Page 1

© Ç ½ Î À ¸ à Š¸  Æ Ì ½ È Ê ¸ ¿¸ǽÈÀƼ¸ ÆÊ24.09 ¼Æ »

MERCI Milk Variety ½Ã¿»ÊÉ¿¼Ë»Èà ÇÆÀÒÈÃÓÉÅÉÆ»¿É½Ã ÌÊÀÑûÆÃÍÀÍà оË

Ÿ™¨˜¥  ¤ ˜ ¨ ¢   ¦ÑǹÅÁ·ÈÄ¿ÈÑÈÉ·¹Á¿ ¿ÆǼ¹Ñ¾ÌŻķȼ¼ÁÍ¿Ö ÅÉÏÅÁÅ·»¿ÈѾ»·»¼Ä¿ ÅÉ÷ÀÈÉÅÇ¿È·»Á·Ç¿Ä·ÆÇ·¹¿Ì·

PHUFL)LQHVW6HOHFWLRQ ÉÅÂÁŹ·ÂÕ¸¿Ã¿¹ÍÖÂȹÖÉ ¤·È·»¼É¼ȼÄ·

PHUFL)LQHVW6HOHFWLRQ ¹ÍÖÂÅÉÅ¿ÃÃÄźÅŸǷ¾¿¼ MERCI Dark Variety ½Ã¿»ÊÉ¿¼Ë»Èà ȻÍÎË»ÆÈà ÓÉÅÉÆ»¿É½Ã ÌÊÀÑûÆÃÍÀÍà оË

MERCI Great Variety ½Ã¿»ÊÉ¿¼Ë»Èà ÓÉÅÉÆ»¿É½Ã ÌÊÀÑûÆÃÍÀÍà оË

4,

»¿Ážž«

Ëžž«

99

»Ê

5,99

»Ê


§¦œ˜¨²¢ §¦œ˜¨²¢

§¦œ˜¨²¢

®ÈýÀËÌ»ÆÈ» ÊÉ¿ÊË»½Å» Vegeta Ð¾Ë¾Ë ÊÉ¿»ËÕÅÅÕǽÌÀÅà ʻÅÀÍ

®ÈýÀËÌ»ÆÈ»ÊÉ¿ÊË»½Å» Vegeta ¾Ë¾ËÊÉ¿»ËÕÅ

0,95

»¿Ážž«

®ÈýÀËÌ»ÆÈ» ÊÉ¿ÊË»½Å» Vegeta ž¾Ë ÊÉ¿»ËÕÅ

Ëžž«

1,14

»Ê

5,59

»¿Ážž«

Ëžž«

1,79

»¿Ážž«

»Ê

Ëžž«

2,15

6,71

©§©ª

­Ë»ÊÀÂȻǻÄÉÈÀ» ¦ÃÇÉÈÀ» оË

¤

 24 šŸ ˜ª 22 §Ã£˺ÆÈ

« »¿Á žž

º »ÊÈ °¿Çº Ç

8% ËÌÈ

¼Æ¿ 0,71

Ë žž«

« »¿Á žž

¦ÀŻǻÄÉÈÀ» Ð¾Ë 0,77

Ë žž«

0,72

»¿Ážž«

0,92

0,85

»Ê

Ëžž«

0,86

§»ÄÉÈÀÂÀÈ ÒÀÌÈɽ ÌÉÌ Ð¾Ë

0,64

»Ê

Ëžž«

0,77

»Ê

­Ë»ÊÀÂȻǻÄÉÈÀ» ÌÅË»ÌÍ»½ÃÒÅÃÌÒÀÌÕÈ ¾Ë

16,94

»¿Ážž«

Ëžž«

2

20,33

­Ë»ÊÀÂÈ» Ç»ÄÉÈÀ» ¾Ë

2,

»¿Ážž«

Ëžž«

49 2,99

1,38

»Ê

»Ê

Ëžž«

1,15

»¿Ážž«

»Ê

»¿Ážž«

1,09

»¿Ážž«

Ëžž«

1,31


оË

0,85

»¿Ážž«

оË

»Ê

