Page 1


содержание

1

новости, аналитика, мнения Аналитика ----------------------------------------------------------------------- 2 Итоги недели ------------------------------------------------------------------- 4 Рынок коммерческой недвижимости. Итоги 2012 года

------------------ 8

Разное --------------------------------------------------------------------------- 10 Как построить коттедж на болоте?--------------------------------------------- 12 Доверяй, но проверяй! --------------------------------------------------------- 13 Банки и агентства недвижимости: льготы для клиентов------------------Сертифицированные компании Екатеринбурга и области ---------------Услуги в сфере недвижимости ----------------------------------------------Визитки предприятий---------------------------------------------------------жилая недвижимость.вторичный рынок Комнаты на продажу В Екатеринбурге---------------------------------------------------------------В Свердловской области -----------------------------------------------------Квартиры на продажу в Екатеринбурге 1комнатные квартиры--------------------------------------------------------2комнатные квартиры--------------------------------------------------------3комнатные квартиры--------------------------------------------------------4комнатные квартиры--------------------------------------------------------Многокомнатные квартиры---------------------------------------------------Квартиры на продажу вне Екатеринбурга В Свердловской области -----------------------------------------------------Другие области ----------------------------------------------------------------Жилая недвижимость. Новостройки В Екатеринбурге 1комнатные квартиры--------------------------------------------------------2комнатные квартиры--------------------------------------------------------3комнатные квартиры--------------------------------------------------------Многокомнатные квартиры---------------------------------------------------В Свердловской области -----------------------------------------------------ПЛАНИРОВКИ -----------------------------------------------------------------------дома и коттеджи на продажу Дома В Екатеринбурге---------------------------------------------------------------В Свердловской области -----------------------------------------------------Другие области ----------------------------------------------------------------Коттеджи В Екатеринбурге --------------------------------------------------------------В Свердловской области -----------------------------------------------------Другие области ----------------------------------------------------------------Земля под ижс и садовые участки Участки под ИЖС в Екатеринбурге------------------------------------------Участки под ИЖС в Свердловской области --------------------------------Участки под ИЖС вне области -----------------------------------------------Садовые участки в Екатеринбурге-------------------------------------------Садовые участки в Свердловской области ---------------------------------Зарубежная недвижимость----------------------------------------------------Аренда (наём) жилья В ЕКАТЕРИНБУРГЕ-----------------------------------------------------------------В Свердловской области -----------------------------------------------------Обмен жилья. Гаражи и овощные ямы------------------------------------Коммерческая недвижимость. вторичный рынок Квартиры и дома под офисы-------------------------------------------------Офисы и административные здания----------------------------------------Магазины, торговые площади ------------------------------------------------Гостиницы, дома отдыха-------------------------------------------------------Рестораны и кафе-------------------------------------------------------------Бытовые и медицинские услуги ---------------------------------------------Автоуслуги ---------------------------------------------------------------------Промышленные объекты------------------------------------------------------Склады--------------------------------------------------------------------------Прочее--------------------------------------------------------------------------Коммерческая недвижимость. Новостройки---------------------------ЗЕМЛЯ ПОД КОММЕРЧЕСКУЮ ЗАСТРОЙКУ-------------------------------------аренда коммерческой недвижимости------------------------------------как подать объявление и рекламу-------------------------------------------

Электронный вариант на www.upn.ru (упн.рф)

16 19 24 28

36 45 48 60 77 91 95 96 104

106 111 117 122 123 127

136 138 145 146 149 156 158 159 169 170 173 179 182 186 188 199 203 209 213 214 215 216 217 218 220 225 226 229 237

№ 12 (18.03.2013)


2

ÀÍÀËÈÒÈÊÀ

¹ 12

(18.03.2013)

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)


ÀÍÀËÈÒÈÊÀ

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

¹ 12

3

(18.03.2013)


4

¹ 12

ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ

(18.03.2013)

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)


ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

¹ 12

5

(18.03.2013)


6

¹ 12

ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ

(18.03.2013)

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)


Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

¹ 12

7

(18.03.2013)


8

ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÁÇÎÐ

ÒÖ «Ïàíîðàìà»

¹ 12

(18.03.2013)

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)


ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÁÇÎÐ

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

¹ 12

9

(18.03.2013)


10

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

ÐÀÇÍÎÅ

Öåíà äîãîâîðíàÿ. Êîíòàêò: ò. 919-363-70-85, 306* Ïðîäàåòñÿ äîì: áëàãî- 61-45, ïîñëå 21 ÷àñ. óñòðîåííûé, 82 êâ.ì, êèðïè÷íûé. Õîðîøèé îãîðîä, 3 МЕНЯЮ òåïëèöû, ãàðàæ. Âòîð÷åðìåò. Êîíòàêò: 8-963-046- * Êîòòåäæ â Áåðåçîâñêîì, 00-15. óëèöà Óðàëüñêàÿ (248 * Ïðîäàåòñÿ 4-êîì. êâ. â êâ.ì, öåíòðàëüíàÿ êàíàÀ á õ à ç è è ( Í î â û é À ô î í ) ëèçàöèÿ, ãàç, âîäîïðî2ëîäæ., 3 ýò., ïë.:107/-/18, âîä, çåìëè - 20 ñîòîê, èç îêíà âèä íà ìîðå, öåíà öåíà 8 700 000 ðóá.), äîãîâîð. Êîíòàêò: ò. 321- ìåíÿþ íà 1-, 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó (Åêàòåðèíáóðã, 38-77 Áåðåçîâñêèé) + äîïëàòà. * Ïðîäàåòñÿ êîìíàòà, Êîíòàêò: 8(343)268-50-70. 16,6 êâ.ì, â ïîìåùåíèè êîðèäîðíîãî òèïà (áûâøåå * Ìåíÿþ 1-êîìíàòíóþ îáùåæèòèå) íà 3 ýòàæå ïî êâàðòèðó íà Áèëèìáàåâñêîé, óë.Áàóìàíà, 9 ðÿäîì ìåò- 34/3 , 7/12 ýò., ïë.:37, ñ/ó ðî. Öåíà 1 200 000 ðóá. Êîí- ðàçä., òåë., ëîäæèÿ è êîìíàòàêò: 268-51-45, 8-922- òó íà Ôèçêóëüòóðíèêîâ,30, 5/5 ýò., 18 êâ.ì íà 2-êîìíàò612-04-25. * Ïðîäàåòñÿ êàïèòàëüíûé íóþ êâàðòèðó â ðàéîíå Ãîòãàðàæ ïî àäðåñó Àâòîìàãè- âàëüäà-Îïàëèõèíñêîé. Êîíñòðàëüíàÿ, 16. Åñòü îáîðó- òàêò: 8-912-24-63-953, ä î â à í í à ÿ î â î ù í à ÿ ÿ ì à . ñîáñòâåííèê.

ПРОДАМ

¹ 12

(18.03.2013)

СДАМ * Ñäàì â àðåíäó êâàðòèðó, êîìíàòó. Ðàéîíû: Óðàëìàø, Ñîðòèðîâêà, ÂÈÇ, Çàðå÷íûé, Ýëüìàø. Îïëàòà ïîñëå çàñåëåíèÿ. Êîíòàêò: 8-912-666-03-15.

ПРОЧЕЕ * Òåõíèêóì èíäóñòðèè ïèòàíèÿ è óñëóã «Êóëèíàð» ( ãîñóäàðñòâåííîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè) ïðèãëàøàåò äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáó÷åíèÿ âûïóñêíèêîâ 9, 11 êëàññîâ. Íàø àä-

ðåñ: Ëóíà÷àðñêîãî, 128. Êîíòàêò: 355-22-27, 355-2314, 355-23-28, 367-2663, 353-44-33. * Åâðîñàíòåõðàáîòû. Ãàðàíòèÿ. Êà÷åñòâî. Ìîíòàæ âîäîïðîâîäà è êàíàëèçàöèè èç ëþáûõ òðóá. Óñòàíîâêà ëþáîé ñàíòåõíèêè. Êîíòàêò: 372-39-16. * Ñðî÷íî! Íóæíû ëþäè, æåëàþùèå çàðàáîòàòü ñîáñòâåííîå æèëü¸ çà 12 ãîäà. Ëåíèâûì - íå áåñïîêîèòü. Êîíòàêò: 8-912257-91-67. * ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÀ (óðîêè, êîíòðîëüíûå). Êîíòàêò: 8950-645-38-41.


Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

¹ 12

11

(18.03.2013)


12

ÌÀËÎÝÒÀÆÍÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô) ñòâåííûõ çàñòðîéùèêîâ, ïëàíèðóåò òåñíîå ñîòðóäíè÷åñòâî ñ ïðàâèòåëüñòâîì îáëàñòè äëÿ ñíèæåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ áàðüåðîâ â ñòðîèòåëüñòâå. Êðîìå òîãî, êîíñîðöèóì ïîìîæåò âíåäðÿòü íîâûå ðåñóðñîñáåðåãàþùèå òåõíîëîãèè â «ìàëîýòàæêå».

От болота – к стройплощадке

Ñ êàæäûì ãîäîì ðàñòåò ñòîèìîñòü çåìëè ïîä ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäóàëüíûõ è ìàëîýòàæíûõ äîìîâ âáëèçè Åêàòåðèíáóðãà. Íà öåíó ó÷àñòêà âëèÿåò ñòîèìîñòü ïðîêëàäêè èíæåíåðíûõ ñåòåé. Ýòî, â ñâîþ î÷åðåäü, îïðåäåëÿåò èòîãîâóþ öåíó êâàäðàòíîãî ìåòðà æèëüÿ â êîòòåäæíîì ïîñåëêå. Îäíèì èç ñïîñîáîâ ñíèæåíèÿ çàòðàò ìîæåò ñòàòü âîçâåäåíèå ïîñåëêîâ íà… çàáîëî÷åííûõ òåððèòîðèÿõ. Î áëèæàéøåì áóäóùåì â ñôåðå çàãîðîäíîãî ñòðîèòåëüñòâà ðàññêàçàëè ó÷àñòíèêè IV ðåãèîíàëüíîé êîíôåðåíöèè «Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ èíäèâèäóàëüíîãî è ìàëîýòàæíîãî äîìîñòðîåíèÿ â ÓðÔλ, ïðîøåäøåé â Åêàòåðèíáóðãå.

Всё дело – в документах Êàê ñîîáùèë çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ñòðîèòåëüñòâà è ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû, ãëàâíûé àðõèòåêòîð Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Âëàäèìèð Âåíèàìèíîâ, óæå ê 2015 ãîäó îáúåì ââîäèìîãî æèëüÿ ó íàñ â ðåãèîíå äîëæåí äîñòèãíóòü 3 ìëí êâ. ìåòðîâ, ïðè ýòîì íà äîëþ ìàëîýòàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà äîëæíî ïðèõîäèòüñÿ íå ìåíåå 60 % (ñåé÷àñ ïðèõîäèòñÿ òîëüêî 40 %). Ñåãîäíÿ âîêðóã Åêàòåðèíáóðãà ðàñïîëîæåíî îêîëî 130 êîòòåäæíûõ ïîñåëêîâ, èç êîòîðûõ áîëüøàÿ ÷àñòü íàõîäèòñÿ â ñòàäèè ñòðîèòåëüñòâà, ïîëíîñòüþ ïîñòðîåíû – 11, çàìîðîæåíû – 5 ïðîåêòîâ. Çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü êîòòåäæíûõ ïîñåëêîâ ðàñïîëàãàþòñÿ íà ðàññòîÿíèè 10–30 êì îò óðàëüñêîé ñòîëèöû. Îêîëî 30 % çåìåëü ïîä êîòòåäæíîå ñòðîèòåëüñòâî ðàñïîëîæåíî â Òþìåíñêîì íàïðàâëåíèè, 15 % – íà ×åëÿáèíñêîì è Ïîëåâñêîì òðàêòàõ. Êàê îòìåòèë Âëàäèìèð Âåíèàìèíîâ, îäíà èç ïðîáëåì «ìàëîýòàæêè» çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî â ðåãèîíå åñòü çåìëè ïîä ñòðîèòåëüñòâî, íî áîëüøóþ ÷àñòü èç íèõ íåëüçÿ èñïîëüçîâàòü èç-çà îòñóòñòâèÿ ó ìóíèöèïàëèòåòîâ äîêóìåíòîâ òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ. Ëèøü â ïðîøëîì ãîäó â èñïðàâëåíèè äàííîé ñèòóàöèè áûëè äîñòèãíóòû íåêîòîðûå óñïåõè – ÷èñëî ðàçðàáîòàííûõ ìóíèöèïàëüíûõ äîêóìåíòîâ òåððèòîðèàëüíîãî

¹ 12

(18.03.2013)

ïëàíèðîâàíèÿ âûðîñëî ñ 24 äî 84 %. Ýòî çíà÷èò, ÷òî óæå â ýòîì ãîäó áîëüøèíñòâî ãîðîäñêèõ îêðóãîâ áóäóò èìåòü ãåíåðàëüíûå ïëàíû ðàçâèòèÿ, à åùå ÷åðåç ïîëãîäà – ïðîãðàììû èíæåíåðíîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè. Ýòî äîëæíî äàòü çíà÷èòåëüíûé èìïóëüñ â ðîñòå ìàëîýòàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Консорциум по малоэтажке Ïî ñëîâàì äèðåêòîðà Ñîþçà ïðåäïðèÿòèé ñòðîèòåëüíîé èíäóñòðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Þðèÿ ×óìåðèíà, åùå îäíà ïðîáëåìà ìàëîýòàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà – íåõâàòêà çåìëè. «97 % òåððèòîðèè îáëàñòè çàíèìàþò ëåñà, è ëèøü 3 % èäåò ïîä çàñòðîéêó. Âîò çà ýòè 3 % çåìëè è èäåò áîðüáà ìåæäó çàñòðîéùèêàìè. Âûñîêàÿ ñòîèìîñòü çåìëè, ïîäêëþ÷åííîé ê èíæåíåðíûì ñåòÿì, òîæå òîðìîçèò ðàçâèòèå «ìàëîýòàæêè», – ãîâîðèò Þðèé ×óìåðèí. Êàê îòìåòèë ýêñïåðò, ïîìîãàòü çàñòðîéùèêàì ðåøèòü íàáîëåâøèå ïðîáëåìû áóäåò êîíñîðöèóì ìàëîýòàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ñîçäàííûé ïîä ýãèäîé Ñîþçà ñòðîéèíäóñòðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ ÍÏ «Óðàëüñêèé ñòðîèòåëüíûé êëàñòåð». Çàäà÷à êîíñîðöèóìà – ñîäåéñòâèå ñòðîèòåëüñòâó ìàëîýòàæíîãî ýêîëîãè÷íîãî è ýíåðãîýôôåêòèâíîãî æèëüÿ âî âñåì óðàëüñêîì ðåãèîíå. Îðãàíèçàöèÿ áóäåò êîîðäèíèðîâàòü ñîòðóäíè÷åñòâî ÷àñòíûõ è ãîñóäàð-

Ïî ñëîâàì äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòà ïî ïðîåêòèðîâàíèþ îáúåêòîâ ãðàæäàíñêîãî íàçíà÷åíèÿ ÎÀÎ «Óðàëãèïðîìåç» Íèêîëàÿ Ñóïðóíà, ÷òîáû ñíèçèòü èçäåðæêè, ìîæíî ïðèîáðåñòè çàáîëî÷åííûé ó÷àñòîê – îí ñòîèò çíà÷èòåëüíî äåøåâëå, ÷åì îáû÷íûé. À çàòåì ñ ïîìîùüþ ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé ïðåâðàòèòü åãî â ãîäíûé äëÿ ñòðîèòåëüñòâà. Ñèñòåìà ãëóáîêîé ñòàáèëèçàöèè ãðóíòà – ýòî íîâàÿ òåõíîëîãèÿ ïî ðåñòðóêòóðèçàöèè ïî÷âû, êîòîðàÿ âïåðâûå ïðîøëà èñïûòàíèÿ ëåòîì 2000 ãîäà è óæå áîëåå 10 ëåò àêòèâíî èñïîëüçóåòñÿ âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ìèðà. Äàííàÿ òåõíîëîãèÿ ïîçâîëÿåò óâåëè÷èòü ïðî÷íîñòü ìÿãêîãî ãðóíòà, çàáîëî÷åííûõ òåððèòîðèé, à òàêæå çåìåëü, ñîñòîÿùèõ èç ðàçëè÷íûõ ñîðòîâ ãëèíû, òîðôà, æèäêîé ãðÿçè, ïóòåì íàñûùåíèÿ èõ ðàçëè÷íûìè äîáàâêàìè íà îñíîâå öåìåíòà. Êðîìå öåìåíòà, êîòîðûé äîñòàòî÷íî äîðîã â èñïîëüçîâàíèè, ñâÿçóþùèì ìàòåðèàëîì ìîãóò áûòü èçâåñòü, çîëà, øëàê èëè ãèïñ. Òàêîé ìåòîä ïîçâîëÿåò ïðîèçâîäèòü ñòàáèëèçàöèþ ãðóíòà íà ãëóáèíó äî 5 ìåòðîâ áåç èñïîëüçîâàíèÿ àãðåññèâíûõ õèìèêàòîâ. Ñèñòåìà ñòàáèëèçàöèè ìîæåò ñîçäàâàòü ðîâíóþ è òâåðäóþ ïî÷âó, äàæå åñëè ýòî áîëîòî èëè ïîéìà ðåêè, êîòîðûå ðàíåå íå ìîãëè áûòü èñïîëüçîâàíû. «Äîâîëüíî ÷àñòî ïðîâîäÿò ñòàáèëèçàöèþ ïî÷âû â Ôèíëÿíäèè. Ê ïðèìåðó, ïðè ñòðîèòåëüñòâå æåëåçíîé äîðîãè íà ó÷àñòêå Õåëüñèíêè–Ëàõòè, ãäå ñëîé òîðôà äîñòèãàë 7–10 ìåòðîâ, ôèííû ñ ïîìîùüþ ñòàáèëèçàöèè ãðóíòà ïîëó÷èëè ðîâíîå, ìîíîëèòíîå îñíîâàíèå, ïðèãîäíîå äëÿ ñòðîèòåëüñòâà. Êîíå÷íî, ýòà òåõíîëîãèÿ òðåáóåò ñïåöèàëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ, êîòîðîå íèêîãäà íå âûïóñêàëîñü â Ðîññèè. Ïîêà åãî çàêóïèëè òîëüêî â Ïåòåðáóðãå. Íî ìû ñîçäàëè ó ñåáÿ ëàáîðàòîðèþ äëÿ èñïûòàíèé, ïî÷âó ñ òîëùèíîé òîðôà â ìåòð íàøå îáîðóäîâàíèå óæå ïåðåìåøèâàåò, à äëÿ «ìàëîýòàæêè» ïåðåìåøèâàòü òîðôîìàññó íà 5 ìåòðîâ è íå òðåáóåòñÿ», – îòìå÷àåò Íèêîëàé Ñóïðóí. Êñåíèÿ ÁÎÐÈÑÎÂÀ


«ÏÎÄÂÎÄÍÛÅ ÊÀÌÍÈ» ÐÛÍÊÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ

13

Сказка про Зайку, Лису и Важную бумагу Æèë-áûë Çàéêà ñî ñâîåé ñåìüåé â òåñíîé íîðêå. È îäíàæäû ðåøèë îí êóïèòü íîðêó ïîáîëüøå, ñ óäîáñòâàìè. Ïîáåãàë çàéêà, ïîèñêàë, íàøåë ïîäõîäÿùóþ. È ñîâñåì íå îáðàòèë âíèìàíèÿ Çàéêà, ÷òî ïðîäàâàëà íîðêó Ëèñà, äà íå ñàìà, à Âîëêó äàëà Âàæíóþ áóìàãó ïîä íàçâàíèåì Ãåíåðàëüíàÿ äîâåðåííîñòü. Êóïèë Çàéêà ýòó íîðêó, ðåìîíò ñäåëàë, äâåðü òîëñòóþ ïîñòàâèë, è çàæèëè îíè ñ÷àñòëèâî. Äî òåõ ïîð, ïîêà ÷åðåç äâà ãîäà íå ïðèøëè ïîëèöåéñêèå äà è íå âûñåëèëè âñþ ñåìüþ èç íîâîãî æèëüÿ – Ëèñà çàÿâèëà, ÷òî íîðêó îíà íå ïðîäàâàëà, äîâåðåííîñòü ôàëüøèâàÿ è âîîáùå îáèäåëè åå, íåñ÷àñòíóþ. Ïîøåë òîãäà Çàéêà ê ìóäðîé Ñîâå. Òà ðàññìîòðåëà äåëî ñî âñåõ ñòîðîí è âûíåñëà ðåøåíèå: «Ëèñó ïîñàäèòü â êëåòêó è îòïðàâèòü â çîîïàðê, ëþäÿì íà ïîòåõó. Ïîòîìó êàê íå ìîãëà Ëèñà, êîòîðàÿ æèâåò â ïÿòè ìèíóòàõ õîäüáû îò íîðêè, íå çíàòü, ÷òî ïîñëåäíèå äâà ãîäà â íåé Çàéêà îáèòàåò. À Âîëêà, êîòîðûé ê òîìó âðåìåíè âîîáùå èç ëåñà ïðîïàë, â ôåäåðàëüíûé ðîçûñê îáúÿâèòü. Êëþ÷è æå îò íîðêè âåðíóòü Çàéêå». È ìîëîòî÷êîì Ñîâà ñòóêíóëà, ÷òî îçíà÷àëî: «Ðåøåíèå îêîí÷àòåëüíîå è îáæàëîâàíèþ íå ïîäëåæèò». Âïðî÷åì, ýòî ñêàçêà, êîòîðàÿ äîëæíà, ïî çàêîíàì æàíðà, çàêàí÷èâàòüñÿ õîðîøî.  ðåàëüíîñòè æå òàêàÿ èñòîðèÿ çàêàí÷èâàåòñÿ íà âûñåëåíèè èç êâàðòèðû ñåìüè äîáðîñîâåñòíîãî ïîêóïàòåëÿ. Êàê è âî ìíîãèõ äðóãèõ ñëó÷àÿõ, êîãäà êâàðòèðà ïðèîáðåòàåòñÿ ïî ãåíåðàëüíîé äîâåðåííîñòè. Òîëüêî ñ äåêàáðÿ 2012 ãîäà â Óðàëüñêóþ ïàëàòó íåäâèæèìîñòè îáðàòèëîñü ÷åòûðå ñåìüè, êîòîðûå êóïèëè êîãäà-òî êâàðòèðû, â èñòîðèè êîòîðûõ áûëè ãåíåðàëüíûå äîâåðåííîñòè. È âñå ÷åòûðå ñåìüè íà äàííîì ýòàïå óæå ëèøåíû èëè ëèøàþòñÿ ñâîåãî æèëüÿ. Ïî÷åìó òàê ïðîèñõîäèò? Ïîïðîáóåì ðàçîáðàòüñÿ. Ñóùåñòâóåò òðè âèäà äîâåðåííîñòåé. Ñïåöèàëüíàÿ äîâåðåííîñòü ÷àùå âñåãî âûäàåòñÿ íà ñáîð äîêóìåíòîâ èëè ïîäà÷ó èõ íà ðåãèñòðàöèþ. Ðàçîâàÿ äîâåðåííîñòü ïðåäóñìàòðèâàåò åäèíè÷íîå äåéñòâèå, íàïðèìåð, ïî-

ëó÷åíèå îäíîé ñïðàâêè. ×òîáû ïîëíîñòüþ ðàñïîðÿæàòüñÿ êâàðòèðîé, íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü îò ñîáñòâåííèêà ãåíåðàëüíóþ äîâåðåííîñòü. Êàê ðàç ãåíåðàëüíàÿ äîâåðåííîñòü è ïîëüçóåòñÿ îñîáîé ëþáîâüþ ìîøåííèêîâ.

Самым распространенным способом мошенничества остается подделка доверенности ×àùå âñåãî ôàëüøèâûå ãåíåðàëüíûå äîâåðåííîñòè âûäàþòñÿ îò èìåíè çàêëþ÷åííûõ, âîåííîñëóæàùèõ è ëþäåé, æèâóùèõ çà ðóáåæîì. Òî åñòü òåõ, êòî íàõîäèòñÿ ïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ äàëåêî îò ñîáñòâåííîñòè, äàáû ó ïîêóïàòåëåé íå áûëî âîçìîæíîñòè âñòðåòèòüñÿ ñ íèìè è ïðîâåðèòü ïîäëèííîñòü äîêóìåíòà.

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

Быль про лучшего на свете папу Êîãäà â ñåìüå À. ñòàðøåìó ñûíó èñïîëíèëîñü 18 ëåò, ïàïà çàäóìàëñÿ. Âåäü âûðîñ ìàëü÷èê, ñêîðî åìó çàõî÷åòñÿ ñîçäàòü ñâîþ ñåìüþ. À çíà÷èò, ïðèøëà ïîðà ñûíó êóïèòü êâàðòèðó, ÷òîá áûëî êóäà ìîëîäóþ æåíó ïðèâåñòè. Íàøåë îòåö ñåìüè íåïëîõóþ äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó, íå â Öåíòðå, íî çàòî íåäîðîãî, ïîòîìó êàê ïðîäàâàë åå çàêëþ÷åííûé, êîòîðûé ðûíî÷íûõ öåí, â ñèëó ñâîåãî äîëãîãî íàõîæäåíèÿ çà ðåøåòêîé, íå çíàë. Ïðîäàâàëè íåäâèæèìîñòü ïî ãåíåðàëüíîé äîâåðåííîñòè. Êóïèë ëó÷øèé ïàïà íà ñâåòå êâàðòèðó, ñûíó ïðåçåíòîâàë. À ÷åðåç ïàðó ëåò çàêëþ÷åííûé îñâîáîäèëñÿ, è îêàçàëîñü, ÷òî äîâåðåííîñòü îí íèêîìó íå äàâàë, äà è òàêîãî íîòàðèóñà, êîòîðûé ÿêîáû ýòîò äîêóìåíò çàâåðèë, íè â Åêàòåðèíáóðãå, íè åùå ãäå-íèáóäü, íå ñóùåñòâóåò.  èòîãå

¹ 12

(18.03.2013)


14

«ÏÎÄÂÎÄÍÛÅ ÊÀÌÍÈ» ÐÛÍÊÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ

ñäåëêà áûëà ïðèçíàíà íè÷òîæíîé, êâàðòèðà âåðíóëàñü â ñîáñòâåííîñòü áûâøåìó çàêëþ÷åííîìó.

Второй по популярности вид мошенничества – это недействительная генеральная доверенность Îñíîâàíèé äëÿ ïðèçíàíèÿ äîâåðåííîñòè íåäåéñòâèòåëüíîé íåñêîëüêî: - Äîâåðåííîñòü âûäàíà íåñîâåðøåííîëåòíèì, íå äîñòèãøèì 14 ëåò (ñò. 171, 172, 176 ÃÊ ÐÔ).  ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 175 ÃÊ ÐÔ äîâåðåííîñòü, âûäàííàÿ íåñîâåðøåííîëåòíèì â âîçðàñòå îò 14 äî 18 ëåò, äåéñòâèòåëüíà òîëüêî ïðè ïèñüìåííîì ñîãëàñèè åãî ðîäèòåëåé, óñûíîâèòåëåé èëè ïîïå÷èòåëåé. - Äîâåðåííîñòü âûäàíà íåäååñïîñîáíûì ãðàæäàíèíîì. Ïðè÷èíàìè íåäååñïîñîáíîñòè ìîãóò áûòü ïñèõè÷åñêîå ðàññòðîéñòâà, çëîóïîòðåáëåíèå àëêîãîëåì èëè íàðêîòèêàìè.  áëèæàéøåå âðåìÿ ê ýòîìó ñïèñêó äîáàâÿò åùå çàâèñèìîñòü îò àçàðòíûõ èãð. - Äîâåðåííîñòü âûäàíà äååñïîñîáíûì ãðàæäàíèíîì, íî â ñîñòîÿíèè, êîãäà îí íå ìîã ïîíèìàòü çíà÷åíèå ñâîèõ äåéñòâèé èëè ðóêîâîäèòü èìè (ñò. 177 ÃÊ ÐÔ). - Äîâåðåííîñòü âûäàíà ïîä âëèÿíèåì çàáëóæäåíèÿ èëè îáìàíà, íàñèëèÿ, óãðîçû (ñò. 178, 179 ÃÊ ÐÔ). - Ó äîâåðåííîñòè êîí÷èëñÿ ñðîê äåéñòâèÿ. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê, íà êîòîðûé âûäàåòñÿ äîâåðåííîñòü, ñîñòàâëÿåò 3 ãîäà. Åñëè ñðîê íå óêàçàí, òî îíà äåéñòâèòåëüíà âñåãî 1 ãîä. - Äîâåðèòåëü îòîçâàë äîâåðåííîñòü.  ýòîì ñëó÷àå íîòàðèóñó, êîòîðûé åå çàâåðÿë, íàïðàâëÿåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùåå èçâåùåíèå.

Быль про ответственного мужчину и забывчивую бабушку Êîãäà ìîëîäîé ìóæ óçíàë, ÷òî ñêîðî ñòàíåò ïàïîé, îí â ñðî÷íîì ïîðÿäêå íà÷àë èñêàòü êâàðòèðó. Íàøåë. Ðÿäîì äåòñêèé ñàä, øêîëà, ïîëèêëèíèêà. Áóäóùèé îòåö îêàçàëñÿ ÷åëîâåêîì îòâåòñòâåííûì è þðèäè÷åñêè ïîäêîâàííûì. Âñå äîêóìåíòû îí òùàòåëüíî ïðîâåðèë, ïîîáùàëñÿ ñ ñîáñòâåííèöåé – ìèëîé ïåíñèîíåð-

¹ 12

(18.03.2013)

êîé. Êâàðòèðîé áàáóøêà âëàäåëà äàâíî, ñàìà åå ïîêàçûâàëà ïîêóïàòåëÿì, òîëüêî íà ñàìó ñäåëêó íå ïðèåõàëà, çàáîëåëà. Ñäåëêó ïðîâåëè ïî ãåíåðàëüíîé äîâåðåííîñòè. Áîëüøå ãîäà ìîëîäàÿ ñåìüÿ ïðîæèëà ñ÷àñòëèâî, à ïîòîì ïðèøëà ïîâåñòêà â ñóä. Èñê ïîäàëà äî÷ü áàáóøêè, çàÿâèâ, ÷òî ïåíñèîíåðêà-ñîáñòâåííèöà íà ìîìåíò ñäåëêè áûëà íåäååñïîñîáíà – ñðàçó ïîñëå ñäåëêè êóïëè-ïðîäàæè áàáóøêà îáðàòèëàñü â ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð è ïîëó÷èëà çàêëþ÷åíèå âðà÷åé î òîì, ÷òî ó íåå áîëåçíü Àëüöãåéìåðà. À çíà÷èò, ïîíèìàòü çíà÷åíèå ñâîèõ äåéñòâèé, âûäàâàÿ äîâåðåííîñòü íà ïðîäàæó êâàðòèðû, îíà íå ìîãëà. Äåíåã ó áàáóøêè, åñòåñòâåííî, íèêàêèõ íåò, è îíà íè÷åãî íå ïîìíèò. Êâàðòèðà, åñòåñòâåííî, âåðíóëàñü åé â ñîáñòâåííîñòü.

Третий вид мошенничества с доверенностями – подделка доверенности, приравненной к нотариальной  íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ äîâåðåííîñòü, ñîâåðøåííàÿ â ïðîñòîé ïèñüìåííîé ôîðìå, ìîæåò áûòü ïðèðàâíåíà ê íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííîé. Íàïðèìåð, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì ÐÔ, íàïèñàííûé îò ðóêè íà ïðîñòîì ëèñòå áóìàãè äîêóìåíò ìîæåò çàâåðèòü êîìàíäèð âîåííîé ÷àñòè, ãëàâíûé âðà÷ áîëüíèöû èëè ñîöèàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, íà÷àëüíèê èñïðàâèòåëüíîé êîëîíèè. À òàê êàê ïîäîáíàÿ äîâåðåííîñòü íå òðåáóåò äàæå ñïåöèàëüíîãî áëàíêà, ó ìîøåííèêîâ îíà ïîëüçóåòñÿ áîëüøîé ïîïóëÿðíîñòüþ.

Быль про реальную семью и фальшивого заключенного  äåêàáðå 2010 ãîäà ñåìüÿ Á. êóïèëà êâàðòèðó. Òðåõêîìíàòíóþ, ñ õîðîøèì âèäîì èç îêíà è ÷óäåñíîé ïëàíèðîâêîé. Ïðåäûäóùèé ñîáñòâåííèê âëàäåë åþ íåäîëãî, ìåíüøå ãîäà, íî åìó ñðî÷íî ïîòðåáîâàëèñü äåíüãè è îí ðåøèë êâàðòèðó ïðîäàòü. Íà ñäåëêå ïðèñóòñòâîâàëè è ïîêóïàòåëü, è ïðîäàâåö. Âîò òîëüêî ïîçæå îêàçàëîñü, ÷òî â … ãîäó ýòà êâàðòèðà áûëà ïðîäàíà íåêèì ãîñïîäèíîì Ì. ïî ãåíåðàëüíîé äîâåðåííîñòè. Ñàì ãîñïîäèí Ì. âî âðåìÿ ïðîäàæè ÿêîáû íàõîäèëñÿ â ìåñòàõ íå ñòîëü îòäàëåííûõ, åãî äîâåðåííîñòü çàâåðèë íà÷àëüíèê òþðüìû. È òîëüêî ÷åðåç íåñêîëüêî ëåò ñóäåáíûõ ðàçáèðàòåëüñòâ âûÿñíèëîñü, ÷òî ãîñïîäèí Ì. â òþðü-

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô) ìå íå ñèäåë, à äîâåðåííîñòü ôàëüøèâàÿ. È, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ñåìüÿ Á. â öåïî÷êå ïîêóïàòåëåé áûëà ÷åòâåðòîé, ñäåëêà áûëà ïðèçíàíà íè÷òîæíîé, è êâàðòèðà âåðíóëàñü â ñîáñòâåííîñòü ïåðâîìó âëàäåëüöó, ãîñïîäèíó Ì.

Почему наша сказка не может стать былью? Êàçàëîñü áû, âî âñåõ ðàññêàçàííûõ èñòîðèÿõ äîêàçàòü ôàêò ìîøåííè÷åñòâà î÷åíü ïðîñòî. Ê òîìó æå âñïîìèíàåòñÿ þðèäè÷åñêèé òåðìèí «äîáðîñîâåñòíûé ïðèîáðåòàòåëü». È âîçíèêàåò âîïðîñ – ïî÷åìó íåëüçÿ ïðèìåíèòü ýòîò òåðìèí ê îáìàíóòûì ëþäÿì? Íî â ïóíêòå 1 ñòàòüè 302 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà ÐÔ ñêàçàíî, ÷òî èìóùåñòâî îò äîáðîñîâåñòíîãî ïðèîáðåòàòåëÿ âîçâðàùàåòñÿ ñîáñòâåííèêó, åñëè îíî áûëî óòåðÿíî ñîáñòâåííèêîì ëèáî ïîõèùåíî, ëèáî âûáûëî èç âëàäåíèÿ ñîáñòâåííèêà èíûì ïóòåì ïîìèìî åãî âîëè. Òî åñòü, åñëè äîêàçàíî, ÷òî äîâåðåííîñòü áûëà ëèïîâîé èëè íåäåéñòâèòåëüíîé, ñäåëêà âñåãäà ïðèçíàåòñÿ íè÷òîæíîé è æèëüå âîçâðàùàåòñÿ ñîáñòâåííèêó, îò èìåíè êîòîðîãî áûëà ñîñòðÿïàíà äîâåðåííîñòü. Òàê ÷òî ñóäåáíûå òÿæáû àáñîëþòíî áåñïîëåçíû. Òàê, ìîæåò áûòü, âîçìîæíî ïîäñòðàõîâàòü ñåáÿ åùå äî ïðèîáðåòåíèÿ íåäâèæèìîñòè? Óâû, ïî ìíåíèþ ýêñïåðòîâ, øàíñîâ ýòî ñäåëàòü î÷åíü ìàëî. Âî-ïåðâûõ, ïðîâåðèòü ïîäëèííîñòü èëè äåéñòâèòåëüíîñòü äîâåðåííîñòè ïîêóïàòåëþ íå âñåãäà ïðîñòî. Åäèíñòâåííûé ñïîñîá – îáðàòèòüñÿ ê íîòàðèóñó èëè ëèöó, êîòîðîå âûäàâàëî äîâåðåííîñòü. Íîòàðèóñû ïðåäîñòàâëÿòü òàêóþ èíôîðìàöèþ ìîãóò, íî íå îáÿçàíû. À äîâåðèòåëÿ ÷àñòî åùå ïîèñêàòü íåîáõîäèìî, äà è ïîîáùàòüñÿ ñ íèì ëè÷íî äàëåêî íå âñåãäà âîçìîæíî. Âî-âòîðûõ, íå ñòîèò ïîëàãàòüñÿ íà òî, ÷òî ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàòîð ïðîâåðèò ïîäëèííîñòü äîâåðåííîñòè. Äå-þðå ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå â Ðîñðååñòð – ïîäëèííûå. Íàïðèìåð, îòâåòñòâåííîñòü çà ïîäëèííîñòü äîâåðåííîñòè ïî çàêîíó íåñåò íîòàðèóñ. Ðåãèñòðàòîð æå îáÿçàí â îïðåäåëåííûé ñðîê ïðèíÿòü ýòè äîêóìåíòû, âíåñòè ñîîòâåòñòâóþùèå çàïèñè â Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è âûäàòü äîêóìåíòû î ðåãèñòðàöèè. Ýòî åãî îáÿçàííîñòè.  ïðàâà ðåãèñòðàöèîííîé ñëóæáû âõîäèò ïðîâåðêà äîêóìåíòîâ,


«ÏÎÄÂÎÄÍÛÅ ÊÀÌÍÈ» ÐÛÍÊÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ íî íà ïðàêòèêå ðåãèñòðàòîðû ýòèì íå çàíèìàþòñÿ – åñòü ÷åòêèé è ñæàòûé ïî âðåìåíè ðåãëàìåíò, à çà åãî ïðåäåëû âûõîäèòü íèêòî íå æåëàåò. Â-òðåòüèõ, âû, êîíå÷íî, ìîæåòå îáðàòèòüñÿ â ñòðàõîâóþ êîìïàíèþ è çàêëþ÷èòü äîãîâîð òàê íàçûâàåìîãî òèòóëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ – ðèñêà óòðàòû ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà ïðèîáðåòåííóþ íåäâèæèìîñòü. Ñòîèìîñòü òàêîé ñòðàõîâêè – 0,2–0,4 % îò öåíû íåäâèæèìîñòè â ãîä. Íî, ó÷òèòå, ïëàòèòü ýòó ñòðàõîâêó ìîæíî î÷åíü äîëãî, ïîñêîëüêó ïîêóïêà ïî äîâåðåííîñòè – ýòî æèçíü íà ïîðîõîâîé áî÷êå. Þðèñòû äàâíî ñïîðÿò î ñðîêàõ èñêîâîé äàâíîñòè ïî ïîäîáíûì ñëó÷àÿì. Îäíè ññûëàþòñÿ íà ñò. 196 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà, óñòàíàâëèâàþùóþ îáùèé ñðîê èñêîâîé äàâíîñòè â òðè ãîäà (îí íà÷èíàåòñÿ ñ ìîìåíòà, êîãäà ëèöî óçíàëî èëè äîëæíî áûëî óçíàòü î íàðóøåíèè ñâîåãî ïðàâà). Äðóãèå æå îáðàùàþòñÿ ê ñò. 208 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà, ñîãëàñíî êîòîðîé íà òðåáîâàíèÿ ñîáñòâåííèêà èëè èíîãî âëàäåëüöà îá óñòðàíåíèè âñÿêèõ íàðóøåíèé åãî ïðàâà èñêîâàÿ äàâíîñòü íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ.

Можно ли вернуть деньги? Êàê óæå ãîâîðèëîñü âûøå, ïðèçíàòü çà ñîáîé íåäâèæèìîñòü, êîòîðàÿ áûëà ïðîäàíà âàì ïî íåñóùåñòâóþùåé äîâåðåííîñòè, íåðåàëüíî. Íî ìîæíî ïîïûòàòüñÿ âåðíóòü ñåáå õîòÿ áû äåíüãè, ïîòðà÷åííûå íà ïðèîáðåòåíèå äàííîé íåäâèæèìîñòè. Îòâåò÷èêîâ â ýòîé ñèòóàöèè ìîæåò áûòü äâà.

Ëþäìèëà Ïëîòíèêîâà, þðèñò Óðàëüñêîé ïàëàòû íåäâèæèìîñòè: – Âû ñìîæåòå âåðíóòü ñåáå ìàêñèìóì îäèí ìèëëèîí ðóáëåé. Ýòî òàê íàçûâàåìàÿ ðàçîâàÿ êîìïåíñàöèÿ, êîòîðóþ âûïëà÷èâàåò íàøå ãîñóäàðñòâî çà ñ÷åò êàçíû. Äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîëó÷èòü ýòó êîìïåíñàöèþ, íàäî ñîáëþñòè íåñêîëüêî óñëîâèé: 1. Ëèöî, ïðåòåíäóþùåå íà êîìïåíñàöèþ, îáðàùàëîñü â ñóä ñ èñêîì î âîçìåùåíèè âðåäà, ïðè÷èíåííîãî â ðåçóëüòàòå óòðàòû æèëîãî ïîìåùåíèÿ. 2. Ñâîèì ðåøåíèåì ñóä îáÿçàë îòâåò÷èêà âîçìåñòèòü äàííîìó ëèöó ïðè÷èíåííûé âðåä, íî ðåøåíèå ñóäà íå áûëî èñïîëíåíî îòâåò÷èêîì. 3. Íåñìîòðÿ íà âñå ïðåäïðèíÿòûå âçûñêàòåëåì óñèëèÿ è ïðèíÿòûå ìåðû ïî îáåñïå÷åíèþ èñïîëíåíèÿ ðåøåíèÿ ñóäà, óêàçàííîå ðåøåíèå ñóäà íå áûëî èñïîëíåíî â ïðèíóäèòåëüíîì ïîðÿäêå â òå÷åíèå ãîäà ñî äíÿ íà÷àëà èñ÷èñëåíèÿ ñðîêà ïðåäúÿâëåíèÿ èñïîëíèòåëüíîãî äîêóìåíòà. Ïîñëå ýòîãî âû ìîæåòå óæå ïîäàâàòü â ñóä íà ðåãèñòðèðóþùèé îðãàí. È, åñëè áóäåò äîêàçàíî, ÷òî ýòîò îðãàí âûïîëíèë ñâîè îáÿçàííîñòè íåäîáðîñîâåñòíî, âàì âûïëàòÿò äåíüãè.

15

Ñóäåáíûå òÿæáû, ïðè ñàìîì ñêâåðíîì ðàñêëàäå, ìîãóò çàòÿíóòüñÿ íå íà îäèí ãîä. Òàê ÷òî ëó÷øå ïîïûòàòüñÿ èçáåæàòü ïðîáëåì åùå äî ïîêóïêè êâàðòèðû: 1. Ïðîâåðÿéòå èñòîðèþ êâàðòèðû. Åñëè «âñïëûâàåò» äîâåðåííîñòü, âî ÷òî áû òî íè ñòàëî ïðîâåðüòå åå äîñòîâåðíîñòü. 2. Ñîòðóäíè÷àéòå ñ îïûòíûìè ïðîôåññèîíàëàìè – îíè íå ïîçâîëÿò ïîääàòüñÿ ýìîöèÿì, ïîäñêàæóò, ãäå ñòîèò íàñòîðîæèòüñÿ è îò êàêîé ñäåëêè ëó÷øå âñåãî îòêàçàòüñÿ. 3. Åñëè êâàðòèðà ïðîäàåòñÿ ïî ãåíåðàëüíîé äîâåðåííîñòè, òî íàñòàèâàéòå íà ëè÷íîì ïðèñóòñòâèè ïðîäàâöà ïðè ñäåëêå. 4. È ïîñëåäíèé ñîâåò, ïðèìåíèìûé ê ïîêóïêå ëþáîé íåäâèæèìîñòè. Íèêîãäà íå òîðîïèòåñü. Ìîøåííèêè ÷àùå âñåãî ïûòàþòñÿ ñîçäàòü àæèîòàæ âîêðóã ïðîöåññà ïåðåãîâîðîâ, ÷òîáû ïîêóïàòåëü íå óñïåë çàïîäîçðèòü íåëàäíîå. Åñëè âû ñëûøèòå ôðàçó: «Íàì íàäî ïðîäàòü êâàðòèðó ïîáûñòðåå, ïîýòîìó ó íàñ òàê äåøåâî. Äà è âîîáùå, ÷òî âû, ïðàâî, òàêèìè âàðèàíòàìè íå áðîñàþòñÿ. Ó íàñ î÷åðåäü èç ïîêóïàòåëåé çà äâåðüþ!», – äåñÿòü ðàç ïîäóìàéòå, à íå ìîøåííèêè ëè ïåðåä âàìè. Íàòàëüÿ ÊÎ×ÅÂÀ

Ñíà÷àëà ïîäàåòñÿ èñê ïðîäàâöó, âåäü ïî çàêîíó äîëæíî áûòü âîññòàíîâëåíî ñòàòóñ-êâî, òî åñòü òî, ÷òî áûëî äî ñäåëêè: ïðîäàâåö – ñ êâàðòèðîé, âû – ñ äåíüãàìè. Òóò ñëåäóåò íàïîìíèòü, ÷òî â äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè îáÿçàòåëüíî íàäî óêàçûâàòü âñþ ñóììó ïîêóïêè (ïðîäàâöû, åñëè îíè âëàäåëè íåäâèæèìîñòüþ ìåíåå òðåõ ëåò, ÷àñòî ïðîñÿò óêàçàòü ìåíüøóþ ñóììó, ÷òîáû íå ïëàòèòü íàëîãè). Ïîääàäèòåñü íà óãîâîðû, ïîëó÷èòå òîëüêî òó ñóììó, êîòîðàÿ óïîìÿíóòà â äîêóìåíòå. Ìîæåò îêàçàòüñÿ, ÷òî ó ïðîäàâöà äåíåã óæå íåò, è ñóä îáÿæåò âûïëà÷èâàòü îòâåò÷èêà ìèëëèîíû ðóáëåé â ðàññðî÷êó, íà ïàðó äåñÿòêîâ ëåò. Åñëè æå ïðîäàâåö ñîâñåì íå â ñîñòîÿíèè âûïëàòèòü äåíüãè, ìîæíî ïîäàòü èñê íà ðåãèñòðèðóþùèé îðãàí. È âåðíóòü ñåáå õîòÿ áû ÷àñòü äåíåã.

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

¹ 12

(18.03.2013)


16

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

ÂÛÃÎÄÍÎ!

Отношения банкиров и риэлторов Екатеринбурга смело можно назвать взаимовыгодными, ведь от такого сотрудничества выигрывает каждый. Банки активнее продают свои продукты с помощью риэлторов, банкиры даже называют агентства недвижимости одним из главных каналов продаж. А риэлторы, прошедшие обучение и специализирующиеся на ипотеке, имеют возможность заинтересовать клиентов расширением списка своих услуг. Сегодня риэлторы могут предложить клиентам не только услуги по реализации или подбору варианта покупки, но и по сопровождению ипотечной сделки. Это и подбор подходящей программы банка, самого объекта, который должен удовлетворять требованиям кредитной организации, представительство в страховой и оценочной компаниях, подготовка пакета документов для кредитования. Ипотечная сделка стоит чуть дороже для клиента, но все затраты окупаются теми скидками, которые они получают от банков в качестве клиентов, пришедших от партнеров, а не с улицы. Почему же банки так благоволят клиентам, которых приводят риэлторы? По словам банкиров, клиенты, которые пришли в сопровождении риэлтора, более подготовлены: у них

уже есть пакет необходимых документов, сделка в целом проходит быстрее, без досадных срывов и недоразумений. Сергей Кульпин, управляющий Уральским филиалом ВТБ24: – Около 60 % всех клиентов, обращающихся за ипотечным кредитом в ВТБ24, приходят от партнеров. Агентства недвижимости, застройщики, другие партнеры банка играют немаловажную роль в росте объемов выдачи ипотечных кредитов. Партнеры берут на себя функции ипотечного брокера, выявляют потребности, консультируют клиентов по программам банка, проводят андеррайтинг клиентов, готовят пакеты документов для обращения в банк, а клиенты получают от банка преференции. Мы разделяем партнеров на три категории: «перспективные», «официальные» и «стратегические». В рамках соглашений о сотрудничестве ВТБ24 предоставляет клиентам партнеров (покупателям квартир) ипотечные кредиты без дополнительного обеспечения, со стадии строительства от 20 %, не взимает никаких комиссий за рассмотрение заявки и выдачу ипотечного кредита. Кроме того, банк устанавливает минимальные процентные ставки для клиентов риэлторских

Всё об ипотеке 16 апреля в рамках 9-й специализированной выставки «Недвижимость» пройдет II региональный форум «Ипотечное кредитование. Страхование недвижимости». В конференц-зале МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» (на Кольцовском тракте) с 10.30 до 12.30 пройдут презентации банков и участников ипотечного рынка. После 13.00 желающих приглашают на «круглый стол» «Предоставление ипотечных кредитов физическим и юридическим лицам. Вопросы страхования объектов недвижимости». Среди обсуждаемых тем: l выбор ипотечного банка; l ипотечное кредитование и ежемесячные платежи; l принципы ипотечного кредитования за рубежом; l ипотечное кредитование в роли инвестиций; l ипотека под коммерческую недвижимость; l схемы возврата кредита, штрафные санкции; l страхование объектов недвижимости; l экспертиза объектов недвижимости; l методика определения ущерба и страхового возмещения по страхованию имущества; l подходы к урегулированию претензий; l юридические аспекты страхования объектов недвижимости.

¹ 12

(18.03.2013)

компаний. Эти условия делают совместные предложения ВТБ24 и партнеров одними из наиболее привлекательных на сегодняшний день и с точки зрения расходов клиентов на покупку жилья, и с точки зрения удобства прохождения сделки. Есть банки, которые подписали соглашение с Уральской палатой недвижимости, это означает, что клиенту достаточно обратиться в любое из агентств – членов УПН, чтобы получить от этого банка льготы. Есть банки, которые проводят аккредитацию партнеров «поименно», предоставляя преференции для клиентов конкретных компаний, в профессионализме которых они уверены. В настоящий момент с Уральской палатой недвижимости подписали соглашение несколько банков. Каждый из них предлагает клиентам агентств недвижимости, которые входят в УПН, разный набор льгот.

Райффайзенбанк Снижение ставки для клиентов агентств недвижимости – ипотечных брокеров: -

на 1 % – тем, кто подтверждает свой доход по форме банка;

-

на 0,75 % – тем, кто подтверждает доход по справке 2-НДФЛ;

-

при выходе на сделку в течение первых 45 дней с момента одобрения заявки предоставляется дополнительная скидка 0,25 %.

МТС-банк 1. Снижение процентной ставки за пользование кредитом на 1 % годовых на весь срок действия кредитного договора по сравнению с базовыми тарифами, действующими на момент заключения кредитного договора. 2. Снижение процентной ставки за пользование кредитом на 0,5 % годовых на весь срок действия кредитного договора по сравнению с базовыми тарифами, действующими на момент заключения договора, а также отмена комиссии за открытие текущего счета в целях кредитования.

Преференции распространяются на приобретение квартир как в новостройке, так и на вторичном рынке.


ÂÛÃÎÄÍÎ!

Абсолют Банк Для ипотечных брокеров – партнеров банка установлены следующие условия в рамках программы «Стандарт»: -

процентная ставка при первоначальном взносе от 15 до 19,99 % – 13,25 %

-

процентная ставка при первоначальном взносе от 20 % – 12,25 %

-

дополнительно предоставляется снижение процентной ставки на 0,5 % при оплате комиссии 1 %.

Уралсиб С ноября 2012 и до конца января 2013 года банк предоставлял скидку в 0,5 % по программе вторичного жилья и новостроек для клиентов агентств – членов УПН. Другие банки, как уже было сказано, также готовы предоставить преференции клиентам риэлторов и брокеров, но для этого агентство должно пройти аккредитацию в банке и «вписаться» в требования таких банков. Банк стимулирует своих партнеров или выплачивая комиссию за каждого клиента, который получает кредит, или же делая скидку на свои ипотечные продукты. В Екатеринбурге более распространен второй вариант – клиенты брокеров, риэлторов получают льготную ипотеку. Иногда банки выражают свою лояльность по отношению к партнерам, объявляя о награде за наибольшее количество «доставленных» в банк клиентов. Недавно «ДельтаКредит» объявил о конкурсе для риэлторов – те из них, кто проведет наибольшее количество ипотечных сделок в данном банке, получат ценные призы. Как сообщает Ирина Асланова, вицепрезидент банка по развитию бизнеса, победители будут определяться и награждаться поквартально. По итогам года будет определен основной призер, которого ждет суперприз – золотая банковская карта с депозитом в 1 миллион рублей. Еще один момент – обучение. Нередко банки проводят его для своих партнеров бесплатно. Надо отметить, что руководители компаний также заинтересованы в повышении грамотности своих специалистов. Уральская палата недвижимости проводит обучение ипотечных брокеров, «выращивая» из риэлторов высококлассных ипотечных специалистов. Одно из преимуществ аккредитованного в УПН ипотечного брокера – доступ к специальной программе,

которая помогает обслуживать клиентов результативно. Программа «Ипотечный навигатор» объединяет условия программ кредитования банков (требования к заемщикам, объектам и т. п.), данные о самих банках и их партнерах. Кредитные учреждения оперативно предоставляют информацию по своим кредитам, регулярно обновляют ее. С «Ипотечным навигатором» сегодня работает 41 банк. То, что сотрудничество банков и риэлторов будет только крепнуть, – это факт. Достаточно упомянуть, что в прошлом году Сбербанк России перешел к новой модели сотрудничества с агентствами недвижимости и риэлторами. Крупнейший

17

российский банк запустил технологию электронного документооборота при оформлении ипотечных кредитов. То есть заемщики могут подавать заявки на ипотеку из офиса своего риэлтора или застройщика. Вернее, риэлторы подают документы своего клиента в Сбербанк по электронным каналам связи. Это сокращает время принятия и обработки заявки, кроме того, клиенту не нужно приходить в отделение банка. Возможно, что со временем такая схема работы между банками и риэлторами станет привычной. В выигрыше будут прежде всего простые заемщики – покупатели жилья. Юлия ЗИБЕРТ

РГР + Сбербанк Напомним, что в мае 2012 года Сбербанк и Российская гильдия риэлторов (РГР) подписали соглашение, благодаря которому значительно упростилась процедура сотрудничества банка с сертифицированными риэлторскими компаниями. На недавно состоявшемся XVI Национальном конгрессе по недвижимости сотрудничество РГР и Сбербанка получило новый импульс развития – были оглашены основные планы совместной работы на два года. В их числе – внедрение единых стандартов обучения и сертификации риэлторов, полный переход на электронный документооборот, разработка и внедрение программы лояльности для сертифицированных членов РГР.

«Важно, чтобы в цепочке банк–партнер–клиент все три стороны доверяли друг другу, – подчеркнул вице-президент Сбербанка Анатолий Попов. – Сбербанк видит своё будущее в развитии отношений с профессиональными участниками рынка – членами профессионального сообщества РГР, которым будут доверять наши клиенты. В ближайшие годы рынку потребуется значительно больше профессиональных риэлторов. Потребность в квалифицированных кадрах обусловлена и ростом числа сделок с недвижимостью, и сложными условиями, в которых зачастую оказываются покупатели и продавцы. Профессиональный риэлтор должен будет не только оказать поддержку по вопросам недвижимости, но также провести корректную консультацию по ипотеке и другим финансовым вопросам. Это позволит клиенту сэкономить своё время, а риэлтору – иметь конкурентные преимущества на рынке. Рынок риэлторских услуг должен стать для наших клиентов более прозрачным, чтобы клиент мог быть уверен, что имеет дело с настоящим профессионалом». Для информации: в настоящее время в рамках системы добровольной сертификации РГР аккредитовано 29 территориальных органов по сертификации (в их числе и Уральская палата недвижимости), 41 учебное заведение, 7 страховых компаний и 50 сертифицированных аналитиков-консультантов рынка недвижимости. Всего в системе сертификации участвует 633 компании из разных регионов России, более 200 из них – в Свердловской области (перечень этих компаний – на стр. 19–22).

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

¹ 12

(18.03.2013)


18

¹ 12

ÎÒÄÅË ÏÎ ÎÁÓ×ÅÍÈÞ È ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÖÈÈ ÓÏÍ

(18.03.2013)

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)


ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÖÈß

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

¹ 12

19

(18.03.2013)


20

¹ 12

ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÖÈß

(18.03.2013)

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)


ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÖÈß

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

¹ 12

21

(18.03.2013)


22

¹ 12

ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÖÈß

(18.03.2013)

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)


ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

¹ 12

23

(18.03.2013)


24

¹ 12

ÓÑËÓÃÈ Â ÑÔÅÐÅ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ þðèñòû, íîòàðèóñû, îöåíêà íåäâèæèìîñòè

(18.03.2013)

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)


ÓÑËÓÃÈ Â ÑÔÅÐÅ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ þðèñòû, íîòàðèóñû, îöåíêà íåäâèæèìîñòè

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

¹ 12

25

(18.03.2013)


26

¹ 12

ÓÑËÓÃÈ Â ÑÔÅÐÅ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ þðèñòû, íîòàðèóñû, îöåíêà íåäâèæèìîñòè

(18.03.2013)

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)


ÓÑËÓÃÈ Â ÑÔÅÐÅ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ þðèñòû, íîòàðèóñû, îöåíêà íåäâèæèìîñòè

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

¹ 12

27

(18.03.2013)


28

¹ 12

ÂÈÇÈÒÊÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

(18.03.2013)

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)


ÂÈÇÈÒÊÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

¹ 12

29

(18.03.2013)


30

¹ 12

ÂÈÇÈÒÊÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

(18.03.2013)

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)


ÂÈÇÈÒÊÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

¹ 12

31

(18.03.2013)


32

¹ 12

ÂÈÇÈÒÊÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

(18.03.2013)

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)


ÂÈÇÈÒÊÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

¹ 12

33

(18.03.2013)


34

ÂÈÇÈÒÊÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

ÓÏÍ .................................................... www.upn.ru Íîâîñòðîéêè Åêàòåðèíáóðãà ............ www.dolevka.ru Çàãîðîäíàÿ íåäâèæèìîñòü ............... www.domupn.ru 1-àÿ ßðìàðêà íîâîñòðîåê ................ www.kb-yarmarka.ru 33 êâ.ì ............................................... www.33m2.ru 5 Àâåíþ ............................................. www.ave5.ru RealCapital ......................................... www.rcapital.ru Àäðåñ ................................................. www.adres-an.ru Àëåíàò ............................................... www.alenat.ru ÀÍ Ñîñåäè ......................................... www.sosedi-ural.ru Àíòåé ................................................. www.an-antey.ru Àíòóðàæ ............................................. www.ant2010.ru Àïðèîðè ............................................. apriori96.ru Àðêàäà-Ì ........................................... www.arcada-m.com Àòîìïðîìèíâåñò ............................... www.atom96.ru Àòîìñòðîéêîìïëåêñ .......................... www.atomstroy.net Àòðèóì ............................................... www.atrium-centr.ru Àôèíà-Ðèýëòè Íåäâèæèìîñòü è Òóðèçìwww.afina2000.ru Áàñò-ÅÒ .............................................. www.bast-et.ru Áåëûé äîì ........................................ www.whrg.ru ÁèçíåñÊâàðòÁþðî ............................. www.b-k-b.ru Áèçíåñ-Êîíòàêò ................................. www.an-bk.ru Áèçíåñ-Ïàðòíåð ................................ www.b-p96.ru ÁÈÍ .................................................... www.rk-bin.ru ÁÊ_ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ ....................... www.bk-n.ru Áîëãàðñêàÿ Ðèýëòîðñêàÿ êîìïàíèÿ . www.domvbolgarii.ru ÁÝÑÒ .................................................. www.cnbest.ru Áþðî íåäâèæèìîñòè ¹1 .................. www.bn-1.ru Áþðî íåäâèæèìîñòè Çûðÿíîâîé ..... www.z-buro.ru ÃÊ Íîâîñ¸ë ........................................ www.novosel99.ru Äèàë .................................................. www.dial93.ru ÄÎÌ ................................................... www.dom-obmen.ru Êàïèòàë ............................................. www.rgkapital.ru ÊÁ Ãîðîäñêîå .................................... www.kb-gorodskoe.ru Êâèêî ................................................. www.kviko.ru

¹ 12

(18.03.2013)

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

Êîäåêñ ............................................... Êîðèôåé ............................................ Êóïå ................................................... Ë & ÏÀÐÒÍÅÐÛ .................................. ËèÊîì ................................................ Ëèíê ................................................... ÌÀÊÑÈÌÀ .......................................... Ìàëàõèò ............................................. Ìàëûøåâà-73 .................................... ÌÀÍ ................................................... Ìåíäåëååâ ........................................ Ìíîãîïðîôèëüíàÿ êîìïàíèÿ "Íåäâèæèìîñòü Óðàëà" ....................... Íàõîäêà ............................................. Íåäâèæèìîñòü Óðàëà ........................ Íåäâèæèìîñòü.RU ............................. ÍÊÑ .................................................... Ðàí÷î ................................................. Ðà «ÓðàëÀçèÿÖåíòð» ......................... Ðèî-Ëþêñ .......................................... ÐÒÀ .................................................... Ðóññêèé Äîì ..................................... ÑÂ-Íåäâèæèìîñòü ............................ Ñåâåðíàÿ êàçíà ÖÍ ........................... Ñòàòóñ ................................................ Òàãèëüñêàÿ íåäâèæèìîñòü ................ Òå÷åð ................................................. ÒÈÌ ................................................... Óðàëñòðîéèíâåñò .............................. Óðàëüñêîå Þðèäè÷åñêîå Îáùåñòâî Óðàë-ýñòýéò ....................................... Óþòâèëü ............................................. Ôîðìóëà Ñòðîèòåëüñòâà .................. Öåíòðàëüíîå èïîòå÷íîå àãåíòñòâî ..

www.kodex.su www.korifey2010.ru êóïå.ðô www.lpartners.ru www.likom-real.ru www.link.ural.ru www.nedv-maksima.ru www.an-malahit.ru www.m73.ru www.manural.com www.mendeleeva11.ru www.ekbg.ru www.nahodka.pro www.n-ural.com www.rc-nedvigimost.ru www.an-nks.ru www.rancho.ur.ru www.uac1.ru www.ekat.riolux.ru www.anrta.ru www.rusdom-mk.ru cb.upn.ru www.rieltkazna.ru www.an-status.ru www.tagilned.ru www.te98.ru www.rk-tim.ru www.us-invest.ru www.uraljurist.ru www.ue1.ru www.yutvil.ru www.formulastr.ru www.ipoteka66.com


 Åêàòåðèíáóðãå.................36  Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.......45

1-êîìíàòíûå êâàðòèðû........46 2-êîìíàòíûå êâàðòèðû........60 3-êîìíàòíûå êâàðòèðû........77 4-êîìíàòíûå êâàðòèðû........91 Ìíîãîêîìíàòíûå êâàðòèðû.....94

 Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè......96 Âíå Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè....104


36

ÊÎÌÍÀÒÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ Â Åêàòåðèíáóðãå

 ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÅ ÀÂÒÎÂÎÊÇÀË 1(3) 8 ÌÀÐÒÀ, 73, ïì., ê., 4/4 ýò., ïë.:14.6/ 14.6/-, ÷/ï, òîðã,ðåìîíò, 1350.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89126696852 1(ê) 8 ÌÀÐÒÀ, 86, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:18/ 18/-, îòë. ñîñòîÿíèå, 1300.000ð, ÑÒÀÒÓÑ (ÓÏÍ), ò. 388-24-11 1(6) 8 ÌÀÐÒÀ, 86, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:18.1/ 18.1/-, ÷/ï, 1250.000ð, ÊÎÄÅÊÑ (ÓÏÍ), ò. 219-01-12 1(6) 8 ÌÀÐÒÀ, 86, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:19.9/ 19.9/-, ÷/ï, 1250.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 201-49-94 1(ê) 8 ÌÀÐÒÀ, 86, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:16/ 16/-, ÷/ï, 1250.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 1(5) 8 ÌÀÐÒÀ, 92, õð., ê., 4/5 ýò., ïë.:13/ 13/12, îòëè÷íîå ñîñò., 1200.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 237-60-60

Êàê

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

1(5) 8 ÌÀÐÒÀ, 92, õð., ê., 4/5 ýò., ïë.:17/ 17/12, îòëè÷íîå ñîñò., 1350.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 237-60-60 1(6) 8 ÌÀÐÒÀ, 92, õð., ê., 4/5 ýò., ïë.:-/ 13/-, 1150.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89049872397 1(3) 8 ÌÀÐÒÀ, 110, ïì., ê., 4/4 ýò., ïë.:/12/-, ÷/ï, 1250.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 1(3) ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÀß, 61/2, áð., ï., 4/5 ýò., ïë.:-/12.4/-, ÷/ï, íà 2-õ õîçÿåâ, 1220.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 219-28-48 1(4) ÁÀÇÎÂÛÉ, 50, ñï., ê., ë., 25/26 ýò., ïë.:120/11.9/8, ÷/ï, 2óð, 1200.000ð, ò. 89126074206 1(4) ÁÀÇÎÂÛÉ, 50, ñï., ê., ë., 25/26 ýò., ïë.:120/18.9/8, ÷/ï, 2óð, 1350.000ð, ò. 89126074206 2(4) ÁÀÇÎÂÛÉ, 50, ñï., ê., ë., 25/26 ýò., ïë.:120/32/8, ÷/ï, 2óð, 2550.000ð, ò. 89126074206 2(3) ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 165/à, áð., ï., 3/5 ýò., ïë.:58/29/7, ÷/ï, 1/2äîëè â êâ-ðå, 1780.000ð, ò. 8-904-981-07-31 1(5) ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 200/À, õð., ê., 3/4 ýò., ïë.:12/12/-, ñîñò.õîðîøåå, 1200.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 1(5) ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 200/À, õð., ê., 4/4 ýò., ïë.:9.8/9.8/-, ÷/ï, 950.000ð, ÓÞÒÂÈËÜÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 1(3) ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 206/Á, ïì., ø., 3/3 ýò., ïë.:57/11/7, íîðì.ñîñò., 1250.000ð, ÂÈÇÈÒ (ÓÏÍ), ò. 371-23-63 1(8) ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 85, ïì., ê., 3/3 ýò., ïë.:10/10/-, ÷/ï, á/äóøà, îá.òóàë, 810.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 1(6) ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 85, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:16.4/16.4/-, 1050.000ð, ÓÞÒÂÈËÜÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 1(6) ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 85, ïì., ê., 3/3 ýò., ïë.:17.2/17.2/-, 1300.000ð, ÓÞÒÂÈËÜÊÓÉÁÛØ. (ÓÏÍ), ò. 261-28-34 1(6) ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 85, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:21/18/-, äóø + ñ/ó, 2300.000ð, ÓËÅÉ (ÓÏÍ), ò. 89049874388

ïîëüçîâàòüñÿ îáúÿâëåíèÿìè â ãàçåòå «Åñòü âàðèàíò!»

?

Ðàçäåë îáúÿâëåíèé î ïðåäëîæåííûõ íà ïðîäàæó êîìíàòàõ äåëèòñÿ íà òðè ðóáðèêè â çàâèñèìîñòè îò òîãî, ãäå íàõîäèòñÿ îáúåêò – â Åêàòåðèíáóðãå, â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè èëè âíå îáëàñòè. Âíóòðè ðóáðèê îáúÿâëåíèÿ ðàçäåëåíû íà ïîäðóáðèêè ïî êîëè÷åñòâó êîìíàò â îáúåêòå è ñîðòèðóþòñÿ â Åêàòåðèíáóðãå – ïî íàçâàíèÿì ñîãëàñíî îáùåïðèíÿòûì íàçâàíèÿì ìèêðîðàéîíîâ ãîðîäà â àëôàâèòíîì ïîðÿäêå – «Àâòîâîêçàë», «Áîòàíè÷åñêèé», «ÂÈÇ» è ò.ä. Âíóòðè ïîäðóáðèê îáúÿâëåíèÿ ñîðòèðóþòñÿ ïî íàçâàíèÿì óëèö â àëôàâèòíîì ïîðÿäêå. Âíå Åêàòåðèíáóðãà îáúÿâëåíèÿ ñîðòèðóþòñÿ ïî íàçâàíèÿì ãîðîäîâ â àëôàâèòíîì ïîðÿäêå. Ïåðâûå äâå öèôðû â îáúÿâëåíèè îçíà÷àþò, ñêîëüêî êîìíàò â ñêîëüêèêîìíàòíîé êâàðòèðå âûñòàâëåíî íà ïðîäàæó, íàïðèìåð, 1(2) – îäíà êîìíàòà â äâóõêîìíàòíîé êâàðòèðå. Ñîêðàùåíèå â ñêîáêàõ (ê) îçíà÷àåò, ÷òî ïðîäàåòñÿ êîìíàòà (êîìíàòû) â êâàðòèðå êîðèäîðíîé ñèñòåìû, ñåêöèîííîãî èëè ãîñòèíè÷íîãî òèïà. Ïîñëå àäðåñà ïóáëèêóþòñÿ ñëåäóþùèå äàííûå: Òèï êâàðòèðû: ñï. – ñïåöïðîåêò, óï. – óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè, ïì. – ïîëíîìåòðàæíàÿ, ïí. – «ïåíòàãîí», áð. – «áðåæíåâêà», õð. – «õðóùåâêà», ìñ. – «ìàëîñåìåéêà». Òèï äîìà: ï. – ïàíåëüíûé, ê. – êèðïè÷íûé, á. – áëî÷íûé, ä. – äåðåâÿííûé, ø. – øëàêîáëî÷íûé. Êîëè÷åñòâî è íàëè÷èå áàëêîíîâ: á. – áàëêîí, ëîäæ. – ëîäæèÿ, á/ë – áàëêîí è ëîäæèÿ, ï/ëîä. – ïîëóëîäæèÿ, ýðê. – ýðêåð. Ýòàæ, íà êîòîðîì íàõîäèòñÿ îáúåêò, è ýòàæíîñòü äîìà. Ïëîùàäü îáúåêòà: îáùàÿ/êîìíàòû/êóõíè. Óñëîâèÿ ïðîäàæè: ÷/ï – ÷èñòàÿ ïðîäàæà (ñäåëêà, íå îáóñëîâëåííàÿ ïðèîáðåòåíèåì äðóãîé íåäâèæèìîñòè). Öåíà îáúåêòà. Íàçâàíèå ðèýëòîðñêîé êîìïàíèè, âûñòàâëÿþùåé îáúåêò íà ïðîäàæó, è êîíòàêòíûé òåëåôîí. Âèçèòíûå êàðòî÷êè ïðåäïðèÿòèé ñ ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé î òåëåôîíàõ, ýëåêòðîííîé ïî÷òå, èíòåðíåò-ñòðàíèöå, àäðåñå êîìïàíèè è ïðî÷èõ îêàçûâàåìûõ óñëóãàõ ïóáëèêóþòñÿ â ðóáðèêå «Âèçèòêè ïðåäïðèÿòèé». Êîíòàêòíûé òåëåôîí êîìïàíèè èëè ÷àñòíîãî ëèöà, âûñòàâëÿþùèõ îáúåêò. ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Ïðè ïîäà÷å îáúÿâëåíèÿ îáðàùàéòå âíèìàíèå íà ïîðÿäîê ðàñïîëîæåíèÿ èíôîðìàöèè è ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ. Ðåäàêöèÿ îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî íå ïóáëèêîâàòü íå ïðåäóñìîòðåííóþ â îáúÿâëåíèè èíôîðìàöèþ è íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà èñêàæåíèå òåêñòà èç-çà íåïðàâèëüíî ïîäàííîãî îáúÿâëåíèÿ. Îáúÿâëåíèÿ ñ ïðîèçâîëüíûì òåêñòîì ïóáëèêóþòñÿ òîëüêî â ðàçäåëå «Ðàçíîå».

¹ 12

(18.03.2013)

1(6) ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 85, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:17.5/17.5/-, âûñîêèé òðàôèê, 1200.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 1(6) ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 85, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:17.5/17.5/-, 1200.000ð, ÓÞÒÂÈËÜÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 2(6) ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 85, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:34/34/-, âîçì. ïîä îô., 2100.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 1(ê) ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 87, ïì., ê., 4/4 ýò., ïë.:23/22.4/3, ÷/ï, óãîë ñ 8ìàðòà, 1700.000ð, ÒÐÈÓÌÔ-92 (ÓÏÍ), ò. 35026-53 1(4) ÌÀØÈÍÍÀß, 5, õð., ê., 3/5 ýò., ïë.:61/8/5, ÷/ï, 1050.000ð, ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 216-79-67 1(6) ÌÀØÈÍÍÀß, 42/3, ìñ., ï., ëîäæ., 9/ 9 ýò., ïë.:-/11/-, ÷/ï, õîðîøèå ñîñåäè, 1200.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89028702623 1(5) ÌÀØÈÍÍÀß, 42/3, ìñ., ï., 3/9 ýò., ïë.:-/12/-, ÷/ï, õîð.ñîñò., 1250.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 89049885484 2(6) ÌÀØÈÍÍÀß, 42/3, ìñ., ï., 5/9 ýò., ïë.:24/20/-, îòë.ñîñò.,ñàí.ó, 2100.000ð, ËÀÉÒ-Í, ò. 222-05-35 1(2) ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 193/Á, ïì., ê., áàë., 2/3 ýò., ïë.:-/22/7, ÷/ï, ÷/ï, òîðã, 1500.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89221285185 1(3) Ñ.ÁÅËÛÕ, 2, ïì., ê., 3/3 ýò., ïë.:-/ 15/-, 1120.000ð, ò. 319-54-10 1(2) Ñ.ÁÅËÛÕ, 11, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:/15.5/-, ñîñåäè õîðîøåå, 1500.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89028702623 1(3) Ñ.ÐÀÇÈÍÀ, 41, ïì., ê., 1/4 ýò., ïë.:16/16/9, ÷/ï, 1350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 2(2) Ñ.ÐÀÇÈÍÀ, 51, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:25/20/-, ÷/ï, 2250.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 382-30-22

2(2) ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 26, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:41.7/28/5.8, ÷/ï, 1/3 äîëè â 2-êâ, 850.000ð, ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐà (ÓÏÍ), ò. 89122496766 1(4) ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 112, õð., ê., 5/5 ýò., ïë.:11/11/-, ÷/ï, 8.909.0079636, 999.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 1(4) ÖÈÎËÊÎÂÑÊÎÃÎ, 61, õð., ê., 3/4 ýò., ïë.:14.1/14.1/6, ÷/ï, 1250.000ð, ò. 20127-87 1(3) ÖÈÎËÊÎÂÑÊÎÃÎ, 80, ïì., ê., áàë., 3/ 3 ýò., ïë.:15.5/15.5/-, ñäåëàí ðåìîíò, 1250.000ð, ò. 89028703496 1(9) ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 10, óï., ê., 8/9 ýò., ïë.:13/13/-, ÷/ï, õîð.ñîñò., 1100.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 1(8) ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 10, óï., ê., 9/9 ýò., ïë.:13/13/12, îòë.ñîñò,òîðã, 1100.000ð, ÅÊÀÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 213-13-11 1(12) ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 45/À, ìñ., ê., 1/2 ýò., ïë.:-/19/-, ÷/ï, îòë.ñîñò, 1300.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 1(2) ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 86/4, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:-/13.3/-, ÷/ï, ÷èñòàÿ ïðîäàæà, 1430.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 1(2) ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 94, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:15.3/15.3/-, ÷/ï, 1200.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 328-02-60 2(4) ×ÀÏÀÅÂÀ, 64/à, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:/26/7, ñîñåä-1, 11è15ì, 2300.000ð, ò. 8-908-915-60-60 1(3) ØÌÈÄÒÀ, 76/Á, ïì., ê., 2/2 ýò., ïë.:17/17/6, ÷/ï, ñîñò.ñðåäíåå, 1430.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 1(3) ØÌÈÄÒÀ, 76/Á, ïì., ê., 2/2 ýò., ïë.:11/11/6, ÷/ï, ñîñò.ñðåäíåå, 1050.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 1(2) ÙÎÐÑÀ, 30, ïí., ï., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:20.1/20.1/-, ÷/ï, 1700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 1(10) ÙÎÐÑÀ, 56, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:18/ 18/-, õîð.ñîñò., 1450.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 1(ê) ÙÎÐÑÀ, 56, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:18/ 18/-, ïðîâåäåíà âîäà, 1470.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 328-02-37 1(2) ÙÎÐÑÀ, 56/Á, õð., ê., 4/5 ýò., ïë.:47/ 13/6, 1/2 äîëè, 1400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97

ÁÎÒÀÍÈ×ÅÑÊÈÉ 1(3) ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 51, óï., ï., ëîäæ., 6/12 ýò., ïë.:64/12/8, ÷/ï, 89221274575, 1230.000ð, ÒÅÐÐÀ (ÓÏÍ), ò. 89221274575 1(3) ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 53, óï., ï., ëîäæ., 2/12 ýò., ïë.:17/17/6, ÷/ï, ñðî÷íî, 1600.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89506390077 1(2) ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 6, óï., ï., ëîäæ., 9/ 10 ýò., ïë.:48/14.5/8, ÷/ï, 1600.000ð, ÝÄÅÌ (ÓÏÍ), ò. 379-98-48 1(3) ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 20, óï., ï., 10/10 ýò., ïë.:11.8/11.8/-, 89122416159, 1200.000ð, ÂÖÍ (ÓÏÍ), ò. 89122416159 5(5) ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 25, óï., ï., ëîäæ., 1/ 10 ýò., ïë.:16.8/16.8/8, òîðã ïðè îñìîòð, 1600.000ð, ÁÎÍÓÑ (ÓÏÍ), ò. 36584-93

1(3) ÒÁÈËÈÑÑÊÈÉ, 3, óï., ï., 10/10 ýò., ïë.:64/14/8, ÷/ï, áåç ñîñåäåé, 1250.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 213-77-79 1(3) ÒÁÈËÈÑÑÊÈÉ, 3, óï., ï., ëîäæ., 10/ 10 ýò., ïë.:64/17/9, ñâåæ.ðåìîíò, 1600.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89028772242

ÂÈÇ 2(2) ÂÈÇ-ÁÓËÜÂÀÐ, 18, ïì., ê., 2/4 ýò., ïë.:43/43/0, ÷/ï, 1790.000ð, ÊÂÈÊÎ (ÓÏÍ), ò. 298-05-20 1(3) ÂÈÊÓËÎÂÀ, 35/2, áð., ï., 5/5 ýò., ïë.:12/12/-, îòë.ñîñò.òîðã., 1450.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 268-91-33 1(2) ÂÈÊÓËÎÂÀ, 38, óï., ï., 12/12 ýò., ïë.:-/11/8, ÷/ï, äîì âî äâîðå, 1370.000ð, ÄÀÎ-ÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 29021-71 1(6) ÂÈÊÓËÎÂÀ, 46, ïí., ï., 2/9 ýò., ïë.:12/12/-, õ\ñ,êóïå,ïë\îêí, 1150.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 37589-58 1(6) ÂÈÊÓËÎÂÀ, 46, ïí., ï., 4/9 ýò., ïë.:/9.5/-, ÷/ï, ñâîé ñàíóçåë, 950.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 213-64-04 1(4) ÂÈÊÓËÎÂÀ, 46, ïí., ï., áàë., 4/9 ýò., ïë.:12/12/-, 1200.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 1(6) ÂÈÊÓËÎÂÀ, 46, ïí., ï., 8/9 ýò., ïë.:12/12/-, ÷/ï, õîð., 950.000ð, ò. 31943-27 1(6) ÂÈÊÓËÎÂÀ, 46, ïí., ï., 4/9 ýò., ïë.:/11/-, ÷/ï, ñâîé ñàíóçåë, 1050.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 213-64-04 1(3) ÂÈÊÓËÎÂÀ, 46, ïí., ï., áàë., 3/9 ýò., ïë.:11/11/9, 1100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 1(3) ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 9, ïì., ø., 1/3 ýò., ïë.:/20.5/-, äîê.ãîòîâû, 1290.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9028760850 1(ê) ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 11, ïì., ê., 4/4 ýò., ïë.:/17/-, ÷/ï, õ.ñîñò. âîäà â, 1050.000ð, ËÀÉÒ-Í, ò. 222-05-35 1(8) ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 11, ïì., ê., 2/4 ýò., ïë.:16/16/-, äóø, ñ/ó, 1500.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 1(2) ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 46, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:-/16/-, õîð.ñîñò., 1400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 1(4) ÊËÞ×ÅÂÑÊÀß, 18, ìñ., ê., 8/9 ýò., ïë.:13/13/-, ÷/ï, 89222058738, 1050.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89222058738 1(4) ÊËÞ×ÅÂÑÊÀß, 18, ìñ., ê., 8/9 ýò., ïë.:-/11/-, õîð. ñîñåäè, 1100.000ð, ÓËÅÉ (ÓÏÍ), ò. 89049874388 1(4) ÊËÞ×ÅÂÑÊÀß, 18, ìñ., ê., 8/9 ýò., ïë.:17.3/17.3/-, âîäà â êîìíàòå, 1490.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 1(2) ÊÐÀÑÍÎÓÐÀËÜÑÊÀß, 6, õð., ê., 3/5 ýò., ïë.:16/16/6, ÷/ï, 1\2 äîëè, 1300.000ð, ÇÀÐÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 319-1259 1(2) ÊÐÀÑÍÎÓÐÀËÜÑÊÀß, 27/1, áð., ï., 1/ 5 ýò., ïë.:44/12/6, ÷/ï, 1ñîñåä,âûñ ýòàæ, 1380.000ð, ÊÎÍÀÍÛÕÈÍ È Ê (ÓÏÍ), ò. 89222194740 1(3) ÊÐÀÑÍÎÓÐÀËÜÑÊÀß, 27/2, áð., ï., 1/ 5 ýò., ïë.:14.1/14.1/8, 1300.000ð, ÇÀÐÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 89502075645 1(3) ÊÐÀÓËß, 10, óï., ê., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:21/21/7, ÷/ï, 1890.000ð, ÑÔÅÐÀ (ÓÏÍ), ò. 361-14-10 1(4) ÊÐÀÓËß, 13, ìñ., ê., 5/9 ýò., ïë.:66/ 11.3/-, 1050.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 1(4) ÊÐÀÓËß, 13, ìñ., ê., 5/9 ýò., ïë.:66/ 16.4/-, 1360.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 1(4) ÊÐÀÓËß, 13, ìñ., ê., 5/9 ýò., ïë.:66/ 16.6/-, 1350.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 1(3) ÊÐÀÓËß, 53, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:-/13/-, 1280.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-36-96 1(3) ÊÐÀÓËß, 53, ïí., ï., 9/9 ýò., ïë.:-/15/ -, 1380.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-36-96 2(3) ÊÐÀÓËß, 53, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:-/26/-, 2500.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-36-96 1(3) ÊÐÀÓËß, 82, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:-/15.4/-, ÷/ï, ñ áàëêîíîìñðî÷í, 1330.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 1(2) ÊÐÀÓËß, 83, ïí., ï., 4/9 ýò., ïë.:43/ 8/7, ÷/ï, 1150.000ð, Í-Ó-ÅÊ-ÁÓÐà (ÓÏÍ), ò. 9122409202 1(2) ÊÐÀÓËß, 84, ïí., ï., 7/9 ýò., ïë.:47/ 11/8, ÷/ï, îòë.ñîñòîÿíèå, 1360.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.5 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25 1(3) ÊÐÀÓËß, 93, ñï., ê., 15/16 ýò., ïë.:/13/-, ê+ä=1(2) êâ., 1390.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89222058738 1(2) ÌÀËÛÉ ÊÎÍÍÛÉ, 13, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:15.3/15.3/-, 1250.000ð, ÁÈÍ (ÓÏÍ), ò. 232-00-79 1(ê) ÌÀËÛÉ ÊÎÍÍÛÉ, 13, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:44/12.1/6, ÷/ï, 1 ñîñåä, 1200.000ð, ÅÊ-ÁÓÐà ÑÈÒÈ (ÓÏÍ), ò. 201-10-10


ÊÎÌÍÀÒÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ Â Åêàòåðèíáóðãå 1(4) ÌÀËÛØÅÂÀ, 2/Æ, ïì., ê., áàë., 3/6 ýò., ïë.:75/12/8, ÷/ï, õîð ñîñò, 1380.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 1(3) ÌÅËÜÍÈÊÎÂÀ, 3, ìñ., ê., 9/9 ýò., ïë.:29/29/-, òîðã, 1800.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 201-31-62 2(3) ÌÅËÜÍÈÊÎÂÀ, 3, ìñ., ê., áàë., 8/9 ýò., ïë.:80/22/14, ÷/ï, äóø, 1700.000ð, ÀÐÃÓÌÅÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89122897658 2(5) ÌÅËÜÍÈÊÎÂÀ, 3, ìñ., ê., 5/9 ýò., ïë.:24/24/-, 1600.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 2(3) ÌÅËÜÍÈÊÎÂÀ, 3, ìñ., ê., 9/9 ýò., ïë.:29/29/-, òîðã, 1800.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 201-31-62 1(3) ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 14, áð., ï., áàë., 2/ 5 ýò., ïë.:25/25/7, ñ ðåìîíòîì!, 2060.000ð, ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 201-90-10 1(3) ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 18/À, ïí., ï., áàë., 2/ 9 ýò., ïë.:11.9/11.9/-, ÷/ï, 1100.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 1(3) ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 40/1, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:-/14/-, ÷/ï, 1150.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 268-67-77 1(2) ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 46, óï., ï., 1/9 ýò., ïë.:-/14.5/-, ÷/ï, òîðã,øêàô, 1400.000ð, ÎÊÒßÁÐÜÑÊÎÅ (ÓÏÍ), ò. 89502021177 1(2) ÍÀÃÎÐÍÀß, 11, ïì., ê., 4/5 ýò., ïë.:60/19/9, ñâîÿ êóõíÿ, 1700.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89126193734 1(2) ÍÀÃÎÐÍÀß, 14, ïì., ê., 4/4 ýò., ïë.:51.4/17.3/6, 1600.000ð, ÓÞÒÂÈËÜÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 1(3) ÍÀÃÎÐÍÀß, 14, ïì., ê., áàë., 4/4 ýò., ïë.:23/23/12, ÷/ï, 1650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 2(3) ÍÀÃÎÐÍÀß, 14, ïì., ê., 1/4 ýò., ïë.:64.4/23.5/-, 1 ñîñåä, 1700.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 1(3) ÏÀÏÀÍÈÍÀ, 9, óï., ê., áàë., 6/9 ýò., ïë.:-/12/6, ÷/ï, 1100.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 1(3) ÏÀÏÀÍÈÍÀ, 16, õð., ê., 2/5 ýò., ïë.:58/12/6, 1\3 äîëè, 800.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 319-53-80 1(3) ÏÈÐÎÃÎÂÀ, 28/À, ïì., ê., 3/3 ýò., ïë.:-/15.7/-, ÷/ï, 1/3 äîëÿ, 560.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 1(5) ÐÀÁÎ×ÅÉ ÌÎËÎÄÅÆÈ, 49/à, ïì., ê., ïë.:-/16/-, 1150.000ð, ò. 8-909-00670-57 2(4) ÐÅÏÈÍÀ, 21, ìñ., ê., áàë., 4/9 ýò., ïë.:31.3/31.3/5, õîð.ñîñ òîðã, 2200.000ð, ÌÀÍ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 267-47-28 2(3) ÑÈÍßÅÂÀ, 8, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:58/39/6, 1900.000ð, ÌÀÍ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 267-47-28 1(ê) ÒÎÊÀÐÅÉ, 33, ìñ., ê., 7/9 ýò., ïë.:14/ 14/-, ñîñò.õîðîøåå, 1250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74 1(4) ÒÎÊÀÐÅÉ, 33, ìñ., ê., 8/9 ýò., ïë.:16.6/ 16.6/-, õîð.ñîñåäè, 1400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 1(3) ÒÎÊÀÐÅÉ, 50/3, áð., ï., 4/5 ýò., ïë.:11/11/6, 1150.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 213-64-04 1(4) ÒÎÊÀÐÅÉ, 54/1, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:-/22.2/-, ÷/ï, õîð. ñîñò.òîðã, 1560.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89221190071 1(3) ÔÐÎËÎÂÀ, 21, óï., ï., 3/9 ýò., ïë.:62/ 18/7, ÷/ï, 1/3 äîëè, 1200.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 1(7) ×ÅËÞÑÊÈÍÖÅÂ, 1, ìñ., ê., áàë., 4/ 5 ýò., ïë.:31/31/-, òîðã, 980.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89126572321 1(7) ×ÅËÞÑÊÈÍÖÅÂ, 1, ìñ., ê., áàë., 4/ 5 ýò., ïë.:31/31/-, 2\3 äîëè, 980.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89126572321 1(ê) ×ÅËÞÑÊÈÍÖÅÂ, 1, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:-/14.5/-, ÷/ï, 1150.000ð, ÐÅÃÈÎÍÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89222207785 1(ê) ÝÍÅÐÃÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 8/À, ïì., ï., 2/ 2 ýò., ïë.:10.1/10.1/-, ÷/ï, 1050.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 232-58-24 1(3) ÞÌÀØÅÂÀ, 10, óï., ê., 5/10 ýò., ïë.:/10/-, 89089233463, 1250.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89089233463

ÂÎÊÇÀËÜÍÛÉ 1(5) ÂÛÅÇÄÍÎÉ, 4, õð., ê., á., 5/5 ýò., ïë.:-/18/-, ìåáåëü, 1200.000ð, ò. 31954-10 1(8) ÂÛÅÇÄÍÎÉ, 8/À, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:-/17/-, êîðèä.òèïà, 1300.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9221103704 1(10) ÑÒÐÅËÎ×ÍÈÊÎÂ, 1, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:-/17/-, õîð ñîñò, 1080.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-7797 1(3) ÑÒÐÅËÎ×ÍÈÊÎÂ, 18, äð., ä., 2/2 ýò., ïë.:-/17/-, ÷/ï, ÷èñòàÿ,òåïëàÿ, 980.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51

ÂÒÓÇÃÎÐÎÄÎÊ 1(4) ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÀß, 64, ìñ., ê., áàë., 2/ 5 ýò., ïë.:-/12/-, 8 912 246 7679, 1180.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34

1(4) ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÀß, 64, ìñ., ê., áàë., 2/ 5 ýò., ïë.:-/11.8/-, 8 912 246 7679, 1170.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 2(5) ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÀß, 64, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:34.6/34.6/0, 1600.000ð, ÊÂÈÊÎ (ÓÏÍ), ò. 298-05-20 1(ê) ÁËÞÕÅÐÀ, 16/À, ìñ., ê., 2/3 ýò., ïë.:19/19/-, ÷/ï, 8.912.2921782, 1390.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 1(ê) ÁÎÒÀÍÈ×ÅÑÊÀß, 24, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:-/16.8/-, ñ/ó, äóø.êàáèíà, 1500.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89028738624 1(ê) ÃÀÃÀÐÈÍÀ, 3, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:/15/-, ÷/ï, òîðã, 1100.000ð, ÄÈÀÌÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89028783773 1(3) ÃÀÃÀÐÈÍÀ, 3/À, ø., 2/2 ýò., ïë.:11.3/ 11.3/10, ÷/ï, 940.000ð, ÌÀÍ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 89536036551 1(12) ÃÀÃÀÐÈÍÀ, 55/Á, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:17/17/10, îòë.ñîñò, 900.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 2(2) ÃÀÃÀÐÈÍÀ, 55/Á, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:30.2/23.2/-, 2øê-ô, òîðã, 1600.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 213-5121 1(5) ÃÀÃÀÐÈÍÀ, 59/Á, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:16/16/-, ÷/ï, 1120.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 1(5) ÊÎÌÂÓÇÎÂÑÊÀß, 21/À, ïì., ê., 2/2 ýò., ïë.:98/11/12, ÷/ï, 89222018246, 850.000ð, ò. 89222018246 1(4) ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß, 53, ïì., ê., 3/3 ýò., ïë.:-/13.7/-, 1200.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU (ÓÏÍ), ò. 378-80-29

1(20) ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÀß, 8, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:17/17/-, êàï.ðåì. äîìà, 1130.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 1(12) ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÀß, 8, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:17/17/-, êîðèäîðêà, 1150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 378-43-23 1(ê) ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÀß, 8, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:17.5/17.5/-, êîðèäîð.ñèñò., 1100.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 200-3995 1(ê) ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÀß, 8, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:-/17.3/-, ÷/ï, ñîñ.õîð., 1150.000ð, ò. 89028762726 1(ê) ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÀß, 8, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:17/17/-, ÷/ï, ñîñò.õîð., 1150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74 1(3) ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÀß, 18, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:12/12/7, 1000.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 1(6) ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß, 37, ìñ., ï., 9/9 ýò., ïë.:12.1/12.1/-, 1060.000ð, ò. 378-5747 1(6) ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß, 37, ìñ., ï., 8/9 ýò., ïë.:11.7/11.7/7, 950.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 1(3) ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß, 47, õð., ê., 2/3 ýò., ïë.:57/11/6, ÷/ï, 89221290476, 1050.000ð, ò. 89221290476 1(ê) ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß, 48, ìñ., ø., 1/3 ýò., ïë.:-/9.4/-, 830.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89222273777 1(8) ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß, 82, ìñ., ê., 4/9 ýò., ïë.:12/12/-, ÷/ï, 1200.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23

37

1(3) ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 26, óï., ï., 7/9 ýò., ïë.:-/11/-, 900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 3(4) ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 131, óï., ï., ëîäæ., 1/ 9 ýò., ïë.:55.1/55.1/6, 5200.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89022708612 1(4) ÅËÈÇÀÂÅÒÈÍÑÊÎÅ, 6, õð., ê., 1/3 ýò., ïë.:18/18/-, ÷/ï, îòë 89126080503, 930.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 1(6) ÅËÈÇÀÂÅÒÈÍÑÊÎÅ, 6, õð., ê., 3/3 ýò., ïë.:11/11/-, òåïëàÿ,ñâåòëàÿ, 850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 1(6) ÅËÈÇÀÂÅÒÈÍÑÊÎÅ, 6, õð., ê., 1/3 ýò., ïë.:18/18/-, ÷/ï, 1000.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 1(3) ÅËÈÇÀÂÅÒÈÍÑÊÎÅ, 20, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:-/20/-, ÷/ï, 1150.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 268-67-77 1(6) ÊÎËÕÎÇÍÈÊÎÂ, 78, ìñ., ï., 2/9 ýò., ïë.:-/18/-, îáì íàéäåí, 1150.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89122697507 1(2) ÊÎËÕÎÇÍÈÊÎÂ, 87, õð., ê., áàë., 2/ 5 ýò., ïë.:44.6/29.3/-, ÷/ï, 1/4äîëÿ â 2ê.êâ, 600.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 268-28-20 1(4) ÌÀÐÒÎÂÑÊÀß, 11, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:16/16/-, ÷/ï, åâðî,òîðã, 970.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30

ÆÁÈ

1(4) ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß, 53, ïì., ê., 3/3 ýò., ïë.:-/13.5/-, 1200.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU (ÓÏÍ), ò. 378-80-29 1(8) ÌÀËÛØÅÂÀ, 136, ïì., ê., 3/4 ýò., ïë.:-/14.4/-, ñò/ïàê.ñîñò.õîð, 970.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 370-31-12 1(ê) ÌÀËÛØÅÂÀ, 136, ïì., ê., 3/4 ýò., ïë.:25/25/-, õîðîøåå ìåñòî, 1200.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 1(ê) ÌÀËÛØÅÂÀ, 136, ïì., ê., 4/4 ýò., ïë.:15/15/-, ÷/ï, 1000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 1(10) ÌÀËÛØÅÂÀ, 138, ïì., ê., 3/5 ýò., ïë.:-/17/-, ÷/ï, õîð.ñîñò., 1060.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 1(ê) ÌÀËÛØÅÂÀ, 138, ïì., ê., 4/5 ýò., ïë.:14/14/-, 1050.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17 1(ê) ÌÀËÛØÅÂÀ, 138, ïì., ê., 5/5 ýò., ïë.:14/14/-, ÷/ï, ñîñò.õîð., 1000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74 1(ê) ÌÀËÛØÅÂÀ, 138, ïì., ê., 2/5 ýò., ïë.:28/28/-, ÷/ï, 1500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 1(ê) ÌÀËÛØÅÂÀ, 138, ïì., ê., 3/5 ýò., ïë.:15.2/15.2/-, ÷/ï, êîì.â îáù., 1050.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 219-2201 1(7) ÌÀËÛØÅÂÀ, 138, ïì., ê., 3/5 ýò., ïë.:23/23/-, ÷/ï, 1230.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 1(ê) ÌÀËÛØÅÂÀ, 138, ïì., ê., 5/5 ýò., ïë.:15.3/15.3/-, 1450.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 268-16-94 1(3) ÌÈÐÀ, 4, ïì., ê., áàë., 4/4 ýò., ïë.:15/15/-, 1480.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 201-49-94

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

1(4) ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß, 82, ìñ., ê., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:11.5/11.5/-, ÷/ï, 1050.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 2(2) ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß, 82, ìñ., ê., 4/9 ýò., ïë.:33.5/33.5/-, 2000.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 1(3) Ó×ÅÍÈ×ÅÑÊÈÉ, 8, äð., ä., 1/2 ýò., ïë.:15.5/15.5/-, ÷/ï, ìàëîíàñåëåíà, 890.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 89089250595

ÅËÈÇÀÂÅÒ 1(2) ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 10, óï., ê., 7/9 ýò., ïë.:10.6/10.6/-, ÷/ï, 1080.000ð, ÁÐÈÃÀÍÒÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 371-90-62 1(4) ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 12, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:18/18/-, ÷/ï, ÷èñò.êîìíàòà, 1100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 89630475599 1(ê) ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 12, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:18/18/-, äîê.ãîòîâû, 1360.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 1(8) ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 12, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:-/14/-, ÷/ï, 890.000ð, ò. 268-53-48 1(8) ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 12, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:18/18/-, ÷/ï, ÷èñòàÿ ïðîäàæà, 1050.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 37589-58 2(4) ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 12, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:32/32/-, õîðîøèé ðåìîíò, 1950.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 269-8642 2(4) ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 22, áð., ï., ëîäæ., 2/ 5 ýò., ïë.:32.6/32.6/-, ÷/ï, 2 êîìíàòû, 1800.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 21858-30

2(4) 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 26, ïí., ï., 9/9 ýò., ïë.:64/23/7, õîð, 1970.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 319-14-45 1(7) 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 32/1, ìñ., ï., 7/9 ýò., ïë.:12/12/7, ÷/ï, ñðî÷íî, ä/ ã, 960.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 1(5) 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 32/1, ìñ., ï., 6/9 ýò., ïë.:18/18/-, õ\ñ,õîð.ñîñåäè, 1400.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 222-24-77 1(7) 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 32/1, ìñ., ï., áàë., 5/9 ýò., ïë.:18.2/18.2/8, 1349.000ð, ÌÎÉ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 89122843289 1(5) 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 32/1, ìñ., ï., 3/9 ýò., ïë.:12/12/-, 1050.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 2(5) 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 32/1, ìñ., ï., 3/9 ýò., ïë.:-/25.3/-, îòëè÷ ñîñòîÿíèå, 1790.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-0323 2(7) 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 32/1, ìñ., ï., 7/9 ýò., ïë.:31/20/5, ÷/ï, 1950.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 1(5) 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 32/2, ìñ., ï., 3/9 ýò., ïë.:-/18/-, ò. 8-909-006-7057 1(7) 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 32/2, ìñ., ï., 6/9 ýò., ïë.:14/14/7, ÷/ï, 990.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 1(3) 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 32/2, ìñ., ï., 5/9 ýò., ïë.:12.9/12.9/-, ÷/ï, 1060.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 1(ê) 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 32/2, ìñ., ï., 2/9 ýò., ïë.:12.1/12.1/-, ÷/ï, òîðã, 1060.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.5 (ÓÏÍ), ò. 20512-25 1(7) 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 32/2, ìñ., ï., 9/9 ýò., ïë.:-/13.1/-, ÷/ï, 990.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 1(7) 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 32/2, ìñ., ï., 3/9 ýò., ïë.:12.6/12.6/-, 950.000ð, ÒÐÈÓÌÔ-92 (ÓÏÍ), ò. 350-26-53 1(5) 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 32/2, ìñ., ï., 8/9 ýò., ïë.:-/12.2/-, ÷/ï, 990.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 1(8) 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 32/2, ìñ., ï., 9/9 ýò., ïë.:-/13.4/-, ÷/ï, îòë ñîñò, 1050.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-3723 2(6) 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 32/2, ìñ., ï., 9/9 ýò., ïë.:30/30/-, ÷/ï, 2300.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 2(5) 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 32/2, ìñ., ï., 2/9 ýò., ïë.:95/25/6, îòë.ñåê,ìàëîíàñ, 2100.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 20060-42 1(3) ÁÅÒÎÍÙÈÊÎÂ, 4, ìñ., ê., 1/3 ýò., ïë.:19/16/-, ÷/ï, êâàðòèðà-ñòóäèÿ, 1610.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27

¹ 12

(18.03.2013)


38

ÊÎÌÍÀÒÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ Â Åêàòåðèíáóðãå 2(4) ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 28, ïí., ï., 8/9 ýò., ïë.:64/22.5/7, ñìåæíûå, 1800.000ð, ÓËÅÉ (ÓÏÍ), ò. 348-55-38

ÇÀÂÎÊÇÀËÜÍÛÉ

1(6) ÁÅÒÎÍÙÈÊÎÂ, 4, ìñ., ê., 2/3 ýò., ïë.:-/15/-, ÷/ï, 1099.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 1(3) ÁÅÒÎÍÙÈÊÎÂ, 6, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:22.4/22.4/8, ÷/ï, 1250.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89089032139 1(10) ÁÅÒÎÍÙÈÊÎÂ, 8, ìñ., ê., 1/3 ýò., ïë.:18.4/18.4/5, 1550.000ð, ÃËÎÁÓÑ (ÓÏÍ), ò. 378-80-22 1(10) ÁÅÒÎÍÙÈÊÎÂ, 8, ìñ., ê., 2/3 ýò., ïë.:18.2/18.2/5, 1550.000ð, ÃËÎÁÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89126491061 1(5) ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ, 6, óï., ï., 1/9 ýò., ïë.:/12/-, ÷/ï, óþòíàÿ êîìíàòà, 1230.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 1(2) ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ, 10, óï., ï., ëîäæ., 2/ 9 ýò., ïë.:15/15/8, ÷/ï, õîð.ñîñò, 1600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 1(3) ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 3, óï., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:64/17/9, ÷/ï, ñîñò.õîð., 1500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74 1(4) ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 7, óï., ï., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:16.8/16.8/8, 89536018300, 1400.000ð, ÀÐÊÀÄÀ-Ì (ÓÏÍ), ò. 89536018300 1(4) ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 17, óï., ï., 8/9 ýò., ïë.:-/14.7/-, ÷/ï, õîð.ñîñò., 1390.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89049805187 1(2) ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 37/1, óï., ï., 16/ 16 ýò., ïë.:-/11.1/8, ÷/ï, 1170.000ð, ÑÔÅÐÀ (ÓÏÍ), ò. 361-14-10 1(2) ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 37/2, óï., ï., 5/ 16 ýò., ïë.:11/11/-, ÷/ï, îê âî äâîð, 1310.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 1(2) ÐÀÑÑÂÅÒÍÀß, 3, ìñ., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:-/17/-, ÷/ï, 1590.000ð, ÌÎß ÍÎÂÀß ÊÂÀÐÒ (ÓÏÍ), ò. 89221095191 1(2) ÐÀÑÑÂÅÒÍÀß, 5, óï., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:17/17/9, ÷/ï, 1960.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 1(3) ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 1, ïí., ï., 1/9 ýò., ïë.:15/15/-, ÷/ï, îêíà âî äâîð, 1400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 1(2) ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 1, ïí., ï., áàë., 10/9 ýò., ïë.:48/11/8, õîð.ñîñåäè, 1450.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 1(2) ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 7, ïí., ï., 3/9 ýò., ïë.:10/10/-, ÷/ï, äîëÿ 9022618955, 560.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 1(3) ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 11, ïí., ï., ï/ëîä., 2/ 9 ýò., ïë.:58/11/7, ÷/ï, 1050.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 216-10-92 1(3) ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 11, ïí., ï., 8/9 ýò., ïë.:10.8/10.8/7, îòë. ñîñò., 1290.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 283-01-10 1(2) ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 13, ïí., ï., ï/ëîä., 7/ 9 ýò., ïë.:10/10/-, ÷/ï, ïîëóëîäæèÿ, 1350.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 37589-58 1(3) ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 13, ïí., ï., 1/9 ýò., ïë.:11/11/-, 1250.000ð, ÀÊÏÐÎ-È (ÓÏÍ), ò. 361-50-61 1(3) ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 19, ïí., ï., 5/9 ýò., ïë.:58/15.1/7, îòë.ñîñò, 1500.000ð, ÓËÅÉ (ÓÏÍ), ò. 348-55-38 1(3) ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 19, ïí., ï., 2/9 ýò., ïë.:-/15/-, ÷/ï, 1300.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 1(2) ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 21, ïí., ï., 1/9 ýò., ïë.:-/15/-, 1400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 1(3) ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 23, ïí., ï., 2/9 ýò., ïë.:-/15.1/-, õîð.ñîñò., 1500.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89193956421 1(5) ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 13, óï., ï., ï/ ëîä., 2/9 ýò., ïë.:9/9/-, ÷/ï, òîðã, ä/ã, 1050.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU (ÓÏÍ), ò. 378-80-29 1(5) ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 16, óï., ï., 1/9 ýò., ïë.:-/12/-, õîð.ñîñò., 1000.000ð, ËÀÉÒ-Í, ò. 222-05-35 1(2) ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 20, óï., ï., áàë., 6/9 ýò., ïë.:48/15.5/8, 1470.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 1(3) ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 21, óï., ï., 9/9 ýò., ïë.:67/18/8, 1500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74

¹ 12

(18.03.2013)

1(3) ÀÐÒÈÍÑÊÀß, 34, ïì., ê., 3/3 ýò., ïë.:79/22.1/-, 1050.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 370-31-12 1(5) ÅÐÅÂÀÍÑÊÀß, 60, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:94/17/-, 760.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 1(5) ÅÐÅÂÀÍÑÊÀß, 60, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:10/10/-, ÷/ï, 800.000ð, ÓÞÒÂÈËÜÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 1(ê) ÅÐÅÂÀÍÑÊÀß, 60, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:-/9.4/-, ÷/ï, êàï.ðåìîíò äîìà, 750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 1(20) ÅÐÅÂÀÍÑÊÀß, 67, ïì., ê., 3/3 ýò., ïë.:-/18/-, 89122824913, 700.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 268-67-77 1(6) ÅÐÅÂÀÍÑÊÀß, 67, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:20/20/-, ÷/ï, 850.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 1(3) ÊÎÍÎÒÎÏÑÊÀß, 2/À, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:67.4/19.9/-, âûñ.ýòàæ, 1100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-5353 1(8) ÏÎÄÃÎÐÍÀß, 2, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:17.2/17.2/-, ÷/ï, ñðî÷íî ä/ã òîðã, 750.000ð, ò. 219-16-97 1(ê) ÏÎÄÃÎÐÍÀß, 2, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:17/17/-, âàííà9022618955, 1060.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 1(ê) ÏÎÄÃÎÐÍÀß, 2, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:18/18/-, 8.902.2618955, 1060.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 1(10) ÏÎÄÃÎÐÍÀß, 2, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:17.6/17.6/-, ÷/ï, 830.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 213-72-07 1(6) ÏÎÄÃÎÐÍÀß, 7, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:17/17/-, ÷/ï, äîìïîä ñíîñ.ä/ã, 750.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89221261868 1(ê) ÏÎÄÃÎÐÍÀß, 7, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:/18/-, ÷/ï, äîì ïîä ñíîñ, 700.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 372-9111

ÇÀÐÅ×ÍÛÉ 1(2) ÃÎÒÂÀËÜÄÀ, 15, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:-/14.6/-, ÷/ï, ÷ï, 1700.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 1(2) ÎÏÀËÈÕÈÍÑÊÀß, 27, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:48/28/8, 1/2 äîëè, 1450.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 1(5) ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 4/À, ìñ., ê., 4/4 ýò., ïë.:9.3/9.3/-, 790.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 213-65-01 1(2) ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 6, óï., ï., ëîäæ., 11/ 16 ýò., ïë.:48/18/6.7, ÷/ï, 1850.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-0012 1(4) ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 12, óï., ï., 1/9 ýò., ïë.:12/12/-, ÷/ï, õîðîøèå ñîñåäè, 1130.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 283-01-10 1(4) ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 18, óï., ï., ëîäæ., 9/ 9 ýò., ïë.:18/18/-, òîðã, ø/êóïå, 1480.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 1(2) ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 24, óï., ï., 5/9 ýò., ïë.:14.4/14.4/8, ÷/ï, ÷ï ñîñåäèé íåò, 1550.000ð, ÌÀÍ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 267-47-28 1(3) ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 24, óï., ï., ëîäæ., 2/ 9 ýò., ïë.:17/17/8, ÷/ï, 8.909.0079636, 1300.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12

ÈÑÒÎÊ 1(3) ÃËÀÂÍÀß, 4, äð., ä., 2/2 ýò., ïë.:78/ 19.3/-, ÷/ï, 600.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 2(4) ÃËÀÂÍÀß, 6, äð., ä., 2/2 ýò., ïë.:28/ 20/8, ÷/ï, 850.000ð, ÝÄÅÌ (ÓÏÍ), ò. 379-98-48 1(3) ÃËÀÂÍÀß, 13, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:63/ 16/9, ÷/ï, 89126523649, 1050.000ð, ÀÐÊÀÄÀ-Ì (ÓÏÍ), ò. 355-39-90 1(2) ÌÎËÎ×ÍÛÉ, 4, äð., ä., 1/2 ýò., ïë.:/23/-, ÷/ï, 900.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89122888792

ÊÀËÈÍÎÂÑÊÈÉ 1(4) ÌÓÐÇÈÍÑÊÀß, 32, óï., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:11.7/11.7/9.2, ÷/ï, õîðîøàÿ âîäà, 1000.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89527277402 1(8) ÌÓÐÇÈÍÑÊÀß, 32, óï., ê., 5/5 ýò., ïë.:-/12/-, õîðîøèé ðåìîíò, 980.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89221330405 1(10) ÌÓÐÇÈÍÑÊÀß, 32, óï., ê., 1/5 ýò., ïë.:-/12/-, îáì.ïîäîáð,òîðã, 1180.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9122960550

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô) ÊÎËÜÖÎÂÎ 1(3) ÀÂÈÀÒÎÐÎÂ, 1/À, ñï., ê., 2/10 ýò., ïë.:73/15/8, ÷/ï, ìàëîíàñåëåííàÿ, 1250.000ð, ÌÀÊÑÈÌÓÌ (ÓÏÍ), ò. 89193702175 1(2) ÀÂÈÀÒÎÐÎÂ, 5, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:30/30/-, îáðåìåíåíèå, 1600.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-7878 2(3) ÀÂÈÀÒÎÐÎÂ, 5, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:30/30/-, ÷/ï, îáðåìåíåíèå, 1600.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-78-78 2(5) ÀÂÈÀÒÎÐÎÂ, 11, õð., ê., 3/3 ýò., ïë.:21/21/10, 1100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 89655017373 1(3) ÀÒÌÎÑÔÅÐÍÀß, 5, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:84/20/10, ÷/ï, îêí. ïëàñò., 900.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 213-77-79 2(4) ÀÒÌÎÑÔÅÐÍÀß, 5, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:-/36.6/-, ÷/ï, òîðã, 1450.000ð, ÌÀËÀÕÈÒ-ÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 89226004587 1(ê) ÁÀÕ×ÈÂÀÍÄÆÈ, 20, ìñ., ê., 4/4 ýò., ïë.:19/19/-, 1150.000ð, ò. 201-27-87 1(3) ÐÀÊÅÒÍÀß, 7, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:/21/-, ÷/ï, îòë.ñîñò., 900.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 268-15-01

ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐÍÛÉ 1(3) ÊÀÐÅËÜÑÊÀß, 59, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:-/12/-, 970.000ð, ò. 8-922-61-87365 1(3) ËÀÒÂÈÉÑÊÀß, 16, ïì., ø., áàë., 3/ 3 ýò., ïë.:21/21/-, 1150.000ð, ÑÒÐÎÉÊÎÌÏËÅÊÑ (ÓÏÍ), ò. 218-09-99 1(2) ÏÐÈÁÀËÒÈÉÑÊÀß, 15, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:21.6/21.6/-, ÷/ï, 1080.000ð, ò. 355-50-46 1(3) ÏÐÈÁÀËÒÈÉÑÊÀß, 19, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:-/15/-, òîðã, 850.000ð, ÈÍÒÅÐÏÀÐÈÒÅÒ (ÓÏÍ), ò. 264-16-00 1(6) ÏÐÈÁÀËÒÈÉÑÊÀß, 31, ìñ., ê., 1/4 ýò., ïë.:17.4/17.4/8, ÷/ï, 1000.000ð, ÌÎÉ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 89222044436 2(6) ÏÐÈÁÀËÒÈÉÑÊÀß, 31, ìñ., ê., 4/4 ýò., ïë.:20.6/20.6/15, 1100.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 201-18-32 2(5) ÏÐÈÁÀËÒÈÉÑÊÀß, 31, ìñ., ê., 2/4 ýò., ïë.:24/24/-, ÷/ï, òîðã 9090079636, 1400.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 1(3) ÏÐÈÁÀËÒÈÉÑÊÀß, 33, ïí., ï., áàë., 2/9 ýò., ïë.:61/11/7, ÷/ï, âîçì.îáìåí, 990.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 1(3) ÏÐÈÁÀËÒÈÉÑÊÀß, 33, ïí., ï., 2/9 ýò., ïë.:15/15/7, ÷/ï, 1300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 1(ê) ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀß, 12, ìñ., ø., 1/2 ýò., ïë.:21.1/21.1/-, îôèñ èëè ìàãàç., 950.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 219-22-01

ËÅ×ÅÁÍÛÉ 1(2) ÊÓÐÃÀÍÑÊÀß, 1, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:-/13.5/-, 89527355715, 1190.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.9 (ÓÏÍ), ò. 89527355715 1(3) ÊÓÐÃÀÍÑÊÀß, 1, áð., ï., 4/5 ýò., ïë.:30/ 27/7, ÷/ï, ñðî÷íî! òîðã!, 1080.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 328-12-62 1(4) ÊÓÐÃÀÍÑÊÀß, 4, óï., ê., 2/5 ýò., ïë.:12.1/12.1/-, ÷/ï, ðàçâèò.èíôðàñòð, 950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 1(4) ËÀÃÅÐÍÀß, 1, áð., ï., 4/5 ýò., ïë.:/17/-, ÷/ï, õîð.ñîñò., 990.000ð, ËÀÉÒÍ, ò. 222-05-35 1(3) ËÀÃÅÐÍÀß, 14/1, ñï., ê., 7/10 ýò., ïë.:11/11/-, ÷/ï, 990.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 2(3) ËÀÃÅÐÍÀß, 14/1, ñï., ê., 7/10 ýò., ïë.:76.5/39.4/10, 3900.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 1(2) ÑÈÁ.ÒÐÀÊÒ, 105, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:13/13/-, ÷/ï, 875.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30

ÌÅÄÍÛÉ 1(2) ÌÅÄÍÛÉ, 3, äð., ä., 1/1 ýò., ïë.:48/ 12/7, ÷/ï, òîðã, 550.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30

Í.ÑÎÐÒÈÐÎÂÊÀ 1(3) ÀÂÒÎÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÀß, 11, ïí., ï., 9/9 ýò., ïë.:-/11/-, ÷/ï, òîðã, 950.000ð, ÊÎËÈÇÅÉ (ÓÏÍ), ò. 235-07-69 1(3) ÀÂÒÎÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÀß, 11, ïí., ï., 8/9 ýò., ïë.:15.1/15.1/7, ÷/ï, òîðã!!!, 1080.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-2339 1(3) ÀÂÒÎÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÀß, 13, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:-/10.3/-, òîðã, 940.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 22221-11 1(3) ÀÂÒÎÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÀß, 21, ïí., ï., 9/9 ýò., ïë.:17/17/7, òîðã 9022650425, 1530.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 2(4) ÀÂÒÎÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÀß, 21, ïí., ï., 9/9 ýò., ïë.:17/17/7, 8.902.2650425, 1530.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12

1(3) ÀÂÒÎÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÀß, 23, ïí., ï., 4/9 ýò., ïë.:59/11/-, ñîñåäè ñåìüÿ, 930.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 213-97-21 1(3) ÀÂÒÎÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÀß, 23, ïí., ï., 9/9 ýò., ïë.:17/17/-, 8.902.2650425, 1380.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 1(3) ÀÂÒÎÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÀß, 23, ïí., ï., ï/ëîä., 3/9 ýò., ïë.:10.2/10.2/-, 1090.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 1(3) ÁÅÁÅËß, 121, ïì., ø., 3/3 ýò., ïë.:/16/-, îáìåí íà äîì, 1030.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 268-15-01 1(3) ÁÅÁÅËß, 121, ïì., ø., 1/3 ýò., ïë.:89/21/12, ÷/ï, 1ñîñåäêà,âûñ ýò, 1390.000ð, ÊÎÍÀÍÛÕÈÍ È Ê (ÓÏÍ), ò. 89222194740 1(2) ÁÅÁÅËß, 152, óï., ï., áàë., 12/16 ýò., ïë.:17/17/8, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 1650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 1(2) ÁÅÁÅËß, 156, ïí., ï., 9/9 ýò., ïë.:11/ 11/-, 1150.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 38352-08 1(2) ÁÅÁÅËß, 166, óï., ï., 2/16 ýò., ïë.:10.8/10.8/8, 1150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 1(3) ÁÅÁÅËß, 182/À, ïì., ê., 2/2 ýò., ïë.:17.6/17.6/12, 8.902.2618955, 930.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 1(ê) ËÅÑÍÀß, 40, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:18/ 18/10, ÷/ï, ñîñò.õîð., 1150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74 1(ê) ËÅÑÍÀß, 40, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:-/ 17/-, 1400.000ð, ò. 201-76-56 1(ê) ËÅÑÍÀß, 40, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:-/ 16.9/-, 1350.000ð, ò. 201-76-56 1(8) ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÀß, 12, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:-/13/-, õîð.ñîñò.ñåêöèè, 1000.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89222963875 1(8) ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÀß, 12, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:-/13.1/-, ÷/ï, îòë.ìåñòî, 950.000ð, ÂÈÇÈÒ (ÓÏÍ), ò. 371-23-63 1(8) ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÀß, 12, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:-/13.1/-, ÷/ï, 1060.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 1(4) ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÀß, 12, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:18/18/-, áîëüøàÿ êîìíàòà, 1660.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 1(2) ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÀß, 12, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:16.7/16.7/-, 1200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 1(8) ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÀß, 12, ìñ., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:-/21/-, 1650.000ð, ò. 21307-68 1(4) ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÀß, 12, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:-/16.9/-, ÷/ï, 1250.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 89089019040 1(3) ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÀß, 12, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:18/18/-, ðåìîíò,äóø, 1400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 1(ê) ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÀß, 12/À, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:-/17.7/-, ÷/ï, 1280.000ð, ÌÀÊÑÈÌÀ (ÓÏÍ), ò. 360-14-92 1(2) ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÀß, 12/À, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:-/19.6/-, 1490.000ð, ËÀÉÒ-Í, ò. 222-05-35 1(4) ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÀß, 12/Á, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:-/17.6/-, 1350.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9221025092 1(3) ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 5, ïí., ï., ï/ëîä., 9/ 9 ýò., ïë.:54/11/8, ÷/ï, 9028766191, 1080.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89028766191 1(3) ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 10, ïí., ï., 9/9 ýò., ïë.:11/11/7, ÷/ï, õîð.ñîñò., 1100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 1(3) ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 10, ïí., ï., áàë., 8/9 ýò., ïë.:13/13/8, ÷/ï, òîðã, 1300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 2(3) ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 10, ïí., ï., 6/9 ýò., ïë.:22/22/-, ÷/ï, 89122848686, 1800.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89122848686 1(3) ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 12, ïí., ï., áàë., 4/9 ýò., ïë.:-/12/-, ìåáåëü â ïîäàðî, 1150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 1(3) ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 12, ïí., ï., 9/9 ýò., ïë.:15/15/6, 1200.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 201-67-26 1(3) ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 17, ïí., ï., 8/9 ýò., ïë.:58/11/7, ÷/ï, 8-90287-81716, 990.000ð, 33 ÊÂ.Ì (ÓÏÍ), ò. 220-40-33 1(3) ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 17, ïí., ï., 8/9 ýò., ïë.:58/15/7, 8-90287-81716, 1190.000ð, 33 ÊÂ.Ì (ÓÏÍ), ò. 220-40-33 1(3) ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 17, ïí., ï., ïë., 1/9 ýò., ïë.:-/10.6/6.6, 1100.000ð, ò. 89221697176 1(3) ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 17, ïí., ï., á., 1/9 ýò., ïë.:-/10.4/-, ÷/ï, 990.000ð, ò. 219-6171 1(3) ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 19, ïí., ï., 2/9 ýò., ïë.:54/11/-, õîð, 1100.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 319-14-45 1(3) Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 103, ïí., ï., 6/9 ýò., ïë.:-/14/-, 1250.000ð, ò. 8-909-00670-57 1(3) Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 103, ïí., ï., 6/9 ýò., ïë.:63/15.3/7, ÷/ï, îòë.ñîñ., 1200.000ð, ò. 213-04-63


ÊÎÌÍÀÒÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ Â Åêàòåðèíáóðãå 1(2) Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 107, óï., ï., 4/16 ýò., ïë.:11/11/8, ÷/ï, 1200.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 1(2) Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 107, óï., ï., ëîäæ., 4/16 ýò., ïë.:48/17.4/8, 1800.000ð, ÑÔÅÐÀ (ÓÏÍ), ò. 89222093826 1(3) Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 115, ïí., ï., 6/9 ýò., ïë.:58/11/7, ÷/ï, îòêàçû ïîëó÷åíû, 990.000ð, ÒÐÈÓÌÔ-92 (ÓÏÍ), ò. 35026-53 1(3) Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 117, ïí., ï., 6/9 ýò., ïë.:58/15.2/6, ÷/ï, ìàëîíàñåëåííàÿ, 1120.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 1(3) Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 117, ïí., ï., áàë., 3/ 9 ýò., ïë.:64/14.4/-, ÷/ï, õîð.ñîñò., 1150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 1(3) Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 117, ïí., ï., 3/9 ýò., ïë.:64/15.5/-, ÷/ï, õîð.ñîñò., 1150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 2(3) Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 117, ïí., ï., áàë., 3/ 9 ýò., ïë.:64/43/6, ÷/ï, 2 êîìí. â 3ê.êâ, 2000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 1(3) Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 119, ïí., ï., ï/ëîä., 8/9 ýò., ïë.:58/11.5/8, ëîäæèÿ, 1150.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 201-1928 1(3) Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 119, ïí., ï., 9/9 ýò., ïë.:-/11/-, õîð. ñîñòîÿíèå, 1000.000ð, ÂÈÇÀÂÈ (ÓÏÍ), ò. 219-73-58 1(3) Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 119, ïí., ï., 6/9 ýò., ïë.:-/15/-, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 1250.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-50-50 1(3) ÑÅÄÎÂÀ, 25, óï., ï., 2/9 ýò., ïë.:12/ 12/8, ÷/ï, ñîñåäè 1ñåìüÿ, 960.000ð, ÅÊÀÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 213-13-11 1(3) ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 28, óï., ï., áàë., 3/ 9 ýò., ïë.:-/10/-, 1100.000ð, ÀÒÎÌÏÐÎÌÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 377-00-07 1(4) ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 28, óï., ï., 7/9 ýò., ïë.:16/16/-, ÷/ï, ñðî÷íî, òîðã, 1270.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 326-12-62 1(3) ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 28, óï., ï., áàë., 3/ 9 ýò., ïë.:68/17/8, ÷/ï, 1350.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9028762977 1(3) ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 31, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:64/14.5/7, îòëè÷.ðåìîíò, 1500.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89222035762 1(3) ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 31, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:7/7/7, ÷/ï, 750.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 269-55-95

ÏÀÐÊÎÂÛÉ 1(3) ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 13, óï., ï., 7/16 ýò., ïë.:57/11/-, õîðîøèå ñîñåäè, 1200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 1(2) ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 29, ïì., ê., 3/3 ýò., ïë.:50/16/-, ñîñò.îòëè÷íîå, 1100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 1(6) ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 176, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:-/14.1/-, âîçì.ïðîäàæà 2ê, 1143.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 1(6) ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 176, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:-/9.5/-, 762.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 2(6) ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 176, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:-/23/-, 2 êîìíàòû, 1905.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 1(6) ÄÅÊÀÁÐÈÑÒÎÂ, 25, ìñ., ï., 9/9 ýò., ïë.:109/11.7/6.1, îòë.ñîñò, 1050.000ð, ÌÅÍÄÅËÅÅ (ÓÏÍ), ò. 89045424750 1(5) ÄÅÊÀÁÐÈÑÒÎÂ, 25, ìñ., ï., 3/9 ýò., ïë.:86/12/-, ÷/ï, 1160.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 219-77-41 1(6) ÄÅÊÀÁÐÈÑÒÎÂ, 25, ìñ., ï., 6/9 ýò., ïë.:-/11.6/-, 1200.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 219-28-48 1(4) ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 225, ïí., ï., 1/9 ýò., ïë.:64/16/7, ÷/ï, 1/3äîëÿ, 850.000ð, ò. 371-24-29 1(2) ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 217, óï., ê., 3/9 ýò., ïë.:/12/-, ÷/ï, 1350.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 89049844029 1(3) ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 237/À1, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:16/16/6, ÷/ï, õîðîøèå ñîñåäè, 1100.000ð, ÑÎÞÇ-À (ÓÏÍ), ò. 89221023083

ÏÈÎÍÅÐÑÊÈÉ 1(4) ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑÊÀß, 2, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:-/12/-, ÷/ï, 1000.000ð, ò. 21307-68 1(2) ÂÈËÎÍÎÂÀ, 5, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:17/17/-, ÷/ï, 1390.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.5 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25 1(3) ÂÈËÎÍÎÂÀ, 6, ñï., ê., 2/12 ýò., ïë.:70/14/12, ÷/ï, 1600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 1(4) Ä.ÇÂÅÐÅÂÀ, 10, ìñ., á., 2/4 ýò., ïë.:/12/-, óþòíàÿ êîìíàòà, 1150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 256-58-46 1(4) Ä.ÇÂÅÐÅÂÀ, 12, ìñ., á., 2/4 ýò., ïë.:95/13/21, ÷/ï, ñîñò.îòë., 1350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74 1(5) Ä.ÇÂÅÐÅÂÀ, 14, ìñ., á., áàë., 4/ 4 ýò., ïë.:-/13/-, ÷/ï, 89045421238òîðã, 850.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89045421238

1(6) Ä.ÇÂÅÐÅÂÀ, 14, ìñ., á., 3/4 ýò., ïë.:/13.1/-, ÷/ï, 89222959582, 1130.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89222959582 1(6) Ä.ÇÂÅÐÅÂÀ, 14, ìñ., á., 4/4 ýò., ïë.:/16.4/-, ÷/ï, õîð.ñîñò., 1200.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 201-04-25 1(5) Ä.ÇÂÅÐÅÂÀ, 14, ìñ., á., 3/4 ýò., ïë.:/10/-, ÷/ï, îòë.ñîñò., 865.000ð, ËÀÉÒÍ, ò. 222-05-35 1(15) Ä.ÇÂÅÐÅÂÀ, 24, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:13/13/-, îòë. ñîñò., 1140.000ð, ÏÐÀÂ.ÂÛÁÎÐ, ò. 268-43-59 1(10) Ä.ÇÂÅÐÅÂÀ, 24, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:19/19/-, õîð.ñîñò., 1450.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 1(5) Ä.ÇÂÅÐÅÂÀ, 24, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:11/11/-, ÷/ï, âîäà,ðåìîíò, 1060.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 1(ê) Ä.ÇÂÅÐÅÂÀ, 24, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:19/19/-, ÷/ï, 1400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Â.ÏÛØÌÀ (ÓÏÍ), ò. 89090123394 1(ê) Ä.ÇÂÅÐÅÂÀ, 24, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:21.3/21.3/-, âîäà çàâåäåíà, 1450.000ð, ÅÊ-ÁÓÐà ÑÈÒÈ (ÓÏÍ), ò. 26932-32 1(15) Ä.ÇÂÅÐÅÂÀ, 24, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:19/19/-, îòë. ñîñò., 1490.000ð, ÏÐÀÂ.ÂÛÁÎÐ, ò. 268-43-59 1(ê) Ä.ÇÂÅÐÅÂÀ, 24, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:18.6/18.6/-, îòë.ñîñò., 1350.000ð, ò. 385-90-40 1(3) ÈÐÁÈÒÑÊÀß, 6/À, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:18/18/-, ÷/ï, 1200.000ð, ÑÒÐÎÉÊÎÌÏËÅÊÑ (ÓÏÍ), ò. 218-09-99 1(4) ÈÞËÜÑÊÀß, 16, ìñ., ê., 6/9 ýò., ïë.:11.3/11.3/-, ÷/ï, 1000.000ð, ò. 31943-27 1(4) ÈÞËÜÑÊÀß, 16, ìñ., ê., 3/9 ýò., ïë.:18/18/15, ÷/ï, 89086347584ñåêö, 1320.000ð, ò. 89086347584 1(ê) ÈÞËÜÑÊÀß, 16, ìñ., ê., 6/9 ýò., ïë.:11/11/-, ÷/ï, 1190.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.5 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25 1(5) ÈÞËÜÑÊÀß, 16, ìñ., ê., 6/9 ýò., ïë.:/17/-, âàííà òóàëåò 2ê, 1500.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89122424541 1(4) ÈÞËÜÑÊÀß, 16, ìñ., ê., áàë., 8/9 ýò., ïë.:-/13/-, ÷/ï, 1090.000ð, ÌÅÍÄÅËÅÅ (ÓÏÍ), ò. 89126241187 1(3) ÈÞËÜÑÊÀß, 38, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:69/18/7, ÷/ï, íà 2õ õîçÿåâ, 1380.000ð, ÍÅÃËÈÍÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89126138858 1(3) ÈÞËÜÑÊÀß, 39/2, ïí., ï., 1/9 ýò., ïë.:58/15/7, 1500.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 268-16-75 1(5) ÈÞËÜÑÊÀß, 41, ìñ., ï., 4/9 ýò., ïë.:/17.5/-, 1400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 1(5) ÈÞËÜÑÊÀß, 41, ìñ., ï., 5/9 ýò., ïë.:/11.5/-, ÷/ï, õîð.ñîñò., 1200.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 201-20-88 1(5) ÈÞËÜÑÊÀß, 41, ìñ., ï., 4/9 ýò., ïë.:/13/-, 1250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 1(5) ÈÞËÜÑÊÀß, 41, ìñ., ï., 4/9 ýò., ïë.:/11.5/8, îïðÿòíî, 1120.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89222223526 1(6) ÈÞËÜÑÊÀß, 41, ìñ., ï., 7/9 ýò., ïë.:/11.6/-, ñ ðåìîíòîì, 1200.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 2(5) ÈÞËÜÑÊÀß, 41, ìñ., ï., ï/ëîä., 4/9 ýò., ïë.:-/29.7/7, ïðîäàæà ïî êîìí, 2600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 1(3) ÈÞËÜÑÊÀß, 53, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:80/23/8, ÷/ï, 1500.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 1(6) ÊÐÀÑÈÍÀ, 3, ìñ., ï., 6/9 ýò., ïë.:-/ 11.5/-, õîð.ñîñò., 1150.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89122870766 1(6) ÊÐÀÑÈÍÀ, 3, ìñ., ï., 2/9 ýò., ïë.:12/ 12/-, ÷/ï, 1070.000ð, ÀÐÕ-ÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 89292127992 1(6) ÊÐÀÑÈÍÀ, 3, ìñ., ï., 8/9 ýò., ïë.:11.2/ 11.2/-, ÷/ï, ä\ã,îòë.ñîñò, 1120.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 222-21-84 1(6) ÊÐÀÑÈÍÀ, 3, ìñ., ï., 8/9 ýò., ïë.:-/ 11.3/8, ÷/ï, 1050.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89022655743 1(6) ÊÐÀÑÈÍÀ, 3, ìñ., ï., 9/9 ýò., ïë.:-/ 11.3/-, ÷/ï, 1015.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU (ÓÏÍ), ò. 378-80-29 1(6) ÊÐÀÑÈÍÀ, 3, ìñ., ï., 3/9 ýò., ïë.:11.4/ 11.4/-, 1200.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 253-24-96 1(6) ÊÐÀÑÈÍÀ, 5, ìñ., ï., 2/9 ýò., ïë.:-/ 13/-, ÷/ï, 89122462639, 1220.000ð, ÍÅÁÎÑÊÐÅÁ (ÓÏÍ), ò. 89122462639 1(ê) ÊÐÀÑÈÍÀ, 5, ìñ., ï., 1/9 ýò., ïë.:10/ 10/-, ÷/ï, ñðî÷íî, òîðã, 990.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 328-57-12 1(6) ÊÐÀÑÈÍÀ, 5, ìñ., ï., 4/9 ýò., ïë.:-/ 12.4/-, ÷/ï, 1180.000ð, ÞÐ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89122416179 1(6) ÊÐÀÑÈÍÀ, 5, ìñ., ï., 4/9 ýò., ïë.:-/ 11.6/-, 1130.000ð, ÞÐ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89122416179 1(6) ÌÀßÊÎÂÑÊÎÃÎ, 6, ìñ., ï., 8/9 ýò., ïë.:-/12.2/-, õîð.ñîñò., 1200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 1(6) ÌÀßÊÎÂÑÊÎÃÎ, 6, ìñ., ï., áàë., 8/9 ýò., ïë.:12/12/-, õîðîø.ñîñò, 1100.000ð, ò. 350-43-18

