__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Информации од E n terprise E ur o p e N e t w o r k Број 11/2016

АКТУЕЛНОСТИ

УСПЕШНИ ПРИКАЗНИ

ПОНУДИ ЗА СОРАБОТКА

Enterprise Europe Network во Македонија, продолжува со истото темпо на излегување на е-билтенот, за поефективно запознавање на нашите читатели со најновите понуди и барања за соработка во доменот на бизнисот, технологиите и иновациите.


Успешни приказни

ПОСТИГНАТО СТРАТЕШКО ПАРТНЕРСТВО ЗА ПРИСТАП ДО ЕВРОПСКИТЕ ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОГРАМИ СО ПОДДРШКА НА ENTERPRISE EUROPE NETWORK

И

КТ секторот е еден од главните контрибутори

4Virtus со поддршка на мрежата во октомври 2015

кон иновациите и растот како на македонската

година зеде учество на Брокерскиот настан

така и на севкупната европска економија. Но воедно

SICILY4EXPO во Милано, Италија каде што оствари

овој сектор се соочува и со низа предизвици,

бројни средби со компании од различни делови на

вклучувајќи ја и потребата за интензивирање на

Европа. Една од компаниите беше и PFM SRL,

развојно-истражувачките активности на компаниите.

италијанска компанија што делува на полето на е-

Една од компаниите во Македонија која своето

семантички веб сервиси. Нивната средба во рамките

работење и конкурентска предност ги заснова токму

на настанот беше само почеток на она што денес

на развој на иновативна решенија е 4Virtus,

израсна во стратешко партнерство за пристап до

компанија развивач на софтвер со експертиза во

европските фондови наменети за истражување и

учење, технологии за управување на знаење и

областа на веб решенија, мобилни апликации,

развој на МСП. Без претходно искуство во дадената

„Интернет на нештата” решенија и дигитални

област, 4Virtus побара од италијанската компанија да

маркетинг услуги. 4Virtus со добиени повеќе

го предводи процесот за подготовка на проект,

интернационални награди и признанија изминатите

вклучувајќи и креирање на тим на соработници, а со

години, веќе се етаблира како пример за иновативна

кој заедно аплицираа во рамки на МСП

и успешна ИТ компанија во Македонија. Заради

Инструментот како дел од Хоризонт 2020,

понатамошно искористување на иновативниот

најголемата програма за поддршка на

потенцијал и зголемување на активностите на

истражувањето и развојот во Европа.

странски пазари, 4Virtus е ценет клиент на Фондацијата за менаџмент и индустриско

„Благодарени на Enterprise Europe Network добивме

истражување, една од 600те членки на најголемата

можност да најдеме нов стратешки партнер кој ни

мрежа за поддршка на МСП присутна во 66 земји -

отвори нови хоризонти во работењето. Претходно не

Enterprise Europe Network (http://een.ec.europa.eu/).

размислувавме и не бевме целосно свесни за можностите за пристап до нови меѓународни пазари

„Ние им помагаме на МСП при комерцијализацијата

со поддршка на програмите на ЕУ”, изјави Игор

на нивните иновативни решенија преку советодавни

Христов, основач и директор на 4Virtus.

услуги, барање на странски партнери и пристап до програми за истражување и развој” – објаснува Александар Филипоски од Enterprise Europe Network во Македонија. На клиентите на мрежата им се нудат бројни услуги за поддршка вклучувајќи асистенција за учество во ЕУ проекти, посредување при наоѓање на странски деловни партнери за бизнис соработка, трансфер на технологии и истражувачки проекти, како и организирање на едукативни и б2б настани.

Net een.mk

22


Понуди за соработка

Софтверска апликација за оценка на влијание врз животната средина Опис: Компанија од Србија има развиено уникатен софтвер за оценка на влијанието врз животната средина. Истиот се применува од страна на експерти за различни видови на проекти, а за кои оценката на влијанието врз животната средина е задолжителна по закон. Софтверот има низа предности и ја забрзува работата на експертите со што го намалува поврзаниот трошок за оценка на влијанието. Компанијата бара партнери за заедничко вложување и/или договор за лиценца. Предности и иновативни аспекти: Ова решение е веб базирано и ги опфаќа сите фази од процесот за оценка на влијанието врз животната средина. Главните предности произлегуваат од големата база на потенцијални влијанија, унапредениот метод за квалитативна оценка и алатките за визуелизација и анализа на добиените резултати. Контакт: Габриела Костовска Богоеска—mir@mir.org.mk Референтен број: TORS20150608001 Земја: Србија

Српска ИТ компанија бара партнери за договори за услуги и/или подизведување Опис: Српска ИТ компанија со искуство во ИТ консалтинг и развој на софтвер за потребите на јавната администрација на владино и локално ниво бара компании заинтересирани за потенцијално партнерство. Компанијата ги нуди своите услуги од областа на развој на софтверски решенија и платформи, а воедно е заинтересирана да стапи во контакт со други ИТ компании преку подизведба или оутсорсинг. Контакт: Габриела Костовска Богоеска—mir@mir.org.mk Референтен број: BORS20160808001 Земја: Србија

Net een.mk

33


Понуди за соработка

ПОНУДИ ЗА СОРАБОТКА BRFR20150325002

BOBG20150624001

Француска компанија бара снабдувачи на дрвен

Производител на биоразградливи детергенти од

мебел во рамки на договор за подизведувачки

Бугарија бара дистрибутери од ЕУ и соседните земји.