0,85

»¿Ážž«

Ëžž«

1,02

»Ê

»Ê

Ëžž«

1,02

»Ê

0,85

»¿Ážž«

1,09

»¿Ážž«

»Ê

Ëžž«

1,31

оË

оË

»Ê

Ëžž«

1,02

»Ê

»Ê

3


Derby PIT BULL ÈÀ˾ÃÄÈ» È»ÊÃÍÅ» ÐÇÆ

0,75

»¿Ážž«

»Ê

Ëžž«

0,90

»Ê

DERBY PLUS ªË»ÌÅɽ» ªÉËÍÉŻƥ»ÄÌÃÚ ÐÆ

1,

»¿Ážž«

Ëžž«

4

DERBY ¥ÉÆ»¦ÃÇÉÈ»¿» ©Ë»ÈÁ»¿» ÐÆ

0,87

»¿Ážž«

45

»Ê

»Ê

1,

74

»Ê

Ëžž«

1,04

»Ê


·Â¸¼Á¼¼ÅÆÂļÓ¼ÆÄ´¸¼Ê¼¼ÂƦž´Á´ ǕȟȕȜȪȜȓ,*7 ǭȔȤȘȢȡș ǟȔȦȢȕȓȟȢȖȜȡȢș ȣȢȘȩȢȘȓȭȢȥȢȤȘȰȢȖȤȜ ȤȜȕȔȜȕșȟȜȠșȥȔ

12,49

»¿Ážž«

Ëžž«

14,99

ǥșȠȢȟș,*7ȟ ǟȧȣȔȚȢȦǦȔȡȘȚȢȖșțș ȜǟȔȕșȤȡșȥȢȖȜȡȰȢȡ ǟȟȔȥȜȫșȥȞȜȣȤȜȠșȤ ȡȔȖȜȡȢȣȢȘȩȢȘȓȭȢ țȔȖȥȓȞȔȞȖȜȓȥȦȜȓ ȜȖȥȓȞȔȞȖȜȥȟȧȫȔȜ ǢȔȥȟȔȘșȦșȠȧȥș

12,49

16,29

Ëžž«

19,55

14,99

»¿Ážž«

Ëžž«

ǤȢȠȜȡȢǖȜȔȡȞȢ'2& ǟȧȣȔȚȢȦǭȔȤȘȢȡșȜǤȜȡȢǖȜȔȡȞȢ ǣȦǟȔȥȦșȟȢȘȜǤȢȠȜȡȢșȘȜȡȢȦ ȡȔȝȜțȖșȥȦȡȜȦșȜșȠȕȟșȠȔȦȜȫȡȜ ȤșȗȜȢȡȜȖǧȢȥȞȔȡȔțȔȣȤȢȜțȖȢȘȥȦȖȢȡȔ ȖȜȥȢȞȢȞȔȫșȥȦȖșȡȢȕȓȟȢȖȜȡȢ ǟȔȥȦșȟȢȘȜǤȢȠȜȡȢșșȘȡȢȢȦȡȔȝ ȢȦȟȜȫȜȦșȟȡȜȦșȜȠșȡȜȓȡȔǡȔȤȞșțȜȘș ǩȤșȥȞȢȕȔȟȘȜȞȢȜȦȢȣȮȤȖȜȣȤșȡȔȥȓȦȖ ǧȢȥȞȔȡȔȨȤșȡȥȞȜȦșȥȢȤȦȢȖșǭȔȤȘȢȡșǤȜȡȢ ȗȤȜȘȚȢǤȜȡȢȕȜȔȡȞȢǤȜȡȢȡȢȔȤǟȔȕșȤȡș ȥȢȖȜȡȰȢȡȜǡșȤȟȢǥȔȝȢȡȮȦșșȘȜȡȢȦȡȔȝ ȜțȖșȥȦȡȜȦșȖǧȢȥȞȔȡȔțȔȣȤȢȜțȖȢȘȥȦȖȢȡȔ ȖȜȥȢȞȢȞȔȫșȥȦȖșȡȢȕȓȟȢȖȜȡȢ ǭȔȤȘȢȡșȦȢȜțȣȢȟțȖȔȡȢțȔȣȤȢȜțȖȢȘȥȦȖȢȦȢ ȡȔǤȢȠȜȡȢǖȜȔȡȞȢȥșȕșȤșȢȦȡȔȝȖȜȥȢȞȢȦȢ ȟȢțșȖȪȓȟȔǧȢȥȞȔȡȔ ǤȢȘȩȢȘȓȭȜȩȤȔȡȜȥȮȥțșȟșȡȫȧȞȢȖȜ ȣȤșȘȓȥȦȜȓȜȤȜȕȔ »¿Ážž«

