Vestavind 28. mai - Sommarvin-avis 2020

Page 1

Sommarvind-avis 2020

Nr. 21

n

28. mai 2020

n

34. årgang

n

Laussal kr. 25,-

– Blir blant dei største vindturbinane i Noreg

Design med ny vri

Sveibuen Renate Nipe designar klede som kan leverast inn igjen og blir brukt på nytt.

SIDE 6–7

Fornya for 300.000

Friluftsområdet Holsvika er utbetra, mellom anna med vakkert murararbeid.

SIDE 16–17

Kortreist lokalmat Motstandarane Sverre Halleraker, Karl Andreas Knutsen og Olav Magne Knutsen på Våga. Mellom høgspentmasta bak til venstre og det nye byggefeltet (kvite hus), vil vindturbinane raga 250 meter over havet. Det høgaste fjellet i bakgrunnen er Liarfjellet som er 252 moh.

Vindkraftmotstanden i Sveio er i medvind, og det blir jobba for å stansa Solvind sitt prosjekt på Nese. No må politikarane vakna før det er for seint, meiner talspersonane i Nei til vindkraft ved Ålfjorden og I Sveio SIDE 2 OG 4

Gode tilbud fra Apotek 1 Sveio

Oda Velde hjelper til på Nedre Økland gard. Dei satsar på lokalmatproduksjon.

SIDE 20–21

Kjøp 2, få

50%

30% Kjøp 3 eller flere, få

50%

Se flere tilbud hos Apotek 1 eller på apotek1.no

Tilbudene gjelder 27.05. t.o.m. 09.06.2020, så langt beholdn. rekker.

Apotek 1 Sveio Sveio Senter. Tlf. 53 74 18 00. Åpningstid: mandag-fredag 09-17, lørdag 10-14.

Zendium tannkrem og Fluorid munnskyll

Plukk og miks blant all solpleie


2

Vestavind Torsdag 28. mai 2020

– Politikarne og folk må vakna – Vindturbinane på Nese kjem til bli nokre av dei største som er bygd i Noreg. Det er for seint å seia at me ikkje vil ha dei når Solvind har fått konsesjon. Då er løpet køyrd, seier tre av talspersonane for vindkraftmotstandarane i Sveio. Tekst og foto: Ellen Marie Hagevik redaksjonen@vestavind-sveio.no

Det var mange som fekk seg ei overrasking då det vart kjent at Solvind allereie hadde sendt inn forenkla konsesjonssøknad på Sveio Nesse Vindkraftverk i mars. Engasjementet har etter det vakse, og ulike grupperingar har samla seg i Nei til vindkraft ved Ålfjorden / i Sveio. Felles front og felles arbeid for å skaffa faktaopplysningar er i full gong. – Me reagerer på mange ting både i søknaden og Solvind sin presentasjon av prosjektet. Manglande kartlegging, kor synlege vindturbinane blir, støy, naturmangfald, beskriving av området, kor stort inngrep blir den utbetra vegen, og at det blir lagt fram som at naboar og grunneigarar er informerte, seier Sverre Halleraker.

Ikkje varsla

Det siste er langt unna sanninga, meiner motstandarane. Olav Magne Olsen på Våga er næraste nabogrunneigar til området der vindturbinane er planlagt plassert. – Dei vil komma 100 meter frå grensa til min eigedom. På grunn av iskastfare, vil det bli eit område på 300 meter rundt turbinane der folk ikkje kan ferdast. Då blir det 200 meter av min eigedom rundt anlegget som eg ikkje kan bruka. Likevel har dei sendt søknad utan å informera meg, seier Olsen. Han trekkjer fram at tryggleikssona kan få uventa konsekvensar også i industriområde. – Då dei sa ja til vindturbinar i Gismarvik, vart det ikkje lagt vekt på dette i vurderingane. I ettertid viser det seg at store deler av industriom-

Bak Sverre Halleraker (t.v.), Karl Andreas Knutsen og Olav Magne Olsen, ser ein høgspentmasta på Nese til venstre over hovudet til Halleraker. Det nye byggefeltet med kvite hus ligg høgast. Masta står rundt 50 meter over havet og er mellom 30 og 40 meter høg. Mellom den og byggefeltet er det planlagt to vindturbinar som vil raga 160 til 170 meter høgare enn toppen på høgspentmasta. Den høgaste toppen med telemast i bakgrunnen er Liarfjellet. Det ligg 252 meter over havet.

rådet vil bli bandlagt og ikkje kan byggast på når vindturbinane kjem opp.

Visuell og høyrbar støy

På Våga ligg eit nytt byggefelt. Det er planlagt utvida, og dei nye tomtane vil bli liggande ca. 800 meter frå vindturbinane. Ytterlegare eit nytt byggefelt er planlagt nærare sjøen på Våga. – Kven vil bu med 200 meter høge vindturbinar i nabolaget, konstant visuell forureining, blinkande lys og ikkje minst støy? Svisj-lyden når vengjene går rundt er den «snillaste» lyden. Infralyden frå motorane når mange kilometer, og nye rapportar viser at den gjev langt meir alvorlege helseplager enn tidlegare antatt, seier Halleraker. Når det gjeld Solvind sine kartleggingar, meiner motstandarane at dei ikkje held mål. – I området er det våtmark, myr og skog der det mellom anna hekkar

Olav Magne Olsen har teke bildet av utsikten frå riksvegen på Våga og montert inn ein av vindturbinane. Bildet er teke 35 moh, foten til høgspentmasta er 45 moh og foten til vindturbinen 50 moh. Vindturbinen står 1,5 km unna punktet bildet er teke, høgspentmasta er 750 meter unna.

havørn, hubro og storlom. Vindturbinane vil også ligga midt i trekkruta for diverse fugleartar. Dessutan er her ein heil del sjeldne flaggermusartar, for å nemna litt av det det manglar skikkeleg kartlegging av. Området blir også mykje nytta både til jakt og tur, noko Solvind hevdar det er lite av, seier Halleraker.

Reagerte for seint i Tysvær

Området langs Ålfjorden og Ervefjorden har mellom 400 og 500 hytter og naust. Dei blir nytta av både fastbuande og folk frå nabokommunane. Her er det snakk om meir enn helgebruk. Mange flyttar på hytta når sommaren kjem, og blir buande til hausten. – Sveio har mange flotte turområde og tilrettelagte stiar, og det er mange fleire enn dei fastbuande som nyttar seg av desse gjennom heile året. For alle naboar til vindturbinane vil det i tillegg til nedsett rekreasjonsverdi bli nedsett verdi på eigedomane. Det vil gjelda langt ut over dei som bur nærast, seier Karl Andreas Knutsen. Han har i mange år jobba med vindkraft for Haugesund Turistforening, som har 440 medlemmer i Sveio. I Tysvær var turistforeninga aleine om å ha innseiingar og nådde ikkje fram. Då politikarar og innbyggarar byrja å reagera, var det for seint. – Me har mykje me kan bidra med, og motstanden i Sveio er tidleg i gang samanlikna med Tysvær. Ein har tidlegare klart å stoppa planar på Ryvarden og Sveiofjellet, men ein kan aldri vera trygg før NVE har sagt sitt. Erfaringane viser at dei ofte køyrer sitt eige løp, og at anlegga blir langt meir omfattande enn søkt om i den

opprinneleg godkjende konsesjonen, seier Knutsen.

– Politikarane må på banen

Nøkkelen er politkarane, og motstandarane vonar no dei vaknar og kjem skikkeleg på banen. Seier kommunen nei, blir det vanskelegare å få prosjektet gjennom. – Eg trur me kan telja på ei hand dei som er verkeleg for vindkraft i Sveio. Men folk må vakna, seia ifrå og stilla spørsmål. Solvind legg det fram som at det er greit å bygga vindturbinane på Nese fordi det alt er ei høgspentlinje i området. Det er eit offer me har gjort for å få rein kraft. Det gjer det ikkje meir rett å seia ja til å øydelegga området enno meir med vindturbinar. Sveio kommune er eigar i Haugaland Kraft, og me får all straumen me treng der, seier Halleraker. Sjå også lesarinnlegg på side 4.

Har samla seg Facebookgruppa Nei til vindkraft ved Ålfjorden / i Sveio starta som ei samtalegruppe for nokre få den 8. mai. No har gruppa over 1.500 medlemmer og har blitt ein allianse for alle som prøver å stoppa vindkraftutbygginga i området, og dei har oppretta eit styre. Medlemmene er mellom anna fastbuande, hytteeigarar, bygdelag og velforeningar i tillegg til Sveio Jakt Fiske og Naturvernforening og Haugesund Turistforening.


Torsdag 28. mai 2020 Vestavind

Bli med på Sommarles.no Den digitale lesekampanjen Sommarles.no. finn stad i heile Noreg, og varer frå 1. juni til 31. august. Alle frå 1.-7. klasse kan delta på arrangementet. I fjor deltok over 130.000 barn. – Målet med kampanjen er å motivera barna til å lesa så mykje dei berre orkar i løpet av ein lang sommarferie, og dermed auka lesekompetansen i ein periode der han vanleg-

3

GRATULERA TIL VÅR FASTE ABONNENT

vis blir svekt, seier Anitha Ramsdal ved Sveio folkebibliotek. Ho håpar at mange frå Sveio vil vera med på Noregs kulaste lesekampanje, saman med barn frå heile Noreg. Ved å registrera deg på sommerles.no, kan du skaffa deg premiar ved å lesa, eller høyra på lydbøker, eller få nokon til å lesa høgt for deg.

Inghild Fludal 5535 Haugesund

Du har vunne ei kake til helga frå Haugli Bakeri og Vestavind! Kaka har ein verdi på 350 kroner, og er høveleg for om lag seks personar. Ring 52 70 32 20 for bestilling og avtale om utleveringsstad.

Sveio • Leirvik • Øvregaten • Tesalongen • Cafe Espresso Oasen • Kopervik • Rennesøygata • Raglamyr • Amanda • Aksdal

Alle prøvane var negative Totalt er 52 personar testa etter at det var påvist covid-19 hos ein elev ved Vikse skule. Tysdag ettermiddag blei det klart at alle prøvane er negative. Eleven som fekk påvist smitte, vil vera ute av isolasjon onsdag. Tekst: Ellen Marie Hagevik redaksjonen@vestavind-sveio.no

Kommunen sette raskt i verk tiltak då det 20. mai vart kjent at ein elev ved Vikse skule hadde testa positivt på covid-19. Rundt 20 medelevar og tre lærarar vart sette i karantene. I arbeidet med å finna alle nærkontaktar, vart 46 personar testa for smitte før helga og seks personar i løpet av helga. Alle desse vart også sett i midlertidig karantene. Ingen av dei 46 første som vart testa fekk påvist koronasmitte. Tysdag ettermiddag kom svara på dei siste prøvane som vart tekne i helga. Heller ikkje her vart det påvist smitte. – Ein har ikkje klart å identifisera sannsynleg smitteveg, og alle prøvar har vore negative. Etter gjeldande retningslinjer vil isolasjon av eleven med positiv prøve bli oppheva onsdag denne veka, seier smittevernlege Ståle Andreassen i Sveio kommune.

Kan vera falskt prøvesvar

Vedkommande har også blitt testa på ny og denne prøven er negativ. Det vil seia at prøven ikkje viser teikn til infeksjon. – Dette, saman med at ein verken har fått ytterlegare positive prøvar – til tross for testing av relativt mange personar – eller har identifisert ein sannsynleg smitteveg, tilseier usikkerheit om det positive prøvesvaret var reelt, seier Andreassen.

Tysdag ettermiddag kom dei siste testsvara. Ingunn Toft, kommunalsjef helse og omsorg og Ståle Andreassen, kommuneoverlege og smittevernlege, kunne konstatera at ingen hadde fått påvist koronasmitte knytta til Vikse skule. Arkivfoto: Ellen Marie Hagevik

Førekomsten av covid-19 i Noreg er no veldig låg. Som følge av dette kommuniserte FHI måndag til media at dette gir auka risiko for såkalla falske positive prøvesvar ved testing av asymptomatiske personer (personar som ikkje har symptom). Det blir likevel vurdert som viktig at førekomst av eventuell smitte blir påvist, slik at ein kan minimera risiko for vidare spreiing.

tomfridom, seier Andreassen. Han minnar smittevernlegen om at når samfunnet no gradvis opnar opp, er det viktig å framleis halda dei generelle smittevernråda: Vask hendene ofte, ha gode hoste- og nyserutinar og hald avstand.

Opnar for besøk igjen

– Det gjeld derfor fortsatt at ein skal ta kontakt med testsenteret i Aksdal for testing ved symptom på akutt luftvegsinfeksjon (feber, hoste og tung pust), og at ein held seg heime når ein er sjuk til éin dag etter symp-

Vikse skule opna som vanleg måndag, men dei som går i klasse med den smitta eleven hadde heimeundervisning måndag og tysdag. Sveio omsorgssenter vart også midlertidig stengt for besøkande 20. mai som ein del av smittevernplanen til kommunen. Eit par av dei tilsette kunne knyttast til tilfellet på Vikse skule. Dei blei sett i karantene og

Grønås, Roald (59), Farsund Halleraker, Asle Georg (52), lektor med tilleggsutdanning, Sveio Helgø, Kate Åse (48), pedagogisk leiar, Haugesund Jacobsen, Caroline (26), student, Sveio Knudsen, Rune (49), daglig leiar, Stavanger Kringebotten, Glenn (52), prosjektleiar, Haugesund Madsen, Truls Myhre (41), student, Oslo

Mariboe, Elin (49), leiar for arrangement og inkludering, Bømlo Milovancevic, Ivan (38), wellspring engineer Nøttum, Bjørn (51), fagansvarldg rådgjevar, Haugesund Skattkjær, Solveig (39), rektor, Haugesund Stavland, Reidun (51), høgskulelektor, Stord Kvinne, unnateke offentlegheit

Testing og smittevernreglar

17 vil overta etter Lier Habbestad Ti menn og sju kvinner har søkt jobben som kommunalsjef for skule, barnehage og kultur i Sveio: Brathammer, Lars Petter (51), barnehagelærar, Karmøy Dale, Odd Konrad (55), senioringeniør, Sveio Ellingsen, Ben Jerry Fiskaaen (50), rektor, Haugesund Giurgiu, Loredana N. (40), driftssjef, Sveio

testa saman andre aktuelle personar. – Allereie før helga såg me at dette ikkje var eit «worst case»-scenario. Med kontroll på smitten, vil me opna opp igjen for besøk på omsorgsenteret raskt, seier Ingunn Toft, kommunalsjef helse og omsorg i Sveio kommune. Då blir det som før den midlertidige stenginga: Pårørande må ringa på førehand og avtala tid og oppmøtestad. Retningslinjer for smittevernrutinar må overhaldast under besøket, og det vil vera ein besøksvert til stades som tilrettelegg besøka. Kvar pasient kan maksimalt ta imot 1–2 besøkande ved kvart besøk, og besøket kan vara inntil 30 minutt.

Vestavind er ei fri lokalavis som kjem ut i Sveio kvar torsdag. Redaktør er Ellen Marie Hagevik. e-post: redaksjonen@vestavind-sveio.no Vestavind ønskjer å retta seg etter reglar for god presseskikk slik dei er nedfelte i Vær Varsom-plakaten. Den som meiner seg ramma av urett avisomtale vert oppfordra til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også høve til å klaga til Pressens Faglige utvalg (PFU). Adresse: Rådhusgata 17, 0158 Oslo. Telefon: 22 40 50 40


4

Vestavind Torsdag 28. mai 2020

Skal gå frå Lindesnes til Nordkapp Sundag starta det store tureventyret for sveibuen Ida Hermans. Saman med ei veninne skal ho gå Noreg på langs. Ein tur på 2.800 kilometer over fem månader.

forsikringar i det daglege som må betalast sjølv om ein ikkje får løn. For Ida er det snakk om rundt 60.000 kroner. Det kjem vel med at ho har spara opp 100.000 før turen. Mesteparten av ruta går langt unna folk – og straum. Dei har derfor med seg solcelleladar til mobil og GPS-en som også har satelittelefon. Den skal mellom anna brukast til kontakt med næraste familie, får oppdaterte vêrmeldingar og som naudsendar. – Det blir Ida og Ida 24 timar i døgnet i fem månader. Korleis går det?

Tekst og foto: Ellen Marie Hagevik redaksjonen@vestavind-sveio.no

Vestavind møter Ida heime hos foreldra Inga Turid og Willy Hermansen, under innspurt i pakkinga av kassane som skal sendast til dei 21 depota på ruta mellom Lindesnes og Nordkapp. 27-åringen skal gå turen saman med ei god venninne, Ida Ellingsrud frå Florø, som ho har vore mykje på tur saman med dei siste åtte åra. Men sjølv om dei etter kvart har ein del harde turar bak seg, kan ingenting samanliknast med eventyret som Team Ida la ut på sundag.

