Påskeutgåve 2020

Page 1

24 sider påskeavis!

Nr. 14

n

2. april 2020

n

34. årgang

n

Laussal kr. 25,-

Fleirtal for å gå vidare med badeanlegg

Friske turtips frå fem spreke damer

Ei av dei er Nina Haara Matre.

SIDE 10 – 11

Synest det er gøy å dela oppskrifter

Bli kjend med to lokale matbloggarar og prøv deg på Ida Marie si Pavlovabombe.

SIDE X

SIDE 8 – 9 Arkitektfirmaet Vikanes Bungum si skisse for symjehall ved Vigdartun. Dei har også skissert plassering av ein framtidig idrettshall.

Den nye utgreiinga om badeanlegg i Sveio har fleire alternativ. Fleirtalet i hovudutvala har samla seg om å arbeida vidare med planar for eit anlegg i Sveio sentrum plassert ved Vigdartun. Rådmannen sitt forslag var å avslutta planlegginga av badeanlegg i denne omgang. SIDE 2 – 3

Påskekryssord SIDE 12 – 13

Påskequiz SIDE 18 – 19 SIDE X

Utvalgt førstehjelp

30% Tilbudene gjelder t.o.m. 14.04.2020, så langt beholdningen rekker.

Se flere tilbud hos Apotek 1 eller på apotek1.no

Apotek 1 Sveio. Sveio Senter. Tlf. 53 74 18 00. Åpningstid: mandag-fredag 09-16, lørdag 10-14.


2

Vestavind Torsdag 2. april 2020

Åtte koronasmitta innlagt på sjukehus Tysdag ettermiddag hadde Sveio framleis berre ein person med påvist koronasmitte. I Haugesund var det klokka 14.00 tysdag registret 34 personar med påvist koronasmitte ifølge VG.no si liveopdatering. Det er sju fleire enn for ei veke sidan. På Karmøy er talet 25, seks fleire

enn for ei veke sidan. I Tysvær er det framleis 11, og Bokn har ingen med påvist smitte. Stord har fire med påvist koronasmitte, Bømlo tre og Fitjar tre. I Vindafjord er er talet seks, og i Etne fire. I Vestland fylke er det 459 personar med registrert smitte, og ein person som er

død. I Rogaland er talet 319, og ingen døde. Helse Fonna melder tysdag at det er sju pasientar med påvist Covid-19 (korona) på Haugesund sjukehus. Det er ein mindre enn for ei veke sidan. Ved Odda sjukehus er pasienten som låg der sist veke utskriven. På Stord har dei no innlagt ein person

med koronasmitte. Av desse åtte pasientane totalt får ein vaksen (18-64 år) og ein eldre (65+) intensivbehandling. Begge ved Haugesund sjukehus. I Helse Fonna var det tysdag 45 medarbeidarar i koronarelatert fråvær/karantene av ca. 4.000 tilsette. Det er ein nedgang på 86 personar den siste veka.

Samlar seg om symjehall ved Vi – Fleirtalet ønskjer å arbeida vidare med planar for eit badeanlegg i Sveio plassert ved Vigdartun. Tekst: Einar Vestvik

redaksjonen@vestavind-sveio.no

Slik summerer ordførar Linn Therese Erve (Ap) opp behandlinga av denne saka i alle dei tre hovudutvala måndag kveld. Både Høgre, Framstegspartiet og Arbeidarpartiet hadde forslag som gjekk i same retning når det gjeld vidare planlegging og plasseing ved Vigdartun. Rådmannen sitt forslag var å avslutta planlegginga av badeanlegg i denne omgang. Dette forslaget fekk berre støtte frå Senterpartiet og Miljøpartiet Dei Grøne sine representantar. Saka går nå vidare til formannskapet 20. april og kommunestyret 27. april. Sjølv om både Ap, Frp og H, med støtte frå dei to uavhengige repesentantane, er samde om vidare planlegging av badeanlegg ved Vigdartun, er det også nyansar mellom forslaga.

Sentrumsplanen

– Frp og H er for eksempel samde om å halda på budsjettrammene frå kommunestyrevedtaket i juni i fjor. Dette seier ikkje Ap noko om. Frp vil gå i gang med reguleringsarbeid med ein gong. Me vil trekkja med oss sentrumsplanen i dette arbeidet, seier John Kristian Økland (H). Frp vil dessutan gå i gang med ny veg til området snarast og gjera dette til ei sak for seg. – Måten reguleringsarbeidet skal gjennomførast på, blir eit viktig spørsmål å avklara, seier ordføraren. På grunn av litt ulik samansetjing fordelte stemmene seg litt ulikt på forslaga i hovudutvala for oppvekst/ kultur, teknisk/næring og helse/omsorg.

Slik ser arkitektfirmaet Vikanes Bungum for seg at ein ny symjehall ved Vigdartun og sentralidrettsanlegget kan sjå ut.

til badeanlegget. Betydeleg kostnadssprekk førte til at byggeplanane blei stoppa i juni i fjor. Rådmannen innstilte også den gongen på å skrinleggja planane heilt, men kommunestyret ba samrøystes administrasjonen om å utgreia alternativ for eit mindre og rimelegare anlegg. Det er denne utgreiinga som nå ligg føre. Den nye utgreiinga inneheld fleire

alternativ. Arkitektfirmaet Vikanes Bungum har utarbeidd ei skisse for ein symjehall mellom Vigdartun og idrettsbanen. I dette alternativet er det også skissert plassering av ein framtidig idrettshall bak badeanlegget. Bygging av eit mindre anlegg aust for kyrkja, eventuelt i samlokalisering med andre publikumsretta tilbod, er også nemnt i saksutgreiinga.

Stor sak

Bygging av eit folkebad i Sveio var ei av dei store sakene i forrige kommunestyreperiode. På eitt tidspunkt gjorde kommunestyret vedtak om å byggja anlegget i samarbeid og samlokalisert med Albatross Senter. Forhandlingane med Albatross førte ikkje fram, og kommunen kjøpte derfor inn ei tomt aust for kyrkja

Slik ser den nye eigaren av Albatross, Habitat Eiendom AS, for seg at badeanlegete kan sjå ut.

Albatross Senter AS melde oppbod i mai i fjor. Den nye eigaren av Albatross, Habitat Eiendom AS, har kome på banen med eit nytt tilbod om samarbeid med kommunen om bygging av badeanlegg. Endå eit alternativ har kome frå Haugesund Triathlonklubb om skulesymjing og symjeopplæring i symjehallen som klubben nå byggjer i Haugesund.


Torsdag 2. april 2020 Vestavind

Ute av drift i nesten eitt døgn Sundag kl. 22.30 kom det melding om at MF «Bømlafjord» hadde gått på grunn på veg inn til Buavåg. Om bord var det to passasjerar og fem mannskap. Ingen kom til skade i grunnstøtinga. Ferja tok ikkje inn vatn, men hadde mista framdrifta og måtte få slepehjelp til kai i Langevåg. Politiet avhøyrde kaptein og styrmann, og

gdartun

opplyser at det ikke er mistanke om promille. Måndag ble det jobba på spreng både med å få oversikt over skadane på «Bømlafjord» og få på plass mannskap til reserveferja MF «Solskjel». Klokka 20.40 måndag kveld melde Fjord1 at sambandet Langevåg-Buavåg ville vera i normal drift frå klokka 21.00. «Solskjel» tar 35 personbilar, medan «Bømlafjord» tar 50.

3

GRATULERA TIL VÅR FASTE ABONNENT

Beathe Susanne Haugland 5554 Valevåg

Du har vunne ei kake til helga frå Haugli Bakeri og Vestavind! Kaka har ein verdi på 350 kroner, og er høveleg for om lag seks personar. Ring 52 70 32 20 for bestilling og avtale om utleveringsstad. Bakeriet i Sveio er midlertidig stengt. Kaka kan bestillas/hentas fram i tid når det er ope igjen i Sveio eller ved ein av desse bakeriene: Øvregaten, Kopervik, Amanda eller Aksdal.

Hytte på veg til Emberlandsnipen Hovudutval for oppvekst og kultur i Sveio foreslår at den planlagte dagsturhytta i kommunen skal byggjast mellom Tvillingtjørnane og Skyggjeberget, ved turstien frå Stølen til Emberlandsnipen. Tekst: Einar Vestvik

redaksjonen@vestavind-sveio.no

Vedtaket er i tråd med rådmannen sitt forslag. Turgåarar kan då parkera ved Auklandshamn skule eller Auklandshamn Dagligvare, foreslår rådmannen i saksutgreiinga. Det er kommunestyret som til slutt bestemmer kor hytta skal byggjast. Då kommunen ba om forslag til plassering av hytta, kom det inn 24 forslag. Ikkje alle tilfredstilte dei kritera som er sette, men seks alternativ er blitt vurderte nærare. Det er Istertveit ved Forevatnet, Flatåsen/Søljetjørn nord for Sveio Golfpark, Dreng nord for Førde, Hovdafjellet ved Buavåg og Røysaneset på Tittelsnes og Skyggjeberget ved stien til Emberlandsnipen. Sistnemnde alternativ, som altså har fått tilslutnad så langt, ligg 40 minuttars gange i roleg tempo frå Stølen. Turstien er ikkje særleg krevjande.

Blant dei første

Tilbake til bokmål Hovudutval for oppvekst og kultur i Sveio støttar eit forslag frå rådmannen om å gå tilbake til bokmål som opplæringsmål i vaksenopplæringa for framandspråklege. Saka skal endeleg avgjerast av kommunestyret. Kommunestyret i Sveio vedtok i 2016 å gå frå bokmål til nynorsk som opplæringsmål i vaksenopplæringa. Dette blei sett i verk frå skuleåret 2018/2019, men har ført til mange reaksjonar. Bokmål har ein dominerande plass på dei fleste samfunnsområde, og elevane finn det difor problematisk å få opplæring på nynorsk. Både leiinga ved vaksenopplæringa i Førde og Sveio frivilligsentral har kontakta kommunen for å få vedtaket om målføre omgjort. I ein høyringsrunde har leiinga ved Førde skule og Utdanningsforbundet i Sveio gått inn for at målføre skal vera valfritt. Dei tilsette ved vaksenopplæringa og brukarrepresentantar ser nå ut til å vinna fram.

Sveio er ein av ti tidlegare hordalandskommunar som får si dagsturhytte i 2020, fortel saksbehandlar Marit Liknes. Mellom dei andre kommunane er Bømlo, Stord og Kvinnherad. – Dagsturhyttene er eit direkte resultat av samanslåinga av Sogn og Fjordane og Hordaland til Vestland fylke, fortel Liknes vidare. Bakgrunnen er at alle dei 26 kommunane i Sogn og Fjordane har slike dagsturhytter, som er delvis finansierte av Sparebankstiftinga i Sogn og Fjordaane. Ved samanslåinga av fylka kom det fram ønske om at alle hordalandskommunane også måtte få eit tilsvarende tilbod.

Kostar rundt ein million

Sparebankstiftinga i Sogn og Fjordane har sagt ja til å delfinansiera hyttene i Hordaland også, saman med fylkeskommunen, kommunane og spelemidlar frå Norsk Tipping. Hyttene blir alle like, teikna av arkitektfirmaet Rojo Arkitekter AS i Trondheim. Kvar hytte er kostnadsrekna til

Ordførar Linn Therese Erve gjer eit hopp frå taket av hytta som blei vist fram i fjor haust. Sveio si dagsturhytte blir akkurat lik. Foto: Marit Liknes/Sveio kommune

rundt ein million kroner. Kostnadane skal fordelast slik: Fylkeskommunen 200.000 kroner, Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane 100.000, Momskompensasjon 200.000, spelemidlar 333.000 og kommunalt låneopptak 167.000 kroner. – Hordaland fylkeskommune sette i 2019 av pengar til ti hytter. Me var tidleg ute og kom med blant dei første, seier Liknes. Ho og ordførar Linn Therese Erve var i fjor haust på tur til Sogn og fekk sjå ei av hyttene som er bygt der. Denne turen er tidlegare omtalt i Vestavind.

Kartet viser kor hytta skal plasserast om hovudutval for oppvekst og kultur får det som dei vil.

Open for alle

– Dagsturhytta skal vera open til ei kvar tid. Hytta skal ikkje nyttast til overnatting, men til rastepause for turgåarar. Om dei vil, kan dei også fyra i omnen og varma seg. – Kommunen vil inngå avtale med eit lokalt lag som får ansvaret for tilsyn mot ei viss kompensasjon, seier Liknes, som alt har sikra avtale med grunneigar for 30 år framover. Målet er opning av hytta hausten 2020.

Vestavind er ei fri lokalavis som kjem ut i Sveio kvar torsdag. Redaktør er Iris Elin Ullvang e-post: redaksjonen@vestavind-sveio.no Vestavind ønskjer å retta seg etter reglar for god presseskikk slik dei er nedfelte i Vær Varsom-plakaten. Den som meiner seg ramma av urett avisomtale vert oppfordra til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også høve til å klaga til Pressens Faglige utvalg (PFU). Adresse: Rådhusgata 17, 0158 Oslo. Telefon: 22 40 50 40


4

Vestavind Torsdag 2. april 2020

Stakk av

Full produksjon i Mølstrevåg

Utrykningspolitiet prøvde natt til måndag å stoppa to bilar på E 39 sør for Valestrand. Begge bilane stakk av. Den eine forsvann. Den andre svinga inn på ein stikkveg og kjørte seg fast i gjørme. Den 18 år gamle sjåføren fekk førarkortet beslaglagt på staden.

Ved Ølen Betong sin fabrikk i Mølstrevåg går produksjonen av betongelement omtrent som normalt, trass i koronakrisa. – Sjukefråværet er noko høgare enn normalt. Arbeidet går likevel greit så langt, seier dagleg leiar i Ølen Betong, Lars Norekvål. Betong-

fabrikken i Mølstrevåg er ein av dei største arbeidsplassane i Sveio, med 28 tilsette. Norekvål fortel at dei arbeider med langsiktige oppdrag og har god lagringsplass til ferdige produkt om leveringane skulle bli forsinka. Det som på litt sikt kan bli avgjerande

for verksemda i Mølstrevåg, er tilgangen på råstoff. Det gjeld sement og, ikkje minst, armeringsmateriale. – Me har sikra oss godt på dette feltet også. Produksjonen kan haldast oppe på dagens nivå i alle fall til ei god stund over påske, seier Norekvål.

Jaktar på gamle idrettsbilete Den gamle lagsprotokollen til Sveio idrettslag gir oss historia frå dei første 20 åra, då aktivitetane i hovudsak var basert på friidrett. Har du bilete frå denne perioden vil Vestavind svært gjerne høyra frå deg. Tekst: Kari Nilsdatter Haukås kari@vestavind-sveio.no

Sveio idrettslag blei stifta 28. april 1951, noko som betyr at laget til neste år kan feira 70-årsjubileum. Første formann var Johannes Dommersnes. Medlemskontingenten blei sett til fem kroner, alle under 17 år gjekk for halv pris.

Banedugnad

Den gongen Sveio idrettslag starta opp hadde kommunen ingen idrettsplass, og ungdom som ville driva idrett blei vist til leikeplassar ved skulane. Noko av det første som blei drøfta var korleis finna ei tilfredsstillande løysing til bane. I 1959 blei det bestemt at fotballbana skulle leggjast ved sjukeheimen og at arbeidet skulle gjerast på dugnad.

Spenstige hopp på Idrettsdagen i 2007, der alle 5. -7. klassingane i heile Sveio er med.

Idrettsdag og skøyteløp

Fotballag i vanleg serie blei ikkje meldt på før banen var ferdig i 1967. Fotball var tidlegare inndelt i sonar for Sveio og blei spela rundt om på skulane. Andre aktivitetar i idrettslaget var blant anna ski- og skøytedagar, og vanleg idrettsdag med høgde, lengde, og liten ball. I 1966 blei det også etablert ei turngruppe. I alle åra blei det drive utlodningar for å få inn pengar til idrettslaget. Først i 1978 blei sentralidrettsanlegget for fotball og friidrett, ved ungdoms-og barneskulen i Sveio anlagt. Som 40-åring hadde idrettslaget 420 medlemmer, pluss to æresmedlemmer – ekteparet Reidar og Svanhild Lier. I dag har idrettslaget 464 aktive utøvarar, støttemedlemmene kjem i tillegg.

