Page 1

பாட்டாளி மக்கள கட்சியின வரலாற : டாக்டர.ராமதாஸ. இந்தப ெபயோராட வனனியர சங்கத தைலவராக தன அரசியல வாழ்வைவத ெதாடங்கினார. பிறக, தமிழாரவம காரணமாக, மருததுவர ச.ராமதாச எனற மாறி, பிறக ‘தமிழ்வக்கடிதாங்கி’ எனற ஆகியது.யார இந்த ராமாதாச ?ஒரு சாதாரண மருததுவராகததான தன ெபாது வாழ்வைவ துவக்கினார, மருததுவர ராமதாஸ. திண்டிவனததில இனற இருக்கம பாலததின அருோகதான அவரது கிளினிக் இருந்தது. மிகக் கைறந்த ெசலவில ைவததியம பாரதததாகவும, அவரது கிளினிக்கில பணியாற்றம ஊழியரகைளக் கூட, மிகந்த மரியாைதோயாட நடததியதாகவும தகவல அறிந்தவரகள கூறகிறாரகள.வனனிய சமுதாய மக்கள ஒரு கணிசமாக வாக்க வங்கியாக இருந்தாலும, ெதாடரந்து, சட்டமனற உறபபினர பதவி, அரசப பதவி ோபானறவற்றில அவரகளுக்க உரிய பிரதிநிதிததுவம அளிக்கப படவிலைல எனபது அவரகளின மிகப ெபரிய மனக்கைறயாக இருந்தது. இது ோபானற நிராகரிபபுகளுக்கம, புறக்கணிபபுகளுக்கம ஆட்சியாளரகளதான காரணம எனற வனனிய மக்கள ெபருமபாலும நிைனததனர.இந்தச சூழலிலதான, வனனியர சங்கததின முக்கியப ெபாறபபுக்க வருகிறார மருததுவர ராமதாஸ.1980 களில, வனனிய சமுதாயததின இந்த கமுறல, ெபரியெதாரு ோபாராட்டமாக ெவடிததது. ெதன மாவட்டங்களுக்கம, வட மாவட்டங்களுக்கம இருந்த ெதாடரபு முற்றிலும அறந்து ோபானது. ெநடஞ்சாைலயின கறக்ோக மரங்கள ெவட்டிப ோபாடபபட்டன. ோபாக்கவரதது 10 நாட்களுக்க முற்றிலும ஸதமபிததது.அபோபாது முதலவராக இருந்த எமஜிஆர, ோபசசவாரதைதயின மூலம, இந்தப பிரசசிைனைய முடிக்காமல, அபோபாது உளவுததுைற தைலவராக இருந்த ோமாகனதாஸ எனற காவலதுைற அதிகாரியின ோபசைசக் ோகட்டக் ெகாண்ட, காவல துைறைய விட்ட ோபாராட்டதைத அடக்க முற்பட்டார. அபோபாது நடந்த துபபாக்கிச சூட்டில ஏராளமாோனார இறந்தனர.அந்தப ோபாராட்டம, மருததுவர ராமதாைச வனனிய மக்கள மததியில ெபரிய சக்தியாக அைடயாளம காட்டியது. அந்த அங்கீ காரதைத சரியான முைறயில பயன படதத ோவண்டம எனற மருததுவர ராமதாஸ, உண்ைமயிோலோய முயனறார.அபோபாது வனனியர சங்கததின முக்கிய முழக்கம, "ோதரதல பாைத, திருடர பாைத" "ோதரதைல புறக்கணியுங்கள" எனபதுதான. இந்த முழக்கம, 80 களின ெதாடக்கததில, தமிழகததில ஓரளவு பரவலாக கால