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

1(5) ÌÀßÊÎÂÑÊÎÃÎ, 6, ìñ., ï., 9/9 ýò., ïë.:17.6/17.6/-, õîðîøåå ñîñò., 1400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17 1(2) ÌÀßÊÎÂÑÊÎÃÎ, 6, ìñ., ï., ï/ëîä., 4/ 9 ýò., ïë.:14.2/14.2/-, ÷/ï, îòäåëüíûé âõîä, 1400.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-78-78 1(5) ÌÀßÊÎÂÑÊÎÃÎ, 6, ìñ., ï., 3/9 ýò., ïë.:12/12/-, ÷/ï, âñòðîåííàÿ òåõí, 1150.000ð, ò. 350-43-18 1(4) ÌÅÍÄÅËÅÅÂÀ, 11, áð., ï., 3/5 ýò., ïë.:-/8/-, ÷/ï, 8-909-910-5668, 910.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89089105668 1(3) ÌÅÍÄÅËÅÅÂÀ, 16, ïí., ï., 1/9 ýò., ïë.:58/11/7, ÷/ï, õîð.ñîñò.òîðã, 1100.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 355-5550 1(3) ÏÀÐÊÎÂÛÉ, 10/À, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:11.6/11.6/-, 860.000ð, ÌÎÉ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 213-31-27 1(3) ÏÀÐÊÎÂÛÉ, 10/À, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:12/12/-, ÷/ï, âàííà,õ.ñîñåäè, 1100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74 1(4) ÏÀÐÊÎÂÛÉ, 12, ìñ., ê., 5/9 ýò., ïë.:90/11.3/15, ÷/ï, 9220215917î/ñîñ, 1150.000ð, ò. 89220215917 1(4) ÏÀÐÊÎÂÛÉ, 14, ìñ., ê., 8/9 ýò., ïë.:/11/-, 1100.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 268-67-77 1(4) ÏÀÐÊÎÂÛÉ, 14, ìñ., ê., 7/9 ýò., ïë.:12/12/-, 1200.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 222-21-84 1(ê) ÏÀÐÊÎÂÛÉ, 14, ìñ., ê., áàë., 4/9 ýò., ïë.:12/11.1/13, 1150.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 380-23-40 4(4) ÐÀÅÂÑÊÎÃÎ, 8, ìñ., ê., 2/2 ýò., ïë.:14/14/12, ÷/ï, ÷.ï. äîê.ãîò., 1300.000ð, ÌÀÍ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 267-47-28 1(4) ÑÌÀÇ×ÈÊÎÂ, 6, áð., ï., 5/5 ýò., ïë.:/8/-, 89222273777, 870.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 1(2) ÑÌÀÇ×ÈÊÎÂ, 6, áð., ï., 3/5 ýò., ïë.:43/11.2/7, ÷/ï, 1400.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 8902655743 1(4) ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 3, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:76/8/7, ÷/ï, 930.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 1(4) ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 3, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:22/22/-, âûñîêèé ýòàæ, 1700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-1170 1(3) ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 51, ïí., ï., ï/ëîä., 7/9 ýò., ïë.:-/11.7/-, ÷/ï, ÷èñòàÿ ïðîäàæà, 1250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 1(5) ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 58, óï., ï., áàë., 1/9 ýò., ïë.:11.9/11.9/8, ÷/ï, 1300.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÊÓÉÁÛØ. (ÓÏÍ), ò. 89530541377 2(2) ÑÓËÈÌÎÂÀ, 23, ïí., ï., 1/9 ýò., ïë.:/8/-, ÷/ï, 960.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89222275777 1(4) ÑÓËÈÌÎÂÀ, 27, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:/11.5/-, ñåêöèîíêà, 1000.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89089104094 1(4) ÑÓËÈÌÎÂÀ, 27, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:/13/-, ÷/ï, ñîñò õîð, 1330.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 1(4) ÑÓËÈÌÎÂÀ, 31, ìñ., ï., ï/ëîä., 7/9 ýò., ïë.:71/11/6, äâà äóøà, 1170.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 319-14-45 1(5) ÑÓËÈÌÎÂÀ, 31, ìñ., ï., 2/9 ýò., ïë.:/11/-, ÷/ï, 1050.000ð, ÎËÈÌÏ (ÓÏÍ), ò. 89122407732 1(8) ÑÓËÈÌÎÂÀ, 38, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:12.7/12.7/-, õîð.ñîñò, òîðã, 1000.000ð, ÃËÎÁÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89049838481 1(8) ÑÓËÈÌÎÂÀ, 38, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:17.5/16.6/-, ÷/ï, 1425.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89530054927 1(8) ÑÓËÈÌÎÂÀ, 38, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:16.9/16.9/-, 1500.000ð, ò. 201-2787 1(2) ÒÎÁÎËÜÑÊÀß, 76/Á-1, ïì., ø., áàë., 2/2 ýò., ïë.:-/16.6/-, 1450.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 219-28-48 1(2) ÒÎÁÎËÜÑÊÀß, 76/Á-1, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:-/15/-, åñòü ïîäïîë, 1250.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-50-50 1(2) ÓÐÀËÜÑÊÀß, 6, ìñ., ê., 6/9 ýò., ïë.:13.8/13.8/-, ÷/ï, 1100.000ð, ò. 35550-46 2(5) ÓÐÀËÜÑÊÀß, 10, ìñ., ê., 8/9 ýò., ïë.:33/27/-, 2500.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 216-10-92 2(5) ÓÐÀËÜÑÊÀß, 46, ïí., ï., 1/9 ýò., ïë.:23.5/23.5/-, ÷/ï, 1600.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89045487602 1(3) Ó×ÈÒÅËÅÉ, 18, ñï., ï., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:-/17/-, ëîäæèÿ 6 êâ.ì, 1700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 1(2) Ó×ÈÒÅËÅÉ, 26, óï., ï., ëîäæ., 6/10 ýò., ïë.:16/16/9, ÷/ï, îòë ðåìîíò, 1760.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 1(6) ÔËÎÒÑÊÀß, 43, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:11/11/-, ÷/ï, 1050.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 89028744811 1(6) ÔËÎÒÑÊÀß, 45, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:/13/-, ÷/ï, 1080.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89028711535

39

1(10) ØÀÄÐÈÍÑÊÈÉ, 17, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:15.6/15/4, ÷/ï, ñ/ï, ðåìîíò, 1350.000ð, ÃËÎÁÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89126491061 1(10) ØÀÄÐÈÍÑÊÈÉ, 17, ïì., ê., áàë., 2/ 3 ýò., ïë.:24/22/-, ÷/ï, îòë.ñîñò., 1900.000ð, ÃËÎÁÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89126491061 1(10) ØÀÄÐÈÍÑÊÈÉ, 17, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:15.2/15.2/-, ÷/ï, îñâ, ä/ã, 860.000ð, ò. 371-24-29

ÏÒÈÖÅÔÀÁÐÈÊÀ 1(3) ÂÀÐØÀÂÑÊÀß, 2/Á, óï., ï., 2/9 ýò., ïë.:-/11.7/-, õîð. ñîñò., 1050.000ð, ÌÅÍÄÅËÅÅÂ (ÓÏÍ), ò. 9222012044 1(3) ÂÀÐØÀÂÑÊÀß, 2/Á, óï., ï., ëîäæ., 2/ 9 ýò., ïë.:-/12/-, õîðîøåå ñîñò., 1100.000ð, ÌÅÍÄÅËÅÅÂ (ÓÏÍ), ò. 9222012044 2(3) ÂÀÐØÀÂÑÊÀß, 2/Á, óï., ï., ëîäæ., 2/ 9 ýò., ïë.:63.6/23.7/8, õîð ñîñò., 2100.000ð, ÌÅÍÄÅËÅÅÂ (ÓÏÍ), ò. 89222012044

ÐÓÄÍÛÉ 1(8) ÌÎÑÊÂÈÍÀ, 4, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:10.7/10.7/-, ÷/ï, êîðèäîðêà, 510.000ð, ÀÍÄÈÑ (ÓÏÍ), ò. 89045464802

Ñ.ÑÎÐÒÈÐÎÂÊÀ 1(5) ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 46, óï., ï., 1/9 ýò., ïë.:82/9/7, õîð.ñðñò., 750.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 1(4) ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 52/1, óï., ï., ï/ëîä., 8/ 9 ýò., ïë.:10.3/10.3/-, ÷/ï, îòë.ñîñò., 970.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 1(4) ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 54, ïí., ï., 4/9 ýò., ïë.:9/9/-, ÷/ï, 730.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 1(3) ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 5, ñï., ï., ëîäæ., ïë.:-/21/-, ÷/ï, ò. 8-922-61-87-365 1(3) ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 5, ñï., ï., 7/10 ýò., ïë.:70/12/12, ÷/ï, 930.000ð, ÊÂÈÊÎ (ÓÏÍ), ò. 298-05-20 1(2) ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 16, áð., ï., 3/5 ýò., ïë.:-/17.8/-, ÷/ï, 1 ñîñåä(ñîáñòâ), 1160.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9122609367 1(3) ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 25/4, óï., ê., 9/ 16 ýò., ïë.:-/10.5/16, ÷/ï, ðàçä.ñ/ó, 1050.000ð, ò. 8-903-08-62-610 1(2) ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 27, áð., ï., 2/5 ýò., ïë.:-/17.6/-, ÷/ï, ðåø.ñóäà,1/2äîë, 1150.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 268-6777 1(3) ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 30/À, áð., ï., 1/ 5 ýò., ïë.:-/17/-, ìàëîíàñåëåíà, 1300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 1(3) ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 32, áð., ê., 1/5 ýò., ïë.:10/10/-, ÷/ï, 890.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 1(3) ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 32, áð., ê., 1/5 ýò., ïë.:14/14/-, 1100.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 268-26-90 1(2) ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 32, áð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:13/13/-, 1230.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-30-54 1(2) ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 32, áð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:17/17/-, 1400.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 268-10-56

¹ 12

(18.03.2013)


40

ÊÎÌÍÀÒÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ Â Åêàòåðèíáóðãå

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

1(ê) ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 48, ïì., ê., 4/4 ýò., ïë.:18/18/-, ÷/ï, õîð.ñîñò., 1150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 1(3) ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 67, óï., ï., 8/12 ýò., ïë.:-/17.1/-, 1400.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9222015016 1(3) ×ÅÐÂÎÍÍÀß, 19, óï., á., ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:60/17/8, ÷/ï, ëîæèÿ 6 êâ.ì, 1540.000ð, ÄÈÀÌÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89122361959 1(3) ×ÅÐÂÎÍÍÀß, 19, óï., á., 7/10 ýò., ïë.:60/8/8, ÷/ï, ÷/ï, 980.000ð, ÄÈÀÌÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89122361959

ÑÀÄÎÂÛÉ

1(3) ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 35, ñï., ì., áàë., 9/25 ýò., ïë.:14.2/14.2/14, ÷/ï, 1560.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 1(3) ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 1, ïì., ê., 2/5 ýò., ïë.:/21/-, 1220.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 1(3) ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 1, ïì., ê., 5/5 ýò., ïë.:13.5/ 13.5/7, 900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 2(3) ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 1, ïì., ê., 2/5 ýò., ïë.:/28/-, 1730.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 1(ê) ÃÀÉÄÀÐÀ, 4/À, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:/15.5/-, ÷/ï, 900.000ð, ò. 327-52-71 1(5) ÊÈØÈÍÅÂÑÊÀß, 37, ìñ., ê., 4/4 ýò., ïë.:-/12/-, ðåì ñâåæ. ÷èñòî, 850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 1(6) ÊÈØÈÍÅÂÑÊÀß, 37, ìñ., ê., 1/4 ýò., ïë.:17/17/-, ÷/ï, 1000.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 232-58-24 1(5) ÊÈØÈÍÅÂÑÊÀß, 37, ìñ., ê., 4/4 ýò., ïë.:18.6/18.6/-, ñåêöèÿ ÷èñòàÿ, 1150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 1(ê) ÊÈØÈÍÅÂÑÊÀß, 37, ìñ., ê., 4/4 ýò., ïë.:13/13/-, ÷/ï, ñðî÷íî, 800.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89533830045 1(ê) ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÀß, 38, õð., ê., áàë., 4/ 4 ýò., ïë.:17/17/-, êîðèäîð.òèïà, 1040.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89655411577 1(3) ÊÎÓÐÎÂÑÊÀß, 22, ïì., ê., áàë., 4/4 ýò., ïë.:75.5/13.7/7.8, îòë. ñîñòîÿíèå, 1250.000ð, ÑÎÃËÀÑÈÅ (ÓÏÍ), ò. 37459-50 1(3) ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 34, ñï., ì., ëîäæ., 8/16 ýò., ïë.:82/8/20, 900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 1(3) ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 34, ñï., ì., ëîäæ., 8/16 ýò., ïë.:82/14/20, 1290.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 1(5) ÌÀÍÅÂÐÎÂÀß, 12, óï., á., 5/5 ýò., ïë.:-/16/-, ÷/ï, â 2óð.êâ.òîðã, 820.000ð, ÞÐ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89041699121

1(2) ÌÀÍÅÂÐÎÂÀß, 17/à, óï., ï., áàë., ïë.:-/17/-, 8-965-526-77-09, 1350.000ð, ò. 8-950-655-61-55 1(2) ÌÈÍÎÌÅÒ×ÈÊÎÂ, 34, õð., ï., 3/5 ýò., ïë.:8.5/8.5/-, 3194329, 900.000ð, ò. 89024409274 2(4) ÌÈÍÎÌÅÒ×ÈÊÎÂ, 44, óï., ï., ëîäæ., 5/6 ýò., ïë.:101/31/8, ÷/ï, òîðã, 2570.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 266-4723 1(2) ÌÈÍÎÌÅÒ×ÈÊÎÂ, 62, ïì., ê., 2/5 ýò., ïë.:17/17/9, 8.909.0079636, 1670.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 1(3) ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÀß, 3, õð., ï., 5/5 ýò., ïë.:54/8.4/6, ÷/ï, 820.000ð, ÓÞÒÂÈËÜÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 1(3) ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 13, óï., ï., 8/10 ýò., ïë.:12/12/8, 1140.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 1(3) ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 13, óï., ï., 9/10 ýò., ïë.:-/12/-, îòë.ñîñò, 1150.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9120522204 1(5) ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 15/7, óï., ï., 1/10 ýò., ïë.:11.6/11.6/-, ÷/ï, ñîñò ñðåäíåå, 900.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 1(3) ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 15/7, óï., ï., 6/10 ýò., ïë.:12.2/12.2/8, 89222045673, 1030.000ð, ËÅÂÚ (ÓÏÍ), ò. 89222045673 1(8) ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 25, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:-/12/-, ÷/ï, íóæåí ðåìîíò, 850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 1(20) ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 27, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:12/12/-, ÷/ï, êîñìåòè÷ ðåìîíò, 850.000ð, ÀÐÃÓÌÅÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89634412961 1(2) ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 41, áð., ï., 2/5 ýò., ïë.:44/18/7, ÷/ï, âûêóï ñîñåä.êîì, 1350.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89043819395 2(3) ÑÅÄÎÂÀ, 56, ïì., ê., 1/4 ýò., ïë.:71.3/ 31.3/9, ÷/ï, 2100.000ð, ÔÎÐÒÓÍÀ-ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 290-54-47 1(3) ÒÀÂÀÒÓÉÑÊÀß, 19, óï., ï., áàë., 9/9 ýò., ïë.:-/11.4/-, ÷/ï, 2026388 êëþ÷è, 1100.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 202-63-88 1(15) ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 48, ïì., ê., 3/4 ýò., ïë.:-/18.8/-, ÷/ï, 1130.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 201-15-13

¹ 12

(18.03.2013)

2(3) ÂÅÐÑÒÎÂÀß, 4, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:54/38/7, ÷/ï, 1/2 äîëè, 1500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-0141 2(3) ËÓÍÍÀß, 9, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:-/ 24/-, ÷/ï, 750.000ð, ò. 89221356565 1(2) ÑÈÁÈÐÊÀ, 30/À, áð., ê., 2/2 ýò., ïë.:15/15/-, 1200.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 268-16-75 1(2) ÑÈÁÈÐÊÀ, 30/À, áð., ê., 2/2 ýò., ïë.:/11/-, ÷/ï, ÷/ï, ä/ãîò.,, 950.000ð, ò. 89221356565

ÑÅÂÅÐÊÀ 2(4) ÑÒÐÅËÎ×ÍÈÊÎÂ, 33, ìñ., ø., 2/2 ýò., ïë.:42/29/-, ÷/ï, 550.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41

ÑÈÍÈÅ ÊÀÌÍÈ 1(3) À.ÁÛ×ÊÎÂÎÉ, 10, óï., ï., ëîäæ., 6/ 9 ýò., ïë.:10.2/10.21/7.9, 1/3 äîëè, 1100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 1(3) À.ÁÛ×ÊÎÂÎÉ, 18, óï., ï., áàë., 9/9 ýò., ïë.:21/21/8, áîëüøàÿ êîìíàòà, 1750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 378-43-23 1(4) À.ÁÛ×ÊÎÂÎÉ, 20, óï., ï., 9/9 ýò., ïë.:15/15/-, êîñì. ðåìîíò, 1300.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÊÓÉÁÛØ. (ÓÏÍ), ò. 213-8524 1(2) À.ÁÛ×ÊÎÂÎÉ, 22, óï., ï., 6/9 ýò., ïë.:48/17/8, õîð.ñîñòîÿíèå, 1500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 1(4) ÅÑÅÍÈÍÀ, 20, óï., ï., 1/9 ýò., ïë.:14.2/ 14.2/8, õîðîøåå ñîñòîÿí, 1300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 1(2) ÕÐÓÑÒÀËÜÍÀß, 41, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:17.8/17.8/8.5, ÷/ï, 1250.000ð, ÑÔÅÐÀ (ÓÏÍ), ò. 361-14-10

ÑÎÂÕÎÇ 1(2) ÔÈÃÓÐÍÀß, 19, ìñ., ê., 3/3 ýò., ïë.:11.7/ 11.7/-, ÷/ï, òîðã! ñðî÷íî!, 760.000ð, ÐÈÎËÞÊÑ (ÓÏÍ), ò. 344-44-45

ÓÊÒÓÑ 1(5) ÃÀÑÒÅËËÎ, 19/À, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:14.6/14.6/-, ÷/ï, ñðî÷íî, 1000.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 328-12-62 1(6) ÃÀÑÒÅËËÎ, 19/Ã, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:-/18/-, ÷/ï, ñîñò.õîð., 1260.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 370-31-12 1(5) ÄÀÐÂÈÍÀ, 2, óï., ï., 1/9 ýò., ïë.:12/ 12/-, ÷/ï, 1050.000ð, ÊÎÄÅÊÑ (ÓÏÍ), ò. 89024091532 1(2) ÊÂÀÐÖÅÂÀß, 6, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:17/17/-, 1300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 1(5) ÊÎÐÎÒÊÈÉ, 4/À, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:17.6/17.6/-, îáìåí ïðîñòîé, 1150.000ð, ÁÎÍÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89221212007 1(6) ÊÎÐÎÒÊÈÉ, 4/À, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:/9/-, êîð.äóø íà ýòàæ, 700.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89122870766 1(8) ÊÎÐÎÒÊÈÉ, 4/À, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:12.2/12.2/-, 750.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 1(2) ÊÎÐÎÒÊÈÉ, 4/À, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:13/13/-, 950.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 1(5) ÊÎÐÎÒÊÈÉ, 4/À, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:9.7/9.7/-, 700.000ð, ÁÎÍÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89221212007 1(4) ÊÎØÅÂÎÃÎ, 32, áð., ï., 5/5 ýò., ïë.:/10/-, ÷/ï, ÷ï, 845.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 1(ê) ÏÀÂËÎÄÀÐÑÊÀß, 38, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:19/19/-, õ/ñ, ìåòðî 2îñò, 1090.000ð, ò. 319-43-27 1(20) ÏÀÂËÎÄÀÐÑÊÀß, 38, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:-/18/-, 1200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 1(10) ÏÀÂËÎÄÀÐÑÊÀß, 38, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:18/18/-, ÷/ï, òóàëåò íà 4 êîì, 1150.000ð, ÊÓÁ (ÓÏÍ), ò. 89221080826 1(ê) ÏÀÂËÎÄÀÐÑÊÀß, 38, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:-/17.4/-, 89222190420, 1100.000ð, ÓÑÏÅÕ (ÓÏÍ), ò. 89222190420 1(4) ÏÀÂËÎÄÀÐÑÊÀß, 38, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:-/18/-, ÷/ï, 1200.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 268-67-77

1(20) ÏÀÂËÎÄÀÐÑÊÀß, 38, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:-/18/-, õîð. ñîñò., 1200.000ð, ÌÅÍÄÅËÅÅ (ÓÏÍ), ò. 89045424750 1(6) ÏÀÂËÎÄÀÐÑÊÀß, 38, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:18/18/-, 1120.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 1(4) ÏÀÂËÎÄÀÐÑÊÀß, 52, ìñ., ê., áàë., 2/ 5 ýò., ïë.:14.2/14.2/-, 1200.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89122207281 1(4) ÏÐÎÑÒÎÐÍÀß, 73/Á, óï., ê., áàë., 9/ 9 ýò., ïë.:73/16.7/8.7, 1200.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 201-08-36 1(2) ÑÀÌÎËÅÒÍÀß, 3/2, áð., ï., áàë., 4/ 5 ýò., ïë.:14/14/-, ÷/ï, 1340.000ð, ÑÒÀÒÓÑ (ÓÏÍ), ò. 388-24-11 2(4) ÑÀÌÎËÅÒÍÀß, 4, äð., ä., 2/2 ýò., ïë.:-/32/-, ÷/ï, ìàëîíàñåëåíà, 1200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 1(4) ÑÀÌÎËÅÒÍÀß, 27, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:-/13.2/-, îòë.ñîñò., 1050.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89222074049 1(ê) ÑÀÌÎËÅÒÍÀß, 27, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:-/13.3/-, 1100.000ð, ÞÐ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89041699121 1(ê) ÑÀÌÎËÅÒÍÀß, 27, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:-/13.3/-, 1100.000ð, ÞÐ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89041699121 1(4) ÑÀÌÎËÅÒÍÀß, 27, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:17.6/16.7/-, ÷/ï, ñåêöèîíêà, 1150.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 89041733411 1(4) ÑÀÌÎËÅÒÍÀß, 27, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:13.3/13.3/-, ÷/ï, îòë.ñîñò., 1250.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 328-5644 1(4) ÑÀÌÎËÅÒÍÀß, 27, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:13.5/13.5/-, ÷/ï, õîð.ñîñò., 950.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 328-56-44 2(4) ÑÀÌÎËÅÒÍÀß, 27, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:31/31/-, õîð.ñîñò., 2170.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 328-56-44 1(4) ÑÀÌÎËÅÒÍÀß, 45, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:-/17.5/-, ÷/ï, îôèñ, ñ/õ, ñðî÷, 1360.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 1(4) ÑÀÌÎËÅÒÍÀß, 45, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:20/20/16, ÷/ï, ê(4), 1180.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÊÓÉÁÛØ. (ÓÏÍ), ò. 261-2834 1(4) ÑÀÌÎËÅÒÍÀß, 45, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:14/14/16, ê(4), 860.000ð, ÓÞÒÂÈËÜÊÓÉÁÛØ. (ÓÏÍ), ò. 261-28-34 1(ê) ÑÀÌÎËÅÒÍÀß, 45, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:18/18/9, ÷/ï, äîêóìåíòû ãîòîâ, 1300.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 1(4) ÑÀÌÎËÅÒÍÀß, 45, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:-/12/16, âîäà,îòë.ñîñ., 1050.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 211-5474 1(4) ÑÀÌÎËÅÒÍÀß, 45, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:-/18/-, âîäà â êîìíàòå, 1250.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89049897541 1(3) ØÈÐÎÊÈÉ, 1, äð., ä., 2/2 ýò., ïë.:67/ 15/8, îòë.ñîñò, 760.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 1(4) ØÈØÈÌÑÊÀß, 17, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:-/16/-, ÷/ï, ñîñåäè 1 ñåìüÿ, 1250.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ66 (ÓÏÍ), ò. 310-37-37 1(4) ØÈØÈÌÑÊÀß, 17, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:22/22/7, ÷/ï, äîãîâ9022618955, 1450.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 1(4) ØÈØÈÌÑÊÀß, 17, áð., ï., 4/5 ýò., ïë.:7/7/-, ÷/ï, 89089285028, 700.000ð, ÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 216-64-57 1(4) ØÈØÈÌÑÊÀß, 22, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:14/14/-, ÷/ï, îòë.ñîñò., 1150.000ð, ò. 89527339495 1(4) ØÈØÈÌÑÊÀß, 22, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:18.9/18.9/-, õîðîøèé ðåìîíò, 1350.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 23258-24 1(ê) ØÈØÈÌÑÊÀß, 22, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:-/13/-, ñåêöèîíêà, 1050.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89222955620 1(4) ØÈØÈÌÑÊÀß, 22, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:-/13/8, ÷/ï, 8-91228-63860, 1000.000ð, 33 ÊÂ.Ì (ÓÏÍ), ò. 220-40-33 1(4) ØÈØÈÌÑÊÀß, 22, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:18/18/-, îòë.ñîñò, 1250.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89126735066 1(2) ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 3/2, áð., ï., 3/5 ýò., ïë.:19/19/6, 1560.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 1(3) ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 3/2, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:58/17.2/7, ÷/ï, 1270.000ð, ÝÄÅÌ (ÓÏÍ), ò. 379-98-48 1(3) ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 3/3, áð., ï., 5/5 ýò., ïë.:-/17/-, 1250.000ð, ò. 213-83-21 3(3) ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 5/2, áð., ï., 2/5 ýò., ïë.:17.3/17.3/-, ÷/ï, 1300.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 1(3) ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 43, ïì., ê., 3/3 ýò., ïë.:13.8/13.8/-, òîðã., 1100.000ð, ÀÐÕÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 89527320187

ÓÍÖ 1(4) ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 14/3, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:21/21/8, ëîäæ. íà 2 îêíà, 1920.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269

1(3) ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 14/3, óï., ï., 1/9 ýò., ïë.:8/8/8, âûñîêèé ýòàæ, 900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 1(3) ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 14/3, óï., ï., 1/9 ýò., ïë.:21/21/8, âûñîêèé ýòàæ, 1920.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 2(3) ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 14/3, óï., ï., 1/9 ýò., ïë.:29/29/8, âûñîêèé ýòàæ, 2820.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 1(3) ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 14/4, óï., ï., 3/9 ýò., ïë.:62/12/9, ÷/ï, ìàëîíàñåëåí.êâ., 1190.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 21329-02 2(3) ÌÎÑÒÎÂÀß, 53, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:58/29.2/7, 3êîì. ïðîäàåòñÿ, 2350.000ð, ÓËÅÉ (ÓÏÍ), ò. 89222044027 1(ê) ÌÎÑÒÎÂÀß, 53/À, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:-/13/-, 915.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 2(4) ÌÎÑÒÎÂÀß, 53/À, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:30/21/5, ÷/ï, 1900.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 372-04-19

ÓÐÀËÌÀØ 1(3) 22 ÏÀÐÒÑÚÅÇÄÀ, 5, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:-/15.1/-, ÷/ï, 1000.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 372-9111 1(3) 22 ÏÀÐÒÑÚÅÇÄÀ, 5, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:-/20.5/-, 1200.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 372-9111 2(2) 22 ÏÀÐÒÑÚÅÇÄÀ, 5, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:63.6/42.2/15.1, âîçì. ïîä îôèñ, 2500.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 372-2935 1(3) 22 ÏÀÐÒÑÚÅÇÄÀ, 7, ïì., ê., áàë., 2/ 2 ýò., ïë.:-/22/-, ðåìîíò, 1300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 1(4) 22 ÏÀÐÒÑÚÅÇÄÀ, 15, ïì., á., 2/4 ýò., ïë.:-/12/-, ÷/ï, õî.ñîñò., 1100.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 1(ê) 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 3, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:-/19/-, ÷/ï, 1180.000ð, ò. 345-6950 1(6) 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 3, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:18/18/-, âîçì.ïîä îôèñ, 1600.000ð, ÁÐÈÃÀÍÒÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 371-90-62 1(20) 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 3, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:-/19/-, îòë.ñîñò.,ä/ã, 1300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-5353 1(10) 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 3, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:-/18/-, ÷/ï, òîðã!õîð.ñîñåäè, 1100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 1(12) 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 3, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:-/19/-, ÷/ï, åâðîðåìîíò,÷ï, 1180.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 1(3) 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 21, ïì., ø., 2/4 ýò., ïë.:75/18/9, ìàò êàïèòàë, 1300.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-7797 1(3) 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 25, ïì., ê., 3/4 ýò., ïë.:17/17/10, 1250.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 1(3) 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 27, ïì., ê., 2/4 ýò., ïë.:-/20/-, òîðã. ñðî÷íî, 1260.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89122309936 1(3) 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 52, óï., á., 3/14 ýò., ïë.:11/11/8, ÷/ï, ÷ï 213-84-03, 1120.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 368-88-00 1(2) 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 82, áð., ï., 3/5 ýò., ïë.:19/19/-, ÷/ï, 1450.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-30-54 2(4) ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 15, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:88/33/8, ÷/ï, 1850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 1(3) ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 19, ïì., ê., á., 3/ 3 ýò., ïë.:80/19/9, îòë.ñîñò., 1200.000ð, ò. 327-52-71 1(3) ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 23, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:60/15/8, ÷/ï, 1000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 1(4) ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 25, ïì., ê., ïë.:/14/-, ÷/ï, ïëàñòèê.îêíî, 900.000ð, ò. 8-953-60-50-446 1(3) ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 26, ïì., á., 2/2 ýò., ïë.:80/15/14, ÷/ï, êîìíàòà â 3ê.êâ, 900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÅÐÂÎÓÐ (ÓÏÍ), ò. 89086375684 1(3) ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 26, ïì., á., áàë., 2/2 ýò., ïë.:20.4/20.4/14, ñ/ï, ðåìîíò, 1500.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÊÓÉÁÛØ. (ÓÏÍ), ò. 261-28-34 1(3) ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 26, ïì., á., 1/2 ýò., ïë.:-/19.4/-, ÷/ï, 1 ñîñåä, 1050.000ð, ÞÐ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 201-91-16 1(4) ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 58, óï., á., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:15.7/15.7/-, ðåìîíò 1ã.íàçàä, 1380.000ð, ò. 350-43-18 1(3) ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 116, ïí., ï., 9/ 9 ýò., ïë.:58/11/7, 1000.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 268-16-75 1(3) ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 116, ïí., ï., ï/ ëîä., 1/9 ýò., ïë.:-/10.5/-, ÷/ï, 1000.000ð, ò. 213-07-68 1(2) ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 120, óï., ï., ëîäæ., 1/12 ýò., ïë.:-/17.4/-, 1550.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53


ÊÎÌÍÀÒÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ Â Åêàòåðèíáóðãå 1(2) ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 127, ïì., ø., 2/ 2 ýò., ïë.:69/39/8, ÷/ï, 1/3 äîëè, 600.000ð, ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 320-55-71 1(5) ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 95, ïí., ï., ï/ëîä., 1/ 9 ýò., ïë.:-/15.3/-, ìåòðî 10 ìèí, 1300.000ð, ÌÅÍÄÅËÅÅ (ÓÏÍ), ò. 89122670321 1(5) ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 95, ïí., ï., 1/9 ýò., ïë.:-/13.6/-, ìåòðî 10 ìèí., 1100.000ð, ÌÅÍÄÅËÅÅ (ÓÏÍ), ò. 89122670321 1(3) ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 95, ïí., ï., 8/9 ýò., ïë.:57/11/7, îáìåí íà êîìíàò, 1050.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 1(2) ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 97, óï., ï., ëîäæ., 1/16 ýò., ïë.:-/18/-, 1550.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89049897741 1(3) ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 108, ïí., ï., 9/9 ýò., ïë.:58/10.7/8, ÷/ï, ìåòðî 8 ìèí., 1000.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89527426256 1(3) ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 124, ïí., ï., 4/9 ýò., ïë.:-/15/-, 1200.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89043899038 1(10) ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 6, ìñ., á., 6/9 ýò., ïë.:-/17.3/-, 1350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 1(ê) ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 6, ìñ., á., 8/9 ýò., ïë.:35.4/17.5/-, ÷/ï, õîðîøàÿ,ñâåòëàÿ, 1400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 1(3) ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 23, õð., ê., 2/5 ýò., ïë.:-/17.8/-, ÷/ï, 1150.000ð, ÓÞÒÂÈËÜÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 1(3) ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 34, ïì., á., 1/5 ýò., ïë.:19.3/19.3/-, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 1250.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 1(ê) ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 35, ìñ., á., 5/5 ýò., ïë.:19/19/-, õîðîø.ñîñòîÿíèå, 1300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 1(16) ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 35, ìñ., á., 5/5 ýò., ïë.:-/19/-, âîäà â êîìíàòå, 1300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 1(7) ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 35, ìñ., á., 3/5 ýò., ïë.:18/14/-, ÷/ï, 1640.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.5 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25 1(5) ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 35, ìñ., á., 5/5 ýò., ïë.:17/17/-, ÷/ï, 1100.000ð, Í-Ó-ÅÊÁÓÐà ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89122334999 1(ê) ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 35, ìñ., á., 2/5 ýò., ïë.:-/19/-, âîäà â êîìíàòå, 1200.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 268-15-01 1(5) ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 35, ìñ., á., 2/5 ýò., ïë.:19/19/-, ÷/ï, 1350.000ð, ÀÑÑ-ÍÅÄÂÈÆÈÌ. (ÓÏÍ), ò. 89505505978 1(ê) ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 35, ìñ., á., 3/5 ýò., ïë.:-/18.5/-, 1300.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 372-9111 2(5) ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 35, ìñ., á., 5/5 ýò., ïë.:35/35/-, ÷/ï, 2 êîìíàòû, 2200.000ð, Í-Ó-ÅÊ-ÁÓÐà ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89122334999 1(2) ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 39, õð., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:-/17/-, 2/3 äîëè â 2-êå, 1290.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-3054 1(4) ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 41, ìñ., á., 2/5 ýò., ïë.:18/18/-, ÷/ï, 1150.000ð, ÒÅÊÒÓÌ (ÓÏÍ), ò. 222-10-88 2(8) ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 41, ìñ., á., 4/5 ýò., ïë.:-/30/-, îòë.ñîñò, 2300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 1(4) ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 45, ìñ., á., 2/5 ýò., ïë.:17/17/-, îòë.ñîñò,òîðã, 1250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 1(4) ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 45, ìñ., á., 1/5 ýò., ïë.:12.9/12.9/-, âîäà â êîìí., 950.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 346-80-14 1(4) ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 45, ìñ., á., 3/5 ýò., ïë.:-/18/-, 1250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 1(6) ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 45, ìñ., á., 3/5 ýò., ïë.:18/18/-, 1200.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 372-55-38 1(5) ÈËÜÈ×À, 7, ïì., ê., 2/4 ýò., ïë.:14/14/ -, 1150.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 1(ê) ÈËÜÈ×À, 7, ïì., ê., 4/4 ýò., ïë.:-/22/ -, îòë.ñîñò, 1390.000ð, ò. 89221356566 1(10) ÈËÜÈ×À, 7, ïì., ê., 2/4 ýò., ïë.:-/ 19/-, îòë.ñîñò., 1100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 1(6) ÈËÜÈ×À, 7, ïì., ê., 2/4 ýò., ïë.:-/ 18.1/-, âîäà â êîìíàòå, 1100.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89089104094 1(7) ÈËÜÈ×À, 8, ïì., ê., áàë., 2/4 ýò., ïë.:-/18.4/-, áàëê,ìàëîíàñåëå, 1200.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 268-15-01 1(4) ÈËÜÈ×À, 8, ïì., ê., 4/4 ýò., ïë.:-/9/ -, ÷/ï, 800.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 1(3) ÈËÜÈ×À, 11, ïì., ê., 1/4 ýò., ïë.:17.1/ 17/7, îòë. ñîñò., 1200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 1(3) ÈËÜÈ×À, 12, ïì., ê., 1/4 ýò., ïë.:-/ 25/-, ÷/ï, 1350.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89222275777 1(5) ÈËÜÈ×À, 13, ïì., ê., áàë., 4/4 ýò., ïë.:-/13/-, ÷/ï, 9043883366, 900.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 9043883366 1(3) ÈËÜÈ×À, 14, ïì., ê., áàë., 2/4 ýò., ïë.:-/20.8/-, 1400.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89089104094

1(3) ÈËÜÈ×À, 14, ïì., ê., 3/4 ýò., ïë.:26/ 26/7, 1340.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 1(3) ÈËÜÈ×À, 16, ïì., ê., 1/4 ýò., ïë.:60/ 9.2/7, ÷/ï, õîð.ñîñò, 1060.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 1(5) ÈËÜÈ×À, 16, ïì., ê., áàë., 3/4 ýò., ïë.:26/26/-, 1420.000ð, ÊÎÄÅÊÑ (ÓÏÍ), ò. 234-02-02 1(3) ÈËÜÈ×À, 16, ïì., ê., 2/4 ýò., ïë.:-/ 19/-, ðåìîíò, 1300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 1(3) ÈËÜÈ×À, 16, ïì., ê., áàë., 4/4 ýò., ïë.:-/11.4/-, ÷/ï, 1150.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 1(3) ÈËÜÈ×À, 16, ïì., ê., áàë., 2/4 ýò., ïë.:18/18/-, ÷/ï, ïðîñòîðíàÿ êîì., 1300.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 1(3) ÈËÜÈ×À, 16, ïì., ê., 3/4 ýò., ïë.:60/ 9/7, ÷/ï, 89222018246, 880.000ð, ò. 89222018246 1(4) ÈËÜÈ×À, 16, ïì., ê., 1/4 ýò., ïë.:80/ 15.1/9, ÷/ï, 2902908, 1050.000ð, ò. 29029-08 1(4) ÈËÜÈ×À, 16, ïì., ê., á., 4/4 ýò., ïë.:/24.2/-, õîð.ñîñ. áàëêîí, 1300.000ð, ò. 89022545828 1(3) ÈËÜÈ×À, 17, ïì., ê., 2/4 ýò., ïë.:20/ 20/-, ÷/ï, òîðã,äîê.ãîòîâû, 1350.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 269-86-42 1(3) ÈËÜÈ×À, 17, ïì., ê., 2/4 ýò., ïë.:-/ 11/-, ÷/ï, 950.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89049897741

1(3) ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 19, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:-/14.2/-, 1150.000ð, ÌÀËÀÕÈÒÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 89030799195 1(3) ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 19, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:65/17/10, õîð.ñîñò., 1250.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89122457653 1(3) ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 45, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:-/19.4/-, 1200.000ð, ò. 359-84-67 1(2) ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 51, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:-/14.2/-, 1150.000ð, ÌÀËÀÕÈÒÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 89030799195 2(4) ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 51, ïì., ê., áàë., 3/3 ýò., ïë.:81/33/8, ðåìîíò, 1500.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89126193734 1(3) ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 70, ïì., ê., 2/4 ýò., ïë.:-/13/-, ñîñåäè 1 ñåìüÿ, 1100.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU (ÓÏÍ), ò. 378-80-29 1(2) ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß, 6, áð., á., 5/ 5 ýò., ïë.:49/17/7, ÷/ï, 9041764530, 1470.000ð, ò. 371-24-29 1(5) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 59/À, õð., ê., 5/5 ýò., ïë.:-/9/-, ÷/ï, ñäåë.ðåì., 790.000ð, ò. 89122464399 1(4) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 59/À, õð., ê., 5/5 ýò., ïë.:12/9/13, ÷/ï, 930.000ð, ÐÀÍ×Î (ÓÏÍ), ò. 238-00-00 1(5) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 73/À, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:-/14/-, ÷/ï, ñîñò.íîðìàëüíîå, 900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 1(6) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 73/À, ïì., ê., 3/3 ýò., ïë.:106/12.2/11.8, îòë.ñîñåäè, 930.000ð, ÇÅËÅÍÀß ÐÎÙÀ (ÓÏÍ), ò. 89221395540 1(4) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 83, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:58/16/7, 1100.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72

1(4) ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 31, óï., á., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:-/18/-, ìàëîíàñåëåííàÿ, 1500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 1(3) ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 41, ïì., ø., áàë., 3/3 ýò., ïë.:-/21.8/-, ÷/ï, ÷/ï.õîðîø.ìåñòî, 1250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 1(6) ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 123, õð., ê., 5/5 ýò., ïë.:-/11.4/-, ÷/ï, îñâîá. ÷/ï ä/ã, 900.000ð, Í-Ó-ÅÊ-ÁÓÐà ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 310-03-90 1(ê) ÊÀËÈÍÈÍÀ, 68, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:21/21/-, ÷/ï, ñåêö. íà 3 êîìí, 1350.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 213-77-79 1(2) ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 5, ïì., ê., áàë., 4/ 4 ýò., ïë.:19/19/-, ñîñò.õîð., 1200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-5353 1(3) ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 5, ïì., ê., 2/4 ýò., ïë.:75/8/-, ÷/ï, 750.000ð, ÓÞÒÂÈËÜÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 1(6) ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 7, ïì., ê., 1/4 ýò., ïë.:25/25/8, ÷/ï, 1350.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 2(6) ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 7, ïì., ê., 1/4 ýò., ïë.:36/36/-, 1700.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 1(3) ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 9, ïì., ê., 3/5 ýò., ïë.:-/19.2/-, ÷/ï, 1200.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 1(3) ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 13, ïì., ê., 5/ 5 ýò., ïë.:75/16.4/9, ñîñò õîð, 1380.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97

1(3) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 101/Á, ñï., ê., 5/6 ýò., ïë.:19/19/-, 1350.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-30-54 1(3) ÊÐ.ÁÎÐÖÎÂ, 1, ïì., ê., 1/4 ýò., ïë.:/17.2/-, ÷/ï, 1290.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9126666601 1(3) ÊÐ.ÁÎÐÖÎÂ, 1, ïì., ê., 1/4 ýò., ïë.:/11.2/-, ÷/ï, 1140.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9126666601 1(3) ÊÐ.ÁÎÐÖÎÂ, 1, ïì., ê., 1/4 ýò., ïë.:/23.4/-, ÷/ï, 1440.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9126666601 1(3) ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ, 14, óï., ê., 8/9 ýò., ïë.:60.2/10/7.5, ÷/ï, 1200.000ð, ÀÂÃÓÑÒ (ÓÏÍ), ò. 206-05-12 1(3) ÊÓËÜÒÓÐÛ, 5, ïì., ê., 5/5 ýò., ïë.:75.2/ 14.2/9, ÷/ï, 8.953.8286929, 1425.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 1(3) ÊÓËÜÒÓÐÛ, 19, ïì., á., 5/5 ýò., ïë.:15/15/-, ÷/ï, 8.902.2618955, 1060.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 1(3) ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ, 6, ñï., ê., ëîäæ., 2/ 6 ýò., ïë.:75/20/10, ñóïåð, 1600.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89089236179 1(3) ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ, 59, óï., á., 9/9 ýò., ïë.:-/10.8/-, ÷/ï, ìàëîíàñåëåííàÿ, 940.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89222275777 1(3) ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ, 87, ïí., ï., 1/9 ýò., ïë.:-/11/-, 1080.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89634452020 1(3) ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ, 87, ïí., ï., 1/9 ýò., ïë.:15.3/15.3/7, òîðã ìàëîíàñåëå, 1450.000ð, ò. 211-32-00 1(6) ËÓÊÈÍÛÕ, 18/À, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:9.5/9.5/-, 750.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

41

1(3) ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 14, ïì., ê., 4/5 ýò., ïë.:16/16/-, ÷/ï, 1165.000ð, ò. 201-27-87 1(2) ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 14, ïì., ê., 3/5 ýò., ïë.:-/15.8/-, 89501989323, 1400.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.9 (ÓÏÍ), ò. 89501989323 1(3) ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 20, ïì., á., 5/5 ýò., ïë.:14/14/-, 1160.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 1(3) ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 32, ïì., á., 2/5 ýò., ïë.:19/19/-, 1450.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 1(3) ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 32, ïì., á., 1/5 ýò., ïë.:-/20/-, ÷/ï, 1290.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 8922223526 1(3) ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 32, ïì., á., 2/5 ýò., ïë.:75/18/8, ÷/ï, ÷ï äã õîð.ñîñò, 1250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 1(3) ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 32, ïì., á., 5/5 ýò., ïë.:20.1/20.1/-, 1300.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-30-54 1(ê) ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 33, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:-/17.9/-, ÷/ï, îòäåëüíûé ñ/ ó, 1600.000ð, ò. 327-52-71 1(10) ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 33, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:-/17.5/-, 1230.000ð, ÍÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 356-03-32 1(10) ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 33, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:-/17.6/-, 1250.000ð, ÍÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 356-03-32 2(10) ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 33, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:-/35.1/-, 2480.000ð, ÍÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 356-03-32 2(4) ÌÎËÎÄÅÆÈ, 80, ïí., ï., áàë., 6/9 ýò., ïë.:21/21/7, èäåàë.ñîñò, 1930.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 1(10) ÍÀÐ.ÔÐÎÍÒÀ, 64, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:-/13/-, ÷/ï, òîðã!, 800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 1(2) ÍÀÐ.ÔÐÎÍÒÀ, 83, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:42/10/8, êîñì.ðåìîíò, 1150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74 1(ê) ÍÀÐ.ÔÐÎÍÒÀ, 87, ìñ., ï., 4/5 ýò., ïë.:11/11/11, êóõíÿ â ïîëüçîâ, 1000.000ð, Í-Ó-ÅÊ-ÁÓÐà (ÓÏÍ), ò. 37207-03 1(3) ÍÎÂÀÒÎÐÎÂ, 14, ïí., ï., 6/9 ýò., ïë.:15/15/6, 1250.000ð, Í-Ó-ÅÊ-ÁÓÐà (ÓÏÍ), ò. 355-51-91 2(3) ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅ, 3, ïì., ê., 2/5 ýò., ïë.:90/18/14, ÷/ï, 1800.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 376-59-18 1(2) ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅ, 4, ïì., ê., 3/5 ýò., ïë.:-/19.4/9.5, 1550.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 1(3) ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅ, 12, ïì., ê., áàë., 2/3 ýò., ïë.:54/25/7, 1500.000ð, ò. 38590-40 1(5) ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅ, 12, ïì., ê., 3/3 ýò., ïë.:-/12/-, ÷/ï, 1050.000ð, ò. 213-8321 1(3) ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅ, 12, ïì., ê., 3/3 ýò., ïë.:15/15/-, 1380.000ð, Í-Ó-ÅÊ-ÁÓÐà (ÓÏÍ), ò. 89122330770 1(5) ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅ, 12, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:-/12/-, ÷/ï, 990.000ð, ÌÎß ÍÎÂÀß ÊÂÀÐÒ (ÓÏÍ), ò. 89221095191 1(5) ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅ, 12, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:-/15/-, ÷/ï, 1130.000ð, ÌÎß ÍÎÂÀß ÊÂÀÐÒ (ÓÏÍ), ò. 89221095191 2(5) ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅ, 12, ïì., ê., 3/3 ýò., ïë.:36/36/-, ÷/ï, îäíè ñîñåäè, 2100.000ð, ÒÈÌ (ÓÏÍ), ò. 222-25-51 1(ê) ÎÑÎÀÂÈÀÕÈÌÀ, 102, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:16/16/-, ÷/ï, óäîâ., 800.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 213-77-79 1(ê) ÎÑÎÀÂÈÀÕÈÌÀ, 102, ïì., ê., 3/3 ýò., ïë.:11/11/-, ÷/ï, îñâîá. õîð ñîñò, 650.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 213-77-79 1(3) ÎÑÎÀÂÈÀÕÈÌÀ, 106, ïì., ø., 2/3 ýò., ïë.:-/17/-, ÷/ï, 1000.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89126286631 1(4) ÏÎÁÅÄÛ, 9/À, ïí., ï., áàë., 9/9 ýò., ïë.:-/10/-, 980.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 1(ê) ÑÒÀÕÀÍÎÂÑÊÀß, 2, ìñ., ê., 4/4 ýò., ïë.:19.1/18.3/-, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 1070.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-3054 1(ê) ÑÒÀÕÀÍÎÂÑÊÀß, 2, ìñ., ê., 3/4 ýò., ïë.:15.5/15.5/8, ÷/ï, 89122416997, 980.000ð, ÒÐÈÓÌÔ-92 (ÓÏÍ), ò. 35026-53

¹ 12

(18.03.2013)


42

ÊÎÌÍÀÒÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ Â Åêàòåðèíáóðãå

1(12) ÑÒÀÕÀÍÎÂÑÊÀß, 2, ìñ., ê., 4/4 ýò., ïë.:11/11/-, ÷/ï, ìåòðî ðÿäîì, 890.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-9872 1(3) ÑÒÀÕÀÍÎÂÑÊÀß, 20, óï., á., 6/9 ýò., ïë.:10/10/7, ÷/ï, 89221631708, 1060.000ð, ò. 89126081281 1(3) ÑÒÀÕÀÍÎÂÑÊÀß, 30, óï., á., ëîäæ., 1/14 ýò., ïë.:19/19/-, 1390.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 213-90-38 1(ê) ÑÓÂÎÐÎÂÑÊÈÉ, 3, ïì., ø., 2/5 ýò., ïë.:19.1/19.1/-, 1150.000ð, ÔÎÐÒÓÍÀÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 9024095447 1(6) ÑÓÂÎÐÎÂÑÊÈÉ, 3, ïì., ø., 5/5 ýò., ïë.:24/20/-, ÷/ï, 2012503, 1100.000ð, ò. 201-25-03 1(3) ÑÓÂÎÐÎÂÑÊÈÉ, 17, ïì., á., 4/5 ýò., ïë.:19/19/-, âñÿ èíôðà-ðà, 1340.000ð, ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 320-55-71 1(3) ÑÓÂÎÐÎÂÑÊÈÉ, 17, ïì., á., 4/5 ýò., ïë.:76/14/9, ÷/ï, â 3 êâ-ðå, 1200.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 213-77-79 1(2) ÓÐ.ÐÀÁÎ×ÈÕ, 12, óï., á., 1/9 ýò., ïë.:44/18/6, 1500.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89068038379 1(3) ÓÐ.ÐÀÁÎ×ÈÕ, 14, óï., á., 1/9 ýò., ïë.:10/10/7, ÷/ï, ñðî÷íî.îñâîáîæä, 1000.000ð, ò. 89028724063 1(3) ÓÐ.ÐÀÁÎ×ÈÕ, 55, ïì., ê., áàë., 3/3 ýò., ïë.:19.9/19.9/-, 1300.000ð, ÀÊÐÎÏÎËÜ (ÓÏÍ), ò. 213-16-43 1(3) ÓÐ.ÐÀÁÎ×ÈÕ, 55, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:75/22.3/9, 1ñåìüÿ,ñîñò îòë, 1380.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 1(3) ÓÐ.ÐÀÁÎ×ÈÕ, 55/À, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:13.7/13.7/-, õîð.ñîñò., 1200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 1(3) ÓÐ.ÐÀÁÎ×ÈÕ, 55/À, ïì., ê., 3/3 ýò., ïë.:-/21/9, 1300.000ð, ò. 89086326366 2(3) ÓÐ.ÐÀÁÎ×ÈÕ, 55/À, ïì., ê., 3/3 ýò., ïë.:-/34/9, 2450.000ð, ò. 89086326366 1(3) ÔÅÑÒÈÂÀËÜÍÀß, 3, ïì., ê., áàë., 4/ 4 ýò., ïë.:-/21/8, 1300.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89049897741 1(4) ÔÅÑÒÈÂÀËÜÍÀß, 9, ïì., ê., 3/4 ýò., ïë.:64/14/8, 1200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 1(ê) ×ÅÐÍÈÃÎÂÑÊÈÉ, 19, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:-/20.7/-, ÷/ï, åñòü âîäà,êóõíÿ, 1250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 1(3) ×ÅÐÍÎßÐÑÊÀß, 10, õð., ê., 4/5 ýò., ïë.:62/14/6, ñîñò.õîð., 998.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74 1(ê) ×ÅÐÍÎßÐÑÊÀß, 30/À, õð., ê., 1/3 ýò., ïë.:17/17/-, ÷/ï, 1410.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.5 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25 1(2) ßÐÎÑËÀÂÑÊÀß, 33, óï., ï., 9/12 ýò., ïë.:11/11/-, ÷/ï, 1110.000ð, ÏÐÀÂ.ÂÛÁÎÐ, ò. 374-74-12

ÕÈÌÌÀØ 1(2) ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 11, óï., ê., 2/9 ýò., ïë.:23/20.3/-, îäèí ñîñåä, 1270.000ð, ò. 319-43-27 1(2) ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 11, óï., ê., áàë., 8/9 ýò., ïë.:14/14/9, 2197741, 1160.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 219-77-41 1(4) ÄÀÃÅÑÒÀÍÑÊÀß, 4, ïí., ï., 4/9 ýò., ïë.:10/10/-, ÷/ï, 830.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-30-54 1(10) ÄÀÃÅÑÒÀÍÑÊÀß, 8, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:21/21/-, ÷/ï, 900.000ð, ÓÐÀË-ÝÑÒÝÉÒ ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 376-88-46 1(ê) ÄÀÃÅÑÒÀÍÑÊÀß, 32, ìñ., ê., 6/9 ýò., ïë.:17.6/17.6/-, ÷/ï, 1000.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 1(ê) ÄÀÃÅÑÒÀÍÑÊÀß, 32, ìñ., ê., 6/9 ýò., ïë.:13/13/-, ÷/ï, 800.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 1(ê) ÄÀÃÅÑÒÀÍÑÊÀß, 32, ìñ., ê., 5/9 ýò., ïë.:-/12/-, ÷/ï, ñ ð î ÷ í î!!!, 760.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 1(8) ÄÀÃÅÑÒÀÍÑÊÀß, 32, ìñ., ê., 8/9 ýò., ïë.:18/18/9, ÷/ï, ñðî÷íî, 950.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 3705542,370 1(8) ÄÀÃÅÑÒÀÍÑÊÀß, 32, ìñ., ê., 4/9 ýò., ïë.:17.6/17.6/-, ÷/ï, 1100.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89533898687

¹ 12

(18.03.2013)

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

1(8) ÄÀÃÅÑÒÀÍÑÊÀß, 32, ìñ., ê., 6/9 ýò., ïë.:-/17.5/-, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 1030.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 38483-10 1(4) ÄÀÃÅÑÒÀÍÑÊÀß, 32, ìñ., ê., 8/9 ýò., ïë.:-/18/-, ÷/ï, åâðî,âîäà,ñðî÷í, 970.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9022557741 2(9) ÄÀÃÅÑÒÀÍÑÊÀß, 32, ìñ., ê., 4/9 ýò., ïë.:30/29.5/-, 1950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 2(5) ÄÀÃÅÑÒÀÍÑÊÀß, 34, ìñ., ê., 2/9 ýò., ïë.:36/32/-, çàìåíà ðàä-â, 1850.000ð, ò. 89221575779 1(ê) ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß, 16, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:-/20/-, ÷/ï, 89089028491, 650.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89089028491 1(6) ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß, 26, ìñ., ê., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:11.9/11.6/-, ÷/ï, 920.000ð, ÊÓÁ (ÓÏÍ), ò. 89058090141 1(5) ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß, 26, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:13/13/11, ÷/ï, õîðîø. ñîñòîÿí, 900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 1(5) ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß, 26, ìñ., ê., áàë., 2/ 5 ýò., ïë.:17/16/7, òåïëàÿ, áàëêîí., 1120.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 1(2) ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß, 31, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:64/14/10, ñ/ó ðàçä., 900.000ð, ò. 8-922-602-74-36 1(3) ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß, 43, ïí., ï., ïë.:58/ 10/7, âñ¸ ðàçäåëüíî, 700.000ð, ò. 8906-511-39-76 1(10) ÊÎÑÀÐÅÂÀ, 20, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:-/15.6/-, ÷/ï, òîðã, 800.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 201-04-25 1(3) ÊÎÑÌÎÄÅÌÜßÍÑÊÎÉ, 39, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:72/15.4/12, ÷/ï, 900.000ð, ÝÄÅÌ (ÓÏÍ), ò. 379-98-48 1(6) ÊÎÑÌÎÄÅÌÜßÍÑÊÎÉ, 41, ìñ., ø., 1/2 ýò., ïë.:-/16.7/-, ÷/ï, 800.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89222219959 1(2) ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÀß, 12, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:48/14/6, ÷/ï, 1100.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂ. À2 (ÓÏÍ), ò. 291-42-28 1(2) ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÀß, 12, óï., ê., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:54/22.1/7, ÷/ï, òîðã, 1360.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 266-4723 1(3) ÑËÀÂßÍÑÊÀß, 51, ñï., ê., ëîäæ., 2/ 17 ýò., ïë.:19.2/19.2/-, òîðã,ñðî÷íî,î\ñ, 1460.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 222-21-84 1(3) ÒÎÐÃÎÂÀß, 9, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:/21/9, ÷/ï, îòë.ñîñò., 990.000ð, ÂÈÇÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89122881916 1(5) ÕÈÁÈÍÎÃÎÐÑÊÈÉ, 29, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:-/12.5/-, ÷/ï, âîäà â êîìí., 850.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89049829566 3(6) ÕÈÁÈÍÎÃÎÐÑÊÈÉ, 29, ìñ., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:17.1/16.6/-, ÷/ï, 950.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 1(3) ÕÈÌÌÀØÅÂÑÊÀß, 9, óï., ï., 10/10 ýò., ïë.:64/12/8, ÷/ï, 850.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 1(5) ×ÅÐÍßÕÎÂÑÊÎÃÎ, 31, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:-/13/-, ÷/ï, 9122965046, 830.000ð, ò. 371-24-29 1(5) ×ÅÐÍßÕÎÂÑÊÎÃÎ, 31, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:100/17/10, ÷/ï, ÷èñò ñåêöèÿ, 1250.000ð, ÑÒÀÒÓÑ (ÓÏÍ), ò. 388-24-11 1(3) ×ÅÐÍßÕÎÂÑÊÎÃÎ, 45/à, óï., ï., 9/9 ýò., ïë.:64/12/9, 1150.000ð, ò. 8-95019-89-341

ÖÅÍÒÐ 1(3) 8 ÌÀÐÒÀ, 7, ïì., ê., 1/5 ýò., ïë.:-/14/ -, ÷/ï, 1400.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89122756350 1(2) ÀÇÈÍÀ, 20/4, óï., ê., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:17/29/8, ÷/ï, 2050.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 368-88-00 1(3) ÁÀÆÎÂÀ, 35, ïì., ø., áàë., 3/3 ýò., ïë.:63/9.6/-, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 1400.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 1(3) ÁÀÆÎÂÀ, 35, ïì., ø., áàë., 3/3 ýò., ïë.:63/11.9/-, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 1600.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 1(3) ÁÀÆÎÂÀ, 41, ïì., ø., 1/3 ýò., ïë.:64/ 44/8, ÷/ï, 1/4äîëÿ îòä.êîì, 1150.000ð, ò. 268-53-48 1(3) ÂÀÉÍÅÐÀ, 9/À, ïì., ê., 4/5 ýò., ïë.:12.2/12.2/-, îêíà âî äâîð, 1250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 1(3) ÄÅÊÀÁÐÈÑÒÎÂ, 16/18, ïì., ê., 4/5 ýò., ïë.:18/18/10, ìàëîíàñ òîðã, 1550.000ð, ò. 211-32-00 1(3) ÄÅÊÀÁÐÈÑÒÎÂ, 85, ïì., ê., 1/5 ýò., ïë.:-/14/8, 1350.000ð, ò. 8-908-90293-46 1(4) ÄÎÁÐÎËÞÁÎÂÀ, 2/Ä, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:-/14.3/-, 1250.000ð, ÐÅÃÈÎÍÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89049875045 1(4) ÄÎÁÐÎËÞÁÎÂÀ, 2/Ä, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:-/8.1/-, 900.000ð, ÐÅÃÈÎÍÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89049875045 1(4) ÄÎÁÐÎËÞÁÎÂÀ, 2/Ä, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:-/8.2/-, 900.000ð, ÐÅÃÈÎÍÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89049875045

1(4) ÄÎÁÐÎËÞÁÎÂÀ, 2/Ä, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:-/22/-, ÷/ï, 1250.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89049875045 1(5) ÊÐÀÑÍÛÉ, 8/À, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:107/10.5/12, 1400.000ð, ÊÂÈÊÎ (ÓÏÍ), ò. 298-05-20 1(4) ÊÐÀÑÍÛÉ, 8/À, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:105/17/12, ïîëíîìåòðàæêà, 1480.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9222969660 1(7) ÊÐÀÑÍÛÉ, 13, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:19/ 19/-, ÷/ï, 1550.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 1(5) ÊÓÇÍÅ×ÍÀß, 84, ìñ., ï., 3/9 ýò., ïë.:-/13/-, 1300.000ð, ò. 213-07-68 1(5) ÊÓÇÍÅ×ÍÀß, 84, ìñ., ï., 2/9 ýò., ïë.:13/13/-, ïë\îêíà,õîð.ñîñ, 1080.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 22221-84 1(5) ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 2, óï., ï., 3áàë., 15/16 ýò., ïë.:139/13/13, ÷/ï, 2000.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 1(3) ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 40/Á, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:10.6/10.6/-, ÷/ï, 1200.000ð, ÊÀÏÈÒÀË (ÓÏÍ), ò. 253-77-10 1(3) ËÅÍÈÍÀ, 5, ïì., ê., 5/5 ýò., ïë.:20.5/ 20.5/-, ÷/ï, 1500.000ð, ÊÁ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ (ÓÏÍ), ò. 246-13-28 1(4) ËÅÍÈÍÀ, 5, ïì., ê., 5/5 ýò., ïë.:80/ 20.5/10, ÷/ï, 1500.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 1(4) ËÅÍÈÍÀ, 54/1, ïì., ê., 2/6 ýò., ïë.:15/15/-, ÷/ï, ÷ï, 1185.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89043899038 1(2) ËÅÍÈÍÀ, 54/1, ïì., ê., 2/6 ýò., ïë.:/15/-, 89058016433, 1300.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89058016433 1(2) ËÅÍÈÍÀ, 54/3, ïì., ê., 5/6 ýò., ïë.:/16.3/-, îäèí ñîñåä, 1850.000ð, ËÀÉÒÍ, ò. 222-05-35 1(5) ËÅÍÈÍÀ, 54/5, ïì., ê., 6/6 ýò., ïë.:83/14/6, ÷/ï, 1290.000ð, ÐÅÃÈÎÍÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89222931517 1(3) ËÅÍÈÍÀ, 54/5, ïì., ê., 1/6 ýò., ïë.:11/11/8, ÷/ï, 1360.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 1(5) ËÅÍÈÍÀ, 54/5, ïì., ê., 6/6 ýò., ïë.:83/16/6, ÷/ï, 1300.000ð, ÐÅÃÈÎÍÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89222931517 1(2) ËÅÍÈÍÀ, 69/3, ïì., ê., 3/5 ýò., ïë.:21/21/-, ÷/ï, 2 îêíà óãëîâàÿ, 1650.000ð, ÌÀÍ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 201-80-45 1(4) ËÅÍÈÍÀ, 69/6, ïì., ê., 5/5 ýò., ïë.:80/17/7, ÷/ï, 1200.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 1(3) ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 33, õð., ï., 2/5 ýò., ïë.:57/11.6/6, ÷/ï, 1300.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 266-47-31 2(2) Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 2, õð., ê., 4/5 ýò., ïë.:45/28/6, ÷/ï, ñðî÷íî, 1/2äîëÿ, 1500.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 1(5) Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 10, ìñ., ê., 6/9 ýò., ïë.:20/19/14, ÷/ï, õîðîøåå ñîñò., 1700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17 1(5) Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 10, ìñ., ê., 4/9 ýò., ïë.:19/19/-, òîðã, 1400.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 1(5) Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 10, ìñ., ê., 9/9 ýò., ïë.:-/19/-, ÷/ï, 89089008039, 1400.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89089008039 1(10) Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 57/À, ìñ., ê., 2/4 ýò., ïë.:-/20/-, ÷/ï, âîäà â êîìíàòå, 1517.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 1(4) Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 57/À, ìñ., ê., 4/4 ýò., ïë.:15/15/-, ÷/ï, 1200.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 1(ê) Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 57/À, ìñ., ê., 1/4 ýò., ïë.:19/19/-, ÷/ï, õîð-å ñîñ-å, 1500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 89630475599 6(6) Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 57/À, ìñ., ê., 4/4 ýò., ïë.:20/20/-, ÷/ï, ðàçóìíûé òîðã, 1400.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 1(2) Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 130, óï., ê., áàë., 3/ 5 ýò., ïë.:48.7/15.2/9.2, îêíà âî äâîð, 2100.000ð, ÑÔÅÐÀ (ÓÏÍ), ò. 361-14-10 1(3) ÌÀËÛØÅÂÀ, 21/5, ïì., ê., 4/5 ýò., ïë.:17.5/17.5/-, ÷/ï, 1410.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 2(ê) ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 39, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:22/22/-, ïîä îôèñ, 2200.000ð, ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 2019010. 1(3) ÏÎÏÎÂÀ, 9, ïì., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:70/19/8, ÷/ï, 1450.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 1(6) ÑÀÏÅÐÎÂ, 5, ìñ., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:12/12/7, ÷/ï, 1080.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17 1(5) ÑÀÏÅÐÎÂ, 5, ìñ., ï., 7/9 ýò., ïë.:11.4/ 11.4/1, ÷/ï, 1200.000ð, ÊÀÏÈÒÀË (ÓÏÍ), ò. 253-77-10 1(6) ÑÀÏÅÐÎÂ, 5, ìñ., ï., 3/9 ýò., ïë.:12.7/ 12.7/-, 1200.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 31003-23 1(5) ÑÀÏÅÐÎÂ, 5, ìñ., ï., áàë., 9/9 ýò., ïë.:12/12/-, 1150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 1(6) ÑÀÏÅÐÎÂ, 5, ìñ., ï., 2/9 ýò., ïë.:-/ 12.1/-, 1150.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 21928-48

1(5) ÑÀÏÅÐÎÂ, 5, ìñ., ï., 2/9 ýò., ïë.:17/ 17/-, ÷/ï, õîð.ñîñò.òîðã!, 1480.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 1(5) ÕÎÕÐßÊÎÂÀ, 102, óï., ï., 6/9 ýò., ïë.:-/11.4/-, 1300.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 89089079040 1(ê) ØÅÂ×ÅÍÊÎ, 25/À, ìñ., ê., 4/4 ýò., ïë.:17.3/17.3/-, ÷/ï, 1450.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 1(6) ØÅÂ×ÅÍÊÎ, 25/À, ìñ., ê., 3/4 ýò., ïë.:-/18/-, ÷/ï, 1430.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 1(3) ØÅÂ×ÅÍÊÎ, 25/À, ìñ., ê., 1/4 ýò., ïë.:-/18/-, 1300.000ð, ÊÎËÈÇÅÉ (ÓÏÍ), ò. 235-07-69

×ÅÐÌÅÒ 1(4) ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 6/À, ìñ., ï., áàë., 6/9 ýò., ïë.:16.7/16.7/15, ÷/ï, 1280.000ð, ÝÄÅÌ (ÓÏÍ), ò. 379-98-48 1(ê) ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 6/À, ìñ., ï., 9/9 ýò., ïë.:11.4/11.4/-, ÷/ï, 2010959, 890.000ð, ò. 201-09-59 1(6) ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 6/À, ìñ., ï., 3/ 9 ýò., ïë.:100/12/6, ÷/ï, 1000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 1(5) ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 6/À, ìñ., ï., áàë., 6/9 ýò., ïë.:-/13/7, ÷/ï, âîäà â êîìíàòå, 900.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 1(5) ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 6/À, ìñ., ï., 2/ 9 ýò., ïë.:13/13/-, ÷/ï, 1090.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89043899038 1(5) ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 42, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:13/13/14, ÷/ï, 89022735297, 880.000ð, ò. 89022735297 2(4) ÀÏÒÅÊÀÐÑÊÀß, 35, ìñ., ê., 4/9 ýò., ïë.:28/28/-, òîðã, 2120.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 1(2) ÀÏÒÅÊÀÐÑÊÀß, 42, áð., ï., 3/5 ýò., ïë.:48/13/6, ÷/ï, 1250.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 89049885484 1(4) ÀÏÒÅÊÀÐÑÊÀß, 44, áð., ï., 3/5 ýò., ïë.:-/16/-, ÷/ï, îòë ñîñò, 1170.000ð, ÍÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 356-03-32 1(5) ÀÏÒÅÊÀÐÑÊÀß, 50, õð., ê., áàë., 2/4 ýò., ïë.:-/12.6/-, ÷/ï, áëàãîóñòðîåíà, 980.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89028702623 1(ê) ÀÏÒÅÊÀÐÑÊÀß, 50, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:-/12/-, ÷/ï, áëàãîóñòðîåíà, 800.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89028766191 1(6) ÀÏÒÅÊÀÐÑÊÀß, 50, õð., ê., áàë., 2/4 ýò., ïë.:-/17.5/-, áàëêîí çàñòåêë, 1300.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89506386385 1(6) ÀÏÒÅÊÀÐÑÊÀß, 52, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:12/12/15, áàëêîí, 890.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 1(4) ÀÏÒÅÊÀÐÑÊÀß, 52, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:18/18/-, îòë.ñîñò., 1200.000ð, ÁÈÍ (ÓÏÍ), ò. 232-00-79 1(5) ÀÏÒÅÊÀÐÑÊÀß, 52, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:-/16.9/-, ÷/ï, 1000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 1(3) ÁÐÀÒÑÊÀß, 4/À, ïì., ø., 2/3 ýò., ïë.:12.5/12.5/7, ÷/ï, 800.000ð, ÊÂÈÊÎ (ÓÏÍ), ò. 298-05-20 1(3) ÁÐÀÒÑÊÀß, 6, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:22/ 22/-, õîð.ðåìîíò, 1230.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 2(2) ÁÐÀÒÑÊÀß, 11, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:33.8/22.6/7.1, 1850.000ð, ò. 89617610121 1(8) ÁÐÀÒÑÊÀß, 12, ìñ., ê., 6/9 ýò., ïë.:/33.1/-, äâå êîìíàòû, 1900.000ð, ËÀÉÒÍ, ò. 222-05-35 1(8) ÁÐÀÒÑÊÀß, 12, ìñ., ê., 5/9 ýò., ïë.:11.4/11.4/-, ÷/ï, ÷ï äîê.ãîòîâû, 1050.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 213-1724 1(4) ÁÐÀÒÑÊÀß, 12, ìñ., ê., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:-/12/-, òîðã, 1000.000ð, ÃËÎÁÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89049858095 1(ê) ÁÐÀÒÑÊÀß, 14, ìñ., ê., 4/9 ýò., ïë.:15.5/15.5/-, ÷/ï, ðåìîíò, 1060.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89506386385 1(8) ÁÐÀÒÑÊÀß, 14, ìñ., ê., 4/9 ýò., ïë.:18.3/18.3/-, õîð.ñîñåäè, 1250.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89086341686 1(8) ÁÐÀÒÑÊÀß, 14, ìñ., ê., áàë., 9/9 ýò., ïë.:-/18/-, ÷/ï, 1150.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 1(9) ÁÐÀÒÑÊÀß, 14, ìñ., ê., áàë., 6/9 ýò., ïë.:12.2/12/-, ÷/ï, 1150.000ð, ÌÀÍÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 267-47-28 1(9) ÁÐÀÒÑÊÀß, 14, ìñ., ê., 3/9 ýò., ïë.:18/18/-, ÷èñòîïë.ñîñåäè, 1090.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 328-0237 1(ê) ÂÎÅÍÍÀß, 7, ìñ., ê., 4/4 ýò., ïë.:18.3/ 18.3/-, ÷/ï, êîðèäîð.ñèñòåìà, 1150.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 26955-95 1(5) ÂÎÅÍÍÀß, 8/À, ìñ., ê., 2/4 ýò., ïë.:/12.5/11, ÷/ï, 89041733411, 980.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 89041733411 1(5) ÂÎÅÍÍÀß, 8/À, ìñ., ê., 4/4 ýò., ïë.:/12.6/-, 3786386, 1030.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 378-63-86


ÊÎÌÍÀÒÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ Â Åêàòåðèíáóðãå 1(3) ÄÈÇÅËÜÍÛÉ, 40, ñï., ì., 1/16 ýò., ïë.:-/8/-, 680.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 1(2) ÇÅÍÈÒ×ÈÊÎÂ, 14, áð., ï., 5/5 ýò., ïë.:-/19/-, ñðî÷íî!!!!, 1310.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 1(2) ÇÅÍÈÒ×ÈÊÎÂ, 14/À, áð., ï., áàë., 2/ 5 ýò., ïë.:13/13/-, ÷/ï, ñ áàëêîíîì, 1150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 1(6) ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÛÉ, 8, ïì., ê., 2/2 ýò., ïë.:-/17/-, ÷/ï, ñâåæèé ðåìîíò, 880.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 1(8) ËßÏÓÑÒÈÍÀ, 13, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:157/13/-, 880.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 371-39-16 1(8) ËßÏÓÑÒÈÍÀ, 13, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:13/13/-, ÷/ï, 1565.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 89655018282 2(8) ËßÏÓÑÒÈÍÀ, 13, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:30.9/30.9/-, õ\ñîñ.âîäà.òîðã, 1800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 1(3) ÌÀËÀÕÈÒÎÂÛÉ, 6, ïí., ï., ï/ëîä., 8/ 9 ýò., ïë.:-/12.3/-, ÷/ï, îòë.ñîñò., 1100.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89505540095 1(2) Ï.ËÓÌÓÌÁÛ, 23/À, õð., ï., 5/5 ýò., ïë.:14.3/14.3/-, 8.909.0079636, 1299.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 2(3) ÏÀËÈÑÀÄÍÀß, 12, áð., ï., 3/5 ýò., ïë.:29.4/28.4/7, êîìí. 15,5+12,9, 1800.000ð, ÓËÅÉ (ÓÏÍ), ò. 348-55-38 1(3) ÐÈÆÑÊÈÉ, 6/À, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:/20/8, ÷/ï, 1200.000ð, ÒÅÐÐÀ (ÓÏÍ), ò. 200-68-08 1(ê) ÑÀÍÀÒÎÐÍÀß, 5/À, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:16/16/-, ÷/ï, 8.902.2618955, 1060.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 1(3) ÑÀÍÀÒÎÐÍÀß, 35, ïí., ï., ï/ëîä., 2/ 9 ýò., ïë.:68/11/6.7, ÷/ï, 89041781566, 1150.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 213-0983 1(3) ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 10, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:87/22/8, ÷/ï, ñîñåäè õîðîøèå, 1350.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 260-60-48 1(3) ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 18, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:82/48/8, ÷/ï, 760.000ð, ÀÍÄÈÑ (ÓÏÍ), ò. 89122412913 1(3) ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 74, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:-/12/-, 890.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89043899038 1(2) ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 100/2, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:45/17.1/6, ÷/ï, 1360.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89506390077 1(2) ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜÑÊÀß, 15, óï., ï., 3/ 9 ýò., ïë.:64/12/-, 930.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 2(3) ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜÑÊÀß, 39, óï., ï., ëîäæ., 4/5 ýò., ïë.:65/35/11.4, ÷/ï, 3êîìíàòà ïóñòàÿ, 2500.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 268-06-65 1(3) ÑÓÕÎËÎÆÑÊÀß, 4, õð., ï., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:58/13/6, ÷/ï, ñðî÷íî!, 1300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 1(ê) ÒÈÒÎÂÀ, 25, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:-/ 18.4/-, ÷/ï, îòë.ñîñò., 1190.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 1(ê) ÒÈÒÎÂÀ, 27/À, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:17.8/17.8/-, 89193761845, 1200.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 1(7) ÒÈÒÎÂÀ, 27/À, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:18/18/-, ÷/ï, åñòü âîäà, 1250.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 1(4) ÒÈÒÎÂÀ, 27/À, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:18/18/15, 1200.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 268-26-90 1(ê) ÒÈÒÎÂÀ, 27/À, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:/13/-, âîäà â êîìíàòå, 990.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 1(2) ÒÈÒÎÂÀ, 32, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:16/ 16/7, ýòàæ âûñîêèé, 1190.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 1(5) ÓÌÅËÜÖÅÂ, 7, ìñ., ê., 9/9 ýò., ïë.:16.8/ 16.8/-, ÷/ï, 950.000ð, ò. 205-99-45 1(4) ÓÌÅËÜÖÅÂ, 9, ìñ., ê., 5/9 ýò., ïë.:12/ 12/-, ñðî÷íî!, 840.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 1(4) ÓÌÅËÜÖÅÂ, 11, ìñ., ê., 8/9 ýò., ïë.:17/16/-, ÷/ï, ñåêöèÿ 4 êîìí., 990.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89022747480 1(3) ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÎÂ, 3, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:21/21/-, ÷/ï, îòë.ñîñò.òîðã, 1000.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89506390074 1(3) ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÎÂ, 3/À, äð., ä., 2/2 ýò., ïë.:83/18/8, ÷/ï, ñîñò.îòë., 1000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74 1(9) ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÎÂ, 5, áð., ê., áàë., 4/4 ýò., ïë.:18.8/18.8/-, âîçì. ïðÿìàÿ ïð, 1400.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 346-8014 1(2) ÝÑÊÀÄÐÎÍÍÀß, 2, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:-/15/-, õîð. ñîñåäè, 1270.000ð, ËÀÉÒ-Í, ò. 222-05-35 1(10) ÝÑÊÀÄÐÎÍÍÀß, 5/À, ìñ., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:17/17/-, ÷/ï, ñ áàëêîíîì, 1050.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237

1(10) ÝÑÊÀÄÐÎÍÍÀß, 5/À, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:-/17/-, êîðèäîðêà, 1100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-2401

ØÀÐÒÀØ 2(4) ÈÑÊÐÎÂÖÅÂ, 25, äð., ä., 1/2 ýò., ïë.:-/25/-, ÷/ï, 2êîì â èíä äîìå, 1850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46

ØÀÐÒÀØÑÊÈÉ Ð-Ê 1(3) ÁÓÒÎÐÈÍÀ, 11, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:57/12.5/8, ÷/ï, ñðî÷íî, 1260.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 1(ê) ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 82, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:13.4/13.4/-, ÷/ï, 1060.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 2(2) ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 82, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:38.3/38.3/5, ÷/ï, ÷ï. äâå êîìíàòû, 2399.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 1(9) ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 112, ïì., ê., 3/3 ýò., ïë.:-/19.1/-, ÷/ï, 1100.000ð, ÐÅÃÈÎÍÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 382-31-37 1(ê) ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 183/Á, äð., ä., 1/2 ýò., ïë.:26/16/5, ÷/ï, îòë/ñ,÷ï,äã, 1440.000ð, ÀÈÑÒ-Í (ÓÏÍ), ò. 89122483020 1(3) ÑÈÁ.ÒÐÀÊÒ, 9, ïì., ê., áàë., 3/3 ýò., ïë.:82/15/11, 1150.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ66 (ÓÏÍ), ò. 310-37-37 1(3) ÑÈÁ.ÒÐÀÊÒ, 9, ïì., ê., 3/3 ýò., ïë.:82/18/11, 1250.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ66 (ÓÏÍ), ò. 310-37-37 2(3) ÑÈÁ.ÒÐÀÊÒ, 9, ïì., ê., áàë., 3/3 ýò., ïë.:82/33/11, 2400.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ66 (ÓÏÍ), ò. 310-37-37 1(4) ÑÈÁ.ÒÐÀÊÒ, 15, óï., ê., áàë., 1/9 ýò., ïë.:-/10/7, âûñîêèé ýòàæ, 1000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 1(4) ÑÈÁ.ÒÐÀÊÒ, 15, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:/10/-, 1000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 1(5) ÑÈÁ.ÒÐÀÊÒ, 21, ìñ., ï., áàë., 9/9 ýò., ïë.:12/12/7, ÷/ï, 1260.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 1(6) ÑÈÁ.ÒÐÀÊÒ, 21, ìñ., ï., 8/9 ýò., ïë.:11.6/11.6/12, ÷/ï, îòëè÷íàÿ êóõíÿ, 1100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70

ØÈÐÎÊÀß ÐÅ×ÊÀ 1(4) ÑÎÁÎËÅÂÀ, 21/1, ñï., ê., ëîäæ., 10/ 10 ýò., ïë.:-/16/-, 1360.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 201-20-88

ÝËÜÌÀØ 1(4) ÁÀÁÓØÊÈÍÀ, 12, äð., ä., 1/2 ýò., ïë.:17.3/17.3/-, ÷/ï, 900.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-30-54 1(ê) ÁÀÓÌÀÍÀ, 1, ïì., ê., 2/6 ýò., ïë.:15/ 15/-, ÷/ï, 650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 1(6) ÁÀÓÌÀÍÀ, 1, ïì., ê., 4/6 ýò., ïë.:-/ 21/-, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 1550.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-50-50 1(4) ÁÀÓÌÀÍÀ, 1, ïì., ê., 5/6 ýò., ïë.:15/ 15/15, òîðã, 1240.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 1(4) ÁÀÓÌÀÍÀ, 2/À, ïì., ê., 2/4 ýò., ïë.:/17/10, ÷/ï, 1250.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89122421305 1(ê) ÁÀÓÌÀÍÀ, 2/À, ïì., ê., 3/4 ýò., ïë.:16/16/-, ÷/ï, ìåòðî ðÿäîì, 1199.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 1(ê) ÁÀÓÌÀÍÀ, 2/À, ïì., ê., 4/4 ýò., ïë.:16.9/16.9/-, 1250.000ð, ÔÎÐÒÓÍÀÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 9024095447 1(10) ÁÀÓÌÀÍÀ, 9, ïì., ê., 2/4 ýò., ïë.:/16.7/-, ÷/ï, 1200.000ð, ÀËËÑ (ÓÏÍ), ò. 89655318500 1(10) ÁÀÓÌÀÍÀ, 9, ïì., ê., 3/4 ýò., ïë.:/16.6/-, ÷/ï, 1200.000ð, ÎËÈÌÏ (ÓÏÍ), ò. 89226120425 1(10) ÁÀÓÌÀÍÀ, 9, ïì., ê., 3/4 ýò., ïë.:16/ 16/25, 1250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17 1(3) ÁÀÓÌÀÍÀ, 17/À, ïì., ø., 5/5 ýò., ïë.:13.4/13.4/-, ÷/ï, íîðì.ñîñåä., 1300.000ð, ÒÈÌ (ÓÏÍ), ò. 222-25-51 1(3) ÁÀÓÌÀÍÀ, 19, ïì., ê., 5/5 ýò., ïë.:77/ 15.4/-, ÷/ï, õîð.ñîñò.òîðã!, 1290.000ð, ÒÀÉÍÛÉ ÑÎÂÅÒÍÈÊ, ò. 219-93-11 1(3) ÁÀÓÌÀÍÀ, 24, ïì., ê., 2/4 ýò., ïë.:13/ 13/-, ñîñò.õîðîøåå, 1200.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 1(3) ÁÀÓÌÀÍÀ, 24/À, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:80/20/9, 1250.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 1(10) ÁÀÓÌÀÍÀ, 30/À, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:18/16/2, ÷/ï, 850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 89655035566 1(ê) ÁÀÓÌÀÍÀ, 56, ïì., ø., 2/3 ýò., ïë.:29/29/-, ïðîâåäåíà âîäà, 1590.000ð, ÒÀÉÍÛÉ ÑÎÂÅÒÍÈÊ, ò. 21993-11 1(4) Â.ÊÎÒÈÊÀ, 7, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:13/ 13/-, 1300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

1(3) ÂÎÉÊÎÂÀ, 25, ïí., ï., 2/9 ýò., ïë.:15/ 15/-, îñâîáîæäåíà, 1330.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-30-54 1(ê) ÄÀÍÈËÎÂÑÊÀß, 2/Á, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:19.4/19.4/-, ÷/ï, âîäà,äóø,óíèòàç, 1130.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 1(ê) ÄÎÍÑÊÀß, 20, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:/19/-, îòë.ñîñò., 1250.000ð, ÞÐ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 201-91-16 1(ê) ÄÎÍÑÊÀß, 20, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:/19/-, 1200.000ð, ÞÐ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 201-91-16 1(ê) ÄÎÍÑÊÀß, 20, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:20/ 20/-, ÷/ï, áåç òîðãà, 1380.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 1(3) ÇÀÌßÒÈÍÀ, 36, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:62/16/6, 1400.000ð, ÐÀÍ×Î (ÓÏÍ), ò. 238-00-00 1(2) ÊÎÁÎÇÅÂÀ, 29, ìñ., ê., 8/9 ýò., ïë.:/18.3/-, ÷/ï, 1300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 1(3) ÊÎÁÎÇÅÂÀ, 81, ïì., ø., áàë., 2/3 ýò., ïë.:14.4/14.4/-, ÷/ï, õîð.ñîñò., 1200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 1(3) ÊÎÐÅÏÈÍÀ, 11/Á, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:14.4/14.4/-, ÷/ï, 900.000ð, ÐÀÍ×Î (ÓÏÍ), ò. 238-00-00 1(3) ÊÎÐÅÏÈÍÀ, 11/Á, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:21/21/-, ÷/ï, 1280.000ð, ÒÅÊÒÓÌ (ÓÏÍ), ò. 222-10-88 1(6) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 38/À, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:18/6/20, ÷/ï, òîðã, 1160.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 1(12) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 38/À, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:-/19/9, ÷/ï, õîð.ñîñò, 1300.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 1(ê) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 38/À, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:20/20/-, ÷/ï, ñðî÷íî,òîðã, 1275.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74 1(3) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 42, ïì., ê., áàë., 4/ 5 ýò., ïë.:18/18/-, ÷/ï, ìåòðî, îñâîáîæä, 1390.000ð, ò. 219-06-18 1(ê) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 52, ìñ., á., 2/5 ýò., ïë.:-/18.2/-, ÷/ï, 1280.000ð, ËÀÉÒ-Í, ò. 222-05-35

1(ê) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 52, ìñ., á., 1/5 ýò., ïë.:18.1/18.1/-, ÷/ï, ñðî÷íî, 1460.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89506562373 1(ê) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 52, ìñ., á., 5/5 ýò., ïë.:19/19/-, õîðîøåå ñîñò., 1350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17 1(10) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 52, ìñ., á., 3/5 ýò., ïë.:19/13.5/-, ÷/ï, 1600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 1(2) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 52, ìñ., á., 5/5 ýò., ïë.:-/18/-, âîäàâ êîìíàòå, 1300.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 1(ê) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 52/À, ìñ., á., 1/5 ýò., ïë.:18.5/18.5/-, 1300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 1(6) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 52/Á, ìñ., á., 5/5 ýò., ïë.:18/18/-, 89630310895, 1480.000ð, ÐÀÍ×Î (ÓÏÍ), ò. 238-00-00 1(6) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 52/Á, ìñ., á., 5/5 ýò., ïë.:18.5/18.5/-, 89630310895, 1400.000ð, ÐÀÍ×Î (ÓÏÍ), ò. 238-00-00 1(2) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 68, ìñ., ê., 5/9 ýò., ïë.:-/11.4/-, ÷/ï, 1200.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 372-9111 1(ê) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 68, ìñ., ê., 8/9 ýò., ïë.:13.5/13.5/-, ìåòðî!, 1570.000ð, ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 320-55-71 1(2) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 68, ìñ., ê., 5/9 ýò., ïë.:-/16.9/-, ÷/ï, 1400.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 372-9111 1(-) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 70, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:-/13/-, êáíàõðóñòàëüíîé, 990.000ð, ò. 200-02-72 1(6) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 70, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:17.2/17.2/-, 1290.000ð, ÀËËÑ (ÓÏÍ), ò. 89126389435 1(6) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 70, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:-/13/-, ÷/ï, òîðã óìåñòåí, 960.000ð, ÁÞÐÎ ÍÅÄÂÈÆ.N1 (ÓÏÍ), ò. 278-60-50 1(5) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 70, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:13/13/-, ñðî÷íî,ä\ã, 900.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 222-21-84

43

1(6) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 70, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:17/17/-, ñîñåäè ñîá-êè, 1195.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-5353 1(5) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 70, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:-/12.3/-, ÷/ï, ðÿäîì ìåòðî, 990.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 201-4994 1(5) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 70, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:18/18/-, îòë.ñîñò., 1250.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 201-49-94 1(10) ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 78/À, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:17/17/-, îêíî ïë.òîðã, 1350.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 1(2) ÊÐ.ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂ, 11, áð., ï., 3/5 ýò., ïë.:44/12/-, ÷/ï, 1050.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 1(3) ÊÐ.ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂ, 72, óï., ê., 8/12 ýò., ïë.:68/10/8, ÷/ï, 950.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 1(2) ÊÐ.ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂ, 130, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:44/12/6, ÷/ï, 1 ñîñåäêà, 820.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 213-77-79 1(2) ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 12, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:50/12/-, ÷/ï, îòëè÷. ñîñòîÿí., 1200.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89122848686 1(6) ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 21, ìñ., ø., 2/3 ýò., ïë.:18.4/18.4/-, ÷/ï, îòë.ñîñò.ñðî÷íî, 1250.000ð, ò. 89086337937 1(6) ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 21, ìñ., ø., 2/3 ýò., ïë.:20/20/20, ÷/ï, 1400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17 1(ê) ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 21, ìñ., ø., 2/3 ýò., ïë.:-/18.3/-, ÷/ï, îòë.ñîñò., 1180.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 268-15-01 1(ê) ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 21, ìñ., ø., 2/3 ýò., ïë.:20.2/20.2/-, ÷/ï, 1260.000ð, ÏÐÎÑÏÅÊÒÚ (ÓÏÍ), ò. 370-24-00 1(ê) ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 23, ìñ., ê., áàë., 2/2 ýò., ïë.:17.2/17.2/-, õîð.ñîñò, 1150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 1(ê) ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 23, ìñ., ø., 1/2 ýò., ïë.:16.5/16.5/-, ÷/ï, â îáùåæèòèè, 970.000ð, ò. 8-904-54-74-982 1(10) ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 23/À, ïì., ê., 1/ 2 ýò., ïë.:70/25/20, ÷/ï, 1190.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 89655019898 1(ê) ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 25, ïì., ê., áàë., 2/2 ýò., ïë.:17/17/-, ÷/ï, îòë/ðåì, áàëêîí, 990.000ð, ÌÀÄÈÑ (ÓÏÍ), ò. 89049812320 1(5) ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 25/À, õð., á., 4/ 4 ýò., ïë.:16/16/-, 950.000ð, ÊÎÄÅÊÑ (ÓÏÍ), ò. 234-02-02 1(3) ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 26/À, ïì., ø., 2/ 2 ýò., ïë.:73/21.1/-, ÷/ï, â òðåøêå, 1150.000ð, ÖÍ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 233-8589 1(3) ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 32, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:21.8/21.8/-, ÷/ï, 1060.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 1(ê) ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 40, äð., ä., 2/2 ýò., ïë.:15.6/15.6/-, ÷/ï, ïîä ðåìîíò,òîðã, 920.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89530496735 1(3) ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 41, äð., ä., 2/ 2 ýò., ïë.:-/16/-, áåç âàííîé, 800.000ð, ÀÒÎÌÏÐÎÌÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 377-00-07

Ïðîäàåòñÿ êîìíàòà, 16,6 êâ.ì, â ïîìåùåíèè êîðèäîðíîãî òèïà (áûâøåå îáùåæèòèå) íà 3 ýòàæå ïî óë. Áàóìàíà, 9, ðÿäîì ìåòðî. Öåíà 1 200 000 ðóá. Òåë. 268-51-45, 8922-612-0425 ¹ 12

(18.03.2013)


44

ÊÎÌÍÀÒÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ Â Åêàòåðèíáóðãå

1(3) ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 61, ïì., ø., 2/3 ýò., ïë.:13.3/13.3/-, õîð.ñîñòîÿíèå, 1180.000ð, ò. 350-43-18 1(3) ËÎÁÊÎÂÀ, 76/À, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:19/19/7, ÷/ï, 1000.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 368-88-00 1(3) ËÎÁÊÎÂÀ, 129, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:19.6/19.6/-, îòë.ñîñò., 1100.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-30-54 1(6) ÏÀÐÍÈÊÎÂÀß, 4, ìñ., ø., 2/2 ýò., ïë.:-/12.1/-, ñåêöèÿ, 990.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 200-09-19 1(ê) ÏÎËÇÓÍÎÂÀ, 1/À, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:19/19/18, ÷/ï, õîð.ñîñò., 1100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17 1(ê) ÏÎËÇÓÍÎÂÀ, 1/À, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:20/20/-, ÷/ï, ñòóäèÿ, 1110.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 268-10-56 1(10) ÏÎËÇÓÍÎÂÀ, 1/À, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:-/19.2/-, ÷/ï, 980.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 200-09-19 1(3) ÏÎËÇÓÍÎÂÀ, 17, ïì., ø., áàë., 2/2 ýò., ïë.:42/17/-, òîðã, 1030.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 370-31-12 2(3) ÏÎËÇÓÍÎÂÀ, 19, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:-/23.2/-, òîðã,ñðî÷íî!, 1450.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9506572165 1(5) ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 5, ìñ., ï., 2/9 ýò., ïë.:11.7/11.7/-, 920.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 201-49-94 1(5) ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 5, ìñ., ï., 5/9 ýò., ïë.:12/12/-, åñòü äâå êîìí, 830.000ð, ò. 219-16-97 1(5) ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 5, ìñ., ï., 8/9 ýò., ïë.:-/12/-, ñðî÷íî,, 900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 1(10) ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 18, ïì., ø., 2/ 4 ýò., ïë.:18.7/18.7/-, ñåêöèÿ,ñðî÷íî, 1180.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 1(ê) ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 18, ïì., ø., 2/4 ýò., ïë.:20.2/20.2/-, 1350.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 1(20) ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 18, ïì., ø., 3/ 4 ýò., ïë.:-/9/-, ÷/ï, 850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 1(ê) ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 18, ïì., ø., 2/4 ýò., ïë.:-/17.4/-, õîð.ñîñò., 1020.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 2(3) ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 18, ïì., ø., 2/ 4 ýò., ïë.:28/20/10, òîðã, 1900.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89521328171 1(3) ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 24, ïì., ê., 2/4 ýò., ïë.:72/14/8, 1260.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 1(3) ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 26, ïì., ø., 1/ 2 ýò., ïë.:-/16/-, 89049833347, 1220.000ð, ÓÑÏÅÕ (ÓÏÍ), ò. 89049833347 1(4) ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 39, ïì., ê., 2/2 ýò., ïë.:10/10/-, ÷/ï, 850.000ð, ÊÎÌÏÀÑ (ÓÏÍ), ò. 89122280552 1(2) ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 50, óï., ï., 5/9 ýò., ïë.:14.4/14.4/-, 1500.000ð, ÓÀÍ - 1 (ÓÏÍ), ò. 360-64-60 1(2) ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 84/1, áð., ï., 1/ 5 ýò., ïë.:45/15/6, ÷/ï, 1350.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 376-59-18 1(3) ÑÒÀ×ÅÊ, 7, äð., ä., 1/2 ýò., ïë.:-/15/ 10, ÷/ï, õîð.ñîñåäè, 820.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89028702623 1(8) ÑÒÀ×ÅÊ, 34/À, ïì., ø., 3/5 ýò., ïë.:/18.4/-, ÷/ï, âîäà â êîìí, 1050.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9120522204 1(10) ÑÒÀ×ÅÊ, 34/À, ïì., ø., 4/5 ýò., ïë.:/18.5/-, õîð.ñîñò., 1100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 1(10) ÑÒÀ×ÅÊ, 34/À, ïì., ø., 2/5 ýò., ïë.:/18/-, 1100.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89043815388 1(10) ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 8, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:19/19/-, âîäà â êîìíàòå, 1290.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89126312359 1(10) ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 8, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:18.6/18.6/-, õîð.ñîñò., 1200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 1(10) ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 8, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:/18/-, âîäà â êîìíàòå, 1300.000ð, ÃËÎÁÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89126177768 6(6) ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 8, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:18/18/-, 980.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 201-49-94 1(3) ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 37, ïì., ø., 2/3 ýò., ïë.:14/14/8, ÷/ï, òîðã!, 1000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 33853-53

¹ 12

(18.03.2013)

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

1(3) ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 48, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:11/10/7, ÷/ï, 950.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89089041957 1(2) ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 49, óï., ï., 4/9 ýò., ïë.:/14.2/-, ÷/ï, 1300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 1(4) ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 51/À, ñï., ï., ëîäæ., 4/ 10 ýò., ïë.:21/21/-, 1700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 1(3) ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 51/À, ñï., ï., 5/10 ýò., ïë.:-/13/-, ÷/ï, 1290.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 1(3) ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 51/À, ñï., ï., 8/10 ýò., ïë.:-/13/-, 1300.000ð, ÃËÎÁÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89049858095 1(3) ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÎÂ, 27, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:14.1/14.7/-, 1550.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 213-90-38 1(2) ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÎÂ, 32, ìñ., ê., 3/9 ýò., ïë.:11.7/11.7/-, 950.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 201-49-94 1(ê) ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÎÂ, 34, ìñ., ê., 9/9 ýò., ïë.:-/11.5/-, ÷/ï, ìåòðî, 850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 1(3) ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÎÂ, 41, ïí., ï., 1/9 ýò., ïë.:-/11.1/-, ÷/ï, ðàçâ.èíôðàñòð., 1080.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 1(5) ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÎÂ, 78, óï., ï., 1/9 ýò., ïë.:96/12/8, äî ìåòðî 15 ìèí, 860.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 1(5) ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÎÂ, 78, óï., ï., 1/9 ýò., ïë.:96/17/8, ëîäæèÿ 6 ìåòð, 1150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 1(5) ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÎÂ, 78, óï., ï., 1/9 ýò., ïë.:-/14.4/-, ÷/ï, ÷èñòî, õ ñîñåä, 999.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 268-40-73 1(5) ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÎÂ, 78, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:12.6/12.6/-, ÷/ï, áîëüøàÿ ëîäæèÿ, 1150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 2(5) ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÎÂ, 78, óï., ï., áàë., 1/9 ýò., ïë.:96/29/8, ëîäæèÿ 6 ìåòðîâ, 1990.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 1(5) ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÎÂ, 80, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:16.9/16.9/-, 1130.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 1(ê) ØÅÔÑÊÀß, 17, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:16/16/-, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 850.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 213-77-79 1(3) ØÅÔÑÊÀß, 30/À, äð., ä., 1/2 ýò., ïë.:-/16.1/-, ÷/ï, 750.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9634459090 1(3) ØÅÔÑÊÀß, 54, äð., ä., 2/2 ýò., ïë.:11.3/11.3/9, ÷/ï, õîð.ñîñò, 850.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 1(4) ØÅÔÑÊÀß, 96, óï., ê., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:11.2/11.2/9, 1200.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 232-58-24 1(4) ÝËÅÊÒÐÈÊÎÂ, 8, ïì., ï., 2/2 ýò., ïë.:16/16/-, äî ìåòðî 5 ìèí, 810.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-5353 1(2) ÝËÅÊÒÐÈÊÎÂ, 14, äð., ä., 2/2 ýò., ïë.:47/20/7, ÷/ï, 2000170, 1000.000ð, ÐÀÍ×Î (ÓÏÍ), ò. 238-00-00 1(10) ÝÍÒÓÇÈÀÑÒÎÂ, 23, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:-/16/-, 700.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 37958-58 1(2) ÝÍÒÓÇÈÀÑÒÎÂ, 36/À, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:12/12/7, ÷/ï, êîìíàòà â 2 êâ, 850.000ð, ÃÐÀÄ-Ñ (ÓÏÍ), ò. 306-13-66 1(4) ÝÍÒÓÇÈÀÑÒÎÂ, 42, áð., ï., 4/5 ýò., ïë.:60/11.3/8, ÷/ï, õîð.ñîñòîÿíèå, 960.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77

Þ-Ç 1(ê) ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 51, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:-/14/-, õîð, 1280.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 319-14-45 1(8) ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 51, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:13.1/13.1/-, 1000.000ð, ÌÀÍ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 267-47-28 1(4) ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 51, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:18/18/-, 2197741, 1300.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 219-77-41 1(8) ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 51, ìñ., ê., ë., 3/5 ýò., ïë.:-/22/-, 1700.000ð, ÇÅËÅÍÀß ÐÎÙÀ (ÓÏÍ), ò. 89221031330 1(3) ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 58/2, ïí., ï., 7/9 ýò., ïë.:58/11/7, õîð. ñîñò., 1200.000ð, ÀÒÎÌÏÐÎÌÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 9222041831 1(2) ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 66, ïí., ï., 1/9 ýò., ïë.:43/8/6, ÷/ï, 89089285028, 1150.000ð, ÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 216-64-57 1(3) ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 68, ïí., ï., ï/ëîä., 5/ 9 ýò., ïë.:10.5/10.5/7, 1200.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 1(4) ÁÀÐÄÈÍÀ, 1, áð., ï., 4/5 ýò., ïë.:-/ 9.7/-, ÷/ï, 980.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89222207785 2(4) ÁÀÐÄÈÍÀ, 1, áð., ï., 3/5 ýò., ïë.:15/ 15/-, 1600.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-30-54

1(2) ÁÀÐÄÈÍÀ, 3/1, ïí., ï., 9/9 ýò., ïë.:-/8/-, ÷/ï, ðåìîíò, 1150.000ð, ò. 8-908-913-50-10 1(2) ÁÀÐÄÈÍÀ, 3/2, áð., ï., 3/5 ýò., ïë.:/12/-, îòë.ñîñò., 1400.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89221569996 1(2) ÁÀÐÄÈÍÀ, 11/1, áð., ï., 5/5 ýò., ïë.:43/11.5/-, ÷/ï, îêíà âî äâîð, 1300.000ð, ÍÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 356-03-32 1(3) ÁÀÐÄÈÍÀ, 19, áð., ï., 4/5 ýò., ïë.:55/ 13/6, ÷/ï, âûäåë êîìíàòà, 1150.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89506331267 1(4) ÁÀÐÄÈÍÀ, 46/ÂÑÒ, ïí., ï., 9/9 ýò., ïë.:-/9.9/-, ÷/ï, òîðã, 1000.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-Ñ (ÓÏÍ), ò. 219-25-79 1(ê) ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 3, ïì., ø., á/ë., 2/ 2 ýò., ïë.:12/12/14, ÷/ï, õîðîøåå ñîñò, 1100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 1(2) ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 29, óï., ï., 3/9 ýò., ïë.:-/14/-, ÷/ï, õîð.ðåì., 1500.000ð, ÑÒÐÎÉÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 89222030798 1(3) ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 35, ïí., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:12/12/-, ÷/ï, 1120.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.5 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25 1(3) ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 35, ïí., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:12/12/-, ÷/ï, 1150.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 1(3) ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 37, ïí., ï., 3/9 ýò., ïë.:58/10.8/7, 1000.000ð, ÊÂÈÊÎ (ÓÏÍ), ò. 298-05-20 1(5) ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 39, ïí., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:72/12/8, 1400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 1(3) ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 39, ïí., ï., 7/9 ýò., ïë.:-/15/-, ÷/ï, ÷ï, 1200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 1(3) ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 39, ïí., ï., ï/ëîä., 4/9 ýò., ïë.:14/14/-, ÷/ï, 1250.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 1(3) ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 43, ïí., ï., 5/9 ýò., ïë.:-/10.5/-, 1110.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9028725161 1(3) ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 180, ïí., ï., 1/9 ýò., ïë.:-/16/-, ÷/ï, ïóñòàÿ,ä/ã, 1250.000ð, ÓÐÀËÈÍÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 37178-06 1(2) ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 190, áð., ï., 2/5 ýò., ïë.:44/13/7, ÷/ï, â äâóøêå ä/ã, 1370.000ð, ÖÍ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 89049879533 1(2) ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 190, áð., ï., 2/5 ýò., ïë.:-/13/-, ÷/ï, òîðã, 1370.000ð, ò. 8-922-11-88-454 1(2) ÃÐÎÌÎÂÀ, 134/2, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:44.3/15.6/7, ÷/ï, õîðîø.ñîñò., 1370.000ð, ÏÐÅÑÒÈÆ (ÓÏÍ), ò. 89049866462 2(4) ÃÐÎÌÎÂÀ, 148, ïí., ï., 1/9 ýò., ïë.:22/22/-, 1600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 1(3) ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 15/À, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:-/10/8, ÷/ï, 1050.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 1(ê) ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 18, ìñ., ê., 7/9 ýò., ïë.:13/13/-, ÷/ï, ñîñò.íîðì., 1150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74 1(8) ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 18, ìñ., ê., 6/9 ýò., ïë.:18/18/-, ÷/ï, 1390.000ð, ÓÞÒÂÈËÜÊÓÉÁÛØ. (ÓÏÍ), ò. 261-28-34 1(9) ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 18, ìñ., ê., 6/9 ýò., ïë.:-/12.5/-, ÷/ï, 1080.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 213-74-63 1(ê) ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 18, ìñ., ê., áàë., 3/9 ýò., ïë.:12.2/12.2/-, 1300.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89533830045 2(3) ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 81, ïì., ø., áàë., 2/2 ýò., ïë.:31.9/31.9/-, ÷/ï, òîðã, 2200.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 23258-24 1(3) ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß, 18, óï., ï., 1/12 ýò., ïë.:-/11/-, ÷/ï, íà 2-õ õîçÿåâ, 950.000ð, ò. 268-53-48 1(3) ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß, 18, óï., ï., ëîäæ., 2/12 ýò., ïë.:14/14/-, ÷/ï, 1700.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 1(5) ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 46, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:-/11/18, õ/ñ+ìåá/òåõ, 1140.000ð, ÀÈÑÒ-Í (ÓÏÍ), ò. 219-33-39 1(5) ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 46, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:9.5/9.5/-, 1000.000ð, ÊÓÁ (ÓÏÍ), ò. 89058090141 1(5) ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 46, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:13.4/13.4/-, ÷/ï, 1200.000ð, ÊÓÁ (ÓÏÍ), ò. 89058090141 1(5) ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 46, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:9.6/9.6/8.6, ÷/ï, 1050.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÊÓÉÁÛØ. (ÓÏÍ), ò. 261-28-34 1(6) ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 46, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:11/11/-, 1150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 1(5) ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 46, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:95/13/14, ÷/ï, îòë . ñîñò., 1135.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 371-12-40 1(6) ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 46, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:11.6/11.6/-, 1150.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89527403158 1(5) ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 46, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:13/12/-, ÷/ï, õîð ñîñò, 1180.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-78-78

1(2) ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 6/3, ñï., ï., 11/16 ýò., ïë.:58/15/9, 1700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 1(2) ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 14, óï., ï., 16/16 ýò., ïë.:12/12/8, õîð.ñîñò.,íåóãë, 1290.000ð, ÅÊÀÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 213-1311 1(2) ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 16, óï., ï., 6/16 ýò., ïë.:49/11/8, ÷/ï, 1350.000ð, ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË (ÓÏÍ), ò. 89028762115 1(3) ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 28, ïí., ï., 6/9 ýò., ïë.:11/11/-, ÷/ï, îêíà âî äâîð., 1100.000ð, ÀÐÕ-ÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 21907-95 1(4) ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 28, ïí., ï., áàë., 3/9 ýò., ïë.:63.2/10.7/6.6, ÷/ï, òîðã, 950.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 1(3) ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 28, ïí., ï., ï/ëîä., 6/ 9 ýò., ïë.:12.2/12.2/-, ÷/ï, á/çàñò,íà äîðîã, 1200.000ð, ÀÐÕ-ÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 219-07-95 1(3) ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 28, ïí., ï., 6/9 ýò., ïë.:15/15/-, ÷/ï, îêíà âî äâîð., 1300.000ð, ÀÐÕ-ÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 21907-95 2(3) ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 28, ïí., ï., 6/9 ýò., ïë.:26/26/-, ÷/ï, îêíà âî äâîð., 2200.000ð, ÀÐÕ-ÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 21907-95 1(3) ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 30, ïí., ï., 6/9 ýò., ïë.:-/15/-, 1360.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 201-04-25 1(3) ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 38, ïí., ï., 8/9 ýò., ïë.:15.2/15.2/-, 1380.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 1(3) ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 38, ïí., ï., 8/9 ýò., ïë.:11/11/-, 1080.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 1(3) ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 38, ïí., ï., ï/ëîä., 5/ 9 ýò., ïë.:12/12/-, ÷/ï, 8.902.2650425, 1250.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 2(3) ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 38, ïí., ï., 8/9 ýò., ïë.:26/26/6, 2180.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 1(3) ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 44, ïí., ï., ï/ëîä., 1/ 9 ýò., ïë.:12/12/7, ÷/ï, ï/ë,õîð.ñîñò., 1270.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 1(2) Ï.ÒÎËÜßÒÒÈ, 24, õð., ï., 2/5 ýò., ïë.:14/14/-, ÷/ï, ñîñò.î÷.õîðîøåå, 1470.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 37589-58 1(3) ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 33, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:-/17.8/-, îòë.ñîñ.,ñîñåäè, 1700.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 38483-10 1(2) ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 36, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:44/13.2/6, áàëêîí, 1530.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 370-31-12 1(3) ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 42, õð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:15.1/14.2/7, ÷/ï, ðàçä.ñ/ó, 1260.000ð, ò. 8-906-81-59-797 2(3) ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 42, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:27/27/7, ÷/ï, 1900.000ð, ÊÓÏÎÍ (ÓÏÍ), ò. 372-01-19 1(3) ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 59, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:17/17/6, ÷/ï, 1500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 1(2) ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 67, áð., ï., 2/5 ýò., ïë.:19/19/-, ÷/ï, 1550.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 1(2) ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 77, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44/15.1/-, áàëêîí, 1630.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 370-31-12 1(6) ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 81/À, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:17/17/-, ÷/ï, 1520.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 1(ê) ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 81/À, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:17.5/15/2, 1550.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 1(ê) ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 81/À, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:17.5/15/2, 1550.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 1(8) ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 81/À, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:-/17/-, 1380.000ð, ÏÐÎ100 ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 384-84-68 1(5) ÐÅÏÈÍÀ, 64, ìñ., ê., 1/2 ýò., ïë.:-/ 16.3/-, ÷/ï, 690.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 2(4) ÐÅØÅÒÍÈÊÎÂÀ, 9, ïí., ï., 6/9 ýò., ïë.:64/23/7, ÷/ï, 8-912-220-84-01, 1790.000ð, ò. 89122208401 1(3) ÐÅØÅÒÍÈÊÎÂÀ, 18, ïí., ï., 6/9 ýò., ïë.:58/11/-, ÷/ï, ìàëîíàñ. îòë, 1180.000ð, ÀÂÃÓÑÒ (ÓÏÍ), ò. 268-13-72 1(4) Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 29, ïí., ï., ï/ëîä., 9/ 9 ýò., ïë.:11/11/7, ÷/ï, ñðî÷íî!, 1000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 1(3) Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 33, ïí., ï., ï/ëîä., 8/9 ýò., ïë.:-/11.9/-, ÷/ï, 1200.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 268-67-77 1(3) Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 33, ïí., ï., 1/9 ýò., ïë.:15/15/8, ÷/ï, êàï.ðåìîíò, 1200.000ð, ÀÑÑ-ÍÅÄÂÈÆÈÌ. (ÓÏÍ), ò. 89505505978 1(2) Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 45, áð., ï., áàë., 3/ 5 ýò., ïë.:44/15/6, ÷/ï, õîðîøèé òîðã, 1550.000ð, ÀÐÃÓÌÅÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89634412961 1(4) Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 49/3, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:-/16.1/-, ÷/ï, 89221174569, 1200.000ð, ÍÅÁÎÑÊÐÅÁ (ÓÏÍ), ò. 8922117569


ÊÎÌÍÀÒÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ Â Åêàòåðèíáóðãå 1(3) Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 51, ïí., ï., 6/9 ýò., ïë.:58/10.5/8, 89221290476, 1000.000ð, ò. 89221290476 1(3) Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 51, ïí., ï., 6/9 ýò., ïë.:58/15/8, ÷/ï, 89221290476, 1340.000ð, ò. 89221290476 1(3) ×ÊÀËÎÂÀ, 127, ïí., ï., 7/9 ýò., ïë.:/15.3/-, 1350.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89222955620 1(2) ×ÊÀËÎÂÀ, 143, óï., ï., ëîäæ., 9/12 ýò., ïë.:18/18/8, 1750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 2(4) ØÀÓÌßÍÀ, 86/1, áð., ï., 3/5 ýò., ïë.:-/31/-, ñðî÷íî, òîðã, 1900.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 1(3) ØÀÓÌßÍÀ, 107, ïí., ï., ï/ëîä., 4/9 ýò., ïë.:-/12.4/-, ÷/ï, õîð.ñîñò,ñåéô-ä, 1280.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 268-40-73 1(3) ØÀÓÌßÍÀ, 107, ïí., ï., 5/9 ýò., ïë.:10/10/7, 999.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 1(4) ØÀÓÌßÍÀ, 107, ïí., ï., 5/9 ýò., ïë.:11.2/11.2/-, 1150.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 1(4) ØÀÓÌßÍÀ, 107, ïí., ï., 5/9 ýò., ïë.:10/10/7, ÷/ï, 950.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 2(4) ØÀÓÌßÍÀ, 107, ïí., ï., 5/9 ýò., ïë.:22/22/-, ÷/ï, 2000.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 1(2) ØÀÓÌßÍÀ, 109, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:15/15/6, ÷/ï, îòë 9022650425, 1600.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 1(3) ßÑÍÀß, 1/3À, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:14/ 14/8, ñðî÷íî ä/ã, 1150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 1(6) ßÑÍÀß, 1/3À, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:18/ 18/-, ÷/ï, 1420.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 1(5) ßÑÍÀß, 1/3À, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:18/ 18/-, 1390.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 26660-02 1(10) ßÑÍÀß, 1/3À, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:18/18/16, ñóïåðêîìíàòà!, 1330.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 1(ê) ßÑÍÀß, 1/3À, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:/18/-, 1280.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 1(ê) ßÑÍÀß, 1/6, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:-/18/ -, ÷/ï, åâðî ìåáåëü, 1450.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89221330405 1(ê) ßÑÍÀß, 1/6, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:18/ 18/-, ÷/ï, 1300.000ð, ÀÒÎÌÏÐÎÌÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 9222041831 1(8) ßÑÍÀß, 1/6, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:-/ 17.2/-, ÷/ï, 1400.000ð, ò. 213-07-68 1(ê) ßÑÍÀß, 1/6, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:17/ 17/-, ÷/ï, 1100.000ð, ò. 205-99-45

 ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 1(3) ÀÐÀÌÈËÜ, ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 11/À, 2/ 9 ýò., ïë.:13/13/11, ÷/ï, 911.700ð, ÀÑÑÍÅÄÂÈÆÈÌ. (ÓÏÍ), ò. 89221118112 1(3) ÀÐÀÌÈËÜ, ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 11/À, 2/ 9 ýò., ïë.:16/16/11, ÷/ï, 1387.400ð, ÀÑÑ-ÍÅÄÂÈÆÈÌ. (ÓÏÍ), ò. 89221118112 1(3) ÀÐÀÌÈËÜ, ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 11/À, 2/ 9 ýò., ïë.:10/10/11, ÷/ï, 720.000ð, ÀÑÑÍÅÄÂÈÆÈÌ. (ÓÏÍ), ò. 89221118112 2(3) ÀÐÀÌÈËÜ, ÊÓËÜÒÓÐÛ, 1/1, 1/1 ýò., ïë.:76.2/30.6/11, ÷/ï, çåìëè 12 ñîòîê, 2150.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 319-14-45 1(ê) ÀÐÀÌÈËÜ, ÏÎÑÅËÎÊ ÑÂÅÒËÛÉ, ÑÂÅÒËÛÉ, 22, ìñ., 1/1 ýò., ïë.:23/18/ 8, ÷/ï, ïîñåëîê ñâåòëûé, 350.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89122655847 2(3) ÀÐÀÌÈËÜ, ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ, 1 ÌÀß, 71/ À, ñï., 2áàë., 9/10 ýò., ïë.:34.2/34.2/ 12, ÷/ï, 1950.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 1(3) ÀÐÀÌÈËÜ, ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ, 1 ÌÀß, 71/ À, ï., ëîäæ., 9/10 ýò., ïë.:20/20/12, ÷/ ï, ñ áîëø.ëîäæèåé, 1150.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 1(ê) ÀÑÁÅÑÒ, Ï.ÐÅÔÒÈÍÑÊÈÉ, ÃÀÃÀÐÈÍÀ, 13, 2/5 ýò., ïë.:17.7/17.7/-, 400.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 1(ê) ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÄÅÊÀÁÐÈÑÒÎÂ, 15, 2/2 ýò., ïë.:18/18/4, ÷/ï, 1050.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÐÅÇΠ(ÓÏÍ), ò. 200-7887 1(3) ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÌÈÐÀ, 14, 2/2 ýò., ïë.:68/14/7, ÷/ï, 900.000ð, ÌÎÉ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 89126061420 1(10) ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÈÉ, 43, 1/1 ýò., ïë.:-/14.7/-, 700.000ð, ÒÈÒÓË (ÓÏÍ), ò. 290-95-90 2(4) ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÝÍÅÐÃÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 19, 1/2 ýò., ïë.:29/29/-, ÷/ï, âîäà â êîìíàòå, 900.000ð, ÀÑÑ-ÍÅÄÂÈÆÈÌ. (ÓÏÍ), ò. 89505505978 1(6) ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÍÁÏ, Ì.ÃÎÐÜÊÎÃÎ, 6/À, 3/4 ýò., ïë.:12/12/12, ÷/ï, 89022783703, 800.000ð, ÊÎÌÔÎÐÒ (ÓÏÍ), ò. (34369)41145

1(2) ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÍÎÂÎÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, Ì.ÃÎÐÜÊÎÃÎ, 26, 3/5 ýò., ïë.:-/ 12.5/-, ÷/ï, 8-912-2687185, 1100.000ð, ÊÂ-ÐÀ.ÄÎÌ.ÎÔÈÑ. (ÓÏÍ), ò. (34369)32290 1(2) ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÍÎÂÎÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÝÍÅÐÃÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 9, 1/5 ýò., ïë.:13/13/-, ÷/ï, 950.000ð, ÊÂ-ÐÀ.ÄÎÌ.ÎÔÈÑ. (ÓÏÍ), ò. 9122687185 1(3) ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÍÎÂÎÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÝÍÅÐÃÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 9/2, 2/5 ýò., ïë.:12.7/12.7/-, ÷/ï, 980.000ð, ÂÎÇÍÅÑÅÍ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 89530006663 1(3) ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÍÎÂÎÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÝÍÅÐÃÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 35, 2/3 ýò., ïë.:78/20/10, ÷/ï, 1200.000ð, ÌÎÉ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 268-12-05 1(6) ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÍÎÂÎ-ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, Ì. ÃÎÐÜÊÎÃÎ, 6/À, 1/4 ýò., ïë.:16.1/ 16.1/-, îáìåí íà 2 êîìí, 920.000ð, ÂÎÇÍÅÑÅÍ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 89030807550 1(ê) ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÎÂÅÒÑÊÈÉ, ÌÈÐÀ, 1, 4/5 ýò., ïë.:12.6/12.6/-, ÷/ï, 850.000ð, ÆÈËÒÎÐÃÑÅÐÂÈÑ (ÓÏÍ), ò. (34369)42887 1(5) ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÈÉ, ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÈÉ, 43, 1/1 ýò., ïë.:20/ 20/-, 900.000ð, ÊÂ-ÐÀ.ÄÎÌ.ÎÔÈÑ. (ÓÏÍ), ò. (34369)32290 1(4) ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ, ÁÐÓÑÍÈÖÈÍÀ, 1, 8/9 ýò., ïë.:9.4/9.4/9, 8902-87-44-311, 850.000ð, ÂÎÇÍÅÑÅÍ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. (34369)32513 1(4) ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ, ÁÐÓÑÍÈÖÈÍÀ, 1, 8/9 ýò., ïë.:16/16/9, 8902-87-44-311, 1100.000ð, ÂÎÇÍÅÑÅÍ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. (34369)32513 1(4) ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ, ÌÈÐÀ, 1, 4/5 ýò., ïë.:18/18/6, ÷/ï, 1000.000ð, ÊÎÌÔÎÐÒ (ÓÏÍ), ò. (34369)41145 2(3) ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ, ÌÈÐÀ, 2, ëîäæ., 4/5 ýò., ïë.:22.8/22.8/-, 1350.000ð, Í-Ó-ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ (ÓÏÍ), ò. (34369)41236 1(3) ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ, ÌÈÐÀ, 2, áàë., 3/5 ýò., ïë.:32.4/12.8/9.6, ÷/ï, 850.000ð, ÆÈËÒÎÐÃÑÅÐÂÈÑ (ÓÏÍ), ò. (34369)42887 1(4) ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ, ÌÈÐÀ, 3, 2/5 ýò., ïë.:18/12.2/-, ÷/ï, 850.000ð, Í-Ó-ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ (ÓÏÍ), ò. (34369)41236 2(4) ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ, ÌÈÐÀ, 3, 1/5 ýò., ïë.:30.2/20/-, ÷/ï, 1700.000ð, ÊÎÌÔÎÐÒ (ÓÏÍ), ò. 89025854301 1(3) ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ, ÌÈÐÀ, 3, 4/5 ýò., ïë.:17/17/17, ÷/ï, 89022783703, 1050.000ð, ÊÎÌÔÎÐÒ (ÓÏÍ), ò. (34369)41145 2(4) ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ, ÖÈÎËÊÎÂÑÊÎÃÎ, 3, 1/2 ýò., ïë.:25.9/25.9/ -, ÷/ï, 1450.000ð, ÆÈËÒÎÐÃÑÅÐÂÈÑ (ÓÏÍ), ò. (34369)42887 1(3) ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ, ÖÈÎËÊÎÂÑÊÎÃÎ, 7, 1/2 ýò., ïë.:15.6/15.6/ 8, ÷/ï, 950.000ð, Í-Ó-ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ (ÓÏÍ), ò. (34369)41236 1(2) ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ, ÖÅÍÒÐ, ÊÎÑÛÕ, 6, áàë., 3/5 ýò., ïë.:17/17/6, ÷/ï, 70%â ñîáñòâåí., 1190.000ð, ÒÀÉÍÛÉ ÑÎÂÅÒÍÈÊ, ò. 219-93-11 3(3) ÁÈÑÅÐÒÜ, ÑÒÅÏÀÍÀ ÕÀËÒÓÐÈÍÀ, 3, 2áàë., 4/4 ýò., ïë.:60/40/8, ÷/ï, âîçìîæåí îáìåí, 1050.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

1(2) Â.ÏÛØÌÀ, ÊÐÈÂÎÓÑÎÂÀ, 53/À, 3/5 ýò., ïë.:30/17/7, 1500.000ð, ÐÓÑÜ (ÓÏÍ), ò. (34368)43433 1(5) Â.ÏÛØÌÀ, ËÅÍÈÍÀ, 91, ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:14.7/14.7/-, ÷/ï, 990.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 3(3) Â.ÏÛØÌÀ, ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 4/2, 5/9 ýò., ïë.:64/9.5/8, ÷/ï, 680.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89506386385 1(2) Â.ÏÛØÌÀ, ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 2/Á, áð., 4/ 5 ýò., ïë.:45/14/7, ÷/ï, 1250.000ð, ÊÐÀÑÍÀß ËÈÍÈß (ÓÏÍ), ò. 89049813826 1(3) Â.ÏÛØÌÀ, ÏÅÒÐÎÂÀ, 45, ñï., 1/5 ýò., ïë.:12/12/-, ÷/ï, 950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Â.ÏÛØÌÀ (ÓÏÍ), ò. 89126311009 1(3) Â.ÏÛØÌÀ, ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 20, áàë., 2/2 ýò., ïë.:-/11.9/-, 950.000ð, ÐÓÑÜ (ÓÏÍ), ò. (34368)43433 1(2) Â.ÏÛØÌÀ, ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 29, ïì., áàë., 2/2 ýò., ïë.:14/14/-, ÷/ï, 970.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Â.ÏÛØÌÀ (ÓÏÍ), ò. 89001972417 1(ê) Â.ÏÛØÌÀ, ×ÈÑÒÎÂÀ, 10, õð., áàë., 3/5 ýò., ïë.:14/14/-, ÷/ï, 850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Â.ÏÛØÌÀ (ÓÏÍ), ò. 89126311009 1(2) Â.ÏÛØÌÀ, ÝÍÒÓÇÈÀÑÒÎÂ, 4, 2/5 ýò., ïë.:-/15/-, ÷/ï, 900.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 89122471529 1(3) Â.ÑÅÐÃÈ, ËÅÍÈÍÀ, 13, 4/5 ýò., ïë.:14.5/13.6/-, ÷/ï, 250.000ð, ÄÀÎÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 290-21-71 1(3) ÃÀÃÀÐÑÊÈÉ, ÃÀÃÀÐÑÊÈÉ, 207, áð., 1/ 5 ýò., ïë.:61/17/-, ÷/ï, 650.000ð, ÂÈÇÈÒ (ÓÏÍ), ò. 371-23-63 1(2) ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ, ÌÅÄÍÛÉ, ÌÅÄÍÀß, 3, ê., 1/2 ýò., ïë.:48/41/7, ÷/ï, òîðã, 1/ 2 äîëè, 600.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 1(3) ÊÀÌÅÍÑÊ-ÓÐÀËÜÑÊÈÉ, ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 63, 2/2 ýò., ïë.:17.5/17.5/-, ÷/ï, òîðã, 490.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 1(2) ÊÀÌÅÍÑÊ-ÓÐÀËÜÑÊÈÉ, ÎÊÒßÁÐÜÑÊÀß, 25, 1/9 ýò., ïë.:20/20/-, ÷/ï, 700.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-5830 1(3) ÊÀÌÅÍÑÊ-ÓÐÀËÜÑÊÈÉ, ÎÊÒßÁÐÜÑÊÀß, 52, 2/3 ýò., ïë.:19.5/19.5/-, ÷/ï, 550.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-5830 6(6) ÊÐÀÑÍÎÃÎÐÑÊÎÅ, ÓÐÀËÜÑÊÀß, 47, 2/3 ýò., ïë.:14.8/14.8/-, ÷/ï, 570.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 2(5) ÍÅÂÜßÍÑÊ, ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 11, 1/ 2 ýò., ïë.:-/39/-, ÷/ï, 450.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. (34356)21147 2(3) ÍÅÂÜßÍÑÊ, ÎÊÒßÁÐÜÑÊÈÉ, 13, 1/2 ýò., ïë.:-/37/-, 430.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. (34356)21147 1(ê) ÍÅÂÜßÍÑÊ, ÏÐÎÔÑÎÞÇÎÂ, 17/À, 4/ 5 ýò., ïë.:-/17.5/-, 420.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. (34356)21147 1(ê) ÍÅÂÜßÍÑÊ, ÏÐÎÔÑÎÞÇÎÂ, 17, 3/5 ýò., ïë.:-/13/-, ÷/ï, ñîñò.õîð., 350.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. (34356)21147 1(3) ÍÅÂÜßÍÑÊ, ÏÐÎÔÑÎÞÇÎÂ, 17/À, 3/5 ýò., ïë.:-/17/-, ÷/ï, 400.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. (34356)21147 1(ê) ÍÅÂÜßÍÑÊ, ÏÐÎÔÑÎÞÇÎÂ, 17/À, 5/ 5 ýò., ïë.:-/13/-, ÷/ï, 350.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. (34356)21147 1(ê) ÍÅÂÜßÍÑÊ, ÖÅÌÅÍÒÍÛÉ, ËÅÍÈÍÀ, 60, 2/3 ýò., ïë.:-/9.3/-, ÷/ï, 270.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. (34356)21147

45

4-ê, 4(4) ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊ, ÄÀÍÈËÎÂÀ, 2, ëîäæ., 4/12 ýò., ïë.:79/48/8, ÷/ï, 3000.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 89049833508 1(ê) ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊ, ÌÀÃÍÈÒÊÀ, ÝÍÃÅËÜÑÀ, 12, ïì., 2/2 ýò., ïë.:25/25/1, îáùåæèòèå, 750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÅÐÂÎÓÐ (ÓÏÍ), ò. 89221951021 1(2) ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊ, ÒÀËÈÖÀ, ÇÎÈ ÊÎÑÌÎÄÅÌÜßÍÑÊÎÉ, 17, áð., áàë., 2/5 ýò., ïë.:46/16/7, ñ áàëêîíîì, 700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÅÐÂÎÓÐ (ÓÏÍ), ò. 89193687767 1(ê) ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊ, ÖÅÍÒÐ, ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 18, ìñ., 1/5 ýò., ïë.:12.5/11.9/-, öåíòð.õîð.ñîñò., 550.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÅÐÂÎÓÐ (ÓÏÍ), ò. 89193687767 1(ê) ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊ, ÖÅÍÒÐ, ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 18, ìñ., 1/5 ýò., ïë.:10.5/10.5/-, öåíòð.õîð.ñîñò., 500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÅÐÂÎÓÐ (ÓÏÍ), ò. 89193687767 2(2) ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊ, ÖÅÍÒÐ, ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 18, ìñ., 1/5 ýò., ïë.:23/22/2, öåíòð.õîð.ñîñò., 1050.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÅÐÂÎÓÐ (ÓÏÍ), ò. 89193687767 1(3) ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊ, ÖÅÍÒÐ, ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 23, ïì., 3/3 ýò., ïë.:73/22/8, ÷/ï, êëþ÷è, 650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÅÐÂÎÓÐ (ÓÏÍ), ò. 89221951021 1(3) ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊ, ÖÅÍÒÐ, ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 23, áàë., 3/3 ýò., ïë.:15/15/9, ÷/ï, õîð ñîñò, 730.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 1(ê) ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊ, ÖÅÍÒÐ, ÃÅÐÖÅÍÀ, 2/25, ìñ., 3/5 ýò., ïë.:19/12/3, êîðèäîðêà, 900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÅÐÂÎÓÐ (ÓÏÍ), ò. 89193687767 1(2) ÐÅÆ, Î. ÊÎØÅÂÎÃÎ, 2, 2/2 ýò., ïë.:19.2/19.2/-, ÷/ï, 89521431911, 400.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 268-19-11 1(ê) ÑÐÅÄÍÅÓÐÀËÜÑÊ, ÁÀÕÒÅÅÂÀ, 2, 4/4 ýò., ïë.:12/12/1, ÷/ï, 650.000ð, ÍÎÂÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 266-71-31 1(5) ÑÐÅÄÍÅÓÐÀËÜÑÊ, ÁÀÕÒÅÅÂÀ, 2, 3/4 ýò., ïë.:-/14/-, ÷/ï, 89501906920, 760.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89501906920 1(5) ÑÐÅÄÍÅÓÐÀËÜÑÊ, ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÎÃÎ, 23, 4/4 ýò., ïë.:12/12/8, ìåáåëü îñòàåòñÿ, 850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 378-43-23 1(ê) ÑÐÅÄÍÅÓÐÀËÜÑÊ, ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÎÃÎ, 36, 1/4 ýò., ïë.:16/16/1, 850.000ð, ÍÎÂÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 266-71-31 1(3) ÑÐÅÄÍÅÓÐÀËÜÑÊ, ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÎÃÎ, 36, 1/4 ýò., ïë.:16/16/9, ÷/ï, îòë ñîñò. òîðã, 900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 1(4) ÑÐÅÄÍÅÓÐÀËÜÑÊ, ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÎÃÎ, 38, 1/4 ýò., ïë.:15.1/15.1/8, òîðã, 850.000ð, ÍÎÂÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 26671-31 1(3) ÑÐÅÄÍÅÓÐÀËÜÑÊ, Ï.ÊÎÌÌÓÍÛ, 8, 1/2 ýò., ïë.:16/16/12, ÷/ï, 850.000ð, ÍÎÂÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 346-36-03 2(2) ÑÐÅÄÍÅÓÐÀËÜÑÊ, ÓÐÀËÜÑÊÀß, 1/À, áàë., 3/5 ýò., ïë.:-/17/-, ÷/ï, 1100.000ð, ÐÓÑÜ (ÓÏÍ), ò. (34368)43433 1(2) ÑÐÅÄÍÅÓÐÀËÜÑÊ, ÓÐÀËÜÑÊÀß, 26/ Á, 1/5 ýò., ïë.:12/12/10, ÷/ï, 750.000ð, ÍÎÂÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 266-71-31

¹ 12

(18.03.2013)


46

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 1-êîìíàòíûå êâàðòèðû

1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÀÂÒÎÂÎÊÇÀË 8 ÌÀÐÒÀ, 142, õð., á., 3/5 ýò., ïë.:31/18/ 6, ÷/ï, 2730.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 31003-23 8 ÌÀÐÒÀ, 173, ñï., ê., ëîäæ., 11/16 ýò., ïë.:45/21/10, ÷/ï, 4050.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89043815388 8 ÌÀÐÒÀ, 173, ñï., ê., ëîäæ., 12/16 ýò., ïë.:45/22/11, ÷/ï, 3950.000ð, ÓÐÀËÝÑÒÝÉÒ ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 376-88-46 8 ÌÀÐÒÀ, 181/5, ñï., ê., ëîäæ., 11/14 ýò., ïë.:46/18/11, ÷/ï, ÷èñòîâ.îòäåëêà, 4100.000ð, ò. 8-904-98-20-614 8 ÌÀÐÒÀ, 194, ñï., ê., ëîäæ., 16/19 ýò., ïë.:45/22/12, ÷/ï, 3690.000ð, ÑÔÅÐÀ (ÓÏÍ), ò. 219-33-11 ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÀß, 50, óï., ï., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:33/28/10, ÷/ï, ÷ï. åâðî, 3100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÀß, 82, õð., ê., 2/5 ýò., ïë.:30/ 17/7, ÷/ï, åâðî 9122606051, 2970.000ð, ÏÐÀÂ.ÂÛÁÎÐ, ò. 89122606051 ÁÀÇÎÂÛÉ, 50, ñï., ê., ëîäæ., 15/26 ýò., ïë.:32.4/22.3/-, ÷/ï, 2750.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÁÀÇÎÂÛÉ, 52, ñï., ê., ëîäæ., 16/26 ýò., ïë.:43/21/9, êóõ.ãàð.â ïîäàð, 3600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 211-54-74 ÁÀÇÎÂÛÉ, 54, ñï., ê., ëîäæ., 8/26 ýò., ïë.:42/21/13, ÷/ï, ðåìîíò. ìåáåëü., 3870.000ð, ÑÒÐÎÉÊÎÌÏËÅÊÑ (ÓÏÍ), ò. 218-09-99 ÁÀÇÎÂÛÉ, 54, ñï., ê., ëîäæ., 5/26 ýò., ïë.:48.2/21/13, ÷/ï, 3150.000ð, ÑÔÅÐÀ (ÓÏÍ), ò. 361-14-10 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 111, ñï., ã., áàë., 7/19 ýò., ïë.:58/44/-, ÷/ï, 4550.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 111, ñï., ã., ëîäæ., 14/19 ýò., ïë.:53.2/30/9, ÷/ï, íîâàÿ, 4400.000ð, ÅÊÀÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89043881928 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 111, ñï., ã., áàë., 4/19 ýò., ïë.:54/14/25, ÷/ï, 4100.000ð, ÍÀØ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 350-68-17 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 111, ñï., ã., ëîäæ., 10/19 ýò., ïë.:41.6/16/10, ÷/ï, åâðîðåì, êîíäèö, 4420.000ð, ò. 8-912-620-20-14 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 122, õð., ê., 4/5 ýò., ïë.:30.4/19/6, 2710.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 132, óï., ê., ëîäæ., 14/14 ýò., ïë.:33/18/7, 3100.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 213-19-46 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 132, óï., ê., ëîäæ., 7/14 ýò., ïë.:33/17/8, ÷/ï, 3100.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 283-01-10

¹ 12

(18.03.2013)

ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 137, ñï., ê., ëîäæ., 4/19 ýò., ïë.:41/19/11, ÷/ï, íîâàÿ,îòä.ïîä ÷, 3200.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 9122425900 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 149, óï., ï., ëîäæ., 7/12 ýò., ïë.:35/21/9, îòë.ðåì, 3200.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-7878 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 149, óï., ï., 3/12 ýò., ïë.:48/28/7, ÷/ï, 3600.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 152/2, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:30.4/16.5/6.4, ÷/ï, äîì âî äâîðå, 2300.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 201-1928 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 163/Ã, õð., ê., 2/5 ýò., ïë.:32/18/6, îêíà âî äâîð, 2650.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-9872 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 171, ñï., ê., ëîäæ., 5/16 ýò., ïë.:63/28/14, ÷/ï, ñîñò.õîð., 4900.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-2339 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 173, õð., ê., áàë., 2/4 ýò., ïë.:32/18/6, ÷/ï, ñðî÷íî!!!, 2500.000ð, ò. 385-90-40 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 177, ñï., ì., ëîäæ., 12/18 ýò., ïë.:45/18/11, ÷/ï, äîêóìåíòû ãîòîâ, 3500.000ð, ò. 8-908-630-76-27 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 206, óï., ê., ëîäæ., 3/12 ýò., ïë.:35/18/9, 3200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 210/À, ìñ., ê., 2/4 ýò., ïë.:32/20/6, óãëîâàÿ, 2 îêíà, 2550.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 218/1, óï., ï., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:33/17/9, 2850.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 213-64-04 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 218/1, óï., ï., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:34/18/8, ÷/ï, îêíà âî äâîð, 2945.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 22224-77 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 220/2, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:28/15/6, ÷/ï, ñðî÷íî, 2400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 22201-51

ÌÀØÈÍÍÀß, 42/3, ìñ., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:31/17/8, ÷/ï, 36êâ.÷ï.ìåá.êîñ, 2700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 211-54-74 ÌÎÐÄÂÈÍÑÊÈÉ, 5, ïì., ê., 2/4 ýò., ïë.:30/16.6/5, ÷/ï, 2300.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 264-56-78 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 225/1, óï., ê., áàë., 2/9 ýò., ïë.:33/20/6, ÷/ï, õîð.ñîñò, 2800.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 22224-77 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 225/2, áð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:31/16/7, 2600.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89226182877 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 225/3, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:30/16/6, ÷/ï, îáìåí íàéäåí, 2380.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89045470387 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 229, óï., ï., ëîäæ., 11/12 ýò., ïë.:37.7/19.1/7.4, ÷/ï, 3200.000ð, ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË (ÓÏÍ), ò. 89221613613 ÎÍÅÆÑÊÀß, 4/À, ñï., ê., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:50/20/15, ÷/ï, ä/ã, 4490.000ð, ÁÈÍ (ÓÏÍ), ò. 232-00-79 ÎÍÅÆÑÊÀß, 10, ñï., ê., ëîäæ., 3/11 ýò., ïë.:38/17/10, ÷/ï, 3500.000ð, ò. 35984-67 Ñ.ÁÅËÛÕ, 1, ñï., ã., ëîäæ., 5/18 ýò., ïë.:45.8/16.3/14.3, ÷/ï, îòä.ïîä ÷èñòîâó, 3380.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89222219959 Ñ.ÁÅËÛÕ, 1, ñï., ã., áàë., 3/18 ýò., ïë.:48/19/14, ÷/ï, íîâàÿ, 3440.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 222-24-77 Ñ.ÁÅËÛÕ, 1, ñï., ã., ëîäæ., 7/18 ýò., ïë.:43/16/13, ÷/ï, 3450.000ð, ÒÅÊÒÓÌ (ÓÏÍ), ò. 222-10-88 Ñ.ÁÅËÛÕ, 1, ñï., ã., áàë., 6/18 ýò., ïë.:47/18/14, ÷/ï, 3400.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 268-26-90 Ñ.ÁÅËÛÕ, 1, ñï., ã., ëîäæ., 13/18 ýò., ïë.:48/19/14, ÷/ï, 3750.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ66 (ÓÏÍ), ò. 89655314144 Ñ.ÁÅËÛÕ, 1, ñï., ã., ëîäæ., 2/18 ýò., ïë.:46.5/17.5/14.8, ÷/ï, 3300.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89530496735 Ñ.ÁÅËÛÕ, 1, ñï., ã., ëîäæ., 13/18 ýò., ïë.:29/20/-, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ., 2685.000ð, 911 (ÓÏÍ), ò. 380-23-42 Ñ.ÐÀÇÈÍÀ, 28, õð., ê., 4/5 ýò., ïë.:30/18/ 6, ÷/ï, ñòóäèÿ,åâðî, 2950.000ð, ÁÎÍÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89028775301 Ñ.ÐÀÇÈÍÀ, 51, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:25/ 18.5/6.5, îòë.ðåìîíò+êóõí, 2350.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 222-24-77 Ñ.ÐÀÇÈÍÀ, 51, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:25/ 20/-, ÷/ï, 2250.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 382-30-22

ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 220/3, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:27/16/6, 2350.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ66 (ÓÏÍ), ò. 310-37-37 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 222, ñï., ì., ëîäæ., 16/25 ýò., ïë.:48/20/12, ÷/ï, 3600.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 372-9111 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 226/5, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:27/15/5, ÷/ï, òîðã, 2600.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.9 (ÓÏÍ), ò. 89022564570 ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 85, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:21/ 17/-, õîðîø.ñîñòîÿíèå, 2250.000ð, ÓËÅÉ (ÓÏÍ), ò. 89049874388 ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 95, óï., ï., ëîäæ., 11/16 ýò., ïë.:29/15/8, ÷/ï, ñðî÷íî! òîðã!, 2650.000ð, ò. 205-99-45 ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 145, õð., á., áàë., 2/5 ýò., ïë.:31.5/18.5/6.5, 2750.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 ËÓÃÀÍÑÊÀß, 3/1, ïì., ê., 2/2 ýò., ïë.:31/ 20/7, 2250.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89089108279 ÌÀØÈÍÍÀß, 38, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:34/17/7, 2800.000ð, ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË (ÓÏÍ), ò. 89221613613 ÌÀØÈÍÍÀß, 42/1, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:18.1/13/3, 3190522, 1900.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 319-05-22 ÌÀØÈÍÍÀß, 42/1, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:20/ 16/4, êîðèäîð+êóõíÿ, 1880.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89028702623 ÌÀØÈÍÍÀß, 42/3, ìñ., ï., 4/9 ýò., ïë.:11/ 11/-, 1000.000ð, Í-Ó-ÅÊ-ÁÓÐà (ÓÏÍ), ò. 355-51-91 ÌÀØÈÍÍÀß, 42/3, ìñ., ï., 5/9 ýò., ïë.:24/ 20/-, õîð.ñîñò., 2100.000ð, ËÀÉÒ-Í, ò. 222-05-35

Ñ.ÐÀÇÈÍÀ, 51, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:18/ 18/-, ñ/ó.îáìåí ïîäîá, 1950.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 Ñ.ÐÀÇÈÍÀ, 51, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:17.8/ 16/-, 3786386, 1900.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 378-63-86 Ñ.ÐÀÇÈÍÀ, 51, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:25/ 17.8/-, ÷/ï, ñìåáåë íåïðîïèñ, 2200.000ð, ò. 213-07-68 Ñ.ÐÀÇÈÍÀ, 128, ñï., ê., ëîäæ., 4/12 ýò., ïë.:45/27/10, ÷/ï, 89126877798, 3850.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU (ÓÏÍ), ò. 378-80-29 ÑÅÐÎÂÀ, 4, óï., ê., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:34/ 17/8, îêíà íà þã, 2990.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.5 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25 ÑÅÐÎÂÀ, 37, óï., ï., ëîäæ., 7/16 ýò., ïë.:34/15/8, ÷/ï, îòë.ñîñò., 3060.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÑÎÞÇÍÀß, 2, ñï., ã., ëîäæ., 4/20 ýò., ïë.:44/40/-, ÷/ï, îê âî äâîð, 4070.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 ÑÎÞÇÍÀß, 2, ñï., ã., ëîäæ., 12/20 ýò., ïë.:35/15/9, ÷/ï, 3350.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89045434049 ÑÎÞÇÍÀß, 4, ñï., ã., ëîäæ., 14/14 ýò., ïë.:44/17/10, ÷/ï, ñäàí,äîê ãîò, 3450.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 319-14-45 ÑÎÞÇÍÀß, 4, ñï., ã., ëîäæ., 2/14 ýò., ïë.:39/15/9, ÷/ï, íîâàÿ,ñäàí, 3380.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 319-14-45 ÑÎÞÇÍÀß, 4, ñï., ã., ëîäæ., 13/14 ýò., ïë.:37/13.1/9, ÷/ï, äîì ñäàí, 3300.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 38483-10 ÑÎÞÇÍÀß, 4, ñï., ã., ëîäæ., 13/14 ýò., ïë.:37/13/9, ÷/ï, ïðèõîæàÿ 8ì., 3280.000ð, ÀÂÃÓÑÒ (ÓÏÍ), ò. +7953383906

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

ÑÎÞÇÍÀß, 8, ñï., ê., ëîäæ., 13/14 ýò., ïë.:48.3/18.4/13.5, ÷/ï, íîâàÿ, õîð.îòä, 3850.000ð, ÍÊÑ (ÓÏÍ), ò. 232-9696 ÑÎÞÇÍÀß, 8, ñï., ê., ëîäæ., 7/14 ýò., ïë.:46/21/13.8, ÷/ï, ðàññðî÷êà, 3750.000ð, ÍÊÑ (ÓÏÍ), ò. 232-96-96 ÑÓÐÈÊÎÂÀ, 31, óï., ê., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:29/13/8, ÷/ï, õîð.ñîñò., 2780.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-2401 ÑÓÐÈÊÎÂÀ, 39, óï., ê., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:35/18/7, ò.382-50-28, 2830.000ð, ò. 8-922-298-52-01 ÑÓÐÈÊÎÂÀ, 47, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:23/ 16/-, âîçì. ïîä îôèñ, 2050.000ð, ò. 219-06-18 ÑÓÐÈÊÎÂÀ, 53, ñï., ã., ëîäæ., 11/12 ýò., ïë.:60/40/10, ÷/ï, åâðî, ìåáåëü., 6000.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89122467187 ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÎÂ, 4, ñï., ã., ë., 16/19 ýò., ïë.:55/17/20, ÷/ï, 4450.000ð, ÃÐÀÍ (ÓÏÍ), ò. 89122442185 ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÎÂ, 4, ñï., ã., ëîäæ., 14/24 ýò., ïë.:43/13/12, ÷/ï, 3650.000ð, ÍÀØ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 350-68-17 ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÎÂ, 5, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:13/ 10/-, ÷/ï, ñîñò.îòë., 1790.000ð, ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 89505448722 ÓÊÒÓÑÑÊÀß, 41, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:19/ 13.3/3.5, õîð.ñîñò., 1870.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÓÊÒÓÑÑÊÀß, 41, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:25/ 12/7, î/ñ,âñòðîåí.êóõ, 2300.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 ÓÊÒÓÑÑÊÀß, 41, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:18/ 13/5, 1950.000ð, ÏÐÀÂ.ÂÛÁÎÐ, ò. 37474-12 ÓÊÒÓÑÑÊÀß, 46, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:33/18.5/6, õîð.ñîñò, 2540.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 ÔÐÓÍÇÅ, 51, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:30.1/ 18/7, ÷/ï, 2700.000ð, ÏÐÀÂ.ÂÛÁÎÐ, ò. 374-74-12 ÔÐÓÍÇÅ, 71, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:31/21/ 6, ïîä îôèñ, 3050.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÔÐÓÍÇÅ, 93, ïí., ï., ïîëóë., 5/9 ýò., ïë.:29/16/6, ÷/ï, 2600.000ð, ÊÂÈÊÎ (ÓÏÍ), ò. 298-05-20 ÔÐÓÍÇÅ, 93, ïí., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:29/16/6, ÷/ï, ñîñò.î÷.õîðîøåå, 2550.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 37589-58 ÔÐÓÍÇÅ, 100, ïí., ï., ï/ëîä., 7/9 ýò., ïë.:36.4/21/9, ÷/ï, õîð.ðåì., 2950.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89049829566 ÔÐÓÍÇÅ, 100, ïí., ï., ï/ëîä., 5/9 ýò., ïë.:24/11/10, ÷/ï, òîðã, 2680.000ð, ÒÀÉÌ ÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 278-80-50 ÔÐÓÍÇÅ, 100, ïí., ï., 2/9 ýò., ïë.:36/20/8, 2950.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÔÐÓÍÇÅ, 100, ïí., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:36/21/9, ÷/ï, 3130.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89049826500 ÔÐÓÍÇÅ, 104, óï., ï., ëîäæ., 10/12 ýò., ïë.:35/18/8, ÷/ï, 2850.000ð, ÊÂÈÊÎ (ÓÏÍ), ò. 298-05-20 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 32, óï., ê., áàë., 3/9 ýò., ïë.:33/17/7.5, 2970.000ð, ÐÅÃÈÎÍÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89655411577 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 60, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:19/ 14/-, îòë.ñîñòîÿíèå, 1800.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 268-67-77 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 103, ñï., ã., ëîäæ., 14/19 ýò., ïë.:49.5/19.6/15.8, ÷/ï, ÷èñòîâàÿ îòäåë., 4200.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 110, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:32/18/6, ÷/ï, êîñì.ðåìîíò, 2530.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 112, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:31/ 18/6, õîð.ñîñò.êóõíÿ, 2550.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÍ.ÂÎÏÐÎÑ (ÓÏÍ), ò. 89049841793 ÔÓ×ÈÊÀ, 1, ñï., ã., ëîäæ., 14/26 ýò., ïë.:50.2/22/14.1, ÷/ï, ðàññðî÷êà, 4200.000ð, ÍÊÑ (ÓÏÍ), ò. 232-96-96 ÔÓ×ÈÊÀ, 1, ñï., ã., ëîäæ., 19/26 ýò., ïë.:51.3/23.5/13.5, ÷/ï, õîðîøàÿ îòäåëêà, 4300.000ð, ÍÊÑ (ÓÏÍ), ò. 23296-96 ÔÓ×ÈÊÀ, 1, ñï., ã., ëîäæ., 3/26 ýò., ïë.:56.5/16.2/24, ÷/ï, íîâîå, ðàññðî÷ê, 4300.000ð, ÍÊÑ (ÓÏÍ), ò. 232-96-96 ÔÓ×ÈÊÀ, 1, ñï., ã., ëîäæ., 6/26 ýò., ïë.:56.8/16.2/24.2, ÷/ï, õîð. îòäåëêà, 4500.000ð, ÍÊÑ (ÓÏÍ), ò. 232-96-96


ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 1-êîìíàòíûå êâàðòèðû ÔÓ×ÈÊÀ, 1, ñï., ã., 5/26 ýò., ïë.:57/57/ -, ÷/ï, 2190014, 4350.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÔÓ×ÈÊÀ, 1, ñï., ã., ëîäæ., 5/26 ýò., ïë.:52/30/-, ÷/ï, îòä.ïîä ÷èñòîâó, 4390.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89222219959 ÖÂÈËËÈÍÃÀ, 53, áð., ï., 5/5 ýò., ïë.:29/ 16/6, åâðîðåìîíò, 2700.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÖÈÎËÊÎÂÑÊÎÃÎ, 27, ñï., ì., 6/27 ýò., ïë.:48/22/13, ÷/ï, ñâèäåòåëüñòâî, 3850.000ð, ò. 359-84-67 ÖÈÎËÊÎÂÑÊÎÃÎ, 27, ñï., ì., 1/27 ýò., ïë.:41/25/12, æê ïðåìüåð, 3570.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÖÈÎËÊÎÂÑÊÎÃÎ, 34, ñï., ê., ëîäæ., 8/12 ýò., ïë.:49/15/21, ÷/ï, îòäåëüí. ñïàëüí, 4580.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 12, ìñ., ê., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:34/18/8, ñðî÷íî, 2550.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89222081949 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 12, ìñ., ê., áàë., 7/9 ýò., ïë.:33/18/6, õîð.ñîñò., 3100.000ð, ò. 319-43-27 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 16, ñï., ê., ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:56/38/12, ÷/ï, 5100.000ð, Í-ÓÅÊ-ÁÓÐà ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89041797278 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 16, ñï., ê., ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:41.3/20.1/10, ÷/ï, 3650.000ð, ÁÞÐÎ ÍÅÄÂÈÆ.N1 (ÓÏÍ), ò. 278-60-50 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 16, ñï., ê., ëîäæ., 8/10 ýò., ïë.:48/20/12, ÷/ï, 4500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 83, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:32/ 18/7, 2340.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 346-80-52 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 83, õð., ê., 4/5 ýò., ïë.:32/ 18/6, ÷/ï, îãðîìíûé äâîð, 2350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 89655045656 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 86/3, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:29/16/6, ÷/ï, 89122874489, 2350.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 86/3, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:28/16/6, õîð.ñîñò., 2357.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 88/1, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:27.2/14.4/6, îòë/ñ,òñæ, 2430.000ð, ÀÈÑÒ-Í (ÓÏÍ), ò. 89028713493 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 90, ñï., ê., ëîäæ., 3/17 ýò., ïë.:48.8/20/18, 4100.000ð, ÊÎÄÅÊÑ (ÓÏÍ), ò. 89122111102 ×ÀÏÀÅÂÀ, 80/2, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:29/ 16/6, ÷/ï, îòë.ñîñò., 2450.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ØÌÈÄÒÀ, 66, õð., ê., 2/5 ýò., ïë.:30/18/ 6, ÷/ï, ñðåäíåå ñîñòîÿí, 2350.000ð, ÐÈÎ-ËÞÊÑ (ÓÏÍ), ò. 344-44-45 ØÌÈÄÒÀ, 70, õð., ê., 2/5 ýò., ïë.:31/ 19.7/6, ÷/ï, òîðã!, 2900.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ØÌÈÄÒÀ, 78, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:31/17/ 5, âîçìîæåí îôèñ, 2400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 89655499897 ÙÎÐÑÀ, 35, ñï., , ëîäæ., 7/14 ýò., ïë.:42/ 18/14, ÷/ï, ìåòðî, 4300.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89126193734 ÙÎÐÑÀ, 64, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:31/ 17/6, ñðî÷íî!, 2470.000ð, ò. 385-90-40 ÙÎÐÑÀ, 103, ñï., ì., ëîäæ., 10/18 ýò., ïë.:39.9/18.3/11.8, ÷/ï, îêíà âî äâîð, 3600.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89533879380 ÙÎÐÑÀ, 103, ñï., ì., ï/ëîä., 2/18 ýò., ïë.:41/17/13, ÷/ï, îêíà íà þã, 3950.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 268-30-22 ÙÎÐÑÀ, 103, ñï., ì., ëîäæ., 6/18 ýò., ïë.:49/18/13, õîð.ñîñåäè.òîðã, 4300.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 361-1582 ÙÎÐÑÀ, 103, ñï., ì., ëîäæ., 4/18 ýò., ïë.:50/20/14, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâ,ñâèä, 4000.000ð, ÝÐÀ (ÓÏÍ), ò. 268-34-00 ÙÎÐÑÀ, 103, ñï., ì., ëîäæ., 9/18 ýò., ïë.:44/17/11, ÷/ï, åâðîðåì, ìåáåëü, 4200.000ð, ò. 8-912-620-20-14 ÙÎÐÑÀ, 105, ñï., ì., ëîäæ., 11/18 ýò., ïë.:42/16/10, ÷/ï, ðåìîíò, 3850.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-7797 ÙÎÐÑÀ, 105, ñï., ì., áàë., 7/20 ýò., ïë.:43/18/10, ÷/ï, 3850.000ð, ÐÅÃÈÎÍÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89024091283 ÙÎÐÑÀ, 105, ñï., ì., ï/ëîä., 14/20 ýò., ïë.:40.7/18.8/10.4, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 3800.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-2339 ÙÎÐÑÀ, 105, ñï., ì., ëîäæ., 2/20 ýò., ïë.:34/18/8, ÷/ï, äèçàéí.ðåìîíò., 3650.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 201-1928

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ Â.ÄÅ ÃÅÍÍÈÍÀ, 33, ñï., ì., ï/ëîä., 4/13 ýò., ïë.:41/18/11, ÷/ï, îòë ñîñò, 3080.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 Â.ÄÅ ÃÅÍÍÈÍÀ, 34, ñï., ã., ëîäæ., 2/ 16 ýò., ïë.:42.5/18/12, ÷/ï, 2790.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40

Â.ÄÅ ÃÅÍÍÈÍÀ, 34, ñï., ã., ëîäæ., 10/16 ýò., ïë.:35/15/11, ÷/ï, ÷/ï, íîâàÿ êâ,, 2719.999ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-78-78 Â.ÄÅ ÃÅÍÍÈÍÀ, 40, ñï., ã., 8/13 ýò., ïë.:42/17/12, ÷/ï, îêíà âî äâîð, 3100.000ð, ÀÒÎÌÏÐÎÌÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 9226187535 Â.ÄÅ ÃÅÍÍÈÍÀ, 40, ñï., ã., ëîäæ., 5/13 ýò., ïë.:38/17/11, íîâàÿ, 2750.000ð, ÊÓÁ (ÓÏÍ), ò. 372-47-21 Â.ÄÅ ÃÅÍÍÈÍÀ, 40, ñï., ã., ëîäæ., 6/13 ýò., ïë.:38/18/11, ÷/ï, 2850.000ð, ò. 319-43-27 Â.ÄÅ ÃÅÍÍÈÍÀ, 41, ñï., ì., áàë., 9/10 ýò., ïë.:40.4/18/11.5, ÷/ï, 2900.000ð, ÊÂÈÊÎ (ÓÏÍ), ò. 298-05-20 Â.ÄÅ ÃÅÍÍÈÍÀ, 42, ñï., ã., ëîäæ., 12/18 ýò., ïë.:35/15/10, ÷/ï, óþòíàÿ êâ., 2760.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 Â.ÄÅ ÃÅÍÍÈÍÀ, 42, ñï., ã., ï/ëîä., 9/18 ýò., ïë.:35/14.7/10.5, ÷/ï, íîâûé äîì, 2830.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 Â.ÄÅ ÃÅÍÍÈÍÀ, 45, ñï., ã., áàë., 4/17 ýò., ïë.:40/17/9, ÷èñòîâ.îòäåëêà, 2880.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 99, ñï., ã., ëîäæ., 8/15 ýò., ïë.:40/17/11, óäà÷íàÿ ïëàíèð., 2900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 119, ñï., ã., ëîäæ., 13/14 ýò., ïë.:39/21/10, ÷/ï, î\ñ,êóõíÿ+êóïå, 3400.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 22224-77 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 125, ñï., ì., ëîäæ., 6/11 ýò., ïë.:39.8/17.8/12, ÷/ï, öåíòð àêàäåìè÷., 2950.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 163, ñï., ì., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:39/17/11.4, ÷/ï, èïîòåêà âîçìîæí, 2797.000ð, ò. 89028703496 ØÀÌÀÍÎÂÀ, 38, ñï., á., áàë., 4/15 ýò., ïë.:39/17/11, ÷/ï, ñ ìåáåëüþ, 2800.000ð, ÇÀÐÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 89089055312 ØÀÌÀÍÎÂÀ, 40, ñï., ã., áàë., 7/16 ýò., ïë.:40/17.3/12, ÷/ï, 2820.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 ØÀÌÀÍÎÂÀ, 44, ñï., ì., ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:39/17/11, ÷/ï, õ/ñ, ÷ï,2075338, 2835.000ð, ÀÈÑÒ-Í (ÓÏÍ), ò. 89122483020

ÁÎÒÀÍÈ×ÅÑÊÈÉ 8 ÌÀÐÒÀ, 189/2, óï., ï., 10/16 ýò., ïë.:39/ 17.5/9.6, ÷/ï, 8 904 54 32 271, 3120.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 8 ÌÀÐÒÀ, 189/2, óï., ï., áàë., 5/16 ýò., ïë.:40/18/11, 89222058738, 3299.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89222058738 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 254, õð., ê., áàë., 2/3 ýò., ïë.:31/18/6, êîì.íà 2 îêíà, 2300.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89028702623 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 254, õð., ê., áàë., 3/3 ýò., ïë.:32/20/6, 2400.000ð, ò. 89221024433 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 37/1, óï., ï., ëîäæ., 6/ 12 ýò., ïë.:33.3/18/-, 3300.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 213-97-46 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 37/1, óï., ï., ëîäæ., 11/ 12 ýò., ïë.:33/17/8, ÷/ï, 3500.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89222191150 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 37/2, óï., ï., ëîäæ., 8/ 12 ýò., ïë.:33.2/17.4/7.5, ÷/ï, 2960.000ð, ò. 385-90-40 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 37/2, óï., ï., ëîäæ., 5/ 12 ýò., ïë.:34/17/8, ñ/ïàê.,õîð.ñîñ., 3000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 211-54-74 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 53, óï., ï., ëîäæ., 5/12 ýò., ïë.:42/23/8, ÷/ï, åâðî 9126080503, 3500.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-7212 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 55/1, óï., ï., ëîäæ., 2/ 12 ýò., ïë.:38/20/9, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 3080.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 283-01-10 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 59/1, óï., ï., ëîäæ., 11/ 12 ýò., ïë.:34/18/7, ÷/ï, êîñì.ðåì., 2880.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 211-54-74 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 3/2, óï., ï., ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:34/18/9, ÷/ï, øêàô-êóïå, êëàä, 3000.000ð, ò. 319-43-29 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 5, óï., ï., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:33/17/7, õîð.ñîñòîÿíèå, 2980.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 6, óï., ï., ë., 5/10 ýò., ïë.:33/17/8, 2980.000ð, ò. 89122217809 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 9, ñï., ê., ëîäæ., 13/16 ýò., ïë.:46/20.6/12.6, 89122836353, 3850.000ð, ÓÑÏÅÕ (ÓÏÍ), ò. 89122836353 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 24, ñï., ê., ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:56/28/12, âñòð. êóõ ø-êï, 4500.000ð, ÊÓÁ (ÓÏÍ), ò. 89222256812 ÑÀÌÎÖÂÅÒÍÛÉ, 6, óï., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:34/17/8, ÷/ï, 2850.000ð, ÀÒÎÌÏÐÎÌÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 377-00-07 ÒÁÈËÈÑÑÊÈÉ, 3, óï., ï., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:33.1/17.1/-, ÷èñòûé ïîäúåçä, 3040.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 328-02-37 ØÂÀÐÖÀ, 2/2, óï., ï., ëîäæ., 8/16 ýò., ïë.:39/18/8, ÷/ï, 2905152, ñâîáîä, 2940.000ð, ÀÈÑÒ-Í (ÓÏÍ), ò. 219-33-39

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

47

ØÂÀÐÖÀ, 2/3, óï., ï., ëîäæ., 10/16 ýò., ïë.:39/19/9, ÷/ï, 3290.000ð, ÊÎÍÑÒÀÍÒÀ-ÃÐÓÏÏ (ÓÏÍ), ò. 89122814906 ØÂÀÐÖÀ, 14, ñï., ê., ëîäæ., 9/16 ýò., ïë.:40.9/18.8/11.1, 3890.000ð, ÌÀÍÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00

ÂÈÇ ÂÈÊÓËÎÂÀ, 28/Á, óï., ï., ëîäæ., 15/16 ýò., ïë.:39.8/21.5/9, ÷/ï, ðåìîíò!, 2960.000ð, ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 320-55-71 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 32/Á, óï., ï., 2/16 ýò., ïë.:40/22/9, ÷/ï, ÷/ï,òîðã, 2890.000ð, ò. 371-24-29 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 32/Á, óï., ï., ï/ëîä., 12/16 ýò., ïë.:38.6/20.2/9.2, ÷/ï, 2950.000ð, ÊÎÄÅÊÑ (ÓÏÍ), ò. 290-15-32 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 33/3, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:29/15/6, êàï.ðåìîíò, 2470.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 211-5474 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 33/3, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:28/15/5.2, 2500.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 270-00-00 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 38/Á, óï., ï., ëîäæ., 12/16 ýò., ïë.:39/20/10, 89022735297, 2900.000ð, ò. 89022735297 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 38/Á, óï., ï., ëîäæ., 8/16 ýò., ïë.:40/22/9, ÷/ï, 2900.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU (ÓÏÍ), ò. 378-80-29 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 44/2, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:28.5/16/6, ÷/ï, ñîñò.ñðåä, 2450.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89222207785 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 48, óï., ê., 1/14 ýò., ïë.:39/ 20/8, ÷/ï, õîð ðåìîíò,ä/ã, 2770.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-7797 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 55, óï., ï., 2/16 ýò., ïë.:40/ 21.4/9, 2800.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 59/3, óï., ï., ï/ëîä., 16/16 ýò., ïë.:37/20/8, ÷/ï, 2850.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 63/5, óï., ï., ëîäæ., 5/12 ýò., ïë.:33/16/7, 2970.000ð, ò. 253-2903 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 65, óï., ï., 16/16 ýò., ïë.:40/ 21/9, ÷/ï, 2800.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÂÎÄÎÍÀÑÎÑÍÀß, 4, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:34/20/6, ÷/ï, îòë ñîñò, 2300.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-0012 ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 7, ìñ., ê., 3/4 ýò., ïë.:16/ 16/-, ÷/ï, 1150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 17, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:30/16/6, îòë.ñîñò, êóïå, 2600.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 222-24-77 ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 19/À, ïì., ø., áàë., 2/2 ýò., ïë.:40/22/11, îòë.ìåñòî, 2600.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-9872 ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 19/À, ïì., ø., áàë., 2/2 ýò., ïë.:39/20/10, õîð.ñîñò., 2530.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 40, óï., ê., áàë., 5/12 ýò., ïë.:42/21/9, ÷/ï, îòë. êâàðòèðà, 3200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÊËÞ×ÅÂÑÊÀß, 15, ñï., ì., ëîäæ., 13/18 ýò., ïë.:46/19/14, ÷/ï, 4200.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 ÊÐÀÑÍÎÓÐÀËÜÑÊÀß, 6, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:30/18/6, ÷/ï, 2700.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÊÐÀÓËß, 2, ñï., ê., ëîäæ., 4/14 ýò., ïë.:44/18/12, çàêðûòàÿ òåðð-ÿ, 4450.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÊÐÀÓËß, 2, ñï., ê., 6/8 ýò., ïë.:53/28/15, ÷/ï, 5150.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 ÊÐÀÓËß, 6, óï., ê., áàë., 2/9 ýò., ïë.:34/ 18/7, ÷/ï, ÷/ï, 2670.000ð, ÍÎÂÀß ÊÂÀÐÒÈÐÀ (ÓÏÍ), ò. 89058082825 ÊÐÀÓËß, 79, óï., ê., ë., 9/12 ýò., ïë.:40/ 20/11, ÷/ï, õîð.ñîñò., 3300.000ð, ÓÐÀËÈÍÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 371-78-06 ÊÐÀÓËß, 80/1, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:29/16/6, ÷/ï, 2550.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÊÐÀÓËß, 84, óï., ï., ëîäæ., 4/12 ýò., ïë.:34/18/9, ÷/ï, 3000.000ð, ÊÁ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ (ÓÏÍ), ò. 246-13-28

ÊÐÀÓËß, 93, ñï., ê., ëîäæ., 7/16 ýò., ïë.:42/22/10, âñå äîê. ãîòîâû, 3550.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 ÊÐÛËÎÂÀ, 27, ñï., ê., ëîäæ., 3/17 ýò., ïë.:48/18/16, 89122868289, 4500.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 89122868289 ÌÀËÛÉ ÊÎÍÍÛÉ, 1, ïì., ê., 2/2 ýò., ïë.:29/17/8, 1900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 4/À, óï., ï., ëîäæ., 1/16 ýò., ïë.:47/18/12, ýòàæ âûñîêèé, 3170.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÊÓÉÁÛØ. (ÓÏÍ), ò. 89530541377 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 14, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:33/ 20.2/6, ÷/ï, ýòàæ âûñîêèé, 2550.000ð, ò. 8-902-503-16-20 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 22, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:29/16/6, ÷/ï, 8.902.2618955, 2360.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 22, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:30/16/6, ÷/ï, 2450.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 24/À, óï., ï., ëîäæ., 11/ 12 ýò., ïë.:35/18.5/8, 361-57-99, 2950.000ð, ÂÖÍ (ÓÏÍ), ò. 361-57-99 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 32, áð., ï., 4/5 ýò., ïë.:29/ 15/6, ÷/ï, îñâá9022618955, 2475.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 89022618955 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 32/À, ïí., ï., ï/ëîä., 1/ 9 ýò., ïë.:22.5/9/6, ÷/ï, ñ ìåáåëüþ, 2370.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9530487865 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 44/À, óï., ê., ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:36/18/9, îáìåí ïîäîáðàí, 2620.000ð, ò. 89221575779 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 46/À, óï., ê., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:50/21/12, ÷/ï, îòë.ñîñò., 3650.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 2, ïì., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:39/17/8, ïàðê, öåíòð, 3500.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89028766191 ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÒÐÀÊÒ 9ÊÌ, 1, õð., ê., 2/ 2 ýò., ïë.:15/15/-, 900.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.5 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25 ÍÀÃÎÐÍÀß, 11, ïì., ê., 4/5 ýò., ïë.:60/ 19/9, 1700.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89126193734 ÍÀÃÎÐÍÀß, 46/À, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:18/ 13/-, ÷/ï, 1770.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 346-80-52 ÍÀÃÎÐÍÀß, 46/Á, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:26/ 20/2, 2350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÍÀÃÎÐÍÀß, 53, õð., ê., áàë., 4/4 ýò., ïë.:32/18/6, îòëè÷íîå ñîñò., 2450.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÏÀÏÀÍÈÍÀ, 3, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:33/18/ 7, ÷/ï, òðóáû ïîìåíÿíû, 2570.000ð, ÀÒÎÌÏÐÎÌÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 377-00-07

¹ 12

(18.03.2013)


48

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 1-êîìíàòíûå êâàðòèðû

ÏÀÏÀÍÈÍÀ, 7/1, óï., ê., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:33/19/6, ÷/ï, 3100.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÏÀÏÀÍÈÍÀ, 8, ïì., ø., 2/3 ýò., ïë.:29/ 16/8, ÷/ï, 2200.000ð, ò. 385-90-40 ÏÀÏÀÍÈÍÀ, 16, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:30/17/6, ÷/ï, 2550.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., 5/16 ýò., ïë.:58.6/ 38/-, ÷/ï, 4365.700ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 222-18-68 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., 4/16 ýò., ïë.:56/ 43/-, ÷/ï, 4365.700ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 222-18-68 ÐÀÁÎ×ÅÉ ÌÎËÎÄÅÆÈ, 45, óï., ê., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:33.5/20.4/6, íóæåí êîñì.ðåì., 2550.000ð, ò. 8-921-954-07-26 ÐÀÁÎ×ÈÕ, 11, óï., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:38.1/19.6/9.4, òèõîå ìåñòî, 3000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÐÀÁÎ×ÈÕ, 11, óï., ï., áàë., 1/9 ýò., ïë.:37/19/8, ÷/ï, ðåìîíò, 2770.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ÐÀÁÎ×ÈÕ, 13, óï., ï., 5/10 ýò., ïë.:37/ 19/8, ÷/ï, õîð. ñîñò ñ ìåá, 3100.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 283-01-10 ÐÀÁÎ×ÈÕ, 15, óï., ï., ï/ëîä., 7/9 ýò., ïë.:37/19/10, òîðã, 3100.000ð, ÈÍÒÅÐÏÀÐÈÒÅÒ (ÓÏÍ), ò. 264-16-00 ÐÅÏÈÍÀ, 21, ìñ., ê., áàë., 4/9 ýò., ïë.:31.3/31.3/5, õîð.ñîñò òîðã, 2200.000ð, ÌÀÍ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 267-47-28 ÐÅÏÈÍÀ, 105, óï., ï., ëîäæ., 8/12 ýò., ïë.:35/19/8, ÷/ï, 2699.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÐÅÏÈÍÀ, 105, óï., ï., ëîäæ., 9/12 ýò., ïë.:35.5/18.2/8.1, 2699.000ð, ò. 20599-45 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 49, ñï., ê., ëîäæ., 2/23 ýò., ïë.:45/19/14, ÷/ï, 4500.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89536049379 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 56, ñï., ì., ëîäæ., 14/16 ýò., ïë.:45/21/9, ÷/ï, äîì ñäàí, 3800.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 64, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:29/16/6, 2400.000ð, ÌÎß ÍÎÂÀß ÊÂÀÐÒ (ÓÏÍ), ò. 89221095191 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 100, ñï., ê., ëîäæ., 8/14 ýò., ïë.:39/11/16, ÷/ï, 3850.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 319-98-99 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 100, ñï., ê., ëîäæ., 2/14 ýò., ïë.:37.6/14/15, ÷/ï, 3750.000ð, ò. 38590-40 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 100, ñï., ê., áàë., 12/14 ýò., ïë.:41/25/13, ÷/ï, 3900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 ÒÎÊÀÐÅÉ, 27, óï., ê., 2/9 ýò., ïë.:32/19/ 7, 2750.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ÒÎÊÀÐÅÉ, 27, óï., ê., 6/9 ýò., ïë.:32.4/ 18.5/7, ÷/ï, 2450.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÒÎÊÀÐÅÉ, 33, ìñ., ê., 1/9 ýò., ïë.:34/29/ -, ïî äîê-ì 2-ê, 2369.000ð, ÏÐÎ100 ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 384-84-68 ÒÎÊÀÐÅÉ, 40, ñï., ì., ëîäæ., 18/18 ýò., ïë.:49/19/10, ÷/ï, íîâàÿ, äîì ñäàí, 3490.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 22224-77 ÒÎÊÀÐÅÉ, 40, ñï., ì., ëîäæ., 6/18 ýò., ïë.:51/19/12, ÷/ï, 3650.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89122442273 ÒÎÊÀÐÅÉ, 40, ñï., ì., ëîäæ., 6/18 ýò., ïë.:44/18/8.5, ÷/ï, ñ îòäåëêîé, 3300.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 34680-52

¹ 12

(18.03.2013)

ÒÎÊÀÐÅÉ, 40, ñï., ì., ëîäæ., 12/18 ýò., ïë.:49.6/17/11.6, ÷/ï, 3550.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ÒÎÊÀÐÅÉ, 40, ñï., ì., ëîäæ., 7/18 ýò., ïë.:48/19/10, ÷/ï, îêíà âî äâîð, 3408.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89122435250 ÒÎÊÀÐÅÉ, 40, ñï., ì., ëîäæ., 12/18 ýò., ïë.:49.1/19/10, ÷/ï, îêíà âî äâîð, 3486.100ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89122435250 ÒÎÊÀÐÅÉ, 40, ñï., ì., ëîäæ., 14/18 ýò., ïë.:49.1/19/10, ÷/ï, îêíà âî äâîð, 3486.100ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 21610-92 ÒÎÊÀÐÅÉ, 40, ñï., ì., ëîäæ., 11/18 ýò., ïë.:55.2/20/12, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 3643.200ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89126660909 ÒÎÊÀÐÅÉ, 48, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:29/17/6, ÷/ï, 2350.000ð, ÍÅÁÎÑÊÐÅÁ (ÓÏÍ), ò. 89122841121 ÒÎÊÀÐÅÉ, 50/1, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:29/16/6, õîð.ñîñò., 2550.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÒÎÊÀÐÅÉ, 56/1, áð., ï., 4/5 ýò., ïë.:32.3/ 19/5.1, ÷/ï, 2200.000ð, ò. 378-57-47 ÒÎÐÔÎÐÅÇÎÂ, 11/Á, ïì., ê., 2/2 ýò., ïë.:36.4/27.8/6.4, ÷/ï, 89122416159, 1500.000ð, ÂÖÍ (ÓÏÍ), ò. 89122416159 ÔÐÎËÎÂÀ, 19/2, óï., ê., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:36/18/8, ÷/ï, 2860.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÔÐÎËÎÂÀ, 31, ñï., ê., ëîäæ., 3/16 ýò., ïë.:48/20/14, ÷/ï, 4080.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 384-01-44 ÔÐÎËÎÂÀ, 31, ñï., ê., ëîäæ., 5/16 ýò., ïë.:52.5/44.2/-, ÷/ï, 4990.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 8963440077

ØÅÂÅËÅÂÀ, 1, ñï., ê., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:59/22/22, åâðî-ðåìîíò, 5500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ØÅÂÅËÅÂÀ, 5, ñï., ì., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:43/20/10, ÷/ï, 3400.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89028745682 ØÅÂÅËÅÂÀ, 5, ñï., ì., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:42/20/10, ÷/ï, 3300.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89028745682 ÝÍÅÐÃÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 4/2, óï., ê., ëîäæ., 9/14 ýò., ïë.:55/23/13, ïðóä,ïàðêîâêà, 4500.000ð, 911 (ÓÏÍ), ò. 380-23-42 ÝÍÅÐÃÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 19/À, õð., ê., 1/3 ýò., ïë.:31/18/6, ðÿäîì öåíòð, 2300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 ÞÌÀØÅÂÀ, 13, ñï., ì., ëîäæ., 15/25 ýò., ïë.:70/30/20, ÷/ï, àäìèðàëüñêèé, 7800.000ð, ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 89505448722

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

ÞÌÀØÅÂÀ, 15, ñï., ã., ëîäæ., 14/25 ýò., ïë.:51/21/10, ÷/ï, äîì ñäàí, 4700.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ÞÌÀØÅÂÀ, 16, óï., ê., ëîäæ., 3/12 ýò., ïë.:37.3/19.1/10.2, ÷/ï, 2900.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00

ÂÎÊÇÀËÜÍÛÉ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÀß, 4, óï., ê., ëîäæ., 3/12 ýò., ïë.:35.2/18/9, ÷/ï, 3100.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 253-24-96 ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÀß, 4, óï., ê., ëîäæ., 8/12 ýò., ïë.:30/17/7, ÷/ï, äîêóì. ãîòîâû, 2760.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74 ÌÀØÈÍÈÑÒÎÂ, 3, ñï., ê., ëîäæ., 23/25 ýò., ïë.:32/14/11, ÷/ï, âèä íà ãîðîä, 3500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÌÀØÈÍÈÑÒÎÂ, 12/À, óï., ê., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:32/18/7, ÷/ï, 2800.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-78-78 ÌÀØÈÍÈÑÒÎÂ, 12/À, óï., ê., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:30.6/18/6, ÷/ï, ëîäæ.íà2îê.,êóõ, 2550.000ð, ÑÒÎËÈ×ÍÛÉ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 219-99-19 ÍÅÂÜßÍÑÊÈÉ, 1, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:31/ 20/6, ÷/ï, 8.908.6398823, 2500.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 ÑÒÐÅËÎ×ÍÈÊÎÂ, 3, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:34/21/6, êîìíàòà 21 êâ.ì, 2480.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46

ÑÒÐÅËÎ×ÍÈÊÎÂ, 8, õð., ê., 5/5 ýò., ïë.:30.3/17.5/6, 2450.000ð, ò. 8-96303-853-87

ÂÒÓÇÃÎÐÎÄÎÊ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÀß, 17, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:31/18/6, ÷/ï, 2700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17 ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÀß, 23, õð., ê., 4/5 ýò., ïë.:30/18.4/6, 2600.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 268-15-01 ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÀß, 28, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:31/18/6, îòë.ñîñò., 2850.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 371-12-40 ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÀß, 30, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:31/22/6, ñðî÷íî!, 2500.000ð, ÀÐÕ-ÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 89292127992 ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÀß, 45, ñï., ã., ëîäæ., 10/ 26 ýò., ïë.:37/16/10, ÷/ï, ñðî÷íî, 2915.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23

ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÀß, 45, ñï., ã., ëîäæ., 16/ 26 ýò., ïë.:34/23/-, ÷/ï, íîâûé äîì,ñäàí, 2900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÀß, 45, ñï., ã., 10/26 ýò., ïë.:37/16/10, 2895.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 283-01-10 ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÀß, 45, ñï., ã., ëîäæ., 5/26 ýò., ïë.:38/24/-, ÷/ï, îêíà âî äâîð, 2950.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU (ÓÏÍ), ò. 378-80-29 ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÀß, 45, ñï., ã., ëîäæ., 11/ 26 ýò., ïë.:37/13/10, ÷/ï, 2980.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÍ.ÂÎÏÐÎÑ (ÓÏÍ), ò. 89049841793 ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÀß, 56, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:30.5/20.4/4.4, ÷/ï, 2290.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÂÈØÍÅÂÀß, 34/À, õð., ê., 1/3 ýò., ïë.:32/ 22/5, îâîù ÿìà âîäâîð, 2180.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-7797 ÃÀÃÀÐÈÍÀ, 27, ïì., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:41/18/8, ÷/ï, òåïëàÿ êâàðòèðà, 3100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÊÎÌÈÍÒÅÐÍÀ, 11/À, ìñ., ê., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:35.7/17/9.4, 2901891, 2570.000ð, ÀÐÊÀÄÀ-Ì (ÓÏÍ), ò. 290-1891 ÊÎÌÈÍÒÅÐÍÀ, 11/À, ìñ., ê., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:28/12/7, ÷/ï, 2550.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÊÓÉÁÛØ. (ÓÏÍ), ò. 261-28-34 ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß, 70/À, õð., ê., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:30.1/18/-, 2490.000ð, ÊÎÄÅÊÑ (ÓÏÍ), ò. 234-02-02 ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß, 76, ñï., ì., ëîäæ., 1/ 24 ýò., ïë.:32/17.5/8.6, ÷/ï, ÷/ï,âûñîê.ýòàæ, 3100.000ð, 911 (ÓÏÍ), ò. 38023-42 ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß, 78, ñï., ì., ëîäæ., 12/25 ýò., ïë.:42/18/9, ÷/ï, 3450.000ð, ò. 385-90-40 ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß, 78, ñï., ì., ëîäæ., 3/ 25 ýò., ïë.:37/21/9, ÷/ï, âñòð.ìåá., 3650.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÊÓËÈÁÈÍÀ, 3, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:29.2/ 17/6, âîçì. îôèñ, 2390.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89506386385 ËÅÍÈÍÀ, 62/9, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:33/ 19/6, îñâîáîæäåíà, 2390.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ËÅÍÈÍÀ, 72, ïì., á., 3/5 ýò., ïë.:37/19/ 10, ÷/ï, 3400.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 37657-28 ÌÀËÛØÅÂÀ, 103/2, õð., á., 2/5 ýò., ïë.:32/19/6, ÷/ï, ðåìîíò, 2740.000ð, ÏÐÀÂ.ÂÛÁÎÐ, ò. 374-74-12 ÌÀËÛØÅÂÀ, 107/1, õð., á., áàë., 4/5 ýò., ïë.:31.3/18.5/6, 2650.000ð, ÃËÎÁÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89049838481 ÌÀËÛØÅÂÀ, 107/1, õð., á., áàë., 2/5 ýò., ïë.:32/18/6, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 2600.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89193956421 ÌÀËÛØÅÂÀ, 125, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:30.6/18.8/-, ÷/ï, â õîð.ñîñòîÿíèè, 3000.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89506414619 ÌÀËÛØÅÂÀ, 125, õð., ê., 4/5 ýò., ïë.:30/ 18/6, îòë.ñîñòîÿíèå, 2850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 ÌÀËÛØÅÂÀ, 156, óï., ï., ëîäæ., 9/16 ýò., ïë.:35/18/8, ÷/ï, òðåá.ðåìîíò, 2750.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-78-78 ÌÈÐÀ, 1/À, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:32/18/6, áûñòðûé îáìåí, 2300.000ð, ÀÂÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89222013797 ÌÈÐÀ, 3, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:29/18/6, 2350.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÌÈÐÀ, 5, õð., ï., ëîäæ., 1/5 ýò., ïë.:29/ 19/6, ÷/ï, îòë.ñîñò., 2850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 378-43-23 ÌÈÐÀ, 31, ïí., ï., ï/ëîä., 7/9 ýò., ïë.:28.4/16/6, ÷/ï, ÷èñòàÿ ïðîäàæà, 2660.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÌÈÐÀ, 37, õð., á., áàë., 1/5 ýò., ïë.:31.5/ 18.4/6, 2400.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÀß, 7/À, ìñ., ê., áàë., 2/ 2 ýò., ïë.:27/19/5, äã, ñâîÿ êóõíÿ, 2000.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÊÓÉÁÛØ. (ÓÏÍ), ò. 213-85-24 ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÀß, 69, ïì., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:41/24/10, ÷/ï, 3500.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23


ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 1-êîìíàòíûå êâàðòèðû

49

ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÀß, 72, ïì., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:31/17/6, ÷/ï, îêíà âî äâîð, 2600.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89122464173 ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÀß, 90, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:32/19/6, òîðã, 2900.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÀß, 96, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:31/19/6, â êîìí 2 îêíà, 2780.000ð, ÒÈÒÓË (ÓÏÍ), ò. 202-25-25 ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß, 62, áð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:30.1/16.4/5.5, 2590.000ð, ÎËÈÌÏ (ÓÏÍ), ò. 89122435695 ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß, 64, áð., ê., 1/5 ýò., ïë.:30/19/5.9, ÷/ï, 1/2 äîëÿ, 1200.000ð, ÊÀÑÊÀÄ (ÓÏÍ), ò. 350-97-69

ÃÎÐÍÛÉ ÙÈÒ ÊÎËÕÎÇÍÀß, 14, ñï., á., ëîäæ., 3/5 ýò., ïë.:54/23/10, ÷/ï, ÷èñòîâàÿ îòä., 2180.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-50-50 ÊÎËÕÎÇÍÀß, 14, ñï., á., ëîäæ., 4/5 ýò., ïë.:54/23/10, ÷/ï, 89122874489, 2280.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÊÎËÕÎÇÍÀß, 14, ñï., á., ëîäæ., 5/5 ýò., ïë.:54/23/10, ÷/ï, ÷èñòîâàÿ îòä., 2180.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-50-50 ÊÎËÕÎÇÍÀß, 14, ñï., á., ëîäæ., 1/5 ýò., ïë.:55/19/11, ÷/ï, 2260.000ð, ÌÀÍÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÊÎËÕÎÇÍÀß, 14, ñï., á., 4/5 ýò., ïë.:54.29/19.6/10.94, ÷/ï, 2400.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀß, 10, õð., ê., 2/2 ýò., ïë.:31/ 17/6, ÷/ï, îòë. ñîñòîÿíèå, 1650.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 237-60-60

ÅËÈÇÀÂÅÒ ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 4, õð., ê., 2/5 ýò., ïë.:30/ 18/6, 8-965-502-40-75, 2290.000ð, ò. 8-904-987-63-24 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 4, õð., ê., 3/5 ýò., ïë.:31/ 19/6, õ.ñîñò, 2100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 4/Á, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:29/18/6, 2090.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 4/Á, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:31/17.2/6, 2200.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 268-26-90 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 6/À, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:28/16.6/7, 2300.000ð, ÊÂÈÊÎ (ÓÏÍ), ò. 298-05-20 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 12, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:32/ 32/-, õîðîøèé ðåìîíò, 1950.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 269-86-42 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 16/1, óï., ï., ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:33/17/8, ÷/ï, ðÿäîì ëåñ, 2890.000ð, ÂÈÇÈÒ (ÓÏÍ), ò. 371-23-63 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 16/2, óï., ï., ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:33.6/17.4/7.3, êîìí. ñ íèøåé, 2490.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 16/4, óï., ï., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:34.4/15.4/7, ñ\ó îòðåìîíòèð., 2500.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89220283150 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 18/À, óï., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:28.3/14.5/7, ÷/ï, õîð.ðåìîíò, 2190.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 319-1007 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 28, óï., ï., áàë., 9/9 ýò., ïë.:33/14/8, ÷/ï, ñðî÷íî!, 2300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 34, ñï., ê., ëîäæ., 8/10 ýò., ïë.:37/18/9, 2700.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 376-59-18 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 34, ñï., ê., 2áàë., 5/10 ýò., ïë.:50/20/15, ÷/ï, 89126601235, 3000.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89126601235 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 34, ñï., ê., ï/ëîä., 4/10 ýò., ïë.:37/19/9, ÷/ï, 2700.000ð, ò. 8912-284-93-44 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 131/À, óï., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:33/18/7.5, îñâîáîæäåíà, 2070.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÊÎËÕÎÇÍÈÊÎÂ, 10, óï., ï., áàë., 6/9 ýò., ïë.:27/15/6, ñâåòëàÿ, ò¸ïëàÿ, 2250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ÊÎËÕÎÇÍÈÊÎÂ, 10, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:30/12/9, ÷/ï, 219-77-41, 2100.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 21977-41 ÊÎËÕÎÇÍÈÊÎÂ, 10, óï., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:31/12/9, ÷/ï, êóõ ãàðíèòóð, 2400.000ð, ÁÈÍ (ÓÏÍ), ò. 232-00-79 ÊÎËÕÎÇÍÈÊÎÂ, 10, óï., ï., áàë., 9/9 ýò., ïë.:26/15/6, ÷/ï, ëèôò äî 10ýòàæà, 2120.000ð, ÀÐÕ-ÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 89292127992 ÌÎËÎÒÎÁÎÉÖÅÂ, 12, ñï., ï., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:33.5/15/9, ÷/ï, õîð.ñîñò., 2380.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 213-74-63 ÌÎËÎÒÎÁÎÉÖÅÂ, 12, ñï., ï., 9/10 ýò., ïë.:34/15/-, ÷/ï, 2450.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÌÎËÎÒÎÁÎÉÖÅÂ, 15, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:32/20/5, ñäåëàí ðåìîíò, 2280.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 378-43-23

ÆÁÈ 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 3/Á, ìñ., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:25/12/6, ÷/ï, äîê ãîòîâû, 2250.000ð, ÖÍ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 213-92-57 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 10, õð., ê., 2/4 ýò., ïë.:32/19/6, 2350.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 20/À, óï., ï., ëîäæ., 7/16 ýò., ïë.:35/19/7, ÷/ï, 2490.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 32/À, ñï., ï., 4/ 16 ýò., ïë.:40/20/10, ÷/ï, 3090.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.5 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25 ÁÅÒÎÍÙÈÊÎÂ, 8, ìñ., ê., 2/3 ýò., ïë.:16/ 16/-, 1600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ, 4/1, óï., ï., ï/ëîä., 14/16 ýò., ïë.:40.2/21.8/10, ÷/ï, 2860.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9221492982 ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ, 4/1, óï., ï., ëîäæ., 10/16 ýò., ïë.:39.6/20/10, ÷/ï, 2700.000ð, ÊÂÈÊÎ (ÓÏÍ), ò. 298-05-20 ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ, 4/2, óï., ï., ëîäæ., 15/16 ýò., ïë.:39/20/9, ÷/ï, 2700.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU (ÓÏÍ), ò. 378-80-29 ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ, 10, óï., ï., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:33/17/8, îêíà âî äâîð, 2800.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ, 18, óï., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:33/17/7, 2680.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17 ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ, 18/Ä, ñï., ê., 24/25 ýò., ïë.:48/22/12, 3900.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ1 (ÓÏÍ), ò. 89222273777 ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ, 28, óï., ï., ëîäæ., 11/16 ýò., ïë.:34.2/18.5/8.5, 3150.000ð, ò. 347-33-27 ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ, 36, ñï., ê., ëîäæ., 6/10 ýò., ïë.:48/22/12, ÷/ï, 3750.000ð, ÓÐÀËÝÑÒÝÉÒ ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 376-88-46 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 5/3, óï., ï., ë., 3/12 ýò., ïë.:35/19/8, áåç ðåì., 2700.000ð, ÞÐ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89122416179 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 11/á, óï., ï., ëîäæ., 8/16 ýò., ïë.:40/21/10, 3600.000ð, ò. 8909-006-70-57 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 17, óï., ï., ëîäæ., 4/ 9 ýò., ïë.:34/18/8, ñðî÷íî!!!, 2660.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 17/Á, óï., ê., ëîäæ., 12/16 ýò., ïë.:40.1/21.7/8, ÷/ï, 3800.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89221188045 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 17/Á, óï., ê., ëîäæ., 12/16 ýò., ïë.:39/21/10, ÷/ï, 328-1107, 4250.000ð, ÌÎÉ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 328-11-07 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 21, óï., ï., ëîäæ., 5/ 16 ýò., ïë.:35/18/8, 2680.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 25/2, óï., ï., ëîäæ., 6/16 ýò., ïë.:35/18.8/8, ÷/ï, îòë.ñîñò.ìåáåëü, 3500.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 370-31-12 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 35, óï., ï., ëîäæ., 2/ 9 ýò., ïë.:33/17/7, õîðîøåå ñîñòîÿí, 2800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÅÐÂÎÓÐ (ÓÏÍ), ò. 89045434487 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 43, óï., ï., ëîäæ., 1/ 16 ýò., ïë.:35/18/6, ÷/ï, îê âî äâîð, 2900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 ÏÀÍÅËÜÍÀß, 9/À, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:13/ 9/4, ñîñò.îòë., 1550.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

ÏÀÍÅËÜÍÀß, 9/À, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:18/ 12/-, 1800.000ð, ÍÀØ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 89022612020 ÏÀÍÅËÜÍÀß, 9/À, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:23/ 11/6, 2200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 ÏÀÍÅËÜÍÀß, 17/1, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:24/ 17.1/-, ÷/ï, 2030.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÏÀÍÅËÜÍÀß, 17/1, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:18/ 14/-, ñðî÷íî, 1740.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÏÀÍÅËÜÍÀß, 17/2, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:18/ 16/5, 1800.000ð, ÃËÎÁÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89126491061 ÐÀÑÑÂÅÒÍÀß, 3, ìñ., ï., 1/5 ýò., ïë.:33/ 18/7, + êîðèäîð 8ì, 2290.000ð, ÈÑÅÒÜ (ÓÏÍ), ò. 89527349370 ÐÀÑÑÂÅÒÍÀß, 3, ìñ., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:30/17/8, ñðî÷íî!, 2200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ÐÀÑÑÂÅÒÍÀß, 7, óï., ê., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:32.8/19.5/7, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 2850.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 4/3, óï., ï., ëîäæ., 8/16 ýò., ïë.:38/20/9, ÷/ï, 3290.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 371-12-40 ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 14, óï., ï., ëîäæ., 3/16 ýò., ïë.:38/17/9, 2920.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 21/À, óï., ï., ëîäæ., 13/16 ýò., ïë.:39/21/10, ÷/ï, ÷èñòàÿ ïðîäàæà, 2900.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89222273777 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 25, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:30/18/6, ÷/ï, 2580.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 200-09-19

ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 26/1, óï., ï., ëîäæ., 5/ 16 ýò., ïë.:36/19/7.5, ÷/ï, ÷èñòàÿ ïðîäàæà, 2830.000ð, ò. 219-16-57 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 28, ïí., ï., 7/9 ýò., ïë.:37/28/7, 2820.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27

ÇÀÂÎÊÇÀËÜÍÛÉ ÅÐÅÂÀÍÑÊÀß, 28, ñï., ê., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:41.6/21/12, ÷/ï, ñðî÷íî.õîð.òîðã, 2750.000ð, ÔÎÐÒÓÍÀ-ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 9045458750 ÅÐÅÂÀÍÑÊÀß, 28, ñï., ê., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:52/20/12, õîð.ñîñò., 2850.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89222955620 ÇÀÂÎÊÇÀËÜÍÀß, 2, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:34/18/6, ÷/ï, 8.908.6398823, 1880.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 ÊÎÍÎÒÎÏÑÊÀß, 5, óï., ï., 5/5 ýò., ïë.:37/ 19/8, õîðîøèé ðåìîíò, 2450.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89122435250 ËÅÒ×ÈÊÎÂ, 8/À, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:33/18/7, ñîëíå÷íàÿ ñòîð., 2250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÌÀÉÊÎÏÑÊÀß, 5, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:30/ 16/6, òîðã, 1750.000ð, ò. 89222093233

ÇÀÐÅ×ÍÛÉ ÁÅÁÅËß, 108, óï., ï., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:40/20/9, 3050.000ð, ÑÒÀÒÓÑ (ÓÏÍ), ò. 388-24-11

¹ 12

(18.03.2013)


50

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 1-êîìíàòíûå êâàðòèðû ÈÑÒÎÊ ÃËÀÂÍÀß, 8, óï., ï., ï/ëîä., 1/5 ýò., ïë.:34/15/8, 2000.000ð, ÈÍÒÅÐÏÀÐÈÒÅÒ (ÓÏÍ), ò. 264-16-00 ÃËÀÂÍÀß, 20, õð., ê., 5/5 ýò., ïë.:29.2/ 17/6, ÷/ï, ñåéô-äâåðü, ñ÷., 1900.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 219-22-01 ÃËÀÂÍÀß, 30, óï., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:34/16.5/7, ÷/ï, 2150.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 213-66-09

ÊÀËÈÍÎÂÑÊÈÉ ÌÓÐÇÈÍÑÊÀß, 2, áð., ï., 1/1 ýò., ïë.:25/ 19/6, 91224-92279, 890.000ð, ÏÐÀÂ.ÂÛÁÎÐ, ò. 89122492279 ÁÅÁÅËß, 110, óï., ï., ëîäæ., 8/16 ýò., ïë.:38/22/9, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 3200.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÊÓÉÁÛØ. (ÓÏÍ), ò. 261-28-34 ÁÅÁÅËß, 132, óï., ï., ëîäæ., 1/16 ýò., ïë.:35/18/10, ÷/ï, êóõíÿ îñòàåòñÿ, 2500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÁÅÁÅËß, 134, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:33/17/7, 89122469631, 2640.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÁÅÁÅËß, 134/À, ñï., ï., ï/ëîä., 3/10 ýò., ïë.:41.1/33/8.5, ÷/ï, ñ÷åò÷èêè, 3450.000ð, ò. 213-07-68 ÃÎÒÂÀËÜÄÀ, 14/À, ñï., ê., ëîäæ., 16/18 ýò., ïë.:43.4/16/12, 3600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 ÎÏÀËÈÕÈÍÑÊÀß, 19, óï., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:28/14/7, óþòíàÿ,÷èñòàÿ, 2250.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 268-15-01 ÎÏÀËÈÕÈÍÑÊÀß, 26, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:25/13/6, ÷/ï, 2350.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÎÏÀËÈÕÈÍÑÊÀß, 30, óï., ï., ëîäæ., 1/16 ýò., ïë.:34/18/8, 2700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÎÏÀËÈÕÈÍÑÊÀß, 32, óï., ï., ëîäæ., 16/ 16 ýò., ïë.:35/18/9, 3090.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.5 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25 ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 8, óï., ï., ëîäæ., 5/16 ýò., ïë.:35/19/8, ÷/ï, 2790.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 16, óï., ï., áàë., 1/9 ýò., ïë.:21/9/5, òîðã, 1950.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 20, óï., ï., ëîäæ., 9/16 ýò., ïë.:35.6/18.5/8.4, 2890.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39

ÊÎËÜÖÎÂÎ ÀÂÈÀÒÎÐÎÂ, 1, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:30/17/6, ÷/ï, ñðî÷íî!÷ï.òîðã, 2190.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89527318045 ÀÂÈÀÒÎÐÎÂ, 1/À, ñï., ê., áàë., 10/10 ýò., ïë.:38.9/15/12, õîðîøåå ñîñòîÿí, 3100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÀÂÈÀÒÎÐÎÂ, 2/1, óï., ê., áàë., 5/9 ýò., ïë.:35/17/8, ÷/ï, 2350.000ð, ò. 89028703496 ÀÂÈÀÒÎÐÎÂ, 9, õð., ê., áàë., 4/4 ýò., ïë.:31/19/6, 2150.000ð, ÍÀØ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 350-68-17 ÀÂÈÀÒÎÐÎÂ, 10, ñï., ï., ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:34/15/9, ÷/ï, áîëüø. ãàðäåðîá, 2750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ÀÂÈÀÒÎÐÎÂ, 12, óï., ï., ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:34/18/9, ÷/ï, 2590.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÀÂÈÀÒÎÐÎÂ, 12, óï., ï., ëîäæ., 6/10 ýò., ïë.:24/18/-, 2000.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 375-89-58 ÀÂÈÀÒÎÐÎÂ, 12, óï., ï., ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:34/16/8, ÷/ï, 2500.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 213-64-04 ÀÂÈÀÒÎÐÎÂ, 12, óï., ï., ëîäæ., 9/10 ýò., ïë.:34/15/8.4, 2600.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-78-78 ÀÂÈÀÒÎÐÎÂ, 12, óï., ï., ëîäæ., 9/10 ýò., ïë.:34/18/9, ÷/ï, 2770.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÀÒÌÎÑÔÅÐÍÀß, 11, óï., ï., ëîäæ., 6/10 ýò., ïë.:34/19/9, ÷/ï, õîð.ñîñò, 2620.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 38483-10

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

ÁÀÕ×ÈÂÀÍÄÆÈ, 1/Á, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:33.2/17.8/7, 2250.000ð, ÌÅÍÄÅËÅÅ (ÓÏÍ), ò. 89222012044 ÁÀÕ×ÈÂÀÍÄÆÈ, 1/Â, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:33/17/8, 2150.000ð, ÌÀÊÑÈÌÓÌ (ÓÏÍ), ò. 89193702175 ÁÀÕ×ÈÂÀÍÄÆÈ, 13/À, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:33/20/6, òîðã, õîð.ñîñò, 2080.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 22221-84 ÁÀÕ×ÈÂÀÍÄÆÈ, 14, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:30/18/6, õîð ñîñò, 2080.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 319-14-45 ÁÀÕ×ÈÂÀÍÄÆÈ, 21, õð., ê., áàë., 3/4 ýò., ïë.:40/28/6, ÷/ï, ä/ã,áåç èïîòåê, 2290.000ð, ò. 89022666726 ÈÑÏÛÒÀÒÅËÅÉ, 12/À, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:30/18/6, ÷/ï, 8-912-28-48-686, 1950.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 368-88-00 ÈÑÏÛÒÀÒÅËÅÉ, 15, õð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:29/16/6, ÷/ï, õîð.ñîñòîÿíèå, 1860.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 89122471529 ÈÑÏÛÒÀÒÅËÅÉ, 16, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:29/18/6, ÷/ï, ñðî÷íî!!!, 1780.000ð, ò. 385-90-40 ÊÎËÜÖÎÂÎ ÑÒ., 6, ïì., ê., 2/2 ýò., ïë.:31.3/19/5, ÷/ï, ñîñò.õîð., 1300.000ð, ÑÎÞÇ-À (ÓÏÍ), ò. 89221023083 ÑÏÓÒÍÈÊÎÂ, 11, ìñ., ê., 2/9 ýò., ïë.:34/ 17/12, ÷/ï, ñóïåð öåíà!, 1950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 378-43-23

ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐÍÛÉ ÊÀÐÅËÜÑÊÀß, 49, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:35/20/7, õîð.ñîñò, 2250.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89049829548 ËÀÒÂÈÉÑÊÀß, 12, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:41/ 20/8, îáìåí ïîäîáðàí, 1750.000ð, ÍÀØ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 350-68-17 ËÀÒÂÈÉÑÊÀß, 36, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:32/ 20/6, 2000.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 268-26-90 ËÀÒÂÈÉÑÊÀß, 37, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:34/17/8, ÷/ï, èïîòåêà,òîðã, 2200.000ð, ÈÍÒÅÐÏÀÐÈÒÅÒ (ÓÏÍ), ò. 264-16-00 ËÀÒÂÈÉÑÊÀß, 59, óï., ï., ëîäæ., 4/10 ýò., ïë.:34/18/8, âàð. ïîäîáðàí, 2500.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÏÐÈÁÀËÒÈÉÑÊÀß, 31/1, óï., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:29/14/7, ÷/ï, 1900.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÏÐÈÁÀËÒÈÉÑÊÀß, 31/1, óï., ï., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:25/12.5/8, ÷/ï, 2100.000ð, ÊÓÁ (ÓÏÍ), ò. 89221080826 ÕÂÎÉÍÀß, 76/1, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:22/ 18/4, 1800.000ð, ÓÐÀË-ÝÑÒÝÉÒ ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 376-88-46 ÕÂÎÉÍÀß, 76/1, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:18.5/ 13.4/-, îòë.ñîñò., 1450.000ð, ÁÈÍ (ÓÏÍ), ò. 232-00-79

ËÅ×ÅÁÍÛÉ ÂÎË×ÀÍÑÊÈÉ, 2/À, ñï., ã., ëîäæ., 12/16 ýò., ïë.:50.6/19/10, ÷/ï, äîì ñäàí, 3210.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89049829566 ÂÎË×ÀÍÑÊÈÉ, 12, óï., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:34/18/8, òèõ.ìèêðîðàéîí, 2350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ËÀÃÅÐÍÀß, 91, ïì., ê., 2/2 ýò., ïë.:25/ 20/5, ÷/ï, íåáëàãîóñòðîåí, 1050.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89222963875 ËÀÃÅÐÍÀß, 91, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:24.8/ 21/5, ÷/ï, ñðî÷íî, 1050.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 89122506166

ÌÀËÛÉ ÈÑÒÎÊ ÎÏÛÒÍÀß, 17, äð., ä., 1/2 ýò., ïë.:37/21/ 9, ÷/ï, öåíòð.îòîïë, 1350.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28

ÌÅÄÍÛÉ ÌÅÄÍÛÉ, 11, äð., ä., 1/2 ýò., ïë.:20/ 13.1/-, ÷/ï, 1100.000ð, ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË (ÓÏÍ), ò. 89221613613 ÌÅÄÍÛÉ, 13, äð., ä., 1/2 ýò., ïë.:32/20/ 12, ÷/ï, 2 êîìíàòû, 1100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97

Í.ÑÎÐÒÈÐÎÂÊÀ ÀÂÒÎÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÀß, 9, óï., ï., ëîäæ., 1/16 ýò., ïë.:34/16/8, 2400.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89068144193 ÀÂÒÎÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÀß, 9, óï., ï., ëîäæ., 11/16 ýò., ïë.:36/19/8, õîð, 2490.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 319-14-45 ÀÂÒÎÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÀß, 11, ïí., ï., ï/ ëîä., 8/9 ýò., ïë.:28.5/15.2/-, ÷/ï, 2280.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 89049894787 ÀÂÒÎÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÀß, 33, óï., ï., ëîäæ., 2/16 ýò., ïë.:35/18/8, 2îêí,3øêàô-êóï,, 2650.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 ÀÂÒÎÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÀß, 35, óï., ï., 5/16 ýò., ïë.:34/17/8, 2499.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89222275777

¹ 12

(18.03.2013)

ÁÅÁÅËß, 127, õð., á., áàë., 4/4 ýò., ïë.:31.4/19/5.6, ÷/ï, â èïîòåêå ñàèæê, 2280.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89126355834 ÁÅÁÅËß, 136, óï., ï., ëîäæ., 1/16 ýò., ïë.:35/19/7, 2500.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 ÁÅÁÅËß, 146, óï., ï., ëîäæ., 9/16 ýò., ïë.:34/18/7, ÷/ï, 2500.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89122447746 ÁÅÁÅËß, 170, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:42/25/9, ÷/ï, 2470.000ð, ÎÀÇÈÑ (ÓÏÍ), ò. 355-55-99 ÁÅÁÅËß, 184, óï., ê., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:36/17/8, ñðî÷íî! òîðã!, 2600.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20

ÊÐÓÏÍÎÑÎÐÒÙÈÊÎÂ, 12, ñï., ì., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:43/18/10, ÷/ï, 2600.000ð, ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐà (ÓÏÍ), ò. 89043824606 ÌÈÍÎÌÅÒ×ÈÊÎÂ, 28, óï., ê., áàë., 5/9 ýò., ïë.:32.4/18.4/7.5, ÷/ï, õîð ñîñò, êèðï, 2545.000ð, ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË (ÓÏÍ), ò. 89122464155 ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÀß, 26, ñï., ê., áàë., 12/16 ýò., ïë.:35/17/10, 2850.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89226090674 ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÀß, 26, ñï., ê., ï/ëîä., 14/ 16 ýò., ïë.:35/15/8, ÷/ï, 2640.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 372-29-35 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 2/1, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:31/ 17/6, ïîä îôèñ, 2690.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 378-43-23 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 3/2, ñï., ê., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:45.9/20/10, îòëè÷.ñîñò, 3300.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9221025092 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 3/3, ñï., ê., ëîäæ., 8/10 ýò., ïë.:31.2/18/7, ÷/ï, äîê-òû ãîòîâû, 2490.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 89122698889 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 3/4, ñï., ã., ëîäæ., 8/13 ýò., ïë.:45/21/13, íîâûé äîì, 2990.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 3/4, ñï., ã., ëîäæ., 11/13 ýò., ïë.:45/21/12, ÷/ï, 2680.000ð, ÔÎËÈÑ (ÓÏÍ), ò. 89122461006 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 3/4, ñï., ã., ëîäæ., 11/13 ýò., ïë.:49/21/13, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 2950.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 3/4, ñï., ã., ëîäæ., 7/13 ýò., ïë.:45/21/13, ÷/ï, 2740.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 4, áð., ï., áàë., 1/5 ýò., ïë.:33/20/7, ÷/ï, ñîñò ñðåäíåå, 2260.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 38483-10 Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 103, ïí., ï., ï/ëîä., 3/9 ýò., ïë.:28.5/15.8/5.8, ÷/ï, 2150.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 103, ïí., ï., áàë., 4/9 ýò., ïë.:28/15/6, òèõèé äâîð, 2200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 108, ñï., ì., ëîäæ., 4/16 ýò., ïë.:46/19/9, 2650.000ð, ò. 8-922132-70-66 Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 110, óï., ì., 4/16 ýò., ïë.:40/19/10, ÷/ï, 8.902.2628872, 2650.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 117/À, ñï., ã., ëîäæ., 16/ 16 ýò., ïë.:34/14/10, 89122243110, 2630.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 3705542,370 ÑÅÄÎÂÀ, 23, óï., ê., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:31/ 19/7, ÷/ï, õîðîøåå ñîñòîÿí, 2350.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89089236179 ÑÅÄÎÂÀ, 25, óï., ï., áàë., 5/9 ýò., ïë.:34/ 19/6, óãîë íàä-ñåäîâà, 2490.000ð, ÊÎÍÀÍÛÕÈÍ È Ê (ÓÏÍ), ò. 89222194740 ÑÅÄÎÂÀ, 26, óï., ï., ëîäæ., 14/16 ýò., ïë.:35/18/9, ñâåòëàÿ, óþòíàÿ, 2440.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÑÅÄÎÂÀ, 30, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:30/16.5/ 5.5, 2150.000ð, ò. 219-06-18 ÑÅÄÎÂÀ, 38, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:30.1/22/5, ÷/ï, òîðã, 2450.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 ÒÀÂÀÒÓÉÑÊÀß, 1, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:29/16/7, ÷/ï, 89193761845, 2150.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÒÀÂÀÒÓÉÑÊÀß, 6, óï., ï., 1/10 ýò., ïë.:37/ 18/90, íîâàÿ ñàíòåõí, 2600.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89122411091 ÒÀÂÀÒÓÉÑÊÀß, 8, ñï., ê., ëîäæ., 2/14 ýò., ïë.:33/18/9, ÷/ï, 89193761845, 2660.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÒÀÂÀÒÓÉÑÊÀß, 8, ñï., ê., ëîäæ., 9/14 ýò., ïë.:42/19/13, ÷/ï, 2990.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89226090674 ÒÀÂÀÒÓÉÑÊÀß, 10, ñï., ê., ï/ëîä., 2/10 ýò., ïë.:38/18/10, 2810.000ð, ò. 37124-29 ÒÀÂÀÒÓÉÑÊÀß, 10, ñï., ê., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:38/16.6/8.3, ÷/ï, 2698.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 319-14-45 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 16, óï., ï., ëîäæ., 15/16 ýò., ïë.:35/19/8, ïîñëå ðåìîíòà, 2600.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 20, óï., ï., ëîäæ., 3/16 ýò., ïë.:35/18/8, îòë/ñ, 2905152, 2800.000ð, ÀÈÑÒ-Í (ÓÏÍ), ò. 290-51-52 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 20, óï., ï., ëîäæ., 11/16 ýò., ïë.:35/18/8, ÷/ï, 2580.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 20, óï., ï., ëîäæ., 12/16 ýò., ïë.:34.7/18/8, 2620.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23


ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 1-êîìíàòíûå êâàðòèðû ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 22/1, óï., ï., ëîäæ., 1/16 ýò., ïë.:41/16/11, ÷/ï, 2650.000ð, ÓÐÀËÝÑÒÝÉÒ ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 376-88-46 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 31, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:29/15/6, ÷/ï, ñðî÷íî,ä/ã, 2350.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 372-29-35

ÏÀÐÊÎÂÛÉ ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 9, óï., ï., ëîäæ., 11/16 ýò., ïë.:34/19/8, ÷/ï, ÷åðíîâ.îòä., 2980.000ð, Í-Ó-ÅÊ-ÁÓÐà ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89041797278 ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 13, óï., ï., ëîäæ., 13/16 ýò., ïë.:35/19/8, ñðî÷íî, 2900.000ð, ÀÐÃÓÌÅÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89634412961 ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 13, óï., ï., ëîäæ., 9/12 ýò., ïë.:35/20/8, ÷/ï, îòë/ñ,÷ï,äã, 2900.000ð, ÀÈÑÒ-Í (ÓÏÍ), ò. 89122483020 ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 13, óï., ï., ëîäæ., 1/16 ýò., ïë.:35/19/8, ÷/ï, òîðã óìåñòåí!, 2850.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 283-01-10 ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 17, óï., ï., ëîäæ., 10/16 ýò., ïë.:34/10/7, ÷/ï, 2950.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89222070650 ÄÅÊÀÁÐÈÑÒÎÂ, 7, óï., ê., ëîäæ., 10/12 ýò., ïë.:38/22/10, ÷/ï, îòë. ñîñòîÿíèå, 3200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÄÅÊÀÁÐÈÑÒÎÂ, 27, ïì., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:30.6/17.4/6.1, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 2560.000ð, ÒÀÉÌ ÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 278-80-50 ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 209, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:47.5/ 22/7.5, ÷/ï, òîðã, 3290.000ð, ÊÀÑÊÀÄ (ÓÏÍ), ò. 350-97-69 ÒÂÅÐÈÒÈÍÀ, 17, ïí., ï., áàë., 2/9 ýò., ïë.:28/15/6, ÷/ï, ñîñò.õîð., 2590.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 370-31-12 ÒÊÀ×ÅÉ, 6, ñï., ã., ëîäæ., 6/21 ýò., ïë.:33/12/13, 3300.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÒÊÀ×ÅÉ, 6, ñï., ã., ëîäæ., 13/21 ýò., ïë.:33/13/14, ÷/ï, 3530.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÒÊÀ×ÅÉ, 16/À, ñï., ì., ëîäæ., 12/16 ýò., ïë.:43/18/13, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 3980.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 34680-52

ÏÈÎÍÅÐÑÊÈÉ ÀÑÁÅÑÒÎÂÑÊÈÉ, 7, óï., ê., áàë., 8/9 ýò., ïë.:33/20/6, ÷/ï, 2700.000ð, ò. 359-8467 ÀÑÁÅÑÒÎÂÑÊÈÉ, 7, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:32/ 19/6, 2500.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89122697507 ÀÑÁÅÑÒÎÂÑÊÈÉ, 8, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:31.5/18.5/6, õîð.ñîñò., 2360.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 268-67-77

ÁËÞÕÅÐÀ, 21, ïì., ø., áàë., 2/2 ýò., ïë.:40/40/-, ÷/ï, 2390.000ð, ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐà (ÓÏÍ), ò. 89043824606 ÁËÞÕÅÐÀ, 55, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:28/16/6, ÷/ï, õîðîøåå ìåñòî, 2480.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÁËÞÕÅÐÀ, 55, ïí., ï., áàë., 4/9 ýò., ïë.:28/15.6/6, ÷/ï, òèõîå ìåñòî, 2700.000ð, ÌÅÍÄÅËÅÅ (ÓÏÍ), ò. 89001988066 ÁËÞÕÅÐÀ, 71/1, õð., ê., 5/5 ýò., ïë.:30/ 17/6, ÷/ï, ãîòîâà ê ïðîäàæ, 2500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-1170 ÁËÞÕÅÐÀ, 71/3, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:31.4/18/6, ñâåæèé ðåìîíò, 2450.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89028787337 ÁËÞÕÅÐÀ, 75/1, áð., ê., 3/5 ýò., ïë.:31/ 18/6, ÷/ï, îêíà âî äâîð, 2400.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89122464173 ÁËÞÕÅÐÀ, 75/3, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:30/17/6, 2450.000ð, ÑÒÀÒÓÑ (ÓÏÍ), ò. 388-24-11 ÁÎÐÎÂÀß, 19/À, ñï., ê., 1/16 ýò., ïë.:44/ 23/9, ÷/ï, 3080.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 ÁÎÐÎÂÀß, 21, ïí., ï., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:28/15/6, óþòíàÿ, òåïëàÿ, 2700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÁÎÐÎÂÀß, 24, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:32/19/ 7, ýòàæ âûñîêèé, 2500.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89089254484 ÁÎÐÎÂÀß, 31, ñï., ã., 4/15 ýò., ïë.:42/ 17/13, ÷/ï, 3150.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÁÎÐÎÂÀß, 31, ñï., ã., ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:41.39/15.61/13.25, 3150.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 268-06-65 ÁÎÐÎÂÀß, 31, ñï., ã., 5/15 ýò., ïë.:41.5/ 15.6/13.24, ÷/ï, 2980.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 222-18-68 ÁÎÐÎÂÀß, 31, ñï., ã., áàë., 15/15 ýò., ïë.:42.72/18/12, ÷/ï, ñäàí, 3050.000ð, ÌÅÍÄÅËÅÅ (ÓÏÍ), ò. 89506373366 ÁÎÐÎÂÀß, 31, ñï., ã., 7/15 ýò., ïë.:42.9/ 18/12.5, ÷/ï, 3033.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 222-18-68 ÂÈËÎÍÎÂÀ, 6, ñï., ê., ëîäæ., 9/12 ýò., ïë.:33/18/9, ÷/ï, ñðî÷íî!îñâîá, 2920.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89028772242

ÂÈËÎÍÎÂÀ, 6, ñï., ê., ë., 2/12 ýò., ïë.:44/20/10, 3100.000ð, ÞÐ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89122416179 ÂÈËÎÍÎÂÀ, 14, óï., ï., ë., 2/9 ýò., ïë.:33/18/6, ÷/ï, õîð.ñîñ., 3400.000ð, ÞÐ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89122416179 ÂÈËÎÍÎÂÀ, 14/À, ñï., ê., ëîäæ., 2/12 ýò., ïë.:33/18/9, 3400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 ÂÈËÎÍÎÂÀ, 14/À, ñï., ê., ëîäæ., 10/12 ýò., ïë.:32.4/16.1/8.9, îñâîáîæäåíà, 3200.000ð, ÑÎÃËÀÑÈÅ (ÓÏÍ), ò. 89122401183 Ä.ÇÂÅÐÅÂÀ, 7, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:33/20/6, ÷/ï, óãëîâàÿ êîìíàòà, 2420.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 Ä.ÇÂÅÐÅÂÀ, 28, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:25/13/7, ÷/ï, ñîñòîÿíèå îòëè÷, 2450.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 89089041131 ÈÐÁÈÒÑÊÀß, 2, õð., á., áàë., 3/5 ýò., ïë.:30.8/18/6, óãëîâàÿ 2 îêíà, 2550.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÈÞËÜÑÊÀß, 16, ìñ., ê., 8/9 ýò., ïë.:34.2/ 28.6/-, 2600.000ð, ÒÀÉÍÛÉ ÑÎÂÅÒÍÈÊ, ò. 219-93-11 ÈÞËÜÑÊÀß, 16, ìñ., ê., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:19/14/4, ÷/ï, îòë.ñîñò,ñòåêë, 1720.000ð, ÒÅÐÐÀ (ÓÏÍ), ò. 319-17-37 ÈÞËÜÑÊÀß, 25, ñï., ê., ëîäæ., 4/10 ýò., ïë.:41/18/11, ÷/ï, ðåìîíò, 3650.000ð, ÍÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 356-03-32

ÊÀÌ×ÀÒÑÊÀß, 45, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:29.9/16.3/7, 89222045673, 2600.000ð, ËÅÂÚ (ÓÏÍ), ò. 89222045673 ÊÀÌ×ÀÒÑÊÀß, 45, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:30/ 17/6, ÷/ï, 1\2 äîëè, 900.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 375-89-58 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 14, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:29/15.5/7.5, ÷/ï, 1760.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 213-66-09 ÊÐÀÑÈÍÀ, 7, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:27/15/6, 2500.000ð, ÃËÎÁÓÑ (ÓÏÍ), ò. 378-80-22 ÌÅÍÄÅËÅÅÂÀ, 16, ïí., ï., ï/ëîä., 5/9 ýò., ïë.:29/15/6, ÷/ï, 2400.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 ÌÅÍÄÅËÅÅÂÀ, 18, ñï., ï., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:35/18/12, îòë.ñîñò., 3100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 378-43-23 ÌÅÍÄÅËÅÅÂÀ, 31, ñï., ï., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:34/17/10, ÷/ï, òîðã, 3065.000ð, ÀÒÎÌÏÐÎÌÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 377-0007 ÌÅÍÄÅËÅÅÂÀ, 31, ñï., ï., ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:33/16/10, ÷/ï, 3000.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÌÅÍÆÈÍÑÊÎÃÎ, 2/Â, õð., ê., 5/5 ýò., ïë.:31/17/7, ÷/ï, îòë.ñîñòîÿíèå, 2650.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 268-6777 ÏÀÐÊÎÂÛÉ, 41/3, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:29/ 13/6, ÷/ï, ïëàñò., 2300.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 371-12-40 ÏÈÎÍÅÐÎÂ, 4, óï., ê., áàë., 6/9 ýò., ïë.:33.2/19.6/6.1, îòë. ñîñòîÿíèå, 2650.000ð, ÏÐÀÂ.ÂÛÁÎÐ, ò. 374-74-12 ÏÈÎÍÅÐÎÂ, 7, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:29/15/6, 2350.000ð, ò. 219-54-26 ÏÈÎÍÅÐÎÂ, 8, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:28.5/15.4/5, ÷/ï, íå ñðî÷íî, 2400.000ð, ÌÎÉ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 89122032895 ÑÀÄÎÂÀß, 3/À, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:41/ 20/7, ÷/ï, 89226078790, 2000.000ð, ÐÀÍ×Î (ÓÏÍ), ò. 238-00-00 ÑÀÕÀËÈÍÑÊÀß, 1, õð., ê., áàë., 2/4 ýò., ïë.:32/18/6, òîðã, 2200.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 232-58-24 ÑÌÀÇ×ÈÊÎÂ, 3, ñï., ê., ëîäæ., 16/17 ýò., ïë.:43/19/12, ÷/ï, ïîä ÷èñò. îòä., 3350.000ð, ÏÐÎ100 ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 384-84-68 ÑÌÀÇ×ÈÊÎÂ, 3, ñï., ê., ëîäæ., 9/17 ýò., ïë.:42/19/12, ÷/ï, 3350.000ð, ÌÀËÀÕÈÒ.ÏÀËÀÒÀ (ÓÏÍ), ò. 360-21-12 ÑÌÀÇ×ÈÊÎÂ, 3, ñï., ê., ëîäæ., 15/17 ýò., ïë.:43/19/13, ÷/ï, îòäåëêà ïîä ÷èñ, 3350.000ð, 911 (ÓÏÍ), ò. 380-23-42 ÑÌÀÇ×ÈÊÎÂ, 3, ñï., ê., ëîäæ., 9/17 ýò., ïë.:42/19/12, ÷/ï, 3500.000ð, ò. 8-91224-69-465 ÑÌÀÇ×ÈÊÎÂ, 5, óï., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:34/18/8, ÷/ï, ñîñò.õîð., 3000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

51

ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 7/3, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:27/15/5, 2400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 12, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:31/17/6, îòë.ñîñò, 2550.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 378-43-23 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 13/2, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:29/19/6, êàï.ðåìîíò,øê-ê, 2650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 19/2, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:29/ 18/6, 89222058738, 2330.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89222058738 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 22/2, óï., ê., 5/9 ýò., ïë.:32/ 18/7, ñâåæèé ðåìîíò, 2650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74

ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 22/2, óï., ê., 3/9 ýò., ïë.:33/ 20/6, 2530.000ð, ò. 8-929-217-57-34 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 46, ñï., ï., ëîäæ., 11/14 ýò., ïë.:39/21/10, ÷/ï, +ëîäæ,ïàðê.ìåñò, 3500.000ð, ÀÂÃÓÑÒ (ÓÏÍ), ò. 26813-72 ÑÎËÍÅ×ÍÀß, 23, óï., ê., 8/9 ýò., ïë.:33/ 18/8, ÷/ï, áåç áàëêîíà, 2550.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ66 (ÓÏÍ), ò. 310-3737 ÑÎËÍÅ×ÍÀß, 35, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:31/ 19/6, 2400.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 290-20-73 ÑÓËÈÌÎÂÀ, 4, ñï., ê., ëîäæ., 2/16 ýò., ïë.:64/35/18, ÷/ï, 4300.000ð, ÀÐÕÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 89292127992 ÑÓËÈÌÎÂÀ, 4, ñï., ê., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:63/32/11, ÷/ï, 4200.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÑÓËÈÌÎÂÀ, 31, ìñ., ï., ï/ëîä., 7/9 ýò., ïë.:32.5/16/11, 2700.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 319-14-45 ÑÓËÈÌÎÂÀ, 61, õð., á., áàë., 3/5 ýò., ïë.:31/18/6, ÷/ï, õîðîøåå ìåñòî, 2700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 ÑÓËÈÌÎÂÀ, 63, ïì., ø., 1/3 ýò., ïë.:34/ 19/6.5, ÷/ï, âûñîê.ïîòîëêè, 2200.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-36-96 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 1, ñï., ê., áàë., 1/9 ýò., ïë.:37/19/8, îòë.äâîð, 2850.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-36-96 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 2, ìñ., ê., 9/9 ýò., ïë.:25/ 19/-, åñòü âàííà, 2000.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 89028744811 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 6, ìñ., ê., 5/9 ýò., ïë.:23/ 19/-, êóõíÿ îòäåëüíî, 2190.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 10, ìñ., ê., 2/9 ýò., ïë.:26/ 19/-, õîðîøåå ñîñò., 2250.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 48, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:30/18/6, ÷/ï, õîð.ñîñò.÷ï, 2570.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 48, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:27/ 16/6, îêíà âî äâîð, 2490.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 52/1, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:29/18/6, ÷/ï, òîðã îòë.ñîñò., 2610.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 54, ïí., ï., 9/9 ýò., ïë.:28/ 16/5, 2450.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 35550-50 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 56/À, óï., ï., ëîäæ., 8/10 ýò., ïë.:34/17/9, ñîñ.õîð., 2690.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 62/2, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:29/15/6, 2600.000ð, ÌÀÊÑÈÌÀ (ÓÏÍ), ò. 360-14-92 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 65, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:38/18/8, ÷/ï, ÷èñòàÿ ïðîäàæà, 3150.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 222-21-84 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 65, óï., ï., ï/ëîä., 8/9 ýò., ïë.:37.2/19.3/9.1, 89630319631òîðã, 3500.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89630319631 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 65, óï., ï., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:30.7/12.4/9, ÷/ï, 2750.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89049836807 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 66/1, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:30/15.6/6, ÷/ï, ÷èñò,óþòíàÿ ä/ã, 2660.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89089286599 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 66/2, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:27/15/5, ÷/ï, 2395.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-50-50 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 66/3, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:29/16/6, 2012503, 2580.000ð, ò. 201-25-03 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 74, óï., ê., áàë., 2/9 ýò., ïë.:31.9/18.7/7, ÷/ï, 3100.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 74, óï., ê., 2/9 ýò., ïë.:42/ 20/7, õîðîøåå ñîò., 3100.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 74, óï., ê., áàë., 9/9 ýò., ïë.:31.5/19/6, ÷/ï, óþòíûé äâîð, 2700.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89041781572 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 75, ñï., ã., ëîäæ., 22/25 ýò., ïë.:58/24/12, ÷/ï, äîì ñäàí, 4600.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 370-31-12 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 77, óï., ï., ëîäæ., 5/16 ýò., ïë.:40/19/10, ÷/ï, îòë.ñîñò., 4200.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 372-27-81 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 80, óï., ê., ëîäæ., 11/12 ýò., ïë.:37/18/10, 2 øêàôà-êóïå, 2840.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU (ÓÏÍ), ò. 378-80-29 Ó×ÈÒÅËÅÉ, 8, óï., ï., ëîäæ., 13/16 ýò., ïë.:40.6/19/8.4, ÷/ï, 3160.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 370-31-12

Ó×ÈÒÅËÅÉ, 8, óï., ï., ëîäæ., 8/16 ýò., ïë.:39/17/9, îêíà âî äâîð, 3150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 Ó×ÈÒÅËÅÉ, 8/1, óï., ï., ëîäæ., 5/16 ýò., ïë.:39/17/11, ÷/ï, îñâîáîæä, ÷/ï, 3580.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 Ó×ÈÒÅËÅÉ, 9, ïì., ê., áàë., 3/3 ýò., ïë.:34/21/7, ÷/ï, 2770.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 Ó×ÈÒÅËÅÉ, 16/Ã, ñï., ï., 5/12 ýò., ïë.:33/ 17/8, ÷/ï, 3300.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 268-16-49 Ó×ÈÒÅËÅÉ, 18, ñï., ï., ëîäæ., 14/16 ýò., ïë.:39/17/9, ÷/ï, 2680831, 3250.000ð, ÔÎËÈÑ (ÓÏÍ), ò. 268-08-31 Ó×ÈÒÅËÅÉ, 20, ñï., ï., ëîäæ., 10/16 ýò., ïë.:38/18/10, ÷/ï, 3300.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 346-80-52 Ó×ÈÒÅËÅÉ, 20, ñï., ï., ëîäæ., 6/16 ýò., ïë.:38/18/10, õîð.ñîñò, 3300.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-9872 ×ÅÊÈÑÒÎÂ, 7, ñï., ì., ëîäæ., 7/16 ýò., ïë.:43.5/23.5/9, ÷/ï, 3700.000ð, ÌÅÍÄÅËÅÅ (ÓÏÍ), ò. 89222012044 ØÀÄÐÈÍÑÊÈÉ, 17, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:15.6/15/-, ÷/ï, 1350.000ð, ÃËÎÁÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89126491061 ØÀËÈÍÑÊÈÉ, 3/1, ñï., ã., ëîäæ., 6/16 ýò., ïë.:44/19/10, ÷/ï, îäåëêà ÷åðíîâàÿ, 3800.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20

ÏÎËÅÂÎÄÑÒÂÎ ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÎÂ, 1/À, ïì., ê., 1/1 ýò., ïë.:26.6/18/8.6, ÷/ï, 900.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 213-64-04

ÏÒÈÖÅÔÀÁÐÈÊÀ ÂÀÐØÀÂÑÊÀß, 30, õð., ê., 1/2 ýò., ïë.:28.5/17/5, ÷/ï, 1900.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 ÒÐÓÁÀ×ÅÂÀ, 39, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:33.6/17.6/7.6, ÷/ï, âûñîêèé 1 ýòàæ, 2200.000ð, Í-Ó-ÅÊ-ÁÓÐà ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89193659985

Ñ.ÑÎÐÒÈÐÎÂÊÀ ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 42, óï., á., ëîäæ., 10/12 ýò., ïë.:37.4/17.5/9.6, 2360.000ð, ò. 20127-87 ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 50, óï., ê., ëîäæ., 9/12 ýò., ïë.:37.4/19.2/10, ïë.îêíà,ø/êóïå, 2430.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9122609367 ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 52/À, óï., ê., ëîäæ., 10/12 ýò., ïë.:36.8/19.3/9.3, ÷/ï, 2480.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 54, ïí., ï., 9/9 ýò., ïë.:29/ 16/7, 2270.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 37223-53 ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 54/Á, ñï., ê., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:36/18/9, îáì. íàéäåí, 2890.000ð, ÞÈÒ ÊÎÌÔÎÐÒ (ÓÏÍ), ò. 89221605699 ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 60, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:29/16/6, 2350.000ð, ÒÅÊÒÓÌ (ÓÏÍ), ò. 222-10-88 ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 68, óï., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:36/18/8, ÷/ï, 2430.000ð, ÌÀÍ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 267-47-28

¹ 12

(18.03.2013)


52

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 1-êîìíàòíûå êâàðòèðû

ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 16, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:28.9/16.4/6, ïîä íåæèëîå, 2500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 16, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:29/16/7, ÷/ï, 2200.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 25/1, ñï., ï., ëîäæ., 6/16 ýò., ïë.:38/17/10, 2650.000ð, ÀÊÏÐÎ-È (ÓÏÍ), ò. 361-50-61 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 25/1, ñï., ï., ëîäæ., 8/16 ýò., ïë.:38/18/10, ðåìîíò, 2700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 25/2, ñï., ï., 1/16 ýò., ïë.:38/17/9, 2450.000ð, ÊÂÈÊÎ (ÓÏÍ), ò. 298-05-20 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 25/2, ñï., ï., ëîäæ., 14/16 ýò., ïë.:38/17/10, î÷åíü òåïëàÿ, 2600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 25/2, ñï., ï., 1/16 ýò., ïë.:38/17/9, 2600.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 25/3, ñï., ï., ëîäæ., 11/16 ýò., ïë.:38/18/10, õîð.êâàðòèðà, 2620.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 25/5, ñï., ï., ëîäæ., 8/16 ýò., ïë.:38/17/10, òîðã 9022650425, 2680.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 29, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:29/16/6, 2350.000ð, ÓÞÒÂÈËÜÊÓÉÁÛØ. (ÓÏÍ), ò. 213-85-24 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 31/2, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:59.3/48/13, 2780.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 232-58-24 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 34/1, óï., ê., 8/12 ýò., ïë.:36/19/9, 2850.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.5 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 41, ìñ., ê., áàë., 3/9 ýò., ïë.:35.6/17/8, îòë, 2370.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89222074049 ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 15, óï., ê., ëîäæ., 1/12 ýò., ïë.:37/20/8, âûñîêèé ýòàæ, 2370.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 222-24-77 ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÀß, 33, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:31/17/6, îêíà âî äâîð, 2180.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-9872 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 14/1, ñï., ã., ëîäæ., 16/19 ýò., ïë.:36.3/17.5/10.3, ÷/ï, íîâûé äîì, 2635.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-2339 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 14/1, ñï., ê., ëîäæ., 13/19 ýò., ïë.:36.5/16/11, 2400.000ð, ò. 8912-626-06-00

¹ 12

(18.03.2013)

ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 14/2, ñï., ê., ëîäæ., 10/16 ýò., ïë.:36/18/9, ÷/ï, ÷åðí îòäåëêà, 2800.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89826317611 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 14/3, ñï., ê., ëîäæ., 3/16 ýò., ïë.:38/16/10, ÷/ï, îòëè÷íî ñòîÿíèå, 3230.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 213-77-79 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 18/Á, ñï., ê., 1/5 ýò., ïë.:39/ 20/11, ÷/ï, òîðã 9022650425, 2350.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 18/Á, ñï., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:38/20/10, åâðî., 2750.000ð, ÍÀØ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 350-90-98 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 20, ñï., ê., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:35/19.5/8, ÷/ï, 2550.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 32, ìñ., ï., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:25.2/12.9/6.4, ÷/ï, ÷èñòàÿ, óþòíàÿ, 2250.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 32, ìñ., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:26/13/6, ÷/ï, 2070.000ð, ÀËËÑ (ÓÏÍ), ò. 89126389435 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 32, ìñ., ï., ï/ëîä., 5/9 ýò., ïë.:28.1/14/6, ÷/ï, ñðî÷íî, 2280.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 32, ìñ., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:25.2/13/6, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 1999.000ð, ò. 8-908-903-30-89 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 34, ñï., ì., ëîäæ., 1/16 ýò., ïë.:36/18/10, ÷/ï, 2470.000ð, ÐÀÍ×Î (ÓÏÍ), ò. 238-00-00 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 34, ñï., ì., 10/16 ýò., ïë.:49.8/37/-, ÷/ï, 3050.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 34, ñï., ì., ë., 16/16 ýò., ïë.:41/21/12, ëàìèíàò,ñ÷åò., 2650.000ð, ò. 89122217809 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 63, óï., ï., 6/9 ýò., ïë.:33/ 17/8, ÷/ï, òèõîå ìåñòî, 2330.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 268-30-22 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 63, óï., ï., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:34/17/8, êîñì.ðåì., 2380.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÌÀÍÅÂÐÎÂÀß, 12, óï., á., 1/10 ýò., ïë.:29/14/8, ÷/ï, 2300.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89089060279 ÌÈÍÎÌÅÒ×ÈÊÎÂ, 38, õð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:30.4/17.6/6, 2300.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 213-16-64 ÌÈÍÎÌÅÒ×ÈÊÎÂ, 40/À, óï., ê., ëîäæ., 4/ 9 ýò., ïë.:37.3/20.3/7, ÷/ï, 2400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÌÈÍÎÌÅÒ×ÈÊÎÂ, 42, õð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:31/18/6.5, ÷/ï, 2140.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51

ÌÈÍÎÌÅÒ×ÈÊÎÂ, 42, õð., ï., á., 4/5 ýò., ïë.:31/18/6, áàë.çàñòåêë., 2180.000ð, ò. 201-29-02 ÌÈÍÎÌÅÒ×ÈÊÎÂ, 44, óï., ï., 1/6 ýò., ïë.:33.5/19.3/7.9, 2070.000ð, ÓËÅÉ (ÓÏÍ), ò. 348-55-38 ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÀß, 3, õð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:31/17/6, ÷/ï, õîð.ñîñòîÿíèå, 2500.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 269-8642 ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 15/6, óï., ï., 1/10 ýò., ïë.:35/13.5/10, õîðîøåå ñîñò, 2350.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 213-9721 ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 15/8, óï., ï., áàë., 6/10 ýò., ïë.:35/18/7, ÷/ï, ðÿäîì ñòàäèîí, 2350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 43/1, óï., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:36/21/8, 2300.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89043899038 ÑÅÄÎÂÀ, 31, õð., ê., 5/5 ýò., ïë.:31/17/ 6, ÷/ï, 9049805930, 2220.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9122504424 ÑÅÄÎÂÀ, 33, õð., ê., 5/5 ýò., ïë.:30/17/ 6, ÷/ï, 2190.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 375-89-58 ÑÅÄÎÂÀ, 37, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:30/18/ 6, 2300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÑÅÄÎÂÀ, 39, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:30/ 17/6, 2250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÐÅÇΠ(ÓÏÍ), ò. 200-78-87 ÑÅÄÎÂÀ, 39, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:29/ 17/6, 2180.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 201-1513 ÑÅÄÎÂÀ, 44/Á, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:31/20/7, 2290.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 ÑÎËÈÊÀÌÑÊÀß, 3, óï., ê., ëîäæ., 11/12 ýò., ïë.:36/19/8, 2800.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 232-58-24 ÑÎËÈÊÀÌÑÊÀß, 5, óï., ï., 1/9 ýò., ïë.:39/ 20/9, ÷/ï, 2250.000ð, ÍÀØ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 350-68-17 ÑÎËÈÊÀÌÑÊÀß, 7, óï., ï., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:37/19/9, îáìåí ïîäîáðàí, 2470.000ð, ÀÒÎÌÏÐÎÌÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 213-82-09 ÑÎÐÒÈÐÎÂÎ×ÍÀß, 4, óï., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:30/16/6.5, ÷/ï, 2300.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89222273777 ÑÎÐÒÈÐÎÂÎ×ÍÀß, 8, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:32/19/6, ÷/ï, 2150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17 ÑÎÐÒÈÐÎÂÎ×ÍÀß, 14, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:31/17/6, õîð.ñîñò., 2250.000ð, ËÀÉÒ-Í, ò. 222-05-35

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

ÒÀÅÆÍÀß, 11, ñï., ê., ëîäæ., 2/16 ýò., ïë.:35/14/11, îòë .ñîñò., 2750.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 42/À, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:32/18/6, îáì.íà1ýòàæ, 2199.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 268-15-01 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 42/À, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:31/18/6, òîðã, 2090.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 55, õð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:31/19/6, ÷/ï, 2190.000ð, ò. 205-9945 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 55, õð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:31/19/6, ÷/ï, âî äâîð.ïåðåïë., 2300.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 355-5550 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 58/À, ñï., ï., ëîäæ., 8/10 ýò., ïë.:33/14/9, ÷/ï, ÷/ï, 2600.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 219-07-07 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 58/À, ñï., ï., ëîäæ., 4/10 ýò., ïë.:34/14/9, ÷/ï, ÷ï, 2600.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 219-07-07 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 58/À, ñï., ï., ëîäæ., 9/10 ýò., ïë.:36/14/9, ÷/ï, 2630.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 346-80-52 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 58/À, ñï., ï., ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:36/15/9, ÷/ï, 2570.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÊÓÉÁÛØ. (ÓÏÍ), ò. 261-28-34 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 58/À, ñï., ï., ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:36/14/8, ÷/ï, 2700.000ð, ÒÅÊÒÓÌ (ÓÏÍ), ò. 222-10-88 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 58/À, ñï., ï., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:35.8/14.1/8.9, ïîä êëþ÷, 2650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 94, ñï., ê., ëîäæ., 8/10 ýò., ïë.:38/17/9, ÷/ï, îòë ñîñò, 2760.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 152, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:35/18/8, ÷/ï, 2300.000ð, ÍÀØ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 350-68-17 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 152, óï., ï., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:33/18/7, òåïëàÿ ëîäæèÿ, 2350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 ×ÅÐÂÎÍÍÀß, 19, óï., á., ëîäæ., 4/10 ýò., ïë.:47/23/10, ÷/ï, 2800.000ð, ÈÍÒÅÐÏÀÐÈÒÅÒ (ÓÏÍ), ò. 264-16-00

ÑÀÄÎÂÛÉ ÂÅÐÑÒÎÂÀß, 4, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:33/20/6, ÷/ï, 89089138949, 1800.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89089138949


ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 1-êîìíàòíûå êâàðòèðû ÂÅÐÑÒÎÂÀß, 5, óï., ï., ëîäæ., 3/5 ýò., ïë.:34/15/8, õîð.ñîñòîÿíèå, 2100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÇÅÌÑÊÀß, 6, óï., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:33/ 18/8, ÷/ï, 89089138949, 2150.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89089138949 ÑÈÁÈÐÊÀ, 30, áð., ê., 1/2 ýò., ïë.:28.5/ 15.5/6, 1850.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89506386385

ÑÅÂÅÐÊÀ ÞÁÈËÅÉÍÀß, 3, õð., ê., 1/2 ýò., ïë.:29/ 17/6, ðÿäîì îçåðî, 1400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17

ÑÈÍÈÅ ÊÀÌÍÈ À.ÁÛ×ÊÎÂÎÉ, 10, óï., ï., 9/9 ýò., ïë.:34/ 17/8, 8-965-502-40-75, 2680.000ð, ò. 8-904-987-63-24 À.ÁÛ×ÊÎÂÎÉ, 10, óï., ï., ë., 8/9 ýò., ïë.:34/17/7, 2750.000ð, ò. 345-69-50 À.ÁÛ×ÊÎÂÎÉ, 22, óï., ï., ë., 8/9 ýò., ïë.:34/17/7, õîð.ñîñò., 2750.000ð, ò. 345-69-50 ÁÀÉÊÀËÜÑÊÀß, 46, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:30/ 17/6, ÷/ï, îáìåí íàéäåí, 2275.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74 ÕÐÓÑÒÀËÜÍÀß, 39, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:30/ 16/6, íîâûå òðóáû, 2350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01

ÑÎÂÕÎÇ ÔÈÃÓÐÍÀß, 19, ìñ., ê., 2/3 ýò., ïë.:36/ 24/8, ñðî÷íî! òîðã!, 1950.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.9 (ÓÏÍ), ò. 361-71-12 ÔÈÃÓÐÍÀß, 19, ìñ., ê., ëîäæ., 2/3 ýò., ïë.:35/19/8, ñðî÷íî, 1950.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.9 (ÓÏÍ), ò. 83433617112 ÔÈÃÓÐÍÀß, 19, ìñ., ê., 2/3 ýò., ïë.:34/ 19/8, ñðî÷íî!, 1800.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.9 (ÓÏÍ), ò. 83433617112 ÔÈÃÓÐÍÀß, 19, ìñ., ê., 1/3 ýò., ïë.:25/ 11/8, ñðî÷íî!, 1700.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.9 (ÓÏÍ), ò. 89028773103 ÔÈÃÓÐÍÀß, 19/1, ìñ., ê., 2/3 ýò., ïë.:36.2/18/10.8, ÷/ï, 1800.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 89041733411 ÔÈÃÓÐÍÀß, 19/1, ìñ., ê., 1/3 ýò., ïë.:21/ 13/6, òåïëàÿ,èíôðàñòð, 1600.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07

ÏÐÎÑÒÎÐÍÀß, 85, ìñ., ê., 6/10 ýò., ïë.:34/19/6, 2400.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89226007680 ÏÐÎÑÒÎÐÍÀß, 85, ìñ., ê., 4/10 ýò., ïë.:32/19/6, ÷/ï, 2190.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÏÐÎÑÒÎÐÍÀß, 85, ìñ., ê., 3/10 ýò., ïë.:31/17/5, ÷/ï, 2150.000ð, ÄÈÀÌÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89122361959 ÏÐÎÑÒÎÐÍÀß, 89, ìñ., ê., 5/10 ýò., ïë.:32/18/6, ñîñò õîð,+ãàðàæ, 2200.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 ÏÐÎÑÒÎÐÍÀß, 146, õð., ê., 5/5 ýò., ïë.:30/ 17/6, ÷/ï, 2100.000ð, ÑÒÎËÈ×ÍÛÉ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 219-99-19 ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 39, ñï., ì., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:23/15/-, ñòóäèÿ,îòë.ñîñò, 2350.000ð, ÂÈÇÈÒ (ÓÏÍ), ò. 371-23-63 ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 39, ñï., ì., 1/9 ýò., ïë.:24/ 24/-, ÷/ï, 8.902.2628872, 1780.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 39, ñï., ì., ëîäæ., 5/6 ýò., ïë.:45/18/14, ÷/ï, 6ýò.ñåêöèÿ ëèôò, 3800.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89049826500 ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 41, ñï., ã., ëîäæ., 9/16 ýò., ïë.:27/15/5, ñòóäèÿ., 2100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 378-43-23 ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 41, ñï., ã., áàë., 9/16 ýò., ïë.:63/24/22, ÷/ï, 3420.000ð, ÝÄÅÌ (ÓÏÍ), ò. 379-98-48 ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 41, ñï., ã., 13/16 ýò., ïë.:28/15/5, ÷/ï, 2050.000ð, ÝÄÅÌ (ÓÏÍ), ò. 379-98-48 ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 41, ñï., ã., ëîäæ., 12/16 ýò., ïë.:46.3/18/10, ÷/ï, 2750.000ð, ÝÄÅÌ (ÓÏÍ), ò. 3799848,213

ÑÀÌÎËÅÒÍÀß, 29, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:28/15/5, õîð ñîñò., 2290.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 378-43-23 ÑÀÌÎËÅÒÍÀß, 43, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:13/ 13/-, îñâîáîæäåíà, 1230.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 328-02-37 ÑÀÌÎËÅÒÍÀß, 45, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:18.1/16/-, ÷/ï, îòëè÷íî,âîäà, 1560.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 268-40-73 ØÈØÈÌÑÊÀß, 17, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:28/15/6, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 2260.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÅÐÂÎÓÐ (ÓÏÍ), ò. 89221951021 ØÈØÈÌÑÊÀß, 21, óï., ê., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:30/17.4/6, ÷/ï, åñòü äîï.ïîìåù., 2460.000ð, ò. 8-950-65-50-766 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 5/À, ñï., ã., ëîäæ., 13/16 ýò., ïë.:52.9/28/12, ÷/ï, îòä ïîä ÷èñò, 3525.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 5/À, ñï., ã., ëîäæ., 9/16 ýò., ïë.:52/27/10, ÷/ï, ðàçíûå ýòàæè, 3259.685ð, ÒÈÌ (ÓÏÍ), ò. 222-25-51 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 5/À, ñï., ã., ëîäæ., 4/16 ýò., ïë.:53/27/10, ÷/ï, ðàçíûå ýòàæè, 3270.695ð, ÒÈÌ (ÓÏÍ), ò. 222-25-51 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 5/À, ñï., ã., ëîäæ., 11/16 ýò., ïë.:47/19/11, ÷/ï, 3175.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 201-49-94 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 5/À, ñï., ã., áàë., 7/16 ýò., ïë.:50.2/27/10, ÷/ï, äîì ñäàí, 3235.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 5/À, ñï., ã., ëîäæ., 8/16 ýò., ïë.:52/26/10, ÷/ï, 3270.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 201-49-94 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 20, ñï., ã., ëîäæ., 10/12 ýò., ïë.:44.4/18.3/11.2, ÷/ï, ø-êóïå, êóõíÿ, 3450.000ð, ò. 319-43-29

ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 41, ñï., ã., ï/ëîä., 9/16 ýò., ïë.:40/18/12, ÷/ï, íà áåðåãó ïðóäà, 2700.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 41, ñï., ã., ëîäæ., 15/16 ýò., ïë.:47/18/12, ÷/ï, 2790.000ð, ÒÅÐÐÀ (ÓÏÍ), ò. 200-68-08 ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 41, ñï., ã., ëîäæ., 7/16 ýò., ïë.:23.8/23.8/-, ÷/ï, 8.912.6391397, 1890.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 41, ñï., ã., áàë., 16/16 ýò., ïë.:41/18/12, ÷/ï, 8-912-220-84-01, 3000.000ð, ò. 89122208401 ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 48, óï., ï., ëîäæ., 9/10 ýò., ïë.:33/18/7, îáìåí íàéäåí, 2570.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 61, óï., , áàë., 1/5 ýò., ïë.:54/20/20, ÷/ï, ñ âèäîì íà ïðóä, 3690.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 211-54-74 ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 74, ñï., ê., ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:40/17/9, ÷/ï, 2750.000ð, ò. 359-8467 ÑÀÌÎËÅÒÍÀß, 3/1, áð., ï., 4/5 ýò., ïë.:29/ 16/6, òîðã, ðåìîíò, 2300.000ð, ò. 8908-63-18-045 ÑÀÌÎËÅÒÍÀß, 5/1, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:29/16/6, ÷/ï, òîðã óìåñòåí, 2500.000ð, ò. 201-09-59 ÑÀÌÎËÅÒÍÀß, 23, ñï., ì., áàë., 2/16 ýò., ïë.:45.8/20/11, ÷/ï, 3370.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 372-01-20 ÑÀÌÎËÅÒÍÀß, 23, ñï., ì., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:46/20/12, ÷/ï, íîâûé äîì!, 3400.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÑÀÌÎËÅÒÍÀß, 27, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:18/ 13/-, ÷/ï, ñîñò.èäåàëüíîå, 1600.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 201-49-94

ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 20, ñï., ã., ëîäæ., 5/12 ýò., ïë.:50/21.5/12, ÷/ï, ÷èñòîâ.îòäåëêà, 3500.000ð, ò. 8-904-98-20-614 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 35, ñï., ê., ëîäæ., 6/14 ýò., ïë.:50/22/12, ÷/ï, 3680.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÊÓÉÁÛØ. (ÓÏÍ), ò. 261-28-34 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 41, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:30/ 17.8/6, ÷/ï, 2500.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 139, óï., ê., ëîäæ., 3/12 ýò., ïë.:35/18/10, âñ¸ ðÿäîì, 2450.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-2401

ÓÊÒÓÑ ÁËÀÃÎÄÀÒÑÊÀß, 61, õð., ê., 4/4 ýò., ïë.:31/18/6, ÷/ï, 2090.000ð, 911 (ÓÏÍ), ò. 380-23-42 ÃÎÍ×ÀÐÍÛÉ, 4, óï., ï., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:36/18/9, îòë.ñ, 3000.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 ÊÎÐÎÒÊÈÉ, 4, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:29/17/ 6, ÷/ï, ñðî÷íî, 2100.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.9 (ÓÏÍ), ò. 361-71-12 ÊÎÐÎÒÊÈÉ, 5/1, ñï., ï., ëîäæ., 13/16 ýò., ïë.:38.5/17.2/9.2, 3000.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89533830045 ÊÎÐÎÒÊÈÉ, 5/1, ñï., ï., ëîäæ., 15/16 ýò., ïë.:39/17/9, òîðã!, 3090.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÊÎÐÎÒÊÈÉ, 5/2, ñï., ï., ëîäæ., 2/16 ýò., ïë.:38/17/9, õîð.ñîñò, 3100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÊÎÐÎÒÊÈÉ, 15, õð., ê., 4/5 ýò., ïë.:29.5/ 17.3/6, ÷/ï, 2150.000ð, ò. 89617610121 ÊÎØÅÂÎÃÎ, 32, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:29/16/6, ÷/ï, îòë.ñîñò., 2450.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÊÎØÅÂÎÃÎ, 40, óï., ê., ë., 2/9 ýò., ïë.:33/ 18/7, êóõíÿ â ïîäàðîê, 2550.000ð, ÌÀËÀÕÈÒ-ÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 268-11-20 ÌÐÀÌÎÐÑÊÀß, 28, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:31/18/6, âñ¸ ðÿäîì, 2350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ÌÐÀÌÎÐÑÊÀß, 34/2, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:31/17.1/6, ñîñò.õîð,ñò/ïàê, 2475.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 37031-12 ÌÐÀÌÎÐÑÊÀß, 34/4, óï., ê., ëîäæ., 2/5 ýò., ïë.:32/16/7, õîð.ñîñò, 2450.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 371-12-40 ÏÀÂËÎÄÀÐÑÊÀß, 48/À, ñï., ã., ëîäæ., 24/ 25 ýò., ïë.:37/14/11, 2960.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ66 (ÓÏÍ), ò. 89655314144 ÏÀÂËÎÄÀÐÑÊÀß, 48/À, ñï., ã., ëîäæ., 2/ 25 ýò., ïë.:37.6/15.2/13, 3300.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 ÏÀÒÐÈÎÒÎÂ, 10, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:28.5/16/6, ÷/ï, 2150.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 99122477093 ÏÎÕÎÄÍÀß, 63, ñï., ì., ëîäæ., 4/6 ýò., ïë.:34/17.5/9, 3190.000ð, ò. 385-90-40 ÏÎÕÎÄÍÀß, 69, ìñ., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:28/14/6, êóõíÿ, 2250.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89089256898 ÏÎÕÎÄÍÀß, 69, ìñ., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:29/14/7, êóõíÿ, 2200.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89221287410 ÏÎÕÎÄÍÀß, 69, ìñ., ï., áàë., 2/9 ýò., ïë.:28/14/7, ñðî÷íî!òîðã!, 2250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÏÎÕÎÄÍÀß, 69, ìñ., ï., áàë., 4/9 ýò., ïë.:25/12/5, óþòíàÿ,÷èñòàÿ, 2300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÏÐÎÑÒÎÐÍÀß, 73/Á, óï., ê., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:37/17.9/9.5, êóõ.ãàðí., 2600.000ð, ÒÅ×ÅÐ (ÓÏÍ), ò. 89028752192

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

ÓÍÖ ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 137, óï., ê., ï/ëîä., 1/5 ýò., ïë.:42/18/10, òîðã, 2750.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89028702623 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 141, óï., ê., 6/9 ýò., ïë.:33/ 18/7, ÷/ï, 2450.000ð, ò. 8-904-38-45996 ÁÀÐÂÈÍÊÀ, 26, ñï., ã., ëîäæ., 7/17 ýò., ïë.:50/19/11, ÷/ï, 89193761845, 2900.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÁÀÐÂÈÍÊÀ, 26, ñï., ã., ëîäæ., 3/17 ýò., ïë.:50/19/11, ÷/ï, 89049856525, 2900.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 89049856525 ÁÀÐÂÈÍÊÀ, 26, ñï., ã., 10/17 ýò., ïë.:50/ 19/11, ÷/ï, ñäà÷à 1êâ 2013ã, 2690.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÊÎËÎÊÎËÜÍÀß, 35, ñï., ê., ëîäæ., 1/5 ýò., ïë.:42.6/17/10, ÷/ï, íîâàÿ, îòäåëêà, 3200.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 89041733411

53

ÊÎËÜÖÅÂÀß, 30, ñï., ê., ëîäæ., 1/5 ýò., ïë.:42/17/10, ÷/ï, õîð.ñîñò, 3700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-1170 ÊÎËÜÖÅÂÀß, 37, ñï., ã., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:39/19/14, ÷/ï, 89089120209, 2900.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÊÎËÜÖÅÂÀß, 37, ñï., ã., ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:36/19/14, ÷/ï, êàïèòàëüíûé ðåì, 3150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ÊÎËÜÖÅÂÀß, 37, ñï., ã., ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:38/18/15, ÷/ï, îò/ñ,êóõ,ìåáåëü, 2990.000ð, ò. 319-43-27 ÊÎËÜÖÅÂÀß, 39, ñï., ã., ëîäæ., 9/10 ýò., ïë.:35.7/18.8/12.9, ÷/ï, 3350.000ð, ò. 201-27-87 ÊÎËÜÖÅÂÀß, 39, ñï., ã., 4/10 ýò., ïë.:36/ 19/13, ÷/ï, åâðî,êóõíÿ, 3100.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ÊÎËÜÖÅÂÀß, 45, ñï., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:45/20/11, 3500.000ð, ÇÀÐÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 89049888014 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 14/1, óï., ê., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:35/18/8, ÷/ï, åâðî,ìåáåëü, 2790.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 14/2, ñï., ê., 2ëîäæ., 4/ 5 ýò., ïë.:56/29/10, ÷/ï, 3680.000ð, ÎËÈÌÏ (ÓÏÍ), ò. 89122407732 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 14/2, ñï., ê., ëîäæ., 4/5 ýò., ïë.:45/20/10, ÷/ï, 2692478, 3400.000ð, ÊÎÍÑÒÀÍÒÀ-ÃÐÓÏÏ (ÓÏÍ), ò. 269-24-78 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 14/2, ñï., ê., ëîäæ., 1/5 ýò., ïë.:38/16/8, ÷/ï, êâàðòèðà-ñòóäèÿ, 2780.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 14/2, ñï., ê., ëîäæ., 5/5 ýò., ïë.:45/20/10, ÷/ï, 2130895, 3200.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 14/3, óï., ï., 1/9 ýò., ïë.:30/ 22/8, âûñîêèé ýòàæ, 2820.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 16/1, óï., ï., 1/16 ýò., ïë.:38/21/10, 2470.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 16/1, óï., ï., ëîäæ., 3/16 ýò., ïë.:42/19/10, ÷/ï, 89049856525, 2620.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 16/1, óï., ï., ëîäæ., 10/ 16 ýò., ïë.:42.8/17/10, ÷/ï, ÷èñòîâàÿ îòäåë., 2700.000ð, ÀÒÎÌÏÐÎÌÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 377-00-07 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 16/1, óï., ï., ëîäæ., 8/16 ýò., ïë.:36.6/19.7/7.3, õîð.ñîñò., 2600.000ð, ÁÐÈÃÀÍÒÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 37190-62 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 16/2, ñï., ã., ëîäæ., 12/ 16 ýò., ïë.:42/19/10, ÷/ï, 89122874489, 2650.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 16/2, ñï., ã., ëîäæ., 11/ 16 ýò., ïë.:42/19/10, ÷/ï, 2197210, 2650.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 16/2, ñï., ã., ëîäæ., 15/ 16 ýò., ïë.:42/17/10, ÷/ï, 2685500, 2650.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 16/2, ñï., ã., ëîäæ., 10/ 16 ýò., ïë.:44.5/19/10, ÷/ï, îêíà þ-ç, 3050.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 268-0665 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 16/2, ñï., ã., ëîäæ., 12/ 16 ýò., ïë.:42/19/10, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 2700.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34

¹ 12

(18.03.2013)


54

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 1-êîìíàòíûå êâàðòèðû

ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 16/2, ñï., ã., ëîäæ., 10/ 16 ýò., ïë.:44.5/19/10, ÷/ï, îêíà íà þç, 3050.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 26806-65 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 16/3, ñï., ã., ëîäæ., 8/21 ýò., ïë.:48/16/13, ÷/ï, 3200.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 16/3, ñï., ã., ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:45/19/11, ÷/ï, 3300.000ð, ÝÄÅÌ (ÓÏÍ), ò. 379-98-48 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 26, ñï., ì., ï/ëîä., 14/ 19 ýò., ïë.:48/24/10, ÷/ï, òîðã çà íàëè÷êó, 3450.000ð, ÀÐÃÓÌÅÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89634412961 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 26, ñï., ì., ëîäæ., 7/19 ýò., ïë.:48/20/12, ÷/ï, ñîñò.õîð., 3140.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÌÎÑÒÎÂÀß, 53/À, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:13/ 13/-, ÷/ï, 89122469631, 1100.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ×ÊÀËÎÂÀ, 250, ñï., ï., ë., 3/10 ýò., ïë.:56/24/17, ÷/ï, îòë.ñîñ. òîðã, 3800.000ð, ÌÀËÀÕÈÒ-ÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 89226004587 ×ÊÀËÎÂÀ, 252, ñï., ã., ëîäæ., 4/10 ýò., ïë.:44/18/10, ÷/ï, 2712010, 3500.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77

ÓÐÀËÌÀØ 22 ÏÀÐÒÑÚÅÇÄÀ, 14, õð., ï., á., 3/5 ýò., ïë.:33/18/6, ÷/ï, òîðã, 2500.000ð, ÌÀËÀÕÈÒ-ÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 268-11-20 22 ÏÀÐÒÑÚÅÇÄÀ, 18, õð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:29/16/5, ÷/ï, 2300.000ð, ÐÓÑÜ (ÓÏÍ), ò. (34368)43433 22 ÏÀÐÒÑÚÅÇÄÀ, 18, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:29/16/6, ÷/ï, 2050.000ð, ò. 89122816608 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 3, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:34/18/11, ÷/ï, ñðî÷íî,òîðã, 2120.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 4, õð., á., 3/5 ýò., ïë.:31/18/6, 2400.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 11, õð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:28/17/5, 2400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 18, ïì., á., áàë., 3/5 ýò., ïë.:36/19/10, ÷/ï, 2690.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 207-15-16 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 36, õð., ê., 5/5 ýò., ïë.:30/18/6, õîðîø ñîñòîÿíèå, 2300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 50, óï., á., ëîäæ., 4/ 14 ýò., ïë.:33/17/9, ÷/ï, îòë.ñîñò., 3000.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 38483-10 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 50, óï., á., ëîäæ., 10/ 14 ýò., ïë.:34/18/9, 2690.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89043899038 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 56, óï., á., áàë., 12/14 ýò., ïë.:34/17/8, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 2670.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9028760850 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 63, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:31/18/6, ïåðåïëàí â 2-êó, 3000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 63, õð., ê., 4/4 ýò., ïë.:30/16/6, õîðîøåå ñîñò., 2290.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-6070 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 73, óï., ï., ëîäæ., 7/ 9 ýò., ïë.:34/18/8, ÷/ï, 2690.000ð, ÌÀÍÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 88, óï., ï., áàë., 6/9 ýò., ïë.:29/16/7, ÷/ï, 2280.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 60, ìñ., á., 5/9 ýò., ïë.:30/18/6, ÷/ï, 2170.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 60, ìñ., á., 8/9 ýò., ïë.:30/18/6, õîð.ñîñò., 2250.000ð, ÞÐ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 201-91-16 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 60, ìñ., á., 6/9 ýò., ïë.:30.4/16/6, 2270.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89049897741 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 95, ñï., ê., 8/10 ýò., ïë.:37/19/10, 2850.000ð, ÈÑÅÒÜ (ÓÏÍ), ò. 89527349370 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 95, ñï., ê., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:36/16/9, ÷/ï, 3150.000ð, ÍÀØ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 350-90-98

¹ 12

(18.03.2013)

ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 97, ñï., ì., ëîäæ., 7/ 17 ýò., ïë.:41.6/18/10, äîì ñäàí, 3400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 99, ñï., ã., 7/19 ýò., ïë.:38.5/18/8, ÷/ï, 3100.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 99, ñï., ã., á., 6/16 ýò., ïë.:46.5/17.3/11, ÷/ï, ÷èñò.îòä., 3400.000ð, ò. 327-52-71 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 109, ñï., ï., ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:37/16/11, ÷/ï, íîâ.äîì,îòë.ñîñ, 3030.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 109, ñï., ï., ë., 10/ 10 ýò., ïë.:29/14/7, ÷/ï, 2700.000ð, ò. 89028729601 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 109, ñï., ï., ë., 1/10 ýò., ïë.:34/18/8, ÷/ï, òîðã,ä/ã,ïîä îô, 3050.000ð, ÌÀËÀÕÈÒ-ÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 268-11-20 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 109, ñï., ï., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:34/15/9, î\ñ,ðàçâ.èíôðà, 2795.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 222-21-84 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 113, ñï., ê., ëîäæ., 17/17 ýò., ïë.:36/18/11, 2970.000ð, ÊÂÈÊÎ (ÓÏÍ), ò. 298-05-20 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 113, ñï., ê., ëîäæ., 9/17 ýò., ïë.:41/18/10, ÷/ï, 89043893781, 2820.000ð, ò. 200-37-81 ÁÀÍÍÈÊÎÂÀ, 8, õð., á., áàë., 3/5 ýò., ïë.:33/17/7, îòë.ñîñòîÿíèå, 2445.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 201-49-94 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 27, õð., á., áàë., 4/5 ýò., ïë.:30/19/5, ÷/ï, 1\6 äîëè, 400.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 319-53-80 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 56/2, óï., ï., ëîäæ., 1/16 ýò., ïë.:40.4/15.8/10.6, ÷/ï, 2901891, 2790.000ð, ÀÐÊÀÄÀ-Ì (ÓÏÍ), ò. 290-1891 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 58, óï., ï., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:34/19/8, îòëè÷.ðåìîíò, 2700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-6377 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 58, óï., ï., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:33/17/8, õîð.ñîñò., 2780.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89826653990 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 58, óï., ï., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:25/13/7, ÷/ï, îêíà âî äâîð, 2500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 97, óï., ï., ëîäæ., 15/16 ýò., ïë.:34/15.3/7.2, 2800.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 101, ñï., ï., ëîäæ., 4/14 ýò., ïë.:34/17/10, ÷/ï, íîâûé äîì, 2990.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 319-1925 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 116, ñï., ï., 1/9 ýò., ïë.:35/ 19/9, ÷/ï, 2770.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 4, ìñ., á., 1/9 ýò., ïë.:34.2/18/12, õîð\ñîñò.âîäà, 2150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 6, ìñ., á., 9/9 ýò., ïë.:44/ 30/6, 2450.000ð, ÊÂÈÊÎ (ÓÏÍ), ò. 29805-20 ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 16, õð., á., áàë., 3/5 ýò., ïë.:31/18/6, ÷/ï, òîðã, 2200.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 18, õð., á., áàë., 3/5 ýò., ïë.:31/17/6, ÷/ï, äîê.ãîòîâû, 2220.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 35, ìñ., á., 3/5 ýò., ïë.:18/ 14/-, ÷/ï, 1640.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.5 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25 ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 41, ìñ., á., ë., 5/5 ýò., ïë.:22/12/5, õîð.ñîñò, 1960.000ð, ÞÐ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 201-91-16 ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ, 38, õð., ê., 3/5 ýò., ïë.:32/ 18/6, 89222058738, 2490.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89222058738 ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ, 40, õð., ê., 4/5 ýò., ïë.:30/ 19/6, ÷/ï, 2350.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ, 40, õð., ê., 5/5 ýò., ïë.:30/ 19/6, ÷/ï, 2300.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ, 50, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:32/18/6, ÷/ï, 1/4 äîëè, 450.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89122457653 ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ, 67, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:30.6/ 16.8/5, 2550.000ð, ò. 385-90-40 ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ, 67/À, õð., ê., áàë., 3/4 ýò., ïë.:30.3/16.8/6, õîð.ñîñò, 2400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ, 69, õð., ê., 4/4 ýò., ïë.:29/ 18/6, íóæåí ðåìîíò, 2150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ, 109, ê., 1/3 ýò., ïë.:23/ 14/6, ñòóäèÿ, 1290.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-30-54. Äàííûé äîì ïîñòðîåí íà ó÷àñòêå ïîä ÈÆÑ áåç ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà. ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ, 110, ñï., ê., «ïîä êëþ÷», 950.000ð, ò. 8-950-20-888-99 ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ, 110, óï., ï., ëîäæ., 6/10 ýò., ïë.:25.4/18.7/-, ÷/ï, ñòóäèÿ ÷ï ñðî÷í, 2390.000ð, ÌÀÍ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 201-80-45 ÈËÜÈ×À, 9, ïì., ê., 4/4 ýò., ïë.:21/17/8, 1700.000ð, ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 2019010. ÈËÜÈ×À, 52/À, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:32/17/ 6, ÷/ï, 2400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53

ÈËÜÈ×À, 52/Â, õð., á., áàë., 4/5 ýò., ïë.:32.1/17.7/6, ÷/ï, õîð.ðåìîíò, 2500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÈËÜÈ×À, 54, óï., ê., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:32/17/6, 2500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÈËÜÈ×À, 71/À, õð., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:32.4/20/5.5, ÷/ï, 2350.000ð, ÔÎÐÒÓÍÀ-ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 290-54-47 ÈËÜÈ×À, 71/Ä, ìñ., á., áàë., 4/5 ýò., ïë.:29/18/6, 2250.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89226127255 ÈËÜÈ×À, 71/Ä, ìñ., á., áàë., 3/5 ýò., ïë.:30/18/6, 2400.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 36, áð., á., 1/5 ýò., ïë.:32/ 18/6, 89049833347, 2200.000ð, ÓÑÏÅÕ (ÓÏÍ), ò. 89049833347 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 47, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:29/16/6, óþòíàÿ êâàðòèðà, 2500.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89221285185 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 52/À, áð., á., 1/5 ýò., ïë.:29/17.6/5, 2150.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89222118574 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 53, óï., ï., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:34/17/8, 2700.000ð, ò. 371-24-29 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 57/1, óï., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:34/17/8, 2550.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 ÊÀËÈÍÈÍÀ, 3, ñï., ã., ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:47/20/15, ÷/ï, 3900.000ð, ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 2019010. ÊÀËÈÍÈÍÀ, 3, ñï., ã., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:47/20/15, ÷/ï, 3900.000ð, ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 2019010. ÊÀËÈÍÈÍÀ, 6, óï., ï., ëîäæ., 9/16 ýò., ïë.:39/17/10, 1/4 äîëÿ, 400.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 368-88-00 ÊÀËÈÍÈÍÀ, 31, óï., ï., 2/9 ýò., ïë.:31/ 19/8, ÷/ï, 2700.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÊÀËÈÍÈÍÀ, 36, óï., á., áàë., 9/9 ýò., ïë.:33/19/7, ÷/ï, ÷ï îñâîáîæäåíà, 2600.000ð, ÐÀÂ-ËÒÄ (ÓÏÍ), ò. 89221496661 ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 20, ñï., ê., 2/5 ýò., ïë.:43/20/10, ÷/ï, ñðî÷íî, 3430.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 283-01-10 ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 20, ñï., ê., 2/5 ýò., ïë.:50.6/40/-, ÷/ï, êâàðòèðà ñòóäèÿ, 3750.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89089264042 ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 34, ïí., ï., ï/ëîä., 6/ 9 ýò., ïë.:28.5/16/6, ÷/ï, äîê ãîòîâû, 2300.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 50, ñï., ì., ëîäæ., 8/ 9 ýò., ïë.:36/18.1/9.5, ÷/ï, 89126523649, 3190.000ð, ÀÐÊÀÄÀ-Ì (ÓÏÍ), ò. 89126523649 ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 63, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:35/22/6, ÷/ï, îêíà âî äâîð, 2100.000ð, ÁÎÍÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89086387659 ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 73, ïì., ê., áàë., 2/3 ýò., ïë.:34/21/6, ÷/ï, òîðã!, 2180.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 73, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:35.4/22/5.5, 2150.000ð, ò. 8-904178-35-31 ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß, 10, áð., á., áàë., 4/5 ýò., ïë.:31/17/6, 2350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß, 16, áð., á., áàë., 3/5 ýò., ïë.:30/18/6, 2380.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89222179305 ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß, 18, áð., á., 1/5 ýò., ïë.:32/18/6, ÷/ï, îôèñâîçì ðàñøèð, 2450.000ð, ÔÎÐÒÓÍÀ-ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 9502035327 ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß, 18, áð., á., áàë., 4/5 ýò., ÷/ï, ñðî÷íî!, 2200.000ð, ò. 8953-605-04-46 ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß, 85, óï., ï., ëîäæ., 12/12 ýò., ïë.:34.6/20/7.6, åâðîðåìîíò, 2700.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 201-49-94 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 27, õð., á., 5/5 ýò., ïë.:15/15/6, ÷/ï, 1/2 äîëè â 1 êâ, 950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 29/Á, õð., á., áàë., 4/5 ýò., ïë.:31/19/6, ÷/ï, 8-90287-81716, 2490.000ð, 33 ÊÂ.Ì (ÓÏÍ), ò. 220-40-33 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 31, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:32/19/7, ÷/ï, 2500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 59, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:30/18/6, ÷/ï, êàïèò.ðåìîíò, 2400.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 290-12-72 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 63, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:30/18/6, ÷/ï, 2330.000ð, ÏÐÎÑÏÅÊÒÚ (ÓÏÍ), ò. 370-24-00 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 73/2, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:30.4/18.7/5, ÷/ï, 2 îêíà â êîìí., 2100.000ð, ÓËÅÉ (ÓÏÍ), ò. 348-55-38 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 103, óï., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:34/18/8, 2300.000ð, 911 (ÓÏÍ), ò. 219-30-05 ÊÐ.ÁÎÐÖÎÂ, 12, óï., ï., 10/16 ýò., ïë.:35/ 18/8, ÷/ï, ìåòðî, 2750.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 ÊÐ.ÁÎÐÖÎÂ, 19, ìñ., ï., áàë., 3/9 ýò., ïë.:28/14/7, ÷/ï, õîð ðåì., 2450.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 213-77-79 ÊÐ.ÁÎÐÖÎÂ, 19, ìñ., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:27.7/13.6/-, ÷/ï, 2500.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô) ÊÐ.ÁÎÐÖÎÂ, 19, ìñ., ï., ï/ëîä., 3/9 ýò., ïë.:27.4/14/7, õîðþðåì., 2500.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 268-19-11 ÊÐ.ÁÎÐÖÎÂ, 19, ìñ., ï., 6/9 ýò., ïë.:29.7/ 14/7, ÷/ï, òîðã, çâîí-âå÷., 2500.000ð, ò. 336-46-56 ÊÓËÜÒÓÐÛ, 14, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:29/16/6, îáìåí ìåæãîðîä, 2200.000ð, Í-Ó-ÅÊ-ÁÓÐà (ÓÏÍ), ò. 37207-03 ÊÓËÜÒÓÐÛ, 14, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:29/ 17.2/6, ÷/ï, 2500.000ð, ÊÂÈÊÎ (ÓÏÍ), ò. 298-05-20 ÊÓËÜÒÓÐÛ, 21, õð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:29/17/6, ÷/ï, êóõíÿ,øêàô,òîðã, 2450.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÊÓËÜÒÓÐÛ, 25, óï., ê., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:36/18/8, ÷/ï, 89221290476, 2490.000ð, ò. 89221290476 ÊÓËÜÒÓÐÛ, 28, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:28/17/ 5, ïîä îôèñ., 2650.000ð, ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 2019010. ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ, 9, õð., á., áàë., 2/5 ýò., ïë.:31/17/6, 2230.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 206-88-09 ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ, 18, ïì., ø., 1/3 ýò., ïë.:35.1/16.4/8, 2550.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 200-09-19 ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ, 28, õð., ê., 3/4 ýò., ïë.:30/ 17/6, õîð,÷èñò.êâàðòè, 2200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ, 34, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:31/ 20/4, ÷/ï, 2080.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ, 57/À, ñï., ã., 15/16 ýò., ïë.:42/18/9, ÷/ï, îòëè÷íîå ñîñò, 3000.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ, 61, ìñ., á., 3/9 ýò., ïë.:22/ 12/5, 1950.000ð, ÝÐÀ (ÓÏÍ), ò. 268-3400 ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ, 61, ìñ., á., 2/9 ýò., ïë.:22/ 12/5, 1980.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ËÓÊÈÍÛÕ, 6, õð., á., áàë., 4/5 ýò., ïë.:30/18/7, îòë.ñîñò, 2350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ËÓÊÈÍÛÕ, 8, õð., á., 5/5 ýò., ïë.:31/19/ 6, ÷/ï, ïëàñò. îêíà, 2230.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 283-01-10 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 30, ñï., ê., ëîäæ., 9/10 ýò., ïë.:33/15/8, ò.382-50-28, 2890.000ð, ò. 8-922-298-52-01 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 31, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:31.5/17.7/6.1, ÷/ï, 2600.000ð, ò. 385-90-40 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 37, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:17/17/-, ÷/ï, 1650.000ð, ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 320-55-71 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 39, õð., á., áàë., 4/5 ýò., ïë.:32/18/6, îòë.ñîñò.åâðî, 2600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 43, õð., á., 4/5 ýò., ïë.:31/18/6, ÷/ï, 2300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 43, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:31/18/6, 2250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 45, õð., á., 2/5 ýò., ïë.:30/18/6, ÷/ï, êîñì ðåìîíò., 2300.000ð, ÌÀÄÈÑ (ÓÏÍ), ò. 320-42-98 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 51, õð., á., áàë., 3/5 ýò., ïë.:32/19/6, 2250.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89221193315 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 55, õð., á., áàë., 3/5 ýò., ïë.:32/19/6, 2280.000ð, ò. 89028724063 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 55, õð., á., áàë., 3/5 ýò., ïë.:31/18/6, ñîñò.õîðîøåå, 2270.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 37031-12 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 57, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:32/17/6, ÷/ï, èïîòåêà íå âîçì, 1940.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 73, õð., á., áàë., 4/5 ýò., ïë.:30.4/17.8/6, ñîñò.õîð., 2380.000ð, ÑÎÞÇ-À (ÓÏÍ), ò. 89221023083 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 79, õð., á., áàë., 4/5 ýò., ïë.:29/18/6, 2250.000ð, ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 2019010. ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 79, õð., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:31/18/6, õîð ñîñò, êóõíÿ, 2300.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 38483-10 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 79, õð., á., áàë., 4/5 ýò., ïë.:29.2/16.4/5, 2300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-5353 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 81, õð., á., áàë., 4/5 ýò., ïë.:32/17/6, ÷/ï, îñâ,ä/ã, 2295.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 319-14-45 ÌÎËÎÄÅÆÈ, 48, ñï., ê., 2/3 ýò., ïë.:24/ 15/5, 1250.000ð, ò. 8-963-44-000-30 ÍÎÂÀÒÎÐÎÂ, 17, áð., á., 1/5 ýò., ïë.:33/ 18/6, ÷/ï, ñîñò.õîð.òîðã., 2200.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅ, 12, ïì., ê., áàë., 2/3 ýò., ïë.:54/25/7, 1500.000ð, ò. 385-9040 ÎÑÎÀÂÈÀÕÈÌÀ, 105, õð., ê., áàë., 2/4 ýò., ïë.:31/18/5, 2200.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89222118574 ÏÎÁÅÄÛ, 7, õð., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:31.4/ 19/5.4, ÷/ï, îòë.ñîñò.ìåòðî, 2440.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÏÎÁÅÄÛ, 37, óï., á., 1/16 ýò., ïë.:34/17/ 7.5, 89501906920, 2650.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.9 (ÓÏÍ), ò. 89501906920


ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 1-êîìíàòíûå êâàðòèðû ÏÎÁÅÄÛ, 40/2, áð., á., 1/5 ýò., ïë.:29.7/ 18/5, 10 ìèí.äî ìåòðî, 2270.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÑÒÀÕÀÍÎÂÑÊÀß, 29, óï., á., áàë., 9/9 ýò., ïë.:34/19/8, 2600.000ð, ÒÅÊÒÓÌ (ÓÏÍ), ò. 222-10-88 ÑÒÀÕÀÍÎÂÑÊÀß, 29, óï., á., 1/9 ýò., ïë.:34/17/7, 3000.000ð, ÍÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 356-03-32 ÑÒÀÕÀÍÎÂÑÊÀß, 45, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:35.4/21/6.7, ñîñò.õîð., 2430.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 370-31-12 ÑÒÀÕÀÍÎÂÑÊÀß, 51/À, ìñ., á., 1/5 ýò., ïë.:34/19/6, ÷/ï, ìîæíî ïîä îôèñ, 2500.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 38483-10 ÑÒÀÕÀÍÎÂÑÊÀß, 51/À, ìñ., á., áàë., 4/5 ýò., ïë.:31.9/18.2/6, î÷ õîðîøåå, 2500.000ð, ò. 89126043531 ÑÓÂÎÐÎÂÑÊÈÉ, 3, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:20/ 16/4, êáíàõðóñòàëüíîé, 1170.000ð, ò. 200-02-72 ÓÐ.ÐÀÁÎ×ÈÕ, 25, óï., ï., ëîäæ., 6/16 ýò., ïë.:37/20/7, ÷/ï, õîð.ñîñò., 2800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÓÐ.ÐÀÁÎ×ÈÕ, 25, óï., ï., 7/16 ýò., ïë.:37/ 20/8, ÷/ï, 2900.000ð, ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 320-55-71 ÓÐ.ÐÀÁÎ×ÈÕ, 25, óï., ï., ëîäæ., 1/16 ýò., ïë.:37/19/7, îòë.ñîñò., 2850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-5353 ÕÌÅËÅÂÀ, 18, ïì., á., 3/5 ýò., ïë.:36/19/ 10, ÷/ï, 2690.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 371-12-40 ×ÅÐÍÈÃÎÂÑÊÈÉ, 17, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:24/16/3, îòä âõîä, 1490.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 ×ÅÐÍÎßÐÑÊÀß, 6, õð., ê., 5/5 ýò., ïë.:31/ 19/6, 2380.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 35550-50 ×ÅÐÍÎßÐÑÊÀß, 28, õð., ê., 1/3 ýò., ïë.:33/ 19/6, øêàôû-êóïå, 2200.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89041714194

ÊÎÑÀÐÅÂÀ, 1, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:32/18/ 6, ÷/ï, âûñ.ýò,òîðã, 2200.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 201-20-88 ÊÎÑÀÐÅÂÀ, 1, õð., á., áàë., 4/5 ýò., ïë.:31/20/6, 2300.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 319-56-56 ÊÎÑÀÐÅÂÀ, 15, óï., ê., áàë., 3/9 ýò., ïë.:33/19/8, ÷/ï, 2100.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÊÎÑÀÐÅÂÀ, 15, óï., ê., 7/9 ýò., ïë.:33/19/7, 2120.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÊÎÑÀÐÅÂÀ, 15, óï., ê., ï/ëîä., 8/9 ýò., ïë.:33/21/6.5, ñåéô/ä,çàì òðóá, 2300.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 ÊÎÑÀÐÅÂÀ, 15, óï., ê., áàë., 6/9 ýò., ïë.:33/18.7/7.3, ÷/ï, ñîñò.õîð òîðã, 2430.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 37031-12

ÑËÀÂßÍÑÊÀß, 56, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:27/15/5, ÷/ï, 2380.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 211-54-74 ÑËÀÂßÍÑÊÀß, 56, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:26.6/15/5.6, ÷/ï, ñåéô-äâåðü, 2300.000ð, ÌÀËÀÕÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89122606609 ÑËÀÂßÍÑÊÀß, 62, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:28.3/15.1/6.1, ÷/ï, ñðî÷íî,òîðã, 1990.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÕÈÌÌÀØÅÂÑÊÀß, 9, óï., ï., ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:34/18/8, 8-902-87-01394, 2530.000ð, ÓÑÏÅÕ (ÓÏÍ), ò. 89028701394 ×ÅÐÍßÕÎÂÑÊÎÃÎ, 45, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:35/21/8, 2250.000ð, ÁÎÍÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89221406878

ÕÈÌÌÀØ ÀËÜÏÈÍÈÑÒÎÂ, 20, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:18/14/-, ÷/ï, 1530.000ð, ÊÓÁ (ÓÏÍ), ò. 89041635305 ÀËÜÏÈÍÈÑÒÎÂ, 20, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:18/13/4, åâðî. äóø.êóõíÿ, 1750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÀËÜÏÈÍÈÑÒÎÂ, 20, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:19/19/-, äóø, ñåéô-äâåðü, 1650.000ð, ÊÓÁ (ÓÏÍ), ò. 89193927577 ÀËÜÏÈÍÈÑÒÎÂ, 20/1, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:23/17/-, 1650.000ð, ò. 385-90-40 ÀËÜÏÈÍÈÑÒÎÂ, 20/2, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:23/17/-, òîðã, 1740.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 328-57-12 ÁÎÐÎÄÈÍÀ, 8, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:28.7/15.5/6, ñâåæèé ðåìîíò, 2200.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÂÎÄÍÀß, 13/À, ñï., ï., ëîäæ., 6/10 ýò., ïë.:34/19/9, îáìåí, 2500.000ð, ÐÈÎËÞÊÑ (ÓÏÍ), ò. 344-44-45 ÂÎÄÍÀß, 13/À, ñï., ï., ë., 3/10 ýò., ïë.:34/18/8, ÷/ï, âñòð.êóõ., 2300.000ð, ÑÒÀÒÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89086317139 ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 12, õð., á., 3/5 ýò., ïë.:33/ 18/7, ÷/ï, 2150.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 12, õð., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:29/15/6, ÷/ï, äîëÿ, 1500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17 ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 15, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:30/ 18/6, ÷/ï, ïîä îôèñ, 2800.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 371-12-40 ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 15, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:31/ 18/6, ÷/ï, ñðî÷íî, 3000.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 372-04-19 ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 15, õð., á., áàë., 4/5 ýò., ïë.:31/18/6, õîðîøèé äâîð, 2400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 24, ïì., ø., 3/4 ýò., ïë.:34/ 19.5/6.6, ÷/ï, 2190.000ð, ÊÓÁ (ÓÏÍ), ò. 89221424605 ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 26/À, óï., ï., ëîäæ., 1/12 ýò., ïë.:35/19/7, ÷/ï, 2300.000ð, ÑÒÐÎÉÊÎÌÏËÅÊÑ (ÓÏÍ), ò. 218-09-99 ÄÀÃÅÑÒÀÍÑÊÀß, 2, ïí., ï., ï/ëîä., 2/9 ýò., ïë.:29/17/6, 2250.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89049829548 ÄÀÃÅÑÒÀÍÑÊÀß, 34, ìñ., ê., 7/9 ýò., ïë.:33/19/6, ÷/ï, 1790.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂ. À2 (ÓÏÍ), ò. 291-42-28 ÄÀÃÅÑÒÀÍÑÊÀß, 34, ìñ., ê., 2/9 ýò., ïë.:36/28/-, 2 êîì êâàðòèðà, 1850.000ð, ò. 89221575779 ÄÀÃÅÑÒÀÍÑÊÀß, 34, ìñ., ê., 4/9 ýò., ïë.:37/27/8, ñðî÷íî,õ\ñ, 1890.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 222-21-84 ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß, 28/ÂÑÒ, óï., ê., áàë., 2/ 5 ýò., ïë.:28/14/6, õîðîøèé ðåìîíò, 2220.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÈÑÅÒÑÊÀß, 10, óï., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:34/18/7.5, ÷/ï, 89089101977, 2500.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89089101977 ÈÑÅÒÑÊÀß, 10, óï., ï., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:34/17/7, ÷/ï, 2500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÈÑÅÒÑÊÀß, 14, óï., ï., ëîäæ., 3/12 ýò., ïë.:35.4/20/8, 89086307067, 2300.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 269-21-10

ÎÐÄÅÍÎÍÎÑÖÅÂ, 4, ñï., ì., ëîäæ., 20/25 ýò., ïë.:45/19/12, ñîñò.õîð,òîðã!, 3500.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÎÐÄÅÍÎÍÎÑÖÅÂ, 8, ñï., ì., ëîäæ., 4/25 ýò., ïë.:46/19/12, ÷/ï, ñ ìåá,îòë.ðåì., 3100.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 213-9754 ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÀß, 43, ñï., ì., 2áàë., 17/ 25 ýò., ïë.:51/12/35, ÷/ï, ìåáåëü, 4600.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89226124781 ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÀß, 43, ñï., ì., ëîäæ., 17/ 25 ýò., ïë.:38/16/12, ÷/ï, 2870.000ð, ÊÓÁ (ÓÏÍ), ò. 89041635305 ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÀß, 43, ñï., ì., ëîäæ., 21/ 25 ýò., ïë.:40/15/9, ÷/ï, 3080.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÀß, 43, ñï., ì., ëîäæ., 5/25 ýò., ïë.:39.5/20/5.6, ÷/ï, åâðî,ìåáåëü, 3450.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89126054723 ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÀß, 43, ñï., ì., ëîäæ., 16/ 25 ýò., ïë.:38/15/12, ÷/ï, 89221313697, 2750.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÀß, 45, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:32.5/19.6/8, ó âîäû, 2070.000ð, ò. 319-43-27 ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÀß, 79, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:33/21/6, 2250.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89049829548 ÑËÀÂßÍÑÊÀß, 49, ñï., ê., áàë., 6/10 ýò., ïë.:39/19/11, ÷/ï, 2690.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÊÓÉÁÛØ. (ÓÏÍ), ò. 261-28-34 ÑËÀÂßÍÑÊÀß, 49, ñï., ê., ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:38/19/11, ÷/ï, 2650.000ð, ò. 371-76-41

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

55

×ÅÐÍßÕÎÂÑÊÎÃÎ, 48, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:31/19/6, 89090119582, 2120.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ×ÅÐÍßÕÎÂÑÊÎÃÎ, 48, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:30/17/6, ÷/ï, ñâåòëàÿ, 2060.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74 ×ÅÐÍßÕÎÂÑÊÎÃÎ, 52, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:30/18/6, 2050.000ð, ÔÎËÈÑ (ÓÏÍ), ò. 89045447364 ÞÆÍÎÃÎÐÑÊÀß, 9, ñï., ê., 4/16 ýò., ïë.:37/17/10, âèä íà ïàðê, 2630.000ð, ÁÎÍÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89221111897

ÖÅÍÒÐ 8 ÌÀÐÒÀ, 57, óï., ê., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:33/17/7, 5000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17 8 ÌÀÐÒÀ, 80, ìñ., ê., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:29/13/8, ÷/ï, òîðã 9022650425, 2780.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-7212 8 ÌÀÐÒÀ, 80, ìñ., ê., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:37/19/9, ÷/ï, 3100.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 219-14-95 À.ÂÀËÅÊÀ, 19, õð., ê., á., 2/5 ýò., ïë.:31/ 18/6, ÷/ï, åâðî,ñèãíàë, 3400.000ð, ÍÅÄÂÈÆ. È ÏÐÀÂÎ (ÓÏÍ), ò. 89226119868 ÀÇÈÍÀ, 47, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:30/18/6, 2590.000ð, ò. 385-90-40 ÁÀÆÎÂÀ, 68, ñï., ì., áàë., 14/15 ýò., ïë.:47/20/11.5, ÷/ï, 89045434049, 4350.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89045434049 ÁÀÆÎÂÀ, 73, õð., ê., 3/5 ýò., ïë.:32/18/ 6, îòë ñîñò á\áàëê, 2550.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89222955620

ÁÀÆÎÂÀ, 183, áð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:30/16/6, òîðã!, 2600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 378-43-23 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 86, ñï., ê., ëîäæ., 6/23 ýò., ïë.:47/33/-, ÷/ï, îòë ðåìîíò, 5850.000ð, ÄÈÀÌÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89028783773 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 86, ñï., ê., ëîäæ., 17/23 ýò., ïë.:44/16/16, ÷/ï, 5550.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÁÐ.ÁÛÊÎÂÛÕ, 18, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:30/18/6, ÷/ï, 2520.000ð, ÓÞÒÂÈËÜÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ÂÀÉÍÅÐÀ, 21, ñï., ê., 5/16 ýò., ïë.:57/22/ 15, ÷/ï, 5400.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÂÀÉÍÅÐÀ, 68, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:21/16/ -, áåç âàííû, 2250.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-50-50 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 14, õð., á., 2/5 ýò., ïë.:31/ 18.3/6, ÷/ï, ÷/ï, 2350.000ð, ÞÐ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 201-91-16 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 14, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:31/ 18/6, ýò. âûñ!, õîð.ñ, 2490.000ð, ÒÐÈÓÌÔ-92 (ÓÏÍ), ò. 350-26-53 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 22, õð., á., áàë., 3/5 ýò., ïë.:32/19/6, ÷/ï, ñðî÷íî, 2570.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 36, õð., ê., 5/5 ýò., ïë.:31/ 19/7, ÷/ï, 2700.000ð, ÀÑÑ-ÍÅÄÂÈÆÈÌ. (ÓÏÍ), ò. 89505505978 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 42, ïì., ø., 3/3 ýò., ïë.:29/ 16/8, ÷/ï, 3000.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 74, õð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:29/16/6, ÷/ï, 2590.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.5 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 80, õð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:28/17/6, 2650.000ð, ÈÍÒÅÐÏÀÐÈÒÅÒ (ÓÏÍ), ò. 264-16-00 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 80/À, õð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:28/16/6, îáì.ïîäîáð.÷/ï, 2650.000ð, ÏÐÎ100 ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 384-84-68 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 82, óï., ê., áàë., 7/9 ýò., ïë.:32/22/22, 2640.000ð, ÃÐÀÄ-Ñ (ÓÏÍ), ò. 306-13-66 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 166, õð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:29/18/5, îáìåí íàéäåí!, 2700.000ð, ÑÒÐÎÉÊÎÌÏËÅÊÑ (ÓÏÍ), ò. 218-09-99 ÃÎÐÜÊÎÃÎ, 33, äð., ä., 1/2 ýò., ïë.:30/14/ 10, èäåàëüíî ïîä îô, 2730.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 201-19-28 ÄÅÊÀÁÐÈÑÒÎÂ, 6, õð., ï., 2/5 ýò., ïë.:29/ 17/6, ÷/ï, î÷åíü òåïëàÿ, 2530.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÆÓÊÎÂÀ, 10, óï., ê., ëîäæ., 12/12 ýò., ïë.:40/19/9, ÷/ï, âèä íà ãîð.ïðóä, 4000.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89222223526 Ê.ÌÀÐÊÑÀ, 30, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:32/16/ 6, ÷/ï, òèõèé öåíòð, 2600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 Ê.ÌÀÐÊÑÀ, 60, óï., ê., 6/9 ýò., ïë.:33/18/ 7, ÷/ï, 89122897658, 2800.000ð, ÀÐÃÓÌÅÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89122897658 Ê.ÌÀÐÊÑÀ, 60, óï., ê., 4/9 ýò., ïë.:32/18/ 6, ÷/ï, 2650.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 371-12-40 Ê.ÌÀÐÊÑÀ, 66, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:29/16/ 6, õîð.ñîñò, 2490.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 201-49-94 ÊÎÐÎËÅÍÊÎ, 10, õð., ê., 4/5 ýò., ïë.:32/ 19/6, ÷/ï, 2780.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 319-14-45 ÊÐÀÑÍÎÀÐÌÅÉÑÊÀß, 41, ñï., ê., ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:43/19/16, ÷/ï, 5700.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÊÐÀÑÍÛÉ, 5/1, ñï., ì., ëîäæ., 5/25 ýò., ïë.:44/19/11.5, ÷/ï, 3850.000ð, ÝÄÅÌ (ÓÏÍ), ò. 379-98-48

¹ 12

(18.03.2013)


56

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 1-êîìíàòíûå êâàðòèðû

ÊÐÀÑÍÛÉ, 8, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:31/18/ 6, 3000.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89086319522 ÊÐÀÑÍÛÉ, 12, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:31/ 18/6, ÷/ï, 3100.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 372-91-11 ÊÓÇÍÅ×ÍÀß, 79, ñï., ê., 6/19 ýò., ïë.:50.7/ 22/11, ÷/ï, 4900.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 ÊÓÇÍÅ×ÍÀß, 81, ñï., ê., 6/16 ýò., ïë.:56/ 22.4/15.5, ÷/ï, òîðã, 4900.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 319-19-10 ÊÓÇÍÅ×ÍÀß, 81, ñï., ê., ï/ëîä., 6/16 ýò., ïë.:56/23/15, ÷/ï, ðåì, òåïë. ïîë, 6000.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 372-91-11 ÊÓÇÍÅ×ÍÀß, 84/Á, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:26/ 11/7, ÷/ï, õîð.ñîñò., 1990.000ð, ò. 37801-66 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 78, õð., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:32/19/6, ÷/ï, õîð.ñîñòîÿíèå, 2580.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ËÅÍÈÍÀ, 13/À, ïì., ê., áàë., 3/9 ýò., ïë.:33/19/6, ÷/ï, óëó÷ø. ïëàíèðîâ, 3200.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ËÅÍÈÍÀ, 52/2À, ïì., ê., 5/6 ýò., ïë.:30/ 15/8, ÷/ï, 2550.000ð, ò. 290-39-56 ËÅÍÈÍÀ, 52/3, ïì., ê., 3/6 ýò., ïë.:23.6/ 16/4.4, 2150.000ð, ÌÀÍ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 267-47-28 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 34, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:30/ 17/6.5, ÷/ï, 2650.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 38, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:32/18/7, ÷/ï, çàìåíà òðóá, 2650.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-50-50 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 182, óï., ê., áàë., 7/9 ýò., ïë.:33/20/8, ÷/ï, 2800.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89222955620

¹ 12

(18.03.2013)

ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 185/À, ïì., ê., áàë., 2/ 3 ýò., ïë.:39/21/6, 2780.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 189, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:31/17/6, ÷/ï, 2590.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89506390077 Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 25, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:40/ 13/8, ÷/ï, 3200.000ð, ò. 89826659999 Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 64, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:30/ 18/6, îòë.ðåìîíò.åâðî, 3100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-3001 Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 73, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:32/ 19/6, ÷/ï, ñðî÷íî, 2650.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 97, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:31/ 15/6.5, ÷/ï, îêíà âî äâîð, 2650.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89222273777 ÌÀËÛØÅÂÀ, 11, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:31/16/6, ÷/ï, èïîòåêà-íåò, 2600.000ð, ÇÀÐÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 31912-59 ÌÀËÛØÅÂÀ, 60, ïì., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:35/22/6, ñäåëàí ðåìîíò, 3250.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-9872 ÌÀËÛØÅÂÀ, 84, óï., ê., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:33/18.4/7, ÷/ï, îêíà âî äâîð, 3250.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-2339 ÌÅËÜÊÎÂÑÊÀß, 9, ïì., ê., 1/5 ýò., ïë.:36/ 19/6, ÷/ï, öîêîëü, 2400.000ð, ÌÀËÀÕÈÒ-ÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 268-11-20 ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 56, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:30/18/6, ÷/ï, ñðî÷íî!, 2670.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 89049844029 ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 171, õð., ï., 4/12 ýò., ïë.:30/ 17/6, ÷/ï, 5ýò.ä.îòë.ñ,òîð, 2800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 2, ïì., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:39/17/8, âèä íà ïàðê, 3500.000ð, ò. 8-950-64-75-028 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 49, õð., ê., 4/5 ýò., ïë.:31/ 18/6, 2900.000ð, 911 (ÓÏÍ), ò. 380-2342 ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÀß, 35, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:32.2/17.6/6, ÷/ï, ìåáåëü îñòàåòñÿ, 2850.000ð, ÀÐÃÓÌÅÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89634412961 ÏÎÏÎÂÀ, 10, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ÷/ï, åâðîðåìîíò, 3200.000ð, ò. 8-904-5495-053 ÏÎÏÎÂÀ, 11, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:14/13/ -, ÷/ï, 8-90287-81716, 1600.000ð, 33 ÊÂ.Ì (ÓÏÍ), ò. 220-40-33 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 31, ñï., ê., ëîäæ., 7/11 ýò., ïë.:63/27/20, ÷/ï, 2000 ã ïîñòð, 5600.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9089167335 ÑÀÏÅÐÎÂ, 1, õð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:29/ 17/6, ÷/ï, ÷\ï, ðåìîíò, 2550.000ð, ÑÔÅÐÀ (ÓÏÍ), ò. 361-14-10 ÒÂÅÐÈÒÈÍÀ, 42/3, óï., ê., ëîäæ., 5/12 ýò., ïë.:47.2/20.1/12, ÷/ï, ñðî÷íî! òîðã, 3950.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÒÓÐÃÅÍÅÂÀ, 7, ïì., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:32.3/18.6/5.9, ÷/ï, 3190522, 3230.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 319-05-22 ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÑÊÈÉ, 3, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:33/18/6, ÷/ï, 2550.000ð, ÓÞÒÂÈËÜÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ÕÎÕÐßÊÎÂÀ, 32, óï., ê., 1/5 ýò., ïë.:50/ 27/12, ÷/ï, ï/íåæèëîå, 7500.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 319-14-45 ÕÎÕÐßÊÎÂÀ, 74, ñï., ì., ëîäæ., 13/14 ýò., ïë.:51/28/11, ìåáåëü,òåõíèêà, 5800.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89826653990 ÕÎÕÐßÊÎÂÀ, 100, óï., ï., ï/ëîä., 8/9 ýò., ïë.:25/12/8, ÷/ï, 2600.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ØÅÂ×ÅÍÊÎ, 29/À, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:33/19/6, 2600.000ð, ÌÀÊÑÈÌÓÌ (ÓÏÍ), ò. 89222223971 ØÅÂ×ÅÍÊÎ, 33, õð., á., á., 5/5 ýò., ïë.:32/18/5, ÷/ï, 2600.000ð, ò. 89122235638 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 2, óï., ê., ëîäæ., 7/13 ýò., ïë.:44/17.6/10, ÷/ï, 3700.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 324-67-20 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 45, óï., ê., 1/11 ýò., ïë.:33/ 18/9, 2850.000ð, ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 319-96-66 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 45, óï., ê., áàë., 7/11 ýò., ïë.:33/20/7, ÷/ï, 3500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 75, ñï., ê., ëîäæ., 13/14 ýò., ïë.:55.9/24.2/12.5, ÷/ï, 5800.000ð, ÊÎÄÅÊÑ (ÓÏÍ), ò. 234-02-02 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 118, óï., ï., 1/16 ýò., ïë.:40/20/8, ÷/ï, ÷/ï, ðåìîíò, 2900.000ð, ÀË-ÃÐÀÄ (ÓÏÍ), ò. 89086301539 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 128, óï., ï., ýðê., 2/12 ýò., ïë.:38.5/20.1/8, ÷/ï, 3000.000ð, ò. 8904-98-30-103 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 128, óï., ï., 2/12 ýò., ïë.:39/20/8, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 3150.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 213-77-79 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 134/À, ñï., ê., 6/12 ýò., ïë.:56.2/24.6/14.1, ÷/ï, 4000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÝÍÃÅËÜÑÀ, 4, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:38/20/ 9, ìîæíî ðàñøèðèòü, 4100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-40 ÝÍÃÅËÜÑÀ, 11, óï., ê., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:37/18/9, îáìåí ïîäîáðàí, 3300.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89222291157

×ÅÐÌÅÒ 32 ÂÎÅÍÍÛÉ ÃÎÐÎÄÎÊ, 27, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:32/17/6, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 2080.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 319-14-45 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 10, óï., ê., ëîäæ., 10/ 10 ýò., ïë.:32.5/18/7, ÷/ï, äîê.ãîò., 2450.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89022557741 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 14, õð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:29/17/6, ÷/ï, ñðî÷íî,îñâîáîæä, 2050.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 23, õð., ê., 3/5 ýò., ïë.:30/18/6, 89022735297, 2190.000ð, ò. 89022735297 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 26/À, õð., ï., áàë., 4/ 5 ýò., ïë.:28/17/5, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 2300.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89028766191 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 26/Â, óï., ê., áàë., 3/ 9 ýò., ïë.:33/20/7, îòëè÷íîå ñîñòîÿ, 2550.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 89089041131 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 30, óï., ê., áàë., 6/9 ýò., ïë.:33/20/6, 2450.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 380-23-40 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 30, óï., ê., áàë., 2/9 ýò., ïë.:32/19/6, ÷/ï, õîðîøåå ñîñò, 2400.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-6002 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 39, ñï., ê., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:39/20/10, ÷/ï, 2910.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 39, ñï., ê., ëîäæ., 2/ 10 ýò., ïë.:36/16/8, ÷/ï, ñîñò.õîðîøåå, 2950.000ð, ÁÈÍ (ÓÏÍ), ò. 213-83-06 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 48, õð., ê., áàë., 2/3 ýò., ïë.:32/18/7, ÷/ï, 2250.000ð, ÒÅÊÒÓÌ (ÓÏÍ), ò. 222-10-88 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 74, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:35.5/19.3/7.5, 2200.000ð, ÒÈÕÈÉ ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89221456560 ÀÏÒÅÊÀÐÑÊÀß, 42, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:33/20/6, ëåãêèé îáìåí, 2450.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89089207249 ÀÏÒÅÊÀÐÑÊÀß, 44, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:28/13/7, îáìåí íàéäåí, 2100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÀÏÒÅÊÀÐÑÊÀß, 44, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:29/16/6, 2150.000ð, ÓÞÒÂÈËÜÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ÀÏÒÅÊÀÐÑÊÀß, 48, ñï., ã., ëîäæ., 5/24 ýò., ïë.:37/17/8, ÷/ï, 89221096582, 2460.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÀÏÒÅÊÀÐÑÊÀß, 48, ñï., ã., ëîäæ., 11/17 ýò., ïë.:43/12/13, ÷/ï, 2580.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÀÏÒÅÊÀÐÑÊÀß, 48, ñï., ã., 16/24 ýò., ïë.:43/15/14, ÷/ï, 8.912.6877642, 2860.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-7212 ÁÐÀÒÑÊÀß, 10, óï., ï., 1/9 ýò., ïë.:28/ 14/7, ÷/ï, 2330.000ð, ò. 385-90-40 ÁÐÀÒÑÊÀß, 19, õð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:29/14/6, 2000.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 268-15-01 ÁÐÀÒÑÊÀß, 25, õð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:28/17/6, òîðã óìåñòåí, 2000.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89506514254 ÁÐÀÒÑÊÀß, 27/1, ñï., ì., ëîäæ., 19/24 ýò., ïë.:46/20/10, ÷/ï, 2650.000ð, ÔÎËÈÑ (ÓÏÍ), ò. 89045447364 ÁÐÀÒÑÊÀß, 27/1, ñï., ì., 16/24 ýò., ïë.:41/19/12, 3050.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 ÁÐÀÒÑÊÀß, 27/1, ñï., ì., ëîäæ., 8/24 ýò., ïë.:37.5/18.5/9.5, ÷/ï, 3100.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÁÐÀÒÑÊÀß, 27/1, ñï., ì., ëîäæ., 21/24 ýò., ïë.:41/20/10, ÷/ï, 3350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÂÎÅÍÍÀß, 7/À, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:32/ 18.5/6, ÷/ï, õîð.ñîñò., 3000.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 213-17-24 ÃÀÇÅÒÍÀß, 63, óï., ê., áàë., 3/9 ýò., ïë.:32/20/7, ÷/ï, ñðî÷íî,îòë,îñâ, 2200.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 319-14-45 ÄÈÇÅËÜÍÛÉ, 31, óï., ê., ï/ëîä., 8/9 ýò., ïë.:36/17/9.5, ÷/ï, òîðã, âîçì.èïîò, 2350.000ð, ò. 8-908-908-69-99 ÄÈÇÅËÜÍÛÉ, 31, ìñ., ê., ï/ëîä., 3/9 ýò., ïë.:29/13/7, âîçìîæåí òîðã!, 2350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 378-43-23

ÄÈÇÅËÜÍÛÉ, 31, ìñ., ê., áàë., 8/9 ýò., ïë.:36/17/9, ÷/ï, ñðî÷íî!òîðã!, 2350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÄÈÇÅËÜÍÛÉ, 33, ìñ., ê., áàë., 1/9 ýò., ïë.:36/17/10, ÷/ï, ïë.îêíà, ÷ï, 2350.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89222145578 ÄÈÇÅËÜÍÛÉ, 33, ìñ., ê., áàë., 9/9 ýò., ïë.:29/13/7, 2090.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÄÈÇÅËÜÍÛÉ, 33, ìñ., ê., ïë., 1/9 ýò., ïë.:38/20/9, õîð.ñîñ., 2350.000ð, ò. 268-53-48

ÄÎÐÎÆÍÀß, 11, ñï., ê., ëîäæ., 7/11 ýò., ïë.:32.4/17.4/9.1, òîðã, 2700.000ð, ò. 8-919-370-99-24 ÄÎÐÎÆÍÀß, 15, ñï., ã., ëîäæ., 5/12 ýò., ïë.:33/17/8, ÷/ï, 3000.000ð, Í-Ó-ÅÊÁÓÐà ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89126226912 ÇÅÍÈÒ×ÈÊÎÂ, 16, óï., ï., ëîäæ., 8/12 ýò., ïë.:35/20/8, ÷/ï, ÷/ï ä/ã, 2450.000ð, Í-Ó-ÅÊ-ÁÓÐà ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89122311223 ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÛÉ, 5, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:37/20/8, ÷/ï, ñîñò.õîð., 2350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 211-5474 ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÛÉ, 11, óï., ï., ë., 12/12 ýò., ïë.:35/19/8, 2550.000ð, ò. 89222020609 ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÛÉ, 11, óï., ï., ëîäæ., 5/12 ýò., ïë.:34/16/8, îòëè÷íîå ñîñò., 2600.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89068144193 ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÛÉ, 15, ìñ., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:32/20/6, ÷/ï, 2090.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89222955620 ËÀÒÛØÑÊÀß, 95, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:35/ 20/5, êîñì.ðåìîíò, 1700.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 213-56-63 ËßÏÓÑÒÈÍÀ, 8, õð., ê., 3/5 ýò., ïë.:31/ 20/6, ÷/ï, 2270.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 ËßÏÓÑÒÈÍÀ, 13, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:31/ 31/-, õîð.ñîñò.òîðã, 1800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ËßÏÓÑÒÈÍÀ, 13, ìñ., ê., ëîäæ., 4/5 ýò., ïë.:21/13/7, ÷/ï, òîðã!, 1850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ËßÏÓÑÒÈÍÀ, 25, ñï., ì., ëîäæ., 13/16 ýò., ïë.:41/20/9, ÷/ï, 2800.000ð, ÀÑÑÍÅÄÂÈÆÈÌ. (ÓÏÍ), ò. 89505505978 Ï.ËÓÌÓÌÁÛ, 23, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:29/ 16/6, õîð ñîñò, òîðã, 2100.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 Ï.ËÓÌÓÌÁÛ, 29/Á, õð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:29/16/6, ÷/ï, îòë.ñîñò., 2900.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89030864993 Ï.ËÓÌÓÌÁÛ, 36, óï., ê., ëîäæ., 14/14 ýò., ïë.:25.9/12.2/6, ÷/ï, ñðî÷íî, 1970.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.9 (ÓÏÍ), ò. 89022564570 Ï.ËÓÌÓÌÁÛ, 38, óï., ê., áàë., 5/9 ýò., ïë.:33/20/6, ÷/ï, õîð.ñîñò., 2450.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-50-50 Ï.ËÓÌÓÌÁÛ, 38, óï., ê., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:33/19/8, 89221290476ðåì., 2460.000ð, ò. 89221290476 Ï.ËÓÌÓÌÁÛ, 38, óï., ê., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:33/20/6, îòë,â/ìåá, 2398.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 319-14-45 Ï.ËÓÌÓÌÁÛ, 50, õð., ê., áàë., 2/3 ýò., ïë.:31/18/6, ÷/ï, 89086327726, 2090.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 89086327726 Ï.ËÓÌÓÌÁÛ, 81, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:35/20/6, ÷/ï, íåîá.ìåòðàæ, 2200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 Ï.ËÓÌÓÌÁÛ, 83, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:31/20/6, òîðã89090241523, 2370.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÑÀÍÀÒÎÐÍÀß, 15, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:30.8/19/6, ÷/ï, 2300.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89122042550 ÑÀÍÀÒÎÐÍÀß, 15, õð., ê., áàë., 4/4 ýò., ïë.:30/19/5, ÷/ï, 2260.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÑÀÍÀÒÎÐÍÀß, 19, ñï., ê., ëîäæ., 11/17 ýò., ïë.:35/17/10, ÷/ï, 2700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 2, óï., ê., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:33/17/8, ÷/ï, 2450.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89089207249 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 68, õð., ê., áàë., 2/3 ýò., ïë.:32/19/6, ÷/ï, õîð.ñîñò,ñòóäèÿ, 1950.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 70, óï., ê., áàë., 8/9 ýò., ïë.:33/19/7, 2400.000ð, ÓÞÒÂÈËÜÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 76/1, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:19/14/4, 1540.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 76/2, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:18/14/-, õîð. ñîñò., 1620.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.9 (ÓÏÍ), ò. 89028773103 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 80/1, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:35/18/7, ÷/ï, 2350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 89676392084 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 102/1, õð., ê., áàë., 4/ 5 ýò., ïë.:29.6/16.1/6.5, ÷/ï, 2050.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 106, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:31/17/7, ÷/ï, 2133907, 1960.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 213-39-07


ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 1-êîìíàòíûå êâàðòèðû ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜÑÊÀß, 17, áð., ï., áàë., 4/ 5 ýò., ïë.:28/16/6, 2230.000ð, ò. 38590-40 ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜÑÊÀß, 26, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:33/18/6, ÷/ï, 1950.000ð, ÅÐÌÀÊ (ÓÏÍ), ò. 89221376800 ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜÑÊÀß, 27, õð., ê., 4/4 ýò., ïë.:31.4/17.5/6, ÷/ï, 2050.000ð, ÌÀÍÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÑÓÕÎËÎÆÑÊÀß, 4, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:30/ 18/6, ï/îôèñ, 3100.000ð, ò. 89221290476 ÑÓÕÎËÎÆÑÊÀß, 6, õð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:28/16/5, ÷/ï, 2150.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 ÒÈÒÎÂÀ, 23, õð., á., áàë., 4/5 ýò., ïë.:31.2/ 18/6.1, 2220.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 89041733411 ÒÈÒÎÂÀ, 25/À, ìñ., ê., áàë., 8/9 ýò., ïë.:36/18/10, ÷/ï, 89022692607, 2350.000ð, ÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 216-64-57 ÒÈÒÎÂÀ, 46, õð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:30/ 19/6, îòë ñîñò, 2200.000ð, ò. 213-07-68 ÓÌÅËÜÖÅÂ, 7, ìñ., ê., 4/9 ýò., ïë.:34/16/ 10, 1980.000ð, ò. 89122403220 ÓÌÅËÜÖÅÂ, 7, ìñ., ê., 4/9 ýò., ïë.:33/19/ 10, ëåãêèé îáìåí, 1950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÓÌÅËÜÖÅÂ, 9, ìñ., ê., 1/9 ýò., ïë.:16/ 9.4/4, ìîæ. ïîä áèçíåñ, 1800.000ð, ÑÎÞÇ-À (ÓÏÍ), ò. 89222178851 ÓÌÅËÜÖÅÂ, 9, ìñ., ê., 1/9 ýò., ïë.:34/18/ 12, 1900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ÔÅÐÃÀÍÑÊÀß, 2, õð., ï., 5/5 ýò., ïë.:28.6/ 16.8/6, 2150.000ð, ÍÎÂÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 266-71-31 ÔÅÐÃÀÍÑÊÀß, 5, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:31/18/6, 1ê=1ê, 2100.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 222-24-77 ÔÅÐÃÀÍÑÊÀß, 20, õð., á., áàë., 4/5 ýò., ïë.:31/18/6, áàëêîí çàñòåêëå, 2100.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 268-15-01 ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÎÂ, 6, õð., ê., 4/5 ýò., ïë.:31.4/ 18.6/6, 2100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 ÝÑÊÀÄÐÎÍÍÀß, 29, ñï., ì., ëîäæ., 1/16 ýò., ïë.:42/22.2/11, ÷/ï, 2740.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-0012 ÝÑÊÀÄÐÎÍÍÀß, 31, ñï., ì., ëîäæ., 13/16 ýò., ïë.:40/21/10, ÷/ï, 2850.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 222-21-84 ÝÑÊÀÄÐÎÍÍÀß, 31, ñï., ì., ëîäæ., 1/16 ýò., ïë.:42/22/11, ÷/ï, 2950.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30

ÑÎÁÎËÅÂÀ, 19, ñï., ì., ï/ëîä., 14/25 ýò., ïë.:47/21/16, ÷/ï, áåç îòäåëêè, 3280.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-2339 ÑÎÁÎËÅÂÀ, 19, ñï., ì., ëîäæ., 4/25 ýò., ïë.:41/20/11, ÷/ï, äîì ñäàí 12.12ã, 2960.000ð, ÀÂÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 268-08-30 ÑÎÁÎËÅÂÀ, 19, ñï., ì., ëîäæ., 15/25 ýò., ïë.:49/29/11, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 3260.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 328-52-28 ÑÎÁÎËÅÂÀ, 19, ñï., ì., 10/16 ýò., ïë.:46/ 21/13, ÷/ï, 3140.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 ÑÎÁÎËÅÂÀ, 21/1, ñï., ê., áàë., 3/10 ýò., ïë.:49/20/16, ÷/ï, 3950.000ð, ò. 38590-40 ÑÎÁÎËÅÂÀ, 21/2, ñï., ï., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:36/18/9, îòë.ñîñò., 2650.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-50-50

Â.ÊÎÒÈÊÀ, 23, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:30/17/ 6, 2100.000ð, ËÀÉÒ-Í, ò. 222-05-35 ÄÀÍÈËÎÂÑÊÀß, 5, óï., ê., áàë., 8/9 ýò., ïë.:28/13/7, ÷/ï, 2050.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-78-78 ÄÀÍÈËÎÂÑÊÀß, 5, óï., ê., ï/ëîä., 3/9 ýò., ïë.:35/17/10, òîðã, 2450.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-6070 ÄÀÍÈËÎÂÑÊÀß, 7, óï., ê., áàë., 3/9 ýò., ïë.:29/14/8, ÷/ï, 2300.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-30-54 ÄÀÍÈËÎÂÑÊÀß, 7, óï., ê., áàë., 3/9 ýò., ïë.:36/18.5/9, 2550.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 213-66-09 ÄÎÍÑÊÀß, 20, ìñ., ê., 3/5 ýò., ïë.:18.6/ 18.6/-, ÷/ï, 1380.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 ÄÎÍÑÊÀß, 31, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:40.4/ 25.6/6, ÷/ï, 2270.000ð, ò. 211-32-00 ÇÀÌßÒÈÍÀ, 38/1, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:27.6/16.7/5.5, ÷/ï, õîð.ðåì,ïë.îêíà, 2050.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89222207785 ÇÀÌßÒÈÍÀ, 38/2, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:12.5/8.1/-, ÷/ï, 1230.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89049875045 ÇÀÌßÒÈÍÀ, 38/2, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:19/ 12.5/-, ÷/ï, 89022634811, 1450.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÈÇÓÌÐÓÄÍÛÉ, 4/À, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:28.8/15.7/6, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 2210.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÊÎÁÎÇÅÂÀ, 120, õð., ø., 1/3 ýò., ïë.:31/ 17/-, ÷/ï, ïîä íàìè öîêîëü, 1890.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 33853-53

ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 143, ñï., ê., ëîäæ., 6/8 ýò., ïë.:44.5/19.6/8, 3300.000ð, ò. 8-92261-93-710 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 177, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:30/ 16/7, ÷/ï, ñîñò.õîð., 2300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 183/Á, äð., ä., 1/2 ýò., ïë.:26/16/5, ÷/ï, îòë/ñ 2075338, 1440.000ð, ÀÈÑÒ-Í (ÓÏÍ), ò. 89122483020

ØÈÐÎÊÀß ÐÅ×ÊÀ ÑÎÁÎËÅÂÀ, 19, ñï., ì., áàë., 8/16 ýò., ïë.:45/20/12.7, îáìåí ïîäîáðàí, 3150.000ð, Í-Ó-ÅÊ-ÁÓÐà (ÓÏÍ), ò. 37207-03 ÑÎÁÎËÅÂÀ, 19, ñï., ì., 5/16 ýò., ïë.:41/ 20/10, ÷/ï, 3250.000ð, ÁÞÐÎ ÍÅÄÂÈÆ.N1 (ÓÏÍ), ò. 278-60-50

ÊÐ.ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂ, 106, óï., ï., ëîäæ., 5/ 10 ýò., ïë.:34/19/9, ÷/ï, ðåìîíò, 3290.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-3054 ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 4/Á, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:30/18/6, 2250.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 4/Â, õð., ê., 4/4 ýò., ïë.:31/17/6, ÷/ï, 2250.000ð, ò. 89022628192 ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 4/â, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:31/18/6, ðêêðèñòàëëîòë/ñ, 2400.000ð, ò. 8-912-20-88-088 ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 6, õð., ê., áàë., 3/4 ýò., ïë.:30/18/6, 2400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 35, ïì., ø., áàë., 2/ 2 ýò., ïë.:37/20/7, 2150.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 36/À, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:37/15/13, ÷/ï, îòë.ñîñò, 2300.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 213-64-04

ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 47, óï., ê., 5/9 ýò., ïë.:33/17/-, òîðã óìåñòåí, 2680.000ð, ò. 8-965-525-64-00 ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 53/À, õð., ê., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:30.1/17/6, ÷/ï, 3/4 äîëè, 1490.000ð, ÀÐÊÀÄÀ-Ì (ÓÏÍ), ò. 89126523649 ËÎÁÊÎÂÀ, 14, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:36/18/ 6, ÷/ï, 1/4 äîëÿ, 430.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ËÎÁÊÎÂÀ, 38, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:30/17/6, ÷/ï, 2132858, 2100.000ð, ÀÐÊÀÄÀ-Ì (ÓÏÍ), ò. 213-28-58 ËÎÁÊÎÂÀ, 40, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:30/16.2/6.6, 2380.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 370-31-12 ËÎÁÊÎÂÀ, 50, áð., ê., 2/5 ýò., ïë.:41.1/ 26.7/5.8, 2600.000ð, ÐÈÎ-ËÞÊÑ (ÓÏÍ), ò. 344-44-45 ËÎÁÊÎÂÀ, 93, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:31.1/ 17.1/6, áðåæí. ñîñò õîð, 2300.000ð, ò. 219-16-97 ËÎÁÊÎÂÀ, 93, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:31/17/6, ÷/ï, 2170.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 376-59-18

ØÀÐÒÀØÑÊÈÉ Ð-Ê ÁÓÒÎÐÈÍÀ, 3/À, óï., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:32/20/8, 2800.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÁÓÒÎÐÈÍÀ, 8, óï., ï., 9/10 ýò., ïë.:56/ 32/13, ÷/ï, åâðî, òîðã, 4199.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 19/À, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:30.5/17/6, 2600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 82, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:38.3/38.3/5, ÷/ï, 2 êîìíàòû. ÷ï, 2399.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 90, óï., ê., 2/9 ýò., ïë.:29/ 15/7, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 2350.000ð, ò. 254-45-60 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 104, óï., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:31/15/6, ñåéô-äâåðü, 2400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 104, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:33/18/8, õîð.ñîñò, 2530.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 104, óï., ï., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:25/15/6, ÷/ï, ë 9ì,òîðã,îòë.ñ, 2500.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 110, õð., ê., 5/5 ýò., ïë.:31/ 18/6, ÷/ï, åâðî/ðåì, 2650.000ð, ÑÒÀÒÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89086317139 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 110, õð., ê., 2/5 ýò., ïë.:32/ 19/6, ÷/ï, ãîò/ïðîä, 2300.000ð, ÐÛÍÎÊ ÍÅÄÂÈÆÈÌ. (ÓÏÍ), ò. 219-99-99 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 112/À, ïì., ê., 2/5 ýò., ïë.:27/17/8, ÷/ï, 1950.000ð, ÓÐÀË-ÝÑÒÝÉÒ ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 376-88-46

57

ËÎÁÊÎÂÀ, 93, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:31/18/6, ÷/ï, 2200.000ð, ò. 8-912238-10-25

ÑÎÁÎËÅÂÀ, 21/4, ñï., ê., ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:40.2/18.1/10, îáìåí ïîäîáðàí, 3045.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÑÎÁÎËÅÂÀ, 21/5, ñï., ê., áàë., 14/16 ýò., ïë.:36.5/16/10, 2900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÕÐÓÑÒÀËÜÍÎÃÎÐÑÊÀß, 77, ñï., ï., ï/ ëîä., 1/3 ýò., ïë.:35.3/16.4/8.3, ÷/ï, îòëñîñò.íîâ.äîì, 2530.000ð, ÐÅÃÈÎÍÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89126211557

ÝËÜÌÀØ ÁÀÁÓØÊÈÍÀ, 23, ïì., ê., 3/3 ýò., ïë.:24/ 18/4, òîðã!, 1780.000ð, ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 2019010. ÁÀÁÓØÊÈÍÀ, 45, ñï., ê., 2/14 ýò., ïë.:52/ 14.5/24, ÷/ï, òîðã, 4500.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 ÁÀÁÓØÊÈÍÀ, 45, ñï., ê., ëîäæ., 9/14 ýò., ïë.:51/21/16, òîðã,îáì.ïîäîáð, 4300.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89221020246 ÁÀÓÌÀÍÀ, 12, ïì., ø., á., 2/3 ýò., ïë.:32/ 25/5, 2180.000ð, ò. 327-52-71 ÁÀÓÌÀÍÀ, 12, ïì., ø., 2/3 ýò., ïë.:23.5/ 23.5/-, 2050.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89043813897 ÁÀÓÌÀÍÀ, 22/Á, óï., ê., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:33/17/7, íîâ.ñàíòåõíèêà, 2600.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-3054 ÁÀÓÌÀÍÀ, 29/Á, óï., ï., ë., 9/9 ýò., ïë.:34/17/8, õîð.ñîñò., 2580.000ð, ò. 89221356566 ÁÀÓÌÀÍÀ, 45, ïì., ø., 2/3 ýò., ïë.:25/ 17/4, ÷/ï, ñðî÷íî, 2000.000ð, ò. 21955-64

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

ÊÎÐÅÏÈÍÀ, 30, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:31/ 17/6, ÷/ï, 2450.000ð, ÍÀØ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 350-68-17 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 32, ñï., ì., ëîäæ., 5/13 ýò., ïë.:37/18/10, ÷/ï, 89655397292, 3400.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89655397292 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 32, ñï., ì., ëîäæ., 9/13 ýò., ïë.:39/16/11, ÷/ï, äîì ñäàí, 3100.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89222179305 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 46/À, ñï., ì., ëîäæ., 14/ 24 ýò., ïë.:53/20/13, ÷/ï, ìåòðî, 3980.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 21329-02 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 52/Á, ìñ., á., 5/5 ýò., ïë.:19/16/-, õîð. ñîñò, 1730.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 68, ìñ., ê., 8/9 ýò., ïë.:15/15/-, ìåòðî!, 1650.000ð, ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 2019010. ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 68, ìñ., ê., 5/9 ýò., ïë.:40/ 17/11, ÷/ï, 2600.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 372-91-11 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 80/2, óï., ê., ëîäæ., 7/ 9 ýò., ïë.:36/18/8, 2900.000ð, ÍÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 356-03-32 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 82, õð., á., áàë., 2/5 ýò., ïë.:31/19/6, ÷/ï, 2490.000ð, ÂÈÇÈÒ (ÓÏÍ), ò. 371-23-63 ÊÐ.ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂ, 17, ñï., ì., ëîäæ., 2/ 16 ýò., ïë.:36/15/11, ÷/ï, 3100.000ð, ò. 89527254951 ÊÐ.ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂ, 25, ñï., ì., ëîäæ., 9/ 16 ýò., ïë.:42/18/11, ÷/ï, 3350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17 ÊÐ.ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂ, 25, ñï., ì., ëîäæ., 13/ 16 ýò., ïë.:50.1/20/11, ÷/ï, 3680.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89043805066

ÏÀÐÍÈÊÎÂÀß, 8, ñï., ê., ëîäæ., 1/16 ýò., ïë.:37/18/12, 3300.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 ÏÀÐÍÈÊÎÂÀß, 12, ñï., ê., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:47.7/20/16, ÷/ï, 3250.000ð, ÌÀËÀÕÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89089173817 ÏÎËÇÓÍÎÂÀ, 14, ïì., ê., 2/2 ýò., ïë.:31/ 18/6, ÷/ï, 2060.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 ÏÎËÇÓÍÎÂÀ, 30, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:31/ 18/6, ÷/ï, 1990.000ð, ÒÅÐÐÀ (ÓÏÍ), ò. 200-68-08 ÏÎËÇÓÍÎÂÀ, 30, õð., ê., áàë., 4/4 ýò., ïë.:30/18/6, òðåá.ðåì., 1980.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 201-69-39 ÏÎËÇÓÍÎÂÀ, 34/À, ïì., ø., áàë., 3/3 ýò., ïë.:35.2/20/6, ÷/ï, ñðî÷íî! òîðã!, 1920.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-2339 ÏÎËÇÓÍÎÂÀ, 34/Ä, õð., ê., áàë., 5/4 ýò., ïë.:31/18/6, 89028792620, 2100.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89028792620 ÑÎÂÕÎÇÍÀß, 4, ñï., ï., ëîäæ., 11/16 ýò., ïë.:35/14.6/10, ÷/ï, íîâàÿ êâàðòèðà, 3000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51

¹ 12

(18.03.2013)


58

¹ 12

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 1-êîìíàòíûå êâàðòèðû

(18.03.2013)

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)


ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 1-êîìíàòíûå êâàðòèðû ÑÎÂÕÎÇÍÀß, 4, ñï., ï., ëîäæ., 14/16 ýò., ïë.:35/15/10, ÷/ï, 2850.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 346-80-52 ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 5, ìñ., ï., ëîäæ., 2/ 9 ýò., ïë.:15/15/-, 1800.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 18, ïì., ø., 2/4 ýò., ïë.:19/19/4, ÷/ï, 1080.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 31, ïì., ø., áàë., 3/ 3 ýò., ïë.:31/17/6, ÷/ï, îñâîáîæäåíà., 2450.000ð, ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 320-55-71 ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 50, óï., ï., ëîäæ., 2/ 9 ýò., ïë.:33.3/18/7, ÷/ï, 2700.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89089113159 ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 50, óï., ï., ëîäæ., 6/ 9 ýò., ïë.:33/17/7, ÷/ï, 2650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 54, óï., ï., ëîäæ., 1/ 9 ýò., ïë.:33.4/17/7, âîçìîæåí îôèñ, 2780.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 268-15-01 ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 56, ìñ., ê., áàë., 2/ 9 ýò., ïë.:37/18/9, ÷/ï, 2550.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-0141 ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 77, óï., ê., ëîäæ., 2/ 9 ýò., ïë.:35.9/17.6/8, 3ìèí äî ìåòðî, 2850.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-78-78 ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 84/1, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:29/16/6, ÷/ï, 2130246, 2400.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 213-02-46 ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 84/4, õð., ê., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:30.1/16.7/6.4, îòëñîñ, 2370.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89028778721 ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 86, õð., ê., 3/5 ýò., ïë.:30/18/6, ÷/ï, 2680831, 2400.000ð, ÔÎËÈÑ (ÓÏÍ), ò. 268-08-31 ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 86/À, õð., ê., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:31/16/6, ÷/ï, 2430.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-0141 ÑÒÀ×ÅÊ, 4, ñï., ã., ëîäæ., 12/17 ýò., ïë.:38/27/-, ÷/ï, êîììåð÷.íåäâèæ, 2550.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89221330405. Íå îáëàäàåò ñòàòóñîì æèëîãî ïîìåùåíèÿ. ÑÒÀ×ÅÊ, 4, ñï., ã., 10/17 ýò., ïë.:40/20/ 10, ÷/ï, àïàðòàìåíòû, 2750.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 283-01-10. Íå îáëàäàåò ñòàòóñîì æèëîãî ïîìåùåíèÿ. ÑÒÀ×ÅÊ, 4, ñï., ã., áàë., 10/17 ýò., ïë.:40/30/-, ÷/ï, äîì ñäàí, 2580.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 283-01-10. Íå îáëàäàåò ñòàòóñîì æèëîãî ïîìåùåíèÿ. ÑÒÀ×ÅÊ, 4, ñï., ã., ëîäæ., 11/17 ýò., ïë.:38/27/-, ÷/ï, êîììåð÷.íåäâèæ, 2650.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89221330405. Íå îáëàäàåò ñòàòóñîì æèëîãî ïîìåùåíèÿ. ÑÒÀ×ÅÊ, 4, ñï., ã., 5/17 ýò., ïë.:40/26/ 11, ÷/ï, ïåðåóñòóïêà, 2650.000ð, ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 2019010.. Íå îáëàäàåò ñòàòóñîì æèëîãî ïîìåùåíèÿ. ÑÒÀ×ÅÊ, 4, ñï., ã., áàë., 15/17 ýò., ïë.:40/32/-, ÷/ï, íîâàÿ!êóõ.ãàð., 2790.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 211-54-74. Íå îáëàäàåò ñòàòóñîì æèëîãî ïîìåùåíèÿ. ÑÒÀ×ÅÊ, 33, õð., ê., 5/5 ýò., ïë.:29.5/18/ 6, 2450.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 20637-25 ÑÒÀ×ÅÊ, 57, ìñ., ê., áàë., 4/9 ýò., ïë.:36/ 18/9, ÷/ï, 2500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÑÒÀ×ÅÊ, 57, ìñ., ê., áàë., 1/9 ýò., ïë.:29/ 13/7, âîçìîæíî ðàñøèð, 2300.000ð, ÓËÅÉ (ÓÏÍ), ò. 89049874388 ÑÒÀ×ÅÊ, 70, óï., ê., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:36/18/9, ÷/ï, 2850.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU (ÓÏÍ), ò. 378-80-29 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 6, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:37/ 19/12, õîðîøåå ñîñòîÿí, 2400.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89222138307 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 6, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:23/16/ -, 1950.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 6/À, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:23/ 16/5, õ/ñîñò,äóø,ïëàñ, 2050.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89122464173 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 6/À, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:19/ 19/-, 1650.000ð, ÃËÎÁÓÑ (ÓÏÍ), ò. 37880-22 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 6/À, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:22/ 22/-, 1700.000ð, ÍÀØ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 350-68-17 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 7, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:31/18/6, ÷/ï, 2250.000ð, ÈÑÅÒÜ (ÓÏÍ), ò. 89527349370 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 7, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:31/18/6, õîð.ñîñò, 2350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 24, ìñ., ê., 3/9 ýò., ïë.:29/ 17.4/6, 2070.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 213-90-38 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 24, ìñ., ê., áàë., 7/9 ýò., ïë.:30/18/6, ÷/ï, 8-912-28-48-686, 2000.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89122848686 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 24, ìñ., ê., áàë., 4/9 ýò., ïë.:29.2/18/5, ÷/ï, 1950.000ð, ÑÎÞÇÀ (ÓÏÍ), ò. 89221023083 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 24/2, ìñ., ê., 3/9 ýò., ïë.:30/ 18/6, ÷/ï, 2000.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89043894931

ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 24/2, ìñ., ê., áàë., 2/9 ýò., ïë.:30/18/6, ÷/ï, 89049844925, 2060.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89049844925 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 24/3, ìñ., ê., áàë., 5/9 ýò., ïë.:21.2/11.7/5.1, ÷/ï, ñðî÷íî, òîðã, 1880.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 24/3, ìñ., ê., áàë., 5/9 ýò., ïë.:29/18/6, õîð êâàðòèðà, 1900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-3001 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 24/3, ìñ., ê., á., 9/9 ýò., ïë.:30/18/5.5, îòë.ñîñ., 2150.000ð, ÍÅÃËÈÍÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89126138858 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 48, ïí., ï., áàë., 7/9 ýò., ïë.:29/17/6, ÷/ï, 2390.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 51/À, ñï., ï., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:34/18/9, òîðã, 3150.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-30-54 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 52/1, óï., ê., áàë., 8/9 ýò., ïë.:33.1/20/6, 2400.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89221423935 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 52/1, óï., ê., áàë., 8/9 ýò., ïë.:33/20/6, ñîñò.ñðåäíåå, 2320.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-1170 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 52/1, óï., ê., áàë., 6/9 ýò., ïë.:33/18/7, 2150.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 52/3, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:28/ 17/6, ÷/ï, ÷ï, îñâîáîæäåíà, 2100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-5353 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 53, óï., ï., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:33/17/7, 3220.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-30-54 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 79, ñï., ï., ëîäæ., 14/16 ýò., ïë.:37/18/12, ÷/ï, õîð.ñîñò,çàêð.ò, 2900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 79, ñï., ï., ëîäæ., 6/16 ýò., ïë.:37/18/12, ÷/ï, õîð.ñîñò, 2850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 87, ñï., ì., 24/25 ýò., ïë.:41/ 17/11, ÷/ï, íîâàÿ, 3000.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 89, ñï., ï., ëîäæ., 13/18 ýò., ïë.:33.4/15/9, ÷/ï, 2850.000ð, ÀÍÄÈÑ (ÓÏÍ), ò. 89122412913 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 89, ñï., ï., ëîäæ., 15/18 ýò., ïë.:33/17/10, êóõíÿ â ïîäàðîê, 2890.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 91, ñï., ì., ëîäæ., 17/25 ýò., ïë.:41/17/11, ÷/ï, 2950.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 264-56-78 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 91, ñï., ì., ï/ëîä., 7/25 ýò., ïë.:39/16/11, 2830.000ð, ò. 205-99-45 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 91, ñï., ì., áàë., 6/25 ýò., ïë.:41/18/10, ÷/ï, 2900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÓËÜßÍÎÂÑÊÀß, 11, ñï., ì., ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:33.2/15.4/8, ëîäæ.6 êâ.ì., 2620.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 200-09-19 ÓËÜßÍÎÂÑÊÀß, 11, ñï., ì., ëîäæ., 9/10 ýò., ïë.:40/18/9, ÷/ï, ðåìîíò!, 2950.000ð, ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 320-55-71 ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÎÂ, 26, óï., ï., ëîäæ., 1/ 9 ýò., ïë.:33/17/7, ïîä ìàãàçèí, 3100.000ð, ÀËËÑ (ÓÏÍ), ò. 89122845810 ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÎÂ, 32, ìñ., ê., 6/9 ýò., ïë.:35/19/11, íàòÿæ.ïîòîëîê, 2300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÎÂ, 34, ìñ., ê., 7/9 ýò., ïë.:35/17/12, ÷/ï, 2290.000ð, ÌÀÍÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÎÂ, 38, óï., ï., ëîäæ., 3/ 9 ýò., ïë.:33/17/8, ÷/ï, 3060.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-30-54 ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÎÂ, 38, óï., ï., 7/9 ýò., ïë.:33/17/8, 2590.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 201-49-94 ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÎÂ, 80, óï., ï., ë., 6/9 ýò., ïë.:33/17/7, ÷/ï, 2550.000ð, ò. 21961-71 ØÅÔÑÊÀß, 64, óï., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:33/18/8, ÷/ï, 2540.000ð, ò. 89506597280 ØÅÔÑÊÀß, 87/3, áð., ê., 1/5 ýò., ïë.:30.2/ 17/6, 2400.000ð, ÔÎÐÒÓÍÀ-ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 9022554153 ØÅÔÑÊÀß, 89/1, óï., ê., 5/9 ýò., ïë.:33/ 19/8, ÷/ï, 89501935113, 2300.000ð, ò. 89501935113 ØÅÔÑÊÀß, 91/5, óï., ê., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:34/17/6, 2600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ØÅÔÑÊÀß, 93/1, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:33/ 18/11, 3100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 ØÅÔÑÊÀß, 93/1, óï., ê., 6/9 ýò., ïë.:33/ 18/8, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 2520.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17 ØÅÔÑÊÀß, 93/1, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:32/ 18/7, 2450.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 31003-23 ØÅÔÑÊÀß, 101, ñï., ê., ëîäæ., 13/16 ýò., ïë.:41/17/10, êóõíÿ â ïîäàðîê, 3400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ØÅÔÑÊÀß, 102, ñï., ï., ëîäæ., 5/12 ýò., ïë.:33/15/9, ÷/ï, ÷ï, 2650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ØÅÔÑÊÀß, 102, ñï., ï., ëîäæ., 1/12 ýò., ïë.:33/15/10, ëåãêèé îáì, 2700.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 89028744911

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

59

ÝËÅÊÒÐÈÊÎÂ, 21, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:33/ 19/7, êâàðòèðà ÷èñòàÿ, 2500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÝËÅÊÒÐÈÊÎÂ, 21, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:32.5/19/6, 3284650, 2500.000ð, ÐÀÍ×Î (ÓÏÍ), ò. 238-00-00 ÝËÅÊÒÐÈÊÎÂ, 24, ñï., ã., ëîäæ., 1/18 ýò., ïë.:41/17/13, ÷/ï, äîê. ãîòîâû. ÷ï, 3000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 ÝËÅÊÒÐÈÊÎÂ, 25, óï., ï., ëîäæ., 9/16 ýò., ïë.:37/18/12, ÷/ï, îòë.ñîñò., 3050.000ð, ËÈÄÅÐ (ÓÏÍ), ò. 338-75-45 ÝËÅÊÒÐÈÊÎÂ, 25, óï., ï., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:37/19/11, ÷/ï, ëîäæ çàñòåêë, 2790.000ð, ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 89505448722 ÝËÅÊÒÐÈÊÎÂ, 27, ñï., ê., ëîäæ., 12/16 ýò., ïë.:37/18/12, ÷/ï, ÷/ï, îñâîáîæäåí, 3095.000ð, ËÈÄÅÐ (ÓÏÍ), ò. 33875-45

Þ-Ç ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 51, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:13/ 13/-, 1120.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.5 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 54/3, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:27.5/15/6, òðåá.ðåìîíò, 2200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 61, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:33.1/17.4/7, ÷/ï, ïîä íåæèëîå, 3200.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 213-72-07 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 67, óï., ï., ëîäæ., 10/12 ýò., ïë.:35/19/8, õîð.ñîñò, 3180.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-1170

ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 68/á, ñï., ê., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:48/19/13, çàñòðîéùèê, 3050.000ð, ò. 253-25-75 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 68/á, ñï., ê., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:48/19/13, çàñòðîéùèê, 63.500ð/ ì, ò. 253-25-75 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 68/á, ñï., ê., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:48/19/13, çàñòðîéùèê, 3050.000ð, ò. 253-25-75 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 68/á, ñï., ê., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:48/19/13, çàñòðîéùèê, 63.500ð/ ì, ò. 253-25-75 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 68/á, ñï., ê., ëîäæ., 1/16 ýò., ïë.:42/16/11, çàñòðîéùèê, 2921.000ð, ò. 253-25-75 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 68/á, ñï., ê., ëîäæ., 3/16 ýò., ïë.:50/18/15, çàñòðîéùèê, 3257.000ð, ò. 253-25-75 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 68/á, ñï., ê., ëîäæ., 6/16 ýò., ïë.:50/18/15, çàñòðîéùèê, 3257.000ð, ò. 253-25-75 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 68/á, ñï., ê., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:50/18/15, çàñòðîéùèê, 3257.000ð, ò. 253-25-75 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 68/á, ñï., ê., ëîäæ., 3/16 ýò., ïë.:50/18/15, çàñòðîéùèê, 3257.000ð, ò. 253-25-75 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 68/á, ñï., ê., ëîäæ., 10/16 ýò., ïë.:50/18/15, çàñòðîéùèê, 3257.000ð, ò. 253-25-75 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 68/á, ñï., ê., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:50/18/15, çàñòðîéùèê, 3257.000ð, ò. 253-25-75 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 68/á, ñï., ê., ëîäæ., 10/16 ýò., ïë.:50/18/15, çàñòðîéùèê, 3257.000ð, ò. 253-25-75 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 68/á, ñï., ê., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:50/18/15, çàñòðîéùèê, 65.000ð/ ì, ò. 253-25-75 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 68/á, ñï., ê., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:50/18/15, çàñòðîéùèê, 3257.000ð, ò. 253-25-75 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 68/á, ñï., ê., ëîäæ., 2/16 ýò., ïë.:43/20/11, çàñòðîéùèê, 3075.000ð, ò. 253-25-75 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 68/á, ñï., ê., ëîäæ., 2/16 ýò., ïë.:43/20/11, çàñòðîéùèê, 70.000ð/ ì, ò. 253-25-75 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 68/á, ñï., ê., ëîäæ., 2/16 ýò., ïë.:43/20/11, çàñòðîéùèê, 3075.000ð, ò. 253-25-75 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 68/á, ñï., ê., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:44/16/15, çàñòðîéùèê, 3075.000ð, ò. 253-25-75

ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 68/á, ñï., ê., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:44/16/15, çàñòðîéùèê, 70.000ð/ ì, ò. 253-25-75 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 68/á, ñï., ê., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:44/16/15, çàñòðîéùèê, 3075.000ð, ò. 253-25-75 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 68/á, ñï., ê., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:44/16/15, çàñòðîéùèê, 70.000ð/ ì, ò. 253-25-75 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 68/Á, ñï., ê., ëîäæ., 5/16 ýò., ïë.:49/20/12, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 3300.000ð, ÀÒÎÌÏÐÎÌÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 377-00-07 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 68/Á, ñï., ê., ëîäæ., 11/16 ýò., ïë.:50/18/15, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 3200.000ð, ÀÂÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89222013797 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 68/Á, ñï., ê., ëîäæ., 11/16 ýò., ïë.:50/18/15, ÷/ï, îòä. ïîä ÷èñòîâ, 3200.000ð, ÀÂÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89222013797 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 68/Á, ñï., ê., 12/16 ýò., ïë.:27/14/-, ÷/ï, 2460.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 68/Á, ñï., ê., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:50/18/15, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 3257.150ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 68/Á, ñï., ê., ë., 15/16 ýò., ïë.:27/14/3, 2500.000ð, ò. 89122217809 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 68/Á, ñï., ê., ëîäæ., 14/16 ýò., ïë.:42/21/12, ÷/ï, 3050.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 68/Á, ñï., ê., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:49/19/12, ïîä ÷èñòîâóþ, 3250.000ð, ËÀÉÒ-Í, ò. 222-05-35 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 68/Á, ñï., ê., ë., 10/16 ýò., ïë.:43.57/16.44/14.64, 3150.000ð, ò. 89122217809 ÁÀÐÄÈÍÀ, 2/1, óï., ï., ëîäæ., 15/16 ýò., ïë.:35/18/8, ÷/ï, ñîá-ê, 2800.000ð, ò. 8-908-925-34-74 ÁÀÐÄÈÍÀ, 2/1, óï., ï., ëîäæ., 14/16 ýò., ïë.:34.9/19/8, îáìåí íàéäåí, 2600.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89028723894 ÁÀÐÄÈÍÀ, 2/1, óï., ï., ë., 1/16 ýò., ïë.:35/18/7, ÷/ï, õîð.ñîñ., 2700.000ð, ò. 345-69-50 ÁÀÐÄÈÍÀ, 6/2, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:25/ 12/5, ÷/ï, óþòíàÿ êâàðòèðà, 1999.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 378-43-23 ÁÀÐÄÈÍÀ, 6/2, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:19/14/ 3, ÷/ï, îòë.âàðèàíò, 1950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ÁÀÐÄÈÍÀ, 6/2, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:22.6/ 16.2/4, ÷/ï, 2150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 ÁÀÐÄÈÍÀ, 7/3, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:32/ 20/6, ÷/ï, 2450.000ð, ò. 385-90-40 ÁÀÐÄÈÍÀ, 11/2, áð., ï., á., 5/5 ýò., ïë.:29/16/6, ÷/ï, îòë.ñîñ., 2500.000ð, ò. 345-69-50 ÁÀÐÄÈÍÀ, 19, áð., ï., 2/5 ýò., ïë.:30/16/ 6, ÷/ï, 2550.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 ÁÀÐÄÈÍÀ, 25/1, óï., ï., ëîäæ., 15/16 ýò., ïë.:34.5/18/8, ÷/ï, ìåá, 2850.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 319-14-45 ÁÀÐÄÈÍÀ, 32/1, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:29/15/6, êîîïåðàòèâíûé, 2550.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÁÀÐÄÈÍÀ, 48, áð., ï., áàë., 1/5 ýò., ïë.:27/16/5, 2430.000ð, ÌÀÊÑÈÌÓÌ (ÓÏÍ), ò. 89222223971 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 1, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:28/17/6, îáìåí íàéäåí, 2420.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 9/3, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:31/17/6, 2400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 12, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:28.9/16/6, 2600.000ð, ÁÈÍ (ÓÏÍ), ò. 232-00-79 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 13/4, õð., ê., áàë., 2/ 5 ýò., ïë.:29.8/16.5/6, 2650.000ð, ÁÈÍ (ÓÏÍ), ò. 232-00-79 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 13/4, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:31/19/6, ÷/ï, òîðã, 2200.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89049829566 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 13/5, õð., ê., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:35/20/6, ÷/ï, 2700.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 23/1, áð., ï., áàë., 4/ 5 ýò., ïë.:29/16/6, ÷/ï, 2499.000ð, ÅÊÀÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89043881928

¹ 12

(18.03.2013)


60

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 2-êîìíàòíûå êâàðòèðû

ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 23/2, áð., ï., áàë., 4/ 5 ýò., ïë.:28/16/6, ÷/ï, 2999.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-0840 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 32, óï., ê., áàë., 4/9 ýò., ïë.:33/20/6, ÷/ï, 2900.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 34/1, áð., ï., áàë., 2/ 5 ýò., ïë.:28/17/7, 201-10-10, 2500.000ð, ÅÊ-ÁÓÐà ÑÈÒÈ (ÓÏÍ), ò. 269-32-32 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 29/À, ñï., ì., ëîäæ., 8/ 16 ýò., ïë.:43/20/12, õîðîøèé ðåìîíò, 3599.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 211-54-74 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 39, ïí., ï., ï/ëîä., 6/ 9 ýò., ïë.:29/16/7, ÷/ï, õîð.ñîñò., 2550.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÊÓÉÁÛØ. (ÓÏÍ), ò. 261-28-34 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 39, ïí., ï., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:29/16/6, 2650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 45/ÂÑÒ, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:33/16/10, 2600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 49, óï., ï., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:34/18/8, 2850.000ð, ÍÀØ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 350-68-17 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 88, ñï., ê., áàë., 1/5 ýò., ïë.:45/21/10, æê æåì÷óæèíà, 3400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 211-54-74 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 190, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:29/18/7, îòë.ñîñò., 2500.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 200-09-19 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 222, óï., ï., ëîäæ., 7/ 10 ýò., ïë.:35/19/9, ÷/ï, îòë.ñîñò., 2930.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89122645814 ÂÑÒÐÅ×ÍÛÉ, 3/1, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:31/ 17/6, ÷/ï, òîðã, 2350.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÂÑÒÐÅ×ÍÛÉ, 7/1, áð., ê., 1/5 ýò., ïë.:30/ 16/6, ÷/ï, ñ ìåáåëüþ, 2450.000ð, ÑÒÀÒÓÑ (ÓÏÍ), ò. 388-24-11 ÃÐÎÌÎÂÀ, 30, ñï., ã., ëîäæ., 4/12 ýò., ïë.:46.1/18/13, ÷/ï, 4149.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89326093138 ÃÐÎÌÎÂÀ, 136, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:27/18/6, îòë ñîñò! òîðã, 2430.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 283-01-10 ÃÐÎÌÎÂÀ, 136, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:28/ 15/7, ä\ã, 2360.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 268-15-01 ÃÐÎÌÎÂÀ, 146, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:27/ 16/6, ÷/ï, ðÿäîì ñ ïàðêîì, 2340.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÃÐÎÌÎÂÀ, 146, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:28/15/6, 8-908-63-062-11, 2350.000ð, ÏÐÀÂ.ÂÛÁÎÐ, ò. 89086306211 ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 19/À, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:31/ 18/6, òèõèé äâîð., 2320.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 378-43-23 ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 23, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:31/17/6, 2650.000ð, ÊÎÌÏÀÑ (ÓÏÍ), ò. 89122280552 ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 24, óï., ê., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:33/17/7, òîðã, 2700.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 232-58-24 ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 34, óï., ê., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:32.9/19.5/8, ÷/ï, 2800.000ð, Í-ÓÅÊ-ÁÓÐà ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89041797278 ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 38, óï., ê., ëîäæ., 5/14 ýò., ïë.:38/20/7, ÷/ï, ðåíòà, 950.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 319-19-14 Ä.-ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ, 5/À, ñï., ì., ëîäæ., 8/12 ýò., ïë.:43/17/11, îòë. êâàðòèðà, 3450.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033001,269 Ä.-ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ, 5/À, ñï., ì., ëîäæ., 8/12 ýò., ïë.:44.5/18/13, îòë.ñîñò., 3600.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 200-09-19 ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß, 30, õð., ê., áàë., 2/2 ýò., ïë.:30/18/6, 213-13-37, 2300.000ð, ÁÈÍ (ÓÏÍ), ò. 232-00-79 ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß, 31, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:30.6/16.7/6, õ\ñîñò.òèõ.äâîð, 2400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 42, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:31.8/18/5, ÷/ï, ñîñò. ñðåäí, 2450.000ð, ÑÔÅÐÀ (ÓÏÍ), ò. 89122890889 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 48/À, õð., ê., 2/5 ýò., ïë.:30/16/6, ÷/ï, 2500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 66, ñï., ã., ëîäæ., 3/25 ýò., ïë.:60.2/34/6, ÷/ï, ñðî÷íî òîðã, 4050.000ð, ÒÅÊÒÓÌ (ÓÏÍ), ò. 222-10-88

¹ 12

(18.03.2013)

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 66, ñï., ã., ëîäæ., 7/25 ýò., ïë.:67/40/1, ÷/ï, 3950.000ð, ÀÒÎÌÏÐÎÌÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 377-00-07 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 66, ñï., ã., ëîäæ., 12/25 ýò., ïë.:65/40/-, ÷/ï, ïîäã ïîä ÷èñò/î, 5000.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-2339 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 66, ñï., ã., ëîäæ., 5/25 ýò., ïë.:60/34/-, ÷/ï, ïîä ÷èñò.îòä., 3950.000ð, ÀÒÎÌÏÐÎÌÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 377-00-07 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 66, ñï., ã., áàë., 16/25 ýò., ïë.:65/50/7.5, ÷/ï, äîì ñäàí, 4925.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 37031-12 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 70, ñï., ê., ëîäæ., 14/25 ýò., ïë.:48/23/10, ÷/ï, 4250.000ð, ÌÀÍÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 80, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:28/ 17/6, ÷/ï, âûñîê.ýòàæ, 2400.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 222-24-77 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 212/2, óï., ï., ëîäæ., 11/ 16 ýò., ïë.:35/19/8, ñðî÷íî, 2800.000ð, ÝÄÅÌ (ÓÏÍ), ò. 379-98-48 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 216, óï., ï., ëîäæ., 7/16 ýò., ïë.:35/18/8, ÷/ï, ìåáåëü,òîðã, 3000.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 328-5228 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 4, ñï., ï., ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:34/18/9, 3100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 4, ñï., ï., ëîäæ., 8/10 ýò., ïë.:33.5/14.9/9.2, ÷/ï, 2850.000ð, ÊÎÍÑÒÀÍÒÀ-ÃÐÓÏÏ (ÓÏÍ), ò. 269-24-78 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 6/1, ñï., ï., 8/16 ýò., ïë.:39/ 18/9, 89222018246, 3150.000ð, ò. 37176-41 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 6/2, ñï., ï., ëîäæ., 8/16 ýò., ïë.:39/18/9, ÷/ï, îòë.ñîñòîÿíèå, 3150.000ð, ò. 89222018246 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 6/3, ñï., ï., ëîäæ., 12/16 ýò., ïë.:38/17/9, 3100.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 213-19-46 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 6/3, ñï., ï., ëîäæ., 13/16 ýò., ïë.:38.2/18/10, ÷/ï, 3200.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 89049866820 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 8, ñï., ï., 10/10 ýò., ïë.:34/ 18/10, ÷/ï, ðåìîíò, ìåá, 2950.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-50-50 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 8, ñï., ï., ëîäæ., 4/10 ýò., ïë.:34/16/9.5, îñâîáîæäåíà, 2840.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 38/À, óï., ï., ëîäæ., 1/12 ýò., ïë.:35.2/18.4/7.8, ÷/ï, 2520.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 38/À, óï., ï., ëîäæ., 6/12 ýò., ïë.:35/18/8, îòë.ñîñò+ìåá, 2790.000ð, ÅÊÀÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 213-13-11 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 68, óï., ï., ëîäæ., 13/16 ýò., ïë.:34.7/18.5/8, 2800.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 328-56-07 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 72, óï., ï., ëîäæ., 7/16 ýò., ïë.:35/18.5/8, ÷/ï, 2700.000ð, ò. 20599-45 Ï.ÒÎËÜßÒÒÈ, 12/À, óï., ê., ëîäæ., 3/12 ýò., ïë.:36/18/-, ÷/ï, 3650.000ð, ÊÎÄÅÊÑ (ÓÏÍ), ò. 290-15-32 Ï.ÒÎËÜßÒÒÈ, 13/À, ñï., ê., ëîäæ., 8/12 ýò., ïë.:53/26/13, ÷/ï, 3980.000ð, ÍÎÂÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 346-70-65 Ï.ÒÎËÜßÒÒÈ, 14, õð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:29/17/6, ÷/ï, îòë ñîñò! òîðã, 2600.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 283-01-10 Ï.ÒÎËÜßÒÒÈ, 19, óï., ê., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:34/18/7, ÷/ï, ñðî÷íî!, 2870.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 328-52-28 Ï.ÒÎËÜßÒÒÈ, 19, óï., ê., 2/9 ýò., ïë.:33/ 18/7, ÷/ï, ñâåòëàÿ, òåïëàÿ, 2700.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÊÓÉÁÛØ. (ÓÏÍ), ò. 261-2834 Ï.ÒÎËÜßÒÒÈ, 20, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:29/ 17/6, ÷/ï, ïîä îôèñ, 2300.000ð, ÍÀØ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 350-68-17 Ï.ÒÎËÜßÒÒÈ, 30, õð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:28/17/5, ÷/ï, 2260.000ð, ò. 205-9945 ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 15, óï., ê., áàë., 8/9 ýò., ïë.:33/19/7, ÷/ï, ïåðåïëàíèðîâàíà, 2750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 32/1, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:28.8/17/6, ÷/ï, 2500.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 39/À, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:34.2/18/7, ÷/ï, òîðã, 2590.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9221492082 ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 48, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:26/17.4/-, ÷/ï, 89222959582, 2450.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89222959582 ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 48, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:33/19/7, 2600.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 376-59-18 ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 59, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:28.9/ 16.1/6, ÷/ï, 3100.000ð, ÐÈÎ-ËÞÊÑ (ÓÏÍ), ò. 344-44-45 ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 65, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:28/ 17/6, ÷/ï, 2500.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.5 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25 ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 69, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:29/17/6, ÷/ï, òîðã, 2390.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 77, áð., ï., 4/5 ýò., ïë.:29/ 17/6, ÷/ï, îòë.ñîñò, 2500.000ð, ÅÊÀÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89193882317 ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 77, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:28.7/ 17/6, ïîä êîììåðö., 2900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40

ÏÎÑÒÎÂÑÊÎÃÎ, 6, ñï., ì., ëîäæ., 1/25 ýò., ïë.:37/16/13, ÷/ï, 89049856525, 3250.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÏÎÑÒÎÂÑÊÎÃÎ, 6, ñï., ì., 1/25 ýò., ïë.:33.3/14/11, ÷/ï, 1 ýòàæ, 2700.000ð, ÇÀÐÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 89222917771 ÏÎÑÒÎÂÑÊÎÃÎ, 6, ñï., ì., ëîäæ., 6/25 ýò., ïë.:42/16/12, ÷/ï, îêíà íà ëåñ, 3100.000ð, ÀÂÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89222013797 ÏÎÑÒÎÂÑÊÎÃÎ, 17, ñï., ï., á/ë., 2/16 ýò., ïë.:37/21/7, ÷/ï, 2900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÐÅÏÈÍÀ, 84, óï., ï., ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:34/17/7, ÷/ï, 89122416159, 2750.000ð, ÂÖÍ (ÓÏÍ), ò. 89122416159 ÐÅÏÈÍÀ, 88, óï., ï., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:37/19/9, ÷/ï, 2850.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.5 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25 ÐÅÏÈÍÀ, 88, óï., ï., ï/ëîä., 6/9 ýò., ïë.:37/19/9, 2880.000ð, ÌÎß ÍÎÂÀß ÊÂÀÐÒ (ÓÏÍ), ò. 89058067689 ÐÅØÅÒÍÈÊÎÂÀ, 2, óï., ï., ëîäæ., 12/12 ýò., ïë.:36/20/7, îòë.ñîñò.òîðã., 2840.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 378-43-23 ÐÅØÅÒÍÈÊÎÂÀ, 14, óï., ï., ëîäæ., 1/16 ýò., ïë.:42/17/10.5, 2940.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.5 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 13, áð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:32/18/6, ñîñò õîðîøåå, 2700.000ð, ÒÈÒÓË (ÓÏÍ), ò. 202-25-25 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 30, óï., ï., áàë., 3/9 ýò., ïë.:27.1/15/6, ÷/ï, 2400.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 30, óï., ï., áàë., 4/9 ýò., ïë.:38/19/10, òîðã, 2800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 30, óï., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:27/14/5, 2300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 30/Á, óï., ï., ï/ëîä., 7/ 9 ýò., ïë.:32.2/19/7, ÷/ï, äîì âî äâîðå, 2670.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 30/Á, óï., ï., ï/ëîä., 2/ 9 ýò., ïë.:28/14/7, 2520.000ð, ÃËÎÁÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89049858095 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 31/3, óï., ê., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:32.2/15.9/7, 1+äîï=2, 2600.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 31/4, óï., ê., 1/5 ýò., ïë.:41/17/10, ÷/ï, 2800.000ð, ÑÔÅÐÀ (ÓÏÍ), ò. 89122340090 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 32/Á, ñï., ê., ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:45/20/12.5, 2 øê-êóïå,êóõíÿ, 3400.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 201-20-88 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 37, ñï., ã., ëîäæ., 18/21 ýò., ïë.:45/17/15, ÷/ï, 3450.000ð, ò. 205-99-45 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 37, ñï., ã., 3/21 ýò., ïë.:40/18.6/12.7, ÷/ï, 2950.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 49/2, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:27/15/6, ÷/ï, 89122478394, 2350.000ð, ÊÎÍÑÒÀÍÒÀ-ÃÐÓÏÏ (ÓÏÍ), ò. 89122478394 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 49/2, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:28/17/5, ÷/ï, 2400.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 53/À, ñï., ï., ëîäæ., 9/16 ýò., ïë.:41/18/10, 3600.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÓÕÒÎÌÑÊÀß, 26/À, õð., ê., 1/2 ýò., ïë.:30/ 18/6, ÷/ï, 2100.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÓÕÒÎÌÑÊÀß, 28, õð., ê., 2/3 ýò., ïë.:30/ 16/5, ÷/ï, 2250.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89122814322 ÓÕÒÎÌÑÊÀß, 45, ñï., ï., ëîäæ., 9/10 ýò., ïë.:34/17/10, ÷/ï, 219-25-10, 2950.000ð, 33 ÊÂ.Ì (ÓÏÍ), ò. 220-40-33 ×ÅÐÊÀÑÑÊÀß, 35, õð., ê., 1/2 ýò., ïë.:29/ 18/6, ÷/ï, ðåìîíò,ìåá, 2198.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 319-14-45 ×ÊÀËÎÂÀ, 5, ñï., ê., ëîäæ., 4/10 ýò., ïë.:47/22/12, ÷/ï, õîð.ñîñò.òîðã, 4500.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ×ÊÀËÎÂÀ, 117, óï., ï., ëîäæ., 11/12 ýò., ïë.:34/18/8, òîðã, 2800.000ð, ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 319-96-66 ×ÊÀËÎÂÀ, 121, óï., ï., ë., 4/12 ýò., ïë.:35/18/8, 2800.000ð, ÏÐÅÑÒÈÆ (ÓÏÍ), ò. 89049866462 ×ÊÀËÎÂÀ, 124, ñï., ì., ëîäæ., 11/24 ýò., ïë.:47/19/12, ÷/ï, ïðåê. âèä îêîí, 3550.000ð, ÒÅÐÐÀ (ÓÏÍ), ò. 200-68-08 ØÀÓÌßÍÀ, 86/2, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:29/ 17/6, ÷/ï, òîðãà íåò, 2240.000ð, ÍÀØ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 350-68-17 ØÀÓÌßÍÀ, 94, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:29/17/6, 2350.000ð, ÓÞÒÂÈËÜÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ØÀÓÌßÍÀ, 98/1, õð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:30/16/6, ÷/ï, 2530.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ØÀÓÌßÍÀ, 100, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:28/17/6, 2550.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ØÀÓÌßÍÀ, 103/1, óï., ê., áàë., 6/14 ýò., ïë.:36.7/18.5/9, îòë.ñîñò., 2850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ØÀÓÌßÍÀ, 111, ñï., ê., 2ëîäæ., 16/18 ýò., ïë.:60/21/16, ÷/ï, åâðîðåì,ìåá+òåõ, 4990.000ð, ò. 8-904-98-15-635 ßÑÍÀß, 8, óï., ê., ëîäæ., 13/14 ýò., ïë.:37.1/18/9, ÷/ï, 3370.000ð, ÌÀÍÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô) ßÑÍÀß, 30, óï., ï., ëîäæ., 1/16 ýò., ïë.:34.4/19/8, ÷/ï, òîðã!ñðî÷íî!, 2850.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9120522204 ßÑÍÀß, 31, ñï., ê., 14/17 ýò., ïë.:43/20/ 11, ÷/ï, 3680.000ð, ò. 385-90-40 ßÑÍÀß, 32/3, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:29/17/6, áàëê.ïëàñòèê, 2450.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 222-24-77 ßÑÍÀß, 36/1, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:28/16/ 5, îòë. ðåìîíò, 2350.000ð, ÁÎÍÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89028775301 ßÑÍÀß, 38, óï., ï., ëîäæ., 9/12 ýò., ïë.:34/19/8, ÷/ï, îêíà íà äâîð, 2880.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40

2-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÀÂÒÎÂÎÊÇÀË 8 ÌÀÐÒÀ, 122, ñï., ê., 2áàë., 4/6 ýò., ïë.:70/38/17, ÷/ï, ñðî÷íî,íîâûé äî, 5900.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 22224-77 8 ÌÀÐÒÀ, 125, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44/29.2/6, ÷/ï, òèõèé äâîð, 3100.000ð, ÀÂÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 268-08-30 8 ÌÀÐÒÀ, 127, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44.6/29.7/6, ïðîñòîé îáìåí, 3050.000ð, ÑÎÃËÀÑÈÅ (ÓÏÍ), ò. 37459-50 8 ÌÀÐÒÀ, 142, õð., á., áàë., 4/5 ýò., ïë.:43/27/6, ÷/ï, h=2,63ì,äîê.ãîò, 3080.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 219-52-19 8 ÌÀÐÒÀ, 179/Á, ïì., ø., áàë., 3/3 ýò., ïë.:67/42/9, ÷/ï, îòëè÷íàÿ îòäåëê, 4300.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 31946-83 8 ÌÀÐÒÀ, 181/2, óï., ï., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:48/27/7, îòë.ñîñò., 4300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-2401 8 ÌÀÐÒÀ, 194, ñï., ê., ëîäæ., 22/19 ýò., ïë.:57/33.3/9.4, ÷/ï, 5600.000ð, ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 319-96-66 8 ÌÀÐÒÀ, 194, ñï., ê., ëîäæ., 7/19 ýò., ïë.:65/35/14, ÷/ï, ïóñòàÿ, îñâîáîæ, 4950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÀß, 61/4, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43/29/7, ÷/ï, íà ðàçíûå ñòîð., 2930.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89028702623 ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÀß, 63/4, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:43/27/6, ÷/ï, ïåðåïëàí.óçàêîí, 3500.000ð, ÁÞÐÎ ÍÅÄÂÈÆ.N1 (ÓÏÍ), ò. 278-60-50 ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÀß, 65/4, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43.2/27.4/6, 3553990, 3200.000ð, ÀÐÊÀÄÀ-Ì (ÓÏÍ), ò. 355-39-90 ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÀß, 83, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:44/28/7, 3250.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÀß, 83, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44/30/6, 3160.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 283-01-10 ÁÀÇÎÂÛÉ, 48, ñï., ê., ëîäæ., 17/26 ýò., ïë.:75/42/10, ÷/ï, òîðã!, 4450.000ð, ÑÔÅÐÀ (ÓÏÍ), ò. 361-14-10 ÁÀÇÎÂÛÉ, 56, óï., ï., ëîäæ., 2/16 ýò., ïë.:47/26/8, 3200.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 111, ñï., ã., ëîäæ., 14/19 ýò., ïë.:53.2/30/9, ÷/ï, íîâàÿ, 4400.000ð, ÅÊÀÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89043881928 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 111, ñï., ã., ëîäæ., 6/19 ýò., ïë.:62/36/12, ÷/ï, äîê ãîòîâû, 5190.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 111, ñï., ã., áàë., 7/19 ýò., ïë.:58/44/-, ÷/ï, 4550.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23

ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 111, ñï., ã., ëîäæ., 12/19 ýò., ïë.:57/29/15, ÷/ï, èïîòåêà âîçìîæ., 4790.000ð, ò. 8-953-052-62-58 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 118, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:43/29.3/6, ÷/ï, 3200.000ð, ÑÒÐÎÉÊÎÌÏËÅÊÑ (ÓÏÍ), ò. 218-09-99 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 119, óï., ï., ëîäæ., 11/16 ýò., ïë.:47.3/28.9/6.7, ÷/ï, 89536018300, 3850.000ð, ÀÐÊÀÄÀ-Ì (ÓÏÍ), ò. 89536018300 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 119, óï., ï., ëîäæ., 7/16 ýò., ïë.:48/28.5/7, 4400.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89126312359 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 132, óï., ê., ë., 11/14 ýò., ïë.:47/29/9, 3500.000ð, ò. 213-83-21 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 135, óï., ê., 4/10 ýò., ïë.:42/25/6, ÷/ï, ñîñò. îòëè÷íîå, 3500.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89049818492 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 135, óï., ê., 9/10 ýò., ïë.:44/28/6, ñîñò.íîðì.,òîðã, 3300.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89126937813 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 147, óï., ï., ëîäæ., 4/12 ýò., ïë.:49/29/8, ÷/ï, îòë.ñîñò, 3900.000ð, ÒÅÐÐÀ (ÓÏÍ), ò. 200-68-08 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 149, óï., ï., ëîäæ., 7/12 ýò., ïë.:35/21/9, ÷/ï, îòë ðåìîíò, 3200.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-78-78


ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 2-êîìíàòíûå êâàðòèðû ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 152/1, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:43/29/6, ÷/ï, 2197741, 3070.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 21977-41 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 152/3, áð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:44.5/29.1/6.1, 3300.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 319-10-07 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 152/4, óï., ê., ëîäæ., 2/5 ýò., ïë.:41/28/6, ÷/ï, òèõèé äâîð, 3700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 163/Ã, õð., ê., 5/5 ýò., ïë.:43/29/6, ÷/ï, îêíà âî äâîð, 2900.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89049897541 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 165/À, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43/29/6, òîðã!, 2900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 165/Â, óï., ê., 2áàë., 3/9 ýò., ïë.:45/28/9, ÷/ï, ðåìîíò, 3800.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89028702623 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 167, õð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:42/30/5, ñîñò.îòë., 3200.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 268-19-11 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 167, õð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:43/28/6, òîðã, 2850.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89045448736 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 169, õð., ê., áàë., 3/4 ýò., ïë.:45/29/6, 3150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 169/Á, õð., ê., 4/5 ýò., ïë.:42/28/6, ÷/ï, 3090.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 283-01-10 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 173, õð., ê., 2/4 ýò., ïë.:40/ 26/6, 89089174173, 2790.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 319-14-45 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 188, ïì., ê., áàë., 3/4 ýò., ïë.:47/30/8, ÷/ï, 3900.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 201-49-94

ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 198, ïì., ê., áàë., 4/4 ýò., ïë.:64/39/8, 4000.000ð, ò. 8-912-22577-32 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 220/4, óï., ê., ëîäæ., 4/5 ýò., ïë.:49/28/9, òîðã, 3680.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 222, ñï., ì., 2ëîäæ., 9/25 ýò., ïë.:74/39/13, ÷/ï, îòë.ñîñò., 5600.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 21329-02 ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 85, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:51/ 51/-, âîçì. ïîä îôèñ, 3200.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 99, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:44/29/6, âñÿ èíôðàñòðóêò, 3200.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 153, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:44/ 28/6, ÷/ï, ìîæíî ïîä îôèñ, 3300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 153/À, óï., ï., ëîäæ., 6/10 ýò., ïë.:48/30/8, 3750.000ð, ò. 205-9945 ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 153/À, óï., ï., ëîäæ., 9/10 ýò., ïë.:48/29/7.5, ÷/ï, ñðî÷íî! äîê ãîò, 3350.000ð, ÍÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 356-03-32 ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 157, õð., á., áàë., 2/5 ýò., ïë.:42.4/26.9/6, ÷/ï, êîìí èçîëèð, 3200.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ËÓÃÀÍÑÊÀß, 7, ïì., ê., áàë., 2/2 ýò., ïë.:48/29/6, ÷/ï, 2650.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 253-24-96 ÌÀØÈÍÍÀß, 10, óï., ï., ëîäæ., 1/12 ýò., ïë.:50.3/28/8, ÷/ï, 3150.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89049836807

ÌÀØÈÍÍÀß, 11, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:42/27/6, îòë.ðåìîíò, 3200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 378-43-23 ÌÀØÈÍÍÀß, 40, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:47/29/8, îáìåí ïîäîáðàí, 3580.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89222291157 ÌÀØÈÍÍÀß, 42/1, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:40/ 25/8, ÷/ï, âîçì.ïîä îôèñ, 3000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-2401 ÌÀØÈÍÍÀß, 51, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:59/44/7, òîðã, 3090.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 222-21-84 ÌÀØÈÍÍÀß, 51, õð., ê., 2/5 ýò., ïë.:47/ 29/5, ÷/ï, 3420.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 225/1, óï., ê., 2/9 ýò., ïë.:60.1/41.6/7.5, ñðî÷íî!!òîðã, 3680.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 383-26-01 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 225/4, ñï., ê., 2ëîäæ., 8/ 14 ýò., ïë.:92/52/12, ÷/ï, 6500.000ð, ò. 385-90-40 ÎÍÅÆÑÊÀß, 8/À, ñï., ê., ëîäæ., 7/16 ýò., ïë.:75/48/12, 5300.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÎÍÅÆÑÊÀß, 8/À, ñï., ê., ëîäæ., 10/16 ýò., ïë.:74/42/11, îòë.ñîñò., 5850.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89222081949 ÏÅÐÅÕÎÄÍÛÉ, 2/À, áð., ê., ëîäæ., 3/5 ýò., ïë.:47/29/7, ÷/ï, 3400.000ð, ÔÎËÈÑ (ÓÏÍ), ò. 89045447364 ÏÅÐÅÕÎÄÍÛÉ, 3, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:40/ 26/6, ÷/ï, õîðîøèé ðåìîíò, 2490.000ð, ÍÅÁÎÑÊÐÅÁ (ÓÏÍ), ò. 89122841121 Ñ.ÁÅËÛÕ, 1, ñï., ã., ëîäæ., 14/18 ýò., ïë.:71/35/14, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ!, 4800.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 283-01-10 Ñ.ÁÅËÛÕ, 11, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:40/26/ 6, 3300.000ð, Í-Ó-ÅÊ-ÁÓÐà (ÓÏÍ), ò. 355-51-91 Ñ.ÐÀÇÈÍÀ, 28, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:44/28/7, íà 2-õ êîìí þ-ç, 3200.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89049850334 Ñ.ÐÀÇÈÍÀ, 76, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:47/30/ 6, 3700.000ð, ÁÈÍ (ÓÏÍ), ò. 232-00-79 Ñ.ÐÀÇÈÍÀ, 76, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:45/29/ 7, ÷/ï, ìîæíî ïîä îôèñ, 3490.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89222955620 Ñ.ÐÀÇÈÍÀ, 95, ñï., ê., ëîäæ., 3/14 ýò., ïë.:65/40/10.5, ÷/ï, îòë.ñîñò., 6350.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 319-10-07 ÑÅÐÎÂÀ, 21, óï., ï., ëîäæ., 1/16 ýò., ïë.:48/28/8, ëîäæèÿ 9 ì2, 3550.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89221330405 ÑÅÐÎÂÀ, 25, óï., ï., ëîäæ., 15/16 ýò., ïë.:56/29/15, 89058016433, 3850.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89058016433 ÑÅÐÎÂÀ, 39, óï., ï., ëîäæ., 5/16 ýò., ïë.:48/28/7, óþòíàÿ êâàðòèðà, 3700.000ð, ÏÐÎÑÏÅÊÒÚ (ÓÏÍ), ò. 37024-00 ÑÎÞÇÍÀß, 2, ñï., ã., 2áàë., 14/20 ýò., ïë.:55/30/10, ÷/ï, òîðã, 4990.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89222058738 ÑÎÞÇÍÀß, 2, ñï., ã., ï/ëîä., 3/20 ýò., ïë.:50/39/10, îê íà ùîðñà, 5150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 ÑÎÞÇÍÀß, 2, ñï., ã., á/ë., 3/20 ýò., ïë.:70/60/-, ÷/ï, 5900.000ð, ÀÐÃÓÌÅÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89617655985 ÑÎÞÇÍÀß, 4, ñï., ã., ëîäæ., 10/14 ýò., ïë.:57/31/11, ÷/ï, 4900.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89045434049 ÑÎÞÇÍÀß, 6, ñï., ê., ëîäæ., 6/16 ýò., ïë.:56/38/8, ÷/ï, äîì ñäàí,òîðã, 4850.000ð, ÒÈÌ (ÓÏÍ), ò. 222-25-51

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

ÑÎÞÇÍÀß, 8, ñï., ê., ëîäæ., 2/14 ýò., ïë.:52.2/30.7/8.4, ÷/ï, ðàññðî÷êà, íîâà, 3950.000ð, ÍÊÑ (ÓÏÍ), ò. 232-96-96 ÑÓÐÈÊÎÂÀ, 2, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:50/30/ 8, ÷/ï, 5500.000ð, ÊÂÈÊÎ (ÓÏÍ), ò. 29805-20 ÑÓÐÈÊÎÂÀ, 28, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:42.8/27.5/6, 3200.000ð, ÎËÈÌÏ (ÓÏÍ), ò. 89122407732 ÑÓÐÈÊÎÂÀ, 30, óï., ï., ëîäæ., 4/10 ýò., ïë.:47.8/27.2/8, ÷/ï, 3700.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 382-31-37 ÑÓÐÈÊÎÂÀ, 39, õð., ê., ë., 9/9 ýò., ïë.:48.2/29/8, ÷/ï, ðåìîíò, 3700.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐ.ÐÅØÅÍÈß, ò. 89028789967 ÑÓÐÈÊÎÂÀ, 39/ÂÑÒ, óï., ê., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:47/29/7, ÷/ï, 2685500, 3550.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÑÓÐÈÊÎÂÀ, 47, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:37/ 20/-, 2650.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 ÑÓÐÈÊÎÂÀ, 48, ñï., ê., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:78/39/12, ÷/ï, h - 2,9 m, 7490.000ð, ÊÎÍÑÒÀÍÒÀ-ÃÐÓÏÏ (ÓÏÍ), ò. 382-77-22 ÑÓÐÈÊÎÂÀ, 53, ñï., ã., ëîäæ., 11/12 ýò., ïë.:60/40/10, ÷/ï, åâðî, ìåá., òåõ, 6000.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89122467187 ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÎÂ, 5, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:43/ 28/5, îòë.ñîñò,ðåìîíò, 2980.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89068144193 ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÎÂ, 19, óï., ê., ëîäæ., 9/10 ýò., ïë.:48/28/8, êóõ.ãàðíèòóð, 4950.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 213-76-10 ÓÊÒÓÑÑÊÀß, 31, õð., ê., 4/5 ýò., ïë.:43/ 31/6.2, ÷/ï, 3299.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÓÊÒÓÑÑÊÀß, 46, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:43/27/6, ÷/ï, 3200.000ð, ÀÊÏÐÎ-È (ÓÏÍ), ò. 361-50-61 ÓÊÒÓÑÑÊÀß, 47, áð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:51.6/34.6/6, ÷/ï, 3290.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 232-58-24 ÓÊÒÓÑÑÊÀß, 47, áð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44.3/30/6.5, ÷/ï, 3050.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÔÐÓÍÇÅ, 12, ïì., ê., 5/5 ýò., ïë.:59/31/ 9, ÷/ï, åâðîðåìîíòòîðã, 4500.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 219-89-29 ÔÐÓÍÇÅ, 24, óï., ê., 2ëîäæ., 1/5 ýò., ïë.:48/29/8, ÷/ï, âûñ.ýòàæ,õîð.ñ., 3900.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÔÐÓÍÇÅ, 53, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:43/ 27/6, 2950.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÔÐÓÍÇÅ, 58, óï., ï., ëîäæ., 8/16 ýò., ïë.:50/32/7, 8-922-60-33-780, 3800.000ð, ò. 8-953-00-03-058

61

ÔÐÓÍÇÅ, 58, óï., ï., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:48/29.1/7, 3450.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 ÔÐÓÍÇÅ, 62, ïí., ï., ï/ëîä., 8/9 ýò., ïë.:43/28.4/7, ìåòðî ÷êàëîâñêà, 3400.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 9678535697 ÔÐÓÍÇÅ, 62, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:43.2/28/6, ÷/ï, 3400.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 219-14-95 ÔÐÓÍÇÅ, 64, ïí., ï., ï/ëîä., 3/9 ýò., ïë.:44/28/7, íà ðàçí. ñòîðîí, 3440.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÔÐÓÍÇÅ, 67, ïì., ê., 3/4 ýò., ïë.:45/32/ 7, ÷/ï, 89222018246òîðã, 3000.000ð, ò. 89222018246 ÔÐÓÍÇÅ, 67, ïì., ê., 3/4 ýò., ïë.:46/30/ 7, ÷/ï, êóõíÿ îñòàåòñÿ, 3550.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 260-60-48 ÔÐÓÍÇÅ, 75, óï., ï., 8/9 ýò., ïë.:47.7/ 25.9/8, 3850.000ð, ò. 8-965-52-47-737 ÔÐÓÍÇÅ, 76, áð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:43/ 28/6, ÷/ï, 3250.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89049829566 ÔÐÓÍÇÅ, 78, óï., ê., 3/9 ýò., ïë.:48.5/29/ 8, ÷/ï, 3880.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 201-04-26 ÔÐÓÍÇÅ, 78, óï., ê., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:50/30/8, ÷/ï, 3840.000ð, ÏÐÎÑÏÅÊÒÚ (ÓÏÍ), ò. 370-24-00 ÔÐÓÍÇÅ, 91, áð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:48/ 31/6, ÷/ï, õîð.ñîñò.è äîì, 3600.000ð, ÂÈÇÈÒ (ÓÏÍ), ò. 371-23-63

ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 26, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:41.7/ 28/6, ÷/ï, 1/3 äîëè â 2-êâ, 850.000ð, ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐà (ÓÏÍ), ò. 89122496766 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 26, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:41.7/ 28/6, ÷/ï, 1/3 äîëè, 850.000ð, ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐà (ÓÏÍ), ò. 89122496766 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 35, óï., ê., áàë., 9/9 ýò., ïë.:52.7/29.3/9, õîð.ñîñò., 4500.000ð, ÃËÎÁÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89049858095 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 66, ñï., ê., 2áàë., 14/16 ýò., ïë.:65/40/10, ÷/ï, ñîñò.õîðîøåå, 5800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 67, óï., ï., ï/ëîä., 7/10 ýò., ïë.:53/33/8, õîð, 4400.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 319-14-45 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 103, ñï., ã., ëîäæ., 7/19 ýò., ïë.:61/35/9, ÷/ï, îòë.ñîñò,ìåáåëü, 5100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237

¹ 12

(18.03.2013)


62

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 2-êîìíàòíûå êâàðòèðû

ÔÓ×ÈÊÀ, 1, ñï., ã., ëîäæ., 3/26 ýò., ïë.:81.2/40.5/15.6, ÷/ï, ðàññðî÷êà, 5799.000ð, ÍÊÑ (ÓÏÍ), ò. 232-96-96 ÔÓ×ÈÊÀ, 1, ñï., ã., ëîäæ., 11/26 ýò., ïë.:80.8/40.5/15.3, ÷/ï, íîâàÿ, õîð. îòä, 5999.000ð, ÍÊÑ (ÓÏÍ), ò. 232-96-96 ÔÓ×ÈÊÀ, 1, ñï., ã., ëîäæ., 3/26 ýò., ïë.:86.5/46.1/14.6, ÷/ï, ðàññðî÷êà, 6199.000ð, ÍÊÑ (ÓÏÍ), ò. 232-96-96 ÔÓ×ÈÊÀ, 1, ñï., ã., ëîäæ., 10/26 ýò., ïë.:75.8/40.8/14.1, ÷/ï, ãîâàÿ, õîð.îòä., 5700.000ð, ÍÊÑ (ÓÏÍ), ò. 232-9696 ÔÓ×ÈÊÀ, 1, ñï., ã., ï/ëîä., 8/26 ýò., ïë.:90/46/15, ÷/ï, 6390.000ð, ò. 20599-45 ÔÓ×ÈÊÀ, 5, ñï., ì., áàë., 3/19 ýò., ïë.:80/ 45/15, âñòð ìåá, òåõí, 6460.000ð, ÍÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 356-03-32 ÖÈÎËÊÎÂÑÊÎÃÎ, 22, ñï., ê., 2ëîäæ., 2/ 12 ýò., ïë.:63/42/15, ÷/ï, 5550.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-50-50 ÖÈÎËÊÎÂÑÊÎÃÎ, 27, ñï., ì., ëîäæ., 24/ 27 ýò., ïë.:70/36/16, ÷/ï, ïàðêîâêà,ï/ ÷èñò, 5250.000ð, ÀÐÕ-ÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 89292127992 ÖÈÎËÊÎÂÑÊÎÃÎ, 32, ñï., ê., ï/ëîä., 10/ 12 ýò., ïë.:60/27/14, ÷/ï, ÷ï, îòë, èïîäà, 5450.000ð, ò. 89126627890 ÖÈÎËÊÎÂÑÊÎÃÎ, 80, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:37.5/25/6.2, ñîñò.õîðîøåå, 2920.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89222969247 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 16, ñï., ê., 2ëîäæ., 9/10 ýò., ïë.:75/48/12.5, ÷/ï, 6280.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 201-19-28 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 16, ñï., ê., ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:56/38/12, ÷/ï, 5100.000ð, Í-ÓÅÊ-ÁÓÐà ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89041797278

Êàê

×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 83, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:43/ 28/6, ÷/ï, 4300.000ð, ÀÒÎÌÏÐÎÌÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 377-00-07 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 87, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:46/30/6, îòë.ñîñò, 3180.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 222-24-77 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 89, áð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:46/29/6, ÷/ï, õîðîøåå ñîñò., 3360.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17 ×ÀÏÀÅÂÀ, 17, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43/25/ 6, ÷/ï, îòë.ðàñïîëîæåíè, 3100.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 222-21-84 ×ÀÏÀÅÂÀ, 17, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:44/25/ 7, ÷/ï, 2925.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 ×ÀÏÀÅÂÀ, 72/À, ñï., ê., 2áàë., 4/19 ýò., ïë.:71/50/11, 89222058738, 5500.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89222058738 ØÌÈÄÒÀ, 70, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:44/29/6, 3200.000ð, ò. 205-99-45 ÙÎÐÑÀ, 24, ñï., ê., ëîäæ., 9/10 ýò., ïë.:48/29/8, ÷/ï, 4080.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÙÎÐÑÀ, 24, ñï., ê., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:49/29/9, ÷/ï, 3880.000ð, ÁÈÍ (ÓÏÍ), ò. 232-00-79 ÙÎÐÑÀ, 30, ïí., ï., ï/ëîä., 8/9 ýò., ïë.:43/28/7, ðåìîíò,òîðã, 3250.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89028702623 ÙÎÐÑÀ, 32, ïí., ï., áàë., 1/9 ýò., ïë.:48/ 29/8, 3300.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 ÙÎÐÑÀ, 35, ñï., , ëîäæ., 2/14 ýò., ïë.:67/ 34/14, ÷/ï, 6150.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÙÎÐÑÀ, 38/1, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:43/26.3/7, 89086327726, 3170.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 89086327726 ÙÎÐÑÀ, 56/Á, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:47/13/6, 1/2 äîëè, 1400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÙÎÐÑÀ, 60, õð., ê., 2/5 ýò., ïë.:44/32/6, îòëè÷íîå ñîñò, 3200.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÙÎÐÑÀ, 62/À, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:44.4/29/6, ÷/ï, 8-904-989-37-23, 3350.000ð, ÌÀÊÑÈÌÓÌ (ÓÏÍ), ò. 89049893723 ÙÎÐÑÀ, 62/ÂÑÒ, óï., ê., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:47/29/8, 3750.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÙÎÐÑÀ, 62/ÂÑÒ, óï., ê., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:47.3/29/8, ÷/ï, 89086327726, 3690.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 89086327726 ÙÎÐÑÀ, 92/À7, ïì., ø., áàë., 2/2 ýò., ïë.:43.1/26.4/6.4, ÷/ï, ìåòðî, 2750.000ð, ÌÀÍ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 201-80-45

ïîëüçîâàòüñÿ îáúÿâëåíèÿìè â ãàçåòå «Åñòü âàðèàíò!»

?

Ðàçäåë îáúÿâëåíèé î ïðåäëîæåííûõ íà ïðîäàæó êâàðòèðàõ äåëèòñÿ íà ïÿòü ðóáðèê – «1-êîìíàòíûå êâàðòèðû», «2-êîìíàòíûå êâàðòèðû» è ò.ä.  ðóáðèêå «Ìíîãîêîìíàòíûå êâàðòèðû» îáúåäèíåíû îáúåêòû ñ ÷èñëîì êîìíàò áîëåå 4-õ. Ïåðâàÿ öèôðà â ýòîé ðóáðèêå îçíà÷àåò êîëè÷åñòâî êîìíàò â êâàðòèðå, íàïðèìåð: 5-ê – 5-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà. Âíóòðè ðóáðèêè îáúÿâëåíèÿ ðàçäåëåíû íà ïîäðóáðèêè ñîãëàñíî îáùåïðèíÿòûì íàçâàíèÿì ìèêðîðàéîíîâ ãîðîäà â àëôàâèòíîì ïîðÿäêå – «Àâòîâîêçàë», «Áîòàíè÷åñêèé», «ÂÈÇ» è ò.ä. Âíóòðè ïîäðóáðèê îáúÿâëåíèÿ ñîðòèðóþòñÿ ïî íàçâàíèÿì óëèö â àëôàâèòíîì ïîðÿäêå. Ïîñëå àäðåñà â îáúÿâëåíèè ïóáëèêóþòñÿ ñëåäóþùèå äàííûå: Òèï êâàðòèðû: ñï. – ñïåöïðîåêò, óï. – óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè, ïì. – ïîëíîìåòðàæíàÿ, ïí. – «ïåíòàãîí», áð. – «áðåæíåâêà», õð. – «õðóùåâêà», ìñ. – «ìàëîñåìåéêà». Òèï äîìà: ï. – ïàíåëüíûé, ê. – êèðïè÷íûé, á. – áëî÷íûé, ä. – äåðåâÿííûé, ø. – øëàêîáëî÷íûé. Êîëè÷åñòâî è íàëè÷èå áàëêîíîâ: á. – áàëêîí, ëîäæ. – ëîäæèÿ, á/ë – áàëêîí è ëîäæèÿ, ï/ëîä. – ïîëóëîäæèÿ, ýðê. – ýðêåð. Ýòàæ, íà êîòîðîì íàõîäèòñÿ îáúåêò, è ýòàæíîñòü äîìà. Ïëîùàäü îáúåêòà: îáùàÿ/æèëàÿ/êóõíè. Óñëîâèÿ ïðîäàæè: ÷/ï – ÷èñòàÿ ïðîäàæà (ñäåëêà, íå îáóñëîâëåííàÿ ïðèîáðåòåíèåì äðóãîé íåäâèæèìîñòè). Öåíà îáúåêòà. Íàçâàíèå ðèýëòîðñêîé êîìïàíèè, âûñòàâëÿþùåé îáúåêò íà ïðîäàæó, è êîíòàêòíûé òåëåôîí. Âèçèòíûå êàðòî÷êè ïðåäïðèÿòèé ñ ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé î òåëåôîíàõ, ýëåêòðîííîé ïî÷òå, èíòåðíåò-ñòðàíèöå, àäðåñå êîìïàíèè è ïðî÷èõ îêàçûâàåìûõ óñëóãàõ ïóáëèêóþòñÿ â ðóáðèêå «Âèçèòêè ïðåäïðèÿòèé». Êîíòàêòíûé òåëåôîí êîìïàíèè èëè ÷àñòíîãî ëèöà, âûñòàâëÿþùèõ îáúåêò. ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Ïðè ïîäà÷å îáúÿâëåíèÿ îáðàùàéòå âíèìàíèå íà ïîðÿäîê ðàñïîëîæåíèÿ èíôîðìàöèè è ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ. Ðåäàêöèÿ îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî íå ïóáëèêîâàòü íå ïðåäóñìîòðåííóþ â îáúÿâëåíèè èíôîðìàöèþ è íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà èñêàæåíèå òåêñòà èç-çà íåïðàâèëüíî ïîäàííîãî îáúÿâëåíèÿ. Îáúÿâëåíèÿ ñ ïðîèçâîëüíûì òåêñòîì ïóáëèêóþòñÿ òîëüêî â ðàçäåëå «Ðàçíîå».

¹ 12

(18.03.2013)

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

ÙÎÐÑÀ, 103, ñï., ì., ëîäæ., 4/18 ýò., ïë.:51/34/-, ÷/ï, âîçì.èïîòåêà, 4100.000ð, ÝÐÀ (ÓÏÍ), ò. 268-34-00 ÙÎÐÑÀ, 105, ñï., ì., ëîäæ., 12/20 ýò., ïë.:56/31/9, ÷/ï, 4800.000ð, 911 (ÓÏÍ), ò. 380-23-42 ÙÎÐÑÀ, 105, ñï., ì., ëîäæ., 10/20 ýò., ïë.:73/31/17, ÷/ï, 89122874489, 5330.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÙÎÐÑÀ, 128, ñï., ê., ï/ëîä., 4/14 ýò., ïë.:82/43/15, ÷/ï, îòëè÷íàÿ, 7450.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89655464720 ÙÎÐÑÀ, 128, ñï., ê., ëîäæ., 2/14 ýò., ïë.:76/45/15, ÷/ï, 6800.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89221177700 ÙÎÐÑÀ, 128, ñï., ê., 2ëîäæ., 5/14 ýò., ïë.:66/35/15, åâðî. êóõíÿ, 5850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÙÎÐÑÀ, 130, ïí., ï., ï/ëîä., 7/9 ýò., ïë.:43/28/7, 3390.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 89655045656

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ Â.ÄÅ ÃÅÍÍÈÍÀ, 31, ñï., ì., ï/ëîä., 10/15 ýò., ïë.:67/35/14, ÷/ï, 4000.000ð, ÍÀØ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 350-68-17 Â.ÄÅ ÃÅÍÍÈÍÀ, 37, ñï., ã., ëîäæ., 14/16 ýò., ïë.:59/32/11, ÷/ï, êîì.íà ðàç ñò., 3800.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 Â.ÄÅ ÃÅÍÍÈÍÀ, 37, ñï., ã., ëîäæ., 7/16 ýò., ïë.:59/31/11, ÷/ï, êîìíàòû íà ðàçí, 3850.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89122207281 Â.ÄÅ ÃÅÍÍÈÍÀ, 40, ñï., ã., ëîäæ., 2/13 ýò., ïë.:60/34/10, ÷/ï, 3800.000ð, ÎÀÇÈÑ (ÓÏÍ), ò. 355-55-99 Â.ÄÅ ÃÅÍÍÈÍÀ, 45, ñï., ã., ëîäæ., 9/17 ýò., ïë.:60/35/12, ÷/ï, îòë.ñîñò, 4200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 99, ñï., ã., ëîäæ., 7/15 ýò., ïë.:61.7/32.7/12.1, ÷/ï, 3920.000ð, ò. 205-99-45 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 101, ñï., ã., ëîäæ., 8/15 ýò., ïë.:62/32/12, íîâàÿ êâàðòèðà, 3850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 103, ñï., ã., 11/15 ýò., ïë.:62/33/12, òîðã,õîð.ñîñò., 3900.000ð, ÅÊÀÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 213-1311 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 111, ñï., ã., ëîäæ., 3/18 ýò., ïë.:56.3/46/9, ÷/ï, íîâàÿ êâ., 3850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 119, ñï., ã., ëîäæ., 13/14 ýò., ïë.:39/21/10, ÷/ï, î\ñ,êóõíÿ+êóïå, 3400.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 22224-77 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 123, ñï., ã., ëîäæ., 8/18 ýò., ïë.:60/31/13, 89527355715, 3870.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.9 (ÓÏÍ), ò. 89527355715 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 125, ñï., ì., ï/ëîä., 11/ 11 ýò., ïë.:47/26/10, ÷/ï, 3260.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 129, ñï., ì., ëîäæ., 6/11 ýò., ïë.:55/30/11, ÷/ï, 4100.000ð, ÝÄÅÌ (ÓÏÍ), ò. 379-98-48 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 141, ñï., ã., ëîäæ., 3/15 ýò., ïë.:59/30/12, êóõíÿ â ïîäàðîê, 4100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 378-43-23 ÐßÁÈÍÈÍÀ, 23, ñï., ã., ëîäæ., 2/7 ýò., ïë.:62/34/12, ÷/ï, ÷/ï,ä/ã,òîðã, 3820.000ð, ÂÈÇÀÂÈ (ÓÏÍ), ò. 219-1185 ØÀÌÀÍÎÂÀ, 10, ñï., ã., áàë., 1/15 ýò., ïë.:62/30/12, ÷/ï, 3500.000ð, ÀÐÕÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 89292127992 ØÀÌÀÍÎÂÀ, 12, ñï., ã., ï/ëîä., 8/15 ýò., ïë.:62/33/12, íîâ.äîì, ðåìîíò, 4100.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89089104094

ÁÎÒÀÍÈ×ÅÑÊÈÉ 8 ÌÀÐÒÀ, 185/1, óï., ï., ï/ëîä., 5/9 ýò., ïë.:48/29/8, ÷/ï, 3630.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 328-56-44 8 ÌÀÐÒÀ, 185/4, óï., ï., 1/9 ýò., ïë.:47/ 29/8, îêíà âûõ.íà þã., 3400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 211-54-74 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 250/Â, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:56.7/42.7/6, 3880.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89502078032 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 13, óï., ï., áàë., 6/16 ýò., ïë.:53/32/9.5, ÷/ï, 9122555412, 3700.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9122555412 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 15, óï., ï., 1/9 ýò., ïë.:47/29/7, 3360.000ð, ò. 89122861543 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 19, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:48/29/8, ÷/ï, 8.902.2618955, 3480.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 25, óï., ï., ëîäæ., 8/12 ýò., ïë.:48/29/8, ÷/ï, 3590.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 25, óï., ï., ëîäæ., 2/12 ýò., ïë.:48/30/7, ÷/ï, 3850.000ð, ò. 35550-46 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 27, óï., ï., ëîäæ., 6/12 ýò., ïë.:49/28/8, ÷/ï, íîâûé ðåìîíò, 3900.000ð, ò. 319-43-27 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 31, óï., ï., ëîäæ., 10/12 ýò., ïë.:47/29/8, êâ. ÷èñòàÿ, 3500.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20

ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 31, óï., ï., ëîäæ., 8/12 ýò., ïë.:48/28/8, 3600.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 89122367029 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 37/1, óï., ï., ëîäæ., 8/ 12 ýò., ïë.:65/35/10, ÷/ï, îòë.êàê 3êâ!, 4290.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 37/1, óï., ï., ëîäæ., 12/ 12 ýò., ïë.:65/35/10, ÷/ï, 4150.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 49/1, óï., ï., ëîäæ., 10/ 10 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, ÷/ï îòë ñîñòîÿí, 3790.000ð, ÀÂÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89122838690 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 49/2, óï., ï., ï/ëîä., 8/ 12 ýò., ïë.:60/33/9.2, 89530054929, 4250.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 201-0829 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 51, óï., ï., ëîäæ., 6/12 ýò., ïë.:48.5/27.3/8, ÷/ï, 3830.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 53, óï., ï., ýðê., 6/12 ýò., ïë.:80/49/9, ñàìàÿ íèçê.öåíà, 5200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 55/2, óï., ï., ëîäæ., 1/ 10 ýò., ïë.:49/28/8, 3900.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 201-15-13 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 57, óï., ï., áàë., 9/12 ýò., ïë.:48/30/8, õîð.ñîñò., 3650.000ð, ÅÊÀÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89122276226 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 63, óï., ï., ëîäæ., 8/10 ýò., ïë.:48/29/8, 3700.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 328-56-44 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 63, óï., ï., ëîäæ., 9/10 ýò., ïë.:48/29/8, ÷/ï, îòë.ñîñò., 3830.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 378-43-23 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 63, óï., ï., ë., 5/10 ýò., ïë.:48/29/8, 3700.000ð, ò. 89122430706 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 63, óï., ï., ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:49/30/8, ÷/ï, 3800.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 219-14-95 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 5, óï., ï., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:54.5/26/-, âîçì.ïîä îôèñ, 4400.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 26955-05 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 6, óï., ï., ëîäæ., 8/10 ýò., ïë.:55/25/10, ÷/ï, îòë.ñîñòîÿíèå, 3500.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 21858-30 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 6, óï., ï., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, 3480.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂ. À2 (ÓÏÍ), ò. 291-42-28 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 6, óï., ï., ëîäæ., 9/10 ýò., ïë.:48/29/8, 89530054929, 3600.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 201-0829 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 6, óï., ï., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:48/27/8, ÷/ï, îñâîáîæä.,ñðî÷í, 3650.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ66 (ÓÏÍ), ò. 89655314144 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 8, óï., ï., ëîäæ., 9/10 ýò., ïë.:48/29/8, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 3700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 378-43-23 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 8, óï., ï., ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:48/29/8, ÷/ï, õ/ñ,290-51-52, 3840.000ð, ÀÈÑÒ-Í (ÓÏÍ), ò. 219-33-39 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 10, ñï., ê., ëîäæ., 3/12 ýò., ïë.:62.3/35.1/9.8, ÷/ï, 5050.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89527403158 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 12, ñï., ê., ëîäæ., 12/12 ýò., ïë.:61/34/10, ÷/ï, 5600.000ð, ÊÀÏÈÒÀË (ÓÏÍ), ò. 253-77-10 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 14, óï., ï., ëîäæ., 4/10 ýò., ïë.:48.3/29.7/7.7, 3650.000ð, ò. 205-99-45

ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 15, óï., ï., áàë., 7/10 ýò., ïë.:48/29/7, ÷/ï, 3650.000ð, ò. 8-912266-16-78 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 20, óï., ï., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:48/29/7.5, ÷/ï, 3800.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 213-19-46 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 25, óï., ï., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:47/27/8, êîñì.ðåìîíò, 3440.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 25, óï., ï., ëîäæ., 9/10 ýò., ïë.:48/27/8, ÷/ï, 3710.000ð, ÀËËÑ (ÓÏÍ), ò. 89126389435 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 26, óï., ï., ëîäæ., 8/12 ýò., ïë.:65/38/8, 4690.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-78-78 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 27, óï., ï., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:47/29/8, ñ/ïàêåò, 3650.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 30, óï., ï., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:47.7/29.2/7.5, ÷/ï, 3695.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 201-65-10 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 32, óï., ï., ëîäæ., 5/12 ýò., ïë.:48/27/8, 3690.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-30-54 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 32, óï., ï., ëîäæ., 2/12 ýò., ïë.:48/27/8, ÷/ï, îòëè÷íîå ñîñò., 3700.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89028766191 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 34, óï., ï., 6/10 ýò., ïë.:48/30/8, 3900.000ð, ò. 385-90-40 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 38, óï., ï., ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:48/28/7, ÷/ï, 3850.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 38, óï., ï., ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:48/29/8, ÷/ï, òîðã!, 4050.000ð, ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 320-55-71 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 38, óï., ï., ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:48/29.2/8, 3690.000ð, ÀÈÑÒ-Í (ÓÏÍ), ò. 89122483020


ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 2-êîìíàòíûå êâàðòèðû ÑÀÌÎÖÂÅÒÍÛÉ, 5, óï., ï., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:64/41/10, íà ðàçí.ñòîðîíû, 4280.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 ÑÀÌÎÖÂÅÒÍÛÉ, 6, óï., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:48.2/35.2/-, ÷/ï, îáðåì èïîòåêà, 3600.000ð, ò. 211-32-00 ÑÀÌÎÖÂÅÒÍÛÉ, 6, óï., ï., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:48/27/8, ÷/ï, 2190014, 3800.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÒÁÈËÈÑÑÊÈÉ, 13/2, óï., ï., ëîäæ., 9/10 ýò., ïë.:48/28/8, 3800.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89506386385

ØÂÀÐÖÀ, 4, ñï., ê., ëîäæ., 2/16 ýò., ïë.:61/35/8, 5100.000ð, ÓÐÀË-ÝÑÒÝÉÒ (ÓÏÍ), ò. 355-49-35 ØÂÀÐÖÀ, 6/1, ñï., ê., áàë., 12/14 ýò., ïë.:59/30/10, ÷/ï, õîð.ïëàí.ìåòðî, 4480.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ØÂÀÐÖÀ, 6/1, ñï., ê., 2ëîäæ., 13/14 ýò., ïë.:92/57/13.7, ÷/ï, ñðî÷íî! òîðã!, 6500.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89041781566 ØÂÀÐÖÀ, 8/1, ñï., ê., ëîäæ., 2/14 ýò., ïë.:64/34/12, ÷/ï, îòë.ñîñò, 5700.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÍ.ÂÎÏÐÎÑ (ÓÏÍ), ò. 89049841793 ØÂÀÐÖÀ, 10/2, óï., ï., ëîäæ., 8/10 ýò., ïë.:48/30/8, 3700.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 222-24-77 ØÂÀÐÖÀ, 12/1, óï., ï., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:48/29/8, ÷/ï, îòë.ñîñò., 3700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 378-43-23 ØÂÀÐÖÀ, 12/2, óï., ï., ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:48.2/27.2/8, 89122416159, 4000.000ð, ÂÖÍ (ÓÏÍ), ò. 89122416159 ØÂÀÐÖÀ, 16/2, óï., ï., ëîäæ., 4/10 ýò., ïë.:48/28/8, åâðîðåìîíò,òîðã, 3950.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89028702623 ØÂÀÐÖÀ, 16/2, óï., ï., ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:48/29/8, õîðîøåå ñîñò., 3720.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17 ØÂÀÐÖÀ, 18/1, óï., ï., ëîäæ., 4/12 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, êóõí.ø-êóïåòîðã, 4000.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34

ÂÈÇ ÂÈÊÓËÎÂÀ, 26, óï., ï., ëîäæ., 8/12 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, 3270.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 28/À, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, ÷èñòàÿ ïðîäàæà, 3700.000ð, ÅÊ-ÁÓÐà ÑÈÒÈ (ÓÏÍ), ò. 269-32-32 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 33/1, ïí., ï., ï/ëîä., 2/9 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, ÷ï,ä\ã, 2940.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 222-21-84 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 33/2, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:44/ 28/7, íà 2 ñòîðîíû, 3900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 33/3, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:28/15/5.2, 2500.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89222074049 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 34/1, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:43/27/7, ÷/ï, 89049862421, 3100.000ð, ÓÑÏÅÕ (ÓÏÍ), ò. 89049862421 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 35/1, ïí., ï., áàë., 9/9 ýò., ïë.:43/28/7, 3020.000ð, ÀÐÕ-ÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 89292127992 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 36, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:44/28/7, ÷/ï, 3100.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 37/1, ïí., ï., ïë., 3/9 ýò., ïë.:43/27/8, 3200.000ð, ò. 319-54-10

ÂÈÊÓËÎÂÀ, 37/2, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44/30.2/6, ÷/ï, äîì âî äâîðå êâ, 3200.000ð, ÑÎÞÇ-À (ÓÏÍ), ò. 89221023083 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 41, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43/ 29/7, 3400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 44/1, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44/28/7, ÷/ï, 3300.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 201-49-94 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 46, ïí., ï., áàë., 3/9 ýò., ïë.:44/29/12, ÷/ï, ñðî÷íî, 2990.000ð, ò. 319-43-27 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 48, óï., ê., 2áàë., 8/14 ýò., ïë.:52/33/8, 3650.000ð, ÁÐÈÃÀÍÒÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 371-90-62 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 55, óï., ï., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:53/26/9, ÷/ï, îñâîáîæ, òîðã, 3800.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 290-30-85 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 57, óï., ï., ýðê., 4/12 ýò., ïë.:65/37/11, ÷/ï, õîð.ñîñò., 4500.000ð, ÂÈÇÈÒ (ÓÏÍ), ò. 371-23-63 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 59/3, óï., ï., ëîäæ., 15/16 ýò., ïë.:55/37/9, îòë êâàðòèðà, 4000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 63/1, óï., ï., 4/16 ýò., ïë.:59.5/37/9, 4300.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 65, óï., ï., ëîäæ., 13/16 ýò., ïë.:51/28/7, îòë. ðåìîíò, 3900.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 283-01-10 ÂÎÄÎÍÀÑÎÑÍÀß, 27/2, óï., ê., ï/ëîä., 1/ 5 ýò., ïë.:49/29/9, ÷/ï, 8.912.6391397, 2800.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 12, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:43/29/6, ÷/ï, âñ¸ ðÿäîì, 2987.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269

ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 20, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44/28/6, ÷/ï, ñðî÷íî!!!, 2780.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-3001 ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 42, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44/28/7, êîì.íà ðàçí.ñò., 3350.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89049826500 ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 43/2, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:43/16.5/6, ÷/ï, 2/3 äîëè, 1550.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89221190071 ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 45/À, óï., ê., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:49/29/7, õîð.ñîñò., 3600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 46, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43/ 27/7, âîçì. ïîä îô., 3500.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 46, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43.6/ 28/7, 3200.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 46, áð., ï., 4/5 ýò., ïë.:44/ 27/6, 3190.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ66 (ÓÏÍ), ò. 310-37-37 ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 46, áð., ï., 2/5 ýò., ïë.:43.5/ 27/7, ÷/ï, ïåðåïëàíèðîâêà, 3500.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9030858034 ÊÈÐÎÂÀ, 7, ïì., ê., 1/5 ýò., ïë.:55/34/8, 3050.000ð, ò. 286-02-08 ÊÈÐÎÂÀ, 7, ïì., ê., 1/5 ýò., ïë.:57/35/7, ïîä îôèñ, 3250.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 222-21-84 ÊÐÀÑÍÎÓÐÀËÜÑÊÀß, 27/1, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44/28/7, õîð. ñîñò., 3150.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 89058033000 ÊÐÀÑÍÎÓÐÀËÜÑÊÀß, 27/2, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:44/28/7, 3300.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 89122554751 ÊÐÀÓËß, 2, ñï., ê., ëîäæ., 3/14 ýò., ïë.:77/40/16, ÷/ï, ñåéô-äâåðü, 6590.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÊÐÀÓËß, 44, ñï., ê., ëîäæ., 3/16 ýò., ïë.:70/40/12, ÷/ï, 89122841121, 6000.000ð, ÍÅÁÎÑÊÐÅÁ (ÓÏÍ), ò. 89122841121 ÊÐÀÓËß, 61/1, ïí., ï., ï/ëîä., 2/9 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, 3573.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÊÐÀÓËß, 61/3, óï., ï., 2/10 ýò., ïë.:48/ 27/8, îòë.ñîñòîÿíèå, 3850.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.5 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25 ÊÐÀÓËß, 67, ïí., ï., ï/ëîä., 7/9 ýò., ïë.:44/29/7, õîð.ñîñò., 2400.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 ÊÐÀÓËß, 67, ïí., ï., ï/ëîä., 8/9 ýò., ïë.:42/28/6, îòëè÷íîå ìåñòî, 3100.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 ÊÐÀÓËß, 67, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:42/28/6, 3100.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 ÊÐÀÓËß, 67, ïí., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:47/28/8, 3300.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89122697507 ÊÐÀÓËß, 67, ïí., ï., 1/9 ýò., ïë.:43/28/ 6, ÷/ï, òîðã, 3080.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÊÐÀÓËß, 80/1, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43/28/ 8, ÷/ï, 3050.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ÊÐÀÓËß, 80/3, óï., ê., 3/10 ýò., ïë.:105/ 54/24, ÷/ï, åâðî,îòë.ñîñò., 7800.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9222969660 ÊÐÀÓËß, 83, ïí., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:43/30/7, òîðã!, 3200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Â.ÏÛØÌÀ (ÓÏÍ), ò. 201-18-19 ÊÐÛËÎÂÀ, 24/À, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:53/ 23/7, îòä.âõîä, 3240.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 ÊÐÛËÎÂÀ, 27, ñï., ê., ëîäæ., 9/17 ýò., ïë.:63/50/-, ÷/ï, 5900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÊÐÛËÎÂÀ, 27, ñï., ê., 2ëîäæ., 9/17 ýò., ïë.:73/37/14, ÷/ï, 89058016433, 6000.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89058016433 ÊÐÛËÎÂÀ, 27, ñï., ê., ëîäæ., 4/17 ýò., ïë.:60/33/12, ÷/ï, áåç îòäåëêè, 5300.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 375-89-58 ÊÐÛËÎÂÀ, 27, ñï., ê., 2ë., 8/17 ýò., ïë.:74/37/13, ÷/ï, õîð.ñîñò.êóõíÿ, 6000.000ð, ò. 327-52-71 ÌÀËÛØÅÂÀ, 1, ïì., ê., 2/5 ýò., ïë.:59/ 32/8, æ/á ïåðåêð.òîðã, 3750.000ð, ò. 89122000046 ÌÀËÛØÅÂÀ, 4/Á, ñï., ì., 2ëîäæ., 6/15 ýò., ïë.:78/50/14, ÷/ï, åâðî., 6980.000ð, ÀÐÕ-ÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 219-07-95 ÌÀËÛØÅÂÀ, 4/Á, ñï., ì., 2ëîäæ., 7/15 ýò., ïë.:80/40/13, ÷/ï, 6350.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39

ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 10/À, ïí., ï., ï/ëîä., 9/ 9 ýò., ïë.:43/26/8, ÷/ï, 2800.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 12, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:43.5/28/6, 89222236325, 3200.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89222236325 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 16/À, óï., ï., ëîäæ., 10/ 16 ýò., ïë.:48/29/8, 3690.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 89655045656 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 16/À, óï., ï., ëîäæ., 7/16 ýò., ïë.:48/29/8, ÷/ï, ñîñò. îòëè÷., 3800.000ð, ÍÅÁÎÑÊÐÅÁ (ÓÏÍ), ò. 89122841121 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 16/À, óï., ï., ëîäæ., 11/ 16 ýò., ïë.:48/28/7, ÷/ï, øèêàðíûé âèä, 3650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 16/À, óï., ï., ëîäæ., 15/ 16 ýò., ïë.:48/28/8, øèêàðíûé âèä, 3600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 18, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44/27/6, 3100.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89122645814 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 20, áð., ï., á., 5/5 ýò., ïë.:44/28/6, ÷/ï, 3050.000ð, ò. 89222020609 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 20, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:44/28/7, íà ðàçíûå ñòîðî, 3200.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9222969660 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 20, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44/27/6, ÷/ï, îòë.ñîñò., 3300.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89028725161 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 28, ïí., ï., ï/ëîä., 8/9 ýò., ïë.:43/28/7, 3250.000ð, ÓÞÒÂÈËÜÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 30/2, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44/27/7, ÷/ï, 3150.000ð, ÊÁ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ (ÓÏÍ), ò. 246-13-28 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 32/À, ïí., ï., ï/ëîä., 1/ 9 ýò., ïë.:43/28/7, 2692477, 2960.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 269-24-77 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 32/À, ïí., ï., ï/ëîä., 4/ 9 ýò., ïë.:42.5/28/7, 3200.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ66 (ÓÏÍ), ò. 310-37-37 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 32/À, ïí., ï., ï/ëîä., 7/ 9 ýò., ïë.:43/28/6, 3200.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.5 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 38/À, óï., ï., ëîäæ., 8/12 ýò., ïë.:47/30/8, ÷/ï, îòë.ñîñò., 3600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 38/À, óï., ï., ëîäæ., 9/12 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, ðÿäîì ìåãà!, 3410.000ð, ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 2019010. ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 42, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43/ 27/6, 3000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 44, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:49.1/19.4/7, ãàç, 3600.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 46/À, óï., ê., ëîäæ., 8/10 ýò., ïë.:50/30/9, îòë.ñîñòîÿíèå, 3790.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 ÍÀÃÎÐÍÀß, 46/Á, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:48/ 28/5, ñîñò.õîðîø., 2750.000ð, ò. 26880-49 ÏÀÏÀÍÈÍÀ, 5, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:44/29/6, 2900.000ð, ò. 233-70-76 ÏÀÏÀÍÈÍÀ, 5, õð., ê., 5/5 ýò., ïë.:42/27/ 6, ÷/ï, 3100.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 ÏÀÏÀÍÈÍÀ, 8, ïì., ø., 2/3 ýò., ïë.:45/ 29/8, îòë.êâàðòèðà, 3200.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89506390074 ÏÀÏÀÍÈÍÀ, 15, õð., ê., áàë., 4/4 ýò., ïë.:54/39/7, ÷/ï, îòë.,ñîñò ñòåêë, 3890.000ð, ÒÅÐÐÀ (ÓÏÍ), ò. 200-68-08

63

ÏÀÏÀÍÈÍÀ, 16, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:44.2/30/6, ÷/ï, äîê.ãîò.îòë.ñîñ, 3100.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89221261868 ÏÀÏÀÍÈÍÀ, 16, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:40.7/28/6, îñâîáîæäåíà, 3100.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÏÀÏÀÍÈÍÀ, 18, ñï., ì., 2ï/ëî., 16/21 ýò., ïë.:72/37/14, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ îò, 6200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17 ÏÀÏÀÍÈÍÀ, 18, ñï., ì., 2ëîäæ., 13/21 ýò., ïë.:68.4/30/13, ÷/ï, 11970.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89090228306 ÏÀÏÀÍÈÍÀ, 26/À, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:37/ 25/6, ä¸øåâî! ñðî÷íî!, 2350.000ð, ò. 268-53-48

ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., ëîäæ., 7/16 ýò., ïë.:77/41/-, ÷/ï, 5599.100ð, ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐà (ÓÏÍ), ò. 219-06-47 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., áàë., 2/16 ýò., ïë.:87/59.3/12.4, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 6264.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., 9/16 ýò., ïë.:70/ 37/16, ÷/ï, 6200.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., 12/16 ýò., ïë.:69/ 37/16, ÷/ï, 6350.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., 4/16 ýò., ïë.:77/ 41/19.5, ÷/ï, 5700.000ð, ÊÀÏÈÒÀË (ÓÏÍ), ò. 253-77-10 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., ëîäæ., 3/16 ýò., ïë.:76/30/29, ÷/ï, 5599.000ð, ÊÀÏÈÒÀË (ÓÏÍ), ò. 253-77-10 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., áàë., 8/16 ýò., ïë.:89/37/26, ÷/ï, 6560.000ð, ÊÀÏÈÒÀË (ÓÏÍ), ò. 253-77-10 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., ëîäæ., 4/16 ýò., ïë.:77.9/41.2/19.5, ÷/ï, ïîòîëêè 3ì., 5686.700ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89122435250 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., 8/16 ýò., ïë.:70/ 37/16, ÷/ï, 6200.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÏÎÏÎÂÀ, 33/à, ñï., ì., ëîäæ., 3/16 ýò., ïë.:90/55/19, ÷/ï, 5700.000ð, ò. 8-912655-61-39 ÐÅÏÈÍÀ, 21, ìñ., ê., áàë., 4/9 ýò., ïë.:31.3/ 31.3/5, õîð.ñîñò òîðã, 2200.000ð, ÌÀÍÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 267-47-28 ÐÅÏÈÍÀ, 99, ñï., ê., 10/14 ýò., ïë.:56/31/ 9, ÷/ï, 4350.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 31003-23

ÌÅËÜÍÈÊÎÂÀ, 40, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:43/ 32/6, 2900.000ð, ò. 8-904-989-21-49 ÌÅËÜÍÈÊÎÂÀ, 52, áð., ê., 1/5 ýò., ïë.:47/ 30/6, ÷/ï, 3260.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 4/À, óï., ï., ëîäæ., 11/16 ýò., ïë.:48/29/7, ÷/ï, ñâîáîäíà, 3550.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 10/À, ïí., ï., ï/ëîä., 1/ 9 ýò., ïë.:43/26/7, 3100.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 10/À, ïí., ï., ï/ëîä., 3/ 9 ýò., ïë.:43/28/7, ÷/ï, õîð.ñîñò, 3120.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 22224-77

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

¹ 12

(18.03.2013)


64

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 2-êîìíàòíûå êâàðòèðû ÞÌÀØÅÂÀ, 9, ñï., ì., ëîäæ., 9/25 ýò., ïë.:91/50/19, ÷/ï, ÷åðíîâ.îòäåëêà, 7550.000ð, ò. 385-90-40 ÞÌÀØÅÂÀ, 10, óï., ê., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:53/30/7, 4070.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 ÞÌÀØÅÂÀ, 10, óï., ê., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:48.4/29.1/7, ÷/ï, èäåàë.ïîä êîìì, 3900.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89527346274 ÞÌÀØÅÂÀ, 13, ñï., ì., ëîäæ., 3/25 ýò., ïë.:95/57/23, ÷/ï, 7500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÞÌÀØÅÂÀ, 15, ñï., ã., ëîäæ., 12/25 ýò., ïë.:83.4/40/17, ÷/ï, 7000.000ð, ÁÎÍÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89221212007 ÞÌÀØÅÂÀ, 16, óï., ê., ëîäæ., 2/12 ýò., ïë.:46.3/31/7, 3680.000ð, ÐÅÃÈÎÍÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89122309936

ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 49, ñï., ê., ëîäæ., 9/23 ýò., ïë.:66.7/37.5/13, îòë.ñîñò, 6000.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-7878 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 53, óï., ê., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:49/30/8, ÷/ï, 3730.000ð, ÓÞÒÂÈËÜÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 58, ñï., ì., ëîäæ., 6/10 ýò., ïë.:57/28/10, ÷/ï, íà ðàçí ñòîðîíû, 4500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 60, óï., ê., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:49/29/7, îáì íà 2-õ êîì, 3900.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-0012 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 60, óï., ê., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:49/29/8, 3800.000ð, ÓÞÒÂÈËÜÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 84, ñï., ê., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:69/35/-, ÷/ï, êîíñüåðæ,åâðî, 5900.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 319-56-56 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 84, ñï., ê., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:68/33/12, ÷/ï, 6500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 88, ñï., ê., ëîäæ., 2/8 ýò., ïë.:61/42/15, ÷/ï, 6990.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 372-9111 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 90, ñï., ê., ëîäæ., 9/12 ýò., ïë.:64/33.1/12, ÷/ï, 5300.000ð, ÊÎÄÅÊÑ (ÓÏÍ), ò. 234-02-02 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 90, ñï., ê., 2ëîäæ., 6/12 ýò., ïë.:63/50/-, ÷/ï, 5800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 92, ñï., ê., 3ëîäæ., 8/12 ýò., ïë.:85/50/20, ÷/ï, àâò/äèçàéí, 9000.000ð, ÐÛÍÎÊ ÍÅÄÂÈÆÈÌ. (ÓÏÍ), ò. 219-99-99 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 96, ñï., ê., ëîäæ., 5/16 ýò., ïë.:63/34/12, äèçàéí-ðåìîíò, 5990.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 96, ñï., ê., ëîäæ., 15/16 ýò., ïë.:64/34/12, ÷/ï, ÷åðíîâàÿ îòäåëê, 5500.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 125/3, ïí., ï., áàë., 8/9 ýò., ïë.:42/28/6, ÷/ï, îòë. ìåñòî, 3280.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÒÎÊÀÐÅÉ, 27, óï., ê., 3/9 ýò., ïë.:44/29/ 6, +ê/ãàðí êîíäèö, 3400.000ð, ÁÈÍ (ÓÏÍ), ò. 232-00-79 ÒÎÊÀÐÅÉ, 33, ìñ., ê., 1/9 ýò., ïë.:34/29/ 5, õîð ðåìîíò, 2369.000ð, ÏÐÎ100 ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 384-84-68 ÒÎÊÀÐÅÉ, 33, ìñ., ê., 5/9 ýò., ïë.:34/24/ 6, ÷/ï, ñð.ä/ã, 2450.000ð, ò. 371-24-29 ÒÎÊÀÐÅÉ, 44/2, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:41/26/6, 2950.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-50-50 ÒÎÊÀÐÅÉ, 54/1, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:43/26/10, ÷/ï, 3500.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ÒÎÊÀÐÅÉ, 60/1, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:44/26/8, ñîñò.õîð.òîðã, 3300.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89028748798 ÒÎÊÀÐÅÉ, 68, ñï., ê., 2ëîäæ., 11/17 ýò., ïë.:96/82/-, ÷/ï, +ëîäæèÿ20ì2, 8790.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÔÐÎËÎÂÀ, 3, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:43/ 27/6, ÷/ï, 89122000046, 3080.000ð, ò. 89122000046 ÔÐÎËÎÂÀ, 19/1, ñï., ê., 2ëîäæ., 10/16 ýò., ïë.:65/38/15, 6300.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ÔÐÎËÎÂÀ, 19/1, ñï., ê., ëîäæ., 10/16 ýò., ïë.:68/32/12, 5850.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂ. À2 (ÓÏÍ), ò. 291-42-28 ÕÎÌßÊÎÂÀ, 18, õð., ê., áàë., 2/4 ýò., ïë.:42/26/6, òîðã!, 3140.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17 ØÅÂÅËÅÂÀ, 1, ñï., ê., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:92/47/17, ÷/ï, ñ ðåìîíòîì, 7490.000ð, ËÀÉÒ-Í, ò. 222-05-35 ØÅÂÅËÅÂÀ, 5, ñï., ì., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:58/25/10, ÷/ï, åâðî, 4600.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89028745682 ØÅÂÅËÅÂÀ, 5, ñï., ì., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:60/35/10, ÷/ï, åâðî, 4800.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89028745682 ØÅÂÅËÅÂÀ, 8, ñï., ê., ëîäæ., 8/10 ýò., ïë.:160/97/24, ÷/ï, ìåáåëü, 12500.000ð, ÍÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 356-03-32 ÝÍÅÐÃÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 19, õð., ê., áàë., 2/ 4 ýò., ïë.:43/27/6, ÷/ï, 2960.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11

¹ 12

(18.03.2013)

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô) ÂÒÓÇÃÎÐÎÄÎÊ

ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÀß, 4, óï., ê., ëîäæ., 10/12 ýò., ïë.:46/26/8, 3500.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÊÈÌÎÂÑÊÀß, 10, óï., ê., ëîäæ., 13/16 ýò., ïë.:78/40/11, ÷/ï, 6400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÌÀØÈÍÈÑÒÎÂ, 3, ñï., ê., ëîäæ., 22/25 ýò., ïë.:47/30/10, ÷/ï, øèêàðíûé âèä, 4250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÌÀØÈÍÈÑÒÎÂ, 12/À, óï., ê., 2áàë., 4/9 ýò., ïë.:44/29/9, ÷/ï, îòë, ñòåêë, ìåá, 3690.000ð, ÒÅÐÐÀ (ÓÏÍ), ò. 200-68-08 ÌÀØÈÍÈÑÒÎÂ, 14, óï., ê., áàë., 7/9 ýò., ïë.:48/28/8, õîð.ñîñò., 3150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÀß, 10, õð., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:45/29/6, ÷/ï, 3100.000ð, ÀÂÃÓÑÒ (ÓÏÍ), ò. 206-05-12 ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÀß, 10, õð., á., áàë., 2/5 ýò., ïë.:44/28/6, ñðî÷íî, òîðã, 2850.000ð, ÏÐÀÂ.ÂÛÁÎÐ, ò. 374-74-12 ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÀß, 11, õð., ï., 5/5 ýò., ïë.:42/28/5, 3120.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÀß, 13, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43/27/6, òîðåö çäàíèÿ, 3325.000ð, ÁÐÈÃÀÍÒÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 371-90-62 ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÀß, 19/Á, õð., ê., áàë., 2/ 5 ýò., ïë.:42/28/6, õîð.ñîñò., 3100.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-50-50 ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÀß, 28, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:40.4/28.5/-, 3300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÀß, 58, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:37.4/27.3/4.3, 2600.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÁËÞÕÅÐÀ, 12, ïì., ê., 4/4 ýò., ïë.:60/35/ 12, ÷/ï, 3900.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 31003-23 ÁÎÒÀÍÈ×ÅÑÊÀß, 30, ïì., ø., 1/3 ýò., ïë.:61/34/10, 3490.000ð, ÓÐÀË-ÝÑÒÝÉÒ ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 376-88-46 ÂÈØÍÅÂÀß, 34/À, õð., ê., 1/3 ýò., ïë.:32/ 22/5, îâîù ÿìà âîäâîð, 2250.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 ÃÀÃÀÐÈÍÀ, 15/À, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:39.7/ 26.1/6, ÷/ï, 2550.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 213-64-04 ÃÀÃÀÐÈÍÀ, 35, õð., á., áàë., 2/5 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, 3700.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 346-80-52

ÍÅÂÜßÍÑÊÈÉ, 1, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:43.2/28/6, ÷/ï, îòë.ñîñò,ä/ã, 3300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÏÅ×ÅÐÑÊÀß, 3, ïì., ê., áàë., 2/3 ýò., ïë.:60/34/8.5, ÷/ï, îòë.ñîñò ÷/ï, 3800.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 89028744911 ÑÒÐÅËÎ×ÍÈÊÎÂ, 2/Ã, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:41/29/6, ÷/ï, 1/2, 1300.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89222118574 ÑÒÐÅËÎ×ÍÈÊÎÂ, 6, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:45/ 28/6, 3000.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 31003-23 ÑÒÐÅËÎ×ÍÈÊÎÂ, 6, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:45/ 29/6, ÷/ï, ÷/ï. ñðî÷íî!, 2500.000ð, ÏÐÀÂ.ÂÛÁÎÐ, ò. 374-74-12 ÑÒÐÅËÎ×ÍÈÊÎÂ, 8, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:43.6/28/6, 3150.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89530054932 ÑÒÐÅËÎ×ÍÈÊÎÂ, 8, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:43/29/6, 2950.000ð, ÑÎÞÇ-À (ÓÏÍ), ò. 8.952148118 ×ÅËÞÑÊÈÍÖÅÂ, 27, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:42/27/6, ÷/ï, ïîä ãîñòèíèöó, 3150.000ð, ÂÈÇÈÒ (ÓÏÍ), ò. 371-23-63 ×ÅËÞÑÊÈÍÖÅÂ, 31, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:40/28/6, 3000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ×ÅËÞÑÊÈÍÖÅÂ, 33/À, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:42/28/9, åâðî ðåì.ìåáåëü, 3720.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 211-54-74 ×ÅËÞÑÊÈÍÖÅÂ, 33/À, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:44/28/6, ñîñò.õîð., 3500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74

ÃÀÃÀÐÈÍÀ, 47, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:44.1/ 29.2/6, 4250.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 ÃÀÃÀÐÈÍÀ, 47, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:45.1/ 29.2/6.2, 4250.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 ÃÀÃÀÐÈÍÀ, 49, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:42/27/ 6, ÷/ï, 4300.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 31003-23 ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß, 11, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:40/ 26/6, îñòàíîâêà ðÿäîì, 3700.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 372-04-19 ÊÎÌÂÓÇÎÂÑÊÀß, 19, ïì., ê., áàë., 2/2 ýò., ïë.:44/28/6, 2800.000ð, ÅÊ-ÁÓÐà ÑÈÒÈ (ÓÏÍ), ò. 201-10-10 ÊÎÌÈÍÒÅÐÍÀ, 11/À, ìñ., ê., 2áàë., 1/9 ýò., ïë.:55/37/7, óëó÷ø. ïëàíèðîâ, 3400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÊÎÌÈÍÒÅÐÍÀ, 15, õð., ê., áàë., 4/4 ýò., ïë.:46/30/6, õîð.ñîñò., 3000.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 201-15-13 ÊÎÌÈÍÒÅÐÍÀ, 20, õð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:41/30/6, 2850.000ð, Í-Ó-ÅÊ-ÁÓÐà ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 310-03-90 ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß, 2/À, óï., ê., áàë., 9/ 9 ýò., ïë.:43/26/9, òåõ.ýòàæ âûøå, 3150.000ð, ÂÈÇÈÒ (ÓÏÍ), ò. 371-23-63 ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß, 2/Á, óï., ê., áàë., 4/ 9 ýò., ïë.:42/26/6, 3400.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89533879380 ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß, 4/Á, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:43/27/5, ÷/ï, ðàçâ.èíôðàñòð., 2750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß, 6, õð., ê., áàë., 3/ 5 ýò., ïë.:45/29/6, 3050.000ð, ò. 20599-45

ÂÎÊÇÀËÜÍÛÉ

ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß, 12, õð., ê., áàë., 4/ 5 ýò., ïë.:44/28/6.5, óãëîâàÿ, 3050.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89126824275 ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß, 17, õð., ê., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:44/32/7, ÷/ï, 3600.000ð, ÒÅÊÒÓÌ (ÓÏÍ), ò. 222-10-88 ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß, 39, õð., ê., áàë., 3/ 5 ýò., ïë.:40/26/6, ÷/ï, 4000.000ð, ÌÎÉ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 89122843289 ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß, 55/À, ïì., ø., áàë., 3/3 ýò., ïë.:60/38/12, ÷/ï, 3900.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 201-49-94 ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß, 76, ñï., ì., 2áàë., 19/24 ýò., ïë.:62/43/10, ÷/ï, èäåàëüíàÿ êâ-ð, 5000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 89090137271 ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß, 78, ñï., ì., ëîäæ., 13/25 ýò., ïë.:76.4/40/13, ÷/ï, 4859.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÊÓÐÜÈÍÑÊÈÉ, 10, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:44/28/6, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 2700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ËÅÍÈÍÀ, 62/9, õð., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44.6/27/6, 3100.000ð, ÎËÈÌÏ (ÓÏÍ), ò. 89122407732 ËÅÍÈÍÀ, 68, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:45/29/7, 3500.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 219-14-95 ËÅÍÈÍÀ, 93, ïì., ê., 2/5 ýò., ïë.:56/32/ 6, ÷/ï, 1 îê. íà ëåíèíà, 3999.000ð, ÌÎÉ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 268-70-57 ËÅÍÈÍÀ, 95, ïì., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:53.3/28/10, ÷/ï, îê. íà ðàç.ñòîð, 4499.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89222275777 ËÅÍÈÍÀ, 95, ïì., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:55/34/7, õîð.ðåìîíò, 4200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-7722 ËÅÍÈÍÀ, 101, ïì., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:59/32/9, 4299.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ËÅÍÈÍÀ, 103, ïì., ê., 1/5 ýò., ïë.:54/ 34/-, ÷/ï, ìîæíî ïîä îôèñ, 4400.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 371-12-40 ËÅÍÈÍÀ, 103, ïì., ê., 4/5 ýò., ïë.:46.6/ 26/7, 89028701394, 3399.000ð, ÓÑÏÅÕ (ÓÏÍ), ò. 89028701394 ÌÀËÛØÅÂÀ, 103/1, õð., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:42/26/6, õ/ñîñò,êîì.èçîë, 3360.000ð, ÁÐÈÃÀÍÒÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 37190-62 ÌÈÐÀ, 1/Á, õð., ê., 2/5 ýò., ïë.:42.9/ 29.2/6, ÷/ï, 2800.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÌÈÐÀ, 2, õð., á., áàë., 4/4 ýò., ïë.:44/ 30/6, îòë.ñîñò, 2960.000ð, ÒÐÈÓÌÔ92 (ÓÏÍ), ò. 350-26-53 ÌÈÐÀ, 2, õð., á., áàë., 4/4 ýò., ïë.:43/ 34/7, 89222058738, 2950.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89222058738 ÌÈÐÀ, 3/Á, õð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:42/ 30/6, ÷/ï, êîìí.èçîë., 2980.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74 ÌÈÐÀ, 3/æ, õð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:45.4/ 30.3/6.2, ñîâì.ñ/ó, ðåìîí, 3150.000ð, ò. 8-963-03-64-231 ÌÈÐÀ, 5, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:45/31/6, ÷/ ï, 2890.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÌÈÐÀ, 12, õð., ê., áàë., 3/3 ýò., ïë.:46/ 32/6, ñîñò.õîðîøåå, 3000.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89222961008 ÌÈÐÀ, 34, ïì., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:61/ 41/8, ñ/õ, ïë/îêíà, 3700.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 ÌÈÐÀ, 37/À, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44/29/6, ÷/ï, íà ðàçí ñòîðîíû, 2850.000ð, ò. 213-07-68 ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÀß, 3, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:57/36/9, êóõíÿ,òåõíèêà, 3250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-2009 ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÀß, 21, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:42/29/6, ÷/ï, õîð 9126877642, 2690.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-7212 ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÀß, 68, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:42/26/-, 3400.000ð, ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 2019010. ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÀß, 69, ïì., ê., 2/5 ýò., ïë.:55.2/32.5/7.2, çàìåíà òðóá, ñò, 3600.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 26826-90 ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÀß, 70, ïì., ê., 2/5 ýò., ïë.:70/38/14, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 3900.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 22221-84 ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÀß, 70, ïì., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:55/34/9, ÷/ï, 4300.000ð, ÍÀØ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 350-68-17 ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÀß, 72, ïì., ê., 3/5 ýò., ïë.:43/30/6, îêíà íà ð/ñòîð., 3080.000ð, ÀÐÕ-ÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 89527320187 ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÀß, 82, ïì., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:55/12/25, ÷/ï, 4800.000ð, ÀÐÕÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 219-07-95 ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÀß, 92, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:39/26/6, 89222058738, 3490.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89222058738 Ñ.ÊÎÂÀËÅÂÑÊÎÉ, 12, ïì., ê., áàë., 3/4 ýò., ïë.:57/38/7, ÷/ï, 3900.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 371-46-91


ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 2-êîìíàòíûå êâàðòèðû ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß, 36/2, áð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:39/25/6, ñîñ. õîðîøåå, 3100.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 89122506166 Ó×ÅÍÈ×ÅÑÊÈÉ, 5, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43/ 27/6, 2900.000ð, ò. 345-69-50 ×ÀÀÄÀÅÂÀ, 4, áð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:41/27/6, ÷/ï, 2900.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11

ÃÎÐÍÛÉ ÙÈÒ ÁÅÐÅÃÎÂÎÃÎ, 8, ïì., ê., 2/2 ýò., ïë.:43/ 27/7, ÷/ï, ñðî÷íî, 1950.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÊÎËÕÎÇÍÀß, 14, ñï., á., ëîäæ., 5/5 ýò., ïë.:62/36/9, ÷/ï, ÷èñòîâàÿ îòä., 2480.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-50-50

ÅËÈÇÀÂÅÒ ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 2, õð., ê., 5/5 ýò., ïë.:41/ 25/6, ÷/ï, ñðî÷íî!òîðã!÷ï!, 2150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 378-43-23 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 4, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:43/29/6, ÷/ï, 2600.000ð, ÝÄÅÌ (ÓÏÍ), ò. 379-98-48 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 4/Á, õð., ê., 5/5 ýò., ïë.:44/ 28/6, ÷/ï, 2550.000ð, ÀÒÎÌÏÐÎÌÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 89226187535 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 4/Ã, óï., ê., ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:48.8/29.7/7.7, ÷/ï, 3000.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 268-67-77 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 6/À, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:42/29/6, ÷/ï, 2920.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 16/5, óï., ï., ëîäæ., 9/10 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, îòë.êâàðòèðà, 3500.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89506390074 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 23, óï., ï., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:52/12/10, ÷/ï, òîðã, 1/2 äîëÿ, 1300.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89028702623 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 29, ñï., ê., 2ëîäæ., 9/10 ýò., ïë.:69/32/15, ÷/ï, 4180.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 384-40-30 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 32, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:47/27/8, 8-91228-63860, 3100.000ð, 33 ÊÂ.Ì (ÓÏÍ), ò. 220-40-33 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 34, ñï., ê., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:60/31/9, ÷/ï, 4790.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 131, óï., ï., 5/9 ýò., ïë.:42.2/23/8, ÷/ï, 2800.000ð, ÌÀÍÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 131/À, óï., ê., ï/ëîä., 1/5 ýò., ïë.:50/30/8.5, 2900.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-78-78 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 139/À, õð., ê., áàë., 4/4 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, õîðîøåå ñîñòîÿí, 2400.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89089236179 ÅËÈÇÀÂÅÒÈÍÑÊÎÅ, 10, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:43/26/6, 2700.000ð, ÑÔÅÐÀ (ÓÏÍ), ò. 382-90-02 ÅËÈÇÀÂÅÒÈÍÑÊÎÅ, 24, ïì., ø., ëîäæ., 1/ 2 ýò., ïë.:46/30/8, ÷/ï, 2199.000ð, ÍÀØ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 350-68-17 ÇÂÎÍÊÈÉ, 12, áð., ê., 1/5 ýò., ïë.:44/29/ 6, ÷/ï, 89022677994, 2450.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÊÎËÕÎÇÍÈÊÎÂ, 10, óï., ï., áàë., 9/9 ýò., ïë.:53/33/8, ÷/ï, ñðî÷íî!, 3200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 378-43-23 ÊÎËÕÎÇÍÈÊÎÂ, 52, óï., ê., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:52/30/8, òîðã!! òîðã!!, 2990.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-2401 ÊÎËÕÎÇÍÈÊÎÂ, 83, óï., ï., ëîäæ., 1/5 ýò., ïë.:50/30/8, 3100.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 ÊÎËÕÎÇÍÈÊÎÂ, 83, óï., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:46/29/6, 2600.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÊÎËÕÎÇÍÈÊÎÂ, 83, óï., ï., ëîäæ., 1/5 ýò., ïë.:63/40/11, 89022735297, 3650.000ð, ò. 89022735297 ÊÎËÕÎÇÍÈÊÎÂ, 85, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43.5/27.4/6.3, ÷/ï, 1/2 äîëè, 1000.000ð, ÂÖÍ (ÓÏÍ), ò. 89122416159 ÊÎËÕÎÇÍÈÊÎÂ, 85, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43.1/25.7/6.3, òîðã, 2550.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 213-09-83 ÌÀÐÒÎÂÑÊÀß, 7, ïì., ê., 2/2 ýò., ïë.:38.5/ 24/6.2, ÷/ï, õîð.ñîñò,ìåáåëü, 2000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÌÀÐÒÎÂÑÊÀß, 9, äð., ä., 1/2 ýò., ïë.:38/ 25/6, êîñìåòè÷. ðåìîí, 1730.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÌÎËÎÒÎÁÎÉÖÅÂ, 5, ñï., ê., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:83/34/11, ÷/ï, ñðî÷íî!, 3670.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÌÎËÎÒÎÁÎÉÖÅÂ, 5, ñï., ê., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:68/36/9.5, ÷/ï, ñðî÷íî!, 3246.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÌÎËÎÒÎÁÎÉÖÅÂ, 12, ñï., ï., ëîäæ., 1/ 10 ýò., ïë.:50/29/10, 3400.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 375-89-58

ÆÁÈ 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 10/À, õð., ê., áàë., 3/4 ýò., ïë.:43/27/6, ÷/ï, õîð.ñîñò., 2895.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 328-56-44

40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 14/À, áð., ï., 4/ 5 ýò., ïë.:44/27/7, ÷/ï, 2970.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 16/À, óï., ï., ëîäæ., 4/5 ýò., ïë.:47/30/6.5, 3500.000ð, ÖÍ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 213-92-57 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 18, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:44/28/6.5, õîð.ñîñò, 2730.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 18/À, áð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:44/28/6, 2950.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89043819395 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 20, áð., ï., ï/ ëîä., 3/5 ýò., ïë.:43/27/7, äåð.åâðîîêíà, 3300.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 222-24-77 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 22, ïí., ï., ï/ ëîä., 2/9 ýò., ïë.:42/28/7, äîì âî äâîðå, 2850.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 319-19-14 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 26, ïí., ï., ï/ ëîä., 7/9 ýò., ïë.:38/28/6, 2700.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 ÁÅÒÎÍÙÈÊÎÂ, 6, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:61/ 36/8, âîçì.ïîä êîìåðö, 4000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ, 6, óï., ï., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:44/28/8, ÷/ï, 3180.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89222011770 ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ, 6, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:43/25/8, 2698898, 3150.000ð, ò. 269-88-98 ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ, 18/Ä, ñï., ê., á/ë., 23/25 ýò., ïë.:63/37/11, ÷/ï, 8600.000ð, ÌÎÉ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 328-11-07 ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ, 40, óï., ï., ëîäæ., 7/16 ýò., ïë.:48/28/8, 89222058738, 3250.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89222058738

ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 25/1, óï., ï., ëîäæ., 5/16 ýò., ïë.:48/28/8, äîì âî äâîðå, 3650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 25/1, óï., ï., ëîäæ., 4/16 ýò., ïë.:48/30/8, 3700.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89222074049 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 31, óï., ï., ëîäæ., 3/ 12 ýò., ïë.:48/29/8, 2132688 2=2, 3500.000ð, ÀÂÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 213-26-88 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 33, óï., ï., ëîäæ., 4/ 12 ýò., ïë.:48/29/8, ÷/ï, ðåìîíò, ìåáåëü, 4290.000ð, ËÀÉÒ-Í, ò. 222-05-35 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 37/2, óï., ï., 12/16 ýò., ïë.:48/48/-, ÷/ï, 1\4 äîëè, 600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 37/2, óï., ï., ëîäæ., 6/16 ýò., ïë.:48.2/29.1/7, ÷/ï, îêíà íà çàïàä, 3460.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89221811573 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 43, óï., ï., ëîäæ., 10/ 16 ýò., ïë.:48/28/8, õîð.ñîñò., 3400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÏÀÍÅËÜÍÀß, 11, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:43/ 29/6, îòë.ñîñò, 2880.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 ÏÀÍÅËÜÍÀß, 17/1, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:23/ 17/5, ÷/ï, ìàëîñåìåéêà, 2300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÏÀÍÅËÜÍÀß, 17/1, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:24/ 17.1/-, ìàëîñåìåéêà, 2050.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÏÀÍÅËÜÍÀß, 17/À, óï., ï., ëîäæ., 5/16 ýò., ïë.:48/28/8, âñÿ èíôðàñòðóêò, 3250.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 9089250595 ÏÀÍÅËÜÍÀß, 17/À, óï., ï., ëîäæ., 8/16 ýò., ïë.:48/28/8, ñîñò.îòë. òîðã, 3400.000ð, ò. 371-76-41

65

ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 19/À, ñï., ê., ëîäæ., 12/12 ýò., ïë.:62/34/10, 3900.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 376-59-18 ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 21, ïí., ï., ï/ëîä., 2/9 ýò., ïë.:43/28/5.5, ÷/ï, 3700.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89533898687 ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 21, ïí., ï., áàë., 9/9 ýò., ïë.:43/28/8, åâðîðåìîíò, 3300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÅÐÂÎÓÐ (ÓÏÍ), ò. 89045434487 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 11, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:47.5/29/8, òîëüêî ïîä îôèñ, 3900.000ð, ÁÎÍÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89041750608 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 12, óï., ï., ëîäæ., 1/16 ýò., ïë.:45/30/7, ÷/ï, ïîä îôèñ, 4500.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89222961008 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 14, óï., ï., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:48/28/8, 3400.000ð, Í-Ó-ÅÊÁÓÐà (ÓÏÍ), ò. 355-51-91 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 17, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:48/29/8, ÷/ï, 3400.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89122424095 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 18, óï., ï., ëîäæ., 11/ 16 ýò., ïë.:48/29/7, ÷/ï, 1/8äîëÿ â 2ê.êâ, 300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 21/À, óï., ï., á/ë., 2/ 16 ýò., ïë.:60/34.2/10, ÷/ï, 4900.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 266-47-31 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 24, ïí., ï., ï/ëîä., 9/ 9 ýò., ïë.:43/28/6, 2900.000ð, ÓËÅÉ (ÓÏÍ), ò. 348-55-38 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 24, ïí., ï., ï/ëîä., 6/ 9 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, 8.912.6080503, 2950.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 25, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:45/29/6, ä\ã,õîð.ìåñòî, 2850.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 22221-84 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 26/1, óï., ï., ëîäæ., 2/ 16 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, õîð.ñîñòîÿíèå, 3640.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9028760850 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 26/1, óï., ï., ëîäæ., 10/16 ýò., ïë.:49/30/7, ÷/ï, 3800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 26/2, óï., ï., ëîäæ., 11/ 16 ýò., ïë.:48/28/7, òîðã!, 3790.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 26/3, óï., ï., ëîäæ., 15/16 ýò., ïë.:47.5/27/10, ÷/ï, 3550.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9222191150 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 26/3, óï., ï., ëîäæ., 7/ 16 ýò., ïë.:47.6/26.9/8.4, 3800.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 232-58-24 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 28, ïí., ï., ï/ëîä., 7/ 9 ýò., ïë.:37/28/7, 2790.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 34, ñï., ã., ëîäæ., 7/16 ýò., ïë.:66/32/11, ÷/ï, íîâûé, ñäàí, 4300.000ð, ÀÐÕ-ÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 89292127992

ÇÀÂÎÊÇÀËÜÍÛÉ

ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ, 40, óï., ï., ëîäæ., 5/16 ýò., ïë.:48/28/8, 89222058738, 3350.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89222058738 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 3, óï., ï., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:42.5/23.7/8, òîðã, 3550.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 232-58-24 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 7, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:43/27/9, 3160.000ð, ÑÒÐÎÉÊÎÌÏËÅÊÑ (ÓÏÍ), ò. 218-09-99 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 9/1, óï., ï., ëîäæ., 3/ 12 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 3600.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU (ÓÏÍ), ò. 378-80-29 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 9/2, óï., ï., ëîäæ., 4/ 12 ýò., ïë.:48/29/8, ÷/ï, äîê.ãîòîâû, 3300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 9/2, óï., ï., ë., 2/12 ýò., ïë.:48/29/7, 3300.000ð, ò. 319-5410 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 11, óï., ï., ëîäæ., 6/ 9 ýò., ïë.:42/24/7, ÷/ï, êîñì.ðåìîíò, 3100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 11, óï., ï., 4/9 ýò., ïë.:48/26/8, ÷/ï, 3500.000ð, ÁÞÐÎ ÍÅÄÂÈÆ.N1 (ÓÏÍ), ò. 278-60-50 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 13, óï., ï., ëîäæ., 9/ 9 ýò., ïë.:49/28/8, 3900.000ð, ÁÐÈÃÀÍÒÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 371-90-62 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 13, óï., ï., ëîäæ., 7/ 9 ýò., ïë.:48/27/8, ÷/ï, õîð. ñîñò., 3550.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU (ÓÏÍ), ò. 378-80-29 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 17, óï., ï., ëîäæ., 1/ 9 ýò., ïë.:43/26/6, ÷/ï, ñðî÷íî, òîðã., 2870.000ð, ÏÐÀÂ.ÂÛÁÎÐ, ò. 374-74-12

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

ÏÀÍÅËÜÍÀß, 17/À, óï., ï., ëîäæ., 6/16 ýò., ïë.:49/28/8, ñðî÷íî!!!, 3250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 ÐÀÑÑÂÅÒÍÀß, 3, ìñ., ï., 1/5 ýò., ïë.:55/ 35/8, ÷/ï, îòäåëüíûé âõîä, 3200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 11, ïí., ï., ï/ëîä., 8/9 ýò., ïë.:43/26/7, îáìåí íàéäåí, 2950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 11, ïí., ï., 9/9 ýò., ïë.:44/ 30/6, ÷/ï, 2720.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 13, ïí., ï., ï/ëîä., 6/9 ýò., ïë.:43/26/7, ó êèðîâñêîãî, 2940.000ð, ÂÈÇÈÒ (ÓÏÍ), ò. 371-23-63 ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 13, ïí., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:43/28/7, 2800.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU (ÓÏÍ), ò. 378-80-29 ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 17, ïí., ï., ï/ëîä., 3/9 ýò., ïë.:43/28/6, õîð.ñîñò.,êóõíÿ, 2990.000ð, ËÀÉÒ-Í, ò. 222-05-35 ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 17, ïí., ï., ï/ëîä., 4/9 ýò., ïë.:43/26/7, ÷/ï, 3100.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-50-50 ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 17/ÂÑÒ, óï., ï., ëîäæ., 8/ 12 ýò., ïë.:48/29/8, 3300.000ð, ÓËÅÉ (ÓÏÍ), ò. 348-55-38 ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 19, ïí., ï., ï/ëîä., 7/9 ýò., ïë.:43/28/6, õîð.ñîñò,êóõíÿ, 3200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 19/À, ñï., ê., 2/12 ýò., ïë.:50/29/10, ÷/ï, îêíà âî äâîð, 4090.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 19/À, óï., ê., ëîäæ., 3/14 ýò., ïë.:61/33/12, åâðîðåìîíò, 4580.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27

ÀÐÌÀÂÈÐÑÊÀß, 17, óï., ï., áàë., 9/9 ýò., ïë.:51/27/12, 3200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÀÐÌÀÂÈÐÑÊÀß, 17, óï., ï., á., 4/9 ýò., ïë.:51/29/9.3, 3150.000ð, ÞÐ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 201-91-16 ÀÐÌÀÂÈÐÑÊÀß, 17, óï., ï., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, åâðî, 3200.000ð, ÑÔÅÐÀ (ÓÏÍ), ò. 89122892889 ÀÐÌÀÂÈÐÑÊÀß, 22/À, õð., ï., 1/3 ýò., ïë.:44/29/6, ÷/ï, ñ÷åò÷èêè íà âñå, 2350.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÀÐÌÀÂÈÐÑÊÀß, 22/À, õð., ï., áàë., 3/3 ýò., ïë.:41/26/7, 2400.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 ÅÐÅÂÀÍÑÊÀß, 23, äð., ä., 1/2 ýò., ïë.:63/ 41/9, ÷/ï, õîð.ñîñò, 1900.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÅÐÅÂÀÍÑÊÀß, 28, ñï., ê., ëîäæ., 9/10 ýò., ïë.:70/37/12, 3550.000ð, ÊÁ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ (ÓÏÍ), ò. 246-13-28 ÅÐÅÂÀÍÑÊÀß, 28, ñï., ê., ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:66/37/10, 3700.000ð, ò. 8-965-50515-95 ÊÎÍÎÒÎÏÑÊÀß, 4, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:44/ 28/6, 2350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÊÎÍÎÒÎÏÑÊÀß, 5, óï., ï., ëîäæ., 3/5 ýò., ïë.:50/28/8, 3150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÊÎÍÎÒÎÏÑÊÀß, 5, óï., ï., ëîäæ., 4/5 ýò., ïë.:49.2/27.9/7, ÷/ï, 2980.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 89655018282 ÊÎÍÎÒÎÏÑÊÀß, 5, óï., ï., ëîäæ., 1/5 ýò., ïë.:50/28/8, ñ÷åò÷èêè, ñåéô-, 2980.000ð, ËÈÄÅÐ (ÓÏÍ), ò. 338-75-45 ÊÎÍÎÒÎÏÑÊÀß, 5, óï., ï., ëîäæ., 4/5 ýò., ïë.:50/28/8, ÷/ï, êèðï., íàë., 3390.000ð, ò. 205-99-45 ËÅÒ×ÈÊÎÂ, 10, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:43/28/ 6, îòë.ñîñò., 2400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ËÅÒ×ÈÊÎÂ, 10/À, óï., ï., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:48/29/7, ÷/ï, ñîñò.õîðîøåå, 3100.000ð, ò. 350-43-18 ËÅÒ×ÈÊÎÂ, 12, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:37.3/ 24.3/6.3, ÷/ï, 2500.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ËÅÒ×ÈÊÎÂ, 23, ïì., ê., 2/2 ýò., ïë.:42.4/ 26.8/9, ÷/ï, 1600.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89226182877 ÏÈËÎÒÍÀß, 3, ïì., ê., áàë., 2/2 ýò., ïë.:49/27/7, 2300.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89089113159

¹ 12

(18.03.2013)


66

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 2-êîìíàòíûå êâàðòèðû ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 36, óï., ï., 14/16 ýò., ïë.:55/29/8, õîð.ñîcòîÿíèå, 3400.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 268-15-01 ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 36, óï., ï., ëîäæ., 15/16 ýò., ïë.:50/30/8, 3350.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53

ÈÑÒÎÊ

ÇÀÐÅ×ÍÛÉ ÁÅÁÅËß, 118, óï., ï., ëîäæ., 10/16 ýò., ïë.:48/28/8, õîð.ñîñò., 3350.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 213-74-63 ÁÅÁÅËß, 118, óï., ï., ë., 4/16 ýò., ïë.:48/ 28/7, 3390.000ð, ÌÈÐ ÂÀØÅÌÓ ÄÎÌÓ (ÓÏÍ), ò. 213-98-96 ÁÅÁÅËß, 120, óï., ê., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:67/30/21, îòë. ñîñò., 4500.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÁÅÁÅËß, 120, óï., ê., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:53/31/10, êóõíÿ,øê-êóïå, 3900.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 201-04-25 ÁÅÁÅËß, 126, óï., ï., ëîäæ., 7/16 ýò., ïë.:48.2/29.8/8, åâðîðåìîíò, 3650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÁÅÁÅËß, 126, óï., ï., ëîäæ., 3/16 ýò., ïë.:48.5/28/7.5, 3300.000ð, ò. 8-912626-06-00 ÃÎÒÂÀËÜÄÀ, 3, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:49/30/8, âîçì. ïîä îôèñ, 4700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-2401 ÃÎÒÂÀËÜÄÀ, 6/4, ñï., ê., 3ëîäæ., 11/16 ýò., ïë.:77/33/13, ÷/ï, îêíà íà þã, 5650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÃÎÒÂÀËÜÄÀ, 21/2, ñï., ï., ëîäæ., 15/16 ýò., ïë.:53/28.6/13.3, ÷/ï, òåïëî, óþòíî, 4400.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 31953-76 ÊÎËÌÎÃÎÐÎÂÀ, 54/À, óï., ê., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:50.6/28.9/9, ÷/ï, ñ ìåáåëüþ, 4190.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÎÏÀËÈÕÈÍÑÊÀß, 27, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:48/29/8, 1/2äîëè, 1450.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÎÏÀËÈÕÈÍÑÊÀß, 27, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:43/24/8, ÷/ï, ñðî÷íî, 3130.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÎÏÀËÈÕÈÍÑÊÀß, 27, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:42/25/7, 3200.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÎÏÀËÈÕÈÍÑÊÀß, 27, óï., ï., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:48/30/8, ñâåòëàÿ, òåïëàÿ, 3450.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ÎÏÀËÈÕÈÍÑÊÀß, 27, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:48/28/8, 2132688, 3270.000ð, ÀÂÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 213-26-88 ÎÏÀËÈÕÈÍÑÊÀß, 30, óï., ï., ëîäæ., 2/16 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, áåç ðåìîíòà, 3070.000ð, ÃÐÀÄ-Ñ (ÓÏÍ), ò. 306-1366 ÎÏÀËÈÕÈÍÑÊÀß, 44, ñï., ï., ëîäæ., 10/ 16 ýò., ïë.:51.6/30/10.5, ñîñò îòë,îõðàíà, 4350.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 4, óï., ï., ë., 9/9 ýò., ïë.:43/24/8, 3050.000ð, ÍÅÃËÈÍÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89126138858 ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 8, óï., ï., ëîäæ., 5/16 ýò., ïë.:47.9/28.7/6.6, ÷/ï, 3350.000ð, ÏÐÎÑÏÅÊÒÚ (ÓÏÍ), ò. 370-24-00 ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 8, óï., ï., ëîäæ., 10/16 ýò., ïë.:48/29/7, óäà÷íîå ìåñòî, 3420.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 12, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:48.1/27/8, ÷/ï, 3450.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89043805066 ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 12, óï., ï., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:47/29/8, õîð.ñîñ-å, 3490.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 89655045656 ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 18, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:43/24/8, 2900.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89049826759 ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 18, óï., ï., 3/9 ýò., ïë.:43/ 24/8, ÷/ï, 3150.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 20, óï., ï., ëîäæ., 15/16 ýò., ïë.:49/28/8, 89226078790, 3610.000ð, ÐÀÍ×Î (ÓÏÍ), ò. 238-00-00 ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 24, óï., ï., ë., 1/9 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, ñîñ.íîðìàëüíîå, 3100.000ð, ÌÀËÀÕÈÒ-ÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 268-11-20 ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 24, óï., ï., ë., 2/9 ýò., ïë.:48/29/8, 3300.000ð, ò. 89122430706 ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 30, óï., ï., ë., 6/9 ýò., ïë.:48/29/8, ÷/ï, îêíà/äâîð,êëàäî, 3460.000ð, ÍÅÃËÈÍÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89126138858 ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 34, óï., ï., ëîäæ., 6/16 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, 3400.000ð, ÁÈÍ (ÓÏÍ), ò. 232-00-79

¹ 12

(18.03.2013)

ÃËÀÂÍÀß, 17/À, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:44/26/7, 2550.000ð, ÈÍÒÅÐÏÀÐÈÒÅÒ (ÓÏÍ), ò. 9221812822 ÃËÀÂÍÀß, 20, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:43/27/6, 9221812822, 2500.000ð, ÈÍÒÅÐÏÀÐÈÒÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89221812822 ÌÅÕÀÍÈÇÀÒÎÐÎÂ, 100/6À, óï., ï., ëîäæ., 1/5 ýò., ïë.:48/28/8, 2590.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 89655111715 ÌÎËÎ×ÍÛÉ, 2, äð., ä., 1/2 ýò., ïë.:51/ 39/7, 1500.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 380-23-40

ÊÀËÈÍÎÂÑÊÈÉ ÁÅÐÅÆÍÀß, 16, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:48/29/8, ÷/ï, 2400.000ð, Í-Ó-ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ (ÓÏÍ), ò. (34369)41236 ÌÓÐÇÈÍÑÊÀß, 28, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:43/30/6, 2390.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89222219959 ÌÓÐÇÈÍÑÊÀß, 28, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44/28/6, ÷/ï, 2500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 ÌÓÐÇÈÍÑÊÀß, 30, áð., ï., 2/5 ýò., ïë.:47.3/33.2/6, 2530.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89122435250

ÊÎËÜÖÎÂÎ ÀÂÈÀÒÎÐÎÂ, 3, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:44/ 28/6, 2600.000ð, ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐà (ÓÏÍ), ò. 89024435350 ÀÒÌÎÑÔÅÐÍÀß, 11, óï., ï., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:50.1/31/9, âîçì. ïîä íåæèë, 3500.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9501901032 ÁÀÕ×ÈÂÀÍÄÆÈ, 1/À, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:42/27/7, òèõèé äâîð, ä/ã, 2600.000ð, ò. 89122911205 ÁÀÕ×ÈÂÀÍÄÆÈ, 9, ïì., ø., 1/3 ýò., ïë.:43/27/6, ÷/ï, 2360.000ð, ÐÅÃÈÎÍÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89655411577 ÁÀÕ×ÈÂÀÍÄÆÈ, 10, óï., ê., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:49/29/8, 1/3 äîëè, 720.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 89655017373 ÁÀÕ×ÈÂÀÍÄÆÈ, 14, õð., ê., 2/5 ýò., ïë.:45/29/6, õîð.ñîñò, ä/ã, 2590.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU (ÓÏÍ), ò. 378-80-29 ÁÀÕ×ÈÂÀÍÄÆÈ, 17, ïì., ê., áàë., 2/4 ýò., ïë.:42.6/28/6, ÷/ï, ÷èñòàÿ êâàðòèðà, 2250.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89222963875 ÁÀÕ×ÈÂÀÍÄÆÈ, 21, õð., ê., áàë., 3/4 ýò., ïë.:42/28/6, ÷/ï, áåç èïîòåêè ä/ã, 2290.000ð, ò. 207-14-24 ÁÀÕ×ÈÂÀÍÄÆÈ, 23, õð., ê., ï/ëîä., 3/4 ýò., ïë.:41.3/24.7/-, ÷/ï, 2620.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 ÃÎÐÍÈÑÒÎÂ, 11, áð., ï., áàë., 1/5 ýò., ïë.:44/29/6, 2350.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 213-19-46 ÃÎÐÍÈÑÒÎÂ, 13, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:43.9/25.6/6.6, ÷/ï, 89122867659, 2300.000ð, ÀÐÊÀÄÀ-Ì (ÓÏÍ), ò. 89122867659 ÃÎÐÍÈÑÒÎÂ, 13, áð., ï., ëîäæ., 1/5 ýò., ïë.:45/25/7, 361-05-05, 2290.000ð, ÐÀÍ×Î (ÓÏÍ), ò. 238-00-00 ÈÑÏÛÒÀÒÅËÅÉ, 11, õð., ê., 1/3 ýò., ïë.:43/ 30/6, ÷/ï, ñîñò. óäîâ., 2040.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 213-77-79 ÈÑÏÛÒÀÒÅËÅÉ, 12, õð., ê., áàë., 2/4 ýò., ïë.:46/29/6, îáìåí, 2450.000ð, ÀÒÎÌÏÐÎÌÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 213-82-09 ÈÑÏÛÒÀÒÅËÅÉ, 13, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:45/30/6, ÷/ï, 2570.000ð, ÍÀØ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 350-68-17 ÈÑÏÛÒÀÒÅËÅÉ, 13, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:51/ 36/6, ÷/ï, 3õ êâ, 1800.000ð, ÀÊÐÎÏÎËÜ (ÓÏÍ), ò. 213-16-43 ÈÑÏÛÒÀÒÅËÅÉ, 13, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:45/ 29/7, 8-912-240-35-33, 2190.000ð, 33 ÊÂ.Ì (ÓÏÍ), ò. 220-40-33 ÊÎËÜÖÎÂÎ ÑÒ., 6, ïì., ê., 2/2 ýò., ïë.:31.3/20/-, ÷/ï, ñîñò.õîð., 1300.000ð, ÑÎÞÇ-À (ÓÏÍ), ò. 89521406375 ÐÀÊÅÒÍÀß, 8, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:43/28/7, 2600.000ð, ÓÞÒÂÈËÜÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ÑÏÓÒÍÈÊÎÂ, 4, ïì., ø., áàë., 2/2 ýò., ïë.:63/40/10, ÷/ï, ÷èñò.ïðîäàæà, 2350.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9222969660 ÑÏÓÒÍÈÊÎÂ, 11, ìñ., ê., 4/9 ýò., ïë.:34/ 29/5, 1850.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÒÐÀÊÒÎÂÀß, 2, õð., ê., 1/3 ýò., ïë.:46.6/ 29.6/6, ÷/ï, âîçì.ïîä ìàã/îô, 2650.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 219-2201

ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐÍÛÉ ÁÅËÎßÐÑÊÀß, 10, õð., ê., 1/2 ýò., ïë.:44/ 32/6, 2350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17 ÁÅËÎßÐÑÊÀß, 16, õð., ê., áàë., 4/4 ýò., ïë.:45/29/6, ÷/ï, 2350.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

ÁÅËÎßÐÑÊÀß, 20, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:44/28/7, 8-912-28-48-686, 2850.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89122848686 ÁÅËÎßÐÑÊÀß, 22, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43/ 26/6, 2250.000ð, ÈÍÒÅÐÏÀÐÈÒÅÒ (ÓÏÍ), ò. 264-16-00 ÁÅÑÑÀÐÀÁÑÊÀß, 10/À, óï., ï., áàë., 5/9 ýò., ïë.:46.8/29/7, ÷/ï, 2800.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-0012 ÁÅÑÑÀÐÀÁÑÊÀß, 10/À, óï., ï., ëîäæ., 5/ 9 ýò., ïë.:47/29/8, 2850.000ð, ÈÍÒÅÐÏÀÐÈÒÅÒ (ÓÏÍ), ò. 264-16-00 ËÀÒÂÈÉÑÊÀß, 17, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:45/31/6, ÷/ï, èïîòåêà íåò, 2600.000ð, ÍÀØ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 350-68-17 ËÀÒÂÈÉÑÊÀß, 27, õð., ê., áàë., 4/4 ýò., ïë.:43.7/27.8/6, êëàäîâêà,ðåìîíò, 2470.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89089271648 ËÀÒÂÈÉÑÊÀß, 37, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:48/28/8, 3000.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89220289147 ËÀÒÂÈÉÑÊÀß, 42, ïí., ï., ï/ëîä., 7/9 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, ñâåæèé ðåìîíò, 2720.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ËÀÒÂÈÉÑÊÀß, 43, óï., ï., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:48/29/8, ÷/ï, ñâåæèé ðåìîíò., 3170.000ð, ò. 89028703496 ËÀÒÂÈÉÑÊÀß, 45, óï., ï., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:48.1/29.1/8, 3050.000ð, ò. 385-9040 ËÈÒÎÂÑÊÀß, 29, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:44/ 28.1/6, ÷/ï, ÷/ï, 2075338, 2230.000ð, ÀÈÑÒ-Í (ÓÏÍ), ò. 89122483020 ÏÐÈÁÀËÒÈÉÑÊÀß, 56, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:42/26/6, ÷/ï, 2/3 äîëè, 1000.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89049879957 ÏÐÈÁÀËÒÈÉÑÊÀß, 58, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:67/48/13, ÷/ï, 3640.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 222-21-84 ÕÂÎÉÍÀß, 76/1, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:24/ 18.6/5, ìàëîñåìåéêà, 1650.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÕÂÎÉÍÀß, 76/1, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:22/ 18/4, 1800.000ð, ÓÐÀË-ÝÑÒÝÉÒ ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 376-88-46

ËÅ×ÅÁÍÛÉ ÂÎË×ÀÍÑÊÈÉ, 2/À, ñï., ã., áàë., 16/16 ýò., ïë.:65/32/12, ÷/ï, ïîä êëþ÷.ïåðåóñ, 3890.000ð, ÍÀØ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 350-90-98 ÇÀÃÎÐÎÄÍÛÉ, 5, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:41/27/6, ÷/ï, 8-952-72-64-003, 2580.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÊÓÉÁÛØ. (ÓÏÍ), ò. 213-85-24 ÇÅÐÍÎÂÎÉ, 3, õð., ê., 1/2 ýò., ïë.:34/21/ 7, ÷/ï, 1100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 211-54-74 ÇÅÐÍÎÂÎÉ, 5, õð., ê., 2/2 ýò., ïë.:35/21/ 6, ÷/ï, ï\áëàãîóñòð., 1400.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9122469609 ÑÓÕÎÉ, 4, óï., ê., ï/ëîä., 5/5 ýò., ïë.:46/ 26/8, ÷/ï, òîðã, 3050.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÑÓÕÎÉ, 4/À, óï., ê., ëîäæ., 4/5 ýò., ïë.:49/29/8, ÷/ï, 2197741, 3070.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 219-77-41

ÌÀËÛÉ ÈÑÒÎÊ ÈÑÒÎÊ ÑÒ., 11, áð., ê., 1/2 ýò., ïë.:37.3/ 22/6, åñòü ãàç, 1490.000ð, ÐÅÃÈÎÍÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89527318045 ÎÏÛÒÍÀß, 15, õð., ê., 1/2 ýò., ïë.:42/29/ 6, ÷/ï, çàìåíà òðóá,, 1990.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 268-26-90 ÒÐÀÊÒÎÂÀß, 7, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:43/27/6, ÷/ï, 9043883366, 2700.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 9043883366

ÌÅÄÍÛÉ ÌÅÄÍÛÉ, 5, äð., ä., 1/1 ýò., ïë.:32.3/ 26.1/6.9, ÷/ï, 1000.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89222207785

Í.ÑÎÐÒÈÐÎÂÊÀ ÀÂÒÎÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÀß, 3, ïí., ï., ï/ ëîä., 5/9 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, õîð.ñîñò, 2950.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 89089250595 ÀÂÒÎÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÀß, 9, óï., ï., ëîäæ., 2/16 ýò., ïë.:49/29/7, ÷/ï, ø-êóïå,ñèãíàëèç, 3150.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÀÂÒÎÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÀß, 11, ïí., ï., ï/ ëîä., 7/9 ýò., ïë.:37/24/6, ÷/ï, 2686104, 2490.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÀÂÒÎÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÀß, 19, ïí., ï., ï/ ëîä., 3/9 ýò., ïë.:36.2/23.6/6, õîð.ñîñò., 2600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÀÂÒÎÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÀß, 23, ïí., ï., áàë., 2/9 ýò., ïë.:37/23/5, ÷/ï, îêíà âî äâîð, 2600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 200-27-27 ÀÂÒÎÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÀß, 27, ïí., ï., ï/ ëîä., 3/9 ýò., ïë.:43/28/7, ÷/ï, òîðã, 2750.000ð, ò. 371-76-41

ÁÅÁÅËß, 121, ïì., ø., áàë., 1/3 ýò., ïë.:73/44/8, ïîä áèçíåñ, 4900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 378-43-23 ÁÅÁÅËß, 136, óï., ï., ëîäæ., 6/16 ýò., ïë.:48/28/7, ÷/ï, ìåáåëü,òîðã!, 3250.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÁÅÁÅËß, 138, ñï., ê., áàë., 10/10 ýò., ïë.:50/38/-, êèðï,çàêð äâîð, 3200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÁÅÁÅËß, 142, óï., ï., ëîäæ., 12/16 ýò., ïë.:47/29/7, ÷/ï, 3200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÁÅÁÅËß, 142, óï., ï., áàë., 13/16 ýò., ïë.:48/29/7, ÷/ï, 3250.000ð, ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 216-79-67 ÁÅÁÅËß, 148, ïí., ï., ï/ëîä., 4/9 ýò., ïë.:43/28/6, 2870.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89222963875 ÁÅÁÅËß, 152, óï., ï., ëîäæ., 12/16 ýò., ïë.:47.1/28.3/7, ÷/ï, 3380.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89022614455 ÁÅÁÅËß, 154, ïí., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:43/28/7, îòë.ñîñò., 2895.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 213-29-02 ÁÅÁÅËß, 156, ïí., ï., ï/ëîä., 5/9 ýò., ïë.:43/28/7, ÷/ï, õîð.ñîñò, 2890.000ð, ÝÐÀ (ÓÏÍ), ò. 268-34-00 ÁÅÁÅËß, 158, óï., ï., ë., 4/16 ýò., ïë.:48/ 28/7, 3600.000ð, ÌÈÐ ÂÀØÅÌÓ ÄÎÌÓ (ÓÏÍ), ò. 213-98-96 ÁÅÁÅËß, 174, ïì., ê., áàë., 3/3 ýò., ïë.:43/31/6, ÷/ï, 2300.000ð, ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 216-79-67 ÁÅÁÅËß, 184, óï., ê., ëîäæ., 9/16 ýò., ïë.:55/30/9, ÷/ï, 3180.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89122421305 ÊÐÓÏÍÎÑÎÐÒÙÈÊÎÂ, 6, ñï., ê., ëîäæ., 1/ 10 ýò., ïë.:37/30/-, ÷/ï, ÷ï! ñðî÷íî!, 2750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 378-43-23 ÊÐÓÏÍÎÑÎÐÒÙÈÊÎÂ, 8, ñï., ê., ë., 8/10 ýò., ïë.:55.9/32.2/8.7, ÷/ï, ëàìèíàò, 3600.000ð, ÌÈÐ ÂÀØÅÌÓ ÄÎÌÓ (ÓÏÍ), ò. 89028704095 ÊÐÓÏÍÎÑÎÐÒÙÈÊÎÂ, 12/À, ñï., æ/á., á/ ë., 3/16 ýò., ïë.:60.7/35/10, ÷/ï, 3500.000ð, ò. 355-50-46 ÊÐÓÏÍÎÑÎÐÒÙÈÊÎÂ, 12/À, ñï., æ/á., ëîäæ., 2/16 ýò., ïë.:63/34/10, ÷/ï, 3600.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 201-1928 ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÀß, 8, óï., ê., ëîäæ., 8/12 ýò., ïë.:58.2/32.2/7, ÷/ï, 3750.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 268-15-01 ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÀß, 20, óï., ê., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:64.2/25/20, ÷/ï, ðåìîíò, 3900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÎËÜÕÎÂÑÊÀß, 23, ïí., ï., áàë., 4/9 ýò., ïë.:42/24/7, ÷/ï, 3620.000ð, ò. 89506516868 ÎËÜÕÎÂÑÊÀß, 25/1, ïí., ï., ï/ëîä., 8/9 ýò., ïë.:42/25.4/7.4, êîñìåò.ðåìîíò, 2800.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9221189042 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 3/4, ñï., ã., ë., 6/10 ýò., ïë.:57/34/11, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 3420.000ð, ò. 319-54-10 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 10, ïí., ï., áàë., 5/9 ýò., ïë.:42/24/7, 3600.000ð, ò. 89122581919 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 11, ïí., ï., 1/9 ýò., ïë.:36.5/23.7/6, 89122416159, 2600.000ð, ÂÖÍ (ÓÏÍ), ò. 89122416159 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 11, ïí., ï., ïë., 8/9 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, ñîñ.õîð., 2950.000ð, ò. 89122235638 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 12, ïí., ï., áàë., 8/9 ýò., ïë.:48/28.8/6, ðàçâ.èíôðàñòð, 3470.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 12, ïí., ï., ï/ëîä., 7/9 ýò., ïë.:43.1/28/-, 2800.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89089008045 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 18, óï., ï., ëîäæ., 3/16 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, ñðî÷íî.äîê.ãîò., 3050.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89122464173 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 18, óï., ï., ëîäæ., 14/16 ýò., ïë.:47/29/7, ÷/ï, 3150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 18, óï., ï., ëîäæ., 8/16 ýò., ïë.:48/28/8, 3150.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89222291157 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 19, ïí., ï., ï/ëîä., 4/9 ýò., ïë.:43/25/8, 2970.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 21/À, ñï., ê., 2ëîäæ., 16/18 ýò., ïë.:66/35/14, ÷/ï, 4290.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 101, óï., ï., ëîäæ., 4/16 ýò., ïë.:48/28/7, ÷/ï, õîð.ñîñò.òîðã., 3200.000ð, ÌÅÍÄÅËÅÅ (ÓÏÍ), ò. 89049889180 Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 103, ïí., ï., ï/ëîä., 7/9 ýò., ïë.:43/28/6, õîð.ñîñò., 2850.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 201-04-25 Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 103, ïí., ï., ï/ëîä., 7/9 ýò., ïë.:42/24/7, ÷/ï, 3650.000ð, ò. 89221024433 Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 107, óï., ï., 8/16 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, 2870.000ð, ÑÔÅÐÀ (ÓÏÍ), ò. 8922093826 Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 107, óï., ï., ëîäæ., 1/16 ýò., ïë.:48/28/9, ë¸ãêèé îáìåí, 3100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 378-43-23 Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 117, ïí., ï., áàë., 1/9 ýò., ïë.:48/28/7, ÷/ï, õîð.ðåìîíò, 2530.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22


ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 2-êîìíàòíûå êâàðòèðû Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 119, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:36/23/6, õîðîøåå ñîñòîÿí, 2700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 119, ïí., ï., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:54/29/8, ÷/ï, îòë. ïëàíèðîâêà, 3250.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89122457653 ÑÅÄÎÂÀ, 17, óï., ï., ëîäæ., 13/16 ýò., ïë.:47/28/7, ÷/ï, ÷/ï îñâîáîæäåíà, 3090.000ð, ÊÎÍÀÍÛÕÈÍ È Ê (ÓÏÍ), ò. 89222194740 ÑÅÄÎÂÀ, 17, óï., ï., ëîäæ., 1/16 ýò., ïë.:47/28/8, 3080.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 ÑÅÄÎÂÀ, 26, óï., ï., ëîäæ., 14/16 ýò., ïë.:48/29/7, ÷/ï, ñðî÷íî!!!, 3390.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÑÅÄÎÂÀ, 42, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:50/30/8, ñðåäíåå ñîñò., 3100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÑÅÄÎÂÀ, 42, óï., ï., áàë., 8/9 ýò., ïë.:51/ 28/9, 3250.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 213-19-46 ÒÀÂÀÒÓÉÑÊÀß, 1/Ã, ñï., ì., ëîäæ., 10/18 ýò., ïë.:55/27/13, ÷/ï, 3500.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÒÀÂÀÒÓÉÑÊÀß, 1/Ä, ñï., ã., ëîäæ., 12/10 ýò., ïë.:56/28/12, ÷/ï, äîì ñäàí, 3500.000ð, ò. 205-99-45 ÒÀÂÀÒÓÉÑÊÀß, 4, óï., ï., áàë., 9/9 ýò., ïë.:53/33/8, óäà÷íàÿ ïëàí-êà, 3100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 ÒÀÂÀÒÓÉÑÊÀß, 4, óï., ï., áàë., 3/9 ýò., ïë.:53/33/9, õîð.ñîñò,òîðã, 3400.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 201-70-89 ÒÀÂÀÒÓÉÑÊÀß, 8, ñï., ê., ëîäæ., 14/14 ýò., ïë.:70/40/12, ÷/ï, 9506330400, 3995.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ66 (ÓÏÍ), ò. 310-37-37 ÒÀÂÀÒÓÉÑÊÀß, 10, ñï., ê., 10/10 ýò., ïë.:60.4/37/9, ÷/ï, 4000.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÒÀÂÀÒÓÉÑÊÀß, 10, ñï., ê., ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:55/32/10, ÷/ï, 3710.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÒÅÏËÎÕÎÄÍÛÉ, 7, ïí., ï., ï/ëîä., 6/9 ýò., ïë.:43/28/6, 2880.000ð, ò. 8-90226-20-972 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 12, óï., ï., ëîäæ., 2/16 ýò., ïë.:47/26.6/7.5, õîð.ðåìîíò, 3500.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89222963875 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 18, óï., ê., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:48/29/7, ÷/ï, õîð.ñîñò., 3680.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89028766191 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 18, óï., ê., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:54/29/7.5, ÷/ï, ïåðåâîä â íåæ, 4400.000ð, ò. 213-07-68 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 18, óï., ê., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:48/28/7.5, ÷/ï, 3590.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 20, óï., ï., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:48/29/8, ÷/ï, 8.912.2921782, 3100.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-7212 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 22/1, óï., ï., ëîäæ., 14/ 16 ýò., ïë.:48/28/7, ÷/ï, 3000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-0151 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 28, óï., ï., áàë., 4/9 ýò., ïë.:51/28/10, ÷/ï, ðåìîíò, 3450.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 31, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:43/30/6, ÷/ï, âàãîí÷èêîì, 2700.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 213-77-79

ÏÀÐÊÎÂÛÉ ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 9, óï., ï., ëîäæ., 15/16 ýò., ïë.:49/28/9, 3800.000ð, ÃËÎÁÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89049858095 ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 16, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:43/28/7, åâðîðåìîíò, 3390.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-3723 ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 20, ïí., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:42.7/28/6, 3300.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89221423935 ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 20, ïí., ï., ï/ëîä., 4/9 ýò., ïë.:43/28/8, ÷/ï, 89049856525, 3400.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 22/1, óï., ï., ëîäæ., 12/ 12 ýò., ïë.:49/29/7, ÷/ï, òîðãà íåò, 3400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 22/2, óï., ï., ëîäæ., 12/ 12 ýò., ïë.:47/28/7, 3570.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 22/3, óï., ï., ëîäæ., 6/12 ýò., ïë.:48/29/8, ÷/ï, 3700.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 370-31-12 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 178, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:42/ 29/6, ÷/ï, ñðî÷íî,òîðã., 2750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-0151 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 178, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:44/27/6, íà 2õ ïàðêîâûé, 3090.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 319-14-45 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 230, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:43.7/28/5.9, 2800.000ð, ÒÅÕÍÎÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 89022540660 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 217, ïì., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:59/32/9, ÷/ï, îêíà âî äâîð, 4350.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9122653458

ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 217, ïì., ê., 1/5 ýò., ïë.:58.6/35/9, ïîä íåæèëîå, 4250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-6070 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 225, ïí., ï., ï/ëîä., 8/ 9 ýò., ïë.:43/28/6, ïîëí çàì òðóá, 3500.000ð, ÍÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 356-03-32 ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 239, ñï., ê., á/ë., 7/10 ýò., ïë.:74/38/15, ÷/ï, õîð.ñîñò., 5800.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-5050 ÒÂÅÐÈÒÈÍÀ, 11, ïí., ï., ï/ëîä., 6/9 ýò., ïë.:43/28/6, ñîñò.îòë., 3650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-0174 ÒÂÅÐÈÒÈÍÀ, 16, áð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:45/31/6, ÷/ï, 2131394, 3199.000ð, ÓÑÏÅÕ (ÓÏÍ), ò. 213-13-94 ÒÊÀ×ÅÉ, 12, ïí., ï., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:43/25/7, ÷/ï, ìåáåëü, 3600.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89222011770

ÏÈÎÍÅÐÑÊÈÉ ÀÑÁÅÑÒÎÂÑÊÈÉ, 2/3, óï., ã., ëîäæ., 2/ 17 ýò., ïë.:56/33/10, îê âî äâîð, 4350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 ÀÑÁÅÑÒÎÂÑÊÈÉ, 5, õð., ê., 4/5 ýò., ïë.:44/31/6, ÷/ï, 2870.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÁËÞÕÅÐÀ, 47/À, óï., ê., ï/ëîä., 6/9 ýò., ïë.:40/30/6, ÷/ï, îòë.ðåì., ø-êóï, 3340.000ð, ÑÔÅÐÀ (ÓÏÍ), ò. 89024093739 ÁËÞÕÅÐÀ, 49, óï., ê., ëîäæ., 2/12 ýò., ïë.:41.4/22.8/6.3, ÷/ï, îñò.øêàô-êóïå, 3400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÁËÞÕÅÐÀ, 51, óï., ê., ï/ëîä., 5/9 ýò., ïë.:45/29/6, ÷/ï, äîê.ãîò.ñðî÷íî, 3000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 ÁËÞÕÅÐÀ, 73, óï., ê., áàë., 6/9 ýò., ïë.:44.7/26.1/8.6, õîðøåå ñîñòîÿí, 3300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÁËÞÕÅÐÀ, 75/1, áð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:43/28.8/6, 2850.000ð, ÔÎÐÒÓÍÀÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 89502035327 ÁËÞÕÅÐÀ, 75/1, áð., ê., 2/5 ýò., ïë.:43.5/ 29.5/6, îêíà â/äâîð,ñ/õ, 2760.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 ÁÎÐÎÂÀß, 21, ïí., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:43/26/9, îòë.ñîñò., 3450.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÁÎÐÎÂÀß, 24, óï., ê., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:43.9/28.3/5.2, òîðã óìåñòåí, 3350.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89533830045 ÁÎÐÎÂÀß, 24, óï., ê., áàë., 2/9 ýò., ïë.:46/30/6, ÷/ï, òîðã, 3300.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÁÎÐÎÂÀß, 24, óï., ê., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:39.5/25/7, ÷/ï, ñðî÷íî.òîðã, 3200.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89089286599 ÁÎÐÎÂÀß, 29, óï., ê., ëîäæ., 9/14 ýò., ïë.:47/28/7, ÷/ï, 3700.000ð, ÓËÅÉ (ÓÏÍ), ò. 89028724647 ÁÎÐÎÂÀß, 31, ñï., ã., 15/15 ýò., ïë.:60.7/ 32.7/11.5, ÷/ï, 4300.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 222-18-68 ÂÈËÎÍÎÂÀ, 6, ñï., ê., ëîäæ., 2/12 ýò., ïë.:48/28/8, õîðîø.ðåìîíò, 4200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-5846 ÂÈËÎÍÎÂÀ, 6, ñï., ê., ëîäæ., 4/12 ýò., ïë.:59/35/12, 4700.000ð, ÀÐÕ-ÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 89292127992 ÂÈËÎÍÎÂÀ, 8, ñï., ê., ëîäæ., 13/25 ýò., ïë.:65/38/11, ÷/ï, 5100.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 346-80-52 ÂÈËÎÍÎÂÀ, 14, óï., ï., 4/9 ýò., ïë.:53/ 34/8, ÷/ï, ñîñò.õîð. äã, 3900.000ð, ÞÈÒ ÊÎÌÔÎÐÒ (ÓÏÍ), ò. 89221605699 ÂÈËÎÍÎÂÀ, 14, óï., ï., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:48/30/8, 3900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 ÂÈËÎÍÎÂÀ, 14/À, ñï., ê., ëîäæ., 5/12 ýò., ïë.:48/28/8, 3950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÂÈËÎÍÎÂÀ, 14/À, ñï., ê., ëîäæ., 5/12 ýò., ïë.:58.1/30/10.4, ÷/ï, ñðî÷íàÿ ïðîäàæà, 4510.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 372-04-19 ÂÈËÎÍÎÂÀ, 14/À, ñï., ê., ë., 6/12 ýò., ïë.:49/29/8, âñòð.òåõ,òîðã, 4230.000ð, ò. 89122217809 ÂÈËÎÍÎÂÀ, 14/À, ñï., ê., ëîäæ., 8/12 ýò., ïë.:49/29/8, ÷/ï, 4150.000ð, ÀÐÕÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 89292127992 ÂÈËÎÍÎÂÀ, 14/À, ñï., ê., ëîäæ., 9/12 ýò., ïë.:48/29/9, ÷/ï, òîðã, 3850.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 222-21-84 ÂÈËÎÍÎÂÀ, 20, ñï., ê., ëîäæ., 5/12 ýò., ïë.:49/28/8, ÷/ï, 3880.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89045470387 ÂÈËÎÍÎÂÀ, 20, ñï., ê., ëîäæ., 5/12 ýò., ïë.:35/25/11, ÷/ï, 1/2 äîëè, 1499.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 ÂÈËÎÍÎÂÀ, 22/À, ñï., ã., áàë., 3/18 ýò., ïë.:59/30/9, ÷/ï, ÷åðíîâàÿ îòäåëê, 4280.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74 ÂÈËÎÍÎÂÀ, 78, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:42.3/28.3/7, ñîñòîÿíèå õîð., 3090.000ð, ÑÎÞÇ-À (ÓÏÍ), ò. 89221023083

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

ÂÈËÎÍÎÂÀ, 78, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:42/28/6.3, ñîñîòîÿíèå õîð., 3090.000ð, ÑÎÞÇ-À (ÓÏÍ), ò. 89221023083 ÃÐÀÆÄ.ÂÎÉÍÛ, 1/À, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:44/28/7, ÷/ï, 3390.000ð, ÀÐÕ-ÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 89292127992 ÃÐÀÆÄ.ÂÎÉÍÛ, 7, ïì., ø., á., 3/3 ýò., ïë.:43/31/6, ÷/ï, ÷/ï, 2800.000ð, ÞÐ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 201-91-16 Ä.ÇÂÅÐÅÂÀ, 4, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:46/31/6, ÷/ï, 3050.000ð, ÍÀØ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 350-68-17 Ä.ÇÂÅÐÅÂÀ, 7, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:42/ 30/6, õîð. ñîñòîÿíèå, 2750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 Ä.ÇÂÅÐÅÂÀ, 7, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:58/41/8, ÷/ï, îòë.ñîñò. êóõíÿ, 4050.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 383-0321 Ä.ÇÂÅÐÅÂÀ, 16, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:41.1/ 27.6/5.8, 3200.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 268-28-95 ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÈÊÎÂ, 1, õð., ê., 5/5 ýò., ïë.:42/28/6, 2650.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÈÐÁÈÒÑÊÀß, 71, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:46/ 27/7, ÷/ï, 1/3 äîëè, 750.000ð, ÌÅÍÄÅËÅÅ (ÓÏÍ), ò. 89001988066 ÈÞËÜÑÊÀß, 19, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:44/26/7, ðåìîíò, 3300.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÈÞËÜÑÊÀß, 21, óï., ï., áàë., 2/9 ýò., ïë.:44/28/7, åâðîðåìîíò, ìåá, 3900.000ð, ÍÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 356-03-32 ÈÞËÜÑÊÀß, 39/1, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:42.5/27/7, 3200.000ð, ÁÎÍÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89221810065 ÌÀßÊÎÂÑÊÎÃÎ, 2/À, ïì., ê., 2/4 ýò., ïë.:59/34/9, îòë.ñîñò., 3570.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 378-43-23 ÌÀßÊÎÂÑÊÎÃÎ, 2/À, ïì., ê., 4/4 ýò., ïë.:59/34/7, 3300.000ð, ÄÈÀÌÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89028783773 ÌÀßÊÎÂÑÊÎÃÎ, 8, ñï., ï., ëîäæ., 13/16 ýò., ïë.:54/30/13, 4400.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 346-80-52 ÌÀßÊÎÂÑÊÎÃÎ, 14, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:52.7/46/0, ÷/ï, 5000.000ð, ÊÂÈÊÎ (ÓÏÍ), ò. 298-05-20 ÌÅÍÄÅËÅÅÂÀ, 16, ïí., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:42.7/25/7, ÷/ï, ìîæíî ïîä êîì., 2950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÌÅÍÄÅËÅÅÂÀ, 16, ïí., ï., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:43/28/9, ïåðåïë. ñîãëàñ, 3600.000ð, ÄÀÎ-ÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 29021-71 ÌÅÍÄÅËÅÅÂÀ, 16, ïí., ï., ï/ëîä., 4/9 ýò., ïë.:43/28/5.3, ÷/ï, èçîë.êîìíàòû, 3250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 ÌÅÍÄÅËÅÅÂÀ, 16, ïí., ï., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:43/28/7, âñòð.øêàô,î\ñ, 3500.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 ÌÅÍÄÅËÅÅÂÀ, 17, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:43/28.5/7, ÷/ï, áàëê çàñòåêëåí, 3160.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89506386385 ÌÅÍÄÅËÅÅÂÀ, 17, ïí., ï., ï/ëîä., 6/9 ýò., ïë.:44/28/8, +3 êóïå,êóõíÿ, 3690.000ð, ò. 201-25-03 ÌÅÍÄÅËÅÅÂÀ, 17, ïí., ï., ï/ëîä., 8/9 ýò., ïë.:43/29/6, ÷/ï, 8.912.6080503, 3300.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-7212 ÌÅÍÄÅËÅÅÂÀ, 18, ñï., ï., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:68.1/37/12, ÷/ï, âûñ.1 ýò., 5100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÌÅÍÄÅËÅÅÂÀ, 18, ñï., ï., 2ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:69/38/12, ÷/ï, 5300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÌÅÍÄÅËÅÅÂÀ, 18, ñï., ï., áàë., 9/10 ýò., ïë.:53/32/9, îáìåí íàéäåí, 4700.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 361-15-73 ÎÌÑÊÀß, 108, ñï., ï., ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:53/30/9, õîð.ñîñò., 4500.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 201-04-25 ÏÀÐÊÎÂÛÉ, 39/3, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44/28/6, 3200.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89028725161 ÏÀÐÊÎÂÛÉ, 41/4, ïí., ï., ï/ëîä., 5/9 ýò., ïë.:43/28.2/5.4, ÷/ï, õîðîøèé äâîð, 3200.000ð, ÇÀÐÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 89222917771 ÏÀÐÊÎÂÛÉ, 45/2, áð., ï., áàë., 1/5 ýò., ïë.:42/28/6, ÷/ï, 3100.000ð, ÒÅÊÒÓÌ (ÓÏÍ), ò. 222-10-88 ÏÈÎÍÅÐÎÂ, 3, óï., ê., 8/9 ýò., ïë.:48/29/ 6, òðåá ðåìîíò, 3250.000ð, ÌÅÍÄÅËÅÅ (ÓÏÍ), ò. 89045424750 ÏÈÎÍÅÐÎÂ, 8, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:44/27/7, 3250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 ÏÈÎÍÅÐÎÂ, 9/1, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:44/27/6, 3250.000ð, ò. 219-54-26 ÏÈÎÍÅÐÎÂ, 9/1, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:43/27/6, ÷/ï, 1/12 äîëè, 350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 33853-53 ÐÀÅÂÑÊÎÃÎ, 12, õð., ê., áàë., 2/2 ýò., ïë.:40/28/6, ÷/ï, õîð.ñîñò., 2580.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17 ÑÀÄÎÂÀß, 9, ïí., ï., ï/ëîä., 4/9 ýò., ïë.:44/28/7, ÷/ï, 3400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46

67

ÑÀÕÀËÈÍÑÊÀß, 3, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:44/ 28/6, ÷/ï, òîðã, 2650.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 269-86-42 ÑÀÕÀËÈÍÑÊÀß, 5, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:45.6/29/6, 2630.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 201-49-94 ÑÌÀÇ×ÈÊÎÂ, 3, ñï., ê., 2ëîäæ., 10/17 ýò., ïë.:64/25/17, ÷/ï, ïîä ÷èñò.îòä., 4900.000ð, ÏÐÎ100 ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 384-84-68 ÑÌÀÇ×ÈÊÎÂ, 3, ñï., ê., 2ëîäæ., 10/16 ýò., ïë.:62/26/18, ÷/ï, îòäåë. ïîä ÷èñò, 5000.000ð, 911 (ÓÏÍ), ò. 380-23-42 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 2/Á, ïì., ê., 2/2 ýò., ïë.:39/ 29/6, ÷/ï, 2500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 3, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:44/ 27/7, ÷/ï, õîð.ñîñò, 3000.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 222-21-84 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 7/1, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:37/ 22/6, ÷/ï, òîðöåâàÿ, 3050.000ð, ÊÀÑÊÀÄ (ÓÏÍ), ò. 350-97-69 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 7/1, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:46/32/7, ÷/ï, ÷/ï,ä/ã.,îñâîá., 3170.000ð, ÂÈÇÀÂÈ (ÓÏÍ), ò. 219-1185 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 7/1, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:45.3/31/7, ÷/ï, 3100.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 7/4, ïí., ï., ï/ëîä., 4/9 ýò., ïë.:36/21.8/8, ÷/ï, 3050.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89089264042 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 8, óï., ê., áàë., 2/9 ýò., ïë.:44/26.5/8, 3350.000ð, ÏÐÎ100 ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 89068030806 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 9, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43/ 27/6, äîì íàéäåí, 3150.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89045470387 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 9, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:44/ 28/7, òîðã, 3200.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89222961008 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 12, õð., ê., 2/5 ýò., ïë.:41/ 26/6, ÷/ï, 2900.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 268-67-77 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 13/1, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:38/ 24/6.6, øêàô-êóïå,ðåìîí, 3150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 16, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:44/ 30/6, ÷/ï, ïîä îôèñ, 3300.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 213-77-79 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 16, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:44/30/6, êàï.ðåì.,2øêê, 3450.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 20, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:45.5/ 29/5.5, 3000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 25, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:45.3/31.4/6, õîð.ïëàíèðîâêà, 3290.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 41, ïí., ï., ï/ëîä., 7/9 ýò., ïë.:43/28/7, 3200.000ð, ò. 89028724063 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 41, ïí., ï., ï/ëîä., 6/9 ýò., ïë.:43/28/5.3, õ. ñîñò, âñò/ì, 3290.000ð, ÍÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 356-03-32 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 47/Ã, ïì., ø., áàë., 2/3 ýò., ïë.:44/30/5, 2750.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89022729103 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 47/Ã, ïì., ø., 1/3 ýò., ïë.:41/29/6, ïîä îôèñ, 2900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-0174 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 49, ïí., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:44/29/7, îêíà íà óëèöó, 3400.000ð, ÁÎÍÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89086387659 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 56, óï., ï., áàë., 1/9 ýò., ïë.:43/30/7, 3300.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 62, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:43/24/8, ÷/ï, 3200.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 213-97-21 ÑÎËÍÅ×ÍÀß, 35, õð., ê., áàë., 4/4 ýò., ïë.:45/30/6, ÷/ï, õîð.ðåìîíò, 3100.000ð, ÁÐÈÃÀÍÒÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 37190-62 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 46, ïí., ï., ï/ëîä., 4/9 ýò., ïë.:39/24/6, ÷/ï, îòë.ñîñò,êóõíÿ,, 3250.000ð, ÒÅÐÐÀ (ÓÏÍ), ò. 200-68-08 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 54, ïí., ï., ï/ëîä., 7/9 ýò., ïë.:37/24/7, ñîñò.õîð., 3100.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89049829566 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 57/2, óï., ï., ëîäæ., 2/ 16 ýò., ïë.:81/42/18, ÷/ï, 5250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 38401-74

¹ 12

(18.03.2013)


68

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 2-êîìíàòíûå êâàðòèðû ÑÀÆÈÍÑÊÀß, 1, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:43/29/6, îòë.îáìåí íàéäå, 2590.000ð, ò. 219-54-26 ÑÀÆÈÍÑÊÀß, 1, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:43/ 29/6, 2698898,î/ñîñòî, 2350.000ð, ò. 269-88-98 ÒÐÓÁÀ×ÅÂÀ, 43, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:48/29/8, íà 2 ñòîðîíû, 2900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ßËÓÍÈÍÑÊÀß, 2, õð., ê., á., 2/5 ýò., ïë.:43/28/6, 2300.000ð, ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89122320018 ßËÓÍÈÍÑÊÀß, 4, ïí., ï., ï/ëîä., 5/9 ýò., ïë.:36.6/23.7/6, îñò.áûò.òåõí., 2300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237

ÐÓÄÍÛÉ ÓÐÀËÜÑÊÀß, 58/1, ïí., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:42.6/28/-, åâðî,ìåáåëü, 3800.000ð, ÒÅÊÒÓÌ (ÓÏÍ), ò. 222-10-88 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 58/1, ïí., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:37/24/7, îòë 89122848686, 3100.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 368-88-00 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 62/2, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:44/ 27/6, õîðîøåå ñîñòîÿí, 2950.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89221285185 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 64, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:46/32/6, ÷/ï, 8-912-220-84-01, 3150.000ð, ò. 89122208401 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 65, óï., ï., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:54/33/8, õ/ñ, 4000.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 66/2, áð., ï., 5/5 ýò., ïë.:44/ 28/6, ÷/ï, 3160.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 76, óï., ê., ëîäæ., 1/12 ýò., ïë.:48/29/7, ñðî÷íî!!!, 3300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 80, óï., ê., áàë., 3/12 ýò., ïë.:46.3/29/7.3, ÷/ï, õîð.ñîñò.òîðã, 3990.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 213-7610 Ó×ÈÒÅËÅÉ, 3, ïì., ø., áàë., 2/3 ýò., ïë.:51/30/7.5, 89049817250òîðã, 3200.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89049817250 Ó×ÈÒÅËÅÉ, 7, ïì., ê., áàë., 4/4 ýò., ïë.:44/28/6, îêíà âî äâîð, 2800.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 370-31-12 Ó×ÈÒÅËÅÉ, 8, óï., ï., ëîäæ., 10/16 ýò., ïë.:64.7/37.3/9.4, ÷/ï, 4420.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 370-31-12 Ó×ÈÒÅËÅÉ, 10, óï., ï., ëîäæ., 7/16 ýò., ïë.:68/35/11, ÷/ï, îòëè÷íîå ìåñòî, 4600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 Ó×ÈÒÅËÅÉ, 10, óï., ï., ëîäæ., 11/16 ýò., ïë.:68/33/11, ÷/ï, êîíñúåðæ,âèäåî, 4450.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 89089041131 Ó×ÈÒÅËÅÉ, 16, óï., ï., ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:48/29.4/7, 3800.000ð, ÂÎÇÍÅÑÅÍ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 89030807550 ØÀËÈÍÑÊÈÉ, 3/2, ñï., ã., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:75/35/14, ÷/ï, ÷åðíîâàÿ îòäåë., 5900.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ØÀËÈÍÑÊÈÉ, 4, ñï., ï., ëîäæ., 1/16 ýò., ïë.:66/34/12, ÷/ï, ÷åðíîâàÿ í=3,2ì, 4550.000ð, ÒÐÈÓÌÔ-92 (ÓÏÍ), ò. 35026-53

ÏÎËÅÂÎÄÑÒÂÎ ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÎÂ, 1, óï., ï., áàë., 2/2 ýò., ïë.:47/29/9, ÷/ï, 89501963693, 2160.000ð, ÀÐÃÓÌÅÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89501963693

ÏÒÈÖÅÔÀÁÐÈÊÀ ÂÀÐØÀÂÑÊÀß, 12, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:39/ 24/7, ÷/ï, 2050.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 ÂÀÐØÀÂÑÊÀß, 20, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:44/ 24/7, ÷/ï, 2êâ.íèçêàÿ öåíà, 1800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 378-43-23 ÂÀÐØÀÂÑÊÀß, 40, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43/ 29/8, õ/ñ,òîðã, 2490.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 ÑÀÆÈÍÑÊÀß, 1, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:43/29/6, ÷/ï, êëþ÷è íà ñäåëêå, 2380.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01

¹ 12

(18.03.2013)

ÄÎØÊÎËÜÍÀß, 2/Á, áð., á., 1/5 ýò., ïë.:42.7/28.7/7, ÷/ï, îñâá., 2130.000ð, ÀÈÑÒ-Í (ÓÏÍ), ò. 89122483020 ÄÎØÊÎËÜÍÀß, 7, ïì., ê., 2/2 ýò., ïë.:39/ 25/6, 89126116293, 2100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÊÐÓÃÎÂÀß, 19, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:42/ 27/6, 1850.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89122207281 ÊÐÓÃÎÂÀß, 19, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:41/ 27/6, ÷/ï, 2000.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 201-04-26 ÊÐÓÃÎÂÀß, 26, óï., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:49/28.5/9, 89193761845òîðã, 2700.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77

Ñ.ÑÎÐÒÈÐÎÂÊÀ ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 40, óï., á., áàë., 3/9 ýò., ïë.:43.6/25.9/7.4, ÷/ï, 3000.000ð, ÊÂÈÊÎ (ÓÏÍ), ò. 298-05-20 ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 46, óï., ï., áàë., 2/9 ýò., ïë.:43/26/7, ÷/ï, õîð.ñîñò., 3000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 50/À, ñï., ï., ëîäæ., 6/10 ýò., ïë.:64/35/14, êóõíÿ,øêàô-êóïå, 3900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 52/1, óï., ï., ï/ëîä., 3/9 ýò., ïë.:44/26/7.5, òîðã, 2790.000ð, ÑÔÅÐÀ (ÓÏÍ), ò. 89028770314 ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 52/À, óï., ê., ëîäæ., 1/12 ýò., ïë.:14/14/-, ÷/ï, 1/2 äîëè â 2êâ., 1300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 52/À, óï., ê., ëîäæ., 9/12 ýò., ïë.:44/24/7, î/ñîñò., 2970.000ð, ÁÈÍ (ÓÏÍ), ò. 232-00-79 ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 52/À, óï., ê., ë., 12/12 ýò., ïë.:42/23/6, ÷/ï, 2790.000ð, ò. 201-7656 ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 54/Á, ñï., ê., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:57/34/11, 2197741 îòë.ñîñ, 3650.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 37659-18 ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 60, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:45/ 29/9, 2800.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 268-15-01 ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 60, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:36/23.2/7, 2400.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 62, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:44/ 29/7, êâàäðàòíàÿ êóõí, 2500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 64, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:44/30/6.5, 8.909.0079636, 2830.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-7212 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 7, óï., ï., 2ëîäæ., 10/ 10 ýò., ïë.:68/37/12, ÷/ï, 3500.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89506505893 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 7, óï., ï., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:76/34/12, 3650.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 319-14-45 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 7, óï., ï., 2ëîäæ., 8/ 10 ýò., ïë.:68/37/12, ñðî÷íî, 3450.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89627426256 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 16, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:44/30/7, ðêêðèñòàëëõîð/ñ, 2700.000ð, ò. 8-912-20-88-088 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 17, õð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:45/28/6, ÷/ï, âñ¸ ðÿäîì, 2520.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 17, õð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:45/29/7, ÷/ï, ñîñò. îòëè÷íîå, 2700.000ð, ÐÀÂ-ËÒÄ (ÓÏÍ), ò. 89221496661 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 27, áð., ï., 2/5 ýò., ïë.:43/17.6/6, ÷/ï, 1\2 äîëÿ, 1150.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 268-6777 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 30, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:43/29/6, òîðã, 2700.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 319-10-09 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 30/À, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43/26/7, 2650.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 31/2, áð., ï., áàë., 2/ 5 ýò., ïë.:37/24/6, 2650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 31/3, óï., ê., ëîäæ., 5/5 ýò., ïë.:49/29/8, 2850.000ð, ò. 8909-006-70-57 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 32, áð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:47/30/6, 1\2äîëè, 1250.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 319-53-80

ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 35, ñï., ì., ëîäæ., 19/25 ýò., ïë.:62.9/36.5/11, ÷/ï, òîðã, 4600.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 23258-24 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 37, ñï., ï., 4/18 ýò., ïë.:51/29/10, ÷/ï, îòë ñîñ,íîâ äîì, 3250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 43, óï., ï., 5/10 ýò., ïë.:48/29/7, òîðã, 2800.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 268-16-49 ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 11, óï., ê., ëîäæ., 9/10 ýò., ïë.:48/29.2/7, ÷/ï, õîð.ñîñò, 3350.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-2339 ÄÐÓÆÈÍÈÍÑÊÀß, 48, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:41.3/25.5/6, ÷/ï, ñòåêëîïàêåòû, 2700.000ð, ò. 8-912-60-99-438 ÊÈØÈÍÅÂÑÊÀß, 60, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:36/19/6, ÷/ï, 2350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÀß, 38, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:26/25/11, ÷/ï, 1610.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÊÎÓÐÎÂÑÊÀß, 16, ïì., ê., áàë., 2/2 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, õîð.ñîñò., 2320.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 14/1, ñï., ã., ëîäæ., 7/19 ýò., ïë.:49.3/34.3/-, ãîñòèí ñòóäèÿ, 3100.000ð, ò. 89122525038 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 14/1, ñï., ã., ëîäæ., 9/19 ýò., ïë.:49.2/34.3/-, ÷/ï, îáðåìåí. èïîòåê, 3190.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89222092674 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 14/2, ñï., ê., 6/16 ýò., ïë.:53.3/28/11, ÷/ï, ìåáåëü, 3680.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 328-52-28 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 14/2, ñï., ê., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:61/35/6, ÷/ï, ëîäæ. óòåïë., 3880.000ð, ÀÒÎÌÏÐÎÌÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 9222041831 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 14/3, ñï., ê., ëîäæ., 7/16 ýò., ïë.:52.48/37/-, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 3055.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 16, óï., ï., á/ë., 3/5 ýò., ïë.:48/27/8, õîð.ñîñò., 3000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 16, óï., ï., 2áàë., 3/5 ýò., ïë.:47/28/8, îòë., âñòð.ìåáå, 2990.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89826488683 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 34, ñï., ì., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:69/40/12, ÷/ï, 4180.000ð, ò. 385-90-40 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 34, ñï., ì., ëîäæ., 3/16 ýò., ïë.:67.2/37/12, ÷/ï, îòë.ñîñò., 4250.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89122447746 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 34, ñï., ì., 2ëîäæ., 15/16 ýò., ïë.:83/38/20, 4700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 34, ñï., ì., áàë., 11/16 ýò., ïë.:60/39/10, ÷/ï, 3660.000ð, ÍÀØ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 350-68-17 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 37, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:45/30/6, õîð.ñîòîÿíèå, 2650.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÌÀÍÅÂÐÎÂÀß, 12, óï., á., ï/ëîä., 1/6 ýò., ïë.:49/28.6/7, ñîñò õîð, 2990.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 ÌÀÍÅÂÐÎÂÀß, 17/À, óï., ï., ëîäæ., 4/5 ýò., ïë.:46.6/29/6.4, 2800.000ð, ÃËÎÁÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89501995182 ÌÀÍÅÂÐÎÂÀß, 17/Á, óï., ï., áàë., 7/9 ýò., ïë.:51/28/10, ÷/ï, 2901906, 3200.000ð, ÝÐÀ (ÓÏÍ), ò. 268-34-00 ÌÀÍÅÂÐÎÂÀß, 17/Á, óï., ï., áàë., 6/9 ýò., ïë.:50.8/38/9.4, 3250.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 232-58-24 ÌÀÍÅÂÐÎÂÀß, 19, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:44.7/28/7, 2800.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 372-04-19 ÌÀÍÅÂÐÎÂÀß, 19, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:45/ 28/6, ÷/ï, èïîòåêà íå âîçì, 2200.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÌÀÍÅÂÐÎÂÀß, 23/À, óï., ï., 1/5 ýò., ïë.:42.8/25/6, õîð.ñîñò., 2530.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89222963875 ÌÈÍÎÌÅÒ×ÈÊÎÂ, 40/À, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:43/26/9, õîð.ñîñò., 2900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-2401 ÌÈÍÎÌÅÒ×ÈÊÎÂ, 56, óï., á., áàë., 2/5 ýò., ïë.:52/29/9, ÷/ï, ñ ìåá. è òåõí., 4000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÌÈÍÎÌÅÒ×ÈÊÎÂ, 58, óï., á., áàë., 2/5 ýò., ïë.:50.6/29/8, 3390.000ð, ò. 20127-87 ÌÈÍÎÌÅÒ×ÈÊÎÂ, 62, ïì., ê., 4/5 ýò., ïë.:48/29/7, ÷/ï, 1/2äîëÿ, 1200.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89655411577 ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÀß, 3, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:45/30/6, 2700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÀß, 9, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:45/28/6, ÷/ï, îñâîáîæä, 2500.000ð, ò. 219-16-97 ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÀß, 11, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:42.7/27.5/6.2, ÷/ï, õîð.ñîñò., 3100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÀß, 13, áð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:44.3/31.5/5.8, ÷/ï, îòë.ñîñò,ñðî÷íî, 3150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô) ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÀß, 13, áð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:43.4/26.4/6, õðóù.,õîð.ñîñò., 3190.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 13, óï., ï., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:48/29.4/8.5, ÷/ï, 2930.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 319-56-56 ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 15/1, óï., ï., ï/ëîä., 4/6 ýò., ïë.:56.9/29/10, 3300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 15/7, óï., ï., ëîäæ., 9/10 ýò., ïë.:47.7/30/7, õîð.ñîñò., 3300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 15/7, óï., ï., 10/10 ýò., ïë.:48/27/7, 2900.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 15/8, óï., ï., ëîäæ., 6/10 ýò., ïë.:52/34/9, 3500.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂ. À2 (ÓÏÍ), ò. 291-42-28

ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 17/1, óï., ï., ëîäæ., 2/16 ýò., ïë.:48/27/9, êâ.ñ èçþìèíêîé, 3000.000ð, ÑÎÞÇ-À (ÓÏÍ), ò. 89221023083 ÑÅÄÎÂÀ, 48, áð., ï., á., 3/5 ýò., ïë.:36/ 25/6, ÷/ï, òîðã, 2450.000ð, ÞÐ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89041699121 ÑÎËÈÊÀÌÑÊÀß, 5, óï., ï., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:53/33/8, ðåìîíò òîðã, 3150.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÑÎÐÒÈÐÎÂÎ×ÍÀß, 8, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:41/24/8, 3300.000ð, ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 216-79-67 ÑÎÐÒÈÐÎÂÎ×ÍÀß, 12, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:41/26/6, òð.ðåì,õîð.òîðã, 2500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÑÎÐÒÈÐÎÂÎ×ÍÀß, 18, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44/30/7, 2003840, 2750.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÒÀÂÀÒÓÉÑÊÀß, 9, õð., ê., áàë., 2/4 ýò., ïë.:42/29/6, ÷/ï, ÷ï,äã,òîðã, 2580.000ð, ÀÈÑÒ-Í (ÓÏÍ), ò. 89122483020 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 44, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:44/ 30/6, òðåá.ðåìîíò, 2500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 44, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:42/28/6, ÷/ï, ÷èñòûé ïîäúåçä, 2500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 44, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:44/28/6, òîðã,êîì.èçîëèð, 2700.000ð, ò. 8-908-92-65-322 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 46, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:40/28.2/6, ÷/ï, 2400.000ð, ÌÅÍÄÅËÅÅ (ÓÏÍ), ò. 89222012044 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 47, õð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:45/30/6, õîð.ðåìîíò, 2650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 58/À, ñï., ï., 1/10 ýò., ïë.:47/24/11, òîðã,÷èñò.îòä., 2850.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89221020246 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 58/À, ñï., ï., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:53/33/10, ñðî÷íî, 4000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 58/À, ñï., ï., 9/10 ýò., ïë.:53/31/10, ÷/ï, æê ïðîãðåññ, 3350.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 62, ïì., ø., áàë., 2/3 ýò., ïë.:53.2/34/7, ÷/ï, 2670.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89122442273 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 67, óï., ï., ëîäæ., 6/12 ýò., ïë.:47.6/28.7/6.6, õîð.ñîñòîÿíèå, 3250.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 67, óï., ï., ëîäæ., 7/12 ýò., ïë.:53/49.9/9.7, ÷/ï, æê ïðîãðåññ, 3700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 152, óï., ï., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, 3200.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 346-80-52 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 156, ñï., ê., ëîäæ., 9/18 ýò., ïë.:48.6/25.4/10.9, ÷/ï, ñðî÷íî, 3550.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 23258-24 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 156, ñï., ê., ëîäæ., 12/18 ýò., ïë.:49/26/9, ÷/ï, 3560.000ð, ò. 89617610121 ×ÅÐÂÎÍÍÀß, 19, óï., á., áàë., 10/10 ýò., ïë.:81/42/12, îòë êâàðòèðà, 4000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269

ÑÅÂÅÐÊÀ ÃÎÐÍßÊÎÂ, 20, õð., ê., 1/2 ýò., ïë.:37/24/ 6, îáìåí, 1450.000ð, ÀÒÎÌÏÐÎÌÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 213-82-09 ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß, 11, äð., ä., 2/2 ýò., ïë.:51/36/7, ÷/ï, 1300.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÑÒÐÅËÎ×ÍÈÊÎÂ, 31, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:42/27/7, ÷/ï, òîðã,õîð.ñîò., 1511.000ð, ÞÐ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89122416179 ÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 24, ïì., ê., 2/2 ýò., ïë.:37/ 23/6, õîð.ñîñò,, 1200.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72

ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÑÈÁ.ÒÐÀÊÒ, 37/À, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:40.3/28.8/5.1, òîðã, 2680.000ð, ËÈÄÅÐ (ÓÏÍ), ò. 338-75-45 ÑÈÁ.ÒÐÀÊÒ, 39/Á, óï., ê., ï/ëîä., 4/6 ýò., ïë.:51/30/10, ÷/ï, 3250.000ð, ò. 38590-40


ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 2-êîìíàòíûå êâàðòèðû ÑÈÁ.ÒÐÀÊÒ, 39/Á, óï., ê., ëîäæ., 2/6 ýò., ïë.:51/28/10, ÷/ï, îòë.ðåìîíò, 3350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÑÈÁ.ÒÐÀÊÒ, 39/Â, óï., ê., áàë., 1/5 ýò., ïë.:52/29/10, ë¸ãêèé îáìåí, 3300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-2401 ÑÈÁ.ÒÐÀÊÒ, 39/Â, óï., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:52/29/10, 3500.000ð, ò. 219-06-18

ÑÈÍÈÅ ÊÀÌÍÈ ÁÀÉÊÀËÜÑÊÀß, 48, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:42/ 28/6, 8-919-3857991, 2750.000ð, 911 (ÓÏÍ), ò. 380-23-42 ÅÑÅÍÈÍÀ, 4, óï., ï., 14/16 ýò., ïë.:53/ 39/-, ÷/ï, 3550.000ð, 911 (ÓÏÍ), ò. 38023-42 ÅÑÅÍÈÍÀ, 16, óï., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:42.6/23.7/7.9, ÷/ï, 89122416159, 3000.000ð, ÂÖÍ (ÓÏÍ), ò. 89122416159 ÅÑÅÍÈÍÀ, 20, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:43/24/8, 89086328949, 2900.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89086328949 ÕÐÓÑÒÀËÜÍÀß, 35, óï., ï., 1/5 ýò., ïë.:41/ 21/8, ÷/ï, òîðã, 2780.000ð, ÁÈÍ (ÓÏÍ), ò. 232-00-79

ÑÎÂÕÎÇ ÏÐÅÄÅËÜÍÀß, 8, õð., ê., áàë., 2/4 ýò., ïë.:44/25/6, òåïëàÿ,÷èñòàÿ, 2500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÏÐÅÄÅËÜÍÀß, 12, õð., ê., áàë., 2/4 ýò., ïë.:44/30/6, ÷/ï, ñðî÷íî, 2550.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89122469069 ÏÐÅÄÅËÜÍÀß, 20, õð., ê., áàë., 2/4 ýò., ïë.:45/30/6, ÷/ï, 2003840, 2550.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÔÈÃÓÐÍÀß, 19/1, ìñ., ê., 2/3 ýò., ïë.:36/ 19/11, ÷/ï, 89022618955, 2300.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 89022618955 ÔÈÃÓÐÍÀß, 19/1, ìñ., ê., 2/3 ýò., ïë.:36.2/28.8/-, ÷/ï, 1800.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 89041733411 ÔÈÃÓÐÍÀß, 19/1, ìñ., ê., 1/3 ýò., ïë.:36/ 23/6, òîðã, 2150.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07

ÓÊÒÓÑ ÁËÀÃÎÄÀÒÑÊÀß, 59, ïì., ê., 2/4 ýò., ïë.:53/30.7/6.6, ÷/ï, ÷èñòûé ïîäúåçä, 2870.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 268-40-73 ÁËÀÃÎÄÀÒÑÊÀß, 66, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:45/29/6, ÷/ï, 2850.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÃÀÑÒÅËËÎ, 3, ñï., ê., áàë., 8/13 ýò., ïë.:109.4/53/15, ÷/ï, 5800.000ð, ÊÂÈÊÎ (ÓÏÍ), ò. 298-05-20 ÃÀÑÒÅËËÎ, 3, ñï., ê., ëîäæ., 8/13 ýò., ïë.:101/53/15, ÷/ï, åâðî 9122921782, 4490.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 ÃÀÑÒÅËËÎ, 3, ñï., ê., ëîäæ., 7/13 ýò., ïë.:109/55/15, ÷/ï, 3190529 áåç îòä, 4990.000ð, ÐÀÂ-ËÒÄ (ÓÏÍ), ò. 89222095529 ÃÎÍ×ÀÐÍÛÉ, 3, õð., ê., áàë., 2/4 ýò., ïë.:43/29/6, ÷/ï, 3786386, 2900.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 378-63-86 ÊÂÀÐÖÅÂÀß, 2, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:35/ 22/6, äóø/êàá,õ/ðåì, 2000.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9089167335 ÊÎÐÎÒÊÈÉ, 4, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:40/29/6, ÷/ï, 2600.000ð, ÀÈÑÒ-Í (ÓÏÍ), ò. 219-33-39 ÊÎÐÎÒÊÈÉ, 4, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:43/28/6.5, ÷/ï, îòë.ñîñòîÿíèå, 2590.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 89122772663 ÊÎÐÎÒÊÈÉ, 6, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:40/26/ 6, íå öîê.ýò,òîðã, 2400.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 268-15-01 ÊÎØÅÂÎÃÎ, 32, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, 2649.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 89655091717 ÌÐÀÌÎÐÑÊÀß, 28, õð., ê., 4/5 ýò., ïë.:44/ 29/6, 3000.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 ÏÀÂËÎÄÀÐÑÊÀß, 48/À, ñï., ã., ëîäæ., 24/ 25 ýò., ïë.:76/42/9, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 5500.000ð, ÔÎËÈÑ (ÓÏÍ), ò. 89045447364 ÏÀÂËÎÄÀÐÑÊÀß, 48/À, ñï., ã., 2ëîäæ., 9/ 25 ýò., ïë.:65/35/-, 4290.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 ÏÀÒÐÈÎÒÎÂ, 10, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:44/ 26/6, ñîñò.õîð., 2520.000ð, ÊÓÁ (ÓÏÍ), ò. 89058090141 ÏÎÕÎÄÍÀß, 63, ñï., ì., ï/ëîä., ïë.:53/ 35/10, 3800.000ð, ò. 8-909-006-70-57 ÏÎÕÎÄÍÀß, 66, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:45/31/-, 2990.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89222179305 ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 41, ñï., ã., 11/16 ýò., ïë.:79/46/17, ÷/ï, 4108.000ð, ÝÄÅÌ (ÓÏÍ), ò. 379-98-48 ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 48, óï., ï., ëîäæ., 8/10 ýò., ïë.:41.6/22.3/7.8, ÷/ï, 3100.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 232-58-24 ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 48, óï., ï., ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:48/29/7, 3000.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 48, óï., ï., 5/10 ýò., ïë.:48/ 29/8, òîðã, 2985.000ð, ÈÑÅÒÜ (ÓÏÍ), ò. 89086314633

ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 50, ñï., ê., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:61/37/11, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 3990.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89222219959 ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 50, ñï., ê., 2ëîäæ., 4/10 ýò., ïë.:55/27/11, ÷/ï, 4150.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂ. À2 (ÓÏÍ), ò. 291-42-28 ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 63, ñï., ê., 2ëîäæ., 5/5 ýò., ïë.:75.5/45/15, ÷/ï, 89226002518, 5700.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 72/À, ñï., ê., ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:60/30/-, ÷/ï, 4350.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÑÀÌÎËÅÒÍÀß, 1, ñï., ê., ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:95/65/14, ÷/ï, îòë.ñ, âñòð ìåá, 7000.000ð, ÒÅÐÐÀ (ÓÏÍ), ò. 200-68-08 ÑÀÌÎËÅÒÍÀß, 3/1, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:44/30/6, 2850.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 219-77-41 ÑÀÌÎËÅÒÍÀß, 5/1, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44/30/6, ðåìîíò, 2795.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÑÀÌÎËÅÒÍÀß, 7, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:44/30/6, 2680831, 2890.000ð, ÔÎËÈÑ (ÓÏÍ), ò. 268-08-31 ÑÀÌÎËÅÒÍÀß, 43, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:42.3/25/6.5, ÷/ï, 2580.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 213-09-83 ØÈØÈÌÑÊÀß, 12, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:44/27/7, 89022735297, 2750.000ð, ò. 89022735297 ØÈØÈÌÑÊÀß, 12, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:43/26/7, îòë.ñîñò., 2800.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 319-53-80 ØÈØÈÌÑÊÀß, 18, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:46/30/6, òåïëàÿ è ñîëíå÷, 2850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ØÈØÈÌÑÊÀß, 24, óï., ï., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:53/32/9.6, 3320.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 ØÈØÈÌÑÊÀß, 26, óï., ï., ëîäæ., 15/16 ýò., ïë.:63/32/10, õîð/ñ+êîððèäîð, 3350.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9049805930 ØÈØÈÌÑÊÀß, 28, óï., ï., 8/16 ýò., ïë.:53.7/32.1/9, ÷/ï, 3280.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 3/1, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43/ 29/6, âîçì.ïîä îôèñ, 2990.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 3/3, áð., ï., 4/5 ýò., ïë.:45/ 32/7, ÷/ï, òîðã, 2790.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 5/1, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:41/ 25/6, ïàðêîâêà, 3120.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 5/4, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:41.2/41.2/-, 3îêí.ùåðá,ðàñøè, 3150.000ð, ÑÒÎËÈ×ÍÛÉ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 201-51-15 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 5/À, ñï., ã., á/ë., 13/16 ýò., ïë.:71.4/37/14, ÷/ï, äîì ñäàí, 4631.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 5/À, ñï., ã., ëîäæ., 9/16 ýò., ïë.:74/37/13, ÷/ï, 4478.208ð, ÒÈÌ (ÓÏÍ), ò. 222-25-51 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 5/À, ñï., ã., á/ë., 5/16 ýò., ïë.:71.8/37/14, ÷/ï, ðàçíûå ýòàæè, 4438.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 5/À, ñï., ã., ëîäæ., 10/16 ýò., ïë.:75/37/13, ÷/ï, 4489.632ð, ÒÈÌ (ÓÏÍ), ò. 222-25-51 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 5/À, ñï., ã., 2ëîäæ., 3/16 ýò., ïë.:74/37/12, ÷/ï, 4298.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 201-49-94 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 5/À, ñï., ã., 2ëîäæ., 15/16 ýò., ïë.:78/38/11, ÷/ï, 4580.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 201-49-94 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 5/À, ñï., ã., ëîäæ., 6/16 ýò., ïë.:65/36/11, ÷/ï, 4070.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 201-49-94 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 7, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:45/30/6, ÷/ï, 3190.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 35, ñï., ê., áàë., 7/14 ýò., ïë.:58/40/9, ÷/ï, 4110.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 35, ñï., ê., ëîäæ., 14/14 ýò., ïë.:80/44/11, ÷/ï, 5800.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 89024430062 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 37, ñï., ê., ëîäæ., 9/16 ýò., ïë.:52/29/10, ÷ï,êîñì.ðåì.ìåá, 4900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 211-54-74 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 47, áð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:47/30/6, ÷/ï, 2692477, 2800.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 269-24-77 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 115, óï., ê., ëîäæ., 12/12 ýò., ïë.:49/27/9, ÷/ï, îòë.ñîñò.ñðî÷íî, 3250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 141/Á, óï., ï., ëîäæ., 5/6 ýò., ïë.:48/30/8, îáìåí íà äîì., 3150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ßÊÓÒÑÊÀß, 10, ñï., ã., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:55/31/10, ÷/ï, ä\ã, 4000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-2401

ÓÍÖ ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 135, óï., ê., ï/ëîä., 5/5 ýò., ïë.:51/29/8, ÷/ï, îòë.ñîñò., 2960.000ð, ÅÊÀÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 213-13-11

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 135, óï., ê., ï/ëîä., 5/5 ýò., ïë.:50/28/7, óäîáí.ïëàíèðîâê, 2900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 139, óï., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:50/28/9, ÷/ï, ñðî÷íî!!, 3150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 378-43-23 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 139/1, óï., ê., ëîäæ., 2/5 ýò., ïë.:76/52/12, îòë.ðåìîíò,ñòóä, 4280.000ð, ò. 201-25-03 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 141, óï., ê., á., 4/9 ýò., ïë.:57/35/9, ÷/ï, õîð.ñîñò., 3090.000ð, ò. 89122911205 ÁÀÐÂÈÍÊÀ, 22, ñï., ê., 2ëîäæ., 2/5 ýò., ïë.:70/36/13, ÷/ï, 3199305, 5200.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÁÀÐÂÈÍÊÀ, 22, ñï., ê., 2ëîäæ., 2/5 ýò., ïë.:71/32/11, ÷/ï, 8922251578, 5100.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÁÀÐÂÈÍÊÀ, 26, ñï., ã., ëîäæ., 16/17 ýò., ïë.:61/29/10, ÷/ï, 3650.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÁÀÐÂÈÍÊÀ, 26, ñï., ã., ëîäæ., 9/17 ýò., ïë.:61/42/9, ÷/ï, 3700.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 213-74-63 ÁÀÐÂÈÍÊÀ, 26, ñï., ã., ëîäæ., 8/17 ýò., ïë.:60/29/9, ÷/ï, 2712010ñâ-òâî, 3650.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÊÎËÜÖÅÂÀß, 39, ñï., ã., ëîäæ., 4/10 ýò., ïë.:68/33/13, ÷/ï, 4100.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 14/3, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:29/29/8, íà ðàçí ñòîðîíû, 2820.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 14/5, ñï., ì., ëîäæ., 15/ 18 ýò., ïë.:63/36/11, ÷/ï, ìåáåëü,ðåìîíò, 4380.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 375-89-58 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 16/2, ñï., ã., ëîäæ., 16/ 16 ýò., ïë.:63/34/10, ÷/ï, 2685500, 3700.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 16/2, ñï., ã., ëîäæ., 6/16 ýò., ïë.:64/34/10, ÷/ï, 2685500, 3700.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 16/3, ñï., ã., ëîäæ., 10/ 21 ýò., ïë.:73/39/14, ÷/ï, 4250.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 16/3, ñï., ã., ëîäæ., 9/21 ýò., ïë.:70/39/14, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 4370.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 24, ñï., ì., ëîäæ., 18/19 ýò., ïë.:57/40/-, ÷/ï, 89122307500, 3700.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. +7912230750 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 24, ñï., ê., 2ëîäæ., 19/19 ýò., ïë.:77/39/11, ÷/ï, 5500.000ð, ÓÐÀËÝÑÒÝÉÒ ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 376-88-46 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 24, ñï., ì., 2ëîäæ., 5/19 ýò., ïë.:78/45/15, ÷/ï, å\ð,ìåáåëü, 5500.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 26, ñï., ì., ëîäæ., 11/19 ýò., ïë.:53/35/8, ÷/ï, 4200.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 26, ñï., ì., ëîäæ., 2/19 ýò., ïë.:48/37/-, ÷/ï, 3400.000ð, ò. 35984-67 ÌÈÕÅÅÂÀ, 8, ñï., ê., ëîäæ., 3/8 ýò., ïë.:58.9/30.3/17, 4250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 ÌÎÑÒÎÂÀß, 53, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:43/28/6, îòë.ñîñò.ñðî÷íî, 2920.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 378-43-23 ÌÎÑÒÎÂÀß, 53, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:43/28/7, ñîñòîÿíèå õîðîø, 2900.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 89089041131 ÌÎÑÒÎÂÀß, 53/Á, óï., ê., áàë., 1/5 ýò., ïë.:50.4/28.7/10, 2700.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89530054932 ÌÎÑÒÎÂÀß, 55, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:43/28/6, 2750.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89226182877 ×ÊÀËÎÂÀ, 239, ñï., ì., 2ëîäæ., 15/19 ýò., ïë.:65/38/11, ÷/ï, 4100.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 268-67-77 ×ÊÀËÎÂÀ, 241, ñï., ì., ëîäæ., 13/19 ýò., ïë.:50/32/5, ÷/ï, 3500.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ×ÊÀËÎÂÀ, 248, ñï., ê., 2ëîäæ., 3/7 ýò., ïë.:72/37/12, ÷/ï, 89222155781, 5500.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ×ÊÀËÎÂÀ, 250, ñï., ï., ëîäæ., 6/10 ýò., ïë.:67/34/14, ÷/ï, 4250.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89122207281 ×ÊÀËÎÂÀ, 252, ñï., ã., ëîäæ., 6/10 ýò., ïë.:63/39/12, ÷/ï, 4800.000ð, ÑËÓÆÁÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌ (ÓÏÍ), ò. 89120490479 ×ÊÀËÎÂÀ, 252, ñï., ã., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:50/29.6/8.7, ÷/ï, 4200.000ð, ò. 20127-87

ÓÐÀËÌÀØ 22 ÏÀÐÒÑÚÅÇÄÀ, 9, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:54/34/7, òîðã!!!, 2700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 22 ÏÀÐÒÑÚÅÇÄÀ, 16, õð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:43/31/6, ÷/ï, 2900.000ð, ò. 8-90287-66-857 22 ÏÀÐÒÑÚÅÇÄÀ, 18, õð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:44/32/6, ÷/ï, ñðî÷íî, 2690.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07

69

22 ÏÀÐÒÑÚÅÇÄÀ, 18, õð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:41.9/28/6, ÷/ï, òîðã, 2650.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 22 ÏÀÐÒÑÚÅÇÄÀ, 20, õð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:42/28/6, îêíà âî äâîð, 2850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 22 ÏÀÐÒÑÚÅÇÄÀ, 20/À, õð., ï., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:44/28/6, 3000.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-30-54 22 ÏÀÐÒÑÚÅÇÄÀ, 24, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:44/29/7, 89222058738, 2899.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89222058738 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 9, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43/26/5, ìîæíî ïîä îôèñ, 2700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 18, ïì., á., 1/5 ýò., ïë.:52/35/8, ÷/ï, 2600.000ð, ò. 385-9040 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 24, õð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:43/26/6, ÷/ï, 2750.000ð, ÓÀÍ 1 (ÓÏÍ), ò. 360-64-60 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 25, ïì., ê., áàë., 3/4 ýò., ïë.:62/39/8, ÷/ï, 3400.000ð, ÑÒÎËÈ×ÍÛÉ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 268-71-74 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 30, õð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:43/29/5, ÷/ï, òîðã, 2630.000ð, ÌÎÉ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 268-12-05 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 34, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:42/30/6, ÷/ï, 2620.000ð, ÀÍÄÈÑ (ÓÏÍ), ò. 89043850142 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 36, õð., ê., á., 3/5 ýò., ïë.:41/28/6, 2670.000ð, ò. 89049897742 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 42/1, ñï., ê., á,ë., 2/ 7 ýò., ïë.:92/50/14, ÷/ï, îõðàíà, 6200.000ð, ò. 327-52-71 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 42/1, ñï., ê., 2áàë., 4/ 7 ýò., ïë.:98.8/47.6/17.2, òîðã, 6000.000ð, ÒÅ×ÅÐ (ÓÏÍ), ò. 89028752192 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 53, ïì., ø., 2á., 2/2 ýò., ïë.:50.4/27.7/9, õîð.ñîñò., 2998.000ð, ò. 327-52-71 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 60, óï., á., 2áàë., 11/ 14 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, øê-êóïå, êóõíÿ, 3550.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 372-91-11 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 60, óï., á., ï/ëîä., 6/ 14 ýò., ïë.:48/28/8, êîíñúåðæ, 3500.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-3723 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 63, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:31/18/6, 3000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 69, ïì., ê., áàë., 3/3 ýò., ïë.:45/31/6, ÷/ï, 2750.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 80, áð., ï., á., 5/5 ýò., ïë.:46/28/6.5, õîð.ðåìîíò, 3100.000ð, ÌÀËÀÕÈÒ-ÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 268-11-20 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 86, óï., ï., áàë., 9/9 ýò., ïë.:47.5/28/7, õîð.ñîñò, 3350.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89655353795 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 86, óï., ï., ëîäæ., 7/ 9 ýò., ïë.:47/29/8, ÷/ï, ðåìîíò ñ/ó, 3400.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89028772242 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 46, ïì., ø., 2/3 ýò., ïë.:57/32/7, 3300.000ð, ÀËËÑ (ÓÏÍ), ò. 328-18-47 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 62, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:44/27/8, îáìåí íàéäåí, 2800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 62, ïí., ï., áàë., 8/ 9 ýò., ïë.:44/26/7, ðàçâèò.èíôðàñòð, 2940.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 64, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:37/24/6, ÷/ï, 3000.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 368-88-00 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 99, ñï., ã., ëîäæ., 5/ 19 ýò., ïë.:63/40/12, ÷/ï, íîâàÿ, 4600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 99, ñï., ã., ëîäæ., 5/ 19 ýò., ïë.:65/40/12, ÷/ï, íîâàÿ, 4600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 99, ñï., ã., ëîäæ., 5/ 19 ýò., ïë.:64/28/12, ÷/ï, 4400.000ð, ÓÐÀË-ÝÑÒÝÉÒ ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 376-88-46 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 114, ïí., ï., áàë., 8/ 9 ýò., ïë.:44/26/7, õîð.ñîñòîÿíèå, 3200.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 116, ïí., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:43/28/7, òîðã, 2970.000ð, ÀÐÊÀÄÀ-Ì (ÓÏÍ), ò. 213-28-58

¹ 12

(18.03.2013)


70

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 2-êîìíàòíûå êâàðòèðû

ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 116, ïí., ï., 5/9 ýò., ïë.:44/26/7, ÷/ï, 3050.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 118, ïí., ï., ï/ëîä., 7/9 ýò., ïë.:44/26/8, êóõ ãàðí, îòë ñ, 3190.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-3723 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 169/Á, óï., ï., ëîäæ., 4/10 ýò., ïë.:48/28/8, 3170.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 180, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:45/31/6, õîð.ñîñò., 2850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÁÀÍÍÈÊÎÂÀ, 6, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:55.9/ 43.8/-, âîçì. ïîä îôèñ, 3500.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 17, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:43/34/5, ñîñò.õîð., 2930.000ð, ÑÎÞÇ-À (ÓÏÍ), ò. 89221023083 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 21, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:45/ 31/6, ïîä îôèñ, 3300.000ð, ÓÞÒÂÈËÜÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 23, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:43/ 27/6, îêíà âî äâîð, 2600.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÊÓÉÁÛØ. (ÓÏÍ), ò. 261-28-34 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 36, óï., á., ï/ëîä., 8/9 ýò., ïë.:33/19/6, îòë.ñîñò, 2700.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 56/2, óï., ï., ëîäæ., 12/16 ýò., ïë.:48/29/7, ÷/ï, 3350.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 372-9111 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 56/2, óï., ï., ëîäæ., 9/16 ýò., ïë.:48/29/8, ÷/ï, ñîñò õîð, 3500.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 91, óï., ï., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:47.5/27/8, ñîñò. îòëè÷íîå, 3400.000ð, ÔÎÐÒÓÍÀ-ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 9502035327 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 95, ïí., ï., áàë., 1/9 ýò., ïë.:48/26/8, 3200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 97, óï., ï., 13/16 ýò., ïë.:47/ 28/7, ÷/ï, 3350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 101, ñï., ï., ëîäæ., 8/14 ýò., ïë.:46/28/8, ÷/ï, 3780.000ð, ÃÐÀÄÑ (ÓÏÍ), ò. 306-13-66 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 101, ñï., ï., ëîäæ., 2/14 ýò., ïë.:46/29/10, ÷/ï, îòë ñîñò, 4300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 101, ñï., ï., ëîäæ., 7/14 ýò., ïë.:50/30/8, ÷/ï, ðåìîíò îò çàñòð, 3790.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 116, ñï., ï., áàë., 1/9 ýò., ïë.:50/29/8, ÷/ï, îòë.ñîñò,ñðî÷íî, 3500.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 116, ñï., ï., áàë., 1/9 ýò., ïë.:50/29/9, ÷/ï, 3550.000ð, ÃÐÀÄ-Ñ (ÓÏÍ), ò. 306-13-66 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 120, áð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:45/27/6, ÷/ï, 2680.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 124, ïí., ï., áàë., 7/9 ýò., ïë.:43/28/6, îñâîáîæäåíà, 2800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-5353 ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 4, ìñ., á., 1/9 ýò., ïë.:34/ 34/-, õ\ñîñ.âîäà.äóø, 2150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 12, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:43/ 29/6, âîçì.ï/îôèñ, 2800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 12, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:43/ 28/6, ïîä îôèñ, 2900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 12, õð., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44/30/6, òîðã,ïîñëå ðåì., 2500.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 29030-85 ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 24, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:45/ 28/6, ÷/ï, âîçì. ïîä îôèñ, 2549.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 372-91-11 ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 25, õð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:44/29/6, ñîñò.õîðîøåå, 2500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-5353 ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 39, õð., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:43/27/6, õîð.ðåìîíò,ìåá, 2800.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9222015016 ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 39, õð., á., áàë., 3/5 ýò., ïë.:44/30/6, 2990.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 41, ìñ., á., áàë., 4/5 ýò., ïë.:30/17/12, îòë.ñîñò., 2300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22

¹ 12

(18.03.2013)

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ, 13, áð., ï., 5/5 ýò., ïë.:43/ 29/6, ÷/ï, 3075.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ, 24, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:43/ 27/6, ÷/ï, ìåòðî, 2550.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ, 60, óï., ï., ï/ëîä., 3/9 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, 3550.000ð, ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 320-55-71 ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ, 65, õð., á., 1/4 ýò., ïë.:43/ 28/6, ÷/ï, óõîæåíà, 2850.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ, 66, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:45/ 26/7, îê íà 40 ëåò îê, 3300.000ð, ÍÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 356-03-32 ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ, 66, ïì., ê., 3/3 ýò., ïë.:44/ 29/6, ñîëíå÷.ñòîðîíà, 2800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ, 67/À, õð., ê., áàë., 3/4 ýò., ïë.:42/29/5, ÷/ï, äîì âî äâîðå, 2600.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ, 110, óï., ï., 2áàë., 9/10 ýò., ïë.:52/30/10, åâðîðåìîíò, 4100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÈËÜÈ×À, 7, ïì., ê., 1/4 ýò., ïë.:47.5/25/ 6, òîðã, åâðîðåì., 2600.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 328-52-28 ÈËÜÈ×À, 28, óï., ï., 1/9 ýò., ïë.:48/26/ 10, åâðîðåìîíò, 3590.000ð, ÑÔÅÐÀ (ÓÏÍ), ò. 219-33-11 ÈËÜÈ×À, 28, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:48/29/7, ÷/ï, îêíà íà óë.èëü., 3800.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 328-5717 ÈËÜÈ×À, 33, óï., á., ëîäæ., 1/14 ýò., ïë.:48/29/8, ïîä îôèñ, 3500.000ð, ÒÅÐÐÀ (ÓÏÍ), ò. 200-68-08 ÈËÜÈ×À, 33, óï., á., áàë., 13/14 ýò., ïë.:45/27/8, ñîñò.õîð., 3250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74 ÈËÜÈ×À, 39, óï., á., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:45/27/7, õîðîøåå ñîñòîÿí, 3290.000ð, ÑÔÅÐÀ (ÓÏÍ), ò. 219-33-11 ÈËÜÈ×À, 45, óï., á., 2áàë., 3/9 ýò., ïë.:54/29/8, ÷/ï, ñîáñòâåííèê, 3600.000ð, ò. 8-904-38-02-302 ÈËÜÈ×À, 46, óï., ï., ëîäæ., 11/12 ýò., ïë.:48/30/7, 3500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÈËÜÈ×À, 52/Á, õð., á., áàë., 4/5 ýò., ïë.:44/29/6, íåáîëüøîé òîðã, 2900.000ð, ò. 355-50-46 ÈËÜÈ×À, 52/Â, õð., á., áàë., 3/5 ýò., ïë.:43/29/6, òîðã, 3000.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 372-9111 ÈËÜÈ×À, 59, õð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:44/ 28/6, òîðã, 3000.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 268-30-82 ÈËÜÈ×À, 71/Â, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:44/29/ 6, 2700.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 21316-64 ÈËÜÈ×À, 71/Ã, õð., á., áàë., 4/5 ýò., ïë.:44/28/6, ÷/ï, 2850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 30, óï., á., 1/9 ýò., ïë.:61/ 36/7, ÷/ï, 3450.000ð, ÊÂÈÊÎ (ÓÏÍ), ò. 298-05-20 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 30, óï., á., 8/9 ýò., ïë.:47/ 37/6.5, 3400.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72

ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 53, óï., ï., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:47.2/29.1/7.5, ñîáñòâåííèê, 3550.000ð, ò. 8-912-223-96-44 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 102, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:48/31/6, 2970.000ð, ÝÄÅÌ (ÓÏÍ), ò. 379-98-48 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 121, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:43/ 27/6, 3050.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89045448736 ÊÀËÈÍÈÍÀ, 8, óï., ï., ëîäæ., 13/16 ýò., ïë.:53/37/9, ÷/ï, ñðî÷íî, 3800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-5353 ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 9, ïì., ê., 5/5 ýò., ïë.:49/29.7/6, ñîñò.õîðîøåå, 3050.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 33, ïì., ø., 1/3 ýò., ïë.:60.4/37.3/6.7, îêíà âî äâîð, 3450.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 44, óï., ê., ëîäæ., 1/8 ýò., ïë.:125/58/15, ÷/ï, èíôðàñòðóêòóðà, 5800.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20

ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 53, ïì., ê., áàë., 2/3 ýò., ïë.:44/30/6, 2850.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 53/À, ïì., ê., áàë., 2/ 3 ýò., ïë.:44/30.6/6, 2800.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 55, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:44/28/6, ïîä îôèñ, 2800.000ð, ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 320-55-71 ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 55/À, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:43/28.3/5.7, ñîáñòâåííèê, 3200.000ð, ÎÀÇÈÑ (ÓÏÍ), ò. 200-63-45 ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 61/À, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:44/29/8, îòë.ñîñò, 2800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 79, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:43/29/6, ñðî÷íî, 2190.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89222118574 ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß, 20, óï., á., áàë., 4/9 ýò., ïë.:44/27/6, õîð ñîñò, 3120.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 20149-94 ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß, 83, óï., ï., ëîäæ., 6/12 ýò., ïë.:48/30/8, ÷/ï, 3980.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-0840 ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß, 107, ïì., ø., 2/3 ýò., ïë.:46/28/8, ñîñò.õîð., 2690.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74 ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß, 107, ïì., ø., áàë., 3/3 ýò., ïë.:55/31/9, ÷/ï, ïîòîëêè 3 ì, 2999.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17 ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß, 123, óï., ê., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:47/28/8, êîñìåòè÷.ðåìîíò, 3400.000ð, ÁÞÐÎ ÍÅÄÂÈÆ.N1 (ÓÏÍ), ò. 278-60-50 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 27, õð., á., 3/5 ýò., ïë.:43/27/6, ÷/ï, 3200.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 31, õð., á., áàë., 4/5 ýò., ïë.:45/29/6, 2900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 33, óï., ê., áàë., 7/9 ýò., ïë.:44/26.9/5.3, 8-9126389435, 3280.000ð, ÀËËÑ (ÓÏÍ), ò. 89126389435 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 45, õð., á., áàë., 2/5 ýò., ïë.:45.2/29.6/5.2, 3340.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 47, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:44/28/-, ÷/ï, îêíà íà óëèöó, 3960.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 372-91-11 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 47, õð., á., áàë., 2/5 ýò., ïë.:44.4/29/6, 3200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 47/Á, õð., á., 3/5 ýò., ïë.:44/30/7, ÷/ï, ÷èñòàÿ ïðîäàæà, 2750.000ð, ÃÐÀÄ-Ñ (ÓÏÍ), ò. 306-1366 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 51/À, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:42/28/6, âîçìîæíà ÷ï, 2750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 53, õð., ê., áàë., 2/4 ýò., ïë.:41/27/6, ÷/ï, ìåòðî! 2685807, 2750.000ð, ÌÀÄÈÑ (ÓÏÍ), ò. 89049812320 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 61/À, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:42/28/6, ÷/ï, 10 ìèí äî ìåòðî, 2580.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 61/Á, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:41.2/28.1/6, 2730.000ð, ÀËËÑ (ÓÏÍ), ò. 89226176195 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 63, õð., ê., áàë., 2/4 ýò., ïë.:43/29/6, îáìåí ëåãêèé, 2700.000ð, ò. 219-16-97 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 63, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:42.3/28.1/6, 8-90287-01394, 2750.000ð, ÓÑÏÅÕ (ÓÏÍ), ò. 89028701394 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 63, õð., ê., áàë., 4/4 ýò., ïë.:43/31/6, 89028701394, 2750.000ð, ÓÑÏÅÕ (ÓÏÍ), ò. 89028701394 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 67, ïì., ê., 3/3 ýò., ïë.:41/28/6, ÷/ï, 2580.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 71/À, õð., ê., 1/3 ýò., ïë.:46/28/6, âîçì.òîðã, 2790.000ð, ò. 371-24-29 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 81, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43/28/6, 2850.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 85, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 2600.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89049835469 ÊÐ.ÁÎÐÖÎÂ, 3, ïì., ê., áàë., 3/4 ýò., ïë.:37/25.1/6, 2650.000ð, ÒÅ×ÅÐ (ÓÏÍ), ò. 89028752192

