Vestavind 28. november 2019 - Advent og black friday

Page 1

Nr. 45

n

28. november 2019

n

33. årgang

n

Laussal kr. 25,-

INKL. BLACK FRIDAY OG ANDRE GODE TILBOD!

32-SIDERS ADVENTSUTGÅVE

Unge politiske kvinner

Våre liv

Anne Vierdal (23) og Maren Kristine Lye Bårdsen (26) er blant dei yngste som er valt inn i kommunestyret i Sveio denne hausten. SIDE 2

Fire menneske. Kvar med si eiga historie om gleder, sorger, familie og kjærleik. Møt nokre av våre eldste.

Gløymer aldri

SIDE 12 OG 13

26. november var det 20 år sidan Sleipner grunnstøtte. Tre personar fortel sine historier frå ulukka. SIDE 8-11

Foto: Iris Elin Ullvang

Brettspelentusiastane

Då mor til Karoline Kolstø fekk lyst til å laga brettspel var ikkje Karoline og sambuaren Tobias Øverlie vanskelege å be. Ei heller resten av familien. SIDE 16

Olav Haugen var nyvald ordførar i Sveio då Sleipner forliste. Foto: Kari Nilsdotter Haukås

Julesider: Kryssord, quiz, med meir ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

God kompetanse – god service Konkurransedyktige priser Fullserviceverksted for alle bilmerker SsangYongverksted EU-kontroll Dekkhotell Skadeverksted Bilglass FØLG OSS Nye og brukte biler

Konkurransar

SIDE 18 0G 19

SIDE 21 OG 30

DITT SENTRUMSNÆRE BILVERKSTED

Rafael

Marius

Sigve

Lillian

Daniel

Harald

www.sveioauto.no • post@sveioauto.no

Tlf. 53 74 77 77

på Facebook!

2 stk. – reservert

stelte Lettstelte ogLettstelte moderne ogog leilegheiter, moderne leilegheiter, Lettstelte og Lettstelte moderne Lettstelte leilegheiter, Lettstelte leilegheiter, ogog og moderne moderne moderne leilegheiter, leilegheiter, leilegheiter, Lettstelte ogmoderne moderne leilegheiter, heis, sentralt med heis, i Sveio sentralt sentrum. i Sveio 2 – 3sentrum. soverom2frå – 376 soverom – 86m².frå 76 – 86m².

Besøk kontoret vårt i Sveio sentrum med heis, sentralt med heis, i Sveio sentralt sentrum. med i Sveio med med heis, 2heis, sentrum. heis, – 3sentralt soverom sentralt sentralt 2i–Sveio i3frå iSveio soverom Sveio 76sentrum. –sentrum. 86m². sentrum. frå 76 2 –2–23–86m². –soverom 33soverom soverom fråfrå frå 76 76 –76 86m². ––86m². 86m². og ein kjekk husprat! for prospekt, med heis, sentralt i Sveio sentrum. 2 – 3 soverom frå 76 – 86m².

Lettstelte og moderne leilegheiter,

med heis, sentralt i Sveio sentrum. 2 – 3 soverom frå 76 – 86m². Ringvegen 12, 5412 Stord blinkhus@valvatne.no tlf. 53 40 20 70 www.valvatne.no

Ringvegen 12,5412 5412Stord Stord Ringvegen 12, Ringvegen 12, 5412 Stord Sveiogata 66 (onsdag og torsdag 8-16) blinkhus@valvatne.no blinkhus@valvatne.no Bjørn Storebø Ringvegen 5412 Ringvegen 12, 12,blinkhus@valvatne.no 5412 Stord Stord 70 tlf. 53 40 20 70 tlf. 53 53 40 4020 20 70 Mob. 982 89 939 blinkhus@valvatne.no blinkhus@valvatne.no www.valvatne.no www.valvatne.no bs@valvatne.no www.valvatne.no tlf. tlf. 53 53 40 40 20 20 70 70

www.valvatne.no www.valvatne.no

12, Ringvegen Stord – Tlf. 12, 53 5412 40Stord 20 Ringvegen 53 Ringvegen Ringvegen 40 www.valvatne.no 2012, 7012, 5412 12,5412 5412 Stord Stord Stord www.valvatne.no – Tlf. – –Tlf. 53 Tlf. 40 5353 20 4040 70 20207070 n 12, 5412 Stord Ringvegen – Ringvegen Tlf. 53 12,40 5412 20 5412 70 Stord – Tlf. 53 www.valvatne.no 40 20 70 70– Tlf. www.valvatne.no Ringvegen 12, 5412 Stord – Tlf. 53 40 20 70 www.valvatne.no

Ringvegen Ringvegen Ringvegen 12, 5412 12,12, 5412 Stord 5412 Stord Stord blinkhus@valvatne.no blinkhus@valvatne.no blinkhus@valvatne.no Bjørn Storebø Bjørn Storebø Bjørn Storebø tlf. 53tlf. 40 tlf. 5320 53 40 70 40 2089 20 70982 70 89 Mob. 982 939 Mob. 982 89 939 Mob. 939 Storebø Bjørn Storebø Bjørn www.valvatne.no www.valvatne.no www.valvatne.no bs@valvatne.no bs@valvatne.no bs@valvatne.no

Ringvegen 12, 5412 Stord

www.valvatne.no www.valvatne.no www.valvatne.no

blinkhus@valvatne.no

Mob. Mob. 982 982 89 89 939 939 bs@valvatne.no bs@valvatne.no

Bjørn Storebø BjørnBjørn Storebø Storebø Mob. 982 939 Mob.Mob. 982 89 982 939 8989 939 bs@valvatne.no bs@valvatne.no bs@valvatne.no

Bjørn Storebø

tlf. 53 40 20 70

Mob. 982 89 939

www.valvatne.no

bs@valvatne.no


2

Vestavind Torsdag 28. november 2019

Dei unge politiske røystene Anne Vierdal og Maren Kristine Lye Bårdsen er dei yngste nyvalde kommunestyrerepresentantane i år. Det tar dei med knusande ro. Tekst og foto: Iris Elin Ullvang redaksjonen@vestavind-sveio.no

Ein kunne sjå det fleire stader i landet. Stadig yngre politikarar blei valde inn som representantar. Samstundes skal dei også kunne vera god for det. Det er desse to veldig klar over.

Travle kvinner

Anne Vierdal er berre 23 år og representerer Kristeleg Folkeparti i kommunestyret saman med Jarle Jacobsen. Ho bur vekselsvis i Sveio sentrum og i Bergen, kor ho studerar praktisk teologi og leiing på NLA Høgskulen. Forutan kommunestyret, sit ho i Sveio sokneråd, samstundes som ho jobbar 25 prosent som trusopplærar i kyrkjelyden. – Kvifor har du valt å gå inn i politikken? – Sveio KrF er god på å involvera medlemmene sine og som det jamennesket eg er så sa eg ja til å vera med litt, men blei raskt meir involvert. Eg tenkjer det er viktig å bry seg om politikk fordi det handlar om kvardagen vår. Politikk er spanande! Me må dela goder og dela byrder. Men så er det å få dette til. Alle har forskjellige saker dei brenn meir for enn andre og me må gi og ta. Kva er best for felleskapet? Kven eig sannheita og svara? Det å kunne påverka i saker eg brenn for og bygga vidare på KrF sin ideologi i ulike oppgåver og utfordringar, og skapa løysningar og gjera prioriteringar for å skapa eit best mogeleg samfunn for innbyggjarar og besøkande i Sveio kommune er viktig for meg, fortel Vierdal. Maren Kristine Lye Bårdsen fylte 26 år i år, og kjem, som ho sjølv seier «frå toppen av golfbanen i Sveio». Slik som den nyvalte ordføraren, Linn Therese Erve, representerar også ho Arbeidarpartiet i kommunestyret. Ho er utdanna sosionom og jobbar på Haugaland A-senter, samstundes

som ho tar vidareutdanning innan psykososial helse blant barn og unge. Utanom kommunestyret blei ho også valt inn som nestleiar for hovudutval for helse og omsorg. – Korleis endte du opp som politikar? – Når eg tenkjer meg om så har eg alltid vore engasjert. Då eg var ungdom sat eg i ungdomsrådet, noko som eg ser tilbake på som veldig kjekt. Etter det har eg stått på lista til Arbeiderpartiet i to periodar. Den gong ganske langt nede på lista. I år fikk eg moglegheit til å rykka opp nokon hakk. Eg føler meg klar for å gi ein innsats for kommunen og til å engasjera meg litt ekstra. Om ikkje alt for mange år er det min generasjon som skal styra kommunen, då kan det vera nyttig å ha kunnskap og erfaring om korleis me skal sikra ei god framtid for kommunen. Det må og nemnas at det nok ikkje er heilt tilfeldig at eg valte å gå inn i politikken. Eg er vakse opp med at min far, Geir Malvin Bårdsen, sat i kommunestyret i fleire periodar. At det har bidratt til

at eg i dag har valt å engasjera meg meir i politikken er det ikkje til å legga skjul på, fortel Lye Bårdsen.

Statens vegvesen i samarbeid med Sveio kommune, skal starta opp med anleggsarbeid i Sveio sentrum. Hensikta med prosjektet er trafikksikring, utbygging av kommunalt vatn og spillvatn. Det skal byggjast fortau frå Åsevegen forbi Kiwi og til Sveio kyrke på ca 350 meter. Det vil bli bygd skilta fotgjengar kryssing i Åsevegen. Dette vil sikra mjuke trafikkantar ein trygg skuleveg, spesielt dei som kjem frå Pederstunet og omegn. Det vil også bli ein skilta fotgjengarovergang mellom

Kiwi og Coop (der fartshumpen er). Alle overgangane vert intensivbelyste også eksisterande overgang ved skulen. Det opplyser byggjeleiar Bernt Herland i Statens Vegvesen i ei pressemelding. Det er også planlagt forlenging av fortau frå Åsevegen til Leitevegen, men byggjing er ikkje finansiert og dermed ikkje inne i denne omgang. Det er Vassbakk & Stol AS som skal utføra anleggsarbeida som startar i veke 48 og skal vera ferdig i april 2020. Herland påpeikar at det vil bli utfordrande anleggsarbeid grunna liten

plass og djupe grøfter. Det krev omfattande skiringstiltak som snevre vegen inn ytterlegare. Med stor trafikk både av biler og mjuke trafikantar er det mange omsyn å ta. Årstida med mørke, snø og is gjer det ikkje enklare. Sørgåande busstopp i sentrum må mellombels flyttast til nordsida av Kiwi, men vert lagt attende når grøftearbeidet ved eksisterande busslomme er ferdig. Manuell trafikkdirigering med kortare stopp vil måtte påreknast. Me vil difor oppfodra billistane til å vurdera sin bilbruk i sentrum og nytta den mest hensiktmessige

Maren Kristine Lye Bårdsen (Ap), Anne Vierdal (KrF) og Sondre Natås Strand (KrF) er nokre av dei yngste i Sveio-politikken. Bildet er tatt på det konstituerande kommunestyret 14. oktober i år.

Hjartesaker

Dei er begge einige om at dei skal prøva å gjera sitt beste for at sveibuen skal bli nøgd med kommunen. Men det er likevel nokre sakar dei brenn ekstra mykje for. – God barnehage og skule! Ein god barndom varar heile livet, konstaterar Vierdal. Lye Bårdsen er oppteken av helse og arbeidsplassar. – Dei viktigaste sakene for meg er førebyggande helsearbeid innan skule og barnehage, vidareutvikla og skapa nye tilbod i kommunen. Me må sikra trygge og gode arbeidsplassar for folk som jobbar i helsesektoren og generelt i kommunen, med fokus på gode lønns- og arbeidsvilkår. Sveio treng en ordna økonomi som passer på at alle får dei rettigheitene dei skal ha. Me må også jobba for å legge til rette for en berekraftig utvikling og ei satsing på klimatiltak, seier ho.

Det har vore spanande, men mykje å setta seg inn i for dei nye folkevalte, men det var ingenting imot det å få vita at sveibuen hadde valt dei inn som representantar. – Eg er audmjuk over å ha blitt stemt inn som éin av to frå KrF. Som den yngste i styret er eg klar for å representera ungdomen. Når utviklinga går så raskt, er det ekstra viktig å ha unge stemmer i kommunestyret. Ikkje berre for at ungdom skal bli høyrt, men også fordi det er den desidert beste måten å få eit samfunn uten framandfrykt og rasisme, og som trur på og ikkje minst gjer noko for ei grønare framtid, seier Vierdal. – Å bli valt av innbyggarane i Sveio var ei stor tillitserklæring, som gir stor motivasjon til vidare arbeid. Eg opplever å ha beina godt planta på bakken, så ekstremt overveldande var det ikkje. Men med det sagt var det ekstremt stas å bli valt. Ein får jo ein tydelig stadfesting på at folk har trua på deg, avsluttar Lye Bårdsen.

Oppstart av anleggsarbeid i Sveio sentrum adkomst, anten frå nord eller i sør mot Fv 47. For mjuke trafikkanter må fortau på Coop sida nyttast gjennom sentrum. Entreprenør vil sikra anlegget etter gjeldande krav for å ivareta tryggleiken for alle. Skuleveg for dei minste borna gir oss ekstra utfordring. Anleggsmaskinar er både skremmande og spennande å opservera. Me ber om at foreldre og skule tar dette opp og prøver å forklare korleis dei skal forholde seg til skilting og sperringar slik at ulukker unngåast.


Torsdag 28. november 2019 Vestavind

Fekk beslaglagt førarkortet Utrykningspolitiet har beslaglagt førarkortet til ein mann i byrjinga av 20-åra i Sveio, etter at han blei tatt for å køyra 84 km/t i 60-sona i førre veke. Årsaka til førarkortbeslaget er at han hadde for mange prikkar frå før. Dette førte til at han endte opp med ti prikkar. Han blei avhøyrt på stedet, og erkjent forholdet. Det blir oppretta sak.

3

GRATULERA TIL VÅR FASTE ABONNENT

Åshild Skjelbreid 5551 Auklandshamn

Du har vunne ei kake til helga frå Haugli Bakeri og Vestavind! Kaka har ein verdi på 350 kroner, og er høveleg for om lag seks personar. Ring 52 70 32 20 for bestilling og avtale om utleveringsstad.

Sveio • Leirvik • Øvregaten • Tesalongen • Cafe Espresso Oasen • Kopervik • Rennesøygata • Raglamyr • Amanda • Aksdal

Suksessfaktoren for Sveio Frivilligsentral er den sosiale biten. Det er det brei semje om kring dette bordet. Frivilligsentralen kan sjå tilbake på fem flotte år og planleggjer no jubileumsfest. Frå venstre: Olav Bergmål, Kristianne Uri, Guro Røher Eriksen og Hildur Larsen som alle på ulike måtar er innvolverte i sentralen.

Markerer fem år med stor frivilligheit I fem år har Sveio Friviligsentral vore samlingspunkt for mange. Det skal feirast. Tekst og foto: Kari Nilsdotter Haukås kari@vestavind-sveio.no

Den tradisjonelle grautfesten før jul blir i år kombinert med jubileumsfest for å feira at Sveio Frivilligsentral er fem år. I samband med dette skal det for første gong delast ut «Frivilligprisen». Kven det er forblir hemmeleg til sjølve kvelden, og det er ordførar i Sveio, Linn Therese Erve som kjem og deler ut prisen. – Me håpar at utdeling av denne prisen blir tradisjon, seier Kristianne Uri, som har vore dagleg leiar for Sveio Frivilligsentral sidan sommaren 2018.

Song og musikk

Tysdag 3. desember skjer det, og alle som vil er inviterte til å koma å feira

i gymsalen på Førde skule. Arrangementet er gratis. Uri og arbeidskollega Guro Røher Eriksen er blant dei som gler seg svært til festen, og det meste på programmet er no klappa og klart. Av underhaldingskrefter har dei invitert to lokale ungdomar, Silje Tendeland (song) og Bjørnar Johannessen (gitar). Arne Valen, tidlegare dagleg leiar av Kirkens Bymisjon i Haugesund, har også lova å ta med gitaren. I løpet av kvelden skal det sjølvsagt også mimrast over tida som har gått sidan starten.

Seint, men godt

Per i dag finst det rundt 400 frivilligsentralar i Noreg. Sveio var langt frå pionerar. Alle nabokommunane var først ute, men når Sveio først starta opp skjedde mykje på kort tid. I Frivilligsentralen er det høgt under taket og mykje hjartevarme.

Suksessfaktoren er det sosiale, får me vita. Uri og Eriksen er samstemde når me spør om korleis dei opplever arbeidsdagane sine. – Me kan stå inne for at dei aller fleste dagane våre er meiningsfulle. Det beste er når du føler du gjer noko godt for andre, seier dei to. Hildur Larsen blei tidleg gira på at Sveio skulle få ein frivilligsentral. Ho tykkjer det å vera frivillig gir henne mykje tilbake. Blant anna har ho lenge vore svært aktiv i «Språksprell», ein aktivitet der flytningar snakkar norsk med nordmenn. Mange andre frivillige har vore med og arrangert ulike aktivitetar som blant anna drømmesommer, tvaksjon, øvelseskøyring, besøksvenn og seniornett, for å nemna noko.

Møteplass for menneske

Olav Bergmål var «starten» før det blei alvor. Inspirert etter modell frå

Fjaler kommune, kom han heim og fekk gehør hos sine overordna på kommunehuset. – Det var berre å smella i gong, var beskjeden eg fekk, det var i 2011. Resten er historie, smiler Bergmål.

Vestavind er ei fri lokalavis som kjem ut i Sveio kvar torsdag. Redaktør er Iris Elin Ullvang e-post: redaksjonen@vestavind-sveio.no Vestavind ønskjer å retta seg etter reglar for god presseskikk slik dei er nedfelte i Vær Varsom-plakaten. Den som meiner seg ramma av urett avisomtale vert oppfordra til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også høve til å klaga til Pressens Faglige utvalg (PFU). Adresse: Rådhusgata 17, 0158 Oslo. Telefon: 22 40 50 40


4

Vestavind Torsdag 28. november 2019

Einar Økland med rolle i spelefilm Einar Økland spelar rolla som «Anja sin far» i den nye norske spelefilmen «Håp». Tekst: Iris Elin Ullvang redaksjonen@vestavind-sveio.no

Filmen handlar om «Anja» som oppdagar at ho har fått ein kreftsvulst på hjernen og at ho ikkje har lang tid igjen å leva. Dette påverkar naturlegvis samspelet i familien hennar i juletida, ifølgje Filmweb. Filmen er basert på regissør Maria Sødahl sine eigne erfaringar. Einar Økland frå Valevåg er for dei fleste kjend som både forfattar, dramatikar, lyrikar og psykolog. No kan han altså smykka seg med tittelen skodespelar i tillegg. «Anja» blir spela av Andrea Bræin Hovig som har blitt eit stadig meir kjent namn i Noreg, medan kjærasten hennar Tomas er det Hollywoodstjerna Stellan Skarsgård som står for. «Håp» hadde verdspremiere på

Daniel Storm Forthun Sandbye (f.v.), Steinar Klouman Hallert, Einar Økland, Eirik Hallert, Dina Enoksen Elvehaug, Eilli Rhiannon Müller Osbourne, Stellan Skarsgård, Andrea Bræin Hovig, Alfred Vatne Brean, Maria Sødahl (regissør) på førpremieren på Colosseum kino i Oslo. Foto: Sigurd Moe Hetland

Toronto Internasjonale Film Festival i Canada og har fått god mottaking av filmkritikarar internasjonalt, skriv

Filmweb. På den den verdskjente filmdatabasen «Internet Movie Database»

(IMDb) har filmen foreløpig fått 7,8 av 10 moglege poeng.

Lystgass held konsert på Flytten Sjølv om Lystgass er eit nytt band i Sveio er det godt erfarne personar som står bak. På laurdag inviterar dei til konsert i Haugesund. Tekst: Iris Elin Ullvang

redaksjonen@vestavind-sveio.no

Det relativt nye bandet består av Vidar Vikse som bur i Sveio og spelar gitar, sveibuen Brian Lie som spelar elektrisk gitar, haugesundaren Håvard Styve som driv med slagverk og perkusjon, Rune Gjertsen som bur i Haugesund, og spelar bass, og til slutt sveibuen Ragnar Enge som er vokalist. Både Vikse og Lie står bak tekst og melodi til songane til bandet. – Felles for alle, musikalsk, er at me har halde på med musikk siden me var unge, lovande gutungar. Me har spelt i mange forskjellige band, og opptredd på mange ulike stader, fortel Brian Lie.

Gode tilbakemeldingar

Å starta opp eit nytt band i Sveio er ikkje alltid lett, men dei har fått gode tilbakemeldingar, både frå familie og publikum. – Me er enormt heldige, som har familiar som lat oss halda på. Det går ein del tid til både øvingar, konsertar, låtskriving, administrativt, og så vidare, men når ein ser kor mykje energi dette kan gi oss karar, trur me dei synest det er vel investert tid. Ellers har responsen vore overveldande. Me ønskjer å laga glad-rockapop-musikk, som fleire kan kjenna seg igjen i, og ikkje minst lytte til. Lystgass skal få frem god-stemninga.

Lystgass på Damenes Aften på Sveio senter i oktober. Frå venstre Vidar Vikse, Håvard Styve, Ragnar Enge og Brian Lie. Foto: Kari Nilsdotter Haukås

Bandet har frå før av 14 låtar, men held stadig på med nye. Ein av dei nyaste er låta «Kyssa deg i kveld». Lie fortel at dei ønskjer å inspirera til romantikk med songen. – Om paret i songen nokon gong får kyssa, er ikkje godt å seia, men om denne nølinga, som har gitt inspirasjon til låten, kan få andre til å kyssa, er det heilt topp. Eit kyss er som regel forbunde med noko positivt, så det ønskjer me i Lystgass å bidra til, seier Lie.

Stor konsert

30. november held dei sin første store offisielle konsert på Flytten scene i Haugesund.

– Då vil lokalet fyllast av lystgass. Me har opplevd god respons på billettsal, så sørg for å vera ute i god tid. For oss handlar det ikkje så mykje om storleiken på scenen, eller publikum. Det er alltid spenning og nerver knytta til en konsert, for ein ønskjer å levera varene, men me gler oss, og skal gjer vårt for at kvelden blir så matnyttig som mogleg for alle oppmøtte. Flytten er i alle fall et intimt og kult lokale, så fasilitetane kan ingen klaga på. Dei har ikkje planar om å roa ned med det første. – Me gav ut EP-en «Hopp i det» i vår, kor tittelsporet nådde 4. plass på Radio 102 sin «Topp 40-liste». Nå i

høst har me gitt ut tre singlar, blant anna «Kyssa deg i kveld» som no også er inne på «Topp 40-lista». Det meste føregår digitalt, så me kjem til å fortsetta med det. Men ein veit aldri. Plutseleg blir det CD, eller kanskje vinyl. Uansett skal me snarast mogleg i studio for å spela inn fleire låtar som me håpar å ha klare for utgiving i løpet av vinteren neste år, avsluttar Lie.


Torsdag 28. november 2019 Vestavind

lesarbrev

5

Du er velkommen til å komma med innlegg i Vestavind. Innlegg må underteiknast med fullt namn. Skriv kort, maks 350 ord/2000 teikn. Innlegg kan bli forkorta.

Svar til Asle Georg Halleraker frå Sveio sentrum Eg må mest få lov til å svara Halleraker på hans innlegg som han hadde 31. oktober der han stiller meg nokre spørsmål og er uroleg for haldningane mine. Halleraker treng ikkje bekymra seg for at eg befinn meg i mørket for det er lyst og fint her eg er og det har det vore heila tida, men eg takkar for omtanken. At Halleraker og eg har svært ulike meiningar treng me ikkje å leggja skjul på og eg tar det eigentleg som eit kompliment at han er uenig med meg. Det vart eindel avsporingar med Halleraker då han brukar såpass mange ord på mine haldningar som han er bekymra for og ser på som negative. Grunnen til innlegget som eg hadde i Vestavind 17.10.19 var den betente situasjonen etter valet og eg fekk greit fram synspunkta der, at Halleraker ikkje ser noko positivt i det tek eg som eit kompliment. Det var nå ikkje eg som var arkitekten bak den uvanlege politiske situasjonen som fann stad i Sveio etter valet, det klarte Ap og dei to representantane frå Høgre som skifta side å få til då dei fekk panikk fordi Ap såg ut til å hamna i opposisjon i stadan for posisjon. Halleraker sette ikkje pris på at eg kalla desse for avhopparar, men eg synes det var eit velvalgt ord som forklarte aktiviteten, ein skal kalla ein spade

for ein spade.

