Page 1

Nr. 2 (81) 2009.gada 25.janvâris

Jçzus ir vienîgais Dieva Dçls

P

ar visu, ko Jçzus sludinâja un darîja, tauta ram Dçls gribçs atklât (Mt 11, 27). Tieði Viòâ atklâtîbâ parâdâs Dieva godîba. brînîjâs un redzçto, dzirdçto savâ starpâ Tikai tad, kad Jçzus pçc nâves bija pârrunâja. Bieþi vien cilvçki bija pat ðokçti, dzirdot, kâ Jçzus runâ par Dievu un Vecâs augðâmcçlies no miroòiem, un parâdîjâs Derîbas likumiem. Viòð dziedinâja sabatâ. saviem mâcekïiem, un paði mâcekïi bija Viòð çda kopâ ar muitniekiem un grçcinie- nâkuði pie pârliecîbas, ka patieðâm Kristus ir kiem. Viòð aizstâvçja laulîbas pârkâpçju un augðâmcelsies, tikai tad viòi sâka ðo neïâva to nomçtât ar akmeòiem. Cilvçki jau- patiesîbu sludinât tâlâk citiem. Tâtad, kopð apustâja: «Kas tad Viòð ir, tuïu laikiem arî Jçzus ka pat piedod grçKristus dibinâtâ Bazkus?» (Lk 7, 49). nîca ðo patiesîbu, ka Daudzi viòu uzJçzus Kristus ir vienîskatîja par pravieti. gais dzîvâ Dieva Citi runâja - vai tikai Dçls, sengaidîtais, apViòð nav tas, uz kuru solîtais mesija, sluditauta jau sen gaida? na visiem cilvçkiem Viòð ir Mesija, svaipasaulç. dîtais Íçniòð, caur Balstoties uz ðiem kuru Dievs atjaunos «Nâkamajâ dienâ viòð pie tiem pienâca, kad tie íildojâs, un tos skubinâja uz Svçto Rakstu vârdiem savu îsto Íçniòa valsmieru, sacîdams: vîri, jûs esat brâïi; un ticîbas patiesîbu, ti. Caur Viòu Dievs kâpçc jûs viens otram darât pâri?» mçs visi esam kristîti. atpestîs pasauli no (Apd 7, 26) Ðî pârliecîba un ticîba grçkiem. Tâtad, Jçzus ir kas vairâk par agrâk sûtîtajiem vçstneðiem, Jçzum Kristum 2000 gadu laikâ ir neskaitâpatriarhiem, pravieðiem. Viòð pat sauc Dievu mus cilvçkus vedusi caur mocekïa nâvi. Baznîca dzîvo no ticîbas Jçzum Kristum par Tçvu. Tâtad, Viòð ir Dieva Dçls. Viòð stâsta tautai, ka viss esot nodots Viòam, ka kâ dzîvâ Dieva Dçlam un mûsu Kungam. neviens nepazîst Tçvu kâ tikai Dçls, un ku-


-2-

Nr. 2 (81) 2009. gada 25.janvâris

DIEVKALPOJUMI RÎGAS SV. JÇKABA KATEDRÂLÇ Pirmdiena, 26.janvâris. Sv. Timotejs un Tits, bîskapi. Piemiòas diena. 8.00 Sv. Mise par † Magdalçnu. 19.00 Marijas Leìiona prezidija «Kristus Mâte» saiets Svçtdienas skolas telpâs. Otrdiena, 27.janvâris. 8.00 Sv. Mise par † Fedoru, Bârbalu, Jezupatiju un Jâzepu. 15.30 - 17.30 Grçksûdzes. 16.00 - 19.00 Svçtdienas skolas vecâkâs grupas audzçkòu grçksûdze. 18.30 Kristîgâ meditâcija Svçtdienas skolas telpâs. 18.30 Pirmslaulîbu tikðanâs; pr. A.Klovâns. Treðdiena, 28.janvâris. Sv. Toms no Akvînas, priesteris un Baznîcas doktors. Piemiòas diena. 8.00 Sv. Mise par Genovefas Abzulçnas bçrniem un mazbçrniem. 15.00 Sv. Mise Tuberkulozes slimnîcâ «Upeslejas»; pr. I.Tolstovs. Ceturtdiena, 29.janvâris. 8.00 Sv. Mise par Genovefu Abzulçnu. 19.00 Sv. Mise jaunieðiem. Svçtdienas skolas vecâkâs grupas audzçkòu kristîbas un Pirmâ svçtâ komûnija. Piedalâs Sv. Jçkaba katedrâles jaunieðu ansamblis «Ex Animo». Piektdiena, 30.janvâris. 8.00 Sv. Mise par † krusttçviem un † krustmâtçm. Vissvçtâs Jçzus Sirds litânija.