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

ÊÐ.ÁÎÐÖÎÂ, 3, ïì., ê., áàë., 4/4 ýò., ïë.:40/26/15, ñðî÷íî!, 2560.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÊÐ.ÁÎÐÖÎÂ, 5/À, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:42/31/6, ïåðåïë.â3, óçàê, 2800.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 37112-40 ÊÐ.ÁÎÐÖÎÂ, 7/À, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:45/31/6, ÷/ï, ìåòðî, ìåáåëü, 2850.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 382-31-37 ÊÐ.ÁÎÐÖÎÂ, 15, ìñ., ê., 1/9 ýò., ïë.:34/ 28.1/-, ÷/ï, ðÿäîì ìåòðî, 2300.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 328-55-98 ÊÐ.ÏÀÐÒÈÇÀÍ, 3, ïì., ê., 2áàë., 3/4 ýò., ïë.:60/40/8, 3500.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89222179305 ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ, 4, óï., ê., ëîäæ., 1/12 ýò., ïë.:42/23/7, âûñîêèé ïåðâûé, 2960.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ, 12/À, óï., ê., ëîäæ., 1/12 ýò., ïë.:42/26/7, ÷/ï, ñåéô äâåðü, 3100.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89222118574 ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ, 14, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:45/ 28/6, õîð.ñîñò.ïë\îêí, 3300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ, 21, ñï., ê., áàë., 10/18 ýò., ïë.:63.5/37.2/14.1, ÷/ï, 4800.000ð, ÀÊÐÎÏÎËÜ (ÓÏÍ), ò. 213-16-43 ÊÓËÜÒÓÐÛ, 4, ïì., ê., 1/4 ýò., ïë.:53/35/9, ÷/ï, 5îêîí íàêóëüòóð, 4150.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 ÊÓËÜÒÓÐÛ, 4, ïì., ê., 1/4 ýò., ïë.:63.5/ 37.3/11, ÷/ï, 3400.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 ÊÓËÜÒÓÐÛ, 4, ïì., ê., ýðê., 2/4 ýò., ïë.:63.8/41/8, ÷/ï, ðàä, îòë.ïîä., 3680.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 268-40-73 ÊÓËÜÒÓÐÛ, 18, õð., ê., á., 2/5 ýò., ïë.:42/ 30/6, ÷/ï, ñìåæíàÿ, 2890.000ð, ò. 32752-71 ÊÓËÜÒÓÐÛ, 18, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44/33/-, ÷/ï, 2650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ÊÓËÜÒÓÐÛ, 22, õð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44/32.3/7, îòëè÷.ñîòîÿíèå, 2760.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÊÓËÜÒÓÐÛ, 25, óï., ê., 2ï/ëî., 9/9 ýò., ïë.:52.8/30/9, îêíà ðàçí.ñòîðî, 3500.000ð, ÒÈÕÈÉ ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 290-70-06 ÊÓËÜÒÓÐÛ, 25, óï., ê., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:52/28/9, 3190.000ð, ËÀÉÒ-Í, ò. 22205-35 ÊÓËÜÒÓÐÛ, 26, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43/32/ 5.4, 2750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ, 59, óï., á., áàë., 5/9 ýò., ïë.:45/29/6, ñîëíå÷íàÿ ñòîð, 2950.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89043890770 ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ, 59, óï., á., áàë., 4/9 ýò., ïë.:45/28/6, ÷/ï, íîâ.äâåðè,áàòàð, 3250.000ð, ÀÒÎÌÏÐÎÌÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 377-00-07 ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ, 87, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:44/28/7, ÷/ï, íà ðàçí.ñòîðîíû, 2850.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 379-58-58 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 10, ïì., á., 3/5 ýò., ïë.:57/36/8, ñåéô-äâåðü, 3100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 18, ïì., ê., 1/5 ýò., ïë.:56/32/8, 3000.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 39, õð., á., áàë., 3/5 ýò., ïë.:43/32/6, ÷/ï, 2980.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÊÓÉÁÛØ. (ÓÏÍ), ò. 261-2834 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 45, õð., á., áàë., 2/5 ýò., ïë.:45/38.6/-, ÷/ï, 3100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 45, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:41/28/6, öîêîëüíûé ýòàæ, 2150.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 89122772663 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 47, õð., á., áàë., 4/5 ýò., ïë.:42/28/7, îòë.ðåìîíò, 3000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 47, õð., á., áàë., 4/5 ýò., ïë.:42/27/6, 2750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 51, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:43/29/6, öîêîëü,òîðã, 2300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53


ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 2-êîìíàòíûå êâàðòèðû ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 55, õð., á., áàë., 2/5 ýò., ïë.:43/30/6, 89045421238, 3000.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89045421238 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 55, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:43/27.6/6, ÷/ï, 2600.000ð, ò. 385-90-40 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 55, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:44/30/6, ëåãêèé îáìåí, 2900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 67/À, óï., ê., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:46.9/28.3/7, 2900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 73, õð., á., áàë., 3/5 ýò., ïë.:42.3/27.4/-, ÷/ï, ñðî÷íî, 2870.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89506414619 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 75, õð., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44/30/6, ÷/ï, 2800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-0141 ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÀß, 3, õð., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44/28/6, ÷/ï, 2550.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-50-50 ÌÎËÎÄÅÆÈ, 80, ïí., ï., ï/ëîä., 3/9 ýò., ïë.:43/29/6, 2685807áåç òîðã, 2720.000ð, ÌÀÄÈÑ (ÓÏÍ), ò. 89049812320 ÌÎËÎÄÅÆÈ, 82, ïí., ï., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:43/28/6, 2800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 ÍÀÐ.ÔÐÎÍÒÀ, 83, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:44/26/7, 2850.000ð, ÓÀÍ - 1 (ÓÏÍ), ò. 360-64-60 ÍÀÐ.ÔÐÎÍÒÀ, 87, ìñ., ï., 2/5 ýò., ïë.:38.5/24/7.1, ÷/ï, 2500.000ð, ÊÀÏÈÒÀË (ÓÏÍ), ò. 253-77-10 ÍÀÐ.ÔÐÎÍÒÀ, 87, ìñ., ï., 3/5 ýò., ïë.:38.6/24.3/-, ÷/ï, 2570.000ð, ÑÈÒÈ (ÓÏÍ), ò. 290-72-29 ÍÀÐ.ÔÐÎÍÒÀ, 89/À, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:43/26/6, ÷/ï, ïîä ñíîñ, 2300.000ð, ÑÎÞÇ-À (ÓÏÍ), ò. 89221023083 ÍÎÂÀÒÎÐÎÂ, 6, áð., ï., á., 4/5 ýò., ïë.:46/30/6, 2850.000ð, ÌÀËÀÕÈÒÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 268-11-20 ÍÎÂÀÒÎÐÎÂ, 7, áð., á., áàë., 4/5 ýò., ïë.:47/29/6, îáìåí ïîäîáðàí, 2930.000ð, ÌÀÍ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 267-47-28 ÍÎÂÀÒÎÐÎÂ, 12, óï., á., áàë., 4/9 ýò., ïë.:43.6/28.5/5.07, ÷/ï, 3000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-5353 ÍÎÂÀÒÎÐÎÂ, 14, ïí., ï., áàë., 3/9 ýò., ïë.:43/27/8, îòë ñîñò, 3280.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 201-49-94 ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅ, 4/À, ïì., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:55/33/8, ÷/ï, 3280.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅ, 18, ïì., ø., áàë., 3/3 ýò., ïë.:45/24/9, 2750.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU (ÓÏÍ), ò. 378-80-29 ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅ, 19, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:60/37/10, 3500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅ, 24, ïì., ø., áàë., 3/3 ýò., ïë.:46/27/8.5, îêíà âî äâîð, 2550.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÎÑÎÀÂÈÀÕÈÌÀ, 100, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:64/34/7, ÷/ï, â ñîñò.ðåìîíòà, 3100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÏÎÁÅÄÛ, 2, õð., á., 2/5 ýò., ïë.:31/17/6, ÷/ï, ä/ã, ìåòðî!, 3150.000ð, ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 320-55-71 ÏÎÁÅÄÛ, 5, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:46/28/6, êîìíàòû ñìåæíûå, 2750.000ð, ÁÎÍÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89086387659 ÏÎÁÅÄÛ, 9, õð., á., áàë., 2/5 ýò., ïë.:43/ 29/6, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 2570.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÏÎÁÅÄÛ, 10, õð., á., 2/5 ýò., ïë.:42.9/ 29.9/6, ÷/ï, ñîñò.õîð., 3020.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÏÎÁÅÄÛ, 13, õð., á., áàë., 2/5 ýò., ïë.:44/29/7, ÷/ï, òîðã.ñðî÷íî, 3030.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÏÎÁÅÄÛ, 17, õð., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:43.4/29/5, õîð.ðåìîíò, 3200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 ÏÎÁÅÄÛ, 18, õð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:44/28/6, ÷/ï, âàãîí÷èêîì, 2850.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 ÏÎÁÅÄÛ, 30, õð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:44/29/6, èçîëèð.êîìíàòû, 2750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 ÏÎÁÅÄÛ, 34, óï., á., 2áàë., 4/14 ýò., ïë.:49/31/9, ÷/ï, îêíà âî äâîð, 3200.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 268-1675 ÏÎÁÅÄÛ, 37, óï., á., ëîäæ., 11/16 ýò., ïë.:51/30/9, îêíà âî äâîð, 3470.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89226154143 ÏÎÁÅÄÛ, 40/1, óï., á., áàë., 12/14 ýò., ïë.:45/26/9, 3270.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÏÎÁÅÄÛ, 42, áð., á., áàë., 3/5 ýò., ïë.:45/30/6, ÷/ï, ñðî÷íî, 2870.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÏÎÁÅÄÛ, 51, óï., á., áàë., 1/16 ýò., ïë.:46/25/8, 89097033968, 3040.000ð, ÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 216-64-57 ÏÎÁÅÄÛ, 59, ïì., ø., 1/3 ýò., ïë.:60/31/ 11, 3050.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÍÑÊÀß, 3, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:45/33/6, 2500.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 213-11-82 ÑÈÌÁÈÐÑÊÈÉ, 7, ïì., ê., 2/4 ýò., ïë.:51/ 29/7, ä/ã,îáì.ïîäîá, 2850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74 ÑÎÖÈÀËÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß, 1, õð., á., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:45/26/6, òîðã, 2850.000ð, ò. 8-922-111-90-09 ÑÎÖÈÀËÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß, 3, õð., ê., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:44/28/6, c ïðîïèñàííûì, 1980.000ð, ÊÀÑÊÀÄ (ÓÏÍ), ò. 89045496964 ÑÒÀÕÀÍÎÂÑÊÀß, 24/2, óï., á., ëîäæ., 14/ 14 ýò., ïë.:48/29/9, îòë.ñîñò.,êóõíÿ, 3690.000ð, ÒÐÈÓÌÔ-92 (ÓÏÍ), ò. 35026-53 ÑÒÀÕÀÍÎÂÑÊÀß, 29, óï., á., áàë., 3/9 ýò., ïë.:45/28/7, õîð. ìåñòî, 3250.000ð, ÌÅÍÄÅËÅÅ (ÓÏÍ), ò. 89001988066 ÑÒÀÕÀÍÎÂÑÊÀß, 31, óï., á., áàë., 8/9 ýò., ïë.:44/28/7, ÷/ï, îòëè÷íîå ñîñò., 3490.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÑÒÀÕÀÍÎÂÑÊÀß, 32, óï., á., ï/ëîä., 2/9 ýò., ïë.:60/40/8, 3690.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÑÒÀÕÀÍÎÂÑÊÀß, 51, õð., ê., 5/5 ýò., ïë.:42/34/7, îòë ñîñò, 2900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÑÓÂÎÐÎÂÑÊÈÉ, 15, ïì., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:55.5/32.1/8, ÷/ï, 3450.000ð, ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 89030840418 ÓÐ.ÐÀÁÎ×ÈÕ, 8, óï., á., 1/9 ýò., ïë.:44.2/ 28.8/6, ÷/ï, õîð.ñîñò, 3060.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÓÐ.ÐÀÁÎ×ÈÕ, 19, óï., ï., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:55/32/9, ÷/ï, 3560.000ð, ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 320-55-71 ÓÐ.ÐÀÁÎ×ÈÕ, 25, óï., ï., ëîäæ., 11/16 ýò., ïë.:54/30/9, ÷/ï, ñ/îòë, îñâîá, 4070.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-2339 ÓÐ.ÐÀÁÎ×ÈÕ, 41, óï., á., áàë., 2/9 ýò., ïë.:45/28/7, ÷/ï, 3150.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89222118574 ÓÐ.ÐÀÁÎ×ÈÕ, 42, óï., á., áàë., 10/14 ýò., ïë.:45/27/9, 3820.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÔÅÑÒÈÂÀËÜÍÀß, 11, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43/31/5, ÷/ï, ñðî÷íî, 2600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÔÅÑÒÈÂÀËÜÍÀß, 15, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43.3/30.6/5.2, 2700.000ð, ÇÎËÎÒ.ÊÐÓà (ÓÏÍ), ò. 89045454984 ÔÅÑÒÈÂÀËÜÍÀß, 15, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:39/25.5/7, îòë.ñîñò, 2890.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9126666601 ÔÅÑÒÈÂÀËÜÍÀß, 20, õð., ï., 5/5 ýò., ïë.:42.4/34/6, ÷/ï, 2750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÕÌÅËÅÂÀ, 4, õð., ï., áàë., 3/4 ýò., ïë.:43/ 30/6, 89028724063, 2720.000ð, ò. 89028724063 ÕÌÅËÅÂÀ, 4, õð., ï., áàë., 2/4 ýò., ïë.:44/ 31/6, îêíà âî äâîð, 2750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÕÌÅËÅÂÀ, 4, õð., ï., 1/4 ýò., ïë.:43/30/ 5, ÷/ï, 2600.000ð, ÊÐÀÑÍÀß ËÈÍÈß (ÓÏÍ), ò. (34368)48494 ÕÌÅËÅÂÀ, 18, ïì., á., áàë., 4/5 ýò., ïë.:56/33/10, ÷/ï, îòë. ñîñò., 3450.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÕÌÅËÅÂÀ, 18, ïì., á., 1/5 ýò., ïë.:53/35/ 8, ÷/ï, 3200.000ð, ò. 385-90-40 ×ÅÐÍÈÃÎÂÑÊÈÉ, 31, ïì., ê., ýðê., 2/3 ýò., ïë.:46/29/7, ÷/ï, îòë.ñîñòîÿíèå, 2680.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ×ÅÐÍÎßÐÑÊÀß, 10, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:44/28/6, ÷/ï, 2990.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Â.ÏÛØÌÀ (ÓÏÍ), ò. 89126184000 ×ÅÐÍÎßÐÑÊÀß, 24/à, ïì., ê., áàë., 2/4 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, ñîâì.ñ/ó, 2450.000ð, ò. 8-903-08-62-610 ×ÅÐÍÎßÐÑÊÀß, 28/À, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:42/29/6, ÷/ï, òîðã, ñîñ.õîð., 2380.000ð, ò. 89221356566 ×ÅÐÍÎßÐÑÊÀß, 28/À, ïì., ê., áàë., 2/3 ýò., ïë.:43/28/6, êóõíÿ,ïë\îêíà, 2600.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 22221-84

ÕÈÌÌÀØ ÀËÜÏÈÍÈÑÒÎÂ, 20/1, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:23/18/-, ÷/ï, 89655303243, 1850.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.9 (ÓÏÍ), ò. 89655303243 ÁÎÐÎÄÈÍÀ, 4/Á, õð., ê., 2/5 ýò., ïë.:44/ 26/6, 2460.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 371-12-40 ÁÎÐÎÄÈÍÀ, 4/Á, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:45/30/6, ÷/ï, 2450.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 ÁÎÐÎÄÈÍÀ, 9, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:44/30/6, ÷/ï, ñîñò.õîðîøåå, 2800.000ð, ÊÓÁ (ÓÏÍ), ò. 89222093764 ÁÎÐÎÄÈÍÀ, 9, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44/31/6, ñ/õ,âñòðîåí.êóõ, 2900.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 ÁÎÐÎÄÈÍÀ, 15/Á, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:44/29/6, ÷/ï, ñâåæèé ðåìîíò, 2700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 ÁÎÐÎÄÈÍÀ, 21, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:44/ 29/5, 2750.000ð, ÝÄÅÌ (ÓÏÍ), ò. 37998-48

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

ÂÛÑÎÊÈÉ, 4, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:49/32/ 7, 2350.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 37112-40 ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 2, õð., á., áàë., 3/5 ýò., ïë.:43/28/6, îòë, 2850.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 371-12-40 ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 4, õð., á., 3/5 ýò., ïë.:42/ 29/6, ÷/ï, 2800.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 6, õð., á., áàë., 3/5 ýò., ïë.:43/29/6, 2730.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89222223526 ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 8, õð., á., áàë., 3/5 ýò., ïë.:44/29/6, 2580.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 11, óï., ê., 9/9 ýò., ïë.:55/ 36/10, ÷/ï, ñðî÷.îò.ñîñ., 2850.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89028711535 ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 11, óï., ê., 4/9 ýò., ïë.:54.1/35/8, 2790.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89126651390 ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 11, óï., ê., áàë., 3/9 ýò., ïë.:56/35/8, 2950.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 371-12-40 ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 12/Á, óï., ê., á., 3/9 ýò., ïë.:43/28/7, 2850.000ð, ÍÅÃËÈÍÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89126138858 ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 15, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:43/ 28/6, 3500.000ð, ÁÈÍ (ÓÏÍ), ò. 232-0079 ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 17, ïì., ê., 4/4 ýò., ïë.:55.2/33/8, ÷/ï, ñ÷åò÷. íà âîäó, 3030.000ð, ÊÓÁ (ÓÏÍ), ò. 89221080826 ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 19, ïì., ø., 1/4 ýò., ïë.:46/ 31/6, ìîæíî ïîä îôèñ, 3500.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 371-12-40 ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 23, ïì., ø., áàë., 3/4 ýò., ïë.:52/33/8, 2950.000ð, ÑÒÎËÈ×ÍÛÉ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 89043808109 ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 25, ïì., ø., 2áàë., 3/4 ýò., ïë.:48/30/6, 8-922-217-88-51, 2900.000ð, ÑÎÞÇ-À (ÓÏÍ), ò. 89222178851 ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 26/À, óï., ï., ëîäæ., 2/12 ýò., ïë.:48/28/7, îòë.ñîñò.ñðî÷íî, 3250.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 253-2663 ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 29, ïì., ø., 1/4 ýò., ïë.:60/ 25/9, ÷/ï, òîðã!òðåá.ðåì-ò, 2700.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÃÓÁÊÈÍÀ, 74, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:44/30/6, 2490.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÄÀÃÅÑÒÀÍÑÊÀß, 34, ìñ., ê., 8/9 ýò., ïë.:34.8/26.2/-, 1980.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 266-47-23 ÄÀÃÅÑÒÀÍÑÊÀß, 34, ìñ., ê., 2/9 ýò., ïë.:36/32/-, ðàäèàòîðû, 1850.000ð, ò. 89221575779 ÄÀÃÅÑÒÀÍÑÊÀß, 34, ìñ., ê., 2/9 ýò., ïë.:38/27/7, õîðîøåå ñîñò., 2300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17 ÄÀÃÅÑÒÀÍÑÊÀß, 34, ìñ., ê., 6/9 ýò., ïë.:37/25/7, ÷/ï, 1850.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÄÀÃÅÑÒÀÍÑÊÀß, 34, ìñ., ê., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:41/32/6, ÷/ï, 2350.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß, 13, óï., ê., ëîäæ., 5/5 ýò., ïë.:48/29/8, 3200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß, 23, õð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:41/26/6, 2550.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß, 28, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:44/ 28/6, ÷/ï, ëåãê îáìåí, 2600.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 89028744911 ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß, 33, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:50/33/7, 2800.000ð, ÌÀÊÑÈÌÓÌ (ÓÏÍ), ò. 89226138025 ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß, 35, ïì., ø., áàë., 1/2 ýò., ïë.:62/40/8, ïîä îôèñ, 3700.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89049829548 ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß, 37, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:49.7/32.1/7.2, ÷/ï, òîðã, 2399.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 89678535697 ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß, 43, ïí., ï., ï/ëîä., 2/9 ýò., ïë.:42/28/7, ï/ë çàñòåêëåíà, 3000.000ð, ÑÒÀÒÓÑ (ÓÏÍ), ò. 388-24-11 ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß, 46, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:46/ 30/6, ÷/ï, 89122841121, 2150.000ð, ÍÅÁÎÑÊÐÅÁ (ÓÏÍ), ò. 214-15-14 ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß, 75, ïí., ï., ï/ëîä., 2/9 ýò., ïë.:36/24/6, ÷/ï, 2550.000ð, ò. 89221361617 ÈÑÅÒÑÊÀß, 16, óï., ï., ëîäæ., 5/12 ýò., ïë.:48/29/8, 3300.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89049829548 ÊÎÑÀÐÅÂÀ, 1, õð., á., áàë., 4/5 ýò., ïë.:42.7/26.6/6, ÷/ï, 2500.000ð, ÌÀÍÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÊÎÑÀÐÅÂÀ, 19, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:40/25/6, ÷/ï, 2460.000ð, ÑËÓÆÁÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌ (ÓÏÍ), ò. 262-58-44 ÊÎÑÌÎÄÅÌÜßÍÑÊÎÉ, 39, ïì., ø., áàë., 2/2 ýò., ïë.:55/30/7, ÷/ï, æ\á ïåðåêðûòèå, 2300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÎÐÄÅÍÎÍÎÑÖÅÂ, 4, ñï., ì., ëîäæ., 21/25 ýò., ïë.:62/36/11, åâðîðåìîíò, 4750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17 ÎÐÄÅÍÎÍÎÑÖÅÂ, 8, ñï., ì., 20/25 ýò., ïë.:67/40/12, 4600.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÎÐÄÅÍÎÍÎÑÖÅÂ, 10, ñï., ì., 1/25 ýò., ïë.:75/36/15, ÷/ï, èäåàë.ñîñòîÿíèå, 5000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 211-54-74

71

ÎÐÄÅÍÎÍÎÑÖÅÂ, 10, ñï., ì., 1/25 ýò., ïë.:67/1/1, ÷/ï, 89676397992, 5100.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 346-7992 ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÀß, 24, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:40/25/6, ÷/ï, 2350.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89220283150 ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÀß, 43, ñï., ì., ëîäæ., 5/25 ýò., ïë.:39.5/20/5.6, ÷/ï, åâðî,ìåáåëü, 3450.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89126054723 ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÀß, 53, óï., ï., ëîäæ., 10/12 ýò., ïë.:47.5/29/7, ÷/ï, 3280.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-0840 ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÀß, 57, óï., ï., ëîäæ., 8/12 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, 3150.000ð, ÊÓÁ (ÓÏÍ), ò. 89024446002 ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÀß, 77, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:44/27/6, 2600.000ð, ÔÎËÈÑ (ÓÏÍ), ò. 89045447364 ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÀß, 83, óï., ï., ëîäæ., 9/16 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, ðåìîíò, 3400.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89049829566 ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÀß, 83, óï., ï., ëîäæ., 3/16 ýò., ïë.:48/29/8, êàï.ðåìîíò, 3070.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÑËÀÂßÍÑÊÀß, 56, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:42/25/7, ÷/ï, äîëÿ, 1600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17 ÑËÀÂßÍÑÊÀß, 58, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:44/ 28/7, ñîñò.õîð., 2450.000ð, ÊÓÁ (ÓÏÍ), ò. 89193927577 ×ÅÐÍßÕÎÂÑÊÎÃÎ, 40, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:48/28/8, 3100.000ð, ÊÓÁ (ÓÏÍ), ò. 89058090141 ×ÅÐÍßÕÎÂÑÊÎÃÎ, 45/À, óï., ï., ëîäæ., 1/ 9 ýò., ïë.:48/29/8, 2=1+äîïë, 3200.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89049829548 ×ÅÐÍßÕÎÂÑÊÎÃÎ, 52, õð., ê., 2/5 ýò., ïë.:43/30/6, 2480.000ð, ÈÑÅÒÜ (ÓÏÍ), ò. 89086314633 ÞÆÍÎÃÎÐÑÊÀß, 7, ñï., ê., ëîäæ., 1/15 ýò., ïë.:55/27/10, ÷/ï, 4500.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 328-56-44 ÞÆÍÎÃÎÐÑÊÀß, 9, ñï., ê., áàë., 9/16 ýò., ïë.:54/28/13, ÷/ï, 3700.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÞÆÍÎÃÎÐÑÊÀß, 11, ñï., ê., ëîäæ., 2/17 ýò., ïë.:49/26/9, 3500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ÞÆÍÎÃÎÐÑÊÀß, 11, ñï., ê., ëîäæ., 17/17 ýò., ïë.:54/27/12, êóõ/ãàðí,âñòð, 3850.000ð, ò. 319-43-29

ÖÅÍÒÐ 8 ÌÀÐÒÀ, 57, óï., ê., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:50/28/7, 5500.000ð, ò. 205-99-45 8 ÌÀÐÒÀ, 59/2, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:42/26/6, êîìíàòû èçîëèð., 3330.000ð, ò. 89022735297 8 ÌÀÐÒÀ, 80, ìñ., ê., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:43.6/23.3/11, ÷/ï, 3970.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 À.ÂÀËÅÊÀ, 12, óï., ê., ëîäæ., 2/12 ýò., ïë.:46.5/27/7.1, ïðåäáàííèê, 4580.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 268-40-73 À.ÂÀËÅÊÀ, 12, óï., ê., ëîäæ., 9/12 ýò., ïë.:50/30/7, ÷/ï, îñâîáîæä òîðã, 4550.000ð, ÀÈÑÒ-Í (ÓÏÍ), ò. 219-33-39 À.ÂÀËÅÊÀ, 17, óï., ê., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:55/35/10, ÷/ï, 6000.000ð, ÌÀÍÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÀÇÈÍÀ, 18/À, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:43/28/6, 2710206, 2990.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34

¹ 12

(18.03.2013)


72

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 2-êîìíàòíûå êâàðòèðû

ÀÇÈÍÀ, 20/1, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:41.4/ 25.3/5.6, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 3250.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89126193734 ÀÇÈÍÀ, 20/1, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:42/25/6, ÷/ï, 3100.000ð, ÊÂÈÊÎ (ÓÏÍ), ò. 298-05-20 ÀÇÈÍÀ, 23, óï., ï., ëîäæ., 8/12 ýò., ïë.:48/29/8, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 4290.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÀÇÈÍÀ, 23, óï., ï., ëîäæ., 8/12 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, øêàô-êóïå, 3800.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89222955620 ÀÇÈÍÀ, 26, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:46/ 30/6, ÷/ï, êîìí âàãîí÷èêîì, 3390.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 319-14-45 ÀÇÈÍÀ, 55, ïì., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:54/ 31/7, 3970.000ð, ò. 219-54-26 ÀÇÈÍÀ, 55, ïì., ê., 2/5 ýò., ïë.:41/23/7, ÷/ï, õîð.ñîñò, 3200.000ð, ÐÅÃÈÎÍÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89024091272 ÁÀÆÎÂÀ, 51, ñï., ê., áàë., 3/7 ýò., ïë.:100/55/16, ýëèò.êâ-ðà, 8500.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 222-21-84 ÁÀÆÎÂÀ, 68, ñï., ì., ëîäæ., 8/19 ýò., ïë.:70/50/10, îòë.,ñòóäèÿ, 6850.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 200-09-29 ÁÀÆÎÂÀ, 75, õð., á., áàë., 4/5 ýò., ïë.:49/33/6, 8-912-240-35-33, 3600.000ð, 33 ÊÂ.Ì (ÓÏÍ), ò. 220-40-33 ÁÀÆÎÂÀ, 134, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:49/28/8, 2682690, 3870.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 268-26-90 ÁÀÆÎÂÀ, 161, ïí., ï., ï/ëîä., 7/9 ýò., ïë.:43/28/7, îòë.ñîñò., 3690.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 32, ñï., ê., ëîäæ., 5/16 ýò., ïë.:128/65/19, ÷/ï, 13000.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 372-9111 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 35, ñï., ê., ëîäæ., 11/16 ýò., ïë.:57.6/36/10, ÷/ï, 7200.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÊÓÉÁÛØ. (ÓÏÍ), ò. 261-2834 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 41, ñï., ì., ëîäæ., 12/16 ýò., ïë.:64/36/11, ÷/ï, îòë.ñîñò, 7100.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÍ.ÂÎÏÐÎÑ (ÓÏÍ), ò. 89049841793 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 84, óï., ê., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:51/33/7, ÷/ï, 3990.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 84, óï., ê., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:56/34/12, çàêðûòûé äâîð, 4490.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÁÐ.ÁÛÊÎÂÛÕ, 19, õð., ê., 2/6 ýò., ïë.:54/ 35/6, ðÿäîì ìåòðî, 3800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÂÎÅÂÎÄÈÍÀ, 4, ïì., ê., 1/7 ýò., ïë.:53/ 31/8, âîçì.ïîä îôèñ, 4650.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 7/À, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44.2/28.4/6, ÷/ï, 3500.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 201-19-28 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 8, õð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:43/28/6, 3100.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-50-50 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 11/Â, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44.5/28.4/6, 3553990, 3500.000ð, ÀÐÊÀÄÀ-Ì (ÓÏÍ), ò. 355-39-90

ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 11/â, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:48.2/28.4/7, ÷/ï, ñîáñòâ., 3500.000ð, ò. 8-908-910-32-80 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 14, õð., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:45/30/6, ÷/ï, òåïëûé äîì, 2900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 14, õð., á., áàë., 4/5 ýò., ïë.:44/30/6.2, ÷/ï, 3100.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ66 (ÓÏÍ), ò. 310-37-37

¹ 12

(18.03.2013)

ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 24, õð., á., áàë., 3/5 ýò., ïë.:45/29/7, õîð.89122467679, 3300.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 66, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:40.9/ 28.4/5.8, ÷/ï, 2870.000ð, ÑËÓÆÁÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌ (ÓÏÍ), ò. 262-58-44 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 84, õð., ï., á., 3/5 ýò., ïë.:43/30/6, òîðã, 3090.000ð, ò. 89122816608 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 84/Â, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:45/31/6, ÷/ï, 3150.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 88/ÂÑÒ, óï., ê., ï/ëîä., 7/ 9 ýò., ïë.:61/34/10, 2698898, 4850.000ð, ò. 269-88-98 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 90, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:44.2/ 29.4/5.7, 213-15-25, 3620.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÊÓÉÁÛØ. (ÓÏÍ), ò. 213-15-25 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 90, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:44/ 29/6, ðåøåòêè, 3200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 90, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43.4/ 29.3/5.9, âîçì.ïîä îôèñ, 3200.000ð, ÒÅ×ÅÐ (ÓÏÍ), ò. 89028752192 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 162, õð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:43/30/5, ÷/ï, 2950.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÃÀÐÈÍÑÊÈÉ, 4, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:41/28/6, ÷/ï, ðê êðèñòàëë, 3200.000ð, ò. 8-902-87-86-084 ÃÎÐÜÊÎÃÎ, 33, äð., ä., 1/2 ýò., ïë.:40/31/ 5.5, ÷/ï, äîê. ãîòîâû, 3600.000ð, ÂÈÇÀÂÈ (ÓÏÍ), ò. 219-73-58 ÄÅÊÀÁÐÈÑÒÎÂ, 4, õð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:41/26/6, 2800.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÅÐÅÌÈÍÀ, 15, ïì., ê., 2/6 ýò., ïë.:72/40/ 10, ÷/ï, 5300.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÆÓÊÎÂÀ, 10, óï., ê., ëîäæ., 9/18 ýò., ïë.:50/30/8, öåíòð! ìåòðî!, 4800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 378-43-23 ÆÓÊÎÂÀ, 10, óï., ê., á., 4/9 ýò., ïë.:51/ 29/8, ÷/ï, 4600.000ð, ÃÐÀÍ (ÓÏÍ), ò. 219-13-71 ÆÓÊÎÂÀ, 10, óï., ê., 2áàë., 13/18 ýò., ïë.:94/46/18, ÷/ï, å/ð, 9850.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÆÓÊÎÂÀ, 10, óï., ê., 2áàë., 14/18 ýò., ïë.:94/46/18, ÷/ï, 9990.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 Ê.ËÈÁÊÍÅÕÒÀ, 40, ïì., ê., 2/5 ýò., ïë.:54/ 37/6, 5000.000ð, ÑËÓÆÁÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌ (ÓÏÍ), ò. 9221147147 Ê.ÌÀÐÊÑÀ, 40, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:45/30/6, 3070.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 Ê.ÌÀÐÊÑÀ, 66, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 2900.000ð, ÐÈÎ-ËÞÊÑ (ÓÏÍ), ò. 34444-45 Ê.ÌÀÐÊÑÀ, 66, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:44/28/ 6, ÷/ï, 2980.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÊÎÐÎËÅÍÊÎ, 10/À, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:42/28/-, ÷/ï, 1100.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÊÐÀÑÍÎÀÐÌÅÉÑÊÀß, 74, ñï., ê., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:84/50/13, ÷/ï, 8300.000ð, ò. 89122208401 ÊÐÀÑÍÛÉ, 5/2, ñï., ì., ëîäæ., 11/25 ýò., ïë.:69/36/11, ÷/ï, ïàðêèíã+êâ., 7650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 378-43-23 ÊÐÀÑÍÛÉ, 6, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:38/22/ 7, 4500.000ð, ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 216-7967 ÊÐÀÑÍÛÉ, 6, óï., ê., 4/9 ýò., ïë.:53/35/ 8, ïåðåï, åâðî,ìåá, 4900.000ð, ÍÅÁÎÑÊÐÅÁ (ÓÏÍ), ò. 89122841121 ÊÐÀÑÍÛÉ, 8, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:45/ 33/6, ÷/ï, 3800.000ð, ò. 359-84-67 ÊÐÀÑÍÛÉ, 12, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:43/29/6, ÷/ï, ÷/ï, 3200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÊÐÀÑÍÛÉ, 17, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:42.3/ 28/6, 3250.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 232-58-24 ÊÐÀÑÍÛÉ, 19, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:44/27/ 6, 3200.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9028760850 ÊÓÇÍÅ×ÍÀß, 79, ñï., ê., ëîäæ., 12/19 ýò., ïë.:56/30/11, ÷/ï, 89122841121 íîâ, 5500.000ð, ÍÅÁÎÑÊÐÅÁ (ÓÏÍ), ò. 89022618467 ÊÓÇÍÅ×ÍÀß, 83, ñï., ê., áàë., 11/19 ýò., ïë.:75/50/-, ÷/ï, 7100.000ð, ò. 89022628192 ÊÓÇÍÅ×ÍÀß, 91, ïì., ê., 1/5 ýò., ïë.:50/ 26/12, ÷/ï, 5100.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 232-58-24 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 6, óï., ï., áàë., 6/12 ýò., ïë.:53/30/9, ÷/ï, îêíà âî äâîð., 4500.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 213-77-79 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 32, õð., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:42/26/6, 3750.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 232-58-24 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 40, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:55/ 40/7, ÷/ï, òðóáû âñå çàìåí, 2950.000ð, ÊÓÁ (ÓÏÍ), ò. 263-81-63 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 48/Â, ïì., ê., 1/4 ýò., ïë.:57/35/8, ÷/ï, 3400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 70, õð., ê., áàë., 4/4 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, áîë.êëàäîâêà, 3400.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-36-96

ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 76, õð., ï., 4/5 ýò., ïë.:42.7/ 31/5, ÷/ï, 3300.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 76, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43/ 27/6, 2870.000ð, ò. 319-54-10 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 76, õð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:43/31/6, ÷/ï, èïîòåêà âîçì., 2960.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÊÓÉÁÛØ. (ÓÏÍ), ò. 261-28-34 ËÅÍÈÍÀ, 13/À, ïì., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:41/30/5, ÷/ï, 3500.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU (ÓÏÍ), ò. 378-80-29 ËÅÍÈÍÀ, 13/à, ïì., ê., 2/9 ýò., ïë.:43/ 30/6, 4000.000ð, ò. 8-982-624-49-26 ËÅÍÈÍÀ, 22/À, ïì., ê., áàë., 2/4 ýò., ïë.:42/26/5, ÷/ï, ïàìÿòíèê àðõ, 3690.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 89655017373 ËÅÍÈÍÀ, 46, ïì., ê., 4/4 ýò., ïë.:68/32/ 10, ÷/ï, ÷ï òîðã!, 4860.000ð, ÌÀÍÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 201-80-45 ËÅÍÈÍÀ, 52/3, ïì., ê., 4/6 ýò., ïë.:57/ 33/7, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 4700.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÊÓÉÁÛØ. (ÓÏÍ), ò. 213-8524 ËÅÍÈÍÀ, 52/3, ïì., ê., 3/6 ýò., ïë.:35.2/ 24.2/4.7, åâðîðåìîíò, 2990.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 ËÅÍÈÍÀ, 52/Á, ïì., ê., 3/6 ýò., ïë.:41.8/ 27.7/6.5, ÷/ï, 3600.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ËÅÍÈÍÀ, 54/2, ïì., ê., 4/7 ýò., ïë.:85/ 56/15, ÷/ï, 8.909.0079636, 6400.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 ËÅÍÈÍÀ, 69/14, ïì., ê., 2/8 ýò., ïë.:55/ 30/6, ÷/ï, 89122897658, 3500.000ð, ÀÐÃÓÌÅÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89122897658 ËÅÍÈÍÀ, 69/14, ïì., ê., 1/8 ýò., ïë.:54/ 38/5, ïîä îôèñ. òîðã, 3650.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89049817250 ËÅÍÈÍÀ, 79/À, ïì., ê., 3/5 ýò., ïë.:61/ 41/8, ÷/ï, 268-43-59, 3900.000ð, ÏÐÀÂ.ÂÛÁÎÐ, ò. 268-43-59 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 15, ñï., ê., ëîäæ., 14/16 ýò., ïë.:51/31/8, ÷/ï, 4950.000ð, ÓÐÀËÝÑÒÝÉÒ ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 376-88-46 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 17, áð., ê., 2/5 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, êëþ÷è íà ñäåëêå, 3000.000ð, ÑÎÃËÀÑÈÅ (ÓÏÍ), ò. 37459-50 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 21/ÂÑÒ, óï., ê., áàë., 6/ 9 ýò., ïë.:50/35/6, 3780.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 22, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:42.6/30.3/5, 3600.000ð, ÐÀÍ×Î (ÓÏÍ), ò. 238-00-00 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 22, õð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:42/31/6, ÷/ï, êëþ÷è íà ñäåëêå, 3360.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 48, ïì., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:56.4/31.7/10, ÷/ï, 3970.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 380-23-40 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 49, õð., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44/29/6, 3050.000ð, ÌÎÉ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 213-31-27 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 51, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:42/28/6, 89122416159, 2900.000ð, ÂÖÍ (ÓÏÍ), ò. 89122416159 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 53, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:44/28/6, ÷/ï, 3100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 53/À, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:44.4/30.1/5.8, ÷/ï, 3200.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 201-19-26 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 60, õð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:43/30/6, ÷/ï, îòë.ñîñò, 3500.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 60, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43.7/28.5/6, ÷/ï, ìîæíî ïîä îôèñ, 3100.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 200-6284 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 74, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:45/29/6, õîð.ñîñò, 3630.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 76, ïì., ê., 3/5 ýò., ïë.:59/32/8, 4300.000ð, ÌÀËÀÕÈÒÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 89226004587 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 78, õð., ê., á., 4/5 ýò., ïë.:42/29/6, ÷/ï, 2850.000ð, ÞÐ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89122416179 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 78, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, 3100.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 135, õð., ê., áàë., 6/6 ýò., ïë.:43/29/6, 3300.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 182, óï., ê., 9/9 ýò., ïë.:44/29/6, ÷/ï, äîê-òû ãîòîâû, 3200.000ð, ò. 355-50-46 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 189, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:41/27/6, ÷/ï, õîð.ñîñò., 3230.000ð, ÒÈÌ (ÓÏÍ), ò. 222-25-51 Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 2, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:43/28/6, 3170.000ð, ÏÐÎÑÏÅÊÒÚ (ÓÏÍ), ò. 370-24-00 Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 2, õð., ê., 4/5 ýò., ïë.:45/ 28/6, ÷/ï, 1/2 äîëÿ, ñðî÷í, 1500.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 2, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:44/ 28/6, ñîñò.õîð., 3400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74 Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 2, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:45/ 28/6, îôèñ, ìàãàçèí, 3400.000ð, ÀÂÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 206-85-89 Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 8, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:41.9/29/6, ÷/ï, 2901891, 3270.000ð, ÀÐÊÀÄÀ-Ì (ÓÏÍ), ò. 290-18-91

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô) Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 8, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:44/30/6, ÷/ï, íà ðàçí.ñòîð, 3100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 23, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:44/ 27/7, ìîæíî ï/îôèñ, 4100.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89086343677 Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 40, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:44.4/28/6, ÷/ï, 700.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 266-47-31 Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 73, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:43/29/6, 3500.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89222223526 Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 171, ïì., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:41.2/23.5/7.4, ÷/ï, 2901891, 3190.000ð, ÀÐÊÀÄÀ-Ì (ÓÏÍ), ò. 290-1891 ÌÀËÛØÅÂÀ, 31, ïì., ø., 2/5 ýò., ïë.:59/ 37/10, ÷/ï, 4300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ÌÀËÛØÅÂÀ, 73/À, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:42/31.4/6, ÷/ï, 3550.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 ÌÀËÛØÅÂÀ, 84, óï., ê., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:47.5/30.5/6.4, 4100.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9506574280 ÌÀËÛØÅÂÀ, 85, õð., ê., 2/5 ýò., ïë.:42/ 29/7, ÷/ï, ãàðäåðîáíàÿ êîì, 3470.000ð, ÑÔÅÐÀ (ÓÏÍ), ò. 89122340090 ÌÀËÛØÅÂÀ, 92, ïì., ê., 2áàë., 4/5 ýò., ïë.:53/32/8, ÷/ï, ñóïåð ðåìîíò., 5650.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 213-77-79 ÌÀËÛØÅÂÀ, 92, ïì., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:54/30/7, ÷/ï, 4990.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÌÀËÛØÅÂÀ, 116, õð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:43/33/6, ÷/ï, 3450.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 ÌÀËÛØÅÂÀ, 118, õð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:43/29/6, åâðîðåìîíò, 3700.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89221308612 ÌÀËÛØÅÂÀ, 120, óï., ê., áàë., 4/9 ýò., ïë.:42/28.7/7, ÷/ï, 4200.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÊÓÉÁÛØ. (ÓÏÍ), ò. 261-28-34 ÌÅËÜÊÎÂÑÊÀß, 3, ïì., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:57/30/7, îáìåí ïîäîáðàí, 3850.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 21, ïì., ê., 2áàë., 4/5 ýò., ïë.:60/31/11, ÷/ï, ïîòîëêè 3 ì, 4200.000ð, ÇÎËÎÒ.ÊÐÓà (ÓÏÍ), ò. 89022708204 ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 46/Á, ïì., ê., 1/5 ýò., ïë.:42/ 24/7, 2980.000ð, ËÀÉÒ-Í, ò. 222-05-35 ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 49, ïì., ê., á., 2/5 ýò., ïë.:53.8/29.3/7.7, 4000.000ð, ÌÈÐ ÂÀØÅÌÓ ÄÎÌÓ (ÓÏÍ), ò. 213-98-96 ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 59, õð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:42.6/31.1/6, 2990.000ð, ò. 317-8063 ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 68, ïì., ê., 2/6 ýò., ïë.:53/ 35/7, ÷/ï, 4200.000ð, ò. 385-90-40 ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 171, õð., á., áàë., 2/5 ýò., ïë.:42/29/6, òîðã89090241523, 2990.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 35, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:44/ 29/6, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 4250.000ð, ÑÔÅÐÀ (ÓÏÍ), ò. 89222093826 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 49, õð., ê., 2/5 ýò., ïë.:42/ 29/6, ÷/ï, 3300.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÀß, 33, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44.2/28.8/-, îêíà âî äâîð, 3500.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9221103704 ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÀß, 37, ïì., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:55/37/9, ÷/ï, õîð.ðåìîíò, 4500.000ð, ò. 350-43-18 ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÀß, 62, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44.6/29.6/6, ÷/ï, 3553990, 3100.000ð, ÀÐÊÀÄÀ-Ì (ÓÏÍ), ò. 355-3990 ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÀß, 62, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:44/29/6, ÷/ï, õ\ñ,îêíà âî äâî, 3250.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 37589-58 ÏÎÏÎÂÀ, 11, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:50/35/ 5, 8-90287-81716, 3800.000ð, 33 ÊÂ.Ì (ÓÏÍ), ò. 220-40-33 ÏÎÏÎÂÀ, 21, õð., ê., 2/6 ýò., ïë.:43/28/ 6, ë¸ãêèé îáìåí, 3300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ÏÎÏÎÂÀ, 24, õð., ê., 3/5 ýò., ïë.:42/28/ 8, ÷/ï, 3400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17 ÏÓØÊÈÍÀ, 9, ïì., ê., 2/5 ýò., ïë.:50/32/ 9, 2000170, 4300.000ð, ÐÀÍ×Î (ÓÏÍ), ò. 238-00-00 ÏÓØÊÈÍÀ, 9, ïì., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:57/38/11, ÷/ï, 5850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 Ð.ËÞÊÑÅÌÁÓÐÃ, 67/À, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44/28/6, 3199.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 18, ñï., ê., 9/20 ýò., ïë.:104/ 57/13, ÷/ï, 12000.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 31, ñï., ê., 2ëîäæ., 5/14 ýò., ïë.:79/44/14, ÷/ï, 7750.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 31, ñï., ê., ë., 5/14 ýò., ïë.:84/55/-, ÷/ï, ñóïåð.åâðî.ðåì, 14500.000ð, ÎÊÒßÁÐÜÑÊÎÅ (ÓÏÍ), ò. 89126499222 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 31, ñï., ê., á/ë., 7/14 ýò., ïë.:100/55/24, ÷/ï, îòë.ñîñò.ìåáåëü, 9500.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÍ.ÂÎÏÐÎÑ (ÓÏÍ), ò. 89049841793


ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 2-êîìíàòíûå êâàðòèðû ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 31, ñï., ê., ëîäæ., 6/11 ýò., ïë.:120/79/21, ÷/ï, ñâîá.ïëàíèð, 10300.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9089167335 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 33, ñï., ê., 9/16 ýò., ïë.:70/ 35/-, ÷/ï, 6300.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 382-30-39 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 33, ñï., ê., 2ëîäæ., 9/16 ýò., ïë.:70/39/13, ÷/ï, îòë.ñîñò., 6500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 33, ñï., ê., ëîäæ., 6/16 ýò., ïë.:100/53/19, ÷/ï, 7790.000ð, ÒÈÕÈÉ ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89221456560 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 33, ñï., ê., 2ëîäæ., 12/13 ýò., ïë.:70/41/14, ÷/ï, îòë.ñîñò.ìåáåëü, 5600.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 Ñ.ÌÎÐÎÇÎÂÎÉ, 167, áð., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, 9221290476òîðã, 3550.000ð, ò. 89221290476 Ñ.ÐÀÇÈÍÀ, 24, óï., ê., áàë., 3/6 ýò., ïë.:62/33/8, ÷/ï, êóõíÿ â ïîäàðîê, 5300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 Ñ.ÐÀÇÈÍÀ, 29, óï., ï., ëîäæ., 4/12 ýò., ïë.:48/30/7, ñðî÷íî!òîðã!, 3570.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 211-5474 ÑÀÊÊÎ È ÂÀÍÖÅÒÒÈ, 50, õð., ê., áàë., 4/ 5 ýò., ïë.:42/29/5.5, 3700.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 213-18-76 ÑÀÊÊÎ È ÂÀÍÖÅÒÒÈ, 50, õð., ê., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:43/29/6, îòë ñîñò, 3620.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÑÀÊÊÎ È ÂÀÍÖÅÒÒÈ, 57, ïì., ê., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:53/32/8, ÷/ï, îñâîáîæäåíà ÷\ï, 4000.000ð, ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 319-96-66 ÑÀÊÊÎ È ÂÀÍÖÅÒÒÈ, 57/À, ñï., ã., áàë., 4/10 ýò., ïë.:48/35/20, ÷/ï, åâðî.ìåáåëü., 5890.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 378-43-23 ÑÀÊÊÎ È ÂÀÍÖÅÒÒÈ, 111/À, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:44/28/6, 3200.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÑÂÅÐÄËÎÂÀ, 4, óï., ê., ëîäæ., 2/12 ýò., ïë.:57/38/8, ÷/ï, îòë.ìåñòî, 4700.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 268-16-49 ÑÂÅÐÄËÎÂÀ, 11, ïì., ê., 4/5 ýò., ïë.:60/ 33/10, ÷/ï, öåíòð ãîðîäà, 4060.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÑÂÅÐÄËÎÂÀ, 14, áð., ê., ëîäæ., 4/7 ýò., ïë.:40.5/26/6.4, ÷/ï, çàì.òðóá,÷èñòî, 3660.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 268-40-73 ÑÂÅÐÄËÎÂÀ, 25, ïì., ê., 4/5 ýò., ïë.:58/ 32/8, æ\á ïåðåêð,òîðã, 4150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÑÂÅÐÄËÎÂÀ, 56, ïì., ê., 5/5 ýò., ïë.:52/ 27/10, ðåì., 370-71-25, 4050.000ð, ò. 8-950-542-81-07 ÑÂÅÐÄËÎÂÀ, 58, ïì., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:49/29/6, æá ïåðåêðûòèÿ, 4150.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 237-60-60 ÑÂÅÐÄËÎÂÀ, 60, ïì., ê., 5/5 ýò., ïë.:51/ 28/9, ñîñò.õîð,ïë.îê., 4050.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 211-54-74 ÒÎËÌÀ×ÅÂÀ, 13, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:39/23.7/8, ÷/ï, êàï.ðåì.äîìà, 4890.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÒÓÐÃÅÍÅÂÀ, 4/À, ïì., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:54/33/7, ÷/ï, 4100.000ð, ÌÀËÛØÅÂÀ-73 (ÓÏÍ), ò. 222-73-73 ÒÓÐÃÅÍÅÂÀ, 30/À, ïì., ê., 1/4 ýò., ïë.:49.3/ 30.3/5.6, ÷/ï, æ/á ïåð.,ýò.âûñ, 3900.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 89089079040 ÒÓÐÃÅÍÅÂÀ, 30/À, ïì., ê., áàë., 3/4 ýò., ïë.:51.4/32/7, 3890.000ð, ÅÊÀÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 213-13-11 ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÑÊÈÉ, 3, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44/28/6, ÷/ï, 3450.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89655411577 ÔÅÂÐ.ÐÅÂÎËÞÖÈÈ, 15, ñï., ì., ëîäæ., 12/42 ýò., ïë.:91/43/19, ÷/ï, vip-äîì, 9500.000ð, ËÀÉÒ-Í, ò. 222-05-35 ÔÅÂÐ.ÐÅÂÎËÞÖÈÈ, 15, ñï., ì., ëîäæ., 14/42 ýò., ïë.:101/42/20, ÷/ï, åâðî., 13500.000ð, ÀÐÕ-ÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 21907-95 ÔÅÂÐ.ÐÅÂÎËÞÖÈÈ, 15, ñï., ì., ëîäæ., 22/42 ýò., ïë.:91/42/21, ÷/ï, ïàíîð.âèä, 11910.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 37657-28 ÔÅÂÐ.ÐÅÂÎËÞÖÈÈ, 15, ñï., ì., ëîäæ., 13/42 ýò., ïë.:91/42/18, ÷/ï, ðåìîíò, 14950.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÔÅÂÐ.ÐÅÂÎËÞÖÈÈ, 15, ñï., ì., 2ëîäæ., 24/42 ýò., ïë.:91/42/18.5, ÷/ï, ïàíîðàìíûé âèä, 11990.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÍÈÊÎÂ, 30, ïì., ê., 1/5 ýò., ïë.:36/23/6, 3200.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÍÈÊÎÂ, 30, ïì., ê., 1/5 ýò., ïë.:43/27/6, ÷/ï, âîçì ïîä îôèñ, 4300.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 319-14-45 ÕÎÕÐßÊÎÂÀ, 18, ñï., ê., áàë., 3/7 ýò., ïë.:93/61/12, ÷/ï, 8500.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 268-75-44 ÕÎÕÐßÊÎÂÀ, 18, ñï., ê., ï/ëîä., 6/7 ýò., ïë.:77.8/46/12, 7500.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÕÎÕÐßÊÎÂÀ, 43, ñï., ê., áàë., 6/26 ýò., ïë.:81/45/15, ÷/ï, ðåìîíò, 8950.000ð, ÐÈÎ-ËÞÊÑ (ÓÏÍ), ò. 344-44-45 ÕÎÕÐßÊÎÂÀ, 43, ñï., ê., 2ëîäæ., 23/26 ýò., ïë.:89.4/46.3/18.5, ÷/ï, áåç ðåìîíòà, 10200.000ð, ÒÈÌ (ÓÏÍ), ò. 222-25-51

ÕÎÕÐßÊÎÂÀ, 43, ñï., ê., á/ë., 10/26 ýò., ïë.:90/48/19, ïîäîáðàí, òîðã, 10800.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89049881357 ÕÎÕÐßÊÎÂÀ, 48, ñï., ê., 6/11 ýò., ïë.:145/ 100/-, ÷/ï, 23200.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÕÎÕÐßÊÎÂÀ, 74, ñï., ì., ëîäæ., 13/14 ýò., ïë.:51/28/11, 5800.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89826653990 ×ÅËÞÑÊÈÍÖÅÂ, 64/À, ïì., ê., áàë., 3/4 ýò., ïë.:52/34/7, ÷/ï, õîð.ñîñò, 3800.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 22224-77 ×ÅËÞÑÊÈÍÖÅÂ, 88, óï., ê., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:48/29/6, ÷/ï, ïë\îêíà,ñðî÷íî, 3800.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 22221-84 ØÀÐÒÀØÑÊÀß, 9/3, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:40/26/6, 2900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ØÀÐÒÀØÑÊÀß, 12, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:41.8/28/6, ÷/ï, 3200.000ð, ÊÀÏÈÒÀË (ÓÏÍ), ò. 253-77-10 ØÀÐÒÀØÑÊÀß, 14, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:43/ 30/7, ÷/ï, 3/4äîëèñðî÷íî, 1950.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 372-29-35 ØÀÐÒÀØÑÊÀß, 25, õð., ê., 2/5 ýò., ïë.:44/ 25/6, êóõíÿ,øê.-êóïå, 2950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ØÅÂ×ÅÍÊÎ, 11, õð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:41/26/7, ÷/ï, 2901891 îñâîáîæ, 2990.000ð, ÀÐÊÀÄÀ-Ì (ÓÏÍ), ò. 290-1891 ØÅÂ×ÅÍÊÎ, 14/À, ïì., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:43/29/6, 3140.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 89655105533 ØÅÂ×ÅÍÊÎ, 18, ñï., ì., 12/24 ýò., ïë.:82/ 42/19, ÷/ï, 2685500, 6400.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ØÅÂ×ÅÍÊÎ, 18, ñï., ì., ëîäæ., 13/24 ýò., ïë.:88/40/19, ÷/ï, 89122874489, 6400.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ØÅÂ×ÅÍÊÎ, 18, ñï., ì., ëîäæ., 11/24 ýò., ïë.:89/40/15, ÷/ï, 2685500, 6100.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ØÅÂ×ÅÍÊÎ, 18, ñï., ì., ëîäæ., 11/24 ýò., ïë.:89/40/19, ÷/ï, 6287.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ØÅÂ×ÅÍÊÎ, 18, ñï., ì., 13/24 ýò., ïë.:89/ 40/-, ÷/ï, 6630.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ØÅÂ×ÅÍÊÎ, 18, ñï., ì., 17/24 ýò., ïë.:70/ 35/19, ÷/ï, 89089233463, 6550.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89089233463 ØÅÂ×ÅÍÊÎ, 20, ñï., ì., áàë., 7/20 ýò., ïë.:63/36/13, õîð.ñîñò, 5950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ØÅÂ×ÅÍÊÎ, 20, ñï., ì., ëîäæ., 13/20 ýò., ïë.:56/30/11, ÷/ï, 89122841121, 5500.000ð, ÍÅÁÎÑÊÐÅÁ (ÓÏÍ), ò. 89022618467 ØÅÂ×ÅÍÊÎ, 25, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:45/ 29/6, ÷/ï, 382-19-25, 2860.000ð, 33 ÊÂ.Ì (ÓÏÍ), ò. 220-40-33 ØÅÂ×ÅÍÊÎ, 29, õð., á., áàë., 4/5 ýò., ïë.:42/27/6.4, ïëàñò.îêíà,äóø, 3200.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89122870766 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 30, õð., ê., 2/6 ýò., ïë.:43/ 28/6, õîð.ñîñò., 3300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 90, ñï., ã., ëîäæ., 3/16 ýò., ïë.:72/35/14, ÷/ï, 7800.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 219-07-07 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 90, ñï., ã., ëîäæ., 4/16 ýò., ïë.:83/40/16, ÷/ï, äîê ãîòîâû, 7399.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 102, óï., ï., 1/16 ýò., ïë.:49.2/30/9, ïîä îôèñ, 4150.000ð, ò. 219-06-18 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 102, óï., ï., ë., 11/16 ýò., ïë.:49.1/30.9/10, õîð.ñîñò., 4600.000ð, ò. 213-04-63 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 108, óï., ï., ëîäæ., 10/16 ýò., ïë.:53.2/28.1/7.6, ÷/ï, ÷ï, ñðî÷íî! äã, 4200.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 23760-60 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 111, ñï., ì., 2ëîäæ., 15/22 ýò., ïë.:63.9/31/15, ÷/ï, 6090.000ð, ÒÈÌ (ÓÏÍ), ò. 222-25-51 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 111, ñï., ì., ëîäæ., 12/22 ýò., ïë.:75/40/13, ÷/ï, 7500.000ð, ÝÄÅÌ (ÓÏÍ), ò. 379-98-48 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 111, ñï., ì., 2ëîäæ., 19/22 ýò., ïë.:65/33/15, ÷/ï, íîâûé äîì, 6200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 111, ñï., ì., ëîäæ., 12/22 ýò., ïë.:78/40/15, ÷/ï, 7250.000ð, ÌÀÍÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 111, ñï., ì., ëîäæ., 9/22 ýò., ïë.:80/40/15, ÷/ï, 7230.000ð, ÌÀËÛØÅÂÀ-73 (ÓÏÍ), ò. 222-73-73 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 112, óï., ï., 15/16 ýò., ïë.:50/30/9, ÷/ï, 4150.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 119, ñï., ì., ëîäæ., 12/25 ýò., ïë.:89/60/15, ÷/ï, + ïàðêèíã, 8000.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89126193734 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 121, ñï., ì., 18/23 ýò., ïë.:98.3/61/15, ÷/ï, äîì ñäàí, 10430.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 370-31-12 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 121, ñï., ì., áàë., 11/23 ýò., ïë.:92.3/57/15, ÷/ï, äîì ñäàí, 8950.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 37031-12 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 122, óï., ï., ë., 8/16 ýò., ïë.:49/30/11, ÷/ï, ñîñ.õîð., 4100.000ð, ÎÊÒßÁÐÜÑÊÎÅ (ÓÏÍ), ò. 89221330949 ÝÍÃÅËÜÑÀ, 4, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:42/25/ 6, ìîæíî ïîä îôèñ, 3499.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70

73

ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 22, õð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, 2750.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 22/À, õð., ï., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:43/31/6, 8.952.7257539, 2590.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 22/À, õð., ï., áàë., 3/ 5 ýò., ïë.:43/31/6, 2550.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 89655111715 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 23, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:41.8/28.2/5.9, ÷/ï, îòë.ñîñò., 2700.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 219-28-48 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 26, õð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:42/31/6, ÷/ï, ÷èñòûé ïîäúåçä, 2670.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 26, õð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:43/31/5, ÷/ï, ñîñò.õîð., 2650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 26/À, õð., ï., áàë., 3/ 5 ýò., ïë.:43/30/6, 89122202145, 2800.000ð, ÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 216-64-57 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 31/À, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43.2/31/6, ñ\ï, ñåéô-äâåðü, 2850.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89022729103 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 33, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:44/31/5, î÷åíü âûñ1ýòàæ, 2500.000ð, ÊÎÍÀÍÛÕÈÍ È Ê (ÓÏÍ), ò. 89222194760 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 35, õð., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44/30/7, ÷/ï, îñâîáîæäåíà., 2500.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 213-77-79 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 36, õð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:43/28/6, îáìåí íà 2ê.êâ., 2700.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34

×ÅÐÌÅÒ 32 ÂÎÅÍÍÛÉ ÃÎÐÎÄÎÊ, 16, áð., ï., 2ï/ ëî., 5/5 ýò., ïë.:47.5/27.9/7.4, 2820.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-78-78 32 ÂÎÅÍÍÛÉ ÃÎÐÎÄÎÊ, 18, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:42.8/26.8/6.6, òîðã, 2870.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.9 (ÓÏÍ), ò. 89022564570 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 2, óï., á., ëîäæ., 4/ 12 ýò., ïë.:52/30/10, ÷/ï, õîð.ñîñò., 3500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 2, óï., á., ë., 1/12 ýò., ïë.:49/29/9, ÷/ï, 2850.000ð, ÃÐÀÍ (ÓÏÍ), ò. 219-13-71 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 2, óï., á., ëîäæ., 12/ 12 ýò., ïë.:58/32/9, îòë.ïëàíèðîâêà, 3700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 3, ïì., ø., áàë., 2/2 ýò., ïë.:60/37/10, ÷/ï, õîð.ñîñò.òîðã!, 2700.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 10, óï., ê., áàë., 2/10 ýò., ïë.:41.1/23.3/6.7, ÷/ï, òîðã, 3600.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89676398013 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 18, õð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:43/30/6, íà êîìí+äîïëàòà, 2850.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 268-74-22

¹ 12

(18.03.2013)


74

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 2-êîìíàòíûå êâàðòèðû ÇÅÍÈÒ×ÈÊÎÂ, 14/À, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44/28/6, ÷/ï, íà 2 ñòîðîíû, 2490.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 372-91-11 ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÛÉ, 11, óï., ï., ëîäæ., 12/ 12 ýò., ïë.:48/29/9, 3180.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÛÉ, 11, óï., ï., ëîäæ., 12/ 12 ýò., ïë.:47.1/27/8, 3553990, 3250.000ð, ÀÐÊÀÄÀ-Ì (ÓÏÍ), ò. 35539-90

ÊÎËÕÎÇÍÈÊÎÂ, 10, ñï., á., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:56/33/8, òîðã, 3200.000ð, ò. 253-25-75

ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 40/À, õð., ï., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:42.4/28.9/4.8, ÷/ï, äîê.ãîòîâû 100%, 2760.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 213-72-07 ÀÏÒÅÊÀÐÑÊÀß, 43, ñï., ê., á/ë., 10/10 ýò., ïë.:71/38/11, ÷/ï, ñðî÷íî!, 3900.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 283-01-10 ÀÏÒÅÊÀÐÑÊÀß, 47, ñï., ê., ëîäæ., 4/12 ýò., ïë.:75/40/14, ÷/ï, 9022735297î/ ðåì, 4700.000ð, ò. 89022735297

ÀÏÒÅÊÀÐÑÊÀß, 48, ñï., ì., ëîäæ., 20/24 ýò., ïë.:65/34/12, ò. 345-69-59, 3936.000ð, ò. 253-25-75 ÀÏÒÅÊÀÐÑÊÀß, 48, ñï., ì., ëîäæ., 20/24 ýò., ïë.:65/34/12, ò. 345-69-59, 3936.000ð, ò. 253-25-75 ÀÏÒÅÊÀÐÑÊÀß, 48, ñï., ì., ëîäæ., 18/24 ýò., ïë.:65/34/12, ò. 345-69-59, 3936.000ð, ò. 253-25-75 ÀÏÒÅÊÀÐÑÊÀß, 48, ñï., ì., ëîäæ., 18/24 ýò., ïë.:65/34/12, ò. 345-69-59, 3936.000ð, ò. 253-25-75 ÁÐÀÒÑÊÀß, 3, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:40/26/ 6, òîðã, 3400.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89089207249 ÁÐÀÒÑÊÀß, 5, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:42.9/ 30.3/6, âîçì.ïîä îôèñ, 3000.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 269-55-95 ÁÐÀÒÑÊÀß, 6, ïì., ê., ï/ëîä., 2/3 ýò., ïë.:58/35.4/8, ÷/ï, òîðã, 2990.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 269-55-95 ÁÐÀÒÑÊÀß, 11, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:33.8/ 22.6/7.1, îáìåí ïîäîáðàí, 1850.000ð, ò. 89617610121 ÁÐÀÒÑÊÀß, 27/1, ñï., ì., ëîäæ., 19/24 ýò., ïë.:66/38/10, ÷/ï, 89041683399, 3950.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ66 (ÓÏÍ), ò. 310-37-37 ÂÎÅÍÍÀß, 10, ïí., ï., áàë., 3/9 ýò., ïë.:44/28/-, ÷/ï, íà ðàçíûå ñòîðî, 3150.000ð, ò. 89022628192 ÃÀÇÅÒÍÀß, 34, õð., ê., 2/5 ýò., ïë.:44/28/ 7, ÷/ï, ÷ï ñðî÷íî, 2300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÃÀÇÎÐÅÇ×ÈÊÎÂ, 42, ïì., ê., 2/2 ýò., ïë.:62.5/40/10, 2500.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 ÄÈÇÅËÜÍÛÉ, 33, ìñ., ê., ïë., 1/9 ýò., ïë.:38/25/6, îòë.ñîñò., 2350.000ð, ò. 268-53-48

ÊÐÀÅÂÎÉ, 1, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:43/ 28/6, 2550.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ËßÏÓÑÒÈÍÀ, 6, ñï., ê., ëîäæ., 9/10 ýò., ïë.:58/35/11, åâðîðåì., òîðã, 4100.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89221010246 ËßÏÓÑÒÈÍÀ, 8, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:41/28/6, 2600.000ð, ÌÀÍ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 267-47-28 ËßÏÓÑÒÈÍÀ, 60, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:45/ 30/6, õîð.ñîñòîÿíèå, 2600.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÎÊÐÀÈÍÍÀß, 35, óï., ï., ëîäæ., 5/11 ýò., ïë.:48/29/8, ÷/ï, äîê.ãîòîâû, 3180.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÎÊÐÀÈÍÍÀß, 37, óï., ï., ëîäæ., 7/11 ýò., ïë.:48/29/8, ÷/ï, ñðî÷íî, 3350.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 Ï.ËÓÌÓÌÁÛ, 2, ñï., ê., 1/10 ýò., ïë.:63/ 38/-, ÷/ï, ïîä îôèñ, 3800.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 Ï.ËÓÌÓÌÁÛ, 10, ïì., ø., áàë., 2/2 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, 2220.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 Ï.ËÓÌÓÌÁÛ, 10, ïì., ø., áàë., 2/2 ýò., ïë.:42.3/28/6, 89521321331èðèí, 2400.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 Ï.ËÓÌÓÌÁÛ, 29/Á, õð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:43/28/6, 2700.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 268-15-01 Ï.ËÓÌÓÌÁÛ, 33, õð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:43.6/29/6, 2650.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 268-15-01 Ï.ËÓÌÓÌÁÛ, 58, õð., á., áàë., 2/3 ýò., ïë.:43.8/29.4/7, ÷/ï, 2750.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ÏÀËÈÑÀÄÍÀß, 6, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43/ 26/-, ñîñòîÿíèå õîð., 2600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 211-54-74 ÏÀËÈÑÀÄÍÀß, 12, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:44/ 28/6, ÷/ï, òîðã, 2750.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÏÀËÈÑÀÄÍÀß, 12, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:44/27/7, ÷/ï, äîê. ãîòîâû, 2550.000ð, ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË (ÓÏÍ), ò. 89122464155 ÏÀËÈÑÀÄÍÀß, 12, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:7/7/6, ÷/ï, òîðã!1/6 äîëÿ, 400.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÑÀÍÀÒÎÐÍÀß, 10, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:46/ 26/6, èïîòåêà âîçìîæí, 2995.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÑÀÍÀÒÎÐÍÀß, 19, ñï., ê., ëîäæ., 16/17 ýò., ïë.:52/30/11, 3900.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÑÀÍÀÒÎÐÍÀß, 36, õð., ê., áàë., 2/3 ýò., ïë.:46/29/6, 2780.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 6, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:45/30/7, ÷/ï, 3200.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30

ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 34, ñï., ê., ëîäæ., 2/ 10 ýò., ïë.:84/52/14, ò. 345-69-59, 3864.000ð, ò. 253-25-75 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 102/4, õð., ê., áàë., 3/ 5 ýò., ïë.:46.8/29.3/5.9, ÷/ï, îñâîáîæäåí,òîðã, 2590.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 319-14-45 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 104, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:44/29/6, 2680.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 104, õð., ê., 2/5 ýò., ïë.:42.5/33.2/6.4, ÷/ï, õ.ñ, îê âî äâîð, 2550.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 268-40-73 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 104, õð., ê., 2/5 ýò., ïë.:42/28.3/6, øêàô-êóïå, 2580.000ð, ò. 89527339495 ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜÑÊÀß, 25, óï., ï., ï/ëîä., 5/5 ýò., ïë.:47/27/8, êàï.ðåìîíò, 3250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜÑÊÀß, 29/À, óï., ï., ëîäæ., 3/5 ýò., ïë.:50/29/8, 3600.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜÑÊÀß, 39, óï., ï., ï/ëîä., 1/5 ýò., ïë.:51/29/7, 3350.000ð, ò. 38590-40 ÑÓÕÎËÎÆÑÊÀß, 7, õð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:43/28/6, 2750.000ð, ÀÒÎÌÏÐÎÌÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 377-00-07 ÑÓÕÎËÎÆÑÊÀß, 11, õð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:43.5/33.2/6, 2550.000ð, ÔÎÐÒÓÍÀ-ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 290-54-47 ÑÓÕÎËÎÆÑÊÀß, 13, õð., ï., á., 5/5 ýò., ïë.:40/26/5, ÷/ï, òîðã, òåõíèêà, 2720.000ð, ÎÊÒßÁÐÜÑÊÎÅ (ÓÏÍ), ò. 89502021177 ÒÀËËÈÍÑÊÈÉ, 10, ñï., ê., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:69/38/13, 4500.000ð, ÓÞÒÂÈËÜÊÓÉÁÛØ. (ÓÏÍ), ò. 261-28-34

¹ 12

(18.03.2013)

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

ÒÈÒÎÂÀ, 12, ïì., ê., 2/5 ýò., ïë.:53/31/ 8, 3050.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. +7904982205 ÒÈÒÎÂÀ, 12, ïì., ê., 4/5 ýò., ïë.:60/32/ 7, ÷/ï, åâðîðåìîíò,òîðã, 3300.000ð, ÊÓÏÎÍ (ÓÏÍ), ò. 372-01-19 ÒÈÒÎÂÀ, 13, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:43/28/ 7, ÷/ï, ñðî÷íî!, 2400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033001,269 ÒÈÒÎÂÀ, 25, ìñ., ê., 1/5 ýò., ïë.:37/24/ 6, ÷/ï, 2600.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÒÈÒÎÂÀ, 30, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:38/24/ 6, ïîä ìàãàçèí., 2400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÒÈÒÎÂÀ, 32, õð., ï., á., 3/5 ýò., ïë.:42/ 31/8, õîð.ðåì.ïåðåïë, 2999.000ð, ò. 89122217809 ÓÌÅËÜÖÅÂ, 7, ìñ., ê., áàë., 9/9 ýò., ïë.:48/27/13.5, ÷/ï, 2490.000ð, ò. 35550-46 ÓÌÅËÜÖÅÂ, 7, ìñ., ê., 2/9 ýò., ïë.:47/31/ 11, 2500.000ð, ÌÈÐ ÂÀØÅÌÓ ÄÎÌÓ (ÓÏÍ), ò. 213-98-96 ÓÌÅËÜÖÅÂ, 9, ìñ., ê., 1/9 ýò., ïë.:34/28/ -, îáùåæèòèå, 2080.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÔÅÐÃÀÍÑÊÀß, 1, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:42/28/6, ÷/ï, 2500.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 ÔÅÐÃÀÍÑÊÀß, 3, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:46/31/6, ÷/ï, 8-922-217-88-51, 2650.000ð, ÑÎÞÇ-À (ÓÏÍ), ò. 89222178851 ÔÅÐÃÀÍÑÊÀß, 10, õð., á., áàë., 4/5 ýò., ïë.:43/27/7, ÷/ï, ñ÷åò÷.ïðîâîäêà, 2600.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89122207281 ÔÅÐÃÀÍÑÊÀß, 18, õð., á., áàë., 4/5 ýò., ïë.:43/27/6, 2830.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 89041788642 ÔÅÐÃÀÍÑÊÀß, 18, õð., á., 5/5 ýò., ïë.:44/ 29/6, 2850.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89527292285 ÔÅÐÃÀÍÑÊÀß, 20, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:44/ 28/6.5, ÷/ï, í=2,65,, 2500.000ð, ÑÒÎËÈ×ÍÛÉ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 219-99-19 ÔÅÐÃÀÍÑÊÀß, 20, õð., á., ëîäæ., 4/5 ýò., ïë.:43/33/7, ÷/ï, 2900.000ð, ÓÐÀË-ÝÑÒÝÉÒ ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 376-88-46 ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÎÂ, 3, ïì., ø., áàë., 2/2 ýò., ïë.:47/30/6, ñðî÷íî!, 2195.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÎÂ, 5/Á, äð., ä., áàë., 2/2 ýò., ïë.:65/39/8, ÷/ï, òîðã, 2000.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89122464399 ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÎÂ, 6, õð., ê., 4/5 ýò., ïë.:42.5/ 28.4/6, ÷/ï, 2490.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89041658713 ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÎÂ, 6, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:45/30/5, ÷/ï, 2300.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÎÂ, 8, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:43/ 28/7, ÷/ï, îñâîáîæ,÷ï,ìåá, 2600.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11

ØÀÁÐÎÂÑÊÈÉ ÑÅÐÎÂÀ, 116, ïì., ø., 1/1 ýò., ïë.:51.7/ 34/8, çåì.ó÷-3ñîòêè., 2340.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89028772242

ØÀÐÒÀØÑÊÈÉ Ð-Ê ÁÓÒÎÐÈÍÀ, 8, óï., ï., ëîäæ., 9/10 ýò., ïë.:56/32/13, ÷/ï, åâðî, òîðã, 4199.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 80/1, ñï., ê., 4/16 ýò., ïë.:65/25/24, ÷/ï, 4875.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 283-01-10 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 82, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:38.3/38.3/-, ÷/ï, ìàëîñåìåéêà, 2399.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 96, óï., ê., á., 4/9 ýò., ïë.:51.3/35.5/7, 3700.000ð, ÌÀËÀÕÈÒÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 89030799195 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 96, óï., ê., 8/9 ýò., ïë.:42/ 28/5, á/áàëê.áåçòîðãà, 3000.000ð, ËÈÄÅÐ (ÓÏÍ), ò. 338-75-45 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 106, óï., ê., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:49/30/8, ÷/ï, èçîë.êîìí.,÷ï., 3600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 211-54-74 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 108, óï., ê., 6/9 ýò., ïë.:49/ 29/8, ÷/ï, 4200.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 112/Â, õð., ê., 3/4 ýò., ïë.:40/26/7, êóõíÿ - ñòóäèÿ, 2600.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-30-54 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 112/Â, õð., ê., áàë., 4/4 ýò., ïë.:42/31/6, 2880.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 112/Ä, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:42/28/6, õîð.ñîñò., 2700.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 139, óï., ê., 3ëîäæ., 3/7 ýò., ïë.:63.6/33.2/10, ÷/ï, å.ðåìîíò, 5500.000ð, ÀÐÊÀÄÀ-Ì (ÓÏÍ), ò. 355-3990 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 143, ñï., ê., 2ë., 10/10 ýò., ïë.:59/34/10, êóõ,øê.êóïå, 4500.000ð, ò. 345-69-50 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 173/À, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:43/31/6, ÷/ï, 3000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 177, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:40/ 23/6, ÷/ï, ñîñò.íîðì., 2700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74

ÑÈÁ.ÒÐÀÊÒ, 15, óï., ê., áàë., 2/9 ýò., ïë.:44/28/6, ñîñò.ñðåäíåå, 3380.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-2401 ÑÈÁ.ÒÐÀÊÒ, 17, óï., ê., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:41/24/8, 3270.000ð, ò. 371-24-29

ØÈÐÎÊÀß ÐÅ×ÊÀ ÑÎÁÎËÅÂÀ, 19, ñï., ì., ëîäæ., 14/25 ýò., ïë.:65/31/12.6, ÷/ï, ÷ï, äîê.ãîò., 4080.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÑÎÁÎËÅÂÀ, 19, ñï., ì., áàë., 16/25 ýò., ïë.:70/30/15, ÷/ï, äèçàéí ïðîåêò, 4900.000ð, ÍÅÁÎÑÊÐÅÁ (ÓÏÍ), ò. 89122841121 ÑÎÁÎËÅÂÀ, 19, ñï., ì., ëîäæ., 7/25 ýò., ïë.:68.2/35.7/11.5, ÷/ï, ñíÿòèå èïîòåêè, 4000.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89506562373 ÑÎÁÎËÅÂÀ, 19, ñï., ì., ï/ëîä., 12/16 ýò., ïë.:72/39/11, òîðã,îáì.íåñëîæ, 4699.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 38483-10 ÑÎÁÎËÅÂÀ, 19, ñï., ì., áàë., 5/16 ýò., ïë.:72/30/16, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 4800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÑÎÁÎËÅÂÀ, 19, ñï., ì., ï/ëîä., 5/25 ýò., ïë.:72/39/11, 89049826316, 4700.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89049826316 ÑÎÁÎËÅÂÀ, 19, ñï., ì., ï/ëîä., 10/25 ýò., ïë.:68.5/36/11, ÷/ï, åâðî. ñðî÷íî, 4500.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-2339 ÑÎÁÎËÅÂÀ, 19, ñï., ì., ëîäæ., 4/25 ýò., ïë.:83/40/15, ÷/ï, 4570.000ð, ò. 38590-40 ÑÎÁÎËÅÂÀ, 21/1, ñï., ê., 2ï/ëî., 1/10 ýò., ïë.:62/28/16, ÷/ï, 89222223971, 3800.000ð, ÌÀÊÑÈÌÓÌ (ÓÏÍ), ò. 89222223971 ÑÎÁÎËÅÂÀ, 21/1, ñï., ê., ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:66.6/32.1/15.3, ÷/ï, îòë. ñîñòîÿíèå., 5000.000ð, ÎÀÇÈÑ (ÓÏÍ), ò. 31940-13 ÑÎÁÎËÅÂÀ, 21/2, ñï., ï., 5/10 ýò., ïë.:48/ 26/8, ÷/ï, 3400.000ð, ò. 355-50-46 ÑÎÁÎËÅÂÀ, 21/5, ñï., ê., ï/ëîä., 14/16 ýò., ïë.:50.3/24/11, 3600.000ð, ÌÀÍÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00

ÝËÜÌÀØ ÁÀÁÓØÊÈÍÀ, 18, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:43/29/6, 2=2, 2800.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÁÀÁÓØÊÈÍÀ, 20, ïì., ê., 1/5 ýò., ïë.:60/ 34/11, ä/ãîò, 2990.000ð, ÓÐÀËÈÍÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 371-78-06 ÁÀÁÓØÊÈÍÀ, 20, ïì., ê., 2/5 ýò., ïë.:60/ 32/11, ÷/ï, 3320.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÁÀÁÓØÊÈÍÀ, 20, ïì., ê., 5/5 ýò., ïë.:60/ 32/11, ñîáñòâåííèê, 3500.000ð, ò. 8909-006-92-84 ÁÀÁÓØÊÈÍÀ, 22, ïì., ê., 4/5 ýò., ïë.:49/ 26/9, 3200.000ð, ÌÀËÀÕÈÒ-ÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 268-11-20 ÁÀÁÓØÊÈÍÀ, 30, õð., á., 2/5 ýò., ïë.:44/ 28/6, 8-90287-81716, 2890.000ð, 33 ÊÂ.Ì (ÓÏÍ), ò. 220-40-33 ÁÀÁÓØÊÈÍÀ, 30/À, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:42/ 27/6, 2132858òîðã, 2880.000ð, ÀÐÊÀÄÀ-Ì (ÓÏÍ), ò. 213-28-58 ÁÀÁÓØÊÈÍÀ, 45, ñï., ê., 2/14 ýò., ïë.:101/ 40/12, ÷/ï, 6100.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 368-88-00 ÁÀÓÌÀÍÀ, 4/Á, ïì., ê., 2áàë., 4/4 ýò., ïë.:58/30/11, ÷/ï, ñðî÷íî!, 3800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÁÀÓÌÀÍÀ, 12, ïì., ø., á., 2/3 ýò., ïë.:32/ 25.2/4.1, 2180.000ð, ò. 201-76-56 ÁÀÓÌÀÍÀ, 13, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:45/27/ 6, ÷/ï, êîñì.ðåì, 3300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74 ÁÀÓÌÀÍÀ, 15, ïì., ø., 4/5 ýò., ïë.:46/ 28.3/-, åâðîðåì.,ñòóäèÿ, 3750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-5353 ÁÀÓÌÀÍÀ, 46, óï., ê., 2áàë., 1/9 ýò., ïë.:49.7/32/7, ÷/ï, 3150.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 268-67-77 Â.ÊÎÒÈÊÀ, 9, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:44/ 29/6, 89089138949, 2770.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89089138949 Â.ÊÎÒÈÊÀ, 23, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:47/30/6, 3130.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 ÄÎÍÑÊÀß, 31, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:41/26/ 6, 8.902.2650425, 3290.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 ÄÎÍÑÊÀß, 43, ïì., ê., 2/2 ýò., ïë.:47/30/ 11, î/íàéäåí, 2295.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 319-14-45 ÇÀÌßÒÈÍÀ, 25/À, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:42/ 28/6, 2300.000ð, ò. 205-99-45 ÇÀÌßÒÈÍÀ, 29/À, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:43/ 29/7, ÷/ï, 2000.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89126937813 ÇÀÌßÒÈÍÀ, 38/1, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:37/ 24.4/6.5, 2390.000ð, ò. 211-32-00 ÇÀÌßÒÈÍÀ, 38/1, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:37.2/23.6/7, ÷/ï, 2250.000ð, ÀËËÑ (ÓÏÍ), ò. 89126389435


ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 2-êîìíàòíûå êâàðòèðû ÇÀÌßÒÈÍÀ, 38/3, óï., á., 2áàë., 5/9 ýò., ïë.:50.3/29.4/7.9, ÷/ï, òîðã, 3100.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 ÇÀÌßÒÈÍÀ, 40/2, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:51/28/10, ÷/ï, äîê ãîòîâû, 2900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÈÇÓÌÐÓÄÍÛÉ, 4, ïì., ø., áàë., 2/2 ýò., ïë.:45.7/29/6, 2650.000ð, ÍÎÂÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 266-71-31 ÊÀËÈÍÎÂÑÊÈÉ, 7, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:58/ 38/7, ÷/ï, 2600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÊÎÁÎÇÅÂÀ, 116/À, õð., ø., 1/3 ýò., ïë.:40/ 28/6, 2100.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÊÎÐÅÏÈÍÀ, 17, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:43/26/ 6, îòë.ñîñò,òîðã, 2850.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 201-70-89 ÊÎÐÅÏÈÍÀ, 21/À, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:65/ 40/8, 2800.000ð, ò. 211-32-00 ÊÎÐÅÏÈÍÀ, 29, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:62/ 39/7.3, 2900.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 31003-23 ÊÎÐÅÏÈÍÀ, 30/À, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:45/30/6, áðåæíåâêà, 2900.000ð, ò. 371-76-41 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 32, ñï., ì., 2ëîäæ., 9/13 ýò., ïë.:66/29/11, ÷/ï, äîì ñäàí, 4050.000ð, ò. 89530098095 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 32, ñï., ì., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:69/28/11, ÷/ï, óñòóïêà, 3950.000ð, ÐÈÎ-ËÞÊÑ (ÓÏÍ), ò. 34444-45 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 38, ïì., ê., 1/5 ýò., ïë.:56/31/7, ÷/ï, ïîä êîììåð., 4080.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 68, ìñ., ê., 5/9 ýò., ïë.:40/17/11, ÷/ï, 2600.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 372-9111 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 72, áð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:45/30/6, ÷/ï, ðàñðî÷êà, 2800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-5353 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 72, áð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:45/29/6, ÷/ï, åâðî ñ ìåá., 3300.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89122457653 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 72, áð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:43/31/6, ÷/ï, ìåòðî! õîð/ñîñò, 3150.000ð, ÌÀÄÈÑ (ÓÏÍ), ò. 89049812320 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 80/2, óï., ê., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:42.2/26.9/6.3, ïîä îôèñ, 4000.000ð, ÔÎÐÒÓÍÀ-ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 9022554153 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 80/2, óï., ê., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:42/26/6, ñðî÷íî!, 2900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 80/4, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:46.5/29/6, ÷/ï, õîð.ñîñòîÿíèå,, 2770.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 89122772663 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 80/5, óï., ê., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:43/27/7, 4000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 92, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:44/28/7, ïîä îôèñ, 3300.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 96, óï., ï., ëîäæ., 10/16 ýò., ïë.:48/29/8, ñðî÷íî, ä/ã, 3260.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89122296636 ÊÐ.ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂ, 1, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:43/29/6, ðÿäîì ìåòðî, 3100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÊÐ.ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂ, 11, áð., ï., 3/5 ýò., ïë.:44/12/8, ÷/ï, 1/2 äîëÿ.ñðî÷íî, 1080.000ð, ÐÈÎ-ËÞÊÑ (ÓÏÍ), ò. 34444-45 ÊÐ.ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂ, 12, áð., ê., 1/5 ýò., ïë.:39.2/25/6, âîçì.ïîä îôèñ, 2650.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 26955-95 ÊÐ.ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂ, 17, ñï., ì., ëîäæ., 8/ 16 ýò., ïë.:47/25/10, 3950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 ÊÐ.ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂ, 17, ñï., ì., 7/16 ýò., ïë.:60/37/10, ÷/ï, 201 33 51, 4250.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ÊÐ.ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂ, 17, ñï., ì., ëîäæ., 4/ 16 ýò., ïë.:65/33/12, ÷/ï, åâðî9126080503, 4760.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 ÊÐ.ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂ, 21, ñï., ì., ëîäæ., 12/ 16 ýò., ïë.:46/26/10, ÷/ï, 4050.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 ÊÐ.ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂ, 23, ñï., ì., ëîäæ., 7/ 9 ýò., ïë.:70/38/14, ÷/ï, å\ð, 5150.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÊÐ.ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂ, 32, óï., ê., ëîäæ., 8/10 ýò., ïë.:49/29/-, êàï. ðåìîíò, 3680.000ð, ÑÔÅÐÀ (ÓÏÍ), ò. 361-14-10 ÊÐ.ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂ, 72, óï., ê., ëîäæ., 3/12 ýò., ïë.:50/29.3/7.8, ÷/ï, 3320.000ð, ò. 205-99-45 ÊÐ.ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂ, 72, óï., ê., 9/12 ýò., ïë.:52/30/9, èçîëèð.êîìíàòû, 3500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÊÐ.ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂ, 84, ïì., ê., 2/2 ýò., ïë.:47/30/11, î/íàéäåí, 2295.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 319-14-45 ÊÐ.ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂ, 126, ïì., ø., áàë., 2/ 2 ýò., ïë.:44/30/6, 280.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 216-10-92 ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 1/À, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:73/33/24, 4500.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53

ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 1/Ä, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:59/37/7, ÷/ï, 3580.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 2/À, õð., ê., á., 4/4 ýò., ïë.:44.4/28/6, ÷/ï, 1/2äîëè, 1090.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐ.ÐÅØÅÍÈß, ò. 21324-73 ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 12, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:51/26/8, 8-912-28-48-686, 2750.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89122848686 ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 19, ïì., ê., áàë., 3/3 ýò., ïë.:56.2/32.9/8, 3050.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89506543437 ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 23, ìñ., ê., 2/2 ýò., ïë.:41/32/9, òîðã, 2140.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 38, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:55/31/9, ÷/ï, 89501906920, 2600.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.9 (ÓÏÍ), ò. 89501906920 ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 49, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:47/30/6, ÷/ï, 2790.000ð, ÓÀÍ 1 (ÓÏÍ), ò. 360-64-60 ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 49, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:44/29/6, ñîñò îòë, 2830.000ð, ò. 219-16-97 ËÎÁÊÎÂÀ, 16, ïì., ê., áàë., 2/2 ýò., ïë.:47/27/7, 89501906920, 2540.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.9 (ÓÏÍ), ò. 89501906920 ËÎÁÊÎÂÀ, 36, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:41/27/5, ÷/ï, õîð.ñîñò., 2800.000ð, ÊÁ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ (ÓÏÍ), ò. 246-13-28 ÏÀÐÍÈÊÎÂÀß, 2, ñï., ê., 2ëîäæ., 5/12 ýò., ïë.:64/30/9.5, íîâûé äîì, 4500.000ð, ÌÅÍÄÅËÅÅ (ÓÏÍ), ò. 89222012044 ÏÀÐÍÈÊÎÂÀß, 10, ñï., ê., ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:67/34/15, ÷/ï, îòë.ñîñò., 5100.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-50-50 ÏÀÐÍÈÊÎÂÀß, 22, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:43/27/7, 2132858, 2880.000ð, ÀÐÊÀÄÀ-Ì (ÓÏÍ), ò. 213-28-58 ÏÎËÇÓÍÎÂÀ, 1/Â, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:46/ 30/7, ÷/ï, 1970.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-30-54 ÏÎËÇÓÍÎÂÀ, 17, ïì., ø., áàë., 2/2 ýò., ïë.:43/28/6, 2150.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 370-31-12 ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 6, õð., á., 1/4 ýò., ïë.:43/29/6, ïîä îôèñ,òîðåö, 3200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 14, ìñ., ø., 2/3 ýò., ïë.:51/27/8, îòë.ñîñò., 2550.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 15, óï., ê., ëîäæ., 7/ 9 ýò., ïë.:50/30/8, ÷/ï, îêíà íà þã, 3400.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 319-1925 ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 18, ïì., ø., 1/4 ýò., ïë.:31/22/5, õîð.ñîñò., 2500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17 ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 37, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:64/38/10, ÷/ï, 89222018246õ/ñî, 2750.000ð, ò. 89222018246 ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 50, óï., ï., ëîäæ., 5/ 9 ýò., ïë.:49/29/9, ÷/ï, 3200.000ð, ÓÀÍ - 1 (ÓÏÍ), ò. 360-64-60

ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 54, óï., ï., ëîäæ., 7/ 9 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, 2191455, 3300.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 371-46-91 ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 54, óï., ï., ëîäæ., 1/ 9 ýò., ïë.:47/27/8, ïîä îôèñ, 3800.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 268-15-01 ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 84/1, áð., ï., 4/5 ýò., ïë.:43/28/7, ÷/ï, ñðî÷íî!, 3150.000ð, ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 2019010. ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 84/3, õð., ê., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:40/26/5.5, ÷/ï, 3284650, 2750.000ð, ÐÀÍ×Î (ÓÏÍ), ò. 238-00-00 ÑÒÀ×ÅÊ, 25, ïì., á., áàë., 3/5 ýò., ïë.:44/ 27/6, äî ìåòðî 10ì, 2800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÑÒÀ×ÅÊ, 55, óï., ê., ëîäæ., 3/11 ýò., ïë.:50/30/8, ÷/ï, 3730.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 ÑÒÀ×ÅÊ, 61, óï., ï., ëîäæ., 15/16 ýò., ïë.:48/28/8, õîð. cîñòîÿíèå, 3400.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU (ÓÏÍ), ò. 378-80-29 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 3, ïì., ø., 2áàë., 3/3 ýò., ïë.:60/32/7, ÷/ï, ÷èñòàÿ ïðîäàæà, 3300.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 89122506166 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 6/À, ìñ., ê., 5/5 ýò., ïë.:23/ 16/5, õ/ñîñò,äóø, 2050.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89122464173 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 9/À, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:45/30/5.5, õîð.ñîñò.,êóõíÿ, 2700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 48, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:43/28/7, ÷/ï, 3000.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 51/À, ñï., ï., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:49/31/9, 3400.000ð, ÀÐÕ-ÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 89292127992 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 53/À, ñï., ì., ï/ëîä., 11/16 ýò., ïë.:53/31/10, ÷/ï, 3880.000ð, ò. 385-90-40 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 55, óï., ï., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:49/29/9, ÷/ï, 3200.000ð, ò. 219-27-45 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 56, óï., ï., ëîäæ., 5/16 ýò., ïë.:48.2/28.7/8, ÷/ï, ìåòðî,îòë/ñ, 3690.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9126666601 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 57, óï., ï., 2ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:65/58/-, ïîä íåæèëîå, 4300.000ð, ÌÎß ÍÎÂÀß ÊÂÀÐÒ (ÓÏÍ), ò. 89221095191

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 79, ñï., ï., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:50.7/29.6/9.4, ÷/ï, îáðåìåíåíèå, 3700.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-78-78 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 89, ñï., ï., 2ëîäæ., 9/18 ýò., ïë.:71/45/10, ÷/ï, íîâ.äîì,ìåòðî., 5200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 211-54-74 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 89, ñï., ï., ëîäæ., 12/18 ýò., ïë.:58/29/10, ÷/ï, 3960.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 372-55-38 ÒÅÏËÎÃÎÐÑÊÈÉ, 16, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:50/36/8, ÷/ï, 2800.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 216-10-92 ÓËÜßÍÎÂÑÊÀß, 11, ñï., ì., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:51/26/7, òîðã âîçìîæåí, 3500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÎÂ, 26, óï., ï., ëîäæ., 1/ 9 ýò., ïë.:48/30/7, 4300.000ð, ÀËËÑ (ÓÏÍ), ò. 89122845810 ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÎÂ, 37, ïí., ï., áàë., 1/ 9 ýò., ïë.:42.7/28/7, âûñ.ýòàæ.áàëêîí, 3100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÎÂ, 39, ïí., ï., ï/ëîä., 8/ 9 ýò., ïë.:37/24/6, ÷/ï, 2750.000ð, ò. 385-90-40 ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÎÂ, 86, óï., ï., ëîäæ., 10/12 ýò., ïë.:47.9/29/9, ÷/ï, òîðã, õîð.ñîñò, 3200.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89506414619 ØÅÔÑÊÀß, 60, óï., ï., ëîäæ., 6/10 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, ðåì, íà ðàç. ñò, 3450.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 372-91-11 ØÅÔÑÊÀß, 60, óï., ï., áàë., 5/10 ýò., ïë.:48/29/8, õîð.ñîñò., 3300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ØÅÔÑÊÀß, 62, óï., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:41/24/7, ÷/ï, îòë.ñîñò., 3300.000ð, ÀË-ÃÐÀÄ (ÓÏÍ), ò. 83432005577 ØÅÔÑÊÀß, 65, ïí., ï., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:37/24/6, ÷/ï, ðàçâèò.èíôð-ðà, 2700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ØÅÔÑÊÀß, 65, ïí., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:37/23/6, ñîñò. îòëè÷íîå, 2920.000ð, ÀËËÑ (ÓÏÍ), ò. 328-18-47 ØÅÔÑÊÀß, 91/1, áð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:47/32/6, 3045.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 ØÅÔÑÊÀß, 91/4, óï., ê., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:45/26/9, ÷/ï, 2800.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ØÅÔÑÊÀß, 91/5, óï., ê., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:45/26/10, 3100.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU (ÓÏÍ), ò. 378-80-29 ØÅÔÑÊÀß, 95, óï., ï., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, 89022735297, 3400.000ð, ò. 89022735297 ØÅÔÑÊÀß, 96, óï., ê., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:50/30/8, 3100.000ð, ÃÐÀÄ-Ñ (ÓÏÍ), ò. 306-13-66 ØÅÔÑÊÀß, 101, ñï., ê., áàë., 16/16 ýò., ïë.:49/26/9, ÷/ï, øêàô-êóïå,êóõ ã, 4000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ØÅÔÑÊÀß, 102, ñï., ï., ëîäæ., 1/12 ýò., ïë.:49/35/-, ÷/ï, ðåìîíò, 3800.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 372-9111 ØÅÔÑÊÀß, 103, ñï., ê., ëîäæ., 9/14 ýò., ïë.:50/27/8, 4200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 ÝËÅÊÒÐÈÊÎÂ, 5, óï., ê., ëîäæ., 10/16 ýò., ïë.:49/28/7, ÷/ï, 3/4 äîëè, 2200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-5353 ÝËÅÊÒÐÈÊÎÂ, 10, äð., ä., 1/2 ýò., ïë.:37/ 24/5, îáìåí ïîäîáðàí, 1750.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-30-54 ÝËÅÊÒÐÈÊÎÂ, 21, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:43/ 26/7, 3000.000ð, ò. 319-04-41 ÝÍÒÓÇÈÀÑÒÎÂ, 26/À, óï., ê., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:51/29/8, ÷/ï, 4200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÝÍÒÓÇÈÀÑÒÎÂ, 44, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:42/28/6, î÷ òåïëàÿ, 2850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-3001

Þ-Ç ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 54/1, ïí., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 2850.000ð, ÈÑÅÒÜ (ÓÏÍ), ò. 89126636006 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 55/1, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:47/29/7, îêíà âî äâîð, 3450.000ð, ÒÈÕÈÉ ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89221456560 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 55/2, óï., ï., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:43/24/8, 3550.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 56, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:37/25/6, ÷/ï, 2900.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-50-50 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 61, óï., ï., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:49/30/8, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 3500.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 38483-10 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 61, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:48/28/7, ïîä îôèñ, 4800.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 61, óï., ï., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:43/28/8, ñîñò.îòë, 3600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 67, óï., ï., ëîäæ., 8/12 ýò., ïë.:48/32/7, õîðîøèé ðåìîíò, 3550.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 382-31-50

75

ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 68, ïí., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:43/28/6, 4500.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 216-10-92

ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 68/á, ñï., ê., ëîäæ., 12/16 ýò., ïë.:63/35/13, çàñòðîéùèê, 67.000ð/ ì, ò. 253-25-75 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 68/á, ñï., ê., ëîäæ., 12/16 ýò., ïë.:63/35/13, çàñòðîéùèê, 4200.000ð, ò. 253-25-75 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 68/á, ñï., ê., ëîäæ., 6/16 ýò., ïë.:58/30/13, çàñòðîéùèê, 68.000ð/ ì, ò. 253-25-75 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 68/á, ñï., ê., ëîäæ., 6/16 ýò., ïë.:58/30/13, çàñòðîéùèê, 68.000ð/ ì, ò. 253-25-75 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 68/á, ñï., ê., ëîäæ., 6/16 ýò., ïë.:58/30/13, çàñòðîéùèê, 3950.000ð, ò. 253-25-75 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 68/á, ñï., ê., ëîäæ., 6/16 ýò., ïë.:58/30/13, çàñòðîéùèê, 3950.000ð, ò. 253-25-75 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 68/Á, ñï., ê., ë., 10/16 ýò., ïë.:44/31/-, ñòóäèÿ, 3150.000ð, ò. 89122217809 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 68/Á, ñï., ê., ëîäæ., 8/16 ýò., ïë.:59/30/13, ÷/ï, 3850.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 70, óï., ï., ëîäæ., 7/12 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, îòë.ñîñòîÿíèå, 3450.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 70, óï., ï., ëîäæ., 1/12 ýò., ïë.:47/28/7, 89530030010, 3080.000ð, ÓÑÏÅÕ (ÓÏÍ), ò. 89530030010 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 70, óï., ï., ëîäæ., 8/12 ýò., ïë.:49/29/8, î÷.êà÷.ðåì.òîðã, 3700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 73, óï., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, 3350.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 268-15-01 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 73, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:48/29/7, ÷/ï, 3570.000ð, ò. 205-9945 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 74, ïí., ï., ï/ëîä., 6/9 ýò., ïë.:43/28/7, ÷/ï, 3100.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÁÀÐÄÈÍÀ, 2/1, óï., ï., ëîäæ., 7/16 ýò., ïë.:47.5/29/7, õîð.ñîñò.òîðã, 3300.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89221071323 ÁÀÐÄÈÍÀ, 2/2, óï., ï., ëîäæ., 13/16 ýò., ïë.:48.3/29.3/7, 3300.000ð, ÁÎÍÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89502036851 ÁÀÐÄÈÍÀ, 6/1, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:23/ 16/4, ÷/ï, 2300.000ð, ò. 205-99-45 ÁÀÐÄÈÍÀ, 6/2, ìñ., ê., 2/5 ýò., ïë.:22.8/ 16.4/-, îòë/ñîñò òîðã, 2200.000ð, ÁÈÍ (ÓÏÍ), ò. 232-00-79 ÁÀÐÄÈÍÀ, 6/2, ìñ., ê., 4/5 ýò., ïë.:22.6/ 16.2/4, ÷/ï, êàäàñòðîâûé, 2150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-0840 ÁÀÐÄÈÍÀ, 7/1, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:43/27/6, çàìåíà òðóá, 2950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÁÀÐÄÈÍÀ, 7/3, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43/ 27/6, ÷/ï, ýòàæ âûñîêèé, 2850.000ð, ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 89002026681

¹ 12

(18.03.2013)


76

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 2-êîìíàòíûå êâàðòèðû

ÁÀÐÄÈÍÀ, 9, ïí., ï., ï/ëîä., 4/9 ýò., ïë.:37/24/6, îòë.ñ., 2êóïå, 3030.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 213-24-84 ÁÀÐÄÈÍÀ, 10, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43/27/ 6, ÷/ï, îòë.ñîñò., 3180.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 378-43-23 ÁÀÐÄÈÍÀ, 13/1, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:42/29/6, ÷/ï, ñðî÷íî,âûïèñàíû, 3000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ÁÀÐÄÈÍÀ, 19, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:44/27/6, 3050.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 ÁÀÐÄÈÍÀ, 19, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43/27/ 6, 3400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÁÀÐÄÈÍÀ, 29, óï., ï., ï/ëîä., 8/9 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, 20+8, 3260.000ð, ÌÀÍÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 201-80-45 ÁÀÐÄÈÍÀ, 31, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:36.5/22.2/-, ÷/ï, ÷ï, äã., 3200.000ð, ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 320-55-71 ÁÀÐÄÈÍÀ, 32/1, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:43/27/6, îòë.ñîñò.ìåáåëü, 3400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 378-43-23 ÁÀÐÄÈÍÀ, 32/2, ïí., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:42.5/28/-, ÷/ï, ýò.âûñ,ñðî÷íî, 3050.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9028762977 ÁÀÐÄÈÍÀ, 32/2, ïí., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:37/24/6, ÷/ï, ñ ðåìîíòîì, 3000.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÁÀÐÄÈÍÀ, 40/1, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:44/28/6, ÷/ï, õîð.ñîñò, 2950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-1170 ÁÀÐÄÈÍÀ, 40/1, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:44/26/6.5, 3299.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 ÁÀÐÄÈÍÀ, 45, ïí., ï., ï/ëîä., 4/9 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, ñðî÷íî, 3000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-1170 ÁÀÐÄÈÍÀ, 47, ïí., ï., 1/9 ýò., ïë.:43/28/ 6, õîð.ñîñò., 2870.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 201-04-25 ÁÀÐÄÈÍÀ, 48, áð., ï., áàë., 1/5 ýò., ïë.:42.1/25.8/8, ÷/ï, âîçì ïîä îôèñ, 3400.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89221423935 ÁÀÐÄÈÍÀ, 48/À, ñï., ê., ëîäæ., 6/15 ýò., ïë.:69/36/13, ÷/ï, 5900.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 1, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:41.9/30/5, 3200.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 269-55-05 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 1, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:42/30/5, 3620.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 1, õð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44/32/6, 3200.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89222955620 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 7, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:47/26/9, 3700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 8, ïí., ï., ï/ëîä., 3/9 ýò., ïë.:42/28/7, ÷/ï, 268-43-59, 3200.000ð, ÏÐÀÂ.ÂÛÁÎÐ, ò. 268-43-59 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 9/4, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:45/32/6, ÷/ï, ÷èñòàÿ ïðîäàæà, 3099.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 10, óï., ê., 1/12 ýò., ïë.:56/29/7, ÷/ï, 3980.000ð, ÓÐÀË-ÝÑÒÝÉÒ ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 376-88-46 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 10, óï., ê., 1/12 ýò., ïë.:56/29/7, ÷/ï, 3980.000ð, ÓÐÀË-ÝÑÒÝÉÒ ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 376-88-46

¹ 12

(18.03.2013)

ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 17/6, áð., ï., áàë., 4/ 5 ýò., ïë.:43/28/6, 3000.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂ. À2 (ÓÏÍ), ò. 291-42-28 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 20, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:43.7/30/6, ÷/ï, 2850.000ð, ÀÐÕÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 89292127992 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 23/1, áð., ï., áàë., 4/ 5 ýò., ïë.:44.2/30.2/6, 2900.000ð, ÔÎÐÒÓÍÀ-ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 9043845966 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 23/2, áð., ï., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:44/30/6, 2987.000ð, ò. 20599-45 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 24/4, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:43/26/6, ÷/ï, êëþ÷è íà ñäåëêå, 2800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 34/1, áð., ï., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:44/30/6, ÷/ï, îòë/ñ ñðî÷íî, 2950.000ð, ÈÑÅÒÜ (ÓÏÍ), ò. 89527349370 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 36/2, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43.8/29.8/5.9, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 2790.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9501901032 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 29/À, ñï., ì., 9/16 ýò., ïë.:81/50/16, ÷/ï, 4698.000ð, ÝÄÅÌ (ÓÏÍ), ò. 379-98-48 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 31/4, óï., ï., ëîäæ., 6/ 12 ýò., ïë.:49/29/9, ÷/ï, øêàô-êóïå, 3650.000ð, ÒÅÐÐÀ (ÓÏÍ), ò. 200-68-08 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 35, ïí., ï., ï/ëîä., 8/ 9 ýò., ïë.:44/27/7, ÷/ï, íà ðàçí.ñòîðîíû, 3260.000ð, ÑÒÎËÈ×ÍÛÉ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 219-99-19 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 35, ïí., ï., ï/ëîä., 5/ 9 ýò., ïë.:42/28/6, ÷/ï, 3100.000ð, ÓÀÍ - 1 (ÓÏÍ), ò. 360-64-60 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 45, ïí., ï., ï/ëîä., 1/ 9 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, 3200.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 268-67-77 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 88, ñï., ê., ëîäæ., 5/5 ýò., ïë.:68/44/10, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 5100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 88, ñï., ê., ëîäæ., 2/5 ýò., ïë.:68/37/11, 5550.000ð, ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË (ÓÏÍ), ò. 89122464155 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 88, ñï., ê., ëîäæ., 2/5 ýò., ïë.:58/32/11, ÷/ï, ýëèòíûé äîì, 4350.000ð, ÓÐÀËÈÍÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 37178-06 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 88, ñï., ê., ëîäæ., 4/5 ýò., ïë.:59/28/12, ÷/ï, ïîä ÷èñò.îòäåëê, 4500.000ð, ò. 8-902-87-94-263 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 178, ñï., ê., á/ë., 9/15 ýò., ïë.:95/50/15, ÷/ï, ñ ìåáåëüþ, 7350.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 213-77-79 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 180, ïí., ï., 1/9 ýò., ïë.:48/32/8, ïîä îôèñ, 3500.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 372-01-20 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 186, óï., ï., ëîäæ., 9/ 12 ýò., ïë.:47/30/7, ÷/ï, 3450.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 198, óï., ï., 3/12 ýò., ïë.:48/29/7, ÷/ï, 3900.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 202, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:44.6/31/5.8, 3050.000ð, ÀÂÃÓÑÒ (ÓÏÍ), ò. 268-13-72 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 204, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:44/29/7, ñîãëàñ.ïëàíèð., 3260.000ð, ò. 371-24-29 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 204, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44/31/6, õîðîøåå ñîñò, 3200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 224, ñï., ã., ëîäæ., 1/ 14 ýò., ïë.:57/28/12, âûñîêèé ýòàæ, 4300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97

ÃÐÎÌÎÂÀ, 136, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., êàï.ðåìîíò, 3100.000ð, ò. 8-982-63971-56 ÃÐÎÌÎÂÀ, 142, ïí., ï., ï/ëîä., 7/9 ýò., ïë.:43/28/6, 3000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÃÐÎÌÎÂÀ, 144, ïí., ï., ï/ëîä., 4/9 ýò., ïë.:43/28/6, òîðã,ñðî÷íî, 3050.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-1170 ÃÐÎÌÎÂÀ, 144, ïí., ï., ï/ëîä., 4/9 ýò., ïë.:42.9/28/7, 3000.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89049818492 ÃÐÎÌÎÂÀ, 144, ïí., ï., ï/ëîä., 6/9 ýò., ïë.:42/28/6, òîðã.õîð.ñîñò, 3000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 15, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:48/28/8, 3800.000ð, ÑÔÅÐÀ (ÓÏÍ), ò. 361-14-10 ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 16, ñï., ê., ëîäæ., 4/15 ýò., ïë.:115/53/14, 7700.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9501901032 ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 16, ñï., ê., ëîäæ., 8/15 ýò., ïë.:111/47/14, ÷/ï, 7750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 16, ñï., ê., ëîäæ., 6/15 ýò., ïë.:107/47/15, ÷/ï, 89222236325, 7780.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89222236325 ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 17, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:39.6/28.1/5.4, ÷/ï, â äîã. 1 ìëí., 2800.000ð, ÊÀÏÈÒÀË (ÓÏÍ), ò. 253-7710 ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 19, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:40.4/ 28.3/5.8, 2780.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 21928-48 ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 20, óï., ê., áàë., 8/9 ýò., ïë.:47/27/8, ÷/ï, 3550.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 380-23-40

ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 25, õð., ï., 2/5 ýò., ïë.:42.2/28/6, ÷/ï, 3500.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89826326352 ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 26, óï., ê., áàë., 3/9 ýò., ïë.:41/20/7, óäîáíûé ðàéîí, 3180.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 27, õð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:43/29/6, 8-905-801-64-33, 3250.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89058016433 ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 32, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:44/ 29/8, òîðã, 3070.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 328-52-28 ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 34, óï., ê., áàë., 4/9 ýò., ïë.:44/28/6, ÷/ï, 8-912-240-35-33, 3000.000ð, 33 ÊÂ.Ì (ÓÏÍ), ò. 220-40-33 ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 45, ïì., ê., 1/4 ýò., ïë.:50/ 32/6.5, ÷/ï, 8.912.6080503, 2890.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 45, ïì., ê., 2/4 ýò., ïë.:49/ 32/7, ÷/ï, 8.912.6080503, 2890.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 Ä.-ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ, 6, óï., ï., ë., 1/9 ýò., ïë.:47.4/28.9/7.5, îáìåí ëåãêèé, 3400.000ð, ÐÀÂ-ËÒÄ (ÓÏÍ), ò. 89221496661 Ä.-ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ, 7, óï., ï., ë., 4/9 ýò., ïë.:42.5/23.8/8, 3550.000ð, ÌÈÐ ÂÀØÅÌÓ ÄÎÌÓ (ÓÏÍ), ò. 213-98-96 Ä.-ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ, 9, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:42/23/9, ÷/ï, ÷/ï,ä/ã, 2950.000ð, ÌÀÍ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 328-25-08 Ä.-ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ, 16, óï., ï., ëîäæ., 6/12 ýò., ïë.:48.3/29/8, ñîñò ñð,òîðã, 3450.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89826317611 Ä.-ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ, 16, óï., ï., ëîäæ., 1/12 ýò., ïë.:48/28/8, ïîä îôèñ, 4200.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 375-89-58 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 40, ïì., ê., 1/4 ýò., ïë.:40/ 28/-, ÷/ï, 3 îêíà íà ìîñêî, 3500.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 269-85-89 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 48, õð., ê., á., 3/5 ýò., ïë.:44.3/28.2/6, 3290.000ð, ÌÈÐ ÂÀØÅÌÓ ÄÎÌÓ (ÓÏÍ), ò. 213-98-96 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 66, ñï., ã., 18/19 ýò., ïë.:71/40/14, ÷/ï, äèç ðåì,ìåá, 8700.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 319-14-45 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 66, ñï., ã., ë., 5/25 ýò., ïë.:72/43/10, ÷/ï, îêíà âî äâîð,þã, 5490.000ð, ÇÅËÅÍÀß ÐÎÙÀ (ÓÏÍ), ò. 89122649257 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 66, ñï., ã., áàë., 8/25 ýò., ïë.:81/55/8, ÷/ï, 5950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 66, ñï., ã., áàë., 16/25 ýò., ïë.:65/50/7.5, ÷/ï, äîì ñäàí, 4925.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 37031-12 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 82, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:44/29/7, 3100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 212/1, óï., ï., ëîäæ., 5/ 9 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, ñîñò.õîð., 3330.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 37031-12 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 216, óï., ï., ëîäæ., 8/16 ýò., ïë.:48/28/8, õîð.ñîñò, 3520.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-1170 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 4, ñï., ï., ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:34/18/9, 3100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 6/1, ñï., ï., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:58/33/10, ÷/ï, 4200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 10, óï., ê., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:63/59/-, ÷/ï, 89122874489, 5300.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 12, óï., ï., ëîäæ., 11/16 ýò., ïë.:47/28/8, ÷/ï, ñðî÷íî! òðîã!, 3150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 12, óï., ï., ï/ëîä., 13/16 ýò., ïë.:48/28/8, 3380.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 237-60-60 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 16, óï., ï., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:48/28/6, ÷/ï, õîð ñîñò, 3290.000ð, ÓÐÀËÈÍÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 371-78-06 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 16, óï., ï., ëîäæ., 1/16 ýò., ïë.:47/28/7, òîðã!, 3400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 18, óï., ï., ëîäæ., 1/16 ýò., ïë.:48/28/7, 3200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÐÅÇΠ(ÓÏÍ), ò. 200-78-87 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 24/3, óï., ï., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:47/29/8, 3650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 24/3, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:48.3/27.4/9, ÷/ï, 8.922.1699497, 3320.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 24/3, óï., ï., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:48/28/10, ÷/ï, 89222058738, 3290.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89222058738 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 30, ïí., ï., ï/ëîä., 5/9 ýò., ïë.:37/25/6, 2850.000ð, ÌÎß ÍÎÂÀß ÊÂÀÐÒ (ÓÏÍ), ò. 89221095191 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 32/1, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43/ 26.5/7, ÷/ï, 89022739600, 2980.000ð, ÓÑÏÅÕ (ÓÏÍ), ò. 89022739600 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 38, ïí., ï., áàë., 5/9 ýò., ïë.:43/28/5, òåïëàÿ,ñâåòëàÿ, 3000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 48, ïí., ï., ï/ëîä., 4/9 ýò., ïë.:44/29/6, ÷/ï, 2130895, 3100.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô) ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 48, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:43/27/6, ÷/ï, îòë ñîñò, 3100.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 50, ïí., ï., áàë., 8/9 ýò., ïë.:43/28/7, 89122874489, 3000.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 50, ïí., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, 2875.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 328-56-44 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 70, óï., ï., ëîäæ., 8/16 ýò., ïë.:48/28/8, 89022735297, 3400.000ð, ò. 89022735297 Ï.ÒÎËÜßÒÒÈ, 3, õð., á., á., 5/5 ýò., ïë.:44/29/6, ä/ã, 3100.000ð, ÓÐÀËÈÍÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 371-78-06 Ï.ÒÎËÜßÒÒÈ, 11, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:39/ 24/7, 2650.000ð, ÖÍ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 233-85-89 Ï.ÒÎËÜßÒÒÈ, 12, õð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:42/29/6, ÷/ï, ñðî÷íî,, 2930.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-1170 Ï.ÒÎËÜßÒÒÈ, 15/À, õð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44/27/7, ä/ã! ñðî÷íî., 3150.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 Ï.ÒÎËÜßÒÒÈ, 15/Ã, óï., ê., ëîäæ., 3/12 ýò., ïë.:70/45/23, 5500.000ð, ÏÐÅÑÒÈÆ (ÓÏÍ), ò. 89193854750 Ï.ÒÎËÜßÒÒÈ, 15/Ã, óï., ê., ëîäæ., 8/12 ýò., ïë.:52/30.7/7.4, ÷/ï, 4500.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 Ï.ÒÎËÜßÒÒÈ, 24/À, áð., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44.8/30/6, ÷/ï, 2900.000ð, Í-Ó-ÅÊÁÓÐà (ÓÏÍ), ò. 9122409202 Ï.ÒÎËÜßÒÒÈ, 28, õð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:42.2/27/6, ñðî÷íî!, 2950.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9126651155 Ï.ÒÎËÜßÒÒÈ, 28/À, ñï., ì., áàë., 8/9 ýò., ïë.:74/40/11, ÷/ï, 2130246, 6800.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 213-02-46 ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 15, óï., ê., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:43.7/28.7/5.2, 3500.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 89028738647 ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 28/3, óï., ê., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:42/27/7, ÷/ï, 2990.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 30/3, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44/30/6, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 2850.000ð, ÂÈÇÀÂÈ (ÓÏÍ), ò. 219-7358 ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 35, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43.2/ 31.2/6, ÷/ï, ñ÷åò,æàðêî,òîðã, 2890.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 268-40-73 ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 44/2, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:42/28/7, 3250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Â.ÏÛØÌÀ (ÓÏÍ), ò. 89221823993 ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 50, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:41/27/7, ñîñò.õîð., 3070.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-0012 ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 51, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:43/ 29/6, äîì êîîïåðàòèâ., 2800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 57, õð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:44/29/6, ÷/ï, 2870.000ð, ò. 219-0618 ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 67, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:45/30/6, 3400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17 ÏÎÑÒÎÂÑÊÎÃÎ, 6, ñï., ì., 2áàë., 10/25 ýò., ïë.:50/28/6, ÷/ï, 4000.000ð, ò. 21132-00 ÏÎÑÒÎÂÑÊÎÃÎ, 6, ñï., ì., 2áàë., 3/25 ýò., ïë.:50/28/-, ÷/ï, 8 953 050 22 50, 3990.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.5 (ÓÏÍ), ò. 20512-25 ÏÎÑÒÎÂÑÊÎÃÎ, 6, ñï., ì., 2ëîäæ., 23/25 ýò., ïë.:75/27/23, ÷/ï, íîâàÿ,÷èñò îòä, 4900.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 319-14-45 ÏÎÑÒÎÂÑÊÎÃÎ, 12/À, óï., ï., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:43/24/7, 3150.000ð, ÓÐÀË-ÝÑÒÝÉÒ ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 376-88-46 ÏÎÑÒÎÂÑÊÎÃÎ, 16, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:48/30/8, ÷/ï, âñå ðÿäîì, 3400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ÏÎÑÒÎÂÑÊÎÃÎ, 19, ñï., ï., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:53/32/10, ÷/ï, 4300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 61, ñï., ì., ë., 11/25 ýò., ïë.:81/37/16, 5350.000ð, ò. 345-69-50 ÐÅÏÈÍÀ, 62, ïì., ø., áàë., 2/2 ýò., ïë.:42/26/6, 89506329227, 2890.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89506329227 ÐÅÏÈÍÀ, 78, ñï., ê., ëîäæ., 10/15 ýò., ïë.:55.8/31/9, ÷/ï, 4150.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÐÅÏÈÍÀ, 84, óï., ï., ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:48/28/8, 3500.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 237-60-60 ÐÅÏÈÍÀ, 84, óï., ï., ëîäæ., 4/10 ýò., ïë.:47/30/8, äóá.ïàðêåò, 3950.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 202-50-20 ÐÅØÅÒÍÈÊÎÂÀ, 3, ïí., ï., áàë., 2/9 ýò., ïë.:42/28/7, ÷/ï, ÷ï,îòë.ñîñò, 3350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÐÅØÅÒÍÈÊÎÂÀ, 9, ïí., ï., áàë., 7/9 ýò., ïë.:36.8/24/5.4, ñîñò. õîðîøåå, 2800.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89126651390 ÐÅØÅÒÍÈÊÎÂÀ, 12, óï., ï., ëîäæ., 5/16 ýò., ïë.:48/28/7.5, 3255.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 328-56-44 ÐÅØÅÒÍÈÊÎÂÀ, 12, óï., ï., ëîäæ., 1/16 ýò., ïë.:48/28/7, ÷/ï, òðåá.ðåìîíò, 3080.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89028766191 ÐÅØÅÒÍÈÊÎÂÀ, 18, ïí., ï., 1/9 ýò., ïë.:43/ 28/6, ÷/ï, õîð.ñîñò, 3300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70


ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 3-êîìíàòíûå êâàðòèðû Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 13, áð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:46/31/6, ÷/ï, 3500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 15/1, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:42/28/6, ñîñòõîð,òîðã, 2800.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89089079558 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 19/1, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:45/30/7, ÷/ï, 2130246, 2900.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 213-02-46 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 21, ïí., ï., áàë., 2/9 ýò., ïë.:42.6/28.1/6, ÷/ï, 3070.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 268-40-73 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 32/Á, ñï., ê., ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:70/38/12, ÷/ï, ÷ï,äîê/ãîò, 4560.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9221025092 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 32/Á, ñï., ê., ëîäæ., 10/ 10 ýò., ïë.:70/38/12, ÷/ï, ñðî÷íî, äîê.ãîò, 4450.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89022555955 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 35, áð., ï., á., 5/5 ýò., ïë.:42/30/6, îáì.íàéäåí, 2900.000ð, ò. 89122217809 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 37, ñï., ì., 2ëîäæ., 19/ 21 ýò., ïë.:74/30/25, ÷/ï, ðåìîíò, òåðàññà, 6000.000ð, ÝÄÅÌ (ÓÏÍ), ò. 37998-48 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 43, ïí., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:37/24/6, ÷/ï, õîð.ñîñò., 2800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 43, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:43/28/8, 2850.000ð, ÄÀÎ-ÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 290-21-71 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 55/2, óï., ï., ëîäæ., 12/ 12 ýò., ïë.:48/29/7, õîð.ñîñò., 3200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 55/3, óï., ï., ëîäæ., 2/12 ýò., ïë.:47/28/7, ÷/ï, òîðã!, 3300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-2401 ÓÕÒÎÌÑÊÀß, 12, õð., ê., 1/2 ýò., ïë.:45/ 31/6, òèõèé ðàéîí, 2350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÓÕÒÎÌÑÊÀß, 14/à, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:52/ 32/7.5, 2500.000ð, ò. 8-912-246-29-66 ÓÕÒÎÌÑÊÀß, 43, ñï., ï., ëîäæ., 6/10 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, 4200.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89122424541 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 123, ñï., ê., ëîäæ., 6/16 ýò., ïë.:75.9/39/12, ÷/ï, îòë.ñîñò, ñîáê, 5760.000ð, ò. 8-902-254-3-254 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 123, ñï., ê., ëîäæ., 8/16 ýò., ïë.:82/47/10.7, ÷/ï, 6300.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 382-31-37 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 123, óï., ê., ëîäæ., 8/16 ýò., ïë.:50/38/-, ÷/ï, 1250.000ð, Í-ÓÅÊ-ÁÓÐà ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89521366660 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 123, ñï., ê., ëîäæ., 12/16 ýò., ïë.:61/35/10, ÷/ï, òåõí.ìåáåëü, 5200.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 38483-10 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 127, ñï., ê., ëîäæ., 17/18 ýò., ïë.:65/40/12, áîëüø.ëîäæèÿ, 5300.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89122447746 ×ÅÐÄÛÍÑÊÀß, 8, õð., ê., 1/2 ýò., ïë.:42.6/ 27.3/6, 2550.000ð, ÊÎÄÅÊÑ (ÓÏÍ), ò. 89122111102 ×ÅÐÄÛÍÑÊÀß, 16, õð., ê., 1/3 ýò., ïë.:39/ 28/5, ÷/ï, 2530.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 ×ÅÐÄÛÍÑÊÀß, 24, õð., ê., 1/2 ýò., ïë.:49/ 34/-, ÷/ï, 3030.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 ×ÅÐÄÛÍÑÊÀß, 30, õð., ê., áàë., 2/2 ýò., ïë.:42/30/6, 2700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ×ÅÐÊÀÑÑÊÀß, 30/À, õð., ê., 1/2 ýò., ïë.:42.1/30.8/6, âîçìîæ. èïîòåêà, 2410.000ð, ÐÈÎ-ËÞÊÑ (ÓÏÍ), ò. 34444-45 ×ÊÀËÎÂÀ, 5, ñï., ê., áàë., 6/10 ýò., ïë.:64/34/12, îáìåí ïîäîáðàí, 5400.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ×ÊÀËÎÂÀ, 109, óï., ï., ëîäæ., 1/12 ýò., ïë.:48/29/7, 3290.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-30-54 ×ÊÀËÎÂÀ, 111, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:48/30/8, ðåìîíò, 3500.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ66 (ÓÏÍ), ò. 310-37-37 ×ÊÀËÎÂÀ, 124, ñï., ì., ë., 15/24 ýò., ïë.:85/48/15, ÷/ï, èïîò. 11,%, 5400.000ð, ÌÀËÀÕÈÒ-ÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 268-11-20 ×ÊÀËÎÂÀ, 135, ïí., ï., ï/ëîä., 3/9 ýò., ïë.:43/28/7, ÷/ï, çàìåíåíû òðóáû, 2890.000ð, ÐÈÎ-ËÞÊÑ (ÓÏÍ), ò. 34444-45 ×ÊÀËÎÂÀ, 135, ïí., ï., ï/ëîä., 6/9 ýò., ïë.:43/29/6, ÷/ï, 8.902.2618955, 3100.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 ×ÊÀËÎÂÀ, 137, óï., ï., ëîäæ., 1/12 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, 3250.000ð, ÓÞÒÂÈËÜÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ×ÊÀËÎÂÀ, 141, óï., ï., ëîäæ., 8/12 ýò., ïë.:48/29/8, õîð.ñîñò, 3520.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ×ÊÀËÎÂÀ, 145, óï., ï., ëîäæ., 7/12 ýò., ïë.:47/28/8, ÷/ï, ðÿäîì ïàðê, 3500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ØÀÓÌßÍÀ, 86/4, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:45/ 31/6, øêàô-êóïå, 2850.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ØÀÓÌßÍÀ, 93, óï., ê., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:48/28/8, ÷/ï, õîð.ñîñò., 3500.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-50-50

ØÀÓÌßÍÀ, 93, óï., ê., áàë., 7/9 ýò., ïë.:47/25/8, î÷åíü òåïëàÿ, 3700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ØÀÓÌßÍÀ, 94, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:42.6/ 27.1/6, 3280.000ð, ÊÎÄÅÊÑ (ÓÏÍ), ò. 89221019640 ØÀÓÌßÍÀ, 94, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:43/27/6, ÷/ï, ñðî÷íî, 2850.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89022557741 ØÀÓÌßÍÀ, 98/2, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:43/30/6, ÷/ï, 3320.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ØÀÓÌßÍÀ, 105/1, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:43/29/6, ÷/ï, 2900.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9126223950 ØÀÓÌßÍÀ, 105/3, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:44/30/5.6, 3000.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ØÀÓÌßÍÀ, 107, ïí., ï., ï/ëîä., 2/9 ýò., ïë.:42/26/7, ÷/ï, 2950.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89122888791 ßÑÍÀß, 14, óï., ê., ëîäæ., ïë.:55/32/8, åâðî, ýêñêëþçèâ, 4290.000ð, ò. 8-90227-07-865 ßÑÍÀß, 14, óï., ê., ëîäæ., 11/14 ýò., ïë.:62/29/8, ÷/ï, 4630.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ßÑÍÀß, 20/Ä, ñï., ì., ëîäæ., 13/17 ýò., ïë.:65/38/-, ÷/ï, åñòü ñâèäåò., 4998.000ð, ËÀÉÒ-Í, ò. 222-05-35 ßÑÍÀß, 20/Ä, ñï., ì., ëîäæ., 4/17 ýò., ïë.:64/30/14, ÷/ï, 4850.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ßÑÍÀß, 24, õð., ï., 4/5 ýò., ïë.:44/30/, ÷/ï, âàãîí, 3000.000ð, ò. 89022628192 ßÑÍÀß, 31, ñï., ê., 4/17 ýò., ïë.:67/37/ 11, ÷/ï, 5000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ßÑÍÀß, 33, ñï., á., ëîäæ., 14/18 ýò., ïë.:58/34/10, ÷/ï, òîðã, 5200.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ßÑÍÀß, 33, ñï., á., ëîäæ., 10/18 ýò., ïë.:75/38/12.5, ÷/ï, 89222159940, 5720.000ð, ÐÀÍ×Î (ÓÏÍ), ò. 238-00-00 ßÑÍÀß, 34/2, ïí., ï., ï/ëîä., 8/9 ýò., ïë.:42.8/27.7/5.5, 3200.000ð, Í-Ó-ÅÊÁÓÐà ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89630367775 ßÑÍÀß, 34/2, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:43/28/6, ÷/ï, ñîñò.õîðîøåå, 3100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 211-54-74 ßÑÍÀß, 36/1, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:44/30/6, õîð. ñîñò., 3000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09

3-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÀÂÒÎÂÎÊÇÀË 8 ÌÀÐÒÀ, 77, óï., ê., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:62/39/8, 4690.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 8 ÌÀÐÒÀ, 90/À, ïì., ê., áàë., 4/7 ýò., ïë.:108/80/15, ÷/ï, 13800.000ð, ÌÀÍÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 8 ÌÀÐÒÀ, 100, ïì., ê., 3/4 ýò., ïë.:87/54/ 11, 5100.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89049829566 8 ÌÀÐÒÀ, 110, ïì., ê., 4/4 ýò., ïë.:60/41/ 7, îêíà âî äâîð, 3800.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 8 ÌÀÐÒÀ, 110, ïì., ê., 2áàë., 4/4 ýò., ïë.:70/39.5/10, ïë\îêí.ñ÷åò÷èêè, 4300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 8 ÌÀÐÒÀ, 179/Ã, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:58/40/6, 3450.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 237-60-60 8 ÌÀÐÒÀ, 181/2, óï., ï., 2ëîäæ., 4/16 ýò., ïë.:86/47/10, ÷/ï, 6080.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 8 ÌÀÐÒÀ, 181/4, ñï., ê., ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:120/100/12, 89049850334òîðã, 8000.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89049850334 8 ÌÀÐÒÀ, 181/5, ñï., ê., ëîäæ., 10/18 ýò., ïë.:85/49/15, ÷/ï, çàêðûòàÿ òåðð-ÿ, 6600.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 8 ÌÀÐÒÀ, 181/6, ñï., ê., ëîäæ., 1/18 ýò., ïë.:88/50/15, 5900.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÀß, 59, ñï., ê., ëîäæ., 13/16 ýò., ïë.:119/74/16, ÷/ï, èíôðàñòðóêòóðà, 7900.000ð, ÐÈÎ-ËÞÊÑ (ÓÏÍ), ò. 344-44-45 ÀËÌÀ-ÀÒÈÍÑÊÈÉ, 1, áð., ê., 1/5 ýò., ïë.:58/41/6, 3700.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89221020646 ÁÀÇÎÂÛÉ, 52, ñï., ê., 2ëîäæ., 22/26 ýò., ïë.:95/50/13, ÷/ï, ãàðäåð8ì2,òîðã, 5390.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 22221-84 ÁÀÇÎÂÛÉ, 52, ñï., ê., 2ëîäæ., 17/26 ýò., ïë.:95/50/14, ÷/ï, 5200.000ð, ÍÀØ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 350-90-98 ÁÀÇÎÂÛÉ, 52, ñï., ê., 2ëîäæ., 20/26 ýò., ÷/ï, ÷åð.îòäåëê,2ñ/ó, 5500.000ð, ò. 8922-22-09-079

ÁÀÇÎÂÛÉ, 54, ñï., ê., 2ëîäæ., 25/26 ýò., ïë.:86/65/-, ÷/ï, îòë. 2-õ óðîâí., 6600.000ð, ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ (ÓÏÍ), ò. 356-03-03

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 111, ñï., ã., ëîäæ., 2/19 ýò., ïë.:91.8/57/14, ÷/ï, 6150.600ð, ÅÊÀÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 209-02-00 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 113, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:55/ 36/8, 3700.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 35550-50 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 118, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:56/42/6, ÷/ï, òîðã 9022618955, 3550.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 122, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:56/42/7, ÷/ï, 8.902.2618955, 3350.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 132, óï., ê., 1/14 ýò., ïë.:62/38/10, õîð.ìåñòî, 5600.000ð, ÂÈÇÈÒ (ÓÏÍ), ò. 371-23-63 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 132, óï., ê., 2ï/ëî., 11/14 ýò., ïë.:73/43/8, 7090.000ð, ò. 385-9040 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 135, óï., ê., 1/10 ýò., ïë.:58.5/42.6/10, 4300.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 219-27-75 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 135, óï., ê., ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:60/43/7, 4390.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 135, óï., ê., ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:62/48/7, ÷/ï, êà÷.ðåìîíò, 4500.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 38483-10 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 137, ñï., ê., 2ëîäæ., 13/19 ýò., ïë.:100/49/11.5, ÷/ï, 89089233463, 6500.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89221395740 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 137, ñï., ê., 11/19 ýò., ïë.:100.87/48/11, ÷/ï, ïîäã.ïîä ÷èñò, 6800.000ð, ÌÀÊÑÈÌÀ (ÓÏÍ), ò. 360-1492 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 141/À, ïì., ê., 2/4 ýò., ïë.:82/47/12, ÷/ï, 4999.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 150, áð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:61/45/6, òîðã, ðåìîíò, 4050.000ð, ò. 8-908-63-18-045 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 152/3, áð., ê., 1/5 ýò., ïë.:56.9/39.7/6, 3590.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89527403158

ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 165/À, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:58/40/6, ÷/ï, 3680.000ð, ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐà (ÓÏÍ), ò. 219-06-47 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 165/Á, óï., ê., 1/12 ýò., ïë.:67/67/-, 1îêíî íà áåëèíñ, 4800.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89028702623 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 167, õð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:56/40/6, ÷/ï, 3650.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 368-88-00 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 169/À, ñï., ì., 1/8 ýò., ïë.:98/65/15, ÷/ï, ðÿäîì ìåòðî, 6000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 175, óï., ê., 2ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:64/40/8, ÷/ï, ñðî÷íî! òîðã!, 4800.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89222191150 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 175, óï., ê., 2ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:131/86/10, ÷/ï, õîð.ñîñò.ìåòðî, 6980.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-5728 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 177, ñï., ì., 8/18 ýò., ïë.:96.5/56/12, ÷/ï, 7000.000ð, ò. 35984-67 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 183, ïì., ê., áàë., 2/3 ýò., ïë.:64/47/9, 3600.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 200, óï., ê., 2ëîäæ., 12/12 ýò., ïë.:71/45/11, å/ðåìîíò,ìåáåëü, 5500.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 218/1, óï., ï., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:73/46/8, õîð.ïëàíèðîâêà, 4900.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 213-9754 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 218/1, óï., ï., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:74/42/8, âàííàÿ óâåëè÷åí, 5250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 218/1, óï., ï., áàë., 5/9 ýò., ïë.:62/45/6, 3800.000ð, ÔÎÐÒÓÍÀ-ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 290-54-47 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 218/1, óï., ï., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:72.1/41.9/8, ÷/ï, îòë.ñîñòîÿíèå, 6200.000ð, ÀÈÑÒ-Í (ÓÏÍ), ò. 26981-15 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 222, ñï., ì., 3ëîäæ., 16/ 25 ýò., ïë.:107/60/15, ÷/ï, 6900.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 222, ñï., ì., 3áàë., 16/25 ýò., ïë.:107/60/15, ÷/ï, 89089233463, 7500.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89089233463 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 222, ñï., ì., ëîäæ., 10/25 ýò., ïë.:87/53/12, ÷/ï, ðåìîíò, 7000.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 372-91-11 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 232, áð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:60/43/7, 4000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 101, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:60/43/6, ÷/ï, 4200.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 372-9111 ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 155, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:59/39/6, îáìåí ïîäîáðàí, 3680.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ËÓÃÀÍÑÊÀß, 4, ñï., ì., ëîäæ., 6/22 ýò., ïë.:113.5/80/-, ÷/ï, î÷åíü ñðî÷íî!, 6600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09

