Page 1

POULTRY INFO MEI 2013

Voorwoord Beste pluimveehouder, Tot op heden zien we in Vlaanderen, Wallonië en in mindere mate in Noord-Frankrijk een heropleving van investeringen in nieuwe pluimveestallen. Nieuwe stallen betekenen vooruitgang op vlak van ventilatie,verwarming, recuperatie van warmte, isolatie,... Alles dient erop gericht te zijn de produktiekosten zoveel mogelijk te beperken en de behaalde technische en financiële resultaten te maximaliseren. We hadden het genoegen u uit te nodigen op een drukbijgewoonde opendeurdag in Komen. We staan hierbij stil bij de genomen inspanningen om het warmteverlies in de stal te beperken. De continu-meting van het CO2-gehalte in de stal, leert ons hoe strikt de wettelijke norm van 3000 ppm CO2 wel is en zeker bij de opstart van kuikens in het koudere seizoen.

Veel Volk op de opendeurdag bij de Familie Ir. E. Hermy Clarisse- alaimo in komen Op 15 maart was Quartes één van de hoofdsponsors op de opendeurdag bij de familie Clarisse in Komen. Quartes levert kern voor tarwe-inmenging voor 50.000 kuikens op dit bedrijf. Meestal wordt een opendeurdag georganiseerd bij de ingebruikname van één nieuwe stal, hier gaat het over twee nieuwe stallen met een oppervlakte van 1.800 m2 per stuk. WAT SPRINGT IN HET OOG OP DIT BEDRIJF ? Het gebouw De meeste braadkippenstallen hebben momenteel een breedte van 24 meter of meer, de familie Clarisse koos voor een breedte van 25,4 meter. De sterkte van de spanten houdt rekening met de mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen op het dak. De betonpanelen werden voor de spanten geplaatst om geen koudebruggen te krijgen. Er is gekozen voor ventilatoren in de nok en in de kopgevel. De luchtinlaat bestaat uit verborgen ventielen in de zijgevels en ventielen in de kopgevel. Bemerk de afwerking tot in de details. De constructeur tracht koudebruggen te vermijden.

We staan stil bij twee gevreesde virusziektes bij pluimvee nml : infektieuze bronchitis en reo virusinfektie. We onderzoeken mogelijkheden ter preventie. Ten slotte geven we u kort zicht op het voorkomen van salmonella op de bedrijven. We wensen u veel leesplezier en wensen de talrijke bezoekers van de opendeurdag nog eens te bedanken voor hun sympathie en belangstelling. De redactie

vervolg zie pagina 2

Veevoeder met meerwaarde


Veel volk op de opendeurdag bij de Familie Clarisse- Alaimo in Komen 

Ir. E. Hermy

vervolg van pagina 1

- De ventielen worden ingegoten in de betonpanelen, met extra aandact voor de isolatie rond de ventielen - De ventilatoren in de kopgevel worden geplaatst in een uitsparing in de betonwand met extra aandacht voor de afdichting , er is een afkisting voorzien rond de ventilatoren. - Isolatiepanelen van het plafond in één stuk, goed aaneensluitend - Goed afsuitende poorten en deuren - Dakgoten aan stal houden muur droog en minder warmteverlies. De verwarming

Hoe koudebruggen uitsluiten? In de meeste braadkippenstallen merken we plaatsen die gevoelig zijn voor condensatie, het gaat om plaatsen die sterker afkoelen dan de rest van de stal, het gaat om de directe omgeving van kleppen en ventielen, de omgeving van de toegangspoort, zichtbare spanten in de stal,..... Indien warme en vochtige stallucht in contact komt met een kouder oppervlak krijgen we condensatie. Recent onderzoek van het provinciaal onderzoekscentrum van Geel toont de problematiek van koudebruggen aan. De detectie van koudebruggen gebeurt met een “warmtecamera” in de verwarmde stal voor het opzetten van de kuikens. Men maakt infrarood beelden van de wanden, de vloer,..... de kleur van het oppervlak verklapt de temperatuur van deze plaats. We krijgen een foto van bijvoorbeeld de zijwand van de stal, de warmste plaatsen zijn geel ( wand tussen spanten), koudere plaatsen kleuren rood tot zwart ( overgang wand en plafond, omgeving van ventielen).