Leiarar 1951-2020:

1951-1955: Johannes Dommersnes (lite aktivitet) 1956: Birger Vikse 1957: Johannes Dommersnes 1958: Birger Vikse 1959: Harald Pedersen

Til venstre: I 2010 teikna Brith-Inger Dirdal Engan korleis ho såg for seg første seriekamp for Sveio då dei skulle bryna seg mot Skjoldar/ Vats. Bjørn Tore Enerstvedt var på den tida ny trenar for Sveio. Til høgre: Kiwicup i Sveio 2010: 450 fotballspelarar, 61 lag og 180 kampar. Sol, vår i lufta og eit kiosksal som sikra Sveio IL eit fint overskot. 6-10 åringane spelte femmerfotball, 11 og 12 åringane sjuerfotball.

1960-1964: (lite aktivitet) 1965: Reidar Lier 1966: Asbjørn Våge 1967: Reidar Lier 1968: Magne Barane 1969-1973: Roald Stølås 1974-1979: Per A. Enge 1980-1984: Ole Johan Sveen

1985: Øystein Krossgott 1986: Leif Nygård 1987: Ole Andreas Glette 1988-1989: Sigurd Henning Nygård 1992: Øystein Eskevik 1993-1994: Nils Arne Nesse 1995: Hans Laupsa 1996-1997: Ole Johan Sveen

1998: Terje Husebø 1999: Arne Tveit Katla 2000/2001: Bjørn O. Bergli 2002-2009: Magnus Skåden 2010-2018: Rune Teikari 2019-2020: Lillian Rommetveit (S.I.L. sin første kvinnelege leiar)


Torsdag 2. april 2020 Vestavind

5

Kraftig auke av arbeidsledige Talet på heilt arbeidsledige i Sveio har gått opp frå 65 personar 10. mars til 237 den 24. mars. Det utgjer 8,2 prosent av arbeidsstyrken. Tekst: Einar Vestvik

redaksjonen@vestavind-sveio.no

Det er tilsvarande auke i dei andre sunnhordlandskommunane også. Prosentvis er Stord hardast råka med 9,5 prosent ledige, etterfølgt av Bømlo med 9,3. Kvinnherad og Tysnes har så langt blitt minst råka. Her er prosentandelen heilt ledige 6,5 og 5,9. – Auken skuldast først og fremst permitteringar som følge av koronakrisa, stadfestar regionleiar Astrid Østerlid ved NAV region Sunnhordland.

Også ledige jobbar

Permitteringane fordeler seg på dei fleste bransjane, fortel regionleiaren vidare. NAV Sunnhordland har oppretta eit innsatsteam for å møta den kraftige auken i talet på permitterte. Det blir også arbeidd med planar for

oppfølging av dei permitterte. Samstundes med at talet på ledige skyt i veret, blir det likevel også stadig meldt om behov for arbeidskraft, seier Østerlid. Ho kjem difor med ei sterk appell til alle som melder seg ledige i desse dagar. – Sørg for å registrera ein oppdatert CV når du melder deg ledig. Då blir det lettare for oss å kobla deg opp mot eventuelle ledige jobbar, seier ho. Ikkje uventa er det mest innan helse og omsorg det blir meldt om behov for arbeidskraft i dese dagar. Men Østerlid fortel også om verksemder innan varehandel og industri som søkjer etter folk. I nokre tilfelle kan det vera behov for vikarar for folk som er sjuke.

Regionleiar Astrid Østerlid ved NAV Sunnhordland ber arbeidsledige registrera ein oppdatert CV. Det aukar sjansen for å få ny jobb i verksemder som treng arbeidskraft no. Foto: NAV

Mellom dei første som blei permitterte, både i Sveio og andre stader, var tilsette i frisørsalongar og treningssenter. Etter kvart gjeld det mellom anna også tilsette i varehandelen. KS har oppmoda kommunane om å unngå permitteringar, og sveioord-

førar Linn Therese Erve stadfestar at ingen av dei tilsette i Sveio kommune er permitterte. Dei som har fått mindre å gjera, mellom anna på grunn av stengte barnehagar og skular, har fått nye

Privat sektor

Ordføraren si spalte

Kjære sveibu! Store delar av mars månad har vore via til arbeid med korona-situasjonen, og min kalender vart brått rydda for både møter og fritidsaktivitetar den 12. mars når regjeringa sette i verk dei mest inngripande tiltaka Noreg har sett i fredstid. Før den tid, hadde eg gleda av å helse på Kystjordmødrene, som i mars hadde samling i Sveio. Kystjordmødrene er ei gruppe jordmødre frå vestlandskommunar som med jamne mellomrom møtest for å utveksle erfaringar. Svangerskapsomsorgen har endra seg dei siste åra, der kommunen sine oppgåver og ansvar innan jordmortenesta har blitt større. WHO har sett 2020 som jordmødrene og sjukepleiarane sitt år, der generalsekretæren sa: «Uten sykepleiere og jordmødre i førstelinjen kan ikke universell helsedekning skje.»

Det er eg heilt einig i, den jobben jordmødrene gjer i kommunen er svært viktig. Eg er stolt over at me i Sveio har auka stilling til jordmor frå 60 prosent til 80 prosent. Eg var óg heldig å få helse på seniorgruppa som gjer diverse dugnadsarbeid på idrettsanlegget ved Sambrukshuset annan kvar tysdag. Eg er imponert og takksam over dugnaden som dei legg ned. Ein fin gjeng. Tidleg i mars var eg på møte i styringsgruppa til Haugalandspakken, der det blei drøfta korleis resterande midlar i bompengepakken skal prioriterast. Det er ikkje nok midlar til å realisera alle vegprosjekt i Haugalandspakken slik det er no. Sveio er tydeleg på at vegen frå Fagerheim til Ekrene er det viktigaste prosjektet, og resterande midlar bør derfor nyttast til denne vegen. Styringsgruppa har ikkje fatta vedtak om prioritering enno. Resultata frå foreldreundersøkinga i barnehagar er klar, der fem av dei åtte barnehagane i Sveio kommune tok del i foreldreundersøkinga 2019. Attendemeldinga frå foreldra er, til liks med det vi ser i heile Noreg og i Vestland fylke, svært positiv. Foreldra er aller mest nøgde med relasjonen mellom borna og dei vaksne og med borna sin trivnad i barnehagen. Dette er svært hyggeleg lesing. Politiske møter vart utsette inntil vidare etter tiltaka som blei sett i verk 12. mars, men måndag denne veka vart det halde møter i alle hovudutval i Sveio. Til handsaming i

Hovudutval oppvekst kultur var til dømes sak om plassering av Dagsturhytta i Sveio, der hovudutvalet samrøystes gjekk inn for Rådmannen sitt forslag om plassering på Emberlandsnipen. I tillegg var sak om badeanlegg oppe i alle hovudutvala. Begge desse skal handsamast i formannskapet 20. april, og endeleg i kommunestyret 27. april.

For tre veker sidan vart kvardagen brått endra for alle. Noreg og Sveio er annleis i desse dagar, ting går i sakte tempo. Samfunnet er sett på vent. Foreldre har blitt utfordra på å ha heimekontor, samtidig som ein skal følge opp skuleelevar og barnehagebarn. Barn og ungdom kan ikkje vere saman i slik dei er vant til. Fleire har blitt permittert, og er kanskje bekymra for privatøkonomien. Mange bedrifter møter no utfordringar, og er usikre på kva konsekvensane vil bli, og kor lenge tiltaka skal vara. Det er ei utfordrande og krevande tid. Me veit ikkje enno konsekvensane etter koronapandemien, men me ser at dei kjem til å bli store. Etter koronakrisa vil samfunnet møte store oppgåver som må løysast – det må me gjere saman. Eg ønsker å ta vare på dei kvalitetane Sveio har, og at me fortsatt skal ha dei same tilboda. Mi oppmoding er derfor å handle lokalt. Bruk nærbutikken din, kjøp varene dine i Sveio – det er viktigare no enn nokon gong. Er det noko du treng å utbetre på huset ditt er det no du bør gjera det. Ta reparasjonen på bilen din.

oppgåver. Som eksempel viser Erve til barnehagepersonalet som var med på å klargjera den nye, interkommunale koronaavdelinga ved Sveio omsorgssenter.

Det har no gått tre veker sidan Noreg «stengde ned». Tre veker der me har måtta halde oss mest mogeleg for oss sjølve. Det er viktig at me fortset å ha ein annleis kvardag, sjølv om ein kjenner på «brakkesjuka». Eg gler meg til me er tilbake til normalen igjen. Eg gler meg til eg kan gi mor ein klem, til eg kan vere med vener og familie, til barna mine kan få leika med venene sine, til eg kan få møte og snakke med deg som innbyggar i Sveio kommune. Me kjem tilbake til ein normal kvardag, men no er det viktig å framleis følge råd og halde seg til tiltak som er sett i verk. Hald hovudet kaldt og hjarta varmt. Ring ein du veit er åleine, ein du trur treng det.

Til slutt vil eg ønske deg ei god påske! Denne påsken blir nok annleis for fleire. Eg kan sjølv ikkje reise på svigerfar si hytte på Hardangervidda, som det første året på lenge utan snø i påsken. Sjølv om denne påsken blir annleis, gler eg meg til å ha påskeferie i Sveio. Eg håpar på fint ver, så eg kan få utforske fleire turområder i den flotte kommunen vår. Hugs at denne nasjonale dugnaden gjer me saman, og at den vil gå over. Hald ut. Gjer ting som gjer deg glad, eller som gjer andre glad. Prøv å finn lyspunkt i kvardagen og nyt påsken heime i fantastiske Sveio. Beste helsing

Linn Therese Erve ordførar


6

Vestavind Torsdag 2. april 2020

Måtte skjera opp vegger og golv Sundag ettermiddag rykka brannvesenet ut til Ålfjordvegen. Der var det meldt om kraftig røykutvikling i ein bustad der det budde to personar. Meldinga kom klokka 15.30 sundag, og då brannvesenet kom fram kort tid etter, var det svært mykje røyk. Dei to som budde der, hadde kome seg velberga

ut og var ikkje skadde. Bustaden er ei hytte som det bur folk i fast. Dei hadde fyrt i omnen, og det utvikla seg til ein pipebrann. Det blei etter kvart så varmt i treverket rundt pipa at det tok til å ulma og utvikla mykje røyk, opplyste politiet. Det var ikkje opne flammar, og brann-

vesenet måtte skjæra opp både vegger og golv rundt omnen og pipa for å sløkka ulmebrannen. Rundt klokka 17.30 hadde dei kontroll på situasjonen. Ulmebrannar er utfordrande og kan blussa opp igjen. Brannvesenet følgde derfor opp opp med å kontrollera og eventuelt ettersløkking.

– Påskeforteljinga gir håp For 27 år gamle Ingvild Bjørnøy Lalim har dei i siste vekene vore prega av fest og alvor. Tekst: Kari Nilsdatter Haukås kari@vestavind-sveio.no

Nyleg blei Ingvild Bjørnøy Lalim tilsett som kapellan i Haugaland prosti med Vår Frelsers sokn og Skåre sokn som tenestestad. Ho starta i sin nye jobb 1. april. – Det var stor stas å bli ordinert til presteteneste! Eg har tidlegare fått prøvd meg på gudstenester og gravferder, særleg i Sveio, og tykkjer det er eit privilegium å få koma så tett på menneske i sorg og glede. Den siste tida har sjølvsagt vore prega av eit alvor med omsyn til koronaviruset. Menneskelivet er sårbart, det har me fått merka ekstra nå, fastslår Lalim.

Lensmannsgården

Saman med ektemannen Petter Hanseid, som jobbar som dagleg leiar i Connect 365, eit dotterselskap av Omega i Ølensvåg, og deira halvtanna år gamle son Torstein, har ho flytta inn i det staselege Fjærtoft-huset i Førde. Lensmann og samfunnsbyggjaren Styrk Fjærtoft var hennar oldefar. – Overgangen frå Bislett til Førde var for så vidt ganske stor, eg er glad i å gå på teater og drikka kaffe latte og eta tapas på restaurant. Nå er det andre ting som eg likar som kjem meir i fokus, til dømes fisketurar i Førdespollen og raudvin framfor peisen, kan austlendingen fortelja. Huset dei bur i har stort sett stått tomt i 30 år, det var difor ganske mykje å ta tak då dei flytta inn. – Men det er eit morosamt hus å bu i, forsikrar Lalim, og legg til: – Eg håpar folk har lyst å koma på brettspel her. Det er berre å invitera seg sjølv, me vil gjerne bli kjent med fleire, seier ho gjestfritt.

Kvikklunsj og late dagar

Tilflyttarane kjente ingen i Førdebygda då dei kom med flyttelasset i fjor sommar, men har frå første stund følt seg velkommen. – Me har blitt svært godt mottekne! Me har svært kjekke naboar som inviterte oss på kaffibesøk og middag første dagen me møtte dei. Sonen vår, Torstein, på halvanna år, har fått gode venner i barnehagen, og andre folk i bygda har ønska oss veldig velkom-

Nytilsett kapellan i Haugaland prosti, og nytilflytta førdebu, Ingvild Bjørnøy Lalim, sin favorittsalme i denne førpåsketida er «O, bli hos meg». Rett ofte går ho også å nynnar på «Tanta til Beate», betrur ho oss. Foto: Privat

men. Me er også svært takksame for dei tilsette i Førde barnehage. Det er svært tydeleg at dei bryr seg om borna og at dei har det kjekt når dei er på jobb. – Kva forbind du med påsken, og kva betyr den for deg? – Påsken er for meg å eta kvikk

lunsj i solveggen og ha late dagar. Eg elskar at påskebodskapen og våren kjem samstundes. Når eg ser påskeliljene som sprett opp av den jorda som nettopp var frossen tenkjer eg på påskeforteljinga sitt håp om livet som vann over døden. Påsken er vanlegvis glede, sol og

– Påsken blir annleis for oss alle i år, så eg veit rett og slett ikkje heilt kva som står på programmet enda. Sannsynlegvis blir det mykje familietid med Petter og Torstein, gode måltider og kanskje ei god bok, fortel Ingvild Bjørnøy Lalim, her med sonen Torstein på armen. Foto: Privat

latter, men for mange blir påsken i år heilt spesiell på grunn av coronavirus. – Kva vil du sei til trøyst for dei som føler seg åleine?

Einsemd og håp

– Einsemd er vondt, og blir ofte forsterka i høgtider, og særleg nå kor mange må leva meir isolert enn til vanleg. Men me må halda fast på håpet om at det kjem ein dag då me kan finna tilbake til dei fellesskapa me nå sakar, den gode kvardagen. Når Lalim blir bedt om å trekkja fram det viktigaste med påskeforteljinga i Bibelen, må det bli to ting, betrur ho oss: – For det første at vår Gud er ein Gud som går heilt inn i det mørkaste, som ikkje flyktar frå lidinga. Der menneske lir, der er Gud. Det andre er at påskefortelljinga er ei forteljing om håp. Om livet og kjærleiken som er sterkare enn døden.


Annonser

Torsdag 2. april 2020 Vestavind

t n u s tenk ! t n u s - lev NÅ over

Bli KIWI PLUSS- og Trumf-kunde og få

1.600.000 KIWI PLUSS kunder!

KIWI PLUSS

BONUS

på all fersk frukt og grønt og all ferskpakket fisk!

NB!

• PLANLEGG PÅSKEHANDELEN – vær ute i god tid så ikke alle handler samtidig • TILPASS TUREN – husk at du kan bruke hele åpningstiden – handle gjerne alene • TA HENSYN TIL BÅDE KUNDER OG MEDARBEIDERE – hold minst én meter avstand

Bli KIWI PLUSS- og Trumf-kunde og få 15% BONUS på all fersk frukt og grønt og all ferskpakket fisk, og 1% Trumf-bonus på alle andre dagligvarer. Som KIWI PLUSS-kunde er du også automatisk med i Sunnhetslotteriet. Se kiwi.no

7


8

Vestavind Torsdag 2. april 2020

Velkomen til bords Har du lyst på tips til årets påskemat treng du ikkje gå lenger enn til to lokale matkontoar på Instagram. Bli med inn på kjøkkenet til Ida Marie Aamot Storbakken og Bente Linn Dirdal. Tekst: Irene Jacobsen

redaksjonen@vestavind-sveio.no

Ida Marie Aamot Storbakken vaks opp med hytteliv på Tittelsnes, med familie, slekt og venner som alle skulle nyte alle feriane saman – med mykje god mat. Dei plukka sopp og bær, fiska brosme og lange, lagde fiskekaker og fiskegrateng, kokte krabbe og blåskjel. Etter kvart blei Ida Marie også kokk og levde av å lage mat. Nå er kokkeyrket bytta ut med sosionomjobb i Haugesund kommune, men matinteressa lever vidare heime på kjøkkenet, og på blogg og Instagram. Du finn henne på idamariesmat.no. Der har ho 40.000 lesarar i månaden.

