Page 2

-2-

Nr. 1 (80) 2009. gada 11.janvâris

DIEVKALPOJUMI RÎGAS SV. JÇKABA KATEDRÂLÇ Pirmdiena, 12.janvâris. 8.00 Sv. Mise par † Sofiju Veliku. 19.00 Marijas Leìiona prezidija «Kristus Mâte» saiets Svçtdienas skolas telpâs. Otrdiena, 13.janvâris. 8.00 Sv. Mise par Ivbuïu ìimenes miruðajiem. 15.30 - 17.30 Grçksûdzes. 18.30 Kristîgâ meditâcija katedrâlç. 18.30 Pirmslaulîbu tikðanâs; pr. A.Klovâns. Treðdiena, 14.janvâris. 8.00 Sv. Mise Ineses un Artûra Zariòu nodomâ par miruðajiem. 15.00 Sv. Mise Gaiïezera slimnîcas kapelâ; pr. I.Tolstovs.

Ceturtdiena, 15.janvâris. 8.00 Sv. Mise par † Emîliju Gugâni. 11.00 Sv. Mise Aglonas Dievmâtes godam. 18.00 Adorâcija. 18.30 Sv. Mise jaunieðiem par Brûveru ìimeni. Piedalâs Sv. Jçkaba katedrâles jaunieðu ansamblis «Ex Animo». Piektdiena, 16.janvâris. 8.00 Sv. Mise par † Stefâniju Vasarâju. Vissvçtâkâs Jçzus Sirds litânija. 11.00 Sv. Mise Redzes invalîdu pansionâtâ; pr. I.Tolstovs. Sestdiena, 17.janvâris. Sv. Antonijs, abats. Piemiòas diena. 8.00 Pateicîbas Sv. Mise. 18.00 Sv. Mise par † Annu Prikuli.

Svçtdiena, 18.janvâris. Parastâ liturìiskâ laikposma II svçtdiena. Uzsâkas lûgðanu nedçïa par kristieðu vienîbu. Pilnas atlaides, ja piedalâs lûgðanu nedçïâ un tâs noslçgumâ. 8.00 Sv. Mise par Rîgas arhidiecçzi; V.Em. J.Pujats. 9.00 Sv. Mise par Sv. Jçkaba katedrâles draudzi un «Svçtais Dievs»; pr. A.Smelters. 11.00 Galvenâ Sv. Mise par kristieðu vienotîbu; pr. J.Jalinskis. 13.15 Svçtdienas skola. 13.15 Bîbeles stunda. 13.15 Marijas leìiona komîcija sapulce. 15.00 Sv. Mise (bçrniem) par † Veroniku Visocku; pr. I.Tolstovs. 18.00 Vesperes. 18.30 Sv. Mise par † Miíeli, † Annu un † pr. Leonardu Kozlovski; pr. A.Smelters. Pirmdiena, 19.janvâris. 8.00 Sv. Mise † Aleksandru Kuzinu. 19.00 Marijas Leìiona prezidija «Kristus Mâte» saiets Svçtdienas skolas telpâs. Otrdiena, 20.janvâris. 8.00 Sv. Mise par † Eduardu Kudiðu 15.30 - 17.30 Grçksûdzes. 18.30 Pirmslaulîbu tikðanâs; pr. A.Klovâns. Treðdiena, 21.janvâris. Sv. Agnese, jaunava un mocekle. Piemiòas diena. 8.00 Sv. Mise † Staòislavu un † Vladislavu Rubuïiem. 13.30 Sv. Mise vecâkajai paaudzei par slimajiem. 19.00 Sv. Mise Onkoloìijas centrâ; pr. I.Tolstovs.

Jekaba Katedrales Vestnesitis #80  

Rīgas sv. Jēkaba katedrāles laikraksts

Jekaba Katedrales Vestnesitis #80  

Rīgas sv. Jēkaba katedrāles laikraksts

Advertisement