Page 1

UDDRAG AF Ã…RSRAPPORTEN 2018 CVR-nr. 25495977


INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Ledelsespåtegning

3

Ledelsesberetning

4

Hoved- og nøgletal

6

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

7

Balance 31. december

8

Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december

10

UDGIVER Maabjerg Energy Center - BioHeat&Power A/S Nupark 51 7500 Holstebro TRYK Johansen Grafisk A/S Den fulde version af FOTO årsrapporten kan findes på Pressefotograf Jens Bach www.maabjergenergycenter.dk

2


UDDRAG AF ÅRSRAPPORTEN 2018

LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og god-

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godken-

kendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. de-

delse.

cember 2018 for Maabjerg Energy Center - BioHeat&Power A/S.

Holstebro, den 29. april 2019

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for 2018.

3


LEDELSESBERETNING Væsentligste aktiviteter Selskabets hovedformål er at producere varme og el på sel-

Særlige risici - driftsrisici og finansielle risici

skabets kraftvarmeværk (tidl. Måbjergværket) samt trans-

Finansielle risici

mission af varmen fra kraftvarmeanlægget til varmedistri-

Selskabet er ikke eksponeret over for ændringer i valu-

butionsselskaberne Vestforsyning Varme A/S og Struer

takurser og renteniveau i stor udstrækning. Koncernen følg-

Forsyning Fjernvarme A/S.

er en bestyrelsesgodkendt finanspolitik, der opererer med

Selskabet er l00% ejet af Maabjerg Energy Center Holding A/S (MEC Holding). MEC Holding er ejet af Vestforsyning Varme A/S (71,4%) og Struer Forsyning Fjernvarme A/S (28,6%).

Udvikling i året Selskabets resultatopgørelse for 2018 udviser et overskud på TDKK 1.741, og selskabets balance pr. 31. december 2018 udviser en egenkapital på TDKK 69.928. Selskabet har i 2018 realiseret et resultat på TDKK 1.741, hvilket anses for at være et acceptabelt resultat, men under det budgetterede.

en lav risikoprofil, således at valuta-, rente- og kreditrisici minimeres og styres centralt i form af en koordineret likviditetsstyring og låneoptagelse, herunder kapitalfrembringelse og placering af overskudslikviditet. Det er koncernens politik, at kapitalfrembringelse samt placering af overskudslikviditet styres centralt og koordineret. Koncernen har endvidere et mål for likviditetsberedskabet i form af overskudslikviditet og kreditrammer i pengeinstitutter. Koncernens anvendelse af afledte finansielle instrumenter er reguleret gennem en skriftlig politik vedtaget af bestyrelsen samt af interne forretningsgange, der bl.a. fastlægger

Resultatet er negativt påvirket på grund af nedskrivning af

beløbsgrænser, og hvilke afledte finansielle instrumenter der

varmetransmissionsledninger på DKK 25 mio. Der er tale

kan anvendes.

om en regnskabsmæssig nedskrivning. Takstmæssigt er

Målsætninger og forventninger for det kommende år

transmissionsledningen afskrevet, og det påvirker derfor ikke varmeprisen.

Der arbejdes på at udskille selskabets transmissionsled-

Siden 2015 har det været muligt at reducere ca prisen med

ninger i et selvstændigt selskab, således at MEC-BHP

17% over for varmeforsyningsselskaberne.

fremadrettet alene ejer kraftvarmeværket. Dette forventes

Selskabets økonomi er baseret på affalds- og varmeforsy-

gennemført inden udgangen af 2019.

ningslovens “hvile-i-sig-selv” principper. Årsrapporten er

Usikkerhed ved indregning og måling

aflagt efter driftsøkonomiske principper under hensyntagen til de særlige forhold, der gør sig gældende for “takstregulerede” virksomheder. Det i årsrapporten præsenterede

Årsrapporten er ikke påvirket af usikkerhed ved indregning og måling.

resultat og de indregnede værdier er ikke udtryk for selska-

Usædvanlige forhold

bets takstmæssige resultat og værdier.

Årsrapporten er ikke påvirket af usædvanlige forhold ud

Den takstmæssige underdækning udgør pr. 31. december

over de forhold, der er nævnt i afsnittet “Udvikling i økono-

2018 i alt DKK 25,4 mio. Denne indregnes i taksten for de

miske forhold”.

kommende år.