Tok av for to år sidan

Til påske i fjor var heile familien samla på hytta på Tittelsnes. Då diska Ida Marie opp med pavlovabombe. Den skal truleg på menyen igjen i år, men om det blir på hytta er mindre sannsynleg i desse tider. Årets påskefeiring blir nok heime i Haugesund, eller hos mora i Tysvær. For Ida Marie starta bloggen for å lettare kunne dele oppskrifter med familie og venner. For to år sidan, medan ho var sosionomstudent, bytta ho bloggplattform – og det var då det tok av. For lesarane blei det lettare å finna fram, lettare å søka. Ho bytta mobilfotografering med speilreflekskamera og gjorde endå meir ut av matstylinga. For kvart bilde du ser på bloggen kan du rekne med at ho har minst 200 bilete av retten på minnebrikka. Det er ikkje lenger berre familie

og venner som klikkar innom. Då ho begynte i ny jobb i barnevernstenesta i Haugesund, var det plutselig fleire som oppdaga at den nye kollegaen var den same som inspirerte dei til å lage både fløytekarameller og gjærbakst.

– Gøy å dele oppskrifter

– Det var litt meir tid til blogging medan eg var student. Litt travlare er det nå som eg har jobb, men det er gøy å dele oppskrifter. Sjølv følgjer eg aldri ei oppskrift, innrømmer ho. – Så når eg lager mat som skal på bloggen må eg vere nøye med å skrive ned alt eg har oppi. På bloggen hennar kan du velgje mellom blant anna middag på under 30 minutt, klubbmat, matpakketips, kalde rettar, varme rettar, tapas, vegetar, høgtider og selskap. Og påskematen? Verdas beste lappar til frukost, rekesalat til lunsjen og lammelår med kvitløk og rosmarin til middag. Til dessert; pavlovabombe.

Kunsten å planlegge innkjøp

Det er ikkje meir enn eit halvt år sidan Bente Linn Dirdal starta Instagramkontoen @bente_linn_sparetips. Er du ein av dei 6.000 som følgjer henne der, veit du at det ikkje berre handlar om sparing, men også om å lage god og næringsrik mat, om matglede og om å ta ungane med på kjøkkenet. Kanskje har du fått med deg at bloggen hennar er anbefalt av både DN og DNB, at ho har dukka opp i Dagbladet i ei sak om Fretex sine pelskåper til 7.500 kroner – og i Aftenposten i ei sak om personleg øko-

Slik kan også ein restemiddag sjå ut heime hos Bente Linn. Foto: bente_linn_sparetips

nomi, der både ho og Luksusfelleøkonomen uttalte seg. På Instagram er det mange som lar seg inspirere av trebarnsmora som sparer 5.000 kr i månaden. Du finn henne på Instagram under namnet @bente_lill_sparetips.

Mellomtittel

Ida Marie Aamot Storbakke er både kokk og sosionom. På bloggen idamariesmat.no deler ho sine beste oppskrifter. På Instagram heiter ho @idamariesmat.

Bente Linn Dirdal har Instagram-kontoen @ bente_linn_sparetips – med fokus på mat, oppskrifter, og smarte sparetips.

– Eg har jobba i matbutikk sidan 2012. Kvar dag treff eg folk som handla mat på same måten som eg gjorde før. Dei fyller korga impulsivt undervegs, kjem til kassen og ler av at det blei fem bæreposar når dei eigentleg berre skulle inn å kjøpa mjølk, seier Bente Linn. Slik handlar ho ikkje sjølv lenger, og med det er matbudsjettet til familien redusert til 5.000 kroner i månaden. Løysinga for familien blei eit hushaldningsbudsjett og planlagte handlelister. Dei gjer storhandelen ein gong i veka, vanlegvis på mandagen,

for då er det mest 40-prosentvarer å få tak i. – Frys ned det som har kort haldbarheit. Ikkje ver redd for datoen på for eksempel eggekartongen, egg varer mykje lenger enn det best-førdatoen tilseier. Elles er det viktig å halde seg til handlelista, ikkje bli frista til å kjøpe meir enn det du har bestemt deg for, tipsar ho.

– Ta med ungane

– Bruk opp alle restar, frys ned om du ikkje får brukt det akkurat i dag. Både ostebitar og grønsaker kan frysast til seinare bruk. Sjølv har ho funne mykje inspirasjon og idear frå andre på nettet. Men det har handla mest om å våga å prøva og feila på kjøkkenet. – Og ta med ungane på matlaginga. Lær dei å laga mat, og lær dei verdien av mat. Å kaste mat er som å kaste pengar!


Torsdag 2. april 2020 Vestavind

9

Foto: idamariesmat.no

Ida Marie si Pavlovabombe 5 stk eggekviter 0,5 ts salt 120 g melis 120 g sukker Ein halv boks kokosmelk til overs? Frys restane ned i isbitposar og bruk dei i smoothie, supper eller i iskaffi. Foto: @bente_linn_sparetips

Gul krem 3,5 dl kremfløyte 8 eggeplommer 200 g sukker 5 ts maisenna 4 ts vaniljesukker 0,5 ts salt 300 g meierismør Pasjonsfruktkrem 3 dl kremfløyte 4 stk pasjonsfrukt Fyll Ferske jordbær, blåbær og bringebær Slik gjer du Sett omnen på 140 grader varmluft.

Kylling curry a la Ida Marie. Foto: idamariesmat.no

Lag marengsen: Skil eggekvite frå eggeplomme. Ha eggekvitane i ei bakebolle med salt. Pass på at du ikkje får spor av eggeplommene i eggekviten. Visp kvitane og salt til luftig skum. Tilsett deretter lit og litt sukker medan du vispar på full styrke. Når alt sukkeret er vispa inn, ha i litt og litt melis. La maskinen gå eit par minuttar på høg hastighet. Visp til den er luftig og blank. Legg marengsen over på eit bakepapir og smør den utover til den størrelsen du ønskjer. Steik på varmluft, midt i omnen, på 140 grader

i ca. 60 minutt. Denne marengsbotnen blir sprø utanpå og mjuk inni. Liker du den sprø kan du doble steiketida. La marengsbotnen stå på det varme steikebrettet til den er avkjølt. Lag gul krem: Ha fløyte, eggeplommer, maisenna, sukker, salt og vaniljesukker i ein kjele. Rør godt saman med ein ballongvisp eller ein stavmiksar. Sett deretter kjelen på varmen, og visp godt heile tida, til eggekremen begynner å tjukne. Det er viktig å røre godt i botnen, slik at den ikke svir seg. Kremen blir tjukkare jo varmere den blir. La kremen småkoke maks eit minutt, medan du rører godt. Trekk kjelen vekk frå varmen når den har kokt i ett minutt. Visp inn litt og litt smør om gongen. Det er viktig å ikkje ha for mykje smør i, for da kan kremen skilje seg. Ha kremen over i ei skål og dekk med plastikkfolie heilt ned til kremen, slik at det ikke blir snerk. La den kjøle seg litt ned på benken, før du set den kaldt, gjerne over natten. Lag pasjonsfruktkrem: Pisk fløyte til tjukk krem. Vend inn pasjonsfruktkjøtet. Monter kaka: Legg marengsbotnen oppå eit passande kakefat. Ha den gule kremen i ein sprøytepose med store sprøytetipp, sprøyt den oppå marengsen. Ha deretter pasjonskremen over, legg på friske bær og litt pasjonsfrukt rett før servering.

Bente Linn sitt brød Har du halvslappe gulrøter eller mjølk som har gått ut på dato, men fortsatt er god? Av denne oppskrifta kan du lage både brød og rundstykke. Brød steikes 1 time på 200 grader, rundstykker ca. 15 minuttar på 225 grader. Fristar det kanskje med heimelaga vårrullar? Oppskrifta finn du på idamariesmat.no

900 g kveitemjøl 300 g sammalt kveitemjøl 100 g sesamfrø 7 dl mjølk 1 ½ dl olje 4 raspa gulrøter 1/2 pk fersk gjær

Foto: @bente_linn_sparetips


10

Vestavind Torsdag 2. april 2020

Ut på tur, aldri sur Fem sprekingar kjem her med friske tips til kva du kan gjera i påskeferien. Tekst: Irene Jacobsen

redaksjonen@vestavind-sveio.no

Nina Haara Matre Sekk på ryggen og styrketrening i pausen I løpet av vinteren har du sett henne på både lokal-TV og NRK – på treningstur utandørs med tung ryggsekk. Rucking, kallast treningsforma som er ganske så ny i Noreg. Den burde passa Kari og Ola heilt perfekt – ut på tur og styrketrening i same slengen. Nina har tatt PT-utdanning i Oslo, og innreia treningslokale på den tidlegare campingplassen på Fjon. Sidan midten av mars er det Instagram som har vore einaste måten å treffa kundane på. Dagane er ikkje heilt som før, men ho prøver å spre rørsle og treningsglede likevel. Her er hennar beste tips til hyggelege påskerørsler: – Me må ut på tur, frisk luft er deilig. Du treng ikkje gå så langt, men legg du litt ekstra vekt i sekken får du større treningsutbytte, tipsar ho. Planlegg du litt på førehand kan du legga inn styrkeøvingar i pausane, knebøy, armhevingar og utfall – det treng ikkje vere vanskelegare enn det. – Og blir det fint ver er terrassen ein fin plass å ha ei styrkeøkt. Me må ha det kjekt nå. Leika litt og slå oss laus. Lag konkurransar med ungane, spring rundt huset, hopp og ha gøymaleita. Lag kakao og ha det koselig – og tenk at du nå har ein fin sjanse til å komma i gong med det du kanskje lenge har utsett.

Lillian Wirkola – Rull ut yogamatta heime Døra til yogastudioet hennar i Førde har vore lukka og låst sidan midten av mars. – Dette er ein fin sjanse til å bli din eigen yogalærar, tipsar Lillian. Er du redd for at du ikkje skal hugse ein einaste av øvingane, kan Youtube halde deg gåande i årevis. Lillian slår likevel eit slag for å prøve sjølv - det er lettare enn du trur. Det vanskelegaste er å rulle ut matta og kome i gong, det er dette som er dørstokkmila. Her er hennar tips til korleis du kan gjere det:

Nina Haara Matre kan du følgja på @roersle på Instagram. Ho har planar om å ta med seg familien ut på tur – gjerne med ein litt ekstra tung ryggsekk og innlagde styrkeøvingar i pausen. Foto: @roersle

– Sett på musikk som du liker, rull ut matta, legg deg ned og begynn med å slappe av. Roe ned, gi slepp. Lytt til pusten. Gjer øvingane du hugsar, etterkvart oppdagar du at kroppen hugsa dei. Ikkje still så store krav. Ikkje tenk at du skal halde på i 90 minutt, ver nøgd med 5 minutt, 10 minutt – det viktigaste er å komme i gong. Avslutt med å ligge ned, gi slepp på uro og frykt. Vær grei med deg sjølv. Lillian har vore på både Kilimanjaro og Base Camp Mount Everest, men nå er det verken maraton eller toppturar som gjeld. I påsken finn du henne mest truleg i Rex Garden eller på veg eller frå ein fjelltopp i Sveio.

Lillian Wirkola anbefaler Rex Garden og fjelltoppar i nærområdet denne påsken – og å rulle ut yogamatta heime. Stress ned og slapp av. Foto: Irene Jacobsen

Elisabeth Hauge Bakke For barnefamiliar Mange sveibuar har i løpet av åra vore med Sveio turlag og Elisabeth Hauge Bakke på tur. Sjølv om vårprogrammet i år ikkje kan følgjast som vanleg, er det fullt muleg å sjølv ta seg fram til nokre av favorittane hennar i Sveio. To av forslaga ho har til barnefamiliar inkluderer også litt krigshistorie: Tittelsnes fort og bunkersane på Nesheim, er begge spennande utfartsmål. Elles er nå Slettene friområde i Auklandshamn endå betre skilta og skal vere lett å finna fram til også for folk som ikkje er lokalkjende. Ein av turane som gjekk ut i vår var den frå Fantahytta til Digranesvarden på Nordre Vikse. Elisabeth har nyleg gått den for første gong, og den vil ho gjerne anbefala. Slik finn du startpunktet: Kjør til avkøyringa mot Straumen, oppå flaten ser du ei grind og skilt til den merka turtstien. Det er godt merka og lett å finna fram. – Bjellandselva er også flott, passar for alle aldrar, tipsar Elisabeth. – Og ein av dei betre vil eg sei

Elisabeth Hauge Bakke foreslår to turar med litt krigshistorie Foto: Privat

er den gamle kyrkjevegen mellom Sveio og Søre Mølstre. Enklast er det nok å starte turen i Sveio, like ved avkøyringa mot Fjellstad. Kikk etter i vegkanten og du finn skiltet der stien startar.


Torsdag 2. april 2020 Vestavind

11

Herborg Lothe Stava På krabbejakt med barnebarn

Margit Blytt er den første kvinna i Danmark som tok gartnarutdanning. Den gongen var det rekna som hardt mannfolkarbeid, og slett ikkje noko yrke for ei ung jente. I påska håpar ho på finver og gode forhold for hagearbeid. Her er ho i fjor sommar med den overdådige hotensiahekken som ho har laga av stiklingar. Foto: Irene Jacobsen

Margit Blytt Går 10 km kvar dag Går du ein tur i området rundt Valestrand skule kan du to gonger til dagen treffa på 84 år gamle Margit Blytt og hunden hennar. Morgonturen går opp og ned til sjøen, towtalt 3 kilometer. På ettermiddagen er dei på veg ut igjen, denne gongen ein fast tur på 7 kilometer. – Ut å gå kan me alle gjere, det er slik eg held meg frisk og sterk i muskulaturen, seier Margit. – Gå dei brattaste bakkane, kjenn at det pumpar. Ikkje ver redd for å pusta og pesa litt, det må til om du skal bli sprekare.

Joda, eg saknar aerobic-treningane, eg har jo vore instruktør i 40 år, men nå får me ta ansvaret sjølv. Hennar eigne påskeplanar er i år ekstra kortreiste – ho har tenkt å kosa seg i hagen. – I år skal eg endeleg få orden på hagen. Alt som har grodd over dei siste to åra skal eg nå få tid til. Blir det litt fint ver har eg tenkt å klippa roser og beskjæra buskar og klippa ned kratt. Og så er det ei fin tid å få vekk løvetann og alt anna ugras som spirer alt nå. Me sparer oss for mykje luking seinare om me tar ein skikkeleg runde nå, seier ho.

