Page 1


Biblioteka „PAUN” Edicija „PLAKAT” Urednik ZORAN NEDELJKOVIĆ Recenzenti MILOVAN VITEZOVIĆ ZORAN NEDELJKOVIĆ Likovna oprema ZORAN ŢIVKOVIĆ Grafiĉka oprema BORO LATINOVIĆ Izdavaĉ KNJIŢEVNO DRUŠTVO RAZVIGOR Poţega Heroja Bondţulića bb Za izdavaĉa ZORAN NEDELJKOVIĆ Štampa RO Štamparija „DIMITRIJE TUCOVIĆ” – Poţega Izdanje prvo, tiraţ 500 Štampanje završeno decembra 1987.

2


FRIZIRANJE JEZIKA

Piscu ovih aforizama, kao i mnogima, ne odgovara šaputanje u društvu a puno toga je rekla i ako se "ne razume u politiku"!? Znamo da razgovor na uvce plodi razne neistine i mućke, što nas vodi ka pomisli da "maloj većini" sluh nije u redu. Denĉićevoj ne nedostaje sluha da za-pazi sve ono što bi ĉitali u budućim memoarima i ispovestima "grešnika" samo ona to ĉini mnogo prefinjenim izrazom jer "idejnu borbu ne vodi citatima" niti "pravi dobar roštilj na ţaru borbe" već podseća da je "sloboda krvlju plaćena, bez obzira na grupu". Njene poruke nas teraju da se najeţimo pred istinom, koja nam sigurno ne ostavlja mirnu savest, jer sve ĉešće priznajemo poraz pred njom sleţući ramenima u koja bestidno krijemo obraz. Ne kaţe narod dţaba da "istina najviše boli", a Vesna Denĉić se upravo obraća tom narodu "koga gledaju iz ptiĉje perspektive" i opominje ga, da "kad diţe uvis ĉela, priĉuva vrat". Vesna sa kratkim ushićenjem tvrdi "da će doći i naših pet minuta" ali se brzo povlaći pred strahom da će baš tad "neko vratiti satove unazad" jer to ĉine i sada bez mnogo razloga. Svi njeni aforizmi ĉine jednu jedinstvenu celinu, kojih je danas sve manje, a ona, ta celina, prerasta u svojevrsnu priĉu kojoj ne nedostaje oštrine jer je Vesna "bez dlake na jeziku pa ne oseća potrebu za friziranjem" što je izmeĊu ostalog još po neĉem izdvaja od ostalih ţena. Ovom svemu Denĉićeva nalazi opravdanje u tome "da nam je humor u krvi pa je logiĉno što nam se drugi smeju" ali preti da ćemo je "zapamtiti po rukopisu" a to nije daleko od istine što će nadam se potvrditi i ĉitaoci ovih "ljudskoumnih domišljaja. ZORAN NEDELJKOVIĆ

3


Biblioteka „PAUN” pokrenuta je u spomen na rano preminulog pesnika PAUNA PETRONIJEVIĆA (1936–1962)

Poĉasni doţivotni predsednik Knjiţevnog društva RAZVIGOR Momĉilo Tešić

*

*

*

Ĉovek kad priĉa sam sa sobom sve mu izgleda prosto i zrelo, ĉuje li to negde na strani, oseti zamor od glupih reĉi Paun Petronijević

4


Vesna Denčić

U društvu se ne šapuće ( aforizmi )

Požega, '87

5


6


Pop po slu탑benoj du탑nosti ne govori koliko je ljudi sahranio.

7


8


Izgarali su za revoluciju, sad duvanjem raznose pepeo.

Na ţaru borbe napraviše dobar roštilj.

Uspomena na stara dobra vremena locirana je na dobro ĉuvanom mestu.

Otvorena je nova galerija, obešeni su to zasluţili.

9


Radi lakšeg praćenja predstave, vodeća uloga podeljena je na epizodne.

Upalite svetla! Svetli primeri su pri kraju snaga.

Predstava se otkazuje zbog bolesti glumca, neizvesno je kada će komunizam biti postavljen na scenu.

Zakopano blago leţi u temeljima socijalizma.

10


Dobre vile su privatno vlasništvo.

Ako izjavim da pripadam sebi, proglasiće me nacionalistom.

Za one koji su imali šta da kaţu, naĊen je alibi.

Ukoriĉite svoju savest, postići ćete veći tiraţ.

11


Oni bez dlake na jeziku, ne osećaju potrebu za friziranjem.

Šteta što se ne razumem u politiku, imala bih mnogo toga da kaţem.

Idejna borba sprovedena je citatima.

To što crvenimo pred svetom opravdava se kao boja našeg opredeljenja.

12


Ovakav prodor seljaka nije viĊen još od pogubljenja Matije Gupca.

ObraĊujući zemlju, potkopali su sistem.

Jednom nogom su u grobu, ali zato drugom stoje ĉvrsto na poloţaju.

Kad je budala na vlasti, dvorska luda je nepodobna konkurencija.

13


Dali su mi vlast u ruke i rekli da hitno predam drugu koji je poslao narudţbenicu.

Plašim se da svoju budućnost prepustim u vaše ruke, mnogo drhte.

Upravljali smo se za prstom koji je odleteo u nepoznatom pravcu.

