a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

Nr. 10

n

7. mars 2019

n

33. årgang

n

Laussal kr. 25,-

Tema: Bygg, bustad og interiør

Treng meir plass i åra som kjem

Livet i løa

Me blir fleire og fleire sveibuar, det må også Sveio Kyrkjelege Fellesråd ta inn over seg. I utkast til ny plan for gravplassar kjem det fram at urnegraver er gunstige då dei opptar mindre plass. Refusjonsordning for kremasjon kan bli mogleg, også i Sveio kommune. SIDE 6-8

Jan Borge Miland har stor interesse for gamal historie, det viser igjen i løa.

SIDE 20-23

Tett på naturen For ei som vaks opp i blokk i by'n var det uvant å koma til Loknaneset, men no kan ikkje Kristin Robberstad tenka seg ein annan stad. 70-talshuset har familien sett eit moderne preg på. SIDE 12-15

Unge huseigarar Synniva Eirin Søvik (19) og Alexander Agasøster (21) er lukkelege i eigen bustad.

Minnelunda i Førde har plass til minneplater med namn til dei som blir gravlagt i urnefeltet. Ottar Krakka er kyrkjeverje.

Lillian

Sigve

Daniel

Rafael

Marius

SIDE 4 OG 5

DITT SENTRUMSNÆRE BILVERKSTED

Harald

• www.sveioauto.no • post@sveioauto.no • Tlf. 53 74 77 77

TEAM SVEIO AUTO Prøv oss da vel! Det vil lønne seg!

Sveio Steinhaugvegen 80, 5550 Sveio

Prisantydning kr 2 990 000,+ ca. 2,6% omkostninger

Enebolig på ett plan i Sveio sentrum med solrik beliggenhet | Carport | 2 Soverom

✔ God kompetanse ✔ God service ✔ Konkurransedyktige priser ✔ Fullserviceverksted for alle bilmerker

Eieform: Eiet Boligtype: Bolig Kommunale avgifter: 11 669,Bruksareal: 95 m² Primærrom: 91 m² Tomteareal: 588.2 m² eiet Byggeår: 2011 Antall soverom: 2 Parkering: Parkering på gårdsplass og i carport. VELKOMMEN TIL VISNING Tirsdag 12. mars kl. 16.30-17.15 KONTAKT Mari Staveland 454 84 788 mari.staveland@ emvest.no

✔ SsangYongverksted ✔ Vi tar EU – kontroll ✔ Dekkhotell ✔ Skadeverksted

Følg oss på Facebook!

✔ Bilglass ✔ Nye og brukte biler


2

Vestavind Torsdag 7. mars 2019

Leva, eller leggjast ned?

GRATULERA TIL VÅR FASTE ABONNENT

For andre året på rad skal årsmøtet i Førde bygdalag stemma over eit framlegg om oppløysing av bygdalaget. Datoen er sett til torsdag 28. mars. Leiar i Førde bygdalag, Jarle Pedersen, opplyser til Vestavind at han håpar bygdalaget vil bestå også i framtid, men utover dette ønskjer han ikkje å kommentera noko meir før årsmøtet har sagt sitt. Vedtaket krev 2/3-dels fleirtal på det ordinære årsmøtet, men må behandlast på nytt i eit ekstraordinært årsmøte (innan 28. mai), for endeleg avgjerd.

Dagfinn Selsås 5550 Sveio

Du har vunne ei kake til helga frå Haugli Bakeri og Vestavind! Kaka har ein verdi på 320 kroner, og er høveleg for om lag seks personar. Ring 52 70 32 20, tast 1 for bestilling og avtale om utleveringsstad.

Sveio • Kvala • Øvregaten • Tesalongen • Cafe Espresso • Oasen Kopervik • Rennesøygata • Raglamyr • Amanda • Aksdal

Nye hustomter på gang Ekrene Vest og Sveiåsen 3 blir viktige bustadområde i framtida, som vil skapa aktivitet og dermed nye innbyggjarar til kommunen. Tekst: Irene Flatnes Haldin redaksjonen@vestavind-sveio.no

Ekrene Vest er eit område som er sett av til bustadføremål i kommuneplanen. Området ligg mellom fylkesveg 47, Gullvegen og Rophus. Det er nokre få regulerte tomter att på Rophus som kan byggjast på, men utbygging utover dette er stoppa på grunn av trafikksituasjonen knytt til Rophusvegen. Det nye bustadfeltet på Ekrene Vest grensar til feltet på Rophus, områda skal koplast saman med ny Rophusveg. Tanken er at vegen skal opparbeidast først, rundt 1 kilometer vil denne vera, frå yttarst på Rophusfeltet til Gullvegen. Det er Cowi som står for den tekniske planlegginga.

Opp til grunneigarar

Og ser ein på kartet, vil det attraktive og etablerte bustadfeltet på Rophus berre bli ein liten del i forhold til Ekrene Vest, der det er avsett om lag 215 dekar til bustadområde. – Me kan ikkje seia noko om kor mange bustadar det er plass til, eller om dei private grunneigarane vil ta dette initiativet. Kommunen legg no til rette, det er opp til grunneigarane å utvikla dette vidare når områdereguleringa er ferdig, seier Anders Haukanes. Han jobbar på plan- og næringsavdelinga i Sveio kommune, og har jobba med Ekrene Vest lenge. No håpar han å senda saka ut på høyring til våren, og at planen kan bli godkjent i løpet av året. – Det har tatt tid, og det stemmer at arbeidet er påbegynt for lenge sidan. Me har fokusert på å finna gode løysingar for både kort og lang sikt, og har såleis ikkje hatt hastverk, seier rådgjevaren.

Barnehage

Det er også lagt inn areal til barnehage i området, samt opsjon på gang-

Mellom Rophus-feltet til venstre og Ekrene Næringspark er Ekrene Vest, her utan avgrensingar. Foto: Google Maps

I Sveiåsen 3 kjem det kommunale tomter for sal, planforslag kjem til offentleg ettersyn om kort tid.

Anders Haukanes på plan- og næringsavdelinga i Sveio kommune håpar at Ekrene Vest blir godkjent i løpet av året.

og sykkelveg til Vikse skule og like til Straumavegen. Denne biten er lagt inn som som ein opsjon, for å ikkje forseinka arbeidet med bustadområdet og ny Rophusveg, og vil bli sendt på høyring på eit seinare tidspunkt. – Me har også sett på moglegheita for å leggja delar av traseen med syk-

Her er det snakk om 25 nye bustadtomter, samt areal til ny brannstasjon og barnehage. – Også her er det fokus på friområde, og det har vore viktig for kommunen å ta omsyn til dei eksisterande bustadtomtene i nærleiken av det nye feltet, fortel Haukanes.

Vestavind er ei fri lokalavis som kjem ut i Sveio kvar torsdag. Redaktør er Irene Flatnes Haldin e-post: redaksjonen@vestavind-sveio.no

kel- og gangsti over eit jorde, men no er det bestemt at denne skal følgja vegen, opplyser Haukanes.

Sveiåsen 3

I Sveiåsen 3 er det kommunale tomter som skal seljast, planforslag kjem til offentleg ettersyn innan kort tid.

Vestavind ønskjer å retta seg etter reglar for god presseskikk slik dei er nedfelte i Vær Varsom-plakaten. Den som meiner seg ramma av urett avisomtale vert oppfordra til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også høve til å klaga til Pressens Faglige utvalg (PFU). Adresse: Rådhusgata 17, 0158 Oslo. Telefon: 22 40 50 40


Annonser

Varm huset med grønn teknologi og få inntil 0,25% lavere rente med Grønt boliglån. Kan du få Grønt boliglån? Kontakt oss. haugesund-sparebank.no

IVERSENSKOGEN.NO   FOTO: HA AKON NORDVIK

BONDEN TAKKER DEG Telefon 52 70 50 00

3

Torsdag 7. mars 2019 Vestavind


4

Vestavind Torsdag 7. mars 2019

Synniva Eirin Søvik og Alexander Agasøster stortrivast i sin nye heim i Sveiåsen, der dei har kort veg til venner og familie, jobb, utdanning og fritidsaktivitetar. Her saman med Svartpus, ein av dei to kattane sine.

Lukka smilte då banken sa ja Synniva Eirin Søvik og Alexander Agasøster er 19 og 21 år gamle, og har alt skaffa seg sitt eige hus. Tekst og foto: Kari Nilsdotter Haukås kari@vestavind-sveio.no

10. november i fjor er ein dato sambuarparet Synniva Eirin Søvik og Alexander Agasøster vil hugsa lenge, då fekk dei nemleg husnøklane til sin nye heim. Bustaden, som ligg i Høghaugvegen i Sveiåsen, er ein del av ein vertikaltdelt tomannsbustad, kvar på 85 kvadratmeter buflate. – Me var heilt i hundre, seier Alexander entusiastisk, noko sambuar Synniva Eirin smilande bekreftar: – Ja, det var stort å stikka nøkkelen i dørlåsen og vita at no var me blitt huseigarar. Snart kom også vennene våre, spente etter å sjå korleis me hadde fått det, og i mangel på sofa som me ikkje hadde fått på plass, enda det med at me sat på golvet og åt pizza den kvelden. Det var så koseleg! Alexander er oppvaksen på Tjernagel,

og arbeider som elektrikarlærling hos Los Elektro på Bømlo. Etter planen skal han ta fagbrev om eitt års tid. Synniva Eirin er oppvaksen på Krossgått, og går første året på sjukepleia ved Høgskulen på Vestlandet. Paret fortel dei hadde sett på leilegheiter og hus ei stund før dei kjøpte, men det var mest for å drøyma.

Sveio midt i leio

– Då huset i Sveiåsen dukka opp kom me på at det kunne vel ikkje skada å høyra med banken om kor lenge me eventuelt måtte spara, fortel Synniva. Det var aldri nokon diskusjon om kva kommune paret ville busetja seg i, heimkommunen Sveio var det naturlege valet. Ho både studerer og jobbar i Haugesund. Han har både Bømlo og Stord som arbeidsfelt. – Sveio var midt i blinken for oss. Her har me passe avstand til jobb og skule, gåavstand til butikk, og me har venene og familiane våre her. Me bur på ein attraktiv plass der andre unge også etablerer seg. Det er rett og slett «himsligt», fortel huseigarane.

VERDIBREV Verdibrev er ei helsinga frå kommunen, med ei oppmoding om å koma tilbake og busetja seg i Sveio etter avslutta utdanning. Dei som vil løysa inn verdibrevet må kunna visa til ferdigattest eller skøyte, og vera busette i Sveio. Verdibrevet er personleg, og ikkje kan overdragast, seljast eller arvast. Men så lenge eigaren lever, går det ikkje ut på dato. Om det ikkje er innløyst før, kan det godt brukast når ein skal byggja pensjonistbustad.

Verdibrev

Sveio kommune sitt verdibrev, oppretta i 1998, til alle sveibuar fødde etter 1973, var også noko som kom godt med. Beløpet, som i starten var 20.000 kroner, har følgd prisreguleringa og er no på 28.600 kroner. Når to Sveio-ungdomar slår seg saman og kjøper hus i heimkommunen, kan dei innkassera det doble. – Det kom godt med, for pengane kjøpte me møblar, fortel Alexander og Synniva Eirin. – Andre ting de såg etter ved kjøp av hus? – At det var to soverom, slik at me kan ha overnattingsbesøk. I tillegg set me pris på at det er gode parkeringsmoglegheiter, og at ein ikkje treng å gå langt for å handla. Me var også ute etter eit hus med bra standard slik at me ikkje behøvde å byrja med oppussing med ein gong. – Har de gode tips til andre som går med planar om å kjøpa hus? – Me føler oss litt heldige, for eigentleg tok me kontakt med banken for å få ein peikepinn på kor lenge me måtte spara før me kunne få huslån. Men så viste det seg at banken var velvillig til å låna oss pengar, enda me ikkje hadde spart så lenge, fortel sveibuane som har fått utgifter dei kan leva med. – Me har ein kjempekjekke bank, ler sambuarparet som er strålande nøgde med huset sitt og ser for seg at her kan dei bu lenge.


Torsdag 7. mars 2019 Vestavind

– Regel nummer ein om du vil ha lån i banken; sørg for at du ikkje får betalingsanmerking. I så fall er det full stopp i banken, tipsar finansrådgjevarar i Haugesund sparebank, Ylva Berg Vermundsen t.v. og Line Remøy Bertelsen.

Ekstra glade i kundar som sparer BSU-kontoen bør vera ei viktig prioritering for unge som har kome i arbeid. Krava er at du er under 34 år, og at du brukar pengane i samband med bustadkjøp. Tekst: Kari Nilsdotter Haukås kari@vestavind-sveio.no

Banken var velvillig med å innvilga huslånet og ved å busetja seg i heimkommunen fekk Synniva Eirin Søvik og Alexander Agasøster også Sveio kommune sitt verdibrev.

Vestavind har snakka med to finansrådgjevarar i Haugesund sparebank om ungdom og sparing. Her er deira beste råd: – Sparing er viktig, og at ein kjem i gong tidleg. BSU er det aller beste, men ein skal ikkje byrja å spara i BSU før ein er i jobb, tipsar finansrådgjevar Ylva Berg Vermundsen. – Med ein slik konto har du også moglegheiten til å få billegare lån (betre rente), tilføyer kollega Line Remøy Bertelsen. Tre dagar i veka, måndag, onsdag og fredag, er dei to å treffa på kontoret i Sveio. Her kan alle som treng råd om sparing og lån få hjelp. – Det er ikkje alltid like lett å finna ut av dette med sparing på eiga hand, mange unge veit ikkje kor mykje dei kan spara. For nokon hjelper det å spara fast 50 kroner, – ikkje nødvendigvis i BSU, men på ein sparekonto, fond eller noko anna. Me har låneavtalar, men me har også spareavtalar, opplyser Remøy Bertelsen som også finn det viktig å minna om at alle lån er ikkje gode lån. – Å lesa den litle skrifta, med den effektive renta er viktig. Tenk på det dersom du vurderer eit forbrukslån – er renta høg blir det fort mykje pengar, fastslår Remøy Bertelsen. – Ja, det er mange freistingar, og det er lett og handla på nettet. Og dersom

folk kjem med billån til banken, og vil ha bustadlån, det er heller ikkje noko me er glade i. Alle lån, også studielån, må me rekna med, når me skal sjå på kor mykje kunden kan låna, tilføyer Berg Vermundsen. Finansrådgjevarane har inntrykk av at ungdomen klarar seg heilt fint sjølve i kvardagen, men når det kjem til «dei store tinga» i livet ønskjer dei å snakka ansikt til ansikt med bankfolk. – Det gjeld til dømes når det gjeld bustadlån, teikna forsikring, eller spareavtalar, då er det litt interessant at sjølv i desse digitaliseringstider, så kjem dei unge likevel og vil snakka med oss i banken. Det opplever me som svært kjekt.

BSU-reglane

Innafor BSU-ordninga kan du spara 25.000 kroner i året. Maksimalt samla beløp er 300.000 kroner. For å koma opp i denne totalsummen må du spara maksimalt beløp i 12 år. Du må vera under 34 år i spareåret for å kunne spara i BSU. Du er fri til å spara frå null til 25.000 kroner etter som det passar. Du får trekt frå 20 prosent direkte i frå på skatten. Totalt kan du difor oppnå 60.000 kroner i skattefrådrag, og maksimalt 5.000 kroner på eitt år.

Verdt å merka seg

• Banken rår kundane sine til ikkje å «spretta» BSU-kontoen for tidleg, årsaka er at ein ikkje kan oppretta ein ny slik konto. • Ei gladnyheit til unge bustadkjøparar er at banken no kan ta med BSU i reknestykket sjølv om pengane blir ståande på kontoen, og det blir innfridd lån til 85 prosent til bustad.

5


6

Vestavind Torsdag 7. mars 2019

Ny plan for gravplassar Utgangspunktet for desse sakene er Sveio Kyrkjelege Fellesråd sitt utkast til ny plan for gravplassar i Sveio frå 2020-2060. Vil du lesa heile planen, kan du gå inn på sveiokyrkja.no

Aktuelle tiltak på gravplassar Eikeland: Bør vera utvida innan 2024/2025, noko det er areal til. Parkeringsplassen bør vurderast utvida på same tid. Sveio sentrum: I løpet av 5-10 år må det vurderast å starta planlegging av vidare utviding i nord, eventuelt undersøka moglegheitene for gjenbruk av felt og enkeltgraver på Sveio gamle (og Sveio nye.)  Minnelunda er ikkje tatt i bruk sidan gravplassen var ny for nokre år sidan. Bør tilretteleggjast for minneplater. Valen: I delen mot sør er det fleire graver som er sletta, men gjenbruk kan vera problematisk på grunn av liten plass. Nordskog: Eitt av felta bør gjerast om til eit reint urnefelt, då det ikkje er nok plass for gjenbruk av graver for kister. Bjelland: Her er det mogleg å setja ned urner, både ved gjenbruk og i nye graver. Førde gamle: Også mogleg å setja ned urner, både ved gjenbruk og i nye graver. Gravplassen er eit viktig kulturminne i bygda – bruk vil sikra at den blir ivaretatt framover i generasjonar. Eikeland gamle: Gravplassen er verna, siste gravferd var i 1973. Bør vurderast om ein kan setja ned urner – den kan og eventuelt leggjast ned som gravplass i 2033.

Her er kyrkjeverje Ottar Krakk ved minnelunda på baksida av Førde kyrkje, der ein kan festa på namneplater til avdøde som blir kremerte og sett ned i urnefeltet.

Oskespreiing må ein ha løyve til Ønskjer du å bli spreidd for vinden i Bømlafjorden, eller ein annan stad i naturen kan du sjølv søka Fylkesmannen om løyve. Det kan også etterlatne gjera, viss det er dokumentert at dette var eit ønskje. Oskespreiing er eit alternativ til gravlegging, då er det ikkje mogleg å få namn og annan informasjon

på eit gravminne. Informasjon om dette kan du finna på nettstaden til Fylkesmannen i Vestland. Her er retningslinjer i korte trekk:

I sjø: Ved spreiing på sjøen er det ikkje krav om at det skal skje på ope hav. Fjordar, elver, vassdrag og dessutan ferskvatn med aude preg er område som også kan tillatast.

På land: Det er karakteren til området som bli vektlagt, heller enn

tal meter over havet. Oskespreiing blir tillate i område med aude preg, der det ikkje er bebygd. Det blir vektlagt at oska kan bli tatt opp i naturen sitt kretslaup. Vestavind har vore i kontakt med Fylkesmannen i Vestland, men det finst ikkje statistikk over kor søknadar om oskespreiing kjem frå, eller kor det er gitt løyve. Kjelde: fylkesmannen.no


Torsdag 7. mars 2019 Vestavind

7

Har lagt til godt til rette for urnegraver

Detalj frå minnemuren ved Førde kyrkje, der delar av diktet «Det er den draumen» av Olav H. Hauge er gjengitt.

Etter ein avskjedsseremoni er det vanlegast å seinka ei kiste i jorda. Ein kan også nytta seg av kremasjon, då blir ei urne sett ned i jorda seinare. Sveio kommune ønskjer refusjonsordning for kremasjonsavgift, og såleis leggja betre til rette for bruk av urnegraver. Tekst og foto: Irene Flatnes Haldin redaksjonen@vestavind-sveio.no

Utnyttingsgrada på nye kyrkjegardar er nær halvert i forhold til tidlegare regelverk, kistegravene krevjar meir plass enn før. Det er plass til åtte urner på same areal som éi kistegrav, men det er ein ekstrakostnad med å bli gravlagt i urne – kremasjonsavgifta. Med omsyn til økonomi, arealbruk og miljø, ba politikarane i sist kommunestyremøte om at fellesrådet legg til rette for bruk av urnegraver ved at ein etablerar ei refusjonsordning for kremasjonsavgift. Kostnadane med ordninga er tenkt dekka inn ved å auka festeavgifta eller andre avgifter i gravferdsordninga. – Refusjonsordning vil nok først vera aktuelt frå 2020, betalingssatsar bli fastsett i samband med budsjettbehandling i Fellesråd og kommune denne hausten, seier Ottar Krakk. På gravplassane i Sveio sentrum og ved Førde kyrkje er det eigne felt for urner med tilhøyrande minnelundar, men desse er ikkje tatt i bruk enda. Til no er det best tilrettelagt ved Førde kyrkje, der gravplassen nyleg er utvida. Det er eit urnefelt som høyrer til minnelunden på langsida av kyrkja, med ein minnemur i nærleiken, der

namneplater kan festast – i staden for eigne gravstøtter.

Minneplass utan stell

I Sveio sentrum er minnelunda på plass, men det er enda ikkje kome ei ordning med minnemur eller liknande for namneplater. Derimot har det både her og på andre gravplassar blitt sett ned urner i eigne urnegraver, desse har då fått eigne gravminne, slik som kistegraver har. – Ved å bruka minnelund slepp ein å ordna med eige gravminne, det er heller ikkje stell med ei slik grav, seier Krakk. Det er mogleg å tenna lys og leggja ned blomar i minnelunda, som kyrkjegardsarbeidarar vil ta bort når det er hensiktsmessig. Å ordna med eit eigna minnesmerke på gravplassen i Sveio sentrum er noko som skal prioriterast. – Her må me finna ei løysing som er estetisk god, finansiering må også på plass, opplyser Krakk.

Svakt stigande

Tendensen til å velja bisetting er svakt stigande i Sveio, dei siste ti åra har det blitt ei gradvis auke. Mellom 2013-2017 blei urner nytta i rundt 1 av 10 tilfelle. Skilnaden på vanleg gravlegging og bisetting, er at gravlegginga skjer på same dag, medan etter ei bisetting blir urna sett ned i jorda ei tid etter sjølve seremonien. – Ved bisetting er gravferdsseremonien på vanleg måte med kiste i kyrkja. I staden for å seinka kista ned i jorda på gravplassen, er det vanleg å avslutta seremonien i kyrkja, eller at ein føl kista ut i bårebilen, som tar den med til eit krematorium, fortel Ottar Krakk.

På kyrkjegarden ved Sveio kyrkje er det laga til ei minnelund, men det er ikkje sett opp minnesmerke eller liknande, som til dømes kan ha minneplater med namn tilhøyrande urnegraver. Arkivfoto

Sletting av graver og symbolsk flytting I dag er det 12 gravplassar i kommunen, tre er knytt til kyrkjer og to til kapell. Sletting av graver gir moglegheiter for gjenbruk og vil redusera behovet for nye graver, men det kan vera vanskeleg å sletta grava til sine nærmaste. Men det finst ei løysing om ein vil bevara minne – symbolsk flytting.

Då vil aktuell grav bli sletta og gravminne fjerna, medan namn blir med vidare på eit anna gravminne, på denne eller annan gravplass. Sjølv om ei grav blir sletta eller festeavgift ikkje betalt, er det ikkje alltid at gravminnet blir tatt bort med ein gong. Her ønskjer fellesrådet nye rutinar, som seier at dette skal bli gjort innan seks månadar.


8

Vestavind Torsdag 7. mars 2019

Eikeland nye ligg på nordsida av kapellet, og vart tatt i bruk i 1958. No er det snart fullt, men det er råd å utvida. Parkeringsplassen er også noko som bør vurderast utvida på same tid.

