1360.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9126347296 1(3) ÁÀÐÄÈÍÀ, 7/2, áð., ï., 4/5 ýò., ïë.:-/14/-, ÷/ï, 89126347296, 1180.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9126347296 2(3) ÁÀÐÄÈÍÀ, 7/2, áð., ï., 4/5 ýò., ïë.:-/30/-, ÷/ï, 89126347296, 2300.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9126347296 1(2) ÁÀÐÄÈÍÀ, 37, ïí., ï., ï/ëîä., 3/ 9 ýò., ïë.:43/18/9, ÷/ï, õîð.ñîñò, 1700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 1(2) ÁÀÐÄÈÍÀ, 45, ïí., ï., 6/9 ýò., ïë.:63/15/8, îòë ñîñò, 1440.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 213-39-07 1(2) ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 31/4, óï., ï., ëîäæ., 12/12 ýò., ïë.:-/18/-, 1650.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-36-96 1(3) ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 37, ïí., ï., 1/9 ýò., ïë.:59/11/7, ÷/ï, 990.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89122445387 1(5) ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 39, ïí., ï., ë., 1/ 9 ýò., ïë.:87/12.1/9, ÷/ï, 1450.000ð, ÃÐÀÍ (ÓÏÍ), ò. 89049887163 1(3) ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 43, ïí., ï., 2/9 ýò., ïë.:15/15/-, 1240.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 1(2) ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 43, ïí., ï., ï/ ëîä., 2/9 ýò., ïë.:12/12/-, ñð\ñîñò,ïë\îêíà, 1350.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 328-08-67 1(2) ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 204, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:-/15/-, 9122010563, 1400.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9122010563 2(2) ÃÐÎÌÎÂÀ, 138/1, ïí., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, 890.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 2(2) ÃÐÎÌÎÂÀ, 138/1, ïí., ï., áàë., 7/ 9 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, 950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 1(3) ÃÐÎÌÎÂÀ, 142, ïí., ï., 7/9 ýò., ïë.:63/15/7, õîð.ñîñòîÿíèå, 1500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41


ÊÎÌÍÀÒÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ Â Åêàòåðèíáóðãå 1(9) ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 18, ìñ., ê., 7/9 ýò., ïë.:-/12/-, 1200.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89222273030 1(8) ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 18, ìñ., ê., 7/9 ýò., ïë.:-/13/-, ÷/ï, ñðî÷íî!, 1200.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89022629301 1(4) ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 18, ìñ., ê., 5/9 ýò., ïë.:18.5/18.5/-, 1500.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 1(8) ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 18, ìñ., ê., 4/9 ýò., ïë.:13/12.5/10, ÷/ï, ñðî÷íî!!!, 1250.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 89002035479 1(8) ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 18, ìñ., ê., 3/9 ýò., ïë.:-/12/-, 1100.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89122870766 2(7) ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 18, ìñ., ê., 2/9 ýò., ïë.:30/30/-, ÷/ï, 89221743505, 2480.000ð, ò. 89221743505 1(3) ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 34, óï., ê., áàë., 4/ 9 ýò., ïë.:60/20/7, 1/2 äîëè, 1750.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 89226104222 2(3) ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 83, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:32/32/6, 2150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 1(5) ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 46, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:12.3/12.3/-, õîð.ñîñåäè,òîðã, 1200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 1(5) ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 46, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:13.4/13.4/-, ÷/ï, 1100.000ð, ÊÓÁ (ÓÏÍ), ò. 89058090141 1(5) ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 46, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:-/14/-, õîð.ñîñò., 1200.000ð, ËÀÉÒ-Í (ÓÏÍ), ò. 222-05-35 1(5) ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 46, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:17/17/12, öåíòð!ìåòðî, 1340.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 1(4) ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 80, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:15/15/-, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 1350.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89122231279 1(2) ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 14, óï., ï., 16/16 ýò., ïë.:12/12/8, õîð.ñîñò.,íåóãë, 1290.000ð, ÅÊÀÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 21313-11 3(ê) ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 24/3, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:63/17/8, ÷/ï, 1400.000ð, ÌÀËÛØÅÂÀ-73 (ÓÏÍ), ò. 222-73-73 1(3) ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 44, ïí., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:12/12/7, ÷/ï, ï/ë,õîð.ñîñò., 1250.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 1(3) Ï.ÒÎËÜßÒÒÈ, 24, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:18.3/18.3/6, ÷/ï, îòë.ñîñò., 1270.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 37230-54 1(3) ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 38, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:12.6/12.6/-, ÷/ï, åñ÷òü àðåíäàòîð, 1070.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 1(5) ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 40/1, áð., ï., 5/5 ýò., ïë.:14.6/14.6/6.6, 1200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 21313-00 1(4) ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 40/1, áð., ï., 4/5 ýò., ïë.:58/9.8/6.7, ÷/ï, 1200.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25 1(2) ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 44/3, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:13/13/5, ÷/ï, 1500.000ð, ÍÅÄ.ÓÐ.ÌÏÊ ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 345-6640 1(3) ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 56/2, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:58/10.3/7, ÷/ï, 8-9028781716, 1190.000ð, 33 ÊÂ.Ì (ÓÏÍ), ò. 220-40-33 1(3) ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 56/2, áð., ï., 3/5 ýò., ïë.:57.7/16.8/6.5, ÷/ï, îòë.,ñóï.ïîäúåç, 1570.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 268-40-73 1(3) ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 59, áð., ï., 4/5 ýò., ïë.:17/17/-, 1400.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 328-21-01 1(2) ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 67, áð., ï., 2/5 ýò., ïë.:44/19/6, ÷/ï, 1490.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 1(ê) ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 81/À, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:-/17/-, 2698589, 1300.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89043828589 1(ê) ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 81/À, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:17.5/11/-, ÷/ï, åâðî, øêàôêóïå, 1350.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 231-55-19 1(ê) ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 81/À, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:17.2/17.2/-, ÷/ï, êîðèä, òîðã, 1500.000ð, ÁÈÍ (ÓÏÍ), ò. 89049822586 1(ê) ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 81/À, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:17/17/-, ÷/ï, îòë.ðàñïîë.äîìà, 1300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 210-41-49 1(3) ÏÎÑÒÎÂÑÊÎÃÎ, 16, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:17/17/8, 1600.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89122425565

1(3) ÏÎÑÒÎÂÑÊÎÃÎ, 16, óï., ï., 9/9 ýò., ïë.:12/12/8, âîçìîæíî 2ê/3, 1220.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89122425565 2(3) ÏÎÑÒÎÂÑÊÎÃÎ, 16, óï., ï., 9/9 ýò., ïë.:24/24/8, âîçì ïî 1êîìí, 2420.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 219-72-13 1(3) ÐÅØÅÒÍÈÊÎÂÀ, 9, ïí., ï., 2/9 ýò., ïë.:-/15.1/-, îáìåí, òîðã, 1480.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89221193315 1(3) ÐÅØÅÒÍÈÊÎÂÀ, 18, ïí., ï., 9/9 ýò., ïë.:58/15/7.5, 89221743505, 1550.000ð, ò. 89221743505 1(3) Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 33, ïí., ï., ï/ ëîä., 8/9 ýò., ïë.:-/11.9/-, ÷/ï, 1150.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 26867-77 1(2) Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 49/1, áð., ï., 5/ 5 ýò., ïë.:43/12/7, 8-904-38-39-978, 1230.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 1(4) Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 49/3, áð., ï., 1/ 5 ýò., ïë.:-/16.1/-, ÷/ï, 89221174569, 1200.000ð, ÍÅÁÎÑÊÐÅÁ (ÓÏÍ), ò. 8922117569 1(3) ÓÕÒÎÌÑÊÀß, 14/À, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:15/15/8.1, ÷/ï, 1180.000ð, ÑÒÐÎÉÊÎÌÏËÅÊÑ (ÓÏÍ), ò. 218-09-99 1(4) ×ÊÀËÎÂÀ, 43, óï., ê., 3/9 ýò., ïë.:-/13/-, òîðã9122807025, 1150.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 2(5) ×ÊÀËÎÂÀ, 43, óï., ê., 6/9 ýò., ïë.:37/27/10, ÷/ï, ñâîé ñàíóçåë!, 2600.000ð, ÍÎÂÀß ÊÂÀÐÒÈÐÀ (ÓÏÍ), ò. 89617776123 1(2) ×ÊÀËÎÂÀ, 119, óï., ï., 1/12 ýò., ïë.:48/11/7, ÷/ï, 1270.000ð, 911 (ÓÏÍ), ò. 380-23-42 1(2) ×ÊÀËÎÂÀ, 143, óï., ï., ëîäæ., 9/ 12 ýò., ïë.:17.3/17.3/-, ÷/ï, ÷/ï, ä/ ã, 1550.000ð, ÌÀÍ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 89222961388 1(2) ×ÊÀËÎÂÀ, 143, óï., ï., ëîäæ., 12/ 12 ýò., ïë.:17/17/-, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 1580.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 1(4) ØÀÓÌßÍÀ, 86/4, áð., ï., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:-/13.2/-, ÷/ï, îäíè ñîñåäè, 1250.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 201-0425 1(2) ØÀÓÌßÍÀ, 107, ïí., ï., áàë., 3/ 9 ýò., ïë.:8/48/8, ÷/ï, èíôðàñòðóêòóðà!, 1160.000ð, ÑÔÅÐÀ (ÓÏÍ), ò. 89533818493 1(2) ØÀÓÌßÍÀ, 109, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:15/15/6, ÷/ï, 1690.000ð, ÊÎÄÅÊÑ (ÓÏÍ), ò. 89826514486 1(6) ßÑÍÀß, 1/3À, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:-/19/-, îòë.ñîñò., 1350.000ð, ËÀÉÒ-Í (ÓÏÍ), ò. 222-05-35 1(ê) ßÑÍÀß, 1/6, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:18/18/-, ÷/ï, 1250.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂ. À2 (ÓÏÍ), ò. 291-42-28 1(2) ßÑÍÀß, 28, óï., ï., ëîäæ., 6/16 ýò., ïë.:48/18/7, ÷/ï, òîðã!, 1870.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53

1(4) ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÌÈÐÀ, 3, ìñ., 1/ 5 ýò., ïë.:16/16/-, ÷/ï, 1000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÐÅÇΠ(ÓÏÍ), ò. 20078-87 1(3) ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÌÈÐÀ, 12, 1/2 ýò., ïë.:-/14/-, õîðîøèå ñîñåäè, 970.000ð, ÂÎÇÍÅÑÅÍÑÊÈÉ (ÓÏÍ), ò. 89043834454 1(4) ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÈÊÎÂ, 42, áàë., 4/5 ýò., ïë.:12/12/-, ÷/ ï, 650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÐÅÇΠ(ÓÏÍ), ò. 200-78-87 1(4) ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÖÈÎËÊÎÂÑÊÎÃÎ, 12, 2/3 ýò., ïë.:25.4/25.4/6.4, 1510.000ð, ÆÈËÒÎÐÃÑÅÐÂÈÑ (ÓÏÍ), ò. (34369)42887 1(ê) ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÁÇÑÊ, ËÅÍÈÍÀ, 9, ä . , 1 / 2 ý ò . , ï ë . : 1 0 / 1 0 / 1 , ÷ / ï , 550.000ð, ÊÎÌÔÎÐÒ (ÓÏÍ), ò. 89226173888 1(6) ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÍÁÏ, ÄÅÊÀÁÐÈÑÒÎÂ, 15, 2/2 ýò., ïë.:17.7/17.7/-, ÷/ ï, òîðã óìåñòåí, 980.000ð, ÆÈËÒÎÐÃÑÅÐÂÈÑ (ÓÏÍ), ò. (34369)42887 1(2) ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÍÁÏ, ÝÍÅÐÃÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 37, 3/3 ýò., ïë.:59.3/ 19.1/9, ÷/ï, 1350.000ð, ÆÈËÒÎÐÃÑÅÐÂÈÑ (ÓÏÍ), ò. (34369)42887 1(2) ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÍÎÂÎÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÀÊ. ÊÎÐÎËÅÂÀ, 4, 1/5 ýò., ïë.:-/18/6, ÷/ï, 1200.000ð, ÌÎÉ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 268-12-05 5-ê, 5(5) ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÍÎÂÎÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÌÀÊÑÈÌÀ ÃÎÐÜÊÎÃÎ, 6/À, ê., 4/4 ýò., ïë.:14/14/12, 780.000ð, ÊÂ-ÐÀ.ÄÎÌ.ÎÔÈÑ. (ÓÏÍ), ò. 89122687185 3(3) ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÍÎÂÎÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÝÍÅÐÃÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 37, 1/3 ýò., ïë.:72/20/12, 89122687185, 1350.000ð, ÊÂ-ÐÀ.ÄÎÌ.ÎÔÈÑ. (ÓÏÍ), ò. 89122687185 1(6) ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÍÎÂÎ-ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, Ì. ÃÎÐÜÊÎÃÎ, 6/À, 4/4 ýò., ïë.:83/ 16.2/11, ÷/ï, ñðî÷íî, 870.000ð, ÂÎÇÍÅÑÅÍ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 89030807550 1(3) ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ, ÃÀÃÀÐÈÍÀ, 15/4, 9/9 ýò., ïë.:62/16/8, ÷/ï, 1050.000ð, ÊÎÌÔÎÐÒ (ÓÏÍ), ò. 89655333270 1(4) ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ, ÌÈÐÀ, 2, ìñ., 1/5 ýò., ïë.:20.3/13/8, ÷/ï, îñâîá-à ä/ã, 1120.000ð, ÁÎÍÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89221810065 6-ê, 6(6) ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÌÈÊÐÎÐÀÉÎÍ, ÌÈÐÀ, 3, ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:18/18/-, 89122687185, 1250.000ð, ÊÂ-ÐÀ.ÄÎÌ.ÎÔÈÑ. (ÓÏÍ), ò. 89122687185 1(3) ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÖÅÍÒÐ, ÈÑÀÊÎÂÀ, 22, ê., 1/5 ýò., ïë.:11/11/8, ÷/ï, 900.000ð, ÊÎÌÔÎÐÒ (ÓÏÍ), ò. 89090091249 1(3) Â.ÏÛØÌÀ, ÊÀËÈÍÈÍÀ, 60, õð., 1/ 2 ýò., ïë.:60/10/8, ÷/ï, 660.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Â.ÏÛØÌÀ (ÓÏÍ), ò. 89030873837 1(10) Â.ÏÛØÌÀ, ÊÐÈÂÎÓÑÎÂÀ, 38, õð., 4/5 ýò., ïë.:13/13/-, ÷/ï, â õîð. ñîñòîÿíè, 1050.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Â.ÏÛØÌÀ (ÓÏÍ), ò. 201-18-19

1(ê) Â.ÏÛØÌÀ, ÊÐÈÂÎÓÑÎÂÀ, 38, ìñ., 4/5 ýò., ïë.:13/13/-, ÷/ï, 1040.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Â.ÏÛØÌÀ (ÓÏÍ), ò. 34650-71 1(ê) Â.ÏÛØÌÀ, ÊÐÈÂÎÓÑÎÂÀ, 38, 1/5 ýò., ïë.:13/13/-, 1200.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 268-15-01 1(ê) Â.ÏÛØÌÀ, ËÅÍÈÍÀ, 48, 5/4 ýò., ïë.:13/13/-, ÷/ï, 900.000ð, ÐÓÑÜ (ÓÏÍ), ò. 89122263333 1(5) Â.ÏÛØÌÀ, ËÅÍÈÍÀ, 91, ëîäæ., 1/ 9 ýò., ïë.:14.7/14.7/-, ÷/ï, 1050.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 1(2) Â.ÏÛØÌÀ, ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 2/Á, áð., 4/5 ýò., ïë.:45/14/7, ÷/ï, 1200.000ð, ÊÐÀÑÍÀß ËÈÍÈß (ÓÏÍ), ò. 89049813826 1(2) Â.ÏÛØÌÀ, ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 10, 5/5 ýò., ïë.:12.2/12.2/9, ÷/ï, 1080.000ð, ÊÐÀÑÍÀß ËÈÍÈß (ÓÏÍ), ò. (34368)48494 1(3) Â.ÏÛØÌÀ, ÏÅÒÐÎÂÀ, 45, ñï., 1/ 5 ýò., ïë.:12/12/-, ÷/ï, 820.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Â.ÏÛØÌÀ (ÓÏÍ), ò. 89126311009 1(3) Â.ÏÛØÌÀ, ÏÅÒÐÎÂÀ, 57, 1/3 ýò., ïë.:66.5/20.6/-, ÷/ï, 1400.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 89533898687 1(3) Â.ÏÛØÌÀ, ÏÅÒÐÎÂÀ, 57, 1/3 ýò., ïë.:66.5/16/-, ÷/ï, 1300.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 89533898687 1(3) Â.ÏÛØÌÀ, ÏÎÁÅÄÛ, 13, 3/5 ýò., ïë.:14/14/-, ÷/ï, 1090.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 1(ê) Â.ÏÛØÌÀ, ÏÎÁÅÄÛ, 13, 1/5 ýò., ïë.:18.5/18.5/-, ÷/ï, 1250.000ð, ÊÐÀÑÍÀß ËÈÍÈß (ÓÏÍ), ò. (34368)48494 1(3) Â.ÏÛØÌÀ, ÈÑÅÒÜ, ÌÈÐÀ, 14, 1/ 2 ýò., ïë.:-/19/-, ÷/ï, 450.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89221193315 1(8) Â.ÑÅÐÃÈ, ËÅÍÈÍÀ, 13, 3/5 ýò., ïë.:-/16/-, ÷/ï, õîð. ñîñò, 350.000ð, ÄÀÎ-ÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 290-21-71 1(3) Â.ÑÅÐÃÈ, ÏÎÁÅÄÛ, 4, áàë., 2/2 ýò., ïë.:-/12.2/-, ÷/ï, 89001971354, 190.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89001971354 1(ê) ÊÀÌÅÍÑÊ-ÓÐÀËÜÑÊÈÉ, ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 71/Á, 4/5 ýò., ïë.:17.7/17.7/, ÷/ï, 650.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25 1(ê) ÊÀÌÅÍÑÊ-ÓÐÀËÜÑÊÈÉ, ÇÀÂÎÄÑÊÎÉ ÏÐÎÅÇÄ, 3, 3/5 ýò., ïë.:12.8/ 12.8/-, ÷/ï, 410.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25 1(ê) ÊÀÌÅÍÑÊ-ÓÐÀËÜÑÊÈÉ, ÊÀÌÅÍÑÊÀß, 36, 1/2 ýò., ïë.:15/15/-, ÷/ï, 550.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 20512-25 1(2) ÊÀÌÅÍÑÊ-ÓÐÀËÜÑÊÈÉ, ÎÊÒßÁÐÜÑÊÀß, 25, 1/9 ýò., ïë.:20/20/-, ÷/ï, 700.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 20512-25

 ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 2(3) ÀËÀÏÀÅÂÑÊ, 3 ÈÍÒÅÐÍÀÖÈÎÍÀËÀ, 22, ïì., áàë., 2/2 ýò., ïë.:-/31/-, ÷/ï, áëàãîóñòðîåííûå, 600.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 1(4) ÀÐÀÌÈËÜ, ÊÓÐ×ÀÒÎÂÀ, 30/À, 4/5 ýò., ïë.:-/12/-, ÷/ï, 745.000ð, ÌÀÊÑÈÌÓÌ (ÓÏÍ), ò. 89226138025 1(ê) ÀÑÁÅÑÒ, Ï.ÐÅÔÒÈÍÑÊÈÉ, ÃÀÃÀÐÈÍÀ, 13, 2/5 ýò., ïë.:17.7/17.7/-, 400.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 1(ê) ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÁÇÑÊ, 9, 2/2 ýò., ïë.:10.3/10.3/-, 540.000ð, ÒÈÒÓË (ÓÏÍ), ò. 89527529890 1(ê) ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÄÅÊÀÁÐÈÑÒÎÂ, 15, 2/2 ýò., ïë.:-/10.4/-, ÷/ï, íîâîáåð¸çîâñêèé, 770.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 1(6) ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, Ì.ÃÎÐÜÊÎÃÎ, 6/ À, 2/4 ýò., ïë.:13/13/-, ÷/ï, âîäà â êîìí., 790.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 286-14-79 1(ê) ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÌÈÐÀ, 1, 55/5 ýò., ïë.:14/14/-, ÷/ï, 880.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25 1(4) ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÌÈÐÀ, 1, 4/5 ýò., ïë.:16.5/16.5/-, 980.000ð, ÆÈËÒÎÐÃÑÅÐÂÈÑ (ÓÏÍ), ò. (34369)42887 2(5) ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÌÈÐÀ, 3, áð., 2/ 5 ýò., ïë.:-/30/-, ÷/ï, 1700.000ð, ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89089145036

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

47

¹ 2 (6.01.2014)


48

ÊÎÌÍÀÒÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ Âíå Åêàòåðèíáóðãà

1(3) ÊÀÌÅÍÑÊ-ÓÐÀËÜÑÊÈÉ, ÎÊÒßÁÐÜÑÊÀß, 52, 2/3 ýò., ïë.:19.5/19.5/-, ÷/ ï, 550.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25 1(ê) ÊÀÌÅÍÑÊ-ÓÐÀËÜÑÊÈÉ, ÏÀÐÊÎÂÀß, 25, 1/5 ýò., ïë.:17.6/12.4/-, ÷/ ï, 940.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25 1(4) ÊÀÌÅÍÑÊ-ÓÐÀËÜÑÊÈÉ, ÏÐ.ÏÎÁÅÄÛ, 91, 8/9 ýò., ïë.:11/11/-, ÷/ï, 520.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 20512-25 1(ê) ÊÀÌÅÍÑÊ-ÓÐÀËÜÑÊÈÉ, ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀß, 2, 2/2 ýò., ïë.:11.8/11.8/ -, ÷/ï, 490.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25 6-ê, 6(6) ÊÐÀÑÍÎÃÎÐÑÊÎÅ, ÓÐÀËÜÑÊÀß, 47, 2/3 ýò., ïë.:14.8/14.8/-, ÷/ ï, 570.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25 1(4) Í.ÑÅÐÃÈ, ÎÒÄÛÕÀ, 17, áàë., 2/5 ýò., ïë.:-/21/-, ÷/ï, ñåêöèÿ, âîäà, 400.000ð, ËÀÉÒ-Í (ÓÏÍ), ò. 222-0535 1(3) ÍÅÂÜßÍÑÊ, ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 11, 2/2 ýò., ïë.:-/16/-, 400.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 89089195735 2(3) ÍÅÂÜßÍÑÊ, ÎÊÒßÁÐÜÑÊÀß, 13, 1/2 ýò., ïë.:-/37/-, ÷/ï, 400.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 89089195735 2(3) ÍÅÂÜßÍÑÊ, ÎÊÒßÁÐÜÑÊÈÉ, 13, 2/2 ýò., ïë.:-/36.6/-, 400.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 89089195735

¹ 2 (6.01.2014)

1(4) ÍÅÂÜßÍÑÊ, ÏÐÎÔÑÎÞÇÎÂ, 15/ À, 3/5 ýò., ïë.:-/17.5/-, ÷/ï, 450.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 89530466616 1(ê) ÍÅÂÜßÍÑÊ, ÏÐÎÔÑÎÞÇÎÂ, 17, 3/5 ýò., ïë.:-/13/-, ÷/ï, ñîñò.õîð., 350.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. (34356)21147 1(4) ÍÅÂÜßÍÑÊ, ÏÐÎÔÑÎÞÇÎÂ, 17/ À, 4/5 ýò., ïë.:-/16/-, ÷/ï, 500.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 89089195735 2(2) ÍÅÂÜßÍÑÊ, ÖÅÌÅÍÒÍÛÉ, ËÅÍÈÍÀ, 60, áàë., 3/3 ýò., ïë.:-/35.1/-, ÷/ ï, 570.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 89530015481 2(4) ÍÅÉÂÎ-ÐÓÄßÍÊÀ, ÌÎËÎÄÖÎÂÀ, 11, 2 / 2 ý ò . , ï ë . : 3 2 / 3 2 / - , ÷ / ï , 430.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 1(5) ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊ, ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 18, áàë., 2/5 ýò., ïë.:17/17/-, ÷/ï, 700.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-6002 1(4) ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊ, ÒÐÓÁÍÈÊÎÂ, 46, ëîäæ., 10/12 ýò., ïë.:20/20/10, ÷/ï, 950.000ð, ÍÅÁÎÑÊÐÅÁ (ÓÏÍ), ò. 89122841121 3(3) ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊ, ÁÈËÈÌÁÀÉ, ÎËÅÃÀ ÊÎØÅÂÎÃÎ, 18, óï., 1/3 ýò., ïë.:65/40/4, òðåáóåòñÿ ðåìîí, 1100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÅÐÂÎÓÐ (ÓÏÍ), ò. (3439)666545

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô) 1(5) ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊ, ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ «ÂÎÑÕÎÄ», ÃÀÃÀÐÈÍÀ, 24, ìñ., áàë., 5/5 ýò., ïë.:11/11/-, ÷/ï, îáùåæèòèå, 500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÅÐÂÎÓÐ (ÓÏÍ), ò. 89221951021 2(3) ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊ, ÊÐÛÒÛÉ ÐÛÍÎÊ, ÒÐÓÁÍÈÊÎÂ, 23/6, ïì., áàë., 2/ 2 ýò., ïë.:64/45/5, ÷/ï, 1200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÅÐÂÎÓÐ (ÓÏÍ), ò. 89221951021 1(3) ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊ, ÊÐÛÒÛÉ ÐÛÍÎÊ, ÒÐÓÁÍÈÊÎÂ, 42, 1/5 ýò., ïë.:18/ 18/9, ÷/ï, õîð. ñîñòîÿíèå, 760.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÅÐÂÎÓÐ (ÓÏÍ), ò. 89221951021 1(ê) ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊ, ÖÅÍÒÐ, ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 16, ìñ., 5/5 ýò., ïë.:13/13/1, ÷/ ï, âñå ðÿäîì, 600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÅÐÂÎÓÐ (ÓÏÍ), ò. 89221951021 1(ê) ÏÎËÅÂÑÊÎÉ, ÂÎËÎÄÀÐÑÊÎÃÎ, 95/ À, 2 / 5 ý ò . , ï ë . : 1 8 . 4 / 1 8 . 4 / - , ÷ / ï , 580.000ð, ÝÂÅÐÅÑÒ-ÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 89086311764 1(4) ÏÎËÅÂÑÊÎÉ, ÂÎËÎÄÀÐÑÊÎÃÎ, 95, 1/5 ýò., ïë.:-/18/-, ÷/ï, ñðî÷íî,òîðã,ä/ã, 570.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89049826316 1(4) ÏÎËÅÂÑÊÎÉ, ÇËÅÍÛÉ ÁÎÐ-1, 2, 1/5 ýò., ïë.:4/11/-, ÷/ï, 560.000ð, ÝÂÅÐÅÑÒ-ÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 8952735447 1(8) ÏÎËÅÂÑÊÎÉ, ÌÀÊÑÈÌÀ ÃÎÐÜÊÎÃÎ, 1/À, 2/5 ýò., ïë.:18.3/18.3/-, 89043829447, 570.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 89043829447 1(5) ÏÎËÅÂÑÊÎÉ, Ð.ËÞÊÑÅÌÁÓÐÃ, 6, 3/5 ýò., ïë.:17/17/-, ÷/ï, 650.000ð, ÝÂÅÐÅÑÒ-ÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 89501931338 1(4) ÏÎËÅÂÑÊÎÉ, Ð.ËÞÊÑÅÌÁÓÐÃ, 6, 2/5 ýò., ïë.:18/18/-, ÷/ï, 590.000ð, ÝÂÅÐÅÑÒ-ÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 89530487488 1(4) ÏÎËÅÂÑÊÎÉ, Ð.ËÞÊÑÅÌÁÓÐÃ, 6, 2/5 ýò., ïë.:14/14/-, ÷/ï, 560.000ð, ÝÂÅÐÅÑÒ-ÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 89530487488 2(2) ÏÎËÅÂÑÊÎÉ, ßËÓÍÈÍÀ, 16, 4/5 ýò., ïë.:48/28/7, ÷/ï, 800.000ð, ÝÂÅÐÅÑÒ-ÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 89527354474

1(5) ÏÎËÅÂÑÊÎÉ, ÞÆÍÛÉ, ÁÀÆÎÂÀ, 21, 1 / 2 ý ò . , ï ë . : 1 9 / 1 9 / - , ÷ / ï , 490.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 1(3) ÐÅÂÄÀ, ÊÈÐÇÀÂÎÄ, ÊÈÐÇÀÂÎÄ, 8, 1/2 ýò., ïë.:70/16/7, ÷/ï, 470.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-9797 1(ê) ÑÈÍÀÐÑÊÈÉ, ÇÀÂÎÄÑÊÎÉ ÏÐÎÅÇÄ, 3, 5/5 ýò., ïë.:18.4/18.4/-, ÷/ï, 420.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 20512-25 1(6) ÑÐÅÄÍÅÓÐÀËÜÑÊ, ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÎÃÎ, 23, 3/4 ýò., ïë.:12.1/12.1/10, ÷/ ï, 700.000ð, ÍÎÂÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 266-71-31 1(5) ÑÐÅÄÍÅÓÐÀËÜÑÊ, ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÎÃÎ, 23, 4/4 ýò., ïë.:12/12/8, ìåáåëü îñòàåòñÿ, 850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 378-43-23 1(4) ÑÐÅÄÍÅÓÐÀËÜÑÊ, ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÎÃÎ, 38, 1/4 ýò., ïë.:84/17.3/8, ÷/ï, õîð.ñîñåäè, 890.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 2(2) ÑÐÅÄÍÅÓÐÀËÜÑÊ, ÍÀÁÅÐÅÆÍÀß, 1, ì ñ . , 2 / 3 ý ò . , ï ë . : 3 2 / 3 8 / 6 , ÷ / ï , 1170.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Â.ÏÛØÌÀ (ÓÏÍ), ò. 89655044949 1(5) ÑÐÅÄÍÅÓÐÀËÜÑÊ, ÎÊÒßÁÐÜÑÊÀß, 2, ïì., 2/2 ýò., ïë.:86/16/10, ÷/ï, 870.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Â.ÏÛØÌÀ (ÓÏÍ), ò. 89638563638 1(3) ÑÐÅÄÍÅÓÐÀËÜÑÊ, Ï.ÊÎÌÌÓÍÛ, 4, õ ð . , 1 / 2 ý ò . , ï ë . : 2 0 / 2 0 / 6 , ÷ / ï , 950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Â.ÏÛØÌÀ (ÓÏÍ), ò. 89045475277 2(4) ÑÐÅÄÍÅÓÐÀËÜÑÊ, ÓÐÀËÜÑÊÀß, 3/ Á, ìñ., ëîäæ., 2/4 ýò., ïë.:35/35/11, 1850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Â.ÏÛØÌÀ (ÓÏÍ), ò. 89045463677

ÄÐÓÃÈÅ ÎÁËÀÑÒÈ 2(2) Ã. ÑÐÅÄÍÅÓÐÀËÜÑÊ, ÑÎÂÅÒÑÊÀß , 33/3, áàë., 1/2 ýò., ïë.:44.2/19.2/ 6.3, 2000.000ð, ÊÂÈÊÎ (ÓÏÍ), ò. 29805-20 1(3) ÎÐÅÍÁÓÐÃÑÊÀß, ÍÎÂÎÒÐÎÈÖÊ, ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 72, 6/9 ýò., ïë.:58/32/ -, ÷/ï, òîðã, 450.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25


ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 1-êîìíàòíûå êâàðòèðû

1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÀÂÒÎÂÎÊÇÀË 8 ÌÀÐÒÀ, 73, ïì., ê., 3/4 ýò., ïë.:20/ 20/-, ÷/ï, ñ/ó â êîìíàòå, 1790.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 283-01-10 8 ÌÀÐÒÀ, 120, õð., á., á., 3/5 ýò., ïë.:34/21/6, ÷/ï, îêíà âî äâîð, 2850.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 35537-23 8 ÌÀÐÒÀ, 190, ñï., ã., 13/24 ýò., ïë.:53/24/-, ÷/ï, 4950.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 8 ÌÀÐÒÀ, 190, ñï., ã., ëîäæ., 1/24 ýò., ïë.:49.9/15.2/24.2, ÷/ï, â ñäàííîé ñåêöè, 4000.000ð, ÍÊÑ (ÓÏÍ), ò. 232-96-96 8 ÌÀÐÒÀ, 190, ñï., ã., ëîäæ., 16/24 ýò., ïë.:50.1/15.4/24.1, ÷/ï, ðàññðî÷êà!!!, 4300.000ð, ÍÊÑ (ÓÏÍ), ò. 23296-96 ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÀß, 48/À, ñï., ê., ëîäæ., 6/16 ýò., ïë.:52/20/13, ÷/ï, 2007 ã.ï., 4550.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÀß, 61/1, ñï., ê., ëîäæ., 6/16 ýò., ïë.:46/23/15, ÷/ï, 4490.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÀß, 61/1, ñï., ê., ëîäæ., 9/16 ýò., ïë.:35/18/9, 89222224425, 3650.000ð, ò. 89222224425 ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÀß, 63/1, ñï., ê., ëîäæ., 10/16 ýò., ïë.:45.7/23/9, ÷/ï, 4300.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89089233463 ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÀß, 65/1, ñï., ê., ëîäæ., 1/16 ýò., ïë.:45/22.8/9, ëîäæèÿ óòåïëåíà, 4000.000ð, ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 319-96-66 ÁÀÇÎÂÛÉ, 48, ñï., ê., áàë., 17/26 ýò., ïë.:48/21/14, ÷/ï, 3100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÁÀÇÎÂÛÉ, 48, ñï., ê., áàë., 21/26 ýò., ïë.:42/20/7, ÷/ï, 3600.000ð, ÂÈÇÀÂÈ (ÓÏÍ), ò. 200-95-13 ÁÀÇÎÂÛÉ, 48, ñï., ê., ëîäæ., 12/26 ýò., ïë.:42/19/9, ÷/ï, 3000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 89655017373 ÁÀÇÎÂÛÉ, 52, ñï., ê., ëîäæ., 8/26 ýò., ïë.:43/19/9, ÷/ï, 3500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-2009 ÁÀÇÎÂÛÉ, 54, ñï., ê., ëîäæ., 14/26 ýò., ïë.:55/21/14, ÷/ï, ñîáñòâåííèê, 3400.000ð, ÎÀÇÈÑ (ÓÏÍ), ò. 355-5599 ÁÀÇÎÂÛÉ, 54, ñï., ê., ëîäæ., 23/26 ýò., ïë.:41.9/16/9, ÷/ï, îòë.ñîñò, 3250.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9226158159 ÁÀÇÎÂÛÉ, 56, óï., ï., ëîäæ., 11/16 ýò., ïë.:34.6/18.3/8.1, ÷/ï, 2670.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 9122824913 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 111, ñï., ã., ë., 7/16 ýò., ïë.:40/10/21, ÷/ï, 3850.000ð, ÌÈÐ ÂÀØÅÌÓ ÄÎÌÓ (ÓÏÍ), ò. 26858-53

ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 122, õð., ê., 3/5 ýò., ïë.:31/18/6, ÷/ï, 2800.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89221711796 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 135, óï., ê., 7/10 ýò., ïë.:33.2/18/6.7, ÷/ï, òåïëàÿ, ñâåòëàÿ, 2630.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 328-12-67 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 135, óï., ê., 1/10 ýò., ïë.:33/18/7, 3100.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-3 (ÓÏÍ), ò. 89505448722 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 135, óï., ê., áàë., 9/ 10 ýò., ïë.:33/20/6, ÷/ï, òîðã, 2780.000ð, ÓÀÍ - 1 (ÓÏÍ), ò. 360-6460 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 137, ñï., ê., 10/19 ýò., ïë.:42/17.5/11, ÷/ï, îòä. ïîä ÷èñòîâ, 3600.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 149, óï., ï., ëîäæ., 6/12 ýò., ïë.:34/15/8, îòë.êâ-ðà, 3155.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 22221-84 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 157, óï., ê., áàë., 3/ 5 ýò., ïë.:30.2/16.2/7, ÷/ï, êîñìåò.ðåìîíò, 2600.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89089207249 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 188/À, õð., ê., á., 2/ 4 ýò., ïë.:30/17.5/6, ÷/ï, òîðã, 2650.000ð, ÞÐ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89122416179 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 218/2, õð., ê., áàë., 1/5 ýò., ïë.:30.3/16.8/6.8, ÷/ï, 2700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 220/5, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:28/15/6, ðåòðî ðåìîíò, 2650.000ð, ÊÎËÈÇÅÉ (ÓÏÍ), ò. 23507-69 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 220/9, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:28/15/6, ðåìîíò, 2650.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-5050 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 222, ñï., ì., ëîäæ., 14/25 ýò., ïë.:55/17/23, ÷/ï, îòë.âèä, 4950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 222, ñï., ì., ëîäæ., 17/25 ýò., ïë.:48/21/12, ÷/ï, áîëüø.ëîäæèÿ, 4950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 85, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:21/18/-, äóø, ñ/ó, 2000.000ð, ÓËÅÉ (ÓÏÍ), ò. 89049874388 ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 95, óï., ï., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:28/14/7, ÷/ï, õîð. ñîñò, ñðî÷, 2695.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 89678535697 ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 97, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:26/13/9, 2500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 225/1, óï., ê., áàë., 3/9 ýò., ïë.:33/19/7, ÷/ï, òðåá. êîñ. ðåì., 2700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÎÑÊÎÂ. (ÓÏÍ), ò. 384-01-44 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 225/1, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:33/18/6, õîð.ñîñò.,êóõíÿ, 2520.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÑÓÐÈÊΠ(ÓÏÍ), ò. 328-24-17 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 225/1, óï., ê., áàë., 5/9 ýò., ïë.:33/20/6, 3150.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 8221328412 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 225/1, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:32/18/6, ÷/ï, îòë ñîñò ñðî÷íî, 2570.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-78-78 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 225/4, ñï., ê., ëîäæ., 5/14 ýò., ïë.:72.7/31.3/16.3, 6040.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÎÍÅÆÑÊÀß, 6/À, ñï., ê., ëîäæ., 15/ 16 ýò., ïë.:49/19/15, åâðî,êèðïè÷, 4500.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89122697507 ÎÍÅÆÑÊÀß, 6/À, ñï., ê., ëîäæ., 7/16 ýò., ïë.:45/18/12, ÷/ï, 3850.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89126286631 ÎÍÅÆÑÊÀß, 10, ñï., ê., áàë., 10/11 ýò., ïë.:56.5/39.9/12, ÷/ï, 5500.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 247-81-07 ÎÍÅÆÑÊÀß, 10, ñï., ê., 4/11 ýò., ïë.:38/18/8, ÷/ï, 3500.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 231-55-19 Ñ.ÁÅËÛÕ, 18, óï., ï., 1/16 ýò., ïë.:39.5/20/9, ÷/ï, õîð.ñîñò., 2750.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 Ñ.ÐÀÇÈÍÀ, 51, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:24/17/-, åñòü ñ÷åò÷èêè, 2150.000ð, ÊÎËÈÇÅÉ (ÓÏÍ), ò. 23507-69 Ñ.ÐÀÇÈÍÀ, 51, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:17.8/16/-, 3786386, 1900.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 378-6386 Ñ.ÐÀÇÈÍÀ, 51, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:22/15/-, ÷/ï, äóø, 2100.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89220289147 Ñ.ÐÀÇÈÍÀ, 51, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:18.5/13.3/-, 2100.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 Ñ.ÐÀÇÈÍÀ, 51, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:18/14/-, ÷/ï, äóø.êàáèíà, 2000.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 35550-50 Ñ.ÐÀÇÈÍÀ, 74, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:30/18/6, ÷/ï, òðåá.ðåìîíò, 2400.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 37589-58 ÑÅÐÎÂÀ, 25, óï., ï., ëîäæ., 5/16 ýò., ïë.:34.6/18.4/8, ÷/ï, 3199.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 89226056005 ÑÅÐÎÂÀ, 27, óï., ï., ëîäæ., 2/16 ýò., ïë.:36/17/8, ÷/ï, îòë.ñîñò., 2960.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÑÓÐÈÊÎÂÀ, 4, óï., ê., 2ï/ëî., 4/9 ýò., ïë.:49/25/6.6, ÷/ï, 3580.000ð, ÀÐÕ-ÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 219-07-95

ÑÓÐÈÊÎÂÀ, 31, óï., ê., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:38/18/10, îòë.ñîñò., 3200.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU (ÓÏÍ), ò. 378-80-29 ÑÓÐÈÊÎÂÀ, 31, óï., ê., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:38/19/9, ÷/ï, 2800.000ð, ÍÅÁÎÑÊÐÅÁ (ÓÏÍ), ò. 89122841121 ÑÓÐÈÊÎÂÀ, 39/ÂÑÒ, óï., ê., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:37/21/8, ÷/ï, ñîñ.îáû÷.çà íàë, 2899.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 268-15-01 ÑÓÐÈÊÎÂÀ, 47, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:19/13/-, âàííà ñîãëàñ., 1930.000ð, ÂÈÇÈÒ (ÓÏÍ), ò. 371-2363 ÑÓÐÈÊÎÂÀ, 47, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:18/12/-, ÷/ï, ñâîé äóø è ñ/ó, 1850.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 89041715202 ÑÓÐÈÊÎÂÀ, 47, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:18/13/3, ìåòðî ðÿäîì, 1800.000ð, ÒÀÉÍÛÉ ÑÎÂÅÒÍÈÊ, ò. 219-93-11 ÑÓÐÈÊÎÂÀ, 48, ñï., ê., á/ë., 2/9 ýò., ïë.:58/26/16, ÷/ï, 4400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÑÓÐÈÊΠ(ÓÏÍ), ò. 328-24-16 ÑÓÐÈÊÎÂÀ, 48, ñï., ê., 2ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:59/26/16, ÷/ï, ðàñøèð.äî70êâ.ì, 4690.000ð, ÝÐÀ (ÓÏÍ), ò. 268-34-00 ÑÓÐÈÊÎÂÀ, 53/À, ñï., ê., ëîäæ., 15/ 16 ýò., ïë.:43/15/12, ÷/ï, ðåìîíò,, 3999.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 89122874489 ÑÓÐÈÊÎÂÀ, 55, ñï., ê., ëîäæ., 8/10 ýò., ïë.:46.5/20/11, ÷/ï, êëþ÷è íà ñäåëêå, 4000.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-78-78 ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÎÂ, 4, ñï., ì., áàë., 23/ 24 ýò., ïë.:69/18/29, ÷/ï, 5197.600ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89222964688 ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÎÂ, 4, ñï., ì., áàë., 19/ 19 ýò., ïë.:56/17/20, ÷/ï, 4282.500ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89222964688 ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÎÂ, 4, ñï., ã., ëîäæ., 3/ 24 ýò., ïë.:47/19/-, 4180.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 345-15-62

ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 111, óï., ê., ï/ëîä., 2/14 ýò., ïë.:42/16/10, ÷/ï, ðíäâîðöà ñïîðòà, 3550.000ð, ò. 8-982615-36-30 ÌÀØÈÍÍÀß, 42/1, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:19/8/3, ÷/ï, 1990.000ð, ÊÂÈÊÎ (ÓÏÍ), ò. 298-05-20 ÌÀØÈÍÍÀß, 42/1, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:20/16/4, êîðèäîð+êóõíÿ, 1880.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89028702623 ÌÀØÈÍÍÀß, 58, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:31.2/16.8/6.6, 2550.000ð, ÊÎÍÀÍÛÕÈÍ È Ê (ÓÏÍ), ò. 89222194740

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

49

¹ 2 (6.01.2014)


50

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 1-êîìíàòíûå êâàðòèðû

ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÎÂ, 4, ñï., ã., á., 16/19 ýò., ïë.:56.2/18.1/20.2, ÷/ï, 4282.000ð, ÃÐÀÍ (ÓÏÍ), ò. 89122442185 ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÎÂ, 4, ñï., ã., ë., 22/24 ýò., ïë.:68/18/29, ÷/ï, 5192.000ð, ÃÐÀÍ (ÓÏÍ), ò. 89122442185 ÓÊÒÓÑÑÊÀß, 41, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:15/15/15, ÷/ï, òîðã âîçì., 1950.000ð, ÊÀÏÈÒÀË (ÓÏÍ), ò. 25377-10 ÓÊÒÓÑÑÊÀß, 41, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:25/12/5, ÷/ï, ñðî÷íî,î/ñ,÷ï, 2300.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 ÔÐÓÍÇÅ, 18, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:28.8/ 17/6, ÷/ï, îêíà íà òîðåö, 3000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-6377 ÔÐÓÍÇÅ, 24, óï., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:38/18.4/8.4, 3300.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÔÐÓÍÇÅ, 43, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:30/ 17/6, ïîä îôèñ, 3100.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 206-18-88 ÔÐÓÍÇÅ, 71, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:31/ 21/6, ïîä îôèñ, 3150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70

ÔÐÓÍÇÅ, 76, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:29.5/17/5, 2600.000ð, ò. 8-912284-88-32 ÔÐÓÍÇÅ, 100, ïí., ï., ï/ëîä., 4/9 ýò., ïë.:25/12/8, 2670.000ð, ÊÎËÈÇÅÉ (ÓÏÍ), ò. 235-07-69 ÔÐÓÍÇÅ, 100, ïí., ï., 8/9 ýò., ïë.:36.2/20.6/8, ÷/ï, 2790.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 89221811572 ÔÐÓÍÇÅ, 100, ïí., ï., ï/ëîä., 8/9 ýò., ïë.:34/15/8, ÷/ï, êîñì. ðåì,òîðã, 2795.000ð, ÁÞÐÎ ÍÅÄÂÈÆ.N1 (ÓÏÍ), ò. 278-60-50 ÔÐÓÍÇÅ, 100, ïí., ï., ï/ëîä., 8/9 ýò., ïë.:24/12/8, ÷/ï, ÷ï!òîðã!, 2580.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 35, óï., ê., ï/ëîä., 4/ 9 ýò., ïë.:39/16/-, ÷/ï, 3786386, 3200.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 378-63-86 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 60, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:24/17/-, ÷/ï, èäåàëüíîå ñîñò., 2430.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 60, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:25/16/6, ÷/ï, 2450.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89122888791 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 103, ñï., ã., ëîäæ., 16/19 ýò., ïë.:46.6/19.4/16, ÷/ï, íîâàÿ, 3999.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 269-39-96 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 111, óï., ï., ëîäæ., 13/16 ýò., ïë.:35/20/8, ÷/ï, ñò\ïàêåò, 2890.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 372-55-38 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 114, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:32/18/6, ÷/ï, 2650.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 34400-12 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 122, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:31/18/6, ÷/ï, 2400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 200-88-87 ÔÓ×ÈÊÀ, 1, ñï., ã., ëîäæ., 14/26 ýò., ïë.:55/22.7/14.6, ÷/ï, õîð. îòäåëêà, 4400.000ð, ÍÊÑ (ÓÏÍ), ò. 232-96-96 ÔÓ×ÈÊÀ, 1, ñï., ã., áàë., 17/26 ýò., ïë.:55/39/-, ÷/ï, çàë-êóõ+êîìíàòà, 5500.000ð, ÍÀØ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 89068065202 ÔÓ×ÈÊÀ, 1, ñï., ã., áàë., 15/26 ýò., ïë.:55/23/14, ÷/ï, 4490.000ð, ÍÀØ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 350-68-17 ÔÓ×ÈÊÀ, 1, ñï., ã., 5/26 ýò., ïë.:57/ 57/-, ÷/ï, 2190014, 4390.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 219-00-14

¹ 2 (6.01.2014)

ÔÓ×ÈÊÀ, 1, ñï., ã., ëîäæ., 19/26 ýò., ïë.:51.3/23.5/13.5, ÷/ï, õîðîøàÿ îòäåëêà, 4300.000ð, ÍÊÑ (ÓÏÍ), ò. 232-96-96 ÔÓ×ÈÊÀ, 3, ñï., ã., ëîäæ., 21/26 ýò., ïë.:46.8/18.6/13.9, ÷/ï, íîâàÿ, 4050.000ð, ÍÊÑ (ÓÏÍ), ò. 232-96-96 ÔÓ×ÈÊÀ, 3, ñï., ã., ëîäæ., 9/26 ýò., ïë.:49.3/20.9/13, ÷/ï, ðàññðî÷êà, 4150.000ð, ÍÊÑ (ÓÏÍ), ò. 232-96-96 ÔÓ×ÈÊÀ, 3, ñï., ã., ëîäæ., 7/26 ýò., ïë.:49.6/20.9/13.1, ÷/ï, ðàññðî÷êà, 4200.000ð, ÍÊÑ (ÓÏÍ), ò. 232-96-96 ÔÓ×ÈÊÀ, 5, ñï., ì., ëîäæ., 18/19 ýò., ïë.:45/22/12, ÷/ï, åâðîðåì.,ìåáåëü, 4250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 ÔÓ×ÈÊÀ, 9, ñï., ã., ëîäæ., 7/14 ýò., ïë.:51/19/12, ÷/ï, îêíà íà þã, 4200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 268-11-22 ÖÂÈËËÈÍÃÀ, 53, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:32/19/6, êóõíÿ â ïîäàðîê, 2580.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 ÖÈÎËÊÎÂÑÊÎÃÎ, 22, ñï., ê., ëîäæ., 4/12 ýò., ïë.:42.5/19/11, ÷/ï, 4400.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89049826500 ÖÈÎËÊÎÂÑÊÎÃÎ, 27, ñï., ì., áàë., 2/27 ýò., ïë.:47/33/-, ÷/ï, 3520.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 ÖÈÎËÊÎÂÑÊÎÃÎ, 34, ñï., ê., ëîäæ., 8/12 ýò., ïë.:49/15/21, ÷/ï, 2-õ êîì.êâ., 4780.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 210-41-49 ÖÈÎËÊÎÂÑÊÎÃÎ, 78, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:39/21/7, 89221810065, 2250.000ð, ÁÎÍÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89221810065 ÖÈÎËÊÎÂÑÊÎÃÎ, 84, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:32.3/19.5/6, ñðî÷íî, 2650.000ð, ÑÎÃËÀÑÈÅ (ÓÏÍ), ò. 37459-50 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 12, ìñ., ê., áàë., 3/ 9 ýò., ïë.:34/18/7, âîçìîæíà ÷/ï, 2850.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89089113159 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 12, ìñ., ê., áàë., 2/ 9 ýò., ïë.:34.2/18.6/6.5, ðàçóìí. òîðã, 2700.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 328-57-12 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 12, ìñ., ê., 8/9 ýò., ïë.:26/15/15, õîðîøåå ñîñò, 2690.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 26660-02 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 12, ìñ., ê., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:33/18/6, òîðã, 2800.000ð, ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 89222013596 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 16, ñï., ê., áàë., 8/ 10 ýò., ïë.:42/19/10, +ïîä.ãàðàæ, 4100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 88/1, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:27/15/6, îòë.ñîñò.åâðî, 2870.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 201-43-12 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 90, ñï., ê., ëîäæ., 2/17 ýò., ïë.:38/27/8, ÷/ï, ñòóä-îòë.òîðã!, 3780.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 210-41-49 ×ÀÏÀÅÂÀ, 17, áð., ï., á., 2/5 ýò., ïë.:28.1/15.2/6.1, 2600.000ð, ò. 38504-02 ×ÀÏÀÅÂÀ, 21, ñï., ê., ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:37/19/9, 3750.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ×ÀÏÀÅÂÀ, 55, õð., ê., áàë., 4/4 ýò., ïë.:30/17/6, ÷/ï, òîðã. ñâåæ. ðåì, 2850.000ð, ÌÅÍÄÅËÅÅ (ÓÏÍ), ò. 89222012044 ×ÀÏÀÅÂÀ, 72/À, ñï., ê., ëîäæ., 5/19 ýò., ïë.:44/20/13, ÷/ï, 3900.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ØÌÈÄÒÀ, 97, áð., ê., 1/5 ýò., ïë.:40/ 19/1, õîðîøàÿ áîëüøàÿ, 2800.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-50-50

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

ØÌÈÄÒÀ, 139, óï., ï., ï/ëîä., 2/9 ýò., ïë.:28.5/14/7, ÷/ï, ÷ï 89226104222, 2790.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 89226104222 ÙÎÐÑÀ, 25, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:32/18/7, íîâ.ðåì.îòë/ñ., 2950.000ð, ÑÒÎËÈ×ÍÛÉ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 219-99-19 ÙÎÐÑÀ, 35, ñï., ê., ëîäæ., 14/14 ýò., ïë.:44/20/10, ÷/ï, îòë.ñîñò., 4990.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 345-93-10 ÙÎÐÑÀ, 39, ñï., ì., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:40/26/-, ÷/ï, 89122874489, 3950.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 89122874489 ÙÎÐÑÀ, 105, ñï., ì., ëîäæ., 2/20 ýò., ïë.:47/17/-, ÷/ï, ðåì.,ìåá.,òåõí, 4600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 ÙÎÐÑÀ, 105, ñï., ì., ëîäæ., 2/20 ýò., ïë.:45/19/10, ÷/ï, ðåì.,ìåá.,òåõí, 4350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 ÙÎÐÑÀ, 105, ñï., ì., ëîäæ., 3/20 ýò., ïë.:45/19/12, ÷/ï, 89089118895, 3800.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 89089118895 ÙÎÐÑÀ, 105, ñï., ì., ëîäæ., 5/20 ýò., ïë.:44.5/18.8/10.6, ÷/ï, 4300.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89122769716

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ Â.ÄÅ ÃÅÍÍÈÍÀ, 33, ñï., ì., 2/13 ýò., ïë.:40.1/17.2/11.2, ÷/ï, 3000.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.11 (ÓÏÍ), ò. 9226007881 Â.ÄÅ ÃÅÍÍÈÍÀ, 33, ñï., ì., ëîäæ., 7/13 ýò., ïë.:39.8/17/11.1, ÷/ï, 3150.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89676396100 Â.ÄÅ ÃÅÍÍÈÍÀ, 40, ñï., ã., ëîäæ., 8/ 13 ýò., ïë.:39/15/11, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 2990.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 Â.ÄÅ ÃÅÍÍÈÍÀ, 45, ñï., ã., ëîäæ., 5/ 17 ýò., ïë.:39/18/11, ÷/ï, 3360.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 Â.ÄÅ ÃÅÍÍÈÍÀ, 45, ñï., ã., ëîäæ., 13/17 ýò., ïë.:41/18/11, ÷/ï, 3360.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÑÓÐÈÊΠ(ÓÏÍ), ò. 328-24-17 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 117, ñï., ã., áàë., 1/15 ýò., ïë.:44/22/12, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 3200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 141, ñï., ã., ëîäæ., 2/15 ýò., ïë.:39/21/11, ÷/ï, 8.902.2618955, 2850.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 145, ñï., ã., ë., 6/ 22 ýò., ïë.:40/19/7, 3000.000ð, ÞÐ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89122416179 ÐßÁÈÍÈÍÀ, 19, ñï., ã., 14/15 ýò., ïë.:37/17/10.5, ÷/ï, íîâàÿ, 2013 ã., 3000.000ð, ò. 8-909-018-29-11 ÐßÁÈÍÈÍÀ, 21, ñï., ã., áàë., 7/21 ýò., ïë.:40/18/11, ÷/ï, íîâàÿ, 2850.000ð, ÍÅÁÎÑÊÐÅÁ (ÓÏÍ), ò. 89122841121 ØÀÌÀÍÎÂÀ, 38, ñï., ã., ëîäæ., 6/15 ýò., ïë.:40/18/11, ÷/ï, 2900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 38408-40

ÁÎÒÀÍÈ×ÅÑÊÈÉ 8 ÌÀÐÒÀ, 185/2, óï., ï., ëîäæ., 6/16 ýò., ïë.:39/19/10, ÷/ï, õîð. ñîñò., 3300.000ð, ÀÈÑÒ-Í (ÓÏÍ), ò. 89030869070 8 ÌÀÐÒÀ, 189/2, óï., ï., ëîäæ., 8/16 ýò., ïë.:39/18/10, 89045498137, 3099.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 21977-41 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 256, õð., ê., áàë., 3/ 3 ýò., ïë.:32/15/6, ÷/ï, õîð.ñîñò.òîðã, 2350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 21, óï., ï., ëîäæ., 12/16 ýò., ïë.:39.3/17.4/10, 3150.000ð, ÏÐÎÑÏÅÊÒÚ (ÓÏÍ), ò. 37024-00 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 37/1, óï., ï., ëîäæ., 6/12 ýò., ïë.:33.3/18/-, 3400.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÀÍ (ÓÏÍ), ò. 213-97-46 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 37/2, óï., ï., ëîäæ., 10/12 ýò., ïë.:34/17/8, ñîñò. îòëè÷íîå, 2900.000ð, ÀÈÑÒ-Í (ÓÏÍ), ò. 219-33-39

ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 49/2, óï., ï., 1/12 ýò., ïë.:39.3/21.4/9.1, ÷/ï, 2990.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89126757576 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 49/2, óï., ï., ëîäæ., 10/12 ýò., ïë.:33.6/18/8, ÷/ï, 2900.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89089207249 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 1, ñï., ï., ëîäæ., 3/ 16 ýò., ïë.:41/18/10, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 3300.000ð, ò. 89089135735 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 2/2, óï., ï., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:34/17/8, 2890.000ð, ÝÐÀ (ÓÏÍ), ò. 268-34-00 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 2/2, óï., ï., ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:35/18/8, ÷/ï, îòë.ñîñò., 2750.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89193956421 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 18, óï., ï., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:34/18/8, ÷/ï, 89222058738, 2950.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89222058738 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 22, óï., ï., ëîäæ., 1/12 ýò., ïë.:33.3/16.7/7.9, ÷/ï, 2897.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89222068161 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 22, óï., ï., ëîäæ., 3/12 ýò., ïë.:33/17/8, ÷/ï, 2680831, 2900.000ð, ÔÎËÈÑ (ÓÏÍ), ò. 268-0831 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 36, óï., ï., ëîäæ., 5/12 ýò., ïë.:33/17/8, ÷/ï, 3050.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-0880 ÑÀÌÎÖÂÅÒÍÛÉ, 5, óï., ï., ëîäæ., 9/ 10 ýò., ïë.:34/18.6/8, ÷/ï, 3500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 89221778297 ÑÀÌÎÖÂÅÒÍÛÉ, 5, óï., ï., ëîäæ., 7/ 10 ýò., ïë.:34/18/9, ÷/ï, 3500.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 375-89-58 ÑÀÌÎÖÂÅÒÍÛÉ, 6, óï., ï., 7/9 ýò., ïë.:39/30/-, ÷/ï, ñòóäèÿ, 2990.000ð, ò. 89222052326 ÒÁÈËÈÑÑÊÈÉ, 3, óï., ï., 1/10 ýò., ïë.:33.5/17.7/7.4, ÷/ï, 89122867659îôèñ, 2800.000ð, ÀÐÊÀÄÀ-Ì (ÓÏÍ), ò. 89122867659 ØÂÀÐÖÀ, 10/1, ñï., ê., ëîäæ., 18/18 ýò., ïë.:46/19/11, ÷/ï, 4200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 26811-22

ÂÈÇ ÂÈÇ-ÁÓËÜÂÀÐ, 20, ïì., ê., áàë., 4/ 5 ýò., ïë.:32/18/9, ÷/ï, 2790.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89122888791 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 32, óï., ï., ëîäæ., 4/12 ýò., ïë.:35/20/7, ÷/ï, 3550.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 89655111715 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 33/3, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:29/15/5.2, 2470.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89222074049 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 35/3, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:28/15/6, ÷/ï, 2490.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 37/2, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:28/15/5, ÷/ï, 2600.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 43/3, óï., ê., ëîäæ., 10/ 12 ýò., ïë.:37.1/19.1/10, 3000.000ð, ÍÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 356-03-32 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 48, óï., ê., 1/14 ýò., ïë.:39/ 18/8, ÷/ï, ñðåä.ñîñò, 2600.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 9043864364 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 55, óï., ï., ëîäæ., 6/16 ýò., ïë.:39.9/21.4/8, ÷/ï, 3400.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 9122824913 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 61/1, óï., ï., ëîäæ., 7/ 16 ýò., ïë.:39/17/10, ÷/ï, 89028737047, 3400.000ð, ÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 216-64-57 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 65, óï., ï., ëîäæ., 7/16 ýò., ïë.:40/21/9, 3100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 ÂÎÄÎÍÀÑÎÑÍÀß, 16, õð., ê., áàë., 2/4 ýò., ïë.:33/19/6, ÷/ï, òîðã, 2200.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89126054723 ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 16, õð., ø., 1/5 ýò., ïë.:31/18.2/6, 2670.000ð, ÒÅ×ÅÐ (ÓÏÍ), ò. 89122453118 ÊÐÀÑÍÎÓÐÀËÜÑÊÀß, 22, óï., ê., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:35/16/8, 89530030010, 2950.000ð, ÓÑÏÅÕ (ÓÏÍ), ò. 89530030010 ÊÐÀÑÍÎÓÐÀËÜÑÊÀß, 29/1, óï., ê., 1/6 ýò., ïë.:55/25/13, ÷/ï, î÷.âûñîêèé ýòàæ, 4100.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 231-55-19 ÊÐÀÓËß, 44, ñï., ê., ëîäæ., 3/17 ýò., ïë.:40/16/10, ÷/ï, 3800.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50


ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 1-êîìíàòíûå êâàðòèðû ÊÐÀÓËß, 61/3, óï., ï., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:37/15/8, ÷/ï, 3300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÊÐÀÓËß, 68, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:30/15.5/7.5, ÷/ï, 2225.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 201-19-28 ÊÐÀÓËß, 73, óï., ï., ëîäæ., 1/12 ýò., ïë.:35/19/8, ÷/ï, äîê.ãîò.ñðî÷íî!, 2600.000ð, ÁÀÑÒ-ÅÒ (ÓÏÍ), ò. 38241-38 ÊÐÀÓËß, 75/2, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:29/ 15/6, ÷/ï, 89122847323, 2340.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-6720 ÊÐÀÓËß, 75/2, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:27/ 15/6, 2350.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 8912229663 ÊÐÀÓËß, 84, óï., ï., ëîäæ., 7/12 ýò., ïë.:35/19/7, ÷/ï, 2700.000ð, ÊÁ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ (ÓÏÍ), ò. 89326046211 ÊÐÀÓËß, 84, óï., ï., ëîäæ., 4/12 ýò., ïë.:35/18/9, ÷/ï, 2900.000ð, ÊÁ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ (ÓÏÍ), ò. 246-13-28 ÊÐÀÓËß, 93, ñï., ê., ï/ëîä., 10/16 ýò., ïë.:44/17.2/11.6, ÷/ï, 3500.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 231-55-19 ÊÐÀÓËß, 93, ñï., ê., ëîäæ., 7/16 ýò., ïë.:42/22/10, 3500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 ÊÐÀÓËß, 93, ñï., ê., ëîäæ., 15/16 ýò., ïë.:48/20/10, ë¸ãêèé îáìåí, 3700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÊÐÛËÎÂÀ, 27, ñï., ê., ï/ëîä., 4/17 ýò., ïë.:47.2/21.5/15.6, ÷/ï, 5200.000ð, ÁÒÈ ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÀ, ò. 89122447212 ÌÀËÛÉ ÊÎÍÍÛÉ, 11, ïì., ê., áàë., 2/2 ýò., ïë.:31/18/6, âèä íà ïðóä, 2000.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 319-53-80 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 12, áð., ï., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:27.5/15.7/5.4, 2450.000ð, ÊÂÈÊÎ (ÓÏÍ), ò. 298-05-20 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 16/À, óï., ï., ëîäæ., 15/16 ýò., ïë.:34/18/8, 3000.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 231-55-19 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 24/À, óï., ï., ëîäæ., 4/12 ýò., ïë.:35.2/19.1/-, ÷/ï, 3200.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 30/3, óï., ê., ëîäæ., 7/12 ýò., ïë.:37.4/20/10, 2688049, 3300.000ð, ò. 268-80-49 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 36, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:28.3/17/-, ÷/ï, 2400.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89676395500 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 50, óï., ï., ëîäæ., 8/ 16 ýò., ïë.:34.7/18.1/8, ÷/ï, õîð.ñîñò, ñâîá., 3300.000ð, ÑÎÞÇ-À (ÓÏÍ), ò. 89221023083 ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÒÐÀÊÒ 9ÊÌ, 1, õð., ê., 2/2 ýò., ïë.:26/17/6, ÷/ï, 1050.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 89043872246 ÍÀÃÎÐÍÀß, 46/À, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:25/19/5, ÷/ï, 2300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÍÀÃÎÐÍÀß, 46/À, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:22.9/16.4/6.5, ÷/ï, ä/ãîñâîáîæä., 2280.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89221423935 ÏÀÏÀÍÈÍÀ, 1, óï., ê., ëîäæ., 12/12 ýò., ïë.:32.8/15/8.6, 89122416159, 2850.000ð, ÂÖÍ (ÓÏÍ), ò. 89122416159 ÏÀÏÀÍÈÍÀ, 3, óï., ê., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:31.9/17.6/6.7, 2780.000ð, ÍÅÄ.ÓÐ.ÌÏÊ (ÓÏÍ), ò. 355-51-91 ÏÀÏÀÍÈÍÀ, 4, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:38.4/20/7, ÷/ï, òîðã, 1950.000ð, ÖÍ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 213-20-10 ÏÀÏÀÍÈÍÀ, 6, ïì., ø., 3/3 ýò., ïë.:38/20/8.5, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 2900.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 219-72-10

ÏÀÏÀÍÈÍÀ, 7/1, óï., ê., áàë., 6/9 ýò., ïë.:33/19/6, ÷/ï, 2690.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89122888791 ÏÀÏÀÍÈÍÀ, 7/1, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:32.4/32.4/-, ÷/ï, ñîñò.õîð, 3000.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÀÍ (ÓÏÍ), ò. 89536019645 ÏÀÏÀÍÈÍÀ, 7/1, óï., ê., áàë., 5/9 ýò., ïë.:33/20/7, ÷/ï, áåç ðåìîíòà, 2720.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 213-77-79 ÏÀÏÀÍÈÍÀ, 10, ïì., ø., 2/3 ýò., ïë.:29/15/6, ÷/ï, 2050.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89222955620 ÏÀÏÀÍÈÍÀ, 16, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:30/17/5, ÷/ï, 2990.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89122888791 ÏÀÏÀÍÈÍÀ, 18/À, õð., ê., 3/5 ýò., ïë.:30/17/5, ÷/ï, 3000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÏÈÐÎÃÎÂÀ, 4, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:32/ 19/8, îêíà âî äâîð, 2775.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 ÏÈÐÎÃÎÂÀ, 4, óï., ê., áàë., 9/9 ýò., ïë.:33/19/8, êîñì.ðåìîíò, 2800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÐÅÏÈÍÀ, 105, óï., ï., ëîäæ., 7/12 ýò., ïë.:35/18/9, ÷/ï, 2100.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÐÅÏÈÍÀ, 107, ñï., ê., áàë., 6/11 ýò., ïë.:36/14/10, 3190.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 49, ñï., ê., ëîäæ., 16/23 ýò., ïë.:44/17/14, ÷/ï, ä/ã, 4250.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 268-91-33 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 54, ñï., ã., ëîäæ., 5/16 ýò., ïë.:42/21/9, ÷/ï, äîì ñäàí, 3880.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 56, ñï., ì., ëîäæ., 5/16 ýò., ïë.:40/21/9, ÷/ï, 3980.000ð, ÅÐÌÀÊ (ÓÏÍ), ò. 89221376800 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 82, óï., ï., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:34/18/7, ÷/ï, 800.000ð, ÁÀÑÒÅÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 347-98-90 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 98, ñï., ê., ëîäæ., 5/12 ýò., ïë.:40/13/18, ðêêðèñòàëëñ ìåá, 4500.000ð, ò. 8-912-20-88-088 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 98, ñï., ê., ëîäæ., 8/12 ýò., ïë.:44.2/14/25, ÷/ï, ëîäæ.ïàíîðàìíàÿ, 4500.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9028762977 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 100, ñï., ê., ï/ëîä., 2/ 8 ýò., ïë.:40/15/14, ÷/ï, ñðî÷íî, 3490.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-78-78 ÒÎÊÀÐÅÉ, 27, óï., ê., áàë., 3/9 ýò., ïë.:33/19/6, ÷/ï, ïë. îêíà, òîðã, 2600.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89120438056 ÒÎÊÀÐÅÉ, 27, óï., ê., 2/9 ýò., ïë.:32/ 19/7, 2700.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ÒÎÊÀÐÅÉ, 40, ñï., ì., ëîäæ., 6/18 ýò., ïë.:52/19/12, ÷/ï, 3990.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÔÐÅÇ- (ÓÏÍ), ò. 200-2727 ÒÎÊÀÐÅÉ, 48, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:27/15/6, 2600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÒÎÊÀÐÅÉ, 50/2, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:28.8/15.3/6, 2700.000ð, ÊÂÈÊÎ (ÓÏÍ), ò. 298-05-20 ÒÎÊÀÐÅÉ, 68, ñï., ê., áàë., 14/17 ýò., ïë.:67/39/22, ÷/ï, ìåáåëü, 6700.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-0323 ÔÐÎËÎÂÀ, 21, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:34/34/-, ïî äèçàéí-ïðîýê, 3450.000ð, ÊÎÍÀÍÛÕÈÍ È Ê (ÓÏÍ), ò. 89222194760 ÔÐÎËÎÂÀ, 23, óï., ê., áàë., 8/9 ýò., ïë.:25/14/5, 2450.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

ÔÐÎËÎÂÀ, 23, óï., ê., áàë., 8/9 ýò., ïë.:26/14/7, ÷/ï, 2380.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÑÓÐÈÊΠ(ÓÏÍ), ò. 328-24-17 ÝÍÅÐÃÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 4/2, óï., ê., ëîäæ., 9/14 ýò., ïë.:55/23/13, 4750.000ð, 911 (ÓÏÍ), ò. 380-23-42 ÞÌÀØÅÂÀ, 9, ñï., ì., ëîäæ., 6/25 ýò., ïë.:72/27/15, ÷/ï, 5940.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-7607 ÞÌÀØÅÂÀ, 12, ñï., ê., ëîäæ., 4/13 ýò., ïë.:42/30/10, ÷/ï, 3700.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89676396040 ÞÌÀØÅÂÀ, 13, ñï., ì., ëîäæ., 15/25 ýò., ïë.:70/27.6/15, ÷/ï, 7700.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 361-01-25 ÞÌÀØÅÂÀ, 15, ñï., ã., 15/25 ýò., ïë.:50/40/-, ÷/ï, 5500.000ð, ò. 31124-44 ÞÌÀØÅÂÀ, 15, ñï., ã., 25/25 ýò., ïë.:57.3/20.3/16.7, ÷/ï, 6200.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89676396562

ÂÎÊÇÀËÜÍÛÉ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÀß, 2/À, ñï., ï., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:34.8/14.5/10, ìåòðî, 2800.000ð, 100 ÊÂÀÄÐÀÒΠ(ÓÏÍ), ò. 211-32-00 ÑÒÐÅËÎ×ÍÈÊÎÂ, 2/Ä, õð., ê., 2/5 ýò., ïë.:30.5/17.7/6, ÷/ï, 3/4 äîëè, 900.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89122848686 ÑÒÐÅËÎ×ÍÈÊÎÂ, 2/Ä, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:30/20/5, ÷/ï, îòë. ñîñò., 2399.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 35672-12 ÑÒÐÅËÎ×ÍÈÊÎÂ, 6/À, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:30/16/6, 2400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Â.ÏÛØÌÀ (ÓÏÍ), ò. 89041703268 ÑÒÐÅËÎ×ÍÈÊÎÂ, 9/À, ñï., ê., ëîäæ., 4/10 ýò., ïë.:39/19/10, ÷/ï, îòë êâ., 3400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 200-88-87 ÑÒÐÅËÎ×ÍÈÊÎÂ, 13, óï., ï., áàë., 2/9 ýò., ïë.:34.5/18.8/6, ÷/ï, 2670.000ð, ÊÂÈÊÎ (ÓÏÍ), ò. 298-0520 ×ÅËÞÑÊÈÍÖÅÂ, 29, õð., ê., 5/6 ýò., ïë.:32/18/6, ÷/ï, ðÿäîì ìåòðî, 2570.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53

ÂÒÓÇÃÎÐÎÄÎÊ ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÀß, 45, ñï., ã., ëîäæ., 21/26 ýò., ïë.:49/18/12, ÷/ï, åñòü ãàðäåðîáí, 4023.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 89122848249 ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÀß, 56, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:30.5/20.4/4.4, ÷/ï, 2090.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-0323 ÁÎÒÀÍÈ×ÅÑÊÀß, 11, ïì., ê., áàë., 3/4 ýò., ïë.:36.3/19/7, ÷/ï, 89001971354, 2350.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89001971354 ÂÈØÍÅÂÀß, 34/À, õð., ê., 1/3 ýò., ïë.:32/22/5, îâîù ÿìà âîäâîð, 2120.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 ÃÀÃÀÐÈÍÀ, 18/À, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:28/16.5/6, îòëè÷ ðåìîíò, 2700.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 ÃÀÃÀÐÈÍÀ, 20, õð., ê., 2/5 ýò., ïë.:32/19/6, 8-908-63-062-11, 2500.000ð, ÏÐÀÂ.ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 89086306211 ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß, 2/Á, óï., ê., áàë., 9/9 ýò., ïë.:32/17/7, òîðã!, 2900.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß, 17, õð., ê., 4/5 ýò., ïë.:28/17/6, 2550.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40

51

ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß, 17, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:33/19.3/6.1, ÷/ï, 2800.000ð, ÌÀËÛØÅÂÀ-73 (ÓÏÍ), ò. 89122497334 ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß, 31/À, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:30/18/6, îòë.ñîñò.ñðî÷íî, 2680.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß, 76, ñï., ì., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:31.4/17/8, ÷/ï, 3350.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89089044551 ÊÓËÈÁÈÍÀ, 3, õð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:29/16/6, ÷/ï, 2600.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89222191150 ËÅÍÈÍÀ, 62/7, õð., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:31/19/6, ÷/ï, 2950.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 368-88-00 ËÅÍÈÍÀ, 70, ïì., ê., 3/5 ýò., ïë.:42/ 18/8, 2012503, 3600.000ð, ò. 20125-03 ÌÀËÛØÅÂÀ, 130/À, õð., ê., 5/5 ýò., ïë.:30.9/18.4/6, ïðîñòîé îáìåí, 2650.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÌÀËÛØÅÂÀ, 150, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:30/18/6, ÷/ï, ñîñò.õîð., 2650.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 219-72-13 ÌÈÐÀ, 1, õð., ê., 2/5 ýò., ïë.:30/18/ 6, 2400.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89506448693 ÌÈÐÀ, 3/Å, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:30/ 18/6, äîê.ãîòîâû, 2400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÌÈÐÀ, 3/Æ, õð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:31/18/6, 2500.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 375-89-58 ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÀß, 20, óï., ê., 6/9 ýò., ïë.:45.6/21.3/10.6, 3280.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÀß, 67, õð., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:32/19/6, ÷/ï, ïîòîëîê 2,7 ì, 2700.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89506386385 ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÀß, 76, ïì., ê., 1/5 ýò., ïë.:32/14/6, ÷/ï, öåíòð ãîðîäà, 2700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß, 48, ìñ., ø., 1/3 ýò., ïë.:16/16/7, ÷/ï, îòë. ñîñò., 1650.000ð, ÃËÎÁÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89126491061 ×ÀÀÄÀÅÂÀ, 2, óï., ï., ëîäæ., 1/16 ýò., ïë.:34/18/7.5, ïîä îôèñ, 3600.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 206-18-88 ×ÀÀÄÀÅÂÀ, 4, áð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:30.1/16.8/6.4, ÷/ï, 2550.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.11 (ÓÏÍ), ò. 89024091283

ÃÎÐÍÛÉ ÙÈÒ ÊÎËÕÎÇÍÀß, 14, ñï., á., ëîäæ., 1/ 5 ýò., ïë.:54/23/10, ÷/ï, äîê.ãîòîâû, 2330.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-50-50

¹ 2 (6.01.2014)


52

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 1-êîìíàòíûå êâàðòèðû

ÅËÈÇÀÂÅÒ ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 2/À, õð., ê., 5/5 ýò., ïë.:31/18/6, ÷/ï, îòëè÷íûé ðåìîíò, 2400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 4, õð., ê., 4/5 ýò., ïë.:31/19/6, ÷/ï, õîð.ñîñò, 2100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 4/Á, õð., ê., áàë., 4/ 5 ýò., ïë.:28/17/6, ÷/ï, 2200.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 4/Ã, óï., ê., áàë., 1/10 ýò., ïë.:36/18/9, õîð-åå ñîñò-èå, 2350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 10, óï., ê., ëîäæ., 9/ 9 ýò., ïë.:33/18/7, ÷/ï, ñ ìåáåëüþ, 2370.000ð, ÁÀÑÒ-ÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89222022250 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 12, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:25.7/16.7/4, 1900.000ð, ÊÂÈÊÎ (ÓÏÍ), ò. 298-05-20 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 12, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:24.3/12/4, ÷/ï, 1950.000ð, ÍÅÄ.ÓÐ.ÌÏÊ ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89326117106 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 12, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:32/32/-, õîðîøèé ðåìîíò, 1950.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 269-86-42 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 16/1, óï., ï., ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:33/15/7, ÷/ï, ìåáåë. è òåõí., 2400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 18/À, óï., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:23/14/7, 2120.000ð, ÍÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 356-03-32 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 26, óï., ï., ë., 4/9 ýò., ïë.:37.2/19.3/9.2, ÷/ï, ä/ã, îñâá,òîðã, 2450.000ð, ÎÊÒßÁÐÜÑÊÎÅ (ÓÏÍ), ò. 89502021177 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 29, ñï., ê., ëîäæ., 2/ 10 ýò., ïë.:43/19/12, ÷/ï, îòë.ñîñò, 3000.000ð, ò. 89221361617 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 32, óï., ï., ëîäæ., 2/ 9 ýò., ïë.:37/19/8, ÷/ï, 2390.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 103, õð., ê., 5/5 ýò., ïë.:30.1/18.5/6, ÷/ï, 2370.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89049826500 ÊÎËÕÎÇÍÈÊÎÂ, 10, óï., ï., áàë., 7/ 9 ýò., ïë.:27/16/5, ÷/ï, ÷/ï, 2100.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89122645814 ÊÎËÕÎÇÍÈÊÎÂ, 10, óï., ï., áàë., 9/ 9 ýò., ïë.:27/15/9, ÷/ï, 2120.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 370-31-12 ÊÎËÕÎÇÍÈÊÎÂ, 10, óï., ï., áàë., 9/ 9 ýò., ïë.:26/15/6, ÷/ï, ëèôò äî 10ýòàæà, 2120.000ð, ÀÐÕ-ÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 89292127992 ÌÀÐÒÎÂÑÊÀß, 11, áð., ï., áàë., 3/ 5 ýò., ïë.:29/16/6, 2250.000ð, ÍÀØ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 89022746272 ÌÎËÎÒÎÁÎÉÖÅÂ, 13, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:29/16/6, 2050.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23

ÆÁÈ 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 3/Á, ìñ., ï., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:25.4/12.2/6, êîñì.ðåì, 2500.000ð, ÓËÅÉ (ÓÏÍ), ò. 89049874388 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 12, õð., ê., 5/5 ýò., ïë.:32/17/6, 2450.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 31, óï., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:16/9/-, 1880.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 ÁÅÒÎÍÙÈÊÎÂ, 8, ìñ., ê., 1/3 ýò., ïë.:13.2/13.2/-, 1300.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89122888792

¹ 2 (6.01.2014)

ÁÅÒÎÍÙÈÊÎÂ, 8, ìñ., ê., 1/3 ýò., ïë.:18.4/18.4/-, ÷/ï, ñâîé ñ/ó, 1650.000ð, ÃËÎÁÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89126491061 ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ, 4/2, óï., ï., ëîäæ., 7/ 16 ýò., ïë.:38.5/19.9/10, 3000.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 9126715555 ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ, 4/2, óï., ï., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:40/22/10, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 3070.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 286-14-79 ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ, 6, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:33/17/7, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 2770.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 210-41-49 ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ, 30, óï., ï., ëîäæ., 9/ 9 ýò., ïë.:34/18/7, ÷/ï, 2700.000ð, ò. 311-24-44 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 5/2, óï., ï., ëîäæ., 8/12 ýò., ïë.:35/18/7, 3100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 9/2, óï., ï., 2ëîäæ., 4/12 ýò., ïë.:35/19/8, ÷/ï, óâåëè÷.æï, 3000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 200-88-87 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 11, óï., ï., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:34/18/8, 2575.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 89045478644 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 17/Á, óï., ê., ëîäæ., 3/16 ýò., ïë.:38/20/9, ÷/ï, îñâ. êóõíÿ, ø/ê, 3200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 21/À, óï., ï., ëîäæ., 1/16 ýò., ïë.:42.5/25.5/9, 3100.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89089028828 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 26/3, óï., ï., ëîäæ., 7/16 ýò., ïë.:34/17.3/7.5, 3150.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9122960550

ÇÀÂÎÊÇÀËÜÍÛÉ ÀÐÌÀÂÈÐÑÊÀß, 17, óï., ï., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:35/19/7, ÷/ï, âèäåîíàáëþäåíèå, 2480.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÀÐÌÀÂÈÐÑÊÀß, 17, óï., ï., 4/9 ýò., ïë.:34/16/9, ÷/ï, õîðîøåå ñîñò., 2450.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89222219959 ÀÐÌÀÂÈÐÑÊÀß, 17, óï., ï., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:31.6/16/8, 2295.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 89089027245 ÀÐÌÀÂÈÐÑÊÀß, 19, õð., ê., áàë., 4/ 4 ýò., ïë.:31/20/8, ÷/ï, ÷èñòàÿ ïðîäàæà!, 2100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 200-88-87 ÀÐÌÀÂÈÐÑÊÀß, 24, õð., ê., áàë., 3/ 4 ýò., ïë.:31/18/6, 2245.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89045455317 ÅÐÅÂÀÍÑÊÀß, 28, ñï., ê., ëîäæ., 8/ 10 ýò., ïë.:41/19/8, ÷/ï, òîðã, 2600.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 269-86-42

ÁÅÁÅËß, 126, óï., ï., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:35/18/8, èïîòåêà, 2550.000ð, ÀÒÎÌÏÐÎÌÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 37700-07 ÁÅÁÅËß, 134, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:33/17/7, 89122469631, 2640.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 89122469631 ÁÅÁÅËß, 134/À, ñï., ï., áàë., 10/10 ýò., ïë.:37.3/17/8.5, ÷/ï, óäîâë.ñîñò, 3100.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÀÍ (ÓÏÍ), ò. 89530496735 ÃÎÒÂÀËÜÄÀ, 11, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:33.6/17.6/-, ÷/ï, 2700.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89122888792 ÃÎÒÂÀËÜÄÀ, 19/Á, óï., ï., ëîäæ., 12/16 ýò., ïë.:40/22/9, ÷/ï, 2900.000ð, ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 320-33-03 ÎÏÀËÈÕÈÍÑÊÀß, 19, óï., ï., áàë., 5/9 ýò., ïë.:29/16/6, ÷/ï, 2990.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÎÏÀËÈÕÈÍÑÊÀß, 19, óï., ï., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:30.2/13/7.5, 8.953.8286929, 2700.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 ÎÏÀËÈÕÈÍÑÊÀß, 20, óï., ï., ëîäæ., 5/16 ýò., ïë.:35/20/6, ÷/ï, 3340.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 20330-01 ÎÏÀËÈÕÈÍÑÊÀß, 20, óï., ï., ï/ëîä., 12/16 ýò., ïë.:39.8/22/10, ÷/ï, 2720.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 89527350567 ÎÏÀËÈÕÈÍÑÊÀß, 24, óï., ï., ëîäæ., 14/16 ýò., ïë.:40/22/10, ÷/ï, òîðã, 3190.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89221261868 ÎÏÀËÈÕÈÍÑÊÀß, 26, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:26/12/6, õîð. òîðã! ñðî÷, 2300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 ÎÏÀËÈÕÈÍÑÊÀß, 32, óï., ï., ëîäæ., 1/16 ýò., ïë.:34.2/18.2/7.8, ÷/ï, 2890.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89676395500 ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 8, óï., ï., ëîäæ., 2/16 ýò., ïë.:34/18/8, ñîñòîÿíèå õîðîø, 2800.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 286-14-79 ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 12, óï., ï., ëîäæ., 6/ 9 ýò., ïë.:34/18/8, 3050.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 12, óï., ï., ëîäæ., 5/ 9 ýò., ïë.:35/18/9, ÷/ï, 2850.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89022557741 ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 16, óï., ï., áàë., 1/9 ýò., ïë.:21/9/6, 2030.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 30, óï., ï., ëîäæ., 1/ 9 ýò., ïë.:33/12/11, ÷/ï, îòë.ñîñò.îñâîá., 2490.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51

×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 36, óï., ï., ëîäæ., 11/ 16 ýò., ïë.:35/18.5/8, 2750.000ð, ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐà (ÓÏÍ), ò. 89043824606 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 17/Á, óï., ê., ëîäæ., 9/16 ýò., ïë.:39.1/21.5/9.5, ÷/ï, 3450.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 345-54-45 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 17/Á, óï., ê., ëîäæ., 11/16 ýò., ïë.:40/22/10, +ïàðê.ìåñòî, 3200.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 89221091925 ÏÀÍÅËÜÍÀß, 9/À, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:23/16/-, òîðã, 1900.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89028784298 ÏÀÍÅËÜÍÀß, 9/À, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:13/8/2, 1550.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÑÓÐÈÊΠ(ÓÏÍ), ò. 328-24-17 ÏÀÍÅËÜÍÀß, 17/1, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:18/13/3, õîð.ñîñò.äóø, 1720.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÏÀÍÅËÜÍÀß, 17/1, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:23.3/16.7/-, äóø,2êîìí, 2010.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 268-15-01 ÏÀÍÅËÜÍÀß, 17/2, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:18.2/13.4/2, õîð.ñîñ., 1850.000ð, ò. 89090243508 ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 4/2, óï., ï., áàë., 9/16 ýò., ïë.:40/21.6/9.3, 3100.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89506539039 ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 7, ïí., ï., 3/9 ýò., ïë.:10/10/-, ÷/ï, äîëÿ 2/9, 560.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 16, óï., ï., ëîäæ., 7/ 16 ýò., ïë.:39/18/10, îáìåí íàéäåí, 3050.000ð, ÏÐÀÂ.ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 374-74-12

ÅÐÅÂÀÍÑÊÀß, 28, ñï., ê., ëîäæ., 2/ 10 ýò., ïë.:53/28/12, ÷/ï, 3500.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 34400-12 ÇÀÂÎÊÇÀËÜÍÀß, 2, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:33.3/20/6, ÷/ï, îòëè÷íûé ðåìîíò, 1900.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89221330405 ËÅÒ×ÈÊÎÂ, 12, óï., ê., 4/9 ýò., ïë.:39/19/8, ÷/ï, 2350.000ð, ÊÓÏÎÍ (ÓÏÍ), ò. 372-01-19 ÌÀÉÊÎÏÑÊÀß, 22, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:30.5/16/6, ÷/ï, 1910.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89676395500 ÒÀÃÈËÜÑÊÀß, 15/À, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:30/18/6, ÷/ï, 1900.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89122421305

ÇÀÐÅ×ÍÛÉ ÁÅÁÅËß, 108, óï., ï., ëîäæ., 2/16 ýò., ïë.:34/25/11, ÷/ï, 3600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 20330-01 ÁÅÁÅËß, 108, óï., ï., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:40/20/8, 2800.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 231-55-19 ÁÅÁÅËß, 118, óï., ï., ëîäæ., 12/16 ýò., ïë.:35/20/7, 3000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÁÅÁÅËß, 126, óï., ï., áàë., 8/16 ýò., ïë.:35/19/8, ÷/ï, îòë.ñîñò., 3360.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 201-04-25

ÈÑÒÎÊ ÃËÀÂÍÀß, 8, óï., ï., ï/ëîä., 3/5 ýò., ïë.:33/18/8, 2000.000ð, ÈÍÒÅÐÏÀÐÈÒÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89221812822 ÃËÀÂÍÀß, 8, óï., ï., 1/5 ýò., ïë.:34/ 18/7, 2200.000ð, ÐÀÍ×Î (ÓÏÍ), ò. 238-00-00 ÃËÀÂÍÀß, 28, óï., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:33/17/7, ÷/ï, òîðã, 2150.000ð, ÈÍÒÅÐÏÀÐÈÒÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89221812822 ÃËÀÂÍÀß, 30, óï., ï., ëîäæ., 2/5 ýò., ïë.:42/19/9, ÷/ï, 2400.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11

ÊÀËÈÍÎÂÑÊÈÉ ÌÓÐÇÈÍÑÊÀß, 28, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:31/17/6, ÷/ï, ñðî÷íî!!!, 2300.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 89527277402 ÌÓÐÇÈÍÑÊÀß, 28, áð., ï., á., 2/5 ýò., ïë.:33/18/6, ÷/ï, 1950.000ð, ÊÎÌÔÎÐÒ (ÓÏÍ), ò. (34369)41145 ÌÓÐÇÈÍÑÊÀß, 32/À, óï., ï., áàë., 5/ 9 ýò., ïë.:27/14.1/6, ÷/ï, 2688049, 2050.000ð, ò. 268-80-49 ÌÓÐÇÈÍÑÊÀß, 32/À, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:39/20/10, òîðã, 2300.000ð, ÊÀÑÊÀÄ (ÓÏÍ), ò. 35097-69


ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 1-êîìíàòíûå êâàðòèðû

53

ÊÎËÜÖÎÂÎ ÀÂÈÀÒÎÐÎÂ, 12, ñï., ï., ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:32/15/8, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 2410.000ð, ò. 89222224425 ÀÂÈÀÒÎÐÎÂ, 12, ñï., ï., ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:33/17/9, ÷/ï, òîðã, 2590.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÀÂÈÀÒÎÐÎÂ, 12, ñï., ï., ëîäæ., 9/10 ýò., ïë.:34/18/9, ÷/ï, 2670.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 20330-01 ÀÂÈÀÒÎÐÎÂ, 12, ñï., ï., ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:34.4/15.1/8.4, 2450.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 89049894787 ÀÂÈÀÒÎÐÎÂ, 14, óï., ê., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:36/18/8, 2650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÀÒÌÎÑÔÅÐÍÀß, 11, óï., ï., ëîäæ., 9/10 ýò., ïë.:34/18/9, ÷/ï, 2250.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 232-58-24 ÀÒÌÎÑÔÅÐÍÀß, 11, óï., ï., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:34/18/9, ÷/ï, 2500.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 268-30-82 ÈÑÏÛÒÀÒÅËÅÉ, 10/À, óï., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:33.5/17/6, ÷/ï, 2060.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 213-47-70 ÈÑÏÛÒÀÒÅËÅÉ, 16, áð., ï., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:30/17/6, ÷/ï, 89221406878, 1800.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 89221406878 ÑÏÓÒÍÈÊÎÂ, 11, ìñ., ê., 6/9 ýò., ïë.:33/17/15, 1850.000ð, ÊÎÍÀÍÛÕÈÍ È Ê (ÓÏÍ), ò. 89222194760

ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐÍÛÉ ÁÅÑÑÀÐÀÁÑÊÀß, 10/À, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:33/17/8, ÷/ï, 89222058738, 2370.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89222058738 ËÀÒÂÈÉÑÊÀß, 45, óï., ï., ëîäæ., 1/ 9 ýò., ïë.:36/18/8, 2350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÕÂÎÉÍÀß, 76/1, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:23/16/5, 1650.000ð, ÈÍÒÅÐÏÀÐÈÒÅÒ (ÓÏÍ), ò. 9089159874

ËÅ×ÅÁÍÛÉ ÂÎË×ÀÍÑÊÈÉ, 6, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:33/20/6, 2200.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89222179305 ËÀÃÅÐÍÀß, 14/2, ñï., ê., ëîäæ., 6/10 ýò., ïë.:40/25/8, ÷/ï, âèäåîíàáëþäåíèå, 2900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ËÀÃÅÐÍÀß, 91, ïì., ê., 2/2 ýò., ïë.:25/16/4, ÷/ï, ñ.õîð.,í\áëàã., 1000.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89222963875 ÑÓÕÎÉ, 1, ìñ., ê., 2/2 ýò., ïë.:31.6/ 15.8/11, ÷/ï, 1500.000ð, ÍÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 356-03-32 ÑÓÕÎÉ, 4, óï., ê., áàë., 1/5 ýò., ïë.:32/18/6, ÷/ï, 2300.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89022590701

ÌÀËÛÉ ÈÑÒÎÊ ÎÏÛÒÍÀß, 17, äð., ä., 1/2 ýò., ïë.:37/ 21/9, ÷/ï, öåíòð.îòîïë, 1350.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28

ÌÅÄÍÛÉ ÌÅÄÍÛÉ, 2, äð., ä., 1/1 ýò., ïë.:27/ 11.4/10, ÷/ï, 800.000ð, ÐÅÃÈÎÍÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89222207785

Í.ÑÎÐÒÈÐÎÂÊÀ ÀÂÒÎÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÀß, 19, ïí., ï., 6/9 ýò., ïë.:58/11/7, ÷/ï, ñðî÷íî!!!, 1100.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 89002035479 ÀÂÒÎÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÀß, 23, ïí., ï., áàë., 5/9 ýò., ïë.:29/18/7, ÷/ï, 2300.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 20512-25 ÀÂÒÎÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÀß, 35, óï., ï., ëîäæ., 13/16 ýò., ïë.:34.7/18.8/8, 2630.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 247-82-07 ÁÅÁÅËß, 123, ïì., ø., áàë., 3/3 ýò., ïë.:29.2/18.1/7, ÷/ï, ÷èñòàÿ ïðîäàæà, 2020.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 376-59-18 ÁÅÁÅËß, 136, óï., ï., ëîäæ., 1/16 ýò., ïë.:35/19/7, ÷/ï, 2500.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 231-55-19

ÁÅÁÅËß, 136, óï., ï., ëîäæ., 15/16 ýò., ïë.:35/19/9, ÷/ï, ïðîñòîðíàÿ êâ., 2480.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÁÅÁÅËß, 146, óï., ï., ëîäæ., 5/16 ýò., ïë.:35/25/7, 2650.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 283-01-10 ÁÅÁÅËß, 148, ïí., ï., áàë., 1/9 ýò., ïë.:41/19/8, 3000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÁÅÁÅËß, 152, óï., ï., ëîäæ., 3/16 ýò., ïë.:44/25/8, ÷/ï, îòë.ðåìîíò, 2800.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89222963875 ÁÅÁÅËß, 166, óï., ï., ëîäæ., 1/16 ýò., ïë.:34/19/6, ÷/ï, 2550.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-7722 ÊÐÓÏÍÎÑÎÐÒÙÈÊÎÂ, 12, ñï., ì., ëîäæ., 3/16 ýò., ïë.:40/18/10, òîðã, 2850.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 3/2, ñï., ê., ëîäæ., 1/ 10 ýò., ïë.:46.8/18/9, âçì.ïð-êà â 2õ, 2700.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89122319197 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 3/2, ñï., ê., ëîäæ., 9/ 10 ýò., ïë.:43.1/19.8/9, ÷/ï, 2750.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 34548-00 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 3/4, ñï., ã., ï/ëîä., 2/13 ýò., ïë.:49/22/12, ÷/ï, òîðã óìåñòåí, 3600.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 213-77-79 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 7, ïí., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:29/15/6, ÷/ï, 2250.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 346-80-52 Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 106, ñï., ï., 2ëîäæ., 17/18 ýò., ïë.:37/19/9, ÷/ï, 2550.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 89655045656 Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 107, óï., ï., ëîäæ., 9/16 ýò., ïë.:35/19/8, ñ/ïàêåòû,ëàìèíà, 2550.000ð, ÂÈÇÈÒ (ÓÏÍ), ò. 371-23-63 Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 110, óï., ì., ëîäæ., 14/16 ýò., ïë.:47/25/15, ÷/ï, 3070.000ð, ÍÅÄ.ÓÐ.ÌÏÊ ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89655368638 Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 117/À, ñï., ã., ëîäæ., 9/16 ýò., ïë.:33/14/10, ÷/ï, 2649.000ð, À.ËÈÐÀ (ÓÏÍ), ò. 213-5852 Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 117/À, ñï., ã., ëîäæ., 11/16 ýò., ïë.:33.3/14/9.5, ÷/ï, 2500.000ð, ÀËËÑ (ÓÏÍ), ò. 89222287714 ÑÅÄÎÂÀ, 17, óï., ï., ëîäæ., 10/16 ýò., ïë.:35/18/9, ÷/ï, ìåñòîðàñïîë õîð, 2700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 200-88-87 ÑÅÄÎÂÀ, 30, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:29/16/6, ÷/ï, 2250.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9089167335 ÒÀÂÀÒÓÉÑÊÀß, 1/À, óï., ï., ëîäæ., 9/10 ýò., ïë.:34.1/18.7/6.6, 2550.000ð, ÑÎÃËÀÑÈÅ (ÓÏÍ), ò. 37459-50

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

ÒÀÂÀÒÓÉÑÊÀß, 6, óï., ï., áàë., 1/10 ýò., ïë.:37.6/19.2/9, ÷/ï, 3000.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89222207785 ÒÀÂÀÒÓÉÑÊÀß, 12/3, óï., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:35.4/18.6/8, ÷/ï, ðåìîíò, 2600.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89222219959 ÒÀÂÀÒÓÉÑÊÀß, 12/3, óï., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:35.6/18.6/8.5, ÷/ï, 2500.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÀÍ (ÓÏÍ), ò. 89001970427 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 12, óï., ï., ë., 4/16 ýò., ïë.:34/18/8, òîðã, 2500.000ð, ÅÊÀÒ.ÍÅÄÂÈÆÈÌ. (ÓÏÍ), ò. 89090061588 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 14/2, ñï., ã., ëîäæ., 19/27 ýò., ïë.:40/16/11, 3400.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-6720 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 14/2, ñï., ã., ëîäæ., 18/27 ýò., ïë.:40/16/11, ÷/ï, íîâàÿ, 3250.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 16, óï., ï., ëîäæ., 8/ 16 ýò., ïë.:34/18/8, ÷/ï, 2650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 21313-00 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 22/1, óï., ï., ëîäæ., 1/16 ýò., ïë.:34/17/8, 2500.000ð, ÍÅÄ.ÓÐ.ÌÏÊ ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89221095191 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 27, õð., ï., áàë., 3/ 5 ýò., ïë.:30/17/6, ÷/ï, ñðåäíåå, 2140.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 213-77-79

ÏÀÐÊÎÂÛÉ ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 13, óï., ï., ëîäæ., 1/ 16 ýò., ïë.:35/19/9, ÷/ï, 1 îêíî â òîðåö, 2900.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89122425565 ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 22/3, óï., ï., ëîäæ., 1/12 ýò., ïë.:34/17/8, ñ.ãîðíûé ùèò, 2750.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 34680-52 ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 22/4, óï., ï., ëîäæ., 2/12 ýò., ïë.:35/19/8, õîð.ñîñò, 2950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÄÅÊÀÁÐÈÑÒÎÂ, 3, õð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:29/17/6, ÷/ï, 89045498137, 2560.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89045498137 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 221, ñï., ì., ëîäæ., 15/24 ýò., ïë.:49/20/12, ÷/ï, 4850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÑÓÐÈÊΠ(ÓÏÍ), ò. 328-24-17 ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 217, óï., ê., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:31/18/5.5, ÷/ï, âî äâîð. î÷ âûñ, 2550.000ð, ÒÈÒÓË (ÓÏÍ), ò. 20225-25

ÀÑÁÅÑÒÎÂÑÊÈÉ, 7, óï., ê., áàë., 7/ 9 ýò., ïë.:33.5/19.4/6.5, 2750.000ð, ÊÎËÈÇÅÉ (ÓÏÍ), ò. 235-07-69 ÁÅÕÒÅÐÅÂÀ, 6, áð., ï., 5/5 ýò., ïë.:31/ 17/6, ÷/ï, ñîñò.ñðåäíåå, 2350.000ð, ÒÈÌ (ÓÏÍ), ò. 222-25-51 ÁËÞÕÅÐÀ, 41, ñï., ì., ëîäæ., 15/26 ýò., ïë.:46/20/14, ÷/ï, îòë9122848686, 4700.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89122848686 ÁËÞÕÅÐÀ, 59/Á, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:31/16/6, ðåøåòêè íà îêíà, 2500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÁËÞÕÅÐÀ, 75/2, áð., ê., á., 4/5 ýò., ïë.:36/30/-, ÷/ï, íàòÿæ.ïîòîë, 2890.000ð, ÎÊÒßÁÐÜÑÊÎÅ (ÓÏÍ), ò. 89126499222 ÁËÞÕÅÐÀ, 77, óï., ê., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:32.8/17/7.2, ÷/ï, 2550.000ð, ÁÒÈ ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÀ, ò. 89122447212 ÁÎÐÎÂÀß, 19/À, ñï., ê., 1/16 ýò., ïë.:44/23/9, ÷/ï, 2950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 200-88-87 ÂÈËÎÍÎÂÀ, 6, ñï., ê., áàë., 1/12 ýò., ïë.:33/15/9, ÷/ï, äîê.ãîòîâû, 3100.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 89089286599 ÂÈËÎÍÎÂÀ, 6, ñï., ê., ëîäæ., 2/12 ýò., ïë.:32.9/14.7/8.7, 89678506404, 3200.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÂÈËÎÍÎÂÀ, 18, ñï., ì., ëîäæ., 17/ 25 ýò., ïë.:46/20/13, ÷/ï, 9028744911, 4000.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 89028744911 ÂÈËÎÍÎÂÀ, 18, ñï., ì., ëîäæ., 16/ 25 ýò., ïë.:48/22/12, ÷/ï, îêíà íà þã, 4100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 200-88-87 Ä.ÇÂÅÐÅÂÀ, 6, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:34.5/20/6, îòë. ñîñò, 2800.000ð, ÌÅÍÄÅËÅÅ (ÓÏÍ), ò. 89001988066 Ä.ÇÂÅÐÅÂÀ, 7, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:32/ 20/5, ÷/ï, 2390.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 200-88-87 Ä.ÇÂÅÐÅÂÀ, 10/À, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:30/18/6, 2300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,202 Ä.ÇÂÅÐÅÂÀ, 16, õð., ê., 4/5 ýò., ïë.:31/17/6, 2290.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-50-50

ÏÈÎÍÅÐÑÊÈÉ ÀÑÁÅÑÒÎÂÑÊÈÉ, 7, óï., ê., 5/9 ýò., ïë.:32.1/18.5/6.5, ÷/ï, 2901891, 2780.000ð, ÀÐÊÀÄÀ-Ì (ÓÏÍ), ò. 29018-91

¹ 2 (6.01.2014)


54

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 1-êîìíàòíûå êâàðòèðû

Ä.ÇÂÅÐÅÂÀ, 28, óï., ï., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:28/14/7, ÷/ï, òîðã! ÷ï., 2231.000ð, ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 320-33-03 Ä.ÇÂÅÐÅÂÀ, 28, óï., ï., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:25.3/12.3/6.5, 2250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-2009 ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÈÊÎÂ, 1, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:30.2/17.3/6, 2300.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 89527350567 ÈÐÁÈÒÑÊÀß, 2, õð., á., áàë., 4/5 ýò., ïë.:32/19/6, ÷/ï, ø-êóïå.õîð.ñîñò, 2350.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÈÞËÜÑÊÀß, 44, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:35/21/6, 2300.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 9630475555 ÊÎÍÄÓÊÒÎÐÑÊÀß, 6, õð., ê., 2/5 ýò., ïë.:30/18/6, ÷/ï, õîð.ðåìîíò, 2650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 200-88-87 ÊÐÀÑÈÍÀ, 3/À, ñï., ê., áàë., 8/14 ýò., ïë.:42/19/10, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 3850.000ð, ò. 319-43-29 ÊÐÀÑÈÍÀ, 7, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:38/20/10, ÷/ï, 2700.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 222-24-77 ÊÐÀÑÈÍÀ, 7, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:27/15/6, 2400.000ð, ÃËÎÁÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89049838481 ÌÀßÊÎÂÑÊÎÃÎ, 4, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:30.2/17.4/6, ÷/ï, 2901891, 2490.000ð, ÀÐÊÀÄÀ-Ì (ÓÏÍ), ò. 29018-91 ÏÀÐÊÎÂÛÉ, 12, ìñ., ê., 6/9 ýò., ïë.:27/19/6, ÷/ï, 2490.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 89655035566 ÏÈÎÍÅÐÎÂ, 1, ñï., ê., ï/ëîä., 6/10 ýò., ïë.:41/18/11, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 3250.000ð, ÍÀØ ÅÊÀÒÅÐÈÍÁ. (ÓÏÍ), ò. 89122160253 ÏÈÎÍÅÐÎÂ, 7, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:29/15/5, ÷/ï, 2680831, 2400.000ð, ÔÎËÈÑ (ÓÏÍ), ò. 268-08-31 ÏÈÎÍÅÐÎÂ, 12/4, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:30/16/6, ÷/ï, 8.912.6877642, 2480.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 35672-12 ÐÀÅÂÑÊÎÃÎ, 14/À, óï., ê., ëîäæ., 2/ 9 ýò., ïë.:34.3/18/6, ÷/ï, 2550.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89089044551 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 8, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:15/ 8.8/-, îòä.êâàðòèðà, 1740.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9126666601 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 13/2, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:27/15/6, ÷/ï, 2450.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 372-01-20 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 13/3, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:33/25/-, ÷/ï, ïåðåïëàí â 2-õ, 2700.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 22224-77 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 15, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:33/20/6, ÷/ï, ñîñò õîðîøåå, 2700.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 213-77-79 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 22/2, óï., ê., 7/9 ýò., ïë.:32/20/7, ÷/ï, 2800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 41, ïí., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:29/16/6, ïîä îôèñ, 3200.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 206-1888 ÑÎËÍÅ×ÍÀß, 23, óï., ê., ýðê., 3/9 ýò., ïë.:34/19/7, ÷/ï, îòë ñîñ, ìåáåëü, 3500.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89222273777 ÑÎËÍÅ×ÍÀß, 29, óï., ê., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:35/18/8, 2800.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 89089041131 ÑÓËÈÌÎÂÀ, 4, ñï., ê., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:53/31/12, ÷/ï, èìååòñÿ ïàðêèíã, 4500.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÑÓËÈÌÎÂÀ, 25, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:32/18/9, ÷/ï, 2600.000ð, ÏÐÀÂ.ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 374-74-12

¹ 2 (6.01.2014)

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

ÑÓËÈÌÎÂÀ, 36, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:29/15/6, ïîä îôèñ, 3200.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 206-1888 ÑÓËÈÌÎÂÀ, 61, õð., á., áàë., 3/5 ýò., ïë.:31/18/6, ÷/ï, õîð êâàðòèðà, 2500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 200-88-87 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 4, óï., ê., áàë., 8/9 ýò., ïë.:33/17.2/7.5, ÷/ï, 2860.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 89533830049 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 10, ìñ., ê., 9/9 ýò., ïë.:25/19/11, 1950.000ð, ÏÐÀÂ.ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 374-74-12 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 48, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:29/27/-, 3000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 52/1, áð., ï., áàë., 2/ 5 ýò., ïë.:27.3/15/6.8, ÷/ï, äîê.ãîòîâû, 2550.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÀÍ (ÓÏÍ), ò. 89826621865 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 62/2, áð., ï., áàë., 2/ 5 ýò., ïë.:27/15/6, òðåá.ðåìîíòà, 2390.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 201-04-25 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 65, óï., ï., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:27/14/7, ÷/ï, 2690.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 346-80-52 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 66/3, áð., ï., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:29/15/6, ÷/ï, 2350.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 9126625966 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 74, óï., ê., áàë., 8/9 ýò., ïë.:29.1/13.1/7.5, ÷/ï, ðåàë÷ï, äã, îñâ, 2545.000ð, ò. 89089159969

ØÀÄÐÈÍÑÊÈÉ, 17, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:16/14.5/14.5, ÷/ï, 1350.000ð, ÃËÎÁÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89126491061

ÓÐÀËÜÑÊÀß, 74, óï., ê., áàë., 3/9 ýò., ïë.:33/20/6, ÷/ï, 2690.000ð, ËÀÉÒ-Í (ÓÏÍ), ò. 222-05-35 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 74, óï., ê., áàë., 2/9 ýò., ïë.:33/19/6, õîð.ñîñò., 2960.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 74, óï., ê., 2/9 ýò., ïë.:42/20/7, òîðã!, 3150.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 75, ñï., ã., ëîäæ., 4/25 ýò., ïë.:46.2/19/13.9, ÷/ï, äîê.ãîòîâû, 4100.000ð, ÂÈÇÀÂÈ (ÓÏÍ), ò. 219-73-58 Ó×ÈÒÅËÅÉ, 8, óï., ï., ëîäæ., 15/16 ýò., ïë.:41.5/19.5/9, 3650.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89676394810 Ó×ÈÒÅËÅÉ, 12, ñï., ï., ëîäæ., 12/16 ýò., ïë.:38/18/10, ÷/ï, 3590.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 346-80-52 Ó×ÈÒÅËÅÉ, 12, ñï., ï., ëîäæ., 2/16 ýò., ïë.:39/18/9, ÷/ï, 3250.000ð, ÅÊÀÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 209-02-00 Ó×ÈÒÅËÅÉ, 16/Ã, ñï., ï., 5/12 ýò., ïë.:33/17/8, ÷/ï, 3300.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 Ó×ÈÒÅËÅÉ, 20, ñï., ï., ëîäæ., 7/16 ýò., ïë.:37/17/10, òîðã!, 3800.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ×ÅÊÈÑÒÎÂ, 5, ñï., ì., ëîäæ., 6/16 ýò., ïë.:44/18/10, ÷/ï, åâðî, 4150.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89122447746

ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 26, óï., ï., 2/9 ýò., ïë.:37/19/8.5, ÷/ï, îòë ñîñòîÿíèå, 2750.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 89122772663 ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 54, ïí., ï., 9/9 ýò., ïë.:29/16/7, 2130.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 54/Á, ñï., ê., áàë., 3/10 ýò., ïë.:38/18/12, ÷/ï, 3000.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-6720 ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 54/Á, ñï., ê., áàë., 1/10 ýò., ïë.:37/18/12, 2820.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25 ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 56, óï., ê., ëîäæ., 11/12 ýò., ïë.:36/19/10, 2550.000ð, ÊÎËÈÇÅÉ (ÓÏÍ), ò. 235-07-69 ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 68, óï., ï., á., 5/5 ýò., ïë.:36/19/8, õîð.ñîñò.òîðã, 2350.000ð, ÌÀËÀÕÈÒ-ÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 268-11-20 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 16, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:29/16/6, 2300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 213-13-00 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 16, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:28.9/16.4/6, ïîä íåæèëîå, 2700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 18, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:29/17/6, õîð.ñîñòîÿíèå, 2200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77

ÏÒÈÖÅÔÀÁÐÈÊÀ ÒÐÓÁÀ×ÅÂÀ, 45, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:34/18/8, ÷/ï, 89049879533, 2100.000ð, ÖÍ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 89049879533

ÐÓÄÍÛÉ ÄÎØÊÎËÜÍÀß, 2/Á, áð., á., áàë., 3/ 5 ýò., ïë.:30/16/6, ñðî÷íî,òðåá.ðåì, 1790.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 22224-77 ÊÐÓÃÎÂÀß, 26, óï., ê., ëîäæ., 2/5 ýò., ïë.:33/18/6, 2000.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÊÐÓÃÎÂÀß, 28, óï., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:33.6/18/7, ÷/ï, 1900.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÓØÀÊÎÂÀ, 22, óï., ê., á., 3/5 ýò., ïë.:32/18/6, ÷/ï, ïðîèç.êàï.ðåì ä, 1950.000ð, ÑÒÐÎÉÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 89222030798

Ñ.ÑÎÐÒÈÐÎÂÊÀ ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 26, óï., ï., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:37/19/10, ÷/ï, 8.953.8286929, 2650.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 35672-12

ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 25/2, ñï., ï., ëîäæ., 5/16 ýò., ïë.:37.3/16.5/9.4, ÷/ ï, äîê.ãîòîâû, 2600.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÀÍ (ÓÏÍ), ò. 89826621865 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 25/2, ñï., ï., ëîäæ., 6/16 ýò., ïë.:38/17/10, ÷/ï, ñðî÷íàÿ ïðîäàæà, 2800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 25/3, ñï., ï., ëîäæ., 9/16 ýò., ïë.:38.8/17.1/10, 2590.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 89193989835 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 25/5, ñï., ï., ëîäæ., 7/16 ýò., ïë.:38/17/10, 89045474982, 2550.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89045474982 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 30, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:30/17/6, 2180.000ð, ÀËËÑ (ÓÏÍ), ò. 89126389435 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 31/2, áð., ï., 1/ 5 ýò., ïë.:59.3/48/13, 2780.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 232-58-24 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 33, óï., ï., 1/9 ýò., ïë.:35/19/8, 2200.000ð, ÁÈÍ (ÓÏÍ), ò. 213-76-66 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 35, ñï., ì., áàë., 7/25 ýò., ïë.:48.6/21.5/13, ÷/ï, õîð.ïëàíèðîâêà, 3250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 41, ìñ., ê., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:35.5/16/10, ÷/ï, 2130.000ð, ÑÒÀÒÓÑ (ÓÏÍ), ò. 388-2411 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 41, ìñ., ê., áàë., 3/9 ýò., ïë.:35/17/8, îêíà íà þã, 2150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 200-88-87 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 41, ìñ., ê., áàë., 3/9 ýò., ïë.:35.6/17/8, îòë, 2330.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89222223526 ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 11, óï., ê., 1/10 ýò., ïë.:30/17/5, òîðã,ñ/õîð.ìåá, 2550.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89028748798 ÄÐÓÆÈÍÈÍÑÊÀß, 5/À, ñï., ã., ëîäæ., 5/17 ýò., ïë.:34/15/9, ÷/ï, 2560.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 345-40-40 ÄÐÓÆÈÍÈÍÑÊÀß, 5/À, ñï., ã., áàë., 8/17 ýò., ïë.:35.23/16.35/10.4, 2600.000ð, ÊÂÈÊÎ (ÓÏÍ), ò. 298-0520 ÄÐÓÆÈÍÈÍÑÊÀß, 5/À, ñï., ã., ëîäæ., 9/17 ýò., ïë.:39/16/11, ÷/ï, òîðã, 2850.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 ÄÐÓÆÈÍÈÍÑÊÀß, 5/À, ñï., ã., ëîäæ., 4/17 ýò., ïë.:32/14.5/7, ÷/ï, íîâ. äîì,ñ÷åò÷., 2560.000ð, ÀÈÑÒ-Í (ÓÏÍ), ò. 89030869070 ÄÐÓÆÈÍÈÍÑÊÀß, 5/À, ñï., ã., ëîäæ., 10/17 ýò., ïë.:37/17/10, ÷/ï, 2850.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 89089241199 ÊÈØÈÍÅÂÑÊÀß, 27, õð., ê., áàë., 2/ 4 ýò., ïë.:30/19/7, ÷/ï, 2100.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89655411577 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 14/1, ñï., ã., ëîäæ., 9/ 19 ýò., ïë.:36.62/17/6.45, ÷/ï, 2650.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89676394257 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 14/1, ñï., ã., áàë., 9/19 ýò., ïë.:36.6/18/11, äîì ñäàí, 2800.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 268-15-01 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 14/2, ñï., ê., ëîäæ., 1/ 16 ýò., ïë.:39/16/12, ãîòîâûé îáìåí, 2650.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 286-14-79 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 14/3, ñï., ê., ëîäæ., 3/ 16 ýò., ïë.:38/16/10, ÷/ï, îòëè÷íî ñòîÿíèå, 2890.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 213-77-79 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 14/3, ñï., ê., ëîäæ., 11/ 16 ýò., ïë.:39/28/-, ÷/ï, 2700.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89676395333 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 14/3, ñï., ê., ëîäæ., 16/ 16 ýò., ïë.:38.2/16/9.6, ÷/ï, 2590.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 34554-45 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 18/Á, ñï., ê., ëîäæ., 3/ 5 ýò., ïë.:36/19.9/8.3, 2800.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 32, ìñ., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:27.8/15/7, ÷/ï, áåç ðåìîíòà, 2000.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÀÍ (ÓÏÍ), ò. 89001970427 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 32, ìñ., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:25/13/6, õîðîøåå ñîñò., 2300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 34, ñï., ì., ëîäæ., 11/ 16 ýò., ïë.:34/16/10, 2010ã.ïîñòðîéêè, 2500.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11


ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 1-êîìíàòíûå êâàðòèðû ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 53, áð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:32/19/6, ñðî÷íî, 2100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,202 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 63, óï., ï., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:34/17/8, ÷/ï, õîð.ñîñò., 2600.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÌÀÍÅÂÐÎÂÀß, 12, óï., á., ëîäæ., 1/ 10 ýò., ïë.:29/13/9, ÷/ï, 2200.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89089060279 ÌÀÍÅÂÐÎÂÀß, 19, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:29/16/6, ÷/ï, ÷\ï. ä\ã, 2050.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-5051 ÌÈÍÎÌÅÒ×ÈÊÎÂ, 34, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:30.5/21/-, 2200.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89089236696 ÌÈÍÎÌÅÒ×ÈÊÎÂ, 34, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:31/18/6, ÷/ï, ÷ï, òîðã, 2100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÌÈÍÎÌÅÒ×ÈÊÎÂ, 34, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:31/18/6, 2130.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-30-54 ÌÈÍÎÌÅÒ×ÈÊÎÂ, 40, óï., ï., áàë., 2/6 ýò., ïë.:35.1/18/8, ÷/ï, 2600.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 37204-19 ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 15/6, óï., ï., 1/10 ýò., ïë.:35/13.5/10, õîðîøåå ñîñò, 2350.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 213-97-21 ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 15/8, óï., ï., áàë., 7/10 ýò., ïë.:35.1/17.6/7.1, 2500.000ð, ÊÂÈÊÎ (ÓÏÍ), ò. 298-05-20 ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 15/8, óï., ï., áàë., 1/10 ýò., ïë.:35/18/7, ìîæíî ï/îôèñ, 2450.000ð, ÀÐÕ-ÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 89292127992 ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 35, õð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:30/17.2/6, ÷/ï, êëþ÷è íà ñäåëêå, 2120.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 213-72-07 ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 41, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:30/17/7, ÷/ï, 8.912.6877642, 2190.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 35672-12 ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 45, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:30/17/6, 2400.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89043815388 ÑÅÄÎÂÀ, 37, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:30/ 18/6, 2294.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÑÅÄÎÂÀ, 37, õð., ê., 4/5 ýò., ïë.:30.3/ 17.6/6, ÷/ï, ÷ï! ñ ð î ÷ í î, 2500.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-5434 ÑÅÄÎÂÀ, 44, õð., á., á., 3/5 ýò., ïë.:29/16/6, ÷/ï, òîðã, 2140.000ð, ÞÐ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89041699121 ÑÅÄÎÂÀ, 53, ñï., ï., ëîäæ., 4/16 ýò., ïë.:39.5/16/10, ÷/ï, 2880.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÑÅÄÎÂÀ, 55, ñï., ï., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:37/15/9, ÷/ï, 2630.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 346-80-52 ÑÅÄÎÂÀ, 55, ñï., ï., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:34/15/9, ÷/ï, ñðî÷íî!, 2590.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 89221885644 ÑÎËÈÊÀÌÑÊÀß, 5, óï., ï., 1/9 ýò., ïë.:39/20/9, ÷/ï, äîì âî äâîðå, 2250.000ð, ÍÀØ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 35068-17 ÒÀÂÀÒÓÉÑÊÀß, 9, õð., ê., 3/4 ýò., ïë.:31/19/6, ÷/ï, âûñ.ïîòîëê-2,7ì, 2200.000ð, ò. 269-88-98 ÒÀÅÆÍÀß, 11, ñï., ê., ëîäæ., 2/16 ýò., ïë.:35/14/11, ñîñò.îòë., 2600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 38/À, óï., ê., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:33/18/9, 89089285028, 2450.000ð, ÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 216-64-57 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 45, õð., ï., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:31/19/6, ÷/ï, äîê.ãîòîâû, 2480.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 49, õð., ï., áàë., 2/ 5 ýò., ïë.:31/18/6, 2260.000ð, ÍÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 356-03-32 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 55, õð., ï., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:31/18/6, ÷/ï, òîðã, 2250.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89122309936 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 58/À, ñï., ï., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:32/14/9, ÷/ï, 2390.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-9797 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 68, óï., ê., áàë., 4/ 10 ýò., ïë.:33/19/7, ÷/ï, 2350.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 22278-78

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 80, óï., ê., á., 2/5 ýò., ïë.:30/18/6, 2080.000ð, ÞÐ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89527303307 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 158, ñï., ê., ëîäæ., 19/27 ýò., ïë.:42/18.2/9.8, ÷/ï, 2870.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 34515-00

ÑÀÄÎÂÛÉ ÑÈÁÈÐÊÀ, 30, áð., ê., 1/2 ýò., ïë.:28.5/15.5/6, 1950.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89506386385

ÑÅÂÅÐÊÀ ÑÒÐÅËÎ×ÍÈÊÎÂ, 3, õð., ê., áàë., 2/ 2 ýò., ïë.:31/14/8, ÷/ï, 89122000046, 1300.000ð, ò. 89122000046

ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÑÈÁ.ÒÐÀÊÒ, 22, õð., ê., 1/3 ýò., ïë.:32/20/22, ÷/ï, 2150.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÑÈÁ.ÒÐÀÊÒ, 39/Á, óï., ê., áàë., 5/6 ýò., ïë.:38.4/20/9, ÷/ï, 2500.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89222179305

ÑÈÍÈÅ ÊÀÌÍÈ À.ÁÛ×ÊÎÂÎÉ, 10, óï., ï., ëîäæ., 9/ 9 ýò., ïë.:34/17.4/7.6, ÷/ï, òîðã,îêíà âî äâ, 2580.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 370-31-12 À.ÁÛ×ÊÎÂÎÉ, 14, óï., ï., ëîäæ., 6/ 7 ýò., ïë.:34/18/8, 2890.000ð, ò. 31943-27 À.ÁÛ×ÊÎÂÎÉ, 22, óï., ï., ëîäæ., 1/ 9 ýò., ïë.:34/15/8, òîðã!, 2620.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 26024-01 ÁÀÉÊÀËÜÑÊÀß, 27, óï., ï., ë., 13/16 ýò., ïë.:38/20/10, êàï.ðåì,êóõíÿ, 3050.000ð, ò. 89122882015

ÑÎÂÕÎÇ ÃÎÐÎÄÑÊÀß, 2, õð., ê., 2/2 ýò., ïë.:27/17/5.1, òîðã, 1750.000ð, ÊÎÄÅÊÑ (ÓÏÍ), ò. 89126920880 ÃÎÐÎÄÑÊÀß, 6, õð., ê., 1/2 ýò., ïë.:44/30/7, 1950.000ð, ÒÈÕÈÉ ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89086378459 ÏÐÅÄÅËÜÍÀß, 5, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:35/20/-, ÷/ï, 1/2 äîëÿ â 1 êâ, 550.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 9122824913 ÏÐÅÄÅËÜÍÀß, 7, óï., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:34/18/8, ÷/ï, 2300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-9797

ÏÐÅÄÅËÜÍÀß, 16, õð., ê., áàë., 4/4 ýò., ïë.:31.1/18.1/6, ÷/ï, pr16.ucoz.ru, 1790.000ð, ò. 8-922-206-92-66 ÔÈÃÓÐÍÀß, 19, ìñ., ê., ëîäæ., 2/3 ýò., ïë.:35/19/8, ñðî÷íî, 1950.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.9 (ÓÏÍ), ò. 83433617112 ÔÈÃÓÐÍÀß, 19/1, ìñ., ê., ëîäæ., 3/ 3 ýò., ïë.:35/24/4.5, ÷/ï, 1900.000ð, ÁÎÍÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89221456850

ÓÊÒÓÑ ÃÀÑÒÅËËÎ, 3, ñï., ê., 1/13 ýò., ïë.:46/23/14, ÷/ï, íîâàÿ êâ., 2700.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-0323 ÃÀÑÒÅËËÎ, 32/À, ñï., ã., ëîäæ., 5/ 18 ýò., ïë.:45/18/12, ÷/ï, ñîñò.õîð,ñðî÷íî, 3500.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89028702623 ÊÎÐÎÒÊÈÉ, 5/1, ñï., ï., 3/16 ýò., ïë.:38/19/10, ÷/ï, 2750.000ð, ÐÈÎËÞÊÑ (ÓÏÍ), ò. 344-44-45 ÊÎÐÎÒÊÈÉ, 5/1, ñï., ï., ëîäæ., 4/16 ýò., ïë.:38/19/9, 2850.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÀÍ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 ÊÎÐÎÒÊÈÉ, 15, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:30.5/18/6, 2150.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89126193257 ÌÅÆÅÂÀß, 83/À, ìñ., ï., 1/2 ýò., ïë.:25.8/15.7/8.9, ÷/ï, 1260.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 89527331576 ÏÀÂËÎÄÀÐÑÊÀß, 48/À, ñï., ã., ëîäæ., 5/25 ýò., ïë.:37/16/12, õîð.ñîñòîÿíèå, 3250.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 89028760850 ÏÎÕÎÄÍÀß, 69, ìñ., ï., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:28/14/7, ÷/ï, îòëè÷.ñîñòîÿíèå, 2600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

ÏÎÕÎÄÍÀß, 69, ìñ., ï., 5/9 ýò., ïë.:29/15/5, ÷/ï, 2350.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 89089041131 ÏÎÕÎÄÍÀß, 69, ìñ., ï., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:28/14/6, ÷/ï, 2450.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÏÎÕÎÄÍÀß, 69, ìñ., ï., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:25/15/7, 89049806619, 2045.000ð, ÓÑÏÅÕ (ÓÏÍ), ò. 89049806619 ÏÐÎÍÈÍÎÉ, 24, ïì., ø., 2/3 ýò., ïë.:33/20/6, ÷/ï, 2000.000ð, ÁÀÑÒÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89122280385 ÏÐÎÍÈÍÎÉ, 30, õð., ê., 2/5 ýò., ïë.:31/17/6, ÷/ï, 2200.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÏÐÎÑÒÎÐÍÀß, 73/Á, óï., ê., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:35.4/18/10, ÷/ï, ñîñò. îòëè÷íîå, 2420.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 370-31-12 ÏÐÎÑÒÎÐÍÀß, 85, ìñ., ê., 6/10 ýò., ïë.:35.9/17.9/6, ÷/ï, 2300.000ð, ÍÎÂÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. (34368)48086 ÏÐÎÑÒÎÐÍÀß, 85, ìñ., ê., 8/10 ýò., ïë.:35/19/6, ñîñòõîð, 2400.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89122464173 ÏÐÎÑÒÎÐÍÀß, 87, ñï., ã., ëîäæ., 7/ 13 ýò., ïë.:36/17/11, ÷/ï, íîâûé äîì., 3000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 ÏÐÎÑÒÎÐÍÀß, 89, ìñ., ê., 2/10 ýò., ïë.:36/19/6.5, õîð. ñîñò., 2390.000ð, ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 320-33-03 ÏÐÎÑÒÎÐÍÀß, 89, ìñ., ê., 2/10 ýò., ïë.:38.4/20.8/8, ÷/ï, 2400.000ð, ÃÐÀÍ (ÓÏÍ), ò. 219-13-71 ÏÐÎÑÒÎÐÍÀß, 146, õð., ê., 5/5 ýò., ïë.:30/17/6, 2000.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 219-27-75 ÏÐÎÑÒÎÐÍÀß, 146, õð., ê., 4/5 ýò., ïë.:29/16/6, 2100.000ð, ÁÈÍ (ÓÏÍ), ò. 213-76-66 ÏÐÎÑÒÎÐÍÀß, 146, õð., ê., 5/5 ýò., ïë.:30/17/6, ÷/ï, 2015115, 2100.000ð, ÑÒÎËÈ×ÍÛÉ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 219-99-19 ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 37, ñï., ì., ëîäæ., 3/ 9 ýò., ïë.:42/14/13, ÷/ï, 3000.000ð, ÝÄÅÌ (ÓÏÍ), ò. 377-51-95 ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 37, ñï., ì., ëîäæ., 9/ 9 ýò., ïë.:23.23/18.25/-, ÷/ï, 1900.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89676394257 ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 37, ñï., ì., 8/9 ýò., ïë.:23/18/-, ÷/ï, ðîùèíñêàÿ 27, 1950.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 35537-23 ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 39, ñï., ì., ëîäæ., 2/ 9 ýò., ïë.:26/15/-, ÷/ï, 2400.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-6720 ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 39, ñï., ì., 8/9 ýò., ïë.:30/17/-, ÷/ï, 2320.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 41, ñï., ã., 1/16 ýò., ïë.:39.2/16.7/12.7, ÷/ï, ñâè-âî,òîðã, 2715.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 41, ñï., ã., áàë., 8/16 ýò., ïë.:26/19/-, ÷/ï, 2100.000ð, ÍÀØ ÅÊÀÒÅÐÈÍÁ. (ÓÏÍ), ò. 89086392623 ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 41, ñï., ã., ëîäæ., 5/ 16 ýò., ïë.:31/17/6, ÷/ï, 268-44-30, 2280.000ð, ò. 268-44-30 ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 41, ñï., ã., áàë., 6/16 ýò., ïë.:64/19/18, ÷/ï, 3530.000ð, ÝÄÅÌ (ÓÏÍ), ò. 377-51-95 ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 41, ñï., ã., ëîäæ., 7/ 16 ýò., ïë.:24/17/-, ÷/ï, 1950.000ð, ÝÄÅÌ (ÓÏÍ), ò. 377-51-95 ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 41, ñï., ã., 1/16 ýò., ïë.:43.5/15/21, ÷/ï, õîðîøèé òîðã, 2880.000ð, ÝÄÅÌ (ÓÏÍ), ò. 377-5195 ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 41, ñï., ã., ëîäæ., 2/ 16 ýò., ïë.:55/23/21, ÷/ï, 3350.000ð, ÝÄÅÌ (ÓÏÍ), ò. 3775195,213 ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 41, ñï., ã., ëîäæ., 6/ 16 ýò., ïë.:53/18/24, ÷/ï, 4480.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 50, ñï., ê., 2ëîäæ., 9/ 10 ýò., ïë.:57.75/19/26, ÷/ï, 3550.000ð, ÝÄÅÌ (ÓÏÍ), ò. 3775195,213 ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 72/À, ñï., ê., áàë., 4/ 10 ýò., ïë.:36.4/15.2/8.3, ÷/ï, 3000.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 89527403158 ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 74, ñï., ê., áàë., 4/10 ýò., ïë.:40/17/9, âèä íà èñåòü, 2950.000ð, ÌÅÍÄÅËÅÅ (ÓÏÍ), ò. 89001988066

55

ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 74, ñï., ê., 3/6 ýò., ïë.:40/17/10, ÷/ï, 3000.000ð, ÐÀÍ×Î (ÓÏÍ), ò. 238-00-00 ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 74, ñï., ê., 2/10 ýò., ïë.:32.7/32.7/-, ÷/ï, ñòóäèÿ, òîðã, 2700.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89030864993 ÑÀÌÎËÅÒÍÀß, 1, ñï., ê., ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:64/38/-, ÷/ï, 89120303630, 5300.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89120303630 ÑÀÌÎËÅÒÍÀß, 5/1, áð., ï., áàë., 2/ 5 ýò., ïë.:28/16/6, ÷/ï, 2675.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÑÀÌÎËÅÒÍÀß, 23, ñï., ì., ëîäæ., 8/ 16 ýò., ïë.:37/20/11, ÷/ï, 2132688 ðåìîíò, 3198.000ð, ÀÂÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89122838690 ÑÀÌÎËÅÒÍÀß, 29, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:28/16/6, òîðã,îñâîáîæäåí, 2240.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9226158159 ÑÀÌÎËÅÒÍÀß, 33, ñï., ã., ï/ëîä., 5/ 19 ýò., ïë.:39/16/11, ÷/ï, +êóõíÿ, øêàô-ê, 3500.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89221261868 ÑÀÌÎËÅÒÍÀß, 33, ñï., ã., áàë., 2/19 ýò., ïë.:39/15/10, ÷/ï, 2580.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 26811-22 ÑÀÌÎËÅÒÍÀß, 33, ñï., ã., áàë., 11/ 19 ýò., ïë.:28/18/-, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 3000.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-50-50 ÑÀÌÎËÅÒÍÀß, 33, ñï., ã., 2ëîäæ., 6/ 19 ýò., ïë.:33/28/28, ÷/ï, ðåìîíò+êóõ.ãàðí, 2900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 268-11-22 ÑÀÌÎËÅÒÍÀß, 33, ñï., ã., áàë., 8/19 ýò., ïë.:50/19/15, ÷/ï, äîì ñäàí, 3270.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89221020246 ÑÀÌÎËÅÒÍÀß, 45, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:31/17/8, 1810.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89122174357 ÑÀÌÎËÅÒÍÀß, 45, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:13/13/-, êà÷åñòâ.ðåìîíò, 1430.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 ØÈØÈÌÑÊÀß, 22, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:30/24/6, ÷/ï, 1880.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 89221153039 ØÈØÈÌÑÊÀß, 24, óï., ï., ëîäæ., 15/16 ýò., ïë.:39/17/10, ÷/ï, êîíñüåðæ, 2720.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89122697507 ØÈØÈÌÑÊÀß, 26, óï., ï., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:39/17/10, ÷/ï, âèä íà óêòóñ, 2830.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ØÈØÈÌÑÊÀß, 28, óï., ï., ëîäæ., 2/ 16 ýò., ïë.:39/17/10, âèä íà ãîðû, 2750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 ØÈØÈÌÑÊÀß, 28, óï., ï., ëîäæ., 9/ 16 ýò., ïë.:39/17/10, êîíñüåðæ, ïë.îê, 2820.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 89058033000 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 3/1, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:29/16/6, ä/ã, 2500.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89049817250 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 3/2, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:29/16/6, ÷/ï, 2450.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 345-55-44 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 3/2, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:31/18/6, 2500.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89226124781 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 5/À, ñï., ã., ëîäæ., 14/ 16 ýò., ïë.:56/28/20, ÷/ï, ïàðêèíã â ïîäàð, 3687.000ð, ÒÈÌ (ÓÏÍ), ò. 22225-51 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 5/À, ñï., ã., ëîäæ., 13/16 ýò., ïë.:52.9/28/12, ÷/ï, äîì ñäàí, 3525.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 5/À, ñï., ã., ëîäæ., 16/ 16 ýò., ïë.:55/28/20, ÷/ï, ïàðêèíã â ïîäàð, 3660.000ð, ÒÈÌ (ÓÏÍ), ò. 22225-51 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 5/À, ñï., ã., 15/16 ýò., ïë.:53.5/28/18, ÷/ï, + ïàðêèíã, 3582.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 20149-94 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 5/À, ñï., ã., áàë., 13/ 16 ýò., ïë.:55.1/28/19.5, ÷/ï, äîì ñäàí, 3650.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 20, ñï., ã., ëîäæ., 3/ 12 ýò., ïë.:52/18/13, ÷/ï, 3500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÑÓÐÈÊΠ(ÓÏÍ), ò. 32824-17 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 20, ñï., ã., ëîäæ., 7/ 12 ýò., ïë.:47/19/11.15, ÷/ï, 3150.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89676395544

¹ 2 (6.01.2014)


56

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 1-êîìíàòíûå êâàðòèðû

ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 115, óï., ê., ëîäæ., 10/12 ýò., ïë.:36/17/9.5, ÷/ï, 2790.000ð, ò. 355-50-46 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 115, óï., ê., ëîäæ., 3/ 12 ýò., ïë.:35/18/9.5, ÷/ï, 2550.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-7477

ÓÍÖ ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 137, óï., ê., ï/ëîä., 2/ 5 ýò., ïë.:33/19/7, 2490.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 137, óï., ê., ëîäæ., 3/ 5 ýò., ïë.:33/18/7, ÷/ï, 2500.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-7477 ÊÎËÜÖÅÂÀß, 30, ñï., ê., ëîäæ., 4/5 ýò., ïë.:41/17/9, îòë.ðåìîíò, 3510.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÊÎËÜÖÅÂÀß, 30, ñï., ê., ëîäæ., 3/5 ýò., ïë.:42/17/9, êóõ.ìåá,øê-êóïå, 3400.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 290-30-85 ÊÎËÜÖÅÂÀß, 37, ñï., ã., ëîäæ., 9/ 10 ýò., ïë.:39/19/14, äîê.ãîòîâû, 2900.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÀÍ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 ÊÎËÜÖÅÂÀß, 37, ñï., ã., ëîäæ., 1/ 10 ýò., ïë.:39/19/14, ÷/ï, 89089120209, 2800.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÊÎËÜÖÅÂÀß, 37, ñï., ã., ëîäæ., 7/ 10 ýò., ïë.:41/18/12, ÷/ï, íîâûé äîì, 3090.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÊÎËÜÖÅÂÀß, 39, ñï., ã., ëîäæ., 2/ 10 ýò., ïë.:36.6/28/4.5, ïåðåä. â 2õ, 3090.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89089113159 ÊÎËÜÖÅÂÀß, 45, ñï., ê., ëîäæ., 1/5 ýò., ïë.:40/21/12, ÷/ï, õîð.ðåì/âûñ.ýòà, 3350.000ð, ÊÎËÈÇÅÉ (ÓÏÍ), ò. 235-07-69 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 14/1, óï., ê., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:35/18.3/8, ÷/ï, 89086327726, 2580.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 89086327726 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 14/2, ñï., ê., 1/5 ýò., ïë.:57/50/-, ÷/ï, 3000.000ð, ÊÎËÈÇÅÉ (ÓÏÍ), ò. 235-07-69

¹ 2 (6.01.2014)

ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 14/2, ñï., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:33/20/-, ÷/ï, 2712010, 2700.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 271-20-10 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 14/2, ñï., ê., 2ëîäæ., 4/5 ýò., ïë.:56/29/10, ÷/ï, 3650.000ð, ÎËÈÌÏ (ÓÏÍ), ò. 89122407732 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 16/2, ñï., ã., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:43/17/10, ÷/ï, ïîëó÷èëè ñâ-âî, 2960.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 89089243642 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 16/2, ñï., ã., ëîäæ., 10/16 ýò., ïë.:44.5/19/10, ÷/ï, îêíà íà þ-ç, 3050.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 268-06-65 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 16/2, ñï., ã., ëîäæ., 7/16 ýò., ïë.:43/18.7/10.2, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 2750.000ð, ÌÀÍ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 267-47-28 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 16/2, ñï., ã., ëîäæ., 10/16 ýò., ïë.:44/18/10, ÷/ï, 3050.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 35537-23 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 16/2, ñï., ã., ëîäæ., 10/16 ýò., ïë.:42.8/17/10, ÷/ï, èïîòåêà, 2880.000ð, ÀÒÎÌÏÐÎÌÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 377-00-07 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 16/2, ñï., ã., ëîäæ., 8/16 ýò., ïë.:45/20/10, ÷/ï, ñ ðåìîíò,îñâîá, 3000.000ð, ÑÎÞÇ-À (ÓÏÍ), ò. 200-06-63 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 16/3, ñï., ã., ëîäæ., 7/ 10 ýò., ïë.:45/19/11, ÷/ï, 3150.000ð, ÝÄÅÌ (ÓÏÍ), ò. 377-51-95 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 18/1, óï., ï., áàë., 2/16 ýò., ïë.:37.3/20/10, ðÿäîì ëåñ òîðã, 2800.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89049850334 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 18/1, óï., ï., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:36.8/20.4/8.7, ÷/ï, òîðã, 2600.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 89089022544 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 20, óï., ï., ëîäæ., 13/16 ýò., ïë.:36/16/8, ÷/ï, 2650.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 20512-25 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 26, ñï., ì., ëîäæ., 9/19 ýò., ïë.:50/22/14, ÷/ï, ÷èñòàÿ ïðîäàæà, 3400.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89089236179 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 49, ñï., ê., áàë., 3/ 7 ýò., ïë.:45.5/17.8/14.1, ÷/ï, 4000.000ð, ÊÀÏÈÒÀË (ÓÏÍ), ò. 25377-10 ÌÈÕÅÅÂÀ, 8, ñï., ê., ëîäæ., 2/8 ýò., ïë.:44.5/28/9, ÷/ï, òîðã, 3650.000ð, ÌÅÍÄÅËÅÅ (ÓÏÍ), ò. 89222012044 ÌÈÕÅÅÂÀ, 8, ñï., ê., ï/ëîä., 2/8 ýò., ïë.:37.7/17/10, ÷/ï, 2950.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89676396562 ÌÈÕÅÅÂÀ, 8, ñï., ê., ë., 7/8 ýò., ïë.:38/17/11, òîðåö, 3000.000ð, ò. 319-54-10 ÌÈÕÅÅÂÀ, 10, ñï., ã., ï/ëîä., 4/21 ýò., ïë.:49.35/20/13.28, ÷/ï, 3380.000ð, ÀÐÃÓÌÅÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89634412961 ÌÎÑÒÎÂÀß, 53, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:33/21/6, ÷/ï, 2249.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

ÌÎÑÒÎÂÀß, 53/Á, óï., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:33/18/9, ÷/ï, ñ/õîð,, 2300.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 ÌÎÑÒÎÂÀß, 53/Á, óï., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:33/18/8, ÷/ï, îòë.ñîñò., 2599.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89222955620 ÌÎÑÒÎÂÀß, 55, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:33/20/6, ÷/ï, 2îêíà â çàëå, 2190.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ×ÊÀËÎÂÀ, 248, ñï., ê., ëîäæ., 3/7 ýò., ïë.:48/16/15, 3500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 ×ÊÀËÎÂÀ, 250, ñï., ï., ë., 3/10 ýò., ïë.:56/24/17, ÷/ï, îòë.ñîñ. òîðã, 3600.000ð, ÌÀËÀÕÈÒ-ÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 268-11-20 ×ÊÀËÎÂÀ, 252, ñï., ã., ëîäæ., 4/10 ýò., ïë.:44/18/10, ÷/ï, 2712010, 3300.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77

ÓÐÀËÌÀØ 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 4, õð., á., 2/5 ýò., ïë.:31/18/6, ÷/ï, îòë.ñîñò., 2600.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89022557741 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 13, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:28/17/6, ÷/ï, 2470.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 33853-53 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 18, ïì., á., áàë., 3/5 ýò., ïë.:36/19/10, ÷/ï, 2550.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89122825457 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 28, õð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:28/17/5, 2500.000ð, ÍÅÄ.ÓÐ.ÌÏÊ ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89221095191 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 32, õð., á., 2/5 ýò., ïë.:35/27/-, ÷/ï, õîð.ðåìîíò, 2380.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 206-20-66 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 50, óï., á., ëîäæ., 4/14 ýò., ïë.:33/17/9, ÷/ï, îòë.ñîñò., 2800.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89222091014 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 52, óï., á., áàë., 8/14 ýò., ïë.:34/18/9, õîðîøåå ñîñòîÿí, 2750.000ð, ÃÐÀÄ-Ñ (ÓÏÍ), ò. 306-13-66 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 63, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:31/18/6, êàï ðåìîíò, 3000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 200-8887 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 80, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:30/17/6, ïîä îôèñ, 2290.000ð, ò. 89527411324 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 60, ìñ., á., 9/9 ýò., ïë.:30/18/6, ÷/ï, 2250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 22201-41 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 60, ìñ., á., 2/9 ýò., ïë.:22/12/5, òðåá.êîñì.ðåì, 2090.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 99, ñï., ã., á., 6/16 ýò., ïë.:46.5/17.3/11, ÷/ï, ÷èñò.îòä., 3400.000ð, ò. 213-04-63

ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 99, ñï., ì., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:49/20/14, ÷/ï, êóõíÿ â ïîäàðîê, 3740.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 268-11-22 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 107, ñï., ï., ëîäæ., 8/10 ýò., ïë.:34/17/10, ÷/ï, 2800.000ð, ÞÈÒ ÊÎÌÔÎÐÒ (ÓÏÍ), ò. 89221605699 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 107, ñï., ï., áàë., 6/10 ýò., ïë.:34/15/10, ñîñò.õîð., 2900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 108, ïí., ï., áàë., 5/9 ýò., ïë.:28/16/6, ÷/ï, 2590.000ð, ÊÂÈÊÎ (ÓÏÍ), ò. 298-0520 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 109, ñï., ï., ë., 10/10 ýò., ïë.:26/14/7, 2550.000ð, ò. 89028729601 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 109, ñï., ï., ë., 1/10 ýò., ïë.:34/18/8, ÷/ï, òîðã,ä/ ã,ïîä îô, 3100.000ð, ÌÀËÀÕÈÒ-ÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 268-11-20 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 114, ïí., ï., ï/ ëîä., 6/9 ýò., ïë.:29/15/5, 2600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 22201-41 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 116, ïí., ï., áàë., 3/9 ýò., ïë.:28.5/15.4/6, ÷/ï, òîðã, 2500.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 89530054926 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 169, õð., á., 1/ 5 ýò., ïë.:31/18.3/6, ñòóäèÿ, êàï.ðåì, 2390.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÁÀÍÍÈÊÎÂÀ, 8, õð., á., áàë., 4/5 ýò., ïë.:33/20/6, ÷/ï, 2550.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89122434245 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 36, óï., á., ë., 9/9 ýò., ïë.:34/19/6.5, îòë.ðåìîíò, 2690.000ð, ò. 89090243508 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 36, óï., á., áàë., 3/9 ýò., ïë.:33/20/6, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 2760.000ð, ÒÈÌ (ÓÏÍ), ò. 222-25-51 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 58, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:25/13/6, òîðã. õîð.ñîñò, 2360.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 20149-94 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 101, ñï., ï., ëîäæ., 12/ 14 ýò., ïë.:42.2/18/9.5, ÷/ï, îêíà âî äâîð, 3100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 122, áð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:30.3/17.4/6.5, 2400.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 231-55-19 ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 6, ìñ., á., 8/9 ýò., ïë.:35.5/17/12, ñîñò.õîð., 2170.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89122486171 ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 14, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:29.5/18.3/5.3, ÷/ï, 2400.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 89533830045 ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 16, õð., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:31.1/19/6, ÷/ï, ñðî÷íî, 2290.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 35, ìñ., á., 1/5 ýò., ïë.:37.7/32/-, ÷/ï, äîï.òåë.2006345, 1950.000ð, ÎÀÇÈÑ (ÓÏÍ), ò. 355-55-99


ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 1-êîìíàòíûå êâàðòèðû ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 35, ìñ., á., 4/5 ýò., ïë.:18/12/-, ÷/ï, îòë.ñîñ., 1550.000ð, ÅÊÀÒ.ÍÅÄÂÈÆÈÌ. (ÓÏÍ), ò. 89502038455 ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 37, õð., ê., áàë., 2/4 ýò., ïë.:30/17/6, ÷/ï, ñðî÷íî!ñîñò.õîð, 2180.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 37, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:30/18/5, ÷/ï, 2100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÔÐÅÇ- (ÓÏÍ), ò. 200-27-27 ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ, 13, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:32/18/-, 1950.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 200-09-19 ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ, 20, õð., ê., 2/5 ýò., ïë.:31/18/6, ÷/ï, 2400.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 319-01-31 ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ, 24, õð., á., 5/5 ýò., ïë.:30/18/6, 2400.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89045470387 ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ, 110, ñï., ï., 10/10 ýò., ïë.:24.4/13.5/5, ÷/ï, 9049805930, 2300.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9049805930 ÈËÜÈ×À, 52/À, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:32/17/6, ÷/ï, 2320.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÈËÜÈ×À, 61, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:29/ 17/6, îêíà íà äîðîãó, 2800.000ð, ÁÀÑÒ-ÅÒ (ÓÏÍ), ò. 213-34-07 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 22, óï., á., ëîäæ., 4/14 ýò., ïë.:33/17/8, ÷/ï, ñîñò îòë, 2850.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 36, áð., á., 1/5 ýò., ïë.:29.3/18.6/-, âîçì. ïîä îôèñ, 2400.000ð, ÌÀËÀÕÈÒ-ÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 268-11-20 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 38, óï., á., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:34/19/7, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 2650.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-78-78 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 41, ïì., ø., 1/3 ýò., ïë.:83/60/-, ÷/ï, 5600.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 37291-11 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 52, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:28/14/6, 2250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 57/1, óï., ï., ëîäæ., 2/ 9 ýò., ïë.:32/14/6, 2500.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 57/1, óï., ï., ï/ëîä., 8/9 ýò., ïë.:28/14/7, ñîñò.õîð, 2600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 102, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:35/20/6, 2430.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 ÊÀËÈÍÈÍÀ, 31, óï., ï., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:33.5/18/7.5, ÷/ï, 2580.000ð, ÀËËÑ (ÓÏÍ), ò. 89226176195 ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 1, ïì., ê., 4/4 ýò., ïë.:72.9/24.8/7, ÷/ï, 1500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-2009 ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 50, ñï., ì., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:36/19/10, 8.952.7257539, 3100.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 35672-12 ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 57, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:36/19/7, õîð.ñîñò, 2250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-6377 ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 57, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:35/22/6, æ/äâ,ðåøåòêè, 2150.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 23155-19 ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß, 6, áð., á., 1/5 ýò., ïë.:45/12/6, ÷/ï, 1/2 äîëè, 1150.000ð, ÌÀÍ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 267-47-28 ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß, 8, áð., á., á., 2/5 ýò., ïë.:38/16/6, 2350.000ð, ÅÊÀÒ.ÍÅÄÂÈÆÈÌ. (ÓÏÍ), ò. 89505509598 ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß, 14, áð., á., 1/5 ýò., ïë.:31/17/6, ÷/ï, ïîä îôèñ, 2200.000ð, ÅÊÀÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89122276226 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 29/Á, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:45.5/28/6.5, ÷/ï, 2690.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89122769716 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 31, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:32/19/7, ÷/ï, ðÿä.ìåòðî, 2400.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89222273030 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 49/À, õð., á., áàë., 4/5 ýò., ïë.:32/18/6, ÷/ï, îòë ñîñò, ìåòðî, 2580.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89826326352 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 59/À, õð., ê., 2/5 ýò., ïë.:31/19/6, 2590.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41

ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 61/Á, õð., ê., 5/5 ýò., ïë.:31/19/6, ñîñò.õîð.ñðî÷íî, 2440.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 73, õð., ê., 1/3 ýò., ïë.:30.5/18.8/6, îòë. ñîñòîÿíèå, 2500.000ð, ÐÈÝËÊÎÌ-2000 (ÓÏÍ), ò. 290-44-62 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 73/2, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:30.4/18.7/5, ÷/ï, ýòàæ âûñîêèé, 2050.000ð, ÓËÅÉ (ÓÏÍ), ò. 89222095013 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 83, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:28/16/6, õîð.ðåì,, 2400.000ð, ÒÅ×ÅÐ (ÓÏÍ), ò. 89022708138 ÊÐ.ÁÎÐÖÎÂ, 19, ìñ., ï., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:28/14/7, ÷/ï, 2580.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 22201-41 ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ, 14, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:32/18/6, ïîä îôèñ, 3100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-5051 ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ, 21, ñï., ê., ëîäæ., 4/18 ýò., ïë.:51/20/14, ÷/ï, äã, îñò.êóõíÿ, 4250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÊÓËÜÒÓÐÛ, 10, õð., ê., 4/6 ýò., ïë.:32.4/19.2/5.1, ÷/ï, 2995.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89122467187 ÊÓËÜÒÓÐÛ, 10, õð., ê., 2/6 ýò., ïë.:30/18/6, ÷/ï, 2400.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 346-80-52 ÊÓËÜÒÓÐÛ, 10, õð., ê., 1/6 ýò., ïë.:30/17/6, ñîñò.õîð., 2300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 33853-53 ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ, 6, ñï., ê., ëîäæ., 5/ 9 ýò., ïë.:33/16/8, çàêð.äâîð,îõðàí, 3300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ, 10, ñï., ê., ëîäæ., 1/ 4 ýò., ïë.:35.2/18.5/9.2, ñîñò,õîð,ðåìîíò, 2870.000ð, ò. 219-16-97 ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ, 55, óï., á., ëîäæ., 9/ 14 ýò., ïë.:34/17/8, îòë.ñîñò, 2700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ, 59, óï., á., áàë., 6/ 9 ýò., ïë.:35/20/7, ÷/ï, äîêóìåíòû ãîòîâ, 2450.000ð, ÃÐÀÄ-Ñ (ÓÏÍ), ò. 306-13-66 ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ, 59/À, ñï., ã., ëîäæ., 2/16 ýò., ïë.:42/20/11, ñäà÷à 4êâ.2013, 2850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ, 59/À, ñï., ã., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:42/21/10, ÷/ï, 2900.000ð, ÑÒÐÎÉÊÎÌÏËÅÊÑ (ÓÏÍ), ò. 218-09-99 ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ, 61, ìñ., á., 7/9 ýò., ïë.:22/14/5, õîð.ñîñò., 2080.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89122457653 ËÓÊÈÍÛÕ, 4, õð., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:30/18.4/6, ÷/ï, 2520.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-30-54 ËÓÊÈÍÛÕ, 10, õð., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:32/19/6, ÷/ï, 2250.000ð, ÍÀØ ÅÊÀÒÅÐÈÍÁ. (ÓÏÍ), ò. 89506447735 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 18, ïì., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:37.6/16/7, ðåìîíò òîðã!!!, 2500.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-30-54 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 37, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:17.8/17.8/-, ÷/ï, êâ. ñòóäèÿ, 1750.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 37, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:17.9/17.9/-, ÷/ï, 1750.000ð, ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 320-33-03 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 49, õð., á., áàë., 4/5 ýò., ïë.:31/18/6, ÷/ï, 2160000 èïîòåêà, 2100.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-50-50 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 67, õð., á., 2/5 ýò., ïë.:30.8/18.1/5.7, ÷/ï, òîðã, 2400.000ð, ò. 213-04-63 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 79, õð., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:31/18/5, ÷/ï, 2360.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 210-41-49 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 79, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:30/18/6, îáìåí.ïîäîáð., 2250.000ð, ÅÊÀÒ.ÍÅÄÂÈÆÈÌ. (ÓÏÍ), ò. 89002061585 ÍÀÐ.ÔÐÎÍÒÀ, 66, ïì., ê., áàë., 3/3 ýò., ïë.:34/18/7, îòë.ñîñò, 2580.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-0880 ÍÀÐ.ÔÐÎÍÒÀ, 70, ïì., ê., 3/3 ýò., ïë.:32/19/6, ïåðåïë. ñòóäèÿ, 2100.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU (ÓÏÍ), ò. 378-80-29

ÍÎÂÀÒÎÐÎÂ, 7, áð., á., á., 4/5 ýò., ïë.:30/16/6, 2450.000ð, ÌÀËÀÕÈÒÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 268-11-20 ÍÎÂÀÒÎÐÎÂ, 13, áð., á., áàë., 4/5 ýò., ïë.:31/17/7, îáðâòá24èïîòåêà, 2520.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 ÍÎÂÀÒÎÐÎÂ, 17, áð., á., 1/5 ýò., ïë.:30/16/8, õîð.ñîñòîÿíèå!, 2200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 211-54-74 ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅ, 3, ïì., ê., 3/5 ýò., ïë.:45.5/26.7/-, ÷/ï, òîðã, 2800.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89049850334 ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅ, 20, ïì., ø., 2/3 ýò., ïë.:34.5/16/9, ÷/ï, 2450.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅ, 26, ïì., ø., 2/3 ýò., ïë.:40/19/7, ÷/ï, åâðîðåì, êóõíÿ, 2950.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÎÐËÎÂÑÊÀß, 48, ê., 1/3 ýò., ïë.:30/ 20/7, ÷/ï, ñîáñâ.,ïðîïèñêà, 1550.000ð, À.ËÈÐÀ (ÓÏÍ), ò. 213-5852. Äàííûé äîì ïîñòðîåí íà ó÷àñòêå ïîä ÈÆÑ áåç ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà. ÏÎÁÅÄÛ, 6, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:30/ 18/6, öåíòð óðàëìàøà, 2380.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-5051 ÏÎÁÅÄÛ, 9, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:36/ 23/6, ÷/ï, 2450.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÐÅÇΠ(ÓÏÍ), ò. 200-78-87 ÏÎÁÅÄÛ, 26, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:29/ 17/6, ÷/ï, 3400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 ÏÎÁÅÄÛ, 31, óï., á., ëîäæ., 12/16 ýò., ïë.:34.7/17.4/8.4, 2795.000ð, ÔÎÐÒÓÍÀ-ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 219-76-50 ÏÎÁÅÄÛ, 40/2, áð., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:22.4/12.2/6, ÷/ï, 2050.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 247-81-23 ÑÎÖÈÀËÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß, 7/À, õð., á., á., 5/5 ýò., ïë.:31/18/6, ÷/ï, êàï.ðåì., 2650.000ð, ÅÊÀÒ.ÍÅÄÂÈÆÈÌ. (ÓÏÍ), ò. 89226146201 ÑÒÀÕÀÍÎÂÑÊÀß, 2, ìñ., ê., 1/4 ýò., ïë.:17/11.8/-, ÷/ï, 1550.000ð, ÅÊÀÒ.ÍÅÄÂÈÆÈÌ. (ÓÏÍ), ò. 89502038455 ÑÒÀÕÀÍÎÂÑÊÀß, 30, óï., á., ëîäæ., 8/14 ýò., ïë.:33/17/9, ÷/ï, ñîñò.õîð., 2660.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74 ÑÒÀÕÀÍÎÂÑÊÀß, 58, õð., ê., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:32/18/6, 2500.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÓÐ.ÐÀÁÎ×ÈÕ, 17, óï., ï., ëîäæ., 1/ 16 ýò., ïë.:38.6/16.8/10, ÷/ï, 2800.000ð, ÐÈÎ-ËÞÊÑ (ÓÏÍ), ò. 34444-45 ÓÐ.ÐÀÁÎ×ÈÕ, 33, óï., ï., 1/9 ýò., ïë.:30.4/16.4/6, 2250.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89024466302 ÔÅÑÒÈÂÀËÜÍÀß, 11, õð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:29/17/6, 2300.000ð, ÅÊÀÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 209-02-00 ÔÅÑÒÈÂÀËÜÍÀß, 18, õð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:28.3/17.5/6, ñîñò.õîð., 2245.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÕÌÅËÅÂÀ, 18, ïì., á., áàë., 3/5 ýò., ïë.:36/19/10, ÷/ï, 2550.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89122825457 ×ÅÐÍÈÃÎÂÑÊÈÉ, 3, ïì., ê., áàë., 3/ 5 ýò., ïë.:36/18/8, îáìåí, 2500.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 213-11-82 ×ÅÐÍÈÃÎÂÑÊÈÉ, 3, ïì., ê., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:35/20/8, îáìåí íà 3-õ ê, 2500.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 89122195545 ×ÅÐÍÎßÐÑÊÀß, 30/2, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:31/18/6, ÷/ï, 2 îêíà, 2270.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 372-91-11 ßÐÎÑËÀÂÑÊÀß, 21, óï., ï., ëîäæ., 14/16 ýò., ïë.:34.8/18.1/8.1, 89122407421, 2700.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89122407421

ÁÎÐÎÄÈÍÀ, 7, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:32/ 18/6, 2170.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89049829548 ÁÎÐÎÄÈÍÀ, 11/À, óï., ê., ëîäæ., 1/ 9 ýò., ïë.:31/16/7, ÷/ï, õîð.ìåñòî òîðã, 2280.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 210-41-49 ÁÎÐÎÄÈÍÀ, 15, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:31/19/6, ÷/ï, 3000.000ð, ÝÄÅÌ (ÓÏÍ), ò. 377-51-95 ÂÎÄÍÀß, 21, óï., ï., 1/9 ýò., ïë.:38/ 19/9, ýòàæ âûñîêèé, 2700.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89045448736 ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 10, õð., á., áàë., 4/5 ýò., ïë.:31/18/6, 8.902.2650425, 2320.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 35672-12 ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 11, óï., ê., ëîäæ., 9/ 9 ýò., ïë.:43/19/9, ÷/ï, 2595.000ð, ÔÎËÈÑ (ÓÏÍ), ò. 89045447364 ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 12, õð., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:32/18/6, ÷/ï, 2060.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89122697507 ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 12/Á, óï., ê., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:32.4/16/7, ÷/ï, 89022669698, 2250.000ð, ÓÑÏÅÕ (ÓÏÍ), ò. 89022669698 ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 15, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:31/17/6, ïîä îôèñ,ïðîì., 2920.000ð, ÁÎÍÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89222092215 ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 24/À, óï., ï., ëîäæ., 7/12 ýò., ïë.:35/19/8, ÷/ï, 2720.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÑÓÐÈÊΠ(ÓÏÍ), ò. 328-2417 ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 28, ïì., ø., 3/4 ýò., ïë.:34/15/8, 2000.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÃÓÁÊÈÍÀ, 75, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:31/ 18/6, ÷/ï, 2010.000ð, ÑÎÞÇ-À (ÓÏÍ), ò. 200-06-63 ÄÀÃÅÑÒÀÍÑÊÀß, 34, ìñ., ê., 8/9 ýò., ïë.:33/19/6, ÷/ï, õîð.ñîñò., 1950.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÄÀÃÅÑÒÀÍÑÊÀß, 34, ìñ., ê., 7/9 ýò., ïë.:33/19/6, ÷/ï, 1790.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂ. À2 (ÓÏÍ), ò. 291-42-28 ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß, 11, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:31/17/6, çàìåíà òðóá, 2340.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß, 67, óï., ï., 2áàë., 3/ 9 ýò., ïë.:27.9/11.6/7.4, ÷/ï, 89536018300, 2150.000ð, ÀÐÊÀÄÀ-Ì (ÓÏÍ), ò. 89536018300 ÊÎÑÀÐÅÂÀ, 1, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:32/ 18/6, ÷/ï, èïîòåêà ñá, 2190.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 201-20-88 ÊÎÑÀÐÅÂÀ, 7, óï., ï., ïë., 1/9 ýò., ïë.:37.3/19/8.8, ÷/ï, 2520.000ð, ò. 201-76-56 ÊÎÑÀÐÅÂÀ, 11, óï., ê., ëîäæ., 6/12 ýò., ïë.:37/19/10, ÷/ï, 2550.000ð, ÊÓÁ (ÓÏÍ), ò. 89222256812 ÊÎÑÀÐÅÂÀ, 15, óï., ê., áàë., 7/9 ýò., ïë.:33/19/8, ÷/ï, 2200.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89221330720 ÊÎÑÀÐÅÂÀ, 15, óï., ê., áàë., 3/9 ýò., ïë.:33/18.5/6, ÷/ï, 2600.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89126660909 ÊÎÑÀÐÅÂÀ, 19, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:31/17/6, ÷/ï, òîðã, 2150.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-5434 ÊÎÑÌÎÄÅÌÜßÍÑÊÎÉ, 42/À, ñï., ê., ëîäæ., 6/12 ýò., ïë.:45.9/25/10, ÷/ï, 3495.000ð, ÊÎÄÅÊÑ (ÓÏÍ), ò. 234-0202 ÌÍÎÃÎÑÒÀÍÎ×ÍÈÊÎÂ, 11, ïì., ø., áàë., 2/2 ýò., ïë.:38.6/21.6/7.2, ÷/ï, 2150.000ð, ÐÈÎ-ËÞÊÑ (ÓÏÍ), ò. 34444-45 ÌÍÎÃÎÑÒÀÍÎ×ÍÈÊÎÂ, 12, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:38/23/6.5, ÷/ï, òîðã, 2350.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89049829566

ÕÈÌÌÀØ ÀËÜÏÈÍÈÑÒÎÂ, 4, ïì., ø., 2/3 ýò., ïë.:32/20/7, ÷/ï, 1890.000ð, ò. 89222052326 ÀËÜÏÈÍÈÑÒÎÂ, 20, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:18/18/-, 1700.000ð, ÓÞÒÂÈËÜÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ÀËÜÏÈÍÈÑÒÎÂ, 20/2, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:23/17/-, òîðã, 1740.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 328-57-12 ÁÎÐÎÄÈÍÀ, 4/Á, õð., ê., 2/5 ýò., ïë.:31/18/6, 2050.000ð, ÊÓÁ (ÓÏÍ), ò. 89043863151

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

57

¹ 2 (6.01.2014)


58

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 1-êîìíàòíûå êâàðòèðû

ÎÐÄÅÍÎÍÎÑÖÅÂ, 8, ñï., ì., 15/25 ýò., ïë.:46/19/12, ÷/ï, ÷èñòîâàÿ îòäåëê, 3350.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89122464173 ÎÐÄÅÍÎÍÎÑÖÅÂ, 8, ñï., ì., ëîäæ., 13/25 ýò., ïë.:46/19/12, ÷/ï, îòë.êâàðòèðà, 3170.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÎÐÄÅÍÎÍÎÑÖÅÂ, 10, ñï., ì., ëîäæ., 10/25 ýò., ïë.:48.6/27/12, 3700.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 345-53-33 ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÀß, 43, ñï., ì., ëîäæ., 18/25 ýò., ïë.:37.2/15/12, ÷/ï, 2860.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89676394257 ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÀß, 43, ñï., ì., ëîäæ., 22/25 ýò., ïë.:37/15/12, ÷/ï, 3100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÀß, 83, óï., ï., ëîäæ., 1/16 ýò., ïë.:41/17/11, ÷/ï, òîðã, 3150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÑËÀÂßÍÑÊÀß, 49, ñï., ê., ëîäæ., 5/ 10 ýò., ïë.:38/19/11, ÷/ï, 2698898, 2720.000ð, ò. 269-88-98 ÑËÀÂßÍÑÊÀß, 53, ñï., ê., ëîäæ., 7/ 10 ýò., ïë.:38.2/19/10.1, ÷/ï, 2700.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89676396562 ÕÈÌÌÀØÅÂÑÊÀß, 9, óï., ï., ëîäæ., 8/10 ýò., ïë.:33/16/8, øêàô â ïîäàðîê, 2300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ×ÅÐÍßÕÎÂÑÊÎÃÎ, 45, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:35/21/8, 89221406878, 2070.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 89221406878

ÖÅÍÒÐ 8 ÌÀÐÒÀ, 61, áð., ê., 2/5 ýò., ïë.:30.9/ 23.3/-, ÷/ï, òîðã!!!, 2750.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89221816500 8 ÌÀÐÒÀ, 80, ìñ., ê., áàë., 3/9 ýò., ïë.:36/18/9, ÷/ï, õîð.ñîñò. ÷/ï, 2930.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 89122367029 8 ÌÀÐÒÀ, 80, ìñ., ê., ë., 8/9 ýò., ïë.:35.5/18/9, îòë.ñîñ., 3500.000ð, ÞÐ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89122766765 ÁÀÆÎÂÀ, 57, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:31/16/7, ÷/ï, 2850.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25 ÁÀÆÎÂÀ, 68, ñï., ì., ëîäæ., 11/19 ýò., ïë.:42.6/19/11, ÷/ï, 4750.000ð, ÑÔÅÐÀ (ÓÏÍ), ò. 89222093826 ÁÀÆÎÂÀ, 68, ñï., ì., ëîäæ., 12/19 ýò., ïë.:44/20/12, ÷/ï, 4700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-9797 ÁÀÆÎÂÀ, 74, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:28.3/ 16.7/6, ÷/ï, äîê.ãîòîâû, 2770.000ð, ò. 219-16-97 ÁÀÆÎÂÀ, 75, õð., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:31/18/6, ÷/ï, ñòóäèÿ.äã, ÷ï., 2750.000ð, ÍÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 356-03-32 ÁÀÆÎÂÀ, 130, õð., ê., 5/5 ýò., ïë.:33/ 18/5, ÷/ï, ñòóäèÿ, åâðîðåì, 3000.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 269-85-89 ÁÀÆÎÂÀ, 133, ïì., ê., 1/5 ýò., ïë.:36/ 18/9, ÷/ï, 3650.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 89089041131 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 84, óï., ê., áàë., 4/9 ýò., ïë.:33/20/6, 3390.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÂÀÉÍÅÐÀ, 60, ñï., ì., 17/18 ýò., ïë.:103/95/8, ÷/ï, ýêñêëþçèâ, 9234.000ð, ÂÈÇÈÒ (ÓÏÍ), ò. 371-2363 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 8, õð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:29/18/6, 3200.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89222191150

¹ 2 (6.01.2014)

ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 12, õð., á., áàë., 2/5 ýò., ïë.:32/20/6, ÷/ï, ìåáåëü â ïîäàð., 3300.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89122469609 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 14, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:33/18/6, ýò. âûñîêèé, 2470.000ð, ÒÐÈÓÌÔ-92 (ÓÏÍ), ò. 9221297307 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 28, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:33/19/6, ÷/ï, äîê.ãîòîâû, 2550.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 319-53-80 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 34, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:30.2/16.4/6.6, ÷/ï, 2820.000ð, ÍÎÂÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. (34368)48086 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 66, õð., ê., 3/5 ýò., ïë.:33/19/6, 2940.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 76, óï., ê., á., 4/9 ýò., ïë.:33/22/6, ÷/ï, îêíà âî äâîð, 2800.000ð, ÞÐ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89122416179 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 78, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:29/17/6, 3400.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 88/ÂÑÒ, óï., ê., ë., 4/ 9 ýò., ïë.:36.5/21/7.5, ÷/ï, êëàäîâêà,îñâîáî, 3150.000ð, ò. 201-29-02 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 166, õð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:29/18/5, îáìåí íàéäåí!, 2800.000ð, ÑÒÐÎÉÊÎÌÏËÅÊÑ (ÓÏÍ), ò. 218-09-99 ÃÎÐÜÊÎÃÎ, 33, äð., ä., 1/2 ýò., ïë.:30/14/10, èäåàëüíî ïîä îô, 2420.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 201-19-28 ÃÎÐÜÊÎÃÎ, 33, äð., ä., 2/2 ýò., ïë.:24.4/24/3, ÷/ï, õîðîøèé ðåìîíò, 2300.000ð, ò. 219-16-97 ÄÅÊÀÁÐÈÑÒÎÂ, 31, õð., á., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:32/18/6, 2650.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 9122425900 ÆÓÊÎÂÀ, 13, ñï., ê., ëîäæ., 14/20 ýò., ïë.:51/21/12, ÷/ï, 7150.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89122697507 Ê.ÌÀÐÊÑÀ, 24, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:32/ 18/6, ÷/ï, 3090.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU (ÓÏÍ), ò. 378-80-29 Ê.ÌÀÐÊÑÀ, 30, õð., ê., 2/5 ýò., ïë.:53/ 20/6.5, 3000.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 319-53-80 ÊÐÀÑÍÛÉ, 6, óï., ê., áàë., 6/9 ýò., ïë.:33/19/6, ÷/ï, 3300.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 89122340090 ÊÐÀÑÍÛÉ, 12, õð., ê., 4/5 ýò., ïë.:30/ 18/6, ÷/ï, 3200.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89122421305 ÊÓÇÍÅ×ÍÀß, 83, ñï., ê., áàë., 5/19 ýò., ïë.:48/21/13, ÷/ï, ñðî÷íî!, 4500.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 23155-19 ÊÓÇÍÅ×ÍÀß, 83, ñï., ê., ëîäæ., 4/19 ýò., ïë.:82.4/19.3/37.4, ÷/ï, 6970.000ð, 911 (ÓÏÍ), ò. 380-23-42 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 31, ñï., ã., ëîäæ., 13/ 16 ýò., ïë.:50/30/10, ÷/ï, 6000.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 89226056005 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 72, õð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:28/17/6, õîð.ñîñò, 2630.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 222-21-84 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 123, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:29/15/6, 2900.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 89221030500 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 123/Â, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:30/16/6, òîðã, 2600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-0174 ËÅÍÈÍÀ, 10, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:28/17/5, òîðã!, 3250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 17, áð., ê., ëîäæ., 2/5 ýò., ïë.:30/18/-, ÷/ï, 3050.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 51, õð., ê., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:30/18/6, ÷/ï, ÷/ï!, 2750.000ð, ÍÎÂÀß ÊÂÀÐÒÈÐÀ (ÓÏÍ), ò. 89617776123 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 182, óï., ê., 9/9 ýò., ïë.:31.4/18.5/6, ÷/ï, ñàìûé öåíòð, 3050.000ð, ÏÐÎÑÏÅÊÒÚ (ÓÏÍ), ò. 370-24-00 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 189, õð., ê., 3/5 ýò., ïë.:30.5/30.5/6, 2899.000ð, ÝÂÅÐÅÑÒ-ÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 89826238084 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 218, õð., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:32/18/6, 2650.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 9122425900 Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 51, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:28.6/15/6, ìîæíî ïîä îôèñ, 2950.000ð, ËÈÄÅÐ (ÓÏÍ), ò. 338-7545 Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 54, óï., ê., 2ëîäæ., 5/14 ýò., ïë.:37/21/9, 3500.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89226007680

Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 57/À, ìñ., ê., 2/4 ýò., ïë.:19/16/-, ÷/ï, ñòóäèÿ, 1850.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89120438056 Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 64, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:30/18/6, îòë.ðåìîíò.åâðî, 3100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 70, õð., á., áàë., 6/ 6 ýò., ïë.:31/18.1/6, ÷/ï, îêíà âî äâîð, 2850.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 231-55-19 ÌÀËÛØÅÂÀ, 21/5, ïì., ê., 1/5 ýò., ïë.:33/18/11, ÷/ï, 3350.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÌÀËÛØÅÂÀ, 60, ïì., ê., 3/5 ýò., ïë.:32/16/8, ÷/ï, õîð.ñîñò., 3000.000ð, ËÀÉÒ-Í (ÓÏÍ), ò. 22205-35 ÌÀËÛØÅÂÀ, 84, óï., ê., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:33/18/6, 3000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÌÀËÛØÅÂÀ, 85, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:31.1/17/6, ÷/ï, 89536018300, 2600.000ð, ÀÐÊÀÄÀ-Ì (ÓÏÍ), ò. 89536018300 ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 76, õð., á., áàë., 4/5 ýò., ïë.:30.8/16.8/-, 3300.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-6720 ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 171, õð., ï., ëîäæ., 6/ 12 ýò., ïë.:38.8/21.4/8.3, ÷/ï, 4200.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 ÍÀÐ.ÂÎËÈ, 25, ñï., ê., á/ë., 7/13 ýò., ïë.:57/25/12, ÷/ï, 5555.555ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89049855454 ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÀß, 35, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:30/18/6, ÷/ï, òîðã, 3050.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89122464448 ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÀß, 63, ïì., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:31/18/8, îáìåí ëåãêèé!, 2800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÏÎÏÎÂÀ, 11, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:14/ 13/-, ÷/ï, 8-90287-81716, 1600.000ð, 33 ÊÂ.Ì (ÓÏÍ), ò. 220-40-33 ÏÎÏÎÂÀ, 21, õð., ê., áàë., 4/6 ýò., ïë.:42/30/-, ÷/ï, åâðî, 4600.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89122447746 ÏÓØÊÈÍÀ, 4, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:31.8/17/7.2, ÷/ï, îòäåëüíûé âõîä, 3100.000ð, ÒÀÉÌ ÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 278-80-50 Ð.ËÞÊÑÅÌÁÓÐÃ, 67/À, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:31/18/6, ÷/ï, ï\îôèñ, 2700.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 319-53-80 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 33, ñï., ê., áàë., 7/16 ýò., ïë.:48/19/13, ÷/ï, 4990.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 22201-51 ÑÀÊÊÎ È ÂÀÍÖÅÒÒÈ, 60, õð., ê., 2/ 5 ýò., ïë.:31/18/6, ÷/ï, 2900.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 247-81-23 ÑÀÊÊÎ È ÂÀÍÖÅÒÒÈ, 105/1, ñï., ê., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:50/25/10, ÷/ ï, 5300.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 ÑÀÏÅÐÎÂ, 1, õð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:30/17/6, 2640.000ð, ÑÔÅÐÀ (ÓÏÍ), ò. 290-37-39 ÑÀÏÅÐÎÂ, 5, ìñ., ï., ï/ëîä., 2/9 ýò., ïë.:32/32/14, äâå êîìí â êâ., 2360.000ð, ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 89222013596 ÒÂÅÐÈÒÈÍÀ, 34, ñï., ê., ëîäæ., 8/18 ýò., ïë.:54/21/19, ÷/ï, 6800.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-6720 ÕÎÕÐßÊÎÂÀ, 32, óï., ê., 1/5 ýò., ïë.:41/19/10, 89045498137, 3850.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 21977-41 ÕÎÕÐßÊÎÂÀ, 74, ñï., ì., ëîäæ., 10/ 14 ýò., ïë.:60/40/10, ÷/ï, 6999.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 89226056005 ÕÎÕÐßÊÎÂÀ, 74, ñï., ì., ëîäæ., 12/ 14 ýò., ïë.:62/29/16, ÷/ï, 6500.000ð, ÊÎÄÅÊÑ (ÓÏÍ), ò. 89024091532 ÕÎÕÐßÊÎÂÀ, 100, óï., ï., ëîäæ., 7/ 9 ýò., ïë.:28/16/8, ÷/ï, 2799.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 89655261202 ÕÎÕÐßÊÎÂÀ, 102, óï., ï., áàë., 2/ 9 ýò., ïë.:31/17/10, ÷/ï, ñðî÷íî!!!, 2990.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 ØÀÐÒÀØÑÊÀß, 3, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:29/17/6, ÷/ï, 9122653458, 3000.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9122653458

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô) ØÀÐÒÀØÑÊÀß, 25, õð., ê., 4/5 ýò., ïë.:31/19/6, ÷/ï, 2490.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89126288390 ØÅÂ×ÅÍÊÎ, 20, ñï., ì., ëîäæ., 18/ 20 ýò., ïë.:50/18/13, ÷/ï, 4990.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 382-30-39 ØÅÂ×ÅÍÊÎ, 23, õð., á., áàë., 2/5 ýò., ïë.:32/18/7, ÷/ï, ëàìèíàò,åâðî, 3150.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 22224-77 ØÅÂ×ÅÍÊÎ, 27, õð., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:32/18/6, ÷/ï, îòë.ðåì.,ìåáåëü, 2980.000ð, ËÀÉÒ-Í (ÓÏÍ), ò. 222-0535 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 2, óï., ê., ëîäæ., 1/13 ýò., ïë.:33.9/17/10, ÷/ï, 2900.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89090883445 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 32, õð., ê., 6/6 ýò., ïë.:31/19/6, ÷/ï, ñîñ.õîð.òîðã, 3130.000ð, ÇÅËÅÍÀß ÐÎÙÀ (ÓÏÍ), ò. 89221395540 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 45, óï., ê., á., 5/9 ýò., ïë.:33/17.5/6, ÷/ï, 3300.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐ.ÐÅØÅÍÈß, ò. 89126080623 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 111, ñï., ì., ëîäæ., 22/22 ýò., ïë.:60/21/18, ÷/ï, 5450.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 35537-23 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 111, ñï., ì., áàë., 19/ 22 ýò., ïë.:50.4/20/15, ÷/ï, ìåáåëèðîâàíà, 5800.000ð, ÑÎÃËÀÑÈÅ (ÓÏÍ), ò. 374-59-50 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 124, óï., ï., ëîäæ., 4/ 12 ýò., ïë.:40/22/7, îáìåí ïîäîáðàí, 3150.000ð, ÄÅ-ÔÀÊÒÎ (ÓÏÍ), ò. 89089055312

ÝÍÃÅËÜÑÀ, 4, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:39/ 20/9, 3300.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.11 (ÓÏÍ), ò. 268-75-77

×ÅÐÌÅÒ 32 ÂÎÅÍÍÛÉ ÃÎÐÎÄÎÊ, 21, ïì., ø., áàë., 2/2 ýò., ïë.:37.6/20/9, ÷/ï, 89122807025, 2175.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 32 ÂÎÅÍÍÛÉ ÃÎÐÎÄÎÊ, 28, õð., ê., 2/4 ýò., ïë.:32.4/19/6.4, ÷/ï, 2250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 213-13-00 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 2, óï., á., áàë., 4/12 ýò., ïë.:37.4/17.6/8.5, 2680.000ð, ÀÊÏÐÎ-È (ÓÏÍ), ò. 36150-61 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 22/À, õð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:29/17/6, 2450.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-0174 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 36, õð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:28/28/-, ÷/ï, ðåìîíò, 2300.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 89122668122 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 39, ñï., ê., 1/ 10 ýò., ïë.:38/19/10, ÷/ï, 2910.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 39, ñï., ê., áàë., 1/10 ýò., ïë.:35/17/10, ÷/ï, 2730.000ð, ËÀÉÒ-Í (ÓÏÍ), ò. 222-0535 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 43, õð., á., áàë., 2/5 ýò., ïë.:32/19/7, ÷/ï, 2300.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 74, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:35.5/19.3/7.5, 1980.000ð, ÒÈÕÈÉ ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89221456560

ÀÏÒÅÊÀÐÑÊÀß, 48, ñï., ì., ëîäæ., 9/ 24 ýò., ïë.:53/22/16, 3700.000ð, ò. 253-25-75 ÁÐÀÒÑÊÀß, 5, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:29/ 17/6, õîð.ñîñòîÿíèå, 2250.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 219-8284 ÁÐÀÒÑÊÀß, 10, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:25.2/12.5/7, ÷/ï, 2250.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 345-48-00 ÁÐÀÒÑÊÀß, 10, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:25/16/5, ÷/ï, ñ ð î ÷ í î!!!!, 2160.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÁÐÀÒÑÊÀß, 12, ìñ., ê., 5/9 ýò., ïë.:11.4/11.4/-, ÷/ï, 1050.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 213-17-24 ÁÐÀÒÑÊÀß, 27/1, ñï., ì., ëîäæ., 19/ 24 ýò., ïë.:46/20/10, ÷/ï, 2650.000ð, ÔÎËÈÑ (ÓÏÍ), ò. 89045447364 ÁÐÀÒÑÊÀß, 27/1, ñï., ì., ëîäæ., 15/ 24 ýò., ïë.:39.4/18/11, ÷/ï, äèç.ðåìîíò, îõð, 3000.000ð, ò. 319-43-27 ÁÐÀÒÑÊÀß, 27/1, ñï., ì., áàë., 22/24 ýò., ïë.:40/18/12, ÷/ï, 3050.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 368-88-00


ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 1-êîìíàòíûå êâàðòèðû ÁÐÀÒÑÊÀß, 27/1, ñï., ì., ëîäæ., 20/ 24 ýò., ïë.:42.6/19/11, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 2990.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89222964688 ÁÐÀÒÑÊÀß, 27/1, ñï., ì., ëîäæ., 21/ 24 ýò., ïë.:41/20/10, ÷/ï, òîðã!, 3100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÂÎÅÍÍÀß, 6, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:32/ 18/6, òîðã ñðî÷íî, 2250.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÄÈÇÅËÜÍÛÉ, 31, ìñ., ê., 1/9 ýò., ïë.:28/12/5, ÷/ï, 2415.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25 ÄÈÇÅËÜÍÛÉ, 33, ìñ., ê., áàë., 7/9 ýò., ïë.:30/13/10, 2300.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89226007680 ÄÈÇÅËÜÍÛÉ, 33, ìñ., ê., áàë., 4/9 ýò., ïë.:36/17.5/9.5, òîðã!ïë/îê, 2550.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9030858034 ÄÎÐÎÆÍÀß, 11, ñï., ê., ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:32/17/9, ÷/ï, 2600.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 9022652235 ÄÎÐÎÆÍÀß, 11, ñï., ê., ëîäæ., 4/10 ýò., ïë.:32.4/13.7/9.1, ÷/ï, 2780.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 34515-00 ÄÎÐÎÆÍÀß, 13, ñï., ï., ëîäæ., 6/16 ýò., ïë.:38.3/19/10, ÷/ï, 2700.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25 ÄÎÐÎÆÍÀß, 19, ñï., ã., ëîäæ., 1/16 ýò., ïë.:43/15/11, ÷/ï, ÷èñò. îòäåëêà, 2655.000ð, ÌÀËÛØÅÂÀ-73 (ÓÏÍ), ò. 222-73-73 ÄÎÐÎÆÍÀß, 21, ñï., ã., ëîäæ., 1/16 ýò., ïë.:43/15/11, ÷/ï, ÷èñò. îòäåëêà, 2655.000ð, ÌÀËÛØÅÂÀ-73 (ÓÏÍ), ò. 222-73-73 ÇÅÍÈÒ×ÈÊÎÂ, 14/À, áð., ï., áàë., 3/ 5 ýò., ïë.:28.8/16/6, ÷/ï, 2350.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89024466302 ÇÅÍÈÒ×ÈÊÎÂ, 16, óï., ï., ëîäæ., 9/ 12 ýò., ïë.:35/19/8, ÷/ï, 89028784298òîðã, 2600.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89028784298 ÇÅÍÈÒ×ÈÊÎÂ, 16, óï., ï., ëîäæ., 4/ 12 ýò., ïë.:37/20/9, ÷/ï, 2550.000ð, ÝÄÅÌ (ÓÏÍ), ò. 377-51-95 ÇÅÍÈÒ×ÈÊÎÂ, 106, ïì., ê., 2/2 ýò., ïë.:32/20/6, ÷/ï, ñðåäíåå, 1800.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 213-77-79 ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÛÉ, 5, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:31.4/12.7/8, ÷/ï, ñîñò. õîðîøåå, 2100.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89049818492 ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÛÉ, 11, óï., ï., ëîäæ., 12/12 ýò., ïë.:35/18/9, 2300.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 89193761845 ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÛÉ, 15, ìñ., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:32/20/6, ÷/ï, 2090.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89222955620 ËßÏÓÑÒÈÍÀ, 6, ñï., ê., ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:33/18/8, ÷/ï, 2690.000ð, ÁÀÑÒ-ÅÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 347-98-90 ËßÏÓÑÒÈÍÀ, 6, ñï., ê., ëîäæ., 4/10 ýò., ïë.:33/18/8, ÷/ï, 2930.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25 ËßÏÓÑÒÈÍÀ, 8, õð., ê., 3/5 ýò., ïë.:30.6/20/6, 2000.000ð, ò. 201-2787 ÌÀËÀÕÈÒÎÂÛÉ, 56, ïì., ê., 2/2 ýò., ïë.:31.2/19.5/3.7, ÷/ï, 2050.000ð, ÊÂÈÊÎ (ÓÏÍ), ò. 298-05-20 ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀß, 109, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:30/17/6, 2200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 Ï.ËÓÌÓÌÁÛ, 29/Á, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:29/17/6, ÷/ï, êîñì ðåìîíò, 2100.000ð, ÍÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 356-03-32 Ï.ËÓÌÓÌÁÛ, 31/À, õð., ï., áàë., 4/ 5 ýò., ïë.:29/16/9, ñ÷åò÷èêè, 2070.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 Ï.ËÓÌÓÌÁÛ, 36, óï., ê., 7/14 ýò., ïë.:36/19/7, ÷/ï, 2680.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25 Ï.ËÓÌÓÌÁÛ, 38, óï., ê., 6/9 ýò., ïë.:33/19/6, ÷/ï, 2290.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25 Ï.ËÓÌÓÌÁÛ, 38, óï., ê., áàë., 5/9 ýò., ïë.:33/19/6, ÷/ï, 2390.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-0151 ÏÀËÈÑÀÄÍÀß, 8/À, áð., ï., 4/5 ýò., ïë.:29/16/6, ÷/ï, 2250.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25 ÑÀÍÀÒÎÐÍÀß, 13, õð., ê., áàë., 4/4 ýò., ïë.:32/18/6, ÷/ï, 2500.000ð, 911 (ÓÏÍ), ò. 380-23-42

ÑÀÍÀÒÎÐÍÀß, 19, ñï., ê., áàë., 3/17 ýò., ïë.:27/11/10, 2650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 ÑÀÍÀÒÎÐÍÀß, 19, ñï., ê., ëîäæ., 7/ 17 ýò., ïë.:33/18/11, ÷/ï, 2750.000ð, ÊÓÏÎÍ (ÓÏÍ), ò. 372-01-19 ÑÀÍÀÒÎÐÍÀß, 19, ñï., ê., ï/ëîä., 16/17 ýò., ïë.:32/14/12, 2890.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 12, ñï., ì., ëîäæ., 2/6 ýò., ïë.:40/19/13, ÷/ï, 2720.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 89049885484 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 34, ñï., ã., ëîäæ., 9/10 ýò., ïë.:51.1/15.3/14.6, ÷/ï, 3700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 213-13-00 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 34, ñï., ã., ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:42/14/15, ÷/ï, õîð. ñîñòîÿíèå, 3060.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 268-11-22 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 70, óï., ê., ïë., 9/9 ýò., ïë.:33.5/18/7, 2390.000ð, ò. 89041704800 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 72, óï., ê., áàë., 3/9 ýò., ïë.:32/19/8, õîð.ñîñò.òîðã, 2600.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 74, óï., ê., 3/9 ýò., ïë.:32/19/7, ÷/ï, 2650.000ð, ÌÀÍÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 267-47-28 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 74, óï., ê., ï/ ëîä., 7/9 ýò., ïë.:32/18/6, øêàôêóïå,êóõíÿ, 2800.000ð, ÁÀÑÒ-ÅÒ (ÓÏÍ), ò. 213-34-07 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 76/1, ìñ., ê., 3/ 5 ýò., ïë.:12.8/12.8/-, ÷/ï, 1270.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89028723894 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 76/1, ìñ., ê., 1/ 5 ýò., ïë.:17/13/-, îáìåí, 1250.000ð, ÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 89049864193 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 76/1, ìñ., ê., 2/ 5 ýò., ïë.:25/20/-, åâðî.ðåì., 1890.000ð, ÍÅÃËÈÍÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89126138858 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 76/2, ìñ., ê., 1/ 5 ýò., ïë.:18/14/-, 1600.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.9 (ÓÏÍ), ò. 89527355715 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 80/2, óï., ï., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:35/14/8, ÷/ï, òèõèé äâîð, 2290.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 100/2, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:29.9/16.8/6, ÷/ï, 2330.000ð, ÊÂÈÊÎ (ÓÏÍ), ò. 298-0520 ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜÑÊÀß, 17, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:28/17/7, ÷/ï, õîð.ðåìîíò,áðåæ, 2190.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 222-24-77 ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜÑÊÀß, 25, óï., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:33/17/7, òîðã, 2450.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÑÓÕÎËÎÆÑÊÀß, 5, õð., ï., áàë., 4/ 5 ýò., ïë.:30/19/6, ÷/ï, òîðã, 2400.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 89028744911 ÒÈÒÎÂÀ, 54, ïì., ê., áàë., 2/2 ýò., ïë.:36/19/10, îòëè÷íûé ðåìîíò, 2300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÓÌÅËÜÖÅÂ, 7, ìñ., ê., 6/9 ýò., ïë.:22.9/22.9/-, ÷/ï, 1700.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25 ÓÌÅËÜÖÅÂ, 7, ìñ., ê., 2/9 ýò., ïë.:22/ 17/-, ÷/ï, 1510.000ð, ò. 89221361617 ÓÌÅËÜÖÅÂ, 7, ìñ., ê., 7/9 ýò., ïë.:22.3/15.5/-, ÷/ï, 1640.000ð, ÀÊÏÐÎ-È (ÓÏÍ), ò. 361-50-61 ÔÅÐÃÀÍÑÊÀß, 5, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:31/18/6, îñâîáîæäåíà, 2250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÔÅÐÃÀÍÑÊÀß, 6, õð., á., 5/5 ýò., ïë.:30/18/6, 2 øêàôà-êóïå, 2400.000ð, ÀÒÎÌÏÐÎÌÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 377-00-07 ÔÅÐÃÀÍÑÊÀß, 14, õð., á., áàë., 4/5 ýò., ïë.:32/18/6, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 2300.000ð, 911 (ÓÏÍ), ò. 380-23-42 ÔÅÐÃÀÍÑÊÀß, 20, õð., á., áàë., 2/5 ýò., ïë.:32/17/7, îòë. ñîñò., 2460.000ð, ÍÀØ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 89506502796 ÝÑÊÀÄÐÎÍÍÀß, 5/À, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:18/13/2, ÷/ï, áëàãîóñòðîåí., 1250.000ð, ÝÐÀ (ÓÏÍ), ò. 268-34-00 ÝÑÊÀÄÐÎÍÍÀß, 31, ñï., ì., 1/16 ýò., ïë.:42/20/10, ÷/ï, 3100.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25

ØÀÐÒÀØ ÈÑÊÐÎÂÖÅÂ, 19/À, áð., ê., 2/2 ýò., ïë.:27/15.6/5, ÷/ï, 1600.000ð, ÌÎÉ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 89126061420

ØÀÐÒÀØÑÊÈÉ Ð-Ê ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 19/À, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:30.5/17/6, 2600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 84/1, óï., ê., áàë., 1/ 12 ýò., ïë.:48/18/8, ÷/ï, 3380.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-9797 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 98, ñï., ã., ëîäæ., 4/ 25 ýò., ïë.:37/14/7, ÷/ï, ãîò/ïðîä, 3000.000ð, ÐÛÍÎÊ ÍÅÄÂÈÆÈÌ. (ÓÏÍ), ò. 219-99-99 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 98, ñï., ã., ëîäæ., 21/ 25 ýò., ïë.:31/19/-, ÷/ï, ñòóäèÿ, 2920.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 89222049079 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 98, ñï., ã., ëîäæ., 15/ 25 ýò., ïë.:53/17/21, ÷/ï, íîâ äîì,ïàðêîâê, 4300.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 98, ñï., ã., ëîäæ., 13/ 25 ýò., ïë.:37.3/15/6, ÷/ï, 3380.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 98, ñï., ã., ëîäæ., 15/ 25 ýò., ïë.:31/19/-, ÷/ï, ñòóäèÿ, òîðã, 2990.000ð, ÑÎÞÇ-À (ÓÏÍ), ò. 20006-63 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 98, ñï., ã., ëîäæ., 2/25 ýò., ïë.:47.6/19.2/17.5, ÷/ï, 3500.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 98, ñï., ã., ëîäæ., 9/ 25 ýò., ïë.:51/17/21, ÷/ï, ãîò/ïðîä, 3600.000ð, ÐÛÍÎÊ ÍÅÄÂÈÆÈÌ. (ÓÏÍ), ò. 219-99-99 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 98, ñï., ã., ëîäæ., 13/ 25 ýò., ïë.:47/19/18, ÷/ï, ãîò/ïðîä, 3600.000ð, ÐÛÍÎÊ ÍÅÄÂÈÆÈÌ. (ÓÏÍ), ò. 219-99-99 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 98, ñï., ã., 1/25 ýò., ïë.:29/20/-, ÷/ï, ãîò/ïðîä, 2850.000ð, ÐÛÍÎÊ ÍÅÄÂÈÆÈÌ. (ÓÏÍ), ò. 219-99-99 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 104, óï., ï., ëîäæ., 7/ 9 ýò., ïë.:25/15/6, 6ì. ëîäæèÿ, 2400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 139, óï., ê., ëîäæ., 7/ 10 ýò., ïë.:42/19/11, ÷/ï, ñðî÷íî!, 4500.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 169, óï., ê., ëîäæ., 5/ 9 ýò., ïë.:37.3/18.6/7.9, ÷/ï, ÷/ï ìåá,òåõíèêà, 3000.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 213-72-07 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 173/À, õð., ê., 3/5 ýò., ïë.:28/18/6, 2400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 173/À, õð., ê., 4/5 ýò., ïë.:30.2/18/6, 2390.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÑÈÁ.ÒÐÀÊÒ, 2, ïì., ê., 2/4 ýò., ïë.:49.9/21.3/17.9, ÷/ï, 3500.000ð, ÁÈÍ (ÓÏÍ), ò. 213-14-53 ÑÈÁ.ÒÐÀÊÒ, 15, óï., ê., 9/9 ýò., ïë.:30/17/6, 2800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97

ØÈÐÎÊÀß ÐÅ×ÊÀ ÐÓ×ÅÉÍÀß, 27, ìñ., ê., áàë., 3/2 ýò., ïë.:53/27/8, ÷/ï, 3190.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÑÎÁÎËÅÂÀ, 19, ñï., ì., ëîäæ., 3/25 ýò., ïë.:41/20/11, ÷/ï, 3090.000ð, ÍÅÄ.ÓÐ.ÌÏÊ ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89001996415 ÑÎÁÎËÅÂÀ, 19, ñï., ì., áàë., 11/25 ýò., ïë.:51.7/21.9/0, ÷/ï, 3170.000ð, ÊÂÈÊÎ (ÓÏÍ), ò. 298-05-20 ÑÎÁÎËÅÂÀ, 19, ñï., ì., ëîäæ., 16/ 25 ýò., ïë.:45/20.7/12.8, ÷/ï, 3249.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89676394840 ÑÎÁÎËÅÂÀ, 19, ñï., ì., ëîäæ., 5/25 ýò., ïë.:52/24/11, ÷/ï, 3200.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 231-55-19 ÑÎÁÎËÅÂÀ, 19, ñï., ì., 2ëîäæ., 5/ 16 ýò., ïë.:43.9/19/9.2, ÷/ï, 2845.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 23155-19 ÑÎÁÎËÅÂÀ, 19, ñï., ì., ëîäæ., 10/ 25 ýò., ïë.:41/20/11, âî äâîð, 3050.000ð, ÝÐÀ (ÓÏÍ), ò. 268-34-00 ÑÎÁÎËÅÂÀ, 19, ñï., ì., ëîäæ., 5/25 ýò., ïë.:45/20/12, ÷/ï, ÷èñò. îòäåëêà, 3080.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 370-31-12

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

59

ÑÎÁÎËÅÂÀ, 19, ñï., ì., ëîäæ., 15/25 ýò., ïë.:41/19.5/10.4, ÷/ï, îòë.ñîñòîÿíèå, 3200.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 9122425900 ÑÎÁÎËÅÂÀ, 19, ñï., ì., 3/25 ýò., ïë.:41/19/11, ÷/ï, ÷èñò.îòä, ÷/ï, 3040.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 372-27-81 ÑÎÁÎËÅÂÀ, 21/1, ñï., ê., áàë., 5/10 ýò., ïë.:48/19/16, ÷/ï, 3100.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 345-55-44 ÑÎÁÎËÅÂÀ, 21/2, ñï., ï., ëîäæ., 10/ 10 ýò., ïë.:38/19/8, ÷/ï, 2750.000ð, ÍÅÄ.ÓÐ.ÌÏÊ ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89058067497 ÑÎÁÎËÅÂÀ, 21/2, ñï., ï., ëîäæ., 10/ 10 ýò., ïë.:33/19/8, ÷/ï, 2750.000ð, ÍÅÄ.ÓÐ.ÌÏÊ ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89058067497 ÑÎÁÎËÅÂÀ, 21/6, ñï., ê., ëîäæ., 1/ 17 ýò., ïë.:43/18/10, ÷/ï, 2800.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-6720 ÑÎÁÎËÅÂÀ, 21/6, ñï., ê., ëîäæ., 5/ 17 ýò., ïë.:43/18/10, ÷/ï, ñîñò.îòë., 3000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74

ÝËÜÌÀØ ÁÀÁÓØÊÈÍÀ, 25, ïì., ø., 1/3 ýò., ïë.:24/17.5/4, ÷/ï, 1800.000ð, ÀËËÑ (ÓÏÍ), ò. 89222287714 ÁÀÁÓØÊÈÍÀ, 30, õð., á., áàë., 4/5 ýò., ïë.:30.7/16.2/6.2, ÷/ï, 2400.000ð, ÀËËÑ (ÓÏÍ), ò. 352-16-08 ÁÀÓÌÀÍÀ, 22/Á, óï., ê., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:33/17/7, íîâ.ñàíòåõíèêà, 2500.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 37230-54 ÁÀÓÌÀÍÀ, 42, óï., ê., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:31.9/18.8/6, 2650.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 9122824913 ÁÀÓÌÀÍÀ, 47, õð., ê., 5/5 ýò., ïë.:29/ 18/6, ÷/ï, 2400.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25 ÁÀÓÌÀÍÀ, 51, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:32/18/6, ÷/ï, õîð.òîðã, 2290.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-6377 Â.ÊÎÒÈÊÀ, 9/À, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:30/18/6, ÷/ï, 2490.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 Â.ÊÎÒÈÊÀ, 13, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:30.4/18/6, 2400.000ð, ÊÁ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ (ÓÏÍ), ò. 246-13-28 ÄÀÍÈËÎÂÑÊÀß, 2/Á, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:25/19/6, ÷/ï, 1550.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25 ÄÀÍÈËÎÂÑÊÀß, 5, óï., ê., ï/ëîä., 3/ 9 ýò., ïë.:35/17/10, òîðã, 2450.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-6070 ÄÎÍÑÊÀß, 31, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:31/17/7, íîâ òðóá.ñ÷åò÷., 2350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÇÀÌßÒÈÍÀ, 36/2, óï., á., 2/10 ýò., ïë.:35/17/7, îáì.ïîäîáðàí, 2400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÇÀÌßÒÈÍÀ, 38/2, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:24/19/2, ÷/ï, ñðî÷íî, 1700.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89655411577 ÊÎÁÎÇÅÂÀ, 29, ìñ., ê., 9/9 ýò., ïë.:38/19/12, ÷/ï, õîðîøåå ñîñò, 2500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ÊÎÁÎÇÅÂÀ, 120/À, õð., ø., 1/3 ýò., ïë.:31/18/6, ÷/ï, 1990.000ð, ÌÀÊÑÈÌÀ (ÓÏÍ), ò. 360-14-92 ÊÎÐÅÏÈÍÀ, 36, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:29/17/5, ÷/ï, ñðåäíåå ñîñò., 1990.000ð, ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 9122846654

¹ 2 (6.01.2014)


60

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 1-êîìíàòíûå êâàðòèðû

¹ 2 (6.01.2014)

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)


ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 1-êîìíàòíûå êâàðòèðû ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 14/1, ïì., ï., 2/2 ýò., ïë.:29/15/5, ÷/ï, 1800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 22201-41 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 38, ïì., ê., 1/5 ýò., ïë.:15.7/15.7/-, ì/ñ,ðåìîíò,òîðã, 2550.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89122865138 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 42, ïì., ê., 5/5 ýò., ïë.:22.3/18/-, ÷/ï, 91212683337, 1850.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9122683337 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 46/À, ñï., ì., ëîäæ., 14/24 ýò., ïë.:52/20/14, ÷/ï, ìåòðî, 2132902, 3890.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 213-29-02 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 52, ìñ., á., 3/5 ýò., ïë.:18.3/12/-, ÷/ï, 1650.000ð, ÅÊÀÒ.ÍÅÄÂÈÆÈÌ. (ÓÏÍ), ò. 89502038455 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 52/À, ìñ., á., 1/5 ýò., ïë.:17/14/-, ÷/ï, ïî èïîò.1600000, 1550.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 201-20-88 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 52/Á, ìñ., á., 3/5 ýò., ïë.:18.8/17/-, ÷/ï, 1700.000ð, ÃËÎÁÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89501995182 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 68, ìñ., ê., 1/9 ýò., ïë.:22/13/4, 2200.000ð, ÅÊÀÒ.ÍÅÄÂÈÆÈÌ. (ÓÏÍ), ò. 89502038455 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 68, ìñ., ê., 3/9 ýò., ïë.:33.1/18.6/11.5, 2500.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 89049866820 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 78/À, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:18/15/-, ÷/ï, ðåìîíò, 1700.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 260-60-48 ÊÐ.ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂ, 19, ñï., ì., 8/9 ýò., ïë.:40/18/10, 3700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÊÐ.ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂ, 29, ñï., ì., ëîäæ., 7/23 ýò., ïë.:42/18/11, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 4000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74 ÊÐ.ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂ, 29, ñï., ì., ëîäæ., 15/23 ýò., ïë.:45.6/19/11.9, ÷/ï, 3700.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89122825457 ÊÐ.ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂ, 32, óï., ê., ëîäæ., 4/10 ýò., ïë.:35.5/17/7.7, ÷/ï, 3000.000ð, ÁÒÈ ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÀ, ò. 89122447212 ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 1/Â, ïì., ê., 2/2 ýò., ïë.:37/29/8, ÷/ï, õîð.ñîñò, 1950.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 9126833732 ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 4/Á, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:30/18/6, îñâîáîæäåíà, 2280.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 19, ïì., ê., 3/3 ýò., ïë.:36/17.2/7.8, 2700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-5051 ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 55, óï., ê., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:39/18/8, ïîä îôèñ, 3200.000ð, ÁÐÈÃÀÍÒÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 371-90-62 ËÎÁÊÎÂÀ, 76/À, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:22.4/22.4/9, ÷/ï, 1399.999ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 201-49-94 ËÎÁÊÎÂÀ, 81, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:31/ 19/6, êîñì.ðåì., 2150.000ð, ÎÊÒßÁÐÜÑÊÎÅ (ÓÏÍ), ò. 89028725483 ÏÀÐÍÈÊÎÂÀß, 9, áð., á., áàë., 4/5 ýò., ïë.:28/15/6, 2350.000ð, ÔÎÐÒÓÍÀ-ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 89502035327 ÏÎËÇÓÍÎÂÀ, 1/À, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:20/19/-, 1650.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÀÍ (ÓÏÍ), ò. 213-97-46 ÏÎËÇÓÍÎÂÀ, 24, õð., ê., 2/5 ýò., ïë.:27/16/6, 2300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÏÎËÇÓÍÎÂÀ, 34/Á, ïì., ø., áàë., 3/ 3 ýò., ïë.:35/20/6, 2300.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 ÏÎËÇÓÍÎÂÀ, 34/È, áð., ê., áàë., 4/ 5 ýò., ïë.:39/23/8, áîëüøàÿ êóõíÿ, 2400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÑÎÂÕÎÇÍÀß, 4, ñï., ï., ëîäæ., 3/16 ýò., ïë.:55.5/21.1/12.5, ÷/ï, øåôñêàÿ114, 3860.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-44 ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 36, áð., ê., 1/5 ýò., ïë.:30/17/6, ïë.\îêíà,ñ÷åò÷., 2300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 45, áð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:31.5/17.6/6.3, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 2270.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 268-16-75 ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 50, óï., ï., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:33/17/7, ÷/ï, 2650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51

ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 56, ìñ., ê., áàë., 5/9 ýò., ïë.:37/18/10, ÷/ï, ñîñò.îòë.ñðî÷íî, 780.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 89089063884 ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 75, óï., ê., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:35.9/18/8, ÷/ï, ÷ï,îòë.ñîñò, 2650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 82/1, óï., ê., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:34/27/6, ÷/ï, 89222018246, 2950.000ð, ò. 89222018246 ÑÒÀ×ÅÊ, 4, ñï., ã., 2ëîäæ., 4/17 ýò., ïë.:55.4/17.77/25.07, ÷/ï, 3550.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89122266400. Íå îáëàäàåò ñòàòóñîì æèëîãî ïîìåùåíèÿ. ÑÒÀ×ÅÊ, 4, ñï., ã., ëîäæ., 11/17 ýò., ïë.:38/27/-, ÷/ï, êîììåð÷.íåäâèæ, 2600.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89221330405. Íå îáëàäàåò ñòàòóñîì æèëîãî ïîìåùåíèÿ. ÑÒÀ×ÅÊ, 4, ñï., ã., ëîäæ., 11/17 ýò., ïë.:39/30/-, ÷/ï, 2570.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 268-11-22. Íå îáëàäàåò ñòàòóñîì æèëîãî ïîìåùåíèÿ. ÑÒÀ×ÅÊ, 4, ñï., ã., 2ëîäæ., 11/17 ýò., ïë.:60/41/-, ÷/ï, 3600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09. Íå îáëàäàåò ñòàòóñîì æèëîãî ïîìåùåíèÿ. ÑÒÀ×ÅÊ, 13, äð., ä., 1/2 ýò., ïë.:76/ 57/6, ÷/ï, 1/2 ñðî÷íî!, 1150.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÀÍ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 ÑÒÀ×ÅÊ, 33, õð., ê., 5/5 ýò., ïë.:29.5/ 18/6, 2340.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 ÑÒÀ×ÅÊ, 57, ìñ., ê., áàë., 1/9 ýò., ïë.:29/13.2/7, ñ áàëê. óãëîâàÿ, 2300.000ð, ÓËÅÉ (ÓÏÍ), ò. 89049874388 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 6, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:19/ 12.3/-, 89041717713, 1620.000ð, ÖÍ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 89041717713 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 6, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:19/ 14/4, ÷/ï, 1710.000ð, ÀËËÑ (ÓÏÍ), ò. 89126389435 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 6/À, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:25/18.5/-, ÷/ï, 1860.000ð, ÆÈËÒÎÐÃÑÅÐÂÈÑ (ÓÏÍ), ò. (34369)42887 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 6/À, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:18/15/-, äóø, 1600.000ð, ÃËÎÁÓÑ (ÓÏÍ), ò. 378-80-22 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 24, ìñ., ê., áàë., 4/9 ýò., ïë.:30/18/6, 89045474982, 2100.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89045474982 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 24, ìñ., ê., 8/9 ýò., ïë.:29.5/18/5, ÷/ï, 2050.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89122769716 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 24, ìñ., ê., áàë., 3/9 ýò., ïë.:20/11/5, 1830.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 24/3, ìñ., ê., á., 9/9 ýò., ïë.:30/18/5.5, îòë.ñîñ., 2150.000ð, ÍÅÃËÈÍÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89126138858 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 24/3, ìñ., ê., áàë., 3/9 ýò., ïë.:20.7/11.5/5, ÷/ï, ñîñò.õîð, 1800.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 344-83-88 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 51/À, ñï., ï., ëîäæ., 7/ 10 ýò., ïë.:33.5/15.2/8, 2750.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 52/1, óï., ê., áàë., 2/9 ýò., ïë.:34/20/6, 2450.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 52/1, óï., ê., ëîäæ., 8/ 9 ýò., ïë.:33.1/19.5/7, ÷/ï, ä/ã.âñå âûïèñàí, 2390.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89221423935 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 56, óï., ï., ëîäæ., 8/16 ýò., ïë.:35/19/8, ÷/ï, 89120480521, 2560.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.10 (ÓÏÍ), ò. 89120480521 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 87, ñï., ì., ëîäæ., 19/ 25 ýò., ïë.:41/19/11, ÷/ï, îòäåëêà, 3210.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 372-91-11 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 89, ñï., ï., 1/18 ýò., ïë.:37/17/10, 2800.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 89, ñï., ï., ëîäæ., 7/18 ýò., ïë.:33/17/9, ÷/ï, 3100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-0840 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 91, ñï., ì., ëîäæ., 25/ 25 ýò., ïë.:39/17/11, ÷/ï, 3070.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-6720 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 95, ñï., ï., ëîäæ., 7/12 ýò., ïë.:33.6/16.1/9.4, ÷/ï, 3500.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89676396025

ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÎÂ, 28, óï., ï., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:34/17/8, 2900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÎÂ, 32, ìñ., ê., 6/9 ýò., ïë.:35/19/11, íàò.ïîòîëêè, 2200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÎÂ, 78, óï., ï., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:34/20/8, ÷/ï, ÷ï, 2450.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9222969660 ØÅÔÑÊÀß, 60, óï., ï., ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:34/17/7, ÷/ï, 3000.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89122425565 ØÅÔÑÊÀß, 89/3, áð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:30/18/6, ÷/ï, óþòíàÿ, 2680.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 210-41-49 ØÅÔÑÊÀß, 97, óï., ê., áàë., 9/9 ýò., ïë.:31.7/19.7/7, ÷/ï, îòë.ñîñò.,ìåá., 2560.000ð, ÒÈÌ (ÓÏÍ), ò. 222-25-51 ØÅÔÑÊÀß, 97, óï., ê., áàë., 8/10 ýò., ïë.:32/18/7, ÷/ï, 2440.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ØÅÔÑÊÀß, 102, ñï., ï., ëîäæ., 6/12 ýò., ïë.:33/15/9, ÷/ï, 2800.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 89221644263 ÝËÅÊÒÐÈÊÎÂ, 18, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:30/16.3/6.4, 2300.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÝËÅÊÒÐÈÊÎÂ, 19, óï., ê., ï/ëîä., 6/ 9 ýò., ïë.:33/18/7, äîê.ãîò., 2700.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89122865138 ÝËÅÊÒÐÈÊÎÂ, 20/À, áð., ê., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:30/16.7/7, õîð.ñîñò.ìåòðî, 2380.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89126651390 ÝËÅÊÒÐÈÊÎÂ, 21, óï., ê., áàë., 5/9 ýò., ïë.:33.3/19.1/-, 2800.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-30-54 ÝËÅÊÒÐÈÊÎÂ, 29, ñï., ã., ëîäæ., 4/ 6 ýò., ïë.:40/17/-, 3400.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÝÍÒÓÇÈÀÑÒÎÂ, 22, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:40/20/10, ÷/ï, 2229.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÝÍÒÓÇÈÀÑÒÎÂ, 44, õð., ê., áàë., 2/ 5 ýò., ïë.:30/19/6, ÷/ï, îòë. ñîñò., 2350.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 372-91-11

Þ-Ç ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 54/3, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:28/15/6, âûñîêèé ýòàæ, 2400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 61, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:33.1/17.4/7, ÷/ï, ïîä íåæèëîå, 3400.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 213-72-07 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 68/Á, ñï., ê., 4/16 ýò., ïë.:50/18/15, ÷/ï, 3600.000ð, ÌÀÍÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 68/Á, ñï., ê., ëîäæ., 13/16 ýò., ïë.:42/20/12, ÷/ï, ñ ðåìîíòîì!!, 3850.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 68/Á, ñï., ê., ëîäæ., 14/16 ýò., ïë.:27/16/-, ÷/ï, 2450.000ð, ÁÀÑÒ-ÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89222022250 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 68/Á, ñï., ê., ëîäæ., 14/16 ýò., ïë.:42.5/19/11, ÷/ï, îòä ïîä ÷èñò, 3550.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 68/Á, ñï., ê., ëîäæ., 12/16 ýò., ïë.:50/18/16, ÷/ï, 3990.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-78-78 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 68/Á, ñï., ê., ëîäæ., 2/ 16 ýò., ïë.:27/15/-, ÷/ï, ñòóäèÿ, 2480.000ð, ÑÒÎËÈ×ÍÛÉ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 219-99-19 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 69, óï., ï., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:33.5/18/7.4, ÷/ï, 2690.000ð, ÊÂÈÊÎ (ÓÏÍ), ò. 298-05-20 ÁÀÐÄÈÍÀ, 3/2, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:27/15/6, õîð.ñîñò., 2450.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-5051 ÁÀÐÄÈÍÀ, 5/2, óï., ï., ëîäæ., 3/5 ýò., ïë.:33/18/8, ÷/ï, 2870.000ð, ÊÎËÈÇÅÉ (ÓÏÍ), ò. 235-07-69 ÁÀÐÄÈÍÀ, 6/1, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:18/15/-, õîð.ñîñò., 1899.000ð, ËÀÉÒ-Í (ÓÏÍ), ò. 222-05-35 ÁÀÐÄÈÍÀ, 6/1, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:23/16/5, 2000.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89122888791

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

61

ÁÀÐÄÈÍÀ, 6/1, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:23/16/-, 2000.000ð, ÁÀÑÒ-ÅÒ (ÓÏÍ), ò. 213-34-07 ÁÀÐÄÈÍÀ, 6/2, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:18.7/16/-, õîð. ñîñò., 2350.000ð, ÑÒÀÒÓÑ (ÓÏÍ), ò. 388-24-11 ÁÀÐÄÈÍÀ, 6/2, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:23/16/-, ÷/ï, ïîä êîìì.âàð-íò, 2600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ÁÀÐÄÈÍÀ, 6/2, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:23.2/16.6/4, 2200.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89530054927 ÁÀÐÄÈÍÀ, 6/2, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:23/16/4, ÷/ï, 2250.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89221692575 ÁÀÐÄÈÍÀ, 10, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:28/15/7, îòë. ðåì., 2670.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89049850334 ÁÀÐÄÈÍÀ, 42, óï., ï., ï/ëîä., 5/12 ýò., ïë.:33/19/8, 3000.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89086363993 ÁÀÐÄÈÍÀ, 48/À, ñï., ê., ëîäæ., 5/15 ýò., ïë.:54/24/12, ÷/ï, 5670.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-6070 ÁÀÐÄÈÍÀ, 50, óï., ï., ëîäæ., 7/12 ýò., ïë.:36/20/8, ÷/ï, 2850.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 22277-97 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 6, ïí., ï., 1/9 ýò., ïë.:28/15/5, ïîä íåæèëîå, 2800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 11, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:33/20/6, ïîä êîììåðöèþ, 2900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 15/2, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:29/16/6, ÷/ï, 89089285028, 2400.000ð, ÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 216-64-57 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 17/4, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:29/17/6, ÷/ï, 2450.000ð, ÑÔÅÐÀ (ÓÏÍ), ò. 89049801965 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 21, ñï., ã., 6/25 ýò., ïë.:53/22/16, ÷/ï, 4500.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 346-80-52 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 23/1, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:28.4/15.6/6, ÷/ï, òîðã âîçì, 2430.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 24/3, óï., ê., 2/ 9 ýò., ïë.:37.6/20.5/6.5, 3100.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-7607 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 29/À, ñï., ì., ëîäæ., 8/16 ýò., ïë.:43/20/12, õîðîøèé ðåìîíò, 3790.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 211-54-74 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 178, ñï., ê., áàë., 8/15 ýò., ïë.:55/24/14, ÷/ï, îòë.ñîñò., 4300.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89222955620 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 182, óï., ï., ëîäæ., 2/12 ýò., ïë.:35/19/8, 8.902.2650425, 2900.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 184, óï., ï., ëîäæ., 3/12 ýò., ïë.:35/19/8, 8.902.2650425, 2830.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 202, áð., ï., ëîäæ., 4/5 ýò., ïë.:46/20/15, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 4800.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89089233463 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 202/À, ñï., ê., ëîäæ., 4/16 ýò., ïë.:46/14/26, ÷/ï, 4800.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89089233463 ÂÑÒÐÅ×ÍÛÉ, 7/1, áð., ê., 1/5 ýò., ïë.:35.7/20/6, ÷/ï, 2600.000ð, 100 ÊÂÀÄÐÀÒΠ(ÓÏÍ), ò. 211-32-00 ÃÐÎÌÎÂÀ, 132, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:28/16/6, 2260.000ð, ò. 89028724533

¹ 2 (6.01.2014)


62

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 2-êîìíàòíûå êâàðòèðû

ÃÐÎÌÎÂÀ, 132, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:27/16/6, ÷/ï, ÷/ï, îòë.ðåìîíò, 2550.000ð, ÏÐÅÑÒÈÆ (ÓÏÍ), ò. 89193854750 ÃÐÎÌÎÂÀ, 146, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:29/16/6, ÷/ï, âîçìîæíî ïîä îô, 2400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 19/À, õð., ê., áàë., 2/ 5 ýò., ïë.:31/19/6, ÷/ï, âîçì ÷ï,îñâîáîæ, 2750.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 20, óï., ê., ëîäæ., 5/ 9 ýò., ïë.:33/16/7, ÷/ï, 2560.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 89221545082 ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 23, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:31/17/6, ÷/ï, òîðã, 2650.000ð, ÊÎÌÏÀÑ (ÓÏÍ), ò. 216-70-94 ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 32, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:33/20/6, ÷/ï, 2700.000ð, ÍÅÄ.ÓÐ.ÌÏÊ ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89521366660 ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 34, óï., ê., áàë., 8/9 ýò., ïë.:33/18.3/7, 2750.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 89222123163 ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 38, óï., ê., ï/ëîä., 9/ 14 ýò., ïë.:41.8/21/9.5, ðêêðèñòàëëïë.îê, 3250.000ð, ò. 8-912-20-88088 ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 38, óï., ê., ëîäæ., 5/ 14 ýò., ïë.:38/20/7, ÷/ï, ïî äîãîâ. ðåíòû, 950.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 286-14-79 ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 38, óï., ê., ëîäæ., 6/ 14 ýò., ïë.:39/19/8, ÷/ï, òðåáóåò ðåì, 2890.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89122888791 Ä.-ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ, 5/À, ñï., ì., ëîäæ., 3/12 ýò., ïë.:43.2/18/10, ÷/ï, 5200.000ð, ÁÈÍ (ÓÏÍ), ò. 213-83-06 Ä.-ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ, 13, óï., ï., ëîäæ., 1/16 ýò., ïë.:35/19/7, ÷/ï, 89122807025, 4200.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 Ä.-ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ, 13, óï., ï., ëîäæ., 1/16 ýò., ïë.:35/19/7, ÷/ï, 89122807025, 4900.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 Ä.-ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ, 13, óï., ï., ëîäæ., 1/16 ýò., ïë.:41/17/12, ÷/ï, áîëüøàÿ êóõíÿ, 2880.000ð, ÁÈÍ (ÓÏÍ), ò. 21314-53 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 42, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:32/17/7, ÷/ï, âûñîê.ýò.øê-êóï, 2450.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89222955620 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 76, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:31/19/6, ÷/ï, 2560.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89122888791 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 76, õð., á., áàë., 4/5 ýò., ïë.:33/17/6, îòë.ñîñò,òîðã, 2500.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 22221-84 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 80, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:30/18/6, ÷/ï, îòë.ñîñò,ä/ã, 2600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 216, óï., ï., ëîäæ., 2/16 ýò., ïë.:34/18/8, õîð.ñîñòîÿíèå, 2900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 4, ñï., ï., ëîäæ., 6/10 ýò., ïë.:34/15/9, 2990.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89122888791 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 4, ñï., ï., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:39/18/10, ÷/ï, 3000.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89506562373 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 4, ñï., ï., ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:33.9/24/-, ÷/ï, îòë.ñîñò. ÷ï, 3100.000ð, ÌÀÍ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 267-47-28 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 6/1, ñï., ï., ëîäæ., 13/ 16 ýò., ïë.:39/18/10, ÷/ï, 89122000046, 3250.000ð, ò. 89122000046