Sestdiena, 31.janvâris. Vissvçtâkâs Jaunavas Marijas Bezvainîgâs Sirds godinâðana. Sv. Jânis Bosko, priesteris, piemiòas diena. 8.00 Sv. Mise par paaicinâjumiem uz priesterîbu. 10.00 Svçtdienas skolas bçrnu un pusaudþu kopmçìinâjums un grçksûdze. 18.00 Sv. Mise par slimo Guntu. Svçtdiena, 1.februâris. Parastâ liturìiskâ laikposma IV svçtdiena. Vissvçtâs Jçzus Sirds godinâðana. Vissvçtâkâ Sakramenta adorâcija. 8.00 Sv. Mise par Sv. Jçkaba katedrâles draudzi; pr. A.Smelters. 9.00 Sv. Mise par ìimençm un «Svçtais Dievs»; pr. J.Jalinskis. 11.00 Vissvçtâs Jçzus Sirds dievkalpojums. 12.00 Galvenâ Sv. Mise par Rîgas arhidiecçzi; V.Em. J.Pujats. Tieðâ TV translâcija. 13.15 Bîbeles stunda. 15.00 Sv. Mise (bçrniem); pr. I.Tolstovs. Svçtdienas skolas bçrnu un pusaudþu Pirmâ svçtâ komûnija. 18.00 Roþukronis. 18.30 Sv. Mise par † Franci Smelteru; pr. A.Smelters.

Pirmdiena, 2.februâris. Kunga prezentâcija - sveèu diena. Svçtki. Konsekrçto personu diena. 8.00 Sv. Mise par Sv. Jçkaba katedrâles draudzi; pr. A.Smelters. 11.00 Sv. Mise un procesija ar svecçm. V.Em. kardinâls J.Pujats iesvçtîs par akolîtiem


Nr. 2 (81) 2009. gada 25.janvâris un lektoriem Garîgâ seminâra audzçkòus. 18.00 Vesperes. 18.30 Sv. Mise par labas gribas cilvçkiem; pr. I.Tolstovs.

Sv. Mises laikâ tiks atjainoti ðíîstîbas, paklausîbas un nabadzîbas solîjumi. Ðodien svçtî sveces. Otrdiena, 3.februâris. Sv. Blazijs, bîskaps un moceklis. 8.00 Sv. Mise par † Leonoru Kaèanovsku. Tiek dota svçtîba pret kakla slimîbâm. 15.30 - 17.30 Grçksûdzes. 18.30 Kristîgâ meditâcija Sv. Jçkaba katedrâlç. 18.30 Pirmslaulîbu tikðanâs; pr. A.Klovâns. Treðdiena, 4.februâris. 8.00 Sv. Mise par † Mihailu, † Vasîliju, † Albertu un † Pçteri. 19.00 Sv. Mise Onkoloìijas centrâ; pr. I.Tolstovs. Ceturtdiena, 5.februâris. Sv. Agate, jaunava un mocekle. Piemiòas diena. 8.00 Sv. Mise par † Jâni Deksni. 11.00 Sv. Mise par draudzes slimniekiem un viòu nodomâ. 19.00 Sv. Mise jaunieðiem par Lûcijas Deksnes veselîbu. Piedalâs kustîbas «Pro Sanctitate» ansamblis. Ðodien tiek svçtîta maize un ûdens. Maizi un ûdeni lîdzi òemam paði! Piektdiena, 6.februâris. Vissvçtâs Jçzus Sirds godinâðana. Sv. Pâvils Miki un viòa biedri, mocekïi. Piemiòas diena. 8.00 Sv. Mise par aizmirstâm dvçselçm. Vissvçtâs Jçzus Sirds dievkalpojums.