Fleire gravferder i framtida I takt med at folketalet aukar, vil det i tida framover også bli behov for større kapasitet på gravplassane. Nett no er det mest kritisk for gravplassen ved Eikeland kapell, som om få år er full. Tekst og foto: Irene Flatnes Haldin redaksjonen@vestavind-sveio.no

Frå 1999-2017 var det i snitt 40 grav-

ferder i Sveio årleg. Om rundt 20 år vil det vera rundt 60 gravferder kvart år. Det er ei stor auke. Sidan det også har kome nye gravferdsskikkar, har Sveio kyrkjelege fellesråd tatt fram planen for gravplassar for revisjon, no med tidsaspekt frå 2020-2060. Sidan sist plan, har det kome ny gravplass i Sveio sentrum, og kyrkjegarden ved Førde kyrkje er utvida. Gravferdslova slår fast at ein kommune til ei kvar tid skal ha ledige graver til 3 prosent av folketalet. Dette

kravet er godt oppfylt i Sveio, men det kan variera kor stor kapasitet det er på dei ulike bygdene. – Totalt sett ligg me godt an, det som vekkjer mest bekymring er at det snart er fullt på gravplassen ved Eikeland kapell, fortel kyrkjeverje Ottar Krakk. På resterande areal er det også varierande kor djupt ein kan grava.  Planlegging av utbygging på Eikeland bør starta innan tre-fire år, utvidinga bør vera klar seinast i

– Tar i mot innspel Vestavind har fått tips om at Eikeland gamle som vart teken i bruk i 1903 kunne tatt seg betre ut. Det er spesielt med tanke på sliten port, gras som bør haldast nedklipt og gravminne som står på skakke. Kva ansvar har Fellesrådet? – Når det gjeld gravminne kan men leggja ned eller ta bort veltefarlege monument, men det er i utgangspunktet festar sitt ansvar, opplyser Ot-

tar Krakk. Sidan gravplassen er lite i bruk, blir graset klipt litt sjeldnare enn på andre gravplassar. – Anna mindre vedlikehald prøver me å ta undervegs, og tar gjerne i mot innspel dersom nokon har ønskje om kva som skal prioriterast, seier Krakk, som skal få vurdert om det er noko som bør gjerast med porten. Eikeland gamle er verna, og kan leggjast ned som gravplass i 2033, dersom det ikkje blir sett ned urner i framtida.

Siste gravferd til Eikeland gamle var i 1973.

2024/2025. På same tid bør det vurderast om parkeringsplassen skal utvidast, då det på enkelte dagar er utfordrande å få plass til bilar, på same tid som trafikkavviklinga på Øklandsvegen skal gå som normalt. – Kommunen eig areal som gjer at det er mogleg å byggja ut gravplassen. Den bør vera utvida om 5-6 år ved kun bruk av kistegraver og lite gjenbruk framover, seier Krakk.


Torsdag 7. mars 2019 Vestavind

GLADMELDING! Som KIWI PLUSS-KUNDE får du nå 15% bonus på både frukt og grønnsaker og all ferskpakket fisk!

! t e h Ny

%

%

Som KIWI PLUSS-kunde får du 15% Trumfbonus på all fersk frukt og grønnsaker samt all ferskpakket fisk. I tillegg får du 1% bonus på alle andre varer du handler i KIWI. Registrer deg som KIWI PLUSS-kunde på kiwi.no

n

ste e n Å N

00 0 . 0 0 1.3 LUSSKIWI P er! kund

9


10

Vestavind Torsdag 7. mars 2019

Omsetting av eigedomar i Sveio kommune Hanabrekko 26 (Gnr 121,

bnr 189) er overdrege for kr 3.200.000 frå Jan Åge Håvardsholm til Karren Joy Deligero og Atle Tellefsen (06.02.2019) Salet omfattar også Gnr

121, bnr 260

Del av Gullvegen 1036 (Gnr 56, bnr 41) er overdrege frå Ivar Henning Mæland til Astrid Hansen Mæland (06.02.2019)

Åsvegen 53 (Gnr 40, bnr 417) er overdrege for kr 1.350.000 frå Anne Sigfrid Minana og Fernando Porta Minana til Line Våga (07.02.2019)

endom as til Marina Johannessena (12.02.2019)

Skålaskogvegen 171

(Gnr 64, bnr 1) er overdrege for kr 2.200.000 frå Berit Alise Vikse til Ingvild Vikse Johansen og Kjersti Vikse Meland (12.02.2019)

Gnr 52, bnr 138 er overdrege for kr 100.000 frå Skaget Kvitaneset as til Berge Sag og Trelast as (13.02.2019) Gnr 52, bnr 139 er

overdrege for kr 100.000 frå Skaget Kvitaneset as til Berge Sag og Trelast as (13.02.2019)

Gnr 9, bnr 70 er overdrege for kr 550.000 frå Fred Helge Nappen til Astrid Eidsvåg Andersen og Hans Christian Andersen (11.02.2019)

Bakkevegen 22 B (Gnr 40, bnr 672) er overdrege for kr 2.750.000 frå Murmester H Olsen Boligutvikling as til Olav Bjelland (18.02.2019)

Ålfjordvegen 1308 (Gnr

Åsgardbakken 2 (Gnr 40,

83, bnr 211) er overdrege for kr 1.800.000 frå Inge Oddvar Våga til Bosse Andre Sahl og Christina SveenSahl (12.02.2019)

bnr 472) er overdrege for kr 3.150.000 frå Olav Bjørge og Kristbjørg Nappen Torvund til Even Dueland Jacobsen (19.02.2019)

Nordbøvegen 62 (Gnr

Mølstrevågvegen 58

56, bnr 182) er overdrege for kr 900.000 frå Sletto Ei-

Marta Elisabeth Lyngholm (19.02.2019) Overdraginga omfattar også Gnr 60, bnr 68

Mølstrevågvegen 58

(Gnr 60, bnr 17) er overdrege frå Marta Elisabeth Lyngholm til Arne Johnny Lyngholm, Bjørn Rikard Lyngholm, Per Karly Lyngholm, Agnes Marie Nordahl og Hildur Oddbjørg Lyngholm Pedersen (19.02.2019) Overdraginga omfattar også Gnr 60, bnr 68 Del av Åsbuvegen 198 (Gnr 47, bnr 2) er overdrege frå Hilde Stakkestad Sørbø til Åge Jonny Nordskog (21.02.2019)

Espenes 34 (Gnr 116, bnr 1) er overdrege frå Uskedal Eiendomsutvikling as til Tungesvik Prosjekt as (21.02.2019)

Del av Slettemyrvegen 125 A (Gnr 72, bnr 130, seksjon 2) er overdrege til Jana Elena Koser og John Håkon Næss (27.02.2019) Levert av Ambita as

(Gnr 60, bnr 17) er overdrege frå Alfred Lyngholm til

LADESTASJON til elbil – Ratio HomeBox inkl. stikk

PAKKEPRIS! DETTE ER INKLUDERT: • Inntil 15 m kabel • Kjøring 50 km t/r • Overspenningsvern og installasjon på vegg

Forutsetter godkjent jordingsanlegg. Kampanjepris er uten befaring.

11kW ferdig montert, fra

12.990,-

3,6kW ferdig montert, fra

11.490,-

• Justerbar ladestasjon mellom 16A/24A/32A

• Fastmontert ladekabel eller med type 2 kontakt/uttak • Mulighet for innebygget strømmåler – enkelt å måle forbruk • LED-lys statusindikator

Frøvik Elektro AS tlf. 53 74 00 00

Tittelsnesvegen 544, 5550 SVEIO

Ring oss når du trenger elektriker!

Over 600 000 kroner til Sveio Her er oversikta over grasrotmottakarar for 2018. 1. januar i fjor auka regjeringa Grasrotandelen frå fem til sju prosent, derfor dryss det enda meir på lag og organisasjonar, som får ein stabil sum inntekter på konto årleg. I starten av året var det enda 800 000 av Norsk Tipping sine to millionar kundar som ikkje har valt seg ein mottakar – kven vel du?

Mottakar

Givarar

Bidrag i kr.

Sveio Idrettslag 254 kr 122 589 Vikse Paintball Klubb 44 kr 95 469 Haugaland Golfklubb 96 kr 55 102 Diabetesforbundet Haugesund & Omegn 58 kr 42 372 Sveio Drilltropp 89 kr 29 856 Auklandshamn Bygdalag 76 kr 27 536 Valestrand Skulekorps 50 kr 22 084 Førde Skulemusikkorps 59 kr 21 119 Sveio Kystlag 40 kr 20 137 Førde Bygdalag 46 kr 15 233 Rophus Velforening 28 kr 15 206 Bua Ungdomslag 13 kr 13 115 Oa Ungdomslag 15 kr 11 867 Sveio Jakt Fiske Og Naturvernforenin 38 kr 11 622 Sveio Bygdelag 21 kr 11 429 Førde Samfunnshus 27 kr 10 381 Sveio Orienteringslag 27 kr 9 228 Sisu 4H - Valevåg 9 kr 7 588 Valestrand Idrettslag 13 kr 7 336 Sveio Karateklubb 21 kr 6 416 Bråtveit Søndagsskule 6 kr 6 011 Sveio Pensjonistlag 8 kr 5 959 Valevåg Vel 13 kr 5 914 Sveio Skulekorps 21 kr 5 570 Valestrand Ungdomslag 12 kr 5 357 Haukås Tveita Og Nesse Velforening 16 kr 4 767 Ørevik 4H 6 kr 4 229 Urhaugtunet Vel 10 kr 3 991 Valestrand Hestesportlag 5 kr 3 753 Buaspeidarane 15 kr 3 482 Sportskytterlaget Haugesund 11 kr 3 105 Lions Club Sveio 12 kr 2 782 Våga Og Omegn Grendalag 9 kr 2 635 Kystlandskapsparken I Sveio 6 kr 2 476 Førdespeidarane 5 kr 2 294 Straumøy Velforening 5 kr 2 251 Sveio Gjenbruksbutikk 9 kr 2 048 Solheim Og Lauvneset Vel 7 kr 2 002 Haugaland Bruks Og Familiehundklubb 5 kr 1 926 Norsk Bridgeforbund Haugaland Krets 3 kr 1 672 Norske Reserveoffiserers Forbund 3 kr 1 403 Sveio Turlag 8 kr 1 303 Førde Ungdomslag 2 kr 1 211 Lid 4H 2 kr 1 037 Kidshouse 7 kr 874 Nasjonalforeningen For Folkehelsen 2 kr 873 Sveio Bygdeungdomslag 4 kr 859 Tjernagel Rideklubb 6 kr 542 Trollhaugen Velforening 2 kr 464 Straumaveien Velforening 3 kr 326 Haugaland Kaninalslag 4 kr 282 Spretten 4H kr 272 Ryvarden Krets Av Norges Speiderf 3 kr 122 Stoffskifteforbundet Haugaland 31 Sveio Hagelag Sveio Næringsforum Vikse Grendahus Totalt 1285 637 477


Torsdag 7. mars 2019 Vestavind

Norwegian Avenue Langs ein hovudveg som kryssar grensa mellom Iowa og Minnesota bur det mange etterkomarar etter norske emigrantar. Pionerane kom i 2 bølgjer, rundt 1870 og rundt 1900, mange til Estherville der dei kjøpte jord og vart bønder. Dei heldt mykje saman sosialt og tok vare på arven frå heimlandet. Sveio er godt representert, og i Norwegian Avenue kan du koma inn til folk som snakkar gamalt Valestrandmål når dei er innadørs, dei bakar kringle, lefse, krumkaker og krotakake. Dei serverer og ei grahamkake. Det er kavring som er dyppa i kaffi og påsmurd smør og sukker. Komla er framleis tradisjonsmat. For lenge sidan var kong Olav V på besøk, og det var stort. Det har gått 5-6 generasjonar. Dei formeirar seg slik sunnhordlendingar gjer, og alle kan ikkje leva av jorda, så dei spreier seg. Men mange held seg i nærleiken av Estherville så dei ser kvarandre. Folk i moden alder kjenner behovet for å kjenna røtene sine, og røtene er jo her i Sunnhordland. Her tek eg med berre eitt eksempel på Sunnhordlandsrøter som vart til blomstrande samfunn i Midtstatane i USA. Slik kyrkjebøkene ligg føre blir det enklast å fylgja mannelinja, men dog med nokre få unntak:

• Jørgen Jeronimussen, nemnd 1614 • Jeronimus Jørgensen, Agdestein, nemnd 1654, gift med Margreta • Anna Jeronimusdatter , g.m. Anders Reinertsen (1630 – 1711) • Reinert Andersen (1665 – 1754) g.m. Ingeborg Ingemundsdtr. • Gabriel Reinertsen Haga (1725 -) g.m. Susanna Monsdtr. (1727 -) • Nils Gabrielson (1768 – 1846), g.m. 1. Brita Kyvik, 2. Brita Hystad • Gabriel Nilsson Tyse (1804 – 1877), g.m. Marta Arntsdotter Ulvaråker. • Nils Gabrielson Valen (1845 – 1922), g.m. Sara Larsdtr. (1855 – 1941). Det er barn av dei to siste generasjonane her som vart pionerar «over there». Arnt Gabrielson m. fl. rundt 1870-80 talet, og Nils og Andreas Valen 1900 og 1902. Vi er på sporet etter etterkomarar av desse igjen. Mange av dei er innafor dette kartutsnittet. Nord for biletet ligg storbyen Minneapolis, og Dakota-statane ligg vesta-

for. Samsnakket med dei så langt viser at dei er svært opptekne av det vide slektsnettet fleire generasjonar attover, og korleis vi og dei som er samtidige har det. Johannes (Valen) Guddal

Kvart Valevågar

Grøn resept frå Sveio turlag Første tur på programmet denne våren var ei vandring frå Lyngholm til Ryvarden kulturfyr sist søndag. Alle kan bli med på turane til Sveio turlag i og utanfor Sveio kommune. Søndag 17. mars tek kjentmann Jonas Eldøy oss med på ein rundtur frå Vad til Hauglandskvedno og Grov på Stord. Søndag 31. mars går turen til Sveio's høgste fjelltopp, Trollavassnipen (432 m.o.h.). Tysdag 2. april tek Unn Rognerud og Sunnøve Lervik oss med på delar av den gamle kyrkjevegen mellom gardane Hovda, Tveit og Erve ved Ålfjorden. Stien vart mellom anna nytta når folk hadde ærend ut til bygdene i Sveio, når dei skulle til kyrkja i Vikebygd, eller dei var på friarferd mellom bygdene. Søndag 7. april går me til Steinsfjellet og Kjosavarden. Kan henda via Kringsjå til Buafjell, Såt og Kjosavarden, Lusatjørn og Presten. Tysdag 9. april blir det ein rundtur frå Bua på gamlevegen mot Hovda og «Stemmen», og opp til Håvåsen. Søndag 28. april blir det ein fin rundtur på Ferkingstad, Karmøy. Svein Magne Skjølingstad i Vestsiå turlag er kjentmann. Tysdag 30. april køyrer me til Grinde i Tysvær for ei fin kveldsvandring til Grindeneset. Søndag 5. mai tek kjentmann Marit Langelandsvik oss med rundt Haraldseidvatnet og Anndalsvatnet i Vindafjord.

Berget var nok like freistande som eit tomt lerret for karen som målte inn ein kross, truleg for rundt 130 år sidan. Tysdag 2. april kan du bli med Sveio turlag på tur på delar av den gamle kyrkjevegen mellom gardane Hovda, Tveit og Erve ved Ålfjorden.

Tysdag 7. mai tek me den om lag 5 kilometer lange «Kvalarunden». Fyrste del av turen går langs Kyststien og til Kvalen fyr. Vidare gjennom mellom anna koselege boligområder, samt langs Kvalaelva.

Tysdag 4.juni blir det ei interessant vandring i «grenseland» mellom Økland og Ulveraker i Valevåg, og der turen vert avslutta i tunet hjå Liv Marit og Einar Økland.

Søndag 12. mai blir det tur frå Ekrene næringspark til Klauv (246 m.o.h.) via Såt. Me vil parkera eit par bilar på Skarstad der me kjem ned etter turen.

Søndag 16. juni vil tidlegare kultursjef i Tysvær kommune ta oss med på ei interessant vandring i Lars Hertervig sine fotspor på Borgøy i Tysvær kommune. Lars Hertervig var ein norsk kunstmalar som vart sidestilt med Edvard Munch. Dei som ynskjer eit måltid mat i Borgøy sjøhus må melda frå om dette til turlaget.

Søndag 19. mai startar turen ved Vikebygd kyrkje, og vidare til Vikestølen (350 m.o.h.) i Vikebygd. Tysdag 28. mai blir det rundtur frå Mjånes til Mjånestjødno, Tvillingtjødnane og Austrevågen i Auklandshamn.

Tysdag 18. juni blir det ein kort tur til «Kirkegården ved havet», og Leirvågen friluftsområde der me både kan grilla og bada. Kyrkjegarden er ein av dei best bevarte kolerakyrkjegardane i Sunnhordland.

11


12

Vestavind Torsdag 7. mars 2019

Huset er bygd på 1970-talet og renovert i 2014/2015. Stovedelen til høgre er heva, og i framkant, til høgre er det støypt terrasse og garasje.

Nytt liv på Lokna n Barndomsheimen frå 1970-talet er tilpassa ein ny generasjon både utanfor og inni. Moderne løysingar og mykje gjenbruk pregar heimen til familien Robberstad/Vold på Loknaneset. Dei har slått seg til ro med at ikkje alt kan gjerast på ein gong. Tekst og foto: Irene Flatnes Haldin redaksjonen@vestavind-sveio.ho

Det er sambuar til Kristin Robberstad som er oppvaksen på Loknaneset. Til kontrast er ho sjølv oppvaksen i blokk, og blei fort raskt glad i naturen då ho kom til Lokna. Eigedomen er omkransa av vatn, elv og sjø mest på alle sider. Peder (9) og Martine (6) har hengekøyer i skogen og redningsvestar i naustet. Kristin er oppvaksen i Haugesund, og har alltid likt å vera kreativ. Form og farge har vore ein del av henne sidan 15-årsalderen, då ho fekk ekstrajobb i ein blomebutikk i Haugesund. – Eg er også oppvaksen med gjenbruk, det finst mykje bra om du leitar. Eg synest det er fint at ungane kan læra at ting kan vera fint sjølv om det er brukt fortel ho. Mykje av pynten og møblane i huset er kjøpt brukt eller arva, noko har fått eige preg med eit par strok maling eller tapet. Då dei overtok huset i 2014 flytta dei ikkje inn, men gjekk rett på renoveringa. Heile huset blei strippa til berre reisverket stod att. – Me har gjort mykje sjølve, og eg er glad for at me har klart det. Men det


Torsdag 7. mars 2019 Vestavind

Sjølv om familien er glad i brukt, står også Ikea høgt i kurs. Desse kommodane ivaretar litt av sjela til huset – tapeten er restar som ein gong var på toalettet i huset.

Frå kjøkenet ser ein rett inn i TV-stova. Det slepp inn lys, og gir moglegheit til å følgja med på kva ungane driv på med.

neset Hobbyrommet blir mykje brukt av ungane. Sittegruppa er kjøpt på Fretex.

Spisestova i bakgrunnen er Kristin Robberstad sin favoritt i huset. Her er det store vindauge, og naturen kjem tett på. Ein samlingsplass for heile familien!

13


Råd til deg som skal renovera • Ta kontakt med ein arkitekt for å diskutera løysingar. • S tore vindauge slepp inn mykje lys (og natur). •B  ruk tid på å planleggja rom som blir mykje brukt. •B  rukte møblar og ting er ofte meir haldbart enn nytt. Du kjem langt med måling! • Vel nøytrale fargar på kjøken, fliser og integrerte løysingar. Frisk heller opp med pynt. • Vel sukkulentar og grøne plantar som toler tørke.

Då rommet til dottera i huset skulle utformast var det viktig moment å invitera til leik! Maskeringstape og ulike nyansar av rosa er oppskrifta på den fargerike veggen til 6-åringen.

I fronten på huset er det laga til terrasse. Frå huset ser ein til Loknapollen, Bømlo og Lundavatnet.


Huset frå same vinkel før, under og etter renovering.

var godt at me ikkje visste kva me gjekk til, smiler Kristin, og fortel om då Svein byta ut ei og ei Leca-blokk i grunnmuren, og muren i den innbygde garasjen som må pussast og malast på ny. August 2015 flytta familien inn i deira nye bustad. Det er mannen i huset som er den praktiske, medan Kristin er den kreative som legg fram idear og løysingar. Svein jobbar som DP-operatør på plattform i Barentshavet, såleis har han hatt friperiodar med tid til å jobba. Med tanke på at det er eit uteområde og ein garasje frå 1970-talet som treng omsorg og pleie, ser dei at dei «aldri» blir ferdige, men har likevel funne roen med å ha det bra som det er – medan ungane enda er små. Dei to største endringane på huset er gjort i stova. Her er taket heva til dobbel høgde, og det er laga eit påbygg som rommar spisestova. – Me har fått hjelp av ein arkitekt til dette, fortel Kristin. Utvendig er

Del frå stova, ei blanding av nytt og brukt.

det vedlikehaldsfrie materiale, mellom anna er huset kledd med lerk. Det utvendige arbeidet med kledning er gjort av snikrar. Kristin, som er ferdig med utdanninga som barnehagelærar til sommaren, er spesielt glad for at dei valde store vindauge, som slepp både lys og natur inn i huset. Mange små rom var typisk for tida då huset var nytt, men i renoveringa var det eit mål å ha færre, og større rom. Det var krevjande å finna rette løysingar, men også her har arkitekten kome med gode forslag. – Då me bestemte oss for planløysing tenkte me interesser og dagens behov med soverom og gjesterom. Åra går fort, og me har tenkt at ungane får si eiga sone nede når dei blir større, og har meir behov vera med venner og besøk utan å vera oppi oss foreldre. Derfor har me vaksne vår eigen del oppe, og ungane vil tvstove og bad nede, etterkvart, fortel Kristin.

På soverommet er det også bruktfunn, frå mellom anna Gjenbruksløa. Plansjen på veggen er kjøpt på auksjon etter skulen på Bua.

Eit dekoreringstips er å arrangera ting i grupper. Puter og pynt kan du byta ut med årstida.

Inngangspartiet er flytta frå oppsida til nedsida av huset.


16

Vestavind Torsdag 7. mars 2019


Torsdag 7. mars 2019 Vestavind

17

Halve Hordaland skal pussa opp i år Tregare økonomi og heving av styringsrenta stoppar ikkje folk i Hordaland. Halvparten av oss planlegg nemleg å pussa opp bustaden innvendig i år. Det viser ferske tal frå den årlege Oppussingsindeksen som blir gjennomført av YouGov på vegne av Byggmakker. Norges Bank har varsla å auka renta 0,25 prosentpoeng i to om-

gangar i løpet av 2019. Men potensielle høgare bustadutgifter ser ikkje ut til å stoppa oppussingsplanane i Hordaland. På direkte spørsmål om renteheving vil påverka oppussingsplanane svarar heile 63 prosent av innbyggjarane at dei vil bruke like mykje. To av ti kuttar forbruket, medan 7 prosent seier at dei vil bruka enda meir pengar. Nordmenn brukar betydelege summar på oppgraderingar av bustad. Prognosesenteret anslo i 2018 at kvar husstand som utfører oppussing i snitt brukar 55.000 kroner på

innvendig arbeid. Det betyr at Hordaland kjem til å bruka over 13 milliardar kroner på innvendig oppussing i løpet av 2019. – Når me pussar opp innandørs er årsaka som regel todelt; vedlikehaldsbehov kombinert med eit ønskje om forandring. Det betyr at mange pussar opp for moro skyld, fortel Kari Moberg, salgs- og marknadsdirektør i Byggmakker Handel.

50 prosent gjer det sjølv

Halvparten av innbyggjarane i Hordaland har planar om å pussa opp

bustaden innvendig i 2019. Soverom og kjøkken er romma flest ønskjer å pussa opp. Her er rangeringa over romma på oppussingstoppen i Hordaland: Soverom (23 %), kjøkken (15 %), stove (12 %), bad/toalett (11 %), gang (10 %), loft (5 %), bod (4 %). I Hordaland planlegg nær 3 av 10 innbyggjarar å leggja nytt golv dei neste to åra. Av desse seier omtrent halvparten at dei vil gjera jobben sjølve.

