Page 1

3


DŽEF ZENTNER

KRAL

J

ZMI A Prevod: Miroslav Bašić Palković

Naslov originala: Jeff Zentner THE SERPENT KING

Beograd, 2017.


Za Tenesija Luka Zentnera, mog divnog deÄ?aka, moje srce.


1 DIL Bilo je stvari od kojih je Dilard Vejn Erli MlaĊi strepeo više od poĉetka

školske godine u forestvilskoj srednjoj školi. Nije ih bilo mnogo, ali ih je bilo. Razmišljanje o budućnosti bilo je jedna on njih. Dilu tako nešto nikako nije prijalo. Nije voleo ni da razgovara s majkom o religiji jer se zbog toga nikada nije osećao ni srećno ni spašeno. Prezirao je i ono prepoznavanje koje bi ljudima obiĉno blesnulo na licu kad bi ĉuli kako se zove. To je retko kada vodilo do razgovora koji bi mu prijao. A posebno nije voleo da posećuje oca, veleĉasnog Dilarda Erlija Starijeg, u zatvoru Riverbend! Iako tog dana nije pošao u Nešvil da poseti oca, ipak ga je muĉio neki potmuli osećaj strepnje, mada nije znao zbog ĉega. Moţda zato što je škola poĉinjala narednog dana, ali osećao se nekako drugaĉije nego prethodnih godina. A bilo bi mu i gore da se nije radovao susretu s Lidijom. Gak su i najgori dani provedeni s njom bili bolji od najboljih dana provedenih bez nje. Prestao je da cima ţice na gitari i nagnuo se da zapiše nešto u jeftinu svesku koja je bila na podu ispred njega. U prozoru je zujao dotrajali klimaureĊaj gubeći bitku sa sparinom u dnevnoj sobi. I pored brujanja klima-ureĊaj a, paţnju mu je privuklo lupkanje ose po prozoru. Ustao je s poderanog kauĉa i prišao prozoru. Poĉeo je da ga drmusa sve dok se prozor nije otvorio, uz škripu. Rukom je poterao osu prema otvoru. „Bolje ti je napolju“, šapnuo je. „Ova kuća nije mesto za umiranje. Hajde, briši.“ Osa se spustila na prozorsku dasku, osvrnula se još jednom prema kući i odletela. Dil je zatvorio prozor, ali je morao skoro da nalegne na njega celim telom da bi ga skroz spustio. Potom je u sobu ušla i majka, u uniformi motelske sobarice. Delovala je umorno. Tako je i inaĉe delovala, zbog ĉega je izgledala mnogo starije od

4


svojih trideset i pet godina. „Što otvaraš prozor dok klima radi? Nije struja besplatna.“ Dil se okrenuo ka njoj: „Zbog ose.“ „Što si se obukao kao da izlaziš? Ideš li negde?“ „U Nešvil.“ Molim te, ne pitaj me ono što znam da ćeš pitati. „Da posetiš oca?“ u glasu joj se zaĉuše i nada i optuţba. „Ne.“ Dil je skrenuo pogled. Majka je prišla i pogledala ga u oĉi. „Zašto ne?“ Dil je ponovo skrenuo pogled. „Eto tako. Ne idemo zbog toga.“ „Ko to?“ „Ja. Lidija. Travis. Kao i obiĉno.“ Uzdahnula je. „Pa što onda idete?“ „Treba mi odeća za školu.“ „Ništa ne fali tvojoj odeći.“ „Fali. Mala mi je.“ Podigao je mršave ruke, a ispod majice provirio je zategnuti stomak. „Od kojih to para?“ Iako joj je ĉelo bilo zborano više nego kod većine ţena njenih godina, sad se još više nabralo. „Ma od napojnica, pomagao sam ljudima da odnesu kese s namirnicama do kola.“ „Znaĉi, besplatan izlet u Nešvil. Trebalo bi da posetiš oca.“ Bolje poseti oca da ne bi nagrabusio, misliš. Dil je pogledao majku, stegnuvši vilicu: „Ne ţelim. Mrzim da idem tamo.“ Prekrstila je ruke. „Pa ni nema šta da ti bude zabavno tamo. Zato i jeste zatvor. Misliš da on tamo uţiva?“ Sigurno više nego ja. Dil je samo slegnuo ramenima i ponovo se zagledao kroz prozor. „Ĉisto sumnjam.“ „Ne traţim mnogo, Dilarde. Time bi usrećio i mene, a i njega.“ Dil je uzdahnuo, ali ništa nije rekao. Traţiš ti mnogo, iako nikada direktno. „Duguješ mu. Jedino ti imaš dovoljno slobodnog vremena.“ Popeće mu se na glavu. Ako ga ne poseti, ona će se potruditi da mu bude mnogo gore nego ako popusti. Ona strepnja u stomaku stegnula ga je još jaĉe. „Dobro, moţda i hoću. Ako budemo imali vremena.“ Taman kad se majka spremala da izvuĉe mnogo ĉvršće obećanje iz njega, tojota prijus oblepljena nalepnicama zabrujala je na prilazu i zaustavila se pred kućom uz škripu i trubljenje. Hvala ti, Boţe. „Moram da idem“, rekao je Dil. „Ţelim ti lep dan na poslu.“ Zagrlio je majku. „Dilarde…“

5


Ali on je izleteo kroz vrata pre nego što je stigla da završi. Osetio je pritisak ĉim je kroĉio napolje u ţarko letnje jutro pa je rukama zaklonio oĉi od sunca. Visoka vlaga u vazduhu zapahnula ga je, iako je bilo devet i dvadeset, kao da mu je neko bbmotao vruć, mokar peškir oko lica. Bacio je pogled ka oguljenim belim zidovima baptistiĉke crkve Kalvarija nešto dalje u ulici. Po navici je zaškiljio da proĉita natpis. BEZ ISUSA NEMA MIRA. SPOZNAJ ISUSA, SPOZNAJ MIR. A šta ako spoznaš Isusa, ali ipak nemaš mira? Znači li to da je natpis pogrešan, ili prosto nisi spoznao Isusa toliko koliko misliš da jesi? Dil nije bio vaspitan tako da bilo koji od ta dva ishoda smatra nešto posebno poţeljnim. Otvorio je vrata i uskoĉio u auto. Pore mu se odmah skupiše na ledenom vazduhu rashlaĊenih kola. „Ćao, Lidija.“ Zgrabila je raskupusani primerak Tajne istorije sa suvozaĉkog sedišta da Dil ne bi seo na njega i bacila ga pozadi. „Ţao mi je što kasnim.“ „Nije ti uopšte ţao.“ „Naravno da nije. Ali moram malo da se pretvaram. Društvene norme i pravila i šta ti ja znam.“ Ĉovek je mogao da podesi sat po Lidijinom kašnjenju od dvadeset minuta. A nije bilo svrhe prevariti je tako što bi joj rekao da doĊe dvadeset minuta ranije. Tad bi zakasnila ĉetrdeset minuta. Kao da je imala neko tajno ĉulo. Lidija se nagnula i zagrlila Dila. „Već si se preznojio, a tek je jutro. Što ste vi momci fuj.“ Crni okvir njenih naoĉara zaškripao mu je uz jagodicu. Razbarušena kosa zagasitoplave boje, kao tmurno novembarsko nebo prošarano oblacima, mirisala je na med, smokve i indijsku travu. Duboko je udahnuo. Zavrtelo mu se u glavi, ali na neki prijatan naĉin. Za odlazak u Nešvil obukla je kariranu crveno-belu staromodnu bluzu bez rukava, crni teksas šorts sa visokim strukom i starinske kaubojske ĉizme. Voleo je kako se oblaĉila – sve njene cake i fore, a bilo ih je podosta. Zakopĉao je pojas trenutak pre nego što se zalepio na sedište jer je naglo nagazila gas. „Izvinjavam se. Nemaju svi klimu zbog koje usred avgusta misliš da je decembar.“ Nekad mu se dešavalo da danima ne oseti vazduh hladan kao u Lidijinim kolima, sem kad bi otvorio friţider. Ispruţila je ruku da smanji hlaĊenje za koji stepen. „Mislim da moja kola treba da se bore protiv globalnog zagrevanja na sve moguće naĉine.“

6


Dil je preusmerio jedan od ventilatora ka licu. „Jesi li ikada pomislila koliko je ĉudno što Zemlja jurca kroz crni vakum svemira, gde je hiljadu ispod nule, dok se mi ovde dole preznojavamo?“ „Da znaš da baš ĉesto pomislim koliko je ĉudno što Zemlja jurca kroz crni vakum svemira, dok ti ovde dole izigravaš totalnog luĊaka.“ „I, gde ćemo kad stignemo u Nešvil? Trţni centar Opri Mils?“ Lidija ga je iskosa pogledala. Pruţila mu je ruku, i dalje gledajući ispred sebe. „Izvinjavam se, mislila sam da smo najbolji drugovi još od prvog srednje, ali oĉito se još nismo upoznali. Lidija Blankenšip. Vi ste?“ Dil je iskoristio priliku da je uhvati za ruku. „Dilard Erli. Moţda ste ĉuli za mog oca, koji ima isto ime.“ Ĉitav gradić Forestvil uTenesiju sablaznio se kad je veleĉasni Erli iz crkve Blaţenih Apostola Isusovih završio u kaznenoj ustanovi, i to ne iz razloga koje bi iko oĉekivao. Svi su pretpostavljali da će ga jednoga dana dvadeset i sedam zveĉarki i bakroglavki, koje su njegovi vernici drţali u rukama tokom nedeljnih bogosluţenja, uvaliti u nevolju. Niko nije znao koji taĉno zakon time krše, ali im se to svakako ĉinilo nezakonito. Sluţba za zaštitu divljih ţivotinja Tenesija zaista jeste preuzela zmije nakon njegovog hapšenja. Neki su verovatno mislili da je narušio zakon navoĊenjem ĉlanova svoje parohije da piju razvodnjenu kiselinu iz akumulatora i strihnin, još jedan oblik poštovanja Boga koji je voleo da upraţnjava. Ali ne, on je završio u zatvoru Riverbend zbog jednog sasvim drugog otrova: posedovanja više od stotinu slika koje su prikazivale maloletnike usred polnog ĉina. Nakrivivši glavu, Lidija je zaškiljila u njega. „Dilard Erli, rekoste? Nekako mi zvuĉi poznato. Nego, šta ono htedoh reći… Da, vozićemo se sat i po vremena do Nešvila da bismo posetili trţni centar Opri Mils i kupili ti isto ono smeće proizvedeno u nekoj robovlasniĉkoj fabrici koje će Tajson Rid, Logan Voker, Hanter Henri, njihove nesnosne devojke i celo njihovo grozomorno društvo takoĊe nositi prvog dana završne godine srednje škole.“ „Eto, ja ti postavim prosto pitanje, a…“ Podigla je prst. „Glupo pitanje.“ „Glupo pitanje.“ „Molim lepo.“ Dilov pogled odlutao je do Lidijinih ruku na volanu. Bile su tanane, sa dugim, prefmjenim prstima, jarkocrvenim noktima i gomilom prstenja. Iako je sva bila prefinjena, prsti su joj posebno elegantni i prefmjeni. Oboţavao je da je gleda dok vozi. I kuca. I radi sve ostalo što se radi rukama.

7


„Jesi li zvala Travisa da mu javiš da kasnimo?“ „Jesam li tebe zvala da ti javim da kasnim?“ Naglo je skrenula, a gume su zaškripale. „Nisi.“ „Misliš li da će se iznenaditi što kasnim?“ Jok.“ Avgustovski vazduh bio je sparna izmaglica. Već su se mogle ĉuti one bube, kako li se zovu… One ĉije ravnomerno, zvonko zujanje ispuni jutarnju omorinu najavljujući još topliji dan. Nisu ţegavci, mislio se. Zujibube. Slobodno su mogli i tako da ih nazovu. „I, ĉime danas raspolaţem?“ upitala je Lidija. Dil je bledo pogledao. Podigavši šaku, protrljala je prste. „Probudi se, druškane.“ „Aaa. Pedeset dolara. Hoćeš li se snaći nekako s tim?“ Ona frknu na to. „Naravno da ću se snaći.“ „Dobro, ali da me nisi obukla kao nekog ĉudaka.“ Lidija mu je opet ispruţila ruku, ovoga puta ţustrije, kao da hoće da prelomi dasku karate potezom. „Ali, zaista, da li se mi uopšte poznajemo? Kako ono rekoste da se zovete?“ Dil opet prihvati njenu ruku. Iskoristio bi bilo kakvu priliku. „Vidim, danas si posebno raspoloţena.“ „Raspoloţena sam za malo poverenja. Bar malo. Ne moraš baš da me razmaziš.“ „Ma gde bih ja!“ „U poslednje dve godine kupovanja odeće za školu, da li sam te ikada sredila da izgledaš smešno?“ „Nisi. Mislim, izribaju me i ovako, ali sam siguran da bi se to dešavalo šta god da nosim.“ „Bi. Zato što idemo u školu s ljudima koji ne bi prepoznali dobar stil ni da ih ugrize za guzicu. Osmislila sam poseban izgled za tebe, zasnovan na rustiĉnoj ameriĉkoj modi. Kaubojske košulje s bisernim drikerima. Farmerke. One ĉuvenog klasiĉnog, muškog kroja. Dok svi ostali iz Srednje škole Forestuil oĉajniĉki pokušavaju da izgledaju kao da ne ţive u Forestvilu, mi ćemo oberuĉke prihvatiti ĉinjenicu da si sa seljaĉkog juga, pa ćemo nadograditi taj stil u fazonu Taunsa van Zanta1 iz sedamdesetih i Rajana Adamsa2 iz doba dok je još bio u Viskitaunu.“ „Vidim da si sve isplanirala.“ Prijala mu je i sama pomisao da Lidija razmišlja o njemu. Pa makar i kao o svojoj liĉnoj lutki za oblaĉenje. „Od mene ništa manje ne moţeš oĉekivati.“ Ameriĉki tekstopisac i pevaĉ kantri pesama. (Prim. prev.) Ameriĉki pevaĉ i kompozitor, nekadašnji ĉlan grupe Viskitaun koja je svirala alternativnu kantri muziku. (Prim. prev.) 1

2

8


Udahnuo je miris njenih kola. Osveţivaĉ vazduha za kola sa aromom vanile pomešan s mirisom pomfrita, losiona za telo od jasmina, narandţe i Ċumbira i ugrejane šminke. Još malo pa stiţu doTravisove kuće. Ţiveo je blizu Dila. Zastali su na raskrsnici da Lidija slika jedan selfi mobilnim telefonom, koji je zatim pruţila Dilu. „Slikaj me s te strane.“ „Jesi li sigurna? Tvoji oboţavatelji će još pomisliti da imaš prijatelje.“ „Evo, sve plaĉem od smeha. Samo ti uradi šta sam ti rekla, a ja ću da mislim na ostalo.“ Nekoliko ulica kasnije zaustavili su se ispred kuće Bohenonovih. Bila je bela i oronula, sa zarĊalim limenim krovom i drvima naredanim na ulaznom tremu. Travisov otac preznojavao se na prilaznom puteljku posutom šljunkom, zamenjujući svećice u kamionetu na kojem je sa strane bio ispisan naziv porodiĉne firme, Drvara Bohenon. Mrko je pogledao Dila i Lidiju, a zatim prislonio šake na usta i viknuo: „Travise, stiglo ti je društvo“, pa Lidija nije morala da se muĉi oko trubljenja. „Biće da nam je i tatica Bohenon danas posebno raspoloţen“, rekla je Lidija. „Sudeći po Travisu, tatica Bohenon je veĉito tako raspoloţen. Tako ti je to kad si megadrkadţija, ĉemu, inaĉe, nema leka.“ Koji tren kasnije i Travis je doskakutao napolje. Ili, bolje reći, dobazao, ili šta već medvedi rade. Sa svih svojih stotinu devedeset sedam centimetara visine i stotinu petnaest kila teţine. Ĉupava, kovrdţava riĊa kosa i retka tinejdţerska bradica bile su mu mokre od tuširanja. Nosio je svoje prepoznatljive crne, radniĉke cokule, crne ranglerke3 i preveliku crnu košulju zakopĉanu do grla. Oko vrata je imao lanĉić s otrcanim zmajem od kalaja koji drţi ljubiĉastu kristalnu kuglu, suvenir s nekog istorijskog vašara4. Uvek ga je nosio. U ruci je imao i raskupusanu knjigu u mekom povezu iz serijala Krvolom, bez koje je takoĊe retko viĊan. Negde na pola puta do kola zaustavio se, podigao prst, naglo se okrenuo i otrĉao nazad u kuću, zamalo se spotaknuvši. Lidija se sagnula nad volanom, posmatrajući ga. „O, ne! Štap“, prošaputala je. „Zaboravio je štap.“ Dil se lupio po ĉelu i uzdahnuo: „O, da. Štap.“ „Štap od stoletne hrastovine“, reĉe Lidija grandioznim, srednjovekovnim glasom.

Kaubojske farmerke. (Prim. prev.) Vašari u duhu minulih vremena na koje ljudi odlaze obuĉeni u istorijske kostime da uţivaju u zabavi, muzici i hrani iz odreĊenih istorijskih epoha, najĉešće srednjovekovnih. (Prim. prev.) 3

4

9


„Ĉudesni štap kraljeva, velikaša, ĉarobnjaka i… vilenjaka i ko zna koga sve ne.“ Travis se vratio, drţeći štap ukrašen nespretno izrezbarenim simbolima i licima. Otac ga je neprijatno pogledao, odmahnuo glavom, a zatim se vratio poslu. Travis je otvorio vrata kola. „Ćao, društvo.“ „Štap? Ti to ozbiljno?“ reĉe Lidija. „Uvek ga nosim na putovanja. A i šta ako nam zatreba da se zaštitimo? Nešvil je opasan grad.“ „Aha“, reĉe Lidija, „ali nije opasan zbog razbojnika koji vitlaju štapovima. Sad se nose pištolji. A pištolji uvek izaĊu kao pobednici iz svakog okršaja sa štapovima.“ „Ĉisto sumnjam da ćemo u Nešvilu upasti u tuĉu štapovima“, rekao je Dil. „Meni se baš sviĊa. Osećam se bolje kad je uz mene.“ Kolutajući oĉima, Lidija je uhvatila menjaĉ. „Budibog s tobom. No, dobro, momci, hoćemo li? Ovo je poslednji put da zajedno idemo u kupovinu odeće za školu, hvala bogu.“ Ĉim je to izgovorila, Dil je shvatio da ga ona strepnja u stomaku neće uskoro napustiti. Moţda neće nikada. Poslednje blamiranje? Sumnjao je da bi iz toga uspeo da izvuĉe makar neku dobru pesmu.

10


2 lidija Krovovi Nešvila pojavili su se u daljini. Lidija je volela Nešvil. Vanderbilt joj je bio na spisku ţeljenih fakulteta. Ne na nekom visokom mestu, ali ipak tu negde. Oraspoloţila ju je pomisao na fakultete i odlazak u veliki grad. Bila je, sve u svemu, mnogo veselija nego što je ikada ranije bila uoĉi poĉetka bilo koje školske godine u svom ţivotu. Mogla je samo da pretpostavlja kako će se tek osećati dan uoĉi naredne nastavne godine – na prvoj godini fakulteta. Dil se zagledao kroz prozor kad su ušli u predgraĊe Nešvila. Lidija mu je dala foto-aparat, dodelivši mu ulogu fotografa ĉitave ekspedicije, ali je on zaboravio na slikanje. Po obiĉaju, odlutao je nekuda u mislima, obuzet melanholijom. Danas je izgledao nekako drugaĉije. Lidija je znala da su za njega posete Nešvilu imale gorak ukus zbog oca, pa se trudila da svaki put odabere neku drugaĉiju putanju, razliĉitu od one kojom je išao do zatvora. Provela je dosta vremena na Guglouim mapama praveći plan, ali bez većeg uspeha. Bilo je samo nekoliko puteva od Forestvila do Nešvila. Moţda je Dil posmatrao kuće pored kojih su prolazili. Ispostavilo se da kuće koje su bile skuĉene i oronule kao njegova nije bilo ĉak ni u delovima Nešvila sa skuĉenim i oronulim kućama, bar duţ puta kojim su oni išli. Moţda je razmišljao o muzici koja je tekla gradskim ţilama. A moţda mu je mozak zaokupilo nešto sasvim treće. Što je kod njega uvek bilo moguće. „Hej“, rekla mu je neţno. Okrenuo se, prenuvši se. „Hej šta?“ „Ništa. Samo hej. Nešto si se ućutao.“ „Nemam danas šta da kaţem. Razmišljam.“ Prešli su u Istoĉni Nešvil preko reke, prošli pored kafića i restorana, i zaustavili se ispred neke kuće renovirane u ameriĉkom stilu s poĉetka dvadesetog veka. Na rukom ispisanom znaku ispred kuće pisalo je MANSARDA. Lidija se parkirala. Travis je posegnuo za štapom.

11


Podigla je prst da ga upozori: „Da ti nije palo na pamet.“ Ušli su, ali tek pošto je naterala Dila da je slika pored znaka, a potom i oslonjenu o ogradu prostrane verande. Radnja je mirisala na staru koţu, vunu i teksas. Klima-ureĊaj je zujao, izbacujući hladan, vlaţni vazduh. Kroz skrivene zvuĉnike ĉuo se Flitvud Mek. Drvene daske zaškripale su pod njihovim nogama. Iza staklene tezge s policama punim nakita ruĉne izrade sédela je lepuškasta plavuša boemskog izgleda od dvadesetak godina, pomno zureći u ekran laptopa. Podigla je glavu kad su prišli. „Što mi se sviĊa tvoj stajling! Mislim, baš si riba“, rekla je Lidiji. Lidija joj se naklonila. „Oh, pa baš vam hvala, gospoĊice prodavaĉice. I vi ste prava riba.“ Lidija je pogledala Dila kao da mu govori: Baš da uidim da te ovako dočekaju u šugavom Opri Milsu. „Traţite danas nešto konkretno?“ Lidija je gurnula Dila ispred sebe, zgrabivši ga za ruku. „Odeću. Krpice. Pantalone. Koje će pristajati ovom momku i naterati sve ţene Tenesija da se zacopaju u njega širom naše Kamberlandske oblasti.“ Dil je skrenuo pogled. „Lidija, a da se za poĉetak usredsredimo samo na taj deo gde će mi odeća pristajati“, procedió je kroz zube. Devojka je zinula, u ĉudu. „Moji su me zamalo krstili Lidija. Ali su se odluĉili za Ejpril.“ „U vašim smo rukama, gospoĊice Ejpril“, rekla je Lidija. „Vidim da imate izvrsnu, odliĉno oĉuvanu ponudu.“ Dil je ulazio i izlazio iz kabine za presvlaĉenje, dok je Travis sedeo na nekoj rasklimatanoj drvenoj stolici, potpuno zanet knjigom. Lidija je bila u svom elementu, retko kada toliko srećna kao kada bi oblaĉila Dila, koji je bio njen liĉni, dobrotvorni modni projekat. Pruţila je Dilu još jednu košulju. „Treba da nam puste neku muziku za isprobavanje odeće, Let's Hear It for the Boy5, ili tako neku pesmu. Pa da ti u nekom trenutku izaĊeš iz kabine u kostimu gorile ili nešto tome sliĉno, a ja odmah potvrdno klimnem glavom.“ Dil je obukao košulju, zakopĉao je, pa se pogledao u ogledalu. „Gledaš previše filmova iz osamdesetih.“ Na kraju su skupili ĉitavu gomilu košulja, farmerki, jaknu od teksasa postavljenu ovĉijim krznom i par ĉizama. „Volim da kupujem starinsku odeću s tobom, Dile. Imaš telo rok zvezde sedamdesetih. Sve ti dobro stoji.“ Dobro upamti: kad odeš na fakultet, 5

Pesma Denis Vilijams iz filma „Footloose“, koji je bio veliki hit osamdesetih. (Prim. prev.) 12


mogući momci trebalo bi da imaju telo kao Dil. Takvo telo je najzabavnije za oblačenje. Doduše, verovatno bi bilo najzabavnije i za… nema veze za šta, za oblačenje je svakako zabavno. „Nemam novca za sve ovo“, rekao je Dil tiho. Lidija ga potapša po obrazu. „Samo polako.“ Ejpril im je sve sabrala. Trideset dolara za tri košulje. Trideset dolara za jaknu. Ĉetrdeset dolara za ĉizme. Dvadeset dolara za dva para farmerki. Ukupno – sto dvadeset dolara. Lidija se nalaktila na pult. „Dobro, Ejpril. Evo kako ćemo. Volela bih da nam sve ovo prodaš za pedeset dolara, a ja ću se potruditi da ti se isplati.“ Ejpril je saosećajno nakrivila glavu. „Oh, dušo. Kad bih samo mogla. Moţe ovako? Pristanem na sto, po prijateljskoj ceni, jer bih baš volela da smo najbolje drugarice.“ Lidija se nagnula preko pulta pokazujući njen laptop. „Mogu li?“ „Samo izvoli.“ Ukucala je Dolivud u pretraţivaĉ, pa je saĉekala da joj izbaci traţeno. Okrenula je raĉunar prema Ejpril. Jesi li ikada bila ovde?“ Ejpril zaškilji oĉima u ekran. „Da… izgleda mi nekako poznato. Popriliĉno sam sigurna da jesam. Da nisu ovde imali onaj ĉlanak o najboljim prodavnicama starinske garderobe u Tenesiju?“ „Aha.“ Ejpril je nastavila da pregleda stranicu. Jeste, posetila sam blog i ranije. Baš je dobar bio taj ĉlanak.“ „Hvala.“ „Ĉekaj, ti si ga napisala?“ „I taj, i svaki drugi ĉlanak na Dolivudu. To je moja stranica.“ Ejpril se blago zabezeknula. „Ne zezaj. Ozbiljno?“ „Aha.“ „Ali, koliko imaš… Moţda osamnaest?“ „Sedamnaest.“ „Eee, gde si bila kad sam ja išla u srednju školu!“ „U Forestvilu, sanjajući da budem kao ti. Kako se reklamirate?“ „Uglavnom nas drugi preporuĉuju. Nemam baš neki budţet za marketing. Tu i tamo pustim poneki reklamni oglas u Sceni nešvila kad dobro zaradim u toku meseca.“ „Šta kaţeš da istaknem reklamu za tvoju radnju na Dolivudu, a da nam ti sreţeš cenu za sve ovo?“ Ejpril je razmislila nekoliko sekundi dobujući prstima po pultu. „Pa, ne znam.“

13


Lidija je izvadila telefon i poĉela da kucka po njemu dok se Ejpril premišljala. Spustila je telefon na pult, pa se odmakla i prekrstila ruke, široko se osmehujući. Telefon poĉe da zuji i pisti. „Šta bi? Šta si uradila?“ upitala je Ejpril. „Mali nagoveštaj. Jesi li na Tviteru?“ „Imam nalog za radnju.“ „Tvitovala sam svojim pratiocima, kojih ima 102.678, da se trenutno nalazim u najboljoj prodavnici starinske odeće u ĉitavom Tenesiju i da treba da doĊu da je provere.“ „Auu. Hvala ti, ne znam…“ Lidija je podigla prst, pa je opet uzela telefon. „Ĉek, ĉek. Da vidimo šta nam pristiţe. Evo, sedamdeset i pet sviĊanja, pedeset i tri retvitovanja. hvala na sauetu, sigurno ću ih proveriti… Uvek verujem tvom ukusu… Moram da skoknem do Nešvila, moţda bismo mogle zajedno u kupovinu… „Šta ako…“ Lidija je ponovo podigla prst. „Uuuu, ovaj je baš dobar. Od Sandre Ĉen Libovic. Moţda ti njeno ime ne zvuĉi poznato, ali ona je jedan od urednika posebnih priloga u Kosmopolitanu. Da vidimo šta nam ona kaţe: Sjajan savet, evo baš sad radim na članku o Nešvilu. Hvala ti! Dakle, moguće je da ćeš završiti na stranicama Kosmopolitana. UbeĊena?“ Ejpril naĉas pogleda Lidiju pre nego što je digla obe ruke u vazduh i nasmejala se. „Oh, dobro. Pobedila si.“ „Pobedile smo.“ „Znaĉi, ti si sigurno najveća faca meĊu devojkama u školi, jelda?“ Lidija se nasmejala. Dil i Travis joj se pridruţiše. „Oh, zaboga. Jeste, jesam najveća faca. Ali da li sam najpopularnija? Pa, recimo da biti poznat na internetu ne ostavlja neki naroĉit utisak na druge uĉenike.“ „Moglo bi se ĉak reći da ostavlja negativan utisak“, reĉe Dil. „Eto, sam je rekao. Nećeš ostaviti neki naroĉit utisak meĊu srednjoškolcima ako si ţensko koje, kako bih rekla, glasno iznosi mišljenje o svemu.“ „E pa na mene si ostavila utisak“, rekla je Ejpril. „Super. Nego, dok ti ne izdaš raĉun mom drugu, ja ću da smislim kako na najbolji naĉin potrošiti trista dolara u tvojoj radnji.“ „A ti?“ obratila se Ejpril Travisu. „Nisam sigurna da imamo mnogo odeće koja bi pristajala nekome ko je toliko visok, ali nikad se ne zna.“ Zacrvenivši se, Travis je pogleda uz srameţljiv osmeh. „Neka hvala, gospoĊo. Uglavnom nosim jedno te isto svakoga dana da bih mogao da razmišljam o drugim stvarima.“

14


Ejpril i Lidija su se pogledale. Lidija je zavrtela glavom. Na Ejprilinom licu videlo se da ju je shvatila. • • • Lidiji nije uopšte bio problem da potroši svoj dţeparac za odeću. Pre nego što su krenuli, naterala je Dila da napravi pedesetak slika na kojima nosi tek kupljenu odeću u raznoraznim kombinacijama. I onda ga je još naterala da napravi i dvadesetak slika s njom i Ejpril. Ona i Ejpril razmenile su brojeve telefona i obećale jedna drugoj da će ostati u kontaktu. Poĉeli su da se znoje gotovo istog trenutka kad su izašli iz radnje. Napolju je bilo bar trideset i pet stepeni. S neba je upeklo kasno popodnevno sunce. Pesma zrikavaca dobovala je oko njih poput otkucaja srca na ultrazvuku. Lidija im je dala znak da se okupe oko nje. „Hajde da se i zajedno slikamo. Ipak je ovo naša poslednja kupovina školskih potrepština u Nešvilu.“ Dil se usiljeno nasmešio. „Ma daj, brate, moţeš ti i bolje od toga“, rekla je. Ponovo je pokušao. Ništa bolje. „Nego, Lidija, a da me nekoliko puta slikaš s mojim štapom?“ Lidija je bila ushićena dobrom cenom koju je izdejstvovala za Dila, odećom koju je pronašla za sebe i novom starijom drugaricom s mnogo stila. Ali ipak je odglumila da je mrzi da ga slika, ĉisto da ostane dosledna. „Dobro, hajde. Vaţi. Deder, donesite svoj štap, vrli gospodine.“ Travis je odmah šmugnuo do kola da ga donese. Vrativši se, zauzeo je ozbiljan, zamišljen stav. „Moţe.“ Lidija ga je slikala nekoliko puta. Travis je sve vreme menjao poze: oslanjao se o štap, drţao ga je u poloţaju za napad. „Gledaj da mi se vidi i zmajeva ogrlica.“ „Brate, nisam ti ja tamo neka poĉetnica kad je u pitanju isticanje slatkih modnih dodataka na slikama.“ Kad je završila, Travis je prišao da pogleda šta je uradila, lica ozarenog širokim, detinjim osmehom. Osećao se na znoj i buĊavi miris odeće koja je predugo ostavljena u veš-mašini pre nego što je prebaĉena u mašinu za sušenje veša. „Na ovima baš dobro izgledam“, šapnuo je. „Kao Rajnar Severotok iz Krvdloma.“ Dil je izvio vrat da i on priviri. „Ooo, ma pljunuti Rajnar Severotok.“ Njegovo zadirkivanje ipak je zaobišloTravisove uši.

15


Lidija je zatapšala. „Gospodo, gladna sam. Hajdemo do Panere.“ „Panera je previše otmena. Ja bih do Kristal“, rekao je Travis. „Pod A, kaţe se do Kristala, jer ti to nije ţensko ime. I pod B, ne, nikako.“ „Ma daj, ti moţeš da biraš šta ćemo usput slušati.“ „Imaš Kristal i u Forestvilu. Paneru nemaš. Nismo došli ĉak ovamo da bismo jeli u šugavom Kristalu i dobili isti proliv koji bismo dobili i u Forestvilu.“ „Onda neka Dil odluĉi. Neka on reši.“ Dil je sve vreme zurio negde u daljinu. „Ni…nisam gladan. Ješću kod kuće.“ „Nema veze“, reĉe Travis. „Ipak moţeš da glasaš.“ „Glas za Kristal ti je glas za pešaĉenje do kuće“, rekla je Lidija. „Onda glasam za Paneru“, rekao je Dil, uz mnogo iskreniji osmeh. Na kraju su svratili i do Kristala, da uzmu nešto zaTravisa.

16


3 DIL Dil se nadao da će, kada ih bude zamolio da pri izlasku iz grada zastanu

kod zatvora pošto završe s jelom, Lidija reći da iz nekog razloga mora kući i da nikako ne moţe da ĉeka dok on poseti oca. Ali uzalud. Zatvor Riverbend nalazio se u varljivo lepom, pastoralnom delu Nešvila. Ĉetvrtaste zgrade beţ boje s uvuĉenim prozorima bile su okruţene valovitim brdima i gustim drvoredom. „Neću dugo, narode. Znate koliko mrzim da dolazim ovde“, rekao je Dil, izlazeći iz kola. Lidija se bacila na kuckanje po telefonu. „Bez brige, brate. Ja ću da radim na ĉlanku o povratku u školu.“ Travis je samo podigao svoju knjigu. „Vi bi u ovom trenutku zapravo trebalo da mi kaţete da morate da ţurite kući zbog neĉega“, rekao je Dil. „Aaa, da“, reĉe Lidija ne podiţući glavu. „Dakle, Dile da si poţurio jer ću… jer ću zbog tebe biti kaţnjena, ili će me nalemati, ili nešto tome sliĉno.“ „Da, da, zbrzaj to tamo Dile“, reĉe Travis. „Stvarno mi se ide kući da se druţim s mojim divnim taticom, umesto što ovde ĉitam omiljenu knjigu.“ Dil se nelagodno nasmešio pre nego što im je pokazao srednji prst. Duboko udahnuvši, krenuo je ka glavnoj zgradi. Prošao je kroz obezbeĊenje i prijavnicu. Straţari su ga odveli do dela za posete, koji uopšte nije liĉio na deo za posete kakvi se mogu videti na televiziji. Nije bilo providnih pregrada i telefonskih slušalica. Bila je to velika prostorija puna okruglih stolova, svaki sa po dve-tri stolice, uz nekoliko prodajnih automata. Liĉila je na njegovu školsku kantinu; ĉak ga je i boravak ovde veselio isto koliko i boravak u školskoj kantini. Bila je zagušljiva, rashlaĊena taman toliko da te podseti da zgrada ima rashladni sistem, ali se zbog budţeta ili moralnih pobuda ne koristi, da nikome ne bi bilo previše udobno. Nekoliko ĉuvara budno je motrilo sobu.

17


Dil je bio jedini posetilac. Seo je za sto i poĉeo da lupka prstima po njemu. Nije mogao da prestane da cupka nogama. Izdrţi nekako. Okrenuo se i ustao kada su se vrata otvorila da bijedan od ĉuvara uveo Dilarda Erlija Starijeg. Dilov otac bio je visok, ţgoljav, košĉat. Imao je upale, crne oĉi, uvijene brkove i dugu, masnu, prosedu crnu kosu vezanu u rep. Dilu se svaki put kada bi ga video ĉinio grublji. Prepredeniji. Opasniji i svirepiji, kao zmija. U zatvoru je ogrubeo, izgubivši i ono malo mekoće i neţnosti koje je posedovao. Bio je taĉno deset godina stariji od Dilove majke, ali je delovao dvadeset godina starije. Nosio je tamne farmerke i svetloplavu zatvorsku bluzu s brojem odštampanim na grudima i znakom KUT6 na leĊima. Polako je došetao do njega. Hodao je oprezno, kao neka grabljivica. „Zdravo, Juniore.“ Dil je mrzeo da ga tako zovu. Nekoliko trenutaka samo su stajali, jedan naspram drugog. Nije im bilo dopušteno da se zagrle ili dodiruju na bilo koji naĉin. Dil ga je osetio ĉak i s druge strane stola. Nije mirisao loše, samo ljudski. Iskonski ljudski. Na koţu i kosu koje nije mogao ĉesto da pere kao ljudi na slobodi. Seli su. Dilov otac spustio je ruke na sto. Na zglavcima jedne šake bilo mu je istetovirano MARKO, a na zglavcima druge 1618. Nove tetovaţe. I to ne baš dobre. Skretanje u nekom još osobenijem pravcu svakako ne obećava ništa dobro. Dil se trudio da zvuĉi opušteno. „Ćao, tata. Vidim, nabacio si nove tetovaţe.“ Otac je pogledao ruke, kao da je i on sada saznao nešto novo. Jeste, jesam. Ne daju mi da ovde propovedam o znakovima7, pa moram da nosim svoju veru na koţi. To mi ne mogu oduzeti.“ Vidim da se dobro snalaziš. Kad je otac otišao u zatvor, svi su pretpostavljali da će mu biti teško, imajući na umu za šta je bio osuĊen. Ali izgleda da su potcenili oĉevu harizmu. Ako moţeš da ubediš ljude da uzmu u ruke zveĉarke i bakroglavke i da piju otrov, oĉito da moţeš da ih ubediŠ i da te zaštite od onih koje je njegov otac nazivao „sodomistima“. Nastavili su da sede i zure jedan u drugog još nekoliko neprijatnih sekundi. „I… kako si?“ upitao je Dil. „A evo, ţivi se, iz dana u dana, Bogu hvala.“

„Kaznene ustanove Tenesija“ (Prim. prev.) Misli se na propovedi i bogosluţenja zasnovana na verovanju u znake, tj. ĉuda Isusova. (Prim. prev.) 6 7

18


„Jel' ti… jel' ti daju dovoljno hrane?“ Nije lako ćaskati u zatvoru. Ĉak im ni vremenske prilike nisu predstavljale zajedniĉku temu. „Koliko mi je potrebno. Kako ste ti i tvoja majka?“ „Preţivljavamo nekako. Naporno radimo.“ Njegove upeĉatljive oĉi na to blesnuše nekim ĉudnim sjajem zbog kog se Dil odmah smrknuo. „Drago mi je da to ĉujem. Naporno radite. Otplatite sve naše dugove, da mogu da obnovim svoju sluţbu kad odsluţim svoje. Moţda mi se i ti pridruţiš, ako dotad vera u tebi ojaĉa.“ Dil se uzvrpoljio na to. „Da, moţda. Nego, škola poĉinje sutra.“ Otac je spustio laktove na sto i prepleo prste kao da se moli. „Opet je došao taj deo godine, jelda? I, kako nameravaš da provedeš ovu školsku godinu? Hoćeš li biti vojnik Isusov i širiti dobre vesti o spasenju i znakovima Boţjim svojim vršnjacima? Da obaviš posao koji ja ne mogu?“ Dil se ponovo mrdnuo na stolici, pre nego što će skrenuti pogled. Nije voleo da gleda oca u oĉi. Bile su to oĉi koje su mogle da nateraju ljude da svesno rade stvari koje mogu da im naškode. „Pa ja… Mislim da ostale uĉenike nešto i ne zanima šta ja imam da kaţem.“ Savršeno. Podsećam ga da uopšte nisam omiljen u školi i koliko je razoĉaran u mene, sve u isti mah. Posete zatvoru baš su zabavne. Otac se odmah nagnuo ka njemu, s dosadom pogledavši Dila, i zavereniĉki je prošaputao: „Onda nemoj ništa da im govoriš. Peuaj. Pusti taj glas od Boga dat. Upotrebi te ruke koje ti je Bog blagoslovio muzikom. Nek se JevanĊelje širi kroz pesmu. Mladi vole muziku.“ Dil je potisnuo u sebi gorak smeh. „Aha… ali ne muziku o drţanju zmija i tome sliĉno u rukama. Takva muzika baš i nije nešto popularna.“ „Sveti Duh će se raspiriti meĊu njima kao što se raspirio meĊu našim vernicima kad si im pevao i svirao. A dok ja izaĊem napolje, naših će vernika biti desetostruko više.“ A kako bi bilo da samo pokušam nekako da preţivim školsku godinu? I da ničim ne podstičem dodatno ismevanje? „Slušaj, tata, meni je zbog… zbog okolnosti koje su te zadesile… teško da priĉam s drugovima iz škole o tako neĉemu. Njih to, znaš, baš i ne zanima.“ Otac frknu na to. „Znaĉi, treba da pokleknemo pred Luciferovim lukavštinama i tako uništimo našu sluţbu o znacima? Da mu prepustimo pobedu bez otpora?“ „Ne, ni-nisam…“ Dil nije dovršio misao, svestan besmislenosti situacije u kojoj ga neki zatvorenik tera da se oseća bezvredno. „Sećaš li se kako si pisao psalme i izvodio ih s crkvenim orkestrom? Sećaš li se?“ „Da. Valjda. Da.“

19


Dilov otac ponovo se zavalio u stolicu i skrenuo pogled blago vrteći glavom. „Te pesme su bile prekrasne.“ Ponovo se zagledao u Dila. „Otpevaj mi jednu.“ „Misliš… Ovde, na licu mesta? Sad?“ Dil je potraţio bilo kakav nagoveštaj da se otac šali s njim. To bi bila jedna nadasve retka pojava, ali ipak… „Da. Onu koju si sam napisao. Isus će nas osloboditi.“ „Nemam kod sebe ni gitaru ni ništa drugo. A zar ne bi bilo i… malo uvrnuto?“ Dil je pokazao glavom ka straţarima koji su prekraćivali dosadu razgovorom. Otac se okrenuo da pogleda straţare. Ponovo se okrenuo s iskrom u oku. „Misliš da nas već ne smatraju uvrnutima?“ Tu si u pravu. Dil se zacrveneo. Što pre poĉne, pre će sve pregrmeti. A onda je tiho i brzo otpevao traţenu pesmu bez muziĉke pratnje. Krajiĉkom oka primetio je da su straţari prekinuli razgovor da bi ga slušali. „Još“, reĉe otac, tapšući. „Neku novu.“ „Ni-nisam već neko vreme napisao ništa novo.“ „Odustao si od muzike?“ „Ne baš. Nego… sada pišem drugaĉije stvari.“ Otac se na to namrštio. „Drugaĉije stvari? Bog ti nije ulio muziku u jezik da bi pevao u slavu ljudi i kurvarluka.“ „Ne pišem pesme o kurvarluku. Nemam ni jednu jedinu pesmu o kurvarluku.“ Otac uperi prstom u njega. „Upamti jedno: Isus je tvoj put. Jedini put. Tvoja staza do spasenja. A tvoja muzika je tvoja staza do Isusa. Moja staza do Isusa bilo je prikazanje Boţjih znakova. Izgubimo li stazu do Isusa, izgubili smo stazu do spasenja. Izgubili smo veĉnu nagradu. Kapiraš?“ „Da. Kapiram.“ Dil je smatrao da je razgovarati s njegovim ocem isto što i razgovarati sa ţivim zidom od cigala koji iz nekog razloga zna za Isusa. „Nego, trebalo bi da poĊem.“ Otac se na to još više smrknuo. „Tek si stigao. Nisi sigurno došao ĉak ovamo da bi ostao svega nekoliko minuta i vratio se kući.“ „Nisam. Povezli su me neki prijatelji koji su došli da kupuju stvari za školu. Ĉekaju me napolju na parkiralištu, a jako je vruće. Bili su toliko ljubazni da me puste da svratim na nekoliko minuta.“ Dilov otac izdahnu kroz nos i ustade. „Dobro, onda bolje da kreneš. DoviĊenja, Juniore. Kaţi majci da je volim i da ću joj uskoro pisati.“ Dil je ustao. „Hoću.“ „Kaţi joj da mi stiţu njena pisma.“ „Vaţi.“

20


„Kad ćemo se opet videti?“ „Ne znam taĉno.“ „Onda se vidimo kad Bog tako poţeli. Bog ti pomogao, sine.“ Dilov otac podigao je pesnice i spojio ih jednu uz drugu. JevanĊelje po Marku 16:18. A onda se okrenuo i otišao. • • • Dil je duboko izdahnuo napuštajući zgradu, kao da je sve vreme dok je bio unutra zadrţavao dah da ne bi udahnuo virus koji zatvorenici nose u sebi, koji god bio. Osećao se tek nešto bolje bez one strepnje uoĉi posete ocu. Sad je u sebi nosio samo onu prvobitnu strepnju od jutros. Stigao je do kola. Lidija je baš govorila Travisu nešto o broju kalorija koje bi zmaj morao dnevno da pojede da bi mogao da bljuje vatru. Ali izgleda da nije bila dovoljno ubedljiva. Podigla je glavu kad im je Dil prišao. „O, hvala bogu.“ Upalila je motor. „I, kako ti je tata?“ „Uvrnuto“, reĉe Dil. „Stvarno je uvrnut.“ „Da li je…?“ zapoĉeo je Travis. „Ne priĉa mi se baš o tome.“ „Dobro, dobro.“ „Oprosti, ne bih da budem nekulturan“, rekao je Dil. „Prosto… hajdemo kući.“ U povratku su uglavnom ćutali. Travis je ĉitao knjigu. Lidija je pustila Nika Kejva i Bed Sids Gun Club miks, lupkajući po volanu u istom ritmu, i dalje ozarena i raspoloţena. A zašto i ne bi bila? Njoj je dan bio sjajan. Dil je zurio kroz prozor u drveće koje se pruţalo s obe strane auto-puta, u poneki sklepani krst koji je narušavao neprekidni zid zelenila, obeleţavajući gde je neko okonĉao ţivot. Tri lešinara kruţila su negde u daljini, lebdeći na vazdušnoj struji. Pokušao je da uţiva u voţnji. Poslednja zajedniĉka kupovina stvari za školu. Kraj jednog delića mog ţivota. A nisam mogao redovno ni da uţivam u tome zbog ludog oca. Koji polagano postaje još luĊi. Krajiĉkom oka posmatrao je Lidiju kako vozi. Rubove njenih usana. Naĉin na koji su gotovo stalno bile podrugljivo izvijene. Kako su se skoro neprimetno micale dok je nesvesno pevušila uz muziku. Upamti ovo. Ispiši sve na neki sklepani krst, pa ga zabodi u srce da ti obeleţi ovaj završetak.

21


Kad su skrenuli u Forestvil, senke su se već bile izduţile, pa je izgledalo kao da svetlo dopire kroz bokal ledenog ĉaja. Prvo suTravisa odbacili do kuće. Travis je iskoĉio napolje, pa se sagnuo i pogledao u kola s rukom na krovu. „Nova godina, narode. Vidimo se sutra?“ „Naţalost“, reĉe Dil. Travis je odbazao prilaznom stazom. Okrenuo se da im mahne kad je stigao do trema, sa visoko podignutim štapom. Lidija je odmah nagazila gas. „Ne ţuri mi se baš toliko kući“, rekao je Dil. „Ma ja to po navici.“ „Hoćeš do Bertram parka da gledamo vozove dok ne padne mrak?“ „Volela bih da se još malo druţimo, ali stvarno moram da uloţim više vremena u blog narednih nekoliko meseci. Koristiću ga u prijavama za fakultete, pa mora da ima što bolji sadrţaj.“ „Ma daj.“ „Vidi, nije da ne bi bilo zabavno na neki uobiĉajen, dosadan naĉin, ali ne.“ Zaustavili su se ispred Dilove kuće. Nije posegnuo za kvakom, već je ostao da sedi još koji trenutak, pre nego što se okrenuo ka Lidiji: „Hoćeš li ove godine biti prezauzeta za nas?“ Njeno lice poprimilo je prkosni izraz. Pogled joj se izoštrio, vrcavo raspoloţenje nestalo. Ja se izvinjavam, biće da nisam obraćala paţnju – šta smo ono radili proteklih nekoliko sati? Aaa, da!“ „Nisam tako mislio. Ne danas. Mislim, uopšteno govoreći. Hoće li nam takva biti ova godina?“ „Hmmm, neće, brate. Isto pitanje. Hoće li nam ovakva biti godina? Ti sav uvrnut i bez razumevanja kad budem morala da uradim ono što moram da uradim?“ „Ne.“ „Eee, baš i nismo slavno poĉeli.“ „Kapiram. Bićeš zauzeta. Nema veze.“ „Ali ćeš ti ćutati i duriti se i moţda ĉak izigravati kretena.“ „Ma preopterećen sam svim i svaĉim.“ „Ali ozbiljno, Dile. Nemoj da odlepiš svaki put kad budem zauzeta.“ „Nikad ne odlepim.“ „Ipak malo odlepiš.“ „Izvini onda.“

22


Gledali su jedno drugo nekoliko trenutaka, kao da traţe priliku za dodatne prigovore i zahteve. Lidiji je lice potom smekšalo. „Nego, da promenimo temu. Polovina moje salate iz Panere baš ti i nije neka veĉera.“ „Ma dovoljno mi je.“ „Sigurno?“ „Aha.“ „Dobro. Bolje da krenem. Drugovi?“ Nagnula se da ga zagrli umesto pozdrava. Dil je ponovo udahnuo njen miris, pokupivši ga zajedno s novom odećom. „Hvala ti na ovome. Nisam hteo da ispadnem nezahvalan.“ „Odliĉno, jer sam ti nešto pripremila.“ Iz pregrade je izvukla ce-de na kom je crnim flomasterom pisalo Dţoj Diviţn/Nju Order. „Ovo smo slušali na putu do Nešvila. Znala sam da bi ţeleo primerak za sebe.“ Dil kucnu prstom po ce-deu. „Dobro si pogodila. Hvala.“ „I treba da znaš da mi je Love Will Tear Us Apart omiljena pesma na svetu.“ „Upamćeno.“ „Sutra, u sedam i petnaest.“ Potvrdno je podigao palac. „Ĉekaću te.“ Dil je izašao iz kola i otišao do kuće. Popeo se ispucanim, izlizanim betonskim stepenicima ispred ulaza i samo što nije spustio šaku na kvaku kad se predomislio. Nema svrhe sedeti u sumornoj kući dok se ne smraĉi. Spustivši kese sa odećom i ce-de na stepenik, seo je i ponovo se zagledao u crkveni natpis. Nema mira, nema mira. Nema mira, nema mira.

23


4 TRAVIS Rajnar Severotok se kao i svaki drugi put obradovao kada je po povratku

iz lova ugledao bedeme Severodoma. Ništa mu ne bi bilo draţe nego da zasedne kraj razbuktale vatrice i rastera umor uz ibrik letnje medovine, razmenjujući priče o osvajanju drugih zemalja i lepih ţena s voĎom svoje straţe. Sve dok nije spustio pogled s najvišeg bedema i ugledao redove vojske Randa Alistera sastavljene od pobijenih ljudi i Zlosrećnika kako dolaze da mu postave opsadu pod zidinama, a kako je samo ţeleo da uţiva u ţivotu i… Travis je ušao u kuću i zatekao oca kako dovršava limenku badvajzera gledajući Brejvse protiv Kardinalsa, s nogama na stoĉiću.Tanjir oglodanih pilećih krilaca leţao mu je u krilu. Oĉi su mu bile crvene i mutne. Nije dizao pogled od televizora. „Gde si bio?“ „U Nešvilu, kupovao sam stvari za školu s Lidijom i Dilom. Rekao sam ti.“ Otac je podrignuo, smrskao limenku, bacio je na već poveću gomilu i izvukao novu iz smanjenih zaliha. „Jesi li uzeo i sebi nešto od odeće? Da ne izgledaš kao Drakula.“ Otvorio je pivo. „Nisam. SviĊa mi se ova koju imam.“ Otac se zacerekao. „Ne znam zašto me ne ĉudi. Samo ĉitaš ta sranja o ĉarobnjacima i vilama.“ „Klinte, dušo, zamoliću te da ne psuješ“, doviknula je iz kuhinje Travisova mama, srameţljiva i riĊokosa poput njega. Kako je Travisa rodila jedna toliko sitna ţenica bila je misterija. Doduše, i kako je potekao od svoga oca takoĊe beše jedna dobra misterija. „U svojoj sam kući. Ima da psujem kol'ko 'oću“, doviknuo je otac. Ja bih volela da ne psuješ. Travise, hoćeš li da veĉeraš?“ „Neću, mama.“Travis je pošao u svoju sobu. „Ĉekaj. Nisam još završio s priĉom.“ Travis se okrenuo.

24


„Prvi dan škole“, rekao je otac. „Aha.“ „Jesam li ti ikad reko da sam u ĉetvrtom razredu bio kvoterbek? Ja sam izveo pobedniĉko dodavanje protiv srednje škole iz Atensa u polufinalu. Met je takoĊe bio kvoterbek.“ „Pominjao si to i ranije. Nekoliko puta.“Travisa je štrecnulo spominjanje pokojnog brata. Met je uvek veĉe uoĉi poĉetka škole razgovarao s njim, da ga pripremi. Rekao bi mu kako da priĉa s devojkama. Kako da se zauzme za sebe. Da bude voĊa, a ne sledbenik. Travisu se ovaj novi pripremni razgovor već sada nije nimalo svideo. „Nameravaš da provedeš završni razred s dokom u ruci?“ upitao je otac. „Ne, gospodine. U pantalonama, kao i inaĉe.“ „Ti se to praviš pametan?“ „Ne, gospodine.“ Travis je išao prema svojoj sobi. Ali otac još nije završio. „Šta nameravaš da radiš?“ „Da se najviše usredsredim na ĉasove tehniĉkog. Gledaću da imam dobre ocene. Da maturiram. Da što više nauĉim, pretpostavljam.“ Otac se podsmehnuo na to: „Hoćeš i ove godine da prebiješ nekog pasuljaša8?“ „Nisam baš planirao“, reĉe Travis. „Aleks me je ostavio na miru.“ Aleks Himenez je u prvom razredu spopao Dila u kantini i poĉeo da se „igra“ šamaranja s njim. Igra je bila prosta: Aleks je šamarao Dila u nadi da će ga izazvati da mu uzvrati, pa da onda dobije izgovor da ga umlati. Kao jedini Latinoamerikanac u njihovom razredu, Aleks se nije kotirao mnogo bolje od Dila na njihovoj društvenoj lestvici, ali je pobeda u tuĉi obiĉno donosila koje mesto više. Travis im je prišao da kaţe Aleksu da prekine taman kada je Dil izbegao još jedan šamar. Aleks se na to preusmerio na Travisa. Pobediti u tuĉi s nekim mnogo većim od sebe?Time bi zaista utvrdio svoj poloţaj.Travis se i nije mnogo branio, sve dok ga Aleks nije oštro pljesnuo po oku. E, tu mu je prekipelo. Zgrabio je Aleksa za fudbalski dres pa ga je odbacio neka dva-tri metra dalje. Tresnuvši, Aleks je izvrnuo ĉlanak, pa je pao i udario glavu o rub stola u kantini. Odmah je šiknula krv. Poĉeo je da se koprca. To je bio presudni trenutak za Travisa. Da je rekao nešto kao: „Šta ćeš sad, pizdo?“ i pljunuo Aleksa, napredovao bi u školskoj hijerarhiji. Umesto toga, pokušao je da priĊe Aleksu da mu pomogne, ali nije mogao od mase. 8

Pogrdan, rasistiĉki naziv za ljude meksiĉkog porekla u Americi. (Prim. prev.) 25


Krenuo je da šparta tamo-amo, prelazeći rukama kroz kosu, jecajući i govoreći svima koji su hteli da ga saslušaju koliko mu je ţao. Pojavili su se i bolniĉari iz hitne pomoći. Oĉigledno, kajanje ga je na kraju spasio dvadesetodnevnog iskljuĉenja iz škole. U školskoj upravi znali su da je neko ko je mogao da dobije tuĉu ali je iz nje ipak izašao kao gubitnik sigurno bio neţne prirode. Prezir koji je zaradio zbog toga bio mu je dovoljna kazna. A kad je snimak dospeo na Jutjub, pod naslovom RMPALIJA OBORIJO SILEDŢIJU, PA ZALPAKAO KO NEKA PIĈKICA HEH, slutnje uprave dodatno su potvrĊene. Travisov otac, meĊutim, nikada nije video taj snimak (pošto je školska uprava sredila da bude uklonjen istog dana, pod pretnjom da će izbaciti onog ko ga je postavio). Nije video kako Travis preklinje Aleksa da mu oprosti dok se ovaj koprca, koluta oĉima, dok se po belom linoleumu nakuplja lokva krvi. Nije video kada je Travis, ĉim se vratio u školu nakon kratkog iskljuĉenja, uzeo ĉiniju maminog banana pudinga, inaĉe njegove omiljene poslastice, i pronašao Aleksa kako sedi sam u kantini s ĉlankom u gipsu podignutim na stolicu. Travis ga je ponudio banana pudingom. Aleks nije ništa rekao, nije hteo ĉak ni da pogleda Travisa. Odgurnuo je posudu od sebe kad je Travis pokušao da mu je preda. Travisov otac znao je samo da je njegov sin nalemao nekog Meksikanca i da su se njegovi roditelji, koji nisu govorili engleski, izgleda bojali da odu u policiju ili da ĉak zatraţe od njega da plati troškove leĉenja njihovog sina. Tako se zbila jedna od retkih zgoda u kojima je bio ponosan na Travisa. „Kad već spominjemo primenu te tvoje visine za nešto korisno, naleteo sam pre neki dan u Volmartu na trenera“, reĉe otac. „Kaţe da nije uopšte bitno da li si igrao u prethodnim razredima da bi se oprobao u ragbi timu.“ „Nisam znao.“ „Rekoh mu da ne trĉiš brzo i da nisi toliko dobar u hvatanju lopte, ali s tom tvojom telesinom moţe da te metne u odbranu.“ Otac je otpio još malo piva i podrignuo. „Istina. Stvarno imam ogromnu telesinu.“ „'Oćeš pokušati da uĊeš u tim? Da se malo ponosim tobom? Pa da te moţda vidimo i s nekom drugom devojkom, sem s onom lezbaĉom, ćerkom Denija Blankenšipa?“ „Videćemo.“ Otac je prezrivo frknuo. „Videćemo?“ Nagnuo se da tresne tanjir s koskama o stoĉić. „I šta posle? Kad maturiraš? U marince kao Met?“ Opet se štrecnuo, ovoga puta još jaĉe. Videli smo kako se to isplatilo Metu. „Nisam još razmišljao. Verovatno ću nastaviti da radim u drvari.“

26


„Mogao bi da porazmisliš o vojsci. Da naprave ĉoveka od tebe. Lako ćemo naći nekog da te zameni.“ „Razmisliću.“ Usledio je tajac kad se otac vratio utakmici. Travis je stajao još koji sekund, posmatrajući odraz televizora u oĉevim oĉima. Ponadao se da će ga, ako saĉeka još sekund ili dva, otac ohrabriti, ili mu dati mudar savet pred poĉetak škole, da će reći nešto ĉime bi dao Travisu do znanja da veruje u njega. Kao što je Met uvek radio. Zaĉulo se samo prigušeno podrigivanje. Travis je ponovo krenuo u sobu. „Da ti ispriĉam nešto“, rekao je otac, ne odvajajući pogled od televizora. Travisa je obuzela nada. Otac je srknuo još malo piva. „Baš sam bio odneo tovar dasaka za onu crkvu. E, tamo napred imaju jezerce i u njemu paĉiće i neku debelu ćurku, i svi su zajedno, srećni na okupu.“ Travis se usiljeno nasmejao. Kad je raspoloţen za priĉu, najbolje je da mu udovolji. „Mora da je bilo smešno.“ Nisu to bile reĉi ohrabrenja kojima se nadao, ali bolje išta nego ništa. Valjda. Otac ga je pogledao, zamućenim oĉima, pa ih je opet vratio na televizor. „Nego, to me podseti na tebe kad se druţiš sa sinom onog propovednika perverznjaka i vašom drugaricom lezbaĉom. Ta debela ćurka što je umislila da je patka.“ Travis je stajao dok se oĉevo podbadanje ne slegne, osećajući se kao izduvani balon. Ĉekao je da otac kaţe da se samo šalio, ili da mu objasni da misli da su ćurke sjajne. Da mu moţda poţeli sreću sutra u školi. Ali ništa. Samo odraz televizora u oĉima. Ništa od reĉi ohrabrenja. I eto, tek tako, propao mu je jedan divan dan. Otišao je u sobu, zatvorio vrata i oslonio štap o njih. Seo je za svoj jeftini pisaći sto od iverice iz Volmarta da ukljuĉi laptop star devet godina, nasleĊen od brata Meta. I ventilator je zazujao, dok se nije prebacio na forum krvoloma. Ukucao je svoje korisniĉko ime, Juţni-Severotok, pa se upustio u ţuĉnu raspravu o predstojećoj Oluji smrti, šestoj i završnoj knjizi sage krvolom, koja izlazi u martu naredne godine. Zavaljen u stolicu, osmotrio je svoju legiju internet drugara – s izmišljenim imenima i profilnim slikama s likovima iz stripova ili namrštenim maĉkama. Bilo mu je drago što ih ima. Dok je obilazio forum, otvarajući stranice, jedno prozorĉe iskoĉilo je u gornjem uglu monitora. Direktna poruka. Srce mu odmah ubrza. Otvorio ju je. Bila je baš od osobe kojoj se nadao: od jesenjezemlje. Nije znao mnogo o njoj, sem da je negde njegovih godina i da ţivi u Alabami blizu Birmingema. Tek su prošle nedelje poĉeli da razmenjuju direktne poruke, nakon što je Travis stao u njenu

27


odbranu u nekoj ţuĉnoj raspravi o tome da li su Zlosrećnici ţivi mrtvaci ili nešto sasvim drugo. jesenjezemlje: juhu šta ima?

Južni-Severotok: Ništa posebno, malo visim na netu. Šta ima kod tebe? jesenjezemlje: i ja malo visim na netu. Svidela mi se tvoja teorija o Norelu Bejnu kao pravom sinuTorena Zimokraja.

Travis je poskoĉio u stolici i nastavio da kuca. Eh, kad bih ja bio pravi sinTorena Zimokraja, on je sigurno mnogo bolji od mog tate hehe. jesenjezemlje: skroz te razumem. I moj tata nekad zna da bude naporan. Bukvalno me stalno smara oko kojekakvih gluposti.

Južni-Severotok: aha, tata mi je baš nešto trabunjao kako treba da krenem na ragbi ĉim poĉne škola sutra. A ja mrzim ragbi. Poredio me je s bratom. Ne podnosim kad to radi. jesenjezemlje: mene moji uvek porede s mojom savršenom sestricom. Ništa gore od toga. Škola ti još nije poĉela??? Nije fer moja je poĉela prošle nedelje!!!!

Južni-Severotok: Možda da se preseliš ovamo heheh. Pocrveneo je ĉim je pritisnuo „šalji“.

jesenjezemlje: vaţi ali moraš da mi obećaš da ćeš sedeti sa mnom na odmoru za uţinu.

Travisa je obuzela neka toplina. Taman je krenuo da piše odgovor, kad ga je trgnulo kucanje na vratima. Pomolio se u sebi da nije otac. Doduše, njegov otac nije smatrao da treba da kuca bilo gde u kući. „Slobodno“, doviknuo je. Mama je došla, noseći neku braon papirnu kesu. Zatvorila je vrata za sobom. „Zdravo, dušo. Bila sam danas u kupovini pa sam ti uzela nešto kao poklon za školu.“ Pruţila je papirnu kesu Travisu. „Sitnica.“ Otvorio je kesu. U njoj je bila knjiga Vitez buntovnik u mekom povezu. Na koricama je imala nekog izvajanog, narogušenog muškarca duge, crne kose, s bradicom od nekoliko dana i razdrljenom košuljom ispod koje vire preplanuli trbušnjaci. U jednoj ruci drţao je maĉ, u drugoj štit. Travisu je bilo popriliĉno jasno kakvu knjigu drţi u rukama.9 „Jao, ĉoveĉe, baš ti hvala, mama!“ rekao je najuverljivije što je mogao. „Kako dobro izgleda!“ Travisovoj mami bilo je drago. „Znam koliko voliš da ĉitaš o vitezovima i sliĉnim stvarima. Pa sam pomislila da ovu moţda još nisi proĉitao.“ „Nisam“, rekao je tiho, listajući knjigu. „Ovu još nisam.“ „Tata nije mislio ništa loše“, rekla je.

9

Korice kakve uglavnom imaju poluerotski istorijski ljubavni romani. (Prim. prev.) 28


Travis se zagledao u knjigu, odmeravajući je u rukama. „Voleo bih da mu to nemišljenje niĉeg lošeg bolje ide.“ „I ja bih to volela. Nego, ostavljam te tvom poslu.“ Nagnula se da ga zagrli i poljubi u obraz. „Ţelim ti lep dan sutra u školi. Volim te.“ „Volim i ja tebe, mama.“ Nakon što je izašla i zatvorila vrata za sobom, Travis je odmahnuo glavom i bacio knjigu na krevet. Ovo joj nije bio prvi put. Travis je, zapravo, imao popriliĉno veliku zbirku vrelih srednjovekovnih ljubavnih romana pod krevetom. Prosto nije znao kako da joj kaţe. Na ekranu je iskoĉila nova poruka od jesenjezemlje. Dobro dobro vidim da nećeš da sediš sa mnom na uţini. Šmrc.

Južni-Severotok: Ne ne naravno da ću sedeti s tobom na užini heh. Mama je ušla pa sam priĉao s njom izvini.

jesenjezemlje: Jupi! Jer obiĉno uţinam sama. Nemam baš mnogo prijatelja u ovoj mojoj šugavoj školi. Niko ovde ne voli Krvolom.

Južni-Severotok: Potpuno te razumem. Ja imam dvoje strava prijatelja ali ĉak ni oni ne kapiraju Krvolom. jesenjezemlje: ako ćemo već zajedno uţinati, mislim da bi trebalo da saznam kako se zoveš. Ja sam Amelija.

Južni-Severotok: Baš mi se sviĊa ime Amelija. Ja sam Travis. jesenjezemlje: drago mi je Travise.

Južni-Severotok: i meni je drago Amelija. Srce mu otkuca slogove njenog imena. A-me-li-ja. Dok je ona pisala odgovor, Travis je ustao, hitro prošetao po sobi, dohvatio štap, pa ga zavrteo oko glave koliko je mogao u skuĉenoj sobi, posmatrajući se u ogledalu.

