Page 4

-4-

Nr. 1 (80) 2009. gada 11.janvâris

Ticîbas varoòi Latvijâ noskûpstîja Svçto Rakstu grâmatu. Par ðo Uzsâkot Jauno gadu, mçs allaþ cieòas un dievbijîbas þestu viòð tika notiesâts mçdzam pakavçties atmiòâs par uz 10 gadiem Sibîrijas darba nometnç. Kad svarîgâkajiem aizvadîtâ gada pçc soda izcieðanas viòð atgriezâs atpakaï notikumiem mûsu privâtajâ, dzimtenç un svinçja Svçto Misi, pçc evaòìçsabiedriskajâ, politiskajâ un lija nolasîðanas sakot: «Tas ir Dieva Vârds», reliìiskajâ dzîvç. iens no nozîmîgâkajiem notikumiem cilvçki raudâja un klusâm pateicâs Dievam.» Baznîcas dzîvç 2008.gadâ bija Bîskapu Pçc tam bîskaps Justs Sinodes tçviem atgâdisinode oktobrî, Româ. Kâ raksta ârzemju nâja, ka padomju çras laikâ Latvijâ un citviet prese, pâvesta Benedikta XVI, kardinâlu un okupçtajâs valstîs bija aizliegts drukât Svçtos Rakstus. Cilvçki bîskapu priekðâ mira mocekïu nâvç uzstâjâs arî Jelgagluþi kâ kristieði vas bîskaps V.E. pirmajos gadsimAntons Justs. Klâttos. Viòi Svçto esoðie viòa runu Rakstu fragmentus novçrtçja atzinîgi. mâcîjâs no galvas Þurnâls «Informaun mutiskâ veidâ tion» bîskapa runu nodeva tos citiem atreferç ðâdi. tâlâk, bezbailîgi «Klausoties Bîskapu sinodç notika arî darbs diskusiju nododot Dieva bîskapa vârdos, grupâs. «L’Osservatore Romano», 24.10.2008. Vârdu tâlâk nâkadaþa sinodes dalîbnieka acîs sariesâs asaras. Bîskaps Justs ai- majâm paaudzçm. Mazbçrni ar cieòu atceras cinâja: «Atcerçsimies tos ticîbas lieciniekus, vecmâtes un vectçvus, kas ziedoja savu dzîkas padomju laikâ tika vajâti tâpçc, ka viòi vi, aizstâvot Baznîcas godu, tâdâ veidâ kïûslasîja Bîbeli. 20.gs. mocekïu, kas mîlçja Svç- tot par ticîbas varoòiem.» tos Rakstus, vidû bija gan priesteri, gan laji, atrâ sabiedrîbâ ir divu gan vîrieði, gan sievietes. No priesteriem ir veidu noteikumi – jâmin pie mums, Latvijâ, labi pazîstamais, cienîjamais tçvs Viktors Pentjuðs, ko padomlikums un izturçðanâs ju okupanti un ticîbas nîdçji bija apcietinâjuformas. Likums aizkavç mums ði, jo pie viòa atrada Bîbeli. Sarkanâs miglas vienam otru nonâvçt. aptumðoto acîs Svçtie raksti piederçja pie anIzturçðanâs formas palîdz tirevolucionâro grâmatu krâjuma. Pratinâðanas laikâ kâds èekists nometa Bîbeli uz grîmums nepadarît vienam otru das un pavçlçja tçvam Viktoram to mîdît ar traku. kâjâm. Taèu viòð nometâs ceïos un dievbijîgi

V

K

Jekaba Katedrales Vestnesitis #80  

Rīgas sv. Jēkaba katedrāles laikraksts