Page 1

ОУ ,,БЛАЖЕ КОНЕСКИ”-СКОПЈЕ

ГОДИШЕН ГЛОБАЛЕН и ТЕМАТСКИ ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА II ОДДЕЛЕНИЕ ВО ДЕВЕТГОДИШНОТО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

учебна 2010/2011година

1


ГЛОБАЛЕН ПЛАН ПО НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ ВО II ОДДЕЛЕНИЕ

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

БРОЈ НА ЧАСОВИ - СЕДМИЧНО-

БРОЈ НА ЧАСОВИ - ГОДИШНО-

Македонски јазик

6

216

Математика

4

144

Запознавање на околината

3

110

Ликовно образование

2

72

Музичко образование

2

72

Физичко и здравствено образование

3

108

Англиски јазик

2

72

Животни вештини

1

35

Вкупно:

23

829

2


ЦЕЛИ ЗА РАЗВОЈНИОТ ПЕРИОД НА УЧЕНИКОТ/УЧЕНИЧКАТА ЗА II ОДДЕЛЕНИЕ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК  да развива чувство за припадност кон Република Македонија преку изучување на македонскиот литературен јазик;  да се воведува кон правилно користење на македонскиот литературен јазик во меѓусебно разбирање, размислување, учење и творење;  да се воведува кон самостојно и јасно/разбирливо читање и пишување со разбирање на текстот што го чита и пишува;  да се воведува во медиумската култура како основа за меѓучовечко комуницирање;  да води разговор со други лица и да ги усвојува основните начела за меѓусебно разговарање и разбирање;  да ги усвојува и увежбува основните правописни правила;  да стекнува самодоверба за изразување на своите мисли и своето доживување;  да развива интерес за читање книги;  да разговара за дијалектите во македонскиот јазик и да развива почит кон другите јазици;  да се воведува во користење на ИКТ во функција на предметот. МАТЕМАТИКА  да усвојува математички поими и симболи;  да се оспособува за логичко размислување и решавање на едноставни проблеми;  да се оспособува за математичко изразување (усно и писмено);  да ги применува усвоените математички знаења и практични вештини во секојдневниот живот;  да стекнува и развива самостојност, самоиницијативност, точност, љубопитност, трпеливост и истрајност во започнатите активности, концизност во усното и писменото изразување;  да стекнува знаења и вештини неопходни за неговото натамошно математичко образование;  да го доживува изучувањето на математиката како пријатно искуство;  да се воведува во користење на ИКТ во функција на предметот. ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ОКОЛИНАТА  да ја запознае околината како природна и општествена средина;  да го осознава своето окружување (дом, одделение, училиште, крај, Република Македонија);  да развива позитивна слика за себе, самодоверба, самопочит;  да развива осет за почитување на правилата на општественото живеење и преземање одговорност за своите постапки;  да се оспособува за набљудување, опишување, истражувачки активности и логичко мислење; 3


да развива хуман однос кон живите суштества и природата како целина; да се поттикнува за хуманите односи меѓу половите, меѓусебна комуникација и мултикултурно разбирање;  да се поттикнува за љубопитност за светот што го/ја окружува.  

МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ  да се воведува во спознавањето на основните музичко изведувачки активности (пеење, свирење на ДМИ, музичкоритмички активности) како и во слушањето музика;  да ја доживее убавината на музиката;  да се ослободи од стрес, емоционална напнатост преку слушање музика и музичко изразување;  да покажува интерес и желба за изведување на музичките активности;  да развива аудитивна и тактилна перцепција;  да се запознае со детски песни, кратки вокално – инструментални творби како и дел од народното музичко творештво. ЛИКОВНО ОБРАЗОБАНИЕ  да се воведува во спознавањето на ликовниот јазик: запознавање со боја, линија, форма и површина;  да се воведува во светот на ликовното творештво;  да развива интерес, фантазија, детска креативност за ликовно изразување;  да развива способност за изразување на своите доживувања преку ликовниот јазик;  да развива интерес за вклучување на ученикот во облагородувањето на просторот во кој престојува, како и уредувањето и одржувањето на надворешниот простор;  да се ослободува од стрес, емоционална напнатост преку ликовно изразување;  да се запознава со детски ликовни творби, уметнички ликовни творби, како и со дел од народното творештво. ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ  да се поттикнува да ги развива природните локомоторни движења и совладувањето нови движења и моторички вештини;  да се поттикнува во психомоторниот развој и правилното движење на телото во различни положби и движења;  да формира позитивни ставови кон физичките активности и спортувањето и да се поттикне според личниот афинитет во одделни психомоторни активности;  да се оспособува за соработка, тимска работа и фер плеј однесување при изведување на активностите, игрите во училиштето, како и надвор од него;  да се оспособува да прави процена на своите физички можности;  да усвојува здравствено –хигиенски знаења и вештини за чување и унапредување на сопственото здравје;  да развива способности за позитивно емоционално изразување низ игра и адекватни физички активности.

4


РАСПОРЕД НА ЧАСОВИТЕ ЗА II ОДДЕЛЕНИЕ ВО УЧЕБНАТА 2010/2011ГОДИНА

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВРТОК

ПЕТОК

ЗАПОЗНАВАЊЕ

АНГЛИСКИ ЈАЗИК

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

АНГЛИСКИ ЈАЗИК

МАТЕМАТИКА

2

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

МАТЕМАТИКА

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

3

МАТЕМАТИКА

МАТЕМАТИКА

4

ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ

ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

5

ОДДЕЛЕНСКИ ЧАС

ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ

ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ

1 НА ОКОЛИНАТА

ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ЗАПОЗНАВАЊЕ ФИЗИЧКО ОКОЛИНАТА НА ОКОЛИНАТА ОБРАЗОВАНИЕ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ

5


ГОДИШЕН И ГЛОБАЛЕН ПЛАН ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ЗА II ОДДЕЛЕНИЕ

Програмски подрачја

Број на часови

1

Почетно читање и пишување

70

2

Јазик

20

3

Читање, литература и лектира

80

4

Изразување и творење

36

5

Медиумска култура

10

Вкупно:

216

ЦЕЛИ НА НАСТАВАТА ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ВО II ОДДЕЛЕНИЕ Ученикот / ученичката -

да се поттикнува кон активно слушање; да се оспособува за правилно артикулирање на вербалниот говор; да ги усвои печатните и ракописните кирилски букви; да се оспособува за правилно читање и пишување; да се запознае со основните говорни елементи (глас, збор и реченица); да се оспособува за користење на елементарнитеграматички и правописни норми при читањето и пишувањето; да формира навики за правилно седење при читањето и пишувањето; да се воведува во народната и уметничката литература од сопствената и другите култури; да се воведува во структурирано усно и писмено изразување и творење; да го збогатува речникот со нови зборови; да се упатува во основните барања за анализа на текстовите; да се оспособува да користи компјутер во функција на предметот;

6


- Методи, форми и средства на наставна работа

За сите програмски подрачја, предвидени за предметот Македонски јазик, се препорачува користење и нужно комбинирање на сите интерактивни, актуелни и современи методи, форми и средства на наставна работа, со акцент врз: методот на игра, методот на решавање проблеми и откривачкиот (истражувачкиот) метод како најсоодветни на спецификите на учењето кај учениците на актуелната возраст.

- Индивидуален приод во наставната работа

Во согласност со научните сознанија за разликите во развојот на децата, потребно е

приспособување на наставната работа кон развојните и индивидуалните потреби и достигнувања на учениците. Имено, потребна е примена на техники и стратегии кои го преферираат индивидуалниот приод во реализацијата на наствната работа со учениците.

- Вклучување на родителите во наставната работа

Семејството е првото училиште на децата и најважен фактор во детскиот развој. Во тој контекст, во реализацијата на целите, содржинте и активносите од наставниот предмет Македонски јазик треба да се обезбеди кооперативна комуникација со родителите на учениците и нивно вклучување во работата на училиштето, во функција на: развој и поддршка на односот родител-ученик; едукација и развој на говорната култура во семејството; реализирање на некои цели и содржини од програмата и од литературните настани во рамките на училиштето; информираност на родителите; размена на искуства во поглед на специфичностите на ученикот и постапките кон него и сл.

- Наставни средства:      

учебник избран на ниво на училиште, одобрен од страна на министерот – буквар, читанка; букварка, енциклопедии, речници и слично; Интернет, образовни софтвери (ToolKid и др.); одобрени списанија; аудио-визуелни средства и ЦД (Бушавата азбука и др. литературни текстови, звучна читанка); други извори на учење во непосредната околина: споменици на културата, музеи, домови на културата, библиотеки, кина, театри, национални паркови итн.

- Место на реализација: Наставните содржини, во зависност од потребите, ќе бидат реализирани во училиштето, непосредната околина, училишниот двор, установи од јавен карактер, кабинет по информатика итн.

7


ГОДИШЕН И ГЛОБАЛЕН ПЛАН ЗА НАСТАВАТА ПО ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ОКОЛИНАТА ЗА II одд.

Програмски теми 1

Број на часови

Јас и другите

14

Животот и работата во училиштето

14

Моето место

12

Мојот дом

14

5

Јас сум дел од природата

28

6

Јас истражувам

16

7

Сообраќај

10

2 3 4

Вкупно:

110

ЦЕЛИ НА НАСТАВАТА ПО ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ОКОЛИНАТА ВО II ОДДЕЛЕНИЕ Ученикот/ученичката: - да ги проширува сознанијата за непосредната околина и да ја сфаќа поврзаноста меѓу луѓето, предметите и појавите; - да се оспособува за набљудување, опишување, споредување на предметите, појавите и односите меѓу луѓето; - да разликува жива од нежива природа и да ја открива нивната меѓусебна поврзаност; - да ги разликува годишните времиња и промените во природата; - да се оспособува да учествува во донесување и почитување на правила за заедничко 8


живеење во домот, училиштето и во пошироката средина; - да се вклучува активно во решавање на проблеми и да стекнува самодоверба; - да умее да распознава, да разбира и да искажува различни емоции; - да се грижи за своето здравје и за средината во која живее и учи; - да ги запознава и применува правилата за заштита од повреди и од други опасности; - да го проширува знаењето за сообраќајните правила и да развива култура на однесување во сообраќајот; - да развива чувство на припадност кон својата татковина; - да ја сфати потребата од договарање, помагање и соработка со другите и да развива другарство, толеранција, хуманост и одговорност; - да запознава обичаи и празници од својата култура и културата на другите заедници во Република Македонија; - да се ориентира и снаоѓа во просторот и времето; - да учествува во едноставни истражувања; - да развива интерес и желба за доаѓање до нови сознанија за околината со користење различни извори за учење и ИКТ.

- Методи, форми и средства на наставна работа

За сите програмски подрачја, предвидени за предметот Запознавање на околината, се препорачува користење и нужно комбинирање на сите интерактивни, актуелни и современи методи, форми и средства на наставна работа, со акцент врз: методот на игра, методот на решавање проблеми и откривачкиот (истражувачкиот) метод како најсоодветни на спецификите на учењето кај учениците на актуелната возраст.

- Индивидуален приод во наставната работа

Во согласност со научните сознанија за разликите во развојот на децата, потребно е приспособување на наставната работа кон развојните и индивидуалните потреби и достигнувања на учениците. Имено, потребна е примена на техники и стратегии кои го преферираат индивидуалниот приод во реализацијата на наствната работа со учениците.

- Вклучување на родителите во наставната работа

Семејството е првото училиште на децата и најважен фактор во детскиот развој. Во тој контекст, во реализацијата на целите, содржинте и активносите од наставниот предмет Запознавање на околината треба да се обезбеди кооперативна комуникација со родителите на учениците и нивно вклучување во работата на училиштето, во функција на: развој и поддршка на односот родител-ученик; едукација и развој на говорната култура во семејството; реализирање на некои цели и содржини од програмата во рамките на училиштето; информираност на родителите; размена на искуства во поглед на специфичностите на ученикот и постапките кон него и сл.

- Наставни средства:  -

За реализација на наставната работа по предметот Запознавање на околината во II одделение се препорачува користење на : непосредната околина - предмети и појави во природата, како и појави во општеството и односите помеѓу луѓето; учебник дидактички средства и материјали; истражувачки катчиња; куклен театар; 9


-

визуелни средства (слики , апликации, фолии , паноа, огласни табли, географска и релјефна карта на Република Македонија, модели, макети); сликовници, енциклопедии, списанија и слично.; Интернет, образовни софтвери; Аудио-визуелни средства (графоскоп, дигитален фотоапарат, дигитална камера, телевизор, ДВД-плеер, видео-плеер, компјутер, ЛЦД проектор и други средства);

- Место на реализација:

Наставните содржини, во зависност од потребите, ќе бидат реализирани во училиштето, непосредната околина, училишниот двор, установи од јавен карактер, кабинет по информатика итн.

ГОДИШЕН И ГЛОБАЛЕН ПЛАН ЗА НАСТАВАТА ПО МАТЕМАТИКА ЗА II одд. Програмски теми

Број на часови

1

Форми во просторот, форми во рамнината и односите меѓу нив

18

2

Решавање на проблемски ситуации

19

3

Броеви до 20. Собирање и одземање

84

4

Мерење

15

5

Работа со податоци

8

Вкупно:

144

ЦЕЛИ НА НАСТАВАТА ПО МАТЕМАТИКА ВО II ОДДЕЛЕНИЕ Ученикот / ученичката - да се оспособува да одредува, именува и разликува предмети во форма на геометриски фигури; - да се оспособува да воочува и одредува односи меѓу предметите во непосредната околина; - да се оспособува да формира и графички да претставува множества; - да ги усвојува броевите до 20; - да формира претстава за поимот десетка; - да се запознава со операциите собирање и одземање до 20 и истите практично да ги 1 0


-

применува во решавање на проблемски ситуации; да се оспособува да врши процени во мерењето на величините и со мерење да ги проверува своите процени; да се оспособува да мери време, должина и маса со стандардни мерни инструменти; да се оспособува да користи пари (до 20 денари); да се оспособува да прибира, класифицира и да споредува едноставни податоци; да се оспособува да чита презентира и интерпретира податоци; да се оспособува да воочува проблемска ситуација од секојдневниот живот и да наоѓа начини за нејзино решавање; да се воведува во користење на ИКТ за содржини од математиката;

- Методи, форми и средства на наставна работа

За сите програмски подрачја, предвидени за предметот Математика, се препорачува користење и нужно комбинирање на сите интерактивни, актуелни и современи методи, форми и средства на наставна работа, со акцент врз: методот на дидактичка игра, методот на решавање проблеми и откривачкиот (истражувачкиот) метод како најсоодветни на спецификите на учењето кај учениците на актуелната возраст.

- Индивидуален приод во наставната работа

Во согласност со научните сознанија за разликите во развојот на децата, потребно е

приспособување на наставната работа кон развојните и индивидуалните потреби и достигнувања на учениците. Имено, потребна е примена на техники и стратегии кои го преферираат индивидуалниот приод во реализацијата на наствната работа со учениците.

- Вклучување на родителите во наставната работа

Семејството е првото училиште на децата и најважен фактор во детскиот развој. Во тој контекст, во реализацијата на целите, содржинте и активносите од наставниот предмет Математика треба да се обезбеди кооперативна комуникација со родителите на учениците и нивно вклучување во работата на училиштето, во функција на: развој и поддршка на односот родител-ученик; едукација и развој на говорната култура во семејството; реализирање на некои цели и содржини од програмата во рамките на училиштето; информираност на родителите; размена на искуства во поглед на специфичностите на ученикот и постапките кон него и сл.

- Наставни средства:

За реализација на наставната работа по предметот Математика во II одделение се препорачува користење на следните наставни средства: - учебник; - различни материјали за класифицирање, редење, броење; - дидактички средства и материјали (топки , коцки со различна големина и боја , играчки , фигури на животни , растенија , овошје и зеленчук и сл. Игрите Домино, Не лути се човеку, слагалки, картончиња со напишани броеви, соодветни книги и сликовници и др.); - магнетна табла и фигури за магнетна табла; - логички плочки; - работни листови; - монети, метро, јаже, линијар, вага, часовник, песочник, градуирана мерица, цедалка; - разни извори на учење од непосредната околина (предмети во природата и 1 1


околината); - визуелни средства (слики, фотографии, апликации и сл.); - Интернет, образовни софтвери.

- Место на реализација:

Наставните содржини, во зависност од потребите, ќе бидат реализирани во училиштето, непосредната околина, училишниот двор, установи од јавен карактер, кабинет по информатика итн.

ГОДИШЕН И ГЛОБАЛЕН ПЛАН ЗА НАСТАВАТА ПО ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА II одд. Програмски подрачја

Вкупно

1

Цртање

20

2

Сликање

28

3

Печатење

6

4

Обликување во просторот, моделирање и градење

10

5

Визуелни комуникации и дизајн

8

Вкупно:

72

ЦЕЛИ НА НАСТАВАТА ВО II ОДДЕЛЕНИЕ Ученикот/ученичката: - да запознава нови зборови и термини кои се користат во наставата по ликовно образование; - да применува разни материјали и техники за цртање, сликање, моделирање, градење и визуелни комуникации во ликовното изразување; - да ги искажува самостојно и слободно своите сознанија, доживувања и впечатоци, мисли и фантазија со помош на ликовниот јазик и творештвото; - да се оспособува да направи избор на идеја, активност и средства и да состави ликовна творба; - да умее да искажува различни емоции преку ликовното изразување; - да развива културно-хигиенотехнички и работни навики; 1 2


- да развива потреба за чување и облагородување на својата околина; - да умее вербално да ја објасни својата ликовна творба; - да се запознава со културното наследство од различни етнички заедници; - да се запознава со компјутерската техника за цртање линии и разни форми.

- Методи, форми и средства на наставна работа

За сите програмски подрачја, предвидени за предметот Ликовно образование, се препорачува користење и нужно комбинирање на сите интерактивни, актуелни и современи методи, форми и средства на наставна работа, со акцент врз: методот на игра, методот на решавање проблеми и откривачкиот (истражувачкиот) метод како најсоодветни на спецификите на учењето кај учениците на актуелната возраст.

- Индивидуален приод во наставната работа

Во согласност со научните сознанија за разликите во развојот на децата, потребно е

приспособување на наставната работа кон развојните и индивидуалните потреби и достигнувања на учениците. Имено, потребна е примена на техники и стратегии кои го преферираат индивидуалниот приод во реализацијата на наствната работа со учениците.

- Вклучување на родителите во наставната работа

Семејството е првото училиште на децата и најважен фактор во детскиот развој. Во тој контекст, во реализацијата на целите, содржинте и активносите од наставниот предмет Ликовно образование треба да се обезбеди кооперативна комуникација со родителите на учениците и нивно вклучување во работата на училиштето, во функција на: развој и поддршка на односот родител-ученик; едукација и развој на говорната култура во семејството; реализирање на некои цели и содржини од програмата во рамките на училиштето; информираност на родителите; размена на искуства во поглед на специфичностите на ученикот и постапките кон него и сл.

- Наставни средства:

За реализација на наставната работа по предметот Ликовно образование во II одделение се препорачува користење на следниве наставни средства: - разни извори на учење од непосредната околина (материјали за цртање и сликање, материјали за печатење и обликување, предмети во природата и околината, кутии, четки, хартија, плодови, гранки и сл.); - дидактички средства и материјали; - визуелни средства (предмети од непосредната околина, репродукции, детски творби, апликации и сл.); - слајдови, сликовници, списанија и сл.; - аудио-визуелни средства (ТВ, ДВД-плеер, видеоплеер, дигитален фотоапарат, дигитална камера, компјутер и други средства); - Интернет, образовни софтвери. 

- Место на реализација:

Наставните содржини, во зависност од потребите, ќе бидат реализирани во училиштето, непосредната околина, училишниот двор, установи од јавен карактер, кабинет по информатика итн.

ГОДИШЕН И ГЛОБАЛЕН ПЛАН ЗА НАСТАВАТА ПО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА II одд. 1 3


Програмски теми

Број на часови

1

Пеење

20

2

Музика и движење

25

3

Слушање музика

12

4

Свирење на детски музички инструменти

4

5

Основи на музичка писменост

3

6

Основи на детското музичко изразување и творење

8

Вкупно:

72

ЦЕЛИ НА НАСТАВАТА ПО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ ВО II ОДДЕЛЕНИЕ Ученикот / ученичката - да развива правилен пејачки став (правилно седење, држење на телото, дишење); - да развива навика за култивирано пеење ( умерено пеење , без гримаси , дигање на рамена и викање ); - да се оспособува да пее песни со разновидна ритмичко - мелодиска линија; - да се оспособува за активно слушање на музиката; - да препознава музика од различни инструменти; - да ги памети, повторува и користи движењата во музичко - ритмичките активности; - да го идентификува и употребува ритамот; - да се запознае со некои детски музички инструменти и да свири со нив; - да развива интерес за изведување на звучни ефекти, спонтани импровизации на кратки музички мотиви; - да се воведува во музичкото творештво; - да се поттикнува за сопствено музичко изразување.

- Методи, форми и средства на наставна работа

За сите програмски подрачја, предвидени за предметот Музичко образование, се 1 4


препорачува користење и нужно комбинирање на сите интерактивни, актуелни и современи методи, форми и средства на наставна работа, со акцент врз: методот на игра, методот на решавање проблеми и откривачкиот (истражувачкиот) метод како најсоодветни на спецификите на учењето кај учениците наактуелната возраст.

- Индивидуален приод во наставната работа

Во согласност со научните сознанија за разликите во развојот на децата, потребно е

приспособување на наставната работа кон развојните и индивидуалните потреби и достигнувања на учениците. Имено, потребна е примена на техники и стратегии кои го преферираат индивидуалниот приод во реализацијата на наствната работа со учениците.

- Вклучување на родителите во наставната работа

Семејството е првото училиште на децата и најважен фактор во детскиот развој. Во тој контекст, во реализацијата на целите, содржинте и активносите од наставниот предмет Македонски јазик треба да се обезбеди кооперативна комуникација со родителите на учениците и нивно вклучување во работата на училиштето, во функција на: развој и поддршка на односот родител-ученик; едукација и развој на говорната култура во семејството; реализирање на некои цели и содржини од програмата и од литературните настани во рамките на училиштето; информираност на родителите; размена на искуства во поглед на специфичностите на ученикот и постапките кон него и сл.

- Наставни средства:

За реализација на наставната работа по предметот Музичко образование во II одделение се препорачува користење на следните наставни средства: - аудио- визуелни средства (ТВ, ДВД- плеер, видеоплеер, компјутер); - детски музички инструменти; - дидактички средства и материјали; - разни извори на учење од непосредната околина (предмети во природата и околината); - визуелни средства (слики, фотографии, апликации и сл.); - Интернет, образовни софтвери. 

- Место на реализација:

Наставните содржини, во зависност од потребите, ќе бидат реализирани во училиштето, непосредната околина, училишниот двор, установи од јавен карактер, кабинет по информатика итн.

ГОДИШЕН И ГЛОБАЛЕН ПЛАН ЗА НАСТАВАТА ПО ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА II одд.