29


5 DIL Dil je mrzeo da se vraća kući nakon druţenja s Lidijom. Uvek bi se osećao

kao da se budi iz nekog uzbudljivog sna. Kad je otvorio vrata, kuća mu se ĉinila mirna i zagušljiva. Spustio je ce-de na kuhinjski sto, premišljajući se šta bi mogao da veĉera. Mogućnosti mu baš i nisu bile sjajne. Zbrĉkao je neku musaku od nekoliko ulubljenih konzervi boranije, nekoliko ulubljenih konzervi krem-supe od peĉuraka i parĉeta sira kom je prošao rok trajanja – besplatnih stvari koje je dobio pakujući namirnice i redajući robu po policama u Flojdovoj bakalnici. Gurnuo je tu mućkalicu u rernu, ukljuĉio klima-ureĊaj, pa poĉeo da svira gitaru, radeći na nekoj novoj pesmi koju niko nikada neće ĉuti. Na nekoj o završecima. O ljudima koji te ostave za sobom. Negde oko 8:45, Dil je ĉuo tandrkanje maminog ševija iz 1992. Ušla je u kuću odišući umorom. „Kako je bilo na poslu?“ „Iscrpljena sam. Morala sam da oteram bar dvadesetak klinaca tvojih godina koji su pokušavali da kupe pivo.“ Skljokala se u ofucanu fotelju i tiho prostenjala, trljajući lice. „Popila si tablete za leĊa?“ pitao je Dil. „Potrošila sam ih. Nema novih do plate.“ Dil se vratio u kuhinju da proveri musaku. „Gotova veĉera“, doviknuo joj je. Duboko udahnuvši, Dilova mama ustala je iz fotelje drţeći se za krsta, da bi se uspravila tek koji tren kasnije uz bolni jauk. Ušla je u kuhinju i sela za sto. Uzela je Dilov ce-de. „Šta ti je Dţoj Diviţn i Nju Order?“ E, sranje. Dil je imao poseban dar, izbrušen tokom višegodišnjeg druţenja s Lidijom, da svaku grupu na licu mesta pretvori u neku hrišćarisku grupu. Arkejd Fajer10? Ma to se odnosi na vatre iz grotla pakla 10

Naziv muziĉke grupe. Fire – eng. vatra. (Prim. prev.) 30


koje će iskusiti svi koji zaborave Isusa zbog video-igrica. FlitFokses11?To se odnosi na onu priĉu iz Biblije u kojoj je Samson uhvatio lisice, vezao im baklje za repove i pustio ih da spale njive Filistejcima. Rejdiohed12? Odnosi se na to da ljudski umovi moraju biti ţivi provodnici Duha Svetoga, nalik radio-antenama. „Ooo… Nju Order13… ma to se odnosi na novi poredak koji će Isus uspostaviti kad se vrati na Zemlju i njome zavlada… a Dţoj Diviţn14… Odnosi se na razliĉitu podelu radosti izmeĊu onih ĉija je duša spašena i onih ĉija nije. To su hrišćanske muziĉke grupe.“ Ili je majka bila zadovoljna njegovim objašnjenjem, ili je bila preumorna da bi se raspravljala, ali biće da je ono prvo, pošto mu se nikada nije ĉinilo da je preumorna da se svaĊa s njim. Dil je izvadio posudu s musakom iz reme. Lepo je mirisala, bila je vruća, puna sira. U domu Erlijevih nije bilo izbirljivih. Uzeo je ĉetvrt vekne bajatog belog hleba s friţidera, da umaĉu u musaku. Dodao je dva tanjira i kašike iz stalka za sušenje posuĊa kraj sudopere, postavio sto i sipao im jelo. Ćutke su veĉerali. „Kako je bilo u Nešvilu?“ pitala je majka naposletku. „Dobro. Lidija mi je pomogla da nabavim dobre stvari za malo para.“ Majka je obrisala usta salvetom. „Volela bih da imaš više prijatelja meĊu hrišćanima iz crkve.“ „Travis je iz crkve.“ „Kod njega se ĉovek prosto zapita. Sve vreme obuĉen u crno, s onom njegovom demonskom ogrlicom.“ „To je zmaj.“ „Jedno te isto. Proĉitaj ponovo Otkrovenje.“ Dil je ustao da im sipa vodu. „A Lidija nije iz crkve“, rekla je. „Nije, ali sam ti rekao da je episkopalka, prezviterijanka, tako nešto. Hrišćanka je.“ Dilova mama frknu na to. „Baš da vidim nekog episkopalca da uzme zmiju u ruke, ili progovori nepoznatim jezikom usred bogosluţenja. Boţji znaci prate samo one koji veruju.“ „Ne mogu birati prijatelje po tome da li su spremni da uzmu u ruke bakroglavku ili ne.“ „Moţeš, još kako. Samo nećeš.“ Foxes – eng. lisice. (Prim. prev.) Radiohead – eng. radio-glava. (Prim. prev.) 13 New Order – eng. novi poredak. (Prim. prev.) 14 Joy Division – eng. bukvalno divizija radosti, ali division znaĉi i podela. (Prim. prev.) 11

12

31


„Sad bi to ionako bilo teško, budući da je jedini naš propovednik koji rukuje zmijama završio u zatvoru.“ Mama ga je oštro pogledala. „Ne zafrkavaj se s tim.“ „Veruj mi, ne zafrkavam se. Posetio sam ga dok sam bio u Nešvilu.“ Mama ga je ponovo pogledala, ali s nekom drugaĉijom oštrinom u oĉima. „Pa mogao si i ranije da pomeneš nešto. Kako je?“ Dil je stavio zalogaj u usta i poĉeo lagano da ţvaće, premišljajući se kako da joj odgovori. „Valjda dobro. Ne znam. Dobro, s obzirom na to da je u zatvoru? Izgleda da je sklopio neka prijateljstva, pošto je istetovirao zglavke na rukama.“ Dilova majka se namrštila. „Stvarno? Istetovirao se? Šta?“ „Marko šesnaest osamnaest. Po zglavcima.“ Dilova majka zagledala se u tanjir. „Oduvek je mogao da ĉuje Boţji glas. Nisam baš uvek razumela sve što je tvoj otac radio, ali verujem da je to radio po Boţjoj volji.“ Omazala je poslednje ostatke musake koricom suvog hleba. Nisam baš siguran da je Bog ţeleo da tata uradi sve što je uradio u ţivotu. Iz nekog razloga, ĉisto sumnjam da je tako. Dil je odneo tanjire do sudopere i potopio ih u vodu. Otvorio je fioku, pazeći da je ne izvuĉe skroz sa šina (nekad je znala da iskoĉi), i izvadio parĉe plastiĉne folije koju su koristili, prali i onda ponovo koristili. Prekrio je musaku i stavio je u friţider. „Bolje da ideš na spavanje, ako ćeš sutra u školu“, rekla je mama. „Zašto kaţeš ako?“ „Zato što te ja ne bih terala. Znaš i sam.“ „Izgleda da nisam shvatio da misliš ozbiljno kad si mi to pominjala.“ „Mislila sam. Radije bih da se zaposliš za stalno kod Flojda. Vole te tamo. Da te postave za šefa, pa nećeš ni primetiti, a već ćeš zaraĊivati trideset pet hiljada godišnje. To su ti prave pare.“ „A matura?“ Ne mogu da verujem da branim školu pred mamom. „Pa umeš da ĉitaš. Pišeš. Sabiraš. Oduzimaš. Otvoren ti je put do dobrog radnog mesta. Šta će ti to parĉe papira? Meni je jedino vaţno da izuĉiš Svete spise.“ Dil je prionuo na pranje posuĊa. „Lidija samo što nije krenula da se prijavljuje na sve najbolje fakultete u Americi, a mene, eto, mama nagovara da budem neko ko ni srednju nije završio.“ „Lidijin tata je zubar, a i mama joj radi, i nemaju dugove kao mi. Nema svrhe da se porediš s njom.“ „Tu si u pravu.“

32


„Ni tata nije završio srednju školu. A ja sam napustila srednju školu da bih se udala za njega.“ Dil je spustio posuĊe koje je prao, pa se okrenuo i pogledao u mamu u neverici. „Ne mogu da verujem da misliš da ćeš me time nagovoriti.“ „Jednog dana, nauĉićeš da ĉovek nije bolji od svog prezimena.“ Jednoga dana? „Pa, moţda to nauĉim ove godine u školi. Ĉini mi se da su baš zapeli da me tome nauĉe. Laku noć.“ Dil je odloţio tanjir u napukli beli plastiĉni drţaĉ za posuĊe, pa je otišao u svoju sobu. Uhvatio je kvaku, pridigao vrata na pokvarenim šarkama i zatvorio ih za sobom. Seo je na krevet, jedini komad nameštaja u sobi pored polovnog kredenca, a stari dušek zaškripao je pod njim. Ubacio je novi ce-de u plejer koji mu je Lidija prosleĊila. Ugurao je slušalice u uši i zavalio se s rukama iza glave. Muzika je nekada znala da mu odagna usamljenost. A nekada i nije, kada bi se osećao kao da sedi na dnu nekog isušenog bunara i zuri u nebo. Današnji dan obeleţio je poĉetak kraja za njega, ali i poĉetak poĉetka za Lidiju. Uzdahnuo je. Nijedna pesma tu ne bi pomogla.

33


6 lidija Kad

je Lidija stigla kući, tata i mama lenĉarili su na kauĉu i gledali televiziju. Mama je u ruci drţala ĉašu crnog vina, a stopala je zavukla pod tatinu nogu. Kutija od pice bila je pred njima na stoĉiću od preraĊenog drveta15. Lidijinom tati su industrijske starine bile fetiš. Ĉitavu njihovu besprekorno renoviranu viktorijansku kuću ispunio je njima. Katalog sa priborom i idejama za restauriranje za njega je bio kao pornografski ĉasopis. „Ćao, mala“, reĉe tata. „Jesi li se lepo provela u Nešvilu?“ Lidija mu je pokazala kese. „Eto odgovora. Da li je Al Gor bio dobar prema tebi?“ „Pravi Al Gor koji ţivi u Nešvilu? Nismo se sreli.“ „Tvoj auto, Al Gor. Je li išao kako treba?“ Lidija je Ala Gora (prvog prijusa u Forestvilu) nasledila od tate. „Lepo se ponašao.“ Izula je ĉizme, bacila se na kauĉ s tatine druge strane i gurnula mu stopala pod nogu. „Jesi li gladna? Ostalo nam je malo Gardenove pice“, rekla je mama. „Potrebna nam je prava picerija u gradu“, reĉe Lidija. Još godinu dana, pa ćeš se naći u nekom divnom, velikom gradu s više picerija nego što bi mogla da isprobaš“, rekla je mama. „Aha“, reĉe Lidija, „ali preduga je to godina ako jedeš lošu picu.“ „Baš si elitista“, reĉe tata. „Ništa ne fali Gardenovoj pici. Kako pica uopšte moţe biti loša?“ „Elitista ti je sinonim za nekoga s istanĉanim ukusom, ali priznajem da i Gardenova pica završi posao, dokle god izbegavaš onu sa šunkom i ananasom.“ „To vaţi i za bilo koju drugu piceriju“, reĉe tata. „Hajde, hajde, uzmi.“ Skupoceni nameštaj koji se pravi od ponovo obraĊenih starih, antiknih dasaka i drvene grade. (Prim. prev.) 15

34


„Ne bi trebalo.“ „Trebalo bi.“ „Mrzi me da ustajem.“ Tata se nagnuo da dohvati kutiju sa picom. „Da vas i nahranim, milostiva gospo?“ „Ne lupaj.“ Uzela je parĉe. Lidijina mama šmrcnu. „Zaista, Lidija.“ Lidija je skinula naoĉare da obriše mrlju. „Volela bih da sedim tu s vama, jedem i buljim u neku seriju kao vas dvoje teških zaluĊenika, ali moram veĉeras da poradim na blogu. Publika oĉekuje ĉlanak o povratku u školu.“ „Kako hoćeš“, reĉe tata. „Ali prvo bi mogla da proveriš šta imaš na kuhinjskom pultu. Svratila ti je vila završnog razreda dok nisi bila tu. Pokušali smo da joj kaţemo da nisi bila dobra i da si govorila svom tati da ne lupa, ali nije nas slušala.“ Lidija je ustala i krenula do kuhinje, veselo zakolutavši oĉima. Novinovcati mekbuk, s privezanom crvenom masnicom, ĉekao ju je na pultu. Zacvilela je od sreće, pre nego što je poklopila usta rukama. U tren oka nestala je sva nelagoda koju je osećala nakon svaĊe sa Dilom. Utrĉala je u dnevnu sobu da izgrli roditelje, zbog ĉega je mama umalo prosula vino po kauĉu. „Poslednje što ti treba je da te raĉunar izda usred prijavljivanja na fakultet ili pisanja prijemnog pisma“, rekao je tata. „Volim vas, narode. I pored ĉinjenice da volite picu sumnjivog kvaliteta.“ • • • Lidija je odskakutala uz stepenice. Tata se uvek ogorĉeno šalio kako je zauzela skoro ĉitav sprat. Roditelji su imali jednu spavaću sobu. Ona drugu. A preostale dve sobe bile su Lidijina garderoba, ispunjena štenderima na toĉkice, i njena prostorija za šivenje i projekte. Lidija je u spavaćoj sobi sela za beli, moderni pisaći sto, kupljen kada su skoknuli do Ikee u Atlanti. Dok je ĉekala da se novi laptop ukljuĉi, razgledala je slike u telefonu i kaĉila najlepše na lnstagram i Tviter. Telefon joj je zapištao. Poruka od Dalije Vinter. Uh prvi dan škole? Dalija joj je bila najbolja internet drugarica. One su, u stvari, i uţivo postale bliske prijateljice nakon što je Lidija provela dve nedelje u Dalijinoj vikendici na plaţi u Nentaketu. Povratak u Forestvil posle toga nije joj lako

35


pao. Lidiji je to iskustvo samo potvrdilo da bi bile dobre cimerke na Njujorškom univerzitetu, koji je obema bio glavni izbor za upis. Lidija je drţala palĉeve da je prime. Daliju će svakako primiti. Dalijina majka, Vivijen Vinter, bila je zloglasna ledena glavna urednica Šik magazina. Dalija je mogla da ušeta na koji god fakultet poţeli, ali htela je da bude u srcu modne industrije, a pritom je volela da se nekad malo „poseljaĉi“. Otud i njeno prijateljstvo sa „siromašnom“ devojkom izTenesija. Bome jeste uh. Ne možeš ni da zamisliš bezveznoću moje škole, napisala je Lidija. Saosećam sa tobom. I mi imamo kojekakve likove u školi.

Kladim se da u Filips Ekseteru ipak imate drugaĉije nego mi ovde u Forestvilu. Kad ti poĉinje škola? Sigurna sam. U septembru.

Mrzim te. (S ljubavlju). Heh moram da idem draga. Drţi se tamo u Srednjoj Seljoberskoj.

Lidija je odloţila telefon i poĉela da kuca ĉlanak za blog o izletu do Nešvila, kupovini u Mansardi i nekim svojim razmišljanjima o prvom danu škole. Ali negde usput je zapela, pa je potraţila neki drugi naĉin da prekrati vreme. Uĉitala je slike s izleta u Nešvil u novi raĉunar i pregledala ih. Travis, oslonjen o štap, trudi se da izgleda narogušeno. Otvorila je prozorĉe da ih prebaci na mejl. Ne mogu da verujem! Naleteli smo na Rajnera Severotoka (jel' se tako piše?) u Nešvilu. Rekao mi da te pozdravimo. Uživaj. A onda je poĉela da pregleda Dilove slike; ĉinio se nekako rasejan. Izgubljen. Namuĉen. Pogodio ju je poznati osećaj grize savesti i tuge što neće moći da upotrebi te slike za blog. Kad je bila na Nedelji mode u Njujorku, imali su okupljanje tinejdţerki meĊu modnim blogerkama: gomila devojĉica od trinaest do sedamnaest godina koje priĉaju o sadrţaju i oĉuvanju brenda. „Što je grozno kad ti društvo ima neki potpuno demode imidţ, pa ne moţeš da ih spominješ ili pokazuješ na blogu. I skroz je nezgodno da im objasniš. Mislim, šta ćeš? Nećeš im sigurno reći: Jao, izvini, ali stil ti je jeziv, pa ne smem nikome da kaţem da se druţimo. Ali stvarno jeste tako“, rekla je potpuno smoreno neka trinaestogodišnjakinja iz Johanesburga, a ostale su zdušno zaklimale glavama. Lidija je samo sedela i slušala. Imala bih i ja štošta da kaţem na temu prijatelja koji su demode. Travis je bio beznadeţno demode, i pritom ga nije bilo briga što je tako. Dil? On je već bio druga priĉa. Bio je visok, s tim njegovim crnim, zamišljenim oĉima i visokim, oštrim jagodicama, gustom crnom 36


neukrotivom kosom (koju mu je ona šišala), ispijenim, košĉatim crtama lica i punim, ĉulnim usnama – ĉime nije zadovoljavao mediokritetna merila lepote u Forestvilu, ali bi zato bio odliĉan maneken za Pradu ili Rika Ovensa. A ona je uradila s njim sve što je mogla. Iako ga je oblaĉila prema onome što on i jeste bio, muziĉar sa seoskog juga, nije zbog izgleda bio demode. On bi, štaviše, verovatno bio veliki hit meĊu njenom publikom, iako ona baš nije imala vremena da se bavi svima koji bi odlepili za Dilom (ne zato što je bila posesivna, već je prosto bila prezauzeta). Problem je bilo njegovo prezime. Njeni ĉitaoci bili su zagriţeni guglaši. Samo joj je još falilo da vide Dilovu sliku, zainteresuju se, otkriju kako se zove (a imali su naĉina da to urade, i te kako!), pa da ga izguglaju. A nije bilo teško pogoditi šta bi iskoĉilo kad bi pretraţili „Dilard Erli“. Nešto jako, jako loše po brend Dolivud. Ljudi, a meĊu njima i Dalija, već su se ophodili prema Lidiji s nekom vrstom dobroćudne snishodljivosti (Ti si tako pametna i slobodoumna za jednu juţnjakinju! Baš imaš prefinjen ukus za nekoga ko ţivi tamo gde ti ţiviš!). Zamišljali su je kako ţivi u kući… pa, u nekoj kući poput Dilove. Moja kuća je verovatno lepša od uaše, promrmljala bi sebi u bradu ĉitajući njihove dobronamerne komentare. Roditelji su mi se upoznali na fakultetu Rouds. Pred kućom su nam parkirana dva prijusa i niskopotrošni leksus. Imam na stotine gigabajta muzike na novom-novcatom mekbuku, Netfliks i brzi internet. Pa, ljudi moji, ne jurim bosonoga rakune po nekom siromaškom budţaku. Pregledala je slike sa Travisom, Dilom, i slike gde su bili sve troje; izabrala je svoje najlepše i neke sa njom i Ejpril (koja jeste bila moderna), pa ih je prebacila na desktop da moţe odatle lakše da ih koristi. I dalje nije bila raspoloţena za pisanje ĉlanka za blog, pa je poslala sms Daliji. Ćao. Šta trenutno radiš? Imaš li vremena za ćaskanje? Ţao mi je, srce, nemam trenutno. Baš sam sela da veĉeram s Piterom Dajmondom. Pošalji mi sms kasnije.

Piter Dajmond bio je poslednje knjiţevno ĉudo iz Bruklina. Napisao je već dva romana u prustovskom ciklusu od ĉetiri knjige u kojima se, poluautobiografski, bavio svakodnevnim (katkad i svakoĉasovnim i svakominutnim) jadima i ĉamotinjom jednog dvadesetogodišnjeg stvaraoca iz Bruklina. Neko oĉaravajuće štivo, nema šta. Eto dobre najave onoga što treba da očekujem u Njujorku, pomislila je Lidija. Jeste ona volela Daliju, ali… Moţda mi to svemir šalje poruku da prekinem s odugovlaĉenjem. Nakon nekoliko loših reĉenica, otpoĉela je ĉlanak o prvom danu škole.

37


Evo o čemu razmišljam dok danas vozim do Nešvila, poslednjeg dana letnjeg raspusta pred početak završnog razreda: ništa ne izaziva onaj osećaj kao da pokušavaš da zadrţiš šaku peska u šaci kao prvi dani škole. I, pritom, pod „peskom“ mislim na vreme. Prvog dana četvrtog razreda shvatiš da leto moţda više nikada neće imati isto značenje kao nekada. Još i pre nego što uopšte stupiš u učionicu, zapravo saznaš da se ţivot sastoji od ograničenog broja letnjih raspusta, koji protutnje pored tebe u vrtlogu sladoleda, svitaca, mirisa hlora u kosi i koţe koja miriše na kokos iz losiona za sunčanje. Mi, zapravo, ţivimo u nizu trenutaka, godišnjih doba i čulnih opaţaja, koji poredani jedan do drugog čine neku vrstu priče. Moţda je zadatak prvih dana škole da nam daju granične linije, da bismo pohvatali smisao u tim trenucima iz detinjstva i ţivotnom ciklusu sastavljenom od druţenja i… Dok je tako kucala, obuzeo ju je topli talas uzbuĊenja pred novim ţivotom koji je oĉekuje.

38


7 DIL Pomirivši

se sa sudbinom, Dil je natmureno gledao kako ostali uĉenici ulaze u školu sa parkirališta. A ove godine, eto, ne smem čak ni da poţelim da se godina što pre završi, jer tada za mene više nema Lidije. Al Gor je bio parkiran u zadnjem delu parkirališta, na mestu koje je Lidija najviše volela, da bi nakon škole mogla što brţe da pobegne odatle. Ĉak je imala i ce-de s brzom muzikom odsviranom na bendţu koji bi puštala na svom ajpodu tokom tih njihovih bekstava. Ovoga puta nekako im je uspelo da stignu ranije, pa im je ostalo još vremena do poĉetka ĉasova. Lidija i Dil sedeli su u otvorenim vratima prtljaţnika. GospoĊica Aleksander, trener navijaĉica, prošla je pored njih. „Nikada je nisam smatrala tolikom ribom kao svi ostali“, rekla je Lidija nakon što se gospoĊica Aleksander udaljila. „Nisam ni ja“, rekao je Dil. Lidija je oĉito bila zadovoljna, kao da je prošao neki test kod nje. „Kladim se u dvadeset dolara da će je na kraju uhapsiti zbog kresanja s nekim trinaestogodišnjim uĉenikom.“ Lidija je lagano mlatarala nogama. Nosila je helanke koje su namerno imale haotiĉnu mustru i svrsishodne poderotine. Na bilo kome drugom izgledale bi kao modna katastrofa. Listom noge lupkala je po nalepnici na kolima na kojoj je pisalo ZDRAV OSMEH – RADOSTAN OSMEH. Njen tata ponudio joj je da skine tu nalepnicu. „Što ga nisi pustila?“ pitao je Dil jednom. „Pa zato što to i dalje vaţi, kao što je vaţilo i kad ga je on vozio“, rekla je tada Lidija. „A istovremeno je i uvrnuto i smehotresno.“ „Koliki joj popust daješ na seksepil?“ Dil je razmišljao nekoliko trenutaka. „Sedamdeset i pet posto popusta na seksepil.“ „Opa, bato. To su cene kao u onim radnjama gde sve košta dolar.“ „Ljudi u našoj školi mešaju kvarcovani ten i savršene zube sa seksepilom.“

39


„Ali ne i ti.“ „Ne i ja.“ Lidija se opet nasmešila, kao da je prošao na ispitu. Zubi su joj bili haotiĉni i nesavršeni, kao i helanke. Dil je smatrao da je i njih znala da nosi sa stilom, isto kao i helanke. Odbijala je da joj tata sredi zube, isto kao s onom nalepnicom na kolima. Dilu je jednom objasnila da je to isto kao što tkaĉi persijskih ĉilima namerno ostave pokoju omašku u svom radu, kao podsetnik da je jedino Bog savršen. Nastavili su da komentarišu kao izveštaĉi s crvenog tepiha sve dok nije došlo vreme da krenu unutra. Taman kad je hteo da pita Lidiju koji joj je prvi ĉas, zaĉuo je neĉiji smeh s leve strane. Ugledao je Tajsona Rida i njegovu devojku Medison Lukas kako im prilaze. Odmah se snuţdio. Opet Jovo nanovo. „Šta se radi, Dildo? Završni razred!“ rekao je Tajson toboţe uzbuĊeno i podigao ruku da mu baci petaka. „Ma daj, zavodnice, nećeš da mi uzvratiš?“ Dil je odmah zauzeo odbrambeni stav. Prosto se iskljuĉio i okrenuo, ne mareći za Tajsona. Poĉeo je da se moli u sebi. Blaţeni da su svi koji te kunu, blaţeni da su svi koji te kunu, blaţeni da su svi koji te kunu. Kroz glavu mu je istovremeno prolazilajoš jedna misao: To me Bog kaţnjava što nisam poslušao majku i što sam krenuo u školu. Ne da mi ni sat vremena mira. Lidija se nasmejala glasno i zajedljivo. „Ĉek, ĉek… tek sad shvatam foru! Rekao si dildo? Kao njegovo ime! Ali si dodao i – do! Kako dobra fora!“ Zatapšala mu je. „Baš mi je drago što ceniš moje šale, Lidija Hlamidija“, rekao je Tajson. Medison se iscerila iza njega. Lidija na to zinu. „Ššššta… Lidija Hla… Opet ti je uspelo! Smislio si potpuno smehotresnu šalu rimovanjem mog imena sa smešnom polno prenosivom bolešću! Masivne li fore!“ „I ti si baš masivna“, reĉe joj Tajson. Medison se opet zacereka. Ovoga puta glasnije i oštrije, kao da je konaĉno krenuo u pravcu u kom je ona htela da krene. U Dilu se nešto probudilo na to. Moţda ne baš hrabrost. Više neka spoznaja da nema šta da izgubi ako ga izbace iz škole. Moţda je Bog upravo to i ţeleo od njega. Moţda mu i uspe da tresne Tajsona pre nego što ovaj odreaguje. Ne bi sigurno oĉekivao da Dil bilo šta uradi. Ĉak je i Isus isterao lihvare iz hrama, a Lidijino prijateljstvo je za njega bilo sveto poput hrama. Dil je ustao. Osetio je toplinu Lidijine šake na ruci. Opet je seo, trudeći se da se ne primeti da se sav trese dok mu se u glavi vrtelo od naleta adrenalina. „Hajde, Dildo, hajde samo, da te vidim“, rekao je Tajson.

40


Lidija je prebacila nogu preko noge, ukrstila ruke oko kolena i poĉela opušteno da se ljuljuška. „Masivna, kaţeš? Pa nek ti bude. Recimo da bih mogla da izgubim nekih pet-šest kila. A to ću lako uĉiniti ako prestanem da jedem šah pitu16, slaninu ili bilo šta drugo zbog ĉega vredi ţiveti. Ali ti“, pompezno je uperila prstom u Tajsona, „ti si prosto tupav. I nema te hrane koju moţeš prestati da jedeš da bi postao pametniji. Umrećeš kao idiot.“ „Ti ćeš umreti od preţderavanja krompirićima, debeloguza Lidija Hlamidija.“ „Da li zaista ţeliš da se upuštaš u ovako nešto?“ Mrdnula je prstom izmeĊu njih dvoje. „U nadmudrivanje? Tebe nije ĉak ni zabavno pokopati jer si previše glupav da bi shvatio da te je neko pokopao.“ Medison se tad okomila na nju s licem koje je podsećalo na kvarcovanu pesnicu. „Ti si jedna gadna osoba. I spolja i iznutra. Misliš da si bolja od svih nas ovde zato što su te intervjuisali za Njujork tajms i zato što si poznata na internetu.“ Lidija je pogledala u Medison kao da gleda u zaĉepljenu ve-ce šolju. „Pošto znam da ti pametnija ne poistovećuješ sa bolja, reći ću ti da to nije istina.“ „Eto, upravo te zbog ovoga niko ne podnosi“, reĉe Medison. „Odliĉno. Ne bih volela da me ne podnese zbog halitoze17 ili neĉega tome sliĉnog.“ „Inaĉe, dobre su ti te veštiĉje helanke“, reĉe Medison prezrivo. „Našla si ih u Ċubretu?“ „Ne, dobila sam ih od sestara Rodarte18. Od prošle sezone su, ali sam se nadala da niko u našoj srednjoj školi neće primetiti.“ „Ti i tvoji fensi prijatelji“, rekao je Tajson. „Hoćeš li sad otići na svoj blog da nas tuţakaš?“ Lidija je uputila Tajsonu snishodljivi osmeh i nabrala ĉelo. „Oh, dušo, ti misliš da si dovoljno bitan da bih te spominjala na svom blogu? Ali nemoj da se ljutiš, jer mami i tati jesi bitan, upišanko malecki.“ Tad im je prišao i Travis; delovao je iscrpljeno. „Ćao.“ „Tajsone, isprobaj jednu od tih tvojih fora s imenom i na Travisu“, rekla je Lidija uz prepredeni kez na licu.Travisu tuĉa s Aleksom moţda nije popravila društveni status, ali su ga se ljudi i dalje plašili. Travis je bio bar dvadesetak centimetara viši i tridesetak kila teţi od Tajsona. Ĉuvena poslastica s juga Amerike u kojoj se kora za pitu puni kremom od jaja, mleka, šećera, vanile i kukuruznog brašna. (Prim. prev.) 17 Loš zadah. (Prim. prev.) 18 Rodarte – modemi ameriĉki brend sestara Kejt i Lore Malivi. (Prim. prev.) 16

41


Tajson je uhvatio Medison za ruku. „Ma duvajte ga svi. Dovoljno vremena smo protraćili na vas peškirĉine.“ Ţurno su se udaljili. Medison je pokazala srednji prst Lidiji preko ramena. Lidija, Dil i Travis pokazali su im srednji prst ĉim su se okrenuli. Dilu je srce i dalje ubrzano tuklo zbog tog susreta, ali je ipak odahnuo. Moţda Bog ipak ima neku drugu poruku za njega. „Ovi stvarno još nisu prešli preko mog intervjua, jelda?“ reĉe Lidija. „Pa ipak si prozvala školu modnom pustarom“, rekao je Travis. „Punom dronova koji se oblaĉe pojeftinim robnim kućama i osećaju se na preţivele iz sudara šlepera koji je prevozio dezodorans Aks i školskog autobusa“, dodao je Dil. „Oh, narode, pa vi ste ga ipak proĉitali!“ „Što ne pustiš te tvoje blogovske fanove na ljude koji ti stanu na ţulj?“ upitao je Travis. „Ljudi kojima se sviĊa moj blog nisu vesti u sajbersiledţijstvu, što mi sasvim odgovara. Ne bih volela da me vole ljudi koji su u tome vesti.“ Ustali su i krenuli ka školi, ogromnoj zgradi neodreĊenog oblika iz sedamdesetih. Odisala je ljupkošću neke drţavne duševne bolnice. „Ja moram ovamo, narode“, rekao je Travis. „Nego, zašto izgledaš kao da si sinoć spavao samo petnaest minuta? Jesi li dobro?“ upitala ga je Lidija. „Ostao sam budan dokasno s društvom na forumu Krvoloma. Ništa posebno. Vidimo se kad doĊem s posla?“ „Aha“, rekao je Dil. On i Lidija su produţili. Lidija je ćutala. Drţala se kao neki bokser koji je upravo dobio meĉ: pobedniĉki, ali ugruvano. Tako se i Dil osećao. „Nisi ni debela ni gadna“, rekao je Dil. Nasmejala se. „Lepo od tebe što to kaţeš, ali ne brini, dobro sam. Volim sebe ovakvu kakva sam iTajson to nikako ne moţe da promeni. Eh, još godinu dana s tim dvonoţnim govancima. I onda ih više nikada neću videti. Mislim, sem ako me neko od njih ne bude usluţivao krompirićima za desetak godina. Pošto oĉito ne mogu bez njih.“ Dil je delovao povreĊeno, iako je mislio da je uspeo to da prikrije. „I da znaš da nisi dildo“, rekla je Lidija. „Nije mi jasno kako dosad nisu iskopali Dileja kao nadimak. Mnogo je smešnije i kreativnije. Doduše, za to je, takoĊe, potreban i bogatiji reĉnik.“ „Ma nije mene uznemirilo ništa što ste rekli.“ „Što smo rekli? Jesam li i ja rekla nešto pogrešno?“ Stigavši do ulaza, zastali su usred guţve. „Ma ništa, sve je u redu.“ Pošao je unutra. Lidija ga je zaustavila.

42


„Ne-ne-ne, saĉekaj. Šta je bilo?“ „Pa, kad spomeneš da će neki još biti tu i za deset godina…“ Lidija je zakolutala oĉima. Joj, ĉoveĉe. Da ustanovimo ovde, na licu mesta, da ne mislim na tebe kada kaţem tako nešto.“ „Ali šta… Šta ako te ja budem usluţivao krompirićima za deset godina? Da li to znaĉi da ćeš i mene smatrati tupavim kaoTajsona?“ „Ti to ozbiljno, Dile?“ „Pa pitala si.“ „Dobro, u pravu si. Pitala sam. Ne, ne mislim da sam bolja od tebe. Ne, ne mislim da ćeš me usluţivati krompirićima za deset godina. Gospode, moţe li bez dramljenja? Pogotovo nakon što sam se onako zauzela za tebe?“ „Ali šta ako… Šta ako ne završim ništa bolje odTajsona?“ „Evo, ja neću dopustiti tako nešto, vaţi? Zaposliću te kao svog batlera.“ „Nije smešno.“ „Ne, nije, pošto bi ti bio najgori mogući batler. Stalno bi se gubio i svirao na gitari dok bi meni ljudi kucali na vrata, a kad bi im konaĉno otvorio bio bi u fazonu – e, zar nije čudno kako Zemlja sve vreme jurca kroz svemir, a mi ipak ne moţemo da letimo“, rekla je Lidija oponašajući Dilov glas, „i onda bi mi se još i raspekmezio svaki put kad ti neko od gostiju bar malo povredi osećanja.“ „A ono što si rekla Tajsonu da nije dovoljno bitan da bi ga spominjala na svom blogu? Ni mene nikada nisi spominjala na svom blogu.“ Stali su, zagledani jedno u drugo. „Da li je meni zaista sad potrebno da stojim nasred školskog ulaza i govorim ti koliko si mi bitan? O ĉemu se zaista radi, Dile? Tebe nešto drugo muĉi.“ Zvono je najavilo poslednjih pet minuta uoĉi ĉasa. Dil je spustio pogled i okrenuo se. „Bolje da krenemo na ĉasove.“ Lidija ga je zgrabila za ruku. „Šta je bilo?“ Dil se osvrnuo. „Mama je sinoć pokušala da me nagovori da napustim školu i zaposlim se za stalno.“ Lidija je bila zabezeknuta, isto kao saTajsonom i Medison, samo što je sada bila iskreno zapanjena i sablaţnjena. „Šta? Koji uţas! Pa ko još radi tako nešto?“ „Moja mama, oĉigledno.“ Na to je hodnikom ţurno prošao zamenik direktora Blekburn. „Gospodine Erli, gospoĊice Blankenšip, zvonilo je. Moţda ste završni razred, ali ipak nema zabušavanja. Razlaz.“ „Razumeli“, reĉe Dil, posmatrajući ga dok nije nestao iza ćoška. „Mama je rekla još nešto.“

43


„Šta?“ „Rekla je da ću jednog dana shvatiti da nisam bolji od svog prezimena.“ „E pa vara se. I ima da popriĉamo o tome i drugim stvarima ĉim budemo mogli.“ Otišli su na suprotne strane. Ţureći na ĉas, Dil je u vazduhu osetio reski miris nekog industrijskog sredstva za ĉišćenje. • • • Najednom se vratio u vreme kada je imao dvanaest godina i pomagao ocu da oĉisti njihovu crkvu subotom pre podne da bi blistala pre veĉernjeg bogosluţenja. Nahranivši zmije u drvenim sanducima, prešao je na ribanje klupa kad ga je otac najednom pogledao i nasmešio mu se, pa mu reĉe da je Bog zadovoljan njime i da je zbog tog znoja na licu zasluţio hleb za ruĉak. A Dilu na to srce samo što nije iskoĉilo iz grudi od radosti, jer se osećao kao da je udovoljio i ocu i Bogu. • • • Ţivot je mnogo jednostavniji kad te niko ne mrzi zbog prezimena i kad ti uopšte ne pada na pamet da treba da ga se stidiš.

44


8 TRAVIS Rajnar

Severotok polako je završavao s dnevnim trudovanjem. Kao gospodar Severodoma, nije morao da prlja ruke radeći. Činio je to jer je voleo slatki, opojni miris iscepanog drveta i raskošni, zemljani miris vlaţnog tla. Čoveku je rad snaţio leĎa i ruke za rat. A njemu ć e u nastupajućim danima trebati svaki delić snage… „Travise!“ vikao je otac kroz zujanje testere. Travis je podigao glavu. Otac je lupnuo po satu i zavrteo prstom kroz vazduh. „Dosta za danas! Završavaj!“ Travis je dovršio posao i iskljuĉio testeru. Radio je svega nekoliko sati. Zbog posla je imao dozvolu da izaĊe ranije iz škole. Pogledao je telefon. Dve poruke od Amelije. Telom mu prostruja uzbuĊenje. Kako je prošao prvi dan škole? Joj zaboravila sam da si sada na poslu auuu.

Travis joj je brţe-bolje odgovorio. Aha, na poslu. Prvi dan nije bio loš. Jedino sam bio malo umoran jer smo dokasno priĉali heh. Kako je tebi bilo? Hehe, i ja sam umorna. Uh meni je svaki dan u školi grozan. Radije bih provela mesec dana u opsadi Kraljeve luke nego jedan dan u ovoj mojoj šugavoj školi.

Ali ne zaboravi da su tokom opsade Kraljeve luke morali da jedu pacove i kuvanu kožu sve dok brat kralja Targera nije probio opsadu. A ja hranu baš volim, odgovorio je Travis. Hehe, istina, i ja. Moţda i previše, što je samo jedna od stvari zbog kojih u školi trpim sranja.

Ne slušaj ih. Kladim se da super izgledaš. Travis se zacrveneo kuckajući. Skoro da nije ni pritisnuo „šalji“. Ali ipak jeste. Stajao je tako nekoliko minuta ĉekajući odgovor. Snuţdio se kad mu nije stigao u narednim trenucima. Taĉno je znao da ne treba da pritisne „šalji“. Gurnuo je telefon u dţep i krenuo ka kancelariji. Telefon je zazujao. Zamalo ga je ispustio vadeći ga iz dţepa. Amelija mu je poslala svoju sliku, uslikanu pod nekim oštrim uglom i provuĉenu kroz gomilu filtera. Imala je 45


jarkocrvenu farbanu kosu, krupne sive dramatiĉno našminkane oĉi i izraţajne, napućene usne na okruglastom licu. Drţala je parĉe papira na kojem je pisalo „Zdravo, Travise“. Bio sam u pravu, otkucao je Travis, osećajući da mu se puls ubrzao. Zašao je meĊu svoje slike da pronaĊe onu najlepšu na kojoj ga je Lidija uslikala sa štapom. Poslao ju je Ameliji uz poruku: Evo i mene. Izvini, ali nisam imao ništa za pisanje kod sebe. Sjajna fotka. Što ti je dobar štap! Budemo li ikada negde izašli zajedno, moraš da ga poneseš sa sobom.

Hehe, moje društvo mrzi kad nosim štap sa sobom. Važi! Moram da idem, ĉeka me tata. Vidimo se veĉeras na forumima?

Aha. Ćao.

Ćao! Travis je radosno stegnuo pesnice, obrisao znoj sa ĉela i otišao do kancelarije gde su njegov otac i Lamar već sedeli i uţivali u sveţini klime, priĉali, ţvakali duvan i pljuvali ga u prazne limenke dijet kole. Lamar je dobacio Travisu jednu hladnu kolu. „Jesi li sredio neki dobar sudar veĉeras, momĉe?“ „Nisam, gospodine. Gluvariću malo s društvom i završiti domaći“, rekao je Travis, uţivajući u osećaju što ga je pomalo moţda i slagao. Ili je bar rekao samo polovinu istine. „Shvataš da si upotrebio reĉ Travis i sudar u istoj reĉenici, Lamare? Kao da ga uopšte ne znaš“, reĉe Travisov otac. A ti me pa mnogo dobro znaš. „Dobro, dobro. Delija, visok, vredan. Naći će se koja i za njega“, reĉe Lamar. „Moţda i hoće“, rekao je Travis otvarajući limenku. „Ako se i naĊe, njega neće biti briga“, reĉe otac, kao da Travis ne stoji pored njih. „Prezauzet je druţenjem. PogaĊaj s kim zvrji u slobodno vreme?“ Lamar je odmahnuo glavom. „S unukom Kralja zmija“, rekao je Travisov otac. Lamar je pogledao Travisovog oca, pa opetTravisa. „Nije valjda? S unukom Dilarda Erlija?“ „Ne“, rekao je Travis. „Ti misliš na Dilovog tatu, ne na dedu. Dilov tata se takoĊe zove Dilard Erli. Taj što se bavi zmijama.“ Otac je pogledao Travisa nekako zaĉuĊeno. „Ne, ne priĉam ti ja o izopaĉenom propovedniku. Mislim na Dilovog dedu. Hoćeš da kaţeš da ti Dil nije priĉao za svog dedu, Kralja zmija?“ 46


Travis zbunjeno odmahnu glavom. „Nije. Nisam ni znao da Dil nosi isto ime kao njegov deda. Ne priĉa on baš mnogo o porodici.“ Travisov otac frknu na to. „Ma šta kaţeš!“ Pljesnuo je Lamara po ramenu. „Ispriĉaj Travisu priĉu o Kralju zmija, matori. Ti je bolje pamtiš nego ja. Treba da ĉuje.“ Lamar je zabrundao i nagnuo se u stolici da prekrsti ruke preko pivske stomaĉine. „Boţe dragi. Dugo mi Kralj zmija nije pao na pamet. Baš dugo.“ Protrljao je sedu bradu i namestio Karhartou19 kaĉket na glavi. „Pa, pre svega, postoje tri Dilarda Erlija. Imaš Dilarda Kralja zmija. Imaš Dilarda propovednika, sina Kralja zmija. I imaš tog s kojim se ti druţiš, propovednikovog sina. On bi trebalo da bude Dilard III, ali kad mu je deda umro, otac mu je postao Dilard Stariji, a on Dilard MlaĊi. Ja ti znam kako to ide samo zato što sam ja treći Lamar Berns. Ali sam postao Lamar MlaĊi kad mi je deda umro.“ Travis je privukao metalnu stolicu na rasklapanje i seo. „Dobro.“ „Dakle, Dilard Kralj zmija ţiveo je nekada gore na Pećinskom putu. Imali su nešto zemlje, a Dilard je radio u gradu kao automehaniĉar. Dilard Kralj zmija imao je dvoje dece. Dilarda Proroka i devojĉicu koja se zvala… Zaboravio sam već. Rut. Rebeka. Tako nešto.“ „Rut“, reĉeTravisov otac. „Ĉini mi se da je bila Rut Erli.“ Lamar pijunu u limenku. „No, kako bilo da bilo, Dilard Kralj zmija je tu devojĉicu baš voleo. ViĊao sam ih svake subote kako dolaze u gradić. Ona je nosila lepu belu haljinicu, pa bi otišli na sladoled. E, sad, priĉa se da je Dilard Kralj zmija sedeo na svom tremu, ţvakao duvan ili šta ti ja već znam, kad je zaĉuo neko vrištanje. Tata, brzo, brzo. I on tako potrĉi tamo odakle su vrisci dopirali i zatekne Rut kako leţi na zemlji. Ugrizla ju je velika, matora bakroglavka za vrat.“ Lamar rastavi prste u obliku slova V i boĉnu se njima u vrat. „Tu ti Dilard Stariji vikne Dilardu Propovedniku da zove hitnu pomoć, a on će ostati uz Rut. I Dilard Propovednik ti tako i uradi, ali prekasno. Zmijski otrov joj ode pravo na mozak i cap-cap. Mrtva.“ Lamar je prešao prstom preko grla. Travisu je bilo hladno u rashlaĊenoj kancelariji u majici natopljenoj znojem. Bilo mu je drago što sedi, uz silno uzbuĊenje što je prvi put video Ameliju, koje je u njemu sada već uveliko poĉelo da kopni, i kofein od kog mu se zavrtelo u glavi. Lamar je nastavio. „I on ti, šta će, sahrani devojĉicu na njihovoj zemlji i nakon toga malo poblesavi. U to vreme poĉeo je i da tamani zmije iz osvete, što nikoga nije ĉudilo. Većina je smatrala da bi bilo najbolje da ih sve 19

Poznata ameriĉka marka radniĉke odeće i opreme. (Prim. prev.) 47


pobije, jer nije znao koja je taĉno ubila njegovu malu. I dalje je dolazio na posao, ali je posle nekog vremena poĉeo da se pojavljuje sa zmijskom koţom okaĉenom o odeću, i zmijskim glavama naredanim na vrpcu oko vrata. Što jeste bilo veoma ĉudno, al' ko će mu bilo šta reći kad je izgubio detence. A onda je postalo još gore. Poĉeo je da nosi još više tih koţa, nastavljajući da tamani zmije. Prestao je i da se kupa, brije i šiša, pa je smrdeo gore nego crkotina. Još je i smršao. I sam je poĉeo da liĉi na zmiju. Na kraju su na poslu morali da mu daju otkaz. Plašio je mušterije. Pojavio mu se taj neki uvrnuti pogled u oĉima. Pamtim da sam ga video kad mu je bilo baš jako loše. Vuko se po ulici, sa zmijskim koţama na odeći. S onom njegovom rašĉupanom kosurinom i bradom.“ Lamaru odluta pogled, dok je odmahivao glavom. Glas mu se utišao. „Ja da ti kaţem, da mu pogledaš u oĉi, odmah vidiš ţivog mrtvaca. Evo, najeţim se pri samoj pomisli na to. A svašta sam video u ţivotu. Bio sam u Vijetnamu. Ali ništa sliĉno toj tuzi koja je skroz izjela tog ĉoveka iznutra. Saţvakala ga. Tad su i poĉeli da ga zovu Kralj zmija. I to ne da bi ga vreĊali ili ismevali. Valjda im je tako bilo lakše da sve to dokuĉe. Hoće ljudi tako nekad kad se uplaše. Pazi, govorili bi, stiţe Kralj zmija. Narod se boji tuge. Misli da je zarazna, kao neka boleština.“ Travis je ĉekao da Lamar dovrši priĉu. „I šta se desilo s njim?“ Lamar se nelagodno uzvrpoljio. „Znam samo ono što sam ĉuo. Da je jednog jutra Kralj zmija otišao do devojĉicinog groba, legao preko njega s flašom od kole pune otrova za pacove, pa ga je popio i umro na licu mesta. Kaţu da ga je Dilard Propovednik tamo zatekao. Zamisli samo. Da vidiš tako nešto. Uopšte me ne ĉudi što je i Dilard Propovednik kasnije poblesavio. Nije da ga pravdam. Ali, ipak.“ Svi su zaćutali. Lamar se zagledao kroz prozor, namuĉenog lica. „Ne volim baš da priĉam taj deo priĉe. Doduše, da budem iskren, ništa se meni u toj priĉi ne sviĊa. Ali pošto je tvoj tata traţio, a ipak mi on daje platu…“ „Nemoj da izigravaš matoru plaĉipiĉku, Lamare.“ Travisov otac je zvonko pljunuo u limenku. „Znaĉi, svi ti Erlijevi momci su malo blesavi. Desi im se pre ili kasnije. Obiĉno kad reše da se petljaju sa zmijama.“ Travis se osećao kao da se i njemu samom meškolje zmije u stomaku. Najeţio se. Nije mogao da se naĉudi da Dil ima baš toliko mraĉne krvi u svojoj lozi. Za Dilovog oca je svakako znao. Ali ovo je već nešto drugo. „A baš šteta. Zamisli samo“, reĉe Lamar podignutog prsta, „da jedna zmija uradi tako nešto celoj porodici.“ „Nema šta da tu sad cmizdriš oko toga, Lamare“, reĉe Travisov otac. „Zar nisi ĉuo za priĉu o Adamu i Evi? Jedna zmija nas je sve već zeznula. Ĉitavu prokletu ĉoveĉansku porodicu.“

48


„Izgleda da su bar ta dva starija Erlija pokušala da budu Kralj zmija, svaki na svoj naĉin. Prvi tako što ih je ubijao. Drugi tako što se petljao s njima“, reĉe Lamar i pijunu u limenku. Travisov otac ponovo je pljunuo u svoju, pa je ustao i mlatnuo Travisa po leĊima. „Još voliš kraljeve, prinĉeve i sliĉna sranja? Moţda je bolje da ne budeš u blizini kad tvoj druškan odlepi i pokuša da zauzme dedin i tatin presto. Jer to njegovo ime svakako ne donosi sreću. To je, bome, sigurno.“

49


9 DIL Dil

je više voleo da uĉi u biblioteci nego u kafeu Blagovesti. Kao prvo, mrzeo je onaj pritisak da mora nešto da kupi. A drugo, Blagovesti su ga, kao hrišćanski orijentisani kafić, previše podsećale na svet o kom nije voleo da razmišlja, pogotovo kad je s Lidijom. Ali ona je baš navalila. „Ja ću jedan kafe late po Luki u Blagovestima. Ĉekaj… jednu moka kafu po Mateju… ne, ne, ipak ću kafe late po Luki. Dile? Ja ĉastim.“ „Ništa.“ „Ma daj.“ „Dobro. Jednu obiĉnu venti20 kafu.“ Devojka za pultom pruţila im je napitke uz veseli osmeh pre nego što će im poţeleti blaţeno veĉe. Dil i Lidija pronašli su sto. „Kako je moguće da još nemamo Starbaks?“ zapitala se Lidija. „A bukvalno sam videla jedan Starbaks koji je u toaletu imao još jedan manji Starbaks. I kako kafić moţe biti hrišćanski?“ „Hoćeš da kaţeš da su obiĉni kafići satanski?“ „Pa zar nisu? Mislim, mogu li, molim vas, da dobijem šolju kafe bez kleĉanja pred Luciferom i predavanja svoje besmrtne duše dotiĉnom?“ „Izvolite vaš kafe late. Hoćete li platiti gotovinom, karticom ili krvlju deviĉanskom?“ Oboje se nasmejaše, zadovoljni što mogu malo i da uţivaju dok rade domaći. „U crkvi su nas nauĉili da je zaštitni znak Starbaksa satanski“, rekao je Dil. „Naravno da jesu, i naravno da jeste. Koje je objašnjenje?“ Napravila je navodnike u vazduhu izgovarajući „objašnjenje“. „Demonska sirena.“ „Aaa, da. Ali vaša nova crkva je nešto manje šašava, jelda? Nema zmija?“ 20

U Americi, ĉaša od pet decilitra. (Prim. prev.) 50


„Nema zmija.“ „Nego, kad smo već ovde, u hramu hrišćanske kafe, jel' još pamtiš onaj stih o zmijama?“ Dil je upravo o tome najviše mrzeo da priĉa, ali joj je udovoljio. „Uzimate zmije u ruke, ako i smrtno što popiju, neće im nauditi, na bolesnike polagaće ruke, i ozdravljate.“ „Bravo.“ „Ne znaš uopšte da li sam dobro rekao.“ „Tja, meni se ĉini da jesi. Ĉinilo mi se biblijski. Sad si mi duţnik što sam došla ovde s tobom.“ „Nisam baš toliki vernik. Prijavio sam se u hrišćanski orkestar jer sam se plašio zmija.“ Lidija je srknla kafu. „Dobro, ali pretpostavljam i da pristojno sviraš i pevaš, mada nije da sam ikada istovremeno ĉula i jedno i drugo od tebe.“ Dil slegnu ramenima. „Verovatno nisi.“ Lidija se nekako zamislila. „Nego, da se vratimo na zmije. Misliš li da je Isus baš to mislio? Moţda je više bio u fazonu: Teoretski govoreći, verovatno biste mogli da uzmete zmije u ruke, a Marko sve to zapisuje, pa će: Bukualno treba da uzmete zmije u ruke. Strava, Isuse, zapisao je. A Isus će: Lakše malo s tim zmijskim rabotama. Ne morate baš biti ĉudaci, budite pristojni ljudi. Tu se više radi o metafori. A Marko zapisuje: Samo vi uzmite prave pravcate zmije i pijte pravi pravcati otrov, kao stoje, na primer, pokvareni sok od groţĊa, ili već neki drugi biblijski otrov.“ „A ko zna šta je taĉno mislio?“ Dil se trudio da ne zazvuĉi previše nestrpljivo. Mada, zaista je uţivao kad je Lidija bila zainteresovana za njegov ţivot. „Izvinjavam se, da li ti smeta da priĉamo o ovome?“ „Ma ne.“ Eto, sad ću još hram hrišćanske kafe pretvoriti u crno grotlo laţi. „Hoću li u pakao zato što se sprdam s tim?“ „Nećeš, ako ti pronaĊemo neku zmiju da je malko pridrţiš. A i sipao sam ti malo arsenika u kafu dok nisi gledala.“ Nasmejali su se. Dil je uzdahnuo, onako kako je radio kad je bio svestan da je predugo odugovlaĉio s neĉim. Gurnuo je ruku u torbu da izvadi udţbenike. „Domaći prvog dana škole“, promrmljao je upola glasa. „Dile? Saĉekaj malo“, obratila mu se tiho Lidija, bez zajedljivosti u glasu. „Htela sam da popriĉamo o neĉemu.“ Dilu na to ubrza srce. Kad bi mu poslednjih godina ljudi najavili da bi hteli o neĉemu da popriĉaju s njim, obiĉno se radilo o neĉemu o ĉemu on nije hteo da priĉa.

51


„Htela bih da popriĉam s tobom o neĉemu. Otac ti je u zatvoru.“ „Htela bih da popriĉam s tobom o neĉemu. Moraćeš da svedočiš.“ „Htela bih da popriĉam s tobom o neĉemu. Uz kuću, crkvu i očeve sudske troškove, i moje troškove od nesreće, dugujemo otprilike dve stotine sedamdeset hiljada dolara.“ „Htela bih da popričam s tobom o neĉemu. Ostavljam te za sobom da bih potraţila mnogo veći i bolji ţivot, a na tebe više nikada neću ni pomisliti, niti ću ti se ikada više obratiti.“ Najverovatnije. „Dobro“, reĉe Dil. „Htela bih opet s tobom u školsku kupovinu. Ali u onu u kojoj traţimo školu.“ Dil ju je bledo pogledao, ne shvatajući baš šta mu govori. „Mislim na fakultet. Hoću da upišeš fakultet.“ „Zašto?“ Dilu je srce i dalje ubrzano tuklo. To što mu je rekla i nije bilo toliko strašno koliko se pribojavao, ali opet nije bilo ni nešto što je ţeleo da ĉuje. „Zašto?!“ Lidija je izgledala zbunjeno, što se kod nje retko dešavalo. Kao da joj nije palo na pamet da će morati da obrazlaţe. „Zato. Kao prvo, fakultet je dobar za tebe. Nauĉiš kako da se snalaziš u jednom jako velikom svetu van Forestvila i pritom će ti ţivot kasnije biti lakši. Ljudi koji završe fakultet zaraĊuju daleko više novca. Na milione više.“ „Mislim da će mi i u Forestvilu biti dobro. Milioni mi ionako nisu potrebni. Samo toliko da imam dovoljno za ţivot.“ Nije hteo da je pogleda u oĉi. „Dile, koga zavaravaš? Ti se ovde osećaš bedno. Uz sva govorkanja i zurenja. Ma daj. A, osim toga, volela bih da imaš neki pravac u ţivotu, pa da se ne ljutiš na mene svakih pet minuta jer ga ja imam.“ Dil je prekrstio ruke. „Baš sam se pitao kad ćemo stići do dela u kome se otkriva da se zapravo radi o tebi.“ Lidija je udahnula kroz nos, duboko i glasno. „Grozan si. Ne radi se o meni. Već o tome da tebi poboljšamo ţivot, a, eto, moţda i ja nešto izvuĉem iz toga – prvenstveno to što nećeš zauzeti odbrambeni stav oko toga što odbijam da doţivotno zaglavim ovde. Pokušavam i tebe da izvuĉem.“ Uto je ušla neka razdragana skupina iz crkve, nekoliko razreda mlaĊa od Dila i Lidije, da naruĉi kolaĉe i gusti sok. Takav sam i ja bio. Dil je saĉekao da proĊu pored njihovog stola, pre nego što je odgovorio. „Pretvaraš me u neki svoj projekat“, rekao je tiho. „Nije ti više dovoljno da me oblaĉiš. Sad moraš i ţivot da mi osmisliš.“ „Jel' ti to mene zezaš? Misliš da u tebi vidim projekat?“

52


„Pa tako se sada osećam. Kao neki kreativni projekat. Kao foto-serijal za tvoj blog. Osim što ne bi bio za tvoj blog, jer za mene, naravno, nikada ne bi bilo mesta na tvom blogu.“ „Dobro. Nek ti bude. Poboljšanje tvog ţivota je moj novi projekat.“ Povisila je ton pri kraju. Lidija nije imala uoĉljiv juţnjaĉki naglasak sve dok se ne bi naljutila. „Stvarno mi je ţao što brinem i pokušavam da ti poboljšam ţivot.“ Je li stvarno to u pitanju, ili strah da će ljaga mog bednog ţivota preći i na tebe? Pa moraš da me ulickaš, da budem dostojan.“ „Ne, brate. Totalno si omašio, i pritom se ponašaš ogavno. Plaši te pomisao na odlazak odavde, pa sad taj strah projektuješ na mene. Ti si taj koji hoće da kaţe da se ovo zapravo tiĉe mene. Ako ubediš sebe da se iza moje ţelje da odeš odavde kriju neĉiste pobude, misliš da nećeš morati da se suoĉavaš s ĉinjenicom da se naprosto bojiš.“ Nekoliko klinaca iz one crkvene skupine provirilo je ka njima. Lidija im je uputila jedan ĉvrst pogled koji je poruĉio – gledajte svoja posla. Odmah su se nadurili. Poĉeli su da se došaptavaju, kao da ţele da dokaţu Lidijinu malopreĊašnju opasku o govorkanjima i zurenju. Dil je uspeo da naĉuje reĉi „veleĉasni“ i „zatvor“. Ĉak je na trenutak razmislio o mogućnosti da ih je Lidija platila da budu deo scenografije. Ni to ga ne bi iznenadilo. „Gledaj“, rekao je, gotovo šapatom, „voleo bih i ja na fakultet. Ali ne mogu.“ „Zašto ne bi mogao?“ „Zbog ocena.“ „Ocene ti nisu toliko loše. Nisu najbolje, ali ima fakulteta koji bi te primili naprosto zato što dišeš. Najvaţnije je da si izuzetno pametan. Ne bih se druţila s tobom da nisi. Šta još?“ „Ne mogu da platim školarinu. Ĉak i da su mi ocene dovoljno dobre da upadnem negde, ne bih upao na budţet.“ „Dobiješ studentsku stipendiju i naĊeš posao sa skraćenim radnim vremenom. Šta još?“ „I dalje ne mogu da platim jer moram da poĉnem da radim puno radno vreme da pomognem mojima da se izvuku iz dugova. Štaviše, moram da radim i prekovremeno.“ „Kasnije bi bio od veće novĉane pomoći tvojima uz fakultetsku diplomu. Šta još?“ „Nikada nisam raĉunao na to. Odlazak na fakultet baš i nije nešto što Erlijevi rade. Niko od nas nikada nije upisao fakultet.“ Lidija se samozadovoljno zanjihala u stolici. „Napokon, pravi razlog, i to najgluplji od svih.“

53


„Baš ti hvala, ali sve su to realni razlozi. Pogotovo onaj gde treba da pomognem mami. Samo mene ima. Babe i dede su mi mrtvi. Nemamo u okolini nikoga ţivog od porodice ko se još viĊa s nama.“ „Ne pokušavam da te nagovorim da odeš na Sorbonu ili Harvard, Dile. Idi na Teksaški univerzitet. Idi na Univerzitet SrednjegTenesija. Idi na Univerzitet IstoĉnogTenesija. Idi na Univerzitet JuţnogTeksasa. Tako ćeš biti blizu kuće.“ Ona crkvena skupina uhvatila se ukrug za ruke da se pomoli nad kolaĉima i gustim sokom. Dil je saĉekao da završe. „Kako to da te iTravisovo dupe ne zanima koliko moje?“ „Kao prvo, nemoj da umišljaš da nisam u stanju da se zanimam za više od jednog dupeta u isti mah. Mogu ja da se zani…“ Oni iz skupine uputiše sablaţnjene poglede u njenom pravcu. Snizila je glas na nivo promuklog šapata. „Moţe mene da zanima više dupeta u isti mah. Mnogo dupeta. Ma, mogu da zbrĉkam ĉitav tok vremena brojem dupeta koja mogu istovremeno da me zanimaju. Stiven Hoking morao je da smisli teoriju o paralelnim svetovima da bi objasnio moju višestruku dupezanimaciju.“ „Znaĉi, zanima te i Travisovo dupe.“ „Ne.“ Dil se lupio po ĉelu obema rukama. „Slušaj me“, reĉe Lidija. „Travisa ne gnjavim jer je njemu dobro i ovde. I to zato što on zapravo i ne ţivi u Forestvilu usred Tenesija. Taj ţivi u zemlji krvoloma. Trav će biti zadovoljan da reda drva danju i ĉita knjige noću dok ne umre. Prosto je takav. Ali ti? Kod tebe je sasvim jasno da ti takav ţivot ne ţeliš. Sve na tebi vrišti da ţeliš drugaĉiji ţivot. A ovako ćeš to i postići.“ „Šta ako se preselim u neko drugo mesto i zaposlim se za stalno?“ „Nemoj da radiš ovo poloviĉno. Ili idi na fakultet, nauĉi nešto i promeni ţivot, ili ostani tu sa svojim jadima. Ne moraš da prenosiš svoje jade u susedni okrug. Tako samo traćiš vreme.“ „Lako je tebi to da kaţeš. Imaš briţne roditelje koji te podrţavaju i ţele da budeš uspešna. I moţeš da priuštiš fakultet.“ „Pa šta i ako mi jeste lako da to kaţem? Zar ne smem da iznosim vaţne stvari samo zato što mi je lako da ih kaţem? Zar to nije protivno logici?“ „Ne mogu. Prosto ne mogu. A ti me ovim samo teraš da se osećam još gore zbog svog ţivota. Kao da nekome u invalidskim kolicima govoriš: Što je hodanje divno, što ne ustaneš i malo hodaš. Ne ide to tako lako.“ „Ja govorim nekome u invalidskim kolicima da hoda zato što je u invalidskim kolicima jer su mu i mama i tata bili u invalidskim kolicima, pa on misli da ne zasluţuje da hoda, ili ne hoda da ih ne bi povredio.“

54


„A odakle tebi pristup mojim najdubljim mislima i osećanjima? Nikada ti nisam rekao da ţelim da napustim Forestvil.“ Lidija je ponovo podigla ton. „Ma daj, molim te. Pitaj bilo koju gej osobu na svetu“, na šta je zaradila još prekornih pogleda od one crkvene skupine, „da li neizraţavanje ţelje samu ţelju ĉini nepostojećom. Po ĉemu vidim da ţeliš odavde? Po tome što si crkavao od smeha na svaki film Vesa Andersona koji smo zajedno gledali. Po tome što ti se svideo svaki muziĉki miks koji sam ti ikada pripremila. Po tome što si proĉitao svaku knjigu koju sam ti ikada preporuĉila. I po tome što sam ti najbolja drugarica, a i sama ţelim da odem odavde. Radoznao si, ţeljan iskustva, to je bar sasvim oĉigledno.“ Oĉi su joj plamtele. „Moram da radim domaći.“ Zurili su jedno u drugo, sedeći za stolom. Lidija je prestala da se mršti. „Molim te da bar razmisliš o tome.“ Dil je srknuo malo kafe. „Ovo mi je bio najgori prvi dan škole ikada. Što, u mom sluĉaju, samo po sebi dosta govori.“ Dila je opet spopala ona dosadna strepnja koja ga je pratila još od Nešvila. Eto, sad na kraju ove godine neće samo izgubiti Lidiju, već će je i razoĉarati. A što je još gore, negde u njemu krio se još jedan strašan osećaj, koji je kruţio i lebdeo oko one strepnje: da se ni zbog ĉega ne osećaš ogoljenije nego kad neko zapazi u tebi ţelju za koju ni sam nisi znao da postoji.

55


10 lidija Ona u prvom srednje, sedi u susednom redu, nekoliko mesta iza Dilarda Erlija na ĉasovima engleskog. On retko kad priĉa. Ĉesto odsustvuje. Ĉula je kad je njen tata spomenuo da je Dilardov tata upao u nevolju zbog posedovanja nekog izopaĉenog pornića u raĉunani i da se iza toga moţda krije još nešto. Taj spoj nastrane seksualnosti i ĉudne religije uzburkao je ĉitav gradić. Proširio se, zapravo, svuda. Dospeo je ĉak i do vesti na nacionalnoj televiziji. Postao vruća tema za neumesne voditelje šaljivih veĉernjih emisija koji ne mogu da odole soĉnoj voćki u vidu šala o petljanju sa zmijama. Kolaju glasine da je pornić bio Dilardov, što i ne bi bilo toliko izopaĉeno, pošto je i on bio maloletan. Ljudi ga se ipak klone, ĉak i ono malo drugova što je imao iz crkve. Doduše, ni ona baš ne bi pobedila na takmiĉenju popularnosti. Uglavnom su joj draţe knjige od vršnjaka. Jedina bliska drugarica, Hajdi, preselila se u Memfis prethodne godine. Trenutno rade Gospodara muva, nastavnica traţi od uĉenika da iznesu svoje tumaĉenje knjige, ali nastavnici Dilarda uglavnom ne prozivaju jer su ili zakljuĉili da neće znati šta da kaţe, ili ne ţele da ga stavljaju u centar paţnje. MeĊutim, gospoĊa Lambert, ţiva bila, ipak se odvaţila na to. „Dilarde, šta misliš da nam ova knjiga poruĉuje?“ pita. On diţe glavu. Ĉesto ume da zaspi na ĉasovima. Zagledao se u nastavnicu svojim upiljenim, uznemirujućim, ispijenim oĉima ispod kojih se u poslednje vreme preĉesto vide tamni podoĉnjaci. Saĉekao je nekoliko sekundi pre nego što će progovoriti. Ne pokušava da se pribere, već se više premišlja da li je nastavnica spremna da ĉuje šta misli. „Mislim da nam poruĉuje da smo svi roĊeni sa klicom u sebi. A ako joj dopustimo da vidi sunca i vazduha, ona proklija kroz nas i razbije nas. Poput drveta kad izraste kroz ploĉnik.“ Kikot u razredu, a potom neprijatan tajac.

56


GospoĊa Lambert mu se tiho obraća: „Tako je, Dilarde. Mislim da je knjiga uglavnom o tome.“ Logan Voker na to diţe ruku i ne ĉeka da ga prozovu. „Menije mama rekla da će ti, ako pojedeš semenke lubenice, jedna izrasti i u stomaku.“ Razred se smeje. Dilard ponovo spušta glavu na klupu. „Dosta!“ viĉe gospoĊa Lambert. Lidija, meĊutim, više ne obraća paţnju na njihovu viku, jer joj je Dilard postao instant-simpatija. Ne onako kako bi ĉovek pomislio. U Lidijinoj podeli simpatija postoje nebrojene podvrste, od kojih većina u sebi ne sadrţi ništa romantiĉno. Jednom je navela sve kojih se setila u ĉlanku na svom novom blogu. Simpatija prema urednoj hipi curi sa Zapadne obale koja nosi traku oko glave. Simpatija prema britanskoj pevaĉici u veštiĉjegotskom fazonu koja nosi pokidane haljine i šećka unaokolo bosonoga. Simpatija prema zajedljivom mladom komiĉaru Jevrejinu koji je zgodan samo iz odreĊenog ugla i s kojim bi rado doruĉkovala, mada se ne bi nikad s njim cmakala. I tako dalje, i tako bliţe. A ko bi rekao da će pronaći upraţnjeno mesto i za simpatije prema uvrnutom, odbaĉenom seljaĉiću koji petlja sa zmijama i gaji sklonost ka apokaliptiĉno-egzistencijalnim izjavama usred ĉasa. Ali eto, ipak jeste. I sama je svesna da postoje veliki izgledi da će na kraju zaţaliti, i da je Dilard, umesto deĉka punog prekrasnog bola, usamljenosti i mudrosti kakvim ga ona zamišlja, zapravo neki teški paćenik opsednut Isusom i pornićima. Ali ako se ispostavi da je tako, uvek moţe da ga otkaĉi bez ikakvih društvenih posledica. Pronalazi ga kasnije u kantini gde on svoju besplatnu uţinu jede sam, ponekada i sa Travisom Bohenonom, koji je i sam neuklopljena ptica sa sopstvenom tuţnom priĉom. Dilard danas sedi sam i piskara nešto u svesku. Pita ga da li moţe da sedne za njegov sto. On je podozrivo gleda, kao da se pita na koji naĉin namerava da mu napakosti. „Samo izvoli“, kaţe. Ona seda sa svojim šargarepicama, posnim ĉipsom i humusom, koje je nedavno kupila u Trejder Dţou21 u Nešvilu. Mamin leksus se zahuhtao pod teretom silnih namirnica. Ĉak su kupili zaseban friţider samo za te nabavke iz Trejder Dţoa i stavili ga u garaţu. „Šta pišeš?“ pita ona. „Ništa.“ Dobro, da preĎemo onda na stvar: „Inaĉe, nisam došla da te ismevam. Moţda nisi primetio, ali ljudima koji ti to rade nije previše stalo ni do mene. Svidelo mi se ono što si rekao na ĉasu, za knjigu.“ 21

Lanac prodavnica poznat po organskoj i zdravoj hrani. (Prim. prev.) 57


I dalje je obazrivo posmatra. „Pesme. Sinu mi ideje u glavi, pa ih zapišem. Stihovi, melodije.“ „Muziĉar si?“ „Aha, nauĉio sam da sviram gitaru i pevam još kad sam bio mali, da bih mogao da sviram u tatinoj crkvi.“ „A jesu li onda te pesme o Isusu?“ „Nisu.“ „Voliš li filmove?“ „Aha. Mada nije da sam mnogo njih gledao.“ „Mi kod kuće svakog petka imamo filmsko veĉe. Hoćeš li da svratiš ovog petka?“ „Mama mi je popriliĉno stroga.“ Lidija samo slegnu ramenima. „Dobro. Moţda neki drugi put.“ Dilard se koleba. „Ali u petak uveĉe radi. Radi celi dan skoro svaki dan i svako veĉe. Pa, ako se vratim kući pre deset…“ „Nisam izdajica. Ko izda magarac.“ I na to, po prvi put otkad pamti, vidi Dilarda Erlija nasmejanog. • • • Lidija se prenula iz sećanja taman kad se Travis dogegao u Blagovesti, kose još mokre od tuširanja. „Izvinjavam se, zadrţao sam se na poslu. Slušao sam kojekakve priĉe.“ Smestivši se kraj Dila, izvukao je izlizani primerak Krvoloma. Lidija je podigla pogled od prazne stranice na ekranu u koju je zamišljeno zurila. „Nema šanse da si tu knjigu proĉitao manje od sedam puta.“ „Osam puta.“ „Pa zašto onda…?“ „Zato što Oluja smrti, završna knjiga sage, izlazi u martu. Hoću pre toga da išĉitam celu sagu da ne bih propustio nijednu pojedinost kad razgovaramo o njoj na forumima. Tamo su svi ţešće obavešteni. Ne bih da ispadnem ţutokljunac. Ĉitam ih zajedno s jednom drugaricom sa foruma. Baš su dobre knjige. Treba da ih proĉitaš.“ Lidija je zakolutala oĉima. „Kako da ne. Ne bih ti ja proĉitala pet hiljada stranica ĉak ni neĉega što sadrţi temeljna uputstva za gubljenje deset kila kroz jedenje krofni i orgazme. Zar nemaš ništa za domaći?“ „Ĉoveĉe, Lidija, ti veĉeras svima izigravaš mamu“, rekao je Dil. Travis ga je upitno pogledao, podigavši obrvu.