Korona-utfordringar

– Eg er svært glad i den norske naturen og elskar å dra på tur. Å gå Noreg på langs har eg tenkt på ei stund. For eit år sidan fann eg ut at skulle eg gjera det, måtte eg hoppa i det no. Først måtte politibetjenten søka permisjon frå lensmannskontoret i Ølen. Å få ja til seks månader fri var ikkje sjølvsagt. Då det var innvilga i fjor sommar, ringte Ida til Ida og sa at

Tryggleik å vera to Det er ufatteleg mykje som skal pakkast til ein tur på fem månader. På kjøkkenet til foreldra til Ida Hermans har det ikkje vore plass til folk dei siste vekene. No er det hektisk innspurt med å fordela alt i kassane som skal sendast til 21 depot over heile Noreg.

no blir det tur på neste år. Ida i Florø fekk også permisjon, og sidan har planlegginga pågått for fullt. – Det er mykje som skal på plass, men me låg greit an før koronaen kom. Då var det ein periode der me lurte på om turen gjekk i vasken med alle restriksjonane, seier Ida. Dei hadde planlagt å bruka seks månader frå mai til oktober. På grunn av koronaen er det no kutta ned til fem månader. – Me vil gå minst mogeleg på veg, og då måtte det bli den ruta me har

valt. Etappane varer frå fem til 14 dagar. Dei fleste ligg på sju dagar, inkludert ein kviledag. Den lengste etappa går frå Sulitjelma til Abisko gjennom Sarek nasjonalpark. Abisko er i Sverige, så det kan bli ein del av ruta me må endra på grunn av koronareglar.

gative konsekvenser for naturen. Utbyggingen vil ødelegge mye urørt natur, og naturlandskapet vil bli påført varige sår. Vindturbinene skal plasseres i et viktig område for både storvilt og småvilt, og det er mange som driver jakt her. Kraftverket skal bygges i et våtmarksområde som preges av myr og små vann. Her hekker utrydningstruede fuglearter, og her lever utrydnigstruede amfibier og flaggermusarter. Ødeleggelsen av naturområder er en like alvorlig miljøtrussel som den globale oppvarmingen.

store deler av Sveio og Haugalandet. Jo høyere i terrenget du befinner deg, og jo bedre utsikt du har, jo større er sannsynligheten for at vindturbinene vil dominere synsfeltet ditt. Når turbinene på 200 meter monteres på et fundament som ligger 50 meter over havet, vil de ruve 250 meter over havet. Emberlandsnipen, som er det høyeste fjellet i den sørlige delen av Sveio, er 271 meter høyt.

Kostar å dra på tur

Sjølv om Team Ida kjem til å leva enkelt og sova i telt, kostar det å dra på ein slik tur. 30.000-40.000 kroner for det som trengs i løpet av turen. Så er det alle faste utgifter som bil, lån og

– Først og fremst er det veldig kjekt å dela opplevinga med nokon. Om me treng å vera for oss sjølve litt, kan til dømes ein starta på dagsetappa ein time før den andre. Det er dessutan ein stor tryggleik å vera to, seier Ida. – Korleis skal det feirast når de kjem til Nordkapp? Ho bryt ut i latter og fortel at det har ho ikkje svar på no. – Me har vore så fokusert på å planlegga turen fram til Nordkapp at me rett og slett ikkje har tenkt på kva som skjer når me kjem dit. Til dømes korleis me skal koma oss heim. Men eg reknar med noko av det første me gjer er å eta ein betre middag.

lesarinnlegg Vi sier nei til vindturbiner ved Ålfjorden i Sveio Solvind as har søkt om konsesjon til å bygge vindkraftverk på Nesse i Sveio. De vil bygge to store vindturbiner som hver vil få en høyde på 199 meter. Til sammen vil disse turbinene årlig kunne produsere 8,4 megawatt. Solvind kaller prosjektet for et småskala-anlegg, men turbinene på Nesse kommer faktisk til å være blant de aller største som har blitt bygget i Norge. Solvind er et norskeid selskap med adresse i Stavanger. Dette betyr likevel ikke at vindkraftverket på Nesse kommer til å få norsk eierskap. Solvind pleier nemlig å selge hele eller deler av vindkraftverkene etter at de har bygget dem. Vindturbinene som Solvind fikk bygget på Storøy utenfor Haugesund, er nå hundre prosent eid av sveitsere.

Det planlagte vindkraftverket vil etter vår mening få mange negative konsekvenser for Sveio og resten av vårt nærområde. Bortsett fra en eiendomsskatt til Sveio kommune på 149.000 kroner i året, ser vi ingen positive effekter for lokalsamfunnet. Sveio og Haugalandet har rik tilgang på ren fornybar elektrisk kraft fra vannkraftverk i vår region. Sveio kommune er medeier i Haugaland Kraft, som står for mye av denne kraftproduksjonen. Vindkraftverket på Nesse vil få store ne-

I tillegg til ødeleggelsen av naturen, vil vindkraftverket få store negative konsekvenser for alle som bor i nærområdet. Verst er kanskje støyplagene. Mange vil få vindturbinene tett innpå huset sitt. Det nye byggefeltet på Våga ligger bare en drøy kilometer fra turbinene. Alle med en avstand på to til tre kilometer til vindturbinene vil bli plaget av den konstante støyen fra de roterende vingebladene. Like ille blir den lavfrekvente lyden fra turbinmotoren, og denne vil komme til å plage folk i en mye større radius. I områder med vindkraftverk rapporteres det om nedsatt livskvalitet og alvorlige helseplager fra folk som bor mer enn ei mil borte fra turbinene. Dessuten vil vindturbinene bli synlige i

Vindturbinene skal bygges i et område som har kort avstand til de indre delene av Ålfjorden. Turbinene vil heller ikke ligge langt borte fra Rødspollen og Førdespollen. I disse områdene er det flere hundre hytter og fritidsboliger. Her har også mange fastboende i Sveio båtplass, og mange bruker fjorden til fisking, båtliv og bading. Folk oppsøker disse områdene, og har investert i naust og fritidsboliger her, for å finne roen, og for å få rekreasjon i naturskjønne omgivelser. Det planlagte vindkraftverket vil føre til at prisene på både boliger og fritidsboliger vil gå ned i området. Det planlagte anlegget vil også få negative konsekvenser for næringsdrivende i området. Bønder og grunneiere vil få restriksjoner på bruken av eiendommene sine. Bobil-campingplassene på Kvalvåg og på Fjon vil bli mindre attraktive, og alle de som leier ut hytter til fisketuris-

Les heile saka og sjå bildeserie på nettavisa: vestavind-sveio.no

ter vil også bli rammet av det forstyrrende naturinngrepet.

Både lyden fra vindturbinene og den visuelle støyen vil ødelegge den fredelige idyllen ved Ålfjorden og andre deler av Sveio. Området har mange fine turstier og mange fine friområder. Disse blir brukt flittig av folk fra hele Haugalandet. De svære vindturbinene vil redusere verdien av disse friområdene kraftig. Stillheten og den uberørte naturen er det mest verdifulle vi har i Sveio. Vi har et felles ansvar for å ta vare på naturen vår, og for å bringe de uerstattelige verdiene videre til generasjonene som kommer etter oss. Derfor sier vi nei til vindturbiner ved Ålfjorden i Sveio.

Nei til vindkraft ved Ålfjorden og i Sveio, ved styret: Sverre Halleraker, Sjoerd Wererings, Olav Magne Olsen, Arnstein Lid, Lene Osland, Birgitte Wendelbo Johansen og Knut W. Aanensen Sveio Jakt og Fiske og Naturvernforening ved: Eirik Østerhaug Haugesund Turistforening ved: Karl Andreas Knutsen og Erik Brinchmann


Torsdag 28. mai 2020 Vestavind

Innhald Sommarvind-avis 2020

«Det er ein livsstil og slik me har lyst til å leva» MARRYEL OG OLE VELDE

6-7 8 10-11 12 13 16-17 20-21 22-23

Sunnhordland-inspirert klesdesign NAF på sjøen Førde i gamle dagar Gallionsfiguren i Slåttemyro Drar til Finnmark kvart år Vakre Holsvika er blitt vakrare Fiskarbønder i Auklandshamn MS Haugar si reise

5


6

Vestavind Torsdag 28. mai 2020

Renate Nipe har henta inspirasjon frå Sunnhordaland til sin første kolleksjon. Frå august i år vil klesmerket Ilag bli å finna i fleire butikkar rundt omkring i Noreg, i tillegg til Frankrike og Tyskland. Det er også oppretta ein nettbutikk; ilagilag.com. Foto: Tonje Tønseth og Trude Westby

Utflytta sveibu i Med sin eigen kleskolleksjon har Renate Nipe kome gjennom eit ganske så lite nålauga. Tekst: Kari Nilsdatter Haukås kari@vestavind-sveio.no

Renate Nipe (38) flytta frå Sveio til Oslo for å studera design og modellering ved den internasjonale motefagskulen i Norge (Esmod). Etter mange år i bransjen, blant anna som designar for Varner-konsernet, og seinast som seniordesignar for kjeda Days Like This, har Nipe sett eit behov for klede som har fleire bruksområde.

No har designaren satsa på meir miljøvenleg mote i sitt eige klesmerke ho har kalla Ilag. – Konseptet er fleirbruksplagg som passar til alle, og kan brukast til alt; i sofaen, på vift og på jobb, forklarar designaren.

– Produktet du har levert tilbake, blir reinsa, reparert eller redesigna – dersom det er nødvendig – og seld vidare til ein ny kunde. Plagga vil «gå i loop» til dei framstår ubrukelege, før dei blir sende til gjenvinning, fortel Nipe entusiastisk.

Ho ønskjer å påverka kvardagen til folk. Konseptet går ut på at kleda du kanskje har hatt i fleire år kan returnerast. Viss du kjøper ein jakke, brukar den i nokre få år, for så at den berre blir hengande i skapet, kan du returnera den. Når du returnerer plagget kan du får rabattar på nye plagg.

Nipe har fått støtte av Innovasjon Noreg for sin nyskapande måte å tenkja rundt forbruk av klede. Den økonomiske støtta på 100.000 kroner, var avgjerande for at ho våga å satsa. Dette var i november 2019. Innovasjon Norge gir berre pengar til bedrifter som er innovative, bedrifter som skapar noko nytt eller driv med fornying.

Meir berekraftig

Innovasjon Norge-støtte

– Etter det eg kjenner til er det ingen andre klesmerke i Noreg som har fått støtte av Innovasjon Norge, seier Nipe stolt.

Ilag

Klesmerket Ilag blei lansert offisielt under motemessa Ciff i København i slutten av januar i år. Etter dette har kolleksjonen blitt vist fram til innkjøparar på eit showroom i Oslo. Det har vore ein lærerik og tidkrevjande prosess. Før Nipe gjekk i gong måtte ho tenkja på kva som sel, lønsamheit, kvalitet og miljøaspekt. For å unngå å få store investeringar så tidleg i prosessen inviterte ho rundt 30 damer i nabolaget sitt for å


Torsdag 28. mai 2020 Vestavind

7

Renate Nipe satsar for seg sjølv og introduserer eit nytt, meir bærekraftig merke som skal passa på jobb, sofaen og på fest. Designaren har arbeidsplassen sin på garasjeloftet heime på Nesbru i Asker, der ho dagleg får utløp for sin store skapartrong. Foto: Privat

norsk design-elite presentera kolleksjonen for dei. Det førte til at mange ville førehandskjøpa produkta. – Dermed fekk eg inn finansieringa eg trong ei stund framover, opplyser Nipe. Ilag har norsk inspirasjon, skal dyrka det norske, noko som kjem til uttrykk i kleda. Det er også eit velklingande og inkluderande nynorskord, som Nipe lett kan identifisera seg med. I prosessen har ho knyta til seg ekte, heil-ved folk som har påverknadskraft i sitt nærområde. – Filosofien er at det skal vera folkeleg, eit positivt lada ord for å gjera noko saman, for kvarandre og for fellesskapet. Eit ord som vekkjer

opp under norsk dugnadsånd, det å gjera noko for andre utan å forventa noko tilbake. Det var også viktig at eg kunne føla at namnet var meg, fortel 38-åringen.

Sunnhordland

Inspirasjonen til den første kolleksjonen kjem frå Sunnhordland. Nipe drog ut til Brandasund på Bømlo saman med to andre personar for å finna den rette fargeskalaen. – Me laga ein profil ut frå dei fargene me fann der, fortel Nipe. Ideen til fiskeprint på produkta er ho særs god nøgd med, her er alle fiskeslaga ho drog opp i barndommen med.

– Fiskeprint-ideen møtte stor skepsis i starten, men det har vist seg å slå skikkeleg an, ler Nipe. Sjølv har ho stor kjærleik til barndomsbygda Valevåg, der minne om bading, fiske, båtliv og nære familierelasjonar står sterkt. Når Vestavind tek kontakt har Nipe nettopp hatt sin faste morgondukkert i sjøen heime på Nesbru i Asker, der ho bur med sambuar og deira to søner på seks og åtte år. Den kreative tobarnsmora har kort veg til jobben, då garasjeloftet er omgjort til hennar arbeidsplass.

Kvalitet

Ilag-plagga skal ifølgje Nipe ha gode kvalitetar, og ho har brukt lang tid til

å finna dei rette fabrikkane. Ilag jobbar med fabrikker i Italia, Ungarn, India og Kina – alle mindre sertifiserte fabrikkar. For Nipe er det viktig å vita at dei som lagar kleda har det bra, og at det er etisk samstundes som det er meir bærekraftige materialar. Ho håpar kundane er villige til å betala litt ekstra for å kjøpa meir bærekraftige produkt som er bra både for dei sjølve og for jordkloda vår. – Eg prøver å unngå syntetiske fibre fordi det er ikkje bra for miljøet. Eg har brukt resirkulert ull i fleire av produkta. Ilag lagar også klede i stoff «som er til overs» frå andre, såkalt «waste fabric», seier moteskaparen.


8

Vestavind Torsdag 28. mai 2020

KVA SKAL DU GJERA I SOMMARFERIEN? Silje Svartveit Osmundsen (19), sambuar, Voss: – Først skal eg avslutta Vg3-året (agronom) med ein god standpunktkarakter. I ferien skal eg jobba hos Felleskjøpet på Voss. Elles skal eg prøva å «tima» nokre fridagar for å hjelpa til i slåtten, og elles anna arbeid som må gjerast. I tillegg vil eg prøva å få vera med til Oppdal, nærmare august/september, i lag med sambuaren min Toralf, for å vera

med på sauesanking. Men det vil tida visa om det passar, kan ikkje rekkja over alt heller, men eg erfarte frå fjorårets sanking at dette var noko eg kunne fortsetta å vera med på. Elles ser eg tilbake på mange gode minner med venner, jobb og familie etter tre og komande fire år på Voss som ferdig utdanna agronom. Eg har ikkje planar om å studera vidare innafor landbruksfronten, men skal

ikkje legga skjul på at det hadde vore veldig interessant og spennande. Ser også fram til å kunne ta over garden i Sveio på sikt i lag med Toralf, med ein del nye planar og prosjekt. Nærmare detaljar og planar røper eg ikkje før overtakinga er bestemt og i gang, men eg er positiv og optimistisk og ser fram til å satsa på landbruk. Det skal seiast med eit stort smil.

– Me er NAF på sjøen for fritidsbåtar – Me fungerer som NAF på sjøen, ei form for «veghjelp». Motoren stoppar og det går ingen buss. Då ringer førarane av fritidsbåtar til oss, seier Vidar Johannessen i Redningsselskapet. Tekst og foto: Einar Vestvik redaksjonen@vestavind-sveio.no

Johannessen er skipsfører på redningsskøyta «Bergen Kreds». Vestavind møter han om bord medan skøyta ligg til kai, og akkurat idet mannskapet gjer seg klar til å delta i ei øving saman med Hovudredningssentralen. Øvinga skal foregå i Kvalsvik nord for Haugesund sentrum. Intervjuet må føregå ute på dekk. Redningsselskapet sine smittevernrutinar tilseier at ingen utanom mannskapet får sleppa innandørs i desse koronatider. «Bergen Kreds» er stasjonert i Haugesund året rundt og har fast base ved Kyvik-kaien nord i Smedasundet. Skøyta sitt ansvarsområde strekkjer seg frå midt på Stord i nord til Jæren rev i sør, og omfattar dermed også Sveio.

Dårleg vedlikehald

Skøyta har om lag 300 oppdrag i året. Våren og sommaren er høgsesong, og dei fleste spørsmåla om assistanse kjem i denne perioden fritidsflåten. Redningsselskapet har også ein mindre båt på Stord. Den er bemanna av frivillige, og var ute av drift då me snakka med Johannessen. Årsaka var mangel på mannskap.

«Bergen Kreds» har fast plass ved Kyvikkaien i Haugesund og har eit mannskap på fire året rundt.

Vidar Johannessen er skipsfører på redningsskøyta «Bergen Kreds». Han kallar Redningsselskapet for «NAF på sjøen» for fritidsflåten.

Eit typisk oppdrag for redningsskøyta nå om våren er motorstopp som følge av at båt og motor ikkje har fått tilstrekkeleg service og vedlikehald etter vinteropplag. Det fører gjerne til at motoren stoppar på grunn av tette filter eller dieseldyr på tanken. Gjennom heile sesongen hender det også ofte at fritidsbåtar tar kontakt fordi dei har gått tomme for drivstoff. – Me har ein del oppdrag nordover til Sveio også. Motorstopp nær Ryvarden, for eksempel, kan vera kritisk. Mange går altfor nær land. Er det då litt vind, tar det berre nokre få minuttar før dei rek på land. Me treng ein halvtime frå Haugesund til Ryvarden.

Difor må båtførarane gje seg sjølve litt tid ved å gå lengre frå land, seier Johannessen.