¹ 2 (6.01.2014)

ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 20, óï., ï., ëîäæ., 15/ 16 ýò., ïë.:35/18/8, ÷/ï, 2870.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 21041-49 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 26/2, áð., ï., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:27/14/6, ÷/ï, 2400.000ð, ÊÎËÈÇÅÉ (ÓÏÍ), ò. 235-07-69 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 38/À, óï., ï., ëîäæ., 1/ 12 ýò., ïë.:41.5/17/11, åâðî 909.007963, 3900.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 38/À, óï., ï., ëîäæ., 9/ 12 ýò., ïë.:35/18/8, ÷/ï, îòë.ðåì,ìåáåëü, 3200.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89122888791 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 62, óï., ï., ëîäæ., 9/ 12 ýò., ïë.:34/20/10, 3100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 21313-00 Ï.ÒÎËÜßÒÒÈ, 7, õð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:29/17/6, 2530.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 Ï.ÒÎËÜßÒÒÈ, 12/À, óï., ê., ëîäæ., 3/ 12 ýò., ïë.:36/18/-, ÷/ï, 3600.000ð, ÊÎÄÅÊÑ (ÓÏÍ), ò. 234-02-02 ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 28/5, óï., ê., ëîäæ., 3/ 12 ýò., ïë.:35.4/18/8, ÷/ï, òîðã, 3220.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 370-31-12 ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 39/À, óï., ê., ëîäæ., 4/ 9 ýò., ïë.:34/19/7, ÷/ï, 2990.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89122888791 ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 44/4, áð., ï., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:28/18/6, 2530.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 48, áð., ï., áàë., 1/5 ýò., ïë.:34/20/-, ÷/ï, óãëîâàÿ, 2950.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 372-0120 ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 48, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:33/19/7, 2500.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 376-59-18 ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 77, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:28.7/17/6, ïîä êîììåðö., 2900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 ÏÎÑÒÎÂÑÊÎÃÎ, 6, ñï., ì., ëîäæ., 15/25 ýò., ïë.:38/14/10, ÷/ï, êîíñ-æ, 3200.000ð, ò. 89226097608 ÏÎÑÒÎÂÑÊÎÃÎ, 6, ñï., ì., ëîäæ., 2/ 25 ýò., ïë.:42/17/11, ÷/ï, 3170.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89122888791 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 30, óï., ï., 1/9 ýò., ïë.:40/21/10, ÷/ï, 2690.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89122888791 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 30, óï., ï., 5/9 ýò., ïë.:30.6/11.5/7.6, 2500.000ð, ÌÀÊÑÈÌÀ (ÓÏÍ), ò. 360-14-92 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 30, óï., ï., ï/ëîä., 7/9 ýò., ïë.:30/15/10, 2700.000ð, ÅÊÁÓÐà ÑÈÒÈ (ÓÏÍ), ò. 201-10-10 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 30/Á, óï., ï., ï/ëîä., 2/9 ýò., ïë.:28/14/7, òîðã, 2500.000ð, ÃËÎÁÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89049858095 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 30/Á, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:29/15/7, ÷/ï, 2450.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 237-60-60 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 32/Á, ñï., ê., ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:54/29/14, ÷/ï, 3600.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 34555-44 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 45, áð., ï., áàë., 4/ 5 ýò., ïë.:27/16/6, 89530030010, 2490.000ð, ÓÑÏÅÕ (ÓÏÍ), ò. 89530030010 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 45, áð., ï., 2/5 ýò., ïë.:27/15/6, îòë.ñîñò.òîðã, 2600.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89122651358 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 49/2, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:27/18/6, 2550.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 34400-12 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 53, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:28.2/15.4/6, 89043899038, 2300.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89043899038 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 125, ñï., ê., ëîäæ., 4/ 10 ýò., ïë.:35/16/9, 3250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 127, ñï., ê., ëîäæ., 14/18 ýò., ïë.:46.8/18.6/14.6, ÷/ï, áåç îòäåëêè, 3500.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 268-67-77 ×ÊÀËÎÂÀ, 5, ñï., ê., ëîäæ., 4/10 ýò., ïë.:47/22/12, ÷/ï, õîð.ñîñò.òîðã, 4450.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ×ÊÀËÎÂÀ, 43, óï., ê., 6/9 ýò., ïë.:37/ 27/10, ÷/ï, äâå êîìíàòû, 2600.000ð, ÍÎÂÀß ÊÂÀÐÒÈÐÀ (ÓÏÍ), ò. 89617776123

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

×ÊÀËÎÂÀ, 119, óï., ï., ëîäæ., 8/12 ýò., ïë.:35/19/8, ëåãêèé îáìåí, 2750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ×ÊÀËÎÂÀ, 121, óï., ï., ëîäæ., 8/12 ýò., ïë.:34/18/8, 3050.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89221668151 ×ÊÀËÎÂÀ, 124, ñï., ì., ëîäæ., 8/24 ýò., ïë.:47/19/11, ÷/ï, 5100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-9797 ×ÊÀËÎÂÀ, 129, ïí., ï., ï/ëîä., 6/9 ýò., ïë.:28.1/15.5/5.5, ÷/ï, 2600.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89043890825 ×ÊÀËÎÂÀ, 141, óï., ï., ëîäæ., 9/12 ýò., ïë.:35/20/9, ñîñò.îòë.ë.îáì, 2950.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ØÀÓÌßÍÀ, 93, óï., ê., áàë., 2/9 ýò., ïë.:33.5/15.6/7.7, 2680.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-36-96 ØÀÓÌßÍÀ, 96, óï., ê., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:31.9/17.9/5.3, ÷/ï, çàìåí òðóá,ëèôò, 2700.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 37657-28 ØÀÓÌßÍÀ, 98/2, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:28/16/7, ÷/ï, ðåìîíò, 2480.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 286-14-79 ØÀÓÌßÍÀ, 100, õð., ê., 5/5 ýò., ïë.:31/18/6, 2600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 ØÀÓÌßÍÀ, 100, õð., ê., 2/5 ýò., ïë.:29/17/6, 2550.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ØÀÓÌßÍÀ, 103/1, óï., ê., 7/14 ýò., ïë.:30/13/8, ÷/ï, 2700.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25 ØÀÓÌßÍÀ, 104, óï., ê., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:34/17/7, 2900.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-50-50 ßÑÍÀß, 14, óï., ê., ëîäæ., 1/14 ýò., ïë.:36/17/9, 3200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ßÑÍÀß, 14, óï., ê., ëîäæ., 8/14 ýò., ïë.:36/17/9, ÷/ï, 3700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 ßÑÍÀß, 18, óï., ê., ëîäæ., 3/14 ýò., ïë.:36/28/8, 3800.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ßÑÍÀß, 32/1, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:30/16/6, õîð.ñîñò., 2600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-5051

2-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÀÂÒÎÂÎÊÇÀË 8 ÌÀÐÒÀ, 99, ïì., ê., 1/4 ýò., ïë.:56/ 31/7, 89122340090, 4500.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 89089241199 8 ÌÀÐÒÀ, 101, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:42.6/28.1/5.8, õîð.ñîñò., 3500.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 89221363431 8 ÌÀÐÒÀ, 101, õð., ê., 2/5 ýò., ïë.:45/ 29/6, ÷/ï, ÷ï, 3100.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89041754248 8 ÌÀÐÒÀ, 118, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:42/28/6, ÷/ï, 3030.000ð, ÑÒÎËÈ×ÍÛÉ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 219-99-19 8 ÌÀÐÒÀ, 128, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:42.7/28.1/6, ÷/ï, 3190.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89126292967 8 ÌÀÐÒÀ, 128, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:43/30/6, ÷/ï, 3100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269

8 ÌÀÐÒÀ, 129, óï., ï., ëîäæ., 2/12 ýò., ïë.:48/28.5/7, òîðã,ñò/ï,ìåòðî, 3800.000ð, ò. 8-912-610-33-22 8 ÌÀÐÒÀ, 150, ïì., ø., áàë., 4/4 ýò., ïë.:61/38/8, ÷/ï, 3900.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89089236179 8 ÌÀÐÒÀ, 171, ñï., ê., ëîäæ., 14/16 ýò., ïë.:78/44/16, 5980.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 89655111715 8 ÌÀÐÒÀ, 179/Á, ïì., ø., áàë., 3/3 ýò., ïë.:44/27/7, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 2890.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 8 ÌÀÐÒÀ, 181/2, óï., ï., ëîäæ., 12/ 16 ýò., ïë.:48/29/8, ÷/ï, 3750.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 8 ÌÀÐÒÀ, 190, ñï., ã., ëîäæ., 14/24 ýò., ïë.:72/68/-, ÷/ï, àòîìíàÿ êâ-ðà, 6100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80

8 ÌÀÐÒÀ, 190, ñï., ã., ëîäæ., 1/24 ýò., ïë.:66.6/33.2/14.3, ÷/ï, ñäàííàÿ ñåêöèÿ, 5000.000ð, ÍÊÑ (ÓÏÍ), ò. 232-96-96 8 ÌÀÐÒÀ, 190, ñï., ã., ëîäæ., 14/24 ýò., ïë.:70/31/14, ÷/ï, íîâàÿ, 5900.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89122697507 ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÀß, 48, óï., ï., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:47.7/36/-, ÷/ï, 4300.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89222223426 ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÀß, 55, óï., ï., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:48/30/7, ÷/ï, îòë.ñîñò.òîðã, 4700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÀß, 63/4, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:44/28/7, åâðîðåìîíò, 3280.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89028745682 ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÀß, 75, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:45/29/7, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 3000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 210-41-49 ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÀß, 81, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:45/30/6, ñîñò. õîðîøåå, 3000.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89043899038 ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÀß, 81, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:45/29/7, 2900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 210-41-49 ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÀß, 82, õð., ê., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:43/29/6, ÷/ï, ïåðåäåëàíà â 3, 3400.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 286-14-79 ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÀß, 83, áð., ï., áàë., 3/ 5 ýò., ïë.:42/29/6, ÷/ï, õîð.ñîñò., 3280.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 210-41-49 ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÀß, 83, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:44/29/5.8, äåò.ïëîù.õîð.ñî, 3250.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 268-45-83 ÁÀÇÎÂÛÉ, 48, ñï., ê., 2ëîäæ., 5/26 ýò., ïë.:76.8/35/12, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 4420.000ð, ÑÔÅÐÀ (ÓÏÍ), ò. 89222093826 ÁÀÇÎÂÛÉ, 52, ñï., ê., ëîäæ., 17/26 ýò., ïë.:76/34/16, ÷/ï, 89089285028, 4500.000ð, ÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 216-64-57 ÁÀÇÎÂÛÉ, 52, ñï., ê., ë., 13/26 ýò., ïë.:76.4/35/16, îáì.îòë.ñîñ., 4650.000ð, ò. 202-08-80 ÁÀÇÎÂÛÉ, 54, ñï., ê., ëîäæ., 14/26 ýò., ïë.:76.3/34.2/15.7, ÷/ï, 5600.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89326121216 ÁÀÇÎÂÛÉ, 56, óï., ï., ëîäæ., 4/16 ýò., ïë.:48/29/8, 3500.000ð, ÍÅÁÎÑÊÐÅÁ (ÓÏÍ), ò. 89122841121 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 112, õð., ê., áàë., 2/ 4 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, 2850.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 213-77-79 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 132, óï., ê., ëîäæ., 9/ 14 ýò., ïë.:52/30/8, ÷/ï, îòë.ïëàíèðîâêà, 4000.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 222-21-84 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 132, óï., ê., ëîäæ., 5/ 14 ýò., ïë.:52/33/8, 89222058738, 4190.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89222058738 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 135, óï., ê., ëîäæ., 8/ 10 ýò., ïë.:52/30/8, ÷/ï, 4000.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 9028707065 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 135, óï., ê., 6/10 ýò., ïë.:43.6/29.3/9, ÷/ï, 3250.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89676396040 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 137, ñï., ê., áàë., 12/ 19 ýò., ïë.:64/33.3/12, ÷/ï, ìåòðî 10 ìèí, 5250.000ð, 100 ÊÂÀÄÐÀÒΠ(ÓÏÍ), ò. 89043811915 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 137, ñï., ê., ëîäæ., 2/ 19 ýò., ïë.:64/32/12, ÷/ï, áîëüøàÿ,óþòíàÿ, 5060.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 140/2, áð., ê., 2/5 ýò., ïë.:44/30/6, ÷/ï, òîðã!, 2850.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 200-25-05 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 152/1, õð., ê., 2/5 ýò., ïë.:42/28/6, ñîñò.õîðîø., 3100.000ð, ÌÀÊÑÈÌÀ (ÓÏÍ), ò. 36014-92 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 163/Ã, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:43/29/6, ÷/ï, îêíà âî äâîð, 2900.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89049897541 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 167, õð., ï., áàë., 2/ 5 ýò., ïë.:39/24/6, êîðèäîð 7êâ.ì., 2990.000ð, ÊÎËÈÇÅÉ (ÓÏÍ), ò. 23507-69 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 177, ñï., ì., ëîäæ., 12/18 ýò., ïë.:73.4/37.2/12.5, ÷/ï, òîðã!!!, 7150.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 89086356745


ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 2-êîìíàòíûå êâàðòèðû ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 177, ñï., ì., ëîäæ., 8/18 ýò., ïë.:76/37/17, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 6300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 182, óï., ï., ëîäæ., 7/ 9 ýò., ïë.:47/29/8, 1690.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.11 (ÓÏÍ), ò. 378-45-60 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 182, óï., ï., ëîäæ., 5/ 9 ýò., ïë.:48/29/8, ÷/ï, 4050.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 21041-49 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 218/2, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:45/30/6, ÷/ï, ñðî÷íî!!!!!, 3000.000ð, ÌÎÉ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 26812-05 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 220/2, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:44/28/7, ÷/ï, ìåíüøå 3õ ëåò, 3100.000ð, ÊÀÑÊÀÄ (ÓÏÍ), ò. 350-97-69 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 220/5, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:43/27/7, 3200.000ð, ÅÊÀÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 209-02-00 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 220/5, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:43.5/28/6, ÷/ï, 3150.000ð, ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 319-96-66 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 220/6, áð., ï., 5/5 ýò., ïë.:43/27/6, 3090.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 220/9, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:44/27/7, åâðî, 3200.000ð, ÅÊÀÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89122276226 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 222, ñï., ì., ëîäæ., 5/25 ýò., ïë.:77/44/15, ÷/ï, ñðî÷íî!, 6400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 222, ñï., ì., ëîäæ., 16/25 ýò., ïë.:78/45/15, ÷/ï, ïîäç. ïàðêèíã, 7200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 75, ñï., ê., 2áàë., 8/ 9 ýò., ïë.:68/37/11, ÷/ï, ñîñò.ñóïåð êèðï, 6600.000ð, ÀÂÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89126710103 ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 95, óï., ï., ëîäæ., 13/16 ýò., ïë.:48/28/6.7, ÷/ï, 3550.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 23155-19 ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 145, õð., á., áàë., 1/ 5 ýò., ïë.:44/29/6, ÷/ï, ñîñò.õîð., 2990.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 145, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:42/30/6, ÷/ï, 89122462639, 2800.000ð, ÍÅÁÎÑÊÐÅÁ (ÓÏÍ), ò. 89122462639 ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 149, õð., ê., áàë., 2/ 3 ýò., ïë.:45/28/6, îòîë. ñîñòîÿíèå, 3300.000ð, ò. 268-44-30 ÊÛØÒÛÌÑÊÈÉ, 8/Á, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:41.1/27.5/5.6, ñðî÷íî, òîðã, 2650.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÀÍ (ÓÏÍ), ò. 89676398014 ËÓÃÀÍÑÊÀß, 4, ñï., ì., 2áàë., 12/22 ýò., ïë.:80/43/14, ÷/ï, îòë.ðåìîíò, 6500.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89126193257 ËÓÃÀÍÑÊÀß, 6, ñï., ã., ëîäæ., 18/25 ýò., ïë.:75/37/14, ÷/ï, íîâûé äîì., 6150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 ËÓÃÀÍÑÊÀß, 9, ïì., ø., áàë., 2/2 ýò., ïë.:48/25/6, 2500.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÌÀØÈÍÍÀß, 11, õð., ê., 2/5 ýò., ïë.:42/24/6, ñîñò.îòë., 3350.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÌÀØÈÍÍÀß, 11, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:42/30/5, ÷/ï, 3200.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÌÀØÈÍÍÀß, 12, óï., ï., ëîäæ., 5/12 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, 3700.000ð, ÊÁ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ (ÓÏÍ), ò. 246-13-28 ÌÀØÈÍÍÀß, 38, óï., ï., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:47/28/9, ÷/ï, ÷ï, 3660.000ð, ÌÎÉ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 89222044436 ÌÀØÈÍÍÀß, 40, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:47/29/9, õîð.ðåìîíò, 3500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 225/1, óï., ê., áàë., 3/9 ýò., ïë.:43/29/6, ÷/ï, ñðî÷íî!äã, 3590.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 210-41-49 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 225/1, óï., ê., áàë., 5/9 ýò., ïë.:43/29/6, ÷/ï, òîðã, 3790.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 225/2, áð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:44/29/6, õîðîøèé ðåìîíò, 3350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 225/4, ñï., ê., 2ëîäæ., 9/14 ýò., ïë.:115/80/25, ÷/ï, 8000.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 37589-58 ÎÍÅÆÑÊÀß, 5, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:40/25/6, ÷/ï, òîðã, 2970.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÎÍÅÆÑÊÀß, 5, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:39/25/6, ÷/ï, 3250.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 9122117221 ÎÍÅÆÑÊÀß, 7, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44/31/6, ÷/ï, âàãîí÷èêîì, 2990.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 9122458793 ÎÍÅÆÑÊÀß, 8/À, ñï., ê., ëîäæ., 5/16 ýò., ïë.:74.6/41.9/11, ÷/ï, 6100.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89122421305 ÎÍÅÆÑÊÀß, 9, áð., ï., 2/5 ýò., ïë.:44/ 30/7, ÷/ï, 3250.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 231-55-19 ÎÍÅÆÑÊÀß, 9, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:44/31/6, ìåòðî,òîðã, 2900.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9049805930 ÎÍÅÆÑÊÀß, 9, áð., ï., á., 2/5 ýò., ïë.:44/30/6, òîðã, 3150.000ð, ò. 89041704800 ÎÍÅÆÑÊÀß, 10, ñï., ê., áàë., 10/11 ýò., ïë.:56.5/39.9/12, ÷/ï, 5500.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 247-81-07 ÎÑÒÐÎÂÑÊÎÃÎ, 7, ñï., ã., ëîäæ., 8/ 10 ýò., ïë.:66/35/15, ÷/ï, 5665.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89049855454

ÑÅÐÎÂÀ, 27, óï., ï., ëîäæ., 7/16 ýò., ïë.:48/28/7, 3730.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 247-81-70 ÑÅÐÎÂÀ, 45, ñï., ì., ëîäæ., 4/14 ýò., ïë.:66.1/33.5/15, ÷/ï, 5800.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25 ÑÅÐÎÂÀ, 45, ñï., ì., ëîäæ., 3/14 ýò., ïë.:51/39/-, íîâ.äîì,îõð.äâî, 4700.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 22224-77 ÑÅÐÎÂÀ, 47, ñï., ê., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:73/36/14, ÷/ï, èäåàë.ñîñò., 6650.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÑÎÞÇÍÀß, 4, ñï., ã., ëîäæ., 10/14 ýò., ïë.:57/31/11, ÷/ï, 5100.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89122697507 ÑÓÐÈÊÎÂÀ, 2, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:50/ 30/8, ÷/ï, 7000.000ð, ÊÂÈÊÎ (ÓÏÍ), ò. 298-05-20 ÑÓÐÈÊÎÂÀ, 4, óï., ê., 2ï/ëî., 4/9 ýò., ïë.:49/25/6.6, ÷/ï, 3600.000ð, ÀÐÕÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 219-07-95 ÑÓÐÈÊÎÂÀ, 31, óï., ê., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:48.8/29.1/8, 3850.000ð, ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 319-96-66 ÑÓÐÈÊÎÂÀ, 32, óï., ê., 2áàë., 3/10 ýò., ïë.:75/33/18, ÷/ï, 2692477, 6700.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 269-24-77 ÑÓÐÈÊÎÂÀ, 37, õð., ê., 2/5 ýò., ïë.:42.7/31.1/-, ÷/ï, 3500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 22201-51

ÏÅÐÅÕÎÄÍÛÉ, 7, óï., ê., ï/ëîä., 1/ 5 ýò., ïë.:49/30/9, îòë.ñîñò., 3800.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89226007680 Ñ.ÁÅËÛÕ, 5, õð., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:40/27/6, ÷/ï, 3300.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 9122117221 Ñ.ÁÅËÛÕ, 5, õð., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:42/27/62, ÷/ï, 3100.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 Ñ.ÁÅËÛÕ, 10, ïì., ê., 3/3 ýò., ïë.:48/ 29/8, 2800.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89222223526 Ñ.ÁÅËÛÕ, 13, áð., ê., 1/5 ýò., ïë.:48/ 33/6, ÷/ï, 2900.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 344-62-01 Ñ.ÐÀÇÈÍÀ, 51, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:24/17/-, åñòü ñ÷åò÷èêè, 2150.000ð, ÊÎËÈÇÅÉ (ÓÏÍ), ò. 23507-69 Ñ.ÐÀÇÈÍÀ, 51, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:22/15/-, ÷/ï, äóø, 1990.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89220289147 Ñ.ÐÀÇÈÍÀ, 76, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:47/ 30/6, 3600.000ð, ÁÈÍ (ÓÏÍ), ò. 21314-53 Ñ.ÐÀÇÈÍÀ, 76, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:45/ 29/7, ÷/ï, ïîä îôèñ, 3600.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89222955620 ÑÅÐÎÂÀ, 21, óï., ï., ëîäæ., 12/16 ýò., ïë.:48/29/7, ÷/ï, 3870.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269

ÑÓÐÈÊÎÂÀ, 39/ÂÑÒ, óï., ê., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:46/28/7, ÷/ï, ìîæíî ïîä îôèñ, 3500.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89041754248 ÑÓÐÈÊÎÂÀ, 53, ñï., ã., áàë., 3/12 ýò., ïë.:71/33/16, ñðî÷íî, 5699.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89222275777 ÑÓÐÈÊÎÂÀ, 55, ñï., ê., 2/10 ýò., ïë.:54/30/9, ÷/ï, ÷/ï ä/ã îñâ òîð, 5100.000ð, ÈÑÅÒÜ (ÓÏÍ), ò. 89122416106 ÑÓÐÈÊÎÂÀ, 55, ñï., ê., áàë., 9/10 ýò., ïë.:68/51/33, 6560.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÑÓÐÈÊΠ(ÓÏÍ), ò. 328-24-17 ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÎÂ, 4, ñï., ì., áàë., 17/ 19 ýò., ïë.:73/39/16, ÷/ï, 5380.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89222964688 ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÎÂ, 4, ñï., ã., áàë., 22/ 24 ýò., ïë.:85/48/15, ÷/ï, 6336.400ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89222964688 ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÎÂ, 4, ñï., ã., ë,á., 23/ 24 ýò., ïë.:84/35/28, ÷/ï, íîâàÿ,ñ îòäåëêî, 6286.000ð, ÃÐÀÍ (ÓÏÍ), ò. 89122442185 ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÎÂ, 4, ñï., ã., ïë., 18/ 19 ýò., ïë.:72/37/15, ÷/ï, 5365.500ð, ÃÐÀÍ (ÓÏÍ), ò. 89122442185 ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÎÂ, 5, ìñ., ê., áàë., 4/ 5 ýò., ïë.:32/25/5, ÷/ï, îòë.ðåì.íàòÿæ.ï, 2680.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 210-41-49

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

63

ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÎÂ, 5, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:23/16/5, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 2080.000ð, ÁÎÍÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89221810065 ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÎÂ, 17, áð., ê., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:44.2/29.1/6, 89028744811, 3300.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 213-64-04 ÓÊÒÓÑÑÊÀß, 35, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:42.4/28.1/6, ÷/ï, òîðã, 3050.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89097051733 ÔÐÓÍÇÅ, 12, ïì., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:60/33/11, 89122868289, 4700.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 89122868289 ÔÐÓÍÇÅ, 12, ïì., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:80/48/10, ÷/ï, 5500.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 89122367029 ÔÐÓÍÇÅ, 41, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:43/29/6, åâðî, ïë. îêíà, 3590.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 260-60-48 ÔÐÓÍÇÅ, 43, õð., ê., 5/5 ýò., ïë.:42.7/ 29/6, 3400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÔÐÓÍÇÅ, 53, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:43/28/6, 89089285028, 3150.000ð, ÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 216-64-57 ÔÐÓÍÇÅ, 60, ïí., ï., ï/ëîä., 2/9 ýò., ïë.:43/26/7, îòë.ñîñò., 3550.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-7607 ÔÐÓÍÇÅ, 67, ïì., ê., 3/4 ýò., ïë.:45/ 32/7, ÷/ï, 89222018246òîðã, 2990.000ð, ò. 89222018246 ÔÐÓÍÇÅ, 67, ïì., ê., 3/4 ýò., ïë.:46/ 30/9, ÷/ï, êóõíÿ îñòàåòñÿ, 3400.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 260-60-48 ÔÐÓÍÇÅ, 93, ïí., ï., ï/ëîä., 7/9 ýò., ïë.:43/26/7, ÷/ï, 3650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 ÔÐÓÍÇÅ, 100, ïí., ï., áàë., 8/9 ýò., ïë.:36.2/20.6/8, ÷/ï, ïåðåïë èç 1ê.êâ, 2790.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 89221811572 ÔÐÓÍÇÅ, 102/À, óï., ê., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:48/28/8, î÷.õîð.ñîñò, 3980.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÔÐÓÍÇÅ, 102/À, óï., ê., 3/9 ýò., ïë.:47/28/8, ÷/ï, êèðïè÷, òîðã, 3550.000ð, ÏÐÎÑÏÅÊÒÚ (ÓÏÍ), ò. 37024-00 ÔÐÓÍÇÅ, 104, óï., ï., ëîäæ., 12/12 ýò., ïë.:48/29/7, ÷/ï, òîðã!, 3550.000ð, ÊÁ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ (ÓÏÍ), ò. 246-13-28 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 24, áð., ê., 1/5 ýò., ïë.:47/29.3/5.4, êîìí.èçîë., 3050.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 89041733411 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 61, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:45/29/6, ÷/ï, ïîä ìàãàçèí, îô, 3800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 ÔÓ×ÈÊÀ, 1, ñï., ã., ëîäæ., 3/26 ýò., ïë.:80.8/40.5/15.6, ÷/ï, ðàññðî÷êà, 5799.000ð, ÍÊÑ (ÓÏÍ), ò. 232-96-96 ÔÓ×ÈÊÀ, 1, ñï., ã., ëîäæ., 9/26 ýò., ïë.:80.9/40.5/15.2, ÷/ï, íîâàÿ, õîð. îòä, 5999.000ð, ÍÊÑ (ÓÏÍ), ò. 23296-96 ÔÓ×ÈÊÀ, 1, ñï., ã., ëîäæ., 3/26 ýò., ïë.:86.5/46.1/14.6, ÷/ï, ðàññðî÷êà, 6199.000ð, ÍÊÑ (ÓÏÍ), ò. 232-96-96 ÔÓ×ÈÊÀ, 1, ñï., ã., ëîäæ., 9/26 ýò., ïë.:86.6/46.3/14.2, ÷/ï, ãîâàÿ, õîð.îòä., 6399.000ð, ÍÊÑ (ÓÏÍ), ò. 23296-96 ÔÓ×ÈÊÀ, 1, ñï., ã., ëîäæ., 7/26 ýò., ïë.:57/40/10, ÷/ï, ñðî÷íî! òîðã!, 5800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 ÔÓ×ÈÊÀ, 1, ñï., ã., ëîäæ., 19/26 ýò., ïë.:87.7/43/23.7, ÷/ï, ðàññðî÷êà, 6450.000ð, ÍÊÑ (ÓÏÍ), ò. 232-96-96

¹ 2 (6.01.2014)


64

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 2-êîìíàòíûå êâàðòèðû

ÔÓ×ÈÊÀ, 3, ñï., ã., ëîäæ., 5/26 ýò., ïë.:69.7/35.5/12.3, ÷/ï, õîð. îòäåëêà!, 5400.000ð, ÍÊÑ (ÓÏÍ), ò. 232-9696 ÔÓ×ÈÊÀ, 3, ñï., ã., ëîäæ., 12/26 ýò., ïë.:76/36/13, ÷/ï, 5850.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÔÓ×ÈÊÀ, 5, ñï., ì., 19/19 ýò., ïë.:81/ 43.5/14.7, ÷/ï, 6700.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÔÓ×ÈÊÀ, 5, ñï., ì., 2áàë., 14/19 ýò., ïë.:82/45/15.5, ÷/ï, 6600.000ð, ÌÀÍÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÔÓ×ÈÊÀ, 5, ñï., ì., ëîäæ., 3/19 ýò., ïë.:80/45/15, òîðã!,îòë.ñîñò., 6280.000ð, ÍÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 356-03-32 ÔÓ×ÈÊÀ, 7, ñï., ê., ëîäæ., 4/18 ýò., ïë.:75/40/13, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 5700.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 372-91-11 ÔÓ×ÈÊÀ, 9, ñï., ã., ëîäæ., 10/14 ýò., ïë.:80/40/13, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 5800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÑÓÐÈÊΠ(ÓÏÍ), ò. 328-24-17 ÔÓ×ÈÊÀ, 9, ñï., ã., 2ï/ëî., 14/14 ýò., ïë.:85/46/13, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 6100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÑÓÐÈÊΠ(ÓÏÍ), ò. 328-24-17 ÖÂÈËËÈÍÃÀ, 18, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:44.6/27.7/6, òîðã,îñò.ø/ê, 3100.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9030858034

ÖÂÈËËÈÍÃÀ, 42, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:47.7/33.1/6, 3500.000ð, ÍÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 356-03-32 ÖÈÎËÊÎÂÑÊÎÃÎ, 27, ñï., ì., ëîäæ., 7/27 ýò., ïë.:70/34/13, ÷/ï, 5380.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÅÐÂÎÓÐ (ÓÏÍ), ò. 89221951021 ÖÈÎËÊÎÂÑÊÎÃÎ, 74, õð., ê., áàë., 2/3 ýò., ïë.:38/26/5, ÷/ï, 3300.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 9122117221 ÖÈÎËÊÎÂÑÊÎÃÎ, 78, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:48/28/8, 4000.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 375-89-58 ÖÈÎËÊÎÂÑÊÎÃÎ, 80, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:38/25/6.2, åâðîðåìîíò, 3250.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 286-14-79 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 56, ñï., ê., ëîäæ., 7/14 ýò., ïë.:105.6/64/14, ÷/ï, 8500.000ð, ò. 355-50-46 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 75, óï., ï., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, 3670.000ð, ò. 311-24-44 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 83, õð., ê., áàë., 4/ 5 ýò., ïë.:44/28/7, ÷/ï, ÷ï, ðÿäîì ìåòðî, 2970.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 83, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:46/28/6, ÷/ï, ñðî÷íî!òîðã!, 2900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 210-41-49 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 84/1, áð., ï., 5/5 ýò., ïë.:44.9/31.2/6, áàëêîí çàñòåêë, 3100.000ð, ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 319-96-66

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 86/1, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:44/28/6, ÷/ï, 3080.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 86/1, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:46/31/6, 3220.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 21041-49 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 87, õð., ê., áàë., 3/ 5 ýò., ïë.:43.2/29/6, ÷/ï, 2687577, 3190.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.11 (ÓÏÍ), ò. 378-45-60 ×ÀÏÀÅÂÀ, 23, ñï., ê., ëîäæ., 5/16 ýò., ïë.:73.3/37.8/13.4, ÷/ï, 5860.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89043899038 ØÌÈÄÒÀ, 60, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:46/ 30/6, ÷/ï, 3170.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 ØÌÈÄÒÀ, 66, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:44/28/6, ÷/ï, ñîñò.õîð., 3200.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 319-53-80 ØÌÈÄÒÀ, 66, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:44/29/6, ÷/ï, 3350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÙÎÐÑÀ, 23/À, õð., ê., 2/3 ýò., ïë.:45/ 20/6, ÷/ï, 2850.000ð, ò. 319-43-27 ÙÎÐÑÀ, 105, ñï., ì., ë., 3/20 ýò., ïë.:55.6/29/12, ÷/ï, 5100.000ð, ò. 201-76-56 ÙÎÐÑÀ, 128, ñï., ê., 4/14 ýò., ïë.:81.3/43/15, ÷/ï, 6950.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89655464720 ÙÎÐÑÀ, 130, ïí., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:42.6/28.1/6, ÷/ï, 3200.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ Â.ÄÅ ÃÅÍÍÈÍÀ, 34, ñï., ã., ëîäæ., 3/ 16 ýò., ïë.:62/34/12, 3900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-2009 Â.ÄÅ ÃÅÍÍÈÍÀ, 40, ñï., ã., ëîäæ., 4/ 13 ýò., ïë.:56/30/12, ÷/ï, âîçì.âîåíèïîò., 3890.000ð, ò. 319-43-29 Â.ÄÅ ÃÅÍÍÈÍÀ, 40, ñï., ã., ëîäæ., 11/13 ýò., ïë.:60/34/12, õîð.ñîñò, 3750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 Â.ÄÅ ÃÅÍÍÈÍÀ, 40, ñï., ã., 8/13 ýò., ïë.:56/32/11, ÷/ï, 3950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 Â.ÄÅ ÃÅÍÍÈÍÀ, 45, ñï., ã., ëîäæ., 4/ 17 ýò., ïë.:64/34/13, ÷/ï, 3750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-2009 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 103, ñï., ã., á., 2/ 15 ýò., ïë.:58/30/13, 3900.000ð, ò. 89041704800 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 121, ñï., ã., ëîäæ., 11/14 ýò., ïë.:62/33/13, ÷/ï, ñðî÷íî, 4150.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 151, ñï., ê., áàë., 20/22 ýò., ïë.:62/33/11, ÷/ï, 3900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 155, ñï., ã., ëîäæ., 6/15 ýò., ïë.:59/34/13, ÷/ï, ñðî÷íî! òîðã!, 3800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70

ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 161, ñï., ã., áàë., 6/ 15 ýò., ïë.:58.4/32/12, ÷/ï, 3600.000ð, ÅÐÌÀÊ (ÓÏÍ), ò. 89045403196 ÐßÁÈÍÈÍÀ, 19, ñï., ã., áàë., 2/21 ýò., ïë.:54.4/32/10.8, ÷/ï, ÷ï, ñ îòäåëêîé, 3400.000ð, ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89122937777 ÐßÁÈÍÈÍÀ, 19, ñï., ã., ëîäæ., 7/21 ýò., ïë.:62.8/40/14, ÷/ï, 3650.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 231-55-19 ØÀÌÀÍÎÂÀ, 44, ñï., ã., áàë., 7/15 ýò., ïë.:64/34/12, îáìåí íàéäåí, 4100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09

ÁÎÒÀÍÈ×ÅÑÊÈÉ 8 ÌÀÐÒÀ, 185/4, óï., ï., 1/9 ýò., ïë.:47/29/8, îêíà âûõ.íà þã., 3400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 211-54-74 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 250/Á, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:37/25/5, ðÿäîì ìåòðî, 2295.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 254, õð., ê., 3/3 ýò., ïë.:40/27.3/6, ÷/ï, áåç áàëêîíà, 2700.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89122464448

¹ 2 (6.01.2014)

ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 254, õð., ê., 1/3 ýò., ïë.:43/29/7, ìåòðî,òèõ,äâîð, 3500.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 15, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:48/32/8, ÷/ï, 4100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 27, óï., ï., 1/12 ýò., ïë.:48/30/8, 4300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 31, óï., ï., ëîäæ., 8/12 ýò., ïë.:48/28/8, 3550.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 89122367029 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 49/1, óï., ï., ëîäæ., 8/10 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, 3990.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89122421305 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 55/2, óï., ï., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:49/28/8, âîçì.ï\îôèñ, 4000.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 201-15-13 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 55/2, óï., ï., ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:48/29/8, ÷/ï, êóõíÿ,ë. íà2îê, 3950.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 59/1, óï., ï., 1/12 ýò., ïë.:50/31/8, 2061888, 3900.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 206-1888 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 59/2, óï., ï., ëîäæ., 6/10 ýò., ïë.:48/29/7, 89089170940åëåí, 3650.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 59/2, óï., ï., ëîäæ., 8/10 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, 4000.000ð, ÑÒÐÎÉÊÎÌÏËÅÊÑ (ÓÏÍ), ò. 218-0999 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 2/2, óï., ï., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:48/29/8, ÷/ï, õîð.ñîñò., 4000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 6, óï., ï., ëîäæ., 5/ 10 ýò., ïë.:48/29/8, 4100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 268-11-22 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 9, ñï., ê., 1/16 ýò., ïë.:75.8/39.8/15.4, 4800.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 345-15-00 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 9, ñï., ê., ëîäæ., 12/ 16 ýò., ïë.:81/55/11, ÷/ï, êóõíÿ, 7200.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 10, ñï., ê., ëîäæ., 6/12 ýò., ïë.:50/28/10, ÷/ï, ðåìîíò, ñðî÷íî, 4490.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 260-60-48 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 10, ñï., ê., ëîäæ., 7/12 ýò., ïë.:75/37/12, ÷/ï, õîð.ñîñò,ìåáåëü, 6200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 268-11-22 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 10, ñï., ê., ëîäæ., 3/12 ýò., ïë.:62.3/35.1/9.8, ÷/ï, 4990.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 89527403158 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 12, ñï., ê., ëîäæ., 5/12 ýò., ïë.:49/29/9, 4450.000ð, ÁÀÑÒ-ÅÒ (ÓÏÍ), ò. 213-34-07 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 18, óï., ï., 3/10 ýò., ïë.:48/29/8, 8-912-23-72-870, 3600.000ð, ò. 8-912-288-52-41 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 20, óï., ï., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:48/30/7, ÷/ï, 3780.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 268-11-22 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 23/À, ñï., ê., ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:63/32/12, ÷/ï, îòëè÷.ñîñò., 5600.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 25, óï., ï., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:48/29/8, ÷/ï, òîðã, 4000.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 319-53-80 ÑÀÌÎÖÂÅÒÍÛÉ, 5, óï., ï., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:47/26/9, ÷/ï, íà ðàçí. ñòîð., 3830.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 268-11-22 ÑÀÌÎÖÂÅÒÍÛÉ, 6, óï., ï., ï/ëîä., 9/ 9 ýò., ïë.:48/30/8, 269-32-32, 3690.000ð, ÅÊ-ÁÓÐà ÑÈÒÈ (ÓÏÍ), ò. 201-10-10 ÒÁÈËÈÑÑÊÈÉ, 3, óï., ï., ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:48/29/8, ÷/ï, 3720.000ð, ÒÀÉÍÛÉ ÑÎÂÅÒÍÈÊ, ò. 219-93-11 ÒÁÈËÈÑÑÊÈÉ, 11, óï., ï., á/ë., 1/10 ýò., ïë.:48/29/7.4, òîðã, 4800.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÀÍ (ÓÏÍ), ò. 89502078042 ÒÁÈËÈÑÑÊÈÉ, 13/2, óï., ï., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:47.4/28.8/8, ÷/ï, 3800.000ð, ÑÔÅÐÀ (ÓÏÍ), ò. 361-1410 ØÂÀÐÖÀ, 4, ñï., ê., 2áàë., 11/16 ýò., ïë.:65/35/12, ÷/ï, 5300.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 344-83-88 ØÂÀÐÖÀ, 4, ñï., ê., á/ë., 14/14 ýò., ïë.:64/35/12, ÷/ï, îòëè÷. êâàðòèðà, 5600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 268-11-22


ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 2-êîìíàòíûå êâàðòèðû ØÂÀÐÖÀ, 8/1, ñï., ê., 2ëîäæ., 3/14 ýò., ïë.:64/35/12, ÷/ï, 5200.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89122486171 ØÂÀÐÖÀ, 8/1, ñï., ê., 2áàë., 10/14 ýò., ïë.:64/34.6/11.5, ÷/ï, 5650.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ØÂÀÐÖÀ, 14, ñï., ê., ëîäæ., 12/16 ýò., ïë.:63.7/37.2/11, ÷/ï, 5200.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 247-81-07 ØÂÀÐÖÀ, 16/1, óï., ï., ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:48/29/9, ÷/ï, åâðî-ðåìîíò, 4420.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 ØÂÀÐÖÀ, 20/2, ñï., ê., áàë., 9/15 ýò., ïë.:50/28/10, 4720.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 268-11-22

ÂÈÇ ÂÈÇ-ÁÓËÜÂÀÐ, 25, ïì., ê., 4/5 ýò., ïë.:43/28/6, 2850.000ð, ËÀÉÒ-Í (ÓÏÍ), ò. 222-05-35 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 28, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:43/28/6, 3300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 28, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43/26/6, ÷/ï, 2900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 32/À, óï., ï., ëîäæ., 6/ 9 ýò., ïë.:49/30/8, 3520.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 33/1, ïí., ï., áàë., 1/9 ýò., ïë.:48/29/10, ñåéô-äâåðü, 5000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 33/2, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:44/28/7, íà 2 ñòîðîíû, 3900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-9797 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 33/2, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:44/29/7, ÷/ï, 3300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 35/1, ïí., ï., ï/ëîä., 2/ 9 ýò., ïë.:42.6/28/7, ðåìîíò 2012ãîäà, 3190.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89122191244 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 35/3, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44/30.5/6, ÷/ï, õîð.ñîñò,êóõíÿ, 3140.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 35/4, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:44/27/7, ÷/ï, ñðî÷íàÿ ïðîäàæà, 3000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 37/1, ïí., ï., ï/ëîä., 9/ 9 ýò., ïë.:42.5/28.1/5, ÷/ï, ñðî÷íî.1/ 2 äîëÿ, 990.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89527318045 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 41, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43/29/7, 3500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 61/4, óï., ï., ë., 12/12 ýò., ïë.:48/29.3/7.6, ÷/ï, 3280.000ð, ÃÐÀÍ (ÓÏÍ), ò. 89089094303 ÂÎÄÎÍÀÑÎÑÍÀß, 23, õð., ê., 2/2 ýò., ïë.:44/24/7, ÷/ï, òîðã!, 2650.000ð, ÊÁ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ (ÓÏÍ), ò. 246-13-28 ÂÎÄÎÍÀÑÎÑÍÀß, 27/2, óï., ê., ï/ ëîä., 1/5 ýò., ïë.:49/29/9, ÷/ï, 8.953.8286929, 2890.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 ÃÀÐÈÍÑÊÈÉ, 4, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:44/28/6, ÷/ï, ïîñëå êàïð,òîðã, 3200.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89028736485 ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 20, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:43/28/6, 3150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 32/2, ïì., ø., 1/5 ýò., ïë.:53/30/7, ÷/ï, 4200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 43/2, áð., ï., áàë., 4/ 5 ýò., ïë.:42.3/27/7, ÷/ï, 3200.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 372-01-20 ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 43/3, áð., ï., áàë., 2/ 5 ýò., ïë.:44/27/7, ÷/ï, 3250.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89676394840 ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 45/À, óï., ê., ëîäæ., 1/ 9 ýò., ïë.:49/30/8, ÷/ï, 3250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-2009 ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 45/À, óï., ê., ëîäæ., 6/ 9 ýò., ïë.:49.5/30/7.1, ÷/ï, 3950.000ð, ÁÒÈ ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÀ, ò. 89122447212 ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 47/1, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43.3/27/7, ÷/ï, ìåáåëü,êóõ., 3300.000ð, ÞÐ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89527303307 ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 47/3, áð., ï., 4/5 ýò., ïë.:54/36/5, îá.ïîäîáðàí, 3655.000ð, ÍÅÄ.ÓÐ.ÌÏÊ ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89521366660

ÊÐÀÑÍÎÓÐÀËÜÑÊÀß, 6, õð., ê., 3/5 ýò., ïë.:42.9/29.7/6, ÷/ï, 3000.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89676394800 ÊÐÀÑÍÎÓÐÀËÜÑÊÀß, 21, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:43.4/29/6, ÷/ï, 3060.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89222955620 ÊÐÀÑÍÎÓÐÀËÜÑÊÀß, 21/2, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:43.7/28/7, ÷/ï, 3400.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 37204-19 ÊÐÀÑÍÎÓÐÀËÜÑÊÀß, 21/3, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:44/28/6, ä/ñòåêë,èïîòåêà, 3190.000ð, ÀÒÎÌÏÐÎÌÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 377-00-07 ÊÐÀÓËß, 10, óï., ê., áàë., 1/9 ýò., ïë.:42/26/7, ïàëèñàäíèê, 3690.000ð, ÃËÎÁÓÑ (ÓÏÍ), ò. 378-80-22 ÊÐÀÓËß, 44, ñï., ê., ëîäæ., 6/16 ýò., ïë.:66/37/12, ÷/ï, äèçàéí-ïðîåêò, 6900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 ÊÐÀÓËß, 44, ñï., ê., ëîäæ., 3/16 ýò., ïë.:60/31/10, ÷/ï, 5200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÊÐÀÓËß, 44, ñï., ê., ëîäæ., 3/16 ýò., ïë.:66/34/10, ÷/ï, 5350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÊÐÀÓËß, 67, ïí., ï., 2/9 ýò., ïë.:36.5/ 23.9/7, ÷/ï, 2850.000ð, ÔÎËÈÑ (ÓÏÍ), ò. 89045447364 ÊÐÀÓËß, 73, óï., ï., ëîäæ., 1/12 ýò., ïë.:49/29/7, ïîä îô èëè ìàã, 4400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ÊÐÀÓËß, 73, óï., ï., ëîäæ., 1/12 ýò., ïë.:47/28/7, 3400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÊÐÀÓËß, 76, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:42.7/26.2/7, ÷/ï, 3400.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 372-04-19 ÊÐÀÓËß, 76, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:42/28/6, 3500.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 89028785563 ÊÐÀÓËß, 82, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:43.6/28/7, ÷/ï, òîðã, 3100.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-7878 ÊÐÀÓËß, 82, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:43/27/7, ÷/ï, ñðî÷íî!, 3050.000ð, ÊÁ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ (ÓÏÍ), ò. 246-13-28 ÊÐÀÓËß, 83, ïí., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:43/28/7, ÷/ï, îòë.ñîñò, òîðã, 3590.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89049874708 ÊÐÀÓËß, 84, ïí., ï., ï/ëîä., 4/9 ýò., ïë.:38/23/6, òîðã, 2850.000ð, ËÀÉÒÍ (ÓÏÍ), ò. 222-05-35 ÊÐÀÓËß, 86, óï., ï., ëîäæ., 9/10 ýò., ïë.:48/29/8, ÷/ï, äîê.ãîòîâû, 3650.000ð, ÁÈÍ (ÓÏÍ), ò. 213-14-73 ÊÐÀÓËß, 93, ñï., ê., ëîäæ., 10/16 ýò., ïë.:68/36/11, òîðã, 4800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-2009 ÊÐÛËÎÂÀ, 24/À, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:53/23/7, 3140.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 200-88-87 ÌÀËÛÉ ÊÎÍÍÛÉ, 13, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:44/30/6, 3100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 21041-49 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 16/Á, ñï., ï., ëîäæ., 10/15 ýò., ïë.:60/40/10, 4800.000ð, ÊÎÍÑÒÀÍÒÀ-ÃÐÓÏÏ (ÓÏÍ), ò. 269-2478 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 18, áð., ï., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:44/28/6.7, 3100.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 18, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:44/28/7, ÷/ï, 2840.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 18, áð., ï., áàë., 3/ 5 ýò., ïë.:42/30/5, ÷/ï, 3150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 18/À, ïí., ï., ï/ ëîä., 3/9 ýò., ïë.:42/25/7, 3300.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 247-82-07 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 22, áð., ï., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:44/28/6, ÷/ï, 3100.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 89122490443 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 24/À, óï., ï., ëîäæ., 1/12 ýò., ïë.:48/29/7, 3350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 26, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:42.3/25/7, ÷/ï, 3500.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89030864790 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 32/À, ïí., ï., ï/ ëîä., 6/9 ýò., ïë.:36/25/6, ÷/ï, 8912-653-30-30, 2899.000ð, 33 ÊÂ.Ì (ÓÏÍ), ò. 220-40-33

ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 40/1, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:42.2/26.1/6.7, ÷/ï, 3100.000ð, ÊÁ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ (ÓÏÍ), ò. 246-13-28 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 42, áð., ï., áàë., 3/ 5 ýò., ïë.:43/26/7, ÷/ï, 3150.000ð, ÊÁ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ (ÓÏÍ), ò. 246-13-28 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 44/À, óï., ê., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:49/29.4/8, 3500.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 231-55-19 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 44/À, óï., ê., ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:48/29/8, ÷/ï, 1\2 äîëè!, 1400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÔÐÅÇ- (ÓÏÍ), ò. 200-27-27 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 30/À, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:37/27/6, ÷/ï, òîðã, 2700.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-Ñ (ÓÏÍ), ò. 219-25-79 ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÒÐÀÊÒ 12ÊÌ, 1, óï., ê., ëîäæ., 1/5 ýò., ïë.:46/27/9, ÷/ï, 2350.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89222955620 ÍÀÃÎÐÍÀß, 11, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:58/38/62, ÷/ï, åâðî-ðåìîíò, 3600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 ÏÀÏÀÍÈÍÀ, 3, óï., ê., ï/ëîä., 4/9 ýò., ïë.:44.3/30/7, ÷/ï, çàìåí.òðóáû, 3500.000ð, ÒÐÈÓÌÔ-92 (ÓÏÍ), ò. 9120413372 ÏÀÏÀÍÈÍÀ, 5, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:46.4/28.9/6, ÷/ï, 3350.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÏÀÏÀÍÈÍÀ, 15, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:56/43/6, 3450.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 231-55-19 ÏÀÏÀÍÈÍÀ, 15, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:42/28/6, 3300.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÏÀÏÀÍÈÍÀ, 16, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:40.5/26.7/6, ÷/ï, êóõíÿ, 3400.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89226090070 ÏÀÏÀÍÈÍÀ, 18/À, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:45/28/6, õîð.ñîñò., 3100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., ëîäæ., 6/16 ýò., ïë.:87/58/11, ÷/ï, ÷èñòîâàÿ îòä., 6200.000ð, ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË (ÓÏÍ), ò. 89221613613 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., ëîäæ., 11/16 ýò., ïë.:81.7/36.3/29.7, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 6870.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89226090070 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., ëîäæ., 5/16 ýò., ïë.:86.6/50/13, ÷/ï, 3 ì ïîòîëêè, 6365.100ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89122435250 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., ëîäæ., 7/16 ýò., ïë.:90/53/14, ÷/ï, ïîòîëêè 3 ì, 6682.200ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 216-10-92 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., ëîäæ., 2/16 ýò., ïë.:87/51/13, ÷/ï, 6264.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89122435250 ÐÅÏÈÍÀ, 97, óï., ï., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:47/29/7, ñîñò.õîð., 3390.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 370-31-12

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

65

ÐÅÏÈÍÀ, 105, óï., ï., ëîäæ., 8/12 ýò., ïë.:48/30/8, ÷/ï, 3500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÐÅÏÈÍÀ, 105, óï., ï., 2/12 ýò., ïë.:48/ 30/7, 89089191508, 3280.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÐÅÏÈÍÀ, 107, ñï., ê., ëîäæ., 10/11 ýò., ïë.:81.4/40.4/14.9, ÷/ï, 5100.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89676394810 ÐÅÏÈÍÀ, 107, ñï., ê., áàë., 10/11 ýò., ïë.:59/33/11, ÷/ï, 89030807608, 4750.000ð, ÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 216-64-57 ÐÅÏÈÍÀ, 107, ñï., ê., 3/11 ýò., ïë.:63/ 34/10, ÷/ï, 4550.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÑÈÍßÅÂÀ, 8, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:41.7/28/6, ÷/ï, 3300.000ð, ÊÎÄÅÊÑ (ÓÏÍ), ò. 89221882064 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 49, ñï., ê., 2ëîäæ., 8/23 ýò., ïë.:67/53/-, ÷/ï, åâðî9126391397, 6900.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 49, ñï., ì., áàë., 8/23 ýò., ïë.:67/30/-, ðåìîíò, ìåáåëü, 7500.000ð, ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 320-33-03 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 53, óï., ê., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:49/30/7, ÷/ï, ÷/ï!, 3590.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-9797 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 70, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:42.7/28/6, ÷/ï, 2650.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89222275777 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 77, óï., ê., 6/9 ýò., ïë.:47/28/6, ÷/ï, 3700.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89043890825 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 82, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:48.5/29.5/8, ÷/ï, ïîä íåæèëîå, 3650.000ð, ÀÈÑÒ-Í (ÓÏÍ), ò. 219-33-39 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 82, óï., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:48/28/8, 1\3äîëè, åâðî., 1300.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 319-53-80 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 84, ñï., ê., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:70/36/11, ÷/ï, 5890.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 319-56-56 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 90, ñï., ê., ëîäæ., 3/12 ýò., ïë.:63/40/-, 5800.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23

¹ 2 (6.01.2014)


66

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 2-êîìíàòíûå êâàðòèðû

ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 96, ñï., ê., ëîäæ., 5/16 ýò., ïë.:62/34/12, íèçê. ê/ó,òîðã, 6000.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 89089286599 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 96, ñï., ê., ëîäæ., 3/16 ýò., ïë.:94/50/22, ÷/ï, 7500.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 89222295300 ÒÎÊÀÐÅÉ, 26, ñï., ã., ëîäæ., 10/17 ýò., ïë.:67/29/10, ÷/ï, 5500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-2009 ÒÎÊÀÐÅÉ, 26, ñï., ã., ëîäæ., 6/17 ýò., ïë.:67.2/28.55/10, ÷/ï, 5550.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89676395255 ÒÎÊÀÐÅÉ, 26, ñï., ã., ë., 5/17 ýò., ïë.:64/30/14, ÷/ï, 5490.000ð, ò. 89122816608 ÒÎÊÀÐÅÉ, 27, óï., ê., 5/9 ýò., ïë.:44/ 29/7, õîð.ñîñò, 3400.000ð, ÅÊÀÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89122276226 ÒÎÊÀÐÅÉ, 33, ìñ., ê., 3/9 ýò., ïë.:31/ 37/-, 2200.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ÒÎÊÀÐÅÉ, 44/2, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:44/28/6, 3180.000ð, ÍÅÄ.ÓÐ.ÌÏÊ ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89058067497 ÒÎÊÀÐÅÉ, 60/2, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:44/28/7, ÷/ï, 3200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-9797 ÒÎÊÀÐÅÉ, 66, óï., ê., áàë., 7/12 ýò., ïë.:46/27/8, 3550.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89122469609 ÔÐÎËÎÂÀ, 19/1, ñï., ê., 2ëîäæ., 10/ 16 ýò., ïë.:65/34/12, 5600.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂ. À2 (ÓÏÍ), ò. 291-42-28 ÔÐÎËÎÂÀ, 19/1, ñï., ê., ëîäæ., 7/16 ýò., ïë.:55/33/7, ÷/ï, æê ïðàâîáåðåæí., 5600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 ÔÐÎËÎÂÀ, 31, ñï., ê., ëîäæ., 9/16 ýò., ïë.:68/32/12, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 6800.000ð, ÑÔÅÐÀ (ÓÏÍ), ò. 382-9002 ØÅÂÅËÅÂÀ, 1, ñï., ê., 2ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:91/50/17, ðåìîíò,ìåáåëü, 7300.000ð, ËÀÉÒ-Í (ÓÏÍ), ò. 222-0535 ÞÌÀØÅÂÀ, 10, óï., ê., ëîäæ., 8/10 ýò., ïë.:48.4/30/7, ÷/ï, 3800.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89527346274 ÞÌÀØÅÂÀ, 10, óï., ê., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:53/30/7, êâàðòèðàíòû, 4050.000ð, ÌÅÍÄÅËÅÅ (ÓÏÍ), ò. 89222012044 ÞÌÀØÅÂÀ, 10, óï., ê., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:48/28/-, åâðîðåìîíò, 4500.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89089256820 ÞÌÀØÅÂÀ, 12, ñï., ê., ëîäæ., 6/13 ýò., ïë.:58.4/25.3/11.25, ÷/ï, 5500.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89049852095 ÞÌÀØÅÂÀ, 12, ñï., ê., ë., 11/13 ýò., ïë.:69/30/16.4, ÷/ï, ñ ÷èñò.îòä., 5750.000ð, ò. 89122816608 ÞÌÀØÅÂÀ, 18, ñï., ê., ï/ëîä., 6/17 ýò., ïë.:94/45/17, ÷/ï, 5750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 22201-41 ÞÌÀØÅÂÀ, 18, ñï., ê., ëîäæ., 2/17 ýò., ïë.:58/27/12, ÷/ï, õîð.ðåìîíò.íîâ., 4900.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÞÌÀØÅÂÀ, 18, ñï., ê., ëîäæ., 9/17 ýò., ïë.:90/55/17, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 5900.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89086363993 ÞÌÀØÅÂÀ, 18, ñï., ê., ëîäæ., 4/17 ýò., ïë.:88/45/15, ÷/ï, 5500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-0151

ÂÎÊÇÀËÜÍÛÉ ÊÈÌÎÂÑÊÀß, 4, óï., ï., ëîäæ., 8/10 ýò., ïë.:49/28/9, ÷/ï, 4100.000ð, ÄÀÎÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 290-21-71 ÊÈÌÎÂÑÊÀß, 10, óï., ê., ëîäæ., 13/ 16 ýò., ïë.:78/40/11, ÷/ï, 6400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-0151 ÍÅÂÜßÍÑÊÈÉ, 1, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, 89045498137, 2950.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 21977-41 ÍÅÂÜßÍÑÊÈÉ, 1, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:42/29/6, ÷/ï, 89222018246, 2880.000ð, ò. 89222018246 ÍÅÊÐÀÑÎÂÀ, 16, óï., ê., 10/12 ýò., ïë.:43/24/7, ÷/ï, 3900.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25

¹ 2 (6.01.2014)

ÑÒÐÅËÎ×ÍÈÊÎÂ, 2/À, äð., ä., 1/2 ýò., ïë.:57/35/10, ðåìîíò,ìåáåëü, 2390.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 9089250595 ÑÒÐÅËÎ×ÍÈÊÎÂ, 2/Ä, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:43/30/6, 2700.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 231-55-19 ÑÒÐÅËÎ×ÍÈÊÎÂ, 5, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:44.4/28/6, êîìíàòû èçîëèð., 2800.000ð, ÌÎÉ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 89222044436 ÑÒÐÅËÎ×ÍÈÊÎÂ, 6, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:45/28/6, òîðã!, 3170.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÑÒÐÅËÎ×ÍÈÊÎÂ, 8, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:44/28/6, 2800.000ð, ÓÞÒÂÈËÜÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ×ÅËÞÑÊÈÍÖÅÂ, 29, õð., ê., áàë., 4/ 6 ýò., ïë.:45/30/6, ÷/ï, îòë.ñîñò., 3200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 ×ÅËÞÑÊÈÍÖÅÂ, 29, õð., ê., áàë., 4/ 6 ýò., ïë.:42/28/6, îêíà âî äâîð, 3150.000ð, ò. 89221361617 ×ÅËÞÑÊÈÍÖÅÂ, 29, õð., ê., áàë., 5/ 6 ýò., ïë.:44/28/5.4, 2700.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 206-20-66 ×ÅËÞÑÊÈÍÖÅÂ, 31, õð., ê., áàë., 2/ 5 ýò., ïë.:40/28/6, 3000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ×ÅËÞÑÊÈÍÖÅÂ, 33, õð., ê., 2/5 ýò., ïë.:39.7/27.6/6, 2901891, 2750.000ð, ÀÐÊÀÄÀ-Ì (ÓÏÍ), ò. 290-18-91

ÁËÞÕÅÐÀ, 12, ïì., ê., 2/4 ýò., ïë.:58/ 32/10, ÷/ï, ñîñò.õîðîøåå, 3550.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89126193257 ÁËÞÕÅÐÀ, 12, ïì., ê., 4/4 ýò., ïë.:60/ 32/10, ÷/ï, òîðã.õîð.ñîñò, 3600.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÁÎÒÀÍÈ×ÅÑÊÀß, 19, ñï., ê., 3/15 ýò., ïë.:63/40/13.7, 4960.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 ÁÎÒÀÍÈ×ÅÑÊÀß, 19, ñï., ê., ëîäæ., 3/15 ýò., ïë.:63/40/13.7, ÷/ï, ñðî÷íî, 4960.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 ÂÈØÍÅÂÀß, 34/À, õð., ê., 1/3 ýò., ïë.:32/22/5, îâîù ÿìà âîäâîð, 2180.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 ÃÀÃÀÐÈÍÀ, 15/À, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:39.7/26.1/6, ÷/ï, 2550.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 213-64-04 ÃÀÃÀÐÈÍÀ, 20, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:43/29/6, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 3100.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 ÃÀÃÀÐÈÍÀ, 33, ïì., á., 3/5 ýò., ïë.:55/38/10, ÷/ï, 89049885012, 3750.000ð, ÌÀÊÑÈÌÓÌ (ÓÏÍ), ò. 89049885012 ÃÀÃÀÐÈÍÀ, 47, õð., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44/30/6, ÷/ï, êëþ÷è íà ñäåëêå, 3580.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80

ÂÒÓÇÃÎÐÎÄÎÊ

ÃÀÃÀÐÈÍÀ, 47, õð., á., 4/5 ýò., ïë.:44/30/6, ÷/ï, ðåìîíò, 3550.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÃÀÃÀÐÈÍÀ, 49, õð., á., áàë., 2/5 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, 1/6 äîëè â 2-êâ, 770.000ð, ÀËËÑ (ÓÏÍ), ò. 89126389435 ÃÀÃÀÐÈÍÀ, 49, õð., á., áàë., 4/5 ýò., ïë.:42/27/-, ÷/ï, îòëè÷íûé ðåìîíò, 3550.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 89126006733 ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß, 12, ïì., ê., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:55.7/50.5/-, ÷/ï, åâðî, 4700.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89122445387 ÊÎÌÈÍÒÅÐÍÀ, 11/À, ìñ., ê., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:42/21/11, òîðã, êàä.ïàñ, 2970.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 ÊÎÌÈÍÒÅÐÍÀ, 20, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:44/29/6, ÷/ï, 2930.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 368-88-00 ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß, 6/Ã, õð., ï., ëîäæ., 3/5 ýò., ïë.:55/29/16, ÷/ï, èïîòåêà ñáåðáàí, 4400.000ð, ò. 35550-46 ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß, 39, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:41/36/6, ÷/ï, õîð.ñîñò, 4000.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89028772242 ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß, 39, õð., ê., 1/ 5 ýò., ïë.:40/26/5, ïîä îôèñ, 4700.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 206-18-88

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÀß, 10, õð., á., áàë., 2/5 ýò., ïë.:43/29/6.5, ÷/ï, â êîìíàòå 2îêíà, 3100.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÀß, 13, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43/27/6, òîðåö çäàíèÿ, 3570.000ð, ÁÐÈÃÀÍÒÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 371-90-62 ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÀß, 19, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:44/28/6, 3400.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 9089250595 ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÀß, 19/Á, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:42/28/6, 2960.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-50-50 ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÀß, 23/À, õð., ê., 1/ 5 ýò., ïë.:42/29/6, 2790.000ð, ÁÐÈÃÀÍÒÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 371-90-62 ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÀß, 26, õð., á., áàë., 4/5 ýò., ïë.:43/29/6, ÷/ï, áåç èïîòåêè., 2860.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÀß, 45, ñï., ã., ëîäæ., 11/26 ýò., ïë.:57/38/11, ÷/ï, 5000.000ð, ÍÅÄ.ÓÐ.ÌÏÊ (ÓÏÍ), ò. 355-51-91 ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÀß, 45, ñï., ã., áàë., 10/18 ýò., ïë.:60/33/10, ÷/ï, 5270.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÀß, 45, ñï., ã., ëîäæ., 19/26 ýò., ïë.:61/31/14, ÷/ï, 4613.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 89122848249

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô) ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß, 51/À, õð., ê., 1/3 ýò., ïë.:44/28/6, ÷/ï, 89022530468, 3250.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89022530468 ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß, 51/À, õð., ê., 1/3 ýò., ïë.:40/26/6, õîðñîñò, 3100.000ð, ÍÅÄ.ÓÐ.ÌÏÊ ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89630367775 ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß, 51/À, õð., ê., áàë., 2/3 ýò., ïë.:43/27/6, ÷/ï, 3000.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU (ÓÏÍ), ò. 378-80-29 ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß, 59/Â, ïì., ê., áàë., 2/3 ýò., ïë.:59/37/9, åâðî! ä/ ã, æ/á, 4550.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß, 76, ñï., ì., ëîäæ., 13/24 ýò., ïë.:75/40/10, ÷/ï, õîð ñîñòîÿíèå, 5380.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 200-88-87 ÊÓËÈÁÈÍÀ, 3, õð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:40/25/6, ÷/ï, ðåìîíò, 3500.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 22277-97 ÊÓÐÜÈÍÑÊÈÉ, 10, õð., ê., 4/5 ýò., ïë.:41/30/6, ÷/ï, ñîñòîÿíèå õîð., 3000.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89222219959 ËÅÍÈÍÀ, 62/6, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:44/27/6, ÷/ï, 89122807025, 3550.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ËÅÍÈÍÀ, 62/6, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:44/27/6, 3500.000ð, ÑÒÐÎÉÊÎÌÏËÅÊÑ (ÓÏÍ), ò. 218-09-99 ËÅÍÈÍÀ, 62/7, õð., á., 2/5 ýò., ïë.:45/32/6, ÷/ï, 3570.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25 ËÅÍÈÍÀ, 62/8, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:43/28/6, òîðã, 3100.000ð, ò. 89041704800 ËÅÍÈÍÀ, 68/À, õð., ï., áàë., 4/4 ýò., ïë.:44/29/8, ñîñò.õîðîøåå, 3590.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 201-49-94 ËÅÍÈÍÀ, 95, ïì., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:53.3/28/10, ÷/ï, îê. íà ðàç.ñòîð, 4299.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89222275777 ËÅÍÈÍÀ, 97, ïì., ê., 2/5 ýò., ïë.:61/ 35/8, ÷/ï, 4130.000ð, ÓÐÀË-ÝÑÒÝÉÒ ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89090057319 ËÅÍÈÍÀ, 97, ïì., ê., 2áàë., 5/5 ýò., ïë.:62/33/12, íà 2 ñòîðîíû, 4500.000ð, ÒÈÕÈÉ ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 382-83-92 ËÅÍÈÍÀ, 101, ïì., ê., 2/5 ýò., ïë.:50/38/-, 4400.000ð, ÀÐÕ-ÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 89292127992 ËÅÍÈÍÀ, 103, ïì., ê., 5/5 ýò., ïë.:54/32/7, îáìåí íà 3êâ.ïì, 3800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ËÎÄÛÃÈÍÀ, 13, ïì., ê., áàë., 3/3 ýò., ïë.:46/28/6.6, õîð ñîñò, 3630.000ð, ÖÍ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 89028791333 ÌÀËÛØÅÂÀ, 103/1, õð., á., áàë., 2/5 ýò., ïë.:43/26/-, 89222058738, 3900.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89222058738 ÌÀËÛØÅÂÀ, 103/2, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:45/27/6, ÷/ï, 89222955620õîð., 2950.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89222955620 ÌÀËÛØÅÂÀ, 103/2, õð., á., áàë., 3/5 ýò., ïë.:44/29/6, ÷/ï, 3250.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 89221153039 ÌÀËÛØÅÂÀ, 109, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:45/30/6, 3400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÌÀËÛØÅÂÀ, 111, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:46/31/6, òîðã, 2999.000ð, ò. 37124-29 ÌÀËÛØÅÂÀ, 111/Á, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:35/22/6, 3050.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 ÌÀËÛØÅÂÀ, 132, ïì., ê., áàë., 3/ 5 ýò., ïë.:58/38/8, ÷/ï, 3890.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89122769716 ÌÀËÛØÅÂÀ, 152/Á, õð., ê., 4/5 ýò., ïë.:42/29/6, ÷/ï, 2800.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89089256681 ÌÀËÛØÅÂÀ, 152/Á, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:44/30/6, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 3200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74 ÌÀËÛØÅÂÀ, 154, óï., ï., ëîäæ., 7/ 16 ýò., ïë.:48.3/28.7/8, ÷/ï, 3350.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-0323 ÌÀËÛØÅÂÀ, 154, óï., ï., ëîäæ., 1/ 16 ýò., ïë.:48/28/8, 4800.000ð, ÊÎËÈÇÅÉ (ÓÏÍ), ò. 235-07-69


ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 2-êîìíàòíûå êâàðòèðû ÌÀËÛØÅÂÀ, 154, óï., ï., ë., 13/16 ýò., ïë.:47/28/7, õîð.ñîñ., 3700.000ð, ò. 89122882015 ÌÈÐÀ, 1, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:43/ 28/6, 3050.000ð, ËÀÉÒ-Í (ÓÏÍ), ò. 222-05-35 ÌÈÐÀ, 1/Â, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:41/26/6, 8-908-63-062-11, 3200.000ð, ÏÐÀÂ.ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 89086306211 ÌÈÐÀ, 3, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43/33/ 6, ÷/ï, êëþ÷è íà ñäåëêè, 3050.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-0880 ÌÈÐÀ, 3, õð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:43.6/32.8/6, íåñòàíäàðò.ïëàí, 3290.000ð, ÌÅÍÄÅËÅÅ (ÓÏÍ), ò. 89126288834 ÌÈÐÀ, 3/Á, õð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:42/30/6, ÷/ï, êîìí.èçîë., 3200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74 ÌÈÐÀ, 5, õð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:38/ 24/6, ÷/ï, îòë.ñîñòîÿíèå, 3400.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 ÌÈÐÀ, 31, ïí., ï., ï/ëîä., 5/9 ýò., ïë.:43/28/7, ÷/ï, 3150.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-50-50 ÌÈÐÀ, 33, ñï., ê., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:65/35/25, ÷/ï, 6900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÌÈÐÀ, 35, õð., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:43/28/6, ñâîÿ ñòîÿíêà, 2999.000ð, ÅÊÀÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 21313-11 ÌÈÐÀ, 37, õð., á., áàë., 2/5 ýò., ïë.:45/30/6, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 3630.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 ÌÈÐÀ, 38, ïì., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:42.1/28.9/6.1, ÷/ï, òðåá ðåìîíò, 2650.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 206-20-66 ÌÈÐÀ, 42, ïì., ê., 2áàë., 5/6 ýò., ïë.:75/48/12, ÷/ï, 4500.000ð, ÌÀËÀÕÈÒ.ÏÀËÀÒÀ (ÓÏÍ), ò. 360-21-12 ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÀß, 2, ïì., ê., 3/3 ýò., ïë.:60/40/5.5, ÷/ï, 3080.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÀß, 20, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:53/21/7, ïîä êîìì. íåäâ., 4900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÔÐÅÇ- (ÓÏÍ), ò. 200-27-27 ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÀß, 67, õð., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:43.5/26/6, 3100.000ð, ÊÎÄÅÊÑ (ÓÏÍ), ò. 234-02-02 ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÀß, 69, ïì., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:43/25/6, 3300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-7722 ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÀß, 70, ïì., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:62/35/9, ÷/ï, åâðîðåì.,ìåáåëü, 4990.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÀß, 70, ïì., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:55/34/9, ÷/ï, ÷/ï,äîê.ãîò., 3700.000ð, ÍÀØ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 350-68-17 ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÀß, 76, ïì., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:58.3/40.3/-, 4590.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-2009 ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÀß, 79, ïì., ê., 4/4 ýò., ïë.:54/28/8, ÷/ï, 3690.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÀß, 82, ïì., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:55/12/25, ÷/ï, åâðî., 4800.000ð, ÀÐÕ-ÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 21907-95 ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÀß, 96, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44/29/6, ÷/ï, îòëè÷íîå ñîñò., 3580.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÀß, 96, õð., ê., áàë., 3/ 5 ýò., ïë.:43/29/6, 3500.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 222-24-77 ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÀß, 108, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:40/26/6, 2950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-6070 Ñ.ÊÎÂÀËÅÂÑÊÎÉ, 1, óï., ê., áàë., 3/ 9 ýò., ïë.:45/29/9, ÷/ï, ñâåæèé ðåìîíò, 3600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß, 6/À, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:46/27/7, 3400.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß, 13, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:44/28/6, ÷/ï, ñîñò.õîð., 3000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74

ÅËÈÇÀÂÅÒ

ÊÎËÕÎÇÍÈÊÎÂ, 83, óï., ï., ëîäæ., 1/5 ýò., ïë.:50/30/8, 2850.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 ÊÎËÕÎÇÍÈÊÎÂ, 87, õð., ê., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:45/31/6, 2600.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9222011770 ÊÎËÕÎÇÍÈÊÎÂ, 87, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:45/30/6, 2600.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 89122243110 ÌÀÐÒÎÂÑÊÀß, 1, óï., ï., ëîäæ., 10/ 10 ýò., ïë.:47.4/29/7.4, ÷/ï, 2700.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÌÎËÎÒÎÁÎÉÖÅÂ, 5, ñï., ê., 2áàë., 2/9 ýò., ïë.:68/36/9, ÷/ï, 3555.000ð, ÌÀËÀÕÈÒ.ÏÀËÀÒÀ (ÓÏÍ), ò. 360-2112 ÌÎËÎÒÎÁÎÉÖÅÂ, 5, ñï., ê., ï/ëîä., 5/9 ýò., ïë.:69/36/9, ÷/ï, 3568.000ð, ÌÀËÀÕÈÒ.ÏÀËÀÒÀ (ÓÏÍ), ò. 360-2112 ÌÎËÎÒÎÁÎÉÖÅÂ, 5, ñï., ê., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:81/35/11, ÷/ï, òîðã,êëàä.10ì., 3850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÏËÎÄÎÐÎÄÈß, 11, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:54/33/9, ÷/ï, ïîãðåá 10 êâì, 2600.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89122870766

ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 4, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:42/24/6, 2600.000ð, ÀËËÑ (ÓÏÍ), ò. 89226004646 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 4, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:43/28/6, 2650.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 89655111715 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 4, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44/30/6, 2250.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-50-50 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 16/2, óï., ï., ëîäæ., 6/10 ýò., ïë.:48/29/7, ÷/ï, øêîëà,ä/ ñàä, 2950.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 268-15-01 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 16/3, óï., ï., ëîäæ., 6/10 ýò., ïë.:51/26/8, åâ/ðåì,êóõíÿ, 3600.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9226158159 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 23, óï., ï., ëîäæ., 6/ 9 ýò., ïë.:53/33/9, õîðîøèé ìåòðàæ, 3130.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÀÍ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 27, óï., ï., áàë., 1/9 ýò., ïë.:47.4/27.4/8.4, ÷/ï, îòë.ñîñò, 2850.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 23258-24 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 27, óï., ï., ëîäæ., 1/ 9 ýò., ïë.:51/26.3/8, ÷/ï, îòë.ñîñò, 2900.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 23258-24 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 29, ñï., ê., ëîäæ., 2/ 10 ýò., ïë.:73/36/12, ÷/ï, ãîò/ïðîä, 4000.000ð, ÐÛÍÎÊ ÍÅÄÂÈÆÈÌ. (ÓÏÍ), ò. 219-99-99 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 29, ñï., ê., ëîäæ., 5/ 10 ýò., ïë.:70/35/-, 2 ñïàëüíè, 4600.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 216-10-92 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 32, óï., ï., ëîäæ., 6/ 9 ýò., ïë.:52.7/33.2/8, 3300.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-7878 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 34, ñï., ê., ëîäæ., 1/ 10 ýò., ïë.:61.5/33.5/9, ÷/ï, âîçì. òîðã, 4050.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89122424250 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 34, ñï., ê., ëîäæ., 10/ 10 ýò., ïë.:60/31/9, ÷/ï, íîâàÿ,äèç.ðåì., 4600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 210-41-49 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 131, óï., ï., ëîäæ., 9/ 9 ýò., ïë.:45/29/8, åâð ðåì, êóõíÿ, 2900.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89086363993 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 131, óï., ï., ëîäæ., 9/ 9 ýò., ïë.:48/29/8, 2970.000ð, ÑÔÅÐÀ (ÓÏÍ), ò. 361-14-10 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 137, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:51/30.6/10, ÷/ï, îêíà âî äâîð, 2000.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÀÍ (ÓÏÍ), ò. 89001970427 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 139/À, õð., ê., áàë., 3/4 ýò., ïë.:44/29/6, ÷/ï, õîð.ñîñò.ñðî÷íî, 2380.000ð, ÌÎÉ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 268-70-57 ÇÂÎÍÊÈÉ, 12, áð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:44/30/5.4, òîðã,õîð.ñîñò.,, 2530.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 23258-24 ÇÂÎÍÊÈÉ, 14, áð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:44/29/7, ÷/ï, õîð. ñîñò., 2450.000ð, ÄÀÎ-ÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 29021-71 ÊÎËÕÎÇÍÈÊÎÂ, 83, óï., ï., ëîäæ., 1/5 ýò., ïë.:63/40/11, 89126157765, 3190.000ð, ò. 89126157765

40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 3/À, õð., ê., 1/3 ýò., ïë.:40/27/6, 2700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 8/À, õð., ê., á., 4/4 ýò., ïë.:45/29/6, ÷/ï, òðåá.ðåì,òîðã, 2750.000ð, ÞÐ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89041699121 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 14/Á, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:45/32/7, çàåçæàé è æèâè, 2870.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 14/Á, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:44/27/-, ÷/ï, 89630547595, 2790.000ð, 100 ÊÂÀÄÐÀÒΠ(ÓÏÍ), ò. 89630547595 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 16, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:43/31/6, ÷/ï, 2698898, òîðã, 2850.000ð, ò. 269-8898 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 18, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, òîðã, 2800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 18/À, áð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:44/29/6, ÷/ï, óäîáí.ïëàí-êà, 2800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 18/À, áð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:44/28/6, 2950.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89043819395 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 20, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43.4/27/7, ÷/ï, îòë.ñîñò., ÷.ï, 2800.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 328-57-03 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 29, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:48/29/8, ÷/ï, å/ðåìîíò, 3600.000ð, ÍÅÄÂÈÆ. È ÏÐÀÂÎ (ÓÏÍ), ò. 89226119868 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 31, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:48/30/8, ÷/ï, ñîñò.ñðåäí., 3250.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 231-55-19 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 31, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:48/30/8, 3440.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÁÅÒÎÍÙÈÊÎÂ, 8, ìñ., ê., 1/3 ýò., ïë.:26.3/17/-, ÷/ï, 1900.000ð, ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 320-33-03 ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ, 2, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:47/28/8, ÷/ï, õîð. ñîñò., 3500.000ð, ÌÎÉ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 89122032895 ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ, 8, óï., ï., ë., 11/12 ýò., ïë.:48/28/8, 3400.000ð, ÌÈÐ ÂÀØÅÌÓ ÄÎÌÓ (ÓÏÍ), ò. 213-98-96 ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ, 22, óï., ï., ëîäæ., 1/ 9 ýò., ïë.:48/28/8, 89089006444, 3200.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89089006444 ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ, 40, óï., ï., ëîäæ., 7/ 16 ýò., ïë.:48/28/8, òðåá. ðåìîíò, 3350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 200-88-87 ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ, 40, óï., ï., ëîäæ., 5/ 16 ýò., ïë.:48/28/8, 89222058738, 3350.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89222058738 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 17, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:49/28/8, ÷/ï, õîð.ñîñòîÿíèå, 3450.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50

ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß, 13, õð., ê., áàë., 2/ 5 ýò., ïë.:44/30/6, ìåáåëü.òåõíèêà, 3500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß, 36/1, áð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:41/27/6, ÷/ï, 3190.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-0880 ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß, 36/2, áð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:40/25/6, 2990.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 89122506166 ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß, 10, ïì., ê., áàë., 2/3 ýò., ïë.:56/32/10, ÷/ï, 3590.000ð, ÏÐÀÂ.ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 374-74-12 Ó×ÅÍÈ×ÅÑÊÈÉ, 3, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:45/27/6, ÷/ï, õîð.êâàðòèðà, 3300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51

ÃÎÐÍÛÉ ÙÈÒ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀß, 12, áð., ê., á., 2/2 ýò., ïë.:51/32/8, ÷/ï, ñàä,ãàðàæ, 1890.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-Ñ (ÓÏÍ), ò. 21925-79

ÆÁÈ

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

67

ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 21, óï., ï., ë., 8/ 16 ýò., ïë.:48/29/8, ÷/ï, 3500.000ð, ÌÀËÀÕÈÒ-ÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 268-11-20 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 21, óï., ï., ëîäæ., 13/16 ýò., ïë.:48/28/8, 4200.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89655411577 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 25/1, óï., ï., ëîäæ., 11/16 ýò., ïë.:48/29/7, ÷/ï, òîðã âîçìîæåí, 3700.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89634429704 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 25/2, óï., ï., ëîäæ., 5/16 ýò., ïë.:48/29/8, íåñëîæíûé îáìåí, 3530.000ð, ÑÔÅÐÀ (ÓÏÍ), ò. 89089043118 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 25/2, óï., ï., ëîäæ., 2/16 ýò., ïë.:48/29/8, 2+ä=3, 3599.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 210-41-49 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 35, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:43/24/8, 3250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 37/1, óï., ï., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:48/29/7, ÷/ï, 3190.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89126353598 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 37/1, óï., ï., 11/16 ýò., ïë.:48/28/12, 8.922.1699497, 3340.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 37/1, óï., ï., ëîäæ., 1/16 ýò., ïë.:47/28/8, 3250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 39, óï., ï., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:48/28/7, 3300.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 216-10-92 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 43, óï., ï., ëîäæ., 15/16 ýò., ïë.:48/28/8, âîäîñ÷åò÷èêè,, 3250.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 89089041131 ÏÀÍÅËÜÍÀß, 11, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:43/28/6, 2650.000ð, ÞÐ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89041699121 ÏÀÍÅËÜÍÀß, 17/À, óï., ï., ëîäæ., 5/ 16 ýò., ïë.:48/28/8, 3500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 ÐÀÑÑÂÅÒÍÀß, 5, óï., ï., ëîäæ., 4/5 ýò., ïë.:54/29/9, ÷/ï, 3650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÐÀÑÑÂÅÒÍÀß, 5, óï., ï., ëîäæ., 4/5 ýò., ïë.:54/29/9, ÷/ï, õîð.ñîñò., 3580.000ð, ÒÈÌ (ÓÏÍ), ò. 222-25-51 ÐÀÑÑÂÅÒÍÀß, 11/À, óï., ê., ëîäæ., 9/ 12 ýò., ïë.:52.6/32/8, 3800.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 89617668145 ÐÀÑÑÂÅÒÍÀß, 13, óï., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:47/29/8, 3200.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 375-89-58 ÐÀÑÑÂÅÒÍÀß, 13, óï., ï., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:48/28/8, 3480.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 ÐÀÑÑÂÅÒÍÀß, 13, óï., ï., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:47.1/29/8, ÷/ï, 3600.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÐÀÑÑÂÅÒÍÀß, 13/Ä, ñï., ê., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:67.2/38.2/16, ÷/ï, 4950.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 34553-33 ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 1/ÂÑÒ, óï., ï., ëîäæ., 5/12 ýò., ïë.:47/30/7, 3190.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 9630475555 ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 4/4, ñï., ê., ëîäæ., 3/ 10 ýò., ïë.:77/44/16, ÷/ï, õîð.ñîñò, 6700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 5, ïí., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:38.2/24/6, 2800.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 200-09-19 ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 7/À, óï., ï., ëîäæ., 12/ 12 ýò., ïë.:48/28/8, ñðî÷íî,òîðã, 3350.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 37589-58

¹ 2 (6.01.2014)


68

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 2-êîìíàòíûå êâàðòèðû

ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 7/À, óï., ï., ëîäæ., 7/ 12 ýò., ïë.:49/28/7, 89089028491, 3600.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89089028491 ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 8, óï., ï., ëîäæ., 9/16 ýò., ïë.:67/32/10, 89122639001, 5100.000ð, ò. 89122639001 ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 11, ïí., ï., ï/ëîä., 9/ 9 ýò., ïë.:36/23/5, ÷/ï, òîðã, 2850.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 13, ïí., ï., ï/ëîä., 1/ 9 ýò., ïë.:43/28/7, 2700.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU (ÓÏÍ), ò. 378-80-29 ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 15, ïí., ï., ï/ëîä., 8/ 9 ýò., ïë.:43/28/6, õîð.ñîñò., 3150.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89122697507 ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 16, óï., ï., ëîäæ., 13/ 16 ýò., ïë.:53/32/10, ÷/ï, 4060.000ð, ÏÐÀÂ.ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 374-74-12 ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 21, ïí., ï., ï/ëîä., 8/ 9 ýò., ïë.:37/24/6, 8-91264-78878, 2800.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89126478878 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 7, óï., ï., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:52/40/-, ÷/ï, äèçàéí.ðåìîíò., 3600.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÀÍ (ÓÏÍ), ò. 89506390074 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 12, óï., ï., ëîäæ., 1/16 ýò., ïë.:45/30/7, ÷/ï, ïîä îôèñ, 3700.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 286-14-79 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 12, óï., ï., ë., 1/ 16 ýò., ïë.:41/25/8, 3250.000ð, ò. 89122882015 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 13, óï., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:53.2/30.2/7.7, òîðã!!!, 3680.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 16, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:47.6/29/8, ÷/ï, 3320.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89122421305 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 21, óï., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:50/28/9, ÷/ï, ñðî÷íî, äîê.ãîò, 3450.000ð, ÌÀËÀÕÈÒ-ÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 268-11-20 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 21/À, óï., ï., á/ ë., 2/16 ýò., ïë.:60/34.2/10, ÷/ï, 4600.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 266-47-31 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 24, ïí., ï., ï/ ëîä., 2/9 ýò., ïë.:43/28/6, ðåìîíòòèõ. äâîð, 3250.000ð, ÍÀØ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 89630328801 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 25, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:44/30/6, ÷/ï, 3330.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 361-81-11 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 26/1, óï., ï., ëîäæ., 7/16 ýò., ïë.:48/30/7, ÷/ï, 3200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 26/3, óï., ï., ëîäæ., 6/16 ýò., ïë.:48/27/10.5, 3900.000ð, ÔÎÐÒÓÍÀ-ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 219-76-50

¹ 2 (6.01.2014)

ÇÀÂÎÊÇÀËÜÍÛÉ ÀÐÌÀÂÈÐÑÊÀß, 19, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:42/26/6, ðåìîíò, õîð., 2750.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89030864993 ÀÐÌÀÂÈÐÑÊÀß, 19, õð., ê., áàë., 4/ 4 ýò., ïë.:31/20/8, ÷/ï, îòë ïåðåïëàíèð, 2100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 200-88-87 ÀÐÌÀÂÈÐÑÊÀß, 22/À, õð., ï., 1/3 ýò., ïë.:44/29/6, ÷/ï, ñ÷åò÷èêè íà âñå, 2150.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÀÐÌÀÂÈÐÑÊÀß, 22/À, õð., ï., áàë., 3/3 ýò., ïë.:44/26/7, 2350.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 231-55-19 ÀÐÌÀÂÈÐÑÊÀß, 26/À, ïì., ê., áàë., 3/3 ýò., ïë.:24/20/4, ÷/ï, 1250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-7722 ÀÐÒÈÍÑÊÀß, 34, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:58/37/7, õîð.ñîñ., 2750.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89122688128 ÅÐÅÂÀÍÑÊÀß, 65, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:54/35/12, 2400.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 89321134318 ÇÀÂÎÊÇÀËÜÍÀß, 4/À, äð., ä., 2/2 ýò., ïë.:47.9/28.6/5, õîð ñîñò, òîðã, 2100.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89122296636 ÊÎÍÎÒÎÏÑÊÀß, 4, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:44/28/6, 2350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÊÎÍÎÒÎÏÑÊÀß, 5, óï., ï., ëîäæ., 1/ 5 ýò., ïë.:49.4/28/8, 2950.000ð, ÑÔÅÐÀ (ÓÏÍ), ò. 89222093826 ÊÎÍÎÒÎÏÑÊÀß, 5, óï., ê., ëîäæ., 4/ 5 ýò., ïë.:50/28/10, ÷/ï, åñòü êëàäîâêà, 2950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ËÅÒ×ÈÊÎÂ, 10/À, óï., ï., ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:48/30/7, ÷/ï, 3080.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 ËÅÒ×ÈÊÎÂ, 12, óï., ê., 9/9 ýò., ïë.:37/24.3/6.2, 2400.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÀÍ (ÓÏÍ), ò. 89089134044 ÌÀÉÊÎÏÑÊÀß, 5, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:42/29/6, 89043839978, 2350.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÌÀÉÊÎÏÑÊÀß, 25, ñï., ã., ëîäæ., 13/ 16 ýò., ïë.:63/32/11, ÷/ï, íîâàÿ êâàðòèðà, 3490.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70

ÇÀÐÅ×ÍÛÉ ÁÅÁÅËß, 126, óï., ï., ëîäæ., 15/16 ýò., ïë.:47/30/7, ñîñò.õîð., 3450.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74 ÁÅÁÅËß, 126, óï., ï., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, 3450.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89222276734 ÃÎÒÂÀËÜÄÀ, 3, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:49/30/8, ÷/ï, íå ïåðåâåäåíà, 4000.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

ÃÎÒÂÀËÜÄÀ, 3, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:48/29/8, ÷/ï, ÷/ï ñðî÷íî!, 3350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÔÐÅÇ- (ÓÏÍ), ò. 200-27-27 ÃÎÒÂÀËÜÄÀ, 6/1, ñï., ê., áàë., 12/ 12 ýò., ïë.:103.5/60/11, ÷/ï, 6500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 213-13-00 ÃÎÒÂÀËÜÄÀ, 6/1, ñï., ê., ëîäæ., 4/ 12 ýò., ïë.:111/60/33, ÷/ï, 7790.000ð, ÒÈÒÓË (ÓÏÍ), ò. 290-95-90 ÃÎÒÂÀËÜÄÀ, 15, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:47.3/29.8/6.9, ÷/ï, 2600.000ð, ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 9122846654 ÃÎÒÂÀËÜÄÀ, 18, óï., ê., 1/12 ýò., ïë.:58.5/35/9.1, ÷/ï, 3250.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89049852095 ÃÎÒÂÀËÜÄÀ, 21/2, ñï., ï., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:51/29/11, ÷/ï, 4300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÃÎÒÂÀËÜÄÀ, 23/2, ñï., ï., ëîäæ., 2/ 7 ýò., ïë.:50/30/9, ÷/ï, 4100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÐÅÇΠ(ÓÏÍ), ò. 200-7887 ÊÎËÌÎÃÎÐÎÂÀ, 56, óï., ê., áàë., 5/ 9 ýò., ïë.:41/27/8, ÷/ï, îòë.ñîñò., 3150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 ÊÎËÌÎÃÎÐÎÂÀ, 56, óï., ê., 2áàë., 6/9 ýò., ïë.:41/25/8, 3200.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 89222288879 ÎÏÀËÈÕÈÍÑÊÀß, 27, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:43/24/8, ÷/ï, 3430.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-9797 ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 6, óï., ï., ëîäæ., 16/ 16 ýò., ïë.:46/28/8, ÷/ï, 3650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 22201-41 ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 6, óï., ï., ëîäæ., 9/16 ýò., ïë.:48/28/7, òîðã, 3400.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89222118574 ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 6, óï., ï., ëîäæ., 16/ 16 ýò., ïë.:48/28/6, ÷/ï, 1/2 äîëè â 2-õ, 1100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 6, óï., ï., áàë., 6/16 ýò., ïë.:49/28/12, 4200.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 89049856525 ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 8, óï., ï., ëîäæ., 10/ 16 ýò., ïë.:48/29/7, â õîð.ñîñò., 3550.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 269-39-96 ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 12, óï., ï., ëîäæ., 6/ 9 ýò., ïë.:47/29/8, 3600.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89630528625 ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 30, óï., ï., ë., 3/9 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, 3460.000ð, ÍÅÃËÈÍÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89126138858

ÈÇÎÏËÈÒ ÔÀÁÐÈ×ÍÀß, 23, ïì., ø., áàë., 2/2 ýò., ïë.:56/36/6, ÷/ï, 2150.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 222-21-84

ÈÑÒÎÊ ÃËÀÂÍÀß, 13, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:44/28/7, îáìåí íàéäåí, 2430.000ð, ÈÍÒÅÐÏÀÐÈÒÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89221812822 ÃËÀÂÍÀß, 17, õð., ê., 3/5 ýò., ïë.:44/ 32/6, õîðîøåå ñîñòîÿí, 2650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-6070 ÃËÀÂÍÀß, 17/À, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:44/30/6, ÷/ï, òîðã, 2250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-6377 ÃËÀÂÍÀß, 20, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:45/ 29/6, 2700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÐÅÇΠ(ÓÏÍ), ò. 200-78-87 ÃËÀÂÍÀß, 23, õð., ê., áàë., 2/4 ýò., ïë.:43/27/6, 2600.000ð, ÐÀÍ×Î (ÓÏÍ), ò. 238-00-00 ÃËÀÂÍÀß, 24, óï., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:47/27/8, ÷/ï, ÷/ï, 2690.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 213-29-02

ÊÀËÈÍÎÂÑÊÈÉ ÁÅÐÅÆÍÀß, 18, áð., ï., 5/5 ýò., ïë.:42.8/30/8, ÷/ï, 2430.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 ÌÓÐÇÈÍÑÊÀß, 28, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:43/30/6, 2390.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89222219959 ÌÓÐÇÈÍÑÊÀß, 30, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43.7/30.1/6, ÷/ï, íîâ. ñ/ó, 2500.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 89527346726

ÊÎËÜÖÎÂÎ ÀÂÈÀÒÎÐÎÂ, 1/À, ñï., ê., 10/10 ýò., ïë.:58/32/10, ÷/ï, îòë.ïëàíèðîâêà, 3700.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89826254574 ÀÂÈÀÒÎÐÎÂ, 1/À, ñï., ê., ëîäæ., 3/ 10 ýò., ïë.:60.1/33/7, ÷/ï, 89028795477, 4100.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89028795477 ÀÂÈÀÒÎÐÎÂ, 1/À, ñï., ê., ï/ëîä., 3/ 10 ýò., ïë.:60.1/33/7, ÷/ï, 4/5 äîëè, 2300.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89028795477 ÀÂÈÀÒÎÐÎÂ, 2/1, óï., ê., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:48/29/8, ÷/ï, ïóñòàÿ, 3100.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89226167180

ÀÂÈÀÒÎÐÎÂ, 3, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:44/28/6, 2500.000ð, ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐà (ÓÏÍ), ò. 356-03-03 ÀÂÈÀÒÎÐÎÂ, 10, ñï., ï., ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:47.5/26/9, 89022659503, 3650.000ð, ÀÐÊÀÄÀ-Ì (ÓÏÍ), ò. 89022659503 ÀÂÈÀÒÎÐÎÂ, 12, ñï., ï., ëîäæ., 6/10 ýò., ïë.:50/28/9, 3580.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269


ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 2-êîìíàòíûå êâàðòèðû

ÀÒÌÎÑÔÅÐÍÀß, 11, óï., ï., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:50.1/31/9, âîçì. ïîä íåæèë, 3300.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9501901032 ÁÀÕ×ÈÂÀÍÄÆÈ, 10, óï., ê., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:49/28/8, ÷/ï, òîðã, 3100.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-0323 ÁÀÕ×ÈÂÀÍÄÆÈ, 14, õð., ê., áàë., 3/ 5 ýò., ïë.:43/28/6, 2550.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 ÁÀÕ×ÈÂÀÍÄÆÈ, 14, õð., ê., 2/5 ýò., ïë.:45/29/6, õîð.ñîñò, ä/ã, 2500.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU (ÓÏÍ), ò. 378-80-29 ÃÎÐÍÈÑÒÎÂ, 11, áð., ï., áàë., 1/5 ýò., ïë.:44/29/6, 2350.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÀÍ (ÓÏÍ), ò. 213-19-46 ÃÎÐÍÈÑÒÎÂ, 13, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:44/26/7, ÷/ï, 2360.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 ÃÎÐÍÈÑÒÎÂ, 13, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:43/26/6, áàëêîí çàñòåêë, 2250.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 286-14-79 ÃÎÐÍÈÑÒÎÂ, 13, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:43.9/25.6/6.6, ÷/ï, 89122867659, 2300.000ð, ÀÐÊÀÄÀ-Ì (ÓÏÍ), ò. 89122867659 ÈÑÏÛÒÀÒÅËÅÉ, 11, õð., ê., áàë., 2/ 3 ýò., ïë.:42/28/6, õîð.ñîñò, 2370.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 37589-58 ÈÑÏÛÒÀÒÅËÅÉ, 12, õð., ê., áàë., 2/ 4 ýò., ïë.:46/29/6, îáìåí, 2300.000ð, ÀÒÎÌÏÐÎÌÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 21382-09 ÈÑÏÛÒÀÒÅËÅÉ, 12/À, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:44/31/6, íà ðàçí.ñòîð, 2600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 ÈÑÏÛÒÀÒÅËÅÉ, 13, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:45/29/7, ÷/ï, 8-912-240-35-33, 2160.000ð, 33 ÊÂ.Ì (ÓÏÍ), ò. 22040-33 ÈÑÏÛÒÀÒÅËÅÉ, 15, õð., ï., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:43/27/6, 89028737047, 2650.000ð, ÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 216-64-57 ÈÑÏÛÒÀÒÅËÅÉ, 22, óï., ï., ë., 1/6 ýò., ïë.:48/29/8, ÷/ï, ïîä îôèñ, 3200.000ð, ÞÐ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89122416179 ÏÅÒÐÎÏÀÂËÎÂÑÊÀß, 23, äð., ä., 1/ 1 ýò., ïë.:64/44/8, ÷/ï, 1200.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂ. À2 (ÓÏÍ), ò. 291-42-28 ÐÀÊÅÒÍÀß, 9, õð., ê., 1/3 ýò., ïë.:46.5/32/-, õîð ñîñòîÿíèå, 2450.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 283-01-10 ÑÏÓÒÍÈÊÎÂ, 4, ïì., ø., áàë., 2/2 ýò., ïë.:63/40/10, ÷/ï, ÷èñò.ïðîäàæà, 2350.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9222969660 ÒÐÀÊÒÎÂÀß, 2, õð., ê., áàë., 3/3 ýò., ïë.:44/29/7, ÷/ï, 2350.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 216-10-92 ÒÐÀÊÒÎÂÀß, 2, õð., ê., 2/3 ýò., ïë.:43/ 28/6, 2350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70

ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐÍÛÉ ÁÅËÎßÐÑÊÀß, 9, õð., ê., áàë., 3/4 ýò., ïë.:44/30/6, 2700.000ð, ÌÎÉ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 213-31-27 ÁÅËÎßÐÑÊÀß, 16, õð., ê., áàë., 3/4 ýò., ïë.:42/28/6, õîð.ñîñò,ñò\ïàê, 2590.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 9043804900 ÁÅËÎßÐÑÊÀß, 19, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:42/28/6, ÷/ï, 2280.000ð, ÁÎÍÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89222222642 ÁÅËÎßÐÑÊÀß, 27, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:44/28/6, ÷/ï, 3200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-7722 ÁÅÑÑÀÐÀÁÑÊÀß, 10/À, óï., ï., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:47/29/8, 2830.000ð, ÈÍÒÅÐÏÀÐÈÒÅÒ (ÓÏÍ), ò. 264-16-00 ÁÅÑÑÀÐÀÁÑÊÀß, 10/À, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:48/29/7.5, ÷/ï, òîðã, 3000.000ð, ÈÍÒÅÐÏÀÐÈÒÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89221812822 ÊÀÐÅËÜÑÊÀß, 53, ñï., ê., ëîäæ., 3/ 6 ýò., ïë.:46/26/12, ÷/ï, îòë9122848686, 4100.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89122848686 ÊÀÐÅËÜÑÊÀß, 53, ñï., ê., ëîäæ., 3/ 6 ýò., ïë.:66/33/16, ÷/ï, äèçàéí.ðåìîíò, 4890.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÊÀÐÅËÜÑÊÀß, 53, ñï., ê., ëîäæ., 4/ 6 ýò., ïë.:62/32/12, îòëè÷íûé ðåìîíò, 5100.000ð, ÒÀÉÍÛÉ ÑÎÂÅÒÍÈÊ, ò. 219-93-11 ËÀÒÂÈÉÑÊÀß, 37, óï., ï., 9/9 ýò., ïë.:48/29/8, õîðñîñò, 3000.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89122464399 ËÀÒÂÈÉÑÊÀß, 51, óï., ï., ëîäæ., 3/ 10 ýò., ïë.:48/29/8, ÷/ï, 3200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÑÓÐÈÊΠ(ÓÏÍ), ò. 32824-17 ËÀÒÂÈÉÑÊÀß, 51, óï., ï., ëîäæ., 1/ 10 ýò., ïë.:48/29/7, 2900.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-30-54 ÏÐÈÁÀËÒÈÉÑÊÀß, 15, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:70/42/6, ÷/ï, 2270.000ð, ò. 355-50-46 ÏÐÈÁÀËÒÈÉÑÊÀß, 33, ïí., ï., áàë., 8/9 ýò., ïë.:43/29/7, ÷/ï, 2700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÏÐÈÁÀËÒÈÉÑÊÀß, 58, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:67/48/13, ÷/ï, 3640.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 222-21-84

ËÅ×ÅÁÍÛÉ ÂÎË×ÀÍÑÊÈÉ, 2/À, ñï., ã., áàë., 5/ 16 ýò., ïë.:67/36/11, ÷/ï, íîâàÿ êâàðòèðà, 4100.000ð, ÊÎËÈÇÅÉ (ÓÏÍ), ò. 235-07-69 ÂÎË×ÀÍÑÊÈÉ, 2/À, ñï., ã., áàë., 4/ 5 ýò., ïë.:68/37/11, ÷/ï, íîâàÿ ëèôò, 4250.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 286-14-79

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

ÇÅÐÍÎÂÎÉ, 3, õð., ê., 1/2 ýò., ïë.:34/ 21/7, ÷/ï, 1100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 211-54-74 ÇÅÐÍÎÂÎÉ, 5, õð., ê., 2/2 ýò., ïë.:35/ 21/6, ÷/ï, ï\áëàãîóñòð., 1220.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9122469609 ÇÅÐÍÎÂÎÉ, 5, õð., ê., áàë., 1/2 ýò., ïë.:34/21/5, 1150.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 219-82-26

ÌÀËÛÉ ÈÑÒÎÊ ÒÐÀÊÒÎÂÀß, 7, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:43/25/-, ÷/ï, òîðã, 2900.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 219-22-01 ÒÐÀÊÒÎÂÀß, 7, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:44/26/6, 2900.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 89126946474

ÌÅÄÍÛÉ ÌÅÄÍÛÉ, 1, äð., ä., 1/1 ýò., ïë.:31.5/ 25/6, ÷/ï, 1050.000ð, ÅÐÌÀÊ (ÓÏÍ), ò. 89221376800

Í.ÑÎÐÒÈÐÎÂÊÀ ÀÂÒÎÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÀß, 3, ïí., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:42.5/28/7, 2850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÀÂÒÎÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÀß, 5, ïí., ï., ï/ëîä., 2/9 ýò., ïë.:36.3/23.8/5.3, ÷/ ï, 2700.000ð, ÑÔÅÐÀ (ÓÏÍ), ò. 89222093826 ÀÂÒÎÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÀß, 7, ïí., ï., ï/ëîä., 3/9 ýò., ïë.:43/27/7, ÷/ï, 89022659503, 2750.000ð, ÀÐÊÀÄÀ-Ì (ÓÏÍ), ò. 89022659503 ÀÂÒÎÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÀß, 9, óï., ï., ëîäæ., 1/16 ýò., ïë.:47/27/8, ÷/ï, èïîòå÷íàÿ, 3050.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 89041747162 ÀÂÒÎÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÀß, 21, ïí., ï., ï/ëîä., 2/9 ýò., ïë.:42.2/26.5/6.7, ÷/ ï, ðåìîíò, òîðã, 3160.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89028784298 ÀÂÒÎÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÀß, 35, óï., ï., ëîäæ., 14/16 ýò., ïë.:47/27/8, ÷/ï, 3170.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 200-38-16 ÀÂÒÎÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÀß, 35, óï., ï., ëîäæ., 4/16 ýò., ïë.:48/27/8, 3050.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 20512-25 ÀÂÒÎÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÀß, 35, óï., ï., ëîäæ., 14/16 ýò., ïë.:48/29/8, ÷/ï, 3150.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 89221153039 ÁÅÁÅËß, 117, óï., ê., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:49/29/7, 3230.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-78-78 ÁÅÁÅËß, 121, ïì., ø., áàë., 1/3 ýò., ïë.:73/44/8, ïîä áèçíåñ, 5100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 319-4176 ÁÅÁÅËß, 127, õð., á., áàë., 3/4 ýò., ïë.:45.5/28/6, ÷/ï, òîðã9122807025, 2630.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34

69

ÁÅÁÅËß, 136, óï., ï., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:47/28/8, ñîñò.îòë., 3150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÁÅÁÅËß, 138, ñï., ê., 3ëîäæ., 6/10 ýò., ïë.:83/44/19, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 5250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 268-11-22 ÁÅÁÅËß, 142, óï., ï., ëîäæ., 6/16 ýò., ïë.:48.3/28/7, ÷/ï, òîðã âîçì, 3300.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÀÍ (ÓÏÍ), ò. 89676398013 ÁÅÁÅËß, 142, óï., ï., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:49/30/8, ÷/ï, 3400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÁÅÁÅËß, 142, óï., ï., ëîäæ., 14/16 ýò., ïë.:48/29/8, ÷/ï, 3220.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 21313-00 ÁÅÁÅËß, 152, óï., ï., ëîäæ., 9/16 ýò., ïë.:48.5/17/-, ÷/ï, 1180.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÁÅÁÅËß, 152, óï., ï., ëîäæ., 1/16 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, âîçìîæíî ï/ îôèñ, 3300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÁÅÁÅËß, 152, óï., ï., ëîäæ., 6/16 ýò., ïë.:48/29/8, 3180.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-30-54 ÁÅÁÅËß, 152, óï., ï., ëîäæ., 12/16 ýò., ïë.:48/29/8, ñ ìåáåëüþ, 3150.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 37230-54 ÁÅÁÅËß, 154, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:58/34/7.7, ÷/ï, òîðã, 3070.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 370-31-12 ÁÅÁÅËß, 156, ïí., ï., áàë., 9/9 ýò., ïë.:43/26/7, 2800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 89220301555 ÁÅÁÅËß, 174, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:43/ 28/6, ÷/ï, ÷èñòàÿ ïðîäàæà, 2450.000ð, ÀÒÎÌÏÐÎÌÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 377-00-07 ÁÅÁÅËß, 182/À, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:40/30/6, 2400.000ð, ÊÂÈÊÎ (ÓÏÍ), ò. 298-05-20 ÁÅÁÅËß, 184, óï., ê., áàë., 5/16 ýò., ïë.:54.2/28.7/11.4, ÷/ï, îòëè÷.ñîñ.òîðã, 4000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÁÅÁÅËß, 184, óï., ê., áàë., 9/16 ýò., ïë.:55/30/12, ÷/ï, 3750.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 89089041131 ÊÐÓÏÍÎÑÎÐÒÙÈÊÎÂ, 6, ñï., ê., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:40/29/-, ÷/ï, 3500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÊÐÓÏÍÎÑÎÐÒÙÈÊÎÂ, 6, ñï., ê., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:37/30/-, ÷/ï, ÷/ ï! ñðî÷íî!, 2650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 319-41-76 ÊÐÓÏÍÎÑÎÐÒÙÈÊÎÂ, 8, ñï., ê., ë., 5/10 ýò., ïë.:41/29/-, ÷/ï, ðåì.òîðã, 3350.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐ.ÐÅØÅÍÈß, ò. 213-24-73

¹ 2 (6.01.2014)


