Page 1

¬ÊÀÑûÆÈ» ÉÏÀËÍ» »ÊÀËÃÉ¿»

ÆÊ13.08.09 ¼Æ

¥ÉÇÊÆÀÅÍÊÉÅËýŻÐÌÇ Å»ËÀÐÌÇ tÁ»Å»Ë¿tÊÉÆÃÀÌÍÀË

HoReCa ©½ÈÀפ˜©ª¨¦ ÌÍÉÇ»ÈÀÈ»¿ËÕÁÅ» ÌÕÌÌÃÆÃÅÉÈɽÉÊÉÅËÃÍÃÀ

12,

99

»¿Ážž«

Ëžž«

15,59žÉͽ»ËÌÅ»ÊÀÒÅ»¬«63 t¾»ÂɽþÉËÀÆÅÃÀ¿È»Í»Ì ÍËÉÀÈÅËվȻ¾ÉËÀÈÀtÀÆÀÅÍËÉÈÈÉ »ʻƽ»ÈÀÌËÕÑÀtÒξÎÈÀÈà ËÀÓÀÍÅÃtÇÎÆÍÃÏÎÈÅÑÃÉÈ»ÆÈ»ÏÎËÈ» ÌÊËɾ˻ÇÃtÌ»ÇÉÊÉÒÃÌͽ»ÈÀÌ ŻͻÆÃÍÃÒÈÃÊ»ÈÀÆÃtÍÀËÇÉÌÍ»Í tË»ÂÇÀËÃ[[ÇÇ