Foto: Norsk Hussopp Forsikring

Skjeggkre er større enn det meir kjende sølvkreet. Foto: Rolf Magnus W. Sæther

«Profilerte» skjeggkre også hos oss? Skjeggkre har vore ei heitt tema i media det siste året. Det vart oppdaga i landet i 2013, og insektet spreier seg raskt. Kan henda dei er blindpassasjerar i emballasjen til den nye oppvaskemaskinen, eller at du rett og slett klikkar dei heim frå nettet når du bestiller pakkar, eller tar dei med heim frå ferie i kofferten. Eller som dama frå Austlandet VG skreiv om tidlegare i veka – ho fann skjeggkre mellom reklamen som var i postkassa.

opptrer i stort antall. – Kva gjer ein om ein oppdagar eitt skjeggkre? – Støvsugar og mopp er enkle tiltak. Om ikkje det er nok kan du kontakta eit skadedyrselskap for å detektera, og få ned aktiviteten, seier Gjølme. I det siste har media skrive om at det er funne ein god resept på korleis ein kan få bukt med skjeggkre.  – Me er på veg til å finna gode løysingar, men det finst ikkje ein 100 prosent metodikk om dette. Til sjuande og sist går det på kva den enkelte bebuaren sjølv aksepterer, seier Gjølme.

Tekst: Irene Flatnes Haldin

Anticimex sin representant legg vekt på at skjeggkreet er harmlaust – og gjer ikkje særleg skade med mindre du har ei utsett frimerkesamling i hus. Det har blitt ganske vanleg å dela hus med skjeggkre. – Om ein ikkje aksepterer å sjå eitt og anna innimellom, må ein gå hardare til verks med behandling med åte, som per dags dato er den mest vanlege behandlinga. Kartlegging med feller vil fortelja om omfang, storleik og stadium på skjeggkrea. Det treng ikkje nødvendigvis å vera kostbart å

redaksjonen@vestavind-sveio.no

Me kontaktar Anticimex for å slå av ein skjeggkreprat, aller helst med eit lokalkontor nær vår kommune, men produktsjef Erik Thomas Gjølme meiner å ha svaret utan å ha førstehandskjennskap om Sveio. – Det er ikkje meir eller mindre i Sveio enn andre plassar, seier Gjølme. Han vil ikkje hausa opp om insektet, som gjerne ikkje er sjenerande før dei

Betre kunnskap

bekjempa skjeggkre, for ein privatperson kan det dreia seg om rundt 5000 kroner og meir, alt etter kor mange besøk som skal utførast, og kva ein kan leva med. – Om eit år har me endra betre rutinar på dette, og er meir kjend med kva som fungerer og ikkje, opplyser Gjølme, som fortel at det finst forskningsprosjekt som er dedikert til å finna løysingar mot dei uønskte insekta i lag med dei største selskapa i skadedyrbransjen. 

Limfeller i kommunale bygg

Sveio kommune har fanga eksemplar av det som kan vera skjeggkre – eller sølvkre på Vigdartun, som skal sendast inn til artsbestemmelse. Det opplyser kommunalsjef Kenneth Tollefsen då Vestavind tar kontakt. – Limfeller til å setja ut på andre kommunale bygg er også bestilt. Han fortel at skjeggkre er vanleg i nye bygg, då dei sannsynlegvis kjem med emballasje i byggematerialar, og at det kan gå 2-3 år frå ein får dei i hus til dei blir oppdaga.


18

Vestavind Torsdag 7. mars 2019

spøkefullt i Bonanza Bar Gardsdrifta var forlengst slutt og gamleløa stod til nedfalls då familien Våge/Miland kjøpte småbruket i Vågedalen. Etter det har dei lagt ned mykje tid og krefter på å restaurera og byggja om løa til eit forsamlingslokale utanom det vanlege.

Tekst: Kari Nilsdotter Haukås kari@vestavind-sveio.no

Tørst? Brusautomaten serverer iskald drikke, det er berre å putta på ein mynt.

Liv Berit Våge og Jan Borge Miland hadde hus på Bjelland då dei i 2006 bestemte seg for å flytta til gard i Vågedalen saman med dei tre borna sine. Hovudgrunnen var at tvillingdøtrene ivra etter å starta med hest, og foreldreparet såg det som viktig å «berga» ungdomstida til jentene. – Ja, det følgde mykje med då me flytta frå hus og hage på Bjelland til gard i Vågedalen, – sett på spissen «måtte» me blant anna ha ny bil, hestehengar, stallar og ridebanar, ler familiefaren. Planen var å gjera om fjøset til stall, men undervegs ombestemte dei seg. Plass til hest blei det, – i underetasjen på løa. Resten av bygningen vart litt etter litt restaurert og bygd om til forsamlingslokale med plass til 45 gjester. Den første utfordringa var å få ut den gamle inntørka saueskiten i fjøset. Det var eit kapittel for seg, saueskiten låg så tjukk og kompakt at det tok tid og krefter å få den vekk.

– Stanken hogg i nasen då me dreiv på. Me øydela ei motorsag på jobben, fortel Liv Berit. – To! rettar sambuaren. Nevenyttige som familien er, såg dei moglegheiter sjølv om det var mykje å ta fatt i og mange tunge tak. Det gamle grindabygget vart bevart så godt det let seg gjera, alt sjølvgjort og velgjort. – Me har brukt meir tid på løa enn på våningshuset, bekreftar Jan Borge. Me sit i ein vinraud veloursofa og blikket finn feste i grove takbjelkar. Det knitrar i peisen og bleikt vårlys siv inn glaset. Kontrastane er store frå det som var, og det som er i dag. Mesteparten av dei gamle møblane har Våge/Miland fått frå folk som ikkje lenger har plass, eller bruk for møblane. I tillegg finst her ein god del loppemarknadsfunn. Den eldste sofaen er frå 1899, og er såleis like gamal som løa. Mange har funne fram til det unike møtelokalet, Bonanza Bar, i forskjellige sosiale samanhengar.


Torsdag 7. mars 2019 Vestavind

19

Jan Borge Miland og Liv Berit Våge har restaurert den falleferdig løa i Vågedalen til eit forsamlingshus fylt med historier, gamle gjenstandar og køyretøy. Her med ein av «skattane» , – ein Tempo Corvette 1961-modell, med orginallakk. God som ny, forsikrar eigarane, men denne gongen ville den ikkje starta. Foto: Kari Nilsdotter Haukås

Sjå opp for dette fareskiltet i Vågedalen! Bursdagsgåve til far i huset frå ein nabo.

Reklameskiltet oppe til høgre kjem frå den gamle Esso-stasjonen i Vågedalen. Tobakksskiltet høyrde i si tid til butikken på Våga. Under Liv Berit si store samling av kaffikjelar.


20

Vestavind Torsdag 7. mars 2019

OVER: I fellesrom/spiseplass er det høgt under taket. Gjenstandane fortel blant anna om daglegliv, handverk og ei stor interesse for motorkøyretøy. Innhaldet famnar så vidt at ein treng god tid dersom ein skal få med seg alt. Foto: Privat TIL VENSTRE: Jan Borge Miland viser stolt fram originalflaget til motorsykkel-klubben Rebels.


Torsdag 7. mars 2019 Vestavind

Billykt frå 1886, ifølgje Miland den første i sitt slag med sølvskjerm inni og automatisk mating av stearinlys som er plassert inni lampa. Lykta har stått mest sannsynleg på den første bilen av merket Daimler som blei produsert, eller eit tog som gjekk gjennom byane mellom Tyskland og Frankrike.

Her er det dekka til fest. Den dekorative veggen er Liv Berit sitt verk. Den er laga av mange bjørkeskiver. Foto: Privat

Det starta med kulturkveldar i regi av Sveio bondelag, og balla på seg med julebord, bursdagar, barnedåp, 4H, og rideklubb. Utleiga har helst vore til venner og kjente, fortel eigarane.

Historie og samlarglede

Du kan opphalda deg lenge i løa og likevel finna nye ting og studera, det er noko over alt, på vegger, golv og i taket. Her er mange spor som fortel oss korleis folk levde før i tida. – Samleinteressa har blitt ein lidenskap, fortel Jan Borge og tek oss med på ei omvising i lokalet. Her er forskjellige handsager som har vore brukte på garden. Vidare gamle nostalgiske blikkskilt, smijernlamper, røykebord, ein leikejernbane som har blitt veggpynt, ei dokkevogn. Me får også bla i bøker og blad, mellom anna ei amerikansk kokebok frå 1920-talet, som under restaureringa blei funnen bak ein tømmerstokk i løa. Jan Borge har også teke vare på verktøy frå tungtvannsfabrikken i Telemark, der bestefar hans i si tid arbeidde. – Me har køyrd så mykje «drit» ut frå løa at du anar ikkje! flirer Jan Borge. – Me har køyrd mykje drit inn igjen også, ler Liv Berit. Den einaste «luksusen» i dette miljøet er eit vassklosett, i tillegg til at det står ei vaskemaskin på ønskjelista. – Det har aldri vore planen å byggja noko storkjøkken med tekniske finessar og andre remedier. Det må bli eit mindre kjøkken i så fall. Likevel ser det ut for at folk synes det er greit å låna lokalet sjølv om det berre er enkelt utstyr, og all mat må medbringast, seier Liv Berit. Ho legg til at drifta berre er på hobbybasis og at det aldri har vore snakk om inntekter for deira vedkomande. Derimot synes familien det er kjekt at løa kan brukast av fleire.

Gjenferd i løa?

Det viste seg å bli alt anna enn enkelt då Jan Borge Miland starta restaurering av løa, då opplevde han nemleg mange uforklarlege ting som han ikkje finn logisk forklaring på. – Mange gonger har eg hatt ei sterk kjensle av ikkje å vera åleine i løa. Og då eg monterte nokre gamle dører kunne eg høyra at dei opna og lukka utan at det kom folk. Det var ingen som trudde meg før dei sat og høyrde det sjølve. Briller og verktøy har forsvunne, for så å bli funnen

igjen ein annan stad lang tid etter. Eg merka det på hestane også av og til, dei blei urolege, og eg har møtt skuggar i døra. Ein gong gjekk eg ikkje inn i løa fordi det var så mykje bråk, det var akkurat som blekkplater som skramla. Me har hatt ein klarsynt person på besøk, og etter det har det ikkje vore så stor aktivitet, fortel Miland som har full forståing for at folk er skeptiske, det var han sjølv også i starten.

Dette er bilar som på ingen måtar skjuler seg i mengda, kjenneteiknet er at ein har teke ein original bil av eldre modell, og gjort han råare med blant anna heftigare motor, spesielle karosseridelar og ikkje minst ei heilt rå lakkering. Bilen til venstre (delvis skjult) er ein Plymouth 1931-modell, i midten A-Ford 1932-modell, og t.h. Chevrolet Sports cupe, 1932-modell, einaste i sitt slag i Europa.

21


22

Vestavind Torsdag 7. mars 2019

Annonser

SVEEN PROSJEKTET

t u å n r e t e t Prosjek

DESIGN I SENTRUM

TOTALENTREPRENØR


Torsdag 7. mars 2019 Vestavind

Annonser

23

tsolgt!

LADESTASJON til elbil – Ratio HomeBox inkl. stikk

PAKKEPRIS! DETTE ER INKLUDERT: • Inntil 15 m kabel • Kjøring 50 km t/r • Overspenningsvern og installasjon på vegg

11kW ferdig montert, fra

12.990,-

3,6kW ferdig montert,

Forutsetter godkjent jordingsanlegg. Kampanjepris er uten befaring.

fra

11.490,-

• Justerbar ladestasjon mellom 16A/24A/32A

• Fastmontert ladekabel eller med type 2 kontakt/uttak

Ekrene Næringspark 39, 5550 Sveio. Tlf. 52 72 73 71 – post@thalleland.no

• Mulighet for innebygget strømmåler – enkelt å måle forbruk Halseidvegen 248, 5514 Haugesund - Tlf. 52 72 73 71 • LED-lys statusindikator

GRUNNARBEID

DET MODERNE LIV KREVER NYGÅRD TAK GLASSFASADE, DØRER SITT KJØKKEN OG REKKVERK TAKTEKKING

Frøvik Elektro AS tlf. 53 74 00 00

Tittelsnesvegen 544, 5550 SVEIO

ELEKTRO

Ring oss når du trenger elektriker!

/ ATHENA HARMONY DARK

Livet stiller krav. På samme måte som du stiller krav til livet – og kjøkkenet ditt. Det krever nemlig godt design for å føle seg hjemme. Som vår nye modell Athena Dark Harmony, som har fronter i finér med vannrette årringer, og som er kantet med massive trelister.

Heiane • Tlf. 53 41 77 70 • Fax. 53 41 77 71 www.engevikbyggsenter.no O

HTH Kjøkkenforum Haugesund Norevegen 4 • 5542 Haugesund • Tlf. 5281 4747 • www.hth.no

KJØKKEN

å

f

7 16 30 t

FLISLEGGING

7 18 l

Baderomsflis

9 14

RØRLEGGING

Me takkar for oppdraget og gratulerer med flotte bygg!

25 x 36,5 c

19

no


24

Vestavind Torsdag 7. mars 2019

Lokal klimarisiko

Slik førebur du deg på ekstremnedbør Professor i meteorologi Asgeir Sorteberg kjem med råd til korleis du kan vera best mogleg førebudd på ekstremnedbør. Planlegging

• F ølg med på vêrmeldinga og varsom.no så du er klar over at det kan koma ei ekstremnedbør. • Ved stor fare kan det bli sett i verk tiltak frå styresmaktene så følg med på nyhendesendingar og meldingar frå lokale styresmakter som kan koma på sms. • F jern snø og is frå avløpssvegar og sluk. • S jekk at nærliggande bekker ikkje er demde opp av hageavfall eller andre gjenstandar. Fjern store kvistar og gjenstandar som kan hindra fri vassførsel. • F inn ut sjølv kvar vatnet vil gå, det vil alltid gå til det lågaste punktet. •G  å saman med naboar og legg ein plan. «Adopter» eit kumlokk, og følg det opp ved å fjerna kvister, gjenstandar, grus og sand, is og snø som kan hindra vatnet i å renna fritt.

Sikring

•R  ydd i hus, kjellar og garasje, der du trur at det er fare for at vatnet kan koma inn. •K  jøp inn sandsekker, fyll dei trekvart fulle, ikkje heilt fulle. • L ag dreneringskanalar. • Vurder ekstern hjelp. •R  ing forsikringsselskapet, få råd og sjekk kva dei dekker.

Les meir her: NVE.no/flomog-skred

Desse artiklane er del av ein artikkelserie om lokal klimarisiko og løysingar på klimaproblema. Framtida.no samarbeider med lokalaviser over heile landet, Landslaget for lokalaviser, ABC Nyheter og Energi og Klima om prosjektet fram mot lokalvalet i september. Artikkelserien er støtta av Fritt Ord. Tips oss gjerne på tips@framtida.no!

Vêrvarsel for dei neste 80 åra:

Meir ekstremned Kommunane må tilpassa seg meir kraftig nedbør og auka problem med overvatn. Fleire stader kan det bli fleire skred – og havet vil stiga, åtvarar klimaforskarar. Tekst: Svein Olav B. Langåker, Framtida.no

Kva delar av landet som vil få størst problem, er vanskeleg å seia, ifølgje professor i meteorologi ved Bjerknessenteret, Asgeir Sorteberg. – Det kjem an på kva risiko ein ser på. Men det ser ut til at Vestlandet kan rammast hardt viss ein ser på forandring i nedbørsflaum og ras, seier Sorteberg, og viser til scenario utvikla av Norsk Klimaservicesenter. Han ventar fleire nedbørsrekordar framover. – Med eit varmare klima blir det meir tilgjengeleg fukt i lufta og sannsynet for ekstrem nedbør vil auka. Kommunar bør sikra seg med flaumvern, leia overvatn inn i naturlege våtmarksområde, eit tjern eller rundt busetnad. Kommunar kan òg bremsa vatnet høgt oppe i eit nedbørsområde, gjennom å laga dammar og magasin over der busetnaden er.

Veit lite om påverknad frå andre land

Samanlikna med andre land vil endringane i Noreg vera relativt store i form av temperatur og nedbørsendringar. – Men effektane av endringane er relativt små i tilhøve til andre land. Som eit rikt og velorganisert land er godt rusta mot forandringane som skjer hos oss, seier Asgeir Sorteberg ved Geofysisk Institutt og Bjerknessenteret ved Universitetet i Bergen I kor stor grad me er rusta mot forandringar som skuldast klimaforandringar andre stader er i liten grad kartlagt. – Som eit lite land med ein open økonomi er me veldig kjenslevare for internasjonale forandringar. For eksempel prisar og tilgjenge av matvarer, handtering av folk som flyttar ut av område der det etterkvart blir vanskeleg å livnæra seg, altså klimaflyktningar og mindre etterspurnad etter viktige norske eksportvarer som olje og gass.

Bør ta omsyn til havet som stig

Kvart år blir ismengda på Grønland redusert med 250 milliarder tonn is. Issmeltinga herifrå

og frå Antarktis bidrar til at havet stig. Men kor mykje havet vil stiga i Noreg, er ulikt i ulike delar av landet sidan deler av landet enno stig etter siste istid. Asgeir Sorteberg meiner alle nybygg bør ta omsyn til at havnivået stig. – Tar ein høgde for ein knapp meter havstig-


Torsdag 7. mars 2019 Vestavind

Klimarisiko i tre former I hovudsak er det tre former for risiko klimaendringane vil føra med seg for norske lokalsamfunn: Fysisk risiko: Hyppigare og meir intens ekstremnedbør, hyppigare nedbørsflommar, auka risiko for nedbørsrelaterte ras, auka stormflo etterkvart som havet stig.

bør i vente

Overgangsrisiko: Økonomisk risiko knyta til nye utsleppskrav eller forandring i etterspurnad. Kortare snøsesong kan påverka

vinterturisme, og endra klima kan påverka landbruket. Ansvarsrisiko: Erstatningskrav knytte til beslutningar eller mangel på beslutningar som kan knytast til klimapolitikk eller klimaendringar. For eksempel manglande risikovurderingar og tiltak knyta til ras og flaum.

Vågeelva som renn gjennom Vågedalen har fløymd over sine bredder mang ein gong etter kraftig regnver. I framtida kan det bli meir ekstremnedbør, spår klimaforskarar. Arkivfoto august 2016.

ning så er ein relativt godt førebudd viss ein tenkjer ei levetid av ny infrastruktur på typisk 100 år. Byggjer ein ting som skal stå lengre bør ein nok heva nivået. Det skal seiast at desse anslaga er basert på at Grønlandsisen og Vest-Antarktis ikkje akselerer bidraget sine ytterlegare. Dette er eit tema der vi veit relativt lite, seier Sorteberg, og viser til ein ny stor studie av issmeltinga på Grønland, som viser at havnivået kan stiga fortare enn ein før har rekna med.

Samandrag som viser venta endringar i Hordaland frå 1971-2000 til 2071-2100 i klima, hydro- logiske forhold og naturfarar som kan ha verknad for samfunnstryggleiken.

25


26

Vestavind Torsdag 7. mars 2019

Foto: Lars Opstad

Blessed be the fruit Flere serier. Mer å snakke om.

Les mer på hkraft.no

VI LEVERER ALTIBOX


Torsdag 7. mars 2019 Vestavind

Vestavind-kryss

Vinn Flaxlodd! Send inn rett løysingssetning – bli med i trekninga om Flaxlodd! Me trekkjer ut to vinnarar som får to Flaxlodd kvar. Svarfrist: 18. mars 2019. Post: Vestavind, Postboks 53, 5559 Sveio / SMS: 416 80 162 / E-post: redaksjonen@vestavind-sveio.no / Snap: vestavindsveio

Namn: ......................................................................................................................................................................................................................................................... Adresse: ...................................................................................................................................................................................................................................................... Løysingssetning: .......................................................................................................................................................................................................................................

27


28

Vestavind Torsdag 7. mars 2019

Annonser

Velkommen til folkefest, utekonsert og marked

FOLKEFEST LØRDAG 6. APRIL 11.30-16.00 OLE PAUS BJØRN BERGE HELGE TOFT STIG ESPEN HUNDSNES EIVIND JUL WIBE FIKSDAL VOKALGRUPPA OLE ANDRE WESTERHEIM CALIOW VICKY DET NORSKE FESTORKESTER SVEIO SKULEKORPS

Fartein Valen Festivalen

SVEIOTORGET

Fullstendig program: program.farteinvalen.no

Lørdag 6. april

2019

www.farteinvalen.no

SVEIO


Torsdag 7. mars 2019 Vestavind

Fekk du me’ deg detta?29

Vestavind, 1997

Trapper i form og utførelse etter kundens ønske

Ryddetid?? Moderne Lettstelt Sentralt Rimeleg Fullfinansiert

OPNINGSTIDER:  

OPNINGSTIDER: Fredagar kl 14.00-18.00 Fredagar 14-18 Laurdagarkl. kl.11.00-15.00 Laurdagar kl. 11-15

LEVERING AV VARER:

VARELEVERING

 

i opningstida I opningstideneog Tysdagar kl kl.18.00-20.00 tysdagar 18-20

Ved større leveringar som t.d. i tilknytning til flytting eller avvikling Ved større leveringar av somdødsbu, f.eks kan me henta varer. i tilknyting til flytting eller avvikling av dødsbu, kan me henta varer.

TELEFON

930 060 78 (vakttlf.) eller 900 355 38

GJENBRUKSLØA I FØRDE

GJENBRUKSLØA I FØRDE

 Miljøvenleg handel til inntekt for eit godt formål HUS SOM

VARER

 Kaffe og vafler i eit triveleg miljø

Me tar imot gammalt og nyare brukt av møblar, verktøy, sportsutstyr, skåler og fat, pynteting, glastøy, kjøkkenutstyr, ■ Miljøvenleg handel til inntekt for eit godt formål campingutstyr, handarbeid, leiker, bøker, sesongvarer for jul, ■ Kaffe og vafler i eit triveleg miljø påske og sommar o.s.v.

Metar tarikkje imotimot gammalt brukt av møblar, verktøy, Me klede og og nyare sko, men spesielle ting som kofter og sportsutstyr, skåler fat, pynteting, tekstiler glastøy, som kjøkkenutstyr, deler til bunadar er avog interesse.Gamle sengetøy, campingutstyr, handarbeid, leiker, bøker, for må dukar m.m. har me også etterspørsel på. Detsesongvarer som blir levert, jul, påske og sommar og liknande. Me tar ikkje imot klede vera skadefritt og reint. og sko, men spesielle ting som kofter og deler til bunad er

av interesse. Gamle tekstilar dukar, m.m. har Me er takksame overfor alle deisom somsengetøy, gir varer, og alle dei som me etterspørsel handlar hjå oss. på. Det som blir levert, må vera skadefritt og reint. All arbeidsinnsats er dugnadsbasert, og fortenesta går Selt

All arbeidsinnsats er dugnadsbasert og fortenesta går til nytt til Sveio soknehus. Gjermundshaugen ved Sveio sentrum soknehus i Sveio.

Me er takksame ovanfor alle dei som gir varer, 4 Bruksareal: 96,2m 4 Livsløpsstandard 4 Pris: Frå kr. 2.250.000,- utan carport 4 Barnehage rett over vegen og alle dei som handlar hjå oss! 4 To eller tre soverom 4 Finansiering: 2

E-POST gjenbruksloa@gmail.com

4 Alt på eitt plan

Søk opp «Gjenbruksløa»

Mogeleg for Husbankfinansiering

Kontakttlf: 930 060 78 (vakttlf.) eller 900 Annonsen 355 38 er sponsa av

Komgjenbruksloa@gmail.com på skattejakt i løa!

