Page 1


Uređuje Novica Tadić Likovni urednik Dobrilo M. Nikolić Realizacija Aljoša Radović

Ilustracija na prvoj strani korice Bernart Höopner 2


Satirikon

Vesna Denĉić

SVET NE MOŽE PROPASTI BEZ NAS

Rad / Beograd 1996 3


4


Deset bo탑jih zapovesti sveli smo na razumnu meru.

5


6


Bilo je to u nekoj zemlji seljaka, sami su se pokopali.

Kad je došlo do grla, morala se odrubiti glava.

Barikade su temelji spomenicima.

Groblja su dokaz da je tu nekad bilo ţivota.

7


Dobro smo se ukopali, više ni neprijatelj ne bi uĉinio.

Neprijatelj nikad ne spava, ĉujem smenu straţa.

Osudili su ga na ţivot.

Drţavni aparat je najefikasnija sprava za muĉenje.

8


Kad konju skinu ular gubi smisao za orijentaciju

Dajte mi cilj, da opravdam sredstva.

Ovo je godina kulture. Tako piše u horoskopu.

Zbog nestašice papira dozvoljava se prepravljanje starih parola. 9


Mole se štrajkaĉi da se vrate na posao. Vlada je objavila obustavu rada.

Ne zna svinja šta je dinja, kad je navikla na kavijar.

Napoleon je pao u Rusiji, mi nismo morali tako daleko da idemo.

Više se dug ne raĉuna po glavi stanovnika. Nema toliko glava. 10


Goruće probleme rešavaju šmrkom.

Pratimo nauĉna dostignuća. Na pristojnom rastojanju.

Pasji ţivot je pod kontrolom šintera.

Naš cilj je prosto neverovatno dobar.

11


Neprijatelj broj jedan zaĉetak je serijske proizvodnje.

Upala bi i njemu sekira u med, ali ne moţe da je izvadi iz komšijine glave.

Šinteri bi imali posla preko glave da zakon ne štiti pojedine dţukce.

Opterećeni su kompleksima neprocenjive vrednosti.

12


Kad nuţda zakon menja tu nešto smrdi.

Kad se kuća gradi od krova, bogatstvo je u podzemlju.

Publiku jeftine predstave dovode u red.

Porazivši neprijatelja prešli su na svoju teritoriju.

13


Da pamet i lepota ne idu zajedno dokazuje inteligencija koja odlazi iz zemlje.

Ustav treba menjati! Svi su ga proĉitali.

Konje koji su izgubili trku, na njivu!

Nije to Glupi Avgust, nego ona naĹĄa budala!

14


Partija, to je više od igre!

Dovoljno je imati štapić, i eto vile!

Vodili su ljubav, a onda je došao rat.

Sve se menja sem kamenja, ali i kamen se menja tucanjem.

15


Uvedeno je vanredno stanje. Do sada je bilo izvanredno.

Konaĉno smo progledali. Gle mrak!

Zbog redara niko ne moţe da se dokopa prvih redova.

Izloţba je bila veliĉanstvena! I autor je obešen!

16


Demonstrantima je dozvoljeno da psuju vladu, ali ne može se nekažnjeno ometati saobraćaj.

17


18


To nisu moje reĉi, ja sam samo pisac.

Izoštrite boje, mešaju se.

Velikan je prošao, rekla bih po tragovima.

Golub na grani ne peva revolucionarne pesme.

19


O mrtvima sve najlepše, dok se ne otvore arhivi.

Nisu skidali zvezde sa neba, bilo je dovoljno palih.

To ti je ţivot, reĉe karikaturista.

Pravda ne moţe da pobedi, jer nije u igri.

20


Bio je to dobar ĉovek, reĉe crv.

U sušnim godinama navodnjava se pljuvanjem.

Samo kad kuju u zvezde toliko lupaju.

Da bi se proverili temelji, mora sve da se sruši.