ஊனறியிருந்த நக்சைலட் இயக்கததின பாரைவைய வனனியர சங்கததின பக்கம திருபபின.80 களின இறதியில, நக்சைலட் இயக்கங்கள, காவலதுைறயின ெகாடிய அடக்கமுைறயாலும, இபோபாது ோபால, தகவல ெதாடரபு அபோபாது வளரந்திருக்க விலைல எனபதாலும, சிைதந்து ோபானது. அபோபாது நக்சைலட் இயக்கங்களில, சிததாந்த ரீதியாகவும, அறிவு ஜீவிகளாகவும அறியபபட்ட, ோபராசிரியரகளும, கலவியாளரகளும, சிந்தைனயாளரகளும, நக்சைலட் இயக்கததின சிைதவால, தங்கைள வனனியர சங்கதோதாட இைணததுக் ெகாண்டனர.வனனியரகள மட்டமலலாமல பாட்டாளி மக்கள அைனவருக்காகவும பாடபட ோவண்டம எனற ோநாக்கததில பாட்டாளி மக்கள கட்சி எனற ெபயரிடப பட்டது.கருணா மோனாகரன மற்றம, ோபராசிரியர மூரததி ஆகிய இருவரும, பாட்டாளி மக்கள கட்சியின ெகாளைகத திட்டங்கள எனற, தனிததனிோய இரண்ட அறிக்ைககைள அளிக்கினறனர.அந்த அறிக்ைககளில, தமிழ்வவழிக் கலவி, பிற்பட்ோடார-தாழ்வததப பட்ோடார ஒற்றைம, உைழபபாளி மக்களின உரிைமகைள நிைலநாட்டதல, சாதி மறபபுத திருமணங்கைள ஊக்கவிததல ோபானற முற்ோபாக்கான பல ெகாளைககள அதில இடம ெபற்றன.இந்த இரண்ட அறிக்ைககளும, ோபராசிரியர கலயாணியின வட ீ உட்பட பலோவற இடங்களில நைடெபற்ற கூட்டங்களில பல முைற விவாதிக்கப பட்டன. ோபராசிரியர மூரததி அவரகள, ஒரு அரசியல கட்சி எனபது, சாதிகளின கூட்டைமபோப. அதனால, அைனதது சாதியினருக்கம, உரிய அங்கீ காரம பாட்டாளி மக்கள கட்சியில வழங்கப பட ோவண்டம எனற முன ெமாழிந்தார. இவரின இந்த வாததைத மருததுவர ராமதாஸ உடனடியாக ஏற்றக் ெகாண்டார.அதன படிோய, வளளிநாயகம எனற தலிததுதான, பாட்டாளி மக்கள கட்சியின முதல ெபாதுச ெசயலாளராக நியமிக்கப பட்டார. சிறபானைம சமுதாயததினருக்க, உரிய அங்கீ காரம வழங்கப பட ோவண்டம எனற அடிபபைடயிோலோய, 13 ஆண்டகளாக சிைறயில இருந்து சமீ பததில ெவளி வந்திருக்கம, கணங்கடி ஹன ீபா, பாட்டாளி மக்கள கட்சியின முதல ெபாருளாளராக நியமிக்கப பட்டார.பாட்டாளி மக்கள கட்சியின ெகாளைகத திட்டங்கள ஏற்கப பட்ட, தலிததுகளுக்க ஆதரவாக, தமிழகததின பல இடங்களில மருததுவர ராமதாஸ ோபாராட்டங்கைள நடததினார. பல இடங்களில அமோபதகர சிைலைய திறந்து ைவததார.ோபராசிரியர மூரததி, கருணா மோனாகரன, ோபராசிரியர கலயாணி ோபானோறாருடன, பாட்டாளி மக்கள கட்சிைய வழிநடததும