E-post:

Annonsa er sponsa av FACEBOOK

Følg oss på Facebook

Facebook: Søk opp «Gjenbruksløa» Bjørn Storebø mob. 98 28 99 39 bs@valvatne.no

Valvatne

Ringvegen 12,12, 5412 Stord – Tlf.–53 2040 7020 70 Ringvegen 5412 Stord Tlf.4053 Sveiogata 66, 5550 Sveio – Tlf. 98 28 99 39 www.valvatne.no

1900-2015 www.valvatne.no FAGFOLK I 115 ÅR

Tlf. 53 76 84 45 • www.olen-trevare.no • Firmapost@olen-trevare.no • 5568 Vikebygd


30

Vestavind Torsdag 7. mars 2019

Våre liv

Tekst og foto: Kari Nilsdotter Haukås

Erna Lovise Gulbrandsen

Reidar Severin Lier

Fødd 11. august 1931 på Kvalvågneset

fødd 3. februar 1932 på Lier, vestre

Erna hugsar ennå kor forundra ho blei då ho som fireåring fekk ei lita søster. Jordmora og to andre damer var komen til gards, og Erna og søstera fekk beskjed om å gå ut å leika, – uvitande om at det var barnefødsel på gong. Men snart høyrde dei barnegråt. – «Kom og helsa på veslesøstera di, eg held akkurat på å vaska synda av henne», sa ei av damene som heitte Berta. Det var fyrt godt opp i den store etasjeomnen i stova, og no sat ho der med ein liten baby på fanget. – «Ein konkurrent», tenkte vesle Erna. Ved sida av senga til mor si stakk ho to fingrar i munnen og stotra fram: – «Har vondt i tennene mine, eg». – «Å stakkar, kom og legg deg under dyna du også, eg har plass til to, svara mora mildt. Erna voks opp i ein stor søskenflokk med tre gutar og seks jenter, den eldste fødd i 1916. Foreldra var Madela (Malla) Lien frå Matre (1892-1959) og Ingvald Berner Leirvik (1887-1969). Faren var fødd i Eltravåg, men flytta med foreldra sine til Leirvik ved Ålfjorden der dei seinare kjøpte gard. Heile livet dreiv han som fiskar og bonde. Erna og søskena hadde lang skuleveg, skulehuset låg på Lid og dit var det sju kilometer. Ut til Kvalvågneset var det berre ein sti gjennom utmarka. – Den vegen var skummel, fastslår Erna. Bakgrunnen for at ho kjende det slik, var ei reel frykt som oppstod då ho var ni år gamal. – Det var kome ein kar som me var litt utrygge på, ryktet ville ha det til at han stal og dreiv og gøymde seg for folk. Ein gong eg gjekk heim frå skulen kom han etter meg og la meg ned i lyngen. Eg hylskreik og sparka, og til slutt sleppte han meg. Heime spurde søster mi kvifor eg hadde grete, men eg våga ikkje seia eit einaste ord om det som hadde skjedd. Eg var så redd mange gonger, og ikkje utan grunn, – litt seinare det året kom han etter meg igjen. – «Eg skal ikkje gjera deg noko», sa vedkomande og stappa nokre myntar og eple oppi ranselen min. Eg skreik, og klarte å rista meg laus denne gongen også, og heldigvis stakk han. Før eg var heime heiv eg pengane og epla ut av ranselen min. Same dagen kom søster mi strålande tilbake frå handelsmannen, ho hadde funne tre kroner på vegen. Sjølv tagde eg og var berre fortvila, var redd alle ville le av meg. Då eg blei eldre blei eg fortald at vedkomande som hadde vore etter meg måtte svara for fleire straffbare forhold då lensmann Fjærtoft banka på døra hans. Etter konfirmasjonen jobba Erna som barnejente, den første posten hadde ho hos søster si, Ingeborg på Langevåg på Bømlo. Deretter gjekk det slag i slag til ho 23 år gamal gifta seg med den 12 år eldre nordlendingen Sigurd Gulbrandsen. Han var styrmann og ute til sjøs store delar av tida, så det blei ei travel tid for Erna som etter kvart fekk fire born å ta seg av. I tørkesomrar når kjelda var tom på Kvalvågneset, tok ho borna med seg og rodde til Fjon for å vaska kler i elva. Då borna voks til tok ho seg arbeid utanom heimen. No har Erna vore enkje i 15 år, og har fem barnebarn og fire oldebarn. Mykje er annleis enn det var då ho voks på Kvalvågneset, men utsikten til Ål- Erna Lovise Leirvik hos fotografen i Haugesund, som 17-åring i 1947. fjorden er den same vakre.

Ei historie frå barnemunn verserer i lokalmiljøet: Ein liten gut sat på ei gravemaskin, då Reidar Lier kom bort til han og sa: – «Du e flinke te grava». Då svara guten: – «Eg ska bli lika flinke så Reidar». Reidar Lier vaks opp på eit bureisingsbruk på Lier som nest eldst i ein søskenflokk på fem. Foreldra var Signe Johanne Reinertsen (1898-1975) og Karl Johan Lier (1900-1945). Det verste Reidar visste då han var liten var å pitla småstein. Men flink på skulen var han, og etter konfirmasjonen ville sokneprest Olav Lauvås senda han på studie. Dette blei ikkje noko av. Som 14-åring reiste Reidar på sildearbeid i Haugesund, og seinare på sildefiske. 16 år gamal byrja han i Sveio Billag, først som «spannalempar», seinare som bussjåfør. I 1969 kunne han kalla seg entreprenør med eigen maskinpark. Same året starta han og kona Svanhild (f. Nygård) landhandel i Sveio sentrum. I 1982 bygde dei ny butikk, og grunnsteinen til Sveio Senter var lagt. Reidar Lier var med å starta Sveio idrettslag i 1951, og var også primus motor for bygging av fotballbane i Sveio i 1965. Og då idrettsanlegg og klubbhus skulle byggjast, var han både entreprenør og dugnadsleiar. I 2007 blei han tildelt Kongens fortjenstmedalje i sølv. I dag er det beste- og oldeforeldrerolla som er den viktigaste for Reidar og kona Svanhild. Eitt av Reidar sine første minne frå barndomen var då han som 10-åring var med far sin i kyrkja på første juledag. – Sveio mannskor med Oskar Auestad som solist, song så fint, eg minnast teksten som det skulle vore i går: «Kom til den hvitmalte kirke, o kom til Guds fredlyste hus». Og til slutt, «engang når mitt øye skal briste, og hjerte opphører å slå jeg ønsker at også min kiste, en plass der ved kirken skal få». Etter gudstenesta spurde eg far min kvifor det ikkje var gravplass ved kyrkja vår. – «Nei», svara far min, «dei tykte det var for dyrt, for jorda rundt kyrkja kosta ei krone kvadratmeteren, difor kjøpte dei heller eit stykke utmark litt lenger vekke, der prisen berre var 10 øre». Det er ei hending i livet som Reidar ser tilbake på som så forferdeleg at det aldri kan sleppa taket i sinnet hans. – Det var ein godverssøndag, 15. juli 1945, mor mi sa at pappa var gått for å bada i Sandsvatnet som låg like ved heimen vår. Då eg kom ut høyrde eg han ropa på hjelp og eg la på sprang. Far min hadde gått under, men eg fekk tak i håret hans og drog han opp, men så mista eg han igjen. Eg tenkjer på det mest kvar einaste dag kva eg skulle gjort for å berga far min. Det var heise, og det blei heise etterpå også, for familien vår fekk ein stri jobb med å greia oss. Men me har stått på, og det har heldigvis gått bra. Signe og Karl Johan Lier med fire av dei fem borna sine. Karl Severin står til høgre framfor far sin.


Torsdag 7. mars 2019 Vestavind

31

Gunnhild Larsen

Johannes Lønning

fødd 6. mai 1925 på Staupe

fødd 27. oktober 1934 på Bua

Ei hending frå to-tre års alderen står for Gunnhild Larsen like klart som om det var i går. Ho hadde pynta seg med kjole og perleband og stod utanfor barndomsheimen og blei fotografert. Då kom katten og strauk seg rundt beina hennar, og veslejenta fekk ein idé om å hengja perlebandet rundt halsen på kjæledyret sitt. – Det skulle eg ikkje gjort, for det var det siste eg såg til det perlebandet enda så mykje me leita, fortel Gunnhild. Ho voks opp på Staupe i dåverande Vestre Vikebygd, som eldst i ein søskenflokk på seks. Foreldra var Anna f. Flåtene og Gregorius Staupe. Garden grensar i aust til Ålfjorden. I mai det året Gunnhild fylte sju byrja ho på skulen. Ho gledde seg ikkje, ville mykje heller vera heime med geitene. – Geiter er dei kjekkaste dyra eg veit, seier Gunnhild som har mjølka og sprunge haug og hammar etter firbeinte sidan ho var lita. Skulehuset låg på Brattestø. I den lyse årstida klatra skuleborna snarvegen langt opp i berget, om vinteren måtte over ein høg ås for å ferdast nokolunde trygt. ­– Det var ingen som hadde sendt ein unge den vegen i dag, fastslår Gunnhild. Noko som særleg har brent seg fast i minnet er då ho som 14-åring fekk vera med på geitadrift til Valldalen i Røldal. Det var ei nøye førebudd reise som tok fleire dagar. Buferda gjekk med skøyte inn Åkrafjorden, og det bræka fælt med 70-80 geiter ombord. Båtturen inn til Fjæra tok heile natta, og endå gjekk det vel to dagar før dei var framme. – Etter ei søvnlaus natt, dreiv me geitene vidare, på Rullestad sovna eg medan eg gjekk. Etter det heldt far min staven sin på utsida av meg slik at eg ikkje skulle hamna utfor, minnast Gunnhild. Første stopp var oftast Vintertun, heile turen var som eit eventyr for ungjenta. Tilbake til Staupe: Næraste handelsmann var Bjoa eller Førde. Bjoa-alternativet var lengst vekke, men enklast for då kom varene med båt. Vegen til Førde gjekk gjennom utmarka der det ferdast mykje kyr, stutar og hestar. Konfirmasjonskjolen til Gunnhild var svart med kvit krage. I tillegg hadde ho ein raud, såkalla «andredagskjole». Gåvene ho fekk var seks lommeplagg med broderi i ei eske, fem kroner, fire par koppar, og ei glasskål. Det var ikkje småtteri den gongen! Før Gunnhild gifta seg var ho mykje heime på Staupe og hjelpte foreldra, i tillegg var ho fødselshjelpar rundt om i heimane. Anton Larsen skulle bli Gunnhild sin kjære ektemann, foreldra hans hadde hytte nær Staupe, og dei unge fann snart tonen. I 1946 blei det bryllaup, paret flytta til Kopervik, og etterkvart kom fem gutar til verda. Etter at Gunnhild blei enkje i 1986 har ho budd med yngste sonen, Alf Gunnar, i Kopervik. ­Det er ein svært oppegåande 94-åring som tek imot oss. Og spesielt er ho stolt over sine ni barnebarn, 19 oldebarn, og to tippoldebarn, i tillegg kan ho røpa at Gunnhild Staupe, to-tre år gamal, med perlebandet som forsvann med eit tredje «tipp» er på veg.

Johannes hugsar svært godt då han blei sendt til besteforeldra sine på Hovda, Dorthea og Theodor, nokre dagar då far hans blei liggjande sjuk med brysthinnebetennelse. Johannes var fire år, og fekk vera med å hjelpa til både i kjøkkenet og i sauehuset, – og han fekk kvila middag med bestemor si. Dette gav han gode minne for livet. Dei var tre søsken som vaks opp på Bua. Johannes var eldst, og med tida overtok han garden etter foreldra Samuline og Peder Johan Lønning. Det var to fag, rekning og landkunne, som Johannes likte spesielt godt på skulen. Geografi-interessa dyrkar han framleis ved å bla i atlas og snurra på globusen. Ei oppleving som står som noko av det tyngste, og det Johannes hugsar best frå heile sitt liv, var då den to år yngre bror hans, Theodor, døydde i ei motorsykkelulukke. Året var 1956. Johannes var i militæret i Soma-leiren då han mottok sjokkbeskjeden, og han reiste omgåande heim. – Heime var det stort oppstyr, bror min, som arbeidde på Haugesund Slipp, hadde vore på heimveg då han kolliderte med ein bil i ein sving på Mølstre. Tida som følgde blei tung og opprivande, og sette sitt merke på heile familien, fortel Johannes Lønning. Frå 1961-1971 var han anleggsarbeidar og tunnelbas i Sunnhordland Kraftlag, etter det arbeidde han som støypebas hos Gaard Betong i Mølstrevåg. Fram til pensjonistalder arbeidde han som kyrkjetenar i 25 år, ved sida av dreiv han med sauehald på garden. I 1976 gifta han seg med nabokona Karoline Bua som var blitt enkje og hadde to søner. – Me fekk ikkje born i lag, men når barnebarna kom fekk me låna dei svært mykje, og det blei ein stor rikdom for oss, smiler Johannes. Han har alltid likt å hjelpa andre, og har i heile sitt vaksne liv engasjert seg i mange samanhengar i nærmiljøet på Bua, men også elles i kommunen. – Kyrkja har vore den beste arbeidsplassen eg har hatt, det var det som passa best for meg, fortel Johannes. I 2009 fekk både han og kona Kongens fortenestemedalje på grunn av sin store innsats. I mange samanhengar har ekteparet utført oppdrag saman, blant anna vedlikehald av Bua bedehus og dugnadsarbeid i kyrkjene den tid Johannes var tilsett som kyrkjetenar. Johannes dreiv farsgarden fram til søstera overtok for 11 år sidan. Då flytta Johannes og Karoline inn i trygdebustad i Sveio sentrum. No har Johannes vore enkjemann i knapt eitt år, og han kjenner på tomrommet, men er takksam for å ha så mange familiemedlemmer og gode vener rundt seg. Godt humør og daglege turar til Sveio omsorgssenter, der han er med på ulike aktivitetar, gjer også godt.

katten.

Ekteparet Johannes og Karoline Lønning fekk begge Kongens fortenestemedalje i 2009.


32

Vestavind Torsdag 7. mars 2019

Annonser

– Me kan ta oss av heile byggeprosessen frå søknad og teikning til siste spiker! Kontakt oss om du har eit prosjekt! Tlf. 950 47 709/ 461 26 090

Rehab • Påbygg • Nybygg • Garasje • Utestuer • Naust • Godkjent opplæringsbedrift

Grunnarbeid Vi utfører alt innen: - Vegarbeid - Byggefelt - Idrettsbaner - Industritomter - Tomter - Grøfter - Hage / park - Natursteinsmur - Kaier - Riving Ta kontakt for befaring og pristilbud.

Avd. STAUPE

Sveio - Bømlo - Stord

Tlf.:53747800


B I LV E R K S T E D

A S

B I LV E R K S T E D

A S

B I LV E R K S T E D

A S

Torsdag 7. mars 2019 Vestavind

Annonser

MECA Kortet MECA MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet Kortet Kortet Ditt lokale bilverksted Ditt Ditt Ditt Ditt Ditt Ditt Ditt lokale Ditt lokale Ditt lokale Ditt lokale Ditt lokale Ditt lokale Ditt lokale lokale lokale bilverksted lokale bilverksted lokale bilverksted lokale bilverksted lokale bilverksted bilverksted bilverksted bilverksted bilverksted bilverksted bilverksted bilverksted bilverksted MECAMECA Kortet MECA MECA MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet Kortet Kortet –– Betal når det – Betal – Betal – Betal – når Betal – når Betal det – når Betal det – når Betal det – når Betal det – når Betal det – når Betal det – når Betal det – når Betal det – når Betal det når det når det når det Betal– når Betal – Betal –det Betal –når Betal –når Betal det –når Betal det –når Betal det –når Betal det –når Betal det –når Betal det –når Betal det –når Betal det –når Betal det når det når det når detdet det

33

passer deg. passer passer passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. deg. passer deg. passer passer deg. passer deg. deg. deg. deg. passerpasser deg. passer passer passer passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. deg. passer deg. passer passer deg. passer deg. deg. deg. deg.

Vi utfører service og reparasjoner ViViutfører Viutfører Viutfører Vi utfører Viutfører Viutfører Vi service utfører service Viutfører service Viutfører service Viutfører service Viutfører service Vi og utfører service og utfører service og reparasjoner service og reparasjoner service og reparasjoner service og reparasjoner service og reparasjoner service og reparasjoner og reparasjoner og reparasjoner og reparasjoner og reparasjoner og reparasjoner reparasjoner reparasjoner B I L V E R K S T E D A S på alle bilmerker. på påpå alle på alle på alle bilmerker. på alle bilmerker. på alle bilmerker. på alle bilmerker. på alle bilmerker. alle på bilmerker. alle på bilmerker. på alle bilmerker. på alle bilmerker. alle bilmerker. alle bilmerker. bilmerker. bilmerker. • • Dekk Dekk • Dekk Dekk Dekk • Dekk Dekk Dekk Dekk Dekk • Dekk Dekk eeDekk eervå eeby eeby eeby eeby eenå ee ny ee ee ny ny ny ny ny ny ny ny ny rrby rrvå r• rby r• r• reeby r• r• r• ree• ree vå r• ree ny - ditt lokale bilverksted siden 1963 • Dekk vå • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk vå vå vå vå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå r• rDekk rny rvå rvå rvå rvå rvå rvå rny rny ny ny ny ny ny ny ny ny ny ny ny ny ny ny byr nå by by by by by by

rllrvå rby rby rby rtil rby rby rby rnå rnå r vå r r til til til til til til til til til til vå ll rtil ll nå ll til llvå llnå llr vå llrvå llrvå llrvå llrvå llrvå Vi Vi Vi Vi Vi Vi Vi Vi Vi Vi Vi Vi Vi nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå r• rOlje rll vå rvå rvå rvå by by by by by by by by tilVi til til til til til til til til til til til til til Vill til Vi Vi Vi Vi Vi Vi Vi Vi Vi Vi Vi Vi Vi • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • ie Olje ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie le le le le le le le le le le le le le le ut ut ut ut ut ut ut ut ut ut ut ut ut ut til til til til til til til til til til til til til til ttas ttug ttle ttie ttut ttut ttut ttPe ttPe ttut ttut ttut ttut ttut ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo le le le le le le le le le le le le le ug ug ug ug ug ug ug ug ug ug ug ug ug ut ut ut ut ut ut Pe Servicehallen Dombås as Pe Pe Pe Pe Pe Pe Pe Pe Pe Pe Pe Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås Dombås Dombås Dombås as as Dombås Dombås as Dombås Dombås as Dombås as Dombås as as as as as as til til til til til til til til til til til til til til eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo ugas • Batteri ug ug ug ug ug ug ug ug ug ug ug ug ug • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Pe Servicehallen Dombås as Pe Pe Pe Pe Pe Pe Pe Pe Pe Pe Pe Pe Pe Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås Dombås Dombås Dombås as as Dombås as Dombås as Dombås as Dombås as Dombås as Dombås as as as as as as • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri Batteri on on on on on on on on on on on on on on sj sj sj sj sj sj sj sj sj sj sj sj sj sj ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra Besøksadresse Telefon Vakttelefon Åpningstider Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Telefon Besøksadresse Telefon Besøksadresse Telefon Besøksadresse Telefon Besøksadresse Telefon Besøksadresse Vakttelefon Telefon Besøksadresse Vakttelefon Telefon Besøksadresse Vakttelefon Telefon Vakttelefon Telefon Vakttelefon Telefon Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Åpningstider Åpningstider Åpningstider Åpningstider Åpningstider pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa lre lre lre lre lre lre lre lre lre lre lre lre lre lre on on on on on on on on on on on on bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi sj sj sj sj sj sj sj sj sj sjpa sjra sjon sjon v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra Besøksadresse Telefon Vakttelefon Åpningstider Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Telefon Besøksadresse Telefon Besøksadresse Telefon Besøksadresse Telefon Besøksadresse Telefon Besøksadresse Vakttelefon Telefon Besøksadresse Vakttelefon Telefon Besøksadresse Vakttelefon Telefon Vakttelefon Telefon Vakttelefon Telefon Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Åpningstider Åpningstider Åpningstider Åpningstider Åpningstider pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa lre lre lre lre lre lre lre lre lre lre lre lre lre lre bi biv/ bi bisj bi bi bipa bi bi bi bi bi bi bi v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ Tid for åBesøksadresse tenke på bobilen Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget

JG

Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget 2660 61 24 24 94 91 12 95 44 ManFre: 08.00-16.00 2660 2660 Dombås 2660 Dombås 2660 Dombås 2660 2660 61 2660 Dombås 24 2660 24 24 Dombås 61 2660 24 24 94 61 Dombås 2660 94 24 61 Dombås 2660 91 94 24 61 Dombås 2660 91 12 94 24 24 61 Dombås 2660 12 95 91 94 24 61 Dombås 95 44 12 91 94 24 61 Dombås 44 95 12 91 94 24 24 61 44 95 12 91 94 24 Man24 61 44 95 12 91 Man94 24 24 61 44 95 12 91 Fre: Man94 24 61 44 95 12 91 Fre: Man94 24 08.00-16.00 44 95 12 91 Fre: Man94 24 08.00-16.00 44 95 12 91 Fre: Man94 08.00-16.00 44 95 12 91 Fre: Man08.00-16.00 44 95 12 91 Fre: Man08.00-16.00 44 95 12 Fre: Man08.00-16.00 44 95 Fre: Man08.00-16.00 44 Fre: Man08.00-16.00 Fre: Man08.00-16.00 Fre: Man08.00-16.00 Fre: 08.00-16.00 Fre: 08.00-16.00 08.00-16.00 2660 Dombås Dombås 61 24Dombås 24Dombås 9461 91 12 95 44 ManFre: 08.00-16.00 2660 2660 Dombås 2660 Dombås 2660 Dombås 2660 Dombås 2660 Dombås 61 2660 61 Dombås 24 2660 24 24 Dombås 61 2660 24 24 94 61 Dombås 2660 94 24 61 Dombås 2660 91 94 24 61 Dombås 2660 91 12 94 24 24 61 Dombås 2660 12 95 91 94 24 61 Dombås 95 44 12 91 94 24 61 Dombås 44 95 12 91 94 24 24 61 44 95 12 91 94 24 Man24 61 44 95 12 91 Man94 24 24 61 44 95 12 91 Fre: Man94 24 61 44 95 12 91 Fre: Man94 24 08.00-16.00 44 95 12 91 Fre: Man94 24 08.00-16.00 44 95 12 91 Fre: Man94 08.00-16.00 44 95 12 91 Fre: Man08.00-16.00 44 95 12 91 Fre: Man08.00-16.00 44 95 12 Fre: Man08.00-16.00 44 95 Fre: Man08.00-16.00 44 Fre: Man08.00-16.00 Fre: Man08.00-16.00 Fre: Man08.00-16.00 Fre: 08.00-16.00 Fre: 08.00-16.00 08.00-16.00

Våren nærmer seg og det er tid for å tenke på bobilen. Vi har god kompetanse B I L V E med R K de S T E D A S fleste typer bobil og kan foreta service og reparasjoner. Våre fagfolk står klare for å www.mecacarservice.no sikre deg enwww.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no problemfri kjøreopplevelse. Prøv oss da vel! • • •

Ønsker du å få utført maling inne- eller utendørs?

PS! Vi reparerer bremser og påløp på hengere og campingvogner. Vi har verksted godkjenning opp B I L Vpå E kjøretøy R K S T E til D 7500 A Skg. Vi tilbyr også vinterkonservering/service av bobiler. Ta kontakt for tilbud!