ǟȔȥȦȜȟȜȢȡȜǟȜȔȡȦȜ'2&* ǟȧȣȔȚȢȦǦȔȡȘȚȢȖșțșȜ ǡșȤȟȢ ǣȦǧșȡȧȦȔȘȜǟȔȥȦȜȟȜȢȡȜ ²ȦșȤȢȔȤȞȢȝȦȢ ȘȔȖȔȜțȞȟȲȫȜȦșȟȡȢ ȕȟȔȗȢȣȤȜȓȦȡȜȦșȧȥȟȢȖȜȓțȔ ȣȤȢȜțȖȢȘȥȦȖȢȡȔȔȤȢȠȔȦȡȜ ȜȣȟȢȘȢȖȜȖȜȡȔȥȧȥșȭȔȡș ȡȔȘȜȖȜȗȢȤȥȞȜȣȟȢȘȢȖș ȞȟȔȥȜȞȔȦȔȡȔǟȜȔȡȦȜ ǤȢȘȩȢȘȓȭȜȩȤȔȡȜȣȜȞȔȡȦȡȜ ȓȥȦȜȓȣșȫșȡȢȠșȥȢȗȢȖșȚȘȢ ȥȢȦșȥȮȥțșȟșȡȫȧȪȜȥȤșȘȡȢ ȧțȤșȟȜȥȜȤșȡȔ

»¿Ážž«

14,99

Ëžž«

17,99

ǢȜȣȢȪȔȡȢǥșțșȤȖȔ'2&* ǦȔȡȘȚȢȖșțșȞȧȣȔȚ ǣȦ ǟȔȥȦșȟȢ ȘȜ ǢȜȣȢȪȔȡȢ  ȡȔȝ ȥȦȔȤȢȦȢ Ȝ ȜȥȦȢȤȜȫșȥȞȢ ȜȠșȡȜș ȡȔ ȨȔȠȜȟȜȓ ǩȤșȥȞȢȕȔȟȘȜ ȣȢȥȦȤȢșȡȢȖȥȮȤȪșȦȢȡȔǟȜȔȡȦȜ ǥȧȨȜȡȔ ǙȢ ȘȡșȬȡȜ ȘȡȜ țȔȠȮȞȮȦ ȥș ș ȣȤșȖȮȤȡȔȟ Ȗ ȜțȕȔ Ȗ ȞȢȓȦȢ ȥș ȣȤȢȜțȖșȚȘȔȦȜȢȦȟșȚȔȖȔȦșȘȡȜ ȢȦȡȔȝșȠȕȟșȠȔȦȜȫȡȜȦșȫșȤȖșȡȜ ȖȜȡȔ ȡȔ ǩȤșȥȞȢȕȔȟȘȜ Ȗ ȪȓȟȔ ǧȢȥȞȔȡȔ ǤȢȫȖȔȦȔ ȞȟȜȠȔȦȔ ȥȧȩȢȦȢ Ȝ ȘȢȕȤș ȣȤȢȖșȦȤȜȖȢ ȠȓȥȦȢ ȥȮțȘȔȖȔȦ ȢȦȟȜȫȡȜ ȦșȤȢȔȤȡȜ ȧȥȟȢȖȜȓ ǤȢȘȩȢȘȓȭȜ ȩȤȔȡȜ ȧțȤșȟȜȥȜȤșȡȔȕȔȤȕșȞȲ

