Page 1

Τεύχος

24

ÎÆÕ¼ÕÐÊÐ

   Á Ð 0ÆÏ   Æ Õ Æ Ô ¡ Ù  Â ÖÂÕΗ αλήθεια για τις δίαιτες οµ’αδας αίµατος


œÆÏÐÁ Αδυνάτισµα σύµφωνα µε την οµάδα αίµατός σας; Αφήστε το καλύτερα...

Σύµφωνα δε πάντα µε τη θεωρία περί διατροφής και οµάδας αίµατος, η κατανάλωση οσπρίων µπορεί να προκαλέσει δυσµενέστατες επιπτώσεις στο µυϊκό ιστό των ατόµων µε οµάδα αίµατος Ο, µέσω κάποιων πρωτεϊνικών

Κατά καιρούς, διάφορες ανατρεπτικές θεωρίες γύρω από τη διατροφή

µορίων που εµπεριέχουν και είναι γνωστά µε το όνοµα λεκτίνες.

έχουν κάνει τον γύρο του κόσµου, αναζητώντας «υποστηρικτές».

Οι λεκτίνες πράγµατι υφίστανται στην πλειονότητα των φυτικών

Μια από τις πιο διαδεδοµένες θεωρίες, της οποίας βιβλία έχουν

τροφών (ιδιαίτερα στα όσπρια), και εµφανίζουν ισχυρή αλλεργιογόννο

µεταφραστεί σε πολλές γλώσσες, είναι αυτή του Peter D’Adamo

δράση που έχει πιστοποιηθεί, µέσω ερευνών, εδώ και χρόνια.

που πηγάζει από την ιστορία της εξέλιξης του ανθρώπινου είδους και υποστηρίζει ότι οι διατροφικές µας απαιτήσεις καθορίζονται σε σηµαντικό βαθµό από την οµάδα αίµατός µας. Παράλληλα, η εν λόγω θεωρία παρουσιάζεται από ορισµένους ένθερµους υποστηρικτές της ως ιδανικό πρόγραµµα διατροφής για «αβίαστη» απώλεια βάρους… Ας δούµε λοιπόν, από κοντά, κάποιες από τις θέσεις της θεωρίας του

Όµως, δεν πρέπει να ξεχνάµε πως το µούλιασµα των οσπρίων (που όλοι κάνουν πριν τα µαγειρέψουν), καταστρέφει τα 2/3 των λεκτινών τους, ενώ η περαιτέρω µαγειρική τους παρασκευή µε βρασµό, «εξουδετερώνει» κάθε ίχνος λεκτίνης που έχει αποµείνει.

Peter D’Adamo, αποφοίτου ενός πραγµατικά αξιόλογου κολεγίου της Αµερικής, του Bastyr College.

Από την άλλη µεριά, αν τα όσα ισχυρίζεται η θεωρία σχετικά µε την

Ο D’adamo ισχυρίζεται πως τα άτοµα που ανήκουν στην οµάδα

κατανάλωση των οσπρίων και την οµάδα αίµατος Ο είναι βάσιµα, γιατί

αίµατος Ο, πρέπει να σιτίζονται µε βάση το κρέας και να αποφεύγουν

δεν παρουσιάζεται ως στοιχείο τεκµηρίωσης µια µυϊκή βιοψία

τροφές όπως τα όσπρια. Η θέση όµως αυτή ανατρέπει δεδοµένα

(µέθοδος που χρησιµοποιείται ευρύτατα σήµερα σε πολλές έρευνες)

πολύχρονων επιστηµονικών ερευνών, όπως και την έννοια του

που να δείχνει τις πιθανές µυϊκές αλλοιώσεις που συνεπάγεται

µοντέλου της µεσογειακής διατροφής.

η κατανάλωση οσπρίων σε άτοµα οµάδας αίµατος Ο; Σε άλλο σηµείο, η θεωρία και πάλι «µένει µετέωρη» όταν υποστηρίζει

Και το λέµε αυτό, διότι, σύµφωνα µε αυτή την

πως τα άτοµα µε οµάδα αίµατος Ο έχουν την τάση να µην παράγουν

θεωρία, το µεγαλύτερο ποσοστό του γενικού

αρκετό ιώδιο. Ως γνωστόν όµως, το ιώδιο (όπως και όλα τα υπόλοιπα

πληθυσµού (που είναι αυτό µε οµάδα αίµατος Ο),

ιχνοστοιχεία) δεν παράγεται από τον οργανισµό του ανθρώπου αλλά

οδηγείται στην αντίληψη ότι το µεσογειακό µοντέλο διατροφής, που προτείνει το κόκκινο κρέας λίγες φορές το µήνα, είναι ακατάλληλο διατροφικό σχήµα. Επίσης, η θεωρία υποστηρίζει πως στη διατροφή µας πρέπει να έχουµε συχνά το κρέας, παρόλο που εκατοντάδες επιστηµονικά τεκµηριωµένες µελέτες υποδεικνύουν πως η συχνή κατανάλωση κόκκινου κρέατος είναι άµεσα συνδεδεµένη µε πολλές µορφές καρκίνου αλλά και µε άλλα χρόνια εκφυλιστικά νοσήµατα…