DIN LOKALE BILVERKSTAD DIN DIN LOKALE DIN LOKALE DIN LOKALE DIN LOKALE DIN LOKALE DIN LOKALE DIN BILVERKSTAD LOKALE DIN BILVERKSTAD LOKALE DIN BILVERKSTAD LOKALE DIN BILVERKSTAD LOKALE DIN BILVERKSTAD LOKALE BILVERKSTAD LOKALE BILVERKSTAD LOKALE BILVERKSTAD BILVERKSTAD BILVERKSTAD BILVERKSTAD BILVERKSTAD BILVERKSTAD DIN DIN LOKALE BILVERKSTAD DIN DIN DIN LOKALE DIN LOKALE DIN LOKALE DIN LOKALE DIN LOKALE DIN LOKALE DIN BILVERKSTAD LOKALE DIN BILVERKSTAD LOKALE DIN BILVERKSTAD LOKALE DIN BILVERKSTAD LOKALE DIN BILVERKSTAD LOKALE BILVERKSTAD LOKALE BILVERKSTAD LOKALE BILVERKSTAD BILVERKSTAD BILVERKSTAD BILVERKSTAD BILVERKSTAD BILVERKSTAD

·· Service ·· Service ·· Service ·· Service ·· Service ·· Service ·· Service ·· Service ·· Service ·· Service ·· Service ·· Service ·· Service ·· Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service

·· EU kontroll ·· Olje EU ··• EU EU ··• EU EU EU ··• EU ··• EU ··• EU EU EU ··kontroll EU kontroll kontroll • •• eu-kontroll ••Olje Olje ••··kontroll Olje ••··kontroll Olje Olje • Olje • Olje Olje Olje Olje • Olje • Olje EU kontroll EU EU kontroll EU kontroll EU kontroll EU kontroll EU kontroll EU kontroll EU kontroll EU kontroll EU kontroll EU kontroll EU kontroll EU kontroll kontroll • Olje Olje Olje Olje • EU Olje Olje Olje •kontroll Olje •··kontroll Olje •··kontroll Olje •kontroll Olje •kontroll Olje •kontroll Olje •··kontroll Olje •··kontroll Olje eu-kontroll eu-kontroll eu-kontroll eu-kontroll eu-kontroll eu-kontroll eu-kontroll eu-kontroll eu-kontroll eu-kontroll eu-kontroll eu-kontroll eu-kontroll MECA Kortet MECA MECA MECA Kortet Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet Kortet Ditt lokale bilverksted Ditt Ditt Ditt Ditt Ditt lokale Ditt lokale Ditt lokale Ditt lokale Ditt lokale Ditt lokale Ditt lokale bilverksted Ditt bilverksted lokale Ditt bilverksted lokale bilverksted lokale bilverksted lokale bilverksted lokale bilverksted lokale bilverksted bilverksted bilverksted bilverksted bilverksted bilverksted · Reparasjoner · Reparasjoner · Reparasjoner · Reparasjoner · Reparasjoner · Reparasjoner · Reparasjoner · Reparasjoner · Reparasjoner · Reparasjoner · Reparasjoner · Reparasjoner · Reparasjoner · Reparasjoner MECA Kortet MECA MECA MECA Kortet Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet Kortet • Klima/ac service • • Klima/ac Klima/ac • Klima/ac • Klima/ac • Klima/ac • service Klima/ac • service Klima/ac • service Klima/ac • service Klima/ac • service Klima/ac • service Klima/ac • service Klima/ac • service Klima/ac service service service service service Ditt lokale bilverksted Ditt Ditt Ditt Ditt Ditt lokale Ditt lokale Ditt lokale Ditt lokale Ditt lokale Ditt lokale Ditt lokale bilverksted Ditt bilverksted lokale Ditt bilverksted lokale bilverksted lokale bilverksted lokale bilverksted lokale bilverksted lokale bilverksted bilverksted bilverksted bilverksted bilverksted bilverksted · Reparasjoner · Reparasjoner · Reparasjoner · Reparasjoner · Reparasjoner · Reparasjoner · Reparasjoner · Reparasjoner · Reparasjoner · Reparasjoner · Reparasjoner · Reparasjoner · Reparasjoner · Reparasjoner • Klima/ac service • Du •Klima/ac Klima/ac • mottar Klima/ac •ikke Klima/ac • mottar Klima/ac • ikke service Klima/ac •ikke service Klima/ac •ikke service Klima/ac •lenger service Klima/ac •varsel service Klima/ac •ikke service Klima/ac •ikke service Klima/ac •ikke service Klima/ac service service service service service ––varsel Betal når – – Betal – når Betal – når Betal det – det Betal – det Betal – når det Betal – det Betal – det Betal – det Betal – det Betal – det Betal – det Betal når det det det Du mottar lenger fra Statens Vegvesen. kan Du Du mottar Du mottar Du Du mottar Du mottar Du mottar Du ikke mottar Du lenger ikke mottar Du lenger mottar Du lenger varsel mottar Du lenger varsel mottar lenger ikke varsel mottar lenger ikke varsel lenger fra varsel ikke fra lenger ikke varsel Statens fra lenger ikke varsel Statens fra lenger Statens fra lenger varsel Statens fra lenger varsel Statens Vegvesen. fra varsel Vegvesen. Statens fra varsel Statens Vegvesen. varsel Statens Vegvesen. fra Vegvesen. Statens fra Statens Vegvesen. fra Du Vegvesen. fra Du Vegvesen. Statens Du kan Statens Vegvesen. kan Du Vegvesen. kan Du Vegvesen. kan Du Vegvesen. kan Du Vegvesen. kan Du kan Du kan Dukan Dukan Dukan Dukan kan Betal når det – Betal Betal –det Betal –fra når Betal –Du når Betal det –når når det Betal –når når det Betal –Statens når det Betal –når når det Betal –når når det Betal –når når det Betal –når når det Betal –når når det Betal –når når det Betal når detnår når det det passer deg. passer passer passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. deg. deg. • Diagnose/feilkoding • • Diagnose/feilkoding Diagnose/feilkoding • Diagnose/feilkoding • Diagnose/feilkoding • Diagnose/feilkoding • Diagnose/feilkoding • Diagnose/feilkoding • Diagnose/feilkoding • Diagnose/feilkoding • Diagnose/feilkoding • Diagnose/feilkoding • Diagnose/feilkoding • Diagnose/feilkoding passer deg. passer passer passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. deg. deg. Velkommen uansett bilmerke! Velkommen Velkommen Velkommen Velkommen Velkommen Velkommen uansett Velkommen uansett Velkommen uansett Velkommen uansett Velkommen bilmerke! uansett Velkommen bilmerke! uansett Velkommen bilmerke! uansett Velkommen bilmerke! uansett bilmerke! uansett bilmerke! uansett bilmerke! uansett bilmerke! uansett bilmerke! uansett bilmerke! bilmerke! bilmerke! bilmerke! • Diagnose/feilkoding • • Diagnose/feilkoding Diagnose/feilkoding • Diagnose/feilkoding • Diagnose/feilkoding • Diagnose/feilkoding • Diagnose/feilkoding • Diagnose/feilkoding • Diagnose/feilkoding • Diagnose/feilkoding • Diagnose/feilkoding • Diagnose/feilkoding • Diagnose/feilkoding • Diagnose/feilkoding Velkommen uansett bilmerke! Velkommen Velkommen Velkommen Velkommen Velkommen Velkommen uansett Velkommen uansett Velkommen uansett Velkommen uansett Velkommen bilmerke! uansett Velkommen bilmerke! uansett Velkommen bilmerke! uansett Velkommen bilmerke! uansett bilmerke! uansett bilmerke! uansett bilmerke! uansett bilmerke! uansett bilmerke! uansett bilmerke! bilmerke! bilmerke! bilmerke! finne ut når din bil skal til ettersyn ved åettersyn klikke den inn selv selv selv finne selv finne selv finne selv ut finne ut selv finne når ut selv når finne ut selv finne din når ut din selv finne når ut bil din selv når finne bil ut din selv finne når skal ut bil din selv når finne skal bil ut din når finne skal til bil ut din finne når skal til ettersyn bil ut din når skal til ettersyn bil ut din når skal til ettersyn bil ut din når skal til ettersyn bil din når skal til bil ved din skal til ettersyn ved bil din skal til ettersyn ved bil åskal til ettersyn ved klikke bil åskal til ettersyn klikke ved åskal til ettersyn klikke ved åtil ettersyn klikke ved åden til ettersyn klikke den ved åpå ettersyn klikke den ved åinn klikke den åved inn klikke den på åved inn klikke på den ved inn å klikke den på ved inn å på den klikke åinn på klikke den inn å klikke på den inn på den inn på den inn på den inn på inn på inn påpå Vi service og reparasjoner Vi Vi utfører Vi utfører Vi utfører Vi utfører service Vi utfører service Vi utfører service Vi utfører service Vi utfører og service Vi utfører og service reparasjoner Vi utfører og service reparasjoner Vi utfører og service reparasjoner Vi utfører og service reparasjoner utfører og service reparasjoner og service reparasjoner og service reparasjoner og service reparasjoner og reparasjoner og reparasjoner og reparasjoner og reparasjoner reparasjoner Vi utfører utfører service og reparasjoner Viselv Vi utfører Vi utfører Vi utfører utfører service Vi service Vi service Vi service Vi utfører og service Vi utfører og service reparasjoner Vi utfører og service reparasjoner Vi utfører og service reparasjoner Vi utfører og service reparasjoner utfører og service reparasjoner og service reparasjoner og service reparasjoner og service reparasjoner og reparasjoner og reparasjoner og reparasjoner og reparasjoner reparasjoner • PKK/EU kontroll •• Vi ••PKK/EU PKK/EU ••utfører PKK/EU ••utfører PKK/EU ••utfører PKK/EU • kontroll PKK/EU • kontroll PKK/EU • kontroll PKK/EU • kontroll PKK/EU • kontroll PKK/EU • kontroll PKK/EU • kontroll PKK/EU • kontroll PKK/EU kontroll kontroll kontroll kontroll kontroll • PKK/EU kontroll PKK/EU PKK/EU PKK/EU PKK/EU PKK/EU • kontroll PKK/EU • kontroll PKK/EU • kontroll PKK/EU • kontroll PKK/EU • kontroll PKK/EU • kontroll PKK/EU • kontroll PKK/EU • kontroll PKK/EU kontroll kontroll kontroll kontroll kontroll på bilmerker. på på alle på alle på alle bilmerker. på bilmerker. alle på bilmerker. alle på bilmerker. alle på bilmerker. alle på bilmerker. alle på bilmerker. alle på bilmerker. alle på bilmerker. alle på bilmerker. alle bilmerker. alle bilmerker. bilmerker. mecacarservice.no mecacarservice.no mecacarservice.no mecacarservice.no mecacarservice.no mecacarservice.no mecacarservice.no mecacarservice.no mecacarservice.no mecacarservice.no mecacarservice.no mecacarservice.no mecacarservice.no mecacarservice.no på alle alle bilmerker. på på alle på alle på bilmerker. på bilmerker. alle på alle på alle på alle på bilmerker. alle på bilmerker. alle på bilmerker. alle på bilmerker. alle på bilmerker. alle bilmerker. alle bilmerker. bilmerker. • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • • Dekk • Dekk • • • • • • • Karroseri/rust Dekk • Dekk • skade Dekk • skade Dekk • skade Dekk • Dekk Dekk • skade Dekk • skade Dekk • Dekk Dekk • Dekk Dekk • Dekk Dekk • Dekk Dekk • Dekk Dekk • Dekk Dekk • Karroseri/rust skade ••alle ••Karroseri/rust Karroseri/rust ••bilmerker. Karroseri/rust ••bilmerker. Karroseri/rust ••bilmerker. Karroseri/rust • Karroseri/rust • Karroseri/rust • Karroseri/rust • skade Karroseri/rust • skade Karroseri/rust • skade Karroseri/rust • skade • skade Karroseri/rust skade skade skade • Karroseri/rust skade Karroseri/rust Karroseri/rust Karroseri/rust Karroseri/rust Karroseri/rust • Karroseri/rust • Karroseri/rust • Karroseri/rust • skade Karroseri/rust • skade Karroseri/rust • skade Karroseri/rust • skade Karroseri/rust • skade Karroseri/rust skade skade skade skade skade skade skade skade • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje Vi utfører EU KONTROLL. Bestill tid i dag! Vi Vi utfører Vi utfører Vi utfører Vi utfører EU Vi utfører EU Vi utfører KONTROLL. EU Vi utfører KONTROLL. EU Vi utfører KONTROLL. EU Vi utfører KONTROLL. EU Vi utfører KONTROLL. EU Vi utfører KONTROLL. EU Vi utfører Bestill KONTROLL. EU Bestill utfører KONTROLL. EU Bestill KONTROLL. EU Bestill KONTROLL. tid EU Bestill tid KONTROLL. EU i Bestill tid KONTROLL. dag! i Bestill tid dag! KONTROLL. i Bestill tid dag! i Bestill tid dag! i Bestill tid dag! i Bestill tid dag! i Bestill tid dag! i Bestill tid dag! i dag! i dag! iRtid dag! iTdag! i dag! • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • tid Olje • tid Olje Servicehallen Dombås as Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås as Servicehallen Dombås as Servicehallen Dombås as Dombås as Dombås as Dombås as Dombås as Dombås as Dombås as as as as as ER ETRET RET RETRETRET RETRETRETRETRET RETRET KLEPP AUTO KLEPP KLEPP KLEPP KLEPP KLEPP KLEPP AUTO KLEPP AUTO KLEPP AUTO KLEPP AUTO KLEPP AUTO KLEPP AUTO KLEPP AUTO KLEPP AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO • Batteri • Batteri • • • • • • • • • • • ØBatteri Ø JØ JØ Ø JØØ JØØ JØØ JØØ JØØ JØØ JØØ JØØ JØØ JØØ Ø Ø ØJBatteri Servicehallen Dombås as Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås as Servicehallen Dombås as Servicehallen Dombås as Dombås as Dombås as Dombås as Dombås as as Dombås as as as as as KLEPP AUTO KLEPP KLEPP KLEPP KLEPP KLEPP KLEPP AUTO KLEPP AUTO KLEPP AUTO KLEPP AUTO KLEPP AUTO KLEPP AUTO KLEPP AUTO KLEPP AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO • Batteri • Dombås Batteri • Batteri Batteri • Batteri Batteri • Batteri Batteri • Batteri Batteri • Batteri Batteri • Batteri Batteri • Batteri Batteri • Batteri Batteri • Batteri Batteri • Batteri • Batteri Batteri • Batteri J•

Besøksadresse Telefon Vakttelefon Åpningstider Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Telefon Telefon Besøksadresse Besøksadresse Telefon Besøksadresse Telefon Vakttelefon Telefon Besøksadresse Vakttelefon Telefon Besøksadresse Vakttelefon Telefon Besøksadresse Vakttelefon Telefon Åpningstider Besøksadresse Vakttelefon Åpningstider Telefon Besøksadresse Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Åpningstider Åpningstider Åpningstider Besøksadresse Telefon Vakttelefon Åpningstider Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Telefon Telefon Besøksadresse Besøksadresse Telefon Besøksadresse Telefon Vakttelefon Telefon Besøksadresse Vakttelefon Telefon Besøksadresse Vakttelefon Telefon Besøksadresse Vakttelefon Telefon Åpningstider Besøksadresse Vakttelefon Åpningstider Telefon Besøksadresse Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Åpningstider Åpningstider Åpningstider Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget 2660 Dombås 612660 24 2660 24 942660 91 12 95 44 ManFre: 08.00-16.00 2660 2660 Dombås Dombås Dombås 61 Dombås 24 61 2660 Dombås 24 242660 61 94 Dombås 2424 94 2660 61 Dombås 91 242412 94 61 2660 91 Dombås 24 95 24 12 94 61 2660 91 Dombås 44 24 95 24 12 94 61 2660 44 91 Dombås 24 95 24 12 94 61 Man2660 44 91 24 Dombås 95 24 12 Man94 61 2660 44 91 Dombås 24 Fre: 95 24 12 Man94 61 44 Fre: 91 08.00-16.00 Dombås 24 95 24 12 Man94 08.00-16.00 61 44 91 Fre: 24 9524 12 Man94 61 08.00-16.00 44 Fre: 91 24 95 24 12 Man94 61 08.00-16.00 44 Fre: 91 24 95 24 Man12 94 08.00-16.00 44 Fre: 91 24 95Man12 94 08.00-16.00 Fre: 44 919512 Man08.00-16.00 Fre: 44 919512 Man08.00-16.00 44 Fre: 95Man08.00-16.00 44 Fre:Man08.00-16.00 Fre:Man08.00-16.00 Fre: 08.00-16.00 Fre: 08.00-16.00 EU-KONTROLL EU-KONTROLL EU-KONTROLL EU-KONTROLL EU-KONTROLL EU-KONTROLL EU-KONTROLL EU-KONTROLL EU-KONTROLL EU-KONTROLL EU-KONTROLL EU-KONTROLL EU-KONTROLL EU-KONTROLL 2660 Dombås 612660 24 2660 24 942660 91 12 95 44 ManFre: 08.00-16.00 2660 2660 Dombås Dombås Dombås 61 Dombås 24 61 2660 Dombås 24 242660 61 94 Dombås 2424 94 2660 61 Dombås 91 242412 94 61 2660 91 Dombås 24 95 24 12 94 61 2660 91 Dombås 44 24 95 24 12 94 61 2660 44 91 Dombås 24 95 24 12 94 61 Man2660 44 91 24 Dombås 95 24 12 Man94 61 2660 44 91 Dombås 24 Fre: 95 24 12 Man94 61 44 Fre: 91 08.00-16.00 Dombås 24 95 24 12 Man94 08.00-16.00 61 44 91 Fre: 24 9524 12 Man94 61 08.00-16.00 44 Fre: 91 24 95 24 12 Man94 61 08.00-16.00 44 Fre: 91 24 95 24 Man12 94 08.00-16.00 44 Fre: 91 24 95Man12 94 08.00-16.00 Fre: 44 919512 Man08.00-16.00 Fre: 44 919512 Man08.00-16.00 44 Fre: 95Man08.00-16.00 44 Fre:Man08.00-16.00 Fre:Man08.00-16.00 Fre: 08.00-16.00 Fre: 08.00-16.00

DISK K IO DISK K IO DISK K IO DISK K IO DISK K O I DISK K IO DISK K IO DISK K IO DISK K O I DISK K O I DISK K IO DISK K IO DISK K IO

Postadresse, Postnummer Sted Postadresse, Postadresse, Postadresse, Postadresse, Postadresse, Postadresse, Postadresse, Postnummer Postadresse, Postnummer Postadresse, Postnummer Postnummer Postadresse, Postnummer Postadresse, Postnummer Postadresse, Postnummer Postadresse, Sted Postnummer Sted Postnummer Sted Postnummer Sted Postnummer Sted Postnummer Sted Postnummer Sted Sted Sted Sted Sted Sted Sted Man-fre 07:00-16:30 Man-fre Man-fre Man-fre Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 07:00-16:30 07:00-16:30 07:00-16:30

ONTR YK ONTR YK ONTR YK ONTR YK ONTR YK ONTR YK ONTR YK ONTR YK ONTR YK ONTR YK ONTR YK ONT YK N R O TR YK

ONTR YK

DISK K IO

Kjøpsmannsbrotet 9, 4352 Kleppe Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet 9, Kjøpsmannsbrotet 9, 4352 4352 Kjøpsmannsbrotet 9, Kjøpsmannsbrotet 4352 9, Kjøpsmannsbrotet 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 Kleppe Kleppe Kleppe Kjøpsmannsbrotet 9, 4352 Kleppe Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet 9,VerkSteDSnAVn Kjøpsmannsbrotet 9, 4352 4352 Kjøpsmannsbrotet 9,VerkSteDSnAVn Kjøpsmannsbrotet 4352 9,Kleppe Kleppe Kjøpsmannsbrotet 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 Kleppe Kleppe Kleppe VerkSteDSnAVn VerkSteDSnAVn VerkSteDSnAVn VerkSteDSnAVn VerkSteDSnAVn VerkSteDSnAVn VerkSteDSnAVn VerkSteDSnAVn VerkSteDSnAVn VerkSteDSnAVn VerkSteDSnAVn VerkSteDSnAVn Bilverksted AS Bilverksted Bilverksted Bilverksted Bilverksted Bilverksted Bilverksted Bilverksted AS Bilverksted AS Bilverksted AS Bilverksted AS Bilverksted AS Bilverksted AS Bilverksted AS AS AS AS AS Tlf.: 51 78 60 60 Tlf.: Tlf.: 51 Tlf.: 51 Tlf.: 78 51 78 Tlf.: 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 60 60 51 78 60 60 78 60 60 60 60 60 Bilverksted AS Bilverksted Bilverksted Bilverksted Bilverksted Bilverksted Bilverksted Bilverksted AS Bilverksted AS Bilverksted AS Bilverksted AS Bilverksted AS Bilverksted AS Bilverksted AS AS AS AS ASAS ASAS AS Tlf.: 51Tlf.: 78 60 6051 Tlf.: 51 Tlf.: 51 Tlf.: 78 78 Tlf.: 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 60 60 51 78 60 60 78 60 6060 6060

Ring Jarle for et uforpliktende tilbud! Tlf: 913 02 111

PLERPLELRPLELRPLEL PLE PLE PLE L PEPER LL PER L PLE PLE PLERPLEL OL OL OLR OLR OL O R OL O O O R OLR OLROLR R O

07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 07:00-16:30 07:00-16:30 07:00-16:30 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 07:00-16:30 07:00-16:30 07:00-16:30 07:00-16:30 07:00-16:30 SMan-fre vHaukås eMan-fre io S vMan-fre e SiHaukås v o eSVEIO iSHaukås o vMan-fre e S iHaukås o vMan-fre e S io vMan-fre e iSo vMan-fre e S i53 o ve S i74 o ve iS o v Man-fre e S i51 o vMan-fre e iSo v-e S io v eSVEIO S iMan o v7.30 e o Haukås 5550 SVEIO 53 74 25 51 Man fred --Man 15.30 Haukås Haukås Haukås 5550 Haukås 5550 5550 SVEIO 5550 SVEIO 5550 Haukås SVEIO 5550 Haukås SVEIO 5550 Haukås SVEIO 5550 53 Haukås SVEIO 5550 74 53 25 Haukås SVEIO 5550 53 25 74 SVEIO 5550 53 74 51 25 5550 74 25 53 51 Man 5550 53 25 51 74 SVEIO 53 74 51 25 --i Man fred SVEIO --74 25 53 51 fred --25 51 7.30 74 53 Man fred 7.30 --51 25 74 53 Man fred -- --7.30 15.30 53 51 25 74 Man fred -- 7.30 15.30 --53 74 51 25 Man fred -- 7.30 --15.30 74 25 51 Man fred -- 15.30 --7.30 25 51 Man fred -- 7.30 15.30 --51 Man fred -- 7.30 15.30 -- Man fred -- 15.30 7.30 -- Man fred -- 15.30 7.30 -- fred -- 15.30 --7.30 fred -- 7.30 15.30 -- 7.30 15.30 -- 15.30 -- 15.30 Tlf.:Man-fre 012-345678 Tlf.: Tlf.: 012-345678 Tlf.: 012-345678 Tlf.: 012-345678 Tlf.: 012-345678 Tlf.: 012-345678 Tlf.: 012-345678 Tlf.: 012-345678 Tlf.: 012-345678 Tlf.: 012-345678 Tlf.: 012-345678 Tlf.: 012-345678 Tlf.: 012-345678 012-345678 Haukås 5550 SVEIO 53 74 25 51 Man -SVEIO fred 7.30 15.30 Haukås Haukås Haukås Haukås 5550 Haukås 5550 Haukås SVEIO 5550 Haukås SVEIO 5550 Haukås SVEIO 5550 Haukås SVEIO 5550 Haukås SVEIO 5550 53 Haukås SVEIO 5550 53 74 Haukås SVEIO 5550 74 53 25 Haukås SVEIO 5550 53 25 74 51 SVEIO 5550 53 74 51 25 SVEIO 5550 74 25 53 51 Man SVEIO 5550 53 25 51 74 Man SVEIO 53 74 51 25 Man fred SVEIO 74 25 53 51 Man fred 25 51 7.30 74 53 Man fred 7.30 51 25 74 53 Man fred 7.30 15.30 53 51 25 74 Man fred 7.30 15.30 53 74 51 25 Man fred 7.30 15.30 74 25 51 Man fred 15.30 7.30 25 51 Man fred 7.30 15.30 51 Man fred 7.30 15.30 Man fred 15.30 7.30 Man fred 15.30 7.30 fred 15.30 7.30 fred 7.30 15.30 7.30 15.30 15.30 15.30 Sveio

S v eSi v oe iSov eS i ov e S i ov e iSov eS i ov e S i ov e iSov e S i ov e iSov eS i ov e S i ov e i o

www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no

Haukås Bilverksted AS

www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no Tittelsnesvegen 595

www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no Tlf 53 74 25 51 5550 Sveio e-mail:hb-as@online.no

e-mail: barabas@online.no

Valevåg brudd Vårsalg

minigraverstein Godt utvalg i bruddheller, kantstein og trappetrinn. Kan kappes etter mål. Ledig kapasitet

Ring Axel 982 42 626

på ferdig oppsatt mur. Ring for pris. Kan leveres tilkjørt eller du kan hente selv. Man-fre: 7-15.