Elke stal beschikt over 4 verwarmingskachels, “Holland Heaters” die gestookt worden met gas; luchttoevoer en luchtafvoer gebeuren via flexibele afvoerbuizen , geen vermenging van verbrandingsgassen met de stallucht. Na de ronde valt het reinigingswerk van deze kachels mee en kan op één uur uitgevoerd worden per kachel.

De voornaamste verliesposten van warmte zijn :

Meting van het CO2-gehalte in de stal :

- De muren: gemetste muren zijn vervangen door geïsoleerde betonpanelen, de plaatsing van de panelen in de spanten of voor de spanten maakt een belangrijk verschil - Ventielen of kleppen kunnen vaak niet volledig dicht, ook de omtrek van het ventiel zorgt voor warmteverlies - De isolatie van het plafond sluit niet goed aan, kieren tussen panelen - Nok en nokventilatoren zijn onvoldoende geïsoleerd - Gevelventilatoren - Poorten en deuren - Zone van vloer dicht bij zijwand stal

Een norm van 2000 ppm is het beste voor de kuikens, wettelijk mogen we niet hoger dan 3000 ppm, toch blijft dit in de eerste week een kritiek punt. De kachels zijn geen oorzaak van CO2-produktie in de stal, de kuikens zijn de enige CO2-producenten. Uit onderzoek en op basis van de waarden van dit bedrijf blijven we onder de norm de eerste levensweek, naderhand dienen we de minimumventilatie aan te passen.

Wat zijn de voornaamste maatregelen in deze stal om koudebruggen te vermijden ? - De geïsoleerde betonpanelen staan aan de binnenzijde van de spanten met uitzondering van de kopgevel en deze sluiten goed aan op elkaar - De wandisolatie en de dakisolatie overlappen elkaar, geen verlies tussen wand en plafond

Werken zonder uitladen en met een relatief lage bezetting: Vergunningsvoorwaarden en sanitaire overwegingen liggen aan de basis om te werken met een relatief lage bezetting bij opzet : nml. 16 kuikens per m2. Dit zorgt er evenwel voor dat men de gemiddelde dagelijkse groei kan maximaliseren, de voederconversie laag kan houden en toch de verdienste per vierkante meter op peil kan houden. Veel succes met de nieuwe, prachtige installatie


IB en Reovirus als oorzaak van natte stallen. Inleiding Gedurende de winterperiode worden kwekers en dierenartsen vaak geconfronteerd met tomen vleeskippen die nat komen te liggen. De oorzaken zijn velerlei zoals ventilatie, darmstoornissen of virale infecties. Over deze laatste boosdoeners willen wij het hebben in dit artikel.

Dr. P. Zwaenepoel

en kruisimmuniteit geeft. De enting geeft goed resultaat op voorwaarde dat die correct wordt toegepast zoals beschreven in een vorige Poultry Info. Een goede ontsmetting tussen de rondes door en goede biosecurity tijdens de ronde dragen bij tot het welslagen van de IB bestrijding.

Reovirus Infectieuze bronchitis Dit coronavirus is verantwoordelijk voor meerdere symptomen afhankelijk van de stam, de leeftijd van de dieren, de aangetaste organen en de secundaire infecties. De standaardstam is M41 en infecteert vooral het ademha- verdikte slijmlaag in ademhalingsstelsel lingsstelsel bij jonge kippen. Dit leidt tot dieren die snotteren, niezen en regelmatig merkt de kweker “dikke koppen” op. Secundaire infecties met E. coli leiden tot luchtzakontsteking en ettervorming alom zodat de sterfte significant toeneemt. Het virus verspreidt zich snel via lucht en mest. Bij leghennen zijn de symptomen als volgt : ademhalingsstoornissen, daling van de leg, valse legsters en afwijkende eieren. Het virus kent echter talrijke varianten met een verschillend aanknopingspunt en belangrijk hierbij zijn de stammen met een tropisme voor de nieren. Men spreekt van nefropathogene IB stammen waarbij de nierschade zo groot is dat hun functie volledig verstoord is. De uitval kan hoog oplopen en de stallen komen op korte tijd zeer nat. De belangrijkste varianten zijn : 4/91,D274,D1466,Italy-02 en QX. Deze laatste is bekend voor ademhalings- en nierproblematiek. Aangezien we hier te maken hebben met een virale besmetting is behandeling onmogelijk want met antibiotica bestrijden we enkel de bacteriële complicaties. Bij een vermoeden van IB is het belangrijk om aan de hand van tests de IB variant te detecteren. Dit kan door serologisch bloedonderzoek en/of door virusisolatie uit swabs. De kennis van de variant is één zaak maar naar de toekomstige rondes toe is het noodzakelijk om een goede vaccinatiestrategie uit te dokteren. Klassiek moet er geënt worden met levende vaccins op dag 1 met een herhalingsenting rond dag 14. Afhankelijk van de geïsoleerde stam moet een vaccinstam gekozen worden die identiek is aan de veldstam of er op zijn minst dicht bij aanleunt