Utan erfaring

– Urutinerte og uerfarne båtførarar er nok overrepresentert blant dei som kontaktar oss. Elles synest eg båtførarar flest langs veslandskysten er svært flinke på sjøen, seier den profesjonelle redningsmannen vidare. Han understrekar dessutan at ingen må vera redde for å ta kontakt. – Me tar alle oppdrag på alvor. Og me gler oss kvar gong det viser seg at problemet er mindre enn frykta. Ingen treng vera redde for at me blir

Når redningsskøyta ikkje er på oppdrag, har dei mellom anna øvingar. Her på Sletta saman med det nye redningshelikopteret AW101 som ikkje er i operativ drift enno. Foto: Tor André Johannessen.

sure om dei ringer ein gong for mykje. Og det er gratis å koma i naudsituasjonar her i landet. Igjen minner Johannessen om kor viktig det er å ha VHF-radio i fritidsbåtar.

Viktig med VHF

– Du kan bruka mobiltelefonen, men då kjem gjerne naudmeldinga til folk i Stavanger. Med VHF kan du kontakta båtar rundt deg. I ei trafikkert lei som Bømlafjorden og Sletta er det aldri langt mellom større fartøy. Og det treng ikkje alltid handla om naud. Dersom nokon kjem ut på Sletta og blir overraska av litt større bølger og litt meir vind enn venta, kan det vera lurt å sjå seg om etter større lasteskip i området og eventuelt kalla dei opp. Det kan vera nok å be dei følgja litt med. Og skulle ein naudsituasjon oppstå, har desse skipa store mannskap og mob-båtar som kan rykka ut på minuttar. Med ti års erfaring har Johannessen også vore oppe i dramatiske situasjonar. – Verst er det når det er folk i sjøen som held på å drukna, og når store skip går på grunn og det er fare for at dei skal søkka.


Torsdag 28. mai 2020 Vestavind

Annonser

Pinseaften åpent til kl 16 Vi oppfordrer til å ta pinsehandelen så tidlig som mulig denne uka, og benytt gjerne hele vår lange åpningstid!

G I L B I L AT

PRØV NYHETEN! Ferdigmarinerte, saftige grillspyd rett på grillen!

SOMMEIWRIM hos K

3900 SHRIMP STICKS

SPENNENDE OPPSKRIFTSHEF TER FINNER DU I BUTIKKEN NÅ!

69

120 g chili & hvitløk, Fiskemannen, pr. kg 325,00

PLUKK OG MI KS!

90

87

20

+pant

KYLLINGFILET TOMAT OG URTER 400 g Prior, pr. kg 174,75

3 for

39

00

COCA-COLA UTEN SUKKER

+pant

3900 VEGGIE STICKS

150 g Falafel, Folkets, pr. kg 260,00

FARRIS/BRIS

4x1,5 liter, pr. l 14,53

3x1,5 liter, pr. l 8,66 pr. pakke

Forbehold om trykkfeil/utsolgtsituasjoner. Kun til private husholdninger. Frukt- og grøntprisene gjelder uke 22.

6900 GRILLØRRET M/SKINN 4x100 g Lerøy, pr. kg 172,50

5680

4900

GRILLRIBBE AV SVIN, KRYDRET 800 g First Price, pr. kg 71,00

29

DAGENS BEEFBURGER 2x150 g Folkets, pr. kg 163,33

19

90

90

2380 FRISKIS

Sparepakke 10 stk Hennig Olsen Is, pr. stk 2,38

3900 CHICKEN STICKS

240 g paprika&urter/ingefær&hvitløk, Folkets, pr. kg 162,50

3900 SALMON STICKS

200 g lettrøkt m/pepper, Fiskemannen, pr. kg 195,00

pr. pakke

3900 NEKTARIN 1 kg kurv

iden t s g n i n p å e l e h Br uk nd a t s v a e d l Husk å ho e t f o e n e d n e h k Va s

HJERTESALAT

2 pk Gartner, pr. stk 9,95

PORK STICKS

180 g pepper/chili&appelsin, Folkets, pr. kg 216, 67

9


10

Vestavind Torsdag 28. mai 2020

Førde slik det var på første del av 1900 Ellen Kristine Kjærandsen Hagerup har sendt oss denne historia som farfaren hennar, Sigurd Nikolai Kjærandsen (1900-1993), nedteikna rundt 1970. Ellen Kristine fortel at faren brukte berre to fingrar og tynt, tynt skrivemaskinpapir, og skreiv så tett at dottera måtte bruka lupe for å klara og lesa og skriva historia på nytt.

Biletet over: Sigurd Nikolai Kjærandsen i huset i Solheimshaugen ca. 80 år gamal. Biletet til venstre: Sigurd Nikolai Kjærandsen hos fotografen, 18 år gamal.


Torsdag 28. mai 2020 Vestavind

Barndomsheimen til Sigurd Nikolai Kjærandsen i 1916. Det var Solbakken på Vestbygdo i Førde. Her er Sigurd 16 år og held på katten, mor hans Siri og søstera Alette Serine som er 23 år.

Barnefråhaldslag vart skipa i 1910. Det var Ester Førde og Sigrid Haugland (f. Knutsen) som styrde det. Seinare var det lensmann Edvard Fjærtoft. Møtene vart heldne på Tinghuset (det gamle banklokalet). Etter lærar Sydnes kom vart møtene heldne på skulehuset – det som sto på Myklavoll og diverre blei rive i 1976 etter den nye vegen kom. Sydnes var det og som tok til med konfirmantfest i vaksnelaget der konfirmantane med foreldre var særskilt innbedne. Då skulle dei unge gå yver i vaksnelaget. Medlemsboka vart framlagd og so gjekk konfirmantane fram og skreiv seg inn. Denne ordninga held seg i mange år. Men den hadde sine ulemper. Ikkje alle av dei unge var så huga på å gå inn i fråhaldslaget fordi om dei hadde vore i barnelaget. Og det hende at fråhaldslovnaden blei broten. Det var likevel i svert få tilfelle, opinionen imot rusdrykk var stor i bygda og forholda gjennomsiktige så ikkje mange gjorde det. Dr. Kristensen som leida fråhaldslaget i 25 år var respektert av alle, og som den varme kristen han var blei og fråhaldsarbeidet drive av det grunnsynet. Alle møter byrja med andakt. Likevel var der sume av truande som såg med mistru på fråhaldslaget. Dei meinte det ala opp farisearar. Og so vart det for mykje verdsleg underhaldning – ein blanda seg med verdi. Eg samtale med Bertel Kristensen ein kveld me var på heimveg etter eitt møte. Eg prøvde å forsvara desse som hadde meiningar og sa: ja det er deiras syn. «Det er ikkje syn, det er blindhet», svara han. På lagsmøtene var det som regel ein foredragshaldar. So var det lagsblad og opplesing. Det var tildels lese ei heil bok, opplesar vart då skifta for kvart møte. Tolleiv Haugland, som var ein av dei mest trufaste lagslemmer, hadde alltid eit bladstykkje med seg som han kunne lesa opp når ein ellers hadde for lite program. Han held «Folkets venn» som var utgiven av Julius From, Sandefjord – eit fint idealistisk blad. Eg held det og ei tid, men

Skulehuset i Førde. Det låg ved kyrkja, men blei rive då det blei bygd ny hovudveg gjennom Førde. Dette bildet er frå 1939, og det er Kristoffer Sydnes som er lærar. Kristbjørg står som nr. 3 frå høgre i 2. rekkje sett bakfrå, (ståande med ei mørk jakke og rett lugg). Kristbjørg sin halvtanna år eldre bror, Kjell, sit som nr. 2 frå venstre på første rad.

diverre tok eg ikkje vare på det seinare. Det var ikkje slik flaum av blad og bøker den tid. Det frilynte ungdomslaget var og drive på liknades vis som fråhaldslaget med foredrag, diskusjon, opplesing. Men der var og leik og tildels dans. Der vart og ei heil strid innan laget om dette. Ein part ville ha runddans, den andre flokken ville at berre folkeviseleik skulle vera tilete. Dette var i tida 1907 og frametter. Det kvesste seg særleg til då ein nordlending kom til bygdi og hadde lirekasse med seg. Det var noko for dei større skulegutane å høyra på, og enno meir når dei fekk sveiva lira. Og på skulen held Sydnes forhøyr på oss om me hadde vore på danseplassen der ungdomen samlas. Det var meir «kustim» frå skulen si sida yver kva me tok oss til utanom skuletidi og enn det er no. Danseplassen var utmed Taborsvingen, det vart lensmansforbod mot å dansa der. Då laga ungdommane seg danseplass ved sida av hovudvegen nedanfor Høgestølen. I ungdomslaget gjekk det ellers sømeleg for seg om det ikkje hadde noko kristent fyremål. Det var lærar O. Håvardsholm som var med og gjorde opptak til laget. Lagsbladet heitte då «Sennepkornet». Ein av sønene hans sa til meg at det vart starta på kristent grunnlag. Namnet på lagsbladet – «Sennepskornet» skulle tyda på det. Samlingsplassen for ungdommane var nedpå kaien når «dampen» var ventanes – særleg laurdag og sundagskvellane om sumaren i ferietida. Det var mange frå Haugesund som leigde hus i bygdi og dei hadde lass med pargas med seg. Og mange av byfolka arbeide i byen og kom heim til familen laurdag og reiste attende sundag kvell i ferietida. Det var ikkje snakk om fellesferie då. Det hende ofte at einkvan kom forseint til båten. Då var det å veifta og få båten til å stoppa so dei fekk ein i robåt til å sprengro og setja seg ombord. Det var festleg og spanande for alle på kaien som sto og vitsa og hadde morro av det.

11

Utanfor Tinghuset var og samlingstad og der var jo og T. Hauglands «krambu». Der sat ofte enkvan av dei gamle gubbane og røda saman, og ungdomane sat og mykje der. Når dei kjøpte seg «tåbakk» passa dei alltid på å ta pipa fram og stappa den godt full or boksen mens Haugland vog opp til dei. Vegen frå kaien opp til vestbygdi gjekk då gjennom tunet i Slettemyri (i daglegtale sa alle Slåttemyro) og brekka frå Severinhuset opp til garden vart kalla «Karl Johan» - vegen forbi «Slottet». Ute i hagen der sto ein gallionsfigur – ei dama – den er no på Sunnhordaland Bygdemuseum. So var det «Tobjasvegen» opp til hovudvegen og «Rubbestadmyro». Ved «Rubbestadsmidjo» var alltid ein samlingstad for ungdomen og smidjo vart bruka som eit krypinn i uver likeeins vart der sett inn allslags varer som einkvan skulle henta vidare. Eit slags godsterminal som sikkert ikkje var lika av dei som skulle bruka den dagleg og hadde sine ting der. Men det var ein skikk som hadde arbeid seg inn frå eldre dagar og då det var mindre ferdsel og enklare forhold. Inntil like før siste krig kunne ein elles setja ein sykkel eller ein koffert attmed vegen – den sto der trygt i dagevis. No står slikt ikkje trygt ein time. Vegen frå Robbestad og ned til noverande doktorbustad var «Thomasbrekko». Nedforbi Bernt Bjørges hus var «litlabrekko». På Haugen ovanfor skomakar Flåten sitt hus var fint utsyn utyver fjorden – der samlas og ofte ein flokk unge når båten var ventanes – og elles i finversdagar om sumaren. Der var og bora nokre hol i berget som vart brukt til å salutera med 17. mai eller stemnedagar. Kvar vår kring påsketider dreiv me med ballspel. Det var anten på Rubbestadmyro, Førdesgardane – altså riksvegen – og på «Mosarompo» – sletta vestfor Sverre Håvardsholm sitt hus. Den blei seinare utgraven til veggrus.

St.Hansbål hadde dei årvis på Storhaug (ovanfor løa til Th. Førde). Det var ikkje skogvakse der då så der var fritt utsyn til Moster, Bømlo, Emberlandsnuten og alle desse stader brann dei bål. Tilfang til bål var tjøretønner, av og til ein gamal båt og elles kva ein kunne raska i hop… Dei var alltid varsame med vermen, så det ikkje hende noko ulykke med den. Eg har sjølv vore med og bore vatn frå kjella i Banndalen opp og sløkja glørne med. Om vintrane var å renna på kjelke. Den gjevaste staden var Thomasbrekko (eller Storabrekko som den seinare vart kalla). Det hende når vegen var islagd at dei beste kunne renna frå Førde sitt hus og like ned i den noverande kommunebryggja. Det var ikkje heilt ufårleg, og det hende uheld og. Lensmannen la ned forbod av og til, men heilt slutt på kjelkerenninga der vart det ikkje før det auka slik med bilar at det vart sjølvsagt umulig av den grunn. Ski var det ikkje mange som hadde i mine barneår, men etter fyrste verdenskrig blei det meir vanleg. Ofte er det so lite snø at noko skiføre er det ikkje snakk om. Før og like etter århundreskifte var det berre stokkaskjeiser dei brukte. Dei var heimelaga med ein tresole påset stål under. So kom kanaskjeiser og skruskjeiser. Det var mest stas når Liervatnet var skeisanes, det er so djupt at det vart skjeldan trygt før etterjulsvinteren. Elles var det Bandalstjødno og Joavatnet. Det var aldri noko skeiserenn eller oppvisning i mi tid. Me berre leika «Hauk og Dua» so var det å «skjeisa ringen» framlengs og baklengs og av og til å kappas litt. Om det var god is ei tid, so kom det snøfall og dermed var det slutt på skjeising.

Av Sigurd Nikolai Kjærandsen

Meir Førde-historie på neste side

>>>


12

Vestavind Torsdag 28. mai 2020

Skrekk og gru då nasen datt av

Snart 80 år har gått sidan den dagen Kristbjørg Jansen lurte seg inn i hagen til forpaktarbustaden i Slåttemyro for å studera gallionsfiguren på brønnlokket. Først no fortel ho kva som skjedde. Tekst: Kari Nilsdatter Haukås kari@vestavind-sveio.no

Ikkje ei levande sjel måtte få vita at ho var årsak til at vakre gallionsfiguren i Slåttemyro mista nasen, for då var ho viss på å få skjenn heime! Kristbjørg var 11-12 år den gongen, og heitte Kjærandsen til etternamn. Snart 80 år etter røper ho hemmelegheita med eit smil. Kristbjørg kom til verda for 88 år sidan som nummer to i ein søskenflokk på fire. Foreldra var Sigurd og Ellen Kristine Kjærandsen. Mora kom frå Bjoa, og var helsesøster i Førde. Faren var snikkar. Småbruket dei budde på heitte Solheimshaugen. Her hadde dei ei ku, gris, nokre sauer og ein liten hønseflokk.

Aldri gløymd

Hendinga som har brent seg fast i minnet skjedde ein sommardag Kristbjørg gjekk åleine oppover Karl Johan – det var namnet på den vakre alleen som førte opp i tunet i Slåttemyro. Det var søndag og ho var på veg til tante Engel og onkel Rasmus som budde like i nærleiken. – Karl Johan var ein privat veg, men fordi det var ein snarveg og attpåtil ein fantastisk flott allé, var det alltid kjekt å gå den vegen. I hovudhuset i Slåttemyro budde den gongen Georg Barstad som var pensjonert sjømann. På andre sida av vegen stod ein gamal forpaktarbustad som høyrde til garden, og over døra på hovudinngangen var det ei fjøl med inskripsjonen «Ora et Labora» som betyr «Be og Arbeid». I eine enden av huset var ein liten hage med ein brønn, og oppå brønnlokket stod gallionsfiguren. Den var nydeleg, rett og slett magisk, og skul-

Førde-jenta Kristbjørg Jansen (f. Kjærandsen) som 15-åring.

le symbolisera jomfru Maria, fortel Kristbjørg.

Stod med nasen i handa

Det var då ho plutseleg fekk ein vill idé som ho ikkje kunne motstå. Ingen var å sjå, så ho tenkte det skulle vera moro og sett skikkeleg på den figuren! – Eg forstår ikkje at eg våga, men eg opna altså hagegrinda og smatt innafor. Men etter å ha stått og beundra figuren ei stund blei freistinga for stor; eg tok borti nasen på figuren og plutseleg stod eg der med nasen i handa! Du skrekk og gru, du kan tru eg blei redd, fortel Kristbjørg. Fort pressa ho nasen på plass att, såg den blei ståande før ho skunda seg ut hagegrinda. Etter dette gjekk det lang tid før ho gjekk snarvegen opp Karl Johan. I ettertid har ho mange gonger lurt på kva figuren var laga av sidan nasen let seg setja på plass igjen.

Bøker og barnebarn

88-åringen si store stoltheit er dei fire barnebarna. Elles har ho ein kjær hobby og det er å lesa bøker. – Eg må vedgår det røyna hardt på tålmodet då biblioteket ei tid måtte stengja grunna koronapandemien. Eg kan ikkje leva utan bøker, seier den oppegåande dama, som har pløya gjennom metervis med historiebøker. Særleg spennande tykkjer

Fram til 1958 stod denne flotte gallionsfiguren på brønnlokket i Slåttemyro i Førde. Då blei figuren gitt i gåve til Sunnhordland museum, restaurert og smykkar no inngangspartiet til museet. Arkivfoto: Kari Nilsdatter Haukås

ho det er å lesa historie frå Russland og Amerika. Førde-bygda besøkte Kristbjørg seinast for to-tre år sidan, og ho skryt uhemma av den flotte Rex Gardenparken som er etablert i barndomsbygda. – Eg har budd i Flekkefjord i snart 60 år, men føler meg som vaskekte sunnhordlending, fastslår Kristbjørg Jansen.