22,49

»¿Ážž«

Ëžž«

26,99

5


STR8 ­É»ÆÀÍÈ»½É¿» Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ ÇÆ

14,49

»¿Ážž«

Ëžž«

17,39

STR8 ŸÀÂÉ¿ÉË»ÈÍÌÊËÀÄ Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ ÐÇÆ

STR8 ›ÏÍÕËÓÀĽ Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ ÐÇÆ

3,99

»Ê

»Ê

Ëžž«

5,89

»¿Ážž«

»¿Ážž«

Ëžž«

4,79

7,07

»Ê

»Ê

67532:(5352 ŸÎÓ¾ÀÆ Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ ÐÇÆ

67532:(5352 ŸÀÂÉ¿ÉË»ÈÍÌÊËÀÄ Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ ÐÇÆ 67532:(5352 ŸÀÂÉ¿ÉË»ÈÍÌÍÃÅ Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ ÐÇÆ

3,09

»¿Ážž«

3,

»¿Ážž«

4,39

»¿Ážž«

»Ê

Ëžž«

5,27

»Ê

6

Ëžž«

69

»Ê

4,43

»Ê

»Ê

Ëžž«

3,71

»Ê


ŸÉÇ»ÅÃÈÌÅ»¾Õ¼»ÌÅ»È»Æ Ð¼Ë

2,

»¿Ážž«

Ëžž«

žÕ¼»»ÌÃÆÈÉ»ÇÕËÌÀÈà ÊɽÕËÐÈÉÌÍà ¼Ë

3,23

Ëžž«

®ÈýÀËÌ»ÆÈ»ÅÕËÊ» ¼Ë

1,

»¿Ážž«

Ëžž«

1,91

0,

3,

»¿Ážž«

Ëžž«

ROLI ›¼Ë»ÂýÀÈ ÊÉÒÃÌͽ»Ô ÊËÀÊ»Ë»Í Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ ÐÇÆ

Ëžž«

2,27

Æ»ÁÈÃÊÉÊý»ÍÀÆÈÃÅÕËÊà ¼Ë¼ËÊÉ¿»ËÕÅ

¥ÕËÊ»» ÊËÉÂÉËÑà ¼Ë

59

»¿Ážž«

1,89

»¿Ážž«

69

3,95

Ëžž«

FORTE ªËÀʻ˻Í» ÊËÉÂÉËÑà ÊÉÇÊ» Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ ÐÇÆ