услуги. BOUK20161024001 BRBE20161108001

Се бараат партнери како подизведувачи,

Компанија од Белгија бара нови снабдувачи на

производители и дистрибутери, за нови производи

печатена прехранбена амбалажа, печатени плетени и

за складирање на вода. Компанија од Обединетото

друг вид на чанти, амбалажа погодна за е-трговија,

Кралство има развиено и патентирано нов систем

дигитално печатење на хартија. Идеален партнер би

дизајниран за замена на стандардните системи во

била компанија од Источна Европа, а соработката би

зградите со цел постигнување на подобро одржлив

била врз основа на подизведувачки услуги.

канализациски систем.

BOTR20160328002

BRDE20160420001

Турски производител на сетови за маникир и

Германска компанија специјализирана за работна

педикир бара дистрибутери и/или комерцијални

облека, која соработува со водечките брендови на

агенти.

работна облека во Германија, бара производители на висококвалитетна работна облека.

BOUK20161011003 Компанија од Обединетото Кралство

BOUK20150924004

специјализирана за производство и дистрибуција на

Фамилијарна компанија за часовници од Велика

нивните дизајнирани производи за деца е

Британија бара трговци и дистрибутери за пласирање

заинтересирана за проширување на пазарот во

на нивниот асортиман на часовници низ Европа и

Европа и бара дистрибутери. Компанијата дизајнира

пошироко.

модерни, практични и поволни производи за бебиња и за мали деца, како што се релаксатори, нишалки,

BORO20150929001

торби и мебел. Со искуство од над 15 години во

ИТ-компанија од Романија нуди софтверски систем

производен дизајн и продажба и многу награди

за управување на односите со потрошувачите

освоени во сегментот на производи за деца,

наменет за такси компании.

компанијата бара партнери во Европа во рамки на договор за дистрибуциски услуги.

Net een.mk

44


Понуди за соработка

ПОНУДИ ЗА СОРАБОТКА BOIT20160628002

BORO20151023002

Италијански креатор и производител на иновативен

Романски производител на постелнина, прекривки,

систем за прочистување на вода со соларна енергија

перници, завеси, чаршафи за маси и др. за хотелската

бара агенти во странство.

индустрија, туризмот, дизајн на ентериер и други

BRDE20160706001

на договор за производство.

сродни индустрии, ги нуди своите услуги во рамките Германски производител на канцелариски столици со долгогодишна традиција бара снабдувачи на

BOHU20160927001

елементи од шпер-плоча.

Компанија од Унгарија од областа на индустриското програмирање бара партнери за соработка во рамки

BRRS20150126001

на договор за услуги или подизведувачки услуги.

Српска компанија специјализирана за транспорт и складирање на стока бара партнери (вклучително и

BOPL20151023003

компании од Македонија) со капацитети за

Мала фамилијарна компанија од Полска

складирање во земји од ЕУ. Се бара сигурен партнер

специјализирана за производство на природни

со сопствени складишта во близина на гранични

сокови од овошје и зеленчук бара услуги за трговско

премини и автопатишта со цел воспоставување

посредување и ги нуди своите производствени

долгорочна соработка.

капацитети. Се бараат партнери за соработка во рамки на дистрибуциски и производствени услуги.

Net een.mk

55


Понуди за соработка

ПОНУДИ ЗА СОРАБОТКА BOPE20160912001 Производител на електронски производи за осветлување од Перу бара дистрибутери во Европа. BORS20160704002 Компанија од Србија специјализирана во развој, производство и трговија на делови за мотори за автомобилската индустрија бара различни форми на соработка: комерцијални агенти, заедничко вложување и договори за производство. BOES20160831001 Шпански производител на вино бара дистрибутери и комерцијални агенти.

ЕВРОПСКИТЕ МАЛИ И СРЕДНИ БИЗНИСИ НА ДЛАНКА! ДЕЛОВНИ ПАРТНЕРИ, ТЕХНОЛОГИИ, ЗНАЕЊЕ! ВАШИТЕ ПРЕТПРИЕМНИЧКИ ИДЕИ РЕАЛИЗИРАЈТЕ ГИ СО НАША ПОМОШ!

BOPT20160926001 Производител на месни производи од Португалија (деликатеси од внимателно одбрано месо), бара дистрибутери и застапници. BOHR20161027001 Хрватска компанија нуди подизведувачки услуги за производители на подни површини. Компанијата нуди поставување на подни површини за сите видови деловни и јавни објекти, како и ексклузивни подни и ѕидни површини за резиденции.

Net een.mk

Лице за контакт: Влатко Стојановски T. ( +389) 23 24 40 04 F. ( +389) 23 24 40 88 E. vlatko@mchamber.mk W. www.mchamber.mk f. www.facebook.com/chamber.mk t. www.twitter.com/Chamber_MK

66 4


www.een.mk info@een.mk facebook.com/eiicm twitter.com/eenmk issuu.com/eenmk Тел: +389 (0)2 3293 204 Факс:+389 (0)2 3293 202

Net een.mk

7

Profile for Vesna Ojleska Latkoska

EEN-MK e-vesnik 2016/11  

EEN-MK e-vesnik 2016/11  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded