Page 9

Vestfold Blad    OKTOBER 2013    uke 40

9

Vi gir deg Vestfold

Skal bli en mer

VESTFOLD BLAD

slagkraftig konkurren t AUGUST 2013

UKE 33

Vi gir deg Vest fold

LEDERKOMME

NTAR uke

Først når

5

33 • 2013

Ufrivillig tim eout

arbeidslivet settes på vent fungerer, , merker og hva det gjør med deg du hvordan velferds-N I mai var orge og omgivels jeg en av dem som ene dine. feiret 3-års ja, vi har jubileet sikke

Torsdag er suppedag på Teie. Bodil Stormoen bærer vann, mens Inger Johanne Huste, Jeanine Norbeck, Anne Langaas Risan, Thomas Huste, Kjell Larsen og Gro Slenes sitter rundt bordet. ALLE FOTO: TOM BRODIN.

faksimile: Kommentaren «Ufrivillig timeout» viser at alle kan gå på en smell og reise seg igjen, mener Kirsten Kvernes. Les den på http://www. vestfoldblad.no/nor/ Meninger Som alltid å gjøre ting gjelder det enda bedre enn i går.

Nina Kihle Svensen produksjons (i permisjon)ansvarlig nina@vestfo ldblad.no

Det er meningsfullt å få lov til å være noe for de andre som også benytter seg av frivilligsentralen.

Tida strakk ikke til. Når de ansatte gikk hjem, var det mange timer igjen før sjefen kunne stenge døra. – Joda, jeg så en vegg foran meg et sted, men jeg ignorerte den. Jeg ville holde på litt til. Og enda litt, forteller hun – og ber deg som eventuelt kjenner det på samme måten, om å ta signalene på alvor. For det kan gå så veldig galt.

– Helt ferdig For å illustrere hvor fort bråstoppen kan komme, forteller Kirsten om at hun gjerne syklet to mil i stedet for å slenge seg på sofaen. Å holde seg i god fysisk form skal jo være et bidrag til å tåle stresset bedre. Det er bare det at når presset blir stort nok, hjelper ikke dét engang. Så dagen etter en sånn sykkeltur, som gikk helt greit, klarte hun nesten ikke å komme ut av senga. – Jeg var totalt ferdig, både fysisk og psykisk.

Dønn utslitt Hun forteller at hun gikk inn i en dyp depresjon, og at hun mis-

tet hukommelsen. Men nevrologen fant ingen fysiske feil. – Jeg var rett og slett helt utslitt, forklarer hun og forteller om noen forferdelige år, der hun mistet mye. Ekteskapet røk. Noen av vennene forsvant, men ikke de viktigste og beste, som fortsatt er vennene hennes. Hun måtte gi seg med politikken, der hun også var sterkt engasjert. Og når hun var for sjuk til å holde i tømmene, gikk den i utgangspunktet så solide bedriften hennes konkurs. – Mye raknet, og dermed forsvant også selvfølelsen, forteller hun.

– Engasjer deg som frivillig Hun valgte å takke nei da nye investorer i den konkursrammede bedriften ville ha henne med på laget igjen, rett og slett fordi hun fryktet å komme inn i det samme hektiske jaget én gang til. I stedet gjenvant hun selvfølelsen ved å engasjere seg innenfor flere frivillige organisasjoner, noe hun mener kan være et godt råd også til andre i en tilsvarende situasjon. – Da jeg fikk hodet over van-

net igjen, ledet jeg TV-aksjonen i Sør-Trøndelag. Og etter at jeg flyttet til Vestfold, har jeg vært aktivt med både i Kirkens SOS, Blå Kors og Kirkens Bymisjon.

Får bety noe for andre Vi treffer henne på Nøtterøys frivilligsentral i den gamle, flot-

