Page 1

Евалвација и проверка на постигнати цели на час по математикаПрпознавање на бројот 5, додавање и одземање 1 во обем на 5, со помош на Microsoft Mouse michief Активности на наставникот за време на евалвација: -Ја поставува презентацијата на видео бим -За подобро следење и оценување учениците може да се поделат во групи по четворица ученици. -Ги запознава учениците со задачите на секој слајд посебно,тековно за време на работата на сладот -За да биде поинтересно измислува и кажува приказни за поставените задачи. -Доколку претпостави дека малите ученици не го разбрале начинот на обележување на точните одговори и поради тоа дале погрешни резултати, повторно се навраќа на истиот слајд. -Забележува во листа на следење кој ученик колку ги постигнал целите .


Колку пеперутки можеш да изброиш на сликата

Избери боија и заокружи го бројот на пеперутки што можеш да ги изброиш


(Нацртај според она што се бара, за да добиеме убава пролетна слика)

5

5

4

1


+ 1

3 5 2

=


_ 3 2 4

1 0

=


4+1=


+

=

Си биле неколку жолти пеперутки другарки.Ајде помогнете ми да изброиме колку. Потоа долетала една сина пеперутка и ги замолила да си игра со нив. Сега на ливада летаа заедно четири жолти и една сина пеперутка. Колку се сите заедно?

Изберете секој своја боичка и заокружете го бројот што одговара на бројот пеперутки.

Matematika-Препознавање на бројот 5,додавање и одеземање 1 в  

Активности на наставникот за време на евалвација: Колку пеперутки можеш да изброиш на сликата Избери боија и заокружи го бројот на пеперутки...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you