GALLIONSFIGUR: • Fellesnamn på utsmykking, figurar som var festa til baugen på skip, spesielt seglskip. • Europeisk tradisjon, frå 1500-talet. • Blei tolka som sjølve sjela til skipet, og skulle bringa med seg lukke og hell. • Figurane var stiliserte framstillingar av menneske, (gjerne kvinner), dyr, åndelege vesen eller fabeldyr. Dei var dekorative, og var ofte knytt til namnet på skipet. Dersom eit skip skifta namn, skifta ein ofte også gallionsfiguren. Kjelde: Wikipedia

Sunnhordland museum vernar om «dama frå Førde»

Helge Pedersen, konservator, Sunnhordland museum. Foto: Privat

Ifølgje Helge Pedersen, konservator ved Sunnhordland museum, blei gallionsfiguren gitt museet i 1958 av Torleiv Simonsen, som står oppført som siste eigar. – Det var HSD som kosta istandsetting av figuren i 1963. Den er laga av tre, fortel Pedersen, som ikkje utan vidare kan fastslå kva treslag det er snakk om. Figuren stod sist på brønnlokket på Slåttemyr i Førde. Den blei laga i 1860

av Gunder Gundersen Handeland, også kjent som «Skule-Gunnar», frå Handeland på Valen i Kvinnherad. Han var skulehaldar, kyrkjesongar og rosemålar. Etter det Pedersen kjenner til var det sjømann Severin Erikson Jacobsen, (1846-1910) som hadde figuren med til Sveio. Og ifølgje opplysningar frå Kristian Wegner Simonsen (f. 1915) i Førde, på telefon med tidlegare konservator Tore Lande Moe i 1999, fann han sjølv ei fjøl i eldhuset med inskrip-

sjon «Ora et Labora» som betyr «Be og Arbeid». Denne fjøla skal ha stått på tvers av akterenden, og er truleg namnet på Galeasen som figuren stod på. I dag er det Stig Wegner Simonsen som bur i Slåttemyr. Han bekreftar at fjøla framleis finst på garden. Om «Skule-Gunnar» kan du lesa meir på: https://digitaltmuseum. no/011085442985/gunder-gundersen-handeland-skulehaldar-kyrkjesongar-og-rosemalar


Torsdag 28. mai 2020 Vestavind

13

KVA SKAL DU GJERA I SOMMARFERIEN? Lisbeth Børven Våbenø (38) er leiar for speidargruppa Auklandshamn Royal Rangers (RR) og hadde planlagt tur til Eurocamp i Sveits denne sommaren saman med familien sin. Eurocamp er ei samling for RR-medlemmer og leiarar frå heile Europa. – Først hadde me tenkt å kjøra, men borna syntest nok det blei litt lenge i bil. Dermed gjekk me for for fly i staden, og ein avstikkar med tog til Paris i tillegg. Nå er alt avlyst. Ferieturen går eventuelt til slektningar i Tønsberg, seier sjukepleiaren som er tilsett i Sveio kommune.

Sondre Natås Strand (26) er huskonsulent hjå Blink Hus Steinsbø A/S på Bømlo. – Sidan me nettopp har bygt nytt hus på Lauvneset i Førde, har ferieplanen vår heile tida vore å halda oss her i området og arbeida på tomta. Me håpar på ein fin sommar så me kan få gjort mest mogleg, seier Strand, som er tilbake på kontoret igjen etter nokre veker med heimekontor. Nye hus handlar det om på jobben også. Etterspurnaden har ikkje minka trass i koronakrisa. Tvert imot er firmaet nå ute og leitar etter tømrarar.

Valevåg-par fisker torsk i Finnmark I tre år på rad har ekteparet Rita og Ivar Vågshaug reist opp til den aller nordligste kysten av Finnmark for å fiske torsk. Det stortrives de med. Tekst og foto: Geir Johansen redaksjonen@vestavind-sveio.no

I mars lastet de båten som de benytter opp på tilhengeren i Valevåg, og så kjørte Ivar bilen med henger i hele 2400 kilometer opp til Nordvågen i Finnmark. Fiskeværet Nordvågen ligger i Nordkapp kommune, som er landets nordligste kommune, på 71 grader nord. Ivar ankom Nordvågen 18. mars. Ti dager etter kom Rita. – De to andre årene vi har gjort dette har jeg kjørt sammen med ham. I år var det helseproblemer som gjorde at jeg ikke kunne følge med. Neste år regner jeg med at vi igjen kjører ilag, sier Rita.

Med denne åpne båten har Rita og Ivar Vågshaug fra Valevåg nå fisket 7.700 kilo med torsk denne våren. I midten av mai dro de sørover igjen.

Godt kjent

Ivar Vågshaug står og tar seg en røyk utenfor leiligheten som ekteparet leier av fiskebedriften Nordvågen AS. Han inviterer inn hvor hans kone, Rita Vågshaug, befinner seg. Ivar (64) kommer fra Bokn i Rogaland, mens Rita (48) er fra Bømlo. Nå bor ekteparet i Valevåg. De har vært gift i fem år, og kjøpte seg hus og flyttet til Sveio i mars i fjor. – Jeg er godt kjent i hele Finnmark. Jeg kom først hit i 1974, da jeg var på loddefiske. Jeg har deltatt i flere former for fiske her oppe; også på sildefiske som pågikk den gangen. Jeg har en spesiell forkjærlighet for Finnmark, for folket her og for naturen. Derfor kommer jeg opp år etter år for å drive fiske, sier Ivar.

tredje våren vi er her oppe, og vi bare stortrives, sier Ivar.

Kvote på 7.700 kilo

– Det må bare oppleves. Det er så godt å være ute i den friske lufta her, og torsken er av en helt annen stør-

relse og kvalitet enn den vi får sørpå, sier Rita ivrig. Den åpne båten som de fisker med bærer navnet «Rita V». De har fisket opp sin kvote på 7.700 kilo torsk, og de fisker nå på noen få hundre kilo som de får i bonuskvote. I midten av

Lærte av bestefaren

Rita forteller at hun har hatt forskjellig arbeid opp gjennom årene; innbefattet mye tungt fysisk arbeid. Hun ble erklært ufør i 2009. – Fiske var ikke helt fremmed for meg da jeg ble sammen med Ivar. Min bestefar pleide å ta meg ut i båt, og han lærte meg å fiske. Ut fra dette falt det bare naturlig at jeg ble med Ivar når han også ville dra nordover for å fiske, sier Rita. – Det var nå egentlig Arve Engdahl, en gammel kjenning av meg som bor her i Nordvågen, som lokket oss akkurat hit for å fiske. Dette er

mai dro de sørover igjen. Det blir jo noen kroner av torsken de fisker. – Men det viktigste for oss er de gode opplevelsene vi får gjennom å drive fiske her. Vi er sammen med flotte folk i fiskerimiljøet, og vi blir veldig godt mottatt av de dyktige driverne av fiskebedriften Nordvågen AS. – Vi får holde på i den aller beste tiden; når lyset her oppe vender tilbake og det blir lyst døgnet rundt. Da er det bare herlig å drive fiske, fastslår Ivar.

Leppefisk

De to bare elsker fiskerlivet. I juli drar de til Erfjord i Ryfylke for å fiske leppefisk i tre måneder.

De to er imidlertid ikke ferdige med fisking for i år. I juni, juli og august drar de til Erfjord i Ryfylke for å fiske leppefisk, som benyttes for å fjerne lus innen oppdrettsnæringen. Mens de er der bor de i bobåten, en Kragerø 32. – Å fiske er rett og slett en viktig del av livet vårt. Så lenge som vi har helse til det, vil vi dra opp til Nordvågen og fiske om våren, sier Rita.


Kjenner du

Kjenner du

N O T X E R ? N REXTO

14

Vestavind Torsdag 28. mai 2020

Kjenner du Annonser

REXTON?

samen med, frekk i kjøringa ra ve å kk o kje , kil på 00 sjå 3.5 å a dr Fin n ka , med, frekk i kjøringa krona. Det er ikkje Lillian me Fin å sjå på, kjekk å vera samen ar kv t rd ve er og , om r ka ak sn je Lillian me og er verdt kvar krona. Det er ikk sin bilmodell Rexton. Du vil ny g on gY an Ss n :) me ter me ar kv ta ny xton. Du vil 00 kilo men SsangYong sin bilmodell Re med, frekk i kjøringa, kan dra 3.5

r du tøff

! s s o Ring bruktbilar:

Fin å sjå på, kjekk å vera samen je Lillian me snakkar om, SSangY l ti r re og er verdt kvar krona. Det er ikk te vi in o ut A o ei :) ar ter Sv ag me r d kva ng ta ny gn.Yo Du vil SSll an l de Rexto mo sinrbilti viYote ngre inng n Ssa meo Sveio Aut ) AG den 25. (9–19) og LØRD -15ED (10FR om er inn mb du ve kk no . sti k 26 n no de ff tø AG du RD Er LØ n 25. (9–19) og nok stikk du innom FREDAG de

7 7 7 7 4 7 53

ong dagar Sveio Auto inviterer til SSangY AG den 26. november (10-15)

TIVOLI

LØRD 25.I (9–19) ogRE denOL EDAG TIV ONrcedes-Benz M-Klasse XTMe Er du tøff nok stikk du innom FR

REXTON

La jobbreisen begynne TIVOLI

REXTON

Nye REXTON

har ny og større Euro 6 motor, 4x4 178 HK/400 Nm, 7-trinns automat, smartradio, ventilerte seter, rygge/frontkamera og nytt design.

e REXTON

eks mva Classic Varebil fra kr 311.898,– Leasing fra kr 2.390/mnd*

y og større Euro 6 motor, 4x4 HK/400 Nm, 7-trinns automat, tradio, ventilerte seter, e/frontkamera og nytt design.

Premium Varebil fra kr 377.145,–

XLV

emoment diesel / 4x4 / 178 hk / 400 drei 1156HK liter /Euro / 4x4 personbil 1,6 liter Euro 6 dieselmotor 2.2 og bil vare e båd 1500kt 3500kg / Fås som kt erve eng erve 300 dreiemoment / TilhengTilh Nett:

Hugs at du som nybileigar ikkje mister nybilgaranti ved XLVå bruka Sveio Auto AS! RODIUS

Nett: 400 dreiemoment / ongsbil.no 6 diesel / 4x4 / 178 hkwww.k Adresse: 2.2 liter Euro inger Industriveien 23,2212 Kongsv varebil og personbil e båd som Fås / Tilhengervekt 3500kg Telefon: 62 81 58 50

Forhandler: Kongsbil AS

Adresse: inger Industriveien 23,2212 Kongsv

Telefon: 62 81 58 50

Nett: www.kongsbil.no

XLV

LEIDAR

400 dreiemoment Euro 6 diesel / 4x4 / 178 hk / 2.2 literl/mil. både varebil og personbil Tilhengervekt 3500kg / Fås som Forhandler: Kongsbil AS

2012, 37 000 km Firhjulsdrift, diesel.

ssangyong.no

mva

ng fra kr 2.990/mnd*

utslipp fra 189 g/km, forbruk 0,72 ng: kr 75.000,- ex mva i startleie, 4,45%. 45.000 km/3 år. gyong.no

00 0 8 9 2

audi a4 2,0 tdi s-line

0,72 l/mil. CO2 utslipp fra 189 g/km, forbruk , *Leasing: kr 75.000,- ex mva i startleie rente 4,45%. 45.000 km/3 år.

LEIDAR

ng fra kr 2.390/mnd*

eks mva

Leasing fra kr 2.990/mnd*

sic Varebil fra kr 311.898,– eks mva

mium Varebil fra kr 377.145,– eks

0 395 0

ler: 4x4: / 115 HK inger elmotor /Adresse dies 6 Industriveien 23,2212 Kongsv 1,6 liter Euro Forhand Kongsbil AS t 1500 rvek nge Tilhe / t men 300 dreiemo

RODIUS

Telefon: 62 81 58 50

LEIDAR

jobbreisen gynne

2007, 160 000 km. Firhjulsdrift, diesel

www.kongsbil.no

1,6 liter Euro 6 diesel 300 dreiemoment /

RODIUS

gratis HJULskift! onsdag . og torsdag .

• Tilbudet gjeld kun private • Innlevering tidlegast kl. 17 00 • Dei som «ventar» blir prioritert Sal av kaffe og vafflar til inntekt for Etne Bordtennisklubb.

Sveio Auto har åpent Me gir alltid go i heila sommar – ta servicen hos oss! att: Alle bileigarar ! 15% på R A M . e til bilen din i uke 47 får du tim eid du r arb lle M på sti % Be 15 og O ler de på % Si uke 47 får du 15 Ge tilObilDen din Bestiller du tim N bi eio Auto inviterer deg Svl! s som KApå

2.2 liter Euro 6 dies diestelmotorer / 4x4 / 115 hk ogmen sinemo 6 ben drei Euro 360 / liter hk 1.6 155 / 4x4 / Tilhengervekt 2000 el dies liter 6 720 2.2 liter Euro 0 /t Bagasjerom men kt emo il150 erve / 115 hk drei onb eng 4x4 360 / pers Tilh / / rs er t hk sete otor 155 7 men / / elm bil emo 4x4 dies / drei vare og el e 300 sindies båd 6 Eurosom literFås 2.20kg 1.6 liter Euro 6 ben hkengervekt 200 Tilh CLASSIC VAREBIL / 4x4 / 115 r liter 720 elmo romtore dies asje e varebil / 7 seters personbil Bag båd 0 / og bensinsom 6 150 FåsMIU Eurokt engerve R 1.6 liter ngervekt 2000kg VAREBIL Tilhe M IØR liter ,–R 720 INTER PRE 300 dreiemoment / Tilh .774 rom 275 asje Bag / ROM Fra krMOTO 0 VARE motor t 150 MOTO i sin IØR Ny RX200 e-XDiCLASSIC VAREBIL VAREBIL M mva Beste førerplassINTER MIU PRE 300 dreiemoment / Tilhengervek cm 118 x eks edl/m 106 x 5/mn ,– ROM 225 bit 2.49 å m kr VARE .185 fra /360N EBIL ng noe 324 155hk Leasi RX200 kr VAR er Ny0,78 ratt ass i sin Fra ver SSIC metførerpl ser CLA oppvar Vi med n. klasse mva Beste ilie eks ,– gulv fam cm plant .774 118 mva deg m med eksdvarero 225 x 106 x me .185,– Fra kr 275 324rne 155hk/360 kr d gje Ta 5/mn fra kr 3.09Fra klasse med oppvarmet ratt mvangfe. kaf ,– eks tLeasi .774 med plant gulv rek

275 nyt varerom Fra ed ikrog 5/mn av 4 n å bit fra kr 2.49 fra kr 3.095/mnd Leasi erng noe kafgfe. Vi server /mnd i og nytrektLeasin å bite stikker innom er med i trekning gyong deg familien. fra kr 2.495 g noe som Leasin er e ver All ser Vi Ta gjerne med Ta . ilien fam k. deg dek d me www.ssan gjerne om nye vinter www.s er med i trekning avi 4 inn trekning av 4 nye vinterdekk. Alle som stikker Alle som stikker innom er med

pån: arbeid. e: Adress15 % på deler og 15% Telefo dler: 47 får du Forhan 62 81 58 50 i uke

Bestiller du time til bilen din Kongsbil AS

Adresse: Forhandler: Kongsvinger vinger Industriveien 23,2212 Industriveien 23,2212 Kongs Kongsbil AS

Nett:

Nett: Telefon: o www.kongsbil.n www.kongsbil.no 62 81 58 50

Forhandler: Kongsbil AS

A In

dre os :nprø i an frå g.dejør . HELSING LILLIAN, DANIEL, g og dinegtil ogvek rin ing kjø ve til e lia dinLil de ogprø de rer rer ite ite inv inv to to Au Au io eio Sve Sv på på dre an dre i anian og de klar både hos Sveio Aut r stå er RAFAEL, MARIUS OG HARALD! Lillian og deiLill bil mo De to. Au e to. Etn Au e og Auto og io Etn Sve Austo de ho båeio klasrSv derho båstå r er klabil Dermo Demobiler stå

auto.no - 53 74 77 77 0 Sveio - post@sveio Leiteveien 14 - 555t@s 74 77 77 53 o to.n veioau

Leiteveien 14 - 5550 Sveio - pos

veioauto.no

Leiteveien 14 - 5550 Sveio - post@s


Annonser

VALEVÅG LANDHANDEL

Torsdag 28. mai 2020 Vestavind

15

JG

Velkomen til ein hyggeleg handel! Me har Trumf og Tipping! I Postkafeén står kaffien alltid klar – velkommen innom! Åpningstider: Mandag-torsdag 9-18 Fredag 9-19 Lørdag 9-16 Valeveien 90 - Tlf. 94 97 36 21

Gullvegen 87, 5550 Sveio Tlf: 53 74 02 59 – 911 22 843 Send oss e-post: post@bjellandelektro.no

Ønsker du å få utført maling inne- eller utendørs?