­Ã¾»ÈÌÇ

54,99

»¿Ážž«

65,99

Ëžž«

­Ã¾»ÈÌÇ

62,99

»¿Ážž«

75,99

Ëžž«

­Ã¾»ÈÌÇ

74,99

»¿Ážž«

1199,

00

»¿Ážž«

Ëžž«1438,80

89,99

Ëžž«

 Á ¸ º Ë Å ¿ ¸ È § ÉÂÀ ÀÉÊÀÅ º¸Á ©Ç½ÉÊ× ÂÀ ÀÉÊÀÅÉ


sqianon ›«¥©ª›¦

ªÆ»ÍÉÅËÕ¾ÆÉÌÇ ¼ËÉÊ 99 »¿Ážž«6, Ëžž«8,39 ²ÃÈÃÚÌÇ ¼ËÉÊ 79 »¿Ážž«2, Ëžž«3,35

²ÃÈÃÚɽ»ÆÌÇ ¼ËÉÊ 79 »¿Ážž«3, Ëžž«4,55

²ÃÈÃÚÌÇ ¼ËÉÊ 89 »¿Ážž«1, Ëžž«2,27

ªÆ»ÍÉɽ»ÆÌÇ ¼ËÉÊ 99 »¿Ážž«7, Ëžž«9,59

²ÃÈÃÚÌÇ ¼ËÉÊ 69 »¿Ážž«1, Ëžž«2,03

¥ÎÊ»ÌÇ ¼ËÉÊ

2,

»¿Ážž«

49

2,99

Ëžž«

¥ÎÊ»ÌÇ ¼ËÉÊ

2,79

»¿Ážž«

¥ÎÊ»ÌÇ ¼ËÉÊ

3,35

Ëžž«

6,49

»¿Ážž«

¬À˽ÃÂÌÆ ¼ËÉÊ 89 »¿Ážž«2, Ëžž«3,47

¬À˽ÃÂÌÆ ¼ËÉÊ 19 »¿Ážž«3, Ëžž«3,83

7,79

Ëžž«

¬À˽ÃÂÌÆ ¼ËÉÊ 39 »¿Ážž«3, Ëžž«4,07

paqma ©ª›¦

2

ÌÃÒÅÃÑÀÈÃÈ»ÌÍË»ÈÃѻͻÌ»»¼ËÉÄ

²ÃÈÃÚÊÉ¿ÆÉÁÈ»ÌÇ ¼ËÉÊ 99 »¿Ážž«4, Ëžž«5,99

²ÃÈÃÚÌÎÊ» ¼ËÉÊ

²ÃÈÃÚÉÌÈɽȻÌÇ ¼ËÉÊ 39 »¿Ážž«2, Ëžž«2,87

¥ÎÊ»ÌÇ ¼ËÉÊ

²ÃÈÃÚ¿ÀÌÀËÍÈ»ÌÇ ¼ËÉÊ 19 »¿Ážž«2, Ëžž«2,63

2,39

»¿Ážž«

2,87

Ëžž«

7,49

»¿Ážž«

¬À˽ÃÂÌÆ ¼ËÉÊ 99 »¿Ážž«3, Ëžž«4,79

8,99

Ëžž«

¥ÎÊ»ÌÇ ¼ËÉÊ

2,39

»¿Ážž«

2,87

Ëžž«


uolk ª©«± ¦›¨

²ÃÈÃÚ¿ÀÌÀËÍ ¼ËÉÊ 69 »¿Ážž«2, Ëžž«3,23

¥ÎÊ»̻ƻÍÈ» ¼ËÉÊ 19 »¿Ážž«3, Ëžž«3,83

²ÃÈÃÚÉÌÈɽȻ ¼ËÉÊ 29 »¿Ážž«3, Ëžž«3,95

¥ÎÊ»ÌÇ ¼ËÉÊ

ªÆ»ÍÉÌÇ ¼ËÉÊ

¥ÎÊ» ¼ËÉÊ

5,99

»¿Ážž«

7,19

Ëžž«

3,29

»¿Ážž«

5,49

»¿Ážž«

3,95

Ëžž«

6,59

žž«

²ÃÈÃÚÌÎÊ» ¼ËÉÊ

2,89

»¿Ážž«

3,47

Ëžž«

²ÃÈÃÚɽ»ÆÌÇ ¼ËÉÊ 49 »¿Ážž«7, Ëžž«8,99 ªÆ»ÍÉɽ»ÆÌÇ ¼ËÉÊ 29 »¿Ážž«5, Ëžž«6,35

²»Ó» ¼ËÉÊ

2,49

»¿Ážž«

2,99

Ëžž«

sqo€nrkakfqamika

²»Ó»ÇÆ ¼ËÉÊ 49 »¿Ážž«1, Ëžž«1,79 ²»Ó»ÇÆ ¼ËÉÊ 69 »¿Ážž«1, Ëžž«2,03

ªÆ»ÍÉÐÌÇ ¼ËÉÊ 99 »¿Ážž«8, Ëžž«10,79 ²ÃÈÃÚÇÆ ¼ËÉÊ 99 »¿Ážž«7, Ëžž«9,59 ²ÃÈÃÚÌÇ ¼ËÉÊ 59 »¿Ážž«2, Ëžž«3,11 ²ÃÈÃÚÌÇ ¼ËÉÊ 29 »¿Ážž«3, Ëžž«3,95 ²ÃÈÃÚÌÇ ¼ËÉÊ 39 »¿Ážž«6, Ëžž«7,67