58


Lidija je podigla ruke kao da se predaje, i dalje zagledana u ekran. „Aaa, ne-ne. Završila sam s tim. Radite svi šta vam se hoće. Eto šta dobijem kad pokušam da pomognem.“ Eto šta dobijem kad pokušam da sprečim da ne uveneš i istruneš u ovom šugavom gradiću. Telefon joj je zazujao. OH upravo sam zavirila u predjesenju kolekciju Vivijen Vestvud. Senzacija, stigla je Dalijina poruka. LJUBOMORNA. Strava je, ruši tradic. poimanje ţenstvenosti i si. VEĆ SAM REKLA – LJUBOMORNA! Vidimo se uskoro, draga. Nego, čula sam se s Kloi jutros. Izrazila ţelju da bude cimerka s nama u Njujorku. Kloi Sevinjon bila je mlada glumica i modna kreatorka. Lidija je nikada nije liĉno upoznala, ali razgovarale su preko interneta, a i odgledala je njene filmove. Kloi je bila oboţavateljka Dolivuda. Ja sam za, napisala je Lidija. Nije mogla da poveruje koliko će joj ţivot postati drugaĉiji za godinu dana. Bila je to promena koju je zasluţila sopstvenim snagama, upornošću i ambicijom. Bila je niko i ništa, devojka iz neke nedoĊije na rubu Kamberlandske visoravni, a sad deli sobu sa glumicama i uzdanicama modne industrije u najglamuroznijem gradu na svetu, u kom će pohaĊati jedan od najboljih univerziteta na svetu. Mogućnosti su bile neograniĉene. Njeno novo društvo će se i oblaĉiti i priĉati drugaĉije. Doći će iz velikih gradova, iz elitnih gimnazija. Imaće kuće na plaţi u kojima će provoditi vikende. Razgovaraće do kasno u noć o Ĉomskom, Sartru, Kraftverku, Kurosavi i Ţiuanšijeuoj prolećnoj kolekciji. Imaće prijatelje koji će je upoznavati s novim stvarima, umesto da veĉito bude obrnuto. Time će zameniti sve ovo. Mada, nije da ovo nije bilo zabavno. Nije da joj Dil iTravis nisu bili dobri drugovi. Nije da joj neće nedostajati. Da je neće gristi savest što ih ostavlja za sobom. Ali ipak… Za godinu dana neće više sedeti u nekom hrišćanskom kafiću sa prijateljima koji joj zameraju na njenim teţnjama, to je bar sigurno. Bilo je to savršeno stanje uma za poĉetak sastavljanja prijemnog pisma za fakultet. Poĉela je da kuca. Rodila sam se i odrasla sam u Tenesiju, u gradiću Forestvil, koji, prema poslednjem popisu, ima 4.237 stanovnika. Nije nimalo čudno što nova tehnološka preduzeća, kompanije za izradu softvera, medijski konglomerati i ostali oklevaju kad je u pitanju otvaranje podruţnica u gradiću koji je dobio ime po Nejtanu Bedfordu Forestu, konfederacijskom generalu i

59


osnivaču Kju kluks klana. Prilike i mogućnosti sigurno vam neće pokucati na vrata u Forestvilu. Njih morate stvoriti sami. Kafić je gledao na gradski trg. Društvo iz škole skupljalo se u senici na samoj sredini: trg im je bio okupljalište pre nego što će se zaputiti glavnom štraftom koja se završavala Volmartouim parkiralištem. Već ih je videla kako se polako pojavljuju. Nova poruka od Dalije. Nalazim se s mamom na večeri za sat vremena. Poţeli mi sreću. Kad smo već kod tvoje mame, ima li bilo kakvih izgleda da mi napiše preporuku za fakultet? Trebaće mi koja, napisala je Lidija u poruci. Šta ja to radim?, pomislila je Lidija. Upravo sam bez ustezanja zatraţila preporuke od jedne od najmoćnijih ţena u medijima. Lidija se srela sa Vivijen Vinter samo jedanput, na Nedelji mode (Dalijin otac, berzanski broker, bio je s njima u Nentaketu). Na njenu sreću, Dalija je volela kad joj se pruţi prilika da pokaţe svoj uticaj. Oh, pa moja mama te oboţava. Sredićemo mi to. Uz tu malu pobedu, Lidija je nastavila da piše prijemno pismo. Kad sam imala trinaest godina, zaključila sam da nema razloga da samo odrasli iz velikih gradova iznose svoj stav u razgovorima o modi, pop kulturi i umetnosti – tri stvari koje najviše volim. Tako sam i otpočela blog pod nazivom Dolivud. Nadahnuće sam pronašla u citatu jednog mog idola, snaţne ţene, takoĎe iz Tenesija, Doli Parton. Ona je jednom rekla: „Ako ti se ne sviĎa put kojim hodaš, ti sebi utabaj novi“.Tako sam i uradila. Utabala sam sebi novi put. S mnogo ljubavi pisala sam o svemu što volim i ljudi su počeli da obraćaju paţnju na mene. Imam na desetine, nekada i stotine hiljada posetilaca mesečno. Imam više od stotinu hiljada pratilaca i na Tviteru i na Instagramu. Dolivud je spominjan u časopisima Tin Šik, Kosmopolitan, El, Seventin i Garden & Gan. U protekle dve godine pozivali su me na Njujoršku nedelju mode, a dala sam i intervju za Njujork tajms. Bila sam gostujući sudija u emisiji Projekat dizajn na kanalu Bravo. Svake nedelje kreatori mi šalju svoje komade koje prikazujem na blogu. Cilj mi je da s Dolivudom stvorim prostor koji će ohrabriti mlade, posebno mlade ţene, čiji ukus izlazi iz okvira vladajućeg trenda, zbog čega se osećaju usamljeno, kao da ih niko ne razume. Saosećam s njima. Imam 60


samo dva prijatelja u srednjoj školi. Jedan je sin raspopa koji je petljao sa zmijama i trenutno sluţi zatvorsku kaznu. Drugi radi u drvari da bi zaradio novac da kupi knjige. Malo juţnjaĉkog fetišizma nije na odmet. Dil i Travis moţda jesu demode za njen blog, ali bili su izrazito moderni u samodovoljnom toku naracije njenog prijemnog pisma.

61


11 DIL Dil je bio dobro raspoloţen kad je završio s poslom, skinuo zelenu kecelju,

presavio je i stavio u ranac. Otkad je upoznao Lidiju, doktor Blankenšip im je svake godine prireĊivao veĉeru za povratak u školu prvog petka nakon poĉetka nastave, pre njihove filmske veĉeri petkom. I uvek bi sve valjano pripremio: sa dimljenom svinjskom plećkom, kukuruznim hlebom, raštanom, makaronama sa sirom, ledenim ĉajem i šah pitom gospoĊe Blankenšip za desert. To je obiĉno bio najbolji obrok koji bi Dil pojeo ĉitave godine. Da bi u celosti u njemu uţivao, ĉak je rešio da dopusti sebi luksuz da zaboravi da će mu to biti poslednja takva veĉera ikada. Pevušio je novu pesmu na kojoj je radio pešaĉeći od Flojda do Lidijine kuće. Osetio je miris teĉnosti za potpaljivanje vatre i dim od ćumura iz jedne od kuća blizu centra grada. Prošao je kraj servisa za popravku bele tehnike, koji samo što se nije zatvorio. Vrata su se otvorila i iz servisa je izašla neka ţena u jednostavnoj, šivenoj haljini, sa dvoje dece, deĉakom i devojĉicom. Dil se smesta zaustavio. „Sestro Makinon?“ Nije se ĉesto susretao s ĉlanovima stare crkve. Većina je ţivela van Forestvila. Nisu baš voleli da svraćaju u grad. Ţena je poskoĉila ĉim je ĉula svoje ime, pa je kratko pogledala Dila pre nego što joj se na licu videlo da ga je prepoznala. „Brate Erli? Boţe dragi, zamalo te nisam prepoznala. Skoro da si pola metra viši nego kad sam te poslednji put videla. Kad je to ono bilo?“ „Verovatno nakon što je moj tata… znaĉi, sigurno pre tri godine, ili tu negde.“ „I kako ti je tata?“ „Deluje mi dobro. Video sam ga pre moţda nedelju dana.“ „Kakav je to vernik! Molim se za njegovo blagostanje i zdravlje svakoga dana.“ „I ja“, slagao je Dil.

62


„Oduvek sam bila vernica, ali kad sam videla kako su se znaci javili u njemu… Ako sam ikada gajila neke sumnje, on ih je rasterao.“ „Idemo, mama“, rekao je deĉak, cimajući je za ruku. „Dţejkobe? Ćuti. Tata mora da plati ĉoveku koji nam je popravio vešmašinu, pa ćemo je onda prebaciti u kamionet.“ Dil je ĉuĉnuo da baci Dţejkobu petaka. „Ovo je Dţejkob? Opa. Poslednji put kad sam ga video, bio je upola manji.“ Jako brzo narastu. Da li ti i mama idete negde na sluţbu?“ „Oboje mnogo radimo, ali idemo na sluţbu u Prvobitnoj crkvi Boţjoj kad god stignemo.“ Sestra Makinon uĉtivo je klimnula glavom. „Oh, dobro onda. Da li se i tamo drţe JevanĊelja znakova?22“ „Ne baš. Samo isceljenja i pregovaranja na nepoznatim jezicima.“ Ponovo je uĉtivo klimnula. „Pa dobro. Boţja reĉ je Boţja reĉ, gde god da je slušaš.“ „Mamaaaaa“, Dţejkob ju je opet cimnuo za ruku. „Idi unutra, priĉaj s tatom. Idi. I povedi i sestru.“ Deca otrĉaše unutra. Sestra Makinon ponovo se okrenula prema Dilu. „Mi sada idemo na bogosluţenja u Crkvu znakova Isusovih u Flet Roku u Alabami.“ „Auu, mora da vam treba baš mnogo…“ „Dva sata u oba pravca. Više od sto pedeset kilometara.“ Pokazala je izlupani beli kamionet sa petnaest mesta. „Kupili smo ga da moţemo da povezemo i Harvelove i Bridingove. I oni pridodaju za benzin. Da li ste u kontaktu s Dţošuom Harvelom?“ „Nismo. Valjda smo se… nekako udaljili.“ Muk. „Da li i dalje predvodite omladinske grupe kao u našoj crkvi?“ upitao je Dil. „Vi ste mi bili omiljeni omladinski voĊa.“ Setno se nasmešila. „Ne. Ne zovu nas, pošto ţivimo daleko. A ti? Sviraš li u orkestru u novoj crkvi?“ „Ne.“ „E baš šteta. Koliko si samo duha za muziku imao u sebi!“ Vrata servisa se zvonko otvoriše, i brat Makinon izašao je sa sinom i kćerkom, gurajući veš-mašinu na ruĉnim kolicima. Dil je pritrĉao da mu pridrţi vrata. Brat Makinon se zahvalio, ne podiţući glavu, pa je odgurao veš-mašinu do zadnjeg dela kamioneta i zaustavio se, zadihan, da obriše ĉelo maramom. Na licu mu se pojavio kiseli izraz ĉim je prepoznao Dila.

Hipotetiĉko jevandelje o ţivotu Isusa Hrista za koje se veruje da bi moglo biti izvor JevanĊelja po Jovanu, bavi se znakovima ili ĉudima Isusovim. (Prim. prev.) 22

63


„Zdravo, brate Makinone“, rekao je Dil pruţajući ruku, u nadi da će time razbiti led. Iskreno govoreći, to i jeste bila reakcija kakvu je oĉekivao od ljudi iz stare parohije. Brat Makinon nije se mnogo ustezao. „Vidi, vidi, ko bi rekao! A mislio sam da si previše zauzet trošenjem svojih trideset srebrnjaka23 da bismo naleteli na tebe nasred ulice.“ Dil se zacrveneo i pokušao je da smisli neki odgovor, ali mu reĉi nisu nadolazile. Sestra Makinon uhvatila je muţa za ruku. „Dene, nemoj, molim te…“ Podigao je ruku. „Ne, ne, baš sam raspoloţen da kaţem Erliju MlaĊem šta mi leţi na duši. Već dugo to priţeljkujem.“ Oh. Biće zabavno. Dil se polako okrenuo i nastavio dalje. „Sestro Makinon, drago mi je što sam vas sreo…“ Brat Makinon je na to zgrabio Dila za ruku i ĉvrsto ga stegnuo, pa podigao ton, prskajući ga pljuvaĉkom: „Da je nisi nazivao sestrom! Znaš ti vrlo dobro šta ste uradili. A ako više ne ţeliš da slušaš tako nešto, moţda te to savest peĉe. Ali vi ste mnogo oteţali mojoj porodici. Svaku nedelju od jutra do mraka provedem vozeći se do crkve. Stotine i stotine dolara ode mi na benzin. Jesi li srećan zbog toga?“ Otrgavši ruku, Dil se zagledao u ploĉnik. „Nisam srećan. Ţao mi je.“ Prolaznici sa druge strane ulice zaustavili su se da posmatraju ĉarku koja je upravo otpoĉela izmeĊu dvojice od onih što petljaju sa zmijama. Brat Makinon se zajedljivo nasmejao. „Ma nemoj, ţao ti je? E pa ja uz to tvoje ţao mi je i ĉetiri stotine meseĉno sad mogu da kupim dovoljno benzina da odgajim decu u valjanoj veri. Ţao ti je.“ Pljunuo je Dilu pred noge. Kad se zagledao pravo u prezrive oĉi brata Makinona, sramota u njemu prerasla je u bes. „Jeste. Ţao mi je što vam je teško. Ali ono što je moj tata uradio nije moja krivica. Sam je sebe uvalio u nevolju.“ Preteći snizivši ton, brat Makinon poĉeo je da bode prstom Dila u grudi, reĉ po reĉ: „Samo ti sebe teši, Judo. Ali radi to negde drugde, jer meni od samog pogleda na tebe doĊe da uradim nešto zbog ĉega ću se kasnije kajati.“ Dil nije ništa odgovorio, već se okrenuo i brţe-bolje udaljio, ispunjen muĉnim naletom adrenalina zbog kojeg je imao osećaj da su mu se noge pretvorile u gumu. Pohitao je dalje ulicom, osećajući se kao bubašvaba koju je neko isterao iz skrovišta. Usput, bez previše premišljanja, rešio je da povuĉe svoju odluku da sebi dozvoli da zaboravi ĉinjenicu da će mu to biti poslednja veĉera u ĉast povratka u školu. Eto šta će mi ostati kad ona ode. 23

Toliko je Juda dobio za izdaju Isusa, prema JevanĊelju po Mateju. (Prim. prev.) 64


Rasprave pred kojekakvim servisima za poprauku tehnike s nekadašnjim članovima tatine crkve koji misle da sam prodao oca Rimljanima. Oborene glave, obazrivo se osvrnuo oko sebe, ali su ulice do tada već opustele u sutonu boje rĊe. • • • Veĉera je, po obiĉaju, bila odliĉna. Dobra hrana i društvo izbrisali su onaj susret s Makinonovima. MeĊutim, ĉak i nakon što mu je gorĉina tog sukoba izbledela u glavi, potpuno ga je obuzela neka potištenost. On je, naravno, uvek osećao neki bol kad bi provodio vreme s Lidijinima u njihovom domu, zbog suprotnosti sa njegovom porodicom i domom. Njihova svetla, prozraĉna, prostrana kuća, ispunjena divnim stvarima i modernim ureĊajima, koja je veĉito mirisala na draţesno, ĉisto belo cveće i agrume… u poreĊenju s njegovom skuĉenom, mraĉnom kućom, ispunjenom propadanjem, smradom budi, starog tepiha i lepila koje je sve drţalo da se ne raspadne. Lidijina bliska, briţna porodica zaneta srdaĉnim razgovorom i Lidija, koja je, po njihovom izboru, bila jedinica… u poreĊenju s njegovom raspalom porodicom, majkom koja se ophodi prema njemu kao prema detetu iako je svega osamnaest godina starija od njega, i Dil, koji je bio jedinac samo zato što Bog njegovim roditeljima nije dao više dece (prema njihovim reĉima). Dok je ovoga puta bio kod njih, osećao se kao da sedi na plaţi i uţiva na suncu dok mu se hladna plima diţe oko ĉlanaka. U ovo doba naredne godine, ovoga više neće biti. TakoĊe se osećao i kao da sedi pokraj bolniĉke postelje nekoga ko je uţivao u lepom danu, ali sada oĉekuje da umre. To mu je od ranije već bilo poznato.

65


12 TRAVIS Letina je te

godine bila izdašna u zemljama Rajnara Severotoka, te se često gostiše za glomaznim hrastovim stolom u njegovoj velikoj dvorani. Traţio je da mu donose hleba i mesa dok se nije zasitio, pa je ostatke bacio psima što dremaše kraj vatre koja je plamtela u ognjištu. Bio je dobro raspoloţen. „Zaboravio sam da vam kaţem, doktore Blankenšip, da mi se baš sviĊa vaš sto.“ Travis je prešao rukom po površini obraĊene daske iz nekog starog ambara, pomaţući doktoru Blankenšipu da raspremi sto. „Hvala ti,Travise. Vidi se da si ĉovek sa istanĉanim ukusom.“ Travis se ozario. Nije ĉesto dobijao komplimente za ukus, što je bio jedan od neizbeţnih nedostataka nošenja zmajeve ogrlice. Dok je Travis pomagao doktoru Blankenšipu da pospremi, zazujao mu je telefon. Smaram se. Sedim i igram se s kuĉetom. Šta ti radiš?, stigla je poruka od Amelije. Travis je spustio tanjir u sudoperu. Baš sam veĉerao kod drugarice. Pomažem da raspreme. Kako ti se zove kuĉe? Zvuĉi zabavno! Zove se Krastavĉić.

Stvarno! Moj najbolji drug se zove Dil24!!! HEHE ŠTA??? Jednoga dana ćemo morati da spojimo Dila i Krastavĉića.

Obavezno. „Nešto mi se u poslednje vreme baš gleda Verner Hercog“, objavila je Lidija. „A na mene je došao red da biram. Zato je naš veĉernji film ovoga petka Pećina zaboravljenih snova.“ Lidijini roditelji povukli su se na ulazni trem u stolice za ljuljanje s vinom i knjigama, dok je Travis pošao za Lidijom i Dilom do sobe za gledanje TV-a. Dok su gledali dokumentarac o pećinskim slikama starim 32.000 godina, iz pećine Šove u Francuskoj, proţet Hercogovim egzistencijalnim 24

Dill – eng. miroĊija, koja se koristi u kiseljenju krastavĉića. (Prim. prev.) 66


razmišljanjima iznesenim sa upadljivim naglaskom, Travis se nehotice zapitao šta bi njegov otac rekao da je tamo. Šta trabunja ovaj peško? Ne razumem ni jednu jedinu reĉ. Travis je uţivao u filmu, kao i u svemu drugom što je mirisalo na vatru, drevna vremena i misterije. „Baš sam nešto u poslednje vreme razmišljala o trajnosti ljudskog ţivota, i kako ga mi proţivimo a da svet uopšte i ne primeti da smo došli i prošli“, rekla je Lidija dok je išla završna špica. „Mnogi hrišćani smatraju da je svet star svega šest hiljada godina“, rekao je Dil. „Pomisli samo. Te slike bile su tamo skoro pet puta duţe od toga.“ „Prosto da se zapitaš šta ćemo mi ostaviti za sobom“, rekao je Travis. „Ja bih hteo da ostavim za sobom nešto po ĉemu će me ljudi pamtiti. Kao što kraljevi rade. Ili ovi što su slikali po pećinama.“ Shvatio je to dok je izgovarao te reĉi. Sedeli su tako nekoliko trenutaka, zamišljeni. „Treba da ostavimo nešto za sobom“, rekao je Travis. „Da nas ljudi upamte. Neku našu verziju pećinskih slika.“ Lidija nije imala neku spremnu šalu, a to je znaĉilo da joj se dopala njegova zamisao. „Ali ne u pećini. Ne bih sad baš puzala po pećinama.“ „Na Stubu“, rekao je Travis pošto je malo razmislio. „Niko od nas ne zna da crta, ali moţemo da ispišemo nešto što nam je vaţno.“ „SviĊa mi se. Predosećam ĉlanak na blogu o ovome“, reĉe Lidija. „Ali da krenemo od poĉetka. Imate li svi nešto što biste zapisali? Dile?“ „Imam neke svoje pesme koje bih mogao da ispišem.“ „Trav?“ „Nauĉio sam napamet ono što je Rajnar Severotok urezao na nadgrobnom kamenu svog najboljeg druga. Taj deo mi je omiljen.“ „Dobro. Znaĉi jedino još ja moram nešto da smislim. Razmisliću dok se budem presvlaĉila.“ Lidija je otrĉala na sprat i vratila se koji minut kasnije, presvuĉena u odeću koja je više odgovarala tumaranju po šumi. „Dobro“, rekla je. „Vodootporni markeri. Oni veliki.“ „Volmart“, reĉe Travis. Retko kada je on bio pokretaĉ njihovih aktivnosti, pa se sada ponosio sobom. „Volmart petkom uveĉe? Pa da se sretnemo sa ĉitavim društvom iz škole!“ reĉe Dil. „O, neeeee, u pravu si“, reĉe Lidija. „Propustili smo zezanciju petkom uveĉe u Volmartu gledajući Hercogov dokumentarac. Moramo da povratimo društveni status!“ Sjaj zvezda probijao se kroz zeleni svod od golemih hrastova i magnolija u Lidijinoj ulici. Travis je osetio da mu se niz leĊa sliva znoj ĉim

67


ih je pogodila zapara. Ali nije mario. Petkom uveĉe ionako ne rade ništa zabavnije. • • • Ušli su na Volmartovo parkiralište taman kad se srebrni mesec digao na nebu boje safira. Cika, kikot i muzika doprli su iz gomile parkiranih kola kad su se zaustavili i krenuli unutra. Travis je štap ostavio u kolima. „Dilllldooooo, Hlamidijaaaaa!“ viknuo je neko. Lidija je odmahnula glavom. „Eto kakav je moj ţivot. Na Volmartovom parkiralištu petkom uveĉe dobacuje mi neko ko jako loše imitira detinjaste fore o prdenju iz tinejdţerskih filmova.“ „Malopre smo gledali pametni dokumentarac, tako da ovo zapravo i nije tvoj ţivot“, reĉe Travis. „Sve se nešto mislim da i nismo propustili ništa naroĉito bez dešavanja s Volmartovog parkirališta“, rekao je Dil. „Imaš li kolaĉića, mala izviĊaĉke?“ doviknuo je neko drugi. Lidija nikada nigde nije izlazila a da nije bila savršeno sreĊena. Sad je nosila starinsku majiĉicu iz nekog letnjeg kampa, krem bermude za pešaĉenje i cokule iz sedamdesetih.“ „Biće da sam sama kriva“, reĉe Lidija. Da li svi propaliteti iz tvoje škole bleje po Volmartu petkom uveĉe?, Travis je poslao poruku Ameliji. Obavezno, odgovorila je. Kao da ţivimo u istom gradu. Kamo sreće. Volim svoje društvo, ali bilo bi strava da mogu da priĉam s tobom uživo o Krvolomu. Kupili su markere i odvezli se do neimenovanog šljunkovitog puta koji se završavao nekim šumarkom kraj reke Stirkiler koja je presecala Forestvil na dva dela. Vazduh se osećao na japanski ararut25, blato, hladni šljunak i mrtvu ribu. • • • Taj miris. Travis odjednom ponovo ima ĉetrnaest. S majkom je na bogosluţenju subotom uveĉe u forestvilskoj Prvobitnoj crkvi Boţjoj. Nova porodica poĉela je da pohaĊa njihova mala okupljanja. Kristal i Dilard Erli MlaĊi, ţena i sin Dilarda Erlija Starijeg, onog Izopaĉenog Propovednika koji 25

Biljka puzavica, poznata i kao strelasti koren ili kudzu. (Prim. prev.) 68


je petljao sa zmijama. Skromna parohija Erlijevih raspala se u odsustvu veleĉasnog, a Prvobitna crkva Boţja bila je najbolja zamena koju su mogli da pronaĊu u Forestvilu. I tu će dobiti propovedi o govorenju na nepoznatim jezicima, Svetome duhu i spuštanju ruke na bolesne radi isceljenja. Zmijama i ispijanjem otrova moraće da se pozabave kod kuće, ako su baš raspoloţeni za tako nešto. Sede pozadi, pored Travisa i njegove mame. Izgledaju kao da mesecima nisu spavali, a verovatno i nisu. Dilard nikoga ne gleda u oĉi. Kao da ga ne teši mnogo što se nalazi u kući Boţjoj. Ĉini se zanemaren, kao da nema prijatelja. I Travis je znao kako je to. I njega ĉesto sumnjiĉavo gledaju zbog odeće i dokazane sklonosti ka ĉitanju nehrišćanskih knjiga. Isto tako, zna ponešto i o gubitku i besanim noćima. Njegov stariji brat Met poginuo je u eksploziji bombe nasred nekog druma u Avganistanu prethodne godine. Otac im nikada nije bio nešto naroĉito fm ĉovek, ali bio je još gori kad popije. Poĉeo je da pije još više kad je Met poginuo. Mnogo više. I Travis se promenio. Ranije je voleo knjige i video-igrice o savremenim vojnicima, ali ga one sada samo podsećaju na Meta. Podsećaju ga kako mu je Met slao mejlom slike sebe i svojih drugova dok sede s oruţjem na vojnim dţipovima. Stare knjige i video-igrice podsećale su ga na tugu, gubitak i ĉinjenicu da nije dorastao Metu. Zato sada junaštvo i bitke pronalazi u epskoj fantastici. Tako uspeva da pobegne iz sveta u kojem starija braća ginu u tuĊini. A ĉim majka dokuĉi na koji naĉin Travis pronalazi utehu, iz kupovine u Nešvilu donosi mu kući prvu knjigu iz sage Krvolom, po preporuci zaposlenih iz knjiţare. Travis uspeva da uhvati Dilardov pogled, pa mu se smeši i maše. Dilard bezizraţajno uzvraća mahanjem. Travisu nešto govori da treba da popriĉa s njim. Oduvek su ga uĉili da se Sveti duh zapravo obraća kroz osećaj da treba da uradiš nešto dobro i da samim tim moraš da odgovoriš ĉim ĉuješ njegov zov. A pored toga se i sam osećao pomalo usamljeno. Jedna od posledica njegovog povlaĉenja u svet fantastike bilo je ostavljanje ono malo društva što je imao, mahom iz crkve, za sobom. Primakavši se Dilardu na klupi, pruţio mu je ruku. Dilard se rukovao s njim. Kad su se naredni put sreli u crkvenoj sekciji za mlade, Travis je pitao Dilarda da li hoće da odu do nekog strava mesta koje mu je brat pokazao pre nego što je otišao na obuku za marince. Lepo mesto da sedneš i prepustiš se sopstvenim mislima. Nije mu spomenuo, ali bilo je to dobro mesto i da tamo pobegneš od oca kad se napije dok gleda ragbi, pa se priseća koliko je dobar ragbista tvoj pokojni brat bio, i još te pita kako bi se osećao da moraš da treniraš gomilu afroameriĉkih (mada on tu upotrebi

69


neku drugu reĉ) milionera i ne pušta te sve dok ne slaţeš i ne kaţeš mu da se verovatno ne bi dobro osećao, ĉisto da bi se smirio jer katkad zna i da skine kaiš. I onda mrziš samog sebe što si ispao kukavica i što nisi rekao šta stvarno misliš. Mrziš samog sebe što nisi dobar u sportu kao tvoj pokojni brat. Mrziš samog sebe što nisi hrabar kao ljudi o kojima voliš da ĉitaš. I onda samo ţeliš da odeš negde gde se zbog drugih nećeš tako osećati. • • • „Travise, ovoga puta moţeš da poneseš štap“, rekla je Lidija, vraćajući ga nazad u stvarnost. „Ovo mesto me noću malo prestravljuje.“ „Šta ako te neki oposum ili rakun vidi sa mnom? Zar te ne bi bio blam?“ „Ponesi štap pre nego što se predomislim.“

70


13 DIL „Imam kod sebe i elektriĉni paralizator i suzavac“, rekla je Lidija. „Mama me je dobro naoruţala.“ „U ĉemu je fora?“ upitao je Dil. „Misliš da ćeš naleteti na dvadesetak ubica?“ „Ja sam ţena koja glasno istupa u javnosti. Moram da mislim na mere predostroţnosti.“ „Moţda daTrav i ja poĉnemo da nosimo odela i sunĉane naoĉare kad se druţimo s tobom.“ Jesi li završio?“ Jesam.“ Probili su se kroz šipraţje u podnoţju ţelezniĉkog mosta. Hor kreketavih ţaba pridruţio se cvrĉanju insekata pokraj reke. Dil ih je predvodio, noseći baterijsku lampu iz Lidijinih kola. Lidija je osvetljavala tlo pred sobom svetlom iz mobilnog telefona. „Bojim se zmija.“ „Budemo li imali problema sa zmijama, pustićemo Dila da se petlja s njima“, rekao je Travis. „Kapirate?“ Dil pljesnu nekog komarca. „Kapiram, kapiram.“ Busenje trave pod njihovim nogama postalo je vlaţno kao u moĉvari. Lidija je pokušala da napravi neku sliku, uz blic. „Nije ovo tako loše“, rekla je. „Pomalo se osećam kao Rajan Meginli26. Hoće li neko od vas da se skine i trĉi unaokolo go po mraku dok ja slikam?“ Dil je prišao Lidiji s leĊa da pogleda slike. „Ne baš.“ „Od mene bi ti soĉivo puklo“, rekao je Travis. „Molim te.Travise. Imaš divno telo. Dile, reciTravisu da ima divno telo.“

26

Poznati mladi ameriĉki fotograf koji ĉesto fotografiše gole ljude u prirodi. (Prim. prev.) 71


Ta reĉenica iz serije Ĉudaci i štreberi, kojom je Lidija bila opsednuta, bila je obavezna fora meĊu njima još otkad je Lidija naterala Travisa i Dila da odgledaju sve epizode za jedan dan. Uvek su crkavali od smeha na nju. Stigli su do ogromnog betonskog potpornog stuba mosta koji se izdizao iz zemlje kraj reke. Probili su se sa strane dok im je blato bućkalo pod donovima, do mesta gde su visile oguljene, zelene metalne merdevine. Da bi doprli do Stuba, koji se nalazio nasred reke, morali su da se popnu uz merdevine na priobalnom stubu, preĊu prolazom koji se pruţao ispod mosta i spuste se niz još jedne merdevine do Stuba. „Pitam se da li da se pozovem na onu privilegiju da dame imaju prednost, pa da izbegnem penjanje za vama po ogavnim, blatnjavim preĉkama, ili da ipak vi idete prvi da proverite da se nije neki dţinovski pauk ugnezdio tamo negde gore.“ „Dţinovski pauk poput Šalar, kraljice paukova“, promrmljao je Travis, dovoljno glasno da ga svi koje bi to zanimalo mogu pitati ko je Šalar. Niko ga nije pitao. „Evo.“ Dil se uhvatio za merdevine, pa je podigao stopalo da bi ostrugao cokule o stub pre nego što će se popeti na prvu preĉku. Isto je uradio i sa drugom cokulom. „Ovako je sve rešeno. Sad nećeš blatnjavim rukama isprljati ono što mi ostane od tela kad me Šalimar ili nešto drugo ubije.“ Popeli su se merdevinama i provukli se kroz uzani otvor na vrhu prolaza. Travis je morao da uvuĉe stomak. „Ne smemo zaboraviti da sledeći put ponesemo malo maslaca da podmaţemo Travisa“, rekao Dil. Travis se nasmejao, pokušavajući da se provuĉe. „Hajde, narode, pomozite malo.“ „Tek nakon što ĉastiš curu veĉerom“, rekla je Lidija, imitirajući zavodljivim glasom starlete iz ĉetrdesetih godina prošlog veka, otresajući pepeo sa zamišljene cigarete. „Eh, kad bi kroz rupe mogao lako da upadneš, kao što si njoj sad upao u zamku“, reĉe Dil. Pošto su konaĉno izvukli Travisa, nastavili su prolazom prema Stubu. Travis je morao da hoda pognut da ne bi udario glavu. Stigli su do još jednog otvora s merdevinama, pa su se provukli i kroz njega. „Lakše mi je da se probijem niz rupe nego uz njih“, reĉe Travis. „Eto, ovu ni takao nisi“, reĉe Lidija, opet glasom kao iz ĉetrdesetih godina prošlog veka. „Siroti most će se osetiti zlostavljano zbog nas“, rekao je Dil. „Nisam tako mislio. Pobogu, ljudi!“

72


Napokon su stigli do Stuba, gde su imali mnogo više prostora. Dil je diskretno šutnuo prazno pakovanje kondoma u vodu ispod njih. „Svaki put kada doĊemo ovamo, pokušavam da ukapiram ĉemu uopšte sluţe ove merdevine“, reĉe Dil. Lidija je preturila torbu u potrazi za svojom knjigom i markerima. Jelda? Ehej tamo, brale, što ne bi sišo dole da proueriš jel' nam Stub još tamo? Vaţi, šefe. Dobra vest: Stub je još tu!“ Jeste, ali moraju da silaze da oĉiste i ofarbaju metalne delove i provere zaptivke, varove i sve ostalo“, rekao je Travis i potapšao Stub, na šta se zaĉula šuplja, metalna zvonjava. Lidija je proverila jedan široki, ravan deo, pa je obrisala prašinu s njega. „Kako to da svaki put kada priĉamo o stvarnom svetu, ti nekako uspeš da u priĉu uvuĉeš nešto izmišljeno, a svaki put kad mi nešto zamišljamo, ti nas vratiš u stvarni svet?“ Travis slegnu ramenima. „Moji zamišljeni svetovi su zanimljiviji od stvarnog sveta, a mašine i alati su zanimljiviji od onoga što vi zamislite.“ Lidija je slikala oĉišćeno mesto. „Kako da ne. Ali hajde, dobro. Dodaj mi marker.“ Lidija se bacila na posao na svom delu, koristeći se svetlom sa mobilnog telefona. Dil i Travis otišli su na suprotnu stranu, s baterijskom lampom, da ispisu šta imaju, jedan po jedan. Travis je zaškripao markerom. „Ali pazite da ne padnete, narode. Bezbednost na prvom mestu.“ „Postoji verovatno i gori naĉin da umreš nego da upadneš u reku, sjajno se provodeći s društvom do samog kraja“, rekao je Dil. „Koji bi, po vama, bio savršen naĉin za umiranje? Kad biste mogli da birate?“ upitao je Travis. „Boţe Trav, ti stvarno znaš da pomraĉiš raspoloţenje“, reĉe Lidija. „Ali eto meni materijala za blog. Dile? Deluješ mi kao da si razmišljao o tome. Hajd', udri. Mislim, po razgovoru. Nisam mislila da nas stvarno udariš i gurneš sa Stuba.“ Dil je kratko razmišljao. Zagledao se u reku, u njene struje i virove, u šare koje su se stvarale na površini i nestajale. Oslušnuo je njen ravnomerno haotiĉni zvuk. Mesec je bio visoko na nebu, Venera je sijala pored njega. Na horizontu ispod njega radijski toranj uzdizao se ka nebu boje indiga, lenjo trepćući crvenim svetlima. Topli veĉernji lahor doneo im je dašak orlovog nokta i lipe sa obale. Neki voz zapištao je u daljini; uskoro će zatutnjati iznad njih zvukom sliĉnim buĊenju uz grmljavinu. Bio je nalik zvuĉnoj viljušci koja treperi frekvencijom ovog mesta, ovog trenutka. „Evo ga“, reĉe Dil. „Ovako. Lidija?“

73


„Okruţena slugama koji cepaju odeću sa sebe i ridaju, preklinjući me da mi se pridruţe u zagrobnom ţivotu da bi mogli da nastave da me sluţe.“ „Ne znam ĉak ni da li se sad zezaš“, reĉe Dil. „Dobro, dobro.“ Razmišljala je još nekoliko trenutaka. „Opĉinjena sam ţivotom i smrću Marte Gelhorn. Bila je novinarka, jedan od mojih heroja. Radila je svašta nešto divno. Rekla je da ţeli da umre kad previše ostari da bi mogla bistro da razmišlja ili da bude zanimljiva. Zato je progutala kapsulu cijanida kad je imala blizu devedeset godina, ili tu negde. Ako bih mogla da prasnem u prelepom naletu topline i svetlosti, poput prskalice, eto, to bih poţelela. Da ljudi priĉaju o meni i pamte me kad me ne bude bilo. Da urezem svoje ime u istoriju.“ Voz je bio sve bliţe. „Ja ću posle voza“, doviknuo je Travis kad im je zagrmelo iznad glava. Pošto je voz prošao, rekao je tiho, gledajući reku: „Ja bih voleo da umrem slavno. Na zelenom bojnom polju kao stari ratnik, s drugovima oko sebe.“ Zastao je da se pribere. „Mogao bih da se pridruţim marincima kao Met da ţelim da umrem u ratu poput njega. Ali ne ţelim to. Ne ţelim da umrem u Avganistanu ili nekoj stranoj zemlji. Ţelim da umrem boreći se za svoj dom. Za cilj koji mi nešto znaĉi. Zato i jesam napisao ovo što sam napisao.“ Dil mu je pruţio baterijsku lampu. „Daj da vidimo.“ Travis je uperio lampu u ono što je napisao. Poĉivaj, o viteže, gordo u pobedi, gordo u smrti. Neka ime tvoje zanavek svetlost bude onima što te voleše. Neka belo cveće nikne tu gde ti poĉivaš. Proživeo si dobar život, a sad se poĉasti u dvoranama naših starih na njihovoj veĉnoj gozbi.

„Nisam imala pojma da ti te knjige baš toliko znaĉe, Travise“, šapnula je Lidija. „Sad se osećam grozno što sam se toliko sprdala s Krvolomom.“ „Da li to sada znaĉi da ćeš proĉitati knjige?“ „Ne.“ „Sjajne su. Zaboravim na sve u ĉemu nisam dobar i sve što nisam kad ih ĉitam. Uz njih se osećam hrabro.“ „Što mi znamo kako da se zabavimo petkom uveĉe, jelda?“ rekla je Lidija.

74


„Nego, Lidija, moţda bismo, nakon što se odseliš pa budeš dolazila u posetu, mogli da se vratimo i dodamo druge stvari na Stub“, rekao je Dil. „Ako ti to ne bude previše dosadno.“ „Obavezno. Uopšte mi ne zvuĉi dosadno.“ Lidija je uslikala ono što je Travis napisao. „Dobro, Dile, pokaţi nam tvoje.“ Pomerili su se na drugu stranu stuba. Dil je uperio baterijsku lampu u svoj natpis. „Rekao sam da ću ispisati neki od stihova iz mojih pesama, ali sam se predomislio i ispisao neke od mojih omiljenih stvari.“ Mesečina. Zatišje pred oluju. Strašilo. Prašnjave Biblije. Napuštene kuće. Svici. Zraci sunca kroz prašinu. Opalo lišće. Crkveno groblje. Tmurno jesenje nebo. Rečni nasip. Šljunkoviti drum. Vazdušni zvončići. Zapaljeno drvo. Pištanje voza u zimskoj noći. Ararut oko telefonskog stuba. Raskupusani psaltir. Beli krstovi pokraj puta. Zujanje zrikavaca. Senka. Vrapci. Rđa. Svetla železničke lampe u magli. Cvrčci. Poigravanje lišća na vetru. Oronuli ambar. Njiva nakon žetve. Oblaci ispred meseca. Mirni suton. Munje. Otkucaj srca. Lidija je i to uslikala. „I ja sve to volim, a nisam ni znala dok nisam ovo videla.“ „Mislim da sve ovo neće baš izdrţati trideset dve hiljade godina“, reĉe Travis, „ali moţda bar nas nadţivi, je li tako?“ Lidija im je pokazala citate Doli Parton koje je ispisala po Stubu.

Otkrij ko si i onda namerno budi to. Vetrom ne možemo da upravljamo, ali možemo da podesimo jedra. Ako ti se ne sviđa put kojim Hodaš, ti sebi utabaj novi.

je.

„Budućim naraštajima dobro će doći saveti ove proroĉice“, obrazloţila

Potom su neko vreme leţali na leĊima, zureći u zvezdano prostranstvo kroz šine ţelezniĉke pruge i slušajući mraĉnu reku ispod sebe. Eto, to bi moţda bilo to, pomislio je Dil. Od ovog ti ţivot moţda nikada neće biti bolji. Od ovog trenutka. Od ovoga sada.

75


„Negde sam proĉitao da mnoge od ovih zvezda koje vidimo zapravo više ne postoje. Već su se ugasile, ali su njihovoj svetlosti potrebni milioni godina da stigne do Zemlje“, reĉe Dil. „To nije loš naĉin da umreš“, reĉe Lidija. „Odavati svetlost još nekoliko miliona godina i nakon što te više ne bude.“

76


14 lidija Mama je već bila u krevetu kad je stigla kući. Tata je sedeo na kauĉu u bademantilu, jeo kokice i gledao TV. „Zdravo, princezo“, rekao je kad je ušla u dnevnu sobu pošto je oprala ruke u kupatilu u hodniku. Jesi li se lepo zabavila veĉeras?“ „Pravo pravcato partijanje petkom. Bila je to aliterativna forestvilska zabava.“ Izula je cokule za pešaĉenje, sela na kauĉ i sklupĉala se uz tatu, spuštivši glavu na njegovo rame. On je svoju oslonio na njenu. „Mirišeš na letnju noć.“ Prinela je pramen kose do nosa. „Mirisne sveće koje bi trebalo da mirišu na letnju noć nikada ne mirišu ovako. Uvek mirišu na kolonjsku vodu nekog uvrnutog tipa.“ Uzela je šaku kokica iz njegove ĉinije. „SviĊaju mi se tvoji drugovi. Dobri su to momci. Dobro si ih odabrala.“ „Jesu. Ne znam što si tako iznenaĊen mojim dobrim izborom.“ „Imaš sreće što ih imaš. Dobri drugovi iz srednje škole ne dešavaju se tek tako.“ „Pogotovo ne ovde kod nas.“ „Ma bilo gde. Nije ovo bilo baš toliko loše mesto za odrastanje, zar ne?“ Lidija je podigla glavu s tatinog ramena da bi se dobro zagledala u njega. „Ti me to ozbiljno pitaš?“ „Šta? Što ne bih pitao? Fino je ovo mesto. Mirno, bezbedno. Ovaj kraj je prelep. Ja sam odrastao ovde, a tvoja majka nekoliko okruga dalje. Preuzimanje dedine ordinacije smanjilo nam je stres koji bi naša porodica osetila da sam morao da poĉinjem od nule.“ „Grozno je ovde. Ljudi su glupavi rasisti ili homofobi. Nemam ni jednu jedinu drugaricu u školi otkad je Hajdi otišla.“ Tata je uzeo daljinski upravljaĉ da utiša televizor. „Ĉekaj. Nikada se ne bi sprijateljila ni s Dilom niTravisom da ne ţivimo ovde. Da te pitam nešto. Da li voliš to što jesi?“

77


„Da.“ „Da li zaista misliš da odrastanje na ovom mestu nije imalo veliki udeo u tome šta si postala? Da li misliš da bi imala istu volju da stvoriš Dolivud da smo ti mi pruţili ĉitav svet na dlanu?“ „Ti ozbiljno tvrdiš da je moje odrastanje u ovom usranom gradu bilo deo neke velike strategije da me pretvorite u nekoga ko se bori za sebe?“ „Jednim delom. Da.“ Lidija je ispruţila ruku da pljesne tatu po ĉelu kao da hoće da mlatne nekog komarca. Štrecnuo se i odmaknuo od nje. „Gledaj ovako. Da li misliš da postoji bilo koje mesto, u bilo kojem gradu, u bilo kojoj srednjoj školi, na koje neko pametan i nadaren kao ti moţe da ušeta i radi to što ti radiš, a da niko ne pokuša da ga sruši jer se oseća inferiorno?“ „Ne znam.“ Ponovo je oslonila glavu o tatino rame. „I ja sam prošao kroz sve to u srednjoj školi.“ „Ma daj, molim te. Mama mi je rekla da si bio predsednik razreda u našoj srednjoj školi.“ „To ne znaĉi da sam imao mnogo dobrih drugova i da sam se uklapao. To znaĉi da sam bio dobar prema svima, pa su me time nagradili. Ali sam se ipak osećao usamljeno.“ „Pa što si se onda vratio da ovde odgajaš kćerku? Pogledaj me u oĉi i reci da to nije bilo zato što si se plašio ţivota u većem gradu.“ „Mislim da se nije toliko radilo o strahu, koliko o inerciji ţivota na poznatom mestu s kojim osećamo neku povezanost. Nigde nije savršeno.“ „A ja sam baš mislila da u Forestvilu nema šta da se popravlja.“ Tata je uzeo šaku kokica sa sada već smanjene gomile. „Meni je sasvim dobar, a kad sam ja bio u srednjoj školi, nisam imao ĉak ni ta dva dobra i odana druga kao što su Dil iTravis. Vidim po njihovim licima. Stali bi izmeĊu tebe i krda lavova.“ „Ĉopora lavova.“ Uzela je šaku kokica. „Nebitno. Sigurno ne bi dozvolili lavovima da te pojedu. Nemoj misliti da ti neće nedostajati kad odeš i preĊeš na nešto veće i bolje. Jednim delom će ti nedostajati ovaj ţivot.“ „Biću prezauzeta da bi mi bilo šta nedostajalo.“ „Nećeš, nećeš. Slušaj, dušo, ovi tvoji prijatelji su pravi prijatelji. Iskreni prijatelji. Njih ĉak dvojica.To je dvoje više nego što mnogi ljudi koji ţive u većim gradovima i rade prefinjenije stvari imaju.“ Glas joj se utišao onako kako se dešavalo kad je znala da mora da popusti pred neĉim, ali tako da svet ne ĉuje. „Znam.“

78


„E onda nemoj više da prebacuješ roditeljima što su rešili da te odgaje tu gde smo te odgajali. Da smo te odgajili u velikom gradu, moţda bi te pogodio neki zalutali metak iz uliĉne pucnjave, ili nešto sliĉno.“ Podigla je glavu s tatinog ramena da zakoluta oĉima, ali tako da on vidi. „Veoma se kajem što sam te naterala da gledaš seriju Doušnici. Trebalo je da pretpostavim da ćeš se kasnije ponašati kao potpuni kreten.“ „Šta će Dil iTravis nakon što maturiraju?“ Uzdahnula je. „Ma ne znam, Dil će valjda da se zaposli za stalno kod Flojda, a Travis u njihovoj drvari. Pa će onda ţivotariti i ići u Kuću vafla i šta ti ja već znam dok ne ostare i ne umru.“ „Heeej“, reĉe joj tata, oštrije nego inaĉe. „Nemoj tako.“ Lidija ga je prekorno, povreĊeno pogledala, mršteći se. „Izvinjavam se. Gospode, ne moraš odmah da smaraš.“ „Ne, ne, dušo. Ne smaram ja tebe. Nego ti sad vrlo nadmeno i neuviĊavno gledaš na njihove ţivote. Neki ljudi ţive mirnim ţivotima i to je sasvim u redu. Ima i u tome dostojanstva, ma šta ti mislila.“ „Ma ja bih samo volela da ţele više od ţivota jer mi je stalo do njih. Mrska mi je sama pomisao da Dil i Travis zaglave ovde i ţive bednim ţivotima. To me baš iscrpljuje. Posebno bih ţelela da Dil ode na fakultet i napravi nešto od svog ţivota.“ „Mislim da oni ne pokušavaju da tebe liĉno onespokoje. Njihove ţivotne okolnosti se zaista razlikuju od tvojih.“ „Pa dobro jutro, misliš da ne znam!“ „Znaš li? Smem da ti kaţem nešto u poverenju?“ Pogled joj je govorio: naravno da smeš, kako se uopšte usuĎuješ da sumnjaš u tako nešto. „Stvarno ne smeš nikome da kaţeš jer bih mogao da upadnem u nevolju zbog odavanja podataka o pacijentu. Ali mislim da bi trebalo da znaš. Pre nekoliko godina zamenio sam Travisu dva prednja zuba. Rekli su mi da je imao nezgodu u drvari, da je redao neka drva i da je viljuškar naleteo u naslaganu gomilu i nabio mu jedno drvo u lice. Ali evo šta je meni bilo sumnjivo. Pozvali su me tek narednog jutra. Drvara se zatvara u pet, isto kao i moja ordinacija. Zašto me nisu pozvali ranije? Zar se ta nezgoda desila baš u 16.59h? Ĉisto sumnjam. Zar ti ne bi odmah zvala zubara?“ „O boţe“, prošaputala je Lidija, „to mora da se onda desilo te veĉeri…“ „Kod kuće. Naravno, nisam imao nikakvih dokaza, a Travis je uporno ponavljao da se sve desilo u drvari. MeĊutim, prvo je rekao da je svlaĉio neko drvo sa gomile i da je ono palo i lupilo ga. A onda je rekao da je viljuškar gurnuo drvo na njega.“ „Travov tata mi skroz jeste taj tip.“

79


„Klint Bohenon je i te kako taj tip. Bio je dva razreda ispred mene u srednjoj školi. Svirepijeg gada sigurno nisi srela. Siledţija. Šepurio se po srednjoj školi kao da niko ne sme da ga pipne. Ragbi zvezda. Ti stvarno nisi znala kroz šta Travis prolazi kod kuće?“ Lidija se osetila povreĊeno i neobavešteno, pri ĉemu joj nijedan od ta dva osećaja nije prijao. „Nisam. On… on ne priĉa šta se dešava kod kuće. Znala sam da mu je tata govnar, ali nisam znala koliki. Kako je Travis uopšte potekao od takvog ĉoveka? Pa nema finijeg od njega.“ „En Mari, njegova mama, išla je sa mnom u razred. Fina, lepa. Navijaĉica. Dobra sa svima. Svi smo mislili da će Klint postati bolji uz nju kad se venĉaju. Izgleda da do toga nije došlo.“ Lidija je sve to ćutke upila u sebe. Tata je privio bliţe sebi. „A o Dilovim problemima ne moram ni da ti priĉam. No, htedoh reći da si ti imala sasvim drugaĉiji ţivot, i zato je vaţno da imaš razumevanja za njih.“ „Vaţi“, rekla je Lidija, potresena. Kako to da nisam znala za Travisa? Kako sam mogla biti toliko slepa? Nikakva sam drugarica. Trebalo je da primetim. Da se postavim tako da Travis ima dovoljno poverenja da mi kaţe tako nešto. „Tebe ĉekaju velike stvari, Lidija. Ali po odreĊenoj ceni. Svi ţele da budu blizu uspešnih i tako pridobiju malo uspeha i za sebe. Moţda doĊe dan kad ćeš morati dobro da razmisliš da bi shvatila da li te neko voli zbog tebe same, ili samo malo ţeli da se ogreje o tvoju vatru. Sada imaš dva druga koji moţda nisu glamurozni, ali te vole zbog tebe same.“ „U pravu si“, šapnula je. Tata se uspravio glumeći zapanjenost, te se brţe-bolje dohvatio telefona. „Ĉekaj, ĉekaj! Moţeš li da ponoviš da mogu da snimim?“ „Ne glupiraj se, nepodnošljiv si. Odoh da radim na blogu.“ Ustala je. „Nemoj da zasedneš dokasno.“ „Volim te, tatice.“ Poljubila ga je u obraz. „Inaĉe, danas ti je stiglo nekoliko stvari. Na kuhinjskom pultu.“ Lidija je otišla do kuhinje. Paket od Soue, nove internet prodavnice pristupaĉne odeće. Haljina za plaţu i sandale sa punom petom. Nije loše. Staviće ih na blog. Manji paketić od Miu Miu. Poklon za povratak u školu – ogrlica. To će sigurno staviti na blog. I neka koverta. Otvorila ju je. Pismo, na najskupljem papiru koji je ikada drţala u rukama. A miris kao da su ga struĉnjaci za mirise osmislili tako da odiše dahom knjiţare retkih knjiga iz nekog otmenog dela Pariza ili Londona. Ispisan moćnim, iskošenim, ţenskim rukopisom:

80


Divan ti je blog. Naravno da ću ti dati preporuke. Napiši ih tako da mogu da ih potpišem, pa reci Daliji da ih preda mojoj asistentkinji. Gledaj da ti gramatika i pravopis budu besprekorni. Ali, pre svega, budi velikodušna prema sebi, da imam šta da potpišem. Pozdrav, Vivijen Vinter UzbuĊenje je razvejalo nešto od utuĉenosti nakon razgovora o Dilu i Travisu. Upravo mi stiglo pismo od tvoje mame, kaže da će mi napisati preporuke!!!HVALA TU, napisala je poruku Daliji. Telefon je zazujao. Jesam li ti rekla?, uzvratila je Dalija. Platiš mi tako što ćeš me ugostiti na Dolivudu. Važi. Napravićemo tvoj profil i intervju. Najozbiljnije ti hvala. Ma ništa. Kloi je, inače, pristala. Tri ekstramoderne cure u Njujorku. Moraćemo naći neko mesto s gomilom plakara. Sad još samo da upadnem na Njujorški univerzitet, napisala je Lidija. Ma neće ti biti teško, zahvaljujući mami i tvojoj pameti. Lidija je poĉela da sastavlja novi ĉlanak na blogu razgledajući slike onoga što su ona i njena dva druga osmislili kao svoje poruke svetu jednom kada budu mrtvi hiljadama godina, pa je pokušala da smisli šta bi to dobro mogla da napiše uz njih.

81


15 DIL Gospodin Berson, vlasnik i gazda knjiţare Riverbenk, oduvek je podsećao

Dila na gegajućeg, ĉovekolikog jazavca. Nosio je malene naoĉare sa tankim metalnim ramom navrh nosa, a uz njih, svih meseci sem onih najtoplijih letnjih, dţempere prekrivene maĉijim dlakama, zakopĉane preko okruglastog stomaka, obiĉno preko majica sa likom Merla Hagarda ili Vejlona Dţeningsa27 usred koncerta. Dilu je gospodin Berson oduvek bio drag. Kao veĉiti neţenja koji je voleo maĉke i knjige i sam je bio meta mnogih govorkanja i osuda, pa mu nije padalo na pamet da iste uputi na Dilov raĉun. Dil, Lidija i Travis došli su pola sata pre zatvaranja (koliko je to već bilo moguće proceniti, pošto je gospodin Berson otvarao i zatvarao radnju po sopstvenoj volji i nahoĊenju), i svojim ulaskom rasterali su tri-ĉetiri maĉke po radnji. Gospodin Berson podigao je pogled sa hoklice iza pulta, gde je ĉitao neki petparaĉki nauĉno-fantastiĉni roman iz šezdesetih godina prošlog veka, rasejano mazeći ko zna koju po redu maĉku. Nekoliko gitara visilo je na zidu iza pulta. Ĉitava šuma polovnih knjiga uzdizala se oko njega, a vazduh je bio proţet uobiĉajenim mirisom vanile i zaĉina iz duvana za lulu i starih broširanih izdanja. Mlohavo lice gospodina Bersona ozarilo se ĉim je spazio Travisa, jednu od najvernijih mušterija. „Mladi gospodaru Bohenone!“ rekao je krkljavo, nameštajući naoĉare. „Do kakvih vas to tajnovitih, izmaštanih zemalja mogu danas sprovesti?“ Travis se oslonio o stakleni pult u kojem je bio smešten Bersonov maleni muzej s prvim izdanjima Foknera, O'Konorove, Veltijeve i Makartija. „Svratili smo, zapravo, da pronaĊemo roĊendanski poklon za Dilovu mamu, ali kad sam već tu, da li bih mogao unapred da naruĉim Oluju smrti kod vas?“ Sve što je knjiţara Riverberik imala u ponudi bilo je dobrano korišćeno. Gospodin Berson voleo je da putuje unaokolo u izlupanom, 27

Ĉuveni ameriĉki pevaĉi kantri muzike. (Prim. prev.) 82


zarĊalom tojotinom kamionetu iz osamdesetih prekrivenom šaljivofanovskim (MOJ DRUGI AUTO JE MILENIJUMSKI SOKO), proknjiškim (RADIJE BIH ĈITAO) i pomalo politiĉkim (SUŢIVOT) nalepnicama, i nabavlja pune kutije knjiga po jeftinim radnjama i kućnim i biblioteĉkim rasprodajama. Ali imao je i manju ponudu novih knjiga, i uz to je primao i posebne porudţbine od ljudi koji se nisu koristili Amazonom jer su više voleli da pruţe podršku svojoj mesnoj knjiţari. „Ah da, Oluja smrti. Novo delo iz opusa G. M. Peningtona. Jelda da imate sreće što ne prodajem knjige po njihovoj teţini?“ Kikoćući se, izvadio je neku raskupusanu svesku da pribeleţi nešto. „Dakle, Travise, šta će nam se zbiti s lozom Severotoka u konaĉnoj bici protiv mraĉnih sila loze Alistera i njihovih Zlosrećnika? Hoće li se kraljica Jesenjih Zemalja umešati sa svojom Vranom Straţom? Hoće li kopile Randa Alistera pomutiti Alisterove namere i povesti Konjanike Istoka u riskantnom pokušaju da za sebe preotme Zlatni presto?“ Travisu oĉi zablistaše. Nije ĉesto imao prilike da razgovara o Krvolomu sa stvarnim ljudskim bićima, od krvi i mesa. Zinuo je, spreman da odgovori. Lidija ih je prekinula pokazujući im rukama znak za tajm-aut. „Ehej, vrli vitezovi kraljevstva, lakše malo. Pre no što poĊete drumovima zaluĊeniĉkim, mi, rabovi pokorni, hteli bismo od vas zaiskati pomoć u pronalaţenju knjige za ţenu kojoj se ništa ne sviĊa.“ „Mislim, nije da joj se baš ništa ne sviĊa. Nego mora biti nešto hrišćansko. Baš baš hrišćansko“, reĉe Dil. „U šta se Biblija jedva ubraja, pošto se Isus u njoj pojavljuje tek u drugoj polovini“, reĉe Lidija. Pucnuvši prstima, gospodin Berson ustao je sa hoklice, usput nehotice i prostenjao, pa je pustio maĉku na pod. Odmakao se od pulta, pokazujući im rukom da poĊu za njim. „Ovuda, prijatelji mladi.“ Poveo ih je izmeĊu polica koje su se pruţale od poda do plafona, nezgrapno poredane, uz hrpe knjiga koje su se uzdizale na podu ispred njih. Stigli su do dela oznaĉenog sa HRIŠĆANSKE – NADAHNJUJUĆE KNJIGE. Kleknuo je uz dosta muke, stenjanja i dahtanja, na šta mu se šavovi pantalona zategnuše kao uţad na brodu. Izvukao je neku knjigu pod naslovom Templarski zauet, novo izdanje koje je smestio pokraj korišćenih knjiga, što mu je i inaĉe bio obiĉaj. Namestio je naoĉari i pruţio je Dilu. „Ovo vam je hrišćanski, pustolovni roman koji je pre nekoliko godina bio priliĉno popularan. O nekom arheologu koji naiĊe na grobnicu jednog od vitezova Templara i tu, na njegovom štitu, pronaĊe ispisan deo proroĉanstva o Antihristu. I onda upadne u svet meĊunarodnih zavera i obmana nastojeći da sklopi ĉitavo

83


proroĉanstvo. MeĊutim“, prislonio je šake oko usta da bi im šapnuo, „da vam odmah otkrijem: Antihrist je u svima nama, ukoliko ne prihvatimo Isusa.“ Lidija je prešla s dva prsta preko usta kao da zatvara rajsferšlus, pa ih je još i zakljuĉala zamišljenim kljuĉem. „Nisam siguran da je sama ideja pustolovine uopšte hrišćanska“, reĉe Dil, prelistavajući knjigu. „Istinski vernik gaji veru da će sve biti u redu, da će biti spašen i pozvan u raj, što samo po sebi kvari svaku pustolovinu. Ali ipak ću rizikovati.“ Ostali su još malo da razgledaju ponudu. Travis i gospodin Berson razmenili su teorije o Oluji smrti. Dil je posmatrao Lidiju dok je obilazila police, neţno prelazeći rukom po knjigama iza sebe i dodirujući svaku od njih, kao da im ĉita naslove prstima. Pronašla je korišćeni primerak Samo deca od Pati Smit, njenu omiljenu knjigu. „Pravim se da je kupujem i ĉitam po prvi put. Mislim, ionako se trudim da pruţim podršku Riverbenku.To ti je, takoreći, jedina polusofisti…“ prekinula je kad su Travis i gospodin Berson poĉeli da se igraju maĉevanja. Uzdahnula je. „Da, trudim se da pruţim podršku Riverbenku.“ Kupili su knjige i izašli napolje u suton tog poznog avgusta. Septembar samo što nije, ali se leto i dalje drţalo svom snagom. „Hajde da gledamo vozove“, rekao Dil. Travis slegnu ramenima. „Ja sam za.“ „Lidija?“ „Moram da ispunim prijave za stipendije i pripremim se za intervju sa Lajdi.“ „Intervjuišeš Lajdi, onu pevaĉicu?“ upita je Dil. „Aha.“ „Vau. Strava. Tu je negde naših godina, pesme joj se stalno vrte na radiju.“ „Aha. Nego što se tiĉe vozova“, Lidija je proverila koliko je sati na telefonu, „mogu nakratko. Ali moram da idem ukoliko ubrzo ne ugledamo neki voz.“ „Baci pet.“ „Kad smo ti i ja poslednji put razmenili petaka, a da nije ispalo potpuno neprijatno?“ • • •

84


U Forestvilu je bilo nekoliko savršenih mesta za posmatranje vozova, ali Dil je najviše voleo park Bertram. Nalazio se nešto dalje od mosta sa Stubom. Park je presecala ţelezniĉka pruga, što baš i nije bilo najbolje rešenje. Na svu sreću, zapušteni park nije preterano privlaĉio klince. Imao je zaboravljeni teren za bejzbol i zarĊalo igralište. Nekoliko klackalica na federima u obliku ţivotinja koje su liĉile na izbledele, jeftine imitacije Diznijevih likova štrcalo je iz peska. Seli su na izletniĉki sto dovoljno blizu pruge da mogu da se pribliţe ĉim ĉuju dolazak voza. Lidija je proverila telefon. „Gledanje vozova. Dilova verzija Jutjuba. Znaš da je potpuno uvrnuto raditi ovako nešto, jelda?“ „Reĉe devojka koja trenutno na sebi nosi odeću iz pet razliĉitih minulih decenija.“ „E neka si mi rekao.“ „Da pitamo momka koji nosi zmajevu ogrlicu da li je uvrnuto?“ rekao je Dil. „Meni nije uvrnuto“, reĉe Travis. „Vozovi i velike mašine su baš strava.“ „Stvarno, zašto te ovo toliko zanima?“ pitala je Lidija. Dil je razmislio. „Pokušavam da smislim najmanje uvrnuto objašnjenje.“ Joj“, reĉe Lidija. „Evo. Znaĉi, kad posmatram vozove, uvek se prisetim koliko oko nas ima kretanja. Kako svaki voz ima na desetine vagona, a svaki vagon na stotine delova, i svi ti delovi i vagoni rade iz dana u dan. A tu su i neki drugi oblici kretanja. Ljudi se raĊaju i umiru. Godišnja doba se smenjuju. Reke teku ka moru. Zemlja kruţi oko Sunca, Mesec oko Zemlje. Sve bruji i vrti se ka neĉemu. A ja sam bar neko vreme deo toga, kao što mogu da gledam voz minut-dva, dok ne proĊe.“ Kao što sam deo i tuoga ţivota dok ne odeš, a ja ostanem oude da gledam kako i uozoui odlaze. Zacrvenivši se, oborio je pogled, spreman za neku Lidijinu novu mudroliju. „Ţao mi je, ali i dalje je uvrnuto.“ Pogledao ju je. Zurila je u prugu. „Ne“, reĉe Lidija, sada bez zadirkivanja. „Nije uvrnuto. Mislim, jesi ti i dalje, uopšteno gledano, uvrnut, nećemo se zanositi, ali ovo nije uvrnuto.“ Kao po nekom znaku, voz zapišta negde u daljini. Kad se pribliţio, ustali su sa izletniĉkog stola i stali bliţe pruzi, dovoljno blizu da osete nalet strujanja vazduha od voza. Dil je osetio prepoznatljivi talas uzbuĊenja i adrenalina kad im se voz pribliţio, pišteći iz sve snage. Pa onda orgazmiĉno ushićenje kad su se tandrkanje i energija uvećali, preteći da mu obuzmu sva ĉula, sve dok nije stigao do njega.

85


Ţmureći, pokušao je da oslušne sve njegove delove. Toĉkove koji škripe po šinama. Klackanje jednog od vagona. Upio je svu tu silinu i snagu u sebe, dok je voz strujao dalje poput goleme, ĉeliĉne zmije. Ta dobujuća, pulsirajuća jeka probudila je nešto u njemu. • • • Ima trinaest godina i stoji pred svima iz oĉeve crkve s ostatkom crkvenog orkestra. Drţi preveliku elektriĉnu gitaru i svira najglasnije i najbrţe što ume dok se od bubnjeva i basa tresu tanušni zidovi i niski plafon od iverice njihove malene crkve. Greši gde stigne, ali niko ne primećuje jer su obuzeti Svetim duhom, ĉak i zidovi podrhtavaju od ushićenog, haotiĉnog ţamora pregovaranja na nepoznatim jezicima. Pod se trese od dobovanja cipela i cokula, blatnjavih zbog neasfaltiranog parkirališta. Nekoliko parohijana, ukljuĉujući i Dilovu majku, udaraju u daire. Dilov otac staje pred vernike i diţe teglu dopola napunjenu strihninom pre nego što će dobro potegnuti iz nje, kolutajući oĉima. Protrese glavu, obriše usta i vikne: „Aleluja!“. Predaje je Dilovoj majci koja gucne iz nje kao da se radi o limunadi, pa je preda dalje i nastavlja da lupa u daire. Dilov otac skida belu košulju i ostaje samo u potkošulji. Stoji raširenih ruku. Zainteresovani mu prilaze da mu stave šake na košĉata ramena i ruke po kojima su poiskakale vene, traţeći isceljenje od kojekakvih boljki, što stvarnih, što umišljenih. Neko dovikuje meĊu okupljenima i dva brata se razigrano spuštaju niz središnji prolaz, noseći sanduke sa zmijama u obe ruke. Zaustavljaju se da ih spuste na zemlju, a Dilov otac im razigrano prilazi tapšući rukama. Oni podiţu poklopce od tanke ţice i guraju u sanduke štapove s kukama na vrhu da izvuku dve zveĉarke i dve bakroglavke. Braća ih razdeljuju meĊu vernicima kao omĉe za vešanje. Brat Makinon diţe zveĉarku na svega nekoliko centimetara od lica prskajući je pljuvaĉkom dok se moli, kao da je ĉika da ga napadne, da proveri njegovu veru u Boga. Dil ubrzava sa sviranjem, srce mu lupa kao ludo, preznojava se, na vazduhu sparnom i vlaţnom od silnih razmahanih tela zbijenih na istom mestu. Otac kreće ka njemu, noseći bakroglavku obavijenu oko vrata. Staje pred Dila, liĉno podiţe bakroglavku. Dilu srce dobuje u ušima. Prestaje da svira. Basista i bubnjar nastavljaju bez njega, svirajući sa još većom ţestinom. Oduvek se plašio zmija. Nikada ih ranije nije uzimao u ruke, pa se sada moli Bogu da mu proĉisti dušu i da mu vere, ako je već došao taj trenutak. A znaci onima koji veruju biće ovi. A znaci onima koji veruju biće

86


ovi. Uzimaće zmije u ruke. A znaci onima koji veruju biće ovi. Uzimaće zmije u ruke28. Ostaje bez daha. Otac mu prinosi debelu, viţljastu bakroglavku, a Dil pruţa ruke. Zamišlja kakav će mu osećaj zmija ostaviti u rukama. Hladna. Suva. Klizava. Pulsira zloćudnom snagom. Gleda oca u oĉi. Otac mu se ţalosno osmehuje, pa se okreće i pobedniĉki diţe zmiju iznad glave, pre nego što će je predati jednoj od starijih sestara. Dil ponovo izdahne. Pokušava da uhvati ritam, ali previše drhti. Laknulo mu je, ali je i razoĉaran što mu nedostatak vere isijava kroz koţu. Nedelju dana kasnije, policija mu hapsi oca.

28

Iz JevanĊelja po Marku. (Prim. prev.) 87


16 TRAVIS „Nego, Travise“, rekao je Dil dok su napuštali park Bertram. „Postoje li ikakvi izgledi da mi tvoja mama pomogne tako što će napraviti roĊendansku tortu mojoj mami za sutra? Nemam… baš mnogo namirnica koje su potrebne za pravljenje torte.“ „Moţe, ne brigaj. Pogotovo za nekog iz crkve.“ „Mogu da svratim da joj pomognem posle posla.“ „Nema potrebe. Tata je nekad ĉudan po pitanju gostiju. Znaš i sam.“ Dil mu je dao nagnjeĉenu kutiju neke jeftine instant smese za patišpanj od vanile koju je oĉito ugrabio na poslu, besplatno. „Hvala. Izvini što kasno traţim.“ Travisova mama je rado pristala da pripremi tortu. Travis nije hteo da svali ĉitav zadatak na nju, pa su to veĉe pretvorili u druţenje majke i sina, tako što joj je on pomagao. Bilo je to savršeno veĉe, pošto je otac otišao do nekog druga da se kartaju. „Oh, ova kuhinja nam se pretvorila u pravi svinjac…“ rekao je Travis s groznim britanskim naglaskom, oponašajući voditeljku maminog omiljenog kulinarskog takmiĉenja sa Fud netvorka. Majka se zakikotala. „Oh, Trave, baš si smešan.“ Mamin smeh bio mu je jedan od omiljenih zvukova. Nije ga dovoljno ĉesto slušao. Pogotovo otkad je Met poginuo. Nastavio je da se glupira. Pobrašnavio je lice i obukao jednu od maminih cvetnih kecelja. Pokušavao je da ţonglira s nekoliko drvenih varjaĉa, kad su zaĉuli Travisovog oca kako lupa ulaznim vratima. Smesta su utihnuli, nadajući se da će moţda otići pravo u krevet, ili da će bar upaliti TV i zaspati pred njim. Bilo šta, samo da ne uĊe u kuhinju i pokvari im veĉe. A postojale su velike šanse da se to ne desi, pošto je Travisov otac kuhinju smatrao iskljuĉivo majĉinim podruĉjem. Ali nisu bili te sreće. Banuo je unutra, bazdeći na burbon. Iscerio se ĉim je ugledao Travisa s keceljom i brašnom na licu.

