Page 1

Оперативен план по физичко и здравствено образование за I одд.

Содржини 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Запознавање со просторот и вежбите Моето тело – делови (глава,раце,труп,нозе.) Мојата висина – мерење Мојата тежина – мерење Движења на главата и вратот Движења на рацете и прстите на рацете Движења со ножете Движења со телото Игра : скриен предмет Групно поставување на учениците пред наставникот Поставување на учениците во мали групи во обележан простор Групни игри во обележан простор (ден – ноќ ) Поставување во редица Движење во редица Поставување во две редици Поставување во една и две редици Поставување во колона по еден Движење во колона (жив воз) Поставување во колона по двајца Движење во колона и редица Поставување и движење во редица и колона Совладување на поимите:петен став ,став мирно,слободно во место,расчекорен став Вежби за рацете и рамениот појас Вежби за трупот Вежби за карлицата и нозете Комплекс вежби Игра за развивање на ситната мускулатура на рацете (петкамен,редење коцки) Игра за развивање на ситната мускулатура на нозете (подигање мали предмети) Совладување на поимите: предрачи.одрачи,рацете горе Комплекс на вежби за оформување на телото Правилно одење Одење со кратки и долги чекори Игра:Одење на мечка,одење на џуџиња Одење со бавно и брзо темпо Игра:Одење и враќање на учениците од училиште Одење напред,назад,бочно по различен терен Одење по такт и музика Одење и носење предмети на глава Одење по лента Игра:Возење на автомобил Правилно трчање Трчање по различен терен Рчање со брзо и бавно темпо Игра:Трчање со вртелешка Кривулесто трчање Вежби за брзина и спретност- Игра: Кој ке дотрча прв Музика и движење- слободни ритмички игри

РЕАЛИЗАЦИЈА

Септември

Октомври

Ноември

Декември


48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

Правилно одење и трчање Скокање и потскокнување Скокање од место Скокање во вреќа Игра:Царица Скокање преку јаже индивидуално Скокање преку јаже во парови Движењ по снег ( одење, правење патеки,лавиринти) Правење снешко и снежни топки Правење разни фигури од снег Фрлање на снежни топки Лизгање со санка Лизгање со санка – натпревар Фрлање топки со различна големина Фрлање во далечина Фрлање во височина Скокање преку јаже групно Скокање преку јаже – натпревар Скокање со затрчување во природни услови Затрчување,отскокнување,доскокнување Скок во далечина Скок во височина Скок во длабочина Игра:„Прескокнување на поточе“ Скокање Фрлање во одредена цел Игра:„Погоди ја целта“ Фрлање во одредена цел- натпревар Фрлање топка во низок кош Префрлање топка преку ниска мрежа за одбојка Фрлање топка со една рака Фрлање топка со две раце Фрлање,фаќање - натпревар Штафетни игри со елемени на одење,трчање,скокање,фрлање,фаќање Игра: „Куглање“ Фрлање и фаќање Игра:„Нека бие,нека бие“ Качување,висење и слегување на рипстоли Тркалање по надолжна оска на телото- на душек Тркалање по косо поставен душек „Клацкалица“ на стомак и на грб Одење по линии – стесната површина Одење и лазење по ниска греда – лента Трчање по ниска греда – лента Туркање на справа – ниска греда Народно оро-играње на познати ора Народно оро-увежбување Народно оро-играње по желба на учениците Игра со музика танв – слободно изразување Карактерна игра :„Нека бие,нека бие“ Елементарни игри :Игри без граници Штафетна игра -одење,трчање Штафетна игра-скокање Штафетна игра-лазење и качување

Јануари

Февруари

Март

Април

Мај


102 103 104 105 106 107 108

Пешачење по рамница Пешачење по ридест терен Пешачење по планина ( планинарење ) Излет во природа Подготовка за натпревар Натпреварување Елементарни игри – игри без граници

Јуни

Оперативен план по физичко и здравствено образование  

14 Движење во редица 15 Поставување во две редици 16 Поставување во една и две редици 10 Групно поставување на учениците пред наставникот 11...