το λαµβάνουµε κυρίως µέσω της διατροφής µας… Η θεωρία υποστηρίζει ακόµα πως τα γαλακτοκοµικά δεν αποτελούν κατάλληλη επιλογή σίτισης για άτοµα µε οµάδα αίµατος Α. Πως µπορεί όµως κάτι τέτοιο να τεκµηριωθεί και να οφείλεται πράγµατι στις λεκτίνες, όταν γνωρίζουµε πως ένα ποσοστό 10-12% των ατόµων της Καυκάσιας φυλής θα ανακουφιστεί ούτως ή άλλως από την διακοπή των γαλακτοκοµικών, ασχέτως οµάδας αίµατος, µιας και παρουσιάζει δυσανεξία στη λακτόζη; Και βέβαια να τονίσουµε εδώ ότι σε άλλες φυλές το ποσοστό εµφάνισης δυσανεξίας στη λακτόζη ξεπερνά το 80%!


œÆÏÐÁ Η θεωρία περί λεκτινών

Η αδιάσειστη απόδειξη Ίσως όµως η ισχυρότερη απόδειξη ότι θεωρίες τέτοιου τύπου

Η βασικότερη λοιπόν αµφισβήτηση που εκφράζει το σύνολο της επιστηµονικής κοινότητας απέναντι σε αυτή τη θεωρία, δεν αφορά απλά τις λεκτίνες, που πράγµατι υπάρχουν στην πλειονότητα των τροφών, και σε ορισµένες περιπτώσεις µάλιστα έχουν συσχετισθεί και

πρέπει να φιλτράρονται καλύτερα πριν δουν το φως της δηµοσιότητας, να έρχεται µέσα από την απλή σκέψη που πρώτος διατύπωσε ο ιδρυτής του τµήµατος ∆ιατροφής της σχολής ∆ηµόσιας υγείας του Χάρβαρντ, Frederick Stare.

µε την συχνότητα εµφάνισης ινσουλινοεξαρτώµενου διαβήτη και ρευµατοειδούς αρθρίτιδας (µέσω συγκεκριµένων ανοσοβιολογικών µηχανισµών), αλλά το αν και κατά πόσο η δράση αυτών των ουσιών σχετίζεται και διαφοροποιείται ανάλογα µε την οµάδα αίµατός µας.

Αυτός υποστήριξε, πολύ απλά, πως αν µια τέτοια θεωρία έκρυβε αλήθειες, η ανθρώπινη φυλή (από την στιγµή που εδώ και χιλιάδες χρόνια δεν ακολουθεί τις διατροφικές «οδηγίες» αυτής της θεωρίας)

Άλλωστε, ας µην ξεχνάµε πως ο ανθρώπινος οργανισµός δεν είναι

θα έπρεπε να είχε εξαφανισθεί, µέσω ανεπανόρθωτων επιπλοκών

πάντα έρµαιο των λεκτινών, αλλά όταν χρειάζεται προβάλλει

που θα συνεπάγετο η οφειλόµενη στις λεκτίνες συγκόλληση των

ισχυρότατη άµυνα δεσµεύοντας αυτές τις ουσίες, µε την βοήθεια

ερυθρών αιµοσφαιρίων!

συγκεκριµένων ολιγοσακχαριτών.

Όπως λοιπόν τονίζουµε σε κάθε τεύχος

Τελικά, έχει βάση αυτή η θεωρία;

που αφιερώνουµε στον έλεγχο βάρους, αν κάποιος θέλει να ελέγξει µε σωστό τρόπο τα περιττά κιλά, θα πρέπει να τροποποιήσει

Ορισµένα σηµεία της θεωρίας του Peter D’Adamo αναφέρονται

σταδιακά τις διατροφικές του συνήθειες και

πάντως σε πραγµατικά επιστηµονικά στοιχεία, όπως για παράδειγµα

να κατανοήσει πως αυτό που παχαίνει δεν είναι

το γεγονός ότι άτοµα µε οµάδα αίµατος Α έχουν στατιστικά χαµηλή

οι λεκτίνες ή το ότι δεν τρώει βάσει της οµάδας

έκκριση του ενζύµου αλκαλική φωσφατάση (συγκεκριµένα του

αίµατός του, αλλά η υπερβολή, η συνολικά

εντερικού ισοενζύµου), όµως και πάλι οι συσχετίσεις µε διατροφικές

«κακή» διατροφή και βέβαια η ταύτιση του

οδηγίες δεν είναι τεκµηριωµένες…

διεξόδου από το καθηµερινό στρες, µε το

Η δε πολύπλευρη εµπορική εκµετάλλευση όλης αυτής της θεωρίας (δεκάδες συµπληρώµατα διατροφής συγκεκριµένης φίρµας, ειδικά εγχειρίδια, κλπ) «αδυνατίζει» ακόµα περισσότερο τις όποιες επιστηµονικές βάσεις µπορεί να υπάρχουν σε κάποια σηµεία της θεωρίας.