88


„Vala, divan plizol!“ reĉe zaplićući jezikom i tepajući, pre nego što je mlitavo zamahnuo zglobom. „Vid' ti kako se moje dve lepojke divno plovode!“ Malo je zavrckao pred njima. Travis se nelagodno nasmešio u nadi da otac samo pokušava da se našali. Jedini problem bio je što njegov otac, kad je bio pijan, nikada nije znao kada šala prestaje da bude smešna (a, u ostalom, i kada poĉinje da bude smešna). Travisova majka poĉistila je preostalo brašno u ruku i bacila ga u smeće. „Jesi li se lepo nakartao, dušo?“ „Jesam, bogovski! Al' mi nije bilo baš tol'ko zabavno ko kad peĉem toltu u keceljici.“ Doteturavši se do Travisa, snaţno je trgnuo vrpce na kecelji i razvezao ih. Travis se okrenuo na drugu stranu da izbegne oĉev pogled. Skinuvši kecelju, ćutke ju je presavio. „Klinte“, rekla je Travisova majka blago. Uneo seTravisu u lice, ne obraćajući paţnju na nju. „Priĉo sam veĉeras s Kenijem Parhamom. Pominjo mi je matursko veĉe. Pošto mislim da nećeš igrati na utakmici, 'oćeš li bar povest' neku curu na igranku?“ Iz glasa mu je nestao svaki nagoveštaj vrcavosti. Travis je zurio u pod. „Ne znam.“ „Ne znaš. Šta ne znaš? Da li ideš na igranku, ili da li voliš cure? Vodiš svog momka Dilarda Erlija, Princa Zmija, na igranku?“ „Ne, gospodine. Volim ja cure. Jedino ne volim igranke.“ „Da nisi peder?“ Oĉi mu zasuziše od oĉevog daha. „Nisam, gospodine.“ Najednom mu se javio poriv da pokaţe ocu Amelijinu sliku u telefonu. Ali znao je da bi ga otac naterao da i zbog toga zaţali. Rekao bi nešto o Amelijinom telu ili licu. I znao je da bi tada on uradio nešto zbog ĉega bi zaţalio. „Znaĉi, voliš da napuderišeš nos, navuĉeš kecelju i peĉeš torte s mamom, ali ne voliš da ideš na igranke?“ „Ne, gospodine.“ Molim te, idi. Molim te, idi. Prišavši mu još bliţe, otac je preteći rekao: „Ako si peder, ima da te oduĉim od toga, tako mi Boga. Ima da mi budeš muško.“ Gurnuo je Travisa. Ne nešto preterano jako, ali ga je prepao, pa se Travis zateturao nekoliko koraka unazad. Zamalo je pogledao oca u oĉi, ali se predomislio. Zagledao se u pod. Samo se pokunji, dosadiće mu, pa će otići. Budi što manji. To i ţeli – da budeš kao makovo zrno pred njim. „Klinte, dušo“, rekla je majka neţno, kao da se obraća nekoj opasnoj ţivotinji ili jogunastom detetu (ili mešavini ta dva). „Travis je hrišćanin. Ne brini. Nego, da ti spremim nešto za jelo?“

89


Travisov otac podrignu i odbaza do ĉinije za mućenje. „Jok, ništa mi ne treba.“ Umoĉio je tri prsta u smesu za patišpanj, da bi ih, gledajući Travisovu majku pravo u oĉi, oblizao i ponovo ih gurnuo u ĉiniju da uzme još. „Joj, Klinte. Volela bih da nisi to uradio. Ta torta nije za nas.“ Travisov otac prišao je njegovoj majci. „Ne. Zanima. Me“, rekao je, bockajući je prstom iznad grudi, reĉ po reĉ. Skrenula je pogled. Nadvijao se tako nad njom nekoliko sekundi. Strah u Travisu poĉeo je da se pretvara u gnev. Osetio je isto ono što je osetio s Aleksom Himenezom. Molim te, idi. I da više nikad nisi taknuo mamu. Jedva ĉekam da probam kolaĉ“, rekao je, podrugljivo se osmehujući. Uperio je prst u Travisa. „A tebi bi .bolje bilo da nisi peder.“ Odvukao se u dnevnu sobu da se baci na kauĉ i ukljuĉi TV. Travis je ponovo odahnuo. Hvala ti, Boţe. Hvala. Isto je uĉinila i njegova majka. Pogledali su se. Travis je hteo nešto da kaţe. Majka je stavila prst preko usta kao da mu poruĉuje – Nemoj. Moraš da paziš. „Ispeći ću ovu za tatu. Pa ću napraviti drugu za Kristal. Imam još jednu instant smesu u špajzu. Štaviše, bolja je od ove koju ti je Dilard dao.“ „Da ti pomognem?“ Tuţno se osmehnula. „Ne treba, zlato. Mogu dalje sama“, šapnula je. „Tata nije oduvek bio ovako teţak“, šapnuo je Travis. „Znam.“ Uzela je vlaţnu krpu da neţno obriše Travisu brašno s lica. Ĉuli su da se Travisov otac cereka zbog neĉega u dnevnoj sobi. Travisova mama izlila je smesu iz posude za mešanje u tepsiju, pa se sagnula da uzme drugu tepsiju iz fioke ispod reme. Spustila je posudu za mešanje u sudoperu i poĉela da je pere drhtavim rukama. Travis joj je prišao i zagrlio je. Spustila je šaku na njegove ruke. „Volim te, mama“, šapnuo je. Spretniji nego inaĉe, uspeo je da se odšunja pored oca koji je bio zanet gledanjem reprize neke humoristiĉke serije. Našavši se na bezbednom, u svojoj sobi, ukljuĉio je razdrndani laptop, koji je s mukom zazujao. Dok je ĉekao da se pokrene, prešao je u glavi sve moguće zaplete. Onaj u kom se suprotstavlja ocu. U kom se ne pokunji i ne skupi pred njim. U kom ne dopušta ocu da ga natera da se zbog njega oseća nebitno i bezvredno. Prezir prema ocu stalno ga je vraćao na samoprezir. Zašto nisi hrabriji? Ako ni zbog ĉega drugog, makar zbog mame? Nisi ti ni nalik Rajnaru Severotoku. On bi se suprotstavio siledţiji. Doduše, ĉak i da mu se suprotstaviš, verovatno bi sve još više uprskao, pa bi se posle osećao još gore, kao što ti se desilo s Aleksom.

90


Hteo je da pošalje poruku Ameliji. Ali istovremeno i nije. Nije hteo da pred njom ispadne slab. Ali isto tako nije ţeleo ni da bude sam u tom trenutku. Mislio je da ga Lidija ne bi razumela, pošto je njena porodica bila sjajna. Isto kao što je mislio da ga ni Dil ne bi razumeo, pošto je njegova porodica bila toliko uţasna. Vrteo se ukrug, sve dok se na kraju ipak nije odluĉio. Ćao, napisao je u poruci. Ćao i tebi gospodine, odgovorila je Amelija, gotovo istog trena. Kako si? Nadrndano. Pokaĉio sam se s tatom. O boţe. Dobro si? Aha. Samo sam hteo da me malo oraspoložiš. Da sam tamo, sad bih te snaţno zagrlila i podsetila te da Oluja smrti uskoro izlazi. Eto, odmah je upalilo! Telefon je opet zazujao. Slika malog slonĉeta kako se igra s loptom na naduvavanje. Super! Pa neki smešan slogan na temu Krvoloma. Pa još jedan. I još jedan. Travis se zamalo glasno nasmejao, ali se obuzdao. Hvala ti! Kad se budemo uţivo upoznali, milion puta ću te zagrliti i reći ti da nisi ti kriv što ti je tata kreten. Dok su mu Amelijine reĉi ohrabrenja i dalje pristizale izdaleka, topli miris šećera i putera zapeĉenog patišpanja ispunio je kuću.

91


17 DIL Upalio je svećice ĉim je ĉuo da zaustavlja kola ispred kuće. Imao je svega

pet komada. „Dilarde, jesi li kod kuće?“ doviknula je ĉim je ušla u tamnu sobu. „Ovde sam, mama.“ Ušla je u kuhinju u kojoj je Dil stajao iza torte, lica obasjanog svećama. „Srećan roĊendan!“ Odloţila je svoje stvari, vrteći glavom. „Dilarde Vejne Erli, šta si to uradio!“ Dil se široko nasmešio. „Napravio sam ti tortu. Na neki naĉin. Nabavio sam šta treba, pa ju je Travisova mama ispekla. Ispala je mnogo bolja nego da sam je ja pravio, garantujem.“ Nasmešila se. „Ne znam šta bih…“ „Šta ĉekaš? Duvaj svećice. Pa da probamo tortu.“ Sela je i dunula u svećice. Sedeli su tako nekoliko sekundi u mraku dok Dil nije napipao prekidaĉ za svetlo. Jesi li zamislila ţelju?“ Jesam, još kako. Poţelela sam da…“ „Ne, ne, ne smeš mi reći. Onda ti se ţelja neće ostvariti. Mada verovatno mogu da pogodim.“ „Ţelje ionako nisu bitne. Ali zato molitve jesu.“ Dil je ustao da donese noţ, dve viljuške i dva tanjira. Povadio je svećice i odsekao im dva velika parĉeta torte s kremom od vanile. Jesi li na poslu dobila nešto za roĊendan?“ „Cure zaduţene za spremanje sakupile su pare i kupile mi vauĉer od dvadeset dolara u Volgrinsu. Mislim da ću kupiti neku sitnicu i videti da li ostatak mogu da mi vrate u gotovini. Potrebne su nam markice za pisma tati.“ „Mislim da treba da potrošiš taj vauĉer na sebe“, reĉe Dil. „Pa ne treba mi ništa.“

92


„Kupi malo omiljenih slatkiša, mleko za telo ili tako nešto.“ Razmislila je kratko. „Moţda te izvedem na sladoled.“ „Ja bih baš voleo da potrošiš to na sebe. To je tvoj poklon.“ „Videćemo.“ Sedeli su tako ćutke i jeli tortu. Dil je prvi završio. Bila je veoma ukusna. Dok su tako sedeli, nešto ga je spopalo. Ĉinilo se da bi i sad moţda bio dobar trenutak da naĉnu tu temu. „Kad već spominješ pare, šta bi rekla ako bih mogao da zaraĊujem mnogo više novca nego što bih zaraĊivao kod Flojda, ĉak i kao šef? Kako ti se to ĉini?“ Ţalosno se nasmešila ţvaćući zalogaj torte. „Pa, bilo bi sjajno. Pod uslovom da mi ne predlaţeš da odeš u prodavce droge.“ „Ne. Ali ti priĉam o neĉemu zbog ĉega bismo morali da izdrţimo još koju godinu bez veće zarade od one koju bih imao ako bih se zaposlio za stalno kod Flojda.“ Uzela je još jedan zalogaj. „Ne razumem“, rekla je, ali su joj oĉi govorile – bar se nadam da te nisam dobro razumela. „Šta ako ipak odem na fakultet? Ljudi koji…“ Podigla je ruku, odmahujući glavom. „Ne.“ „Ali, mama, bar me saslušaj. Ne daš mi da završim.“ „Ne. Nema potrebe. Znam šta ćeš mi reći i znam kako će glasiti moj odgovor.“ „Mama, priĉao sam s Lidijom, i rekla mi je koliko oni što su završili fakultet zaraĊuju više od onih koji nisu završili fakultet i…“ „Lidija, naravno! Ona zna da ti kaţe ono što je njoj lako da kaţe, zar ne?“ „Ali u pravu je. Ukoliko ţrtvujemo koju godinu da bih ja otišao na fakultet, mogao bih da naĊem bolji posao i pomognem ti mnogo više. To bi ti bilo kao…“ pokušao je da naĊe neki sliĉan primer iz Biblije koji govori o kratkoroĉnom gubitku radi dugoroĉne koristi, „… kao kad se odreknemo prilike da radimo neke grešne stvari da bismo mogli da ţivimo u raju s Isusom.“ „Greh ti nije prilika. A praćenje Isusa nije odricanje. On se svega odrekao radi nas.“ „Samo sam hteo s neĉim ovo da uporedim.“ „Moraćeš da smisliš nešto drugo.“ „Pomisli samo šta bih sve mogao da nauĉim na fakultetu.“ „Nauĉio bi da si previše dobar za Boga. Da smo potekli od majmuna. Svašta bi ti tamo nauĉio.“ „Fakultet bi mi pruţio više mogućnosti u ţivotu.“

93


„Ne trebaju tebi mogućnosti u ţivotu. Tebi treba Isus. Mogućnosti su lepe, ako ih imaš, ali mi ih nemamo. Mi nemamo para.“ „Mogao bih da pronaĊem neku stipendiju.“ „Ma divota, još dugova. Samo nam još to fali. Baš bi mi dobro došla još koja rupa u glavi kad ih već nudiš.“ „Uvek kaţeš naši dugovi. Nisam ja navukao toliki dug. Vi ste. Zašto sad sve treba na mene da se svali?“ „Zato što si i ti deo porodice. A porodica se drţi zajedno i kad je teško, eto zašto. Ne pobegneš negde i ostaviš ostale da se sami snalaze kako umeju. Ja sam napustila srednju školu da bih se udala za tvoga oca i rodila te. Kupala sam te i hranila. Šest dana nedeljno ĉistila sam sobe po motelima kraj auto-puta i šest noći nedeljno radila sam na benzinskoj pumpi da bih ti pruţila najviše što mogu. Znam da to nije mnogo. Ali bar imamo jedno drugo i Isusa.“ Ja ţelim više.“ „To iz tebe progovaraju pohlepa i gordost.“ „Dojadio mi je više ovaj grad. Znaš li kako mi je? Kako mi je da nosim njegovo prezime? Da nosim to breme na grbaĉi? Uz zurenje i govorkanja? Uz teret njegove krvi u sebi?“ Oĉi joj zaplamteše. Nabola je poslednje parĉe torte viljuškom. „Da li ja znam kako je to? Naravno da znam. Misliš da meni ne priĉaju iza leĊa? Pa o meni najviše i priĉaju, i pitaju se gde li sam to pogrešila. Kako to da nisam primetila. Zašto nisam bila dovoljno dobra. Šta je sve trebalo da uradim. Bog nas stavlja na muke. Nama ih je sada dao da ih iskusimo. Misliš da ĉu dopustiti zlim jezicima da nas oteraju iz sopstvenog doma, pa da tako padnem na ispitu Boţjem? Varaš se.“ Dila je obuzela griza savesti. Opet je imao osećaj da pada na ispitu vere. Kao da se ponovo boji da uzme guju u ruke. Nije mu bila namera da pominje fakultet. Pogotovo ne na mamin roĊendan. Štaviše, ni sam nije bio svestan da je razmišljao o tome. „Mama…“ Nije ga pogledala. „Ovo je poslednji put da slušam ovako nešto. Nisam ništa rekla dok si jurcao unaokolo s Lidijom iTravisom. Ali sada? Ima da me poštuješ.“ Dil se pokunjio. „Dobro. Nek ti bude. Izvini.“ Hteo je da joj kaţe koliko će mu Lidija nedostajati kada ode; da je ona deo razloga zašto i on ţeli da ode. Da ne ţeli da mu se ţivot završi baš kad Lidijin otpoĉne. Ali njegova majka bi za to imala još manje sluha. Dug tajac izmeĊu njih. Slušali su tandrkanje dotrajalog friţidera i kucanje sata na zidu.

94


„Jesam li ti sad upropastio roĊendan?“ upitao je Dil. „Nisam nikad bila luda za roĊendanima“, rekla je mama, ustajući da odnese tanjire do sudopere. „Budeš godinu dana stariji. I ništa više.“ Ali nije rekla ne. Knjiga. To bi moglo da ga iskupi. „Oh, skoro sam zaboravio. Ĉekaj. Imam nešto za tebe.“ Dil je poskoĉio i otrĉao do svoje sobe. Nije se setio da upakuje Templarski zauet. Nisu ni imali papir za pakovanje, a on ionako nije znao da umotava poklone. Vratio se u kuhinju s knjigom iza leĊa. „Dilarde. Nije trebalo“, rekla je majka. Ona to, naravno, nije rekla kao što većina ljudi kaţe – nije trebalo… da me ostaviš da čekam toliko dugo. Ona je to stvarno mislila. Pruţio joj je knjigu. „Gospodin Berson iz knjiţare Riverbenk mislio je da će ti se dopasti. Srećan roĊendan.“ Pogledala ga je. Je li…?“ „Naravno da jeste hrišćanska.“ Prelistala ju je. Naravno. Isus. Nagnula se da ga poljubi u ĉelo. „Hvala ti, Dilarde. Lepo od tebe. Uz ovo i poziv koji sam primila od tvog oca danas, osećam se blagosloveno.“ Ja ću skloniti, mama. Ti ĉitaj knjigu, ili napuni sebi kadu, ili šta već hoćeš. Malo opusti leĊa.“ Dil je otišao do sudopere da opere posuĊe. Uskoro su iz njega nestali i griza savesti što je spominjao fakultet, ali i radost što je kupio mami poklon koji joj nije odmah bio odbojan. Zamenila ih je neka vrsta tupe teskobe pomešane s besom. Besom prema Lidiji, od svih mogućih ljudi. Nije bilo pravedno da svoju ogorĉenost usmeri na nju, ĉak i u sebi. Nije bilo pravedno da nju krivi za zamišljeni nulti zbir29 u kom su njeni uspesi podjednaki njegovim neuspesima. Ali ipak se prepustio tom osećaju. Ne bi bilo pravedno da se ljuti na majku na njen roĊendan.

U teoriji igara ili ekonomskoj teoriji, situacija u kojoj dobitak ili gubitak jednog uĉesnika taĉno odgovara gubitku ili dobitku drugog uĉesnika. (Prim. prev.) 29

95


18 lidija Kao prvo, moram da se zahvalim svima koji su pročitali moj intervju s Lajdi, podelili ga s drugima i pohvalili me. To mi je već postao najčitaniji članak (hvala svima vama koji ste ga retvitovali). Bila sam veoma, veoma nervozna, ali je ona bila veoma, veoma fina i divna i zato vam svima preporučujem da kupite njen album, hvala unapred. Evo fotke mene kako blistam od radosti dok razmišljam o svemu tome. Nosim Misonijev blejzer preko haljine koju sam ćapila u Mansardi u istočnom delu Nešvila. Torba je iz Gudvila. Sandale su iz Sove, a ogrlica Miu Miu. Kraj je septembra. Pa šta onda, pitate se vi. Pa, ako na jesen gledamo kao na subotu cele jedne godine, a trebalo bi, pošto je jesen najbolji deo godine kao što je subota najbolji deo nedelje, onda je septembar petak meĎu svim mesecima. Što znači da je samim tim najbolji.To opet znači da sam i zvanično krenula u potragu za dobrim jesenjim filmovima. Nazovimo to jesenjom pornjavom. Ostavite mi predloge u komentarima. Volim da nosim jesenje boje. Volim kad postane dovoljno sveţe da mogu da smišljam svašta nešto zanimljivo sa višeslojnom odećom. Zavisna sam od jakni (nije da si se iznenadio, dragi moj čitaoče). Mene jesen praktično pretvori u pedesetogodišnju ţenu. Odem do Kreker barela30 da pazarim sebi sveću Jesenja jenki ţetva (jedina stvar s natpisom Jenki koja sme da preĎe prag vedne juţnjačkih domova). To jetekdelić moje nezasite gladi prema jesenjoj toplini. A sve s aromom začina koji se koriste u piti od bundeva je drugi delić. Usred oktobra jela bih čak i kajganu sa tim začinima. I odrezak. Ma, te začine stavila bih i u… [ubaciti neko jelo po ličnom izboru koje bi bilo ogavno sa začinima za pitu od bundeve]. 30

Ameriĉki lanac restorana-daroteka u juţnjaĉkom stilu. (Prim. prev.) 96


Volim veštičje mračne i tmurne jesenje dane, kad kiša pada čim se probudite, pa sve dok ne poĎete na spavanje. Pa slušate Lenarda Koena umotani u toplo ćebe divne melanholije. Tenesiju jedno moram da priznam: stvarno je dobar kad je jesen u pitanju. Svud se pojave ukrasni venčići, kukuruzovina, bale sena, miris zaloţenog drveta i strašila. Lišće bude predivno. Ne mogu da verujem da će mi ovo biti verovatno poslednja jesen u Tenesiju na neko duţe vreme. Nedostajaće mi. Nadam se da će, gde god da završim, jesen tamo biti bar upola ovoliko lepa. Sad sam upala u jednu od onih faza kad mi je i poslednja kap mentalne energije preusmerena na neku drugu stranu (na stvari vezane za fakultet i slično, da ne duţim sad), u tolikoj meri da nemam osećaj da imam bilo šta posebno vaţno ili korisno da vam kaţem. I tad obično odgovaram na najčešće postavljana pitanja jer je to odlično za popunjavanje sadrţaja. Dakle, da počnemo. P: Zašto„Forrestville“uvek pišeš kao„Forestville“? O: Zato što je „Forrestville“ dobio ime po čoveku zvanom Nathan Bedford Forrest, osnivaču Kju kluks klana, zbog čega naziv mog grada zvuči divno otprilike koliko i„Hitlervil“. I, da! Još nešto! Nalazi se u okrugu Vajt31 (koji, bar koliko ja znam, nije dobio ime po belcima). Dakle, sve u svemu: ne moţe gore. A i šume32 su ionako daleko bolje od rasista. Zato uvek pišem „Forestville“ jer VI MORATE BITI PROMENA KOJU ŢELITE DA VIDITE OKO SEBE. Dakle, to„r“ izbačeno iz„Forrestville“jeste„r“iz reči„rasista“. P: Koji si razred u školi i gde ćeš na fakultet? Šta bi ţelela da studiraš? O: Četvrti razred, a za ovo drugo ćemo tek videti. Evo mog spiska, od prvog izbora, pa dalje nasumično: Njujorški univerzitet, Oberlin, Smit, Braun, Sara Lorens, Prinston, Harvard, Jejl, Kolumbija, Kornel, Vanderbilt, Vašar, Velzli. Htela bih da studiram ţurnalistiku. P: Ko su ti modni uzori i ikone? O: I oni stvarni i oni fiktivni (slobodno koristite Gugl): DOLI PARTON (mislim, dobro jutro), Margo Tenenbaum, Zedi Smit, Debi Hari, Nataša Kan, Andţela Čejs, Veronika Mars, Dţeni Luis, Pati Smit, Di Di Peni, Kejti White – eng. belo. (Prim. prev.) Šuma se na engleskom kaţe forest, naziv grada se i sa jednim i sa dva R izgovara isto, ali je znaĉenje drugaĉije. (Prim. prev.) 31

32

97


Dţejn Gersajd, Meg Vajt, Dona Tart, Florens Velč, Pi Dţej Harvi, Bijonse, Štivi Niks, Dţoan Didion, Frida Kalo, Marta Gelhorn, Anais Nin, Flaneri O'Konor. P: Koji su ti kreatori i modne kuće omiljeni? O: Rodarte, Rik Ovens, Vivijen Vestvud, Prada, Bili Rid (ipak sam ja juţnjakinja). P: Da li si lezbejka? O: Odgovor na to pitanje u velikoj meri zavisi od toga ko pita. Ako pita neka od gorenavedenih dama, odgovor je jedno vrlo zdušno da. Ako pita Nik Kejv iz vremena kad je bio u The Birthday Party? Ne. Mladi Vilijam de Kuning? Ne. Dejvid Boui iz Lavirinta? Ne. LukVilson iz filma Provalnici diletanti? Ne. LukVilson iz Porodice čudaka? TakoĎe ne. Ako me to opet pita tamo neki internet trol koji, u savremenom dobu, bukvalno veruje da je uvreda nekome reći da je gej, i to još na pasivnoagresivni način, onda je moj odgovor ono što bi vam najmanje prijalo, što bi ugrozilo vaše poimanje samog sebe i načisto vas izbezumilo tako ograničene. Dakle, tad je odgovor – da, ja sam teška lezbejka. Sve ostale koji pitaju, rešavam slučaj po slučaj. No dobro, mislim da je dosta za sada. Sledi više kasnije. U meĎuvremenu, uţivajte u ovim slikama mog ulova od prošle subote iz antikvarnice iz moje ulice. To je još jedna strava stvar na jugu. Antikvarnice. • • • Dok je postavljala post na blog, zagledala se uTravisa koji je sedeo preko puta nje. Zaneo se slanjem poruka. Ne bi se moglo reći da je izgledao bezbriţno, ali svakako nešto najbliţe tome što je ikada videla na njemu. Proĉitavši neki sms.Travis se tiho zakikotao. Spustio je ĉelo na sto, tresući se od prigušenog grohota. Smeh mu je bio toliko zarazan i veseo da je i nju poneo. „Dobro, brate. Šta se dešava? Kome to Šalješ poruke?“ Obrisao je oĉi. „Ma ništa. Nikome.“ Uputila mu je blagonaklono-podozriv pogled. „Znaš li da si najgori laţov na svetu?“

98


19 DIL Dil je ubacio namirnice u kola gospoĊe Reliford.

Pruţila mu je dolar drhtavom rukom. „Izvoli, mladiću. Hvala lepo na pomoći. Ţiv bio.“ Uzevši dolar, strpao ga je u dţep košulje. „Hvala Vam, gospoĊo..“ Polako je gurao kolica nazad do radnje, uţivajući u tih nekoliko kratkih trenutaka napolju pre nego što će se vratiti na hladan klimatizovani vazduh ispunjen blagim mirisom natrulog mesa i gnjilog povrća u Flojdu. Dil je voleo kad ga stave na pakovanje po ovakvim ranim veĉerima pred kraj septembra. Sunce je bilo jako, ali nije imalo ţestinu letnjeg sunca. Bilo je nekako bleĊe. Odnekud do njega dolete blagi miris pokošene trave. Kako je moguće da ljubav prema nekom mestu i mrţnja prema njemu postoje nesmetano jedna kraj druge? Kad je prišao radnji, muĉeći se s kolicima (kako to da kolica u radnjama uvek imaju bar jedan zeznut toĉkić?), video je da se neka devojĉica ispred radnje ljulja na okrnjenom, plastiĉnom automatu za jahanje u obliku ponija. Dil joj se osmehnuo. Zakikotala se. Jašem ponija!“ „Vidim, vidim! Dobro ti ide, kaubojko!“ Automat se zaustavio i devojĉica je prebacila nogu preko konjića da sjaše. U ţurbi, sandala joj se zakaĉila za ponijevu grivu pa je pala licem na beton. Ogrebala je bradu. Naĉas je pogledala Dila krupnim, plavim oĉima ispunjenim suzama. Joj. Zaridala je. Kao sirena koja najavljuje tornado. Dil je pritrĉao, kleknuo pored nje i pomilovao je po leĊima. „O, ne! Dušo! Ne, nemoj da plaĉeš. Biće sve u redu. Biće sve u redu. Š-š-š. Gde ti je mama?“ Bila je neutešna.

99


Dil ju je neţno podigao, šapćući joj na uvo: „Hej, hajde da pronaĊemo mamu, vaţi? Idemo da pronaĊemo mamu.“ A onda se sa kraja parkirališta zaĉula unezverena dreka: „Hej! Hej! Šta to radiš!?! Odmah da sije spustio!“ Podigavši pogled, Dil je ugledao neku izbezumljenu ţenu kako juri ka njemu. Spustio je devojĉicu koja je i dalje arlaukala. „GospoĊo, je li ovo Vaša…?“ „Šta si joj to uradio? Zašto plaĉe?“ zakreštala je ţena. Ĉuĉnuvši, protresla je kćerku za ramena. „Dejzi. Dejzi, dušo, šta je bilo?“ Masa je poĉela da se okuplja oko njih. „Idi po šefa radnje“, reĉe neko. „Alison, je li sve u redu?“ doviknuo je neko drugi. Dil je osećao da mu obrazi gore. „GospoĊo, samo sam prolazio ovuda, a ona je jahala ponija i pa…“ Uspravivši se, ţena se unela Dilu u lice, isijavajući neobuzdanim gnevom. „Da si se drţao dalje od nje. Dalje od nje. Znam ja ko si ti. Ti si sin Dilarda Erlija. Dalje ruke od mog deteta. Jasno?“ „Alison, mislim da Dejzi…“ doviknu neko. „Ne zanima me! Ne zanima me! Ne ţelim ga blizu moje kćerke!“ Gospodin Makgauan, šef radnje, probio se kroz okupljene. „Samo polako. Je li sve u redu? GospoĊo?“ Glas joj je i dalje bio oštar poput britve. „Odem da prebacim namirnice u kola. Ostavim Dejzi na konjiću. Okrenem se i vidim njega…“ uperila je rukom u Dila, prezrivo izvivši usnu, „pored nje, a ona plaĉe.“ Dejzi je i dalje cmizdrila, kao da ne dovodi u sumnju istinitost onoga što je majka govorila. „Pala je“, reĉe Dil, „samo sam pokušavao daje…“ Gospodin Makgauan podigao je ruku da ga ućutka. „Dile, najbolje da odeš unutra. GospoĊo, ţao mi je što se ovo desilo. Siguran sam da Dil nije mislio ništa loše.“ E sad je dosta. Sad je stuarno bilo dosta. Dilu se zajedno s pritiskom podigao i glas. „Ĉekajte. Nisam uradio ništa loše. Mislim da se ona prosto oseća krivom što je negde otišla i ostavila dete samo da se povredi.“ „Kako se usuĊuješ! Ne moţeš tako da priĉaš sa mnom. Nemaš prava. Ja sam dobra majka.“ „Dile?“ reĉe gospodin Makgauan oštro. „Ja ću ovo srediti. Idi unutra, molim te.“ Dil i ţena razmeniše još koji prekorni pogled, pre nego što se on okrenuo i uputio unutra. Otišao je pravo u loše osvetljenu sobu za zaposlene, gde je na dotrajalom televizoru išla repriza neke humoristiĉke serije. Srozao se za sto, prolazeći rukama kroz kosu.

100


Nekoliko minuta kasnije ušao je i gospodin Makgauan. Dil je pokušao da mu se obrati. Gospodin Makgauan ga je prekinuo. „Gospode boţe, Dile. Šta te je to spopalo, sinko? Ne smeš tako da priĉaš s mušterijama.“ Divno se zauzimate za zaposlene. „Gospodine Makgauane, nisam uradio ništa loše. Pomagao sam toj devojĉici. Šta je trebalo da uradim? Da je pustim da plaĉe?“ „Pa, mogao si da doĊeš po mene…“ „Znate i sami zašto se ta ţena tako ponela.“ „Da“, rekao je tiho, „znam. Alisonin muţ Ĉip je veleĉasni u Crkvi Isusovoj. Verovatno nije bila naklonjena tvom tati ĉak i pre one zbrke. Ne vole ljudi kad drugi govore da treba da vrte zmije oko sebe u slavu Boţju.“ „Znam.“ Dil više ništa drugo nije rekao. Samo se zablenuo ispred sebe. „Bolje da se vratim na posao.“ „Ostalo ti je… još koliko? Petnaestak minuta od smene? Idi kući, slobodno. Otkucaću ti punu smenu.“ Gospodin Makgauan zvuĉao je kao da mu se izvinjava za nešto. „Vaţi.“ Dil je ustao od stola ne gledajući gospodina Makgauana u oĉi, pa je skinuo zelenu kecelju i polagano otišao do biblioteke, da se naĊe s Lidijom iTravisom. Osećao se kao prebijen. • • • Kad je stigao u biblioteku, primetio je da Lidija i Travis sede za stolom koji je stajao najdalje od veĉito budnog oka bibliotekarke, gospode Vajt, koja je uvek bila spremna da ih ućutka. Lidija je pokušavala da otme telefon Travisu. On ga je sklonio van njenog domašaja, kikoćući se. Ustala je i nagnula se preko stola da opet pokuša, ali je zamalo prevrnula sto kad se Travis odmaknuo na stolici pomerajući telefon još dalje od nje. Potom je zaobišla sto i sela kraj Travisa, pa poĉela da ga golica. Izmigoljio se, kikoćući se, dok je ona pokušavala da mu dohvati telefon. GospoĊa Vajt ih je ućutkala ošinuvši ih mrkim pogledom. „Dile, pomagaj“, reĉe Lidija glasnim šapatom kad im je prišao i spustio ranac na sto. „Ne, Dile, pomagaj meni“, šapnu mu Travis. „Meni si drug mnogo duţe.“ „Da, ali ja sam ta koja pomaţe Dilu da ne izgleda kao šmokljan. Hajde, Dile. Imam osećaj da Travis šalje poruke nekoj tajanstvenoj devojci. Moramo to istraţiti.“

101


Dil je pokušao da izgleda veselo i našali se s njima, ali mu nije uspelo. A i bilo mu je previše kad je video Lidiju i Travisa, kao da nemaju nikakvih briga, kako se zezaju dok njega bukvalno optuţuju da je zlostavljaĉ dece. „Ne bih se mešao. Moram na internet dok sam tu.“ Dao je ĉlansku karticu gospoĊi Vajt i seo za jedan od raĉunara. Nije mu toliko bio potreban internet, više je hteo da se udalji od veselih ljudi. Rekao je sebi da neće svesno traţiti naĉin da pokvari Lidiji raspoloţenje. Da ne bi u tom trenutku trebalo da ĉita Lidijin blog. Ali upravo to je uĉinio. Dok je ĉitao post za postom, u njemu je raslo nezadovoljstvo. Baš se radujem fakultetu. Baš se radujem što ću sve ovo ostaviti za sobom. Društvo nemam, pa sve vreme provodim pišući ove strava članke za blog, kupujući staru odeću i slikajući neke divne slike. Da-da, nemam ni jednog jedinog prijatelja. Odnosno, nemam nijednog koje vredan pomena. Nijednog o kome me ne bi bio blam da pišem. Dok se iskljuĉio s interneta i pogledao Lidiju i Travisa, Lidija je već ponovo radila na raĉunaru, aTravis se vratio porukama. „Dile! Uzela sam mu telefon. Šalje poruke nekoj Amelji. Ĉoveĉe, Travis ima devojku.“ Travis je pocrveneo, pa joj uputio prekorni osmeh. „Nemam, uopšte.To mi je samo drugarica s foruma o Krvolomu.“ „Mislim da nam se Travis kruopolomio za ovom curom. Kapiraš?“ rekla je Lidija Dilu. Travis je poĉeo da se buni. Dil je pokušao da se nasmeje, ali ga je u tome presekao crni pokrov gneva koji mu se proširio kroz grudi i pluća. „Aha.“ Lidija je sedela tako još koji sekund, zabezeknuta, ruku raširenih pred sobom. „Mislim, brate, zaista. Imamo priliku da zadirkujemo Travisa zbog neke cure, a ti ćeš je ispustiti kao goluba iz ruke?“ I onda je onaj crni pokrov gneva pukao u njemu i kroz njega je potekla usijana lava. „Da te pitam nešto.“ „Pitaj.“ „Ĉisto me zanima. Kako to da nikada, ni jedan jedini put, nisi spomenula ni Travisa ni mene na svom blogu? Baš nas se toliko stidiš?“ Lidijino dobro raspoloţenje pokvarilo se istog trena. Otrovno je pogledala Dila. „Izvinjavam se, ali da li ti dugujem objašnjenje za ono što kaţem ili ne kaţem na svom blogu?“ 102


Dil je pokušao da zvuĉi opušteno, kao da ga nije briga, ali bezuspešno. „Ne. Samo mislim da je ţalosno što imaš drugove kojih se stidiš. Eto, samo toliko.“ Travis, koji se do tada oĉito pravio da je zanet slanjem poruka, nelagodno se uzvrpoljio na stolici. „Daj, Dile. Izostavi me iz ovoga. Ne zanima me.“ Dil ga je mrko pogledao. „Dobro, brate. Samo ti stani na njenu stranu tridesetak sekundi nakon što je pokušala da te posrami.“ „Prosto mislim da se ponašaš nekulturno. Nisam…“ Lidija preseĉe Travisov odgovor: „O ĉemu se radi, Dile? Zašto si baš sad rešio da povedeš priĉu o ovome? Nakon toliko godina druţenja?“ „Aaa, mi smo drugovi? Izvinjavam se, maloĉas sam proĉitao tvoj blog, pa sam mislio da ti drugova nemaš. Rekao sam ti. Cisto me je zanimalo.“ „Ne seri“, više nije šaptala. „Dobro, vas troje“, doviknula je gospoĊa Vajt. Jednom sam vas već upozorila. SvaĊajte se napolju.“ Lidija je zakolutala oĉima, pa je zalupila laptop, istrgla punjaĉ iz zida i krenula da trpa stvari u torbu. „Baš ti hvala, Dile.“ „Nema na ĉemu.“ Izašli su pokunjeni, izbegavajući poglede. Kad su izašli na parkiralište, stali su ukrug iza Lidijinih kola. Još mi nisi odgovorila na pitanje“, reĉe Dil. „Kako to da nas nikada nisi spomenula?“ „Odgovorila sam ti na pitanje drugim pitanjem. Zašto misliš da treba da budeš spomenut?“ „Ne mislim da treba da budem spomenut. Samo mislim da treba da me tretiraš kao pravog druga kojeg te nije sramota.“ Otvorila je prtljaţnik da ubaci torbu unutra. Potom se podboĉila i dala znak Dilu da i on svoju ubaci. „Ulazi, pa da mogu na miru da ti izbušim novi šupak na guzici.“ Ja sam ovde. Da li biste mogli da se ne svaĊate?“ rekao je Travis. „Nije vredno.“ Dil i Lidija ga popreko pogledaše. Travis je na to progovorio ljutito, mnogo ljuće nego što ga je Dil ikada ranije ĉuo. „Kvarite mi lep dan. Kao da nema ko drugi da mi kvari lepe dane, pa mi samo još i vi falite. Prekinite!“ Lidija se ispravila, sa svojih stotinu i pedeset sedam centimetara visine, pred Travisovih stotinu devedeset sedam. „Slušaj me, Travise, mi ovo ima da rašĉistimo. A ti se dotle ne mešaj, molim te. Vaţi?“

103


Travis je podigao obe ruke u vazduh. „Dobro, nek ti bude.“ Udaljio se od njih. Dil i Lidija ušli su u njena kola. Sedeli su tako nekoliko trenutaka, nepomiĉni. Cutali su. „Mislim, šta ti uopšte hoćeš?“ konaĉno je upitala Lidija. „Znam da te moda baš i ne zanima toliko. Hoćeš da nalepim tvoje slike tamo, ili tako nešto?“ „Ne.“ Lidija je poĉela da se ĉupa za kosu s obe ruke. „Grrrrr. Pa šta onda hoćeš?“ „Hoću da shvatiš da ti ĉinjenicu da ţivimo u malom gradu i nemamo mnogo drugova nosiš na sebi kao modni detalj. Koji stavljaš i skidaš kako ti doĊe. A za mene je sve to šugava stvarnost.“ Lidija je povisila glas. „Modni detalj? Ĉoveĉe. Opet isto.“ Pokrenula je kola, ubacila u brzinu i udaljila se sa parkirališta ispred biblioteke. „Jeste. Proĉitao sam ti blog. Voliš da predstavljaš sebe kao neshvaćenog otuĊenika bez prijatelja u tamo nekom zabaĉenom juţnjaĉkom gradiću. Mnogo ti je to romantiĉno. Ali ti imaš kartu za izlaz odavde. Ti si zaista sve rešila. Ali tvoji drugovi – koje zaista imaš, mada ih nikada ne spominješ – zaglavili su ovde.“ „O, izgleda da ćemo se prebacivati s teme na temu. Ali nek ti bude. Nisi ti zaglavio ovde. Sam si rešio da ostaneš. Pokušala sam da te nagovorim da se izvuĉeš. Odgovorila ti na svaki tvoj argument. Ali ti misliš da moraš da ostaneš. Nema veze. To je tvoj ţivot, a ja ću se već nekako snaći bez te tvoje glupave ljubomore koja potiĉe od tvoje mrţnje prema sopstvenim izborima.“ Dil je povisio ton ne bi li joj uzvratio istom merom. „Mojim izborima? Nije bio moj izbor to što mi je tata otišao u zatvor i ostavio porodicu s brdom dugova. Ti baš voliš da spominješ izbore, jelda? Lako je tebi kad su ti servirani na zlatnom tanjim.“ „Pod jedan, nemoj da se praviš da znaš sve o mom ţivotu i nemoj da se praviš da mi iskljuĉivo cvetaju ruţe. Ko se sad predstavlja kao deĉko iz siromašne klase koga ne shvata bezbriţna mala bogatašica?“ „Nije meni vaţno da li tvoja porodica ima više para od moje. Pokušavam da ti objasnim da se osećam povreĊeno kad ne samo da se praviš da ne postojim, već i jedva ĉekaš da pobegneš od mene. Zbog toga se osećam bezvredno. A taj osećaj dobijam od mnogih drugih ljudi, pa mi ne treba još i od tebe.“

104


„Zbog ĉega sve što ja radim moraš da posmatraš iz najnepravednijeg mogućeg ugla? Kao da namerno pokušavam da te povredim? Kao da pišem blog da bih tebe povredila? Kao da odlazim na fakultet da bih tebe povredila?“ „Nije uopšte tako.“ „Jeste.“ „Nije.“ „Moţda bi umesto fokusiranja na sve što ne uradim za tebe trebalo da razmisliš o svemu što radim za tebe. Da nije mene, sedeo bi kod kuće skoro svako drugo veĉe i svirao gitaru.“ Dil se posprdno nakloni pred njom. „O, hvala vam, spasiteljko. Hvala vam što me spasiste. Sedenje kod kuće i sviranje gitare je mnogo bolje nego blejanje s nekim ko me se stidi i sa mnom samo krati vreme.“ Zaustavili su se ispred Dilove kuće. „E pa svakako moţemo srediti da to odsad radiš ĉešće“, rekla je Lidija s ledenom oštrinom u glasu. Dil se najednom osetio kao da je pokušao da proguta ogromnu kocku leda koja mu se zaglavila u grlu. Umeo je da nanjuši predstojeći gubitak, znao je kako je to kad ti neko zbriše deo ţivota ispod tebe i zauvek ga odnese. Najednom ga je obuzela panika. Kao da treba da napravi mentalnu sliku Lidije i svega oko nje, za sluĉaj da je više nikada opet ne vidi. Da je upamti kako sedi pribijena uz volan i zuri ispred sebe, s jednom rukom u prozoru i glavom oslonjenom o nju, dok joj druga ruka, s oguljenim plavim lakom boje starih kola leţi na volanu. Da joj upamti obrise vrata tamo gde se spaja s ramenom. I parĉe crne lepljive trake koja se napola odlepila s lampice „proverite motor“ koja veĉito ţmirka. I pet-šest potrošenih jelkica za kola s mirisom vanile koje vise s retrovizora. I nakit kojim je ukrasila zglobove i prste. Molim te, Boţe. Razueţi mi jezik. Daj mi moć da govorim. Da ne budem gord u ovom ĉasu. Da kaţem pravu stvar da ne bih izgubio još jedan deo sebe. „Nek ti bude“, rekao je Dil. Nisam baš na to mislio, Boţe. Biće da si otišao na spavanje i ostavio nekog od niţih anĊela da deţura umesto tebe. A onda se prisetio znaka ispred crkve. Poslednja prilika da mu se Bog obrati. Pogledao je niz ulicu. AKO TI SE BOG ĈINI DALEK, ĈIK POGODI KO SE TO ODSELIO? Ta ti je dobra, Boţe. Poruka o udaljavanju. To mi je sada baš od pomoći. Izašao je iz kola. Od Lidije ni pogleda. Ni pozdrava. Jedva da je zatvorio vrata, a ona je već zaškripala gumama nagazivši gas. Svetla automobila izbledela su u tami i nestala.

105


20 TRAVIS Rajnar Severotok sedeo je za stolom, ţeljno u rukama drţeći pisani glas

gospe Amelije iz Juţnozemlja. Nadvio se nad njen kitnjasti rukopis kojim mu je prepričavala zgode iz svoga ţivota. Srce bi mu od radosti zapevalo svaki put kad bi dobio vesti od nje. I šta se radi danas?, napisao je Travis u poruci. Odoh s Krastavĉićem u posetu baki i deki. Ti ćeš s društvom danas?, odgovorila je Amelija.

Ne znam baš. Lidija je otišla da obiĊe fakultete u Njujorku. S Dilom se nisam ĉuo. Ĉudno se ponašaju. Joj.

Da. Volim svoje društvo i ne volim da priĉam loše o njima, ali nekad imam osećaj da me ne kapiraju. Ja te kapiram.

Znam. Zato si mi i draga.

Imaš sreće da imaš i to dvoje dobrih prijatelja u školi. Ja nemam nikoga.

Da, znam, samo bih voleo da… Travisu je zazvonio telefon usred pisanja odgovora Ameliji. Mi o vuku. „E, Dile, šta ima?“ „Ćao, Travise, radiš danas?“ Jok. Drvara je nedeljom zatvorena. Zašto?“ „Dobro bi mi došla tvoja pomoć. Mamina kola neće da upale, a moramo da ih popravimo do ponedeljka da bi mogla na poslove. Ali ja ne znam ništa o kolima, a mehaniĉara ne moţemo da priuštimo. Misliš da bi mogao da mi pomogneš da proverimo o ĉemu se radi?“ „Mogu, vaţi, nema problema. Samo da doruĉkujem na brzaka, operem kosu i stiţem.“ „Nego,Travise? Ţao mi je za ono od pre nekoliko dana. Što sam bio kreten.“ Travis se nasmejao. „Ne brini o tome, ĉoveĉe. Sad ću ja.“

106


Većinu ljudi ne bi obradovao telefonski poziv tokom mirnog nedeljnog prepodneva u kojem ih zovu da im poprave kola. Ali Travis je voleo da pomaţe ljudima; da bude s društvom; što dalje od oca; da izvuĉe neki pokvareni deo iz kola, uzme ga u ruke i zameni ga nekim blistavim, novim, od kog kola opet ţivnu. Dil mu je ponudio priliku da uradi sve to. A ionako je hteo da popriĉa s njim. Osetio je da je došlo vreme da mu kaţe za Ameliju. Dil nije bio toliko sklon šalama kao Lidija, pa se Travis uz njega osećao sigurnije. Otišao je u kuhinju gde je mama već pripremila tople pogaĉice, sos, slaninu i jaja. Zagrlio ju je i rekao joj kuda ide, pa je onda poslao Ameliji poruku da se pozdrave. Progutao je nešto hrane, zgrabio kutiju s alatom, pretpostavljajući da Dil nema ništa sem šrafcigera i klešta, pa se zaputio do njega. Na svoju radost, oca nije ĉak ni video jer je već bio otišao u lov s lukom i strelom. Parkirao je svoj crveni Jord kamionet iza šeui kavaljera Dilove mame. Dil je već bio otvorio haubu i prouĉavao je motor. „Traţiš dugme za paljenje i gašenje?“ iscerio se Travis izlazeći iz kamioneta. Dil se osmehnuo, pomerio se od kola i prošao rukom kroz kosu. „Stvarno se nadam da mi moţeš pomoći oko ovoga.“ „Da vidimo kako radi.“ Travis je uzeo kljuĉeve, uskoĉio u kola i pokušao da ih upali. „Svetla dobro rade, znaĉi nije akumulator“, promrmljao je. Okrenuo je kljuĉ. Ništa. Ni škljocanja ni bilo kakvog drugog zvuka. Opet je okrenuo kljuĉ. Ništa. Razmislio je nakratko, pretresajući moguće scenarije u glavi. Da je alternator, akumulator bi crkao i svetla se ne bi upalila. Da je dovod goriva, motor bi se obrnuo i zaštucao, ali se ne bi upalio. Izašao je iz kola i spustio haubu. „Ĉini mi se da je pokvaren starter.“ „Siguran si?“ upitao je Dil. Travis je namestio kaĉket na glavi. „Jok. Ali ne znam šta bi drugo moglo biti.“ „Da li je starter teško zameniti?“ Jok.“ „A da li je skup?“ „Verovatno pedeset-šezdeset dolara za ovakva kola.“ Izraz na Dilovom licu govorio je da mu je ĉak i to skupo, ali će morati nekako da se snaĊu. Uskoĉili su uTravisov kamionet i otkotrljali se do prodavnice autodelova. Travisu je iz još jednog razloga bilo drago što pomaţe Dilu. Još nešto ga je muĉilo. „Znam da je skoro cele nedelje bila s mamom u potrazi za fakultetima, ali jesi li se ĉuo s Lidijom od petka?“

107


Dil je duboko udahnuo i izdahnuo kroz nos. „Nisam.“ „Ni reĉi?“ „Ni reĉi.“ „Zar ne misliš da bi trebalo da joj kaţeš nešto?“ „Šta da joj kaţem?“ Travis je poĉeo da petlja nešto oko grejaĉa, pre nego što je provirio da proveri saobraćaj i skrenuo levo. „Nemam pojma. 'Ţao mi je'?“ „Nije mi ţao.“ „Trebalo bi da ti bude.“ Dil frknu. „A zašto to misliš?“ „Pa, malo si se istresao na nju.“ Jel? I? Bio mi je loš dan.“ „Ĉak i da imam loš dan, nikada se ne bih istresao na tebe ili Lidiju.“ „Zar ne misliš da se Lidija ove godine ponaša ĉudno?“ upitao je Dil. Još otkad je skontala da će da ode odavde? Pomalo snobovski?“ „Baš i ne. Moţda ti se samo tako ĉini.“ „Kunem ti se da mi se ne ĉini, brate. Kunem ti se da je drugaĉija.“ „Ĉoveĉe, mislim da si prestrog prema njoj. Mislim, zar nije dobro što će se izvući odavde i otići u neki veći grad s mnogo mode? Treba da si srećan zbog nje.“ Dil se namrštio. „Nego, kad smo već kod nje, da li ikada ĉitaš njen blog?“ „Ponekad. Ne baš preterano posvećeno.“ „Zar ti ne smeta što uz sve slike koje uslika, i sve što zajedno radimo, nijedan od nas nikada nije bio pomenut tamo? A kaĉila je ĉak i slike one ţene, vlasnice one radnje u Nešvilu. Druţile su se svega petnaest minuta. Zar ti se ne ĉini da nas se stidi?“ Travis je slegnuo ramenima. „Ta ţena je ipak bila stvarno lepa i nosila je baš dobru odeću. Ti i ja baš i nismo nešto za modu. Šta ćemo mi onda tamo?“ „Valjda si u pravu. Ali ipak mi to ne da mira. Osećam se kao da misli da smo ispod nje ili nešto tome sliĉno.“ Stali su ispred prodavnice auto-delova i ušli unutra. Stariji i neki mlaĊi muškarac, obojica u zelenim prslucima i sa kaĉketima, stajali su za pultom i ćaskali. „Ĉime moţemo da te usluţimo, druškane?“ upitao je mlaĊi. „Treba mi starter za ševi kavaljer iz '92. Od ĉetiri cilindra“, rekao je Travis.

108


„Da vidim šta imam u raĉunaru.“ Zaškiljio je u monitor. „Kaţe da imamo jedan na lageru. Saĉekaj sekund, da ga donesem.“ Ispisao je nešto na parĉetu papira i zaputio se pozadi. Stariji ĉovek klimnuo je Dilu. „Izvini, mladiću, ako smem da pitam, ali da nisi ti unuk Dilarda Erlija?“ Izraz nelagode preleteo je preko Dilovog lica. Jesam, gospodine“, rekao je tiho. Kao da se nadao da će starac paziti šta govori.Travis Dilu nikada nije spomenuo da zna bilo šta o Kralju zmija. Dilu bi tako sigurno bilo draţe. „Boţe dragi“, reĉe ĉovek. „Radio sam nekada s tvojim dedom. Na staroj Galfovoj pumpi u ulici Nort Ĉerĉ. Sad je Konokova.“ „Tako je, gospodine“, reĉe Dil, gledajući u svoja stopala. „Boţe, što je on bio jedan vraški dobar mehaniĉar“, reĉe ĉovek uz setan osmeh. „Sve je popravljao. Mogao je da predoseti šta muĉi kola. Vest s rukama. A što je znao da peva! Pevao je one naše stare dok je radio. Gospode, kako je samo dobro pevao. Jesi li i ti na njega, sinko?“ „U kom smislu?“ „U kom god hoćeš.“ „Pa, dobro pevam.“ „Kladim se da bi umeo i da popraviš kola, da hoćeš. Takve stvari su u krvi.“ „Tako je, gospodine. Mnoge stvari.“ „Liĉiš mi na njega.“ „Ĉesto mi to kaţu. Video sam ga samo na slikama. Umro je pre nego što sam se rodio.“ „Jeste“, reĉe starac tiše, klimajući glavom i skrenu pogled. A onda se zagledao pravo u Dila. „Da ti kaţem nešto, sinko. Dooobar je to ĉovek bio. Da znaš.“ Travis je prepoznao pogled u oĉima tog starca. Isti kao pogled u Lamarovim oĉima kad mu je priĉao o Kralju zmija. Pogled ĉoveka koji je poţiveo dovoljno dugo da razume sveproţimajući plamen tuge. Pogled starog ĉoveka koji se plaši gadne smrti. Onaj mladić vratio se s nekom prljavom kartonskom kutijom koju je potom spustio na tezgu. „Evo ga, momci. To će vas koštati sedamdeset i sedam dolara i pedeset centi s porezom od ĉega je ĉetrnaest dolara za stari deo.“ Dil mu je pruţio nekoliko izguţvanih novĉanica. Dok su izlazili, Travis se krišom osvrnuo. Video je kako starac prilazi mladiću i pokazuje rukom napolje. Mladić će oĉito ĉuti priĉu o Kralju zmija. Travis bi mogao da se kladi u to.

109


• • • „Znaĉi, tebi ne smeta što Lidija odlazi?“ upitao je Dil. „Smeta mi, nedostajaće mi, ali smo oduvek znali da će i do toga doći. Otkad nam još priĉa kako će otići odavde. Pomisli samo kako bi se smorila da mora da ostane.“ Jesi li ti ikada razmišljao o odlasku odavde?“ „I gde bih pošao? Ovde mi je dom.“ „Na fakultet?“ „Ne. Grozne su mi ocene. Osim toga, ionako volim da ĉitam samo ono što mi se ĉita. A ne šta mi tamo neki profesor kaţe da moram da ĉitam.“ „Hoćemo li se druţiti se kad Lidija ode?“ upitao je Dil. Travis se nasmejao. „Aha. Mislim, ne mogu ti baš obećati da ćemo imati šta kreativno da radimo. I moţda budeš nadglasan po pitanju nošenja mog štapa sa mnom. Pogotovo jer mi se sve nešto ĉini da ću nas ja voziti gde god budemo išli.“ „Meni tvoj štap nikada nije smetao kao Lidiji.“ „Hoćeš reći da smo bili dva prema jedan u korist štapa sve ovo vreme?“ „Pa, ne znam sad baš…“ Travis je uoĉio dobru priliku za priznanje. „Nego… sećaš se kako je Lidija pokušavala da mi otme telefon u biblioteci?“ „Aha.“ „Dopisujem se s tom Amelijom Kuper, koju sam upoznao na forumima Krvoloma. Ţivi u Alabami. Lepo nam je krenulo.“ Dil se nekoliko sekundi zablenuo uTravisa, pa se iscerio i mlatnuo ga u ruku. „Ĉoveĉe, vidi ti to! Kako se on snalazi s damama!“ Travis je namestio kaĉket, kikoćući se. „Nego, baš mi se sviĊa. Mislim da moţda jednog dana budemo i nešto više od prijatelja. Bar se nadam. Zasad se sigurno sastajemo na Istorijskom vašaru Tenesija u maju. Moţda ĉak i pre toga. Ona misli da je moj štap baš strava.“ „Ona misli da je tvoj štap baš strava, jel'?“ reĉe Dil vragolasto. Travis je shvatio tek koji tren kasnije. Ponovo se zakikotao, pa je udario Dila u rame. „Ne, brate, ne u tom smislu. Nisam tako mislio. Pobogu.“ Prepredeno se iscerio. „Nego, treba da ti bude drago što, eto, od prijatelja moţe da se postane i nešto više.“ Dil je zinuo. „Auuu! Ĉek, ĉek!“ Travis ga je znaĉajno pogledao. Dil je skrenuo pogled, odmahujući glavom. „Skroz si ga promašio, brate.“ Travis je ponovo uputio Dilu isti pogled. „Reci mi to pravo u oĉi.“ 110


„Neću. Voziš.“ Travis se nasmejao i ponovo mlatnuo Dila u rame. „Taĉno sam znao! Kako to da nikad nisi…“ „Eto tako.“ „Zašto?“ „Ne bih da sve uprskam. A bih svakako.“ „Moţda i ne bi.“ Mada, Dile, u pravu si, veliki su izgledi da ipak bi. Sad je Dil pogledao Travisa. „Moţda već i jesam sve upropastio. A ona ionako odlazi. Ne bi ni sama htela. Samo bih predstavljao komplikaciju u njenim planovima.“ „Ne znaš dok ne pokušaš. Kod devojaka ti je…“ Dil se zacerekao i ponovo mlatnuo Travisa u ruku. „Kod devojaka ti je… hm? Ko nam je to postao struĉnjak?“ „Pa, znam caku ili dve.“ „Znaš malo sutra. Moţda znaš jednu. Ali ne znaš due.“ • • • Stigli su do Dilove kuće. Dan je bio kao stvoren za neki posao napolju – oblaĉan, i dovoljno sveţ da ti treba košulja, ali ne i jakna. Vazduh je mirisao na poţutelu travu i veš iznesen na sušenje. Travis je zakljuĉio da treba da izvuku starter odozdo. Podigli su kola dizalicom i stavili podupiraĉe pod njih. Travis se zavukao ispod sa kompletom kljuĉeva. „Moţeš li mi pomoći da uguram kljuĉ oko tog šrafa?“ zamolio je Dila. „Naravno.“ Dil mu je pomogao da stavi kljuĉ oko šrafa. „Gde si nauĉio da popravljaš kola?“ „Od tate.“ Zabrundavši, Travis je uspeo da pokrene šraf. Poĉeo je da cima kljuĉ da ga skroz odšrafi. „I je l’ ti bilo zabavno da popravljaš kola s tatom?“ „Ne baš“,Travis se ponadao da ga Dil neće pitati zašto. I stvarno nije. Travis je otkaĉio elektriĉno napajanje sa štartera, pa je krenuo da opipava kljuĉem dok nije naišao na novi šraf. Napregnuvši se, olabavio je i taj, pridrţavajući stari starter rukom dok ne odšrafi poslednji šraf. Odšrafio ga je i spustio starter. Izvukao se ispod kola. Jesi li razmišljao kako ćeš i svoju decu jednog dana uĉiti da popravljaju kola?“ upitao je Dil. Travis je otresao prašinu s pantalona. „Nisam baš nešto razmišljao o deci. Ali, ako ih budem imao, nauĉiću ih svemu i svaĉemu. I dao bih im da

111


ĉitaju šta hoće.“ Izvadio je novi starter iz kutije i prikaĉio ga. Opet se spustio na zemlju da se zavuĉe pod kola. Uglavio je starter na mesto. Mogao je da vidi Dilovo lice iznad sebe kroz prostor za motor. Pogledali su se u oĉi. I Travis je odjednom osetio nezadrţivu potrebu da rastereti sebe još jednog bremena toga dana, kad se već zahuhtao. „Mogu li da te pitam nešto pomalo uvrnuto?“ „Što da ne? Dokle god nije nešto o Krvolomu.To saĉuvaj za Ameliju.“ Travis je vratio jedan šraf na starter i zavrnuo ga rukom. „Da li te je tata ikada tukao? Pre nego što je otišao?“ Dil je oklevao pre nego što je odgovorio. „Aha, mislim, znao je da me udari po turu.“ Travis je dovršio zatezanje šrafa kljuĉem. „Nisam na to mislio. Mislio sam da li te je baš udario. Mislim, stvarno udario?“ On i Dil opet su se pogledali. „Nije. Tako nije.“ Dil ga nije pitao zašto ga pita. Travis mu je bio zahvalan na tome. Samo postavljanje tih pitanja uĉinilo je da se oseća nekako lakše. Manje usamljeno, nekako. „Kad ja budem imao decu, nikada ih ni prstom neću taci. Mislim, osim da ih zagrlim i tako to. Ali nikada da ih povredim.“Travis je vratio i drugi šraf i zavrtao ga rukom, da bi sve dovršio kljuĉem. Spojio je nazad elektriĉno napajanje i izvukao se ispod kola. „Dobro“, reĉe. „Trenutak istine. Pomoli se.“ Seo je u kola da okrene kljuĉ. Motor je odmah ţivnuo. Nije zazvuĉao baš najzdravije, ali nikada i nije. Bar je proradio, pa će Dilova mama moći još neko vreme da ide od taĉke A do taĉke B. Dil je radosno bacio pet Travisu. „Ĉoveĉe, baš si faca. Uspeo si!“ Travis je pljesnuo Dila po ruci. „Mi smo uspeli. Hajdemo sad po onih ĉetrnaest dolara za ovaj stari deo.“ „Dugujem ti“, reĉe Dil, dok su ulazili u Travisov kamionet. „Vrati mi tako što ćeš se pomiriti s Lidijom. Stvarno mi je grozno kad se vas dvoje ljutite jedno na drugo.“

112


21 DIL Dila nije mrzelo da prepešaĉi nekoliko kilometara do Lidijine kuće. Kiša

samo što je prestala, pa su ulice bile prekrivene mokrim lišćem; njegov miris podsećao je na zemlju i duvan i mešao se sa opojnim mirisom zaloţenih drva. Nebo je bilo prekriveno velom oblaka i jarkim mladim mesecom. Dil je stegnuo teksas jaknu (koju mu je Lidija odabrala) uz telo i zakopĉao je. Usput je uveţbavao šta će reći. Izumi. Pogrešio sam. Samo ţelim da budeš srećna. Ĉak mu je i natpis ispred crkve malo pomogao (makar ovog puta): BOG NE ZABORAVLJA GREŠNIKA, ALI ZABORAVLJA GREH. Eh, kad bi i ona zaboravila šta sam rekao. Kad je pokucao na Lidijina vrata, srce samo što mu nije iskoĉilo. Otvorio je njen tata. „Zdravo, Dile. Kako je?“ „Dobro, hvala. Je li Lidija kod kuće?“ „Jeste. UĊi, uĊi. Lidija!“ doviknuo je gore. „Imaš društvo, dušo.“ Lidija se pojavila na vrhu stepeništa u donjem delu pidţame i dukserici, kose neuredno vezane u konjski rep. Ĉim je ugledala Dila, prekrstila je ruke i naĉas ga mrko pogledala. Dil ju je pogledao kao napušteno štene. Mahnula mu je da se popne, pa je odjurila nazad u sobu. Dil je krenuo za njom. „Nego, Dile, podseti me da ti pre nego što odeš pokaţem mog novog Strata33, vaţi?“ rekao je doktor Blankenšip. „Obavezno“, rekao je i otišao gore. Lidija je sedela za pisaćim stolom i sastavljala neki dokument na novom laptopu. Uĉinilo mu se da se radi o prijemnom pismu za fakultet. Nije se okrenula kad je Dil ušao. Dil je pogledao kreativni haos koji je vladao u Lidijinoj sobi. Uvek bi se zapanjio koliĉinom vizuelnih nadraţaja. Ploĉe. Knjige. Ĉasopisi. Posteri. Slike. Plišane ţivotinje. Ĉudne starine, ukljuĉujući i neki jezivi model zuba 33

Stratokaster gitare. (Prim. prev.) 113


iz tridesetih godina prošlog veka koji je dobila od tate. Odeća i cipele svuda – sve je to odavalo njene veĉito nestalne opsesije. Jedino što je ovoga puta bilo novo bile su gomile obeleţenih nacrta prijemnih pisama za fakultete. I dopola ispunjenih prijava za fakultete i stipendije. Pokazatelji ţivota koji se kreće napred ogromnom brzinom i rešenošću. Njena soba je u njemu oduvek izazivala neku ĉeţnju i zavist zbog izobilja u kom je obitavala – sušta suprotnost potpunoj praznini njegove sobe. U tome mu sada nimalo nisu pomogle ni hrpe materijala za fakultet. Krevet je zaškripao kad je seo na njega.. Lidija se i dalje nije okretala. Obeleţila je neku reĉenicu i uklonila je. Izgleda da je rešila da mu oteţa. „I? Priĉaj.“ Dil se pokolebao. Paţljivo osmišljeno izvinjenje, sastavljeno dok je dolazio, najednom mu je isparilo iz glave. „Ja… Ţao mi je. Zbog onoga što sam rekao.“ Lidija je nastavila da kuca. „I nedostajala si mi.“ Kucanje. „I ţeleo bih da ostanemo prijatelji.“ Kucanje. „I sad se evo već osećam glupo, pa ću da odem.“ Krevet je ponovo zaškripao kad je Dil ustao. Lidija se okrenula na stolici i podvila noge. „Dobro. Prihvatam izvinjenje. Ali ozbiljno. Ne mogu više da se nosim s dramom. Imam o ĉemu da razmišljam i bez toga. To mora da prestane, Dile. Ozbiljno ti kaţem.“ Dil se ponovo spustio na krevet. „Ne mogu ti baš obećati da ću se smeškati svaki put kad me nešto podseti da odlaziš. Takvo obećanje ne mogu da ispunim.“ Lidija je ustala i otišla do police za sveće (da, ĉitavu policu imala je za njih) da upali dve jesenje. „Pravim mešavinu od jesenjeg lišća, proţetog primarnim notama jabukovaĉe i cimeta, i sveće s mirisom zaloţenog drveta, proţetom dubokim tonovima kedrovine, breze i vanile. Trebalo bi da postanem somelije za sveće. Postoji li takav posao?“ „Jesi li me slušala?“ „Jesam. I uopšte ne oĉekujem da budeš srećan zbog toga. Oĉekujem da ne dopustiš svom nezadovoljstvu da se ispolji kroz nezadovoljstvo mnome liĉno.“ „Vaţi.“ „Da su nam uloge obrnute, tako bih se ja postavila prema tebi.“ „Vaţi.“

114


„A ja ti garantujem da ni jedna jedina najsitnija stvarĉica koju uradim za fakultet neće biti uraĊena s namerom da te povredim. I takoĊe ti garantujem da imam valjane razloge što ĉuvam tvoju privatnost time što te ne spominjem na svom blogu. Stoga hoću da mi obećaš da ćeš se svojski i carski potruditi da se ne istresaš na mene zato što sam zgrešila, drznuvši se da uĉinim svoj ţivot boljim.“ „Nek ti bude.“ „Reci.“ „Obećavam ti da hoću.“ Lidijino liceje smekšalo. „Gledaj, ne radujem se ni ja što se razdvajamo. Kapiram da će ono što ću ja raditi moţda biti zabavnije nego ono što ćeš ti raditi. Ali ipak ćeš mi nedostajati. Nedostajao si mi i ove nedelje.“ „To si malo ublaţila kad si rekla da će ono što ćeš ti raditi moţda biti zabavnije od onoga što ću ja raditi. Biće mnogo zabavnije.“ Sela je na krevet uz Dila. „Hajde“, dala mu je znak, „grljenje.“ Dil ju je snaţno zagrlio. Kosa joj je mirisala na narandţu i cvet magnolije. Nije ni znao koliko mu je dugo srce tugovalo, potmulo tutnjajući, dok mu se tuga tog trenutka nije raspršila. I onda je ostalo samo uzbuĊenje što grli Lidiju na njenom krevetu – što je već bilo nešto posebno, samo po sebi. Eh, kamo sreće. „I? Dokle si stigla?“ upitao je Dil. Opruţila se po krevetu, zagledana u plafon. „Prijavu u prijemnom predroku34 za Njujorški univerzitet treba da pošaljem za otprilike dve nedelje.To mi je sad najvaţnije. Upravo lickam prijemno pismo.“ „Srećno“, promrmljao je Dil. Uspravila se. Naĉas su se zagledali jedno u drugo. Još nije kasno“, rekla je. Sad je na Dila došao red da se opruzi po krevetu. Pokrio je lice jednim od Lidijinih jastuka. „Ne mogu“, rekao joj je kroz jastuk. „Ĉak sam i sa mamom popriĉao.“ „I?“ „Šta misliš? Bila je u fazonu – svakako, Dile, idi na fakultet, zabavljaj se, uĉi o evoluciji, plaćaj školarinu, idi na predavanja umesto na posao, a ja ću ovde sama da se borim, i sve će biti strava. Ne, ona se, naravno, usrala od straha ĉim sam joj rekao.“ „Znao si da će tako biti. Zašto dopuštaš da to igra ulogu u odluĉivanju?“ Jao, pa ne znam… Zato što mi je mama?“ „A u Bibliji piše da treba da je poštuješ.“ U Americi postoji i predrok za prijave na fakultete, i on obiĉno traje do kraja oktobra na poĉetku ĉetvrtog razreda srednje škole. (Prim. prev.) 34

115


Dil je zakolutao oĉima. „Ma daj. Nemoj opet.“ „Ma daj ti. Zar zaista misliš da je to što tvoja mama ne ţeli da ideš na fakultet u tvoju korist, a ne u njenu?“ Dil se opet uspravio. „Ne znam više ni sam šta da mislim. O bilo ĉemu. Jednim delom svakako mislim da sve što njoj ide u korist, ide i meni.“ „Kako sad to?“ „Pa tako što mi je mama.“ „Izvanredan odgovor! Ĉekajte!“ Lidija je prislonila zamišljeni telefon uz uho. „Halo, prodavnica debatnih trofeja? Daćete mi jedan od vaših najboljih primeraka.“ „Urnebesna si. Gledaj, to se naprosto neće desiti.“ Lidija je digla obe ruke u vazduh. „Kako god ti kaţeš.“ „E, sad ti meni da obećaš da me nećeš više gnjaviti s fakultetom.“ „Ne, ne, neće moći.“ „Zašto samo ja moram da dajem obećanja?“ „Zato što ja od tebe traţim da mi obećaš da se više nećeš ponašati glupavo, a ti od mene traţiš da ti obećam da više neću biti fenomenalna, što ti ja, pri zdravoj svesti, nikada ne mogu obećati.“ „Samo me, molim te, nemoj terati da se osećam skenjano zbog izbora koje moram da donesem.“ Lidija je ustala s kreveta, otišla do pisaćeg stola i otvorila fioku. „Ni to neće moći. Ali ću ti dopustiti da privremeno promeniš temu.“ Izvadila je svoj stari mekbuk iz fioke i obmotala punjaĉ oko njega. Došla je do Dila i spustila mu mekbuk u krilo. „Evo. Srećan ti preuranjeni Boţić, srećan ti preuranjeni roĊendan, srećna Noć Veštica, srećno šta god hoćeš.“ Dil je zinuo. „Ĉekaj. Ne razumem. Daješ mi ovo? Ti to ozbiljno?“ „Aha. Šta će mi dva raĉunara. Dobila sam novi za fakultet. Ovaj je star otprilike ĉetiri godine. Na njemu sam otpoĉela Dolivud, tako da sam emotivno vezana za njega. I zato bi moţda mogao da ga ne pokvariš. I dalje dosta dobro radi. Mada, zna katkad da uspori.“ Dil je ponovo zagrlio Lidiju i usput joj nakrivio naoĉare. „Hvala ti. Hvala ti, hvala ti, hvala ti.“ „Dobro, dobro. Ne moraš mi razbiti naoĉare u znak zahvalnosti. Ooo, a najbolji deo je to što je zbog ĉinjenice da ja nisam tamo neki ogavni, uţasni tip, tastatura stopostotno ĉista od sperme.“ Dil se obradovao, sav ozaren. I to ne samo zbog raĉunara. Već zbog toga što su se on i Lidija pomirili. Ovaj poklon bio je dokaz toga. „DoĊi“, rekla je Lidija, i otvorila laptop, „da ti pokaţem kako njime moţeš da se snimaš. Pa da poĉneš sa snimanjem pesama.“

116


„Nikad se ranije nisam snimao“, rekao je Dil. „Mi nemamo raĉunar još otkad nam je stari oduzela policija.“ „Ozbiljno? Nikada se nisi snimao? Dobro, vreme je da poĉneš. To ti je prvi zadatak.“ Pokazala mu je kako da snima klipove i pesme koristeći video-kameru i mikrofon ugraĊene u laptop. „Ukapirao?“ „Ukapirao.“ „Odliĉno.“ Ustala je i ponovo sela za pisaći sto. „A sad briši, jer imam mnogo posla“, rekla je, oštro odmahnuvši rukom. „Lidija. Hvala ti.“ „Nema na ĉemu.“ Prošla je kroz dokument, ne podiţući pogled. „Nego, moram da otkaţem filmsko veĉe ovog petka. Prezauzeta sam stvarima oko fakulteta i bloga.“ Dil se odmah snuţdio. Podigavši prst, Lidija ga je ošinula jednim upozoravajućim pogledom i nemo izustila – obećao si. Dil je klimnuo, okrenuo se i izašao iz njene sobe. • • • Kad je stigao do podnoţja stepeništa, Lidija je doviknula: „Tata, dala sam Dilu stari raĉunar. Nije ga ukrao.“ „Vaţi, zlato. UĊi, Dile, uĊi.“ Dil je kroĉio u radnu sobu Lidijinog oca. Bila je ispunjena antikvitetima. Knjige u koţnom povezu. Ogromni kolaţ Dolana Gejmana od odbaĉenog materijala, okaĉen na zidu. Nekoliko gitara na drugom zidu. I starinsko Fenderovo pojaĉalo. Doktor Blankenšip ustao je od pisaćeg stola da skine jednu od gitara: predivni Fenderou Stratokaster iz šezdesetih, u prelivima boje duvana. Pruţio ju je Dilu, koji ju je prihvatio kao neki muzejski eksponat. Mora da ga je papreno koštala. „Predivna je, gospodine Blankenšip.“ „Okaĉi je. Daj da ti i ja malo zasviramo, šta kaţeš?“ Spustivši svoj novi raĉunar na sto, Dil je prebacio gitaru oko vrata. Prešao je brzo prstima po ţicama da ih razmrda. Doktor Blankenšip ugurao je kabl u struju i ukljuĉio pojaĉalo. Saĉekali su da se zagreje. Dil zatitra po ţici. „Gde ste je našli?“ Doktor Blankenšip ukljuĉio je gitaru. „Na nekoj privatnoj rasprodaji u Nešvilu. Samo udri!“ Dil je zasvirao, isprva snebivajući se. „Hajde, hajde! Nek se nose komšije!“

117


Dil je svirao sve ţešće i jaĉe, dok se Lidijin tata samo smeškao, pokazujući mu podignut palac. Osećaj je bio tako dobar. Svirao je i svirao. A onda ga pogodila seta. Poslednji put javno je svirao na elektriĉnoj gitari pred ocem, pre nego što je otac odluĉio da mu ipak ne da zmiju. Pre nego što je uhapšen. Prekinuo je sa sviranjem i skinuo gitaru. Doktor Blankenšip ju je prihvatio i okaĉio nazad na zid. „I? Šta kaţeš?“ Pre nego što je Dil uspeo da odgovori, zaĉuli su Lidiju kako dovikuje odozgo: „Tata, šta se to tamo dešava? Zašto tvoje sviranje na gitari zvuĉi toliko bolje nego inaĉe? Plašiš me. Ko si ti i šta si uradio s mojim tatom?“ „Oh, što volim ovog pametnjakovića od moje ćerke“, promrmljao je. „Izvini, prekinula te je.“ „Predivna je. Rekao bih da ste dobro prošli s njom. Dugo nisam svirao elektriĉnu gitaru.“ „Nemaš je?“ „Imao sam nekada. Nakon… što se desilo ono s mojim tatom, morali smo da prodamo mnogo stvari, pa smo prodali i nju i moje pojaĉalo. Ali nema veze. Ionako nemam više gde da sviram.“ „Koliko ĉesto viĊaš oca?“ „Nekoliko puta godišnje. Sledeći put ću ići oko Boţića. Ako ona naša krntija od kola bude i dalje išla.“ „Ako ti zatreba voţnja do Nešvila oko Boţića da se vidiš s ocem, rado ću te povesti. Volim sebe da poĉastim za Boţić kod Trejder Dţoa. Mogu da zatvorim ordinaciju na jedan dan.“ „Stvarno? Hoću reći, to bi bilo stvarno strava, ali ne bih da vas opterećujem.“ „Ne bi me uopšte opterećivao. A da budem iskren“, utišao je glas i pogledao levo-desno, „bilo bi lepo da tu i tamo provedem vreme i u muškom društvu. U ovoj kući ima previše estrogena.“ „Skroz sam te ĉula“, doviknula je Lidija odozgo. „Nemoj da si ogavni seksista.“ „Da, da, shvatam“, rekao je Dil, uzimajući svoj novi raĉunar. „Vi mi javite kad vam bude odgovaralo.“ „Hoću. Nego, da li ti je Lidija ponudila prevoz do kuće?“ „Nije.“ „Pa da li ti treba?“ Dil se nasmešio. „Ne treba, hvala. Baš je lepo veĉeras napolju.“ Kad je Dil krenuo kući, zaduvao je neki oštar vetar i osušio lišće koje se razigralo i razvejalo pred njim na meseĉini. Šuškanje lišća po ploĉniku zvuĉalo mu je kao pesma.

