Page 1

Nr. 1 (80) 2009.gada 11.janvâris

Jçzus apþçlojas par cilvçkiem (Mt 2, 16-17)

J

Jçzus, mîlestîbas mudinâts, apþçlojâs par pasaules Pestîtâjam. Jçzus pat sçdâs pie cilvçkiem – saviem brâïiem trimdâ. Viòð viena galda ar grçciniekiem, çda, dzçra un sarunâjâs ar viòiem, redzçja cilvçku pûli un jo arî viòi bija uzrunâja tos, jo saprata, Âbrahâma bçrni, arî ka ðie cilvçki ir kâ gaviòi grib kâdreiz sçdçt nâmpulks bez gana. Jçzus debesîs pie Dieva viòus pieòçma, jo Tçvs galda. Viòam tos bija uzticçjis. Jezuîtu tçvs AlDieva Tçva uzticîba apfrçds Delps kâdreiz liecinâja cilvçkiem, ka teica: «Pasaulç mçs Radîtâjs mîl savu radîbu. tik ilgi neatradîsim Jçzus – Dieva sûtîtais nevienu cilvçku, kas atnâca pie cilvçkiem lai gribçs ticçt pestîðanas kalpotu. Viòð pieòçma it vçstij, cikâm mçs kâ seviðíi tos, kuri bija atkristieði nebûsim spçstumti, bet pasaules gudjîgi kalpot slimajiem rajiem, bagâtajiem cilvçun rûpçties par trûkiem mâcîja pazemîbu. kumcietçjiem.» Viòð dziedinâja slimos, sludinâja Evaòìçliju nabagiem. Viòð tos aicinâja: Nâciet visi pie Manis! «Nâciet visi pie manis, kas pûlaties un esat apgrûtinâti! Es jûs atspirdzinâðu!» (Mt 11, 29). rieks ir cilvçka dzîves Tâpat ar lielu mîlestîbu un pretimnâkðanu sâls. Prieks dod dzîvei Viòð pieòçma grçciniekus. Viòð piedeva viòiem grçkus, pârkâpumus un parâdus. Viòð tâs îsto garðu. aicinâja, lai viòi Viòam tic kâ Tçva Dçlam un

P


-2-

Nr. 1 (80) 2009. gada 11.janvâris

DIEVKALPOJUMI RÎGAS SV. JÇKABA KATEDRÂLÇ Pirmdiena, 12.janvâris. 8.00 Sv. Mise par † Sofiju Veliku. 19.00 Marijas Leìiona prezidija «Kristus Mâte» saiets Svçtdienas skolas telpâs. Otrdiena, 13.janvâris. 8.00 Sv. Mise par Ivbuïu ìimenes miruðajiem. 15.30 - 17.30 Grçksûdzes. 18.30 Kristîgâ meditâcija katedrâlç. 18.30 Pirmslaulîbu tikðanâs; pr. A.Klovâns. Treðdiena, 14.janvâris. 8.00 Sv. Mise Ineses un Artûra Zariòu nodomâ par miruðajiem. 15.00 Sv. Mise Gaiïezera slimnîcas kapelâ; pr. I.Tolstovs.

Ceturtdiena, 15.janvâris. 8.00 Sv. Mise par † Emîliju Gugâni. 11.00 Sv. Mise Aglonas Dievmâtes godam. 18.00 Adorâcija. 18.30 Sv. Mise jaunieðiem par Brûveru ìimeni. Piedalâs Sv. Jçkaba katedrâles jaunieðu ansamblis «Ex Animo». Piektdiena, 16.janvâris. 8.00 Sv. Mise par † Stefâniju Vasarâju. Vissvçtâkâs Jçzus Sirds litânija. 11.00 Sv. Mise Redzes invalîdu pansionâtâ; pr. I.Tolstovs. Sestdiena, 17.janvâris. Sv. Antonijs, abats. Piemiòas diena. 8.00 Pateicîbas Sv. Mise. 18.00 Sv. Mise par † Annu Prikuli.