Avd. STAUPE

Sveio - Bømlo - Stord

Tlf.:53747800


34

Vestavind Torsdag 7. mars 2019

PÅ TIDE MED EN SJEKK?

Annonser

En solid framtid

Hos testivest.no testes du for seksuelt overførbare infeksjoner gratis.

Drop-in tilbud hver tirsdag kl. 12.00 - 14.00 på Revmatismesykehuset i Karmsundgaten 134. Les mer på testivest.no

Ferdigbetong

Blandeverk i Suldal, Vindafjord, Tysvær og på Stord Transport og pumping med erfarne sjåfører

Bygg, mur og hage

Elementer for bolig, nærings- og landbruksbygg Legoblokk og Big Block støttemur (produseres i Tysvær) Mini Trønderblokk og Forskalingsblokk Heller, belegningsstein og kantstein

Vann og avløp

ig-rør, kummer, kabelkanaler, slamavskillere, sandfangskummer, lokk og rister Tlf. 5377 5200 olenbetong.no mail@olenbetong.no

Grusutsalg - Sveio Vi har på lager: - Grus - Singel - Pukk - Sortert jord - Kulestein - Støypesand - Sement / mørtel - Armering - Fiberduk - Drensrør Kan leveres tilkjørt eller du kan hente selv. Åpningstider Hinderlid: Man-fre 07.00-15.30 Lør 09.00-14.00 (7/4-7/7)

Avd. STAUPE

Sveio - Bømlo - Stord

Tlf.:53747800


Torsdag 7. mars 2019 Vestavind

Annonser

Har du behov for service, karosseriarbeid eller ruteskift på bilen din?

Vi reparerer alle bilmerker, ta kontakt med ditt lokale verksted!

Velkommen til Førde Auto A/S

Vi utfører AC Service

Førde Auto er et komplett verksted med dyktige fagfolk!

Det lønner seg å ta en Service

Førde Auto er et komplett verksted med dyktige fagfolk. Bosch Car Service – med mer en 15000 Bosch Car Service

på anlegget pga nedsatt effekt og for å få fjernet muggsopp.

verksteder er vi verdens største verkstedkjede på det frie ettermarkedet ! I Norge finner du over 110 Bosch Car Service verksteder fordelt over hele landet. Vi får kompetanse fra Bosch – verdens største leverandør til bilindustrien – og tilbyr derfor et stort Sortiment av Bosch original deler, og benytter Bosch diagnose- og testutstyr.

Delbetal ditt kjøp

med Bosch Car Service-kortet

Vi utfører frontruteskift

Vi utfører PKK (Eu kontroll)

Leiebil

Åpningstider

rimelig tilbud på leiebil

Mandag – fredag:

Splitt regningen på:

07.30 – 15.30

4 Service 4 De nye dekkene 4 Bilvarme 4 Eller...?

Timebestilling 53 74 73 10

4 Kreditt på inntil kr 40.000,4 Del opp betalingen rentefritt i 4 til 12 mnd.

Førde Auto A/S Hanaleite 4, 5555 Førde Tlf. 53 74 73 10, www.fordeauto.no Alle typer reperasjoner • Alle bilmerker Eu-kontroll • bredt utvalg av dekk

For everything your car needs.

35


36

Vestavind Torsdag 7. mars 2019

Annonser

Design: 07 Media Moss

Jubileumsmodellen Moderne129 Jubileumsmodellen Moderne129 er en ferdig pakke med blant annet disse tilvalgene: bred entré, 2 bad på 3,1m2 og 4,9m2, innfelt LED i vinduskarmer, vaskemaskin, tørketrommel, skuffer i samtlige benkeskap på kjøkkenet, hvite innbygningsenheter fra Electrolux, spotlights på kjøkken og bad, samt snøfangere på taket. Pris kr. 2.453.750. Når får du også kr. 75.000,jubileumsrabatt i en begrenset periode!

Visningshus i Sveio Avtal tid for privatvisning i vårt visningshus Astrid – når det passer deg!

· 75 års erfaring i Skandinavia · Høy kvalitet og gode priser · Effektiv produksjon og rask levering · Svært energieffektive hus · Alle hus leveres med varmepumpe · Rask montering og overtakelse · Unik byggemetode · Fast pris og gode betalingsbetingelser

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat og få et gratis kostnadsoverslag.

Klistremerke_katalog_transparent_105x32mm_nytt_format_fargejustert.pdf C

Anita Milje · 916 25 617 · anita@alvsbyhus.no Gard Grubstad · 908 57 640 · gard@alvsbyhus.no

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

18.02.2019

10:43


Torsdag 7. mars 2019 Vestavind

Annonser

l i t n e Velkomm ! r e t n e s o Svei

 OG EIN HYGGELIG HANDEL PÅ DITT LOKALE KJØPESENTER!

Ring og bestill på 53 74 01 11

Tlf. bestilling 52 70 32 20 - nå Tlf.ska butikkme i Sveiokosa 941 96 076oss...

hos Ved å handla senter oss på sveio eit bidrar du til rum! levande sent

Bestill time på ledigtime.no eller på telefon 53 74 33 98

Valvatne Ringvegen 5412 Stord Stord – Tlf. Tlf. 53 53 40 40 20 20 70 70 Ringvegen 12 12, 5412 Sveiogata 66 5550 Sveio Tlf. 98 28 99 39 www.valvatne.no

Følg SVEIO SENTER på Facebook for nyheter og tilbud!

www.valvatne.no 1900-2015 FAGFOLK I 115 ÅR

KA SKA DU FINNA PÅ?

Sveio Libris og Ringo er turistinformasjonen i Sveio, vi hjelper deg gjerne!

DAGLIGVARE • APOTEK • KONDITORI • FRISØR • BOK & LEKER • INTERIØR • SPORT & JERNVARE • BYGG • GATEKJØKKEN • POST

37


38

Vestavind Torsdag 7. mars 2019

Innhaldsrikt interiørhjørne Interiør er ei varegruppe som har auka jamnt og trutt hos Sveio Libris & Ringo på Sveio senter. Tekst og foto: Kari Nilsdotter Haukås kari@vestavind-sveio.no

– I tillegg til bokhandel og leiker, har dette med interiør vore i tankane våre heilt frå starten. Men det var først etter at Nille og Søstrene Lye slutta av her i Sveio sentrum at det vart aktuelt for oss å starta opp. Mange av kundane våre har gitt uttrykk for at me treng ein gåvebutikk, seier dagleg leiar Åse Holgersen Katla. Eit rikt utval interiørvarer er no fått plass i eit eige hjørne saman med eit også rikt utval strikkegarn. Det er også noko butikken satsar på, då sveibuen er glad i å strikka. Av interiørgåver er det

noko til dei fleste aldrar, frå søte babypresangar til gåver til godt vaksne som har «alt». Katla fortel at ho i januar var på messe i Lillestrøm saman med arbeidskollega Helene Førland Vikse, for å plukka ut interiørvarer. – Det var så mykje nytt og spennande å sjå at me klarte ikkje å bestemma oss der og då, den biten tok me i fred og ro heime. Av sortimentet viser ho oss blant anna kunsttrykk, serveringsbrett, puter, vesker, vasar og velværeprodukt. Litt for søtsaker i gåvepakningar finst her også, i tillegg til både krydder, kaffi, te og eplesider.

Dagleg leiar i Sveio Libris & Ringo, Åse Holgersen Katla, viser fram litt av utvalet som no er på plass i Sveio senter.

SISTE FINISH – levert av Sveio Blomster og Gaver

Visning eller fest? Sveio Blomster og Gaver pynter din bolig inne eller ute for alle anledninger – blomster og tilbehør leier du av oss! Vi har forskjellige pakker å velge mellom, pris fra kr. 2000,-


Torsdag 7. mars 2019 Vestavind

451 kilo avfall per innbyggjar I 2018 kasta kvar innbyggjar i SIM om lag 451 kg, noko som er ein auke på 3,8 % samanlikna med 2017. Av desse mengdene kasta kvar og ein 57,8 kg bioavfall, 32 kg papiravfall og 15 kg farleg avfall. – Me har hatt ein liten nedgong i avfallsmengdene nokre år no. Både i 2015, 2016 og 2017 gjekk mengdene avfall frå hushald ned, men fjoråret viser at mengdene aukar att, opplyser ansvarleg for plan, innkjøp og kommunikasjon i SIM, Janne Hillersøy, i ei pressemelding.

Nedgong i besøkstal

Dei totale mengdene som vert kasta i vårt område varierer lite, og ein ser ein auke både i det som vert henta heime hjå folk, og det som kjem inn via miljøsentralane. Samstundes ser ein at besøkstalet på SIM sine miljøsentralar går noko ned, etter fleire år med jamn auke årleg. – Bakgrunnen for svingingane veit me ikkje heilt sikkert. På miljøsentralane kan det skuldast at ein i 2018 starta ei ny ordning med henting av plastemballasje, noko som igjen kan ha ført til færre besøk. Men dette veit me som sagt ikkje heilt sikkert, påpeikar Hillersøy

Ny ordning, gode erfaringar

Den nye ordninga SIM starta i april 2018 har blitt godt motteke av abonnentane. Ein har hatt få driftsproblem hittil, etter snart eit års drift. Og SIM seier seg godt nøgd med oppstarten.

– Litt vil det alltid vera med oppstart av ei ny ordning. Me starta jo med nytt selskap og innførte nye ordningar og rutinar. Mellom anna innførte ein henteordning for plastemballasje og frekvensen på restavfall vart endra. Abonnentane har teke dette på strak arm, og gjort sitt til at dette har gått veldig bra, seier Hillersøy.

Nær 400 tonn

Totalt er det samla inn om lag 400 tonn plastemballasje, der om lag 300 av desse kom frå innsamlingsordninga. Resten er levert på ein av SIM sine miljøsentralar. – Dette er bra. Plasten me samlar inn vert sendt til gjenvinning via Grønt Punkt Norge, og mesteparten av det ein får inn vert gjenvunne til nye plastprodukt, som til dømes forbruksartiklar eller produkt til bruk i industri/anlegg, fortel Hillersøy.

Mykje mat i restavfallet

Ein plukkanalyse selskapet nyleg har gjennomført viser at abonnentane generelt er flinke til å sortera rett, men det hamnar mykje matavfall i restavfallet. Den største fraksjonen av avfall som ikkje skal vera i restavfallet er bio, og feilsorteringa her viste heile 25 %. – Det er synd. Dette er avfall som kunne blitt gjort om til kompostjord. I tillegg er det ikkje bra at me kastar så mykje mat. Me har i tillegg vore med i ein matsvinnsanalyse gjennom Miljødirektoratet og den viste at av matavfallet som vert kasta var heile 41 % rekna som matsvinn. Det vil seia at det er mat som hadde vore etande. Og det er sjølvsagt ikkje bra, understrekar Hillersøy.

Me kastar meir, opplyser SIM.

Inviterer til middag og dans i Førde Vil du ta del i ein kjekk kveld på samfunnhuset i Førde, og på same tid støtta ei god sak? Sveio Lions inviterer til restaurantkveld med orkester i slutten av mars. Storsalen blir tatt i bruk då det

skal dekkast på til middag og dessert, og ikkje minst gi plass til bandet Teddy Bears frå Skudenes, som laurdag 30. mars vil spela opp i Samfunnshuset. Sveio Lions har invitert til liknande arrangement dei siste åra, men i år slår dei skikkeleg på stortromma, og diskar opp med ikkje mindre enn fem musikantar. – Me håpar på å

få med litt fleire folk, me håpar på mange påmeldingar, seier visepresident i Sveio Lions, Egil Lokna. I tillegg til middag og musikk, vil det vera mogleg å kjøpa både øl og vin i baren, samt kaffi og kaker. Karmøybandet Teddy Bears består av erfarne musikarar med fortid i Rebells, Just For You, Mash og Hooligans. Frontfiguren er Kar-

møy sitt svar på Elvis Presley; Jan Einar Valhammer. Repertoaret deira består av god dansbar musikk frå 50-talet og opp til dagens slagarar. Overskotet frå restaurantkvelden går til lokale lag og organisasjonar, og humanitær hjelp i utlandet.

SJÅ DEN NYE KATALOGEN til Noregs største bustadbyggjar!

Bestill

en på katalog tne.no alva www.v

HANSABAKKEN I SVEIO SENTRUM: Einebustad med carport

Nybygd bustad med tomt som ligg flott til på Hansabakken, nord for Sveiogata. Alt på eitt plan, god planløysing og livsløpsstandard. Kort veg til butikkar, kommunesenter, bank, barnehagar og skule. Kontakt Bjørn Storebø – eller kom innom kontoret i Sveio senter for ein bustadprat onsdagar og torsdagar.

Godkjent for Husbankfinansiering – me hjelper deg med søking!

Me vil inspirere deg til å realisere din eigen husdraum. Med vår trygge og oversiktlege byggeprosess som «grunnmur», kan du bruke tida på Kr. 3.350.000,alle dei spanande

• Fast pris i byggeperioden detaljane som • 5 års reklamasjonsrett • Lågare dokumentavgift skapar heimen din!

Ringvegen 12, 5412 Stord – Tlf. 53 40 20 70 Sveiogata 66, 5550 Sveio – Tlf. 98 28 99 39 www.valvatne.no

1900-2015 FAGFOLK I 115 ÅR

39


40

Vestavind Torsdag 7. mars 2019

Annonser

MECA Kortet MECA MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet Kortet Kortet Ditt lokale bilverksted Ditt Ditt Ditt Ditt Ditt Ditt Ditt lokale Ditt lokale Ditt lokale Ditt lokale Ditt lokale Ditt lokale Ditt lokale lokale lokale bilverksted lokale bilverksted lokale bilverksted lokale bilverksted lokale bilverksted bilverksted bilverksted bilverksted bilverksted bilverksted bilverksted bilverksted bilverksted MECAMECA Kortet MECA MECA MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet Kortet Kortet – Betal –– Betal ––det Betal – Betal – Betal det – Betal det – Betal det – Betal det – Betal det – Betal det – Betal det – Betal det – Betal det når det når det når det – Betal Betal–– når når det Betal Betal Betal –når når Betal –når når Betal det –når når Betal det –når når Betal det –når når Betal det –når når Betal det –når når Betal det –når når Betal det –når når Betal det –når når Betal det når det når det når detdet det

FAGFOLK

Dropp middagen heime og bli med på

Vil du jobbe i lokalavis?

Restaurantkveld

Her er ledig stilling:

passer deg. passer passer passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. deg. passer deg. passer passer deg. passer deg. deg. deg. deg. passerpasser deg. passer passer passer passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. deg. passer deg. passer passer deg. passer deg. deg. deg. deg.

Vi utfører service og reparasjoner ViViutfører Viutfører Viutfører Vi utfører Viutfører Viutfører Vi service utfører service Viutfører service Viutfører service Viutfører service Viutfører service Vi og utfører service og utfører service og reparasjoner service og reparasjoner service og reparasjoner service og reparasjoner service og reparasjoner service og reparasjoner og reparasjoner og reparasjoner og reparasjoner og reparasjoner og reparasjoner reparasjoner reparasjoner på alle bilmerker. på påpå alle på alle på alle bilmerker. på alle bilmerker. på alle bilmerker. på alle bilmerker. på alle bilmerker. alle på bilmerker. alle på bilmerker. på alle bilmerker. på alle bilmerker. alle bilmerker. alle bilmerker. bilmerker. bilmerker. • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye • nå Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • vår Dekk • nye Dekk vår vår vår vår nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå r nå vår r• rDekk rnye rvår rvår rvår rvår rvår rvår rvår rvår rnye rnye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye

Lørdag 30. mars kl. 19.00-01.00 på Førde Samfunnshus

tilby tilby tilby tilby tilby tilby tilby tilby tilby tilby tilby tilby vår vår vår vår vår vår vår vår vår vår vår vår vår Vil tilby Vil Viltilby Vil Vil Vil Vil Vil Vil Vil Vil Vil Vil Vil nå nå nåvår nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå

r• rOlje r tilby r tilby rOlje rOlje rOlje rOlje rOlje rOlje rOlje rOlje rOlje tilby tilby tilby tilby tilby tilby tilby tilby tilby tilby Vil tilby Vil Vilrtilby Vil Vil Vil Vil Vil Vil Vil Vil Vil Vil Vil • Olje • • • • • • • • • • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • utle Olje • Olje • Olje • utle Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • utle Olje • utle Olje • ie Olje ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie utle utle utle utle utle utle utle utle utle til til til til til til til til til til til til til til ieutle ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie geot geot geot geot geot geot geot geot geot geot geot geot geot geot utle utle utle utle utle utle utle utle utle utle utle utle utle utle Peu Servicehallen Dombås as Peu Peu Peu Peu Peu Peu Peu Peu Peu Peu Peu Peu Peu Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås Dombås Dombås Dombås as as Dombås as Dombås as Dombås as Dombås as Dombås as Dombås as as as as as as til til til til til til til til til til til til til til geot geot geot geot geot geot geot geot geot geot geot geot geot geot • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • • • Peu Servicehallen Dombås as Peu Peu Peu Peu Peu Peu Peu Peu Peu Peu Peu Peu Peu Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås Dombås Dombås Dombås as as Dombås as Dombås as Dombås as Dombås as Dombås as Dombås as as as as as as • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri Batteri • Batteri Batteri • Batteri Batteri

sjon sjon sjon sjon sjon sjon sjon sjon sjon sjon sjon sjon sjon sjon Besøksadresse Telefon Vakttelefon Åpningstider Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Telefon Besøksadresse Telefon Besøksadresse Telefon Besøksadresse Telefon Besøksadresse Telefon Besøksadresse Vakttelefon Telefon Besøksadresse Vakttelefon Telefon Besøksadresse Vakttelefon Telefon Vakttelefon Telefon Vakttelefon Telefon Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Åpningstider Åpningstider Åpningstider Åpningstider Åpningstider para para para para para para para para para para para para para para bilre bilre bilre bilre bilre bilre bilre bilre bilre bilre bilre bilre bilre bilre sjon sjon sjon sjon sjon sjon sjon sjon sjon sjon sjon sjon sjon sjon v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ Besøksadresse Telefon Vakttelefon Åpningstider Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Telefon Besøksadresse Telefon Besøksadresse Telefon Besøksadresse Telefon Besøksadresse Telefon Besøksadresse Vakttelefon Telefon Besøksadresse Vakttelefon Telefon Besøksadresse Vakttelefon Telefon Vakttelefon Telefon Vakttelefon Telefon Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Åpningstider Åpningstider Åpningstider Åpningstider Åpningstider para para para para para para para para para para para para para para bilre bilre bilre bilre bilre bilre bilre bilre bilre bilre bilre bilre bilre bilre v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget 2660 61 24 24 94 91 12 95 44 ManFre: 08.00-16.00 2660 2660 Dombås 2660 Dombås 2660 Dombås 2660 2660 61 2660 Dombås 24 2660 24 24 Dombås 61 2660 24 24 94 61 Dombås 2660 94 24 61 Dombås 2660 91 94 24 61 Dombås 2660 91 12 94 24 24 61 Dombås 2660 12 95 91 94 24 61 Dombås 95 44 12 91 94 24 61 Dombås 44 95 12 91 94 24 24 61 44 95 12 91 94 24 Man24 61 44 95 12 91 Man94 24 24 61 44 95 12 91 Fre: Man94 24 61 44 95 12 91 Fre: Man94 24 08.00-16.00 44 95 12 91 Fre: Man94 24 08.00-16.00 44 95 12 91 Fre: Man94 08.00-16.00 44 95 12 91 Fre: Man08.00-16.00 44 95 12 91 Fre: Man08.00-16.00 44 95 12 Fre: Man08.00-16.00 44 95 Fre: Man08.00-16.00 44 Fre: Man08.00-16.00 Fre: Man08.00-16.00 Fre: Man08.00-16.00 Fre: 08.00-16.00 Fre: 08.00-16.00 08.00-16.00 2660 Dombås Dombås 61 24Dombås 24Dombås 9461 91 12 95 44 ManFre: 08.00-16.00 2660 2660 Dombås 2660 Dombås 2660 Dombås 2660 Dombås 2660 Dombås 61 2660 61 Dombås 24 2660 24 24 Dombås 61 2660 24 24 94 61 Dombås 2660 94 24 61 Dombås 2660 91 94 24 61 Dombås 2660 91 12 94 24 24 61 Dombås 2660 12 95 91 94 24 61 Dombås 95 44 12 91 94 24 61 Dombås 44 95 12 91 94 24 24 61 44 95 12 91 94 24 Man24 61 44 95 12 91 Man94 24 24 61 44 95 12 91 Fre: Man94 24 61 44 95 12 91 Fre: Man94 24 08.00-16.00 44 95 12 91 Fre: Man94 24 08.00-16.00 44 95 12 91 Fre: Man94 08.00-16.00 44 95 12 91 Fre: Man08.00-16.00 44 95 12 91 Fre: Man08.00-16.00 44 95 12 Fre: Man08.00-16.00 44 95 Fre: Man08.00-16.00 44 Fre: Man08.00-16.00 Fre: Man08.00-16.00 Fre: Man08.00-16.00 Fre: 08.00-16.00 Fre: 08.00-16.00 08.00-16.00

annonse@vestavind-sveio.no

Alle velkomne!

Vil du marknadsføra deg her? Det kostar 6720 kroner for 1 år.

140,- eks. mva. for ei rute ved minst 4 innrykk.