21


Batina je iz stanice milicije izašla.

Ţrtvovali su ih da im ţivot ne proĊe uzalud.

Da je materijal korisnije utrošen nedostajao bi veliĉanstven spomenik.

Za mnogo uspelih fotografija dovoljan je jedan negativ.

22


Pisac nije kriv što cenzor ima pokvarenu maštu.

Ono što nas je vezivalo nije vredno pomena.

U poĉetku beše tama, a onda je revolucionarno zavladao mrak.

Ne dirajte u dostojanstvo, tu smo najtanji.

23


Nisu ubijali bez potrebe, sve su to teorijski opravdali.

Vaspitavani smo u duhu zajedniĹĄtva, a onda se probudio tradicionalni duh.

Zalutali metak retko promaĹĄi.

Osakaćena marioneta mrsi konce.

24


Radi sagledavanja svetle prošlosti morao je da zavlada mrak.

Vodio nas je od poĉetka do kraja!

Zar je za ovo bio potreban voĊa?!

Dok bajku proĉitaš proĊe ti vreme.

25


Do konaĉne verzije istorije obuzdajte ţrtve!

Kad je narod došao na vlast, tron se srušio.

Nit’ većeg sina, nit’ manjeg ĉoveka.

Dao je ţivot da mu bude bolje.

26


Od kad je uveden policijski ĉas znamo koliko je sati.

DĹŁelat ima posla preko glave.

Ako te probude uniformisana lica, znaĉi da nisi uzalud sanjao.

U osnovi svakog procesa je bolest.

27


Ne plašim se za sudbinu satire dok postoji vlast.

Pokušala sam da shvatim ideju, ali me je bilo sramota da razmišaljam na taj naĉin.

Nije brod potonuo uzalud!

Pošteni graĊani moraju da se ţrtvuju.

28


Naši heroji se ne mogu na prste izbrojati. Zato postoji operacija mnoţenja.

Da je VoĊa brojao ţrtve ĉime bi se istoriĉari zabavljali?!

Prebrodili smo mi i veće krize, ali ne treba da nas zavaraju srećne okolnosti.

Genije ne deli sudbinu naroda. On je sluĉaj za sebe.

29


Pravi vizionar zna i ko će ga sahraniti.

I kako Voća reĉe: dosta je bilo demokratije za ceo dan!

Od novinara se zahteva da budu objektivni, to olakšava ĉitanje izmeĊu redova.

Našli smo se licem u lice sa neprijateljem. Neverovatno je koliko liĉimo! 30


Iz izveštaja: grad spava kao zaklan, nigde ţive duše.

Ako ne zasluţuju bolju smrt, ne treba ni da ţive!

Narodni sin nas je razoĉarao. Odrekli smo ga se preko novina.

Sahranismo jednog VoĊu. Sledeći!

31


Nema budućnosti bez prošlosti, rekoše i vratiše nas u srednji vek.

Nije ovo propaganda. Ovo je sistem informisanja.

Našu tragediju je teško opisati u nekoliko reĉi, mada moţe i u jednoj.

Portret neznanog junaka ne sme odudarati od originala.

32


Pravio je viceve na svoj raĉun. Nikog nije vreĊao.

Predstavili su se u najboljem svetlu. Otud zaslepljenost.

Da imamo dugu demokratsku tradiciju svedoĉe i oktroisani ustavi.

Vile su dokaz da nije sve bilo bajka.

33


Ko je u ono vreme imao šta da nam kaţe saznavali smo iz ĉitulja.

Kad politiĉka scena oţivi, publika ne mora da glumi.

Pretrpljeni poraz ne sme da obeshrabri ako se za pravu stvar gine.

Vratite jednopartijski sistem, hoću da se pomirim sa roditeljima!

34


Diktator voli svoj narod, do poslednjeg.

Demokratska vlast prisluškuje, ţeli da ĉuje još neko mišljenje.