1 5


Програмски теми 1

Вежби за организирано поставување и движење

2

Вежби за оформување на телото и движењата

3

Основи на атлетиката

4

Основи на гимнастиката

5

Игри Вкупен број на часови 108

ЦЕЛИ НА НАСТАВАТА ПО ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ ВО II ОДДЕЛЕНИЕ

Ученикот / ученичката - да се оспособува за правилно држење на телото преку соодветни вежби; - да увежбува и изведува правилни и координирани природни движења со рацете, нозете и другите делови на телото за оптимална функција на локомоторниот апарат; - да совладува нови моторички елементи од основите на атлетиката и гимнастиката; - да развива осет за ритам при изведување на игри и танци; - да ги знае и почитува правилата на одредени игри; - да ја развива моторичката координација и ориентација во простор; - да се поттикнува да учествува во тимско изведување на вежбите и игрите; - да развива способности за позитивно емоционално изразување низ игра и адекватни физички активности.

- Методи, форми и средства на наставна работа

За сите програмски теми, предвидени за предметот Физичко и здравствено образование, се препорачува користење на актуелни и современи методи, форми и средства на наставна работа, со акцент врз методот на игра како најсоодветен на 1 6


актуелната возраст.

- Индивидуален приод во наставната работа

Во согласност со научните сознанија за разликите во развојот на децата, потребно е приспособување на наставната работа кон развојните и индивидуалните потреби и достигнувања на учениците.

- Вклучување на родителите во наставната работа

Семејството е првото училиште на децата и најважен фактор во детскиот развој. Во тој контекст, во реализацијата на целите, содржинте и активносите од наставниот предмет Физичко и здравствено образование треба да се обезбеди кооперативна комуникација со родителите на учениците и нивно вклучување во работата на училиштето, во функција на: развој и поддршка на односот родител-ученик; реализирање на изборни теми од програмата (Активности на вода; Активности на снег; Возење: тротинет, велосипед, ролери; Активности во природа: пешачење и излети;) информираност на родителите; размена на искуства во поглед на специфичностите на ученикот и постапките кон него и сл.

- Наставни средства:

За реализација на наставната работа по предметот Физичко и здравствено образование во I одделение се препорачува користење на следните наставни средства: големи и мали топки (гумени и пластични); чунови; ниски гимнастички справи (разбој, греда, рипстол, шведски сандак, меки душеци и др.); низок кош; ниска мрежа (одбојка);

- Место на реализација:

Наставните содржини, во зависност од потребите, ќе бидат реализирани во училиштето, непосредната околина, училишниот двор, установи од јавен карактер, кабинет по информатика итн.

ГОДИШЕН И ГЛОБАЛЕН ПЛАН ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК ЗА II ОДДЕЛЕНИЕ 1 7


Програмски компоненти 1

Лексички единици

2

Граматички структури

3

Јазични функции

4

Слушање со разбирање

5

Говорење

ЦЕЛИ НА НАСТАВАТА ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК ВО II ОДДЕЛЕНИЕ Ученикот / ученичката - да се оспособи слухово и визуелно да препознава нови зборови; - да може да репродуцира зборови и едноставни јазични искази; - да може да води едноставна комуникација на ниво на усвоениот вокабулар и со примена на јазични функции блиски на возраста на учениците; - да стекне информации за други култури;

- Методи, форми и средства на наставна работа

За сите програмски подрачја, предвидени за предметот Македонски јазик, се препорачува користење и нужно комбинирање на сите интерактивни, актуелни и современи методи, форми и средства на наставна работа, со акцент врз: методот на игра, методот на решавање проблеми и откривачкиот (истражувачкиот) метод како најсоодветни на спецификите на учењето кај учениците на актуелната возраст.

- Индивидуален приод во наставната работа

Во согласност со научните сознанија за разликите во развојот на децата, потребно е приспособување на наставната работа кон развојните и индивидуалните потреби и достигнувања на учениците. Имено, потребна е примена на техники и стратегии кои го преферираат индивидуалниот приод во реализацијата на наствната работа со учениците.

- Вклучување на родителите во наставната работа

Семејството е првото училиште на децата и најважен фактор во детскиот развој. Во тој контекст, во реализацијата на целите, содржинте и активносите од наставниот предмет Англиски јазик треба да се обезбеди кооперативна комуникација со родителите на учениците и нивно вклучување во работата на училиштето, во функција на: развој и поддршка на односот родител-ученик; едукација и развој на 1 8


говорната култура во семејството; реализирање на некои цели и содржини од програмата и од литературните настани во рамките на училиштето; информираност на родителите; размена на искуства во поглед на специфичностите на ученикот и постапките кон него и сл.

- Наставни средства:

- учебник избран на ниво на училиште, одобрен од страна на министерот; - пакет прирачен материјал за наставникот (флеш-карти, постери, играчки); - касетофони, касети со песни, компјутер со соодветен софтвер, ЦД-РОМ, ТВ со ДВД; - други извори на учење од непосредната околина – предмети во просторијата каде се изучува англискиот јазик; - интернет пристап, образовни софтвери; - списанија за наставникот.

- Место на реализација:

Наставните содржини, во зависност од потребите, ќе бидат реализирани во училиштето, непосредната околина, училишниот двор, установи од јавен карактер, кабинет по информатика итн.

ТЕМАТСКО ПЛАНИРАЊЕ ЗА II одд. ОД ДЕВЕТГОДИШНОТО ОБРАЗОВАНИЕ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК 1 9


Програмско подрачје: Почетно читање и пишување – 70 часа Конкретни цели: Ученикот / ученичката -

да се оспособува да набљудува предмети во училницата, во училиштето и непосредната околина, да ги забележува нивните битни својства и да ги опишува; да се оспособува да одговара на прашања со целосна реченица и да поставува прашања; да усвојува поим за реченица; да се запознава со нејзината содржина и функција; да се оспособува да го усвои поимот за зборот како дел од реченицата и зборот како име за предмети; да го усвојува поимот за гласот како дел од зборот; да го воочува гласот во различни позиции во зборот (иницијална, медијална, финална); правилно да ги изговара гласовите; да го увежба прецизното графичко претставување на деловите на елементите на буквите; да се оспособува да ги препознава симболите на гласовите и да ги поврзува во зборови (поим за буква); да се оспособува да пишува печатни букви; да се оспособува да чита зборови и текст; да се запознава со правилото за пишување голема буква на почетокот на реченицата, како и со пишување на голема буква кај сопствените имиња; да се запознава со интерпукциските знаци и нивната функција; да се упатува правилно да ги применува при читањето; да ги усвојува малите и големите ракописни букви и нивното поврзување во зборови; да се оспособува да пишува зборови и куси реченици; да се оспособува да дополнува испуштени букви во зборот и збор во реченицата; да се оспособува самостојно да составува и да пишува зборови и реченици по дадени слики, предмети и сл.

Форми: - заедничка работа; тандем; групна; индивидуална и др. Методи:

- метод на игра; метод на решавање проблеми; откривачки (истражувачки) метод; аналитичко – синтетички; илустративно – демонстративен и др.

Место на реализација: - училуштето; училичниот двор; блиската околина; разни установи и др. Средства: - рекламни натписи; објекти од културен и јавен вид;

енциклопедии за деца, компјутерски образовно програми; списанија за деца; аудиовизуелни, аудитивни, визуелни средства и средства со кинетички својства.

Програмско подрачје: Јазик – 20 часа Конкретни цели: Ученикот / ученичката - да се оспособува да разликува глас и шум

2 0


-

да ги изговара правилно гласовите во зборот и зборовите во реченицата да се оспособува правилно да составува реченица да ги подредува правилно зборовите во реченицата да се оспособува да разликува расказна, прашална и извична реченица и правилно да ги употребува да се оспособува да именува лица, суштества, растенија, предмети и појави да го усвои поимот за именка и да ги препознава имињата на луѓето, предметите, растенијата и животните во реченицата да се оспособи правилно да ги изговара и да ги пишува со букви броевите до 20 да се оспособува да ги дели зборовите на слогови со употреба на цртичка да се оспособува да ги разликува гласовите и правилно да ги употребува да се оспособува правилно да употребува голема буква да се оспособува да ги применува интерпукциските знаци при пишувањето.

Форми: - заедничка работа; тандем; групна; индивидуална и др. Методи:

- метод на игра; метод на решавање проблеми; откривачки (истражувачки) метод; аналитичко – синтетички; илустративно – демонстративен и др.

Место на реализација:

- училуштето; училичниот двор; блиската околина; разни установи и др.

Средства:

- рекламни натписи; објекти од културен и јавен вид; енциклопедии за деца; компјутерски образовно програми; списанија за деца; аудиовизуелни, аудитивни, визуелни средства и средства со кинетички својства.

Програмско подрачје: Читање, литература и лектира – 80 часа Конкретни цели: Ученикот / ученичката -

да се оспособува да вооѕува и да препознава наслов; да разликува текст, илустрација, автор; да ги пронаоѓа страниците во читанката; да се оспособува за гласно читање; да се оспособува да разликува видови текстови; да се оспособува да ѕита по улоги и да ја воочува темата и пораката на текстот; да се оспособува да ги воочува настаните и ликовите; да се оспособува да чита поезија и да ги препознава строфите во песната; да се оспособува да чита разбирливо, со почитување на употребените интерпукциски знаци; да го прилагодува гласот кон природата на содржината од текстот; да ги акцентира правилно зборовите во реченицата; да се оспособува за читање во себе; да се оспособува самостојно да ја чита содржината на лектирите и да одговара на прашања во врска со содржината;

Форми: - заедничка работа; тандем; групна; индивидуална и др. Методи: -

метод на игра;

метод на решавање проблеми; откривачки (истражувачки) метод; 2 1


аналитичко – синтетички; илустративно – демонстративен и др.

Место на реализација:

- училуштето; училичниот двор; блиската околина; разни установи и др.

Средства:

- рекламни натписи; објекти од културен и јавен вид; енциклопедии за деца; компјутерски образовно програми; списанија за деца; аудиовизуелни, аудитивни, визуелни средства и средства со кинетички својства.

Програмско подрачје: Изразување и творење – 36 часа Конкретни цели: Ученикот / ученичката -

да се оспособува да слуша говор у да учествува во разговор на одредена тема; да се оспособува да прераскажува обработени куси содржини (слободно и со помош на прашања); да се оспособува да прераскажува по низа слики, зададени зборови и по доживеан настан; да се оспособува да опишува карактеристики преку набљудување на растенија, предмети и животни; да се оспособува да рецитира песна; да врши драматизација на песна во дијалошка форма; да се оспособува писмено да прераскажува кус текст (содржина од ТВ); да се оспособува да раскажува писмено доживеан настан; да се оспособува писмено да опишува лица, прдмети, животни и растенија; да се оспособува правилно да ги пишува буквите за карактеристичните согласки во зборот; да се оспособува да пишува честитки по повод одредени празници, родендени и сл.

Форми: - заедничка работа; тандем; групна; индивидуална и др. Методи:

метод на игра; метод на решавање проблеми; откривачки (истражувачки) метод; аналитичко – синтетички; илустративно – демонстративен и др.

Место на реализација:

- училуштето; училичниот двор; блиската околина; разни установи и др.

Средства:

- рекламни натписи; објекти од културен и јавен вид; енциклопедии за деца; компјутерски образовно програми; списанија за деца; аудиовизуелни, аудитивни, визуелни средства и средства со кинетички својства.

Програмско подрачје: Медиумска култура – 10 часа Конкретни цели: Ученикот / ученичката -

да се поттикнува на селективно следење телевизиски содржини; да се оспособува да прави разлика меѓу театарска и куклена претстава, да ги 2 2


-

воочува основните разлики помеѓу нив и литературното дело; да пројавува интерес за следење детски печат; да позајмува книги од библиотека и правилно да се однесува кон нив; да се оспособи за разговор по телефон;

Форми: - заедничка работа; тандем; групна; индивидуална и др. Методи:

метод на игра; метод на решавање проблеми; откривачки (истражувачки) метод; аналитичко – синтетички; илустративно – демонстративен и др.

Место на реализација:

- училуштето; училичниот двор; блиската околина; разни установи и др.

Средства:

- рекламни натписи; објекти од културен и јавен вид; енциклопедии за деца; компјутерски образовно програми; списанија за деца; аудиовизуелни, аудитивни, визуелни средства и средства со кинетички својства.

ТЕМАТСКО ПЛАНИРАЊЕ ЗА II одд. ОД ДЕВЕТГОДИШНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ОКОЛИНАТА Тема: Јас со другите – 14 часа Конкретни цели: Ученикот / ученичката -

да знае да се претстави себеси, што умее, што може, што сака; да ја јакне самодовербата во своите постапки и способности; да препознава сличности и разлики меѓу луѓето; да спознава дека секој има свое мислење/ различно или исто со другите; да ги спознава карактеристиките кај луѓето во различни периоди од животот; да ја сфати функцијата на правилата за заедничќо живеење; да учествува во донесување на правилата на однесување во училиштето; да ги применува правилата во училиштето и животот; да спознава дека секој човек има права и одговорности;

Форми: - заедничка работа; тандем; групна; индивидуална и др. Методи

- аналитичко – синтетички; илустративно – демонстративен; истражувачки; дијалошки; набљудување;

Место на реализација:

- училиштето , училишниот двор; блиската околина; разни институции;

Средства:

- фотографии, илустрации; сликовници; играчки; слики; апликации; дидактички материјали; 2 3


Тема: Животот и работата во училиштето – 14 часа Конкретни цели: Ученикот / ученичката -

да знае како е организирано училиштето; да знае што работат наставниците, директорот, службите во училиштето; да ги запознава правилата за однесување во училиштето; да развива чувство за меѓусебно почитување, помагање, соработка; да го разбира значењето на зборовите одговорност, праведност, приватност; да разликува лично и заедничко; одговорно да се однесува кон своите и заедничките работи во училиштето; да ги запознава празниците во врска со верската и државната традиција; да се поттикнува за учество во прославите;

Форми: - заедничка работа; тандем; групна; индивидуална и др. Методи

- аналитичко – синтетички; илустративно – демонстративен; истражувачки; дијалошки; набљудување;

Место на реализација:

- училиштето , училишниот двор; блиската околина; разни институции;

Средства:

- фотографии, илустрации; сликовници; играчки; слики; апликации; дидактички материјали;

Тема: Моето место – 12 часа Конкретни цели: Ученикот / ученичката -

да ги прошири знаењата за поважните карактеристики на местото во кое живее (град, село, населба); да ги препознава и именува позначајните објекти во непосредната околина и да се ориентира според нив; да препознава и споредува нови и стари градби; да развива интерес и почит кон традицијата и културното наследство; да ја запознае културната различност во своето место на живеење; да развива чувства на припадност кон својата татковина; да се запознава со позначајните природни убавини;

Форми: - заедничка работа; тандем; групна; индивидуална и др. Методи

- аналитичко – синтетички; илустративно – демонстративен; истражувачки; дијалошки; набљудување;

Место на реализација:

- училиштето , училишниот двор; блиската околина; разни институции;

Средства:

2 4


- фотографии, илустрации; сликовници; играчки; слики; апликации; дидактички материјали;

Тема: Мојот дом - 14 часа Конкретни цели: Ученикот / ученичката - да ги запознае роднинските врски во потесното и поширокото семејство; - да развие чувство на припадност кон своето семејство; - да знае дека постојат еднакво вредни различни видови на семејно живеење (семејства со еден родител, дом семејство, институција семејство); - да ја знае функцијата на просториите во домот; - да знае и именува дел од мебелот и апаратите во домот и нивното правилно користење; - да воочува и избегнува опасности, да развива чувство на одговорносткон својата брзбедност и безбедноста на другите; - да разликува елементарни незгоди; - да знае како да се заштити, да го научи телефонскиот број на пожарна, полиција; - да се поттикнува на активно учество во одржување на личната хигиена и хигиената во домот; - да ги надминува родовите стереотипи за поделбата на обврските во семејството; - да се запознае со начинот на одбележување на празниците во семејството; - да се поттикнува активно да го користи слободното време;

Форми: - заедничка работа; тандем; групна; индивидуална и др. Методи

- аналитичко – синтетички; илустративно – демонстративен; истражувачки; дијалошки; набљудување;

Место на реализација:

- училиштето , училишниот двор; блиската околина; разни институции;

Средства:

- фотографии, илустрации; сликовници; играчки; слики; апликации; дидактички материјали;

Тема: Јас сум дел од природата – 28 часа Конкретни цели: Ученикот / ученичката - да открива и опишува некои карактеристики на живата природа; - да открива и опишува некои карактеристики на неживата природа во неговата околина ( вода, песок, камен и др.); - да стекне сознанија дека живите суштества се поврзани со неживата природа; - да стекне сознанија дека во различна околина има различни растенија; - да стекне основни сознанија за растенијата и нивното значење за човекот; - да распознава и именува различни зеленчуци и да знае како ги користи човекот; - да распознава и именува различно овошје и да знае зошто се користи; 2 5


-

да разликува и именува зимзелени дрвја; да ги прошири сознанијата за животните; да ја воочи разликата меѓу начинот на живеење на дивите и домашните животни; да ги распознава промените во природата според годишните времиња; да знае како се прилагодуваат човекот, животните и растенијата според годишните времиња; да се ориентира во времето и правилно да ги користи термините за деноноќие; да стекне основни сознанија за сетилата; да научи како да се заштитува од повреди и болести;

Форми: - заедничка работа; тандем; групна; индивидуална и др. Методи

- аналитичко – синтетички; илустративно – демонстративен; истражувачки; дијалошки; набљудување;

Место на реализација:

- училиштето , училишниот двор; блиската околина; разни институции;

Средства:

- фотографии, илустрации; сликовници; играчки; слики; апликации; дидактички материјали;

Тема: Јас истражувам – 16 часа Конкретни цели:

Ученикот / ученичката - да ги открива и запознава својствата на различните материјали (хартија, ткаенина, песок, природни материјали), да препознава и материјали со допир (мазно, рапаво); - да ги открива и запознава својствата на водата; - да развива свест за значењето на водата; - да ги открива и запознава својствата на воздухот; - да развива свест за значењето на чистиот воздух; - да ги открие изворите на светлина и да знае да се заштити од дирекна сончева светлина; - да развива способност за обликување на различни материјали и нивно комбинирање; - да се запознае со начинот на кој употребената амбалажа или предмет можат да се искористат; - да развива свест за правилно искористување на материјалите;

Форми: - заедничка работа; тандем; групна; индивидуална и др. Методи

- аналитичко – синтетички; илустративно – демонстративен; истражувачки; дијалошки; набљудување;

Место на реализација:

- училиштето , училишниот двор; блиската околина; разни институции;

Средства:

- фотографии, илустрации; сликовници; играчки; слики; апликации; дидактички 2 6


материјали;

Тема: Сообраќај – 10 часа Конкретни цели: Ученикот / ученичката - да знае правилно и безбедно да се движи; - да ги почитува сообраќајните знаци во во сообраќајот во реална ситуација; - да препознава сообраќајни знаци за пешаци; - да препознае крстосница и да знае како се преминува; - да ги продлабочи знаењата за видовите сообраќајни средства; - да воочува сличности и разлики на различните сообраќајни средства; - да ја сфати важноста на сообраќајната поврзаност на различните делови од својот крај и пошироко;

Форми: - заедничка работа; тандем; групна; индивидуална и др. Методи

- аналитичко – синтетички; илустративно – демонстративен; истражувачки; дијалошки; набљудување;

Место на реализација:

- училиштето , училишниот двор; блиската околина; разни институции;

Средства:

- фотографии, илустрации; сликовници; играчки; слики; апликации; дидактички материјали;

ТЕМАТСКО ПЛАНИРАЊЕ ЗА II одд. ОД ДЕВЕТГОДИШНОТО ОБРАЗОВАНИЕ МАТЕМАТИКА 2 7


Тема: Форми во просторот, форми во рамнината и односите меѓу нив – 18 часа Конкретни цели: Ученикот / ученичката -

-

да воочува и именува геометриски тела во просторот: топка, коцка, цилиндар (повторување); да воочува предмети во форма на геометриски тела и да ги споредува по големина (поголемо, помало), боја, форма (форма на топка, коцка, цилиндар); да се оспособува да ги препознава и именува геометриските тела конус, квадар и пирамида и да воочува предмети во форма на геометриски тела од непосредната околина; да ги препознава, идентификува и именува геометриските форми: триаголник, круг, квадрат и правоаголник (повторување); да се оспособува да црта со помош на шаблон триаголник, круг, квадрат и правоаголник да открива триаголник, круг, квадрат и правоаголник во непосредната околина да се оспособува да препознава и именува права, крива, отворена и затворена линија да се оспособува да користи линијар за цртање прави линии да ја одреди и вербално да ја искаже положбата на предметите во нивниот меѓусебен однос со примена на соодветна терминологија (повторување) да се оспособува графички да ги претставува меѓусебните односи на предметите да се оспособува да одредува лево и десно во однос на себе и во односот меѓу предметите

Форми: - заедничка работа; тандем; групна; индивидуална и др. Методи

- аналитичко – синтетички; илустративно – демонстративен; истражувачки, дијалошки, набљудување; практична работа;

Место на реализација:

- училиштето; училишниот двор; блиската околина; разни институции;

Средства:

учебник; модели на геометриски тела и форми; магнетна табла и фигури за магнетна табла; логички плочки; линијари – шаблони; работни листови; разни извори на учење од непосредната околина (предмети во природата и околината); визуелни средства (слики, фотографии, апликации и сл.); Интернет, образовни софтвери. -

Тема: Решавање на проблемски ситуации – 19 часа Конкретни цели: Ученикот / ученичката - да се оспособува да пронајде логичност во редоследот и подреденоста на геометриските фигури 2 8


-

да се оспособува да решава едноставни проблемски ситуации да се оспособува да се движи во простор според нацртана шема да се оспособува за утврдување на логичката поврзаност на настаните да се оспособува за проценување на неверојатен, можен и секогаш можен настан во едноставни и познати ситуации да се оспособува за формирање на множества да се оспособува графички да претставува множества да се оспособува да воочува и покажува елемент на дадено множество и да ги применува поимите припаѓа, не припаѓа да се оспособува за формирање унија од две или три множества да се оспособува да ги именува, разликува и споредува состојбите што се однесуваат на поимот време (интеграција со запознавање на околината) да се оспособува самостојно да открие 2-3 различни начини за групирање во логички плочки да се оспособува да прави фигури по дадена шема да се оспособува да ги набљудува, осознава и искажува сличностите и разликите гледано од напред, назад и од страна

Форми: - заедничка работа; тандем; групна; индивидуална и др. Методи

- аналитичко – синтетички; илустративно – демонстративен; истражувачки, дијалошки, набљудување; практична работа;

Место на реализација:

- училиштето; училишниот двор; блиската околина; разни институции;

Средства:

учебник; модели на геометриски тела и форми; магнетна табла и фигури за магнетна табла; логички плочки; линијари – шаблони; работни листови; разни извори на учење од непосредната околина (предмети во природата и околината); визуелни средства (слики, фотографии, апликации и сл.); Интернет, образовни софтвери. -

Тема: Броеви до 20. Собирање и одземање -84 часа Конкретни цели: Ученикот / ученичката - да умее да брои од 1 до 20 и наназад од 20 до 1 - да ги искажува редните броеви до 10 - да се оспособува за читање и пишување на цифрите 1, 2, 3, 4, 5 - да ги чита и пишува знаците <, >, = - да се оспособува да ги споредува броевите и притоа да ги користи симболите <, >, = - да се оспособува да собира и одзема броеви до 5 - да ги идентификува и разликува знаците + и – - да умее да запише збир или разлика на два броја - да се запознае и да ги применува термините збир, собирок, разлика, намаленик, намалител низ конкретни операции - да го разбира бројот 0 како резултат добиен со одземање на број од самиот себе - да се оспособува да ги чита и запишува броевите 6, 7, 8, 9 и 10 - да се запознава со термините следбеник и претходник и да го разбира нивното 2 9


-

значење да се оспособува да ги споредува броевите и притоа да ги користи симболите <, >, = и≠ да се оспособи да собира до 10 да се оспособи да ја воочи непроменливоста на збирот, независно од местото на собироците на конкретно ниво да се оспособи да одзема до 10 да се оспособува д формира претстава за десетка да се оспособува да ги чита и запишува броевите од 11 до 20 да се оспособува да разликува едноцифрени од двоцифрени броеви да се оспособува да ги споредува и подредува во низа броевите од втората десетка да се воведува во решавање на едноставни текстуални задачи со една операција да се оспособува да препознава половина и четвртина од целото

Форми: - заедничка работа; тандем; групна; индивидуална и др. Методи

- аналитичко – синтетички; илустративно – демонстративен; истражувачки, дијалошки, набљудување; практична работа;

Место на реализација:

- училиштето; училишниот двор; блиската околина; разни институции;

Средства: -

учебник; магнетна табла и фигури за магнетна табла; логички плочки; работни листови; разни извори на учење од непосредната околина (предмети во природата и околината – домино, коцки, стапчиња и сл.); визуелни средства (слики фотографии, апликации и сл.); Интернет, образовни софтвери.