Ironman-treningane har blitt færre for Herborg Lothe Stava. Nå om dagen handlar det meir om å vere mormor enn løpetrening. I påsken håpar ho derfor på fine utdagar saman med barnebarna Tobias og Theodor. Planen er å hoppa på trampoline, leika i sanden, går tur i fjæra og leita etter strandkrabbe. Kanskje fiska litt og spela fotball. – Historia gjentar seg, seier ho og ler. – Me gjer dei same tinga med barnebarna som me Herborg Lothe Stava med barnebarna Theodor (5) gjorde med våre eigne ungar. og Tobias (3) likar seg i sjøkanten når vårdagane er Utandørs er det alltid mykje ekstra fine. Foto: Privat på finna på. Når ho spenner på seg løpskoa er det to turar som ofte fris- fem toppane på ein dag, det hadde tar, Kyststien i Haugesund og løypa nok blitt ein lang dag – men også velrundt Storavatnet i Auklandsham. Ut dig fin. I fjor var eg for første gong på på tur i gå-tempo veljer ho seg Hops- Kattnakken, men det er litt flaut at eg fjellet, Emberlandsnipen, Liertop- endå ikkje har vore på Siggjo. Kanpen, Dreng og Trodlavassnipen. skje i vår? – Det hadde vore gøy å fått til alle

HEIMEN SOM HØVER FOR DEG Det handlar om di framtid og din personlegdom. Vår oppgave er å skape akkurat den bustaden som du kjenner deg heime i. Du samarbeidar med arkitektane våre under planlegginga, og sjølve byggeprosessen er trygg og oversiktleg.

erne leilegheiter,

BESTILLG KATAlinkL-hOus.no

sentrum. 2 – 3 soverom frå 76 – 86m². Hustype: Ekeberg

www.b

Vi bygger din personlege heim! Ringvegen 12, 5412 Stord

Valvatne

70

blinkhus@valvatne.no

Bjørn Storebø

tlf. 53 40 20 70

Mob. 982 89 939

www.valvatne.no

bs@valvatne.no

Ringvegen Stord – Tlf. 53 7020 70 www.valvatne.no Ringvegen12, 125412 5412 Stord Tlf.40532040 Sveiogata 66 5550 Sveio Tlf. 98 28 99 39

www.valvatne.no 1900-2020 FAGFOLK I 120 ÅR

Blink Valvatne, (onsdag ogHus torsdag 8-16)Ringveien 12, 5412 Stord, Telefon: 53 40 20 70 - E-post: blinkhus@valvatne.no


kos for hel familen Vestavind Torsdag 2. april 2020

Påskekos for Påskekos forheile hele familien familien SUNDAGSMIDDAGHEILAGDAG I PÅSKA

FRUKTVEKST

OG SÅ VIDARE

MÅLTIDET SNACKS

DOMSTOL

GRETNE

DAMP

HALDNINGA

VARM DRIKKE

ETTERPÅ

SKORPE MUSKULØS YTTERPLAGG

HER ER MANGE I PÅSKA

RHENIUM

DYRET

NØSTE

GJERE TYNNARE

FORSIKRING

LEVER

ARBEIDSØKT

HØGARE ADELSTITTEL

GROPER

BRYGGJERI I DRAMMEN

TYNN

FLAT FOT

PÅ SLUTTEN AV NETTADRESSE

VERKTØY

DESSERTAPPARAT

LEKSE

POLITISK PARTI

KRUM

20 STK

ØYBUAR

ARG

BELØP USKIKK

GR.STOFF AS = AKSJESELSKAP

LESESTOFF I PÅSKA

FLOKKE

DIKT

AVISSJEF (FORK.)

IMITERER

SNAKKAR

PÅ KROPPEN

NATRIUM

BLADET .. OG HØR ER PÅ BADET

GANE

FJERNSYN

DELIKAT

GJESPE

ENKEL SKRÅ FARKOST FJELLSIDE

GJE DYRA FÒR DESSERTEN

NORDISK SPRÅK

SNØRING

SUKK

TIDLIGARE

VEKTEINING

MÅLEINING

DOMSTOLADMINISTRASJONEN

TONE I DUR-

Æ= GEOGRAFI-

BOK

SPIRE

SVIMMEL

GRETTEN

1+1 NORSK FILM FRÅ 2008

ART.

SIVILSTATUS

DASSET

STELE

ÆRLEG

VENN AV BARBIE

GREI

BINDE SAMAN

EI GOD STUND FORNAMN PÅ EI HAGERUP

SIERRA LEONE

OPTIMALE

EKSISTERER HEILAGDAG I PÅSKA

PUGGE

SJUKDOM

SLEKTNIN-

FLIRE

SOD

SKALAEN

Æ=

SEIE

ØYDELAGT BYGNING

REKNESKAPSUTTRYKK

SKUR UTROP FOR SMERTE

NES

TETYPE

DET GAMLE TESTAMENTE

SPORTS-

ARRANGE-

MENT

VERE BRÅKANDE

PARAGUAY (OMV.)

RANSAKING

REDSEL

HOPE OPP

MUNNFULL

KAN SNØEN VERE

TEIKN

GRØNSAK

NIVÅ AV VARME

GARDEN

TIL HITLER

GLØGGSKAP

LUFTVEGSSJUKDOM

GALLERI

HELLAS

ROMERSK TALTEIKN X

PAR

SUNDAGS- FRUKTMIDDAG- VEKST MÅLTIDET SNACKS HEILAGDAG I PÅSKA DOMSTOL SKODESPEL

12

PERU

HEILAGDAG I PÅSKA TYPE ROLLE

UTTALE

DELT I TI DELAR

SARKASTISKE

ALUMINIUM

(OMV)

OG SÅ VIDARE

PRONOMEN

TEATERKARAKTERAR

SMERTER

NEON

I MUSKLAR

INSTAGRAM

DAMP

DERETTER

BRØL

ØVSTE SPISSE DEL PÅ EIT TÅRN KRITIKK

52 VEKER

PÅ NYTT

KJØKENREISKAP

KVAR EINASTE

NORSK LOVBOK

KÅRAR DYKK

VINN VESTAVIND-KOPP send løysinga til tips@vestavind-sveio.no innan tysdag 14. april kl. 12. Me trekk ein heldig vinnar.


Torsdag 2. april 2020 Vestavind

FYLLAST MED SNOP I PÅSKA

KVAR EINASTE

ER GRILLKRYDDER

PAPIR

SKRIVEREISKAP

FLATE MÅL

KARAT

! e k s å p God

JORDSTYKKE STATSMINISTER I DAG (FORNAVN)

KVARANDRE

LÆRE-

POPULÆR

HESTAR

GREITT

STAD MED

SURROGATBOKSTAV

PLAGAR FORHENG FRAMFOR

LEKAMSSKADE PÅ JOBB

VINDAUGE

SLUKE BERYLLIUM

IKKJE DU EGGFORMA

FERSK

GJÆRA TILHENGJAR

KRYDRA

NR. 2

SJUKDOM TEKSTSAMLING

RØRE

HØGD FRÅ BAKKEN TIL AUGA

GRUNNSTOFFET NE

FART

TA IMOT

! e k s åGod p PÅSKESYMBOL

SMÅLEG

BRYST

KLARE

VINMUGGE

TV-KANAL EKSAMEN MED MUSIKK FRUKOSTRETTEN

FEILFRI KRØKJE SEG FARKOSTANE

UVITANDE PERSON KRYDDERPLANTE

MOT STØRRE POSE Å HA MAT I

BIBELNAMN

MINST STEIKT SPRÅK

VARM DRIKKE

KJEPP

HOLME

FLYTTE

SKUNDE SEG

MUSIKKSELSKAP

STRAUMTILPASSAR

DJUPT DRIKKEKAR

FUGLELÅT

ENKLE

UVENSKAP

VEIK

BILMERKE

KVILE

(OMV)

DESILITER SKULE I NORGES HOVUDSTAD

SMAKA NATRIUM LURING

FOSTRING

GJENSTAND

TRE

PÅ NYTT

SKIL UT

”LIVSENS VATN”

BRA

VIA

NAM

ALV

SKOGSVEG

UTAN FESTE

JOULE

ITALIENSK VERTSHUS

BACHELOR

DET NYE TESTAMENTE

TJUKK SURMJØLK

OF ARTS KATT

PÅSKE-

OPPGÅVER

KORN ELEKTRONISK KVALITETSHANDBOK URO

VERE FULLSTAPPA SUKKE

SMERTE BELØP AMR. ROVDYR

LAND SPASERE

FYL AST ER GRIL MED KRYDDER SNOP I PÅSKA KARAT

PAPIR

NASKE

JORD-

IKKJE DU

HASTA

TRØYSTE

SONG AV U2

FLATE MÅL

ART.

STØRRE I MENGD

REISKAP

ANDORRA

KJØTT-

BLANDING

NIKKAR

UKOKT SIDA AV BÅTEN SOM OMRÅDE VINDEN RUNDT IKKJE BLES HOL PÅ MOT GOLFBANE

DÅPSVITNE HUND PÅ ENGELSK

BOKSEN HUGGVÅPEN

IVRIGE

YR

FORMA TING

BLØFFE

ANONYM GRUPPE

GLI TIL SIDA

SYLINDER-

SNUSMERKE

13

SKRIVEREISKAP

Å=

FJERNSYN

IKKJE DAG

LITA VINYLPLATE

FIRHJULING

ROMERSK TALTEIKN

5

dittkryssord.com


14

Vestavind Torsdag 2. april 2020

God påske!

Helsingar frå store og små

Påskehilsen og gode klemmar til Lillian og Asbjørn Våge fra Emmalou og Jayden.

Vi vil gjerne sende en hilsen til Gerhard Emberland. Fra Olderbarnet Gabriel Emberland.

Her er ein hilsen til Bestefar Gerhard.

Til oldemor Kari Lokna. Vi er glad i deg! Klem fra Storm, Brage og Emre.

Amanda og Theodor helsar til farmor og farfar, og ønskjer dei ein god påske.

Amanda og Theodor ønskjer Olla ein god påske.

Hilser til min far og svigerfar. Blir vanskelig å komme seg fra Spania i disse tider. Mye kanselleringer. Siste flyet vi skulle med var Norwegian 21. april som er kansellert. Så vi er ved godt mot og ser dagene an. Glad i deg. Hilsen Jorunn Helene og Oskar.

Sofie Østensjø Knutsen vil sende en stor klem til mormor og morfar. Savner dere masse og gleder meg til jeg kan besøke dere igjen. Klem fra Sofie.

Emil Østensjø Knutsen vil sende en stor hilsen til mormor og morfar. Savner dere masse og gleder meg masse til og besøke og leke med dere igjen. Stor klem fra Emil.

Gullvegen 87, 5550 Sveio Tlf: 53 74 02 59 – 911 22 843 Send oss e-post: post@bjellandelektro.no Eg vil helsa til oldeforeldrene mine, Berit Oline og Nils Lie, Gerda Vallestad, Sigrid Johanne og Sverre Myklebust. God påske, klem frå Oline Vallestad.


15 Sveio Auto inviterer til SSangYong dagar Torsdag 2. april 2020 Vestavind

Annonser

du tøff stikk innom FREDAG den 25. (9–19) LØRDAG den 26./ novem 1,6 literog Euro 6 dieselmotor 4x4 / 1 r Euro 6 Er diesel / 4x4nok / 178 hkdu / 400 dreiemoment / Tilhengervekt 15 gervekt Fås/ som varebil og personbil r Euro 63500kg diesel / /4x4 178 både hk / 400 dreiemoment 1,6300 literdreiemoment Euro 6 dieselmotor / 4x4 / 115 Adresse: Telefon: og personbil Nett: gervekt 3500kg / Fås som både varebil 300 dreiemoment / Tilhengervekt 1500

reisen V e

Adresse: Industriveien 23,2212 Kongsvinger

V

ON

o 6 motor, 4x4 trinns automat, e seter, og nytt design.

kr 311.898,– eks mva

mnd*

a kr 377.145,– eks mva

nd*

, forbruk 0,72 l/mil. mva i startleie, 3 år.

LEIDAR

LEIDAR

E C I V R E S

REXTON

Industriveien 23,2212 Kongsvinger

62 81 58 50

Telefon: 62 81 58 50

TIVOLI

www.kongsbil.no

RODIUS RODIUS

Nett: www.kongsbil.no

! l i b l e . l k n i r a p y t l i b e l l a på ! r a s i r p r o f t k a t n Ta ko

Forhandler: Kongsbil AS

Adresse: Industriveien 23,2212 Kongsvinger

Telefon: 62 81 58 50

LEIDAR

2.2 liter Euro 6 diesel / 4x4 / 178 hk / 400 dreiemoment Tilhengervekt 3500kg / Fås som både varebil og personbil

Nett: www.kongsbil.no

XLV

r Euro 6 bensin- og dieselmotorer / 4x4 / 115 hk r Euro 6 bensin- og dieselmotorer / 4x4 / 115 hk eiemoment / Tilhengervekt 1500 / Bagasjerom 720 liter eiemoment / Tilhengervekt 1500 / Bagasjerom 720 liter

1,6 liter Euro 6 dieselmotor / 4x4 / 115 HK 300 dreiemoment / Tilhengervekt 1500

RODIUS

2.2 liter Euro 6 diesel / 4x4 / 155hk 2.2 liter Euro 6 diesel / 4x4 / 155hk / 3 Tilhengervekt 2000kg Fås som både v Tilhengervekt 2000kg Fås som både vareb

NTROLL -KO EUFra kr 275.774,– eks mva

CLASSIC VAREBIL CLASSIC VAREBIL

FraLeasing kr 275.774,– eks mva fra kr 2.495/mnd serverer noe å bite i og

PRE PREMIU

Fra Fra kr nytrektLeasi ka

Tagjerne gjernemed meddeg degfamilien. familien. Leasing noe fra kr 2.495/mnd fra Ta ViVi serverer å bite i og nytrektLeasing kaffe. Allesom somstikker stikkerinnom innomerer med i trekning 4 nye vinterdekk. ILSALGav av B Alle med i trekning 4 nye vinterdekk.

LLpå OTEpå H15% K15% EKdu Ddu Bestiller du dutime timetiltilbilen bilendin dini uke i uke4747fårfår deler og 15% Bestiller deler Forhandler: Adresse: og 15% p CLASSIC VAREBIL PREMIUM VAREBIL 1.6 liter Euro 6 bensin- og dieselmotorer / 4x4 / 115 hk 300 dreiemoment / Tilhengervekt 1500 / Bagasjerom 720 liter

2.2 liter Euro 6 diesel / 4x4 / 155hk / 360 dreiemome Tilhengervekt 2000kg Fås som både varebil / 7 seters pe

Forhandler: Adresse: Kongsbil AS Industriveien 23,2212 Kongs Kongsbil 23,2212 Kongsvinger Fra krAS275.774,– eks Industriveien mva Fra kr 324.185,– eks

Leasing noe fra kr 2.495/mnd fra kr 3.095/mnd Ta gjerne med deg familien. Vi serverer å bite i og nytrektLeasing kaffe. Alle som stikker innom er med i trekning av 4 nye vinterdekk.

Lillian og ogdei deiandre andrepå påSveio SveioAuto Autoinviterer inviterer deg dine til p Lillian deg ogog dine til prøv Demobiler står klar både hos Auto Etne A Demobiler står klar både hos Auto og Etne Auto Bestiller du time til bilen din i uke 47 får Sveio duSveio 15% på deler og og 15% på arbeid. Forhandler: Kongsbil AS

Adresse: Industriveien 23,2212 Kongsvinger

Telefo 62 8

Lillian og dei andre på Sveio Auto inviterer deg og dine til prøvekjøring Demobiler står klar både hos Sveio Auto og Etne Auto.

Leiteveien - post@sveioauto.no 5377 74 77 77 Leiteveien 14 Sveio - 5550 Sveio - post@sveioauto.no - 53-74 77 74 Leiteveien14 14- 5550 - 5550 Sveio - post@sveioauto.no - 53 77 77


16

Vestavind Torsdag 2. april 2020

Valevåg Båtforening på flyttefot Foreningen vart stifta i 1983, og sidan den tid halde til på leigd grunn på nordsida av Kobbaneset, tvers over frå fergeleiet i Valevåg. Dette er nå historie, men Valevåg Båtforeing har fått ein leigeavtale med Fred Helge Nappen i eit område i Nappen. Dette er nå i grunnen på same område som før, berre at bryggene er snudd aust-vest.

Det er nå alltid noko styr med slik flytting, men det kjem heile tida yngre krefter til, så det går bra. Stava Sjø vart leigd inn for å flytte/justere og legge ut nye ankerfester, og det var profesjonelle karar. For rundt 10 år sidan gjekk båtforeningen til ei stor investering ved innkjøp av nye brygger. Dei var tidlegare brukt ved eit fiskeoppdrett nede i Ryfylkefjordane, men dei var veldig bra.

Maleri av den tomastra jekta «Frøya».

Skikkelege greier. Desse vart frakta hit og etter kvart kopla saman. Nye uteriggarar vart kjøpt inn og sett saman. Dette var det i grunnen mykje arbeid med og det gjekk føre seg på kaien til Erling J. Eriksen.

Snart kan me feira 40-årsjubileum. Det vel ingen som har oversikt over alle dei dugnadstimar som er brukt, men desse bryggene vil vara i mange år.

Diverre er det fleire som er falt ifrå sidan oppstarten, av ymse årsakar, men alderen er nå ein av dei. Ved førebels fortøyning av bryggene i Nappen hadde ungdommane lagt ut ein planke til gangveg. Då hadde eg valget mellom å detta på sjøen eller å krypa i land. Eg kraup planken, starta Kia`en og kjørte heim.

Litt om det gamla Området er frå før regulert til småbåthavn og er frå gamalt av ei ankerhamn eller nattehamn om ein vil. Det var lite fyrlykter før i tida, så då måtte ein leggja seg til for natta på ein trygg stad. Det er fem gamle fortøyningsfeste i området, T-boltar, eit av dei like innafor fergestøa i Valevåg.