Ring Jarle for et uforpliktende tilbud! Tlf: 913 02 111 e-mail: barabas@online.no

Valevåg brudd Vårsalg

minigraverstein Godt utvalg i bruddheller, kantstein og trappetrinn. Kan kappes etter mål. Ledig kapasitet

Ring Axel 982 42 626

på ferdig oppsatt mur. Ring for pris. Kan leveres tilkjørt eller du kan hente selv. Mandag - fredag: 07-15

Avd. STAUPE

Sveio - Bømlo - Stord

Tlf.:53747800


16

Vestavind Torsdag 28. mai 2020

Har oppgradert Holsvika for 300.

Dagleg leiar Oddvin Øvernes meiner muraren Arne Sakarias Tveit har gjort ein svært god jobb i Holsvika.

Friluftsrådet Vest har i vinter oppgradert friluftsområdet Holsvika nord i Sveio for 300.000 kroner. Dagleg leiar Oddvin Øvernes er særskilt stolt over murararbeidet som er utført av Arne Sakarias Tveit. Tekst og foto: Einar Vestvik redaksjonen@vestavind-sveio.no

Tveit har også tidlegare utført arbeid for Friluftsrådet Vest. I Holsvika har han hatt kort veg til murestein som er henta frå det lokale steinbrotet. I sørenden av vika, der vegen frå parkeringsplassen kjem ned, har han laga flotte murar ved munninga av bekken som stuper nedover fjellsida og renn ut i sjøen. Tveit har også murt trapp ned til ein badekulp som er populær blant dei minste barna. Over bekken er det laga ei ny bru, og vidare nordover er det laga ein brei strandpromenade dekka av store steinheller.

Ein av tre i Sveio

Holsvika ligg til Ålfjorden nokre kilometer sør for Tittelsnes, med fantastisk utsikt til Bjoa og Fjelberg på andre sida av fjorden. Bakom ruvar

Bjørn Opheim og Andreas Dunkley i ferd med å reparere hengebrua på Slettene. Brua har vore utsett for skadeverk.

høge fjell som, i alle fall då Vestavind var der, framleis var snødekte. Nord i Holsvika er det gjestebrygge for dei som kjem sjøvegen. I sør er det badestrand, rasteplasser og toalett. Ved fylkesvegen ovanfor er det parkeringsplassar både for dei som vil ned til sjøen og dei som følgja ein av fleire merka turstier opp til Trodlavassnipen. Holsvika er ein av tre statlege fri-

luftsområde i Sveio. Mykje lengre sør ved Ålfjorden ligg Selsåsvika, og til Lambeidvågen ved Bømlafjorden ligg Slettene.

Skadeverk på Slettene

Me tar ein tur til Slettene også. Der møter me to av Friluftsrådet sine medarbeidarar, Andreas Dunkley og Bjørn Opheim. Dei er i ferd med å reparera ei av to hengebruer.

Andreas Dunkley viser fram bolten som er riven laus frå bergfestet.

– Det var Auklandshamn bygdalag som tipsa oss om at ein av dei to berande vaierane som held brua oppe, var rivne av, kommenterer Dunkley og viser fram bolten som var festa i berget. Brua har vore utsett for hærverk. Eller i alle fall grovt uforstandig framferd, som Øvernes uttrykkjer det. To vaksne menn skal ha blitt observerte og blir knytte til denne hendinga.


Torsdag 28. mai 2020 Vestavind

17

.000 kroner Førdespollen lykt er ei av fyrlyktene i Sveio som er blitt justert og har fått solcellepanel i løpet av dei siste vekene.

Justerte fyrlykter krev nye kart Oppdaterte kart er alltid viktig når ein skal ferdast på sjøen. I år er det ekstra viktig for alle som legg turen til farvatnet kring Sveio.

Ny strandpromenade dekka av store heller.

Tekst og foto: Einar Vestvik redaksjonen@vestavind-sveio.no

Kystverket har nettopp overhalt seks-sju fyrlykter i Sveio. Alle lyktene har fått installert solcellepanel som energikjelde i staden for straum via nettet. I samband med dette er også ein del sjøkablar fjerna. Dessutan er sektorane i alle lyktene justerte etter såkalla IALA-standard (IALA står for International Association og Lighthouse Authorities). Og det er dette sjøfarende kjem til å merka. IALA-standarden inneber at når du er under vegs mot ei fyrlykt i kvit sektor, skal du alltid ha grøn sektor på styrbord side og raud sektor til babord. I Noreg har dette

Arbeidsbåten «Astrid» er eit godt hjelpemiddel i vedlikehaldsarbeidet.

Skadeverk av større omfang skjer elles relativt sjeldan i friluftsområda, stadfestar både dei to omreisande medarbeidarane og sjefen deira. Men slitasje er det. Dunkley og Opheim har nok å gjera. Dei har tilsyn med alle dei 108 friluftsområda til Friluftsrådet Vest, inkludert dei tre i Sveio. Godt då at dei tek seg raskt fram med arbeidsbåten «Astrid», oppkalla etter styreleiaren i Friluftsrådet Vest. – Frå basen vår i Røyksund (Karmøy) tar det berre ein times tid til Slettene, fortel Dunkley.

vore meir tilfeldig. Nokre lykter har for eksempel berre hatt kvite (gule) og raude sektorar. Eitt eksempel på dette er lykta ved innseglinga til Mosterhamn i Bømlo. Nå blir dette endra på over heile landet, fortel kommunikasjonsrådgjevar Anne Grethe Nilsen i Kystverket. I alt er det 1.900 lykter som skal justerast, og det skal vera gjort innan 2025. Dei som foretok justeringene i Sveio, heldt fram sørover langs kysten. I nokre høve er det ikkje berre fargane som er endra, forklarar nautikar Stian Revheim Sund i Kystverket vidare. I nokre tilfelle er også dei kvite sektorane gjort smalare enn før. – Dette skuldast delvis tekniske årsaker, men har også med tryggleik å gjera. Skip er blitt større og fritidsbåtar kan gå fortare enn før. Då trengst større marginar, forklarar Revheim Sund.

HEIMEN SOM HØVER FOR DEG Det handlar om di framtid og din personlegdom. Vår oppgave er å skape akkurat den bustaden som du kjenner deg heime i. Du samarbeidar med arkitektane våre under planlegginga, og sjølve byggeprosessen er trygg og oversiktleg.

Midt i leio

Også Slettene er tilgjengeleg frå både land- og sjøsida. Den sentrale plasseringa ved Bømlafjorden gjer gjestebrygge ekstra populær. moderne Her Lettstelte er også toalett,og men som i alle leilegheiter, Hustype: Ekeberg Sveio dei andre friluftsområda toalettmed heis, sentralt i har Sveio sentrum. 2Hustype: – 3 soverom frå 76 – 86m². bygga vore stengde på grunn av smittefare nå under koronapandemien. Ringvegen 12, 5412 Stord blinkhus@valvatne.no Innan midten av juni håpar Øvernes tlf. 53 40 20 70 www.valvatne.no at alle er opna igjen, og då med tilgangspunkter desinfeksjonsmiddel. Ringvegen Stord – Tlf. 53 7020 70 Ringvegen 12, 5412 Stord – Tlf. 53 40 20 70 www.valvatne.no Ringvegen12, 125412 5412 Stord Tlf.40532040

Valvatne

Sveiogata 66 5550 Sveio Tlf. 98 28 99 39

Bjørn Storebø Mob. 982 89 939 bs@valvatne.no

www.valvatne.no 1900-2020 FAGFOLK I 120 ÅR

Blink Valvatne, (onsdag ogHus torsdag 8-16)Ringveien 12, 5412 Stord, Telefon: 53 40 20 70 - E-post: blinkhus@valvatne.no


18

Vestavind Torsdag 28. mai 2020

Annonser

Har du behov for service, karosseriarbeid eller ruteskift på bilen din?

Vi reparerer alle bilmerker, ta kontakt med ditt lokale verksted!

Velkommen til Førde Auto A/S

Vi utfører AC Service

Førde Auto er et komplett verksted med dyktige fagfolk!

Det lønner seg å ta en Service

Førde Auto er et komplett verksted med dyktige fagfolk. Bosch Car Service – med mer en 15000 Bosch Car Service

på anlegget pga nedsatt effekt og for å få fjernet muggsopp.

verksteder er vi verdens største verkstedkjede på det frie ettermarkedet ! I Norge finner du over 110 Bosch Car Service verksteder fordelt over hele landet. Vi får kompetanse fra Bosch – verdens største leverandør til bilindustrien – og tilbyr derfor et stort Sortiment av Bosch original deler, og benytter Bosch diagnose- og testutstyr.

Delbetal ditt kjøp

med Bosch Car Service-kortet

Vi utfører frontruteskift

Vi utfører PKK (Eu kontroll)

Leiebil

Åpningstider

rimelig tilbud på leiebil

Mandag – fredag:

Splitt regningen på:

07.30 – 15.30

4 Service 4 De nye dekkene 4 Bilvarme 4 Eller...?

Timebestilling 53 74 73 10

4 Kreditt på inntil kr 40.000,4 Del opp betalingen rentefritt i 4 til 12 mnd.

Førde Auto A/S Hanaleite 4, 5555 Førde Tlf. 53 74 73 10, www.fordeauto.no Alle typer reperasjoner • Alle bilmerker Eu-kontroll • bredt utvalg av dekk

For everything your car needs.


Annonser

Velkommen DITT LOKALE til BYGGI Sveio! BYGGVAREHUS

Torsdag 28. mai 2020 Vestavind

19

Vil DU bli med i Sveio skulekorps? Har du lyst å læra og spela eit instrument, og i tillegg ha det gøy på tvers av alderstrinn?

Me tar nå inn nye aspiranter til korpset og oppstart blir i august. Ta kontakt med Ranveig på 93 22 66 45. Du får låna instrument av skulekorpset. Ved spørsmål/info ring Ranveig (leiar) 93 22 66 45. VELKOMMEN — me gler oss til å møta deg! Sveio Skulekorps

BYGGI BYGGI Sveio Sveio -–alt altii bygg bygg og og trelast trelast

Me utfører mange ulike kantrelast hjelpe deg med å planleggje, BYGGI Sveio – byggjeoppdrag alt i byggogog og Me utfører mange byggjeoppdrag kan hjelpe å planleggje, teikne, få endeleg godkjenning og sjølvsagd byggje! Ogdeg medmed eigen butikk Me utfører mange byggjeoppdrag og kan hjelpe deg med å planleggje, teikne, få endeleg godkjenning og sjølvsagd byggje! Og med eigen butikk har me også dei materialene og verktøyet som trengs for å få det til. teikne, endeleg godkjenningog ogverktøyet sjølvsagdsom byggje! Og med har mefå også dei materialene trengs for å eigen få detbutikk til. Ta såså ser me kva kva somsom er mogeleg! har me også dei materialene ogerverktøyet Takontakt, kontakt, ser me mogeleg!som trengs for å få det til. Ta kontakt, så ser me kva som er mogeleg!

BUTIKK BUTIKK

Byggevarer ••BUTIKK Byggevarer Byggevarer Trevarer •• Trelast Trevarer Jernvarer •• Jernvarer Jernvarer Betongvarer •• Betongvarer Betongvarer Maling ••• Maling Maling

BYGGJEPLANLEGGING BYGGJEPLANLEGGING BYGGJEPLANLEGGING • • Prosjektering Prosjektering • • Prosjektering Teikning Teikning • • Teikning Søknad Søknad • Søknad

BYGGJEOPPDRAG BYGGJEOPPDRAG BYGGJEOPPDRAG • • Nybygg Nybygg •• Nybygg Tilbygg Tilbygg • Tilbygg Restaurering • Restaurering • Restaurering

NB: Varene kan du få tilkøyrd.

NB: kan du dufåfåtilkøyrd. tilkøyrd. NB:Varene Varene kan BYGGI Sveio

BYGGI Sveio BYGGI Sveio Hanaleite 3, 5555 Førde. Tlf: 53 74 34 00. Hanaleite 3,3, 5555 Førde. 53 74 Hanaleite 5555 Førde. Tlf: 5334 740034 00. Åpningstider: 7.30 –16Tlf: (9–14) Åpningstider: 7.30 - 16 (9-14) Åpningstider: 7.30 –16 (9–14) www.sveiobyggsenter.no. www.byggisveio.no www.sveiobyggsenter.no. post@sveiobyggsenter.no post@sveiobyggsenter.no post@sveiobyggsenter.no

Grusutsalg - Sveio Vi har på lager: - Grus - Singel - Pukk - Sortert jord - Kulestein - Støypesand - Sement / mørtel - Armering - Fiberduk - Drensrør Kan leveres tilkjørt eller du kan hente selv. Åpningstider Hinderlid:

Mandag-fredag: 07.00-15.30 Lørdag: 09.00-14.00 (18.04-04.07)

Avd. STAUPE

Sveio - Bømlo - Stord

Tlf.:53747800


20

Vestavind Torsdag 28. mai 2020

KVA SKAL DU GJERA I SOMMARFERIEN? Johannes Førde (34) sambuar, to barn, Bergen: – «Norging» blir eit viktig stikkord her, etter at den originale planen for sommarferie på kontinentet måtte endrast. Min vesle familie og eg ser nå fram til fine og varierte veker på Vestlandet med fjord og fjell, i både hytte og telt. Mikkelparken er ønska av ungane, så skal ikkje sjå vekk frå at det vert ein tur til Kinsarvik. Og sjølvsagt vert det mykje tid med vener og familie i ferieparadiset Førde.

Synniva Eirin Søvik (20) sambuar, Sveioåsen: – Har fått sommarjobb på Udland omsorgssenter. Vidare tenkjer eg og sambuar/kjærasten min å dra til hans familiehytte på Agasøster på Bømlo, der me kan dra på sjøen, fiska og bada. I tillegg har eg nokre gode venninner som eg kjem til å vera mykje med i sommar og ha fine sommarkveldar med! Håper sjølvsagt at me blir heldige med veret, og får gått nokre kjekke turar her i Sveio med hunden vår, Doffen.

Satsar på framtida med g Nedre Økland gard har vore i familien til Ole Velde i fleire hundre år. For eit år sidan måtte han og kona Marryel ta eit val: legga ned eller satsa. No står ei ny, vakker grindløe straks heilt ferdig som bevis på at dei valde det siste. Tekst og foto: Ellen Marie Hagevik redaksjonen@vestavind-sveio.no

Ole (37) er vaksen opp på garden i Auklandshamn, Marryel (32) kjem frå Jæren. Ole tok ingeniørutdanning i militæret. Marryel var utdanna kokk då ho verva seg, og dei møttest på Haakonsvern i 2009. Sidan har det vore dei, og i 2012 overtok dei familiegarden. Borna Oda (5,5) og Torvald (snart 8) er med på det meste. Nedre Økland ligg utruleg vakkert til med utsikt til sjøen og «heile» Bømlo. I same område ligg det flotte friluftsområdet Slettene, og vegen ut dit går gjennom gardstunet til Ole og Marryel. Men vakker utsikt er ikkje nok. Garden har i alle år vore ein typisk vestlandsk fiskarbondegard. Nok til mat for familien, men ikkje til å leva av.

– Det er ein livsstil, seier Ole og Marryel Velde. Lamminga er den travlaste tida på året. Då går det døgnet rundt frå påske og vel ein månad framover, og dei tek begge ut ferie i denne perioden.

Framleis «fiskarbønder»

– Dei fleste av dei som har drive garden har anten vore på fiske eller jobba på fraktebåt for å forsørgja familien. Både bestefar, oldefar og tippoldefar var sjøfolk, fortel Ole. For ekteparet gjeld det same: dei har begge fulle jobbar som feltingeniør på Aibel og kantineleiar på Kårstø. Og dei gjekk ein del rundar før dei bestemte seg for å slutta i Forsvaret, flytta frå Bergen og ta over garden. – Samstundes var det ikkje eit vanskeleg val. Me trivst begge med gard og dyr, og dette er ein fantastisk plass for ungane å veksa opp. Sjølv om det i periodar kan vera veldig travelt i tillegg til full jobb, går det greit. Gardsdrifta gjev oss veldig mykje positivt. Det er ein livsstil og slik me har lyst til å leva, seier Marryel.

Spekemat og pinnekjøt

Kyr og gris var det på garden til på 60-talet, men sjeldan fleire enn nokre få av sorten for å ha mjølk og julemat. Det var og er sauer som er

Tore Hundseid Birkeland frå Sandeid har bygd den 30 meter lange grindløa. Den er tilrettelagt for framtida med mellom anna ei dør inn til omkledning og ei dør til veterinæren.

Det blir pakka mange slike pakkar på Nedre Økland frå november og til jul. Foto: Privat

hovudbuskapen. Dei styrer seg stort sett sjølv, finn sin eigen mat ute og krev ikkje så mykje stell, bortsett frå under lamminga. I dag er det 140 vinterfôra sauer på garden. Flesteparten av dei svartfjes (skotsk rase) og villsau, men også ein liten flokk norsk kvit. Sommarstid er dei på beite i Valldalen i Røldal og får sett ein ekstra spiss på kjøtsmaken. Ole og Marryel låner også fire andre gardar, og nyleg fekk dei hest på Nedre Økland igjen for første gong sidan 60-talet. Med Marryel sin fagkunnskap og interesse for lokale råvarer, fall det seg naturleg å sjå på kva dei kunne få til innan segmentet gardsmat. Mer-

– Det var ikkje store flekkane me sette poteter og kålrabiplanter på, men avlinga vart langt over forventningane. Me fekk lassevis av både poteter og kålrabi, og valde å selja billeg det me ikkje skulle ha sjølv slik at ikkje noko måtte kastast. Dei som kjøpte pinnekjøt fekk også med seg ein del på kjøpet, fortel dei to. Det har likevel ikkje vore aktuelt å ha grønsaker for sal i tillegg til kjøtprodukta. Arealet med poteter og kålrabi er redusert, og i tillegg dyrkar Marryel grønsaker og urter til eige bruk.

kvara «Herfrå – Nedre Økland gard» såg dagens lys. Med fokus på ferske produkt etter sauesankinga på hausten og spekemat og pinnekjøt til jul.

