Page 1


Van Vande deredactie redactie Wij Wijwensen wensenalle allelezers lezerseen eenswingend swingend2010 2010toe! toe!

Colofon Colofon Latin LatinE-magazine E-magazineisiseen eenuitgave uitgave van Salsa Info. van Salsa Info. De Dedigitale digitaleverspreiding verspreidingwordt wordt onder meer verzorgd onder meer verzorgddoor dooro.a. o.a. Latin LatinMusic Musicen enSabor SaborTropical. Tropical. Het Hetabonnement abonnementisisgratis gratisen enkan kan op elk gewenst moment worden op elk gewenst moment worden opgezegd opgezegdvia viade deuitschrijflink uitschrijflinkinin de nieuwsbriefen de nieuwsbrief- enwebversie. webversie. Hoofdredactie: Hoofdredactie: André AndréLambeck Lambeck Eindredactie: Eindredactie: Caroline CarolineBergwerf Bergwerf Vrijwillige Vrijwilligebijdragen bijdragenaan aandeze deze editie van: editie van: Javier JavierArenas Arenas Gerda GerdaKeller Keller Luc LucCooman…. Cooman…. Annetje AnnetjeRiel Riel Contact Contactredactie: redactie: emagazine@salsainfo.nl emagazine@salsainfo.nl Contact Contactadverteren: adverteren: adverteren@salsainfo.nl adverteren@salsainfo.nl

Hopelijk Hopelijkzullen zullenjullie julliedeze dezeeditie editiemet metplezier pleziergaan gaanlezen. lezen.De De titel van onze eerste uitgave van het Latin E-magazine in titel van onze eerste uitgave van het Latin E-magazine in december decemberisisinmiddels inmiddelsbeantwoord: beantwoord:Het Hetwordt wordttoch toch schaatsen……… schaatsen……… Op Opde decover covereen eenfoto fotovan vanOrquesta OrquestaPegasaya, Pegasaya,dat datdit ditjaar jaar25 25 jaar jaarbestaat. bestaat.InInde desalsa-scene salsa-sceneisisdat dat toch tochwel weleen eenunicum. unicum. Hoeveel Hoeveelbands bandsininNederland NederlandofofBelgië Belgiëkunnen kunnendat datzeggen? zeggen? We Wehebben hebbende deafgelopen afgelopenweken wekenerg ergveel veelpositieve positievereacties reactiesen en inschrijvingen inschrijvingengehad gehadop opde deeerste eersteeditie editie(december (december2009), 2009), waar waarwe wenatuurlijk natuurlijkheel heelblij blijmee meezijn. zijn.Voorlopig Voorlopighebben hebbenwe we materiaal genoeg om elke maand ons Latin E-magazine materiaal genoeg om elke maand ons Latin E-magazinetete vullen. vullen.InIndeze dezeeditie editieschenken schenkenwe weextra extraaandacht aandachtaan aaneen een aantal aantalmarkante markantefiguren figurendie diealaljaren jarenactief actiefzijn zijnininde desalsasalsascene. scene. Daarnaast Daarnaastkrijgen krijgenininde dekomende komendemaanden maandeneen eenaantal aantal rubrieken rubriekeneen eenvaste vasteplaats plaatsininhet hetLatin LatinE-magazine. E-magazine.Uiteraard Uiteraard blijven blijvenjullie jullietips tipsen ensuggesties suggestieswelkom. welkom. Januari Januariisisper perdefinitie definitieeen eenmaand, maand,waar waariedereen iedereengoede goede voornemens voornemensheeft heeften enook ookvast vastvan vanplan planisisom omdeze dezeuit uittete voeren. voeren.We Wewensen wenseniedereen iedereendaarbij daarbijveel veelsterkte! sterkte! Ach, Ach,na nahet hetcrisisjaar crisisjaarisisde deaanloop aanloopnaar naarhet hetnieuwe nieuwejaar jaartoch toch weer weerals alsvanouds. vanouds.ErErzijn zijnweer weeroveral overalproeflessen proeflessenen enopen open dagen, dagen,en enna naeen eenwinterstop winterstopvan vanenkele enkeleweken wekenbeginnen beginnende de maandelijkse feesten weer. Het winterweer kan echter maandelijkse feesten weer. Het winterweer kan echterop ophet het laatste laatstemoment momentnog nogreden redenzijn zijnvoor voorannulering. annulering.Kijk Kijkdaarom daarom toch tochmaar maareven evenop opde dewebsite, website,want wanthet hetzou zoutoch tochvervelend vervelend zijn als je voor een gesloten deur zou staan. zijn als je voor een gesloten deur zou staan.