Ved neste val vil eg anbefala Halleraker å utføra liknande handling og så kan me sjå kva ord som vart tatt i bruk då. At Ap som Halleraker skriv får til bra og gode ting er eg ikkje i tvil om, alt er ikkje pakka inn i mørke i den leiren heller, dei har jo gode støttespelerar i kommunestyret som kan losa dei i rett retning. Men Ap er eit parti som konsentrerer seg rundt Sveio sentrum og dersom Halleraker tenkjer seg om så er det der mesteparten av aktiviteten og bruken av kommunale midlar finn stad. Det er klart at kommunale bygningar i Førde, Valestrand, Auklandshamn, Sveio sentrum og alle andre stader i kommunen skal oppgraderast og haldast vedlike, det er jo ein av grunnane til at innbyggjarane betalar skatt. Samstundes er det veldig viktig at kommunen støtter opp om bygdalag og frivillig arbeid i heile kommunen slik at heile Sveio vart ein levande kommune uansett kor ein bur, slik som Halleraker seier han er opptatt av. Halleraker lurer på om eg har noko personleg imot Ap og til det er svaret veldig enkelt; eg har ikkje ein slik sympati for Ap at eg ville gitt dei ei røyst. Eg kan jo spørja Halleraker om han har noko personleg imot Høgre eller andre

Inviterar til samarbeid om budsjettet for 2020 Måndag denne veka var det møte i formannskapet med handsaming av budsjett for 2020. Rådmannen signaliserte tydeleg at Sveio står ovanfor aukande økonomiske utfordringar. Nå må både politikara og administrasjon ta ansvar og søkje auka inntektsgrunnlag og kontroll over utgiftene. Opposisjonspartia som består av Høgre, Senterpartiet, Kristeleg Folkeparti, Miljøpartiet dei Grøne og Sosialistisk Venstreparti la på måndag fram ei skisse til budsjett for 2020. Det gjorde også henhaldsvis Arbeidarpartiet og Framstegspartiet. Opposisjonspartia innser at me treng noko tid i 2020 til å leggja fram eit meir velfundert og heilheitleg budsjett fram mot 2023, men vil allereie i 2020:

*Styrkja Pleie og omsorg *Auka støtta til frivillige lag og organisasjonar *Redusera utgiftene til kjøp av eksterne konsulentar

parti for den saks skuld?

Det med villsvin oppdrett hadde eg dessverre ikkje fått med meg, men det var ei god avgjerd å sei nei til det fordi dette dyret har ingenting i norsk natur å gjera, veldig bra at Halleraker her sette foten ned. Halleraker lurer på om eg manglar noko av kommunale tilbod i Valevåg der eg bur, eg personleg stiller svært små krav i så måte, men det er ikkje min person som er poenget. Det er heilskapen for bygda som tel, og me har ein velfungerande skule og barnehage, samt mange frivillige som støttar opp i nærmiljøet, noko som er ekstremt viktig for alle for at bygdene skal vara levande. Valevåg ligg Fartein Valen heimen, heimstaden til ein av Noregs største komponistar, her kunne kommunen utnytta det som god reklame og profilert Sveio som heimstaden til ein av Noregs store komponistar. Gjort på rette måten kunne dette generert mykje positivt som ville vore til beste for både bygd og kommune. Sidan Halleraker spør om kva eg saknar så kan eg nemna ein plan for oppgardering; vedlikehald av skulen og barnehagen, for her er det behov for oppgardering i nær framtid. Nemner det sidan Halleraker i innlegget sitt skriv om levande bygder, akkurat

det er eg einig med han i og her har Halleraker ein gyllen anledning til få igangsett oppgardering av Valestrand skule.

Så har Halleraker ein pussig teori om Sp si valliste før og etter valet, som minner litt om haldningar i land me ikkje likar å samanlikna oss med. Lista til Sp hadde god geografisk spredning denne gongen, men Halleraker var ikkje nøyd med lista etter valet. Det er då nokså enkelt dette; veljarane har ikkje alltid dei same ynskjene som politikarane som set opp listene og då vart det endring på den aktuelle lista. Men er det ikkje slik val skal vara då? Nå har aldri eg vore med å sett opp noko vallista, men det er vel så enkelt at ei valnemd i det aktuelle parti set seg saman og komponerer ei vallista med kandidatane som dei ynskjer å ha på lista si. Og så er det veljarane som kryssar av og stemmer slik som dei ynskjer, når så resultatet etter valet er klart så seier det vel seg sjølv at dei valde politikarane respekterer veljarane sine ynskjer og handlar deretter. Jon Arne Valen Veldig løysningsorientert og positivt innstilt sveibu Politisk uavhengig

Førjulskos i Valenheimen

*Be rådmannen vurdera alternativ til Brann IKS’et Sveio no er ein del av *Starta konkret arbeid med beslutningsunderlag for etablering av regionsfengsel i Sveio og sikra tilgong til tomt for dette

Søndag 8. desember inviterer Valenheimen Kulturscene i Valevåg til førjulskos i Valenheimen. Denne gongen er det lesegledar Camilla Ruhs som kjem på besøk. Ho les og fortel om jula. Små og store som vil komme i julestemning er velkomne.

For opposisjonspartia SP/H/KrF/SV/MdG

Bok & bolle er eit koseleg og uformelt litteraturarrangement for barn og unge, der publikum tar plass på golvet i Fartein Valen sitt gamle arbeidsrom.

Opposisjonspartia meiner at Sveio treng eit betre politisk fundament for budsjettet enn dagens fleirtal i kommunestyret. Ut frå budsjettframlegga i formannskapet finn me det difor naturleg å invitera Ap inn i vårt budsjettarbeid for gjennom det å det sikra eit breidt politisk forankra budsjett for 2020. Lars Einar Hollund

Ein lesegledar er ein bokelskar som ønskjer å gi andre gode og inspirerande møte med bøker. Målet er å vekke leselyst hos barn og unge. I Hordaland er det 14 aktive lesegledarar. Desse er blitt kursa gjennom Nynorsksenteret og Hordaland fylkesbibliotek, og det er fritt fram å bestille ein til arrangementet eller skulen din! Til vanleg er Camilla Ruhs biblioteksmedarbeidar på Stord folkebibliotek.

Alle som kjem på besøk får bolle og saft eller kaffi. Legg førjulskosen til Valenheimen. Valenheimen Kulturscene I samarbeid med Hordaland Fylkesbibliotek


6

Vestavind Torsdag 28. november 2019

Oddgeir Bruaset besøkte Sveio senioruniversitet Måndag 18. november var det klart for den siste samlinga i senioruniversitetet denne hausten. Ingen ringare enn Oddgeir Bruaset hadde takka ja til å ta turen til Sveio. Styret var spente på om folk ville finna vegen til Vigdartun denne ettermiddagen. Særleg spente blei me då det gjekk opp for oss at Sveio folkebibliotek skulle ha besøk av Edvard Hoem same dag, rett nok litt seinare. Men folk fann vegen til Vigdartun, og klokka 15 kunne leiaren, Helge Matre, ønskja alle velkommen. Han gav ein kort presentasjon av foredragshaldaren før Oddgeir Bruaset fekk ord og bilete. Med sin flotte dialekt og gode forteljarevne tok han oss med til tre av menneska han har besøkt og laga program om. Men først trekte han fram eigenskapene folk som valde å bu åleine, måtte ha. Ein av eigenskapene må vera sterk psyke, ein annan praktisk sans – og med den gleda av sjølv å ordna opp i daglegdagse problem. Me fekk møta Alma frå Nordland som hadde opplevd meir motgong enn dei fleste av oss. Ho som blei misbrukt av arbeidsgjevaren sin, som fødde ein son ho ikkje fekk ha kontakt med før han vart vaksen, som mista den mannen ho var glad i etter 3 års ekteskap. Og ho mista den einaste bror sin på sjøen. Men ho fann også gleder i kvardagen sin som einaste innbyggjar på ein liten stad, mellom anna i å mata småfuglane. Ho døydde også då ho utførte denne handlinga.

På ein fjellgard i Fyksesund i Hardanger møtte me John som budde heilt åleine, som hadde kjent at han laut føra arven etter forfedrene vidare med å bu på den einstaka fjellgarden.. John var ein svært lærd mann.Og tilbake i slekta hans var det m.a. to stortingsmenn. Julekvelden gjekk han og la seg tidleg, dette var den verste dagen i året. Han tenkte på jul då han var liten i ein stor, ressursrik familie Dei siste åra fekk han besøk av ei Austlands-dame som kom og feira jul og 17.mai saman med han.

Den tredje personen var Irene. Ungjenta var etablert i USA då ei venninne gav henne ideen om å flytta til Nyksund. Irene tende på ideen. Ho hadde for det meste drive med fallskjermhopping, men var også skulert i yoga. I Nyksund starta ho med yoga-kurs. Her møtte ho også den store kjærleiken. Ho mista han medan han dreiv med fallskjermhopping i Nepal. Sterk som ho var, tok ho bodskapen med ro og verdighet. Ein skal ikkje klaga over det ein har mista, men gle seg over det ein har fått, var bodskapen ho formidla då han var død. Folk lo og grein under framføringa til Oddgeir Bruaset. Me kunne gjerne høyrt meir. Og i kaffipausen etterpå gjekk drøsen godt. Mange kjøpte bøker. Ei fin oppleving var den kommentaren som gjekk igjen. Då pausen var slutt, var det mange av dei rundt 95 som tok dei to-tre stega inn i biblioteket for å høyra på Edvard Hoem. Astrid Hovda

Foto: Astrid Hovda

Oddgeir Bruaset t.v. signerer bøker. Foto: Astrid Hovda

Omsetting av eigedomar i Sveio Bakkevegen 16 (Gnr 40, bnr 563) er overdrege for kr 3.000.000 frå Aase Vihovde og Henry Bjarne Vihovde til Simon Holgersen Hasselkvist og Caroline Haavelmoen Skiftun (02.10.2019) Vestre Kringsjå 19 A (Gnr 41, bnr 67, seksjon 7) er overdrege for kr 1.550.000 frå Rune Stølås til Flemming Mark Pedersen (02.10.2019) Hiljesbrekko 10 (Gnr 32, bnr 53) er overdrege for kr 2.100.000 frå Johnny Helgeland Tverfjell og Monica Helgeland Tverfjell til Karoline Åsbu Førde og Juan Håkon Hansen Ureta (03.10.2019) Salet omfattar også Gnr 32, bnr 62 Straumøyvegen 41 (Gnr 23, bnr 50) er overdrege for kr 2.623.000 frå Kåre Idar Høyland til Ansgar Elvsveen Halleland (04.10.2019) Salet omfattar også Gnr 23, bnr 55 Espenes 31 (Gnr 116, bnr 35) er overdrege for kr 2.850.000 frå Mette Espevoll og Paul Espevoll til Helen Søvold og John Vedø (07.10.2019) Flatnesvegen 153 (Gnr 122, bnr 12) er overdrege for kr 4.000.000 frå Maria

Birgitte Fresvig til Norunn Fresvig (07.10.2019) Gnr 30, bnr 84 er overdrege for kr 600.000 frå Einar Vestvik og Lillian Lund Vestvik til Ingrid Kinn og Mike Christopher Kuse (08.10.2019) Liereidvegen 243 (Gnr 27, bnr 4) er overdrege frå Magne Lundal til Johannes Lundal, Jørgen Lundal, Jostein Fagerland og Trond Fagerland (10.10.2019) Liereidvegen 243 (Gnr 27, bnr 4) er overdrege for kr 1.175.000 frå Johannes Lundal, Jørgen Lundal, Jostein Fagerland og Trond Fagerland til Gry Berit Lundal og Johar Lundal (10.10.2019) Nedre Økland 1 (Gnr 36, bnr 65) er overdrege for kr 1.350.000 frå Lars Magne Hjortland, Kjersti Hjortland og Leif Einar Hjortland til Alexander Tveit (16.10.2019) Straumøyvegen 30 (Gnr 24, bnr 32) er overdrege for kr 5.000.000 frå Leif Emberland til Th Stava as (17.10.2019) Gnr 36, bnr 294 er overdrege frå Hilde

Karin Økland til Anne-Beth Naustvik Økland og John Kristian Økland (21.10.2019)

Margareth Bøe og Olaf Magne Bøe til Øyvind Aase og Monica Mørk Vikse (29.10.2019)

Gnr 36, bnr 295 er overdrege frå Hilde Karin Økland til Anne-Beth Naustvik Økland og John Kristian Økland (21.10.2019) Overdraginga omfattar også Gnr 36, bnr 326 Overdraginga omfattar også Gnr 36, bnr 327

Del av Tveitevegen 276 (Gnr 75, bnr 17) er overdrege frå Harald L Øystese til Turid Dortea Øystese (29.10.2019)

Gnr 36, bnr 325 er overdrege frå Hilde Karin Økland til Camilla Økland (21.10.2019) Gnr 36, bnr 132 er overdrege frå Hilde Karin Økland til Camilla Økland (21.10.2019) Nedre Økland 54 (Gnr 36, bnr 134) er overdrege frå Hilde Karin Økland til Camilla Økland (21.10.2019) Gnr 40, bnr 147 er overdrege frå Gudrun Margaret Kongshavn til Sveio kommune (22.10.2019) Kjølhammarvegen 15 (Gnr 30, bnr 167) er overdrege for kr 2.000.000 frå

Del av Tveitevegen 276 (Gnr 75, bnr 17) er overdrege for kr 1.050.000 frå Turid Dortea Øystese, Kari Øystese Andersskog, Lars Øystese og Tore Øystese til Ida Melbo Øystese og Sondov Medhus Øystese (29.10.2019) Tingvegen 58 (Gnr 121, bnr 27) er overdrege frå Torstein Lalim til Petter Hanseid og Ingvild Bjørnøy Lalim (29.10.2019) Overdraginga omfattar også Gnr 121, bnr 263 Levert av Ambita as


7

Torsdag 28. november 2019 Vestavind

Annonser

har sin jul! e l l A

Ta med deg vårt nye julehefte!

Billigste i KIWI

159

199

00

PINNEKJØTT AV LAM URØKT/MED RØYKAROMA

Billigste

i KIWI

69

TYNNRIBBE AV SVIN Ca 3,2 kg frossen First Price, pr. kg

LUTEFISK HELSIDE Ca 1 kg Lerøy, pr. kg

1 kg Gilde

Billigste

90

00

PINNEKJØTT AV LAM URØKT/RØKT, KAPPET

1 kg First Price

Forbehold om trykkfeil/utsolgtsituasjoner. Kun til private husholdninger.

149

00

Billigste

i KIWI

59

16

90

90

FAMILIERIBBE AV SVIN Ca 2,8 kg frossen First Price, pr. kg

Billigste

i KIWI

JULEPØLSE

400 g First Price, pr. kg 42,25

i KIWI

28

30 VOSSAKORV

350 g First Price, pr. kg 80,86

1090 + pant

24

90

ELISE ISKAKE

1 liter, Hennig Olsen Is

990

+ pant

38

9

50

90 PEPPERKAKER

300 g Bjørken, pr. kg 33,00

Bli KIWI PLUSS-KUNDE og få 15% BONUS

på all fersk frukt og grønnsaker og all ferskpakket fisk. Se kiwi.no

MARSIPANPØLSER

110 g 5 pk Nidar, pr. kg 350,00

JULEBRUS

1,5 liter, pr. l 7,27

JULEBRUS LETT 1,5 liter, pr. l 6,60


8

Vestavind Torsdag 28. november 2019

SLEIPNER-FORLISET

Havariet som opptok ein heil nasjon

EIN PLASS FOR TANKAR OG MINNE: Ulukka skjedde berre nokre hundre meter frå Ryvarden fyr. Det har ført til at fyret har blitt ein møtestad for dei som blei ramma av ulukka. Frå minnesmerket ser ein til Bloksen, der båten gjekk på skjeret. Sveio var sterkt involvert både i samband med redningsaksjonen, leiteaksjonen og tilrettelegging og alt anna har Sveio kommune, Sveio Røde Kors og mange av innbyggjarane spela ei betydeleg rolle. Foto: Kari Nilsdotter Haukås

OLAV HAUGEN HADDE vore ordførar i knappe to månader då meldinga kom. Det var fredag kveld, og Sveio kommune hadde sitt årlege juleselskap på hotell Maritim i Haugesund. Ingen kunne tenkja seg at noko tragisk skulle henda. Ordførar Haugen sat ved bordet då han fekk ein lapp i neven. Der stod det at snøggbåten Sleipner var grunnstøytt og hadde gått ned utanføre Ryvarden. Ulukka var blitt omtalt på Dagsrevyen, men omfanget var det ingen som kjente til. Selskapet blei raskt oppløyst og det var berre å koma seg heim for å vera med på hjelpearbeidet. Sidan gjekk det slag i slag.

DET BLEI LITE eller ingen søvn for mange den natta. Då Haugen og dåverande rådmann, Odd Henry

Dahle, kom ut til Ryvarden, fekk dei visseleg merka naturkreftene; vêret var ruskete, med sterk vind frå sørvest, nattehimmelen mørk. Ute på havet ser dei lys frå fartøy som er med i redningsarbeidet. – Me måtte finna vår plass, vår rolle. Det viktigaste for oss var å leggja til rette, og vera medmenneske, blant anna sørgja for at alle som var med i arbeidet på eit eller anna nivå fekk den oppbakking og hjelp det var mogleg å gi, seier Haugen. Eit eige kriseteam beståande av prest, lege og sosiologar blei oppretta. Sveio kommune tok også på seg ansvaret for å servera gratis mat til dei mange hundre som var med i arbeidet. På kommunehuset var folk frå administrasjonen oppe heile laurdagsnatta for blant anna å teikna kart til hjelp i rednings- og hjelpearbeidet.

– Sleipner-havariet gjorde eit sterkt inntrykk på folk. Etter ulukka vart det mykje meir fokus på dette med kriseteam, bekreftar den tidlegare ordføraren i Sveio.

MÅNDAGEN ETTER ULUKKA hadde alle skulane i Sveio ei minnemarkering, og seinare i veka var det minnegudsteneste både i Haugesund og Bergen. Ved begge stader var kong Harald og statsminister Kjell Magne Bondevik til stades. Sveio kommune var representert ved ordførar og rådmann. – Når ei slik uventa hending skjer må ein hiva seg rundt og gjera sitt beste, samstundes som ein må forsøka å ta hand om dei daglege gjeremåla på kommunehuset. For meg betydde det at eg i den eine augneblinken skulle forholda meg til ei stor


Torsdag 28. november 2019 Vestavind

9

Tekst: Kari Nilsdotter Haukås

Kontrasten mellom å feira julebord, til å få beskjed om at det pågjekk ein kaotisk redningsaksjon på sjøen ute ved Ryvarden, var ufatteleg stor. Ulukka skjedde i uvêr og mørke, 26. november 1999, litt etter klokka 19. Den moderne katamaranen «Sleipner» gjekk på skjeret Store Bloksen i Bømlafjorden og sokk i løpet av ein halv time. 16 menneske mista livet.

SKULLE FØRT SLEIPNER: Vanlegvis var det Arne Stangeland frå Auklandshamn som førte Sleipner. Men på grunn av ein rutinesjekk av Draupner og Sleipner, bytta han båt med kaptein Sverre J. Hagland. Kaptein Stangeland var på veg sørover frå Bergen med Draupner, då han høyrde naudsignal frå Sleipner via Rogaland Radio, og nådde havariten 10 minuttar etter at båten var gått ned. Då var det alt kome til mange båtar som var med i redningsarbeidet. – Det var eit sjokk å sjå vrakrestane som låg og flaut. Me sette straks ut ein redningsbåt, men diverre klarte me ikkje å henta opp overlevande i sjøen, uttalte den rutinerte båtkapteinen til Vestavind 2. desember 1999.

– Eg har stor respekt for det arbeidet som politi, Røde Kors, og ikkje minst frivillige som tok imot dei som blei førte i land i Mølstrevåg tidleg i fasen, gjorde. Eg er takksame for at dei stilte opp og fann utvegar og forsøkte å hjelpa så mange dei kunne i ein kaotisk situasjon. Diverre var det for seint for mange. Tankane mine går til dei som omkom, dei som overlevde med sterke minne, og alle dei som set igjen med sakn i tunge dagar, seier Olav Haugen, ordførar i Sveio frå 1999-2003. Her avbilda ved flaggstanga på Ryvarden i november 2019. Dagen etter Sleipner-ulukka forsøkte han å heisa flaget på halv stang, men det var nyttelaust på grunn av sterke vindkast.

ulukke, samstundes som eg i neste augneblikk sat og diskuterte budsjett. Eg måtte tenkja fram og tilbake heile tida, og det vart ei utfordring, fordi tankane ville oftast vera der det var verst, minnast Haugen.

MINNESMERKET MED NAMNA på alle dei 16 som mista livet blei avduka av nærings- og handelsminister Grete Knutsen like ved Ryvarden fyr den 26. november 2000. Det skjedde på eittårsdagen for ulukka. Berre fire dagar før blei 16 år gamle Arne Halvor Aasbø funnen av KNM «Tyr» på 194 meters djupne, kring tre kilometer frå staden der «Sleipner» gjekk ned. Den siste omkomne var funne. – I lange tider tykte eg det var grusamt å tenkja

Ryvarden Kulturfyr, ein stad er der hav møter himmel. Mange er dei som har merka naturkreftene her ute på neset.

på at denne eine familien ikkje hadde funne guten sin. Då meldinga kom at han var funnen følte eg ei stor takksemd, i den forstand at ingen skulle bli liggjande der ute, og at familien fekk ei grav å gå til, kommenterer Haugen stille.

SLEIPNER-KAPTEIN SVERRE J. Hagland måtte tola hard kritikk for sin handlemåte under ferda frå Haugesund og nordover til grunnstøytinga ved Store Bloksen. Gulating lagmannsrett dømde han til seks månadar fengsel utan vilkår. Reiarlaget Hardanger Sunnhordland Dampskipsselskap (HSD) gjekk fri. – Kva tenkjer du om skuldspørsmålet? – Som menneske må me ta ein del hurtige avgjersler, og me vil alltid ta dei avgjerslene me meiner er

rett der og då. Og så kan det i ettertid visa seg at me burde tatt eit anna val, men då er det etterpåklokskap. Men det verste er ikkje å gjera noko. Eg er heilt overtydd om at kapteinen Hagland gjorde det han meinte var rett, og noko meir kan eg ikkje svara. På generelt grunnlag meiner eg det er grusamt vondt når menneske som har gjort sitt beste plutseleg eitt år etter, meir eller mindre blir sitjande igjen som syndebukk, avsluttar Olav Haugen. Frå 1993 til 2014 hadde han arbeidsplassen sin i Sveio kommune, etter det gjekk han over i pensjonistane sine rekkjer.


10

Vestavind Torsdag 28. november 2019

SLEIPNER-FORLISET

Namnesteinen kom på plass på eitt år etter ulukka.