89

»Ê

PURLAN ­ÀÒÀÈÊÀËÃÆÀÈÊËÀʻ˻Í »½ÕÆÈÀÈÃÿÀÆÃÅ»ÍÈà ÍÕÅ»Èà Æ ÇÆÊÉ¿»ËÕÅ

1,09

3,79

»¿Ážž«

»Ê

»Ê

Ëžž«

1,31

»Ê

Ëžž«

7,99

»¿Ážž«

Ëžž«

9,59

5,51

»¿Ážž«

1,07

ESSEX Compact ªË»Ð»ÊË»ÈÀ žžÊÉ¿»ËÕÅ

4,59

»¿Ážž«

29

MIRAGE ªË»Ð»ÊË»ÈÀ ž

9,99

»¿Ážž«

Ëžž«

11,99

4,55

FORTE ªËÀʻ˻Í» ÊËÉÂÉËÑà ÊÉÇÊ» Ë»ÂÆÃÒÈà ½Ã¿É½À Æ

2,69

»¿Ážž«

Ëžž«

3,23

7


©§©ª

¤

12 šŸ ˜ª 11»§ÊÈã˺ÆÈ

« »¿Á žž

º °¿Çº Ç

8% ËÌÈ

¼Æ¿ 0,58

Ë žž«

« »¿Á žž

0,63

Ë žž«

0,76

0,70

ªËÚÌÈÉÇÆÚÅÉ ÐÆ

1,05

»¿Ážž«

»Ê

Ëžž«

1,26

»Ê

¥ÃÌÀÆÉ ÇÆÚÅÉ Ð¾Ë

¥ÃÌÀÆÉ ÇÆÚÅÉ Ð¾Ë

0,

»¿Ážž«

Ëžž«

6,92

»¿Ážž«

Ëžž«

64

8,30

»Ê

0,77

»Ê

¥ÃÌÀÆÉÇÆÚÅÉÌÇÀÌ Ð¾Ë

©½ÒÀÌÃËÀÈÀ easy open ¾Ë

6,99

»¿Ážž«

¥Ë»½ÀÌÃËÀÈÀ easy open ¾Ë

4,

»¿Ážž«

Ëžž«

19

Ëžž«

»Ê

Ëžž«

¥Ë»½ÀÌÃËÀÈÀ ÍÀÈÀÅÃÚž

0,71

»Ê

4,70

»¿Ážž«

Ľ

Ëžž«

5,03

©¦¬ · ÇRŽ¼½ÃÅÀÂŽ¼½Ã× 00000 ©¦¬ · ÇRŽ¼½ÃÅÀ §£¦šœ š Ž¼½Ã× š˜¨¥˜ 60000 ™«¨›˜© §£¦šœ š¤˜¨ ®˜ ¨«© ÇRŽ¼½ÃÅÀ ©ª˜¨˜Ÿ˜›¦¨˜ Ž¼½Ã× ™£˜›¦š›¨˜œ š£ ¢¦ª²¨¥¦š¦ 70000 §£š¥

0,59

»¿Ážž«

8,39

5,64

Ľ

§š°¢¨§š¥Ÿ§ §¨¦Ÿª§š «¬¨£§¨«¬¬š§š Ÿž¢§ªšž«¤¢ ªš¡¨œ¨ª

070010071

info@metro.bg

 ǕȘȤșȥ  ǩȜȤȠȔ ȟȜȓ ǩȔȠȜ ǝȠșǤȤșțȜȠș

    ǕȘȤșȥ   ȜȟȜȓ ǩȜȤȠȔ țȜȠșǩȔȠ ǝȠșǤȤș

ǕȘȤșȥ ǩȜȤȠȔ ǝȠșǤȤșțȜȠșǩȔȠȜȟȜȓ

 © È ¼ ¿ Ñ ¿  Â Ç Î È Ê Æ º Ð Â Ù Áº0(752›ÔŽºÊÂÙ

ÌÃÒÅÃÉÏÀËÍý¼ËÉÓÎ˻ͻ½»Á»ÍÌ»ÇÉ»ÉͼÀÆÚ»ÈÃÚËÀÅÆ»ÇÀÈÊÀËÃÉ¿ÌÃÒÅÃÉÏÀËÍÃÌ»½»ÆÿÈÿÉÃÂÒÀËʽ»ÈÀÈ»ÅÉÆÃÒÀÌͽ»Í»±ÀÈÃÍÀ½»Á»ÍÌ»ÇÉ ÊËûÅÎÊν»ÈÀÈ»§ÀÍËÉÀ¿ÃÈÃÑ»ÕÂÇÉÁÈÃÌ»ÊÀÒ»ÍÈþËÀÓÅÃÅÉËÀÅÑÃÃÈ»ÑÀÈÃÍÀ½Ç»¾»ÂÃȻŻÅÍÉÃÊËÉÇÚȻȻ¿Ã»ÄȻȻÊËÉ¿ÎÅÍÃÍÀÐÉ¿ÕÍÀ Ë»ÂËÀÓÀÈÌ»ÇÉ̽»ÆÿÈÃÅÆÃÀÈÍÌÅÃÅ»ËÍéÌþÎËÀȼÀÂÊÆ»ÍÀÈÊ»ËÅÃȾªËýÆûÈÀ½Ç»¾»ÂÃȻ̿ÀÑ»ÌÍÀÉ;ɽÉËÈûÍÚÐȻͻ¼ÀÂÉÊ»ÌÈÉÌÍ

metro brands 2409 - 0710 2009  

metro brands 2409 - 0710 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you