In deze editie o.a.: Salsa Picante

3

Orquesta Pegasaya

4

DJ Andres

6

Salsa Contigo

8

Cuba Libre

10

Steve The Orga

13

Bootcamp

14

Volgende Volgendemaand maandbarst barsthet hetcarnaval carnavalweer weerlos losininhet hetzuiden zuidenen en de meeste organisatoren zijn al volop bezig met de de meeste organisatoren zijn al volop bezig met de voorbereidingen. voorbereidingen.Het Hetisisinindeze dezeperiode periodeeen eenjaarlijks jaarlijks terugkerend terugkerendritueel. ritueel. De Deéén éénisisdruk drukbezig bezigmet metzijn zijn carnavalsoutfit, de ander zoekt zijn skispullen bij carnavalsoutfit, de ander zoekt zijn skispullen bijelkaar elkaaren en weer een ander trekt naar warmer oorden. Maar waar weer een ander trekt naar warmer oorden. Maar waardan dan ook, ook,ininde deoptocht, optocht,ofofininde dekroeg, kroeg,tijdens tijdensde deaprès-ski après-skiofofininde de strandbar, strandbar,ererzal zalvast vasten enzeker zekergedanst gedanstworden. worden.


3

Locatie

El Rubio’s

Salsa Picante Sinds 2008 organiseert dj El Rubio in Merksem zijn Salsa Picante feesten, eerst elke tweede zondag van de maand en vanaf 2010 tweemaal per maand. Doelstelling van deze druk bezochte dansavonden is niet competitief sociaal dansen van LA tot Cuba. Iedereen, zowel sterdanser als beginneling, moet zijn gading vinden in een vriendelijke sfeer. De stijlen worden afgewisseld: Cubaans, LA, Mambo, Cha Cha, merengue, bachata, zouk, vleugje reggaeton enz. Dit recept slaat aan en brengt salsero(a)s uit alle windhoeken naar Antwerpen. Foto: Foto:Coento Coento

DJ El Rubio (de blonde) legt uit hoe zijn hobby een verslaving werd, en uiteindelijk leidde tot Rubio’s Salsa Picante feesten Mijn eerste kennismaking met Latino muziek was eigenlijk vanaf half de jaren tachtig, in een plaatselijke dansschool met de opkomst van het toen populaire liedje Lambada en de film Dirty Dancing. Uitgaansmogelijkheden op latinogebied waren toen amper aanwezig in België. In de loop van de jaren negentig veranderde dit stilaan en kwamen ook de eerste Cubaanse dansleraren naar Europa afgezakt om les te geven. Ze kregen toen nog een visum voor 3 maanden en moesten daarna weer 3 maanden terug naar Cuba. Meer en meer mensen leerden salsa dansen, maar het ontbrak aan oefenruimte, bijv. op het moment dat de Cubaanse dansleraar voor 3 maanden terug naar Cuba moest. Ik had op dat moment een handelszaak met zeer ruime industriële keuken en de oplossing was snel gevonden: elke dinsdagavond alles aan de kant en dansen maar.

Op den duur werd dit bekend en kwam men uit heel Belgie naar “La Cocina de la Salsa” (de keuken van de salsa). Ik begon stilaan muziek aan te schaffen en ging draaien op allerlei feestjes. Van het een kwam het ander, ik leerde Spaans spreken en alle muziekstijlen kennen. In de loop van de jaren bouwde ik een enorme verzameling cd’s op: eerst vooral Cubaans, merengue, bachata, en zelfs toen al de eerste voorlopers van de reggaeton met Vico C, Big Boy enz… . Nu, jaren later, heb ik al gedraaid op alle grote festivals, van de kleinste latinokroeg tot de grootste danszaal. Mijn dj-naam El Rubio (de blonde) ontstond pas in 1999, toen ik professioneler begon te werken. Sindsdien draai ik elk weekend, overal ten lande. Sinds 2 jaar organiseer ik ook Latino Mágico, salsa in een spiegeltent in Antwerpen op dinsdag, en Rubio’s Salsa Picante Scala in Beveren (Oost Vlaanderen).