DESSE DØYDDE DÅ «SLEIPNER GJEKK NED:

John Anders Semb var leiar i Sveio Røde Kors då Sleipner forliste. Her studerer han eit avisoppslag i Vestavind, datert 9. desember 1999, der han finn seg sjølv som 24-åring på det største biletet. I artikkelen under tittelen, «Kveld til ettertanke», kjem det fram at meir enn 300 personar var samla på Førde samfunnshus denne kvelden. Det var tid for omtanke, tid for å setja ord på tankar, tid for å takka, tid for å dela opplevingar, tid for stille samvær. Med Sleipner sitt forlis som tema. Foto: Kari Nilsdotter Haukås

Andreas Klubben, 78, Bømlo Arna Judith Medhaug, 65 år, Karmøy Edvard Martin Hennes, 64 år, London Leif Lorentz Larsen, 56 år, Stavanger Sven Vaksdal, 52 år, Vaksdal Ruth Marit Haukøy, 51 år, Osterøy Kari Lisbeth Haga, 49 år, Fjell Olaug Synnøve Medhaug, 48 år, Karmøy Jarle Siggervåg, 43 år, Bømlo Navzat Cakir, 40 år, Bergen Terje Fagerbakk, 23 år, Fitjar Roald Espeland, 22 år, Bergen Dirk Wim Christer Følid Zwinkles, 18 år, Bergen Bjarte Tveit, 17 år, Kvinnherad Arne Halvor Aasbø, 16 år, Haugesund Vegar Dybdal, 10 år, Karmøy

Tok fri frå jobb i to veker for å leita

Varslingsrutinane til den lokale raude krossen hadde forbetringspotensiale den kvelden «Sleipner» gjekk ned. – DET VAR GANSKE spesielt. Eg stod på Haukås og fylte bensin på bilen min då det plutseleg var telefon til meg inne på stasjonen. Det var Thor Kinn, bensinstasjonseigaren, som ringte og spurde om eg hadde høyrd nyheitene om at «Sleipner» var gått ned, fortel John Andres Semb som på den tida var 24 år og leiar i Sveio Røde Kors. Kort tid etter denne telefonsamtalen låg sveibuen på hjul mot Mølstrevåg, der politiet hadde oppretta mottak. – Den første eg møtte var Geir Birger Haug frå Sveio lensmannskontor. Det spesielle var at dei kommunetilsette hadde julebord denne kvelden, slik at få var heime, men snart strøymde det på med folk og det blei ganske kaotisk. Eg hugsar at dei første ambulansane hadde problem med å finna fram. RØDE-KORS MEDLEMMENE VAR frå første stund med på rednings- og leiteaksjonen. Dei opplevde nokre tøffe dagar. Ulukka kravde sitt, både av hel-

temot, innsats, vilje og tru. – Sjølve ulukkeskvelden var vêret så dårleg at det var uråd å søkja ved Ryvarden. Vår jobb blei å ta dei skadde inn i varmen i produksjonslokalet til Ølen betong som blei teken i bruk som mottak. For redningsmannskapa og for dei forulukka var det ein kamp for livet, fortel Semb og utdjupar: – Dei som var henta opp frå sjøen var våte og kalde, men me prøvde så godt me kunne å massera varmen i folk. Eg minnast at ein person døydde mellom hendene våre. Ein annan ting som har brent seg fast hos sveibuen var då ein av redningsmennene frå eit Sea King redningshelikopter kom inn på mottaket ekstremt utmatta, etter å ha vore opp og ned i sjøen og henta opp folk. Han måtte ha hjelp for å få av seg overlevingsdrakta. DET VAR IKKJE mykje kvile. Det gjekk i eitt med redningsaksjonen, også etter at den var offisielt avslutta. Semb som på den tida var lastebilsjåfør

hos Lars Staupe as, spurde seg fri og jobba i staden fjorten dagar som frivillig. Han var ikkje åleine. Forutan Sveio kom det frivillige frå Tysvær, Haugesund, Bømlo og Stord, og lenger vekke som Os og Stavanger. I Buavåg blei det oppretta base for Røde Kors-leiarane.

SOM MEDMENNESKE VAR dei alle opptekne med av å bidra med det dei kunne, så lenge som mogleg. Men å kalla søkinga langs land «langs kysten i Sveio», var misvisande. Det er slett ikkje strender folk har gått langs, men tvert om glatte, livsfarlege svaberg og mykje ulendt terreng. – Eg har alltid likt å hjelpa og støtta opp om andre, det er ein god leveregel, fastslår John Anders Semb, som til dagleg er å finna som oppsynsmann i drift og vedlikehaldsavdelinga i Sveio kommune. Etter «Sleipner» byta han ut Røde Kors med Sveio brann- og redningsvesen, der han framleis er den dag i dag.


Torsdag 28. november 2019 Vestavind

11

Tekst: Kari Nilsdotter Haukås

Det har gått nøyaktig 20 år sidan Tove Følid mista sitt einaste born, sonen Wim. Ho har dei siste 17 åra vore leiar for støtteforeininga for dei etterlatne og attlevande etter Sleipner-forliset. Følid bur i Bergen. Foto: Privat

Sonen til Tove Følid, Dirk Wim Christer Følid Zwinkles, som oftast blei kalla Wim. Foto: Privat

Mista sonen i Sleipner-ulukka

Den vernepliktige Dirk Wim Christer Følid Zwinkles ville fylt 19 år vesle julaftan 1999, men han kom aldri heim til Bergen, til kjærasten og deira eitt år gamle dotter. Eller til mamma Tove. – AV OG TIL følast det som om det skjedde i går, andre gonger er det lenge sidan, fortel Tove Følid. Ho opplevde å mista sitt einaste born, Wim, då hurtigbåten Sleipner forliste. 16 menneske omkom den mørke novemberkvelden i 1999. Wim blei funnen av fartøyet MS «Risøy», den 15. mars 2000, altså nær fire månader etter ulukka. – Eg forlangte å få sjå sonen min. Først køyrde me i bilkortesje bak bårebilen frå Haugesund til Haukeland sjukehus. Han låg i ei kiste, tildekka, og berre kraniet var synleg. Eg fekk klappa han på panna og ta eit endeleg farvel. Det høyrer også med til historia at Wim hadde «boots» på beina, slik at føtene hans var heilt fine. Eg kjende dei att med ein gong, fortel Følid.

FØLID HAR VORE leiar for støttegruppa etter Sleipner-ulukka i 17 av dei 20 åra som gruppa har eksistert. Gruppa blei oppretta for dei overlevande, etterlatne og redningsmannskap. Første minnemarkering var i 2000, då namneplaketten blei avduka. Året etter blei minnesmerket avduka. Deretter har det vore markeringar for kvart femte år. Denne veka var det 20-års markering. – Det er godt å koma saman, men også litt vondt. Trøysta er at alle i gruppa veit korleis du har det, fastslår Følid. Det var ho som tok initiativ til innsamlinga for

å få opp minnesmerket ved Ryvarden. Ho tok også initiativ til ei innsamling då ho fekk beskjed frå politiet at søket blei avslutta grunna dårleg vêr. Ho sende ut faks til bedrifter langs heile seglingsruta med spørsmål om dei kunne bidra med pengar til søket. Responsen let ikkje venta på seg, og innan eitt år etter ulukka var alle dei omkomne funnen. – Det mest fantastiske var to søstrer som dreiv ei liten butikk og som sende 50 kroner. Dei hadde sikkert ikkje råd til meir, men dei støtta likevel. Det var rørande. HO FØLGDE RETTSAKA på Stord, og er oppteken av at ansvaret for ulukka blir plassert. – Kapteinen var skuldig, men han var ikkje åleine. Eg meiner Sjøfartsdirektoratet først og fremst burde blitt straffa, fordi det var derifrå ballen byrja å rulla. Båten skulle aldri vore godkjent. Og leiinga i reiarlaget Hardanger Sunnhordland Dampskipsselskap (HSD), som eigde og dreiv hurtigbåten, hadde ikkje lært opp folka sine skikkeleg. Det var også manglar på tryggleiksutstyret om bord, fastslår Følid. – KORLEIS VAR LIVET ditt før du mista sonen din? – Eg hadde det fint på alle måtar, eg var nettopp blir farmor og hadde ein interessant jobb som forskingsteknikarar ved UiB på Haukeland. – Og no? – Det er tomt. Alle er borte. For tre år sidan

mista eg barnebarnet mitt, Thea, dottera til Wim. Også mor til Thea, kjærasten til Wim, har mista livet. Begge gjekk bort på tragisk vis. Lyspunktet er eit bonusbarnebarn, han er ikkje min, men han kallar meg bestemor. Eg har også ei søster i nabolaget, fortel Følid. Den tøffe kvinna har opplevd meir enn dei fleste, også når det gjeld eiga helse. – Eg var i jobb fram til 2005, då fekk eg brystkreft. Eg måtte ha cellegift og stråling og med medisinane forsvann konsentrasjonen og hukommelsen, og eg måtte til slutt gje slipp på jobben min. Men eg maktar framleis leiarrolla i støttegruppa. Det held meg oppe, seier ho.

NO BER FØLID på vegne av støttegruppa om ei statleg undersøking av seinskadar for overlevande og redningsmannskap etter Sleipner-ulukka. Ho veit det er mange som lir. – Eg hadde håp om å få gjennomført ei slik undersøking. Eg var komen så langt at eg hadde fått tak i alt personell som trongst til å gjennomføra undersøkinga, og var på møte med Helse og Sosialdepartementet i Oslo, men nei, me fekk avslag, dei hadde ikkje midlar til å gjennomføra dette, avsluttar Følid, som ikkje har tenkt å gje opp det ho meiner er ei viktig sak.


12

Vestavind Torsdag 28. november 2019

Våre liv

Tekst og foto: Kari Nilsdotter Haukås

Kåre Johannes Glette

Margit Blytt

Fødd 21. august 1943 i Haugesund

Fødd 8. mai 1936 i København

– Eg såg lyset på sjukehuset, men føler at Bakeriet i Sveio er mi fødestove. Her tusla eg ned om morgonen, her opplevde eg det megasterke lyset frå fleire Petromax-lamper, her lukta det godt, her var varmt og godt, og her stod far i kvite bakarklede og knadde det som skulle bli kaker og brød for sveibuen. Kvar morgon køyrde Tittelsnes-bussen forbi, sjåføren slengde ut Haugesunds Dagblad og far gjekk ut i mørket og henta avisa. Eg vagla meg på brødkassen og les om fotballspelarar i byen, ennå hugsar eg eit heilsides intervju med Kjell Robberstad, målmannen i Djerv. Men eg hjelpte også far med arbeidet. Alt var meiningsfullt. Heilt til eg i 1958 stivna i sjokk; mange spelarar i Manchester United hadde mista livet i ein flystyrt i München. Enda verre var det då John F. Kennedy, blei nådelaust drepen i 1963. Eg hugsar nøyaktig stad og fotstilling då ropet nådde meg. Gjennom desse drapa erfarte eg kor brutal og katastrofal døden kunne vera. Slik beskriv Kåre sine første barndoms- og ungdomsår. Søster hans, Malene, var tre år eldre. Foreldra, Oline (f. Frønsdal) og Martin Glette, dreiv Sveio Dampbakeri i 40 år. I 1950 byrja Kåre på skulen. Han likte mellomdagane best; då var han ofte bonde, særleg hos onkel Nils og Johan Pedersen. – Under høyinga trakka me i lasset og hoppa i høyet, bar høy til kyrne, såg på kalving og leita opp nyfødde lam i utmarka. Eg gløymer ikkje kor stolt eg var då eg fekk horva eit «stort» jorde hos Johan, stod på ei flat trehorv med piggar under, samstundes som eg med taumane styrte hesten. Skulen starta og slutta alltid dagen med song. «No livnar det i lundar, no lauvast det i lid». – Eg hadde plass ved vindaugsrekka, og sat og såg og drøymde meg inn i Frønsdals-lia. Det var så vakkert, eg var liksom overtydd om at den som hadde skrive teksten (Blix) hadde sett denne lia. Ein god del salmer og bibelord måtte lærast utanåt. Det kunne Kåre ikkje droppa, slik som han gjorde med leseleksene. Ikkje stilskriving heller. – Eg visste aldri kva eg skulle skriva om. «Du kan skriva det og det», sa mor. «Nei, det går kje an, det er så toskje», sa eg. Forhandlinga enda som regel med at eg var penneførar for mor. Problemet var at læraren hadde hatt henne på skulen i si tid, og han kjende forteljemåten igjen. Ein gong skreiv eg stilen sjølv, etter ei flyulukke, då las læraren han opp for klassen! Kanskje eg kunne skriva stil sjølv? Etter sju år på skulen gjekk det brått opp for Kåre at ein epoke var over, han som knapt hadde ofra framtida ein tanke. Han famla ei tid; prøvde seg som bakar og sjømann, men treivst ikkje med det. – Mi sjølvvurdering sa at eg kunne lesa og skriva, men var «analfabet» utover det. Heldigvis vil eg seia, for eg fekk ein kunnskapstørst og ein læretrong utan like. Etter embetseksamen blei eg tilsett ved Eik lærarskule i Tønsberg som blei min arbeidsplass i 31 år. Eg fekk undervisa flotte og interesserte lærarstudentar, dessutan forska, ta doktorgrad og skriva bøker og artiklar, fortel Kåre som i dag bur i Tønsberg saman med kona Kari. – Sonen vår, Kyrre Harald og svigerdotter vår Natalia, har gitt oss barneborna Peter (8) og Aleksander (3). Dei er vår store glede i livet. Kvart år bur me tre-fire månadar på hytta vår i Vikebygd. No og da tek eg turen til Sveio, men eg kjenner meg mest ikkje att, men «huset vårt» det står. Men Sveio 1951: Kåre Johannes (8) Bakeri er erstatta med Sveio Pizzeria. på far sitt fang.

1957 skulle visa seg å bli eit skjebneår for Margit som då var 21 år og nyutdanna gartnar. Mykje skjedde på kort tid då ho fekk jobb hos Sunnhordland planteskule i Valevåg, ein totalt ukjent plass for ho som var oppvaksen i København. Innan året var omme hadde ho forelska seg i odelsguten på nabogarden, stått brur og bar på deira førstefødde. Det var som eit einaste stort eventyr, ja rett og slett overveldande, det ho opplevde: – Stova på Einstapevoll var som ein stor ballsal for meg som var van med små forhold, eg følte meg som ei lita mus og hadde lyst å gøyma meg vekk. Enkelte ville ha det til at eg tok han med den største garden, men det er berre tull. Eg trudde Jon var dreng på garden, då eg fekk vita at han var sonen fekk eg sjokk, seier Margit som fekk ein bra match i Jon. – Jon og eg konkurrerte. Han dreiv med turn, eg hadde bakgrunn frå akrobatikk og ballett. Men han kunne gå to meter lenger enn meg på hendene! Det irriterte meg så grenselaust! fortel Margit som framleis er treningsinstruktør for gruppa som ho starta for 40 år sidan. Ho og Jon blei velsigna med seks born, – to jenter og fire gutar, og i dag er dei besteforeldre til 13 og oldeforeldre til 9. Margit sine foreldre var Johanne Hansine og Viggo Creotz Olsen. Faren døydde av tuberkulose før Margit var årsgamal. Tap av inntekt førte til at mor og dei to døtrene måtte flytta til ein mindre kommunal leilegheit i København. Då Margit var fem-seks år gifta mora seg på nytt, og nokre år seinare fekk ho ei veslesøster. Margit gjekk i barnehage. Styraren heitte Lykkemos, og var ei svært snill dame som kom til å bety mykje. – Lykkemos hadde eit lite sommarhus, med tilhøyrande kjøkkenhage, av henne lærte eg forskjell på ugras og planter. Ho gav meg grunnlaget for at eg blei glad i jorda, fortel Margit. Hennar bestevenner frå barnehagen var søskenparet Lullu og Allan. Dei var jødar. – Ein dag kom bevæpna tyske soldatar og tok dei med seg saman med fleire andre, eg såg dei aldri att. Soldatane ville ta meg også, men mor fekk forhindra det ved å visa fram dåpsattesten min. Mine blå augo og det at eg hadde tysk etternamn, redda meg. På skulen fekk Margit rett som det var smaka lærarinna sin linjal over fingrane. Ho opplevde også at medelevar ropa «Haltemargit med stefar» etter henne. Det svei langt inn i sjela. Men klatra i tau som ein apekatt, stå på hendene og slå hjul, dét kunne Margit. Og til å syngja var ho den flinkaste i klassen. Etter krigen byrja Margit i gartnarlære. Det var eit mannsdominert yrkje og det tok lang tid før ho blei akseptert. Då ho stod med fagbrevet i handa var det som einaste jente av 108 gutar, og som tredje beste elev. Før Margit kom til Einstapevoll hadde ho aldri vore borti ei ku, og det tok tid å omstilla seg, men etter kvart gjekk det seg til, også språkbarrierane som ho opplevde i starten. – I meir enn 50 år stellte eg dyra; ungdyr, hestar og griser, det var tung jobb å bera fram silofôr og vassbøtter, det kom vel med at eg var sterk i kroppen, nikkar Margit som også har drive hundekennel i 30 år. Ho tykkjer det er kjekt å tenkja på at grunneigaren av Einstapevoll, Georg Olsen, vaks opp berre få kvartaler frå der ho sjølv budde i København, berre med nokre generasjonar Margit Creotz Olsen rundt eitt mellom. år gamal.


Torsdag 28. november 2019 Vestavind

13

John Birger Torvund

Konstanse Hovda

Fødd 8. juni 1936 på Fjæreide på Sotra

Fødd 5. juli 1934 på Tittelsnes

John Birger Torvund var berre fire år då faren døydde i tuberkulose. Året etter var familien på tre på flyttefot etter å ha budd nokre år i Espedal i Flekke i Sunnfjord. Då skjedde ein episode som John Birger den gongen undra seg svært over: – Me hadde pakka alt me eigde og var komne fram til den nye plassen, men så hadde dei ikkje plass til oss likevel. Kvifor veit eg ikkje, men eg trur rett og slett at dei ikkje dei ville ha oss. Det tykte eg var løgne greier! Dermed blei det til at me flytta tilbake til bestefar min, og budde der fram til 1945 då mor gifta seg opp att, fortel John Birger. Han vaks opp i ein søskenflokk på fire. Foreldra hans var Harald og Borghild Torvund. Då mora gifta seg opp att med Svein Berge, flytta familien til fjellgarden Haukali på Nedstrand. I 1953 kjøpte dei eit gardsbruk på Bjelland i Sveio. 17 år gamle John Birger var på sildefiske den vinteren og var forviten på korleis det såg ut på den nye plassen, og sjansen fekk han ein gong fiskebåten var innom Mølstrevåg, og han fekk sitja på med brødbilen. – Eg hugsar den kalde nordavinden og dei fæle mørke skyene, og ikkje eit tre å sjå! Det såg så trist ut at eg tenkte at her blir ikkje eg gamal, fortel John Birger. Heldigvis endra denne oppfatninga seg med åra. Då stefaren døydde i 1956 tok han over drifta, og i 1960 fekk han skøyte på garden. John Birger gifta seg med Julia i 1957. Dei fekk fire born, to gutar og to jenter. Seinare har det kome til seks barnebarn og tre oldebarn. Då Julia døydde for tre år sidan, venta ikkje John Birger lenge før han gifta seg på nytt. – Det er surt å vera åleine, kommenterer John Birger som i april 2018 gifta seg med Kristbjørg Nappen. Interessert i traktorar har han alltid vore. Han har fem, den eldste, ein David Brown er 40-45 år gamal, men går som ei klokke, ifølgje sveibuen. Ved sidan av gardsdrifta har han jobba på sildoljefabrikk, og han har vore lastebilsjåfør. Av folk han har møtt er det særleg ein han vil trekkja fram, og det er no avdøydde Malvin Eikemo som han blei kjent med nokre år etter at han sjølv kom til Sveio. – Malvin var praktisk anlagt, flink og hjelpsam, han inspirerte og oppmuntra meg, eg beundra han mykje. Då eg bygde ny driftsbygning i 1975, hadde eg fått eit anslag over kor mykje armeringsjern eg skulle ha i dekket over skuten. Malvin kika på dette, rekna litt før han slo fast at «omtrent halvparten er nok, og eg kan lova deg at du kan leia elefantar innpå». Då John Birger overtok garden var det tre kyr på båsen, då han selde til eldste sonen hadde han over 60 dyr i fjøset medrekna ungdyra. – Då eg bygde nytt fjøs, kommenterte naboen at han ville sjå den dagen eg klarte å fylla opp fjøset og dei to store siloane, men det skjedde faktisk alt første året, smiler sveibuen. Hovudinteressa har vore nydyrking, og han har sett tydelege spor etter seg, totalt har han dyrka opp 80-90 mål utmark. John Birger lever framleis eit aktivt liv, men mykje av tida no går med på å fiksa på eldre hus. – Det har vore mykje strev og slit opp gjennom tida, men eit godt liv, kommenterer John Birger Torvund, som han. 17-åring i 1953.

Kvifor gå når ein kan springa? Lett på foten har Konstanse Hovda alltid vore, men det var først ved godt moden alder at ho byrja å konkurrera, men då imponerte ho også stort. Merittlista er lang, her er nokre døme: Djupadalten 20 gonger, første gongen ved fylte 59 år. Halvmaraton åtte gonger etter fylte 66 år. Siste gong Ironman 70.3 Haugesund, då Konstanse gjennomførte løpedistanse på 2,1 mil, medan døtrene Kari og Anita symde og sykla. – Eg var den som alltid fekk dårlegaste tid, men best plassering på grunn av alderen, smiler Konstanse som heldt fram med å springa heilt til ho var 84. Ho voks opp midt i ein søskenflokk på fem. Foreldra var Kari og Knut Vika, heimstaden var Tittelsnes. Sitt første minne har Konstanse frå den dagen ho fylte fem. Ho hadde finkjole på og mor hennar bad henne gå til onkel og tante, søskenbarna sine og bestemor Kari Haugsgjerd, og invitera dei til selskap. Før veslejenta la i veg over haugane, fekk ho eit klokkeslett ho skulle overbringa til gjestene. – Då eg kom heim att, spurde mor korleis det gjekk, og då kom det fram at eg hadde sagt feil klokkeslett, – ein time for tidleg. Mor blei stressa, for me hadde ikkje straum på den tida og det ville ta tid å få maten klar. Dermed måtte eg ta turen ein gong til, fortel Konstanse. Han som skulle bli Konstanse sin ektemann var Theodor Hovda frå Lyngholm. Dei busette seg på hans heimstad, og etter kvart kom fem born til verda. Både Konstanse og ektemannen likte å gå turar i fjellet. I august 1988 var turmålet Besseggen, den hittil høgaste og mest krevjande turen dei hadde innlate seg på. – Den følelsen når du har klart det, og kome opp på flaten og stå der, det var heilt fantastisk! Men lite visste me at dette skulle bli den siste turen vår. Difor står denne siste turen me fekk saman som eit sterkt minne. Me hadde vore gifte i 30 år då Theodor døydde. Han fekk kreft, og berre tre-fire månader etter Besseggen var han død, seier Konstanse stille. Utanom heimen har ho jobba på Buavåg handel i 15 år, deretter tre år på Sveio senter. Ho byrja å springa for alvor då butikken i Buavåg blei lagt ned. – Me var ein gjeng damer som kalla oss «joggegjengen», me trente på Paddevegen. Deretter blei det joggekurs, og så var dei i gong med konkurransar. Stafett, seinare halvmaraton, i inn- og utland. Konstanse fortel at etter at ho blei åleine har ho blitt teken godt vare på. Borna har vore heilt fantastiske og har teke henne med på mange og lange turane, til dømes Kina, Japan, USA, Hawaii, og i Nord-Afrika. Det har festa seg mange inntrykk. Tandemhopp i fallskjerm har ho også vore med på. Konstanse har i ein alder av 84 år slutta å springa, men flittig med fotturane sine er ho stadig, gjerne set ho kursen opp til varden på Landsåt. Frå huset sitt på Lyngholm ligg heile Bømlafjorden open i synsfeltet, både havet og himmelen er eit nytt fantastisk skue, alltid i endring etter årstid, vind og vêr. Når sveibuen tyr til godstolen er det helst med eit spøt i hendene. Ho har mange å strikka til, og hennar store glede i livet er familien; ho har 17 barnebarn, 10 oldebarn (ni gutar og ei jente) og ein liten gutebaby er på veg, betrur ho oss. Fleire av desse har utmerka seg med idrettsprestasjonar, og den aller ivrigaste til å heia dei fram, ja, det familiens eldste og spreKonstanse Vika , omlag seks kaste stammor, Konstanse. år gamal.


14

Vestavind Torsdag 28. november 2019

Annonser

Juleskinn shelg

NY BOLIG TIL JUL Visning lørdag 12-14

Julegåver

28. - 30. NOV I FABRIKKUTSALGET

GODE TILBUD FØRSTE HELG I ADVENT - LANGOPE OG LAURDAG 11-15 TORSDAG 10-19 // FREDAG 10-19 //

Vassbakken i Sveio sentrum med alle sentrumsfunksjoner i gangavstand. Vedlikeholdsfritt. Arkitekttegnet. 3,7 mill.

som varmer

Gode tilbod!

Velkommen til visning lørdag 30. november!