-3-

11.00 Sv. Mise Gaiïezera pansionâtâ; pr. I.Tolstovs.

Sestdiena, 7.februâris. Vissvçtâkâs Jaunavas Marijas Bezvainîgâs Sirds godinâðana. 8.00 Sv. Mise par † Jâni Pavlovski un † Gregoriju Lemeðuku. Vissvçtâkâs Jaunavas Marijas litânija un veltîðanâs akts. 18.00 Sv. Mise par Anastasijas Kligules dzimtas miruðajiem piederîgajiem un devçjas veselîbu. Svçtdiena, 8.februâris. Parastâ liturìiskâ laikposma V svçtdiena. 8.00 Sv. Mise par Rîgas arhidiecçzi; V.E. J.Pujats. 9.00 Sv. Mise par Lîgas veiksmi un «Svçtais Dievs»; pr. J.Jalinskis. 11.00 Galvenâ Sv. Mise par Sv. Jçkaba katedrâles draudzi; pr. A.Smelters, sprediío diak. G.Konstantinovs

13.15. Bîbeles stunda. 15.00 Sv. Mise (bçrniem) par Otîliju Bogdâni; pr. I.Tolstovs. 18.00 Vesperes. 18.30 Sv. Mise par aizmirstâm dvçselçm; pr. I.Tolstovs.

Nâkamo «Sv. Jçkaba Katedrâles Vestnesîti» lasîtâji saòems 8.februârî!

Mûsu draudzç 2009.gada janvârî nokristîti: Œ Marija Suse Œ Jânis Zuitiòð Œ Alise Marija Segliòa Œ Agnija Blumenava Œ Marta Vaiðïa Œ Linda Smalèuka apbedîts: Œ Tekla Ðlihta Œ Viesturs Blûmfelds


-4-

Nr. 2 (81) 2009. gada 25.janvâris

Meditâcija pie Saeimas

O

trdien, 13.janvâra vakarâ ap plkst. 20.00, kad protestçtâju pûïi pçc mîtiòa Doma laukumâ stâvçja pie Saeimas çkas un skandinâja «Nost ar Saeimu!», metot bruìakmeòus un cenðoties ielauzties Saeimas çkâ, tepat blakus, Sv. Jçkaba katedrâlç, 12 cilvçki no Latvijas Kristîgâs meditâcijas ekumçniskas kopienas pavadîja laiku klusâ meditâcijâ, mçìinot nest mieru Latvijai sâkot ar savâm sirdîm. Komentçjot ðo apbrînojamo pretrunu, kas valdîja abâs Sv. Jçkaba katedrâles mûru pusçs, Latvijas Kristîgâs meditâcijas kopienas vadîtâjs Georgs Indulçns uzskata, ka «ðî vakara meditâcija mûs îpaði aicinâja palikt klusumâ, lai sirds dziïumos sastaptos ar Kristu. Mîlestîbu un mieru savâ un savas tautas dzîvç mçs nevaram nest ar ârçju, bet tikai ar iek-

ðçju spçku». Latvijas Kristîgâs meditâcijas kopienas meditâcijas vakari notiek Sv. Jçkaba katedrâlç katru otrdienu plkst. 18:30 un tajos piedalîties ir aicinâti visu konfesiju pârstâvji. Latvijas Kristîgâs meditâcijas kopiena ir Pasaules kristîgâs meditâcijas kopienas sastâvdaïa, kas ir ekumeniska organizâcija ar mçríi izplatît un attîstît kristîgâs meditâcijas praksi. Pasaulç ðobrîd ir vairâk kâ 1000 meditâcijas grupas, kas reizi nedçïâ tiekas mâjâs, draudzçs, koledþâs, cietumos un kopienâs vairâk nekâ èetrdesmit valstîs. Tuvâka informâcija: Georgs Indulçns Latvijas Kristîgâs meditâcijas kopienas vadîtâjs 29408444, www.jesus.lv, george@animalibra.lv

Svçtie Raksti

D

audzi cilvçki apstâjas Svçto Rakstu Bîbeles priekðâ kâ pie liela, tumða meþa. No kuras vietas lai sâk? Kâ tikt galâ ar biezo grâmatu? Tâpçc daþs labs pat neiedroðinâs íerties rakstiem klât un pieturas tikai pie daþiem sen dzirdçtiem vai lasîtiem citâtiem, mçìinot tad ar tiem arî iztikt - bieþi vien pat visu mûþu. Protams, arî tikai viens vârds no Dieva mutes var pârveidot visu cilvçka dzîvi, tomçr ðâda pieeja traucç saskatît visu Svçto Rakstu vienotîbu un dziïumu. Mçs vçlamies ielûkoties mazliet dziïâk tieði ðajâ vienotîbâ, mçìinât atrast ceïu cauri daudzajiem tekstiem, lai atrastu svarîgâkos notikumus. Mûsu «pçtîjumu» galvenâ persona bûs pats Dievs, jo tas ir Viòð

