Issuu on Google+

Målene opnås ved At kundernes brugergrænseflade (hjemmeside, Apps, SMS o.lign.) til stadighed udvikles i dialog mellem forbrugerne, virksomheden og IT.

At udviklingstiltag tager afsæt i den enkelte medarbejders behov og ”skrivebordet” er tilpasset hertil.

At medarbejderne løbende uddannes til at benytte skrivebordet.

At vi har en kompetent, procesorienteret og innovativ IT-systemorganisation, der er synlig og i dialog med brugerne.

At vi har en kompetent og innovativ IT-serviceorganisation, med fokus på den enkeltes behov, systemernes tilgængelighed og sikkerhed omkring data og systemadgang.

At der er størst mulig tværgående sammenhæng i systemkonfigurationen, og flest mulige fælles IT programmer.

Vi er nu nået så langt i IT udviklingen, at virkeligheden overhalede de rammer, der var beskrevet i den ”gamle” strategi. Derfor er der behov for, at beskrive nogle nye rammer og mål for videreudviklingen af vore systemer.

At planlægnings-, budget- og indkøbsansvaret er placeret i IT-organisationen med direkte reference til ledelsen.

De næste skridt i udviklingen tager afsæt i at tilvejebringe ”skriveborde” der er tilpasset den enkelte arbejdsfunktions behov for værktøjer, uanset om man er bestyrelse/ledelse, administrativ medarbejder eller er i ”marken”. Derudover vil vi videreudvikle vores interaktive kundeinterface.

At alle implementeringer måles på målopfyldelse og brugertilfredshed.

Forord Virksomheden startede sin nye IT strategi for 5 år siden, med indførelse af begrebet OIT - Organisatorisk IT, som medførte at IT udviklingen skulle tage afsæt i brugernes behov og ikke systemernes elle leverandørernes formåen. Denne strategi er siden fulgt med stor succes, og følges også i den fremadrettede strategi, som beskrives i denne folder.

Jeg ønsker held og lykke med opgaven! Jørgen Udby Adm. Direktør

Udgivet af IT afdelingen i Vestforsyning • Nupark 51 • 7500 Holstebro • tel. 9612 7300 • mail vestforsyning@vestforsyning.dk • www.vestforsyning.dk

IT STRATEGI


De strategiske mål

IT systemet skal til stadighed understøtte virksomhedens ledelse og den enkelte medarbejders udvikling, med henblik på skabelse af værditilvækst, effektivitet, produktivitet, arbejdsglæde og motivation.

Medvirker til at vore kunder oplever et tilhørsforhold gennem let tilgængelig og åben information om deres relationer til virksomheden.

Muliggør, at forsynings- og serviceopgaver løses kompetent og professionelt overfor kunder, samarbejdspartnere og internt i organisationen.

Er tilpasset til og understøtter den enkelte medarbejders og leders arbejdsfunktion.

Giver alle i organisationen maksimal og let tilgængelig adgang til relevante data, og viden om virksomhedens funktioner og virkemåder.

Vision IT systemet skal medvirke til at virksomhedens ledere og medarbejdere påkalder sig respekt for, hvordan vi udfører vores arbejde, gennemfører vores beslutningsprocesser og kommunikerer åbent og dialogbaseret med kunder, samarbejdspartnere og omverdenen.

Medvirker til afbureukratisering af arbejdsgange og processer i organisationen. Understøtter ledelsesprocesserne på alle niveauer i organisationen, gennem relevant ledelsesinformation og målrettede styresystemer. Proces og funktion (Brugerstyret) El-, vand- og varmemålere

Fieldbus / sensor bus

Field netværk

.

Mission

Målet er, at IT systemet:

. ... .... ... ... .

on

Proces netværk

AMR

.

Fabriks netværk

PLC

De operationelle mål IT systemerne skal understøtte: •

At der er en interaktiv og åben dialog med kunden.

At den enkelte er motiveret til at tage ansvar for at opfange og kvalitetssikre data og stille dem til rådighed for andre.

At der er adgang til dokumentation af vore ”værdier” i form af anlægs-, drifts- og juridiske data.

At den enkelte har let tilgængelighed til kvalificerede data, systemer og information.

At produktionen, distributionen og administrationen kan styres enkelt, effektivt og produktivt.

At der uddelegeres decentral beslutningskompetence gennem rammestyring og ”management by objectives”.

At der gennem fælles IT platform skabes stor sammenhængskraft og fleksibilitet i organisationen.

Fortrådning

.

ssi

. ... .... ... ... .

Mi

PLC

Kunder og Medarbejdere

SCADA

.

.

Koncern netværk

Ledelse

Organisation


It%20strategi%20folder