Klik voor uitgebreidere informatie op of Cubansalsa.be


Band

4

25 jaar

Orquesta Pegasaya

Foto: Foto:Keith KeithDasiman Dasiman

Orquesta Pegasaya, een van de oudste nog bestaande salsagroepen van Nederland, bestaat dit jaar 25 jaar. Deze Tilburgse band heeft in 1985 hun eerste optreden in deze stad verzorgd en is mede opgericht door drs. Kennedy Tielman in zijn studententijd in Tilburg. Het begon allemaal min of meer als grap, maar ze zijn er nog steeds en hebben ondertussen al een indrukwekkende biografie.


Band

5

Ze speelden op nagenoeg alle edities van het Rotterdamse Zomercarnaval, waar ze tot twee maal toe de publieksprijs wonnen. Afgelopen jaar mochten ze zelfs het Zomercarnaval op het hoofdpodium afsluiten. Voor Kennedy Tielman heeft zingen op het Rotterdams Zomercarnaval nog een extra betekenis. In 1991 won hij daar als zanger het Tumba Festival en werd hij gekroond als tumbakoning. In 1994 wonnen ze dit Rotterdams festival wederom.

In 1994 brachten ze een salsaversie uit van de legendarische hit “Kon ik maar even bij je zijn” van Gordon. Later heeft een grote platenmaatschappij deze versie als single uitgebracht, wat de band een enorme naamsbekendheid heeft opgeleverd. Naast de vele platen en cd’s die ze tot nu toe hebben gemaakt is hun muziek ook te horen op diverse verzamelaars. Zo verscheen hun muziek in 2000 op verzamel-cd naast bijdragen van de salsa-iconen als Oscar d’León, Celia Cruz, Tito Puente, Grupo Galé en Ruben Blades. En een jaar later stonden ze op de verzamelaar van Festival Mundial naast o.a. Zuco 103 en Beef. Verder hebben ze het openingsnummer verzorgd voor de verzamelaar “World” van de Stichting Popmuziek Nederland en zijn ze te vinden op de cd van de Edammer Muziekdag.

Enkele jaren geleden stond Pegasaya al in het voorprogramma van “suavemente” merengue superster Elvis Crespo. Dat was blijkbaar goed bevallen, want afgelopen jaar hebben de muzikanten van Orquesta Pegasaya hem voor een volle Heineken Music Hall mogen begeleiden. Klik hier voor een impressie:

Orquesta Pegasaya was diverse keren te bewonderen op de Nederlandse, Belgische, Antilliaanse en Arubaanse televisie. Zo waren ze in Nederland o.a. te zien bij “Raymann is laat”, de “Soundmixshow” van Henny Huisman en “Nachtsuite” van Christine van der Horst. In België hebben ze een van de edities van het populaire tvprogramma van “Wendy (van Wanten) zoekt een man” volledig mogen opluisteren met hun muziek. Door de verscheidene hits waren ze ook op de eilanden vaak op tv te zien. Behalve in Nederland heeft de band ook optredens verzorgd in Engeland, Frankrijk, Luxemburg, België en Curaçao. Een succesvol en noemenswaardig privé optreden is vond plaats op de bruiloft van zangeres Edsilia Rombley met topmuzikant Tjeerd Oosterhuis, waar veel beroemdheden aanwezig waren.

Wist je dit al? De naam van de band Pegasaya verwijst naar een kleefkruid. Als je daar met je kleding langs loopt blijft het overal aan je hangen. Het is de bedoeling, dat dat ook gebeurt met hun muziek. Het feit dat ze al zo lang bestaan geeft aan dat de naam 25 jaar geleden goed gekozen is. Orquesta Pegasaya heeft een zeer breed repertoire en speelt zowel salsa, merengue, zouk als andere aanverwante muziek.

Kijk voor meer informatie op de website van Pegasaya - klik op


Interview

6

10 vragen aan…

DJ Andres Wie is DJ Andres? Ik ben geboren Haarlemmer en heb bij de Gemeentepolitie Haarlem gewerkt als hondengeleider. Daar leidde ik honden op voor o.a. het opsporen van verdovende middelen. In1996 ben ik begonnen met Cubaanse salsa en heb hiervoor ook op Cuba les genomen. In 1999 ben ik les gaan geven in Cubaanse salsa in Zaandam. In 2000 kwam ik terecht bij Club Así in Haarlem en raakte ik gefascineerd door de L.A.-stijl van Marlon Castillo, zoals hij die naar Europa heeft gebracht. In 2001 ging ik les geven in Schagen en in 2003 werd ik, samen met mijn partner Tonka, opgenomen in het docententeam van Club Así. Sinds 01 april 2005 ben ik samen met Tonka ook eigenaar van deze Haarlemse salsadansschool.