un Viòa svçtâ griba, kas ir visa galamçríis. Ðî griba bija pasaules tapðanas sâkumâ un tâ turpina realizçties gadu tûkstoðiem lîdz sasniegs paða Dieva nosprausto galamçríi, lai Viòð pats bûtu visâs lietâs un visos radîjumos. Bîbele nav tikai filozofijas vai vçstures grâmata. Tâ mums ne tikai stâsta par Dievu, bet arî runâ Dieva vârdâ. Runâjot Blçza Paskâla vârdiem, «Mûsu Dievs ir dzîvais Âbrahâma, Îzaka un Jçkaba Dievs, nevis filozofu un ðîs pasaules gudro Dievs.» Daudzu gadsimtu gaitâ Dievs ir runâjis uz cilvçci un katrâ Viòa vârdâ

Ü


Nr. 2 (81) 2009. gada 25.janvâris arî Viòa darbîba. Tieði tâpçc Þ izpauþas mçs drîkstam teikt, ka Svçtie Raksti ir Dieva vârdu un darbu grâmata. Dievs runâja laiku sâkumos un sâkuma Vârds radîja pasauli. Dievs runâja pasaules vçsturç un ðie vârdu veidoja tautu likteòus. Tad Dievs, tautu likteòu veidotâjs, runâja caur savu Dçlu. Viòð, iemiesojies Vârds, ir pçdçjâ Dieva atklâsme cilvçcei. Tas ir tik pilnîgs Vârds, ka tas apskaidro visus citus Vârdus, ko Dievs gadsimtu gaitâ ir teicis. Bîbele ir grûti saprotama grâmata, jo tâ vienlaikus ir gan dieviðía, gan cilvçciska. To rakstîja cilvçki, kas bija saistîti ar laiku, valodu, dzîves vidi un apstâkïiem. Vârdu sakot, tas ir viens posms cilvçces vçsturç. Taèu lîdztekus ðai cilvçciskajai vçsturei pastâv kâda cita vçsture - tâ, ko Dievs ir ierakstîjis cilvçku sirdîs: mums, caur mums un neatkarîgi no mums. Tâ ir pestîðanas vçsture, Dieva darbs cilvçkos un cilvçcei. Bîbele ir grâmata, kas stâsta par cilvçka traìçdiju. Tâ parâda cilvçkus tâdus, kâdi viòi ir: ar visâm vâjîbâm, naidu, mîlestîbu, skaudîbu utt. Daþviet Bîbelç lasâm par to, kâ cilvçki ar savâm ïaunajâm tieksmçm un nesavaldîbu uzbrûk pat paðam Dievam. Ja mçs, lasîdami Bîbeli, sâksim visur meklçt atbilstîbu morâles likumiem, mçs drîz vien nonâksim lielâ nesapraðanâ un ieïaunosimies. Patriarhu vidû mçs atradîsim cilvçkus, kas sludina naidu, pârkâpj laulîbu un melo. Nç, Bîbele nav tikumiskâs audzinâðanas grâmata (kâ mçs to saprotam mûsdienâs), tai ir gluþi cits mçríis. Bîbele mûs nostâda drâmas priekðâ, kas, savukârt parâda mums ceïu pie Dieva. Dievs ðeit ir galvenais reþisors un aktieris. Bîbele mums atklâj cilvçku un Dieva attiecîbu vçsturi, cilvçka cîòu ar Dievu. Dievs cil-

-5-

vçku aicina pie sevis, bet cilvçks viòam pretojas. Ðîs vçsturiskâs drâmas centrâ ir krusts. Krusts ir lielâkais Bîbeles paradokss. Lai glâbtu pasauli, Dievs izvçlçjâs mums neizprotamu lîdzekli - ïâva piesist sevi krustâ. Jau no pirmâs Mozus grâmatas lappuses lîdz pçdçjai sv. Jâòa Atklâsmes grâmatas lappusei viss tiecas uz krustu un saplûst krustâ, un viss arî tâpat iziet no krusta. Brîdî, kad krusts ar Jçzu pacçlâs Golgâtâ, pasaulei nav vairs citas pastâvçðanas jçgas kâ tikai caur ðo krustu. Tâ ir vieta, kur cîòa starp Dievu un cilvçku sasniedza savu kulminâcijas punktu. Tâ ir vieta, kur visspçcîgâ mîlestîba guva pilnîgu uzvaru pâr ïaunumu un nâvi. Tâ ir vieta, kur Dievs ðíietami zaudçja cîòu, lai pçc tam to uzvarçtu. (Turpinâjums sekos.)