Svçtdiena, 18.janvâris. Parastâ liturìiskâ laikposma II svçtdiena. Uzsâkas lûgðanu nedçïa par kristieðu vienîbu. Pilnas atlaides, ja piedalâs lûgðanu nedçïâ un tâs noslçgumâ. 8.00 Sv. Mise par Rîgas arhidiecçzi; V.Em. J.Pujats. 9.00 Sv. Mise par Sv. Jçkaba katedrâles draudzi un «Svçtais Dievs»; pr. A.Smelters. 11.00 Galvenâ Sv. Mise par kristieðu vienotîbu; pr. J.Jalinskis. 13.15 Svçtdienas skola. 13.15 Bîbeles stunda. 13.15 Marijas leìiona komîcija sapulce. 15.00 Sv. Mise (bçrniem) par † Veroniku Visocku; pr. I.Tolstovs. 18.00 Vesperes. 18.30 Sv. Mise par † Miíeli, † Annu un † pr. Leonardu Kozlovski; pr. A.Smelters. Pirmdiena, 19.janvâris. 8.00 Sv. Mise † Aleksandru Kuzinu. 19.00 Marijas Leìiona prezidija «Kristus Mâte» saiets Svçtdienas skolas telpâs. Otrdiena, 20.janvâris. 8.00 Sv. Mise par † Eduardu Kudiðu 15.30 - 17.30 Grçksûdzes. 18.30 Pirmslaulîbu tikðanâs; pr. A.Klovâns. Treðdiena, 21.janvâris. Sv. Agnese, jaunava un mocekle. Piemiòas diena. 8.00 Sv. Mise † Staòislavu un † Vladislavu Rubuïiem. 13.30 Sv. Mise vecâkajai paaudzei par slimajiem. 19.00 Sv. Mise Onkoloìijas centrâ; pr. I.Tolstovs.


Nr. 1 (80) 2009. gada 11.janvâris

-3-

Ceturtdiena, 22.janvâris . 8.00 Sv. Mise par † Mariju, † Augustu, † Ernestu, † Arnoldu, † Ainu un † Gunti. 19.00 Ekumçniskais dievkalpojums par kristieðu vienotîbu.

Sestdiena, 24.janvâris. Sv. Sales Francis, bîskaps un Baznîcas doktors. Piemiòas diena. 8.00 Sv. Mise par † Juzefu un Boïeslavu Tarasiem. 18.00 Sv. Mise par Alda Viïuma veselîbu.

Piektdiena, 23.janvâris. 8.00 Sv. Mise par Rancânu ìimeni. Par Pçteri, Konstantînu, Olgu un viòu ìimeni, brâïiem un mâsâm. Par miruðajiem. Vissvçtâkâs Jçzus Sirds litânija.

Svçtdiena, 25.janvâris. Parastâ liturìiskâ laikposma III svçtdiena. Sv. apustuïa Pâvila konversija, svçtki. Lûgðanu nedçïas par kristieðu vienotîbu noslçgums. 8.00 Sv. Mise par Rîgas arhidiecçzi; V.E. J.Pujats. 9.00 Sv. Mise par ekonomiskâs krîzes pârvarçðanu; «Svçtais Dievs»; pr. J.Jalinskis. 11.00 Galvenâ Sv. Mise par Sv. Jçkaba katedrâles draudzi; pr. A.Smelters. 13.15. Svçtdienas skola. 13.15. Bîbeles stunda. 15.00 Sv. Mise (bçrniem) par Arturu Siliòu; pr. I.Tolstovs. 18.00 Vesperes. 18.30 Sv. Mise par draudzes ìimençm;

Mûsu draudzç 2009.gada janvârî nokristîti: Œ Samanta Beliha Œ Jûlija Maceha Œ Rçzija Vectirâne apbedîts: Œ Vizmands Çberliòð

Nâkamo «Sv. Jçkaba Katedrâles Vestnesîti» lasîtâji saòems 25.janvârî!

pr. J.Jalinskis.

Ekumçnisms Patiess ekumçnisms ir iespçjams tikai tad, ja mçs pirmkârt mîlam paði sevi, savu konfesiju un esam aktîvi savâ draudzç. Ja kâds cilvçks domâ, ka visas konfesijas ir lîdzvçrtîgas, viòam ir maldîgi uzskati un viòð nav dziïi iepazinis pats savu konfesiju.