For ei tid tilbake vart desse markert på nytt med svart og kvit maling, men nå er det meste borte, så me lyt nok ta ein runde til med stålbørste og malingskosten. Dette er kulturminne som er enkelt å taka vare på.

Båtforeninga er på plass i Nappen. Foto: Arne Aage Valen

Maleriet av den tomastra jekta til Samuel Nappen, «Frøya», er malt av dottera hans, Agnes i 1915. Agnes (1895-1979) var veldig flink til å både teikna og mala. Blant anna tok ho til med å fargeleggja svart/kvit fotografi og dei vart utruleg fine. Ein kunne ikkje sjå at dei var handmala, dei var nett som fargefoto i dag. På 1950- og 60-talet bleikna alle fargefotografi heilt vekk. Me har sjøl bilete av to av døtrene våre tatt på Otterøy, der dei fôr å stabba i strandkanten, som Agnes fargela. Dei er like fine den dag i dag. Men Agnes kunne meir enn å mala. Til liks med brørne sine, var ho med som mannskap på jekta til faren. Det var ho

og Fritjof som var med ei tid. «Hadde hu vore gut, kunne ho blitt ein gasta sjømann», skal Samuel ha sagt. Men Agnes enda som bureisningskona inne på Dalesmyrane på Bjoa, men ingen høyrde at hu nemnde at hu savna sjøen, er det sagt. Som ein ser av maleriet av «Frøya» ligg ho nett der som bryggene er nå, og det er berre småskog på Kobbaneset. Oppe til venstre kan ein skimta mønet på Fartein Valen-huset. Og fortøyningsfeste til jekta si hadde Samuel Nappen på eigen grunn. Arne Aage Valen

Når skiftet du batteri sist? Startbatteriet er en av flere viktige funksjoner for at bilen skal fungere. Viktigst av alt er at batteriet skal gi bilen nok strøm slik at den starter hver gang. Korte kjøreturer og temperatursvingninger i kombinasjon med mye elektronikk i moderne biler gjør at batteriets effekt vil svekkes over tid. Startvansker og flatt batteri er blant de vanligste årsakene til bilbergingsoppdrag i Norge.

JG

Unngå startproblemer! Ta en batterisjekk hos oss. Så kan du være sikker på at bilen starter – hver gang.

Haukåstrygt Bilverksted Du kan haASbilen Haukås Bilverksted AS ligger sentralt plassert langs E39 i på kommune. verksted hos Sveio ca. sentralt 20oss min.plassert til Haugesund Haukås BilverkstedKjøretid AS ligger langs E39ogi Tittelsnesvegen 595, 5550 Sveio Telefon: 53742551 Åpningstid: man - fre 07:30-15.30

Ønsker du å få utført maling inne- eller utendørs?

Stord. Vi utfører Kjøretid service ca. og 20 vedlikehold på de fleste Sveio kommune. min. til Haugesund og Vi har åpent for å utføre service, reparasjoner og EU-kontroll på bilmodeller, også bobiler over 3 500 kg. I tillegg er vi Stord. Vi utfører service og vedlikehold på de fleste bilen din som vanlig. Dette gjelder også bobil og el-bil. Imidlertid et sertifisert EL-bilverksted. Vi er medlem av verkstedbilmodeller, også bobiler over 3 500 kg. I tillegg er vi kjeden MECA. IEL-bilverksted. dag teller vi fem et Vi medarbeidere. er (COVID-19) medlem avpåverkstedtar sertifisert vi faren for smitte av Koronaviruset alvor. meca.no kjeden MECA. I dag teller vi fem medarbeidere.

Tar dumekanikere service påover bilen hosnoen oss, Etter fra myndighetene hari vi ekstraDa enanbefalinger av våre skal nyinnført jobb, Da en av våre mekanikere skal over i ny jobb, ordinære tiltak for å redusere risikoen for smittespredning. søker vier derfor hans ett årsetterfølger. veihjelp inkludert. Vi tilbyr å hente bringe din bil i nærområdet, hvis du søker viogså derfor hansog etterfølger.

har behov for det. Utover dette er det innvilget inntil 120 dagers Dyktig bilmekaniker/tekniker søkes rentefri kreditt på Meca-konto ved bruk i april så det er ingen Dyktig bilmekaniker/tekniker søkes grunn for å utsette verkstedbesøket på din bil.

Du som søker bør ha: Har som du bilen din inne til service hos oss, får du 12 måneders Mobilitetsservice insøker børbilmekaniker ha: •Du Fagbrev som Vi hører gjerne deg! kludert. Uansett når, hvor og hvorfor bilen stopper, kan du ringefra vårt assistanseFagbrev som bilmekaniker • nummer, Erfaring og interesse for service og feilsøking. Betal når det og du får raskt hjelp. passer for deg! Kontakt oss på tlf, mail eller via nettsida vår: Erfaring for og service • BestillVære strukturert, ryddig effektiv service hos oss,og så fårinteresse du med Mobilitetsservice når du henterog bilen.feilsøking. www.haukaasbilverksted.no Være strukturert, ryddig og effektiv • Velkommen! Inneha gode samarbeidsegenskaper Du finner også på facebook! Inneha gode samarbeidsegenskaper • Høy arbeidsmoral ogoss godt humør Med MECA kortet kan du dele opp betalingen • Høy arbeidsmoral og godt humør inntil 24 måneder – rentefritt! Vi kan tilby: tilby: •Vi kan Gode lønnsvilkår for rette vedkommende B I L V E R K S T E D A S Gode lønnsvilkår for rette vedkommende • Utvidet helseforsikring - ditt lokale bilverksted siden 1963 Utvidet helseforsikring • Gode utviklingsmuligheter gjennom vår • samarbeidspartner Gode utviklingsmuligheter gjennom vår ProMeister Academy Tlf: 53 74 25 51 samarbeidspartner ProMeister Academy • Trivelige kollegaer og godt arbeidsmiljø E-post: post@haukaasbilverksted.no I L V arbeidsmiljø E R K S T E D A S Trivelige og Bgodt • Variert ogkollegaer allsidig arbeidshverdag • Variert og allsidig arbeidshverdag Tiltredelse snarest eller etter avtale! Tiltredelse snarest eller etter avtale! B I LV E R K S T E D

Ring Jarle for et uforpliktende tilbud! Tlf: 913 02 111 e-mail: barabas@online.no

A S

B I LV E R K S T E D

A S

B I LV E R K S T E D

A S


Annonser

Torsdag 2. april 2020 Vestavind

Hold hodet kaldt og hjertet varmt Takk til alle ansatte som jobber døgnet rundt for at hyllene skal vÌre fulle og butikkene rene. Og takk til alle kunder som handler klokt og holder avstand.

17


oK r n a k 18 Vestavind Torsdag 2. april 2020 rbes ok vH e d it iv H em k ks vH Flytt 4 fyrstikker og få 5 kvadrater. al iv H

u

Påskekos for for heile hele famil

vH vH elE vH iv H rb vH vH kS vH ier vH ps SVARET ER PÅ 5 iv H PÅSKE v a BOKSTAVAR Hvilken tennisspiller har H 1.1.Kva tyder ordet «pås1. Hva kaller man varianv 1.ten Kva kom Buddha vunnet flest Grand Slam-turavland tørrfisk som kun harfrå? ke»? v H 2. Kva instrument trakterte herreklassen? H iv hengt ute i et par uker - i 2.neringer Kva er idet som bestem ? u Django Reinhardt? 2. Hvilkent fellesbetegnelse motsetning til vanlig tørrfisk kva tid påskedagen skal v H 3. Kva var namnet på titanen går blant annet landene som henger i 3 måneder? v H vere? i gresk mytologi som måtte Bulgaria, Kroatia, Hellas og 2. Vi bruker to ulike enheter o k ha himmelen på skuldrane 3.Albania Kven under? har «Påskefor å vise energinivået i en v H sine? 3. Hvilken bruker matvare. Den ene er kcal nøtter» påballsport NRK saman r e v 4.(kilokalori), Kva for einmen lat teikneserieman Rune en kølleGokstad? med en stram hva er den h I med figur heiter «Gaston Lagaffe» a r B nettlomme for å fange og andre?

Påskequiz

Sudoku 6

9

.

5

KULTUR Bal og 8 ball Mat og helse Sport og spill

3

8

9

7

1. Kven står bak musik-

1. Ranger disse skisportutøken til musikalen «Cats»? verne etter når de la opp, fra 2. I kva by kan filmar 7 8 først til sist: Marit Bjørgen, Petter Aksel Lund mottaNorthug, Gullbjørnen? Svindal, Ole Einar Bjørndalen 3. Kva for ein musikkog Emil Hegle Svendsen. sjanger vert assosiert 2. Hva ble det første sjakkpromed Robert Johnson? grammet som slo en regjeren4. verdensmester Kva kunstnarnamn de i sjakk kalt? hadde Brofos? 3. HvilketTerje spillselskap står bak 6 5. Kva”World land of var Wolfgang spillet Warcraft”? 4.Amadeus Hvilket populært Mozartbrettspill frå? 5 7 ble utviklet i Canada i 1982? 6. Kan du fornamnet på 5.alle Hvilken fotballseksengelsk hovudkarakteLøsninger: klubb var den første som rane i serien «Friends»? spilte over 100 sesonger i den 7. Kven står bak songen øverste divisjonen? «In the air tonight»? har 6. Hvilken skateboardhelt en spillserie oppkalt 8. egen Og kva heiter skodeetter seg? spelardottera hans som 7.var Hvor lenge varte anna en øvelse i med i blant skiballett? «Tolkien»? 8. Hvilket spill har variantene 9. Kva heiter romanen ”Five card draw”, ”Omaha” og av Cormac McCarthy ”Seven-card stud”? handlar om ein 9.som Hvem skal ha æren for far å ha og son på vandring i ei oppfunnet V-stilen i hopp? postapokalyptisk verd? 10. Hvor kommer friidrettstreneren Gjert Ingebrigtsen fra? 10. Kva vert teksten til

4. Kva år vart NRK Radio på kaste ballen? 3.originalspråket? Hvor langt er fordøyelsin «Påskelabyrinten» 5. Kven var vertsby for som4. Hva het skaperen av serien sessystemet på et voksent sendt for fyrste gong? mar-OL i 1988? ”Six feet under”? menneske? 6.4.Kan du namnet påble 2 av Totalt hvor mange spillere 5.5.Kva jobbar Christian Hvilken norsk ost kåret USA sine 3 statar som kun er det på med? banen under en til verdens beste av World Paasche har 5 bokstavar Cheese Awards ii namnet? 2018? 6.vannpolokamp? Kva for ein påske7. Han var landslagstrenar 6. Hva heter det trekantfor5. Hvor mange melketenner relatert film har Mel for herrelandslag mede strengeinstrumentet ogNoregs permanente tenner hari et 2 Gibson regissert? fotball frå 2013 – 2016. Etterman forbinder med russisk menneske i løpet av livet? 3 namnet takk. 7.musikk? Kva plante heiter 6. Hvor er bogstykket på 8. Kva firma har namnet etter 7. Hvilken plante tok livet av storfe? Narcissus pseudonarcisto av grunnstoffa som vert guden Balder? 7. Hvor gammel ble vår alles sus på latin? 2 nytta i glødetråden i gløa 8. På hvilket stadion skal kjære matmor, Ingrid Espelid 8. Kven mala delampar? finalen i fotball-EM for herrer Hovig? 8 9. Kva heiter Bjørneboes ro«Nattverden» som syner i 2020 spilles? 8. Hva betyr det italienske man frå 1955 som kritiserte Jesu siste måltid? 9. I hvilken delstat i USA ordet ”antipasto”? skulesystemet? 9.ligger Kva byen heiter detektiven i Baltimore? 9. Kan navneterpå allei fem 10. Kva du krydder ofte karri 7 8 10. Hvem står bak hiten grunnsmakene vi har? «TINEs påskekrim»? og garam masala, men som bl e ”Balkong” fra 2018? 10. Hvem er landbrukog 9 nordmenn ofte assosierar 10. Kva land høyrer Påmatminister i Norge? ein opera kalla? med søt mat? skeøya til? 5

4

1

1. 7 8

6 VIRUS Filmer og serier . virus kan føre til 9 1.1. Kva Hvem vant Oscar for beste .

. tilstanden aids? film under årets Oscar-utde. 2.ling? Kva var kallenamnet til .

3

5

2

John Malkovich sin karak2. I hvilken serie følger vi . ter i filmen «Con kjemilæreren WalterAir»? Whi1 . og hans ”lærling” Jesse 3.teKva type virus er ein Pinkman? «Trojansk hest»? . 4Hvem stod bak regien 9 av 4.3. Kva står COVID-19 for? ”Bølgen”? . tyder «virus»? 5 5.4. Kva 8etternavnet 1 til ka- 3 Hva var 6.rakteren Kva for ein ‘virusbasert’ Karl i ”Mot i brøstet” med bl.a. Bruce Willis8 og ”Karl & 3 film 2co”? vart regissert av Monty 5. Hvor mange har spilt tittelkarakteren i serien ”Dr. Who”? Python-medlemmet Ter6. Gilliam? Hvem spilte Severus Slur i ry 7.Harry KvaPotter-filmene? for ein nordisk ar7. Hvilken skuespiller og tist gav ut songen «Virus» regissør heter egentlig Allan i Stewart 2011? Konigsberg? 8.8. Kva ein sesonger virussjukHvorfor mange ble dom vert óg kalla «aviær laget av den svensk-danske influensa»? serien ”Broen”? Hva er fornavnene til regis9.9. Kva vart influensapansørduoensom Wamherja og Vennerød? demien mel10. Omtrent hvor mange lom 1918 og 1920 kalla? ganger blir ordet ”mafia” 10. Kva heiter vaksina nevnt i ”Gudfaren” (1972)? mot virussjukdomane kusma, meslingar og raude hundar?

t

er d er B r n to ni o V 26 k g (1 s t la n s 1. Kven skreiv den norske 1. Kva var originalnamnet 1. Kva kallar ein d læra om 1. Hvor mye er et gross?g 1. Hvilken sjokolade, som 1. Hvilke datoer er de tidligstea a d a sk til Helan og Halvan? teksten til «Jeg vil ha en plantar? y g r u p p e 1. mange land er det 2. Hva har landslagstreneren deler navn med en kjent ogKor seneste 1. påskedag kani 1. ”Mirepoix” kaller man 52 n d S t 2. Kva vert det kalla når ein r blå ballong»? 2.opera, Og kva heitte svensken Afrika? for det tyske herrelandslaget i er nylig tatt ut av B komme på? grønnsaksblandingen man 9 8 2 il kastar to terningar og får som starta den moderne 2. I kvadronning for ein by finn du g h t E m i t fotball, Margrethes 2. Kva var den store produksjon? Hva for var eit detår Jakob Roggevanligvis bruker når man skal summen 2? k u ekonsertstaden s p ill e klassifiseringa av plantar og BLÅ? bybrannen i London? yngste sønn og motstands2. Hvilke tre smaker har veen ”oppdaget” 1. påskedag lage krafter og sauser. Hvilke n f r a ns 3. Kva heiterk brørne Gary og dyr? 3. Kva med utestaden kjemper Rønneberg til felles? t a t il dropsene i Knott-posen? 1722? 3. Vikingane kalla byen o grønnsaker bestårsaman blandinPhil (som spelte på ve r f o t 3. Kva for dyr er verdas rasBlårock Café då? 3. Hvilken by arrangerer VM i 3. Hva står m’ene for i sjoko3. Hvor mange påskeegg Miklagard. I kva for eit land gen av? e n h a rManU) til etternamn? s kaste i a: vatn, b: på land og 4. Kva/kven er hvert inspirasjoskreifiske i mars år? ligg den? laden ”M & M’s”? lagde juveléren Peter Carl M S B e a 2. Hvilke tre filmer inngår i 4. Kva tyder par i golf? c c:4.i Hva lufta? o r a B r o 4. Hvilken gård skal neste nen til namnet Bluetooth? er navnet på Pågens Fabergé? 4. Kva heiter Sverige sin

GEOGRAFI OG Påske HISTORIE

BLÅ Blanding

FLORA OGgodt FAUNA Smått og

PAR Hat-trick -

4. Hva kalles uken mellom største innsjø? palmesøndag og påskedag? i 5. Kva heiter hovudstaden 5. Hvem leder den populære Australia? radioquizen 6. I kva år var”Påskelabyrinten” den dramatiske på NRK P1? «Krystallnatta»? 6. Brasil Hvem er harverdas skrevetmest og hvem 7. kaffehar illustrert Tinemelks påskeproduserande land. Kven har krim? andreplassen? 7. Kven Hva heter langfredag 8. grunnla Bergenpå engelsk? (Bjørgvin)? 8. IHva gulfargen 9. kvasymboliserer for ein by finn ein man assosierer med påsken?Piazza Venezia og Spanske 9. I hvilket land startet man trappen? ideen om påskeharen? 10. World Trade Center vert 10. Omtrent hvor mange egg åpna, Karl XVI Gustav vert spiser nordmenn til sammen konge i Sverige og Oktober-i løpet avfinn påsken skjærtorskrigen stad.(fra Kva for eit dag til andre påskedag)? år?