1

Waarom ben je dj geworden? Toen wij in 2001 startten met het organiseren van salsafeesten in Schagen, wilden we om de kosten te beheersen liever geen dure dj inhuren, maar wel kwaliteitsmuziek draaien. Zelf had ik inmiddels een uitgebreide verzameling van salsamuziek. Daarnaast was ik als leraar van de groep dansers ook bekend met het niveau van de groep en kon ik het tempo van de muziek daarop afstemmen. Uiteindelijk bleek dit een goede oplossing en zo heb ik mij als dj al snel verder kunnen ontwikkelen.

3

Wat is je favoriete muziek/artiest? Mijn favoriete muziek betreft latin muziek uit de periode New York 60/70. Ik kan helaas weinig concerten bijwonen vanwege een drukke agenda, maar dat hebben we opgelost door de artiesten dan maar naar Haarlem te laten komen om op te treden. Het concert van La 33 dat we hebben gehad was geweldig. Verder ben ik fan van Gerardo Rosales, die elke keer weer een goed optreden weet neer te zetten, met veel interactie met het publiek.

4

Wat is jouw top 5 van 2009? Hoe lang ben je al dj? In 2001 ben ik gestart met 1 maal per maand en inmiddels is dit uitgebreid naar meerdere keren per week.

2

1.

You're my everything - Ray Rodríguez

2.

En casa de Alfredo - Bobby Matos and the combo Conquistadores

3.

Epp Theme - The Echo Park Project

4.

Mambo with Me - Pucho and his Latin Soul Brothers (Rip a Dip)

5.

Cuando Suenan Los Cueros - Latin Giants of Jazz

5


Interview

7

9

Waar heb je zoal gedraaid? Ik heb gedraaid op buitenlandse festivals zoals Monaco, Aalborg, Athene, Berlijn, Besançon, Brussel, Cork, Dublin, Essen, London, Nottingham, Riga, Tallinn. In augustus 2007 was ik dj op het China Salsa congress in Beijing en in 2008 in St. Pierre op het tropische eiland Reunion bij Madagaskar. In Nederland heb ik een aantal vaste plekken. Natuurlijk het station in Haarlem, maandelijks bij Dos Bailadores in Leiden, in de zomermaanden bij Mango's Beachbar en in oktober het Haarlem Salsa Festival. Daarnaast heb ik in clubs, festivals en/of feesten gedraaid in Haarlem, Amsterdam, Amstelveen, Capelle a/d Ijssel, Delft, Alkmaar, Zandvoort, Heemskerk, Heemstede, Hilversum, Eindhoven, Scheveningen, Lelystad, Rijswijk, Wassenaar, Zaandam.

Wat wil je meegeven aan je publiek? Have fun and enjoy the music.

Wat is het hoogtepunt in je dj-carrière? Erg leuk was het eerste salsafestival van Monaco, omdat er flink was uitgepakt met veel luxe en we tevens de enige Nederlanders waren die dit festival toen bezochten. Een ander hoogtepunt was mijn optreden op het China Salsa Congress in Beijing, waar ik veel waardering kreeg voor mijn muziekkeuzes, en waarheen we met een groep van onze dansschool waren afgereisd.

Goede voornemens voor 2010? Wie slim is, versterkt z'n positie op de arbeidsmarkt en start nu met een cursus.

6

Heb je zelf nog iets toe te voegen? Latin muziek en dansfeesten in de huidige vorm kunnen alleen voortbestaan als we zorgen dat het blijft bestaan in een goede sfeer en harmonie. Hiervoor dienen we allemaal een steentje bij te dragen als organisatoren, dj's, artiesten en bezoekers. Het belangrijkste is, dat we uitdragen dat we plezier beleven aan de Salsawereld.

10

Meer weten? Klik op

- Advertentie -

7

Wat vind jij de belangrijkste kwaliteiten van een goede dj? Een goede dj heeft contact met zijn publiek en kijkt hoe hij de vloer gevuld kan houden, met deels bekende en deels nieuwe nummers, maar altijd dansbaar. Als dj is het je taak het publiek te vermaken en iedereen een plezierige avond te laten beleven.