Humor nam je u krvi, mnogi nam se smeju.

14


Neprestano lupanje ukazuje da nam je zemlja stvarno na dobošu.

U spornim minutima pretresaju se decenije.

Nemojte uzbuĊivati javnost, posle bi trebalo i da je zadovoljite.

Demonstracije su okonĉane, modeli se dobro osećaju.

15


Od kada je postala modni detalj crvena boja je izgubila autentiĉnost.

Ne volim krem društva. To goji.

Ne plaćaju porez na komoditet u glavi.

Ako podignemo uvis ĉela, vrat postaje izazov.

16


Egzistenciju je stekao na tuĊim plećima, sad traţi i glavu.

Ko ima vlast u kući, zna pošto mu je kuća.

Rovario je po zemlji, traţeći svoje korene.

Potporni stubovi su ostarili, ne oslanjajte se na njih!

17


18


Zapamtićete vi mene! Po rukopisu.

19


20


Za ţivot dugujem roditeljima, a plaćam drţavi.

Pošto nisu mogli da je imaju, šire glasine da je zemlja jalova.

Knjiga je najveći prijatelj, još jedan od onih koji se prodaju.

Nemojte me ućutkivati, moja mama je jedva ĉekala da progovorim.

21


Još uvek smo na prvoj strani bez obzira što okrećemo drugi list.

Petsto godina stajanja u mestu je dobar razlog za odrţavanje vekovnih tradicija.

Dobro su se snašli, ĉemu onda promene?

U krizi morala svako ribanje je sapunska opera.

22


Kad doĊe naših pet minuta satove će vratiti unazad.

Da smo se upravljali po kompasu ne bismo zalutali.

Kad se gubi glava, trpi telo.

Kad sam videla šta rade anĊeli, shvatila sam da tu nema boga do batine.

23


Profil neznanog junaka podseća na nekog, al' u njemu ne prepoznah brata.

Biografija u kratkim crtama: On!

Komuniste razapinju na zvezdi.

Ako je put do komunizma trnovit, znaĉi da nekom cvetaju ruţe.

24


Poslali su me u ćorsokak, da vidim koliko je naših tamo.

Bio je dobar ĉovek, obešen je za primer.

Dobar i lud su braća. Ĉudnog li bratstva?

Greje me ljubav prema domovini, a ona mrtva hladna.

25


Stigla je opomena odozgo. Grmi.

Ne samo da su ţeleli da budem najbolja, nego su me prvi i gurnuli.

Roditelji su me uĉili da budem dobra i poštena, škola šta i kako da radim, ulica je bila najpoštenija.

Malo znamo o našim izborima, više nam leţi spoljna politika.

26


Lepo je ţiveti u truloj zemlji - reĉe crv zadovoljan i sit.

Njegoš se pobrinuo za venac, nekolicina će i za sahranu.

Trebalo je podići jedan spomenik, pa nek' se svi potpišu.

Sloboda je krvlju plaćena, bez obzira na grupu.

27


Teško je oslikati našu situaciju, nema umetniĉki pravac.

Bolje što ništa ne rade, u protivnom bi drţava morala još da plaća.

Gazili su smelo. Po tradiciji.

Osposobljen je da bude gluvonem, a ne mora baš sve ni da vidi.

28


Svetlu budućnost pomračuje sjaj zvezda.

29


30


Kad pacer igra šah, a amater vodi politiku, partija je u rukama protivnika.

U ono vreme nisu bili dobro naštimovani, zato im je himna zvuĉala tako liĉno.

Karte su otvorene, partija je gotova.

Daleko je zemlja Danska, a truleţ se i ovde oseća.

31


Iz ptiĉje perspektive narod je tako mali da ga je teško gledati.

Ništa im ne polazi za rukom, ali zato dobro gaze.

Sa najvećim ţarom kovali smo bratstvo i jedinstvo, zato je tako dobro okovano.

Dolijte još malo ulja, nek' izgleda da smo se dobro zagrejali.

32


Pamtim samo imena, prezimena asociraju na poreklo.

Opšti primeri su poznati, a bilo bi bolje da ih ne poznajemo.

Kolika je dioptrija vizionara?

Ne okreći se sine, ĉitaćeš to u memoarima.

Teško je razumeti naše bratstvo. Bez prevodioca. 33


34


Bilo je zadovoljstvo družiti se, nigde luđeg društva.

35


Beleška o piscu: Vesna Denĉić, roĊena 30.XI.1963. godine, u Beogradu. Ţivi i piše u Beogradu. Aforizmi su joj objavljivani u listovima: Student, Mladost, NON, Glas omladine, Ekspres politika, Reĉ mladih, Ilustrovana politika, Novosti 8, JEŢ, Knjiţevna reĉ, Duga, Hus, i na radiju: Studio B, Beograd 202, i Beograd 2. Sa aforizmom "Šteta što se ne razumem u politiku, imala bih mnogo toga da kaţem", zastupljena je u Antologiji srpskog satiriĉnog aforizma, koju je priredio Aleksandar Baljak, izdavaĉ "Filip Višnjić", Beograd, 1987. Ovo je njena prva knjiga.

36

Vesna Denčić - U društvu se ne šapuće  

Aforizmi

Vesna Denčić - U društvu se ne šapuće  

Aforizmi

Advertisement