__MAIN_TEXT__

Page 1

Информации од E n terprise E ur o p e N e t w o r k Број 12/2016

АКТУЕЛНОСТИ

УСПЕШНИ ПРИКАЗНИ

ПОНУДИ ЗА СОРАБОТКА

Enterprise Europe Network во Македонија во Македонија, продолжува со истото темпо на излегување на е-билтенот, за поефективно запознавање на нашите читатели со најновите понуди и барања за соработка во доменот на бизнисот, технологиите и иновациите.


Актуелности

ENTERPRISE EUROPE NETWORK - 7МИ СОСТАНОК НА СЕКТОРСКАТА ГРУПА „ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО“ 16.11.2016, БРАТИСЛАВА - СЛОВАЧКА

Ф

ондацијата за менаџмент и индустриско

DG Grow, го претстави новиот повик за пилот проекти

истражување учествуваше на 7миот состанок

наречен „Зголемување на учеството на жените во

на Секторската група „Женско

МСП Инструментот на Хоризонт 2020” што се очекува

претприемништво” (WEG) што се одржа во

да биде објавен до крајот на 2016-та година. Повикот

Словачката Бизнис Агенција на 16ти ноември 2016та

со вкупен фонд од 500.000 евра има за цел да

година, во рамките на Годишната конференција на

поддржи два проекти на конзорциуми составени од

Enterprise Europe Network во Братислава, Словачка.

партнери од најмалку 4 ЕУ земји што претставува

Членовите на WEG заедно со гостите претставници

одлична можност за WEG.

од Генералниот директорат на Европската комисија за внатрешен пазар, индустрија, претприемништво и мали и средни претпријатија (DG Grow) и од европските платформи за промоција на женското претприемништво (WINGS, WEgate, WE CONNECT) дискутираа за новите иницијативи на Европската комисија за поддршка жените во бизнисот. Г-динот Patrick de Smedt, заменик-шеф на оддел при

Net een.mk

22


Актуелности На состанокот подетално беа претставени и

Членовите на WEG дискутираа за направениот

горенаведените платформи за поддршка на

напредок, го договараа новиот концепт на

женското претприемништво – Wegate од страна на г-

дејствување и активностите што треба да бидат

ѓа Sandra Steinhauer од DG Grow, и WINGS од страна

завршени до следниот состанок на групата,

на г-ѓа Sandra Meier, Универзитет за применети науки

вклучувајќи активности за зголемена видливост,

од Грац, Австрија. При тоа, беше нагласено

настани за вмрежување на жените претприемачи,

значењето на поврзување на WEG организациите со

собирање на добри пракси, и сл. Состанокот беше

наведените платформи, како и нивната промоција

заокружен со претставување на новите членови од

помеѓу жените претприемачи. Ова беше истакнато и

Велика Британија, Шведска и Турција, а

од г-ѓа Miriama Letovanec Svetkovska, претседателка

вмрежувањето продолжи и во текот на приемот

на Словачката платформа за женско

организиран од страна на Словачката Бизнис

претприемништво, која исто така даде преглед на

Агенција.

позицијата на платформата во националниот екосистем за поддршка, нејзините активности и

Подготвено од: Габриела Костовска Богоеска

иницијативи, како и на т.н „Бела книга“ на добри

Потпретседател на WEG

пракси од различни земји од светот.

Фондација за менаџмент и индустриско истражување

Net een.mk

33


Понуди за соработка

КОМПАНИЈА ОД ХРВАТСКА БАРА ДИСТРИБУТЕРИ ЗА СВОЈОТ ИНОВАТИВЕН ПРОИЗВОД ЗА WELLNESS И СПА

Опис: Компанија од Хрватска основана во 2013 година и насочена кон развој на нови технологии применливи во секојдневниот живот бара дистрибутери за еден од своите производи – иновативна климатска кабина што може да се применува во здравствениот и wellness секторот. Кабината е направена од монтажни модуларни панели со димензии 2*2*2 метри, со можност за дизајн и на нестандарден модел согласно индивидуалните потреби на клиентите. Целта на овој производ е да им овозможи на потенцијалните корисници да уживаат во медитеранската клима во текот на целата година. Во кабината преку специјално креирана направа се постигнува ефект на далматински морски воздух, а дополнително како специјален ефект се произведува и сина термална вода. Продуктот може да се применува во туристичкиот сектор, но исто така и во спортски клубови, вежбалници, и сл. Се бара дистрибутер кој има развиено дистрибутивна мрежа во туристичкиот и спортскиот сектор како и контакти со wellness и спа комплекси. Контакт: Петре Филипоски (contact@mir.org.mk) Референтен број: BOHR20160530001 Земја: Хрватска

Net een.mk

44


Понуди за соработка

СОФТВЕР ЗА УПРАВУВАЊЕ НА ФАРМИ БАЗИРАН НА ЗНАЕЊЕ Опис: Хрватска компанија има развиено клауд решение за управување на фарми. Решението се фокусира на помагање на фармерите преку оптимизација на производниот процес, а врз основа на иновативен пристап воден од податоци. Како резултат, се зголемува продуктивноста на фармите, се зголемува приносот по хектар, се намалуваат трошоците и се зголемува севкупната конкурентност. Компанијата бара крајни корисници заинтересирани за договор за техничка соработка или други компании за заедничко вложување и технолошка соработка. Главни предности:  Унапредена база на знаење со најдобри пракси за добивање на над 80 култури вклучувајќи и база на можни заболувања  Интелигентна матрица за рано препознавање на можните заболувања или појава на штетници  Мулти-јазичен пристап, 12 јазици преку кои овој софтвер им е достапен на фармерите од над 130 земји Контакт: Петре Филипоски (contact@mir.org.mk) Референтен број: TOHR20150907002 Земја: Хрватска

Net een.mk

55


Понуди за соработка

ПОНУДИ ЗА СОРАБОТКА

BRDE20161129001

BODE20151116001

Германска агенција за регрутација на кадар за

Германски производител и трговец на декорации од

германскиот пазар бара партнери во Европа за

фибер стакло бара нови деловни партнери.

