Page 5

Nr. 1 (80) 2009. gada 11.janvâris

-5-

Ticîba vienam Dievam Vai jûdi, kristieði un musulmaòi tic vienam un tam paðam Dievam?

J

ûdaisms, kristietîba un islâms ir trîs lielâkâs monoteiskâs reliìijas, kas tic vienam vienîgam Dievam, debesu un zemes Radîtâjam. Ðîs reliìijas nav raduðâs vienlaikus, bet secîgi viena pçc otras. Lai pareizâk atbildçtu uz jautâjumu, mums vispirms ir jâpapçta, ko katra no ðîm reliìijâm saprot ar vârdu «Dievs». «Es esmu, kas es esmu» (2 Moz 3, 14) – tâda bija Dieva atbilde Mozum uz jautâjumu, kâds ir Viòa vârds. Ja ðodien to jautâsim jûdiem, viòi atbildçs, ka Dieva Vârds ir Jahve, kas nozîmç «Viòð ir». Patiesîbâ Dievs nekas nav nosaucis savu vârdu. Ja kâds zina otra cilvçka vârdu, viòð viòam var arî izteikt pavçles un rîkojumus. Dievam nevar pavçlçt un Viòu izrîkot, tâpçc Viòa îsto vârdu nedrîkst izrunât. Tâ kâ Dievs radîja pasauli pçc sava prâta, Viòð ir pârâks par savu radîbu, par visu lietu un dzîvîbas pirmsâkumu. Viòð ir pasaules Kungs. Viòð izveda izraçli no Çìiptes, glâba no Babilonijas gûsta un nâkotnç Viòð rîkosies tâ, kâ atzîst par pareizu. Kristietîba uzauga no jûdaisma. Jçzus un pirmie kristieði bija jûdi. Tâpçc nav daudz lielu atðíirîbu starp jûdu un kristieðu Dieva izpratni. Jûdu Dievs ir arî Jçzus un kristieðu Dievs. Izpratnes daþâdîba ir tikai tajâ, ka kristieði tic – Jçzus ir sengaidîtais jûdu Mesija, Viòð ir Dieva Dçls un pasaules Pestîtâjs, savukârt svçtais Dieva Gars – vienmçr pasaulç klâtesoðs un darbîgs. Kristieðu ticîbu trîsvienîgajam Dievam: Tçvam, Dçlam un Svçtajam Garam jûdi un islâmticîgie neizprot

un strikti noraida. «Nav Dieva ârpus Dieva,» tâ skan viens teikums islâma ticîbas apliecinâjumâ. Arâbu valodâ Dievs ir «Allâhs». Islâmticîgie ïoti strikti turas pie monoteisma. Korâns ïoti nopietni cînîjâs pret toreiz arâbu vidû ieviesuðos politeismu – daudzdievîbu. Islâms uzsver, ka viens Dievs ir Radîtâjs un Tiesnesis. Visas Korâna sûras, izòemot vienu, sâkas ar vârdiem «Allâha, þçlsirdîgâ apþçlotâja vârdâ.» Dievs ir taisnîgs un þçlsirdîgs – tâ apgalvo gan islâmticîgie, gan jûdi, gan kristieði. Trijâm monoteiskajâm reliìijâm ir daudz kas kopîgs, tomçr ir arî daudz atðíirîbu. Visi var kopâ lûgties un pielûgt vienu Dievu, bet tikai lîdz zinâmai robeþai, jo izpratne par vienîgo Dievu tomçr katram ir citâda. No kristieðu redzes viedokïa, pazît Dievu mums ir mâcîjis Viòa Dçls Jçzus, ciktâl Dievs viòam to lika un atïâva.

Ministrants jau 80 gadus!

I

espçjams, Jozefs Kniprâts Vâcijâ ir visvecâkais ministrants pasaulç. Savâ 90 gadu dzimðanas dienâ, pçc 80 gadu kalpoðanas pie Dieva altâra, vecvectçvs Kniprâts paziòoja, ka ar smagu sirdi pârtrauc piekalpoðanu vecuma nespçka dçï.

Jekaba Katedrales Vestnesitis #80  

Rīgas sv. Jēkaba katedrāles laikraksts

Jekaba Katedrales Vestnesitis #80  

Rīgas sv. Jēkaba katedrāles laikraksts

Advertisement