Ikviens no mums ir Dieva bçrns

Dievs noliecâs pâr zemi. Viòð paòçma saujâ zemes mâlus un sâka tos mîcît un veidot. Radâs tas, ko Viòð bija iecerçjis. Dievs pats pie sevis teica: «Es tur ieliku visu savu labestîbas maigumu.» Dievs ar savâm rokâm veidoja cilvçku. Kad Viòð savu roku darbu bija beidzis, Viòð ievilka elpu, un savu dvaðu, kas nâca no Viòa paða, iedvesa cilvçkâ, kurð sâka kustçties un atvçra acis. Dievs aizdegâs mîlestîbâ. Viòð raudzîjâs cilvçkam acîs un teica: «Mans bçrns, tu esi manas mîlestîbas attçls. Es gribu, lai tu bûtu manas mîlestîbas paraugs uz zemes. Ak, cilvçk, tu mana vaiga lîdzîba!» Tad Dievs òçma cilvçkus savâs rokâs, ilgi spieda pie savas sirds un palaida viòu, ïâva viòam iet ceïu, kas ved uz Radîtâja gribçto pilnîbu.


-6-

Nr. 2 (81) 2009. gada 25.janvâris

26. janvâris – Sv. Timotejs un Tits

Ð

o d i e n mçs pieminam nozîmîgâkos apustuïa Pâvila skolniekus Timoteju un Titu. Timotejs pievçrsâs kristîgajai ticîbai pirmajâ Pâvila misijas ceïojumâ un parâdîja sevi kâ uzticamu pavadoni un lîdzstrâdnieku. Kopâ ar savu skolotâju viòð nokïuva romieðu gûstâ. Timotejam tika uzrakstîtas divas vçstules, kurâs viòam tika uzticçts bîskapa amats Efçzâ. Par pievçrðanos Kristum Tits pateicas tautu apustulim, kuram viòð turpmâk kalpoja. Viòam tika uzticçti svarîgi uzdevumi Kristus Baznîcâ. Jaunajâ Derîbâ Titam ir adresçta viena vçstule.

Lai Dieva Gars, kas dzîvo kristîtajos un iestiprinâtajos, veicina ticîbas apliecinâðanu un gatavîbu cieðanâm. Viòa vadîti ar apustuïa Pâvila skolniekiem lûgsimies: Visu cilvçku Tçvs, - Apveltî Baznîcu ar savâm dâvanâm, lai daudzi sâk ticçt Tev. - Ar spçku un nosvçrtîbu caustrâvo vadoðas personas viòu darbîbâ. - Atbrîvo visus, kas tiek vajâti savas pârliecîbas dçï no bailçm cieðanu un izsmiekla priekða. - Ïauj mums nepagurt tad, kad Tavi strâdnieki novâc augïus, kas nobriest pateicoties Tavai svçtîbai. Dievs, mûsu Miers, sûti savus vçstneðus pie visiem cilvçkiem, lai Tava pestîðana un miers dzîvo un izplatâs viòu vidû. Mçs Tevi lûdzam caur Kristu, mûsu Kungu.

Jautâ lasîtâjs – Ar ko arhidiecçze atðíiras no diecçzes?

A

rhidiecçze aizòem noteiktu teritoriju provinci, ko pârvalda arhibîskaps. Arhidiecç var ietilpt vairâkas diecçzes. Piemçram, Latvijâ Rîgas arhidiecçze ietver sevî ne vien Rîgas diecçzi, bet arî Liepâjas, Rçzeknes-Aglonas un Jelgavas diecçzes. Par arhidiecçzi to sauc tâpçc, ka to vada arhibîskaps, kuru sauc arî par metropolîtu. Tâtad, arhibîskapija sastâv no vairâkâm bîskapijâm. Vârds «arhibîskaps» atseviðíos gadîjumos tiek lietots kâ goda tituls, kas ir saistîts ar kâdu vairs neeksistçjoðu arhidiecçzi. Piemçram, cienîjamajam Vatikâna nuncijam Baltijas valstîs, V.E. Pçterim Stefanam Curbrigenam ir pieðíirts arhibîskapa tituls.