til Vestfold rt også leger Blad. Tre som sykem år som en det som elder for aktiv og gir livsin motivert del lett. Men disse må nhold og av et energ mening. Men ikke styre ispru- ne tende grün ordningedet de har og holdningen derteam var mistet, kan de ha vunnet tilba- stend e våre fullkelagt. Lovor et bedre ig. De må og lengre d strømmet liv. ikke få slå fra leserne, inn bena under for vi fikk bekre Vi må ikke det som ftel- redni sen på at glemme at blir en vi trengs. ngsplanken bak ufør-diagno for de som se kan det Vestfold altfor lenge ligge Blad er arbeidslivs blir i en arbei jo gahisto rantisten rier fra mendssi- neske tuasjon uten for at ikke r som har å ta hensy en aktør skal kontr bidratt mer n til til egen helse ollere anno . velferdssam nsemarkedet fullst funnet enn Det er i så endig. kroppen måte et tanke taklet. De Så smalt kors at det - hendene myke det. Jeg ble er i helse som i kveld syk, sorgs og måtte holde meg pleier yrker vi hører og om- din mor vekk fra eller beste jobb. En om merbelastning mor, kan ny hverd være de en et fravæ ag presset som seg på, der må gi tapt r vil kaste påføre kolle jeg med ett og ger. Ofte inn hånd var en del av ”de kle i morg avgjør dette om andre”. De Karensdage en. kroppens utenfor n det til arbeidslive signaler lyttes til. t. tider snakkes varm Jeg skulle ønske t om, kan re tok initia fle- til føre at hendene tivet til endri FARE PÅ som treng nger hvile FERDE. Signa te , presset den ler og advarsler lille dråpe hadde til n «Hendene nå blitt ut – den møtt med som i kve som får et skuldertre ld det hele til kk av meg. En pleier din å rakne. gründertil mor eller værelse der du er bestefysisk eller mor, kan mentalt STATUS. være de som på jobb døgn et rundt, må har erfar Mange gi tapt og holder ikke i lengd t at holdkaste inn en. Det straff seg. hånd- ningene som møet kle i mor gen ter .» deg når du Men alt har pregått bra med senterer meg, takke i arbeidshve deg uten t være et godt rdagen. At en sam- lot spill mello yrkesstatu færre ikke seg bremse m offentlig s, vekker inter av redselen og privat helsevesen esse. Følel å påføre arbei for av se , som ikke mindrever dsgiver urim sene om var ge dighet er eli- langt krav til endri å reagere ikke unna. Selv på mine ng. vegne. Å var jeg så bli godt møtt privilegert hos alt at fra arbeidsgiv interessen DE UERSTATT der, ikke var er til medi ELIGE. De bare fra lesere sinsk av ekspertise fleste også oss er ersta , ga tryggheten men fra gode kolle ttelige, vi som på må til for ger i andre kan medi lengre eller å komme ehus. tilbake til kortere sikt arbeidslive stattes av ert. Selv møte en kollega t med nen NAV gikk eller anHan lover smertefrit innleid komp GARANTER å jobbe knall t. T MANGFOLD etanse. Og for at Vestf hardt stillin god dialo . Selv old Blad unde er jeg glad g som ikke g som styre for å være r hans leVELFERDS leder. er påtvunget av tilbake i ORDNINGE redaktørsto – Det er natur et offentlig R. Vi må len. Jeg lover alle rydde organ, lig å gå inn kan rom gjøre at vi i Vestfold for et mer annen rolle i en både fravæ Blad fortsa nor- dinge malisert etter fire rsmeltt skal arbeidsliv, krevende r og krav inspirere oppstartså til møter som vi deg med våre kan leve r. Jeg vil over- tasjer flødige. Denn lenge og ikke jobbe med den dagli fra mennesker reporgodt med. e dialogen Erfaringen ge driften kan funne ikke ersta som min har av sen, men ttes av skjem avihar gitt rom t nye veier bidra med for ettert aer og Runar Sunnek pålegg. vekk fra anke i de strategisk uførhet, lep LIa, daglig arbeid i pågående eller oppda leder markedet diskusjone get nye og forretne i om muligheter ningsutvik hvorvidt til å bidra sykemeldin ling, sier delse skal ET MENINGSF . Vi vil Aamodt. bli en enda gspraksise løfte fram – Mediebran YLT LIV. Det n tydeligere Norge er mer slagk arbeidsgiv i vært sjen er har som og volds for slapp raftig konk eren en nyttig i en om omstilling er i godt eller ei. erfaring å urrent til Hva skal kalavisene samspill . Vestfold satt utenf lo- er og bli sine til for å få . med Blad or kikkende ansatte. Og har et konse komme raskere inn. Vi vi vil fremf pt tilpasset – Som alltid som i korte tilbake i opp vår tids alt fortsette or nettgjelder det re perioder jobb, og medieutvi å gi deg et hvordan ting enda å gjøre av livet har nytt godt kling, store mangforholdene bedre enn positive utfor fold av stemm av en i bedre går, sykel dring kan han til. er, de som legger ønns- drar legges til er ligger ordning, oss, legge birette slik foran får en liten til et mer r han til. at sy- hverd kemelding smak av demokrati TANITA WASSÅ sfrek agen medi sk vensen i ebilde i Vestf til dem som tanita@vestfol S KVEINÅ driften blir be- ges Friere rolle old. tvindblad.no permanen lavere? for styrelede t ut av arbei Aamodt vil r livet – uten dsjobbe aktiv anledning t for utvik ENDRINGSF lingen av til å komme tilbak bedriften RYKT. Ja, e. ut fra sin vi har de som nye Når vi dann utnytter gode veler oss et syn ferdsordni de som er på nger blant uføre, må oss, og vi ta med at mange Marianne har miste Henriksen t noe av Ansvarlig redaktø Elise Landa Annonsea Omsland r Vestfold Blad vdeling / med grafisk design Per Poulsen iekonsulen er ter: 951 00 821 Joyce Christ KAM/forr.ut Vestfol ine Øksenholt d Blad arbeide vikler elise@vestfo mediekonsu Ingen avis? r etter Vær 918 19 210 Per-Olav Leth Varsom-plakat ldblad.no lent ens og 918 13 340 per@vestfol medie Tekstreklamekonsulent dblad.no Silje Kriste Har du ikke plakatens regler joyce@vestfo ngård 918 16 012 fått Vestfold for god presses ldblad.no grafisk design Blad Elin Svendsen denne kikk. uken, eller Ta gjerne pol@vestfol er kontakt med dblad.no 902 58 140 Henriette Bull-Ø avisen i ferien? vil du stanse mediekonsu redaksjonen lent dersom vrevik du mener at silje@vestfo Da kan du sende mediekonsu 970 28 383 du er ramme ldblad.no lent t av urettmessig vblad@norpos en mail til: 920 31 850 elin@vestfol avisom t.no dblad.no Pressens Faglige tale. henriette@ve eller ring: Utvalg (PFU) stfoldblad.n 33 46 20 00 klager mot pressen er klageorganet o som behand Adresse: Postbo i presseetiske spørsmål. ler TRYKK: NORD ks 46 Sentru BY GRAFISK m, 0101 Oslo AS Tlf: 22 40 50 40, telefak s: 22 40 50 55 • epost: pfu@n p-nr.no.