©ÆýÀËÈÃÅ ¼ËÉÊ

13,

»¿Ážž«

99

16,79

Ëžž«

¥ÎÊ»ÇÆ ¼ËÉÊ 99 »¿Ážž«2, Ëžž«3,59

ÌÃÒÅÃÑÀÈÃÈ»ÌÍË»ÈÃѻͻÌ»»¼ËÉÄ

3


slip

²»Ó»ÇÆ ¼ËÉÊ

0,99

»¿Ážž«

²»Ó»ÇÆ ¼ËÉÊ

0,99

1,19

»¿Ážž«

žž«

1,19

žž«

²»Ó»ÇÆ ¼ËÉÊ

1,09

»¿Ážž«

1,31

žž«

²»Ó»ÇÆ ¼ËÉÊ

1,29

»¿Ážž«

1,55

žž«

²»Ó»ÇÆ ¼ËÉÊ

1,10

»¿Ážž«

1,32

žž«

kotqor

²»Ó»ÇÆ ¼ËÉÊ

0,69

»¿Ážž«

²»Ó» ÇÆ ¼ËÉÊ

0,83

Ëžž«

0,79

»¿Ážž«

0,95

Ëžž«

²»Ó» ÇÆ ¼ËÉÊ

0,89

»¿Ážž«

1,07

Ëžž«

²»Ó» 190ÇÆ ¼ËÉÊ

0,99

»¿Ážž«

1,19

Ëžž«

²»Ó» ÇÆ ¼ËÉÊ

1,09

»¿Ážž«

1,31

Ëžž«

ÌÃÒÅÃÑÀÈÃÈ»ÌÍË»ÈÃѻͻÌ»»¼ËÉÄ

maleic

4

²»Ó»ÇÆ ¼ËÉÊ 95 »¿Ážž« , Ëžž«1,14

0

²»Ó» ÇÆ ¼ËÉÊ 49 »¿Ážž« , Ëžž«1,79

1

²»Ó» ÇÆ ¼ËÉÊ 09 »¿Ážž« , Ëžž«1,31

1

²»Ó» ÇÆ ¼ËÉÊ 29 »¿Ážž« , Ëžž«1,55

1

²»Ó» ÇÆ ¼ËÉÊ 49 »¿Ážž« , Ëžž«1,79

1


¥ÉÇÊÆÀÅÍ» ÊÉ¿ÊË»½Åà 18/10

14,99

»¿Ážž«

17,99

Ëžž«

¬Õ¿»ÆÀ¿ ÇÀÍ»ÆÀÈÌÇ

3,49

»¿Ážž«

Æ»¿Ážž« Æ»¿Ážž« Æ»¿Ážž«

¬ÍÕÅÆÀÈÃÑ»ÌÕÌ̽ÀÔ

3,99

»¿Ážž«

4,79

žž«

5,99

Ëžž«

7,99

4,19

1,49 1,69 1,99 3,49

4,99

»¿Ážž«

»¿Ážž«

­»¼ÀÆÅà No Smoking/ Reserve ÃÈÉÅÌ

2,49

»¿Ážž«

­»¼Æ»ÌÇ ÌÈÀÊÆÕ¾»ÔÉÊÉÅËÃÍÃÀ

žž«

Æ»¿Ážž«

¬»ÆÏÀÍÈÃŧ»Å ÃÈÉÅÌ

9,59

2,99

Ëžž«

¬Æ»ÇÅÃÌɾս»Ô»ÌÀÂÉÈ» ¼Ë

4,99

»¿Ážž«

žž«

5,99

žž«

¥»È»

1,79 Ëžž«2,03 Ëžž«2,39 Ëžž«4,19 Ëžž«

ªÀÊÀÆÈÃÅ ÌÍÕÅÆÀÈ ÌǼËÉÊ 79 »¿Ážž«

0,

»Ê

Ëžž«

0,95»Ê²»ÀÈÃ̽ÀÔà ¼ËÉÊһ̻¾ÉËÀÈÀ

15,99

»¿Ážž«

19,19

žž«

¥ÉÇÊÆÀÅÍÊ»ÈÀËà ¼ËÊÉÆÃ˻ͻÈ

4,49»Ê

»¿Ážž«

5,39»Ê

Ëžž«

©ÌÍËɽÕËÐÃ̽ÀÔà ¼ËÉÊÒÀ˽ÀÈÃ

5,99

»¿Ážž«

7,19

žž«

7


­Ã¾»ÈÃÌ ÈÀ»ÆÀʽ»ÔÉ ÊÉÅËÃÍÃÀ

­Ã¾»ÈÌÇ

17,99

»¿Ážž«

21,59

Ëžž«

­Ã¾»ÈÌÇ

24,99

»¿Ážž«

29,99

Ëžž«

­Ã¾»ÈÌÇ

27,99

»¿Ážž«

33,59

Ëžž«

« ŸÕÌÅ»»ËÚ»ÈÀÐÐÌÇ»¿Ážž«10,99 Ëžž«13,19 ¨ÉÁ»ɼÀÂÅÉÌÍÚ½»ÈÀÌÇ»¿Ážž«8,49 Ëžž«10,19 ¨ÉÁÊËÉÏÀÌÃÉÈ»ÆÀÈÌÇ»¿Ážž«7,49 Ëžž«8,99

¨ÉÁ»ɼÀÂÅÉÌÍÚ½»ÈÀÌÇ»¿Ážž«6,49 Ëžž«7,79 ¨ÉÁÊËÉÏÀÌÃÉÈ»ÆÀÈÌÇ»¿Ážž«9,99 Ëžž«11,99 ¨ÉÁÊËÉÏÀÌÃÉÈ»ÆÀÈÌÇ»¿Ážž«9,99 Ëžž«11,99 ¨ÉÁÊËÉÏÀÌÃÉÈ»ÆÀÈÌÇ»¿Ážž«8,49 Ëžž«10,19

­Ã¾»È»ʻƻÒÃÈÅà 25 ÌÇ »¿Ážž« ,99Ëžž«21,59

¨ÉÁÊËÉÏÀÌÃÉÈ»ÆÀÈÌÇ»¿Ážž«9,99 Ëžž«11,99

17

¨ÉÁÊËÉÏÀÌÃÉÈ»ÆÀÈÌÇ»¿Ážž«12,99 Ëžž«15,59

­»½»ÈÀËÕÁ¿»ÀÇ»

