Page 1

Gebruikersonderzoek Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied

SAMENVATTING RAPPORTAGE


Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied Gebruikersonderzoek Samenvatting rapportage

© Bureau Verten Onderzoek – uw partner in onderzoek www.vertenonderzoek.nl e-mail: verten.onderzoek@inter.nl.net postadres: Zijlsingel 80a, 2315 KH Leiden, tel. 071 5221168 K.v.K. 17074935 BTWnr. 800 759 199 B01

De afbeelding op de voorzijde is van Marc de Bruyn, kunstenaar werkzaam bij het atelier voor ‘Outsider Art’ Kunst & Vliegwerk. Het betreft een grensverleggend atelier van kunstenaars met een verstandelijke beperking. Voor meer informatie over het atelier, zie www.kunstvliegwerk.nl.


Inhoudsopgave 1.

2.

INLEIDING 1.1

Aanleiding gebruikersonderzoek

1

1.2

Doel- en vraagstellingen van het onderzoek

1

Mehtode van ondezoek 2.1

3.

1

Betrouwbaarheid van het onderzoek

Samenvatting rapport

2 2

2


Samenvatting rapport gebruikersonderzoek Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied

1. Inleiding In opdracht van het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied heeft Bureau Verten een gebruikersonderzoek uitgevoerd onder recreanten. Hierbij is het recreatief gebruik op diverse locaties in het gebied in kaart gebracht. Dit betroffen enkele recreatieterreinen gelegen op de heuvelrug en in het laagland langs de Rijn. Ook zijn enkele kruispunten van fietspaden in het gebied geëvalueerd. Bij het Recreatieschap bestond de behoefte om meer en ook recentere informatie in handen te krijgen over de bezoeker van recreatieterreinen en fietspaden in het gebied. Onder meer ten aanzien van het profiel van de bezoeker en zijn beleving van het gebied, als ook meer informatie over het aantal bezoekers.

1.1 Aanleiding Directe aanleiding om Bureau Verten Onderzoek te vragen een dergelijk onderzoek te laten uitvoeren vormde eerder uitgevoerde onderzoeken in opdracht van twee andere Utrechtse Recreatieschappen, namelijk het Recreatieschap Vinkeveense Plassen en het Plassenschap Loosdrecht. Dit betroffen onderzoeken naar het recreatiegebruik en beleving door recreanten in het Veenweidegebied en op recreatie-eilanden gelegen in de Vinkeveense en Loosdrechtse Plassen.

1.2. Doel- en vraagstellingen van het onderzoek Doelstelling Enerzijds inzicht krijgen in het aantal bezoekers dat naar de betreffende recreatieterreinen komt en van de betreffende fietspaden gebruik maakt, en anderzijds inzicht krijgen in het gebruik en de beleving van de terreinen en de fietspaden door de bezoeker, ten einde, een beeld te krijgen van de recreatieve betekenis van de terreinen en de fietspaden voor de bezoeker, de zogenaamde subjectief recreatieve betekenis. Vraagstellingen •

Hoeveel bezoekers komen naar de betreffende recreatieterreinen en maken gebruik van de betreffende fietspaden in het gebied?

Wie is de bezoeker van de betreffende recreatieterreinen en de betreffende fietspaden in het gebied?

Wat is de subjectief recreatieve betekenis van de betreffende recreatieterreinen en de betreffende fietspaden in het gebied voor de bezoeker?

Bureau Verten Onderzoek

1


Samenvatting rapport gebruikersonderzoek Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied

2. Methode van onderzoek Tijdens dit onderzoek heeft survey-onderzoek plaatsgevonden wat inhoudt dat eenheden uit een populatie worden onderzocht - in dit geval in het veld op locatie. Er is gekozen voor twee methoden van dataverzameling: dataverzameling door middel van ondervraging en ten tweede door middel van observaties, namelijk door het uitvoeren van visuele tellingen.

2.1 Betrouwbaarheid van het onderzoek Bij het bepalen van de interviewdagen is rekening gehouden met factoren als tijdstip, soort dag, week, - seizoen, grote evenementen in het gebied of in het land, etc. Dit om de betrouwbaarheid van het onderzoek te waarborgen. Bij het interviewen is het next-to-pass principe gehanteerd. Voor aanvang van het veldonderzoek zijn proefinterviews en -tellingen uitgevoerd. De dagen waarop de visuele tellingen plaatsvonden zijn gebaseerd op de steekproefverdeling zoals gebruikt voor het afnemen van de interviews. Op iedere geselecteerde dag is tevens geteld. De visuele tellingen betroffen bezoekers aanwezig op (parkeerplaatsen op) de recreatieterreinen, en bezoekers die gebruik maakten van de fietspaden en de betreffende kruispunten passeerden.

3. Samenvatting rapport In het rapport worden de resultaten van het onderzoek besproken voor recreatieterreinen en (knooppunten van) fietspaden op de Utrechtse Heuvelrug en in het laagland aan de oever van de Rijn. De resultaten behandelen jaar-, dag- en topdagbezoek per locatie, als ook bezoekersgegevens die het recreatiegebruik en -beleving betreffen. Hier komen onder andere aspecten aan bod als ondernomen activiteiten, waardering locatie, herkomst, vervoer, gezelschapsgrootte en -samenstelling. Hoofdstuk 1 van de rapportage bespreekt de aanleiding, doelstelling, vraagstellingen en de onderzoeksopzet. Hoofdstuk 2 zet uiteen hoeveel bezoekers naar de recreatieterreinen komen en van de fietspaden gebruik maken. Deze informatie is achterhaald middels visuele tellingen. Hoofdstuk 3 en 4 behandelen de subjectief recreatieve betekenis van de locaties voor de bezoeker. Om dit te achterhalen zijn het recreatiegebruik en de -beleving in kaart gebracht. Deze begrippen zijn aan de hand van een aantal variabelen geoperationaliseerd. De variabelen zijn verwerkt tot vragen die middels interviews zijn afgenomen bij die bezoekers die in de steekproef van het onderzoek vielen. Dit hoofdstuk geeft schematisch de subjectief recreatieve betekenis voor de bezoeker per locatie weer. Hoofdstuk 5 is een concluderend hoofdstuk waarin een beeld wordt geschetst van het recreatiegebruik op de diverse locaties aan de hand van informatie uit de voorgaande hoofdstukken.

Bureau Verten Onderzoek

2


Samenvatting rapport gebruikersonderzoek Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied

Bureau Verten Onderzoek

3

Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied - Gebruikersonderzoek  

Gedurende enkele achtereenvolgende seizoenen heeft Bureau Verten het recreatiegebruik in het buitengebied rondom de stad Utrecht in kaart ge...