Me ønskjer velkommen til ein triveleg kveld med god middag, underhaldning og dans. Det vert sal av kaker og kaffi, bar med øl og vin, samt alkoholfritt alternativ. «Teddy Bears» står for musikken. Aldersgrense 20 - 100 år!

www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no

B I LV E R K S T E D

A S

B I LV E R K S T E D

A S

B I LV E R K S T E D

A S

NGS

DIN LOKALE BILVERKSTAD DIN DIN LOKALE DIN LOKALE DIN LOKALE DIN LOKALE DIN LOKALE DIN LOKALE DIN BILVERKSTAD LOKALE DIN BILVERKSTAD LOKALE DIN BILVERKSTAD LOKALE DIN BILVERKSTAD LOKALE DIN BILVERKSTAD LOKALE BILVERKSTAD LOKALE BILVERKSTAD LOKALE BILVERKSTAD BILVERKSTAD BILVERKSTAD BILVERKSTAD BILVERKSTAD BILVERKSTAD DIN DIN LOKALE BILVERKSTAD DIN DIN DIN LOKALE DIN LOKALE DIN LOKALE DIN LOKALE DIN LOKALE DIN LOKALE DIN BILVERKSTAD LOKALE DIN BILVERKSTAD LOKALE DIN BILVERKSTAD LOKALE DIN BILVERKSTAD LOKALE DIN BILVERKSTAD LOKALE BILVERKSTAD LOKALE BILVERKSTAD LOKALE BILVERKSTAD BILVERKSTAD BILVERKSTAD BILVERKSTAD BILVERKSTAD BILVERKSTAD

·· Service ·· Service ·· Service ·· Service ·· Service ·· Service ·· Service ·· Service ·· Service ·· Service ·· Service ·· Service ·· Service ·· Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service

eu-kontroll eu-kontroll eu-kontroll eu-kontroll eu-kontroll eu-kontroll eu-kontroll eu-kontroll eu-kontroll eu-kontroll eu-kontroll eu-kontroll eu-kontroll eu-kontroll MECA Kortet MECA MECA MECA Kortet Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet Kortet Ditt lokale bilverksted Ditt Ditt Ditt Ditt Ditt lokale Ditt Ditt Ditt Ditt bilverksted Ditt bilverksted lokale Ditt lokale lokale lokale lokale lokale bilverksted bilverksted bilverksted bilverksted bilverksted bilverksted ··Ditt Reparasjoner ··lokale Reparasjoner ··• Reparasjoner Reparasjoner Reparasjoner ··• Reparasjoner Reparasjoner Reparasjoner ··• Reparasjoner ··• Reparasjoner ··• Reparasjoner Reparasjoner Reparasjoner ··bilverksted Reparasjoner MECA Kortet MECA MECA MECA Kortet Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet Kortet • Klima/ac service •• Du ••Klima/ac Klima/ac Klima/ac ••··ikke Klima/ac ••··lokale Klima/ac service Klima/ac ••··lokale service Klima/ac ••··lokale service Klima/ac service Klima/ac service Klima/ac service Klima/ac ••··bilverksted service Klima/ac ••··bilverksted service Klima/ac service service service service service Ditt lokale bilverksted Ditt Ditt Ditt Ditt Ditt lokale Ditt lokale Ditt lokale Ditt lokale Ditt lokale Ditt lokale Ditt lokale bilverksted Ditt bilverksted lokale Ditt bilverksted lokale bilverksted lokale bilverksted lokale bilverksted lokale bilverksted lokale bilverksted bilverksted bilverksted bilverksted bilverksted bilverksted Reparasjoner Reparasjoner Reparasjoner Reparasjoner Reparasjoner Reparasjoner Reparasjoner Reparasjoner Reparasjoner Reparasjoner Reparasjoner Reparasjoner Reparasjoner Reparasjoner •Ditt Klima/ac service Klima/ac Klima/ac •lokale Klima/ac Klima/ac Klima/ac •lokale service Klima/ac service Klima/ac service Klima/ac •lenger service Klima/ac •bilverksted service Klima/ac •bilverksted service Klima/ac service Klima/ac service Klima/ac service service service service service – Betal når –– Betal ––det Betal ––fra når Betal ––Du når Betal det ––når det Betal ––når det Betal ––Statens når det Betal ––når det Betal ––når det Betal ––når det Betal ––når det Betal ––når det Betal ––når det Betal når det det det Du mottar lenger varsel fra Statens Vegvesen. kan Du Du mottar mottar Du mottar Du mottar Du ikke mottar Du ikke mottar Du ikke mottar Du ikke mottar Du lenger ikke mottar Du lenger ikke mottar Du lenger ikke varsel mottar Du lenger ikke varsel mottar lenger ikke varsel mottar lenger ikke varsel lenger fra varsel ikke fra lenger ikke varsel Statens fra lenger ikke varsel Statens fra lenger Statens fra lenger varsel Statens fra lenger varsel Statens Vegvesen. fra varsel Vegvesen. Statens fra varsel Statens Vegvesen. varsel Statens Vegvesen. fra Vegvesen. Statens fra Statens Vegvesen. fra Du Vegvesen. fra Du Vegvesen. Statens Du kan Statens Vegvesen. kan Du Vegvesen. kan Du Vegvesen. kan Du Vegvesen. kan Du Vegvesen. kan Du kan Du kan Dukan Dukan Dukan Dukan kan –varsel Betal når det Betal Betal når Betal når Betal det når det Betal når det Betal når det Betal når det Betal når det Betal når det Betal når det Betal når det Betal når det Betal når detnår når det det ·· EU ·· Olje EU ··• EU EU ··• EU EU EU ··• EU ··• EU ··• EU EU EU ··kontroll EU kontroll kontroll • ••Olje Olje ••··kontroll Olje ••··kontroll Olje Olje ••··kontroll Olje ••··kontroll Olje Olje Olje Olje ••··kontroll Olje ••··kontroll Olje EU• kontroll EU EU kontroll EU kontroll EU kontroll EU kontroll EU kontroll EU kontroll EU kontroll EU kontroll EU kontroll EU kontroll EU kontroll EU kontroll kontroll • Olje Olje • kontroll Olje Olje • EU Olje Olje Olje •kontroll Olje Olje Olje •kontroll Olje •kontroll Olje •kontroll Olje Olje Olje

IDiagnose/feilkoding LDiagnose/feilkoding V E R K passer S Tdeg. Epasser D Apasser S passer passer deg. passer deg. passer deg. deg. passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. deg. deg. • Diagnose/feilkoding •• ••Diagnose/feilkoding Diagnose/feilkoding •• Diagnose/feilkoding ••Velkommen Diagnose/feilkoding ••Velkommen Diagnose/feilkoding •• Diagnose/feilkoding ••Velkommen Diagnose/feilkoding ••Velkommen Diagnose/feilkoding ••uansett Diagnose/feilkoding ••Buansett Diagnose/feilkoding ••bilmerke! ••Velkommen ••Velkommen Diagnose/feilkoding passer deg. deg. deg. deg. deg. deg. passer deg. passer deg. deg. deg. passer deg. deg. deg. deg. Velkommen uansett bilmerke! Velkommen Velkommen Velkommen uansett uansett Velkommen Velkommen Velkommen uansett bilmerke! uansett bilmerke! uansett Velkommen bilmerke! uansett bilmerke! uansett bilmerke! uansett bilmerke! uansett bilmerke! uansett bilmerke! uansett bilmerke! bilmerke! bilmerke! bilmerke! •Vi Diagnose/feilkoding Diagnose/feilkoding Diagnose/feilkoding Diagnose/feilkoding Diagnose/feilkoding Diagnose/feilkoding Diagnose/feilkoding Diagnose/feilkoding Diagnose/feilkoding Diagnose/feilkoding Diagnose/feilkoding Diagnose/feilkoding Diagnose/feilkoding Diagnose/feilkoding Velkommen uansett bilmerke! Velkommen Velkommen Velkommen Velkommen Velkommen Velkommen uansett Velkommen uansett Velkommen uansett Velkommen uansett Velkommen bilmerke! uansett Velkommen bilmerke! uansett Velkommen bilmerke! uansett Velkommen bilmerke! uansett bilmerke! uansett bilmerke! uansett bilmerke! uansett bilmerke! uansett bilmerke! uansett bilmerke! bilmerke! bilmerke! bilmerke! finne ut når din bil skal til ettersyn ved åettersyn klikke den inn på selv selv selv finne selv finne selv finne selv ut finne ut selv finne når ut selv når finne ut selv finne din når ut din selv finne når ut bil din selv når finne bil ut din selv finne når skal ut bil din selv når finne skal bil ut din når finne skal til bil ut din finne når skal til ettersyn bil ut din når skal til ettersyn bil ut din når skal til ettersyn bil ut din når skal til ettersyn bil din når skal til bil ved din skal til ettersyn ved bil din skal til ettersyn ved bil åpasser skal til ettersyn ved klikke bil åpasser skal til ettersyn klikke ved åpasser skal til ettersyn klikke ved åpasser til ettersyn klikke ved åpasser den til ettersyn klikke den ved åpasser ettersyn klikke den ved åpasser inn klikke den åved inn klikke den på åved inn klikke på den ved inn åpasser klikke den på ved inn åpasser på den klikke åinn på klikke den inn åpasser klikke på den inn på den inn på den inn på den inn på inn på inn påpå Vi service og reparasjoner Vi utfører Vi utfører Vi utfører Vi utfører service Vi utfører service Vi utfører service Vi utfører service Vi utfører og service Vi utfører og service reparasjoner Vi utfører og service reparasjoner Vi utfører og service reparasjoner Vi utfører og service reparasjoner utfører og service reparasjoner og service reparasjoner og service reparasjoner og service reparasjoner og reparasjoner og reparasjoner og reparasjoner og reparasjoner reparasjoner Vi utfører utfører service og reparasjoner Viselv Vi utfører Vi utfører Vi utfører utfører service Vi service Vi service Vi service Vi og service Vi og service reparasjoner Vi og service reparasjoner Vi og service reparasjoner Vi og service reparasjoner og service reparasjoner service reparasjoner service reparasjoner og service reparasjoner og reparasjoner og reparasjoner og reparasjoner og reparasjoner reparasjoner • PKK/EU kontroll •• Vi ••PKK/EU PKK/EU ••utfører PKK/EU ••utfører PKK/EU ••utfører PKK/EU ••utfører kontroll PKK/EU ••utfører kontroll PKK/EU ••utfører kontroll PKK/EU ••utfører kontroll PKK/EU ••utfører kontroll PKK/EU ••utfører kontroll PKK/EU ••og kontroll PKK/EU ••og kontroll PKK/EU kontroll kontroll kontroll kontroll kontroll – ditt lokale bilverksted siden 1963 •på PKK/EU kontroll PKK/EU PKK/EU PKK/EU PKK/EU PKK/EU kontroll PKK/EU kontroll PKK/EU kontroll PKK/EU kontroll PKK/EU kontroll PKK/EU kontroll PKK/EU kontroll PKK/EU kontroll PKK/EU kontroll kontroll kontroll kontroll kontroll på alle bilmerker. på alle på alle på alle bilmerker. på bilmerker. alle på bilmerker. alle på bilmerker. alle på bilmerker. alle på bilmerker. alle på bilmerker. alle på bilmerker. alle på bilmerker. alle på bilmerker. alle bilmerker. alle bilmerker. bilmerker. mecacarservice.no mecacarservice.no mecacarservice.no mecacarservice.no mecacarservice.no mecacarservice.no mecacarservice.no mecacarservice.no mecacarservice.no mecacarservice.no mecacarservice.no mecacarservice.no mecacarservice.no mecacarservice.no på alle bilmerker. på på alle på alle på bilmerker. på bilmerker. alle på alle på alle på alle på alle på alle på alle på alle på bilmerker. alle bilmerker. alle bilmerker. bilmerker. • Karroseri/rust Dekk • Dekk • skade Dekk • skade Dekk • skade Dekk • Dekk Dekk • skade Dekk • skade Dekk • Dekk Dekk • Dekk Dekk • Dekk Dekk • Dekk Dekk • Dekk Dekk • Dekk Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • • Dekk • Dekk • • • • • • • Karroseri/rust skade ••alle ••Karroseri/rust Karroseri/rust ••bilmerker. Karroseri/rust ••bilmerker. Karroseri/rust ••bilmerker. Karroseri/rust ••bilmerker. Karroseri/rust ••bilmerker. Karroseri/rust ••bilmerker. Karroseri/rust ••bilmerker. skade Karroseri/rust ••skade Karroseri/rust ••skade Karroseri/rust ••skade • skade Karroseri/rust skade skade skade • Karroseri/rust skade Karroseri/rust Karroseri/rust Karroseri/rust Karroseri/rust Karroseri/rust Karroseri/rust Karroseri/rust Karroseri/rust skade Karroseri/rust skade Karroseri/rust skade Karroseri/rust skade Karroseri/rust • skade Karroseri/rust skade skade skade skade skade skade skade skade • Olje • • Olje • Olje • Olje Olje Olje Olje Olje Olje Olje Olje Olje Olje Vi utfører EU KONTROLL. Bestill tid iOlje dag! ViVi utfører Vi utfører Vi utfører Vi utfører EU Vi utfører EU Vi utfører KONTROLL. EU Vi utfører KONTROLL. EU Vi utfører KONTROLL. EU Vi utfører KONTROLL. EU Vi utfører KONTROLL. EU Vi utfører KONTROLL. EU Vi utfører Bestill KONTROLL. EU Bestill utfører KONTROLL. EU Bestill KONTROLL. EU Bestill KONTROLL. tid EU Bestill tid KONTROLL. EU iBestill tid KONTROLL. dag! i• Bestill tid dag! KONTROLL. i• Bestill tid dag! i• Bestill tid dag! i• Bestill tid dag! i• Bestill tid dag! i• Bestill tid dag! i• Bestill tid dag! i• dag! i• dag! i tid dag! i dag! i dag! • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • tid Olje • tid Olje

• Alle typer reparasjoner • Eu-kontroll Kjøpsmannsbrotet 9, 4352 Kleppe Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet 9, Kjøpsmannsbrotet 9, 4352 4352 Kjøpsmannsbrotet 9, Kjøpsmannsbrotet 4352 9, Kjøpsmannsbrotet 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 Kleppe Kleppe Kleppe 9, 4352 Kleppe Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet 9,VerkSteDSnAVn Kjøpsmannsbrotet 9, 4352 4352 Kjøpsmannsbrotet 9,VerkSteDSnAVn Kjøpsmannsbrotet 4352 9,Kleppe Kleppe Kjøpsmannsbrotet 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 Kleppe Kleppe Kleppe VerkSteDSnAVn VerkSteDSnAVn VerkSteDSnAVn VerkSteDSnAVn VerkSteDSnAVn VerkSteDSnAVn VerkSteDSnAVn VerkSteDSnAVn VerkSteDSnAVn VerkSteDSnAVn VerkSteDSnAVn VerkSteDSnAVn •Kjøpsmannsbrotet Service •60 Biler opp til 7,5 Bilverksted AS Bilverksted Bilverksted Bilverksted Bilverksted Bilverksted Bilverksted Bilverksted AS Bilverksted AS Bilverksted AS Bilverksted AS Bilverksted AS Bilverksted AS Bilverksted AS AS AS Tlf.: 78 60 60 Tlf.: 51 Tlf.: 51 Tlf.: 78 78 Tlf.: 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 60 60 51 78 60 60 78 60 60 60 60 Bilverksted AS Bilverksted Bilverksted Bilverksted Bilverksted Bilverksted Bilverksted Bilverksted AS Bilverksted AS Bilverksted AS Bilverksted AS Bilverksted AS Bilverksted AS Bilverksted ASAS ASAS ASAS AS AS ASAS ASt. Tlf.: 51 51Tlf.: 78 60 6051 Tlf.: Tlf.: 51 Tlf.: 51 Tlf.: 78 51 78 Tlf.: 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 60 60 51 78 60 60 78 60 60 60 60 60

Servicehallen Dombås as Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås as Servicehallen Dombås as Servicehallen Dombås as Dombås as Dombås as Dombås as Dombås as Dombås as Dombås as as as as as ET• ER ET R• RØE RETRETRETRETRET RETRET KLEPP AUTO KLEPP KLEPP KLEPP KLEPP KLEPP KLEPP AUTO KLEPP AUTO KLEPP AUTO KLEPP AUTO KLEPP AUTO KLEPP AUTO KLEPP AUTO KLEPP AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO TE TRETRET • Batteri • Batteri • • • • • • • • • ØBatteri ØR ØTRJØØ ØJBatteri Servicehallen Dombås as Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås as Servicehallen Dombås as Servicehallen Dombås as Dombås as Dombås as Dombås as Dombås as as Dombås as as as as as KLEPP AUTO KLEPP KLEPP KLEPP KLEPP KLEPP KLEPP AUTO KLEPP AUTO KLEPP AUTO KLEPP AUTO KLEPP AUTO KLEPP AUTO KLEPP AUTO KLEPP AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO • Batteri • Dombås Batteri • Batteri Batteri • Batteri Batteri • Batteri Batteri • Batteri Batteri • Batteri Batteri • Batteri Batteri • Batteri Batteri • Batteri Batteri • Batteri Batteri • Batteri • Batteri Batteri • Batteri J• JØ JØ JØ JØØ JØØ JØØ JØØ JØØ JØØ JØØ JØØ Ø Ø

M a s k i n A/S

DISK K IO

Postadresse, Postnummer Sted Postadresse, Postadresse, Postadresse, Postadresse, Postadresse, Postadresse, Postadresse, Postnummer Postadresse, Postnummer Postadresse, Postnummer Postnummer Postadresse, Postnummer Postadresse, Postnummer Postadresse, Postnummer Postadresse, Sted Postnummer Sted Postnummer Sted Postnummer Sted Postnummer Sted Postnummer Sted Postnummer Sted Sted Sted Sted Sted Sted Sted Man-fre 07:00-16:30 Man-fre Man-fre Man-fre Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 07:00-16:30 07:00-16:30 07:00-16:30

ONTR YK ONTR YK ONTR YK ONTR YK ONTR YK ONTR YK ONTR YK ONTR YK ONTR YK ONTR YK ONTR YK ONT YK N R O TR YK

ONTR YK

DISK K IO DISK K IO DISK K IO DISK K IO DISK K IO DISK K IO DISK K IO DISK K IO DISK K IO DISK K IO DISK K IO DISK K IO DISK K IO

Besøksadresse Telefon Vakttelefon Åpningstider Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Telefon Telefon Besøksadresse Besøksadresse Telefon Besøksadresse Telefon Vakttelefon Telefon Besøksadresse Vakttelefon Telefon Besøksadresse Vakttelefon Telefon Besøksadresse Vakttelefon Telefon Åpningstider Besøksadresse Vakttelefon Åpningstider Telefon Besøksadresse Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Åpningstider Åpningstider Åpningstider Besøksadresse Telefon Vakttelefon Åpningstider Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Telefon Telefon Besøksadresse Besøksadresse Telefon Besøksadresse Telefon Vakttelefon Telefon Besøksadresse Vakttelefon Telefon Besøksadresse Vakttelefon Telefon Besøksadresse Vakttelefon Telefon Åpningstider Besøksadresse Vakttelefon Åpningstider Telefon Besøksadresse Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Åpningstider Åpningstider Åpningstider Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget 2660 Dombås 612660 24 2660 24 942660 91 12 95 44 ManFre: 08.00-16.00 2660 2660 Dombås Dombås Dombås 61 Dombås 24 61 2660 Dombås 24 242660 61 94 Dombås 2424 94 2660 61 Dombås 91 242412 94 61 2660 91 Dombås 24 95 24 12 94 61 2660 91 Dombås 44 24 95 24 12 94 61 2660 44 91 Dombås 24 95 24 12 94 61 Man2660 44 91 24 Dombås 95 24 12 Man94 61 2660 44 91 Dombås 24 Fre: 95 24 12 Man94 61 44 Fre: 91 08.00-16.00 Dombås 24 95 24 12 Man94 08.00-16.00 61 44 91 Fre: 24 9524 12 Man94 61 08.00-16.00 44 Fre: 91 24 95 24 12 Man94 61 08.00-16.00 44 Fre: 91 24 95 24 Man12 94 08.00-16.00 44 Fre: 91 24 95Man12 94 08.00-16.00 Fre: 44 919512 Man08.00-16.00 Fre: 44 919512 Man08.00-16.00 44 Fre: 95Man08.00-16.00 44 Fre:Man08.00-16.00 Fre:Man08.00-16.00 Fre: 08.00-16.00 Fre: 08.00-16.00 EU-KONTROLL EU-KONTROLL EU-KONTROLL EU-KONTROLL EU-KONTROLL EU-KONTROLL EU-KONTROLL EU-KONTROLL EU-KONTROLL EU-KONTROLL EU-KONTROLL EU-KONTROLL EU-KONTROLL EU-KONTROLL 2660 Dombås 612660 24 2660 24 942660 91 12 95 44 ManFre: 08.00-16.00 2660 2660 Dombås Dombås Dombås 61 Dombås 24 61 2660 Dombås 24 242660 61 94 Dombås 2424 94 2660 61 Dombås 91 242412 94 61 2660 91 Dombås 24 95 24 12 94 61 2660 91 Dombås 44 24 95 24 12 94 61 2660 44 91 Dombås 24 95 24 12 94 61 Man2660 44 91 24 Dombås 95 24 12 Man94 61 2660 44 91 Dombås 24 Fre: 95 24 12 Man94 61 44 Fre: 91 08.00-16.00 Dombås 24 95 24 12 Man94 08.00-16.00 61 44 91 Fre: 24 9524 12 Man94 61 08.00-16.00 44 Fre: 91 24 95 24 12 Man94 61 08.00-16.00 44 Fre: 91 24 95 24 Man12 94 08.00-16.00 44 Fre: 91 24 95Man12 94 08.00-16.00 Fre: 44 919512 Man08.00-16.00 Fre: 44 919512 Man08.00-16.00 44 Fre: 95Man08.00-16.00 44 Fre:Man08.00-16.00 Fre:Man08.00-16.00 Fre: 08.00-16.00 Fre: 08.00-16.00 S v eSi v oe iSov eS i ov e S i ov e iSov eS i ov e S i ov e iSov e S i ov e iSov eS i ov e S i ov e i o

Alt i graving, sprengning og transport. Levering av stein, grus, singel og pukk.

Bindande påmelding innan onsdag 20. mars til

Les annonsene på medier24.no/stilling

Lions Club Sveio inviterer 91701290@online.no eller mobil 917 01 290 til fest for «godt voksne» Pris 300,- pr. person betales til kontonr.: 8530.12.05061

Arrangør: Lions Club Sveio

PLERPLELRPLELRPLEL PLE PLE PLE L PEPER LL PER L PLE PLE PLERPLEL OL OL OLR OLR OL O R OL O O O R OLR OLROLR R O

Vi hjelper deg med DAB i bilen!

07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 07:00-16:30 07:00-16:30 07:00-16:30 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 07:00-16:30 07:00-16:30 07:00-16:30 07:00-16:30 07:00-16:30 SMan-fre vHaukås eMan-fre io S vMan-fre e SiHaukås v o eSVEIO iSHaukås o vMan-fre e S iHaukås o vMan-fre e S io vMan-fre e iSo vMan-fre e S i53 o ve S i74 o ve iS o v Man-fre e S i51 o vMan-fre e iSo v-e S io v eSVEIO S iMan o v7.30 e o Haukås 5550 SVEIO 53 74 25 51 Man fred --Man 15.30 Haukås Haukås Haukås 5550 Haukås 5550 5550 SVEIO 5550 SVEIO 5550 Haukås SVEIO 5550 Haukås SVEIO 5550 Haukås SVEIO 5550 53 Haukås SVEIO 5550 74 53 25 Haukås SVEIO 5550 53 25 74 SVEIO 5550 53 74 51 25 5550 74 25 53 51 Man 5550 53 25 51 74 SVEIO 53 74 51 25 --i Man fred SVEIO --74 25 53 51 fred --25 51 7.30 74 53 Man fred 7.30 --51 25 74 53 Man fred -- --7.30 15.30 53 51 25 74 Man fred -- 7.30 15.30 --53 74 51 25 Man fred -- 7.30 --15.30 74 25 51 Man fred -- 15.30 --7.30 25 51 Man fred -- 7.30 15.30 --51 Man fred -- 7.30 15.30 -- Man fred -- 15.30 7.30 -- Man fred -- 15.30 7.30 -- fred -- 15.30 --7.30 fred -- 7.30 15.30 -- 7.30 15.30 -- 15.30 -- 15.30 Tlf.:Man-fre 012-345678 Tlf.: Tlf.: 012-345678 Tlf.: 012-345678 Tlf.: 012-345678 Tlf.: 012-345678 Tlf.: 012-345678 Tlf.: 012-345678 Tlf.: 012-345678 Tlf.: 012-345678 Tlf.: 012-345678 Tlf.: 012-345678 Tlf.: 012-345678 Tlf.: 012-345678 012-345678 Haukås 5550 SVEIO 53 74 25 51 Man -SVEIO fred 7.30 15.30 Haukås Haukås Haukås Haukås 5550 Haukås 5550 Haukås SVEIO 5550 Haukås SVEIO 5550 Haukås SVEIO 5550 Haukås SVEIO 5550 Haukås SVEIO 5550 53 Haukås SVEIO 5550 53 74 Haukås SVEIO 5550 74 53 25 Haukås SVEIO 5550 53 25 74 51 SVEIO 5550 53 74 51 25 SVEIO 5550 74 25 53 51 Man SVEIO 5550 53 25 51 74 Man SVEIO 53 74 51 25 Man fred SVEIO 74 25 53 51 Man fred 25 51 7.30 74 53 Man fred 7.30 51 25 74 53 Man fred 7.30 15.30 53 51 25 74 Man fred 7.30 15.30 53 74 51 25 Man fred 7.30 15.30 74 25 51 Man fred 15.30 7.30 25 51 Man fred 7.30 15.30 51 Man fred 7.30 15.30 Man fred 15.30 7.30 Man fred 15.30 7.30 fred 15.30 7.30 fred 7.30 15.30 7.30 15.30 15.30 15.30 Sveio

92 63  82  42

søker journalistvikar til Steinkjer

www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no B I L V E R K

S T E D www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no

Tlf 53 74 25 51 www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no e-mail: hb-as@online.no

A S

NGS Maskin AS Fagerlandsvegen 60 5551 Auklandshamn

Lørdag 14. mars kl. 1900 – 0100 på FØRDE SAMFUNNSHUS Lions Club Sveio inviterer til fest for «godt voksne» Målet med denne festen er å ha fin kveld med litt mat, kos og en svingom!