Ole Johan Sveen 91 12 44 92

SMÅ VILLSAUSKINN I FINE FARGER KR 590,STORE BRUNE SAUESKINN KR 750,UNDERLAG AV REINSKINN FRÅ KR 99,HANDSYDDE PUTER, VOTTER, TØFLER, LUER OSV. «GJER DET SJØLVE» PRODUKTER I SAUESKINN ... OG MYKJE MEIR

Vi er på hjul for deg! Skyss fra og til julebord eller andre aktiviteter i julen ordner vi. Andre juledag og nyttårsaften har vi ekstra biler ute for at alle skal få bil i rimelig tid!

Taxikalkulator på www.sveiotaxi.no

Gullvegen 87, 5550 Sveio Tlf: 53 74 02 59 – 911 22 843 Send oss e-post: post@bjellandelektro.no

Visste du...

at abonnentane våre får gratis rubrikkannonser?

BJOAVEGEN 187 5582 ØLENSVÅG TLF. 52 76 50 00 GRANBERGGARVERI.NO


15

Torsdag 28. november 2019 Vestavind

Annonser

JULEGAVETIPS FRA SCANDIC MARITIM

SJØMATAFTEN

FREDAG 24. & LØRDAG 25. JANUAR

Alle gavesett til huden

30% Tilbudene gjelder f.o.m. 2. desember t.o.m. 24. desember eller så langt beholdningen rekker.

Apotek 1 Sveio. Sveio Senter. Tlf.: 53 74 18 00. Åpningstid: mandag–fredag 09-17, lørdag 10-14.

VIDAR & PETER LØRDAG 21. MARS

Velkommen til

Sveio frisør Frisørsalongen åpner 3. desember

LES MER / BESTILLING: Nett: hotelmaritim.no // Telefon: 52 86 30 30 // E-post: post@hotelmaritim.no

Flashback friday Gjer som over 4000 andre, få med deg glimt frå arkivet på fredag.

I hele desember:

Herreklipp kun 200,Tlf.: 404 752 75 Adresse: Sveiogata 66, Sveio, v/Kiwi

Følg oss på Facebook!

Sveio frisør

JULETRENETT Pakkestativ og utstillingsstativ for juletre kjøper du hos oss.

GIR DEG

-50%

PÅ ALLE POTETER

1900

Max 4 e! pr. kund

10

59

00

00

PR. KG

Juletrenett skåner treet ved transport, og gjør det lettere for kunden å håndtere.

Gjelder ikke bearbeidet

KJØTTPØLSE SKINNFRI Gilde, 900 g, 21,11 pr. kg

HVETEMEL 2,2 KG

Møllerens, 2,2 kg, 4,55 pr. kg

SVINE- OG NAKKEKOTELETTER Gilde, 59,00 pr. kg

tlf. 32 08 63 30

www.espegard.no

Gjelder i Rogaland og Etne i Hordaland til og med 30.11.2019- Kun til private husholdninger. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at noen varer kan være utsolgt.


16

Vestavind Torsdag 28. november 2019

Laga brettspel med familien Det er ikkje akkurat ein vanleg familieaktivitet, men saman med familien har Karoline Kolstø og sambuar Tobias Øverlie laga eit brettspel. Tekst: Iris Elin Ullvang

redaksjonen@vestavind-sveio.no

Det byrja då den yngste, og siste, poden skulle ta steget ut i vaksenverda. Heidi Kolstø var ikkje berre begeistra. – Då mamma skulle senda den siste tenåringen sin ut av huset tenkte ho at dei må vera litt betre rusta. Då tenkte ho nok litt på meg og mitt forbruk då eg flytta ut. Så tenkte ho «korleis kan eg læra denne ungdomen, eller ungdom generelt å disponera pengane sine rett, og samstundes læra dei økonomiske begrepa dei treng?», fortel Karoline Kolstø.

Elskar å spela

Familien hennar spelar ekstremt mykje brettspel, ifølgje ho sjølv. Difor var det naturleg for mora til Karoline å ha lyst til å føra problemstillinga over til eit brettspel. – Me spelar alltid brettspel når me er saman med familien. Me kan setje av ei heil helg berre for å spela. Dermed kom mamma opp med denne kule idéen og me byrja å teikna og laga det som i byrjinga var eit ganske amatørmessig spel. Men me fann ut at det eigentleg var ganske gøy, og så blei me ivrige og sette heile familien i sving. – Anten du ville eller ikkje, spøkar sambuar Tobias Øverlie, med eit glimt i auga. – Ikkje sant. Men det er ganske interessant fordi det har blitt eit skikkeleg familieprosjekt. Det er mamma, eg og Tobias, søstra mi Cordelia og kjærasten hennar Johan, og bror min Thomas. Så har me også fått hjelp av Elise Høyland, som er ein venn av familien og siviløkonom, seier Kolstø.

69 aksjonærar

Då Heidi og Karoline hadde engasjert heile familien og vel så det, var det ingen veg tilbake. – Då fann me ut at dette her må me få ut til folk, fordi me synest at dette kan bli såpass bra. Då byrja me å sjekka opp priser, dersom du skal selja eit produkt må det sjå bra ut. Det må fungera og vera funksjonelt. Me ville gjera det skikkeleg og inngjekk eit samarbeid med eit lokalt firma når det gjaldt design. Så fann me ut at me treng jo pengar, for det kostar å trykka det opp, det kostar å designa det. Alt i prosessen kostar eigentleg. Familien har verkeleg investert alt dei eig og har i prosjektet. – Eg veit ikkje kor mange timar me har brukt på dette samanlagt, me snakkar dag og natt, og alle involverte har nesten tatt ut alle pengane dei har i banken og ofra mykje for dette prosjektet. Så oppdaga me noko som

Tobias Øverlie og sambuar Karoline Kolstø har laga brettspelet Economio saman med familien til Karoline.

heiter Folkeinvest, kor «den vanlege mannen i gata» kan investera i prosjekter og kjøpa aksjar, så no er det 69 menneske som eig ein liten bit av Economio kvar, fortel Kolstø. For Øverlie så var det mest spanande med å laga eit spel, planlegginga av sjølve strategien. – Det var eigentleg då det blei litt spanande, når me byrjar å snakka om å gjera det proft, og når ein går inn for å sjekka kva elevane lærar på skulen om personleg økonomi i dagens skuleplan, kva fag har dei. Det er eigentlig ganske lite dei lærar. Det er litt i samfunnsfag og litt i matematikk, og står det i avisene om kredittgjeld og slikt, men det lærar dei ikkje mykje om, seier Øverlie.

Kvardags-matematikk

Skaparane bak brettspelet er fokuserte på at det burde vera meir «kvardags-matematikk» på skulane. – Dei har blitt meir bevisste på det, no er det ekstremt mange dyktige lærarar som finn mange alternative verktøy for å få dette inn på ein god måte hos elevane og eg veit at det er fleire som byrjar allereie i barnehagen med «butikk»-leikar, så dei er på rett veg. No har eg ikkje tal på kor mange spel me har seld til skular i Noreg her, men det er ganske mange som allereie har kjøpt spelet vårt til bruk i læring. – Det er blitt meir fokus på det, og det er kult med eit meir «lekent» verktøy for elevane, slik at dei kan snakka om alt ifrå lån og kredittkort til kva BSU er. I dag er det mange som kjøper telefon på avbetaling til dømes, men dei fleste tenkjer ikkje på det og kva det betyr, seier Øverlie. Samstundes er det ikkje berre skulane sitt ansvar påpeikar grün-

derparet. – Ein må også snakka om det heime, rundt middagsbordet. Me har lese mykje om dette, og me har sett at dei ungdomane som får snakka mykje om, og har fokus på økonomi heime, er ofte dei som tek litt betre økonomiske avgjersler etter dei er fylt 18 år. Det synest me er kjempeinteressant, og det at me kan vera med på å påverka det positivt, det er - ja, eg får nesten frysningar av tenkja på det, ler Kolstø. – Eg trur at mykje av skulda ligg i utdanningssystemet og også hos foreldra, når det gjeld dårleg økonomisk tenking hos ungdomane. Det treng kanskje ikkje vera i alle tilfella, men det er ofte slik at ein tek med seg det ein lærar i oppveksten, seier ho.

Lansering i utlandet

eit spel om økonomi skulle vera kult, men tilbakemeldingane frå testpanel med ungdomar har berre vore bra, seier Øverlie. – Me har gjort det så gøy som me kunne gjer det når de handlar om økonomi, og me har krydra det med kult design og kleine dilemma som oppgåver også vidare, så det har blitt ganske morosamt. Me har fått tilbakemeldingar frå skular som har kjøpt spelet om at ungdomane sjølv veljer å spela dette spelet fordi dei synest det er gøy, seier Kolstø. Det neste steget no er å ta spelet internasjonalt. – Me skal satsa i utlandet til våren, det blir spanande. Det er ein mykje større marknad, så det gler me oss til, avsluttar ho.

Tilbakemeldingane frå målgruppa har vore positive. – Det var me aldeles ikkje sikre på; om ungdomane skulle synest at

Dei har prøvd å laga spelet mest mogleg interessant for ungdomar. Foto: Economio


Torsdag 28. november 2019 Vestavind

17

Søt oppskrift til advent med Salt Jeanett Salt Nesse som bur på Rophus, jobbar ikkje berre i helse- og omsorg, ho er også småbarnsmor og har fagbrev som både konditor óg bakar. Vestavind har vore så heldige å få dela ei oppskrift på deilige sjokoladekjeks som lesarane kan nyta i adventstida.

Oppskrift på store sjokoladekjeks 350 gram sukker 280 gram smør, romtemperert 2 store egg 420 gram kveitemjøl 1,5 ts bakepulver 1,5 natron 1,5 salt 2 ts vaniljesukker 60 gram kakao 100 gram kvit sjokolade 100 gram grøne og raude nonstop 150 gram peanøtter Ekstra grøne og raude nonstop til pynt på toppen Steikast på 180 grader i 10 minutt

Framgangsmåte: Pisk smør og sukker kvitt, ta i eit egg om gongen. Hakk sjokolade og peanøtter og hell oppi. Sikt inn alt det tørre og bland til ei jevn masse. Bruk formfett på bordet og kjevl massen flat og cirka 1 cm tjukk, stikk ut med små former, til dømes hjerter eller juletre. Legg på bakepapir og stikk ned nonstop som er delt i to, før du steiker dei, for å få julefarger i kjeksen.

NB: Dersom ein er allergisk mot peanøtter kan ein mogligens byta dei ut mot ein halv ts knust maldon havsalt i staden, for å få ein god kombinasjon av søtt og salt.

Heimelaga sjokoladekjeks med nonstop. Foto: Privat

Det er stor stas med mamma sine heimelaga kjeks, synes Tobias (4) og Olivia (1). Foto: Privat

Sjokoladekjeksen kan også pakkas fint inn og gis bort som gåve. Foto: Privat


Vestavind Torsdag 28. november 2019

Julekos Julekosforforheile hele familien Fasiten på julekryssordet finner du på side 23.

Julefilmer

KORREKT

AUKE

JULEMAT GOD-

dittkryssord.com

BRING

KJENT JULE-

EVENTYRTILTREKFEIL JENTE POLITISK NINGEN

JULEVERD DRYKK

DRIKKE

PLAN

UBETALT

UKLOK

SKANDALØST

ANNLEIS

HIMMELEN (OMV)

1. Alene hjemme 2. Love actually 3. Tante Pose 4. Polarexpressen 5. Med Grimm og Gru 6. The Nightmare before VISS Christmas STATAR 7. Hjelp det er juleferie 8. Reisen til julestjernen 9. The Grinch 10. Julenissen 11. Bad Santa

LAND

JULEMAT TUTE ØKT

LEGG TITTE

NO.

GUDSFOTBALLNEKTING

ART. KON-

(OMV) TROLL

KLUBB

KAN VERE PÅ SAMSKIPNADAR EIN BÅT

JULEMAT LØYVE

FORSVAR

SØKK

LEKE

HØYTID

ALENEMOR

JULE- FOTOTRAD. APPARATSES.ARB- MERKE EIDER TRISTE

GNAGERSKITT BYGGEBEGREP

PERIODE

NEDBØR

UNITED NATIONS

STATEN KANSAS OKSYGEN

ETTERNAMN SVENSK KJØPESENTER

JULEMIDDAG

BEKLAGE

HØYTIDSGÅTE NEON

OPPHALD

PÅLEGG

SENIOR

dittkryssord@epost.no

ALKEFUGL

SE

TANKELØSE VEN AV BARBIE

REKKE

IKKJE PÅ LAND ”DEN AVSKYELIGE SNØMANNEN”

DAGLEGDAGS ROMARTALET 6 FORFATTAR

FORKJØLA

NEDBØR

(OMV) UNG-

DOMSKRYDDERPROG. PLANTE

VERE

FYLLE KATTEDYR

PUGG

Julefakta

KAN

LANDRØYNDOM

Juletreet på Trafalgar Square. IKKJE ARR. ØKS TIL Å TYNNE VINYLHvertDJUPASTE år gir Oslo by et stort STRAFF HOGGE UT MED USIKKERPLATE I IS MED VÆSKE juletreKVINNEsom blir satt opp på HET RØYST Trafalgar Square i London, I REKKELOKKEMAT LANDINNI PLAGsom takk for britisk gjestfrihet OVERFØLGE BRUKSSOMME SJØLVRÅVELDET og hjelp under andre REDSKAP SVARORD ESE DIG verdenskrig. Tradisjonen EIN PETER SJØPATTEPUNKTUM BUR I startet i 1947 etter initiativ (FRÅ EI BOK) DYR KLØ LOKALE VONDT I E-POSTPORTVEIfra Oslo Reisetrafi kkforening TYPE ADRESSE EN 2 IKKJE HO RADIO i samarbeid med Landslaget GRØ GRØSSER DEKNING GRØ GNIKKER for Reiselivet i Norge og Oslo FRA FRA 1990 FRA TURkommune. F AM FAMILIEF AM LEDELSE UTSTYR VÆRE

POLITISK PARTI FEILMELDING

KAN

SOVEPLASS I KLEISE HOLE NAMN PÅ JULEDEK. EIN SNØMANN

ME ME

MEDL.

DYR TURBOSVIMMEL E E HELT DIESEL GÅEN DYR

FLYPLASS I STAVANGER

KLISSETE

JULEMAT

NUMMER

FALD SOM BLIR SYDD PÅ INNSIDA AV

GJESPE

OPPI

Til felles 1. Fornamnet Jon 2. Måkeartar 3. LEGO-produkt 4. Vindruetypar 5. Spelarar på FC Barcelona 6. Medlemmar av Traveling Wilburys 7. Sjakkuttrykk 8. Filmar regissert av Steven Spielberg

TALKSHOWVERT

ORG.

SMARTE

FOR

ØVD

SKRYT

Løysning oppgåver:

Julevits

Den ene blondinen til den andre: – Ååå, det er julaften på en SITR SITRUSSITR SPASERE fredag i år. FR FRUKT FR Den andre: 3,14 GR.S GR.STOFF GR.S – Åhh nei, bare det ikke blir på den 13. IKKE OFF

FLAMME

2. Lom 4. Bodø 6. Hasse Hope 8. (Cecilie) Ramona

!

FÆL

MUNTRE

Innanriks: 1. Bilal Saab 3. Olaug Bollestad 5. Øystein Sunde 7. Flåklypa

SELVTILLITT

2. Dresin 4. Veltepetter / sykkel 6. 1989 8. Vladivostok

Dyreliv 1. Hund (grand danois) 2. Vågekval 3. Bananfloger 4. Gadus morhua 5. Opptil 120 km/t 6. Standfugl 7. Løve og ørn 8. Bengaltiger

JULEMIDDAG

HYBEL

Transport: 1. Frankrike 3. Luftballongar 5. Seat 7. Buss

KLOKKE

STJELE

TV, film og spel 1. 8 2. Nintendo Entertainment System 3. Martin Scorsese 4. Archie 5. Zombiar 6. Elton John 7. Breaking Bad 8. Mojang

Forkortingar 1. International business machine 2. As soon as possible 3. You only live once 4. Dette år(et) 5. India pale ale 6. Bruttonasjonalprodukt 7. National hockey league 8. Det europeiske økonomiske samarbeidsområde

EVENTYRPIKE

”Over there” 1. 13 (ein for kvar av de fyrste statane) 2. Ørn 3. The Star-Spangled Banner 4. Nr. 45 5. Arizona, Colorado, New Mexico og Utah 6. Russland og Canada 7. 50 8. Yellowstone

PAUSE

Juletid 1. 7. januar 2. Tyskland 3. Ingrid Gjessing Linhave og Haddy Njie 4. 1973 5. Andre juledag 6. 13. januar 7. God jul 8. Julmust

Fasit quiz:

TELESELSKAP FILM FRA -94

OKSENE (OMV)

LEVER

FAGFOREINING

RENNE PÅ KJELKE UHELDIG

PLANTE

KLESPLAGG

PLATE

STOFF

BRØL

SVAR

MATVAREPRODUSENT

FERSKE FYSIKK

HØGTID

KJEMPE STOPPESTAD

FANTASIEN

SÅR

GRIS

TIDSPERIODE

DATATREFF

SANKT

Nøtter: 1. Nordpolen 2. Fyrstikka

TRE

KLEDESTIL 90-TALLS

SJETTE TONE I DURSKALAEN

KEY

ESTE

STERKT

MARK DOKTORDISKJOC-

UROLEG SINNSTILSTAND SITRUSFRUKT

Et knippe filmer som blant mange hører MANN TIL EMBLA med for å lage god julestemning i huset. LJOS FRÅ PARTI

Mat og drikke 1. Estragon 2. Paella 3. Anne-Kat. Hærland 4. Cuba Libre / rom & cola 5. Koriander 6. Klippfisk er tilsatt salt før tørking medan tørrfisk kun er tørka 7. Bent Stiansen 8. Rører inn kaldt smør før servering

18

Vet du hvordan du får en svenske til å le på nyttårsaften? – Du forteller han en vits på julaften.


19

Torsdag 28. november 2019 Vestavind

DittKryssord.com

J Hjernetrim Quiz

Quiz med lokale fakta, juletema og diverseForkortingar trivialiteter Sudoku Fyrstikk

Kva vi står IBM for? I hvilken storby fi1.nner Gorky Park? 2. Kva med Hva betyr å «blanchere»? ASAP? 3. YOLO då? har Porsgrunn Hvilken klassisk forestilling tid er d.å.? Amatørteater vist4.iKva desember? 5. Kva for øl er Hvilke IPA? to I Kragerø finner vi Rutilgruva. 6. Kva står BNP for? grunnstoff er rutil en sammensetning av? 7. NHL? Hvilken julebakst skjuler det seg i dette 8. Kva er EØS? anagrammet: KRANBILER RENS

For de Juletid minste

1. Kva dato deii jul Russland? Hvor lang er rullebanen ved Skien Lufthavn, 22. 1. Hvor mange lukerfeirer er det eni julekalender? 2. Kva land var fyrst ute med juletre?i Fortnite? Geiteryggen? 23. 2. Hvor mange kan spille mot hverandre 3. Kven var programleiarar i ”Kvelden før 2. Hvilken norsk by har vedtatt at den er føde- 24. 3. Hvor gamle er Marcus og Martinus? kvelden” i fjor? stedet til julenissen? 4. Hvilken sang begynner slik: «Sneen dalte lett og 3. Hvilken farge har det gastronomiske opp25. fin…» 4. Kva år kom ”Tre nøtter til Askepott” ut? 5. Kva meinertil? britane når dei seier slagsverket «Michelinguiden»? 5. Hva slags dyrromjulsdag blir rumpetroll ”Boxing day”? 4. Hvilket land kommer egentlig sangen 26. 6. Kva dato skal ein tradisjonelt ”vaske jula ut”? «Glade jul» fra? Sudoku7. Kva heiter ”Radioresepsjonens” julesong? 5. Hva er de tre mest populære rettene man 27. Når er vintersolverv i år? Dyreliv 8. Kva heiter svenskane si julebrus? spiser i Norge på julaften? 28. Hva er Bøs høyeste fjell og hva heter det? 1. Kva dyr har ein rase som kan oversetjast til 1 3 7 5 4 6. Hvilken bydel i Skien skjuler det seg i dette 29. Når går Notodden Blues Festival av stabe”stor danske”? anagrammet: NED POL PUTEN len til neste år? 2. Kva kvaltype er det vanligast å fange i 7. Hvem skal arrangere neste vinter-OL? 30. Hva er Norges største øy og i hvilke fylker 2 film og spel 7 TV, Noreg? 8. Når ringes julen inn i Norge? ligger den i? 1. Kor mange sesongar består Game of 3. Kva type dyr var det fyrste vi sendte ut i 9. Hvem hadde hovedrollen i filmen «Tatt av 31. Skienmannen Bjørn Tore Godal har vært i 3 Thrones av? verdsrommet? 7 9 4 5 8 Kvinnen»? ulike ministerposter. Hvilke? 2. Kva står NES for i spelsammanheng? 4. Kva er det latinske namnet på torsk? 10. Hva kalles andre juledag i England? 32. Hvem er sjefsredaktør i «Varden»? Oppgåve 1. 3. Kven regisserte Taxi Driver og The Departed? 5. Kor raskt kan ein gepard springe? 9 5 6 Flytt 2 fyrstikker slik at det land vert startet med tradisjonen hvor 11. Hva het sangen porsgrunningen Aleksan33. Hvilket 4. Kva for teikneserie er Netflixserien Riverdale 6. Kva er det motsatte av trekkfugl? store kvadrat i staden der Walmann representerte Norge med 4for i like man måtte bake sju slag til jul? 5. basert på? 7. Kva to dyr er fabeldyret griff ein blanding Eurovision i fjor? 34. Hvem er vokalist i Bø-bandet «Ni Liv»? 5. Kven/kva er hovudfiendane i spelet Last of av? 12. Hva er det høyeste punktet i Australia? Og 35. Hva betyr «Feliz Navidad»? us? 8. Kva tigerart fins det flest av i verda? hvor høyt er det? 36. Hva heter stesøsteren til Askepott i serien 6. Kven handlar 8 filmen 3 Rocket man om? 1 13. Hva serveres det av drikke til kyllingretten i «Tre nøtter til Askepott»? 1. 7. Kva serie er filmen El Camino ei fortsetjing Om du«Grevinnen går ut av huset og ditt gjennom hovmesteren»? 37. Hva er Laphroaig, Caol Ila, Highland Park og av? 8 hovudinngongen, går du i retning sør. Om 2 3 4 7 Lagavulin? du går ut gjennom kjøkeninngongen, som 8. Kva selskap står bak spelet Minecraft? befinn seg på motsatt side av huset, går du 38. Hva betyr «advent» óg i retning sør. Ja, same kva dør du går ut 39. Hvilken plass kom Odds ballklubb på i Elite4 1 gjennom på huset ditt, går du i retning sør. Kvar ligg huset ditt? serien i år? Og hvor mange poeng fikk de? Mat og drikke 40. Hvilket år døde jazz- og blueslegenden Ray 5 3 urt må ein ha4i Béarnaisesaus? 1 9 2. 1. Kva Charles? Om du var åleine i eit tomt hus ein kveld,

1.

Nøtter

og det var ei parafinlampe, ved i peisen samt eit stearinlys der, og du hadde berre ei fyrstikk. Kva ville du då tenne fyrst?

Oppgåve 2. Flytt 4 fyrstikker slik at det vert 4 like store trekantar.

2

Julepynt

3

2. Kva er nasjonalretten i Spania? 3. Kven står bak vinen ”Tatt av vinen”? 7 for drink 1 tyder ”fritt Cuba” på spansk? 3 4. Kva 5. Kva urt kallar amerikanarane for cilantro? 6. Kva er hovedskilnaden mellom 9 4tørrfisk og klippfisk? 7. Kven var fyrste nordmann til å vinne Bocuse 7 5 d’Or? 8. Kva gjør ein når ein monterer ein saus?