Farmen inn på? 5. Kvenkjendis haddespilles songen 5. I hvilken by foregår den «Blue (Da Ba Dee)»? originale Oktoberfesten? 6. Kven er det trollman6. Hva var fornavnet til kvinnen Gargamel alltid er ute nen som klagde VG inn for etter? Pressens Faglige Utvalg etter 7. Kvabehandling er komplementærderes av Trond farga til blå? Giske-videoen? 8. Kva for fotballag, 7. Hvem hareit laget sangen med ”Hurt”blå somdraktar, Johnny speler Cash også heimekampane sine på hadde en versjon av? 8. Hva het serien fra 1996 Ethiad Stadium? hvor Mia spilteseg 9. Kva forGundersen ein by kallar kantinedama Mette Haug? «Den blå byen ved sun9. Kan du navnet på tre av de det»? sju edelgassene? 10. Kva heiter den franske 10. Hvem skrev ”Måneskinnsmiddelhavskysten ved sonaten”? Italia?

4.kanelfylte Kva plante vert det sunge småboller? om i musikalen «Sound of 5. Hvilken sjokolade har slagmusic»? ordet ”Det skal godt gjøres å én”? 5.spise Kva bare for ein kommune er 6. Frafor hvilket land kommer kjent Dyrsku’n som vert Kinderegg? arrangera årleg i septem7. Hva heter fruktpastillene ber? i små 6.som Kvakommer tyder det nåresker dyr er med bilde av en liten kylling herbivorar? på? 7. Kva for ein fisk heiter óg 8. Hva er navnet på tyggeMarulk? gummien som har en kraftig 8.smak Kva av er kanel? annuellar? 9.9.Kva farge har bæra til Minde Sjokolade produmistelteina? seres nå i Fredrikstad, men 10. Kva er Canada sittsin nahvor startet selskapet sjonaldyr? produksjon?

5. Kva for ein kjent duo har 3. Hva heter de tre høyeste songane «The Boxer» og fjellene i verden? «Cecilia»? 4. Hva het album-trilogien til 6. I kvaOrchestra? for ein italiensk by Kaizers foregår i «Romeo 5. Kan duhandlinga fornavnene til brøog Julie»? drene Dal? 7. Kven song saman 6. Hvilke dyr var friernemed i Paul McCartney i songen ”Reveenka”? «Ebony 7. Hvilkeand landIvory»? grenser Chile 8. til?Kven er gift med Arnold Schwarzenegger dotter, 8. Hvilke 3 land varsi domineKatherine? rende i aksemaktene? 9. Kva står heiter Batman sin 9. Hva forkortelsen USB erkefiende? for? 10. Hva Kva het for Adam ein hovudstad og Evas tre har kallenamnet «Lysets sønner? by»?

10. Hva består marsipan av?

klarer du alle tre?

Erik Poppes ”Oslo-trilogi”?


dobbelt så gammel som ham. oppdager at du kun verket ”Årstidene”? ut? Hvor gamle er vi to i dag? har en fyrstikk. I hytta 20. I hvilken tysk klubb hadde Rune g g 17.i Hvor ligger Komorene? er det en peis, en Bratseth en lang karriere? gnu 18. Vestavind Hvor tung kan Torsdag 2. april 2020 19 en bowling parafin lampe og ett 6. Du kommer til en a r r konkurransebruk maksim stearinlys. Hva tenner kaldh vinterhytte og r a 19. Hvem har komponert det 1 1. Hva er karoten? du først? oppdager at du kun 1. Ved hjelp r Å ” verket ”Årstidene”? 2 2. Hvilke produkter f av 4 rette merket Rayhadde Ban? har en fyrstikk. I hytta t n e 20. I hvilken tysk klubb linjer skal du 3 3. Hva er lav en symb er det en peis, en e h Bratseth en lang karriere? passeret alle 4 4. Hvilken planet ligg punktene én parafin lampe og ett 5 5. Hvem var Kunta Ki gang uten å 6 6. Hvem har skrevet stearinlys. Hva tenner løfte pennen. Elephant Walk” du først? 7 7. Hvem har skrevet

Fyrstikkoppgaver

lien

! K S Å P D Go hjerNetrim

Flytt 4 fyrstikker og få 5 kvadrater. 89 4

Sudoku 9

2

5

5

8.

2. Hva er neste tall i rekken? 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 13 - ?

4

2

9. 10.

3. Hva er neste tall i rekken? 17 - 21 - 29 - 45 - ?

11.

Lag 3 likesidede trekanter

Hvilken fiskesort e bruke i fiskekaker? Hva er egentlig ne Hvem spilte Fru En Skomakergata”? Hva het skipet som reiste ut med i 183 Hva er et av lunde spesielle anatomis Hvilket stort konse av åttebladsrosa i Hvem var Sarah Be Hva står LED for? Hvilket år ble den ut? Hvor ligger Komor Hvor tung kan en konkurransebruk m Hvem har kompon verket ”Årstidene” I hvilken tysk klub Bratseth en lang k

12. 11 6 3 8 8 6 9 3 4. Hvorfor var mannen redd for ved å2bytte 41fyrstikker. FORde DEI YNGRE reinsdyr ? Fyrstikkoppgaver Diverse gåter4 Quiz KVA HAR DEI TIL Gåter Tre yngre 1 13. 8 6bokstaver 8 9For 4 1 2 8 9 3 1. Kva for ein energidrikk har 8 9 3 9 1 6 5.1.JegHva er pensjonist. er karoten?Hvis du bytter om Kva står det her? FELLES? 1. 1.1 U2-album fra 1980. einHvilket stor Mspillselskap som logo? står bak 14. 1. Ved hjelp tallene i min alder, får5 du alderendu på med 2. Hvilke produkter forbinder onlinespillet ”Fortnite”? 2. Den palestinske frigjø5 9 1 7 8 9 2 5 1 15. 2. Kva heiter fotballspelaren 1. Roman av Mark Twain av 4 rette 3min. liter For liter var jeg sønnen år 5siden merket Rayett Ban? 1 3 7 8 1 16. 2. Hvilket land kommer LEGO ringsorganisasjonen. Messi til fornamn? linjer skal du og song av bandet Rush? dobbelt som ham.av? 3. Hvasåergammel lav en symbiose fra? 3. Hva het den kunstige 3. Kven har songen «Bad passere alle gamle erplanet vi to i ligger dag? 4. hjelp Hvilken 1 1 6 3 8 Hvor 8 nærmest 2.1 Kumquat,7lime og pome- 6 Ved av eit 3-litersspann og 2sola? 1 17. Guy»? punktene én 8 3. Hva heter verdens høyeste 1 3intelligensen 8i filmen4”2001: 5. Hvem var Kunta Kinte? rans? 1 18. eit 5-litersspann skal du måle opp gang uten å 4. Kor mange Toy Story-filmar fjell? en romodyssé”? 6.Du Hvem hartilskrevet meodien ”Baby 6. kommer en 4 liter vatn. Korleis gjer du det? 34.. Fedje, løfte pennen. 9 9 3 er 9 1kald vinterhytte 6 8 9 19. er Hvor laga?kommer youtuberen Elephant Walk” 4. HvilkenRøst, type Smøla vakt varog en1. Kva vert eit troll som og 1 6 4 5 7 2 7 9 5 8 1 Utsira 5. Kor mange strengar har ein 7. Hvem har skrevet romanen ”Jonas”? ”PewDiePie” fra? gelske David Seaman? bandasjert frå topp til tå kalla? oppdager du kun Klarar du å at finne namnet kjendisane 8. Hvilken fiskesort enpåvanligst å 45..2 Chrome, Safari har fyrstikk. hytta1 Hvilke to dyr er FantoranNorges har et 20. 3 2. Kvifor et franskmenn 7 landsmoder 8 og Opera 3 5.ukulele? 5 2 9 8 somen er gøymd i Idesse bokstavane? bruke i fiskekaker? 6. I kva for ein Youtube-kanal 7 5 2 55 . Stephen, Carole, Joshua, er det en peis, en sniglar? 2. Hva er neste tall i rekken? gen en blanding av? kort navn. Kan du det? 1 . Brei steinjub (artist) 9. Hva er egentlig er Victor Sotberg frå NRK parafin lampe og ett nellikspiker? 1 2 - 3skjer - 5 - 8dersom - 13 - ? du slåst mot ein Larry og Rodney 3.-Kva 6. For hvilket engelsk fotbal6. Popgruppe med blant 210. . Fanger anton (frå barne-tv) Hvem spilte Fru Enebær i ”Jul i 1 7 3 8 4 Super programleder? stearinlys. Hva tenner gris? 6annet . Serbia, Austerrike, Sveits lag er Ole Gunnar Solskjær Pål Waaktaar-Savoy. Skomakergata”? 6 5 3 6 2 5 9 3 . Bergljot sentens (politikar) 7. Kva heiter hovudstaden i du først? 3. Hva er neste tall i rekken? 4. Kva seier ekorna når dei får ei og Luxembourg manager? 7. Synonymt med ordene 11. Hva kur het(norsk skipetartist) som Charles Darwin USA? 17 - 21 -629oppgåve? - 45 vanskeleg 4 9 2 7 9 4- ? 5 74. Innlest reiste ut med i 1831? 7. er pavlova? ideal og67 mo7sjablong, . Tala 5, 17, 47, og 73 8. Hva Kva for ein sjokolade har Flytt 4 fyrstikker og få 5 kvadrater.

I A

Lag 3 likesidede trekanter Hvilket selskap lager mobilslagordet «et lite stykke 8dell. . “E.T.”, “Schindlers Liste”, ved å bytte 48. fyrstikker.

2 6

12. Hva er et av lundehundens 4. Hvorfor var mannen redd for spesielle trekk? Så vaanatomiske r det høn telefonen 8. Dette kaller en“Lincoln” ung/liten Norge»? iPhone? reinsdyr ? “Jurassic Park”viog a en som 13. Hvilket stort konsern har variant h a d d e få 9. Frå kva dyr får ein pinne9. Hvilket dyr er en fjording? makrell. tt fe b er av åttebladsrosa i logoen? 9. Neon, helium og radon Kor er dette? - og Hvis du bytter om kjøt? re la 10. Hvilket klesmerke har tre 9. Hva het sykdommen som hardko14. Hvem varba Sarah Bernhardt? S U5.DJeg OerKpensjonist. U 10 . Bent Stiansen, Terje k tallene i min alder, får du alderen på te eg 10. Kva type plagg er ein g . for? striper i logoen sin? 6 rammet Stephen Hawking? 15. Hva står LED 9 8 9 4 1 2 8 4 9 3 Ness og Geir Skeie sønnen min. For ett år siden var jeg cardigan? 16. Hvilket år ble den første CD-en gitt 10. Utslagssted i golf. 9dobbelt 8 ham. 45 som 8 7så3gammel 4 5 9 12 8 5 9ut? 2 5 Løsninger: , kelner, hvem Hvor gamle er vi to i dag? elner –K 2 0. 17. Hvor ligger Komorene? å p kriker til 8 5 6 2. som 9 58 det 7 12 18. 6tung 3kan 8en sbowlingkule 2 Hvor er 19 1 ? 6. Du kommer til en konkurransebruk være? kjøkkenet maksimalt 18 . s6om 9 8kald1vinterhytte 8 2 1og 6 3 8 6 9 19. 3 Hvem klassiske er kokk1endet et9komponert –3 Dhar FASIT oppdager at du kun e. verket ”Årstidene”? en g pisker eg 1 7 8 3 en fyrstikk. 5 32 9 9 8 Rune 1 har 20. I hvilken tysk klubb hadde 8 I 9hytta 1 6 1 7 . er det en peis, en Bratseth enHlang karriere? vorfor 7 3 8 4 parafin1lampe og ett 3 leg 1 7 n e 9 8 r egg? ger hø16. stearinlys. Hva tenner 9 62 4 52 Hvis de k7 2 7 9 du4først? 15. a

2

1

5

Sudoku

8

6

8

1

5

8

Geografi 5

7

5

6

3

©Våganavisa

3

3

2. 3.

7

1

4. 5.

8

1

2

8

5

18. 7,26 kg (16 pund)Nora Brockstedt som bl.a. 10. r fra 19. Antonio Vivaldi gulrøtter 11. HMS Beagle 20. Werder Bremen 12. Den har seks tær på pkomponent hver fot ge eller 13. Statoil . 14. En fransk skuespillerinne 15. Light Emitting Diode 16. 1982 - Billy Joels ”52nd Street” 17. Øygruppe mellom Madagaskar og fastlands-Afrika 18. 7,26 kg (16 pund) 19. Antonio Vivaldi 20. Werder Bremen

5

8

1

figuren i TVøtter som ble å NRK i 1978 cini eboe e modne rknopper fra

5

6

6. 7. 8. 9.

7. Washington, 2. D.C. 21 8. Freia melkesjokolade 3. 77 9. Sau/lam 4. Han var lav 10. Ein sid, åpen genser 5. 37 og 73 6. Fyrstikken

1

8

10. Nora Brockstedt 11. HMS Beagle 12. Den har seks tær på hver fot 13. Statoil 14. En fransk skuespillerinne 15. Light Emitting Diode 16. 1982 - Billy Joels ”52nd Street” 17. Øygruppe mellom Madagaskar og fastlands-Afrika 18. 7,26 kg (16 pund) 19. Antonio Vivaldi 20. Werder Bremen

7

3

Fargestoff som bl.a. finnes i gulrøtter Solbriller Av en soppkomponent og en alge eller bakterie. Merkur Hovedrollefiguren i TVserien Røtter som ble sendt på NRK i 1978 Henry Mancini Jens Bjørneboe Hyse/Kolje Tørkede, umodne blomsterknopper fra nellik

9

9

1 1

Quiz

e

Nissens

8

2

Diverse gåter

9

3

8

5

stet e blitt dem, 6 5 8 1 3 1 5 7 5 knust Flytt 4 fyrstikker og få 5 kvadrater. 1 4. 2 7 6 9 4 5 5 8 7 1 13 . 6 5 7 3 2 8 6 Alle barna fik 5 k eg 3 g, 6 2 2 1 5 5 7 unntatt Karen, 1 2. Løsninger: r e m e n hun lekte stein 11 . 6 2 5 9 3 ks papir med V i v al d i 6 5 3 6 8 9 4 1 2 8 4 9 3 sa 8 4 1 0 . 16 p u n d påskeharen. s - A f r ik a 1. FOR DEI YNGRE 1. Monster 2. Lionel 3. Billie Eilish 4. Fire stykk 5. Fire strengar 6. FlippKlipp

Sudoku

3

8

4

1.

7

ville d

2. 21 3. 77 4. Han var lav 5. 37 og 73 6. Fyrstikken

5 9 1 7 8r 9 o 2 5 5 g 2 k a e m e ll o m r e e t 7 6 1 6” 3 8 8 2 1 6 9 3 ll y J o e ls t t in g D io 9 8 9 3 9 1 6 er i n n e k 9

8

1

3

7

ent

2

13. 14.

5

15. 16.