Тема: Мерење -15 часа Конкретни цели: Ученикот / ученичката -

да се оспособува за мерње, проценување и споредување на димензии искажани со нестандарни мерки да се оспособува да ја искажува должината во центиметри (до 20 центиметри) да се оспособува да споредува и проценува должини на предмети до 20 центиметри да се оспособува да мери должина на прави линии (до 20 центиметри) и да црта прави линии со помош на линијар да се оспособува за мерење, проценување и споредување на димензии искажани со нестандарни мерки да се оспособува да мери маса во килограми со помош на вага да се оспособува да врши процена на маса во килограми и со мерење ја проверува својата процена да се оспособува да споредува маси со и без мерење (полесно-потешко) да се оспособува да ги користи елементарните поими од економијата (денар, цена, продажба, купување, плаќање) да употреува монети 1, 2, и 5 и банкнота од 10 денари и да искажува вредност на предмети со кои често се среќава изразена во денари да се оспособува да мери со инструменти за мерење време да се оспособува за читање и мерење на времето (во часови) со часовник 3 0


Форми: - заедничка работа; тандем; групна; индивидуална и др. Методи

- аналитичко – синтетички; илустративно – демонстративен; истражувачки, дијалошки, набљудување; практична работа;

Место на реализација:

- училиштето; училишниот двор; блиската околина; разни институции;

Средства:

- учебник; линијари – шаблони; вага; стандарни инструменти за мерење маса и должина работни листови; разни извори на учење од непосредната околина (предмети во природата и околината ); визуелни средства (слики, фотографии, апликации и сл.); Интернет, образовни софтвери.

Тема: Работа со податоци - 8 часа Конкретни цели: Ученикот / ученичката - да се оспособува да собира, подредува и внесува податоци со симболи - да се оспособува за правење графички прикази на податоците - да се оспособува за читање податоци од сликовити прикази

Форми: - заедничка работа; тандем; групна; индивидуална и др. Методи

- аналитичко – синтетички; илустративно – демонстративен; истражувачки, дијалошки, набљудување; практична работа;

Место на реализација:

- училиштето; училишниот двор; блиската околина; разни институции;

Средства:

- учебник; линијари – шаблони; вага; стандарни инструменти за мерење маса и должина, работни листови; разни извори на учење од непосредната околина (предмети во природата и околината ); визуелни средства (слики, фотографии, апликации и сл.); Интернет, образовни софтвери.

ТЕМАТСКО ПЛАНИРАЊЕ ЗА II одд. ОД ДЕВЕТГОДИШНОТО ОБРАЗОВАНИЕ МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ 3 1


Тема: Пеење – 20 часа Конкретни цели: Ученикот / ученичката -

да стекнува навика правилно да го држи телото при пеење да развива осет за ритам и да идентификува определен ритам да развива интерес за пеење да се оспособува да пее песни различни по содржина и карактер да разговара за содржината на песните

-

метод на излагање (монолошки, дијалошки) демонстративен, метод на игра

Форми: - заедничка работа; тандем; групна; индивидуална и др. Методи Место на реализација:

- училиштето; училишниот двор; блиската околина; разни институции;

Средства: -

учебник; аудио- визуелни средства (ТВ, ДВД- плеер, видеоплеер, компјутер) детски музички инструменти, дидактички средства и материјали, разни извори на учење од непосредната околина (предмети во природата и околината) визуелни средства (слики, фотографии, апликации и сл.); Интернет, образовни софтвери.

Тема: Музика и движење -25 часа Конкретни цели: Ученикот / ученичката -

да се поттикнува да ги усогласи своите движења со музичките карактеристики да развива осет за ритам да се поттикнува да изведува движења според однапред утврдена кореографија да запознава и изведува едноставни народни ора да се поттикнува за учество во елементарни музички драматизации

-

метод на излагање (монолошки, дијалошки) демонстративен, метод на игра

Форми: - заедничка работа; тандем; групна; индивидуална и др. Методи Место на реализација:

- училиштето; училишниот двор; блиската околина; разни институции;

Средства: -

учебник; аудио- визуелни средства (ТВ, ДВД- плеер, видеоплеер, компјутер) детски музички инструменти, дидактички средства и материјали, разни извори на учење од непосредната околина (предмети во природата и околината) визуелни средства (слики, фотографии, апликации и сл.); Интернет, образовни софтвери. 3 2


Тема: Слушање музика- 12 часа Конкретни цели: Ученикот / ученичката -

да слуша и препознава:класична, народна и музика за деца да го препознава карактерот на музиката што ја слуша да разговара за музиката што ја слуша да препознава народни песни и ора да слуша и препознава звуци на одредени музички инструменти

-

метод на излагање (монолошки, дијалошки) демонстративен, метод на игра

Форми: - заедничка работа; тандем; групна; индивидуална и др. Методи Место на реализација:

- училиштето; училишниот двор; блиската околина; разни институции;

Средства: -

учебник; аудио- визуелни средства (ТВ, ДВД- плеер, видеоплеер, компјутер) детски музички инструменти, дидактички средства и материјали, разни извори на учење од непосредната околина (предмети во природата и околината) визуелни средства (слики, фотографии, апликации и сл.); Интернет, образовни софтвери.

Тема: Свирење на детски музички инструменти- 4 часа Конкретни цели: Ученикот / ученичката -

да развие осет за ритам да се запознае со начин на свирење на одредени детски музички инструменти да повторува кратки ритмички мотиви да придружува позната песна со одредени ДМИ

Форми: - заедничка работа; тандем; групна; индивидуална и др. Методи

- метод на излагање (монолошки, дијалошки) демонстративен, метод на игра

Место на реализација:

- училиштето; училишниот двор; блиската околина; разни институции

Средства:

- учебник; аудио- визуелни средства (ТВ, ДВД- плеер, видеоплеер, компјутер) детски музички инструменти (ритмички и мелодиски) дидактички средства и материјали разни извори на учење од непосредната околина (предмети во природата и околината) визуелни средства (слики, фотографии, апликации и сл.); Интернет, образовни софтвери. 3 3


Тема: Основи на музичката писменост- 3 часа Конкретни цели: Ученикот / ученичката -

да ги препознава високите и ниските тонови да ги препознава еднакви, подолги и пократки траења

Форми: - заедничка работа; тандем; групна; индивидуална и др. Методи

- метод на излагање (монолошки, дијалошки) демонстративен, метод на игра

Место на реализација:

- училиштето; училишниот двор; блиската околина; разни институции

Средства:

- учебник; аудио- визуелни средства (ТВ, ДВД- плеер, видеоплеер, компјутер) детски музички инструменти (ритмички и мелодиски) дидактички средства и материјали разни извори на учење од непосредната околина (предмети во природата и околината) визуелни средства (слики, фотографии, апликации и сл.); Интернет, образовни софтвери.

Тема: Основи на детското музичко изразување и творење- 8 часа Конкретни цели:

Ученикот / ученичката -

да се поттикнува за музичко изразување со глас, свирење, движење да стекнува сигурност и самодоверба во сопственото музичко изразување да покажува спремност за тимско работење

Форми: - заедничка работа; тандем; групна; индивидуална и др. Методи

- метод на излагање (монолошки, дијалошки) демонстративен, метод на игра

Место на реализација:

- училиштето; училишниот двор; блиската околина; разни институции

Средства:

- учебник; аудио- визуелни средства (ТВ, ДВД- плеер, видеоплеер, компјутер) детски музички инструменти (ритмички и мелодиски) дидактички средства и материјали разни извори на учење од непосредната околина (предмети во природата и околината) визуелни средства (слики, фотографии, апликации и сл.); Интернет, образовни софтвери.

3 4


ТЕМАТСКО ПЛАНИРАЊЕ ЗА II одд. ОД ДЕВЕТГОДИШНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ Програмско подрачје: Цртање ориентационо- 20часа Конкретни цели: Ученикот / ученичката -

да се поттикнува преку цртежот да искажува мисли, расположение да стекнува навики за правилно држење на телото при цртање да ги препознава и именува подолгите и цртачките материјали да се охрабрува и мотивира да ги користи средствата и цртачкиот материјал да развива чувство за линијата низ спонтано ликовно творење да воочува и разликува форми, линии и големини во природата да помни и применува контурна линија да го опишува со свои зборови цртежот (како го доживува) да црта мотив од народното творештво (вез, шара и сл.)

-

метод на усно излагање, метод на разговор, метод на работа по текст, метод на демонстрирање, метод на практична работа, метод на игра

Форми: - заедничка работа; тандем; групна; индивидуална и др. Методи Место на реализација:

- училиштето; училишниот двор; блиската околина; разни институции;

Средства: -

разни извори за набљудување и цртање (предмети во природата и околината), аудио - визуелни средства (ТВ, ДВД- плеер, видеоплеер, компјутер, дигитален фотоапарат, дигитална камера), дидактички средства и материјали, визуелни средства (слики,репродукции, детски творби, фотографии, апликации и сл.); Интернет, образовни софтвери.

Програмско подрачје: Сликање ориентационо- 28часа Конкретни цели: Ученикот / ученичката -

да развива осетливост за присуство на бојата на предмети во природата и уметничките дела да ракува правилно со разни сликарски материјали (хартија, ткаенина, четка), помагала и постапки за сликање да ги применува сликарските техники да негува спонтано и слободно сликање низ –игра- со примена на бои да ги знае основните бои и истите да ги примени за добивање на секундарните бои да изразува контраст(светло- темно) 3 5


-

да ги развива и негува хигиено- техничките и работните навики да формира интегрална визуелна претстава за околината и за богатството на бои во природата да стекнува искуство дека формите и предметите полесно се разликуват кога се обоени постепено да гради сознание дека боите наоѓаат примена во животот, тие се важен естетки елемент и причинуваат задоволство кај луѓето

Форми: - заедничка работа; тандем; групна; индивидуална и др. Методи -

метод на усно излагање, метод на разговор, метод на работа по текст, метод на демонстрирање, метод на практична работа, метод на игра

Место на реализација:

- училиштето; училишниот двор; блиската околина; разни институции;

Средства: -

разни извори за набљудување и цртање (предмети во природата и околината), аудио - визуелни средства (ТВ, ДВД- плеер, видеоплеер, компјутер, дигитален фотоапарат, дигитална камера), дидактички средства и материјали, визуелни средства (слики,репродукции, детски творби, фотографии, апликации и сл.); Интернет, образовни софтвери.

Програмско подрачје: Обликување во просторот, моделирање и градење ориентационо- 10часа Конкретни цели:

Ученикот / ученичката -

да се оспособува за моделирање да ја набљудува и истражува околината и да ги забележува ликовните карактеристики на формите да ги открие карактеристиките на материјалите преку визуелни, тактилни и други сетила да моделира тридимензионални форми (едноставна и сложена форма) да стекнува елементарно искуство за карактеристиките на одделни предмети:едноставен- сложен, аглест- валчест, полн- празен, голем- мал да набљудува различни волумени и го забележува нивното место во просторот да разликува волумени создадени од природата и волумени и предмети создадени од човекот да осознае (елементарно ниво) дека предметите (волумените) зафаќаат простор и имаат своја тежина постапно да го негува осетот за просторот и волуменот, преку спонтано моделирање и ликовно творење да ја развива визуелната и тактилна перцепција и ги воочува разликите на волуменот да се оспособува за правилно користење на средствата и помагалата за моделирање и градење да се оспособува за тридимензионалноликовно изразување од разновиден материјал да види скулптура

Форми:

3 6


- заедничка работа; тандем; групна; индивидуална и др. Методи -

метод на усно излагање, метод на разговор, метод на работа по текст, метод на демонстрирање, метод на практична работа, метод на игра

Место на реализација:

- училиштето; училишниот двор; блиската околина; разни институции;

Средства: -

разни извори за набљудување и цртање (предмети во природата и околината), аудио - визуелни средства (ТВ, ДВД- плеер, видеоплеер, компјутер, дигитален фотоапарат, дигитална камера), дидактички средства и материјали, визуелни средства (слики,репродукции, детски творби, фотографии, апликации и сл.); Интернет, образовни софтвери.

Програмско подрачје: Печатење ориентационо- 6 часа Конкретни цели: Ученикот / ученичката да избира предмети со кои ќе печати да печати самостојно и да учествува во изработка на печатите - да печати со природни материјали и да заклучи дека може да се повтори истата форма (ритам) - самостојно да исцртува и сече елементи за картон печатот - да изработи самостојно монотипија -

Форми: - заедничка работа; тандем; групна; индивидуална и др. Методи -

метод на усно излагање, метод на разговор, метод на работа по текст, метод на демонстрирање, метод на практична работа, метод на игра

Место на реализација:

- училиштето; училишниот двор; блиската околина; разни институции;

Средства: -

разни извори за набљудување и цртање (предмети во природата и околината), аудио - визуелни средства (ТВ, ДВД- плеер, видеоплеер, компјутер, дигитален фотоапарат, дигитална камера), дидактички средства и материјали, визуелни средства (слики,репродукции, детски творби, фотографии, апликации и сл.); Интернет, образовни софтвери.

Програмско подрачје: Визуелни комуникации и дизајн ориентационо- 8 часа Конкретни цели: Ученикот / ученичката 3 7


-

-

да воочува ликовни вредности (украси, шари, бои) на предметите од секојдневната употреба да открива дека предметите во неговото окружување имаат употреблива и практична функција и естетки се обликувани да дизајнира предмети за секојдневна употреба да се запознава со примената на компјутерот при изработка на дизајн да се запознае на елементарно ниво со применатата на формата, бојата и линијата во визуелните комуникации (цтртан филм, стрип, сообраќајни знаци, силковници и др.) да развива умешност за соодветно користење на боите, формите, линиите и др. за изработка на идеите (нацрти) за облека, играчки, предмети и сл.

Форми: - заедничка работа; тандем; групна; индивидуална и др. Методи -

метод на усно излагање, метод на разговор, метод на работа по текст, метод на демонстрирање, метод на практична работа, метод на игра

Место на реализација:

- училиштето; училишниот двор; блиската околина; разни институции;

Средства: -

разни извори за набљудување и цртање (предмети во природата и околината), аудио - визуелни средства (ТВ, ДВД- плеер, видеоплеер, компјутер, дигитален фотоапарат, дигитална камера), дидактички средства и материјали, визуелни средства (слики,репродукции, детски творби, фотографии, апликации и сл.); Интернет, образовни софтвери.

3 8


ТЕМАТСКО ПЛАНИРАЊЕ ЗА II одд. ОД ДЕВЕТГОДИШНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ Тема: Вежби за организирано поставување и движење Конкретни цели: Ученикот / ученичката - да го усовршува поставувањето и движењето во колона по еден и двајца во одење и трчање - да ја развива координацијата и насоченото движење во просторот - да се оспособува да одржува растојание во колона и редица - да развива способности за позитивни емоционални доживувања при моторичките активности - да се стимулира да ги доживува физичките активности како пријатни активности

Форми: - заедничка работа; тандем; групна; индивидуална и др. Методи

- метод на вербална комуникација –жив збор, метод на демонстрација, метод на практично вежбање (синтетички, аналитички и комплексен), метод на спортски тренинг

Место на реализација:

- училиштето; училница, фискултурна сала, училишниот двор; блиската околина;

Средства:

гимнастички справи, душеци, различни топки, јажиња, палки, обрачи, аудиовизуелни средства (ТВ, ДВД- плеер, видеоплеер, компјутер, дидактички средства и материјали, разни извори на учење од непосредната околина (предмети во природата и околината), визуелни средства (слики, фотографии, апликации и сл.); Интернет, образовни софтвери.

Тема: Вежби за оформување на телото и движењата (се изведуваат на секој час) Конкретни цели: Ученикот / ученичката - да се поттикнува да изведува вежби со рацете, трупот и нозете (правилно и координирано) - да се поттикнува правилно да изведува вежби за јакнење, лабавење и истегнување - да го развива чувството за естетско изведување на движењата - да се поттикнува да изведува вежби сообразено со определен ритам и темпо - да ги изведува правилно вежбите во седење, полулежење и лежење на стомак и грб

Форми: - заедничка работа; тандем; групна; индивидуална и др.

3 9


Методи -

метод на вербална комуникација –жив збор, метод на демонстрација, метод на практично вежбање (синтетички, аналитички и комплексен), метод на спортски тренинг

Место на реализација:

- училиштето; училница, фискултурна сала, училишниот двор; блиската околина;

Средства:

гимнастички справи, душеци, различни топки, јажиња, палки, обрачи, аудиовизуелни средства (ТВ, ДВД- плеер, видеоплеер, компјутер, дидактички средства и материјали, разни извори на учење од непосредната околина (предмети во природата и околината), визуелни средства (слики, фотографии, апликации и сл.); Интернет, образовни софтвери.

Тема:Основи на атлетиката Конкретни цели: Ученикот / ученичката - да го увежбува правилното одење и трчање - да ги развива големите мускулни групи на рамениот појас, рацете, трупот и на карлицата и нозете - да го развива чувството за темпото при движење - да ги развива способностите на вес- тибуларниот апарат, рамнотежата со одржување на движењето во саканиот правец - да ја развива способноста за општа подвижност на локомоторниот апарат и координирано движење во просторот - да ја користи техниката на отскокнување и доскокнување (со залет, односно со затрчување) - да ги совлада техниките на правилно фрлање и фаќање - да ја развива координацијата на локомоторниот апарат при фрлање и фаќање на топчиња - да ја развива прецизноста

Форми: - заедничка работа; тандем; групна; индивидуална и др. Методи -

метод на вербална комуникација –жив збор, метод на демонстрација, метод на практично вежбање (синтетички, аналитички и комплексен), метод на спортски тренинг

Место на реализација:

- училиштето; училница, фискултурна сала, училишниот двор; блиската околина;

Средства:

гимнастички справи, душеци, различни топки, јажиња, палки, обрачи, аудиовизуелни средства (ТВ, ДВД- плеер, видеоплеер, компјутер, дидактички средства и материјали, разни извори на учење од непосредната околина (предмети во природата и околината), визуелни средства (слики, фотографии, апликации и сл.); Интернет, образовни софтвери.

Тема:Основи на гимнастиката 4 0


Конкретни цели:

Ученикот / ученичката - да увежбува правилно лазење и тркалање околу надолжната оска на лева и десна страна - да ја развива координацијата во просторот и чувството за движење на партер во различни положби на телото - да се поттикнува за движење со завртувања - да ја совладува и увежбува техниката на правилно дигање и носење - да користи и увежбува техника за заедничко носење на предмети - да ја развива силата и подвижноста на големите мускулни групи - да се воведува во естетско и елегантно држење на телото и делови од него

Форми: - заедничка работа; тандем; групна; индивидуална и др. Методи -

метод на вербална комуникација –жив збор, метод на демонстрација, метод на практично вежбање (синтетички, аналитички и комплексен), метод на спортски тренинг

Место на реализација:

- училиштето; училница, фискултурна сала, училишниот двор; блиската околина;

Средства:

гимнастички справи, душеци, различни топки, јажиња, палки, обрачи, аудиовизуелни средства (ТВ, ДВД- плеер, видеоплеер, компјутер, дидактички средства и материјали, разни извори на учење од непосредната околина (предмети во природата и околината), визуелни средства (слики, фотографии, апликации и сл.); Интернет, образовни софтвери.