14. Hvilken norsk sang ble spilt i loop på NRK P3 de siste 24 timene av året 1999? 1 2 15. Hvem mente at Kragerø var «perlen blant kystbyene»? 5 9 4 16. Hvem spilte Uruguay mot i fotball-VM ”Over there” i 2010 da Suarez «reddet» ballen med 1 1.kan Kor vi mange striper er det i det amerikanske 6 Transport 2 ØSSER hendene? 41. Hvilket etternavn plassere etter disse ØSSER A 1990 1. Kva land kjem bilmerket Bugatti frå? A 1990 flagget? 17. Hva har byene Clarksdale (US) og Suwalki tre karene: Neil, Louis og Lance? MILIEMILIE2. Kva heiter framkomstmiddelet som går på 2. Kva dyr er fra avbilda på riksvåpenet til USA? 4 1 6 (PO) med Notodden å gjøre? 42. Hva er etternavnet til Kevin filmen «AleEDL. EDL. skinner, som ein må tråkke eller ”pumpe” for å 18. Julenissen har reinsdyr og slede, men hva ne Hjemme»? 3. Kva heiter den amerikanske nasjonalfå til gå? har nederlandske Sinterklaas? 43. Hvilket land tok flsongen? est gull i OL i Lillhammer 8 3 6 9 3. Kva framkomstmiddel (99 av i talet) syng 4. Kva nummer i rekkja av presidentar er Don19. Når ble Varden stiftet? i 1994? Nena om? ald Trump? 20. Hvem har skrevet musikken til julekalen44. Hvem var visesangeren Ivar Medaas gift 9 du eit4anna namn på velociped? 5 4. Kan 5. Kan du namnet på to av dei fire statane ein derserien «Jul i Svingen» på NRK? med? 5. Kva bilmerke har modellen Altea? påsielle ved ”Four Corners 21. Hva står bokstavene IPA og APA for i ølsam- 45. Hvem tok seg avkan denstå offi åpningen avMonument”? Du treng: i over Glanspapir i to ulike fargar. 6. Kva to land er større enn USA i areal? 1 6. Rullebrett var ulovleg i Noreg 2 8 10 år. 3 menheng? Porsgrunns kulturhus, Ælvespeilet?

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

De er vennskapsbyer av Notodden En hest 1874 Odd Nordstoga India Pale Ale og American Pale Ale Moskva Koke noe hurtig for så å ha i isvann Charles Dickens’ «En Julefortelling» Titan og oksygen (TiO2) Berlinerkrans 21. desember Jøronnatten, 1274,8 moh 1. august 2019 Hinnøya i Troms og Nordland Handelsminister (91-94), utenriksminister (94-97) og forsvarsminister (00-01)

32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

Til felles

Kva år vart forbudet oppheva? 7. Kva framkomstmiddel nyttar det amerikanske firmaet Greyhound? 8. Kva by er det austligaste punktet i Den transibirske jernbana?

1372 meter Drøbak Rød Tyskland Ribbe, pinnekjøtt og lutefisk Lundetoppen Beijing På julaften kl. 17.00 Trond Fausa Aurvåg Boxing Day «Grab the moment» Mount Kosciuszko, 2228 meter Champagne «Vortex Surfer» av Motorpsycho Edvard Munch Ghana

Teikn mønsteret og klipp ut ein mal i kartong. Brett to bitar papir dobbelt med vranga ut. Papirbitane skal vere litt høgare enn mønsterdelen. Legg mønsterdelen på papiret med den rette enden mot bretten. Fest mønsteret med binders slik at det ikkje forskyv seg når du teiknar med blyant. Fjern mønsteret og teikn opp tverrlina (lina med prikkar), del opp og teikn inn dei loddrette klippelinene. Klipp ut dei to mønsterdelane, pass på at papiret heile tida er bretta dobbelt. Klipp over dei loddrette delelinene til tverrlina + 1-2 mm for å gjere flettinga lettare.

7. Kor mange statar består USA av? 8. USA har verdas eldste nasjonalpark. Kva heiter den?

Innanriks

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Kartong. Blyant, binders, viskelêr, saks og lim.

Tom Erik Thorsen Norge Jon Solberg «God jul» på spansk Dora Whiskymerker «Ankomst/å komme» (latin) 9. plass, 40 poeng 2004 Armstrong McCallister Russland (11), Norge tok flest medaljer Kari Medaas Daværende kulturminister, Hadia Tajik (2013)

1. Skolmen, Fosse og Bing? 1. Kven vann årets Stjernekamp på NRK? 2. Fiske-, Hette- og Grå-? 2. I kva kommune finn vi Galdhøpiggen? 3. Ninjago, Friends og Juniors? 3. Kven er landbruksminister i Noreg? Flettinga: 4. Barbera, Syrah og Freisa? 4. I kva by har Widerøe hovudkontor? 1. Legg dei to hjartehalvdelane oppå R USRUSkvarandre i hjarteform. R T RUK UK T 5. Luis Suárez, Lionel Messi og Antoine Griez5. Kven er eldst av Gitarkameratene? 2. Start flettinga øverst ved tverrlina: stikk ST OFF ST OFF den øverste remsa av venstre hjartehalvdel mann? 6. Kva komikar står bak ungdomsboka gjennom den fyrste på den høgre, over den 6. George Harrison, Tom Petty og Bob Dylan? ”Compis”? neste og gjennom den siste. 3. Neste vert fletta omvendt, og slik vekslar du 7. Parti, rokade og remis? 7. Kva stad ligg ”Sjuogtredve mil nordover, litt annankvar gong - uansett kor mange remser du har 8. E.T., Jaws og Jurassic Park? øst og oppover”? dela halvdelane inn i. 4. Hanken vert klippa i passeleg lengd og breidde. Lim den på innsida av korga. 8. Kva heiter Else Kåss Furuseth si syster?

Svar

1. 2. 3. 4. 5.

24 100 16 år «Vi tenner våre lykter» Frosker eller padder

Svar


20

Vestavind Torsdag 28. november 2019

Annonser

l u j til

219

9

HENRIETTES PINNEKJØTT LAM

KÅL

Hodekål, rødkål eller kålrot. Pr kg

Røkt/urøkt. Pr kg

44 XTRA STRIMLET SVINEKJØTT 550 g. Pr pk Pr kg 80,00

-30%

29

90

JARLSBERG/NORVEGIA SKIVET 250/300 g. Pr pk Pr kg fra 99,67

-30%

GRILSTAD/STRANDA SKIVET PØLSE/SPEKESKINKE

COOP BLÅ KAFFE

100-350 g

250-450 g/16 kapsler

Prisene gjelder i uke 48. Forbehold om trykkfeil og utsolgt.

90


Torsdag 28. november 2019 Vestavind

Annonser

ALLE LAGERFØRTE BOSCH-BATTERIER -25% UT ÅRET!

BLACK FRIDAY TILBOD KL. 07.00-12.00

-30%

skiftet du sist?oss, TarNår du service påbatteri bilen hos

på alt i butikken

(bunadssylv ved bestilling)

Startbatteriet er en av flere viktige funksjoner for at bilen skal fungere. Viktigst av alt er at batteriet skal gi bilen nok strøm slik at den starter hver gang

er ett års veihjelp inkludert.

Korte kjøreturer og temperatursvingninger i kombinasjon med mye elektronikk i moderne biler gjør at batteriets effekt ofte vil svekkes over tid. Startvanskertil service og flatt bland de vanligste inårsakene Har du bilen din inne hosbatteri oss, får duer 12imåneders Mobilitetsservice til bilbergingsoppdrag i Norge. kludert. Uansett når, hvor og hvorfor bilen stopper, kan du ringe vårt assistansenummer, og du får raskt hjelp.

batterisjekk Bestill service hosUnngå oss, så får startproblemer! du med MobilitetsserviceTa når en du henter bilen. Velkommen!

hos oss, så kan du være sikker på at bilen starter – hver gang. B I LV E R K S T E D

A S

B I LV E R K S T E D

A S

B I LV E R K S T E D

TILBOD RESTEN AV DAGEN

-20% på alt i butikken

Betal når det passer for deg!

A S

Med MECA kortet kan du dele opp betalingen inntil 24 måneder – rentefritt!

B I L V E R K S T E D

A S

- ditt lokale bilverksted siden 1963

Velkomen til oss for julehandel og førjulskos!

Tlf 53 74 25 51 e-mail: hb-as@online.no B I L V E R K S T E D

A S

484 06 205 Bømlo Storsenter

Familiekonkurranse B I L V E R K S T E D

A S

Svar riktig på tre spørsmål og vinn eit Economio brettspel for alderen 14 år og opp. Me trekkjer ut éin vinnar i avisa vår 19. desember.

1

Kva år blei Vestavind først utgjeve?

2

Kva heiter sveibuen som har ei rolle som «Anja sin far» i den nye norske filmen «Håp»?

3

Kor kan du finna peparkakebyen i Sveio frå og med 2. desember i år?

Send svar på spørsmåla, fullt namn og telefonnummer på e-post til: tips@vestavind-sveio.no Frist for å senda inn: Fredag 13. desember.

Premien må hentas i våre lokale innan kl. 12, måndag 23. desember. Eventuelt etter nyttår (pga. juleferie).

Premien er sponsa av:

21


22

Vestavind Torsdag 28. november 2019

HIERNAGLA BRENNERI:

Neste steg er gin og akevitt Du kan kanskje ikkje forventa ei flaske frå desse traktene, under juletreet før om fire år, men denne vennegjengen har nok av planar før den tid. Tekst: Iris Elin Ullvang

redaksjonen@vestavind-sveio.no

Det kunne kanskje verka som ein vill idé, eit whiskybrenneri i Sveio, men dei sette like så godt i gong med det same.

Litt «koko»

Idéen kom, kanskje naturleg nok, på ein segltur i Skottland. – På vestkysten der er det veldig lik natur som i Noreg, og så har dei mange whisky brenneri der, og tanken slo oss om det ikkje var mogleg å få til her også. Så starta ein stor jobb med å finna ut av både kva som skulle til, korleis ein gjer det, lokasjon og så vidare, fortel Magne Bratseth. Geir Ivar Seime kom inn i prosjektet i ein seinare fase. – Eg kom inn etter at det var landa at dei skulle bygga eit nytt bygg her. Då var mykje av planen sett og tomta var peikt ut. Dei trong fleire investorar og fleire eigarar og då kom eg inn i bildet. – Det høyrdes litt «koko» ut, men eg er glad i whisky og så er eg i den alderen der eg byrjer å tenkje at eg gjerne kunne driva noko sjølv så då dette dukka opp tenkte eg «kvifor ikkje?», sjølv om det eigentleg var ein tanke som aldri hadde slått meg. Eg har til dømes aldri brygga eigen øl som Magne og Reidar har, og det er mange fartsdumpar her, men me har klart dei fleste til no, og no er det berre å byrja å produsera godt kvalitetsbrennevin, seier Seime. Han jobbar til vanleg som dagleg leiar, medan Bratseth jobbar innan IT, og kona hans Ragnhild Omvik Bratseth jobbar i barnehage. -Dei fleste kollegaene mine synest det er kult, seier Omvik Bratseth med eit smil.

I gong med produksjon

Det er Reidar Horneland som har tatt på seg jobben som dagleg leiar for Hiernagla brenneri, til dagleg jobbar han i Aibel. Sambuaren Kristine Omvik jobbar for Equinor. – Me byrja bygginga rundt september-oktober, og reiste bygget her på Ekrene for rundt eitt år sidan. Namnet Hiernagla er det gamle namnet for Tjernagel, som er staden dei opprinneleg ville bygga lokale på. – Tjernagel betyr «sverdknapp» som ein har oppe på eit sverd. Det er ein holme utanfor Tjernagel som lignar på ein sverdknapp. Medan logoen er inspirert av gullringen frå Vikse,

Magne Bratseth (f.v.), Ragnhild Omvik Bratseth, Geir Ivar Seime, Reidar Horneland og Kristine Omvik er gjengen som står bak Hiernagla brenneri på Ekrene. Bak dei er destileringsutstyret frå Spania.

fortel Kristine Omvik. Til trass for at dei alle har fulltidsjobbar står det no altså eit brenneri på Ekrene i Sveio. – Me kom endeleg i gong med produksjon for fyrste gong for berre nokre veker sidan. No er det i første omgang testing. Me har nyleg hatt vår første fullskala test, så det er mykje som skal køyra gjennom anlegget på ein gong. Det er litt finjusteringar, men det fungerer ganske bra, seier Horneland nøgd.

Fire år

For å få ekstra god whisky må ein venta mellom tre til fire år, men det stressar ikkje dei. – Den første produksjonen vil vera ferdig rundt 2023, og det blir garantert god whisky. For å læra seg å laga drikken måtte dei dra ei veke til eit av whiskyen sine heimland. – Det er veldig mykje lesing og mykje å settja seg inn i. Me drog tilbake til Skottland for å læra frå eit brenneri som har same utstyr som oss. Då fekk me bekrefta at mykje av det me har tenkt, stemmer. Det å laga whisky er ein prosess heile vegen. Me lagar det slik denne veka, så gjer me det kanskje litt betre neste veke og finjusterar og slik må me halda på heile vegen, seier Horneland. Til slutt så kan det vera at ein blandar forskjellige fat (tønner) saman for å få den beste smaken fram. – Alle fata er forskjellige, og dei utgjer 40 til 60 prosent av smaken, så

når tre år er gått så smakar me kanskje på eit fat så kjenner me kanskje at «nei, det må liggja lenger», men så smaker me på neste «der byrjar det å koma seg». Så det tar tid. Me har ikkje laga whiskyen før den har kome på flaska. Det er ein prosess heile vegen.

Skal laga gin og akevitt

Vennegjengen ser positivt på framtida. – Me veit det går bra. Viss ein tar gleda på forskot så får du to gleder, viss det ikkje går bra så har du i alle fall hatt ein glede, seier Seime. – Målet er at me skal få fleire tilsette og utvida lokalet. Lokalet kjem nok til å bli for lite. Neste år skal me faktisk starta med produksjon av akevitt og gin i tillegg, så då kan du

For å laga whisky blir det brukt byggmalt.

få det under juletreet, fortel Kristine Omvik.

Likar ikkje whisky

Søstrene Ragnhild og Kristine har til felles at dei ikkje likar whisky, men til trass for det produserer dei no altså dette saman med sine kjære. – Eg seier vel heller pass dersom nokon tilbyr det, fortel Ragnhild Omvik Bratseth. – Dei ventar nok mest på gin, ler Magne Bratseth. – Men eg har nyleg funne ein whisky eg likte litt, påpeiker Omvik Bratseth. – Me har i alle fall tre år på å læra oss å lika det, avsluttar Kristine Omvik.


23

Torsdag 28. november 2019 Vestavind

Julekonsert på Vigdartun Etter fleire vellykka samarbeid med Det Norske Festorkester (DNFO), skal me i Sveio skulekorps gjera det igjen. Me inviterer sambygdingar til ein flott julekonsert, der du kan setta deg ned, senke skuldrene, slappe av og samtidig nyte nydelig julemusikk som står i konsertprogrammet. Å ha noko og øva på, og mot, er viktig. Nytt og læra og nye utfordringar er spanande. Sveio skulekorps har hatt fleire spanande prosjekter dette året og det er nå tredje gong berre dette året at me samarbeider med DNFO. Eit skulekorps er meir enn å berre spela på 17.mai og julafta, sjølv om det er då sveibuen forventar å sjå oss i aksjon. Me håper å sjå deg på julekonserten søndag 8. desember. Ja, du får både cupfinale og julekonserten med deg på éin og same dag. Konserten er på Vigdartun og i pausen får du kjøpt deg både noko og bite i og drikke. Velkomen til ein flott julekonsert. Sveio skulekorps. Foto: Privat

Sveio skulekorps

Fasit på kryssord frå side 18: dittkryssord.com

O

JULEDRYKK

H

FEIL

PLAN

S

K

J

E

M

UKLOK

JULEMAT TUTE

JULEMAT LØYVE

P

L

I

KAN VERE PÅ SAMSKIPNADAR EIN BÅT

S

NEON

N

E

FOTOAPPARATMERKE TRISTE

N

I

M DISKJOCKEY

D SÅR

E

L

K

SJETTE TONE I DURSKALAEN

J

FANTASIEN

MATVAREPRODUSENT

E K A L D

Ø M

U

SØKK

N

S

SENIOR

I

E

O

N

N

FORSVAR

K

BEKLAGE

OKSYGEN

O KLEDESTIL

A

(OMV)

KRYDDERPLANTE

R

A

STRAFF

POLITISK PARTI FEILMELDING

R

T

E

O

R

E

T

KATTEDYR

T

I

G

E

R

BUR I PORTVEIEN 2

PUGG

E

F

R

DYR

Ø

R

FLYPLASS I STAVANGER

S

O

S

V

I

N

JULEMAT

R

J

V

I

S

U

L

E

S

K

U

L

E

A

L

I

B

T E

ALKEFUGL

I

A VEN AV BARBIE

K

P

A

S

K

LAND

N

Y

L

I

N

K

E

VISS

O M

MANN TIL EMBLA LJOS FRÅ HIMMELEN (OMV)

S

E

T

STATAR

I

OPPHALD

P

A

U

S

E

R

E

ETTERNAMN SVENSK KJØPESENTER

O

L

S

E

N

U

IKKJE PÅ LAND ”DEN AVSKYELIGE SNØMANNEN”

U

T

I

DAGLEGDAGS

T

ROMARTALET 6 FORFATTAR

V

I

HØGTID

L

A

N

ART.

(OMV)

STERKT

S

Y

L

T

A DATATREFF

FORKJØLA

S

K

E

NEDBØR GRIS

E

L

SANKT

O M

E

STOPPESTAD

S

T

A

S

J

O

N

STOFF

E

N

KAN RØYNDOM VÆRE

V

I

R

T

U

E

L

L

TYNNE UT MED VÆSKE

SOVEPLASS I HOLE NAMN PÅ EIN SNØMANN

H

I

VINYLPLATE

E

ØKS TIL Å HOGGE I IS MED

L

IKKJE DJUPASTE KVINNERØYST

E

I

L

V

INNI

I

S

K

SVARORD

EIN PETER TYPE RADIO

P

A

N

KLØ

E

D

E

L

E

G

L

A

PLANTE

L

I

N I

I

A

U

LEGG

S

UROLEG SINNSTILSTAND SITRUSFRUKT

KORREKT EVENTYRJENTE POLITISK PARTI

ANNLEIS

GUDSNEKTING

R

U M

KAN FYSIKK VERE

SVIMMEL

S

AUKE

GODKJENT

(FRÅ EI BOK)

B

B

E

FALD SOM BLIR SYDD PÅ INNSIDA AV

KLESPLAGG

N

E

D

I

LOKKEMAT

SJØLVRÅDIG

A

G

N

P

SJØPATTEDYR

E

L

VONDT

IKKJE HO

S

PUNKTUM I E-POSTADRESSE

H

Ø

G

T

I

D

RENNE PÅ KJELKE

A

K

E

FAGFOREINING

L

O

N

N

S

N

I

T

T


24

Vestavind Torsdag 28. november 2019

Annonser

Fritidsguiden Sveio har eit rikt lag- og organisasjonsliv, som byr på mange aktivitetar for barn og unge. Ta ein kikk nedanfor og få oversikt over det som skjer! SPORT OG IDRETT Golf Haugaland Golfklubb. Juniortrening har pause til mars 2020, men det er mogleg å prøva golf i opningstida. Gratis å låna køller. Ope måndag-fredag, kl. 08-16, og lørdag-søndag kl. 10-14. Kontakt: 53 74 20 20. Haugalandgolf.no

Skyting Haugesund og Sveio Skyttarlag. Både innendørs og ute, frå 10 til 100 år. Fleire treningar kvar veke i ulike grupper. Øvingar på Kalland ved fylkesgrensa.

og 1. klasse, kl. 17.30-18.30, frå 5.9.

kl. 17.30-18.30 i Sveio soknehus.

Kontakt: Ida Charlene Simonsen, tlf. 47 24 70 20. Facebook: Valestrand Idrettsdag

Kontakt: Kamilla Halleland Haga, tlf. 92 43 88 92 / Monika Næs, 99 57 41 02. Facebook: Sveio småbarnsang

Auklandshamn I.L. Fotball Jenter og gutar mellom 6 og 10 år. Måndagar på Auklandshamn skule kl. 17-18.30. Kontakt: Ann Helen Henriksen, tlf. 45 51 61 08 og Monica Helgeland Tverfjell, tlf. 93 02 6 1 35.

Allidrett Jenter og gutar 8-10 år, torsdagar kl. 18-19. Kontakt: Annbjørg Lunde, tlf. 94 79 39 50.

Kontakt: Ungdomsleiar Sølvi Johanne Olsen Lie, tlf. 41 30 77 84. www.dfs.no/haugesund-sveio

Leik med idrett

Ridekurs

Kontakt: Annbjørg Lunde, tlf. 94 79 39 50.

Tjernagel leir og fritidssenter. Ridekurs, søndagsriding og leirar for alle aldrar. Ridekurs tysdag og torsdag ettermiddag. Familieaktivitet for familiar søndagar. Kontakt: Tjernagel leir og fritidssenter, tlf. 91 63 66 01 / 90 99 91 56. www.tjernagel.no

Turn (trampett/tumbling og RG) Haugesund Turnforening. RG (rytmisk gymnastikk): Jenter 1.7. klasse, tirsdagar kl. 16.30 og jenter 4.-7. klasse, tirsdagar kl. 17.30. Trampett: Gutar og jenter 1.-3. kl. og 4. klasse og eldre. Fredagar kl. 16.0017.00 og 17.00-18.00. Treningane er i gymsalen på Sveio skule. Kontakt: Silje Dueland, post@haugesundturn.no www.haugesundturn.no

Klatring Sveio Klatrelag. For alle, måndagar og onsdagar i Vigdartun. Kontakt: Mona Eikemo, tlf. 90 20 62 50. Facebook: Sveio klatrelag

Shotokan karate Sveio karateklubb. Trening måndag-torsdag avhengig av beltegrad, i gymsalen på Førde skule og i Kiwi-bygget. Ingen aldersgrense. Samlingar og konkurransar. Kontakt: Gunnar Osmundsen, tlf. 99 64 37 84. sveiokarateklubb.wordpress.com Facebook: Sveio karateklubb

Shotokan karate tradisjonell / konkurranse Sentrum Karateklubb er tilbake i Sveio. Frå 1. klasse – alle aldrar. Eige lokale like bak Coop Extra. Kontakt: Alf Ronny Fagerland, tlf. 92 83 79 31 og Audun Munthe, tlf. 48 22 00 28. www.nkfshotokan.com Facebook: Sentrum Karateklubb

Valestrand Idrettslag Allidrett Leik, ballspel og frilek frå 2.-4. kl. på oppvekstsenteret. Tors. 16.30-17.30. Ons. i partalsveker for førskuleungar

Jenter og gutar 5-7 år. Torsdagar kl. 17-18.

Sveio I.L. Handball Frå skulealder og oppover. Trening måndag-torsdag, alt etter kva alder ein høyrer til. Leiar: Tina Fykse, tlf. 99 03 28 92. www.sveioil.com

Volleyball Frå 1. klasse til U19, noko senior. Trening i Vigdartun mån-tors, sjå Sveio I.L. Volleyball på Facebook for tidspunkt. Leiar: Marthe Olesdatter Sveen Kallevik, tlf. 91 79 85 33 / nestleiar Else Marie Kristiansen, tlf. 90 57 20 75.

Allidrett Med Sveio IL Friidrett. Ulike aktivitetar i gymsal for jenter og gutar 3-6 år (til og med førskuleborn). Tirsdagar kl. 17-18 på Vigdartun. Kontakt: Inger Lise Salbu Pettersen, tlf. 98 01 65 79 og Øystein Rossehaug, tlf. 98 23 74 27.

Fotball For gutar og jenter frå 7 år. Sjå sveioil.com for treningstid. Kontakt: Anne-Beth N. Økland, tlf. 95 82 95 98. Facebook: Sveio IL Fotball

SVØMMING Svømmekurs Haugesund svømmeklubb. Nye kurs startar i august, undervisning i bassenget på Sveio skule. Sjå www.tryggivann.no

SONG OG MUSIKK Babysang Kyrkjelydane i Sveio. 0-1 år annakvar onsdag kl. 11 i Sveio soknehus. Kontakt: Haldis Rolfsnes Stueland, tlf. 91 83 70 56.

