Page 1

ТЕМАТСКП ПЛАНИРАОЕ

првп пдделение

КОЈ СУМ ЈАС

Септември-октомври 2011-2012

наставник

Весела Бпгданпвик


Цели пп предмети

Македпнски јазик Ученикпт да се ппттикне на кпристеое на гпвпрпт какп средствп за изразуваоена свпите мисли, чувства, распплпженија; да раскажува свпи дпживуваоа, и прераскажува текстпви; да се пслпбпди пд чувствптп на несигурнпст и страв при разгпвпр;да се псппспби за правилнп и разбирливп збпруваое; да умее активнп да слуша текст и гпвпр;да се впведе вп невербални начини накпмуникација; да се мптивира за слпбпднп ппставуваое прашаоа на ппврзани сп тема,приказнаи слика;да се ппишува себе си, ппишува предмети и слики и дава пдгпвпри сп пплна реченица;да учествува вп драмски активнпсти и игри сп улпги;да се впведе вп пткриваое на елементите на литературните твпрби-прпстпр, влеме, ликпви; да вежба ппнеое преку интерпретација на стихпви и ппттикнува и прпдлабпчува интерес кпн литературнптп твпрештвп и детските списанија.


Заппзнаваое на пкплината

целите предвидени да се пстварат сп втпрата тема се следните

Ученикпт да ги знае пнпвните ппдатпци за себе; да умее да збпрува за себе и вппчува разлики и сличнпсти ппмегу себе и свпите другарчиоа; да се дпживува себе си вп кпнтинуитет некпгаш и сега; да се развива интерес и сппспбнпст за наблудуваое, вппчуваое, сппредуваое и заклучуваое; да се наспчува кпн ппчитуваое на мислеоата и желбите на другите нп и искажуваое на свпите мисли,желби, пптреби и ставпви; да спрабптува, ппмага и ппчитува; да учествува вп решаваое прпблемски ситуации; да учествува вп истражуваоа и да дава предлпзи за ппнатампшни истражуваоа; да се заппзнае се метепрплпшките прпмени и ппјави вп есен; да разликува пвпшје –зеленчук, дпмашни-диви живптни и кприста и штета пд нив,зимзелени-листппадни дрвја.


Цели пп математика

Заппзнаваое, и менуваое гепметриски слики триагплник, квадрат, круг и правпагплник; напгаое предмети сп нивни фпрми вп пкплината; кпмбинираое на гепметриските слики и спставуваое танграми пп дадени шеми и пп свпја замисла; да стекнат претстава за ппимите пплпжбитепред-зад-ппмегу, гпре-дплу и да умеат да ги применуваат при игрпвни активнпсти;вппчуваое напплпжба над-ппд, гпре-дплу, левп-деснп; прпценуваое блиску-далеку, внатре-надвпр-на,истп-сличнп, иста-слична пплпжба на предмети и цртаое предмети исправенп, легнатп и кпсп; класифицираое предмети пп еднп и две свпјства; сппредуваое предмети вп nизи, дпвршуваое низа, припага-не припага.


Цели пп музичкп пбразпвание

Да пее песни различин пп спдржина и карактер; да развива псет за ритам; да умее да кажува брзпзбпрки сптечен ритам придруженп сп трппкаое, шлукаое, и други начини пп свпја желба и замисла; да умее да илустрира впечатпци пд слушана музика; стекнуваое љубпв и интерес за нарпдни танци и песни; да се псппспби за индивидуалнп хпрпви и групнп пееое; успгласуваое на музика и движеое.

Цели пп физичкп и здравственп пбразпвание Зајакнуваое у унапредуваое на здравјетп; кпристеое прирпдни фактпри; развиваое и зајакнуваое на целпкупната мускулатура; задпвплуваое на пптребите за движеое и игра; псппспбуваое за изведуваое кппрдинирани движеоа; приентација вп прпстпр; правилнп држеое на телптп; спрабптуваое и ппмагаое.


Цели пп ликвнп пбразпвание Да се ппдтикне на целпснп претставуваое на предметитеи пбјектите, детали на цртеж; да се ппдтикне сампстпјнпст и истрајнпст нп и сппспбнпст за групна рабпта и истражувачки активнпсти; да умее да илустрира свпи желби, дпживуваоа и слушнат литературен текст; да кпристат различни линии; да стекнат сигурнпст при кпнтрпла на раката; да се заппзнаат сп материјалите и средствата за мпделираое, пбликуваое и сликаое и правила за нивна упптреба; да умеат да израбптуваат слики сп кпмбинираое на материјали и израбптка на предмети пд прирпдни материјали; хигиенски навики.

МЕТОДИ НА РАБОТА: ФОРМИ НА РАБОТА: - метпд на игра

- заедничка

- метпд на набљудуваое

- групна

- метпд на истражуваое

- индивидуална

- гпвпрен метпд

- рабпта вп парпви.

- метпд на рабпта сп текст - метпд на ппкажуваое - илустративен метпд - метпд на практична рабпта.

тема 2 септември-октомври  

ТЕМАТСКП ПЛАНИРАОЕ првп пдделение Септември-октомври наставник 2011-2012 Весела Бпгданпвик Македпнски јазик целите предвидени да се пстварат...

тема 2 септември-октомври  

ТЕМАТСКП ПЛАНИРАОЕ првп пдделение Септември-октомври наставник 2011-2012 Весела Бпгданпвик Македпнски јазик целите предвидени да се пстварат...

Advertisement