Begivenheder efter balancedagen Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

4


UDDRAG AF Ã…RSRAPPORTEN 2018

5


HOVED- OG NØGLETAL Set over en 5-årig periode kan selskabets udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal: 2018

2017

2016

2015

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

Nettoomsætning

310.234

289.095

269.851

307.370

Bruttofortjeneste

23.587

29.019

45.976

78.823

Resultat før finansielle poster

8.348

12.738

30.045

65.904

Resultat af finansielle poster

-6.114

-7.344

-30.250

-8.454

1.741

4.206

-818

44.807

Balancesum

478.619

483.515

512.788

573.086

Egenkapital

69.928

68.187

63.979

64.797

38.057

52.308

18.055

124.661

- investeringsaktivitet

-9.110

-6.288

-10.700

-491.552

heraf investering i materielle anlægsaktiver

-9.765

-7.956

-8.429

-475.132

-12.794

-33.548

-12.322

398.600

16.153

12.472

-4.967

31.709

36

35

33

28

Bruttomargin

7,6%

10,0%

17,0%

25,6%

Soliditetsgrad

14,6%

14,1%

12,5%

11,3%

2,5%

6,4%

-1,3%

105,7%

Hovedtal Resultat

Årets resultat Balance

Pengestrømme Pengestrømme fra: - driftsaktivitet

- finansieringsaktivitet Årets forskydning i likvider Antal medarbejdere Nøgletal i %

Forrentning af egenkapital

Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og vejledning. Der henvises til definitioner i afsnittet om regnskabspraksis.

6


UDDRAG AF ÅRSRAPPORTEN 2018

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2018

2017

TDKK

TDKK

Nettoomsætning

310.234

289.095

Produktionsomkostninger

-286.647

-260.076

23.587

29.019

Bruttoresultat Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Resultat af ordinær primær drift Andre driftsindtægter Resultat før finansielle poster Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder Finansielle indtægter

-152

-166

-15.096

-16.169

8.339

12.684

9

54

8.348

12.738

-2

-4

958

1

Finansielle omkostninger

-7.070

-7.341

Resultat før skat

2.234

5.394

-493

-1.188

1.741

4.206

Skat af årets resultat

Årets resultat

7


BALANCE 31. DECEMBER Aktiver 2018

2017

TDKK

TDKK

Erhvervede lignende rettigheder

0

307

Immaterielle anlægsaktiver

0

307

46.767

49.696

300.616

332.576

Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

1.025

862

0

8.217

348.408

391.351

Kapitalandele i associerede virksomheder

0

0

Finansielle anlægsaktiver

0

0

348.408

391.658

Varebeholdninger

2.419

1.718

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

19.341

21.759

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

15.256

18.569

Underdækning

Materielle anlægsaktiver under udførelse Materielle anlægsaktiver

Anlægsaktiver

25.366

0

Andre tilgodehavender

7.265

7.757

Selskabsskat

2.589

0

Periodeafgrænsningsposter

1.937

2.169

Tilgodehavender

71.754

50.254

Likvide beholdninger

56.038

39.885

Omsætningsaktiver

130.211

91.857

Aktiver

478.619

483.515

8


UDDRAG AF ÅRSRAPPORTEN 2018

BALANCE 31. DECEMBER Passiver 2018

2017

TDKK

TDKK

Selskabskapital

501

501

Overført resultat

69.427

67.686

69.928

68.187

19.755

16.673

5

4

19.760

16.677

Egenkapital Hensættelse til udskudt skat Hensættelser vedrørende kapitalandele i associerede virksomheder Hensatte forpligtelser Gæld til realkreditinstitutter

323.602

336.593

323.602

336.593

Gæld til realkreditinstitutter

12.991

12.764

Leverandører af varer og tjenesteydelser

15.953

15.611

2.548

2.579

Langfristede gældsforpligtelser

Gæld til tilknyttede virksomheder Selskabsskat

0

3.739

Overdækning

0

4.502

33.837

22.863

65.329

62.058

Gældsforpligtelser

388.931

398.651

Passiver

478.619

483.515

Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser

9


PENGESTRØMSOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2018

2017

TDKK

TDKK

Årets resultat

1.741

4.206

Reguleringer

58.967

61.404

Ændring i driftskapital

-12.800

-6.011

Pengestrømme fra drift før finansielle poster

47.908

59.599

958

1

Renteindbetalinger og lignende Renteudbetalinger og lignende

-7.070

-7.339

41.796

52.261

-3.739

47

38.057

52.308

0

9

-9.765

-7.956

655

1.668

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

-9.110

-6.288

Tilbagebetaling af gæld til realkreditinstitutter

-12.764

-12.541

-30

-21.007

-12.794

-33.548

16.153

12.472

39.885

27.413

56.038

39.885

56.038

39.885

56.038

39.885

Pengestrømme fra ordinær drift Betalt selskabsskat Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af materielle anlægsaktiver Køb af finansielle anlægsaktiver m.v. Salg af materielle anlægsaktiver

Tilbagebetaling af gæld til tilknyttede virksomheder Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvider Likvider 1. januar Likvider 31. december Likvider specificeres således: Likvide beholdninger

Likvider 31. december

10


UDDRAG AF Ã…RSRAPPORTEN 2018

11


MEC - BioHeat&Power A/S Nupark 51 7500 Holstebro Tlf. 9612 7300 Fax 9612 7301 www.maabjergenergycenter.dk

Profile for Vestforsyning

Årsrapport for MEC - BioHeat&Power  

Årsrapport for MEC - BioHeat&Power