ИНТЕГРИРАНО ТЕМАТСКО ПЛАНИРАЊЕ НА НАСТАВАТА ВО II 4 1


ОДДЕЛЕНИЕ 1. ТЕМА 1:

,, ЈАС СО ДРУГИТЕ “ (14 часа, 5 седмици, септември, октомври)

2. ЦЕЛИ ПО ПРЕДМЕТИ

Запознавање на околината:

ученикот / ученичката - да знае да се претстави себеси, што умее, што може, што сака; - да ја јакне самодовербата во своите постапки и способности; - да препознава сличности и разлики меѓу луѓето; - да спознава дека секој има свое мислење/ различно или исто со другите; - да ги спознава карактеристиките кај луѓето во различни периоди од животот; - да ја сфати функцијата на правилата за заедничќо живеење; - да учествува во донесување на правилата на однесување во училиштето; - да ги применува правилата во училиштето и животот; - да спознава дека секој човек има права и одговорности;

Математика: Форми во рамнината и односите меѓу нив (18 часа )

ученикот / ученичката - да воочува и именува геометриски тела во просторот: топка, коцка, цилиндар (повторување); - да воочува предмети во форма на геометриски тела и да ги споредува по големина (поголемо, помало), боја, форма (форма на топка, коцка, цилиндар); - да се оспособува да ги препознава и именува геометриските тела конус, квадар и пирамида и да воочува предмети во форма на геометриски тела од непосредната околина; - да ги препознава, идентификува и именува геометриските форми: триаголник, круг, квадрат и правоаголник (повторување); - да се оспособува да црта со помош на шаблон триаголник, круг, квадрат и правоаголник; - да открива триаголник, круг, квадрат и правоаголник во непосредната околина; - да се оспособува да препознава и именува права, крива, отворена и затворена линија; - да се оспособува да користи линијар за цртање прави линии; - да ја одреди и вербално да ја искаже положбата на предметите во нивниот меѓусебен однос со примена на соодветна терминологија (повторување);

Македонски јазик: Почетно читање и пишување; Литература; Јазик. Изразување и

творење; Медиумска култура; (30 часа) ученикот / ученичката - да се оспособува да набљудува предмети во училницата, во училиштето и непосредната околина, да ги забележува нивните битни својства и да ги опишува; - да се оспособува да одговара на прашања со целосна реченица и да поставува прашања; - да усвојува поим за реченица; - да се запознава со нејзината содржина и функција; - да се оспособува да го усвои поимот за зборот како дел од реченицата и зборот како име за предмети; 4 2


-

да го усвојува поимот за гласот како дел од зборот; да го воочува гласот во различни позиции во зборот (иницијална, медијална, финална); правилно да ги изговара гласовите; да го увежба прецизното графичко претставување на деловите на елементите на буквите; да се оспособува да ги препознава симболите на гласовите и да ги поврзува во зборови (поим за буква); да се оспособува да пишува печатни букви; да се оспособува да разликува глас и шум; да се оспособува правилно да составува реченица; да ги подредува правилно зборовите во реченицата; да се оспособува да ги разликува гласовите и правилно да ги употребува; да се оспособува да воочува и да препознава наслов; да разликува текст, илустрација, автор; да ги пронаоѓа страниците во читанката; да се оспособува да слуша говор и да учествува во разговор на одредена тема; да се оспособува да прераскажува обработени куси содржини (слободно и со помош на прашања); да се оспособува да прераскажува по низа слики, зададени зборови и по доживеан настан; да се оспособува да рецитира песна;

Ликовно образование:

Цртање, Сликање, Обликување во просторот и моделирање (10 часа) ученикот / ученичката - да се поттикнува преку цртежот да искажува мисли, расположение; - да стекнува навики за правилно држење на телото при цртање; - да ги препознава и именува подолгите и цртачките материјали; - да се охрабрува и мотивира да ги користи средствата и цртачкиот материјал; - да развива чувство за линијата низ спонтано ликовно творење; - да воочува и разликува форми, линии и големини во природата; - да помни и применува контурна линија; - да го опишува со свои зборови цртежот (како го доживува); - да ги применува сликарските техники; - да негува спонтано и слободно сликање низ –игра- со примена на бои; - да ги развива и негува хигиено- техничките и работните навики; - да формира интегрална визуелна претстава за околината и за богатството на бои во природата; - да стекнува искуство дека формите и предметите полесно се разликуват кога се обоени; - постепено да гради сознание дека боите наоѓаат примена во животот, тие се важен естетки елемент и причинуваат задоволство кај луѓето; - да се оспособува за моделирање; - да ја набљудува и истражува околината и да ги забележува ликовните карактеристики на формите; - да моделира тридимензионални форми (едноставна ); - да открива дека предметите во неговото окружување имаат употреблива и практична функција и естетки се обликувани;

Музичко образование: Пеење, Музика и движење, Слушање музика (10 часа) 4 3


ученикот / ученичката - да стекнува навика правилно да го држи телото при пеење; - да развива интерес за пеење; - да се оспособува да пее песни различни по содржина и карактер; - да разговара за содржината на песните; - да се поттикнува да ги усогласи своите движења со музичките карактеристики; - да развива осет за ритам; - да слуша и препознава класична и музика за деца; - да го препознава карактерот на музиката што ја слуша; - да разговара за музиката што ја слуша ; - да се поттикнува за музичко изразување со глас, движење; - да стекнува сигурност и самодоверба во сопственото музичко изразување; - да покажува спремност за тимско работење;

Физичко и здравствено образование: Вежби за организирано поставување и

движење, Вежби за оформување на телото (15 часа) ученикот / ученичката - да го усовршува поставувањето и движењето во колона по еден и двајца во одење и трчање; - да ја развива координацијата и насоченото движење во просторот; - да се оспособува да одржува растојание во колона и редица; - да развива способности за позитивни емоционални доживувања при моторичките активности; - да се стимулира да ги доживува физичките активности како пријатни активности; - да се поттикнува да изведува вежби со рацете, трупот и нозете (правилно и координирано); - да се поттикнува правилно да изведува вежби за јакнење, лабавење и истегнување; - да го развива чувството за естетско изведување на движењата; - да се поттикнува да изведува вежби сообразено со определен ритам и темпо; - да го увежбува правилното одење и трчање; - да ги развива големите мускулни групи на рамениот појас, рацете, трупот и на карлицата и нозете; - да го развива чувството за темпото при движење; - да ги развива способностите на вестибуларниот апарат, рамнотежата со одржување на движењето во саканиот правец; - да ја развива способноста за општа подвижност на локомоторниот апарат и координирано движење во просторот; - да се воведува во естетско и елегантно држење на телото и делови од него;

3. МЕТОДИ НА РАБОТА: -

метод на игра; метод на набљудување; метод на истражување; говорен метод (монолошки, дијалошки и метод на дискусија); метод на работа со текст (текстови, работни листови и индивидуални задачи); метод на покажување (серии слики, предмети, играчки, апликации и сл.); илустративен метод; метод на практична работа.

4. ОРГАНИЗАЦИОНИ ФОРМИ НА РАБОТА: 4 4


Заедничка, групна, индивидуална и работа во парови-тандеми. 5. НАСТАВНИ СРЕДСТВА: фотографии, илустрации; сликовници; играчки; слики; апликации; дидактички материјали; учебници и работни листови; енциклопедии за деца, модели на геометриски тела и форми; магнетна табла и фигури за магнетна табла; логички плочки; линијари – шаблони; разни извори на учење од непосредната околина (предмети во природата и околината); визуелни средства (слики, фотографии, апликации, ТВ, ДВД- плеер, видеоплеер, компјутер, дигитален фотоапарат, дигитална камера),и сл.; Интернет, образовни софтвери. рекламни натписи; објекти од културен и јавен вид; компјутерски образовно програми; списанија за деца; аудиовизуелни, аудитивни, визуелни средства и средства со кинетички својства, детски музички инструменти , гимнастички справи, душеци, различни топки, јажиња, палки, обрачи и др.

6. Место на реализација: - училиштето; училница, фискултурна сала, училишниот двор; блиската околина; 7. ПРЕТХОДНИ ЗНАЕЊА И ИСКУСТВА НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ТЕМАТА Наставникот ги согледува предзнаењата и искуствата на децата во врска со темата и ги запишува.

8. СОДРЖИНИ

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК -Во учил. ќе учиме и ќе се друж. (усно израз.) -.Усно израз.,,Доживување од летниот распуст -Опишување ,,Мојата училница,, 4 - Прашања и одговори 5 - Мојата татковина -разговор - Текст ( за татковината)


МАТЕМАТИКА - Предмети во форма на геометриски тела потсетување - Топка. Коцка.цилиндер - Активности – следење на постигањата на ученикот - Квадар. Конус. Пирамида - Активности- следење на постигањата на ученикот - Проблем ситуација-гледање тела од различни страни - Активности- игри со логички плочки - Геометриски тела -утврдување - Права и крива линија - Отворена и затворена линија - Активности- следење на постигањата на ученикот - Триаголник и круг - Квадрат и правоаголник - Активности – следење на постигањата на ученикот - Проблемски ситуации. Групирање на фигури. Танграм - Активности – следење на постигањата на ученикот - Внатре, надвор, на - Горе –долу, пред –зад, над –под - Активности – следење на постигањата на ученикот - Блиску, далеку

ЈАС СО ДРУГИТЕ ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ОКОЛИНАТА - Тоа сум јас -запознавање - Што ми се допаѓа кај себе-поим за вредности - 8-ми Септември празник на мојата татковина - Што ме прави среќен, а што ме растажува - Слични сме а различни - Имам свое мислење, а го почитувам туѓото - Животот како процес - Децата и возрасните - Правила на заедничко живеење - Донесување на правила во одделението - Правила во семејството, домот. - Права и одговорнос-ти: запознавање со детските права - Воочување на дет-ските права преку игра - Приватност - Работилница

ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ - Иницијална проверка -Договор за опрема и хигиенско-здравствено однесување за време и по вежбањето - Застанување во редица (пребројување) - Застанување во две редици - Застанување во колона по еден и два - Елементарна игра - Групирање на обележан простор - Движење во колона право и кружно - Запознавање со вежби за оформ. на телото - Игри, движ. на воз, птици, колони автомоб. -Посебни вежби за спречување деформитети. - Вежби за правилно држење на телото - Одење со долги чекори со променл. брзина (бавно,умерено,брзо) - Одење во разни правци:напред,назад,бочно на една па на друга страна - Елементарни игри со одење

- Основни ликовни средства за цртање и нивна употреба ( хартија, молив, дрвени бои, поим линија) - Разновидност на линија( права-крива, дебела-тенка,) МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ - Разновидност на линија (радост, среќа, тага)-цртање - Слушање музика - Основни сред. за сликање и нивна употреба -сликање - Слушање на химната на Р.М. -Моделира едноставни геометр. тела(топка, коцка,...) - Нашата учителка-песна - Контурни линии - цртање - Вежби за правилно пеење и дишење - Контраст на големина на форми(дете, возрасен) -сликање -Обраб. на песна со правилен пејачки став -Разновидн. на плоштина по форми(квадрат, ,,Правилно седи,, круг,правоаголник, слободна форма,) - колаж - Муз.-ритм. чекорења-од лева на десна нога -Ликовни елементи во црт. (пред –зад,горе-долу,лево- десно) - Обработка на песнаНА ,,Есен,, 9 . ТЕХНИКИ И МЕТОДИ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ПОСТИГНУВАЊАТА УЧЕНИЦИТЕ -Обликување на изучени букви (конци,колаж,монистри , -Слушање класична муз. (,,Марш на џуџињата,,)

жито)-моделирање

4 -Запознав.соДМИ.(триангл,чинели, барабан) 6


Набљудување, чек листи, белешки на наставникот, анегдотски белешки, наставни ливчиња, листи за проверка. 10. СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИТЕ Се одржува родителска средба на која родителите се информираат за наставната програма, начинот на работа, методите и потребните материјали за работа, исто така се избира совет на родители од паралелката

11. ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

знае основни податоци за себе (што умее, што може, што сака); препознава сличности и разлики меѓу луѓето; спознава дека секој има свое мислење/ различно или исто со другите; разликува луѓе на различна возраст од животот; применува правила на заеднички живот во училиштето; ги знае своите права и одговорности; - покажува и именува геометриски тела во просторот: конус, квадар и пирамида; именува и црта со помош на шаблон: триаголник, круг, квадрат и правоаголник; ги одредува и графички ги претставува меѓусебните односи на предметите; препознава и именува: права, крива, отворена и затворена линија; црта со помош на линијар прави линии; - набљудува предмети во училницата, во училиштето и непосредната околина, ги забележува нивните битни својства и да ги опишува; одговара на прашања со целосна реченица и поставува прашања; го усвоил/а поимот за реченица; ја разбира нејзината содржина и функција; го усвоил/а поимот за збор како дел од реченицата и зборот како име за предмети; го усвоил/а поимот за гласот како дел од зборот; го воочува гласот во различни позиции во зборот; ги препознава симболите на гласовите и ги поврзува во зборови (поим за буква); пишува изучени печатни букви; разликува глас и шум; правилно ги изговара гласовите во зборот и зборовите во реченицата; правилно составува реченица; правилно ги подредува зборовите во реченицата; ги пронаоѓа страниците во читанката; слуша говор и учествува во разговор на одредена тема; прераскажува по низа слики, зададени зборови и по доживеан настан; - црта различни линии и детали; забележува, помни и претставува во својот цртеж односи блиски до реалноста; визуелно и тактилно забележува видови подлоги во природата и креативно ги применува во ликовното изразување; умее вербално да ги опишува и коментира сопствените ликовни творби; умее да се грижи за хигиената во просторот и приборот за сликање; умее да одбере материјали и соодветни средства за моделирање и обликување; разликува едноставна и сложена форма. - применива и демонстрира правилен пејачки став и дишење; покажува чувство за ритам; ја пее правилно мелодијата на песната (висината и ритамот); интерпретира соодветно песни различни по карактер и содржина; се ориентира во просторот при изведување на музичко ритмички чекорења; изведува музичко ритмички чекорења соодветно на поставените задачи; ги усогласува движењата со карактерот на музиката; ги препознава и разликува еднаквите траења; покажува сигурност и самостојност при музичкото изразување и творење; пројавува инвентивност во пеењето, музичко-ритмичките движења; - правилно го држи телото; правилно и симетрично се поставува и се движи во колона по еден и двајца ; координирано и насочено се движи во просторот; одржува растојание во колона и редица; ги доживува физичките активности како пријатни активности; правилно и координирано изведува вежби со рацете, трупот и нозете; покажува способност за општа подвижност на локомоторниот апарат; покажува особено внимание и активност во играта; -

4 7


ТЕМАТСКО ПЛАНИРАЊЕ НА НАСТАВАТА ВО II ОДДЕЛЕНИЕ 1. ТЕМА 2: октомври)

,, ЖИВОТОТ И РАБОТАТА ВО УЧИЛИШТЕТО “ (12 часа – 4 седмици

2. ЦЕЛИ ПО ПРЕДМЕТИ

Запознавање на околината:

ученикот / ученичката - да знае како е организирано училиштето; - да знае што работат наставниците, директорот, службите во училиштето; - да ги запознава правилата за однесување во училиштето; - да развива чувство за меѓусебно почитување, помагање, соработка; - да го разбира значењето на зборовите одговорност, праведност, приватност; - да разликува лично и заедничко; - одговорно да се однесува кон своите и заедничките работи во училиштето; - да ги запознава празниците во врска со верската и државната традиција; - да се поттикнува за учество во прославите;

Математика: Тема – Форми во рамнината и односите меѓу нив; Решавање на

проблемски ситуации (16 часа) ученикот / ученичката - да се оспособува графички да ги претставува меѓусебните односи на предметите; - да се оспособува да одредува лево и десно во однос на себе и во односот меѓу предметите; - да се оспособува да пронајде логичност во редоследот и подреденоста на геометриските фигури; - да се оспособува да решава едноставни проблемски ситуации; - да се оспособува да се движи во простор според нацртана шема; - да се оспособува за утврдување на логичката поврзаност на настаните; - да се оспособува за проценување на неверојатен, можен и секогаш можен настан во едноставни и познати ситуации; - да се оспособува за формирање на множества; - да се оспособува графички да претставува множества; - да се оспособува да воочува и покажува елемент на дадено множество и да ги применува поимите припаѓа, не припаѓа; - да се оспособува за формирање унија од две или три множества; - да се оспособува самостојно да открие 2-3 различни начини за групирање во логички плочки; - да се оспособува да прави фигури по дадена шема; - да се оспособува да ги набљудува, осознава и искажува сличностите и разликите гледано од напред, назад и од страна;

Македонски јазик: Подрачја: Почетно читање и пишување; Литература; Јазик.

Изразување и творење; (24) часа ученикот / ученичката - да се оспособува да набљудува предмети во училницата, во училиштето и непосредната околина, да ги забележува нивните битни својства и да ги опишува; - да се оспособува да одговара на прашања со целосна реченица и да поставува прашања; - да усвојува поим за реченица; 4 8


-

да се запознава со нејзината содржина и функција; да се оспособува да го усвои поимот за зборот како дел од реченицата и зборот како име за предмети; да го усвојува поимот за гласот како дел од зборот; да го воочува гласот во различни позиции во зборот да го увежба прецизното графичко претставување на деловите на елементите на буквите; да се оспособува да ги препознава симболите на гласовите и да ги поврзува во зборови (поим за буква); да се оспособува да пишува печатни букви; да се оспособува да чита зборови и текст; да се запознава со правилото за пишување голема буква на почетокот на реченицата, како и со пишување на голема буква кај сопствените имиња; да се запознава со интерпукциските знаци и нивната функција; да се упатува правилно да ги применува при читањето; да се оспособува да пишува зборови и куси реченици; да се оспособува да дополнува испуштени букви во зборот и збор во реченицата; да се оспособува самостојно да составува и да пишува зборови и реченици по дадени слики, предмети и сл. да ги изговара правилно гласовите во зборот и зборовите во реченицата да се оспособува правилно да составува реченица да се оспособува да разликува расказна, прашална и извична реченица и правилно да ги употребува да се оспособува да воочува и да препознава наслов; да ги пронаоѓа страниците во читанката; да се оспособува за гласно читање; да се оспособува да ги воочува настаните и ликовите; да се оспособува да чита разбирливо, со почитување на употребените интерпукциски знаци; да се оспособува да слуша говор и да учествува во разговор на одредена тема; да се оспособува да прераскажува обработени куси содржини (слободно и со помош на прашања); да се оспособува да прераскажува по низа слики, зададени зборови и по доживеан настан; да се оспособува да опишува карактеристики преку набљудување на растенија, предмети и животни; да се оспособува да рецитира песна;

Ликовно образование: Цртање; Сликање; Моделирање и обликување; (8 часа)

ученикот / ученичката - да се поттикнува да стекне поголема сигурност и контрола на движење на својата рака; - да се оспособи да користи различни моливи за добивање на разновидни линии со различна дебелина, интензитет и прецизност, како и да применува и комбинира различни линии ( хоризинтални , вертикални, коси , брановидни , отворени , затворени, тенки, дебели, долги , куси, испрекинати цик-цак и др.; - да се стимулира да ги претставува поцелосно предметите и објектите од околината; - да се поттикнува да ракува со материјали за сликање; - креативно да се изразува со боја; - да ја одржува хигиената на облеката и приборот за сликање; - да истражува материјали преку визуелни и тактилни сетила; 4 9


-

да истреажува дека одредени материјали можат да се користат на начин поинаков од вообичаениот; да ја развива моториката; да ја набљудува и истражува околината и да ги забележува разликите; да моделира со материјали со додавање и одземање; да обликува преку спојување, градење, конструирање; да ја одбира положбата на своето тело додека твори; да ја развива ликовната љубопитност; да ги знае основните бои и истите да ги примени за добивање на секундарните бои

Музичко образование: Пеење; Музика и движење; Слушање музика; Основи на

детско музичко низразување и творење; (8 часа) ученикот / ученичката - да стекнува навика правилно да го држи телото при пеење; - да развива осет за ритам и да идентификува определен ритам; - да развива интерес за пеење; - да се оспособува да пее песни различни по содржина и карактер; - да разговара за содржината на песните; - да се поттикнува да ги усогласи своите движења со музичките карактеристики; - да развива осет за ритам; - да се поттикнува за учество во елементарни музички драматизации; - да слуша и препознава:класична и музика за деца; - да го препознава карактерот на музиката што ја слуша; - да разговара за музиката што ја слуша; - да слуша и препознава звуци на одредени музички инструменти; - да ги препознава еднакви траења; - да се поттикнува за музичко изразување со глас, движење; - да стекнува сигурност и самодоверба во сопственото музичко изразување; - да покажува спремност за тимско работење;

Физичко и здравствено образование: Вежби за оформување на телото и движењата; Атлетика; Гимнастика; Игри; (12 часа) ученикот / ученичката - да го усовршува поставувањето и движењето во колона по еден и двајца во одење и трчање; - да ја развива координацијата и насоченото движење во просторот; - да се оспособува да одржува растојание во колона и редица; - да развива способности за позитивни емоционални доживувања при моторичките активности; - да се стимулира да ги доживува физичките активности како пријатни активности; - да се поттикнува да изведува вежби со рацете, трупот и нозете (правилно и координирано); - да се поттикнува правилно да изведува вежби за јакнење, лабавење и истегнување; - да го развива чувството за естетско изведување на движењата; - да се поттикнува да изведува вежби сообразено со определен ритам и темпо; - да ги изведува правилно вежбите во седење, полулежење и лежење на стомак и грб; - да го увежбува правилното одење и трчање; - да ги развива големите мускулни групи на рамениот појас, рацете, трупот и на карлицата и нозете; - да го развива чувството за темпото при движење; - да ги развива способностите на вес- тибуларниот апарат, рамнотежата со одржување 5 0


на движењето во саканиот правец; да ја развива способноста за општа подвижност на локомоторниот апарат и координирано движење во просторот; да ја користи техниката на отскокнување и доскокнување (со залет, односно со затрчување); да ги совлада техниките на правилно фрлање; да ја развива координацијата на локомоторниот апарат при фрлање на топчиња; да ја развива прецизноста; да се поттикнува за движење со завртувања; да ја развива силата и подвижноста на големите мускулни групи; да се воведува во естетско и елегантно држење на телото и делови од него;

-

3. МЕТОДИ НА РАБОТА:         

метод на игра; метод на набљудување; метод на истражување; говорен метод (монолошки, дијалошки и метод на дискусија); метод на работа со текст (текстови, работни листови и индивидуални задачи); метод на покажување (серии слики, предмети, играчки, апликации и сл.); метод на практична работа. аналитичко - синтетички; илустративно - демонстртивен;

4. ОРГАНИЗАЦИОНИ ФОРМИ НА РАБОТА: Заедничка, групна, индивидуална и работа во парови-тандеми. 5. НАСТАВНИ СРЕДСТВА: - фотографии, илустрации; сликовници; играчки; слики; апликации; дидактички материјали; учебници и работни листови; енциклопедии за деца, модели на геометриски тела и форми; магнетна табла и фигури за магнетна табла; логички плочки; линијари – шаблони; разни извори на учење од непосредната околина (предмети во природата и околината); визуелни средства (слики, фотографии, апликации, ТВ, ДВД- плеер, видеоплеер, компјутер, дигитален фотоапарат, дигитална камера),и сл.; Интернет, образовни софтвери. рекламни натписи; објекти од културен и јавен вид; компјутерски образовно програми; списанија за деца; аудиовизуелни, аудитивни, визуелни средства и средства со кинетички својства, детски музички инструменти , гимнастички справи, душеци, различни топки, јажиња, палки, обрачи и др.

6. Место на реализација:

- училиштето; училница, фискултурна сала, училишниот двор; блиската околина;

7. ПРЕТХОДНИ ЗНАЕЊА И ИСКУСТВА НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ТЕМАТА Наставникот ги согледува предзнаењата и искуствата на децата во врска со ги запишува. МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

8. СОДРЖИНИ ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ОКОЛИНАТА

Моето училиште-посета (простории, вработени) - Работилница – Какво сакам да биде моето училиште

темата и

-.Вежби за правилно пишување и поврзување на буквите во зборот и во реченица (диктат) - Усвојување на г. и мали печатни букви Оо и Вв. - Поврзување на илустрации со зборови (стр.41) - Запознавање со интерп. знак точка (.) – раск. речен. 5 - Стихотворба за татковината 1 - Раскажување по настан (расказни реченици) - Усвојување на г. и мали пеатни букви Пп и Бб.


МАТЕМАТИКА

Решавање едноставни проблемски ситуации- продолжи ја низата - Составување сложувалки - Пронаоѓа дел што недостасува - Танграм - Ориентација во простор (шема на пат од дома до училиште) - Множества – именување и формирање - Формирање множества со Л.П по даден признак(боја, форма, дебелина) - Графичко претставување на множествата - Цртање множества со Венов дијаграм - Елементи на множест. (припаѓа- неприпаѓа) - Унија на множества - Вежби- множества - Проверка на знаењата за множества - Групирање на фигури Л.П - Сличности и разлики, (однапред,одназад и одстрана) - Игри со броење од 1 до 10

ЖИВОТОТ И РАБОТАТА ВО УЧИЛИЛИШТЕТО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ

- Слушање на музика за деца - Обработка на песна ,,Рачиња,, со примена на правилен пеачки став - Еднакви траења песна,,Рачиња,, - Креирање кореографија на песната ,,Есен,, - Музичко ритмички чекорења од лева на десна нога - Слушање класична музика,,Дивиот јавач,, - Елементарна музичка драматизација со користење на пантомима ,,Дивиот јавач,,Шуман - Запознавање со звучноста на пијано и виолина

ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

- Внатрешен простор (мојата училница)-сликање ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ - Примарни бои (жолта, црвена и сина) - Слободно трчање-игри - Ориентац. во простор(патот од дома до учил.)- Трчање во колона - Секундарни бои -портокалова - Трчање преку пречки -Разновидност на површини по текстура - Одење и трчање по такт на музика (перцепир. на површини во училиштето)-цртање - Излет (пешачење и игри во природа) - Разновидност на линии(училишен прибор) - Скокање од место цртање - Скокање со затрчување Плоштина по форма(комбинирање на - Скокање во височина(да се дофати нешто) разновидни форми - визуелни комуникации и - Скокање преку јаже дизајн8. ТЕХНИКИ И МЕТОДИ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА- ПОСТИГНУВАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ Елементарни игри со скокање и трчање -Секундарна боја -зелена Набљудување, белешки на наставникот, анегдотски белешки, наставни листи - Фрлање предмети во природни ливчиња, услови

5 2


за проверка.

10. СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИТЕ

Се одржува родителска средба на која родителите се информираат за наставната програма, начинот на работа, методите и потребните материјали за работа, исто така се избира совет на родители од паралелката.

11. ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ - знае да се ориентира во просториите во училиштето.ја познава организираноста во

училиштето, ги познава правилата на однесување во одделението и знае зошто треба да се почитуваат донесените правила, го разбира значењето на зборовите одговорност, праведност и приватност, одговорно се однесува кон приборот за работа - да се движи во простор според нацртана шема; ја утврдува логичната поврзаност на настаните;решава проблемски ситуации,пронаоѓа дел што недостасува или соодветен пар, пронаоѓа логичност во редоследот на подреденоста на геометриските фигури, проценува неверојатен, можен и секогаш можен настан во познати ситуации, класифицира предмети според еден или два признаци, претставува множества со Венов дијаграм, формира унија од две или три множества, прави фигури по дадена шема, воочува и искажува разлики на предмет гледано однапред, одназад и од страна - набљудува предмети во училницата, во училиштето и непосредната околина, ги забележува нивните битни својства и ги опишува; одговара на прашања со целосна реченица и поставува прашања; го усвоил/а поимот за реченица; ја разбира нејзината содржина и функција; го усвоил/а поимот за зборот како дел од реченицата и зборот како име за предмети; го усвоил/а поимот за гласот како дел од зборот; го воочува гласот во различни позиции во зборот; ги препознава симболите на гласовите и ги поврзува во зборови (поим за буква); пишува печатни букви; правилно пишува голема буква на почетокот на реченицата, и кај сопствените имиња;ги препознава интерпукциските знаци и знае за нивната функција; правилно ги применува при читањето; пишува зборови и куси реченици; дополнува испуштени букви во зборот и збор во реченицата; составува и пишува зборови и реченици по дадени слики, предмети и сл. ги изговара правилно гласовите во зборот и зборовите во реченицата; правилно составува реченица; разликува расказна, прашална и извична реченица и правилно ги употребува; воочува и препознава наслов; пронаоѓа страница во читанката; воочува настани и ликови; чита разбирливо, со почитување на употребените интерпукциски знаци; слуша говор и учествува во разговор на одредена тема; прераскажува обработени куси содржини (слободно и со помош на прашања); прераскажува по низа слики, зададени зборови и по доживеан настан; опишува карактеристики преку набљудување на растенија, предмети и животни; рецитира песна; - користи различни моливи за добивање на разновидни линии со различна дебелина, интензитет и прецизност, применува и комбинира различни линии ( хоризинтални , вертикални, коси , брановидни , отворени , затворени, тенки, дебели, долги , куси, испрекинати цик-цак и др.; ги претставува поцелосно предметите и објектите од околината; ракува со материјали за сликање; креативно се изразува со боја; ја одржува хигиената на облеката и приборот за сликање; истражува материјали преку визуелни и тактилни сетила; истреажува дека одредени материјали можат да се користат на начин поинаков од вообичаениот; има развиена моториката; ја набљудува и истражува околината и ги забележува разликите; моделира со материјали со додавање и одземање; обликува преку спојување, градење, конструирање; ја одбира положбата на своето тело додека твори; ги знае основните бои и истите да ги примени за добивање на секундарните бои 5 3


- правилно да го држи телото при пеење; има осет за ритам и идентификува определен ритам; има интерес за пеење; пее песни различни по содржина и карактер; разговара за содржината на песните; ги усогласува своите движења со музичките карактеристики; има осет за ритам; учествува во елементарни музички драматизации; слуша и препознава:класична и музика за деца; го препознава карактерот на музиката што ја слуша; разговара за музиката што ја слуша; слуша и препознава звуци на одредени музички инструменти; препознава еднакви траења; се изразува со глас, движење; има самодоверба во сопственото музичко изразување; спремен е за тимско работење; - правилно се поставува и се движи во колона по еден и двајца во одење и трчање; координирано и насочено се движи во просторот; одржува растојание во колона и редица; ги доживува физичките активности како пријатни активности; изведува вежби со рацете, трупот и нозете (правилно и координирано); правилно изведува вежби за јакнење, лабавење и истегнување; естетски ги изведува движењата; изведува вежби сообразено со определен ритам и темпо; правилно ги изведува вежбите во седење, полулежење и лежење на стомак и грб; правилно оди и трча; ја користи техниката на отскокнување и доскокнување (со залет, односно со затрчување); ги совлада техниките на правилно фрлање; има развиена координацијата на локомоторниот апарат при фрлање на топчиња; има развиена прецизност; се движи со завртувања; поседува естетско и елегантно држење на телото и делови од него;

5 4


ТЕМАТСКО ПЛАНИРАЊЕ НА НАСТАВАТА ВО II ОДДЕЛЕНИЕ ,, МОЈОТ ДОМ “ ( 14 ча

1. ТЕМА :

с

3

д

е

к

е

м

в

р

и

а

с

5

е

д

м

и

ц

и

-

и

ц

н

о

е

м

в

р

и

и

,

п

р

и

,

в

а

н

е

д

е

л

а

е

д

м

о

д

)

2. ЦЕЛИ ПО ПРЕДМЕТИ

Запознавање на околината: (14часа

)

д

е

к

у

е

ч

м

е

в

р

н

-

и

е

о

и

,

н

(

о

е

м

в

р

п

р

т

у

/

ч

е

н

и

ч

к

а

т

а

с

и

ц

а

а

м

е

ј

с

т

в

а

с

о

е

д

е

н

р

о

д

и

р

и

с

т

е

њ

е

т

е

л

д

,

о

м

с

е

м

е

ј

с

т

в

о

и

,

н

с

т

и

т

у

ц

и

ј

а

с

е

м

е

ј

с

т

в

о

)

;

;

р

з

б

е

д

н

о

с

т

и

б

е

з

б

е

д

н

о

с

т

а

н

а

д

р

у

г

и

т

е

;

о

л

и

ц

и

ј

а

;

да се поттикнува на активно учество во одржување на личната хигиена и и

г

и

е

н

а

т

а

в

о

д

о

м

о

т

;

да ги надминува родовите стерео да се запознае со начинот на одбележување на празниците во семејството; да се поттикнува активно да го користи слободното време; т

Математика: ( 18 часа)

-

Tема

Б

р

о

е

в

и

д

о

2

0

С

.

о

б

с

5

и

р

е

а

д

њ

м

и

е

ц

и

и

(

о

д

и

п

н

и

о

з

з

е

е

м

м

а

в

а

п

р

и

њ

о

д

е

п

,

л

р

б

в

а

а

т

с

а

е

н

д

а

м

о

и

ц

б

в

р

а

д

с

е

к

и

к

т

е

е

м

б

>

,

у

в

а

д

а

г

и

с

п

о

р

е

д

у

в

а

б

р

о

е

в

в

в

р

о

и

с

е

м

е

ј

с

т

в

о

т

о

;

)

е

ученикот / ученичката - да умее да брои од 1 до 20 и наназад од 20 до 1 - да ги искажува редните броеви до 10 - да се оспособува за читање и пишување на цифрите 1, 2, 3, 4, 5 - да ги чита и пишува знаците <, >, = - да се оспосо -

в

да разликува елементарни незгоди; да знае како да се заштити, да го научи телефонскиот број на пожарна,

х

-

м

да воочува и избегнува опасности, да развива чувство на одговорносткон својата

п

-

д

)

о

с

б

-

е

да ја знае функцијата на просториите во домот; да знае и именува дел од мебелот и апаратите во домот и нивното правилно к

-

к

с

5

да ги запознае роднинските врски во потесното и поширокото семејство; да развие чувство на припадност кон своето семејство; да знае дека постојат еднакво вредни различни видови на семејно живеење (

-

и

-

и

т

е

и

п

р

и

т

о

а

д

а

г

и

к

о

р

и

с

т

и

с

и

м

б

о

л

и

т

е

<

,

=

да се оспособува да собира и одзема броеви до 5 да ги идентификува и разликува знаците + и да умее да запише збир или разлика на два броја да се запознае и да ги применува термините –

з

н

а

м

а

л

и

т

е

л

н

и

з

к

о

н

к

р

е

т

н

и

о

п

е

р

а

ц

и

б

и

р

,

с

о

б

и

р

о

к

,

р

а

з

л

и

к

а

,

н

а

м

а

л

е

н

и

к

,

и

- да го разбира бројот 0 како резултат добиен со одземање на број од самиот себе - да се оспособи да собира до 10

5 5


Македонски јазик: Подрачја: Почетно читање и пишување; Литература; Јазик.

Изразување и творење;

(28 часа)- 5 седмици ( ноември,прва седмица декември)

ученикот / ученичката - да се оспособува да одговара на прашања со целосна реченица и да поставува прашања; - да усвојува поим за реченица; - да се запознава со нејзината содржина и функција; да се оспособува да ги препознава симболите на гласовите и да ги поврзува зборови (поим за буква); - да се оспособува да пишува печатни букви; - да се оспособува да чита зборови и текст; - да се запознава со правилото за пишување голема буква на почетокот на реченицата, како и со пишување на голема буква кај сопствените имиња; - да се запознава со интерпукциските знаци и нивната функција; - да се упатува правилно да ги применува при читањето; - да се оспособува да пишува зборови и куси реченици; - да ги изговара правилно гласовите во зборот и зборовите во реченицата - да се оспособува да разликува расказна, прашална и извична реченица и правилно да ги употребува - да се оспособува за гласно читање; - да се оспособува да разликува видови текстови; - да се оспособува да чита по улоги и да ја воочува темата и пораката на текстот; - да се оспособува да ги воочува настаните и ликовите - да се оспособува да чита разбирливо, со почитување на употребените интерпукциски знаци; - да го прилагодува гласот кон природата на содржината од текстот; - да се оспособува за читање во себе; - да се оспособува да слуша говор у да учествува во разговор на одредена тема; - да се оспособува да прераскажува обработени куси содржини (слободно и со помош на прашања); - да се оспособува да прераскажува по низа слики, зададени зборови и по доживеан настан; - да се оспособува писмено да прераскажува кус текст (содржина од ТВ); - да се оспособува да раскажува писмено доживеан настан; - да се оспособува правилно да ги пишува буквите за карактеристичните согласки во зборот; - . - да се поттикнува на селективно следење телевизиски содржини; - да се оспособува да прави разлика меѓу театарска и куклена претстава, да ги воочува основните разлики помеѓу нив и литературното дело;

-

Ликовно образование: Цртање, сликање, обликување во простор, печатење, визуелни комуникации и дизајн (9 часа)- седмици

( ноември, прва недела декември) -

да развива чувство за линијата низ спонтано ликовно творење да воочува и разликува форми, линии и големини во природата да помни и применува контурна линија 5 6


да го опишува со свои зборови цртежот (како го доживува) да црта мотив од народното творештво (вез, шара и сл.) да развива осетливост за присуство на бојата на предмети во природата и уметничките дела - да формира интегрална визуелна претстава за околината и за богатството на бои во природата - постепено да гради сознание дека боите наоѓаат примена во животот, тие се важен естетки елемент и причинуваат задоволство кај луѓето - да се оспособува за моделирање - да ја набљудува и истражува околината и да ги забележува ликовните карактеристики на формите - да ги открие карактеристиките на материјалите преку визуелни, тактилни и други сетила - да моделира тридимензионални форми (едноставна и сложена форма) - да осознае (елементарно ниво) дека предметите (волумените) зафаќаат простор и имаат своја тежина - постапно да го негува осетот за просторот и волуменот, преку спонтано моделирање и ликовно творење - да ја развива визуелната и тактилна перцепција и ги воочува разликите на волуменот - да се оспособува за правилно користење на средствата и помагалата за моделирање и градење - да печати самостојно и да учествува во изработка на печатите - да воочува ликовни вредности (украси, шари, бои) на предметите од секојдневната употреба - да открива дека предметите во неговото окружување имаат употреблива и практична функција и естетки се обликувани - да развива умешност за соодветно користење на боите, формите, линиите и др. за изработка на идеите (нацрти) за облека, играчки, предмети и сл. -

Музичко образование: Пеење, музика и движење, слушање музика

(9часа)- 5 седмици ( ноември,прва недела декември)

-

ученикот / ученичката да стекнува навика правилно да го држи телото при пеење да развива осет за ритам и да идентификува определен ритам да развива интерес за пеење да се поттикнува да ги усогласи своите движења со музичките карактеристики да развива осет за ритам да слуша и препознава:класична, народна и музика за деца да го препознава карактерот на музиката што ја слуша да разговара за музиката што ја слуша

5 7


Физичко и здравствено образование Вежби за оформување на телото и движењата; Атлетика; Гимнастика; Игри; (14 часа) - 5 седмици ( ноември,прва недела декември) ученикот / ученичката - да го усовршува поставувањето и движењето во колона по еден и двајца во одење и трчање - да ја развива координацијата и насоченото движење во просторот - да се оспособува да одржува растојание во колона и редица - да се стимулира да ги доживува физичките активности како пријатни активности - да се поттикнува да изведува вежби со рацете, трупот и нозете (правилно и координирано) - да се поттикнува правилно да изведува вежби за јакнење, лабавење и истегнување - да го развива чувството за естетско изведување на движењата - да се поттикнува да изведува вежби сообразено со определен ритам и темпо - да го увежбува правилното одење и трчање - да ги развива големите мускулни групи на рамениот појас, рацете, трупот и на карлицата и нозете - да го развива чувството за темпото при движење - да ги развива способностите на вес- тибуларниот апарат, рамнотежата со одржување на движењето во саканиот правец - да ја развива способноста за општа подвижност на локомоторниот апарат и координирано движење во просторот - да ја користи техниката на отскокнување и доскокнување (со залет, односно со затрчување) - да ги совлада техниките на правилно фрлање и фаќање - да ја развива координацијата на локомоторниот апарат при фрлање и фаќање на топчиња - да ја развива прецизноста - да се воведува во естетско и елегантно држење на телото и делови од него

2. МЕТОДИ НА РАБОТА:        

метод на игра; метод на набљудување; метод на истражување; говорен метод (монолошки, дијалошки и метод на дискусија); метод на работа со текст (текстови, работни листови и индивидуални задачи); метод на покажување (серии слики, предмети, играчки, апликации и сл.); илустративен метод; метод на практична работа.

3. ОРГАНИЗАЦИОНИ ФОРМИ НА РАБОТА: Заедничка, групна, индивидуална и работа во парови-тандеми. 4. ПРЕТХОДНИ ЗНАЕЊА И ИСКУСТВА НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ТЕМАТА Наставникот ги согледува предзнаењата и искуствата на децата во врска со темата и ги запишува.

5 8


МАТЕМАТИКА

- Броење од 1 до 20 -Игровни активн. со броење нанапред и наназад - Редни броеви до 10 - Активности – следење на постиг. на ученикот - Бројот 1 - Бројот 2 - Активности – следење на постиг. на ученикот - Бројот 3 - Помало, поголемо, еднакво - Активности – следење на постиг. на ученикот - Додавање на 1, - Одземање на 1 - Активности - Бројот 4 - Активности – следење на постиг. на ученикот - Бројот 5, - Бројот 0, - Активности - Активности – следење на постиг. на ученикот - Собирање броеви до 5

ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ОКОЛИНАТА

- Членови на моето потесно семејство - Пошироко семејство - Семејно стебло - Различни видови семејства - Мојот град празнува - Изработка на албум за Скопје - Правила во семејството, домот - Простории во домот - Апарати во домот 6. хигиена СОДРЖИНИ - Лична и хигиена во домот - Здравје - Моите обврски во домот - Опасности во домот - Работилница –Опасни игри - Елемент. непогоди и заштита од елем. непогоди ИКТ - Слободно време

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗ. - Фрлање во цел -Трчање по различен терен -Трчање со различно темпо- Фрлање на топка со двете раце -Трчање на одредено растојание - Доскокнување скок во длабочина -Змиулесто трчање(меѓу предмети) - Игри со трчање - Фрлање топки со двете раце - Игри со скокање(јаже,ластик,) - Факање на топка со две раце од тркалање - Трчање на 20 метри - Скокање со затрчување во височина преку јаже,ластик -Правилно трчање (проверка)

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК - Усвојување на г. И мали печатни букви К И Г - Текст:,,Роденден,, - Правилна примена на буквите:К,Ќ,Г,Ѓ - Составување на зборови и реченици - Обработка на печатните букви:Зз,Жж,Шш. - Вежби во читање - Во шума - Расказни реченици.ст(54) - Обработка на текст Нела и буквата Ж - Диктат-самостојно пишување - Обработка на печатните бикви:Чч,Цц,Џџ - Текст:Човекот учи додека е жив - Поврзување реченици според содржината - Текст,,Волкот и мачорот,, - Вежби во читање - Текст:Волшебни зборови,, - Писмена вежба:Кога јас се однесував непристојно. - Обработка на печатни букви букви:Љљ,Њњ - Текет:Кој како се вика - Прашални реченици(61стр) - Редот на зборовите во реченицата(61стр) - Контролна задача - Обработка на печатните букви Фф,Хх,Ѕѕ - Текст:Другарство - Филмска приказна - Говорна вежба:Мојот омилен лик - Текст:мара пепелашка- вежби во читање - Текст :Наредба - Песна:На крајот - Текст :Ждребенце-вежби во читање

МОЈОТ ДОМ МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ - Музичко ритмички чекорења-напред назад

- Креирање кореог. на песната – Кој си носи чадорче - Детска песна Камен мост - Музичко ритм. чекорења со потскокнувањa - Обработка на песна „Отворете очиња“ - Музичко ритмички чекорења „Отворете очиња“ - Фиксиран танц-Полка одП.И.Чајковски - Музичко ритмички чекорења напред-назад

ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

- Асоцијација на боите(асоцијација на боите и слушање музика)сликање - Моето семејство-цртање - Изработка на семен албум - Ритам на форми(декорирање на вазна грне со повторув. на еднос. форми)-виз.комун. и дизајн - Едноставен и сложен простор(предметите во мојата соба-цртање - Печатење(основни матер. и тех.на печатење5со шаблон од картон) на хартија:,,Букви и броеви,, 9 - Мојот прибор за л. хигиена моделир. со пласт.)


7. ТЕХНИКИ И МЕТОДИ ЗА СЛЕДЕЊЕ

Набљудување, белешки на наставникот, анегдотски белешки, наставни ливчиња, листи за проверка.

8. СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИТЕ

Се одржува родителска средба на која родителите се информираат за наставната програма, начинот на работа, методите и потребните матер

9. ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ -ги знае роднинските врски во потесното и поширокото семејство;разликува различни

видови на семејно живеење;ги знае просториите во домот и нивната функција;именува дел од мебелот и нивната функција;именува дел од мебелот и апаратите од домот;знае каква е опасноста од пожар и поплава,умее да одржува лична хигиена и да се заштити од заразни болести;распознава здравствена институција и здравствени работилници;ги знае последиците од самостојно земање на лекови,умее да направи избор при исхраната;знае да направи план закористење на слободното време; -ги препознава симболите на гласовите и ги поврзува во зборови (поим за буква); пишува печатни букви; правилно пишува голема буква на почетокот на реченицата, и кај сопствените имиња;ги препознава интерпукциските знаци и знае за нивната функција; правилно ги применува при читањето; пишува зборови и куси реченици; дополнува испуштени букви во зборот и збор во реченицата; составува и пишува зборови и реченици по дадени слики, предмети и сл. ги изговара правилно гласовите во зборот и зборовите во реченицата; правилно составува реченица; разликува расказна, прашална и извична реченица и правилно ги употребува; воочува и препознава наслов; пронаоѓа страница во читанката; воочува настани и ликови; чита разбирливо, со почитување на употребените интерпукциски знаци; слуша говор и учествува во разговор на одредена тема; прераскажува обработени куси содржини (слободно и со помош на прашања); прераскажува по низа слики, зададени зборови и по доживеан настан; опишува карактеристики преку набљудување на растенија, предмети и животни; рецитира песна; -знае да чита и пишува броеви до 20;споредува броеви до 20 по големина;ги применува редните броеви до10; ги чита и пишува симболите ,<; >; =;+ ;-; и ги применува во математичкитеизрази;умее да собира броеви до 20;умее да одзима броеви до 20;ги применува термините збир,собирок,разлика,намаленик,намалител низ конкретни операции -црта различни линии и детали,умее вербално да ги опишува и коментира сопствените ликовни творби, да осознае дека боите наоѓаат примена во животот, тие се важен естетки елемент и причинуваат задоволство кај луѓето;умее да комбинира и составува различни ликовни целини;знае дека предметите премачкани со боја даваат отисок;умее дправилно да ракува со печатот и со ритмичко повторување да создава композиција;самостојно декорира изработени предмети9црта шари ,разни детали) -применува и демонстрира правилен пеачки став и дишење;покажува чуство за ритам;ја пее правилно мелодијата на песната;интерпретира соодветно песни различни по карактер и содржина;повторува движења на дадена кореографија;се ориентира во просторот при 6 0


изведување на музичко ритмички чекорења;изведува музичко ритмички чекорења соодветно на поставени задачи;ги усогласува движењата со карактерот на музиката;се поттикнува да се изрази креативно;препознава и разликува вокална,инструментална и вокално-инструментална изведба на класична и народна музика,како и песни од детски фестивали;слуша музика внимателно,препознава висок и низок регистар;го определува карактерот на музиката;вербално се изразува за случаната музика ,покажува чуство за ритам;покажува сигурност и самостојност при музичко изразување и творење;појавува инвентивност во пеењето,музочко-ритмички движења,ги применува стекнатите знаења и умеења од другите наставни теми при музичкото изразување и творњењ; ги препознава и разликува еднаквите,кратките и долгите траења; - да ја развива прецизноста,да го увежба правилното одење и трчање,да ги совлада техниките за на правилно фрлање и фаќање,да ја развива координацијата на локомоторниот апарат при фрлање и фаќање на топчиња,да ја користи техниката на отскокнување и доскокнување(со залет-затрчување.