8

Wil je razendsnel voor je werk of vakantie Spaans leren en beschik je over aardig wat discipline? Kies dan voor de Spoedcursus Spaans.


Dansschool

8

Said Achouiti

Salsa Contigo Begin jaren ‘90 nam Said Achouiti in Arnhem het initiatief om het salsadansen in een nieuwe, meer originele vorm te brengen. Hij volgde salsacursussen in Nederland en in New York en deed daarbij intensieve ervaring op in het uitvoeren van de verschillende Latijns-Amerikaanse dansen. Zijn internationale ervaring in de salsa bracht Said ertoe binnen de diverse stijlen zelf verschillende variaties te ontwikkelen. Hierdoor is hij in staat de salsa, bachata, zouk en son montuno in hun meest authentieke vorm toegankelijk te maken voor een breed publiek. In 1994 richtte hij zijn dansschool Salsa Contigo op en vanaf die tijd wordt daar lesgegeven in al deze Latijns-Amerikaanse dansvormen.

Sinds de start van zijn dansschool is het enthousiasme bij Said alleen maar toegenomen, dankzij de grote inzet en de snelle resultaten van zijn cursisten. Zijn Salsa Contigo Dance Company heeft op basis van dat enthousiasme in het voorbije decennium een grote vlucht genomen. Said heeft vele spraakmakende salsaparty’s en tot 2 keer toe de N.K. salsadansen in Arnhem georganiseerd. Op dit moment organiseert Said iedere eerste vrijdag van de maand de Salsa Party Rose's Salsa Lounge, met spetterende shows en top-dj's aan de Rijnkade 49 te Arnhem.

Rose's Salsa Lounge is het meest geliefde salsafeest in heel Gelderland. De authentieke, kleurrijke, zuidelijke sfeer van Rose's Lounge geeft elke keer weer een sfeervolle ambiance voor deze Salsa Nights. De ingebruikname in 2005 van Said’s nieuwe dansschool en salsacafé aan de Varkensstraat 4 te Arnhem, waar naast danslessen ieder weekend ook salsa-/themaparty's worden gehouden, kan als hoogtepunt van de afgelopen jaren gezien worden. Said’s blik blijft desondanks toekomstgericht. Nu en in de toekomst blijft Said een voortrekkersrol spelen in de Arnhemse salsawereld. Vanaf januari 2010 breidt hij het dansaanbod uit. Naast cursussen Salsa, Mambo on 2, Bachata en Zouk biedt Salsa Contigo ook Zumba, Hip Hop, Buikdans en Dance Express aan. Zo zal Salsa Contigo een echt danscentrum worden.

Meer weten? Klik op


9

Josie Neglia: Advanced Combinations 2 disk 8 Salsa instructie dvd-recensie door Fabio van SalsaIsGood De recensie is in het Engels, omdat de dvd dat ook is. This ThisDVD DVDwas wasproduced producedaafew fewyears yearsago agoand andconsequently consequently looks a bit dated today; but we should remember looks a bit dated today; but we should rememberthat that much muchofofwhat whatwe wesee seeininthe thesalsa salsaclubs clubstoday todayoriginated, originated, partly, partly,from fromthe theDVD DVDseries serieswhich whichJose Josepioneered pioneeredlong long ago. This is particularly true for ladies styling, and here ago. This is particularly true for ladies styling, and hereyou you can canenjoy enjoythis thisininitsitsoriginal originalform. form.The TheDVD DVDcontains contains11 11 turn turnpatterns, patterns,ofofclear clearLA LAstyle. style.The Theturn turnpatterns patternsare arefirst first demonstrated demonstratedtotocounting, counting,then thenbroken brokendown downfor forthe theman's man's part, part,then thenfor forthe thelady's lady'spart partand andfinally finallydanced dancedtotomusic music from from22different differentangles. angles.The Theproduction productionisisgood, good,the the dancing dancingtoo tooand andso soisisthe theexplanation. explanation.AAgood goodDVD DVDtoto learn a few 'classic' moves. learn a few 'classic' moves. Deze dvd bestellen? Klik op

- Advertentie -

Recensie


Locatie

10

Cuba Libre veilt crisisspullen voor goed doel Vanaf 27 januari nieuwe actie: het klusjesmenu

Restaurant Cuba Libre in Vijlen houdt woensdag 20 januari een veiling waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat. Het gaat om goederen die gasten hebben meegenomen tijdens de speciale crisisdagen van het restaurant. Daarbij kon worden onderhandeld over het eten. Uiteraard kon dat met geld maar ook in natura en met diverse gebruiksvoorwerpen.