P

atiess ekumçnisms nozîmç, ka tiek atzîtas citas konfesijas, nemçìinot to piederîgos pârliecinât, pârvilinât un «atgriezt», izòemot gadîjumus, ja pretçjâ puse pati izrâda interesi. Mçs piederam vienai noteiktai konfesijai

un pildot Dieva bauðïus varam nokïût debesîs. Tomçr patiess ekumçnisms prasa, lai mçs no citâm konfesijâm pâròemtu to, ko viòi dara labâk. Tâ daþs labs katolis no protestantu draudzçm varçtu mâcîties vairâk lasît Bîbeli, pârdomâjot izlasîto. Patiess ekumçnisms prasa, lai visi kristieði turçtos kopâ, kur vien tas ir iespçjams un nepiecieðams, taèu neatkâpjoties no paðu sludinâtajiem pamatprincipiem. Visbeidzot, atcerçsimies, ka patiess ekumçnisms mums nekad neliek neko zaudçt reliìiskajâ jomâ.


-4-

Nr. 1 (80) 2009. gada 11.janvâris

Ticîbas varoòi Latvijâ noskûpstîja Svçto Rakstu grâmatu. Par ðo Uzsâkot Jauno gadu, mçs allaþ cieòas un dievbijîbas þestu viòð tika notiesâts mçdzam pakavçties atmiòâs par uz 10 gadiem Sibîrijas darba nometnç. Kad svarîgâkajiem aizvadîtâ gada pçc soda izcieðanas viòð atgriezâs atpakaï notikumiem mûsu privâtajâ, dzimtenç un svinçja Svçto Misi, pçc evaòìçsabiedriskajâ, politiskajâ un lija nolasîðanas sakot: «Tas ir Dieva Vârds», reliìiskajâ dzîvç. iens no nozîmîgâkajiem notikumiem cilvçki raudâja un klusâm pateicâs Dievam.» Baznîcas dzîvç 2008.gadâ bija Bîskapu Pçc tam bîskaps Justs Sinodes tçviem atgâdisinode oktobrî, Româ. Kâ raksta ârzemju nâja, ka padomju çras laikâ Latvijâ un citviet prese, pâvesta Benedikta XVI, kardinâlu un okupçtajâs valstîs bija aizliegts drukât Svçtos Rakstus. Cilvçki bîskapu priekðâ mira mocekïu nâvç uzstâjâs arî Jelgagluþi kâ kristieði vas bîskaps V.E. pirmajos gadsimAntons Justs. Klâttos. Viòi Svçto esoðie viòa runu Rakstu fragmentus novçrtçja atzinîgi. mâcîjâs no galvas Þurnâls «Informaun mutiskâ veidâ tion» bîskapa runu nodeva tos citiem atreferç ðâdi. tâlâk, bezbailîgi «Klausoties Bîskapu sinodç notika arî darbs diskusiju nododot Dieva bîskapa vârdos, grupâs. «L’Osservatore Romano», 24.10.2008. Vârdu tâlâk nâkadaþa sinodes dalîbnieka acîs sariesâs asaras. Bîskaps Justs ai- majâm paaudzçm. Mazbçrni ar cieòu atceras cinâja: «Atcerçsimies tos ticîbas lieciniekus, vecmâtes un vectçvus, kas ziedoja savu dzîkas padomju laikâ tika vajâti tâpçc, ka viòi vi, aizstâvot Baznîcas godu, tâdâ veidâ kïûslasîja Bîbeli. 20.gs. mocekïu, kas mîlçja Svç- tot par ticîbas varoòiem.» tos Rakstus, vidû bija gan priesteri, gan laji, atrâ sabiedrîbâ ir divu gan vîrieði, gan sievietes. No priesteriem ir veidu noteikumi – jâmin pie mums, Latvijâ, labi pazîstamais, cienîjamais tçvs Viktors Pentjuðs, ko padomlikums un izturçðanâs ju okupanti un ticîbas nîdçji bija apcietinâjuformas. Likums aizkavç mums ði, jo pie viòa atrada Bîbeli. Sarkanâs miglas vienam otru nonâvçt. aptumðoto acîs Svçtie raksti piederçja pie anIzturçðanâs formas palîdz tirevolucionâro grâmatu krâjuma. Pratinâðanas laikâ kâds èekists nometa Bîbeli uz grîmums nepadarît vienam otru das un pavçlçja tçvam Viktoram to mîdît ar traku. kâjâm. Taèu viòð nometâs ceïos un dievbijîgi

V

K


Nr. 1 (80) 2009. gada 11.janvâris

-5-

Ticîba vienam Dievam Vai jûdi, kristieði un musulmaòi tic vienam un tam paðam Dievam?