118


22 lidija Sedeli su za stolom u kantini, sami, po obiĉaju izdvojeni od ostalih. Sve je oko njih je vrvelo i bazdilo na riblje štapiće. Dil je pojeo svoju neprimamljivu besplatnu uţinu.Travis je doneo ogromnu plastiĉnu kutiju maminih makarona sa sirom. Lidija je pojela svoje šargarepice, posni ĉips, humus i gusti jogurt. Travis se bacio na ĉitanje Krvoloma, a Dil je stavio slušalice, revnosno radeći na neĉemu u svom novom raĉunani. Lidija je ĉitala Dnevnik Anais Nin. Dil je izvadio jednu od slušalica. „Lidija, da li bi mogla da mi uĉitaš neke snimke na Jutjub? Probao sam, ali je škola blokirala Jutjub.“ „Vaţi. A šta to?“ „Neke snimke mene kako sviram svoje pesme. Pet ukupno.“ „Pet? Ali dala sam ti ga pre… Koliko… dva dana?!“ „Imao sam dosta saĉuvanih.“ Hanter Henri, Met Barns i De Ţuan Vašington, trojica ragbista, prošli su kraj njihovog stola. „Ehej, Dildo, zna li policija da imaš raĉunar?“ upitao je Hanter. Društvo oko njega se zacerekalo. „Mislim da je škola blokirala porniće s decom“, rekao je Met. Opet cerekanje. Dil je stavio slušalicu u uho, ne mareći za njih. Travis se vidno zgrĉio, ali je nastavio da ĉita, ne obraćajući paţnju na njih. Dil i Travis već su znali kako to ide. Lidija se nasmešila i spustila knjigu. „Aha, obavestili smo policiju kad smo i vaša imena stavili u Drţavni registar mikropenisa. Nemojte se iznenaditi ako budete imali problema na aerodromu. I na nekim drugim mestima…“ „Pokazaću ja tebi mog doku“, reĉe Hanter. „Zaboravio si da nosim naoĉare?“ Lidija se opet latila knjige.

119


„Kako bih zaboravio kad ti je zbog njih lice ruţno ko guzica“, zareţao je Met. „Pa moţe se desiti da zaboraviš, pošto ti nedostaje sposobnost formiranja semantiĉkog sećanja, zbog ĉega su vas oni iz srednje u Talahomi i ponizili tako što su dvaput zaredom odigrali istu foru kad su vas poslednji put isprašili u ĉetvrtoj ĉetvrtini“, rekla je Lidija, ne diţući pogled sa knjige. „Ma šta ti znaš o ragbiju, kuĉko?“ rekao je Hanter. „Pa znam da bi trebalo da osvojiš više poena nego drugi tim, što je teško kad se spetljaš, i tu bukvalno mislim na tebe, u sopstvenoj end zoni, kao što ti se desilo prošle godine protiv Manĉestera, i obezbediš im slobodnu loptu i izgubiš utakmicu.“ Hanter se zacrvenio. „Ma pusti, brate“, reĉe De Ţuan. „Nije vredna. Pokušava da te natera da uradiš nešto glupavo.“ „A nikad ne moram mnogo da pokušavam“, rekla je Lidija. Hanter je izbio Lidiji knjigu iz ruku i ona je pala na pod, pre nego što su se ova trojica ljutito udaljila. Dil je izvadio slušalice, podigao Lidijinu knjigu i vratio joj je. „Nisam znao da voliš ragbi.“ Lidija je prelistala knjigu da oznaĉi gde je stala. „Ne volim. Samo pratim izgubljene utakmice našeg tima i pojedinaĉne blamove i nedostatke. Tutnem ih u moju mentalnu kartoteku za svakog igraĉa koji nas zafrkava. To je mnogo zabavnije od samog ragbija. Nego, moram na ĉas. Daj mi raĉunar, poneću ga kući i veĉeras ću ti uĉitati snimke.“ • • • Kloi i ja obilazile smo stanove ĉisto iz zabave. Koliki ti je budţet? Mogle bismo da pronaĊemo neki slatki stanĉić za 3 hiljade meseĉno, napisala je Dalija u poruci.

Mogu da se ubacim s hiljadu meseĉno, bez probl. odgovorila je Lidija. HEH kamo sreće. 3 hiljade svaka.

E pa, pomislila je, izgleda da ću postati Dil u mom novom društvu – bar novĉano. Plate forestvilskog zubara i agenta za prodaju nekretnina nisu se mogle meriti s platama glavne i odgovorne urednice Šika i glumice. Moraće da smisli kako da svoj status „siromašne devojke“ pretvori u deo svog šarma i privlaĉnosti. Kao stoje, naposletku, i Doli uradila. Uh. To, izgleda, prevazilazi moj budžet, napisala je Lidija. A osim toga, nisam još ni primljena na Njujorški univerzitet. Primiće oni tebe. 120


Kao što se kaže kod nas u Tenesiju, ne broj piliće dok se ne izlegu. Lidija se bez razloga osetila napeto. Ne samo zbog ove prepreke sa stanarinom, mada se i to raĉunalo. Glava ju je zabolela od popunjavanja prijava za fakultete i stipendije, proveravanja prijemnog pisma i rada na poduţem ĉlanku na blogu o modelima prikazanim na Pariškoj nedelji mode. Vreme je za nešto drugaĉije. Izvukla je Dilov raĉunar, otišla na jutjub i otvorila mu nalog. Lozinka: Lidija je DobroćudnaBoginja666. Pronašla je fasciklu s Dilovim snimcima i otvorila jedan od njih. Zateklo ju je ono što je ĉula. Opa. To je Dil? Kako se samo samouvereno drţao. Potpuno ju je opĉinio. Pevanje ga je pretvorilo u nekog drugog. Shvatila je da nikada ranije nije videla Dila kako svira i peva neku od svojih pesama. A ova je bila izvanredna. Pustila je snimak da se uĉita, pa je pustila drugi. I opet je ostala opĉinjena. Ganuta. Ponesena. Pa onda još jedan. Sve dok ih sve nije odgledala. Napetost u njoj potpuno je nestala. Šta god da je nasledio od oca, nasledio je i mraĉnu harizmu. Onakvu zbog koje ljudima doĊe da vas slede i ispovedaju vam se. Onakvu zbog koje se ljudi osećaju spašeni. Onakvu zbog koje ljudima doĊe da uzmu u ruke zmije otrovnice i ispijaju otrov ne bi li se pribliţili Bogu. Pevao je kao da kroz njega teĉe reka vatre, kao da je muzika jedino lepo što poseduje. Duša ju je zabolela zbog njegovih pesama. Štaviše, dok ga je gledala, osetila se pomalo… Duboko je udahnula i odmahnula glavom. No dobro, dosta takvog razmišljanja za danas. Dok je obilazila fakultete s mamom, onih dana kad ona i Dil nisu priĉali, redovno joj je opsedao misli. Zamišljala ga je zaglavljenog u Forestvilu, nesrećnog, neispunjenog. Ovo sve menja. Ovo mogu da upotrebim. S ovim već mogu nešto. Poĉela je da osmišljava plan. „Lidija?“ Lidija je poskoĉila i okrenula se na stolici. Majka je stajala na vratima. „Izvini ako sam te prepala. Šta si to slušala? Predivno je.“ „Ma… To je neki momak kog sam sluĉajno pronašla.“ „Baš je lepo zvuĉao.“ Lidijina mama se okrenula da izaĊe. Lidija se i sama prestravila zaĉuvši sebe kako dovikuje za njom: „Nego, mama… sastavljam neki ĉlanak za blog. Da li si ikada imala nekog druga za kojeg si bila sigurna da će ti zauvek ostati samo drug, ali su se onda u tebi javila osećanja prema navedenom drugu?“ Mama se vratila, pa je spustila korpu sa vešom koju je nosila sa sobom, oslonila se o dovratak i prekrstila ruke uz vragolast osmeh. „Zapravo i jesam. Imam iskustva s tim.“

121


„Šta se desilo?“ Jedne veĉeri otišli smo na pljeskavice negde blizu fakulteta, pa smo onda uzeli i sladoled na kugle i seli da ga pojedemo za jednim od stolova u bašti, kad mu je meseĉina obasjala lice baš kako treba i tad mi se uĉinilo da je najlepši momak na svetu. I posle više nisam mogla da se vratim na staro.“ „Kako se zvao?“ „Denton Blankenšip.“ „Ah, da. Jer bi sve ovo ispalo popriliĉno neprijatno da je bio neki drugi.“ „Aha.“ Mama je uzela korpu i otišla. Ĉim se mama dovoljno udaljila, Lidija je ponovo odgledala Dilove snimke. • • • „Ne, sigurno neću svirati na takmiĉenju talenata u našoj školi. Da nisi naduvana?“ „Saslušaj me prvo“, rekla je Lidija. „Takmiĉenja talenata su bezvezna.“ Jesu. Ali slušaj me.“ „Ĉas samo što nije poĉeo.“ Dil je ustao sa Lidijinog branika. Dunuo je u ruke i protrljao ih. „A i smrzao sam se.“ „Prekini i saslušaj me. Šta bi za tebe bio najlepši osećaj na svetu? Šta bi bio najveći srednji prst koji bi pokazao svima onima koji su se iz petnih ţila trudili da te što više ojade? Da staneš pred njih i zapevaš.To bi bila ţešća fora, jer si baš dobar. I šta ako još i pobediš? Pedeset dolara. To ti je, u Dilovim dolarima, kao milion.“ „Zašto bih uradio tako nešto?“ Dil je ponovo seo. „Pored upravo navedenih razloga? Zato što treba da radimo ono ĉega se plašimo. Svaki put kad radiš tako nešto, bude ti lakše.“ A i ako te nagovorim da uradiš ovo, moţda te nagovorim da radiš i štošta drugo ĉega se plašiš, kao što je, na primer, napuštanje grada i odlazak na fakultet. Moţda je dovoljno da te bar jednom izvučemo iz tvog skrovišta. „Neću da mi se smeju.“ Vreme je za najjači adut. „Ĉak i ako te ismeju, ja, igrom sluĉaja, znam da ti, uopšteno govoreći, nisi materijal za ismevanje. A imam i dokaz.“ Lidija je izvadila svoj laptop. Otvorila je jedan od Dilovih snimaka. Imao je 9.227 pregleda i ĉetrdeset i devet komentara. Svi redom pozitivni. Ekstra.

122


Pesma ti je sjajna. Vau, kako je dobra pesma, hvala ti. Itd. Dil je oĉito bio zapanjen. „Ali… Zar nisi to tek postavila? Moţda sinoć?“ Zatvorivši laptop, Lidija ga je samozadovoljno pomilovala po glavi. „Tvitovala sam o tome sinoć. Nisam rekla da si mi drug. Da jesam, ispalo bi nepotistiĉki. Zato ti nisam spomenula ime. Nazvala sam te Dirli35. Kapiraš? Dirli?“ „Ljudima se stvarno dopalo.“ „Uĉini mi ovo“, reĉe Lidija. „Zato što sam se toliko zauzimala za tebe tokom godina.“ Zaĉuli su zvono. Zakasniće. „Nikada nisam izveo neku od svojih nereligijskih pe-sama u javnosti. A kamoli na boţiĉnom školskom takmiĉenju talenata, pred šest stotina ljudi, od kojih me većina mrzi.“ „Ali si zato dovoljno ĉesto nastupao pred drugim otrovnim stvorenjima. Osećaćeš se kao riba u vodi.“

35

Igra reĉi: Dirli (Dearly) na engleskom znaĉi srdaĉno, od srca, iskreno, drago. (Prim. prev.) 123


23 DIL Veţbanje za nastup talenata dalo mu je neki fokus. Odvratilo mu je misli od

Lidijinog odlaska. Odvratilo mu je misli od nastupajuće posete ocu. Ali ipak je u tih narednih mesec dana, koliko mu je ostalo izmeĊu obećanja datog Lidiji i datuma samog nastupa, imao dovoljno vremena da izgubi petlju. MeĊutim, svaki put kad bi se obeshrabrio, Lidija bi izvadila telefon ili laptop i pokazala mu sve veći broj pregleda, komentara i lajkova za „Dirlija“. Kupila mu je i nove ţice za gitaru. Nazvala je to ranijim boţiĉnim poklonom. Ali kada su se pribliţili poslednji dani pred takmiĉenje, Dil više nije osećao strah, već uzbuĊenje. Stalno je razmišljao o onih pedeset dolara koje je silno ţeleo. Potrošiće ih na Lidiju. Izvešće je na veĉeru. Kupice joj nešto. Šta god, samo da ih ne baci u crnu rupu dugova porodice Erli. A onda je konaĉno stigao i taj dan. Dilu je tog jutra bilo muka. Nije mogao ni da doruĉkuje. On i Lidija uopšte nisu razgovarali dok su se vozili do škole. Ni na ĉasovima nije mogao da prati nastavu. Okupljanje uoĉi takmiĉenja talenata zakazano je posle velike uţine. Pošao je u sveĉanu salu drhteći, s gitarom u ruci, uz Lidiju i Travisa – kao gladijator koji ide da se bori na ţivot ili smrt. „Hej“, rekla je Lidija. „Samo diši. Bićeš sjajan. Upamti: imaš oboţavatelje i imaš drugove. Niko ti odavde ne moţe ništa oduzeti niti uĉiniti.“ „Što li sam ti dopustio da me nagovoriš na ovo?“ „Zato što sam divna, i ti si divan i sad ima da uradiš nešto hrabro.“ „Baš je strava što radiš ovo“, rekao je Travis. „Pre neko veĉe sam ti ponovo pregledao snimke, i stvarno su sjajni.“ Dil ništa nije rekao, samo je klimnuo i uhvatio se za naslon stolice. Svi su mu ţivci u telu treperili dok je sedeo i slušao predstavljanje troje sudija (svi redom nastavnici – a ne uĉenici, na njegovu sreću), pa onda beskrajne nastupe na plejbek i plesne taĉke, priproste šale komiĉara, neke koji su

124


oponašali zov pataka i ćuraka, i još i neke grozne karaoke. Sve dok konaĉno nije došao red i na njega. „Dobro“, rekao je direktor Lorens prišavši mikrofonu s papirom u ruci. „Sledeći je“, zaškiljio je u spisak, „Dilard Erli.“ Iz publike se zaĉuo ţamor. Prigušeni kikot. Došaptavanje. Vrpoljenje. Iz dţepova su se krišom pojavili mobilni telefoni da snime taj spektakl. Dil drhtavo udahnu. „Idemo.“ Stao je na klecave noge. Lidija ga je uhvatila za ruku i privukla k sebi. Prislonila mu je usne uz uho. „Dile, ne skidaj pogled s nas. Ne gledaj ni u koga drugog. Uz tebe smo.“ Nikada mu nije šapnula ništa toliko intimno. Njen dah na njegovom obrazu delovao mu je kao neţni ljubavni dodir. Neka druga struja potekla mu je kroz telo. I na trenutak, zaboravio je na strah. Strah se ipak naglo vratio ĉim je krenuo napred oborene glave. Tresnuo je futrolom za gitaru o jedno od sedišta. Tras. Publika se zakikota. „Izvinjavam se“, promrmljao je, nikom posebno. Molim te, Boţe. Budi uz mene u ovaj ĉas. Ne ostavljaj me. Paţljivo se uspevši stepenicama na pozornicu, prešao je, kako se njemu uĉinilo, ĉitav kilometar do sredine gde su stajala dva mikrofona. Izvukao je izlupanu, izgrebanu akustiĉnu gitaru iz futrole. Prebacio ju je preko vrata da bi prešao poslednjih nekoliko koraka do direktora Lorensa. Oborenog pogleda. Svetla na pozornici bila su zaslepljujuća. Direktor Lorens pomerio se u stranu i dao znak Dilu da zauzme mesto. Dil je stao pred mikrofone. Prvo je podesio jedan mikrofon na svoju visinu, onda i drugi za gitaru. Zaĉula se škripa. Smeh. „Jaooo“, reĉe neko glasno. Dil je osetio dobovanje u glavi. Rubovi vidokruga poĉeše da mu se ispunjavaju crnom i crvenom bojom. Udahnuo je, osećajući koliko mu srce lupa. Mogu li ga ĉuti? Da li se čuje preko mikrofona? Molim te, Boţe. Budi uz mene. Zaţmurio je. Srce mu je zatutnjalo i u ušima. Neko se toboţe nakašlja. „Dildo!“ Kikot. Još se neko toboţe nakašlja. „Dildo!“ Još kikota. Ljutita ućutkivanja od nastavnika sa svih strana i od Lidije i Travisa. Dil se snuţdio. Direktor Lorens oterao je Dila u stranu da bi se obratio preko mikrofona: „Ĉujem li još jednu upadicu, otkazujemo ostatak skupa i svi pišu sastav na deset strana o lepom ponašanju, jasno? Izvolite, gospodine Erli.“ Dil je ponovo zauzeo mesto pred mikrofonima. „Evo jedne pesme koju sam liĉno komponovao.“ Glas mu je odjeknuo kroz salu. Ni sam ga nije prepoznao. Zazvuĉao je preglasno. Ĉekao je da se opet neko nasmeje. Da opet neko vikne „Dildo“. Ali usledio je samo tajac, što skoro da je bilo i gore. Nije mogao da se seti kako se svira gitara. Nije mogao da se seti gde taĉno treba da stavi ruke na ţice. Nije mogao da se seti teksta pesme.

125


Podigao je pogled, pravo u Lidijine oĉi. Bile su ispunjene… Ĉime taĉno? Neĉim novim što nikada ranije nije video kod nje. Nije znao o ĉemu se taĉno radilo, ali ga je ohrabrilo. Upravo mu je to izbrisalo onu crno-crvenu boju s ruba vidokruga i pretvorilo prezrivu publiku ispred njega u jednu bezliĉnu masu. Srce mu je zalupalo nekim drugim ritmom. • • • Na tren se ponovo našao na ĉelu crkvenog orkestra. Drţi gitaru i svira li svira… A vernici poĉinju da dodaju jedni drugima smrtonosne zmije. Otac mu prilazi s bakroglavkom. On prekida sa sviranjem. Otac se smeši i neţno mu je predaje. Dil pruţa ruke i prihvata je od oca. Hladna je, suva i glatka. Migolji mu se u rukama. Vera je u njemu jaka. Toliko da su se zmiji ĉeljusti stegnule. Ne mogu da ga povrede. A on joj zuri pravo u lice. • • • Dil je udahnuo, pa poĉeo da svira i peva. Zapevao je kao da se Sveti duh spustio na njega i proĉistio ga svojom vatrom. Zaĉuo je sopstveni glas i gitaru kako odjekuju salom. Oĉi je otvorio samo jednom tokom nastupa, da proveri da li ga Lidija i dalje gleda. Gledala ga je, sa još više onog neĉega u oĉima. Sala se rasplinula pred njim. Završio je, i poslednji tonovi stopili su se s tišinom. Dobio je poneko uĉtivo tapšanje i ovacije od Lidije i Travisa. Ovo verovatno nije reakcija kakvu bijedan pobednik dobio, ali mi bar niko ne dobacuje uvrede. I završio sam. Vratio je gitaru u futrolu i napustio pozornicu, i gotovo da nije ni ĉuo direktora Lorensa kad je uzeo mikrofon i rekao: „Bila je to jedna zaista lepa pesma od Dilarda. Hvala ti, Dilarde. A sada sledi…“ Dil se skljokao na svoje sedište. Travis je skoro poskakivao od sreće, sav ozaren. „Što je bilo strava! Pa ti si kao pravi pravcati pevaĉ!“ šapnuo mu je, pa se razdragano rukovao s Dilom. Lidija mu je stegnula ruku i ponovo ga privila uz sebe. Verovatno i više nego što je bilo potrebno. „Bio si ĉudesan“, šapnula mu je usput mu okrznuvši uho usnama. „Znala sam da ti to moţeš. Upamti kako se sada osećaš.“ Dil se opustio u osećaju olakšanja, kao da pliva po toplom jezeru obasjanom zvezdama. Sklopivši oĉi, odslušao je nastup pet košarkaša koji repuju na plejbek i dobijaju gromoglasni aplauz, daleko veći od njegovog.

126


Hvala ti, Boţe. Nisi mi uvek davao ono što mi treba i što ţelim, ali si mi dao ovo i ja sam na tome zahvalan. Takmiĉenje se završilo i direktor Lorens izašao je na pozornicu, noseći tri koverte. „Dobro, narode, stigli su glasovi sudija. Na trećem mestu imamo Loren Remzi i njenu karaoke verziju pesme Tejlor Svift. Osvojila si kupon s popustom od dvadeset i pet posto na kvarcovanje u solarijumu Tropski sjaj.“ Loren, navijaĉica, primila je svoju nagradu sva ozarena, uz zvonki aplauz i zviţduke. „Dobro, na drugom mestu imamo Ostina Parkama i njegov paĉji i ćureći zov. Ostine, javi mi ako budeš slobodan tokom prolećne sezone lova na ćurke. Ostin dobij a poklon bon u vrednosti od deset dolara kod Eplbija.“ Košarkaš Ostin izašao je da primi nagradu. Opet zdušno radovanje. Stuarno je bedak izgubiti protiu pačijeg i ćurećeg zova. Daj, zauršite što brţe. „A sad, osvajaĉ glavne nagrade od pedeset dolara u gotovini. Moram da naglasim da su sudije u razmatranje uzele razne ĉinioce tokom odluĉivanja, ukljuĉujući i originalnost i kreativnost. TakoĊe moram da naglasim da treba da budete uĉtivi ukoliko nije pobedila osoba za koju ste vi navijali. Dakle, naš glavni pobednik je… bubnjeve molim…“ Dila je stegnulo u stomak. Upravo je tada izgubio svest za sve što se dešavalo oko njega. Znao je da je zaĉuo svoje ime. Znao je da je i dalje sedeo, potpuno oduzet, kad su Lidija iTravis ustali, zaklicali i povukli i njega sa sedišta da bi ga gurnuli prema pozornici. Tek je donekle bio svestan mlakog aplauza i naleta gunĊanja kojima je doĉekana objava. Ponovo se našao na pozornici da primi kovertu i da se rukuje s direktorom Lorensom. A onda je ponovo sedeo kraj Lidije iTravisa, steţući kovertu u ruci. Skup se završio i uĉenici su pokuljali na hodnik. Travisa je i dalje treslo uzbuĊenje. „Ĉoveĉe“, rekao je, šepureći se kraj Dila. „Ja bih ti definitivno pokupovao sve albume, da snimaš albume!“ Dil mu se široko nasmešio. „Pa ti uopšte ne slušaš muziku.“ „Tvoja je drugaĉija.“ „Hej, Dile“, prišla im je Aleksis Robins. Bila je jedna od lepotica, omiljenih u školi. Nikada se nije obraćala ni njemu ni njegovom društvu, ali se nije nikada ni ponela ruţno prema njima. Prosto su im svetovi bili odvojeni. „Ĉestitam na pobedi“, rekla je. „Nisam znala da se baviš muzikom.“ Dil je pocrveneo. „Oh… hvala. Da. Bavim se. Hvala ti.“ „Baš si lepo pevao. Vidimo se.“

127


Lidija je gurnula Dila u rebra. „Vidi ti njega. Devojke vole muziĉare.“ Izmigoljio joj se, nasmejan. „Ali ozbiljno, Dile“, rekla je. „Ono je bilo baš kul. Talenat je tako kul. Hrabrost je kul.“ Dil je pomislio da pobedniĉki osećaj ne bi mogao da ga obuzme više nego što već jeste. Ali ĉim mu je Lidija to rekla, shvatio je da u njemu ima još neotkrivenih kutaka koje takoĊe moţe da obuzme taj osećaj. Nije stigao da uţiva u tome. „Dile!“ Hipik Dţo ţustro im je prišao. Hipik Dţo bio je njihov pedagog, ĉovek u pedesetim. Zvao se Dţozef Brajant, ali su ga svi krišom zvali Hipik Dţo. Imao je neuredne brkove, ĉupavu sedu kosu i okrugle, metalne naoĉare. Voleo je da nosi šaljive kravate i starke uz krem pantalone i košulje. „Bio si sjajan! Nikada nisam video nekog uĉenika da tako dobro svira! Kao da su duhovi Boba Dilana i Nila Janga ušli u tebe! Dobro, obojica su još ţivi, ali razumeš šta sam hteo da kaţem. Svaka ĉast! Mislim da ti se smeši budućnost u muzici!“ „Hvala vam, gospodine Brajante.“ „Javi mi kad budeš imao negde neku svirku. Da doĊem da te gledam.“ „Hoću. Hvala vam.“ Niko drugi mu ništa nije rekao. Izašli su na parkiralište. „Predlaţem da odemo negde da jedemo. Odnosno, predlaţem da ja ĉastim Dila kasnim ruĉkom ili ranom veĉerom, pošto ĉitav dan ništa nije pojeo“, reĉe Lidija. „Ja sam za“, rekao je Travis. „I ja ga ĉastim zajedno s tobom!“ Lidija je sijala od sreće dok je vozila, kao da zna neku veliku tajnu. Ĉinilo se da je radosna isto koliko i Dil. Noge su mu neprestano poskakivale. Malo-malo pa bi zavirio u kovertu i u novu novĉanicu od pedeset dolara u njoj. Osećao se kao da je isklesan od neĉega divnog i neuništivog. Od svetlosti. Od vazduha. Zapitao se koliko li će ga dugo nositi talas tog osećaja pre nego što ga ponovo izbaci na obalu. • • • Manje od nedelju dana, kako se ispostavilo. „Predomislio sam se“, rekao je Dil. „Pozvaću doktora Blankenšipa da mu kaţem da ne idem.“ Majka je bila obuĉena u uniformu spremaĉice, spremna da krene na posao. Stajali su u dnevnoj sobi. „Nećeš. Ima da ideš. Još malo pa će Boţić, otac te oĉekuje. Nisi bio da ga obiĊeš još od kraja leta.“ „Mrzim da idem tamo.“ „Otac ti je. Ići ćeš.“

128


„Svaki put kad odem, on je još ĉudniji. Ne volim da ga gledam takvog. Ne idem.“ Majka je na to zaškiljila oĉima i povukla ga k sebi. „Ne voliš da ga gledaš takvog? Moţda si i zasluţio da se osećaš neprijatno, pošto si ga ti i strpao tamo.“ Majka je na to već mnogo puta ukazivala. Ali nikada toliko neposredno kao sada. Dil je zanemeo. „Kako to misliš, pošto sam ga ja strpao tamo? Hm? Šta hoćeš da kaţeš?“ „Kaţem da advokat tvoga oca lepo ustane i natera svakog policajca i FBI agenta da prizna da su u tom porno filmu prikazane devojĉice. Svi redom priznaju da tvoj otac ima sina tinejdţera. Svi redom kaţu da ne znaju da li imaš pristup tom raĉunaru. Svi redom priznaju da je moguće da je tvoj. Svi redom priznaju da ne mogu taĉno reći ko ga je skinuo s interneta. A ti ustaneš i svedoĉiš protiv sopstvenog oca.“ Dil je poĉeo da šparta po sobi. Povisio je ton: „Drţava me je pozvala da svedoĉim. Šta sam mogao? Da odbijem? Sudija bi me strpao u zatvor.“ Majka mu je uperila prst u lice. „Mogao si da posvedoĉiš da je tvoj. Javni tuţilac sigurno ne bi sudski gonio maloletnika. Tvoj otac bi sada bio slobodan ĉovek da nisi uradio to što si uradio.“ Dil je bio uţasnut. Srce ga je najednom zabolelo, kao da mora da kuca oko šrafcigera. „A trebalo je da laţem? Zakleo sam se da ću govoriti istinu. Zakleo se nad Biblijom da ću govoriti istinu! Rekao sam samo da nije moj. Nisam rekao da je tatin. Nisam svedoĉio protiu njega. Svedoĉio sam za sebe.“ „Nisam rekla da je trebalo da slaţeš“, rekla je majka tiho, skrećući pogled. Dil ju je uhvatio za ruku, da je pogleda u oĉi. „Nego šta?“ šapnuo je. „Šta si htela da kaţeš? Zar misliš da sam mogao iskreno da posvedoĉim da su ta izopaĉena govna moja? Zar misliš…“ Ošamarila ga je. „U ovoj kući nećeš psovati.“ Lice ga je zapeklo tamo gde ga je majka udarila. Ne daj joj da te uidi uplakanog. Ne daj joj da te uidi uplakanog. „I ti sve ovo vreme to misliš? Da sam ja skinuo s interneta to smeće i onda ustao i slagao i dopustio tati da primi krivicu? To ti misliš o meni?“ Samo nemoj da zaplačeš. U oĉima joj divljaĉki buknu osuda. „Mislim da smo svi mi grešnici. Ne bi nam bio potreban Isus da nismo. Ali zmije nikada nisu slagale. Da tvoj otac nije bio ĉista duša, ne bi sada bio u zatvoru – bio bi mrtav. Zmije bi nam ga odnele. Ili otrov. Ali ti taj ispit nikada nisi prošao. Nikada nisi

129


prihvatio zmiju. Zato me ne pitaj šta mislim koga je Lucifer uzeo pod svoje, tebe ili tvoga oca. Bog je meni taj odgovor već dao. Ne moram da pogaĊam.“ Dil je ostao bez vazduha. Muĉnina mu je stegnula stomak. „A šta ćemo s Kejli Vilijams, hm?“ proderao se. „Šta ćemo s njom? Kada je posvedoĉila da ju je tata izdvojio samu jedno veĉe posle crkve i ţeleo da priĉa s njom o seksu? Je li i ona lagala? Imala je svega jedanaest godina! Njeni su se zbog toga i odselili. Njen brat mi je bio drug.“ „Poduĉiti ĉlana svoga stada ponešto o seksu pre nego što se sama uvali u neku nevolju nije zloĉin, i zato drţava tvoga oca nije ni optuţila za bilo šta više od toga. I ti i ja oboje znamo da je Kejli brzo izrasla. Bio joj je potreban pokoji savet da ne bi zatrudnela u srednjoj školi kao…“ „Kao ko?“ Majka se okrenula da poĊe. „Pomogao si im da strpaju tvoga oca u zatvor. Da se to nije desilo, on bi još bio ovde. Da se to nije desilo, ja nikada ne bih imala onu nesreću po povratku iz posete zatvoru i sad me ne bi stalno boleli leĊa i vrat. I ti onda još imaš obraza da priĉaš o odlasku na fakultet, a ja da se snalazim u haosu koji si ti izazvao. Dosta smo se raspravljali o ovome. Ima da posetiš oca. Da mu pruţiš malo utehe za ono što si uĉinio. Duguješ i njemu i meni. Eto, imaš i sopstvene dugove da otplatiš.“ „Meni je ovo uništilo ţivot. Ţivot mi je uništilo ĉak i to što sam morao da poreknem da je ono bilo moje. Zbog tog sam i ja ispao kriv. I sad s tim moram da ţivim. Jer me svi stalno podsećaju na to.“ Majka ga je samo popreko pogledala. Natmureno, netremice. „Stalno zaboravljaš da ovaj ţivot nije ništa. Vaţan je samo onaj naredni. Volela bih da to upamtiš.“ I onda je otišla. Dil se srušio na kauĉ prolazeći prstima kroz kosu. Došlo mu je da se ispovraća. Suze koje je zadrţavao sada su mu navrle na oĉi i slile se niz obraze kao bujica. Proderao se. Prijalo mu je. Proderao se još jednom. Udario je pesnicom kauĉ. I opet. Opet. Opet. Zgrabio je lampu sa stola i zamahnuo rukom kao da će je baciti i razbiti o zid. Jedino ga je spoznaja da je tu lampu koristio za pisanje pesama u dugim zimskim noćima spreĉila u tome. Spustio ju je na sto, pa se sklupĉao nasred poda i zaplakao, sa vonjem buĊavog tepiha u nozdrvama. Za doktora Blankenšipa se, srećom, ispostavilo da nije ništa taĉniji od svoje kćerke, što je Dilu pruţilo dobrih dvadeset minuta da se sabere i umije, i da mu se crvenilo i nadutost u većoj meri povuku iz oĉiju. Nije izgledao baš najbolje, ali je njegovo lice sada više govorilo „nisam se baš sinoć naspavao“ nego „mama i ja smo imali ţuĉnu svaĊu u kojoj me je

130


optuţila da sam seksualno nastran i da sam sopstvenog oca strpao u zatvor“. Doktor Blankenšip stigao je u prijusu kojim je zamenio onog koji je kasnije dao Lidiji. Dil je ušao u kola. Kroz zvuĉnike je treštala boţiĉna muzika. „Hvala vam, doktore Blankenšip. Ako vam je nezgodno u bilo kom smislu, sasvim je u redu i ako ne odemo.“ „Molim te, zovi me Deni. Mada sam ti to već mnogo puta rekao, a ti me nikad ne poslušaš. I nije mi uopšte nezgodno.“ „Ali nemojte se ustruĉavati da mi kaţete, ako ipak jeste.“ „Nije mi uopšte teško.“ Nije ukapirao. • • • Ogolele grane drveća oko zatvora liĉile su na kosturske ruke naspram decembarskog neba boje gvozda. Beţivotne i puste baš onako kako se i sam Dil osećao. Doktor Blankenšip odbacio je Dila uz uputstvo da ga pozove ĉim završi. Pravac zatvor. Kroz obezbeĊenje. Pa u sobu za posete. I ĉekanje. Dil je pokušao da se nasmeši kad mu je otac prišao. „Zdravo, tata. Srećan Boţić.“ „Srećan i tebi.“ Dilov otac se izgleda opet ukrašavao mastilom. Sad je imao tetovaţe zmija koje su mu vijugale oko obe podlaktice završavajući se zmijskim glavama na svakom dlanu. Prekrivale su mu nekoliko oţiljaka od zmijskih ujeda po rukama, vijugajući preko njih. Znak vere nije bilo to da vas zmije nikada ne ugrizu, već da ne umrete od toga, ma koliko se razboleli. „Imaš još novih tetovaţa.“ Ali eto, dokle god ih budeš iscrtauao, bar ćemo imati kako da pokrenemo razgovor. Dilov otac hitro je raširio i skupio šake, prst po prst, tako da mu se zmije zatalasaju i zamigolje po podlakticama. „Knjiga propovednikova govori nam da niĉeg novog nema pod ovim našem suncem.“ „Znam, ali… Nego, mama ti je uplatila nešto novca na tvoj raĉun ovde, umesto boţiĉnih poklona. Zakljuĉila je da tako moţeš da uzmeš sebi iz kantine šta ti treba.“ Doduše, ne od mojih pedeset dolara. Mojih pedeset dolara je na sigurnom. „Radiš li vredno da pomogneš majci da otplati naše dugove?“ „Aha.“ Dobro sam, inače, hvala na pitanju. Oh, što uolim ove posete. „Odliĉno.“

131


Otac mu se ĉinio sve više i više stran svaki put kada bi došao ovamo. Doduše, moţda je ta neprepoznatljivost imala i dobre strane. Moţda mu se otac promenio, moţda se više ne slaţe u mišljenju s majkom. Moţda mu je zatvor pruţio neki novi pogled na svet. Dilu najednom nešto sinu. „Kad smo već kod otplate dugova, nešto sam se mislio. Šta ako bih pošao na fakultet, pa da mogu da pronaĊem bolji posao i pomognem vam da otplatite dugove mnogo brţe?“ Otac ga je pogledao s nekom ledenom uzdrţanošću. „Fakultet? Tamo misliš da izuĉiš reĉi apostolske?“ „Ne, gospodine, samo ono što mi je potrebno da pronaĊem dobar posao.“ Prineo je lice Dilovom. „Fakultet će te nauĉiti da je Bog mrtav. Ali Bog nije mrtav. Ţiv je i prikazuje se onima ĉija vera prikazuje znake ţivota.“ „Ne bih poverovao da je Bog mrtav.“ Dilov otac se resko nasmejao. „Vera u tebi je slaba. Tebe je tvoja vera izdala u onom trenutku koji ti je bio dat da uzmeš smrtonosnu zmiju u ruke. Ispao si kao Petar koji je pokušao da hoda po talasima mora Galilejskog, ali je potonuo. Tebi su potrebne smernice i uĉenje, ali ne one što fakultet nudi.“ „Imam ja vere.“ „Koji znak to dokazuje?“ „Svirao sam na školskom takmiĉenju talenata. Za to mi je bilo potrebno vere.“ Otac se ponovo odmakao uz gotovo neprimetan traĉak zadovoljstva na licu. Jesi? Jesi li propovedao o JevanĊelju kroz pesmu?“ „Nisam.“ Traĉak zadovoljstva je nestao. „O ĉemu si onda pevao?“ „O ljubavi prema nekome.“ „Oh. O ljubavi prema nekome“, ponovio je Dilov otac podsmešljivo. „Jesi li rizikovao ţivot u ime Isusovo na tom takmiĉenju talenata?“ „Nisam.“ „Pa šta si onda rizikovao?“ „Da me ismeju. Ponize.“ „Pravi hrišĉanin tako rizikuje svakoga dana. Mi izigravamo budale zbog Isusa. Nisi ti rizikovao ništa sem ponosa. Imam zatvorenika u svome stadu ĉija je vera jaĉa nego u moga sina. I to lopove. Ubice. Silovatelje. Ti nosiš moje prezime. Ali ne i moju veru.“ Dil je osetio u sebi nalet besa. „Ako je moja vera slaba, moţda je takva zbog tebe. Ti si našao da priĉaš o veri! Gde je tvoja vera bila kad je trebalo da se odupreš iskušenju?“

132


Otac se sagnuo ka njemu i prosiktao: „Tvoja je vera bila slaba još pre nego što je Sotona svojim rabotama uništio našu parohiju.“ „Sotona svojim rabotama? Zašto to nisi rekao poroti? Zašto im nisi rekao da ti se Sotona spustio niz dimnjak i skinuo ti porniće s decom u raĉunar? Kako to da si im rekao da sam ja za to kriv?“ Otac ga je upozorio jednim mrkim pogledom: „Sa Sotonom se ne treba šaliti. Sotona svoje telo nema. On radi kroz slaba tela.“ Dil je uperio prst u njega i rekao drhtavim glasom: „Kroz tvoje slabo telo. Tvoje. Ne moje. I ti i ja to znamo. A zna i Bog.“ Otac je polako izdahnuo, kao da ĉeka da se u njemu smiri talas gneva. Obratio mu se odmerenim tonom: „Zar ne vidiš da me je Boţja ruka dovela ovamo da propovedam meĊu zatvorenima?“ „Ne. Ne vidim to. Vidim ĉoveka koji dopušta mojoj majci da misli da sam joj ja strpao muţa u zatvor. Vidim ĉoveka koji je pokušao da spase sebe uništavanjem ugleda sopstvenog sina. Vidim ĉoveka koji se izgleda sasvim fino snalazi, dok mama i ja padamo s nogu rintajući da bismo otplatili tuoje dugove.“ Ocu se oĉi pomraĉiše. „Pazi na jezik. Naše dugove. Zar nisi jeo za našim stolom? Zar nisi ţiveo pod našim krovom?“ „Tvoje dugove. I sad ja plaćam za tvoje grehe, gledajući kako ţivot protiĉe dalje bez mene. Ne mogu da upišem fakultet kao ostali moji drugovi, zbog tebe.“ Dilov otac uperio je prst u njega, prezrivog izraza lica, i preteći prošaputao, glasa drhtavog od gorĉine. „Nisi ti moj spasitelj. Ne pravi od sebe Hrista. Hrist me je oslobodio. Ti si me zatvorio.“ Dil je poskoĉio i ustao kad je otac mlatnuo šakom o sto, na šta se zaĉuo oštar tresak u tihoj prostoriji. „Zbogom, Juniore. Prenesi majci moju ljubav.“ Mahnuo je ĉuvarima koji su se narogušili zbog njegovog lupanja. „Završio sam.“ Otišao je bez osvrtanja. • • • Dil je mislio, pogrešno kako se kasnije ispostavilo, da ga je ona jutrošnja svaĊa s majkom uĉinila imunim na još bola. Sedeo je na parkiralištu s glavom u rukama, osećajući se natmureno kao nebo. Stigao je doktor Blankenšip. „Hej, Dile“, reĉe, uz veseli osmeh. „Hoćeš jednu pralinu s ukusom šećernog štapića?“

133


Dil se usiljeno osmehnuo: „Neću, hvala.“ Vozili su se tako neko vreme, ćuteći. „Izvinite što mi se ne priĉa, doktore Blankenšip. Nije mi namera da budem nekulturan.“ „Razumem. Ništa ne brini.“ Prešli su još nekoliko kilometara. Slušali su miks boţiĉnih pesama s ajpoda doktora Blankenšipa. Dil se muĉio da ostane pribran. Ranije je pretpostavljao da je imao ograniĉene zalihe suza koje je za taj dan već bio potrošio. I oko toga se prevario. Osećao je da nadiru negde u njemu i da neće moći još dugo da ih zadrţava. „Nego… kako bih rekao“, poĉeo je da gubi kontrolu nad sobom. Gutao je suze sve dok ga grlo nije zabolelo kao kad proguta ĉašu ledene vode. „Stvari baš i ne stoje najbolje izmeĊu mene i mog tate.“ I tu se sasvim slomio. Osetio se ogoljeno i postiĊeno. Kao Adam u rajskim vrtovima. Ali više nije mogao da se obuzdava. Doktor Blankenšip ga je pogledao, nabranog ĉela. „Hej“, rekao je neţno. „Hej.“ Zaustavio je kola pored puta. Dilu je glava bila prislonjena uz prozor dok su mu jecaji tresli ĉitavo telo. „Hej.“ Doktor Blankenšip spustio mu je ruku na rame. „Biće bolje. Biće bolje.“ I Dil se na to potpuno neoĉekivano (bar što se njega tiĉe) srušio Lidijinom ocu na rame. On je zagrlio Dila dok se ne isplaĉe. Mirisao je na topli kašmir, ţalfiju i omekšivaĉ za veš. Dil se sabrao najbrţe što je mogao, za šta mu je bilo potrebno bar nekoliko minuta. Drhtavo je udahnuo. Mislio je da će se raspasti. „Izvinjavam se. Stvarno vam se izvinjavam. Zbog mene nećete stići kući na vreme. Sigurno niste oĉekivali ovako nešto kad ste mi ponudili prevoz.“ Doktor Blankenšip potraţio je pakovanje maramica oko sebe. „Ja sam, zapravo, upravo ovo oĉekivao i upravo sam ti zbog toga i ponudio prevoz. Hoćeš da popriĉamo?“ Dil je obrisao suze dlanom i uzeo maramicu. „Ne baš.“ „Dobro.“ Ali onda je ipak progovorio: „I mama i tata misle da sam ja odgovoran što je tata završio u zatvoru zato što nisam hteo da laţem zbog njega. A pošto je on sad u zatvoru, mi imamo ogromne dugove, a ja zbog tih dugova mnogo toga ne mogu da radim. A moj tata smatra da mi je vera ionako previše slaba da bih bio sposoban za bilo šta. Ne vidim izlaz. Mislim da me Bog kaţnjava.“

134


Doktor Blankenšip uzdahnu. „Hajdemo, jedno po jedno. Prvo, ţao mi je, ali problemi tvog oca ni u kom smislu nisu tvoja krivica. Pratio sam suĊenje tvome ocu. Shvatam zašto si morao da svedoĉiš. Porota je poverovala tebi, a ne njemu. I kraj priĉe. Za to nisi ti kriv. Već on. A ako pokušava da sve to svali na tebe, nek se nosi.“ Dil je pokrio lice rukama. Doktor Blankenšip poĉeo je da trlja volan palcem kao da mu je neprijatno. „Izvini. Ne bih da ispadnem previše grub prema tvom tati.“ „Ne smeta mi.“ „Poludim kad ljudi govore tako nešto deci pred kojom je ceo ţivot. Pa onda deca sumnjaju u sebe. Tvoja vera je dovoljno jaka da uradiš šta god hoćeš da uradiš. Zar misliš da Bog za tebe ţeli bilo šta sem da budeš srećan? Naravno da ne. I da nikome nisi dopustio da te ubeĊuje u suprotno. Tvoj tata nema dozvolu da ti slama duh samo zato što ti je tata.“ Dil je šmrcnuo i obrisao nos. Pa ponovo drhtavo uzdahnuo. „Nemojte, molim vas, reći Lidiji za… ovo.“ Doktor Blankenšip ga potapša po ramenu. „Koliko ja poznajem svoju kćerku, ona te nikada ne bi zadirkivala zbog ovoga. Zagrlila bi te ovako kao što sam ja.“ „Bi.“ Dil je zastao. „A i to me muĉi. Stvarno će mi nedostajati Lidija. Baš baš. Eto, i to mi je skroz grozno.“ Grlo mu se steglo. Doktoru Blankenšipu navrle su suze na oĉi. „Eh, Dile. Eto, sad si i mene rasplakao. Potpuno te razumem, druţe.“ Glas mu je zadrhtao: „I meni će nedostajati. Grozno nam je obojici.“ Dil mu je pruţio maramicu. „Ne brinite, neću reći Lidiji za… ovo.“ Doktor Blankenšip obrisao je suze. „A zanimljivo je da nas ovako pojedinaĉno ne bi nikada ismejala što smo se rasplakali. Ali ovako obojicu, dok sedimo pokraj puta i istovremeno plaĉemo? I to još zbog nje? Ne bi nam nikad dala mira.“ „Ovo nikako ne sme da procuri van ovih kola“, reĉe Dil. „Ni sluĉajno.“ Sedeli su tako još nekoliko trenutaka da se priberu. „Zvaniĉno proglašavam ovaj sastanak Lidijinog fan kluba završenim“, rekao je doktor Blankenšip. „Ajd sad, put pod noge. Ali moţda da nam dograbiš onu veliku kesu pralina s ukusom šećernog štapića sa zadnjeg sedišta. Mislim da su nam potrebne u ovom našem stanju emotivne nemoći.“ „Nećete izgubiti zubarsku licencu zato što me podstiĉete da jedem slatkiše?“ „Neka i to ostane jedna od naših tajni.“

135


Nastavili su dalje kroz zimski suton. Tu i tamo, poneka kuća kraj autoputa zablistala bi šarenilom boţiĉnih lampica. Dil se udubio u misli. Zbog ĉega se osećao kao da se obavio vlaţnim, vunenim ćebetom? Jesi li video tatu? Jesi li video u šta se to pretvara? Bolje da počneš sa što češćim i temeljnijim mentalnim i fizičkim inventarom sopstuene prisebnosti. Ludilo izgleda zna da zaposedne Erlijeue kad se najmanje nadaju. Ne smeš nikada da izgubiš budnost. Moraš ostati na oprezu. Jer nikada nisi sasvim siguran od samog sebe. Otrovaće te sopstvena krv. Dil je usput spazio neki reklamni pano s ocem i sinom. Progovorio je pre nego što je njegov preopterećeni mozak mogao da ga zaustavi. „Stvarno bih voleo da ste mi vi tata.“ Doktor Blankenšip ostao je bez reĉi nekoliko trenutaka, pre nego što je pogledao Dila: „Bio bih ponosan da si mi ti sin.“

136


24 TRAVIS „Kad ćete mi reći kuda smo se to zaputili, narode?“ upitao je Travis. „U Nešvil. Ostatak je iznenaĊenje“, rekla je Lidija, razmenjujući jedan znaĉajan pogled i osmeh s Dilom. „Ali roĊendan mi je bio još pre nekoliko nedelja. A i Boţić.“ „Nebitno“, reĉe Lidija. „Šta to ima u Nešvilu?“ „Neboţićno, neroĊendansko iznenaĊenje.“ „Dajte mi bar neki nagoveštaj.“ „Dile, pomagaj. Daj nešto ĉarobnjaĉki ĉime bismo mogli da ga ućutkamo.“ „Uh. Pitaš pogrešnu osobu. Hmmm… Travise, nastaviš li sa zapitkivanjem… prekinućeš neke jako vaţne ĉini. I onda ćeš provesti ostatak ţivota muĉen prolivom.“ „E, moţe to.Travise, ti si roĊen u ĉarobnjaĉkoj porodici, ali te je usvojila neka obiĉna. MeĊutim, neki veoma moćni ĉarobnjak omaĊijao te je tako da ukoliko postaviš više od… hm… recimo, tri pitanja na svoj roĊendan, dobiješ jezivi proliv.“ „Zaboravila si da mi ipak nije roĊendan.“ „Te ĉini vaţe mesec dana. A ostalo nam je, inaĉe, još pola sata do narednog zaustavljanja.“ Pribliţili su se Nešvilu. Lidijin sistem za satelitsku navigaciju pokazao je pravac do aerodroma. „Aerodrom…“ zaustio je Travis upitnim tonom. Lidija je podigla prst da ga upozori. „Proliv!“ „…je jedno jako pogodno mesto za sletanje i poletanje aviona“, dovršio je Travis. Spustivši se izlaznom trakom do aerodroma, stigli su do terminala. „Stigli smo taĉno na vreme“, rekla je Lidija, gledajući u telefon. „Na vreme na vreme, ili na vreme u Lidijinoj verziji?“ upitao je Dil.

137


„Ne, bukvalno na vreme“, Lidija je ušla na parkiralište gde kola ĉekaju da pokupe ljude sa terminala. Saĉekali su nekoliko minuta. Travis je pokušao da kaţe nešto. „Brate, veruj mi. Ne bi voleo da dobiješ proliv uoĉi ovakvog iznenaĊenja“, presekla ga je Lidija. „Za ovakvo iznenaĊenje ţeliš da budeš u bezproliunom stanju.“ Telefon joj je zazvonio. „Lidija Blankenšip“, javila se. To je već bilo ĉudno. Obiĉno se nije tako javljala na telefon. „Dobro… dobro… znaĉi torbe su preuzete. Dobro, odliĉno. Mi smo u svetloplavoj tojoti prijus. Izlepljena je nalepnicama. Dobro, odliĉno. Dobro, vidimo se za minut. Zdravo.“ Lidija je prekinula vezu. „Idemo!“ Upalila je motor i odvezla ih do terminala. Ĉekali su. Travis je zurio ispred sebe. „Travise, vidiš onog ĉoveka tamo u kaputu i ljubiĉastom dţemperu?“ rekao je Dil. „Gde?“ Dil je pokazao rukom. „Onamo. Onaj tip s…“ „Ribarskom kapom“, reĉe Lidija pokazujući mu. „Ĉupava seda brada, naoĉare, debeljuškast. Drţi kutiju iz pekare Sinabon?“ „Na koga te podseća?“ upitao je Dil. Travis se nasmejao. „Auu, taj skroz izgleda kao G. M. Penington.“ Prouĉavao je ĉoveka još nekoliko sekundi. Srce mu je dvostruko ubrzalo. „Nema šanse“, šapnuo je. Lidija i Dil se isceriše. „Pa to stvarno jeste G. M. Penington! I krenuo je ovamo!“Travis je uzviknuo od radosti. Poĉeo je da skakuće na sedištu. Unezvereno je pokušao da izvadi telefon da pošalje poruku Ameliji, ali je shvatio da ga je opet sluĉajno zaboravio kod kuće. Neće mi verovati. Umreće kad ĉuje. „Smiri se“, rekla je Lidija. „Malo dostojanstva, molim. Upravo ćeš se upoznati sa svojim idolom.“ Izašla je i prišla gospodinu Peningtonu, pruţajući mu ruku. „Gospodine Penington, Lidija Blankenšip. Drago mi je. Ovuda.“ On joj veselo odbrunda i nakrivi kapu. „Madmoazel. Kuda Vi, tu i ja.“ Povela je gospodina Peningtona do kola. „Izvinjavam se što nismo došli u neĉemu otmenijem.“ Odmahnuo je rukom na njeno izvinjenje. „Radije bih se vozio u nekom ekološki korektnom prevoznom sredstvu, nego u najskupljoj limuzini. Limuzine su za oligarhe sociopate.“ „Gospodine Penington, mislim da ćemo se odliĉno slagati. Dile, miĉi se nazad“, reĉe Lidija. „Hit pisci imaju prednost!“ Dil je izašao da se rukuju. „Dilard Erli, gospodine. Drago mi je.“

138


„I meni je drago“, rekao je pisac, smeštajući se. „I molim vas da me svi zovete Gari. Pravo ime mi je Gari Mark Kozlovski36, ali ko bi još ĉitao fantastiku tamo nekog poljskog serijskog ubice, jelda?“ Nasmejao se. „Ali, reĉeno mi je da neko od vas verovatno već i zna moje pravo ime. Ti mora da siTravis.“ Travis je sedeo potpuno oduzet, zabezeknut, delovao je kao da je ugledao anĊela. A tako se, zapravo, i osećao. „Ja sam, gospodaru… ovaj, gospodine Gari“, reĉe piskutavo. „Gospodaru Gari? Prihvatam viteški poloţaj, gospodine Travise. Drago mi je da smo se upoznali.“ Pruţio mu je ruku, koju je Travis prihvatio, drhteći. „Gari“, reĉe Lidija, „koliko dugo ćete ĉekati na presedanje?“ „Tri sata.“ „Šta biste prvo ţeleli da vidite ili uradite?“ Pogladio se po bradi. „Pa, ja gradove procenjujem po sladoledu. A nema boljeg razgovora od onog koji moţeš povesti uz sladoled. Dakle, vodite me, prijatelji. Odvezite me na najbolji sladoled u vašem gradu.“ „Vaţi se“, reĉe Lidija. „Taĉno znam gde ćemo.“ Jurnuli su putem. „K-kako…?“ Travis zausti pre nego što će prekinuti samog sebe. „U redu je, Travise. Sad već moţeš da zapitkuješ. Ĉini više ne vaţe.“ Lidija pogleda Garija: „Ne pitajte.“ „Kako?“ upitao je Travis. Ja ću poĉeti“, reĉe Lidija. „Htela sam da ti ovo omogućim pre nego što odem na fakultet, pa sam pozvala moju drugaricu Daliju, ĉija je mama urednica Šika. Ona me je povezala s knjiţevnim zastupnikom njene mame. On poznaje zastupnicu gospodina Peningtona. Od nje sam dobila njegov raspored, iz kojeg sam saznala da će zastati u Nešvilu tokom leta kući u Santa Fe nakon sastanka sa svojim izdavaĉem u vezi sa izlaskom Oluje smrti.“ „Ali“, reĉe Gari, „nije to sve. Lidija je oĉito uradila domaći zadatak, pošto je otkrila neki zaboravljeni intervju koji sam dao pre nego što se bilo ko od vas rodio, u kojem priĉam o posebnom mestu koje u mom srcu imaju moji oboţavaoci iz unutrašnjosti koji sanjaju o nekom svetu većem od onoga u kojem ţive. Što znam po tome što je gospoĊica Lidija za moju zastupnicu unapred pripremila popis stanovništva iz…“ Pucnuo je prstima. „Forestvila“, reĉe Lidija. „Ah, da, tako je. Iz Forestvila. A moja zastupnica bi zaista nagrabusila da mi nije pruţila priliku da provedem neko vreme s jednim od mojih Aluzija na Dţordţa Ĉapmana, Poljaka iz 19. veka, ĉije je pravo ime bilo Severin Klozovski, za kojeg se verovalo da bi mogao biti ozloglašeni serijski ubica Dţek Trbosek. (Prim. prev.) 36

139


ĉitalaca iz manjeg gradića koji je doputovao ĉak dovde. Zato sam se i prebacio na let s noćnim polaskom da bih mogao da se druţim malo s vama.“ Ja vam oboma ne mogu opisati koliko mi ovo znaĉi“, reĉe Travis. Došlo mu je da zaplaĉe. Ovo je veĉe već bilo najlepše u njegovom ţivotu. „Bilo mi je zadovoljstvo“, reĉe Lidija. „Morala sam da uradim nešto veliko.“ Stigli su do poslastiĉarnice Fajv points i stali u red. „Gospodine… Gari, dopustite mi, molim vas, da ja platim“, reĉe Travis. Gari se nasmejao. „Eh, sinko, nije tajna da sam prodao toliko knjiga da sam višestruki milioner. Veĉeras, ja plaćam sladoled svima vama, molim lepo. Kupi Oluju smrti kad izaĊe, ako baš moraš da mi se oduţiš.“ „Oh, hoću još kako. Uopšte ne sumnjajte.“ Gari je prišao mladiću za pultom i izvukao deblji novĉanik fine izrade iz dţepa. Ja plaćam za moje mlade prijatelje. Sve što naruĉe“, namignuo mu je zavereniĉki, nagnuvši se, „ti utrostruĉi. Sve redom.“ Zavrteo je prstom u vazduhu. Seli su, sa sladoledom ispred sebe. „Dakle, Travise, kojoj lozi pripadaš?“ upita Gari, stavi kašiku sladoleda u usta i zadovoljno zabrunda. „Oh, pa lozi Severotoka. Njima svakako“, reĉe, bez ikakvog oklevanja. Gari uperi kašiku u Travisa. „Istina! Odmah sam video da si Severotok, ali sam bio spreman da te odgovorim ako bi rekao nešto drugo. LozaTanarisa? LozaVolfrika? Otkud znam šta se ljudima mota po glavi.“ Travis je blistao od sreće. „No, dobro“, reĉe Gari, „razvrstajmo tvoje prijatelje po lozama, šta kaţeš?“ „Aha! Dil je muziĉar. Tako da…“ „Bratstvo putujućih sviraĉa“, rekoše Gari i Travis istovremeno. Zakikotali su se. „Dobro, Lidija… ona je ekstra pametna i voli da ĉita i piše, dakle… Loza Letri?“ reĉeTravis. „Da, da“, reĉe Gari, trljajući bradu. „Ili… moţda Red Uĉenjaka?“ Travis je zdušno porazmislio o tom predlogu, ne ţeleći da protivreĉi svome idolu, ali shvatio je da moţda i nema drugog izbora. „Osim što se kod njih zaklinju na doţivotnu ĉednost.“ „E, to već i zaboravih“, promrmlja Gari. „Jok“, reĉe Lidija. „Moj zavet ĉednosti vaţi samo u srednjoj školi. Prihvatam onaj drugi izbor. Nego, ne bih da prekidam vaše krvolomovanje, ali Gari, kako ste postali pisac?“

140


Dovršio je zalogaj sladoleda. „Odrastao sam na farmi u Kanzasu. Ţito. Kukuruz. Imali smo i ţivotinje. Radili smo od jutra do sutra. Voleo sam knjige K. S. Luisa, DŢ. R. R. Tolkina i Roberta E. Hauarda. Dok sam radio, voleo sam da stvaram kojekakve svetove u glavi. Likove. Ljude. Jezike. Narode. Bitke. To mi je bila neka vrsta oduška. Ubrzo sam imao toliko toga u glavi da sam morao bar nešto da pretoĉim na papir.“ „I ja to radim!“ reĉe Travis. „Radim u drvari i maštam dok radim. Šta su vam roditelji rekli kad ste rekli da ćete biti pisac?“ Ţalosni osmeh. „Moj otac… baš i nije bio dobar ĉovek. Voleo je da me izrabljuje, smatrajući da je pisanje glupost. Moţda je i bio u pravu. Ali to mi nisi mogao reći ni tad, a ni sad.“ Kratko zatišje. Gari je uzeo još jedan zalogaj sladoleda. Jesi li i ti pisac, Travise?“ „Oh, ne.“ „Zašto?“ „Hoću reći… Ne umem da pišem.“ „Pa, jesi li ikada pokušao?“ „Nisam.“ „Pa naravno da onda ne umeš! Pisanje se nauĉi jedino ako se posvetiš tome. Da bi postao pisac, potrebna ti je mašta, koju ti oĉigledno imaš. Moraš da ĉitaš knjige, što ti oĉigledno radiš. I moraš da pišeš, što ti još ne radiš, mada bi trebalo.“ „Zar ne morate na fakultet da biste postali pisac?“ „Ne moraš uopšte. Slušaj ovako, mi ti ţivimo u doba ĉuda. Besplatne savete moţeš naći svuda po internetu. Jesi li ikada ĉitao fanovsku knjiţevnost vezanu za Krvolom?“ „Jesam“, reĉeTravis oklevajući, „ali ću prestati ako ţelite.“ Gari se nasmejao. „Koješta. Poĉni odatle. Napiši nešto vezano za Krvolom. Pozajmi moje likove. Dajem ti dopuštenje. Da malo veţbaš pisanje. I onda kreni da stvaraš nešto svoje. Predosećam nešto posebno u tebi. Bogatu maštu. Predosećam da imaš neku priĉu da ispriĉaš.“ Travis je blistao od radosti. Nešto poĉe da se pomalja u njemu. Nešto što se moţda i probije kroz stene i zemlju kojima ga je otac zatrpao. • • • On i Gari su sat i po priĉali o sagi Krvolom, dok su Dil i Lidija sedeli napolju i razgovarali. Travis je Gariju spomenuo i Ameliju. Pozajmio je Lidijin

141


telefon da bi zajedno napravili mnoštvo slika. Došlo je vreme da poĊu. Vratili su se na aerodrom. „Pre nego što krenete, mogu li vam reći koji mi je najomiljeniji deo iz svih knjiga Krvoloma?“ upitao je Travis. „Samo izvoli“, reĉe Gari. „Ne znam zašto baš taj deo toliko volim. Ali volim ono što je Rajnar Severotok urezao na grob Boldrika Tanarisa nakon boja u Ĉemerdolu.“ Gari se setno osmehnuo. „Dobro pamtim taj deo. Napisao sam ga odmah nakon smrti moje prve ţene. Bio sam duboko utuĉen, i mnogo sam razmišljao o tome šta bismo nazvali dobrim ţivotom. Zakljuĉio sam da si proţiveo dobar ţivot ako tvoji prijatelji mogu da napisu tako nešto o tebi jednom kad te više ne bude bilo.“ „Mislim da mi se baš zato i sviĊa“, reĉe Travis. „Prosto poţelim da i sam preţivim dobar ţivot.“ Gari se na to ozario. „Odliĉno“, rekao je tiho. Dok se Gari spremao da poĊe, Lidija viknu: „Ĉekajte! Zamalo zaboravih!“ Izvukla je iz torbe Krvolom u tvrdom povezu i pruţila ga Gariju. „Potpišite ga, molim vas, za mog druga Travisa.“ „Svakako, svakako!“ Gari je izvadio zlatno nalivpero iz dţepa sakoa da bi hitro ispisao posvetu na prvoj strani. Travisu od loze Severotoka, mom novom prijatelju, grade jake, mašte još jače. Postani ono što ti je suĊeno da postaneš. Lidija je dala knjigu Travisu. „Moraćeš da mi pozajmiš tvoj stari primerak Krvoloma, pošto moram da ga proĉitam.“ Travis je izašao da se još jednom rukuje s Garijem. Gari se nasmejao. „Sad smo prijatelji,Travise. Ja svoje prijatelje grlim na rastanku.“ Stegnuo je Travisa u pravom muškom zagrljaju, pre nego što će se još jednom slikati. • • • „Ne mogu da verujem da se ovo veĉeras desilo. Ne mogu da verujem da se ovo zbilja desilo. Lidija, nemaš pojma koliko si divna.“ To je ponavljao kao mantru. Kola su se tresla od njegovog poskakivanja na zadnjem sedištu. „Ima da se zaustavim ako ne prekineš“, rekla je Lidija sa šaljivim prizvukom u glasu. „Još ćemo sleteti s puta zbog tebe.“ „Izvinjavam se. Narode, ima da uradim to što mi je rekao. Poĉeću s pisanjem. Moţda mogu da upišem neki kurs na Otvorenom univerzitetu u Kukvilu ili nešto tome sliĉno.“ „Samo napred,Trav“, reĉe Dil. „Imaš sve što je potrebno zato.“

142


U glavi mu je sve brujalo tokom voţnje kući. Retko mu se dešavalo da mu ţivot bude toliko lep da mu zameni onaj zamišljeni. Ali ovoga puta, eto, jeste bio. Sroĉio je plan u sebi. Malo će odspavati (da, baš, pogotovo kad krenem da se dopisujem s Amelijom), pa će narednog dana, ĉim završi u školi i drvari, otići na internet da potraţi savete za pisce. Moţda da nabauim i neku suesku za beleške. Treba da poĉnem i da štedim za noui laptop i kurs pisanja. A treba mi i neko ko se razume u pisanje da sve to proĉita. Moţda Lidija. Ali onda moram da pišem što brţe dok ne ode na fakultet i postane prezauzeta. Obuzela ga je neka duboka rešenost. Odbacili su ga kući, uz još nekoliko grozniĉavih zahvaljivanja. Prilazeći kući, opet je zaţalio što je zaboravio da ponese mobilni telefon. Dobro, Lidija je po obiĉaju uslikala dosta slika, ali ţeleo je da pošalje Ameliji slike sebe i velikog majstora i uĉita ih i na forume Krvoloma što je pre moguće. Nikada mi neće poverovati da mi je G. M. Penington, izuinjauam se – Gari, kupio sladoled i druţio se sa mnom više od dva sata. I da sam još i dobio potpisani primerak Krvoloma! Ušao je u zamraĉenu kuću. Otac je leškario na kauĉu obasjan svetlom televizora. Ĉim je ugledao Travisa, dohvatio se daljinskog da ga iskljuĉi. „Gde si bio?“ pitao je, zaplićući jezikom. Travis je prepoznao oĉev ton. Odmah se snuţdio. Samo nemoj noćas. Od svih mogućih noći, samo nemoj noćas. Bar u ovom da malo uţivam. „S društvom, kao što sam i rekao, sećaš se?“ „Ne, ne sećam se.“ „Dobro, izvini. Nema veze.“ Krenuo je u sobu. „Vraćaj se ovamo. Nismo još završili.“ Travis se okrenuo, sad već u celosti spušten s oblaka. Euo ga, opet počinje. „Dobio sam poziv u ĉetiri i trideset za tovar impregniranih dasaka za terasu. Narudţbina od petsto dolara. I šta se desilo? Nisam imao nikoga da ih isporuĉi.“ Travis je poĉeo da se znoji. Osetio se nelagodno. „Izvini. Rekao sam Lamaru, kazao mi je da će on pokrivati isporuke.“ „Lamarova matora glavudţa sve zaboravi. Ostavio si me na cedilu. Pokušao sam da te pozovem. Više puta.“ „Zaboravio sam mobilni telefon kod kuće.“ „Ma nemoj!“Travisov otac ustade. „Evo mi ga tu u prokletoj ruci.“ Zafrljaĉio ga je na Travisa. Pogodio ga je pravo u prsa uz potmuli tresak. Uspeo je nekako da ga uhvati kad se odbio, da ne padne na pod. Usput je nazreo ekran. Ĉetrnaest propuštenih poziva. Svi od oca.

