Page 1


Íàøàìå÷òàñîç äàòüèäåàëüíûé ïðîäóêòâîïëîòèëàñü âáåñïîäîáíóþ ôîðìóäîñòîéíóþ ñîäåðæàíèÿ.

Èãðèñòûé « Ver yBer r y»-Âîñõèùàåò!


Òî ë ü ê îñ ï å ë ûåôð ó ê ò û èÿ ã î ä û,á å ð å æí îî ò î á ð à í í ûåï îâ ñ å ìóìè ð óè ñ ï î ë ü ç ó þò ñ ÿä ë ÿ ï ð è ã î ò î â ë å í è ÿ« Èã ð è ñ ò ûõ« Ve r yBe r r y » .Ýò è ìî á ó ñ ë î â ë å í îâò î ì÷ è ñ ë åèò î ,÷ ò îâ ê ó ñê à æä î ã î ê ó ï à æàè í ä è â è ä ó à ë å íèç à â è ñ è òî òñ å ç î í àèñ ò ð à í ûï ð î è ñ õ î æä å í è ÿè í ã ð å ä è å í ò î â .

« Èã ð è ñ ò ûõ « Ve r y Be r r y »í å òè ñ ê ó ñ ñ ò â å í í ûõ ê ð à ñ è ò å ë å é -ò î ë ü ê îå ñ ò å ñ ò â å í í ûé ö â å ò í à ò ó ð à ë ü í ûõôð ó ê ò î â ûõèÿ ã î ä í ûõñ î ê î â .Íà ï ð è ìå ð ,ê ð à ñ í ûéìûï î ë ó ÷ à å ìè çñ â å æå â ûæà ò î ã î ñ î ê àìî ð ê î â è ,â à ð è à ö è èæå ë ò î ã î-è çñ à õ à ð í î ã îê î ë å ð àí àî ñ í î â åò ð î ñ ò í è ê î â î ã îñ à õ à ð à .

Îñ í î â àí à ï è ò ê à-ý ò îâ î ä à .Äë ÿï ð è ã î ò î â ë å í è ÿ« Èã ð è ñ ò ûõ« Ve r yBe r r y »è ñ ï î ë ü ç ó å ò ñ ÿò î ë ü ê î ï ð è ð î ä í à ÿò à ë à ÿâ î ä àë å ä í è ê î âÑå â å ð í î ã îÊà â ê à ç à .

« Èã ð è ñ ò ûå« Ve r yBe r r y »ï ð î è ç â å ä å í ûï îó í è ê à ë ü í î éñ è ñ ò å ìåê î í ò ð î ë ÿê à ÷ å ñ ò â à ,â ê ë þ÷ à þùå éâ ñ å á ÿã ë î á à ë ü í ûéìî í è ò î ð è í ãâ ñ å õï ð î è ç â î ä ñ ò â å í í ûõï ð î ö å ñ ñ î â :ñ á î ðÿ ã î äèï ë î ä î â ,õ ð à í å í è å è í ã ð å ä è å í ò î â ,ï ð è ã î ò î â ë å í è åê ó ï à æà ,ð î ç ë è âí à ï è ò ê à ,ê î í ò ð î ë üê à ÷ å ñ ò â àâò å ÷ å í è åâ ñ å ã îñ ð î ê à ã î ä í î ñ ò è .

Ïð î ôå ñ ñ è î í à ë ü í ûåñ î ìå ë ü åâ ûí î ñ ÿ òç à ê ë þ÷ å í è åï îê à æä î ìóê ó ï à æó ,ã à ð à í ò è ð ó ÿè ä å à ë ü í ûé â ê ó ñèà ð î ìà òâê à æä î éá ó ò ûë ê å .Êó ï à æí åï ð î øå ä øè éï ð î â å ð ê óí åä î ï ó ñ ê à å ò ñ ÿêð î ç ë è â ó . Äå ã ó ñ ò à ö è î í í ó þê à ð ò óñè í ä è â è ä ó à ë ü í ûìî ï è ñ à í è å ìí þà í ñ î âï îâ ê ó ñ óèà ð î ìà ò óâ ûí à é ä å ò åâ ê à æä î éó ï à ê î â ê å .