Restaurant Cuba Libre introduceerde de crisisdagen op woensdag 4 maart 2009. Iedere woensdag konden gasten vanwege de crisis voor tien euro een eenvoudig crisismenu bestellen en bovendien kiezen voor het onderhandelingsmenu. Daarbij kon worden onderhandeld over de prijs van het eten. Uiteraard kon dat met geld, maar ook in natura en met diverse gebruiksvoorwerpen. Het onderhandelingsmenu sloeg meteen aan. Mensen kwamen met tweedehands televisies, stalampen of het aloude ruilmiddel spiegels naar het restaurant. Daar werd beoordeeld wat e.e.a. waard was en het geschatte bedrag werd afgetrokken van de uiteindelijke rekening. Inmiddels zijn er een kleine 50 voorwerpen verzameld, die tijdens de veiling worden gepresenteerd. Naast de voorwerpen konden mensen ook in natura diensten aanbieden. Zo gingen mensen vrijwillig de afwas in of serveerden ze zelf hun eten en drinken. Een van de hoogtepunten was het bezoek van een tiental dames uit Cadier en Keer.

Zij hadden cd´s met Cubaanse muziek gebrand, foto´s ingelijst en een gastenboek voor het restaurant gemaakt. In de loop van de avond hadden twee dames zich omgekleed als dienstmaagden en boden zij aan om in de bediening te gaan werken.


Locatie

11

Tot slot werd de eigenaar van het restaurant door twee dames op tafel gemasseerd. Een bijzondere avond, die tot veel bekijks leidde.

Restauranthoudster Mirjam Cigri is tevreden over de crisisdagen: “de woensdag was voor onszelf een crisisdag, maar met de actie kregen we de zaak regelmatig helemaal vol. Veel mensen kwamen ook speciaal voor het onderhandelen. Dat leverde bijzondere leuke taferelen op. Al met al was het een groot succes, maar het is weer tijd voor iets nieuws. Deze veiling, waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat, is een mooie afsluiting”.

Elke woensdagavond konden er ook ideeën worden aangedragen voor de beste aanpak van de crisis. Dit leverde honderden ideeën op, waarvan er één in de prijzen valt. Dat winnende idee wordt ook op 20 januari bekend gemaakt en wordt beloond met een gratis diner voor twee.

Cubaans restaurant Cuba Libre begint met een fotowedstrijd. Het is de bedoeling dat mensen de leukste, mooiste of de meest originele foto opsturen. Voor de website is het restaurant op zoek naar uiteraard mooie “plaatjes” van Cuba. Bijvoorbeeld van de stad Havana of mooie portretten van mensen. Maar het gaat ook om foto’s waar het thema Cuba of misschien wel Cuba Libre in terugkeert. Het hoeft dus niet alleen te gaan over het land en de mensen van Cuba. Uiteraard kan salsa een grote rol spelen in de keuze van de foto’s. De mooiste en origineelste foto’s worden beloond met een etentje voor 2 personen. Deze fotowedstrijd loopt tot 1 april 2010.

Vanaf woensdag 27 januari introduceert het restaurant het klusjesmenu. Gasten kunnen voor het verrichten van allerlei klusjes een forse korting krijgen op hun rekening. Dit kan van alles zijn: in de afwas werken, maar ook de vloer in de zaal alvast dweilen of de muren in de zaal weer eens van een nieuw likje verf te voorzien.

Meer weten? Klik op


13

Wie is…?

Steve The Orga Ongeveer anderhalf jaar geleden besloot Steve te doen wat hij al zo lang wilde: hij richtte zijn eigen salsaorganisatie op: La Grande Salsa. Feesten organiseren was niks nieuws voor Steve, hij deed het al jaren, maar nu was het dan officieel! Alles moest perfect zijn... daarom verzamelde hij een zeer professioneel team om zich heen. En nu al kan hij tevreden terugkijken: binnen een jaar wist hij zijn naam te vestigen in de salsascene.