Barnesang Frivillige frå Sveio kyrkje. For born 1-5 år i følge med vaksen. Sangstund med kjente barnesongar, leik og litt frukt. Annakvar torsdag

Barnekor Filadelfia Auklandshamn. 3 år og oppover, tysdagar i partalsveker kl. 17-18, Filadelfia Auklandshamn. Kontakt: Ruth Linda Årre, tlf. 41 23 01 28. www.pfa.no

Kor Frå 1. klasse, tysdagar i Sveio kyrkje. Aspirantkor (1-2. klasse) har øving frå kl. 17-18. Barnekor (frå 3. klasse), øver frå kl. 18.15-19.15. Lær om stemmebruk og musikk i eit godt miljø. Ta del i konsertar, gudstenester, seminar m.m. Kyrkjelydane i Sveio står for tilbodet. Kontakt: Ingrid Pedersen Furdal, ingrid.furdal@haugnett.no

Vokalgruppe Kyrkjelydane i Sveio. 14 år og oppover. Torsdagar i Sveio kyrkje, øving frå 20.00-21.15. Lær meir om stemmebruk og musikk i eit godt miljø. Ta del i konsertar, gudstenester, seminar m.m. Kontakt: Ingrid Pedersen Furdal, ingrid.furdal@haugnett.no

Valestrand skulekorps Frå 8 år. Måndagar på Valestrand oppvekstsenter. Aspirantar har øving på oppsett tid enkeltvis. Aspirant opplæringa skjer gjennom kulturskulen. Kontakt: Elin Hetlesæter, tlf. 970 63 567.

Førde Skulemusikkorps Spel messinginstrument og trommer, for alle born frå 3. klasse og oppover. Måndagar kl. 17:3019:30 på Førde Samfunnshus. Kontakt: Synnøve Bremer Skarpene, tlf. 92 23 87 11.

Sveio skulekorps Lær å spela instrument, frå 2. klasse til 19 år. Øving på Vigdartun måndagar kl. 18.00-20.00. Aspirantar har øving på oppsett tid enkeltvis, også måndag. Aspirantopplæringa skjer gjennom kulturskulen, sjå sveiokulturskule.no Me er eit korps som har det sosialt på tvers av aldersgrupper og gjer mykje kjekt saman. Kontakt: Ranveig A. Hegerland, tlf. 93 22 66 45. Facebook: Sveio skulekorps

Sveio kulturskule sjå under Kunst og kultur

FRITIDSKLUBB Tweensklubb Kyrkjelydane i Sveio. Gutar og jenter, 5.-7. klasse. Fredagar kl. 18-20 ca. ein gong i månaden på Soknehuset. Kontakt: Haldis Rolfsnes Stueland, tlf. 91 83 70 56.

Kidshouse Fritidstilbod på Vigdartun i regi av Sveio sokneråd, med tilgong til idrettshall, klatrevegg, kiosk,

diskotek, spelerom, brettspel m.m. Kjekk møteplass for dei yngste ungdommane i heile kommunen. Kjekt å treffast på tvers av krinsar. Frå 5.-7. klasse, 4 fredagar i halvåret, frå 18.00-20.30. Kontakt: Inghild Hovland tlf. 45 04 36 06 og Vegard Nordvik. Facebook: Kidshouse

House of fun Ungdomsklubb på Vigdartun, arr. av ungdomsrådet. For eit positivt ungdomsmiljø der alle føler seg heime og velkommen. Disco, cupar, spel, bordtennis og kiosk. Frå kl. 19.00-23.00. Kontakt: Flemming Lothe, flemming.lothe@sveio.kommune.no. Facebook: House of fun

Hangout Sveio Frivilligsentral. Møteplass for ungdom med spel, film og avslapning. Sjå Facebook-sida til Sveio Frivilligsentral for datoar. Kontakt: Kristianne Uri, dagleg leiar Sveio frivilligsentral, tlf. 48 88 15 28. sveio.frivilligsentral.no

TRUSOPPLÆRING Auklandshamn Yngreslag Kristent barnearbeid med mange aktivitetar, frå 4.–7. klasse. Tysdagar i partalls-veker, kl. 18 til 19:30 på bedehuset. Kontakt: Solbjørg H. Jacobsen, tlf. 48 10 55 80.

Møte / søndagsskule Filadelfia Auklandshamn. Frå 0 år og oppover. Søndagsmøte kl. 12 med innslag for barna. Søndagsskule for dei minste barna (passar best for 0-7 år) i kjellaretasjen kl. 12.30-13.30. Kontakt: Erna V. Andersen, tlf. 40 04 41 34. www.pfa.no

FREDAG Filadelfia Auklandshamn. Tenårings-samling (frå 7.kl.), fredagar i oddetalsveker, kl. 19-22. Følg oss på FB for informasjon om samlingane: Facebook: pfafredag Kontaktperson: Ruth Linda Årre, tlf. 41 23 01 28. www.pfa.no

Søndagsskule i Valestrand kyrkje. Born frå Ørevik og Valestrand krins møtest annakvar søndag på Tittelsnes bedehus. Søndagsskulen er driven av tre lokale damer. Kontakt: Inger J. Skard.

Supertirsdag Filadelfia Auklandshamn. Barnesamling frå 0-10 år, tysdagar i oddetalsveker, kl. 17-19. Me har samling, aktivitetar og avsluttar med kveldsmat (bollar og saft). Eiga gruppe for barna under skolealder. Barn under 3 år må ha med føresett. Kontakt: Ruth Linda Årre, tlf. 41 23 01 28. www.pfa.no

Fredagstreff Bråtveit Søndagsskule. For 3.-7. klasse på Bråtveit bedehus ein fredag i månaden. Spel, mat, sosialt og bibelhistoriar Rune Hjelmeseter, tlf. 98 89 25 72.

KUNST OG KULTUR Arbeidsstova Frivillige foreldre. Ein får laga ting, læra hobbyteknikkar, frå 1. klasse. Aktiviteten er i utgangspunktet for dei som høyrer til gamle Lid skule sin krins. På Lid skule, torsdagar frå kl. 17.00 til 19.00. Kontakt: Lilly K. Helland, tlf. 91 10 59 54.

Musikk, teater, kunst, dans Sveio kulturskule byr på undervisning i til dømes piano, keyboard, gitar, aspirant til korps, teater, visuell kunst, minitrompet, band, gøy med kulturskulen. For born og unge. Kontakt: Pål W. Jøsok, tlf. 90 11 65 25. www.sveiokulturskule.no

DRILL Sveio drilltropp Drilldans for jenter og gutar frå 7-20 år. Øving på Vigdartun måndag og onsdag frå kl. 16.30. Aktiv konkurransetropp med over 60 utøvere. 2. og 3. klassingar er rekruttar, trening på Sveio skule. For tida er det full tropp - nye rekruttar er planlagt frå hausten 2020. Kontakt: Inger-Emilie Kvalvåg Panayiotou, tlf. 97 00 98 04. Facebook: Sveio drill

PAINTBALL Vikse Paintballklubb Me har eigne spel for 12-16 åringar. Sjå viksepaintball.no for info. Kontakt: Dagfinn Vikse, tlf. 99 46 70 30. Facebook: Vikse Paintball Haugesund

FRILUFTSLIV Barnas Turlag Sveio Me legg til rette for turar og aktivitetar for barn og barnefamiliar ca. 1 gong i måneden. Aktivitetane er opne for alle. Kontakt: Mona Eikemo, tlf. 90 20 62 50. Facebook: Barnas Turlag Sveio

Filadelfia Auklandshamn RR – Royal Rangers Speidar frå 4.-9. klasse, delt i to grupper etter alder. Tysdagar i oddetalsveker kl. 17-19. Oppmøte på parkeringa til Filadelfia Auklandshamn. Kontakt: Lisbeth B. Våbenø, tlf. 95 80 25 72, www.pfa.no


Annonser

Sveio

Torsdag 28. november 2019 Vestavind

Tusen takk til Sveio-verksemdene som er med på å synleggjera tilboda!

Skattkammeret Sveio i Sveio Sambrukshus, ope torsdagar frå kl. 17.00-19.00. Frå nyttår har me ope både måndag og torsdag, 17.00-19.00.

Gratis utlån av sports- og turutstyr! Drive av Sveio Frivilligsentral. Facebook: Skattkammeret Sveio

Kan du tenka deg å starta med skyting? Haugesund og Sveio skyttarlag har tilbodet.

Sveio Orienteringslag

Spretten 4H

Tur og orientering, jakt etter postar gøymt i terrenget. For alle aldrar, når du vil! Kart og deltakarkort kan kjøpast på Haukås Bensinstasjon.

4H-klubb med base på Vikse.

Kontakt: Thomas Førde, tlf. 95 88 63 76. www.sveiool.org Facebook: Sveio Orienteringslag

FILM Auklandshamn dagligvarebutikk Viser film kvar laurdag i kaféen kl. 12. Film blir annonsert på Facebook. Kontakt: Åse Marie Økland, dagleg leiar. Facebook: Auklandshamn Dagligvare Butikk

Førdespeidarane Speidar frå 3.–10. klasse. Møte annakvar tysdag, ute i skog og mark eller på samfunnshuset i Førde. Småspeidargruppe for 3.-4. klasse, storspeidargruppe frå 5.-10. klasse. I tillegg til møte er det turar å vera med på. Kontakt: Kristin Brekke Hovland, tlf. 90 69 83 45.

Buaspeidarane Speidar frå 2.-10. klasse. Møter på Skulehuset på Bua, annakvar onsdag 18.00- 19.30. Frå 5. klasse 18.00- 20.00. Tar berre inn nye om hausten. Kontakt: Ingeborg Stokkenes, tlf. 91 34 57 25.

NATUR OG SAMFUNN

KJÆRE FORELDRE, LÆRARAR, TRENARAR, LAGLEIARAR OG ANDRE SOM KJENNER BARN OG UNGE I SVEIO:

Sisu 4H 4H-klubb i Valestrand frå 9-18 år. Møte enkelte måndagar og helger. 4H driv med mange ulike aktiviteter, alt frå friluftsliv, prosjektarbeid, dans, teater, volleyball og matlaging. Kontakt: Jofrid Valen, klubbrådgjevar, tlf. 99 11 99 03. www.4h.no

NAV Sveio har pengar som kan delast ut til barnefamiliar som treng litt ekstra i kvardagen. Kjenner du nokon som treng sponsing av fritidsaktivitetar eller andre utlegg til skule og fritid?

Lid 4H Medlemmene jobbar med sjølvvalde prosjekt. Kjekke aktivitetar året rundt. Frå 10 til 18 år, møte enkelte tysdagar på Lid grendahus. Kontakt: Lilly K. Helland, tlf. 91 10 59 54. www.4h.no

Vikse paintball har eigne spel for dei mellom 12 og 16 år.

Manglar me noko? For endringar: annonse@vestavind-sveio.no

Ta kontakt med NAV Sveio v/Anne-Gunn Bjørnevik, tlf.: 55 55 33 33. Kom gjerne innom oss, eller bruk postkassa vår.

25


26

Vestavind Torsdag 28. november 2019

Annonser

*EPSI 2019

Takk! r å Takk! 10 Takk! Takk! Takk! es g r o N med de y ø n r o mest f r!* kunde

Takk! Takk! Takk! Takk! Takk!

Hilsen Norges stolteste tv- og internettleverandør!

Les mer på hkraft.no

VI LEVERER ALTIBOX


Annonser

Torsdag 28. november 2019 Vestavind

TILBUD Fredag og lørdag 29. og 30. november Ope 08-20, fredag 29.11.19

Ei flott julegåve:

Boka om Haukelivegen! Gamlevegen over Haukelifjell er 130 år i år. I boka «E134 Haukelivegen» får du både den spennande historia, og dagens opplevingar langs vegen mellom øst og vest. Spør etter boka hos bokhandlaren din. Meir info her: www.e134haukelivegen.no

- 20 % Bunadssølv fra Sylvsmidja - 20% Sølvbestikk

Haraldsgaten 120 5527 Haugesund Tlf. 52 72 42 89

for meir informasjon og fleire forhandlarar.

Gåva som blir opna kvar torsdag! Kjøp gåveabonnement på Vestavind og få med Sveio-plakaten ferdig innpakka i ramme. Årets julepreseang til nokon du er glad i!

Heilår: 780,Student: 570,-

Til: Studenten Fra: Mamma og pappa

*Gjeld nye gåveabonnement Bestill innan 19.12.2019

Sveio-plakaten får du i 4 ulike fargar.

Kom innom oss - så lagar me til gåvekort! Sveiogata 72 Tlf. 45 90 12 72 E-post: post@vestavind-sveio.no facebook.com/vestavind www.vestavind-sveio.no

27


28

Vestavind Torsdag 28. november 2019

Annonser

Ved

JULEGÅVEIDÉ

til salgs

Den populære Sveio-plakaten er no for sal!

299,-

Sveio-plakaten: Str. 30x40 cm. (Utan ramme)

SVEIO

EINSTADBØVOLL

Valevåg

Eidsvåg

TITTELSNES

EINSTADBØVOLL

Ulveraker

Straumøy Ørevik Lindås

LIO Mjånes

SKIFTESTAD

Eltravåg

Mølstrevåg

Lid

Rophus

SØRA Ekrene VÅGE

KROSSGÅTT

Bråtveit

Dynjo

ERVE

SKIFTESTAD

Eltravåg

Oa

Flatnes

VÅGA

Mølstrevåg

Ryvarden

Buavik

Kvalvåg Eilerås

Vikse

TVEITASKOG

Lid

Rophus

SØRA Ekrene VÅGE

KROSSGÅTT

Bråtveit

Dynjo

LIO Mjånes

ERVE

SKIFTESTAD

Eltravåg

Oa

Mølstrevåg

Ryvarden

Buavik

Vikse

TVEITASKOG

Selsås Moldbrekke

Lid

KROSSGÅTT

Bråtveit

Apeland

Dynjo

Rophus

Tjernagel

HOVDA

Flatnes Buavik

FJON

TVEITASKOG

SØRA Ekrene VÅGE

LAUVNESET Stualand

Eikeland Lokna Vestvik Buavåg Emberland HOVDA KINN RØD Nesheim FÆRÅS

ERVE

Oa

VÅGA

Kvalvåg Eilerås

Håvardsholm

AUKLANDSHAMN

FRAMNES

NORDSKOG Hinderli MEKJELAND

stad

Krossleite

SKÅLA- TVEIT SKOG LINDØY

Straumen Vågedalen

FJON

LIO Mjånes

BØRSHOVDA

LIER

Du har fire flotte fargar å velja mellom.

Leite

SKIFTESTAD

Eltravåg

Mølstrevåg

Lid

BØRSHOVDA

Dynjo

SØRA Ekrene VÅGE

VÅGA

ERVE

Oa

HOVDA

Flatnes

Eilerås

Arr: Sveio bygdelag

KULTURKVELD Torsdag 28. november kl. 19.00

Buavik

Kvalvåg

SKÅLA- TVEIT SKOG LINDØY

Straumen Vågedalen

Rophus

KROSSGÅTT

Bråtveit

Apeland

stad

Krossleite

Vikse

Førde

Drange RØYKENES

NORDSKOG Hinderli MEKJELAND

Nissen tek turen!

Forum for vedprodusenter vedprodusenter Forum

NVrubr rubrVedtilsalgs Vedtilsalgs 38x70 38x70 TAB TAB 10-07.indd 25-10-07 1 NV 10-07.indd 25-10-07 11:03:11 11:03:11 1

LIER Selsås Tveita NESE Moldbrekke Haukås FRAMNES

Grimstveit

LYNGHOLM Bjelland Solstad Vandaskog FjellRyvarden

HOPSFJELLET

Staupe

ØKLAND

Førde

Drange RØYKENES

NESE

Haukås

Grimstveit

LYNGHOLM Bjelland Solstad Vandaskog Fjell-

HOVDA

Flatnes

VÅGA

Kvalvåg Eilerås

Håvardsholm

Nesheim FÆRÅS Tveita

Leite

FRAMNES

Lindås

LAUVNESET Stualand

Eikeland

Lokna Vestvik Buavåg Emberland HOVDA KINN RØD

Selsås Moldbrekke

HOPSFJELLET

Staupe

AUKLANDSHAMN

Tjernagel

Førde

BØRSHOVDA

Apeland

stad

Krossleite

SKÅLA- TVEIT SKOG LINDØY

Straumen Vågedalen

FJON

Lindås

LIER

NORDSKOG Hinderli MEKJELAND

LYNGHOLM Bjelland Solstad Vandaskog Fjell-

HOVDA

Apeland

stad

Krossleite

SKÅLA- TVEIT SKOG LINDØY

Straumen Vågedalen

Vikse

Ulveraker

Straumøy Ørevik

Drange RØYKENES

NESE

Haukås

Grimstveit

Vihovda

ØKLAND

LAUVNESET Stualand

Eikeland

Nesheim FÆRÅS Tveita

Leite

FRAMNES

Valestrand

Håvardsholm

AUKLANDSHAMN

Tjernagel

Lokna Vestvik Buavåg Emberland HOVDA KINN RØD

Selsås Moldbrekke

HOPSFJELLET

Vihovda Ulveraker Straumøy Ørevik

EINSTADBØVOLL

Valevåg

TVEITA Haugland TRÅVÅS

Staupe

LIO Mjånes

Håvardsholm

Førde

BØRSHOVDA

LIER

NORDSKOG Hinderli MEKJELAND

LYNGHOLM Bjelland Solstad Vandaskog FjellRyvarden

Lindås

Drange RØYKENES

NESE

Haukås

Ulveraker

Straumøy Ørevik

LAUVNESET Stualand

Eikeland

Lokna Vestvik Buavåg Emberland HOVDA KINN RØD

Nesheim FÆRÅS Tveita Grimstveit

Vihovda

ØKLAND

Valestrand

TITTELSNES

Haugsgjerd

Vassli

Valestrand

Staupe

AUKLANDSHAMN

Tjernagel

HOPSFJELLET

EINSTADBØVOLL

Valevåg

TVEITA Haugland TRÅVÅS

UTFORMA AV VESTAVIND

Vihovda

ØKLAND

SVEIO

TITTELSNES

Haugsgjerd

Vassli

Valevåg

TVEITA Haugland TRÅVÅS

Eidsvåg

UTFORMA AV VESTAVIND

Valestrand

UTFORMA AV VESTAVIND

TVEITA Haugland TRÅVÅS

Leite

SVEIO

TITTELSNES

Haugsgjerd

Vassli

• Julegrantenning • Kafé og salsboder • Ordføraren held appell • Musikk

Haugsgjerd

UTFORMA AV VESTAVIND

SVEIO

Eidsvåg

Søndag 1. desember kl. 15.00 på Sveiotorget

www.norskved.no www.norskved.no

Vassli Eidsvåg

Julemarknad

Kjøp av våre våre Kjøp ved ved av medlemmer ditt medlemmer ii ditt nærområde. nærområde. Kvalitetsved leveres Kvalitetsved leveres over landet. over hele landet. Vedportalen: Vedportalen:

FJON

TVEITASKOG

Otto, 80 i 80! I sommar fylte Sveios eigen globetrotter Otto Molvær 80 år. Det vil me feire i kulturkyrkja torsdag 28. november med kulturkveld. 80 åringen Otto har 80 minutt til rådvelde i foredraget sitt. Otto viser bilete og fortel frå mange av turane sine - kanskje alle!? Den som kjem får sjå!

Opp med Gjer som 2193 andre – lik oss på Facebook! tommelen!

Valestrand kulturkyrkje Kulturkyrkjekafé etter arrangementet!

FAGFOLK

ENTRÉ: 200,150,50,-

Selges i inngang

MECA Kortet MECA MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet Kortet Kortet Ditt lokale bilverksted Ditt Ditt Ditt Ditt Ditt Ditt Ditt lokale Ditt lokale Ditt lokale Ditt lokale Ditt lokale Ditt lokale Ditt lokale lokale lokale bilverksted lokale bilverksted lokale bilverksted lokale bilverksted lokale bilverksted bilverksted bilverksted bilverksted bilverksted bilverksted bilverksted bilverksted bilverksted MECAMECA Kortet MECA MECA MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet Kortet Kortet – Betal – – Betal – Betal – Betal det – Betal det – Betal det – Betal det – Betal det – Betal det – Betal det – Betal det – Betal det når det når det når det – Betal Betal–– når når det Betal – Betal Betal –det Betal –når når Betal –når når Betal det –når når Betal det –når når Betal det –når når Betal det –når når Betal det –når når Betal det –når når Betal det –når når Betal det –når når Betal det når det når det når detdet det

J. Kvalvågnes AS

passer deg. passer passer passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. deg. passer deg. passer passer deg. passer deg. deg. deg. deg. passerpasser deg. passer passer passer passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. deg. passer deg. passer passer deg. passer deg. deg. deg. deg.

Vi utfører service og reparasjoner ViViutfører Viutfører Viutfører Vi utfører Viutfører Viutfører Vi service utfører service Viutfører service Viutfører service Viutfører service Viutfører service Vi og utfører service og utfører service og reparasjoner service og reparasjoner service og reparasjoner service og reparasjoner service og reparasjoner service og reparasjoner og reparasjoner og reparasjoner og reparasjoner og reparasjoner og reparasjoner reparasjoner reparasjoner på alle bilmerker. på påpå alle på alle på alle bilmerker. på alle bilmerker. på alle bilmerker. på alle bilmerker. på alle bilmerker. alle på bilmerker. alle på bilmerker. på alle bilmerker. på alle bilmerker. alle bilmerker. alle bilmerker. bilmerker. bilmerker. • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye • nå Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • vår Dekk • nye Dekk vår vår vår vår nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå r nå vår r• rDekk rnye rvår rvår rvår rvår rvår rvår rvår rvår rnye rnye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye

tilby tilby tilby tilby tilby tilby tilby tilby tilby tilby tilby tilby vår vår vår Vil Vil Vil Vil Vil Vil Vil Vil Vil Vil Vil Vil Vil Vil nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå r• rOlje r vår rvår rvår rvår rvår rvår rvår rvår rvår rvår rvår tilby tilby tilby tilby tilby tilby tilby tilby tilby tilby tilby tilby tilby tilby Vil tilby Vil Vilrtilby Vil Vil Vil Vil Vil Vil Vil Vil Vil Vil Vil • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • utle Olje • Olje • Olje • utle Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • utle Olje • utle Olje • ie Olje ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie utle utle utle utle utle utle utle utle utle til til til til til til til til til til til til til til ieutle ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie geot geot geot geot geot geot geot geot geot geot geot geot geot geot utle utle utle utle utle utle utle utle utle utle utle utle utle utle Peu Servicehallen Dombås as Peu Peu Peu Peu Peu Peu Peu Peu Peu Peu Peu Peu Peu Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås Dombås Dombås Dombås as as Dombås as Dombås as Dombås as Dombås as Dombås as Dombås as as as as as as til til til til til til til til til til til til til til geot geot geot geot geot geot geot geot geot geot geot geot geot geot • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • • • Peu Servicehallen Dombås as Peu Peu Peu Peu Peu Peu Peu Peu Peu Peu Peu Peu Peu Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås Dombås Dombås Dombås as as Dombås as Dombås as Dombås as Dombås as Dombås as Dombås as as as as as as • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri • Batteri Batteri • Batteri Batteri • Batteri Batteri sjon sjon sjon sjon sjon sjon sjon sjon sjon sjon sjon sjon sjon sjon Besøksadresse Telefon Vakttelefon Åpningstider Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Telefon Besøksadresse Telefon Besøksadresse Telefon Besøksadresse Telefon Besøksadresse Telefon Besøksadresse Vakttelefon Telefon Besøksadresse Vakttelefon Telefon Besøksadresse Vakttelefon Telefon Vakttelefon Telefon Vakttelefon Telefon Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Åpningstider Åpningstider Åpningstider Åpningstider Åpningstider para para para para para para para para para para para para para para bilre bilre bilre bilre bilre bilre bilre bilre bilre bilre bilre bilre bilre bilre sjon sjon sjon sjon sjon sjon sjon sjon sjon sjon sjon sjon sjon sjon v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ Besøksadresse Telefon Vakttelefon Åpningstider Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Telefon Besøksadresse Telefon Besøksadresse Telefon Besøksadresse Telefon Besøksadresse Telefon Besøksadresse Vakttelefon Telefon Besøksadresse Vakttelefon Telefon Besøksadresse Vakttelefon Telefon Vakttelefon Telefon Vakttelefon Telefon Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Åpningstider Åpningstider Åpningstider Åpningstider Åpningstider para para para para para para para para para para para para para para bilre bilre bilre bilre bilre bilre bilre bilre bilre bilre bilre bilre bilre bilre v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/ v/

annonse@vestavind-sveio.no

Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget 2660 61 24 24 94 91 12 95 44 ManFre: 08.00-16.00 2660 2660 Dombås 2660 Dombås 2660 Dombås 2660 Dombås 2660 Dombås 61 2660 61 Dombås 24 2660 24 24 Dombås 61 2660 24 24 94 61 Dombås 2660 94 24 61 Dombås 2660 91 94 24 61 Dombås 2660 91 12 94 24 24 61 Dombås 2660 12 95 91 94 24 61 Dombås 95 44 12 91 94 24 61 Dombås 44 95 12 91 94 24 24 61 44 95 12 91 94 24 Man24 61 44 95 12 91 Man94 24 24 61 44 95 12 91 Fre: Man94 24 61 44 95 12 91 Fre: Man94 24 08.00-16.00 44 95 12 91 Fre: Man94 24 08.00-16.00 44 95 12 91 Fre: Man94 08.00-16.00 44 95 12 91 Fre: Man08.00-16.00 44 95 12 91 Fre: Man08.00-16.00 44 95 12 Fre: Man08.00-16.00 44 95 Fre: Man08.00-16.00 44 Fre: Man08.00-16.00 Fre: Man08.00-16.00 Fre: Man08.00-16.00 Fre: 08.00-16.00 Fre: 08.00-16.00 08.00-16.00 2660 Dombås Dombås 61 24Dombås 24Dombås 9461 91 12 95 44 ManFre: 08.00-16.00 2660 2660 Dombås 2660 Dombås 2660 Dombås 2660 2660 61 2660 Dombås 24 2660 24 24 Dombås 61 2660 24 24 94 61 Dombås 2660 94 24 61 Dombås 2660 91 94 24 61 Dombås 2660 91 12 94 24 24 61 Dombås 2660 12 95 91 94 24 61 Dombås 95 44 12 91 94 24 61 Dombås 44 95 12 91 94 24 24 61 44 95 12 91 94 24 Man24 61 44 95 12 91 Man94 24 24 61 44 95 12 91 Fre: Man94 24 61 44 95 12 91 Fre: Man94 24 08.00-16.00 44 95 12 91 Fre: Man94 24 08.00-16.00 44 95 12 91 Fre: Man94 08.00-16.00 44 95 12 91 Fre: Man08.00-16.00 44 95 12 91 Fre: Man08.00-16.00 44 95 12 Fre: Man08.00-16.00 44 95 Fre: Man08.00-16.00 44 Fre: Man08.00-16.00 Fre: Man08.00-16.00 Fre: Man08.00-16.00 Fre: 08.00-16.00 Fre: 08.00-16.00 08.00-16.00