Êà æä ûéý ê ç å ìï ë ÿ ðè ìå å òñ â î éó í è ê à ë ü í ûé í î ìå ð ,ï îê î ò î ð î ìóí àñ à é ò åwww. v e r y b e r r y . r u , ìî æí îó ç í à ò üâ ñ þè ñ ò î ð è þå ã îñ î ç ä à í è ÿ .


Ñ

â å æè éë å ò í è éá ð è çò à êï ð è ò ÿ ã à ò å ë å íèä î ñ ò ó ï å í , ï à ð ÿ ùè éââ î ç ä ó õ åà ð î ìà òí à ï î ìè í à å òîë þá â è , àí à ã ó á à õ-â ê ó ñï î ö å ë ó ÿ . . .Êà æä î åìã í î â å í è å« Èã ð è ñ ò ûé« Ve r yBe r r y »ßã î ä í ûéìè ê ñä à ð è òâ à ìí å î æè ä à í í ûåí î ò ê èèìå ò à ìî ð ôî ç û.Èñ ê ð ÿ ùè å ñ ÿ , í à ñ ò î ÿ ùè åÿ ã î ä û ÷ ¸ ð í î éñ ìî ð î ä è í û ï å ð å ï ë å ò à þò ñ ÿñ ÷ è ñ ò ûìñ å ð ä å ÷ í ûìà ê ê î ð ä î ììà ë è í û.Áà ç î â ûåí î ò û â è í î ã ð à ä àè ñ ï å ë î éê ë ó á í è ê èï ð è ä à þòâ ê ó ñ ó÷ ó â ñ ò â å í í î ñ ò ü .Òå ï ë ûé ,ð î ñ ê î øí ûé ,í îâò îæåâ ð å ìÿ ñ â å ò ÿ ùè é ñ ÿèë ¸ ã ê è éà ð î ìà ò … Ìÿ ã ê è éÿ ã î ä í ûéâ ê ó ñ ï ð è â ë å ê à å òñ â î å éç à ã à ä ê î é .Çà ã à ä ê î éâ ë þá ë ¸ í í î é ìè ë î éë å ä è ,ê î ò î ð à ÿä à ð è òí å æí ûå î á å ùà í è ÿè í à ìå ê è , ä îê î í ö àõ ð à í ÿò à é í óñ â î å ã îî ÷ à ð î â à í è ÿ . . .


Ñ

î ë í å ÷ í ûé« Ve r yBe r r y »Ãð ó øàèî á ë å ï è õ àï ð è ã ë à øà å ò Âà ñç à ê ð ûò üã ë à ç à , î ñ â î á î ä è ò üð à ç ó ì-èï ð î ñ ò îï î ìå ÷ ò à ò ü … Îê ó í è ò å ñ üâà ò ìî ñ ôå ð óôð ó ê ò î â î ã îñ à ä à , ï ð è ê î ñ í è ò å ñ üê î í ÷ è ê à ìèï à ë ü ö å âêá à ð õ à ò í ûì ö â å ò à ì èí à ñ ë à ä è ò å ñ üí å æí ûì ä î æä å ìè çè õÿ ð ê è õë å ï å ñ ò ê î â ! ×ó â ñ ò â å í í ûéà ð î ìà òÿ ã î äî á ë å ï è õ èí à ñ ò î ë ü ê îò î í ê è é ,÷ ò îí à ä îï ð è á ë è ç è ò ü ñ ÿêï ë î ä à ì ä î ñ ò à ò î ÷ í îá ë è ç ê î ,÷ ò î á ûð à ñ ñ ë ûøà ò üè õñ î á ë à ç í è ò å ë ü í ûé ç à ï à õ .Âê ó ññ î ÷ í î éã ð ó øè , ä å ð ç ê è éèï ð è ò ÿ ã à ò å ë ü í ûé , ìà í è ò î ê ó í ó ò ü ñ ÿâà ò ìî ñ ôå ð óí à ñ ò î ÿ ùå ã îá ë à æå í ñ ò â à ,ñ ï î ë í àí à ñ ë à æä à ÿ ñ üæè ç í ü þèï î ë ó ÷ à ÿî òí å åí à ñ ò î ÿ ùå åó ä î â î ë ü ñ ò â è å .