соработка во рамки на договор за услуги.

Потенцијални партнери се декоративни компании, трговци на големо, дистрибутери, архитекти или

BRNL20161201001

градинари, врз основа на дистрибуциски услуги,

Холандски увозник на тропско тврдо дрво бара

комерцијални агенти или договор за производство.

пилана од источно-европските земји со капацитет за сечење на тропско тврдо дрво од Амазонскиот

BORU20161124001

регион. Компанијата мора да има капацитет за

Руска компанија специјализирана за производство на

производство на производи со врвен квалитет, како

пластични прозорци (во кој било формат, за каков

платформи, профили за прозорци за градежниот

било објект - од апартмани до приватни куќи и

сектор. Компанијата бара соработка во рамки на

фабрики), бара странски партнери заинтересирани за

договор за услуги.

договор за дистрибуциски услуги.

BOPL20161017004

BOES20161216005

Полски производител на хемикалии за индустријата

Компанија од Шпанија специјализирана за

и домаќинствата, нуди широка палета на производи

производство на шунка (cured и iberico) и колбаси

за заинтересирани дистрибутери од Европа.

бара дистрибутери од секторот за деликатесни прехранбени производи.

BRPL20151221001 Полска компанија со искуство во трговски активности

BOSI20161220002

во областа на маркетинг на еколошки производи,

Словенечки производител на кожни домашни

бара производители на технологии и производи

влечки/папучи бара дистрибутери.

поврзани со природата и екологијата со цел нивно застапување на пазарот во Полска. Компанијата е

BOIT20160505004

заинтересирана за соработка заснована на договор

Италијански стартап има развиено иновативен мобилен софтвер за нутрициона едукација и надзор. Софтверот е фокусиран на купување зеленчук и

за комерцијално застапување. BRBG20150423002 Компанија од Бугарија специјализирана за трговија на големо и продажба на градежни материјали и материјали за мебел бара иновативни партнери за долгорочна соработка. Компанијата нуди дистрибуција во Бугарија. BRBG20150423001 Се бараат производители, трговци на големо и

овошје што лесно овозможува примена на нов едукативен метод за подобрување на навиките за исхрана. Тоа е првиот софтвер за анализа на нутрициониот состав на купената храна и претставување на пирамидата на исхрана. Стартапот бара дистрибутери во рамки на договор за услуги со цел проширување на нивниот иновативен софтвер низ Европа.

извозници на покривни и подни површини и домашен ентериер.

Net een.mk

66


Понуди за соработка

ПОНУДИ ЗА СОРАБОТКА

BOMT20160524001

за GPS локација на возила.

Компанија со седиште во Малта основана од едукатори и академци од основното, средното и

BOIT20160928001

високото образование, бара партнери што ќе ја

Италијански производител на компоненти од

застапуваат, со цел продажба на софтверска

екструдиран алуминиум бара партнери од секторот

апликација базирана на cloud на образовни

за мебел.

институции или компании. Производите им помагаат на студентите и институциите подобро да управуваат

BOIT20150130003

со комуникацијата и да го организираат учењето на

Туристички оператор од Палермо, Италија,

позабавен и динамичен начин. Компанијата е

организира маршрути приспособени според

заинтересирана за договор за комерцијално

барањата на клиентите за групи и индивидуи

застапување.

заинтересирани за посета на Сицилија. Компанијата бара договори за комерцијални или дистрибуциски

BOSI20160524001

услуги, како и заедничко вложување, за создавање

Словенечка компанија нуди преведувачки услуги на

специјализирани туристички услуги и капацитети.

сите глобални јазици. BOUK20160921003 BOBG20161219003

Стартап од Обединетото Кралство има развиено нов

Бугарска компанија, инвентор на пропулзивни печки

ексклузивен и доверлив пазар дизајниран за

за затоплување на алуминиумски полуготови

студенти. Им дозволува да бараат, наоѓаат и да

производи за топло втиснување нуди заедничко

резервираат сместување со само неколку кликови.

вложување за заинтересирани производители на

Дополнително, нуди специјален сет на услуги за

печки.

сопственици на имот, на пример, услуги за управување со имот. Компанијата бара универзитети

BORS20161110001

за дистрибуција и промоција на оваа услуга на

Компанија од Србија бара трговски синџири и

нивните студенти, во рамки на договор за

дистрибутери за органско и неорганско суво овошје и

дистрибуција.

термостабилни овошни полнења. Лице за контакт: BORO20160927002

Влатко Стојановски

Романска компанија, лидер во областа на метални

T. ( +389) 23 24 40 04

изработки, бара европски партнери или

F. ( +389) 23 24 40 88

дистрибутери.

E. vlatko@mchamber.mk W. www.mchamber.mk

BOPT20160307001 Португалски веб-девелопер е заинтересиран за

f. www.facebook.com/chamber.mk t. www.twitter.com/Chamber_MK

воспоставување на договор за комерцијален агент (со или без техничка поддршка) со компании за консалтинг за управување со флоти и/или компании

Net een.mk

77


www.een.mk info@een.mk facebook.com/eiicm twitter.com/eenmk issuu.com/eenmk Тел: +389 (0)2 3293 204 Факс:+389 (0)2 3293 202

Net een.mk

8

Profile for Vesna Ojleska Latkoska

EEN-MK e-vesnik 2016/12  

EEN-MK e-vesnik 2016/12  

Advertisement