140,- eks. mva. for ei rute ved minst 4 innrykk.

www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no

B I LV E R K S T E D

A S

B I LV E R K S T E D

A S

B I LV E R K S T E D

Tlf. 915 13 301 kmaskin@hotmail.com

Graving • Sprenging • Transport Lekter • Sjøarbeid

A S

NGS

DIN LOKALE BILVERKSTAD DIN DIN LOKALE DIN LOKALE DIN LOKALE DIN LOKALE DIN LOKALE DIN LOKALE DIN BILVERKSTAD LOKALE DIN BILVERKSTAD LOKALE DIN BILVERKSTAD LOKALE DIN BILVERKSTAD LOKALE DIN BILVERKSTAD LOKALE BILVERKSTAD LOKALE BILVERKSTAD LOKALE BILVERKSTAD BILVERKSTAD BILVERKSTAD BILVERKSTAD BILVERKSTAD BILVERKSTAD DIN DIN LOKALE BILVERKSTAD DIN DIN DIN LOKALE DIN LOKALE DIN LOKALE DIN LOKALE DIN LOKALE DIN LOKALE DIN BILVERKSTAD LOKALE DIN BILVERKSTAD LOKALE DIN BILVERKSTAD LOKALE DIN BILVERKSTAD LOKALE DIN BILVERKSTAD LOKALE BILVERKSTAD LOKALE BILVERKSTAD LOKALE BILVERKSTAD BILVERKSTAD BILVERKSTAD BILVERKSTAD BILVERKSTAD BILVERKSTAD

·· Service ·· Service ·· Service ·· Service ·· Service ·· Service ·· Service ·· Service ·· Service ·· Service ·· Service ·· Service ·· Service ·· Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service

eu-kontroll eu-kontroll eu-kontroll eu-kontroll eu-kontroll eu-kontroll eu-kontroll eu-kontroll eu-kontroll eu-kontroll eu-kontroll eu-kontroll eu-kontroll eu-kontroll MECA Kortet MECA MECA MECA Kortet Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet Kortet Ditt lokale bilverksted Ditt Ditt Ditt Ditt Ditt lokale Ditt Ditt Ditt Ditt bilverksted Ditt bilverksted lokale Ditt lokale lokale lokale lokale lokale bilverksted bilverksted bilverksted bilverksted bilverksted bilverksted ··Ditt Reparasjoner ··lokale Reparasjoner ··• Reparasjoner Reparasjoner Reparasjoner ··• Reparasjoner Reparasjoner Reparasjoner ··• Reparasjoner ··• Reparasjoner ··• Reparasjoner Reparasjoner Reparasjoner ··bilverksted Reparasjoner MECA Kortet MECA MECA MECA Kortet Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet MECA Kortet Kortet • Klima/ac service •• Du ••Klima/ac Klima/ac Klima/ac ••··ikke Klima/ac ••··lokale Klima/ac service Klima/ac ••··lokale service Klima/ac ••··lokale service Klima/ac service Klima/ac service Klima/ac service Klima/ac ••··bilverksted service Klima/ac ••··bilverksted service Klima/ac service service service service service Ditt lokale bilverksted Ditt Ditt Ditt Ditt Ditt lokale Ditt lokale Ditt lokale Ditt lokale Ditt lokale Ditt lokale Ditt lokale bilverksted Ditt bilverksted lokale Ditt bilverksted lokale bilverksted lokale bilverksted lokale bilverksted lokale bilverksted lokale bilverksted bilverksted bilverksted bilverksted bilverksted bilverksted Reparasjoner Reparasjoner Reparasjoner Reparasjoner Reparasjoner Reparasjoner Reparasjoner Reparasjoner Reparasjoner Reparasjoner Reparasjoner Reparasjoner Reparasjoner Reparasjoner •Ditt Klima/ac service Klima/ac Klima/ac •lokale Klima/ac Klima/ac Klima/ac •lokale service Klima/ac service Klima/ac service Klima/ac •lenger service Klima/ac •bilverksted service Klima/ac •bilverksted service Klima/ac service Klima/ac service Klima/ac service service service service service – Betal når –– Betal ––det Betal ––fra når Betal ––Du når Betal det ––når det Betal ––når det Betal ––Statens når det Betal ––når det Betal ––når det Betal ––når det Betal ––når det Betal ––når det Betal ––når det Betal når det det det Du mottar lenger varsel fra Statens Vegvesen. kan Du Du mottar mottar Du mottar Du mottar Du ikke mottar Du ikke mottar Du ikke mottar Du ikke mottar Du lenger ikke mottar Du lenger ikke mottar Du lenger ikke varsel mottar Du lenger ikke varsel mottar lenger ikke varsel mottar lenger ikke varsel lenger fra varsel ikke fra lenger ikke varsel Statens fra lenger ikke varsel Statens fra lenger Statens fra lenger varsel Statens fra lenger varsel Statens Vegvesen. fra varsel Vegvesen. Statens fra varsel Statens Vegvesen. varsel Statens Vegvesen. fra Vegvesen. Statens fra Statens Vegvesen. fra Du Vegvesen. fra Du Vegvesen. Statens Du kan Statens Vegvesen. kan Du Vegvesen. kan Du Vegvesen. kan Du Vegvesen. kan Du Vegvesen. kan Du kan Du kan Dukan Dukan Dukan Dukan kan –varsel Betal når det Betal Betal når Betal når Betal det når det Betal når det Betal når det Betal når det Betal når det Betal når det Betal når det Betal når det Betal når det Betal når detnår når det det ·· EU ·· Olje EU ··• EU EU ··• EU EU EU ··• EU ··• EU ··• EU EU EU ··kontroll EU kontroll kontroll • ••Olje Olje ••··kontroll Olje ••··kontroll Olje Olje ••··kontroll Olje ••··kontroll Olje Olje Olje Olje ••··kontroll Olje ••··kontroll Olje EU• kontroll EU EU kontroll EU kontroll EU kontroll EU kontroll EU kontroll EU kontroll EU kontroll EU kontroll EU kontroll EU kontroll EU kontroll EU kontroll kontroll • Olje Olje • kontroll Olje Olje • EU Olje Olje Olje •kontroll Olje Olje Olje •kontroll Olje •kontroll Olje •kontroll Olje Olje Olje

IDiagnose/feilkoding LDiagnose/feilkoding V E R K passer S Tdeg. Epasser D Apasser S passer passer deg. passer deg. passer deg. deg. passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. passer deg. deg. deg. • Diagnose/feilkoding •• ••Diagnose/feilkoding Diagnose/feilkoding •• Diagnose/feilkoding ••Velkommen Diagnose/feilkoding ••Velkommen Diagnose/feilkoding •• Diagnose/feilkoding ••Velkommen Diagnose/feilkoding ••Velkommen Diagnose/feilkoding ••uansett Diagnose/feilkoding ••Buansett Diagnose/feilkoding ••bilmerke! ••Velkommen ••Velkommen Diagnose/feilkoding passer deg. deg. deg. deg. deg. deg. passer deg. passer deg. deg. deg. passer deg. deg. deg. deg. Velkommen uansett bilmerke! Velkommen Velkommen Velkommen uansett uansett Velkommen Velkommen Velkommen uansett bilmerke! uansett bilmerke! uansett Velkommen bilmerke! uansett bilmerke! uansett bilmerke! uansett bilmerke! uansett bilmerke! uansett bilmerke! uansett bilmerke! bilmerke! bilmerke! bilmerke! •Vi Diagnose/feilkoding Diagnose/feilkoding Diagnose/feilkoding Diagnose/feilkoding Diagnose/feilkoding Diagnose/feilkoding Diagnose/feilkoding Diagnose/feilkoding Diagnose/feilkoding Diagnose/feilkoding Diagnose/feilkoding Diagnose/feilkoding Diagnose/feilkoding Diagnose/feilkoding Velkommen uansett bilmerke! Velkommen Velkommen Velkommen Velkommen Velkommen Velkommen uansett Velkommen uansett Velkommen uansett Velkommen uansett Velkommen bilmerke! uansett Velkommen bilmerke! uansett Velkommen bilmerke! uansett Velkommen bilmerke! uansett bilmerke! uansett bilmerke! uansett bilmerke! uansett bilmerke! uansett bilmerke! uansett bilmerke! bilmerke! bilmerke! bilmerke! finne ut når din bil skal til ettersyn ved åettersyn klikke den inn på selv selv selv finne selv finne selv finne selv ut finne ut selv finne når ut selv når finne ut selv finne din når ut din selv finne når ut bil din selv når finne bil ut din selv finne når skal ut bil din selv når finne skal bil ut din når finne skal til bil ut din finne når skal til ettersyn bil ut din når skal til ettersyn bil ut din når skal til ettersyn bil ut din når skal til ettersyn bil din når skal til bil ved din skal til ettersyn ved bil din skal til ettersyn ved bil åpasser skal til ettersyn ved klikke bil åpasser skal til ettersyn klikke ved åpasser skal til ettersyn klikke ved åpasser til ettersyn klikke ved åpasser den til ettersyn klikke den ved åpasser ettersyn klikke den ved åpasser inn klikke den åved inn klikke den på åved inn klikke på den ved inn åpasser klikke den på ved inn åpasser på den klikke åinn på klikke den inn åpasser klikke på den inn på den inn på den inn på den inn på inn på inn påpå Vi service og reparasjoner Vi utfører Vi utfører Vi utfører Vi utfører service Vi utfører service Vi utfører service Vi utfører service Vi utfører og service Vi utfører og service reparasjoner Vi utfører og service reparasjoner Vi utfører og service reparasjoner Vi utfører og service reparasjoner utfører og service reparasjoner og service reparasjoner og service reparasjoner og service reparasjoner og reparasjoner og reparasjoner og reparasjoner og reparasjoner reparasjoner Vi utfører utfører service og reparasjoner Viselv Vi utfører Vi utfører Vi utfører utfører service Vi service Vi service Vi service Vi og service Vi og service reparasjoner Vi og service reparasjoner Vi og service reparasjoner Vi og service reparasjoner og service reparasjoner service reparasjoner service reparasjoner og service reparasjoner og reparasjoner og reparasjoner og reparasjoner og reparasjoner reparasjoner • PKK/EU kontroll •• Vi ••PKK/EU PKK/EU ••utfører PKK/EU ••utfører PKK/EU ••utfører PKK/EU ••utfører kontroll PKK/EU ••utfører kontroll PKK/EU ••utfører kontroll PKK/EU ••utfører kontroll PKK/EU ••utfører kontroll PKK/EU ••utfører kontroll PKK/EU ••og kontroll PKK/EU ••og kontroll PKK/EU kontroll kontroll kontroll kontroll kontroll –mecacarservice.no ditt lokale bilverksted siden 1963 •på PKK/EU kontroll PKK/EU PKK/EU PKK/EU PKK/EU PKK/EU kontroll PKK/EU kontroll PKK/EU kontroll PKK/EU kontroll PKK/EU kontroll PKK/EU kontroll PKK/EU kontroll PKK/EU kontroll PKK/EU kontroll kontroll kontroll kontroll kontroll på bilmerker. på alle på alle på alle bilmerker. på bilmerker. alle på bilmerker. alle på bilmerker. alle på bilmerker. alle på bilmerker. alle på bilmerker. alle på bilmerker. alle på bilmerker. alle på bilmerker. alle bilmerker. alle bilmerker. bilmerker. mecacarservice.no mecacarservice.no mecacarservice.no mecacarservice.no mecacarservice.no mecacarservice.no mecacarservice.no mecacarservice.no mecacarservice.no mecacarservice.no mecacarservice.no mecacarservice.no mecacarservice.no på alle alle bilmerker. på på alle på alle på alle bilmerker. på bilmerker. alle på bilmerker. alle på bilmerker. alle på bilmerker. alle på bilmerker. alle på bilmerker. alle på bilmerker. alle på bilmerker. alle på bilmerker. alle bilmerker. alle bilmerker. bilmerker. • Karroseri/rust Dekk • Dekk • skade Dekk • skade Dekk • skade Dekk • Dekk Dekk • skade Dekk • skade Dekk • Dekk Dekk • Dekk Dekk • Dekk Dekk • Dekk Dekk • Dekk Dekk • Dekk Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • Dekk • • Dekk • Dekk • • • • • • • Karroseri/rust skade • • Karroseri/rust Karroseri/rust • Karroseri/rust • Karroseri/rust • Karroseri/rust • Karroseri/rust • Karroseri/rust • Karroseri/rust • skade Karroseri/rust • skade Karroseri/rust • skade Karroseri/rust • skade • skade Karroseri/rust skade skade skade • Karroseri/rust skade • Vi •Karroseri/rust Karroseri/rust •EU Karroseri/rust •utfører Karroseri/rust • EU Karroseri/rust •EU Karroseri/rust •utfører Karroseri/rust •KONTROLL. Karroseri/rust •KONTROLL. skade Karroseri/rust •KONTROLL. skade Karroseri/rust •KONTROLL. skade Karroseri/rust •utfører skade Karroseri/rust •Bestill skade Karroseri/rust skade skade skade skade skade skade skade skade • Olje • • Olje • Olje • Olje Olje Olje Olje Olje Olje Olje Olje Olje Olje Vi utfører KONTROLL. Bestill tid iOlje dag! Vi utfører Vi utfører Vi Vi utfører Vi utfører Vi KONTROLL. EU Vi utfører EU Vi utfører EU Vi utfører EU Vi utfører EU Vi KONTROLL. EU Vi utfører KONTROLL. EU Bestill utfører KONTROLL. EU Bestill KONTROLL. EU Bestill KONTROLL. tid EU Bestill tid KONTROLL. EU iBestill tid KONTROLL. dag! i• Bestill tid dag! KONTROLL. i• Bestill tid dag! i• Bestill tid dag! i• Bestill tid dag! i• Bestill tid dag! i• Bestill tid dag! i• Bestill tid dag! i• dag! i• dag! i tid dag! i dag! i dag! • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • Olje • tid Olje • tid Olje

• Alle typer reparasjoner • Eu-kontroll

Servicehallen Dombås as Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås as Servicehallen Dombås as Servicehallen Dombås as Dombås as Dombås as Dombås as Dombås as Dombås as Dombås as as as as as ET• ER ET R• RØE RETRETRETRETRET RETRET KLEPP AUTO KLEPP KLEPP KLEPP KLEPP KLEPP KLEPP AUTO KLEPP AUTO KLEPP AUTO KLEPP AUTO KLEPP AUTO KLEPP AUTO KLEPP AUTO KLEPP AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO TE TRETRET • Batteri • Batteri • • • • • • • • • ØBatteri ØR ØTRJØØ ØJBatteri Servicehallen Dombås as Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås Servicehallen Dombås as Servicehallen Dombås as Servicehallen Dombås as Dombås as Dombås as Dombås as Dombås as as Dombås as as as as as KLEPP AUTO KLEPP KLEPP KLEPP KLEPP KLEPP KLEPP AUTO KLEPP AUTO KLEPP AUTO KLEPP AUTO KLEPP AUTO KLEPP AUTO KLEPP AUTO KLEPP AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO • Batteri • Dombås Batteri • Batteri Batteri • Batteri Batteri • Batteri Batteri • Batteri Batteri • Batteri Batteri • Batteri Batteri • Batteri Batteri • Batteri Batteri • Batteri Batteri • Batteri • Batteri Batteri • Batteri J• JØ JØ JØ JØØ JØØ JØØ JØØ JØØ JØØ JØØ JØØ Ø Ø

M a s k i n A/S

Besøksadresse Telefon Vakttelefon Åpningstider Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Telefon Telefon Besøksadresse Besøksadresse Telefon Besøksadresse Telefon Vakttelefon Telefon Besøksadresse Vakttelefon Telefon Besøksadresse Vakttelefon Telefon Besøksadresse Vakttelefon Telefon Åpningstider Besøksadresse Vakttelefon Åpningstider Telefon Besøksadresse Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Åpningstider Åpningstider Åpningstider Besøksadresse Telefon Vakttelefon Åpningstider Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Besøksadresse Telefon Telefon Besøksadresse Besøksadresse Telefon Besøksadresse Telefon Vakttelefon Telefon Besøksadresse Vakttelefon Telefon Besøksadresse Vakttelefon Telefon Besøksadresse Vakttelefon Telefon Åpningstider Besøksadresse Vakttelefon Åpningstider Telefon Besøksadresse Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Telefon Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Vakttelefon Åpningstider Åpningstider Åpningstider Åpningstider Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget Statoilbygget 2660 Dombås 612660 24 2660 24 942660 91 12 95 44 ManFre: 08.00-16.00 2660 2660 Dombås Dombås Dombås 61 Dombås 24 61 2660 Dombås 24 242660 61 94 Dombås 2424 94 2660 61 Dombås 91 242412 94 61 2660 91 Dombås 24 95 24 12 94 61 2660 91 Dombås 44 24 95 24 12 94 61 2660 44 91 Dombås 24 95 24 12 94 61 Man2660 44 91 24 Dombås 95 24 12 Man94 61 2660 44 91 Dombås 24 Fre: 95 24 12 Man94 61 44 Fre: 91 08.00-16.00 Dombås 24 95 24 12 Man94 08.00-16.00 61 44 91 Fre: 24 9524 12 Man94 61 08.00-16.00 44 Fre: 91 24 95 24 12 Man94 61 08.00-16.00 44 Fre: 91 24 95 24 Man12 94 08.00-16.00 44 Fre: 91 24 95Man12 94 08.00-16.00 Fre: 44 919512 Man08.00-16.00 Fre: 44 919512 Man08.00-16.00 44 Fre: 95Man08.00-16.00 44 Fre:Man08.00-16.00 Fre:Man08.00-16.00 Fre: 08.00-16.00 Fre: 08.00-16.00 EU-KONTROLL EU-KONTROLL EU-KONTROLL EU-KONTROLL EU-KONTROLL EU-KONTROLL EU-KONTROLL EU-KONTROLL EU-KONTROLL EU-KONTROLL EU-KONTROLL EU-KONTROLL EU-KONTROLL EU-KONTROLL 2660 Dombås 612660 24 2660 24 942660 91 12 95 44 ManFre: 08.00-16.00 2660 2660 Dombås Dombås Dombås 61 Dombås 24 61 2660 Dombås 24 242660 61 94 Dombås 2424 94 2660 61 Dombås 91 242412 94 61 2660 91 Dombås 24 95 24 12 94 61 2660 91 Dombås 44 24 95 24 12 94 61 2660 44 91 Dombås 24 95 24 12 94 61 Man2660 44 91 24 Dombås 95 24 12 Man94 61 2660 44 91 Dombås 24 Fre: 95 24 12 Man94 61 44 Fre: 91 08.00-16.00 Dombås 24 95 24 12 Man94 08.00-16.00 61 44 91 Fre: 24 9524 12 Man94 61 08.00-16.00 44 Fre: 91 24 95 24 12 Man94 61 08.00-16.00 44 Fre: 91 24 95 24 Man12 94 08.00-16.00 44 Fre: 91 24 95Man12 94 08.00-16.00 Fre: 44 919512 Man08.00-16.00 Fre: 44 919512 Man08.00-16.00 44 Fre: 95Man08.00-16.00 44 Fre:Man08.00-16.00 Fre:Man08.00-16.00 Fre: 08.00-16.00 Fre: 08.00-16.00

DISK K IO

ONTR YK ONTR YK ONTR YK ONTR YK ONTR YK ONTR YK ONTR YK ONTR YK ONTR YK ONTR YK ONTR YK ONT YK N R O TR YK

ONTR YK

DISK K IO DISK K IO DISK K IO DISK K IO DISK K IO DISK K IO DISK K IO DISK K IO DISK K O I DISK K IO DISK K IO DISK K IO DISK K IO

Kjøpsmannsbrotet 9, 4352 Kleppe Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet 9, Kjøpsmannsbrotet 9, 4352 4352 Kjøpsmannsbrotet 9, Kjøpsmannsbrotet 4352 9, Kjøpsmannsbrotet 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 Kleppe Kleppe Kleppe 9, 4352 Kleppe Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet Kjøpsmannsbrotet 9,VerkSteDSnAVn Kjøpsmannsbrotet 9, 4352 4352 Kjøpsmannsbrotet 9,VerkSteDSnAVn Kjøpsmannsbrotet 4352 9,Kleppe Kleppe Kjøpsmannsbrotet 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 9, Kleppe 4352 Kleppe Kleppe Kleppe VerkSteDSnAVn VerkSteDSnAVn VerkSteDSnAVn VerkSteDSnAVn VerkSteDSnAVn VerkSteDSnAVn VerkSteDSnAVn VerkSteDSnAVn VerkSteDSnAVn VerkSteDSnAVn VerkSteDSnAVn VerkSteDSnAVn •Kjøpsmannsbrotet Service •60 Biler opp til 7,5 Bilverksted AS Bilverksted Bilverksted Bilverksted Bilverksted Bilverksted Bilverksted Bilverksted AS Bilverksted AS Bilverksted AS Bilverksted AS Bilverksted AS Bilverksted AS Bilverksted AS AS AS Tlf.: 78 60 60 Tlf.: 51 Tlf.: 51 Tlf.: 78 78 Tlf.: 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 60 60 51 78 60 60 78 60 60 60 60 Bilverksted AS Bilverksted Bilverksted Bilverksted Bilverksted Bilverksted Bilverksted Bilverksted AS Bilverksted AS Bilverksted AS Bilverksted AS Bilverksted AS Bilverksted AS Bilverksted ASAS ASAS ASAS AS AS ASAS ASt. Tlf.: 51 51Tlf.: 78 60 6051 Tlf.: Tlf.: 51 Tlf.: 51 Tlf.: 78 51 78 Tlf.: 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 Tlf.: 60 60 51 78 60 60 51 78 60 60 78 60 60 60 60 60