Îòêðîéäëÿñåáÿ«Èãðèñòûé«VeryBerry»Àáðè-

ê î ñèè ìá è ð ü-í à ï è ò î ê ,ê î ò î ð ûéä à ð è òò å á åí å æí ûå î á å ùà í è ÿ ,ä îê î í ö àõ ð à í ÿò à é í óñ â î å ã îî ÷ à ð î â à í è ÿ . Íå â å ð î ÿ ò í îî á â î ð î æè ò å ë ü í ûé â ê ó ñ ,ñ î ñ ò î ÿ ùè éè ç ñ ë î æí î éê î ìá è í à ö è èò å ï ë ûõ , â î ñ ò î ÷ í ûõìî ò è â î â , í à â å ÿ í í ûõí å æí ûìèí î ò ê à ìèà á ð è ê î ñ àèñ ë å ã ê àò å ð ï ê î ã î è ìá è ð ÿ .Îíï î ä î á å íê à ï ë ÿ ìð à ñ ê à ë å í í î ã îñ î ë í ö àÿ ð ê î ã î , ç à æè ã à ò å ë ü í î ã îè÷ à ð ó þùå ã î …


Ïî÷óâñòâóéòå âêóñ ñîáëàçíà,êîòîðûé óñêîðÿåò

ï ó ë ü ñ ,ç à ñ ò à â ë ÿ ÿá è ò ü ñ ÿñ å ð ä ö åá ûñ ò ð å å ,ï ð è â î ä ÿâ ä â è æå í è å÷ ó â ñ ò â à .Æà æä àèñ è ë ü í î åæå ë à í è å-ý ò è ÷ ó â ñ ò â àä å ë à þòÂà ñá å ñ ñ è ë ü í ûìè .Îí èç à õ â à ò è ë èÂà ñ èí å ñ ó òí à â ñ ò ð å ÷ óí å â î î á ð à ç è ìûìó ä î â î ë ü ñ ò â è ÿ ì.Îò ê à æè ò å ñ üî òî á ûä å í í î ñ ò è , ñ ë ó øà é ò åñ â î èæå ë à í è ÿ ,î ò ä à é ò å ñ üñ â î å ìóí à ñ ò ð î å í è þ.« Èã ð è ñ ò ûé« Ve r yBe r r y » Ìà ë è í àèë è ìî í-ý ò îÿ ã î ä í ûéê î ê ò å é ë ü , ð à ñ ê ð ûâ à þùè é ñ ÿâñ î ÷ í ûõí î ò à õìà ë è í û, ê î ò î ð à ÿâñ î ÷ å ò à í è èñ ë è ìî í î ì, ñ î ç ä à å òî ùó ùå í è åñ â å æå ã îë å ò í å ã îá ó ê å ò àè ñ ê ð è ñ ò î ã îèï ð î õ ë à ä í î ã î .Ïî ç â î ë ü ò åý ò î ìóà ð î ìà ò ó ï å ð å í å ñ ò èñ å á ÿä à ë å ê î ä à ë å ê î , âìè ðí åï î õ î æè éí èí à ÷ ò îä ð ó ã î å …


Äå ï à ð ò à ìå í òï ð î ä à æ:

Òå ë :+7( 8 7 9 2 2 )5 7 7 8 8 ,+7( 8 7 9 2 2 )7 7 7 9 0 Ôà ê ñ :+7( 8 7 9 2 2 )7 7 9 5 7

s a l e @v e r y b e r r y . r u

Игристый «Very Berry»  

Лишь тот, кто искушен и ценит жизнь, безошибочно выбирает лучшее и способен одним взглядом уловить все признаки безупречности.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you