Da je Jugoslavija roĊena u znaku strelca vidi se po ţrtvama.

Pošto je identifikovala ubicu, ţrtva se oprostila od ţivota.

35


Ţrtva je uvek na mestu zloĉina.

Problem treba svesti u realne okvire. U zatvor.

Promene će nastupiti jednog lepog dana.

Prošlosti se rado sećam, lepo je opisana.

36


SuĊenje ratnim zloĉincima kod nas nije sprovedeno, jer se kod nas zloĉinci drugaĉije tretiraju.

Novog VoĊu nećemo sahraniti u Kući cveća, ali smislićemo već nešto.

Pošto su ga mitinzi izbacili u prvi plan, oštro je osudio takva divljanja.

Njima će suditi istorija, mada ne vidim razlog zašto toliko da se ĉeka.

37


Što je demokratija veća, to ima više posla za vojsku i miliciju.

Proklet bio izdajica svoje domovine... Himna ili kletva?

Kupila sam oruţje. Sada sam jaĉi pol!

Sa njima nema neizvesnosti. Ko ne pogine u ratu, umreće od gladi.

38


Memoari su napisani, treba samo dopisati imena.

Da bi u neku zemlju doĹĄle mirovne snage, treba se zverski boriti.

Ne dopada mi se program vladajuće partije, a i pretplata je visoka.

Kad su pljunuli na bratstvo i jedinstvo, ţestoko im je uzvraćeno.

39


Ne mogu da sklope primirje, neprijatelj još uvek daje znake ţivota.

Beda je u punom sjaju.

Kad su shvatili da smo nebeski narod, spalili su nam kuće.

Kad se izmakne stolica uţe dolazi do izraţaja.

40


Umoljavaju se dobrovoljni davaoci krvi da strpljivo saÄ?ekaju Poziv.

41


42


Kukaviĉje gnezdo sada je mitraljesko.

Batina je iz raja izašla, reĉe mazohista.

Otvorili su oĉi neprijatelju. S leĊa.

Sila Boga ne moli. Sila je Bog.

43


Pokazali smo se kao dostojan protivnik, bila bi grehota da nas satru.

Kriminal je porastao. Vlast je morala da uzme sve u svoje ruke.

Na jednoj strani su stvorili pakao da bi se na drugoj osećali kao u raju.

Da narod viĹĄe ne bi ĹŁalio za starim dobrim vremenima unazadili su ga za nekoliko vekova. 44


NaĹĄa ĹĄkolovana omladina po inostranstvu pere sudove, ali taj problem posmatra filozofski.

Opasnost vreba na svakom koraku, a nosi i prepoznatljive boje.

Srpske majke raÄŠajte sinove da bi otac nacije imao s kim da se poigra.

Nisu se u potpunosti odrekli Boga, potrebna im je zdrava konkurencija. 45


Ko je još video da se dva bratska naroda vole bezgraniĉno?!

Nije mala stvar imati velikog voĊu.

Uklonite psihijatre iz politike! Zar i oni da nas podsećaju na naše stanje!

Nismo mi izmislili rat. To nam je u genima.

46


Ceo svet je poludeo, ali ni naš doprinos nije mali.

Predsednik nije ţeleo da se eksponira, pustio je druge da ginu.

Nisu oni nikoga silovali, bila je to oĉajniĉka borba protiv bele kuge.

Opao je naš ugled u svetu, a mi smo oduvek znali ko su oni.

47


Naša istorija je puna slavnih ljudi, koji su prošli neslavno.

Ja sam genije! Da li ste to i vi primetili?

Skrenuli smo sa Titovog puta, a i pre toga.

U svetlim trenutcima ĉinili su najmraĉnija dela.

48


Komunistiĉka televizija nikad nije govorila o kriminalu, i svi su mirno spavali.

Da bi predupredila efekat sankcija, vlast je na vreme opljaĉkala narod.