70

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 2-êîìíàòíûå êâàðòèðû

ÊÐÓÏÍÎÑÎÐÒÙÈÊÎÂ, 10, ñï., ã., ëîäæ., 10/16 ýò., ïë.:41/20/10, 890287-81716, 2890.000ð, 33 ÊÂ.Ì (ÓÏÍ), ò. 220-40-33 ÌÈÍÎÌÅÒ×ÈÊÎÂ, 30, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:44/26/7, ÷/ï, îòë.ñîñò!, 2600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 213-13-00 ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÀß, 10, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:42.4/29.9/7.2, ÷/ï, 2800.000ð, ÁÒÈ ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÀ, ò. 89122222150 ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÀß, 14, óï., ï., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:51/28.4/19, ÷/ï, 3350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÀß, 20, óï., ê., ëîäæ., 1/5 ýò., ïë.:64/25/20, ÷/ï, 3950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-7722 ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÀß, 20, óï., ê., 2ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:50.9/29/8, ÷/ï, 3300.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89676396562 ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÀß, 20, ñï., ê., 2ëîäæ., 5/5 ýò., ïë.:50/29/8, 3350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 2/2, áð., ï., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:47/29/6, ÷/ï, ñðî÷íî, ä/ ã,ñ/õ, 2950.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 3/3, ñï., ê., ëîäæ., 2/ 10 ýò., ïë.:50/28/10, ÷/ï, 3600.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 219-72-13 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 3/4, ñï., ã., ëîäæ., 3/ 13 ýò., ïë.:56.5/32/12, ÷/ï, 3550.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89676394810 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 3/4, ñï., ã., áàë., 3/ 13 ýò., ïë.:50/26/10, 3900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-7722 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 10, ïí., ï., ï/ëîä., 7/ 9 ýò., ïë.:43/28/7, ÷/ï, 89222058738, 2798.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89222058738 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 11, ïí., ï., ï/ëîä., 4/ 9 ýò., ïë.:37/25/6, 2800.000ð, ÀÐÕÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 89292127992 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 11, ïí., ï., ï/ëîä., 1/ 9 ýò., ïë.:37/24/6, 89122416159, 2550.000ð, ÂÖÍ (ÓÏÍ), ò. 89122416159 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 12, ïí., ï., ï/ëîä., 7/ 9 ýò., ïë.:42/28/6, ÷/ï, 2850.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89676394257 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 12, ïí., ï., ï/ëîä., 5/ 9 ýò., ïë.:37/24/6, ÷/ï, 2650.000ð, ÐÈÎ-ËÞÊÑ (ÓÏÍ), ò. 344-44-45 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 12, ïí., ï., ï/ëîä., 4/ 9 ýò., ïë.:43/28/6, 3100.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 12, ïí., ï., ï/ëîä., 4/ 9 ýò., ïë.:43/28/7, ÷/ï, 2880.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 17, ïí., ï., 1/9 ýò., ïë.:36/23/6, ÷/ï, áåç ðåìîíòà, 2660.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 213-77-79 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 18, óï., ï., ëîäæ., 8/ 16 ýò., ïë.:48/28/8, 3100.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89222291157 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 18, óï., ï., ëîäæ., 16/ 16 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, 89221290476, 3550.000ð, ò. 89221290476 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 21, ïí., ï., ï/ëîä., 1/ 9 ýò., ïë.:43/29/6, ÷/ï, 2400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 21313-00 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 21/Á, óï., á., ëîäæ., 8/14 ýò., ïë.:48/29/8, ÷/ï, 3370.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89022557741 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 21/Á, óï., á., ëîäæ., 14/14 ýò., ïë.:44.9/30/7, ÷/ï, 3400.000ð, ÍÀØ ÅÊÀÒÅÐÈÍÁ. (ÓÏÍ), ò. 89086392623

¹ 2 (6.01.2014)

Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 101, óï., ï., ë., 10/ 16 ýò., ïë.:48/28/7, 3200.000ð, ÞÐ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89022661250 Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 107, óï., ï., ëîäæ., 11/16 ýò., ïë.:47.6/28.3/8, 3100.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 213-72-07 Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 107, óï., ï., ëîäæ., 7/16 ýò., ïë.:48/28/7, ÷/ï, 3050.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 34400-12 Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 107, óï., ï., áàë., 3/ 16 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, îòë.ñîñò., 3700.000ð, ÑÎÞÇ-À (ÓÏÍ), ò. 20006-63 Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 108, ñï., ì., ëîäæ., 5/16 ýò., ïë.:65/42/8, îòëè÷íûé ðåìîíò, 4900.000ð, ÊÎËÈÇÅÉ (ÓÏÍ), ò. 235-07-69 Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 113, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:36.4/24/6, 2750.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 115, ïí., ï., áàë., 5/ 9 ýò., ïë.:36/23/6, ÷/ï, 1/2 äîëè, 850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 115, ïí., ï., ï/ëîä., 3/9 ýò., ïë.:57.4/36/8, 3400.000ð, ÑÒÀÒÓÑ (ÓÏÍ), ò. 388-24-11 Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 117, ïí., ï., ï/ëîä., 7/9 ýò., ïë.:43/29/8, îòë.ñîñò, 3090.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77

ÑÅÄÎÂÀ, 17, óï., ï., ëîäæ., 12/16 ýò., ïë.:48/29/7, 3350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 ÑÅÄÎÂÀ, 17/1, óï., ï., ëîäæ., 7/16 ýò., ïë.:48/30/8, ÷/ï, òîðã, òðåá.ðåì., 3400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 213-13-00 ÑÅÄÎÂÀ, 23, óï., ê., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:50/30/9, ÷/ï, ñ ìåáåëüþ, 3500.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 ÑÅÄÎÂÀ, 23, óï., ê., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:52/30/9, 3500.000ð, ò. 355-5046 ÑÅÄÎÂÀ, 25, óï., ï., áàë., 5/9 ýò., ïë.:52/29/10, ñîñò.õîðîøåå, 3490.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÑÅÄÎÂÀ, 25, óï., ï., ï/ëîä., 2/9 ýò., ïë.:51/31/9.5, îòë.ñîñò., 3400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2024937,213 ÑÅÄÎÂÀ, 26, óï., ï., ýðê., 10/16 ýò., ïë.:56/33/11, 3390.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89049826500 ÒÀÂÀÒÓÉÑÊÀß, 1/À, óï., ï., áàë., 10/10 ýò., ïë.:50.6/28/9, ÷/ï, 3100.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89222955620 ÒÀÂÀÒÓÉÑÊÀß, 1/À, óï., ï., áàë., 9/ 10 ýò., ïë.:51/28/10, õîð.ñîñò., 3300.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 89826069000

Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 119, ïí., ï., áàë., 3/ 9 ýò., ïë.:53.8/23.8/7, ÷/ï, õîð.ñîñò., 3400.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89221362450 Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 119, ïí., ï., áàë., 3/ 9 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, îòë.ñîñòîÿíèå!, 2930.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 119, ïí., ï., 2/9 ýò., ïë.:36.4 /23.3/7, ÷/ï, 2700.000ð, ÝÂÅÐÅÑÒ-ÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 89326121449 Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 119, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:36/23/6, õîðîøåå ñîñòîÿí, 2500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 119, ïí., ï., ï/ëîä., 4/9 ýò., ïë.:57.6/36.6/7.6, ÷/ï, 2840.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89086321448 Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 119, ïí., ï., áàë., 7/ 9 ýò., ïë.:48/28/7, ÷/ï, 2870.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89043890825 Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 119, ïí., ï., ï/ëîä., 2/9 ýò., ïë.:36/23/6, ÷/ï, òåïë.óþòíàÿ, 2600.000ð, ÌÅÍÄÅËÅÅ (ÓÏÍ), ò. 89045424750 Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 119, ïí., ï., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:54/29/8, ÷/ï, òîðã, 3250.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89122457653 ÑÅÄÎÂÀ, 17, óï., ï., ëîäæ., 13/16 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, 3150.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02

ÒÀÂÀÒÓÉÑÊÀß, 1/Ã, ñï., ì., ëîäæ., 16/18 ýò., ïë.:54.7/35.5/9, ÷/ï, 3680.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 219-72-13 ÒÅÏËÎÕÎÄÍÛÉ, 11, ïí., ï., ï/ëîä., 2/9 ýò., ïë.:36/24/5, ÷/ï, 89028737047, 2750.000ð, ÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 216-64-57 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 12, óï., ï., ëîäæ., 3/ 16 ýò., ïë.:47/28/8, ÷/ï, ñîñò.îòë., 3490.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 12, óï., ï., ëîäæ., 2/ 16 ýò., ïë.:47/27/9.5, ÷/ï, òåïëàÿ ëîäæèÿ, 3300.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 12, óï., ï., ëîäæ., 4/ 16 ýò., ïë.:46.5/28/6.4, ÷/ï, 3199.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 283-01-10 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 16, óï., ï., ëîäæ., 9/ 16 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, îòë.ñîñò.ñðî÷íî, 3100.000ð, ËÀÉÒ-Í (ÓÏÍ), ò. 222-05-35 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 22/1, óï., ï., ëîäæ., 5/ 16 ýò., ïë.:48/30/8, ÷/ï, 3600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 213-13-00 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 22/1, óï., ï., ëîäæ., 8/16 ýò., ïë.:49/29/8, õîð.ñîñò., 3500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 35, áð., ï., áàë., 2/ 5 ýò., ïë.:44/28/7, ÷/ï, òîðã, 3500.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 89221111037

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô) ÏÀÐÊÎÂÛÉ ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 9, óï., ï., ï/ëîä., 1/ 16 ýò., ïë.:46.6/27.5/7.2, ÷/ï, ñðî÷íî!, 3600.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÀÍ (ÓÏÍ), ò. 89527426284 ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 9, óï., ï., ëîäæ., 15/ 16 ýò., ïë.:49/28/9, 3700.000ð, ÃËÎÁÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89049858095 ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 9, óï., ï., ëîäæ., 15/ 16 ýò., ïë.:49/28/9, 3700.000ð, ÃËÎÁÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89049858095 ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 13, ïí., ï., ï/ëîä., 8/9 ýò., ïë.:43/28/6, òîðã, 3295.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89122464399 ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 17, óï., ï., ëîäæ., 8/ 16 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, òîðã, 3650.000ð, ÒÈÌ (ÓÏÍ), ò. 222-25-51 ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 20, ïí., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:42.7/28/6, 3100.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89221423935 ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 20, ïí., ï., ï/ëîä., 7/9 ýò., ïë.:37/24/7, 3150.000ð, ÁÀÑÒ-ÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89226047004 ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 20, ïí., ï., ï/ëîä., 3/9 ýò., ïë.:42.6/29/7, ÷/ï, õîð.ðåì.êóõ.ãàð, 3200.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 268-15-01 ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 20, ïí., ï., ïë., 4/9 ýò., ïë.:42/26/7, ÷/ï, 3290.000ð, ò. 89086386172 ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 22/1, óï., ï., ëîäæ., 4/12 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, 3850.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 346-80-52 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 178, óï., ê., ëîäæ., 1/ 9 ýò., ïë.:43/28/7, ïîä íåæèëîå, 3800.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 22224-77 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 232, õð., ê., 3/5 ýò., ïë.:41/28/6, ÷/ï, 3300.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 201-19-28 ÄÅÊÀÁÐÈÑÒÎÂ, 27, ïì., ê., áàë., 4/ 5 ýò., ïë.:45/34/7, îòëè÷.ñîñòîÿíèå, 3600.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 286-14-79 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 217, ïì., ê., 1/5 ýò., ïë.:58.6/35/9, ïîä íåæèëîå, 4250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 225, ïí., ï., ï/ ëîä., 6/9 ýò., ïë.:44/28/7, ÷/ï, õîð.ñîñòîÿíèå, 3600.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 209, óï., ê., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:50/29/9, ÷/ï, 3900.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89089236179 ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 216, ïí., ï., ï/ëîä., 6/ 9 ýò., ïë.:43/28/11, 3500.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 89122367029 ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 235, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:42/26/6, ÷/ï, 3490.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 89122469631 ÒÂÅÐÈÒÈÍÀ, 19, ïí., ï., áàë., 9/9 ýò., ïë.:43/28/10.9, ÷/ï, 3650.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÀÍ (ÓÏÍ), ò. 89527426284 ÒÂÅÐÈÒÈÍÀ, 19, ïí., ï., ï/ëîä., 2/9 ýò., ïë.:43/25/13, 89122202145, 3600.000ð, ÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 216-64-57 ÒÊÀ×ÅÉ, 8, ïí., ï., ï/ëîä., 3/9 ýò., ïë.:37/24/7, 3490.000ð, ÊÎÄÅÊÑ (ÓÏÍ), ò. 234-02-02 ÒÊÀ×ÅÉ, 12, ïí., ï., ï/ëîä., 5/9 ýò., ïë.:37/24/7, ÷/ï, 3450.000ð, ÌÅÍÄÅËÅÅ (ÓÏÍ), ò. 89226010100 ÒÊÀ×ÅÉ, 12, ïí., ï., ï/ëîä., 3/9 ýò., ïë.:37/25/6, ÷/ï, 3380.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89126572321 ÒÊÀ×ÅÉ, 16, ïí., ï., ï/ëîä., 5/9 ýò., ïë.:43.5/28.7/6, 3450.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 89122195545 ÒÊÀ×ÅÉ, 16, ïí., ï., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:43/29/6, ÷/ï, õîð.ñîñò.êóõíÿ, 3800.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÍ.ÂÎÏÐÎÑ (ÓÏÍ), ò. 89049841793 ÒÊÀ×ÅÉ, 16, ïí., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:43/29/6, ÷/ï, 3500.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÍ.ÂÎÏÐÎÑ (ÓÏÍ), ò. 89049841793

ÏÈÎÍÅÐÑÊÈÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑÊÀß, 3, áð., ê., 1/5 ýò., ïë.:45/30/6, ÷/ï, 2700.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 375-89-58 ÀÑÁÅÑÒÎÂÑÊÈÉ, 2/1, óï., ï., ëîäæ., 12/12 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, îêíà íà âîñòîê, 3400.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÀÑÁÅÑÒÎÂÑÊÈÉ, 3/2, óï., ï., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:53/33/8, ÷/ï, ñðî÷íî!, 3950.000ð, ÀÐÕ-ÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 89527320187


ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 2-êîìíàòíûå êâàðòèðû ÀÑÁÅÑÒÎÂÑÊÈÉ, 3/2, óï., ï., áàë., 9/9 ýò., ïë.:51.9/32/9, ÷/ï, 3600.000ð, ÌÀÍ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 89222961388 ÁËÞÕÅÐÀ, 45, ñï., ê., ï/ëîä., 14/14 ýò., ïë.:82/50/17, îòë ñîñò ìåáåëü, 8000.000ð, ÖÍ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 21320-10 ÁËÞÕÅÐÀ, 53, óï., ê., ëîäæ., 4/12 ýò., ïë.:43/26/7, ÷/ï, ÷\ï îñâîáîæäåíà, 3790.000ð, 911 (ÓÏÍ), ò. 38023-42 ÁËÞÕÅÐÀ, 55, ïí., ï., ï/ëîä., 4/9 ýò., ïë.:43.4/28.2/5.6, ÷/ï, 3150.000ð, ÊÎÄÅÊÑ (ÓÏÍ), ò. 234-0202 ÁËÞÕÅÐÀ, 57, óï., ê., áàë., 7/9 ýò., ïë.:45/28/7, ÷/ï, 3300.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89222955620 ÁËÞÕÅÐÀ, 57, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:44/ 28/6, âîçì.ïîä îôèñ, 3200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 26024-01 ÁËÞÕÅÐÀ, 75/2, áð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:45.2/30.4/6, ÷/ï, èçîëèð.ñðî÷íî, 3250.000ð, ÀÐÕ-ÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 89527320187 ÁËÞÕÅÐÀ, 75/2, áð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:46/30/6, 3199.000ð, ÂÈÇÈÒ (ÓÏÍ), ò. 371-23-63 ÁÎÐÎÂÀß, 19, óï., ê., ëîäæ., 9/12 ýò., ïë.:48.4/29.4/7.5, ÷/ï, 4330.000ð, ÍÅÄ.ÓÐ.ÌÏÊ ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89521366660 ÁÎÐÎÂÀß, 19, óï., ê., ëîäæ., 5/12 ýò., ïë.:54/33/12, õîð.ïëàíèðîâêà, 4200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÂÈËÎÍÎÂÀ, 14, óï., ï., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:48/30/8, 3950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 200-88-87 ÂÈËÎÍÎÂÀ, 14/À, ñï., ê., ëîäæ., 10/ 12 ýò., ïë.:48/35/8, 4350.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89222191150 ÂÈËÎÍÎÂÀ, 14/À, ñï., ê., ë., 8/12 ýò., ïë.:49/29/9, òåõ.ãàð., 4350.000ð, ò. 89122217809 ÂÈËÎÍÎÂÀ, 86/1, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:45.3/27.9/8.8, î÷åíü ÷èñòî.ðåì, 2600.000ð, ÌÅÍÄÅËÅÅ (ÓÏÍ), ò. 89126241187 ÂÈËÎÍÎÂÀ, 94/2, ïì., ê., 3/3 ýò., ïë.:65.1/35/18.2, 3350.000ð, ÃËÎÁÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89501995182 ÃÐÀÆÄ.ÂÎÉÍÛ, 7, õð., ø., áàë., 3/3 ýò., ïë.:43/31/6, ÷/ï, 2870.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89221625646 Ä.ÇÂÅÐÅÂÀ, 6, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:46/31/6, âîçìîæåí îáìåí, 3150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 Ä.ÇÂÅÐÅÂÀ, 16, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:41.1/27.6/5.8, ïîä íåæë ñ ðàñø, 2950.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 26828-95 Ä.ÇÂÅÐÅÂÀ, 20, ïì., ê., áàë., 3/3 ýò., ïë.:35/24/6, 2630.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 222-21-84 Ä.ÇÂÅÐÅÂÀ, 24, ìñ., ê., áàë., 1/5 ýò., ïë.:52/29/9, 8.912.2921782, 3500.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 35672-12 Ä.ÇÂÅÐÅÂÀ, 32, õð., á., 1/4 ýò., ïë.:43/28/6, îòë.ñîñò êóõíÿ, 2990.000ð, ÅÊÀÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 21313-11 ÈÞËÜÑÊÀß, 16, ìñ., ê., 2áàë., 5/9 ýò., ïë.:34/23/6, ÷/ï, 2770.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 290-38-06 ÊÀÌ×ÀÒÑÊÀß, 47/À, óï., ê., 2ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:65/36/10, ÷/ï, ñï,÷ï,äã, 4800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÊÐÀÑÈÍÀ, 3/À, ñï., ê., ëîäæ., 8/14 ýò., ïë.:80/56/-, ÷/ï, õîð.ðåìîíò, 6280.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 22221-84 ÌÀßÊÎÂÑÊÎÃÎ, 29, õð., ê., áàë., 4/ 4 ýò., ïë.:44/28/6, 3290.000ð, ÀÐÃÓÌÅÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89043846518 ÌÅÍÄÅËÅÅÂÀ, 6, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, ðàçóìíûé òîðã!, 3300.000ð, ÑÒÐÎÉÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 269-36-13 ÌÅÍÄÅËÅÅÂÀ, 17, ïí., ï., áàë., 9/9 ýò., ïë.:37/24/5, 89028773103, 3100.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.9 (ÓÏÍ), ò. 89028773103 ÌÅÍÄÅËÅÅÂÀ, 18, ñï., ï., 2ëîäæ., 9/10 ýò., ïë.:69/37.5/12, ÷/ï, 5300.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89089256681

ÏÀÐÊÎÂÛÉ, 39/4, ïí., ï., ï/ëîä., 1/ 9 ýò., ïë.:42/28/6, ÷/ï, îòë ñîñò, 3280.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 200-88-87 ÏÈÎÍÅÐÎÂ, 3, óï., ê., 8/9 ýò., ïë.:48/ 29/6, òðåá ðåìîíò, 3500.000ð, ÌÅÍÄÅËÅÅ (ÓÏÍ), ò. 89045424750 ÏÈÎÍÅÐÎÂ, 3, óï., ê., 2/9 ýò., ïë.:45/ 30/6, áûñò.îá.2685484, 3230.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89826623474 ÏÈÎÍÅÐÎÂ, 9/1, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:44/28/6, ÷/ï, ñðî÷íî, 2910.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 89022614455 ÐÀÅÂÑÊÎÃÎ, 12, õð., ê., áàë., 2/2 ýò., ïë.:40/28/6, ÷/ï, 2600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÑÓÐÈÊΠ(ÓÏÍ), ò. 328-2417 ÑÀÄÎÂÀß, 9, ïí., ï., 4/9 ýò., ïë.:44/ 27/7.5, ñîñò îòë, 3550.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89122464399 ÑÀÕÀËÈÍÑÊÀß, 1, õð., ê., 2/4 ýò., ïë.:41/29/5.5, òîðã,õîðñîñò, 2950.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89126054723 ÑÌÀÇ×ÈÊÎÂ, 3, ñï., ê., ëîäæ., 6/17 ýò., ïë.:57/30/9, ÷/ï, îòë.ñîñò.÷ï, 5990.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 ÑÌÀÇ×ÈÊÎÂ, 3, ñï., ê., ëîäæ., 8/17 ýò., ïë.:58/33/12, 4990.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89122697507 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 2, óï., ê., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:43/28/6, 4390.000ð, ÊÎÄÅÊÑ (ÓÏÍ), ò. 234-02-02 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 4, óï., ê., 2/9 ýò., ïë.:43/ 28/6, ÷/ï, 4400.000ð, ÌÅÍÄÅËÅÅ (ÓÏÍ), ò. 89045424750 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 7/1, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:37/22/6, ÷/ï, òîðöåâàÿ, 3050.000ð, ÊÀÑÊÀÄ (ÓÏÍ), ò. 350-9769 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 7/1, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:38/21/7, 3090.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 231-55-19 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 9, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43/27/7, ÷/ï, 3300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 89045423505 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 13/2, áð., ï., áàë., 4/ 5 ýò., ïë.:45/28/7, ÷/ï, 89221174569, 3580.000ð, ÍÅÁÎÑÊÐÅÁ (ÓÏÍ), ò. 89221174569 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 14, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:43/29/6, 3500.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 222-24-77 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 16, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:42/26/6, ÷/ï, õîð.ñîñò,òîðã, 3300.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 9126850027 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 17, óï., ê., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:45/26/9, ÷/ï, 3980.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89028772242 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 19/1, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43/28/6, 3200.000ð, ÞÐ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89122416179 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 22/1, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:42/26/6, ÷/ï, âûñ.ýòàæ, 3100.000ð, ÌÀÊÑÈÌÀ (ÓÏÍ), ò. 36014-92 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 22/2, óï., ê., ýðê., 3/9 ýò., ïë.:50/20/23, ÷/ï, çàêð.äâîð, 4500.000ð, ò. 89221575779 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 23, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:44/27/6, 3300.000ð, ÓÀÍ - 1 (ÓÏÍ), ò. 360-64-60 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 46, ñï., ï., 2ëîäæ., 1/ 14 ýò., ïë.:67/34/14, 4890.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 290-96-01 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 49, ïí., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:43/28/7, ïîä îôèñ, 3900.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 206-1888 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 51, ïí., ï., áàë., 5/9 ýò., ïë.:37/24/6, 2800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÑÎËÍÅ×ÍÀß, 23, óï., ê., ýðê., 5/9 ýò., ïë.:44/29/6, ÷/ï, îòë ñîñ, ìåáåëü, 3800.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89222273777 ÑÎËÍÅ×ÍÀß, 35, õð., ê., áàë., 4/4 ýò., ïë.:45/30/6, ÷/ï, õîð.ðåìîíò, 3200.000ð, ÁÐÈÃÀÍÒÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 371-90-62 ÑÓËÈÌÎÂÀ, 23, ïí., ï., ï/ëîä., 2/9 ýò., ïë.:36.6/23.7/5.5, 3200.000ð, 100 ÊÂÀÄÐÀÒΠ(ÓÏÍ), ò. 211-32-00 ÑÓËÈÌÎÂÀ, 42, ïí., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:44/28/7, ÷/ï, 3500.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂ. À2 (ÓÏÍ), ò. 291-42-28 ÑÓËÈÌÎÂÀ, 45, óï., ê., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:41.6/22.4/6.9, õîð.ìåñòî, 3500.000ð, ÌÅÍÄÅËÅÅ (ÓÏÍ), ò. 9126241187

ÑÓËÈÌÎÂÀ, 47, óï., ê., ë., 6/9 ýò., ïë.:49/30/8, ÷/ï, ìåáåëü, òåõíèêà, 4400.000ð, ò. 89122882015 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 10, ìñ., ê., 5/9 ýò., ïë.:40/26/12, ÷/ï, 2950.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 10, ìñ., ê., 8/9 ýò., ïë.:41/26/6, ÷/ï, òîðã!, 3146.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 50, ïí., ï., ï/ëîä., 4/ 9 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, òðåá.ðåì.,òîðã, 3350.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89122486171 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 52/3, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:44/30/6, ÷/ï, 2700.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 89024430062 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 65, óï., ï., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:54/33/8, ÷/ï, ñðî÷íî, 4050.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 67, óï., ê., ëîäæ., 10/ 14 ýò., ïë.:52/31/9, ÷/ï, 89122840004, 4300.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 89122840004 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 67, óï., ê., ëîäæ., 10/ 14 ýò., ïë.:52/31/9, ÷/ï, 4300.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 89122840004 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 67, óï., ê., ë., 8/12 ýò., ïë.:51/29/8, ÷/ï, îòë.ñîñ., 5000.000ð, ò. 89028729601 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 74, óï., ê., áàë., 4/9 ýò., ïë.:45/28/6, 3550.000ð, ÏÐÀÂ.ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 374-74-12 Ó×ÈÒÅËÅÉ, 1, ïì., ê., áàë., 2/3 ýò., ïë.:42/27/6, ÷/ï, ñðî÷íî, 2920.000ð, ÝÄÅÌ (ÓÏÍ), ò. 3775195,207 Ó×ÈÒÅËÅÉ, 1, ïì., ê., áàë., 2/3 ýò., ïë.:44/30/6, ÷/ï, îòë.ìåñòîðàñïîë, 3000.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 22221-84 Ó×ÈÒÅËÅÉ, 16, óï., ï., ëîäæ., 6/10 ýò., ïë.:48/30/9, ÷/ï, õîð. ñîcòîÿíèå, 3800.000ð, ÃËÎÁÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89126491061

ÏÎËÅÂÎÄÑÒÂÎ ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß, 1, áð., ê., 1/2 ýò., ïë.:45/29/9, ÷/ï, ñðî÷íî!òîðã!, 2620.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 268-7422 ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß, 1, áð., ê., 1/2 ýò., ïë.:45/31/9, ÷/ï, 2600.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 268-26-90

ÏÒÈÖÅÔÀÁÐÈÊÀ ÂÀÐØÀÂÑÊÀß, 30, õð., ê., 1/2 ýò., ïë.:40/26/6, ñîñò ïëîõîå, 2560.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 ÑÀÆÈÍÑÊÀß, 1, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:43/29/6, 2650.000ð, ÍÅÄÂÈÆ. È ÏÐÀÂÎ (ÓÏÍ), ò. 219-54-26 ÑÀÆÈÍÑÊÀß, 1, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:43/29/6, 2698898 î/ñîñò, 2470.000ð, ò. 269-88-98 ÑÀÆÈÍÑÊÀß, 1, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:42.6/26.2/5.9, äîê.ãîòîâû, 2700.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 319-10-07 ÒÐÓÁÀ×ÅÂÀ, 45, óï., ï., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:47/29/8, 3000.000ð, ÈÍÒÅÐÏÀÐÈÒÅÒ (ÓÏÍ), ò. 9089159874 ÕÐÎÌÖÎÂÑÊÀß, 1, áð., ï., áàë., 4/ 5 ýò., ïë.:44/28/7, 89049833347, 2750.000ð, ÓÑÏÅÕ (ÓÏÍ), ò. 89049833347 ßËÓÍÈÍÑÊÀß, 2, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:43/27/6, ÷/ï, 2800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-0880

ÐÓÄÍÛÉ ÄÎØÊÎËÜÍÀß, 7, ïì., ê., 2/2 ýò., ïë.:39/25/6, 89126116293, 2100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÇÀÁÎÉÙÈÊÎÂ, 1, õð., ê., 2/2 ýò., ïë.:41/28/6, ÷/ï, òèõàÿ óëèöà, 1970.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 328-02-37 ÊÐÓÃÎÂÀß, 19, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:41/27/6, 1900.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50

Ñ.ÑÎÐÒÈÐÎÂÊÀ ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 40, óï., á., áàë., 9/9 ýò., ïë.:43/26/7, òîðã!!!, 2750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 26908-80

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

71

ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 46, óï., ï., 1/9 ýò., ïë.:44/27/8, 2490.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 89527355847 ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 48, óï., ï., 1/9 ýò., ïë.:43.3/26/7, ÷/ï, âûñîêèé 1 ýòàæ, 2520.000ð, 100 ÊÂÀÄÐÀÒΠ(ÓÏÍ), ò. 89630547595 ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 50/À, ñï., ï., ëîäæ., 7/ 10 ýò., ïë.:64/34/14, 3550.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-7722 ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 50/À, ñï., ï., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:70/42/13, 4000.000ð, ò. 355-50-46 ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 52/À, óï., ê., ëîäæ., 9/ 12 ýò., ïë.:44/24/7, î/ñîñò., 2980.000ð, ÁÈÍ (ÓÏÍ), ò. 213-14-53 ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 52/À, óï., ê., ëîäæ., 1/ 12 ýò., ïë.:14/14/-, ÷/ï, 1/2 äîëè, 1300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 54/Á, ñï., ê., áàë., 4/10 ýò., ïë.:56/33/8, ÷/ï, 3450.000ð, ÌÀÊÑÈÌÀ (ÓÏÍ), ò. 360-14-92 ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 54/Á, ñï., ê., ëîäæ., 4/ 10 ýò., ïë.:56/33/9, îáìåí ïîäîáðàí, 3690.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 54/Á, ñï., ê., ëîäæ., 5/ 10 ýò., ïë.:56/33/8, ÷/ï, åâðî, 4200.000ð, ò. 89221575779 ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 64, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:44/30/6.5, òîðã, ñðî÷íî, 2799.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 35672-12 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 5, ñï., ï., 2ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:67/37/12, ÷/ï, 3960.000ð, ÒÈÕÈÉ ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89090183404 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 17, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:45/28/5, ÷/ï, 1/3 äîëè, 650.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 17, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:48/33/7, ÷/ï, ðÿäîì ìàãàçèí, 2800.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 25/3, ñï., ï., 1/ 16 ýò., ïë.:57.2/32/9.4, 3400.000ð, ò. 89126074206 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 25/4, ñï., ï., 1/ 16 ýò., ïë.:75/50/14, ÷/ï, øèêàðíàÿ êâàðò., 4600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÎÑÊÎÂ. (ÓÏÍ), ò. 384-01-44 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 31/1, óï., ê., áàë., 1/5 ýò., ïë.:51/30/8, ÷/ï, 3400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 32, áð., ê., 1/5 ýò., ïë.:44.5/28.6/6.7, ÷/ï, 89022729103, 2700.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89022729103 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 32, áð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:47/30/6, 1\2äîëè, 1200.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 319-53-80 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 32, áð., ê., 2/5 ýò., ïë.:46/28/6, ÷/ï, 2790.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 33, óï., ï., áàë., 7/9 ýò., ïë.:50.3/30/9, ÷/ï, øêàô.êóï, êóõíÿ, 3100.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 89221545082 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 3 5, ñï., ì., ëîäæ., 15/25 ýò., ïë.:63/45/11, ÷/ï, êóõíÿ, øêàô-êóï, 3880.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89221330405 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 37, ñï., ï., ëîäæ., 13/18 ýò., ïë.:51/30/11, íîâàÿ, 3780.000ð, ÀÈÑÒ-Í (ÓÏÍ), ò. 219-33-39 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 39, ñï., ï., ëîäæ., 6/18 ýò., ïë.:51/29/10.5, 3800.000ð, ÌÎÉ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 89222044436 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 43, óï., ï., ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:47/29/8, 3200.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 ÊÈØÈÍÅÂÑÊÀß, 33, ñï., ê., áàë., 17/19 ýò., ïë.:53/27/9, ÷/ï, 3300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 4, õð., ê., áàë., 2/3 ýò., ïë.:43.4/28.8/6, 2440.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89122191244 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 12, ñï., ê., ëîäæ., 5/16 ýò., ïë.:54.8/26/7.8, ÷/ï, 4700.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 345-53-33 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 14/1, ñï., ã., 3ëîäæ., 13/19 ýò., ïë.:58/29/9, ÷/ï, 4280.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 18/À, ñï., ê., 4/5 ýò., ïë.:52.5/32/10, ÷/ï, òîðã, 3250.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50

¹ 2 (6.01.2014)


72

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 2-êîìíàòíûå êâàðòèðû

ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 34, ñï., ì., 2ëîäæ., 10/ 16 ýò., ïë.:63/35/11, 3850.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-50-50 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 34, ñï., ì., 2áàë., 16/ 16 ýò., ïë.:61.5/40/11.5, ÷/ï, 3560.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 213-13-00 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 34, ñï., ì., áàë., 11/16 ýò., ïë.:60/39/10, ÷/ï, íîâàÿ, 3550.000ð, ÍÀØ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 35068-17 ÌÀÍÅÂÐÎÂÀß, 12, óï., á., ï/ëîä., 1/ 6 ýò., ïë.:49/28.6/7, ÷/ï, ñîñò. îòëè÷íîå, 2825.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 231-55-19 ÌÀÍÅÂÐÎÂÀß, 12, óï., á., ëîäæ., 5/ 10 ýò., ïë.:52/32/10, ÷/ï, 3000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 21313-00 ÌÀÍÅÂÐÎÂÀß, 25/À, óï., ï., 2ï/ëî., 5/6 ýò., ïë.:68/36/9, äâóõóðîâíåâàÿ, 4000.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 89221091925 ÌÀÍÅÂÐÎÂÀß, 27/À, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:48/30/8, ÷/ï, âñòð.øêàôû, 3050.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 231-55-19 ÌÀÍÅÂÐÎÂÀß, 27/À, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:48/29/9, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 3200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÎÑÊÎÂ. (ÓÏÍ), ò. 384-01-44 ÌÈÍÎÌÅÒ×ÈÊÎÂ, 40, óï., ï., 2ëîäæ., 3/6 ýò., ïë.:57/31.4/7.8, ÷/ï, 3700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÌÈÍÎÌÅÒ×ÈÊÎÂ, 40/À, óï., ê., áàë., 8/9 ýò., ïë.:44/26/8.5, ÷/ï, 89122836353, 2700.000ð, ÓÑÏÅÕ (ÓÏÍ), ò. 89122836353 ÌÈÍÎÌÅÒ×ÈÊÎÂ, 58, óï., á., áàë., 3/5 ýò., ïë.:49/29/8, îêíà íà ðàçí.ñò, 2950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÌÈÍÎÌÅÒ×ÈÊÎÂ, 58, óï., á., ï/ ëîä., 2/5 ýò., ïë.:49/29/10, ÷/ï, 1/3 äîëè ÷ï, 1100.000ð, ÌÀÍ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 267-47-28 ÌÈÍÎÌÅÒ×ÈÊÎÂ, 58, óï., á., áàë., 3/5 ýò., ïë.:48/27/8, ðåèîíò óäîâëåòâ, 3030.000ð, ÌÀËÀÕÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89089173817 ÌÈÍÎÌÅÒ×ÈÊÎÂ, 58, óï., á., áàë., 3/5 ýò., ïë.:48/28/8, ñîñò.õîð, 3200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÀß, 9, õð., ê., áàë., 4/ 5 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, ñ ïðîïèñàííûìè, 2550.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÀß, 21, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:36/23/6, ÷/ï, 2350.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÀß, 21, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:36/25/5, îòë.ñîñòîÿíèå, 2750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 200-88-87 ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÀß, 25, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:44/28/6, ÷/ï, 800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 15/8, óï., ï., áàë., 6/10 ýò., ïë.:53.3/30.9/9.6, ÷/ï, 2901891, 3490.000ð, ÀÐÊÀÄÀ-Ì (ÓÏÍ), ò. 29018-91 ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 15/8, óï., ï., ë., 5/10 ýò., ïë.:54/30/9, 3200.000ð, ÞÐ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89527303307 ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 17/1, óï., ï., ëîäæ., 8/ 16 ýò., ïë.:48.2/27.4/8.5, 3200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 21313-00 ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 20, ñï., ï., ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:54.4/45/8, ÷/ï, 3580.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 89221153039 ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 29, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:45/32/6, ÷/ï, 3000.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89222074049

¹ 2 (6.01.2014)

ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 43/2, áð., ï., áàë., 3/ 5 ýò., ïë.:41/29/6, ÷/ï, 2õ êîì. êâàðòèð, 2750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÎÑÊÎÂ. (ÓÏÍ), ò. 384-01-44 ÑÅÄÎÂÀ, 38, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:36/23.3/6, ñ/õîð.äóø.êàá., 2650.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 ÑÅÄÎÂÀ, 38/À, óï., ê., ëîäæ., 5/5 ýò., ïë.:50/29/8, 3000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÑÅÄÎÂÀ, 42, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:50/29/10, 3100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 213-13-00 ÑÅÄÎÂÀ, 55, ñï., ï., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:57/31/10, ÷/ï, 3500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÑÅÄÎÂÀ, 56, ïì., ê., áàë., 4/4 ýò., ïë.:58/30/8, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 3600.000ð, ÁÀÑÒ-ÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89226047004 ÑÅÄÎÂÀ, 61, ïì., ê., áàë., 3/4 ýò., ïë.:52.1/27/6.7, ÷/ï, 3300.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÑÎËÈÊÀÌÑÊÀß, 5, óï., ï., ëîäæ., 9/ 9 ýò., ïë.:53/32.1/7.6, îòë.ñîñò., 3400.000ð, ÐÈÝËÊÎÌ-2000 (ÓÏÍ), ò. 290-44-19 ÑÎÐÒÈÐÎÂÎ×ÍÀß, 8, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:41/31/6, òåïëàÿ êâàðòèðà, 2750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÑÎÐÒÈÐÎÂÎ×ÍÀß, 8, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:41/24/8, 3300.000ð, ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 9122846654 ÑÎÐÒÈÐÎÂÎ×ÍÀß, 18, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44/30/7, 2003840, 2650.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÒÀÂÀÒÓÉÑÊÀß, 1, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:36.4/24/5, 2400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 213-13-00 ÒÀÂÀÒÓÉÑÊÀß, 19, óï., ï., ï/ëîä., 1/ 9 ýò., ïë.:53/33/10, ñîñò.õîð., 2900.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 23155-19 ÒÀÅÆÍÀß, 2, ïì., ê., 2/4 ýò., ïë.:42/ 23.5/7, ÷/ï, ä\ã,ñðî÷íî, 2560.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 222-21-84 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 38/À, óï., ê., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:44/26/9, 3090.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-7722 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 38/À, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:44/26/9, êàï.ðåì., 2900.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 376-59-18 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 47, õð., ï., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:45/30/6, 2600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 58/À, ñï., ï., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:54/31/10, 4150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 21313-00 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 68, óï., ê., ï/ëîä., 1/ 10 ýò., ïë.:52/28/10, ÷/ï, 2790.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 232-58-24 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 81, ïì., ê., áàë., 4/ 4 ýò., ïë.:55/32/7, ÷/ï, 2590.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 89126523649 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 142, õð., ê., áàë., 2/ 4 ýò., ïë.:44/28/6, õîð.ñîñòîÿíèå, 2600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 158, ñï., ê., ëîäæ., 20/27 ýò., ïë.:58/40/10, ÷/ï, 4100.000ð, ÀÒÎÌÏÐÎÌÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 377-00-07 ×ÅÐÂÎÍÍÀß, 19, óï., á., ýðê., 10/10 ýò., ïë.:81/42/12, ÷/ï, 4000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269

ÑÀÄÎÂÛÉ ÂÅÐÑÒÎÂÀß, 4, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44/27/7, îòë.ñîñò.òîðã, 2650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 319-41-76 ÇÅÌÑÊÀß, 2, áð., ê., 1/2 ýò., ïë.:40/ 26/6, ÷/ï, ñðî÷íî!, 2050.000ð, ÐÀÍ×Î (ÓÏÍ), ò. 238-00-00 ÑÅÍÒßÁÐÜÑÊÈÉ, 2, õð., ê., 1/2 ýò., ïë.:40/25/5, ÷/ï, 2160.000ð, ÅÊÀÒ.ÍÅÄÂÈÆÈÌ. (ÓÏÍ), ò. 89502039048 ÑÅÍÒßÁÐÜÑÊÈÉ, 2, õð., ê., 1/2 ýò., ïë.:40/25/5, ÷/ï, 2150.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 ÑÈÁÈÐÊÀ, 28, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:43/27/6, ÷/ï, õîð.ñîñò.òîðã, 2580.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô) ÑÅÂÅÐÊÀ

ÃÎÐÍßÊÎÂ, 20, õð., ê., 2/2 ýò., ïë.:34.6/23.6/6, ÷/ï, 9043811758, 1350.000ð, ò. 9043811758 ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß, 10, äð., ä., 1/2 ýò., ïë.:64/40/12, ÷/ï, 1480.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 89226056005 ÌÈÐÀ, 19, äð., ä., 1/2 ýò., ïë.:36.1/ 27/5, 89028795477, 1300.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89028795477 ÌÈÐÀ, 27, áð., ê., 1/2 ýò., ïë.:45/30/ 6, ÷/ï, ïîä êàï.ðåìîíò, 1800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-0117

ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÑÈÁ.ÒÐÀÊÒ, 37/À, õð., ê., 3/5 ýò., ïë.:58/41/5, ÷/ï, 3310.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25

ÑÈÍÈÅ ÊÀÌÍÈ À.ÁÛ×ÊÎÂÎÉ, 12, óï., ê., 2áàë., 3/ 5 ýò., ïë.:51/31/9, ÷/ï, 3900.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 216-35-67 À.ÁÛ×ÊÎÂÎÉ, 22, óï., ï., ëîäæ., 8/ 9 ýò., ïë.:50.6/32.5/7.5, ÷/ï, 3950.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 201-19-28 ÁÀÉÊÀËÜÑÊÀß, 37, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43/25/8, ÷/ï, 89222058738, 2999.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89222058738 ÅÑÅÍÈÍÀ, 3, óï., ï., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:43/24/8, 3250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÕÐÓÑÒÀËÜÍÀß, 33, óï., ï., 1/5 ýò., ïë.:41/24/8, 2800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 ÕÐÓÑÒÀËÜÍÀß, 35, óï., ï., 1/5 ýò., ïë.:41/22/8, 2800.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 286-14-79 ÕÐÓÑÒÀËÜÍÀß, 37, õð., ê., 2/5 ýò., ïë.:50.3/34.3/5.5, òðåøêà, 3500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70

ÑÎÂÕÎÇ ÃÎÐÎÄÑÊÀß, 6, õð., ê., 1/2 ýò., ïë.:44/30/7, 1950.000ð, ÒÈÕÈÉ ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89086378459 ÄÐÓÆÈÍÍÈÊÎÂ, 2, ïì., ê., 2/2 ýò., ïë.:51/35/8, ñðî÷íî, 2350.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89122865138 ÏÐÅÄÅËÜÍÀß, 3, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43.8/26/7, ÷/ï, 2600.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89030864790 ÏÐÅÄÅËÜÍÀß, 5, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43/28/6, òîðã, 2590.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9030858034 ÏÐÅÄÅËÜÍÀß, 8, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:33/18/6, 2050.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9022557741 ÏÐÅÄÅËÜÍÀß, 12, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:44/29/6, ÷/ï, 2500.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 345-53-33 ÔÈÃÓÐÍÀß, 19/1, ìñ., ê., ëîäæ., 3/ 3 ýò., ïë.:35/24/4.5, ÷/ï, 1900.000ð, ÁÎÍÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89221456850 ÔÈÃÓÐÍÀß, 19/1, ìñ., ê., 1/3 ýò., ïë.:36/23/6, òîðã, 2100.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07

ÓÊÒÓÑ ÀËÒÀÉÑÊÀß, 70, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:47.5/29.4/7.3, 3100.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 201-49-94 ÁËÀÃÎÄÀÒÑÊÀß, 55, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:44/29/-, ÷/ï, 2250.000ð, ÌÀÊÑÈÌÀ (ÓÏÍ), ò. 360-14-92 ÁËÀÃÎÄÀÒÑÊÀß, 61, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:38.5/25.6/5.4, 2570.000ð, ÒÅ×ÅÐ (ÓÏÍ), ò. 89122453118 ÃÀÑÒÅËËÎ, 3, ñï., ê., ëîäæ., 11/13 ýò., ïë.:90.1/51.7/18.2, ÷/ï, 5900.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89126757576 ÃÀÑÒÅËËÎ, 32/À, ñï., ã., ëîäæ., 13/ 18 ýò., ïë.:72/42/13, ðåìîíò, 5300.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89028702623 ÃÀÑÒÅËËÎ, 32/À, ñï., ã., ëîäæ., 5/ 18 ýò., ïë.:53/27/8, 4250.000ð, ÊÂÈÊÎ (ÓÏÍ), ò. 298-05-20 ÃÀÑÒÅËËÎ, 32/À, ñï., ã., ëîäæ., 4/ 18 ýò., ïë.:53/27/8, ÷/ï, 4300.000ð, ÊÂÈÊÎ (ÓÏÍ), ò. 298-05-20

ÃÎÍ×ÀÐÍÛÉ, 3/À, õð., ê., áàë., 4/4 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, õîð. ñîñòîÿíèå, 2700.000ð, ÇÎËÎÒ.ÊÐÓà (ÓÏÍ), ò. 370-10-28 ÃÎÍ×ÀÐÍÛÉ, 4, óï., ï., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:60/37/11, 4200.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÄÀÐÂÈÍÀ, 2, óï., ï., 8/9 ýò., ïë.:47.5/ 39/5, ÷/ï, 4000.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25 ÊÀÑËÈÍÑÊÈÉ, 16, ïì., ø., áàë., 2/ 2 ýò., ïë.:44.9/30/6, 2600.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 89221811572 ÊÂÀÐÖÅÂÀß, 2, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:35/22/6, äóø/êàá,õ/ðåì, 2400.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9089167335 ÊÎÐÎÒÊÈÉ, 5/1, ñï., ï., ëîäæ., 3/16 ýò., ïë.:58/32/10, ÷/ï, 4150.000ð, ÐÈÎ-ËÞÊÑ (ÓÏÍ), ò. 344-44-45 ÊÎÐÎÒÊÈÉ, 6, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:43/ 30/7, ÷/ï, õîð.ñîñò., 2650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 21041-49 ÊÎÐÎÒÊÈÉ, 8, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:46/ 29/6, ðåìîíò, 2350.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 213-26-23 ÌÐÀÌÎÐÑÊÀß, 38, õð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:43.4/29.4/6, 89222190420, 2800.000ð, ÓÑÏÅÕ (ÓÏÍ), ò. 89222190420 ÏÀÒÐÈÎÒÎÂ, 6/2, ñï., ê., ëîäæ., 2/ 10 ýò., ïë.:72/39/10, ÷/ï, øêàô-êóïå, 4500.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89028745682 ÏÀÒÐÈÎÒÎÂ, 10, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:43/25/6.5, ÷/ï, íà ðàçíûå ñòîð, 2750.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 89193761845 ÏÎÕÎÄÍÀß, 63, ñï., ì., ëîäæ., 1/6 ýò., ïë.:54/32/10, ÷/ï, 3600.000ð, ÊÂÈÊÎ (ÓÏÍ), ò. 298-05-20 ÏÎÕÎÄÍÀß, 66, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:45/32/6, 2850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 210-41-49 ÏÎÕÎÄÍÀß, 70, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:48/26/6, îáìåí, 2500.000ð, ÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 89049864193 ÏÐÎÍÈÍÎÉ, 30, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:55/40/6, ÷/ï, 3 êîìí.êâ!, 3150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÏÐÎÍÈÍÎÉ, 121, óï., ï., ëîäæ., 4/10 ýò., ïë.:48/28/8, îáìåí ïîäîáðàí, 3300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÏÐÎÑÒÎÐÍÀß, 87, ñï., ã., 3/13 ýò., ïë.:49/31/9, ÷/ï, íîâàÿ, 3700.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÏÐÎÑÒÎÐÍÀß, 87, ñï., ã., ë., 5/13 ýò., ïë.:55/32/8, ÷/ï, íîâàÿ, îòäåëêà, 4120.000ð, ÃÐÀÍ (ÓÏÍ), ò. 89089094303 ÏÐÎÑÒÎÐÍÀß, 87, ñï., ã., ëîäæ., 4/ 13 ýò., ïë.:49/31/9, íà ðàçí.ñòîðîíû, 3925.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 ÏÐÎÑÒÎÐÍÀß, 87, ñï., ã., ë., 4/13 ýò., ïë.:48.6/30/8, ÷/ï, 3880.000ð, ÃÐÀÍ (ÓÏÍ), ò. 219-13-71 ÏÐÎÑÒÎÐÍÀß, 89, ìñ., ê., 4/10 ýò., ïë.:39.3/26/-, ÷/ï, 2720.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 200-09-19 ÏÐÎÑÒÎÐÍÀß, 146, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:42/28/6, îáìåí íà âèç, 2590.000ð, ÏÐÅÑÒÈÆ (ÓÏÍ), ò. 89193854750 ÏÐÎÑÒÎÐÍÀß, 146, õð., ê., áàë., 2/ 5 ýò., ïë.:43/29/6, ÷/ï, õîð.ñîñò, 2670.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÏÐÎÑÒÎÐÍÀß, 146, õð., ê., áàë., 3/ 5 ýò., ïë.:44/30/6, 2600.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 79630556999 ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 41, ñï., ã., ëîäæ., 6/ 16 ýò., ïë.:53/31/10, ÷/ï, 4480.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 41, ñï., ã., ëîäæ., 6/ 16 ýò., ïë.:71/37/19, ÷/ï, 4120.000ð, ÝÄÅÌ (ÓÏÍ), ò. 377-51-95 ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 41, ñï., ã., ëîäæ., 2/ 16 ýò., ïë.:77/40/17, ÷/ï, 4306.000ð, ÝÄÅÌ (ÓÏÍ), ò. 3775195,213 ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 50, ñï., ê., 2ëîäæ., 9/ 10 ýò., ïë.:57.75/18/26, ÷/ï, 3550.000ð, ÝÄÅÌ (ÓÏÍ), ò. 3775195,213 ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 65, ñï., ê., 2ëîäæ., 5/5 ýò., ïë.:75/40/14, ÷/ï, 5950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 200-88-87 ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 67, ñï., ê., 2áàë., 2/5 ýò., ïë.:73.8/40.4/17.2, ÷/ï, 6000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 89221778297


ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 2-êîìíàòíûå êâàðòèðû ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 67, ñï., ê., 2ëîäæ., 5/ 5 ýò., ïë.:94/45/20, ÷/ï, 3190529 îòë.ðåì, 6990.000ð, ÐÀÂ-ËÒÄ (ÓÏÍ), ò. 89222095529 ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 67, ñï., ê., 2ëîäæ., 4/ 5 ýò., ïë.:75.3/40/16, ÷/ï, êóõíÿ, òåõíèêà, 6300.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89226090070 ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 72/À, ñï., ê., ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:60/30/-, ÷/ï, òîðã9122807025, 4050.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÑÀÌÎËÅÒÍÀß, 1, ñï., ê., ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:64/38/-, ÷/ï, 89120303630, 5300.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89120303630 ÑÀÌÎËÅÒÍÀß, 23, ñï., ì., 2ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:78/33/14, ÷/ï, 4890.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 34553-33 ÑÀÌÎËÅÒÍÀß, 23, ñï., ì., ëîäæ., 14/16 ýò., ïë.:63/33/12, ÷/ï, 4550.000ð, ÊÁ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ (ÓÏÍ), ò. 246-13-28 ÑÀÌÎËÅÒÍÀß, 33, ñï., ã., ëîäæ., 4/ 19 ýò., ïë.:65/55/14, ÷/ï, äîì ñäàí, 3900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 ÑÀÌÎËÅÒÍÀß, 33, ñï., ã., ëîäæ., 10/ 19 ýò., ïë.:54/42/8, 8.912.6080503, 3900.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 35672-12 ØÈØÈÌÑÊÀß, 13, óï., ê., ëîäæ., 8/ 10 ýò., ïë.:49/28/9, ÷/ï, 3900.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89222191150 ØÈØÈÌÑÊÀß, 19, óï., ï., 2ëîäæ., 2/ 9 ýò., ïë.:69/46/9, ÷/ï, îòë.ñîñò., 4990.000ð, ÂÈÇÈÒ (ÓÏÍ), ò. 371-2363 ØÈØÈÌÑÊÀß, 21, óï., ê., 5/10 ýò., ïë.:49/30/7, õîð.ñîñò., 3500.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÀÍ (ÓÏÍ), ò. 89530496735 ØÈØÈÌÑÊÀß, 21, óï., ê., 4/10 ýò., ïë.:48/28/7, î÷.õîð.ñîñ,òîðã, 3600.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89122486171 ØÈØÈÌÑÊÀß, 21, óï., ê., ëîäæ., 3/ 10 ýò., ïë.:50/30/8, ÷/ï, 3400.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 319-01-31 ØÈØÈÌÑÊÀß, 26, óï., ï., ï/ëîä., 6/ 16 ýò., ïë.:53.9/32.1/9.5, òîðã, 3690.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 89193989835 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 3/1, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43/29/6, âîçì.ïîä îôèñ, 2990.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 3/1, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:42/28/6, ÷/ï, 2770.000ð, ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 9122846654 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 5/4, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:45/32/6, ÷/ï, 3000.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 89122471529 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 35, ñï., ê., ëîäæ., 3/ 14 ýò., ïë.:60/35/10, 4420.000ð, ÁÈÍ (ÓÏÍ), ò. 213-14-53 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 35, ñï., ê., ëîäæ., 3/ 14 ýò., ïë.:79/44/11, õîð.ñîñò., 4900.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 47, áð., ê., 1/5 ýò., ïë.:42/26/6, ÷/ï, âûñîêèé ýòàæ, 2650.000ð, ÊÎËÈÇÅÉ (ÓÏÍ), ò. 23507-69 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 113, óï., ê., ëîäæ., 2/ 12 ýò., ïë.:48/29/8, ÷/ï, 3150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-0151 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 115, óï., ê., ëîäæ., 5/ 12 ýò., ïë.:48/29/8, 2930.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 141/Á, óï., ï., ëîäæ., 2/6 ýò., ïë.:47/27/8, ÷/ï, 3300.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 375-89-58

ÓÍÖ ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 135, óï., ê., ëîäæ., 2/ 5 ýò., ïë.:51/29/8, ÷/ï, 89089120209, 3100.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 9089120209 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 141, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:56/34/9, õîð.ñîñò., 3100.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 141, óï., ê., 2/9 ýò., ïë.:53.5/34.8/7, ÷/ï, 2600.000ð, ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 9122846654 ÁÀÐÂÈÍÊÀ, 20, ñï., ê., ëîäæ., 4/5 ýò., ïë.:62/32/13, ð-í åâðîïåéñêèé, 5250.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 286-14-79 ÁÀÐÂÈÍÊÀ, 22, ñï., ê., ëîäæ., 3/5 ýò., ïë.:62/40/15, ÷/ï, âñÿ ìåá.îñòà¸òñ, 5850.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 290-29-65

ÁÀÐÂÈÍÊÀ, 26, ñï., ã., áàë., 12/17 ýò., ïë.:62/30/9, ÷/ï, åâðîïåéñêèé ð-í, 3500.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 376-59-18 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 14/2, ñï., ê., ëîäæ., 4/5 ýò., ïë.:64/41/12, 4840.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-1170 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 14/2, ñï., ê., 1/5 ýò., ïë.:57/50/-, ÷/ï, 3000.000ð, ÊÎËÈÇÅÉ (ÓÏÍ), ò. 235-07-69 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 16/2, ñï., ã., ëîäæ., 6/16 ýò., ïë.:64/34/10, ÷/ï, 2685500, 3800.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77

ÌÈÕÅÅÂÀ, 10, ñï., ã., ï/ëîä., 2/21 ýò., ïë.:73/39.5/14, ÷/ï, 4600.000ð, ÀÐÃÓÌÅÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89634412961

ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 16/2, ñï., ã., ëîäæ., 14/16 ýò., ïë.:64/34/10, ÷/ï, åñòü ñâèä-âî, 4000.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 18/1, óï., ï., ëîäæ., 5/16 ýò., ïë.:53/29/9, ÷/ï, 89826079907, 3750.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89826079907 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 26, ñï., ì., ëîäæ., 6/19 ýò., ïë.:68/37/16, ÷/ï, õîð.ðåìîíò, 4590.000ð, ÑÎÞÇ-À (ÓÏÍ), ò. 200-06-63 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 26, ñï., ì., ëîäæ., 19/19 ýò., ïë.:55/22/21, ÷/ï, 3990.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 268-40-73 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 28, ñï., ì., ëîäæ., 15/16 ýò., ïë.:61/38/10, ÷/ï, èïîòåêà, 4650.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 376-59-18 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 28, ñï., ì., ëîäæ., 5/16 ýò., ïë.:61.1/40/8, ÷/ï, îñâ, òîðã, 3800.000ð, ò. 371-24-29 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 49, ñï., ê., ëîäæ., 3/ 7 ýò., ïë.:67/36/11, ÷/ï, êàï. ðåìîíò, 4950.000ð, ÓÐÀË-ÝÑÒÝÉÒ ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 376-88-46 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 49, ñï., ê., ëîäæ., 2/ 7 ýò., ïë.:68/36/15, ÷/ï, 5200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-0151 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 49, ñï., ê., 2/7 ýò., ïë.:69/36/15, 6000.000ð, ÝÂÅÐÅÑÒÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 89326121449

ÌÎÑÒÎÂÀß, 53/Á, óï., ê., ëîäæ., 2/ 5 ýò., ïë.:53/30/8, ïðîñòîé îáìåí!, 3100.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34

ÌÈÕÅÅÂÀ, 10, ñï., ã., ëîäæ., 9/21 ýò., ïë.:82/40/13, ÷/ï, 5200.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÌÎÑÒÎÂÀß, 53, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44/28/6, îòë.ñîñò.ñðî÷íî, 2820.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 ÌÎÑÒÎÂÀß, 53/Á, óï., ê., ëîäæ., 2/ 5 ýò., ïë.:51/29/8, ÷/ï, 2003840, 3250.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 200-38-40

×ÊÀËÎÂÀ, 239, ñï., ì., ëîäæ., 13/19 ýò., ïë.:55/37/-, ÷/ï, 89122868289, 3700.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 89122868289 ×ÊÀËÎÂÀ, 241, ñï., ì., ëîäæ., 13/19 ýò., ïë.:50/32/5, ÷/ï, 3500.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 219-7210 ×ÊÀËÎÂÀ, 243, ñï., ê., ëîäæ., 4/4 ýò., ïë.:75/58/-, ÷/ï, îñò ìåáåëü, 6300.000ð, ÍÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 356-03-32 ×ÊÀËÎÂÀ, 248, ñï., ê., ëîäæ., 2/7 ýò., ïë.:66.5/35.5/11.4, ÷/ï, 4850.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89043890825 ×ÊÀËÎÂÀ, 248, ñï., ê., ëîäæ., 2/7 ýò., ïë.:60/29/12, ÷/ï, îòë.ñîñò., 5700.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89501985587 ×ÊÀËÎÂÀ, 252, ñï., ã., ëîäæ., 8/10 ýò., ïë.:49.5/29.3/9, ÷/ï, 89122000046, 3750.000ð, ò. 89122000046 ×ÊÀËÎÂÀ, 252, ñï., ã., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:60/38/11, ÷/ï, 4150.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

73

ÓÐÀËÌÀØ 22 ÏÀÐÒÑÚÅÇÄÀ, 12, õð., ï., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:43/30/6, ïëàñò ñðî÷ òîðã, 2890.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 22 ÏÀÐÒÑÚÅÇÄÀ, 21/À, õð., á., áàë., 4/5 ýò., ïë.:42.4/42.4/8, ÷/ï, 2900.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 89533898687 22 ÏÀÐÒÑÚÅÇÄÀ, 24, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:44/28/6, ñîñò.õîð., 2750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 33853-53 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 9, õð., ï., áàë., 3/ 5 ýò., ïë.:42/30/5, 2800.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 13, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43/31/6, 89221290476, 2900.000ð, ò. 89221290476 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 19, õð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:43/30/6, ÷/ï, ñðî÷íî!, 3000.000ð, ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 320-33-03 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 26, õð., á., áàë., 2/5 ýò., ïë.:43/27/5, ÷/ï, 3190.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 89655019898 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 32, õð., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:45/28/6, ÷/ï, 2750.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 37291-11 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 32/À, õð., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:43/27/6, ÷/ï, òîðã óìåñòåí, 2800.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9028762977 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 38, õð., ê., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:45/32/6, ÷/ï, ïë\îêíà, 2620.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 22221-84 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 49, ïì., ê., 2áàë., 2/2 ýò., ïë.:49/29/7.5, 2750.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89530568981 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 53, ïì., ø., 2á., 2/ 2 ýò., ïë.:50.4/27.7/8, 2990.000ð, ò. 213-04-63 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 59, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:50/30/-, ÷/ï, 3550.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 37291-11 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 63, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:31/18/6, êàï ðåìîíò, 3000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 200-8887 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 73, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:48.1/29.9/7.4, 3290.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89028772242 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 80, áð., ï., á., 5/ 5 ýò., ïë.:46/28/6.5, õîð.ðåìîíò, 3200.000ð, ÌÀËÀÕÈÒ-ÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 268-11-20 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 82, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:43.1/27/6, ÷/ï, õîð.ðåìîíò, 3240.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 34, ïì., ø., áàë., 2/2 ýò., ïë.:54/36/7, ÷/ï, òðåá.ðåìîíò, 3000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 62, ïí., ï., ï/ ëîä., 1/9 ýò., ïë.:43/30/8, òåïëàÿ,ñâåòëàÿ, 3000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 64, ïí., ï., ï/ ëîä., 9/9 ýò., ïë.:37/24/6, ÷/ï, îòëè÷íîå ñîñòîÿ, 2800.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 368-88-00 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 97, ñï., ì., ëîäæ., 17/17 ýò., ïë.:61/31/11, ÷/ï, íîâûé äîì, 4550.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 100, ïí., ï., ï/ ëîä., 9/9 ýò., ïë.:43/27/8, êóõíÿ 8ì, 3100.000ð, ÁÎÍÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89221212007 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 109, ñï., ï., ï/ ëîä., 9/10 ýò., ïë.:50/30/10, 89221297307, 4100.000ð, ÒÐÈÓÌÔ92 (ÓÏÍ), ò. 9221297307 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 114, ïí., ï., áàë., 7/9 ýò., ïë.:43/28/7, ÷/ï, ÷èñòàÿ ïðîäàæà, 3120.000ð, ÃÐÀÄ-Ñ (ÓÏÍ), ò. 306-13-66 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 116, ïí., ï., ï/ ëîä., 4/9 ýò., ïë.:37/24/6, îòë ñîñò, 2780.000ð, ÈÑÅÒÜ (ÓÏÍ), ò. 89086314633 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 116, ïí., ï., ï/ ëîä., 1/9 ýò., ïë.:43/28/7, 2132858, 2870.000ð, ÀÐÊÀÄÀ-Ì (ÓÏÍ), ò. 21328-58

¹ 2 (6.01.2014)


74

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 2-êîìíàòíûå êâàðòèðû

ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 169/Á, óï., ï., ë., 6/10 ýò., ïë.:47.6/29/7, ÷/ï, 3100.000ð, ÅÊÀÒ.ÍÅÄÂÈÆÈÌ. (ÓÏÍ), ò. 89502038455 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 169/Â, ñï., ï., 2ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:67/37/12, ÷/ï, îòë.ñëîñò, 4180.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 171, óï., ê., áàë., 5/9 ýò., ïë.:45/28/6, 3200.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 346-80-52 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 9, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:44.2/31.6/6, êï åñòü., 3000.000ð, ËÈÄÅÐ (ÓÏÍ), ò. 338-75-45 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 17, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:42/32/5, ÷/ï, 2800.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-6720 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 23, õð., ê., 5/5 ýò., ïë.:44/32/6, ÷/ï, 2950.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 9193847572 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 23, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:42/30/6, ÷/ï, 10 ìèí.äî ìåòðî, 3360.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 213-17-24 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 23, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:42/29/6, ÷/ï, 3050.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 22201-41 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 23, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:41/21/6, ÷/ï, 3150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-0151 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 89, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:48/30/8, 3550.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 95, ïí., ï., áàë., 1/9 ýò., ïë.:48/26/8, 3200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 110, ïí., ï., áàë., 1/9 ýò., ïë.:43/27/8, ÷/ï, îòëè÷íîå ñîñò., 3040.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 120, áð., ê., 1/5 ýò., ïë.:44.1/29.2/6, ñîñò.îáû÷íîå, 2650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 12, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:43/28/6, ïîä îôèñ, 2900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 33853-53

ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 14, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:43/31/5, êàï.ðåìîíò, 2700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 33853-53 ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 20, õð., á., áàë., 4/5 ýò., ïë.:43.9/29.2/5.9, ÷/ï, òåë.89028722644, 2500.000ð, ÎÀÇÈÑ (ÓÏÍ), ò. 89028722644 ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 23, õð., ê., 5/5 ýò., ïë.:44.6/28.5/-, ÷/ï, 2750.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 232-58-24 ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 33/À, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:42/28/6, ïîä íåæèëîå, 2400.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 22221-81 ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 34, ïì., á., 1/5 ýò., ïë.:56/32/9, 1\2 äîëè, 1620.000ð, ÀËËÑ (ÓÏÍ), ò. 89126389435 ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 35, ìñ., á., 2/5 ýò., ïë.:54/32/11.9, ÷/ï, 3300.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÄÎÑÒÎÅÂÑÊÎÃÎ, 69, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:42.3/27/5.8, îòë.ñîñò, 2800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ, 1, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:45/30/6, ÷/ï, 2450.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ, 15, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:45/32/6.5, ñ÷.âîäû,í/òðóáû, 3050.000ð, ÀÐÕ-ÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 89292127992 ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ, 24, õð., á., áàë., 3/ 5 ýò., ïë.:44.5/31.9/6, ÷/ï, òèõèé äâîð, ä/ñ, 3100.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 89221818552 ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ, 38, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:44/28/6, 89222955620, 2990.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89222955620 ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ, 50, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:46/31/6, ÷/ï, 2700.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89222179305 ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ, 65, õð., á., á., 4/4 ýò., ïë.:42/25/6, õîð.ñîñò., 3200.000ð, ò. 89222230792 ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ, 66, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:45/27/7.4, 2 îê íà 40ëåò, 3450.000ð, ÍÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 356-03-32 ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ, 69, õð., ê., áàë., 4/ 4 ýò., ïë.:42.4/30/5.2, ÷/ï, 2585.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 89826576838 ÈËÜÈ×À, 20/À, õð., ê., 4/5 ýò., ïë.:42/30/6, 3400.000ð, ÓÞÒÂÈËÜÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÈËÜÈ×À, 28, óï., ï., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:48/28/8, 89028724063, 3670.000ð, ò. 89028724063 ÈËÜÈ×À, 28, óï., ï., áàë., 1/9 ýò., ïë.:47.4/29.1/8.5, 3350.000ð, ÊÂÈÊÎ (ÓÏÍ), ò. 298-05-20 ÈËÜÈ×À, 33, óï., á., ëîäæ., 9/14 ýò., ïë.:46/35/8, ÷/ï, 3600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÈËÜÈ×À, 37, óï., á., áàë., 9/9 ýò., ïë.:45/28/6, õîð.ñîñò, 3500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51

ÈËÜÈ×À, 38, õð., á., áàë., 3/5 ýò., ïë.:45.5/32/6, ÷/ï, 2780.000ð, ÐÈÎËÞÊÑ (ÓÏÍ), ò. 344-44-45 ÈËÜÈ×À, 38, õð., á., áàë., 2/5 ýò., ïë.:44/32/6, 2880.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 ÈËÜÈ×À, 39, óï., á., áàë., 9/9 ýò., ïë.:45.2/28.9/5.8, 3150.000ð, ÊÂÈÊÎ (ÓÏÍ), ò. 298-05-20 ÈËÜÈ×À, 40, óï., á., áàë., 5/9 ýò., ïë.:46/29/6, 3500.000ð, ÓÞÒÂÈËÜÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ÈËÜÈ×À, 42, óï., á., áàë., 5/9 ýò., ïë.:45/30/7, ÷/ï, 89222018246, 3600.000ð, ò. 89222018246 ÈËÜÈ×À, 45, óï., á., äàííû., 1/9 ýò., ïë.:45/29/8, ÷/ï, 3190.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÈËÜÈ×À, 45, óï., á., áàë., 1/9 ýò., ïë.:47.7/29/8, ÷/ï, 3100.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 372-04-19 ÈËÜÈ×À, 45, óï., á., 1/9 ýò., ïë.:60/ 40/9, ÷/ï, ìîæíî ïîä îôèñ, 3950.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÍ.ÂÎÏÐÎÑ (ÓÏÍ), ò. 89220218252 ÈËÜÈ×À, 52/À, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:44/30/5.5, õîð.ñîñò., 2690.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-5051 ÈËÜÈ×À, 61, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:42/ 30/6, ÷/ï, 3800.000ð, ÔÎÐÒÓÍÀÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 89502032327 ÈËÜÈ×À, 61, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:44/ 30/6, 3300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÈËÜÈ×À, 71/À, õð., á., áàë., 3/5 ýò., ïë.:44/31/6, ÷/ï, ìåòðî,òîðã,õ\ñ, 3190.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 22221-84 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 30, óï., á., áàë., 8/9 ýò., ïë.:45/29/7, ÷/ï, 89221297307, 3100.000ð, ÒÐÈÓÌÔ-92 (ÓÏÍ), ò. 89221297307 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 32, óï., á., ëîäæ., 12/ 14 ýò., ïë.:50/32/8, ÷/ï, òîðã, 3400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 35, óï., á., 2á., 5/14 ýò., ïë.:45/29/8, ÷/ï, õîð.ñîñò., 3600.000ð, ò. 213-04-63 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 38, óï., á., áàë., 4/9 ýò., ïë.:45/28/6, 3250.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 201-15-13 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 62, óï., á., áàë., 5/9 ýò., ïë.:44.8/28.7/6, õîð.ñîñò., 3300.000ð, ÐÈÝËÊÎÌ-2000 (ÓÏÍ), ò. 290-44-19 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 96, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:43/29/6, ÷/ï, 2850.000ð, ÀËËÑ (ÓÏÍ), ò. 89222287714 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 96, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:43/29/6, ÷/ï, êîñì .ðåìîíò, 2750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÔÐÅÇ- (ÓÏÍ), ò. 200-27-27 ÊÀËÈÍÈÍÀ, 3, ñï., ã., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:63.3/32/12, ÷/ï, íîâàÿ, 5540.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÊÀËÈÍÈÍÀ, 8, óï., ï., ëîäæ., 13/16 ýò., ïë.:53/31/10, ÷/ï, òðåá.êàï.ðåì., 3570.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÊÀËÈÍÈÍÀ, 31, óï., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:48/29/8, ÷/ï, 3600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 22201-41 ÊÀËÈÍÈÍÀ, 36, óï., á., áàë., 2/9 ýò., ïë.:46/30/6, 8-912-28-48-686, 3500.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 368-8800 ÊÀËÈÍÈÍÀ, 65, õð., á., áàë., 2/5 ýò., ïë.:45.8/30/5, ÷/ï, ñðî÷íî, ÷/ï, 2650.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 344-83-88 ÊÀËÈÍÈÍÀ, 65, õð., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:45/30/6, îáìåí íàéäåí, 2700.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89122447746 ÊÀËÈÍÈÍÀ, 65, õð., á., á., 4/5 ýò., ïë.:46/30/6, ÷/ï, âàãîí.òîðã, 2700.000ð, ÌÀËÀÕÈÒ-ÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 268-11-20 ÊÀËÈÍÈÍÀ, 66, ïì., ø., 2áàë., 2/2 ýò., ïë.:46/27/9, îáì ïîäîáðàí, 2550.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-5050 ÊÀËÈÍÈÍÀ, 77, ïì., ø., áàë., 2/2 ýò., ïë.:54/36/7, ÷/ï, òðåáóåòñÿ ðåìîí, 3000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22

ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 22, õð., ê., 5/5 ýò., ïë.:42/28/6, ÷/ï, ñðî÷íî! òîðã!, 3050.000ð, ÐÈÝËÒ ÑÈÑÒÅÌÛ (ÓÏÍ), ò. +7908634174

¹ 2 (6.01.2014)

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô) ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 49, ïì., ê., áàë., 2/3 ýò., ïë.:52/34/7.5, ÷/ï, õîð.ñîñò, òîðã, 2900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 51, ïì., ê., áàë., 3/3 ýò., ïë.:54/34/8, 3200.000ð, ÀÊÏÐÎ-È (ÓÏÍ), ò. 268-15-08 ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 55/À, ïì., ê., 1/ 3 ýò., ïë.:43/29/6, 8-91260-33337, 2700.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89126033337 ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 69/À, õð., ê., 1/3 ýò., ïë.:44/30/6, âûñîêèé ýòàæ, 2600.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89222969247 ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß, 6, áð., á., áàë., 2/5 ýò., ïë.:47/31/6, 3000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-7722 ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß, 14, áð., á., 1/5 ýò., ïë.:45/30/7, ïîä îôèñ, 3600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 31, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:44/27/6, äî ìåòðî 3 ìèíó, 2850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 31, õð., á., áàë., 2/ 5 ýò., ïë.:44/28/6, 2950.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89049897741 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 43/Á, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:43/28/6, ïîä îôèñ, ìåòðî, 3500.000ð, ÀÒÎÌÏÐÎÌÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 9122321331 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 45, õð., á., áàë., 2/ 5 ýò., ïë.:45.2/30/6, òîðã, 3080.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 47, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:44/28/-, ÷/ï, îêíà íà óëèöó, 3960.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 372-91-11 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 59/À, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:44/29/6, ÷/ï, 2800.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 368-88-00 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 61, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:42.9/28.5/6, îòë.ìåñòîïîëîæ., 2620.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 63, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:42.3/28.1/6, 89028701394, 2870.000ð, ÓÑÏÅÕ (ÓÏÍ), ò. 89028701394 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 63, õð., ê., áàë., 3/ 4 ýò., ïë.:44/28/6, ìåòðî ðÿäîì, 2800.000ð, ÈÍÒÅÐÏÀÐÈÒÅÒ (ÓÏÍ), ò. 264-16-00 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 67, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:43/27/6, 2590.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÑÓÐÈÊΠ(ÓÏÍ), ò. 328-24-17 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 71, õð., ê., áàë., 3/ 3 ýò., ïë.:44.4/27/6, ÷/ï, ïîòîëîê 2.8ìåòð, 2630.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 89222049079 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 73, õð., ê., 1/3 ýò., ïë.:42/27/6, 3500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 89655019898 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 73/2, õð., ê., 2/4 ýò., ïë.:42/29/6, ÷/ï, ìåòðî, õîð.ñîñ, 2740.000ð, ò. 89527411324 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 83, áð., ï., áàë., 2/ 5 ýò., ïë.:59/41/7, ÷/ï, 8-900-19726-57, 3600.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 95/Á, ñï., ï., 2áàë., 3/10 ýò., ïë.:68/37/12, ÷/ï, ÷ï, 3800.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 269-39-96 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 103, óï., ï., ëîäæ., 5/5 ýò., ïë.:46/27/8, ÷/ï, 3500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 22201-41 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 103, óï., ï., ëîäæ., 5/5 ýò., ïë.:47/27/8, ñîñò.õîðîøåå, 3000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÊÐ.ÁÎÐÖÎÂ, 3, ïì., ê., áàë., 3/4 ýò., ïë.:37.3/25.1/6, 2800.000ð, ÒÅ×ÅÐ (ÓÏÍ), ò. 89028752192 ÊÐ.ÁÎÐÖÎÂ, 6, óï., á., áàë., 2/9 ýò., ïë.:45/29/7, 3450.000ð, ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 320-33-03 ÊÐ.ÁÎÐÖÎÂ, 15, ìñ., ê., 1/9 ýò., ïë.:34/28.1/-, ÷/ï, ðÿäîì ìåòðî, 2250.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÀÍ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 ÊÐ.ÁÎÐÖÎÂ, 15, ìñ., ê., 4/9 ýò., ïë.:35/24/5, 89049844925, 2400.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89049844925 ÊÐ.ÏÀÐÒÈÇÀÍ, 1, ïì., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:56/35/10, ÷/ï, 3450.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 22277-97


ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 2-êîìíàòíûå êâàðòèðû ÊÐ.ÏÀÐÒÈÇÀÍ, 14, õð., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44/28/6, ÷/ï, 2850.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-6720 ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ, 8, óï., ê., ëîäæ., 8/12 ýò., ïë.:49/29/8, ÷/ï, 89122462731, 3900.000ð, ÀÐÃÓÌÅÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89122462731 ÊÓËÜÒÓÐÛ, 4, ïì., ê., 1/4 ýò., ïë.:53/ 35/9, ÷/ï, 5îêîí íàêóëüòóð, 3950.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 22277-97 ÊÓËÜÒÓÐÛ, 16, õð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:45/30/6, ÷/ï, 2900.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 89221091925 ÊÓËÜÒÓÐÛ, 18, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:39/24/6, ëàìèí.,êàôåëü, 3150.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89120303630 ÊÓËÜÒÓÐÛ, 25, óï., ê., 2ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:52.8/30/9, 3550.000ð, ÒÈÕÈÉ ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89086378459 ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ, 44, óï., ï., ëîäæ., 5/ 9 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, 3800.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ, 59, óï., á., áàë., 2/ 9 ýò., ïë.:49/29/7, ÷/ï, îñâîáîæä,ñðî÷íî, 3100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ, 59, óï., á., áàë., 7/ 9 ýò., ïë.:45.3/29/5.5, 3180.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-5051 ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ, 59, óï., á., áàë., 6/ 9 ýò., ïë.:46/29/6, îáìåí àâàíñèðîâ, 3150.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 89049894787 ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ, 59, óï., á., áàë., 9/ 9 ýò., ïë.:45/29/7, ÷/ï, õîð ñîñò, 3150.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9222093696 ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ, 63, ïí., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:42.7/28/7, ÷/ï, 3000.000ð, ÁÈÍ (ÓÏÍ), ò. 213-14-53 ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ, 63, ïí., ï., ï/ëîä., 5/9 ýò., ïë.:43/30/7, ñàíòåõ.ïîìåíÿíà, 3200.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89089104094

ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ, 87, ïí., ï., ï/ëîä., 3/9 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 3000.000ð, ò. 8-912-25-25707 ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ, 87, ïí., ï., áàë., 3/ 9 ýò., ïë.:37/24/6, ñåéô äâåðü, 2900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÔÐÅÇ- (ÓÏÍ), ò. 200-27-27 ËÓÊÈÍÛÕ, 10, õð., á., 3/5 ýò., ïë.:42.2/27.3/6, ÷/ï, 2800.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 89521336698 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 18, ïì., ê., 1/5 ýò., ïë.:56/32/8, íåáîëüøîé òîðã, 2950.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89221193315 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 18, ïì., ê., 2/5 ýò., ïë.:54/35/7, ÷/ï, ïðîñòîðíàÿ, 3460.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 31, õð., ê., á., 5/5 ýò., ïë.:43.3/29.7/6, ÷/ï, ìåáåëü,òåõíèêà, 3200.000ð, ÃÐÀÍ (ÓÏÍ), ò. 219-13-71 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 31, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:44/28/6, ÷/ï, 8.912.6080503, 2650.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 45, õð., á., áàë., 4/5 ýò., ïë.:46/30/6, ÷/ï, òîðã âîçìîæåí, 2750.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89122457653 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 49, õð., á., áàë., 2/5 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, åâðî! ñ ìåáåëüþ, 3300.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 89222049079 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 55, õð., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44/29/6, ÷/ï, ñîñò.îòë., 3090.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 57, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:43/28/6, ïîä îôèñ, 4300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 69, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, 3 îêíà íà óë, 3300.000ð, ÔÎÐÒÓÍÀ-ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 9024095447 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 81, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:45/24/6, ïîä îôèñ ìàãàç, 2950.000ð, ò. 219-16-97 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 81, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:44/28/7, 3000.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25 ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÀß, 3, õð., á., áàë., 3/ 5 ýò., ïë.:44/28/6, ÷/ï, 8.912.6080503, 2660.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÀß, 7, õð., á., áàë., 4/ 5 ýò., ïë.:43/30/6, ÷/ï, 2850.000ð, ò. 89222018246 ÌÎËÎÄÅÆÈ, 80, ïí., ï., ï/ëîä., 8/ 9 ýò., ïë.:42/28/7, õîð.ñîñò., 2980.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÌÎËÎÄÅÆÈ, 82, ïí., ï., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:43/28/7, ÷/ï, òîðã!!!ñðî÷íî, 2850.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 89022749208 ÌÎËÎÄÅÆÈ, 82, ïí., ï., áàë., 5/9 ýò., ïë.:43/28/5, ÷/ï, 2680.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÍÀÐ.ÔÐÎÍÒÀ, 83, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:43.5/27/6, 3290.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89222223426 ÍÀÐ.ÔÐÎÍÒÀ, 85/1, áð., ê., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:43/27/6, 2850.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89045470387 ÍÀÐ.ÔÐÎÍÒÀ, 87, ìñ., ï., 4/5 ýò., ïë.:40/25/6, ÷/ï, 2590.000ð, ÊÂÈÊÎ (ÓÏÍ), ò. 298-05-20 ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅ, 17, ïì., ø., 2/3 ýò., ïë.:44.2/24/8.5, ÷/ï, 2790.000ð, ÊÂÈÊÎ (ÓÏÍ), ò. 298-05-20 ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅ, 17, ïì., ø., 1/3 ýò., ïë.:43.8/23.8/8.5, 2670.000ð, ÒÅ×ÅÐ (ÓÏÍ), ò. 89122453118 ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅ, 19, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:60/36/12, ïîä íåæèëîå, 4480.000ð, ÅÊÀÒ.ÍÅÄÂÈÆÈÌ. (ÓÏÍ), ò. 89090061588 ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅ, 23, ïì., ø., 2/3 ýò., ïë.:47/25/7, ÷/ï, 2700.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 383-54-09 ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅ, 25, ïì., á., áàë., 3/3 ýò., ïë.:62/40/10, ÷/ï, îòë.ñîñò.ìåáåëü, 3500.000ð, ËÈÄÅÐ (ÓÏÍ), ò. 338-75-45 ÏÎÁÅÄÛ, 6, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:43.6/ 29/5, ÷/ï, ìåòðî â 5 ìèíóò, 2800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-6377 ÏÎÁÅÄÛ, 8, õð., á., 3/5 ýò., ïë.:44/ 28/6, ÷/ï, 2950.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 89120485100 ÏÎÁÅÄÛ, 9, õð., á., áàë., 3/5 ýò., ïë.:45/29/6, ÷/ï, 2830.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Â.ÏÛØÌÀ (ÓÏÍ), ò. 89221823993 ÏÎÁÅÄÛ, 9/À, ïí., ï., áàë., 7/9 ýò., ïë.:42.9/25.8/9.2, 3250.000ð, ÀËËÑ (ÓÏÍ), ò. 89226176195 ÏÎÁÅÄÛ, 12, õð., á., áàë., 4/5 ýò., ïë.:44/28/6, 2900.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 237-60-60 ÏÎÁÅÄÛ, 14, óï., á., áàë., 5/9 ýò., ïë.:44/29/7, ÷/ï, 3200.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89086363993 ÏÎÁÅÄÛ, 16, õð., ï., 5/5 ýò., ïë.:43/ 29/6, ÷/ï, 2950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÏÎÁÅÄÛ, 31, óï., á., ëîäæ., 1/16 ýò., ïë.:52/32/8, òîðåö, 3600.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 ÏÎÁÅÄÛ, 37, óï., á., ï/ëîä., 1/16 ýò., ïë.:53/30/10, 4300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97

ÏÎÁÅÄÛ, 59, ïì., ø., 3/3 ýò., ïë.:51/ 28/11, ÷/ï, äèçàéí.ðåìîíò, 3500.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 22224-77 ÏÎÁÅÄÛ, 70, õð., ê., á., 3/4 ýò., ïë.:42/30/6, õîð.ñîñò, 2680.000ð, ò. 89527411324 ÏÎÁÅÄÛ, 70/Ã, õð., ê., áàë., 4/4 ýò., ïë.:41/29/6, ÷/ï, 2660.000ð, ÀÒÎÌÏÐÎÌÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 9222041832 ÑÎÖÈÀËÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß, 3, õð., ê., 3/ 5 ýò., ïë.:43/26/6, ÷/ï, 1/3 äîëÿ, 800.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 20512-25 ÑÎÖÈÀËÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß, 3/À, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:43.6/26.5/6, ÷/ï, 860.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 231-5519 ÑÒÀÕÀÍÎÂÑÊÀß, 3, ïì., ê., 5/5 ýò., ïë.:56/30/8, 3300.000ð, ÑÔÅÐÀ (ÓÏÍ), ò. 382-90-02 ÑÒÀÕÀÍÎÂÑÊÀß, 22, óï., á., 1/9 ýò., ïë.:45.2/10/6, ÷/ï, 1/3 äîëè, 990.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89126572321 ÑÒÀÕÀÍÎÂÑÊÀß, 24/2, óï., á., ëîäæ., 14/14 ýò., ïë.:48/28/8, õîð. ïëàíèðîâêà, 3500.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 372-91-11 ÑÒÀÕÀÍÎÂÑÊÀß, 30, óï., á., ï/ëîä., 5/14 ýò., ïë.:47/28/7, ñîñò.õîð., 3330.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÑÒÀÕÀÍÎÂÑÊÀß, 32, óï., á., áàë., 2/ 9 ýò., ïë.:60/38/7, ÷/ï, ä/ã,êë íà ñäåëê, 3500.000ð, ò. 219-16-97 ÑÒÀÕÀÍÎÂÑÊÀß, 51, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:44.7/31/6, ÷/ï, òîðã,1/2 äîëÿ, 1000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÑÒÀÕÀÍÎÂÑÊÀß, 58, õð., ê., áàë., 4/ 5 ýò., ïë.:44/32/6, ÷/ï, 3250.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89122434245 ÑÓÂÎÐÎÂÑÊÈÉ, 17, ïì., á., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:56/32/9, ÷/ï, 3300.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 22277-97 ÑÓÂÎÐÎÂÑÊÈÉ, 20, ïì., ø., á., 2/2 ýò., ïë.:45/29/6, ÷/ï, 2520.000ð, ÞÐ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89527303307 ÓÐ.ÐÀÁÎ×ÈÕ, 17, óï., ï., ëîäæ., 14/ 16 ýò., ïë.:68/47/10, ÷/ï, õîð.ñîñò., òîðã, 4680.000ð, ÊÎËÈÇÅÉ (ÓÏÍ), ò. 235-07-69 ÓÐ.ÐÀÁÎ×ÈÕ, 17, óï., ï., ëîäæ., 2/ 16 ýò., ïë.:68/48/10, òîðã, 4910.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 200-8887 ÓÐ.ÐÀÁÎ×ÈÕ, 42, óï., á., ï/ëîä., 6/ 14 ýò., ïë.:48/29/8, ÷èñòàÿ, ò¸ïëàÿ, 3750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÓÐ.ÐÀÁÎ×ÈÕ, 73/À, ïì., á., 1/2 ýò., ïë.:48.9/29.8/7, òîðã, 2750.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89122853994 ÔÅÑÒÈÂÀËÜÍÀß, 5, ïì., ê., 1/4 ýò., ïë.:57.3/34.7/8, 2/3, ñîñò.îòë., 1520.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

75

ÕÌÅËÅÂÀ, 4, õð., ï., áàë., 2/4 ýò., ïë.:43/28/6, 89221278129, 2990.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89221278129 ÕÌÅËÅÂÀ, 4, õð., ï., 1/4 ýò., ïë.:43/ 30/5, ÷/ï, 2600.000ð, ÊÐÀÑÍÀß ËÈÍÈß (ÓÏÍ), ò. (34368)48494 ×ÅÐÍÎßÐÑÊÀß, 30/2, õð., ê., 3/4 ýò., ïë.:42/28/6, òîðã, 2800.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 ßÐÎÑËÀÂÑÊÀß, 19, óï., ï., ëîäæ., 15/16 ýò., ïë.:49/29/8, îòë.ñîñò., 3650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 ßÐÎÑËÀÂÑÊÀß, 27, óï., ï., ëîäæ., 7/ 12 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, 89126000013àííà, 3250.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ßÐÎÑËÀÂÑÊÀß, 33, óï., ï., ëîäæ., 8/ 12 ýò., ïë.:47/28/8, 3400.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89043815388

ÕÈÌÌÀØ ÀËÜÏÈÍÈÑÒÎÂ, 2/À, õð., ø., 1/4 ýò., ïë.:43/27/6, ÷/ï, ñðî÷íî, 2270.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 210-41-49 ÁÎÐÎÄÈÍÀ, 9, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:44.1/30.1/7, ÷/ï, òåïë.äîì,, 2900.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 89221094654 ÁÎÐÎÄÈÍÀ, 9, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, 2790.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89122697507 ÁÎÐÎÄÈÍÀ, 9, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44/31/6, 2800.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 ÁÎÐÎÄÈÍÀ, 11/Â, óï., ê., ëîäæ., 5/ 9 ýò., ïë.:49.4/28.7/8, ÷/ï, 3360.000ð, ÊÓÁ (ÓÏÍ), ò. 263-81-63 ÁÎÐÎÄÈÍÀ, 11/Â, óï., ê., ëîäæ., 2/ 9 ýò., ïë.:49/28/8, ÷/ï, 89222058738, 2799.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89222058738 ÁÎÐÎÄÈÍÀ, 13, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:44/25/6, ñðî÷íî!òîðã!, 2690.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÁÎÐÎÄÈÍÀ, 18, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, ïîä îôèñ, 3600.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89049829566 ÂÛÑÎÊÈÉ, 4, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:49/ 32/7, 2200.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89049829566 ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 2, õð., á., áàë., 3/5 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, 2900.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89226007680 ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 4, õð., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44.6/28.5/5, ÷/ï, 2580.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89122527777 ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 4, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:42.3/28.7/6, ÷/ï, 2370.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9506572165 ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 6, õð., á., áàë., 4/5 ýò., ïë.:44/26/6, ÷/ï, õîð.ñîñò.,ìåáåë, 2649.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 37958-58

¹ 2 (6.01.2014)


76

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 2-êîìíàòíûå êâàðòèðû

ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 6, õð., á., áàë., 4/5 ýò., ïë.:44/29/6, ÷/ï, 2250.000ð, ÌÎÉ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 268-12-05 ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 11, óï., ê., áàë., 3/9 ýò., ïë.:56/35/8, 2950.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 371-12-40 ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 12/Á, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:43/26.2/6, òîðã, îáì. ïîäá, 2650.000ð, ÇÎËÎÒ.ÊÐÓà (ÓÏÍ), ò. 89045416286 ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 12/Á, óï., ê., áàë., 2/ 9 ýò., ïë.:45/26/9, 2730.000ð, ÌÀÊÑÈÌÓÌ (ÓÏÍ), ò. 89226138025 ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 12/Á, óï., ê., á., 3/9 ýò., ïë.:43/28/7, 2850.000ð, ÍÅÃËÈÍÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89126138858 ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 17, ïì., ê., 4/4 ýò., ïë.:55/31/7, ÷/ï, 2880.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 384-40-30 ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 19, ïì., ø., 1/4 ýò., ïë.:46/31/6, âîçì.ïîä îôèñ, 3700.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89049829566 ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 23, ïì., ø., áàë., 3/ 4 ýò., ïë.:52/31/9, ÷/ï, âîçì.îáìåí íà 2, 2890.000ð, ÑÒÎËÈ×ÍÛÉ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 219-99-19 ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 23, ïì., ø., 2áàë., 3/ 4 ýò., ïë.:72/31/22, ÷/ï, îòë.ñîñòîÿíèå, 4300.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 9122824913 ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 24/À, óï., ï., ëîäæ., 12/12 ýò., ïë.:47.3/28.3/7.2, ÷/ï, 3270.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89521328171 ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 25, ïì., ø., áàë., 3/ 4 ýò., ïë.:48/29/6, õîð. ñîñò., 2900.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 27, ïì., ø., 4/4 ýò., ïë.:57/35/8, ÷/ï, îòë.ñîñò., 3300.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89049829548 ÃÓÁÊÈÍÀ, 75, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:43/29/6, 2850.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-30-54 ÃÓÁÊÈÍÀ, 85, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:43/ 28/6, 2400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÄÀÃÅÑÒÀÍÑÊÀß, 32, ìñ., ê., 4/9 ýò., ïë.:30/29/-, õîð.ñîñåäè, 1850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÄÀÃÅÑÒÀÍÑÊÀß, 34, ìñ., ê., 6/9 ýò., ïë.:38/28/-, çàìåíà ñàíòåõí., 2280.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89028702623 ÄÀÃÅÑÒÀÍÑÊÀß, 34, ìñ., ê., 2/9 ýò., ïë.:37/27/10, õîð.ñîñò., 1950.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89049829548 ÄÀÃÅÑÒÀÍÑÊÀß, 34, ìñ., ê., 2/9 ýò., ïë.:38/27/7, õîðîøåå ñîñò., 2350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÑÓÐÈÊΠ(ÓÏÍ), ò. 328-24-17 ÄÀÃÅÑÒÀÍÑÊÀß, 34, ìñ., ê., 4/9 ýò., ïë.:39/30/-, ÷/ï, 1870.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU (ÓÏÍ), ò. 378-80-29 ÄÀÃÅÑÒÀÍÑÊÀß, 34, ìñ., ê., 3/9 ýò., ïë.:38/27/-, 2150.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89122697507 ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß, 11, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:45/30/6, ÷/ï, 8-90287-81716, 2270.000ð, 33 ÊÂ.Ì (ÓÏÍ), ò. 22040-33 ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß, 13, óï., ê., ëîäæ., 5/ 5 ýò., ïë.:48/29/8, òîðã!, 3050.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-9797 ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß, 21/3, õð., ï., áàë., 4/ 5 ýò., ïë.:45/30/6, ÷/ï, òèõèé äâîð, 2700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß, 23, õð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:41/26/6, 2550.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß, 28, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44.1/27.8/6, 2650.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 216-10-92

¹ 2 (6.01.2014)

ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß, 33, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:50/33/7, 2500.000ð, ÌÀÊÑÈÌÓÌ (ÓÏÍ), ò. 89226138025 ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß, 35, ïì., ø., áàë., 1/ 2 ýò., ïë.:62/40/8, ïîä îôèñ, 4000.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89049829548 ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß, 43, ïí., ï., ï/ëîä., 1/ 9 ýò., ïë.:43/29/6, äîêóìåíòû ãîòîâ, 2550.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 286-14-79 ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß, 67, óï., ï., 2áàë., 7/ 9 ýò., ïë.:58/32/9, ÷/ï, 1/3 äîëÿ, 1200.000ð, ÌÀÊÑÈÌÓÌ (ÓÏÍ), ò. 89193702175 ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß, 71, ïí., ï., ïîëóë., 2/ 9 ýò., ïë.:43/28/6, 2600.000ð, ÊÂÈÊÎ (ÓÏÍ), ò. 298-05-20 ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß, 71, ïí., ï., ï/ëîä., 3/ 9 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, 2670.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89122445387 ÈÑÅÒÑÊÀß, 16, óï., ï., ëîäæ., 1/12 ýò., ïë.:48/28/8, 2900.000ð, ÊÓÁ (ÓÏÍ), ò. 263-81-63 ÊÎÑÌÎÄÅÌÜßÍÑÊÎÉ, 44, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:50/30/7, 4000.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89049829548 ÎÐÄÅÍÎÍÎÑÖÅÂ, 10, ñï., ì., 1/25 ýò., ïë.:67/40/12, ÷/ï, 4100.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 89045464034 ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÀß, 45, óï., ê., 7/9 ýò., ïë.:56/35/8, ÷/ï, 2550.000ð, ÍÀØ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 350-68-17 ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÀß, 45, óï., ê., 8/9 ýò., ïë.:55/36/8, 2950.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 376-59-18 ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÀß, 77, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:44/28/6, 2700.000ð, ÂÈÇÀÂÈ (ÓÏÍ), ò. 219-73-58 ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÀß, 83, óï., ï., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:48/29/8, ÷/ï, âîçì.âîåí/èïîò, 3100.000ð, ò. 319-4327 ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÀß, 83, óï., ï., ëîäæ., 9/16 ýò., ïë.:47.1/28/8, ÷/ï, îòëè÷. ðåìîíò, 3450.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89049829566 ÑËÀÂßÍÑÊÀß, 40, õð., ê., 2/2 ýò., ïë.:40/26/7, ÷/ï, á.èñòîê, 1900.000ð, ÒÈÕÈÉ ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 382-83-92 ÑËÀÂßÍÑÊÀß, 49, ñï., ê., 8/10 ýò., ïë.:49/26/11, ñ ìåáåëüþ, 3790.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89122464173 ÑËÀÂßÍÑÊÀß, 51, ñï., ê., áàë., 8/17 ýò., ïë.:66.8/32.4/15.2, ÷/ï, î÷åíü ñðî÷íî, 4070.000ð, ÀÒÎÌÏÐÎÌÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 9222041831 ÕÈÌÌÀØÅÂÑÊÀß, 9, óï., ï., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:47/30/8, ÷/ï, îòë.ñîñò, 2890.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 22221-81 ×ÅÐÍßÕÎÂÑÊÎÃÎ, 41/À, óï., ï., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:47/47/-, 3300.000ð, ÝÂÅÐÅÑÒ-ÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 89086338408 ×ÅÐÍßÕÎÂÑÊÎÃÎ, 51, õð., ê., áàë., 3/4 ýò., ïë.:42.1/27.4/6.5, 2550.000ð, ÑÔÅÐÀ (ÓÏÍ), ò. 89222093826 ÞÆÍÎÃÎÐÑÊÀß, 9, ñï., ê., 3/16 ýò., ïë.:49/26/10, ÷/ï, ðåìîíò, 3520.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-0323

ÖÅÍÒÐ 8 ÌÀÐÒÀ, 57, óï., ê., ï/ëîä., 2/9 ýò., ïë.:49/30/7, 4800.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 À.ÂÀËÅÊÀ, 12, óï., ê., 1/12 ýò., ïë.:61/34/11, ÷/ï, 6000.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89122309936 ÀÇÈÍÀ, 20/1, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:45/29/6, ÷/ï, 7/16 äîëè â 2-õ, 1550.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ÀÇÈÍÀ, 46, óï., ê., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:48.4/28/8, ÷/ï, 410.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89222074049 ÁÀÆÎÂÀ, 35, ïì., ø., áàë., 3/3 ýò., ïë.:57/39/7, 3500.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 9028707065 ÁÀÆÎÂÀ, 74, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:44/28/6, ÷/ï, ïåð..óçàê, ñðî÷, 3730.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89045470387 ÁÀÆÎÂÀ, 75, õð., á., áàë., 4/5 ýò., ïë.:49/33/6, ÷/ï, 8-912-240-35-33, 3400.000ð, 33 ÊÂ.Ì (ÓÏÍ), ò. 22040-33 ÁÀÆÎÂÀ, 76/À, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:46.1/31.3/6, ÷/ï, 3500.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50

ÁÀÆÎÂÀ, 99, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:43/ 28/6, ÷/ï, 3200.000ð, ÐÀÍ×Î (ÓÏÍ), ò. 238-00-00 ÁÀÆÎÂÀ, 127, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:4/28/6, ÷/ï, 89193761845, 3500.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 89193761845 ÁÀÆÎÂÀ, 134, óï., ï., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:48/29/9, ÷/ï, îñâ.íàò.ïîòîëêè, 4590.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9226158159 ÁÀÆÎÂÀ, 183, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:43/29/6, ÷/ï, äîêóì.ãîòîâû, 3050.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 9122425900 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 32, ñï., ê., ëîäæ., 3/ 16 ýò., ïë.:65/36/-, ÷/ï, îòë.ñîñò., 7500.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 32, ñï., ê., ëîäæ., 5/ 16 ýò., ïë.:127/64/19, ÷/ï, 13500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 32, ñï., ê., ëîäæ., 3/ 16 ýò., ïë.:72.7/46/-, ïàðêèíã. îõðàíà, 7500.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 35, ñï., ê., ë., 5/16 ýò., ïë.:76/38/16, ÷/ï, êóõíÿ, 8200.000ð, ò. 89122882015 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 54, ñï., ã., ýðê., 4/16 ýò., ïë.:59/45/-, ÷/ï, îòë.ñîñò., 8000.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 84, óï., ê., ëîäæ., 2/ 9 ýò., ïë.:56/34/12, çàêðûòûé äâîð, 4090.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 84, óï., ê., ëîäæ., 3/ 9 ýò., ïë.:51/32/7, ÷/ï, 2901891, 3990.000ð, ÀÐÊÀÄÀ-Ì (ÓÏÍ), ò. 29018-91 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 86, ñï., ê., ë., 5/23 ýò., ïë.:58.8/42/12, ÷/ï, òåõ.ìåá., 9000.000ð, ÅÊÀÒ.ÍÅÄÂÈÆÈÌ. (ÓÏÍ), ò. 89502039048 ÂÀÉÍÅÐÀ, 15, ñï., ê., 2áàë., 6/14 ýò., ïë.:121/62/19, ÷/ï, äèçàéí, îòë.ñîñ, 10990.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 269-39-96 ÂÀÉÍÅÐÀ, 60, ñï., ì., 2ëîäæ., 6/18 ýò., ïë.:118/90/14, ÷/ï, 12000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 22201-41 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 7/À, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44.2/28.4/6, ÷/ï, 3150.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 201-19-28 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 8, õð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:44/29/6, ÷/ï, êëàäîâêà, 3000.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 34, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:40/24/7, 3090.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.10 (ÓÏÍ), ò. 89122835417 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 38, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44/29/6, 89126905944, 3250.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89126905944 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 64, õð., ê., 2/5 ýò., ïë.:43/30/6, ÷/ï, 3300.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 219-72-13 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 74, õð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:44/29.3/6, 3300.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89126660909 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 86, óï., ê., áàë., 2/9 ýò., ïë.:36/29/6, ÷/ï, 3500.000ð, ÐÀÍ×Î (ÓÏÍ), ò. 238-00-00 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 88, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:44/27/6, ÷/ï, 2990.000ð, ÔÎËÈÑ (ÓÏÍ), ò. 89045447364 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 90, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43.4/29.3/5.9, ñîñòîÿíèå õîðîø, 3200.000ð, ÒÅ×ÅÐ (ÓÏÍ), ò. 89028752192 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 160, óï., ê., ëîäæ., 7/ 9 ýò., ïë.:53.6/30.9/7.3, 4000.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 361-65-00 ÄÅÊÀÁÐÈÑÒÎÂ, 4, õð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:39/25/5, ïîä ÷èñòîâóþ!!!, 3070.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÈÑÏ.ÐÀÁÎ×ÈÕ, 31, õð., ê., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, 3500.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 9028707065 Ê.ËÈÁÊÍÅÕÒÀ, 16, áð., ê., 4/6 ýò., ïë.:47.7/35/6, ÷/ï, ñ ìåá. è òåõ., 4800.000ð, ÒÈÌ (ÓÏÍ), ò. 222-25-51 Ê.ËÈÁÊÍÅÕÒÀ, 18, õð., ê., ýðê., 3/6 ýò., ïë.:48/31/6, ÷/ï, 4500.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 319-53-80 Ê.ÌÀÐÊÑÀ, 16, ïì., ø., 2áàë., 3/4 ýò., ïë.:68/36/10, ÷/ï, ÷/ï, 4750.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 319-98-99 Ê.ÌÀÐÊÑÀ, 64, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:43/29/6, ÷/ï, 3050.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 9122425900

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô) Ê.ÌÀÐÊÑÀ, 66, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:44/30/6, ÷/ï, åñòü ïàðêîâêà, 3400.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 319-53-80 ÊÎÐÎËÅÍÊÎ, 10/À, õð., ê., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:42/28/6, ÷/ï, 3100.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-5434 ÊÐÀÑÍÛÉ, 5/1, ñï., ì., ëîäæ., 20/25 ýò., ïë.:119/60/25, âîçíàãðàæä.ðèýë, 10950.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89226020000 ÊÐÀÑÍÛÉ, 5/1, ñï., ì., ëîäæ., 8/25 ýò., ïë.:67/33/13, ÷/ï, ãàðäåðîáíàÿ, 7300.000ð, ÀÐÕ-ÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 89292127992 ÊÐÀÑÍÛÉ, 5/1, ñï., ì., á/ë., 23/25 ýò., ïë.:111.3/51/15.2, ÷/ï, 89022659503, 9600.000ð, ÀÐÊÀÄÀ-Ì (ÓÏÍ), ò. 89022659503 ÊÐÀÑÍÛÉ, 5/1, ñï., ì., á/ë., 23/25 ýò., ïë.:112/60/15, ÷/ï, 89022659503, 10500.000ð, ÀÐÊÀÄÀ-Ì (ÓÏÍ), ò. 89022659503 ÊÐÀÑÍÛÉ, 6, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:38/ 22/7, 4100.000ð, ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 9122846654 ÊÐÀÑÍÛÉ, 15, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:43/30/7, ÷/ï, ñðî÷íî, 3500.000ð, ÍÎÂÀß ÊÂÀÐÒÈÐÀ (ÓÏÍ), ò. 89222153468 ÊÓÇÍÅ×ÍÀß, 79, ñï., ì., ëîäæ., 5/19 ýò., ïë.:66.2/32/13, ÷/ï, 2698898, 7150.000ð, ò. 269-88-98 ÊÓÇÍÅ×ÍÀß, 79, ñï., ê., ëîäæ., 11/ 19 ýò., ïë.:58.2/1/-, ÷/ï, 6620.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 247-83-32 ÊÓÇÍÅ×ÍÀß, 83, ñï., ê., ëîäæ., 4/19 ýò., ïë.:82.4/42.8/16, ÷/ï, êóõíÿ-ãîñòèííàÿ, 6970.000ð, 911 (ÓÏÍ), ò. 380-23-42 ÊÓÇÍÅ×ÍÀß, 83, ñï., ê., ëîäæ., 4/19 ýò., ïë.:67/47/-, ÷/ï, ñðî÷,ðåìîíò,ìåá, 6800.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 9089250595 ÊÓÇÍÅ×ÍÀß, 83, ñï., ê., áàë., 7/19 ýò., ïë.:78/40/13, ÷/ï, 7500.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89676396433 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 48/À, ïì., ê., 2/4 ýò., ïë.:54/32/8, ñîñò.îòëè÷., 4900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 319-4176 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 48/À, ïì., ê., áàë., 3/ 4 ýò., ïë.:55/32/8, îáìåí íà 3 ê.êâ, 3920.000ð, ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 320-33-03 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 72, õð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:42/30/6, òîðã, 3500.000ð, ÄÀÎ-ÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 290-21-71 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 121, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:46/31/6, ÷/ï, ïîä îôèñ, 4250.000ð, ÏÐÅÑÒÈÆ (ÓÏÍ), ò. 89193854750 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 121/À, õð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:44/30/6, ñîñò.îòë., 3300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 123, áð., ï., á., 5/5 ýò., ïë.:45/30/6, ÷/ï, õîð.ñîñ., 3200.000ð, ò. 89122430706 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 123, áð., ï., áàë., 4/ 5 ýò., ïë.:44/31/6, ÷/ï, ñ/õ, âàãîí÷èêîì, 3200.000ð, ò. 319-43-27 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 123, áð., ï., áàë., 2/ 5 ýò., ïë.:43.8/31/6, 3300.000ð, ÌÅÍÄÅËÅÅ (ÓÏÍ), ò. 89045424750 ËÅÍÈÍÀ, 10, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:43/29/6, 3500.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9505535023 ËÅÍÈÍÀ, 40, áð., ê., 5/6 ýò., ïë.:44/ 27/6, òîðã,ñ÷åò÷.âîäû, 3500.000ð, ò. 219-88-57 ËÅÍÈÍÀ, 40, áð., ê., ýðê., 3/6 ýò., ïë.:48/31/6, ÷/ï, ìàã «îêåàí», 4000.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 35537-23 ËÅÍÈÍÀ, 46, ïì., ê., áàë., 2/4 ýò., ïë.:69/35/10, ÷/ï, ñîñò.õîð., 5500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ËÅÍÈÍÀ, 48, ïì., ê., 4/6 ýò., ïë.:17/ 11/8.5, ÷/ï, îñâá. íåçàðåãèñ, 850.000ð, ÑÒÐÎÉÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 89222030798 ËÅÍÈÍÀ, 48, ïì., ê., áàë., 4/6 ýò., ïë.:58.5/38.6/7, ÷/ï, 4700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ËÅÍÈÍÀ, 48, ïì., ê., áàë., 4/6 ýò., ïë.:56/35/7, ÷/ï, òîðã, 4350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 21313-00 ËÅÍÈÍÀ, 52/2À, ïì., ê., 6/6 ýò., ïë.:57/40/11.5, ÷/ï, ëèôò â äîìå, 4080.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 201-33-51


ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 2-êîìíàòíûå êâàðòèðû ËÅÍÈÍÀ, 52/4À, ïì., ê., 2/6 ýò., ïë.:55/39/5, õîð. ñîñò., 3950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÑÓÐÈÊΠ(ÓÏÍ), ò. 328-2417 ËÅÍÈÍÀ, 52/Á, ïì., ê., 1/6 ýò., ïë.:30/19/6, åñòü ïàðêîâêà, 2900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ËÅÍÈÍÀ, 54/2, ïì., ê., 4/7 ýò., ïë.:85/56/15, ÷/ï, 8.909.0079636, 6400.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 35672-12 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 21/ÂÑÒ, óï., ê., áàë., 5/9 ýò., ïë.:48/31/7, ïðèÿòíîå âïå÷àò, 4360.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 213-77-79 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 22, õð., ï., áàë., 4/ 5 ýò., ïë.:42/31/6, ÷/ï, òîðã, 3250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 22, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43/30/5, 3550.000ð, ÐÀÍ×Î (ÓÏÍ), ò. 89221418735 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 22, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:42/27/6, ïîä îôèñ, 3700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-5051 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 38, õð., ê., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:46/30/6, ÷/ï, ñðî÷íî, 3260.000ð, ÁÀÑÒ-ÅÒ (ÓÏÍ), ò. 38241-38 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 49, õð., á., áàë., 4/ 5 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, êëþ÷è ïðè ñäåëê, 3050.000ð, ÀÐÃÓÌÅÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89634412961 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 53, õð., ê., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:43/27/6, êîìí.èçîëèðîâàí, 3100.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 53/À, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:41.7/27.1/6, 3500.000ð, 100 ÊÂÀÄÐÀÒΠ(ÓÏÍ), ò. 211-32-00 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 60, õð., ï., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:43/29/5, 3120.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 268-11-22 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 76, ïì., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:52/32/8, ÷/ï, õîð.ñîñò, 4400.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 22224-77 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 76, ïì., ê., 5/5 ýò., ïë.:54/28/7, ÷/ï, 3750.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 9030854532 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 76, ïì., ê., 2/5 ýò., ïë.:59/36/9, ÷/ï, 3850.000ð, ÌÀËÀÕÈÒ-ÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 89226004587 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 78, õð., ê., áàë., 4/ 5 ýò., ïë.:44/32/6, ÷/ï, õîð.ñîñò, 2800.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 22221-84 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 83, õð., ê., áàë., 2/ 5 ýò., ïë.:41/29/6, ÷/ï, 3050.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 89655025353 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 87, õð., ê., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:44/29/7, ÷/ï, òîðã, 3100.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 286-14-79 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 135, õð., ê., áàë., 5/6 ýò., ïë.:43/29/6, ÷/ï, 3490.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 181, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:47/35/6, ÷/ï, îêíà âî äâîð, 3370.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89221310675 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 182, óï., ê., 5/9 ýò., ïë.:43.6/28/6, ÷/ï, 3495.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-2009 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 218, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:44/28/7, ÷/ï, îòë.ñîñò,÷ï, 3420.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 22224-77 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 218, õð., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:42/26/6, ÷/ï, 3200.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 2, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:44/28/6, ñîñò.õîð., 3400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-0174 Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 2, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:42/29/6, 3190.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 201-49-94 Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 2, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:43/29/7, ÷/ï, îêíà âî äâîð, 4000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 200-88-87 Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 2, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:45/28/6, îôèñ, ìàãàçèí, 3400.000ð, ÀÂÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 206-8589 Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 2, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:41/26/6, 3200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237

Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 40, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:44.4/28/6, 3100.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 266-47-31 Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 52, ñï., ì., ëîäæ., 5/ 6 ýò., ïë.:84/50/16, ÷/ï, åâðîðåìîíò,ìåá., 8800.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89122421305 Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 54, óï., ê., 2ëîäæ., 6/14 ýò., ïë.:50/29/7, 4350.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 56, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:43/29/6, ÷/ï, ìåáåëü, 3100.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-50-50 Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 70, õð., á., 4/6 ýò., ïë.:44/29/7, 3500.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89122870766 Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 130, óï., ê., áàë., 3/ 5 ýò., ïë.:48/29/8, 1/2äîëè, 2100.000ð, ÀÈÑÒ-Í (ÓÏÍ), ò. 89222151541 Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 193, óï., ê., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:48/29/8, ÷/ï, 4600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÌÀËÛØÅÂÀ, 15, óï., ê., 3/9 ýò., ïë.:49/34/8, 89126462587, 4080.000ð, ÁÒÈ ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÀ, ò. 89126462587 ÌÀËÛØÅÂÀ, 60, ïì., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:51/28/6, ÷/ï, 4500.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89226182877 ÌÀËÛØÅÂÀ, 71/À, ñï., ê., 16/22 ýò., ïë.:105/80/-, ÷/ï, äèçàéí.ðåìîíò, 16500.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÌÀËÛØÅÂÀ, 73/À, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:43/28/6, 4500.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89226182877 ÌÀËÛØÅÂÀ, 85, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:42.6/31.7/6, ÷/ï, 3900.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89827139552 ÌÀËÛØÅÂÀ, 90, ïì., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:55/30/10, ÷/ï, 4990.000ð, ÄÀÎ-ÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 290-21-71 ÌÀËÛØÅÂÀ, 92, ïì., ê., 2áàë., 4/5 ýò., ïë.:53/32/8, ÷/ï, ñóïåð ðåìîíò., 4900.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 213-77-79 ÌÀËÛØÅÂÀ, 100, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:43/30/6, ÷/ï, 3750.000ð, ÇÎËÎÒ.ÊÐÓà (ÓÏÍ), ò. 89022708204 ÌÀËÛØÅÂÀ, 114, ïì., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:58/32/7, ÷/ï, 4349.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 79655025353 ÌÀËÛØÅÂÀ, 116, õð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, åâðî, 3900.000ð, ÌÀÍ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 267-47-28 ÌÀËÛØÅÂÀ, 120, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:36/25/8, ÷/ï, 2800.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89089256681 ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 21, ïì., ê., 5/5 ýò., ïë.:60/37/8, ÷/ï, ìåáåëü, 3850.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89226096841 ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 23/À, ïì., ê., áàë., 2/3 ýò., ïë.:57/39/7, 3450.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 222-24-77 ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 46/À, ïì., ê., 1/4 ýò., ïë.:65.8/39.3/8, ÷/ï, 4520.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 231-55-19 ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 49, ïì., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:54/28/-, ñàóíà,äèç-ïðîåê, 4700.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 22224-77 ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 68, ïì., ê., áàë., 5/6 ýò., ïë.:53.4/34/6, ÷/ï, 3700.000ð, ÃËÎÁÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89501995182 ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 152, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:44.2/30.2/6, ÷/ï, 3500.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89122624500 ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 152, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:44/30.1/7, ÷/ï, êëþ÷è òîðã, 2880.000ð, ò. 219-16-97 ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 171, õð., ï., 1/12 ýò., ïë.:43/31/6, 3000.000ð, ÌÀÊÑÈÌÀ (ÓÏÍ), ò. 360-14-92 ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 171, õð., ï., 1/12 ýò., ïë.:43/28/5.1, ÷/ï, 3470.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 219-50-29 ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 171, óï., ï., ëîäæ., 4/ 12 ýò., ïë.:51/32/9, ïàðê ìåòåîãîðêà, 4100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 1, óï., ê., ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:64.7/39.7/12, ÷/ï, åñòü êàï. ãàðàæ, 5800.000ð, ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 319-96-66 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 1, óï., ê., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:65/35/12, ÷/ï, ýëèòí.äîì!òîðã!, 6000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 9, õð., ê., 4/5 ýò., ïë.:40.5/28/6, 3150.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 319-19-10

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 47, ïì., ê., 2áàë., 3/ 5 ýò., ïë.:62/32/10, ÷/ï, õîð.ñîñò., 5000.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÍÀÐ.ÂÎËÈ, 103, óï., ê., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:45.2/29/6.1, ÷/ï, 3/5 äîëè, 1700.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 286-14-79 ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÀß, 44, ïì., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:61/37/13, ÷/ï, ïîä îòäåëêó, 4590.000ð, ÂÈÇÈÒ (ÓÏÍ), ò. 371-23-63 ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÀß, 62, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44.6/29.6/6, ÷/ï, 89022659503, 3050.000ð, ÀÐÊÀÄÀ-Ì (ÓÏÍ), ò. 89022659503 ÏÎÏÎÂÀ, 11, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:50/ 35/5, 8-90287-81716, 4200.000ð, 33 ÊÂ.Ì (ÓÏÍ), ò. 220-40-33 ÏÎÏÎÂÀ, 27, ñï., ê., 4/11 ýò., ïë.:81.9/53/12.4, ÷/ï, 8000.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89126355834 ÏÓØÊÈÍÀ, 9, ïì., ê., 2/5 ýò., ïë.:50/ 32/9, 2000170, 4300.000ð, ÐÀÍ×Î (ÓÏÍ), ò. 238-00-00 ÏÓØÊÈÍÀ, 9, ïì., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:57/38/11, ÷/ï, 5850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 Ð.ËÞÊÑÅÌÁÓÐÃ, 59, ïì., ê., 3/4 ýò., ïë.:56/39/9, ÷/ï, 5150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-0151 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 10, ñï., ì., 14/22 ýò., ïë.:108/70/20, ÷/ï, 15000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 18, ñï., ê., ëîäæ., 9/20 ýò., ïë.:105/57/-, ÷/ï, àêâàìàðèí, 11950.000ð, ÒÈÌ (ÓÏÍ), ò. 222-2551 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 31, ñï., ê., ë., 5/14 ýò., ïë.:84/55/-, ÷/ï, ñóïåð.åâðî.ðåì, 13000.000ð, ÎÊÒßÁÐÜÑÊÎÅ (ÓÏÍ), ò. 89126499222 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 33, ñï., ê., á/ë., 8/16 ýò., ïë.:67/40/12, 8800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 33, ñï., ê., 2ï/ëî., 6/16 ýò., ïë.:76/37/13, ÷/ï, 268-44-30, 7900.000ð, ò. 268-44-30 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 33, ñï., ê., ëîäæ., 12/ 16 ýò., ïë.:80/56/16, ÷/ï, 100% ÷ï, 8100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 33, ñï., ê., ëîäæ., 8/16 ýò., ïë.:100.5/55.5/18.5, ÷/ï, 8990.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-78-78 Ñ.ÌÎÐÎÇÎÂÎÉ, 167, áð., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, 9221290476òîðã, 3500.000ð, ò. 89221290476 Ñ.ÌÎÐÎÇÎÂÎÉ, 188, áð., ê., 1/5 ýò., ïë.:44/30/6, ÷/ï, äîê.ãîòîâû, 3200.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 319-53-80 ÑÀÊÊÎ È ÂÀÍÖÅÒÒÈ, 99, ñï., ê., ëîäæ., 5/11 ýò., ïë.:122/122/-, ÷/ï, 17600.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11

ÑÀÊÊÎ È ÂÀÍÖÅÒÒÈ, 99, ñï., ê., ëîäæ., 3/11 ýò., ïë.:75/45/18, ÷/ï, 12700.000ð, ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐà (ÓÏÍ), ò. 319-08-35 ÑÂÅÐÄËÎÂÀ, 22, ïì., ê., 2/5 ýò., ïë.:50/28/9, ÷/ï, 268-43-59, 3900.000ð, ÏÐÀÂ.ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 268-43-59 ÑÂÅÐÄËÎÂÀ, 25, ïì., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:57/32/8, îòë.ñîñò!ìåáåëü, 4150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 ÑÂÅÐÄËÎÂÀ, 56, ïì., ê., 5/5 ýò., ïë.:52/27/10, ðåìîíò, 3781784, 3950.000ð, ò. 8-922-11-656-47 ÑÂÅÐÄËÎÂÀ, 56, ïì., ê., 2/5 ýò., ïë.:60/33/10, ÷/ï, 4300.000ð, ÊÎËÈÇÅÉ (ÓÏÍ), ò. 235-07-69 ÒÂÅÐÈÒÈÍÀ, 34, ñï., ê., ëîäæ., 13/ 18 ýò., ïë.:78/29/-, ÷/ï, 7500.000ð, ò. 8-912-24-42-174 ÒÂÅÐÈÒÈÍÀ, 34, ñï., ê., ëîäæ., 8/18 ýò., ïë.:91/41/18, ÷/ï, îñòàåòñÿ ìåáåëü, 9000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÒÂÅÐÈÒÈÍÀ, 34, ñï., ê., ëîäæ., 12/ 18 ýò., ïë.:69/27/15, ÷/ï, ðåìîíò, ìåáåëü, 7500.000ð, ÌÀËÛØÅÂÀ-73 (ÓÏÍ), ò. 222-73-73 ÒÂÅÐÈÒÈÍÀ, 34, ñï., ê., ëîäæ., 5/18 ýò., ïë.:80/40/21, ÷/ï, 8900.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 346-80-52

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

77

ÒÂÅÐÈÒÈÍÀ, 42/3, óï., ê., ëîäæ., 5/ 12 ýò., ïë.:69/33/14, ÷/ï, 5650.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÒÎËÌÀ×ÅÂÀ, 25, õð., ï., 5/5 ýò., ïë.:44/31/6, 4100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÒÓÐÃÅÍÅÂÀ, 30/À, ïì., ê., 1/4 ýò., ïë.:49.3/30.3/6, òèõèé öåíòð,æ/á, 3800.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 89089079040 ÒÓÐÃÅÍÅÂÀ, 30/À, ïì., ê., 2áàë., 3/ 4 ýò., ïë.:51/32/6, â çàëîãå, 4030.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÑÊÈÉ, 3, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:43/26/6, ÷/ï, 3500.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÔÅÂÐ.ÐÅÂÎËÞÖÈÈ, 15, ñï., ì., ëîäæ., 27/42 ýò., ïë.:97/50/20, ÷/ï, 89122422552, 18490.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÔÅÂÐ.ÐÅÂÎËÞÖÈÈ, 15, ñï., ì., ëîäæ., 12/42 ýò., ïë.:91/42/20, ÷/ï, 10800.000ð, ËÀÉÒ-Í (ÓÏÍ), ò. 22205-35 ÔÅÂÐ.ÐÅÂÎËÞÖÈÈ, 15, ñï., ì., ëîäæ., 24/42 ýò., ïë.:91/42/18, ÷/ï, 11190.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-5728 ÔÅÂÐ.ÐÅÂÎËÞÖÈÈ, 15, ñï., ì., ëîäæ., 22/42 ýò., ïë.:91/42/21, ÷/ï, ïàíîð.âèä òîðã, 10690.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÔÅÂÐ.ÐÅÂÎËÞÖÈÈ, 15, ñï., ì., ëîäæ., 25/42 ýò., ïë.:94/45/18, ÷/ï, 15490.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-5728 ÕÎÕÐßÊÎÂÀ, 21, ïì., ê., 5/5 ýò., ïë.:64/35/12, îáìåí ïîäîáðàí, 4250.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 219-72-13 ÕÎÕÐßÊÎÂÀ, 21, ïì., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:61/34/8, 4500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÕÎÕÐßÊÎÂÀ, 43, ñï., ê., 2ëîäæ., 20/ 26 ýò., ïë.:89/46/-, ÷/ï, ÷èñòîâ.îòåëêà, 10000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÕÎÕÐßÊÎÂÀ, 72, ñï., ê., ï/ëîä., 7/ 16 ýò., ïë.:77/39/15, ÷/ï, îêíà âî äâîð, 6700.000ð, 911 (ÓÏÍ), ò. 38023-42 ÕÎÕÐßÊÎÂÀ, 74, ñï., ì., 11/14 ýò., ïë.:61.2/28/8, ÷/ï, åâðî, 7000.000ð, ÌÀÍ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 267-47-28 ÕÎÕÐßÊÎÂÀ, 74, ñï., ì., ëîäæ., 12/ 14 ýò., ïë.:88/48/18, ÷/ï, 8000.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89676395544 ÕÎÕÐßÊÎÂÀ, 102, óï., ï., ï/ëîä., 4/ 9 ýò., ïë.:42.9/28.8/7.7, 3780.000ð, ÑÎÃËÀÑÈÅ (ÓÏÍ), ò. 374-59-50 ×ÀÏÀÅÂÀ, 14/3, ïì., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:69/43/20, æ\á ïåð âñò ìåá, 4980.000ð, 911 (ÓÏÍ), ò. 380-23-42 ×ÀÏÀÅÂÀ, 14/3, ïì., ê., 1/5 ýò., ïë.:58.1/35/8, 3800.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89030864790 ×ÀÏÀÅÂÀ, 14/3, ïì., ê., 2áàë., 4/5 ýò., ïë.:60/37/10, 3800.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 34680521 ×ÀÏÀÅÂÀ, 14/9, ïì., ê., áàë., 3/3 ýò., ïë.:55/29/8, ÷/ï, áàëê.çàñòåê., 4200.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89222223526 ×ÅËÞÑÊÈÍÖÅÂ, 64/À, ïì., ê., áàë., 3/4 ýò., ïë.:52/34/7, ÷/ï, õîð.ñîñò, 3600.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 22224-77 ØÀÐÒÀØÑÊÀß, 9/2, óï., ê., 1/14 ýò., ïë.:54.5/32.8/8.5, îòë.ñîñ., 4500.000ð, ò. 89041704800 ØÀÐÒÀØÑÊÀß, 12, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:43/25/6, ÷/ï, 3850.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89827139552 ØÀÐÒÀØÑÊÀß, 14, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:43/27/7, ÷/ï, âîçì.îôèñ, 4160.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89122865138 ØÀÐÒÀØÑÊÀß, 25, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:43/27/6, 2995.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ØÅÂ×ÅÍÊÎ, 12, ñï., ê., ëîäæ., 14/15 ýò., ïë.:60/32/9, ÷/ï, ïîòîëêè 2.85, 4900.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ØÅÂ×ÅÍÊÎ, 18, ñï., ì., ëîäæ., 17/ 24 ýò., ïë.:70/35/19, ÷/ï, 6350.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89089233463 ØÅÂ×ÅÍÊÎ, 19, ñï., ê., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:89.2/47/18.5, ÷/ï, 7500.000ð, ÓÐÀË-ÝÑÒÝÉÒ ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89122831875 ØÅÂ×ÅÍÊÎ, 19, ñï., ê., 2ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:83.2/27/26, ÷/ï, 6900.000ð, ÓÐÀË-ÝÑÒÝÉÒ ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89122831875

¹ 2 (6.01.2014)


78

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 2-êîìíàòíûå êâàðòèðû

ØÅÂ×ÅÍÊÎ, 20, ñï., ì., ëîäæ., 13/ 20 ýò., ïë.:72/47/14, ÷/ï, ðåìîíò,ìåáåëü, 7440.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 9089250595 ØÅÂ×ÅÍÊÎ, 33/ÂÑÒ, óï., ê., áàë., 9/ 9 ýò., ïë.:47/30/6, ÷/ï, 3450.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 37291-11 ØÅÂ×ÅÍÊÎ, 35, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:44/29/6, ÷/ï, òîðã, 2990.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-7722 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 2, óï., ê., ëîäæ., 7/13 ýò., ïë.:61/44/8, 6000.000ð, ÊÎÍÑÒÀÍÒÀ-ÃÐÓÏÏ (ÓÏÍ), ò. 269-24-78 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 4, óï., ê., 9/10 ýò., ïë.:42/26/6, ðåìîíò òîðã, 3900.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 380-23-40 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 30, õð., ê., áàë., 4/6 ýò., ïë.:42/30/-, ÷/ï, ñòóäèÿ,åâðî, 4600.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89122447746 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 32, õð., ê., áàë., 3/6 ýò., ïë.:41/28/6, ÷/ï, äîê.ãîòîâû, 3350.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 319-53-80 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 45, óï., ê., ëîäæ., 9/ 11 ýò., ïë.:45/30/7, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 4500.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 286-14-79 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 75, ñï., ê., ëîäæ., 11/ 14 ýò., ïë.:74/39/-, ÷/ï, 7800.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-7878 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 90, ñï., ì., ëîäæ., 3/ 10 ýò., ïë.:73/39/13, ÷/ï, 8200.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 89028742620 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 102, óï., ï., ëîäæ., 5/ 16 ýò., ïë.:50/20/9, ÷/ï, 4270.000ð, ÁÀÑÒ-ÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89222022250 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 111, ñï., ì., ëîäæ., 10/22 ýò., ïë.:68/40/10, ÷/ï, óð-íü êëóá.äîìà, 7490.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 111, ñï., ì., ëîäæ., 11/22 ýò., ïë.:78/39/10, ÷/ï, 14000.000ð, ÀÂÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89122838690 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 118, óï., ï., áàë., 4/ 16 ýò., ïë.:56/37/8, ÷/ï, îòëè÷íûé ðåìîíò, 5200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÅÐÂÎÓÐ (ÓÏÍ), ò. 89221951021 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 119, ñï., ì., ëîäæ., 13/25 ýò., ïë.:95.5/44.8/22, ÷/ï, 10500.000ð, ÀÐÊÀÄÀ-Ì (ÓÏÍ), ò. 29018-91 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 121, ñï., ì., 18/23 ýò., ïë.:98.3/61/15, ÷/ï, äîì ñäàí, 11000.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 370-31-12 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 121, ñï., ì., áàë., 11/ 23 ýò., ïë.:92.3/57/15, ÷/ï, äîì ñäàí, 9300.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 370-31-12 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 128, óï., ï., ëîäæ., 8/ 12 ýò., ïë.:50/30/9, ÷/ï, îñâîáîæäåíà,÷/ï, 4060.000ð, ÍÀØ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 89630328801 ÝÍÃÅËÜÑÀ, 4, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:42/ 27/6, 3500.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 328-21-01 ÝÍÃÅËÜÑÀ, 4, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:53/ 32/6, âîçì.îôèñ, 3500.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 319-53-80 ÝÍÃÅËÜÑÀ, 31, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:42/28/6, ÷/ï, 4300.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89126063371

×ÅÐÌÅÒ 32 ÂÎÅÍÍÛÉ ÃÎÐÎÄÎÊ, 27, õð., ê., 4/4 ýò., ïë.:42/29/7, ÷/ï, îòë.ñîñò, 2300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27

¹ 2 (6.01.2014)

32 ÂÎÅÍÍÛÉ ÃÎÐÎÄÎÊ, 29, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:44/29/6, îòë. ñîñòîÿíèå, 2670.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 10, óï., ê., ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:62/40/8, ÷/ï, ãòîò/ïðîä, 4300.000ð, ÐÛÍÎÊ ÍÅÄÂÈÆÈÌ. (ÓÏÍ), ò. 219-99-99 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 10, óï., ê., áàë., 2/10 ýò., ïë.:41.1/23.3/6.7, ÷/ï, òîðã, 3550.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÀÍ (ÓÏÍ), ò. 89676398013 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 18, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43.8/29/6, 2540.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÀÍ (ÓÏÍ), ò. 89676398014 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 18, õð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:43/30/6, ÷/ï, 2700.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 268-74-22 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 18/À, õð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:44/29/6, ÷/ï, ñðî÷íî!, 2700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 18/À, õð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:43/29/6, 3100.000ð, ÏÐÀÂ.ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 89045434153 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 22/À, õð., ï., 5/5 ýò., ïë.:43/30/6, ÷/ï, ñ÷åò÷èêè, 2680.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89506562373 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 23, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:42/27/7, åâðîðåìîíò, 3100.000ð, ÁÀÑÒ-ÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89122280385 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 26, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43/29/6, 2/3 äîëè,òîðã, 870.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 268-7422 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 30, óï., ê., 2/9 ýò., ïë.:44/38/6, ÷/ï, ïîìåí.òðóáû, 3100.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 31, õð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:43/27/5, ÷/ï, 3000.000ð, ÊÎÄÅÊÑ (ÓÏÍ), ò. 234-02-02 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 31/Á, óï., ê., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:50.5/30.5/8.5, ÷/ ï, 3500.000ð, ÑÎÞÇ-À (ÓÏÍ), ò. 20006-63 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 34/À, õð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:43/28/6, êóõíÿ â ïîäàðîê, 2850.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 39, ñï., ê., áàë., 2/10 ýò., ïë.:51/29/10, ÷/ï, ñ ìåá.+òåõí., 3950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 210-41-49 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 39, ñï., ê., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:51/27/12, ÷/ï, 3860.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 216-10-92 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 43, õð., á., áàë., 2/5 ýò., ïë.:43/30/6, ÷/ï, 2500.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÍ.ÂÎÏÐÎÑ (ÓÏÍ), ò. 89030820331 ÀÏÒÅÊÀÐÑÊÀß, 37, ìñ., ê., 2/9 ýò., ïë.:33.7/27/6, ÷/ï, òîðã, 2250.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 268-74-22 ÀÏÒÅÊÀÐÑÊÀß, 39, ìñ., ê., 2/9 ýò., ïë.:34/25/5, ÷/ï, 2100.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 216-10-92 ÀÏÒÅÊÀÐÑÊÀß, 42, áð., ï., áàë., 2/ 5 ýò., ïë.:43/27/6, ÷/ï, 2750.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 268-26-90 ÀÏÒÅÊÀÐÑÊÀß, 43, ñï., ê., 2ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:71/38/11, ÷/ï, îòë. ñîñò!, 4500.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 283-01-10 ÀÏÒÅÊÀÐÑÊÀß, 43, ñï., ê., á/ë., 8/ 10 ýò., ïë.:96.3/48.8/15.3, ÷/ï, ÷/ï îñâ òîðã, 5200.000ð, ÈÑÅÒÜ (ÓÏÍ), ò. 9122444704 ÁÐÀÒÑÊÀß, 3, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:40/ 26/6, òîðã, 3400.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89089207249 ÁÐÀÒÑÊÀß, 5, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43.8/30.7/6, ñðî÷íî!, 2500.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9226158159 ÁÐÀÒÑÊÀß, 5, õð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:39/26/5, áàëêîí çàñòåêë., 2750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÁÐÀÒÑÊÀß, 5, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43/ 28/6, 8 904 549 82 45, 2890.000ð, ÁÎÍÓÑ (ÓÏÍ), ò. 365-84-93 ÁÐÀÒÑÊÀß, 11/À, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:34/28/4, ÷/ï, ñðî÷íî!òîðã!, 2150.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 268-7422 ÁÐÀÒÑÊÀß, 15, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:44/30/6, ÷/ï, èäåàë.ïîäúåçä, 2500.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34

ÁÐÀÒÑÊÀß, 17, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:44/29/6, îáì.ïîäáð,òîðã, 2599.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89221020246 ÁÐÀÒÑÊÀß, 21, õð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:44/29/6, 89045498137, 2700.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89045498137 ÃÀÇÅÒÍÀß, 36, õð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44/32/6, ÷/ï, 2600.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 376-59-18 ÄÎÐÎÆÍÀß, 11, ñï., ê., ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:67/36/12, ÷/ï, 3190529, 3900.000ð, ÐÀÂ-ËÒÄ (ÓÏÍ), ò. 89222095529 ÄÎÐÎÆÍÀß, 11, ñï., ê., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:58.4/34.6/10, 3550.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89049818492 ÇÅÍÈÒ×ÈÊÎÂ, 14, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:42/28/6.5, ÷/ï, âîçì.ïîä êîììåð, 2600.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÀÍ (ÓÏÍ), ò. 253-26-63 ÇÅÍÈÒ×ÈÊÎÂ, 14/À, áð., ï., áàë., 2/ 5 ýò., ïë.:45/29/5, 2750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÛÉ, 11, óï., ï., ëîäæ., 8/12 ýò., ïë.:47/34/8, ÷/ï, 3080.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 89676392084 ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÛÉ, 21, óï., ï., ëîäæ., 1/12 ýò., ïë.:48.1/28.7/7, 3080.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 213-09-83 ËßÏÓÑÒÈÍÀ, 6, ñï., ê., ëîäæ., 4/10 ýò., ïë.:58.3/35.2/10.3, 2øê-êóïå, 4000.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89222074049 ËßÏÓÑÒÈÍÀ, 8, õð., ê., 3/5 ýò., ïë.:44/ 28/6, ÷/ï, 2649.990ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 319-17-39 ËßÏÓÑÒÈÍÀ, 15, óï., ï., ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, ñ ìåáåëüþ, 3350.000ð, ÌÀÍ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 89045413383 ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀß, 109, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:45/29.4/6, èçîëèð.êîìí., 2700.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 89041733411 ÎÁÕÎÄÍÎÉ, 35, äð., ä., 2/2 ýò., ïë.:47/22/6, ÷/ï, õîð.ñîñòîÿíèå, 1880.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÎÊÐÓÆÍÀß, 8, óï., ï., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:43/24/8, 2890.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 Ï.ËÓÌÓÌÁÛ, 8, õð., ø., 1/2 ýò., ïë.:42/28/6, èïîòåêà âîçì., 2600.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 Ï.ËÓÌÓÌÁÛ, 29/Á, õð., ï., áàë., 4/ 5 ýò., ïë.:44/29/6, 89028773103, 2800.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.9 (ÓÏÍ), ò. 89028773103 Ï.ËÓÌÓÌÁÛ, 56, õð., á., áàë., 3/3 ýò., ïë.:43.4/28.8/6, ÷/ï, 2550.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89827139552 ÏÀËÈÑÀÄÍÀß, 12, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:45/32/6, 2700.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 89089041131 ÏÀËÈÑÀÄÍÀß, 12, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43/29/6, ðÿäîì ìàãàçèí, 2480.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÑÀÍÀÒÎÐÍÀß, 8, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:46/26/6, 2570.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 375-89-58 ÑÀÍÀÒÎÐÍÀß, 10, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:46/26/6, èïîòåêà âîçìîæí, 2995.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÑÀÍÀÒÎÐÍÀß, 35, ïí., ï., áàë., 2/9 ýò., ïë.:37/23/7, ÷/ï, ñîñò.õîð, 2700.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 ÑÀÍÀÒÎÐÍÀß, 37, ïí., ï., ï/ëîä., 4/ 9 ýò., ïë.:43/27/8, ñîñò. îòëè÷íîå, 3300.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 4, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43/30/6, 2640.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 89676392084 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 16, ñï., ì., ëîäæ., 3/6 ýò., ïë.:54/30/8, ÷/ï, îòë.ñîñò., 3500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 34, ñï., ã., ëîäæ., 6/10 ýò., ïë.:65/37/12, ÷/ï, ñ ðåìîíòîì, 4650.000ð, ËÀÉÒ-Í (ÓÏÍ), ò. 222-05-35 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 72, óï., ê., ï/ ëîä., 5/9 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, 3200.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 37589-58 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 108, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:43/29/6, ÷/ï, îêíà âî äâîð, 2400.000ð, ÄÀÎ-ÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 290-21-71

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô) ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜÑÊÀß, 17, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43/29/6, ÷/ï, 89122807025, 2550.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜÑÊÀß, 39, óï., ï., ëîäæ., 1/5 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, åâðî, 3420.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 31917-39 ÑÓÕÎËÎÆÑÊÀß, 6, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43.6/30.8/6, 89090018489, 2700.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89090018489 ÑÓÕÎËÎÆÑÊÀß, 10, õð., ï., áàë., 3/ 5 ýò., ïë.:43.6/30.3/6, ÷/ï, 2990.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 89221933398 ÑÓÕÎËÎÆÑÊÀß, 10, õð., ï., áàë., 3/ 5 ýò., ïë.:43/31/6, 3100.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25 ÑÓÕÓÌÑÊÈÉ, 8, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:39.9/28/6, 2700.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89122042550 ÒÀËËÈÍÑÊÈÉ, 7, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, ÷ï,ïî öåíå1ê.êâ, 2250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 211-54-74 ÒÈÒÎÂÀ, 15, ïì., ê., áàë., 3/4 ýò., ïë.:54/36/7, ÷/ï, 2902633, 2995.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 290-26-33 ÒÈÒÎÂÀ, 17, ïì., ê., 3/4 ýò., ïë.:60/ 34/10, õîð.ñîñòîÿíèå, 3400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-0117 ÒÈÒÎÂÀ, 23, õð., á., ëîäæ., 5/5 ýò., ïë.:45/28/6, îòë.ñîñò., 3050.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-5051 ÒÈÒÎÂÀ, 38, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:39/ 25/6, ñðî÷íî, 2550.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 328-08-67 ÒÈÒÎÂÀ, 40, õð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:38.5/24.6/6, 2700.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 219-28-48 ÒÈÒÎÂÀ, 46, õð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:44/31/6, ÷/ï, 2700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÔÅÐÃÀÍÑÊÀß, 10, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:43/27/6, ðàç-àÿ èíôð-ðà, 2900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÔÅÐÃÀÍÑÊÀß, 20, õð., á., áàë., 3/5 ýò., ïë.:43/29/6, ÷/ï, äîê.ãîòîâû, 2800.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 319-53-80 ÔÅÐÃÀÍÑÊÀß, 20, õð., á., áàë., 2/5 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 2500.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-5050 ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÎÂ, 4/À, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:43/28/6, ñîñò.õîð., 2400.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 269-39-96 ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÎÂ, 5/À, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:42/28/6, èïîò. âîçìîæíà, 2450.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÎÂ, 8, õð., ê., 5/5 ýò., ïë.:44/29/6, ÷/ï, 2700.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25 ÝÑÊÀÄÐÎÍÍÀß, 2, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:43/27/6, ÷/ï, õîð. êâàðòèðà., 2770.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÝÑÊÀÄÐÎÍÍÀß, 3, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:38/27/6, ÷/ï, òîðã, 2550.000ð, ÁÀÑÒ-ÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89226047004

ØÀÁÐÎÂÑÊÈÉ ËÅÍÈÍÀ, 6, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:38/ 30/-, 1790.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ËÅÍÈÍÀ, 20, óï., á., áàë., 4/5 ýò., ïë.:50/28/7, îòë.ñîñò., 2600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 26024-01 ÏÀÐÊÎÂÀß, 3, áð., ê., 2/2 ýò., ïë.:41/ 26/7, ÷/ï, 2132858, 2350.000ð, ÀÐÊÀÄÀ-Ì (ÓÏÍ), ò. 213-28-58

ØÀÐÒÀØ ÊÐÀÑÍÎÄÀÐÑÊÀß, 34, õð., ê., 1/2 ýò., ïë.:40/24/6, ÷/ï, îòë.ñîñò, 2300.000ð, ÌÎÉ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 89126061420 ÊÐÀÑÍÎÄÀÐÑÊÀß, 36, ïì., ê., 2/2 ýò., ïë.:38/26/6, õ\ñ,ñðî÷íî,òîðã, 2150.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 22221-84

ØÀÐÒÀØÑÊÈÉ Ð-Ê ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 84/1, óï., ê., ëîäæ., 3/ 12 ýò., ïë.:54.7/33.2/9, 4600.000ð, ÑÔÅÐÀ (ÓÏÍ), ò. 89222093826


ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 2-êîìíàòíûå êâàðòèðû ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 88, óï., ê., áàë., 4/9 ýò., ïë.:44/26/8, 3300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 213-13-00 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 98, ñï., ã., ëîäæ., 15/ 25 ýò., ïë.:53/17/21, ÷/ï, ñîñò õîð, 4300.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 98, ñï., ã., ëîäæ., 23/ 25 ýò., ïë.:59/30/8, ÷/ï, ãîò\ïðîä, 4500.000ð, ÐÛÍÎÊ ÍÅÄÂÈÆÈÌ. (ÓÏÍ), ò. 219-99-99 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 102, óï., ê., ëîäæ., 1/ 9 ýò., ïë.:48/29/7.7, ìîæíî ïîä îôèñ, 3300.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89041754248 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 112/À, ïì., ê., áàë., 2/4 ýò., ïë.:44/29/6, 2650.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 201-49-94 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 112/Â, õð., ê., áàë., 4/4 ýò., ïë.:43/31/6, 2750.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.9 (ÓÏÍ), ò. 89527355715 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 173/À, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:42.6/29/5, ÷/ï, 3090.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 89655109933 ÍÀÐ.ÂÎËÈ, 74/1, õð., ê., 4/5 ýò., ïë.:41/23.3/8, 3740.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25 ÑÈÁ.ÒÐÀÊÒ, 7, ïì., ê., áàë., 3/3 ýò., ïë.:58/32/9, 3600.000ð, ÓÞÒÂÈËÜÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ÑÈÁ.ÒÐÀÊÒ, 15, óï., ê., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:40/23/6, 3050.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 376-59-18 ÑÈÁ.ÒÐÀÊÒ, 15, óï., ê., ï/ëîä., 2/9 ýò., ïë.:44/28/7, 3400.000ð, ÒÈÕÈÉ ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89221456560 ÑÈÁ.ÒÐÀÊÒ, 15, óï., ê., 2/9 ýò., ïë.:44/ 10/6, ÷/ï, êîìíàòà 10 êâ.ì, 845.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-0880 ÑÈÁ.ÒÐÀÊÒ, 15, óï., ê., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:45/29/6, õîð.ñîñò., 3200.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34

ØÈÐÎÊÀß ÐÅ×ÊÀ ÑÎÁÎËÅÂÀ, 19, ñï., ì., ëîäæ., 9/25 ýò., ïë.:72/33/14, ÷/ï, ñðî÷íî!, 4100.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 23155-19 ÑÎÁÎËÅÂÀ, 19, ñï., ì., áàë., 4/25 ýò., ïë.:69/30/15, ÷/ï, 4600.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 219-72-13 ÑÎÁÎËÅÂÀ, 19, ñï., ì., ëîäæ., 15/25 ýò., ïë.:41/30/-, ÷/ï, 3400.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 319-5380 ÑÎÁÎËÅÂÀ, 19, ñï., ì., ëîäæ., 15/25 ýò., ïë.:41/19/10, ÷/ï, 3200.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 9122425900 ÑÎÁÎËÅÂÀ, 21/1, ñï., ê., ëîäæ., 7/ 10 ýò., ïë.:66.6/32.1/15.3, ÷/ï, ñîáñòâåííèê, 4550.000ð, ÎÀÇÈÑ (ÓÏÍ), ò. 319-40-13 ÑÎÁÎËÅÂÀ, 21/5, ñï., ê., ï/ëîä., 5/ 16 ýò., ïë.:54/30/14, ÷/ï, îáðåìèïîòåêà, 4050.000ð, ÀÐÊÀÄÀ-Ì (ÓÏÍ), ò. 213-28-58 ÑÎÁÎËÅÂÀ, 21/5, ñï., ê., áàë., 12/ 16 ýò., ïë.:53/27/13, ÷/ï, ñîñò.îòë., 3900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74 ÑÎÁÎËÅÂÀ, 21/6, ñï., ê., áàë., 8/17 ýò., ïë.:63/48/11, ÷/ï, êóõ.ãàðíèòóð, 4200.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 22221-81 ÕÐÓÑÒÀËÜÍÎÃÎÐÑÊÀß, 77, ñï., ï., ëîäæ., 1/3 ýò., ïë.:57/35/10, ìàëîýò.ñòð-âî, 3790.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 9089250595

ØÓÂÀÊÈØ ÏÐÈÂÎÊÇÀËÜÍÀß, 15, äð., ä., 2/2 ýò., ïë.:39.5/27/12, ÷/ï, 2ñîò,áàíÿ,ãàðàæ, 1500.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50

ÝËÜÌÀØ ÁÀÁÓØÊÈÍÀ, 45, ñï., ê., 5/14 ýò., ïë.:87/42/15, ÷/ï, äîê.ãîòîâû, 6990.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 79122527777 ÁÀÁÓØÊÈÍÀ, 45, ñï., ê., ëîäæ., 3/14 ýò., ïë.:85/36/20, îõðàíà,êîíñüåðæ, 6650.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-5050 ÁÀÁÓØÊÈÍÀ, 45, ñï., ê., á/ë., 6/14 ýò., ïë.:103/56/16, ÷/ï, ñîáñòâåííèê, 7500.000ð, ÎÀÇÈÑ (ÓÏÍ), ò. 35555-99

ÁÀÁÓØÊÈÍÀ, 45, ñï., ê., ëîäæ., 10/ 14 ýò., ïë.:87/42/16, ÷/ï, 7990.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 37291-11 ÁÀÓÌÀÍÀ, 1, ïì., ê., 2/6 ýò., ïë.:59/ 38/8, ÷/ï, ìåòðî â 1ìèíóòå, 3650.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÁÀÓÌÀÍÀ, 2, ïì., ê., 6/6 ýò., ïë.:65/ 35/9, 4200.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89122447746 ÁÀÓÌÀÍÀ, 10/À, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:43/28.5/6, ÷/ï, 2900.000ð, ÁÒÈ ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÀ, ò. 89122447212 ÁÀÓÌÀÍÀ, 10/À, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44/28/6, ÷/ï, ÷\ï, 1\3 äîëÿ, 500.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 268-15-01 ÁÀÓÌÀÍÀ, 16, õð., á., áàë., 2/5 ýò., ïë.:44/27/6, 89506368011, 3250.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89506368011 ÁÀÓÌÀÍÀ, 23, ïì., ø., áàë., 5/5 ýò., ïë.:55/33/8, ÷/ï, õîð9122848686, 3500.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89122848686 ÁÀÓÌÀÍÀ, 31/À, óï., ï., 8/10 ýò., ïë.:48/28/9, ÷/ï, 2/3 äîëè, 1400.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 219-22-01 ÁÀÓÌÀÍÀ, 44, óï., ê., 2áàë., 4/9 ýò., ïë.:45.8/29/5.9, ñðî÷íî,òîðã, 3150.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 ÁÀÓÌÀÍÀ, 46, óï., ê., 2áàë., 1/9 ýò., ïë.:49.7/32/7, ÷/ï, 2820.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 268-67-77 ÁÀÓÌÀÍÀ, 47, õð., ê., 3/5 ýò., ïë.:31/ 18.3/6, + êëàä.íà 1-ýò., 2490.000ð, ò. 219-16-97 Â.ÊÎÒÈÊÀ, 13, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:45/28.5/5, 3070.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 ÄÎÍÑÊÀß, 31, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:41/ 26/6, 8.902.2650425, 2990.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 ÇÀÌßÒÈÍÀ, 28, óï., ï., ëîäæ., 6/10 ýò., ïë.:47/29/7, 3150.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 ÇÀÌßÒÈÍÀ, 29, ïì., ø., áàë., 2/2 ýò., ïë.:42/28/6, ÷/ï, 2300.000ð, ÀËËÑ (ÓÏÍ), ò. 89222287714 ÇÀÌßÒÈÍÀ, 35/À, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:38/30/5, ÷/ï, 2685484,îòë.ñîñ, 3100.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 268-54-84 ÇÀÌßÒÈÍÀ, 38/3, óï., á., ëîäæ., 6/ 9 ýò., ïë.:51/28/8, ÷/ï, 2900.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 ÇÀÌßÒÈÍÀ, 38/3, óï., á., 2áàë., 5/ 9 ýò., ïë.:50.3/29.4/7.9, ÷/ï, òîðã, 3040.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 ÇÀÌßÒÈÍÀ, 40/2, óï., ï., ëîäæ., 9/ 9 ýò., ïë.:51/28/10, ÷/ï, äîê ãîòîâû, 2900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÊÀËÈÍÎÂÑÊÈÉ, 7, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:58/38/7, ÷/ï, 2600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÊÎÁÎÇÅÂÀ, 114/À, ïì., ø., 1/3 ýò., ïë.:42.9/28.4/5.5, ÷/ï, 1900.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89676396025 ÊÎÁÎÇÅÂÀ, 114/À, ïì., ø., 2/3 ýò., ïë.:50/33/6, 2490.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 ÊÎÁÎÇÅÂÀ, 116, õð., ø., 3/4 ýò., ïë.:42/28/6, ÷/ï, òîðã, 2200.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 37291-11 ÊÎÁÎÇÅÂÀ, 116, õð., ø., 2/4 ýò., ïë.:40/28/6, ÷/ï, ä/ã,ñðî÷íî, 2150.000ð, ÍÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 356-03-32 ÊÎÁÎÇÅÂÀ, 116/À, õð., ø., 1/3 ýò., ïë.:41/27/6, 2500.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89122469609 ÊÎÁÎÇÅÂÀ, 120/À, õð., ø., 1/3 ýò., ïë.:42/29/6, ÷/ï, 2250.000ð, ÃÐÀÄÑ (ÓÏÍ), ò. 306-13-66 ÊÎÐÅÏÈÍÀ, 36, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:42/28/6, ÷/ï, êóõíÿ â ïîäàðîê, 3070.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 200-69-80 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 62, ñï., ê., ëîäæ., 7/8 ýò., ïë.:70/54/15, ÷/ï, 7000.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 68, ìñ., ê., 2áàë., 6/9 ýò., ïë.:50.5/28.8/9.3, ÷/ï, ñðî÷íî!òîðã!!!, 3250.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 9122367029 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 80, õð., á., áàë., 2/ 5 ýò., ïë.:44/30/6, ÷/ï, 2750.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89521328171

ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 80/2, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:44/31/7, ÷/ï, 3499.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 231-55-19 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 80/5, óï., ê., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:43/27/7, 4000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 22201-41 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 80/5, óï., ê., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:46/28/8, ÷/ï, 3100.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 22277-97 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 82, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:44/30/6, 3900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 90, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:43/29/6, 2700.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 90, õð., á., 2ëîäæ., 7/5 ýò., ïë.:79/42/11.7, ÷/ï, 4050.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 23155-19 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 96, óï., ï., ëîäæ., 2/16 ýò., ïë.:47/29/8, ÷/ï, 3500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 26811-22 ÊÐ.ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂ, 11, áð., ï., 3/5 ýò., ïë.:43/26/6, ÷/ï, 1300.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 22277-97 ÊÐ.ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂ, 12, áð., ê., 1/5 ýò., ïë.:39.2/25/6, ñðî÷íî! òîðã, 2700.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89122424250 ÊÐ.ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂ, 19, ñï., ì., áàë., 3/9 ýò., ïë.:69.3/63/-, 5000.000ð, ÍÅÄ.ÓÐ.ÌÏÊ ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89126342234 ÊÐ.ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂ, 25, ñï., ì., ëîäæ., 3/16 ýò., ïë.:60/37/10, ÷/ï, 4800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 ÊÐ.ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂ, 25, ñï., ì., ëîäæ., 7/16 ýò., ïë.:60/49/12, ÷/ï, 4850.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 ÊÐ.ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂ, 29, ñï., ì., ëîäæ., 12/23 ýò., ïë.:72/39/16, ÷/ï, 5400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 ÊÐ.ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂ, 72, óï., ê., ëîäæ., 6/12 ýò., ïë.:49.2/28.9/7.5, 3400.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89505540095 ÊÐ.ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂ, 75, ïí., ï., ï/ ëîä., 9/9 ýò., ïë.:37/25/6, ÷/ï, îòë.ðàñïîëîæåíè, 2650.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 222-21-84 ÊÐ.ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂ, 75, ïí., ï., áàë., 3/9 ýò., ïë.:43/28/11, ÷/ï, 3190.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 22201-41 ÊÐ.ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂ, 126, ïì., ø., áàë., 2/2 ýò., ïë.:44/30/6, 2620.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 216-10-92 ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 1/À, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:60/33/10, ÷/ï, òîðã, ïîä îôèñ, 3950.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 1/Ä, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:59/37/7, ÷/ï, 8.912.6391397, 3390.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 35672-12 ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 2, ïì., ê., 2/5 ýò., ïë.:41.6/30/8, 3400.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89221071323 ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 2/À, õð., ê., áàë., 4/4 ýò., ïë.:44/29/6, ÷/ï, 2750.000ð, 911 (ÓÏÍ), ò. 380-23-42 ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 23, ìñ., ê., 2/2 ýò., ïë.:41/32/9, õîð.ñîñòîÿíèå, 2050.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 31, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:54.4/34.5/9, 2800.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 368-88-00 ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 47, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:45.4/26.7/9.2, ÷/ï, 2900.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89221569996 ËÎÁÊÎÂÀ, 38, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:43/ 29/6, ïîìåí òðóáû, 2950.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89222145578 ËÎÁÊÎÂÀ, 50, áð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:47/30/6, ÷/ï, 1/2 äîëè, ÷/ïð, 1150.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 ÏÀÐÍÈÊÎÂÀß, 10, ñï., ê., 1/10 ýò., ïë.:62/32/12, ÷/ï, îòë.ñîñ,ìåá,òåõ, 4700.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 ÏÀÐÍÈÊÎÂÀß, 11, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:44/28/6, 3050.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 ÏÎËÇÓÍÎÂÀ, 1, ïì., ø., ëîäæ., 2/2 ýò., ïë.:45/27/7, õîð.ñîñò., 2250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

79

ÏÎËÇÓÍÎÂÀ, 17, ïì., ø., áàë., 2/2 ýò., ïë.:43/28/6, 2150.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 370-31-12 ÏÎËÇÓÍÎÂÀ, 34/À, ïì., ø., áàë., 4/ 3 ýò., ïë.:49.9/32.4/5.8, 2890.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89527318045 ÏÎËÇÓÍÎÂÀ, 34/Ã, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:42/28/6, ÷/ï, ñîñò.íîðì., 2300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74 ÏÎËÇÓÍÎÂÀ, 34/Æ, áð., ê., 1/5 ýò., ïë.:40/25/6, èïîòåêà, 2800.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 216-10-92 ÏÎËÇÓÍÎÂÀ, 34/È, áð., ê., áàë., 4/ 5 ýò., ïë.:39/23/8, áîëüøàÿ êóõíÿ, 2400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÑÎÂÕÎÇÍÀß, 6, ñï., ï., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:60/34/10, ðåìîíò îò çàñòð, 4600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÑÎÂÕÎÇÍÀß, 6, ñï., ï., ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:51/31/11, ÷/ï, îêíà íà þçàïàä, 4200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ÑÎÂÕÎÇÍÀß, 8, ñï., ï., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:51/30/11, ÷/ï, 3900.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 346-80-52 ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 8/À, ïì., ø., 1/ 3 ýò., ïë.:48/29/8, 2890.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89222074049 ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 14, ìñ., ø., 2/ 3 ýò., ïë.:51/27/8, îòë.ñîñò., 2750.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 19/À, ïì., ø., 2/3 ýò., ïë.:50/31/6, ÷/ï, 3000.000ð, ÃÐÀÍ (ÓÏÍ), ò. 219-13-71 ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 29/À, óï., ê., ëîäæ., 9/11 ýò., ïë.:60/29/10, êîíôåòêà!, 4380.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 38, áð., ê., 5/5 ýò., ïë.:45/30/-, 3200.000ð, ÌÀÍÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 77, óï., ê., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:48/30/7, ÷/ï, 3250.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 26826-90 ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 84/3, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:45/30/6, 2950.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 34400-12 ÑÒÀ×ÅÊ, 7, äð., ä., áàë., 2/2 ýò., ïë.:61/38/9, ÷/ï, 2450.000ð, ÊÂÈÊÎ (ÓÏÍ), ò. 298-05-20 ÑÒÀ×ÅÊ, 61, óï., ï., ëîäæ., 13/16 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, õîð.ñîñò., òîðã, 4000.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89122411091 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 3, ïì., ø., 1/3 ýò., ïë.:40/23/7, 2690.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 6, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:23/ 17/-, õîð.ñîñò., 2000.000ð, ÌÀËÀÕÈÒ-ÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 268-11-20 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 51, óï., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:48/27/8, ÷/ï, 3650.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 56, óï., ï., ëîäæ., 11/16 ýò., ïë.:48/29/7, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 3700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 56, óï., ï., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:48/29/7, 8 904 987 23 99, 3350.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 57, óï., ï., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, 2680831, 3150.000ð, ÔÎËÈÑ (ÓÏÍ), ò. 268-0831 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 79, ñï., ï., ëîäæ., 4/16 ýò., ïë.:50.5/29.5/10.4, ÷/ï, 4200.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89676396025

¹ 2 (6.01.2014)


80

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 2-êîìíàòíûå êâàðòèðû

ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 79, ñï., ï., ëîäæ., 11/16 ýò., ïë.:65/34/10.4, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 4700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 79, ñï., ï., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:51/30/9, ÷/ï, 3900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 21313-00 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 79, ñï., ï., ë., 4/16 ýò., ïë.:55/30/11, ÷/ï, åâðî/ðåì, 4700.000ð, ò. 89028724533 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 89, ñï., ï., ëîäæ., 4/18 ýò., ïë.:51/28/11, ÷/ï, 4030.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 345-53-33 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 89, ñï., ï., ëîäæ., 15/18 ýò., ïë.:54/32/11, ÷/ï, îòë. ñîñòîÿíèå, 4580.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÔÐÅÇ- (ÓÏÍ), ò. 200-27-27 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 89, ñï., ï., ëîäæ., 7/18 ýò., ïë.:52/29/11, ÷/ï, 3850.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89676394810 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 89, ñï., ï., ëîäæ., 11/18 ýò., ïë.:51/30/10, ÷/ï, 3880.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 22201-41 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 91, ñï., ì., 1/25 ýò., ïë.:58/30/10, ÷/ï, 3800.000ð, ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 320-33-03 ÓËÜßÍÎÂÑÊÀß, 11, ñï., ì., 1/10 ýò., ïë.:54.8/26.2/8, 3600.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25 ÓËÜßÍÎÂÑÊÀß, 11, ñï., ì., ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:52.4/28.2/9, 89506368011, 3500.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89506368011 ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÎÂ, 27, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:43/28/6, òîðã, 3100.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÎÂ, 37, ïí., ï., ï/ ëîä., 4/9 ýò., ïë.:43/28/7, 3190.000ð, ÀËËÑ (ÓÏÍ), ò. 89126389435 ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÎÂ, 82, óï., ï., ëîäæ., 12/12 ýò., ïë.:47.9/28.4/6.8, ÷/ï, 3296.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89634498668 ×ÅÐÍÎÌÎÐÑÊÈÉ, 6, óï., ê., áàë., 4/ 9 ýò., ïë.:44/26/7, 3300.000ð, ÊÎËÈÇÅÉ (ÓÏÍ), ò. 235-07-69 ØÅÔÑÊÀß, 14, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:45/27/7, òîðã, 2750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ØÅÔÑÊÀß, 61, ïí., ï., áàë., 9/9 ýò., ïë.:44/28/8, îáìåí íàéäåí, 3200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ØÅÔÑÊÀß, 61, ïí., ï., áàë., 1/9 ýò., ïë.:43/28/6, ïîä êîììåð÷åñê., 4250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÔÐÅÇ- (ÓÏÍ), ò. 200-27-27 ØÅÔÑÊÀß, 62, óï., ï., áàë., 7/9 ýò., ïë.:43/24/8, ÷/ï, ìåòðî 7ìèí.òîðã, 3200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ØÅÔÑÊÀß, 96, óï., ê., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:50/29/7, 3 îêíà íà óëèöó, 4400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ØÅÔÑÊÀß, 101, ñï., ê., áàë., 15/16 ýò., ïë.:49/26/12, ìåòðî ðÿäîì, 3890.000ð, ÃÐÀÄ-Ñ (ÓÏÍ), ò. 30613-66 ÝËÅÊÒÐÈÊÎÂ, 5, óï., ê., ëîäæ., 2/16 ýò., ïë.:49/27/8, ÷/ï, îòë.êóõ.êóïå, 3900.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÍ.ÂÎÏÐÎÑ (ÓÏÍ), ò. 89030820331 ÝËÅÊÒÐÈÊÎÂ, 18, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:41/26/6, ÷/ï, 2800.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 89030822599 ÝËÅÊÒÐÈÊÎÂ, 21, óï., ê., ëîäæ., 1/ 9 ýò., ïë.:49/32/7, ÷/ï, îòë.ñîñò.ìåá, 3400.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÍ.ÂÎÏÐÎÑ (ÓÏÍ), ò. 89030820331 ÝÍÒÓÇÈÀÑÒÎÂ, 33, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:41/29/-, óäîâë. ñîñò., 2400.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-6720 ÝÍÒÓÇÈÀÑÒÎÂ, 34/À, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:34/21/7.5, ÷/ï, ñîñåäêà-æåíùèíà, 980.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÝÍÒÓÇÈÀÑÒÎÂ, 39, õð., ê., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:41/29/6, 2900.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 200-09-19 ÝÍÒÓÇÈÀÑÒÎÂ, 44, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:42/28/6, ÷/ï, 8.902.2650425, 2890.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 35672-12

Þ-Ç ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 51, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:59/37/6, íåñòàíäàðòíàÿ, 3349.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34

¹ 2 (6.01.2014)

ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 51/À, ñï., ê., ëîäæ., 2/ 9 ýò., ïë.:83/54/15, ÷/ï, 6500.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 52, ñï., ê., ëîäæ., 2/16 ýò., ïë.:74/40/24, ÷/ï, îòë.ðåìîíò, 6500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 54/1, ïí., ï., áàë., 4/ 9 ýò., ïë.:43.1/28.3/5, ÷/ï, ñðî÷íî!, 3600.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÀÍ (ÓÏÍ), ò. 89527426284 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 54/1, ïí., ï., ï/ëîä., 4/9 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, 3400.000ð, ÁÀÑÒ-ÅÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 347-98-90 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 55/2, óï., ï., ëîäæ., 2/ 9 ýò., ïë.:48/28/8, 3500.000ð, ÌÀÍÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 267-47-28 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 55/2, óï., ï., ëîäæ., 9/ 9 ýò., ïë.:47/29/7, 3660.000ð, ÊÂÈÊÎ (ÓÏÍ), ò. 298-05-20 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 61, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:48/28/7, ïîä îôèñ, 4800.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 61, óï., ï., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:48/28/8, 89222058738, 3590.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89222058738 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 66, ïí., ï., ï/ëîä., 2/ 9 ýò., ïë.:43/28/6.5, 3200.000ð, ò. 89221575779 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 68, ïí., ï., áàë., 8/9 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, íîâûé îáúåêò, 3900.000ð, ÑÎÃËÀÑÈÅ (ÓÏÍ), ò. 37459-50 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 68, ïí., ï., ï/ëîä., 1/ 9 ýò., ïë.:43/28/6, 4300.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 216-10-92

ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 68/á, ñï., ê., ëîäæ., 12/16 ýò., ïë.:59/18/15, çàñòðîéùèê, 4300.000ð, ò. 253-25-75 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 68/á, ñï., ê., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:59/18/15, çàñòðîéùèê, 4600.000ð, ò. 253-25-75 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 70, óï., ï., ëîäæ., 1/12 ýò., ïë.:48/29/7, âûñîêèé ýòàæ, 3300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 73, óï., ï., 8/9 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, 3450.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 74, ïí., ï., ï/ëîä., 9/ 9 ýò., ïë.:43/28/7, ÷/ï, 3300.000ð, 911 (ÓÏÍ), ò. 380-23-42 ÁÀÐÄÈÍÀ, 2/1, óï., ï., ëîäæ., 15/16 ýò., ïë.:48/28/8, òîðã, 3400.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 201-15-13 ÁÀÐÄÈÍÀ, 3/1, ïí., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:43/29/6, ÷/ï, 3350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 21041-49 ÁÀÐÄÈÍÀ, 3/2, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:43/29/7, ÷/ï, 3100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÁÀÐÄÈÍÀ, 6/1, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:23/16/5, 2000.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89122888791 ÁÀÐÄÈÍÀ, 6/2, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:23.2/16.6/4.4, êîìïàêòíàÿ 2êâ, 2160.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÁÀÐÄÈÍÀ, 8, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:47/ 35/7, ýòàæ âûñîêèé, 3180.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89126193257 ÁÀÐÄÈÍÀ, 10, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:43/26/7, ÷/ï, 3400.000ð, ÝÂÅÐÅÑÒ-ÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 89122000105 ÁÀÐÄÈÍÀ, 10, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43/ 27/6, äîì âî äâîðå, 3000.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89126198180 ÁÀÐÄÈÍÀ, 19, áð., ï., 5/5 ýò., ïë.:43/ 27/7, 3400.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25 ÁÀÐÄÈÍÀ, 25/1, óï., ï., ëîäæ., 15/ 16 ýò., ïë.:48.2/18/11, ÷/ï, 4130.000ð, ÍÅÄ.ÓÐ.ÌÏÊ ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89521366660 ÁÀÐÄÈÍÀ, 29, óï., ï., áàë., 9/9 ýò., ïë.:43/26/9, ÷/ï, 3500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÁÀÐÄÈÍÀ, 29, óï., ï., ï/ëîä., 7/9 ýò., ïë.:43/26/7, îòë.ñîñò, ìåáåë, 3550.000ð, ÁÞÐÎ ÍÅÄÂÈÆ.N1 (ÓÏÍ), ò. 278-60-50 ÁÀÐÄÈÍÀ, 32/2, ïí., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:37/24/6, ÷/ï, ñ ðåìîíòîì, 3020.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 26660-02 ÁÀÐÄÈÍÀ, 38, ïí., ï., áàë., 6/9 ýò., ïë.:43/28/6, 3200.000ð, ÀÊÏÐÎ-È (ÓÏÍ), ò. 361-50-61

ÁÀÐÄÈÍÀ, 40/1, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44/26/8, 3200.000ð, ÊÎËÈÇÅÉ (ÓÏÍ), ò. 235-07-69 ÁÀÐÄÈÍÀ, 41, ïí., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:43/25/7, ÷/ï, 3650.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÁÀÐÄÈÍÀ, 47, ïí., ï., áàë., 5/9 ýò., ïë.:43/29/7, ÷/ï, ðÿäîì ïàðàõîä!, 3200.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 89043862132 ÁÀÐÄÈÍÀ, 47, ïí., ï., ï/ëîä., 5/9 ýò., ïë.:43/29/8, ÷/ï, åâðî, 3750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-1170 ÁÀÐÄÈÍÀ, 48/À, ñï., ê., áàë., 3/15 ýò., ïë.:90.8/83.7/-, ÷/ï, êóõíÿ ñ ãîñòèí., 9990.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 6, ïí., ï., ï/ëîä., 6/9 ýò., ïë.:43/27/7, ÷/ï, 3220.000ð, ÂÈÇÈÒ (ÓÏÍ), ò. 371-23-63 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 6, ïí., ï., ï/ëîä., 8/9 ýò., ïë.:43/28/7, 3198.000ð, ËÀÉÒ-Í (ÓÏÍ), ò. 222-05-35 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 8, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, 3200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-0840 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 9/4, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:46/31/7, ÷/ï, 3050.000ð, ÊÁ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ (ÓÏÍ), ò. 246-13-28 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 10, óï., ê., 1/12 ýò., ïë.:56/29/7, ÷/ï, 3550.000ð, ÓÐÀË-ÝÑÒÝÉÒ ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 376-8846 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 12, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:45/28/6, íàéäåí îáìåí, 3400.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 35537-23 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 17/1, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44/28/6, ÷/ï, âñåñóïåð!!!, 3300.000ð, ÑÔÅÐÀ (ÓÏÍ), ò. 89221485626 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 17/2, áð., ï., 1/ 5 ýò., ïë.:45/31/6, ÷/ï, òîðã,îòë.ðàñïîë, 3000.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 222-21-84 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 17/3, áð., ï., 1/ 5 ýò., ïë.:42/28/6, ÷/ï, 2790.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-0840 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 17/5, áð., ï., 5/ 5 ýò., ïë.:44.3/30/-, ÷/ï, 2900.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 18, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:43/33/6, îòë.ñîñò., 3200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 18/À, óï., ê., ï/ ëîä., 8/9 ýò., ïë.:46/28/8, ÷/ï, òîðã, 3500.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89122697507 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 23/5, ïí., ï., ï/ ëîä., 5/9 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, ÷ï,îêíà íà þ-â, 3100.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 222-21-81 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 23/5, ïí., ï., ï/ ëîä., 9/9 ýò., ïë.:43/27/7, 8 904 987 23 99, 3250.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 24/4, óï., ê., áàë., 8/9 ýò., ïë.:43/27/6, ÷/ï, 3300.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 37204-19 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 24/4, óï., ê., 1/ 9 ýò., ïë.:42/26/6, òðåá ðåìîíò, 2900.000ð, ÖÍ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 21392-57 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 27/2, áð., ï., 1/ 5 ýò., ïë.:42/28/6, ÷/ï, 3000.000ð, ò. 89030864755 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 34/1, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:42/29/7, ÷/ï, 3000.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89676394810 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 36/1, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:44/28/6, 3250.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 36/1, áð., ï., 1/ 5 ýò., ïë.:41/30/6, 3150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 31/2, óï., ï., 11/ 12 ýò., ïë.:48/28/7, ÷/ï, 3250.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 35, ïí., ï., áàë., 4/9 ýò., ïë.:43/26/6, ÷/ï, 3750.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89676396433 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 35, ïí., ï., ï/ ëîä., 6/9 ýò., ïë.:43/26/8, 3200.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 37, ïí., ï., ï/ ëîä., 4/9 ýò., ïë.:43/28/5, ÷/ï, ÷/ ï,èïîòåê.âîçì, 3200.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89222273777

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô) ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 39, ïí., ï., ï/ ëîä., 5/9 ýò., ïë.:36/24/6, ÷/ï, äîê.ãîòîâû, 2750.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89126694144 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 41, ïí., ï., ï/ ëîä., 9/9 ýò., ïë.:36/23/6, îáìåí ïîäîáðàí, 2990.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 45, ïí., ï., ï/ ëîä., 1/9 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, 3500.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 26867-77 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 49, óï., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:48/29/8, 3300.000ð, ÊÓÁ (ÓÏÍ), ò. 263-81-63 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 86, ñï., ê., 2ëîäæ., 4/5 ýò., ïë.:76/38/13, ÷/ï, 5880.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 88, ñï., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:67.5/36/10, ÷/ï, äîðîãîé ðåìîíò, 6600.000ð, ÄÀÎ-ÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 290-21-71 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 178, ñï., ê., á/ë., 9/15 ýò., ïë.:95/50/15, ÷/ï, ñ ìåáåëüþ, 7350.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 213-77-79 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 180, ïí., ï., 1/9 ýò., ïë.:48/32/8, ïîä îôèñ, 3500.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9122960550 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 198, óï., ï., ëîäæ., 3/12 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, 3650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 202, áð., ï., 2/5 ýò., ïë.:43/31/6, 3200.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 204, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:45/32/6, ÷/ï, ñîñò.õîð., 3000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 204, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44/31/6, õîðîøåå ñîñò, 3200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÃÐÎÌÎÂÀ, 134/1, ïí., ï., 2/9 ýò., ïë.:37/24/6, ÷/ï, 2880.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÃÐÎÌÎÂÀ, 134/2, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:44/29/7, ÷/ï, ñðî÷íî, 2880.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 260-60-48 ÃÐÎÌÎÂÀ, 136, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:44/27/7, 3540.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 ÃÐÎÌÎÂÀ, 146, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:44/28/7, 2950.000ð, ÁÀÑÒ-ÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89506364922 ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 15, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44/28/6, òîðã!, 3300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 16, ñï., ê., ëîäæ., 8/ 15 ýò., ïë.:111/47/14, ÷/ï, 7400.000ð, ÅÐÌÀÊ (ÓÏÍ), ò. 89221376800 ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 17/À, ïì., ê., áàë., 4/ 4 ýò., ïë.:48/27/7, ÷/ï, ïîòîëêè 3,2ì, 3580.000ð, ò. 219-55-64 ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 19, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:44/29/5, ÷/ï, 3080.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 19, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:40.4/28.3/5.8, 2780.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 219-28-48 ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 20, óï., ê., áàë., 8/9 ýò., ïë.:47/27/8, ÷/ï, 3550.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 380-23-40 ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 25, õð., ï., 2/5 ýò., ïë.:42.2/28/6, ÷/ï, êëþ÷è íà ñäåëêå, 3150.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89826326352 ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 25, õð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:42/28/6, ÷/ï, 3100.000ð, ÐÀÍ×Î (ÓÏÍ), ò. 238-00-00 ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 32, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:44/29/8, òîðã, 3070.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 328-52-28 Ä.-ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ, 6, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:48/29/8, ÷/ï, 3550.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 Ä.-ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ, 13, óï., ï., ëîäæ., 1/16 ýò., ïë.:48/29/7, 89122807025, 5500.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 Ä.-ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ, 13, óï., ï., ëîäæ., 1/16 ýò., ïë.:48/29/7, ÷/ï, 89122807025, 6000.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 Ä.-ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ, 13, óï., ï., ëîäæ., 13/16 ýò., ïë.:48/29/8, ñ÷åò.,ñåéô.äâåð, 3600.000ð, ÃËÎÁÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89045472104 Ä.-ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ, 16, óï., ï., ëîäæ., 1/12 ýò., ïë.:48/28/8, îêíà íà ãðàíàò, 5000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70


ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 2-êîìíàòíûå êâàðòèðû ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß, 29, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:43/28/12, ÷/ï, 383-5149, 3100.000ð, ò. 383-51-49 ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß, 32, õð., ê., 2/2 ýò., ïë.:43/28/6, òîðã, îòëè÷.ðåì, ò. 219-88-57 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 42, õð., ê., 3/5 ýò., ïë.:40/28/5.4, ÷/ï, 3285.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 66, ñï., ã., áàë., 5/25 ýò., ïë.:84/58/8, î÷åíü ñðî÷íî, 8160.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 319-41-76 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 68, ïì., ê., 1/4 ýò., ïë.:54/30/8, ÷/ï, âîçì. òîðã, 3390.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 82, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44/30/6, êîìí.âàãîí÷èêîì, 3200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 212/1, óï., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:47/28/9, ÷/ï, 3690.000ð, ÑÔÅÐÀ (ÓÏÍ), ò. 319-58-54 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 216, óï., ï., ëîäæ., 10/16 ýò., ïë.:47/28/7, ÷/ï, 3450.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 216, óï., ï., 2/16 ýò., ïë.:48/28/8, 3390.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 4, ñï., ï., ëîäæ., 9/10 ýò., ïë.:61/37/11, 4000.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂ. À2 (ÓÏÍ), ò. 291-42-28 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 6/1, ñï., ï., ëîäæ., 16/ 16 ýò., ïë.:58/32/10, 4050.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 8, ñï., ï., ëîäæ., 9/10 ýò., ïë.:47/30/7, ä\ã, 3400.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 222-21-84 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 10, óï., ê., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:63/59/-, ÷/ï, 89122874489, 4900.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 16, óï., ï., 10/16 ýò., ïë.:48/29/8, ÷/ï, ñðî÷íî, 3250.000ð, ÞÐ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89122416179 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 16, óï., ï., ë., 10/16 ýò., ïë.:48/29/8, 3250.000ð, ÞÐ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89122416179 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 16, óï., ï., ëîäæ., 1/16 ýò., ïë.:48/28/7, 3250.000ð, ÊÎËÈÇÅÉ (ÓÏÍ), ò. 235-07-69 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 22, óï., ï., ëîäæ., 8/16 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, äîê.ãîò. îñâîá, 3360.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 219-72-13 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 22, óï., ï., ëîäæ., 11/ 16 ýò., ïë.:48/29/8, ÷/ï, 3400.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 345-15-00 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 24/1, áð., ï., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:43/26/7, òîðã, î.ñîñò, 2900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 24/1, áð., ï., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:44/28/7, ÷/ï, 3000.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.10 (ÓÏÍ), ò. 89502034439 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 24/2, óï., ê., ëîäæ., 8/ 9 ýò., ïë.:44/28/7, 89221290476, 3350.000ð, ò. 89221290476 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 24/2, óï., ê., áàë., 6/ 9 ýò., ïë.:45.7/29.1/6.2, 3500.000ð, ÊÂ-ÐÀ.ÄÎÌ.ÎÔÈÑ. (ÓÏÍ), ò. 89122687185 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 24/3, óï., ï., ëîäæ., 5/ 9 ýò., ïë.:48/25/10, ÷/ï, 89222058738, 3359.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89222058738 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 26/2, áð., ï., áàë., 4/ 5 ýò., ïë.:44/28/6, ÷/ï, ä/ãîò, òîðã, 3199.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 34, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:44/28/6, ÷/ï, 3250.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89089236179 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 44, ïí., ï., áàë., 2/9 ýò., ïë.:37/24/6, ÷/ï, çîð.ñîñò.÷ï, 2900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 48, ïí., ï., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:43/26/8, ÷/ï, 3400.000ð, ÑÎÞÇ-À (ÓÏÍ), ò. 200-06-63 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 50, ïí., ï., ï/ëîä., 1/ 9 ýò., ïë.:43/28/7, ÷/ï, 2790.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 70, óï., ï., ëîäæ., 8/16 ýò., ïë.:48/28/8, 89126157765, 3370.000ð, ò. 89126157765 Ï.ÒÎËÜßÒÒÈ, 3, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:43/26/6, ÷/ï, õîð.ñîñò., 2950.000ð, ËÀÉÒ-Í (ÓÏÍ), ò. 22205-35

Ï.ÒÎËÜßÒÒÈ, 9, õð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:40/26/6, 3250.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 Ï.ÒÎËÜßÒÒÈ, 12/À, óï., ê., ëîäæ., 10/12 ýò., ïë.:48/30/7, ÷/ï, òåïëàÿ, 4000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 Ï.ÒÎËÜßÒÒÈ, 15/Â, õð., ï., áàë., 3/ 5 ýò., ïë.:44/28/6, ïîäãîò ê ðåìîíò, 3000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 Ï.ÒÎËÜßÒÒÈ, 15/Ã, óï., ê., ëîäæ., 8/ 12 ýò., ïë.:52/30.7/7.4, ÷/ï, 4200.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 247-82-07 Ï.ÒÎËÜßÒÒÈ, 24, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43/28/6, õîðîøåå ñîñòîÿí, 3000.000ð, ÅÊ-ÁÓÐà ÑÈÒÈ (ÓÏÍ), ò. 269-32-32 Ï.ÒÎËÜßÒÒÈ, 24/À, áð., á., áàë., 4/ 5 ýò., ïë.:41/27/6, 3150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 15, óï., ê., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:52/28/7, ÷/ï, 2680831, 3250.000ð, ÔÎËÈÑ (ÓÏÍ), ò. 268-08-31 ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 15, óï., ê., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:43.7/28.7/5.2, 3500.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 89028738647 ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 29, óï., ê., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:60/40.1/14, ÷/ï, êîíäèöèîíåð, 4595.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 89089136852 ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 29, óï., ê., áàë., 2/10 ýò., ïë.:48.8/26.2/7, ÷/ï, êîíä,âîäîíàãð., 3895.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 89089136852 ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 30/3, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:42/28/7, ÷/ï, 3200.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 32/2, áð., ï., áàë., 2/ 5 ýò., ïë.:43.4/30/6, ÷/ï, 3150.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-5434 ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 32/3, áð., ï., áàë., 3/ 5 ýò., ïë.:45/31/6, êîîïåð.äîì, 3300.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 200-60-91 ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 32/4, áð., ï., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:45/31/6, ÷/ï, ðåìîíò, 3200.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89222219959 ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 32/4, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43/27/6, ÷/ï, ñðî÷íî, òîðã!, 2870.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 38, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:44/30/6, ÷/ï, íà 2 ñòîðîíû, 2970.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 38, áð., ï., 5/5 ýò., ïë.:45/30/6, 3000.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 40/2, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:44/30/-, 2850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 44/4, áð., ï., áàë., 2/ 5 ýò., ïë.:43/30/6, îáì.íà ñðåäíåóð, 3000.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89193956421 ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 49, õð., ï., á., 5/5 ýò., ïë.:44/29/-, îòë.ñîñò., 3550.000ð, ò. 89041704800 ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 51, õð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44/30/6, ÷/ï, ñðî÷íàÿ ïðîäàæà, 3100.000ð, ÅÊ-ÁÓÐà ÑÈÒÈ (ÓÏÍ), ò. 201-10-10 ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 71, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:44/30/6, ÷/ï, 2900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 ÏÎÑÒÎÂÑÊÎÃÎ, 6, ñï., ì., 2áàë., 9/ 25 ýò., ïë.:54.5/28/-, ÷/ï, 4200.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 290-12-72 ÏÎÑÒÎÂÑÊÎÃÎ, 17, ñï., ï., ëîäæ., 9/16 ýò., ïë.:50/29/10, ÷/ï, òîðã, 4450.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÏÎÑÒÎÂÑÊÎÃÎ, 17, ñï., ï., ëîäæ., 5/16 ýò., ïë.:50.5/29/10, ÷/ï, 4470.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 53/1, óï., ê., ëîäæ., 4/ 16 ýò., ïë.:58.1/29/9, ÷/ï, 5600.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89122442273 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 57, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:45.7/32/6, ÷/ï, 3400.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89049826500 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 61, ñï., ì., ëîäæ., 5/25 ýò., ïë.:80/36/15, 7900.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÐÅÏÈÍÀ, 84, óï., ï., ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:49/29/8, 3550.000ð, ÍÀØ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 89222265929 ÐÅØÅÒÍÈÊÎÂÀ, 3, ïí., ï., áàë., 6/ 9 ýò., ïë.:43/28/6, îòë.ñîñòîÿíèå!, 3330.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

ÐÅØÅÒÍÈÊÎÂÀ, 3, ïí., ï., ï/ëîä., 6/9 ýò., ïë.:43/28/5, òîðã!, 3150.000ð, ÍÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 356-03-32 ÐÅØÅÒÍÈÊÎÂÀ, 7, ïí., ï., ï/ëîä., 8/9 ýò., ïë.:43/28/7, ÷/ï, îòë.ñîñò.ä/ ã, 3450.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÐÅØÅÒÍÈÊÎÂÀ, 14, óï., ï., ëîäæ., 5/16 ýò., ïë.:47/33/8, ñâåæèé ðåìîíò, 3500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 ÐÅØÅÒÍÈÊÎÂÀ, 18, ïí., ï., 1/9 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, õîð.ñîñò, 3190.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ÐÅØÅÒÍÈÊÎÂÀ, 18, ïí., ï., ï/ëîä., 2/9 ýò., ïë.:37/24/6, ÷/ï, 8.912.6877642, 2940.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 ÐÅØÅÒÍÈÊÎÂÀ, 18, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:43/28/7, íàéäåí,õîð.ñîñò, 3250.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89028725161 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 29, ïí., ï., áàë., 7/ 9 ýò., ïë.:42.5/28.1/8.7, 3100.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 231-55-19 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 30/Â, óï., ï., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:48/29/8, ÷/ï, 3500.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9028760850 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 32/Á, ñï., ê., 10/10 ýò., ïë.:70/38/12, 4500.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89022555955 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 43, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:43/28/8, 2850.000ð, ÄÀÎ-ÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 290-21-71 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 43, ïí., ï., ï/ëîä., 8/9 ýò., ïë.:44/28/7, ÷/ï, 89222018246, 3400.000ð, ò. 89222018246 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 45, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:44/28/7, ÷/ï, îòë.ñîñòîÿí, 3150.000ð, ÒÀÉÍÛÉ ÑÎÂÅÒÍÈÊ, ò. 219-93-11 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 49/2, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:42/29/7, ÷/ï, 89122841121, 2950.000ð, ÍÅÁÎÑÊÐÅÁ (ÓÏÍ), ò. 89122841121 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 49/2, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:43/28/7, 3270.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89049850334 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 51, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:43/28/8, ÷/ï, 3350.000ð, ÀÐÕ-ÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 89292127992 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 55/2, óï., ï., ëîäæ., 1/12 ýò., ïë.:48/29/9, ÷/ï, 3520.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.9 (ÓÏÍ), ò. 361-7112 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 55/3, óï., ï., ëîäæ., 2/12 ýò., ïë.:48/28/7, ñäåëàí ðåìîíò, 3500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 123, ñï., ê., ëîäæ., 4/16 ýò., ïë.:60/40/10, 5500.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 123, ñï., ê., áàë., 2/ 16 ýò., ïë.:83/50/11, êèðïè÷íûé äîì, 6620.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 268-11-22

81

ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 125, óï., ê., ëîäæ., 2/ 10 ýò., ïë.:47/25/14, 4700.000ð, ÇÎËÎÒ.ÊÐÓà (ÓÏÍ), ò. 89221445704 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 127, ñï., ê., ëîäæ., 17/18 ýò., ïë.:65/40/12, áîëüø.ëîäæèÿ, 5500.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89122447746 ×ÅÐÄÛÍÑÊÀß, 4, õð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:41/25/6, ÷/ï, 2900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-9797 ×ÅÐÄÛÍÑÊÀß, 58, õð., ê., á., 2/2 ýò., ïë.:42.6/28/6, ñîñ.õîð, 2620.000ð, ò. 89090243508 ×ÅÐÊÀÑÑÊÀß, 22, ïì., ê., áàë., 2/2 ýò., ïë.:42/28/6, ÷/ï, 2450.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89043815388 ×ÅÐÊÀÑÑÊÀß, 26, õð., ê., áàë., 2/2 ýò., ïë.:42/29/7, ñîñò.õîð., 2700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ×ÊÀËÎÂÀ, 43, óï., ê., 4/9 ýò., ïë.:40/ 24.3/5.4, ÷/ï, 3100.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 247-81-05 ×ÊÀËÎÂÀ, 43, óï., ê., 4/9 ýò., ïë.:26/ 21/-, ÷/ï, 89826079907, 2300.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89826079907 ×ÊÀËÎÂÀ, 109, óï., ï., ëîäæ., 1/12 ýò., ïë.:48/29/7, 3250.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-30-54 ×ÊÀËÎÂÀ, 119, óï., ï., ëîäæ., 2/12 ýò., ïë.:48/29/7, ÷/ï, ÷èñòàÿ ïðîäàæà, 3400.000ð, ÑÎÞÇ-À (ÓÏÍ), ò. 89222178851 ×ÊÀËÎÂÀ, 121, óï., ï., ëîäæ., 4/12 ýò., ïë.:48/28/8, ñðåäí.ñîñò., 3300.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ×ÊÀËÎÂÀ, 124, ñï., ì., 4/24 ýò., ïë.:47.4/20/11, ÷/ï, îòë.ñîñò., 4250.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89030864993 ×ÊÀËÎÂÀ, 129, ïí., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:43/28/7, 3150.000ð, ÓÐÀËÝÑÒÝÉÒ ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 376-88-46 ØÀÓÌßÍÀ, 84, óï., ê., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:42/27/7, 3390.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 383-52-08 ØÀÓÌßÍÀ, 86/4, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:45/31/6, øêàô-êóïå, 2950.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ØÀÓÌßÍÀ, 88, óï., ê., 8/9 ýò., ïë.:42/ 30/7, ÷/ï, 3450.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 79630556999 ØÀÓÌßÍÀ, 93, óï., ê., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:49/31/7, ÷/ï, 3350.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 268-26-90 ØÀÓÌßÍÀ, 94, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, 3200.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 345-55-44 ØÀÓÌßÍÀ, 94, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:44/28/6, ÷/ï, 3000.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89222207785 ØÀÓÌßÍÀ, 94, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:43/29/6, ÷/ï, äîê.ãîòîâû, 3200.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 319-53-80

¹ 2 (6.01.2014)


82

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 3-êîìíàòíûå êâàðòèðû

ØÀÓÌßÍÀ, 98/3, óï., ê., ëîäæ., 1/ 5 ýò., ïë.:50/31/7, ÷/ï, 3950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-2009 ØÀÓÌßÍÀ, 100, õð., ê., 2/5 ýò., ïë.:43/27.7/6, ÷/ï, 89826079907, 3100.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89826079907 ØÀÓÌßÍÀ, 111, ñï., ê., ëîäæ., 14/ 18 ýò., ïë.:83/47/15, ÷/ï, 6600.000ð, ÍÅÄ.ÓÐ.ÌÏÊ ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89221248888 ØÀÓÌßÍÀ, 111, ñï., ê., ëîäæ., 14/ 18 ýò., ïë.:83/48/15, ÷/ï, óòåïëåííàÿ ëîäæ, 6500.000ð, ÊÎËÈÇÅÉ (ÓÏÍ), ò. 235-07-69 ßÑÍÀß, 14, óï., ê., ëîäæ., 10/14 ýò., ïë.:55/30/8, îáìåí ïîäîáðàí, 4560.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 37230-54 ßÑÍÀß, 14, óï., ê., ëîäæ., 11/14 ýò., ïë.:54/30/8, ÷/ï, 4630.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ßÑÍÀß, 22, óï., ê., 7/14 ýò., ïë.:56/ 28/8, ÷/ï, 4620.000ð, ÝÂÅÐÅÑÒ-ÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 89122000105 ßÑÍÀß, 33, ñï., á., ëîäæ., 13/18 ýò., ïë.:65/32/13, ìåá. â ïîäàðîê, 5300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 ßÑÍÀß, 34/1, áð., ï., 2/5 ýò., ïë.:43.8/27.1/5.8, 3130.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 232-58-24 ßÑÍÀß, 34/3, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:45/ 29/8, âûñîêèé âî äâîð, 3000.000ð, ÊÎÍÀÍÛÕÈÍ È Ê (ÓÏÍ), ò. 89222194740 ßÑÍÀß, 35, ñï., ê., 3/12 ýò., ïë.:82/ 50/12, ÷/ï, ðåìîíò, òåõíèêà, 5750.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU (ÓÏÍ), ò. 378-80-29 ßÑÍÀß, 36/1, áð., ï., 5/5 ýò., ïë.:41/ 28/6, ÷/ï, îòë.ïëàíèð, 3200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-5051

8 ÌÀÐÒÀ, 194, ñï., ê., 3áàë., 4/19 ýò., ïë.:100/58/14, ÷/ï, 8080.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 26811-22 ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÀß, 48, óï., ï., ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:64/41/8, 4390.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÀß, 48, óï., ï., ëîäæ., 6/10 ýò., ïë.:65/40/8, îòëè÷.ðåìîíò, 4700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÀß, 50, óï., ï., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:64/46/8, ÷/ï, 4500.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÀß, 57, ñï., ê., 2ëîäæ., 8/11 ýò., ïë.:107/57/12, ÷/ï, äèçàéíåð.ðåìîíò, 12300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÀß, 61/2, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:52.4/34/7, 3400.000ð, ò. 319-43-27 ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÀß, 83, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:58/40/6.4, òîðåö, ïîä îôèñ, 4150.000ð, ÑÔÅÐÀ (ÓÏÍ), ò. 219-3311 ÀËÌÀ-ÀÒÈÍÑÊÈÉ, 1, áð., ê., 1/5 ýò., ïë.:58/40/6, 3500.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89221020646 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 111, ñï., ã., 3ëîäæ., 15/19 ýò., ïë.:169/124/15, ÷/ï, äâóõóðîâíåâàÿ, 14407.500ð, ÅÊÀÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89043881928

ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 171, ñï., ê., 2ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:124/76/16, øèêàðíûé âèä, 11200.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 283-01-10 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 175, óï., ê., 10/10 ýò., ïë.:61/38/8, îòë ñîñò, 5300.000ð, ÖÍ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 213-92-57 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 218/1, óï., ï., áàë., 9/9 ýò., ïë.:74/46/9, ÷/ï, ìåòðî,òîðã, 4570.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 222-24-77 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 218/1, óï., ï., áàë., 9/9 ýò., ïë.:71/46/8, òîðã!, 4750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 218/1, óï., ï., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:74/42/9, ñîñ.õîð.+øêêóï, 4980.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 210-41-49 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 218/2, õð., ê., 5/5 ýò., ïë.:62/45/6, 3800.000ð, ÔÎÐÒÓÍÀ-ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 290-54-47 ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 75, ñï., ê., 2ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:81/56/11, ÷/ï, 8000.000ð, ÌÀËÛØÅÂÀ-73 (ÓÏÍ), ò. 222-73-73 ËÓÃÀÍÑÊÀß, 4, ñï., ì., 2áàë., 13/22 ýò., ïë.:97/58/11, ÷/ï, 7800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 89221778297 ËÓÃÀÍÑÊÀß, 4, ñï., ì., 2ëîäæ., 9/22 ýò., ïë.:75/41.4/24, ÷/ï, 6600.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50

ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 111, ñï., ã., ëîäæ., 4/19 ýò., ïë.:90/60/14, ÷/ï, ñðî÷íî.òîðã, 7100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 113, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:55/36/8, 3700.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-50-50 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 122, õð., ê., áàë., 4/ 5 ýò., ïë.:57/42/6, 4300.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 132, óï., ê., áàë., 9/ 14 ýò., ïë.:63/37/-, ÷/ï, 4530.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89676396040 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 132, óï., ê., 1/14 ýò., ïë.:62/38/10, õîð.ìåñòî, 5600.000ð, ÂÈÇÈÒ (ÓÏÍ), ò. 371-23-63 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 135, óï., ê., 1/10 ýò., ïë.:58/43/7, 4700.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89506379089 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 135, óï., ê., 1/10 ýò., ïë.:59/43/7, 4500.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 89122340090 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 152/3, áð., ê., 1/5 ýò., ïë.:58/40/6, 3400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 167, õð., ï., áàë., 2/ 5 ýò., ïë.:56/40/6, ÷/ï, 3250.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 368-88-00 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 169/Á, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:60/42.2/6.5, 3300.000ð, ÁÀÑÒ-ÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89222022250 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 171, ñï., ê., 2ë., 13/ 16 ýò., ïë.:80/68/20, ÷/ï, íèêòî íå æèë, 8800.000ð, ò. 89028729601

ËÓÃÀÍÑÊÀß, 4, ñï., ì., 2ëîäæ., 19/ 22 ýò., ïë.:98/60/12, ÷/ï, 8350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÌÀØÈÍÍÀß, 38, óï., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:64/40/8, 89086327726, 4058.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 89086327726 ÌÀØÈÍÍÀß, 40, óï., ï., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:64/40/8, ÷/ï, 4350.000ð, ÁÀÑÒ-ÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89506364922 ÌÀØÈÍÍÀß, 51, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:58/41/6, 3200.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 9630475555 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 225/3, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:51/36/6, õîð.ñîñò., 4050.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89222963875 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 225/4, ñï., ê., 3ëîäæ., 1/14 ýò., ïë.:105/52/20, 7200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÎÍÅÆÑÊÀß, 4/À, ñï., ê., 4/16 ýò., ïë.:130/72/16, ÷/ï, 9600.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 345-55-44 ÎÍÅÆÑÊÀß, 4/À, ñï., ê., áàë., 3/16 ýò., ïë.:130.6/74/16, ÷/ï, 8450.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 219-72-13 ÎÍÅÆÑÊÀß, 4/À, ñï., ê., ëîäæ., 10/ 16 ýò., ïë.:109.5/59.8/16.8, ÷/ï, 8900.000ð, ÍÅÄÂÈÆ. È ÏÐÀÂÎ (ÓÏÍ), ò. 219-54-26 ÎÍÅÆÑÊÀß, 8/À, ñï., ê., ëîäæ., 15/16 ýò., ïë.:79/50/25, ÷/ï, 7900.000ð, ÁÞÐÎ ÍÅÄÂÈÆ.N1 (ÓÏÍ), ò. 278-60-50

3-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÀÂÒÎÂÎÊÇÀË 8 ÌÀÐÒÀ, 90/À, ïì., ê., áàë., 4/7 ýò., ïë.:108/80/15, ÷/ï, 11200.000ð, ÒÈÌ (ÓÏÍ), ò. 222-25-51 8 ÌÀÐÒÀ, 97, ïì., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:71.4/50.3/8.4, îòë.ñîñò., 5200.000ð, ËÈÄÅÐ (ÓÏÍ), ò. 338-7545 8 ÌÀÐÒÀ, 110, ïì., ê., 4/4 ýò., ïë.:60/41/7, îêíà âî äâîð, 3800.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 247-81-23 8 ÌÀÐÒÀ, 130, ïì., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:66/42/8, ÷/ï, 8500.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 375-89-58 8 ÌÀÐÒÀ, 179/Ã, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:59/45/6, ïîä êîì.íåäâ., 4990.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 8 ÌÀÐÒÀ, 181/2, óï., ï., 2ëîäæ., 8/ 16 ýò., ïë.:83.3/48.1/10, 5800.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89220174747 8 ÌÀÐÒÀ, 181/2, óï., ï., 2ëîäæ., 5/ 16 ýò., ïë.:120/65/12, 2-õ ìåñò. ãàðàæ, 8000.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89049850334 8 ÌÀÐÒÀ, 181/4, ñï., ê., 2ëîäæ., 3/ 10 ýò., ïë.:113.4/78/12, ÷/ï, 8860.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 345-53-33 8 ÌÀÐÒÀ, 190, ñï., ã., á/ë., 4/24 ýò., ïë.:94.1/52.5/17.1, ÷/ï, ñäàííàÿ ñåêöèÿ, 7200.000ð, ÍÊÑ (ÓÏÍ), ò. 232-96-96

¹ 2 (6.01.2014)

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô) ÎÍÅÆÑÊÀß, 10, ñï., ê., áàë., 3/11 ýò., ïë.:86/45/10, ÷/ï, 6700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-9797 ÎÍÅÆÑÊÀß, 10, ñï., ê., áàë., 8/11 ýò., ïë.:91/59/11, 7700.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ÎÍÅÆÑÊÀß, 12, óï., ê., 2ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:61/37/8, õîð.ñîñò., 4400.000ð, ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 320-33-03 Ñ.ÁÅËÛÕ, 10, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:63/ 41/7, 3400.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89505540095 Ñ.ÁÅËÛÕ, 16, óï., ï., ï/ëîä., 11/16 ýò., ïë.:70.1/43.1/12.5, õîð.ïëàíèðîâêà, 4420.000ð, ÁÐÈÃÀÍÒÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 371-90-62 Ñ.ÐÀÇÈÍÀ, 39, ñï., ê., 9/10 ýò., ïë.:92/47/34, ÷/ï, îòë.ñîñò., 9350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 Ñ.ÐÀÇÈÍÀ, 128, ñï., ê., 2áàë., 3/12 ýò., ïë.:105/55/25, ÷/ï, òîðã, 7480.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 Ñ.ÐÀÇÈÍÀ, 128, ñï., ê., 2áàë., 5/12 ýò., ïë.:100/66/14, ÷/ï, íîâàÿ, îñâîáîæä, 8250.000ð, ÍÀØ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 350-68-17 ÑÅÐÎÂÀ, 35, óï., ï., ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:64/42/9, ÷/ï, 4760.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÑÅÐÎÂÀ, 45, ñï., ì., ëîäæ., 12/14 ýò., ïë.:107/58/15.8, ÷/ï, å\ð,ìåáåëü,êóõí, 9950.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÑÅÐÎÂÀ, 45, ñï., ì., 6/14 ýò., ïë.:138/75/19, ÷/ï, 9500.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÑÅÐÎÂÀ, 47, ñï., ê., ëîäæ., 4/10 ýò., ïë.:119.2/70.1/19, ÷/ï, òîðã, 10300.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89122424095 ÑÎÞÇÍÀß, 2, ñï., ã., 2ëîäæ., 2/20 ýò., ïë.:87/76/-, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 5800.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 37589-58 ÑÎÞÇÍÀß, 6, ñï., ê., áàë., 12/16 ýò., ïë.:110/68/15, ÷/ï, ï\÷èñòîâóþ, 8200.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89122697507 ÑÓÐÈÊÎÂÀ, 31, óï., ê., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:62/39/10, ÷/ï, îêíà âî äâîð, 4600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 210-41-49 ÑÓÐÈÊÎÂÀ, 31, óï., ê., 8/9 ýò., ïë.:63/39/9.8, ÷/ï, 4600.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 370-31-12 ÑÓÐÈÊÎÂÀ, 32, óï., ê., 3ëîäæ., 6/10 ýò., ïë.:143/92/17, ñðî÷íî, 9600.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 22221-84 ÑÓÐÈÊÎÂÀ, 32, óï., ê., 2ëîäæ., 4/10 ýò., ïë.:83/60/12, ÷/ï, åâðî.,êàï.ãàðàæ, 8500.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89222063609 ÑÓÐÈÊÎÂÀ, 50, óï., ï., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:64/42/8, 4590.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÑÓÐÈÊΠ(ÓÏÍ), ò. 328-24-17 ÑÓÐÈÊÎÂÀ, 50, óï., ï., áàë., 8/10 ýò., ïë.:66.3/40.3/8.2, ÷/ï, åâðî., 5200.000ð, ÀÐÕ-ÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 21907-95 ÑÓÐÈÊÎÂÀ, 60, ñï., ê., 2ëîäæ., 8/10 ýò., ïë.:82/48/11, ÷/ï, 6600.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 89122847323 ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÎÂ, 4, ñï., ã., 3ëîäæ., 14/24 ýò., ïë.:108/70/16, ÷/ï, 7250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 210-41-49 ÔÐÓÍÇÅ, 12, ïì., ê., 2/5 ýò., ïë.:81/ 52.4/7.9, 5100.000ð, ÎËÈÌÏ (ÓÏÍ), ò. 372-03-86 ÔÐÓÍÇÅ, 51, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:58.1/ 40/6, ÷/ï, âîçì.ïîä îôèñ, 3490.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89505422505 ÔÐÓÍÇÅ, 60, ïí., ï., ï/ëîä., 7/9 ýò., ïë.:63/45/8, ÷/ï, ñîñò õîð, 4500.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 22277-97 ÔÐÓÍÇÅ, 62, ïí., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:58/38/7, ÷/ï, ïîä êîì.íåäâ., 4750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 ÔÐÓÍÇÅ, 78, óï., ê., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:63/39/7, ÷/ï, 4500.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 283-01-10 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 24, áð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:63/45/6, ÷/ï, 4200.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89126033337 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 48, ñï., ê., 2ï/ëî., 4/ 7 ýò., ïë.:88/51/11, ÷/ï, ñîñò îòë, 8300.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97


ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 3-êîìíàòíûå êâàðòèðû ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 48, ñï., ê., 2áàë., 3/7 ýò., ïë.:80/65/30, ÷/ï, óþòíàÿ , òåïëàÿ, 7600.000ð, ÊÓÁ (ÓÏÍ), ò. 26381-63 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 62, óï., ï., ëîäæ., 6/ 10 ýò., ïë.:80/50/20, ÷/ï, ñ ýðêåðîì, 5600.000ð, ÇÎËÎÒ.ÊÐÓà (ÓÏÍ), ò. 89045416286 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 62, óï., ï., 2ëîäæ., 2/ 10 ýò., ïë.:128/78/10, äâóõóðîâíåâàÿ, 7500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 200-88-87 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 62, óï., ï., 2ëîäæ., 5/ 10 ýò., ïë.:113/76/22, ÷/ï, 9500.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 89028738647 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 66, ñï., ê., 2ëîäæ., 14/16 ýò., ïë.:97/56/16, àâòîð. ðåìîíò, 9300.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 283-01-10 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 66, ñï., ê., ëîäæ., 3/ 16 ýò., ïë.:97/53/15, ÷/ï, ñàóíà, ìåáåëü, 8700.000ð, ò. 89222052326 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 67, óï., ê., ëîäæ., 4/10 ýò., ïë.:62.5/40/12, ÷/ï, 5800.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 103, ñï., ã., ëîäæ., 17/19 ýò., ïë.:137/137/-, ÷/ï, ïîòîëîê 4.6ìåòð, 10300.000ð, ÐÛÍÎÊ ÍÅÄÂÈÆÈÌ. (ÓÏÍ), ò. 371-92-18 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 103, ñï., ã., 17/19 ýò., ïë.:142/142/-, ÷/ï, ïîòîëîê 4.6ìåòð, 10650.000ð, ÐÛÍÎÊ ÍÅÄÂÈÆÈÌ. (ÓÏÍ), ò. 371-92-18 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 103, ñï., ã., ëîäæ., 17/19 ýò., ïë.:123/123/-, ÷/ï, ïîòîëîê 4.6ìåòð, 9250.000ð, ÐÛÍÎÊ ÍÅÄÂÈÆÈÌ. (ÓÏÍ), ò. 371-92-18 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 110, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:55/40/6, ðàçäåëüíûå êîìí, 3500.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 26660-02 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 113, óï., ï., 1/10 ýò., ïë.:60.3/40/9, 4400.000ð, ÐÅÃÈÎÍÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89122445387 ÔÓ×ÈÊÀ, 1, ñï., ã., ëîäæ., 4/26 ýò., ïë.:92.9/61/13.5, ÷/ï, ðàññðî÷êà, íîâî, 6800.000ð, ÍÊÑ (ÓÏÍ), ò. 23296-96 ÔÓ×ÈÊÀ, 1, ñï., ã., ëîäæ., 4/26 ýò., ïë.:103.4/55.4/12.8, ÷/ï, ðàññðî÷êà, íîâî, 7400.000ð, ÍÊÑ (ÓÏÍ), ò. 232-96-96 ÔÓ×ÈÊÀ, 1, ñï., ã., ëîäæ., 3/26 ýò., ïë.:105.2/58.4/14.5, ÷/ï, íîâàÿ, îòäåëêà, 7199.000ð, ÍÊÑ (ÓÏÍ), ò. 23296-96 ÔÓ×ÈÊÀ, 1, ñï., ã., ëîäæ., 13/26 ýò., ïë.:104.5/58.4/14.4, ÷/ï, ðàññðî÷êà, 7499.000ð, ÍÊÑ (ÓÏÍ), ò. 232-9696 ÔÓ×ÈÊÀ, 3, ñï., ã., ëîäæ., 5/26 ýò., ïë.:98.6/56.3/15.9, ÷/ï, íîâàÿ, ðàññðî÷ê, 7300.000ð, ÍÊÑ (ÓÏÍ), ò. 23296-96 ÔÓ×ÈÊÀ, 3, ñï., ã., 2ëîäæ., 24/26 ýò., ïë.:194.2/81.3/29.3, ÷/ï, äâóõóðîâíåâàÿ!, 15400.000ð, ÍÊÑ (ÓÏÍ), ò. 232-96-96 ÔÓ×ÈÊÀ, 3, ñï., ã., 2ëîäæ., 24/26 ýò., ïë.:95/53.2/11.2, ÷/ï, 2-óðîâíåâàÿ!!, 7200.000ð, ÍÊÑ (ÓÏÍ), ò. 23296-96 ÔÓ×ÈÊÀ, 3, ñï., ã., ëîäæ., 5/26 ýò., ïë.:96.5/51.3/16, ÷/ï, õîð. îòäåëêà!, 7200.000ð, ÍÊÑ (ÓÏÍ), ò. 232-96-96 ÔÓ×ÈÊÀ, 9, ñï., ã., ëîäæ., 14/14 ýò., ïë.:112/61/15, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 7800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÑÓÐÈÊΠ(ÓÏÍ), ò. 328-24-17 ÖÂÈËËÈÍÃÀ, 53, áð., ï., 2/5 ýò., ïë.:54/40/7, 3100.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 260-60-48 ÖÈÎËÊÎÂÑÊÎÃÎ, 69, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:61/45/6.5, 2990.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 376-59-18 ÖÈÎËÊÎÂÑÊÎÃÎ, 76/À, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:83/48/10, ïîä îôèñ, 5290.000ð, ÌÀÊÑÈÌÓÌ (ÓÏÍ), ò. 89222223971 ÖÈÎËÊÎÂÑÊÎÃÎ, 76/À, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:63/43/7, ïîä îôèñ, 5300.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89193956421 ÖÈÎËÊÎÂÑÊÎÃÎ, 84, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:54/36/7, ÷/ï, 3900.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 247-83-32 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 13, õð., ê., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:51/35/6, 3700.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 19, ñï., ê., 3ëîäæ., 4/10 ýò., ïë.:128/68/12, ÷/ï, 11300.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89122421305 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 19, ñï., ê., 2ëîäæ., 8/10 ýò., ïë.:116/74/11, ÷/ï, 9300.000ð, ÒÈÌ (ÓÏÍ), ò. 222-25-51

×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 60, óï., ï., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:80/46/8, ÷/ï, 5800.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89086321448 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 62, óï., ê., ëîäæ., 9/ 12 ýò., ïë.:80/52/12, ÷/ï, ðåìîíòìåáòåõ-êà, 9000.000ð, ÊÎÍÀÍÛÕÈÍ È Ê (ÓÏÍ), ò. 89222194760 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 62, óï., ê., 2ëîäæ., 9/12 ýò., ïë.:109/62/14, ÷/ï, 7700.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89222937080 ×ÀÏÀÅÂÀ, 21, ñï., ê., 2ëîäæ., 6/10 ýò., ïë.:94/53/15, åâðîðåìîíò, 9500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 ×ÀÏÀÅÂÀ, 23, ñï., ê., ëîäæ., 3/16 ýò., ïë.:105/65/15, îòë.ñîñò,ìåáåëü, 9290.000ð, ËÀÉÒ-Í (ÓÏÍ), ò. 222-0535 ×ÀÏÀÅÂÀ, 80/1, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:54/38/7, õîð.ñîñòîÿíèå, 3890.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÙÎÐÑÀ, 24, ñï., ê., 2ëîäæ., 8/10 ýò., ïë.:111/65/15, ÷/ï, 8500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 200-88-87 ÙÎÐÑÀ, 24, ñï., ê., 6/10 ýò., ïë.:60.2/ 37.5/8, ÷/ï, òîðã, 4750.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÙÎÐÑÀ, 30, ïí., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:59/39/10, ìîæíî ïîä îôèñ, 3800.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89089236179 ÙÎÐÑÀ, 32, ïí., ï., ï/ëîä., 3/9 ýò., ïë.:57/35/8, îòë.ñîñò, 4220.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 222-24-77 ÙÎÐÑÀ, 37, ñï., ê., 2/6 ýò., ïë.:107/ 60/-, ÷/ï, 89049856525, 9500.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 89049856525 ÙÎÐÑÀ, 39, ñï., ì., áàë., 9/10 ýò., ïë.:113/44/29, 8500.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89126054723 ÙÎÐÑÀ, 54, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:58/41/7, 4200.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89028702623 ÙÎÐÑÀ, 54, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:59/39/6, 89122868289, 4050.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 89122868289 ÙÎÐÑÀ, 112, óï., ê., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:59/38/8, ðÿäîì ìåòðî!, 4200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÙÎÐÑÀ, 130, ïí., ï., ï/ëîä., 3/9 ýò., ïë.:64/44/9, ÷/ï, 4070.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 222-24-77

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ Â.ÄÅ ÃÅÍÍÈÍÀ, 32, ñï., ã., 7/9 ýò., ïë.:82/48/12, ÷/ï, 89126344217, 4700.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89126344217 Â.ÄÅ ÃÅÍÍÈÍÀ, 34, ñï., ã., ëîäæ., 2/ 16 ýò., ïë.:83/50/12, ÷/ï, 4300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-2009 Â.ÄÅ ÃÅÍÍÈÍÀ, 39, ñï., ì., ëîäæ., 6/ 10 ýò., ïë.:81/52/12, ÷/ï, 4850.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 231-55-19 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 99, ñï., ã., á/ë., 11/ 15 ýò., ïë.:80/45/13, ÷/ï, 1/2 äîëè â êâàð, 2000.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 89527346724 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 121, ñï., ã., ëîäæ., 8/14 ýò., ïë.:82/52/11, ÷/ï, òîðã, 4400.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 155, ñï., ã., ëîäæ., 15/15 ýò., ïë.:80/44/13, 4800.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-7477 ØÀÌÀÍÎÂÀ, 8, ñï., ã., 2áàë., 4/15 ýò., ïë.:82/48/12, ÷/ï, 8(343)36103-43, 2200.000ð, ÁÎÍÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89221010340 ØÀÌÀÍÎÂÀ, 28, ñï., ã., 2áàë., 13/15 ýò., ïë.:81/47/12, ÷/ï, 4500.000ð, ÑÎÞÇ-À (ÓÏÍ), ò. 200-06-63 ØÀÌÀÍÎÂÀ, 52, ñï., ã., ëîäæ., 7/15 ýò., ïë.:80/55/15, ÷/ï, 5400.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 89321134318

ÁÎÒÀÍÈ×ÅÑÊÈÉ 8 ÌÀÐÒÀ, 185/2, óï., ï., ëîäæ., 11/ 16 ýò., ïë.:70/25/37, ÷/ï, åâðîðåìîíò,òîðã, 4900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 268-11-22 8 ÌÀÐÒÀ, 185/2, óï., ï., ëîäæ., 3/16 ýò., ïë.:67/41/-, 89045498137, 5450.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 21977-41

8 ÌÀÐÒÀ, 185/3, óï., ï., ëîäæ., 12/ 12 ýò., ïë.:62.8/45/-, ÷/ï, 4600.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 8 ÌÀÐÒÀ, 185/4, óï., ï., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:63.6/40.4/7.9, 4150.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89122769716 8 ÌÀÐÒÀ, 189/1, óï., ï., áàë., 8/9 ýò., ïë.:63/40/8, ÷/ï, 4000.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89676394257 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 250/Â, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:57/41/6, ÷/ï, 3500.000ð, ÊÀÏÈÒÀË (ÓÏÍ), ò. 253-77-10 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 13, óï., ï., ëîäæ., 10/16 ýò., ïë.:77/52/8, 4600.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89122651533 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 13, óï., ï., ëîäæ., 10/16 ýò., ïë.:69/41/10, ÷/ï, êóõíÿ â ïîäàðîê, 4500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 268-11-22 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 19, óï., ï., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:63.1/39.7/8, 4400.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 19, óï., ï., 1/9 ýò., ïë.:63/40/8, 4100.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ1 (ÓÏÍ), ò. 89049869594 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 19, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:63/41/8, 4300.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 89126293995 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 21, óï., ï., ëîäæ., 3/16 ýò., ïë.:68/44/10, ÷/ï, 268-4430, 4700.000ð, ò. 268-44-30 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 27, óï., ï., ëîäæ., 4/12 ýò., ïë.:63.4/42/8, ÷/ï, 4390.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89089113159 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 27, óï., ï., áàë., 6/ 12 ýò., ïë.:63.1/39.9/8, îáìåí íà 12 ê, 4350.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 268-28-20 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 27, óï., ï., ëîäæ., 2/12 ýò., ïë.:78.1/54.6/14.2, ÷/ï, 5600.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89043890825 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 31, óï., ï., áàë., 9/ 12 ýò., ïë.:64/40/8, ÷/ï, äîêóìåíòû ãîòîâ, 4290.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 31, óï., ï., áàë., 12/12 ýò., ïë.:64/40/8, 4200.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 37/2, óï., ï., ëîäæ., 8/12 ýò., ïë.:57/42/10, ÷/ï, 6000.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 37589-58 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 51, óï., ï., ëîäæ., 8/12 ýò., ïë.:64.6/41/8, 4350.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89505540095 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 55/1, óï., æ/á., 2ëîäæ., 12/12 ýò., ïë.:67.1/44.2/0, ÷/ï, 5000.000ð, ÊÂÈÊÎ (ÓÏÍ), ò. 29805-20 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 55/1, óï., ï., ëîäæ., 5/12 ýò., ïë.:65/40/8, ÷/ï, 4460.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 210-41-49 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 55/1, óï., ï., 1/12 ýò., ïë.:92/67/14, 5950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 319-41-76 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 57, óï., ï., ëîäæ., 3/12 ýò., ïë.:63.5/40/8, ÷/ï, 4350.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89221395740 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 59/2, óï., ï., ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:63/40/8, 4500.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 1, ñï., ï., ëîäæ., 9/ 16 ýò., ïë.:87.7/47.1/9.7, 6500.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 2/1, óï., ï., ë., 10/ 12 ýò., ïë.:80/50/12, ÷/ï, îòë.ñîñò., 5700.000ð, ÇÅËÅÍÀß ÐÎÙÀ (ÓÏÍ), ò. 89221395540 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 2/2, óï., ï., ëîäæ., 6/10 ýò., ïë.:63/43/8, òîðã, 5000.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 3/1, óï., ï., ëîäæ., 6/12 ýò., ïë.:78/50/10, ÷/ï, åâðîðåì.÷/ï., 5800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 211-54-74 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 3/2, óï., ï., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:79/50/10, êóõíÿ â ïîäàðîê, 5350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 268-11-22 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 3/2, óï., ï., ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:80.5/47.6/13, +äîï. 6 êâ.ì,, 5850.000ð, ÀÈÑÒ-Í (ÓÏÍ), ò. 219-33-39 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 4/À, ñï., ê., 2ëîäæ., 6/12 ýò., ïë.:108/60/11, ñóïåð!äèç.ðåì., 8990.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 211-54-74