143


Otac mu je nezgrapno prišao. „Pet stotina dolara si me danas koštao. Šta imaš da kaţeš? Hm? Misliš da moţemo sebi to da priuštimo?“ „Stvarno mi je ţao, tata. Zar ne moţemo sutra da im isporuĉimo? Ako su već tako kasno zvali, verovatno nisu oĉekivali da…“ „Ne. Ne. Ne moţemo sutra da isporuĉimo.“ „Zašto ne bismo mogli?“ „Šta ti je to?“ Otac mu uperi rukom u tek potpisani primerak Krvoloma. „Hm? Šta je to? Opet neka tvoja pederska sranja o ĉarobnjacima?“ „Ma ništa posebno.“ „Hm? Zbog tog si me koštao petsto dolara?“ dreknuo je. „Obaviću isporuku sutra. Pre škole. Odneć…“ Travisov otac strgnuo je kaĉket sa glave i poĉeo da udara Travisa njime po leĊima i licu. „Hm?“ Fljus. „Hm?“ Fljus. „To me koštalo pet (fljus) stotina (fljus) dolara?“ Travis je pokušao da zaštiti lice, ali je u jednom trenutku uspeo da ga pogodi po oĉima. Odmah mu zasuziše. Zatreptao je i obrisao ih. Bes poĉe da kulja u njemu. „Pijan si, tata. Pusti me, molim te, u krevet.“ Zar baš ova noć mora da bude ta? Zašto baš oua? Znao sam da će jednom i ona doći. Ali zašto baš ova? Otac je pokušao da mu išĉupa knjigu. „Daj to Vamo!“ Travis mu je otrgnuo. Zaĉuo je majku: „Klinte, dušo, probudio si me. Šta se dešava?“ Otac je ponovo nasrnuo na njega. Travis je opet povukao knjigu van njegovog domašaja. Otac ga je gurnuo pravo na vitrinu u kojoj je majka drţala porcelan i svoju zbirku lutaka. Razbio je staklena vrata. Majka vrisnu. „Daj mi to, govno jedno!“ otac besno procedi kroz zube. Uspeo je da mu otrgne knjigu. Okrenuvši se od Travisa poĉe da joj kida stranice. U Travisu nešto prasnu i odjeknu mu u glavi zvuk cepanja hiljadu stranica. Arlauknuo je poput ranjene ţivotinje i bacio se ocu na leĊa. Ţestoko. Da se radilo o ragbi utakmici i da nije liĉno bio meta, otac bi se još i ponosio njime. Umesto toga, odleteo je na jedan od stoĉića i oborio lampu, koja se razbila. Knjiga mu ispade iz ruku.Travis se bacio na knjigu ne bi li je pokrio sopstvenim telom. Podigavši se, otac se nadvio nad njim. „Nisam ti ja tamo neki doĊoš pasuljdţija da me tako lako središ. Sad ću da te izlemam.“ Zamahnuo je ka Travisovoj glavi da ga pljusne po ušima. Pokušavao je da dohvati knjigu, ali ju je Travis u celosti prekrio. Travisov otac otkopĉa kaiš i skinu ga sa sebe u

144


jednom hitrom pokretu, na šta mu se pokida jedna od gajki na pantalonama. Podigao je ruku i raspalio Travisa kaišem po leĊima. Pa opet. Opet. Opet. Opet. Opet. Opet. Opet. Kaiš je fijukao i pucao po Travisovoj koţi. Ćuti i trpi; samo ćeš na taj način pobediti, naredio je Travis samom sebi, ali bi ipak jauknuo svaki put kad bi ga pogodio. Imao je osećaj kao da mu je neko posuo leĊa i rebra benzinom i ljutom paprikom i zapalio ih. Travisova mama skoĉila je na oca. „Klinte! Povredićeš ga! Prekini!“ Pokušala je da dohvati kaiš. Travisov otac šĉepao joj je obe ruke i gurnuo je na zemlju. Gadno. Buĉno je tresnula glavom o pod, i ostala je tako, drţeći se za glavu i tiho plaĉući. Ali bar je uspela da odvrati paţnju Travisovom ocu dovoljno dugo da se Travis digne na noge. Ĉim se otac ponovo okrenuo i ugledao ga, ponovo je zamahnuo kaišem ka njemu. Travis ga je šĉepao slobodnom rukom i otrgnuo kaiš od njega. Stajao je tako nekoliko sekundi, s kaišem u jednoj i knjigom u drugoj ruci, obraza oblivenih suzama i znojem, suoĉen s ocem koji je dahtao i sevao oĉima, sav zajapuren. Travis se trudio da zazvuĉi najhrabrije što je mogao. Trudio se da mu glas zazvuĉi zvonko. Onako kako bi se Rajnar Severotok obratio svojim ljudima uoĉi bitke. Ali bio je previše ispunjen bolom. Srce mu je prejako tuklo. Glas mu je zapeo i zadrhtao kad je brektavo zamucao. „N-ne… bojim te se… više. N-nećeš me… nikada više… naterati da mrzim sebe… kao što me ti mrziš.“ Pomogao je majci da ustane dok ih je otac samo posmatrao stegnutih pesnica, i dalje spreman za lemanje, glasno dišući kroz nos dok su mu se mišići vilice stezali i opuštali. Travis je bacio kaiš u ćošak, pogledao oca pravo u oĉi i uperio u njega ruku, koja mu je zadrhta isto koliko i glas: „Još jednom digni ruku na mene, i ima da ti je celu išĉupam. Još jednom digni ruku na moju mamu, i ima da te ubijem.“ Otac je uperio u njega drhtavu ruku. „Gubi mi se iz kuće“, rekao je tiho. Travis poljubi uplakanu mamu, uze svoj štap i ode.

145


25 DIL Dil se našao u raju. Lidija je ostavila svu svoju muziku u raĉunani kad mu

ga je dala. Zbog toga je sad osećao neku tajnu bliskost s njom. Svake noći leţao bi u krevetu s laptopom na grudima i slušalicama u ušima, pa bi istraţivao i otkrivao pesme, plivajući po moru Lidijskom. Kuc-kuc-kuc. Dil je zaustavio muziku da naĉas oslušne oko sebe. Ništa. Nastavio je da sluša pesme. Kuc-kuc-kuc. Ponovo je zaustavio muziku i ustao. Kuc-kuc-kuc. Pogledavši kroz prozor, Dil ugleda Travisovo lice. Odmah je skoĉio. „Brate, zamalo se nisam usrao od straha“, šapnuo je Dil, dok je podizao prozor puštajući nalet ledenog vazduha unutra. Travis je izgleda plakao. „Jesi li dobro?“ „Ne baš. Moţeš li da se iskradeš da se malo provozamo?“ „Aha. Saĉekaj.“ Dil je navukao cokule i jaknu. Gurnuo je nogu kroz prozor. „Ĉekaj. Imaš li aspirin ili tako nešto?“Travisov izraz lica govorio je da će mu kasnije objasniti. „Samo sekund.“ Otišao je do kuhinje na vrhovima prstiju ne bi li uzeo polupraznu boĉicu brufena. Vratio se u sobu pruţajući Travisu tri pilule. Travis ih ubaci u usta i proguta. Dil se provukao kroz prozor i zatvorio ga za sobom, ostavivši taman toliko prostora da moţe da zavuĉe prste i ponovo ga otvori kad se vrati. On iTravis iskrali su se kroz tamu do Travisovog kamioneta, parkiranog iza ćoška. Ušli su unutra. Još je bilo toplo. Travis se bolno kretao. Uvukao je vazduh kroz zube ĉim je leĊima dodirnuo sedište. Bilo mu je potrebno nekoliko sekundi da se povrati pre nego što će upaliti motor. Dil je rešio da ga ništa ne zapitkuje. Pustiće Travisa da sam priĉa.

146


„Idemo da gledamo vozove“, rekao je Travis. Cutke su se odvezli do parka Bertram. Pošto su stigli,Travis se parkirao blizu pruge, ali nije gasio ni motor ni grejanje. Pomerio je kapu da protrlja ĉelo. „Znaĉi, moguće je da sam veĉeras rekao tati da ću ga ubiti.“ Dil pogleda Travisa razrogaĉenih oĉiju: „Šta kaţeš?“ „Stignem ja kući. A tata pijan. Priĉa nešto o poslu. Kaţe da sam ga koštao narudţbine. Pokušao je da iskida knjigu koju mi je G. M. Penington potpisao. Mahom sam uspeo da ga spreĉim u tome, ali je bilo ţestoko.“ „Ĉoveĉe!“ „Aha. Krenuo je da me lema kaišem pošto mu nisam dao knjigu. Mama se umešala, pa je i nju gurnuo na pod. Oteo sam mu kaiš i rekao da će dobiti od mene ako me ponovo udari. Rekao sam mu da ću ga ubiti ako mi opet povredi mamu.“ „Stvarno si to mislio?“ „Aha. Još kako“, reĉe Travis mraĉno. „Stvari baš ne stoje najbolje izmeĊu mene i tate već neko duţe vreme. Što si verovatno i sam ukapirao kad smo ti popravljali kola.“ Jesi li dobro?“ „Gadno boli, ako si na to mislio.“ „Mislio sam u svakom smislu.“ „Tata me je izbacio. Rekao mi da se gubim iz kuće. Ali ipak sam mu se suprotstavio. Pogledao sam ga pravo u oĉi. Rekao sam mu da više neću ţiveti u strahu.“ „Šta ćeš sad?“ „Nisam još stigao dotle. Valjda ću prespavati u kamionetu i otići ranije u školu da se istuširam.“ Zaĉuli su pištanje voza u daljini. „Hoćeš li zvati policiju?“ upitao je Dil. Travis se ogorĉeno nasmejao, pa duboko udahnuo. „Neću. Drvara bi se onda zatvorila. Ja bih izgubio posao. Moja porodica zaradu. Mama ne bi mogla da ţivi s ono malo od šivenja što ponekad odradi.“ „Aha.“ „Da li je za tvoju porodicu ispalo dobro što ti je tata zatvoren?“ „Nije.“ „Lidiji ne smeš da kaţeš ništa od ovoga. Ne bi razumela. Sigurno bi zvala policiju.“ „Neću.“ Voz se nije ţurio. Pištanje voza se uvek ĉulo dalje u zimskim noćima. Došao je i prošao pored njih. Nisu se muĉili da izlaze iz kamioneta.

147


Sedeli su tako u ugrejanom kamionetu, ne govoreći ništa. „Da znaš“, rekao je Travis zureći ispred sebe, „Gariju je lakše uspelo da me natera da verujem u sebe za jedno jedino veĉe, nego mom tati za ceo moj ţivot.“ „Aha. Znam kako je to. Kad tata ne veruje u tebe. Gadan je to osećaj.“ „Neke stvari moraju da se promené. Ja ću se postarati za to. Neću sigurno ţiveti ovako do kraja ţivota.“ Dil ga je ćutke slušao. U Travisovom glasu krile su se neka upornost i rešenost koje Dil nikada ranije nije ĉuo kod njega. „Mislim da bi nakon mature“, reĉe Travis, „trebalo da naĊemo zajedno neku kuću i budemo cimeri. Ĉak i ako ne budeš mogao da plaćaš stanarinu. Nije problem. Ja ću da plaćam veći deo, a ti ćeš mi svirati i pevati da otplatiš svoj deo. Da me razveseliš kad se rastuţim.“ „Dobra ti je to zamisao. Iako moje pesme baš i nisu uvek vesele.“ „I obojica ćemo naporno raditi, ali kad završimo s poslom, ja ću pisati, a ti ćeš se baviti svojom muzikom. Moţemo da imamo jednu sobu s dva radna stola. Moţda nam napravim stolove od ostataka iz drvare.“ „Ja sam za.“ „I uvešćemobrzi internet da moţeš da uĉitavaš snimke, a ja da mogu da objavljujem svoje priĉe. A moţemo i da nastavimo s filmskim veĉerima petkom. Moţda ĉak nateramo i Lidiju da nam se pridruţi, preko video-ĉeta ili neĉeg sliĉnog. A moţda i Ameliju, pošto ću je ja do tada već pitati da mi bude devojka. Oĉevima će ulaz biti zabranjen.“ Dil se nasmešio. Od srca. Travis ga je pogledao pravo u oĉi s ĉeliĉnom rešenošću u glasu: „Ozbiljno mislim, Dile. Stvarno tako mislim. Od sad moramo da brinemo jedan o drugom. Moramo da budemo jedno drugom porodica, kad su naše već toliko zeznute. Moramo da stvorimo sebi bolje ţivote. Moramo da poĉnemo da radimo sve ono ĉega se plašimo. Mislim da treba da kaţeš Lidiji šta osećaš.“ Travis je stvarno tako mislio. Dilu je bilo sasvim jasno. Iako jeste osećao grizu savesti što crpi nadu za sebe iz neprilike u kojoj se njegov drug našao, ipak se jeste ponadao. Moţda je Travis dovoljno jak da me spreĉi da se ne raspadnem kad Lidija ode. „Razmisliću za to o Lidiji. A dok ne pronaĊemo tu kuću, bolje parkiraj kod mene iza ćoška, pa spavaj u mojoj sobi. Moja mama neće primetiti. Ima dubok san jer je premorena.“ „Siguran si? Mogu da spavam u kamionetu.“

148


„Jesam. Za spavanje ti treba neko toplo, sigurno mesto. Doneću ti i lavor s vodom i kantu za piškenje.“ Travis se nasmejao. „Brate, nemoj me zasmejavati, vidiš da me boli kad se smejem.“ „Jesi li sigurno dobro? Ne treba ti lekar?“ „Preţiveo sam i gore. Nemam slomljenih kostiju. Ni izbijenih zuba. Samo otoke i modrice. Šta će mi lekar?“ „Hoće li ti smetati da spavaš na podu? Napravićemo ti krevet od moje odeće i ćebadi. Dao bih ja tebi da spavaš u mom krevetu, a ja na podu, ali šta ćemo ako mi mama proviri u sobu?“ „Snaći ću se.“ Ćutke su sedeli još nekoliko minuta. „Preţivećemo i ovo nekako, Travise.“ Zagrcnuo se. „Samo mi je ţao što mi je uništio tako jedno divno veĉe.“ Odvezli su se nazad do Dilove kuće. „Nego, Dile, mogu li da ostanem koji minut ovde sam pre nego što uĊemo?“ „Aha, koliko god hoćeš.“ Kad je podigao prozor da se uvuĉe u sobu, Dil je nakratko osmotrio Travisa. Glave spuštene na volan, sedeo je sam, drhteći u ponoćnoj tami ledenog januara.

149


26 lidija Lidija je otvorila ulazna vrata. „Travise. Šta ima?“ Bilo je neobiĉno što se Travis pojavio kod nje bez najave. Pruţio joj je pregršt papira iz sveske. Delovao je napeto. „Ćao, Lidija. Nego… Napisao sam neku priĉu. A ti se razumeš u pisanje i tako to. Pa sam se pitao da li bi moţda mogla da je proĉitaš i kaţeš mi kako da je poboljšam.“ „Već? Zar ti nije G. M. Penington pre samo dve nedelje rekao da razmisliš o pisanju?“ „Pre tri.“ „Aaa, tako je. Biće da je taj dan ostao bolje upamćen u tvojoj nego u mojoj glavi.“ Travis se nasmešio. „Koliko moram biti upoznata s Krvolomom da bih je razumela?“ pitala je. „Ne moraš ništa da znaš. Ovo je originalna priĉa.“ Jer jesam, inaĉe, poĉela da ĉitam Krvolom nakon što sam upoznala Garija. Super je ĉovek. Toliko mu bar dugujem. A i tebi. Ali nisam ni blizu kraja.“ Travis se iscerio na to. „Konaĉno!“ Ispruţila je ruku. „Da, da, raduj se, konaĉno sam poĉela. No, nije ni bitno. Naravno da ću proĉitati tvoju priĉu. Ali da te odmah upozorim da se ja s pisanjem ne foliram. Ako je nešto grozno, to ću ti reći. A pošto ti je ovo prvi pokušaj, sigurno će biti groznih momenata.“ Travis joj je pruţio papire. „Navikao sam na kritike. Mogu svašta da izdrţim.“ Lidija se prisetila šta joj je tata rekao o Travisu. Osetila je grizu savesti. Mogu da izdrţim, kaţe on. I to i svašta drugo. Prelistala je papire. „Opa, sve rukom ispisano? Ko još tako radi? Bravo, Šekspire.“ „U poslednjih nekoliko nedelja baš i nisam imao laptop kod sebe.“

150


Nova griza, ovoga puta više u vidu zabrinutosti. „Je li sve u redu? Mislim, kod kuće?“ Jeste“, reĉeTravis opušteno. Moţda i previše opušteno. Ako kojim slučajem laţe, radi to bolje nego kad je lagao o Ameliji. „Dobro onda. Šta ćete ti i Dil veĉeras?“ „Dil radi; ja ću prodavati ogrev“, reĉe Travis. „Ozbiljno? Ruĉno zapisuješ priĉe i prodaješ ogrev? Hoćeš li me oboţavati poput boţanstva ako ti otkrijem baterijsku lampu?“ „Konaĉno je prodaja ogreva prebaĉena na mene. Lamar, ĉovek s kojim radim, godinama se time bavio. Ima ostataka drveta koje ne moţemo da prodamo, pa ih upakujemo i prodajemo kao ogrev. Njemu je valjda već dojadilo. Meni to donese dodatni novac, da mogu da uštedim za novi laptop i ĉasove pisanja.“ Lidija je pogledala kroz prozor i primetila Travisov kamionet natovaren ogrevom. „Tata!“ doviknula je. „Hajde da kupiš šugava drva od Travisa.“ Doktor Blankenšip dogacao je do vrata u papuĉama s novĉanikom u rukama. „Travise! Zdravo.“ „Dobar dan, doktore Blankenšip.“ „Vidim da još radiš u drvari?“ „Tako je, gospodine. Najverovatnije ću tamo raditi i nakon mature. Posao je donekle opao u poslednjih nekoliko godina, pa sam jedan od poslednjih zaposlenih.“ „SviĊa li ti se?“ „SviĊa, gospodine. Volim miris ispilanog drveta, a ostaje mi i vremena za razmišljanje.“ „Kad radiš nešto što voliš, nećeš ceo ţivot uopšte raditi“, reĉe doktor Blankenšip. „Inaĉe, nisam ja rekao Lidiji da vam kaţe da kupite drva od mene“, reĉe Travis. „Ma znam. Da si joj rekao da mi kaţe, odbila bi te.“ Kupio je polovinu Travisovog tovara. Kad je otišao, Lidija je zakljuĉila da u njegovom osmehu s dva veštaĉka prednja zuba u poslednje vreme ima neĉeg neobiĉnog. Pobedniĉkog. Kao da je pregazio nabujalu reku i prebacio se na drugu stranu. Ili kao da je preţiveo neku veliku bitku. Sav je blistao, kao da ga je vatra proĉistila. • • •

151


Nekoliko sati nakon što je Travis otišao, Lidiji je zazujao telefon. Evo me sedim s debelom kovertom s Njujorškog univerziteta ispred sebe, napisala je Dalija. Oh! Otvaraj je! Nekoliko minuta kasnije, telefon je opet zazujao. Slika pisma u kom Daliju primaju na fakultet. ĈESTITAM!!!!! Umirem! Moraš mi javiti čim i tebi stigne. „Mama?“ doviknula je Lidija u prizemlje. „Da li nam je danas stigla pošta?“ „Izgleda da jeste.“ Lidija se sjurila niz stepenice, preskaĉući po ĉetiri stepenika odjednom. Stopala joj se smrznuše na ledenoj stazi kad je istrĉala napolje bosonoga. Trgla je vratanca na poštanskom sanduĉetu. Pisma. Toliko je naglo gurnula šaku unutra ne bi li ih izvukla da joj na prstima ostadoše posekotine od papira. Nije mogla da diše. Reklamna pošta. Reklamna pošta. Nešto za mamu. Nešto za mamu. Nešto za tatu. Reklamna pošta. Reklamna pošta. Njujorški univerzitet! Bukvalno poslednje na gomili. Zaţmurila je, zadrţavajući dah, i pokidala kovertu. Jedva je smogla snage da ga proĉita. Ali ipak jeste. Draga Lidija, Pozdravljamo Vas sa Odseka za prijem studenata Njujorškog univerziteta. Pre svega – čestitamo Vam na prijemu na Njujorški univerzitet. Veliko nam je zadovoljstvo što moţemo da Vam čestitamo na ovom dostignuću! Prekinula je s ĉitanjem da bi vrisnula. I poskoĉila. Poskoĉila i vrisnula. Mama je pohitala napolje da vidi šta se dešava. Lidija joj je pokazala pismo. Zajedno poskoĉiše i vrisnuše. Tata se pojavio iza kuće gde je slagao tek kupljena drva. Sve troje poĉeše da skaĉu i vrište.

152


27 DIL „Je li sve u redu, gospodine Makgauan? Raspakovao sam onu paletu s testeninom, poreĊao na rafove i prebrisao piljarnicu.“ Gospodin Makgauan prešao je hemijskom olovkom niz listu, mrmljajući u sebi. „Ĉini mi se da je sve u redu, Dile. Moţeš da izaĊeš ranije, ali ću ti ubeleţiti uobiĉajeno radno vreme. Svaka ĉast.“ „Hvala. Vidimo se sutra uveĉe.“ „Samo sekund, Dile. I dalje mogu da raĉunam na tebe na puno radno vreme kad se škola završi?“ „Da, gospodine. Koliko god sati moţete da mi date.“ „Odliĉno. Preneću direktoru. Biće mu drago da to ĉuje.“ Dil je skinuo zelenu kecelju, obukao jaknu i izašao napolje. Veĉe nije bilo loše za pešaĉenje. Jedna od onih februarskih veĉeri s daškom topline sred hladnoće. „Treba li vam prevoz kući, gospodine?“ Lidija je sedela na braniku svog prijusa. Prepao ga je njen glas. Ne samo zato što nije oĉekivao da ga ĉuje, već zato što je u njemu (mada je bilo sasvim moguće i da se varao) bilo neĉega koketnog što se kod nje poĉelo javljati sve ĉešće i ĉešće nakon takmiĉenja talenata. Dil je to pripisivao ĉinjenici da ju je verovatno oduševio hrabrošću. Bilo ĉemu većem od toga nije smeo da se nada. „Otkud ti? Mislio sam da imaš obaveze oko bloga.“ „Nemam veĉeras. Zato sam ovde. Moţemo li da popriĉamo?“ Mora da je zapazila strepnju koja mu se pojavila na licu: „Radi se o lepim vestima. Na neki naĉin.“ „Vaţi. Svakako.“ „Strava. Upadaj. Idemo do Blagovesti. Naziv im je baš podesan. Ja ĉastim.“ U kolima su uglavnom ćutali. „Moţe li neki nagoveštaj?“ upitao je Dil. „Dopusti mi da ti sama iznesem veliku vest.“

153


„Upala si negde na fakultet. Na Njujorški univerzitet?“ „Molim te da mi dopustiš da ti sama iznesem veliku vest.“ Stigavši do Blagovesti, naruĉili su napitke hrišćanskih naziva i seli. „Dobro“, rekao je Dil, „da ĉujem.“ „Primila sam danas pismo u kojem me primaju na Njujorški univerzitet.“ Oštar bol u grudima. Brz strujni udar u srce. Udar se širi i niţe, sve do stomaka, nalik kapljicama krvi koje se rastvaraju u vodi. • • • Kao kad su mu ime prozvali na takmiĉenju talenata, tako mu se i sad mozak sledio i odlutao negde drugde. Nalazi se u nekom studentskom gradu. Moţda na Njujorškom univerzitetu. Ni sam nije siguran, pošto i ne zna kako Njujorški univerzitet izgleda. A Lidija sedi na klupi s nekim tipom. Zgodan je i lepo obuĉen (verovatno njeno maslo) na onaj neki nehajni, opušteni, lagani naĉin iza kog se krije novac. Priĉaju i smeju se. Jesenje lišće pada oko njih. Pa onda Lidija sedi u nekom kafiću s tim tipom. Okolo njih visoko naredane knjige, baš kao što se i mogućnosti i prilike redaju pred njima. Pa onda samo taj tip, sedi u kolima s doktorom Blankenšipom i njih dvojica priĉaju i šale se. Pa sedi za njihovim porodiĉnim stolom kraj Lidije, preko puta doktora Blankenšipa i njegove ţene. A Dil opet u zelenoj Flojdovoj kecelji. Napolju, na hladnoći, gleda ih kroz prozor. Vidi svoj odraz u staklu i primećuje da izgleda iscrpljeno i isceĊeno. I onda mu bude savršeno i bolno jasno zašto taj tip sedi pored Lidije umesto njega. • • • Dil je dao sve od sebe ne bi li joj se nasmešio. „Ĉestitam“, reĉe tiho. Ja., znao sam da ćeš upasti kod njih. Nisam uopšte sumnjao.“ Kamo sreće da sam mogao. Da sam bar na sekund mogao da se pretvaram. „Hvala. Što veruješ u mene i što si mi drug.“ „Dakle. Ideš?“ „Aha. Idem“, rekla je neţno. Mora da mu je po glasu ĉula da se ipak ponadao.

154


Ustala je, obišla oko stola i snaţno ga zagrlila, provlaĉeći mu prste kroz kosu. U poslednje vreme ĉesto je pronalazila izgovore da ga zagrli. „Ĉime sam ovo zasluţio?“ upitao je Dil. „Time što si izgledao kao da ti je srce nagazilo lego kockicu.“ Dil se zagledao u svoju Osana37 toplu ĉokoladu. „Drago mi je zbog tebe. Ti ovde ne bi bila srećna, a ne ţelim da budeš nesrećna.“ „Znam.“ „Samo, molim te, nemoj da me zaboraviš.“ „Neću, nikada. Ti si mi najbolji drug.“ „Da li si rekla Travisu?“ „Nisam još. Napolju je negde veĉeras, prodaje ogrev. Znao si da se sad time bavi?“ „Aha, jesam.“ I to nije jedino što smo zatajili od tebe. Sedeli su drţeći šolje u rukama. Zaĉuli su sirenu. Okrenuvši se, videli su kako napolju jure kola hitne pomoći u pratnji dva policijska automobila. „Nego, imam i ja, ĉini mi se, neke lepe vesti. Odnosno, više se radi o planu nakon što maturiram“, rekao je Dil. Lidija je podigla obrve na to. „Stvarno? Priĉaj.“ „Trav i ja ćemo iznajmiti stan zajedno, pa ćemo biti cimeri. Obojica se radujemo tome kao ludi. On će pisati priĉe, a ja pesme. A našim ogavnim oĉevima neće biti dozvoljen pristup.“ Lidija je nakrivila glavu i nasmešila se. „Zvuĉi divno. Mala kolonija umetnika boema sred Forestvila.“ Dil se još više zagrejao. Kao da pokušava da ubedi Lidiju da stvarno jeste divno, jer upravo to i jeste radio. Kao da pokušava da ubedi samog sebe, jer upravo to i jeste radio. „Nameravamo da i dalje imamo filmske veĉeri petkom. Mislili smo da nam se moţda ponekad pridruţiš preko video-ĉeta. Ne baš svaki put, pošto ćeš, oĉito, biti zauzeta.“ „Biće mi ĉast, najiskrenije.“ Nešto kasnije, rekla je: „Da li ti to ţeliš, Dile?“ „Pa, ništa bliţe onome što ţelim neću dobiti“, reĉe, razmislivši koji trenutak. Ja sam baš to oduvek ţelela za tebe – da budeš srećan i ţiviš ţivotom kakav ţeliš. Mislila sam da ćeš moţda morati da odeš odavde da bi postigao tako nešto, ali moţda i ne moraš.“ „Moţda i ne moram.“ Dil je tad shvatio da njega ljudi moţda i ne mogu lako da proĉitaju. Da mogu, Lidija bi ga pitala zašto izgleda kao da mu neko ĉupa srce iz grudi, nit 37

Reĉ kojom je narod jerusalimski doĉekao Isusa. Sama reĉ znaĉi „spasi nas“. (Prim. prev.) 155


po nit, ćeliju po ćeliju, molekul po molekul. A umesto da ga tako nešto ubije, ono ga ostavi šupljeg.

156


28 TRAVIS Rajnar Severotok nasadio se povrh izdvojenog rova, drţeći straţu sam

samcat kraj reke. NaiĎu li izviĎači Randa Alistera tuda, naleteće na mnogo ljućeg protivnika nego što su očekivali. Bilo je i drugih koji su mogli i ţeleli da preuzmu taj samotni poloţaj umesto njega, ali on od svojih ljudi nije traţio da urade ono što hi njega samog mrzelo. Zato ga i jesu toliko voleli. Travis je sedeo povrh hrpe koja mu je preostala od drva. Isprva mu se nije ĉinilo da bi to moglo biti dobro mesto, pošto je bilo odmah uz reku i u blizini nije bilo ni kuća ni radnji. Ali Lamar mu ga je preporuĉio, i bio je u pravu. Kako ide prodaja drva za ogrev?, poslala je poruku Amelija. Dosta dobro veĉe, pogotovo nakon što je Doca B onoliko kupio od mene. Još nekoliko ovakvih veĉeri i moći ću sebi da priuštim novi laptop, odgovorio je Travis. A kad ću ja moći da proĉitam priĉu koju si napisao?

HEH ĉim mi Lidija kaže šta treba da popravim. Hoću da vidiš najbolju verziju. Kladim se da je već sjajna. Veoma si pametan.

O hvala. Nego, nešto mi pade na pamet. KAŢI.

Kad izaĊe Oluja smrti, treba da se naĊemo negde izmeĊu naša dva grada da je zajedno proĉitamo!! ODUŠEVLJENA SAM!!!!

Onda ćemo tako!! Ponesemo ćebad, legnemo u moju prikolicu i ĉitamo uz baterijske lampe. SAVRŠENO!! NE MOGU DA DOĈEKAM!!!

Travis se stresao od zime pa je pomislio da završi za taj dan, ali mu se još nije spavalo, a spavanje je bilo otprilike jedino što je mogao da radi kad bi se svako veĉe ušunjao u Dilovu kuću. On i otac ni reći nisu razmenili na poslu. Otac ga nije pozvao da se vrati kući, a ni on ne bi prihvatio takav 157


poziv. S mamom je redovno priĉao kad bi otišao po hranu kad otac nije bio tamo. Nije joj rekao gde spava, ali ju je uverio – dao je ĉasnu reĉ – da je na bezbednom i toplom mestu. Drugi razlog zašto Travis nije ţeleo da završava s poslom bilo je to što je ĉitao Vetroue noći, petu knjigu sage Krvolom, uz baterijsku lampu. Uspeo je da iznova išĉita Krvolom, Vrani presto, Sabljolom i Vuĉji splet pa da moţe da dovrši i Vetroue noći pre nego što u martu izaĊe Oluja smrti. I to sve uz otpoĉinjanje spisateljske karijere. Telefon mu je zazujao. Poruka od Lidije. Imam vaţne vesti. Reći ću ti kad se vidimo.

Nadam se da hoćeš da mi kažeš da si dala moju priĉu zastupniku G. M. Peningtona i oni sad hoće da je objave HEHE, napisao je. Farovi u daljini. Stariji model bele nišan maksime usporio je i stao iza Travisovog kamioneta. Odloţio je knjigu, iskljuĉio baterijsku lampu i skoĉio dole. Iz maksime su izašla dvojica muškaraca. Travis nijednog nije prepoznao: lica su im bila zaklonjena kapuljaĉama. „Zdravo, gospodo“, reĉe Travis. „Trebaju li vam drva za ogrev ove hladne noći?“ Jedan od ljudi je zastao, a drugi je prišao Travisu. „Aha, brate. Koliko?“ „Manji paket pet dolara, veći deset. Dam vam popust ako kupite sve što mi je ostalo.“ „Daj da razmislim, brate.“ Nešto je na njemu bilo ĉudno. Delovao je nervozno. Onaj što je zaostao za njim sada se pridruţio svom zemljaku. „Uzećemo jedan veći“, reĉe. „Vaţi.“ Travis je potraţio neko lepo veće pakovanje u prikolici. Kad se okrenuo, onaj ĉovek drţao je pištolj uperen u njega. „Daj pare, brate. Brţe. Sve što imaš!“ Travisu srce jaĉe zalupa. Usta mu se osušiše. Imao je osećaj da su mu se noge pretvorile u gumu. Podigao je ruke. „Vaţi, vaţi, vaţi. Nema problema. Nema problema. Samo uzmite šta vam treba.“ Dao im je novĉanik. Ovaj mu se ĉinio još nervozniji od svog pratioca. „Šta imaš u kamionetu?“ Travis je otvorio vrata kabine. Posegnuo je ka torbici s rajsferšlusom na podu u kojoj je drţao veći deo novca koji je to veĉe zaradio od drva. Bila je ugurana ispod štapa. Podigao je štap da ga pomeri. Zaĉuo je zaglušujući prasak i u istom trenutku osetio kao da ga je neko udario macolom u rebra. Srušio se u vratima.

158


„Jebote, čoveče! Što si pucao!“ povikao je onaj drugi. „Hajde, moramo da beţimo!“ Ĉovek koji je upucao Travisa istrgao mu je torbicu iz ruke. Njih dvojica otrĉali su do maksime, uskoĉili unutra i odjurili uz škripu guma. Travis je gledao kako im zadnji farovi nestaju iza brda. Glava mu je govorila da treba da zapiše broj tablica, ali bilo je prekasno. Uspeo je nekako da se odrţi na nogama, ali morao je da se uhvati za vrata kamioneta. Uopšte mu nije bilo dobro. Nije osećao ni ruke ni noge. Lice mu je utrnulo. Srce mu je oteţano kucalo. Nije mogao da diše. Osetio je ukus bakra u ustima. Najednom je oţedneo. Bilo mu je zima. A onda je poĉeo nekontrolisano da se trese. Procenio je da ne bi mogao da vozi, pa je rešio da bar pokuša da zaustavi neka kola. Noge su ga izdale pa je poĉeo da puzi prema putu, pokušavajući da iskopa telefon iz dţepa jakne. Spustivši ga ispred sebe, ukucao je 91138. „9-1-1, o kakvom se hitnom slučaju radi?“ „Mislim da me je neko upucao.“ „U redu, gospodine, gde se nalazite?“ „Na Reĉnom putu. Da li je mama tu?“ „Dobro, Rečni put. Moţete li mi reći gde tačno na Rečnom putu?“ „Istoĉno od mosta. Ţedan sam. Da li je mama tu?“ „Gospodine, naše ekipe krenule su prema vama. Ali morate da ostanete na vezi. Kako se zovete?“ „Travis Bohenon. Da li je mama tu?“ „Travise, drţite se. Pokušaćemo da doĎemo do vaše mame. Samo nastavite da pričate sa mnom.“ „Treba mi vode. Treba mi vode. Ne mogu da dišem.“ „Pričajte sa mnom, Travise. Travise. Travise? Travise? Travise? Drţite se, Travise. Recite nešto. Travise?“ • • • Neki završe slavno. Na zelenim bojnim poljima, starijim od samih ratnika, okruţeni drugovima, boreći se za svoj dom, boreći se protiv zla. Neki završe negde u Tenesiju, puzeći kroz prašinu Forestvila po mraku, neverovatno mladi i sami, bez ikakvog razloga.

38

Broj za hitne sluĉajeve u SAD. (Prim. prev.) 159


29 DIL „Osećam se krivim što Travis nije saznao isto kad i ja“, rekao je Dil. „Znaš li gde je?“ upitala je Lidija. „Spominjao je Reĉni put.“ „Pa tamo nema mnogo mesta na kojima bi mogao da bude. Drţi.“ Lidija je pruţila Dilu telefon dok je vozila. „Pošalji mu poruku. Saznaj gde je.“ Dil je poslao poruku. Bez odgovora. Pokušao je da ga pozove. Ništa. „Poslao mi je ranije poruku. Moţda mu se istrošila baterija“, rekla je Lidija. „Njemu se nikad ne istroši baterija.“ „To moţda u preamelijskim danima.“ „Tu si u pravu. Hajde da se spustimo Reĉnim putem. Ionako još ne moram kući.“ „Moţda da mu pomognemo da proda drva“, rekla je Lidija. „Da ja moţda isturim batak.“ „Da, ali bi se onda ljudi zaustavili da kupe drva, a dobili bi pridiku što ţene posmatraju kao seksualne objekte.“ „Pa?“ Skrenula je ka Reĉnom putu. A onda je izašla iza krivine i ugledali su ĉitav zid treperave plave svetlosti. Forestvilska policija, šerif Okruga Vajt. Usporila je. „Au“, promrmljala je. „Moţda je neka nesreća.“ Dil je izvio vrat da pogleda. „Nadam se da nije Trav.“ Primakli su se. Neki pozornik stajao je na putu u fluorescentnom prsluku. Preusmerio je Lidiju oko mesta nesreće. Sevnuo je blic. I onda su ugledali prizor iza zida od rotacionih svetala. „Dile… je li ono Travisov kamionet?“ reĉe Lidija uplašeno. Dil je zaškiljio kroz zaslepljujuću plavu svetlost. Nije mogao da razazna boju kamioneta. Opet sevnu blic. Crven je. Dil oseti nalet adrenalina i zloslutne zebnje. „O, sranje! Ne, Isuse, molim te, ne. Ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne. Lidija, stani!“

160


Stala je nasred puta. Iskoĉivši napolje, potrĉali su ka pozorniku koji je preusmeravao saobraćaj. Nije izgledao mnogo starije od njih. „GospoĊice, moraćete da pomerite kola“, rekao je. Lidiji zadrhta glas: „Pozornice, to je kamionet našeg druga. Moţete li nam, molim vas, reći šta se desilo?“ „GospoĊice, ne mogu u ovom trenutku. Desio se zloĉin. Ne znam šta je zasad reĉeno porodici, pa nisam ovlašćen da vam kaţem.“ Lidija se trudila da ne zaplaĉe, izbezumljena i utuĉena. „Pozornice, molim vas. Preklinjem vas.“ „GospoĊice, zaista mi je ţao. Trenutno vam ne mogu reći ništa više. Izvinjavam se.“ Lidija je pala na kolena. „Molim vas“, reĉe Dil i sam gubeći pribranost. „Recite nam, molim vas, gde je.“ Mladi pozornik bolno je pogledao dvoje mladih. Osvrnuo se oko sebe. Njegove kolege razvlaĉile su traku oko mesta zloĉina. Jedan od pozornika slikao je krvavu mrlju na asfaltu. Pozornik se nagnuo ka njima: „U Okruţnoj.“ Nisu stigli ĉak ni da mu se zahvale. Odmah su pojurili. Vozili su se u mrtvoj tišini. Motor je brujao kad je Lidija nagazila na gas, većim delom puta jureći dvaput brţe od dozvoljene brzine. Boţe, molim te. Boţe, molim te. Samo da je dobro! Naglo su zakoĉili pred bolnicom, navrat-nanos se parkirali i uleteli unutra. Dil je imao utisak da je vreme usporilo dok se osvrtao oko sebe po jarko osvetljenom hitnom prijemu. Bilo je nekog ĉudnog razmimoilaţenja izmeĊu onoga što je video oĉima i onoga što mu je um obraĊivao – ili, bolje reći, što nije obraĊivao. Travisov otac, sedi u ćošku, lupa se po glavi pesnicama i rida, dva policajca stoje uz njega, vidno im je neprijatno. Travisova mama, leţi na podu, roni suze, tri bolniĉarke je miluju po leĊima, pokušavaju da je uteše. Dilu tada puĉe nešto u glavi. Nešto što je dotad bilo ukotvljeno usred te bure. Odvezalo se i suknulo, potpuno nezadrţivo, da ga celog obuzme, paleći i lomeći sve u njemu. Nije više video boje pred sobom, sve se pretvorilo u uskovitlano, huĉeće, olovnosivo beznaĊe. Bola još nije bilo. Kao kad se more povuĉe uoĉi cunamija, tako se i u njemu sve povuklo. A onda ga je preplavio bol. Dil nikada nije ispoljio dar pregovaranja na nepoznatim jezicima. Sveti duh nikada u njemu nije delovao na taj naĉin, isto kao što mu nikada nije

161


dopustio da prihvati u ruke smrtonosnu zmiju. Ali je zato tu, na podu bolnice Okruga Vajt, zavrištao na nekom muĉnom, stranom jeziku tuge. Nije ni primetio kad je Lidija kleknula pored njega, i uhvatila se za njegovu ruku, kao da bi odletela sa Zemlje ako ga pusti, i uradila isto što i on. • • • Majka mu se oštro obratila kad je napokon stigao kući. „Gde si bio?“ Ali ĉim mu je videla oĉi i lice, u glasu joj se pojavila uzdrţana zabrinutost. „Dilarde? Šta je bilo?“ On se tih reĉi unapred gnušao, pogotovo jer ih još nikome nije naglas izgovorio. Kao da se radilo o nekoj jezivoj bajalici koja će sve to uĉiniti više stvarnim. Bile su mu poput trnja na jeziku. „Travis je umro.“ „Ne misliš valjda na tvog druga Travisa? Bohenona?“ Seo je i uhvatio se za glavu. Zagledao se u kuhinjski sto. Sav je utrnuo. „Da.“ Dilova mama je zinula u neverici i pokrila usta rukom. „Isuse dragi“, šapnula je. „Sirota En Mari. Šta se desilo?“ Dil je odmahnuo glavom. „Je li… spašen?“ Dil je oĉekivao da će ga to pitati, ali ipak je morao da razmisli kako da joj odgovori. „Našao je on svoje spasenje.“

162


30 lidija „Imam novosti“, rekla je Lidija dok je Dil prilazio tremu. „Hajde da sednemo.“ Ljuljaška na tremu zaškripala je kad su se lagano zaljuljali. „Uhvatili su one tipove koji su to uradili“, reĉe mu Lidija. „Tata je ĉuo od nekog svog pacijenta koji radi u šerifovoj kancelariji.“ „Ozbiljno?“ upitao je Dil. „Da.“ „Prošla su tek tri dana.“ „Da. Mada se meni ĉini da je prošlo više.“ „Znam.“ „Znaju li šta se desilo?“ pitao je. „Dva nadrogirana idiota bila su na nekoj ţurci u Kukvilu. Hteli su da nabave kristalni met, ali nisu imali para. Jedan od njih primetio je Travisa kako prodaje drva za ogrev kad je ranije toga dana bio u poseti baki. Pa je bio u fazonu: – E, znam ja gde bismo mogli da naĎemo lovu na brzaka.“ „Ali zašto su pucali?“ „Kad su ih uhvatili, ispostavilo se da se skoro i ne poznaju. Upoznali su se to veĉe. Nisu ĉak ni prezime znali jedan drugom. Tako je taj koji nije pucao odmah otkucao onog koji jeste. Rekao je da mu je, dok su beţali kolima, onaj što ga je upucao rekao da je pucao u Travisa zato što je pomislio da je Travis dohvatio neku motku ili palicu za bejzbol.“ „Njegov štap.“ „Da“, reĉe Lidija. „Ubili su nam druga za sto dvadeset i tri dolara.“ Bolelo ju je ĉak i da izgovori te reĉi. Ubili su nam druga. Ta reĉenica probola ju je poput oštrog udarca i odjeknuo kroz potmulo zujanje u glavi. „Dabogda zauvek goreli u paklu.“ „Dabogda. I to nek gore dok im otrovni bršljan šiba koţu.“ Lidija je znala da i u njoj ima bar nešto prezira prema ljudima koje je mrzela. Ali je

163


ĉak i samu sebe iznenadila shvativši koliko je silno ţelela da Travisove ubice spopadnu što veće muke. Bilo je neuobiĉajeno toplo za februar. Cvrkutale su ptice koje inaĉe nisu mogli ĉuti sve do proleća. Lidija je nosila jednostavnu crnu haljinu. Dil je obukao jeftino crno odelo koje je pripadalo njegovom ocu. Loše mu je stajalo, mada ne toliko loše koliko sigurno bi da ga Lidija nije na brzaka prekrojila. Ljuljali su se neko vreme ćuteći. Sedeli su tako da im se noge dodiruju, kao da ţele da podsete jedno drugo da su tu. „Nisam spavao“, rekao je Dil. Iako nije ni morao da joj kaţe. Lice je pokazivalo više nego reĉi. „Nisam ni ja. Moţda deset sati u poslednja tri dana.“ Iako ni ona to nije morala da kaţe. „Setim se svaki put kad malo zadremam. Pa se opet trgnem.“ „Tih nekoliko puta kad sam uspela da zaspim, kad bih se probudila, prvih deset sekundi niĉega se ne bih sećala. I onda se najednom setim. Tako da sam provela moţda ĉetrdeset sekundi bez razmišljanja o tome.“ „Ne mogu ni da zamislim da ću se ikada ponovo osećati potpuno normalno. Kao ranije.“ „Ni ja.“ Lidija je uzdahnula i proverila telefon. „Trebalo bi da krenemo.“ „Uopšte mi se ne ide.“ „Ni meni.“ „Mislim, hteo bih da budem tamo zbog njega. Jedino ne bih da idem baš na Travisovu sahranu.“ „Znam.“ Ustali su i krenuli. Pogrebno preduzeće nalazilo se svega dve ulice dalje. Lidija je usput brinula šta će sada biti s Dilom. Ĉim otupelost popusti, upravo će je to zameniti – zabrinutost. Griza savesti što ostavlja Dila za sobom. Samog. Bez ikakvog plana. Bez podrške. Bez smera. Izgubljenog. Napuštenog. Kad su stigli do pogrebnog, ostali su nekoliko trenutaka napolju, dok ne prikupe dovoljno snage da uĊu. „Saĉekajmo da moji mama i tata stignu“, rekla je Lidija. Dok su tako ĉekali, pristigla je i neka niska, crvenokosa devojka, otprilike njihovih godina, u crnoj plišanoj haljini. Plakala je. Dil se nagnuo ka Lidiji. „Mislim da je ono Amelija. Travis mi je jedne veĉeri, dok je spavao kod mene, pokazao njenu sliku.“ „Travis je spavao kod tebe?“ „Da. Sad, valjda, mogu i da ti kaţem. Tata ga je pretukao one noći kad je upoznao G. M. Peningtona i izbacio ga iz kuće. Hteo je da mu iskida

164


knjigu, ali mu se Travis suprotstavio i uspeo je da mu je otme. Nije hteo da saznaš jer se plašio da bi njegovom tati poslala policiju.“ Lidija se smrknula. „Bio je u pravu. Bih sigurno.“ „Treba nešto da joj kaţemo, ako stvarno jeste Amelija. Travis je bio popriliĉno lud za njom.“ Nespretno su joj prišli. Jesi li ti Amelija?“ upitala je Lidija. Amelija se iznenadila što su je prepoznali. Jesam… A vi ste Lidija i Dil.“ Jesmo“, reĉe Lidija. „Drago mi je. Ĉuli smo lepe stvari o tebi. Kako si saznala za sahranu?“ „Policija mi je javila. Bila sam jedna od poslednjih s kojima je razgovarao telefonom pre nego što je umro.“ Amelija je obrisala oĉi. „Smešno mi je koliko sam se samo naslušala o vama od Travisa. A sad pre upoznajem vas, nego njega.“ Zastala je. „Doduše, verovatno uopšte nije smešno. Ali razumete šta sam htela da kaţem.“ „Razumemo“, reĉe Lidija. „Trebalo je da se naĊemo i proĉitamo Oluju smrti zajedno. Planirali smo i da idemo na istorijski vašar. Izgleda da smo imali dosta planova.“ „Travis i ja smo planirali da stanujemo zajedno posle mature“, rekao je Dil. „Ja sam ĉitala Travisovu prvu priĉu“, reĉe Lidija. „Ti si bila ta koja je sredila da se Travis upozna sa G. M. Peningtonom. Rekao mi je da mu je to bilo najlepše veĉe u ţivotu. Hoćeš li da mi pošalješ tu priĉu na kojoj je Travis radio?“ upitala je Amelija. „Naravno.“ Nekoliko trenutaka su ćutali i razmišljali o svemu što je umrlo zajedno s Travisom. Gospodin i gospoĊa Blankenšip došetali su do njih, u crnini. Doktor Blankenšip poljubio je Lidiju u obraz i rukovao se s Dilom. Dil i Lidija upoznali su njene roditelje s Amelijom. Doktor Blankenšip je uzdahnuo i pogledao na sat. „Vreme je. Hoćemo li?“ Ušli su. Pogrebna sala osećala se na staro drvo, sredstvo za poliranje nameštaja s mirisom limuna, i bele ljiljane i gardenije. I Hipik Dţo bio je tamo. On i Travis nisu bili bliski, ali je prisustvovao sahranama svih uĉenika. Došlo je i nekoliko Travisovih nastavnika tehniĉkog. I nekoliko ljudi za koje je Dil rekao da ih poznaje iz crkve. A uz njih, što je Lidiju posebno iznerviralo, i ĉopor uĉenika iz srednje škole, meĊu kojima niko nije znaoTravisa, niti je posebno mario za njega dok je bio ţiv, ali su u njegovoj sahrani spazili sjajnu priliku da drame i glume ucveljenost.

165


Travisov otac je stoiĉki sedeo u prvom redu, bledog lica. Osvrnuvši se, ugledao je Lidiju i Dila i odmah se ponovo okrenuo. Zna da znamo. Travisova majka prišla je Lidiji, Dilu i Ameliji. Lidija nije mislila da bilo ko moţe da izgleda potresenije Travisovom smrću od nje i Dila, ali Travisova majka dokazala je suprotno. „Hvala vam svima što ste došli“, glas ju je zamalo izdao. „Bili ste dobri prijatelji mom Travisu. I sam bi ţeleo da budete tu.“ „Voleli smo ga“, reĉe Dil uplakano. „Jesmo“, reĉe Lidija. „Moja mama se izvinjava što nije mogla da doĊe. Nije mogla da izaĊe s posla“, rekao je Dil. Na kraju prostorije stajao je jednostavan kovĉeg od hrastovine. Unutra je leţalo nešto što je liĉilo na Travisovu voštanu figuru u jeftinom plavom odelu – nekako plastiĉnu i nestvarnu. Uplašeno priĊoše. „Volim te, Travise“, šapnuo je Dil i suze mu kanuše na Travisov rever. „Dile“, rekla je Lidija, obraza oblivenih suzama, „pokrivaj me. Zagrli me.“ Kad ju je Dil zagrlio, Lidija se pravila kao da se hvata za kovĉeg da ne bi pala. Gurnula je ruku u kovĉeg da ugura neki paketić Travisu pod sako, koji se na tom mestu odmah ispupĉio. Amelija je išla za njima, plaĉući. Dugo je stajala zagledana u Travisovo lice. Pre nego što će zauzeti svoja mesta, Lidiji je za oko zapao jedan izrazito raskošan i lep cvetni aranţman. Proĉitala je karticu. Ispostavilo se da je od Garija M. Kozlovskog: Počivaj, o viteže, gordo u pobedi, gordo u smrti. Neka ime tajne zanavek svetlost bude onima što te voleše. Neka belo cveće nikne tu gde počivaš. Proživeo si dobar život, a sad se počasti u dvoranama naših starih na njihovoj večnoj gozbi.

166


31 DIL Dil

i Lidija, još dugo nakon što su svi ostali otišli kući, stajali su kraj Travisovog groba zureći u svezu crnicu kojom je bio zatrpan. Nebo je bilo neskladne plave boje. „Ima sad kod sebe stranicu s potpisom G. M. Peningtona i zmajevu ogrlicu“, rekla je Lidija ne podiţući glavu. „To si stavila unutra? Kako si došla do njih?“ „Bila sam kod njegove mame. Njoj su dali njegove liĉne stvari, potpisani primerak Krvoloma bio je meĊu njima. Isekla sam potpisanu stranicu iz knjige i uzela zmajevu ogrlicu. Štap ne bi stao, inaĉe bih i njega strpala unutra. Ali kod mene je. Daću ti ga kasnije da bude kod tebe. Ja ga nisam zasluţila pošto sam mu stalno kukala zbog njega.“ „Smislićemo šta bi bilo najbolje da uradimo s njim. Pitam se kako je Gari znao da pošalje karticu i cveće.“ „Zvala sam njegovu zastupnicu. Rekla sam joj šta se desilo i zamolila je da prenese gospodinu Kozlovskom koliko je Travisu znaĉilo to što je uradio. Da mu je to verovatno bilo nešto najlepše što mu se desilo u ţivotu pre nego što je umro.“ „Pitam se da li bi i Travis jednoga dana postao takav. Bogati, slavni pisac, koji voli da se susreće s klincima koji su nalik njemu.“ „Da je Trav ikada postao bogat i slavan, nema sumnje da bi baš to radio. Dao mi je da proĉitam jednu od njegovih priĉa na dan kad je umro.“ „Proĉitala si je?“ „Jesam.“ „Je li bila…?“ Nasmejala se u suzama: „Bila je grozna.“ Dil se takoĊe nasmejao, uplakan. „Ali popravio bi se, jelda? Nameravao je da upiše kurs pisanja.“ „Naravno da bi se popravio. Ovo mu je bio tek prvi pokušaj. Da je imao još ĉetrdesetak godina pred sobom kao Gari, postao bi sjajan.“

167


Dozvolili su sebi da se isplaĉu nekoliko minuta. Lidija je uzdahnula i obrisala suze. „Bio je hrabar.“ „Jedan od najhrabrijih ljudi koje sam poznavao.“ Stajali su tako još nekoliko trenutaka. „Idemo negde“, reĉe Lidija, „na neko mesto koje odiše ţivotom, druţenjem i radošću.“ • • • Stub je upio u sebe toplotu popodnevnog sunca. Dil je prešao prstima po onome što jeTravis ispisao, godinama ranije, kako mu se ĉinilo. Kako samo malo toga ostavimo za sobom. Seli su oslonjeni leĊima o metal. Dil je olabavio kravatu. „U onom posmrtnom govoru mogao si da saznaš više o Isusu nego o Travisu“, rekla je Lidija. Govor je odrţao Travisov i Dilov propovednik, koji je nadugaĉko priĉao o svetlosti, ţivotu, uskrsnuću, i tek ukratko o pojedinostima Travisovog ţivota. „Da ne budemo nepravedni, on zapravo i nije poznavao Travisa nešto posebno. A i šta moţeš reći o nekome ko je poţiveo svega sedamnaest godina?“ reĉe Dil. „Nije baš da moţeš da priĉaš o svim njegovim unucima, jelda?“ reĉe Lidija. „Travis je voleo Krvolom, pljeskavice iz Kristala i onaj svoj štap, ali nikada nije poljubio devojku.“ „Nikada nije poljubio devojku?“ „Pa jesi li ga ikada ĉula da priĉa o tome? Koga bi on to poljubio?“ „Jeste, u pravu si. Ali jeste se uputio u tom smeru, bar je meni tako delovalo.“ „Doduše, nije ni da bi o meni imalo šta da se kaţe na mojoj sahrani“, rekao je Dil. Ni on nikada nije poljubio devojku. Nikada nije smogao hrabrosti da devojci koju je hteo da poljubi kaţe šta oseća prema njoj. Čak mu se ni kod Kristala nije ništa sviĎalo. Pobedio na školskom takmičenju talentovanih. Napravio koji snimak svojih pesma koje su mahom lepo primljene od strane onih koji su ih pogledali na internetu. Dobio pohvale za svoj rad kod Flojda; retko kada bi propustio neku tačku tokom brisanja podova; očekivalo ga je mesto šefa noćne smene. Imao nekoliko dobrih drugova. Moguće je da je strpao oca u zatvor, ili bar tako njegoua mama misli. Sa verom se snalazio kako-tako. Kraj.

168


„Mislim da ţivot nije samo zbir njegovih dela“, reĉe Lidija. „Nije pošteno meriti ga prema dostignućima. Pogotovo ne kad je Trav u pitanju.“ Osluškivali su reku. Dil se zapitao da li je postojala i pre nego što su ljudi poĉeli da ţive i umiru kraj njenih obala. Zapitao se da li je i tada zvuĉala isto ovako. Zapitao se kako li, će zvuĉati kada umre poslednje ljudsko biće. Reke nemaju sećanja; kao što ih nemaju ni zemlja ni uazduh. „Šta misliš, gde je sada?“ upitala je Lidija tiho. Dil se zamislio. „Rekao bih u raju. Ali, da budem iskren, nisam siguran. Nadam se da je na nekom mnogo boljem mestu od ovog.“ „Ja se nekad uspaniĉim kad poĉnem da razmišljam o tome. Zapitam se da ne pada sada kroz neku prazninu. Pada i pada i pada i nikako da padne. Kroz taj crni bezdan, ali je on sve vreme svestan. I njega. I sebe. I dalje ima sva sećanja.“ „Dobro je dokle god ima i maštu.“ „Aha. Nekad se takoĊe zapitam da li je raj ono što ti ţeliš da bude. Moţda muslimane ĉeka Alah kad stignu tamo gore. Pa su u fazonu: Eto, uidite? sve ureme smo bili u pravu. A kad Travis stigne tamo, moţe da pije medovinu iz roga ili tako nešto.“ „Nadam se da je tako“, reĉe Dil. „Teško mi je da prihvatim da sva Travisova sećanja, sve što je voleo, sve što je bio, više nigde ne postoje. Zašto bi Bog stvorio ĉitav svet u nekome i onda ga uništio?“ „Ti i dalje veruješ u Boga?“ Poĉeo je da ĉaĉka prstima manţetnu na košulji pre nego što je odgovorio: „Aha. Ali mislim da je moţda stvorio sve ovo, pa se malo zaneo. Kao da ne moţe više da prati sve loše što se dešava, niti da to spreĉava.“ Razmišljao je nekoliko trenutaka o svojim reĉima. „A ti?“ „Ne znam. Htela bih. Nekad i verujem. Nekada ne.“ Nalet vlaţnog vetra zamrsio im je kosu. „Da li se ikada zapitaš koliko ti je još proleća ostalo?“ upitao je Dil, sklanjajući kosu sa oĉiju. „Sad nam je sedamnaest, znaĉi imamo još šezdeset i tri proleća, ako nam se posreći. Tako nešto?“ „Dosad nisam. Ali sada hoću.“ „Pretpostavljam da je odgovor uvek da te ĉeka još jedno, sve dok ih više ne bude. Ali nikada ne znaš kad će ti preostati samo još jedno.“ Posmatrali su nekog lešinara kako lenjo kruţi u daljini, klizeći i lebdeći na vazdušnim strujama. „Ništa se ne zaustavlja kad mi odemo“, reĉe Lidija. „Godišnja doba se ne zaustavljaju. Ni ova reka se ne zaustavlja. Lešinari će i dalje leteti ukrug. Ţivoti ljudi koje volimo neće se zaustaviti. Vreme i dalje teĉe. Priĉe se i dalje pišu.“ „Lidija?“

169


Okrenula se, nakrivila glavu i zagledala se u Dila. „Jesi li dobro?“ Gledao je u svoja stopala. „Nisam siguran. Trenutno se osećam obamrlo. Ali predosećam da mi stiţe neka tama. Kao kad predosetiš oluju. Nešto mi to govori, duboko u meni.“ Zastao je da prikupi snagu. „Moram ti ispriĉati nešto o sebi.“ Ispriĉao joj je priĉu o Kralju zmija. Bilo je oĉigledno da se trudi da ostane neutralna, što je Dil veoma cenio, ali je lice odavalo njenu uţasnutost. Eto, sad znaš ko sam. Sad si uidela put koji mi je unapred predodreĎen. Moţda je moja sudbina toliko snaţna da je Travis morao da umre da bi bila ostvarena. Beţi. Beţi od mene, kao što su ljudi beţali od mog dede, Kralja zmija. Lidija je sedela zbunjena i nema još nekoliko minuta nakon što je završio. „To što ti je dedu slomila tuga ne znaĉi da će slomiti i tebe“, rekla je naposletku. Dil je zapazio traĉak nesigurnosti u njenom glasu, ma koliko da je pokušala da je prikrije. Pokrio je lice rukama i zaplakao. „To mi je u krvi. Kao da svaka moja ćelija nosi otrov u sebi, a supstanca tuge iz mog mozga sada je rastvorila ono što je taj otrov sputavalo. I on mi sad slobodno teĉe telom i truje me. Kao što se desilo s mojim dedom i tatom.“ Lidija je uzela Dilovu ruku i privila je uz sebe. „Hoću da me saslušaš. Oni su se predali tami. Ti ne moraš, i hoću da mi obećaš da nikada i nećeš.“ „Ne mogu tako nešto da obećam.“ „Obećaj mi da ćeš mi reći ako ikada budeš poţeleo da joj se predaš.“ Prislonila je ruku uz njegov obraz, okrenula njegovo lice prema sebi da bi mu se zagledala pravo u oĉi. „Dile, obećaj mi.“ „Ti svakako odlaziš. Nećeš biti tu.“ Suze su joj skliznule niz obraze i pokapale beton. Uperivši prst u njega, odluĉno mu se obratila: „Dile, potrošiću svu ţivotnu ušteĊevinu da iznajmim privatni mlaţnjak ako budem morala. Bukvalno ću te vezati lepljivom trakom, oteti te tako bandoglavog i odvesti te kući sa mnom. A sad da si mi obećao!“ Dil je drhtavo udahnuo i skrenuo pogled, ali nije rekao ništa. „Dile?“ Ispruţila je ruku da mu ponovo okrene lice ka sebi. „Obećavam“, šapnuo je konaĉno. Mada ne znam da li mogu da obećam to što sam uprauo obećao. „Reci.“ „Obećavam da ću ti reći ako ikada budem poţeleo da se predam.“ „Obećaj mi ne samo da ćeš mi javiti ako budeš razmišljao o predaji, već da ćeš barem pokušati da uradiš nešto potpuno neoĉekivano sa svojim ţivotom, pošto ionako nećeš imati šta da izgubiš.“

170


„Šta?“ „Bilo šta. Poći na fakultet. Pridruţiti se cirkusu. Ţiveti go u vigvamu. Bilo šta. Samo da nije ništa vezano za zmije ili otrov.“ „Obećavam.“ • • • Obavili su to svoje malo bdenje kao neku vrstu pomena, sve dok zalazak sunca i krvavonarandţasta svetlost smiraja zimskog dana nisu izduţili senke oko njih. Dil je krajiĉkom oka pogledao Lidiju. Lahor joj je naneo kosu preko lica. Nosila je zalazak sunca na sebi poput ognjene krune. Mlada, lepa, blistava i ţiva, rasterala je tamu makar u tom kratkom trenu.

171


32 lidija Kad je stigla kući, tata je sedeo na kauĉu i razgledao album sa slikama. Još je bio u odelu i kravati koje je nosio na sahranu. Sela je kraj njega i spustila glavu na njegovo rame. Obgrlio ju je i poljubio u kosu. „Gledaš slike kad sam bila beba?“ pitala je. „Da.“ „Radiš to još od sahrane?“ „Uz poneki kratak predah. Jesi li dobro, dušo?“ „Nedostaje mi.“ „Znam. Hoćeš li da priĉamo o tome?“ „Ne baš. Boli me duša, tatice.“ Obrisala je suzu s obraza da ne padne tati na rame. „I mene. Tu smo ako ili kada poţeliš da priĉaš.“ Privio ju je uz sebe, a ona je zagnjurila lice u njegove grudi. „Mi smo te odgajili ovde baš zato da nikada ne bi morala da doţiviš da ti neko od drugova nastrada. I onda se ovako nešto desi. Baš sam budala. Trebalo je odmah da se preselimo pravo na Menhetn da te tamo odgajimo.“ „Tata. Nisi mogao da predvidiš ovako nešto.“ „Nismo baš dobro obavili trampu. Pogrešno smo izabrali. Ali pokušali smo. To moraš da znaš. Pokušali smo da te odgajimo najbolje što smo mogli. Ţao mi je.“ „Znam ja to. Da me niste ovde odgajili, onda uopšte ne bih upoznala Travisa. Kao što si i sam onomad rekao.“ „Ne znam šta bi bilo sa mnom ako bih te ikada izgubio. Raspao bih se.“ „Nećeš me izgubiti.“ „Hoću da budeš oprezna u ovom našem svetu. Srce mi kuca samo za tebe.“ „Hoću.“ Lidija je još dugo sedela uz njega pre nego što je ustala i pošla na sprat.

172


Nije prešla više od nekoliko koraka, kad je tata doviknuo za njom: „Lidija?“ Okrenula se. „Da sam kupio više drva od Travisa tog dana, da li bi još bio ţiv?“ Glas mu je zvuĉao nekako prazno i udaljeno, kao da postavlja pitanje pod prinudom, u ime nekoga ko ne ţeli da ĉuje odgovor. „Pitaš me da li si ti ubio Travisa?“ „Da.“ „Ne. Ne mislim da si ti ubio Travisa. Mislim da su Travisa ubila dva ĉoveka koja su ubila Travisa. I mislim da nikako ne bi trebalo da im umanjuješ krivicu primajući bilo kakvu odgovornost na sebe.“ Pokušao je da se nasmeši, ali neuspešno. „Hvala ti“, rekao je tiho. Vratio se razgledanju albuma, a Lidija se popela na sprat. • • • Osećala se isceĊeno. Legla je na krevet i zagledala se u plafon. Telefon joj je zazujao. Uh, opet neka drama s Patrikom. Dosta mi je više srednjoškolaca, napisala je Dalija. Lidija je bukvalno osetila muĉninu pred banalnošću Dalijinih problema u opštem poretku stvari. Mada, nije to bila Dalijina krivica. Lidija je tad shvatila da joj nije rekla. Nespominjanje Travisa pred bilo kim preraslo joj je u refleks. Ne mogu sad da priĉam. Izgubila sam druga, napisala je u poruci. Oh, misliš bukvalno je umro?

Da. Oh, mnogo mi je ţao, draga. Dobro si?

Nemam pojma. Šta se desilo?

Pa, Dalija, nije da sam ti ga ikada pominjala (ni njega, a ni bilo koga drugog, kad smo već kod toga), pomisli Lidija, ali imala sam druga po imenu Travis Bohenon, koji je prodavao drva za ogrev da bi zaradio malo novca i platio sebi kurs pisanja i novi računar kako bi mogao da piše epsku fantastiku. A onda ga je neko ubio zbog sto dvadeset i tri dolara. Ali nije se lepo oblačio, pa sam ga se stidela. I mene, eto, sad i to boli, uz bol zbog činjenice da sam ga izgubila. A onda ju je najednom nešto spopalo. Proveri Dolivud malo kasnije, napisala je Daliji.