­Ã¾»ÈÈÀËÕÁ¿»ÀÇ»ÌÍÉǻȻ [ÌÇ »¿Ážž« ,99Ëžž«59,99 [ÌÇ»¿Ážž« ,99Ëžž«65,99

49 54

8

27,99 99 425/295/65 »¿Ážž« 32, 00 600/400/120 »¿Ážž« 119, 390/295/70

»¿Ážž« 33,59

Ëžž«

39,59

Ëžž«

142,80

Ëžž«

¥»Â»ÈÈÀËÕÁ¿»ÀÇ»½»ËÀÈ

109,00 00 Æ»¿Ážž« 135,

130,80

Æ»¿Ážž«

Ëžž«Ëžž«

162,80


¦À¿É¾ÀÈÀË»ÍÉËÌÅÉÇÊËÀÌÉË=%66 tÅÉÓÈÃÑ»»ÌÅÆ»¿ÃË»ÈÀÈ»ÆÀ¿NJt½ÇÀÌÍÃÇÉÌÍÈ»ÌÕ¿»» ½É¿»ÆtÊËÉýɿÃÍÀÆÈÉÌÍÈ»ÆÀ¿NJKtÅÉÆÃÒÀÌͽÉÆÀ¿À ÈÃÅμÒÀÍ»¼ËÈ»ÑÃÅÕÆt¼ÀÂ̽Õ˽»ÈÀÅÕǽɿÉÊËɽɿȻͻ ÌÃÌÍÀÇ»tËÀ¾ÎÆÃË»ÈÀË»ÂÇÀ˻ȻÅμÒÀͻͻÇ»ÆÕÅÌËÀ¿ÀÈà ¾ÉÆÚÇtÅÉËÊÎÌÉÍÈÀËÕÁ¿»ÀÇ»ÌÍÉǻȻt[[PP

199,

00

»¿Ážž«

238,80

Ëžž«

°Æ»¿ÃÆÈD½ÃÍËÃÈ»»½ÃÈÉ:& tŻʻÑÃÍÀÍÆÃÆüÎÍÃÆÅÃtÅÉÈÌÎÇ»ÑÃÚ N:һ̻t/&'¿ÃÌÊÆÀÄt»½ÍÉÇ»ÍÃÒÈÉË»ÂÇË»ÂÚ½»ÈÀ t¿Ã¾ÃÍ»ÆÀÈÍÀÇÊÀË»ÍÎËÀÈÅÉÈÍËÉÆ t½ÕÍËÀÓÈÉÉ̽ÀÍÆÀÈÃÀ½ÅÆÃÂÅÆtËÀ¾ÎÆÃËÎÀÇÉÈýÉÈ» ÅË»ÒÀͻͻtÍÀËÇÉÀÆÀÅÍËÃÒÀÌÅÉÉÐÆ»Á¿»ÈÀ

165,

00

»¿Ážž«

Ëžž«198,00

¦À¿É¾ÀÈÀË»ÍÉË=% tÊËÉýɿÃÍÀÆÈÉÌÍžÒtŻʻÑÃÍÀÍÈ»¼ÃÈ»ž t½Õ¿ÎÓÈÉÉÐÆ»Á¿»ÈÀt»Ð˻Ƚ»ÈÀ̽ɿ»ÃŻȻÆ tÇÉÔÈÉÌÍN:t[[ÇÇ

879,

00

»¿Ážž«

Ëžž«

1054,80

¬Õ¿ÉÇÃÚÆȻǻÓÃÈ» $48$3/6 tÑÃÅÕÆÈ»ÃÂÇý»ÈÀ ÌÀÅtÊËÉýɿÃÍÀÆÈÉÌÍ ÅÉÓÈÃÑÃÒ tÅÉÈÌÎÇ»ÑÃÚÈ»½É¿» ÆÒ tÅÉÓÈÃÑûһÓÃÃÒÃÈÃà t¿É»ÍÉË»ÃÂÊƻŽ»ÔÃÚ ÊËÀʻ˻ÍtÐÐÌÇ

2499,

»¿Ážž«

¬Õ¿ÉÇÃÚÆȻǻÓÃÈ»$5,67$5&2 AE 45.30

00 Ëžž«

2998,80

¼ÀŸŸ¬

tÑÃÅÕÆÈ»ÃÂÇý»ÈÀÌÀÅtÊËÉýɿÃÍÀÆÈÉÌÍÅÉÓÈÃÑà ȻһÌtË»ÂÇÀËÃÈ»ÅÉÓÈÃѻͻÐÇÇtPD[½ÃÌÉÒÃÈ» 2707, È»ÊÉÌο»Í»ÇÇtŻʻÑÃÍÀÍÈ»¼ÉÄÆÀ˻ƽɿȻ ÅÉÈÌÎÇ»ÑÃÚÈ»ÑÃÅÕÆÆtÇÉÔÈÉÌÍN:tÐÐÇÇ