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

83

ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 5, óï., ï., ëîäæ., 7/ 10 ýò., ïë.:77.8/60/11, ÷/ï, 5500.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 89221153039 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 8, óï., ï., áàë., 1/10 ýò., ïë.:65/40/13, 4450.000ð, ÍÅÄ.ÓÐ.ÌÏÊ ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89221095191 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 8, óï., ï., ëîäæ., 10/ 10 ýò., ïë.:64/40/8, õîð.ñîñò, 4600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 9, ñï., ê., ëîäæ., 12/ 16 ýò., ïë.:81/55/11, ÷/ï, êóõíÿ, 7200.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 9, ñï., ê., ëîäæ., 6/ 16 ýò., ïë.:82/46.1/12.7, ÷/ï, 8(912)246-44-48, 6500.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89122464448 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 9, ñï., ê., ëîäæ., 5/ 16 ýò., ïë.:82/51/11, ÷/ï, äã, 6550.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 9, ñï., ê., 2ëîäæ., 4/ 16 ýò., ïë.:125/50/45, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 9490.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 283-01-10 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 9, ñï., ê., ï/ëîä., 8/ 16 ýò., ïë.:81/50/11, òîðã!!!, 6500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 12, ñï., ê., 2ëîäæ., 7/12 ýò., ïë.:111/60/17, 7990.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 89086315903 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 12, ñï., ê., 2ëîäæ., 3/12 ýò., ïë.:112/70/14, ÷/ï, äèçàéí.ðåìîíò, 7800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 14, óï., ï., 2ë., 3/10 ýò., ïë.:64/40/8, ÷/ï, 4600.000ð, ÇÅËÅÍÀß ÐÎÙÀ (ÓÏÍ), ò. 89221031330 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 22, óï., ï., ëîäæ., 7/12 ýò., ïë.:79.5/50.6/10.3, ÷/ï, 5300.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 34515-00 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 23, óï., ï., ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:64/40/8, 4999.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 23/À, ñï., ê., 2ë., 1/ 10 ýò., ïë.:79/50/12, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 6000.000ð, ÞÐ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89122403288 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 32, óï., ï., áàë., 1/ 12 ýò., ïë.:65.4/40.4/8, 4250.000ð, ò. 355-50-46 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 32, óï., ï., ëîäæ., 4/12 ýò., ïë.:65/40/8, èïîòåêà âîçì., 4350.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 370-31-12 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 36, óï., ï., ëîäæ., 6/12 ýò., ïë.:77.7/48.6/10.3, ÷/ï, 5480.000ð, ÍÅÄÂÈÆ. È ÏÐÀÂÎ (ÓÏÍ), ò. 219-54-26 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 36, óï., ï., áàë., 1/ 12 ýò., ïë.:80/50/11, ïîä îôèñ, 7200.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 36, óï., ï., ëîäæ., 3/12 ýò., ïë.:80/50/10, ÷/ï, 5700.000ð, ÅÊÀÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 20902-00 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 38, óï., ï., á., 5/10 ýò., ïë.:64/39/8, 4690.000ð, ÌÈÐ ÂÀØÅÌÓ ÄÎÌÓ (ÓÏÍ), ò. 268-58-53 ÑÀÌÎÖÂÅÒÍÛÉ, 5, óï., ï., ëîäæ., 8/ 10 ýò., ïë.:62.9/38.7/10.6, ÷/ï, 4500.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89126757576 ÑÀÌÎÖÂÅÒÍÛÉ, 5, óï., ï., ëîäæ., 4/ 10 ýò., ïë.:80/61/10, ÷/ï, 5850.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 37291-11 ÑÀÌÎÖÂÅÒÍÛÉ, 6, óï., ï., 1/9 ýò., ïë.:64/40/9, 4400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97

¹ 2 (6.01.2014)


84

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 3-êîìíàòíûå êâàðòèðû

ÑÀÌÎÖÂÅÒÍÛÉ, 6, óï., ï., ëîäæ., 4/ 9 ýò., ïë.:63/40/9, ÷/ï, õîð.ñîñò, 4800.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 37589-58 ÒÁÈËÈÑÑÊÈÉ, 5, óï., ï., ëîäæ., 6/ 16 ýò., ïë.:68/47/10, ÷/ï, 4850.000ð, ÒÈÕÈÉ ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89090237669 ÒÁÈËÈÑÑÊÈÉ, 11, óï., ï., ëîäæ., 1/ 10 ýò., ïë.:63/40/8, îò\ñ,âîçì îôèñ, 4800.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 36181-11 ØÂÀÐÖÀ, 10/1, ñï., ê., 2áàë., 7/18 ýò., ïë.:96/60/14, ÷/ï, òîðã, 7200.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89043804893 ØÂÀÐÖÀ, 10/1, ñï., ê., 17/18 ýò., ïë.:90/60/14, ÷/ï, ñîñò.îòëè÷íîå, 7800.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89222219959 ØÂÀÐÖÀ, 10/1, ñï., ê., áàë., 16/18 ýò., ïë.:87/51/12, ÷/ï, 8200.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 89221459060 ØÂÀÐÖÀ, 10/1, ñï., ê., 2ëîäæ., 9/18 ýò., ïë.:96/60.4/12, ÷/ï, 7700.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25 ØÂÀÐÖÀ, 10/3, óï., ï., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:64/40/8, âîçì .ïîä ä/ñ, 4900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 89655025353 ØÂÀÐÖÀ, 14, ñï., ê., ëîäæ., 6/16 ýò., ïë.:80/50/10, ÷/ï, õîð.ñîñò., 5900.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89045404251 ØÂÀÐÖÀ, 16/2, óï., ï., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:63/40/8, ÷èñòûé ïîäúåçä, 4100.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-78-78 ØÂÀÐÖÀ, 16/2, óï., ï., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:64/40/10, 3190529, 4350.000ð, ÐÀÂ-ËÒÄ (ÓÏÍ), ò. 89222095529 ØÂÀÐÖÀ, 16/2, óï., ï., ëîäæ., 8/10 ýò., ïë.:63/40/8, ñòîÿíêà, 4450.000ð, ÓËÅÉ (ÓÏÍ), ò. 89126521267 ØÂÀÐÖÀ, 20/1, óï., ï., ëîäæ., 12/12 ýò., ïë.:80/50/10, 5100.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 269-89-60 ØÂÀÐÖÀ, 20/2, ñï., ê., ëîäæ., 3/15 ýò., ïë.:77/46/10, ÷/ï, êîñì.ðåì.÷ï,ìåá, 5640.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 211-54-74 ØÂÀÐÖÀ, 20/2, ñï., ê., ëîäæ., 11/15 ýò., ïë.:69/53/-, ÷/ï, âñòð êóõíÿ, 6200.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-78-78

ÂÈÇ À.ÁÀÐÁÞÑÀ, 6, ñï., ê., ëîäæ., 9/12 ýò., ïë.:120/74/12, 12200.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 À.ÁÀÐÁÞÑÀ, 6, ñï., ê., ëîäæ., 5/12 ýò., ïë.:128/77/12, ÷/ï, 8495.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 À.ÁÀÐÁÞÑÀ, 6, ñï., ê., 2ëîäæ., 8/12 ýò., ïë.:127/70/20, ÷/ï, ñóïåð. ðåìîíò, 11500.000ð, ÊÎËÈÇÅÉ (ÓÏÍ), ò. 235-07-69 À.ÁÀÐÁÞÑÀ, 6, ñï., ê., ëîäæ., 4/12 ýò., ïë.:88/60/28, ÷/ï, 7500.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÂÈÇ-ÁÓËÜÂÀÐ, 18, ïì., ê., 2/4 ýò., ïë.:69.6/47.9/7.7, ïàìÿòíèê àðõèò., 5350.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 9122824913 ÂÈÇ-ÁÓËÜÂÀÐ, 25, ïì., ê., 3/5 ýò., ïë.:90/50/15, ÷/ï, 8.912.2921782, 5800.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 35672-12 ÂÈÇ-ÁÓËÜÂÀÐ, 25, ïì., ê., áàë., 3/ 5 ýò., ïë.:90/55/8, ÷/ï, 5380.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-9797 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 26/À, ñï., ê., ëîäæ., 2/ 9 ýò., ïë.:92.4/53/13, 89086327726, 7300.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 89086327726 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 28, áð., ï., á., 2/5 ýò., ïë.:53/37/6, ÷/ï, 3210.000ð, ò. 89049863277 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 28/À, óï., ï., ëîäæ., 2/ 9 ýò., ïë.:63/40/8, ÷/ï, 4199.000ð, ÊÁ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ (ÓÏÍ), ò. 246-13-28 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 32/À, óï., ï., ëîäæ., 6/ 9 ýò., ïë.:63/41/8, ÷/ï, óäîáíàÿ êâðà, 4850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 35/2, áð., ï., 5/5 ýò., ïë.:57/37/6, óìåñòåí òîðã!, 3800.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50

¹ 2 (6.01.2014)

ÂÈÊÓËÎÂÀ, 35/2, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:58/38/7, ÷/ï, èä¸ò ïåðåâîä, 4500.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89222955620 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 38/Á, óï., ï., ëîäæ., 3/ 16 ýò., ïë.:69/40/11, ÷/ï, 5500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 46/Á, óï., ï., ï/ëîä., 7/ 9 ýò., ïë.:53/35/7, 3450.000ð, ËÀÉÒÍ (ÓÏÍ), ò. 222-05-35 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 46/Á, óï., ï., 2ï/ëî., 8/ 9 ýò., ïë.:59/35/8, âñòð.êóõíÿ,øêàô, 3950.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89089256820 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 48, óï., ê., ëîäæ., 3/14 ýò., ïë.:78/50/9.5, 5200.000ð, ÃËÎÁÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89501995182 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 48, óï., ê., ëîäæ., 2/14 ýò., ïë.:63/38/10, ÷/ï, 1/2 äîëè, 1500.000ð, ÊÁ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ (ÓÏÍ), ò. 246-13-28 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 48, óï., ê., á/ë., 10/14 ýò., ïë.:80/51/9, 5300.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 201-49-94 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 55, óï., ï., á/ë., 3/16 ýò., ïë.:65.9/42.7/8.3, 4400.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9122609367 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 55, óï., ï., 2ëîäæ., 15/ 16 ýò., ïë.:68/41/12, ñîñò.õîðîø., 4400.000ð, ÌÀÊÑÈÌÀ (ÓÏÍ), ò. 36014-92 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 55, óï., ï., ëîäæ., 16/ 16 ýò., ïë.:80/52/12, ÷/ï, ñóïåð åâðî ðåìî, 5100.000ð, ò. 89827017449 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 55, óï., ï., 2ëîäæ., 6/ 16 ýò., ïë.:80/44/10, ÷/ï, õîð.ñîñò, 5100.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 37589-58 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 55, óï., ï., 2ëîäæ., 15/ 16 ýò., ïë.:78.6/44/10, ÷/ï, 5000.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-78-78 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 57, óï., ï., ëîäæ., 9/12 ýò., ïë.:65/39/9, ÷/ï, 4500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 79655261202 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 59/2, óï., ï., 2ëîäæ., 11/16 ýò., ïë.:90/58/11, 5350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 61/4, óï., ï., ëîäæ., 3/ 12 ýò., ïë.:80/50/10, 89122841121, 5500.000ð, ÍÅÁÎÑÊÐÅÁ (ÓÏÍ), ò. 89122841121 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 63/3, óï., ï., ëîäæ., 11/ 12 ýò., ïë.:64/37/11, îòë.ñîñò., 5000.000ð, ÊÁ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ (ÓÏÍ), ò. 246-13-28 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 65, óï., ï., ï/ëîä., 3/16 ýò., ïë.:72/40/9, õîð ñîñò,, 4590.000ð, ÌÀËÀÕÈÒ-ÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 268-11-20 ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 9, ïì., ø., 1/3 ýò., ïë.:81/65/9, ÷/ï, 5600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 14, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:57/43/6, ÷/ï, õîðîøèé òîðã, 3750.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 21137779 ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 14, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:60/43.7/5.7, òðåáóåò ðåìîíòà, 3230.000ð, 100 ÊÂÀÄÐÀÒΠ(ÓÏÍ), ò. 211-32-00 ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 15/À2, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:49/34/6, ÷/ï, òîðã, 3400.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-0323 ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 17, õð., ê., 5/5 ýò., ïë.:59/42/6, ÷/ï, 350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 18, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:56/35/6, îòëè÷í.ìåñòî, 3450.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 32/2, ïì., ø., 1/5 ýò., ïë.:73.3/44.8/9, èíôðàñòðóêòóðà, 4490.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 46/À, ñï., ê., á/ë., 3/ 10 ýò., ïë.:114/60/16, 89122416159, 12500.000ð, ÂÖÍ (ÓÏÍ), ò. 89122416159 ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 47/1, áð., ï., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:58/41/8, ÷/ï, 4350.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÊÈÐÎÂÀ, 7, ïì., ê., 3/5 ýò., ïë.:69.7/ 48.4/8.8, 4450.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÊÈÐÎÂÀ, 9, óï., ê., ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:61.3/38.7/8.4, 4500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22

ÊÈÐÎÂÀ, 9, ñï., ê., ëîäæ., 6/10 ýò., ïë.:63/40/12, ÷/ï, 89122462731, 4800.000ð, ÀÐÃÓÌÅÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89122462731 ÊÐÀÑÍÎÓÐÀËÜÑÊÀß, 11, õð., ê., 1/ 4 ýò., ïë.:57/38/6, 8912-289-76-58, 3600.000ð, ÀÐÃÓÌÅÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89122897658 ÊÐÀÑÍÎÓÐÀËÜÑÊÀß, 22, óï., ê., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:64/40/8, ÷/ï, 5150.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂ. À2 (ÓÏÍ), ò. 291-42-28 ÊÐÀÑÍÎÓÐÀËÜÑÊÀß, 27/1, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:73.2/56/7, ÷/ï, 5000.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 232-58-24 ÊÐÀÓËß, 2, ñï., ê., ëîäæ., 3/14 ýò., ïë.:83/51/14, ÷/ï, 8100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÊÐÀÓËß, 8, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:59.2/40/6, õîð.ñîñò-å, 3850.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-78-78 ÊÐÀÓËß, 44, ñï., ê., ëîäæ., 14/16 ýò., ïë.:98.9/53.3/16.9, ÷/ï, 7200.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89676396562 ÊÐÀÓËß, 44, ñï., ê., 2ëîäæ., 14/16 ýò., ïë.:88/60/14, 10000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÊÐÀÓËß, 44, ñï., ê., 2ëîäæ., 4/16 ýò., ïë.:104/69/13, 8240.000ð, ÌÀÍÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÊÐÀÓËß, 48/2, ïí., ï., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:58/40/7, ÷/ï, 3750.000ð, ÓÐÀË-ÝÑÒÝÉÒ ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89221369133 ÊÐÀÓËß, 48/2, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:58/37/7, 3690.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÊÐÀÓËß, 53, ïí., ï., ï/ëîä., 8/9 ýò., ïë.:65/44/7, ÷/ï, 4690.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89122491627 ÊÐÀÓËß, 53, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:64/43/7, 3990.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 201-15-13 ÊÐÀÓËß, 55, óï., ê., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:62/38/8, ÷/ï, 4600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 79655045656 ÊÐÀÓËß, 67, ïí., ï., ï/ëîä., 4/9 ýò., ïë.:58/40/8.5, îòë.ñîñò., 3870.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89222074049 ÊÐÀÓËß, 81, ïí., ï., áàë., 1/9 ýò., ïë.:58/30/7, õîð ñîñò, 3940.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÊÐÀÓËß, 83, ïí., ï., ï/ëîä., 4/9 ýò., ïë.:57/37/7, ÷/ï, òðåá.ðåìîíò, 3700.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÊÐÀÓËß, 83, ïí., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:57/42/-, 4080.000ð, ÊÓÏÎÍ (ÓÏÍ), ò. 372-01-19 ÊÐÀÓËß, 84, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:64/43/-, 89049806619, 4300.000ð, ÓÑÏÅÕ (ÓÏÍ), ò. 89049806619 ÊÐÀÓËß, 84, ïí., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:58/40/7, ÷/ï, ÷/ï, ä/ã, 4100.000ð, ÌÀÍ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 267-4728 ÊÐÀÓËß, 84, ïí., ï., ïë., 1/9 ýò., ïë.:58/38/8, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 3950.000ð, ò. 319-54-10 ÊÐÀÓËß, 84, ïí., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:58/37/7, ÷/ï, êàï.ðåìîíò, 4050.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 286-14-79 ÊÐÀÓËß, 86, óï., ï., 1/10 ýò., ïë.:53/ 28/7, ïîä îôèñ, 5000.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 206-18-88 ÊÐÛËÎÂÀ, 27, ñï., ê., 2ëîäæ., 5/17 ýò., ïë.:100/56/15, ÷/ï, 8550.000ð, ÀÒÎÌÏÐÎÌÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 37700-07 ÊÐÛËÎÂÀ, 27, ñï., ê., áàë., 13/17 ýò., ïë.:100/61.7/12.8, ÷/ï, 8500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÊÐÛËÎÂÀ, 27, ñï., ê., ëîäæ., 4/14 ýò., ïë.:88/60/12, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 6950.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ÊÐÛËÎÂÀ, 27, ñï., ê., ë., 3/10 ýò., ïë.:87/47/12, ÷/ï, åâðî/äèçàéí, 7600.000ð, ÎÊÒßÁÐÜÑÊÎÅ (ÓÏÍ), ò. 89028725483 ÊÐÛËÎÂÀ, 35, ñï., ê., 2/9 ýò., ïë.:101/59/12, ÷/ï, 7200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô) ÌÀËÛØÅÂÀ, 2/Æ, ïì., ê., 4/6 ýò., ïë.:61.2/44/8.5, ÷/ï, íà äâå ñòîð., 4490.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 ÌÅËÜÍÈÊÎÂÀ, 20, óï., ê., 2/13 ýò., ïë.:100/59/17, ÷/ï, èíä.äèçàéí, 9600.000ð, ÍÎÂÀß ÊÂÀÐÒÈÐÀ (ÓÏÍ), ò. 344-85-44 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 4, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:59/42/7, 3950.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 10/À, ïí., ï., ïë., 6/9 ýò., ïë.:58/32/9, ÷/ï, 4100.000ð, ÇÅËÅÍÀß ÐÎÙÀ (ÓÏÍ), ò. 89122435338 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 16/Á, ñï., ï., ëîäæ., 12/15 ýò., ïë.:72/42/9, ñîñò.ñðåäíåå, 6140.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 18/À, ïí., ï., áàë., 7/9 ýò., ïë.:58.1/38.4/7, 3900.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-30-54 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 32/À, ïí., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:64/44/7, 4150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-2009 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 40/2, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:58/40/7, 3600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 20330-01 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 40/2, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:58/39/6, îòë.ñîñò., 3750.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 89655111715 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 46, óï., ï., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:64/41/8, ÷/ï, 8-912-2848-686, 3800.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89122848686 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 46, óï., ï., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:64/41/8, ÷/ï, óäà÷í.ïëàíèðîâ., 3900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 50, óï., ï., 2ëîäæ., 5/16 ýò., ïë.:97/55/9, ÷/ï, 5000.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 345-55-00 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 26/À, ïì., ø., áàë., 2/2 ýò., ïë.:55/35/8, ÷/ï, âûñîêèå ïîòîëêè, 3450.000ð, ÌÎÉ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 89222044436 ÏÀÏÀÍÈÍÀ, 3, óï., ê., áàë., 5/9 ýò., ïë.:50/35/6, 3500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 ÏÀÏÀÍÈÍÀ, 17, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:78/55/8, ÷/ï, ïîä íåæèëîå, 4800.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 37589-58 ÏÀÏÀÍÈÍÀ, 17, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:80/50/15, ÷/ï, öåíòð ãîðîäà, 4600.000ð, ÑÎÞÇ-À (ÓÏÍ), ò. 20006-63 ÏÈÐÎÃÎÂÀ, 4, óï., ê., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:60/43/6.5, 3800.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ÏÎÏÎÂÀ, 33, ïì., ê., 1/5 ýò., ïë.:72.5/58.7/-, ÷/ï, 6000.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., ëîäæ., 4/16 ýò., ïë.:124.9/72/20, ÷/ï, àêöèÿ, 8493.200ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89122435250 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., ëîäæ., 15/16 ýò., ïë.:129.2/82/-, ÷/ï, 3ì ïîòîëêè, 8989.600ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89122435250 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., ëîäæ., 7/16 ýò., ïë.:128.9/82/-, ÷/ï, îòäåëêà åâðî, 9810.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89122435250 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., 2ëîäæ., 4/16 ýò., ïë.:124.8/80/-, ÷/ï, 3ì ïîòîëêè, 8948.800ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89122435250 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., ëîäæ., 6/16 ýò., ïë.:144.6/64/41, ÷/ï, 3ì ïîòîëêè, 10009.600ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89122435250 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., ëîäæ., 12/16 ýò., ïë.:110/90/-, ÷/ï, 8950.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 231-55-19 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., 2ëîäæ., 13/ 16 ýò., ïë.:154/94/57, ÷/ï, ñóïåðïëàíèðîâêà, 15580.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., 15/16 ýò., ïë.:102/80/13, ÷/ï, 8300.000ð, ÌÀÍÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÐÅÏÈÍÀ, 93, óï., ï., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:64/40/8, ÷/ï, 4000.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89676396100 ÐÅÏÈÍÀ, 107, ñï., ê., áàë., 2/11 ýò., ïë.:80/48/12, ÷/ï, õîð.ñîñò., 6100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80


ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 3-êîìíàòíûå êâàðòèðû ÐÅÏÈÍÀ, 107, ñï., ê., 2ëîäæ., 4/10 ýò., ïë.:91.5/51/17, íåñòàíä ïëàí, 6950.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 ÑÅÂÅÐÍÛÉ, 5, óï., ê., 7/10 ýò., ïë.:108/56/-, ÷/ï, 11000.000ð, ÝÂÅÐÅÑÒ-ÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 89122000105 ÑÅÂÅÐÍÛÉ, 5, óï., ê., 3ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:108/60/18, ÷/ï, 10000.000ð, ÝÂÅÐÅÑÒ-ÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 89122000105 ÑÈÍßÅÂÀ, 8, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:58/38/6, 2/3 äîëè, 1900.000ð, ÌÀÍ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 267-47-28 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 49, ñï., ê., 2ëîäæ., 8/23 ýò., ïë.:67/37/14, ÷/ï, åâðî9126391397, 6900.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 49, ñï., ê., ëîäæ., 3/23 ýò., ïë.:104/81/15, ÷/ï, 15000.000ð, ÑÔÅÐÀ (ÓÏÍ), ò. 89222093826 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 49, ñï., ê., 1/23 ýò., ïë.:98/51/18, íîâûé äîì, 9000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033001,269 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 53, óï., ê., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:64/40/8, 4600.000ð, ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 319-96-66 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 53, óï., ê., ëîäæ., 6/10 ýò., ïë.:61/38/8, 4750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 54, ñï., ã., 2ëîäæ., 14/ 23 ýò., ïë.:93/48.2/16, ÷/ï, í-2,7 ì, 7600.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89221159217 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 54, ñï., ã., 2ëîäæ., 17/ 23 ýò., ïë.:93/48/15, ÷/ï, 7600.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 60, óï., ê., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:74.7/50.05/-, ÷/ï, 5600.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89676394828 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 82, óï., ï., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:62.7/39.7/8, ÷/ï, 4850.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 380-23-40 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 82, óï., ï., 2/9 ýò., ïë.:63/41/8, ÷/ï, 9122876364, 4500.000ð, ò. 371-24-29 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 90, ñï., ê., á/ë., 5/12 ýò., ïë.:112/70/-, ÷/ï, 89122416159, 12500.000ð, ÂÖÍ (ÓÏÍ), ò. 89122416159 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 90, ñï., ê., 4/12 ýò., ïë.:140/90/-, ÷/ï, îòë.ñ ïàðê.ìåñò, 14900.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89126355834 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 96, ñï., ê., 4/16 ýò., ïë.:99.8/80/19, ÷/ï, 10800.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 96, ñï., ê., ëîäæ., 3/16 ýò., ïë.:94/50/22, ÷/ï, 7500.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 89222295300 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 125/3, ïí., ï., ëîäæ., 4/ 9 ýò., ïë.:58/38/7, ÷/ï, 3730.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 21041-49 ÒÎÊÀÐÅÉ, 24, ñï., ê., 2ëîäæ., 2/15 ýò., ïë.:81.4/50.1/14.1, ÷/ï, 7100.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89126757576 ÒÎÊÀÐÅÉ, 40, ñï., ì., ëîäæ., 15/18 ýò., ïë.:101/61/13, ÷/ï, ïîä ÷èñò. îòä, 6750.000ð, ÍÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 356-03-32 ÒÎÊÀÐÅÉ, 56/2, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:58/41/6, 3790.000ð, ÀÊÏÐÎÈ (ÓÏÍ), ò. 361-50-61 ÒÎÊÀÐÅÉ, 66, óï., ê., 8/12 ýò., ïë.:74/ 54/9, ÷/ï, 89826079907, 5550.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89826079907 ÒÎÊÀÐÅÉ, 68, ñï., ê., 14/17 ýò., ïë.:67/39/22, ÷/ï, 6700.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÒÎÊÀÐÅÉ, 68, ñï., ê., 2ëîäæ., 9/14 ýò., ïë.:97.7/54.3/36.5, ÷/ï, 10400.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9041733485 ÒÎÊÀÐÅÉ, 68, ñï., ê., ëîäæ., 10/14 ýò., ïë.:114/67/11, ÷/ï, òîðã, 8950.000ð, ÁÞÐÎ ÍÅÄÂÈÆ.N1 (ÓÏÍ), ò. 278-60-50 ÒÎÊÀÐÅÉ, 68, ñï., ê., 3ë., 10/17 ýò., ïë.:98/65/11, ÷/ï, åâðî.ðåì. ñàóíà, 9600.000ð, ò. 213-04-63 ÔÐÎËÎÂÀ, 19/1, ñï., ê., ëîäæ., 13/ 16 ýò., ïë.:106/54/13, ÷/ï, 9600.000ð, ÅÊÀÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 209-02-00 ÔÐÎËÎÂÀ, 29, ñï., ê., áàë., 4/14 ýò., ïë.:115/69/17, ÷/ï, âèä íà ïðóä, 9600.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 37659-18 ÔÐÎËÎÂÀ, 29, ñï., ê., 3ëîäæ., 7/14 ýò., ïë.:129/57/12, äîì 8 ýòàæåé, 10870.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70

ÔÐÎËÎÂÀ, 29, ñï., ê., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:101/60/18, ÷/ï, èäåàë.ðåìîíò, 18500.000ð, ÒÈÌ (ÓÏÍ), ò. 22225-51 ÔÐÎËÎÂÀ, 31, ñï., ê., ëîäæ., 10/16 ýò., ïë.:80/47/13, 3190529îòë.ñîñò, 7500.000ð, ÐÀÂ-ËÒÄ (ÓÏÍ), ò. 89222095529 ØÅÂÅËÅÂÀ, 7, ñï., ì., 15/16 ýò., ïë.:147/83/11, ÷/ï, òåððàñà, 11000.000ð, ÅÊÀÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89043881928 ØÅÂÅËÅÂÀ, 7, ñï., ì., ëîäæ., 15/16 ýò., ïë.:153/90/15, ÷/ï, øåâåëåâà, 7, 11000.000ð, ò. 287-33-51 ÝÍÅÐÃÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 4/2, óï., ê., ëîäæ., 4/14 ýò., ïë.:75/47/12, ÷/ï, 7100.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-78-78 ÝÍÅÐÃÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 4/2, óï., ê., ëîäæ., 9/14 ýò., ïë.:74/46/14, ÷/ï, ðåìîíò, ìåáåëü, 7600.000ð, ÎËÈÌÏ (ÓÏÍ), ò. 89122407732 ÞÌÀØÅÂÀ, 16, óï., ê., ëîäæ., 12/12 ýò., ïë.:62.4/44.2/7.5, ïðîñòîé îáìåí, 4350.000ð, ÈÑÅÒÜ (ÓÏÍ), ò. 89122444704 ÞÌÀØÅÂÀ, 18, ñï., ê., 3ëîäæ., 16/ 17 ýò., ïë.:364/222/22, ÷/ï, 19990.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÞÌÀØÅÂÀ, 18, ñï., ê., ëîäæ., 9/17 ýò., ïë.:90/55/17, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 5900.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89086363993 ÞÌÀØÅÂÀ, 18, ñï., ê., 2ëîäæ., 8/17 ýò., ïë.:127/60/21, ÷/ï, îòë.âèä èç îêíà, 7200.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 222-21-81

ÂÎÊÇÀËÜÍÛÉ ÌÀØÈÍÈÑÒÎÂ, 12/À, óï., ê., 2ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:60/37/8, ÷/ï, õîðîøèé òîðã, 4650.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 89506390074 ÑÒÐÅËÎ×ÍÈÊÎÂ, 4, õð., ê., áàë., 4/ 5 ýò., ïë.:55/41/6, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, ÷ï, 3300.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89527349053 ×ÅËÞÑÊÈÍÖÅÂ, 23, óï., ê., áàë., 8/ 10 ýò., ïë.:57/41/7, ÷/ï, òðåá.ðåìîíò, 4800.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 222-24-77

ÂÒÓÇÃÎÐÎÄÎÊ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÀß, 25, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:55/42/6, ÷/ï, ïîä îôèñ,ìàãàçè, 3900.000ð, ò. 89221325805 ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÀß, 45, ñï., ã., ëîäæ., 16/26 ýò., ïë.:73/55/-, ÷/ï, 5285.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 89122848249 ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÀß, 45, ñï., ã., ëîäæ., 16/26 ýò., ïë.:82/47/12, ÷/ï, 5839.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 89122848249 ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÀß, 52, óï., ê., ëîäæ., 5/12 ýò., ïë.:58/39/8, ÷/ï, 3800.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-7878 ÃÀÃÀÐÈÍÀ, 1, ïì., ø., äàííû., 2/4 ýò., ïë.:66/43/9, ñîñò.îòë, 4300.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÃÀÃÀÐÈÍÀ, 18/À, õð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:59/42/6, èïîòåêà íåâîçìî, 3790.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89043828589 ÊÎÌÈÍÒÅÐÍÀ, 15, õð., ê., áàë., 3/4 ýò., ïë.:54/36/5.1, ÷/ï, 3300.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89193707501 ÊÎÌÈÍÒÅÐÍÀ, 18, óï., ê., 2ï/ëî., 8/ 9 ýò., ïë.:63.3/39/8.4, ÷/ï, êàï. ðåì. îñâîá, 4900.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89043899038 ÊÎÌÈÍÒÅÐÍÀ, 20, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:59/42/8, ÷/ï, 89049850334 óãë, 4000.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 37659-18 ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß, 78, ñï., ì., 2ëîäæ., 19/25 ýò., ïë.:67.5/36.9/10.3, ÷/ï, 5999.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89043890825 ÊÓËÈÁÈÍÀ, 3, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:58/ 45.5/6, ïîä îôèñ, 3950.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89506386385 ËÅÍÈÍÀ, 64, ïì., ê., 5/5 ýò., ïë.:81/ 57/8, ñîñò.îáû÷í., 5100.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 269-39-96 ËÎÄÛÃÈÍÀ, 8, óï., ï., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:63/40/8, ÷/ï, õîð. êâàðòèðà, 4200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51

ËÎÄÛÃÈÍÀ, 11, óï., ê., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:62/39/8, 4350.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 375-89-58 ÌÀËÛØÅÂÀ, 127/À, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:63/38/9, îòä.âõîä, 4750.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 375-89-58 ÌÈÐÀ, 4, ïì., ê., 1/4 ýò., ïë.:78/52/ 10, ÷/ï, ñîñò.õîðîøåå, 4790.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-0174

ÌÈÐÀ, 31, ïí., ï., áàë., 3/9 ýò., ïë.:59/ 37/7, 4300.000ð, ÊÂÈÊÎ (ÓÏÍ), ò. 298-05-20 ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÀß, 76, ïì., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:58.3/40.3/-, 4590.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-2009 ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÀß, 114, ïì., ê., 2áàë., 3/3 ýò., ïë.:75.6/52.6/7.5, ïåðåïëàíèðîâêà, 4700.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 9122824913 ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß, 4, ïì., ê., áàë., 3/ 3 ýò., ïë.:77/53/8, êëàäîâêà, 5250.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 286-14-79 ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß, 27, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:78/55/9, øêàô-êóïå, 3990.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 201-20-88 ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß, 70, áð., ê., 1/5 ýò., ïë.:51/34/6, 3450.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89222011770 ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß, 8, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:72/48/8, ñîñò.õîð., 4800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74 ÔÎÍÂÈÇÈÍÀ, 3, ñï., ê., 2ëîäæ., 8/ 10 ýò., ïë.:75/44.7/9, ÷/ï, 6990.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÔÎÍÂÈÇÈÍÀ, 3, ñï., ê., 2ëîäæ., 8/ 10 ýò., ïë.:87/52/25, ÷/ï, 6990.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ×ÀÀÄÀÅÂÀ, 5, õð., ê., 2/3 ýò., ïë.:54.3/42.6/5, 3790.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 89617668145

85

ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 23, óï., ï., ëîäæ., 3/ 9 ýò., ïë.:64/39/9, ÷/ï, 3500.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 89221490003 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 26, óï., ï., ï/ëîä., 3/ 9 ýò., ïë.:63/37/9, îòë.òåï.êâ, 3850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 27, óï., ï., áàë., 5/9 ýò., ïë.:63/39/11, ÷/ï, 3250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 21313-00 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 29, ñï., ê., 3ëîäæ., 1/ 10 ýò., ïë.:85/50/10, ÷/ï, 4900.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 216-10-92 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 131, óï., ï., ëîäæ., 3/ 9 ýò., ïë.:62/40/8, ÷/ï, 3100.000ð, ò. 89221361617 ÇÂÎÍÊÈÉ, 14, áð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:58/41/6, 3450.000ð, ÊÎËÈÇÅÉ (ÓÏÍ), ò. 235-07-69 ÊÎËÕÎÇÍÈÊÎÂ, 83, óï., ï., á., 5/5 ýò., ïë.:63.1/39.9/7, 3250.000ð, ò. 213-83-21 ÌÀÐÒÎÂÑÊÀß, 1, óï., ï., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:63/40/8, 3600.000ð, ÍÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 356-03-32 ÌÀÐÒÎÂÑÊÀß, 11, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:59/42/7, 3100.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÌÎËÎÒÎÁÎÉÖÅÂ, 5, ñï., ê., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:83/35/12, ÷/ï, òîðã,ñðî÷íî, 3990.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÌÎËÎÒÎÁÎÉÖÅÂ, 12, ñï., ï., ëîäæ., 9/10 ýò., ïë.:61.3/40/8, 4100.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89506434378 ÌÎËÎÒÎÁÎÉÖÅÂ, 12, ñï., ï., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:60/37/8, 4000.000ð, ÍÅÄ.ÓÐ.ÌÏÊ (ÓÏÍ), ò. 355-51-91 ÌÎËÎÒÎÁÎÉÖÅÂ, 12, ñï., ï., ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:61/39/8, ÷/ï, 4150.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 368-88-00 ÌÎËÎÒÎÁÎÉÖÅÂ, 13, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:57.6/37/7, ÷/ï, 3000.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89030864790

ÃÎÐÍÛÉ ÙÈÒ

ÆÁÈ

Â× 51130, 11, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:54/32/7, îáì.íà óêòóñ, 2700.000ð, ÌÀÊÑÈÌÀ (ÓÏÍ), ò. 360-14-92 ÊÎÎÏÅÐÀÒÈÂÍÀß, 16, óï., ï., ëîäæ., 3/3 ýò., ïë.:60/36/9, 3500.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89122697507

40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 18/À, áð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:51.6/38/6, îáì ïðîñ/õîð.ñî, 3250.000ð, ÓËÅÉ (ÓÏÍ), ò. 89222044027 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 18/Ä, óï., ï., 4/12 ýò., ïë.:79.2/48.3/10, ÷/ï, 4750.000ð, ÁÞÐÎ ÍÅÄÂÈÆ.N1 (ÓÏÍ), ò. 278-60-50 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 20, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:58/37/7, 89222058738, 3490.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89222058738 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 31, óï., ï., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:64.2/40.7/8, ÷/ ï, 4100.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89676394810 ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ, 2, óï., ï., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:63/40/8, ñîñòîÿíèå õîðîø, 4150.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89043899038

ÅËÈÇÀÂÅÒ ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 6/À, õð., ê., 5/5 ýò., ïë.:56/41/6, îêíà âî äâîð, 3000.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 269-86-42 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 16/2, óï., ï., ëîäæ., 9/10 ýò., ïë.:63/40/8, ñîñò.õîð., 3590.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 210-41-49 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 16/3, óï., ï., ëîäæ., 8/10 ýò., ïë.:63/24/24, îñòàâëÿåì âñå, 4250.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÀÍ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

¹ 2 (6.01.2014)


86

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 3-êîìíàòíûå êâàðòèðû

ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ, 4/1, óï., ï., 2ëîäæ., 14/16 ýò., ïë.:68/44/8, ðàçâ.èíôðà, 4300.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 22221-84 ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ, 4/1, óï., ï., ëîäæ., 14/ 16 ýò., ïë.:66/42/8.3, 4700.000ð, ÑÎÞÇ-À (ÓÏÍ), ò. 200-06-63 ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ, 10, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:63.3/44.4/8, 4500.000ð, 911 (ÓÏÍ), ò. 380-23-42 ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ, 10, óï., ï., áàë., 6/9 ýò., ïë.:63.7/43/8, äîê.ãîò., 4600.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 89089286599 ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ, 36, ñï., ê., 2ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:102/58/16, ÷/ï, ìåáåëü, 8000.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 286-14-79 ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ, 40, óï., ï., ëîäæ., 16/ 16 ýò., ïë.:67/43/10, ÷/ï, 4300.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ, 40, óï., ï., ëîäæ., 16/ 16 ýò., ïë.:72/49/8, ÷/ï, ñàóíà, 5000.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 3, óï., ï., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:64/41/8, õîð.ñîñò, 4300.000ð, ÓËÅÉ (ÓÏÍ), ò. 89222044027 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 5/3, óï., ï., ëîäæ., 5/12 ýò., ïë.:57/36/9, äèçàéí-ðåìîíò, 4300.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 7, óï., ï., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:64/41/8, 4300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 11, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:64/41/8, ÷/ï, 4090.000ð, ò. 89676397622 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 11/Á, óï., ï., ëîäæ., 10/16 ýò., ïë.:66/42/8, õîð.ñîñò., 4500.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 13, óï., ï., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:63.5/40/9, ÷/ï, 2 øêàôà-êóïå, 4300.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 286-14-79 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 17, óï., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:64/41/8, 4400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 17/Á, óï., ê., 2ëîäæ., 10/16 ýò., ïë.:70/42/12, ÷/ï, 5300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 35, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:63/40/8, ÷/ï, îòëè÷.ñîñòîÿí, 4080.000ð, ÊÎËÈÇÅÉ (ÓÏÍ), ò. 235-07-69 ÏÀÍÅËÜÍÀß, 11/À, áð., ï., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:58/39/7, 3500.000ð, ÃËÎÁÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89126491061 ÐÀÑÑÂÅÒÍÀß, 5, óï., ï., ï/ëîä., 1/5 ýò., ïë.:67/42/9, ÷/ï, ýòàæ âûñîêèé, 4100.000ð, ÒÈÌ (ÓÏÍ), ò. 222-25-51 ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 3, ïí., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:59/36/8, ñîñò.õîðîøåå, 3800.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89028745682 ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 3, ïí., ï., 7/9 ýò., ïë.:62.8/44/6.2, ÷/ï, ïåðåï.óçàê., 4150.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89045470387 ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 4/1, óï., ï., ëîäæ., 16/ 16 ýò., ïë.:70.2/40/8, ÷/ï, 4380.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89122424095 ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 4/2, óï., ï., ëîäæ., 9/ 16 ýò., ïë.:70/40/9, 4600.000ð, 911 (ÓÏÍ), ò. 380-23-42 ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 4/2, óï., ï., ëîäæ., 16/ 16 ýò., ïë.:56.6/37.5/7, 3830.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89222963875 ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 4/4, ñï., ê., 2ï/ëî., 7/ 10 ýò., ïë.:106.3/56.3/13.7, ÷/ï, 7750.000ð, ÓËÅÉ (ÓÏÍ), ò. 89222095013 ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 5, ïí., ï., ï/ëîä., 4/9 ýò., ïë.:58/38/7, ÷/ï, 3680.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 89655109933 ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 11, ïí., ï., 7/9 ýò., ïë.:64/42/7, ÷/ï, îòë.ñîñòîÿíèå, 4500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 13, ïí., ï., ï/ëîä., 3/ 9 ýò., ïë.:63.5/42/7, ñòåíû ïîä îáîè, 4050.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 13, ïí., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:57/40/-, ÷/ï, êàï.ðåì+ìåáåëü, 4500.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 222-21-84 ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 13, ïí., ï., ï/ëîä., 9/ 9 ýò., ïë.:58/40/7, 4100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27

¹ 2 (6.01.2014)

ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 19/À, óï., ê., 2ëîäæ., 14/14 ýò., ïë.:109/64/19, ÷/ï, îòëè÷íîå ñîñò!, 8600.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 21, ïí., ï., ï/ëîä., 3/9 ýò., ïë.:58/38/9, êóõíÿ ðàñø,, 3900.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9049805930 ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 21, ïí., ï., áàë., 1/9 ýò., ïë.:58/37/9, ïðîñòîðíàÿ, 3500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 21, ïí., ï., ï/ëîä., 9/ 9 ýò., ïë.:58/37/7, 3700.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-30-54 ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 21, ïí., ï., ï/ëîä., 5/ 9 ýò., ïë.:58/37/7, 4100.000ð, À.ËÈÐÀ (ÓÏÍ), ò. 213-58-52 ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 23, ïí., ï., ï/ëîä., 5/ 9 ýò., ïë.:58/38/7, ÷/ï, 3680.000ð, ÊÎËÈÇÅÉ (ÓÏÍ), ò. 235-07-69 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 11, óï., ï., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:64/45/9, â çàëîãå ó âòá, 4600.000ð, 911 (ÓÏÍ), ò. 380-23-42 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 14, óï., ï., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:61.9/38/9, ÷/ï, 4400.000ð, ÔÎÐÒÓÍÀ-ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 9024095447 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 17, óï., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:65/39/8, ÷/ï, ðåàë÷ï, äã,îñâ, 4225.000ð, ò. 89089159969 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 20, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:63/41/8, ÷/ï, êóõíÿ â ïîäàðîê, 4200.000ð, ÓËÅÉ (ÓÏÍ), ò. 89222044027

ÁÅÁÅËß, 120, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:61.9/45/8, òîðã, 4600.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89089008045 ÁÅÁÅËß, 120, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:68/ 48/9, ÷/ï, 4800.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 232-58-24 ÃÎÒÂÀËÜÄÀ, 3, óï., ï., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:65/40/8, ÷/ï, 4300.000ð, ÊÂÈÊÎ (ÓÏÍ), ò. 298-05-20 ÃÎÒÂÀËÜÄÀ, 3, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:64/40.4/6, ÷/ï, 5000.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 231-55-19 ÃÎÒÂÀËÜÄÀ, 6/1, ñï., ê., 2áàë., 10/ 12 ýò., ïë.:441.5/40/40, ÷/ï, òåððàñà, 8450.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 ÃÎÒÂÀËÜÄÀ, 6/1, ñï., ê., 2ëîäæ., 4/ 12 ýò., ïë.:111/60/33, ÷/ï, 7790.000ð, ÒÈÒÓË (ÓÏÍ), ò. 202-25-25 ÃÎÒÂÀËÜÄÀ, 6/2, ñï., ê., ëîäæ., 2/ 13 ýò., ïë.:65/40/9, ÷/ï, òîðã, 5800.000ð, ÌÀÊÑÈÌÓÌ (ÓÏÍ), ò. 89222223971 ÃÎÒÂÀËÜÄÀ, 6/2, ñï., ê., 2ëîäæ., 9/ 13 ýò., ïë.:111.8/50.2/40.7, ÷/ï, 7990.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89126757576 ÃÎÒÂÀËÜÄÀ, 15, óï., ï., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:64/41/10, 4400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÃÎÒÂÀËÜÄÀ, 19/Á, óï., ï., 2áàë., 16/16 ýò., ïë.:76/40/14, òîðã, ñîñò.õîð., 5100.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89028748798

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô) ÎÏÀËÈÕÈÍÑÊÀß, 27, óï., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:63/40/8, 4000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 200-8887 ÎÏÀËÈÕÈÍÑÊÀß, 31, óï., ê., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:66.8/41/8, ÷/ï, íà ðàçí ñòîðîíû, 4490.000ð, 100 ÊÂÀÄÐÀÒΠ(ÓÏÍ), ò. 89630547595 ÎÏÀËÈÕÈÍÑÊÀß, 31, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:62/43/8, îòë.ñîñò., 4890.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 34400-12 ÎÏÀËÈÕÈÍÑÊÀß, 31, óï., ê., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:67.4/41.4/8.2, ÷/ï, 4150.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 12, óï., ï., ëîäæ., 1/ 9 ýò., ïë.:64/41/8, õîð.ñîñò., 4040.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 12, óï., ï., ëîäæ., 7/ 9 ýò., ïë.:61.8/43.1/8, 4500.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 345-53-33 ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 12, óï., ï., ëîäæ., 2/ 9 ýò., ïë.:64/44.3/8, ÷/ï, 4400.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89122853994 ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 18, óï., ï., ëîäæ., 7/ 9 ýò., ïë.:63/37/10, ÷/ï, 5100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÑÓÐÈÊΠ(ÓÏÍ), ò. 328-2417 ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 24, óï., ï., ëîäæ., 1/ 9 ýò., ïë.:63/40/8, ÷/ï, 3790.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89226182877 ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 28, óï., ï., ëîäæ., 9/ 9 ýò., ïë.:64/41/8, ÷/ï, îòë.ñîñò, 4820.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 20149-94 ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 28, óï., ï., ëîäæ., 1/ 9 ýò., ïë.:64/41/8, 4300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-5353 ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 28, óï., ï., ëîäæ., 2/ 9 ýò., ïë.:64/42/8, ÷/ï, 4/5 äîëè, 2690.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 30, óï., ï., ëîäæ., 6/ 9 ýò., ïë.:80/54/24, ÷/ï, 5100.000ð, ÑÔÅÐÀ (ÓÏÍ), ò. 319-58-54 ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 30, óï., ï., ëîäæ., 2/ 9 ýò., ïë.:78/51/8, ÷/ï, 4750.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 231-55-19

ÈÑÒÎÊ ÃËÀÂÍÀß, 23, õð., ê., 2/4 ýò., ïë.:52/ 36/5, îáìåí ïîäîáðàí, 2990.000ð, ÐÀÍ×Î (ÓÏÍ), ò. 238-00-00 ÃËÀÂÍÀß, 26, áð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:62.3/43/14.7, ÷/ï, 3320.000ð, ÓÐÀË-ÝÑÒÝÉÒ ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 376-8846 ÃËÀÂÍÀß, 28, óï., ê., ëîäæ., 5/5 ýò., ïë.:60/39/7, 3400.000ð, ÈÍÒÅÐÏÀÐÈÒÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89221812822 ÌÅÕÀÍÈÇÀÒÎÐÎÂ, 100/6À, óï., ï., ëîäæ., 4/5 ýò., ïë.:64/42/9, ÷/ï, 3550.000ð, ÁÎÍÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89028775301

ÊÀËÈÍÎÂÑÊÈÉ ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 20, óï., ï., 2ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:61/36/8, 4200.000ð, ÌÀÊÑÈÌÓÌ (ÓÏÍ), ò. 89222223971

ÇÀÂÎÊÇÀËÜÍÛÉ ÀÐÌÀÂÈÐÑÊÀß, 17, óï., ï., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:75/40/9, 3700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 ÊÎÍÎÒÎÏÑÊÀß, 6, õð., ê., áàë., 3/4 ýò., ïë.:54/40/6, øêàô êóïå, 3150.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77

ÇÀÐÅ×ÍÛÉ ÁÅÁÅËß, 110, óï., ï., 1/16 ýò., ïë.:66.3/43/8, ÷/ï, 4070.000ð, ÊÂÈÊÎ (ÓÏÍ), ò. 298-05-20 ÁÅÁÅËß, 112, óï., ï., 2áàë., 13/16 ýò., ïë.:66.3/42.6/8.5, ÷/ï, 4240.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 37204-19 ÁÅÁÅËß, 114, óï., ê., 2ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:67/42/8, 4600.000ð, ÑÎÞÇÀ (ÓÏÍ), ò. 200-06-63 ÁÅÁÅËß, 114, óï., ê., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:61/40/8, 4330.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89530054927 ÁÅÁÅËß, 120, óï., ê., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:67/41/8, 89022735297, 4450.000ð, ò. 89022735297

ÃÎÒÂÀËÜÄÀ, 23/2, ñï., ï., ëîäæ., 1/ 7 ýò., ïë.:61.6/37.7/8.9, ñîñò.õîðîøåå, 5700.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 231-55-19 ÊÎËÌÎÃÎÐÎÂÀ, 58, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:54.5/39/6, ñîñò.õîðîøåå, 3400.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89506386385 ÌÀØÈÍÈÑÒÎÂ, 2, óï., ê., 8/9 ýò., ïë.:61/38/8, ÷/ï, 4600.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÌÀØÈÍÈÑÒÎÂ, 2, óï., ê., 9/9 ýò., ïë.:60/38/8, 3900.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 ÌÀØÈÍÈÑÒÎÂ, 2, óï., ê., 2ëîäæ., 4/ 9 ýò., ïë.:59.1/36.5/7, ÷/ï, 4450.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89826097300 ÎÏÀËÈÕÈÍÑÊÀß, 20, óï., ï., á/ë., 6/16 ýò., ïë.:66/43/8, 4500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-7722 ÎÏÀËÈÕÈÍÑÊÀß, 21, óï., ï., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:64/38/10, ÷/ï, åâð, êóõíÿ,øê-ê, 4995.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89222955620 ÎÏÀËÈÕÈÍÑÊÀß, 24, óï., ï., 2ëîäæ., 5/16 ýò., ïë.:67/43/10, õîð.ñîñò., 4990.000ð, ÝÐÀ (ÓÏÍ), ò. 268-34-00 ÎÏÀËÈÕÈÍÑÊÀß, 24, óï., ï., 1/16 ýò., ïë.:66/43/9, ÷/ï, ïîä îôèñ, ìàãàç, 5300.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89530429183

ÁÅÐÅÆÍÀß, 18, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:61/45/6, ÷/ï, 3380.000ð, ÂÎÇÍÅÑÅÍ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 89028767208

ÊÀÐÀÑÜÅÎÇÅÐÑÊ ÌÀËÎÃÎÐÎÄÑÊÀß, 4, ñï., ø., áàë., 1/4 ýò., ïë.:96/60/13, ÷/ï, ñðî÷íî,ðåì,ìåáå, 7700.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 222-24-77 ÌÀËÎÃÎÐÎÄÑÊÀß, 4, ñï., ø., áàë., 1/4 ýò., ïë.:96/58/12, ÷/ï, 8700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269

ÊÎËÜÖÎÂÎ 95 ÂÎÅÍÍÛÉ ÃÎÐÎÄÎÊ, 1, ìñ., ø., 1/2 ýò., ïë.:66/45/8, ÷/ï, 2400.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂ. À2 (ÓÏÍ), ò. 291-42-28 ÁÀÕ×ÈÂÀÍÄÆÈ, 13/À, áð., ï., áàë., 1/5 ýò., ïë.:54/37/7, ÷/ï, 2690.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 89030822599 ÃÎÐÍÈÑÒÎÂ, 13, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:54/37.4/6, ÷/ï, êëþ÷è íà ñäåëêå, 1990.000ð, ÀËËÑ (ÓÏÍ), ò. 89226176195 ÈÑÏÛÒÀÒÅËÅÉ, 12/À, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:61/42/7, 2850.000ð, ÑÔÅÐÀ (ÓÏÍ), ò. 89222093826 ÈÑÏÛÒÀÒÅËÅÉ, 13, õð., ê., 2/5 ýò., ïë.:61/45/6, ÷/ï, ìåáåëü.ñðî÷íî!, 3100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51


ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 3-êîìíàòíûå êâàðòèðû ÐÀÊÅÒÍÀß, 7, ïì., ø., áàë., 2/2 ýò., ïë.:95.5/50/12, 3150.000ð, ÍÅÄ.ÓÐ.ÌÏÊ (ÓÏÍ), ò. 9122330770 ÑÏÓÒÍÈÊÎÂ, 10, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:60.7/41.4/8, ññò.õîð., 2750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 33853-53

ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐÍÛÉ ÊÀÐÅËÜÑÊÀß, 68, óï., ï., ëîäæ., 8/ 9 ýò., ïë.:65/41/9, òðåá.ðåìîíòà, 3200.000ð, ÈÍÒÅÐÏÀÐÈÒÅÒ (ÓÏÍ), ò. 264-16-00 ËÀÒÂÈÉÑÊÀß, 3, óï., ê., 2áàë., 6/9 ýò., ïë.:60/40/9, õîðîøàÿ ïëàíèð., 3500.000ð, ÅÊ-ÁÓÐà ÑÈÒÈ (ÓÏÍ), ò. 269-32-32 ËÀÒÂÈÉÑÊÀß, 17, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:58/39/6, òîðã, 2850.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 89049885484 ËÀÒÂÈÉÑÊÀß, 36, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:53.2/37.5/6.2, ÷/ï, 2950.000ð, ÁÒÈ ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÀ, ò. 89222144053 ËÀÒÂÈÉÑÊÀß, 37, óï., ï., ëîäæ., 8/ 9 ýò., ïë.:64/40/8, ÷/ï, òîðã äî 300òûñ., 3800.000ð, ÈÍÒÅÐÏÀÐÈÒÅÒ (ÓÏÍ), ò. 9089159874 ËÀÒÂÈÉÑÊÀß, 38, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:59/42/8, 3400.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9502027415 ËÀÒÂÈÉÑÊÀß, 38, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:58/42/7, îòëè÷.ñîòîÿíèå, 3500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ËÀÒÂÈÉÑÊÀß, 45, óï., ï., ëîäæ., 2/ 9 ýò., ïë.:64/41/8, ÷/ï, 2928.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 21313-00 ËÀÒÂÈÉÑÊÀß, 45, óï., ï., ëîäæ., 9/ 9 ýò., ïë.:65/41/8, ÷/ï, íà ðàçí.ñòîðîíû, 3350.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 222-24-77 ËÀÒÂÈÉÑÊÀß, 49, ñï., ê., 3ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:118/54/25, ÷/ï, 6500.000ð, ÊÎËÈÇÅÉ (ÓÏÍ), ò. 23507-69 ËÀÒÂÈÉÑÊÀß, 49, ñï., ê., ëîäæ., 1/ 10 ýò., ïë.:71/46/9, òîðã, 4000.000ð, ÈÍÒÅÐÏÀÐÈÒÅÒ (ÓÏÍ), ò. 264-16-00 ÏÐÈÁÀËÒÈÉÑÊÀß, 33, ïí., ï., ï/ ëîä., 9/9 ýò., ïë.:59/37/8, ÷/ï, 3300.000ð, ÌÀÊÑÈÌÀ (ÓÏÍ), ò. 36014-92 ÏÐÈÁÀËÒÈÉÑÊÀß, 33, ïí., ï., ï/ ëîä., 1/9 ýò., ïë.:64/43/8, ÷/ï, ñîñòîÿíèå õîðîø, 3980.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀß, 9, ïí., ï., ï/ëîä., 1/ 9 ýò., ïë.:58.7/37/7, 3150.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 9028738647

ËÅ×ÅÁÍÛÉ ÂÎË×ÀÍÑÊÈÉ, 2/À, ñï., ã., 16/16 ýò., ïë.:84/50/14, ÷/ï, õîð. ñîñò., 5200.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 283-01-10 ÂÎË×ÀÍÑÊÈÉ, 14, ñï., ê., 2áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:70/45/10, 4300.000ð, ÃËÎÁÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89049858095 ËÀÃÅÐÍÀß, 77, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:61.3/42/8, ÷/ï, 1900.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89222074049

ÌÀËÛÉ ÈÑÒÎÊ ÒÐÀÊÒÎÂÀß, 9/2, óï., ï., ëîäæ., 1/5 ýò., ïë.:67/42/8, ÷/ï, 4200.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂ. À2 (ÓÏÍ), ò. 291-42-28

Í.ÑÎÐÒÈÐÎÂÊÀ ÀÂÒÎÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÀß, 3, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:58/37/7, 2/3 äîëè, 1700.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89221071323

ÀÂÒÎÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÀß, 3, ïí., ï., ïë., 7/9 ýò., ïë.:57.7/34.8/8.4, ÷/ï, õîð.ðåì., 3550.000ð, ÃÀËÑ (ÓÏÍ), ò. 89193815048 ÀÂÒÎÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÀß, 3, ïí., ï., ï/ëîä., 6/9 ýò., ïë.:58/38/7, ÷/ï, 3150.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89536067598 ÁÅÁÅËß, 117, óï., ê., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:63/42/8, ÷/ï, 3570.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÐÅÇΠ(ÓÏÍ), ò. 200-78-87 ÁÅÁÅËß, 117, óï., ê., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:62/50/-, ÷/ï, äîêóì.ãîòîâû, 3850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51

ÁÅÁÅËß, 138, ñï., ê., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:82/50/-, ÷/ï, òîðã 9221699497, 7640.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 ÁÅÁÅËß, 138, ñï., ê., 2ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:80/47/10, ÷/ï, 6200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÁÅÁÅËß, 138, ñï., ê., 2ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:90/86/-, ÷/ï, ñîñò.õîð, 5500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÁÅÁÅËß, 138, ñï., ê., 2ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:90/58/15, çàêðûòûé äâîð, 5900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÁÅÁÅËß, 138, ñï., ê., 2áàë., 3/10 ýò., ïë.:92.5/62.9/-, ÷/ï, 5250.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89676395544 ÁÅÁÅËß, 156, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:58/38/7, 3150.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-36-96 ÁÅÁÅËß, 170, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:58/40/6, 3200.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-50-50 ÁÅÁÅËß, 170, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:58/41/6, îòë.ñîñò., 3600.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 253-24-96 ÁÅÁÅËß, 184, óï., ê., 2ëîäæ., 5/12 ýò., ïë.:78/41/15, 2132858, 4700.000ð, ÀÐÊÀÄÀ-Ì (ÓÏÍ), ò. 21328-58 ÁÅÁÅËß, 184, óï., ê., 3ëîäæ., 6/16 ýò., ïë.:74/40/14, ÷/ï, ñîñòîÿíèå îòë., 4990.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89530054927 ÁÅÁÅËß, 184, óï., ê., ëîäæ., 3/16 ýò., ïë.:71/44/12, ÷/ï, òîðã,îêíà/ äâîð, 4250.000ð, ÊÎËÈÇÅÉ (ÓÏÍ), ò. 235-07-69 ÁÅÁÅËß, 184, óï., ê., 2ëîäæ., 7/16 ýò., ïë.:78/41/15, ÷/ï, ÷ï!îòë.äîì, 5280.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÊÐÓÏÍÎÑÎÐÒÙÈÊÎÂ, 12/À, ñï., æ/ á., á/ë., 11/16 ýò., ïë.:82/46/11, ÷/ ï, 4190.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 35537-23 ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÀß, 8, óï., ê., ëîäæ., 2/12 ýò., ïë.:67/45/7, 4200.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 268-16-75 ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÀß, 10, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:59/45/6, ÷/ï, âîçìîæ.ïåðåâîä, 3500.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÀß, 22/Á, ñï., ê., áàë., 2/10 ýò., ïë.:81/46/11, åâðî, 5440.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÀß, 22/Á, ñï., ê., áàë., 1/10 ýò., ïë.:120.2/75.5/11.2, 6000.000ð, ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 319-96-66 ÎËÜÕÎÂÑÊÀß, 25/1, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:64/37/7.5, 89022530468, 3300.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89022530468 ÎËÜÕÎÂÑÊÀß, 27/1, ïí., ï., ï/ëîä., 5/9 ýò., ïë.:58/38/7, 3500.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 34400-12 ÎËÜÕÎÂÑÊÀß, 27/1, ïí., ï., áàë., 8/9 ýò., ïë.:59/35/8, ÷/ï, 3350.000ð, ÐÀÍ×Î (ÓÏÍ), ò. 238-00-00 ÎËÜÕÎÂÑÊÀß, 27/2, ïí., ï., ï/ëîä., 7/9 ýò., ïë.:64.4/42/8.4, ÷/ï, 3700.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89126172077 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 2/2, áð., ï., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:47.7/36/6, ñðî÷íî! ñ/õ, 2950.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 3/4, ñï., ã., ëîäæ., 2/ 13 ýò., ïë.:72/45/10, ñîñò.õîðîøåå, 4700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 4, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:53/38/6, 3000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÑÓÐÈÊΠ(ÓÏÍ), ò. 328-24-17 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 9, ïí., ï., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:58/36/7.6, 3600.000ð, ÊÂÈÊÎ (ÓÏÍ), ò. 298-05-20 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 10, ïí., ï., ï/ëîä., 3/ 9 ýò., ïë.:58/38/8, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 3870.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 213-77-79 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 10, ïí., ï., ï/ëîä., 5/ 9 ýò., ïë.:58/37/7, ÷/ï, ðåìîíò, êóõíÿ, 3700.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89222273777 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 12, ïí., ï., ï/ëîä., 8/ 9 ýò., ïë.:59/35/10, õîð 9126877642, 3490.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 35672-12

ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 19, ïí., ï., ï/ëîä., 8/ 9 ýò., ïë.:58/36/7, 3300.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 346-80-52 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 21, ïí., ï., ï/ëîä., 9/ 9 ýò., ïë.:59/37/7, ÷/ï, îòë.ñîñò., òîðã, 3430.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 103, ïí., ï., áàë., 8/ 9 ýò., ïë.:59/37/7, 8-912-613-0913, 3800.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-5050 Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 113, ïí., ï., ï/ëîä., 2/9 ýò., ïë.:63.7/43.6/-, 3900.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 213-64-04 Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 113/À, ñï., ã., 2ëîäæ., 13/16 ýò., ïë.:82/46/13, ÷/ï, 4900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 117, ïí., ï., ï/ëîä., 7/9 ýò., ïë.:65/44/8, 269-32-32, 3390.000ð, ÅÊ-ÁÓÐà ÑÈÒÈ (ÓÏÍ), ò. 269-32-32 Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 119, ïí., ï., 8/9 ýò., ïë.:58.3/37/7, ÷/ï, ñðî÷íî, 3450.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 23155-19 ÑÅÄÎÂÀ, 23, óï., ê., 2/9 ýò., ïë.:62.3/ 38/8, 3800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 213-13-00 ÑÅÄÎÂÀ, 30, áð., ï., á., 5/5 ýò., ïë.:59/44/7, 3090.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐ.ÐÅØÅÍÈß, ò. 89028789967 ÒÀÂÀÒÓÉÑÊÀß, 1/À, óï., ï., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:62.8/47/7.5, 3550.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89634498668 ÒÀÂÀÒÓÉÑÊÀß, 1/À, óï., ï., ï/ëîä., 1/10 ýò., ïë.:62/41/8, 3800.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 89049856525 ÒÀÂÀÒÓÉÑÊÀß, 1/Á, óï., ï., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:65.5/39.7/7.6, 4200.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9222015016 ÒÀÂÀÒÓÉÑÊÀß, 1/Â, óï., ï., ëîäæ., 8/16 ýò., ïë.:72/42/9, ÷/ï, 4080.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÒÀÂÀÒÓÉÑÊÀß, 1/Ã, ñï., ì., áàë., 5/ 18 ýò., ïë.:69/41/12, 4850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-7722 ÒÀÂÀÒÓÉÑÊÀß, 2, óï., ï., 2ëîäæ., 15/16 ýò., ïë.:70.5/42.7/12.5, ÷/ï, 4375.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 34548-00 ÒÀÂÀÒÓÉÑÊÀß, 2, óï., ï., 2ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:70.2/43/12.5, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 3890.000ð, ÀÈÑÒ-Í (ÓÏÍ), ò. 219-33-39 ÒÀÂÀÒÓÉÑÊÀß, 4, óï., ï., áàë., 1/9 ýò., ïë.:62/41/8, ÷/ï, õ/ñ,èïîòåêà, 3900.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 ÒÀÂÀÒÓÉÑÊÀß, 4/Ã, óï., ï., 2ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:83/47/12, ÷/ï, 5250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 ÒÀÂÀÒÓÉÑÊÀß, 12/1, óï., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:70/46/8, ÷/ï, 3650.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 34400-12 ÒÀÂÀÒÓÉÑÊÀß, 12/3, óï., ï., ëîäæ., 4/5 ýò., ïë.:57/37/7, ê5óõ/ãàð,ïë/î, 4000.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9122609367 ÒÅÏËÎÕÎÄÍÛÉ, 9, ïí., ï., á., 9/9 ýò., ïë.:58/38/6, îáì.íàéä, 3200.000ð, ÅÊÀÒ.ÍÅÄÂÈÆÈÌ. (ÓÏÍ), ò. 89002061585 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 12, óï., ï., 2áàë., 4/ 16 ýò., ïë.:95/51/10, 5950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,202 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 18, óï., ê., 2ï/ëî., 8/ 9 ýò., ïë.:56/35/7, ï/ïëàí, îòë.ñîñ, 4500.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89193956421 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 28, óï., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:64/40/8, 3=2+çåìëÿ, 4250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 200-88-87 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 28, óï., ï., áàë., 1/ 9 ýò., ïë.:62/40/8, 4700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269

ÏÀÐÊÎÂÛÉ ÁÀÆÎÂÀ, 223, õð., ê., á., 3/5 ýò., ïë.:62/40/6, ÷/ï, 4200.000ð, ÑÒÐÎÉÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 269-36-13 ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 9, óï., ï., ï/ëîä., 1/ 16 ýò., ïë.:46.6/27.5/7.2, ÷/ï, 3600.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÀÍ (ÓÏÍ), ò. 89527426284

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

87

ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 20, ïí., ï., ï/ëîä., 4/9 ýò., ïë.:58/38/7, 89527355715, 4200.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.9 (ÓÏÍ), ò. 89527355715 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 225, ïí., ï., ï/ ëîä., 5/9 ýò., ïë.:58/37/7, 4300.000ð, ÒÅ×ÅÐ (ÓÏÍ), ò. 89028752192 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 225, ïí., ï., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:59/39/9, ÷/ï, îòë.ñîñò., 4720.000ð, ËÀÉÒ-Í (ÓÏÍ), ò. 222-0535 ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 210, ïí., ï., ï/ëîä., 9/ 9 ýò., ïë.:64/43/8, õîð.ñîñò.ñðî÷íî, 4600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 216, ïí., ï., áàë., 9/9 ýò., ïë.:56/37/7, ÷/ï, 4700.000ð, ÍÅÄ.ÓÐ.ÌÏÊ (ÓÏÍ), ò. 355-51-91 ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 239, ñï., ê., 2ëîäæ., 9/ 10 ýò., ïë.:124/64/22, 89122416159, 8800.000ð, ÂÖÍ (ÓÏÍ), ò. 89122416159 ÒÂÅÐÈÒÈÍÀ, 17, ïí., ï., ï/ëîä., 3/9 ýò., ïë.:57.5/38/7, ÷/ï, 4150.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89122421305 ÒÂÅÐÈÒÈÍÀ, 19, ïí., ï., ï/ëîä., 4/9 ýò., ïë.:58/36/7, ÷/ï, 4500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-2009

ÒÊÀ×ÅÉ, 6, ñï., ã., ëîäæ., 21/21 ýò., ïë.:114/80/-, ÷/ï, 10773.000ð, ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐà (ÓÏÍ), ò. 89028725137 ÒÊÀ×ÅÉ, 6, ñï., ã., ëîäæ., 21/21 ýò., ïë.:115.6/81/-, ÷/ï, 10635.200ð, ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐà (ÓÏÍ), ò. 89028725137

ÏÈÎÍÅÐÑÊÈÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑÊÀß, 3, áð., ê., 1/5 ýò., ïë.:55/35/6, 3350.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑÊÀß, 4, óï., ê., ëîäæ., 4/5 ýò., ïë.:58/35/8, íà 2ñòîð.ñ÷åò÷., 4000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÁÅÕÒÅÐÅÂÀ, 3, ñï., ê., ëîäæ., 4/13 ýò., ïë.:92/50/-, ÷/ï, ìåáåëü â äàð, 7700.000ð, ò. 355-50-46 ÁÅÕÒÅÐÅÂÀ, 3, ñï., ê., ëîäæ., 9/13 ýò., ïë.:93/50/14, åâðî ðåìîíò, 8500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 200-88-87 ÁËÞÕÅÐÀ, 51, óï., ê., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:60/44/6, ÷/ï, îòë.ñîñò, 4700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÁËÞÕÅÐÀ, 77, óï., ê., áàë., 2/9 ýò., ïë.:55/37/8, îòë 9022650425, 3690.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 35672-12 ÁËÞÕÅÐÀ, 79, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:55/36/6, îòë. ðåìîíò, 3700.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89220289147 ÁÎÐÎÂÀß, 19, óï., ê., 2áàë., 11/12 ýò., ïë.:66/42/9, ÷/ï, ÷èñòàÿ ïðîäàæà, 5180.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 200-88-87 ÁÎÐÎÂÀß, 22, óï., ê., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:60.7/40/8, ÷/ï, áåç ðåìîíòà, 5000.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9126651155 ÁÎÐÎÂÀß, 24, óï., ê., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:60/42/7, 89049847192, 5200.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89049847192 ÂÈËÎÍÎÂÀ, 5/À, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:76/44/12, ÷/ï, 89221406878, 3200.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 371-39-16 ÂÈËÎÍÎÂÀ, 6, ñï., ê., ëîäæ., 6/12 ýò., ïë.:80/50/12, 7000.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 9089250595 ÂÈËÎÍÎÂÀ, 6, ñï., ê., ëîäæ., 11/12 ýò., ïë.:77/50/9, ÷/ï, 5770.000ð, ÎËÈÌÏ (ÓÏÍ), ò. 89122407732 ÂÈËÎÍÎÂÀ, 6, ñï., ê., ëîäæ., 1/12 ýò., ïë.:78/50/10, 5400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 200-88-87 ÂÈËÎÍÎÂÀ, 22/À, ñï., ã., ëîäæ., 1/ 18 ýò., ïë.:76/44/10, ÷/ï, 5190.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 200-8887 ÂÈËÎÍÎÂÀ, 94/2, ïì., ê., 3/3 ýò., ïë.:65.1/46.6/6.6, êóõ-ñòóäèÿ,òîðã, 3350.000ð, ÃËÎÁÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89501995182 Ä.ÇÂÅÐÅÂÀ, 7, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:53/37/7, ÷/ï, 3650.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.10 (ÓÏÍ), ò. 89043831128

¹ 2 (6.01.2014)


88

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 3-êîìíàòíûå êâàðòèðû

Ä.ÇÂÅÐÅÂÀ, 28, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:61/43/-, 3600.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÈÐÁÈÒÑÊÀß, 2, õð., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:57/42/6, 3550.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89226007680 ÈÐÁÈÒÑÊÀß, 4/Á, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:62/41/6, ÷/ï, òîðã!, 3200.000ð, ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 320-33-03 ÈÐÁÈÒÑÊÀß, 66, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:64/38/8, ÷/ï, 1/4 äîëÿ, 1150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 200-88-87 ÈÐÁÈÒÑÊÀß, 66, óï., ï., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:63/40/9, êëàäîâêà, 4700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-7722 ÈÞËÜÑÊÀß, 39/2, ïí., ï., ï/ëîä., 8/ 9 ýò., ïë.:58/37/7, ÷/ï, 2/3 äîëè, 2200.000ð, ÑÎÞÇ-À (ÓÏÍ), ò. 20006-63 ÊÐÀÑÈÍÀ, 3/À, ñï., ê., ëîäæ., 8/14 ýò., ïë.:80/56/-, ÷/ï, õîð.ðåìîíò, 6280.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 22221-84 ÊÐÀÑÈÍÀ, 4, óï., ï., 6/9 ýò., ïë.:63/ 39/-, ÷/ï, 4550.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 ÌÀßÊÎÂÑÊÎÃÎ, 5, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:61/43/6, ïîä ñíîñ, 3200.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89126198180 ÌÅÍÄÅËÅÅÂÀ, 16, ïí., ï., ëîäæ., 5/ 9 ýò., ïë.:57/37/7, ÷/ï, òîðã, 4380.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 200-88-87 ÌÅÍÄÅËÅÅÂÀ, 18, ñï., ï., 2ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:84.1/45.1/11.7, ÷/ï, ñîñò.õîð,òîðã, 6500.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 ÏÀÐÊÎÂÛÉ, 41/4, ïí., ï., ï/ëîä., 4/ 9 ýò., ïë.:58.3/38/-, ÷/ï, îñòà¸òñÿ ìåáåëü, 5080.000ð, ÔÎÐÒÓÍÀ-ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 89502035327 ÏÀÐÊÎÂÛÉ, 41/4, ïí., ï., ï/ëîä., 6/ 9 ýò., ïë.:58/37/7, îòë êâ îòë öåíà, 4249.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 200-88-87 ÏÈÎÍÅÐÎÂ, 3, óï., ê., 2áàë., 7/9 ýò., ïë.:76/45/31, ÷/ï, 4975.000ð, ÀÒÎÌÏÐÎÌÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 377-00-07 ÏÈÎÍÅÐÎÂ, 8, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:58/ 42/7, ÷/ï, 3500.000ð, ÀÐÕ-ÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 89292127992 ÑÌÀÇ×ÈÊÎÂ, 3, ñï., ê., ëîäæ., 14/16 ýò., ïë.:100/63/13, ÷/ï, îòäåë.ïîä ÷èñòî, 6900.000ð, 911 (ÓÏÍ), ò. 38023-42 ÑÌÀÇ×ÈÊÎÂ, 5, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:64/40/8, 89022669698, 4250.000ð, ÓÑÏÅÕ (ÓÏÍ), ò. 89022669698 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 3, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:53/35/5, 3600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 7/5, ïí., ï., ï/ëîä., 8/ 9 ýò., ïë.:64/43/7, òðåá.ðåìîíò, 4100.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 22221-84 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 41, ïí., ï., ï/ëîä., 6/9 ýò., ïë.:58/38/7, ÷/ï, îñâîá.òðåá.ðåì, 3750.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 9089250595 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 41, ïí., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:64/43/7, ïîä îôèñ, 5600.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 206-18-88

ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 49, ïí., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:57.7/37.7/7, ÷/ï, 4800.000ð, ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐà (ÓÏÍ), ò. 89024435350 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 52, óï., ï., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:63/41/8, ïëàñò.îêíà, 4600.000ð, ÊÎÍÀÍÛÕÈÍ È Ê (ÓÏÍ), ò. 89222194740 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 55, ïí., ï., ï/ëîä., 8/9 ýò., ïë.:64/50/8, 4700.000ð, ÀÐÕÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 89292127992 ÑÎËÍÅ×ÍÀß, 29, óï., ê., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:61/43.1/7, ÷/ï, 89045474982, 3860.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89045474982 ÑÓËÈÌÎÂÀ, 4, ñï., ê., 2ëîäæ., 14/14 ýò., ïë.:97/62/15, ÷/ï, îòë.ðåìîíò3, 8150.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 37589-58 ÑÓËÈÌÎÂÀ, 23, ïí., ï., ï/ëîä., 6/9 ýò., ïë.:58/36/7, 3960.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 9126625966 ÑÓËÈÌÎÂÀ, 30, óï., ï., ëîäæ., 9/16 ýò., ïë.:68/42/8, 5300.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 219-72-13

¹ 2 (6.01.2014)

ÑÓËÈÌÎÂÀ, 36, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:56/42/6, âûñîêèé ýòàæ, 3990.000ð, ÊÎÍÀÍÛÕÈÍ È Ê (ÓÏÍ), ò. 89222194760 ÑÓËÈÌÎÂÀ, 42, ïí., ï., ïë., 2/9 ýò., ïë.:57.5/37.6/6.6, 4090.000ð, ò. 38504-02 ÑÓËÈÌÎÂÀ, 42, ïí., ï., ï/ëîä., 5/9 ýò., ïë.:58.6/38.2/6.6, ñ ìåáåëüþ, 3920.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 268-15-01 ÒÎÁÎËÜÑÊÀß, 1/Á-1, ïì., ø., áàë., 2/2 ýò., ïë.:71/55/12, ÷/ï, 4300.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89222219959 ÒÎÁÎËÜÑÊÀß, 76/Á-1, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:69/48/17, ÷/ï, òîðã, 3300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 1, ñï., ê., 2áàë., 6/9 ýò., ïë.:88/50/10, 2 óðîâíÿ, 6780.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 210-41-49 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 1, ñï., ê., ï/ëîä., 4/9 ýò., ïë.:76/44/10, ÷/ï, 6480.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-2009 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 1, óï., ê., 3ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:95.7/51.7/30.2, ÷/ï, 7800.000ð, ÁÒÈ ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÀ, ò. 89122222150 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 3, ñï., ê., ëîäæ., 11/16 ýò., ïë.:90/60/15, ÷/ï, îñâîá. äîê. ãîò, 6690.000ð, ÒÈÕÈÉ ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 382-83-92 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 52/2, áð., ê., áàë., 3/ 5 ýò., ïë.:61/46/10, ÷/ï, 4300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-0174 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 52/3, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:51/36/6, ÷/ï, 3750.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-6720 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 54, ïí., ï., ï/ëîä., 2/ 9 ýò., ïë.:57.5/38/7, ÷/ï, òîðã!, 3830.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9122960550 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 54, ïí., ï., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:58/38/-, ÷/ï, 4570.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 55, óï., ï., áàë., 1/9 ýò., ïë.:62.5/39/9, 1 îêíî íà óðàë., 5000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 56/À, óï., ï., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:64/43/8, ÷/ï, õ\ñ,ñåéôäâåðü, 4490.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 290-96-01 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 57/1, óï., ï., ëîäæ., 3/ 9 ýò., ïë.:90/59/20, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 7000.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89089236179 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 57/2, óï., ï., 2ëîäæ., 11/16 ýò., ïë.:70/43/12, ñîñò.õîðîøåå, 6100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 60, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:58/44/6, 3800.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 222-24-77 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 61, óï., ê., 2ëîäæ., 2/ 14 ýò., ïë.:69/45/10, 5500.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 67, óï., ê., 2ëîäæ., 3/ 14 ýò., ïë.:67/45/12, ÷/ï, 8.912.6877642, 4690.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 68/1, áð., ï., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:58.5/39/7, ñò/ïàê.ñ÷åò÷èêè, 3850.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 219-72-13 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 74, óï., ê., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:64/43/7, òîðã,îòë.ñîñò, 4200.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 22221-84 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 77, ñï., ï., 2ëîäæ., 9/ 16 ýò., ïë.:70/43/13, ÷/ï, 6350.000ð, ÏÐÀÂ.ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 374-74-12 Ó×ÈÒÅËÅÉ, 8/2, ñï., ì., ëîäæ., 11/ 16 ýò., ïë.:82/55/11, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 6800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 200-88-87 Ó×ÈÒÅËÅÉ, 10, óï., ï., ëîäæ., 7/16 ýò., ïë.:77/44/11, ÷/ï, 7500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-6070 Ó×ÈÒÅËÅÉ, 10, óï., ï., ëîäæ., 14/16 ýò., ïë.:77.4/50/11, 6650.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 206-59-99 Ó×ÈÒÅËÅÉ, 12, ñï., ï., ëîäæ., 3/16 ýò., ïë.:94/47/10, ÷/ï, 7050.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 22201-51

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

Ó×ÈÒÅËÅÉ, 14, óï., ï., ëîäæ., 15/16 ýò., ïë.:94/48/11, ÷/ï, êîíñåðæ.ïàðêèíã, 7470.000ð, ÊÀÑÊÀÄ (ÓÏÍ), ò. 350-97-69 Ó×ÈÒÅËÅÉ, 14, óï., ï., ëîäæ., 2/16 ýò., ïë.:75/48/11, ñîëíå÷íàÿ êâ, 5900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 200-88-87 Ó×ÈÒÅËÅÉ, 18, ñï., ï., ëîäæ., 10/16 ýò., ïë.:78/50/12, 7000.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 89089241199 ØÀÄÐÈÍÑÊÈÉ, 18, ñï., ì., 2ëîäæ., 12/16 ýò., ïë.:82.2/51/14, ÷/ï, òîðã9022618955, 7050.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12

ÏÒÈÖÅÔÀÁÐÈÊÀ ÒÐÓÁÀ×ÅÂÀ, 43, óï., ï., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:64/48/8, ÷/ï, 3750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 89220301555

Ñ.ÑÎÐÒÈÐÎÂÊÀ ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 40, óï., á., áàë., 3/9 ýò., ïë.:65/53/6, ÷/ï, 3400.000ð, ÊÂÈÊÎ (ÓÏÍ), ò. 298-05-20 ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 48, óï., ï., áàë., 2/9 ýò., ïë.:55/37/7, 3070.000ð, ÁÀÑÒÅÒ (ÓÏÍ), ò. 240-22-79 ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 52/2, óï., ï., áàë., 9/9 ýò., ïë.:53.6/30/8, 3050.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 213-13-00 ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 52/3, óï., ï., ëîäæ., 8/ 9 ýò., ïë.:54/35/7, 3350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 213-13-00 ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 52/3, óï., ï., ëîäæ., 5/ 9 ýò., ïë.:54/35/7, 3100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 213-13-00 ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 54, ïí., ï., á., 8/9 ýò., ïë.:54.4/37/7.3, 3250.000ð, ò. 21383-21 ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 54, ïí., ï., ï/ëîä., 7/9 ýò., ïë.:55/38/7, 3200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 213-13-00 ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 66, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:53/37/7, âûñîêèé ýòàæ, 3000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 5, ñï., ï., 2áàë., 5/10 ýò., ïë.:85/46/12, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 700.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 328-02-37 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 7, óï., ï., 3ëîäæ., 6/10 ýò., ïë.:84/53/-, 4950.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-7423 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 7, óï., ï., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:76.7/40/15, 3650.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 328-57-03 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 7, óï., ï., 3ë., 7/ 10 ýò., ïë.:84/52/12, ÷/ï, òîðã, 4250.000ð, ÞÐ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89041699121 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 16, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:58/44/6, îòëè÷.ìåñòî, 4200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 17, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:55.4/40/6, ÷/ï, îôèñ,ðàñø.äî44, 4900.000ð, ò. 89090243508 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 20, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:59/44/6, 3000.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 375-89-58 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 25/1, ñï., ï., ëîäæ., 7/16 ýò., ïë.:76/42/14, ÷/ï, 4400.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 30, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:47/32/6, ÷/ï, 3200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 319-4176 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 30, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:61/45/6, ÷/ï, ïîä ìàãàçèí, 3700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 319-41-76 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 31/1, óï., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:62/40/8, 4100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 33, óï., ï., á/ë., 1/9 ýò., ïë.:63/39.1/7.5, 3450.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-5051 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 33, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:63/39/8, ÷/ï, äîëÿ, 650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 319-41-76 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 34/1, óï., ê., ëîäæ., 4/12 ýò., ïë.:74/46/10, íà 2 ñòîðîíû, 3900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269

ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 35, ñï., ì., á/ë., 8/25 ýò., ïë.:88.6/50.3/13, ÷/ï, 5850.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 34548-00 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 35, ñï., ì., 14/ 25 ýò., ïë.:88/61/12, ÷/ï, 5680.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 232-58-24 ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 15, óï., ê., ëîäæ., 9/16 ýò., ïë.:68/38/10, ñîñ. õîð., 3940.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÊÈØÈÍÅÂÑÊÀß, 54, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:55/38/6, ÷/ï, 2760.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89122309936 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 6, õð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:55/38/6, õîð.ñîñò., 3500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÑÓÐÈÊΠ(ÓÏÍ), ò. 328-2417 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 6, õð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:55/37/7, 3100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 16, óï., ï., ëîäæ., 3/5 ýò., ïë.:62.4/41.6/8.5, ÷/ï, òîðã, 3899.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 20, ñï., ê., á., 2/10 ýò., ïë.:66.4/40/11, ÷/ï, 4400.000ð, ÞÐ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89022661250 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 20, ñï., ê., 2ëîäæ., 9/ 10 ýò., ïë.:67.3/40/12, 4700.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 231-55-19 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 22, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:59/41/7, 3150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 22, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:59/41/7, ÷/ï, ÷\ï,îñâîáîæä., 2850.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89122296636 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 34, ñï., ì., 2ëîäæ., 14/ 16 ýò., ïë.:88/60.6/-, ÷/ï, íîâ,âèä íà ïðóä, 4770.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 ÌÀÍÅÂÐÎÂÀß, 12, óï., á., 2ëîäæ., 5/ 10 ýò., ïë.:98/65/11, äâóõóðîâí.åâðî, 5100.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÌÀÍÅÂÐÎÂÀß, 23/À, óï., ï., 2áàë., 3/5 ýò., ïë.:62/38/8, 3400.000ð, ò. 355-50-46 ÌÀÍÅÂÐÎÂÀß, 27/À, óï., ï., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:63/38/7, 3600.000ð, ÓÑÏÅÕ (ÓÏÍ), ò. 345-88-14 ÌÈÍÎÌÅÒ×ÈÊÎÂ, 36, õð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:58.3/44/6, ÷/ï, òîðã, 3000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,202 ÌÈÍÎÌÅÒ×ÈÊÎÂ, 44, óï., ï., 2ëîäæ., 6/6 ýò., ïë.:98/49/8, ÷/ï, 6 êîìíàò, 5000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 200-88-87 ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÀß, 19, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:59/44/7, ÷/ï, îêíà âî äâîð., 3100.000ð, ÀÐÕ-ÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 2190795,356 ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÀß, 19, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:58/44/6, 3000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 213-13-00 ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 13, óï., ï., ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:63/45/9, ÷/ï, 3400.000ð, ÊÁ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ (ÓÏÍ), ò. 246-13-28 ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 13, óï., ï., ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:64/40/10, ÷/ï, 3500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-9797 ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 15/7, óï., ï., ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:65/40/8, ÷/ï, 3500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÑÓÐÈÊΠ(ÓÏÍ), ò. 328-24-17 ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 15/7, óï., ï., áàë., 10/ 10 ýò., ïë.:64.3/40/8, ñîñ.îòëè÷íîå, 3650.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 92220115016 ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 15/8, óï., ï., ï/ëîä., 1/ 10 ýò., ïë.:92/65/10, ÷/ï, 4600.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 231-55-19 ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 22, óï., ï., ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:65/40/8, ÷/ï, ïåðåïë, îòë.ñîñ, 3900.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-50-50 ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 35, õð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:55/37/6, ÷/ï, 2132858, 2950.000ð, ÀÐÊÀÄÀ-Ì (ÓÏÍ), ò. 21328-58 ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 41, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:59/45/7, 3200.000ð, ÁÐÈÃÀÍÒÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 371-90-62 ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 41, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:57/40/6, 3100.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 216-10-92 ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 43/2, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:58.9/44/7, 3100.000ð, ÁÈÍ (ÓÏÍ), ò. 213-14-53 ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 43/2, áð., ï., 4/5 ýò., ïë.:58/44/6, ÷/ï, 3300.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 9193847572


ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 3-êîìíàòíûå êâàðòèðû ÑÅÄÎÂÀ, 38, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:58/44/7, ÷/ï, 3400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÑÅÄÎÂÀ, 48, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:58/42/6, 3100.000ð, ÍÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 356-03-32 ÑÅÄÎÂÀ, 56, ïì., ê., áàë., 3/4 ýò., ïë.:70/45/7, 3696.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 89221453425 ÑÅÄÎÂÀ, 56, ïì., ê., 1/4 ýò., ïë.:71.3/ 45/9, ÷/ï, 3400.000ð, ÔÎÐÒÓÍÀÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 9024095447 ÑÎËÈÊÀÌÑÊÀß, 3, óï., ê., ëîäæ., 12/ 12 ýò., ïë.:83/57/8, 4ê.êâ, 4300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 21313-00 ÑÎÐÒÈÐÎÂÎ×ÍÀß, 4, óï., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:59/39/10, 3800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 21313-00 ÑÎÐÒÈÐÎÂÎ×ÍÀß, 10, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:57/42/6, ÷/ï, îòë.ðåìîíò, 3500.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89222963875 ÒÀÂÀÒÓÉÑÊÀß, 1, áð., ï., á., 4/5 ýò., ïë.:58.5/42.5/7, ÷/ï, ñðî÷íî, ä/ã, 3120.000ð, ÞÐ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89527303307 ÒÀÂÀÒÓÉÑÊÀß, 5, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:59/44/6, ÷/ï, òîðã, 3000.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89041796930 ÒÀÂÀÒÓÉÑÊÀß, 19, óï., ï., ëîäæ., 8/ 9 ýò., ïë.:65/40/8, õîð9122848686, 3650.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89122848686 ÒÀÂÀÒÓÉÑÊÀß, 19, óï., ï., ëîäæ., 7/ 9 ýò., ïë.:64.5/38/9, ÷/ï, 89126344217, 3749.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89126344217 ÒÀÅÆÍÀß, 7, óï., ê., ï/ëîä., 2/9 ýò., ïë.:58/36/8, ÷/ï, ñîñò.õîð., 3500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÒÀÅÆÍÀß, 8, óï., ï., 4/9 ýò., ïë.:63/ 44/8, ÷/ï, 3950.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 36, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:58/37/6.5, ÷/ï, îòë.ðåì.ñðî÷íî, 3330.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89222035762 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 42, õð., ê., 2/5 ýò., ïë.:55.1/41.8/6, 3070.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9221025092 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 55, õð., ï., áàë., 4/ 5 ýò., ïë.:57.5/40/7, 2900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 21313-00 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 55, õð., ï., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:58/37/7, ÷/ï, 2850.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-7878 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 67, óï., ï., ëîäæ., 1/ 12 ýò., ïë.:67.4/24.5/28.4, ÷/ï, 3600.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89670263939 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 67, óï., ï., ëîäæ., 9/ 12 ýò., ïë.:58/35/7, ðàç-àÿ èíôð-ðà, 3640.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 67, óï., ï., ëîäæ., 5/ 12 ýò., ïë.:64/40/10, îòë. ñîñò, 4200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 68, óï., ê., 3ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:107/56/19, ÷/ï, 4600.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 34555-44 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 68, óï., ê., á/ë., 2/5 ýò., ïë.:76/48/13, ðàçâèò.èíôðàñòð, 3900.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 9122840394 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 80, óï., ê., 2ï/ëî., 5/ 8 ýò., ïë.:87/54/10, 4200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 213-13-00 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 94, ñï., ê., ëîäæ., 2/ 10 ýò., ïë.:66/44/9, ëîäæèÿ 9ì, 3900.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89028748798 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 156, ñï., ê., ëîäæ., 13/18 ýò., ïë.:73/42/12, ñðî÷íî.òîðã, 4400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 156, ñï., ê., áàë., 4/ 18 ýò., ïë.:67/40/10, ÷/ï, õîð. ñîñòîÿíèå, 4500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 158, ñï., ê., 5/27 ýò., ïë.:88.3/50/13, ñóïåð. ñîñò., 5770.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 158, ñï., ê., 2áàë., 25/27 ýò., ïë.:88.3/49.2/12.5, ÷/ï, 5250.000ð, ÊÂÈÊÎ (ÓÏÍ), ò. 29805-20

ÑÀÄÎÂÛÉ ÂÅÐÑÒÎÂÀß, 2, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:53/38/6, ÷/ï, õîðîøåå ñîñò., 2890.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÔÐÅÇ- (ÓÏÍ), ò. 200-27-27 ÂÅÐÑÒÎÂÀß, 4, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:54/38/7, ÷/ï, 1/2 äîëè, 1500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 22201-41

ÑÈÍÈÅ ÊÀÌÍÈ À.ÁÛ×ÊÎÂÎÉ, 10, óï., ï., 1/9 ýò., ïë.:83/54/8, ñâåòëàÿ,óõîæåí, 4600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 200-88-87 À.ÁÛ×ÊÎÂÎÉ, 10, óï., ï., áàë., 3/9 ýò., ïë.:72/46/8, ÷/ï, 4580.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 22201-41 À.ÁÛ×ÊÎÂÎÉ, 10, óï., ï., ëîäæ., 9/ 9 ýò., ïë.:72.2/46/9, ÷/ï, 4200.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89126757576 À.ÁÛ×ÊÎÂÎÉ, 14, óï., ï., ï/ëîä., 5/ 7 ýò., ïë.:74/46/9, 1 ìëí. â äîã-ðå, 4220.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 89527360677 À.ÁÛ×ÊÎÂÎÉ, 18, óï., ï., áàë., 8/9 ýò., ïë.:73/46/9, 3800.000ð, ÔÎÐÒÓÍÀ-ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 89502035327 À.ÁÛ×ÊÎÂÎÉ, 18, óï., ï., ëîäæ., 9/ 9 ýò., ïë.:73/46/8, òîðã, 3890.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89043828589 ÁÀÉÊÀËÜÑÊÀß, 36, óï., ï., ëîäæ., 3/ 9 ýò., ïë.:72.4/45/8.3, ÷/ï, 4300.000ð, ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 9122846654 ÁÀÉÊÀËÜÑÊÀß, 36, óï., ï., ëîäæ., 5/ 9 ýò., ïë.:71/46/8, õîðîøàÿ ïëàíèð., 4250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÁÀÉÊÀËÜÑÊÀß, 36, óï., ï., á/ë., 3/ 9 ýò., ïë.:72.2/46/8, ÷/ï, 4150.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89122207281 ÁÀÉÊÀËÜÑÊÀß, 36, óï., ï., 4/9 ýò., ïë.:71/46/8, ÷/ï, 4250.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-78-78 ÅÑÅÍÈÍÀ, 7, óï., ï., ëîäæ., 4/16 ýò., ïë.:113.7/76/14, ÷/ï, 7000.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 9122554751 ÕÐÓÑÒÀËÜÍÀß, 31, óï., ï., á/ë., 6/ 7 ýò., ïë.:66/45/9, ÷/ï, 4100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-6070 ÕÐÓÑÒÀËÜÍÀß, 35, óï., ï., ëîäæ., 4/ 5 ýò., ïë.:70/46/8, 3900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÕÐÓÑÒÀËÜÍÀß, 51, óï., ï., ëîäæ., 2/ 5 ýò., ïë.:70.2/45.3/7.5, ÷/ï, 4650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70

ÓÊÒÓÑ ÃÀÑÒÅËËÎ, 1, óï., ê., ëîäæ., 4/10 ýò., ïë.:104/72/13, ÷/ï, ñ/ï åâðî, 7000.000ð, ò. 89221361617 ÃÀÑÒÅËËÎ, 3, ñï., ê., ëîäæ., 13/13 ýò., ïë.:148/76/15, ÷/ï, 6700.000ð, ÊÂÈÊÎ (ÓÏÍ), ò. 298-05-20 ÄÀÐÂÈÍÀ, 2, óï., ï., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:62/40/8, ÷/ï, ñðî÷íî!, 3550.000ð, ÑÔÅÐÀ (ÓÏÍ), ò. 89222093826 ÄÀÐÂÈÍÀ, 15, óï., ï., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:63/40/8, åâðîðåìîíò, 3850.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 286-14-79 ÊÎÐÎÒÊÈÉ, 5/2, ñï., ï., ëîäæ., 7/16 ýò., ïë.:78/47/10, ÷/ï, ÷ï ñîñò õîð, 4650.000ð, ÈÑÅÒÜ (ÓÏÍ), ò. 89086314633 ÊÎÐÎÒÊÈÉ, 9, õð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:58/42/6, 3490.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.9 (ÓÏÍ), ò. 361-71-12 ÏÎÕÎÄÍÀß, 63, ñï., ì., ëîäæ., 3/6 ýò., ïë.:69/45/9, 3750.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 346-80-52 ÏÎÕÎÄÍÀß, 63, ñï., ì., ëîäæ., 5/6 ýò., ïë.:100/60/11, ÷/ï, áîëüøîé òîðã, 4000.000ð, ÝÄÅÌ (ÓÏÍ), ò. 377-5195 ÏÐÎÍÈÍÎÉ, 30, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:55/40/6, ÷/ï, ñðî÷íî! òîðã !, 3150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 41, ñï., ã., ëîäæ., 11/ 16 ýò., ïë.:80/50/15, ÷/ï, 89222058738, 4990.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89222058738 ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 48, óï., ï., ëîäæ., 2/ 10 ýò., ïë.:64/40/8, îáìåí ëåãêèé, 3630.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51

89

ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 48, óï., ï., ëîäæ., 4/ 10 ýò., ïë.:63/42/6, ÷/ï, 4100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 61, óï., ê., 2áàë., 4/5 ýò., ïë.:100/52/17, ÷/ï, åâð.ðåìîíò, 7800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 210-41-49 ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 61, óï., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:85/45/23, ÷/ï, 7200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 26811-22 ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 61, óï., ê., 2ëîäæ., 2/ 5 ýò., ïë.:104/70/15, ÷/ï, 10000.000ð, ÌÀËÀÕÈÒ.ÏÀËÀÒÀ (ÓÏÍ), ò. 360-2112 ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 61, óï., ê., 2áàë., 5/5 ýò., ïë.:93/52/18, ÷/ï, ïî ÷èñò.,òîðã, 6900.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89043804893 ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 67, ñï., ê., 1/5 ýò., ïë.:101/61/14, ÷/ï, òîðã! ñðî÷íî!, 5980.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 268-11-22 ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 67, ñï., ê., 2ëîäæ., 5/ 5 ýò., ïë.:94/45/20, ÷/ï, 3190529îòë.ðåì, 6990.000ð, ÐÀÂ-ËÒÄ (ÓÏÍ), ò. 89222095529 ÑÀÌÎËÅÒÍÀß, 1, ñï., ê., 2ëîäæ., 2/ 10 ýò., ïë.:102/69/12, 5995.000ð, ËÀÉÒ-Í (ÓÏÍ), ò. 222-05-35 ÑÀÌÎËÅÒÍÀß, 3/1, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:59/39/7, âûñîêî, 3250.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÑÀÌÎËÅÒÍÀß, 33, ñï., ã., 2áàë., 16/ 19 ýò., ïë.:86/54/8, ÷/ï, äîì ñäàí, 4700.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89089104094 ÑÀÌÎËÅÒÍÀß, 43, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:54/38/6, õ\ñ,÷èñòåíüêàÿ, 3260.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 22224-77 ØÈØÈÌÑÊÀß, 19, óï., ï., ëîäæ., 2/ 9 ýò., ïë.:80/54/11, îòë.ñîñò., 4600.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89222223526 ØÈØÈÌÑÊÀß, 21, óï., ê., 2ëîäæ., 9/ 10 ýò., ïë.:62/40/8, ðåìîíò, 4450.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89028726937 ØÈØÈÌÑÊÀß, 21, óï., ê., ëîäæ., 2/ 10 ýò., ïë.:80/54/12, ÷/ï, ñîñò. îòë, 5200.000ð, ÑÔÅÐÀ (ÓÏÍ), ò. 319-5854 ØÈØÈÌÑÊÀß, 21, óï., ê., 2ï/ëî., 5/ 10 ýò., ïë.:60/38/8, òðàíñï.ðàçâÿçêà, 4000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ØÈØÈÌÑÊÀß, 24, óï., ï., ëîäæ., 15/16 ýò., ïë.:69/43/10, 4700.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 89122340090 ØÈØÈÌÑÊÀß, 26, óï., ï., ëîäæ., 7/ 16 ýò., ïë.:68.8/42.1/10, ÷/ï, õîð.ñîñò., 4450.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 9122824913 ØÈØÈÌÑÊÀß, 28, óï., ï., ëîäæ., 15/16 ýò., ïë.:69/42.4/10, ÷/ï, 4550.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 37, ñï., ê., 2ëîäæ., 12/14 ýò., ïë.:92/54/14, ÷/ï, âîçì. îáìåí, 6700.000ð, ÀÂÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 206-85-89 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 141/Á, óï., ï., ëîäæ., 4/6 ýò., ïë.:61/38/8, ÷/ï, 3600.000ð, ÑÒÐÎÉÊÎÌÏËÅÊÑ (ÓÏÍ), ò. 218-0999 ßÊÓÒÑÊÀß, 10, ñï., ã., áàë., 9/10 ýò., ïë.:78/47/26, 5420.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51

ÊÎËÜÖÅÂÀß, 39, ñï., ã., ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:76.4/55.3/12.4, äîê-òû ãîòîâû, 5300.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 219-70-72 ÊÎËÜÖÅÂÀß, 39, ñï., ã., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:77/43/12, ÷/ï, 5500.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-6720 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 14/1, óï., ê., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:75/53/-, ÷/ï, ñðî÷íî. ä/ ã, 4890.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 14/2, ñï., ê., ëîäæ., 4/5 ýò., ïë.:74/55/-, ÷/ï, 4850.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-7477 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 14/4, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:60.5/39.9/8, 89527272080, 4100.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89527272080 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 14/4, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:64/41/8, õîð.ñîñòîÿí., 4000.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 89041733411 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 16/2, ñï., ã., 8/16 ýò., ïë.:82/62/11, ÷/ï, 4600.000ð, ÍÅÄ.ÓÐ.ÌÏÊ ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 345-6640 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 16/3, ñï., ã., ëîäæ., 5/21 ýò., ïë.:86/42/15, ÷/ï, 5250.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 26660-02 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 24, ñï., ì., 2ëîäæ., 10/19 ýò., ïë.:77/56/7, ÷/ï, õîð.ñîñò, 4700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 26, ñï., ì., 2ëîäæ., 16/19 ýò., ïë.:110/50/28, ÷/ï, 89086311700, 5500.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 89086311700 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 26, ñï., ì., ëîäæ., 10/19 ýò., ïë.:100/90/20, ÷/ï, 6999.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 9049856525 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 26, ñï., ì., 2ëîäæ., 14/19 ýò., ïë.:77/61/-, äîêóì-òû ãîòîâû, 4750.000ð, ÐÈÎ-ËÞÊÑ (ÓÏÍ), ò. 344-44-45 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 30, ñï., ì., ëîäæ., 9/19 ýò., ïë.:90/68/22, ÷/ï, êàï.ðåìîíò, 6300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 47, ñï., ê., ëîäæ., 2/ 7 ýò., ïë.:121/59/17, ÷/ï, 89089118895, 6650.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÌÎÑÒÎÂÀß, 53, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:54/38/7, 3050.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89126054723 ÌÎÑÒÎÂÀß, 53/Á, óï., ê., 2áàë., 1/5 ýò., ïë.:74/52/9, 5000.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 ×ÊÀËÎÂÀ, 241, ñï., ì., 15/19 ýò., ïë.:90/50/10, ÷/ï, 4870.000ð, ÍÅÄ.ÓÐ.ÌÏÊ ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89221440096 ×ÊÀËÎÂÀ, 250, ñï., ï., 10/10 ýò., ïë.:84/50/12, ÷/ï, 89221174569, 5850.000ð, ÍÅÁÎÑÊÐÅÁ (ÓÏÍ), ò. 21415-14 ×ÊÀËÎÂÀ, 250, ñï., ï., ëîäæ., 8/10 ýò., ïë.:102/54/18, ÷/ï, îòëè÷íûé ðåìîíò, 6290.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02

ÓÍÖ

40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 11, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:57/40/6, òîðåö, 3600.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 23, ïì., ø., áàë., 3/4 ýò., ïë.:78/52/9, ÷/ï, îòë.ñîñò, 4490.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 22224-77 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 50, óï., á., 2ëîäæ., 10/14 ýò., ïë.:65/40/9, õîð.ñîñòîÿí, 4390.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 82, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:58/39/6, 3450.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89043815388 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 58, óï., á., áàë., 2/9 ýò., ïë.:60/41.6/7, 3650.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89222093696 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 64, ïí., ï., ï/ ëîä., 1/9 ýò., ïë.:58/38/7, 4200.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89122853994 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 64, ïí., ï., ï/ ëîä., 9/9 ýò., ïë.:58/38/7, 3400.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89089008045

ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 137, óï., ê., 2áàë., 1/ 5 ýò., ïë.:71/43/8, âûñîêèé ýòàæ, 3780.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ÁÀÐÂÈÍÊÀ, 22, ñï., ê., ëîäæ., 1/5 ýò., ïë.:95/53/15, ÷/ï, 6100.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-7477 ÁÀÐÂÈÍÊÀ, 22, ñï., ê., ëîäæ., 1/5 ýò., ïë.:95/45/19, âûñîêèé ýòàæ, 6770.000ð, ÒÀÉÍÛÉ ÑÎÂÅÒÍÈÊ, ò. 219-93-11 ÁÀÐÂÈÍÊÀ, 22, ñï., ê., áàë., 1/5 ýò., ïë.:95/52/15, ÷/ï, ï/÷èñòîâóþ,òîðã, 5990.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89221625646 ÊÎËÜÖÅÂÀß, 37, ñï., ã., ëîäæ., 8/10 ýò., ïë.:77/50/12, îáìåí íàéäåí, 5400.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 89655111715 ÊÎËÜÖÅÂÀß, 37, ñï., ã., ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:77/53/13, ÷/ï, 6350.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

ÓÐÀËÌÀØ 22 ÏÀÐÒÑÚÅÇÄÀ, 20/À, õð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:58/40/6, åâðîðåìíò, ìåá., 4000.000ð, ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ (ÓÏÍ), ò. 89043832858

¹ 2 (6.01.2014)


90

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 3-êîìíàòíûå êâàðòèðû

ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 95, ñï., ê., áàë., 2/10 ýò., ïë.:80/50/12, ÷/ï, ñîñò.îòë., 5680.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 95, ñï., ê., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:80/51/12, ÷/ï, 6200.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 97, ñï., ì., áàë., 4/17 ýò., ïë.:81/49/12, ÷/ï, åâðî.ðåìîíò, 6300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 100, ïí., ï., ïë., 6/9 ýò., ïë.:59/36.7/7.5, ÷/ï, òîðã, 3810.000ð, ÌÀËÀÕÈÒ-ÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 268-11-20 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 114, ïí., ï., áàë., 3/9 ýò., ïë.:58.1/36.7/6.6, òîðã, 3350.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89122853994 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 116, ïí., ï., ï/ ëîä., 3/9 ýò., ïë.:58/38/7, ÷/ï, 3400.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 368-8800 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 169/À, óï., ï., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:64/41/8, 4199.000ð, ÀÈÑÒ-Í (ÓÏÍ), ò. 219-3339 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 169/Á, óï., ï., 10/10 ýò., ïë.:63/40/7.7, 3950.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-6720 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 169/Â, ñï., ï., á/ë., 9/10 ýò., ïë.:100/68/12, ÷/ï, åâðî ðåìîíò, 6700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 58, óï., ï., 1/9 ýò., ïë.:112/85/16, ïîä îôèñ, 8500.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 286-14-79 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 89, óï., ï., 1/9 ýò., ïë.:63/41/8, 2061888, 4900.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 206-1888 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 89, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:63.5/43/8, 4180.000ð, ÒÅÕÍÎÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 372-05-73 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 93, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:58.2/36.4/6.6, ÷/ï, òîðã, 3699.000ð, ò. 219-16-97 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 93, ïí., ï., ï/ëîä., 8/9 ýò., ïë.:58/36/7, ÷/ï, òîðã, 3800.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 368-88-00 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 110, ïí., ï., ï/ëîä., 4/ 9 ýò., ïë.:57/36/6, 3700.000ð, ÍÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 356-03-32 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 120, áð., ê., 1/5 ýò., ïë.:61.9/47/10, ÷/ï, 2500.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 89506420006 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 124, ïí., ï., ëîäæ., 4/ 9 ýò., ïë.:57/37/7, 3300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 89655045656 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 124, ïí., ï., ï/ëîä., 9/ 9 ýò., ïë.:57/36/8, ÷/ï, ñðî÷íî, 3550.000ð, ò. 9527254951 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 124, ïí., ï., ëîäæ., 1/ 9 ýò., ïë.:59/38/7, ÷/ï, 3500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-0840 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 124, ïí., ï., ëîäæ., 9/ 9 ýò., ïë.:58/39/7, 3350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 14, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:57/43/6, ïîä îôèñ, 4500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 33853-53 ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ, 13, áð., ï., áàë., 3/ 5 ýò., ïë.:74/56/7, 3999.000ð, ËÀÉÒÍ (ÓÏÍ), ò. 222-05-35 ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ, 19, áð., ï., áàë., 3/ 5 ýò., ïë.:59/40/9, ÷/ï, äîê. ãîòîâû, 3650.000ð, ÝÂÅÐÅÑÒ-ÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 89122177307 ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ, 110, ñï., ï., 3ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:84/48/11, ÷/ï, åâðî 9126877642, 5650.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 ÈËÜÈ×À, 16, ïì., ê., áàë., 3/4 ýò., ïë.:74/54/9, èäåàë.ñîñò,òîðã, 5000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÈËÜÈ×À, 16, ïì., ê., áàë., 2/4 ýò., ïë.:72.3/53.3/6, ÷/ï, åâðî, 4270.000ð, ò. 371-24-29 ÈËÜÈ×À, 17, ïì., ê., 1/4 ýò., ïë.:60/ 41/8, ðàçäåëüíûå êîìí, 3150.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 268-15-01 ÈËÜÈ×À, 17, ïì., ê., 1/4 ýò., ïë.:72/ 52/9, ðàñø160ì2133907, 4150.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 213-39-07 ÈËÜÈ×À, 28, óï., ï., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:65/39/9, ÷/ï, 1/2 äîëè, 1400.000ð, ÀÒÎÌÏÐÎÌÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 37700-07

¹ 2 (6.01.2014)