Zoals bij IB bestaat het Reovirus uit talrijke varianten. Klassieke Reovirusinfecties worden geässocieerd met “ virale tenosynovitis” en daarmee bedoelen we ontsteking en zwelling ter hoogte ontsteking ter hoogte van de hak van de hakpezen. Dieren manken en behalen uiteindelijk ondermaatse resultaten. Het virus wordt eveneens als mogelijke veroorzaker beschouwd van MAS zijnde malabsorptie syndroom met natte stallen tot gevolg en een verhoogde kans op femurkopnecrose en andere vormen van beenderzwakte door de slechte benutting van mineralen en sporenelementen. Sedert 1998 is er een belangrijke variant opgedoken voor het eerst in Polen met als symptomen : verhoogde uitval, bewegingsstoornissen, malabsorptie en een ontstekingsbeeld in verschillende organen zoals lever, kliermaag en hartzakje. Vanaf dan spreekt men van ERS of Enteric Reovirus Strain ook “Poolse Reo” genoemd. De economische gevolgen situeren zich vooral op vlak van technische parameters: verhoogde sterfte, slechte groei en voederconversie, verhoogde afkeuringen en onderdrukte immuniteit met secundaire infecties tot gevolg. De tomen hebben een slechte jeugdgroei, zijn niet uniform en het strooisel komt snel nat. Deze letsels waren zo ernstig dat de farmaceutische industrie zich op deze variant heeft gefocust wat geleid heeft tot de ontwikkeling van een specifiek ERS vaccin dat ingezet wordt bij opfok moederdieren. Dit vaccin samen met de bovenvermelde hygiënemaatregelen op het braadkippenbedrijf leiden gegarandeerd tot een efficiënte reductie van Reovirusinfecties op de bedrijven.


Overzicht van  de  aanwezigheid  van  salmonella  bij  braadkippen     Overzicht   de  aanwezigheid  van  salmonella   bij  braadkippen     oVerziCHt Van devan   aanWezigHeid Van salmonella   bij braadkippen   We  bekijken  6  maand  en  we  gaan  na  hoeveel  positieve  stalen  we  vinden  op  de  Belgische   We   bekijken  6  maand  e.  n   e  gaan   na  hoeveel   ositieve    stalen  we  vinden  op  de  Belgische   braadkippenbedrijven   (  swtalen   afgeleverd   bij  pLavetan)   We bekijken 6 maanden en we gaan na hoeveel positieve stalen we vinden op de Belgische braadkippenbedrijven. braadkippenbedrijven   .  (  stalen   afgeleverd   bij  Lavetan)     (stalen afgeleverd bij   Lavetan)  

              We bekijken het percentage stalen dat positief is voor salmonella enteritidis of typhimurium We  bekijken  het  percentage  stalen  dat  positief  is  voor  salmonella  enteritidis  of  typhimurium   We  bekijken  het  percentage  stalen  dat  positief  is  voor  salmonella  enteritidis  of  typhimurium   In de maand october vonden we 1/200 stalen positief voor SE en ST, In  de  vinden maand  owe ctober   vonden   we  voor 1/200   stalen   gemiddeld over 6 maand 0,2 % positief SE en STpositief  voor  SE  en  ST,  gemiddeld  over  6  maand  vinden   In   m% aand   october   vonden   we  d0e  ,2    positief   voor   SE  en  Sw T  e  1/200  stalen  positief  voor  SE  en  ST,  gemiddeld  over  6  maand  vinden   we  0,2  %  positief  voor  SE  en  ST  

 

QUARTES Kapellestraat 70 9800 Deinze T 0032(0)9 381 32 00 F 0032(0)9 386 85 13 www.quartes.com verantw. uitgever: F. Boone

Veevoeder met meerwaarde

Poultry Info - Mei 2013  

QUARTES Poultry Info

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you