For få lam – for mykje kålrabi

– Me var usikre på kor stor marknaden var, så me prøvde med 10 lam første året. Det viste seg å vera altfor lite. Interessa var også større enn me trudde for å kjøpa heile eller halve lam. Det sel me stadig meir av, og det ser ut til å vera ein trend at folk ønskjer å gjera meir sjølv, seier Ole. Det dei ikkje fekk for lite av første året var poteter og kålrabi. Dei bryt begge ut i latter når dei fortel om korleis det gjekk.

Smårasa sauer

Interessa for lokal og kortreist mat


Torsdag 28. mai 2020 Vestavind

21

KVA SKAL DU GJERA I SOMMARFERIEN? May Britt Vihovde (61), Haugesund: – I februar drøymde eg om skyfri himmel, kritkvite strender og badetemp rundt 25 grader. Då var Hellas reisemålet. Slik blir det ikkje. Har planlagt fire veker ferie. Då blir det dagsturar rundt om på Haugalandet saman med barn og barnebarn. Vil nok bli ein tur til Hunnadalen med fine dagsturar på fjellet. Så har eg planlagt og besøkje ei venninne i Østfold, noko som inneber ein biltur innlagt fleire stopp nedover Sørlandskysten. Kryssar fingrane for ein fantastisk sommar med mykje sol og varme.

Lillian Rommetveit (31) gift, to barn, Skiftestad: – Sommarferien skal nytast. Dagane skal brukast til bading på flytebryggja heime, telt- og fjellturar, fotball, handball, arbeid heime på småbruket, båtturar, herlege sommarkveldar og ikkje minst mykje familietid. Har planta mykje i kjøkkenhagen og ser fram til å hausta mange godbitar. Så skal me bruka tid saman med venner. Me får kvart år besøk av eit vennepar som har med seg campingvogna, så late dagar saman med dei skal utnyttast til fulle. God sommar!

ardsmat og ny grindløe

Oda og storebror Torvald trivst veldig godt i lag med dei firebeinte på garden. Dei minste lamma er i ein tilvenningsfase, og kosar gjerne med Oda når ho klatrar inn i bingen.

Marryel er gamal hestejente, og familien gler seg no over å ha fått eit nytt tilskot til garden. Snille og rolege Silja er også eit ynda fotoobjekt for dei som går til og frå Slettene.

Lamminga er snart over for i år. No er det berre nokre få søyer att som slappar av og ventar innomhus. Dei får vera inne ein periode for å gje dei ro og vern mot fugl og rev.

Marryel dyrkar grønsaker og urter til eige bruk. At ein del av dei kan stå ute heile året er med på å gje dei ekstra god smak.

har auka veldig dei siste ti åra. Etter kvart har det blitt mange lokalmatprodusentar, og det gjeld å finna det som skil seg ut. Opprettinga av REKOringen, der lokalmatprodusentane sel direkte til kundane, har også vore viktig. Saman med ulike fora med fokus på lokale produkt, som Matsmia og Matklynga Sunnhordland. – Me har vald smårasa sauer for å gje kjøparane ein annan smak enn det dei kjøper i butikken. Sauene våre er utegangar heile året, bortsett frå i lamminga for å gje dei ro og vern mot fugl og rev. Det har gjeve veldig gode resultat. Gjennom året et dei alt frå tang og tare til fjellblomar. Alt dette gjev kjøtet ein særeigen smak som

Ole og Marryel måtte ta nok eit stort val. Avvikla eller satsa. Det siste betydde store kostnadar, men også at dei ville få eit nytt fjøs tilpassa framtida. I fjor tok dei valet, og no er det berre siste finpuss igjen inne før nybygget med plass til 160 sauer er heilt ferdig. – Me valde å bygga ny grindløe av fleire årsaker. Ein av dei var at den faktisk konkurrerte med pris på ein tilsvarande stålhall. Men i motsetnad til stålhallen, lever ei grindløe med klimaet og vêret. Er det til dømes kaldt ute og varmt inne, trekkjer treverket til seg fukta. Det slår seg ikkje på veggane slik som i ein stålhall. Me har dessutan ein del bustadhus tett

mange ser ut til å lika, seier Marryel. Dei har sidan starten hatt eit veldig godt samarbeid med Lundal, som mellom anna gjer jobben med produkta som skal røykast. Etter kvart har dei fått ganske mange faste kundar, også på Jæren, i Bergen og NordNoreg. Ein av fordelane med spekemat er at den kan sendast i posten.

Avvikla eller satsa

Då dei overtok garden, bygde dei på mormor til Ole sitt hus, men den gamle grindløa vart det ikkje gjort noko med i første omgang. Den var liten, trong og låg, og det ville bli vanskeleg å stetta krava som har kome til driftsbygningar.

rundt oss, og estetisk er det mykje finare med ei treløe enn ein stålhall i nabolaget, seier Ole.

Noregs finaste løe

Det er Tore Hundseid Birkeland frå Sandeid som har bygd den 30 meter lange grindløa. Visstnok den lengste han nokon gong har bygd. Hundseid Birkeland har skore ned og tilverka alt av trevirke, og det er eit smykke dei har fått på Nedre Økland gard. Noko andre enn dei næraste naboane set pris på også. Då Vestavind måtte ha litt hjelp med retninga, blei beskrivinga av vegen avslutta med «når du ser Noregs finaste løe er du framme».


22

Vestavind Torsdag 28. mai 2020

«Haugar» – ein fiskebåt MS «Haugar» blei bygd i USA i 1958, og var i drift til den antakeleg gjekk i spiker på slutten av 2011. Den hadde eit mangslungent liv. Tekst: Bror E. Eriksen

redaksjonen@vestavind-sveio.no

«Haugar» byta eigar mange gonger, blei brukt under andre verdskrig som marinebåt og gjekk fleire gonger gjennom omfattande ombyggingar. Den blei brukt i dei fleste slag fiske og blei også brukt som føringsbåt/ lastebåt i dei periodane den ikkje var på fiske. Årsaka til at båten interesserar meg, var at den var eigd av min farfar Trygve Eriksen, Haugesund, ein periode. Båten hadde på mange måtar base i Valevåg der Eriksen ein periode eigde handelshus og gard. I Valevåg var det lagring av nøter og anna utstyr. Nøtene var lagra i sjøhuset på kaien og i eit naust som han bygde ut mot Bømlafjorden. I periodar der båten ikkje var oppteken med fiske, vart den leigd inn som føringsbåt til Mølstrevåg Sildoljefabrikk, som var eigd og driven av Trygve sine to søner, Bror Trygve og Olle J. Eriksen. Båten gjekk gjennom fleire store ombyggingar. Den eine av dei blei gjennomført på Haugesund Mekaniske Verksted, der Trygve Eriksen var ein av hovudeigarane ein periode.

Mykje dokumentasjon

Eg har funne mykje dokumentasjon både gjennom ulike skipsregister og frå folk som arbeidde på båten. Det som er synd, er det ikkje har vore mogeleg å finna fangstdagbøker eller mannskapslister. Om nokon skulle ha tilgang på dette, hadde det vore fint å få sjå dei. For å gjera oversikten enklare, har eg delt inn teksten i forhold til byte av eigar og byte av namn.

«Kittiwake» (1938): Bygd på Charlestone Shipbuilding & and Dry Dock Co Ltd. For rederiet Portland Traw-

MS «Haugar» slik dei fleste kjende den då båten var eigd av Trygve Eriksen, Haugesund. Alle foto: Privat

ling Co. Båten blei, om namnet seier, brukt til tråling.

«USS Curlew» (1940): Rekvirert / kjøpt til den amerikanske marine. Det er litt usikkert om båten blei kjøpt eller rekvirert til marinen. I amerikanske skipsregister står det begge delar. Båten blei ombygd til minesveipar. Mellom anna blei det sett på respons på sidene, både for å gje betre stabilitet og få større lasteevne. Det var denne påbygginga som gjorde at ein gammal fiskar sa at dette var den styggaste båten som nokon gang hadde gått på norskekysten.

Etter krigen

I tillegg til utbygginga på sidene, har den ein spesiell hekk og baug, som gjorde at den var lett å kjenna igjen. Den fekk ulike utnamn, som maurslukaren og gravid flodhest. Det har blitt sagt at alle minesveiparar måtte vera av tre, elles så risikerte ein at «krypstraum» eller statisk elektrisitet i skroget kunne løysa ut miner. Dette fann ein ut korleis ein skulle unngå ved å leia straumen bort frå skroget. Det gamle styrehuset på båten før den gjekk gjennom ein større ombygging.

Registreringar i skipsregisteret.

US Maritime Commission: Då krigen var over, blei båten, saman med andre fartøy brukt av US Marines, overført til US Maritime Commission. MS «Raagan» (1947): Dette året blei båten seld til rederiet AS Raagan eigd av Thorleif Lea, Haugesund.

MS «Haugar» (1947): Båten blei seld vidare til DS AS Aslaug eigd av Trygve Eriksen. Båten blei både brukt til ulikt fiske og fraktefart. Sildoljefabrikkane i distriktet hadde saman inngått ein avtale om kor mykje sild den einskilde fabrikken skulle ha. I samband med dette blei «Haugar» leigd inn til Mølstrevåg Sildoljefabrikk, som var eigd av brødrene Olle Johan Eriksen og Bror Trygve Eriksen.

Ringnotsnurpar

Her skulle den fungera som føringsbåt og kjøpa inn sild til fabrikken når den ikkje var på fiske sjølv. Etter ikkje mange år blei det oppdaga at nokre fabrikkar ikkje heldt seg til avtalen, og den blei difor avslutta.

MS «Haugar» (1966): Gjennomgjekk ei større ombygging på Haugesunds Mekaniske Verksted. «Haugar» blei bygd om til kraftblokk og skulle fiska som ringnotsnurpar, fekk nytt styrehus og blei forlenga. Den fekk då lasteevne på 4300 Hl. I 1967 blei det byta motor på 1100 BHK.

MS «Haugar» (1972): Båten blei overtatt av Olle Johan Eriksen partrederi. Ved denne endringa kom fleire personar både frå Karmøy og Haugesund, men disponent for selskapet var Olle Johan Eriksen. Det blei og rekruttert mannskap frå Karmøy, Haugesundshalvøya og Sunnhordland. I 1974 blei det installert ny hovudmotor, ein 4-takts, 6-syliner, 1100 BHK. 1969/70: Båten var på loddefiske. 1976: A/S ERICO. 1976: «Haugar» blei seld vidare til Tore Ulsund PR, Egersund.

Som ein nybygd fiskebåt

1979: Bluewater Partnership (Søren A. Sørensen) og båten fekk namnet «Bluewater», Seattle. Før båten gjekk


Torsdag 28. mai 2020 Vestavind

23

med mange liv For å få eksportløyve og fiskekvote i USA, gjennomgjekk båten ein ny stor ombygging før den blei selt tilbake til USA. MS «Haugar» før ombygging.

til USA blei det på nytt gjennomført ei stor ombygging. Dette bei gjort på Karmsund Verft & Mek. Verksted A/S. I USA var det vernereglar for mellom anna fiskefartøy for å ivareta amerikanske fiskarar. Båtar som ikkje var bygd i USA, kunne ikkje importerast eller få amerikanske fiskekvotar. Etter det som er blitt sagt, var det berre dei opphavelege byggeidentifikasjonane som var igjen av det gamle skroget. Båten var i realiteten som ein nybygd fiskebåt. Formålet med ombyggingane var å få importløyve til USA. Det blei også montert ny motor som var bygd av Bergen Mek. Verksted (1760 BKH).

MS «Hassafjord» (2001): Båten blei sletta i Lloyds Register. «Vessels continued existing in doubt». 2011: Siste sikre observasjon av MS «Haugar» i Seattle.

Kjelder: www.Sjøhistorie.no/no/ skip, Amerikansk skipsliste og diverse sider på Google. Muntlege kjelder: Jan Eivind Eriksen, Olle Eriksen, Trygve Eriksen d.y., Morten Ulveraker, Jahn H. Vik, Magne Blom, Kjell Magnor Flotve og Harald Lothe Eriksen. «Clipper Express» – slik såg båten ut sist den blei observert i USA i 2011.

Håpar på norsk turistsommar Medlemmene i Sveio Reiseliv er hardt ramma. Inntektsgrunnlaget blei nærmast rive bort over natta då koronasituasjonen oppstod. Tekst: Kari Nilsdatter Haukås kari@vestavind-sveio.no

Hytte- og campingforbodet er oppheva, men det er framleis stor usikkerheit knyta til korleis sommaren blir for dei som leiger ut hytter. Håpet er at litt av det økonomiske tapet kan bli retta opp med norske gjester. Imens tikkar avbestillingane inn. Nye vurderingar frå Helsedirektoratet gjeldande for dei nordiske landa, er venta 20. juli, og først etter 20. august kan det tidlegast koma tyske turistar.

Spent på nye reglar

Ekteparet Johanne og Konstantin Jacobsen på Øklandsnes har framleis eit lite håp om å fylla noko av dei to utleigehyttene sine gjennom somma-

ren og tidleg haust. 30 somrar på rad har tyske turistar feriert i dei to utleigehyttene deira på Solstrand Hytteutleige. – Feriegjestene våre som skulle koma i mai/ juni er avbestilt. Dei som skulle koma i juni/juli, har flytta bestillinga si til september i håp om å få koma då, fortel Johanne Byrkja Jacobsen. Ho håpar at norske turistar finn fram til dei, og at det på ettersommaren kan koma nye reglar som igjen opnar opp for utanlandske turister.

– Ikkje verst for oss

Ekteparet Jacobsen, som er tilknytta Sveio reiselivsforum – ein paraplyorganisasjon for fleire som driv hytteutleige i kommunen – slår fast at den spesielle situasjonen som har oppstått ikkje vil ramma dei i særleg stor grad. – Me er pensjonistar og har byrja å trappa litt ned, men for dei som har investert mykje vil det få store konsekvensar, fastslår ekteparet.

– Det er alltid stor gjensynsglede når våre faste tyske familiar inntek «si hytte» her på Øklandsnes. Dei klemmer og kysser, både når dei kjem og når dei drar, det kan me ikkje gjera i år, – viss dei då i det heile kan koma, seier Johanne og Konstantin Jacobsen. Foto: Irene Jacobsen


24

Vestavind Torsdag 28. mai 2020

Annonser

Mitt ferietips landet rundt annonsørinnhold

I år vil dei fleste av oss feriere i Norge. Derfor samarbeider nesten 40 lokalaviser om å gi lesarane nyttige tips om kva du kan oppleve i ditt eige land i sommar. Dette er første runde med små og store tips. Vi byr på enda meir reiselivsstoff her i papirutgåva seinare i mai og juni.

Ta også turen innom nettsida www.landet-rundt.no. Der samlar vi videoar som også er til stor inspirasjon når du skal planlegge årets sommarferie. Bak Mitt ferietips landet rundt står Lokalavisamkjøringa, di eiga lokalavis og nesten 40 andre lokalaviser.

Fjordkommunen Stranda

Velkommen til verdens vakreste kanal, Telemarkskanalen! Åtte spektakulære sluseanlegg med i alt 18 slusekamre løfter båten og passasjerer 72 meter fra Skien, gjennom Ulefoss og Lunde, til enden av kanalen i Dalen. Den unike vannveien fremstår omtrent som da den ble bygget for snart 130 år siden. De steinsmurte sluseveggene,

de enorme sluseportene, åpne- og lukkemekanismen – alt er autentisk. I dag kan du oppleve vannveien med smale elver, store innsjøer, gammel kulturhistorie, folkeliv og sluser. Enten fra dekket på en av de tre kanalbåtene, eller i egen fritidsbåt. Er du av den aktive typen, kan du oppleve kanallandskapet med padleårer, sykkel eller vandring. Langs Telemarkskanalen er det et rikt utvalg av museer, kulturminner og hyggelige spisesteder. Samt flere overnattingssteder og mange flotte campingplasser. Velkommen til en eventyrlig reise langs Telemarkskanalen!

Stranda, ein kommune omkransa av fjell og fjord på alle kantar. Vatnet i fjorden er krystallklart, fjellsidene farga så grøne dei berre kan bli. I Stranda er naturen tett på deg overalt. Vil du sjå fjelltoppar finst her Blåfjellet, Kvitegga, Ansokhornet og Grandevassegga. Er du glad i fiske er her vatn og elvar med aure og laks, og fjord med torsk og ål. På Hellesylt kan du padle på fjorden, i Geiranger vandre langs Fosseråsa, på Stranda syklar du i fjellet og i Liabygda går du i gamal kystfuruskog. Stranda er landleg og urbant. I dalane treff du på kyr og sauer som går fritt. I bygdesentera drikk du caffè latte på den lokale kaffibaren. Skulle magen rumle et du pizza, biff eller fisk laga av kortreiste råvarer.

Geiranger Når kvelden kjem og du treng ein stad å kvile kan du sove med elva som næraste nabo, på hotell eller i campingvogn. Søker du ein stille stad å sove kan ei hytte utan straum og mobildekning, eller overnatting i telt vere det du leitar etter.

Hellesylt

Vilt og snilt på Voss Det er ikkje mange stader som har meir å finna på enn på Voss. Naturopplevingane er store og aktivitetane står i kø, frå dei villaste til dei snillaste. Her kan du padla

kajakk i Hardangerfjorden eller i Nærøyfjorden, som er ein del av UNESCO sitt verdsarvområde. Ein meir mangfaldig rundtur enn Norway in a Nutshell skal du leita lenge etter. Du kan ta gondolen frå jernbanestasjonen på Voss og opp på fjellet. Eller du kan reisa til Myrkdalen som har mange aktivitetar på sykkel eller til fots om sommaren. Dei som likar å flyga gjennom lufta med skjerm, har verkeleg kome til rett stad. I elvane kan du padla kajakk eller vera med på rafting. Ein annan ting som er kjekt, er å ikkje gjera nokon ting. Set deg ned på ein kafe og nyt den lokale maten. Eller du kan setja deg ned på ein benk og sjå på naturen og tenk over kor heldige me er som har ei slikt fantastisk land.

Legg ferieturen til Karmøy i sommer – kommunen som har titlene «Norges beste sommersted» og «Norges beste strand»! Opplev Gamlebyen Skudeneshavn – et av Norges best bevarte kystbymiljøer. La deg sjarmere av seilskutebyen som med sine smale gater og hvite trehusbebyggelse byr på inntrykk etter inntrykk. Historien i byen går helt tilbake til 1800-tallet, og er usedvanlig godt bevart. Karmøy har også et flust av naturperler. Kjører man nordover fra Skudeneshavn vil man finne flere flotte strender. En av disse er Åkrasanden, som med sin lange

hvite strandlinje byr på herlig middelhavsstemning. Åkrasanden kan også smykke seg med å være en Blått Flagg-strand. For å avrunde din Karmøyferie; avslutt med en tur til Avaldsnes – Norges eldste Kongesete. Få et innblikk i hvordan det var å leve på vikingtiden. Opplev Olavskirken, ta en tur til historiesenteret, og la deg fascinere av vikinggården. Funfact: Her ble deler av den populære TV-serien Vikingane spilt inn.

Åkrasanden er en av Norges flotteste strender.

Idylliske Gamle Skudeneshavn er på den eksklusive listen over Riksantikvarens fredete kulturmiljøer.


Annonser

Torsdag 28. mai 2020 Vestavind

25

Mitt ferietips landet rundt annonsørinnhold

Sinksafari og spenstige bygg i Sauda

Kafébygg til venstre, visningsbygg i bakgrunnen. Foto: Frank Waal.

Ryvarden fyr

Kystkultur og aktivitetar i Sveio Kom med telt, hengekøye, bubil eller campingvogn og nyt den vakre naturen i Sveio. Sveio har ei lang kystlinje, og mange mogelegheiter til å bruka sjøen, til båtliv, bading eller fisking. Ryvarden Kulturfyr ligg heilt ute i havgapet og er like magisk i fint som i dårleg vêr. Rex Garden i Førde er ein spesiell naturpark med fleire tusen rhododendron og treskulpturar rett ved «strando» i Førde – ein perfekt stad å henta energi. Golfparken i Sveio er kjend for å vera eit av dei beste golfanlegga i Noreg, og har i tillegg flotte turløyper rundt parken. Ta med familien til ein av Sveio sine flotte badestrender eller turområder, til dømes Kirkegården ved havet i Leirvåg, Holsvika, Selsåsvika og Slettene i Auklandshamn. Ved Vigdarvatnet kan du få utallige naturopplevingar. Lån deg ein kano av kommunen til padletur, eller prøv fiskelukka.

I 1881 oppdaga husmannen Griggar Sabojen sinkmalm i Allmannajuvet, ei dryg mil aust for Sauda sentrum. Funnet gav opptakten til eit lite gruveeventyr i den tronge fjelldalen, der det i løpet av dei 18 åra det var drift blei henta ut 12 000 tonn sinkmalm. På det meste arbeidde 168 mann i gruvene. I dag framstår Allmannajuvet som eitt av dei mest spektakulære stoppunkta langs Nasjonale turistvegar. Dei nyreiste bygningane i anlegget er konstruert av den sveitsiske arkitekten Peter Zumthor,

Mineralet stillbitt finst i ein sjeldan, lakseraud variant i sinkgruvene i Sauda. Foto: Knut Atle M. Seim. som gjennom utforming og materialbruk har prøvd å gjenskapa stemninga frå gruvedrift under harde kår for over 120 år sidan. Gjester kan vera med på guida turar langs den gamle stien inn til

I heimen til komponisten Fartein Valen, «Valenheimen» i Valevåg, finn ein mykje musikk- og kunsthistorie. Du kan bestiga fjelltoppar som er med i Tell tur-programmet og byr på nydeleg utsikt. Bjellandselva er ein flott tilrettelagt tur for store og små.

gruvene, dels hogd inn i fjellsida, og utstyrt med lykt og hjelm vandra 600 meter inn i den eine gruvegangen.

Begge foto: Geir Einarsen

Linn Therese Erve, ordførar i Sveio

Velkommen til Bømlo, kommunen med dei tusen øyane

Sveio golfpark

Bømlo er eit eldorado for deg som likar friluftsliv, anten du vil gå tur, padla kajakk eller kano, bruka fritidsbåt, dykka eller klatra. Stiar, turløyper og badeplassar finn du over heile kommunen, og vil du sjå heile øya under eitt, kan du gå til topps på Siggjo (472 meter), den høgaste fjelltoppen vår som alle bømlingar har eit forhold til. Frå solskinsøya Espevær i sør til

Brandasund i nord femner naturen om nakne bergnabbar mot sjølvaste storhavet i vest til frodige og djupe skogsområde med små og større skogstjern og vatn på austsida. Ørna seglar høgt over skjergården på leit etter mat, og andre sjøfuglar byggjer og bur langs kysten. Bømlo har eit rikt og mangfaldig kulturliv, der Nord-Europas finaste utandørs amfi er spydspis-

sen. På Espevær kan du oppleva UFO-ringen, hummarparken og museet i Baadehuset. Dei som likar å shoppa, kan finna noko dei kan ha bruk for i butikkane i sentrum. God service er sjølvsagt. Mykje meir kunne vore nemnt, men du må nesten ta turen sjølv å finna ut av resten. Hjarteleg velkommen til Bømlo i sommar! Nordens Hawaii!

Velkomen til Austevoll – med friske opplevingar i eit eventyrleg øyrike! Kommunen består av 667 øyar, holmar og skjer. Det er fastbuande på om lag eit dusin av øyane, og mange er samansveisa med bruer. Det går snøggbåtar mellom øyane, og det er difor ideelt for øyhopping. Austevoll ligg heilt i havgapet med friske

bylgeskvulp i vind og vêr, og nydelege solnedgangar når havet ligg flatt og sola bader seg i havet. Austevoll har òg ei rekkje godt merka turstiar som går i vakre lyngheier, mystiske skogar og ytst på svaberg. Lune familievenlege turområde og

leikearena med badeplassar, både ved ferskvatn og i sjø. Havet er rikt på fisk og det kan leigast utstyr for å fiska frå både båt og land. Øykommunen er eit eldorado for sykling, padling, kiting, surfing og elles alle typer vassport.


26

Vestavind Torsdag 28. mai 2020

Annonser

Velkommen til Bømlo - kommunen med dei tusen øyane

Padling, båtturar, fisketurar, gå tur i flott natur, ta eit bad på fine badestrender og mykje anna. Treng du plass å bu, båtplass, leige båt eller proviantere, sjå informasjon nederst i annonsa. Me har gjestehamn med plass til 40 båtar og oppstillingsplass for bubil. www.kanalengjestehamn.no Bremnes 07-23 (08-21)

Foto: Thom-Arne Fredriksen

Utleie av rorbuer og båter www.aasheim-rorbuer.no

Hotell og restaurant www.bomlo-hotell.no

Utleie av rorbuer og båter www.fjordtun.no

En unik nasjonalromantisk opplevelse på Telemarkskanalen Opplev nydelig landskap og spektakulære sluseanlegg fra dekket på en av de nostalgiske kanalbåtene i sommer. Du kan ta turen som en dagstur eller overnattingstur. Vi tilbyr flere ferdige pakketurer. Finn inspirasjon og planlegg turen din på telemarkskanalen.no.

Vil også du vise deg fram her på reiselivssidene våre? Ta kontakt med lokalavisa di eller Lokalavissamkjøringa i dag! www.landet-rundt.no


Torsdag 28. mai 2020 Vestavind

Annonser

27

En gave fra DEG er livreddende

WWW.VESTAVIND-SVEIO.NO

Når du gir kan jeg gjøre jobben- sammen redder vi liv!

VIPPS valgfritt beløp til 2366 Ferie i nærområde i år? FØRDE:

AUKLANDSHAMN:

• Fjordidyll

Tlf. 991 67 887 e-post: f-utlei@online.no

• Johan Selsås

Ålfjordvegen 425 Tlf. 908 39 838 e-post: booking@selsas.no

VALEVÅG:

• Lindås Gard og Hytteutleige

Liereidvegen 219 Tlf. 916 46 664 e-post: joarsvend@hotmail.com

• Valevåg Bruk AS

Kjosaneveg 70 Tlf. 905 03 520 e-post: berit.a.eriksen@live.no

Sveio Reiseliv

• Solstrand Hytteutleige

Øklandsnes 16 Tlf. 90 91 14 86 / 906 94 367 e-post: jbjac@haugnett.no

CAMPINGPLASSAR OG LEIRSTADER:

• Valevåg Camping og Hyttetun

Tittelsnesvegen 696, Valevåg Tlf. 902 20 269 e-post: camping@valevaag.no

Vi har farget tretjære, linolje og terpentin. Se hele vårt utvalg på espegard.no

Naturens egen trebehandling

Vi tilbyr også: Kafé med øl- og vinrett, rorbuer, båtutleie og gardsbesøk.

mer e en trygg og god som Vi ønsker deg og din sla een nd ingsskøyta Inge St Hilsen oss på Redn ik nr He Håvard, Tommy og

www.sveio.info

#Flashback friday På fredag kan du sjå tilbakeblikk frå arkivet på Facebook-sida vår!

Kvalitet og tradisjon sidan 1951

Bestill service på klimaanlegget I DA D G!

VASKBARE SAUESKINN REINSDYRSKINN FOR UTEBRUK HJORT-, ELG- OG RÅDYRSKINN LÆR OG MØBELHUD M.M.

Sunt for både bilen og Tar du service passasjepårene bilen hos oss,

er ett års veihjelp inkludert.

PÅ FACEBOOK FÅR DU TILGANG TIL VÅRE GODE TILBOD FØRST!

REN OG FRISK LUFT I BILEN!

Har du bilen din inne til service hos oss, får du 12 måneders Mobilitetsservice inkludert. Uansett når, hvor og hvorfor bilen stopper, kan du ringe vårt assistanse-

MAN-TOR 10-16 / FRE 10-17 / LØR 11-14

nummer, og du får raskt hjelp.

Betal når det passer for deg!

I sommer får du -30% på AC-service!* B I LV E R K S T E D

A S

B I LV E R K S T E D

A S

B I LV E R K S T E D

A S

Bestill service hos oss, så får du med Mobilitetsservice når du henter bilen. Velkommen!

ENDELIG ORDINÆRE OPNINGSTIDER IGJEN!

SPØR OSS OM BEREDNING BJOAVEGEN 187 - 5582 ØLENSVÅG - TLF. 52 76 50 00 - GRANBERGGARVERI.NO

* inntil 700g gass Med MECA kortet kan du dele opp betalingen inntil 24 måneder – rentefritt! B I L V E R K S T E D

A S

- ditt lokale bilverksted siden 1963 www.haukaasbilverksted.no Tlf: 53 74 25 51 E-post: post@haukaasbilverksted.no

B I L V E R K S T E D

A S


28

Vestavind Torsdag 28. mai 2020

Annonser

Bruk gjerne et stor bilde i toppen, så et farget felt under med tekst og det røde alarmikonet som settes opp bildet og det Er du helt sikker på at du klarer å fagene feltet. Så blir det kjennskap melvarsle brannvesenet i tide annonhvis det lom printannonsen og de digitale begynner sene. Enig? å brenne i boligen din? Det siste du trenger om boligen din brenner er forsinkelser. Bestill brannalarm fra Haugaland Kraft – direkte tilkoblet 110-sentralen.

Les mer og bestill på hkraft.no/alarm


Torsdag 28. mai 2020 Vestavind

Annonser

RELIGIØSE MØTE

Visste du...

FILADELFIA AUKLANDSHAMN

Søndag k l. 12.00: Følg våre digitale søndagsmøte på

at abonnentane våre får gratis rubrikkannonser?

nettet. Nye talar med VIP Minutes for barna blir streama på Facebook og lagt ut på nettsida kvar søndag kl. 12.00. Onsdag kl. 19.00: Møte med nattverd. Kollekt til menighetsarbeidet. Få oppdatert informasjon frå Filadelfia på www.pfa.no og forsamlinga sine Facebook-sider.

SVEIO TURLAG SØNDAG 07.06.:

Røvær. Påmelding innan 2. juni. Avreise kl. 10.40 frå Indre Kai v/ Smedasundet i Hgsd. NB: Påmelding båtskyss, og evt. middag. Begrensa plasser pga restriksjonar. Om lag 1,5 timars vandring i lett kupert terreng. Kafè på Røvær Sjøhus, ope mellom kl.12.00 – 16.00: Komle og annan middagsrett m.m. Retur frå Røvær kl.14.05, evt. kl.16.05.

ANNONSE@VESTAVIND-SVEIO.NO

Annonsa er støtta av

Alle er velkomne på tur!

Kva skjer i Sveio? Sjå alle arrangementer her: www.vestavind-sveio.no

FAGFOLK

hele veien

Betal når det du service på bilen hos oss, passer for deg! TarTar du service på bilen hos oss, er ett års veihjelp inkludert.

NGS

MECA Veihjelp er alltid inkludert når du tar service hos oss. MECA Med MECAMECA kortet kan du dele opp betalingen alltidvalg inkludert når duVitar hos oss.og – ditt lokale bilverksted siden 1963 Car Veihjelp Service er er et trygt av bilverksted. stårservice for riktig utført Har du bilen din inne til service hos oss, får du 12 måneders Mobilitetsservice ininntil 24 VED måneder rentefritt! I FEBRUAR FÅR DU GRATIS LEIGEBIL BEHOV MECA Car – Service er et trygt valg av bilverksted. Vi står for riktig B I LV E R K S T E D

A S

prisgunstig verkstedsarbeid. Alt arbeid reservedeler kludert. Uansett når, hvor og hvorfor bilen stopper, kanutføres du ringemed vårt assistanse-

M a s k i n

Betal når det utført og prisgunstig utføres med renummer, og du får raskt hjelp. av originalkvalitet, ogverkstedsarbeid. selvfølgelig gjelderAlt allearbeid bilens garantier • Alle typer reparasjoner • Eu-kontroll A/S passer for deg! Bestill service når hos oss, så får duvært med Mobilitetsservice når du henter bilen. fortsatt har hos oss. gjelder også el-bil. servedeler avbilen og Dette selvfølgelig gjelder alle bilens • Service • Biler opp til 7,5 t.originalkvalitet, Velkommen! 92 63 82 42 Betal når det Haukås Bilverksted AS garantier fortsatt når bilen harfår vært oss. Har du bilen din inne til service hos oss, du hos 12 måneders Mobilitetsservice in•Tittelsnesvegen El-bil verksted • Chipping/tuning passerog for deg! 595, 5550 Sveio Alt idugraving, sprengning transport. B I L V E R K S T E D A S Dette gjelder også kortet kan dele opp betalingen kludert. Uansett når, hvor og el-bil. hvorfor bilen stopper,Med kanMECA ringe vårtduassistanse•Telefon: Bobil • Flushing 53742551 inntil 24 måneder – rentefritt! - ditt lokale bilverksted siden 1963

Betal når det og pukk. Levering av stein, grus, singel

Åpningstid: man - fre 07:30-15.30 B I L V E R Knummer, S T EogDdu fårAraskt S hjelp.

Besøk oss på vår nye nettside: www.haukaasbilverksted.no Bestill service hos oss, så får du med Mobilitetsservice når du henter bilen.

Tlf: 53 74 25 51 B I L V E R K S T E D A S E-post: post@haukaasbilverksted.no

B I LV E R K S T E D

Øystein

meca.no

A S

B I LV E R K S T E D

Vegard

Haukås, 5550 SVEIO • Man - fred 7.30 - 15.30

A S

Ønskjer du digital tilgang til nettavisa? Alle som har papiravisa i dag har tilgang til nettavisa inkludert i sitt abonnement.

B I LV E R K S T E D

Ludolf Eides gate 6, Haugesund

Tlf. 52 71 75 66 Privat: 53 74 12 66 Mobil: 90 10 81 15

Onsdag 08.00 - 16.00 Torsdag 08.00 - 16.00 Mob.: 98 28 99 39 www.valvatne.no

Valvatne

A S

82 42

Ringvegen Stord – Tlf. 53 7020 70 Ringvegen12, 125412 5412 Stord Tlf.40532040 Sveiogata 66 5550 Sveio Tlf. 98 28 99 39

inntil 24 måneder – rentefritt!