நிரவாகக் கழுவில, பி.ஆர.கிருஷ்ணமூரததி, ோபராசிரியர தீரன, விமலா மூரததி ோபானற பலர இருந்து மருததுவர ராமதாோசாட ோசரந்து, கட்சிைய திறமபட வழிநடததினர.பலோவற ோபாராட்டங்கைள பாட்டாளி மக்கள கட்சி நடததியிருந்தாலும, 1992 ல அக்கட்சி நடததிய "தமிழர வாழ்வவுரிைம மாநாட" பாட்டாளி மக்கள கட்சியின பலதைதயும, உணரைவயும தமிழகததுக்க ெவளிசசம ோபாட்டக் காட்டியது.1992 எனபது, ராஜீவ மரணததுக்க மற ஆண்ட. அபோபாது "தடா" எனற கடைமயான ஆள தூக்கிச சட்டம அமலில இருந்தது. விடதைலப புலிகள, பிரபாகரன எனற ெபயைரச ெசானனாோல, தடா சட்டம பாயும எனபதான ஒரு சூழல அது.அந்தச சூழலில, பிரபாகரன படங்கைளயும, புலிக் ெகாடிகைளயும ஏந்தி, ெபரியார திடலில, "தமிழர வாழ்வவுரிைம மாநாட" நைட ெபற்றது. மிகப ெபரும பலதோதாட அபோபாது ஆட்சியில இருந்த, காவலதுைறைய ைவதது, நீதிபதியின மருமகன ோமெலலலாமகஞ்சா வழக்க ோபாடம நிைலயில ெசலவி.ெஜயலலிதா இருந்தார. இருந்த ோபாதும, பாட்டாளி மக்கள கட்சி நடததிய இந்த மாநாட, ெஜயலலிதாைவ திைகக்க ைவததது. ெஜயலலிதா, இவைரப பாரதது உண்ைமயிோலோய அஞ்சினார எனபதுதான உண்ைம. பழ.ெநடமாறன உளளிட்ோடாைர தடா சட்டததின கீ ழ்வ, ைகது ெசய்து சிைறயில அைடதத ெஜயலலிதா, பினனாளில பயனபடவார எனற உதோதசிதோதா எனனோவா, மருததுவர ராமதாைச ைகது ெசய்ய எததனிக்க விலைல."தடா" சட்டதைத எதிரதது, அடக்கமுைற சட்டம எதிரபபு இயக்கம எனற ஒரு இயக்கதைத மருததுவர ராமதாஸ தன ோதாழரகோளாட ோசரந்து ெதாடங்கி, தமிழகம முழுக்க, தடா சட்டதைத எதிரதது இயக்கங்கைள நடததினார.இது தவிர தமிழகம முழுக்கவும, மனித உரிைம மீ றலகள ெதாடரபான நிகழ்வவுகளில, மருததுவர ராமாதாோசாட இைணந்த அணி, பலோவற ெசயற்பாடகைள நிகழ்வததியது. தமிழகம முழுக்க, தலிததுகள ெதாடரபான பிரசசிைனகளில, மருததுவர ராமதாஸ தைலயிட்ட பலோவற ோபாராட்டங்கைள நடததியிருக்கிறார எனற, அவருடன பணியாற்றியவரகள ெசாலகிறாரகள.ஆரமப காலததில, மருததுவர ராமதாஸ, திண்டிவனததில மருததுவம பாரததுக் ெகாண்டிருந்த ோபாது, அவைரச சந்திததவரகள ெசாலகிறாரகள. அவர ோமைசயின ோமல ஒரு “ைசபால“ டபபா ைவததிருபபாராம. ைவததியம பாரக்க வரும ோநாயாளிகளிடம, மருததுவ கட்டணதைத அந்த டபபாவில ோபாடச ெசாலலுவாராம“. யாராவது அவைரப பாரக்க வந்தால, அந்த டபபாவிலிருந்து, சிலலைரக் காசகைள எடதது, அருகில