00

ÌŸŸ¬

3238,80

°Æ»¿ÃÆÈ»½ÃÍËÃÈ»+6& tÅÉÇÊËÀÌÉË=$1866,tɼÀÇÆtÀÆÀÅÍËÉÈÀÈËÀ¾ÎÆÃËÎÀÇ ÍÀËÇÉÌÍ»ÍÉÍɬ¿ÉÉ&t¿ÃÈ»ÇÃÒÈÉÉÐÆ»Á¿»ÈÀ t½ÀËÍÃÅ»ÆÈÉÉ̽ÀÍÆÀÈÃÀtÌ»ÇÉ»ͽ»ËÚÔ»ÌÀ½Ë»Í» t»ÅÆÙÒ½»ÈÀÌÅÆÙÒtË»ÂÇÀËÃÐÐÇÇ

649,

00

»¿Ážž«

778,80

Ëžž«

11


§ÃÅËÉÏüÕËÈà ÅÕËÊüËÉÊ tÊÉÆÃÀÌÍÀË ÊÉÆûÇÿtÐÌÇ

14,

99

»¿Ážž«

ªÉÅËýÅûǻ̻ tÊ»ÇÎÅt¾ËÇ2 »ËÍÃÅÎÆ

¼ÀŸŸ¬

Ëžž«17,99

ªÉÅËýÅD»ǻ̻ tÊ»ÇÎÅ Ë»ÂÇÀË

¼ÀŸŸ¬

ÌŸŸ¬

ÉȾÅÈÀĺÏËÆ »Ê

3,99

4,79

ÏËÆ»Ê

11,99 14,99 15,99 22,99

14,39 17,99 19,19 27,59

Ë»ÂÇÀË

¼ÀŸŸ¬

ÌŸŸ¬

Å»ËÀÐÌÇ

7, 22,99 25,99 31,99

9,59 27,59 31,19 38,39

¼ÀŸŸ¬

ÌŸŸ¬

ÏËÆ ÌŸŸ¬

Ì»ÆÏÀÍÅüÀÆà ÐÌǼËÉÚ

4,

5,

Ì»ÆÏÀÍÅÃÀÅËÙ ÂÀÆÀÈɼÉË¿É ÐÌǼËÉÚ

5,49

6,59

49

39

®ËÆ ÏËÆ

ªÉÅËýŻ»ǻ̻ tÍÀÏÆÉÈ tÊ»ÇÎÅ ÊÉÆÃÀÌÍÀË t¾ËÇ2 »ËÍÃÅÎÆ

¼ÀŸŸ¬

ÌŸŸ¬

ÊÉÅËýŻ¼ÚÆD ÐÌÇ ÊÉÅËýÅüÀÆà ÐÌÇ¼Ë Å»ËÀÀÅËÙÅ»ÏÀ ¼ÉË¿ÉÂÀÆÀÈÉ ÐÌǼËÉÚ

10,99

13,19

13,99

16,79

7,99

9,59

[ÌÇ ÐÌÇ

ªÉÅËýŻ»ǻ̻ tÊ»ÇÎÅÊÉÆÃÀÌÍÀË t¾ËÇ2 Ë»ÂÇÀË

¼ÀŸŸ¬

ÌŸŸ¬

[ÌÇ

14,99 19,99

17,99 23,99

ÐÌÇ

ÐÌÇ

ªÉÅËýŻ»ǻ̻ tÍÀÏÆÉÈ tÊ»ÇÎÅ ÊÉÆÃÀÌÍÀË t¾ËÇ2 Ë»ÂÇÀË

5,

7,19

Ë»ÂÇÀË

¼ÀŸŸ¬

ÌŸŸ¬

¯ÌÇ[ÌÇ

13,99 19,99

16,79 23,99

Å»ËÀÐÌÇ

12

Ë»ÂÇÀË

¼ÀŸŸ¬

ÌŸŸ¬

ÍÃÓÆ»ÄÏÀË ÐÌÇ

6,99

8,39

Ë»ÂÇÀË

¼ÀŸŸ¬

ÌŸŸ¬

Å»ËÀÐÌÇ ¼ËÉÊ

8,99/¼Ë 10,79/¼Ë

99

ÐÌÇ

99


£ÈÏÉËÇ»ÑÃÉÈÈÉÀÆÀÅÍËÉÈÈÉÍ»¼ÆÉ t̽ÀÍÉ¿ÃÉ¿ÀÈ¿ÃÌÊÆÀÄÐÇÇtÒÀ˽ÀÈ»̽ÀÍÆÃÈ»tË»ÂÇÀËÈ»ÍÉÒŻͻÐÇÇtŻʻÑÃÍÀÍÌÕɼÔÀÈÃÚ PD[ÌÃǽÉÆ»tÆ»ÍÃÈÃÑ»ÅÃËÃÆÃÑ»¾Ë»ÏÃÒÈÃÌÃǽÉÆà »¿Ážž«