173


Otišla je do pisaćeg stola i poĉela da kuca. Na tren se pokolebala. Znala je da time uskaĉe u stomak zveri. Ali morala je. Ovo je istovremeno i pomen i ispovest. Ali prvo pomen. Imala sam jednog druga. Zvao seTravis Bohenon. Dok je pre nekoliko dana prodavao drva za ogrev, dva čoveka su pucala u njega i ostavila ga da umre, ukravši mu novac da bi kupili drogu. Travis se osećao potpuno prijatno u sopstvenoj koţi. Bio je to što je bio, i nikada se nije plašio šta će bilo ko reći ili pomisliti o njemu. Kad svet nije bio dovoljno velik za njega, on ga je sam proširio snagom sopstvene mašte. Bio je jedan od najhrabrijih ljudi koje sam poznavala. Ijedan od najboljih. Jedan od najvelikodušnijih. Jedan od najodanijih. Vi se jutros verovatno niste probudili i osetili da je svet danas siromašniji, ali jeste. Zasluţio je da bude upamćen. Zamolila bih vas da mu pogledate lice. I znajte da je ţiveo meĎu nama, i da je bio divan. I da će mi nedostajati. A sad, što se tiče priznanja. Ja sam prevarant. Pravim se da sam sveto što je Travis bio: da mi je prijatno u mojoj koţi. Da sam hrabra. Anonimnost i udaljenost koje nam internet pruţa omogućavaju mi da vam se predstavim kao takva. Razlog zašto tek sada saznajete da sam imala druga po imenu Travis Bohenon jeste taj što sam kukavica.Travis nije bio „kul faca“ u klasičnom smislu. Nije nosio modernu odeću, nije slušao trendi muziku. Voleo je da čita fantastiku. Nosio je jeftin medaljon sa zmajem i čarobnjački štap. Mislila sam da bi mom blogu moglo da naškodi ako biste saznali za njega. Mislila sam da bih vam i ja bila manje kul ako biste saznali da mi je drug, i zato sam cútala o njemu. Ali više neću. Radije ću da budem iskrena i prihvatim sve moguće posledice toga, nego da ţivim u laţi.Travise, oprosti mi, molim te. Zasluţio si bolje od mene. Zaplakala je, stegnuvši pesnice. Kad se smirila, pregledala je Travisove slike s njihovog izleta u Nešvil. Pronašla je jednu u kojoj gleda negde u daljinu, oslonjen o svoj štap. U to vreme smatrala je da je ispao smešan na njoj. Dete koje voli da izigrava omiljene likove. Kad ju je sad objavila, smatrala je da na njoj izgleda veliĉanstveno. Plemenito. Kraljevski. Dovršila je ĉlanak i zatvorila raĉunar. Ne zato što se plašila loših reakcija. Znala je da će biti preplavljena ljubavlju i podrškom. Ljudi će stati u red da joj ponude oproštaj. A ona se upravo samilosti najviše plašila.

174


Smatrala je da je nije vredna. Ne bi podnela da joj kaţu da nije uĉinila ništa loše. • • • Oluja smrti izašla je tri nedelje nakon Travisove smrti, uz dobre ocene sa gotovo svih strana. U Njujork tajmsu su rekli: G. M. Penington našao se na teškoj muci da poveţe na desetine nepovezanih narativnih niti u sagi Krvolom ne bi li doveo priču do zadovoljavajućeg završetka. Sa Olujom smrti, debelim tomom od 1228 strana, uspeo je da udovolji čak i svojim najkritičnijim i najzahtevnijim oboţavaocima. Epska u razmerama, nasilnosti i maštovitosti, Oluja smrti ne samo da je postala novi reper u ţanru fantastike već je i zapečatila status G. M. Peningtona kao američkog Tolkina. • • • Doktor Blankenšip angaţovao je privatnog psihologa, specijalizovanog za stanja duboke potištenosti, da doĊe do njih i porazgovara s Lidijom i Dilom. Nakon jednog od takvih susreta, Lidija i Dil odšetali su se nekoliko ulica dalje, do knjiţare Riverberik. Bilo je toplo, vazduh se osećao na neprijatnoslatkasti truleţ zimskog otopljenja i predstojeće oluje. „Pomaţu li ti ovi susreti?“ upitala je Lidija. Dil je delovao skrhano, gotovo kao utvara. Neispavano. Oĉi su mu skroz upale. Izgledao je mnogo, mnogo starije od svojih godina. „Pomalo. Više nego da ih nemamo, pretpostavljam.“ Neko vreme hodali su ćutke. „Lidija?“ „Hm?“ „Misliš li da je Travis zbog mene umro? Da mi je prezime toliko otrovno da se loše stvari dešavaju svima koji mi se pribliţe?“ „Ne, Dile. Ne mislim. Uopšte. A ti?“ „Ponekad.“ „E pa hoću da prestaneš. Smesta.“

175


Prošli su pored napupelog drveća koje je bacalo senke po bujnim zelenim travnjacima iza ograda od kovanog gvozda. Kukureci, narcisi, dan i noć i zumbuli već su iznikli iz svojih leja. Ţivot je bujao svuda oko njih. Lidija je sklonila pramen kose iza uveta. „Kako… tvoja tama?“ Kao po nekom znaku, u daljini je odjeknula grmljavina. Jesi li ti to tako isplanirala?“ reĉe Dil uz blagi osmeh. Ĉak je i njime uspeo da joj razveseli srce, makar na tren. „Precenjuješ moje sposobnosti, mada ne previše. I nisi mi odgovorio na pitanje.“ „Tu je negde.“ „Sećaš li se šta si obećao?“ „Da.“ Stigli su do Riverbenka i ušli, na šta su zvonĉići na vratima zatreperili. Gospodin Berson nije dizao glavu od knjige, mazeći maĉku. „Dobrodošli, dobrodošli, osećajte se kao kod kuće, slobodno razgledajte. Nismo biblioteka, ali moţete i da izvuĉete stolicu i ĉitate kao da jesmo.“ A onda je ugledao Lidiju i Dila. Snuţdio se. „Oh. Oh, deco“, promrmljao je, spuštajući knjigu. Ja… Veoma mi je ţao. Bio sam preneraţen kad sam ĉuo da je Travis preminuo. Bio je divan mladić.“ „Jeste“, reĉe Lidija. „Kako neko moţe da uradi to što su ona dvojica uradila! Ubiti tako deĉka zbog novca?“ Pogled mu je negde odlutao. Podvaljak mu se zatresao kad je zavrteo glavom. „Posrnula smo mi vrsta kad pljujemo na dar spasenja. Ĉoveĉanstvu spasa nema.“ „Došli smo da preuzmemo Oluju smrti koju je Travis bio naruĉio“, rekao je Dil. „Da, da, svakako“, glas gospodina Bersona zvuĉao je šuplje i udaljeno. Ustao je sa stoliĉice da bi se odgegao do skladišta. Vratio se tren kasnije, odmeravajući u rukama debelu knjigu. „Voleo bih da je imao prilike da je proĉita. Nemam više s kim da priĉam o Krvolomu.“ Lidija je izvadila novĉanik iz torbe. Gospodin Berson podiţe ruku: „Ovo vam treba za ono za šta mislim?“ „Da“, reĉe Lidija. „Onda je uzmite. Ja ću platiti. Grozno se osećam što sam propustio Travisovu sahranu. Bio sam na putu, kupovao sam knjige u Dţonson Sitiju.“ „Lepo od vas“, reĉe Lidija, „aliTravis je voleo ovu radnju i hteo bi da je podrţi. Pa mu dozvolite, molim vas, da je i ovoga puta podrţi.“ Gospodin Berson naĉas ostade nepomiĉan, razmišljajući. „Valjda je tako“, reĉe naposletku. Platili su knjigu i pošli.

176


„Štošta mi je dojadilo“, reĉe gospodin Berson, muĉeći se da zadrţi pribranost. Okrenuli su se ka njemu. „Dojadilo mi je da gledam kako nam deca nestaju. Dojadilo mi je da gledam kako svet melje dobre ljude. Dojadilo mi je što uvek nadţivim one koje ne bi trebalo da nadţivim. Knjige sam pretvorio u svoj ţivot jer mi omogućavaju da pobegnem iz ovog surovog, divljaĉkog sveta. Morao sam to da kaţem naglas još nekome sem mojim maĉkama. Ĉuvajte se, molim vas, prijatelji moji mladi.“ „Hoćemo“, reĉe Lidija. Ili ćemo bar pokušati. Suet se izgleda baš i ne slaţe s nama. Zatim su izašli. Dil je napolju izgledao još bleĊi i ispijeniji pod oblaĉnim nebom. Izgledao je gotovo kao duh. Kao da nestaje pred njenim oĉima. Kao da se smanjuje. Isparava. Rasplinjava. A ona je sve to gledala – vezanih ruku i nemoćna. • • • Otišli su do groblja da ostave Travisu knjigu.Topli vetar nadolazeće oluje zasuo je put belim laticama koje su ostale da leţe tamo, opale i predivne.

177


33 DIL Psiholog mu je predloţio da pokuša da preusmeri tugu u pisanje pesama.

Pa je i to pokušao. Sedeo je na kauĉu s gotovo praznom stranicom pred sobom. Muzika je bila preduboko zakopana u njemu. Neraspoloţeno je cimao ţice. Isti akord iznova i iznova. Ogorĉeno je lupao po ţicama kao da će time uspeti da razdrma muziku u sebi. Kao da moţe na silu da je iskopa iz sebe. Jedna od ţica pukla je uz zvonko ping! Nije ih menjao još od takmiĉenja talenata. Naĉas se bledo zablenuo u pokidanu ţicu pre nego što je bacio gitaru na kauĉ pored sebe. Naslonio se i zagledao kroz prozor u smrknuto nebo sutona. Palo mu je na pamet da pošalje poruku Lidiji, ali ga je mrzelo. Ionako bi trebalo da se nauikauam da neće biti uz mene u ovakvim večerima. Umesto toga ostao je da sedi, trudeći se da doĉara sebi svoj ţivot kroz godinu dana. Pokušao je da zamisli sebe kako se veseli ili nada bilo ĉemu. Pokušao je da opiše svoja osećanja bilo kojom drugom bojom sem mutnosivom. Radio je to neko vreme dok nije zakljuĉio da bi mogao i da pode u krevet, gde će imati bar kakve-takve izglede da ni o ĉemu ne sanja. Kad je ustao, primetio je da neka kola prilaze kući. Ford Travisove mame. Gledao je kako gospoĊa Bohenon izlazi iz kola i nestabilnim korakom prilazi kući, steţe kaput uz sebe i gleda levo-desno. Dil nije pamtio da je gospoĊa Bohenon ikada ranije svratila. Baš ĉudno. Upalio je svetlo na tremu i otvorio vrata pre nego što je stigla da pokuca. Zastala je pred otvorenim vratima, blago zabezeknuta, kao da joj je Dil ukrao tih nekoliko sekundi koliko joj je trebalo da smisli šta će reći. „Dile.“ „Dobro veće, gospoĊo Bohenon. Hoćete li!., da uĊete?“ Nasmešila se nezgrapno. Neubedljivo. Uĉinilo mu se da je imala mnogo šminke na sebi, više nego inaĉe, a oĉi su joj bile crvene. „Mogu li? Da li ti je mama tu?“

178


Dil se pomerio i pokazao joj da uĊe. Još je na poslu. Vraća se tek za pola sata. Jeste li s njom hteli da se vidite?“ GospoĊa Bohenon kroĉila je u kuću i namestila kosu dok Dil nije zatvorio vrata za njom. „Ne, ne, zapravo sam došla tebe da vidim.“ „Oh. Dobro. Da sednemo?“ Dil je poţurio do kauĉa da skloni gitaru. „Moţda samo na nekoliko minuta. Ne mogu dugo da ostanem.“ Sela je i duboko udahnula. „Kako si, Dile?“ „Pa…“ Dil je hteo da kaţe da je dobro. Ali nije mogao. U oĉima gospoĊe Bohenon bilo je previše bola i ranjivosti da bi mogao da je slaţe. „Nisam dobro. Loše se osećam. Ne osećam se dobro još od… od Travisa.“ Suze joj navreše na oĉi. Skrenula je pogled ţustro trepnuvši. Ponovo je pogledala Dila. „Ni ja. Samo sam htela veĉeras da popriĉam s nekim ko ga je znao. I htela sam da vidim kako si. I htela sam da ti se zahvalim što si mu bio tako dobar drug. Znam da nije imao baš mnogo drugova. Deca su okrutna prema drugaĉijima od sebe, a on je bio drugaĉiji. Eto, sad sam već poĉela da trabunjam. Izvini.“ „Ništa, ništa“, Dil se zagrcnu. GospoĊi Bohenon se nehotice ote jecaj, pa je morala da pokrije usta rukom. „Dala sam sve od sebe da mu budem dobra majka.“ „Znam. I sam je rekao da ste bili dobra majka.“ Pognula je glavu i pokrila oĉi rukom da se pribere. Kad je podigla glavu, maškara joj se razlila niz obraze u mastiljavim prugama. Jednom, kad je Travis imao oko šest godina, otišli smo u posetu mojoj sestri u Luisvil. Usput smo videli neku cipelu pored autoputa. A Travis će – Mama, zar ta cipela neće biti usamljena?Toliko se uzrujao da je ĉak i zaplakao. Klintu i Metu je to, naravno, bilo nešto najsmešnije što su ikada ĉuli. Nisu mogli da prestanu da se smeju. Doduše, ne na ruţan naĉin. Klint je tada bio finiji. Prosto ga nisu razumeli. Ali, eto, takav je bio moj Travis. Koliko se samo takvih priĉa krije u meni.“ Izvadila je maramicu iz dţepa da obriše oĉi. „Skroz mi liĉi na Travisa.“ „Oduvek sam mislila da je Met bio hrabar i jak, a Travis neţan i drag. Na kraju se ispostavilo da je Travis bio drag, neţan, hrabar i jak.“ Zastala je. „Sad više nijednog nema. Više nisam majka.“ Dil i gospoĊa Bohenon ćutke pogledaše jedno drugo. A onda su se zagrlili i ostali tako plaĉući skoro sat vremena, bar kako se njima ĉinilo. GospoĊa Bohenon duboko je udahnula i obrisala oĉi. Bacila je pogled na sat. „Bolje da krenem. Hvala ti, Dile. I za ovo veĉeras. I za sve ostalo. Pretpostavljam da je Travis kod tebe bio kad je…“ Dil je klimnuo. „Nema na ĉemu.“ Ispratio ju je do vrata.

179


GospoĊa Bohenon krenula je niz stazu. Dil je na svetlosti koja je dopirala s trema primetio da su joj kola bila navrat-nanos natrpana torbama, odećom i liĉnim stvarima. Sve mu je bilo jasno. „GospoĊo Bohenon?“ Okrenula se, obraza oblivenih suzama. „Više se nikada nećemo videti, jelda?“ pitao je. Odmahnula je glavom. „Onda nešto treba da vam dam.“ Dil je ušao unutra i otišao do sobe po Travisov štap. GospoĊa Bohenon je još brisala suze kad je izašao napolje. Šminka joj se toliko razmazala da je mogao da vidi modrice ispod nje. Dao joj je Travisov štap. Odmerila ga je u ruci, pa se nasmešila, tako uplakana. Pokušala je da mu se zahvali, ali nije mogla da progovori. Dodirnula ga je po obrazu, pa je prislonila ruku na srce. „Srećno, gospoĊo Bohenon.“ „Hvala ti, Dile“, šapnula je. „Srećno i tebi.“ Paţljivo je spustila štap na suvozaĉko sedište, pa je ušla u auto i otišla. • • • Dil je te noći leţao budan, razmišljajući o naĉinima da se pobegne od bola. Zavideo je gospoĊi Bohenon. Narednog jutra nije mogao da ustane iz kreveta. Doduše, nije ni pokušao. • • • Zaĉuo je kucanje na vratima, ali nije mogao da sakupi dovoljno snage da progovori. Koji tren kasnije, mama je upala unutra. „Dilarde?“ „Da?“ „Zašto još nisi ustao? Ĉeka te škola.“ „Ne idem danas.“ Jesi li bolestan?“ „Prosto mi se ne ide.“ „Trebalo bi da poĊeš.“ „Zašto? I zašto ti je uopšte stalo? Nisi ni htela da ove godine krenem u školu.“ Prevrnuo se na drugu stranu da se okrene od nje.

180


Sela je na rub kreveta. „Nisam. Ali ti si bio uporan. I posvećen. Zato hoću da poštuješ ono ĉemu si se posvetio. U ovoj kući uvek se drţimo obećanja. Nismo bogati, ali imamo datu reĉ.“ „Danas ne. Danas je loš dan za poštovanje bilo ĉega.“ Glas joj se neuobiĉajeno ublaţio: Je li ovo zbog Travisa?“ Dil se prevrnuo na leĊa ne bi li je pogledao. „Ne, radi se o mom ţivotu. A Travis je deo te tuţne priĉe. Ljudi me napuštaju. Stalno to rade.“ „Ali ne i Isus. On je uvek uz tebe. Previše smo blagosloveni da bismo bili utuĉeni.“ Dil se gorko nasmejao. „Ma da. Reĉ blagosloveni je prva koja mi padne na pamet kad razmišljam o našem ţivotu.“ „Znam. Imamo i mi naša iskušenja. Nemoj misliti da nisam pitala Boga zašto baš ja. Ali odgovor je uvek isti. Zašto ne ja? Zašto bi moj ţivot bio lišen bola i patnje kad je Isus sve to trpeo za nas?“ „Eto, drago mi je što ti to pomaţe.“ „Zabrinuta sam za tebe, Dilarde. Više nego ikada ranije. Nikada te nisam videla ovakvog, ĉak ni kad su nam odveli tvoga oca.“ Dil na to ništa nije rekao. „Zamisli kako bi nam tek bilo kad bismo jednog dana rešili da više ne ustajemo iz kreveta“, reĉe majka. „Ne bih te krivio. Moţda nijedno od nas nema mnogo razloga da ustane iz kreveta.“ Majka je nekoliko trenutaka ćutala. Ja svakoga dana ustajem iz kreveta jer nikada ne znam na kakvu ću sitnu Boţju dobrotu naići. Moţda ću usred spremanja neke sobe pronaći novĉanicu od jednog dolara. Moţda ću se zateći na benzinskoj pumpi kad je neko sporo veĉe, pa ću moći da sedim i besplatno posmatram zalazak sunca. Ili me moţda toga dana neće ništa previše boleti. Kakvo je samo ĉudo svaki novi dan. Videti kako nam se duh Boţji kreće po naliĉju naših ţivota kao što je lebdeo nad vodama u tami postanja.“ „Mene je Bog napustio.“ „Nije. Sigurno nije.“ „Danas jeste.“ „Hoćeš li se pomoliti sa mnom, Dilarde?“ „Neću.“ „Onda ću se ja pomoliti za oboje.“ „Samo napred.“ „Isus zna naše jade. Okusio ih je. Pio je iz ĉaše ţuĉi.“ „Onda zna i da ja danas ne ustajem iz kreveta.“

181


34 lidija Lidija

je sedela u kolima i ponovo je probala da dobije Dila. Po peti, neuspešni put. Odmahnuvši glavom, zagledala se u Dilov oronuli kućerak, da proveri da li se bilo šta miĉe u njemu. Ništa. Kola njegove majke nisu bila tu. Ali kuća joj se nije ĉinila prazna. Pogledala je sat. Škola poĉinje za petnaest minuta. Gde si, Dile? Nekako baš i ne verujem da si ustao oran rano jutros i odšetao do škole. Uzdahnula je, pokrenula motor, spremna da ubaci kola u brzinu. A onda se naprasno zaustavila. Moţda neki drugi put. Moţda prosto odem odavde. Videću se s Dilom sutra. Moţda mu isprašim tur što sam mu dolazila do kuće za dţabe. Ali nisu ovo normalne okolnosti. Ţivela si u potpunom neznanju da je Travisu njegov tata izbio prednje zube. Nećeš sigurno sad dopustiti Dilu da nasmrt iskrvari ili da se uguši u sopstuenoj bljuvotini. Srce joj je brzo kucalo. Izašla je iz kola i poţurila do Dilovih vrata. Pokucala je, osluškujući ima li bilo koga ţivog unutra. Ništa. Opet je zalupala, ovoga puta jaĉe. Opet ništa. Okrenula se, spremna da se vrati do kola. Nisu ovo normalne okolnosti. Nisu ovo normalne okolnosti. Srce joj je zatutnjalo. Ohrabrila je sebe i vratila se. Pogledala je levodesno u siromašne i trošne kuće u susedstvu. Mali su izgledi bili da bi njihovi stanari marili ako bi neko nepozvan ušetao u dom Erlijevih. Promrdala je rasklimatanu, škljocavu bravu. Brava se okrenula i ulazna vrata otvoriše se pred njom. Nozdrve joj je zapahnuo vazduh koji se osećao na natruli tepih i bajati hleb. Ovo je miris oĉaja. Nikada ranije nije bila u Dilovoj kući. Nikada je nije pozvao da uĊe. Štaviše, uvek se svojski trudio da ona sluĉajno ne vidi kako

182


je unutra. Nije joj bilo teško da shvati zašto. Bilo je i gore nego što je zamišljala, iako nije baš uţivala u zamišljanju mesta na kojem Dil ţivi. „Dile?“ doviknula je. Glas joj je zamro, prigušen skuĉenošću Dilove zbijene, prašnjave dnevne sobe. Kroĉila je unutra, pazeći kuda hoda u polutami kao da bi pod mogao da joj se uruši pod nogama. „Dile?“ Proverila je neku spartansku spavaću sobu s uredno nameštenim krevetom i raspećem sa stihom iz Biblije na zidu, Biblijom na noćnom stoĉiću i gotovo niĉim drugim. Okrenula se ka zatvorenim vratima iza sebe i pod je zaškripao pod njom. Zujalo joj je u ušima. Adrenalin joj prošišta telom. Grlo joj se stegnulo. Uhvatila ju je panika. Ispruţila je ruku, pokolebala se, pa tiho pokucala. „Dile? Ej, ĉoveĉe. Škola. Dile?“ Muk. Gledala je da zazvuĉi opušteno i hrabro: „E, Dile, ako kojim sluĉajem onanišeš, bolje prekini, jer ja ulazim. Da nam ne bude oboma neprijatno.“ Muk. Molim te. Molim te. Molim te. Samo budi dobro. Molim te. Ne smeš mi umreti na ovakvom nekom groznom mestu. Obrnula je kvaku i gurnula vrata. Ona spadoše s pokvarenih šarki i zapeše za tepih. „Dile?“ gurnula je vrata nekoliko puta pre nego što je shvatila da mora malo da ih pridigne dok gura. Osvrnula se po polumraĉnoj sobi. Nešto svetla dopiralo je kroz trakaste zavese, osvetljavajući obrise na krevetu. Dil je leţao nepomiĉno, go do pojasa, leĊima okrenut vratima. Lidija je mogla da mu vidi svaku kosku na leĊima. Delovao je veoma sitno. Lidiji je srce donekle usporilo ĉim je videla da diše. „Dile?“ Polako mu je prišla, zamalo se spotaknuvši o njegovu cokulu. Sela je na rub kreveta i pruţila ruku da ga oprezno dodirne po ramenu. Bio je topao. To je bar dobro. „Staje?“ reĉe Dil. Glas mu je bio beţivotan kao kamen. „Zabrinula sam se za tebe. Odnosno, zabrinuta sam za tebe. Jesi li dobro?“ Dil je i dalje zurio u suprotni zid. „Nikad bolje.“ Lidija se na silu nasmeja. „I ja sam našla šta da pitam, jel'?“ „Aha.“ Pokušavajući da se privikne na tamu, Lidija se osvrnula po sobi. Ono malo Dilove odeće, koju mu je sama pomogla da izabere, bilo je razbacano po podu ili je visilo iz dopola izvuĉenih fioka komode. Pod je bio prekriven ĉitavim slojem zguţvanih loptica od papira, verovatno iskidanih iz Dilove sveske za pisanje pesama. Gitara je bila odbaĉena u ćošku, a pokidana ţica visila je s nje.

183


Prvi korak: naterati Dila da izaĎe iz sobe, jer mi ovde doĎe da se ubijem, a ja sam tek u blagoj depresiji. Lidija ga je opet dodirnula po ramenu i malko ga prodrmala. „Hej. Hej. Hajdemo negde. Ne moramo u školu. Hajde da pobegnemo s ĉasova i odemo da gledamo vozove, ili da odemo do Stuba, ili već negde.“ „Ne.“ „Hajdemo onda na kratak put. Gde bi? Do Nešvila? Atlante? Hajdemo do Memfisa da obiĊemo Grejslend.“ „Ne.“ „Dobro, onda ti predloţi nešto.“ „Da leţimo tu.“ „To ti baš i nije nešto zabavno.“ „Verovatno nije.“ Ovo nikuda ne vodi. Lidija je spustila ruku na Dilovo rame, premišljajući se šta da radi. „Video sam sinoć Travisovu mamu“, rekao je Dil. „Kako se drţi?“ „Ne baš dobro. Otišla je.“ „Misliš… otišla iz grada?“ „Aha.“ „Ali ne s Travisovim ogavnim tatom?“ Jok.“ „Au. I treba. Da li ti je rekla kuda će?“ „Jok. Nisam ni pitao. Poslao sam Travisov štap na put s njom.“ „Dobro.“ Opet dug tajac, dok se po kući ĉulo škripanje i pucketanje. „I meni nedostaje Travis, Dile. Svakoga dana.“ „Ne radi se samo o Travisu.“ „Znam.“ Dil se prevrnuo na leĊa i zagledao se u Lidiju. „Ostani“, rekao je neţno. „Dobro, ali stvarno mislim da bi se osećao bolje ako bi se digao iz kreveta i dopustio mi da te negde odvedem.“ „Nisam na to mislio. Mislio sam ostani. Molim te.“ Shvativši na šta misli, imala je osećaj da joj je neka pesnica stegla stomak. „Dile…“ „Reći ćeš da ne moţeš. Ali to nije istina. Moţeš. Samo nećeš.“ Nemoj sad opet. Obećao si. Dobro, nisi baš ovo obećao. Ali se ovo podrazumevalo u tvom obećanju. Pogledala ga je pravo u oĉi. Bile su nekako mutne, prazne. „Neću. Neću jer ne mogu.“ „Moţeš ti šta god hoćeš. Mogla bi da ostaneš.“

184


„Nemoj, Dile. Nije pravedno. Ne ostajem. Moţeš i ti da odeš. Kao ja. Kao Travisova mama.“ „Ne…“ „Da, da, znam. Ne moţeš. Ali samo lupetaš. Moţeš. Samo što nećeš.“ „Ne mogu. Ne mogu ĉak ni iz kreveta da ustanem.“ „PoĊi sa mnom. U Njujork. Mogao bi da spavaš na mom kauĉu. Pronašli bismo ti posao. Ja bih te smarala Biblijom i nabijala ti osećaj krivice da bi se osećao kao kod kuće.“ „Ne.“ Bilo je neke ledene rešenosti u njegovom glasu. „Neću dići ruke od tebe.“ Dil se ponovo okrenuo na bok. Uhvatila ga je za ruku i pokušala neţno da ga okrene ka sebi. „Dile…“ Zbacio je njenu ruku sa sebe. „Idi“, šapnuo je. „Hoću da budem sam.“ „Ne treba da budeš sam.“ „Malo sutra ne treba. Bolje da se naviknem na to. IDI!“ Dil nikada ranije nije bio toliko oštar prema njoj. „Neću“, trudila se da ne zazvuĉi toliko uplašeno i bespomoćno koliko se osećala. „Idi!“ viknuo je. „Ostavi me na miru!“ Ustala je, zgrabila ga za ruku i okrenula ga na leĊa. Trudila se da joj glas ne zadrhti, ali je mahom bila neuspešna. Uperila mu je kaţiprst u gole grudi. „Dobro. Znaš šta? Sad se ponašaš grozno. Nisi fer, a to nije lepo. Ako misliš da ću te ostaviti tu da potoneš a da ništa ne uĉinim, grdno se varaš. Danas ću ti dopustiti da se prepustiš samoći, jer je ljudima i to ponekada potrebno, ali da znaš: drţim te za reĉ koju si mi dao. I ima da ti sredimo tu puknutu ţicu na gitari. Jasno?“ „Dobro. Samo idi.“ „To koliko se sada osećaš gadno? Ja bih se osećala stotinu, ma milion puta gadnije ako bi ti se nešto desilo.“ Dil joj nije ništa rekao. Ponovo se okrenuo na bok. Lidija se zagledala u njega, pokušavajući da pronaĊe još nešto što bi mu mogla reći. Nešto ĉime bi sve popravila. Neku savršenu šalu. Neku dovitljivu poskoĉicu. Neku mudru dosetku. Um joj je prvi put bio prazan. Okrenula se i izašla. Još nekoliko sekundi stajala je u dnevnoj sobi, steţući i opuštajući pesnice. Duboko je disala da odagna suze. Kad je zatvorila Dilova ulazna vrata za sobom, osećala se kao da je gurnula gromadu na ulaz u neki grob. • • •

185


Leţala je na krevetu potpuno iscrpljena. U školi je bilo grozno. Sve joj je bilo grozno. Taman je htela da pusti nešto od omiljene muzike da se smiri – Dilove snimke – kad je shvatila da joj nešto i dalje ne da mira. Znala je da Dil mrzi da razmenjuje sms poruke pošto mu je njegov prastari telefon na preklapanje oteţavao taj posao. Ali ipak mu je poslala poruku jer ju je srce bolelo zbog one natmurenosti u njegovom glasu. Danas mi je bio najgori mogući dan, pa moram da proverim da si ti bar dobro, inaĉe ću poĉeti da vrištim i lomim stvari po kući. Nekoliko sekundi kasnije: Valjda sam.

186


35 DIL Ali ipak nije bio dobro. Uprkos svemu, tama ga je ipak obuzela. Iz dana u

dan, otrov se širio, gušeći ga. Spavanje mu nije pomagalo. San mu nikada nije bio okrepljujuć. Sanjao je zmije. Scene u kojima ih drţi i pušta ih da mu se obavijaju oko ruku i vrata. U kojima nosi na sebi njihovu koţu, lobanje i oĉnjake; zapušten, bradat, smrdi na truleţ; prazna ljuštura. Scene u kojima prolazi pored Lidije na ulici, pošto je došla kući s fakulteta, i zuri u nju praznim pogledom i ništa ne govore jedno drugom. Travis mu se takoĊe javljao u snovima: planirali su kako će zajedno ţiveti u nekoj kući i imati spojene pisaće stolove, pa bi se onda probudio i nekoliko sekundi ne bi znao da li sanja ili ne. Sanjao je da mu je Lidija rekla da ostaje, da ga ipak ne napušta. Pa bi se onda probudio shvativši da je za dan bliţi gubljenju jedinog što mu je još preostalo. Lidija ga je gledala oĉima koje su jasno govorile da je svesna da on nestaje pred njom, da se rasplinjava poput magle pred jutarnjim suncem. I nije mogla ništa da uradi povodom toga. Zato je dosta vremena provodio sam. Lidiji ĉesto nije uzvraćao pozive. Osećao se još gore kad bi bio uz nju, znajući da vreme otkucava sekund po sekund pre nego što i ona ode. Kad jesu bili zajedno, vodila bi ga da gledaju vozove, ali on više nije mogao da podnese njihovu ţivost i energiju. U njemu više nije bilo mesta za tako nešto. Mama je pokušala da dopre do njega preko svetih spisa, podsećajući ga na sve Isusove patnje. To nije upalilo. Mada ni za to nije imala previše vremena. Sve mu je delovalo prigušeno, bezbojno. Zvuĉi su mu dopirali do ušiju kao kroz debelo ćebe. Nije više imao muzike u sebi. U retkim prilikama kad bi seo da komponuje, završio bi s praznim listom pred sobom. Prsti više nisu mogli da izvuku akorde iz ţica gitare. Glas ga je napustio. Lidija bi mu

187


pokazivala sve veći broj lajkova i pregleda na njegovim snimcima u pokušaju da dopre do njega, ali bez uspeha. Hrana više nije imala ukus. U ustima je jedino osećao prodorni, sveproţimajući oĉaj, sliĉan ĉaĊi na jeziku. Prestao je da ide na terapije kod njihovog psihologa. Kroz dane se provlaĉio poput utvare. Samo ţivljenje ĉinilo mu se nekako naopako, surovo, neprijatno. Nalik grebanju noktima po školskoj tabli. Ili motoru bez ulja. Nalik zupĉanicima koji škripeći zapinju jedan o drugi i lome zupce, raspadaju se. Istrošeni. Izlizani. Ustajao bi i odlazio u školu s Lidijom, uglavnom ćuteći tokom voţnje, mada je Lidija nastojala da ga natera na priĉu. Odbrojavao bi minute do kraja ĉasova jer nije mogao ni da se usredsredi ni da se fokusira. Na poslu je svoja zaduţenja izvršavao u nekoj vrsti obamrlog transa. Onda bi se vratio kući i otišao na spavanje najranije što je ljudski bilo moguće, da bi izbegao bilo kakav kontakt s majkom. I ona je znala da ga gubi. Video joj je po licu, i to je, eto, bila još jedna dodatna stvar koja ga je bolela. Znao je da se moli za njega, a nije ţeleo da postane još jedna od njenih neuslišenih molitvi. Najviše od svega, slamalo ga je breme sudbine. Neko ukorenjeno ubeĊenje da ţivi po nekom drevnom, unapred odreĊenom planu koji mu je zapisan u krvi i ugraĊen u njegovo ime i prezime. Da ga ĉeka nešto strašno i neizbeţno. • • • Jednog dana, pred kraj marta, probudio se i zapitao da li će ikada opet biti srećan. Ako ništa drugo, bar je dan bio sunĉan. Svet je napolju bio vedar, u potpunoj suprotnosti sa utuĉenošću u njemu. Otišao je do parka Bertram da posmatra vozove. Dugo je morao da ĉeka. Potom je odšetao do Stuba i popeo se gore. Obukao je svoju najdraţu odeću. Onu koju je Lidija izabrala za njega. Seo je leĊima oslonjen o onu listu njegovih nekada omiljenih stvari koju je sam ispisao. Zaţmurivši uz sunce na licu ispratio je svetlosne šare na unutrašnjoj strani kapaka, pa pomislio ima li iĉega što bi još mogao da izgubi, ima li bilo kakvog razloga da ostane. Ne. Da li bi Lidiji nedostajao kao ona njemu? Verovatno ne. Da li bi mu bar oprostila što je prekršio obećanje? Nadao se da bi. Zapitao se da li bi ponovo videoTravisa. Nadao se da bi. Zapitao se da li bi nedostajao roditeljima. Moţda bi im nedostajala njegova plata, ali on verovatno ne bi.

188


Zapitao se koliko bi sve za njega bilo drugaĉije da je imao više vere, neko drugo ime, ili da je roĊen pod drugaĉijim okolnostima. Nije znao odgovor. Zapitao se zašto mu se ĉini kao da ga je Bog napustio. Ni na to pitanje nije imao odgovor. Da li Bog uopšte primećuje dovoljno da bi ga uvredilo ovo što razmišlja da uradi? Nije ga bilo briga. Spustio je pogled dole u reku i prisetio se dana svog krštenja u njoj. • • • Ima osam godina i nosi belu košulju i prevelike sveĉane crne pantalone. Otac mu je rekao da je krenuo stopama Isusovim kojeg je u reci Jordan krstio Jovan Krstitelj. A Dil je srećan što ide stopama Isusovim, i još srećniji što je otac toliko zadovoljan. Otac mu kaţe da krštenje simboliše smrt, sahranu i ponovno roĊenje kao uĉenika Isusovog. Da će sprati grehe s njega. To Dilu zvuĉi sasvim lepo, mada je delom svestan da nije ni imao dovoljno vremena da bi zgrešio. Vernici su se poredali duţ obale i pevaju Neverovatna milost, dok Dil nezgrapno gaca kroz reku i tone kroz njeno blatnjavo dno, pokušavajući da stigne do oca koji stoji na svom mestu, nasmešen. Reka mu se komeša oko listova, kolena, butina, pa oko struka. Kao da je ţiva, poput zmije. Otac ga uzima za ruku i zaranja celog u blatnjavu vodu, pa ga hitro izvlaĉi svog nakvašenog. Dil briše vodu s lica uz zvuke tapšanja s reĉne obale koje mu zvuĉi sve zvonkije kako mu se voda polako sliva iz ušiju. Otac ga grli. Dil se vraća nazad, pevajući Najveći prijatelj naš Isus jasnim, visokim tonom. Oseća se oĉišćeno. Kao da mu je reka svojim tokom odnela svaki teret i brigu. • • • Gledajući u reku, poţeleo je da to ponovo oseti. Zapitao se da li bi uskomešana voda koja je tekla ispod njega mogla ponovo da mu odnese sve brige. A onda se prisetio one druge prilike kad se osetio toliko osloboĊen i ĉist. Dok je stajao na pozornici takmiĉenja talenata gledajući Lidiji u oĉi. Saĉekao je da nebo poprimi boju indiga dok je sunce lagano zalazilo, sve dok se nije pojavila prva veĉernja zvezda.

189


Potom je ustao, prikupio hrabrost i rešio da okonĉa ovaj ţivot i okuša sreću u onom narednom.

190


36 lidija Kucanje na vratima postalo je još upornije. „Evo“, doviknula je Lidija, „samo sekund.“ Kucanje. „Dobro, malo strpljenja, pobogu“, doviknula je. Otišla je do vrata, otvorila ih i puls joj se odmah ubrzao. Je li sve u redu?“ pitala je. Dil je stajao na pragu. Niz obraze su mu tekle suze. „Tu sam jer sam ti dao obećanje. Moram da odem odavde i upišem fakultet, inaĉe ću umreti. A ne mogu bez tvoje pomoći.“ Obesila mu se oko vrata i zagrlila ga ĉvršće nego ikada ranije. Zamalo je razbila naoĉare o njegovu jagodiĉnu kost. Njene suze radosnice pokvasile su mu vrat. „Dušo? Je li sve u redu?“ reĉe doktor Blankenšip izlazeći do vrata. „Dile?“ Lidija prekinu zagrljaj i hitro izdahnu, hladeći se rukom da se pribere. „Jeste, sve je u redu. Tata, izgleda da ćemo ostati budni celu noć. Dil ide na fakultet, a pošto je odluku doneo pomalo kasno, moramo da poţurimo.“ „Trebaće vam kafe. Vrhunskog kvaliteta. I to mnogo“, reĉe doktor Blankenšip krenuvši prema kuhinji. „I Gardenova pica. Sa slaninom i ljutim krem sirom. Smesta!“ „Ali ti mrziš Gardenovu picu.“ „Ne, nego se samo ne moţe reći da je baš volim. To nije isto.“ „A šta ćemo s Dilovom mamom? Verovatno bi se narogušila ako bi proveo ĉitavu noć kod neke devojke“, rekao je doktor Blankenšip. „Istina“, reĉe Dil. „A ne smemo joj spominjati fakultet“, dodala je Lidija. „Treba nam neka uverljiva laţ.“ „Od mene se zvaniĉno oĉekuje da vam kaţem da ne odobravam laganje roditeljima“, rekao je doktor Blankenšip.

191


„Od mene se zvaniĉno oĉekuje da ti kaţem da me boli briga i da odeš da nam središ tu Gardenovu picu“, reĉe Lidija. „Neka mi je rekla.“ „No, dobro, dakle, laţi“, rekla je Lidija. „Ne osećaš se dobro, pa ćeš prespavati kod nas na kauĉu?“ „Ni blizu“, reĉe Dil. „Moramo nešto skroz biblijski… Ĉitam vam naglas Novi zavet i širim reĉ Isusovu ĉitavoj tvojoj porodici, i svi ste obuzeti Svetim duhom i neprestano traţite da vam ĉitam još i još i još.“ „Na to bi se upecala?“ upitala je Lidija zapanjeno. „Ne znaš koliku moć ima ţelja da se veruje u nešto“, nasmešio se Dil. Iskreno. Po prvi put da ga Lidija vidi takvog u ko zna koliko nedelja. Još od onoga. Poslali su Dilovoj mami poruku s tom priĉom. Bilo joj je drago. Sem tog dela vezanog za Isusa, verovatno se obradovala poverovavši da se Dil ponovo neĉemu posvetio. Rasporedili su se po Lidijinoj sobi. Štampaĉ se usijao od prijava za fakultete, studentske kredite i stipendije. Dil je, da li na sreću ili nesreću, znao sve bitne fmansijske podatke o svojoj porodici, sve do maminog broja socijalnog osiguranja. „Tata?“ doviknula je Lidija ocu u nekom trenutku. „Da, dušo?“ „Poĉni da pišeš Dilu preporuku za fakultet.“ „Evo, odmah.“ Radili su celu noć. Brzo su ustanovili da će se Dil prijaviti na Univerzitet SrednjegTenesija, Univerzitet Tenesija u Noksvilu i Univerzitet Tenesija u Ĉatanugi. Onaj u Srednjem Tenesiju bio je Dilov prvi izbor, zbog kurseva za snimanje muzike i Lidijinog osećaja da bi tamo mogao lepo da napreduje. Nakon što je izguglala, otkrila je da je ĉak sedamdeset posto njihovih upisnika pripadalo prvom naraštaju studenata u svojoj porodici. Dok nije svanulo, Dil je već bio spreman da se prijavi na fakultet, sa prijemnim pismom i dokumentima potrebnim za stipendiju. On i Lidija leţali su na njenom krevetu jedno uz drugo, zureći ćutke u plafon, potpuno iscrpljeni. Kao maratonci koji samo što su prošli kroz cilj. „Dile?“ Duga pauza. „Mogu li nešto da te pitam?“ Opet poduţi tajac. „Da.“ „Koliko ti je falilo da to uradiš?“ Duboko je udahnuo i zadrţao dah pre nego što će izdahnuti. Jako, jako malo.“ „Šta te je spreĉilo?“ „Moje obećanje. I to što sam se setio onog takmiĉenja talenata.“ Okrenula se prema njemu na bok i spustila mu ruku na obraz. „Hvala ti što si odrţao obećanje. Srce bi mi prepuklo u svetu bez tebe.“

192


Spustio je svoju ťaku preko njene i ostavio je tako nekoliko trenutaka. A onda je polagano poĉeo da je miluje, prelazeći prstima preko njenih.

193


37 DIL Uĉinilo mu se da moţe da joj ĉuje otkucaje srca. Ili su mu to moţda njegovi

dobovali u ušima. Još se bojiš? Ĉak i sada? Dok slušaš svoje srce kako kuca u senci smrti? Još je zdušnije nastavio da je miluje po ruci. A ona nije sklanjala šaku s njegovog obraza. Polagano je provukao prste kroz njene, duge i tanane. Onako kako je oduvek priţeljkivao. Srce mu još glasnije zadobova u ušima.

194


38 lidija Imala je osećaj da joj se svaki uzavreli deo tela rastopio i zarumeneo dok su vrhovi Dilovih prstiju naţuljanih od gitare prelazili po spletu njenih prstiju. Raširila ih je da moţe da ih provuĉe meĊu njegove. Šta god ovo bilo, sviĎa mi se. Ma koliko nepromišljeno ili nesmotreno bilo, ne zanima me. Radije bih ga izgubila na ouakau način, nego bilo koji drugi. Bio je to najlogiĉniji prevod njenih nelogiĉnih misli. Ludo ushićenje koje je osećala u sebi moglo je da potiĉe i od pospanosti pomešane s previše kafe. Mada se njoj ipak ĉinilo da nije tako. I ranije je bila pospana i pod prevelikom dozom kofeina, pa zbog toga ipak nije ţudela da joj ruke najboljeg druga po celom telu rade sve ovo što su sada radile samo po šaci.

195


39 DIL Prsti su im se preplitali i oni se uhvatiše za ruke. A ti si mislio da je ono što si rešio da ipak i dalje ţiviš nešto najhrabrije što ćeš uraditi ove nedelje. Otišao je do svoje tajne riznice u kojoj je ĉuvao onaj osećaj s takmiĉenja talenata. Otvorio ju je po drugi put za dvadeset i ĉetiri sata. Nadao se da će mu još jednom pomoći. U jednom hitrom pokretu, Dil se prebacio na bok i nalaktio, lica na svega dvadesetak centimetara od Lidijinog. Zagledali su se jedno drugome u oĉi. Ĉuo je kako diše i onda prekida. Dilu se naĉas uĉinilo da će se nasmejati. Ali nije. Umesto toga, Lidiji se blago razdvojiše usne kao da će mu nešto reći. Ali nije ništa rekla. Mislio je da se najţivlje oseća u trenutku kad uradi nešto izuzetno hrabro. Ispostavilo se da se osećao Ċavolski ţivo i u trenutku pre toga. Dil je tada otkrio da postoji još nešto što mu ide od ruke sasvim prirodno kao što mu je išlo stvaranje muzike.

196


40 lidija Usne Dilarda Erlija našle su se na njenima, i njoj je to bio prvi poljubac, baš kao i njemu. Brzo su se snašli i posle nekoliko trenutaka snebivanja, poĉelo je pravo ljubljenje. Po licu. Vratu. Prstima. Bilo je u tome neke poţude i nezasitosti koje su sezale dalje od seksa. Ovo je bilo nešto iskonsko, nešto mnogo jaĉe. Ovo su bile godine provedene u ĉeţnji. Nije ti uopšte pametno da se uvaljuješ u ovako nešto s najboljim drugom dva i po meseca pre polaska u Njujork. Nećeš naći bolji način da oboje ostanete slomljenog srca. I nećeš naći ništa što bi te gore omelo u novom ţivotu. Stvarno nećeš. Nećeš. Nećeš. Nećeš. • • • „Lidija?“ doviknula je gospoda Blankenšip penjući se glasno stepenicama. Dil se okrenuo od Lidije kao da je radioaktivna. Legli su jedno do drugog, zureći u plafon, u pokušaju da povrate dah i priguše nalet smeha. GospoĊa Blankenšip pojavila se na vratima obuĉena za posao sa šoljom kafe u ruci. „E, deco, vidim da ste imali baš dugu noć, jelda?“ „I jutro“, reĉe Lidija. Osećala je da se Dil trese pored nje oĉajniĉki se trudeći da se ne nasmeje. Da se nisi usudio, Dile. Da se nisi usudio. Obuzdaj se. Dilu se nehotice oteo frktavi zvuk iz dubine grla. Pokušao je da ga prikrije tako što se nakašljao. I to je bilo to. Salve grohotanja. Ĉitava bujica smeha. Lidija se okrenula prema Dilu i zagnjurila lice u njegovu ruku.

197


GospoĊa Blankenšip ih podozrivo osmotri. „Dooobrooo… imam osećaj da sam nešto propustila.“ „Ništa, mama“, rekla je Lidija nastojeći da se pribere, glasa prigušenog Dilovim rukavom. „Nasmejao nas je neki vic.“ GospoĊa Blankenšip podigla je obe obrve oslonjena o dovratak. Ja baš volim viceve. Ispriĉajte ga i meni.“ „Ispriĉaj, Lidija“, reĉe Dil, okrećući Lidiju prema njenoj mami. Lidija je pljesnula Dila po grudima nadlanicom i obrisala suze. Nakašljala se. „Evo, evo. Nek ti bude. Kuc-kuc.“ Ona i Dil se opet zaceniše, kikoćući se. „Koje?“ GospoĊa Blankenšip srknu malo kafe. „Koja.“ „Koja?“ „Ti, nego ko drugi?“ Lidija je jedva uspela da dovrši šalu. Ona i Dil poĉeli su da se smeju kao blesavi. Suze su im potekle niz obraze, kapljući po posteljini. Lidija poĉe i da štuca. „Hmmm“, reĉe gospoĊa Blankenšip. „Što je smešno, Lidija. Nego, znate šta? Mislim da biste vas dvoje mogli malo da odspavate.“ „Aha“, reĉe Lidija. „Od jutros nam mozgovi sigurno ne rade kako treba.“ „Dobro, dobro. Ţelim ti lep dan, dušo. I tebi, Dile. I ĉestitam za fakultet. Pametna ti je to odluka. Radujem se zbog tebe.“ „Hvala vam, gospoĊo. U poslednje vreme doneo sam nekoliko pametnih odluka.“ GospoĊa Blankenšip se nasmešila i ostavila ih. „Odspavajte malo. Ozbiljno vam kaţem“, doviknula je preko ramena. • • • Lidija je saĉekala da bat maminih koraka potpuno izbledi pre nego što će se okrenuti prema Dilu: „Maloĉas smo se ljubili u mom krevetu.“ „Aha.“ „Pravo pravcato ljubljenje. Ljubljenje prve klase, iz ĉistog, organskog uzgoja.“ „Ljubljenje za peticu.“ „Imam osećaj da sada već trabunjam.“ „Ne.“ „Ali nije ni da ne trabunjam.“ Lidija se privila uz Dila.

198


Stavio je ruku oko nje. „Ne. Ili da. Ne znam ni sam. Koje god od ta dva znaĉilo da mi ne smeta. Previše sam umoran da bih razmišljao o dvostrukoj negaciji.“ „A trebalo je da mi prenosiš reĉ Isusovu“, promrmlja Lidija. „To nam je priĉa za javnost.“ „Imam neki osećaj da će mi se javiti neka neumesna šala.“ „Setićeš se ti već. Ne sumnjam.“ Lidija se okrenula, nalaktila o Dilove grudi, pa spustila bradu na ukrštene ruke. „Znaš da će nam od sada nadalje prenošenje reci Isusove biti eufemizam za ljubljenje, jelda?“ Od sada pa nadalje? „Aha.“ „Dobro, to je onda rešeno.“ Jeste.“ „Dakle, da rekapituliramo poslednja dvadeset i ĉetiri sata. Pod jedan, nisi se ubio. Pod dva, prijavio si se na fakultet. Pod tri, ljubili smo se. To su, mislim, tri baš dobre stvari.“ „Jedino što bi sve to moglo još više da poboljša jeste da postanem slavni muziĉar.“ „Zar ti nisam rekla da svaki od tvojih snimaka sada već ima po više od sto hiljada pregleda?“ „Ti to ozbiljno?“ „Mrtva sam ozbiljna.“ „Auuu.“ „Aha. Ti imaš sve, Dilarde Erli.“ „Sem, recimo, televizora i oca koji nije u zatvoru.“ „Tu si u pravu. I šta ćemo sad? Kako ćemo dalje?“ „Ne znam. Nisam stigao toliko daleko u glavi.“ Dil se nagnuo ka njoj i pomilovao je po obrazu. „Da se još malo ljubimo?“ „Da, to bi verovatno bilo najbolje.“ Malo su se ljubili. „Ovo sad sve komplikuje“, reĉe Lidija. „Ţivoti su nam ionako već bili komplikovani.“ Jesu, ali ovo dodatno komplikuje naše već komplikovane ţivote.“ „Da. Znam.“

199


41 DIL Usledila su, dakako, pravila. I ona izriĉita i ona prećutna. Mahom Lidijina.

Izriĉita: sve će da kriju. Samo im još fali da im Dilova mama ili društvo iz škole prave probleme. Lidiji će tako biti lakše da promoviše Dirlijevu muziku na svom blogu, jer neće izgledati kao da im natura sopstvenog momka. Usko povezano s tim bilo je i strogo pravilo kojim se zabranjuje javno iskazivanje ljubavi. I nazivanje jedno drugoga momkom, to jest devojkom. Prećutna: ne smeju se previše unositi. Jer i dalje će svako poći svojim putem za nekoliko meseci.To ne smeju da zaborave. Dil je otpoĉeo svoj dugi, polagani uspon iz provalije. Imao je i loših i dobrih dana. Dao je otkaz kod Flojda, a doktor Blankenšip ga je zaposlio kod sebe da dvadeset sati nedeljno sprema ordinaciju i sreĊuje papire. ZaraĊivao je više novca (što je umirilo njegovu majku), a, što je bilo još bolje, svi zaposleni kod doktora Blankenšipa, ĉak honorarci, imali su kolektivno zdravstveno osiguranje. Dil je konaĉno dobio zdravstvenu knjiţicu i sada je mogao da ode do pravog psihoterapeuta i dobije dobre antidepresive. To mu je mnogo pomoglo. I muzika mu se vratila, malopomalo. Dobrih dana bilo je sve više nego loših. A onda je Dila, jednog toplog aprilskog dana, kod kuće doĉekalo pismo s Univerziteta SrednjegTenesija u kojem mu javljaju da je primljen. Pozvao je Lidiju koja je odmah okrenula kola zapevši da odmah otputuju do tamošnjeg studentskog grada, da Dil vidi gde će studirati. Lidija je već imala pripremljen muziĉki miks za put kolima. „I kad ćeš reći mami da ideš na fakultet?“ „Kad ono pada dan pred poĉetak jesenjeg semestra na Univerzitetu Srednjeg Tenesija? E tad.“ Ja bih ti preporuĉila da joj kaţeš ranije, jer ti je, kao što znaš, ipak mama.“ „Videćemo.“

200


Dil je pevušio uz muziku dok su ulazili u predgraĊa Marfrizbora, s robnim kućama i ispostavama restorana naĉiĉkanima duţ ulice. Sve mu je izgledalo ogromno. Spustivši prozore, pustili su da im lica zapahne vetar s mirisom sunca. Srce mu zalupa od mnoštva mogućnosti. Lidija se parkirala blizu Univerziteta. Dilu puls ubrza kad su peške krenuli do studentskog grada. Pred njima se pojavila trospratna biblioteka sva u ciglama i staklu. Zapanjeno se zablenuo u nju. ViĊao je on i veće graĊevine, ali nikada neku koja bi na bilo koji naĉin bila povezana s njegovim ţivotom. Lidija se okrenula ka njemu. „Ona bi sama po sebi bila najveća zgrada u Forestvilu bez premca. Da li te već hvata uzbuĊenje?“ „Da. Ne mogu da verujem koliko ovde ima ljudi.“ Studentski grad je sav vrveo od ljudi i aktivnosti. Mladih je bilo posvuda. Prošli su pored neko troje koje su sedeli na klupi i priĉali na nekom jeziku koji im je liĉio na arapski. Pa kraj neke devojke ljubiĉaste kose koja je razgovarala s momkom ĉije je lice bilo izbušeno na više mesta. Kraj studenata na skejtbordovima i biciklima. U skupovima sastavljenima od potpuno suprotnih društvenih grupa vodile su se ţuĉne rasprave. Naravno, bilo je i dosta one vrste ljudi koji bi verovatno šikanirali Dila i Lidiju u njihovoj srednjoj školi, ali takvi ovde izgleda nisu imali neki poseban poloţaj. Prošli su pored dve istetovirane devojke, od kojih je jedna imala obrijanu glavu; šetale su se drţeći se za ruke. „Eto dobrog znaka da će ti se fakultet umnogome razlikovati od forestvilske srednje škole“, reĉe Lidija. „Što me veoma raduje.“ Nastojao je da ostane opušten i da ne zuri, ali… „Da samo vidiš svoje lice. Liĉiš na dete u Diznilendu.“ „Nikada ranije nisam bio u nekom studentskom gradu.“ „Ozbiljno?“ „Ozbiljno. Strava je.“ Lidija je zastala i pljesnula se po ĉelu. „Hoćeš reći da sam mogla i mnogo ranije da te nagovorim da sam te samo dovukla ovamo?“ Dil joj se osmehnuo. „Moţda.“ Lidija zakoluta oĉima. „Hajdemo.“ „Kuda idemo?“ Uhvatila ga je oko ruke. „U studentsku knjiţaru. Potrebna ti je dukserica sa znakom UST-a kao poklon za upao sam na fakultet pa sad mogu da pobegnem iz smorljive skuĉenosti rodnog mesta.“ Pošto su kupili duksericu s kapuljaĉom, prošli su pored oglasne table prekrivene najavama raznoraznih dešavanja. „Dile, pogledaj ovo“, Lidija

201


mu pokaza letak za otvoreno muziĉko veĉe39 u studentskom savezu. „Mislim da ćeš tu brzo naći društvo za sebe.“ Dil uperi u neki drugi: „Ovaj je za grupu kojoj je potreban gitarista.“ Lidija je uslikala Dila dok stoji ispred oglasne table. „Kad budeš došao ovamo, nemoj da gubiš vreme. Odmah se baci na posao. Poĉni da radiš sve i svašta, da se upoznaješ s ljudima.“ „Sama pomisao na to ĉini me pomalo nervoznim.“ „Sećaš se takmiĉenja talenata? Nastupao si pred vrhunskim govnarima forestvilske srednje škole. I onda si se konaĉno i meni nabacio. Ništa više ne treba da te ĉini nervoznim.“ „Dobro kaţeš.“ Krenuli su dalje. „Znam šta ti se sad mota po glavi“, reĉe Lidija. „Ovde ćeš biti šta god kaţeš da jesi. Novi poĉetak. Bez repova iz prošlosti.“ „Ali ko god mi izgugla ime, videće sve ono o mom tati.“ „Pa? Dobrim ljudima će biti jasno da nisi isto što i tvoj otac. Nećeš više ţiveti u nekom usranom mestašcetu gde se ljudi osećaju bolje kad nateraju druge da se osećaju gore.“ „Misliš?“ „Naravno da mislim. Nemoj me shvatiti pogrešno, biće uvek poneka budala koja će pokušati da grehe tvoga oca pretvori u tvoje. Ali pred sobom ćeš uglavnom imati neispisanu stranicu.“ Izašavši iz knjiţare, seli su na neki niski zidić na kojem je Lidija uslikala zajedniĉki selfi. „Mislim, moţda ĉak i naĊeš neke kojima sve to bude romantiĉno. Pa moţeš da im kaţeš – Jeste, luĉe, imao sam teţak ţivot. Tata mi je u drţavnoj ćorci“, rekla je Lidija grubijanskim glasom. Dil se nasmejao. Malo je kuckala po telefonu. „No, dobro… Ovuda.“ Pokazala je rukom. „Da vidimo gde nam se to okupljaju oni što se zaluĊuju snimanjem muzike poput budućeg tebe.“ Prošetali su se do zgrade odvojene za masovne komunikacije. Unutra je bilo mraĉno i sveţe. Plakata, nagrada i fotografija bilo je svuda po zidovima. Dila je pomalo zatekla koliĉina blistavih vizuelnih nadraţaja. Posvuda oko njih bilo je skupina onakvih ljudi kakvi verovatno baš i nisu bili meĊu omiljenima u srednjoj školi. Moj tip ljudi. „Deluje mi zabavno, Dile. Ĉak sam pomalo i ljubomorna.“ Brzo joj je stegnuo ruku, ko šiša pravila. „I ti bi verovatno mogla da se ubaciš ovamo.“ Vredi bar pokušati. „Ne zanosi se.“ Veĉe gde svi zainteresovani mogu da stanu pred mikrofon i predstave se okupljenoj publici. (Prim. prev.) 39

202


Ogladneli su istraţujući zgradu. Kad su se zaputili do studentskog saveza da prezalogaje, prošli su pored neke lepe devojke sa sunĉanim naoĉarima, kovrdţave plave kose, sa alkom u nosu i rukama skroz prekrivenim tetovaţama. Sedela je u turskom sedu na niskoj ogradi, s japankama na zemlji ispred sebe. Podigavši pogled sa telefona, nakratko je pogledala Dila. Nasmešila mu se, spustila pogled i prošla rukom kroz kosu. Dil joj je uzvratio osmeh. Lidiji to nije promaklo. Moguće je da mu se uĉinilo, ali bi se mogao zakleti da ju je Lidija krišom pogledala kao da joj poruĉuje – „odbij“. Eto nečeg novog. Nikada to ranije nisam video. A onda je ta devojka ponovo podigla glavu. „Hej, izvini. Ne bih da pomisliš da sam neka lujka, ali prepoznala sam te.“ „Da, ja pišem onaj…“ poĉela je Lidija. „Oprosti, nisam mislila na tebe.“ Devojka je pokazala rukom na Dila. „Ti se baviš muzikom, jelda?“ Dil je tek koji tren kasnije shvatio da se njemu obraća. „Hm… da.“ „Ti si onda Dirli, jelda?“ Jesam.“ Jedna moja drugarica je pre neki dan poštovala tvoj snimak. Baš je bio super. Imaš sjajan glas.“ Devojka je ponovo prošla rukom kroz kosu i zavrtela pramen oko prsta. „Oh… Hvala. Zahvali se i drugarici.“ „Otkud ti ovde? Samo se malo šetaš?“ „Pa, tako nekako. Upisaću se sledeće godine.“ „Strava! Nadam se da ćemo se onda sresti!“ „Aha, bilo bi super.“ „Hoćeš li nastupati po gradu?“ „Pa, nisam još razmišljao o tome.“ Devojka zamahnu kosom. „Trebalo bi. Moje društvo i ja sigurno bismo došli. Snimak ti je imao baš dosta dobrih komentara.“ „Oh, vaţi…“ „Nego“, reĉe Lidija glasno, „treba da nastavimo s obilaskom. Drago nam je što smo se upoznali…“ „Marisa.“ „Drago mi je, Marisa. Ja sam Lidija, Dirlijeva menadţerka. Pozdravi se, Dirli.“ „Zdravo.“ Ĉim su se udaljili od Marise, Dil se okrenuo ka Lidiji sav ozaren. „Ta devojka me je 'ladno prepoznala!“ „Da, primetila sam. Nisam iznenaĊena, ĉoveĉe. Ljudi stalno razmenjuju tvoje snimke. Imaju dosta pregleda. A i dobar si.“

203


„Moţda će, kad doĊem na fakultet, ljudi samo to i znati o meni – da se bavim muzikom.“ „Ţivot će ti se poboljšati na raznorazne naĉine.“ Lidija se zaustavila. „Kad smo već kod toga, još o neĉemu treba da popriĉamo.“ „Dobro.“ Dilovo srce se naglo prebacilo sa ubrzanog rada jer se neko upravo poneo prema njemu kao prema nekoj manjoj zvezdi, na ubrzan rad zbog ĉuvene reĉenice – o nečemu treba da popričamo. Lidija se kratko zamislila. „Nije da si u srednjoj školi mogao to da saznaš, i nemoj sad da mi se utripuješ, ali ti si nekako neobiĉno zgodan na taj neki mraĉan, zamišljen, ţešći naĉin koji je odreĊenoj vrsti devojaka veoma privlaĉan. I uz to još pevaš i sviraš gitaru kao otelotvorenje Orfeja, kao što si maloĉas video.“ „Hvala ti, baš lep…“ „Š-š-š. Nisam ti uputila kompliment, samo iznosim ĉinjenice. I nisam još završila. Ta odreĊena vrsta devojaka ĉesto je malo ćaknuta. Znaĉi, hoću da kaţem da ćeš imati dosta prilika da se muvaš s ćaknutim devojkama na fakultetu, ali ćeš posle da ţališ.“ Dil se mangupski nasmejao. „Moţda da nabavim jednu poveću muvolovku da teram lujke od sebe.“ Lidija ga uhvati za ruku. „Dile, ozbiljno ti kaţem.“ „Dobro.“ Lidija je obiĉno znala da istera svoje sa posebnom posvećenošću, ali ju je Dil retko kada video baš ovoliko posvećenu. Kao da štiti svoju teritoriju. „Grozna mi je sama pomisao da se muvaš s bilo kakvom, ćaknutom ili ne.“ Lidija i dalje nije puštala Dilovu ruku, a onda je još i popreko osmotrila nekog tipa koji ih je pogledao u prolazu. Dil je pogledao pravo u oĉi. „Ti moţeš da predstavljaš sebe kako god hoćeš. Ali ja se predstavljam kao tvoj momak. I kao takav, nemam nameru da se muvam s bilo kakvim devojkama. Bile one ćaknute ili ne. Jasno?“ „Jasno. Ali, ĉisto da znaš, ni ja nemam nameru da se muvam sa bilo kakvim tupavim, ogavnim tipovima.“ „Eto, drago mi je da to ĉujem.“ „Pa ĉak ni sa netupavim, neogavnim tipovima.“ „Super.“ Lidija je izgledala zamišljeno kad su nastavili šetnju do studentskog saveza. Dokle god im je pogled sezao, videle su se ogromne zgrade u stilu pedesetih, okruţene visokim drvećem. Topli miris pokošene trave, iverja i pljeskavica na roštilju proţimao je vazduh.

204


A onda, iz ĉista mira, kao da je to nešto najnormalnije na svetu, Lidija je uhvatila Dila za ruku. I tako nastaviše dalje stazom, drţeći se za ruke. Javno. „Ovo ti je inaĉe otvoreno kršenje pravila“, reĉe Dil. Lidiju to nije mnogo doticalo. „Da, kao što je i Marisino nabacivanje pred tvojom devojkom, tako da objavljujem moratorijum na pravila. UST je anarhistiĉko podruĉje u kom ne vaţe zakoni.“ Dil je provukao prste kroz njene. „Ako je tako, onda nema ni pravila koje bi mi zabranjivalo da te poljubim na licu mesta, pred svima.“ „Izgleda da nema.“ „Rekla si da ovde sve vaţi.“ „Jesam.“ „Pa dobro onda.“ „Dobro.“ „Ima da to uradim.“ Dil se naglo zaustavio. „Ne znam zašto i dalje priĉamo.“ „Dobro.“ Privukao ju je k sebi, prislonio ruku uz njen obraz i poljubio je. Dug, lagani poljubac. Kao da su potpuno sami, a ne nasred trotoara, dok studenti kuljaju oko njih ţureći na predavanja. „Dirlijev prvi nastup na UST-u dobija sjajne kritike“, promrmljala je Lidija ţmureći. „Jel'?“ Dil joj ovlaš dodirnu usne svojima. „Aha. Moţda ponovimo ovo pred Marisom i njenim društvom.“ „Ja sam za. PronaĊimo je.“ Lidija se odvojila od njega i ponovo ga uhvatila za ruku, pa ga je povukla prema studentskom savezu, umalo ga srušivši. „Da nešto pojedemo. Umirem od gladi. Hajde, rok zvezdo.“ Uzeli su sendviĉe u ogromnoj menzi. Kad je spustio kesu s novim duksom sa znakom UST-a i pogledao prostoriju, Dil je osetio da se nešto pomalja u njemu. Niko ne moţe da zameni Travisa. Niko ne moţe da zameni Lidiju. Ali moţda ga bar više ne ĉeka razarajuća samoća. Njegov ţivot sada će dobiti sunce i tlo na kojima moţe da raste. Zamišljao je duge razgovore s Lidijom u kojima priĉaju o predavanjima i novim prijateljima. To će biti mnogo bolje nego da sluša Lidiju kako naklapa o predavanjima i novim prijateljima, dok joj on priĉa kako su imali dobro veĉe kod Flojda. I tad ga nenadano spopade mešavina radosti, sete, nade i nostalgije. Morao je da potisne suze. Lidija mu je oĉito proĉitala misli. „Hej, Dile.“ Nakašljao se da proĉisti grlo. „Aha?“ Potapšala je duksericu u kesi na stolu. „Uspeo si.“

205


• • • Već se smraĉilo kad su stigli nazad do Dilove kuće. Mama mu se vraća za sat vremena. Lidija se nagnula na sedištu da ga poljubi za laku noć. „Ĉekaj“, reĉe Dil. „UĊi unutra sa mnom. Imam nešto za tebe.“ Nije planirao da to uradi. Nije još bilo skroz spremno. Ali shvatio je da neće biti boljeg trenutka od tog dana. Lidija je po drugi put u ţivotu ušla kod Dila. Dil joj je pokazao da sedne na ulegnuti, bedni kauĉ. „Da upalim lampu?“ upitala je. „Ne. Volim kad je mraĉno.“ Otišao je do sobe da donese gitaru. Stao je pred Lidiju, crveneći. Nadao se da ona to ne primećuje. Na brzaka je proverio da li je sve naštimovano. „Uh… E, dobro. Znaĉi, evo jedne pesme koju sam napisao za tebe. Zove se Lidija.“ Završio je sa štimovanjem. „Doduše, verovatno sam mogao samo da ti kaţem da se zove Lidija i ti bi ukapirala da je napisana za tebe.“ „Verovatno.“ Otpevao joj je Lidiju. Pesma koja je istovremeno bila i vesela i neţna – onako kako se u srcu osećao kraj nje. Ĉuo je da šmrca tridesetak sekundi nakon poĉetka i video da skida naoĉare. Pesmu je izveo navrat-nanos, nesavršeno. Ali nikada nije bio ponosniji na sebe. „Eto, nadam se da ti se sviĊa“, rekao je kad je završio, i dalje rumen. „Za nju neću praviti snimak. Ova je samo za tebe. Mislim, ako hoćeš da…“ Ali Lidija je već ustala i presekla ga poljupcem, iznenadnim kao letnje nevreme.