J

ûdaisms, kristietîba un islâms ir trîs lielâkâs monoteiskâs reliìijas, kas tic vienam vienîgam Dievam, debesu un zemes Radîtâjam. Ðîs reliìijas nav raduðâs vienlaikus, bet secîgi viena pçc otras. Lai pareizâk atbildçtu uz jautâjumu, mums vispirms ir jâpapçta, ko katra no ðîm reliìijâm saprot ar vârdu «Dievs». «Es esmu, kas es esmu» (2 Moz 3, 14) – tâda bija Dieva atbilde Mozum uz jautâjumu, kâds ir Viòa vârds. Ja ðodien to jautâsim jûdiem, viòi atbildçs, ka Dieva Vârds ir Jahve, kas nozîmç «Viòð ir». Patiesîbâ Dievs nekas nav nosaucis savu vârdu. Ja kâds zina otra cilvçka vârdu, viòð viòam var arî izteikt pavçles un rîkojumus. Dievam nevar pavçlçt un Viòu izrîkot, tâpçc Viòa îsto vârdu nedrîkst izrunât. Tâ kâ Dievs radîja pasauli pçc sava prâta, Viòð ir pârâks par savu radîbu, par visu lietu un dzîvîbas pirmsâkumu. Viòð ir pasaules Kungs. Viòð izveda izraçli no Çìiptes, glâba no Babilonijas gûsta un nâkotnç Viòð rîkosies tâ, kâ atzîst par pareizu. Kristietîba uzauga no jûdaisma. Jçzus un pirmie kristieði bija jûdi. Tâpçc nav daudz lielu atðíirîbu starp jûdu un kristieðu Dieva izpratni. Jûdu Dievs ir arî Jçzus un kristieðu Dievs. Izpratnes daþâdîba ir tikai tajâ, ka kristieði tic – Jçzus ir sengaidîtais jûdu Mesija, Viòð ir Dieva Dçls un pasaules Pestîtâjs, savukârt svçtais Dieva Gars – vienmçr pasaulç klâtesoðs un darbîgs. Kristieðu ticîbu trîsvienîgajam Dievam: Tçvam, Dçlam un Svçtajam Garam jûdi un islâmticîgie neizprot

un strikti noraida. «Nav Dieva ârpus Dieva,» tâ skan viens teikums islâma ticîbas apliecinâjumâ. Arâbu valodâ Dievs ir «Allâhs». Islâmticîgie ïoti strikti turas pie monoteisma. Korâns ïoti nopietni cînîjâs pret toreiz arâbu vidû ieviesuðos politeismu – daudzdievîbu. Islâms uzsver, ka viens Dievs ir Radîtâjs un Tiesnesis. Visas Korâna sûras, izòemot vienu, sâkas ar vârdiem «Allâha, þçlsirdîgâ apþçlotâja vârdâ.» Dievs ir taisnîgs un þçlsirdîgs – tâ apgalvo gan islâmticîgie, gan jûdi, gan kristieði. Trijâm monoteiskajâm reliìijâm ir daudz kas kopîgs, tomçr ir arî daudz atðíirîbu. Visi var kopâ lûgties un pielûgt vienu Dievu, bet tikai lîdz zinâmai robeþai, jo izpratne par vienîgo Dievu tomçr katram ir citâda. No kristieðu redzes viedokïa, pazît Dievu mums ir mâcîjis Viòa Dçls Jçzus, ciktâl Dievs viòam to lika un atïâva.

Ministrants jau 80 gadus!

I

espçjams, Jozefs Kniprâts Vâcijâ ir visvecâkais ministrants pasaulç. Savâ 90 gadu dzimðanas dienâ, pçc 80 gadu kalpoðanas pie Dieva altâra, vecvectçvs Kniprâts paziòoja, ka ar smagu sirdi pârtrauc piekalpoðanu vecuma nespçka dçï.