77

ÌÀØÈÍÍÀß, 29/À, óï., ê., 2ëîäæ., 4/10 ýò., ïë.:100/58/-, ÷/ï, êîíäèöèîíåðû, 7200.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÌÀØÈÍÍÀß, 38, óï., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:63.4/40/8, 89086327726, 4480.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 89086327726 ÌÀØÈÍÍÀß, 51, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:59/44/7, òîðã, 3090.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 222-21-84 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 225/1, óï., ê., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:60/41/8, ÷/ï, õîð.ñîñò,ðåìîíò, 4500.000ð, ÁÞÐÎ ÍÅÄÂÈÆ.N1 (ÓÏÍ), ò. 278-60-50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 225/2, áð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:62.7/46.4/6, õîð.ñîñò., 3800.000ð, ò. 89527339495 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 225/4, ñï., ê., 3ëîäæ., 1/ 14 ýò., ïë.:107/52/20, 7600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 225/4, ñï., ê., 2ëîäæ., 13/14 ýò., ïë.:96/60/15, ÷/ï, 7300.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-0012 ÎÍÅÆÑÊÀß, 5, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:58/41/6, ÷/ï, ÷ï, 3650.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9222969660 ÎÍÅÆÑÊÀß, 9, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:60/45/ 8, 89089285028, 3650.000ð, ÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 216-64-57 ÎÍÅÆÑÊÀß, 10, ñï., ê., ëîäæ., 3/11 ýò., ïë.:86/55/15, ÷/ï, ñðî÷íî,äóø.êàá., 7250.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89028702623 ÎÍÅÆÑÊÀß, 10, ñï., ê., ëîäæ., 3/11 ýò., ïë.:86/45/10, ÷/ï, õîððåìîíò, 7100.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89122464173 ÎÍÅÆÑÊÀß, 12, óï., ê., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:60/38/8, ÷/ï, òðåáóåò ðåìîíòà, 3760.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÎÑÒÐÎÂÑÊÎÃÎ, 7, ñï., ã., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:81/46/12, ÷/ï, 89222024998, 5550.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÎÑÒÐÎÂÑÊÎÃÎ, 7, ñï., ã., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:83/50/11, ÷/ï, 89222024998, 5550.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÏÅÐÅÕÎÄÍÛÉ, 5, óï., ê., 3/9 ýò., ïë.:65/ 42/7.5, ÷/ï, îêíà âî äâîð, 4350.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 201-08-27 ÏÅÐÅÕÎÄÍÛÉ, 7, óï., ê., 4/5 ýò., ïë.:61/ 40/8, 4100.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.5 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25 Ñ.ÁÅËÛÕ, 1, ñï., ã., ëîäæ., 14/18 ýò., ïë.:91/50/15, ÷/ï, 5750.000ð, ÑÔÅÐÀ (ÓÏÍ), ò. 89222093826 Ñ.ÁÅËÛÕ, 12, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:58/39/ 8, 3550.000ð, ò. 8-909-006-70-57 Ñ.ÁÅËÛÕ, 14, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:64/44/ 8, 3150.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 22224-77 Ñ.ÁÅËÛÕ, 16, óï., ï., ï/ëîä., 7/16 ýò., ïë.:71/43/12, ÷/ï, 4550.000ð, ÊÓÁ (ÓÏÍ), ò. 89058090141 Ñ.ÐÀÇÈÍÀ, 41, ïì., ê., áàë., 2/4 ýò., ïë.:80.4/50/12, ÷/ï, 4700.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89028723894 Ñ.ÐÀÇÈÍÀ, 54, õð., ê., ëîäæ., 2/5 ýò., ïë.:71/55/8.2, ÷/ï, ïîòîëêè - 2,75ì, 4500.000ð, ò. 8-912-25-00-893 Ñ.ÐÀÇÈÍÀ, 75, óï., ê., 2ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:61/37/8, 3=2ó/ï ÷åðì., 4750.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 380-23-40 Ñ.ÐÀÇÈÍÀ, 79, óï., ê., 5/5 ýò., ïë.:72/43/ 9, ÷/ï, èíòåðåñ.âàðèàíò, 4880.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-1170 Ñ.ÐÀÇÈÍÀ, 128, ñï., ê., 2áàë., 5/12 ýò., ïë.:109/55/14, ÷/ï, 7400.000ð, ÍÀØ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 350-90-98 Ñ.ÐÀÇÈÍÀ, 128, ñï., ê., 2ï/ëî., 5/12 ýò., ïë.:108/55/14, ÷/ï, 2295112, 7500.000ð, ÔÎËÈÑ (ÓÏÍ), ò. 89045447364 Ñ.ÐÀÇÈÍÀ, 128, ñï., ê., 2ëîäæ., 5/12 ýò., ïë.:100/60/13, ÷/ï, ÷/ï, ÷åðíîâàÿ, 7300.000ð, Í-Ó-ÅÊ-ÁÓÐà (ÓÏÍ), ò. 37202-72 ÑÅÐÎÂÀ, 45, ñï., ì., ëîäæ., 12/14 ýò., ïë.:107/58/15.8, ÷/ï, å\ð,ìåáåëü,êóõí, 100000.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÑÅÐÎÂÀ, 45, ñï., ì., 2ëîäæ., 7/14 ýò., ïë.:115/65/17, ÷/ï, 8000.000ð, ÊÎÍÑÒÀÍÒÀ-ÃÐÓÏÏ (ÓÏÍ), ò. 269-24-78 ÑÅÐÎÂÀ, 45, ñï., ì., 2/14 ýò., ïë.:102/ 40/33, ÷/ï, 6980.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 319-14-45 ÑÎÞÇÍÀß, 6, ñï., ê., áàë., 12/16 ýò., ïë.:110/68/15, ÷/ï, ï\÷èñòîâóþ, 8100.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89045434049 ÑÓÐÈÊÎÂÀ, 32, óï., ê., 2ëîäæ., 8/10 ýò., ïë.:110/62/18, ÷/ï, 8000.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÑÓÐÈÊÎÂÀ, 40, óï., ï., ëîäæ., 4/10 ýò., ïë.:64/40/8, ÷/ï, õîð. ñîñò., 4500.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 268-16-39 ÑÓÐÈÊÎÂÀ, 48, ñï., ê., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:141.3/81.2/14, ÷/ï, 9500.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 ÑÓÐÈÊÎÂÀ, 50, óï., ï., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:64/40/8, 4800.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 213-19-46 ÑÓÐÈÊÎÂÀ, 50, óï., ï., áàë., 8/10 ýò., ïë.:67/40/8, åâðî., 5100.000ð, ÀÐÕÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 219-07-95 ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÎÂ, 17, áð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:64/50/7, ÷/ï, 3850.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77

¹ 12

(18.03.2013)


78

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 3-êîìíàòíûå êâàðòèðû

ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÎÂ, 19, óï., ê., 2ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:70/38/8, 4900.000ð, Í-Ó-ÅÊÁÓÐà (ÓÏÍ), ò. 355-51-91 ÓÊÒÓÑÑÊÀß, 46, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:62/ 40/6, îáìåí íà îôèñ, 3980.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89222223526 ÓÊÒÓÑÑÊÀß, 47, áð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:51.6/34.6/6, ÷/ï, 3270.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 232-58-24 ÔÐÓÍÇÅ, 12, ïì., ê., 2/5 ýò., ïë.:81/ 52.4/7.9, 5100.000ð, ÎËÈÌÏ (ÓÏÍ), ò. 372-03-86 ÔÐÓÍÇÅ, 12, ïì., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:80/48/10, ÷/ï, åâðîðåì,òîðã, 5500.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 89122367029 ÔÐÓÍÇÅ, 60, ïí., ï., áàë., 7/9 ýò., ïë.:63/45/8, ÷/ï, 4500.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 ÔÐÓÍÇÅ, 62, ïí., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:58/38/8, îáìåí íàéäåí, 4300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-3001 ÔÐÓÍÇÅ, 63, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:56/ 42/6, ÷/ï, 3600.000ð, ò. 385-90-40 ÔÐÓÍÇÅ, 65, ïì., ê., áàë., 2/4 ýò., ïë.:76/50/8, ÷/ï, 4800.000ð, ÊÎÍÑÒÀÍÒÀ-ÃÐÓÏÏ (ÓÏÍ), ò. 89122814906 ÔÐÓÍÇÅ, 67, ïì., ê., áàë., 3/4 ýò., ïë.:62/46/6, ÷/ï, õîð ñîñò, 3550.000ð, ÓÐÀËÈÍÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 371-78-06 ÔÐÓÍÇÅ, 67, ïì., ê., áàë., 4/4 ýò., ïë.:65/44/-, ÷/ï, ñðî÷íî, 3999.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 283-01-10 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 59, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:56/ 40/7, ëåãêèé îáìåí, 3700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 61, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:57/40/6, îáìåí ïîäîáðàí, 3600.000ð, Í-Ó-ÅÊ-ÁÓÐà (ÓÏÍ), ò. 37207-03 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 62, óï., ï., ëîäæ., 6/10 ýò., ïë.:80/50/20, ÷/ï, ýðêåð 20 êâ.ì, 5600.000ð, ÇÎËÎÒ.ÊÐÓà (ÓÏÍ), ò. 37010-28 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 62, óï., ï., á/ë., 7/10 ýò., ïë.:80/48/10, ÷/ï, ýðêåð 20 êâ.ì, 8000.000ð, ÇÎËÎÒ.ÊÐÓà (ÓÏÍ), ò. 89045416286 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 66, ñï., ê., ëîäæ., 3/16 ýò., ïë.:97/53/15, ÷/ï, ñàóíà, ìåáåëü, 8550.000ð, ò. 89222052326 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 103, ñï., á., 2ëîäæ., 19/19 ýò., ïë.:153/100/20, ÷/ï, ïîòîëîê4,5ìåòð, 13000.000ð, ÐÛÍÎÊ ÍÅÄÂÈÆÈÌ. (ÓÏÍ), ò. 219-99-99 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 103, ñï., ã., 3ëîäæ., 17/19 ýò., ïë.:110/60/20, ÷/ï, ïîòîëîê4,5ìåòð, 8800.000ð, ÐÛÍÎÊ ÍÅÄÂÈÆÈÌ. (ÓÏÍ), ò. 219-99-99 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 103, ñï., ã., ëîäæ., 12/19 ýò., ïë.:101.8/60/15, ÷/ï, 7950.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 219-14-95 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 114, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:57/44/6, 3900.000ð, ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 216-79-67 ÔÓ×ÈÊÀ, 1, ñï., ã., ëîäæ., 3/26 ýò., ïë.:105.2/58.4/14.5, ÷/ï, íîâàÿ, îòäåëêà, 7199.000ð, ÍÊÑ (ÓÏÍ), ò. 23296-96 ÔÓ×ÈÊÀ, 1, ñï., ã., ëîäæ., 7/26 ýò., ïë.:104/54/13, ÷/ï, ïîä êëþ÷, 7360.000ð, ÊÓÏÎÍ (ÓÏÍ), ò. 372-01-19 ÔÓ×ÈÊÀ, 1, ñï., ã., ëîäæ., 6/26 ýò., ïë.:93.3/60.9/13.5, ÷/ï, ðàññðî÷êà, íîâî, 6800.000ð, ÍÊÑ (ÓÏÍ), ò. 232-9696 ÔÓ×ÈÊÀ, 1, ñï., ã., ëîäæ., 25/26 ýò., ïë.:101.9/55.6/12.6, ÷/ï, ðàññðî÷êà, íîâî, 7400.000ð, ÍÊÑ (ÓÏÍ), ò. 232-9696 ÔÓ×ÈÊÀ, 1, ñï., ã., ëîäæ., 13/26 ýò., ïë.:104.5/58.4/14.4, ÷/ï, ðàññðî÷êà, 7499.000ð, ÍÊÑ (ÓÏÍ), ò. 232-96-96 ÔÓ×ÈÊÀ, 7, ñï., ê., ï/ëîä., 2/18 ýò., ïë.:67/40/1, ÷/ï, 5500.000ð, ò. 385-9040 ÖÈÎËÊÎÂÑÊÎÃÎ, 27, ñï., ì., 3áàë., 9/9 ýò., ïë.:109/70/13.7, ÷/ï, 7220.000ð, ÁÞÐÎ ÍÅÄÂÈÆ.N1 (ÓÏÍ), ò. 278-60-50 ÖÈÎËÊÎÂÑÊÎÃÎ, 27, ñï., ì., áàë., 10/27 ýò., ïë.:94/68/14.6, ÷/ï, 6493.000ð, ÁÞÐÎ ÍÅÄÂÈÆ.N1 (ÓÏÍ), ò. 278-60-50 ÖÈÎËÊÎÂÑÊÎÃÎ, 27, ñï., ì., áàë., 13/27 ýò., ïë.:95/68/15.4, ÷/ï, äîì ñäàí., 6455.000ð, ÁÞÐÎ ÍÅÄÂÈÆ.N1 (ÓÏÍ), ò. 278-60-50 ÖÈÎËÊÎÂÑÊÎÃÎ, 27, ñï., ì., áàë., 2/27 ýò., ïë.:100/70/14.8, ÷/ï, 6350.000ð, ÁÞÐÎ ÍÅÄÂÈÆ.N1 (ÓÏÍ), ò. 278-60-50

¹ 12

(18.03.2013)

ÖÈÎËÊÎÂÑÊÎÃÎ, 27, ñï., ì., áàë., 3/27 ýò., ïë.:95/67/14.5, ÷/ï, äîêóì.ãîòîâû, 6500.000ð, ÁÞÐÎ ÍÅÄÂÈÆ.N1 (ÓÏÍ), ò. 278-60-50 ÖÈÎËÊÎÂÑÊÎÃÎ, 27, ñï., ì., 2áàë., 8/27 ýò., ïë.:100/60/20, ÷/ï, 7150.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 216-10-92 ÖÈÎËÊÎÂÑÊÎÃÎ, 67, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:62.4/45/6, 89506329227, 3090.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89506329227 ÖÈÎËÊÎÂÑÊÎÃÎ, 76/À, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:83/48/10, ïîä îôìèñ, 5250.000ð, ÌÀÊÑÈÌÓÌ (ÓÏÍ), ò. 89222223971 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 60, óï., ï., ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:63/40/8.3, ÷/ï, 4700.000ð, ÌÀÍÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 62, óï., ê., 2ëîäæ., 5/12 ýò., ïë.:112/72/12, 8.912.6877642, 8400.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-7212 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 75, óï., ï., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:70/40/8, ìîæíî ïîä îôèñ, 4700.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 383-0321 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 80, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:59/46/6, ÷/ï, åâðî 9122921782, 3890.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-7212 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 86/3, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:58.5/39.4/6.6, 3950.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 ×ÀÏÀÅÂÀ, 21, ñï., ê., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:122/69/15, ÷/ï, 7500.000ð, ÊÁ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ (ÓÏÍ), ò. 246-13-28 ÙÎÐÑÀ, 30, ïí., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:59/39/10, ìîæíî ïîä îôèñ, 3800.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89089236179 ÙÎÐÑÀ, 32, ïí., ï., áàë., 1/9 ýò., ïë.:58/ 38/7, 4300.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 ÙÎÐÑÀ, 38/2, áð., ê., á., 5/5 ýò., ïë.:60/ 41/6, 3380.000ð, ò. 89122434566 ÙÎÐÑÀ, 94, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:56/ 43/7, ÷èñòàÿ êâàðòèðà, 3800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-0151 ÙÎÐÑÀ, 128, ñï., ê., ëîäæ., 9/14 ýò., ïë.:123/83/14, ÷/ï, åâðî.ïàðêèíã, 10900.000ð, ÀÐÕ-ÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 21907-95 ÙÎÐÑÀ, 128, ñï., ê., ëîäæ., 6/14 ýò., ïë.:98.8/59/16, ÷/ï, 9700.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89122442273 ÙÎÐÑÀ, 128, ñï., ê., ëîäæ., 5/14 ýò., ïë.:102/60/13, ÷/ï, åâðî, 9700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-3001 ÙÎÐÑÀ, 128, ñï., ê., ëîäæ., 12/14 ýò., ïë.:140/80/15, ÷/ï, ýêñêëþçèâ, 17900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÙÎÐÑÀ, 130, ïí., ï., 9/9 ýò., ïë.:64/43/ 7, 8-965-502-40-75, 4000.000ð, ò. 8904-987-63-24 ÙÎÐÑÀ, 130, ïí., ï., ï/ëîä., 2/9 ýò., ïë.:58/37/7, 3800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ Â.ÄÅ ÃÅÍÍÈÍÀ, 33, ñï., ì., ëîäæ., 8/13 ýò., ïë.:83.3/49/14.6, ÷/ï, 4200.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89521328171 Â.ÄÅ ÃÅÍÍÈÍÀ, 37, ñï., ã., ëîäæ., 13/16 ýò., ïë.:83/50/14, ÷/ï, 5000.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89089236179 Â.ÄÅ ÃÅÍÍÈÍÀ, 37, ñï., ã., ëîäæ., 2/16 ýò., ïë.:83.4/49/14, ÷/ï, 4780.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 Â.ÄÅ ÃÅÍÍÈÍÀ, 39, ñï., ì., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:81/50/12, ðÿäîì øêîëà ä\ñ, 4500.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 253-2663 Â.ÄÅ ÃÅÍÍÈÍÀ, 45, ñï., ã., ëîäæ., 7/17 ýò., ïë.:83/54/12, ÷/ï, ÷ï, 4250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-3001 Â.ÄÅ ÃÅÍÍÈÍÀ, 45, ñï., ã., ëîäæ., 12/17 ýò., ïë.:82/51/11, ÷/ï, 4600.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 268-15-01 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 103, ñï., ã., 2áàë., 12/ 15 ýò., ïë.:80/47/13, ÷/ï, òîðã, 4500.000ð, ÅÊÀÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 213-1311 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 121, ñï., ã., ëîäæ., 10/ 14 ýò., ïë.:82/52/11, ÷/ï, òîðã, 4700.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 123, ñï., ã., ëîäæ., 13/ 18 ýò., ïë.:80/54/13, ÷/ï, íîâàÿ, 4600.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-6002 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 125, ñï., ì., ëîäæ., 3/11 ýò., ïë.:86/63/13, ÷/ï, 4800.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 89049856525 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 125, ñï., ì., ëîäæ., 7/11 ýò., ïë.:86/57/11, ÷/ï, òîðã!!! 2 ñ./ó., 4800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 211-54-74 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 137, ñï., ã., ëîäæ., 15/16 ýò., ïë.:81/49/12, ÷/ï, ñðî÷íî, ä/ã, 4500.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 372-29-35

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 141, ñï., ã., ëîäæ., 2/8 ýò., ïë.:79/48/12, ÷/ï, äèçàéí.ðåì., 5480.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 211-54-74 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 165, ñï., ê., ëîäæ., 5/7 ýò., ïë.:78/43/15, ÷/ï, ÷/ï, åâðî, 5500.000ð, ò. 205-99-45 ØÀÌÀÍÎÂÀ, 6, ñï., ã., ëîäæ., 9/18 ýò., ïë.:77/44/10, áîëüø. êîðèäîð, 4300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 ØÀÌÀÍÎÂÀ, 8, ñï., ã., 2ëîäæ., 14/15 ýò., ïë.:79/48/12, ÷/ï, íîâàÿ,ëîäæ.3,5ì, 4400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ØÀÌÀÍÎÂÀ, 8, ñï., ã., ëîäæ., 11/15 ýò., ïë.:76/48/15, ÷/ï, íîâ,ñâîá, òîðã!, 4300.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89222081949 ØÀÌÀÍÎÂÀ, 10, ñï., ã., 2ëîäæ., 9/15 ýò., ïë.:80/48/12, 4300.000ð, ò. 205-99-45 ØÀÌÀÍÎÂÀ, 10, ñï., ã., 2ëîäæ., 13/15 ýò., ïë.:82/48/12, ÷/ï, 4700.000ð, ò. 205-99-45 ØÀÌÀÍÎÂÀ, 12, ñï., ã., 2ëîäæ., 3/15 ýò., ïë.:82/48/12, ÷/ï, ñðî÷íî!, 4350.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ØÀÌÀÍÎÂÀ, 12, ñï., ã., ëîäæ., 5/15 ýò., ïë.:83/50/12, ÷/ï, íîâàÿ,÷èñòàÿ, 4700.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 38483-10

ÁÎÒÀÍÈ×ÅÑÊÈÉ 8 ÌÀÐÒÀ, 185/4, óï., ï., áàë., 5/9 ýò., ïë.:63.6/40.4/10, 4150.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 8 ÌÀÐÒÀ, 189/3, óï., ï., ëîäæ., 2/12 ýò., ïë.:62.7/40/7.8, ÷/ï, 4130.000ð, ò. 89022555955 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 250/Â, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:56.7/42.7/6, 89041781566, 3680.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89041781566 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 13, óï., ï., ëîäæ., 11/16 ýò., ïë.:76/41/10, ÷/ï, 4630.000ð, ò. 253-29-03 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 15, óï., ï., áàë., 5/9 ýò., ïë.:64/40/8, 4000.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89089108279 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 27, óï., ï., áàë., 12/12 ýò., ïë.:64/40/8, ÷/ï, îòë.ñîñò+íîâ.ìå, 4250.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9221492082 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 27, óï., ï., 1/12 ýò., ïë.:64/40/8, ÷/ï, õîð.ñîñò,ïóñòàÿ, 4150.000ð, ÓÐÀËÈÍÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 37178-06 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 27, óï., ï., ëîäæ., 3/12 ýò., ïë.:64/40/9, äîï.êîðèäîð, 4300.000ð, ò. 89226097608 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 27, óï., ï., áàë., 4/12 ýò., ïë.:64/41/8, ÷/ï, îñâîáîæäåíà., 4300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 211-54-74 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 27, óï., ï., áàë., 6/12 ýò., ïë.:63.1/39.9/8, îáìåí íà 1-2 ê, 4500.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 268-2820 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 49/2, óï., ï., 2ëîäæ., 7/ 12 ýò., ïë.:71/42/13, 4998.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 319-14-45 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 49/2, óï., ï., áàë., 7/12 ýò., ïë.:65/40/9, èä.÷èñò. ïîäúåç, 4300.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89226007680 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 49/2, óï., ï., ëîäæ., 7/ 12 ýò., ïë.:66/40/9, 4600.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 376-59-18 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 49/2, óï., ï., 1/12 ýò., ïë.:65/40/8, ÷/ï, ìåòðî, 3900.000ð, ÇÎËÎÒ.ÊÐÓà (ÓÏÍ), ò. 89045416286 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 51, óï., ï., ýðê., 10/10 ýò., ïë.:80/48/8, 4ê.êâ.,õ/ñ,òîðã, 4700.000ð, ÃËÎÁÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89501995182 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 53, óï., ï., 2ëîäæ., 5/12 ýò., ïë.:71/43/9, ÷/ï, åâðî 9126080503, 4700.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-7212 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 53, óï., ï., ëîäæ., 3/12 ýò., ïë.:64/41/8, íà àêàäåìè÷åñê, 4650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 53, óï., ï., ëîäæ., 6/12 ýò., ïë.:80/49/12, ñóïåð!!!, 5200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-3001 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 55/1, óï., ï., 1/12 ýò., ïë.:64/40/9, ÷/ï, 4700.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 55/1, óï., ï., ëîäæ., 4/ 12 ýò., ïë.:79.5/47.5/8, òñæ, 5000.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 319-10-07 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 55/1, óï., ï., 2ëîäæ., 9/ 12 ýò., ïë.:66.7/43/8.4, ÷/ï, âîçìîæåí òîðã, 4700.000ð, ÊÎÍÑÒÀÍÒÀ-ÃÐÓÏÏ (ÓÏÍ), ò. 269-24-78 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 1, ñï., ï., ëîäæ., 9/16 ýò., ïë.:88/47/10, îòë.ñîñò., 7030.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 2/2, óï., ï., 2ëîäæ., 8/ 10 ýò., ïë.:63/42/8, ÷/ï, 4400.000ð, ò. 359-84-67 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 3/1, óï., ï., ëîäæ., 3/12 ýò., ïë.:78/48/10, ÷/ï, 2132858, 4850.000ð, ÀÐÊÀÄÀ-Ì (ÓÏÍ), ò. 21328-58

ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 3/2, óï., ï., ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:80.6/47.7/12.4, ÷/ï, èäåàëüíîå ñîñò., 6830.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 3/2, óï., ï., ëîäæ., 4/10 ýò., ïë.:76/48/10, ÷/ï, åâðîðåì, ìåáåëü, 5500.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 6, óï., ï., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:80/48/8, ÷/ï, òîðã, 4750.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 370-31-12 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 8, óï., ï., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:64/40/8, õîð.ñîñò, 4650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-2401 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 8, óï., ï., 4/10 ýò., ïë.:64/42/8, 4780.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 9, ñï., ê., ëîäæ., 7/16 ýò., ïë.:82/55/11, 89058016433, 5700.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89058016433 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 9, ñï., ê., ëîäæ., 5/16 ýò., ïë.:82/51/11, ÷/ï, ñ/ï, øêàô-êóïå, 5990.000ð, ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 89505448722 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 9, ñï., ê., ëîäæ., 15/16 ýò., ïë.:80/45/10, 6300.000ð, ÅÊÀÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89043881928 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 9, ñï., ê., ëîäæ., 5/16 ýò., ïë.:81.1/50/11.2, ÷/ï, 6000.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 213-17-24 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 9, ñï., ê., ï/ëîä., 8/16 ýò., ïë.:81/50/11, òîðã!!!, 6700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-6070 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 12, ñï., ê., 2ëîäæ., 3/12 ýò., ïë.:112/70/14, äèçàéíåðñê. ðåì, 8480.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 14, óï., ï., ëîäæ., 8/10 ýò., ïë.:63/39/8, ÷/ï, 4290.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÊÓÉÁÛØ. (ÓÏÍ), ò. 261-28-34 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 15, óï., ï., 1/10 ýò., ïë.:66/43/8, 3800.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 361-00-71 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 18, óï., ï., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:64/40/8, ÷/ï, 4380.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÊÓÉÁÛØ. (ÓÏÍ), ò. 261-28-34 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 20, óï., ï., ë., 10/10 ýò., ïë.:64/40/8, òîðã, 4000.000ð, ò. 89122235638 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 22, óï., ï., ëîäæ., 7/12 ýò., ïë.:80/50/10, ÷/ï, ìåá.,îòë.ñîñòî., 5350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 211-54-74 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 23/À, ñï., ê., 2ëîäæ., 6/ 10 ýò., ïë.:76/46/12, ÷/ï, îòë/ñ,ïàðêîâêà, 7190.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 24, ñï., ê., 2ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:89/51/11, îòë ñîñò, 6945.000ð, ÈÑÅÒÜ (ÓÏÍ), ò. 89086314633 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 25, óï., ï., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:65/41/8, 4100.000ð, ÓÞÒÂÈËÜÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 26, óï., ï., ïë.:65/40/ 21, ÷/ï, 4200.000ð, ò. 8-953-605-04-46 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 26, óï., ï., ëîäæ., 8/12 ýò., ïë.:80/41/8, ÷/ï, 5300.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 26, óï., ï., ëîäæ., 8/12 ýò., ïë.:64.5/38.8/8, 4690.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-78-78 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 36, óï., ï., ëîäæ., 9/12 ýò., ïë.:79/49/10, ÷/ï, 89122202145, 5150.000ð, ÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 216-64-57 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 36, óï., ï., ëîäæ., 11/12 ýò., ïë.:79.7/49.7/10.3, òîðã,, 4970.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 38, óï., ï., ëîäæ., 6/10 ýò., ïë.:64/40/8, ñîñò õîð, 4300.000ð, ÈÑÅÒÜ (ÓÏÍ), ò. 89086314633 ÑÀÌÎÖÂÅÒÍÛÉ, 5, óï., ï., ëîäæ., 4/10 ýò., ïë.:80/61/10, ÷/ï, êóõíÿ, øêàôû, 6050.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 372-91-11 ÑÀÌÎÖÂÅÒÍÛÉ, 6, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:62.4/45.8/8, ÷/ï, 4320.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 ÑÀÌÎÖÂÅÒÍÛÉ, 6, óï., ï., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:73/40/8, ÷/ï, 4990.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89049826500 ÒÁÈËÈÑÑÊÈÉ, 3, óï., ï., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:64/41/8, 4100.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÒÁÈËÈÑÑÊÈÉ, 5, óï., ï., ëîäæ., 3/16 ýò., ïë.:76/41/10, êóõíÿ+øêàôû+ñâå, 5690.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 319-14-45 ÒÁÈËÈÑÑÊÈÉ, 13/2, óï., ï., ëîäæ., 6/10 ýò., ïë.:64.4/40.4/8.3, ÷/ï, +ãàðàæ,êóõ.ãàðí, ò. 8-909-006-56-25 ØÂÀÐÖÀ, 2/2, óï., ï., ëîäæ., 1/16 ýò., ïë.:70/42/-, ÷/ï, 89193761845, 5000.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ØÂÀÐÖÀ, 4, ñï., ê., 3ëîäæ., 9/16 ýò., ïë.:177/109/-, ÷/ï, 15050.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ØÂÀÐÖÀ, 6/1, ñï., ê., 2ëîäæ., 13/14 ýò., ïë.:92/57/13.7, ÷/ï, ñðî÷íî!òîðã!, 6490.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89041781566 ØÂÀÐÖÀ, 6/1, ñï., ê., 2ë., 5/14 ýò., ïë.:103/55/15, ÷/ï, îòë.ñîñ., 6700.000ð, ò. 89028729601 ØÂÀÐÖÀ, 6/2, óï., ï., ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:77/48/10, ÷/ï, îòë.ðåìîíò, ìåá, 5450.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-50-50


ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 3-êîìíàòíûå êâàðòèðû ØÂÀÐÖÀ, 6/2, óï., ï., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:77/48/11, 4990.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 ØÂÀÐÖÀ, 6/2, óï., ï., ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:79/48/11, ÷/ï, îòë.ñîñò.òîðã, 6000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 ØÂÀÐÖÀ, 10/1, ñï., ê., 17/18 ýò., ïë.:90/ 60/14, ÷/ï, ñîñò.îòëè÷íîå, 7800.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89222219959 ØÂÀÐÖÀ, 10/1, ñï., ê., 2ëîäæ., 16/18 ýò., ïë.:87/51/12, òîðã.îòë.âèä, 8490.000ð, ÌÅÍÄÅËÅÅ (ÓÏÍ), ò. 89049889180 ØÂÀÐÖÀ, 10/2, óï., ï., ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:63/40/8, 4500.000ð, ÌÎß ÍÎÂÀß ÊÂÀÐÒ (ÓÏÍ), ò. 89221095191 ØÂÀÐÖÀ, 10/3, óï., ï., ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:63/40/8, ÷/ï, 4400.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89043899038 ØÂÀÐÖÀ, 12/1, óï., ï., ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:80/48/11, óþòíàÿ êâàðòèðà, 5190.000ð, ÏÐÎÑÏÅÊÒÚ (ÓÏÍ), ò. 37024-00 ØÂÀÐÖÀ, 12/2, óï., ï., ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:62.6/42.6/8, ñîñò./õîð., 4200.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 89041733411 ØÂÀÐÖÀ, 12/2, óï., ï., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:63/40/8, 1é ýòàæ âûñîêèé, 4120.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÊÓÉÁÛØ. (ÓÏÍ), ò. 213-85-24

ØÂÀÐÖÀ, 14, ñï., ê., ëîäæ., 14/14 ýò., ïë.:85/51/-, ÷/ï, ðåìîíò, ìåáåëü, 7100.000ð, ò. 8-912-28-37-157 ØÂÀÐÖÀ, 14, ñï., ê., ï/ëîä., 5/16 ýò., ïë.:80/50/10, õîð.ñîñò., 6500.000ð, ÐÈÝËÒ ÑÈÑÒÅÌÛ (ÓÏÍ), ò. 213-51-17 ØÂÀÐÖÀ, 14, ñï., ê., ëîäæ., 14/16 ýò., ïë.:90/50/10, ÷/ï, îòë. ñîñò., ìåá, 8000.000ð, ÃËÎÁÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89126177768 ØÂÀÐÖÀ, 14, ñï., ê., ëîäæ., 8/16 ýò., ïë.:84/50/8, ÷/ï, ãîò/ïðîä, 6600.000ð, ÐÛÍÎÊ ÍÅÄÂÈÆÈÌ. (ÓÏÍ), ò. 219-9999 ØÂÀÐÖÀ, 16/2, óï., ï., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:64/40/10, 3190529, 4200.000ð, ÐÀÂËÒÄ (ÓÏÍ), ò. 89222095529 ØÂÀÐÖÀ, 16/2, óï., ï., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:63/40/8, ÷èñòûé ïîäúåçä, 4000.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-78-78 ØÂÀÐÖÀ, 18/1, óï., ï., ëîäæ., 10/12 ýò., ïë.:80/50/11, ðÿäîì ñ ìåòðî, 5300.000ð, ÍÀØ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 350-90-98 ØÂÀÐÖÀ, 18/2, óï., ï., ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:62/39/8, ÷/ï, îêíà âî äâîð, 4380.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ØÂÀÐÖÀ, 18/3, óï., ï., ëîäæ., 8/10 ýò., ïë.:64/40.5/8, 89221290476, 4200.000ð, ò. 89221290476 ØÂÀÐÖÀ, 20/2, ñï., ê., ëîäæ., 3/15 ýò., ïë.:77/46/10, ÷/ï, êîñì.ðåì.÷ï,ìåá, 7710.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 211-54-74 ØÂÀÐÖÀ, 20/4, ñï., ê., 9/10 ýò., 2ñ/ó, 6600.000ð, ò. 8-922-212-77-97

ÂÈÊÓËÎÂÀ, 59/2, óï., ï., 2ëîäæ., 14/16 ýò., ïë.:91/58/11, îòë.ñîñò!, 5350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-3001 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 61/4, óï., ï., ëîäæ., 3/12 ýò., ïë.:80/50/10, 89122841121, 5500.000ð, ÍÅÁÎÑÊÐÅÁ (ÓÏÍ), ò. 89122841121 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 63/1, óï., ï., ëîäæ., 5/16 ýò., ïë.:86/47/9, êîíñüåðæ, 5300.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 63/1, óï., ï., ë., 15/16 ýò., ïë.:108/67/14, ÷/ï, ñòåíû äîìà 0,5ì, 7350.000ð, ò. 89222020609 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 63/1, óï., ï., 6/16 ýò., ïë.:98/ 66/10, ÷/ï, 6300.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 63/2, óï., ï., 2ëîäæ., 4/10 ýò., ïë.:90/47/12, ÷/ï, å/ðåìîíò.ñðî÷íî, 5000.000ð, ÌÀÄÈÑ (ÓÏÍ), ò. 89049812320 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 63/3, óï., ï., ëîäæ., 12/12 ýò., ïë.:64/42/8, ÷/ï, 4350.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 63/4, óï., ê., ëîäæ., 2/12 ýò., ïë.:88/53/11, ÷/ï, êèðïè÷,îòë ñîñò, 5990.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 65, óï., ï., 5/16 ýò., ïë.:72/ 40/9, ÷/ï, õîðîøèé ðåìîíò, 4700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 17, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:61/44/7, 3550.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 237-60-60 ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 32/2, ïì., ø., 2/5 ýò., ïë.:75/46/22, ÷/ï, õîð ñîñò,òîðã, 5500.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89122651358

ÊÐÀÓËß, 56, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:65/40/10, ÷/ï, 4450.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-78-78 ÊÐÀÓËß, 61/1, ïí., ï., ï/ëîä., 6/9 ýò., ïë.:58/36/8, îòë.ñîñò., 4200.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-50-50 ÊÐÀÓËß, 65, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:58/37/8, 3500.000ð, ÇÀÐÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 89049888014 ÊÐÀÓËß, 65, ïí., ï., 7/9 ýò., ïë.:58/36/ 8, ÷/ï, õîð ñîñò, 3950.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89222955620 ÊÐÀÓËß, 67, ïí., ï., ï/ëîä., 4/9 ýò., ïë.:58/40/8.5, îòë.ñîñò., 3890.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89222074049 ÊÐÀÓËß, 67, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:58/38/8, îòë.ñîñò., 3900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-3001 ÊÐÀÓËß, 69, ïí., ï., ï/ëîä., 2/9 ýò., ïë.:64/53/7, ÷/ï, 4150.000ð, ò. 385-9040 ÊÐÀÓËß, 80/3, óï., ê., 2ëîäæ., 4/10 ýò., ïë.:124/70/20, ÷/ï, òîðã, 10500.000ð, ÐÀÍ×Î (ÓÏÍ), ò. 238-00-00 ÊÐÀÓËß, 82, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:53/ 37/6, êàï.ðåìîíò, 3580.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÊÐÀÓËß, 83, ïí., ï., áàë., 5/9 ýò., ïë.:57.3/ 37/6.6, 3550.000ð, ÊÂÈÊÎ (ÓÏÍ), ò. 298-05-20 ÊÐÀÓËß, 84, ïí., ï., ïë., 1/9 ýò., ïë.:58/ 38/8, âîçì. îôèñ, 3750.000ð, ò. 31954-10 ÊÐÀÓËß, 84, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:64/43/-, 89049806619, 4300.000ð, ÓÑÏÅÕ (ÓÏÍ), ò. 89049806619

ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 34, ïì., ê., 5/5 ýò., ïë.:77/ 49/8, 4200.000ð, ÞÐ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89122416179 ÊÈÐÎÂÀ, 7, ïì., ê., 1/5 ýò., ïë.:73/49.7/ 10.6, ÷/ï, âîçì.ïîä îôèñ, 3978.500ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89090228306 ÊÐÀÓËß, 2, ñï., ê., ëîäæ., 9/14 ýò., ïë.:127/66/18, ÷/ï, îòëè÷íîå ñîñò, 7990.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÊÐÀÓËß, 2, ñï., ê., ëîäæ., 9/14 ýò., ïë.:100.5/65/15, ÷/ï, ÷åðíîâàÿ îòäåë., 7800.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÊÐÀÓËß, 10, óï., ê., áàë., 8/9 ýò., ïë.:66/ 45/8, 4400.000ð, ÂÈÇÈÒ (ÓÏÍ), ò. 37123-63 ÊÐÀÓËß, 44, ñï., ê., ëîäæ., 3/16 ýò., ïë.:90/58/12, ÷/ï, ÷ï,åâðî., 10000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-3001 ÊÐÀÓËß, 44, ñï., ê., 2ëîäæ., 4/16 ýò., ïë.:104/69/13, 8500.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÊÐÀÓËß, 44, ñï., ê., ëîäæ., 12/16 ýò., ïë.:87/50/-, ÷/ï, 7000.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 319-01-31 ÊÐÀÓËß, 44, ñï., ê., ëîäæ., 14/16 ýò., ïë.:99/53/17, åñòü ïàðêèíã, 7300.000ð, ò. 355-50-46 ÊÐÀÓËß, 48/1, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:53/37/6, ÷/ï, îòë ñîñò, 3494.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÊÐÀÓËß, 48/2, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:58/37/7, 3800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÊÐÀÓËß, 51, ñï., ê., á/ë., 6/16 ýò., ïë.:125/70/18, 8000.000ð, Í-Ó-ÅÊ-ÁÓÐà (ÓÏÍ), ò. 89122409202

ÊÐÀÓËß, 85, ïí., ï., ï/ëîä., 4/9 ýò., ïë.:59/39/8, 3230.000ð, ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 320-55-71 ÊÐÀÓËß, 86, óï., ï., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:52.8/39.4/-, 4800.000ð, ÁÎÍÓÑ (ÓÏÍ), ò. 365-84-93 ÊÐÛËÎÂÀ, 27, ñï., ê., ëîäæ., 4/14 ýò., ïë.:88/60/12, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 6900.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 38483-10 ÊÐÛËÎÂÀ, 27, ñï., ê., ëîäæ., 5/17 ýò., ïë.:97/57/13, ÷/ï, íîâûé äîì, 7700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÊÐÛËÎÂÀ, 27, ñï., ê., áàë., 13/17 ýò., ïë.:100/62/13, ÷/ï, ìåáåëü+òåõíèêà, 9000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÊÐÛËÎÂÀ, 27, ñï., ê., ë., 3/10 ýò., ïë.:87/ 47/12, ÷/ï, åâðî/äèçàéí, 7600.000ð, ÎÊÒßÁÐÜÑÊÎÅ (ÓÏÍ), ò. 89028725483 ÌÀËÛØÅÂÀ, 1, ïì., ê., 2áàë., 3/5 ýò., ïë.:77/54/10, ÷/ï, 2190014, 5900.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÌÀËÛØÅÂÀ, 3, ñï., ê., ëîäæ., 5/16 ýò., ïë.:126/80/-, 89226104222, 12500.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 89226104222 ÌÀËÛØÅÂÀ, 3, ñï., ê., ëîäæ., 3/16 ýò., ïë.:120.5/73/-, ÷/ï, 11000.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-78-78 ÌÀËÛØÅÂÀ, 4, ïì., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:72/53/9, æá\ïåðåêð., 4450.000ð, ËÀÉÒ-Í, ò. 222-05-35 ÌÀËÛØÅÂÀ, 4/Á, ñï., ì., 2ëîäæ., 7/15 ýò., ïë.:99/57/14, ÷/ï, 10000.000ð, ÊÎÍÑÒÀÍÒÀ-ÃÐÓÏÏ (ÓÏÍ), ò. 89122814906

ÂÈÇ À.ÁÀÐÁÞÑÀ, 6, ñï., ê., ëîäæ., 5/12 ýò., ïë.:128/78/12, íîâàÿ,ðåìîíò, 8500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 À.ÁÀÐÁÞÑÀ, 15, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:63/47/7, ÷/ï, 8-912-28-48-686, 4500.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89122848686 ÂÈÇ-ÁÓËÜÂÀÐ, 20, ïì., ê., 2/5 ýò., ïë.:85/ 60/8, ÷/ï, 4950.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 372-91-11 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 33/1, ïí., ï., áàë., 1/9 ýò., ïë.:58/43/6, 4550.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 35/1, ïí., ï., áàë., 7/9 ýò., ïë.:57/37/7, ÷/ï, îòë.ñîñò., 4000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÅÐÂÎÓÐ (ÓÏÍ), ò. 89193687767 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 46/Á, óï., ï., 2ï/ëî., 3/9 ýò., ïë.:56/35/6, íåñòàíäàðò ïëàí, 3650.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 55, óï., ï., 2ëîäæ., 15/16 ýò., ïë.:78.6/44/10, ÷/ï, 5000.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-78-78 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 55, óï., ï., 2ëîäæ., 9/16 ýò., ïë.:71/43/10, 4600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 55, óï., ï., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:80/52/12, ÷/ï, 2316732 îòë/ðåì, 5200.000ð, ò. 231-67-32 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 55, óï., ï., ëîäæ., 4/16 ýò., ïë.:80/44/11, ÷/ï, 4700.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 57, óï., ï., 2ëîäæ., 7/12 ýò., ïë.:112/78/28, ÷/ï, 6000.000ð, ÌÀÍÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 89045413383 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 57, óï., ï., ëîäæ., 10/12 ýò., ïë.:79/50/10, 2132688, 5000.000ð, ÀÂÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 213-26-88 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 57, óï., ï., ëîäæ., 8/12 ýò., ïë.:79/50/-, ÷/ï, 4850.000ð, ò. 201-2787 ÂÈÊÓËÎÂÀ, 57, óï., ï., ýðê., 6/12 ýò., ïë.:85/55/11, ÷/ï, 5100.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

79

ÌÅËÜÍÈÊÎÂÀ, 20, óï., ê., áàë., 2/13 ýò., ïë.:100/59/17, ÷/ï, âñòð.òåõ, ìåá., 9700.000ð, ÍÎÂÀß ÊÂÀÐÒÈÐÀ (ÓÏÍ), ò. 344-85-44 ÌÅËÜÍÈÊÎÂÀ, 52, áð., ê., 2/5 ýò., ïë.:59/ 39/6, ÷/ï, 3500.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 2, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:53/37/6, ÷/ï, ÷ï, 3580.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 10/À, ïí., ï., ïë., 7/9 ýò., ïë.:58/36/7, ÷/ï, ñðî÷.òîðã, 3930.000ð, ÞÐ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89122416179 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 18/À, ïí., ï., áàë., 7/9 ýò., ïë.:58.1/38.4/7, 3900.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-30-54 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 28, ïí., ï., ï/ëîä., 4/9 ýò., ïë.:58.4/38.1/8, õîð.ñîñò., 3750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 28, ïí., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:59/39/7, ÷/ï, ïîä îôèñ, 4580.000ð, ÍÀØ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 35068-17 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 32/À, ïí., ï., áàë., 9/9 ýò., ïë.:59/39/7, 3650.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 201-12-98 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 32/À, ïí., ï., ï/ëîä., 1/ 9 ýò., ïë.:66/43/7, ÷/ï, ïîä îôèñ, 4400.000ð, ò. 213-07-68 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 40/1, áð., ï., á., 2/5 ýò., ïë.:57/42/7, õîð.ðåì., 3800.000ð, ò. 89028762726 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 44, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:78/53/8, ÷/ï, 5700.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ66 (ÓÏÍ), ò. 310-37-37 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 46, óï., ï., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:64/40.8/9, ÷/ï, õîð.ñîñò., 4050.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 213-72-07 ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 52, óï., ï., ëîäæ., 9/16 ýò., ïë.:92/71/11, ÷/ï, 5560.000ð, ÍÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 356-03-32 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 2, ïì., ê., 5/5 ýò., ïë.:73/ 48/-, 4590.000ð, ò. 378-57-47 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 2, ïì., ê., 2áàë., 5/5 ýò., ïë.:74/46/7, ÷/ï, îêíà âî äâîð, 4500.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 283-01-10 ÏÀÏÀÍÈÍÀ, 1, óï., ê., ëîäæ., 4/12 ýò., ïë.:61.2/44/7.8, 89122416159, 4600.000ð, ÂÖÍ (ÓÏÍ), ò. 89122416159 ÏÀÏÀÍÈÍÀ, 3, óï., ê., áàë., 5/9 ýò., ïë.:50/35/6, 3780.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 ÏÀÏÀÍÈÍÀ, 15, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:56/ 42.7/5.8, 3650.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 ÏÀÏÀÍÈÍÀ, 15, õð., ê., áàë., 4/4 ýò., ïë.:54/39/6, ÷/ï, îòë.ñîñò,ñòåêë, 3990.000ð, ÒÅÐÐÀ (ÓÏÍ), ò. 200-68-08 ÏÀÏÀÍÈÍÀ, 15, õð., ê., áàë., 2/4 ýò., ïë.:41/29/6, ÷/ï, ïåðåä 3êê,óçàê, 3070.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 38483-10 ÏÀÏÀÍÈÍÀ, 18, ñï., ì., áàë., 18/21 ýò., ïë.:112/74/14, ÷/ï, 9700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÏÈÐÎÃÎÂÀ, 4, óï., ê., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:60/43/8, 3600.000ð, ÓÞÒÂÈËÜÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., ëîäæ., 11/16 ýò., ïë.:131.1/100/10, ÷/ï, àêöèÿ, 8914.800ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89122435250 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., ëîäæ., 3/16 ýò., ïë.:106.1/58/13, ÷/ï, ïîòîëêè 3ì, 7639.200ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89122435250 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., ëîäæ., 4/16 ýò., ïë.:124.9/72/20, ÷/ï, àêöèÿ, 8493.200ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89122435250 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., 2ëîäæ., 6/16 ýò., ïë.:131.2/80/10, ÷/ï, ïîòîë. 3ì,àêöèÿ, 8921.600ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89122435250 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., ëîäæ., 3/16 ýò., ïë.:129/1/1, ÷/ï, 8820.000ð, ÊÀÏÈÒÀË (ÓÏÍ), ò. 253-77-10 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., ëîäæ., 12/16 ýò., ïë.:133/80/20, ÷/ï, 9044.000ð, ÊÀÏÈÒÀË (ÓÏÍ), ò. 253-77-10 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., áàë., 10/16 ýò., ïë.:132.3/83/8, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 8996.400ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., á/ë., 7/16 ýò., ïë.:133/80.4/8, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 8010.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11

¹ 12

(18.03.2013)


80

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 3-êîìíàòíûå êâàðòèðû

ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., ëîäæ., 6/16 ýò., ïë.:131.1/73/8, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 7962.400ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., ëîäæ., 8/16 ýò., ïë.:130/82/20, ÷/ï, 9058.000ð, ÊÀÏÈÒÀË (ÓÏÍ), ò. 253-77-10 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., ëîäæ., 9/16 ýò., ïë.:131/80/7, ÷/ï, 8960.360ð, ÊÀÏÈÒÀË (ÓÏÍ), ò. 253-77-10 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., ëîäæ., 3/16 ýò., ïë.:103/60/13, ÷/ï, 7640.000ð, ÊÀÏÈÒÀË (ÓÏÍ), ò. 253-77-10 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., 15/16 ýò., ïë.:102/80/13, ÷/ï, 8500.000ð, ÌÀÍÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., 13/16 ýò., ïë.:104.3/66.5/-, ÷/ï, 8073.800ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., 9/16 ýò., ïë.:137.9/82.5/-, ÷/ï, 9003.200ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 222-18-68 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., áàë., 3/16 ýò., ïë.:106.1/58/14, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 7639.200ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., ëîäæ., 3/16 ýò., ïë.:129.7/65.8/8, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 7819.600ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., 2áàë., 6/16 ýò., ïë.:147.2/59.5/60.6, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 10009.600ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., 3áàë., 9/16 ýò., ïë.:132.4/46.8/37.6, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 8003.200ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., ëîäæ., 4/16 ýò., ïë.:124.9/72.9/8, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 8493.200ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 49, ñï., ê., ëîäæ., 2/23 ýò., ïë.:102/66/17, ÷/ï, ñîñò.îòë., 7700.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 49, ñï., ê., ëîäæ., 3/23 ýò., ïë.:98/49/14, 7100.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 219-07-07 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 53, óï., ê., áàë., 10/10 ýò., ïë.:59.6/37.7/8, äîêóìåíòû ãîòîâ, 4700.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 23258-24 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 60, óï., ê., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:80/50/10, îòë. ìåñòî.òîðã, 4800.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 213-77-79 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 80, óï., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:65/42/8, îòë.ñîñò,ä/ã, 4650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-5353 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 90, ñï., ê., ëîäæ., 3/12 ýò., ïë.:90/52/15, ÷/ï, ðåì+ìåáåë îñâîá, 7300.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 213-77-79 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 90, ñï., ê., áàë., 6/12 ýò., ïë.:82/49/15, ÷/ï, 6750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 92, ñï., ê., 2ëîäæ., 7/12 ýò., ïë.:98/65/-, íîâàÿ ïîä ÷/îòä, 7250.000ð, ò. 269-88-98 ÒÎÊÀÐÅÉ, 24, ñï., ê., á/ë., 3/15 ýò., ïë.:88/60/11, ÷/ï, ñàóíà òñæ øêêóï, 6300.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 371-46-91 ÒÎÊÀÐÅÉ, 40, ñï., ì., ëîäæ., 8/18 ýò., ïë.:106.2/57/13, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 6478.200ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89122435250

ÔÐÎËÎÂÀ, 29, ñï., ê., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:101/60/18, ÷/ï, èäåàë.ðåìîíò, 18500.000ð, ÒÈÌ (ÓÏÍ), ò. 222-25-51 ÔÐÎËÎÂÀ, 29, ñï., ê., ëîäæ., 10/12 ýò., ïë.:101/38/40, òîðã, 9500.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 370-31-12 ÔÐÎËÎÂÀ, 29, ñï., ê., 2ëîäæ., 8/14 ýò., ïë.:113/65/16, ÷/ï, 89221313697, 9800.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÔÐÎËÎÂÀ, 29, ñï., ê., 3ëîäæ., 7/14 ýò., ïë.:129/57/12, äîì 8 ýòàæåé, 11300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÔÐÎËÎÂÀ, 29, ñï., ê., 3áàë., 2/14 ýò., ïë.:137/71/17, ÷/ï, íà ðàçí ñòîð, 7750.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÔÐÎËÎÂÀ, 31, ñï., ê., ëîäæ., 10/16 ýò., ïë.:80/47/13, 3190529, 7500.000ð, ÐÀÂËÒÄ (ÓÏÍ), ò. 89222095529 ÔÐÎËÎÂÀ, 31, ñï., ê., á/ë., 8/16 ýò., ïë.:81/48/12, ÷/ï, 7890.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 384-01-44 ÝÍÅÐÃÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 13, ïì., ø., 1/3 ýò., ïë.:67/40/8, ÷/ï, âîçì.îôèñ, 3700.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 38483-10 ÞÌÀØÅÂÀ, 9, ñï., ì., ëîäæ., 15/25 ýò., ïë.:112/65/17, ÷/ï, 9450.000ð, ò. 38590-40 ÞÌÀØÅÂÀ, 9, ñï., ì., ëîäæ., 15/25 ýò., ïë.:128/70/19, ÷/ï, ÷åðíîâ.îòäåëêà, 10450.000ð, ò. 385-90-40 ÞÌÀØÅÂÀ, 9, ñï., ì., ëîäæ., 15/25 ýò., ïë.:134/67/16, ÷/ï, ÷åðíîâ.îòäåëêà, 11150.000ð, ò. 385-90-40

ÒÎÊÀÐÅÉ, 40, ñï., ì., ëîäæ., 9/18 ýò., ïë.:106.8/75/13, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 6514.800ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89122435250 ÒÎÊÀÐÅÉ, 40, ñï., ì., ëîäæ., 11/18 ýò., ïë.:102.1/56/10, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 6228.100ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89122435250 ÒÎÊÀÐÅÉ, 40, ñï., ì., ëîäæ., 7/18 ýò., ïë.:102.2/56/10, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 6234.200ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89122435250 ÒÎÊÀÐÅÉ, 56/2, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:58/41/6, 3900.000ð, ÀÊÏÐÎ-È (ÓÏÍ), ò. 361-50-61 ÒÎÊÀÐÅÉ, 60/1, áð., ï., 2/5 ýò., ïë.:59/ 42/8, ÷/ï, 8.912.6080503, 3700.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 ÒÎÊÀÐÅÉ, 68, ñï., ê., ëîäæ., 11/17 ýò., ïë.:95/67/-, ÷/ï, åâðî, ìåáåëü, 9100.000ð, ÍÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 356-03-32 ÒÎÊÀÐÅÉ, 68, ñï., ê., 2ëîäæ., 11/17 ýò., ïë.:96/82/-, ÷/ï, +ëîäæèÿ20ì2, 8790.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÔÐÎËÎÂÀ, 19/1, ñï., ê., 3á., 6/16 ýò., ïë.:102/50/-, 8400.000ð, ò. 89222020609 ÔÐÎËÎÂÀ, 27, ñï., ê., 2ëîäæ., 4/10 ýò., ïë.:105/60/17, ÷/ï, óäà÷. ïëàíèðîâ., 8200.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÔÐÎËÎÂÀ, 27, ñï., ê., 2/10 ýò., ïë.:173/ 77/42, ÷/ï, 11950.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89122421305 ÔÐÎËÎÂÀ, 27, ñï., ê., 3áàë., 5/10 ýò., ïë.:112/67/17, ÷/ï, 89126116293, 9500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01

ÞÌÀØÅÂÀ, 10, óï., ê., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:61.1/38/9.4, èäåàë.ïîä êîìì., 5200.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89527346274 ÞÌÀØÅÂÀ, 15, ñï., ã., ëîäæ., 18/25 ýò., ïë.:110/56/16, ÷/ï, 9190.000ð, ÔÎËÈÑ (ÓÏÍ), ò. 89045447364

ÏÎÏÎÂÀ, 33/À, ñï., ì., ëîäæ., 7/16 ýò., ïë.:112/57/-, ÷/ï, 8073.800ð, ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐà (ÓÏÍ), ò. 219-06-47 ÐÀÁÎ×ÅÉ ÌÎËÎÄÅÆÈ, 45, óï., ê., áàë., 4/9 ýò., ïë.:65.5/44.2/-, ÷/ï, âèä íà íàáåðåæ., 5200.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÐÀÁÎ×ÅÉ ÌÎËÎÄÅÆÈ, 45, óï., ê., áàë., 4/9 ýò., ïë.:65/44/8, ÷/ï, îòë.ñîñò., 4850.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÐÀÁÎ×ÈÕ, 9, óï., ï., ëîäæ., 6/10 ýò., ïë.:65/40/8, ÷/ï, 4250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÐÅÏÈÍÀ, 93, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:64/40/9, ÷/ï, õîð ñîñò, 4300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÐÅÏÈÍÀ, 99, ñï., ê., ëîäæ., 14/14 ýò., ïë.:68/47/8, ÷/ï, ñðî÷íî,òîðã, 5180.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89221190071 ÑÈÍßÅÂÀ, 8, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:58/38/7, îòë.ñîñò., 3950.000ð, ÀÊÏÐÎ-È (ÓÏÍ), ò. 361-50-61 ÑÈÍßÅÂÀ, 8, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:58/38/6, 2/3 äîëè, 1900.000ð, ÌÀÍÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 267-47-28 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 49, ñï., ê., 2ëîäæ., 8/23 ýò., ïë.:92/54/13, ÷/ï, ÷ï. îòë ñîñò, 8200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÒÀÒÈÙÅÂÀ, 49, ñï., ê., 1/23 ýò., ïë.:98/ 51/18, íîâûé äîì, 8200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033001,269

¹ 12

(18.03.2013)

ÂÎÊÇÀËÜÍÛÉ ÊÈÌÎÂÑÊÀß, 6, óï., ê., á., 9/10 ýò., ïë.:76.3/48.8/9.4, 5500.000ð, ÌÈÐ ÂÀØÅÌÓ ÄÎÌÓ (ÓÏÍ), ò. 213-98-96 ÊÈÌÎÂÑÊÀß, 8, óï., ê., ëîäæ., 4/10 ýò., ïë.:86/57/9, õîð.ñîñò., 5890.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU (ÓÏÍ), ò. 378-80-29 ×ÅËÞÑÊÈÍÖÅÂ, 21, óï., ê., ëîäæ., 9/10 ýò., ïë.:57/42/7, ñîñò. ñðåäíåå, 4100.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 ×ÅËÞÑÊÈÍÖÅÂ, 25, óï., ê., ëîäæ., 6/10 ýò., ïë.:56.3/42/7, ÷/ï, 3900.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 201-69-39

ÂÒÓÇÃÎÐÎÄÎÊ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÀß, 28, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:54/38/6, ÷/ï, òðåá ðåìîíò, 3600.000ð, ò. 89530098095 ÁÎÒÀÍÈ×ÅÑÊÀß, 19, ñï., ê., ëîäæ., 14/15 ýò., ïë.:208/128/14, ÷/ï, â 5 êîìíàòíóþ, 13600.000ð, ÑÎÃËÀÑÈÅ (ÓÏÍ), ò. 374-59-50 ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß, 6, ïì., á., 2/5 ýò., ïë.:73.9/48/7.9, ÷/ï, 4650.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÊÓÉÁÛØ. (ÓÏÍ), ò. 261-28-34

ÊÎÌÈÍÒÅÐÍÀ, 20, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:59/ 42/8, ÷/ï, 89049850334 óãë, 4000.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 376-59-18 ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß, 50, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:73/51/7, 4840.000ð, ÍÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 356-03-32 ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß, 76, ñï., ì., 3ëîäæ., 7/24 ýò., ïë.:125.6/70/16, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 8900.000ð, ÅÊÀÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89043881928 ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß, 78, ñï., ì., ëîäæ., 2/ 25 ýò., ïë.:93/54/12, ÷/ï, 5588.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÊÓËÈÁÈÍÀ, 3, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:58/ 45.5/6, ïîä îôèñ, 3950.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89506386385 ËÅÍÈÍÀ, 70, ïì., ê., 2/6 ýò., ïë.:91.3/ 53.6/7.9, 6000.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89122467187 ËÅÍÈÍÀ, 70, ïì., ê., 3/6 ýò., ïë.:78/50/ -, ÷/ï, 5300.000ð, ÑÒÎËÈ×ÍÛÉ ÖÍ (ÓÏÍ), ò. 219-99-19 ËÅÍÈÍÀ, 70, ïì., ê., 2/6 ýò., ïë.:73.8/ 47/8, ÷/ï, ïîä ðåìîíò, 4800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ËÅÍÈÍÀ, 101, ïì., ê., 2/5 ýò., ïë.:74/44/ 8, ñàìûé öåíòð., 4500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ËÎÄÛÃÈÍÀ, 4, ñï., ê., áàë., 3/14 ýò., ïë.:104/66/12, ÷/ï, äîêóìåíòû ãîòîâ, 8500.000ð, ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË (ÓÏÍ), ò. 89122464155 ËÎÄÛÃÈÍÀ, 4, ñï., ê., áàë., 13/14 ýò., ïë.:99.8/47/13, ÷/ï, ãàç êîòåëüíàÿ, 6600.000ð, ÑÎÃËÀÑÈÅ (ÓÏÍ), ò. 37459-50 ËÎÄÛÃÈÍÀ, 4, ñï., ê., ëîäæ., 6/14 ýò., ïë.:118.8/71.9/13.5, ÷/ï, 10150.000ð, ÑÎÃËÀÑÈÅ (ÓÏÍ), ò. 89122401183 ËÎÄÛÃÈÍÀ, 11, óï., ê., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:63/50/8, â õîðîøåì ñîñò., 4900.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 213-77-79 ÌÀËÛØÅÂÀ, 115, õð., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:56/42/8, ÷/ï, ñðî÷íî!!!, 3700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 ÌÀËÛØÅÂÀ, 128, ïì., ê., 5/5 ýò., ïë.:90/ 52/1, æ/á ïåðåêð, 4900.000ð, ÓÐÀËÈÍÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 371-78-06 ÌÀËÛØÅÂÀ, 152/Á, õð., ê., 4/5 ýò., ïë.:43/32/6, ÷/ï, 3-õ èç 2-õ,òîðã, 2970.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 268-15-01 ÌÈÐÀ, 1/À, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:55/ 39/7, åâðîðåìîíò, 4500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 ÌÈÐÀ, 1/Ã, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:54/ 39/6, ÷/ï, 290-42-25, 3950.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 290-42-25 ÌÈÐÀ, 3/Á, õð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:58/ 45/-, 4050.000ð, ò. 385-90-40 ÌÈÐÀ, 8, óï., ê., 3ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:106/ 65/10, õîð.ñîñòîÿíèå, 6900.000ð, ÒÀÉÍÛÉ ÑÎÂÅÒÍÈÊ, ò. 219-93-11 ÌÈÐÀ, 12/À, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:63/51/-, ÷/ï, 4400.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 ÌÈÐÀ, 38, ïì., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:76/ 52/11, ÷/ï, 9400.000ð, ÌÎÉ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 328-11-07 ÌÈÐÀ, 40, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:53.6/38.5/ 5, ïîä îôèñ, 4000.000ð, ò. 213-07-68 ÌÈÐÀ, 44/À, ñï., ê., á/ë., 8/9 ýò., ïë.:111.5/64.6/15.5, ÷/ï, 2901891, 11100.000ð, ÀÐÊÀÄÀ-Ì (ÓÏÍ), ò. 29018-91 ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÀß, 4, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:67/48/13, õîð.ðåìîíò, 4600.000ð, ÝÐÀ (ÓÏÍ), ò. 268-34-00 ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÀß, 18, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:59/41/6.6, 3 øê-êóïå, 3930.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÀß, 70, ïì., ê., 2/5 ýò., ïë.:70/38/14, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 3900.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 22221-84 ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÀß, 98, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:54.9/41.3/-, ñîñò.õîð., 4200.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 Ñ.ÊÎÂÀËÅÂÑÊÎÉ, 1, óï., ê., 3/9 ýò., ïë.:58/33/7, ÷/ï, 3950.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß, 28, ïì., ê., 1/4 ýò., ïë.:78/53/9, ÷/ï, 5500.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 89506536193 ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß, 47, õð., ê., 2/3 ýò., ïë.:57/39/6, 89221290476, 3350.000ð, ò. 89221290476 ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß, 4, õð., ê., áàë., 4/4 ýò., ïë.:56/39/6, ñîñò.íîðì., 3280.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74 Ó×ÅÍÈ×ÅÑÊÈÉ, 4, äð., ä., 1/2 ýò., ïë.:70/ 45/9, õîð, 2390.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 319-14-45 ÔÎÍÂÈÇÈÍÀ, 9, óï., ï., ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:67/47/9, ÷/ï, îòë 9122921782, 4590.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 ×ÀÀÄÀÅÂÀ, 4, áð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:51/36/6, 3370.000ð, ÁÎÍÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89221010340

ÅËÈÇÀÂÅÒ ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 2/Á, óï., ê., 2ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:63/38/8.3, 3530.000ð, ÀÒÎÌÏÐÎÌÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 377-00-07 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 6/À, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:55/ 40/-, îòë.ñîñò, 3000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77


ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 3-êîìíàòíûå êâàðòèðû ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 6/À, õð., ê., 5/5 ýò., ïë.:56/ 41/6, îêíà âî äâîð, 3000.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 269-86-42 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 16/1, óï., ï., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:64/40/8, ÷/ï, â ïîäàð.êóõ.ãàð, 3800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 211-54-74 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 16/5, óï., ï., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:64/48/8, èïîò.â ñá, 3750.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 9505540095 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 16/5, óï., ï., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:63/40/8, ÷/ï, ÷èñòûé ðàéîí., 3850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 378-43-23 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 22, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:61/ 48/7, ÷/ï, 2 îêíà íà áèñåð, 2900.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89222219959 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 23, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:64/41/8, ÷/ï, â ñîáñòâ.3ëåò, 3250.000ð, ÊÎÍÑÒÀÍÒÀ-ÃÐÓÏÏ (ÓÏÍ), ò. 269-24-78 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 27, óï., ï., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:63/39/11, 3770.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 27, óï., ï., áàë., 5/9 ýò., ïë.:63/39/8, ñðî÷íî!!!, 3590.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 211-5474 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 29, ñï., ê., 2ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:72/44/11, 4200.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 371-12-40 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 32, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:63/39/9, îòë.ñîñò, 3550.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 222-24-77 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 32, óï., ï., áàë., 2/9 ýò., ïë.:63/38/8, õîðîøèå ñîñåäè, 3745.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 131, óï., ï., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:64/40/8, 3300.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 131, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:63/40/8, ïîä ìàãàçèí, 3650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 131, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:63/40/8, õîð. ñîñò., 3500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÁÈÑÅÐÒÑÊÀß, 133, ïì., ê., áàë., 2/3 ýò., ïë.:85/57/12, 3500.000ð, ò. 8-922-10752-52 ÌÀÐÒÎÂÑÊÀß, 11, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:58/42/7, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 3040.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÌÎËÎÒÎÁÎÉÖÅÂ, 5, ñï., ê., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:84/53/10, ÷/ï, 2685500, 4300.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77

ÌÎËÎÒÎÁÎÉÖÅÂ, 12, óï., ï., ëîäæ., 10/ 10 ýò., ïë.:63/41/9, ÷/ï, 3850.000ð, ò. 8919-384-13-63 ÌÎËÎÒÎÁÎÉÖÅÂ, 14, ñï., ï., ë., 7/10 ýò., ïë.:65/41/9, ÷/ï, õîð.ñîñ., 4000.000ð, ÓÐÀËÈÍÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 371-78-06 ÌÎËÎÒÎÁÎÉÖÅÂ, 14, ñï., ï., ëîäæ., 8/10 ýò., ïë.:65/38/8, ÷/ï, 4150.000ð, ÍÀØ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 350-68-17 ÏËÎÄÎÐÎÄÈß, 11, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:67/ 45.3/8.9, 3100.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28

ÆÁÈ 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 20, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:58/42/7, 3750.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89222058738 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 20, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:57/38/7, 3500.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 216-10-92 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 29, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:64/38/9, ÷/ï, ïîä îôèñ, 3690.000ð, ÍÀØ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 350-68-17 40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 31, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:64/41/8, ñðî÷íî! íàéäåí, 3630.000ð, ÒÀÉÍÛÉ ÑÎÂÅÒÍÈÊ, ò. 219-93-11

40-ËÅÒÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ, 32/à, ñï., ï., ëîäæ., 7/16 ýò., ïë.:71/57/-, êâàðòèðàñòóäèÿ, 5300.000ð, ò. 8-919-397-02-91 ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ, 2, óï., ï., 5/9 ýò., ïë.:63/ 40/8, ÷/ï, ñîñòîÿíèå õîðîø, 4200.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89043899038 ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ, 4/2, óï., ï., 2áàë., 15/16 ýò., ïë.:68/44/9, ÷/ï, øê/ê,êóõ/ãàð,, 4800.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9122504425 ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ, 6, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:63.7/40.5/8, ÷/ï, 2901891, 4350.000ð, ÀÐÊÀÄÀ-Ì (ÓÏÍ), ò. 290-1891 ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ, 18/Ä, ñï., ê., 3ëîäæ., 17/25 ýò., ïë.:87/50/13, ÷/ï, 11500.000ð, ÌÎÉ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 328-11-07 ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ, 18/Ä, ñï., ê., 2áàë., 18/25 ýò., ïë.:87/50/12.4, ÷/ï, 9000.000ð, ÌÀËÛØÅÂÀ-73 (ÓÏÍ), ò. 222-73-73 ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ, 22, óï., ï., 2ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:65.6/44.4/8.2, íå ñòàíä.ïëàí., 3950.000ð, ÑÎÃËÀÑÈÅ (ÓÏÍ), ò. 89122401183 ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ, 22, óï., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:64/41/8, ÷/ï, 1/4 äîëÿ, 1200.000ð, ÊÀÑÊÀÄ (ÓÏÍ), ò. 350-97-69 ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ, 40, óï., ï., 2ëîäæ., 13/16 ýò., ïë.:63.8/48/10, êóõíÿ-ñòóäèÿ, 4250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22

ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 3, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:64/42/8, îòë. ñîñò., 4250.000ð, ÀÂÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89222013797 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 11, óï., ï., 2ëîäæ., 1/ 9 ýò., ïë.:60/36/8, 4050.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU (ÓÏÍ), ò. 378-80-29 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 11/Á, óï., ï., 2ëîäæ., 10/16 ýò., ïë.:66/42/8, õîð.ñîñò., 4200.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 13, óï., ï., ëîäæ., 8/ 9 ýò., ïë.:63/43/8, îê âî äâîð, 4190.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 13, óï., ï., ë., 7/9 ýò., ïë.:64/42/7.5, îáì.íàéäåí, 4500.000ð, ÞÐ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89122416179 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 17/Á, óï., ê., 2ëîäæ., 12/16 ýò., ïë.:71.2/43.5/-, ÷/ï, ñàóíà,îòäåëêà, 5350.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89221188045 ÍÎÂÃÎÐÎÄÖÅÂÎÉ, 19/2, óï., ï., 2ëîäæ., 7/16 ýò., ïë.:84/52/8, 2 áîëüø.êëàäîâê, 5200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 ÏÀÍÅËÜÍÀß, 11/À, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:58/39/7, 3700.000ð, ÃËÎÁÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89126491061 ÏÀÍÅËÜÍÀß, 17/À, óï., ï., 2ëîäæ., 3/16 ýò., ïë.:82.2/50/8, ÷/ï, ä/ã ÷/ï, 3500.000ð, Í-Ó-ÅÊ-ÁÓÐà ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89221658888 ÐÀÑÑÂÅÒÍÀß, 11/À, óï., ê., ëîäæ., 4/12 ýò., ïë.:67/42/9, ñîñò. îòëè÷íîå, 4600.000ð, ÅÊ-ÁÓÐà ÑÈÒÈ (ÓÏÍ), ò. 201-10-10 ÐÀÑÑÂÅÒÍÀß, 13, óï., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:65/43/-, ÷/ï, îòë.ñîñò., 4770.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 4/2, óï., ï., ëîäæ., 9/16 ýò., ïë.:70/40/89, 4600.000ð, 911 (ÓÏÍ), ò. 380-23-42 ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 4/4, ñï., ê., ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:87.4/43/16, ÷/ï, òîðã, 7100.000ð, ÌÅÍÄÅËÅÅ (ÓÏÍ), ò. 89222012044 ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 4/4, ñï., ê., 2ï/ëî., 7/10 ýò., ïë.:96.5/563.3/13.7, ÷/ï, 9450.000ð, ÓËÅÉ (ÓÏÍ), ò. 348-55-38 ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 11, ïí., ï., ï/ëîä., 2/9 ýò., ïë.:57/40/8, õîðîøîå ñîñò., 3820.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 378-43-23 ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 11, ïí., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:59/36.8/7, 3500.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89022617538 ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 19/À, óï., ê., 2ëîäæ., 14/14 ýò., ïë.:109/64/19, ÷/ï, îòëè÷íîå ñîñò!, 8700.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 19/À, ñï., ê., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:63/39/8, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 5180.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 21, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:58/37/7, 3600.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-30-54 ÑÈÐÅÍÅÂÛÉ, 23, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:59/38/7, 3570.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 16, óï., ï., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:64/40/8, ÷/ï, ñâåæèé ðåìîíò, 4500.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 17, óï., ï., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:64/41/8, 4400.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 216-10-92 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 17, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:80/52/8, 4500.000ð, ÓËÅÉ (ÓÏÍ), ò. 89222044027 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 17, óï., ï., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:64/41/8, 89049844925, 4600.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89049844925 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 20, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:64/40/8, óëó÷ø.ïëàí., 4700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 378-43-23 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 20, óï., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:63/41/8, õîð.ñîñò, 4400.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 25, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:62/45/6, ÷/ï, 3900.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89226154143 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 28, ïí., ï., ï/ëîä., 1/ 9 ýò., ïë.:59/38/7, ÷/ï, îê íà 2 ñòîðîíû, 3400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 ÑÛÐÎÌÎËÎÒÎÂÀ, 28, ïí., ï., ï/ëîä., 8/ 9 ýò., ïë.:57/37/7, ñðî÷íî!, 3850.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9222969660

ÁÅÁÅËß, 114, óï., ê., áàë., 1/9 ýò., ïë.:68/42/10, ïîä ìàãàç. òîðã, 5250.000ð, ÀËËÑ (ÓÏÍ), ò. 89634471529 ÁÅÁÅËß, 120, óï., ê., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:67/30/21, îòë. ñîñò., 4500.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÁÅÁÅËß, 134, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:72/42/8, ñðî÷íî, 4099.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 222-21-84 ÃÎÒÂÀËÜÄÀ, 3, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:64/40/6, 4800.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 ÃÎÒÂÀËÜÄÀ, 3, óï., ï., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:63/41/10, ÷/ï, ïåðåïë,îòë.ñîñò, 4700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÃÎÒÂÀËÜÄÀ, 6/1, óï., ê., ëîäæ., 5/12 ýò., ïë.:91.3/55/-, 6000.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 379-58-58 ÃÎÒÂÀËÜÄÀ, 6/2, óï., ê., ëîäæ., 6/13 ýò., ïë.:71.1/42.7/9, ÷/ï, õîð.ñîñò, 5299.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 38483-10 ÃÎÒÂÀËÜÄÀ, 6/2, óï., ê., ëîäæ., 3/13 ýò., ïë.:71/42/8, ÷/ï, 5750.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9221492082 ÃÎÒÂÀËÜÄÀ, 14/À, ñï., ê., ëîäæ., 8/18 ýò., ïë.:88/52/13, ÷/ï, õîð.ñîñò., 7500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ÃÎÒÂÀËÜÄÀ, 15, óï., ï., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:64/41/10, 4500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÃÎÒÂÀËÜÄÀ, 15, óï., ï., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:64/40/10, ñîñò.õîðîøåå, 4730.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÃÎÒÂÀËÜÄÀ, 19, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:74/51/8, 3650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 ÃÎÒÂÀËÜÄÀ, 19, óï., ï., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:63/41/8, íåñòàíä ïë, 4800.000ð, ÍÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 356-03-32 ÃÎÒÂÀËÜÄÀ, 19/Á, óï., ï., 2ëîäæ., 15/16 ýò., ïë.:70/42/13, ÷/ï, ìåáåëü,òåõíèêà, 4600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÃÎÒÂÀËÜÄÀ, 19/Á, óï., ï., ëîäæ., 13/16 ýò., ïë.:57/37/7, ÷/ï, ñðî÷íî, òîðã, 3990.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ÃÎÒÂÀËÜÄÀ, 21/2, ñï., ï., ëîäæ., 11/16 ýò., ïë.:89/52/11, ÷/ï, 8-912-220-8401, 6500.000ð, ò. 89122208401 ÃÎÒÂÀËÜÄÀ, 23/1, ñï., ï., ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:67/39/9, ÷/ï, 5400.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÊÎËÌÎÃÎÐÎÂÀ, 58, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:54.5/39/6, ñîñò.õîðîøåå, 3300.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89506386385 ÎÏÀËÈÕÈÍÑÊÀß, 16, óï., ï., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:64/40/8, ÷/ï, òîðã, 4200.000ð, ÑÒÀÒÓÑ (ÓÏÍ), ò. 388-24-11 ÎÏÀËÈÕÈÍÑÊÀß, 19, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:64/40/8, õîð.ñîñò., 3900.000ð, ÀÐÃÓÌÅÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89122897658 ÎÏÀËÈÕÈÍÑÊÀß, 24, óï., ï., 1/16 ýò., ïë.:66/43/9, ÷/ï, õîðñîñò, 5300.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89530429183 ÎÏÀËÈÕÈÍÑÊÀß, 27, óï., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:63.4/40/8, 4000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 ÎÏÀËÈÕÈÍÑÊÀß, 27, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:64/41/8, 89122848686, 4000.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 368-88-00 ÎÏÀËÈÕÈÍÑÊÀß, 31, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:62/43/8, îòë.ñîñò., 4600.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-0012 ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 4, óï., ï., 3/9 ýò., ïë.:64/ 46/8, 213-84-03, 3850.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 368-88-00 ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 12, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:76/52/8, âñ¸ ðÿäîì, 4300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-2401 ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 16, óï., ï., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:65/41/8, ÷/ï, 4500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 18, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:63/40/8, õîð.ñîñò., 4000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ, 30, óï., ï., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:64/41/8, ÷/ï, 3930.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72

ÇÀÂÎÊÇÀËÜÍÛÉ

ÈÇÎÏËÈÒ

ÀÐÌÀÂÈÐÑÊÀß, 17/ÂÑÒ, óï., ê., 2áàë., 9/ 9 ýò., ïë.:55/30/8.4, õîð.ñîñò, 3550.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÀÐÒÈÍÑÊÀß, 12, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:75/ 51/9, äî ìåòðî 15 ìèí, 2950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÊÎÍÎÒÎÏÑÊÀß, 6, õð., ê., áàë., 3/4 ýò., ïë.:54/38/6, 2712010, 3200.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ËÅÒ×ÈÊÎÂ, 8/À, óï., ï., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:62.8/39.6/8.1, ÷/ï, 3200.000ð, ò. 89505472225

ÈÇÎÏËÈÒÍÀß, 11, óï., ê., áàë., 2/2 ýò., ïë.:63.8/38.3/8, ÷/ï, 2880.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53

ÇÀÐÅ×ÍÛÉ ÁÅÁÅËß, 112, óï., ï., 2áàë., 13/16 ýò., ïë.:66.3/46.2/8, ÷/ï, 4300.000ð, ÌÀÍÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 267-47-28

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

81

ÊÎËÜÖÎÂÎ ÀÂÈÀÒÎÐÎÂ, 1/À, ñï., ê., áàë., 4/10 ýò., ïë.:75/47/10, 5400.000ð, ò. 371-76-41 ÀÂÈÀÒÎÐÎÂ, 10, ñï., ï., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:63/40/9, 3800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ÀÂÈÀÒÎÐÎÂ, 10, ñï., ï., ëîäæ., 6/10 ýò., ïë.:63/40/9, ÷/ï, çàêðûòûé äâîð, 4000.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÀÂÈÀÒÎÐÎÂ, 14, óï., ê., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:63/41/9, ÷/ï, ñóïåð åâðîðåì, 6550.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-3723 ÁÀÕ×ÈÂÀÍÄÆÈ, 1/À, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:54/38/6, ÷/ï, 2197210, 2980.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 219-72-10 ÁÀÕ×ÈÂÀÍÄÆÈ, 1/Á, óï., ï., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:80/55/8, ÷/ï, îòë,êóõíÿ,ñ/ï, 4400.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 319-14-45 ÁÀÕ×ÈÂÀÍÄÆÈ, 12, óï., ê., 2ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:102/71/8, áîë.ãàðäåðîáí., 15000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ÁÀÕ×ÈÂÀÍÄÆÈ, 14, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:59/41/6, 3200.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. +7912617083 ÈÑÏÛÒÀÒÅËÅÉ, 12/À, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:62/40/7, ÷/ï, õîðîø. ñîñòîÿí., 3000.000ð, ò. 89221284434 ÈÑÏÛÒÀÒÅËÅÉ, 13, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:51/ 36/6, ÷/ï, 1800.000ð, ÀÊÐÎÏÎËÜ (ÓÏÍ), ò. 213-16-43 ÈÑÏÛÒÀÒÅËÅÉ, 14, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:57/41/7, ÷/ï, óäà÷í.ïë. òîðã!, 2750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ÊÎËÜÖÎÂÎ ÑÒ., 6, ïì., ê., 2/2 ýò., ïë.:45/ 33/6, áåç âàííû, 1550.000ð, ÓÞÒÂÈËÜÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÐÀÊÅÒÍÀß, 7, ïì., ø., áàë., 2/2 ýò., ïë.:95.5/50/12, 3150.000ð, Í-Ó-ÅÊÁÓÐà (ÓÏÍ), ò. 9122330770 ÒÐÀÊÒÎÂÀß, 2, õð., ê., áàë., 3/3 ýò., ïë.:55/37/6, ÷/ï, ñðî÷íî, 3050.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 222-21-84 ÒÐÀÊÒÎÂÀß, 8, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:67/ 47/7, ÷/ï, èäåò ïðèâàòèç., 2500.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89028766191

ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐÍÛÉ ÁÅËÎßÐÑÊÀß, 22, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:53/ 37/6, 2450.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 89655047799 ÊÀÐÅËÜÑÊÀß, 74, äð., ä., 2/2 ýò., ïë.:62/ 50/6, îòë.ñîñò., 2700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ËÀÒÂÈÉÑÊÀß, 3, óï., ê., 2ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:58.5/36.3/8, 3490.000ð, ÌÎÉ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 89222044436 ËÀÒÂÈÉÑÊÀß, 36, áð., ï., ýðê., 5/5 ýò., ïë.:53.2/37.5/6.2, ÷/ï, 3000.000ð, ò. 89222144053 ËÀÒÂÈÉÑÊÀß, 37, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:63.6/40.3/8, õîð.ñîñò, 3470.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ËÀÒÂÈÉÑÊÀß, 38, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:58.1/41.4/6.5, ÷/ï, 3250.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-78-78 ËÀÒÂÈÉÑÊÀß, 42, ïí., ï., ï/ëîä., 8/9 ýò., ïë.:57/36/7, ÷/ï, îòë.ñîñò., 3800.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ËÀÒÂÈÉÑÊÀß, 42, ïí., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:59/36.9/7, 3200.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39

ÈÑÒÎÊ ÃËÀÂÍÀß, 23, õð., ê., áàë., 3/4 ýò., ïë.:56/42/6, 2800.000ð, ÈÍÒÅÐÏÀÐÈÒÅÒ (ÓÏÍ), ò. 9221812822 ÃËÀÂÍÀß, 24/À, óï., ï., ï/ëîä., 5/5 ýò., ïë.:65/41/8, 3000.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02

ÊÀÐÀÑÜÅÎÇÅÐÑÊ ÌÀËÎÃÎÐÎÄÑÊÀß, 4, ñï., ø., ï/ëîä., 2/4 ýò., ïë.:96/75/13, ÷/ï, 7800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 22201-41

¹ 12

(18.03.2013)


82

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 3-êîìíàòíûå êâàðòèðû

ËÀÒÂÈÉÑÊÀß, 45, óï., ï., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:64/40/8, 3550.000ð, ÈÍÒÅÐÏÀÐÈÒÅÒ (ÓÏÍ), ò. 264-16-00 ËÀÒÂÈÉÑÊÀß, 45, óï., ï., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:64/39.3/10, ÷/ï, 3900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ËÀÒÂÈÉÑÊÀß, 49, ñï., ê., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:74/43.4/9, 89089159836, 4200.000ð, ÀÐÊÀÄÀ-Ì (ÓÏÍ), ò. 89089159836 ÏÐÈÁÀËÒÈÉÑÊÀß, 33, ïí., ï., ï/ëîä., 8/ 9 ýò., ïë.:64.3/43.3/9, ÷/ï, òîðã, 3450.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70

ËÅ×ÅÁÍÛÉ ÀÐÒÅÌÀ, 7, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:62/42/8, ÷/ï, õîð.ñîñò., 2590.000ð, ËÀÉÒ-Í, ò. 222-05-35 ÂÎË×ÀÍÑÊÈÉ, 2/À, ñï., ã., ëîäæ., 4/16 ýò., ïë.:88/49/15, ÷/ï, ÷èñòîâàÿ îòä, 5050.000ð, ò. 213-07-68 ÂÎË×ÀÍÑÊÈÉ, 14, ñï., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:69.7/34.5/9.6, ÷/ï, 4300.000ð, ò. 371-99-33 ËÀÃÅÐÍÀß, 14/1, ñï., ê., 7/10 ýò., ïë.:76.5/39.4/10, 4900.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ËÀÃÅÐÍÀß, 14/1, ñï., ê., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:68/42/10, 4300.000ð, ÓÞÒÂÈËÜÊÓÉÁÛØ. (ÓÏÍ), ò. 261-28-34

Í.ÑÎÐÒÈÐÎÂÊÀ ÀÂÒÎÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÀß, 3, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:58/22/7, 2/3 äîëè 2êîìí, 1600.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89221071323 ÀÂÒÎÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÀß, 5, ïí., ï., ï/ëîä., 5/9 ýò., ïë.:59/37/7, îêíà âî äâîð, 3200.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 372-91-11 ÀÂÒÎÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÀß, 11, ïí., ï., ï/ ëîä., 9/9 ýò., ïë.:58.3/38/7, 3550.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 9043805066 ÀÂÒÎÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÀß, 13, ïí., ï., áàë., 8/9 ýò., ïë.:65/43/7, ÷/ï, 4 êîì.êâ-ðà, 3700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÀÂÒÎÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÀß, 15, ïí., ï., ï/ ëîä., 4/9 ýò., ïë.:57.8/36.5/6.6, ÷/ï, 3450.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 37112-40 ÀÂÒÎÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÀß, 21, ïí., ï., ï/ ëîä., 2/9 ýò., ïë.:64/43/7, ÷/ï, îòë.ñîñòîÿíèå, 3900.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 ÀÂÒÎÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÀß, 21, ïí., ï., ï/ ëîä., 9/9 ýò., ïë.:58/38/9, ÷/ï, ñîáñòâåííèê, 3300.000ð, ò. 8-902-27-38961 ÁÅÁÅËß, 117, óï., ê., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:62/50/-, ÷/ï, äîêóì.ãîòîâû, 3850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÁÅÁÅËß, 119, óï., ê., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:61.6/38.3/8.5, 3760.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 213-72-07 ÁÅÁÅËß, 138, ñï., ê., 2áàë., 8/10 ýò., ïë.:93/53/15, ÷/ï, îòë.ìåáåëü,òåõí, 6550.000ð, ÍÀØ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 35090-98 ÁÅÁÅËß, 138, ñï., ê., 2ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:78/52/10, ÷/ï, 5147.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÁÅÁÅËß, 138, ñï., ê., 2ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:95/50/9, ÷/ï, 6500.000ð, ÇÀÐÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 319-12-59 ÁÅÁÅËß, 138, ñï., ê., 2ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:90/58/15, çàêðûòûé äâîð, 6000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÁÅÁÅËß, 138, ñï., ê., áàë., 11/10 ýò., ïë.:86/54/10.5, 2óðîâ,îòë ñîñò, 7500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÁÅÁÅËß, 154, ïí., ï., ï/ëîä., 7/9 ýò., ïë.:65/44/7, õîð. ñîñò., 3750.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÊÓÉÁÛØ. (ÓÏÍ), ò. 213-8524 ÁÅÁÅËß, 154, ïí., ï., ï/ëîä., 5/9 ýò., ïë.:64/44/7, 3500.000ð, ÒÅÊÒÓÌ (ÓÏÍ), ò. 222-10-88 ÁÅÁÅËß, 156, ïí., ï., ï/ëîä., 5/9 ýò., ïë.:58/35/8.1, ÷/ï, íîâûå òðóáû, 3290.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 268-15-01

¹ 12

(18.03.2013)

ÁÅÁÅËß, 156, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:58/37/7, 3200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÁÅÁÅËß, 170, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:58/40/6, 3200.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-50-50 ÁÅÁÅËß, 174, ïì., ê., áàë., 2/3 ýò., ïë.:55/37/6, îáìåí ïîäîáðàí, 2750.000ð, ÀËËÑ (ÓÏÍ), ò. 89058067016 ÁÅÁÅËß, 184, óï., ê., 2ï/ëî., 3/16 ýò., ïë.:70.9/40/12, ÷/ï, 4500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÊÐÓÏÍÎÑÎÐÒÙÈÊÎÂ, 8, ñï., ê., ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:77/52/13, 4500.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 ÊÐÓÏÍÎÑÎÐÒÙÈÊÎÂ, 8, ñï., ê., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:75.8/50.8/12.2, ÷/ï, âèä/ íàáë,òñæ,÷ï, 4550.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 213-51-21 ÊÐÓÏÍÎÑÎÐÒÙÈÊÎÂ, 12/À, ñï., æ/á., á/ ë., 11/16 ýò., ïë.:82/46/11, ÷/ï, 4261.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-3723 ÊÐÓÏÍÎÑÎÐÒÙÈÊÎÂ, 12/À, ñï., æ/á., 2ëîäæ., 1/16 ýò., ïë.:75.8/44.9/10.3, ÷/ ï, 3900.000ð, ò. 205-99-45 ÌÈÍÎÌÅÒ×ÈÊÎÂ, 28, óï., ê., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:58/39/7, óþòíàÿ êâàðòèðà, 3200.000ð, ËÀÉÒ-Í, ò. 222-05-35 ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÀß, 10, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:59/45/6, ÷/ï, âîçìîæ.ïåðåâîä, 3500.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 38483-10

ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÀß, 20, óï., ê., 2áàë., 4/10 ýò., ïë.:75/44/11, 89122836353, 4500.000ð, ÓÑÏÅÕ (ÓÏÍ), ò. 89122836353 ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÀß, 22/Á, ñï., ê., ëîäæ., 4/ 10 ýò., ïë.:71/43/11.3, îòëè÷.ñîñò, 5300.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9221025092 ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÀß, 22/Á, ñï., ê., áàë., 1/ 10 ýò., ïë.:120.2/75.5/11.2, 6000.000ð, ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 319-96-66 ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÀß, 22/Á, ñï., ê., áàë., 4/ 10 ýò., ïë.:121/95/11, ÷/ï, 6300.000ð, ÎÀÇÈÑ (ÓÏÍ), ò. 355-55-99 ÎËÜÕÎÂÑÊÀß, 25/1, ïí., ï., ï/ëîä., 6/9 ýò., ïë.:58.3/36.6/6.7, ÷/ï, 3400.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÎËÜÕÎÂÑÊÀß, 27/1, ïí., ï., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:57.8/35/8, 3490.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 372-40-20 ÎËÜÕÎÂÑÊÀß, 27/1, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:58/36/8, ÷/ï, ìåáåëü, 4800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-2401 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 3/4, ñï., ã., ëîäæ., 3/13 ýò., ïë.:78/45/12, ÷/ï, 5100.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 4, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:53/ 38/6, 3150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 19, ïí., ï., ï/ëîä., 8/9 ýò., ïë.:58/36/7, 3200.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 346-80-52 ÏÅÕÎÒÈÍÖÅÂ, 19, ïí., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:64/43/6, ïîä îôèñ, 3500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-5353 Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 103, ïí., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:58/37/7, òîðã ñðî÷íî, 3099.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 117, ïí., ï., áàë., 8/9 ýò., ïë.:64/44/7, 3400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 117, ïí., ï., ïë., 9/9 ýò., ïë.:58/36/7, ÷/ï, 3300.000ð, ÞÐ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89122416179 Ñ.ÏÅÐÎÂÑÊÎÉ, 119, ïí., ï., ï/ëîä., 8/9 ýò., ïë.:58/38/7, ÷/ï, ÷ï, 3300.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9222969660 ÑÅÄÎÂÀ, 42, óï., ï., áàë., 3/9 ýò., ïë.:62/ 39/8, ÷/ï, 3400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÒÀÂÀÒÓÉÑÊÀß, 1/À, óï., ï., ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:64/41/8, ÷/ï, ÷ï,äîê/ãîò, 3500.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9222969660 ÒÀÂÀÒÓÉÑÊÀß, 1/Â, óï., ï., ëîäæ., 15/16 ýò., ïë.:71/48/8, êîíñüåðæ, ñèãí, 4200.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89022617538 ÒÀÂÀÒÓÉÑÊÀß, 1/Ã, ñï., ì., ëîäæ., 14/18 ýò., ïë.:72/40/12, ÷/ï, 89022629118, 4390.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89022629118 ÒÀÂÀÒÓÉÑÊÀß, 1/Ã, ñï., ì., ëîäæ., 7/18 ýò., ïë.:71/41/12, ÷/ï, äîì ñäàí, 4400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÒÀÂÀÒÓÉÑÊÀß, 4, óï., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:63/39/11, 3750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÒÀÂÀÒÓÉÑÊÀß, 4, óï., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:62/41/8, ÷/ï, ïîä íåæèëîå,õ/ñ, 3900.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 ÒÀÂÀÒÓÉÑÊÀß, 6, óï., ï., 2ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:63/39/9, 4300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 ÒÀÂÀÒÓÉÑÊÀß, 12/2, óï., ï., ëîäæ., 1/5 ýò., ïë.:54.5/35/8, ÷/ï, ñîñò.îòëè÷íîå, 3100.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 26955-05 ÒÅÏËÎÕÎÄÍÛÉ, 7, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:58/37/7, 3250.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 319-53-80

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 12, óï., ï., ëîäæ., 6/16 ýò., ïë.:83/48/10, îòë ñîñòîÿíèå, 5000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 22/3, óï., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:63.1/41/8, ÷/ï, 3800.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 346-74-50 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 26, óï., ï., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:63/39/9, íàïðîòèâ ðûíêà, 3700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 378-43-23 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 28, óï., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:64.3/39.9/8, 4500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237

ÏÀÐÊÎÂÛÉ ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 15/À, ñï., ê., ëîäæ., 9/12 ýò., ïë.:103/62.5/-, ÷/ï, î\ñ, ìåáåëü, 7990.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 22224-77 ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 16, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:65/43/6, ÷/ï, îòëè÷íûé ðåìîíò, 4590.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 20, ïí., ï., ï/ëîä., 4/9 ýò., ïë.:58/36/8, 89527355715, 4200.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.9 (ÓÏÍ), ò. 89527355715 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 27, ïì., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:74/50/8, ñðåäíåå ñîñò., 4150.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-50-50 ÄÅÊÀÁÐÈÑÒÎÂ, 9, õð., ê., 2áàë., 2/5 ýò., ïë.:63/46/6, ÷/ï, õîð.ñîñò., 4170.000ð, ÌÎÉ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 89222044436 ÄÅÊÀÁÐÈÑÒÎÂ, 9, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:58/38/8, ÷/ï, 3990.000ð, ÒÅÐÐÀ (ÓÏÍ), ò. 200-68-08 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 221, ñï., ì., ëîäæ., 22/ 24 ýò., ïë.:140/76/19, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 9790.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-5728 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 225, ïí., ï., ï/ëîä., 8/ 9 ýò., ïë.:63/42/8, ÷/ï, îêíà âî äâîð, 4600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 206, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:61/ 45/6, ÷/ï, ïîä îôèñ, ìàã., 4300.000ð, ÒÈÕÈÉ ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 382-83-92 ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 209, óï., ê., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:78/27/25, õîð.ðåìîíò, 5600.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 89655111715 ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 210, ïí., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:59/39/7, 4400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 216, ïí., ï., ï/ëîä., 5/9 ýò., ïë.:57.2/37/7, ÷/ï, 2132858, 4480.000ð, ÀÐÊÀÄÀ-Ì (ÓÏÍ), ò. 213-28-58 ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 239, ñï., ê., 2ëîäæ., 9/10 ýò., ïë.:124/64/22, 89122416159, 8800.000ð, ÂÖÍ (ÓÏÍ), ò. 89122416159 ÒÂÅÐÈÒÈÍÀ, 11, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:58/36/7, òîðã, 4190.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 319-14-45 ÒÂÅÐÈÒÈÍÀ, 17, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:58/36/7, ÷/ï, 4170.000ð, ÌÎÉ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 89222044436 ÒÂÅÐÈÒÈÍÀ, 17, ïí., ï., ï/ëîä., 8/9 ýò., ïë.:58.4/37/6, ÷/ï, 89041781566, 4290.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 213-0983 ÒÂÅÐÈÒÈÍÀ, 19, ïí., ï., ïîëóë., 3/9 ýò., ïë.:58/37/7, ÷/ï, 4000.000ð, ÊÂÈÊÎ (ÓÏÍ), ò. 298-05-20 ÒÊÀ×ÅÉ, 6, ñï., ã., 2ëîäæ., 12/21 ýò., ïë.:100/46/13, åâðî, 2 ëîäæèè, 7900.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 37255-38 ÒÊÀ×ÅÉ, 8, ïí., ï., áàë., 9/9 ýò., ïë.:57/ 37/7, ÷/ï, òîðã íà ïîêàçå, 3890.000ð, ÄÈÀÌÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89122361959 ÒÊÀ×ÅÉ, 16, ïí., ï., ï/ëîä., 5/9 ýò., ïë.:58/37/7, ÷/ï, îòë.ðåìîíò, 4500.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 283-01-10

ÏÈÎÍÅÐÑÊÈÉ ÀÑÁÅÑÒÎÂÑÊÈÉ, 2/3, óï., ã., 2ëîäæ., 16/ 17 ýò., ïë.:82/51/9, ÷/ï, õîðîø.ñîñò, 5700.000ð, ò. 283-02-03 ÀÑÁÅÑÒÎÂÑÊÈÉ, 3, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:56/42/6, îêíà âî äâîð, 3500.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72

ÀÑÁÅÑÒÎÂÑÊÈÉ, 7, óï., ê., 5/9 ýò., ïë.:63/ 47/6, 4100.000ð, ò. 8-929-217-57-34 ÁÅÕÒÅÐÅÂÀ, 4, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:56/42/6, ÷/ï, ÷èñòàÿ ïðîäàæà., 3770.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89221285185 ÁËÞÕÅÐÀ, 51, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:57/39/ 6, 3550.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 219-07-07 ÁËÞÕÅÐÀ, 55, ïí., ï., ï/ëîä., 7/9 ýò., ïë.:57.3/37/8, 4500.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 380-23-40 ÁËÞÕÅÐÀ, 57, óï., ê., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:59/40/-, 89028701394, 4300.000ð, ÓÑÏÅÕ (ÓÏÍ), ò. 89028701394 ÁËÞÕÅÐÀ, 57, óï., ê., ï/ëîä., 5/9 ýò., ïë.:59/39/7, ÷/ï, õ/ñ,ñèãíàëèç, 4300.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 ÁËÞÕÅÐÀ, 57, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:62/42/ 7, âûñîêèé ýòàæ, 3450.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 290-29-65

ÁËÞÕÅÐÀ, 77, óï., ê., áàë., 2/9 ýò., ïë.:55/37/8, îòë/ñ òîðã!!!, 3750.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 ÁÎÐÎÂÀß, 19/À, ñï., ê., ëîäæ., 11/16 ýò., ïë.:74/40/10, ÷/ï, åâðî ìåáåëü, 6400.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89022617538 ÁÎÐÎÂÀß, 21, ïí., ï., ï/ëîä., 6/9 ýò., ïë.:58.2/36.5/5.7, 4500.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÁÎÐÎÂÀß, 21, ïí., ï., áàë., 6/9 ýò., ïë.:59/37/6, 1/3 äîëÿ â 3êâ, 1200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 ÁÎÐÎÂÀß, 24, óï., ê., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:60/38/7, 4180.000ð, ÀÍÄÈÑ (ÓÏÍ), ò. 89193935343 ÁÎÐÎÂÀß, 25, óï., ï., 1/16 ýò., ïë.:56/ 37/6, ñ÷åò, ïëàñò, 3800.000ð, ÃËÎÁÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89126491061 ÁÎÐÎÂÀß, 31, ñï., ã., 3/15 ýò., ïë.:73.1/ 44.7/11.04, ÷/ï, 5022.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 222-18-68 ÁÎÐÎÂÀß, 31, ñï., ã., 11/15 ýò., ïë.:73.1/ 44.7/11.04, ÷/ï, 4977.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 222-18-68 ÂÈËÎÍÎÂÀ, 6, ñï., ê., ëîäæ., 1/12 ýò., ïë.:78/50/10, 5500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 ÂÈËÎÍÎÂÀ, 6, ñï., ê., 2ëîäæ., 3/12 ýò., ïë.:80/54/10, îáìåí íàéäåí, 5500.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÂÈËÎÍÎÂÀ, 6, ñï., ê., ëîäæ., 11/12 ýò., ïë.:77/50/9, ÷/ï, 5570.000ð, ÎËÈÌÏ (ÓÏÍ), ò. 89122407732 ÂÈËÎÍÎÂÀ, 12, óï., ï., ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:64/44/8, ÷/ï, 89089138949, 4990.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89089138949 ÂÈËÎÍÎÂÀ, 12, óï., ï., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:63/40/8, 4540.000ð, ÅÊ-ÁÓÐà ÑÈÒÈ (ÓÏÍ), ò. 269-32-32 ÂÈËÎÍÎÂÀ, 16, ñï., ê., 2ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:90/51/13, îõð. äâîð, 6350.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÊÓÉÁÛØ. (ÓÏÍ), ò. 213-8524 ÂÈËÎÍÎÂÀ, 22/À, ñï., ã., ëîäæ., 1/18 ýò., ïë.:76/44/10, ÷/ï, ÷èñòàÿ ïðîäàæà, 5190.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 ÂÈËÎÍÎÂÀ, 47, áð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:59/36/6, ÷/ï, ÷ï, äã, ñðî÷íî, 3450.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 37659-18 ÃÐÀÆÄ.ÂÎÉÍÛ, 1, ïì., ø., áàë., 2/2 ýò., ïë.:56/40/7, õîð.ñîñò., 3090.000ð, ËÀÉÒ-Í, ò. 222-05-35 Ä.ÇÂÅÐÅÂÀ, 7, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:58/41/8, ÷/ï, îòë.ñîñò. êóõíÿ, 4050.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 383-0321 ÈÐÁÈÒÑÊÀß, 66, óï., ï., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:63/40/9, êëàäîâêà, 4700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÈÞËÜÑÊÀß, 19, ïí., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:58/37/7, 3890.000ð, ÁÞÐÎ ÍÅÄÂÈÆ.N1 (ÓÏÍ), ò. 278-60-50 ÊÐÀÑÈÍÀ, 3/À, ñï., ê., ëîäæ., 8/14 ýò., ïë.:78.3/30/26.5, 6500.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 201-08-36 ÌÀßÊÎÂÑÊÎÃÎ, 3, ïì., ø., áàë., 2/2 ýò., ïë.:58/38/9, ÷/ï, ä/ã îòë ñîñò, 3490.000ð, ÈÑÅÒÜ (ÓÏÍ), ò. 89122444704 ÌÀßÊÎÂÑÊÎÃÎ, 5, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:61/ 43/6, ïîä ñíîñ, 3300.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ÌÀßÊÎÂÑÊÎÃÎ, 8, ñï., ï., 3ëîäæ., 3/16 ýò., ïë.:90/52/10, ÷/ï, ñîñò.îòë., 5940.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÊÓÉÁÛØ. (ÓÏÍ), ò. 213-85-24 ÌÅÍÄÅËÅÅÂÀ, 11, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:58/41/7, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 4000.000ð, ÒÈÕÈÉ ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 38283-92 ÌÅÍÄÅËÅÅÂÀ, 11, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:53/37/7, õîð. ñîñòîÿíèå, 3700.000ð, ÃËÎÁÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89126491061 ÌÅÍÄÅËÅÅÂÀ, 14, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:53/38/8, 3500.000ð, ò. 8-909-00670-57 ÏÀÐÊÎÂÛÉ, 39/3, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:54/36/6.5, ÷/ï, ñðî÷íî, òîðã, 3450.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 89122772663 ÏÈÎÍÅÐÎÂ, 3, óï., ê., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:59.9/43.9/6.6, 2901891, 4090.000ð, ÀÐÊÀÄÀ-Ì (ÓÏÍ), ò. 290-18-91 ÏÈÎÍÅÐÎÂ, 10, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:53/43/7, 3800.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89049829566 ÑÌÀÇ×ÈÊÎÂ, 3, ñï., ê., 2ëîäæ., 8/17 ýò., ïë.:79/58/12, ÷/ï, 6200.000ð, ÒÅÊÒÓÌ (ÓÏÍ), ò. 222-10-88 ÑÌÀÇ×ÈÊÎÂ, 3, ñï., ê., 10/17 ýò., ïë.:97/ 63/10, ÷/ï, 6800.000ð, ÏÐÎ100 ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 384-84-68 ÑÌÀÇ×ÈÊÎÂ, 3, ñï., ê., ëîäæ., 8/17 ýò., ïë.:94/61/10, ÷/ï, ïîä ÷èñò., 6800.000ð, ÏÐÎ100 ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 384-84-68 ÑÌÀÇ×ÈÊÎÂ, 3, ñï., ê., 2ëîäæ., 6/17 ýò., ïë.:97/60/13, ÷/ï, ïîä ÷èñò., 6800.000ð, ÏÐÎ100 ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 384-84-68 ÑÌÀÇ×ÈÊÎÂ, 3, ñï., ê., ëîäæ., 10/16 ýò., ïë.:100/63/13, ÷/ï, îòäåë.ïîä ÷èñòî, 6900.000ð, 911 (ÓÏÍ), ò. 380-23-42 ÑÌÀÇ×ÈÊÎÂ, 3, ñï., ê., ëîäæ., 6/17 ýò., ïë.:97/60/25, ÷/ï, åâðî, 7150.000ð, ò. 8-908-908-92-08 ÑÌÀÇ×ÈÊÎÂ, 5, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:64/40/8, 4550.000ð, ÓÑÏÅÕ (ÓÏÍ), ò. 345-88-14


ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 3-êîìíàòíûå êâàðòèðû ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 2/Á, ïì., ê., 2/2 ýò., ïë.:39/ 29/6, ÷/ï, ñàìàÿ äåø¸âàÿ, 2500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 7/4, ïí., ï., áàë., 1/9 ýò., ïë.:65/43/7, ÷/ï, ñðî÷íî!, 3850.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 19/3, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:58/39/6, 3600.000ð, ÃËÎÁÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89126491061 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 20, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:55/37/6, 8-912-220-84-01, 3450.000ð, ò. 89122208401 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 41, ïí., ï., ïë., 8/9 ýò., ïë.:58/41/7, ÷/ï, ñîñ.îòë, 4300.000ð, ÌÀËÀÕÈÒ-ÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 89226004587 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 43, óï., ï., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:64/41/8, ïë/îê, ñèãíàë, 4700.000ð, ÊÎÍÀÍÛÕÈÍ È Ê (ÓÏÍ), ò. 89222194760 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 43, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:65/43/8, ò.382-50-28, 4300.000ð, ò. 8-922-298-52-01 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 52, óï., ï., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:63/41/8, ïëàñò.îêíà, 4390.000ð, ÊÎÍÀÍÛÕÈÍ È Ê (ÓÏÍ), ò. 89222194740 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 54, óï., ï., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:64.4/37/10, 4950.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 380-23-40 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 56, óï., ï., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:64/40/8, ÷/ï, 4600.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 219-14-95 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 58, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:64/24/33, ÷/ï, 4420.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÊÓÉÁÛØ. (ÓÏÍ), ò. 261-28-34 ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 62, óï., ï., ë., 8/9 ýò., ïë.:63/40/8, 4880.000ð, ò. 89226143343 ÑÎËÍÅ×ÍÀß, 23, óï., ê., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:60/43/7, ÷/ï, ñâîå òñæ ä/ã, 4540.000ð, ò. 89126043531 ÑÎËÍÅ×ÍÀß, 29, óï., ê., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:60/43/8, ÷/ï, 4000.000ð, ÓÀÍ - 1 (ÓÏÍ), ò. 360-64-60 ÑÓËÈÌÎÂÀ, 4, ñï., ê., 2ë., 6/14 ýò., ïë.:111/60/14, ÷/ï, ðåì.ïðåìèóì êëà, 9500.000ð, ò. 268-53-48 ÑÓËÈÌÎÂÀ, 4, ñï., ê., 16/16 ýò., ïë.:110/ 70/14, ÷/ï, 10600.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÑÓËÈÌÎÂÀ, 6, óï., ê., 3/14 ýò., ïë.:59.1/ 32.3/19.9, ÷/ï, âñå äîêè ãîòîâû, 4099.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 79678535697 ÑÓËÈÌÎÂÀ, 28/Á, óï., ê., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:64/42/8, 4500.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-78-78 ÑÓËÈÌÎÂÀ, 31, ìñ., ï., ï/ëîä., 2/9 ýò., ïë.:70.8/53.3/6.8, ÷/ï, êëþ÷è íà ñäåëêå, 4430.000ð, ò. 201-09-59 ÑÓËÈÌÎÂÀ, 36, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:62/46/6, ðåìîíò, 3890.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89506386385 ÑÓËÈÌÎÂÀ, 42, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:58.9/38/7, 4150.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89089233463 ÑÓËÈÌÎÂÀ, 42, ïí., ï., ï/ëîä., 2/9 ýò., ïë.:58/38/7, õîð.ñîñò., 3950.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 268-67-77 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 1, ñï., ê., 2áàë., 6/9 ýò., ïë.:88/50/10, îáì.ïðîñò, îòë., 6880.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 46, ïí., ï., ï/ëîä., 3/9 ýò., ïë.:58/38/7, îáìåí ïîäîáðàí, 3770.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 50, ïí., ï., áàë., 4/9 ýò., ïë.:57/45/8, õîð.ñîñò., 4070.000ð, ÝÐÀ (ÓÏÍ), ò. 268-34-00 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 54, ïí., ï., ï/ëîä., 4/9 ýò., ïë.:63.4/43/7, ÷/ï, 4100.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89221330405 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 58/1, ïí., ï., ï/ëîä., 3/9 ýò., ïë.:58.1/36.9/7, 89089103770, 4050.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89089103770 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 59, óï., ï., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:64/42/8, ÷/ï, 1\2 äîëÿ, 1500.000ð, ÃÐÀÄ-Ñ (ÓÏÍ), ò. 306-13-66 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 65, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:63/39/10, ÷/ï, ÷ï, 4200.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9222969660 ÓÐÀËÜÑÊÀß, 74, óï., ê., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:68/44/9, õ\ñ,òîðã,ñðî÷íî, 4400.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 22221-84 Ó×ÈÒÅËÅÉ, 8, óï., ï., ëîäæ., 3/16 ýò., ïë.:76/44/10.5, 5640.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 Ó×ÈÒÅËÅÉ, 10, óï., ï., ëîäæ., 7/16 ýò., ïë.:77/44/11, ÷/ï, 7500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 Ó×ÈÒÅËÅÉ, 14, óï., ï., ëîäæ., 14/16 ýò., ïë.:94/48/11, êîíñåðæ.ïàðêèíã, 8200.000ð, ÊÀÑÊÀÄ (ÓÏÍ), ò. 350-97-69 Ó×ÈÒÅËÅÉ, 16, óï., ï., ëîäæ., 9/10 ýò., ïë.:63/40/8, îòë.ðàñïîëîæ-å, 4600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 ØÀÄÐÈÍÑÊÈÉ, 16, ñï., ê., 2ëîäæ., 5/16 ýò., ïë.:100/57/16, ÷/ï, 10500.000ð, ÐÀÍ×Î (ÓÏÍ), ò. 238-00-00

ÏÎËÅÂÎÄÑÒÂÎ ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÎÂ, 2, áð., ê., ëîäæ., 1/2 ýò., ïë.:64/41/9, ÷/ï, 89501963693, 3000.000ð, ÀÐÃÓÌÅÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89501963693

ÏÒÈÖÅÔÀÁÐÈÊÀ ÂÀÐØÀÂÑÊÀß, 28, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:64/41/8, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 3350.000ð, ÍÀØ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 35068-17 ÒÐÓÁÀ×ÅÂÀ, 41, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:64.5/44/8, îòë.ñîñò., 3250.000ð, ÌÎÉ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 89086372413 ßËÓÍÈÍÑÊÀß, 4, ïí., ï., ï/ëîä., 4/9 ýò., ïë.:58/36/7, 3250.000ð, ÓÞÒÂÈËÜÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-00-12

ÐÓÄÍÛÉ ÄÎØÊÎËÜÍÀß, 1, ïì., ê., áàë., 3/3 ýò., ïë.:60/41/7, ÷/ï, 2300.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89122207281 ÄÎØÊÎËÜÍÀß, 1, ïì., ê., áàë., 3/3 ýò., ïë.:61/42/7, ÷/ï, 2300.000ð, ò. 205-9945

Ñ.ÑÎÐÒÈÐÎÂÊÀ ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 42, óï., ê., ëîäæ., 6/12 ýò., ïë.:74/45/12, 3750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 46, óï., ï., 8/9 ýò., ïë.:54/ 38/7, 3100.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 48, óï., ï., ï/ëîä., 2/9 ýò., ïë.:56/38/7, õîð.ñîñò., 3180.000ð, ËÈÄÅÐ (ÓÏÍ), ò. 338-75-45 ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 52/3, óï., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:68/52/7, +êëàäîâàÿ íà ýò, 3300.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 52/3, óï., ï., ï/ëîä., 8/9 ýò., ïë.:54/37/7, 3290.000ð, ò. 361-07-39 ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 52/3, óï., ï., 8/9 ýò., ïë.:54/ 37/7, 3300.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 37223-53 ÀÍÃÀÐÑÊÀß, 60, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:59.1/ 44.6/7.1, 3350.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 5, ñï., ï., á/ë., 9/10 ýò., ïë.:85/44/12, 4250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 5, ñï., ï., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:85/46/12, äîì 2004 ã., 3980.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89221330405 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 7, óï., ï., 3ë., 7/10 ýò., ïë.:84/52/12, ÷/ï, òîðã, 4650.000ð, ÞÐ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89041699121 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 7, óï., ï., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:76.7/40/15, 3650.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 328-57-03 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 7, óï., ï., 2ëîäæ., 10/ 10 ýò., ïë.:84/45/12, 89530030010, 4400.000ð, ÓÑÏÅÕ (ÓÏÍ), ò. 89530030010 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 16, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:58/44/6, ïîä îôèñ/ìàãàçè, 4200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 18, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:59/41/7, ÷/ï, äîê-òû ãîòîâû, 3250.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89226182877 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 18, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:59/45/6, ÷/ï, ðåìîíò,îñâîáîæä, 3550.000ð, ÄÈÀÌÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89122361959 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 25/4, ñï., ï., 5/16 ýò., ïë.:77/45/15, 4130.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89126355834 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 25/4, óï., ê., 9/16 ýò., ïë.:75/42/14, ÷/ï, ðàçä.ñ/ó, 4250.000ð, ò. 8-912-21-50-508 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 30/À, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:61/45/6, ÷/ï, 3250.000ð, ÊÂÈÊÎ (ÓÏÍ), ò. 298-05-20 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 31/3, óï., ê., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:62/41/8, ÷/ï, 3500.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂ. À2 (ÓÏÍ), ò. 291-42-28 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 31/3, óï., ê., ëîäæ., 4/5 ýò., ïë.:59/38/8, ÷/ï, õîðîøèè ðåìîíò, 3600.000ð, ò. 219-06-18 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 33, óï., ï., áàë., 7/9 ýò., ïë.:65/46/8, 3990.000ð, ò. 8-922107-52-52 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 33, óï., ï., ëîäæ., 2/ 9 ýò., ïë.:63/39/8, ÷/ï, äîëÿ, 550.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 378-43-23 ÁÈËÈÌÁÀÅÂÑÊÀß, 35, ñï., ì., 2ëîäæ., 4/25 ýò., ïë.:88/52/13, ÷/ï, òîðã, 6397.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 1, ïì., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:70/57/7, 2850.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 1, ïì., ê., 1/5 ýò., ïë.:68/47/ 9, äåøåâî!!!, 3150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 15, óï., ê., ëîäæ., 10/16 ýò., ïë.:68/38/10, îòë.ñîñò., 4150.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89222273777 ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 15, óï., ê., 3/16 ýò., ïë.:72/ 47/9, 89122836353, 4250.000ð, ÓÑÏÅÕ (ÓÏÍ), ò. 89122836353 ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 15, óï., ê., ëîäæ., 9/16 ýò., ïë.:68/38/10, ñîñ. õîð., 3990.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÊÎÓÐÎÂÑÊÀß, 14, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:65/ 45/8, ÷/ï, 269-32-32, 2800.000ð, ÅÊÁÓÐà ÑÈÒÈ (ÓÏÍ), ò. 201-10-10

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 14/2, ñï., ê., ëîäæ., 10/16 ýò., ïë.:72/39/9.3, ÷/ï, 4500.000ð, ÀÒÎÌÏÐÎÌÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 9222041831 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 14/3, ñï., ê., ëîäæ., 4/16 ýò., ïë.:76/41/14, ÷/ï, 4770.000ð, ÞÈÒ ÊÎÌÔÎÐÒ (ÓÏÍ), ò. 89827111101 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 16, óï., ï., ëîäæ., 3/5 ýò., ïë.:62.4/41.6/8.5, ÷/ï, òîðã, 3899.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 20, ñï., ê., 2ëîäæ., 6/10 ýò., ïë.:66/39/11, ÷/ï, 89126605721, 4580.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 89126605721 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 22, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:59/41/7, îòë.ïëàí, 3150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 34, ñï., ì., 2ëîäæ., 15/16 ýò., ïë.:88.3/50/22, 4697.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 53, áð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:59/42/7, 2012503, 3100.000ð, ò. 201-25-03 ÊÓÍÀÐÑÊÀß, 53, áð., ê., 3/5 ýò., ïë.:59/ 54/-, ÷/ï, 382-92-02, 3380.000ð, ÐÀÍ×Î (ÓÏÍ), ò. 238-00-00 ÌÀÍÅÂÐÎÂÀß, 12, óï., á., ëîäæ., 6/10 ýò., ïë.:59/37/8, ÷/ï, 3550.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÌÀÍÅÂÐÎÂÀß, 17, õð., ê., ëîäæ., 1/4 ýò., ïë.:63/40/8, ÷/ï, 2012503, 4100.000ð, ò. 201-25-03 ÌÀÍÅÂÐÎÂÀß, 19, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:61/40/15, ÷/ï, 3650.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 3705542,370 ÌÀÍÅÂÐÎÂÀß, 23/À, óï., ï., á/ë., 4/5 ýò., ïë.:63/38/8.5, õîð.ñîñò.òîðã, 3330.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89049872397 ÌÀÍÅÂÐÎÂÀß, 23/À, óï., ï., 3/5 ýò., ïë.:62/38/8, 3600.000ð, ò. 355-50-46 ÌÀÍÅÂÐÎÂÀß, 25, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:77/ 52/7, 3000.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÌÀÍÅÂÐÎÂÀß, 25/À, óï., ï., ëîäæ., 3/6 ýò., ïë.:64/40/9, ÷/ï, 9126268272, 3350.000ð, ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÊÁ (ÓÏÍ), ò. 319-96-66 ÌÈÍÎÌÅÒ×ÈÊÎÂ, 34, õð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:58/44/6, ÷/ï, 2900.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÌÈÍÎÌÅÒ×ÈÊÎÂ, 34, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:58/48/6, 1 ýò - âûñîêèé!, 3180.000ð, ò. 286-02-08 ÌÈÍÎÌÅÒ×ÈÊÎÂ, 36, õð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:58.3/44/6, 3200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÌÈÍÎÌÅÒ×ÈÊÎÂ, 42, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:58/44/6, 2870.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÌÈÍÎÌÅÒ×ÈÊÎÂ, 44, óï., ï., 2ëîäæ., 2/ 6 ýò., ïë.:68/45/12, ÷/ï, 3750.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÌÈÍÎÌÅÒ×ÈÊÎÂ, 58, óï., á., ëîäæ., 3/5 ýò., ïë.:62/42/9, ÷/ï, 3700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÌÈÍÎÌÅÒ×ÈÊÎÂ, 62, ïì., ê., 5/5 ýò., ïë.:62.6/38/8, ÷/ï, õîð.ñîñò., 3050.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÌÈÍÎÌÅÒ×ÈÊÎÂ, 62, ïì., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:80/49.5/12, ÷/ï, 3250.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÍÀÄÅÆÄÈÍÑÊÀß, 19, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:59/44/7, ÷/ï, îêíà âî äâîð., 3100.000ð, ÀÐÕ-ÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 2190795,356 ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 15/7, óï., ï., ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:65/40/8, ÷/ï, 3700.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-78-78 ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 15/7, óï., ï., ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:65/40/8, ÷/ï, 3770.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17 ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 15/8, óï., ï., á/ë., 2/10 ýò., ïë.:64.4/40/8, ÷/ï, 4500.000ð, ÊÀÏÈÒÀË (ÓÏÍ), ò. 253-77-10 ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 22, óï., ï., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:64/42/8, ÷/ï, ä/ã, 3390.000ð, ÒÈÌ (ÓÏÍ), ò. 222-25-51 ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 35/À, õð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:55/37/6, 3100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 39, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:58/38/6, ÷/ï, 1/2 äîëÿ, 1250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 41, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:57/40/6, 3100.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 216-10-92 ÐÀÑÒÎ×ÍÀß, 43/2, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:59/44/7, ñðî÷íî.òîðã, 3100.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 222-21-84 ÑÅÄÎÂÀ, 39, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:57/ 40/6, 3610505, 3490.000ð, ÐÀÍ×Î (ÓÏÍ), ò. 238-00-00 ÑÅÄÎÂÀ, 44, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:59.2/45/ 7, ÷/ï, ÷àñòè÷íûé ïåðåâ, 3000.000ð, ÀÂÃÓÑÒ (ÓÏÍ), ò. 206-05-12 ÑÅÄÎÂÀ, 44/Á, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:59.4/ 41/6, 3200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÑÅÄÎÂÀ, 45, ïì., ê., 2/4 ýò., ïë.:68/42/ 8, ÷/ï, îòë ñîñòîÿíèå, 3350.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 206-20-66 ÑÅÄÎÂÀ, 56, ïì., ê., 1/4 ýò., ïë.:71.3/ 45/9, 3300.000ð, ÔÎÐÒÓÍÀ-ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 290-54-47 ÒÀÂÀÒÓÉÑÊÀß, 19, óï., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:64/39/9, îòë.ðåìîíò, 3900.000ð, ËÀÉÒ-Í, ò. 222-05-35

83

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 36, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:54/34/6, ÷/ï, èäåàë-îå ñîñò-å, 3600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 378-43-23 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 36, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:58/41/6, ÷/ï, 3090.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 41, õð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:71/42/15, ÷/ï, îòëè÷.ñîñò.1ñîá, 3500.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89028711535 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 42, õð., ê., 2/5 ýò., ïë.:55.1/41.8/6, 3500.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9221025092 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 45, õð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:58/42/6, ÷/ï, îòë.ñîñò.,òîðã, 3750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 55, õð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:58/43.3/6.4, ÷/ï, 3000.000ð, ÑËÓÆÁÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌ (ÓÏÍ), ò. 89120490479 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 55, õð., ï., á., 2/5 ýò., ïë.:58/40/6, 2990.000ð, ò. 89122235638 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 58, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:56/36/8, ÷/ï, 2800.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 222-21-84 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 67, óï., ï., ëîäæ., 2/12 ýò., ïë.:58/40/8, ÷/ï, 3630.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 67, óï., ï., 3ëîäæ., 5/12 ýò., ïë.:60/40/9, ÷/ï, òåïë. ïîë, ðåì., 4360.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 372-91-11 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 67, óï., ï., ëîäæ., 6/12 ýò., ïë.:59/36/9, îòë.ñîñ.êèðï.âñ, 3750.000ð, ÏÐÅÑÒÈÆ (ÓÏÍ), ò. 89193854750 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 68, óï., ê., 3ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:110/56/19, ÷/ï, 5800.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 94, ñï., ê., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:66.1/29/24, ÷/ï, îòë.ñîñò, 3950.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89028748798 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 156, ñï., ê., áàë., 15/18 ýò., ïë.:66/37/11, ÷/ï, õîðîøåå ñîñò., 4900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 156, ñï., ê., áàë., 8/18 ýò., ïë.:66/49/10, ÷/ï, ìåáåëü.òîðã, 4650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß, 156, ñï., ê., ëîäæ., 1/18 ýò., ïë.:67.1/37/11, ÷/ï, ìåíåå 3ë â ñîáñ, 4590.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89530054927 ×ÅÐÂÎÍÍÀß, 19, óï., á., ëîäæ., 8/10 ýò., ïë.:64/42/9, 2133907, 3390.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 213-39-07

ÑÅÂÅÐÊÀ ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß, 11, äð., ä., 2/2 ýò., ïë.:51/36/7, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 1300.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÑÒÐÅËÎ×ÍÈÊÎÂ, 29, äð., ä., 1/2 ýò., ïë.:57/37/6, ÷/ï, îê íà 2 ñòîð, 1080.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27

ÑÈÍÈÅ ÊÀÌÍÈ À.ÁÛ×ÊÎÂÎÉ, 10, óï., ï., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:73/35/8, 2/3 äîëè, 2490.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 À.ÁÛ×ÊÎÂÎÉ, 18, óï., ï., 1/9 ýò., ïë.:71/ 45/8, ÷/ï, 3600.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 89122554751 ÁÀÉÊÀËÜÑÊÀß, 23, óï., ï., 2ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:72/46/9, ñîñò.õîðîøåå, 2, 4400.000ð, ÊÎÌÔÎÐÒ (ÓÏÍ), ò. 89022783703 ÅÑÅÍÈÍÀ, 5, óï., ï., 2áàë., 13/16 ýò., ïë.:71/40/9, ÷/ï, 4460.000ð, ò. 8-91269-509-63 ÅÑÅÍÈÍÀ, 7, óï., ï., ëîäæ., 4/16 ýò., ïë.:114/71/15, ÷/ï, 5700.000ð, ò. 20599-45 ÕÐÓÑÒÀËÜÍÀß, 33, óï., ï., ëîäæ., 1/5 ýò., ïë.:63/41/9, ñðî÷íî, 3800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 211-54-74 ÕÐÓÑÒÀËÜÍÀß, 53, óï., ï., ëîäæ., 4/5 ýò., ïë.:71/46/8, 3800.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89226021274

¹ 12

(18.03.2013)


84

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 3-êîìíàòíûå êâàðòèðû

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

ÑÎÂÕÎÇ ÏÐÅÄÅËÜÍÀß, 10/Á, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:59/42/7, ÷/ï, íà ðàçí.ñòîð, 3000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70

ÓÊÒÓÑ ÃÀÑÒÅËËÎ, 3, ñï., ê., áàë., 8/13 ýò., ïë.:109.4/53/15, ÷/ï, 5800.000ð, ÊÂÈÊÎ (ÓÏÍ), ò. 298-05-20 ÃÀÑÒÅËËÎ, 3, ñï., ê., ëîäæ., 8/13 ýò., ïë.:149/113/-, 8130.000ð, Í-Ó-ÅÊ-ÁÓÐà ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89193659985 ÃÀÑÒÅËËÎ, 3, ñï., ê., ëîäæ., 7/13 ýò., ïë.:148/76/15, ìåáåëü, ðåìîíò, 7850.000ð, ÌÀÍ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 201-80-45 ÄÀÐÂÈÍÀ, 2, óï., ï., 3/9 ýò., ïë.:64/40/ 8, ÷/ï, 3850.000ð, ÑÔÅÐÀ (ÓÏÍ), ò. 89222093826 ÊÎÐÎÒÊÈÉ, 3, óï., ï., 2ëîäæ., 13/16 ýò., ïë.:69/43/12, ÷/ï, âèä èç îêîí øèê, 4150.000ð, ÂÈÇÈÒ (ÓÏÍ), ò. 371-23-63 ÊÎÐÎÒÊÈÉ, 5/2, ñï., ï., ëîäæ., 13/16 ýò., ïë.:75.6/43.8/13, 4450.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89089113159 ÊÎÐÎÒÊÈÉ, 5/2, ñï., ï., 4/16 ýò., ïë.:74.7/43.7/9, 4500.000ð, ÑÔÅÐÀ (ÓÏÍ), ò. 361-14-10 ÊÎÐÎÒÊÈÉ, 9, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:59/43/ 6, 3050.000ð, ò. 355-50-46 ÊÎØÅÂÎÃÎ, 40, óï., ê., áàë., 7/9 ýò., ïë.:55/38/8, õîð.ñîñò., 3300.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89222963875 ÏÀÒÐÈÎÒÎÂ, 6/2, ñï., ê., ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:97/57/13, ÷/ï, 5400.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 201-04-25 ÏÀÒÐÈÎÒÎÂ, 6/2, ñï., ê., 3ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:98/55/10, îáì.åñòü,òåïëàÿ, 5890.000ð, ÄÈÀÌÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89122361959 ÏÀÒÐÈÎÒÎÂ, 6/2, ñï., ê., 3ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:97.3/55.3/10.6, 5990.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 268-40-73 ÏÀÒÐÈÎÒÎÂ, 12, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:59/43/7, õîð.9122848686, 3400.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89122848686 ÏÎÕÎÄÍÀß, 63, ñï., ì., ëîäæ., 1/6 ýò., ïë.:70/43/10, ÷/ï, ñîñò.îòëè÷íîå, 3600.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÏÐÎÍÈÍÎÉ, 121, óï., ï., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:81/47/10, õ\ñ,îáì.íàéäåí, 4000.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 22224-77 ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 37, ñï., ì., 2áàë., 4/9 ýò., ïë.:89/54/13, ÷/ï, ÷åðí. îòäåëêà, 5480.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÊÓÉÁÛØ. (ÓÏÍ), ò. 261-28-34 ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 48, óï., ï., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:63/39/8, õîð.ñîñò,òîðã, 3800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 67, ñï., ê., 2áàë., 4/5 ýò., ïë.:101/60/16, ÷/ï, 8200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 74, ñï., ê., 2áàë., 5/10 ýò., ïë.:85/45/10, äâà óðîâíÿ, 4990.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÐÎÙÈÍÑÊÀß, 74, ñï., ê., 5/10 ýò., ïë.:80/ 43/9, ÷/ï, 5990.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 ÑÀÌÎËÅÒÍÀß, 1, ñï., ê., 2ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:101/70/14, âîçìîæåí òîðã, 6100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17 ÑÀÌÎËÅÒÍÀß, 1, ñï., ê., ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:95/5/14, ÷/ï, îòë.ñ, âñòð ìåá, 7000.000ð, ÒÅÐÐÀ (ÓÏÍ), ò. 200-68-08 ÑÀÌÎËÅÒÍÀß, 3/1, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:59/ 39/7, âûñîêèé ýòàæ, 3365.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÑÀÌÎËÅÒÍÀß, 5/1, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:58/39/6, ÷/ï, òåë. 229-51-12, 3300.000ð, ÔÎËÈÑ (ÓÏÍ), ò. 229-51-12 ØÈØÈÌÑÊÀß, 21, óï., ê., ï/ëîä., 6/10 ýò., ïë.:83/54/9.1, 5600.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 20, ñï., ã., 2áàë., 6/12 ýò., ïë.:85/53/11, ÷/ï, íîâàÿ êâàðòèðà, 5400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 37, ñï., ê., 2ëîäæ., 12/14 ýò., ïë.:92/54/14, ÷/ï, âîçì. îáìåí, 6690.000ð, ÀÂÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 206-85-89 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 43, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:75/ 55/9, ÷/ï, +ãàðàæ, 3690.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 319-14-45 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 141, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:56/40/6, ÷/ï, 3150.000ð, ÌÀÍÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 89045413383 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 141/À, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:56/40/6, ñðî÷íî!, 2900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, 141/Á, óï., ï., ëîäæ., 4/6 ýò., ïë.:62/39/8, åâðîðåìîíò, 3730.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72

ÓÍÖ ÁÀÐÂÈÍÊÀ, 22, ñï., ê., ëîäæ., 1/5 ýò., ïë.:95/50/16, ÷/ï, 2712010, 6100.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÁÀÐÂÈÍÊÀ, 26, ñï., ã., 2ëîäæ., 9/17 ýò., ïë.:77/43/10, ÷/ï, 4990.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-00-12

¹ 12

(18.03.2013)

ÊÎËÜÖÅÂÀß, 32, ñï., ê., ëîäæ., 5/5 ýò., ïë.:111/111/-, ÷/ï, ìàíñàðäà, 6600.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ66 (ÓÏÍ), ò. 9506330400 ÊÎËÜÖÅÂÀß, 37, ñï., ã., ëîäæ., 4/10 ýò., ïë.:76.5/50/12, õîð.ðåìîíò, 5500.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 371-39-16 ÊÎËÜÖÅÂÀß, 37, ñï., ã., ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:77/53/13, ÷/ï, 6350.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 14/2, ñï., ê., 2ëîäæ., 4/ 5 ýò., ïë.:78/40/10, ÷/ï, 2685500, 4800.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 14/3, óï., ï., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:64/41/9, 4500.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23

ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 14/3, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:64/41/9, ÷/ï, 89122836353, 3650.000ð, ÓÑÏÅÕ (ÓÏÍ), ò. 89122836353 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 14/3, óï., ï., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:64/41/8, îòë ñîñò, 3900.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 14/3, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:64/40/8, 3600.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 372-9111 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 14/3, óï., ï., ë., 9/9 ýò., ïë.:64/40/8, 3550.000ð, ÞÐ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89122416179 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 14/4, óï., ï., 2/9 ýò., ïë.:78/53/8, ÷/ï, 4450.000ð, ò. 205-9945 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 16/1, óï., ï., 2ëîäæ., 1/ 16 ýò., ïë.:68/44/9, ÷/ï, 5500.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 16/1, óï., ï., 1/16 ýò., ïë.:68/44/9, 5500.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23

ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 16/2, ñï., ã., ëîäæ., 1/16 ýò., ïë.:92/48/11, ÷/ï, ïîä êîììåð÷åñê., 5000.000ð, ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐà (ÓÏÍ), ò. 89024435350 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 16/3, ñï., ã., ëîäæ., 5/21 ýò., ïë.:86/49/14, ÷/ï, 5100.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 18/1, óï., ï., 2ëîäæ., 7/ 16 ýò., ïë.:67/44/9, ÷/ï, 2132688 ÷/ï, 4200.000ð, ÀÂÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 206-85-89 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 26, ñï., ì., ëîäæ., 12/19 ýò., ïë.:92/80/-, ÷/ï, áåç îòäåë.íîâîñ, 4700.000ð, Í-Ó-ÅÊ-ÁÓÐà ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89221248888 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 26, ñï., ì., ëîäæ., 14/19 ýò., ïë.:92/80/-, ÷/ï, áåç îòäåë. íîâ., 4700.000ð, Í-Ó-ÅÊ-ÁÓÐà ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89221248888 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 26, ñï., ì., 2ëîäæ., 15/ 19 ýò., ïë.:76.5/61/-, ÷/ï, êóõí+ãàðàæ.áîêñ, 4900.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 30, ñï., ì., 11/19 ýò., ïë.:105.3/53/26, ÷/ï, 6800.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-78-78 ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜß, 30, ñï., ì., ëîäæ., 7/19 ýò., ïë.:91/34/-, ÷/ï, åâðî, ìåáåëü, 6690.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 ×ÊÀËÎÂÀ, 241, ñï., ì., ëîäæ., 17/19 ýò., ïë.:104/68/6, ÷/ï, 4700.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 283-01-10

ÓÐÀËÌÀØ 22 ÏÀÐÒÑÚÅÇÄÀ, 17, ïì., ø., 2/4 ýò., ïë.:67/46/7, 3700.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 22 ÏÀÐÒÑÚÅÇÄÀ, 21, õð., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:58/37/6, 3190.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 11, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:57/40/6, òîðåö, 3990.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 15, õð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:54/37/6, ñò.ïàê., 3350.000ð, ËÀÉÒ-Í, ò. 222-05-35 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 28, õð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:58/43/-, 3550.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 34/À, õð., á., áàë., 4/ 5 ýò., ïë.:55/39/6, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 3130.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-3054 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 38/À, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:56/43/6, ÷/ï, 3100.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 283-01-10