Steve is een echte netwerker. Hij weet wat er in de salsa-scene speelt en kent veel mensen, heel veel. Hij kent de showdansers, dansschoolhouders en feest-organisatoren allemaal bij naam. Zelfs het grootste gedeelte van zijn bezoekers... En die persoonlijke aanpak maakt hem succesvol. La Grande Salsa heeft dan ook een grote groep vaste bezoekers, mensen die bij voorbaat al zeggen: ‘Als Steve weer een feest organiseert, ben ik erbij!’ Zelf danst hij gemiddeld 2 avonden per week. Daarbij doet hij vaak meerdere feesten op een avond aan. Wanneer hij op een feest binnenkomt – en dat gebeurt nooit onopgemerkt – springt hij in het rond, groet iedereen en maakt lol. Hij geniet van de mensen om zich heen. Feesten moeten voor hem vooral gezellig zijn, er moet lol gemaakt worden en de sfeer moet goed zijn. En als Steve iets in zijn hoofd heeft, dan zal het gebeuren… Met La Grande Salsa weet hij daarom elke keer weer een topfeest neer te zetten! Hij houdt ervan ‘de eerste’ te zijn en zoekt naar locaties waar nog nooit eerder een salsafeest is gehouden.

Zo heeft hij inmiddels een wijnboerderij, de oude Schipholtoren, een kerk (Sint Josephkerk-Orangerie) en het grootste binnenvaartschip van Europa weten te regelen. Daar vond op 3 oktober het eerste Salsaboot festival plaats: het grootste latin festival op het water van Europa. Steve vraagt veel van zichzelf, zijn dj’s, zijn team én de showgroepen. En dat is te merken. La Grande Salsa biedt een totaalconcept, waarbij garderobe, wc en één welkomstdrankje zijn inbegrepen. Voor aanvang van een feest zijn er vaak workshops van topdansers te volgen. Daarnaast kun je nog een hapje eten, loungen of de salsabazar bezoeken, met zijn kleding, sieraden, dansschoenen en nog veel meer... De voorbereidingen voor de komende Salsaboot Queensnight zijn in volle gang. De line-up is al rond. Er zullen diverse top dj’s uit binnen- en buitenland aanwezig zijn en ook verklapt Steve alvast dat er twee livebands zullen optreden. Wie dit zijn... dat is nog geheim. Houd de website dus in de gaten.

Steve’s webite bezoeken? Klik op


Bootcamp

14

Bailando Salsa - bootcamp

Salsa Cubana Bootcamp op zaterdag 30 januari 2010 Dansschool Bailando Salsa uit Berlicum organiseert op zaterdag 30 januari 2010 voor alle liefhebbers 4 workshops Cubaanse Dans. Deze workshops zullen worden verzorgd door gastdocent Rafaël Mauricio Martinez en zijn assistente Maritza. Beiden werkzaam voor Dansschool Cuban Rhythm uit Santiago de Cuba. Docent Rafael Mauricio Martinez Rafael is dans- en sportleraar aan de sportacademie van Santiago de Cuba. Sinds 1995 neemt hij regelmatig deel aan dansgroepen die optredens verzorgen in de typische Cubaanse muziek zoals de danson, son, mambo, chachacha, pilón, rumba, salsa en rueda de casino. Zowel op provinciaal als op nationaal niveau heeft hij in de laatste 10 jaar diverse prijzen gewonnen. Sinds 2007 is hij tevens dansleraar voor Dansschool Cuban Rhythm uit Santiago de Cuba. Een organisatie die vanuit Nederland reizen naar Cuba organiseert met name gericht op dans en muziek.

Maritza Aldama Fernandez Maritza is de lesassistente van Rafaël en de contactpersoon voor Cuban Rhythm in Santiago de Cuba.