Broj vernika raste iz dana u dan. Došao je Ċavo po svoje.

Ne samo da su izmišljali neprijatelje, nego su ih i naoruţavali.

49


Protestne veĉeri više nisu toliko zanimljive. Svi mogu slobodno da se vrate kućama.

Narod gladuje, a spreman je da i na druge naĉine omalovaţava vlast.

O njemu uvek govorite u mnoţini, jer zlo nikad ne ide samo.

Dinar se vezao za marku i ne pušta je da padne.

50


Kako sunce da nas ogreje kad smo na pogrešnoj strani?!

Nije problem što je VoĊa zalutao, nego što smo ga baš mi našli.

Pobednik piše istoriju, poraţeni ionako više nema šta da izgubi.

Pristajemo na sve! To je naša poslednja ponuda.

51


52


Nije nam bila namera da ratujemo protiv celog sveta, ali sami su to tra탑ili.

53


54


Beleţimo velike gubitke, ali neće se na tome završiti.

Predsednik ne nosi maskirnu uniformu. Nema potrebe da se krije.

Samo jednom se ţivi, rekoše i padoše za otadţbinu.

Medijska blokada je usledila nakon blokade mozga.

55


Sa Hrvatima smo se razišli tek kad smo dobili svog Broza.

Uĉinjeni su krupni koraci, linija razdvajanja sve je tanja.

OsuĊujemo svaku agresiju u kojoj ne uĉestvujemo.

Blago je duboko zakopano, zato kopaju jame.

56


Narod ne moţe bez VoĊe. Plaši se da luta sam.

Imamo nezavisno sudstvo, sudi se nezavisno od zakona.

Ovo je pravna drţava. Sudi se na pravdi Boga.

Njihove doktorske disertacije dovoljno govore o stanju naše nauke.

57


Penzioneri nam umiru prirodnom smrću. Od gladi.

Predsednik uţiva masovnu podršku penzionera, sve su to njegovi ispisnici.

IzmeĊu ţelja i potreba razapeo se socijalizam.

Skupo smo platili svoju koţu, zato idemo goli i bosi.

58


Naše tradicionalno slepilo nije moglo sagledati posledice velikog vizionara.

Kruna retko pada bez glave.

Komunisti još nisu ni otišli, a već su se povampirili.

Nisu se ni otreznili, a revolucija proĊe.

59


To što su nam cvetale ruţe dovoljno govori o kvalitetu Ċubreta.

Nekad se na ovim prostorima lepo ţivelo, reĉe diktator na samrti.

Kad ruţa procveta, zrela je za sahranu.

Savršenu grobnicu ni mtrav ne bi poţeleo.

60


Minut ćutanja ponekad je minut sreće.

Dostojevski bi nam pozavideo sa kakvom lakoćom pravimo idiote.

Nezavisni zavise od milostinje.

Otvorili smo se prema svetu. Prosimo.

61


Ruka koja daje uvek je iznad ruke koja prima – batine.

Imali smo burnu istoriju, još uvek talasa.

Srbija se saginjati neće, do guše je u blatu.

Od vlasti ne traţim ništa, samo neka odu.