ÈËÜÈ×À, 28, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:64/41/8, ïîä îôèñ,ìàãàçè, 5500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÈËÜÈ×À, 28, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:77/52/8, ïîä îôèñ èëè ì-, 7000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ÈËÜÈ×À, 31, óï., á., 2ï/ëî., 1/14 ýò., ïë.:57/36/8, ïîä îôèñ, 5700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÈËÜÈ×À, 33, óï., á., á/ë., 1/14 ýò., ïë.:64.1/42.3/7.9, ÷/ï, 5200.000ð, ÐÈÎ-ËÞÊÑ (ÓÏÍ), ò. 344-44-45 ÈËÜÈ×À, 37, óï., á., 2ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:83/54/8, ñîñò.îòëè÷íîå, 5300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÈËÜÈ×À, 39, óï., á., á/ë., 8/9 ýò., ïë.:61/40/7, ðÿäîì ìåòðî, 4650.000ð, ò. 8-922-175-32-02 ÈËÜÈ×À, 44, óï., á., áàë., 3/9 ýò., ïë.:71/52/8, ÷/ï, 5200.000ð, ÀÐÕÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 89292127992 ÈËÜÈ×À, 61, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:58/ 38/-, ÷/ï, îêíà íà óë., 4200.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 37291-11 ÈËÜÈ×À, 61/À, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:60/39/6, 3520.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 370-31-12 ÈËÜÈ×À, 71, óï., á., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:54/42/6, ÷/ï, 89122202145, 3800.000ð, ÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 216-64-57 ÈËÜÈ×À, 71, óï., á., áàë., 9/9 ýò., ïë.:54/37/6, ñåéô-äâ.ñ÷åò÷èê, 3490.000ð, ËÈÄÅÐ (ÓÏÍ), ò. 338-7545 ÈËÜÈ×À, 71/Â, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:55/37/6, ÷/ï, 3500.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 9122434245 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 24, óï., á., 2áàë., 6/9 ýò., ïë.:59.4/39.7/8.3, 4400.000ð, ÒÅÕÍÎÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 372-05-73 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 30, óï., á., ïë., 1/9 ýò., ïë.:61/42/8, òîðã, 3700.000ð, ÌÀËÀÕÈÒ-ÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 268-11-20 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 31, óï., á., 2ï/ëî., 8/ 9 ýò., ïë.:61/44/8, ÷/ï, 4400.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 368-88-00 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 38, óï., á., 3á., 5/9 ýò., ïë.:90.3/64.7/17, ÷/ï, îòë.ñîñ,ìåáåëü, 5200.000ð, ò. 213-04-63 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 38, óï., á., á/ë., 3/9 ýò., ïë.:96/60/9, ÷/ï, 8.912.6080503, 5490.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 35672-12 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 38, óï., á., á/ë., 8/9 ýò., ïë.:74/44/8, òîðã, 5200.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 52, õð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:58/38/7, ÷/ï, 89222018246, 3550.000ð, ò. 89222018246 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 53, óï., ï., 6/9 ýò., ïë.:64/41/8, ÷/ï, ñðî÷íî ä/ã, 4000.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-2353 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 57/1, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:64.3/41/8, õ/ñ,ìåòðî,òîðã!, 4380.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 268-74-22 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 57/1, óï., ï., ë., 8/9 ýò., ïë.:64/43/9, îòë.ñîñ., 4900.000ð, ò. 213-04-63 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 62, óï., á., ï/ëîä., 4/ 9 ýò., ïë.:60.5/41.6/7.2, ðÿäîì ìåòðî, 3790.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 94/Á, õð., ê., á., 2/5 ýò., ïë.:57/39/6, ÷/ï, õîð.ñîñ., 3400.000ð, ò. 213-04-63 ÊÀËÈÍÈÍÀ, 8, óï., ï., ëîäæ., 4/16 ýò., ïë.:68/41/10, ÷/ï, îòë.ñîñò., 5200.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 253-24-96 ÊÀËÈÍÈÍÀ, 22, ñï., ê., 2ëîäæ., 1/ 10 ýò., ïë.:92/50/15, ÷/ï, âîçì. ïîä îôèñ, 6900.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 368-88-00 ÊÀËÈÍÈÍÀ, 22, ñï., ê., áàë., 10/10 ýò., ïë.:77.3/46/14, 2688049, òîðã, 6850.000ð, ò. 268-80-49 ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 7, ïì., ê., áàë., 3/4 ýò., ïë.:62/42/9, âûñîêèå ïîòîëêè, 3500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 9, ïì., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:91/54/8, ÷/ï, 5000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-5051 ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 22, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:57/44/6, ÷/ï, 3500.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 231-55-19

ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 27/À, óï., á., 1/9 ýò., ïë.:54/36/6, 3449.000ð, ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 320-33-03 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 27/À, óï., á., áàë., 6/9 ýò., ïë.:53/36/7, 3850.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-30-54 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 47, õð., á., áàë., 4/ 5 ýò., ïë.:58/43/6, ÷/ï, îêíà âî äâîð, 3600.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 372-91-11 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 73/2, õð., ê., áàë., 2/4 ýò., ïë.:54/41/6, 3250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 22201-41 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 83, áð., ï., áàë., 2/ 5 ýò., ïë.:59/41/7, ÷/ï, 8-900-19726-57, 3600.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 87, áð., ê., 1/5 ýò., ïë.:59/41/6, 3600.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89826326352 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 89, õð., ê., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:51/35/6, 3050.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 101/Á, ñï., ê., 2áàë., 3/6 ýò., ïë.:106/55/16, ä/ã, 5000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 103, óï., ï., ëîäæ., 5/5 ýò., ïë.:63/40/8, 3440.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 22201-41 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 103, óï., ï., ëîäæ., 4/5 ýò., ïë.:62/40/8, íà çåì.ó÷-îê, 3520.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89222074049 ÊÐ.ÁÎÐÖÎÂ, 3, ïì., ê., áàë., 2/4 ýò., ïë.:72/52/7, ÷/ï, èäåàë.ñîñòîÿíèå, 5100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÊÐ.ÏÀÐÒÈÇÀÍ, 3, ïì., ê., 3áàë., 4/4 ýò., ïë.:76/53/9, ÷/ï, îòë.ìåñòîðàñïîë, 3980.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ, 7, ñï., ã., 2ëîäæ., 11/ 27 ýò., ïë.:91.5/47/13.5, ÷/ï, ÷èñòàÿ ïðîäàæà, 7080.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ, 14, óï., ê., áàë., 1/9 ýò., ïë.:57/39/6, ÷/ï, 3700.000ð, ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË (ÓÏÍ), ò. 371-92-70 ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ, 14, óï., ê., á/ë., 8/9 ýò., ïë.:59/45/8, îêíà íà 2 ñò., 4200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ, 14, óï., ê., ë., 8/9 ýò., ïë.:62/43/8, ÷/ï, ñ ìåáåëüþ, 4340.000ð, ò. 89221356566 ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ, 14, óï., ê., 2áàë., 7/9 ýò., ïë.:58/39/7, õîð.ñîñò, ìåòðî, 4200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ, 14, óï., ê., áàë., 4/9 ýò., ïë.:61/41/10, ÷/ï, ðåìîíò, ìåáåëü, 5000.000ð, ÍÅÁÎÑÊÐÅÁ (ÓÏÍ), ò. 89122841121 ÊÓËÜÒÓÐÛ, 9, ïì., ø., 2/5 ýò., ïë.:100/58/12, 5990.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÊÓËÜÒÓÐÛ, 9, ïì., ø., áàë., 4/5 ýò., ïë.:75.5/51.4/8.9, ÷/ï, 4290.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 247-81-23 ÊÓËÜÒÓÐÛ, 12, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:53/38/6, 3200.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 ÊÓËÜÒÓÐÛ, 19, ïì., á., 2/5 ýò., ïë.:98.9/56/10.4, 8-967-85-064-04, 4650.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÊÓËÜÒÓÐÛ, 19, ïì., á., áàë., 3/5 ýò., ïë.:95/53/10.3, ÷/ï, ñîñò.îòëè÷íîå, 5500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÊÓËÜÒÓÐÛ, 21/À, ñï., ê., 2áàë., 2/ 6 ýò., ïë.:109/51/16, ÷/ï, +ïàðêèíã, 9300.000ð, ò. 371-24-29 ÊÓËÜÒÓÐÛ, 30/À, ñï., ê., ëîäæ., 2/ 6 ýò., ïë.:84/57/30, ÷/ï, 2001ãîä ïîñòðîé, 5500.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ, 6, ñï., ê., ëîäæ., 2/ 9 ýò., ïë.:97/61/15, åâðî9126877642, 5970.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 35672-12 ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ, 57/À, ñï., ã., 16/16 ýò., ïë.:75.1/54/12.5, ÷/ï, 4600.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25 ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ, 59/À, ñï., ã., 2ëîäæ., 5/16 ýò., ïë.:76/45/12, ÷/ï, 5200.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 37230-54 ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ, 59/À, ñï., ã., 2ëîäæ., 12/16 ýò., ïë.:76/45/10, ÷/ï, 4500.000ð, ÐÈÎ-ËÞÊÑ (ÓÏÍ), ò. 34444-45

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô) ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ, 155/À, ïì., ê., áàë., 3/3 ýò., ïë.:54.3/36.3/6, ÷/ï, 3270.000ð, ÑÎÞÇ-À (ÓÏÍ), ò. 20006-63 ËÓÊÈÍÛÕ, 2, õð., á., áàë., 3/5 ýò., ïë.:58/40/6, 3350.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89122469609 ËÓÊÈÍÛÕ, 6, õð., á., áàë., 3/5 ýò., ïë.:56/45/7, ÷/ï, 3690.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 6, ïì., ê., 1/5 ýò., ïë.:54/36/6, ÷/ï, êîñì.ðåìîíò, 3950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 10, ïì., á., 2/5 ýò., ïë.:81/53/8, òîðã, 4150.000ð, ÈÑÅÒÜ (ÓÏÍ), ò. 89122416106 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 14, ïì., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:75/47/8, îòë.ðåìîíò, 4049.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 28, ïì., á., áàë., 3/5 ýò., ïë.:76/52/10, ÷/ï, ìåáåëü, 4500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 31, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:56/40/6, ÷/ï, 2685807, 3200.000ð, ÌÀÄÈÑ (ÓÏÍ), ò. 89049812320 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 57, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:58/44/6, îôèñ èëè ìàãàçè, 4700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 67/À, óï., ê., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:62/39/9, íåáîëüøîé òîðã!, 4100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÍÎÂÀÒÎÐÎÂ, 7, áð., á., 1/5 ýò., ïë.:59/41/6, 3450.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 ÍÎÂÀÒÎÐÎÂ, 9, áð., á., áàë., 3/5 ýò., ïë.:60.3/38/6, òîðã, 3480.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 268-40-73 ÍÎÂÀÒÎÐÎÂ, 12, óï., á., ï/ëîä., 2/9 ýò., ïë.:61/41/7, ÷/ï, 3900.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89222179305 ÍÎÂÀÒÎÐÎÂ, 14, ïí., ï., ï/ëîä., 7/ 9 ýò., ïë.:57/37/9, 3700.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89222118574 ÍÎÂÀÒÎÐÎÂ, 14, ïí., ï., 2áàë., 1/9 ýò., ïë.:59.03/41/7, ÷/ï, êóõ.ãàðí, 4000.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89193806363 ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅ, 6, ïì., ê., 1/5 ýò., ïë.:75.5/52.7/8, 5100.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅ, 6/À, ïì., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:78/53/10, ÷/ï, 4400.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 368-88-00 ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅ, 6/À, ïì., ê., 1/5 ýò., ïë.:76.2/52.8/9.9, ñò/ïàê äåðåâ, 5000.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9506574280 ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅ, 6/À, ïì., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:77/53/9, ÷/ï, 1/2 äîëè, 1450.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89122434245 ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅ, 10, ïì., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:86.5/56.7/9.9, ÷/ï, 4450.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89222964688 ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅ, 19, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:52/35/-, ÷/ï, îêíà íà óë., 3900.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 372-91-11 ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅ, 24, ïì., ø., 1/3 ýò., ïë.:58/37/7, 2990.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89222275777 ÏÎÁÅÄÛ, 14, óï., á., 2áàë., 7/9 ýò., ïë.:60.1/40.7/7.2, òîðã, 4600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-6377 ÏÎÁÅÄÛ, 18, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:59/ 40/7, âîçì ïîä îôèñ, 3599.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 26024-01 ÏÎÁÅÄÛ, 31, óï., á., ëîäæ., 11/16 ýò., ïë.:80/53/9, îòëè÷íîå ñîñò, 5200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 200-88-87 ÏÎÁÅÄÛ, 34, óï., á., 3ëîäæ., 1/14 ýò., ïë.:64/42/-, íå ñîãë.ïåð-âêà, 4300.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÏÎÁÅÄÛ, 51, óï., á., 2áàë., 14/16 ýò., ïë.:70/43/9, ÷/ï, 89028724063, 5700.000ð, ò. 89028724063 ÑÒÀÕÀÍÎÂÑÊÀß, 14, óï., ï., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:64/40/8, ÷/ï, 4500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Â.ÏÛØÌÀ (ÓÏÍ), ò. 89022643719 ÑÒÀÕÀÍÎÂÑÊÀß, 29, óï., á., á/ë., 2/ 9 ýò., ïë.:60/41/7, 3750.000ð, ÌÀÍÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00


ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 3-êîìíàòíûå êâàðòèðû ÑÓÂÎÐÎÂÑÊÈÉ, 14, ïì., ø., áàë., 2/ 2 ýò., ïë.:36/16/8, ÷/ï, ñîñò.õîð., 900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÑÓÂÎÐÎÂÑÊÈÉ, 17, ïì., á., 5/5 ýò., ïë.:77/53/9, ÷/ï, 3900.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 283-01-10 ÓÐ.ÐÀÁÎ×ÈÕ, 8, óï., á., 2áàë., 6/9 ýò., ïë.:61/42/7, áåç òîðãà, 3850.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89222275777 ÓÐ.ÐÀÁÎ×ÈÕ, 14, óï., á., ï/ëîä., 3/ 9 ýò., ïë.:72/51/7, áëèçîñòü ìåòðî, 4950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 200-88-87 ÓÐ.ÐÀÁÎ×ÈÕ, 21, óï., ï., 2ëîäæ., 4/ 16 ýò., ïë.:80/50/9, 8.952.7257539, 5900.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 35672-12 ÓÐ.ÐÀÁÎ×ÈÕ, 23, óï., ï., 2ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:66/45/9, ÷/ï, 4850.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89122309936 ÓÐ.ÐÀÁÎ×ÈÕ, 33, óï., ï., 2ï/ëî., 7/ 9 ýò., ïë.:60.3/42/7, 4330.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-6720 ÓÐ.ÐÀÁÎ×ÈÕ, 33, óï., ï., 2áàë., 3/9 ýò., ïë.:74/47/7, òîðã, 5500.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 ÓÐ.ÐÀÁÎ×ÈÕ, 41, óï., á., 2áàë., 7/9 ýò., ïë.:61/41/7, 89028724063, 4050.000ð, ò. 89028724063 ÓÐ.ÐÀÁÎ×ÈÕ, 41, óï., á., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:60/45/7, ÷/ï, ïåðåâîä îôîðìëå, 5300.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 ÓÐ.ÐÀÁÎ×ÈÕ, 41, óï., á., 2ï/ëî., 3/ 9 ýò., ïë.:60/41/8, 4200.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89226007680 ÓÐ.ÐÀÁÎ×ÈÕ, 80, ñï., ê., ëîäæ., 12/ 17 ýò., ïë.:83/47/15, 6680.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89226154143 ÔÅÑÒÈÂÀËÜÍÀß, 4, ïì., ø., áàë., 4/ 4 ýò., ïë.:88/52/8, ÷/ï, 8.909.0079636, 3999.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 ÕÌÅËÅÂÀ, 18, ïì., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:76.2/53.2/8, õîð.ñîñòîÿíèå, 4350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ×ÅÐÍÈÃÎÂÑÊÈÉ, 11, ïì., ø., 1/3 ýò., ïë.:86/61/9, ÷/ï, ïîä îô,òîðåö, 5500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ßÐÎÑËÀÂÑÊÀß, 17, óï., ï., 2ëîäæ., 2/16 ýò., ïë.:83/46/10, 5210.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 213-64-04 ßÐÎÑËÀÂÑÊÀß, 19, óï., ï., 2ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:95/70/9, îòë.ðåì. êóõ, 5760.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89222273030 ßÐÎÑËÀÂÑÊÀß, 19, óï., ï., 2ëîäæ., 3/16 ýò., ïë.:96/61/13, ÷/ï, 5950.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 368-8800

ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß, 32, ïì., á., 1/4 ýò., ïë.:74.5/51/8, 4100.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß, 71, ïí., ï., áàë., 2/9 ýò., ïë.:63.1/42.6/7, 3700.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 200-09-19 ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß, 71, ïí., ï., ï/ëîä., 9/ 9 ýò., ïë.:64/40/7, 3800.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89049829548 ÊÎÑÀÐÅÂÀ, 17, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:48/30/6, ÷/ï, òåïë.äîì, 2600.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 89221094654 ÊÎÑÌÎÄÅÌÜßÍÑÊÎÉ, 43, ïì., ø., áàë., 3/4 ýò., ïë.:78.6/58/-, ÷/ï, 4300.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89676396562 ÎÐÄÅÍÎÍÎÑÖÅÂ, 8, ñï., ì., ëîäæ., 14/25 ýò., ïë.:88/47/12, ÷/ï, 6100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 ÎÐÄÅÍÎÍÎÑÖÅÂ, 8, ñï., ì., áàë., 6/ 25 ýò., ïë.:88/51/13, 89221406878, 6100.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 89221406878 ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÀß, 43, ñï., ì., 2ëîäæ., 5/25 ýò., ïë.:80/50/11, îòë âèä, 6800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÑËÀÂßÍÑÊÀß, 49, ñï., ê., ëîäæ., 10/ 10 ýò., ïë.:70/38/14, ÷/ï, 4280.000ð, ÏÐÀÂ.ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 374-74-12 ÑËÀÂßÍÑÊÀß, 51, ñï., ê., ëîäæ., 3/ 17 ýò., ïë.:78/47/12, ÷/ï, õîð.ïëàíèðîâêà, 5300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ÑËÀÂßÍÑÊÀß, 51, ñï., ê., ëîäæ., 6/ 17 ýò., ïë.:80/48/12, 5300.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 213-64-04 ÑËÀÂßÍÑÊÀß, 54, õð., ê., áàë., 1/5 ýò., ïë.:58/38/5, 3200.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89122651533 ÑËÀÂßÍÑÊÀß, 54, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:58.2/38.4/5, 3000.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89122651533 ÕÈÌÌÀØÅÂÑÊÀß, 11, óï., ï., ëîäæ., 9/10 ýò., ïë.:62/39/8, ðÿäîì ëåñ,îçåðî, 3600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ×ÅÐÍßÕÎÂÑÊÎÃÎ, 40, óï., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:64/38/9, ÷/ï, õîð.ðåìîíò, 3900.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 89221094654 ÞÆÍÎÃÎÐÑÊÀß, 9, ñï., ê., ëîäæ., 7/ 16 ýò., ïë.:75/45/11, ÷/ï, îòë ñîñò, 4850.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-78-78 ÞÆÍÎÃÎÐÑÊÀß, 11, ñï., ê., ëîäæ., 12/17 ýò., ïë.:75/46/11, õîð.ñîñò, 4650.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 9122458793 ÞÆÍÎÃÎÐÑÊÀß, 11, ñï., ê., ëîäæ., 8/17 ýò., ïë.:75/45/11, ÷/ï, 4750.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 89221811572

ÕÈÌÌÀØ

8 ÌÀÐÒÀ, 78/À, ïì., ê., 1/5 ýò., ïë.:60/43/5, ÷/ï, 2îêíà íà óëèöó, 4700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 À.ÂÀËÅÊÀ, 12, óï., ê., 1/12 ýò., ïë.:62/40/8, õîð.ñîñòîÿíèå, 6300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 210-41-49 À.ÂÀËÅÊÀ, 12, óï., ê., 1/12 ýò., ïë.:62/37/7, êëàäîâêà ñ âõîä, 6200.000ð, ÊÎËÈÇÅÉ (ÓÏÍ), ò. 23507-69 ÀÇÈÍÀ, 20/4, óï., ê., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:70/46/9, ÷/ï, 6300.000ð, ÁÞÐÎ ÍÅÄÂÈÆ.N1 (ÓÏÍ), ò. 278-60-50 ÁÀÆÎÂÀ, 57, õð., ê., áàë., 1/5 ýò., ïë.:58/44/7, ÷/ï, 5380.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 89676392084 ÁÀÆÎÂÀ, 68, ñï., ì., ëîäæ., 5/19 ýò., ïë.:80/48/12, ÷/ï, êóõíÿ îñòàåòñÿ, 9200.000ð, ÄÀÎ-ÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 29021-71 ÁÀÆÎÂÀ, 68, ñï., ì., 2ëîäæ., 3/19 ýò., ïë.:88/70/-, äèçàéíåðñ ðåìîí, 10990.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÁÀÆÎÂÀ, 134, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:64/42/8, îêíà íà áàæîâà, 5500.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89028745682 ÁÀÆÎÂÀ, 161, ïí., ï., ï/ëîä., 5/9 ýò., ïë.:57/36/8, ÷/ï, ðåìîíò, ïåðåïë, 4600.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 372-91-11 ÁÀÆÎÂÀ, 191, óï., ê., áàë., 5/9 ýò., ïë.:60/46/7, ÷/ï, 4900.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 375-89-58

ÀËÜÏÈÍÈÑÒÎÂ, 2, ïì., ø., 1/3 ýò., ïë.:70/51/8, ïîä îôèñ, 4080.000ð, ÌÀÊÑÈÌÓÌ (ÓÏÍ), ò. 89193702175 ÁÎÐÎÄÈÍÀ, 6, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:59/43/6, 2900.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.11 (ÓÏÍ), ò. 378-45-60 ÁÎÐÎÄÈÍÀ, 24, ïì., ø., 1/3 ýò., ïë.:75/52/9, ýòàæ âûñîêèé, 3900.000ð, ÊÓÁ (ÓÏÍ), ò. 89058090141 ÂÎÄÍÀß, 21, óï., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:64/39/9, 3800.000ð, ÔÎËÈÑ (ÓÏÍ), ò. 89045447364 ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 20/À, ñï., ê., ëîäæ., 8/12 ýò., ïë.:100/60/13, ÷/ï, ðàçâ-àÿ èíôð-ðà, 6640.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 23, ïì., ø., 2áàë., 3/ 4 ýò., ïë.:73/43/9, ÷/ï, îòë.ñîñòîÿíèå, 4300.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 9122824913 ÃÓÁÊÈÍÀ, 74, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:61.3/45.3/-, 3400.000ð, ÒÀÉÌ ÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 278-80-50 ÃÓÁÊÈÍÀ, 75, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:57/43/6, ÷/ï, ñîñò.õîð., 3200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53

ÇÀÏÎÐÎÆÑÊÈÉ, 11, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:64/40/9, 2400.000ð, ÊÓÁ (ÓÏÍ), ò. 263-81-63 ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß, 21/2, õð., ï., áàë., 3/ 5 ýò., ïë.:55/36/7, ÷/ï, 3150.000ð, ÊÓÁ (ÓÏÍ), ò. 263-81-63

ÖÅÍÒÐ

ÁÀÆÎÂÀ, 191, óï., ê., áàë., 5/9 ýò., ïë.:60.3/44.4/6.7, ÷/ï, 5000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-6070 ÁÀÍÊÎÂÑÊÈÉ, 10, ïì., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:72/47/9, 5100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 32, ñï., ê., ëîäæ., 6/ 16 ýò., ïë.:115/94/12, ÷/ï, 12500.000ð, ÐÀÍ×Î (ÓÏÍ), ò. 238-0000 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 32, ñï., ê., ëîäæ., 5/ 16 ýò., ïë.:176/107/19, ÷/ï, ïàðêîâ. â ïîäàð, 15600.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 213-29-02 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 54, ñï., ã., áàë., 5/16 ýò., ïë.:187/116/16, ÷/ï, åâðî, 16500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 85, ñï., ê., ëîäæ., 9/ 14 ýò., ïë.:99.3/47/18, 7650.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89122421305 ÂÀÉÍÅÐÀ, 15, ñï., ê., ï/ëîä., 6/14 ýò., ïë.:90/65/12, ÷/ï, 9200.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89655411577 ÂÀÉÍÅÐÀ, 15, ñï., ê., 3ëîäæ., 13/14 ýò., ïë.:120.1/69.4/12.6, ÷/ï, òîðã, 9900.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89222118574 ÂÀÉÍÅÐÀ, 60, ñï., ì., 11/18 ýò., ïë.:100/60/14, ÷/ï, îòä ïîä ÷èñòîâó, 11700.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89122296636 ÂÀÉÍÅÐÀ, 66, ïì., ê., 1/4 ýò., ïë.:70/ 41/-, ÷/ï, ïîä îôèñ, 6600.000ð, ÁÈÍ (ÓÏÍ), ò. 213-14-53 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 13, ïì., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:81/54/10, ÷/ï, õîð.ñîñò., 5000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 26/À, óï., ï., ï/ëîä., 9/ 9 ýò., ïë.:70/47/10, ÷/ï, 4350.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 370-31-12 ÃÎÐÜÊÎÃÎ, 65, ñï., ê., áàë., 4/9 ýò., ïë.:240/200/30, ÷/ï, ÷åðíîâ.îòä., 17900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÎÑÊÎÂ. (ÓÏÍ), ò. 384-01-44. Íå îáëàäàåò ñòàòóñîì æèëîãî ïîìåùåíèÿ. ÄÅÊÀÁÐÈÑÒÎÂ, 16/18Ã, ïì., ê., áàë., 3/4 ýò., ïë.:92.1/70.6/6.7, ÷/ï, åñòü ïàðê-ìåñòî, 5300.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89530054927 ÄÅÊÀÁÐÈÑÒÎÂ, 16/18È, ïì., ê., áàë., 2/4 ýò., ïë.:68/43/9, ÷/ï, 4500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÆÓÊÎÂÀ, 10, ñï., ê., 2ëîäæ., 6/18 ýò., ïë.:129/69/20, ÷/ï, îòë.ïëàí., 13400.000ð, ËÀÉÒ-Í (ÓÏÍ), ò. 22205-35 ÆÓÊÎÂÀ, 11, óï., ê., á/ë., 2/9 ýò., ïë.:88/53/12, ÷/ï, ÷ï, ðåìîíò, 8200.000ð, ÏÐÀÂ.ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 268-43-59 ÆÓÊÎÂÀ, 13, ñï., ê., á/ë., 4/20 ýò., ïë.:158/121/16, 15000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51

ÆÓÊÎÂÀ, 14, ñï., ê., 2ëîäæ., 16/19 ýò., ïë.:116.8/65.9/17.8, ÷/ï, ìåáåëü îñòàåòñÿ, 19500.000ð, ÍÅÄ.ÓÐ.ÌÏÊ ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89521366660 Ê.ËÈÁÊÍÅÕÒÀ, 40, ïì., ê., 2áàë., 3/ 5 ýò., ïë.:88/57/7, õîð.ñîñòîÿíèå, 8900.000ð, ÒÅ×ÅÐ (ÓÏÍ), ò. 89028752192 Ê.ÌÀÐÊÑÀ, 12, ñï., ê., 2ëîäæ., 3/16 ýò., ïë.:115/68/15, ÷/ï, 13500.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89221159217 Ê.ÌÀÐÊÑÀ, 12, ñï., ê., ëîäæ., 4/16 ýò., ïë.:97/62/10, ÷/ï, 9770.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-2009 Ê.ÌÀÐÊÑÀ, 52, áð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:59/39/6, 89536035720, 4400.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 89536035720 Ê.ÌÀÐÊÑÀ, 52, áð., ê., 1/5 ýò., ïë.:60.5/35.8/-, ÷/ï, 4500.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89043890825 ÊÎÐÎËÅÍÊÎ, 14, óï., ê., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:82/51/11, ÷/ï, +áëîê 1êîìí êâ, 6200.000ð, ÒÐÈÓÌÔ-92 (ÓÏÍ), ò. 350-26-53 ÊÐÀÑÍÎÀÐÌÅÉÑÊÀß, 74, ñï., ê., 2áàë., 3/9 ýò., ïë.:129/86/-, ÷/ï, 13250.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 201-49-94 ÊÐÀÑÍÛÉ, 5/1, ñï., ì., 2ëîäæ., 19/ 25 ýò., ïë.:156/140/-, ÷/ï, 12500.000ð, ò. 355-50-46

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

91

ÊÐÀÑÍÛÉ, 5/1, ñï., ì., ëîäæ., 20/25 ýò., ïë.:119/60/25, åñòü ïàðê.ìåñòî, 10950.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89226020000 ÊÐÀÑÍÛÉ, 12, õð., ê., 2áàë., 3/5 ýò., ïë.:82/54/-, ÷/ï, 6250.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 222-21-84 ÊÐÀÑÍÛÉ, 15, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:54/ 39/6, ÷/ï, 5400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 ÊÓÇÍÅ×ÍÀß, 83, ñï., ê., ëîäæ., 5/19 ýò., ïë.:82/50/14, ÷/ï, 8300.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89122697507 ÊÓÇÍÅ×ÍÀß, 83, ñï., ì., 2áàë., 19/ 19 ýò., ïë.:139/59/65, ÷/ï, êóõíÿãîñòèííàÿ, 13400.000ð, ÊÎÍÀÍÛÕÈÍ È Ê (ÓÏÍ), ò. 89222194760 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 2, óï., ï., 3ëîäæ., 12/ 16 ýò., ïë.:140/85/15, ÷/ï, 5êîìí.êâ., 8500.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 48/2, ïì., ê., áàë., 2/ 4 ýò., ïë.:75/49/12.4, ïë\îêíà, 4650.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 22224-77 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 83/À, ïì., ê., 1/5 ýò., ïë.:65/42/9, 4800.000ð, ÍÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 356-03-32 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 103, áð., ê., 2/5 ýò., ïë.:59.1/42/-, 4200.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89028753763 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 109, óï., ï., ëîäæ., 1/ 9 ýò., ïë.:78/51/10, ÷/ï, 5050.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-0151 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 109, óï., ï., ëîäæ., 1/ 9 ýò., ïë.:78/51/10, ÷/ï, 5350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-0151 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 121/À, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:59/39/7, 3750.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89226007680 ËÅÍÈÍÀ, 13/À, óï., ê., áàë., 8/9 ýò., ïë.:60/48/-, 5750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ËÅÍÈÍÀ, 29, ïì., ê., 2/5 ýò., ïë.:62/ 43.3/7, ÷/ï, 4700.000ð, ÓÐÀË-ÝÑÒÝÉÒ ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89090057319 ËÅÍÈÍÀ, 48, ïì., ê., 5/6 ýò., ïë.:73/ 48/8, ÷/ï, 6900.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89126575552 ËÅÍÈÍÀ, 52/1, ïì., ê., áàë., 5/6 ýò., ïë.:68.4/42.8/4.5, 2-óðîâíåâàÿ, 5000.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ËÅÍÈÍÀ, 52/4À, ïì., ê., 1/6 ýò., ïë.:65/40/8, 2 óðîâíÿ, 4497.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89045478076 ËÅÍÈÍÀ, 52/4À, ïì., ê., 5/6 ýò., ïë.:69/46/6, 4500.000ð, ÓÞÒÂÈËÜÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ËÅÍÈÍÀ, 52/4À, ïì., ê., áàë., 1/6 ýò., ïë.:65/40/6, 2-õóðîâíåâàÿ, 5200.000ð, ÑÒÐÎÉÊÎÌÏËÅÊÑ (ÓÏÍ), ò. 218-09-99 ËÅÍÈÍÀ, 52/4À, ïì., ê., 1/6 ýò., ïë.:65/43/7, 4400.000ð, ÃËÎÁÓÑ (ÓÏÍ), ò. 378-80-22 ËÅÍÈÍÀ, 52/4À, ïì., ê., 3/6 ýò., ïë.:70.8/61.8/-, ÷/ï, 2óðîâíÿ, òîðã, 4100.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 89089079040 ËÅÍÈÍÀ, 53, ïì., ê., 2áàë., 4/5 ýò., ïë.:65.7/40/6.7, ÷/ï, 6250.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÀÍ (ÓÏÍ), ò. 89530496735 ËÅÍÈÍÀ, 54/2, ïì., ê., ëîäæ., 7/7 ýò., ïë.:75/53/9, 5700.000ð, ÄÀÎÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 290-21-71 ËÅÍÈÍÀ, 69/14, ïì., ê., ýðê., 3/8 ýò., ïë.:98/65/9, ÷/ï, 5700.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 89222049079 ËÅÍÈÍÀ, 81/83, ïì., ê., 1/4 ýò., ïë.:76/56/8, ÷/ï, 4500.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 375-89-58 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 21, õð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:58/39/6, 4590.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 21, õð., ï., áàë., 2/ 5 ýò., ïë.:60/41/7, 3880.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 57, ñï., ê., ëîäæ., 9/14 ýò., ïë.:82.9/48.5/10, ÷/ï, 7300.000ð, ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 9122846654 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 76, ïì., ê., 5/5 ýò., ïë.:72/46/11, ÷/ï, 4320.000ð, ÊÂÈÊÎ (ÓÏÍ), ò. 298-05-20 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 137, ñï., ê., ýðê., 4/12 ýò., ïë.:67/41/8, ÷/ï, ðåì.òîðã, 6900.000ð, ÏÐÅÌÜÅÐ (ÓÏÍ), ò. 89089141727

¹ 2 (6.01.2014)


92

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 3-êîìíàòíûå êâàðòèðû

ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 137, ñï., ê., áàë., 8/12 ýò., ïë.:68/41/9, ÷/ï, 6890.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89049881357 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 167, ïì., ê., 2áàë., 5/5 ýò., ïë.:72/45/7.2, ÷/ï, îòë.ìåñòî, 4750.000ð, ÒÈÌ (ÓÏÍ), ò. 222-2551 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 171, óï., ê., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:61/39/8, 5300.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89222179305 Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 2/À, ïì., ê., 2/4 ýò., ïë.:87/53/15, ÷/ï, ÷/ï ä/ã èï.âîçì, 6300.000ð, ÌÒÈ-ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89126137095 Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 8, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:57.7/44.7/-, îòëè÷í ñîñòîÿí, 4050.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 8221328412 Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 23, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:57/40/9, 2 îêíà íà óëèöó, 5000.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89086343677 Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 51, áð., ï., áàë., 3/ 5 ýò., ïë.:58/40/6, ÷/ï, 1/3 äîëÿ, 1000.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-5050 Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 51, áð., ï., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:57/34/14, 4100.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 89122243110 Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 52, ñï., ì., ëîäæ., 6/ 9 ýò., ïë.:120.7/59/22, ÷/ï, ñðî÷íî òîðã, 18210.000ð, ÈÑÅÒÜ (ÓÏÍ), ò. 89122444704 Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 52, ñï., ì., ëîäæ., 8/ 9 ýò., ïë.:170/83/37, ÷/ï, øèê.âèä íà ïàðê, 18000.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 8122421305 Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 54, óï., ê., 1/14 ýò., ïë.:67.4/37.1/8.6, ÷/ï, 5500.000ð, ÏÐÎÑÏÅÊÒÚ (ÓÏÍ), ò. 370-24-00 Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 137, áð., ê., áàë., 5/ 7 ýò., ïë.:52/36/6, 89049862421, 4740.000ð, ÓÑÏÅÕ (ÓÏÍ), ò. 89049862421

Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 193, óï., ê., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:64/50/-, ÷/ï, 6600.000ð, ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐà (ÓÏÍ), ò. 356-0303 ÌÀËÛØÅÂÀ, 11, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:55/42.6/5.2, êîìíàòû èçîëèð., 4800.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÌÀËÛØÅÂÀ, 15, óï., ê., 2ëîäæ., 2/ 9 ýò., ïë.:59/38/8, ÷/ï, ÷ï 100% îòë. ñî, 5180.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÌÀËÛØÅÂÀ, 60, ïì., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:76/50/-, 6000.000ð, ÊÎËÈÇÅÉ (ÓÏÍ), ò. 235-07-69 ÌÀËÛØÅÂÀ, 71/À, ñï., ê., 16/22 ýò., ïë.:105/80/-, ÷/ï, äèçàéí.ðåìîíò, 16500.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÌÀËÛØÅÂÀ, 84, óï., ê., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:72/51/9, ÷/ï, 7300.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÌÀËÛØÅÂÀ, 93, õð., ê., áàë., 1/5 ýò., ïë.:87.5/64/-, ÷/ï, ïåðåïëàíèðîâêà, 7850.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 231-55-19 ÌÀËÛØÅÂÀ, 108, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:55.4/41.1/6, õîð.ñîñòîÿíèå, 4300.000ð, ÐÈÝËÊÎÌ-2000 (ÓÏÍ), ò. 290-44-19 ÌÀËÛØÅÂÀ, 108, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:55/42/6, 4300.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 268-67-77 ÌÀËÛØÅÂÀ, 116, õð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:57.4/40/6, ñîñò îòë, 3950.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 46/À, ïì., ê., 4/4 ýò., ïë.:88.5/58.1/11.1, ÷/ï, 89022659503, 4650.000ð, ÀÐÊÀÄÀ-Ì (ÓÏÍ), ò. 89022659503 ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 108, ñï., ê., 2ï/ëî., 9/ 10 ýò., ïë.:160/75/19, ÷/ï, 16000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÎÑÊÎÂ. (ÓÏÍ), ò. 384-01-44 ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 171, õð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:59/40/6, ÷/ï, 3250.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-7878 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 29, ïì., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:69.4/45.6/7.4, ÷/ï, òîðã, 4400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 29, ïì., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:71/44/8, 5950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 37, ïì., ê., 1/4 ýò., ïë.:74.9/46.7/8.7, 2/3 äîëè, 3200.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89530429183

¹ 2 (6.01.2014)

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 47, ïì., ê., 2áàë., 3/ 5 ýò., ïë.:88/52/13, ÷/ï, 6600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÍÀÐ.ÂÎËÈ, 69, ñï., ê., 2ëîäæ., 3/8 ýò., ïë.:121/69/16, ÷/ï, ÷ï 100%+ãàðàæ, 12500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÍÀÐ.ÂÎËÈ, 69, ñï., ê., ëîäæ., 8/8 ýò., ïë.:253/145/39, ÷/ï, 18900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 21313-00 ÍÀÐ.ÂÎËÈ, 103, óï., ê., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:58/39/8, êèðïè÷, 4250.000ð, ÀÂÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 213-26-88 ÍÈÊÎÍÎÂÀ, 6, ñï., ã., 2ëîäæ., 11/12 ýò., ïë.:130/80/44, ÷/ï, 19800.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.10 (ÓÏÍ), ò. 89222274526 ÍÈÊÎÍÎÂÀ, 10, ñï., ã., 2áàë., 7/17 ýò., ïë.:121/64/17, ÷/ï, ïîäç. ïàðêèíã, 15000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ÍÈÊÎÍÎÂÀ, 10, ñï., ã., á/ë., 13/17 ýò., ïë.:141/80/25, ÷/ï, 18990.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÍÈÊÎÍÎÂÀ, 18, ñï., ê., 2ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:149/84/33, ÷/ï, 17500.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÍÈÊÎÍÎÂÀ, 21, ñï., ì., ë., 13/25 ýò., ïë.:115/60/14, ÷/ï, áåç îòäåëêè, 14500.000ð, ÎÊÒßÁÐÜÑÊÎÅ (ÓÏÍ), ò. 89126499222 ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÀß, 63, ïì., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:82/50/9, 4800.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÏÎÏÎÂÀ, 9, ïì., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:65/43/-, 5690.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÏÎÏÎÂÀ, 9, ïì., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:70/48/9, îòë.ñîñòîÿíèå, 5150.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 20149-94 Ð.ËÞÊÑÅÌÁÓÐÃ, 59, ïì., ê., 2/4 ýò., ïë.:61/46/7, 4500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 12, ñï., ê., 11/25 ýò., ïë.:110/66/22, ÷/ï, 12500.000ð, ÐÀÍ×Î (ÓÏÍ), ò. 238-00-00 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 12, ñï., ê., ëîäæ., 11/ 25 ýò., ïë.:149/75/-, ÷/ï, ñäåëàí ðåìîíò, 16000.000ð, ÌÀÊÑÈÌÓÌ (ÓÏÍ), ò. 89826318230 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 12, ñï., ê., ëîäæ., 12/ 25 ýò., ïë.:154/84/23.4, ÷/ï, 13900.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 18, ñï., ê., 3áàë., 11/ 20 ýò., ïë.:140/84/17, ÷/ï, àêâàìàðèí,ë=20ì, 16500.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 375-89-58 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 31, ñï., ê., á/ë., 2/14 ýò., ïë.:151/69/42, ÷/ï, ïàðêèíã, 10300.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89086321448 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 31, ñï., ê., 3ëîäæ., 11/ 14 ýò., ïë.:133/73/22, ÷/ï, 2132688 ñðî÷íî, 11500.000ð, ÀÂÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 213-26-88 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 31, ñï., ê., á/ë., 9/14 ýò., ïë.:141/70/21, ÷/ï, 14500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 22201-41 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 33, ñï., ê., ë., 13/16 ýò., ïë.:103/81.7/-, ÷/ï, äèç.ðåì,êîíäèö, 10300.000ð, ÅÊÀÒ.ÍÅÄÂÈÆÈÌ. (ÓÏÍ), ò. 89502038455 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 33, ñï., ê., áàë., 5/16 ýò., ïë.:113/64/23, ÷/ï, 8800.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89655411577 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 33, ñï., ê., ëîäæ., 12/ 16 ýò., ïë.:113/64/23, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 9200.000ð, ÄÀÎ-ÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 290-21-71 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 33, ñï., ê., 2ëîäæ., 8/ 16 ýò., ïë.:120/89/15, ÷/ï, åâðî, 9650.000ð, ò. 89221692969 Ñ.ÌÎÐÎÇÎÂÎÉ, 190, óï., ê., ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:106/67/13, ÷/ï, +êëàäîâêà, 10400.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 231-55-19 Ñ.ÌÎÐÎÇÎÂÎÉ, 190, óï., ê., 3áàë., 3/10 ýò., ïë.:130/90/20, 11900.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 89089041131

ÑÀÊÊÎ È ÂÀÍÖÅÒÒÈ, 99, ñï., ê., ëîäæ., 3/11 ýò., ïë.:110/70/20, ÷/ï, 18700.000ð, ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ (ÓÏÍ), ò. 319-08-35 ÑÀÊÊÎ È ÂÀÍÖÅÒÒÈ, 99, ñï., ê., 2áàë., 4/11 ýò., ïë.:154/99/25, ÷/ï, îòë ñîñò, 32700.000ð, ò. 89221692969

ÑÀÊÊÎ È ÂÀÍÖÅÒÒÈ, 99, ñï., ê., 2ëîäæ., 7/8 ýò., ïë.:124/71/-, ÷/ï, îòë. èíòåðüåð, 26500.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÑÀÊÊÎ È ÂÀÍÖÅÒÒÈ, 99, ñï., ê., ëîäæ., 5/11 ýò., ïë.:122/122/-, ÷/ï, 17600.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÑÂÅÐÄËÎÂÀ, 14, áð., ê., áàë., 7/7 ýò., ïë.:63/43/6, 4500.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 ÑÂÅÐÄËÎÂÀ, 25, ïì., ê., 3/5 ýò., ïë.:74.6/47/-, ÷/ï, 7200.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÒÂÅÐÈÒÈÍÀ, 34, ñï., ê., ëîäæ., 15/ 18 ýò., ïë.:79.1/29.5/-, ÷/ï, 7500.000ð, ÑÎÃËÀÑÈÅ (ÓÏÍ), ò. 37459-50 ÒÂÅÐÈÒÈÍÀ, 34, ñï., ê., ëîäæ., 4/18 ýò., ïë.:131/70/18, ÷/ï, äèçàéí-ðåìîíò, 10800.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-50-50 ÒÂÅÐÈÒÈÍÀ, 34, ñï., ê., ëîäæ., 15/ 18 ýò., ïë.:114/62/17, ÷/ï, îñòàåò.ìåá.òåõ., 9680.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 210-41-49 ÒÂÅÐÈÒÈÍÀ, 34, ñï., ê., ëîäæ., 7/18 ýò., ïë.:117/67/13, ÷/ï, îòë.ðåìîíò, 9800.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89122421305 ÒÂÅÐÈÒÈÍÀ, 34, ñï., ê., 8/18 ýò., ïë.:132/74/25, ÷/ï, õîð,ñîñò, êóõíÿ, 9800.000ð, ÌÀÍ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 267-47-28 ÒÂÅÐÈÒÈÍÀ, 34, ñï., ê., ëîäæ., 11/ 18 ýò., ïë.:131.6/68.2/17.6, ÷/ï, 9700.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 268-15-01 ÒÂÅÐÈÒÈÍÀ, 38/2, ñï., ê., 2ëîäæ., 4/10 ýò., ïë.:90.2/53/14, ÷/ï, 8000.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 200-09-19 ÒÓÐÃÅÍÅÂÀ, 3, ïì., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:67/41/8, ÷/ï, 4950.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 89222049079 ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÑÊÈÉ, 11, ïì., ê., 1/ 5 ýò., ïë.:61/43/9, ÷/ï, 4500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-0880 ÓÐÈÖÊÎÃÎ, 7, ñï., ê., 2ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:120/66/15, ÷/ï, îõðàíà,òîðã, 10600.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 213-29-02 ÓÐÈÖÊÎÃÎ, 7, ñï., ê., á/ë., 5/10 ýò., ïë.:115.6/59.1/10.4, ÷/ï, 15000.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÔÅÂÐ.ÐÅÂÎËÞÖÈÈ, 15, ñï., ì., ëîäæ., 32/42 ýò., ïë.:109/62/20, ÷/ï, 18490.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-5728 ÔÅÂÐ.ÐÅÂÎËÞÖÈÈ, 15, ñï., ì., ëîäæ., 29/42 ýò., ïë.:109/62/20, ÷/ï, 16490.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-5728 ÔÅÂÐ.ÐÅÂÎËÞÖÈÈ, 15, ñï., ì., 2ëîäæ., 22/42 ýò., ïë.:101/60/16, ÷/ ï, ïàíîð âèä òîðã, 12940.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÔÅÂÐ.ÐÅÂÎËÞÖÈÈ, 15, ñï., ì., ëîäæ., 7/42 ýò., ïë.:151/102/14, ÷/ï, ýëèòíàÿ êâàðòèð, 23500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 211-54-74 ÔÅÂÐ.ÐÅÂÎËÞÖÈÈ, 15, ñï., ì., ëîäæ., 10/42 ýò., ïë.:140/85/17, ÷/ï, å/ð, 24950.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 37657-28 ÔÅÂÐ.ÐÅÂÎËÞÖÈÈ, 15, ñï., ì., 2ëîäæ., 2/42 ýò., ïë.:115/65/18, ÷/ï, 11690.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-5728 ÔÅÂÐ.ÐÅÂÎËÞÖÈÈ, 15, ñï., ì., 2ëîäæ., 27/42 ýò., ïë.:101/60/16, ÷/ ï, 14990.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 37657-28 ÕÎÕÐßÊÎÂÀ, 23, ïì., ê., á., 3/4 ýò., ïë.:84/53/12, ÷/ï, 8000.000ð, ÏÐÅÌÜÅÐ (ÓÏÍ), ò. 201-87-77 ÕÎÕÐßÊÎÂÀ, 32, óï., ê., ëîäæ., 6/5 ýò., ïë.:82/50/13, òîðã, 8300.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÕÎÕÐßÊÎÂÀ, 72, ñï., ê., 3ëîäæ., 11/ 16 ýò., ïë.:110/70/11, 3ëîä,õîð ñîñò, 10500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÕÎÕÐßÊÎÂÀ, 75, ñï., ê., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:142/86/19, ÷/ï, 15000.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89222011770 ÕÎÕÐßÊÎÂÀ, 102, óï., ï., 1/9 ýò., ïë.:57/57/-, ÷/ï, 4160.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ×ÀÏÀÅÂÀ, 14/3, ïì., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:65.8/41.8/6.6, ïîòîëêè 3,2 ì., 4100.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 361-65-00

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô) ×ÀÏÀÅÂÀ, 14/6, ïì., ê., á., 4/5 ýò., ïë.:62/41/8, ÷/ï, æ/á ïåðåêðûòèÿ, 3990.000ð, ò. 89028729601 ×ÅËÞÑÊÈÍÖÅÂ, 64/À, ïì., ê., 5/4 ýò., ïë.:76.3/50.6/7, ÷/ï, 4500.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ØÀÐÒÀØÑÊÀß, 24, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:58/41/6, ÷/ï, 8 904 987 23 99, 3950.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 ØÅÂ×ÅÍÊÎ, 12, ñï., ê., 3ëîäæ., 5/15 ýò., ïë.:117/81/10, ÷/ï, õîð.ñîñò., 8950.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 213-29-02 ØÅÂ×ÅÍÊÎ, 18, ñï., ì., ýðê., 13/24 ýò., ïë.:125/55/32, ÷/ï, 9990.000ð, ÌÀËÀÕÈÒ.ÏÀËÀÒÀ (ÓÏÍ), ò. 360-2112 ØÅÂ×ÅÍÊÎ, 18, ñï., ì., ëîäæ., 15/ 24 ýò., ïë.:125/62/20, ÷/ï, äîì ñäàí, 8800.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 9089250595 ØÅÂ×ÅÍÊÎ, 18, ñï., ì., 13/24 ýò., ïë.:124/61/20, ÷/ï, 9400.000ð, ÍÅÄ.ÓÐ.ÌÏÊ ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 345-66-40 ØÅÂ×ÅÍÊÎ, 18, ñï., ì., ëîäæ., 19/ 24 ýò., ïë.:120/56/20, ÷/ï, 9850.000ð, ÊÀÏÈÒÀË (ÓÏÍ), ò. 253-77-10 ØÅÂ×ÅÍÊÎ, 18, ñï., ì., 14/24 ýò., ïë.:123/61/20, ÷/ï, 9400.000ð, ÊÀÏÈÒÀË (ÓÏÍ), ò. 253-77-10 ØÅÂ×ÅÍÊÎ, 18, ñï., ì., ëîäæ., 21/ 24 ýò., ïë.:165/90/24, ÷/ï, ïàíîðàìà, òîðã, 11890.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 ØÅÂ×ÅÍÊÎ, 19, ñï., ê., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:89.2/47/18.5, ÷/ï, 7500.000ð, ÓÐÀË-ÝÑÒÝÉÒ ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89122831875 ØÅÂ×ÅÍÊÎ, 20, ñï., ì., ëîäæ., 13/ 20 ýò., ïë.:72/47/14, ÷/ï, ðåìîíò,ìåáåëü, 7440.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 9089250595 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 2, óï., ê., ëîäæ., 7/13 ýò., ïë.:61/44/8, 6000.000ð, ÊÎÍÑÒÀÍÒÀ-ÃÐÓÏÏ (ÓÏÍ), ò. 269-24-78 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 19, ïì., ê., áàë., 2/8 ýò., ïë.:56/39/8, ÷/ï, 89630427979, 4500.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 19, ïì., ê., áàë., 7/8 ýò., ïë.:115/52/29, ÷/ï, 8100.000ð, ÌÀËÛØÅÂÀ-73 (ÓÏÍ), ò. 222-73-73 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 24, ïì., ê., 2/5 ýò., ïë.:90/54/9, ÷/ï, õîðñîñò, 7500.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89122464173 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 75, ñï., ê., ëîäæ., 8/ 14 ýò., ïë.:115/75/11, ÷/ï, 10850.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 89222977129 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 90, ñï., ã., ëîäæ., 6/ 16 ýò., ïë.:76.6/52/10, ÷/ï, 8450.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 23155-19 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 90, ñï., ã., 2ëîäæ., 6/ 16 ýò., ïë.:100/58/12, 9880.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 34400-12 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 100, óï., ê., 2áàë., 9/ 10 ýò., ïë.:70/42/10, 6220.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 108, óï., ï., 2ëîäæ., 10/16 ýò., ïë.:67/43/9, 89126293985, 5600.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 89126293995 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 119, ñï., ì., 2áàë., 4/ 25 ýò., ïë.:178/100/26, ÷/ï, 29800.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 119, ñï., ì., ëîäæ., 7/ 25 ýò., ïë.:186/186/27, ÷/ï, 20300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 119, ñï., ì., ëîäæ., 8/ 25 ýò., ïë.:185/160/-, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 15000.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89122697507 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 121, ñï., ì., ëîäæ., 8/ 23 ýò., ïë.:189/109/26, ÷/ï, òîðã!, 15900.000ð, ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 320-3303 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 121, ñï., ì., áàë., 11/ 23 ýò., ïë.:190/150/25, ÷/ï, äîì ñäàí, 18400.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 370-31-12 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 121, ñï., ì., 18/23 ýò., ïë.:177/134/25, ÷/ï, äîì ñäàí, 19200.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 370-31-12 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 130, óï., ï., ëîäæ., 14/16 ýò., ïë.:66/42/10, 8-9028781716, 4790.000ð, 33 ÊÂ.Ì (ÓÏÍ), ò. 220-40-33


ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 3-êîìíàòíûå êâàðòèðû ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 134, óï., ï., 2áàë., 8/ 16 ýò., ïë.:71/40/10, 89221290476, 6250.000ð, ò. 89221290476 ÝÍÃÅËÜÑÀ, 19, óï., ê., 2ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:85/52/12, 6800.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.11 (ÓÏÍ), ò. 89122493219 ÝÍÃÅËÜÑÀ, 29, óï., ê., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:60.2/45/7, ÷/ï, êóõ.ãàðíèòóð, 7500.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 89086341686 ÝÍÃÅËÜÑÀ, 38, óï., ê., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:73/45/8, ÷/ï, 7250.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23

×ÅÐÌÅÒ 32 ÂÎÅÍÍÛÉ ÃÎÐÎÄÎÊ, 23, ïì., ê., 2/2 ýò., ïë.:66.5/45/5, òîðã!ïë/îêíà, 2900.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9030858034 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 2, óï., á., 2áàë., 1/12 ýò., ïë.:74.2/43/11, ÷/ï, 4500.000ð, ÝÄÅÌ (ÓÏÍ), ò. 377-5195 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 10, óï., ê., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:61/48/8, îáìåí ïîäîáðàí, 4200.000ð, ÀÐÕ-ÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 89527320187 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 30/À, ñï., ê., 4/9 ýò., ïë.:85/54/13, ÷/ï, 5450.000ð, ÍÅÄ.ÓÐ.ÌÏÊ ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 345-6640 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 30/À, ñï., ê., 2ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:85/54/13, ÷/ï, åâðî.ìåáåëü, 5450.000ð, ÍÅÄ.ÓÐ.ÌÏÊ ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 345-66-40 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 30/À, ñï., ê., 2ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:85.5/51.9/12, ÷/ ï, 5500.000ð, ÑÔÅÐÀ (ÓÏÍ), ò. 89222093826 ÀÏÒÅÊÀÐÑÊÀß, 43, ñï., ê., á/ë., 8/10 ýò., ïë.:96.3/50/20, ÷/ï, ÷/ï,îñâ, òîðã, 5200.000ð, ÈÑÅÒÜ (ÓÏÍ), ò. 9122444704 ÀÏÒÅÊÀÐÑÊÀß, 47, ñï., ê., áàë., 7/12 ýò., ïë.:74/41/10, ÷/ï, òåïëàÿ êâ-ðà, 4400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÁÐÀÒÑÊÀß, 21, õð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:59/41/7, ÷/ï, 89049806619, 3730.000ð, ÓÑÏÅÕ (ÓÏÍ), ò. 89049806619 ÁÐÀÒÑÊÀß, 27/1, ñï., ì., ëîäæ., 5/ 24 ýò., ïë.:86/55/10, ÷/ï, ÷/î, íîâàÿ, 5500.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89122464173 ÁÐÀÒÑÊÀß, 27/1, ñï., ì., ëîäæ., 19/ 24 ýò., ïë.:94/59/10, ÷/ï, äîì ñäàí íîâûé, 5450.000ð, ÌÀÍ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 267-47-28 ÂÎÅÍÍÀß, 3, ïì., ø., 1/3 ýò., ïë.:76/ 55/7, 3650.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.11 (ÓÏÍ), ò. 89122493219 ÂÎÅÍÍÀß, 4, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:51/36/6, åâðî. òîðã, 3690.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 ÂÎÅÍÍÀß, 6, õð., ê., áàë., 3/4 ýò., ïë.:53.1/34.1/7.3, òîðã óìåñòåí, 3450.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÀÍ (ÓÏÍ), ò. 89506514254 ÃÀÇÅÒÍÀß, 65, óï., ê., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:60.7/44.8/6.6, ÷/ï, 3450.000ð, ÊÂÈÊÎ (ÓÏÍ), ò. 298-05-20 ÄÈÇÅËÜÍÛÉ, 40, ñï., ì., ëîäæ., 5/ 16 ýò., ïë.:89/55/11, ÷/ï, ðåìîíò, 5350.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-5050 ÄÈÇÅËÜÍÛÉ, 40, ñï., ì., 7/16 ýò., ïë.:89/55/11, ÷/ï, 5700.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÄÎÐÎÆÍÀß, 17, ñï., ã., ëîäæ., 12/12 ýò., ïë.:60/35/9, 4500.000ð, ÁÀÑÒÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89226047004 ÄÎÐÎÆÍÀß, 19, ñï., ã., ëîäæ., 1/16 ýò., ïë.:80/41/19, ÷/ï, 4190.000ð, ÌÀËÛØÅÂÀ-73 (ÓÏÍ), ò. 222-73-73 ÇÅÍÈÒ×ÈÊÎÂ, 14, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:60/40/7, ÷/ï, 89126193734, 3200.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 286-14-79 ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÛÉ, 5, ïì., ê., 2áàë., 3/3 ýò., ïë.:72/50/9, 3480.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 200-8887 ËßÏÓÑÒÈÍÀ, 15, óï., ï., ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:78/54/8, 89530054929, 4100.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 201-08-29 ÌÀËÀÕÈÒÎÂÛÉ, 1, óï., ê., áàë., 7/ 9 ýò., ïë.:56/37/8, 3300.000ð, ÊÂÈÊÎ (ÓÏÍ), ò. 298-05-20 ÎÊÐÀÈÍÍÀß, 35, óï., ï., 2ëîäæ., 9/ 11 ýò., ïë.:82/54/12, 4100.000ð, ÌÎÉ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 89126061420

ÎÊÐÀÈÍÍÀß, 37, óï., ï., 2ëîäæ., 4/ 11 ýò., ïë.:82.3/54/9.7, 4650.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÎÊÐÓÆÍÀß, 8, óï., ï., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:64/40/9, ñîñò.õîð., 3700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-0174 ÎÊÐÓÆÍÀß, 8, óï., ï., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:63/41/8, 3550.000ð, ÏÐÀÂ.ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9045434153 Ï.ËÓÌÓÌÁÛ, 2, ñï., ê., 2ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:65/39/8, 5120.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 89022650425 Ï.ËÓÌÓÌÁÛ, 38, óï., ê., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:60/44/7, 3500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 268-11-22 ÑÀÍÀÒÎÐÍÀß, 10, ïì., ê., áàë., 3/3 ýò., ïë.:66/42/8, 2698898, 3600.000ð, ò. 269-88-98 ÑÀÍÀÒÎÐÍÀß, 13, õð., ê., áàë., 4/4 ýò., ïë.:65/48/6, 4ê.êâ. õîð.ñîñò, 3600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 210-41-49 ÑÀÍÀÒÎÐÍÀß, 19, ñï., ê., ëîäæ., 2/ 17 ýò., ïë.:78/48/11, ÷/ï, ãàðäåðîáíàÿ, 5200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÑÀÍÀÒÎÐÍÀß, 35, ïí., ï., ëîäæ., 1/ 9 ýò., ïë.:64/40/7, ÷/ï, 8-904-54-32271, 3530.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 89045432271 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 8, ïì., ê., á., 2/ 3 ýò., ïë.:87/56/9, ÷/ï, îòë.ñîñò., 4800.000ð, ÌÀËÀÕÈÒ-ÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 268-11-20 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 40, óï., ï., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:64/44/8, ðàç-àÿ èíôððà, 3540.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 60, ïí., ï., áàë., 1/9 ýò., ïë.:59/38/7, 3600.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 89122506166 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 72, óï., ê., áàë., 8/9 ýò., ïë.:61/44.5/8, ÷/ï, 3410.000ð, ÒÈÌ (ÓÏÍ), ò. 222-25-51 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 80/2, óï., ï., 2ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:90/41/25, ñîñòîÿíèå õîðîø, 4700.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 100/1, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:61.3/45.9/7, 3600.000ð, ÑÔÅÐÀ (ÓÏÍ), ò. 89222093826 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 100/1, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:51/34/6, 3200.000ð, ÑÎÞÇ-À (ÓÏÍ), ò. 200-06-63 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 102/2, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:62/48/6, ïåðåïë.ñîãëàñ., 3550.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 106, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:62/48/7, 3450.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89521328171 ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜÑÊÀß, 28/À, óï., ï., ëîäæ., 5/5 ýò., ïë.:82/52/12, ÷/ï, îòë.ñîñòîÿíèå, 4200.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜÑÊÀß, 32, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:53/37/6, ÷/ï, 2990.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 260-60-48 ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜÑÊÀß, 37, óï., ï., ëîäæ., 3/5 ýò., ïë.:79/57/12, îòë.ðåìîíò, 3900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÑÓÕÎËÎÆÑÊÀß, 12, õð., ï., áàë., 2/ 5 ýò., ïë.:58/44/6, ÷/ï, 3250.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÀÍ (ÓÏÍ), ò. 89089234544 ÒÀËËÈÍÑÊÈÉ, 6, ñï., á., ë., 1/10 ýò., ïë.:89/46/10, ÷/ï, 4700.000ð, ò. 89122217809 ÒÈÒÎÂÀ, 12, ïì., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:80/30/25, ÷/ï, ñ/î ìåáåëü, 4840.000ð, ÈÑÅÒÜ (ÓÏÍ), ò. 89527349370 ÒÈÒÎÂÀ, 15, ïì., ê., 4/4 ýò., ïë.:59/ 40/7, ÷/ï, 3600.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 213-57-67 ÒÈÒÎÂÀ, 17, ïì., ê., 3/4 ýò., ïë.:83/ 48/16, îòë.ðåìîíò, 4550.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89043804893 ÒÈÒÎÂÀ, 17/Á, ïì., ê., 2áàë., 3/3 ýò., ïë.:72.5/52.9/-, 3350.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-78-78 ÒÈÒÎÂÀ, 44, õð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:59/49/-, ÷/ï, 4000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÔÅÐÃÀÍÑÊÀß, 4, õð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:53/48/6, íîâûå ðàäèàòîðû, 3200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÔÅÐÃÀÍÑÊÀß, 6, õð., á., áàë., 4/5 ýò., ïë.:56/42/6, 3180.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 328-21-01

ÔÅÐÃÀÍÑÊÀß, 8, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:53/38/7, õîðîøèé ðåìîíò, 2890.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÔÅÐÃÀÍÑÊÀß, 8, õð., ï., á., 2/5 ýò., ïë.:53/36/6, ÷/ï, 1/2 äîëÿ, 1400.000ð, ò. 268-53-48 ÝÑÊÀÄÐÎÍÍÀß, 31, ñï., ì., 2áàë., 7/16 ýò., ïë.:73/45/12, ÷/ï, ïðîñòíàÿ êâ-ðà, 4750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17

ØÀÁÐÎÂÑÊÈÉ ÊÀËÈÍÈÍÀ, 41, óï., á., ëîäæ., 3/3 ýò., ïë.:61/35/8, ÷/ï, 2600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-7722 ÊÀËÈÍÈÍÀ, 41, óï., á., ëîäæ., 1/3 ýò., ïë.:61/35/8, âñ¸ ðÿäîì, 2620.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ËÅÍÈÍÀ, 4, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:78/ 59/9, õîð-åå ñîñò-èå, 2990.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-0117 ÌÎËÎÄÅÆÍÀß, 1, óï., ê., 1/2 ýò., ïë.:73/48/11, áàíÿ,ãàðàæ, 5150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÌÎËÎÄÅÆÍÀß, 3, óï., ê., áàë., 1/2 ýò., ïë.:65/40.2/8, 2500.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89506434378

ØÀÐÒÀØÑÊÈÉ Ð-Ê ÁÓÒÎÐÈÍÀ, 2, ïí., ï., ï/ëîä., 2/9 ýò., ïë.:58/39/7, ÷/ï, 89089060279, 3890.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89089060279 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 80/2, ñï., ê., ëîäæ., 15/16 ýò., ïë.:113/88/14, ÷/ï, îòë ñîñò,øêàôû, 9000.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 80/2, ñï., ê., 3ëîäæ., 7/16 ýò., ïë.:109/57/15, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 8290.000ð, ÂÈÇÈÒ (ÓÏÍ), ò. 371-23-63 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 102, óï., ê., 7/9 ýò., ïë.:61/39/8, êèðïè÷íûé äîì, 4300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 102/À, óï., ï., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:63/40/8, 89527355715, 4300.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.9 (ÓÏÍ), ò. 89527355715 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 108, óï., ê., 2ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:60/37/8, ñðåäíåå ñîñò., 3990.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 108, óï., ê., 2ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:60.7/37.2/8, 3790.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-6070 ÍÀÐ.ÂÎËÈ, 115, óï., ï., ëîäæ., 8/10 ýò., ïë.:78/45/12, ÷/ï, 5400.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 231-55-19 ÑÈÁ.ÒÐÀÊÒ, 2, ïì., ê., 2/4 ýò., ïë.:79.6/55.1/7.5, ÷/ï, 5200.000ð, ÁÈÍ (ÓÏÍ), ò. 213-14-53 ÑÈÁ.ÒÐÀÊÒ, 15, óï., ê., á., 4/9 ýò., ïë.:58/40/10, ÷/ï, õîð.ñîñ., 3800.000ð, ÞÐ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89122403288

ØÈÐÎÊÀß ÐÅ×ÊÀ ÑÎÁÎËÅÂÀ, 19, ñï., ì., ëîäæ., 25/ 25 ýò., ïë.:89/51/14, óäîáíàÿ ïëàíêà, 5100.000ð, ÅÊ-ÁÓÐà ÑÈÒÈ (ÓÏÍ), ò. 269-32-32 ÑÎÁÎËÅÂÀ, 19, ñï., ì., ï/ëîä., 3/16 ýò., ïë.:94/55/16, ÷/ï, ñðî÷íî!, 5100.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 231-55-19 ÑÎÁÎËÅÂÀ, 19, ñï., ì., ëîäæ., 21/ 25 ýò., ïë.:88/51/14, ÷/ï, 5750.000ð, ò. 253-29-03 ÑÎÁÎËÅÂÀ, 21/1, ñï., ê., ï/ëîä., 6/ 10 ýò., ïë.:84/49/24, ÷/ï, 5860.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 231-55-19 ÑÎÁÎËÅÂÀ, 21/1, ñï., ê., ëîäæ., 2/ 10 ýò., ïë.:60.5/37.1/7.7, 4330.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÀÍ (ÓÏÍ), ò. 89676398014 ÑÎÁÎËÅÂÀ, 21/3, ñï., ï., ëîäæ., 7/ 10 ýò., ïë.:61.6/47/-, ÷/ï, 4600.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89086392399 ÑÎÁÎËÅÂÀ, 21/4, ñï., ê., ëîäæ., 1/ 10 ýò., ïë.:80.2/49.1/11.9, ÷/ï, ïîä êîììåð÷, 5600.000ð, ÌÀÍ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 267-47-28 ÑÎÁÎËÅÂÀ, 21/4, ñï., ê., 2ëîäæ., 1/ 10 ýò., ïë.:76/41/10, ÷/ï, âûñîêèé ýòàæ, 4400.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89221330405

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

93

ÑÎÁÎËÅÂÀ, 21/6, ñï., ê., ëîäæ., 6/ 17 ýò., ïë.:81/52/12, 4900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÑÎÁÎËÅÂÀ, 21/6, ñï., ê., áàë., 7/17 ýò., ïë.:84.1/48.7/16, ÷/ï, 9120413372, 5350.000ð, ÒÐÈÓÌÔ92 (ÓÏÍ), ò. 9120413372 ÑÎÁÎËÅÂÀ, 21/6, ñï., ê., ëîäæ., 4/ 17 ýò., ïë.:84/50/14, ÷/ï, õîðñîñò,òîðã, 5150.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89126054723 ÑÎÁÎËÅÂÀ, 21/6, ñï., ê., 6/17 ýò., ïë.:83.8/49/14, ÷/ï, 5190.000ð, ÌÀÍÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00

ØÓÂÀÊÈØ ÏÐÈÂÎÊÇÀËÜÍÀß, 17, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:63/45/6, ÷/ï, ãàðàæ+çåì.ó÷, 2200.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 268-30-82

ÝËÜÌÀØ ÁÀÁÓØÊÈÍÀ, 45, ñï., ê., 2ëîäæ., 7/ 14 ýò., ïë.:104/56/16, ÷/ï, ýêñëþçèâ. ðåìîí, 8100.000ð, ÀËËÑ (ÓÏÍ), ò. 89222287714 ÁÀÁÓØÊÈÍÀ, 45, ñï., ê., á/ë., 6/14 ýò., ïë.:103/56/16, ÷/ï, ñîáñòâåííèê, 7500.000ð, ÎÀÇÈÑ (ÓÏÍ), ò. 35555-99 ÁÀÁÓØÊÈÍÀ, 45, ñï., ê., 4/14 ýò., ïë.:85/36/20, îõðàíà, êîíñüåð, 6690.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-5050 ÁÀËÀÊËÀÂÑÊÈÉ, 2/Â, äð., ä., áàë., 2/2 ýò., ïë.:68/47/8, ÷/ï, 2 êîì., 1950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÎÑÊÎÂ. (ÓÏÍ), ò. 384-01-44 ÁÀÓÌÀÍÀ, 2, ïì., ê., 3/6 ýò., ïë.:87/ 48/15, ÷/ï, 5350.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89122434245 ÁÀÓÌÀÍÀ, 4/Á, ïì., ê., 1/4 ýò., ïë.:81/50/10, ÷/ï, ïîä ìàãàçèí, 4900.000ð, ÄÀÎ-ÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 29021-71 ÁÀÓÌÀÍÀ, 4/Á, ïì., ê., 1/4 ýò., ïë.:64/37/6, ÷/ï, 3500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÁÀÓÌÀÍÀ, 4/Á, ïì., ê., ëîäæ., 2/4 ýò., ïë.:82/50/9, ÷/ï, ñ ïðîïèñàííûì, 5100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÁÀÓÌÀÍÀ, 5, ïì., ê., 1/5 ýò., ïë.:90.2/ 51/11, âûñîêèé ýòàæ, 5000.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89089104094 ÁÀÓÌÀÍÀ, 17/À, ïì., ø., 2áàë., 5/5 ýò., ïë.:64.5/27/23, ÷/ï, êóõíÿ - ñòóäèÿ, 5600.000ð, ÀËËÑ (ÓÏÍ), ò. 89226176195 ÁÀÓÌÀÍÀ, 22, ïì., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:64/35/14, ÷/ï, 4260.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÁÀÓÌÀÍÀ, 29/Á, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:63/40/8, ÷/ï, îòë 9022650425, 3800.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 35672-12 ÄÀÍÈËÎÂÑÊÀß, 46, óï., ê., ëîäæ., 6/ 10 ýò., ïë.:62/39/9, ÷/ï, îòë. ðåìîíò, 3900.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 20149-94 ÄÎÍÑÊÀß, 22, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:55.5/40/6, ÷/ï, 3850.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÄÎÍÑÊÀß, 31, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:62/46/6, ÷/ï, 3350.000ð, ÊÎÍÑÒÀÍÒÀ-ÃÐÓÏÏ (ÓÏÍ), ò. 269-24-78 ÄÎÍÑÊÀß, 50, ïì., ø., áàë., 2/3 ýò., ïë.:66/48/7, 8.909.0079636, 3590.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 35672-12 ÇÀÌßÒÈÍÀ, 20, óï., ê., 2ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:76/50/9, ÷/ï, âîçì. òîðã, 4750.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 370-31-12 ÇÀÌßÒÈÍÀ, 40/2, óï., ï., á/ë., 1/9 ýò., ïë.:63/40/7, 3300.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 ÇÀÌßÒÈÍÀ, 42, óï., ï., ï/ëîä., 5/9 ýò., ïë.:54/37/7, 3150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÔÐÅÇ- (ÓÏÍ), ò. 200-27-27 ÊÎÁÎÇÅÂÀ, 12, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:53/38/6, 3350.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89049897741 ÊÎÁÎÇÅÂÀ, 81, ïì., ø., 1/3 ýò., ïë.:67/49/6, ÷/ï, õóäîæ. ðåìîíò, 3800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÔÐÅÇ- (ÓÏÍ), ò. 200-27-27 ÊÎÐÅÏÈÍÀ, 36/À, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:42/28/6, 2690.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 375-89-58

¹ 2 (6.01.2014)


94

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 3-êîìíàòíûå êâàðòèðû

ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 32, ñï., ì., á/ë., 7/ 10 ýò., ïë.:80.5/43.3/13, ÷/ï, îòë.ñîñòîÿíèå, 6000.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89049818492 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 32, ñï., ì., 12/13 ýò., ïë.:74.6/45/11, ÷/ï, 6150.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89122769716 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 94, áð., ï., áàë., 2/ 5 ýò., ïë.:72/53/3, ÷/ï, äîêóìåíòû ãîòîâ, 4120.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 ÊÐ.ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂ, 75, ïí., ï., ï/ ëîä., 9/9 ýò., ïë.:58/38/8.5, 4100.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 1/Ä, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:59/37/7, ÷/ï, 8.912.6391397, 3390.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 35672-12 ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 43, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:52/40/6, 8-912-28-48-686, 3400.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89122848686 ËÎÁÊÎÂÀ, 131, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:64/43/8, ÷/ï, ñîñò.õîðîøåå, 3000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÏÀÐÍÈÊÎÂÀß, 8, ñï., ê., ë., 6/16 ýò., ïë.:78/50/11, ÷èñòàÿ, 5700.000ð, ò. 89024441212 ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 29/À, óï., ê., ëîäæ., 1/11 ýò., ïë.:60.4/37/9, ÷/ï, 4500.000ð, ÊÀÏÈÒÀË (ÓÏÍ), ò. 25377-10 ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 38, áð., ê., 1/5 ýò., ïë.:61/46/6, ïîä. êîììåðöèþ, 4900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÔÐÅÇ- (ÓÏÍ), ò. 200-27-27 ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 54/À, óï., ê., 2ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:61/38/9, ÷/ï, 4275.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 77, óï., ê., 2áàë., 9/9 ýò., ïë.:62/38/8, 4300.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 216-10-92 ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 84/1, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:58.3/39.4/6.5, ðÿäîì ìåòðî, 3950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÑÒÀ×ÅÊ, 19/À, ïì., ø., áàë., 2/5 ýò., ïë.:73/44/12, 4800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 ÑÒÀ×ÅÊ, 55, óï., ê., 5/11 ýò., ïë.:81.1/ 50/9, 6500.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 213-72-07 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 10, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:61/42/7, ÷/ï, òîðã, 3800.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 37, ïì., ø., 1/3 ýò., ïë.:66/47/7, 3500.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU (ÓÏÍ), ò. 378-80-29 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 48, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:58/36/7, õîð. êâàðòèðà, 3770.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 89678535697 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 49, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:64/41/8, 4400.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 9122425900

¹ 2 (6.01.2014)

ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 49, óï., ï., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:63/40/9, 4400.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 89122772663 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 51/À, ñï., ï., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:60/40/8, 4600.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89122447746 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 57, óï., ï., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:64/41/8, ïîä êîììåðöèþ, 4500.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 91, ñï., ì., áàë., 16/25 ýò., ïë.:81/39/18.5, ÷/ï, 6350.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89676394807 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 91, ñï., ì., ëîäæ., 16/ 25 ýò., ïë.:82/47/13, ÷/ï, 6500.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 286-1479 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 91, ñï., ì., ëîäæ., 18/ 25 ýò., ïë.:82/47/13, ÷/ï, ÷èñòîâàÿ îòäåëê, 5600.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 286-14-79 ÓËÜßÍÎÂÑÊÀß, 11, ñï., ì., ï/ëîä., 5/10 ýò., ïë.:72/44/10, ÷/ï, 2/5 äîëè â êâàð, 950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÎÂ, 25/1, áð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:61/40/6, ìåòðî, 3800.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 37589-58 ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÎÂ, 28, óï., ï., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:63/40/8, ÷/ï, 4400.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 372-91-11 ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÎÂ, 86, óï., ï., 2ëîäæ., 12/12 ýò., ïë.:84/48.3/10, ñïåö.ïëàí., 5000.000ð, ÀËËÑ (ÓÏÍ), ò. 89226176195 ØÅÔÑÊÀß, 59, óï., ï., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:64/40/8, ÷/ï, 4200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 22201-41 ØÅÔÑÊÀß, 60, óï., ï., ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:64/40/9, 4400.000ð, ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË (ÓÏÍ), ò. 89028762115 ØÅÔÑÊÀß, 61, ïí., ï., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:58/37/6, 3650.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 89126293995 ØÅÔÑÊÀß, 61, ïí., ï., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:58/38/8, ÷/ï, îòë.ñîñò,îòë.ïë, 4100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ØÅÔÑÊÀß, 62, óï., ï., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:64/40/8, îòë.ñîñ.åâðîðåì, 4600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ØÅÔÑÊÀß, 65, ïí., ï., áàë., 4/9 ýò., ïë.:58/36/7, ñîñò.îòë., 3990.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 33853-53 ØÅÔÑÊÀß, 65, ïí., ï., ï/ëîä., 3/9 ýò., ïë.:59/38/7, îñâîáîæäåíà, 3700.000ð, 911 (ÓÏÍ), ò. 380-23-42 ØÅÔÑÊÀß, 85, óï., ê., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:84/53/12, 5700.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89122447746 ØÅÔÑÊÀß, 87/1, áð., ê., 1/5 ýò., ïë.:56/39/6, ÷/ï, 4600.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-30-54 ØÅÔÑÊÀß, 89/1, óï., ê., 9/9 ýò., ïë.:59/30/6, 1/2 äîëè, 1300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 22201-41 ØÅÔÑÊÀß, 89/2, áð., ê., 1/5 ýò., ïë.:51/35/6, 3120.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89022650460 ØÅÔÑÊÀß, 89/2, áð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:51/35/6, 2/3 äîëè, 2360.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 286-1479 ØÅÔÑÊÀß, 93/2, áð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:51/35/6, 3390.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 ØÅÔÑÊÀß, 96, óï., ê., 2áàë., 5/9 ýò., ïë.:62/38/9, 4250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,202 ØÅÔÑÊÀß, 97, óï., ê., áàë., 9/10 ýò., ïë.:54/37/6, ÷/ï, 3550.000ð, ÅÊÀÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 215-93-63 ØÅÔÑÊÀß, 101, ñï., ê., 2ï/ëî., 14/ 16 ýò., ïë.:74/44/11, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 5600.000ð, ÂÈÇÀÂÈ (ÓÏÍ), ò. 219-73-58 ØÅÔÑÊÀß, 103, ñï., ê., 10/14 ýò., ïë.:65/38/10, ÷/ï, 4550.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÝËÅÊÒÐÈÊÎÂ, 5, óï., ê., á/ë., 16/16 ýò., ïë.:72/42/13, ÷/ï, õ\ñ,ðàçâ.èíôðà, 4400.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 9122840394 ÝËÅÊÒÐÈÊÎÂ, 14, äð., ä., 1/2 ýò., ïë.:45/35/6, ÷/ï, õîð.êâàðòèðà, 2300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

ÝËÅÊÒÐÈÊÎÂ, 18, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:61/46/6, 3650.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 ÝÍÒÓÇÈÀÑÒÎÂ, 16, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:87/55/10, 3600.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89222179305 ÝÍÒÓÇÈÀÑÒÎÂ, 24, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:88/45/9, ìàãàçèí, îôèñ, 4900.000ð, ÀËËÑ (ÓÏÍ), ò. 89126389435 ÝÍÒÓÇÈÀÑÒÎÂ, 42, áð., ï., áàë., 4/ 5 ýò., ïë.:58/41/8, ÷/ï, 3600.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 37291-11 ÝÍÒÓÇÈÀÑÒÎÂ, 44, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:42/27/6, ìàëîãàáàðèòíàÿ, 2650.000ð, ÝÐÀ (ÓÏÍ), ò. 268-34-00

Þ-Ç ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 53, óï., ï., 1/9 ýò., ïë.:64/41/8, ÷/ï, 4300.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 53, óï., ï., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:79/51/10, 5450.000ð, ÀÐÕÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 219-07-95 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 53, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:63/41/8, íåñò ïëàíèðîâêà, 4350.000ð, ÌÀÍ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 267-47-28 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 53, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:63.2/42/7.5, 4500.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89222236325 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 53, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:63/40/8, ÷/ï, ñîñò.îòëè÷íîå, 4250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 53, óï., ï., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:64/42/8, ÷/ï, îòë.ñîñò., 4400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 55/1, óï., ï., ëîäæ., 9/ 9 ýò., ïë.:64/40/8, ÷/ï, ñîñò.îòë., 4050.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 219-72-13 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 55/1, óï., ï., ëîäæ., 6/ 9 ýò., ïë.:64/40/7.5, 4100.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 231-55-19 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 55/2, óï., ï., ëîäæ., 3/ 9 ýò., ïë.:65/41/8, ÷/ï, ñðî÷íî. òîðã, 3870.000ð, À.ËÈÐÀ (ÓÏÍ), ò. 213-5852 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 55/2, óï., ï., ëîäæ., 8/ 9 ýò., ïë.:64/40/8, äîì âî äâîðå, 4150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 55/2, óï., ï., ëîäæ., 4/ 9 ýò., ïë.:64/48/8, îòë.ñîñòîÿíèå, 4360.000ð, ÁÀÑÒ-ÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89226047004 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 59, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:63.7/40.4/8, ÷/ï, 3820.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 219-72-13 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 59, óï., ï., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:63/40/8, òîðã, 4000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 26711-70 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 61, óï., ï., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:64/40/9, ðåìîíò, 4200.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 290-29-65 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 61, óï., ï., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:64/38/9, ÷/ï, óäà÷íàÿ ïëàíêà, 3900.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 26660-02 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 64, ïí., ï., ëîäæ., 2/ 9 ýò., ïë.:57/36/-, ÷/ï, 3500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-0151 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 66, ïí., ï., ï/ëîä., 9/ 9 ýò., ïë.:58/38/7, ÷/ï, 3550.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-50-50 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 66, ïí., ï., 2áàë., 1/9 ýò., ïë.:58/44/7, ÷/ï, ñîñò.ñðåäí., 3600.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89222955620 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 68, ïí., ï., 1/9 ýò., ïë.:58/35/10, 5400.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 231-55-19 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 71, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:62/40/8, ÷/ï, 5000.000ð, ÌÀÍ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 267-4728 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 73, óï., ï., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:64/41/8, ÷/ï, òîðã, 4200.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89045434316 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 73, óï., ï., ë., 8/9 ýò., ïë.:62/42/8, ÷/ï, îòë.ñîñò., 4400.000ð, ò. 89028729601 ÁÀÐÄÈÍÀ, 1, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:58.5/40/8, ïåðåïëàí., 3580.000ð, ÒÈÌ (ÓÏÍ), ò. 222-25-51

ÁÀÐÄÈÍÀ, 5/2, óï., ï., ëîäæ., 1/5 ýò., ïë.:64/37/9, ÷/ï, 3800.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 89122469631 ÁÀÐÄÈÍÀ, 5/2, óï., ï., ï/ëîä., 5/5 ýò., ïë.:61/40.1/9, ÷/ï, 4050.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÀÍ (ÓÏÍ), ò. 319-50-43 ÁÀÐÄÈÍÀ, 5/2, óï., ï., ï/ëîä., 1/5 ýò., ïë.:66/42/6, òðåá.ðåìîíò, 3500.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 37589-58 ÁÀÐÄÈÍÀ, 5/3, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:64/41/8, ÷/ï, 4150.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-50-50 ÁÀÐÄÈÍÀ, 7/2, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:53/37.5/6, íîðìàëüíîå ñîñò, 3600.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9501901032 ÁÀÐÄÈÍÀ, 8, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:61/45/6, îáìåí íàéäåí, 3700.000ð, ÏÐÅÑÒÈÆ (ÓÏÍ), ò. 89193854750 ÁÀÐÄÈÍÀ, 19, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:59/42/7, òîðã, 3540.000ð, ÁÀÑÒÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89089101055 ÁÀÐÄÈÍÀ, 23, óï., ê., áàë., 4/9 ýò., ïë.:58/39/10, ÷/ï, 3700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 213-13-00 ÁÀÐÄÈÍÀ, 27, óï., ï., á/ë., 5/9 ýò., ïë.:57.6/42/8, ÷/ï, 4000.000ð, ÊÎÄÅÊÑ (ÓÏÍ), ò. 89221882065 ÁÀÐÄÈÍÀ, 32/2, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:58/46.1/-, îïåêà, 4100.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89505540095 ÁÀÐÄÈÍÀ, 38, ïí., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:58/38/7, ÷/ï, 3780.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÑÓÐÈÊΠ(ÓÏÍ), ò. 328-2417 ÁÀÐÄÈÍÀ, 38, ïí., ï., ï/ëîä., 4/9 ýò., ïë.:64/43/-, ÷/ï, îòë. ñîñò., 4499.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 372-91-11 ÁÀÐÄÈÍÀ, 39, ïí., ï., ï/ëîä., 8/9 ýò., ïë.:58/38/7, 3700.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 89122554751 ÁÀÐÄÈÍÀ, 46, áð., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:58/37/8, ÷/ï, 4300.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-7477 ÁÀÐÄÈÍÀ, 48/À, ñï., ê., ëîäæ., 4/15 ýò., ïë.:97/82/-, ÷/ï, 10000.000ð, ÝÂÅÐÅÑÒ-ÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 89122000105 ÁÀÐÄÈÍÀ, 49, ïí., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:58/38/7, âûñîêèé ýòàæ, 3800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 7, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:73/45/9, 4700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-0880 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 8, ïí., ï., ï/ëîä., 3/9 ýò., ïë.:58/39/7, ÷/ï, 3800.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂ. À2 (ÓÏÍ), ò. 291-42-28 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 11, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:60/55/-, 3800.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89222074049 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 17/6, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:61/45/6, 3680.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 328-21-01 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 18, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:54.2/36.6/8.1, äîê.ãîò.òîðã!, 3550.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 89122554751 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 23/1, áð., ï., 1/ 5 ýò., ïë.:58/41/6, 4600.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 36/1, áð., ï., 1/ 5 ýò., ïë.:57/39/6.5, 4500.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 34400-12 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 29/À, ñï., ì., ëîäæ., 4/16 ýò., ïë.:82/40/20, ÷/ï, îòë.ñîñò., 6900.000ð, ò. 319-43-29 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 31/1, óï., ï., 9/ 9 ýò., ïë.:64/41/8, ÷/ï, 3990.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-6720 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 35, ïí., ï., ï/ ëîä., 5/9 ýò., ïë.:58/38/7, ÷/ï, 3600.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÀÍ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 35, ïí., ï., ïë., 4/9 ýò., ïë.:59/39/7, ÷/ï, ä/ã. òîðã!, 3499.000ð, ÍÀØ ÅÊÀÒÅÐÈÍÁ. (ÓÏÍ), ò. 89049879556 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 39, ïí., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:64/38/7, 3600.000ð, ÃËÎÁÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89049858095 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 43, ïí., ï., ï/ ëîä., 1/9 ýò., ïë.:57/38/7, ýòàæ âûñîêèé, 3590.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23


ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 4-êîìíàòíûå êâàðòèðû ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 43, ïí., ï., ï/ ëîä., 9/9 ýò., ïë.:64/43/7, 2680831, 3770.000ð, ÔÎËÈÑ (ÓÏÍ), ò. 268-0831 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 88, ñï., ê., 2ëîäæ., 3/5 ýò., ïë.:-/-/-, ëèôò, ïàðê, ðåì, 8199.000ð, ò. 8-902-27-08-035 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 180, ïí., ï., ï/ ëîä., 3/9 ýò., ïë.:58/36/7, ÷/ï, 89221496661, 3700.000ð, ÐÀÂ-ËÒÄ (ÓÏÍ), ò. 89221496661 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 180, ïí., ï., ï/ ëîä., 3/9 ýò., ïë.:58/44/7, ÷/ï, 3900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÂÑÒÐÅ×ÍÛÉ, 7/4, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:57/38/5, 3590.000ð, ÊÂÈÊÎ (ÓÏÍ), ò. 298-05-20 ÂÑÒÐÅ×ÍÛÉ, 9, õð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:58.7/39.4/6.4, 3600.000ð, 100 ÊÂÀÄÐÀÒΠ(ÓÏÍ), ò. 211-32-00 ÂÑÒÐÅ×ÍÛÉ, 9, õð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:62/52/-, ÷/ï, 3990.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 200-09-19 ÃÐÎÌÎÂÀ, 24, ñï., á., ë., 6/10 ýò., ïë.:78.1/51.6/10.3, ÷/ï, ìåá.,òåõ., 5700.000ð, ÎÊÒßÁÐÜÑÊÎÅ (ÓÏÍ), ò. 89502021177 ÃÐÎÌÎÂÀ, 30, ñï., ã., á/ë., 4/12 ýò., ïë.:92/54/14, ÷/ï, 3õ ê. êâàðò.þ-ç, 7490.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÎÑÊÎÂ. (ÓÏÍ), ò. 384-01-44 ÃÐÎÌÎÂÀ, 134/1, ïí., ï., áàë., 9/9 ýò., ïë.:58/40/7, ÷/ï, âñòðîåí.òåõíèêà, 4200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÃÐÎÌÎÂÀ, 138/1, ïí., ï., áàë., 9/9 ýò., ïë.:57/38/8, 3800.000ð, ÊÂÈÊÎ (ÓÏÍ), ò. 298-05-20 ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 16, ñï., ê., ëîäæ., 11/ 15 ýò., ïë.:155/78/11, ÷/ï, 11500.000ð, ÅÐÌÀÊ (ÓÏÍ), ò. 89221376800 ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 34, óï., ê., ëîäæ., 4/ 9 ýò., ïë.:61/44/7, ÷/ï, 4150.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 201-19-28 ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 36, óï., ê., ëîäæ., 1/ 9 ýò., ïë.:64/44.3/6.6, 3790.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 283-01-10 ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 38, óï., ê., 2ëîäæ., 5/ 14 ýò., ïë.:71/46.3/7, îñâîáîäèì áûñòð, 5700.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 89506505893 ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 38, óï., ê., 2ëîäæ., 9/ 14 ýò., ïë.:71/46/8, ÷/ï, 5280.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-9797 Ä.-ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ, 4, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:63/41/8, ÷/ï, âûñîêèé ýòàæ, 4050.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß, 18, óï., ï., 2ëîäæ., 1/12 ýò., ïë.:64/37/7, ÷/ï, 2ëîäæ; 2ñ/ó ÷ï, 4100.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß, 34/2, áð., ï., 1/ 5 ýò., ïë.:48/31/6, ÷/ï, âûñîêèé ýòàæ, 2990.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß, 40/À, ïì., ê., áàë., 2/2 ýò., ïë.:56.8/42.6/8, 2688049, 2900.000ð, ò. 268-80-49 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 42, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:56/42/6, ÷/ï, 3560.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9222223526 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 56/2, óï., ê., á/ë., 8/ 10 ýò., ïë.:64/40/9, ñàìûé öåíòð, 4800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 210-41-49 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 58, óï., ê., áàë., 1/9 ýò., ïë.:74/50/8, ÷/ï, òåïëàÿ, óþòíàÿ, 5050.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÎÑÊÎÂ. (ÓÏÍ), ò. 384-01-44 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 66, ñï., ã., 2ëîäæ., 12/25 ýò., ïë.:123/90/20, ÷/ï, 9300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 68, ïì., ê., áàë., 4/4 ýò., ïë.:72.7/37.8/14, ÷/ï, 5400.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89089113159 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 68, ïì., ê., á., 4/4 ýò., ïë.:97/50/10, 4490.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐ.ÐÅØÅÍÈß, ò. 89028789967 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 68, ïì., ê., áàë., 3/4 ýò., ïë.:83/57/8, îòë.ñîñòîÿíèå, 4250.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 290-43-46 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 70, ñï., ê., ëîäæ., 17/ 25 ýò., ïë.:88/53.5/12.8, ÷/ï, 8900.000ð, ÀÊÏÐÎ-È (ÓÏÍ), ò. 36150-61 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 78, óï., ê., ëîäæ., 5/ 9 ýò., ïë.:63.5/38.7/10, ÷/ï, ä/ã.îñâîáîæäåíà, 4990.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89089113159

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 80, áð., ï., áàë., 2/ 5 ýò., ïë.:58/42/8, ÷/ï, õîð. ñîñò. òîðã, 3750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 82, áð., ï., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:58/28/6, ÷/ï, 1500.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89506448693 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 212/1, óï., ï., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:64/40/8, 4100.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 34400-12 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 214/1, óï., ï., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:64/42/8, ÷/ï, 4150.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89676394840 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 6/2, ñï., ï., áàë., 14/ 16 ýò., ïë.:76.4/42/14.5, îáì. íåñëîæíûé, 5300.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 219-72-13 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 8, ñï., ï., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:65/40/10, ÷/ï, ñóïåð9122921782, 4890.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 8, ñï., ï., ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:73/45/10, 5100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 10, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:86/49/12, ÷/ï, 5850.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 89122469631 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 24/1, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:59/42/7, 89222224425, 3680.000ð, ò. 89222224425 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 24/1, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:59/38/8, 3320.000ð, ÁÀÑÒ-ÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89506364922 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 24/3, óï., ï., 5/9 ýò., ïë.:64/41/8, 3800.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9226158159 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 26/1, áð., ï., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:58/42/6, ÷/ï, 3650.000ð, ÁÀÑÒ-ÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89089101055 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 28, ïí., ï., ï/ëîä., 8/ 9 ýò., ïë.:58/39/9, ñðî÷íî!, 3550.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 28, ïí., ï., 8/9 ýò., ïë.:63/41/8, 4380.000ð, ÁÀÑÒ-ÅÒ (ÓÏÍ), ò. 240-22-79 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 32/1, áð., ï., 5/5 ýò., ïë.:59/42/7, ÷/ï, 1/3 äîëè, 900.000ð, ÁÀÑÒ-ÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89226047004 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 32/2, õð., ê., áàë., 3/ 5 ýò., ïë.:61.3/47.1/6, ÷/ï, 3520.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89676396562 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 44, ïí., ï., ï/ëîä., 4/ 9 ýò., ïë.:59/37/9, ÷/ï, õ/ñîñò,ìåáåëü, 3900.000ð, ÁÐÈÃÀÍÒÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 371-90-62 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 48, ïí., ï., ï/ëîä., 1/ 9 ýò., ïë.:58.6/38.2/7, 3õ+ñàä=âàðèàíòû, 3540.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89221071323 Ï.ÒÎËÜßÒÒÈ, 7, õð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:59/44.2/6, ÷/ï, ñîñò.ñðåä.äîê/ã, 3400.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89221261868 ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 32/2, áð., ï., áàë., 3/ 5 ýò., ïë.:59/39/7, ÷/ï, òîðã, 3900.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 38, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:59/41/6, ÷/ï, 3500.000ð, ÊÁ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ (ÓÏÍ), ò. 246-13-28 ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 44/4, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:58/49/-, ÷/ï, ïåðåïë,òîðã, 3450.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9221492082 ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 54, áð., ï., 5/5 ýò., ïë.:59/40/6, ÷/ï, 3800.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÏÎÑÒÎÂÑÊÎÃÎ, 12/À, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:64/40/8, õîðîøåå ñîñòîÿí, 4350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ÏÎÑÒÎÂÑÊÎÃÎ, 12/À, óï., ï., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:64/41/8, ÷/ï, ÷/ï ñðî÷íî, 4100.000ð, ÈÑÅÒÜ (ÓÏÍ), ò. 89527349370 ÏÎÑÒÎÂÑÊÎÃÎ, 12/À, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:63.4/48/8, 4190.000ð, ÃËÎÁÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89049858095 ÏÎÑÒÎÂÑÊÎÃÎ, 16, óï., ï., ëîäæ., 9/ 9 ýò., ïë.:64/41/8, 4020.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89122425565 ÏÎÑÒÎÂÑÊÎÃÎ, 16/À, óï., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:65/40/8, ÷/ï, òîðã, 4240.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89226154143 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 53/1, óï., ê., ëîäæ., 2/ 16 ýò., ïë.:102.4/45/22, äâóõóðîâíåâàÿ, 8200.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 ÐÅÏÈÍÀ, 78, ñï., ê., ëîäæ., 9/15 ýò., ïë.:68/43/8.5, 4950.000ð, ÊÀÑÊÀÄ (ÓÏÍ), ò. 89222184643

ÐÅÏÈÍÀ, 80, ñï., ê., 2ï/ëî., 8/10 ýò., ïë.:103/66/28, ÷/ï, xc, 8850.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 346-80-52 ÐÅÏÈÍÀ, 84, óï., ï., ëîäæ., 9/10 ýò., ïë.:65/40/8, ÷/ï, îòë.ðåìîíò, 4700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 200-88-87 ÐÅÏÈÍÀ, 88, óï., ï., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:60/40/8, 4200.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89043815388 ÐÅÏÈÍÀ, 88, óï., ï., ï/ëîä., 2/9 ýò., ïë.:63/40/9, õîð ñîñò ìåáåëü, 4300.000ð, ÖÍ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 23385-89 ÐÅØÅÒÍÈÊÎÂÀ, 1, ñï., ã., 2ëîäæ., 14/17 ýò., ïë.:88/49/11, ÷/ï, äîì 2013 ãîäà, 7500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ÐÅØÅÒÍÈÊÎÂÀ, 3, ïí., ï., ï/ëîä., 9/ 9 ýò., ïë.:58/37/7, 3450.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-30-54 ÐÅØÅÒÍÈÊÎÂÀ, 9, ïí., ï., ï/ëîä., 3/ 9 ýò., ïë.:58/39/7, ÷/ï, 3560.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 372-04-19 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 17, ïí., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:58/38/7, ñîñò. õîðîøåå, 3450.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 20149-94 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 17, ïí., ï., áàë., 7/ 9 ýò., ïë.:58/39/9, ÷/ï, 3700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 89122240123 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 21, ïí., ï., áàë., 6/ 9 ýò., ïë.:58/39/8, 8-91228-63860, 4200.000ð, 33 ÊÂ.Ì (ÓÏÍ), ò. 220-4033 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 30/Â, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:63.5/40/8, 4200.000ð, ÃËÎÁÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89501995182 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 33, ïí., ï., ëîäæ., 3/ 9 ýò., ïë.:58/38/7, 3660.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 43, ïí., ï., áàë., 4/ 9 ýò., ïë.:64.4/41/9, ÷/ï, ñ÷¸ò÷èêè,êîîïåð, 4200.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ÓÕÒÎÌÑÊÀß, 45, ñï., ï., ë., 6/10 ýò., ïë.:62/40/8, êóõ.ãàð.øê.êóï, 4750.000ð, ò. 89122882015

ÓÕÒÎÌÑÊÀß, 45, ñï., ï., ëîäæ., 5/ 10 ýò., ïë.:62/40/8, 4600.000ð, ÍÅÄ.ÓÐ.ÌÏÊ ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89521366660 ÓÕÒÎÌÑÊÀß, 47, óï., ï., 5/10 ýò., ïë.:62.5/40/8, ìåáåëü+òîðã, 4800.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89221816500 ×ÊÀËÎÂÀ, 5, ñï., ê., 6/10 ýò., ïë.:114/80/15, ÷/ï, îòëè÷íîå ñîñò!, 10900.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 26660-02 ×ÊÀËÎÂÀ, 124, ñï., ì., áàë., 4/24 ýò., ïë.:80/40/14, ÷/ï, ñðî÷íî! òîðã!, 6680.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 ×ÊÀËÎÂÀ, 124, ñï., ì., 2ëîäæ., 4/24 ýò., ïë.:123.9/75/15.7, ÷/ï, 8300.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89126757576 ×ÊÀËÎÂÀ, 129, ïí., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:58/40/8, õîð.ñîò, 4000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-0880 ×ÊÀËÎÂÀ, 129, ïí., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:59/44/8, 4100.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 231-55-19 ×ÊÀËÎÂÀ, 129, ïí., ï., áàë., 2/9 ýò., ïë.:58/38/6, ÷/ï, 4300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 ØÀÓÌßÍÀ, 86/4, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:58/40/7, 4000.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ØÀÓÌßÍÀ, 88, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:59/ 42/7, 3950.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 213-17-24 ØÀÓÌßÍÀ, 93, óï., ê., áàë., 3/9 ýò., ïë.:71/50/11, 5500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 ØÀÓÌßÍÀ, 94, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:59/40/7, 3600.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ1 (ÓÏÍ), ò. 372-55-38 ØÀÓÌßÍÀ, 96, óï., ê., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:58/40/8, êèðï,òåï.äîì, 4399.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 200-88-87 ØÀÓÌßÍÀ, 104, óï., ê., áàë., 4/9 ýò., ïë.:55/35/8, 3780.000ð, ÑÎÞÇ-À (ÓÏÍ), ò. 200-06-63 ßÑÍÀß, 8, óï., ê., 2ëîäæ., 13/14 ýò., ïë.:70/42/8, ÷/ï, 5200.000ð, ÁÎÍÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89028775301

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

95

ßÑÍÀß, 20/Ä, ñï., ì., ëîäæ., 4/17 ýò., ïë.:158/102/20, ÷/ï, 10500.000ð, ÌÀËÀÕÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89089173817 ßÑÍÀß, 20/Ä, ñï., ì., 2ëîäæ., 7/17 ýò., ïë.:116.4/83/12, ÷/ï, íîâàÿ, 9500.000ð, ÊÎËÈÇÅÉ (ÓÏÍ), ò. 23507-69 ßÑÍÀß, 20/Ä, ñï., ì., 2ëîäæ., 13/17 ýò., ïë.:122/83/12, ÷/ï, æê ÿñíàÿ ïîëÿíà, 9760.000ð, ÌÀÍ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 201-80-45 ßÑÍÀß, 24, õð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:71/57/8, êóõíÿ-ãîñò.27ì, 4500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01

ßÑÍÀß, 33, ñï., á., ëîäæ., 5/18 ýò., ïë.:77.8/60/-, ÷/ï, 6200.000ð, ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐà (ÓÏÍ), ò. 356-0303 ßÑÍÀß, 33, ñï., á., ëîäæ., 13/18 ýò., ïë.:76/46/10, ÷/ï, 7190.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 201-19-28 ßÑÍÀß, 33, ñï., á., ëîäæ., 10/18 ýò., ïë.:77.8/61.2/10, 7290.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÀÍ (ÓÏÍ), ò. 213-97-46 ßÑÍÀß, 34/2, ïí., ï., ï/ëîä., 5/9 ýò., ïë.:57/37/7, òð. ðåìîíòà, 3500.000ð, ÍÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 356-03-32

4-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÀÂÒÎÂÎÊÇÀË 8 ÌÀÐÒÀ, 90/À, ïì., ê., 2/7 ýò., ïë.:106/64/-, ÷/ï, 10500.000ð, ÍÎÂÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. (34368)48086 8 ÌÀÐÒÀ, 173, ñï., ê., á/ë., 3/16 ýò., ïë.:124/114/-, îòë.ñîñò., 8500.000ð, ÝÐÀ (ÓÏÍ), ò. 268-34-00 8 ÌÀÐÒÀ, 190, ñï., ã., ëîäæ., 16/24 ýò., ïë.:118.4/66.9/20, ÷/ï, íîâîå, ãîòîâîå!, 9100.000ð, ÍÊÑ (ÓÏÍ), ò. 232-96-96 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 141/À, ïì., ê., 4/4 ýò., ïë.:97/72/11, 4570.000ð, ÒÅ×ÅÐ (ÓÏÍ), ò. 89122453118 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 182, óï., ï., ëîäæ., 4/ 9 ýò., ïë.:78/55/7, òîðã, 5260.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 89049885484 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 218/2, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:62/45/6, 3800.000ð, ÔÎÐÒÓÍÀ-ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 219-76-50 ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 99, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:73.1/55.6/7, ÷/ï, çàïàä è âîñòîê, 4650.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÀÍ (ÓÏÍ), ò. 361-15-73 ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 111, óï., ê., 2ëîäæ., 8/14 ýò., ïë.:144/88/19, ÷/ï, õîð.ñîñò.ñðî÷íî, 9600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 111, óï., ê., 3ëîäæ., 14/14 ýò., ïë.:99/69/13, ÷/ï, 8099.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 111, óï., ê., 2ëîäæ., 13/14 ýò., ïë.:145/90/18, ÷/ï, ñ êàï.ãàðàæîì, 10700.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-50-50 ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 111, óï., ê., 2ëîäæ., 13/14 ýò., ïë.:145/90/18, ÷/ï, êóõíÿ â ïîäàðîê, 10200.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-50-50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 215/À, óï., ê., 2ë., 8/ 10 ýò., ïë.:137/70/17, íåñòàíä.ïëàí, 9800.000ð, ò. 345-69-50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 225/4, ñï., ê., 2ëîäæ., 9/14 ýò., ïë.:127/100/11, ÷/ ï, ãàðàæ â ïîäàðîê, 10300.000ð, ÊÓÁ (ÓÏÍ), ò. 263-81-63 ÎÍÅÆÑÊÀß, 4/À, ñï., ê., ëîäæ., 4/16 ýò., ïë.:130/82/16, ÷/ï, 9600.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 345-55-44 ÎÍÅÆÑÊÀß, 4/À, ñï., ê., áàë., 3/16 ýò., ïë.:130.4/75/16, ÷/ï, ÷åðíîâàÿ îòä., 8450.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 219-72-13 ÎÍÅÆÑÊÀß, 10, ñï., ê., áàë., 8/11 ýò., ïë.:91/59/11, 7700.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 Ñ.ÐÀÇÈÍÀ, 39, ñï., ê., 3ëîäæ., 9/10 ýò., ïë.:118/59/24, ÷/ï, 2óðîâíÿ,4ëîäæèè, 12000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 Ñ.ÐÀÇÈÍÀ, 41, ïì., ê., 1/4 ýò., ïë.:72.3/50.8/6.9, ÷/ï, 6000.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89126054723 ÑÅÐÎÂÀ, 34, ñï., ê., 2ëîäæ., 7/8 ýò., ïë.:116.4/90/43, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 11000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77

¹ 2 (6.01.2014)


96

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 4-êîìíàòíûå êâàðòèðû

ÑÅÐÎÂÀ, 47, ñï., ê., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:129/76/18.5, ÷/ï, õîðîøåå ñîñòîÿí, 9675.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 89506505893 ÑÅÐÎÂÀ, 47, ñï., ê., 2ëîäæ., 6/10 ýò., ïë.:152/83/19, ÷/ï, 9350.000ð, ÐÈÎ-ËÞÊÑ (ÓÏÍ), ò. 344-44-45 ÑÓÐÈÊÎÂÀ, 32, óï., ê., 2ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:142/91.5/16.5, ÷/ï, 9500.000ð, ÁÞÐÎ ÍÅÄÂÈÆ.N1 (ÓÏÍ), ò. 278-60-50 ÑÓÐÈÊÎÂÀ, 32, óï., ê., ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:110/66.5/17.5, ÷/ï, 8900.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89221395740 ÑÓÐÈÊÎÂÀ, 32, óï., ê., 2ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:134/83/17, ÷/ï, ãîò/ïðîä, 12700.000ð, ÐÛÍÎÊ ÍÅÄÂÈÆÈÌ. (ÓÏÍ), ò. 219-99-99 ÑÓÐÈÊÎÂÀ, 48, ñï., ê., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:153/65/15, 12200.000ð, ÌÀÍÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 267-47-28 ÔÐÓÍÇÅ, 12, ïì., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:94/68/10, õîð.ñîñò, êóõíÿ, 5950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÔÐÓÍÇÅ, 39, óï., ê., 3ë., 5/9 ýò., ïë.:110/75/15, åâðî, 7500.000ð, ÍÅÃËÈÍÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89126138858 ÔÐÓÍÇÅ, 102, óï., ê., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:72/50/8, âûñîêèé ýòàæ, 4900.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 344-62-01 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 62, óï., ï., 2ëîäæ., 2/ 10 ýò., ïë.:128/78/10, õîð.ñîñò., òîðã, 7500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 200-88-87 ÖÂÈËËÈÍÃÀ, 16, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:61/46/6, 4200.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÖÂÈËËÈÍÃÀ, 20, áð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:62/46/6, ÷/ï, 3380.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÖÈÎËÊÎÂÑÊÎÃÎ, 86, áð., ê., 2/5 ýò., ïë.:62/46.6/6.3, 4100.000ð, ÒÅ×ÅÐ (ÓÏÍ), ò. 89022708138 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 10, óï., ê., áàë., 2/ 9 ýò., ïë.:96/60/14, 7200.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 89122340090 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 13, õð., ê., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:62/45/16, ÷/ï, 4500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 19, ñï., ê., 3ëîäæ., 4/10 ýò., ïë.:128/68/12, ÷/ï, 11300.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89122421305 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 56, ñï., ê., 2áàë., 9/ 14 ýò., ïë.:133.5/85/16, ÷/ï, 9900.000ð, ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË (ÓÏÍ), ò. 89122464155 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 60, óï., ï., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:80/46/8, ÷/ï, 5800.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89086321448 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 62, óï., ê., 2ëîäæ., 9/12 ýò., ïë.:108.9/62.1/13.7, ÷/ï, 7700.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89222937080 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 75, óï., ï., 5/10 ýò., ïë.:78/55/8, îïåêà, 5500.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89122231279 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 75, óï., ï., ëîäæ., 9/10 ýò., ïë.:78/54/8, ÷/ï, ñðî÷íî,òîðã, 5475.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 9193847572 ×ÀÏÀÅÂÀ, 21, ñï., ê., á/ë., 6/10 ýò., ïë.:141/86/20, ÷/ï, ëîäæèÿ+2áàëêîíà, 14000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ×ÀÏÀÅÂÀ, 21, ñï., ê., 3ëîäæ., 4/10 ýò., ïë.:142/85/17, ÷/ï, 14500.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ×ÀÏÀÅÂÀ, 21, ñï., ê., 3ëîäæ., 6/10 ýò., ïë.:141/86/20, ÷/ï, +êàï ãàðàæ, 12000.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-5728 ÙÎÐÑÀ, 24, ñï., ê., 3ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:138/83/17, êóõ. â ïîäàðîê, 8420.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-0323 ÙÎÐÑÀ, 39, ñï., ì., áàë., 9/10 ýò., ïë.:113/44/29, 8500.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89126054723

ÁÎÒÀÍÈ×ÅÑÊÈÉ 8 ÌÀÐÒÀ, 185/4, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:79/57/9, íåñòàíäàðòíàÿ, 4500.000ð, ÍÀØ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 350-68-17 8 ÌÀÐÒÀ, 185/4, óï., ï., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:80/52/10.1, ä/ã òîðã, 4599.000ð, ÓËÅÉ (ÓÏÍ), ò. 89126521267

¹ 2 (6.01.2014)

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 11, óï., ï., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:78/55/10, 5200.000ð, ÊÀÏÈÒÀË (ÓÏÍ), ò. 253-77-10 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 25, óï., ï., ëîäæ., 1/12 ýò., ïë.:80.5/50/10.1, ÷/ï, îâîù.ÿìà, 6250.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 27, óï., ï., áàë., 9/ 12 ýò., ïë.:77/53/7, ÷/ï, òîðã!, 5250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÑÓÐÈÊΠ(ÓÏÍ), ò. 328-24-17 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 27, óï., ï., ëîäæ., 2/12 ýò., ïë.:78.1/54.6/14.2, ÷/ï, 5600.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89043890825 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 53, óï., ï., 1/12 ýò., ïë.:80/48/8, ÷/ï, 5200.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 213-09-83 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 55/1, óï., ï., ëîäæ., 1/12 ýò., ïë.:92/67/14, ìåòðî,òñæ, òîðã, 5950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 57, óï., ï., 1/12 ýò., ïë.:78/47/8, ÷/ï, òîðã,äîê.ãîòîâû, 5500.000ð, ÊÎÌÏÀÑ (ÓÏÍ), ò. 89122280552 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 59/1, óï., ï., á., 2/ 10 ýò., ïë.:75.5/47.3/8, 4800.000ð, ò. 89028731910 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 63, óï., ï., ýðê., 4/ 10 ýò., ïë.:85/40/8, 5300.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89122188812