Bootcamp

15

De Deworkshops workshopsworden wordenininhet hetEngels Engelsgegeven. gegeven. Locatie Locatie Muziekzaal Muziekzaalvan vanCultureel CultureelCentrum CentrumDen DenDurpsherd Durpsherd Kerkwijk Kerkwijk61 61 5258 5258KB KBBerlicum Berlicum Programma Programma 09.30 09.30uur uur––10.15 10.15uur uurontvangst ontvangstdeelnemers deelnemers 10.30 uur – 11.30 uur workshop Salsa 10.30 uur – 11.30 uur workshop SalsaCubana(Intermediate) Cubana(Intermediate) 11.30 11.30uur uur––11.45 11.45uur uurpauze pauze 11.45 11.45uur uur––12.45 12.45uur uurworkshop workshopSon Son(alle (alleniveaus) niveaus) 12.45 uur – 13.45 uur lunch 12.45 uur – 13.45 uur lunch 14.00 14.00uur uur––15.00 15.00uur uurworkshop workshopSalsa SalsaCubana Cubana(Advanced) (Advanced) 15.00 15.00uur uur––15.15 15.15uur uurpauze pauze 15.15 15.15uur uur––16.15 16.15uur uur workshop workshopRueda Rueda(intermediate/advanced) (intermediate/advanced) Afterparty Afterparty De Delaatste laatsteworkshop workshopeindigt eindigtcirca circa16.15 16.15uur. uur.Aansluitend Aansluitendzal zaltot tot18.00 18.00uur uureen een korte gezellige afterparty worden gehouden waarbij je in de gelegenheid wordt korte gezellige afterparty worden gehouden waarbij je in de gelegenheid wordt gesteld gesteldom omnog nogeven evenwat watna natetepraten, praten,ervaringen ervaringenuit uittetewisselen, wisselen,tetedansen, dansen,tete borrelen borrelenofofgewoon gewoonlekker lekkeruit uitteterusten. rusten. Informatie Informatieen eninschrijving inschrijving Dansschool DansschoolBailando BailandoSalsa Salsa www.bailandosalsa.nl www.bailandosalsa.nl 0412-479182 0412-479182 06-20006377 06-20006377

Kosten Kostenvoor voordeelname deelnameCubaanse CubaanseBootcamp Bootcamp Bij inschrijving voor 1 workshop bedragen Bij inschrijving voor 1 workshop bedragende dekosten kosten Bij inschrijving voor 2 workshops bedragen de Bij inschrijving voor 2 workshops bedragen dekosten kosten Bij Bijinschrijving inschrijvingvoor voor33workshops workshopsbedragen bedragende dekosten kosten Bij Bijinschrijving inschrijvingvoor voor44workshops workshopsbedragen bedragende dekosten kosten De Dekosten kostenvoor voorde delunch lunchbedragen bedragen€€12,50 12,50per perpersoon. persoon.

Klik voor meer informatie op

€€15,00 15,00per perpersoon. persoon. €€25,00 per 25,00 perpersoon. persoon. €€35,00 35,00per perpersoon. persoon. €€45,00 45,00per perpersoon. persoon.


Oproepen

17

Op zoek naar… In december 2009 hebben we onze eerste (test) editie uitgegeven van het nieuwe Latin E-magazine. De reacties waren erg positief. De afgelopen weken hebben zich veel nieuwe abonnees aangemeld. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee! We vullen het magazine maandelijks met achtergrondartikelen en leuke weetjes. Daarnaast is er ook ruimte voor jullie eigen inbreng. Heb je zelf ook interessant nieuws, ben je op zoek naar een danspartner, heb je een leuke ervaring meegemaakt in de latin-scene, ben je op vakantie geweest en wil je ons publiek dat vertellen d.m.v. een verslag, heb je lekker Caribisch recept, of heb je een ander leuk idee? Laat het ons weten!

Relevante, latingerelateerde artikelen plaatsen we graag. Ook andere feedback en opbouwende kritiek stellen we erg op prijs. Goed is leuk, maar het kan altijd beter, en jullie suggesties zijn van harte welkom. Het is de bedoeling om het Latin Emagazine minimaal 1 keer per maand uit geven. De deadline voor inzendingen is rond de 5e van elke maand. Het magazine wordt dan tussen de 10e en de 15e gepubliceerd. Artikelen en reacties kunnen worden verzonden naar: emagazine@salsainfo.nl

Wist je dat… … we onder onze abonnees regelmatig prijzen verloten? Er zijn maand-, kwartaal- en hoofdprijzen en de prijzenpot wordt nog regelmatig bijgevuld.

De prijswinnaars worden maandelijks in het magazine gepubliceerd, en ontvangen natuurlijk rechtstreeks bericht per e-mail. Nieuwsgierig wat er zoal te winnen valt?

Omdat smaken nu eenmaal verschillen, mogen de winnaars zelf hun prijs kiezen uit het beschikbare prijzenpakket.

Klik dan hier


18

Uitgaanstips


Latin E-magazine, januari 2010  

Latin E-magazine, met info over latin events, salsa, merengue, dj's, bands, reizen, party's enz.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you