-6-

Nr. 1 (80) 2009. gada 11.janvâris

20. janvâris – Sv. Sebastians

S

vçtais Sebastians ieòem îpaðu vietu mocekïu vidû, kuri tika godinâti jau romieðu Baznîcâ. Gadsimtu gaitâ ticîgie viòus piesauca kâ aizbildòus daþâdâs grûtîbâs. Kâ vçsta svçtais bîskaps Ambrozijs, Sebastians piedzima Milânâ, kïuva par virsnieku imperatora miesassargu gvardç, bet sâkoties Diokletiâna rîkotajâm vajâðanâm tika nogalinâts, jo nelokâmi ticçja Kristum. Leìenda stâsta: «Likâs, ka bulta nogalinâja mocekli uzreiz, bet viòð atguvâs un vçl pârmeta íeizaram viòa neþçlîbu. Saniknotais valdnieks piesprieda Sebastianam nâves sodu ðaustot.» Kopð 4. gadsimta Via Appia tiek godinâts Sebastiana kaps, kurð atrodas viòa vârdâ nosauktâ baznîcâ. Viduslaikos svçtais Sebastians bija mçra slimnieku aizbildnis. Lai ðis cieðanâm bagâtais liktenis liek mums îpaði atcerçties tos cilvçkus, kuri

cieð no viòu ticîbas nievâðanas! Kristus Dieva priekðâ atzîs tos cilvçkus, kuri Viòam uzticîgi sekoja gan spaidos, gan vajâðanâs. Svçtâ Sebastiana piemçra aizkustinâti, apliecinâsim savu vienotîbu ar Kungu un lûgsimies. - Par mûsu brâïiem un mâsâm, kuru ticîba tiek pârbaudîta: Kungs, stiprini viòus, lai viòi nezaudç cerîbu. - Par tiem, kas vajâ savus brâïus un mâsas: Kungs, liec viòiem saprast, cik lielas pârestîbas viòi nodara saviem neaizsargâtajiem brâïiem. - Par visiem slimajiem un vientuïajiem: Kungs, râdi viòiem, ka Tu neesi aizmirsis nevienu, kas nes Tavu vârdu. - Par bailîgiem un mazdûðîgiem cilvçkiem: Kungs, atbrîvo viòus no visâm bailçm, lai viòi sajût Tavu rûpju pilno mîlestîbu. Kungs Jçzu Kristu, visus, kas grib godîgi dzîvot, Tu mudini pretoties videi, kas ir naidîga ticîbai. Dâvâ, lai savâs sirdîs mçs saglabâjâm Tevi svçtu. Mçs Tevi lûdzam caur Jçzu Kristu, mûsu Kungu.

Lûgðana un dzîve

F

irsts Oto fon Bismarks, diþenais un tâlredzîgais vâcu politiíis un reihskanclers kâdreiz esot teicis: «Mums jâkïûst iekðçji dievbijîgâkiem. Labs valstsvîrs vienmçr stâv ar abâm kâjâm stingri uz zemes, jo viòam godam ir jânes tautas priekðâ atbildîba par padarîto.» To, ko ðis valstsvîrs prasîja no sevis, mums vajadzçtu realizçt dzîvç. Katrs no

mums ir uzòçmies ðajâ dzîvç kaut ko paveikt. Tâpat kâ Mâte Terçze no Kalkutas, kas ar savu neviltoto tuvâkmîlestîbu pârsteidza visu pasauli. Viens îss teikums, ko viòa sacîja, var bût mums kâ labs ceïa râdîtâjs ðajâ dzîvç: «No lûgðanas rodas ticîba, no ticîbas rodas mîlestîba, no mîlestîbas rodas kalpoðana.»