¬½ÀÍÀÔÃÍ»¼ÀÆà t»Ð˻Ƚ»ÈÀ9t½ÕÂÇÉÁÈÉÌÍ »ÇÉÈÍ»ÁȻͻ½»ÈtÐÌÇ 99 »¿Ážž«

19,

Ëžž«0,

»¿Ážž«

»ÊËžž«1,

49

23,99

0,40

œ»ËÌÍÉÆ'(6021' t¯ÌÇKÌÇ tÇÀÍ»ÆÈ»ÅÉÈÌÍËÎÅÑÃÚ t¼ËÉÊ 99 »¿Ážž«

44,

»ÊËžž«

»¿Ážž«

Ëžž«¥Èþ»»ÇÈÀÈÃÚ ÃÊËÀÊÉËÕÅÃ

9 8 7 7

œ»ËÌÍÉÆ$%6 tÀ˾ÉÈÉÇÃÒÈ»ÌÀ¿»ÆÅ» t¾»Âɽ»ÇÉËÍÃÌ×ÉË t¼ÎÍÉÈ»ËÀ¾ÎÆÃË»ÈÀ ½ÃÌÉÒÃȻͻÈ»ÌÀ¿»ÆŻͻ 99 »¿Ážž«

64,

Ëžž«77,99

5,

99

1,79

ª»ÊÅ»ÇÀÈÙ ÆÆÎÅÌ»¿Ážž« ,99 Ëžž«11,99 Æ»¿Ážž« ,99 Ëžž«10,79 ÆÆÎÅÌ»¿Ážž« ,99 Ëžž«9,59 Æ»¿Ážž« ,49 Ëžž«8,99

»Ê

53,99»Ê178,80

Ëžž«

7»¼ÀÆÃÊÃÅÍɾ˻Ç좦 tË»ÂÇÀËÐÇÇt¼ËÉÊ

¬À˽ÃÍ×ÉËÌÅ»ÌÇÀÍÅ» t¼ËÐÆÃÌÍ»

33

149,00

»¿Ážž«

Ëžž«

7,19 

ª»ÊÅ»ÇÀÈÙËÃȾ» $¿Áɼ»»¿Ážž« ,69 Ëžž«9,23 ¿Áɼ»»¿Ážž« ,99 Ëžž«8,39

7 6

œ»ÈÅÀÍÈ»ǻ̻̾ս»ÀÇ» tÇÀÍ»ÆÈ»ÅÉÈÌÍËÎÅÑÃÚt39&ÊÆÉÍ tÐÐÌÇ

84,

99

»¿Ážž«

Ëžž«

101,9913


ž»ÌÍËÉÌÍÉÆ$ÇÀÆÃÚ tÇÀÍ»ÆÈ»ÉÌÈɽ» tÇËÀÁ»ÊÆ»ÌÍÃÍÀÅÌ

27,

99

»¿Ážž«

Ëžž«

33,59ž»ÌÍËÉÌÍÉÆ'20,12 tÇÈɾÉÌÆÉÄÈ»¿Õ˽ÀÌÃÈ»tÐÐÌÇ tÐËÉÇÃ˻ȻÇÀÍ»ÆÈ»ÉÌÈɽ» t½ÃÌÉÒÃÈ»ÌÇ 99

44,

»¿Ážž«

Ëžž«

53,99§»Ì»̾ս»ÀÇ»¦©­©¬ tÐÌÇtªŸ²ÌÆ»ÇÃÈÃË»ÈÉ ÊÉÅËÃÍÃÀ¼ÎÅtÇÀÍ»ÆÈ»ÉÌÈɽ»

14

49,

99

»¿Ážž«

Ëžž«

59,99ž»ÌÍËÉÌÍÉÆ% tÇÀÍ»ÆÈ»ÉÌÈɽ»tÀÅÉÅÉÁ» t¼ÀÁɽ¼ÉË¿É

27,

99

»¿Ážž«

Ëžž«

33,59ž»ÌÍËÉÌÍÉÆ'20,12ÒÀ˽ÀÈ tÇÈɾÉÌÆÉÄÈ»¿Õ˽ÀÌÃÈ»tÐÐÌÇ tÐËÉÇÃ˻ȻÇÀÍ»ÆÈ»ÉÌÈɽ» t½ÃÌÉÒÃÈ»ÌÇ 99

44,

»¿Ážž«

Ëžž«

53,99§»Ì»¦£¦£º tÐÌÇtªŸ²ÌÆ»ÇÃÈÃË»ÈÉ ÊÉÅËÃÍÃÀ¼ÎÅtÇÀÍ»ÆÈ»ÉÌÈɽ»