62


DUHOVITA OŠTROVIDOST Dajte mi cilj da opravdam sredstva (Vesna Denĉić) Svojom novom knjigom Svet ne može propasti bez nas, Vesna Denĉić zauzela je vaţno mesto u ĉuvenom Beogradskom aforistiĉarskom krugu. Njena umetniĉka individualnost prepoznatljiva je u doslednosti i beskompromisnosti, u misaonoj pregnantnosti i lapidarnosti izraza. Njena ironijsko-humorna energija gotovo da je nespojiva sa krhkim ţenskim bićem. Što je najvaţnije, ona je uspela, paţljivim usavršavanjem, da oblikuje svoje misli uverljivo i jednostavno da im se ništa ne moţe ni dodati ni oduzeti. Oštroumost je nagnala ne da se prikloni igrarijama puke dosetke već da izvede svoje misli do rafinirane duhovitosti, da ih uĉini logiĉnim. Autorka je tragala za jasnom predstavom, a onda je reskim jezikom oblikovala. To je i razlog što se njeni aforizmi lako uĉe napamet. Ponekad je dovoljno da zapamtimo poĉetak, a onda nas ţivotno iskustvo vodi do kraja. To je zbog toga što njeni aforizmi ţive u nama kao individualno i kolektivno iskustvo. Po tome ĉesto podsećaju na narodne poslovice. Aforizmi Vesne Denĉić ponajĉešće se temelje na politiĉkom etosu, na iskustvu o politiĉkoj zajednici. Ĉini se da autorka našu savremenu istoriju doţivljava kao mahnito i haotiĉno zbivanje, kao torturu. Njena oštrovidost proniĉe u suštinu ideoloških prevara i demonizam politiĉkog bešĉašća. 63


Zato nije neobiĉno što politiĉku stvarnost vidi kao ontologiju nebitnog, kao bedu politiĉke zbilje. Razumljivo je njeno nepristajanje na autokratski poredak, jer on ugroţava opšte dobro i graĊanske slobode. Vlastodrţac je ĉesto meta njene bodre i otrţnjujuće kritiĉke opservacije. Njeno politiĉko ĉulo pomoglo joj je da sugestivno oblikuje svoje umetniĉke reakcije i svoje senzibilne kritiĉke nespokoje. Meditativnost njenog podsmeha utemeljena je u drami spoznavanja ĉovekovog zla i destrukcije. Autorka pokušava da ismeje autistiĉku pamet koja vlada svuda unaokolo. Kad već ne moţe da je ograniĉi i ukine - ona je izvrgrava ruglu i ciniĉnom preziru. A to što reaguje snaţno i neravnosušno na brutalizaciju i posrnuće stvarnosti treba videti kao naĉin njenog traganja za svojim satiriĉkim znakom. To je, u stvari, kritiĉka delotvornost koja je nespojiva sa apsurdnom osećajnošću. I da ne zaboravim, Vesna Denĉić jedan je od graditelja slobodnog javnog mnjenja i satiriĉke slobode. Sposobnost da iz surovih i prozaiĉnih paradoksa izvuĉe duhovite poente njeno je veliko umeće. Duhovita oštroumnost i kritiĉko umovanje stavljaju je u red naših najlucidnijih aforistiĉara.

Ratko Božović

64


BELEŠKA O PISCU

65


66


Vesna Denĉić, roĊena je 30.11.1963. god. u Beogradu. Objavila zbirku aforizama U društvu se ne šapuće (Poţega, 1987). Zastupljena u nekoliko zbirki kratkih priĉa i antologija aforizama, od kojih su neki prevedeni u Poljskoj, Nemaĉkoj i Bugarskoj.

67


68


69


70


Izdavaĉko preduzeće RAD Beograd, Moše Pijade 12 * Glavni urednik JOVICA AĆIN * Za izdavaĉa ZORAN VUĈIĆ * Recenzent RATKO BOŢOVIĆ * Lektor i korektor MIROSLAVA STOJKOVIĆ * Tehniĉki urednik DUŠAN VUJIĆ * Prelom teksta Grafiĉki studio RAD * Štampa STR ŢIG, Beograd

71


CIP – Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 864.1–84 DENĈIĆ, Vesna Svet ne moţe propasti bez nas / Vesna Denĉić – Beograd : Rad, 1996 (Beograd : STR ŢIG). – 72 str. ; 20 cm. – (Satirikon) ISBN 86-09-00445-7 ID= 49294092

72

Vesna Denčić - Svet ne može propasti bez nas  

Aforizmi

Vesna Denčić - Svet ne može propasti bez nas  

Aforizmi

Advertisement