Gåter 6. 1938 (9. og 10. november) 2. Berlin PÅSKE 9. Kvit 5. GRO (Harlem Brundt10. Malte mandler, melis til fornavn 6. Alan Rickman 10. Olaug Vervik BolleBalstår og det ballher? 2. 21 Kva 1. Fargestoff som bl.a. 10. Nora Brockstedt 7. Vietnam 3. Blues 1. «Å gå forbi» (pesach) 10. Bever og eggehvite land) 3. Svolvær i Lofoten 7. Woody Allen3. 77 stad 1. Roger Federer 11. HMS Beagle finnes i gulrøtter Falleri Fallera 8. Olav Kyrre 4. Hariton Pushwagner 2. Fyrste søndag etter fyrste 6. A-HA 8. 4 sesonger 4. Han var lav 4. Gjeldtjernet gård på 2. Solbriller2. Balkan/Balkanhalvøya 12. Den har seks tær på PAR 9. Roma 5. Austerrike fullmåne etter vårjamndø5. 37 og 73 3. Av en soppkomponent hver fot Hat-trick klarer du 7. MAL Finnskogen 9. Svend (Wam) PetSport og spill 3. Lacrosse 1. Mummitroll 6. og Fyrstikken 1. Laurel and Hardy 10. 1973 6. Ross, Monica, Rachel, ger og en alge eller 13. Statoil 8. PIR alle tre? 5. München ter (Vennerød) 1. Bjørndalen, Bjørgen, Alan Ball 2.4.Dei likar ikkje fastfood bakterie. 14. En fransk 3. Øystein Bache 2. Snake eyes Chandler, Joey og Phoebe grisebank 1. Løk, gulrot og selleri3. Neville 9. ALS 6. Sofie 10. Ingen ganger Hegle Nort14får stykker (7 på hvert BLÅ 4. Merkur3.5.Du skuespillerinne 7. Phil Collins 4. Svendsen, 1987 4. Oi, oi, det var ei hard nøtt 5. Hovedrollefiguren i TV15. Light Emitting Diode 10. TEE 2. ”Schpaa”, ”Hawaii, 7. Nine Inch Nails lag) hug og Svindal 1. Arne Bendiksen 4. Forventa antal slag som 8. Lily Collins 5. Sportskommentator og serien 6. Røtter som ble 16. 1982 - 2. Billy JoelsBlue. Vant over Oslo” og ”DeUsynlige” 8. "Offshore" Påske Deep Balalaika 2. Oslo trengs for dei ulike banane Spanna: 9. “The Road” (“Veien”) -journalist sendt på NRK i 1978 ”52nd Street” Tromsø 3. Mount Everest, K2 og de yngre 9. Helium, neon,3. argon, 1. 22. mars10. og Libretto 25. april 7. opp Misteltein 1996 Fyll 3-litersspannet og hellGarri 5. PaulFor Simon og Art Garfun6. Henry Mancini 17. Øygruppe mellom 6.Kasparov «Passioni of the Christ» 4. DanmarksKanchenjunga fyrste konge, krypton, xenon, radon 3. Blizzard Entertain2. Påskeøya, derav Wembley i Madagaskar 7. Jens Bjørneboe alt8.vatnet overStadium i 5-litersspannet. kel` 1. Epic Games 7.ogPåskelilje 8. Hyse/Kolje 2. Danmark 4. ”Violeta, Violeta” 6. Verona og oganesson Harald Blåtann London Fyll opp 3-litersspannetfastlands-Afrika om attment8. Leonardo da Vinci navnet VIRUS 9. Tørkede, umodne 18. 7,26 kg (16 pund) 5. Eiffel 65 1. HIV (humant im3. Mount Everest volum I, II, og III 10. Ludwig van Beet4. Trivial 3. 57 stykker 9. Maryland og hell over til 5-litersspannet. 7. Stevie Wonder 9. UlfPursuit Ulvheim blomsterknopper fra 19. Antonio Vivaldi 6. Smurfene munsviktvirus) har du akkurat literWerder igjen 5. iBremen 4. Gøteborg i Sverige 5. Gaus, Roms og Bru-8. Skodespelar 4. ”Den stille uke” hoven 10. Unge Ferrari 120. Everton FC Chris Pratt 10. Chile nellikNo 7. Gul 2. Cyrus the Virus 3-litersspannet. 5. Elefant og orangutang mund 6. Tony Hawk 5. Viggo Valle 9. Jokeren City ulv og rev 10. Paris Hell utog vatnet frå 3. Datavirus 6. Manchester United 6. Bjørn, 6. Gunnar Staalesen og Smått og godt 8. Manchester Mat helse 7. 90SVARET sekunder ER PÅ 5 BOKSTAVAR 5-litersspannet og hell over 1 9. Sortland 4. Coronavirus disease 2019 7. Kake med marengs, 7. Argentina, Bolivia og 1. Lohengrin 8. Poker Arild Midthun 1. Boknafisk 1. India liter frå- 3-litersspannet. KVA HAR DEI FELLES? 10.ogCôte d’Azur 5. Slim/gift (latin)2. Lakris, salmiakk krem ogTIL bær Peru(den asurblå 7. Good Friday 9. Jan 2. kJ kilojoule 2.Boklöv Gitar Fyll opp 3-litersspannet, og du 1. «Tom kysten) 6. «12 Monkeys» 8. Sawyer» Apple peppermynte 8. Tyskland, Italia og 8. Solens tilbakekomst 10. Båtsfjord 3. ca. 7 meter lang 3. Atlas i Finnmark har akkurat 4 liter vatn! 2. Sitrusfruktar Björk Japan 9. En hest 9. Tyskland,7.ca. 1680 3. Mars and Murrie (etter 4. ”Fanaost” fra Bergen 4. Viggo OG FAUNA Fugleinfluensaskaperne av denFLORA 10. Adidas popu9. Universal Serial Bus 3. Øykommuner og serier 5. 20 melketenner og 322. 21Filmer 5. Seoul (Sør-Korea) 10. Over 258.millioner 1. Botanikk 9. Spanskesjuka 3. 771. ”Green 6. Idaho, Maine og Texas 10. Kain, Abel og Set 4. Nettlesarar lære sjokoladen)2. Carl von Linné egg (ca 1 per person Book” 1.permanente Justin Biebertenner 4. Han var lav 5. Etternamnet King 7. Høgmo (Per-Mathias)hver dag) 10. MMR-vaksine 4. Gifflar 2. ”Breaking bad” Under nakken/over 2.6.Fantorangen 3. a: svart marlin, b: gepard 5. 37 og 73 6. Innlandsstatar 8. OSRAM Tre bokstaver 5. Smash 3. Roar Uthaug (osmium og 3.forbena Jens Stoltenberg 6. Fyrstikken og c: vandrefalk GEOGRAFI OG HISTORIE¨ 7. Primtal wolfram) 4.7.Kurt Nilsen 6. Italia Blanding 1. 54 94 år gammel 4. Reverud 4. Edelweiss1. BOY 8. Filmar regissert av Steven «Jonas» 2. PLO 7. Gomp Lett blanding 5. 149.stykker (13 vanlige 8. Forrett 5. Seljord 2. 1666 Geografi Spielberg Kanel HAL 1. 144 (12 dusin) Salt, søtt, surt, bittert og 110. ”krigsdoktor” i en 6. Då et dei 3. kun plantar 3. Tyrkia (Istanbul)8. Big Red 1.9.Machu Picchu Peru 9. Edelgassar 9. Bergen 2. De heter4.alle Joachim jubileumsepisode) 7. Breiflabb4. MÅL(vakt) Vänern 2.og Tajumami Mahal - India 10. Vinnarar av kokketevlinga KULTUR 8. Eittårig plante 5. Canberra 3. Globen - Sverige Bocuse d’Or 1. Andrew Lloyd Webber

3

17.

8

TVm ble 978

Nora Brockstedt HMS Beagle Den har seks tær på hver fot Statoil En fransk skuespillerinne Light Emitting Diode 1982 - Billy Joels ”52nd Street” Øygruppe mellom Madagaskar og fastlands-Afrika

7

s e ks t æ 1 7 3 8 4 8 1 a g l e c ks t e d t

6

5

8

7

3

2

1

6

3

8

1

4

5

5

7

2

7

6

7

9

5

8

5

5

3

6

1

a.

5

9

10. 11. 12.

4

2

2

5

9

Løsninger:

5 4 ©Våganavisa

asivngåV©

dittkryssord.com dittkryssord.no

9 8 7 6

3 2

1


20

Vestavind Torsdag 2. april 2020

Annonser

Haugaland Kraft er med på dugnaden Me reduserer rekninga for alle straum- og breibandkundane våre med totalt 30 millionar kroner i mars, april og mai. Som ein av dei største arbeidsplassane i regionen ønskjer me å ta ansvar i denne vanskelege tida. Me håpar at det er til hjelp i ein krevjande kvardag. Ta godt vare på kvarandre.

Finn ut korleis me bidrar på våre nettsider hkraft.no

Di eiga kraft


Torsdag 2. april 2020 Vestavind

Annonser

Les boka om E134 Haukelivegen no!

RELIGIØSE MØTE

FILADELFIA AUKLANDSHAMN

Få oppdatert informasjon frå Filadelfia på www.pfa.no og forsamlinga sine Facebook-sider.

Hjelp til en verdig og trygg gravferd på hele Haugalandet. Vi har lang erfaring fra alle typer begravelser.

Spør ett er boka ho s bokhan dlaren din

Følg våre ”digitale søndagsmøte” på nettet. Nye talar med VIP Minutes for barna blir streama på Facebook og lagt ut på nettsida kvar søndag kl. 12.00.

På fredag kan du sjå tilbakeblikk frå arkivet på Facebook-sida vår!

DØGNVAKT

52 71 54 40

Prøv vår planlegger: www.begravelses-byraet.no Medlem i Virke Gravferd

Visste du... at abonnentane våre får gratis rubrikkannonser?

Meir info og evt. direkte-bestilling frå forlaget, med fri frakt i mars/april: www.e134haukelivegen.no

#Flashback friday

21

VÅR = TURORIENTERING Årets postar er nå klar for besøk! FOTO-ORIENTERING i Førde og i Sveio sentrum FAMILIEPAKKE: 72 tur-o-postar og seks kart klar til bruk BARNAS O-TUR/NÆRTRIM: Eigen pakke med fire kart og 20 postar NYTT AV ÅRET: 20 ekstra postar i Valestrandfjella og rundt Joavatn ved Førde NB: Hugs smittevern, hald avstand og unngå nærkontakt Kart og deltakarkort kan kjøpast her: Haukås Bensinstasjon, Førde Dagligvare, Auklandshamn Handel og Valevåg Nærbutikk.

Arr: Sveio Orienteringslag

Meir info: www.sveiool.org og www.facebook.com/sveiool

FAGFOLK

J. Kvalvågnes AS

Tar du service på bilen hos oss, er ett års veihjelp inkludert.

Tlf. 915 13 301 kmaskin@hotmail.com

annonse@vestavind-sveio.no Ta service på Når skiftet batteri bilen dindu hos oss!sist? 145,- eks. mva. for ei rute ved Trenger bilen service? Trygghet minst 4 innrykk.

Graving • Sprenging • Transport Lekter • Sjøarbeid

Startbatteriet er en av flere viktige funksjoner for at bilen skal fungere. Viktigst av alt er at batteriet skal gi bilen nok strøm slik at den starter hver gang.

Visste du at du alltid gratisMobilitetsservice veihjelp Har du bilen din inne til service hos oss,får får12 dumåneder 12 måneders in- JELP tar VEA SIHd medmed Korte Bkjøreturer og når du B I L den V E R Khos S T E oss? D A S B I LiVkombinasjon E R K S T E D I LiVservice E R K S T Eom D A temperatursvingninger S inkludert du tar din! allti kludert. Uansett når,mye hvorelektronikk og hvorfor bilen stopper, kangjør du ringe vårt assistansefølger ice moderne biler at batteriets effekt vilpå bilen Haukås bilverkstedi AS er et trygt valg av bilverksted.

hele veien

serv

Betal når det du service på bilen hos oss, passer for deg! TarTar du service på bilen hos oss, er ett års veihjelp inkludert.

svekkes Startvansker og flatt batteri er blant de nummer, og du fårVi raskt stårhjelp. for over riktigtid. utført og prisgunstig verkstedarbeid. vanligste årsakene til bilbergingsoppdrag i Norge. Arbeidet reservedeler av originalkvalitet Bestill service hos oss, så får utføres du medmed Mobilitetsservice når du henter bilen. eller bedre, og selvfølgelig gjelder alle bilens garantier Unngå startproblemer! Ta en batterisjekk hos oss. Så kan du Velkommen! fortsatt når bilen harbilen værtstarter hos oss.– hver gang. være sikker på at Dette gjelder også el-bil. B I L V E R K S T E D A S A S

B I LV E R K S T E D

A S

B I LV E R K S T E D

NGS

A S

M a s k i n

• A/S • Velkommen! 92 63 82 42 Betal når det Haukås Bilverksted AS garantier fortsatt når bilen harfår vært oss. Har du bilen din inne til service hos oss, du hos 12 måneders Mobilitetsservice in•Tittelsnesvegen El-bil verksted • Chipping/tuning passer for 595, 5550 Sveio Alt idugraving, sprengning og deg! transport. B I L V E R K S T E D A S Dette gjelder også kortet kan dele opp betalingen kludert. Uansett når, hvor og el-bil. hvorfor bilen stopper,Med kanMECA ringe vårtduassistanse•Telefon: Bobil • Flushing 53742551 inntil 24 måneder – rentefritt! - ditt lokale bilverksted siden 1963

Betal når det og pukk. Levering av stein, grus, singel

Åpningstid: man - fre 07:30-15.30 B I L V E R Knummer, S T EogDdu fårAraskt S hjelp.

Besøk oss på vår nye nettside: www.haukaasbilverksted.no Bestill service hos oss, så får du med Mobilitetsservice når du henter bilen.

Tlf: 53 74 25 51 B I L V E R K S T E D A S E-post: post@haukaasbilverksted.no

B I LV E R K S T E D

Øystein

meca.no

A S

B I LV E R K S T E D

Vegard

Haukås, 5550 SVEIO • Man - fred 7.30 - 15.30

A S

B I LV E R K S T E D

Tlf. 52 71 75 66 Privat: 53 74 12 66 Mobil: 90 10 81 15

Onsdag 08.00 - 16.00 Torsdag 08.00 - 16.00 Mob.: 98 28 99 39 www.valvatne.no

Valvatne

A S

82 42

Ringvegen Stord – Tlf. 53 7020 70 Ringvegen12, 125412 5412 Stord Tlf.40532040 Sveiogata 66 5550 Sveio Tlf. 98 28 99 39

inntil 24 måneder – rentefritt!

B I L V E R K S T E D B I L V E R K S T E D

passer for deg!

NGS Maskin AS Fagerlandsvegen 60 Solfrid Torbjørn Michal 5551 Auklandshamn Tlf 92 63 Med MECA kortet kan du dele opp betalingen

Velkommen!

Ludolf Eides gate 6, Haugesund

OPNINGSTID I SVEIO SENTER

er ett års veihjelp inkludert.

MECA Veihjelp er alltid inkludert når du tar service hos oss. MECA Med MECAMECA kortet kan du dele opp betalingen alltidvalg inkludert når duVitar hos oss.og – ditt lokale bilverksted siden 1963 Car Veihjelp Service er er et trygt av bilverksted. stårservice for riktig utført Har du bilen din inne til service hos oss, får du 12 måneders Mobilitetsservice ininntil 24 VED måneder rentefritt! I FEBRUAR FÅR DU GRATIS LEIGEBIL BEHOV MECA Car – Service er et trygtAlt valg avkanbilverksted. Vi står for riktig prisgunstig verkstedsarbeid. arbeid utføres reservedeler kludert. Uansett når, hvor og hvorfor bilen stopper, du ringemed vårt assistanseBetal når det utført og prisgunstig utføres med renummer, og du får raskt hjelp. av originalkvalitet, ogverkstedsarbeid. selvfølgelig gjelderAlt allearbeid bilens garantier Alle typer reparasjoner • Eu-kontroll passer for deg! Bestill service når hos oss, så får duvært med Mobilitetsservice når du henter bilen. fortsatt har hos oss. gjelder også el-bil. servedeler avbilen og Dette selvfølgelig gjelder alle bilens Service • Biler opp til 7,5 t.originalkvalitet,

B I LV E R K S T E D

Prøv og tur-o via internett og app!

www.valvatne.no 1900-2020 FAGFOLK I 120 ÅR

Sveiogata 72, 5550 Sveio Tlf.: 45 25 29 21 www.ledigtime.no/millimeter

Du finner oss også på Facebook, søk MilliMeter

A S

A S

www.meca.no

B I L V E R K S T E D

A S

Service, reparasjon, Eu-kontroll, ruteskift, karosserireparasjon.

