Page 1

Колку е часот?


1 час


Сега е

часот


Сега е

часот


Сега е

часот


Сега е

часот


Сега обиди се ти! Намести ги стрелките на часовникот така да покажуваат 8 часот!


Сега обиди се ти! Намести ги стрелките на часовникот така да покажуваат 9 часот!


Сега обиди се ти! Намести ги стрелките на часовникот така да покажуваат 11 часот!

ИКТ-р.лист-мат-Колку е часот  

Колкуечасот? 1 час Сегае часот Сегае часот Сегае часот Сегае часот Сега обиди се ти! Наместигистрелкитеначасовникоттакадапокажуваат8 часот!...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you