Arhibîskaps bûtîbâ ir tâds pats kâ visi citi bîskapi, tikai viòa uzdevums ir uzraudzît, lai Baznîcas provincç tiktu saglabâta ticîba un disciplîna, bet par eventuâlajâm nekârtîbâm diecçzç tiktu ziòots tâlâk uz Vatikânu pâvestam, kâ to pieprasa Kanonisko tiesîbu kodekss (CIC can. 436). Kâ arî, kâda bîskapa nâves gadîjumâ arhibîskaps ieceï diecçzes administratoru lîdz nâkamâ bîskapa konsekrâcijai. Vârds «arhibîskaps» nâk no grieíu vârda «arhe» un «episkopos». Metropolîts - no grieíu vârda «metropolis» - «mâtes pilsçta». Parasti vienmçr pilsçta, kur atrodas arhibîskapa sçdeklis, ir nozîmîgs politiskais, reliìiskais un kultûras centrs.


Nr. 2 (81) 2009. gada 25.janvâris

-7-

No sv. Antona dzîves (Nobeigums. Sâkums JKV#60) Mûþîgâ slava v. Antona kapa vieta drîz vien kïuva par svçtceïojumu vietu daudziem cilvçkiem. Pie viòa atdusas vietas lûdzâs bîskapi, priesteri, mûki, valstsvîri, universitâðu profesori, studenti un neskaitâmi tûkstoði svçtceïnieku no malu malâm. Visi steidzâs caur viòu izlûgt sev þçlastîbas no Dieva.

S

Sv. Antons neaizmirsa uz zemes palikuðos cilvçkus, bet aizlûdzot par viòu vajadzîbâm turpinâja savu misionâra darbu. Cilvçki garâs rindâs stâvçja pie biktskrçsliem, pieòçma Euharistisko Pestîtâju un centâs kïût par labâkiem kristieðiem. Svçtceïnieki vienmçr nâca pie viòa kapa, turot rokâs aizdegtu sveci. Notika daudz brînumu. Garâ un miesâ slimie tika izdziedinâti. Jau pirmajâ mçnesî pçc bçrçm pâvests Gregors IX sâka saòemt lûgumus pasludinât Dieva kalpu Antonu par svçto. Svçtais tçvs izveidoja komisiju ar Padujas bîskapu J.Korado, kâ arî sv. Benedikta un sv. Dominika ordeòu ìenerâïiem priekðgalâ, lai pârbaudîtu notikuðo brînumu patiesîgumu. Brînumu skaits auga. Vçlâk sîku izmeklçðanu par miruðâ dzîvi,

tuvâkmîlestîbas darbiem un brînumiem, kas notika pirms un pçc sv. Antona nâves, pâvests izveidoja komisiju, kuru vadîja de Monte Ferato. Treðajâ komisijâ, kuru vadîja Sabinas bîskaps kardinâls Jânis, piedalîjâs tâ laika izcilâkie ârsti. Viòi atzina par brînumiem 47 gadîjumus, kas nebija izskaidrojami ar cilvçka prâtu. 1232.gada 30.maijâ pâvests Gregors IX Spoletas katedrâlç svinîgi pasludinâja tçvu Antonu, miruðu 1231.gada 13.jûnijâ Padujâ, par svçtu. Vislielâkais brînums no visiem sv. Antona paveiktajiem brînumiem bija viòa paða dzîve: pazemîba, dedzîba, Dieva un tuvâkâ mîlestîba. Arî mçs katrs tapsim svçti ne ar brînumu darîðanu. Dievs cilvçkiem brînumdarîtâja þçlastîbu pieðíir ïoti reti. Mçs kïûsim svçti, ja pûlçsimies kïût pacietîgâki, paklausîgâki, pazemîgâki un sirdsðíîstâki. Protams, mçs tâdi nekïûsim uzreiz, taèu centîsimies bût labâki un godîgâki katoïi, kalpojot Dievam un cilvçkiem.

Pasmaidîsim... ;)

Bija karsta vasara…zeme pilnîgi izkaltusi… Daþi vîri no ciema nolçma doties pie priestera, lai Dievam izlûgtos lietu. - Tçvs, lûgsim Dievu, lai notiktu brînums, un sâktu lît. - Nç, brînums nenotiks! Jûs neesat ticîgi. Jûsos nemaz nav ticîbas Dievam! - Kâ… tâ taèu nav, kâpçc Jums tâ liekas?! - Ja jûs patieðâm ticçtu Dievam, jûs pie manis bûtu nâkuði ar lietussargiem.