ØÂÀÐÖÀ, 20/1, óï., ï., ëîäæ., 1/12 ýò., ïë.:82/48/10, ÷/ï, ïîä îôèñ, 6500.000ð, ÊÀÏÈÒÀË (ÓÏÍ), ò. 25377-10 ØÂÀÐÖÀ, 20/2, ñï., ê., ëîäæ., 1/15 ýò., ïë.:106/57/10, ÷/ï, îòäåëüíûé âõîä, 7200.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-78-78

ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 6, óï., ï., ëîäæ., 1/ 10 ýò., ïë.:80/57/8, 5200.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 6, óï., ï., ï/ëîä., 2/ 10 ýò., ïë.:79/46.6/8, òîðã, 5380.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 9, ñï., ê., 2ëîäæ., 4/16 ýò., ïë.:125/90/-, ÷/ï, ñ ìåáåëüþ, 9490.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 283-01-10 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 25, óï., ï., ëîäæ., 4/10 ýò., ïë.:80/46/8, ÷/ï, 5540.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 89222977129 ÑÀÌÎÖÂÅÒÍÛÉ, 6, óï., ï., ëîäæ., 3/ 9 ýò., ïë.:80/56/8, ÷/ï, 4990.000ð, ò. 319-43-27 ÑÀÌÎÖÂÅÒÍÛÉ, 6, óï., ï., ëîäæ., 3/ 9 ýò., ïë.:78/55/8, 5100.000ð, ÌÎÉ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 89122032895 ÒÁÈËÈÑÑÊÈÉ, 3, óï., ï., ëîäæ., 9/ 10 ýò., ïë.:80/47/8, 4=2, 6500.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-7607 ÒÁÈËÈÑÑÊÈÉ, 5, óï., ï., 2áàë., 2/16 ýò., ïë.:106.5/50/8, ÷/ï, 7200.000ð, ÀÐÕ-ÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 89527320187 ØÂÀÐÖÀ, 6/2, óï., ï., ëîäæ., 9/10 ýò., ïë.:95/60/12, ÷/ï, êîíñ, çàêð/ äâîð, 5950.000ð, ò. 319-43-27 ØÂÀÐÖÀ, 12/1, óï., ï., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:80/60/9, ÷/ï, 5200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269

ÂÈÊÓËÎÂÀ, 48, óï., ê., á/ë., 10/14 ýò., ïë.:80/51/9, ÷/ï, 5300.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 201-49-94 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 48, óï., ê., ëîäæ., 3/14 ýò., ïë.:78/50/9.5, 5200.000ð, ÃËÎÁÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89501995182 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 63/2, óï., ï., 2ëîäæ., 4/ 10 ýò., ïë.:118/84/15, ÷/ï, îòë.ñîñ,2685484, 7400.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 219-72-13 ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 46/À, ñï., ê., 3ëîäæ., 4/10 ýò., ïë.:137/77/17, ÷/ï, 11000.000ð, ÊÀÏÈÒÀË (ÓÏÍ), ò. 25377-10 ÊÐÀÑÍÎÓÐÀËÜÑÊÀß, 22, óï., ê., 5/ 9 ýò., ïë.:72/51/8, 5050.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÊÐÀÓËß, 44, ñï., ê., 2ëîäæ., 4/16 ýò., ïë.:110/69/13, 8240.000ð, ÌÀÍÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÊÐÀÓËß, 69, ïí., ï., ï/ëîä., 2/9 ýò., ïë.:64/40/8, ÷/ï, 3950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÊÐÀÓËß, 75/1, ïí., ï., ï/ëîä., 2/9 ýò., ïë.:63/41/8, 4000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÊÐÀÓËß, 80/2, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:64/43/9, ÷/ï, 4200.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89222942507 ÌÀËÛØÅÂÀ, 3, ñï., ê., 2ëîäæ., 6/16 ýò., ïë.:178/110/-, ÷/ï, ðåìîíò,êóõíÿ, 12900.000ð, ÒÈÌ (ÓÏÍ), ò. 22225-51

ÂÈÇ À.ÁÀÐÁÞÑÀ, 6, ñï., ê., ëîäæ., 5/12 ýò., ïë.:128/78/12, 3ê.êâ., 8500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 20330-01 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 32/À, óï., ï., 5/9 ýò., ïë.:79/55/7, 5870.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89122231279 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 38/Á, óï., ï., ëîäæ., 11/ 16 ýò., ïë.:106/68/9, ÷/ï, 6590.000ð, ÔÎËÈÑ (ÓÏÍ), ò. 268-08-31 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 44/2, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:75/52/9, ÷/ï, îòëè÷íîå ñîñòîÿ, 5000.000ð, ÑÎÞÇ-À (ÓÏÍ), ò. 89221023083 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 48, óï., ê., 2ëîäæ., 13/ 14 ýò., ïë.:80.7/52.5/9.5, ÷/ï, 5280.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 34554-45 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 48, óï., ê., ëîäæ., 14/14 ýò., ïë.:80/50/8, 5200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 319-41-76

ÌÅËÜÍÈÊÎÂÀ, 52, áð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:60/40/7, ÷/ï, 3800.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89043899038 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 4, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:59/42/6, ýòàæ âûñîêèé, 3950.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 16, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:58/40/7, ÷/ï, ñîñò.õîð., 3560.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 32, áð., ï., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:74/56/7, 4200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 40/2, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:58/40/7, òèõèé äâîð, 3600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 44/À, óï., ê., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:76.5/49.4/9, 89126905944, 4500.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89126905944 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 44/À, óï., ê., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:76/49/9, 4600.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 268-15-01 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 44/À, óï., ê., ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:77/50/9, ÷/ï, 4800.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-50-50 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 50, óï., ï., 2ëîäæ., 5/16 ýò., ïë.:97/55/9, ÷/ï, 5000.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 345-34-19 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., 2ëîäæ., 13/ 16 ýò., ïë.:172.1/114/-, ÷/ï, 3ì ïîòîëêè, 12348.800ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89122435250 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., 2ëîäæ., 13/ 16 ýò., ïë.:154/97/53, ÷/ï, ñóïåðïëàíèðîâêà, 15580.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÐÅÏÈÍÀ, 107, ñï., ê., 3ëîäæ., 8/11 ýò., ïë.:158/76/27, ÷/ï, 11700.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 89193761845 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 53, óï., ê., 2ë., 6/10 ýò., ïë.:113/65/12, ÷/ï, 7000.000ð, ò. 89049863277 ÒÎÊÀÐÅÉ, 54/2, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:58/41.1/7, 3700.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 ÒÎÊÀÐÅÉ, 56/2, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:58/41/6, îòë.ñîñò., 3790.000ð, ÀÊÏÐÎ-È (ÓÏÍ), ò. 36150-61 ÒÎÊÀÐÅÉ, 66, óï., ê., ëîäæ., 9/12 ýò., ïë.:74/45/8, 5300.000ð, ÊÁ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ (ÓÏÍ), ò. 246-13-28 ÔÐÎËÎÂÀ, 19/1, ñï., ê., 3ëîäæ., 16/ 16 ýò., ïë.:188.7/140/25, ÷/ï, ýêñêëþçèâ, 13000.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 319-10-07 ÔÐÎËÎÂÀ, 19/2, óï., ê., 2ëîäæ., 5/ 9 ýò., ïë.:76.6/49.5/9.4, 6800.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89122467187 ÔÐÎËÎÂÀ, 25, óï., ê., 2áàë., 8/10 ýò., ïë.:112/67/19, ÷/ï, +ïîäçåì.ãàðàæ, 8250.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 370-31-12 ÔÐÎËÎÂÀ, 27, ñï., ê., ëîäæ., 6/10 ýò., ïë.:100.2/54.7/22.9, ÷/ï, 8100.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 34534-19 ÔÐÎËÎÂÀ, 29, ñï., ê., ëîäæ., 5/14 ýò., ïë.:148/92/21, ÷/ï, âèä íà ïðóä, 10500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÕÎÌßÊÎÂÀ, 23, ñï., ê., 3ëîäæ., 8/10 ýò., ïë.:147/99/33, 4 ë, äèç.ðåì, 12000.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 23155-19 ØÅÂÅËÅÂÀ, 1, ñï., ê., 2ëîäæ., 11/9 ýò., ïë.:182/134/29, ÷/ï, 11900.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-7477 ÞÌÀØÅÂÀ, 9, ñï., ì., ëîäæ., 20/25 ýò., ïë.:145/90/20, ÷/ï, 13900.000ð, ÓÐÀË-ÝÑÒÝÉÒ ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89122600310

ÂÎÊÇÀËÜÍÛÉ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÀß, 4, óï., ê., 3ëîäæ., 1/ 12 ýò., ïë.:100.6/60.7/9.7, òîðã, 7600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÌÀØÈÍÈÑÒÎÂ, 11, óï., ê., ëîäæ., 3/ 7 ýò., ïë.:116.2/71.3/15, ÷/ï, 8800.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89022656119


ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 4-êîìíàòíûå êâàðòèðû ÂÒÓÇÃÎÐÎÄÎÊ ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß, 76, ñï., ì., 3ëîäæ., 11/24 ýò., ïë.:129/75/11, ÷/ ï, äèçàéíïð, ñ ìåá, 9000.000ð, ÍÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 356-03-32 ËÅÍÈÍÀ, 62/2, ïì., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:96/68/9, 7000.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 375-89-58 ÌÈÐÀ, 12/À, óï., ï., 2ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:96/68/8, îáìåí íà 3õ-êîì, 5900.000ð, ÒÀÉÍÛÉ ÑÎÂÅÒÍÈÊ, ò. 219-93-11 ÌÈÐÀ, 31, ïí., ï., 1/9 ýò., ïë.:64.3/ 43.7/6.6, 4300.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÍ.ÂÎÏÐÎÑ (ÓÏÍ), ò. 89049841793 ÌÈÐÀ, 38, ïì., ê., 2áàë., 4/5 ýò., ïë.:82/61/8, õîð.ñîñò,ñèãíàë, 5100.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 22224-77 ÌÈÐÀ, 38, ïì., ê., 2ëîäæ., 2/5 ýò., ïë.:82/58/7, 5200.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß, 37, ìñ., ï., 2á., 1/ 9 ýò., ïë.:71/50/6, îòë.ñîñò., 5000.000ð, ò. 89028729601 ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß, 64, áð., ê., 1/5 ýò., ïë.:62/45/6, ÷/ï, 3970.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 206-59-99 ÔÎÍÂÈÇÈÍÀ, 9, óï., ï., 1/10 ýò., ïë.:114/66/23, 2065999, 10500.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 206-5999

ÅËÈÇÀÂÅÒ ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 27, óï., ï., 2ëîäæ., 1/ 9 ýò., ïë.:101/53/12, ÷/ï, òîðã,òðåá.êîñì., 5300.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89221020246 ÌÀÐÒÎÂÑÊÀß, 11, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:58/42/7, 3100.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23

ÆÁÈ 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 18/À, áð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:64/44/7, ÷/ï, 89028724063, 3730.000ð, ò. 89028724063 ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ, 6, óï., ï., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:78.2/51/8, 4990.000ð, ÁÀÑÒÅÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 347-98-90 ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ, 40, óï., ï., ëîäæ., 16/ 16 ýò., ïë.:72/57/27, ÷/ï, ñàóíà, 5000.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 3, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:80/52/8, 4900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Â.ÏÛØÌÀ (ÓÏÍ), ò. 89045463677 ÐÀÑÑÂÅÒÍÀß, 13, óï., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:77.8/55.3/6.3, ÷/ï, 4800.000ð, ÊÎÄÅÊÑ (ÓÏÍ), ò. 234-0202 ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 13, ïí., ï., ï/ëîä., 3/ 9 ýò., ïë.:63.5/42/7, ñòåíû ïîä îáîè, 4050.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 7, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:79/51/8, 5000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-9797 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 14, óï., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:81/51/8, 4800.000ð, ÊÁ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ (ÓÏÍ), ò. 246-13-28 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 16, óï., ï., ë., 8/ 9 ýò., ïë.:79/51/8, 4650.000ð, ÞÐ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89122416179

ÇÀÐÅ×ÍÛÉ ÃÎÒÂÀËÜÄÀ, 3, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:74.3/53/9.4, ÷/ï, 5120.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89222068161 ÃÎÒÂÀËÜÄÀ, 6/2, ñï., ê., 2ëîäæ., 9/ 13 ýò., ïë.:111.8/50.2/40.7, ÷/ï, 7990.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89126757576 ÃÎÒÂÀËÜÄÀ, 6/3, ñï., ê., ëîäæ., 2/ 13 ýò., ïë.:129/80/17, 9900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-5051 ÃÎÒÂÀËÜÄÀ, 19/Á, óï., ï., 1/16 ýò., ïë.:88/52/13, åâðîðåìîíò.òîðã, 6500.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 328-52-28 ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 18, óï., ï., ëîäæ., 5/ 9 ýò., ïë.:79/52/8, ÷/ï, òîðã, 4100.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 361-65-00 ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 28, óï., ï., 2ëîäæ., 1/ 9 ýò., ïë.:77/56/8, 5000.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 89122195545

×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 28, óï., ï., ëîäæ., 3/ 9 ýò., ïë.:79.5/52/8, 5000.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 266-47-31 ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 30, óï., ï., ëîäæ., 8/ 9 ýò., ïë.:79.3/52/8, ñ/õîð,3ø-ê,êóõ, 4750.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 23155-19

ÊÀËÈÍÎÂÑÊÈÉ

ÒÊÀ×ÅÉ, 6, ñï., ã., ëîäæ., 21/21 ýò., ïë.:157.7/115/-, ÷/ï, 12616.000ð, ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐà (ÓÏÍ), ò. 89028725137 ÒÊÀ×ÅÉ, 6, ñï., ã., ëîäæ., 21/21 ýò., ïë.:160.2/112/-, ÷/ï, 12816.000ð, ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐà (ÓÏÍ), ò. 89028725137

ÁÅÐÅÆÍÀß, 18, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:60/44/6, ÷/ï, 3480.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02

ÊÎËÜÖÎÂÎ ÁÀÕ×ÈÂÀÍÄÆÈ, 1/Á, óï., ï., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:79/53/7, ÷/ï, 4300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 21041-49 ÁÀÕ×ÈÂÀÍÄÆÈ, 1/Â, óï., ï., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:78/55/7, ñ/ï,æ/äâ, 3900.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9089167335 ÁÀÕ×ÈÂÀÍÄÆÈ, 13, óï., ï., 2ëîäæ., 2/7 ýò., ïë.:93/54/9, 4600.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÈÑÏÛÒÀÒÅËÅÉ, 9, ïì., ê., áàë., 2/3 ýò., ïë.:78/58/7, ÷/ï, 2450.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÈÑÏÛÒÀÒÅËÅÉ, 12/À, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:61/42/7, 2850.000ð, ÑÔÅÐÀ (ÓÏÍ), ò. 89222093826

ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐÍÛÉ ËÀÒÂÈÉÑÊÀß, 38, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:58/42/7, îòë. ñîñòîÿíèå, 3500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÏÐÈÁÀËÒÈÉÑÊÀß, 15, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:93.4/68/9, ÷/ï, 3200.000ð, ÊÂÈÊÎ (ÓÏÍ), ò. 298-05-20

ÌÀËÛÉ ÈÑÒÎÊ ÒÐÀÊÒÎÂÀß, 9/2, óï., ï., ëîäæ., 2/5 ýò., ïë.:77/53/8, õîð.ñîñòîÿíèå, 4600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51

Í.ÑÎÐÒÈÐÎÂÊÀ ÀÂÒÎÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÀß, 23, ïí., ï., ï/ëîä., 2/9 ýò., ïë.:64/43/8, 3600.000ð, ÑÎÞÇ-À (ÓÏÍ), ò. 20006-63 ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÀß, 20, óï., ê., 3áàë., 9/10 ýò., ïë.:110/81/14, 3190529, 7000.000ð, ÐÀÂ-ËÒÄ (ÓÏÍ), ò. 89222095529 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 9, ïí., ï., áàë., 3/9 ýò., ïë.:64/42/8, 3750.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÒÀÂÀÒÓÉÑÊÀß, 1/Â, óï., ï., 1/16 ýò., ïë.:84/52/9, 4700.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÒÀÂÀÒÓÉÑÊÀß, 12/1, óï., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:70/46/8, ÷/ï, 3650.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 34400-12 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 12, óï., ï., 2áàë., 4/ 16 ýò., ïë.:95/51/10, 5950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,202 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 14/1, óï., ï., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:79/40/10, ñîñò. õîðîøåå, 4600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 213-13-00 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 28, óï., ï., ëîäæ., 5/ 9 ýò., ïë.:87/55/8, ÷/ï, òîðã, 5200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 210-41-49

ÏÀÐÊÎÂÛÉ ÄÅÊÀÁÐÈÑÒÎÂ, 7, óï., ê., 11/12 ýò., ïë.:74/48/10, 6000.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89126478878 ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 217, óï., ê., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:80/55/8, ÷/ï, òîðã!, 6100.000ð, ÍÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 356-03-32

ÒÊÀ×ÅÉ, 6, ñï., ã., ëîäæ., 21/21 ýò., ïë.:148.1/104/-, ÷/ï, 12736.600ð, ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐà (ÓÏÍ), ò. 89028725137 ÒÊÀ×ÅÉ, 6, ñï., ã., ëîäæ., 21/21 ýò., ïë.:154.3/110/-, ÷/ï, 13269.800ð, ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐà (ÓÏÍ), ò. 89028725137

ÏÈÎÍÅÐÑÊÈÉ ÁËÞÕÅÐÀ, 15, ïì., ê., 2áàë., 3/3 ýò., ïë.:106/75/11, ÷/ï, 6350.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 89045478644 ÁËÞÕÅÐÀ, 41, ñï., ì., 3áàë., 24/26 ýò., ïë.:119.2/75.9/14.5, ÷/ï, 2/3 äîëè,òîðã!, 5200.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9126651155 ÁËÞÕÅÐÀ, 43, ñï., ï., ëîäæ., 8/14 ýò., ïë.:117/75/14, 9000.000ð, ÀËËÑ (ÓÏÍ), ò. 89226176195 ÁËÞÕÅÐÀ, 55, ïí., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:63.7/41.6/8, ÷/ï, 4500.000ð, ÊÂÈÊÎ (ÓÏÍ), ò. 298-05-20 ÁËÞÕÅÐÀ, 63/À, óï., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:78/54.8/6.5, ÷/ï, 2062066, 5200.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 206-20-66 ÁÎÐÎÂÀß, 19, óï., ê., á/ë., 2/12 ýò., ïë.:112/72/16, ÷/ï, ñðî÷íî ñ ìåáåëü, 7700.000ð, ÀÐÃÓÌÅÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89634412961 Ä.ÇÂÅÐÅÂÀ, 12, ìñ., á., 2/4 ýò., ïë.:92.7/49.8/22.2, 5900.000ð, ÊÂÈÊÎ (ÓÏÍ), ò. 298-05-20 ÈÞËÜÑÊÀß, 39/2, ïí., ï., ï/ëîä., 9/ 9 ýò., ïë.:64/46/10, 2688049, 4150.000ð, ò. 268-80-49 ÌÀßÊÎÂÑÊÎÃÎ, 14, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:79/56/7, 4700.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 383-54-09 ÏÈÎÍÅÐÎÂ, 6, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:73/56/9, ÷/ï, 4390.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 89676392084 ÏÈÎÍÅÐÎÂ, 10, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:74/56/7, 4200.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÑÌÀÇ×ÈÊÎÂ, 5, óï., ï., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:79/52/9, ÷/ï, 5490.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÑÓËÈÌÎÂÀ, 6, óï., ê., 3ëîäæ., 14/14 ýò., ïë.:110.3/76.9/12, îòë.ïëàí., 6500.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 319-53-76 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 54, ïí., ï., ï/ëîä., 6/ 9 ýò., ïë.:64/40/7, 4400.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 9089250595 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 65, óï., ï., 2ëîäæ., 7/ 9 ýò., ïë.:76/51/8, ÷/ï, îòë.âèä,êèðï, 5490.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23

ÏÒÈÖÅÔÀÁÐÈÊÀ ÑÀÆÈÍÑÊÀß, 4, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:62/46/6, îáìåí, 3200.000ð, ÈÍÒÅÐÏÀÐÈÒÅÒ (ÓÏÍ), ò. 264-16-00 ÒÐÓÁÀ×ÅÂÀ, 39, óï., ï., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:78/52/8, 4300.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 89049894787 ßËÓÍÈÍÑÊÀß, 4, ïí., ï., áàë., 5/9 ýò., ïë.:64/45/7, õîðîøåå ñîñò, 3700.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53

Ñ.ÑÎÐÒÈÐÎÂÊÀ ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 52/1, óï., ï., ï/ëîä., 4/ 9 ýò., ïë.:68/52/7, 89193761845, 3650.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 89193761845 ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 52/1, óï., ï., ëîäæ., 2/ 9 ýò., ïë.:69/51/99, ÷/ï, 89221174569, 4000.000ð, ÍÅÁÎÑÊÐÅÁ (ÓÏÍ), ò. 89221174569 ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 60, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:60/44/7, ñîñò.õîðîøåå, 3300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 30, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:61/45/6, ÷/ï, ïîä ìàãàçèí, 3700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 319-41-76 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 32, áð., ê., 2áàë., 3/5 ýò., ïë.:76/52/7, ÷/ï, õîðîøàÿ êâ-ðà, 3480.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 89676392084 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 34/1, óï., ê., ëîäæ., 4/12 ýò., ïë.:74/46/10, íà 2 ñòîðîíû, 3900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

97

ÌÀÍÅÂÐÎÂÀß, 12, óï., á., 2ëîäæ., 5/ 10 ýò., ïë.:98/65/11, äâóõóðîâí.åâðî, 5100.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÌÈÍÎÌÅÒ×ÈÊÎÂ, 58, óï., á., 2áàë., 5/5 ýò., ïë.:90/59/10, ÷/ï, 4300.000ð, 911 (ÓÏÍ), ò. 380-23-42 ÌÈÍÎÌÅÒ×ÈÊÎÂ, 58, óï., á., 2ëîäæ., 5/5 ýò., ïë.:73/42.2/8.4, ÷/ï, 2 óðîâíÿ,îòë., 4300.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89222081949 ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 15/8, óï., ï., áàë., 1/10 ýò., ïë.:83/69/11, ÷/ï, 4320.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 21313-00 ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 22, óï., ï., ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:81/59/8, ÷/ï, 4500.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89028725161 ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 47, õð., ê., á., 5/5 ýò., ïë.:62/47/6, ÷/ï, òîðã, 3100.000ð, ÞÐ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89122416179 ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 47, õð., ê., á., 5/5 ýò., ïë.:62/47/6, ÷/ï, åâðî.ðåì., 4000.000ð, ÞÐ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89122416179 ÑÎËÈÊÀÌÑÊÀß, 3, óï., ê., ëîäæ., 12/ 12 ýò., ïë.:83/57/8, 4300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 213-13-00 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 45, õð., ï., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:69/58/7, 3600.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 68, óï., ê., áàë., 2/6 ýò., ïë.:74.5/50/12, ïåðåïë.,òîðã, 4790.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89049826500 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 68, ñï., ê., 2ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:127/66/22, ÷/ï, 6390.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 283-01-10 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 68, ñï., ê., á/ë., 2/5 ýò., ïë.:76/48/13, ðàçâèò.èíôðàñòð, 3900.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 22221-84 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 80, óï., ê., 2ï/ëî., 5/ 8 ýò., ïë.:87/54/10, 4200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 213-13-00 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 152, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:79/55/7, ÷/ï, óäîá ïëàíèðîâêà, 3800.000ð, ÅÊ-ÁÓÐà ÑÈÒÈ (ÓÏÍ), ò. 269-32-32

ÑÀÄÎÂÛÉ ÂÅÐÑÒÎÂÀß, 3, óï., ï., 2áàë., 1/5 ýò., ïë.:81/55/8, 3700.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89630528625 ÂÅÐÑÒÎÂÀß, 3, óï., ï., 2ï/ëî., 3/5 ýò., ïë.:82.6/55.8/8.3, 4450.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89226090070 ÂÅÐÑÒÎÂÀß, 5, óï., ï., 2ëîäæ., 1/5 ýò., ïë.:80/67/8, îòëè÷.êâàðòèðà, 3750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77

ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÑÈÁ.ÒÐÀÊÒ, 33/À, óï., ï., áàë., 2/10 ýò., ïë.:79/47/8, ÷/ï, 5000.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02

ÑÈÍÈÅ ÊÀÌÍÈ À.ÁÛ×ÊÎÂÎÉ, 10, óï., ï., 1/9 ýò., ïë.:83/54/8, õîð.ñîñòîÿíèå, 4600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 200-88-87 ÅÑÅÍÈÍÀ, 13, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:78.5/51.8/8.1, 3950.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89090228306 ÅÑÅÍÈÍÀ, 16, óï., ï., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:81/54/10, êîìí. ðàçäåëüí., 4600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269

ÑÎÂÕÎÇ ÃÎÐÎÄÑÊÀß, 17/Á, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:96/61/14, ÷/ï, âîçì.ïîä îôèñ, 6000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77

ÓÊÒÓÑ ÃÀÑÒÅËËÎ, 1, óï., ê., 2ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:112.8/68/-, ÷/ï, êàìèí,ñàóíà, 6800.000ð, ÒÈÕÈÉ ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89221456560 ÃÀÑÒÅËËÎ, 1, óï., ê., 3áàë., 4/10 ýò., ïë.:113/75/14, ñóïåð ðåìîíò, 8500.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÊÎÐÎÒÊÈÉ, 11/À, ïì., ê., 1/1 ýò., ïë.:62/50.3/8, ÷/ï, + ç/ó 3,6 ñîòêè, 4280.000ð, ÊÀÑÊÀÄ (ÓÏÍ), ò. 35097-69

¹ 2 (6.01.2014)


98

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 4-êîìíàòíûå êâàðòèðû

ÏÀÒÐÈÎÒÎÂ, 6/1, ñï., ê., áàë., 5/6 ýò., ïë.:133.3/80.9/9, ÷/ï, åâðî, ñàóíà, 7000.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89122467187 ØÈØÈÌÑÊÀß, 17, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:73/55.8/6.7, ÷/ï, òîðã, âñ¸ ðàçä., 4300.000ð, ò. 375-22-22 ØÈØÈÌÑÊÀß, 17, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:74/56/7, òåïëàÿ, 3950.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ØÈØÈÌÑÊÀß, 17, áð., ï., 4/5 ýò., ïë.:73/55/6, ÷/ï, 3800.000ð, ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 210-97-24 ØÈØÈÌÑÊÀß, 21, óï., ê., ï/ëîä., 4/ 10 ýò., ïë.:79.4/51.2/8.8, ÷/ï, 4800.000ð, ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 9122846654 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 37, ñï., ê., 2ëîäæ., 2/ 16 ýò., ïë.:113/65/14, ÷/ï, 7480.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 37, ñï., ê., 2ëîäæ., 11/14 ýò., ïë.:92/54/14, ÷/ï, âîçì. îáì.íà1êâ, 6850.000ð, ÀÂÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89222013797 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 37, ñï., ê., 2ëîäæ., 12/14 ýò., ïë.:92/54/14, ÷/ï, âîçì. îáìåí, 6700.000ð, ÀÂÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 268-08-30 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 39, ñï., ê., 2ëîäæ., 11/14 ýò., ïë.:139/80/15.5, ÷/ï, 8970.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 23258-24 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 139, óï., ê., ëîäæ., 9/ 12 ýò., ïë.:71/45/10, ÷/ï, 89122462639, 3650.000ð, ÍÅÁÎÑÊÐÅÁ (ÓÏÍ), ò. 89122462639

ÓÍÖ ÊÎËÜÖÅÂÀß, 30, ñï., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:165/115/25, ÷/ï, åâðî, 10296.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269

ÓÐÀËÌÀØ ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 12, ïì., ø., 2/3 ýò., ïë.:96/70/10, ÷/ï, 89222018246, 5200.000ð, ò. 89222018246 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 19, ïì., ê., áàë., 3/3 ýò., ïë.:82.9/61.8/7.4, ÷/ï, áîëüøàÿ êâàðòèð, 3900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 95, ñï., ê., áàë., 2/10 ýò., ïë.:80/50/12, ÷/ï, ñîñò.îòëè÷íîå, 5680.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ, 13, áð., ï., áàë., 3/ 5 ýò., ïë.:74/56/7, 3999.000ð, ËÀÉÒÍ (ÓÏÍ), ò. 222-05-35 ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ, 60, óï., ï., ëîäæ., 2/ 9 ýò., ïë.:79/54/8, 5300.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ, 60, óï., ï., ëîäæ., 3/ 9 ýò., ïë.:78/51.4/7.5, òîðã, 4900.000ð, ÔÎÐÒÓÍÀ-ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 9502035327 ÈËÜÈ×À, 5, ïì., ê., áàë., 2/4 ýò., ïë.:84/59/7, 3950.000ð, ÐÀÍ×Î (ÓÏÍ), ò. 238-00-00 ÈËÜÈ×À, 28, óï., ï., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:79/54/7, ÷/ï, õîð.ðåìîíò, 5600.000ð, ÑÎÞÇ-À (ÓÏÍ), ò. 20006-63 ÈËÜÈ×À, 71, óï., á., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:66/46/7, ÷/ï, 4250.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 38, óï., á., 2áàë., 4/9 ýò., ïë.:96/65/8, ÷/ï, 8.912.6080503, 5490.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 35672-12 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 54, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:73/55/7, 3900.000ð, ÍÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 356-03-32 ÊÀËÈÍÈÍÀ, 10, óï., ï., ëîäæ., 6/10 ýò., ïë.:80/56/12, îòë.ñîñòîÿíèå, 6300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 83, áð., ï., áàë., 2/ 5 ýò., ïë.:59/41/7, ÷/ï, 8-900-19726-57, 3600.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 103, óï., ï., 2áàë., 1/5 ýò., ïë.:80/67/10, 4200.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-6720 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 103, óï., ï., 2ï/ëî., 1/5 ýò., ïë.:77.9/53.9/8.5, 3800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-7722 ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ, 6, óï., ê., ëîäæ., 3/12 ýò., ïë.:71/45/10, ðÿäîì ìåòðî, 4300.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11

¹ 2 (6.01.2014)

ÊÓËÜÒÓÐÛ, 6, ïì., ê., 3á., 3/4 ýò., ïë.:75.8/56/8, ÷/ï, õîð.ñîñ., 4550.000ð, ò. 213-04-63 ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ, 63, ïí., ï., ï/ëîä., 5/9 ýò., ïë.:64/43/8, ÷/ï, 4000.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU (ÓÏÍ), ò. 378-80-29 ÍÀÐ.ÔÐÎÍÒÀ, 85/2, áð., ê., 1/5 ýò., ïë.:64/49/6.2, îòë.ñîñò., 3450.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-30-54 ÍÎÂÀÒÎÐÎÂ, 8/2, óï., ê., ëîäæ., 7/ 9 ýò., ïë.:75/50/8, ÷/ï, èïîòåêà äà, 4750.000ð, ÀÒÎÌÏÐÎÌÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 377-00-07 ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅ, 3, ïì., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:110/68/15, îòë.ñîñò., 6850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅ, 11, ïì., ê., 4/5 ýò., ïë.:102/66/10, 6000.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89122464399 ÏÎÁÅÄÛ, 31, óï., á., ëîäæ., 11/16 ýò., ïë.:80/53/9, îòë ñîñò, 5200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 200-8887 ÑÒÀÕÀÍÎÂÑÊÀß, 8, ïì., ê., áàë., 4/ 4 ýò., ïë.:85/64/7, 4000.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 37291-11 ÓÐ.ÐÀÁÎ×ÈÕ, 28, óï., ê., 2ëîäæ., 5/ 8 ýò., ïë.:138/88/16, ÷/ï, 89028754378, 11000.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÕÌÅËÅÂÀ, 10, ïì., á., áàë., 2/5 ýò., ïë.:95/63/8, 5900.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-50-50

ÕÈÌÌÀØ ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 19, ïì., ø., áàë., 3/ 4 ýò., ïë.:97/55/10, ÷/ï, 5320.000ð, ò. 311-24-44 ÃÓÁÊÈÍÀ, 74, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:68/ 45/9, ÷/ï, 4180.000ð, ÝÄÅÌ (ÓÏÍ), ò. 377-51-95 ÄÀÃÅÑÒÀÍÑÊÀß, 4, ïí., ï., 7/9 ýò., ïë.:64/41/7, ÷/ï, 4600.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 231-55-19 ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß, 19/À, óï., ê., ëîäæ., 4/12 ýò., ïë.:74/46/12, ñîñò.õîðîøåå, 4300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß, 71, ïí., ï., áàë., 2/9 ýò., ïë.:63.1/42.6/7, 3700.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 200-09-19 ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß, 71, ïí., ï., ï/ëîä., 9/ 9 ýò., ïë.:64/40/7, 3800.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89049829548 ÎÐÄÅÍÎÍÎÑÖÅÂ, 10, ñï., ì., 27/25 ýò., ïë.:168/155/-, ÷/ï, 4-õ ê. õèììàø, 10920.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÎÑÊÎÂ. (ÓÏÍ), ò. 384-01-44 ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÀß, 49, óï., ï., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:75/51/8, õîð.ñîñò., 4500.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89049829548 ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÀß, 81, áð., ï., áàë., 3/ 5 ýò., ïë.:73/56/7, 4100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÕÈÌÌÀØÅÂÑÊÀß, 11, óï., ï., 5/10 ýò., ïë.:79.4/47.3/8.2, 4600.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89126172077

ÖÅÍÒÐ 8 ÌÀÐÒÀ, 18/À, ïì., ê., 3/3 ýò., ïë.:92/ 61/11, 89221462125, 4750.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89221462125 8 ÌÀÐÒÀ, 57, óï., ê., 2ï/ëî., 6/9 ýò., ïë.:115/70/11, 8700.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 8 ÌÀÐÒÀ, 57, óï., ê., 2ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:77/46/8, ÷/ï, õîð.ñîñòîÿíèå, 6200.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 9527415818 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 12, ñï., ê., 2ëîäæ., 2/ 4 ýò., ïë.:162/92/-, ÷/ï, 2õóðîâíåâàÿ, 16900.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-78-78 ÂÀÉÍÅÐÀ, 15, ñï., ê., 3ëîäæ., 9/14 ýò., ïë.:158/100/40, ÷/ï, 13438.500ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 89193669677 ÃÎÐÜÊÎÃÎ, 29, ïì., ê., 1/5 ýò., ïë.:83.3/52.4/11.6, 7000.000ð, ÓÐÀËÝÑÒÝÉÒ ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89090057319 ÃÎÐÜÊÎÃÎ, 65, ñï., ê., 2áàë., 7/9 ýò., ïë.:217/155/16, ÷/ï, îêíà íà äåíäðàð, 27450.000ð, ÂÈÇÈÒ (ÓÏÍ), ò. 371-23-63. Íå îáëàäàåò ñòàòóñîì æèëîãî ïîìåùåíèÿ. ÄÅÊÀÁÐÈÑÒÎÂ, 16/18Ã, ïì., ê., áàë., 3/4 ýò., ïë.:92.1/70.6/6.7, ÷/ï, åñòü ïàðê-ìåñòî, 5300.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89530054927

ÆÓÊÎÂÀ, 10, ñï., ê., 7/18 ýò., ïë.:237/115/36, 21500.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 283-01-10 Ê.ÌÀÐÊÑÀ, 25, ñï., ê., 2ëîäæ., 7/8 ýò., ïë.:220.7/134/37, ÷/ï, 2-õ óðîâíåâàÿ, 26000.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 Ê.ÌÀÐÊÑÀ, 36, óï., ê., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:75.4/48.9/10, ÷/ï, 6900.000ð, ÁÒÈ ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÀ, ò. 89122447212 ÊÎÐÎËÅÍÊÎ, 14, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:82/51/9, ÷/ï, 6300.000ð, ÌÀÍÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÊÐÀÑÍÎÀÐÌÅÉÑÊÀß, 74, ñï., ê., 2áàë., 3/9 ýò., ïë.:129/86/-, ÷/ï, îòë.ñîñò., 13250.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 201-49-94 ÊÐÀÑÍÎÀÐÌÅÉÑÊÀß, 78, ñï., ê., 4/ 6 ýò., ïë.:243.2/84.9/-, ÷/ï, 2-õóðîâíåâàÿ, 19900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÎÑÊÎÂ. (ÓÏÍ), ò. 384-01-44 ÊÐÀÑÍÛÉ, 12, õð., ê., 2áàë., 3/5 ýò., ïë.:82/54/-, ÷/ï, 6250.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 222-21-84 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 2, óï., ï., 3ëîäæ., 12/ 16 ýò., ïë.:140/85/15, ÷/ï, 5-êîìí.êâ., 8500.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 8, óï., ï., 3ëîäæ., 4/ 12 ýò., ïë.:120/62/12, 8300.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 231-55-19 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 48/2, ïì., ê., áàë., 4/ 4 ýò., ïë.:65/48/7, ÷/ï, 4700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÎÑÊÎÂ. (ÓÏÍ), ò. 38401-44 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 109, óï., ï., ëîäæ., 1/ 9 ýò., ïë.:78/51/10, ÷/ï, 5050.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-0151 ËÅÍÈÍÀ, 5, ïì., ê., áàë., 2/4 ýò., ïë.:86.1/67/8, 7100.000ð, ÁÎÍÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89222092215 ËÅÍÈÍÀ, 5/3, ïì., ê., ëîäæ., 2/4 ýò., ïë.:92/65/8.7, 6390.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ËÅÍÈÍÀ, 36, ïì., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:78/57/9, ÷/ï, ñàìûé öåíòð, 6200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ËÅÍÈÍÀ, 81/83, ïì., ê., 1/4 ýò., ïë.:88/65/10, îêíà íà âîñòî÷í, 5800.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89122486171 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 21, õð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:73/60/6, 4930.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÀÍ (ÓÏÍ), ò. 328-55-98 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 57, ñï., ê., ëîäæ., 8/14 ýò., ïë.:166/100/20, ÷/ï, 13987.654ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 89222086686 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 87, õð., ê., áàë., 2/ 5 ýò., ïë.:87/62/8.4, èç 2-õ äâóøåê, 5800.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89122424095 Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 51, áð., ï., áàë., 4/ 5 ýò., ïë.:74/54/7, ÷/ï, îòë ñîñòîÿíèå, 4800.000ð, ÒÐÈÓÌÔ-92 (ÓÏÍ), ò. 89022536616 Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 54, óï., ê., 3ëîäæ., 6/14 ýò., ïë.:160/77/43, ÷/ï, 13600.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89222979001 ÌÀËÛØÅÂÀ, 30, ïì., ê., 2áàë., 5/5 ýò., ïë.:124/93/16, ÷/ï, 7800.000ð, ÊÁ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ (ÓÏÍ), ò. 246-13-28 ÌÀËÛØÅÂÀ, 76, ïì., ê., 2áàë., 3/4 ýò., ïë.:82/60/7, ÷/ï, 6000.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 89122521919 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 47, ïì., ê., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:101/70/10, ÷/ï, 7100.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 370-31-12 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 47, ïì., ê., áàë., 4/ 5 ýò., ïë.:101/70/10, îòë.ñîñò!öåíòð!, 7100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 319-41-76 ÍÀÐ.ÂÎËÈ, 25, ñï., ê., ëîäæ., 1/13 ýò., ïë.:116/67/12, 8700.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 206-59-99 ÍÈÊÎÍÎÂÀ, 10, ñï., ã., á/ë., 13/17 ýò., ïë.:141/80/25, ÷/ï, 18990.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÀß, 63, ïì., ê., á., 5/ 5 ýò., ïë.:83/65/-, ÷/ï, ñðî÷. ä/ã, 5900.000ð, ÌÀËÀÕÈÒ-ÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 268-11-20 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 12, ñï., ê., áàë., 24/25 ýò., ïë.:294/294/-, ÷/ï, 24000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 12, ñï., ê., ëîäæ., 7/25 ýò., ïë.:146/87/12, îòë,åâðî,ìåá, 18500.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÍ.ÂÎÏÐÎÑ (ÓÏÍ), ò. 89030820331

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô) ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 18, ñï., ê., 2áàë., 14/20 ýò., ïë.:156/90/30, 19500.000ð, ÊÂÈÊÎ (ÓÏÍ), ò. 298-05-20 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 18, ñï., ê., 3áàë., 11/20 ýò., ïë.:140/84/17, ÷/ï, àêâàìàðèí, 16500.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 375-89-58 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 31, ñï., ê., á/ë., 2/14 ýò., ïë.:151/97.2/15, ÷/ï, ïàðêèíã, 10300.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89086321448 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 31, ñï., ê., 3ëîäæ., 4/ 10 ýò., ïë.:153/88.4/18, ðåìîíò, 15900.000ð, ÒÈÌ (ÓÏÍ), ò. 222-2551 Ñ.ÌÎÐÎÇÎÂÎÉ, 190, óï., ê., 5/10 ýò., ïë.:130/81/-, ÷/ï, 89028737047, 13000.000ð, ÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 216-64-57 ÑÀÊÊÎ È ÂÀÍÖÅÒÒÈ, 48, ïì., ê., 2/ 5 ýò., ïë.:79/60/5.4, ÷/ï, 6780.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÑÀÊÊÎ È ÂÀÍÖÅÒÒÈ, 58, ïì., ê., ëîäæ., 3/5 ýò., ïë.:92.8/64.7/-, ÷/ï, 8000.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89043890825 ÑÀÊÊÎ È ÂÀÍÖÅÒÒÈ, 99, ñï., ê., 2ëîäæ., 3/11 ýò., ïë.:153.2/85/-, ÷/ ï, 29500.000ð, ÓÐÀË-ÝÑÒÝÉÒ ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89122600310 ÑÀÊÊÎ È ÂÀÍÖÅÒÒÈ, 99, ñï., ê., 2áàë., 4/11 ýò., ïë.:154/99/23, ÷/ï, 32200.000ð, ò. 89221692969 ÑÀÊÊÎ È ÂÀÍÖÅÒÒÈ, 105/1, ñï., ê., 2ëîäæ., 9/10 ýò., ïë.:165/103/15, ÷/ ï, 21000.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÑÀÊÊÎ È ÂÀÍÖÅÒÒÈ, 105/2, ñï., ê., 3ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:193/110/30, 17000.000ð, ÍÅÄ.ÓÐ.ÌÏÊ (ÓÏÍ), ò. 355-51-91 ÑÂÅÐÄËÎÂÀ, 14, áð., ê., áàë., 2/7 ýò., ïë.:91/50/10, ÷/ï, 6100.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.10 (ÓÏÍ), ò. 89502034439 ÒÂÅÐÈÒÈÍÀ, 34, ñï., ê., áàë., 9/17 ýò., ïë.:140/70/30, ðêêðèñòàëë òîðã, 9890.000ð, ò. 8-902-87-86-084 ÒÂÅÐÈÒÈÍÀ, 34, ñï., ê., ëîäæ., 13/ 18 ýò., ïë.:157/87/27, ÷/ï, òîðã,åñòü ãàðàæ, 11500.000ð, ò. 89122490132 ÒÂÅÐÈÒÈÍÀ, 34, ñï., ê., 2ëîäæ., 6/ 18 ýò., ïë.:131/74/21, ÷/ï, îòë.ðåìîíò, 11790.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 210-41-49 ÒÂÅÐÈÒÈÍÀ, 42/1, ñï., ê., 2ëîäæ., 15/16 ýò., ïë.:149/82/26, 11300.000ð, ÌÀÍ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 267-47-28 ÔÅÂÐ.ÐÅÂÎËÞÖÈÈ, 15, ñï., ì., 2ëîäæ., 30/42 ýò., ïë.:211/103/36, ÷/ï, 48990.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 37657-28 ÔÅÂÐ.ÐÅÂÎËÞÖÈÈ, 15, ñï., ì., 2ëîäæ., 21/42 ýò., ïë.:192/120/40, ÷/ï, 29990.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 37657-28 ÔÅÂÐ.ÐÅÂÎËÞÖÈÈ, 15, ñï., ì., ëîäæ., 27/42 ýò., ïë.:211/103/36, ÷/ ï, 33490.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 37657-28 ÕÎÕÐßÊÎÂÀ, 102, óï., ï., 1/9 ýò., ïë.:57/57/-, ÷/ï, 4160.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ×ÀÏÀÅÂÀ, 14/6, ïì., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:75/56/7.3, êàï. ðåì. äîìà, 4700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ØÀÐÒÀØÑÊÀß, 9/2, óï., ê., 2ëîäæ., 2/14 ýò., ïë.:98/58/9, ÷/ï, 7100.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89089236179 ØÅÂ×ÅÍÊÎ, 12, ñï., ê., 3áàë., 4/15 ýò., ïë.:118.5/77.9/10.3, õîð.ñîñò., 9900.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ØÅÂ×ÅÍÊÎ, 18, ñï., ì., 7/24 ýò., ïë.:145/88/22.2, ÷/ï, 11900.000ð, ÊÀÏÈÒÀË (ÓÏÍ), ò. 253-77-10 ØÅÂ×ÅÍÊÎ, 18, ñï., ì., ëîäæ., 19/ 24 ýò., ïë.:150/76/20, ÷/ï, 12400.000ð, ÊÀÏÈÒÀË (ÓÏÍ), ò. 25377-10 ØÅÂ×ÅÍÊÎ, 18, ñï., ì., ëîäæ., 6/24 ýò., ïë.:147/90/22, ÷/ï, 9900.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-7477 ØÅÂ×ÅÍÊÎ, 18, ñï., ì., ýðê., 10/24 ýò., ïë.:135/81/20, ÷/ï, 9990.000ð, ÌÀËÀÕÈÒ.ÏÀËÀÒÀ (ÓÏÍ), ò. 360-21-12 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 75, ñï., ê., ëîäæ., 3/ 14 ýò., ïë.:164/102/17, ÷/ï, 14700.000ð, ÐÀÍ×Î (ÓÏÍ), ò. 238-0000 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 104, óï., ï., 1/16 ýò., ïë.:83.1/54.2/9, ÷/ï, ÷/ï, òîðã, 5795.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 89122422563


ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 4-êîìíàòíûå êâàðòèðû ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 119, ñï., ì., 2áàë., 4/ 25 ýò., ïë.:178/100/26, ÷/ï, 29800.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 120, ñï., ê., 2ëîäæ., 6/10 ýò., ïë.:114.9/90/14, ÷/ï, âñòð.êóõíÿ,òåõ., 11200.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89045470387 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 120, ñï., ê., áàë., 3/ 10 ýò., ïë.:110/76/10, ÷/ï, 8250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-0151 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 121, ñï., ì., ëîäæ., 8/ 23 ýò., ïë.:189/109/26, ÷/ï, òîðã!, 15900.000ð, ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 320-3303 ÝÍÃÅËÜÑÀ, 15, ñï., ê., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:187.9/128.4/21.4, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 18700.000ð, ÒÈÌ (ÓÏÍ), ò. 222-25-51

×ÅÐÌÅÒ 32 ÂÎÅÍÍÛÉ ÃÎÐÎÄÎÊ, 30, áð., ê., 1/5 ýò., ïë.:62/47/6, ÷/ï, óäîâëåòâ. ñîñò., 2950.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 21952-19 ÀÏÒÅÊÀÐÑÊÀß, 43, ñï., ê., á/ë., 8/10 ýò., ïë.:97/62/15, ÷/ï, ÷/ï îñâîá òîðã, 5200.000ð, ÈÑÅÒÜ (ÓÏÍ), ò. 89122444704 ÇÅÍÈÒ×ÈÊÎÂ, 14/À, áð., ï., áàë., 3/ 5 ýò., ïë.:75/52/6, 3700.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 201-15-13 ËßÏÓÑÒÈÍÀ, 15, óï., ï., ëîäæ., 10/ 10 ýò., ïë.:78/54/8, íà àêàäåìè÷., 4250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ËßÏÓÑÒÈÍÀ, 15, óï., ï., ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:78/54/8, 4100.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 89530054929 ÌÀËÀÕÈÒÎÂÛÉ, 5, óï., ê., á/ë., 3/9 ýò., ïë.:77/50/9, ÷/ï, ðåìîíò êàï., 4350.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 213-64-04 ÎÊÐÓÆÍÀß, 8, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:79/52/8, ÷/ï, 4100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 210-41-49 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 8, ïì., ê., áàë., 2/3 ýò., ïë.:84/58/18, ÷/ï, 4000.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 345-40-04 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 80/2, óï., ï., 2ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:127/70/15, 5900.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 102/2, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:62/48/6, ïåðïë-êà ñîãëàñ, 3500.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜÑÊÀß, 25, óï., ï., 2áàë., 1/5 ýò., ïë.:80.3/54/8, 3800.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89122424250 ÒÈÒÎÂÀ, 17/Â, óï., ê., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:98/62/9, ÷/ï, òîðã, 5900.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-7477

ØÀÐÒÀØÑÊÈÉ Ð-Ê ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 21/Á, ñï., ê., 3ëîäæ., 6/10 ýò., ïë.:153/106/22, ÷/ï, ÷ï, å/ ðåì,êàìèí, 10900.000ð, ÓÞÒÂÈËÜÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 143, ñï., ê., 3ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:135/87/12, âñòð. ìåáåëü, 8300.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 213-72-07

ØÈÐÎÊÀß ÐÅ×ÊÀ ÑÎÁÎËÅÂÀ, 21/1, ñï., ê., ë., 7/10 ýò., ïë.:75.3/52/7.6, 4500.000ð, ÃÐÀÍ (ÓÏÍ), ò. 219-13-71

ÝËÜÌÀØ ÁÀÓÌÀÍÀ, 1, ïì., ê., 2/6 ýò., ïë.:87/ 61/9, ÷/ï, 5500.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÇÀÌßÒÈÍÀ, 20, óï., ê., 2ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:76/50/9, ÷/ï, òîðã, 4750.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 370-31-12 ÇÀÌßÒÈÍÀ, 28, óï., ï., 2ëîäæ., 10/ 10 ýò., ïë.:113/78/11, jîòëè÷íîå ñîñò, 5400.000ð, ÑÒÀÒÓÑ (ÓÏÍ), ò. 388-2411 ÇÀÌßÒÈÍÀ, 42, óï., ï., áàë., 5/9 ýò., ïë.:68/50/7, ÷/ï, 4000.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 376-59-18 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 94, áð., ï., áàë., 2/ 5 ýò., ïë.:73/53/6, ÷/ï, äîêóì. ãîòîâû, 4120.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23

ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 7, ïì., ê., 5/6 ýò., ïë.:91/61/13, ÷/ï, ñîñò îòë, 5370.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 75, óï., ê., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:75/49/9, ÷/ï, ðåìîíò,ïåðåïëàí, 6000.000ð, ÌÀÍÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 247-81-50 ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 82/2, áð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:63/44/6, 4200.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89122191244 ÑÒÀ×ÅÊ, 55, óï., ê., 2áàë., 5/11 ýò., ïë.:77.1/56.8/9, ÷/ï, 5450.000ð, 100 ÊÂÀÄÐÀÒΠ(ÓÏÍ), ò. 211-32-00 ÑÒÀ×ÅÊ, 55, óï., ê., ëîäæ., 1/11 ýò., ïë.:77/42/8, ÷/ï, 6170.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 201-49-94 ÑÒÀ×ÅÊ, 70, óï., ê., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:72/49/9, ÷/ï, øê-êóïå, òîðã, 5500.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 372-91-11 ÑÒÀ×ÅÊ, 70, óï., ê., 2ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:85/50/8, ÷/ï, îòë.ñîñò.âûñ.ýò, 5900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 10, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:61/42/7, ÷/ï, òîðã, 3800.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 37, ïì., ø., 1/3 ýò., ïë.:66/47/7, 3500.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU (ÓÏÍ), ò. 378-80-29 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 48, ïí., ï., ï/ëîä., 8/9 ýò., ïë.:64/43/6.6, ïë.îêí.êîñì.ðåì, 3900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÎÂ, 25/1, áð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:61/40/6, ìåòðî, 3800.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 37589-58 ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÎÂ, 78, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:77/52/8, âûñ.ýòàæ.êëàäîâ, 4800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ØÅÔÑÊÀß, 60, óï., ï., ëîäæ., 4/10 ýò., ïë.:78/55/7, ÷/ï, 5000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 21313-00 ØÅÔÑÊÀß, 60, óï., ï., ëîäæ., 4/10 ýò., ïë.:78/43/8, ÷/ï, ÷ï,îñâîáîæäåíà, 4850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ØÅÔÑÊÀß, 60, óï., ï., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:82/57/8, ÷/ï, 5700.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 ØÅÔÑÊÀß, 87/1, áð., ê., 1/5 ýò., ïë.:61/46/7, ÷/ï, îêíà â òîðåö, 5000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ØÅÔÑÊÀß, 89/2, áð., ê., 1/5 ýò., ïë.:60/42/6, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 3700.000ð, ÝÐÀ (ÓÏÍ), ò. 268-34-00 ØÅÔÑÊÀß, 96, óï., ê., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:76/49/9, ÷/ï, ëîäæèÿ íà øåôñê, 4650.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 213-97-21 ØÅÔÑÊÀß, 96, óï., ê., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:75.8/49/9, 4950.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9506572165 ÝËÅÊÒÐÈÊÎÂ, 3, óï., ê., 2ëîäæ., 3/ 9 ýò., ïë.:247.6/147.8/21.5, ÷/ï, 1êâ íà ïëîùàäêå, 16000.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÝËÅÊÒÐÈÊÎÂ, 5, óï., ê., á/ë., 16/16 ýò., ïë.:72/42/13, ÷/ï, õ\ñ,ðàçâ.èíôðà, 4400.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 9122840394 ÝÍÒÓÇÈÀÑÒÎÂ, 42, áð., ï., áàë., 4/ 5 ýò., ïë.:58/41/8, ÷/ï, 3600.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 37291-11

ÁÀÐÄÈÍÀ, 12, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:76/55/9, ÷/ï, âîçí.ðèýëòîðó, 4650.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÁÀÐÄÈÍÀ, 44, áð., ï., 5/5 ýò., ïë.:73/ 53/10, 4600.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÁÀÐÄÈÍÀ, 44, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:73/52/9, ÷/ï, íà ðàçí.ñòîðîíû, 4900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ÁÀÐÄÈÍÀ, 48, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:74/51/9, 5200.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 9126715555 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 8, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:63/41/8, ÷/ï, 3900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-9797 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 8, ïí., ï., ï/ëîä., 8/9 ýò., ïë.:64/42/7, 89043846518, 3860.000ð, ÀÐÃÓÌÅÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89043846518 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 17/1, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:74/62/7, ÷/ï, îòë. ñîñòîÿíèå, 4580.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 34/2, ïí., ï., ï/ ëîä., 2/9 ýò., ïë.:63.2/42.9/7, ÷/ï, 3900.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 361-65-00 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 178, ñï., ê., 2ëîäæ., 8/15 ýò., ïë.:166/100/39, ÷/ ï, áåç îòäåëêè, 11500.000ð, ò. 89221692969 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 178, ñï., ê., á/ ë., 4/15 ýò., ïë.:177/103/18, øèêàð. ïëàí-êà!, 13000.000ð, ÍÎÂÀß ÊÂÀÐÒÈÐÀ (ÓÏÍ), ò. 89617776123 Ä.-ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ, 4, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:80/55/8, 5600.000ð, ÌÀÍÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 267-47-28 ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß, 34/1, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:60.5/44.6/6, 3786386, 3580.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 378-63-86 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 58, óï., ê., ëîäæ., 5/ 9 ýò., ïë.:72.5/51/8, ÷/ï, 5200.000ð, ÊÎÄÅÊÑ (ÓÏÍ), ò. 89089281184 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 58, óï., ê., 9/9 ýò., ïë.:72/52/8, ÷/ï, 4800.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25

Þ-Ç ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 53, óï., ï., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:79/51/10, 5450.000ð, ÀÐÕÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 219-07-95 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 61, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:79/54/8, óãëîâàÿ, 5800.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89122425565 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 68, ïí., ï., ï/ëîä., 6/ 9 ýò., ïë.:62.4/46/7, 4450.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89506448693 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 69, óï., ï., 2ëîäæ., 1/ 9 ýò., ïë.:96.6/68/8, ìîæíî ïîä îôèñ, 6600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 210-41-49 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 73, óï., ï., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:79/52/8, 5200.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 286-14-79 ÁÀÐÄÈÍÀ, 10, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:73/ 55/7, ÷/ï, âîçì.íåæèëîå, 4100.000ð, ÀÒÎÌÏÐÎÌÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 37700-07

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

Êàê

99

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 66, ñï., ã., 2ëîäæ., 20/25 ýò., ïë.:180/90/30, ÷/ï, 12000.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 345-11-00

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 214/1, óï., ï., ë., 3/ 9 ýò., ïë.:79/50/8, 4600.000ð, ÃÀËÑ (ÓÏÍ), ò. 89193815048 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 50, ïí., ï., ï/ëîä., 1/ 9 ýò., ïë.:64/43/7, 3790.000ð, ÁÀÑÒÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89222022250 ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 28/4, óï., ê., ëîäæ., 1/ 12 ýò., ïë.:72/46/10, 4800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-0840 ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 44/1, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:57.8/41.8/6.4, ÷/ï, 3800.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89049852095 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 33, ïí., ï., ï/ëîä., 4/9 ýò., ïë.:64/42/8, ÷/ï, î÷åíü ñðî÷íî!, 4100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 ×ÅÐÊÀÑÑÊÀß, 39, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:57.4/40/6.5, îòë ñîñò, 3600.000ð, ÖÍ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 21320-10 ×ÊÀËÎÂÀ, 5, ñï., ê., ëîäæ., 6/10 ýò., ïë.:114/80/15, ÷/ï, 10900.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ×ÊÀËÎÂÀ, 45, ñï., ê., 3ëîäæ., 9/12 ýò., ïë.:112/77/-, 10990.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 89122340090 ×ÊÀËÎÂÀ, 45, ñï., ê., 3ëîäæ., 4/12 ýò., ïë.:113/90/-, ÷/ï, 9500.000ð, ÌÀÊÑÈÌÀ (ÓÏÍ), ò. 360-14-92 ØÀÓÌßÍÀ, 86/1, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:73/55/7, ÷/ï, òîðã,ä/ã, 4600.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 268-15-01 ØÀÓÌßÍÀ, 86/1, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:73/55/7, ÷/ï, ÷/ï 2132688, 4000.000ð, ÀÂÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 213-2688 ØÀÓÌßÍÀ, 86/4, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:58/40/7, 4000.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ßÑÍÀß, 4, óï., ê., á/ë., 3/11 ýò., ïë.:146/82/21.5, ÷/ï, 12000.000ð, ÁÞÐÎ ÍÅÄÂÈÆ.N1 (ÓÏÍ), ò. 27860-50

ïîëüçîâàòüñÿ îáúÿâëåíèÿìè â ãàçåòå «Åñòü âàðèàíò!»

?

Ðàçäåë îáúÿâëåíèé î ïðåäëîæåííûõ íà ïðîäàæó êâàðòèðàõ äåëèòñÿ íà ïÿòü ðóáðèê – «1-êîìíàòíûå êâàðòèðû», «2-êîìíàòíûå êâàðòèðû» è ò.ä.  ðóáðèêå «Ìíîãîêîìíàòíûå êâàðòèðû» îáúåäèíåíû îáúåêòû ñ ÷èñëîì êîìíàò áîëåå 4-õ. Ïåðâàÿ öèôðà â ýòîé ðóáðèêå îçíà÷àåò êîëè÷åñòâî êîìíàò â êâàðòèðå, íàïðèìåð: 5-ê – 5-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà. Âíóòðè ðóáðèêè îáúÿâëåíèÿ ðàçäåëåíû íà ïîäðóáðèêè ñîãëàñíî îáùåïðèíÿòûì íàçâàíèÿì ìèêðîðàéîíîâ ãîðîäà â àëôàâèòíîì ïîðÿäêå – «Àâòîâîêçàë», «Áîòàíè÷åñêèé», «ÂÈÇ» è ò.ä. Âíóòðè ïîäðóáðèê îáúÿâëåíèÿ ñîðòèðóþòñÿ ïî íàçâàíèÿì óëèö â àëôàâèòíîì ïîðÿäêå. Ïîñëå àäðåñà â îáúÿâëåíèè ïóáëèêóþòñÿ ñëåäóþùèå äàííûå: Òèï êâàðòèðû: ñï. – ñïåöïðîåêò, óï. – óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè, ïì. – ïîëíîìåòðàæíàÿ, ïí. – «ïåíòàãîí», áð. – «áðåæíåâêà», õð. – «õðóùåâêà», ìñ. – «ìàëîñåìåéêà». Òèï äîìà: ï. – ïàíåëüíûé, ê. – êèðïè÷íûé, á. – áëî÷íûé, ä. – äåðåâÿííûé, ø. – øëàêîáëî÷íûé. Êîëè÷åñòâî è íàëè÷èå áàëêîíîâ: á. – áàëêîí, ëîäæ. – ëîäæèÿ, á/ë – áàëêîí è ëîäæèÿ, ï/ëîä. – ïîëóëîäæèÿ, ýðê. – ýðêåð. Ýòàæ, íà êîòîðîì íàõîäèòñÿ îáúåêò, è ýòàæíîñòü äîìà. Ïëîùàäü îáúåêòà: îáùàÿ/æèëàÿ/êóõíè. Óñëîâèÿ ïðîäàæè: ÷/ï – ÷èñòàÿ ïðîäàæà (ñäåëêà, íå îáóñëîâëåííàÿ ïðèîáðåòåíèåì äðóãîé íåäâèæèìîñòè). Öåíà îáúåêòà. Íàçâàíèå ðèýëòîðñêîé êîìïàíèè, âûñòàâëÿþùåé îáúåêò íà ïðîäàæó, è êîíòàêòíûé òåëåôîí. Âèçèòíûå êàðòî÷êè ïðåäïðèÿòèé ñ ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé î òåëåôîíàõ, ýëåêòðîííîé ïî÷òå, èíòåðíåò-ñòðàíèöå, àäðåñå êîìïàíèè è ïðî÷èõ îêàçûâàåìûõ óñëóãàõ ïóáëèêóþòñÿ â ðóáðèêå «Âèçèòêè ïðåäïðèÿòèé». Êîíòàêòíûé òåëåôîí êîìïàíèè èëè ÷àñòíîãî ëèöà, âûñòàâëÿþùèõ îáúåêò. ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Ïðè ïîäà÷å îáúÿâëåíèÿ îáðàùàéòå âíèìàíèå íà ïîðÿäîê ðàñïîëîæåíèÿ èíôîðìàöèè è ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ. Ðåäàêöèÿ îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî íå ïóáëèêîâàòü íå ïðåäóñìîòðåííóþ â îáúÿâëåíèè èíôîðìàöèþ è íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà èñêàæåíèå òåêñòà èç-çà íåïðàâèëüíî ïîäàííîãî îáúÿâëåíèÿ. Îáúÿâëåíèÿ ñ ïðîèçâîëüíûì òåêñòîì ïóáëèêóþòñÿ òîëüêî â ðàçäåëå «Ðàçíîå».

¹ 2 (6.01.2014)


100

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå Ìíîãîêîìíàòíûå êâàðòèðû

ßÑÍÀß, 8, óï., ê., ëîäæ., 11/14 ýò., ïë.:106.6/62/11, ÷/ï, õîðîøåå ñîñòîÿí, 7000.000ð, ÁÞÐÎ ÍÅÄÂÈÆ.N1 (ÓÏÍ), ò. 278-60-50 ßÑÍÀß, 14, óï., ê., ëîäæ., 1/14 ýò., ïë.:86/54/8, ïîä êîììåð÷, 6800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ßÑÍÀß, 20/Ä, ñï., ì., 2ëîäæ., 4/17 ýò., ïë.:160/104/20, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 10500.000ð, ÌÀËÀÕÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89089173817 ßÑÍÀß, 34/2, ïí., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:64/43/9, ÷/ï, òîðåö äîìà, 5600.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 319-53-80

ÌÍÎÃÎÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 5-ê, ÀÂÒÎÂÎÊÇÀË, ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 107, óï., ê., 2áàë., 3/10 ýò., ïë.:121.9/79.3/11.1, ÷/ï, 10200.000ð, ÊÀÏÈÒÀË (ÓÏÍ), ò. 253-77-10 5-ê, ÀÂÒÎÂÎÊÇÀË, ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 111, óï., ê., 2ëîäæ., 13/14 ýò., ïë.:145/90/25, ÷/ï, êóõíÿ â ïîäàðîê, 10200.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 35550-50 5-ê, ÀÂÒÎÂÎÊÇÀË, Ñ.ÐÀÇÈÍÀ, 39, ñï., ê., 3ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:176/92/ 43, ÷/ï, óíèêàëüíûé îá-ò, 14700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-0880 5-ê, ÀÂÒÎÂÎÊÇÀË, ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 62, óï., ï., ëîäæ., 9/10 ýò., ïë.:132/ 88/24, 9600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 213-13-00 5-ê, ÀÂÒÎÂÎÊÇÀË, ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 112, õð., ê., 5/5 ýò., ïë.:88/60/8, ÷/ ï, 5950.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-0323 5-ê, ÁÎÒÀÍÈ×ÅÑÊÈÉ, ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 51, óï., ï., 2ëîäæ., 1/12 ýò., ïë.:99/50/-, ÷/ï, ïîä îôèñ, 6500.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89222955620 5-ê, ÁÎÒÀÍÈ×ÅÑÊÈÉ, ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 8, óï., ï., 2ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:90/64/9, åñòü ïîäâ.ïîìåù, 5900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 5-ê, ÁÎÒÀÍÈ×ÅÑÊÈÉ, ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 25, óï., ï., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:94.9/68/12, ÷/ï, ýòàæ âûñîêèé, 5990.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 89527403158 5-ê, ÁÎÒÀÍÈ×ÅÑÊÈÉ, ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 30, óï., ï., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:97.5/57/12, 6500.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89089044551 5-ê, ÁÎÒÀÍÈ×ÅÑÊÈÉ, ØÂÀÐÖÀ, 6/ 1, ñï., ê., 2ëîäæ., 9/14 ýò., ïë.:170/ 93/25, ÷/ï, 11120.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 5-ê, ÂÈÇ, ÌÀËÛØÅÂÀ, 3, ñï., ê., 2ëîäæ., 6/16 ýò., ïë.:178/110/-, ÷/ï, ðåìîíò, êóõíÿ, 12900.000ð, ÒÈÌ (ÓÏÍ), ò. 222-25-51

¹ 2 (6.01.2014)

5-ê, ÂÈÇ, ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:173.9/99/26, ÷/ ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 12335.200ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89122435250 5-ê, ÂÈÇ, ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 80, óï., ï., 2ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:96.8/55/9, ÷/ï, âîçì ïîä îôèñ, 6850.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 5-ê, ÂÈÇ, ÞÌÀØÅÂÀ, 13, ñï., ì., áàë., 24/25 ýò., ïë.:184/124/20, ÷/ï, 24900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 5-ê, ÂÈÇ, ÞÌÀØÅÂÀ, 18, ñï., ê., 3ëîäæ., 17/17 ýò., ïë.:364/222/22, ÷/ï, òîðã, 19990.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 5-ê, ÅËÈÇÀÂÅÒ, ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 23, óï., ï., 2ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:98/70/9, îòë. ñîñò., 6200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 5-ê, ÆÁÈ, ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ, 2, óï., ï., 2ë., 1/9 ýò., ïë.:95/58/8, 5500.000ð, ò. 89122217809 5-ê, ÇÀÐÅ×ÍÛÉ, ÎÏÀËÈÕÈÍÑÊÀß, 21, óï., ï., 2ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:89/ 60/11, 5000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 5-ê, ÇÀÐÅ×ÍÛÉ, ÎÏÀËÈÕÈÍÑÊÀß, 26, óï., ï., 2ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:96/ 68/8, õîðîøåå ñîñò., 5990.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÑÓÐÈÊΠ(ÓÏÍ), ò. 328-2417 5-ê, ÇÀÐÅ×ÍÛÉ, ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 28, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:110/110/ -, ðÿäîì òðàíñïîðò, 8500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-5353 5-ê, Í.ÑÎÐÒÈÐÎÂÊÀ, ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÀß, 20, óï., ê., 3áàë., 9/10 ýò., ïë.:110/81/14, 3190529, 7000.000ð, ÐÀÂ-ËÒÄ (ÓÏÍ), ò. 89222095529 5-ê, ÏÈÎÍÅÐÑÊÈÉ, ÊÀÌ×ÀÒÑÊÀß, 49, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:72/54/ 7, 4200.000ð, ÒÈÕÈÉ ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 382-83-92 5-ê, ÏÈÎÍÅÐÑÊÈÉ, ÑÌÀÇ×ÈÊÎÂ, 3, ñï., ê., ëîäæ., 16/17 ýò., ïë.:201/ 63/10, ÷/ï, 3+ìàíñàðäà, 10500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-0151 5-ê, ÏÈÎÍÅÐÑÊÈÉ, ÑÌÀÇ×ÈÊÎÂ, 5, óï., ï., 2ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:90/62/ 11, 6750.000ð, ÍÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 356-03-32 5-ê, ÐÓÄÍÛÉ, ÊÐÓÃÎÂÀß, 28, óï., ê., 3ë., 2/5 ýò., ïë.:87.5/56.5/7, àòåçèàíñêàÿ ñêâ, 4000.000ð, ÑÒÐÎÉÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 89222030798 5-ê, Ñ.ÑÎÐÒÈÐÎÂÊÀ, ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 15/8, óï., ï., ï/ëîä., 1/10 ýò., ïë.:92/ 65/10, ÷/ï, 4600.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 231-55-19 5-ê, Ñ.ÑÎÐÒÈÐÎÂÊÀ, ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 22, óï., ï., 1/10 ýò., ïë.:82/70/-, ÷/ ï, 4950.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.9 (ÓÏÍ), ò. 89086382882 5-ê, ÑÈÍÈÅ ÊÀÌÍÈ, À.ÁÛ×ÊÎÂÎÉ, 22, óï., ï., á/ë., 2/9 ýò., ïë.:130/ 101/9, ÷/ï, 7700.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89521328171

5-ê, ÓÍÖ, ÊÎËÜÖÅÂÀß, 30, ñï., ê., ëîäæ., 5/5 ýò., ïë.:165/115/25, ÷/ï, 10296.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 5-ê, ÓÍÖ, ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 47, ñï., ê., ëîäæ., 5/7 ýò., ïë.:202/120/15, ÷/ ï, äèçàéí ñóïåð!, 17000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 5-ê, ÓÐÀËÌÀØ, ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ, 60, óï., ï., 2ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:89/61/ 10, ñ/õ+êîðèäîð 7ì, 5430.000ð, ÈÑÅÒÜ (ÓÏÍ), ò. 89126636006 5-ê, ÓÐÀËÌÀØ, ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅ, 3, ïì., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:110/68/ 15, îòë.ñîñò, 6850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 5-ê, ÖÅÍÒÐ, ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 54, ñï., ã., 3/16 ýò., ïë.:217/160/20, ÷/ï, ÷åðí.îòäåëêà, 14800.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-50-50 5-ê, ÖÅÍÒÐ, ÂÀÉÍÅÐÀ, 21, ñï., ê., á/ ë., 15/16 ýò., ïë.:210/130/45, ÷/ï, 37000.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 5-ê, ÖÅÍÒÐ, ÆÓÊÎÂÀ, 10, ñï., ê., 7/ 18 ýò., ïë.:237/115/36, 21500.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 283-01-10 5-ê, ÖÅÍÒÐ, Ê.ÌÀÐÊÑÀ, 25, ñï., ê., 3/8 ýò., ïë.:190/140/15, ÷/ï, 89028700713, 29000.000ð, ÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 216-64-57 5-ê, ÖÅÍÒÐ, Ê.ÌÀÐÊÑÀ, 25, ñï., ê., 2ëîäæ., 7/8 ýò., ïë.:220.7/134.6/20, ÷/ï, 7ýòàæ+ìàíñàðäà, 26000.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 5-ê, ÖÅÍÒÐ, ÊÐÀÑÍÎÀÐÌÅÉÑÊÀß, 78, ñï., ê., 2ëîäæ., 4/6 ýò., ïë.:292/ 94/42.5, ÷/ï, 3-óðîâí,ïàí.êðû, 27000.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 222-24-77 5-ê, ÖÅÍÒÐ, ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 10, óï., ê., 3áàë., 3/9 ýò., ïë.:120/65/12, ÷/ ï, 8890.000ð, ò. 89221692969 5-ê, ÖÅÍÒÐ, ÍÀÐ.ÂÎËÈ, 25, ñï., ê., 2ë., 9/13 ýò., ïë.:141/91/12, ÷/ï, 14400.000ð, ÌÈÐ ÂÀØÅÌÓ ÄÎÌÓ (ÓÏÍ), ò. 213-98-96 5-ê, ÖÅÍÒÐ, ÍÈÊÎÍÎÂÀ, 4, ñï., ã., 8/16 ýò., ïë.:279/160/30, ÷/ï, 50000.000ð, ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË (ÓÏÍ), ò. 89122464155 5-ê, ÖÅÍÒÐ, ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 12, ñï., ê., áàë., 25/25 ýò., ïë.:294.3/294.3/ -, ÷/ï, 24000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269

5-ê, ÖÅÍÒÐ, ÑÀÊÊÎ È ÂÀÍÖÅÒÒÈ, 99, ñï., ê., ëîäæ., 3/11 ýò., ïë.:185/130/25, ÷/ï, 31450.000ð, ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐà (ÓÏÍ), ò. 319-0835 5-ê, ÖÅÍÒÐ, ÓÐÈÖÊÎÃÎ, 7, ñï., ê., 2áàë., 5/10 ýò., ïë.:177.6/105.9/13.4, ÷/ï, 5-6 ýòàæè, 15000.000ð, ÍÊÑ (ÓÏÍ), ò. 232-96-96 5-ê, ÖÅÍÒÐ, ÔÅÂÐ.ÐÅÂÎËÞÖÈÈ, 15, ñï., ì., 2ëîäæ., 21/42 ýò., ïë.:192/120/40, ÷/ï, 29990.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 5-ê, ÖÅÍÒÐ, ÔÅÂÐ.ÐÅÂÎËÞÖÈÈ, 15, ñï., ì., 2ëîäæ., 30/42 ýò., ïë.:211/103/36, ÷/ï, 48990.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 5-ê, ÖÅÍÒÐ, ÔÅÂÐ.ÐÅÂÎËÞÖÈÈ, 15, ñï., ì., 2ëîäæ., 27/42 ýò., ïë.:211/103/ 36, ÷/ï, òîðã, 33490.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 5-ê, ØÀÐÒÀØÑÊÈÉ Ð-Ê, ÁÓÒÎÐÈÍÀ, 26, ïì., ê., 2áàë., 5/5 ýò., ïë.:96/68/ 13.4, äîì âî äâîðå, 5000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 5-ê, ÝËÜÌÀØ, ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 29/À, óï., ê., 3ëîäæ., 10/11 ýò., ïë.:121/75/22, 2 óðîâ.êóõí-ãîñ, 8300.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 269-85-89 5-ê, ÝËÜÌÀØ, ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 50, óï., ï., 2ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:95/ 57/7, 5100.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 5-ê, ÝËÜÌÀØ, ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 57, óï., ï., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:96/67/8, ÷/ï, ïîä îôèñ., 8000.000ð, ÊÀÑÊÀÄ (ÓÏÍ), ò. 350-97-69 5-ê, Þ-Ç, ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 69, óï., ï., 2ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:96.6/68/8, âîçì. êîììåð÷., 6600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 210-41-49 5-ê, Þ-Ç, ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 31/1, óï., ï., 2ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:90.1/76/ 11, ÷/ï, 6150.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89634498668 5-ê, Þ-Ç, Ä.-ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ, 8, óï., ï., 2ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:95/57/8, ÷/ï, 5890.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89222964688

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô) 5-ê, Þ-Ç, ÏÎÑÒÎÂÑÊÎÃÎ, 12, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:104/80/8, ÷/ï, îòë., 7000.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-3 (ÓÏÍ), ò. 89505448722 5-ê, Þ-Ç, Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 43/À, óï., ï., 2ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:96/67/8, 5800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 5-ê, Þ-Ç, ØÀÓÌßÍÀ, 94, áð., ï., 1/ 5 ýò., ïë.:73/54/6, 5600.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 6-ê, ÀÂÒÎÂÎÊÇÀË, ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 111, ñï., ã., 2ëîäæ., 15/19 ýò., ïë.:171/152/14, ÷/ï, ïîä êëþ÷, íîâàÿ, 14543.500ð, ò. 287-33-51 6-ê, ÀÂÒÎÂÎÊÇÀË, ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 111, ñï., ã., 2ëîäæ., 17/19 ýò., ïë.:256/153/38, ÷/ï, ïîäçåì. ïàðêèíã, 15800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 6-ê, ÂÈÇ, ÔÐÎËÎÂÀ, 25, óï., ê., 3áàë., 3/10 ýò., ïë.:165/115/20, ÷/ï, 9950.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 6-ê, ÂÈÇ, ÔÐÎËÎÂÀ, 25, óï., ê., 3ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:167/112/14, ÷/ ï, 10500.000ð, ÌÀÊÑÈÌÀ (ÓÏÍ), ò. 360-14-92

6-ê, ÏÀÐÊÎÂÛÉ, ÒÊÀ×ÅÉ, 6, ñï., ã., ëîäæ., 10/21 ýò., ïë.:183/130/-, ÷/ï, 14600.000ð, ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐà (ÓÏÍ), ò. 89028725137 6-ê, ÏÀÐÊÎÂÛÉ, ÒÊÀ×ÅÉ, 6, ñï., ã., ëîäæ., 10/21 ýò., ïë.:196/140/-, ÷/ï, 15688.000ð, ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐà (ÓÏÍ), ò. 89028725137 6-ê, ÏÈÎÍÅÐÑÊÈÉ, ÁËÞÕÅÐÀ, 15, ïì., ê., 2áàë., 3/3 ýò., ïë.:106/75/ 11, ÷/ï, 6350.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 89045478644 6-ê, ÖÅÍÒÐ, ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 32, ñï., ê., áàë., 16/16 ýò., ïë.:402/402/-, ÷/ï, 50000.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 290-77-52 6-ê, ÖÅÍÒÐ, ÊÐÀÑÍÎÀÐÌÅÉÑÊÀß, 78, ñï., ê., 2ëîäæ., 4/6 ýò., ïë.:292/ 94/42.5, ÷/ï, 3-óðîâí,ïàí.êðû, 27000.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 222-24-77 6-ê, ÖÅÍÒÐ, ÍÈÊÎÍÎÂÀ, 4, ñï., ã., 8/16 ýò., ïë.:279/160/30, ÷/ï, 50000.000ð, ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË (ÓÏÍ), ò. 89122464155 6-ê, ×ÅÐÌÅÒ, ÀÏÒÅÊÀÐÑÊÀß, 45, ñï., ê., 2ëîäæ., 5/12 ýò., ïë.:170/ 110/25, ÷/ï, ðåìîíò, 8500.000ð, ò. 89226000433 6-ê, ØÀÁÐÎÂÑÊÈÉ, ÑÀÄÎÂÀß, 10/ À, óï., ê., áàë., 2/2 ýò., ïë.:129/100/ 7, 2 ãàðàæà, 3660.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 6-ê, ÝËÜÌÀØ, ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 70, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:107/76/12, 14999.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 6-ê, ÝËÜÌÀØ, ÝËÅÊÒÐÈÊÎÂ, 3, óï., ê., 2ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:247.6/ 147.8/21.5, ÷/ï, 1êâ íà ïëîùàäêå, 16000.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 6-ê, Þ-Ç, ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 5, ñï., ê., 2ëîäæ., 6/7 ýò., ïë.:270/100/15, ÷/ï, äâóõóðîâíåâàÿ, 19900.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 213-29-02 7-ê, ÂÈÇ, ÞÌÀØÅÂÀ, 11, ñï., ì., 3ëîäæ., 25/25 ýò., ïë.:286/164/39, ÷/ï, ýêñêëþçèâíàÿ êâ, 32000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÎÑÊÎÂ. (ÓÏÍ), ò. 38401-44 7-ê, ÖÅÍÒÐ, ÊÐÀÑÍÎÀÐÌÅÉÑÊÀß, 41, ñï., ê., 3ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:272/ 190/40, ÷/ï, 43000.000ð, ÀÂÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89122838690 7-ê, ÖÅÍÒÐ, ÍÀÐ.ÂÎËÈ, 25, ñï., ê., 3ëîäæ., 11/13 ýò., ïë.:200/150/15, ÷/ï, 17500.000ð, ÇÎËÎÒ.ÊÐÓà (ÓÏÍ), ò. 372-08-31 7-ê, ÖÅÍÒÐ, ÍÈÊÎÍÎÂÀ, 4, ñï., ã., 8/16 ýò., ïë.:279/160/30, ÷/ï, 50000.000ð, ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË (ÓÏÍ), ò. 89122464155 7-ê, ÖÅÍÒÐ, ÔÅÂÐ.ÐÅÂÎËÞÖÈÈ, 15, ñï., ì., 3ëîäæ., 27/42 ýò., ïë.:349/215/40, ÷/ï, 62990.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 8-ê, ÖÅÍÒÐ, ÂÀÉÍÅÐÀ, 15, ñï., ê., ëîäæ., 8/14 ýò., ïë.:264/168/-, ÷/ï, 20133.000ð, ÒÈÌ (ÓÏÍ), ò. 222-25-51 8-ê, ÖÅÍÒÐ, ÔÅÂÐ.ÐÅÂÎËÞÖÈÈ, 15, ñï., ì., 3ëîäæ., 27/42 ýò., ïë.:349/215/40, ÷/ï, 62990.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 9-ê, ÖÅÍÒÐ, ÔÅÂÐ.ÐÅÂÎËÞÖÈÈ, 15, ñï., ì., 3ëîäæ., 27/42 ýò., ïë.:349/215/40, ÷/ï, 62990.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28


101

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ âíå Åêàòåðèíáóðãà 1-êîìíàòíûå êâàðòèðû â îáëàñòè

 ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÀÐÀÌÀØÅÂÎ, ÏÓØÊÀÐÅÂÀ, 19, 1/ 2 ýò., ïë.:30/18/5, 700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÀÐÀÌÈËÜ, 1 ÌÀß, 69/À, óï., áàë., 7/10 ýò., ïë.:38/17/10, ÷/ï, òîðã, îòë.êâ-ðà, 2250.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 ÀÐÀÌÈËÜ, 1 ÌÀß, 69, ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:33/14/9, íîâàÿ êâàðòèðà, 2250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÀÐÀÌÈËÜ, 1 ÌÀß, 69/À, ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:34.1/16.1/9, ÷/ï, 2085.000ð, ÊÂÈÊÎ (ÓÏÍ), ò. 298-05-20 ÀÐÀÌÈËÜ, 1 ÌÀß, 69/À, ñï., ëîäæ., 6/10 ýò., ïë.:30/13.6/5.5, ÷/ï, òîðã, 1800.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 370-31-12 ÀÐÀÌÈËÜ, 1 ÌÀß, 69/À, 7/10 ýò., ïë.:34.1/16/9, ÷/ï, 2120.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 370-31-12 ÀÐÀÌÈËÜ, 1 ÌÀß, 69, ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:35.5/14.7/9.9, òîðã, 2000.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 370-31-12 ÀÐÀÌÈËÜ, 1 ÌÀß, 75/À, ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:34/19/10, îòë.ñîñò., 2300.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89049829566 ÀÐÀÌÈËÜ, ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 5, 1/1 ýò., ïë.:20.2/12.9/8.1, ÷/ï, 500.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÀÍ (ÓÏÍ), ò. 372-29-35 ÀÐÀÌÈËÜ, ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 11, áàë., 3/6 ýò., ïë.:35/16/9, ÷/ï, 2250.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 89126946474 ÀÐÀÌÈËÜ, ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 11/À, ñï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:33/15/9, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 1830.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 219-82-26 ÀÐÀÌÈËÜ, ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 11/À, óï., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:33/14/10, ÷/ ï, ñðî÷íî, 2040.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 ÀÐÀÌÈËÜ, ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 11/À, ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:33/14/10, ÷/ï, ñ îòäåëêîé, 2080.000ð, ÓÀÍ - 1 (ÓÏÍ), ò. 360-64-60 ÀÐÀÌÈËÜ, ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 11/Á, ñï., ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:30/14/7, ÷/ ï, íîâàÿ, 1900.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89122645814 ÀÐÀÌÈËÜ, ÎÊÒßÁÐÜÑÊÀß, 131/Â, 1/3 ýò., ïë.:34/20/8, 1500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÀÐÀÌÈËÜ, ÑÂÅÒËÛÉ, 8/À, 3/5 ýò., ïë.:53/21/10, ÷/ï, 2050.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 ÀÐÀÌÈËÜ, ÒÅÊÑÒÈËÜÙÈÊÎÂ, 3/ À, ëîäæ., 4/5 ýò., ïë.:37/14.4/9.3, ÷/ ï, 1880.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-0323 ÀÐÀÌÈËÜ, ÒÅÊÑÒÈËÜÙÈÊÎÂ, 3/ Á, ñï., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:37/14/9, ÷/ ï, 2035.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 370-31-12 ÀÐÀÌÈËÜ, ÒÅÊÑÒÈËÜÙÈÊÎÂ, 3/ À, ëîäæ., 2/5 ýò., ïë.:37/14.4/9.3, ÷/ ï, 2035.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 370-31-12 ÀÐÀÌÈËÜ, ÒÅÊÑÒÈËÜÙÈÊÎÂ, 3/ Á, áàë., 1/9 ýò., ïë.:36.2/14/9, ÷/ï, 1991.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 370-31-12 ÀÐÀÌÈËÜ, ÝÍÃÅËÜÑÀ, 26, áàë., 3/ 3 ýò., ïë.:42/19/12, ÷/ï, 1950.000ð, ËÀÉÒ-Í (ÓÏÍ), ò. 222-05-35 ÀÐÀÌÈËÜ, ÝÍÃÅËÜÑÀ, 26, ñï., áàë., 2/3 ýò., ïë.:40/17/10, ÷/ï, äîì ñäàí, 1762.200ð, ËÀÉÒ-Í (ÓÏÍ), ò. 222-0535

ÀÐÀÌÈËÜ, ÝÍÃÅËÜÑÀ, 26, ñï., áàë., 1/3 ýò., ïë.:39.6/19/11, çàñòðîéùèê, 1762.000ð, ò. 253-25-75 ÀÐÀÌÈËÜ, ÝÍÃÅËÜÑÀ, 26, ñï., áàë., 1/3 ýò., ïë.:39.6/19/11, çàñòðîéùèê, 1762.000ð, ò. 253-25-75

ÀÐÀÌÈËÜ, Ï.ÑÂÅÒËÛÉ, Ï. ÑÂÅÒËÛÉ, 8/À, áàë., 4/5 ýò., ïë.:53/21/ 9, ÷/ï, 1990.000ð, ÃÐÀÄ-Ñ (ÓÏÍ), ò. 306-13-66 ÀÐÀÌÈËÜ, ÏÀÒÐÓØÈ, ÎÊÐÓÆÍÀß, 39, ñï., 2/3 ýò., ïë.:17/12/5, ÷/ï, 600.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 20166-73 ÀÐÀÌÈËÜ, ÏÀÒÐÓØÈ, ÎÊÐÓÆÍÀß, 39, ñï., 2/3 ýò., ïë.:25/18/6, ÷/ï, 830.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 20166-73 ÀÐÀÌÈËÜ, ÏÀÒÐÓØÈ, ÎÊÐÓÆÍÀß, 39, 2/3 ýò., ïë.:33/21/8, ÷/ï, 970.500ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 20166-73 ÀÐÀÌÈËÜ, ÏÀÒÐÓØÈ, ÏÀÒÐÓØÈ, 1, áàë., 2/3 ýò., ïë.:27/27/-, ÷/ï, 980.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÀÐÀÌÈËÜ, ÑÛÑÅÐÒÑÊÈÉ, ËÅÍÈÍÀ, 16/À, 2/3 ýò., ïë.:32/15/10, ÷/ï, 1500.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89045434049 ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÈÉ, ËÅÑÍÀß, 22, 2/5 ýò., ïë.:20/10/5, ÷/ï, 489.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 ÀÐÒÈ, ÃÐßÇÍÎÂÀ, 18/À, áàë., 1/3 ýò., ïë.:47.1/24.4/9.5, ÷/ï, 89122416159, 1100.000ð, ÂÖÍ (ÓÏÍ), ò. 89122416159 ÀÑÁÅÑÒ, ÏÎÁÅÄÛ, 22, 1/5 ýò., ïë.:24.2/15.6/6, ÷/ï, 650.000ð, ÂÖÍ (ÓÏÍ), ò. 89122416159 ÀÒÈÃ, ÓÐÈÖÊÎÃÎ, 13, áàë., 1/5 ýò., ïë.:27/15/6, 595.000ð, ÀÒÎÌÏÐÎÌÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 377-00-07 ÀÒÈÃ, ÓÐÈÖÊÎÃÎ, 15, 1/5 ýò., ïë.:32/ 18/7, ÷/ï, äîê.ãîòîâû, 750.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 201-04-25 ÀßÒÜ, ËÅÍÈÍÀ, 13, áð., 2/2 ýò., ïë.:30/15/6, ÷/ï, ðåì., 620.000ð, ò. 202-08-80 Á.ÈÑÒÎÊ, ÊÐÀÑÍÎÀÐÌÅÉÑÊÀß, 60/ À, 2/3 ýò., ïë.:27/27/-, ÷/ï, 1400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 8963047559 Á.ÈÑÒÎÊ, ÑÛÑÅÐÒÑÊÈÉ, ÊÐÀÑÍÎÀÐÌÅÉÑÊÀß, 60/À, áàë., 1/3 ýò., ïë.:21/17.1/0, ÷/ï, 1100.000ð, ÊÂÈÊÎ (ÓÏÍ), ò. 298-05-20 Á.ÑÅÄÅËÜÍÈÊÎÂÎ, ËÅÍÈÍÀ, 3, óï., 1/5 ýò., ïë.:35.5/18.5/7, 89041781566, 1200.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 Á.ÑÅÄÅËÜÍÈÊÎÂÎ, ËÅÑÍÀß, 5, ëîäæ., 2/5 ýò., ïë.:36/19/8, ÷/ï, 1400.000ð, ÑÒÀÒÓÑ (ÓÏÍ), ò. 388-2411 Á.ÑÅÄÅËÜÍÈÊÎÂÎ, ÑÂÅÐÄËÎÂÀ, 30, 2/2 ýò., ïë.:30/18/8, ÷/ï, ñâîéãàç,âîäà, 1650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÁÀÆÅÍÎÂÎ, ÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 12, 1/2 ýò., ïë.:32/19/5, ÷/ï, 690.000ð, À.ËÈÐÀ (ÓÏÍ), ò. 89086387403 ÁÀËÒÛÌ, ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÀß, 35/À, áàë., 2/2 ýò., ïë.:34/16/8, õîð. ñîñòîÿíèå, 1850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Â.ÏÛØÌÀ (ÓÏÍ), ò. 201-18-19 ÁÀËÒÛÌ, ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÀß, 45, ïã., 1/2 ýò., ïë.:30/15/6, âîçì. ìàãàçèí, 1580.000ð, ÀÒÎÌÏÐÎÌÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 89222041831 ÁÅËÎßÐÊÀ, ÞÁÈËÅÉÍÀß, 44, áàë., 3/3 ýò., ïë.:32/17/8, ÷/ï, ÷èñòîâàÿ îòäåë., 1100.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89222058738 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÀÊÀÄÅÌÈÊÀ ÊÎÐÎËÅÂÀ, 12, 1/5 ýò., ïë.:34.9/20.4/ 14.5, 89193761845, 2100.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 89193761845 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÁÐÓÑÍÈÖÈÍÀ, 5, ëîäæ., 1/5 ýò., ïë.:31/18/8, ÷/ï, õîð.ñîñò.ñðî÷íî, 2160.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 5, ëîäæ., 12/16 ýò., ïë.:30/17/-, ÷/ï, áåç îòäåëêè, 1800.000ð, ÌÎÉ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 89126061420 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 5, áàë., 3/16 ýò., ïë.:33/30/6, ÷/ï, õîð.ñîñò.ñðî÷íî, 2100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 5, áàë., 13/16 ýò., ïë.:33/18/9, ÷/ï, õîð.ñîñò.ñðî÷íî, 2150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80

ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 5, ëîäæ., 3/16 ýò., ïë.:33/15/6, ÷/ï, 3 êâ.2013 ãîäà, 1767.000ð, ÀÊÒÈÂÑÒÐÑÅÐÂÈÑ (ÓÏÍ), ò. 89221473395 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 5, ëîäæ., 13/16 ýò., ïë.:33/15/7, ÷/ï, 4 êâ. 2013 ãîäà, 1767.000ð, ÀÊÒÈÂÑÒÐÑÅÐÂÈÑ (ÓÏÍ), ò. 89221473395 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 5, ëîäæ., 4/16 ýò., ïë.:30.3/15/7, ÷/ï, äîì ñäàí, 1900.000ð, ÀÊÒÈÂÑÒÐÑÅÐÂÈÑ (ÓÏÍ), ò. 89505505978 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 5, ëîäæ., 15/16 ýò., ïë.:37/17/9, ÷/ï, 4 êâ. 2013 ãîäà, 1913.000ð, ÀÊÒÈÂÑÒÐÑÅÐÂÈÑ (ÓÏÍ), ò. (34369)55050 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 5, ëîäæ., 11/16 ýò., ïë.:33/15/7, ÷/ï, 3 êâ.2013 ãîäà, 1723.000ð, ÀÊÒÈÂÑÒÐÑÅÐÂÈÑ (ÓÏÍ), ò. (34369)55050 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÃÀÃÀÐÈÍÀ, 5, 3/5 ýò., ïë.:21/11.5/5, ÷/ï, 1550.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÐÅÇΠ(ÓÏÍ), ò. 200-7887 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÃÀÃÀÐÈÍÀ, 16, ñï., ï/ëîä., 2/6 ýò., ïë.:38/25/-, 89089103795, 2370.000ð, ÂÎÇÍÅÑÅÍÑÊÈÉ (ÓÏÍ), ò. 89043834454 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÃÀÃÀÐÈÍÀ, 16, ñï., áàë., 6/6 ýò., ïë.:38/19/9, ÷/ï, 2490.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÐÅÇΠ(ÓÏÍ), ò. 200-78-87 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÃÀÃÀÐÈÍÀ, 18, ëîäæ., 4/6 ýò., ïë.:33.7/19/8, ÷/ï, 2500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÇÀÃÂÎÇÄÊÈÍÀ, 10/À, ëîäæ., 5/5 ýò., ïë.:42/23/10, ÷/ï, õîðîøèå ñîñåäè, 2550.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 201-66-73 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÇÀÃÂÎÇÄÊÈÍÀ, 10/À, áàë., 1/6 ýò., ïë.:42/19/10, ÷/ ï, õîð.ñîñò.ñðî÷íî, 2500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÇÀÃÂÎÇÊÈÍÀ, 10/ À, ñï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:42/22/10, 2600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÐÅÇΠ(ÓÏÍ), ò. 200-78-87 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÇÀÃÂÎÇÊÈÍÀ, 12, óï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:34/18/8, ÷/ï, 2150.000ð, ÊÎÌÔÎÐÒ (ÓÏÍ), ò. 89226173888

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÇÀÃÂÎÇÊÈÍÀ, 12, óï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:33/18/6, ÷/ï, 1850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÐÅÇΠ(ÓÏÍ), ò. 200-78-87 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÇÀÃÂÎÇÊÈÍÀ, 16, óï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:34/18/7, ÷/ï, 2000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÐÅÇΠ(ÓÏÍ), ò. 200-78-87 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÊÎÐÎ˨ÂÀ, 7, á., 5/5 ýò., ïë.:33/20/6, ÷/ï, 1960.000ð, ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89122964607 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÊÐ.ÃÅÐÎÅÂ, 4, ñï., 4/5 ýò., ïë.:30/20/-, ÷/ï, 2030.000ð, ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89122964627 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÊÐÀÑÍÛÕ ÃÅÐÎÅÂ, 7, õð., áàë., 2/5 ýò., ïë.:31.2/ 17.5/6.4, ÷/ï, òîðã, 850.000ð, ÆÈËÒÎÐÃÑÅÐÂÈÑ (ÓÏÍ), ò. (34369)42887 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÊÐÀÑÍÛÕ ÃÅÐÎÅÂ, 7/À, áàë., 2/6 ýò., ïë.:32/17/7, ÷/ï, 2399.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 89655261202 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÊÐÀÑÍÛÕ ÃÅÐÎÅÂ, 11, ñï., ëîäæ., 8/10 ýò., ïë.:35/ 16/9, ÷/ï, 2350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÐÅÇΠ(ÓÏÍ), ò. 200-78-87 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÊÐÀÑÍÛÕ ÃÅÐÎÅÂ, 11, áàë., 8/12 ýò., ïë.:36/16/10, õîð.ñîñò.ñðî÷íî, 2450.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÊÐÀÑÍÛÕ ÃÅÐÎÅÂ, 13, ñï., ëîäæ., 9/10 ýò., ïë.:41/ 17/11, åâðîðåìîíò, 2600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÑÓÐÈÊΠ(ÓÏÍ), ò. 328-24-17 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÊÐÀÑÍÛÕ ÃÅÐÎÅÂ, 13, áàë., 4/10 ýò., ïë.:38.5/ 15.5/10, ÷/ï, 2350.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89676394257 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÊÐÀÑÍÛÕ ÃÅÐÎÅÂ, 18, ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:36.11/ 15/9.7, ÷/ï, 2150.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÊÐÀÑÍÛÕ ÃÅÐÎÅÂ, 18, ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:36/15/ 9, ÷/ï, 2130.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÊÐÀÑÍÛÕ ÃÅÐÎÅÂ, 18, áàë., 6/10 ýò., ïë.:36/15/10, ÷/ï, 2140.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÊÐÀÑÍÛÕ ÃÅÐÎÅÂ, 18, ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:37/15/ 10, ÷/ï, 2120.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23

¹ 2 (6.01.2014)


102

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ ÂÍÅ ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÀ 1-êîìíàòíûå êâàðòèðû â îáëàñòè

ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÊÐÀÑÍÛÕ ÃÅÐÎÅÂ, 18, 2/10 ýò., ïë.:34/34/-, ÷/ï, 2000.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÊÐÀÑÍÛÕ ÃÅÐÎÅÂ, 18, 10/10 ýò., ïë.:36/15/9.7, ÷/ ï, 2140.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89030864993 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÌÀÊÑÈÌÀ ÃÎÐÜÊÎÃÎ, 23, áàë., 5/5 ýò., ïë.:31.9/ 15/5, ÷/ï, 2300.000ð, ÍÅÄ.ÓÐ.ÌÏÊ ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89292193017 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÌÈÐÀ, 3, 2/5 ýò., ïë.:17/12/-, 1390.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 283-01-10 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÍÎÂÀß, 8/À, 2/3 ýò., ïë.:35/14.5/9, ÷/ï, 1700.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 222-18-68 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÍÎÂÀß, 8/À, ñï., 2/3 ýò., ïë.:27/14.5/-, ÷/ï, 1350.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 222-18-68 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÍÎÂÀß, 8/À, 2/3 ýò., ïë.:35/15/-, ÷/ï, 1500.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 222-18-68 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÍÎÂÀß, 8/À, 3/3 ýò., ïë.:34/17/9, ÷/ï, 1490.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÐÅÇΠ(ÓÏÍ), ò. 200-7887 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÍÎÂÀß, 11/À, ñï., ëîäæ., 5/6 ýò., ïë.:41/20/9, ÷/ï, 2250.000ð, ÝÒÀÆÈ ÅÊÁ (ÓÏÍ), ò. 89676394810 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÎÂÎÙ. ÎÒÄÅËÅÍÈÅ, 11/À, áàë., 1/3 ýò., ïë.:33/16/ 9, ÷/ï, +3ñîòêè, 1790.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 222-21-84 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß, 4, 1/9 ýò., ïë.:33/19/7, 1900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-0117 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß, 8, ñï., áàë., 1/9 ýò., ïë.:36.1/16.1/-, ÷/ ï, òîðã,äîê.ãîòîâû, 2400.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÁÍ (ÓÏÍ), ò. 89089286599 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß, 20, ñï., 1/5 ýò., ïë.:34/15/9, ÷/ï, 2400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÐÅÇΠ(ÓÏÍ), ò. 200-78-87 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß, 22, ï/ëîä., 5/5 ýò., ïë.:32.4/14.4/8.6, 2400.000ð, ÆÈËÒÎÐÃÑÅÐÂÈÑ (ÓÏÍ), ò. (34369)42887 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 4/ À, ñï., ëîäæ., 4/12 ýò., ïë.:34/21/9, ÷/ï, 2300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÐÅÇΠ(ÓÏÍ), ò. 200-78-87 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 4/ À, ñï., ëîäæ., 4/12 ýò., ïë.:36/17/10, ÷/ï, 2560.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÐÅÇΠ(ÓÏÍ), ò. 200-78-87 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 4/ À, ñï., ï/ëîä., 10/12 ýò., ïë.:37/17/ 11, ÷/ï, 2650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÐÅÇΠ(ÓÏÍ), ò. 200-78-87 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 4/ À, ëîäæ., 9/12 ýò., ïë.:35/22/9, îòë. ñîñò, 2400.000ð, ÃËÎÁÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89126377123 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 7, áð., 5/5 ýò., ïë.:30/18/6, ÷/ï, 1900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÐÅÇΠ(ÓÏÍ), ò. 200-78-87

¹ 2 (6.01.2014)

ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß, 1, áàë., 5/5 ýò., ïë.:42/24/8, ÷/ï, 2300.000ð, ÒÈÒÓË (ÓÏÍ), ò. 89221297454 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß, 2/ 1, áàë., 4/12 ýò., ïë.:36/25/8, îòë.. êâàðòèðà, 2450.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß, 3, áàë., 3/5 ýò., ïë.:32/18/7, õîð.ñîñò.ñðî÷íî, 2250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 8 ÌÀÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 269-08-80 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß, 22, ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:36/17/11, ÷/ï, 2570.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 20512-25 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß, 22, ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:34/15/11, ÷/ï, 2350.000ð, ÀÊÒÈÂÑÒÐ-ÑÅÐÂÈÑ (ÓÏÍ), ò. 89505505978 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÈÊÎÂ, 42, 5/5 ýò., ïë.:23/19/-, 1370.000ð, ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89122964607 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÔÅÂÐÀËÜÑÊÀß, 24, 5/5 ýò., ïë.:35/18/9.5, íîâàÿ ñ ðåìîíòî, 2300.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 89049844029 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÖÈÎËÊÎÂÑÊÎÃÎ, 14, ñï., 2ëîäæ., 2/4 ýò., ïë.:45/23/ 12, ÷/ï, 2860.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÐÅÇΠ(ÓÏÍ), ò. 200-78-87 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ×ÊÀËÎÂÀ, 1, 1/2 ýò., ïë.:15/13/-, 800.000ð, ò. 35550-46 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÝÍÅÐÃÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 6/À, ñï., 6/6 ýò., ïë.:35.7/ 17.2/9, 2100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, 18/1 ÃÏ-, ÊÐÀÑÍÛÕ ÃÅÐÎÅÂ, 18/1, ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:36/14/9, ÷/ï, 2160.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25

ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, 6-É ÌÈÊÐÎÐÀÉÎÍ, ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß, 8, ñï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:59.4/34.4/9.4, ÷/ï, 89043834454, 3800.000ð, ÂÎÇÍÅÑÅÍÑÊÈÉ (ÓÏÍ), ò. 89089103795 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 7, 2/5 ýò., ïë.:32/ 19/6, ÷/ï, 1910.000ð, ÊÎÌÔÎÐÒ (ÓÏÍ), ò. 89226173888 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ËÅÑÎÇÀÂÎÄÑÊÎÉ, ÌÈÐÀ, 31, 1/1 ýò., ïë.:28.1/ 19/6, ÷/ï, 1150.000ð, ÆÈËÒÎÐÃÑÅÐÂÈÑ (ÓÏÍ), ò. (34369)42887 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ËÎÑÈÍÛÉ, ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀß, 10, 1/4 ýò., ïë.:32.8/ 18.5/6, ÷/ï, 670.000ð, ÆÈËÒÎÐÃÑÅÐÂÈÑ (ÓÏÍ), ò. (34369)42887 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÍÁÏ, ÀÊ. ÊÎÐÎËÅÂÀ, 8, áàë., 2/5 ýò., ïë.:30/17/7, 89043834454, 1850.000ð, ÂÎÇÍÅÑÅÍÑÊÈÉ (ÓÏÍ), ò. 89089103795 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÍÁÏ, ÝÍÅÐÃÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 5, ëîäæ., 5/5 ýò., ïë.:33/ 17/7, 2150.000ð, ÂÎÇÍÅÑÅÍ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 89028767208

ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÍÎÂÎÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÃÅÐÎÅ ÒÐÓÄÀ, 20, áàë., 1/ 5 ýò., ïë.:33/17/7, 2000.000ð, ÊÂÐÀ.ÄÎÌ.ÎÔÈÑ. (ÓÏÍ), ò. 89122687185 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÍÎÂÎÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÒÎËÁÓÕÈÍÀ, 6/À, ï., áàë., 4/ 5 ýò., ïë.:31/18/7, 1960.000ð, ÊÂÐÀ.ÄÎÌ.ÎÔÈÑ. (ÓÏÍ), ò. 89122687185 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÍÎÂÎÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÝÍÅÐÃÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 4, áàë., 2/5 ýò., ïë.:31.8/18.1/7, ÷/ï, 1890.000ð, ò. 287-33-51 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÍÎÂÎÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÝÍÅÐÃÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 6/À, 7/7 ýò., ïë.:53/47/-, ÷/ï, òîðã,, 2500.000ð, ÊÎÌÏÀÑ (ÓÏÍ), ò. 89122280552 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÍÎÂÎ-ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÒÎËÁÓÕÈÍÀ, 13/À, áàë., 2/5 ýò., ïë.:30/17/6, îáìåí 2 êîì íáï, 2300.000ð, ÂÎÇÍÅÑÅÍ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 89030807550 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÍÎÂÎ-ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÝÍÅÐÃÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 9/2, 2/5 ýò., ïë.:24/12/6, 8-908-903-0722, 1450.000ð, ÂÎÇÍÅÑÅÍ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 89089030722 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÍÎÂÎÁÅШÇÎÂÑÊÈÉ, ÄÅÊÀÁÐÈÑÒÎÂ, 15, 2/2 ýò., ïë.:10.4/10.4/-, ÷/ï, 770.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÍÎÂÎ-ÁÅШÇÎÂÑÊÈÉ, ÃÅÐÎÅ ÒÐÓÄÀ, 23, 1/5 ýò., ïë.:33/18/6, 8-908-903-07-22, 1830.000ð, ÂÎÇÍÅÑÅÍ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 89089030722 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÍÎÂÎ-ÁÅШÇÎÂÑÊÈÉ, ÃÅÐÎÅ ÒÐÓÄÀ, 25, áð., áàë., 3/5 ýò., ïë.:31/17/6, 8-902-87-44311, 1900.000ð, ÂÎÇÍÅÑÅÍ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 89028744311 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, Ï.ÌÎÍÅÒÍÛÉ, ËÅÐÌÎÍÒÎÂÀ, 22/À, 5/5 ýò., ïë.:20/ 10/4, ÷/ï, 8-902-87-44-311, 950.000ð, ÂÎÇÍÅÑÅÍ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 89028744311 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÈÉ, ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÈÊÎÂ, 50, õð., 1/5 ýò., ïë.:30/17/6, ÷/ï, 1810.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ, ÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 2/À, áàë., 5/5 ýò., ïë.:31/18/6, ÷/ï, 1900.000ð, ÊÂ-ÐÀ.ÄÎÌ.ÎÔÈÑ. (ÓÏÍ), ò. 89068109648 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ, ÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 2/À, 1/5 ýò., ïë.:31/ 17/7, ÷/ï, 1830.000ð, ÊÂ-ÐÀ.ÄÎÌ.ÎÔÈÑ. (ÓÏÍ), ò. 9068106948 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ, ÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 4/À, ï/ëîä., 3/12 ýò., ïë.:33/20/9, ÷/ï, 2300.000ð, Í-ÓÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ (ÓÏÍ), ò. (34369)41236 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ, ØÈËÎÂÑÊÀß, 18, áàë., 5/5 ýò., ïë.:31/ 18/6, ÷/ï, 1850.000ð, ÊÂ-ÐÀ.ÄÎÌ.ÎÔÈÑ. (ÓÏÍ), ò. 89122469250 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÏÎÑ., ÃÀÃÀÐÈÍÀ, 2/À, 1/5 ýò., ïë.:34.7/ 22/6, ÷/ï, 2100.000ð, ÊÎÌÔÎÐÒ (ÓÏÍ), ò. (34369)41145

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô) ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÖÅÍÒÐ, ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 5, ï/ëîä., 4/16 ýò., ïë.:31/15/ -, ÷/ï, ïåðåóñòóïêà, 1660.000ð, ÂÎÇÍÅÑÅÍÑÊÈÉ (ÓÏÍ), ò. 89043834454 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÖÅÍÒÐ, ÈÑÀÊÎÂÀ, 24, áàë., 1/5 ýò., ïë.:33/20/8, ÷/ï, 1950.000ð, ÊÂ-ÐÀ.ÄÎÌ.ÎÔÈÑ. (ÓÏÍ), ò. 9122469250 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ØÈËÎÂÊÀ, ÍÎÂÀß, 8/À, 2/4 ýò., ïë.:34.29/14.61/8.84, ÷/ï, ñðî÷íàÿ ïðîäàæà, 1700.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 213-98-20 ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ØÈËÎÂÊÀ, ÍÎÂ