Tlf 92 63 82 42

Me tek oss av alle gjeremål i samband med dødsfall ogtilgravferd. Sal av gravstein  Lions Club Sveio inviterer en hyggelig kveld med og underholdning og dans. frå mat vårt kontor/møtelokale i Sveio sentrum. Det vil bli servert lapskaus til middag Overskudd etter dette arrangementet vil bli brukt til LIONS sitt arbeid på lokalt og nasjonalt plan.

i samarbeid med lokalavisa og

B I L V E R K S T E D

A S

 Det vil bli salg av kaker m/ kaffe etterpå.  Olav Enerstvedt og Andreas Erve spiller opp til dans og det blir bar med salg av øl & vin.

Sveio Gravferdsbyrå

Vi hjelper dere med el-installasjoner innen:

Pris inkl. middag: kr.200,- pr.person

Elektro - Tele - Data - Alarmanlegg

SVEIO SENTER

Påmelding innen65, 8/3-155550 på epost eller på Sveiogata Sveio telefon til: Tlf.w-mjaane@online.no 53 74 08Mobil:40 91688234 oddkonraddale@gmail.com Mobil: 48236358 Mob. 970 24 885 - Døgnvakt

Vi tilbyr alt innen sterk- svakstrøm.

ÅPENT: Mandag-fredag 9.00-17.00, lørdag 10.00-14.00. TLF. 53 74 18 00 • apotek1.sveio@apotek1.no

Gullvegen 87, 5550 SVEIO Tlf.: 52 81 46 20 Tlf: 53 74 02www.jacobsengruppen.no 59 post@bjellandelektro.no www.bjellandelektro.no

Vi er til for deg!

• Alle typer reparasjoner, EU, service og vedlikehold på alle person- og varebiler. • Skadereparasjoner Tlf: 53 74 77 77 Mail: post@sveioauto.no

SYKDOM I MUSKEL OG SKJELETT - og ønsker en bedre hverdag? Rehabilitering Vest tilbyr døgn og dagrehabiliteringsopphold for mennesker med sykdom i muskel og skjelett. Vårt team hjelper deg å forbedre din helsetilstand så du lettere kan delta sosialt og i arbeid/skole. Les mer og hent henvisningsskjema på www.rehabiliteringvest.no

Ludolf Eides gate 6, Haugesund

Tlf. 52 71 75 66 Privat: 53 74 12 66 Mobil: 90 10 81 15

•Takeksperter •Nybygg

Rehabilitering Vest AS

Karmsundgaten 134, Haugesund

www.rehabiliteringvest.no tlf.: 52 80 50 00

•Påbygg •Restaurering.

kjetil@bjelland-lilleskog.no

OPNINGSTID I SVEIO SENTER Onsdag 08.00 - 16.00 Torsdag 08.00 - 16.00 Mob.: 98 28 99 39 www.valvatne.no

Valvatne Valvatne Valvatne 1900-2015 Ringvegen 12,12, Stord Tlf. 53 20 70 Ringvegen 5412 Stord Tlf. 53 20 702040 www.valvatne.no 1900-2015 1900-2015 Ringvegen 12,12, 5412 Ringvegen Stord –5412 12, Tlf. 53 40–53 Stord 20–40 70 –40 Tlf. 53 4053 7020 Ringvegen Ringvegen 5412 Stord 12, –5412 Tlf. 5412 Stord 20 70 –40 Tlf. www.valvatne.no 70 www.valvatne.no Sveiogata 66, 5550 Sveio – Tlf. 98 28 99 39 Sveiogata 66, 5550 Sveiogata Sveio –66, Tlf.5550 98 28Sveio 99 39– Tlf. 98 28 99 39 www.valvatne.no www.valvatne.nowww.valvatne.no

FAGFOLK I 115 ÅR

FAGFOLK I 115 ÅR FAGFOLK I 115 ÅR

Tlf: 920 21 694 E-mail: post@finshusselvag.no facebook.com/ByggmesterFinshusSelvaag

•NYBYGG •TILBYGG •REHABILITERING

ELEKTRIKEREN I SVEIO

Frøvik Elektro AS tlf. 53 74 00 00

Tittelsnesvegen 544 5550 SVEIO

Ring oss når du trenger elektriker!

Sveiogata 72, 5550 Sveio Tlf.: 45 25 29 21 www.ledigtime.no/millimeter

Du finner oss også på Facebook, søk MilliMeter

Service, reparasjon, Eu-kontroll, ruteskift, karosserireparasjon. Førde Auto A/S

Hanaleite 4 • 5555 Førde Tlf. 53747310

VI HJELPER MED: Tegning, byggesøknad, materialleveranser, oppføring og ferdigstillelse av bygg, nybygg, rehabilitering, påbygg og innredning.

Kontakt Kåre Høyland, tlf. 91 62 25 72 Mesterbygg.as, 5554 Valevåg Mob. 91 62 25 72 • E-post: mesterbygg.as@gmail.com

www.mesterbygg-sveio.no

VÅRTILBUD PÅ MALING NORDSJØ AMBIANCE

J. Kvalvågnes AS Tlf. 915 13 301 kmaskin@hotmail.com Graving • Sprenging • Transport Lekter • Sjøarbeid

10 LITER SILKEMATT OG XTRAMATT

1399

999,Fixia Jernvare Sveio Sveiogata 66 - Sveio Senter Mobil: 969 00 050 https://www.facebook.com/fixiasveio/


Torsdag 7. mars 2019 Vestavind

Annonser

RELIGIØSE MØTE

FILADELFIA AUKLANDSHAMN

Laurdag kl. 11.00: Felles etikkseminar i Tabernaklet,

Haugesund. Påmelding. Søndag k  l. 11.30: Bønn. kl. 12.00: Møte. Tale av Nils Petter Skinnerlien. VIP Minutes og Små Juveler for barna. Tirsdag kl. 17.00: Supertirsdag og RR. Onsdag kl. 19.00: Bibel og bønn. NB! Hugs påmelding til bygdakveld 6. april. Les meir på: www.pfa.no

VIGDAR GRUNNEIGARLAG Årsmøte torsdag 14. mars kl. 19.30 på Lid grendahus.

Årsmøtesaker – val. Sakspapir er sendt ut.

IMS inviterer til møte torsdag 7. mars kl. 19.00 Talar Johannes Olsen Alle velkomne!

Fredagstreff

på Bråtveit bedehus fredag 8. mars kl. 18 – 20 For born i 3. – 7. klasse Leikar, spel, bibelforteljing og mat

Årsmøte i bedehuset Søndag 10. mars kl. 17.00 OBS! Ny tid! Årsmøtesaker. Kaffimat. Velkommen! Bedehusstyret

Måndagstreff

på Bråtveit bedehus måndag 11. mars kl. 17.30 – 19.00 For born frå 4 år og oppover Leikar, bibelforteljing og kveldsmat! Arr.: Bråtveit søndagsskule

Sveiobygdene Velkommen til bibeltime i Sveio soknehus 13. mars kl. 19.00 v/ Klaus Muff. Emne: Salme 119, 105. Mat/Misjonsoffer. – 7-stjerna

Tønsberg 28.-31. mars 2019.

VI TRENGER DIN HJELP OG STØTTE og setter stor pris på alle bidrag til reisekassen vår!

torsdag 7. mars kl. 20.00 i Soknehuset SveiSing, Ten-Sing Norway, Sveio konfirmantband

FLASKEINNSAMLING Tøm kjeller, skap, bod og garasje.

ÅRSMØTE

TIRSDAG 12. MARS

Førde Bygdalag torsdag 28. mars kl. 19.00 på Samfunnshuset

kommer vi på besøk og samler inn alle typer panteflasker. Sponsorgaver kan også gis på kontonr.: 3240.11.36117 Vipps #503458 - Merkes med “Gave NM 2019”

Årsmøtesaker: - Godkjenning av innkalling og sakliste - Årsmelding 2018 - Rekneskap 2018 - Framlegg om oppløysing av Førde Bygdalag. Vedtaket krev 2/3-dels fleirtal på det ordinære årsmøtet, men må handsamast på nytt i eit ekstraordinært årsmøte, for endeleg avgjerd. Det møtet må evt. haldast innan 28. mai. Framlegg til andre saker ein vil ha opp på årsmøtet, må være styret i hende innan 14. mars.

Styret

Arr.: Bråtveit søndagsskule

Bråtveit bedehus

Gutter U15 SKAL TIL NM :)

Styret.

Billettar: Vaksne kr. 100, born kr. 50, Konfirmantar gratis

Bråtveit bedehus

SVEIO VOLLEYBALL

Alle medlemmer velkomne!

UNGDOMSKONSERT

41

SVEIO TURLAG minner om

ÅRSMØTE og FOREDRAG torsdag 7. mars kl. 19.00 på Kysttunet, Auklandshamn. Foredrag ved Lars E. Lundal frå Markhus. Historier frå gamal og nyare tid.

BUA

Årsmøte i skulehuset på Bua torsdag 14. mars kl. 20.00. Vanlege årsmøtesaker. Presentasjon av plan for nytt møterom. Enkel servering. Heile bygda er velkommen! Bua bygdelag/ Husstyret for Skulehuset på Bua.

Årsmøte i Indre Ålfjorden hjorteviltlag

Årsmøte torsdag 21. mars kl. 19.00 på Oa ungdomshus. Vanlege årsmøtesaker. Grunneigarane har møte- og stemmerett. Styret

VI DELER BYGDEMINNE Søndag 10. mars kl. 16.00

i Muren på Einstadbøvoll gard

Tema: Kvinneliv

arbeidsliv og leik, skulegonge, mat- og arbeidsskikkar, kles- og dyrestell o.a. Gjester: Rikka Ramsdal, Anna Nappen og Hallfrid Natås. Alle er velkomne!

Bill.: kr. 100,- inkl. enkel servering

ANNONSE@VESTAVIND-SVEIO.NO

SALGSUTSTILLING Erlend Briggar Larsen

BUA BEDEHUS

Se mine nye bilder av hav og bølger, samt noen eldre bilder Rødmyr, Gullvegen 909, Sveio

«Bedehusbasaren» lørdag 16. mars kl. 15.00. Andakt v/Siv Marit Langåker. Kaffimat. Alle velkommen!

Gratis kurs for pårørende til personer med demenssykdom våren 2019 Kurset går over fire kvelder, og er gratis: 20. og 26. mars, 1. og 10. april Tidspunkt: Fra klokken 18:00 til 21:00 Sted: Undervisningslokalene, Bjørgene omsorgssenter, Dikterveien 29, 5538 Haugesund Påmelding via kursportalen på Haugesund kommunes internettside, eller til evy.tangjerd.lyngstad@ haugesund.kommune.no. Telefonnummer: 52 74 46 00. Påmeldingen gjelder for alle dagene. Kurset er et samarbeid mellom Nasjonalforeningen for folkehelsen og kommunene Sveio, Tysvær, Karmøy og Haugesund. Innbyggere i disse kommunene kan delta på kurset. Har du spørsmål om selve kurset kan du ta kontakt med: Kristin Bie, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Helse Fonna kommunene, telefon: 906 42 160.

Arr. Valestrand Bygdelag

Fredag 8. mars kl. 18-21 Lørdag 9. mars kl. 11-16 Søndag 10. mars kl. 11-16 Kunstlotteri Hver husstand som møter får sjansen til å vinne et litografi.

Lid grendahus AL Årsmøte torsdag 7. mars kl. 19.30

Hjartemarsjar 2013 Overskrift i Sveio Kva vil du skal skje i krinsen?

Hjartemarsj helselag på blir det mellom anna tekst med Einstadbøvoll Av årsmøtesaker Festningen Tittelsnes søndag 21. aprilom kl. endringa 14.00. frå andelslag til informasjon medlemsbasert Kort og lang løype. Natursti. Gratis frukt og grønt. frivillig organisasjon. Premiar til store og små. Sal av kaffi og vafler. Alle velkomne. Lett servering. Startkontingent kr. 20,- Alle velkommne!

Overskrift

tekst Hjartemarsj med Sveio Helselag den 28. april Noko du vil ta opp? kl. 11.00 på veien til Ryvarden. Kontakt Kristoffer Øygarden, Helselaget deler ut brosjyrer og56 spanderer frukt. tlf. 97 45 96 eller kriss1233@hotmail.com Det er ingen startkontingent, men vi har bøsse på standen for frivillig støtte. Hjertelig velkommen!

Takk til sponsor


42

Vestavind Torsdag 7. mars 2019

Ledige stillingar

Rådgjevar - to stillingar

Byggesak og arealplanlegging, fast 100%. Saksnr.: 19/131

Ferievikarar for sommaren 2019 Sveio omsorgssenter og heimeteneste. Saksnr.: 19/68

Annonser

Offentleg ettersyn i medhald av §§ 1210 og 12-11 i plan- og bygningslova Sveio kommune har fatta vedtak, i medhald av §§ 12-10 og 12-11 i plan- og bygningslova, om å leggja privat detaljregulering for gnr. 40 bnr. 224 «Sveiåsen 3» ut til offentleg ettersyn. Planområdet omfattar om lag 70 daa og planforslaget viser mellom anna byggjeområde for bustader, barnehage og brannstasjon samt vegareal og grønstruktur.

Miljøarbeidar

Planframlegget ligg til offentleg ettersyn i 6 veker, i tidsrommet 07.03.2019 – 23.04.2019, og er å finna på kommunen si heimeside www.sveio.kommune.no under Høyringar og kunngjeringar.

Ferievikarar

Eventuelle merknader vert å senda på e-post til postmottak@sveio.kommune.no eller med brev til Sveio kommune, Postboks 40, 5559 Sveio innan 23.04.2019.

Åsvegen bueining, vikariat 52%. Saksnr.: 19/97 Butiltak for psykisk utviklingshemma. Saksnr.: 19/93 Sjå fullstendig lysingstekst og link til digitalt skjema på www.sveio.kommune.no

Gudsteneste søndag 10. mars Eikeland kapell kl. 11.00.

Høgmesse. Offer til Soknehuset. Nattverd. Prest: Arild Steinsland Sveio kyrkje kl. 13.00.

Høgmesse. Offer til Soknehuset. Nattverd. Prest: Arild Steinsland

Sveio kommune • Postboks 40 • 5559 Sveio • Telefon: 53 74 80 00 • Telefaks: 53 74 80 01 • postmottak@sveio.kommune.no • www.sveio.kommune.no

Leveringspunkt for plast er avklart – 15.-17. mars er helga for å komma seg ut og plukka plast, og på same tid vera med på å halda lokalsamfunnet reint, oppmodar Åshild Irene Lie. Det er tredje året kommunen inviterer til aksjon. Lie, som jobbar som rådgjevar på innan landbruk og miljø i Sveio kommune, fortel at det for strandplast vil bli plassert konteinerar i på kaien i Valevåg, på kaien i Buavåg, ved rasteplassen på Våga, ved butikken i Auklandshamn og i Førde og Straumen der det var sett ut i fjor. – Det blir også lagt ut sekkar ved konteinarane, seier Lie. Same helga blir det også lagt opp til innsamling av landbruksplast, det er nytt

av året. Denne plasten skal ha eigne punkt for levering, men akkurat kor er ikkje heilt avklart enda. Lie tipsar til å følgja med på kommunen sin nettstad og side på Facebook. For å vera med i konkurransen til Sveio kommune, må du rett og slett senda inn bilde av plasten du plukkar, oppgi namn og kor det er funne. Send til ordførar Jorunn Skåden på telefon 99 09 95 95 eller på e-post til Åshild Irene Lie, ashild.irene.lie@sveio.kommune.no innan 22. mars 2019. Vinnarar vil bli trekt ut og invitert til kommunehuset for utdeling av premiar. Slik kan det sjå ut etter ein plastryddeaksjon. Vil du også bli med og rydda i lokalmiljøet ditt? Det blir lagt til rette for dette helga 15.-17. mars. Foto: Svein Magne Vikse


Torsdag 7. mars 2019 Vestavind

Du finn Vestavind i 2. etasje i dette bygget i Sveio sentrum. Inngong på begge sider av bygget.

53 74 01 80

SMS: 459 01 270 E-post: redaksjonen@vestavindsveio.no Kontortida er i hovudsak frå 08.00-15.30 måndag-fredag.

Familiesida

redaktør og dagleg leiar

Kari Nilsdotter Haukås

Send ei helsing Legg bilde i ein e-post, og send til redaksjonen@vestavindsveio.no – hugs namn og etternamn på den som får helsing. Du kan òg ta med bildet innom oss i Sveiogata 72, så scannar me medan du ventar. Fristen for å komma med i torsdagsavisa er tysdag kl. 12.00.

GRATULERA

Irene Flatnes Haldin e-post: redaksjonen@vestavind-sveio.no tlf.: 53 74 01 80 / 459 01 270

43

Dei to kjekke jentene Tuva og Mari Enerstvedt blir 7 år, 5. og 6. mars. Gratulera så masse med dagen, tenk nå er dåke skulejenter. Stor klem fra farmor og farfar.

Emil O. Hovda Me vil gratulera den store gutten vår så mye med 5-årsdagen! Me e uendelig glad i deg! Store klemmer komme fra mamma, pappa og Kristian!

Hurra for Ask Svendsbø Wistrøm som blir 2 år 10. mars. Me glede oss til å feira dagen med deg. Klem fra bestemor og bestefar.

journalist

e-post: kari@vestavind-sveio.no tlf.: 53 74 01 80 / 459 01 271

Send ei helsing til nokon du vil overraska. Send tekst og bilde til oss innan tirsdag kl. 12.00 for å komma med i avisa på torsdag.

André Mundal Haukås marknadsansvarleg

e-post: annonse@vestavind-sveio.no tlf.: 53 74 01 80 / 459 01 272

BLADPENGAR Heilår papir eller PDF: 780,Heilår papir og PDF: 880,Halvår: 450,Student: 570,-

Gratulerer vår lille sjarmør Leif Martin Grønfoss Haukås som feiret sin første bursdag, tirsdag 5. mars. Hipp hurra, gode, blide gutten vår. Bursdagsklem fra tante Elisabeth, Farmor og Bessen, storesøster Randi Seline.

Celine Lundal Fosse Hipp hurra for verdens beste Celine! Gratulerer så mye med 7-årsdagen den 8. mars. Du er alltid sprudlende, glad og snill. Kjempeglad i deg! Klem fra Mathias og mamma.

Rigmor Gravelsæter Gratulerer med dagen! Glad i deg. Helsing søstrene sisters.

Vi vil gratulere Leah B. Våbenø med 9-årsdagen i morgen, 8. mars. Gleder oss til å feire deg! Klemmer fra Benjamin, Rebecca, mamma og pappa.

Vi vil gratulere Rebecca B. Våbenø med 12-årsdagen i dag. Gleder oss til å feire deg! Klemmer fra Benjamin, Leah, mamma og pappa.

Pernille Brynjelsen Stokke blir 1 år! 8. mars blir minstejenta vår et helt år! Krøller i håret, et nydelig smil og et strålende humør! Alles godklump, vi er så krye og stolte! Gratulerer så mye, skatten vår! Klem mamma, pappa, Bjørnar, Vilja Maria og pusi.

95 ÅR

NY I SVEIO?

Alle nye innbyggjarar i Sveio får tre månadar gratis avis. Ønskjer du abonnement? Send namn og adresse til post@vestavind-sveio.no

FRISTAR

Skal du tinga annonser eller senda inn gratulasjonar, er fristen tysdag klokka 12.00

Vår kjære mamma, svigermor, mormor, farmor, oldemor og tipp-oldemor Rikka Ramsdal fyller 95 år torsdag 7. mars. HIPP HURRA og gratulerer med dagen. Vi gler oss masse til vi skal feire deg på laurdag. Klem frå store og små Ramsdølar.

FØLG OSS

Instagram @vestavindsveio

Facebook facebook.com/vestavind

Besøksadresse Sveiogata 72

Postadresse Pb. 53, 5559 Sveio

Adela Kathrin fyller 3 år 6. mars og Sverre Velde fyller 31 år 8. mars. Me her på Økland vil gratulera godjenta vår Adela og pappen med bursdagane. Dåke e gode som gull! Klem fra Bessen og Besto. Resten av familien helsar og!

Rikka Ramsdal 95 år Flotte, snille og spreke mormor/oldemor fyller 95 år i dag! Me vil alle gratulera deg SÅ masse med den store dagen din! Kos deg med feiring i dag og lørdag! Me e alle så gla i deg! Klem frå oss i Eikelia!


TORSDAG

Langtidsvarsel for Sveio

5/7

Vêret, natt- dagtemperatur og vind dei neste sju dagane

Sannsynlegsvarsel: Ganske sikkert Noko usikkert

SOLA OPP/ NED FLOD FJÆRE

FREDAG

2/3

3-7m/s

8-12m/s

LAURDAG

0/2 3-7m/s

SUNDAG

-2/0 3-7m/s

MÅNDAG

-2/0 2-5m/s

ONSDAG

-2/2

0/2

4-8m/s

4-8m/s Vêrdata er leverte av: Meteorologisk institutt

Usikkert

07:19 / 18:20 11:26 / 23:50 05:11 / 17:34

TYSDAG

07:16 / 18:22 11:56 / 05:40 / 18:02

07:13 / 18:25 00:21 / 12:28 06:09 / 18:30

07:11 / 18:27 00:53 / 13:02 06:39 / 18:59

07:08 / 18:30 01:27 / 13:38 07:10 / 19:31

07:05 / 18:32 02:04 / 14:18 07:45 / 20:07

Vêrspalta er leverte av:

07:02 / 18:35 02:46 / 15:05 08:26 / 20:52

Produsert: 2019-03-05 15:40:09

– hei, sveibu!

@thuseth Skikkelig vår i dag :) <3️ #vårtegn #1mars2019

@viksefikse Vår i Åseåsen #sveio

Bilde merka med #vestavindsveio namn: Ole Alexander Sveen Kallevik alder: 12 år bustad: Sveio sentrum elev: 7. klasse, Sveio skule – Før Vestavind avbraut deg, kva gjorde du på? – Eg var på veg heim frå skulen.

– Favorittstad i Sveio?

– Idrettshallen i Vigdartun.

– Det er snart helg, kva planar har du?

– Eg skal kanskje til Røldal for å renna slalåm.

@mrfykse #karneval2019 #vigdartun

@monicavikse Elske karneval! #karneval #makeup #corpsebride #vestavindsveio

@britmoel Denne boka gav begrepet «kan ikke legge den fra meg» ny mening for meg

@maiken1990 Topp stemning me dessa flotte jentene på karneval i dag :)

@maiken1990 Hello there

@sigrunsalamonsen #aroomwithaview #loknakvedno #lokna

– Yndlingskake? – Vaniljekake.

– Kva likar du å gjera på fritida? – Spela piano, og volleyball.

– Kva gjer deg glad?

– Venner og familie, og når eg får spela volleyball.

– Kven vil du helsa til?

– Mamma og pappa, brørne mine Håkon og Jarle, og hunden vår Nani, og elles til alle vennene mine.

@mbsovik Deler av søvik- banden på tur til ryvarden i surveret :) Karita-Linea-konrad- Nora- Frida

Profile for Vestavind Bygdeblad for Sveio

Vestavind 7. mars 2019  

Vestavind 7. mars 2019  

Profile for vestavind
Advertisement