Postadresse, Postnummer Sted Postadresse, Postadresse, Postadresse, Postadresse, Postadresse, Postadresse, Postadresse, Postnummer Postadresse, Postnummer Postadresse, Postnummer Postnummer Postadresse, Postnummer Postadresse, Postnummer Postadresse, Postnummer Postadresse, Sted Postnummer Sted Postnummer Sted Postnummer Sted Postnummer Sted Postnummer Sted Postnummer Sted Sted Sted Sted Sted Sted Sted Man-fre 07:00-16:30 Man-fre Man-fre Man-fre Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 07:00-16:30 07:00-16:30 07:00-16:30 07:00-16:30 Man-fre Man-fre Man-fre Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 Man-fre 07:00-16:30 07:00-16:30 07:00-16:30 07:00-16:30 Haukås 5550 SVEIO 53 74 25 51 Man --SVEIO fred 7.30 --Man 15.30 Haukås Haukås Haukås Haukås 5550 Haukås 5550 Haukås SVEIO 5550 Haukås SVEIO 5550 Haukås SVEIO 5550 Haukås SVEIO 5550 Haukås SVEIO 5550 53 Haukås SVEIO 5550 53 74 Haukås SVEIO 5550 74 53 25 Haukås SVEIO 5550 53 25 74 51 SVEIO 5550 53 74 51 25 5550 74 25 53 51 Man SVEIO 5550 53 25 51 74 Man SVEIO 53 74 51 25 --Man fred SVEIO --74 25 53 51 fred --25 51 7.30 74 53 Man fred 7.30 --51 25 74 53 Man fred -- --7.30 15.30 53 51 25 74 Man fred -- 7.30 15.30 --53 74 51 25 Man fred -- 7.30 --15.30 74 25 51 Man fred -- 15.30 --7.30 25 51 Man fred -- 7.30 15.30 --51 Man fred -- 7.30 15.30 -- Man fred -- 15.30 7.30 -- Man fred -- 15.30 7.30 -- fred -- 15.30 --7.30 fred -- 7.30 15.30 -- 7.30 15.30 -- 15.30 -- 15.30 Tlf.:Man-fre 012-345678 Tlf.: Tlf.: 012-345678 Tlf.: 012-345678 Tlf.: 012-345678 Tlf.: 012-345678 Tlf.: 012-345678 Tlf.: 012-345678 Tlf.: 012-345678 Tlf.: 012-345678 Tlf.: 012-345678 Tlf.: 012-345678 Tlf.: 012-345678 Tlf.: 012-345678 012-345678 Haukås 5550 SVEIO 53 74 25 51 Man fred 7.30 15.30 Haukås Haukås Haukås Haukås 5550 Haukås 5550 Haukås SVEIO 5550 Haukås SVEIO 5550 Haukås SVEIO 5550 Haukås SVEIO 5550 Haukås SVEIO 5550 53 Haukås SVEIO 5550 53 74 Haukås SVEIO 5550 74 53 25 Haukås SVEIO 5550 53 25 74 51 SVEIO 5550 53 74 51 25 SVEIO 5550 74 25 53 51 Man SVEIO 5550 53 25 51 74 Man SVEIO 53 74 51 25 Man fred SVEIO 74 25 53 51 Man fred 25 51 7.30 74 53 Man fred 7.30 51 25 74 53 Man fred 15.30 53 51 25 74 Man fred 7.30 15.30 53 74 51 25 Man fred 7.30 15.30 74 25 51 Man fred 15.30 7.30 25 51 Man fred 7.30 15.30 51 Man fred 7.30 15.30 Man fred 15.30 7.30 Man fred 15.30 7.30 fred 15.30 7.30 fred 7.30 15.30 7.30 15.30 15.30 15.30 Vi hjelper deg med DAB i7.30 bilen! S v eSi v oe iSov eS i ov e S i ov e iSov eS i ov e S i ov e iSov e S i ov e iSov eS i ov e S i ov e i o S v eSi v oe iSov eS i ov e S i ov e iSov eS i ov e S i ov e iSov e S i ov e iSov eS i ov e S i ov e i o

PLERPLELRPLELRPLEL PLE PLE PLE L PEPER LL PER L PLE PLE PLERPLEL OL OL OLR OLR OL O R OL O O O R OLR OLROLR R O

Sveio Sveio

92 63 82 42

Alt i graving, sprengning og transport. Levering av stein, grus, singel og pukk.

www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no B I L V E R K

S T E D www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no

Tlf 53 74 25 51 www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no www.mecacarservice.no e-mail: hb-as@online.no

B I L V E R K S T E D

A S

NGS Maskin AS Fagerlandsvegen 60 5551 Auklandshamn

Tlf 92 63 82 42

Ludolf Eides gate 6, Haugesund

Tlf. 52 71 75 66 Privat: 53 74 12 66 Mobil: 90 10 81 15

Onsdag 08.00 - 16.00 Torsdag 08.00 - 16.00 Mob.: 98 28 99 39 www.valvatne.no

Valvatne Valvatne Valvatne 1900-2015 Ringvegen 12,12, Stord Tlf. 53 20 70 Ringvegen 5412 Stord Tlf. 53 20 702040 www.valvatne.no 1900-2015 1900-2015 Ringvegen 12,12, 5412 Ringvegen Stord –5412 12, Tlf. 53 40–53 Stord 20–40 70 –40 Tlf. 53 4053 7020 Ringvegen Ringvegen 5412 Stord 12, –5412 Tlf. 5412 Stord 20 70 –40 Tlf. www.valvatne.no 70 www.valvatne.no Sveiogata 66, 5550 Sveio – Tlf. 98 28 99 39 Sveiogata 66, 5550 Sveiogata Sveio –66, Tlf.5550 98 28Sveio 99 39– Tlf. 98 28 99 39 www.valvatne.no www.valvatne.nowww.valvatne.no

FAGFOLK I 115 ÅR

FAGFOLK I 115 ÅR FAGFOLK I 115 ÅR

Vi hjelper dere med el-installasjoner innen: Elektro - Tele - Data - Alarmanlegg

ÅPENT: Mandag-fredag 9.00-17.00, lørdag 10.00-14.00. TLF. 53 74 18 00 • apotek1.sveio@apotek1.no

Elektroinst. –sterk/svakstrøm

Tlf. 52 70 30 30 PB. 413, 5501 Haugesund

Vi tilbyr alt innen sterk- svakstrøm. Gullvegen 87, 5550 SVEIO Tlf.: 52 81 46 20 Tlf: 53 74 02www.jacobsengruppen.no 59 post@bjellandelektro.no www.bjellandelektro.no

kjetil@bjelland-lilleskog.no

OPNINGSTID I SVEIO SENTER

A S

SVEIO SENTER

•Takeksperter •Nybygg •Påbygg •Restaurering

Tlf: 920 21 694 E-mail: post@finshusselvag.no facebook.com/ByggmesterFinshusSelvaag

•NYBYGG •TILBYGG •REHABILITERING

Sveiogaten 72, 5550 Sveio Tlf.: 45 25 29 21 www.ledigtime.no/millimeter

Du finner oss også på Facebook, søk MilliMeter

Service, reparasjon, Eu-kontroll, ruteskift, karosserireparasjon. Førde Auto A/S

Hanaleite 4 • 5555 Førde Tlf. 53747310

ELEKTRIKEREN I SVEIO Vi er til for deg!

• Alle typer reparasjoner, EU, service og vedlikehold på alle person- og varebiler. • Skadereparasjoner Tlf: 53 74 77 77 Mail: post@sveioauto.no

Frøvik Elektro AS tlf. 53 74 00 00

Tittelsnesvegen 544 5550 SVEIO

Ring oss når du trenger elektriker!

Alt innan graving og transport! Tlf. 40 45 77 29 Christoffer@haavardsholm-maskin.no Solheimslio 3A - Førde i Hordaland

Bestill abonnement på nettsida vår: VESTAVIND-SVEIO.NO/ABO


Torsdag 28. november 2019 Vestavind

Annonser

ARBEID UTFØRES

RELIGIØSE MØTE

FILADELFIA AUKLANDSHAMN

Søndag kl. 17.00: Tenning av julegrana i Auklandshamn, sjå eiga annonse.

Tirsdag kl. 17.00: Felles juleavslutning for Supertirsdag, RR og BiA

Julegrantenning

Klokkereperatøren

01.12. Kl. 17.00

Les meir på: www.pfa.no

Stad: Filadelfia

FOR SAL

30 hk Johnson

Veggur, lommeur, armbåndsur. påhengsmotor Henter og leverer fraktfritt. t.s. høystbydene over Fagbrev og lang erfaring. 5.000. Kontrollboks inkl. Tlf. 98216741 Kan prøvekjøres i Rødspollen. Tlf. 47 17 89 11 John Gustav Eilerås

Auklandshamn

Onsdag kl. 19.00: Bibel og bønn.

29

Arrangørar: AIL, Filadelfia, Auklandshamn Bygdalag, Eikeland musikk-korps

Heile familien er velkomen til med juleverkstad og middag på Bråtveit bedehus, søndag 1. desember, klokka 12. Middag kl. 13:30 (kr 30 per pers/100 per familie). Middagspåmelding til Rune på: 98 89 25 72, innan 30. november.

Allsong, gang rundt juletre, appell, servering av graut og gløgg.

si julemesse

sdag 21/11 og

onse? Tenker at

elsen Bygg, men nsten er sponset

med Sveio drilltropp, lørdag 30. november kl. 11.00 i Vigdartun Mange fine ting på messa! Det blir også juleverkstad, åresal og trekning av julelotteriet. Kafé med sal av graut, pølser, kaker og anna godt. Hjarteleg velkommen!

Jule drillshow kl. 12.00!

des til Sveio Drill :)

Hovedgevinsten er sponsa av:

Sveio Pensjonistlag har møte på SOS, tysdag 3. desember kl. 15.00.

Prost Theodorsen, ordførar Linn Therese Erve og Line Remøy Bertelsen frå Haugesund Sparebank kjem.

Premiering for mandel i grauten,

Søndag 8. desember kl. 14.00 i Valenheimen i Valevåg.

og for konkurranse for barna.

Arrangør: Valenheimen kulturscene

2 for 1 Hugs at Vestavind har lagog organisasjonsrabatt.

Me tek oss av alle gjeremål i samband med dødsfall og gravferd. Sal av gravstein frå vårt kontor/møtelokale i Sveio sentrum.

Sveio Gravferdsbyrå

Ledig jobb i lokalavisene:

SIM-appen er no lansert i ein ny versjon som òg skal varsle deg om når den nye dunken for glas- og metallemballasje skal setjast ut. For at du skal få rett varsel er det difor viktig at du oppdaterar appen før 1. januar 2020.

Ikkje skaffa deg appen? Last ned SIM-appen ved å søkja etter «SIM tømmekalender» i Google Play™ eller App Store®.

Markedskonsulent på Svalbard Sunnhordland Interkommunale Miljøverk IKS

Sveiogata 65, 5550 Sveio Tlf. 53 74 08 40 Mob. 970 24 885 - Døgnvakt Hjelp til en verdig og trygg gravferd på hele Haugalandet. Vi har lang erfaring fra alle typer begravelser.

Oppdatèr SIM-appen før 1. januar 2020

MERK! Etter oppdatering av appen må du leggje inn adressa di for å finne din tømmedag/tømmerute.

Påmelding seinast fredag 29. november til tlf. 53 74 33 95 eller 94 13 02 93.

Ring 908 81 111 eller www.helse-fonna.no/giblod

Inngang: 30,- per. pers. 100,-/fam.

HALD APPEN OPPDATERT!

Medlemmer og ikkje-medlemmer er velkomne.

GI BLOD!

Førjulskos i Valenheimen! Camilla Ruhs fortel om jul i gamle dagar og les juleforteljingar. Alle velkomne! Gratis saft, peparkaker og kaffi.

Arr.: Bråtveit søndagsskule

JULEMESSE

BOK & BOLLE

Meatjønnsvegen 43 N-5412 Stord Telefon: 53 45 78 50

E-post: sim@sim.as

sim.as

Sunnhordland Interkommunale Miljøverk IKS (SIM) driv avfallshandsaming for kommunane Austevoll, Bømlo, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio og Tysnes. SIM driv sju miljøsentralar, omlastehall, komposteringsanlegg og deponi.

DØGNVAKT

Finn jobben på medier24.no/stilling eller lla.no

Prøv vår planlegger: www.begravelses-byraet.no Medlem i Virke Gravferd

LOKALAVISA I SAMARBEID MED M24 OG LLA

52 71 54 40

ANNONSE@VESTAVIND-SVEIO.NO


30

Vestavind Torsdag 28. november 2019

Ledige stillingar Ingeniør

Annonser

Politiske gruppemøte - veke 49

Ledig 100 % fast stilling som ingeniør ved drift- og anleggs-avdelinga. Saksnr. 19/875

Miljøterapeut

100 % fast stilling som miljøterapeut, eining Habilitering. Saksnr. 19/900

Miljøterapeut

100 % fast stilling som miljøterapeut, butiltak for funksjonshemma. Saksnr. 19/899

Helsesjukepleiar/psykiatrisk sjukepleiar 2-årig prosjektstilling i 100 %, skulehelsetenesten. Saksnr. 19/931

Sjå fullstendig stillingsutlysing på:

www.sveio.kommune.no/ledig-stilling

Gudsteneste søndag 1. desember Førde kyrkje kl. 16.00.

Lysmesse med konfirmantane. Arild Steinsland. Offer til Redd Barna sitt arbeid i Syria.

Sveio kyrkje kl. 18.00.

Lysmesse med konfirmantane. Gisle Sørhus. Offer til Redd Barna sitt arbeid i Syria.

Frivilligsentralen 5 år

3. desember 17:00 - 20:00 vil det bli julegrøt og jubileumsfest i gymsalen på Førde skule. 15. november blei Frivilligsentralen 5 år og me inviterer alle som vil komma til å feira med oss. Det blir graut, julekaker, underhaldning, utdeling av Frivilligprisen 2019, loddsalg og tid for å sjå tilbake på dei siste 5 åra. Arrangementet er gratis, forutan loddsalg. Alle velkomne!

Kunngjering – detaljregulering for austre Vikse gnr. 70 bnr. 2:

Sveio kommune har i møte den 11.11.2019, sak KOM-098/19, godkjent detaljregulering for Austre Vikse, gnr. 70 bnr. 2, i medhald av plan- og bygningslova (pbl) § 12-12.

Føremålet med planen er å leggja til rette for bustadbygging med tilhøyrande anlegg, samt barnehage og parkeringsplass. Saksframlegg, plankart og føresegner finn de på kommunen si heimeside: www.sveio.kommune.no/hoyringar-og-kunngjeringar/. Kommunestyret sitt vedtak kan verte påklaga til Fylkesmannen i Vestland innan tre veker frå denne kunngjeringa, jf. pbl § 12-13. Eventuell klage må vera grunngjeven og skal verte sendt til Sveio kommune, Postboks 40, 5559 Sveio, eller til: postmottak@sveio.kommune.no. Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må etter pbl §§ 15-2 og 15-3 vera sett fram innan tre år.

Offentleg ettersyn – detaljregulering for fv. 541 Grimstveit - Sveio Hovudutval Teknisk/Næring har den 19.11.2019, sak 042/19, fatta vedtak om å leggja forslag til detaljregulering for fv. 541 Grismtveit – Sveio ut til offentleg ettersyn i medhald av § 12-10 i planog bygningslova.

Planområdet strekkjer seg frå kryss mot fv. 47 i sør til Grimstveit/Lier 5,5 km lenger nord. Frå kryss mot fv. 47 til Åsevatnet er framtidig veg planlagt i dagens trase. Frå Åsevatnet og vidare nordover er framtidig veg for det meste planlagt i ny trase aust for dagens veg. Hovudmålet med planarbeidet er å auke trafikktryggleiken for mjuke trafikantar langs fylkesvegen. Det er planlagt samanhengande gang- og sykkelveg og fortau frå fv. 47 til Åsevatnet. Planarbeidet er i samsvar med intensjonen i kommuneplanen som viser ny fylkesveg på strekninga. Planframlegget ligg til offentleg ettersyn i tidsrommet 26.11.2019 - 17.01.2020. De finn det på kommunen si heimeside: www.sveio.kommune.no/hoyringar-og-kunngjeringar/. Eventuelle merknader kan verte sendt på e-post til: postmottak@sveio.kommune.no eller per post til: Sveio kommune, Postboks 40, 5559 Sveio innan 17.01.2020.

Sveio kommune • Postboks 40 • 5559 Sveio • Telefon: 53 74 80 00 • Telefaks: 53 74 80 01 • postmottak@sveio.kommune.no • www.sveio.kommune.no

Teiknekonkurranse for barn opptil 13 år Teikna noko du forbind med jula og du kan vera med i trekninga om å vinna eitt av brettspela på biletet under. Bruk sterke fargar og teikna på eit A4-ark. Vinnaren blir annonsert i Vestavind 19. desember. Me vil óg vise fram eit utval av teikningane i avisa. Levér eller send inn di teikning innan måndag 16. desember, med fullt namn, alder og telefonnummer, på ein av følgjande måtar:

1

Levér i vårt lokale:

2

Send til:

3

Skann og send på e-post:

Sveiogata 72

Vestavind, PB. 53, 5559, Sveio

tips@vestavind-sveio.no

Premiane er sponsa av: Sveio Libris & Ringo

Premien hentes hos Sveio Libris & Ringo.


Torsdag 28. november 2019 Vestavind

Du finn Vestavind i 2. etasje i dette bygget i Sveio sentrum. Inngong på begge sider av bygget.

53 74 01 80

MMS: 459 01 271 E-post: redaksjonen@vestavindsveio.no Kontortida er i hovudsak frå 08.00-15.30 måndag-fredag.

Iris Elin Ullvang redaktør og dagleg leiar

e-post: redaksjonen@vestavind-sveio.no tlf.: 53 74 01 80 / 459 01 270

Familiesida

31

Send ei helsing Legg bilde i ein e-post, og send til redaksjonen@vestavindsveio.no – hugs namn og etternamn på den som får helsing. Du kan òg ta med bildet innom oss i Sveiogata 72, så scannar me medan du ventar. Fristen for å komma med i torsdagsavisa er tysdag kl. 12.00.

GRATULERA

Hipp, hurra for solstrålå vår Thea Amdal Kvalvågnes som fylte 10 år 24. november. Helsing bestemor og bessen.

Kari Nilsdotter Haukås

Hipp, hipp hurra for verdens snilleste, fineste og skjønneste 1-åring 25. november, Sebastian Schmall! Vi elsker deg over alt i verden, klem fra mamma, pappa & P.

Gratulerer så mye til skjønne Sara Løkling jenta vår som hadde bursdag 26. november. Tenk, 2 år allerede! Vi er alle så uendelig glad i deg jenta vår. Klem fra mamma, pappa, Rita og Emilie.

journalist

e-post: kari@vestavind-sveio.no tlf.: 53 74 01 80 / 459 01 271

Susanne Lie Vallestad marknadsansvarleg / abonnement

e-post: annonse@vestavind-sveio.no tlf.: 53 74 01 80 / 459 01 272

BLADPENGAR Heilår papir eller PDF: 780,Heilår papir og PDF: 880,Halvår: 450,Student: 570,-

NY I SVEIO?

Takk frå NMS-foreiningane

Så kan me som stod bak skiping av NMS julemesse i Sveio Soknehus laurdag senka skuldra og sjå tilbake på ein travel, men flott dag som gav eit svært godt resultat til Det Norske Misjonsselskap sitt internasjonale arbeid med å dela trua på Jesus, kjempa mot urettferd og utrydda fattigdom - resultatet vart 115.000 kroner.

Me vil difor retta ei varm takk til alle som deltok og som med sin innsats bidrog til dette - som korsong, gåver, loddsal og loddkjøp, kjøp av varer, matlaging og matsal. Også det lokale næringslivet vil me takka for fine gevinstar til utlodninga på messa. NMS-foreningane i Sveio

Alle nye innbyggjarar i Sveio får tre månadar gratis avis. Ønskjer du abonnement? Send namn og adresse til post@vestavind-sveio.no

FRISTAR

Skal du tinga annonser eller senda inn gratulasjonar, er fristen tysdag klokka 12.00

FØLG OSS

Instagram @vestavindsveio

Facebook facebook.com/vestavind

FØDDE

Vår nydelige lille Markus ble født på Ullevål Sykehus 20. november. Han veide 3605 gram og var 51 cm lang. Jan Arild Bjørnsson og Elise Brændhagen Bua er stolte og takknemlige foreldre.

Klesbyttedag for ungdom

Mange ungdommar kom innom på klesbyttedagen vår i forrige veke. Det var veldig kjekt, men det var nok fleire folk enn kjolar, så me håpar at det til neste år vil vera litt fleire kjolar å velga mellom. Det er tydelig at dei unge lovande heller har lyst til å bytta og kjøpa brukt, og det er heilt topp. Kristina S. Apeland har fast plass på Frivilligsentralen kvar torsdag gjennom arbeidslivsfag og har vore ein pådrivar for å få til klesbytting og å bidra til at det blir gjennomført på ein god måte. Marie Emberland, Emma Selbak Rød og Marikken Aga hjelpte alle til både med å gjera klart, sortera klede, handla inn og laga til kiosk.

Kristina S. Apeland, Marie Emberland, Emma Selbak Rød og Marikken Aga. Foto: Frivilligsentralen

Sveio frivilligsentral

Besøksadresse Sveiogata 72

Postadresse Pb. 53, 5559 Sveio

Fine kjolar å bytta til seg.

Frisør Lise Hamre frå Sveio jobbar på PUR Grønn Frisør. Fagbrevet skulle ho få utdelt berre nokre timar etter ho hadde hjelpt til på klesbyttefesten. Foto: Frivilligsentralen


TORSDAG

Langtidsvarsel for Sveio

5/5

Vêret, natt- dagtemperatur og vind dei neste sju dagane

Sannsynlegsvarsel: Ganske sikkert Noko usikkert

SOLA OPP/ NED FLOD FJÆRE

FREDAG

1/3

2-5m/s

3-7m/s

LAURDAG

2/3 0-3m/s

SUNDAG

MÅNDAG

2/2

0/2

2-5m/s

2-5m/s

ONSDAG

4/7

7/8

3-7m/s

4-8m/s Vêrdata er leverte av: Meteorologisk institutt

Usikkert

09:03 / 15:48 11:42 / 05:23 / 17:44

TYSDAG

09:05 / 15:47 00:07 / 12:24 06:02 / 18:26

Produsert: 2019-11-26 15:45:14

– Hei, sveibu!

09:07 / 15:46 00:52 / 13:06 06:40 / 19:09

09:09 / 15:44 01:37 / 13:49 07:19 / 19:54

09:11 / 15:43 02:24 / 14:33 08:01 / 20:46

09:13 / 15:42 03:13 / 15:22 08:51 / 21:50

Vêrspalta er leverte av:

09:15 / 15:41 04:09 / 16:19 09:58 / 23:05

Bilde merka med #vestavindsveio

@sofielae55 Julemarked i Vågedalen i Sveio. Christmas marked. #hjemmelagdeboller #lampehuset

@trondviks #såedetpåanigjen #julehefter #førjulskos#tradisjon #julinorge

@aham87 #prestebrygga #førdeihordaland

@ninaelins Kost oss på kurs.

@hovdafoto 1års fotografering av den nydelige nevøen min Mats. #photography #1yearold #barnefotografering

@sigrunsalamonsen #rudolf er #rød på #nesen #venterpåjul #venterpåjulenissen #livetpålandet

@arild.helland Tusen takk for kake! #vestavindsveio

@sigridmolstre Fin morgen med åsevatnet

namn: Almotasem Al Whsh alder: 15 år bustad: Førde arbeid: 10 trinn, Sveio skule – Før Vestavind avbraut deg, kva gjorde du på? – Selde vafler på Kiwi som ein del av arbeidslivsfag.

– Favorittstad i Sveio?

– Kunstgrasbanen ved Vigdartun.

– Det er snart helg, kva planar har du?

– Eg skal på tur med nokon venner og spela fotball.

– Yndlingskake?

– Eg har ingen yndlingskake.

– Kva likar du å gjera på fritida? – Eg likar å synga.

– Kva gjer deg glad? – Sjokolade.

– Kven vil du helsa til?

– Til bestemor og bestefar i Tyskland.

@lills81Herligt når de komme hjem fra skolen og har ein heile haug med tegningar som de vil selga te inntekt for kreft. Heilt på eget initativ! #kreftforeningen