6 1


ТЕМАТСКО ПЛАНИРАЊЕ НА НАСТАВАТА ВО II ОДДЕЛЕНИЕ 1. ТЕМА 4:

,, МОЕТО МЕСТО “ ( 12 часа - 4 седмици, април, мај)

2. ЦЕЛИ ПО ПРЕДМЕТИ Запознавање на околината: ученикот / ученичката - да ги прошири знаењата за поважните карактеристики на местото во кое живее (град, село, населба); - да ги препознава и именува позначајните објекти во непосредната околина и да се ориентира според нив; - да препознава и споредува нови и стари градби; - да развива интерес и почит кон традицијата и културното наследство; - да ја запознае културната различност во своето место на живеење; - да развива чувства на припадност кон својата татковина; - да се запознава со позначајните природни убавини; Математика: Тема - Броеви од 1 до 5 (16 часа) ученикот / ученичката - да го разбира бројот 0 како резултат добиен со одземање на број од самиот себе; - да се оспособува да ги чита и запишува броевите 6, 7, 8, 9 и 10; - да се оспособува да собира и одзема броеви до 5; - да ги идентификува и разликува знаците + и –; - да умее да запише збир или разлика на два броја; - да се оспособува да ги споредува броевите и притоа да ги користи симболите <, >, = и ≠; - да се оспособи да собира до 10; - да се оспособи да ја воочи непроменливоста на збирот, независно од местото на собироците на конкретно ниво; - да се оспособи да одзема до 10; Македонски јазик: Подрачје: Слушање и говорење; Литература; Изразување и творење; (24 часа) ученикот / ученичката - да се оспособува да одговара на прашања со целосна реченица и да поставува прашања; - да се запознава со нејзината содржина и функција; - да се оспособува да чита зборови и текст; - да се упатува правилно да ги применува при читањето; - да ги усвојува малите и големите ракописни букви и нивното поврзување во зборови; - да се оспособува да пишува зборови и куси реченици; 6 2


-

да се оспособува да дополнува испуштени букви во зборот и збор во реченицата; да се оспособува самостојно да составува и да пишува зборови и реченици по дадени слики, предмети и сл. да ги изговара правилно гласовите во зборот и зборовите во реченицата; да се оспособува правилно да составува реченица; да ги подредува правилно зборовите во реченицата; да се оспособува да именува лица, суштества, растенија, предмети и појави; да го усвои поимот за именка и да ги препознава имињата на луѓето, предметите, растенијата и животните во реченицата; да разликува текст, илустрација, автор; да се оспособува за гласно читање; да се оспособува да чита по улоги и да ја воочува темата и пораката на текстот; да се оспособува да ги воочува настаните и ликовите; да се оспособува да чита разбирливо, со почитување на употребените интерпукциски знаци; да го прилагодува гласот кон природата на содржината од текстот; да ги акцентира правилно зборовите во реченицата; да се оспособува за читање во себе; да се оспособува самостојно да ја чита содржината на лектирите и да одговара на прашања во врска со содржината; да се оспособува да слуша говор и да учествува во разговор на одредена тема; да се оспособува да прераскажува обработени куси содржини (слободно и со помош на прашања); да се оспособува да рецитира песна; да врши драматизација на песна во дијалошка форма; да се оспособува писмено да прераскажува кус текст (содржина од ТВ); да се оспособува да раскажува писмено доживеан настан; да се оспособува писмено да опишува лица, прдмети, животни и растенија; да се оспособува да пишува честитки по повод одредени празници, родендени и сл. да се оспособува да прави разлика меѓу театарска и куклена претстава, да ги воочува основните разлики помеѓу нив и литературното дело; да пројавува интерес за следење детски печат; да позајмува книги од библиотека и правилно да се однесува кон нив;

Ликовно образование: Цртање; Сликање; (8 часа) ученикот / ученичката - да развива чувство за линијата низ спонтано ликовно творење; - да се оспособува за моделирање; - да ги открие карактеристиките на материјалите преку визуелни, тактилни и други сетила; - да моделира тридимензионални форми (едноставна и сложена форма); - да стекнува елементарно искуство за карактеристиките на одделни предмети:едноставен- сложен, аглест- валчест, полн- празен, голем- мал; - да ја набљудува и истражува околината и да ги забележува ликовните да набљудува различни волумени и го забележува нивното место во просторот; - да разликува волумени создадени од природата и волумени и предмети создадени од човекот; - да осознае (елементарно ниво) дека предметите (волумените) зафаќаат простор и имаат своја тежина; 6 3


-

да ја развива визуелната и тактилна перцепција и ги воочува разликите на волуменот; да се оспособува за правилно користење на средствата и помагалата за моделирање и градење; да ракува правилно со разни сликарски материјали (хартија, ткаенина, четка) помагала и постапки за сликање; да ги применува сликарските техники; да негува спонтано и слободно сликање низ –игра- со примена на бои; да ги знае основните бои и истите да ги примени за добивање на секундарните бои; да изразува контраст(светло- темно); да ги развива и негува хигиено- техничките и работните навики; да формира интегрална визуелна претстава за околината и за богатството на бои во природата; да печати самостојно и да учествувa во изработка на печатите; да печати со природни материјали и да заклучи дека може да се повтори истата форма; да воочува ликовни вредности (украси, шари, бои) на предметите од секојдневната употреба; да развива умешност за соодветно користење на боите, формите, линиите и др. за изработка на идеите (нацрти) за облека, играчки, предмети и сл. ;

Музичко образование: Пеење; Слушање музика; Музика и движење; Свирење на ДМИ; Основи на музичка писменост; (10 часа) ученикот / ученичката - да стекнува навика правилно да го држи телото при пеење; - да развива осет за ритам и да идентификува определен ритам; - да развива интерес за пеење; - да се оспособува да пее песни различни по содржина и карактер; - да разговара за содржината на песните; - да се поттикнува да ги усогласи своите движења со музичките карактеристики; - да се поттикнува да изведува движења според однапред утврдена кореографија; - да запознава и изведува едноставни народни ора; - да слуша и препознава: класична, народна и музика за деца; - да го препознава карактерот на музиката што ја слуша; - да разговара за музиката што ја слуша; - да препознава народни песни и ора; - да слуша и препознава звуци на одредени музички инструменти; - да ги препознава еднакви, подолги и пократки траења; - да стекнува сигурност и самодоверба во сопственото музичко изразување; Физичко и здравствено образование: Игри; Основи на гимнастиката; (12 часа) ученикот / ученичката - да ја развива координацијата и насоченото движење во просторот; - да се оспособува да одржува растојание во колона и редица; - да развива способности за позитивни емоционални доживувања при моторичките активности; - да се стимулира да ги доживува физичките активности како пријатни активности; - да се поттикнува да изведува вежби со рацете, трупот и нозете (правилно и 6 4


-

координирано); да се поттикнува правилно да изведува вежби за јакнење, лабавење и истегнување; да се поттикнува да изведува вежби сообразено со определен ритам и темпо; да ги изведува правилно вежбите во седење, полулежење и лежење на стомак и грб; да ги развива големите мускулни групи на рамениот појас, рацете, трупот и на карлицата и нозете; да го развива чувството за темпото при движење; да ги развива способностите на вестибуларниот апарат, рамнотежата со одржување на движењето во саканиот правец; да ја развива способноста за општа подвижност на локомоторниот апарат и координирано движење во просторот; да ја користи техниката на отскокнување и доскокнување (со залет, односно со затрчување); да ги совлада техниките на правилно фрлање и фаќање; да ја развива координацијата на локомоторниот апарат при фрлање и фаќање на топчиња да ја развива прецизноста; да увежбува правилно лазење и тркалање околу надолжната оска на лева и десна страна; да се поттикнува за движење со завртувања; да ја совладува и увежбува техниката на правилно дигање и носење; да користи и увежбува техника за заедничко носење на предмети; да ја развива силата и подвижноста на големите мускулни групи; да се воведува во естетско и елегантно држење на телото и делови од него;

3. МЕТОДИ НА РАБОТА: - метод на игра; - метод на набљудување; - метод на истражување; - говорен метод (монолошки, дијалошки и метод на дискусија); - метод на работа со текст (текстови, работни листови и индивидуални задачи); - метод на покажување (серии слики, предмети, играчки, апликации и сл.); - илустративен метод; - метод на практична работа. 4. ОРГАНИЗАЦИОНИ ФОРМИ НА РАБОТА: Заедничка, групна, индивидуална и работа во парови-тандеми. 5. ПРЕТХОДНИ ЗНАЕЊА И ИСКУСТВА НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ТЕМАТА Наставникот ги согледува предзнаењата и искуствата на децата во врска со темата и ги запишува. МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

6. СОДРЖИНИ

- Се на свое место - Текст:Три леба - Вежби во читање и прераскажување - Составување решеници по дадени зборови - Говорна вежба :Баш големо невреме - Текст:Приказна за ветерот Северко - Вежби во читање и прераскажување

6 5


ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ОКОЛИНАТА

- Македонија- мојата татковина - Симболи на Македонија - Убавините на Македонија (ИКТ) - Местото на живеење-град/село - Набљудување на околината - Значајни објекти во местото на живеење - Моето место некогаш и сега некогаш и сега; - Празници во домот - Нова година - Стари градби - Културно наследство - Изработка на книга за Р.Македонија - Утврдување на темата

МАТЕМАТИКА

- Одземање броеви до 5 - Активности -следење на постиг. на ученикот - Работа со податоци - Претставување податоци - Бројот 6 - Активности - Бројот 7 - Активности - Знакот нееднакво - Активности -следење на постиг. на ученикот - Резервен час- активности по потреба - Бројот 8 - Активности - Бројот 9 - Активности од повеќе содржини - Бројот 10 - Активности

ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

1.Прави и криви линии (Илустрација на текст) визуелни комуникации 2.Обликување сложен волумен-моето место на живеење (пластелин) 1.Секундарни бои (зелена, виолетова, портокалова):,,Мојата зимска облека,, (темпера) 1.Печатење (основни материјали и тех. на компир печат) на хартија: снегулки, елки, лампион, чест. 2.Дизајн-изработка на новогодишни украси и лампиони 2.Разновидност на волуменот(перцепирање на природни и направени објекти)-обликување во простор 1.Сликање:,,Игри на снег,, (темпера) 2Текстура со боја (стар зид од мојот град)сликање 1.Анализа и вреднување

МОЕТО МЕСТО ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ -. Утврдување на фрлање и фаќање

- Слободни игри - Лазење и тркалање во снег - Качување и симнување – утврдување - Слободни игри - Активности на снег- Движење и игри на снег - Правилно одење – штафетна игра - Штафетна игра со одење, трчање и скокање - Лазење на разни начини - Активности на снег – Санкање - Игри на снег - ,, Клацкалка,, на стомак и грб - Одење по тесна површина – греда - Одење и лазење по ниска греда

МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ

- Обработка на песна-Татковино моја Македонијо - Запознавање со звучноста на гајда,тамбура, кавал и тапан - Виз, препознавање и точно именув. на инструменти ( свирење на ДМИ) - Обработка на песна – Играле ергени - Песна – Играле ергени – различни траења - Детска песна Дедо Мраз ( слушање) - Играње Право оро - Запознавање со техника на свирење на ДМИ - Слушање новосозда. народна песна- Македонско девојче 6 - Марширање- П.И. Чајковски- марш од балетот Оревокршачка

6


7. ТЕХНИКИ И МЕТОДИ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ПОСТИГНУВАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ Набљудување, белешки на наставникот, анегдотски белешки, наставни ливчиња, листи за проверка. 8. СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИТЕ Се одржува родителска средба на која родителите се информираат за наставната програма, начинот на работа, методите и потребните материјали за работа, исто така се избира совет на родители од паралелката. 9. ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ - има проширирени знаења за поважните карактеристики на местото во кое живее (град, село, населба); ги препознава и именува позначајните објекти во непосредната околина и се ориентира според нив; препознава и споредува нови и стари градби; покажува интерес и почит кон традицијата и културното наследство; запознаен е со културната различност во своето место на живеење; има чувства на припадност кон својата татковина; ги знае позначајните природни убавини; го разбира бројот 0 како резултат добиен со одземање на број од самиот себе; ги чита и запишува броевите 6, 7, 8, 9 и 10; собира и одзема броеви до 5; ги идентификува и разликува знаците + и –; умее да запише збир или разлика на два броја; ги споредува броевите и притоа ги користи симболите <, >, = и ≠; собира до 10; ја воочува непроменливоста на збирот, независно од местото на собироците на конкретно ниво; одзема до 10; - одговара на прашања со целосна реченица и да поставува прашања; ја разбира нејзината содржина и функција; чита зборови и текст; ги усвои малите и големите ракописни букви и нивното поврзување во зборови; пишува зборови и куси реченици; дополнува испуштени букви во зборот и збор во реченицата; самостојно составува и пишува зборови и реченици по дадени слики, предмети и сл. ги изговара правилно гласовите во зборот и зборовите во реченицата; правилно составува реченица; ги подредува правилно зборовите во реченицата; именува лица, суштества, растенија, предмети и појави; го усвои поимот за именка и ги препознава имињата на луѓето, предметите, растенијата и животните во реченицата; разликува текст, илустрација, автор; гласно чита; чита по улоги и ја воочува темата и пораката на текстот; ги воочува настаните и ликовите; чита разбирливо, со почитување на употребените интерпукциски знаци; го прилагодува гласот кон природата на содржината од текстот; ги акцентира правилно зборовите во реченицата; чита во себе; самостојно ја чита содржината на лектирите и одговара на прашања во врска со содржината; слуша говор и учествува во разговор на одредена тема; прераскажува обработени куси содржини (слободно и со помош на прашања); рецитира песна; врши драматизација на песна во дијалошка форма; писмено прераскажува кус текст (содржина од ТВ); раскажува писмено доживеан настан; писмено опишува лица, прдмети, животни и растенија; пишува честитки по повод одредени празници, родендени и сл. прави разлика меѓу театарска и куклена претстава, ги воочува основните разлики помеѓу нив и литературното дело; пројавува интерес за следење детски печат; позајмува книги од библиотека и правилно се однесува кон нив; - има чувство за линија низ спонтано ликовно творење; оспособен е за моделирање; ги открива карактеристиките на материјалите преку визуелни, тактилни и други сетила; моделира тридимензионални форми (едноставна и сложена форма); има елементарно искуство за карактеристиките на одделни предмети: едноставен - сложен, аглест 6 7


валчест, полн- празен, голем- мал; ја набљудува и истражува околината и ги забележува ликовните елементи, набљудува различни волумени и го забележува нивното место во просторот; разликува волумени создадени од природата и волумени и предмети создадени од човекот; знае (елементарно ниво) дека предметите (волумените) зафаќаат простор и имаат своја тежина; има развиена визуелна и тактилна перцепција и ги воочува разликите на волуменот; оспособен е за правилно користење на средствата и помагалата за моделирање и градење; ракува правилно со разни сликарски материјали (хартија, ткаенина, четка) помагала и постапки за сликање; ги применува сликарските техники; негува спонтано и слободно сликање низ –игра- со примена на бои; ги знае основните бои и истите ги применува за добивање на секундарните бои; изразува контраст (светлотемно); Има развиени хигиено- технички и работни навики; формира интегрална визуелна претстава за околината и за богатството на бои во природата; печати самостојно и учествувa во изработка на печатите; печати со природни материјали и може да заклучи дека може да се повтори истата форма; воочува ликовни вредности (украси, шари, бои) на предметите од секојдневната употреба; умешно и соодветно ги користи боите, формите, линиите и др. за изработка на идеите (нацрти) за облека, играчки, предмети и сл. ; - има навика правилно да го држи телото при пеење; има осет за ритам и идентификува определен ритам; има интерес за пеење; пее песни различни по содржина и карактер; разговара за содржината на песните; ги усогласува своите движења со музичките карактеристики; изведува движења според однапред утврдена кореографија; изведува едноставни народни ора; слуша и препознава: класична, народна и музика за деца; го препознава карактерот на музиката што ја слуша; разговара за музиката што ја слуша; препознава народни песни и ора; слуша и препознава звуци на одредени музички инструменти; ги препознава еднакви, подолги и пократки траења; со сигурност и самодоверба музички се изразува; координирано и насочено се движи во просторот; - одржува растојание во колона и редица; покажува позитивни емоционални доживувања при моторичките активности; ги доживува физичките активности како пријатни активности; изведува вежби со рацете, трупот и нозете правилно и координирано; правилно изведува вежби за јакнење, лабавење и истегнување; изведува вежби сообразено со определен ритам и темпо; ги изведува правилно вежбите во седење, полулежење и лежење на стомак и грб; има развиени големи мускулни групи на рамениот појас, рацете, трупот и на карлицата и нозете; има развиено чувство за темпото при движење; има развиени способности на вестибуларниот апарат, рамнотежата со одржување на движењето во саканиот правец; развиена е способноста за општа подвижност на локомоторниот апарат и координирано движење во просторот; ја користи техниката на отскокнување и доскокнување (со залет, односно со затрчување); ги совлада техниките на правилно фрлање и фаќање; со развиена координација на локомоторниот апарат фрла и фаќа топчиња; има развиена прецизност; правилно лази и се тркала околу надолжната оска на лева и десна страна; се движи со завртувања; ја совлада и увежба техниката на правилно дигање и носење; користи техника за заедничко носење на предмети; има развиена сила и подвижност на големите мускулни групи; поседува естетско и елегантно држење на телото и делови од него;

6 8


ТЕМАТСКО ПЛАНИРАЊЕ НА НАСТАВАТА ВО II ОДДЕЛЕНИЕ 1. ТЕМА 5: ,, ЈАС СУМ ДЕЛ ОД ПРИРОДАТА “ (27 часа , 9 седмици февруари, март, април-прва седмица) 2. ЦЕЛИ ПО ПРЕДМЕТИ Запознавање на околината: ученикот / ученичката - да открива и опишува некои карактеристики на живата природа; - да открива и опишува некои карактеристики на неживата природа во неговата околина ( вода, песок, камен и др.); - да стекне сознанија дека живите суштества се поврзани со неживата природа; - да стекне сознанија дека во различна околина има различни растенија; - да стекне основни сознанија за растенијата и нивното значење за човекот; - да распознава и именува различни зеленчуци и да знае како ги користи човекот; - да распознава и именува различно овошје и да знае зошто се користи; - да разликува и именува зимзелени дрвја; - да ги прошири сознанијата за животните; - да ја воочи разликата меѓу начинот на живеење на дивите и домашните животни; - да ги распознава промените во природата според годишните времиња; - да знае како се прилагодуваат човекот, животните и растенијата според годишните времиња; - да се ориентира во времето и правилно да ги користи термините за деноноќие; - да стекне основни сознанија за сетилата; - да научи како да се заштитува од повреди и болести; Математика: Тема- Броеви до 20. Собирање и одземање; Работа со податоци (36 часа) ученикот / ученичката - да умее да брои од 1 до 20 и наназад од 20 до 1; - да се оспособува да ги споредува броевите и притоа да ги користи симболите <, >, = и ≠; - да се оспособува д формира претстава за десетка; - да се оспособува да ги чита и запишува броевите од 11 до 20; - да се оспособува да разликува едноцифрени од двоцифрени броеви; - да се оспособува да разликува парни и непарни броеви; - да умее да одреди претходник и следбеник на број; - да умее да разликува компоненти на собирањето и одземањето; - да се оспособува да ги споредува и подредува во низа броевите од втората десетка; - да се воведува во решавање на едноставни текстуални задачи со една операција; - да се оспособува да собира, подредува и внесува податоци со симболи; - да се оспособува за правење графички прикази на податоците; - да се оспособува за читање податоци од сликовити прикази; Македонски јазик: Почетно читање и пишување; Литература; Јазик. Изразување и творење; Медиумска култура; ученикот / ученичката - да се оспособува да чита зборови и текст; - да се запознава со интерпукциските знаци и нивната функција; 6 9


-

да се упатува правилно да ги применува при читањето; да ги усвојува малите и големите ракописни букви и нивното поврзување во зборови; да се оспособува правилно да составува реченица; да ги подредува правилно зборовите во реченицата; да се оспособува да разликува расказна, прашална и извична реченица и правилно да ги употребува; да го усвои поимот за именка и да ги препознава имињата на луѓето, предметите, растенијата и животните во реченицата; да се оспособи правилно да ги изговара и да ги пишува со букви броевите до 20; да се оспособува правилно да употребува голема буква; да разликува текст, илустрација, автор; да се оспособува за гласно читање; да се оспособува да разликува видови текстови; да се оспособува да чита по улоги и да ја воочува темата и пораката на текстот; да се оспособува да ги воочува настаните и ликовите; да се оспособува да чита поезија и да ги препознава строфите во песната; да се оспособува да чита разбирливо, со почитување на употребените интерпукциски знаци; да го прилагодува гласот кон природата на содржината од текстот; да се оспособува за читање во себе; да се оспособува самостојно да ја чита содржината на лектирите и да одговара на прашања во врска со содржината; да се оспособува да слуша говор и да учествува во разговор на одредена тема; да се оспособува да прераскажува обработени куси содржини (слободно и со помош на прашања); да се оспособува да прераскажува по низа слики, зададени зборови и по доживеан настан; да се оспособува да опишува карактеристики преку набљудување на растенија, предмети и животни; да се оспособува да рецитира песна; да се оспособува писмено да прераскажува кус текст (содржина од ТВ); да се оспособува да раскажува писмено доживеан настан; да се оспособува писмено да опишува лица, прдмети, животни и растенија; да се оспособува правилно да ги пишува буквите за карактеристичните согласки во зборот; да се оспособува да пишува честитки по повод одредени празници, родендени и сл. да се поттикнува на селективно следење телевизиски содржини; да се оспособува да прави разлика меѓу театарска и куклена претстава, да ги воочува основните разлики помеѓу нив и литературното дело; да пројавува интерес за следење детски печат; да позајмува книги од библиотека и правилно да се однесува кон нив;

Ликовно образование: Цртање; Сликање; Моделирање; Визуелни комуникации – дизајн, Печатење, (18 часа) ученикот / ученичката - да се поттикнува да стекне поголема сигурност и контрола на движење на својата рака; - да се оспособува да користи различни моливи за цртање на разновидни линии; - да се запознава со техниката моделирање; 7 0


-

да се запознава со обликувањето преку спојување, градење и конструирање со помош на разни форми и материјали; да истражува дека одредени материјали можат да се користат на начин поинаков од вообичаениот; да ја развива моториката; да се стимулира да ги претставува поцелосно предметите и објектите од непосредната средина со детали; да црта самостојно , тандемски и групно; да ги препознава и именува подлогите и сликарските материјали (хартија , темперни бои , четка , платно); да се поттикнува да ракува со материјали за сликање; да ги препознава и именува основните бои инивните нијанси; да ги препознава и именува второстепсните бои; да ја одржува хигиената и приборот за сликање; да се ослободи од стравот и грижата од валкањето, како и од неуспехот при творењето. да се поттикнува преку цртежот да искажува мисли, расположение; да стекнува навики за правилно држење на телото при цртање; да го опишува со свои зборови цртежот (како го доживува); да ги знае основните бои и истите да ги примени за добивање на секундарните бои; да изразува контраст(светло- темно); постепено да гради сознание дека боите наоѓаат примена во животот, тие се важен естетки елемент и причинуваат задоволство кај луѓето; да се оспособува за моделирање; да моделира тридимензионални форми (едноставна и сложена форма); да стекнува елементарно искуство за карактеристиките на одделни предмети: едноставен- сложен, аглест- валчест, полн- празен, голем- мал; да набљудува различни волумени и го забележува нивното место во просторот; да разликува волумени создадени од природата и волумени и предмети создадени од човекот; да осознае (елементарно ниво) дека предметите (волумените) зафаќаат простор и имаат своја тежина; да се оспособува за тридимензионалноликовно изразување од разновиден материјал; да печати со природни материјали и да заклучи дека може да се повтори истата форма (ритам); да изработи самостојно монотипија;