Nr. 1 (80) 2009. gada 11.janvâris

-7-

No sv. Antona dzîves (Turpinâjums. Sâkums JKV#60) No sirds dziïumiem Tûlît pçc sv. Antona kanonizçðanas Padujas katoïi íçrâs pie baznîcas celðanas. Tika nojaukta nelielâ Jaunavai Marijai veltîtâ baznîca, atstâjot tikai to daïu, kur atradâs svçtâ kapa vieta. Baznîcai bija jâbût tâdai, kâdu cilvçki vçl nebûtu redzçjuði. Ar sajûsmas un labas gribas pâri plûstoðâm sirdîm padujieði uzsâka bûvçt dievnamu sv. Antona godam, taèu valdnieks Ezelîns pçc svçtâ nâves atkal bija kïuvis neþçlîgs un pârtrauca iecerçto darbu. Padujieðiem nâcâs ciest ðo pârbaudîjumu 23 gadus. Kad Ezelîna vara pâr Paduju 1256.gadâ beidzâs, visa Itâlija ar vçl lielâku dedzîbu stâjâs pie sv. Antona baznîcas bûves. 1263.gadâ jau bija uzcelta dievnama lielâkâ daïa. Pazemîgâ, svçtâ mûka relikvijas vajadzçja pârnest uz jaunu, spoþu relikvâriju. Ðo godu uzticçja sv. Franciska ordeòa ìenerâlim Bonaventurai. Arî viòð vçlâk tika pasludinâts par svçto. Sv. Bonaventura atvçra ðíirstu. Tur atrada tikai pîðïus, kaulus, galvaskausu un, visiem par pârsteigumu, sv. Antona mçli, kas bija saglabâjusies gluþi kâ dzîvam cilvçkam. Bonaventura, to redzot, ar asarâm acîs iesaucas: «Ak, svçtîgâ mçle, kas esi slavinâjusi Dievu un mâcîjusi arî citiem Viòu slavinât, tagad mçs zinâm, kâdi ir tavi nopelni Dieva priekðâ!» Ðajâ dienâ, 7.aprîlî, sv. Antona mirstîgâs atliekas guldîja speciâli viòam uzbûvçtâ marmora altârî, bet mçli ievietoja atseviðíâ dârgâ relikvârijâ un novietoja îpaðâ baznîcas noda-

lîjumâ - kapelâ. Baznîcas bûve auga un gâja plaðumâ. Pati tauta gribçja pielikt savu roku baznîcas izdaiïoðanâ. Svçtnîcu projektçja visslavenâkie pasaules arhitekti, rotâja izcilâkie mâkslinieki. Arî ðodien Kungs Jçzus caur savu kalpu sv. Antonu, vienkârðu garâ un miesâ, nabadzîgu, bet bagâtu mîlestîbâ, dâvâ daudz þçlastîbu. Ðodien Sv. Antona baznîca ir saòçmusi no pâvesta godpilno bazilikas titulu. Tâ ir viena no visskaistâkajâm un vissavdabîgâkajâm baznîcâm pasaulç. Tajâ apvienoti daþâdi mâkslas stili un kâds ir teicis, ka to var salîdzinât ar krâðòu un skaistu ziedu puðíi. Sv. Antona godinâðana mûsu Baznîcâ turpinâs arî ðodien, pçc daudziem gadsimtiem, vedot mûs tuvâk pie Dieva, Baznîcas un tuvâkmîlestîbas skaistâ mçría. (Turpmâk vçl.)

Pasmaidîsim... ;)

Mazais Dþonijs pçc svçtdienas skolas nodarbîbas pieiet pie draudzes prâvesta un jautâ: - Sakiet, lûdzu, es nevaru saprast vienu lietu! - Jâ, lûdzu, jautâ! - Nu, Bîbelç rakstîts, ka Israçla bçrni ðíçrsoja Sarkano jûru. - Jâ, tas ir tiesa. - Vçl tur ir teikts, ka Israçla bçrni uzcçla templi. - Jâ, jâ, tâ tas bija. - Vçl viòi pieveica filistieðus, romieðus, un vispâr visu laiku kaut ko svarîgu darîja… - Jâ, viss, ko tu saki, ir tiesa. Kâds ir tavs jautâjums? - Ja to visu paveica Israçla bçrni, ko tad pieauguðie tajâ laikâ darîja?