உளள ோதநீரக் கைடயில பால வாங்கி வந்து, ெகாடதது உபசரிபபார எனற கூறகிறாரகள.ோதரதலில ோபாட்டியிட்ட ெவற்றி ெபறவைத விட, சமுதாயததில ஒரு மாற்றதைத ஏற்படதத ோவண்டம எனபதில மிகந்த முைனபோபாட ெசயலபட்டார.இதற்க அவோராட இைணந்து பணியாற்றிய ோபராசிரியர கலயாணி ோபானோறார மிக முக்கிய காரணிகளாக இருந்திருக்கினறனர. ோபராசிரியர கலயாணியிடம ோபசிய ோபாது, மருததுவர ராமதாஸ, அவைரப ோபானற ோபராசிரியரகளும, முனனாள நக்சைலட்டகளும, வழங்கம ஆோலாசைனகைள உடனடியாக ோகட்டக் ெகாண்ட ெசயலபடததுவார எனற நிைனவு கூறகிறார.பாட்டாளி மக்கள கட்சியின ோதரதல பயணம 1989 ல ெதாடங்கியது.1989 ல நைடெபற்ற ோதரதலில, பாட்டாளி மக்கள கட்சி கூட்டணியினறி தனிததுப ோபாட்டியிட்ட, 15 லட்சதது 36 ஆயிரதது 350 வாக்ககைள ெபற்றது. எனினும ஓரிடததில கூட அக்கட்சி ெவற்றி ெபறவிலைல.1991 ல நைடெபற்ற சட்டமனறத ோதரதலில, பாமக ோபாட்டியிட்ட, ஒரு இடததில ெவற்றி ெபற்றது. அபெபாழுது பாமகவின சினனம யாைன. அந்தத ோதரதலில, பாட்டாளி மக்கள கட்சி சாரபாக ெவற்றி ெபற்ற ோவட்பாளர பனருட்டி ராமசசந்திரன. யாைன சினனததில ெவற்றி ெபற்றதால, முதல நாள சட்ட மனறததுக்க, பண்ருட்டி ராமசசந்திரன யாைனயில அைழதது வரபபட்டார. அோத ஆண்ட நடந்த பாராளுமனறத ோதரதலில ோபாட்டியிட்டாலும, பாமக ஒரு இடததில கூட ெவற்றி ெபறவிலைல.1996 ல நைடெபற்ற சட்டமனறத ோதரதலில, பாட்டாளி மக்கள கட்சி, அபோபாது, “திவாரி காங்கிரஸ“ எனற ஒரு “உபபுமா“ கட்சிைய நடததிக் ெகாண்டருந்த வாழபபாடி ராமமூரததிோயாட ோசரந்து ோபாட்டியிட்ட, 4 இடங்களில ெவற்றி ெபற்றது.பாமக ஒரு ெபரும சக்தியாக உருெவடக்கவிலைல எனறாலும, அந்த ஆண்ட ோதரதலில அடிதத “ெஜயலலிதா எதிரபபு அைலையயும“ மீ றி, பாமக 4 இடங்களில ெவற்றி ெபற்றது, அரசியல ோநாக்கரகள அைனவைரயும திருமபிப பாரக்க ைவததது.1998 ம ஆண்ட, நைடெபற்ற மக்களைவத ோதரதலில, எபபடியாவது தன பலதைத நிரூபிததாக ோவண்டம எனற கட்டாயததில இருந்த ெசலவி ெஜயலலிதா, பாட்டாளி மக்கள கட்சிோயாட கூட்ட ோசரந்தார. இக்கூட்டணியில நானக எமபிக்கைள ெபற்றது பாமக.பிறக வனனியர இனததின பாதுகாபபுக்கம , தன கட்சிைய வளரக்க ோவண்டம . அதற்காக கூட்டணிகள மாறி பல ெவற்றிகைள கண்டது ... ஆனால , மற்ற கட்சிகள கூட்டணிோய மாறாமல இருபது ோபால, இவரகள மட்டமதான கூட்டணி மாறவது ோபால, வனனியர அலலாத


அந்நியரகள ோபசகிறாரகள ..இதற்க்க முடிவு கட்டம காலம வரஒனறபடோவாம ! கண்டிய ோதவர (பைடயாட்சி )

பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் வரலாறு  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you