B I L V E R K S T E D B I L V E R K S T E D

passer for deg!

NGS Maskin AS Fagerlandsvegen 60 Solfrid Torbjørn Michal 5551 Auklandshamn Tlf 92 63 Med MECA kortet kan du dele opp betalingen

Velkommen!

Årsmøtesaker. Orientering om forbetring av huset. Heimelaga fiskesuppe. Naturbileteframsyning ved Magnus Jonas Fjell. Vel møtt alle. Sveio Gullforening

OPNINGSTID I SVEIO SENTER

er ett års veihjelp inkludert.

A S

Stad: Sjøhuset i Buavåg

Graving • Sprenging • Transport Lekter • Sjøarbeid

Startbatteriet er en av flere viktige funksjoner for at bilen skal fungere. Viktigst av alt er at batteriet skal gi bilen nok strøm slik at den starter hver gang.

B I LV E R K S T E D

Årsmøte torsdag 28. mai kl. 19.30

Tlf. 915 13 301 kmaskin@hotmail.com

annonse@vestavind-sveio.no Ta service på Når skiftet batteri sist? bilen dindu hos 145,eks. mva.oss! for ei rute ved Trenger bilen service? Trygghet minst 4 innrykk.

A S

Sveio Gullforening

J. Kvalvågnes AS

Tar du service på bilen hos oss, er ett års veihjelp inkludert.

B I LV E R K S T E D

52 71 54 40

Prøv vår planlegger: www.bbhaugesund.no Medlem i Virke Gravferd

For å få tilgang: Send namn, adresse og e-post adresse til: post@vestavindsveio.no

Ved papirannonsering får lag- og organisasjonar arrangementet sitt gratis inn i nettkalenderen vår.

Visste du at du alltid gratisMobilitetsservice veihjelp Har du bilen din inne til service hos oss,får får12 dumåneder 12 måneders in- JELP tar VEA SIHd medmed Korte Bkjøreturer og når du I LiVservice E R K S T Eom D A temperatursvingninger S B I L den V E R Khos S T E oss? D A S B I LiVkombinasjon E R K S T E D inkludert du tar din! allti kludert. Uansett når,mye hvorelektronikk og hvorfor bilen stopper, kangjør du ringe vårt assistansefølger rvice moderne biler at batteriets effekt vilpå bilen Haukås bilverkstedi AS er et trygt valg av bilverksted. se svekkes Startvansker og flatt batteri er blant de nummer, og du fårVi raskt stårhjelp. for over riktigtid. utført og prisgunstig verkstedarbeid. vanligste årsakene til bilbergingsoppdrag i Norge. Arbeidet reservedeler av originalkvalitet Bestill service hos oss, så får utføres du medmed Mobilitetsservice når du henter bilen. eller bedre, og selvfølgeligTa gjelder alle bilens garantier Unngå startproblemer! en batterisjekk hos oss. Så kan du Velkommen! fortsatt når bilen harbilen værtstarter hos oss.– hver gang. være sikker på at Dette gjelder også el-bil. B I L V E R K S T E D A S

DØGNVAKT

BRUK LOKALAVISA!

Påmelding til: Helge Matre tlf. 91120770 eller Elisabeth Hauge Bakke tlf. 91699437.

Hjelp til en verdig og trygg gravferd på hele Haugalandet. Vi har lang erfaring fra alle typer begravelser.

www.valvatne.no 1900-2020 FAGFOLK I 120 ÅR

Sveiogata 72, 5550 Sveio Tlf.: 45 25 29 21 www.ledigtime.no/millimeter

Du finner oss også på Facebook, søk MilliMeter

A S

A S

www.meca.no

B I L V E R K S T E D

A S

Service, reparasjon, Eu-kontroll, ruteskift, karosserireparasjon.

- ditt lokale bilverksted siden 1963

Vi hjelper dere med el-installasjoner innen: Tlf 53 74 25 51 e-mail: hb-as@online.no Elektro - Tele - Data - Alarmanlegg

SVEIO SENTER

B I L V E R K S T E D

ÅPENT: Mandag-fredag 9.00-17.00, lørdag 10.00-14.00. TLF. 53 74 18 00 • apotek1.sveio@apotek1.no

Elektroinst. –sterk/svakstrøm

Tlf. 52 70 30 30 PB. 413, 5501 Haugesund

A S

Vi tilbyr alt innen sterk- svakstrøm.

B I L

Gullvegen 87, 5550 SVEIO Tlf.: 52 81 46 20 Tlf: 53 74 02www.jacobsengruppen.no 59 V E R K S T E D A S post@bjellandelektro.no www.bjellandelektro.no

Graving – muring – drenering – massetransport

Gratis og uforpliktende befaring Tlf: 92 66 75 32 E-post: simon-stole@outlook.com

Førde Auto A/S

Hanaleite 4 • 5555 Førde Tlf. 53747310

ELEKTRIKEREN I SVEIO

Vi er til for deg!

• Alle typer reparasjoner, EU, service og vedlikehold på alle person- og varebiler. • Skadereparasjoner.

Tlf: 53 74 77 77 / post@sveioauto.no

29

Frøvik Elektro AS tlf. 53 74 00 00

Tittelsnesvegen 544 5550 SVEIO

Ring oss når du trenger elektriker!

Alt innan graving og transport! Tlf. 40 45 77 29 Christoffer@haavardsholm-maskin.no Solheimslio 3A - Førde i Hordaland


30

Vestavind Torsdag 28. mai 2020

Annonser

Annonse Sveio kommune – Vestavind 28.05.2020

Ledige stillingar

Spesialpedagog

2 x Spesialpedagog i omlag 80 % stilling, vikariat frå 15.8.2020 – 14.08.2021. Webcruiter-ID: 4238948913

Driftsoperatør

100% fast stilling som Driftsoperatør bygg og vedlikehald ved drift og anlegg. Webcruiter-ID: 4237116846

Sjå fullstendig stillingsutlysing på: www.sveio.kommune.no/ledig-stilling

Ledige stillinger: 2 x Spesialpedagog i omlag 80 % stilling, vikariat frå 15.8.2020 – 14.08.2021. Webcruiter-ID: 4238948913 100% fast stilling som Driftsoperatør bygg og vedlikehald ved drift og anlegg. Webcruiter-ID: Informasjon om fritak for kommunale avgifter – nye eller forlenging 4237116846

Det kan gjevast tidsavgrensa fritak for renovasjon, slamtømming og feiing på heilårsbustad (gjeld ikkje hytter) dersom bustaden blir ståande tom over ein lengre periode (minst ein termin). Det ikkje fritak for slamtømming dersom det er tømt i søknadsåret. Det blir Informasjon omblir fritak forgitt kommunale avgifter – nye eller forlenging Det kan gjevast tidsavgrensa fritak for renovasjon, slamtømming og feiing på heilårsbustad (gjeld som hovudregel ikkje gitt fritak frå vatn og avløpsgebyr. Dersom det skal gjevast fritak for ikkje hytter) dersom bustaden blir ståande tom over ein lengre periode (minst ein termin). Det blir vatn og avløpsgebyr må hovudinntaket plomberast av autorisert røyrleggjar evt. må stikkikkje gitt fritak for slamtømming dersom det er tømt i søknadsåret. Det blir som hovudregel ikkje gitt fritak frå vatn og avløpsgebyr. Dersom det skal gjevast fritak for vatn og avløpsgebyr må leidning fysisk koplast frå kommunen sin hovudleidning. Det kan bli gitt fritak i inntil 2 år. hovudinntaket plomberast av autorisert røyrleggjar evt. må stikkleidning fysisk koplast frå kommunen 1. hovudleidning. termin er 01.01-30.06, 2.termin er 01.07-31.12. Ein må søkje i forkant av fritaksperiosin den. som har fritak gårerut, må også2.termin søkje er om fritak på ny i forkant av fritakspeDet kanDei bli gitt fritak i inntil 2 år.som 1. termin 01.01-30.06, 01.07-31.12.
 Ein må søkje i forkant fritaksperioden.
 rioden. Vil du søkjeavom fritak – send skriftleg søknad til Sveio kommune v/Servicekontoret, Dei som har fritak som går ut, må også søkje om fritak på ny i forkant av fritaksperioden. pb. 40, 5559 Sveio eller til postmottak@sveio.kommune.no Sjå fullstendig stillingsutlysing på: www.sveio.kommune.no/ledig-stilling

Vil du søkje om fritak - send skriftleg søknad til Sveio kommune v/Servicekontoret, pb. 40, 5559 Sveio eller til postmottak@sveio.kommune.no Symptom, testing og karantene – ei påminning: Symptom, testing og karantene –

ei påminning:

Gudsteneste søndag 31. mai Sveio kyrkje kl. 11.00. Høgmesse. Arild Steinsland Offer til NMS Vippnr. 115365. Nattverd. Her vert det påmelding med inntil 50 deltakare. Påmelding til: kyrkja@sveio.kommune.no eller telefon 53 74 84 20 innan torsdag 28. mai kl. 15.00.

Sveio kommune • Postboks 40 • 5559 Sveio • Telefon: 53 74 80 00 • Telefaks: 53 74 80 01 • postmottak@sveio.kommune.no • www.sveio.kommune.no

GUDSTENESTE SØNDAG 31. MAI SVEIO KYRKJE kl. 11.00. Høgmesse. Arild Steinsland Offer til NMS Vippnr. 115365. Nattverd. Her vert det påmelding med inntil 50 deltakare. Påmelding til: kyrkja@sveio.kommune.no eller telefon 53748420 innan torsdag 28. mai kl. 15.00.


Torsdag 28. mai 2020 Vestavind

Du finn Vestavind i 2. etasje i dette bygget i Sveio sentrum. Inngong på begge sider av bygget.

53 74 01 80

E-post: tips@vestavind-sveio.no

www.vestavind-sveio.no

Ellen Marie Hagevik redaktør

e-post: redaksjonen@vestavind-sveio.no tlf.: 916 33 866

Susanne Lie Vallestad dagleg leiar og marknadsansvarleg

e-post: annonse@vestavind-sveio.no tlf.: 53 74 01 80 / 459 01 272

Kari Nilsdotter Haukås

Familiesida

31

Send ei helsing Ønskjer du å senda ei helsing i Vestavind, kan du bruke nettskjemaet eller senda oss ein e-post til tips@vestavind-sveio.no med bilde, namn og etternamn på den som får helsinga til. Sidan kontoret er stengt, kan vi dessverre ikkje hjelpa til med å skanna bilder. Gje beskjed om helsinga ikkje skal kome på nett. Fristen for å komma med i torsdagsavisa er måndag kl. 15.00.

GRATULERA

Hipp hipp hurra! Vi vil gratulere Ada Marie Lillås med 4-årsdagen den 23. mai. Store bursdagsklemmer fra Birger André, Jon Tobias, pappa og mamma.

Den aktive jenta vår, Ida FørreApeland, fyller 8 år 22. mai. Klemmer fra Cecilie, mamma og pappa.

Gratulerer med 9-årsdagen 23. mai tøffingen vår, Sakarias Eliah Johannessen Heimestøl! Hilsen fra heila slektå.

Gratulerer med 13-års dagen 20. mai, Sigrun Amanda Johannessen Heimestøl! Tenk at gulljenta vår allerede er tenåring. Gratulasjoner fra hele slekta!

Vi vil gratulere go gutten Jonas Hovda så masse med 5-årsdagen 31. mai. Hilsen besteforeldre på Lyngholm og i Mølstrevåg.

Me vil gratulera den gode, tøffe fotballguten vår, Bjarte Alvestad med 12-årsdagen 1. juni. Helsing bestemor og bessen.

Hipp hurra for Jonas Larsen Fornes som blir 10 år 1. juni! Endelig er dagen her! Gratulerer så mye med dagen! Stor klem fra Sander, mamma og pappa!

journalist

e-post: kari@vestavind-sveio.no tlf.: 53 74 01 80 / 459 01 271

GRATULERA

Einar Vestvik journalist

e-post: redaksjonen@vestavind-sveio.no tlf.: 950 50 619

BLADPENGAR Heilår komplett: 810,Heilår digital: 775,Halvår komplett: 470,Halvår digital: 450,Student komplett: 350,Student digital: 299,Ønskjer du digital tilgang? Send e-post, namn og adresse til post@vestavind-sveio.no

Hipp hipp hurra for verdens finaste Dadda & Stinamor, Kristina Hjertine Emilie Gjerde Kjær, som blir 24 år 23.05.2020. Vi ønsker deg en fantastisk fin dag og gleder oss til å feire deg. Masse glad i deg! Klem fra heile familien.

50 ÅR

NY I SVEIO?

Alle nye innbyggjarar i Sveio får tre månadar gratis avis. Ønskjer du abonnement? Send namn og adresse til post@vestavind-sveio.no Komande søndag, 1. pinsedag, blir det igjen høve til å møtast til gudsteneste i Sveio kyrkje. Foto: Dagfinn Heimestøl

FRISTAR

Skal du tinga annonsar eller senda inn gratulasjonar, er fristen for papiravisa måndag klokka 15.00

FØLG OSS

Instagram @vestavindsveio

Facebook facebook.com/vestavind

Besøksadresse Sveiogata 72

Postadresse Pb. 53, 5559 Sveio Kontoret er for tida stengt.

Pinsegudsteneste i Sveio kykje Komande sundag blir det igjen gudsteneste i Sveio kyrkje, for første gong sidan 8. mars. Maksimalt deltakartal er 50. Dette krev påmelding på førehand. Tekst: Einar Vestvik

redaksjonen@vestavind-sveio.no

– Eg har sakna fellesskapet og gler meg til å møta folk igjen, seier sokneprest Arild Stensland. Han skal ha ansvar for gudstenesta, der det mellom anna også blir musikalsk innslag ved Anne He-

lene Bergmål på trompet. Heile gudstenesta blir på om lag 35 minuttar. Den blir også streama på nettet for dei som føretrekkjer å delta via skjerm. For dei som vil vera fysisk til stades i kyrkja, fortel Steinsland at påmeldinga kan skje til kyrkjekontoret og frå torsdag direkte til han. Påmeldinga kan skje via telefon, sms eller epost. Og soknepresten forsikrar at alle smitteverntiltak som er iverksette i samband med koronapandemien, vil bli følgde opp i kyrkja under gudstenesta.

Hipp hipp hurra for verdens beste Bjørn Eikeland som fyller 50 år den 22 mai. Vi er super glad i deg. Store klemmer fra Margrethe, Christine, Pepsi og Karen Elisabeth.

Helsingar kjem på nettavisa Skal du senda helsing eller gratulasjon, bruk gjerne skjemaet på nettavisa. Det finn du ved å gå inn via meny og klikka på send inn helsingar og gratulasjonar. Me tek sjølvsagt framleis imot helsingar som kjem på mail. Alle helsingar blir også lagt ut på nettavisa. Dersom du ikkje ønskjer dette for di helsing eller gratulasjon, må du gje beskjed om det.


TORSDAG

Langtidsvarsel for Sveio Vêret, natt- dagtemperatur og vind dei neste sju dagane

Sannsynlegsvarsel: Ganske sikkert Noko usikkert

SOLA OPP/ NED FLOD FJÆRE

FREDAG

6/13

8/16

4-8m/s

2-5m/s

LAURDAG

9/19 2-5m/s

SUNDAG

MÅNDAG

11/20 3-7m/s

12/21 2-5m/s

ONSDAG

12/18

11/16

3-7m/s

3-7m/s Vêrdata er leverte av: Meteorologisk institutt

Usikkert

04:37 / 22:35 03:09 / 15:47 09:15 / 21:25

TYSDAG

04:35 / 22:37 04:01 / 16:45 10:16 / 22:30

Produsert: 2020-05-26 14:45:09

04:34 / 22:39 05:01 / 17:51 11:30 / 23:49

04:32 / 22:40 06:10 / 19:02 12:46 /

04:31 / 22:42 07:22 / 20:10 01:08 / 13:53

04:29 / 22:44 08:29 / 21:09 02:15 / 14:51

Vêrspalta er leverte av:

04:28 / 22:45 09:27 / 22:01 03:12 / 15:43

Bilde merka med #vestavindsveio

@elisabethbry Fin tur ilag med mamma å Ingvar Nymark til Hopsfjellet å over til Staupefjellet i sooool.

@susannemunthe The sun is shining and these beautiful flowers make me so happy.Have a great day!

@sol_b_olsen 13 dager gammel #prinsvarian #lykkenerlyngshest

@eldbjorgnordal Flott dag rundt Storavatnet.

@torilljhagen Skikkelig driftige søstre #snartsommer #forberedelser #kosetid

@pet1nor Går litt surr i ukene, men nå er bordkalenderen oppdatert og klar for ei ny arbeidsuke... #cginorge

@interflora_sveio.blomster Kveldstur på den finaste plassen#liereid #visitnorway #visitsunnhordland

@hakonlatino Far og datter + måker #vangen #måkeskrik #natalia #farogdatter

@torillhag Fint og hvile øynene på #myview #auklandshamn #home #nofilterneeded #siggjo

@ingerhelenli Ro i sjela #vigdarvatnet

@talle_experienses #landsåt #telltur #nærturen #rosie #blandingshund #turvenner #sveio #ryvandensmarka #vestavindsveio #talle #villatalle