-8-

Nr. 1 (80) 2009. gada 11.janvâris

Kalpoðana un Evaòìelizâcija veido vienu veselu

S

trazdumuiþas internâtvidusskolâ, kur mâcâs vâjredzîgie un neredzîgie bçrni, 16.decembrî notika svçtîgs pasâkums. Skolu apmeklçja pr. Ilmârs Tolstovs, ansamblis «Ex Animo» ar dziesmâm, kalpoja Sv. Jçkaba katedrâles jaunieði. Nav iespçjams izstâstît, cik laba bija gaisotne! Pateicîba Dievam! Ansambïa dalîbniekus gaidot, skolçni zîmçja plakâtus. Viesus pie skolas aktu zâles sagaidîja ðo plâkâtu skièu izstâde. Priesteris Ilmârs pateicâs bçrniem un jaunieðiem par viòu rakstîtajâm esejâm, ar kurâm bija iepazinies. Viòð izstâstîja lîdzîbu par to, kas ir nepiecieðams, lai ticîgs cilvçks varçtu palîdzçt citiem atrast vietu, kur ikviens ir pasargâts. Mazie bçrni dziedâja dziesmu «Ziemassvçtki sabraukuði». Jaukâkais bija zvaniòu, zvârgulîðu un ritma instrumentu pavadîjums. Telpa bija rotâta Ziemassvçtkiem, ar stilizçtâm eglçm, latvieðu tautas ornamentiem, skolçnu darbu ekspozîciju. Dziesma «Brâïi priecâjieties Kungâ» ievadîja nâkamo daïu. Ansamblis «Ex Animo» izdziedâja Adventu - gatavoðanos svçtkiem. Tika izpildîta pavisam jauna, nupat - Adventa laikâ tapusi oriìinâldziesma. Ansambïa dalîbnieks Bruno stâstîja, kâ izprast dziesmu saturu un pateica ko nedaudz neparastu mûsu bçrniem: «Bçrnos ir Dievs, bçrnos kâ jûs, un mçs esam atnâkuði pie Dieva».

Vienojoðas bija arî kopçjas vakariòas, pçc kurâm pateicîbas dziesma svçtceïnieku garâ patîkami pârsteidza saimnieces. Kopçju mçìinâjumu nebija, un tas prasîja no «Ex Animo» mûziíiem spçju improvizçt. Slavçðanas dziesmu «No mâla veidots es» pie mikrofona dziedâja 8. klases skolnieks Mâris Cers ar iejûtîgu un spçcîgu ansambïa vokâlo palîdzîbu. Izdziedâties slavçðanas dziesmas izdevâs arî Kristiânai Zundei un Jânim Lejniekam no 4. klases. Dziedâja visi, mazie un lielie. Veronika Derbeòova no 12. klases nodziedâja dziesmu par sargeòìeli. Aleksandrs Iïjins no 4. klases izteica vçlmi, lai «Ex Animo» izveido disku, lai var labi samâcîties dziesmas nâkamajai tikðanâs reizei. Noslçgumâ visi sadevâs rokâs dziesmai: «Klusa nakts, svçta nakts». Katedrâles jaunieðu lîderis Sandijs vadîja lûgðanu par klâtesoðajiem, par ìimençm, skolu un noslçdza ar Kunga lûgðanu «Tçvs mûsu». Katedrâles jaunieði kalpo skolâ regulâri. Piektdienâs 8.00 no rîta ir Lûgðanu un dziesmu rîts, uz skolu nâk Marita Mugurevièa. Skolâ kristîgâs mâcîbas stundâs par skolotâja palîgu kalpo Lîga Èernova. Kas ir pats bûtiskâkais? - Kalpoðana un Evaòìelizâcija organiski veido vienu veselu. Dieva rokâs mçs ieliekam sevi un visu tâlâko, kas ar mums notiks. Baiba Pika

Redakcijas adrese: M.Pils 2, R î ga , LV-1050, L AT VIJA Tâlr.: 7224314, fakss: 7220060 e-pasts: redakcija@vestnesitis.lv www.vestnesitis.lv

Redkolçìija: Atbildîgais: mons. A. Smelters Korektûra: D. Vosa Datorsalikums: Kristaps Metiens: 1300 eks.

Jekaba Katedrales Vestnesitis #80  

Rīgas sv. Jēkaba katedrāles laikraksts

Jekaba Katedrales Vestnesitis #80  

Rīgas sv. Jēkaba katedrāles laikraksts

Advertisement