69,

99

»¿Ážž«

Ëžž«

83,99ž»ÌÍËÉÌÍÉƯ›¨£ tÇÀÍ»ÆÈ»ÉÌÈɽ»tÀÅÉÅÉÁ» tÌÃȼÀÁɽ

27,

99

»¿Ážž«

Ëžž«

33,59ž»ÌÍËÉÌÍÉÆ'20,12»¼»ÈÉÌ tÇÈɾÉÌÆÉÄÈ»¿Õ˽ÀÌÃÈ»tÐÐÌÇ tÐËÉÇÃ˻ȻÇÀÍ»ÆÈ»ÉÌÈɽ» t½ÃÌÉÒÃÈ»ÌÇ 99

44,

»¿Ážž«

Ëžž«

53,99§»Ì»¥›§ ¦£º tÐÌÇtÊÆÉÍÇÇtªŸ²ÌÆ»ÇÃÈÃË»ÈÉ ÊÉÅËÃÍÃÀ¼ÎÅtÇÀÍ»ÆÈ»ÉÌÈɽ»

59,

99

»¿Ážž«

Ëžž«

71,99
» ¿ÚÔÉ ÊÉ¿ÐÉÀ¿ÀÈÃÚ Â» ½

ž»ÌÍËÉÌÍÉÆ7,1$ tÐËÉÇÃ˻ȻÇÀÍ»ÆÈ»ÉÌÈɽ» tѽÚͼÀÁɽÅ»ÏÚ½ 99

64,

»¿Ážž«

Ëžž«

77,99§»Ì»̾ս»ÀÇ».217, tÐÌÇtÊÆÉÍÇÀÆ»ÇÃÈÇÇÅ»ÈÍ$%6ÇÇ tÇÀÍ»ÆÈÃÍËÕ¼ÃÌÐËÉÇÃË»ÈÉÊÉÅËÃÍÃÀtѽÚÍÉËÀÐ 99

99,

»¿Ážž«

Fžž«

119,99» ¿ÚÔÉ ÊÉ¿ÐÉÀ¿ÀÈÃÚ Â» ½

ž»ÌÍËÉÌÍÉÆ1(521 tÐËÉÇÃ˻ȻÇÀÍ»ÆÈ» ÉÌÈɽ»tѽÚͼÀÁɽÅ»ÏÚ½ 99

54,

»¿Ážž«

Ëžž«

65,99

§»Ì»75$&<'82 tKtÐËÉÇÃ˻ȻÇÀÍ»ÆÈ»ÉÌÈɽ» tÊÆÉÍ:(5=$/,7ÇÇtѽÚÍÇË»ÇÉË 00

219,

»¿Ážž«

Ëžž«

262,80» ¿ÚÔÉÂ ÊÉ¿ÐÉÀ¿ÀÈÃÚ Â »½

ž»ÌÍËÉÌÍÉÆ&$/'2 tÐËÉÇÃ˻ȻÇÀÍ»ÆÈ» ÉÌÈɽ»tѽÚÍÅ»ÏÚ½ 99

99,

»¿Ážž«

Ëžž«

119,990»Ì»7,5$0,68 tKtÐËÉÇÃ˻ȻÇÀÍ»ÆÈ»ÉÌÈɽ» tÊÆÉÍ:(5=$/,7ÇÇ 00

199,

»¿Ážž«

Ëžž«

238,80

15


©½ÐƸÈ¿¸ÈÒν3+'3 tƿ̺ſÇÄÈÊÉÍËtÆÈÇ̺ÀǺË̿Ǻ tÂÇÎʺѿʼ¿ÇË¿ÇÁÈÊtº¼ÌÈƺÌÂÑÇÈ ¼ÄÅØѼºÇ¿ÂÂÁÄÅØѼºÇ¿tÁºÓÂ̺ÈÌ ÉÊ¿½ÊÙ¼ºÇ¿tÆÈÓÇÈËÌ:

99,

99

»¿Ážž«

Ëžž«119,99

ªÉ¿ÉÇÃÚÒÅ» ÇÃÅËÉÏüÕË 99

49,

»¿Ážž«

Ëžž«59,99

¥ÉÓÇÀÍ»ÆÌÈÀ¾ÉËÃÇ»ÅÉÏ»