Музичко образование: Пеење; Музика и движење; Слушање музика; Основи на детско музичко творештво; (18 часа) ученикот / ученичката - да стекнува навика правилно да го држи телото при пеење; - да развива осет за ритам и да идентификува определен ритам; - да развива интерес за пеење; - да се оспособува да пее песни различни по содржина и карактер; - да разговара за содржината на песните; - да се поттикнува да ги усогласи своите движења со музичките карактеристики; - да развива осет за ритам; - да се поттикнува да изведува движења според однапред утврдена кореографија; 7 1


-

да запознава и изведува едноставни народни ора; да се поттикнува за учество во елементарни музички драматизации; да слуша и препознава:класична, народна и музика за деца; да го препознава карактерот на музиката што ја слуша; да ги препознава високите и ниските тонови; да ги препознава еднакви, подолги и пократки траења; да се поттикнува за музичко изразување со глас, свирење, движење; да покажува спремност за тимско работење;

Физичко и здравствено образование: Игри; Основи на атлетиката; Основи на гимнастиката; Вежби за оформување на телото и движењата; Вежби за организирано поставување и движење; (27 часа) ученикот / ученичката - да го усовршува поставувањето и движењето во колона по еден и двајца во одење и трчање; - да ја развива координацијата и насоченото движење во просторот; - да се оспособува да одржува растојание во колона и редица; - да развива способности за позитивни емоционални доживувања при моторичките активности; - да се стимулира да ги доживува физичките активности како пријатни активности; - да се поттикнува да изведува вежби со рацете, трупот и нозете (правилно и координирано); - да се поттикнува правилно да изведува вежби за јакнење, лабавење и истегнување; - да го развива чувството за естетско изведување на движењата; - да се поттикнува да изведува вежби сообразено со определен ритам и темпо; - да ги изведува правилно вежбите во седење, полулежење и лежење на стомак и грб; - да го увежбува правилното одење и трчање; - да ги развива големите мускулни групи на рамениот појас, рацете, трупот и на карлицата и нозете; - да го развива чувството за темпото при движење; - да ги развива способностите на вес-тибуларниот апарат, рамнотежата со одржување на движењето во саканиот правец; - да ја развива способноста за општа подвижност на локомоторниот апарат и координирано движење во просторот; - да ја користи техниката на отскокнување и доскокнување (со залет, односно со затрчување); - да ги совлада техниките на правилно фрлање и фаќање; - да ја развива координацијата на локомоторниот апарат при фрлање и фаќање на топчиња; - да ја развива прецизноста; - да увежбува правилно лазење и тркалање околу надолжната оска на лева и десна страна; - да ја развива координацијата во просторот и чувството за движење на партер во различни положби на телото; - да се поттикнува за движење со завртувања; - да ја совладува и увежбува техниката на правилно дигање и носење; - да користи и увежбува техника за заедничко носење на предмети; - да ја развива силата и подвижноста на големите мускулни групи; - да се воведува во естетско и елегантно држење на телото и делови од него;

7 2


3. МЕТОДИ НА РАБОТА:  метод на игра;  метод на набљудување;  метод на истражување;  говорен метод (монолошки, дијалошки и метод на дискусија);  метод на работа со текст (текстови, работни листови и индивидуални задачи);  метод на покажување (серии слики, предмети, играчки, апликации и сл.);  илустративен метод;  метод на практична работа. 4. ОРГАНИЗАЦИОНИ ФОРМИ НА РАБОТА: Заедничка, групна, индивидуална и работа во парови-тандеми. 5. ПРЕТХОДНИ ЗНАЕЊА И ИСКУСТВА НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ТЕМАТА Наставникот ги согледува предзнаењата и искуствата на децата во врска со ги запишува.

6. СОДРЖИНИ

темата и

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК - Опис на едно год. Време; Опис на животно; Oпис на предмет -Се изучуваат сите останати ракописни букви - Писмена вежба: Приказни во слики - Мојот ден 7 - Текстови: Весна и Џивко; Сонце и Снешко; Трите 3 сестри-настан, ликови; Верче и јаготките; Лукчо - Именки


ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ОКОЛИНАТА

- Промени во природата – годишни времиња - Месеци во годината - Го одредувам времето (Ден – ноќ, претпладне, попладне, наутро, навечер) - Календар на природата - Жива и нежива природа - Поврзаност - Домашни животни - Домашни птици - Корист од домашни животни и птици - Диви животни -Разлики меѓу домаш. и диви жив. - Растенијата во мојот крај (набљудување) - Во овошната градина - Во зеленчукова градина - Истражувачки активности со овошје и зеленчук - Житни растенија - Од зрно до леб- Изработка на книга - Листопадни и зимзелени дрвја - Цветна градина - Пролет - карактеристики - Моето тело - Моите сетила (око, уво, нос, вкус, допир - Повреди и болести - Како да се заштитувам од повреди и болести

МАТЕМАТИКА

- Претходник и следбеник - Собироци и збир - Промена на местата на собироците - Три собироци. Групирање на собироци - Решав. текстуални задачи со групир. на собироци - Задачи со собирање на броевите до 10 - Активности – решавање текстуални задачи - Задачи со одземање на броевите до 10 - Врска меѓу собирање и одземање на броеви до 10 - Работа со податоци – читање од табела - Претставување податоци со слика - Читање податоци претставени со слики - Броеви до 20 - Читање и запишување на броевите до 20 - Споредување на броевите до 20 - Активности – решавање текстуални задачи - Парни и непарни броеви - Додавање број на бројот 10 - Собирање 14+2 - Одземање 17-2 - Активности - Одземање 16 –12 - Активности-следење на постигањата на ученикот - Активности – решавање текстуални задачи

МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ

- Високо- ниско (игра Весели жабчиња) - Елементарна музичка драмат. со танц - Обработка на песна со прав. пеачки став - Кратки и долги траења- весели ѕвончиња - Танц на малите лебеди - Елементарна муз. драматизација со користење на пантомима и танц- Танцот на малите лебеди - Импровизација на кратки мелодиски мотиви - Детска песна „Мамин ден“(слушање) - Обработка на песна по слух Празникот на мама - Обработка на Брзозборка - Песна ,,Лута Марта“-еднак.траења - Игри со инструм.придружба (доживување на висок и низок регистар-дивиот јавач - Свирење на ДМИ-придружба на изучена песна - Креативно изразување преку движење - Слушање музика – Пролетен ветрец-Т.Прошев - Искажување чувства по слушана музика. - Детска песна „Априлилили“ (слушање) - Обработка на песна Валцер – слободен танц

ЈАС СУМ ДЕЛ ОД ПРИРОДАТА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ

-

Надвлекување во групи Игри: Лов во ритам, Зајко со топка, Рибарова мрежа. Змиулесто трчање Странично тркалање налево и надесно Тркалање со држење на топка/и Носење чаша (пластична) со вода Вежби со клацкање Лазење и портнување низ обрач Разни вежби на ниска греда-повторување Елементарна игри Фрлање (тениско топче во цел) Фрлање ракометна топка кон ѕид Скокање(преку топка) Прескокнување топки(стр.12) Пренесување топка со скокање(стр.12) ,,Клацкалка,, на стомак и грб-повторување Трчање на 10м - Натпревар во брзо трчање Натпревар во истрајно трчање Слободни игри во природни услови Штафетни игри - Скокање јаже Пешачење и игри во природни услови

ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

- Боите во природата- сликање - Темни и светли бои (ден- ноќ) сликање - Боја –функција на боја (год. времиња сликање) - Полн и празен волумен - моделирање - Цртање(разновид.линии по дебелина,форма): (жива и нежива прир.) (молив) - Сликање – Моето омилено животно - Обликув и модел. со глинамол (или пластелин):,,Птица,, - Примарни и секундарни бои - Дизајн-изработка на осмомарт. честитка (колаж) - Ритам на бои (сликање со прир. бои од зеленчук) Сликање (разновид. на бои, форми, големини, дебелина):,,Овошни дрвја,, (вос. пастел) - Обликување-формир. нови облици со различни материјали (волна,конци,семиња,камчиња...): - Обликување(каширање на балон) и боење: ,,Првоапр. маска,, - Контраст на бои Сликање – цветна градина со колаж - Моделирање:,,Човечка глава со сетилата,, (глинамол) 7 - Сликање-контраст на бои и голем.,,Пролет,, (темпера) - Разновидност на боите(чиста средина) 4


7. ТЕХНИКИ И МЕТОДИ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ПОСТИГНУВАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ Набљудување, белешки на наставникот, анегдотски белешки, наставни ливчиња, листи за проверка. 8. СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИТЕ Се одржува родителска средба на која родителите се информираат за наставната програма, начинот на работа, методите и потребните материјали за работа, исто така се избира совет на родители од паралелката. 9. ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ -знае што е природа; ги знае карактеристиките на живата и неживата природа; ја знае нивната поврзаност и нивните разлики; ги именува и разликува растенијата во непосредната околина; ги именува и разликува овошјето и зеленчукот и знае зошто човекот ги употребува; ги именува и разликува зимзелените и листопадните дрвја; ги знае нивните разлики и сличности; разликува домашни од диви животни и ги именува; ги набројува сетилата за мирис, вкус, вид, слух и допир и знае основно податоци за нив; ги набројува карактеристиките на годишните времиња ( пролет, лето, есен и зима); ја објаснува поврзаноста меѓу промените во природата и однесувањето на луѓето и животните; ги набројува деловите на денот, деновите во неделата; ги разбира и точно ги применува во секојдневниот живот зборовите вчера, денес, утре; умее да одржува лична хигиена и да се заштити од заразни болести; распознава здравствена институција и здравствени работилници; ги знае последиците од самостојно земање на лекови. - ги чита и запишува броевите до 20; споредува броеви до 20 по големина, разликува едноцифрени и двоцифрени броеви; разликува парни и непарни броеви; ги чита и пишува симболите: <,>,=,+,- и ги применува во математичките изрази; умее да собира броеви до 20 без премин; Умее да одзема броеви до 20 без премин; одредува претходник и следбеник на број; ги знае компонентите на собирањето и одземањето; одредува непознат собирок, намаленик и намалител; ја воочува промената на местата на собироците и групирање на собироците; ја одредува бројната вредност на бројните изрази со и без загради; умее да решава едноставни текстуални задачи со собирање и одземање до 20, ја воочува врската меѓу собирањето и одземањето на броевите; чита податоци од табела; претставува податоци со слики; - одговара на прашања со целосна реченица и поставува прашања; ја разбира нејзината содржина и функција; ги усвои малите и големите ракописни букви и нивното поврзување во зборови; самостојно составува и пишува зборови и реченици по дадени слики, предмети и сл; правилно составува реченица; ги подредува правилно зборовите во реченицата; именува лица, суштества, растенија, предмети и појави; го усвои поимот за именка и ги препознава имињата на луѓето, предметите, растенијата и животните во реченицата; разликува текст, илустрација, автор; разликува песна, стих и строфа; знае што се синоними, гласно чита; чита по улоги и ја воочува темата и пораката на текстот; ги воочува настаните и ликовите; чита разбирливо, со почитување на употребените интерпукциски знаци; го прилагодува гласот кон природата на содржината од текстот; ги акцентира правилно зборовите во реченицата; чита во себе; самостојно ја чита содржината на лектирите и одговара на прашања во врска со содржината; слуша говор и учествува во разговор на одредена тема; прераскажува обработени куси содржини (слободно и со помош на прашања); рецитира песна; врши драматизација на песна во дијалошка форма; писмено прераскажува кус текст (содржина од ТВ); раскажува писмено доживеан настан; писмено опишува лица, прдмети, животни и растенија; пишува честитки по повод 7 5


одредени празници, родендени и сл. прави разлика меѓу театарска и куклена претстава, ги воочува основните разлики помеѓу нив и литературното дело; пројавува интерес за следење детски печат; позајмува книги од библиотека и правилно се однесува кон нив; - има навика правилно да го држи телото при пеење; има осет за ритам и идентификува определен ритам; има интерес за пеење; пее песни различни по содржина и карактер; разговара за содржината на песните; ги усогласува своите движења со музичките карактеристики; изведува движења според однапред утврдена кореографија; изведува едноставни народни ора; слуша и препознава: класична, народна и музика за деца; го препознава карактерот на музиката што ја слуша; разговара за музиката што ја слуша; препознава народни песни и ора; ги препознава еднакви, подолги и пократки траења; со сигурност и самодоверба музички се изразува; координирано и насочено се движи во просторот. - има чувство за линија низ спонтано ликовно творење; оспособен е за моделирање; ги открива карактеристиките на материјалите преку визуелни, тактилни и други сетила; моделира тридимензионални форми (едноставна и сложена форма); има елементарно искуство за карактеристиките на одделни предмети: едноставен - сложен, аглест валчест, полн- празен, голем- мал; ја набљудува и истражува околината и ги забележува ликовните елементи, разликува волумени создадени од природата и волумени и предмети создадени од човекот; знае (елементарно ниво) дека предметите (волумените) зафаќаат простор и имаат своја тежина; оспособен е за правилно користење на средствата и помагалата за моделирање и градење; ги применува сликарските техники; негува спонтано и слободно сликање низ –игра- со примена на бои; ги знае основните бои и истите ги применува за добивање на секундарните бои; изразува контраст (светлотемно); Има развиени хигиено- технички и работни навики; формира интегрална визуелна претстава за околината и за богатството на бои во природата; печати самостојно и учествувa во изработка на печатите; печати со природни материјали и може да заклучи дека може да се повтори истата форма; умешно и соодветно ги користи боите, формите, линиите и др. за изработка на идеите (нацрти) за облека, играчки, предмети и сл. ; - одржува растојание во колона и редица; покажува позитивни емоционални доживувања при моторичките активности; ги доживува физичките активности како пријатни активности; изведува вежби со рацете, трупот и нозете правилно и координирано; правилно изведува вежби за јакнење, лабавење и истегнување; изведува вежби сообразено со определен ритам и темпо; ги изведува правилно вежбите во седење, полулежење и лежење на стомак и грб; има развиени големи мускулни групи на рамениот појас, рацете, трупот и на карлицата и нозете; има развиено чувство за темпото при движење; има развиени способности на вестибуларниот апарат, рамнотежата со одржување на движењето во саканиот правец; развиена е способноста за општа подвижност на локомоторниот апарат и координирано движење во просторот; ја користи техниката на отскокнување и доскокнување (со залет, односно со затрчување); ги совлада техниките на правилно фрлање и фаќање; со развиена координација на локомоторниот апарат фрла и фаќа топчиња; има развиена прецизност; правилно лази и се тркала околу надолжната оска на лева и десна страна; се движи со завртувања; ја совлада и увежба техниката на правилно дигање и носење; користи техника за заедничко носење на предмети; има развиена сила и подвижност на големите мускулни групи; поседува естетско и елегантно држење на телото и делови од негo

7 6


ТЕМАТСКО ПЛАНИРАЊЕ НА НАСТАВАТА ВО II ОДДЕЛЕНИЕ 1. ТЕМА 6:

,, ЈАС ИСТРАЖУВАМ “ ( 15 часа, 4,5 седмици април, мај)

2. ЦЕЛИ ПО ПРЕДМЕТИ

Запознавање на околината: ученикот / ученичката - да ги открива и запознава својствата на различните материјали (хартија, ткаенина, песок, природни материјали), да препознава и материјали со допир (мазно, рапаво); - да ги открива и запознава својствата на водата; - да развива свест за значењето на водата; - да ги открива и запознава својствата на воздухот; - да развива свест за значењето на чистиот воздух; - да ги открие изворите на светлина и да знае да се заштити од дирекна сончева светлина; - да развива способност за обликување на различни материјали и нивно комбинирање; - да се запознае со начинот на кој употребената амбалажа или предмет можат да се искористат; - да развива свест за правилно искористување на материјалите; Математика: Тема- Броеви до 20.Собирање и одземање; ( 21 часа)

ученикот / ученичката - да се оспособува да одзема едноцифрен број од двоцифрен број, каде едноцифрениот број е поголем од бројот на единиците во двоцифрениот број; - да се оспособува да го употребува одземањето на броевите до 20 во решавање на бројни изрази и ситуации од секојдневниот живот; - да се поттикнува за класификација (групирање) на предметите според одредени карактеристики-множества; - да се оспособува за решавање на едноставни проблемски ситуации; - да се оспособува да препознава половина и четвртина од целото - да утврдува логичка поврзаност на нештата; - да се воведува во решавање на едноставни текстуални задачи со една операција.

Македонски јазик: Подрачје: Слушање и говорење; Литература; Изразување и творење; (33 часа) ученикот / ученичката - да се оспособува да ги дели зборовите на слогови со употреба на цртичка - да се оспособува да одговара на прашања со целосна реченица и да поставува прашања; - да се оспособува да чита зборови и текст; - да се запознава со правилото за пишување голема буква на почетокот на реченицата, како и со пишување на голема буква кај сопствените имиња; - да се запознава со интерпукциските знаци и нивната функција; - да се упатува правилно да ги применува при читањето; - да ги усвојува малите и големите ракописни букви и нивното поврзување во збор да врши драматизација на песна во дијалошка форма; 7 7


-

да се оспособува писмено да прераскажува кус текст (содржина од ТВ); да се оспособува да раскажува писмено доживеан настан; да се оспособува писмено да опишува лица, прдмети, животни и растенија; да се оспособува да пишува зборови и куси реченици; да се оспособува самостојно да составува и да пишува зборови и реченици по дадени слики, предмети и сл. да се оспособува правилно да составува реченица да ги подредува правилно зборовите во реченицата да се оспособува да именува лица, суштества, растенија, предмети и појави да го усвои поимот за именка и да ги препознава имињата на луѓето, предметите, растенијата и животните во реченицата да се оспособува да вооѕува и да препознава наслов; да разликува текст, илустрација, автор; да ги пронаоѓа страниците во читанката; да се оспособува за гласно читање; да се оспособува да разликува видови текстови; да се оспособува да чита по улоги и да ја воочува темата и пораката на текстот; да се оспособува да ги воочува настаните и ликовите; да се оспособува да чита разбирливо, со почитување на употребените интерпукциски знаци; да го прилагодува гласот кон природата на содржината од текстот; да ги акцентира правилно зборовите во реченицата; да се оспособува за читање во себе; да се оспособува самостојно да ја чита содржината на лектирите и да одговара на прашања во врска со содржината; да се оспособува да слуша говор и да учествува во разговор на одредена тема; да се оспособува да прераскажува обработени куси содржини (слободно и со помош на прашања); да се оспособува да опишува карактеристики преку набљудување на растенија, предмети и животни; да се оспособува да рецитира песна; да се оспособува да прави разлика меѓу театарска и куклена претстава, да ги воочува основните разлики помеѓу нив и литературното дело; да пројавува интерес за следење детски печат;

Ликовно образование: Цртање; Сликање; Моделирање; Дизајн и визуелни

комуникации; Печатење(11 часа) ученикот / ученичката - да се поттикнува да ги запознае и именува подлогите и цртачките материјали; - да се поттикнува да стекне поголема сигурност и контрола на движење на својата рака; - воочување дека при преклопување на цртеж се добова симетрична фигура и шарамонотипија(роршахова дамка) - да се оспособува да користи различни моливи за цртање на разновидни линии; - да се запознава со обликувањето преку спојување, градење и конструирање со помош на разни форми и материјали; - да истражува дека одредени материјали можат да се користат на начин поинаков од вообичаениот; - да ја развива моториката; - да се стимулира да ги претставува поцелосно предметите и објектите од непосредната средина со детали; 7 8


-

да се воведе во цртањето илустрација на дадена содржина ( текст, музика, анегдота); да црта самостојно, тандемски и групно; да ги препознава и именува подлогите и сликарските материјали (хартија, темперни бои, четка, платно); да ги препознава и именува основните бои и нивните нијанси; да ги препознава и именува второстепсните бои; да ја одржува хигиената и приборот за сликање; да се поттикнува креативно да се изразува; да се ослободи од стравот и грижата од валкањето, како и од неуспехот при творењето.

Музичко образование: Пеење; Музика и движење; Основи на детско музичко творештво; (11 часа) ученикот / ученичката - да стекнува навика правилно да го држи телото при пеење; - да развива осет за ритам и да идентификува определен ритам; - да развива интерес за пеење; - да се оспособува да пее песни различни по содржина и карактер; - да разговара за содржината на песните; - да се поттикнува да ги усогласи своите движења со музичките карактеристики; - да развива осет за ритам; - да се поттикнува да изведува движења според однапред утврдена кореографија; - да запознава и изведува едноставни народни ора; - да се поттикнува за учество во елементарни музички драматизации; - да слуша и препознава:класична, народна и музика за деца; - да го препознава карактерот на музиката што ја слуша; - да разговара за музиката што ја слуша; - да слуша и препознава звуци на одредени музички инструменти - да ги препознава високите и ниските тонови; - да се поттикнува за музичко изразување со глас, свирење, движење; - да стекнува сигурност и самодоверба во сопственото музичко изразување; - да покажува спремност за тимско работење; Физичко и здравствено образование: Игри; Основи на атлетиката; Основи на

гимнастиката; (15 часа) ученикот / ученичката - да го увежбува правилното одење и трчање; - да го усовршува поставувањето и движењето во колона по еден и двајца во одење и трчање; - да ја развива координацијата и насоченото движење во просторот; - да се оспособува да одржува растојание во колона и редица; - да развива способности за позитивни емоционални доживувања при моторичките активности; - да се стимулира да ги доживува физичките активности како пријатни активности; - да се поттикнува да изведува вежби со рацете, трупот и нозете (правилно и координирано); - да се поттикнува правилно да изведува вежби за јакнење, лабавење и истегнување; - да го развива чувството за естетско изведување на движењата; - да се поттикнува да изведува вежби сообразено со определен ритам и темпо; - да ги развива големите мускулни групи на рамениот појас, рацете, трупот и на 7 9


карлицата и нозете; да го развива чувството за темпото при движење; да ги развива способностите на вес-тибуларниот апарат, рамнотежата со одржување на движењето во саканиот правец; да ја развива способноста за општа подвижност на локомоторниот апарат и координирано движење во просторот; да ја користи техниката на отскокнување и доскокнување (со залет, односно со затрчување); да се воведува во естетско и елегантно држење на телото и делови од него;

-

3. МЕТОДИ НА РАБОТА:        

метод на игра; метод на набљудување; метод на истражување; говорен метод (монолошки, дијалошки и метод на дискусија); метод на работа со текст (текстови, работни листови и индивидуални задачи); метод на покажување (серии слики, предмети, играчки, апликации и сл.); илустративен метод; метод на практична работа.

4. ОРГАНИЗАЦИОНИ ФОРМИ НА РАБОТА: Заедничка, групна, индивидуална и работа во парови-тандеми. 5. ПРЕТХОДНИ ЗНАЕЊА И ИСКУСТВА НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ТЕМАТА Наставникот ги согледува предзнаењата и искуствата на децата во врска со темата и ги запишува.