- ditt lokale bilverksted siden 1963

Vi hjelper dere med el-installasjoner innen: Tlf 53 74 25 51 e-mail: hb-as@online.no Elektro - Tele - Data - Alarmanlegg

SVEIO SENTER

B I L V E R K S T E D

ÅPENT: Mandag-fredag 9.00-17.00, lørdag 10.00-14.00. TLF. 53 74 18 00 • apotek1.sveio@apotek1.no

Elektroinst. –sterk/svakstrøm

Tlf. 52 70 30 30 PB. 413, 5501 Haugesund

A S

Vi tilbyr alt innen sterk- svakstrøm.

B I L

Gullvegen 87, 5550 SVEIO Tlf.: 52 81 46 20 Tlf: 53 74 02www.jacobsengruppen.no 59 V E R K S T E D A S post@bjellandelektro.no www.bjellandelektro.no

Graving – muring – drenering – massetransport

Gratis og uforpliktende befaring Tlf: 92 66 75 32 E-post: simon-stole@outlook.com

Førde Auto A/S

Hanaleite 4 • 5555 Førde Tlf. 53747310

ELEKTRIKEREN I SVEIO

Vi er til for deg!

• Alle typer reparasjoner, EU, service og vedlikehold på alle person- og varebiler. • Skadereparasjoner.

Tlf: 53 74 77 77 / post@sveioauto.no

Frøvik Elektro AS tlf. 53 74 00 00

Tittelsnesvegen 544 5550 SVEIO

Ring oss når du trenger elektriker!

Alt innan graving og transport! Tlf. 40 45 77 29 Christoffer@haavardsholm-maskin.no Solheimslio 3A - Førde i Hordaland

Bestill abonnement på nettsida vår: vestavind-sveio.no/abo


22

Vestavind Torsdag 2. april 2020

Annonser

Ledige stillingar

Val av meddommarar

Sveio kommunestyre skal velja nytt utval av meddommarar til tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten for perioden 2021–2024.

Miljøterapeut

Ledig 80 % fast stilling som miljøterapeut. Saksnr. 20/267

Alle innbyggarar i Sveio er med dette invitert til å komma med forslag til kandidatar, både dersom ein sjølv ønsker å vera meddommar, eller har forslag til kandidatar. Me viser til domstolloven § 67, kor det heiter at utvala av meddommarar skal ha ei allsidig samansetning slik at dei best mogleg representerer alle delar av befolkninga. Me vil derfor spesielt oppmoda unge (over 21 år) og dei med innvandrarbakgrunn til å melda seg. På Sveio kommune sine nettsider sveio.kommune.no kan du lesa meir om krava til meddommarar. Søk på «meddommar». Forslag til kandidatar kan sendast til postmottak@sveio.kommune.no innan 24. april 2020. Merk e-posten «Val av meddommarar». Spørsmål kan rettast til same adresse.

Miljøterapeut

Ledig 100% fast stilling som miljøterapeut. Saksnr. 20/266

Ferievikarar

Forslag til endringar av alkoholpolitiske retningslinjer for Sveio kommune, løyveperiode 2020 – 2024, høyring

Ferievikarar ved Helse- og rehabilitering; Bu, miljø og mestring. Saksnr. 20/100 Sjå fullstendig stillingsutlysing på: www.sveio.kommune.no/ledig-stilling

Nå er TellTur-sesongen i gong!

I 2020 blir det kodar på 10 turmål i Sveio. TellTur-sesongen varer frå 1. april til 1. november. På grunn av faren for å spreie koronavirus, er alle kodane sett opp slik at ein ikkje må opna postkasse e.l. for å finna dei. TellTur er friluftsråda sitt elektroniske system for turregistrering. Her kan du finne nye turmål og registrere resultata dine ved hjelp av SMS eller direkte på nettet. Både korte og lange turar er med, og målet er å motivere endå fleire til ein aktiv kvardag i friluft. Hugs å halde avstand til andre! Les meir om TellTur, og registrer turane dine, på www.telltur.no

Det er lovpålagt at det skal utarbeidast en kommunal alkoholpolitisk handlingsplan, jf. alkohollova § 1 -7d, derfor er det laga ruspolitisk handlingsplan for Sveio kommune. Den er ein overordna plan som ikkje må fornyast kvar kommunestyreperiode, men fornying skjer etter behov. Dei alkoholpolitiske retningslinjene skal ha ein gjennomgang ved nytt kommunestyre. For å forenkle prosessen er alkoholpolitiske retningslinjer trekt ut av ruspolitisk handlingsplan for Sveio kommune. Saman med denne endringa, endrast også strukturen på dei alkoholpolitiske retningslinjene og den er meir beskrivande, men innhaldet er det same. Rådmannen har foreslått nokre endringar på blant anna bakgrunn av innspel frå politiet og løyvehaverar av sal- og skjenkeløyver. Forslaget ligger ute til høyring. Eventuelle merknader må sendast skriftleg til Sveio kommune, pb. 40, 5559 Sveio eller postmottak@ sveio.kommune.no, innan 22.04.20. Forslaget ligg til offentleg ettersyn på Servicekontoret på kommunehuset i Sveio i tida 11.03.20 – 22.04.20, og er elles å finne på kommunen si heimeside: www.sveio.kommune.no under menyknapp Høyringar og kunngjeringar. Ruspolitisk handlingsplan og alkoholpolitiske retningsliner i sin heilheit ligg under Planar og Andre planar.

Oversikt over lokale og nasjonale info-, hjelpe- og krisetelefonar/-tenester SVEIO:

Kontaktpersonar for barn og unge (11–18 år): 928 62 539 / 958 57 557 / 464 20 323 / 951 33 239 Måndag–fredag 14.00–21.00

Spesialpedagogar/foreldrerettleiarar (tips og råd til foreldre): 951 79 336 / 412 08 161

Koronatestsamarbeid med Tysvær: 52 75 74 00 Måndag–fredag 08.30–18.00 / Laurdag–søndag 10.00–14.00

Psykisk helseteneste (for alle over 18 år): 53 74 82 23 Måndag–fredag 10.00–14.00

Rådgiving til lokalt næringsliv (inkl. sjølvstendig næringsdrivande) via Atheno: post@atheno.no

NASJONALT:

Helsedirektoratet sin informasjonstelefon: 815 55 015 Oversikt med over 60 hjelpetelefonar/-tenester: psykiskhelse.no/hjelpetelefoner-og-nettsteder

Sveio kommune • Postboks 40 • 5559 Sveio • Telefon: 53 74 80 00 • Telefaks: 53 74 80 01 • postmottak@sveio.kommune.no • www.sveio.kommune.no

Innetid er lesetid! m a n g e av o s s e r for tida heime, anten vi vil eller ikkje. Nokre av oss er pålagd karantene eller isolasjon, andre har sjølvpålagd heimekontor fordi det er tryggast. Nokre må gjere jobben der ute, på den faste arbeidsplassen, for å halde hjula i gong. På kvar vår måte gjer vi det beste ut av situasjonen. Felles for dei aller fleste av oss, er at vi uansett er meir heime og inne enn før. Det inneber samstundes at vi har betre tid til å lese aviser på nett og papir. I desse uvante tidene har vi stor trong for å vite kva som skjer rundt oss, både ute i den store verda og i nærmiljøet. I lokalsamfunnet vårt skjer det mykje frå dag til dag som vi vil ha informasjon om. Vi i lokalavisene gjer vårt aller beste for at du og dine skal bli oppdaterte. Sjølv om også mange avisfolk er på heimekontor, får vi ut nyhende og samfunnsviktig informasjon til innbyggjarane. Og du kan stole på det du les i norske redaktørstyrte medier. Her og no vil vi i lokalavisa di – i samarbeid med Landslaget for lokalaviser – berre minne om at journalistikk kostar pengar! Og at vi er glade for at du er blant dei som abonnerer på avisa eller som har kjøpt ho i laussal. På same måte som lokalavisa må ta betalt for innhaldet på nett, må vi ha inntekter for å lage, trykke og distribuere papirutgåva du no held i. Tusen takk for at du er med på spleiselaget.

Du har truleg lagt merke til at det i dag er lite annonser i avisa. Naturleg nok, når så mange butikkar og andre verksemder har redusert aktivitet eller stengte dører. Mange lokalaviser har dermed over natta tapt mellom 50 og 90 prosent av annonseinntektene. Det inneber at vi i desse dagar set ekstra stor pris på abonnentane våre. Vi er djupt takknemlege for å ha dykk med oss. Dersom du har lyst, kan du gjerne anbefale også familie, vener og kollegaer å abonnere på lokalavisa. Desto fleire som betaler for lokale nyhende no, jo større sjanse er det for at alle har ei oppegåande lokalavis også til hausten. Når vi vonleg er tilbake til meir normale tider. La oss i mellomtida ta godt vare på kvarandre.

Denne annonsen er eit samarbeid mellom lokalavisa di og Landslaget for lokalaviser (LLA). Sjå nettsidene til avisa eller www.lla.no for meir informasjon.


Torsdag 2. april 2020 Vestavind

Du finn Vestavind i 2. etasje i dette bygget i Sveio sentrum. Inngong på begge sider av bygget.

53 74 01 80

E-post: tips@vestavind-sveio.no

www.vestavind-sveio.no

Ellen Marie Hagevik fungerande redaktør

e-post: redaksjonen@vestavind-sveio.no tlf.: 916 33 866

Susanne Lie Vallestad

marknadsansvarleg / fungerande dagleg leiar e-post: annonse@vestavind-sveio.no tlf.: 53 74 01 80 / 459 01 272

Kari Nilsdotter Haukås journalist

e-post: kari@vestavind-sveio.no tlf.: 53 74 01 80 / 459 01 271

Familiesida

23

Send ei helsing Ønskjer du å senda ei helsing i Vestavind, kan du senda oss ein e-post med bilde, namn og etternamn på den som får helsinga til tips@vestavind-sveio.no. Sidan kontoret er stengt, kan vi dessverre ikkje hjelpa til med å skanna bilder. Fristen for å komma med i torsdagsavisa er måndag kl. 15.00. For første avis etter påske, er fristen måndag 6. april.

GRATULERA

Vår gode og omsorgsfulle Even Svendsen fyller 6 år 31. mars. Me er så heldige for at nettopp du finnes i våre liv.Tenk at du snart er skulegutt. Me er veldig glad i dag. Klem fra Sander, Emmalinn, mamma og pappa.

Hipp hurra for vår kjekke og gode ungdom Henrik Fure Lier som fyller 16 år 29.03. Vi er kjempeglad i deg! Stor bursdagsklem fra pappa, Merete, Sofie og Magnus.

Hipp hurra for vår omsorgsfulle og gode Sofie Eriksen Lier som fyller 10 år 11.04. Vi er kjempe glad i deg! Stor bursdagsklem fra mamma, pappa, Henrik og Magnus.

Hipp hurra for den flotte guten vår Vegard Alsaker Lokna som fyller 8 år 2. april. Me gledar oss til å få vera meir sammen etter denne spesielle tida. Kjempeglad i deg. Klem fra mormor og morfar.

Me vil gratulera Storm LoknaHåvold så masse med overstått 8-årsdag! Storm fylte år 30. mars. Masse klemmar fra mormor og morfar.

Tenk at den kjekke guten vår Jacob Sæ Helland bli 7 år 3. april. Gratulerer med dagen! Me er så glad i deg. Klem frå Besta og Beste.

Vår gode og snille Sivert Vestvik Andersen blir 12 år 2. april. Gratulerer så mykje med dagen. Glad i deg! Klem frå mamma og pappa, Sverre og Erlend.

Aksel Gravdal-Slåke fylte 1 år 31.03. Bursdagsklem fra bestemor og bestefar i Auklandshamn.

Einar Vestvik journalist

e-post: redaksjonen@vestavind-sveio.no tlf.: 950 50 619

Iris Elin Ullvang redaktør og dagleg leiar

e-post: redaksjonen@vestavind-sveio.no tlf.: 53 74 01 80 / 459 01 270

BLADPENGAR Heilår komplett: 810,Heilår digital: 775,Halvår komplett: 470,Halvår digital: 450,Student komplett: 350,Student digital: 299,Ønskjer du digital tilgang? Send e-post, namn og adresse til post@vestavind-sveio.no

Neste avis blir 16. april

NY I SVEIO?

I samband med påske hoppar me over ei veke, slik at neste papiravis kjem ut torsdag 16. april. Fristane for denne avisa er måndag 6. april fordi me må laga ein del av avisa før påsken tek til.

Alle nye innbyggjarar i Sveio får tre månadar gratis avis. Ønskjer du abonnement? Send namn og adresse til post@vestavind-sveio.no

FRISTAR

Skal du tinga annonsar eller senda inn gratulasjonar, er fristen for papiravisa måndag klokka 15.00

FØLG OSS

Instagram @vestavindsveio

Desse flotte jentene vil me gratulera med vel overståtte bursdager. Erika Apeland med 20-årsdagen som var den 11. mars og Julie Apeland med 18-årsdagen den 31. mars. Gratulera så masse begge to! Stor klem fra Andreas, mamma og pappa.

Rebekka Halleraker Pedersen, fylte 16 år, måndag 30. mars. Mange gratulasjonar og klemmar kjem frå bestemor og bestefar. Håper me får feira deg, når livet kjem i rute igjen.

Helsingar og gratulasjonar sender du til tips@vestavindsveio.no. Eller du kan gå inn på nettavisa, klikka på dei tre meny-strekane oppe til høgre, velja send inn helsing eller gratulasjon under Tenester, fylla ut og senda skjemaet. God påske! Helsing oss i Vestavind.

Facebook facebook.com/vestavind

Besøksadresse Sveiogata 72

Postadresse Pb. 53, 5559 Sveio Kontoret er for tida stengt.

Me treng deg no

- Støtt lokalavisa, bli abonnent i dag Digital heilår: 775,Komplett heilår: 810,vestavind-sveio.no / post@vestavind-sveio.no


TORSDAG

Langtidsvarsel for Sveio Vêret, natt- dagtemperatur og vind dei neste sju dagane

Sannsynlegsvarsel: Ganske sikkert Noko usikkert

SOLA OPP/ NED FLOD FJÆRE

4/5 12-16m/s

FREDAG

3/4 5-9m/s

LAURDAG

1/5 5-9m/s

SUNDAG

MÅNDAG

6/10 7-11m/s

8/10 6-10m/s

ONSDAG

8/10

6/10

4-8m/s

4-8m/s Vêrdata er leverte av: Meteorologisk institutt

Usikkert

07:00 / 20:24 05:34 / 18:22 12:00 /

TYSDAG

06:57 / 20:27 06:57 / 19:55 00:37 / 13:45

Produsert: 2020-03-31 14:45:14

@iselinhegre Amelia natur-tagge for å gleda andre på vei opp til Valhest. #valhest #turglede

06:54 / 20:29 08:25 / 21:10 02:15 / 14:57

06:51 / 20:32 09:29 / 22:05 03:18 / 15:50

06:48 / 20:34 10:20 / 22:52 04:08 / 16:37

06:45 / 20:36 11:06 / 23:36 04:52 / 17:20

Vêrspalta er leverte av:

06:42 / 20:39 -/ -/ -

Bilde merka med #vestavindsveio

@tovekvalvaagnesguddal Årets fysste lam!! #livet #livetpålandet #liveterbestute

@rakelbsb Så fortryllande stemning.. #håvardsholm #sveiomidtileio #mittvestland #utpåtur #heldigemeg

@amhauk Tøffaste tulipanene! Å både støtta det lokale næringslivet og pynte opp til helga det er vinn-vinn det!

@lyeantove Savna dåke, gler meg til me kan ses igjen. #familie #bestemor #corona

@olelokna Vårlig idyll. Kalvingen er begynt og om to uker begynner lamminga. #limousinkalv #sveiomidtileio

@nerhus88 3 runda rundt golfbanen i Sveio tot 12 km! Årets første tur i shorts! Vanvittig digg vær og temp. #sol

@linnerve Vinker til mormor gjennom vinduet.️ Eg gler meg til eg kan klemme mor igjen #tavarepåkvarandre

@aasfare Dykk i Valevåg #kjekttidsfordriv

@leitegard Søskenkjærleiken blomstrar i takt med covid-19. Saman heile dagen og heile natta. 5. natta ute på balkongen, og skal me tru dei sjølv blir det mange fleire utover våren og sommaren. #utenatt #hjemmeskole #hjemmebarnehage

@lindakparkinson The ultimate rave/paint party while in quarantine #rave #blacklightparty #paint #kids


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.