Scan koden med mobiltelefonen, og les «Ufrivillig timeout» her:

te rederboligen Ekeberg på Teie, hvor hun blant annet har ansvar for en liten, men litt eksklusiv brukthandel. – Det passer ikke med tradisjonelle lopper i et så fint hus, forklarer hun, og synes det er deilig bare å skulle få det til å gå rundt – ikke å måtte be-

kymre seg for budsjetter i millionklassen. – Og samtidig er det meningsfullt å få lov til å være noe for de andre som også benytter seg av frivilligsentralen. tom brodin tips@vestfoldblad.no

Vil høyne statusen til frivilligsentralene – Mange tror ordet «frivilligsentral» er synonymt med «eldretreff». Det vil Kirsten Kvernes gjerne forandre på. Bymisjonen, Frelsesarmeen og Røde Kors er organisasjoner med høy status blant folk. Det synes Kirsten Kvernes er veldig bra. Men hun skulle gjerne sett at folk visste mer om hva frivilligsentralene står for og at enda flere benyttet seg av dem. – Det skjer veldig mye positivt på frivilligsentralene, slår hun fast, – og slett ikke bare for og med pensjonister som

meg selv. Nei, her er det også mange tilbud for vesentlig yngre mennesker, slår hun fast. Her på Teie har vi babytreff, for eksempel – da sier det jo seg selv at deltagerne ikke er høyt oppe i årene. Hun nevner også malekurs, turgrupper og grupper for dem som liker å spille kort. Og fiksegruppe, som gjerne drar ut til folk og gjør småreparasjoner.

– Så, om du bare har lyst til å møte andre mennesker, eller har ti, tjue eller tredve prosent arbeidskapasitet som du har lyst til å bruke, ta kontakt med frivilligsentralen. Den har så mye mer å tilby enn de fleste tror, oppfordrer Kirsten Kvernes.

tom brodin tips@vestfoldblad.no

Vestfold Blad - uke 40, 2013  

Papirutgaven av Vestfold Blad - uke 40, 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you