МАКЕДОНСКИ

СОДРЖИНИ МАТЕМАТИКА -

Собирање со премин; Активности; Одземање со премин; Активности;

-

Избери сам и опиши стр.142; Поделба на збор на пом. делови: Сказна за слогот; Си играме со зборовите и учиме; 8 Приказна според серија илустрации (п. вежба); 0 Драмски текст: Играта на Славчо и Славка; Текст -Најубави раце;


ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ОКОЛИНАТА

- Запознавање со материјали- истражување; - Хартија - видови хартија и примена; - Песок; Ткаенина; Дрво; - Предмети кои впиваат вода; - Својства на водата; Значење на водата - Загадување на водата; - Воздух-значење и својства на воздухот (истраж.игри); - Изработка на вртелешка од хартија; - Загадување на воздухот; - Сонце услов за живот; - Го менувам светот(изработка на предм.од разни материјали); - Утврдување;

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ - Влечење и потиснување; - Игри со ласток; - Слободни игри во природни услови; - Повторување-Правилно одење; - Одење по ниска греда; - Штафетна игра (пренес. на топка); - Криволиниско трчање; - Игра „Нека бие,нека бие“; - Излет (пешачење и игри во природа) - Трчање на 20 м; - Слободни игри во природ. усл. Народна; - Мерење растојание со чекори; - Штафетни игри; - Надвлекување со јаже натпревар; - Проверка на прав. држење на телото

ЈАС ИСТРАЖУВАМ

МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ - Музичко ритмички чекорења со бројалка (бавно и брзо темпо); - Пеење народна песна „Билјана платно белеше“; - Ритмичка придружба на песна со инструменти; - Песна по слух- Велигден; - Утврдување на песната; - Играње право оро Марика –Тоше - Брзозборка; - Болната кукла; - Ликовно изразување на инструмент. музика-Болната кукла; - Елементарна муз.драмат. со користење на пантомима- Болната кукла;

ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ - Изработка на монотипија; - Цртање (со истражување-лупа разнв.текстури); - Разновиден волумен (обликување на предмети од природни матер.); - Истражување со различни материјали (песок, стара хартија); - Примарна боја сина (сликање водени површини, облаци); - Сложен волумен(робот од фантазијата); - Илустрација на текст; - Изработка на летало од хартија; - Цртање разновидни линии: сообраќај; - Дизајн-декорирање амбалажа;

6. ТЕХНИКИ И МЕТОДИ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ПОСТИГНУВАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ

Набљудување, белешки на наставникот, анегдотски белешки, наставни ливчиња, листи 8 1


за проверка. 7. ТЕХНИКИ И МЕТОДИ ЗА СЛЕДЕЊЕ Набљудување, белешки на наставникот, анегдотски белешки, наставни ливчиња, листи за проверка. 8. СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИТЕ Се одржува родителска средба на која родителите се информираат за наставната програма, начинот на работа, методите и потребните матер

9. ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- препознава некои својства на материите(хартија,ткаенина,дрво,природни материјали); - го знае значењето на водата,воздухот, за животот на човекот и ги знае основните својства; - умее од употребувана амбалажа да обликува нови творби; - ги чита и запишува броевите до 20; споредува броеви до 20 по големина, разликува едноцифрени и двоцифрени броеви; разликува парни и непарни броеви; ги чита и пишува симболите: <,>,=,+,- и ги применува во математичките изрази; умее да собира броеви до 20 без премин; Умее да одзема броеви до 20 без премин; одредува претходник и следбеник на број; ги знае компонентите на собирањето и одземањето; одредува непознат собирок, намаленик и намалител; ја воочува промената на местата на собироците и групирање на собироците; ја одредува бројната вредност на бројните изрази со и без загради; умее да решава едноставни текстуални задачи со собирање и одземање до 20, ја воочува врската меѓу собирањето и одземањето на броевите; чита податоци од табела; претставува податоци со слики; препознава цело,половина и четвртина од едно цело. - одговара на прашања со целосна реченица и поставува прашања; ја разбира нејзината содржина и функција; ги усвои малите и големите ракописни букви и нивното поврзување во зборови; самостојно составува и пишува зборови и реченици по дадени слики, предмети и сл; правилно составува реченица; ги подредува правилно зборовите во реченицата; именува лица, суштества, растенија, предмети и појави; го усвои поимот за именка и ги препознава имињата на луѓето, предметите, растенијата и животните во реченицата; разликува текст, илустрација, автор; разликува песна, стих и строфа;ги дели зборовите на слогови со употреба на цртичка; знае што се синоними, гласно чита; чита по улоги и ја воочува темата и пораката на текстот; ги воочува настаните и ликовите; чита разбирливо, со почитување на употребените интерпукциски знаци; го прилагодува гласот кон природата на содржината од текстот; ги акцентира правилно зборовите во реченицата; чита во себе; слуша говор и учествува во разговор на одредена тема; прераскажува обработени куси содржини (слободно и со помош на прашања); рецитира песна; врши драматизација на песна во дијалошка форма; писмено прераскажува кус текст (содржина од ТВ); раскажува писмено доживеан настан; писмено опишува лица, прдмети, животни и растенија; прави разлика меѓу театарска и куклена претстава, ги воочува основните разлики помеѓу нив и литературното дело; пројавува интерес за следење детски печат; позајмува книги од библиотека и правилно се однесува кон нив; - има навика правилно да го држи телото при пеење; има осет за ритам и идентификува определен ритам; има интерес за пеење; пее песни различни по содржина и карактер; разговара за содржината на песните; ги усогласува своите движења со музичките карактеристики; изведува движења според однапред утврдена кореографија; изведува едноставни народни ора; слуша и препознава: класична, народна и музика за деца; го 8 2


препознава карактерот на музиката што ја слуша; разговара за музиката што ја слуша; препознава народни песни и ора; ги препознава еднакви, подолги и пократки траења; со сигурност и самодоверба музички се изразува; координирано и насочено се движи во просторот. - има чувство за линија низ спонтано ликовно творење; оспособен е за моделирање; ги открива карактеристиките на материјалите преку визуелни, тактилни и други сетила; моделира тридимензионални форми (едноставна и сложена форма); има елементарно искуство за карактеристиките на одделни предмети: едноставен - сложен, аглест валчест, полн- празен, голем- мал; ја набљудува и истражува околината и ги забележува ликовните елементи, разликува волумени создадени од природата и волумени и предмети создадени од човекот; знае (елементарно ниво) дека предметите (волумените) зафаќаат простор и имаат своја тежина; оспособен е за правилно користење на средствата и помагалата за моделирање и градење; ги применува сликарските техники; негува спонтано и слободно сликање низ –игра- со примена на бои; ги знае основните бои и истите ги применува за добивање на секундарните бои; изразува контраст (светлотемно); Има развиени хигиено- технички и работни навики; формира интегрална визуелна претстава за околината и за богатството на бои во природата; печати самостојно и учествувa во изработка на печатите; печати со природни материјали и може да заклучи дека може да се повтори истата форма; умешно и соодветно ги користи боите, формите, линиите и др. за изработка на идеите (нацрти) за облека, играчки, предмети и сл. ; - одржува растојание во колона и редица; покажува позитивни емоционални доживувања при моторичките активности; ги доживува физичките активности како пријатни активности; изведува вежби со рацете, трупот и нозете правилно и координирано; правилно изведува вежби за јакнење, лабавење и истегнување; изведува вежби сообразено со определен ритам и темпо; ги изведува правилно вежбите во седење, полулежење и лежење на стомак и грб; има развиени големи мускулни групи на рамениот појас, рацете, трупот и на карлицата и нозете; има развиено чувство за темпото при движење; има развиени способности на вестибуларниот апарат, рамнотежата со одржување на движењето во саканиот правец; развиена е способноста за општа подвижност на локомоторниот апарат и координирано движење во просторот; ја користи техниката на отскокнување и доскокнување (со залет, односно со затрчување; има развиена прецизност; се движи со завртувања; има развиена сила и подвижност на големите мускулни групи; поседува естетско и елегантно држење на телото и делови од него;

ТЕМАТСКО ПЛАНИРАЊЕ НА НАСТАВАТА ВО II ОДДЕЛЕНИЕ 8 3


1. ТЕМА 7:

,, СООБРАЌАЈ “ ( 10 часа , 4 седмици мај, јуни)

2. ЦЕЛИ ПО ПРЕДМЕТИ

Запознавање на околината: ученикот / ученичката - да знае правилно и безбедно да се движи; - да ги почитува сообраќајните знаци во во сообраќајот во реална ситуација; - да препознава сообраќајни знаци за пешаци; - да препознае крстосница и да знае како се преминува; - да ги продлабочи знаењата за видовите сообраќајни средства; - да воочува сличности и разлики на различните сообраќајни средства; - да ја сфати важноста на сообраќајната поврзаност на различните делови од својот крај и пошироко;

Математика: Тема- Мерење; ( 24 часа) ученикот / ученичката - се оспособува да прави фигура по дадена шема; - да се оспособува да внесува податоци со симболи; - да се оспособува за правење графички приказ на податоците; - да се поттикнува за класификација (групирање) на предметите според одредени карактеристики-множества; - да се оспособува да работи со податаоци; - да се оспособува за решавање на едноставни проблемски ситуации; - да утврдува логичка поврзаност на нештата; - да се оспособува за мерење, проценување и споредување на димензии искажани со нестандарни мерки; - да се оспособува да ја искажува должината во центиметри (до 20 центиметри); - да се оспособува да споредува и проценува должини на предмети до 20 центиметри; - да се оспособува да мери должина на прави линии (до 20 центиметри) и да црта прави линии со помош на линијар; - да се оспособува за мерење, проценување и споредување на димензии искажани со нестандарни мерки; - да се оспособува да мери маса во килограми со помош на вага;

Македонски јазик: Подрачје: Слушање и говорење; Литература; Изразување и

творење; (24 часа) -

ученикот / ученичката да се оспособува да одговара на прашања со целосна реченица и да поставува 8 4


прашања; - да усвојува поим за реченица; - да се запознава со нејзината содржина и функција; - да се оспособува да чита зборови и текст; - да се запознава со правилото за пишување голема буква на почетокот на реченицата, како и со пишување на голема буква кај сопствените имиња; - да се упатува правилно да ги применува интерпукциските знаци при читањето; - да се оспособува самостојно да составува и да пишува зборови и реченици по дадени слики, предмети и сл. - да се оспособува правилно да составува реченица - да ги подредува правилно зборовите во реченицата - да се оспособува да разликува расказна, прашална и извична реченица и правилно да ги употребува - да се оспособува да именува лица, суштества, растенија, предмети и појави - да го усвои поимот за именка и да ги препознава имињата на луѓето, предметите, растенијата и животните во реченицата - да се оспособува правилно да употребува голема буква - да разликува текст, илустрација, автор; - да ги пронаоѓа страниците во читанката; - да се оспособува за гласно читање; - да се оспособува да разликува видови текстови; - да се оспособува да чита по улоги и да ја воочува темата и пораката на текстот; - да се оспособува да ги воочува настаните и ликовите; - да се оспособува да чита поезија и да ги препознава строфите во песната; - да се оспособува да чита разбирливо, со почитување на употребените интерпукциски знаци; - да го прилагодува гласот кон природата на содржината од текстот; - да ги акцентира правилно зборовите во реченицата; - да се оспособува за читање во себе; - да се оспособува самостојно да ја чита содржината на лектирите и да одговара на прашања во врска со содржината; - да се оспособува да слуша говор у да учествува во разговор на одредена тема; - да се оспособува да прераскажува обработени куси содржини (слободно и со помош на прашања); - да се оспособува да прераскажува по низа слики, зададени зборови и по доживеан настан; - да се оспособува да рецитира песна; - да врши драматизација на песна во дијалошка форма; - да се оспособува писмено да прераскажува кус текст (содржина од ТВ); - да се оспособува да раскажува писмено доживеан настан; - да се оспособува писмено да опишува лица, прдмети, животни и растенија; - да се оспособува да прави разлика меѓу театарска и куклена претстава, да ги воочува основните разлики помеѓу нив и литературното дело; - да пројавува интерес за следење детски печат; Ликовно образование: Визуелни комуникации и дизајн; Сликање; Моделирање; (8 часа) ученикот / ученичката - да се поттикнува да стекне поголема сигурност и контрола на движење на својата рака; - да се запознава со техниката моделирање; 8 5


-

да се запознава со обликувањето преку спојување, градење и конструирање со помош на разни форми и материјали; да истражува дека одредени материјали можат да се користат на начин поинаков од вообичаениот; да ја развива моториката; да се стимулира да ги претставува поцелосно предметите и објектите од непосредната средина со детали; да ги препознава и именува подлогите и сликарските материјали (хартија , темперни бои , четка , платно); да изразува контраст;(светло- темно); да се поттикнува да ракува со материјали за сликање; да ја одржува хигиената и приборот за сликање; да се поттикнува креативно да се изразува; да се ослободи од стравот и грижата од валкањето, како и од неуспехот при творењето; да моделира тридимензионални форми (едноставна и сложена форма); да избира предмети со кои ќе печати; да печати самостојно и да учествува; во изработка на печатите; да воочува ликовни вредности (украси, шари, бои) на предметите од секојдневната употреба; да открива дека предметите во неговото окружување имаат употреблива и практична функција и естетки се обликувани; да дизајнира предмети за секојдневна употреба; да се запознава со примената на компјутерот при изработка на дизајн; да се запознае на елементарно ниво со применатата на формата, бојата и линијата во визуелните комуникации (цтртан филм, стрип, сообраќајни знаци, силковници и др.);

Музичко образование: Пеење; Музика и движење; Основи на детско музичко

творештво; (8 часа)

ученикот / ученичката - да се поттикнува да стекнува навика за правилно држење на телото при пеење; - да се поттикнува да пее песни различни по карактер и содржина; - да развива осет за ритам; - да ја препознава слушнатата музика(весела, тажна, брза, бавна); - да разговара за музиката што ја слуша; - да се поттикнува да ги усогласи своите движења со музичките карактеристики (ритам, темпо, динамика); - да се поттикнува за музичко изразување со глас, свирење, движење; - да стекнува сигурност и самодоверба во сопственото музичко изразување; - да ужива во музичкото изразување; Физичко и здравствено образование: Игри; Основи на атлетиката; Основи на гимнастиката; (12 часа) ученикот / ученичката -

да се поттикнува да учествува во игри; да се поттикнува да ги почитува правилата на игрите; да се оспособува за моторичко координативно движење; 8 6


-

да ја развива моториката со насочено контролирано движење; да се оспособува за тимска работа; да ги развива подвижните способности на локомоторниот апарат за правилна изведба на движењата; да ги усовршува природните форми на движењата; да ги развива психомоторните способности и да ја јакне скелетната мускулатура поврзана со основите на атлетиката; да го јакне скокалниот зглоб, мускулите на нозете и карлицата; да се оспособува за естетско и елегантно држење на телото и делови од него; да се оспособува да го одржува здравјето и компактноста на локомоторниот апарат; да го усовршува поставувањето и движењето во колона по еден и двајца во одење и трчање; да развива способности за позитивни емоционални доживувања при моторичките активности; да се стимулира да ги доживува физичките активности како пријатни активности да го увежбува правилното одење и трчање; да ги развива големите мускулни групи на рамениот појас, рацете, трупот и на карлицата и нозете; да се поттикнува да изведува вежби со рацете, трупот и нозете (правилно и координирано); да се поттикнува правилно да изведува вежби за јакнење, лабавење и истегнување; да го развива чувството за естетско изведување на движењата; да се поттикнува да изведува вежби сообразено со определен ритам и темпо; да го развива чувството за темпото при движење; да ја развива способноста за општа подвижност на локомоторниот апарат и координирано движење во просторот; да увежбува правилно лазење и тркалање околу надолжната оска на лева и десна страна;

3. МЕТОДИ НА РАБОТА: -

метод на игра; метод на набљудување; метод на истражување; говорен метод (монолошки, дијалошки и метод на дискусија); метод на работа со текст (текстови, работни листови и индивидуални задачи); метод на покажување (серии слики, предмети, играчки, апликации и сл.); илустративен метод; 8 7


-

метод на практична работа.

4. ОРГАНИЗАЦИОНИ ФОРМИ НА РАБОТА: Заедничка, групна, индивидуална и работа во парови-тандеми. 5. ПРЕТХОДНИ ЗНАЕЊА И ИСКУСТВА НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ТЕМАТА Наставникот ги согледува предзнаењата и искуствата на децата во врска со темата и ги запишува.

МАКЕДОНСКИ

СОДРЖИНИ МАТЕМАТИКА -

Мерење – игровни активности; Мерење – должина; Активности; Решавање текст. задачи со мерење; Работа со податоци;

- Писмена вежба: Како се однесувам во автобус или на некое др јавно место; - Повторување за речен. и интерпукциски знаци; - Диктат-Правилна примена на интерпукциски знаци; 8 - Текст- Другарки; 8 - Текст- Ало,ало; - Импровизиран разговор по телефон;


ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ОКОЛИНАТА - Јас сум учесник во сообраќајот-движење; (улица,пат, тротоар,пешачки премин, место за игра); - Безбедно се движам од дома до училиште; - Сообраќајни знаци; - Семафор;, - Крстосница-набљудување; - Сообраќајни средства; - Култура во сообраќајот; - Игри-симулирање движење низ крстосница, пешачки,семафори (разлики/ сличности); - Повторување на темата; - Тематски тест; - Анализа на тестот; - Лето-карактеристики;

СООБРАЌАЈ

ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

- Печатење-Ликовни средства и постапки во печатење (прир.стр.12) - Сликање-контраст на бои, голем. и форми:,,Сообраќајни знаци,, (темпера); - Изработка на семафор или сообраќајно средство,, (амбалажа. и колаж); - Диз.и визуелни комун.-Изработка на елементи за накит (глинамол, тестенини,природ.матер.,бои,рибар. конец (стр17 прирач.); - Израб. На дизајн за тапет (компју. техн. Тулкидс); - Анализа и вреднување на ликовните творби; - Сликање:,,На базен,, (акварел);

МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ - Слушање и препознавање звуци на сообраќајните средстава - Песна: “Патував, патував” - Утврдување на песната - Креативно изразување преку пеење и движење - Слушање музика: игра во полето ( темпо и динамика) -Пеење песна:,,Лето,, - Повторување на изучени песни - Пеење на изучени песни

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ - Проверка на правилно одење и трчање; - Влечење во парови; - Проверка-Поставување и движење во една редица; - Проверка-Поставување и движење во две редици; - Проверка -поставување на децата од редица во колона; - Игра„Нека бие,нека бие„; - Игра„Народна„; - Народни ора и танци; - Игри без граници; - Мали олимписки игри – меѓуодделенски натпревари; - Слободни игри во природни услови; - Излет, пешачење и игри во природа.

6. ТЕХНИКИ И МЕТОДИ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ПОСТИГНУВАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ

Набљудување, белешки на наставникот, анегдотски белешки, наставни ливчиња, листи за проверка. 7. ТЕХНИКИ И МЕТОДИ ЗА СЛЕДЕЊЕ 8 9


Набљудување, белешки на наставникот, анегдотски белешки, наставни ливчиња, листи за проверка. 8. СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИТЕ Се одржува родителска средба на која родителите се информираат за наставната програма, начинот на работа, методите и потребните материјали за работа, исто така се избира совет на родители од паралелката.

9. ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

-умее безбедно да се движи по улица: -ги препознава сообраќајните знаци -препознава крстосница и знае како се применува: -воочува сличности и разлики на различните сообраќајни средства - се оспособува да прави фигура по дадена шема: да се оспособува да внесува податоци со симболи : да се оспособува за правење графички приказ на податоците: да мери ,проценува и споредува должини искажани во центиметри и метри (до 20): мери и црта прави линии со линијар: мери маса во килограми со помош на вага ( до 20 ): проценува маса на предмети и со мерење ја проверува својата проценка:споредува маси со и без мерење: користи елементарни поими од економијата (денар, цена , продажба, купување, плаќање ):искажува вредности на предмети во денари ( до 20 ): чита и мери време со ќасовник, искажано во часови. гласно чита; чита по улоги и ја воочува темата и пораката на текстот; ги воочува настаните и ликовите; чита разбирливо, со почитување на употребените интерпукциски знаци; го прилагодува гласот кон природата на содржината од текстот; ги акцентира правилно зборовите во реченицата; чита во себе; слуша говор и учествува во разговор на одредена тема; прераскажува обработени куси содржини (слободно и со помош на прашања); рецитира песна; врши драматизација на песна во дијалошка форма; писмено прераскажува кус текст (содржина од ТВ); раскажува писмено доживеан настан; писмено опишува лица, прдмети, животни и растенија; прави разлика меѓу театарска и куклена претстава, ги воочува основните разлики помеѓу нив и литературното дело; пројавува интерес за следење детски печат; позајмува книги од библиотека и правилно се однесува кон нив; -- има навика правилно да го држи телото при пеење; има осет за ритам и идентификува определен ритам; има интерес за пеење; пее песни различни по содржина и карактер; разговара за содржината на песните; ги усогласува своите движења со музичките карактеристики; изведува движења според однапред утврдена кореографија; изведува едноставни народни ора; слуша и препознава: класична, народна и музика за деца; го препознава карактерот на музиката што ја слуша; разговара за музиката што ја слуша; препознава народни песни и ора; ги препознава еднакви, подолги и пократки траења; со сигурност и самодоверба музички се изразува; координирано и насочено се движи во просторот. - има чувство за линија низ спонтано ликовно творење; оспособен е за моделирање; ги открива карактеристиките на материјалите преку визуелни, тактилни и други сетила; моделира тридимензионални форми (едноставна и сложена форма); има елементарно искуство за карактеристиките на одделни предмети: едноставен - сложен, аглест валчест, полн- празен, голем- мал; ја набљудува и истражува околината и ги забележува ликовните елементи, разликува волумени создадени од природата и волумени и 9 0


предмети создадени од човекот; знае (елементарно ниво) дека предметите (волумените) зафаќаат простор и имаат своја тежина; оспособен е за правилно користење на средствата и помагалата за моделирање и градење; ги применува сликарските техники; негува спонтано и слободно сликање низ –игра- со примена на бои; изразува контраст (светло- темно); Има развиени хигиено- технички и работни навики; формира интегрална визуелна претстава за околината и за богатството на бои во природата; печати самостојно и учествувa во изработка на печатите; печати со природни материјали и може да заклучи дека може да се повтори истата форма; умешно и соодветно ги користи боите, формите, линиите и др. за изработка на идеите (нацрти) за облека, играчки, предмети и сл. ; - одржува растојание во колона и редица; покажува позитивни емоционални доживувања при моторичките активности; ги доживува физичките активности како пријатни активности; изведува вежби со рацете, трупот и нозете правилно и координирано; правилно изведува вежби за јакнење, лабавење и истегнување; изведува вежби сообразено со определен ритам и темпо; ги изведува правилно вежбите во седење, полулежење и лежење на стомак и грб; има развиено чувство за темпото при движење; има развиени способности на вестибуларниот апарат, рамнотежата со одржување на движењето во саканиот правец; развиена е способноста за општа подвижност на локомоторниот апарат и координирано движење во просторот; поседува естетско и елегантно држење на телото и делови од него;правилно се поставува воколона по еден и по дваца ученици;

9 1

Nastavna programa za vtoro oddelenie-nastavnik Dubravka Geshovska  

Дубравка Гешовска

Nastavna programa za vtoro oddelenie-nastavnik Dubravka Geshovska  

Дубравка Гешовска

Advertisement