Page 1

ОУ Кочо Рацин с.Ивањевци ТЕМАТСКО ПЛАНИРАЊЕ за прво одделение

ТЕМА: ЈАС СУМ ДЕЛ ОД ПРИРОДАТА Наставник Весела Богдановиќ

ЦЕЛИ ПО ПРЕДМЕТИ Македонски јазик: да се поттикнува на користење на вербалниот и невербалниот израз да се поттикнува кон праволно артикулирање на вербалниот говор да се поттикнува кон говорно творештво да се оспособува за користење на јазикот во искажувањето на емоциите, доживувањата и мислите. збогатувње на речникот со нови зборови Вежбање помнење преку интерпретирање на стихови и гатанки. Раскажување по секавање.


Развој на креативноста преку творење текстови и стихови. Анализа на настани,ликови,поука, Правење разлика помегу теве и ради емисии...серии за деца и цртани и анимирани филмови. ПРодолжување приказан,измена на крај на започната приказна. Развивање на интерес за работа со списанија и енциклопедии.

Запoзнавање на околината: да препознава и именува цветни растенија , овошје и зеленчук да препознава плодови по надворешен изглед и да знае дека некои растенија се користат во исхраната да ги разликува домашните и диви животни да се поттикнува одговорност кон домашните миленичиња и развој на хуман однос. да се запознае со основните карактеристики на живата и неживата природа - да ги знае надворешните делови на телото и нивната функција да знае што е ден и ноќ да ги именува деновите во седмицата ,месеците во годината и


годишните времиња. да развива осет за зачувување на чиста средина. -да организира и спроведува мали истражувачки постапки -да ги продлабочи знаењата за својата татковина и селото во кое живее. -да ги знае карактерстиките на годишното време пролет и работата на лугето во ова годишно време . -да го знае значењето на 8 ми март -велигденски обичаи

Математика: -Проценување брзина на два предмети спуштени по надожна оска (брзо-бавно) -Блиску-далеку во однос на нас и во однос на друг премет или објкет -Да споредува и мери со нестандардни мерки-педи-чекори-грст Да формира групи и да споредува -да ги запознае броевите од 1 до 10 и да ги препознава цифрите да брои до10 -да ги споредува броевите по големина и да ги препознава знаците-симболите “>“, „< “ и „ = “. -да ги разбира собирањето и одземањето како додавање 1 и одземање 1 и препознавање на знаците + , -, = . да препознава половина и цело…да состави цело од две половини .


Ликовно образование: да развива културно-хигиенски навики за одржување на личната и хигиената во училницата -да развива потреба за чување и облагородување на својата училница -да умее вербално да ја објасни својата ликовна творба. -поттикнвање на креативно изразување со комбинирање стандардни и нестандардни ликовни материјали. -Сликање,моделирање,печатење

. Музичко образование: - да се оспособува за активно слушање музика - да препознава вокална од инструментална музика - да се запознае со некои ДМИ и да се обидува да ги користи - да прави разлика меѓу основните видови на темпо и динамика


Физичко и здравствено образование: -

- да ја развива моторичката координација и ориентација во просторот да учествува во тимско изведување на вежбите да се оспособува да ги почитува другите како и нивното мислење и потреби.

МЕТОДИ НА РАБОТА -

- Метод на игра Метод на практична работа Метод на демонстрација Илустративен метод Метод на набљудување.

ОРГАНИЗАЦИОНИ ФОРМИ НА РАБОТА -

- индивидуална групна фронтална во парови самостојна работа.

Наставник Весела Богдановиќ2011/2012

jas sum del od prirodata  
jas sum del od prirodata  

ЦЕЛИ ПО ПРЕДМЕТИ ОУ Кочо Рацин с.Ивањевци Македонски јазик: -Проценување брзина на два предмети спуштени по надожна оска (брзо-бавно) -Блиск...

Advertisement