14, 19,

99

Æ»¿Ážž«

Ëžž«

99

Æ»¿Ážž«

17,99Ëžž«23,99

¢»ÊɽÀÒÀÃÈÏÉËÇ»ÑÃÚÉÍÈÉÌÈÉ»ËÍÃÅÎÆÃÍÀÌÕÌÂȻş©¬­›¥›ª«£ª©«µ²¥›ÌÀɼËÕÔ»ÄÍÀÅÕÇœÙËÉ­Õ˾ɽÌÅÃÎÊË»½ÃÍÀÆÃȻǻ¾»ÂÃÈ» ®ËÀ¿ÃÍÀÌÀÊËÀ¿ÉÌÍ»½ÚÍ̽ÕÂÇÉÁÈÉÌÍ»ÊÉÅÎÊŻȻÃÂÊƻԻÈÀÌÅËÀ¿ÃÍÉÍ®ÈÃÅËÀ¿ÃÍ¥ÕÈÌÙÇÕ˯»ÄÈÀÈÌÃȾÃÆà œ»ÈÅ»©œœ›Ÿ¢»ÊɽÀÒÀÃÈÏÉËÇ»ÑÃÚɼËÕÔ»ÄÍÀÌÀÅÕÇÊËÀ¿ÌÍ»½ÃÍÀÆÃÍÀÈ»¼»ÈÅÃÍÀ½ÌÕÉͽÀÍÈÃÍÀ§ ­«©Ç»¾»ÂÃÈà ©¦¬ · ÇRŽ¼½ÃÅÀ ©¦¬ · Ž¼½Ã× §£¦šœ š š˜¨¥˜ 60000 ™«¨›˜© §£¦šœ š¤˜¨ ®˜ ÇRŽ¼½ÃÅÀ ¨«© Ž¼½Ã× ©ª˜¨˜Ÿ˜›¦¨˜ 70000 ™£˜›¦š›¨˜œ š£ ¢¦ª²¨¥¦š¦ §£š¥

§š°¢¨§š¥Ÿ§ §¨¦Ÿª§š «¬¨£§¨«¬¬š§š Ÿž¢§ªšž«¤¢ ªš¡¨œ¨ª

070010071

info@PHWUREJ

 ǕȘȤșȥ  ǩȜȤȠȔ ȟȜȓ ǩȔȠȜ ǝȠșǤȤșțȜȠș

    ǕȘȤșȥ   ȜȟȜȓ ǩȜȤȠȔ țȜȠșǩȔȠ ǝȠșǤȤș

ǕȘȤșȥ ǩȜȤȠȔ ǝȠșǤȤșțȜȠșǩȔȠȜȟȜȓ

 © È ¼ ¿ Ñ ¿  Â Ç Î È Ê Æ º Ð Â Ù Áº0(752›ÔŽºÊÂÙ

ÌÃÒÅÃÉÏÀËÍý¼ËÉÓÎ˻ͻ½»Á»ÍÌ»ÇÉ»ÉͼÀÆÚ»ÈÃÚËÀÅÆ»ÇÀÈÊÀËÃÉ¿ÌÃÒÅÃÉÏÀËÍÃÌ»½»ÆÿÈÿÉÃÂÒÀËʽ»ÈÀÈ»ÅÉÆÃÒÀÌͽ»Í»±ÀÈÃÍÀ½»Á»ÍÌ»ÇÉ ÊËûÅÎÊν»ÈÀÈ»§ÀÍËÉÀ¿ÃÈÃÑ»ÕÂÇÉÁÈÃÌ»ÊÀÒ»ÍÈþËÀÓÅÃÅÉËÀÅÑÃÃÈ»ÑÀÈÃÍÀ½Ç»¾»ÂÃȻŻÅÍÉÃÊËÉÇÚȻȻ¿Ã»ÄȻȻÊËÉ¿ÎÅÍÃÍÀÐÉ¿ÕÍÀ Ë»ÂËÀÓÀÈÌ»ÇÉ̽»ÆÿÈÃÅÆÃÀÈÍÌÅÃÅ»ËÍéÌþÎËÀȼÀÂÊÆ»ÍÀÈÊ»ËÅÃȾªËýÆûÈÀ½Ç»¾»ÂÃȻ̿ÀÑ»ÌÍÀÉ;ɽÉËÈûÍÚÐȻͻ¼ÀÂÉÊ»ÌÈÉÌÍ

metro horeca nf 130809  

metro horeca nf 1308

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you