-8-

Nr. 2 (81) 2009. gada 25.janvâris

Pasâkumi

19.02. Katehisma studijas. 21.02. Aizgavçòa svinîbas Çrgïos uz kalna. Pieteikties pie pr. Ilmâra (26382126). 26.02. Tikðanâs vakars ar dalîðanos.

15.01. Tikðanâs ar dziedâtâju Lindu Leen. 22.01. Ekumçniskais dievkalpojums. Pçc tam tikðanâs ar LKSB pârstâvjiem. 23.01. «Dzîvîbas» un katedrâles jaunieðu balle plkst. 20.00 svçtdienas skolas telpâs. Sîkâk Ainârs (29731973). 21.01. Kalpoðana Onkoloìijas centrâ no 17.00. Sv. Mise plkst. 19.00. Sadarbîbâ ar Marijas Leìionu. Pieteikties pie Asnâtes (27146534) 21.01. Plkst. 19.30 – «Net for God» video vakars Kostera ielâ 4. Atbildîgâ Madara (29730786). 29.01. Katehisma studijas. 31.01. Viïòâ notiks Ìimenes dienas. Izbraucam 30.01. Pieteikties pie pr. Ilmâra (26382126). 4.02. Kalpoðana Onkoloìijas centrâ no 17.00. Sv. Mise 19.00. Sadarbîbâ ar Marijas Leìionu. Pieteikties pie Asnâtes (27146534). 5.02. Tikðanâs vakars ar dalîðanos. No 7.02. plkst. 18.00 lîdz 8.02 plkst. 18.00 adorâcija pa stundai adorâcijas kapelâ. Pieteikties pie Ingas (27873271). 12.02. Tikðanâs ar «Vertikâles» veidotâju Þannu Helmani. 18.02. Plkst. 19.30 – «Net for God» video vakars Kostera ielâ 4. Atbildîgâ Madara (29730786). 18.02. Kalpoðana Onkoloìijas centrâ no 17.00. Sv. Mise 19.00. Sadarbîbâ ar Marijas Leìionu. Pieteikties pie Asnâtes (27146534).

Katedrâles jaunieðu sports. Katru nedçïu otrdien un piektdien spçjam basketbolu. Atb. Lîga (29552291).

Sv. Jçkaba katedrâles jaunieðiem janvâris - februâris

Katedrâles jaunieðu lûgðanas grupas. Filoteja – tiekas otrdienâs, atbildîgâ Kristîne (29197856). Filemona – tiekas pirmdienâs, atbildîgais Sandis (26599331). Teofîla – tiekas otrdienâs, atbildîgais Sandijs (29153925). Lûkas – tiekas otrdienâs, atbildîgâ Elîna (26424324). Pâvila – tiekas treðdienâs, atbildîgâ Esmeralda (26179443). Ja vçlies pievienoties un iesaistîties – droði zvani atbildîgajiem. Nâc mûsu pulkâ! Ja vçlies saòemt savâ telefonâ jaunumus no katedrâles jaunieðiem, tad rîkojies ðâdi: 1. LMT abonents - raksti îsziòu ar tekstu ADRESE un sûti uz numuru 29319915. To îsziòu, ko saòemsi no LMT pârsûti uz numuru 26382126. 2. TELE2 abonenets - raksti îsziòu ar tekstu ON un sûti uz numuru 1612. To îsziòu, ko saòemsi no TELE2 pârsûti uz numuru 26382126. Jaunieðu atbildîgâ Marita Mugurevièa, 26207666. Ilmârs Tolstovs 26382126, ilmarst@one.lv

Redakcijas adrese: M.Pils 2, R î ga , LV-1050, L AT VIJA Tâlr.: 7224314, fakss: 7220060 e-pasts: redakcija@vestnesitis.lv www.vestnesitis.lv

Redkolçìija: Atbildîgais: mons. A. Smelters Korektûra: D. Vosa Datorsalikums: Kristaps Metiens: 1300 eks.

Jekaba Katedrales Vestnesitis #81  
Jekaba Katedrales Vestnesitis #81  

Jekaba Katedrales Vestnesitis #81

Advertisement