206


42 lidija Kad je stigla kući, tata je svirao elektriĉnu gitaru (ne baš onoliko dobro kao ona izvedba koju je maloĉas ĉula), a mama je sedela u stolici na ljuljanje na tremu i ĉitala s ĉašom vina u ruci. „Zdravo“, reĉe joj mama. „Kasno stiţeš kući.“ Lidija se srozala u stolicu pored mame. „Vodila sam Dila u obilazak UST-a. Primili su ga danas.“ Mama je spustila knjigu u krilo. „Stvarno? Divno. Mislim da će za Dila biti jako dobro da ode odavde.“ „Hoće“, reĉe Lidija. Ljuljale su se tako još neko vreme, uglavnom ćutke. Lidija je podvila noge pod sebe na stolici. „Nego… ĉisto me zanima, kako ste ti i tata završili zajedno?“ Pokušala je da zvuĉi opušteno. Eto, ĉisto te tako pitam nešto što me nikada ranije nije zanimalo. Eto, tek tako. Mama promućurno zaškilji oĉima. „Ĉisto te zanima?“ Upamtiti: moraš biti prepredenija. Lidija nije smela da je pogleda u oĉi. „Pa zar ne moţe da me zanima proces koji je doveo i do mog postojanja?“ Mama je odloţila ĉašu s vinom. „Dušo, ja se jesam ujutro rodila, ali ne baš juĉe ujutro.“ „Eto, dobro, eto, provalila si me, svaka ĉast“, promrmljala je Lidija. „Ne treba da budeš detektiv da bi provalio tako nešto.“ Elektriĉna gitara utihnu. Nekoliko sekundi kasnije, tata je otvorio vrata i provirio napolje. „A tu su moje devojke. Šta ra…?“ „Unutra“, naredila mu je Lidija pokazujući mu da uĊe. „Nazad.“ Pokunjeno ju je pogledao. „Pa, baš si me lepo…“ „U-nu-tra!“ „Deni, dušo“, reĉe mama neţnije, „ţenske priĉe.“

207


Tata se predao podigavši ruke, pa je unatraške odstupio unutra. „Dobro, dobro, evo, povlaĉim se. Bez naglih pokreta. Samo me nemojte tući. Drago mi je da si se vratila kući ţiva i zdrava, Lid.“ Mama je saĉekala da on skroz nestane u kući. „I? Koliko to već traje?“ Lidija poĉe da guli naĉeti lak na noţnim prstima. „Oko mesec dana. Od one noći kad smo ga prijavljivali na fakultet.“ „Taĉno sam znala. A mislili ste da ste veoma lukavi s onim vašim kuckuc šalama.“ „E, pa sad…“ „A i vi baš umete da odaberete pravi trenutak.“ Lidija uzdahnu. „E, jebi ga.“ Majka joj zgroţeno zareza. „Lidija. Stvarno bi mogla da paziš kako se izraţavaš. Bar pokušaj.“ „Izvinjavam se. Nego, da se vratimo na glavnu temu. Da. Loše odabran trenutak. Znam“, reĉe Lidija. „Nije da smo baš planirali da tako ispadne. Nekako nam se ĉinilo da tako mora. Mislim, ne ţalim ni za ĉim, ali odlazak odavde trebalo je da mi bude mnogo lakši. Ne znam šta ću.“ Mama uze ĉašu i otpi još malo vina. „Pa šta moţeš. Uţivaj u zajedniĉkom vremenu. Nek vam bude lepo dok traje. Moţda nećete zauvek ostati zajedno, nije smak sveta. Ali srce ţeli ono što ţeli. I kad poţeli.“ „Srce nek se nosi.“ „On ti je prvi momak, jelda?“ „Naravno da jeste. S kim bih drugim odavde mogla da izlazim?“ Njihale su se tako još neko vreme. „Dil je dobar za prvog momka. Dugo te voli mnogo više od drugarice“, rekla joj je mama. „Stvarno? Otkud znaš?“ „Oh, dušo. Bilo je jasno kao dan. Ti stvarno nisi primetila?“ „Pa, valjda sam sumnjala. Ali znala sam da odlazim, pa nisam dublje razmišljala o tome kao o neĉemu što je ostvarivo. Prosto… ne bih mogla.“ Lidija se skljokala u stolici. „Šta da si znala da će te ti i tata biti razdvojeni? Da li bi ipak uskoĉila u vezu?“ „Naravno da bih. Ţivot je kratak, dušo. Ţao mi je što si to morala da nauĉiš tako bolno. A ne moţeš ţiveti sa srcem zakljuĉanim kao u sefu.“

208


43 DIL Još ga je drţalo ushićenje zbog lepo provedenog dana kad je mama stigla

kući. Rekao je sebi da će saĉekati negde do poĉetka školske godine da joj kaţe, ali je, pripremajući veĉeru, poĉeo da sumnja u svoju odluku. Iscedio je špagete i sipao ih u tanjir. Zahvatio je malo sosa iz konzerve koji je ugrejao u tiganju i prelio ga preko njih. Pruţio je majci tanjir. „Hvala. Lepo si mi nešto raspoloţen.“ Servirao je i sebi malo špageta. Jesam.“ „Drago mi je da ti je u poslednje vreme bolje“, rekla je izmeĊu zalogaja. „Gospod uvek ĉuje naše molitve.“ „Da, ĉuje.“ „Kako ti je bilo danas na poslu?“ „Dobro.“ Griza savesti. Moraš joj reći. „Kad ćeš…?“ „Ne, ĉekaj. Ĉekaj. Mama, nisam danas bio na poslu. Moram ti nešto reći.“ Spustila je viljušku i pogledala ga umornim oĉima. Sve se oko njih nekako umirilo. „Posetio sam danas UST s Lidijom.“ Lice joj se skamenilo. „Zašto?“ Reci joj da ste to uradili ĉisto zabave radi. Bezopasne zabave. Tad je, meĊutim, ugledao sebe kako stoji na pozornici tokom takmiĉenja talenata. Ugledao je sebe kako ljubi Lidiju. I odmah je shvatio da ne moţe da izda ovo što je postao. Sad je bio nešto mnogo više. „Zato što odlazim tamo sledeće godine. Primili su me.“ „Sloţili smo se da nećeš raditi tako nešto“, glas joj je bio mek, ali ne kao jastuk. Već kao hrpa finih, metalnih opiljaka ili smrvljenog stakla. „Ti si se sloţila. Ja nisam. Samo ti se nisam usprotivio. Ali sada moram. Idem.“

209


„Ne moţemo mi to sebi da priuštimo, Dilarde. Dovešćeš nas do bankrota“, rekla je polagano, obazrivo, kao da malom detetu objašnjava zašto ne sme da dira vruću peć. „Dobio sam stipendiju za studente lošeg finansijskog stanja. Uzeću i studentski kredit, na sopstveno ime, da pokrijem ostalo. Ali ipak idem.“ Odmahnula je glavom. „Ne.“ „Ne traţim tvoju dozvolu. Govorim ti ovo zato što te volim. Ovo će se svakako desiti. Moţda ti jednog dana objasnim zašto ovo mora da se desi. Ali ne sada. Sad samo treba da znaš da će se desiti.“ Namerno je duboko udahnula. Vazduh joj zakrĉa u grlu. Skrenula je pogled i zaţmurila kao da se moli. Ne kao. Naravno da se moli. Ali za šta? Da me njene reci ubede? Ili da joj Bog pruţi samilosti da lakše prihuati moju odluku? Ustavši, probirljivo je odgurnula napola pojedene špagete od sebe. Okrenula se i otišla u svoju sobu. Vrata je za sobom zatvorila oprezno, polako. Kao da je znala da bi Dil više voleo da ih je zalupila. Dil je sedeo u tišini, slušajući zujanje friţidera. Pomalo kao kada je završio pesmu na takmiĉenju talenata i dobio mlak aplauz; kao kad je prvi put poljubio Lidiju, kao svaki put kad bi poljubio Lidiju; kad zna da je uradio nešto teško, hrabro i divno. A ako ćeš već ţiueti, onda ćeš i raditi teške, hrabre i divne stvari.

210


44 lidija Liidija i Dil sedeli su u svom kutku kafića. Svi su brujali o maturskoj veĉeri koja ih je ĉekala za nedelju dana, poĉetkom maja. Niko ih više nije dirao. Pogotovo nakon što je Travis umro. Da li je to bila posledica njihove pristojnosti, ili su ostali uĉenici konaĉno i to prevazišli nakon dugo vremena, Lidija ni sama nije znala. Dil je na laptopu istraţivao koje bi kurseve mogao da upiše naredne godine na UST-u. „I, hoćemo li zajedno na matursko?“ upitao je kuckajući. Lidija uopšte nije podizala pogled sa romana Dţune Barns. „Izvini, Dile, ali ja na matursko idem u ţutoj hamer h2 limuzini s mojim deĉkom, razbacanim ragbistom. Prvo ćemo se sedam sekundi divljaĉki poseksati na zadnjem sedištu uz dosta stenjanja. I ja ću onda zatrudneti, pa ćemo se uzeti. On će se zaposliti kao prodavaĉ polovnih kola… Dobro, ova šala je i mene ubedaĉila.“ Dil je zatvorio raĉunar. „Ali ozbiljno.“ „Ozbiljno. Što da ne.“ Gricnula je šargarepu umoĉenu u humus, ali ga i dalje nije gledala. „Mislim da bi trebalo da ideš na matursko veĉe sa mnom“, rekao je zavodljivo, s novosteĉenim samopouzdanjem. Konaĉno je spustila knjigu da bi lukavo podigla obrvu: „Misliš, jel'?“ „Da. I smislio sam kako da nam ne bude grozno.“ „Sva sam se pretvorila u uvo.“ Nagnuo se ka njoj: „Paćeniĉka matura. Dakle, namerno ćemo se truditi da na maturskoj veĉeri izgledamo kao što veći paćenici.“ Lidija je saĉekala da joj se njegova zamisao slegne u glavi. „Onako kako bi svako ko pomisli na nas i oĉekivao.“ „Upravo tako. Da pokaţemo školi srednji prst.“ Pokazao je kafiću srednji prst da joj to i naglasi. Niko ga nije primetio.

211


„Na onakvo matursko na koje ne samo da bismo dopustili Travisu da ponese svoj štap, već bismo insistirali da to uradi.“ „Baš tako.“ Lidija mu je bacila petaka. „Sad sam ljuta što nisam ja to smislila.“ • • • Dil je obukao odelo koje je nosio i na Travisovoj sahrani (doduše, nije baš imao izbora). Lidija mu je zatrubila ĉim se zaustavila ispred njegove kuće. Dil je odmah poskoĉio sa trema. „Nisam ti nabavio buketić kao što si traţila“, reĉe Dil ulazeći u kola. „Odliĉno“, rekla je, pruţajući mu uvelu ruţu i zihernadlu. „Zakaĉi mi ovo na haljinu.“ Nosila je kitnjastu, šljokiĉastu matursku haljinu crvene boje iz osamdesetih. Dil je poslušao, a Lidija je isto tako prikaĉila Dilu maslaĉak na rever. „Ĉekaj“, rekla je. „IzaĊi. Treba nam tona selfija. Uzgred, nabio si već preveliku kilometraţu kroz moje pretvaranje na blogu da te ne poznajem. Nakon više stotina hiljada pregleda tvojih snimaka, ništa ti neće faliti ako ljudi i pomisle da promovišem nepotizam. Znaĉi, sve ovo ide na moj blog. Pravi se da se ludo zabavljaš sa mnom.“ Dil se nasmejao ĉim je Lidija ustala. Samo je desnu nogu i levu ruku prešla sprejom za samopotamnjivanje. Lidija zauze pozu: „Prvo nisu hteli da mi udovolje. Popustili su tek nakon što sam platila za prskanje ĉitavog tela.“ Lice je takoĊe namackala blesavom, šljokiĉastom šminkom uz previše natapiranu, podignutu frizuru. Stavila je i dugaĉke, dreĉavoroze veštaĉke nokte. „Izgledaš šašavo“, rekao je Dil. „Pa htela sam da izgledam kao uĉesnica izbora za mis koji je organizovala neka prostitutka s magistrale. Ili obrnuto.“ „Skroz. Mada, stvarno izgledaš lepo.“ Da se nisi sluĉajno zacrvenela. „Ne lupaj. DoĊi ovamo.“ Uslikali su gomilu slika, što pojedinaĉno, što zajedno. Dok ih je Lidija kaĉila na Tviter i Instagram, s Dilom nasmešenim na svakoj od njih, konaĉno se prepustila osećaju olakšanja. Dil je ţiunuo. Srećan je. Ĉeka ga budućnost. „E dobro, vreme je za veĉeru pre paćeniĉkog maturskog bala“, reĉe Lidija. „Koju ću ja da platim, da ispadnemo još veći paćenici.“

212


„Ne, ne. Ţao mi je.“ Dil je gurnuo ruku u novĉanik ne bi li izvukao novu novcatu novĉanicu od pedeset dolara. „To ti je s takmiĉenja talenata?“ „Aha.“ „Brate. Izvesti curu u noćni provod po gradu s tvojom rokerskom zaradom nije nimalo paćeniĉki.“ „Eto, izgleda da ĉak ni paćeniĉko matursko ne mogu da izvedem kako treba, eto koliki sam ja paćenik“, reĉe Dil šeretski. Odvezli su se do pola sata udaljenog Kukvila. Usput su slušali neki pozitivistiĉki ce-de za samousavršavanje. Lidija je zatekla sebe kako uţiva u njemu i to bez ikakve sprdnje, koliko je bila veselo raspoloţena. Isto tako, bez ikakve sprdnje, zatekla je sebe kako uţiva u Dilovim poţudnim pogledima. Moguće je da mu je i sama dobacila koji ĉeţnjivi pogled. „Kuda ćemo?“ upitao je Dil. „Do Kreker barela.“ „Ali meni se kod njih sviĊa.“ „Znam. Malo, eto, i ja varam“, reĉe Lidija. „Teorijski govoreći, do Kristala bi pošli najveći paćenici, pa onda do Kuće vafla. Ali ne zaboravi! Mi smo toliki paćenici da ĉak ni paćeniĉko matursko ne moţemo da odradimo kako treba, pa ćemo ipak na pristojnu veĉeru.“ Spominjanje Kristala podsetilo je Lidiju naTravisa. Nije isto bez njega. Privukli su poglede ĉim su ušli. Lidija je zamahnula kosom pre nego što će prkosno proći pored svih koji su se zablenuli u njih. Stariju konobaricu nije doticalo ni kako su se sredili, ni paţnja koju su privukli. „Što ste mi lepi tako udešeni. Idete na matursko veĉeras?“ upitala je. „Idemo, gospoĊo“, reĉe Lidija s upadljivo jaĉim juţnjaĉkim naglaskom nego inaĉe. Nabacivala ga je u posebnim prilikama. Konobarica se nagnu ka njima: „E, pa lepo ću vas ugostiti kad vas već ĉeka tako jedno vaţno veĉe.“ Igrali su se iks i oks bockalicama za stolom ĉekajući dijetalni sprajt (najbolje piće za paćenike, prema Lidiji). Dil je taman bio na korak do pobede, kad je Lidija opušteno pruţila ruku i gurnula bockalice tako da se raspu po podu. „Ţao mi je, Dile“, rekla je kad se Dil bacio na pod da pokupi bockalice. „PobeĊivanje u Kreker barelovim bockalicama nije nimalo paćeniĉki. To je trijumf ljudskog duha. Mislim, zaista, zar nije upravo tebi pala na pamet ova zamisao?“ Konobarica se vratila s dijetalnim sprajtom. Jeste li se odluĉili?“

213


„Jesmo“, reĉe Lidija. „Ja ću porciju prţene pileće dţigerice; gomilu palaĉinki s borovnicama uz kuglu sladoleda od vanile odozgo i parĉe duple ĉokoladne koka-kola bajadere uz kuglu sladoleda od vanile odozgo.“ Dil pokuša da zausti: „A ja ću…“ „On će isto što i ja.“ Konobarica prebaci pogled s Dila u Lidiju, pa nazad. Ja ću isto što i ona“, Dil rado pristade. Konobarica pogleda Lidiju s odobravanjem. „Dobro, gospoĊice. Stiţe!“ Odgegala se dalje. „Pogledaj me pravo u oĉi i reci mi da ovo što sam naruĉila, objektivno govoreći, nije najpaćeniĉkiji obrok na svetu“, reĉe Lidija. „A da si stavila kuglu sladoleda i na pileću dţigericu?“ „Da, ali tu stupamo na posleobroĉno podruĉje u kojem se već treba iskazati na delu. A to već i nije za paćenike. Cenim ideju, ali bolje da veĉeras pratiš šta ti ja kaţem.“ „Ali sve je ovo bilo moja zamisao.“ „Briga me.“ „Razumeo!“ Pijuckajući gazirano piće, pokazao joj je jednu od slika na zidu. „Da li ti je ikada palo na pamet koliko slika mrtvih ljudi imaju po zidovima Kreker bareloua?“ „Mislim da bi trebalo da kaţeš Kreker barela ako ćemo već po pravopisu. Šta ako tvoj duh, nakon što ti okaĉe sliku u Kreker barelu, doveka mora da pohodi Kreker barel?“ „Treba da onda jednom krišom unesemo uramljenu Travisovu sliku u neki Kreker barel i okaĉimo je, za svaki sluĉaj“, reĉe Dil. „Mislim da bi Travis baš voleo da pohodi Kreker barel.“ On i Lidija se nasmejaše. Nakratko je osetila oštar bol „Nedostaje mi Travis“, rekla je, „i volela bih da je ovde.“ Dil je oborio pogled, petljajući nešto oko bockalice, najednom izgubivši veselost. „On bi se veĉeras baš dobro zabavio. Pozvao bi Ameliju da poĊe s njim.“ „Šta misliš da bi Travis mislio o… našoj trenutnoj situaciji?“ „Prihvatio bi je. To sigurno znam. Priĉali smo o tome. Pokušavao je da me natera da ti se nabacim pre nego što je…“ odlutao je Dilov glas. Lidiji skliznuše suze niz obraze. Ne samo zbogTravisa. Dobro, uglavnom zbogTravisa. Ali i zbog Dila. Prvenstveno što će joj i on uskoro nedostajati. I nešto malo i zbog ĉinjenice da u Njujorku nema Kreker barela. Svakako ne bih izdrţala baš celo veče. Eto, raspadam se čak i uz šaljivi karakter cele priče.

214


Ispruţila je ruku. Dil ju je prihvatio. I on je zaplakao, taman kad im je konobarica prišla s hranom. Zabrinuto ih je osmotrila. Jeste li mi dobro? Je l'sve u redu?“ Jeste, gospoĊo“, rekla je Lidija, paţljivo brišući oĉi da ih ne bi sluĉajno izbila prstenjem ili veštaĉkim noktima. „Nego stalno gubimo na bockalicama, a veoma smo osetljivi.“ „Eee, dušo moja, ĉini mi se da nikad dosad nisam videla da je igrica nekog toliko uznemirila. A da je odloţite u stranu, ako vas već toliko uznemirava?“ Lidija šmrcnu i nasmeja se. „Eto nas na maturskoj veĉeri, plaĉemo usred Kreker barela u Kukvilu. Rekao bih da nam baš fino ide ovo naše paćeniĉko matursko“, rekao je Dil pošto je konobarica otišla. Lidija je obrisala nos maramicom. „Daj jedan selfi. na brzaka dok se još vidi da smo plakali.“

215


45 DIL „Dobro je da je veĉeras lepo vreme“, rekla je Lidija kad su stigli nazad do njene kuće. „Strah me je i da pitam“, rekao je Dil. Lidija mu se nestašno osmehnula, što je u poslednje vreme ĉesto radila. „Ne moraš ni da pitaš. Uskoro ćeš saznati.“ Otvorila je ulazna vrata. „Tata?“ doviknula je. „Dovezi napred limuzinu!“ „Jesi li sigurna, dušo?“ doviknuo je. „Paćeniĉko matursko.“ Samo je uzdahnuo. „Moramo da krenemo na bal. Hajde.“ „Slušaj, dušo, ja ću da vas vozim. Popriliĉno je paćeniĉki ako te tata vozi na matursko. Evo, navući ću i nešto blesavo na sebe.“ „Pošto tvoja odeća inaĉe nije blesava? Rekla sam ti da dovezeš limuzinu napred.“ Vrteći glavom, doktor Blankenšip nestade iza kuće. Vratio se, gurajući škripavi, zarĊali, jeftini planinski bicikl. „Oh, ĉoveĉe“, rekao je Dil, smejući se. „Nisam vozio bicikl još otkad sam bio mali. Nisam siguran ni da se sećam kako to ide.“ „Pa kaţu da ti to ide kao voţenje bicikla“, reĉe Lidija. „Budite paţljivi!“ doviknuo je doktor Blankenšip za njima kad su krenuli. Dil je vozio, a Lidija je sedela na kormanu. • • • Dil je malo-malo virkao prema Lidiji dok su se vozili. Ona je razdragano posmatrala ulicu pred njima. Okrenula se da mu skloni pobegli pramen

216


kose od oĉiju. Stvarno mi je drago što sam oude i što ne leţim na dnu reke Stirkiler. Odnekud zaĉuše kosilicu. Miris pokošene trave mešao se s mirisom jorgovana. Spoj koji je na toplom vazduhu ranog maja podsećao na med. „Hoće li ti imalo nedostajati ovo?“ upitao je Dil kad su skrenuli u Glavnu ulicu, prošli pored knjiţare Riverbenk i mahnuli gospodinu Bersonu. „Šta? Druţenje s tobom? Ili“, pokazala je rukom prema gradu, „ovo?“ Dil je ponovio njen pokret kad su se pribliţili kafiću Blagovesti, gradskom trgu sa senicom i napuštenom forestvilskom pozorištu iz dvadesetih godina prošlog veka. „Ovo. Druţenje sa mnom će ti svakako nedostajati.“ „Malo laskamo sebi, jel'?“ Glas joj potom zazvuĉa ĉeţnjivo. „Hoće“, rekla je tiho. „Nedostajaće mi ovo. Sad, kad vidim svetlost na kraju tunela, ovaj naš gradić mi više i ne deluje toliko loše. U Blagovestima su pravili bar kolko-tolko dobar kafe late po Luki. Da ne pominjem da Njujork moţda ima mnogo knjiţara, ali nema Riverbenk. A tebi?“ „Aha. Hoće malo. Nedostajaće mi naši vozovi i Stub.“ Pustio je da tišina zavlada izmeĊu njih nekoliko trenutaka okrećući pedale. „Mislio sam da ću proţiveti ceo ţivot i umreti u ovom gradu. Ne znam kako sam uopšte mogao da ţivim tako.“ Lidija se namestila na biciklu. „Bićemo studenti, Dile.“ „Aha. Hoćemo.“ „Sa predavanjima i tome sliĉno.“ „Oboje ćemo imati tonu predavanja.“ Nikada se ranije nije radovao zbog škole. Ali to je zato što se do sada radilo o forestvilskoj srednjoj školi. „Moći ćemo da priĉamo o njima. Ili o bilo ĉemu drugom zanimljivom, što bi verovatno bilo bukvalno sve drugo.“ Nasmejali su se. Lidija se oslonila uz Dilovo telo, gledajući da mu se što udobnije namesti uz grudi. Dil se sagnuo da je poljubi iza uha. „Uspeli smo, Dile.“ „Aha“, rekao je tiho. „Uspeli smo.“ Još kad bi naš uspeh vodio u istom smeru i ka istom mestu. Dok su se vozili tako udvoje, opet se setio Travisa. Leţi sam pod zemljom, u mraku, dok Lidija i ja ţivimo, nastavljamo dalje, šalimo se. Jedino što mu je umanjilo griţu savesti bio je neki osećaj da bi Travis, ako ih kojim slučajem posmatra s neke tačke odozgo, bio srećan zbog njih. Travis bi hteo da uradimo uprauo ovo što radimo. Još su se malo vozili u tišini dok Dil nije opet progovorio. „Ovo već ne bi bilo tako lako izvodljivo s Travisom.“

217


„Ĉak i da on okreće pedale, a ti sediš na kormanu, sa mnom u krilu, ne bismo imali mesta još i za njegov štap.“ „Slomili bismo bicikl. Mislim da jeTravis bio teţi od nas dvoje zajedno.“ Lidija se zagledala u daljinu. „Opet ćeš me rasplakati. Razmazaće mi se maškara.“ Okrenula se prema Dilu. „Eto, sad još i ti.“

218


46 lidija Zaustavili su se ispred škole koju je upravo napuštala limuzina pt kruzer, nakon što je ostavila svoje putnike. Dţasmin Karns i njen pratilac Hanter Henri stajali su malo ispred Dila i Lidije u redu ispred školske sale za fiziĉko. Dţasmin se okrenula, ugledala ih oboje, i posebno se iskreveljila Lidiji. Njeno previše našminkano lice kao da je govorilo – vas dvoje ste baš našli da mi upropastite najvaţnije vele u ţivotu u takvom seljačkom izdanju. Nagnula se ka Hanteru da mu nešto šapne. Hanter se okrenuo, odmerio ih od glave do pete, pa se nasmejao, ali više da bi ga oni ĉuli nego zato što se zaista razveselio. „Hanter se smeje jer mu je Dţasmin ukazala na inherentnu zaludnost ljudske egzistencije i puki privid postojanja ljudske samosvesti, a jedini naĉin na koji bi on duševno mogao da obradi takve pojmove jeste kroz neumesnu reakciju smejanja“, šapnula je Lidija Dilu. Ušli su u zamraĉenu salu za fiziĉko. Di-dţej je puštao neku hit limunadu od pre ĉetiri meseca. Već su mogli da ĉuju zajedljivi šapat i mrmljanje i osete upiljene poglede. „Nije li strava osećaj što za svega nekoliko kratkih nedelja nijedno od nas nikada više neće morati da viĊa ove ljude na svakodnevnoj osnovi?“ rekla je Lidija. „Ti nećeš. Neki od njih moţda još i odu na UST.“ „Ali nikada više neće postići tu kritiĉnu masu grozomornosti kao sada. Ĉak ni na UST-u.“ „Istina. Divan je to osećaj. A divno je i kad te više nije briga šta bilo ko od njih misli o tebi.“ Kao po nekom znaku, Tajson Rid i Medison Lukas proĊoše kraj njih. „O, Lidija, srce“, reĉe Medison sva pršteći od laţne zabrinutosti, „biće da su ti preskoĉili nekoliko mesta na telu kad su te potamnjivali.“

219


Lidija se zvonko nasmejala. „Ma nije valjda! Ovo je poslednji put da izaberem detektor moţdane aktivnosti Medison Lukas u spreju za potamnjivanje.“ „Veĉito se praviš pametna“, reĉe Medison podrugljivo. „Veĉito nisi pametna“, reĉe joj Lidija. Dil se postavio izmeĊu Medison i Lidije. „Nego, Medison i Tajsone, zar ne kapirate? Više nas ne moţete povrediti. Više nam ništa ne moţete. Nemate više šta da nam oduzmete. Sad ste niko i ništa.“ Medison na to navuĉe izraz kao da je prdnula usred bogosluţenja. Tajson se uneo Dilu u lice. „Imaš sreće što smo na maturskom, Dildo. Inaĉe bi dobio po guzici. Zabole me što ti je drug umro i što te sad svi saţaljevaju.“ Dil nije ni trepnuo. Samo se nasmešio. „Misliš da će me tako nešto zaboleti nakon svega kroz šta sam prošao? Hajde. Udari me tom tvojom ruĉicom.“ Zurio je Tajsonu pravo u oĉi sve dok Tajson, nakon što je još jednom dreknuo koliko Dil ima sreće što je matursko veĉe, nije šĉepao Medison za ruku i ljutito odjurio dalje. „Ţao mi je, inaĉe, što nijedan fakultet nije hteo da igraš ragbi za njih!“ doviknula je Lidija za njima. Okrenula se prema Dilu pa je prislonila nadlanicu uz ĉelo praveći se da će pasti u nesvest: „Moj vitez u blistavom oklopu!“ „Zar ne bi li bilo paćeniĉki dobiti šljivu na oku na maturskom balu?“ „Bez sumnje.“ Di-dţej je pustio neku laganu pesmu. Lidija je uhvatila Dila za ruku. „Hajdemo, ser Galahade. Biti jedini koji plešu na maturskom takoĊe je vrlo paćeniĉki.“ Povela ga je na sredinu plesnog podijuma, gde se naĊoše sami, okruţeni ljudima koji su podrugljivo zurili u njih. Dil je spustio drhtave ruke na Lidijine bokove. „Verovatno bi bilo najbolje da plešemo skroz priljubljeni, ĉisto radi što većeg paćeništva“, rekla mu je. „Kad već radimo ovo, da uradimo kako valja.“ Primakla ga je sebi. Taman toliko da oseti toplinu njegovog tela. Da krajiĉkom oka vidi samo (savršene) obrise njegove vilice, ali ne i upiljene posmatraĉe. Da ĉuje njegove (ubrzane) otkucaje srca, ali ne i podrugljivi smeh. Dok su tako plesali, njišući se kao dva drveta na vetru, shvatila je da se baš i ne oseća paćeniĉki kako bi trebalo.

220


47 DIL Odvezli su se nazad do Lidijine kuće pod sjajem meseca i zvezda. Lidija je

sedela na kormanu, oslonjena ramenom o Dilove grudi. „Fotograf na maturskom baš i nije bio nešto naroĉito oduševljen“, reĉe Dil. „Ne mogu ti opisati koliko me zabole“, reĉe Lidija. „Ironija se krije u ĉinjenici da su se svi pravili zabrinutiji našim ismevanjem njihove divne proslavice sazrevanja nego voţnjom u pijanom stanju ili opasnošću da neke devojke dobiju u piću drogu za silovanje.“ „Nikad se u ţivotu nisam lepše proveo.“ Lidija se okrenula i nasmešila. „Inaĉe, baš si ispao faca kad si se onako suprotstavio Tajsonu. Bilo je, usudila bih se reći, popriliĉno seksi.“ Seksi, hm? Dil je podigao ruku s kormana ne bi li zavodljivo stegnuo mišicu pred njom: „Šta da ti kaţem, luĉe. Tajson je dobio priliku da vidi kakvim arsenalom raspolaţem.“ Lidija frknu i zgrabi ga oko zgloba ne bi li mu vratila ruku nazad na korman. „Nepopravljivi si šmokljan. Srećom po našu vezu, stvarno si grozan u izigravanju bilmeza.“ Prošli su pored knjiţare Riverbenk. Dil je pokušao da se usredsredi na put, ali ga je geometrija Lidijinog vrata omela. „Nedostajaće mi ovo“, reĉe Dil. E blaţe nisam mogao sroĉiti. „Ovaj grad?“ Lidija pokaza na gradski trg iza njih. „Ili ovo?“ Pokazala je rukom njih dvoje. „Ovo. Kad smo zajedno.“ Svideo mu se ukus reĉi zajedno na jeziku, sliĉan nektaru. Lidija je podigla ruku da ga štipne za obraz. „Oh. Vidi ko se konaĉno uţiveo u našu veĉerašnju ulogu!“ Dil se odmakao od nje. „To je kao bilo paćeniĉki? Što ćeš mi nedostajati?“

221


„Naravno da nije. Samo te malo zezam.“ Ponovo je prislonila glavu uz Dilove grudi. Noćni lahor cvetnog mirisa naneo je pramen Lidijine rašĉupane kose na Dilove usne. Zagolicalo ga je, ali nije uopšte pokušao da ga skloni. Stigli su do Lidijine kuće. Kad je skoĉila sa bicikla, Dil se na brzaka osvrnuo da proveri da li je vazduh ĉist. A onda ju je zgrabio oko struka i privio uz sebe. „Još će mi nešto nedostajati.“ I onda ju je poljubio. Naĉin na koji mu je uzvratila poljubac govorio mu je, bez ikakve sumnje, da ona njihova pravila opet ne vaţe. „Nego“, reĉe Dil naposletku, „bolje da prekinemo, da nas tvoj tata ne vidi.“ „Zasluţio je da vidi kako mu se kćerka cmaĉe s propovednikovim malim za kaznu što me je naterao da odrastem u ovom zatucanom gradu. Ali hajde za mnom.“ Lidija je dala znak Dilu da poĊe za njom do straţnjeg dvorišta. Skinula je cipele i otišla do ĉesme. „Sad ulazimo u završnu fazu paćeniĉkog maturskog. Dok se naši drugari krešu u Holidej Inu u Kukvilu dok ne zatrudne, ti i ja ćemo se igrati prskanja, pa ćemo onda gledati zvezde dok ne budeš morao da se vratiš kući. Vaţi?“ Nije ĉekala da joj Dil odgovori, već je pustila vodu i prskalica poĉe da šišti ukrug po travnjaku. „Hajde, Dile!“ Uskoĉila je meĊu niz prskalica, i poĉela da ciĉi i kikoće se kao dete ĉim se pokvasila. Dil je pokrio lice rukom, nasmejao se, pa zavrteo glavom. Lidija se već sva cedila od vode. Preostala maškara razlila joj se niz obraze u mastiljavim prugama. Kosa joj se raspustila, kiĉasta frizura bila je mokra. Sad joj je visila oko lica. I naoĉare su joj bile pošpricane kapljicama vode. Zacerekavši se, dohvatila je prskalicu i poĉela da juri Dila. Pokušao je da joj umakne. „Ne! Beţi od mene!“ Okliznuvši se, pao je u mokru travu i Lidija je odmah skoĉila na njega. Oborila ga je (doduše, i nije se nešto ţestoko opirao, pogotovo kad je ostala da leţi preko njega duţe nego što je bilo potrebno) i potpuno nakvasila. Trĉali su kroz prskalice poskakujući još nekoliko minuta, uz ciku i kikot. Lidijini roditelji izašli su na straţnji trem. Lidijina mama prekrstila je ruke preko grudi. „Lidija, jesi li sigurna da je Dilu ovo zabavno koliko i tebi?“ Ustao je, stojeći u lokvi vode, s ogromnom mrljom od trave s jedne strane odela. „Zabavno mi je, gospoĊo. Ili bar mislim da jeste. Nije mi baš uvek jasno šta se Lidiji mota po glavi.“ GospoĊa Blankenšip uzdahnu. „Nisi jedini.“

222


„Dobro, deco, ostavićemo vam peškire kod vrata kad krenete unutra“, reĉe doktor Blankenšip. „Mi idemo da gledamo TV.“ Lidija im rukom pokaza da se ĉiste, i oni uĊoše. Uhvatila je Dila za ruku. „Dobro, a sad je došlo vreme za posmatranje zvezda!“ Odvukla je Dila nasred travnjaka, gde se baciše na mokru travu, opruţeni jedno do drugog na leĊima. I tako su se nekoliko sati smejali bez prestanka, priĉajući o svemu i svaĉemu, dok se nisu polako osušili. Nakon toga su se ućutali, zagledani u beskrajno zvezdano prostranstvo dok su sove i cvrĉci pevali svoje noćne pesme oko njih. Lidija se potom ušuškala uz Dila spustivši glavu na mesto gde mu se ruka spaja s grudima. Svaki ţivac u telu zatreperio mu je u tom trenutku, poput naleta vetra kroz visoku travu. „Nego, Dile“, šapnula je, „slagala sam te. Ovo je zapravo završna faza paćeniĉkog maturskog. Umesto da je povališ, tvoja pratilja s maturskog zaspaće uz tebe.“ Lidijina kosa razlila mu se po grudima stvarajući pritoke i ušća. Disanje joj se usporilo, glava joj je klonula. Šta će se sad desiti s ouim? S nama? Nemoj, nemoj ni da pitaš. Samo prihuati ovaj dar, ovaj trenutak, nakon svega što ti je ţivot oduzeo. Imao je osećaj da blista, kao da mu je krv fluorescentna. Kao da mu se dobovanje i pulsiranje srca moţe videti kroz koţu. Posle nekog vremena, promeškoljila se, predući kao maĉka, pa se još više ušuškala uz njega, usana prislonjenih uz njegov vrat. Mogao je da oseti toplinu njenog daha. Prebacila je nogu preko Dilove. Ona je prava. Ona mi je sve. Ona je merilo po kom ću procenjivati lepotu do kraja ţivota. Svaki ću dodir porediti s njenim dahom na koţi. Svaki glas s njenim glasom. Svaki um s njenim umom. Moje merilo savršenstva. Njeno ime uklesano je u mene. Da mogu, leţao bih oude s njom pod zvezdama dok mi srce ne pukne. Polagano je ispruţio slobodnu ruku da je pomiluje po kosi. Neţno je prešao dlanom preko nje. Pa opet. I opet. I opet. Kad bi mogao dovoljno da se primiri, ĉitav bi se svet zaustavio oko njih. Zemlja u orbiti. Razigrani talasi. Marš reka prema moru. Krv u venama. I ne bi bilo više niĉega, osim njenog savršenog, privremenog prisustva. Zapamti ovaj trenutak. Sačuvaj ga. Dok sledeći voz ne zapišti u daljini i naruši ovaj mir.

223


48 lidija Suton te rane junske veĉeri bio je neţan i zelen, još osloboĊen teške, letnje

omorine. Na Travisovom grobu izrasla je mlada trava. Sedeći kraj njega, pokušali su da u sebi pronaĊu šta bi rekli jedno drugom iTravisu. Lidija se više nije osećala kao da ostavlja Dila za sobom, ali jeste osećala kao da ostavlja Travisa za sobom. Što je bilo i gore i iracionalnije. „Koliko će ti trajati put?“ upitao je Dil, cupkajući vlati trave. „Desetak sati, mislim“, rekla je Lidija, i pljesnula komarca na nozi. Mrzela je kada mora da prekrati vreme neobaveznim ćaskanjem – i to hiljadu puta više kad je to radila s nekim ko joj je bio bitan kao Dil. Ali bilo joj je jasno zašto i to moraju da obave. „Preći ćeš ĉitav put u jednom danu?“ Po Dilovom drţanju, bilo joj je jasno da ni on ne uţiva u ćaskanju ništa više od nje, ali ni on isto tako nije bio spreman da ispuni tišinu bilo ĉime drugim. „Aha.“ „Ĉoveĉe! Kad krećeš sutra ujutru?“ Uzdahnula je. „Verovatno oko šest.“ „Uh. A onda ti poĉinje i volonterski rad…“ Dil je oprezno podigao bubamaru s ruke i spustio je na dlan da bi mogla da odleti. „Sledeće nedelje. Devetog juna.“ „Voleo bih da ne moraš već da ideš.“ „I ja, ali treba mi malo vremena da istraţim sve i smestim se pre nego što poĉnem da volontiram.“ „Nisi nervozna što ćeš raditi za gospoĊu iz Šika? Rekla si da je zastrašujuća.“ Lidija se ţalosno nasmejala. Jesam, i jeste.“ Usledila je neka vrsta napetog muka dok su slušali prigušeno zujanje insekata u drveću koje je okruţivalo groblje kao u nekom zagrljaju. Tih desetak dana koliko je prošlo od završetka škole proletelo im je u poslu, posmatranju vozova, sedenju pod Stubom, nasumiĉnim izletima (Dilu je bio

224


najdraţi onaj do Grejslenda), i u još mnogo, mnogo leţanja pod zvezdama i ljubljenja. Dil se oslonio o ruke. „Neće ti biti teško da parkiraš Ala Gora u Njujorku?“ „Hoće. Prodaću ga jednom od Dalijinih drugova iz škole. Naći ćemo se u gradu, pa će se on onda odvesti Alom na Stenford.“ Naĉas je osetila bol. Oh, nemoj. Nećeš se valjda sad još raspilaviti i oko neţivih predmeta? Plan je bio da se ne raspadneš baš ovoliko. „Prodaćeš Ala Gora? Nedostajaće mi“, traĉak izdaje u Dilovom glasu govorio je da i on ima isti stav. Biće da je iracionalno razmišljanje prelazno. Lidija je prešla rukom po travi. „I meni će.“ „Nadam se da si zadrţala bicikl s maturskog da mogu da te vozam kad budeš dolazila kući.“ „Kladim se da ću uspeti nekako da nagovorim tatu da nam pozajmi svoja kola.“ „Znam, ali na biciklu je baš zabavno.“ Jeste, Dile. Jeste. Svici zatreperiše meĊu nadgrobnim ploĉama u sutonu boje zelenog lišća. Groblje je mirisalo na ĉistu zemlju i osunĉani kamen. „Trebalo je da osmislimo neku ceremoniju“, reĉe Lidija naposletku. „Ali onda bismo morali da razmišljamo o ovome, a meni se nije razmišljalo o ovome.“ „Nije ni meni.“ Dil se zagledao u tlo. Lidija se pravila da radi isto, ali je zapravo krajiĉkom oka gledala sa strane Dila i blistave sviće razigrane oko njegove glave. Srce ju je bolelo pred spoznajom da svaki put kada otkuca, zapravo otkuca još jednu sekundu manje do njenog polaska, do odlaska od njega. „Dile?“ Spustila mu je ruku na koleno. Podigao je pogled: „Aha?“ „Nadam se da ćemo zauvek jedno drugome ostati deo ţivota, ma kuda pošli i ma šta radili.“ Eto, da niko ne moţe da me optuţi da nisam propatetisala na kraju, pomislila je iskreveljivši se u sebi. Pretpostavljam da će mi Njujork pruţiti dosta prilika da budem staloţena i manje osetljiva nego sada. Dil se primakao da spusti ruku oko Lidije. Ja ću se drţati toga, ako se i ti budeš drţala. Ipak ćeš ti odmaći u ţivotu mnogo dalje od mene.“ Spustila je glavu na njegovo rame: „Ne bih baš raĉunala na to. Mislim da i tebi budućnost sprema velika iznenaĊenja.“ „Nadam se.“

225


„Ţao ti je zbog ovog izmeĊu nas…“ htela je da ga pita Lidija, neodluĉnim šapatom. „Ne. Šta god da si htela da pitaš. Ne ţalim zbog bilo ĉega izmeĊu nas.“ Pomislila je na sve što će joj nedostajati. SviĊalo joj se kako nakrivi glavu kad joj se obraća, da mu kosa ne bi padala u oĉi; kako sedi podvijenih nogu, oslonjen o ruke. Nije je uvek gledao kada bi joj se obraćao, ali kada se radilo o neĉemu vaţnom, obavezno ju je gledao pravo u oĉi, pa bi se sva najeţila. A tek njegove oĉi: istovremeno i crne i uţarene. Kao olujni oblak obasjan munjom. Bilo joj je ĉudno da razmišlja o njemu kao nekome ko postoji i van njenog vidokruga. Zapitala se da li moţda ima potpuno drugaĉiji repertoar liĉnih pokreta. Moţda drţi glavu pod drugaĉijim uglom. Moţda sedi drugaĉije. Moţda mu oĉi kriju neki drugi sjaj i inteligenciju. Lidija je tuţno uzdahnula: „Verovatno bi bio red da se oprostim sa Travisom.“ Ona i Dil stadoše kraj groba. Dil joj je spustio ruku na rame. Zaustila je nešto, ali se prekinula. Pa ponovo. I ponovo se prekinula. „Travise, nedostaješ mi“, glas joj je zadrhtao. Duboko je udahnula. „I drago mi je što sam te imala za druga. Spomenula sam te na proslavi mature dok sam drţala govor kao jedan od uĉenika generacije. Pre nekih mesec dana, Dil i ja smo zajedno bili na maturskoj proslavi, i bilo nam je ţao što i ti nisi s nama. Nadam se da si srećan, gde god da si. I da moţda imaš neki strava plašt na sebi i neki sjajni maĉ ili šta već. Ţao mi je što ne ĉitam dovoljno fantastike da bih znala kakav bi štap poţeleo uz sebe. krvolom, ipak, jesam završila, i nije bio loš. Šteta što ne moţemo da popriĉamo o njemu. Ţao mi je što sam ti toliko kukala oko štapa. Ţao mi je što nisam na vreme rekla ljudima da smo drugovi. Ţao mi je što nisam znala koliko ti je bilo teško kod kuće. Ţao mi je što nemam da ti kaţem ništa pametno ili dubokoumno.“ Obrisala je suze i okrenula se da zagrli Dila. „Grize me savest što ga ostavljam za sobom.“ „I mene.“ • • • Otišli su do Stuba, da ćutke ukradu još koji zajedniĉki minut, slušajući kako reka svojim tokom dubi zemlju, kao što ljudi izdube jedno drugom tragove na srcu.

226


49 DIL Lidija je pustila da on odabere muziku u povratku kući. Odabrao je Dţoj

Diviţn i Love Will Tear Us Apart, jer je upamtio da joj je to omiljena pesma. Glasno su zapevali uz nju. Što se Dila tiĉe, on ju je više pevao jer mu se pevanje uĉinilo kao prihvatljiviji oblik vrištanja od bola što je, zapravo, hteo da uradi. Ĉak ga je i stomak zaboleo dok se muĉio da ostane pribran. Zaustavili su se ispred Dilove kuće. „Pa“, reĉe Lidija suznih oĉiju, „biće da je ovo tvoja stanica.“ „Aha“, reĉe Dil, nakašljavši se. „Biće da jeste.“ Otvorio je vrata i izašao. Obišao je Lidijina kola kako bi joj prišao i otvorio vrata. Otkopĉala je pojas, iskoĉila napolje i zagrlila ga. Ĉvrsto. Ĉvršće nego ikada ranije. „Stvarno, ali stvarno, stvarno, stvarno ćeš mi nedostajati“, rekla je Lidija pre nego što će joj suze preplaviti oĉi. „I ti ćeš meni stvarno, stvarno, stvarno, stvarno nedostajati“, rekao je Dil, pa se i on slomio. Ostali su tako zagrljeni nekoliko minuta, blago se njišući, dok su im suze lile i mešale se, pre nego što je bilo ko od njih ponovo progovorio. Jedno da upamtiš, Dilarde Erli“, šapnula je Lidija drhtavim glasom. „Ti si ti i niko drugi, a znamo da si sjajan, pametan, talentovan. Nisi tvoj deda. Nisi tvoj otac. Njihove zmije nisu tvoje zmije. Njihov otrov nije tvoj otrov. Njihova tama nije tvoja tama. Ĉak ni njihovo ime nije tvoje ime.“ Dil je zagnjurio lice u njenu kosu. Udahnuo je miris kruške, vanile, sandalovine, prikupljajući hrabrost. Bar je isprati s tajnim blagom svoga srca. Zar dosad već nisi shuatio da si skroz ogoljen? Plesao si sa smrću. Čega još imaš da se plašiš? Moţeš ti sve da preţiviš. Zmije. Smrtonosni otrov. Ovo. „Volim te“, šapnuo joj je na uvo. Lidija ga je još jaĉe zagrlila, priljubljujući uplakani obraz uz njegov, ali nekoliko trenutaka nije ništa rekla. Pokušala je nešto da kaţe, ali se

227


zaustavila. A onda se propela na prste, stavila dlanove na Dilovo lice i privukla ga k sebi.

228


50 lidija Osetila

je ukus suza na Dilovim usnama. Pa se nakratko prisetila svog odmora u Nentaketu krajem leta prošle godine i soli iz okeana na jeziku. Taj je ukus u tom trenutku osetila na usnama, ali će ga upamtiti za ceo ţivot, poput kraja tog leta. Obuzela ju je tišina, kao da se predala, kao da pada s velike visine ali nikada neće pasti na tlo. Kao da se davi i ne haje. On joj je drhtavim rukama prošao kroz kosu, pomilovao je po leĊima i vratu. A ona je imala osećaj da to vatra bukti kroz nju i… I… I…

229


51 DIL I…

Nakon svega, ovo bi konačno moglo da te uništi. Ali nije ga bilo briga. Hteo je da bude uništen na ovakav naĉin. Spremno je to doĉekao. Ali ipak moraš da je pustiš. Da je gledaš kako odlazi. Konaĉno su prekinuli poljubac, ali se odmah opet nezasito spojiše u još jednom zagrljaju. Nije imao predstavu koliko je vremena prošlo. Sati. Dani. Sekunde. Ruka mu se vratila na njen potiljak da je još jednom pomiluje po kosi. „Spasla si me.“ Prislonila mu je usne uz uho. „Sam si se spasao.“ Ostala je i bez glasa. Jedva ju je ĉuo od cvrĉaka. Pošto nije mogao da podnese muĉno otezanje, sam je prekinuo zagrljaj. A onda se setio. Rekao joj je da saĉeka i otrĉao u kuću. Vratio se sa ce-deom koji joj je zatim pruţio. „Snimio sam ti neke od svojih pesama. Ako ti se bude slušalo nešto drugaĉije tokom putovanja. I LiĊija je na njemu.“ Prislonila je ce-de na srce. Nekoliko sekundi zurili su jedno u drugo, brišući suze. Pošto nisu imali ništa više da kaţu, ili baš zato što su imali svašta da kaţu, poljubili su se još jednom. „Nazovi me kad stigneš, vaţi? Da znam da si stigla ţiva i zdrava“ zamolio je Dil, mada su mu reĉi zapele u grlu. Klimnula je. Ušla je u kola. I on je njoj tuţno odmahnuo rukom, stojeći nasred ulice i gledajući kako svetla njenih kola blede i nestaju. Prišao je stepenicama, seo na raspali prag i pognuo glavu kao da se moli. Oĉima zamućenim suzama nazreo je znak ispred crkve. KAD ISUS NEKOME UĐE U ŢIVOT, SVE PROMENI. Otvorio je vrata posle nekog vremena kao da će ući unutra. Ali nije mogao. Jedino bi prostranstvo ravnodušnog, beskrajnog, zvezdanog neba moglo u sebe da primi bol koji je nezadrţivo pokuljao iz njega.

230


52 lidija Mislila je da se dosta dobro drţala prethodne veĉeri, da se nije baš sasvim raspala na deliće. Imajući sve na umu, dobro joj je išlo kad je, nošena talasom uzbuĊenja, zastala u Virdţiniji na pumpi u blizini Roanoka. Toĉeći benzin, utanaĉila je planove za veĉeru s Dalijom i Kloi (na nekom jednostavnom, zabaĉenom mestu, pošto je Kloi gledala da ne privlaĉi paţnju; negde gde Dalija, koja je izbacila gluten iz ishrane, moţe da se uklopi; a da bude i nešto od nacionalne kuhinje pošto je Lidija bila iz Forestvila). Gledala je da dokumentuje ĉitav put za svoje pratioce na Tviteru i Instagramu, pa je usput uslikala i koju sliku. Bila je pospana pa je ušla unutra da kupi jaku kamiondţijsku kafu. Pumpa je bila prava pravcata riznica juţnjaĉkog kiĉa. Majice ukrašene narogušenim orlovima u uniformama konfederacije i natpisom „Amerikanac rodom, juţnjak milošću Boţjom“. Pa kecelje s natpisom „Kralj roštilja“ nad grubom karikaturom ĉovekolike svinje koja na raţnju peĉe (po svoj prilici) drugu svinju. Potkošulje sa mapama juţnjaĉkih drţava prikazanih u obliku tiganja od kovanog gvozda. Uzela je jednu s Tenesijem. Slikala je sliku za slikom. A onda glavni plen: porcelanski heruvim koji drţi zastavu konfederacije s „Baština ne, mrţnja“40 oslikanim u dnu. Nasmejala se, uslikala ga i poslala ga u poruci Dilu, a onda tvitovala svojim pratiocima, kojih je bilo 187.564, uz natpis – Rasisti: ne baš nešto, dobri, sa zarezima. Tad se setila neĉega. Na putu do Nešvila, tokom njihove poslednje školske kupovine, Dil joj je pokazao reklamni pano koji je poruĉivao – POSETITE VINOGRAD DELLA TAZZA, NAJBOLJU VINARIJU SREDNJEG TENESIJA. Uvek je znao da pronaĊe svašta što bi joj bilo smešno. 40 Šala se krije u pogrešno postavljenom zarezu, koji treba da stoji iza baština. Rasisti obiĉno koriste tu zastavu tvrdeći da je deo njihove baštine, a ne oblik mrţnje. (Prim. prev.) 231


„Dragi, hajde mi donesi moju najlepšu NASCAR jaknu i majicu s barjakom konfederacije. Baš bi mi dobro došla jedna ĉaša finog vina iz Tenesija“, rekla mu je. I tad ju je pogodila spoznaja. Skoro kao kamion. Spoznaja da baš ta osoba kojoj je najviše ţelela da pokaţe heruvima s pobunjeniĉkom zastavom pa da se zajedno nasmeju – nije bila kraj nje. I neće ni biti u većini drugih stvari koje će ikada videti i raditi u ţivotu. A uz to i spoznaja da joj već nedostaje ţivot koji nikada nije trebalo da joj nedostaje i da joj Dil nedostaje hiljadu puta više nego što je ikada mogla da zamisli. Slomila se. Taĉno tamo izmeĊu dva rafa, odakle heruvimi što vole baštinu ali ne vole mrţnju mogu ravnodušno da je posmatraju svojim beţivotnim oĉima od alabastera. I onda ono pravo, gadno plakanje, od kog se razmaze sva šminka, kad se i suze i bale sliju zajedno niz lice. Eto zašto sam smatrala da ne bi bilo dobro da slušam tvoj ce-de dok uozim. Eh, da me samo uidiš, Dile. Eh, da me samo uidiš. Uspela je nekako da se pribere minut ili dva kasnije i da odnese kafu i potkošulju do kase. Za kasom je sedela neka napaćena ţena od šezdesetak godina. „Oh, zlato“, rekla je, „je li sve u redu?“ Lidija klimnu, pre nego što će opet briznuti u plaĉ. Odmahnula je glavom. „Samo se kajem što pre odlaska nisam nekome rekla da i ja njega volim. Eto, samo to.“ „Pa dobro, zlato, ako mu nisi rekla, jesi li mu bar pokazala?“ „Nadam se da jesam“, reĉe Lidija jedva kontrolišući drhtavi glas. „Onda bih rekla da zna. Nismo mi ţene baš toliko dobre u skrivanju tako neĉega.“ Kasirka joj se saţaljivo osmehnula i posegnula pod tezgu. Izvukla je nekog medu koji je izgledao kao da je propatio sve njene patnje zajedno s njom. „Ipak je ovo benzinska pumpa, zlato, pa smo navikli na ljude kojima neko nedostaje i na ljude koji ţale što nisu nešto rekli pre polaska. Hoćeš jedan zagrljaj od mog Ĉestera?“ Lidija je ispruţila ruku da prihvati medu Ĉestera. Zagrlila ga je. Osećao se na cigarete i jeftinu kamiondţijsku kolonjsku vodu. Stvarno ne znam zašto ne bih otpočela glamurozni novi ţivot devojke iz velikog grada plakanjem sred benzinske pumpe, okruţena rasističkim heruvimima, dok grlim nekog smrdljivog medu. Jeste da Ĉester baš i nije bio onaj kog je ţelela da zagrli u tom trenutku, ali i on će nekako posluţiti.

232


53 DIL Dil je ustao kad su straţari uveli oca. Netremice je gledao Dila, ali mu je Dil

spremno uzvratio, bez skretanja glave. Otac je grubo izvukao stolicu da bi seo, ali je ipak ostao da stoji ĉim je primetio da Dil ne namerava da sedne. Dugo su stajali tako, gledajući jedan drugog, bar kako se Dilu ĉinilo. „Znaĉi“, reĉe otac, „mora da znaš da znam.“ Glas mu je bio zlokobno smiren. „Znam.“ „Da ĉujem, kako ćeš da se opravdaš.“ Dil je naredio svom glasu da ne zadrhti i nije zadrhtao. „Idem na fakultet. Da stvorim sebi bolji ţivot od ovog. Nemam šta da ti se pravdam.“ „Time napuštaš sopstvenu majku!“ procedio je otac tu reĉ, kao da se radi o nekoj bezboţniĉkoj reĉi. „Našao se ko će da mi kaţe.“ Otac je poĉeo da gubi zloslutnu smirenost. „Ne. Nisam ja napustio ni tebe ni tvoju majku. Već su me oduzeli od vas. Ti nas napuštaš po sopstvenom izboru, kao što me je i tvoj deda napustio.“ „Ne, uopšte nije tako. Jesam te zamalo tako napustio. Ali nisam.“ Dil je po izrazu koji se naĉas javio na oĉevom licu procenio da je uspeo da prodre do njega, makar na sekund. A onda mu se vratio propovedniĉki ţar. „Kršiš zapovesti Boţje time što iskazuješ nepoštovanje prema ocu svome i majci na ovakav naĉin. A veĉne muke ĉekaju one koji krše Boţje zakone.“ „Iskazao sam ti sasvim dovoljno poštovanja time što sam došao da ti ovo kaţem u oĉi. Što je mnogo više poštovanja nego što si zasluţio.“ Dilov otac nagnuo se ka njemu s rukama na stolu, pogleda upiljenog u Dila. Na licu mu je naĉas zapazio predaju. Dil je znao da je otac sigurno imao taj izraz na licu i u nekim ranijim prilikama, ali ga nikada nije zapazio. „Ovo je maslo one kurve, jelda? Tvoje male Dalile. Lidije. Priĉala mi je tvoja majka o njoj. Kako ti šapuće na uvo.“

233


Dil je osetio nalet usijanog gneva u sebi, gneva koji je ostavio ukus gvozda u ustima. A onda je shvatio: on upravo i ţeli tvoj gneu. Ne daj mu ga. Šta god ţeli da budeš, ko god ţeli da budeš – ne daj mu to. „Ne znaš šta priĉaš“, reĉe Dil tiho. „Nemaš pojma. I ţao mi te je. Mrzeo sam te. Dok sam mislio da ću postati kao ti, kako sam te samo mrzeo. Manje sam se plašio da umrem, nego da postanem kao ti. Ali sada, kada znam da se nikada neću pretvoriti u tebe, eto, konaĉno mi te je ţao.“ Dil se okrenuo i otišao. „Posrnućeš“, doviknuo je otac za njim. „Posrnućeš i pasti. Dilarde? Dilarde!“ Ali Dil se više nije osvrtao. • • • Doktor Blankenšip ĉekao ga je na parkiralištu u prijusu sa zadnjim sedištem pretrpanim stvarima kupljenim kod Trejder Dţoa. „Hej, Dile“, reĉe kad je Dil ušao. „Spreman za pokret?“ Dil je klimnuo, nasmešen. „Aha. Nego, doktore Blankenšip, dok ne zaboravim, da li bih za nekoliko meseci smeo da vas zamolim da me odbacite na UST? Pogledao sam da li imam autobus, ali nije baš najzgodnije.“ „Još kako. Nije uopšte problem. Biće mi drago da ti pomognem da se smestiš.“ „To bi baš bilo divno od vas. Veoma bih to cenio.“ „Moţemo da svratimo i do Nešvila ako hoćeš da posetiš tatu.“ „Ne, nema potrebe.“ • • • Dil je bio zauzet poslom, pa mu letnji dani protekoše jedan za drugim u tren oka. Bez ijednog jedinog prijatelja u gradu nije imao mnogo koristi od slobodnog vremena. Danju je radio za doktora Blankenšipa, a uveĉe je ponovo radio kod Flojda. Mami je davao koliko god novca je mogao, dok je istovremeno štedeo za fakultet. Ono malo viška što bi mu preostalo trošio je na komponovanje pesama i razgovore s Lidijom. Ĉuli su se svakog dana. Lidija je danju bila zauzeta volonterskim radom. Uveĉe je radila na proširenoj verziji Dolivuda koju je lansirala uz novĉanu pomoć Dalije i Kloi. Po prvi put poĉela je da prima i novinare sa strane i da obraĊuje mnogo šire

234


teme koje bi zanimale mlade ţene. Već su krenula pozitivna šuškanja, pa su i ljudi visokog profila poĉeli da joj daju intervjue. Nekih mesec dana nakon što je Lidija otišla, Lajdi je videla jedan od Dilovih snimaka kod Lidije na Tviteru. Retvitovala ga je svojim pratiocima, kojih je tada bilo ukupno 1,9 miliona.To je pokrenulo dosta krupnih stvari za Dirlija. Nekoliko nedelja kasnije, Lajdina menadţerka pozvala je da ga pita da li bi Lajdi mogla da snimi jednu od njegovih pesama na narednom albumu. Tonom koji je nagoveštavao da dobrano ublaţava realno stanje, rekla je Dilu da će od autorskih prava verovatno moći da kupi sebi poneki novi udţbenik. • • • Dil je sedeo u dnevnoj sobi, ĉekajući doktora Blankenšipa, okruţen svim što će poneti na fakultet. Dva jeftina kofera napunjena svom odećom koju je posedovao (ukljuĉujući i ono što je dobio u kutiji koju mu je Lidija poslala iz Njujorka), posteljinom i jednim peškirom. Tu je bio i njegov ranac sa laptopom. Gitara. Sveske za pisanje pesama. Osmotrio je svoju skromnu imovinu, ĉudeći se neoĉekivanom smeru u kom mu je ţivot krenuo. Veĉe pre toga i sam se sveĉano oprostio od Travisa na njegovom grobu. Ostavio mu je jednu pljeskavicu iz Kristala. Naredno veĉe imao je svoju prvu svirku u kafiću. Sve je nagoveštavalo da će lokal biti dupke pun. Dilova majka, obuĉena u uniformu spremaĉice, ušla je unutra i osvrnula se, smrknutog lica. „Videla sam Boţje planove za tebe, ali nije se radilo o ovome“, rekla je. „Kako si to videla Boţje planove za mene?“ Namerno je izbacio bilo kakvu gorĉinu iz glasa, premda je znao da mu se odgovor neće dopasti. Nije hteo da pokvari odlazak. Majĉino kameno lice na to se ublaţilo. „Kad sam te uzela u ruke kao bebu i zagledala ti se u lice, Duh mi ga je otkrio. Mesto ti je ovde. Da vredno radiš i ţiviš jednostavnim ţivotom. Da ţiviš poboţnim ţivotom.“ Dil je prošao prstima kroz kosu skrenuvši pogled. „Da znaš da bih nekada davno još i poverovao u to.“ Majka se trgnula na to. „Više ne veruješ?“ Dil se naĉas zagledao u tepih, usredsreĊen na izbledelu taĉku koja je nekada znala da mu zapadne za oko dok bi sedeo i svirao gitaru. „Imam i ja sećanja. Kad si bila u bolnici, u komi nakon što su ti slupana kola, lekar mi je rekao da ćeš moţda umreti. Satima sam te drţao za ruku, slušajući kako aparati klikću i dišu umesto tebe, pa sam zamolio Boga da te isceli i da mi

235


jednog dana uĉini ţivot boljim. I on je to i uĉinio. Poslao mi je ljude koji su me naĉinili hrabrijim, koji su mi pomogli da shvatim da imam izbor. Sad, eto, verujem da Bog ljudima da više staza kojima mogu da krenu. Ne samo jednu.“ Podigla je obrve na to. „I ti misliš da je ovo jedna od staza koje ti je dao?“ „Da.“ Zavrtela je glavom. Ne kao da se ne slaţe, već više kao da nastoji da pretvori uši u pokretnu metu za ono što im Dil govori. Da njegove reći ne bi ušle unutra. „To što ti misliš da je Bog, mogao bi biti Sotona u obliku blistavog anĊela.“ Dil se ţalosno osmehnuo. „Veruj mi, da su anĊeli koje poznajem Sotone, oni bi mi to već rekli.“ „Nije ti to nimalo smešno.“ Dilova majka pomerila je zalutali pramen kose sa oĉiju. „Nisi više kao nekad.“ „A kakav sam nekad bio?“ „Manje gord.“ Pogledao ju je pravo u oĉi: „To što ti nazivaš gordošću ja nazivam hrabrošću.“ Prekrstila je ruke. „To je to što jeste. A ti moţeš da koristiš koji god naziv hoćeš.“ Oklevala je koji trenutak, pa je rekla: „I ja se sećam kad sam bila u komi. Sećam se da sam ugledala prekrasnu svetlost. Ispunila me je toplinom i ljubavlju. Znala sam da bih mogla da poĊem za njom na neko lepše mesto, gde bih kleknula pred svoga Spasitelja i ništa me više ne bi bolelo. Ali nisam. Vratila sam se da bih brinula o tebi. Odluĉila sam da te ne napustim, i zbog te sam se odluke napatila. Ali ne ţalim.“ Dil je ustao i okrenuo se prema majci. Već je duţe vreme bio viši od nje, ali sad se osećao gorostasno. „Ne oĉekujem od tebe da shvatiš. Mene pokreće duh Boţji. Ovo je znak moje vere. Uradio sam ovo da bih se spasao.“ „Ne spašavamo mi sami sebe“, rekla je pomalo prekorno. „Nisam rekao da nisam imao pomoć.“ „Uradila sam sve što sam mogla za tebe, Dilarde“, zvuĉala je pomireno i skrhano. „Znam. Ali ovo više nije ni mesto ni ţivot za mene.“ Hteo je da joj kaţe koliko je bio blizu da uradi ono. Koliko treba da bude srećna što je uopšte ţiv. Ali nije mogao. Neke stvari ne mora nikada da sazna. Dilova majka poravnala je bluzu i odmahnula glavom. „Jesi li bar nekim delom ponosna na mene?“ upita je Dil. Odgovor već znaš.

236


„Cure s posla kaţu da bi trebalo da budem.“ „Pa jesi li?“ Oborila je pogled. „Ne znam“, rekla je tiho. Dil je znao da bi trebalo da bude povreĊen time. Umesto toga, više je osetio ostatke one dosadne tuge. Kao modricu koja je poĉela da bledi. I razoĉaranje što je njen odgovor bio upravo onakav kakav je oĉekivao. Dobro, ne baš skroz. Očekivao si otvoreno ne. Majka je prekinula tajac tako što je podigla kljuĉeve koji su stajali kraj lampe. „Moram da krenem na posao.“ Zaputila se ka vratima. „Mama?“ rekao Dil, iako još nije znao šta će sledeće reći. Zaustavila se s jednom rukom na kvaĉi, dok je drugom pognute glave stiskala koren nosa. Nije se okrenula. „Volim te“, uputio je reĉi njenim leĊima. Polako se okrenula. Oĉi su joj bile pune suza. „Plašim se da ostanem sama“, šapnula je, kao da se boji da će srušiti neku nakrivljenu branu u sebi ako to kaţe glasnije. „Znam.“ Svi se plašimo. Dil joj je nespretno prišao da je zagrli. Dugo je već nije zagrlio. Osetio je kosti u njenim bolnim leĊima i ramenima. Mirisala je na ajuori sapun i prašak za pranje iz ţute kutije na kojoj je pisalo „prašak za pranje“. Pokrila je lice rukama, ali mu nije uzvratila zagrljaj. Kad je prestao da je grli, spustila mu je vlaţnu ruku na obraz. „Moliću se za tebe, Dilarde.“ Zvuĉala je kao da ga ostavlja da umre negde u nekoj bestragiji. Pokušala je da se okrene i ode pre nego što Dil primeti suze koje su joj nezaustavljivo potekle niz obraze, ali nije bila dovoljno brza. Sedeo je tako još neko vreme buljeći u zid. Ukljuĉio je klima-ureĊaj, izvadio gitaru i zasvirao kroz njegovo tandrkanje, sve dok se doktor Blankenšip nije zaustavio ispred kuće u prijusu i zatrubio mu. Dil je iskljuĉio klima-ureĊaj i spakovao gitaru u futrolu. Prebacio je ranac preko leĊa, pa drhtavim rukama uzeo dva kofera i gitaru. A onda je izašao napolje u sunĉano jutro, osećajući se lakše i slobodnije nego ikada ranije.

237


ZAHVALNICA Ţeleo bih da se od srca zahvalim sledećim ljudima koji su ovu knjigu naĉinili mogućom. Mojim sjajnim zastupnicima: Ĉarliju Olsenu, Lindzi Blesing i Filipi Milns Smit. Mom izuzetnom uredniĉkom timu: Emili Iston i Tari Voker. Izabel Voren Linĉ i njenoj nadarenoj ekipi dizajnera – Alison Impi za neverovatno umetniĉko rešenje omota knjige, i Triš Parsel za sjajan unutrašnji dizajn. Fibi Je, Samanti Dţentri i svima iz Crown Books for Young Readers, kao i Barbari Markus, Dţudit Haut, Dţonu Adamou i njegovoj marketinškoj ekipi, i Dominik Simini i njenim struĉnjacima za odnose sa javnošću iz Random House Children's Books. Mojim sjajnim ĉitaĉima: Dţoelu Karpovicu, Šonu Kesleru, Šonu Lesliju, Heder Šilejs, Ejmi Sevil, Dţeni Dauns, Šeri Beret, Valeri Gouts, Benu Bolu i dr Danijelu Krozbiju. Savetodavnom odboru socijalnih sluţbi. Mojim momcima, DţeremijuVorosu, Robu Hejlu, Dţemsu Stjuartu. Mom guruu, Fredu Vorosu. Mojim fantastiĉnim šeficama, Ejmi Tarkington i Rejĉel Vilis. Lindzi Rid Ficdţerald, što mi je govorila da treba više da pišem. Dejvidu Arnoldu i Adamu Silveri, što su me primili u svoje bratstvo. Dr Malgorzati Butner Zavadskoj, prvoj koja me je nazvala piscem. Dţarodu i Stefani Perkins, što su uvek bili uz mene i što su mi pruţali nadahnuće. Dţonu Koriju Voliju, zato što je sve ono što se nadam da ću jednog dana postati. Jedino što nadmašuje tvoj neverovatni dar jeste tvoja velikodušnost. Natali Lojd, što me je stalno zasmejavala, i što je izmislila Midnajt Galĉ, uz mnoge druge ĉarobne svetove koje će tek izmisliti. Mojim Lidijama iz stvarnog ţivota: Trejsi Mur i Ali Maršal. Denise Grolmuse, zauvek ću biti tvoj duţnik. Ova knjiga ne bi postojala bez tebe. Mojoj nastavnici iz ĉetvrtog razreda osnovne škole, Lindi Viler, zbog koje sam poverovao da bih mogao biti pripovedaĉ. Dţou Boltonu, za njegovu poeziju.

238


Svima iz Rok kampa za mlade Tenesija i Juţnjačkog rok kampa za devojčice. Svima koji su mi, makar i podrugljivo, govorili da jednoga dana treba da napišem knjigu, jer ja obiĉno sve podrugljive komplimente prihvatam kao da su iskreni. Svima koji su ikada slušali moju muziku i podrţavali me. Ove knjige ne bi bilo bez priĉa koje su zapoĉete u pesmama. Tih pesama ne bi bilo bez vas. Gradu Nešvilu iz Tenesija, što nam je poţeleo dobrodošlicu. Javnom prevozu Nešvila što su im autobusi toliko divna mesta za pisanje. Veći deo ove knjige napisan je u vašim autobusima. Gradskim bibliotekama Nešvila, knjiţarama Parnasus i Rino iz Nešvila, kao i knjiţari Riverbenk iz Sparte: hvala vam što postojite. Mojoj mami i tati, koji su usadili u mene doţivotnu ljubav prema knjigama. Koji su mi ĉitali. Koji su me vozili do biblioteke i ostavljali me tamo s nekoliko novĉića u ruci za telefon da mogu da ih pozovem da doĊu po mene kad završim svoju višesatnu posetu. Vi ste uĉinili ovu knjigu mogućom. Mojoj predivnoj ţeni i najboljem prijatelju, Sari. Bez tvog ohrabrenja i podrške nikada ne bih napisao ni ovo, ni bilo šta drugo. Ti si mi sve na svetu. Ispunjavaš mi ţivot muzikom. I mom divnom sinu Tenesiju. Hvala ti što si savršen sin, što se uvek toliko ponosim tobom. Nikada neću zaboraviti zajedniĉka jutra koja smo provodili radeći na našim knjigama. Ljubav zasluţuje da joj se dignu spomenici, a ja jedino ovakav znam da napravim. Pravicu ih dok god budem imao dovoljno snage u glavi i rukama. Volim vas oboje. Hvala vam.

239

Džef zentner kralj zmija  
Džef zentner kralj zmija  
Advertisement