40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 42/1, ñï., ê., 3ë., 3/7 ýò., ïë.:110/64/16, ÷/ï, 6980.000ð, ò. 327-52-71 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 42/1, ñï., ê., 3áàë., 4/ 7 ýò., ïë.:146/80/23, ÷/ï, òîðã, 10500.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89530054926 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 42/1, ñï., ê., 2ëîäæ., 3/7 ýò., ïë.:127/56/20, ÷/ï, áåç òîðãà, 7500.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-50-50 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 42/2, ñï., á., 2ëîäæ., 2/5 ýò., ïë.:130/65/25, ò.201-00-59, ò. 353-38-35 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 42/2, ñï., á., 3ëîäæ., 2/5 ýò., ïë.:130/65/25, âîçì.ñõåìû îáì., ò. 201-00-59 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 42/2, ñï., á., 2ëîäæ., 1/7 ýò., ïë.:128/71/21, ÷/ï, 6700.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89043899038 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 50, óï., á., 2ëîäæ., 10/ 14 ýò., ïë.:65/43/8, êîìí.èçîëèð, 4400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 52, óï., á., ëîäæ., 1/14 ýò., ïë.:63.4/421/8.4, âûñîê.ýòàæ,ñðî÷, 3830.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 40 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß, 60, óï., á., á/ë., 9/14 ýò., ïë.:64/48/10, 4000.000ð, Í-Ó-ÅÊÁÓÐà (ÓÏÍ), ò. 355-51-91 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 12, ïì., ø., áàë., 2/ 3 ýò., ïë.:83/55/10, ÷/ï, ñîáñòâåííèê, 4000.000ð, ÎÀÇÈÑ (ÓÏÍ), ò. 319-40-13 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 38, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:60/40/8, ÷àñòè÷.ðåìîíò, 3050.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 58, óï., á., áàë., 4/9 ýò., ïë.:61/42/7, 3650.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 372-9111 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 64, ïí., ï., ï/ëîä., 9/ 9 ýò., ïë.:58/38/7, ÷/ï, 3350.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 95, ñï., ê., ëîäæ., 8/ 10 ýò., ïë.:71/44/10, ÷/ï, ñîñò.îòë., 5200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 95, ñï., ê., áàë., 10/ 10 ýò., ïë.:82/50/12, ÷/ï, 6100.000ð, ÓÐÀË-ÝÑÒÝÉÒ (ÓÏÍ), ò. 355-49-35 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 95, ñï., ê., ëîäæ., 2/ 10 ýò., ïë.:84/55/12, òîðã, 6290.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89049826500 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 95, ñï., ê., ëîäæ., 5/ 10 ýò., ïë.:81/51/11.6, ÷/ï, 5800.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-7878 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 107, ñï., ï., ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:65/23/25, ÷/ï, åâðî+ìåá+âñòð, 6100.000ð, ÍÀØ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 350-68-17 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 108, ïí., ï., ï/ëîä., 7/9 ýò., ïë.:58/39/7, ÷/ï, îòë., ñ÷åò÷èêè, 3550.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 35550-50 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 114, ïí., ï., 6/9 ýò., ïë.:57/40/7, 89122202145, 3350.000ð, ÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 216-64-57 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 114, ïí., ï., ï/ëîä., 3/9 ýò., ïë.:58/37/7, 3200.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 368-88-00 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 169/À, óï., ï., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:64.1/40/8, 3600.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89126286631 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 169/À, óï., ï., ëîäæ., 4/10 ýò., ïë.:63/40/9, ÷/ï, î/ñ,ñåéôäâåðè, 3890.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 ÁÀÊ.ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 169/À, óï., ï., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:63/39.6/8.1, ÷/ï, 3950.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-2339 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 91, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:64/40/8, 3800.000ð, ÔÎÐÒÓÍÀÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 9502035327 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 95, ïí., ï., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:57/37/7, 3850.000ð, ò. 219-06-18 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 110, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:58/37/7, ðåìîíò â êîìí., 3450.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 116, ñï., ï., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:65/40/12, åâðîðåìîíò, 4800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 116, ñï., ê., 2ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:111/63/16, 6500.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 ÂÎÑÑÒÀÍÈß, 120, áð., ê., 1/5 ýò., ïë.:50/ 33/6, ÷/ï, 3150.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 16, õð., á., áàë., 4/5 ýò., ïë.:55/41/6, õîðîøèé äâîð, 3300.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 18, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:56/ 43/6, ÷/ï, îòë.ñîñò.ñðî÷íî, 3000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÄÎÍÁÀÑÑÊÀß, 23, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:56/43/6, ÷/ï, òîðã.ñðî÷íî, 3200.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89022557741 ÄÐÓÆÁÛ, 6, ïì., ø., 1/5 ýò., ïë.:75/48/ 9, 3850.000ð, ò. 89221356565 ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ, 110, óï., ï., 3ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:84/48/11, ÷/ï, åâðî 9126877642, 5650.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 ÈËÜÈ×À, 3, ïì., ê., áàë., 4/4 ýò., ïë.:64/ 44/7, 8-912-28-48-686, 3650.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89122848686 ÈËÜÈ×À, 12, ïì., ê., áàë., 3/4 ýò., ïë.:61/ 41/6, ÷/ï, 3700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51


ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 3-êîìíàòíûå êâàðòèðû ÈËÜÈ×À, 16, ïì., ê., 1/4 ýò., ïë.:60/41/ 7, 3100.000ð, ò. 89122861543 ÈËÜÈ×À, 17, ïì., ê., 1/4 ýò., ïë.:60/41/ 8, âûñîêèé ýòàæ, 3230.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 268-15-01 ÈËÜÈ×À, 17, ïì., ê., 1/4 ýò., ïë.:72/52/ 9, ðàñø160ì2133907, 4150.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 213-39-07 ÈËÜÈ×À, 17, ïì., ê., 3/4 ýò., ïë.:25/25/ 8, êëàäîâêà, 1550.000ð, ò. 89527254951 ÈËÜÈ×À, 28, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:63.7/46.2/8, îòëè÷.ïëàíèð, 3800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÈËÜÈ×À, 28, óï., ï., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:65/39/9, ÷/ï, 1/2 äëè, 1800.000ð, ÀÒÎÌÏÐÎÌÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 377-0007 ÈËÜÈ×À, 37, óï., á., 2ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:83/54/8, îòë.ñîñò.,2ëîäæ, 5600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÈËÜÈ×À, 39, óï., á., 2áàë., 4/9 ýò., ïë.:60/40/7.2, 3900.000ð, ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 320-55-71 ÈËÜÈ×À, 61/À, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:60/39/ 6, 3520.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 370-31-12 ÈËÜÈ×À, 71, óï., á., áàë., 7/9 ýò., ïë.:54/ 36/6, ÷/ï, êëàäîâêà, 3750.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÈËÜÈ×À, 71, óï., á., áàë., 9/9 ýò., ïë.:54/ 37/6, ñåéô-äâ.ñ÷åò÷èê, 3490.000ð, ËÈÄÅÐ (ÓÏÍ), ò. 338-75-45 ÈËÜÈ×À, 71, óï., á., áàë., 2/9 ýò., ïë.:54/ 36/6, 3700.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 37223-53 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 21, óï., á., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:53/35/5, 3200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 89655023636 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 24, óï., á., 2á., 3/9 ýò., ïë.:61/42/9, ìåá.ñîñ.îòë., 4370.000ð, ò. 213-04-63 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 38, óï., á., 3á., 5/9 ýò., ïë.:90.3/64.7/17, ÷/ï, îòë.ñîñ,ìåáåëü, 5800.000ð, ò. 327-52-71 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 38, óï., á., á/ë., 8/9 ýò., ïë.:74/44/8, òîðã, 5200.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 53, óï., ï., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:76/48/10, ÷/ï, ïîëû ñ ïîäîãðåâ, 4950.000ð, ÀÍÄÈÑ (ÓÏÍ), ò. 89122412913 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 53, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:79/53/30, åâðî ì/î ïîä îô, 4500.000ð, Í-Ó-ÅÊ-ÁÓÐà ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89193659985 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 54, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:73/ 55/7, 4 êîìíàòû, 3750.000ð, ÍÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 356-03-32 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 57/1, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:64/41/8, ïîä ìàãàçèí, îô, 4850.000ð, ÀËËÑ (ÓÏÍ), ò. 89126389435 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 57/2, óï., ï., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:64/40/8, òîðã, 3950.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 62, óï., á., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:61/42/7, ÷/ï, 4250.000ð, 911 (ÓÏÍ), ò. 380-23-42 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 62, óï., á., ï/ëîä., 2/9 ýò., ïë.:61/40/8, ÷/ï, òîðã,÷èñ.ïðîäàæ, 3500.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 123, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:55/ 36/6, ÷/ï, îêíà âî äâîð, 3160.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, 125, óï., ê., áàë., 8/9 ýò., ïë.:54/36/7, ÷/ï, 3700.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 ÊÀËÈÍÈÍÀ, 3, ñï., ã., ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:89/52/15, ÷/ï, àòîìñòðîéêîìïë., 6300.000ð, ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 320-55-71 ÊÀËÈÍÈÍÀ, 3, ñï., ã., 2áàë., 4/10 ýò., ïë.:84/46/13, ÷/ï, ÷/îò,íîâàÿ,òîðã, 6480.000ð, ÀÐÕ-ÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 89049858121 ÊÀËÈÍÈÍÀ, 22, ñï., ê., ï/ëîä., 1/10 ýò., ïë.:82.2/53/10, ÷/ï, ïåðåâîä åñòü, 7500.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89022617538 ÊÀËÈÍÈÍÀ, 40, óï., á., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:60/42/7, õîð.ñîñò, 4040.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 7, ïì., ê., áàë., 3/4 ýò., ïë.:62/42/9, âûñîêèå ïîòîëêè, 3400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 9, ïì., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:91/54/8, ÷/ï, 5250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 22, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:57/43/6, ÷/ï, 3500.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 34, ïí., ï., áàë., 9/9 ýò., ïë.:58/37/6, 3480.000ð, ÐÀÍ×Î (ÓÏÍ), ò. 238-00-00 ÊÈÐÎÂÃÐÀÄÑÊÀß, 34, ïí., ï., áàë., 2/9 ýò., ïë.:58/38/7, 3650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 27/À, óï., á., ëîäæ., 4/ 9 ýò., ïë.:53/35/7, ÷/ï, õîð.ñîñò., 3690.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 67, ïì., ê., 1/3 ýò., ïë.:54/ 38/7, 4 îêíà íà óëèöó, 5000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 71/Á, õð., ê., áàë., 2/3 ýò., ïë.:55/39/6, îáìåí íàéäåí, 3200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77

ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 73/2, õð., ê., 4/4 ýò., ïë.:55/40/6, 2990.000ð, ò. 327-52-71 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 87, áð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:59/43/6, òîðã!!!, 3100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 89, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:51/35/6, 3400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 95/Á, ñï., ï., ëîäæ., 7/ 10 ýò., ïë.:88/47/14, ÷/ï, 2685500, 4600.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 95/Á, ñï., ï., 2ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:84/45/14, 89058016433, 4400.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89058016433 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 95/Á, ñï., ï., á/ë., 10/ 10 ýò., ïë.:83/45/14, 4100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 95/Á, ñï., ï., 2ë., 6/10 ýò., ïë.:84/45/14, 4290.000ð, ò. 21961-71 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 95/Á, ñï., ï., á/ë., 10/ 10 ýò., ïë.:84/46/14, ÷/ï, 4100.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89122469609 ÊÐ.ÁÎÐÖÎÂ, 1, ïì., ê., 1/4 ýò., ïë.:72.1/ 51.8/9, ÷/ï, 3840.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9126666601 ÊÐ.ÁÎÐÖÎÂ, 5, ïì., ê., áàë., 2/4 ýò., ïë.:72/52/7, ÷/ï, 8-912-28-48-686, 4000.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89122848686 ÊÐ.ÁÎÐÖÎÂ, 5/À, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:42/31/6, ïåð.èç 2 óçàê, 2800.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 371-12-40 ÊÐ.ÁÎÐÖÎÂ, 6, óï., á., 2ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:75/51/8, ÷/ï, ìåòðî,äîê.ãîò., 4350.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 382-31-37 ÊÐ.ÏÀÐÒÈÇÀÍ, 3, ïì., ê., 3áàë., 4/4 ýò., ïë.:76/52/14, ò.201-00-59, ò. 353-3835 ÊÐ.ÏÀÐÒÈÇÀÍ, 3, ïì., ê., 3áàë., 4/4 ýò., ïë.:76/52/12, ò. 201-00-59 ÊÐ.ÏÀÐÒÈÇÀÍ, 3, ïì., ê., 3áàë., 4/4 ýò., ïë.:76/54/9, ÷/ï, 4400.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 237-60-60 ÊÐ.ÏÀÐÒÈÇÀÍ, 3, ïì., ê., 2áàë., 3/4 ýò., ïë.:60/40/8, 3400.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89222179305 ÊÐ.ÏÀÐÒÈÇÀÍ, 14, õð., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:56/43/6, 3490.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89049897741 ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ, 14, óï., ê., á/ë., 8/9 ýò., ïë.:59/48/8, 4200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ, 21, ñï., ê., ëîäæ., 10/18 ýò., ïë.:105/56/22, ÷/ï, ìåòðî, 11000.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÊÓÉÁÛØ. (ÓÏÍ), ò. 213-85-24 ÊÓËÜÒÓÐÛ, 4, ïì., ê., 1/4 ýò., ïë.:63.5/ 43.5/6, ÷/ï, 3400.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 ÊÓËÜÒÓÐÛ, 5, ïì., ê., á., 5/5 ýò., ïë.:73/ 50/11, ÷/ï, õîð.ðåì., 5150.000ð, ÃÐÀÍ (ÓÏÍ), ò. 89122442185 ÊÓËÜÒÓÐÛ, 14, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:58/40/ 6, 3200.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 20149-94 ÊÓËÜÒÓÐÛ, 15, ïì., ê., 1/5 ýò., ïë.:75/ 54/9, ìåáåëü,åâðî/ðåì, 4950.000ð, ò. 327-52-71 ÊÓËÜÒÓÐÛ, 19, ïì., á., áàë., 3/5 ýò., ïë.:98/57/14, ÷/ï, 5400.000ð, ò. 8-912245-45-25 ÊÓËÜÒÓÐÛ, 24, õð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:58.7/43.9/6, 3190.000ð, ò. 89126043531 ÊÓËÜÒÓÐÛ, 25, óï., ê., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:65/40/10, ÷/ï, 89221290476, 4400.000ð, ò. 89221290476 ÊÓËÜÒÓÐÛ, 25, óï., ê., 2ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:103/42/14, ÷/ï, 9221290476î/ðåì, 7100.000ð, ò. 89221290476 ÊÓËÜÒÓÐÛ, 30/À, ñï., ê., áàë., 5/6 ýò., ïë.:122/58/16, ÷/ï, 2-õ óðîâí.êâ., 8490.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 328-56-80 ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ, 6, ñï., ê., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:97/61/15, åâðî9126877642, 5970.000ð, ÀÁÀÆÓÐ (ÓÏÍ), ò. 356-72-12 ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ, 44, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:75/50/8, 4000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ, 55, óï., á., 2ëîäæ., 13/14 ýò., ïë.:82/64/14, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 5180.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89122424095 ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ, 57/À, ñï., ã., 9/16 ýò., ïë.:76/41/13, ÷/ï, 2 î÷., 4050.000ð, ÅÊÀÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89122437166 ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ, 63, ïí., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:58/37/6, ÷/ï, 3170.000ð, ÃÐÀÄÑ (ÓÏÍ), ò. 306-13-66 ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ, 87, ïí., ï., áàë., 3/9 ýò., ïë.:59/37/6, ÷/ï, 5ì2, 1/12 äîëÿ, 330.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89122870766 ËÓÊÈÍÛÕ, 2, õð., á., áàë., 4/5 ýò., ïë.:58/40/6, 3400.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89122469609 ËÓÊÈÍÛÕ, 6, õð., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:55.2/34.3/5.7, ÷/ï, 89630310895, 3000.000ð, ÐÀÍ×Î (ÓÏÍ), ò. 238-00-00 ËÓÊÈÍÛÕ, 6, õð., á., áàë., 2/5 ýò., ïë.:56/49/6, 3850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 ËÓÊÈÍÛÕ, 18, óï., ï., 2áàë., 10/10 ýò., ïë.:65/40/9, 4300.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89321137336

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

85

ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 6, ïì., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:55/35/6, ÷/ï, ÷/ï,ä/ã,òîðã, 3250.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53

ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 10, ïì., á., 2/5 ýò., ïë.:81/52/8, ñò/ïàê., ðåìîíò, 4200.000ð, ò. 8-950-63-82-520 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 10, ïì., á., 2/5 ýò., ïë.:81/53/8, òîðã, 4390.000ð, ÈÑÅÒÜ (ÓÏÍ), ò. 89122416106 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 18, ïì., ê., 1/5 ýò., ïë.:75/50/9, ìîæíî ïîä îôèñ, 4700.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89221193315 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 28, ïì., á., áàë., 4/5 ýò., ïë.:77/53/9, ëåãêèé îáìåí, 4100.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-50-50 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 28, ïì., á., áàë., 3/5 ýò., ïë.:76/52/10, ÷/ï, 4000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 28, ïì., á., áàë., 3/5 ýò., ïë.:76/52/10, ÷/ï, ìåáåëü, 4000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 57, õð., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:57/38/6, ïåðåïëàí., 3150.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 37255-38 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ, 73, õð., á., áàë., 4/5 ýò., ïë.:58/44/6, 3420.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 ÌÎËÎÄÅÆÈ, 82, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:59/37/7, ñîñò. õîð., 3150.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-30-54 ÍÀÐ.ÔÐÎÍÒÀ, 89/À, ïì., ø., 2/2 ýò., ïë.:55/39/8, 2450.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÍÎÂÀÒÎÐÎÂ, 9, áð., á., áàë., 2/5 ýò., ïë.:54/38/7, ÷/ï, 3100.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ÍÎÂÀÒÎÐÎÂ, 11, áð., á., 1/5 ýò., ïë.:61/ 43/6, ñðî÷íî!, 3370.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89634452020 ÍÎÂÀÒÎÐÎÂ, 14, ïí., ï., ï/ëîä., 7/9 ýò., ïë.:58/37/7, 3400.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 372-9111 ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅ, 3, ïì., ê., 2/5 ýò., ïë.:85/44/11, ÷/ï, áîíóñ, 3400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-5353 ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅ, 6/À, ïì., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:80/55/9, ÷/ï, 1/2 äîëè, 1550.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 368-88-00 ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅ, 6/À, ïì., ê., 1/5 ýò., ïë.:76.2/52.8/9.9, ñò/ïàê äåðåâ, 5000.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9506574280 ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅ, 11, ïì., ê., 3/5 ýò., ïë.:97/78/12, 6000.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89122447746 ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅ, 16, óï., á., áàë., 6/9 ýò., ïë.:80/53/7, ÷/ï, 4900.000ð, ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 2019010. ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅ, 24, ïì., ø., 1/3 ýò., ïë.:58/37/7, 2990.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89222275777 ÏÎÁÅÄÛ, 9/À, ïí., ï., ï/ëîä., 5/9 ýò., ïë.:58/38/7, âåñü òðàíñïîðò, 3670.000ð, ò. 219-16-97 ÏÎÁÅÄÛ, 9/À, ïí., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:58/38/6, ÷/ï, 3400.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 89122490443 ÏÎÁÅÄÛ, 17/À, õð., á., ëîäæ., 2/5 ýò., ïë.:55/41/6, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 3950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17 ÏÎÁÅÄÛ, 31, óï., á., ï/ëîä., 11/12 ýò., ïë.:66/38/14, ðÿäîì ìåòðî, 4800.000ð, ò. 8-908-63-62-058 ÏÎÁÅÄÛ, 34, óï., á., 2ëîäæ., 12/14 ýò., ïë.:65/43/9, ÷/ï, õîð.ñîñò., 4250.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 269-39-96 ÏÎÁÅÄÛ, 37, óï., á., 2ëîäæ., 2/16 ýò., ïë.:73/45/9, 3920.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 ÏÎÁÅÄÛ, 37, óï., á., ï/ëîä., 1/16 ýò., ïë.:74.2/46/8, 4600.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-78-78 ÏÎÁÅÄÛ, 51, óï., á., ëîäæ., 14/16 ýò., ïë.:69/45/-, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 5500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÆÁÈ (ÓÏÍ), ò. 269-07-27 ÏÎÁÅÄÛ, 51, óï., á., áàë., 8/16 ýò., ïë.:68/40/9, 2+äîïëàòà, 4350.000ð, ÀÍÄÈÑ (ÓÏÍ), ò. 89028769176 ÏÎÁÅÄÛ, 55, ïì., ø., 3áàë., 2/2 ýò., ïë.:58/38/6, ÷/ï, 2800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÏÎÁÅÄÛ, 94, óï., á., ï/ëîä., 4/9 ýò., ïë.:62/40/8, çàì. òðóáû, 3600.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 372-9111 ÑÒÀÕÀÍÎÂÑÊÀß, 14, óï., ï., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:64/40/8, ÷/ï, 2/9 äîëè òîðã, 650.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 ÑÒÀÕÀÍÎÂÑÊÀß, 14, óï., ï., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:63/40/8, ÷/ï, 4070.000ð, Í-ÓÅÊ-ÁÓÐà ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89630367775 ÑÒÀÕÀÍÎÂÑÊÀß, 20, óï., á., 2áàë., 5/9 ýò., ïë.:60/41/7, ÷/ï, òîðã, 3800.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 200-60-42 ÓÐ.ÐÀÁÎ×ÈÕ, 4, ñï., á., áàë., 2/9 ýò., ïë.:108/65/18, ÷/ï, 10500.000ð, ÃÐÀÄÑ (ÓÏÍ), ò. 306-13-66 ÓÐ.ÐÀÁÎ×ÈÕ, 8, óï., á., 2áàë., 6/9 ýò., ïë.:61/42/7, 3850.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89222275777

ÓÐ.ÐÀÁÎ×ÈÕ, 25, óï., ï., 2ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:65.7/40.4/8.5, ñîñò.ñðåäíåå, 4400.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÓÐ.ÐÀÁÎ×ÈÕ, 28, óï., ê., ëîäæ., 5/8 ýò., ïë.:139/80/25, ÷/ï, äèçàéí, åâðî, 11200.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-78-78 ÓÐ.ÐÀÁÎ×ÈÕ, 28, óï., ê., ëîäæ., 1/8 ýò., ïë.:102/63.4/15.4, ÷/ï, 2/4äîëÿ,ñðî÷íî, 2500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÓÐ.ÐÀÁÎ×ÈÕ, 41, óï., á., áàë., 2/9 ýò., ïë.:61/42/7, 89222018246, 3900.000ð, ò. 89222018246 ÓÐ.ÐÀÁÎ×ÈÕ, 52/À, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:82/ 57/10, òîðã, 3900.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89041747173

ÔÅÑÒÈÂÀËÜÍÀß, 23, õð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:58/40/6, 89222045673, 3200.000ð, ËÅÂÚ (ÓÏÍ), ò. 89222045673 ÕÌÅËÅÂÀ, 10, ïì., á., 1/5 ýò., ïë.:74/52/ 8, ÷/ï, òîðã, 3600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-53-53 ÕÌÅËÅÂÀ, 10, ïì., á., áàë., 3/5 ýò., ïë.:78/54/9, ÷/ï, ðåìîíò,òîðã, 5150.000ð, ÁÈÇÍÅÑÊÂÀÐÒÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 222-77-97 ÕÌÅËÅÂÀ, 18, ïì., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:77.2/53.2/9, ÷/ï, òîðã,õîð.ñîñò., 4560.000ð, ËÈÄÅÐ (ÓÏÍ), ò. 338-75-45 ßÐÎÑËÀÂÑÊÀß, 17, óï., ï., 2ëîäæ., 2/16 ýò., ïë.:83/46/10, 5260.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 213-64-04 ßÐÎÑËÀÂÑÊÀß, 19, óï., ï., 2ëîäæ., 3/16 ýò., ïë.:96/61/13, ÷/ï, 5460.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 368-88-00 ßÐÎÑËÀÂÑÊÀß, 19, óï., ï., 2ëîäæ., 16/ 16 ýò., ïë.:100/70/12, 5800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41

ÕÈÌÌÀØ ÀËÜÏÈÍÈÑÒÎÂ, 2, ïì., ø., 1/3 ýò., ïë.:70/51/8, ïîä îôèñ, 4090.000ð, ÌÀÊÑÈÌÓÌ (ÓÏÍ), ò. 89193702175 ÀËÜÏÈÍÈÑÒÎÂ, 24/Á, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:58/38/7, 3000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÁÎÐÎÄÈÍÀ, 24, ïì., ø., 1/3 ýò., ïë.:75/ 52/9, ïîä îôèñ, 3800.000ð, ÊÓÁ (ÓÏÍ), ò. 89058090141 ÂÎÄÍÀß, 21, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:63/39/9, òîãðã, 3430.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 4/À, óï., ê., áàë., 1/9 ýò., ïë.:61/38/8, ÷/ï, ïîä îôèñ, 4190.000ð, ÌÀÊÑÈÌÓÌ (ÓÏÍ), ò. 89193702175 ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 19, ïì., ø., 2áàë., 4/4 ýò., ïë.:63/37/20, 4040.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 20, ïì., ø., áàë., 5/5 ýò., ïë.:76/53/8.4, 2132858òîðã, 3830.000ð, ÀÐÊÀÄÀ-Ì (ÓÏÍ), ò. 213-28-58 ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÀ, 26, ïì., ø., 2/4 ýò., ïë.:59/ 39/7, õîð.ñîñò., 3600.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89049829566 ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß, 9, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:62/46/6, ÷/ï, 3220.000ð, ò. 385-9040 ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß, 13, óï., ê., ëîäæ., 2/5 ýò., ïë.:60/38/8, ÷/ï, 8 908 630 7067, 3300.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 371-46-91 ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß, 28/ÂÑÒ, óï., ê., ëîäæ., 3/ 5 ýò., ïë.:68/44/9, ÷/ï, îòë.ïëàíèðîâ., 3400.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 253-2663 ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß, 58, ïì., ø., áàë., 2/2 ýò., ïë.:58/40/7, ÷/ï, 2800.000ð, ÊÓÁ (ÓÏÍ), ò. 89638534846 ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß, 75, ïí., ï., ï/ëîä., 3/9 ýò., ïë.:64/43/6, 4050.000ð, ÐÅÃÈÎÍÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89043811915 ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß, 75, ïí., ï., ïë., 2/9 ýò., ïë.:58/40/7, ÷/ï, 3700.000ð, ÍÅÃËÈÍÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89126138858 ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß, 75, ïí., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:58/35/9, 2131525, 3780.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÊÓÉÁÛØ. (ÓÏÍ), ò. 213-8524 ÊÎÑÀÐÅÂÀ, 1, õð., á., 1/5 ýò., ïë.:56/41/ 6, ÷/ï, 2670.000ð, 911 (ÓÏÍ), ò. 380-2342 ÊÎÑÀÐÅÂÀ, 15, óï., ê., ë., 7/9 ýò., ïë.:62/ 38/8, ÷/ï, 3500.000ð, ÌÀËÀÕÈÒ-ÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 268-11-20

¹ 12

(18.03.2013)


86

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 3-êîìíàòíûå êâàðòèðû

ÎÐÄÅÍÎÍÎÑÖÅÂ, 6, ñï., ì., ëîäæ., 7/25 ýò., ïë.:87.3/56/12.6, ÷/ï, êóõ.ãàðíèòóð, 6000.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 89089250595 ÎÐÄÅÍÎÍÎÑÖÅÂ, 8, ñï., ì., ëîäæ., 14/25 ýò., ïë.:88/47/12, ÷/ï, 5900.000ð, ÔÎËÈÑ (ÓÏÍ), ò. 89045447364 ÎÐÄÅÍÎÍÎÑÖÅÂ, 10, ñï., ì., áàë., 25/25 ýò., ïë.:90/55/33, ÷/ï, 5410.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 382-30-39 ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÀß, 49, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:77/54/8, îêíà ïëàñò., 4300.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 371-12-40 ÑËÀÂßÍÑÊÀß, 51, ñï., ê., áàë., 2/17 ýò., ïë.:84/49/15, ÷/ï, íîâûé äîì, 4800.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 37031-12 ÑËÀÂßÍÑÊÀß, 51, ñï., ê., áàë., 1/17 ýò., ïë.:79/48/12, îòëñîñò, 5100.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89530429183 ÕÈÌÌÀØÅÂÑÊÀß, 11, óï., ï., ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:64/42/9, 3700.000ð, ÔÎËÈÑ (ÓÏÍ), ò. 89045447364 ×ÅÐÍßÕÎÂÑÊÎÃÎ, 40, óï., ï., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:64/40/8, 4100.000ð, ÊÓÁ (ÓÏÍ), ò. 89058090141 ×ÅÐÍßÕÎÂÑÊÎÃÎ, 48, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:54.5/34/5.5, 3320.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 346-74-50 ×ÅÐÍßÕÎÂÑÊÎÃÎ, 52, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:55/36/6, 3êîì.èç., 2650.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89049829548 ÞÆÍÎÃÎÐÑÊÀß, 11, ñï., ê., 2ï/ëî., 13/ 17 ýò., ïë.:75/45/11, ñðî÷íî!ä/ã, 4750.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9049805930

ÖÅÍÒÐ 8 ÌÀÐÒÀ, 18, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:70/52/ 7, 4300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 8 ÌÀÐÒÀ, 55, ïì., ê., 3/5 ýò., ïë.:75/44/ 11, ÷/ï, îòëè÷íîå ñîñò., 5790.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 89049829548 8 ÌÀÐÒÀ, 57, óï., ê., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:62/39/7, 8000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17 8 ÌÀÐÒÀ, 57, óï., ê., áàë., 6/9 ýò., ïë.:65/ 37/9, êóõíÿ â ïîäàðîê, 4900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 À.ÂÀËÅÊÀ, 12, óï., ê., 1/12 ýò., ïë.:62/ 40/8, îòë.ñîñò, 6500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ÀÇÈÍÀ, 30, óï., ê., 2ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:73/43.2/8.2, ÷/ï, õîð.äîì, ðåìîíò, 5850.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 383-0321 ÁÀÆÎÂÀ, 35, ïì., ø., 3/3 ýò., ïë.:63.3/ 42.9/9, ÷/ï, 2/3 äîëÿ,îòë., 2800.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÁÀÆÎÂÀ, 161, ïí., ï., ï/ëîä., 8/9 ýò., ïë.:59/38/9, 4650.000ð, ÑÒÀÒÓÑ (ÓÏÍ), ò. 268-72-02 ÁÀÆÎÂÀ, 161, ïí., ï., ï/ëîä., 6/9 ýò., ïë.:58/42/6, 4990.000ð, ò. 89221575779 ÁÀÆÎÂÀ, 161, ïí., ï., ï/ëîä., 5/9 ýò., ïë.:64/42/7, ÷/ï, îòë.ñîñò., 4720.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÁÀÍÊÎÂÑÊÈÉ, 8, ïì., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:72/46/10, ÷/ï, 5490.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 89655017373 ÁÀÍÊÎÂÑÊÈÉ, 10, ïì., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:72/47/9, 5100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 378-43-23 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 78, ïì., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:74/52/9, 268-08-30, 4600.000ð, ÀÂÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89222013797

¹ 12

(18.03.2013)

ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 85, ñï., ê., ëîäæ., 9/14 ýò., ïë.:99.3/47/18, 7500.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89122421305 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 86, ñï., ê., ëîäæ., 10/23 ýò., ïë.:120.3/61.6/20.7, ÷/ï, ÷åðíîâàÿ îòäåë., 12500.000ð, ÓÞÒÂÈËÜÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÂÀÉÍÅÐÀ, 9/À, ïì., ê., ï/ëîä., 4/5 ýò., ïë.:64.8/49.1/6, ÷/ï, 4110.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 213-97-46 ÂÀÉÍÅÐÀ, 15, ñï., ê., 3ëîäæ., 13/14 ýò., ïë.:123.5/64/13, ÷/ï, ñ ìåáåëüþ, 12000.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89222118574 ÂÀÉÍÅÐÀ, 21, ñï., ê., 2ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:187/122/18, ÷/ï, òîðã!!!!!!êàìèí, 13000.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 89122884688 ÂÀÉÍÅÐÀ, 21, ñï., ê., ëîäæ., 7/16 ýò., ïë.:121/70/20, ÷/ï, 11500.000ð, ÌÀÍÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÂÀÉÍÅÐÀ, 60, ñï., ì., 2ëîäæ., 11/18 ýò., ïë.:100/60/20, ÷/ï, áåç îòäåëêè, 11700.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89122296636 ÂÀÉÍÅÐÀ, 66, ïì., ê., áàë., 3/4 ýò., ïë.:74/47/12, áàëêîí ñò/ïàê, 5800.000ð, ÊÓÏÎÍ (ÓÏÍ), ò. 372-01-19 ÂÀÉÍÅÐÀ, 66/À, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:53.9/39.9/5.5, ÷/ï, 4850.000ð, ò. 371-99-33 ÂÎÅÂÎÄÈÍÀ, 4, ïì., ê., 4/7 ýò., ïë.:92/ 57/10, 7000.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89122424541 ÂÎÅÂÎÄÈÍÀ, 4, ïì., ê., 2/7 ýò., ïë.:73.5/ 52/8, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 7297.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 10, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:58/ 40/7, ÷/ï, 89049844925, 3600.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89049844925 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 16, õð., á., áàë., 5/5 ýò., ïë.:57/34/6, ÷/ï, 3640.000ð, ò. 89222052326 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 22, õð., á., áàë., 3/5 ýò., ïë.:56/42/6, ÷/ï, +ãàðàæ 15ì îòä, 3600.000ð, ÊÀÑÊÀÄ (ÓÏÍ), ò. 350-97-69

ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 26/À, óï., ï., 1/9 ýò., ïë.:70.3/58/10, ÷/ï, 4200.000ð, ò. 21916-57 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 30, ñï., ê., ëîäæ., 16/17 ýò., ïë.:171/141/-, ÷/ï, äâóõóðîâíåâàÿ, 13000.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 283-01-10 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 46, ïì., ê., 4/5 ýò., ïë.:77/ 47/8, 5200.000ð, ÌÎÉ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 268-70-57 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 84, õð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:72/53/7, ñðåäíåå ñîñò., 4200.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÃÎÐÜÊÎÃÎ, 33, äð., ä., 2/2 ýò., ïë.:75/ 56/8, 7000.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 31003-23 ÄÅÊÀÁÐÈÑÒÎÂ, 45, óï., ê., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:70/40/9, ÷/ï, 5800.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 372-9111 ÅÐÅÌÈÍÀ, 6, ïì., ê., 4/4 ýò., ïë.:60/41/ 6, 4850.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 20323-39 ÆÓÊÎÂÀ, 9, óï., ê., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:84/52/10, õîð.ñîñò., 8000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17 ÆÓÊÎÂÀ, 9, óï., ê., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:83/51/9, 7000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17 ÆÓÊÎÂÀ, 10, óï., ê., 2á., 4/9 ýò., ïë.:59/ 34/8, ÷/ï, 5500.000ð, ÃÐÀÍ (ÓÏÍ), ò. 219-13-71 ÆÓÊÎÂÀ, 13, ñï., ê., 2ëîäæ., 4/20 ýò., ïë.:158/105/15, ÷/ï, ðåìîíò ïóñòàÿ, 16400.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89122421305 Ê.ÌÀÐÊÑÀ, 12, ñï., ê., 8/16 ýò., ïë.:122.3/ 54.5/18.8, ÷/ï, íîâàÿ,ïîä ÷èñò., 10500.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89506390077 Ê.ÌÀÐÊÑÀ, 60, óï., ê., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:90/45/25, ÷/ï, î÷.äîðîã.ðåìîíò, 12000.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 22224-77 Ê.ÌÀÐÊÑÀ, 60, óï., ê., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:61/44/10, îòë ñîñòîÿíèå, 5500.000ð, ò. 286-02-08 Ê.ÌÀÐÊÑÀ, 60, óï., ê., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:59.8/43/7, îòë.ìåñòî ï/î, 5600.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89097051733

Ê.ÌÀÐÊÑÀ, 66, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:59/40/ 7, íîâ.òðóáû,åâðî, 3700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ÊÎÐÎËÅÍÊÎ, 13, õð., á., áàë., 3/5 ýò., ïë.:56/42/6, ÷/ï, ä\ã, òîðã, 3550.000ð, ÊÀÑÊÀÄ (ÓÏÍ), ò. 350-97-69 ÊÐÀÑÍÎÀÐÌÅÉÑÊÀß, 4/À, ïì., ê., ëîäæ., 2/4 ýò., ïë.:62/43.3/7.6, ÷/ï, çàìåíà òðóá, 5550.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89533830047 ÊÐÀÑÍÛÉ, 12, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:57/43/7, ÷/ï, 4500.000ð, ò. 8-90863-62-058 ÊÐÀÑÍÛÉ, 17, õð., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:55/42/7, îòë ñîñò ðåøåòê, 4500.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89122464399 ÊÓÇÍÅ×ÍÀß, 83, ñï., ê., ëîäæ., 5/19 ýò., ïë.:82/50/14, ÷/ï, 8500.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89122697507 ÊÓÇÍÅ×ÍÀß, 83, ñï., ì., 2áàë., 19/19 ýò., ïë.:139/59/65, ÷/ï, êóõíÿ-ãîñòèííàÿ, 13400.000ð, ÊÎÍÀÍÛÕÈÍ È Ê (ÓÏÍ), ò. 89222194760 ÊÓÇÍÅ×ÍÀß, 91, ïì., ê., 3/5 ýò., ïë.:100/ 69/13, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 8900.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 4, óï., ï., 2ëîäæ., 5/12 ýò., ïë.:67/43/8, 5100.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 201-99-94 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 6, óï., ï., 2ë., 10/12 ýò., ïë.:67/43/8, 4900.000ð, ÃÐÀÍ (ÓÏÍ), ò. 89049887163 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 6, óï., ï., 2ëîäæ., 11/12 ýò., ïë.:67/44/9, ñîñò.õîðîøåå, 4850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 83/À, ïì., ê., 1/5 ýò., ïë.:65/ 42/9, 4800.000ð, ÍÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ (ÓÏÍ), ò. 356-03-32 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 103, áð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:52/39/6, ÷/ï, ñðåäíåå ñîñòîÿí, 3680.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 103, áð., ê., 1/5 ýò., ïë.:59.1/42/-, 4250.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89028753763 ËÅÍÈÍÀ, 29, ïì., ê., 2/5 ýò., ïë.:62/43/ 7, ÷/ï, 5000.000ð, ÓÐÀË-ÝÑÒÝÉÒ ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 376-88-46 ËÅÍÈÍÀ, 29, ïì., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:124/ 76/16, ÷/ï, 9800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ËÅÍÈÍÀ, 36, ïì., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:60/ 44/8, ñàìûé öåíòð, 4300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ËÅÍÈÍÀ, 52/1, ïì., ê., áàë., 5/6 ýò., ïë.:68.4/42.8/4.5, õîð.ñîñò2-óðîâí, 5000.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ËÅÍÈÍÀ, 52/3, ïì., ê., 2/6 ýò., ïë.:56/ 40/6, õ\ñ,ñðî÷íî.òîðã, 3700.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 375-89-58 ËÅÍÈÍÀ, 52/4, ïì., ê., 3/6 ýò., ïë.:68/ 46.6/7, ÷/ï, äâóõóðîâíåâàÿ, 3600.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 ËÅÍÈÍÀ, 52/4À, ïì., ê., 5/6 ýò., ïë.:69/ 46/6, 4500.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ËÅÍÈÍÀ, 52/4À, ïì., ê., áàë., 1/6 ýò., ïë.:65/40/6, 2-õóðîâíåâàÿ, 6500.000ð, ÑÒÐÎÉÊÎÌÏËÅÊÑ (ÓÏÍ), ò. 218-09-99 ËÅÍÈÍÀ, 52/4À, ïì., ê., 1/6 ýò., ïë.:65/ 43/7, 4900.000ð, ÃËÎÁÓÑ (ÓÏÍ), ò. 37880-22 ËÅÍÈÍÀ, 53, ïì., ê., 2áàë., 4/5 ýò., ïë.:65.7/40/6.7, ÷/ï, 6250.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89530496735

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô) ËÅÍÈÍÀ, 54/1, ïì., ê., 2/6 ýò., ïë.:75/ 45/8, âîçì. ï/êîìåðö., 6350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 378-43-23 ËÅÍÈÍÀ, 54/4, ïì., ê., áàë., 2/6 ýò., ïë.:62/44/7, 4160.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ËÅÍÈÍÀ, 69/14, ïì., ê., ýðê., 4/8 ýò., ïë.:61.6/45.7/5, ÷/ï, 89049862421òîðã, 3947.000ð, ÓÑÏÅÕ (ÓÏÍ), ò. 345-88-14 ËÅÍÈÍÀ, 75, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:56/ 42/6, 3990.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 21/ÂÑÒ, óï., ê., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:54/40/6, 5090.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 33, õð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:58/38/6, äîì âî äâîðå, 3500.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 319-53-80 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 57, ñï., ê., 2ëîäæ., 9/14 ýò., ïë.:70/44/9, ÷/ï, ñ ïîäçåì ãàðàæ, 7100.000ð, ò. 213-07-68 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 76, ïì., ê., 2/5 ýò., ïë.:73.2/42/8.6, òèõ.öåíòð,ïàðê, 4980.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 266-4724 ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 167, ïì., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:87/52/8, ÷/ï, çàêðûòûé äâîð, 5500.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÍ.ÂÎÏÐÎÑ (ÓÏÍ), ò. 89049841793 Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 2/À, ïì., ê., 3/4 ýò., ïë.:85/53/9.6, òèõèé äâîð, 4750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 8, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:58/40/6, ÷/ï, õîð.ñîñò., 4200.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89122464399 Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 23, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:57/ 40/9, 2 îêíà íà óëèöó, 5000.000ð, ÊÂÀÐÒÅÒ-ÁÞÐÎ (ÓÏÍ), ò. 89086343677 Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 52, ñï., ì., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:120.7/59/22, ÷/ï, ìåáåëü,òåõíèêà, 21050.000ð, ÈÑÅÒÜ (ÓÏÍ), ò. 89122444704 Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 52, ñï., ì., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:170/83/37, ÷/ï, øèê.âèä íà ïàðê, 18000.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 8122421305 Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 54, óï., ê., 8/14 ýò., ïë.:76/45/8, îòë. ñîñò.,, 7600.000ð, ò. 89022666726 Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 132, ñï., ê., ëîäæ., 8/11 ýò., ïë.:127/68/17, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 12500.000ð, ÇÀÐß (ÓÏÍ), ò. 372-23-53 Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 132, ñï., ê., ëîäæ., 10/11 ýò., ïë.:133/72/17, ÷/ï, 14500.000ð, ÓÐÀË-ÝÑÒÝÉÒ ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89122600310 Ì.-ÑÈÁÈÐßÊÀ, 193, óï., ê., 2ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:76/50/11, 5490.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÌÀËÛØÅÂÀ, 10, ïì., ê., 2/3 ýò., ïë.:119/ 52/10, ÷/ï, 8-912-220-84-01, 7500.000ð, ò. 89122208401 ÌÀËÛØÅÂÀ, 11, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:55/42.6/5.2, êîìíàòû èçîëèð., 4800.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÌÀËÛØÅÂÀ, 21/3, ïì., ê., 2áàë., 5/5 ýò., ïë.:58/38/7, 4300.000ð, ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË (ÓÏÍ), ò. 89221613613 ÌÀËÛØÅÂÀ, 21/3, ïì., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:58/42/6, 4200.000ð, ÁÈÍ (ÓÏÍ), ò. 232-00-79 ÌÀËÛØÅÂÀ, 84, óï., ê., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:70/50/7, ÷/ï, îòë. âèä èç îêí, 5100.000ð, ò. 385-90-40 ÌÀËÛØÅÂÀ, 90, ïì., ê., áàë., 2/5 ýò., ïë.:114.8/39.1/42.3, 9000.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 268-06-65 ÌÀËÛØÅÂÀ, 90, ïì., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:72/45/7, ÷/ï, îòë.ðåìîíò, 6300.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 38483-10 ÌÀËÛØÅÂÀ, 108, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:55/42/6, 4400.000ð, ÌÀÐÈÎÍ (ÓÏÍ), ò. 268-67-77 ÌÀËÛØÅÂÀ, 108, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:55.4/41.1/6, õîð.ñîñòîÿíèå, 4300.000ð, ÐÈÝËÊÎÌ-2000 (ÓÏÍ), ò. 290-44-19 ÌÅËÜÊÎÂÑÊÀß, 9, ïì., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:76/53/9, îòë.ðåìîíò, 6700.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72

ÌÅËÜÊÎÂÑÊÀß, 9, ïì., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:76.2/52.4/9, ÷/ï, 6150.000ð, ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐà (ÓÏÍ), ò. 356-03-03 ÌÈ×ÓÐÈÍÀ, 46/À, ïì., ê., 4/4 ýò., ïë.:88.5/ 58.1/11.1, ÷/ï, 2132858, 4650.000ð, ÀÐÊÀÄÀ-Ì (ÓÏÍ), ò. 213-28-58


ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 3-êîìíàòíûå êâàðòèðû ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 29, ïì., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:69.4/45.6/7.4, ÷/ï, òîðã, 4950.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 47, ïì., ê., 2áàë., 3/5 ýò., ïë.:88/54/14, ÷/ï, 6620.000ð, ÒÈÌ (ÓÏÍ), ò. 222-25-51 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 77, ñï., ã., ëîäæ., 7/26 ýò., ïë.:146.8/78.9/17.6, ÷/ï, íîâîå, ðàññðî÷ê, 8900.000ð, ÍÊÑ (ÓÏÍ), ò. 232-96-96 ÍÀÐ.ÂÎËÈ, 25, ñï., ê., ëîäæ., 5/13 ýò., ïë.:101/62/11, 7660.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 328-52-28 ÍÀÐ.ÂÎËÈ, 69, ñï., ê., 2ëîäæ., 3/8 ýò., ïë.:121/70/16, ÷/ï, ãàðàæ áîêñ òîðã, 15000.000ð, ÑÒÀÒÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89086317139 ÍÀÐ.ÂÎËÈ, 103, óï., ê., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:58/39/8, êèðïè÷, 3999.000ð, ÀÂÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 213-26-88 ÍÀÐ.ÂÎËÈ, 103, óï., ê., ï/ëîä., 2/9 ýò., ïë.:58/40/8, ÷/ï, òðåá.ðåìîíòòîðã, 4000.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÍÈÊÎÍÎÂÀ, 10, ñï., ã., ëîäæ., 8/17 ýò., ïë.:135/76/18, ÷/ï, 14600.000ð, ÌÀÍÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 267-47-28 ÍÈÊÎÍÎÂÀ, 18, ñï., ê., 2ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:149/84/33, ÷/ï, 17500.000ð, ÌÀÍÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÀß, 24/Â, ïì., ê., 5/5 ýò., ïë.:90/60/-, ÷/ï, êàï.ðåì.âñòð.ìå, 6500.000ð, ò. 89122235638 ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÀß, 63, ïì., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:70.5/47.7/8, ÷/ï, æ/áåò,òîðã, 4500.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 319-14-45 ÏÎÏÎÂÀ, 9, ïì., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:70/ 48/9, îòë.ñîñòîÿíèå, 5490.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 201-49-94 ÏÎÏÎÂÀ, 9, ïì., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:69/ 50/9, ÷/ï, îòëè÷íîå ñîñò., 5100.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 213-77-79 ÏÎÏÎÂÀ, 25, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:55/ 40/6, îòë.ñîñò., 3950.000ð, ÂÈÇÈÒ (ÓÏÍ), ò. 371-23-63 ÏÓØÊÈÍÀ, 9, ïì., ê., 4/5 ýò., ïë.:73.2/ 51.8/9.1, ÷/ï, 6000.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÏÓØÊÈÍÀ, 9, ïì., ê., 4/5 ýò., ïë.:87.8/ 50/15, îáìåí ïîäîáðàí, 8000.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 268-06-65 ÏÓØÊÈÍÀ, 9, ïì., ê., 5/5 ýò., ïë.:72/50/ 9, ñàìûé öåíòð!, 4750.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 Ð.ËÞÊÑÅÌÁÓÐÃ, 59, ïì., ê., áàë., 2/4 ýò., ïë.:65/48/7, ÷/ï, îòëè÷.ñîñòîÿíèå, 4050.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 10, ñï., ì., 2ëîäæ., 13/22 ýò., ïë.:122/80/30, ÷/ï, äèçàéí-ïðîåêò, 20000.000ð, ÒÅÐÐÀ (ÓÏÍ), ò. 200-68-08

ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 10, ñï., ì., ïë., 8/22 ýò., ïë.:122/70/12.5, ÷/ï, ñðî÷íî,òîðã, 13900.000ð, ÐÈÝËÒ ÑÈÑÒÅÌÛ (ÓÏÍ), ò. 213-51-17 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 31, ñï., ê., á/ë., 6/11 ýò., ïë.:113/56/15, ÷/ï, êóõíÿ-ãîñòèí, 11200.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9089167335 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 33, ñï., ê., áàë., 5/16 ýò., ïë.:113/64/23, ÷/ï, 1 áàëêîí, 2 ñ/ó, 8600.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 268-30-22 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 33, ñï., ê., 2ëîäæ., 6/16 ýò., ïë.:140/72/16, ÷/ï, åâðî, 10500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 33, ñï., ê., ë,á., 5/16 ýò., ïë.:130/74/23, ÷/ï, îòë.ñîñ., 8900.000ð, ò. 89122911205 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 33, ñï., ê., ëîäæ., 9/16 ýò., ïë.:109/70/10, ÷/ï, ðåìîíò, ìåáåëü, 8500.000ð, ÄÀÎ-ÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 29021-71 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 33, ñï., ê., á/ë., 4/16 ýò., ïë.:124/74/22, ÷/ï, îñâîá. òîðã, 9500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 378-43-23 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 33, ñï., ê., ëîäæ., 10/16 ýò., ïë.:110/70/19, ÷/ï, 7400.000ð, ÍÀØ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 350-90-98 Ñ.ÌÎÐÎÇÎÂÎÉ, 167, áð., á., áàë., 3/5 ýò., ïë.:52.5/35.6/6, ÷/ï, 4100.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 Ñ.ÌÎÐÎÇÎÂÎÉ, 188, áð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:62/46/7, ÷/ï, îòë.ìåñòî, 4590.000ð, ËÀÉÒ-Í, ò. 222-05-35 Ñ.ÌÎÐÎÇÎÂÎÉ, 190, óï., ê., ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:106/67/13, ÷/ï, +êëàäîâêà, 10700.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-2339 Ñ.ÌÎÐÎÇÎÂÎÉ, 190, óï., ê., 2ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:130/79/21, 13000.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 89089041131 Ñ.ÐÀÇÈÍÀ, 24, óï., ê., ëîäæ., 3/6 ýò., ïë.:70/42/12, òîðã, ñðî÷íî, 5570.000ð, 911 (ÓÏÍ), ò. 380-23-42 ÑÀÊÊÎ È ÂÀÍÖÅÒÒÈ, 47, ñï., ã., ëîäæ., 6/ 9 ýò., ïë.:115/67/18, ÷/ï, ïîä, 14375.000ð, ÔÎËÈÑ (ÓÏÍ), ò. 268-0831 ÑÀÊÊÎ È ÂÀÍÖÅÒÒÈ, 47, ñï., ã., 2/9 ýò., ïë.:110/90/-, ÷/ï, îòë. ðåìîíò, 14300.000ð, ÌÀËÛØÅÂÀ-73 (ÓÏÍ), ò. 222-73-73 ÑÀÊÊÎ È ÂÀÍÖÅÒÒÈ, 48, ïì., ê., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:59/44/6, îòë.ñîñò, 4000.000ð, ÒÅÐÐÀ (ÓÏÍ), ò. 200-68-08

ÑÀÊÊÎ È ÂÀÍÖÅÒÒÈ, 58, ïì., ê., 1/5 ýò., ïë.:79.6/50/11.5, 5500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÑÀÊÊÎ È ÂÀÍÖÅÒÒÈ, 58, ïì., ê., 3/5 ýò., ïë.:77/50/11, ÷/ï, 4900.000ð, ÌÀÍÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÑÀÊÊÎ È ÂÀÍÖÅÒÒÈ, 99, ñï., ê., áàë., 6/ 9 ýò., ïë.:113/71/18, ÷/ï, õîð.ñîñò., 17980.000ð, ÒÈÌ (ÓÏÍ), ò. 222-25-51 ÑÀÊÊÎ È ÂÀÍÖÅÒÒÈ, 99, ñï., ê., 2ëîäæ., 9/11 ýò., ïë.:258/200/20, ÷/ï, òèõâèí, 69000.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 283-01-10 ÑÀÊÊÎ È ÂÀÍÖÅÒÒÈ, 105/1, ñï., ê., ëîäæ., 8/10 ýò., ïë.:153/100/12, ÷/ï, ñðî÷íî, òîðã, 14500.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89221020246 ÑÂÅÐÄËÎÂÀ, 2, óï., ê., ëîäæ., 11/13 ýò., ïë.:57/38/9, ÷/ï, 5190.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÑÂÅÐÄËÎÂÀ, 14, áð., ê., áàë., 7/7 ýò., ïë.:63/43/6, õîð.ñîñòîÿíèå, 4700.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 268-10-56 ÑÂÅÐÄËÎÂÀ, 56, ïì., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:77/45/10, ÷/ï, õîð.ñîñò.,÷/ï, 5100.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 38483-10 ÒÂÅÐÈÒÈÍÀ, 34, ñï., ê., ëîäæ., 4/18 ýò., ïë.:129/70/18, ÷/ï, äèçàéí-ðåìîíò, 11500.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-5050 ÒÂÅÐÈÒÈÍÀ, 34, ñï., ê., ëîäæ., 7/16 ýò., ïë.:118/63/23, îòë, 10000.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 319-14-45 ÒÂÅÐÈÒÈÍÀ, 34, ñï., ê., 7/18 ýò., ïë.:121/ 70/17, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 10500.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÒÂÅÐÈÒÈÍÀ, 34, ñï., ê., 2ëîäæ., 12/18 ýò., ïë.:132/78/18, ÷/ï, 89122461006, 9980.000ð, ÔÎËÈÑ (ÓÏÍ), ò. 89045447364 ÒÂÅÐÈÒÈÍÀ, 34, ñï., ê., ëîäæ., 8/18 ýò., ïë.:132/74/-, ÷/ï, 10500.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÒÂÅÐÈÒÈÍÀ, 38/3, ñï., ê., 3ëîäæ., 12/12 ýò., ïë.:80/44/12, 6650.000ð, ÌÀÍÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00

ÒÂÅÐÈÒÈÍÀ, 38/3, ñï., ê., á,2ë., 10/12 ýò., ïë.:81/44/13, 6400.000ð, ò. 89122816608 ÒÂÅÐÈÒÈÍÀ, 42/1, ñï., ê., 2ï/ëî., 15/16 ýò., ïë.:104/62/17, ÷/ï, 8890.000ð, ÓÐÀËÝÑÒÝÉÒ ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 376-88-46 ÒÓÐÃÅÍÅÂÀ, 3, ïì., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:67/41/8, ÷/ï, 4950.000ð, ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 89222049079 ÒÓÐÃÅÍÅÂÀ, 3, ïì., ê., 1/5 ýò., ïë.:76/41/ 9, õîð.ñîñò, 6100.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÒÓÐÃÅÍÅÂÀ, 7, ïì., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:57/36/6, 4275.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 375-89-58 ÓÐÈÖÊÎÃÎ, 7, ñï., ê., 2ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:120/66/15, ÷/ï, îòë.ñîñò., 10900.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 213-29-02 ÔÅÂÐ.ÐÅÂÎËÞÖÈÈ, 15, ñï., ì., ëîäæ., 32/42 ýò., ïë.:101/60/16, ÷/ï, 17950.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÔÅÂÐ.ÐÅÂÎËÞÖÈÈ, 15, ñï., ì., ëîäæ., 32/42 ýò., ïë.:109/62/20, ÷/ï, 19950.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÔÅÂÐ.ÐÅÂÎËÞÖÈÈ, 15, ñï., ì., ëîäæ., 10/42 ýò., ïë.:140/85/17, ÷/ï, å/ð, 25800.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÔÅÂÐ.ÐÅÂÎËÞÖÈÈ, 15, ñï., ì., ëîäæ., 27/42 ýò., ïë.:101/60/15, ÷/ï, ïàíîðàìíûé âèä, 15770.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

ÔÅÂÐ.ÐÅÂÎËÞÖÈÈ, 15, ñï., ì., 2ëîäæ., 27/42 ýò., ïë.:114/65/19, ÷/ï, 25000.000ð, ò. 385-90-40 ÔÅÂÐ.ÐÅÂÎËÞÖÈÈ, 15, ñï., ì., ëîäæ., 23/42 ýò., ïë.:101/62/15, ÷/ï, ïàíîð.âèä, 13490.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 89122422552 ÔÅÂÐ.ÐÅÂÎËÞÖÈÈ, 15, ñï., ì., ëîäæ., 27/42 ýò., ïë.:109/62/20, ÷/ï, ïàíîð.âèä, 20750.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 37657-28 ÔÅÂÐ.ÐÅÂÎËÞÖÈÈ, 15, ñï., ì., 2ëîäæ., 28/42 ýò., ïë.:101/60/15, ÷/ï, ïàíîð.âèä, 15950.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 37657-28 ÔÅÂÐ.ÐÅÂÎËÞÖÈÈ, 15, ñï., ì., ëîäæ., 20/42 ýò., ïë.:139.4/105/18, ÷/ï, êëþ÷è, 20600.000ð, ÐÈÎ-ËÞÊÑ (ÓÏÍ), ò. 344-44-45 ÔÅÂÐ.ÐÅÂÎËÞÖÈÈ, 15, ñï., ì., 2ëîäæ., 22/42 ýò., ïë.:101/60/16, ÷/ï, ïàíîð âèä, 13410.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 37657-28 ÔÅÂÐ.ÐÅÂÎËÞÖÈÈ, 15, ñï., ì., 2áàë., 25/42 ýò., ïë.:108/60/16, ÷/ï, 23500.000ð, ÍÀØ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 35068-17 ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÍÈÊÎÂ, 30, ïì., ê., 1/5 ýò., ïë.:36/23/6, 3500.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 218-58-30 ÕÎÕÐßÊÎÂÀ, 32, óï., ê., ëîäæ., 4/7 ýò., ïë.:101/65/20, ÷/ï, îòë,ìåá, 7980.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 319-14-45 ÕÎÕÐßÊÎÂÀ, 43, ñï., ê., ëîäæ., 22/26 ýò., ïë.:126/81/17, ÷/ï, ðåì,ìåá,ïàðêèíã, 19600.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ÕÎÕÐßÊÎÂÀ, 43, ñï., ê., á/ë., 17/26 ýò., ïë.:112/82/-, ÷/ï, 89122416159, 15700.000ð, ÂÖÍ (ÓÏÍ), ò. 89122416159 ÕÎÕÐßÊÎÂÀ, 72, ñï., ê., ëîäæ., 8/16 ýò., ïë.:108/60/12, ÷/ï, 8200.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 ×ÀÏÀÅÂÀ, 14/2, ïì., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:87/61/23, ÷/ï, 5190.000ð, ÐÀÍ×Î (ÓÏÍ), ò. 238-00-00 ×ÀÏÀÅÂÀ, 14/3, ïì., ê., 1/5 ýò., ïë.:86/ 50/10, ÷/ï, êàï.ðåìîíò, 4600.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89126735066 ×ÀÏÀÅÂÀ, 14/3, ïì., ê., 1/5 ýò., ïë.:64/ 55/-, ÷/ï, 3500.000ð, Í-Ó-ÅÊ-ÁÓÐà ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89193659985 ×ÀÏÀÅÂÀ, 14/7, ïì., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:80/53/10, ÷/ï, 4400.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ×ÀÏÀÅÂÀ, 14/7, ïì., ê., 1/5 ýò., ïë.:72.4/ 52.2/5.2, ÷/ï, ïîä îôèñ, 4600.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 219-77-41 ×ÅËÞÑÊÈÍÖÅÂ, 62, ïì., ê., áàë., 3/4 ýò., ïë.:61/48/5, äî ìåòðî 5 ìèí., 4300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ×ÅËÞÑÊÈÍÖÅÂ, 64/À, ïì., ê., 5/4 ýò., ïë.:76.3/50.6/7, ÷/ï, 5000.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ØÀÐÒÀØÑÊÀß, 9/2, óï., ê., 2ëîäæ., 9/14 ýò., ïë.:99/59/9, ÷/ï, 7500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 378-43-23 ØÅÂ×ÅÍÊÎ, 11, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:57.7/ 43.6/6.3, ñåéô äâåðü, 3700.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 201-19-26 ØÅÂ×ÅÍÊÎ, 12, óï., ê., 3ëîäæ., 5/15 ýò., ïë.:117/81/10, ÷/ï, îòë.ñîñò, òîðã, 9190.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 38483-10 ØÅÂ×ÅÍÊÎ, 18, ñï., ì., ëîäæ., 8/24 ýò., ïë.:130/59/33, ÷/ï, 89122874489, 9490.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77

87

ØÅÂ×ÅÍÊÎ, 18, ñï., ì., ëîäæ., 8/24 ýò., ïë.:130/59/33, ÷/ï, 89222024998, 7700.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ØÅÂ×ÅÍÊÎ, 18, ñï., ì., 14/24 ýò., ïë.:125/55/33, ÷/ï, 8850.000ð, ò. 38590-40 ØÅÂ×ÅÍÊÎ, 18, ñï., ì., ëîäæ., 13/24 ýò., ïë.:125/54/33, ÷/ï, 8645.380ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ØÅÂ×ÅÍÊÎ, 18, ñï., ì., 8/24 ýò., ïë.:130/ 60/-, ÷/ï, 9490.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ØÅÂ×ÅÍÊÎ, 18, ñï., ì., 18/24 ýò., ïë.:123/61/20, ÷/ï, 9627.540ð, ÊÀÏÈÒÀË (ÓÏÍ), ò. 253-77-10 ØÅÂ×ÅÍÊÎ, 18, ñï., ì., ëîäæ., 19/24 ýò., ïë.:123/49/32, ÷/ï, 10491.100ð, ÊÀÏÈÒÀË (ÓÏÍ), ò. 253-77-10 ØÅÂ×ÅÍÊÎ, 18, ñï., ì., ëîäæ., 19/24 ýò., ïë.:120/56/20, ÷/ï, 9360.780ð, ÊÀÏÈÒÀË (ÓÏÍ), ò. 253-77-10 ØÅÂ×ÅÍÊÎ, 18, ñï., ì., 14/24 ýò., ïë.:123/61/20, ÷/ï, 9257.000ð, ÊÀÏÈÒÀË (ÓÏÍ), ò. 253-77-10 ØÅÂ×ÅÍÊÎ, 18, ñï., ì., ëîäæ., 21/24 ýò., ïë.:165/90/24, ÷/ï, ïàíîðàìà, òîðã, 13650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 378-43-23 ØÅÂ×ÅÍÊÎ, 18, ñï., ì., ëîäæ., 15/24 ýò., ïë.:125/62/20, ÷/ï, äîì ñäàí, 8800.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 9089250595 ØÅÂ×ÅÍÊÎ, 20, ñï., ì., ëîäæ., 13/20 ýò., ïë.:77/47/14, ÷/ï, ðåìîíò,ìåáåëü, 7690.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 22221-84 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 45, óï., ê., 2áàë., 4/11 ýò., ïë.:74.5/55/-, ÷/ï, èòàë.êóõíÿ,òåõ., 7500.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89226090070 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 90, ñï., ã., ëîäæ., 3/16 ýò., ïë.:121/63.4/13, ÷/ï, õîðîøàÿ îòäåëêà, 7200.000ð, ÍÊÑ (ÓÏÍ), ò. 232-96-96 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 90, ñï., ã., 2áàë., 4/16 ýò., ïë.:101/57/16, ÷/ï, ñóïåð ðåìîíò!, 12000.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 108, óï., ï., 2ëîäæ., 15/16 ýò., ïë.:67/43/9, âñòð êóõ,3 êóïå, 5150.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 319-14-45 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 108, óï., ï., 2ëîäæ., 10/16 ýò., ïë.:67.4/43.3/8.5, 5900.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 268-16-94 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 110, óï., ê., ï/ëîä., 6/10 ýò., ïë.:77/45/12, ÷/ï, 6340.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 111, ñï., ì., á/ë., 4/22 ýò., ïë.:101.8/59/15, ÷/ï, 10500.000ð, ÌÀËÛØÅÂÀ-73 (ÓÏÍ), ò. 222-73-73

¹ 12

(18.03.2013)


88

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 3-êîìíàòíûå êâàðòèðû ÝÍÃÅËÜÑÀ, 11, óï., ê., 2/9 ýò., ïë.:81/57/ 8, ÷/ï, 6000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÝÍÃÅËÜÑÀ, 15, ñï., ê., 2ëîäæ., 9/10 ýò., ïë.:118/62/14, ÷/ï, äâóõóðîâ.9-10ýò, 13500.000ð, ÍÎÂÀß ÊÂÀÐÒÈÐÀ (ÓÏÍ), ò. 89122999876

ÝÍÃÅËÜÑÀ, 19, óï., ê., 2ë., 2/9 ýò., ïë.:85/ 55/17, 7500.000ð, ÐÈÝËÒ ÑÈÑÒÅÌÛ (ÓÏÍ), ò. 213-51-17 ÝÍÃÅËÜÑÀ, 29, óï., ê., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:61/45/7, ÷/ï, 89122202145, 4850.000ð, ÐÒÀ (ÓÏÍ), ò. 216-64-57

×ÅÐÌÅÒ ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 111, ñï., ì., ëîäæ., 9/22 ýò., ïë.:70/42/26, ÷/ï, 8500.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89221395740 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 111, ñï., ì., ëîäæ., 13/22 ýò., ïë.:102/59/14, ÷/ï, õîð.ñîñò, 10599.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 111, ñï., ì., 2ï/ëî., 18/22 ýò., ïë.:111/59/19, ÷/ï, òåððàñà 300ì2, 16300.000ð, ÌÀËÛØÅÂÀ-73 (ÓÏÍ), ò. 222-73-73

ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 111, ñï., ì., 2áàë., 13/19 ýò., ïë.:102/60/15, ò. 8-912-225-5535 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 118, óï., ï., 2/16 ýò., ïë.:72/50/9, ÷/ï, 5390.000ð, ÔÎËÈÑ (ÓÏÍ), ò. 89045447364 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 119, ñï., ì., ëîäæ., 7/25 ýò., ïë.:186/186/27, ÷/ï, 20300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-3001 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 120, ñï., ê., ï/ëîä., 3/10 ýò., ïë.:100/68/12, ÷/ï, òîðã, 7100.000ð, ÇÎËÎÒ.ÊÐÓà (ÓÏÍ), ò. 89122829135 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 120, ñï., ê., 10/10 ýò., ïë.:104.6/70.2/-, ÷/ï, äèçàéíåð.ðåìîíò, 9700.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89028772242 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 121, ñï., ì., 18/23 ýò., ïë.:177/134/25, ÷/ï, äîì ñäàí, 18800.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 370-31-12 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 121, ñï., ì., áàë., 11/23 ýò., ïë.:190/150/25, ÷/ï, äîì ñäàí, 18400.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 370-31-12 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 122, óï., ï., 1/16 ýò., ïë.:56/37/7, îòë.ñîñò.òîðã, 4650.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89028748798 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 130, óï., ï., 2áàë., 14/16 ýò., ïë.:66.1/42.6/8, îòëè÷íîå ñîñò, 4700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 130, óï., ï., 1/16 ýò., ïë.:66/48/10, òîðã!, 4200.000ð, ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 320-55-71 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 130, óï., ï., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:56.6/37.2/7, õîð.ñîñò., 4300.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 89041733411 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 132, óï., ï., ëîäæ., 7/16 ýò., ïë.:68/44/12, ÷/ï, 5200.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 290-12-72 ØÅÉÍÊÌÀÍÀ, 134, óï., ï., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:67/43.5/9, 6300.000ð, ò. 38590-40

ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 2, óï., á., ëîäæ., 12/ 12 ýò., ïë.:58/32/9, õîð ñîñò, 3700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 2, óï., á., 2áàë., 1/12 ýò., ïë.:74.2/43/11, ÷/ï, 4700.000ð, ÝÄÅÌ (ÓÏÍ), ò. 379-98-48 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 10, óï., ê., ëîäæ., 2/ 10 ýò., ïë.:60.6/48/8, ÷/ï, 4200.000ð, ÀÐÕ-ÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 89527320187 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 30/À, ñï., ê., 2ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:101/53/13, ÷/ï, 6950.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÊÓÉÁÛØ. (ÓÏÍ), ò. 89530541773 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 30/À, ñï., ê., 2áàë., 9/9 ýò., ïë.:84/52/13, ÷/ï, îòë.ñîñòîÿíèå, 6600.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 370-31-12 ÀÃÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß, 31, õð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:53/38/5, 3617112, 3200.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÎÔ.9 (ÓÏÍ), ò. 361-71-12 ÀÏÒÅÊÀÐÑÊÀß, 47, ñï., ê., ëîäæ., 4/12 ýò., ïë.:79/47/12, áîëüø.ëîäæèÿ, 5100.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 201-20-88 ÁÐÀÒÑÊÀß, 7, õð., ï., á., 4/5 ýò., ïë.:53/ 36/6, åâðî., 3320.000ð, ò. 268-53-48 ÁÐÀÒÑÊÀß, 23, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:58/ 40/6, òîðã, 2820.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89122445387 ÁÐÀÒÑÊÀß, 27/1, ñï., ì., ëîäæ., 5/24 ýò., ïë.:95/54/10, ÷/ï, 5370.000ð, ò. 38590-40 ÁÐÀÒÑÊÀß, 27/1, ñï., ì., ëîäæ., 21/24 ýò., ïë.:94/59/10, ÷/ï, äîì ñäàí,ï/÷èñò, 4770.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÂÎÅÍÍÀß, 3, ïì., ø., 1/3 ýò., ïë.:76/54/ 7, 3800.000ð, ÀÊÏÐÎ-È (ÓÏÍ), ò. 36150-61 ÂÎÅÍÍÀß, 7/À, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:56/ 38/5, èíôðàñòðóêòóðà, 3900.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÇÅÍÈÒ×ÈÊÎÂ, 14, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:59/41/6, ÷/ï, 2900.000ð, ÏÐÀÂ.ÂÛÁÎÐ, ò. 374-74-12 ÇÅÍÈÒ×ÈÊÎÂ, 14, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:59/40/7, 2900.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89126193734 ÇÅÍÈÒ×ÈÊÎÂ, 14/À, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:59/40/6, 3000.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÛÉ, 5, ïì., ê., 2áàë., 3/3 ýò., ïë.:73/50/8, ÷/ï, ñîñò.õîð., òîðã, 3840.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 211-54-74 ËßÏÓÑÒÈÍÀ, 11, óï., ê., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:61/39/8, ðåìîíò,ïàðêåò, 3600.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ËßÏÓÑÒÈÍÀ, 25, ñï., ì., ëîäæ., 12/16 ýò., ïë.:80/52/11, ÷/ï, îòë.ñîñò., òîðã, 5100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 378-43-23 ËßÏÓÑÒÈÍÀ, 60, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:59/42/6, ñðî÷íî!, 3400.000ð, ÊÀÏÈÒÀË (ÓÏÍ), ò. 253-77-10 ÌÀËÀÕÈÒÎÂÛÉ, 6, ïí., ï., ï/ëîä., 3/9 ýò., ïë.:64/42/7, ÷/ï, ÷ï, 3400.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 319-56-56 ÎÊÐÀÈÍÍÀß, 35, óï., ï., 2ëîäæ., 9/11 ýò., ïë.:82/54/12, 4100.000ð, ÌÎÉ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 89126061420 ÎÊÐÀÈÍÍÀß, 35, óï., ï., 2ëîäæ., 5/11 ýò., ïë.:82.5/54.1/9, îòë.ñîñò., 4500.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89028797862 Ï.ËÓÌÓÌÁÛ, 2, ñï., ê., 2á., 4/10 ýò., ïë.:80/43/12, ÷/ï, 4400.000ð, ò. 21961-71 Ï.ËÓÌÓÌÁÛ, 6, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:98/ 56/12, ÷/ï, ðåêîíñòð.1997, 5000.000ð, ÊÎÍÑÒÀÍÒÀ-ÃÐÓÏÏ (ÓÏÍ), ò. 269-24-78 Ï.ËÓÌÓÌÁÛ, 23/À, õð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:58/39/7, ÷/ï, 3550.000ð, Í-Ó-ÅÊÁÓÐà ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89122311223 Ï.ËÓÌÓÌÁÛ, 27, õð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:58/39/7, àâòîðñêèé åâðîð, 3390.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 Ï.ËÓÌÓÌÁÛ, 38, óï., ê., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:60/44/7, ïðîñòîðíàÿ, 3390.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17 ÏÀËÈÑÀÄÍÀß, 8/À, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:59/ 41/6, ñðî÷íî., 2850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 211-54-74 ÑÀÍÀÒÎÐÍÀß, 37, ïí., ï., áàë., 5/9 ýò., ïë.:59/37/7, ÷/ï, õîð ñîñò, 3500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-3001

ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 34, ñï., ê., 2ëîäæ., 2/ 10 ýò., ïë.:118/65/17, ò. 345-69-59, 5428.000ð, ò. 253-25-75

¹ 12

(18.03.2013)

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 34, ñï., ê., 2ëîäæ., 8/ 10 ýò., ïë.:118/65/17, ò. 345-69-59, 5428.000ð, ò. 253-25-75 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 60, ïí., ï., 1/9 ýò., ïë.:59/38/7, ïîä îôèñ, 3600.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 72, óï., ê., áàë., 7/9 ýò., ïë.:61/44.5/8, õîð.ñîñò., 3600.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 72, óï., ê., áàë., 2/9 ýò., ïë.:61/44/8, ñåéô-äâåðü, 3450.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 200-09-19 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 82, õð., ê., 1/2 ýò., ïë.:45.2/31.8/5.4, 89022739600, 2295.000ð, ÓÑÏÅÕ (ÓÏÍ), ò. 89022739600 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 102/2, õð., ê., áàë., 4/ 5 ýò., ïë.:62/48/6, ïåðåïë.ñîãëàñ., 3600.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 ÑÅËÜÊÎÐÎÂÑÊÀß, 102/2, õð., ê., áàë., 5/ 5 ýò., ïë.:50/34/5, òåïëàÿ êâàðòèðà, 2880.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÒÈÒÎÂÀ (ÓÏÍ), ò. 384-01-17

ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜÑÊÀß, 18, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:55/38/6, ÷/ï, 2750.000ð, ò. 219-1657 ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜÑÊÀß, 28/À, óï., ï., ëîäæ., 2/5 ýò., ïë.:81/49/12, âåñü òðàíò,÷ï, 3950.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜÑÊÀß, 36, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:59/38/9, ÷/ï, 3500.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89122207281 ÑÓÕÎËÎÆÑÊÀß, 4, õð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:58/39/6, ÷/ï, 3300.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 213-64-04 ÑÓÕÎËÎÆÑÊÀß, 6, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:54/ 38/6, øêàô-êóïå, 2980.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 ÒÀËËÈÍÑÊÈÉ, 6, ñï., á., ë., 1/10 ýò., ïë.:89/46/10, ÷/ï, ðàññì.îáìåí, 5400.000ð, ò. 89122217809 ÒÀËËÈÍÑÊÈÉ, 10, ñï., ê., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:93/52/13, ÷/ï, ä/ã,÷/ï, 6590.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 319-14-45 ÒÈÒÎÂÀ, 15, ïì., ê., áàë., 2/4 ýò., ïë.:60/ 24/20, ÷/ï, 3000.000ð, ÑÒÀÒÓÑ (ÓÏÍ), ò. 388-24-11 ÒÈÒÎÂÀ, 44, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:58/38/ 6, ïîä îôèñ âîçì, 3350.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÒÈÒÎÂÀ, 52, ïì., ø., 1/2 ýò., ïë.:56.6/ 42/7, ÷/ï, 2300.000ð, ÀÐÕ-ÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 89527320187 ÔÅÐÃÀÍÑÊÀß, 2, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:58/ 44/6, õîð.ñ.îáì.íàéä., 3050.000ð, ÌÀÍÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 267-47-28 ÔÅÐÃÀÍÑÊÀß, 2, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:58/ 42/6, ÷/ï, ïåðåïë, ðåì., 3100.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 372-9111 ÔÅÐÃÀÍÑÊÀß, 8, õð., ï., 4/5 ýò., ïë.:56/ 39/6, 3000.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89527292285 ÝÑÊÀÄÐÎÍÍÀß, 31, ñï., ì., 2ëîäæ., 8/16 ýò., ïë.:74/46/13, 2197741, 4600.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 376-59-18 ÝÑÊÀÄÐÎÍÍÀß, 31, ñï., ì., 2áàë., 2/16 ýò., ïë.:74/46/13, 4750.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89222275777 ÝÑÊÀÄÐÎÍÍÀß, 31, ñï., ì., 2ï/ëî., 16/ 16 ýò., ïë.:73.8/45.7/12.7, ÷/ï, ñóïåð, âñòð.ìåá, 4850.000ð, ÐÈÝËÊÎÌ-2000 (ÓÏÍ), ò. 290-44-19 ÝÑÊÀÄÐÎÍÍÀß, 31, ñï., ì., 2áàë., 10/16 ýò., ïë.:74/46/13, õîðîøåå ñîñò., 4800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17 ÝÑÊÀÄÐÎÍÍÀß, 37, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:58/44/6, òîðã, 2950.000ð, 5 ÀÂÅÍÞ (ÓÏÍ), ò. 355-37-23 ÝÑÊÀÄÐÎÍÍÀß, 37, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:58/38/6, òîðã óìåñòåí, 3000.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89126355834 ÝÑÊÀÄÐÎÍÍÀß, 37, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:59/47.5/7, 3300.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72

ØÀÁÐÎÂÑÊÈÉ Â/× 28809, 1, áð., ê., 1/3 ýò., ïë.:64.7/ 41/6.7, 2600.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÊÀËÈÍÈÍÀ, 41, óï., á., ëîäæ., 3/3 ýò., ïë.:61/35/8, õîð.ñîñò.èïîò., 2600.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 268-19-11

ØÀÐÒÀØÑÊÈÉ Ð-Ê ÁÓÒÎÐÈÍÀ, 2, ïí., ï., ï/ëîä., 7/9 ýò., ïë.:58/38/7, ñîñòîÿíèå ñðåä., 3750.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 21, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:56/42/5.2, 3900.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ÂÎÑÒÎ×ÍÀß, 23, óï., ê., ëîäæ., 4/8 ýò., ïë.:62/40/8, ÷/ï, õîð.ñîñò, 4120.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 201-49-94 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 80/1, ñï., ê., 4/16 ýò., ïë.:146/77/24, ÷/ï, õîð. ñîñò. ñðî÷, 9490.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 283-01-10 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 80/2, ñï., ê., 3ëîäæ., 7/16 ýò., ïë.:109/57/15, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 8490.000ð, ÂÈÇÈÒ (ÓÏÍ), ò. 371-23-63

ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 108, óï., ê., 2ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:60.7/37.2/8, 3790.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 108, óï., ê., 2ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:60/37/8, ñðåäíåå ñîñò., 3990.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 112/Ã, õð., ê., 1/4 ýò., ïë.:55/42/7, ÷/ï, 2950.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÊÓÉÁÛØÅÂÀ, 169, óï., ê., 3áàë., 9/9 ýò., ïë.:77.7/50.1/12, îòë.ïëàíèðîâêà, 4300.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 268-0665 ÍÀÐ.ÂÎËÈ, 74/2, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:59/40/7, îòë.ñîñò., 3850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-2401 ÍÀÐ.ÂÎËÈ, 78, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:63/46/6, ÷/ï, îêíà íà 2ñòîðîí, 3700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22

ØÈÐÎÊÀß ÐÅ×ÊÀ ÑÎÁÎËÅÂÀ, 19, ñï., ì., ëîäæ., 14/25 ýò., ïë.:104/56/16, ÷/ï, ñ ó ï å ð, 6490.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÑÎÁÎËÅÂÀ, 19, ñï., ì., ëîäæ., 9/25 ýò., ïë.:88/50/15, ÷/ï, 6000.000ð, ò. 8-95360-50-446 ÑÎÁÎËÅÂÀ, 21/1, ñï., ê., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:81/51/11, òîðã, èïîòåêà, 4590.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 268-1476 ÑÎÁÎËÅÂÀ, 21/6, ñï., ê., ëîäæ., 3/17 ýò., ïë.:84/50/14, ÷/ï, 4800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ÑÎÁÎËÅÂÀ, 21/6, ñï., ê., áàë., 16/17 ýò., ïë.:81.1/51.9/23.4, ÷/ï, òîðã, îòë.ñîñò., 4870.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 37031-12 ÑÎÁÎËÅÂÀ, 21/6, ñï., ê., ëîäæ., 11/17 ýò., ïë.:81.9/50/12, ÷/ï, 4880.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89122884978

ØÓÂÀÊÈØ ÏÐÈÂÎÊÇÀËÜÍÀß, 25, õð., ê., 1/2 ýò., ïë.:50/35/6, ÷/ï, 2400.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.5 (ÓÏÍ), ò. 205-12-25

ÝËÜÌÀØ ÁÀÁÓØÊÈÍÀ, 20/À, ïì., ø., 1/5 ýò., ïë.:68/45/10, ÷/ï, õîð.ñîñòîÿíèå, 3950.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÁÀÁÓØÊÈÍÀ, 22, ïì., ê., 2/5 ýò., ïë.:66/ 42/8, ÷/ï, 4200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17 ÁÀÁÓØÊÈÍÀ, 22, ïì., ê., 2/5 ýò., ïë.:75/ 39/12, âñòð.êóõíÿ, 4800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÁÀÁÓØÊÈÍÀ, 45, ñï., ê., ëîäæ., 14/14 ýò., ïë.:74/38/-, 6000.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ66 (ÓÏÍ), ò. 310-37-37 ÁÀÁÓØÊÈÍÀ, 45, ñï., ê., 2ëîäæ., 7/14 ýò., ïë.:104/56/15.5, ÷/ï, ýêñêëþç. ðåìîíò, 8200.000ð, ÀËËÑ (ÓÏÍ), ò. 89222297714 ÁÀÁÓØÊÈÍÀ, 45, ñï., ê., ëîäæ., 8/14 ýò., ïë.:92/60/14, ÷/ï, îòë. ñîñò., 8000.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 372-9111 ÁÀÓÌÀÍÀ, 1, ïì., ê., 2/6 ýò., ïë.:75/46/ 8, ÷/ï, ï/ïëàí., òîðã, 4500.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ÁÀÓÌÀÍÀ, 5, ïì., ê., 1/5 ýò., ïë.:92/61/ 13, 4500.000ð, ÀÊÐÎÏÎËÜ (ÓÏÍ), ò. 213-16-43 ÁÀÓÌÀÍÀ, 19, ïì., ê., 1/5 ýò., ïë.:65/44/ 7, óðîâåíü 2 ýòàæà, 3900.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89221330405 ÁÀÓÌÀÍÀ, 22, ïì., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:64/35/14, ÷/ï, 4260.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 Â.ÊÎÒÈÊÀ, 9/Á, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:55/41/6, óðàëìàø, 3700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 378-43-23 Â.ÊÎÒÈÊÀ, 23, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:62/47/6, ñîñò.õîð., 3820.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 379-58-58 ÂÎÉÊÎÂÀ, 25, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:58/40/7, ÷/ï, 3600.000ð, ÌÀËÀÕÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89089173817 ÇÀÌßÒÈÍÀ, 38/1, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:59/36/7, ÷/ï, õîð.ñîñò., 3100.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89122411091 ÊÎÁÎÇÅÂÀ, 12, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:53/38/6, 3350.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89049897741 ÊÎÐÅÏÈÍÀ, 17, óï., ê., áàë., 2/9 ýò., ïë.:54/36/8.5, ÷/ï, 3300.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 201-70-89 ÊÎÐÅÏÈÍÀ, 21, ïì., ø., áàë., 2/2 ýò., ïë.:64/46/9, ÷/ï, þæíàÿ ñòîðîíà, 3100.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89028725161 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 46/À, ñï., ì., 2ëîäæ., 7/ 24 ýò., ïë.:99/61/15, ÷/ï, 8700.000ð, ÀÐÃÓÌÅÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89617655985 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 48, ïì., ø., áàë., 3/5 ýò., ïë.:72/50/8, 4400.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 62, ñï., ê., ëîäæ., 3/8 ýò., ïë.:114.4/62.2/15.5, äèçàéíåð.ðåìîíò, 9000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46


ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 3-êîìíàòíûå êâàðòèðû

ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 82, õð., á., áàë., 1/5 ýò., ïë.:55/36/6, ÷/ï, 4100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ, 92, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:57/41/7, ÷/ï, 1\12 äîëè â 3êâ, 360.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÊÐ.ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂ, 21, ñï., ì., ëîäæ., 2/ 16 ýò., ïë.:122/70/10, ÷/ï, íîâûé äîì, 7000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÊÐ.ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂ, 72, óï., ê., ï/ëîä., 2/ 12 ýò., ïë.:63/40/8, 89089028491, 3800.000ð, ÍÅÄ.ÓÐÀËÀ ÒÎ-8 (ÓÏÍ), ò. 89089028491 ÊÐ.ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂ, 75, ïí., ï., ï/ëîä., 8/ 9 ýò., ïë.:58.6/36.8/7, ÷/ï, 3550.000ð, ÐÈÎ-ËÞÊÑ (ÓÏÍ), ò. 344-44-45 ÊÐ.ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂ, 75, ïí., ï., ï/ëîä., 9/ 9 ýò., ïë.:58/38/8.5, 4100.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 ÊÐ.ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂ, 75, ïí., ï., ï/ëîä., 4/ 9 ýò., ïë.:59/37/8, îáìåí ëåãêèé, 3450.000ð, ÇÎËÎÒ.ÊÐÓà (ÓÏÍ), ò. 89045416286 ÊÐ.ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂ, 75, ïí., ï., ï/ëîä., 1/ 9 ýò., ïë.:58.2/36.3/7, îòë.ñîñò.ä/ã, 3350.000ð, ò. 219-16-97 ÊÐ.ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂ, 75, ïí., ï., ï/ëîä., 9/ 9 ýò., ïë.:58/37/8, ñåéô_äâ. ñò.ï, 3450.000ð, ÊÀÑÊÀÄ (ÓÏÍ), ò. 350-97-69 ÊÐ.ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂ, 104, ñï., ê., ëîäæ., 9/ 10 ýò., ïë.:86/50/11, ÷/ï, åâðî,ìåáåëü, 6800.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 201-04-25 ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 4/Á, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:54/40/6, ÷/ï, òîðã, 3250.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89122445387 ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 4/Á, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:55/40/6, ÷/ï, 89222018246òîðã, 3100.000ð, ò. 89222018246 ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 43, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:52/40/6, 8-912-28-48-686, 3200.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 89122848686 ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÖÅÂ, 59, ïì., ø., 2áàë., 3/ 3 ýò., ïë.:71/48/7, 89022735297, 3300.000ð, ò. 89022735297 ËÎÁÊÎÂÀ, 30, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:50/35/ 6, 3100.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72 ËÎÁÊÎÂÀ, 34, õð., ê., á., 3/5 ýò., ïë.:58/ 40.7/6, ÷/ï, òîðã, 3100.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐ.ÐÅØÅÍÈß, ò. 213-24-73 ËÎÁÊÎÂÀ, 34, õð., ê., 1/5 ýò., ïë.:59/37/ 6, 3100.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89028711535 ËÎÁÊÎÂÀ, 40, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:50/36/5.7, ÷/ï, îïåêà, 2980.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ËÎÁÊÎÂÀ, 74/À, ïì., ø., áàë., 2/2 ýò., ïë.:55/40/6, ðÿäîì ñê êàëèíè, 2600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÏÀÐÍÈÊÎÂÀß, 1, ïí., ï., ï/ëîä., 2/9 ýò., ïë.:58/37/7, ðÿäîì ìåòðî, 3680.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÏÀÐÍÈÊÎÂÀß, 8, ñï., ê., ï/ëîä., 3/16 ýò., ïë.:78/47/10, ÷/ï, îêíà âî äâîð., 5300.000ð, ÀÐÕ-ÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 21907-95 ÏÀÐÍÈÊÎÂÀß, 12, ñï., ê., ëîäæ., 8/10 ýò., ïë.:78/47/12, çàêðûòûé äâîð, 5800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033001,269 ÏÎËÇÓÍÎÂÀ, 34/Æ, áð., ê., 1/5 ýò., ïë.:51.6/36.2/5.9, ÷/ï, îòë.ñîñò., 3050.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÏÎËÇÓÍÎÂÀ, 34/È, áð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:57/40/7, 3190.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-30-54 ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 8, ïì., ø., áàë., 3/3 ýò., ïë.:83/50/11, ÷/ï, îòëè÷í.ñîñò., 4900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 24, ïì., ê., áàë., 3/ 4 ýò., ïë.:81/55/14, 4200.000ð, ÓÀÍ - 1 (ÓÏÍ), ò. 360-64-60 ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 24, ïì., ê., áàë., 2/ 4 ýò., ïë.:64/40/10, õîð.ñîñò., 3600.000ð, ÒÅÐÐÀ (ÓÏÍ), ò. 200-68-08 ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 28, ïì., ø., áàë., 2/ 2 ýò., ïë.:97.5/53.4/-, ÷/ï, 3860.000ð, ÀËËÑ (ÓÏÍ), ò. 89221881847 ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 29/À, óï., ê., 2ëîäæ., 10/11 ýò., ïë.:90/57/19, ÷/ï, òîðã!, 6580.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01

ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 45, áð., ê., áàë., 3/ 5 ýò., ïë.:58/37/7, 3350.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 50, óï., ï., ëîäæ., 8/ 9 ýò., ïë.:64/41/8, ñîñò.õîð., 3900.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÓÐÀËÜÑÊ (ÓÏÍ), ò. 384-01-74 ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 54/À, óï., ê., 2ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:61/38/9, ÷/ï, õîð.ñîñò, 4270.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 84/2, õð., ê., áàë., 3/ 5 ýò., ïë.:59/42/6, ðåìîíò, 3850.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-50-50 ÑÒ.ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ, 84/2, õð., ê., á., 3/ 5 ýò., ïë.:51/35/6, 3350.000ð, ò. 29020-39 ÑÒÀ×ÅÊ, 55, óï., ê., á/ë., 4/11 ýò., ïë.:62/ 39/8, 4350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41

ÑÒÀ×ÅÊ, 55, óï., ê., ëîäæ., 7/11 ýò., ïë.:61/38/10, ÷/ï, 4300.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89221395740 ÑÒÀ×ÅÊ, 55, óï., ê., ëîäæ., 1/11 ýò., ïë.:68/44/8, ñðî÷íî, òîðã, 4500.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ÑÒÀ×ÅÊ, 55, óï., ê., 2ëîäæ., 5/11 ýò., ïë.:81.1/50/9, 6100.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 213-72-07 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 48, ïí., ï., ï/ëîä., 7/9 ýò., ïë.:58/37/7, 3430.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 376-59-18 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 51, óï., ï., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:64/39/8, ÷/ï, 3950.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 201-49-94 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 52/1, óï., ê., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:61/44/7, äîì êèðïè÷íé, 3650.000ð, ÍÎÂÀß ÊÂÀÐÒÈÐÀ (ÓÏÍ), ò. 89058082825 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 57, óï., ï., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:64/41/8, ïîä êîììåðöèþ, 4500.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÒÀÃÀÍÑÊÀß, 79, ñï., ï., á/ë., 2/16 ýò., ïë.:74/46/12, ÷/ï, 5190.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÔÐ.ÁÐÈÃÀÄ, 7, ñï., ê., 2ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:120/67/15, ÷/ï, 6800.000ð, ÌÀÍÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÎÂ, 26, óï., ï., ëîäæ., 1/ 9 ýò., ïë.:64/41/8, ÷/ï, ïîä îôèñ, 5200.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 370-74-23 ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÎÂ, 35, ñï., ã., 2ëîäæ., 7/14 ýò., ïë.:110/60/19, ÷/ï, 6800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Â.ÏÛØÌÀ (ÓÏÍ), ò. 89506494061

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÎÂ, 35, ñï., ã., ëîäæ., 11/14 ýò., ïë.:109/58/15, ÷åðí.îòäåëêà, 5000.000ð, ÀÒÎÌÏÐÎÌÈÍÂÅÑÒ (ÓÏÍ), ò. 377-00-07 ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÎÂ, 37, ïí., ï., ï/ëîä., 2/ 9 ýò., ïë.:64/43/6.6, 89122416159, 3600.000ð, ÂÖÍ (ÓÏÍ), ò. 89122416159 ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÎÂ, 41, ïí., ï., ëîäæ., 8/ 9 ýò., ïë.:64/38/8, 3550.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÎÑÌÎÍ. (ÓÏÍ), ò. 222-01-41 ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÎÂ, 86, óï., ï., 2ëîäæ., 12/12 ýò., ïë.:84/48.3/10, ñïåö.ïëàí., 5350.000ð, ÀËËÑ (ÓÏÍ), ò. 89226176195 ØÅÔÑÊÀß, 26/À, äð., ä., 1/2 ýò., ïë.:61/ 42/6, 2550.000ð, ÀËÅÍÀÒ (ÓÏÍ), ò. 36888-00

ØÅÔÑÊÀß, 61, ïí., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:58.5/38.3/-, îòëè÷íîå ñîñò., 4000.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 37230-54 ØÅÔÑÊÀß, 62, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:64/41/8, 3780.000ð, ò. 89028724063 ØÅÔÑÊÀß, 62, óï., ï., ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:64/41/8, õîð.ñîñòîÿíèå, 4200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ØÅÔÑÊÀß, 87/1, áð., ê., 1/5 ýò., ïë.:52/ 36/6, ïîä îôèñ,, 4300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ØÅÔÑÊÀß, 89/1, óï., ê., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:61/43/7, ÷/ï, 8-912-240-35-33, 3650.000ð, 33 ÊÂ.Ì (ÓÏÍ), ò. 220-4033 ØÅÔÑÊÀß, 89/1, óï., ê., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:60.6/43/7, ÷/ï, âñ¸ èçîëèðîâàíî, 3650.000ð, ò. 8-904-38-29-195 ØÅÔÑÊÀß, 89/2, áð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:51/35/6, 2/3 äîëè, 2300.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89126193734 ØÅÔÑÊÀß, 95, óï., ï., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:64/41/8, 3=3 õîð.ð,òîðã!, 4050.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9028762977 ØÅÔÑÊÀß, 96, óï., ê., 2ï/ëî., 1/9 ýò., ïë.:61.7/37.9/8, ÷/ï, 3950.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 201-49-94 ÝËÅÊÒÐÈÊÎÂ, 2, ïì., ø., 1/3 ýò., ïë.:60/ 39/9, òîðã, 3000.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 355-55-50 ÝËÅÊÒÐÈÊÎÂ, 11, óï., ê., á/ë., 1/10 ýò., ïë.:69.9/46/9, 4425.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 201-49-94

89

ÝËÅÊÒÐÈÊÎÂ, 14, äð., ä., 1/2 ýò., ïë.:46/ 34/6, ÷/ï, 2300.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 319-99-10 ÝËÅÊÒÐÈÊÎÂ, 22, ïí., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:58/38/7, ìåòðî, 3400.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 375-89-58 ÝËÅÊÒÐÈÊÎÂ, 27, ñï., ê., ëîäæ., 10/16 ýò., ïë.:97/57/10.8, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 6400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÝÍÒÓÇÈÀÑÒÎÂ, 24, ïì., ê., 1/2 ýò., ïë.:88/ 45/9, ìàãàçèí, îôèñ, 4800.000ð, ÀËËÑ (ÓÏÍ), ò. 89126389435 ÝÍÒÓÇÈÀÑÒÎÂ, 26/À, óï., ê., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:62/37/10, 3980.000ð, ÀËËÑ (ÓÏÍ), ò. 328-18-47

Þ-Ç ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 50, ïí., ï., 1/9 ýò., ïë.:64/ 40/9, ïîä ìàã.,îôèñ, 5400.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 50, ïí., ï., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:58/38/6, ÷/ï, íà÷àò ðåìîíò, 3540.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 372-2935 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 53, óï., ï., 1/9 ýò., ïë.:64/ 41/8, ÷/ï, 4300.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 54/1, ïí., ï., ï/ëîä., 8/9 ýò., ïë.:58/41/7, ÷/ï, ïåðåïëàíèðîâàíà, 3550.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 55/2, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:64/41/8, ÷/ï, ÷/ï, 4190.000ð, ÈÑÅÒÜ (ÓÏÍ), ò. 336-87-01 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 55/2, óï., ï., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:64/48/9, 4350.000ð, ò. 350-43-18 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 55/2, óï., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:64/41/8, õîð.ñîñò., 4100.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙÅÑÒÂÎ (ÓÏÍ), ò. 257-76-07 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 61, óï., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:64/41/8, 4420.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 61, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:64/38/7, ïîä îôèñ, 6700.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 61, óï., ï., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:64/38/9, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 4100.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.1 (ÓÏÍ), ò. 37589-58 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 66, ïí., ï., áàë., 7/9 ýò., ïë.:58/38/7, ÷/ï, 4000.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 201-49-94 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 68, ïí., ï., ï/ëîä., 5/9 ýò., ïë.:58/36/7, òîðã, 3650.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 68, ïí., ï., 1/9 ýò., ïë.:58/ 35/10, 5400.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 68/Á, ñï., ê., 2ëîäæ., 3/16 ýò., ïë.:92/50/15, ÷/ï, íîâûé äîì,, 5200.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 71, óï., ï., 1/9 ýò., ïë.:60/ 15/8, 1/4 äîëè, 800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 73, óï., ï., ëîäæ., 8/9 ýò., ïë.:64/37/8, ÷/ï, 4450.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 73, óï., ï., ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:63/40/-, îòë. ñîñòîÿíèå, 4440.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 2033002,269 ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 73, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:63/40.2/8, ÷/ï, âîçì. ïîä îôèñ, 4000.000ð, ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ (ÓÏÍ), ò. 350-98-72

¹ 12

(18.03.2013)


90

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 3-êîìíàòíûå êâàðòèðû

ÀÌÓÍÄÑÅÍÀ, 74, ïí., ï., ï/ëîä., 5/9 ýò., ïë.:57/36/8, ÷/ï, èäåàëüíîå ñîñò., 3550.000ð, ÌÅÒÐÎÏÎËÈß (ÓÏÍ), ò. 89122421305 ÁÀÐÄÈÍÀ, 5/2, óï., ï., áàë., 1/5 ýò., ïë.:65/37/8, 4000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÇÀÂÎÄÑÊ (ÓÏÍ), ò. 203-30-01 ÁÀÐÄÈÍÀ, 5/3, óï., ï., 1/9 ýò., ïë.:64/ 40/9, ÷/ï, 4370.000ð, ÏÐÅÑÒÈÆ (ÓÏÍ), ò. 89530047012 ÁÀÐÄÈÍÀ, 8, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:61/45/6, 3830.000ð, ÏÐÅÑÒÈÆ (ÓÏÍ), ò. 89193854750 ÁÀÐÄÈÍÀ, 8, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:61/45/6, 3700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÐÅÇΠ(ÓÏÍ), ò. 200-78-87 ÁÀÐÄÈÍÀ, 9, ïí., ï., ï/ëîä., 2/9 ýò., ïë.:58/37/9, îòë.ñîñò, 3600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÁÀÐÄÈÍÀ, 19, áð., ï., 4/5 ýò., ïë.:55/13/ 6, ÷/ï, âûäåë.êîìíàòà, 1150.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 268-30-22 ÁÀÐÄÈÍÀ, 27, óï., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:64/43/7, ÷/ï, òîðã, 3700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÅÍÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 385-20-09 ÁÀÐÄÈÍÀ, 31, óï., ï., á/ë., 6/9 ýò., ïë.:63.6/46.5/10.9, ÷/ï, ëîäæèÿ 18 êâ.ì, 4900.000ð, ÊÎÄÅÊÑ (ÓÏÍ), ò. 219-0112 ÁÀÐÄÈÍÀ, 39, ïí., ï., ï/ëîä., 8/9 ýò., ïë.:58/39/9, 3700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 ÁÀÐÄÈÍÀ, 39, ïí., ï., ï/ëîä., 5/9 ýò., ïë.:58/36.5/6, 3700.000ð, ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 216-79-67 ÁÀÐÄÈÍÀ, 46/ÂÑÒ, ïí., ï., ï/ëîä., 5/9 ýò., ïë.:58/40/8, ÷/ï, 89049856525, 4000.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÁÀÐÄÈÍÀ, 48/À, ñï., ê., ëîäæ., 2/15 ýò., ïë.:97/70/35, ÷/ï, å/ð, ìåáåëü, 8300.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÁÀÐÄÈÍÀ, 49, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:58/37/6.5, ÷/ï, åâðîîêíà,ñâ.ðåì, 3600.000ð, ÒÈÌ (ÓÏÍ), ò. 222-25-51 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 7, óï., ï., 2ëîäæ., 9/ 9 ýò., ïë.:63/39/11, +êëàäîâàÿ 15 ì,, 4550.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 89089041131 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 7, óï., ï., 2áàë., 9/9 ýò., ïë.:63/39/9, ÷/ï, îñâîáîæäåíà, 4700.000ð, ÂÈÇÀÂÈ (ÓÏÍ), ò. 219-7358 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 8, ïí., ï., ï/ëîä., 7/9 ýò., ïë.:58/39/7, ïëàñò.îêíà, 3800.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9222969660 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 8, ïí., ï., ï/ëîä., 3/9 ýò., ïë.:58/38/7, ÷/ï, 4200.000ð, ÓÀÍ 1 (ÓÏÍ), ò. 89089081117

¹ 12

(18.03.2013)

ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 8, ïí., ï., ï/ëîä., 5/9 ýò., ïë.:59/39/7, ÷/ï, 3800.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 372-04-19 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 9/1, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:59/42/7, õîðîøèé ðåìîíò!, 3700.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 237-60-60 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 17/6, áð., ï., áàë., 3/ 5 ýò., ïë.:60/44/6, ñîáñòâåííèê, 4000.000ð, ò. 8-912-694-17-40 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 18, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:54/37/8, òîðã!, 3450.000ð, ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆ. (ÓÏÍ), ò. 89122554751 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 18/À, óï., ê., ëîäæ., 3/ 9 ýò., ïë.:61/40/9, ÷/ï, êèðïè÷2132688, 4500.000ð, ÀÂÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 213-26-88 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 23/1, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:58/41/6, 4300.000ð, ÓÞÒÂÈËÜÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 29, ïí., ï., ï/ëîä., 8/ 9 ýò., ïë.:64/30/22, ÷/ï, 3770.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89028711535 ÁÅËÎÐÅ×ÅÍÑÊÀß, 36/1, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:57/39/6.5, 4200.000ð, ÓÞÒÂÈËÜÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 29/À, ñï., ì., ëîäæ., 9/ 16 ýò., ïë.:97/49/16, ÷/ï, 5368.000ð, ÝÄÅÌ (ÓÏÍ), ò. 379-98-48 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 29/À, ñï., ì., 14/16 ýò., ïë.:98/49/18, ÷/ï, 5494.000ð, ÝÄÅÌ (ÓÏÍ), ò. 379-98-48 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 29/À, ñï., ì., ëîäæ., 9/ 16 ýò., ïë.:104/58/16, ÷/ï, 5742.000ð, ÝÄÅÌ (ÓÏÍ), ò. 379-98-48 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 31/1, óï., ï., ëîäæ., 7/ 9 ýò., ïë.:64/41/8, ÷/ï, 4150.000ð, ÌÀÍÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 267-47-28 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 31/1, óï., ï., ëîäæ., 9/ 9 ýò., ïë.:65/41/8, ÷/ï, 4100.000ð, ÀÒÐÈÓÌ (ÓÏÍ), ò. 266-60-02 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 31/3, óï., ï., ëîäæ., 6/ 9 ýò., ïë.:64/40/8, 4220.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 35, ïí., ï., ï/ëîä., 8/ 9 ýò., ïë.:58/38/7, ÷/ï, ðàäèàò,îêíà, 3600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 37, ïí., ï., áàë., 4/9 ýò., ïë.:57/39/7, ÷/ï, 5-òè ýòàæêà, 3600.000ð, ÊÎÍÀÍÛÕÈÍ È Ê (ÓÏÍ), ò. 378-18-22 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 39, ïí., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:64/38/7, 3850.000ð, ÃËÎÁÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89049858095 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 39, ïí., ï., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:58/37/8, ÷/ï, ÷ï, 3550.000ð, ÌÀÍ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 267-47-28 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 43, ïí., ï., ï/ëîä., 3/ 9 ýò., ïë.:58/38/7, ÷/ï, íîâ.ðàäèàòîðû, 3580.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.4 (ÓÏÍ), ò. 22224-77 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 43, ïí., ï., áàë., 2/9 ýò., ïë.:58/43/7, ÷/ï, 3650.000ð, ÀÐÕÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 89527320187 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 43, ïí., ï., áàë., 7/9 ýò., ïë.:64/46/9, 4500.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ66 (ÓÏÍ), ò. 310-37-37 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 178, ñï., ê., á/ë., 9/15 ýò., ïë.:95/50/15, ÷/ï, c ìåáåëüþ, 7350.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÓÐÀËÀ (ÓÏÍ), ò. 213-77-79 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 178, ñï., ê., 2ëîäæ., 13/13 ýò., ïë.:139/80/20, ÷/ï, øèêàðíàÿ ïëàíèð, 8200.000ð, ÀÂÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 213-26-88 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 190, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:58/42/7, 89221406878, 3500.000ð, ÁÎÍÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89221406878 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 220, óï., ï., ëîäæ., 4/ 10 ýò., ïë.:61.8/39.3/8, ÷/ï, 4500.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 224, ñï., ã., ëîäæ., 14/ 14 ýò., ïë.:68/47/8, ÷/ï, åâððåì,ñðî÷,òîð, 5180.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89221190071 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß, 226, óï., ã., 9/14 ýò., ïë.:68/41/10, õîð.ñîñò., 5300.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 384-83-10 ÃÐÎÌÎÂÀ, 30, ñï., ã., 2áàë., 8/12 ýò., ïë.:120.5/69/14, ÷/ï, 7832.500ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89326093138 ÃÐÎÌÎÂÀ, 30, ñï., ã., 2áàë., 6/12 ýò., ïë.:120.5/69/14, ÷/ï, 7610.400ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89326093138 ÃÐÎÌÎÂÀ, 134/1, ïí., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:58/38/7, îáìåí íà àêàäåì, 3850.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 378-43-23 ÃÐÎÌÎÂÀ, 138/1, ïí., ï., áàë., 7/9 ýò., ïë.:58/40/20, ÷/ï, õîð. ñîñ-å, 3700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 89655045656 ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 16, ñï., ê., ëîäæ., 8/15 ýò., ïë.:115/53/25, ÷/ï, 7800.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 319-99-10 ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 16, ñï., ê., ëîäæ., 6/15 ýò., ïë.:107/70/15, ÷/ï, 89222236325, 7780.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 37659-18 ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 16, ñï., ê., ëîäæ., 7/15 ýò., ïë.:150/70/18, ÷/ï, 9900.000ð, ÃÐÀÄÑ (ÓÏÍ), ò. 306-13-66 ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 32, óï., ê., 4/9 ýò., ïë.:60/ 45/-, ïë.êîìí16/18/11, 3700.000ð, ò. 8-904-98-07-387 ÃÓÐÇÓÔÑÊÀß, 38, óï., ê., 2ëîäæ., 5/14 ýò., ïë.:72/45/7, 4250.000ð, ò. 385-9040 Ä.-ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ, 4, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:64/38/8, 4000.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.3 (ÓÏÍ), ò. 89089250595

Ä.-ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ, 7, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:64/40/9, ÷/ï, 89122462731, 4600.000ð, ÀÐÃÓÌÅÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89122462731 ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß, 18, óï., ï., ï/ëîä., 12/ 12 ýò., ïë.:70/40/11, ÷/ï, õîð.ñîñò., 4390.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-50-50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 58, óï., ê., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:73/51/8, ÷/ï, 5400.000ð, ÊÎÄÅÊÑ (ÓÏÍ), ò. 89089281184 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 66, ñï., ã., 2áàë., 18/25 ýò., ïë.:136/110/9, ÷/ï, äîì ñäàí, 8500.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 37031-12 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 66, ñï., ã., 2ëîäæ., 17/25 ýò., ïë.:86.4/73.8/-, 6990.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 89226187500 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 66, ñï., ã., ëîäæ., 12/25 ýò., ïë.:109/69/-, ÷/ï, ïîäã.ïîä ÷èñò/î, 7800.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-2339 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 68, ïì., ê., á., 4/4 ýò., ïë.:97/50/10, 4490.000ð, ÊÂÀÐÒÈÐ.ÐÅØÅÍÈß, ò. 213-24-73 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 68, ïì., ê., áàë., 3/4 ýò., ïë.:83/57/8, îòë.ñîñòîÿíèå, 4150.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 219-43-90 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 80, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:73/56/7, òîðã, 4150.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 266-47-23 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 80/À, áð., ï., 2/5 ýò., ïë.:57.9/41/6.7, ÷/ï, èäåàëüíå ñîñò, 3850.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÈËÜÈ×À (ÓÏÍ), ò. 321-67-20 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 82, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:58.3/39.4/7, 3550.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 212/1, óï., ï., ëîäæ., 8/ 9 ýò., ïë.:64/40/8, 4300.000ð, ÓÞÒÂÈËÜ-ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 4, ñï., ï., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:80/47/13, ñîñò. îòë., 4900.000ð, ÔÀÂÎÐÈÒ (ÓÏÍ), ò. 372-30-54 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 6/1, ñï., ï., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:76/42/14, õîð.ñîñò., 4700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ËÓÍÀ×ÀÐ (ÓÏÍ), ò. 89655025353 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 8, ñï., ï., 1/10 ýò., ïë.:70/ 42/10, ÷/ï, 4550.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 10, óï., ê., ë., 2/9 ýò., ïë.:99/53/12, ÷/ï, åâðî,ìåá, 6850.000ð, ÎÊÒßÁÐÜÑÊÎÅ (ÓÏÍ), ò. 269-17-17 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 10, óï., ê., 1/9 ýò., ïë.:86/ 49/12, ÷/ï, 5550.000ð, ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÒÀÊÒ (ÓÏÍ), ò. 270-74-77 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 24/2, óï., ê., ï/ëîä., 2/9 ýò., ïë.:57.2/39.2/7, ÷/ï, 3650.000ð, ÖÅÍÒÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÎÅ (ÓÏÍ), ò. 222-78-78 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 24/3, óï., ï., ëîäæ., 3/9 ýò., ïë.:64/40/8, 89222291157, 4270.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89222291157 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 28, ïí., ï., ï/ëîä., 6/9 ýò., ïë.:58/38/8, ÷/ï, 3530.000ð, ÀÐÕ-ÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 219-07-95 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 32/2, õð., ê., áàë., 3/5 ýò., ïë.:61/47/6, ÷/ï, 3620.000ð, ò. 355-5046 ÎÍÓÔÐÈÅÂÀ, 38, ïí., ï., áàë., 8/9 ýò., ïë.:58/38/7, ÷/ï, õîð.ñîñò., 3500.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 Ï.ÒÎËÜßÒÒÈ, 7, õð., ï., 5/5 ýò., ïë.:59/ 44/6, îáì.ïîäîáðàí, 3200.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89089254484 Ï.ÒÎËÜßÒÒÈ, 9, õð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:59/46/6, ÷/ï, 3700.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 219-77-41

Ï.ÒÎËÜßÒÒÈ, 15/Á, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:59/40/7, ÷/ï, òðåá.ðåìîíò, 3230.000ð, ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐà (ÓÏÍ), ò. 356-03-03 Ï.ÒÎËÜßÒÒÈ, 15/Ã, óï., ê., ëîäæ., 3/12 ýò., ïë.:70/45/23, ÷/ï, 5500.000ð, ÏÐÅÑÒÈÆ (ÓÏÍ), ò. 89193854750 ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 15, óï., ê., áàë., 2/9 ýò., ïë.:53/36/7, ÷/ï, 2 èçîëèð.êîìíàò, 3100.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 290-31-09 ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 32/2, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:58.6/40/6.6, ÷/ï, ÷ï òðåá.ðåìîíò, 3600.000ð, ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ ÌÊ (ÓÏÍ), ò. 253-54-34 ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 40/2, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:60/40/7, ÷/ï, îòë.ðåì,ìåáåëü, 3500.000ð, ÍÀØ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 35068-17 ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 43, õð., ï., 2/5 ýò., ïë.:57/ 40/6, 3590.000ð, ÓÐ.ÞÐ.ÎÁÙ.ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. +7904982205

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô) ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 44/4, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:58/ 49/-, ÷/ï, ïåðåïë,òîðã, 3700.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9221492082 ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 51, õð., ï., 1/5 ýò., ïë.:58/ 40/6, ñîñò.ñðåäíåå, 3300.000ð, ÊÁ ÍÀ ÁÅËÈÍÑÊ. (ÓÏÍ), ò. 89126193257 ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 52, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:72.3/43.1/12.7, ÷/ï, îòë. ñîñò., 4800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ÏÎÑÒÎÂÑÊÎÃÎ, 6, ñï., ì., 2áàë., 20/25 ýò., ïë.:68/44/6, ÷/ï, 4800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÏÎÑÒÎÂÑÊÎÃÎ, 12/À, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:64/40/8, ðàäìàò,ï/îêíà, 4350.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ÏÎÑÒÎÂÑÊÎÃÎ, 16/À, óï., ï., ë., 1/9 ýò., ïë.:64/43/8, 3800.000ð, ÞÐ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89122403288 ÏÎÑÒÎÂÑÊÎÃÎ, 16/À, óï., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:64/40/8.5, ÷/ï, îòëè÷íîå ñîñò., 4320.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 89226154143 ÏÎÑÒÎÂÑÊÎÃÎ, 16/À, óï., ï., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:64/40/8, âûñîêèé ýòàæ, 3680.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 53/1, óï., ê., ëîäæ., 2/16 ýò., ïë.:102.4/45/22, äâóõóðîâíåâàÿ, 8200.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 355-5550 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 53/1, ñï., ê., 2ëîäæ., 1/16 ýò., ïë.:90/50/10, ÷/ï, äâóõóðîâíåâàÿ., 7650.000ð, ÔÎËÈÑ (ÓÏÍ), ò. 268-08-31 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 53/1, ñï., ê., 2áàë., 8/16 ýò., ïë.:82/43/9, 268-43-59, 5990.000ð, ÏÐÀÂ.ÂÛÁÎÐ, ò. 268-43-59 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 53/1, óï., ê., ëîäæ., 13/16 ýò., ïë.:101/75/14, ÷/ï, 7900.000ð, ÈÌÏÅÐÈÀË (ÓÏÍ), ò. 264-56-78 ÐÀÄÈÙÅÂÀ, 63, óï., ê., 3/9 ýò., ïë.:60/ 40/8, ÷/ï, 4000.000ð, ò. 89022628192 ÐÅÏÈÍÀ, 78, ñï., ê., ë., 2/10 ýò., ïë.:68/ 42/9, ÷/ï, ïóñòàÿ, 4850.000ð, ÐÈÝËÒ ÑÈÑÒÅÌÛ (ÓÏÍ), ò. 213-51-17 ÐÅÏÈÍÀ, 78, ñï., ê., ëîäæ., 6/10 ýò., ïë.:67.6/42.6/8.5, ÷/ï, 234-32-23 åëåíà, 5200.000ð, ò. 8-902-877-17-39 ÐÅÏÈÍÀ, 80, ñï., ê., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:101/70/13, ÷/ï, 7500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ê.ÌÀÐÊÑ (ÓÏÍ), ò. 222-01-51 ÐÅÏÈÍÀ, 80, ñï., ê., 2ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:73/44/9, ÷/ï, 89022735297, 4700.000ð, ò. 89022735297 ÐÅÏÈÍÀ, 84, óï., ï., ëîäæ., 4/10 ýò., ïë.:63/45/10, äóá.ïàðêåò, 4850.000ð, ÄÈÀË ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 202-50-40 ÐÅÏÈÍÀ, 88, óï., ï., ï/ëîä., 2/9 ýò., ïë.:63/40/9, õîð ñîñò ìåáåëü, 5000.000ð, ÖÍ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 233-8589 ÐÅØÅÒÍÈÊÎÂÀ, 3, ïí., ï., áàë., 2/9 ýò., ïë.:58/37/7, ÷/ï, îïåêà, 3750.000ð, ò. 385-90-40 ÐÅØÅÒÍÈÊÎÂÀ, 7, ïí., ï., áàë., 1/9 ýò., ïë.:59/45/7, 3500.000ð, ÁÐÈËËÈÀÍÒ (ÓÏÍ), ò. 89049850334 ÐÅØÅÒÍÈÊÎÂÀ, 18, ïí., ï., ï/ëîä., 9/9 ýò., ïë.:56/36/7, 3450.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë 7ÊËÞ×ÅÉ (ÓÏÍ), ò. 2131300,237 ÐÅØÅÒÍÈÊÎÂÀ, 18, ïí., ï., á/ë., 6/9 ýò., ïë.:63.1/40.4/9, ïåðåõ. ëîäæ 12ì, 3950.000ð, ÓËÅÉ (ÓÏÍ), ò. 348-55-38 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 17, ïí., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:58/38/7, 3470.000ð, ÁÝÑÒ ÎÔ.2 (ÓÏÍ), ò. 201-49-94 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 21, ïí., ï., ï/ëîä., 6/9 ýò., ïë.:59/38/7, ÷/ï, 3 îêíà âî äâîð, 3700.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 372-91-11 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 29, ïí., ï., ï/ëîä., 4/9 ýò., ïë.:59/37/9, îáîðóäîâàíà, 3620.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89122469609 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 31/2, óï., ê., áàë., 5/9 ýò., ïë.:57/37/9, ÷/ï, òîðã åâðîðåìîíò, 4040.000ð, ò. 8-902-27-07-865 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 33, ïí., ï., ï/ëîä., 2/9 ýò., ïë.:64/41/-, 3699.999ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 43, ïí., ï., ï/ëîä., 3/9 ýò., ïë.:58/38/7, 3500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 43, ïí., ï., ï/ëîä., 4/9 ýò., ïë.:58/38/7, ÷/ï, 268-43-59, 3590.000ð, ÏÐÀÂ.ÂÛÁÎÐ, ò. 268-43-59 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 43, ïí., ï., áàë., 9/9 ýò., ïë.:64/41/9, ÷/ï, êîîïäîì,ïë/îê, 3780.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 213-7610 Ñ.ÄÅÐßÁÈÍÎÉ, 47, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:58.7/39.5/8, ÷/ï, êâàðòèðà â õ/ñ, 4100.000ð, ÑÎÞÇ-À (ÓÏÍ), ò. 89221023083 ÓÕÒÎÌÑÊÀß, 43, ñï., ï., ëîäæ., 7/10 ýò., ïë.:63/55/-, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 6500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 123, ñï., ê., ëîäæ., 8/16 ýò., ïë.:82/47/10.4, ÷/ï, äîê.ãîò.îñâ.î/ ñ, 6300.000ð, ÐÅÃÈÎÍ-ÌÀÐÊÅÒ (ÓÏÍ), ò. 382-31-37 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 125, ñï., ê., ëîäæ., 8/10 ýò., ïë.:78.4/56.9/9, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 6490.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 125, ñï., ê., ëîäæ., 8/10 ýò., ïë.:63/39/8, ÷/ï, õîð.ñîñò., 4900.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 201-04-25


ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ â Åêàòåðèíáóðãå 4-êîìíàòíûå êâàðòèðû ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 127, ñï., ê., ëîäæ., 3/18 ýò., ïë.:89/50/12, äã, 6500.000ð, ÁÊ_ÍÅÄÂ.ÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 222-21-11 ×ÅÐÄÛÍÑÊÀß, 2, õð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:58.2/42.4/6.6, ÷/ï, òðåá. ðåìîíò, 3400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÂÎÑÒÎ× (ÓÏÍ), ò. 262-60-70 ×ÅÐÄÛÍÑÊÀß, 2, õð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:58/42/6, 3550.000ð, ÊÎÄÅÊÑ (ÓÏÍ), ò. 89122528864 ×ÊÀËÎÂÀ, 5, ñï., ê., 2áàë., 2/10 ýò., ïë.:107/78/18, ÷/ï, 7760.000ð, ò. 34675-78 ×ÊÀËÎÂÀ, 124, ñï., ì., ëîäæ., 7/24 ýò., ïë.:110/57/15, ÷/ï, ìåá.,äèç.ðåìîíò, 9700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ×ÊÀËÎÂÀ, 124, ñï., ì., ë., 13/16 ýò., ïë.:85/40/26, ÷/ï, èïîò.11%,ñòóä, 5350.000ð, ÌÀËÀÕÈÒ-ÐÈÝË (ÓÏÍ), ò. 268-11-20 ×ÊÀËÎÂÀ, 124, ñï., ì., ëîäæ., 6/24 ýò., ïë.:98/51/11, ÷/ï, 8100.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ×ÊÀËÎÂÀ, 124, ñï., ì., 2ëîäæ., 5/24 ýò., ïë.:124/75/17, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâàþ, 8000.000ð, ò. 385-90-40 ×ÊÀËÎÂÀ, 127, ïí., ï., ï/ëîä., 2/9 ýò., ïë.:63.2/42/9, 4100.000ð, ÁÅËÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 89045487602 ×ÊÀËÎÂÀ, 129, ïí., ï., ï/ëîä., 1/9 ýò., ïë.:59/44/8, 4100.000ð, ÑÎÑÅÄÈ (ÓÏÍ), ò. 203-23-39 ×ÊÀËÎÂÀ, 135, ïí., ï., ïë., 6/9 ýò., ïë.:58/38/7, 3750.000ð, ò. 89222093233 ØÀÓÌßÍÀ, 86/4, áð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:58/40/7, 4000.000ð, ÓÞÒÂÈËÜÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ØÀÓÌßÍÀ, 93, óï., ê., áàë., 3/9 ýò., ïë.:70/52/10.5, ÷/ï, êàäàñòðîâûé, 4800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 ØÀÓÌßÍÀ, 102/À, ñï., ê., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:114/82/10, ÷/ï, 8200.000ð, ÍÎÂÛÉ ÄÎÌ (ÓÏÍ), ò. 346-70-65 ØÀÓÌßÍÀ, 103/1, óï., ê., 2ëîäæ., 14/14 ýò., ïë.:62.5/38.1/8.4, ÷/ï, îáû÷íûé ðåìîíò, 4000.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89527277400 ØÀÓÌßÍÀ, 103/4, áð., ï., áàë., 2/5 ýò., ïë.:58/40/7, ÷/ï, âñò.ìåá,ñòóäèÿ, 3900.000ð, ÂÛÁÎÐ (ÓÏÍ), ò. 9120522204 ØÀÓÌßÍÀ, 107, ïí., ï., ï/ëîä., 4/9 ýò., ïë.:58/36/7, 3850.000ð, ÒÅÊÒÓÌ (ÓÏÍ), ò. 222-10-88 ßÑÍÀß, 18, óï., ê., ëîäæ., 6/14 ýò., ïë.:71.7/42.6/10, ÷/ï, 6750.000ð, ÒÅ×ÅÐ (ÓÏÍ), ò. 89028765482 ßÑÍÀß, 20/Ä, ñï., ì., 2ëîäæ., 13/17 ýò., ïë.:126/83/12, ÷/ï, æê ÿñíàÿ ïîëÿíà, 8960.000ð, ÌÀÍ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 201-80-45 ßÑÍÀß, 20/Ä, ñï., ì., 2áàë., 12/17 ýò., ïë.:126.2/93/46, ÷/ï, ä/ã,ïîä ÷èñò.îò, 8300.000ð, ÒÅ×ÅÐ (ÓÏÍ), ò. 89028752192 ßÑÍÀß, 20/Ä, ñï., ì., 2ëîäæ., 11/17 ýò., ïë.:111/62/12, ÷/ï, ïîä ÷èñòîâóþ, 7300.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐ.ÊÎÌ. (ÓÏÍ), ò. 201-50-51 ßÑÍÀß, 24, õð., ï., áàë., 4/5 ýò., ïë.:71/ 40/8, êóõíÿ-ãîñò.27ì, 4700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 260-24-01 ßÑÍÀß, 30, óï., ï., 2ëîäæ., 1/16 ýò., ïë.:94/41/14, ïîä îôèñ, 6800.000ð, ÍÓ-ÅÊ-ÁÓÐà ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89193659985 ßÑÍÀß, 32/1, áð., ï., áàë., 5/5 ýò., ïë.:59/39/7, òîðã!, 3450.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ßÑÍÀß, 33, ñï., á., ëîäæ., 10/18 ýò., ïë.:77.8/61.2/10, 7290.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 213-97-46 ßÑÍÀß, 33, ñï., á., ëîäæ., 13/18 ýò., ïë.:76/46/10, ÷/ï, 7500.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 201-19-28 ßÑÍÀß, 33, ñï., á., ëîäæ., 5/18 ýò., ïë.:98/50/25, ÷/ï, ñ ìåáåëüþ, 7300.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 372-2935 ßÑÍÀß, 34/1-ÂÑÒ, ñï., ê., 2ëîäæ., 10/18 ýò., ïë.:108/63/20, ÷/ï, ãîò/ïðîä, 8000.000ð, ÐÛÍÎÊ ÍÅÄÂÈÆÈÌ. (ÓÏÍ), ò. 219-99-99 ßÑÍÀß, 34/1-ÂÑÒ, ñï., ê., 2ëîäæ., 13/18 ýò., ïë.:117.6/65/20, ÷/ï, 7200.000ð, ÌÀÍ-ÃËÀÂÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 371-20-00 ßÑÍÀß, 34/2, ïí., ï., ï/ëîä., 5/9 ýò., ïë.:57/37/7, îáìåí íåñëîæíûé, 3480.000ð, 911 (ÓÏÍ), ò. 380-23-42 ßÑÍÀß, 35, ñï., ê., 2ëîäæ., 3/12 ýò., ïë.:108/77/11, ÷/ï, 89126523649, 7700.000ð, ÀÐÊÀÄÀ-Ì (ÓÏÍ), ò. 89126523649

4-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÀÂÒÎÂÎÊÇÀË ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 175, óï., ê., 2ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:131/86/10, ÷/ï, õîð.ñîñò.ìåòðî, 6980.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-5728 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 177, ñï., ì., 2áàë., 7/18 ýò., ïë.:118/80/12, ÷/ï, 6500.000ð, ò. 89530098095 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 179, óï., ê., ëîäæ., 1/9 ýò., ïë.:73/49/9, 4700.000ð, ÊÓÏÎÍ (ÓÏÍ), ò. 372-01-19

ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 182, óï., ï., ë., 6/9 ýò., ïë.:80/45/8, ÷/ï, ïóñòàÿ,òîðã,õîð, 5900.000ð, ò. 89222093233 ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ, 218/2, õð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:62/45/6, 3800.000ð, ÔÎÐÒÓÍÀ-ÍÅÄÂ. (ÓÏÍ), ò. 219-76-50 ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 99, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:73.1/55.6/7, ÷/ï, çàïàä è âîñòîê, 4650.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 361-1573 ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 101, áð., ï., 1/5 ýò., ïë.:60/43/6, ÷/ï, 4200.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU ÒÎ2 (ÓÏÍ), ò. 372-9111 ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 111, óï., ê., 2ëîäæ., 3/14 ýò., ïë.:129/69/27, ÷/ï, + 1 áàëêîí, 10400.000ð, ÓÐÀËÀÇÈßÖÅÍÒÐ (ÓÏÍ), ò. 89049879957 ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 111, óï., ê., 2ëîäæ., 13/14 ýò., ïë.:145/90/18, ÷/ï, êóõíÿ â ïîäàðîê, 10200.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 35550-50 ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ, 111, óï., ê., 2ëîäæ., 13/14 ýò., ïë.:145/90/18, ÷/ï, ñ êàï.ãàðàæîì, 10700.000ð, ÎÃÀÑÒÀ (ÓÏÍ), ò. 355-5050 ÌÀØÈÍÍÀß, 5, õð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:61/46/5, 3850.000ð, ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 89126697507 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 215/À, óï., ê., 2ë., 8/10 ýò., ïë.:137/70/17, íåñòàíä.ïëàí, 9800.000ð, ò. 345-69-50 ÎÍÅÆÑÊÀß, 4/À, ñï., ê., ëîäæ., 6/16 ýò., ïë.:130/75/15, ÷/ï, ðÿäîì ìåòðî!, 8600.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÊÐÀÓËß (ÓÏÍ), ò. 246-97-97 ÎÍÅÆÑÊÀß, 4/À, ñï., ê., ëîäæ., 16/16 ýò., ïë.:134.7/77.3/16, ÷/ï, êóõ.ãàðíèòóð, 9550.000ð, ÊÈÒ (ÓÏÍ), ò. 89222223526 Ñ.ÁÅËÛÕ, 1, ñï., ì., 2áàë., 3/18 ýò., ïë.:122/70/15, ÷/ï, íîâûé äîì, 7300.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 283-01-10 Ñ.ÁÅËÛÕ, 1, ñï., ã., 2ëîäæ., 5/18 ýò., ïë.:122/70/15, ÷/ï, íîâîå. ñðî÷íî, 7300.000ð, ÁÍ ÇÛÐßÍÎÂÎÉ (ÓÏÍ), ò. 283-01-10 Ñ.ÁÅËÛÕ, 13, áð., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:62/46/5, 4090.000ð, Í-Ó-ÅÊ-ÁÓÐà (ÓÏÍ), ò. 355-51-91 ÑÅÐÎÂÀ, 34, ñï., ê., 2ëîäæ., 7/8 ýò., ïë.:166.4/90/43, ÷/ï, åâðîðåìîíò, 11500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏÎÁÅÄÛ (ÓÏÍ), ò. 325-63-77 ÑÅÐÎÂÀ, 35, óï., ï., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:80/55/15, 5500.000ð, ÖÍ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 233-85-89 ÑÅÐÎÂÀ, 45, ñï., ì., 2/14 ýò., ïë.:102/ 40/33, ÷/ï, 6980.000ð, ÅÃÑÍ (ÓÏÍ), ò. 319-14-45 ÑÅÐÎÂÀ, 47, ñï., ê., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:129/76/18.5, ÷/ï, õîðîøåå ñîñòîÿí, 9299.999ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 89506505893 ÑÅÐÎÂÀ, 47, ñï., ê., 2ëîäæ., 6/10 ýò., ïë.:152/83/19, ÷/ï, ä/ã,îñâîáîæäåíà, 10500.000ð, ÐÈÎ-ËÞÊÑ (ÓÏÍ), ò. 34444-45 ÑÎÞÇÍÀß, 8, ñï., ê., ëîäæ., 2/14 ýò., ïë.:105.3/68.1/11.2, ÷/ï, ðàññðî÷ê. íîâîå, 6900.000ð, ÍÊÑ (ÓÏÍ), ò. 23296-96 ÑÓÐÈÊÎÂÀ, 24, áð., ï., áàë., 3/5 ýò., ïë.:62/46/6, 89022673600, 3550.000ð, ÌÀÊÑÈÌÓÌ (ÓÏÍ), ò. 89022673600 ÑÓÐÈÊÎÂÀ, 32, óï., ê., 3ëîäæ., 6/10 ýò., ïë.:142/91/16, ÷/ï, 9970.000ð, ò. 20599-45 ÑÓÐÈÊÎÂÀ, 48, ñï., ê., 3ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:137/80/12, ÷/ï, îòë.ñîñò.ìåáåëü, 10500.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 37031-12 ÑÓÐÈÊÎÂÀ, 48, ñï., ê., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:153/65/15, 12200.000ð, ÌÀÍ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ (ÓÏÍ), ò. 267-47-28 ÔÐÓÍÇÅ, 12, ïì., ê., áàë., 4/5 ýò., ïë.:94/ 68/10, õîð.ñîñò, êóõíÿ, 7000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÌÀØÈÍÎÑ (ÓÏÍ), ò. 338-5353 ÔÐÓÍÇÅ, 78, óï., ê., 2áàë., 9/9 ýò., ïë.:80/58/9, ÷/ï, 5600.000ð, ÓÞÒÂÈËÜÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 344-00-12 ÔÐÓÍÇÅ, 102, óï., ê., ëîäæ., 9/9 ýò., ïë.:74.5/50.9/8, 5250.000ð, ËÈÊÎÌ (ÓÏÍ), ò. 237-60-60 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 35, óï., ê., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:86/52/8, 5200.000ð, ÒÅÊÒÓÌ (ÓÏÍ), ò. 222-10-88 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 62, óï., ï., 2ëîäæ., 5/10 ýò., ïë.:113/76/22, ÷/ï, òîðã, 8200.000ð, ÀÍÒÅÉ ÒÎ-2 (ÓÏÍ), ò. 232-58-24 ÔÓÐÌÀÍÎÂÀ, 62, óï., ï., 2ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:128/78/10, õîð.ñîñò., òîðã, 7700.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë Ó×ÈÒÅË. (ÓÏÍ), ò. 356-58-46 ÔÓ×ÈÊÀ, 1, ñï., ã., ëîäæ., 10/26 ýò., ïë.:123.9/67.3/15.4, ÷/ï, ðàññðî÷êà, 8500.000ð, ÍÊÑ (ÓÏÍ), ò. 232-96-96 ÖÂÈËËÈÍÃÀ, 20, áð., ê., áàë., 5/5 ýò., ïë.:62/47/7, 3800.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 201-19-28 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 56, ñï., ê., ëîäæ., 2/14 ýò., ïë.:131/83/-, îáì ïîäîáðàí, 10800.000ð, ÑÅÂ.ÊÀÇÍÀ-1 (ÓÏÍ), ò. 89030864993 ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ, 75, óï., ï., ëîäæ., 5/ 10 ýò., ïë.:78/56/8, îïåêà, 4800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÈÍÑÊ (ÓÏÍ), ò. 26024-01

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà www.upn.ru (óïí.ðô)

×ÀÏÀÅÂÀ, 21, ñï., ê., 2ëîäæ., 6/9 ýò., ïë.:152/90/17, ÷/ï, îòë. ñîñòîÿíèå, 10500.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU (ÓÏÍ), ò. 378-80-29 ×ÀÏÀÅÂÀ, 21, ñï., ê., 2ëîäæ., 8/10 ýò., ïë.:150.4/96/16, ÷/ï, 89530030010, 12500.000ð, ÓÑÏÅÕ (ÓÏÍ), ò. 89530030010 ×ÀÏÀÅÂÀ, 21, ñï., ê., 3ëîäæ., 4/10 ýò., ïë.:142/85/17, ÷/ï, åâðî,îõðàíà, 13260.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ×ÀÏÀÅÂÀ, 21, ñï., ê., á/ë., 6/10 ýò., ïë.:141/86/20, ÷/ï, ëîäæèÿ+2áàëêîíà, 14000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅÁÅËß (ÓÏÍ), ò. 373-77-22 ÙÎÐÑÀ, 24, ñï., ê., 3ëîäæ., 3/10 ýò., ïë.:138/83/17, 8480.000ð, ÁÝÑÒ (ÓÏÍ), ò. 310-03-23 ÙÎÐÑÀ, 54, ïí., ï., ï/ëîä., 5/9 ýò., ïë.:64/43/6, õîð. ñîñòîÿíèå, 4800.000ð, ÍÅÄÂÈÆÈÌ.RU (ÓÏÍ), ò. 378-80-29 ÙÎÐÑÀ, 128, ñï., ê., ëîäæ., 9/14 ýò., ïë.:123/83/14, ÷/ï, åâðî., 10900.000ð, ÀÐÕ-ÑÒÐÎÉ (ÓÏÍ), ò. 219-07-95

ÁÎÒÀÍÈ×ÅÑÊÈÉ 8 ÌÀÐÒÀ, 189/4, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:80/56/8, 5100.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÅËÎÐÅ× (ÓÏÍ), ò. 384-08-40 8 ÌÀÐÒÀ, 189/4, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:80/56/8, 4600.000ð, ÍÀØ ÃÎÐÎÄ (ÓÏÍ), ò. 350-68-17 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 11, óï., ï., ëîäæ., 2/9 ýò., ïë.:78.5/54.9/-, ÷/ï, 4800.000ð, ÍÓ-ÅÊ-ÁÓÐà ÎÔ2 (ÓÏÍ), ò. 89221140096 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 11, óï., ï., ëîäæ., 5/9 ýò., ïë.:78/54/8, ïëàñò.îêíà., 4800.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÐÎÄÎÍÈÒ (ÓÏÍ), ò. 211-5474 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 19, óï., ï., ëîäæ., 7/9 ýò., ïë.:78.3/56/8, 4100.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 268-28-20 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 25, óï., ï., ëîäæ., 1/12 ýò., ïë.:80/50/11, âîçì ïîä îôèñ, 6000.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÏË.1905 (ÓÏÍ), ò. 328-24-17 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 25, óï., ï., ëîäæ., 1/12 ýò., ïë.:80.5/50/10.1, ÷/ï, îâîù.ÿìà, 6250.000ð, ÊÓÏÅ (ÓÏÍ), ò. 376-57-28 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 31, óï., ï., 2ëîäæ., 4/9 ýò., ïë.:111.4/50/30, ÷/ï, 8500.000ð, ÊÂÈÊÎ (ÓÏÍ), ò. 298-05-20 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 51, óï., ï., ýðê., 10/10 ýò., ïë.:80/48/8, ñåéô-äâ,òîðã, 4700.000ð, ÃËÎÁÓÑ (ÓÏÍ), ò. 89501995182 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 53, óï., ï., 1/10 ýò., ïë.:80/43.7/-, 2130983, 5500.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 213-09-83 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 55/1, óï., ï., ëîäæ., 1/ 12 ýò., ïë.:89/67/14, ìåòðî,òñæ, òîðã, 6500.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÀÍÒÅÉ (ÓÏÍ), ò. 378-43-23 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 57, óï., ï., 1/12 ýò., ïë.:78/47/8, ÷/ï, òîðã, 6000.000ð, ÊÎÌÏÀÑ (ÓÏÍ), ò. 89122280552 ÊÐÅÑÒÈÍÑÊÎÃÎ, 63, óï., ï., ëîäæ., 2/10 ýò., ïë.:79/47/8, ìåòðî,õîð.ïëàí, 5000.000ð, ßÐÌÀÐÊÀ (ÓÏÍ), ò. 328-5644 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 6, óï., ï., ëîäæ., 10/10 ýò., ïë.:80/48/8, ÷/ï, òîðã, 4750.000ð, Ë&ÏÀÐÒÍÅÐÛ (ÓÏÍ), ò. 370-31-12 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 9, ñï., ê., 2ëîäæ., 15/16 ýò., ïë.:127/73/14, ÷àñòè÷íûé ðåìîí, 9400.000ð, ÍÎÂÎÑ¨Ë ÁÀÐÄÈÍÀ (ÓÏÍ), ò. 267-11-70 ÐÎÄÎÍÈÒÎÂÀß, 15, óï., ï., ëîäæ., 1/10 ýò., ïë.:94/51/25, õîð.ñîñ