Issuu on Google+

Stillingsbeskrivelse projektleder Ansættelsessted: Vestforsyning Erhverv A/S Stillingsbeskrivelse Projektleder for: Organisatorisk reference – afdeling: Referer til afdelingslederen for el

Primære opgaver (arbejdsopgaver og pligter i hovedtræk):  I samarbejde med afdelingslederen, at lede og fordele drifts- og vedligeholdelsesopgaver i nettet. Herunder transformerstaioner, lav- og mellemspændings kabelanlæg, udfærdigelse af vedligeholdelsesplaner for anlæg samt omlægninger i lav- og mellemspændingsnettet.  Deltage i projektering af opgaver på lav- og mellemspændingsniveau, herunder blandt andet: o Byggemodninger o Transformerstationer o Mellemspændings kabelanlæg o Lavspændingskabelanlæg og kabelskabe o Udvidelser og forstærkninger i nettet  Deltage i løsning af opgaver for blandt andet systemansvaret, brancheorganisationer samt øvrige samarbejdspartnere  Evt. deltage i drift og vedligehold af SRO anlægget, herunder blandt andet vedligeholdelse og udvikling af SRO systemet i samarbejde med leverandøren samt koordinere og analysere behovet for hjemtagning af signaler og målinger fra transformerstationer i nettet.  Deltage i opgaver på signalanlæg i henhold til indgåede servicekontrakter o Budgetopfølgning og rapportering til ledelsen o Projektere og budgettere udskiftning af eksisterende anlæg og nyanlæg o Gennemføre energibesparende foranstaltninger  Samarbejde og føre tilsyn med eksterne samarbejdspartnere og entreprenører.  Varetage nødvendige administrative opgaver, som måtte være knyttet til de daglige opgaver i afdelingen, blandt andet: o Budgettering og kontrol af projekter o Indkøb og kontrol af materialer og efterfølgende fakturering o Registrering og kontrol af time- og materialeforbrug o Journalisering af relevante dokumenter  Ansvarlig overfor Energitilsynet angående Vestforsyning Net, Belysning samt SKS-A  Kørekort til minimum personbil  Indtræde i rådighedsvagtordningen, når dette måtte være nødvendigt  Kan udlånes til at deltage i koncerninterne og eksterne

Vestforsyning A/S ∙ Nupark 51 ∙ 7500 Holstebro ∙ tlf.: 9612 7300 ∙ fax 9612 7301 vestforsyning@vestforsyning.dk ∙ www.vestforsyning.dk


samarbejdsrelationer efter nærmere aftale Forpligtet til at holde sig løbende orienteret om forhold af betydning for løsning af de til stillingen henlagte opgaver

Gældende fra den:

”dato”

Godkendt:

Accepteret:

”afdelingsleder”

”medarbejder”

Vestforsyning A/S ∙ Nupark 51 ∙ 7500 Holstebro ∙ tlf.: 9612 7300 ∙ fax 9612 7301 vestforsyning@vestforsyning.dk ∙ www.vestforsyning.dk


[Title will be auto-generated]