πλούσιο σε λίπος, ζάχαρη ή/και αλάτι, φαγητό…


œÆÏÐÁ 1 ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α

ΠΡΩΙ

Φασολάδα Tυρί ανθότυρο ή κατίκι ∆οµοκού

Γάλα ηµιαποβουτυρωµένο Φρυγανιές ολικής αλέσεως µε λίγη µαργαρίνη τύπου soft & µέλι ή µαρµελάδα εναλλακτικά Γιαούρτι ηµιαποβουτυρωµένο Μπάρα δηµητριακών έως 90 θερµίδες

∆ΕΚΑΤΙΑΝΟ Φρούτο εποχής

ΜΕΣΗΜΕΡΙ

Ψωµί ολικής αλέσεως – µία φέτα 1 ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α Κοτόπουλο σχάρας Κρύα φάβα µε κάπαρη Σαλάτα µε λαχανικά εποχής και ελαιόλαδο

ΑΠΟΓΕΥΜΑ φρούτο εποχής

ΒΡΑ∆Υ

1 ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α Ψάρι γλώσσα ψητό Σαλάτα µε λαχανικά εποχής και ελαιόλαδο Ψωµί ολικής αλέσεως 1 ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α Ριζότο µε θαλασσινά

Γιαούρτι ηµιαποβουτυρωµένο ∆ηµητριακά προγεύµατος χαµηλά σε λίπος και ζάχαρη Φρούτο επιλογής εναλλακτικά Κολοκυθόσουπα

Σαλάτα µε λαχανικά εποχής και ελαιόλαδο 1 ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α Μπάµιες λαδερές Τυρί ανθότυρο ή κατίκι ∆οµοκού

Σάντουιτς µε γαλοπούλα και τυρί χαµηλών λιπαρών

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ – 2 ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 2 – 3 Μπισκότα µε ροδόνερο

Ψωµί ολικής αλέσεως 1 ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α Αρνάκι κοκκινιστό Σαλάτα µε λαχανικά εποχής και ελαιόλαδο 1 ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α Μπιφτέκια σχάρας Σαλάτα µε ρόκα και αγκινάρα Ρύζι πιλάφι ως γαρνιτούρα

Το πιο πάνω µενού αποτελεί εβδοµαδιαίο υπόδειγµα ισορροπηµένης διατροφής για έλεγχο βάρους. ∆εν αναγράφονται ποσότητες σε γραµµάρια, κάτι που θα οδηγούσε σε µεταλλαγή του πλάνου διατροφής σε εξατοµικευµένο πρόγραµµα, γεγονός που επισηµαίνεται πως πρέπει να αποτελεί µέριµνα µόνο του διαιτολόγου σας. Κωνσταντίνος Ξένος Κλινικός ∆ιαιτολόγος - ∆ιατροφολόγος M.Sc. M.Sc. in Nutritional Medicine - University of Surrey Αντιπρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου ∆ιατροφής ∆ιευθυντής τµήµατος Γονιδιακής ∆ιατροφής & Έρευνας Θρέψης «Ευρωκλινική Αθηνών» www.yourdietitian.gr Το περιεχόµενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευµατική ιδιοκτησία του Οµίλου Σούπερµάρκετ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ και απαγορεύεται η αναδηµοσίευση µέρους ή του συνόλου τους µε οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια της εταιρείας.


œÆÏÐÁ Ριζότο µε θαλασσινά

ΥΛΙΚΑ για 4 άτοµα 250 γρ. ρύζι για ριζότο 80 ml λευκό κρασί 60 ml ελαιόλαδο 700 ml ζωµό (ή νερό) ζεστό 1 κρεµµύδι ψιλοκοµµένο Μία σκ. σκόρδο ψιλοκοµµένη 400 γρ. κατεψυγµένο µείγµα θαλασσινών Σαφράν Αλάτι – πιπέρι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ Σε µια κατσαρόλα, σοτάρω το κρεµµύδι, το σκόρδο και τα θαλασσινά. Ρίχνω και το ρύζι και σοτάρω λίγο ακόµη. Σβήνω µε το κρασί, χαµηλώνω τη φωτιά και προσθέτω λίγο-λίγο τον ζωµό, µέχρι το ρύζι να πιεί όλα του τα υγρά. Αλατοπιπερώνω και πασπαλίζω µε σαφράν. Αν θέλω, µπορώ να προσθέσω και ανάµεικτα βραστά λαχανικά.

Τις συνταγές που περιέχονται στο Μενού, έχει δηµιουργήσει και επιµεληθεί ο σεφ Γιάννης Γκελντής. Περισσότερες πληροφορίες στο www.gelntis.gr

Χρόνος προετοιµασίας: 10 λεπτά Χρόνος µαγειρέµατος: 25-30 λεπτά Μέση ενεργειακή αξία ανά 100gr: 146 kcal


œÆÏÐÁ ΑρνάκιΝτάµπλινγκς κοκκινιστό

ΥΛΙΚΑ για 4 άτοµα 1 κιλό αρνί κοµµένο σε µερίδες 4 καρότα 1 µεγάλο κρεµµύδι 2 πράσα 2 σκ. σκόρδο Λίγο θυµάρι Λίγο δεντρολίβανο 2 φύλλα δάφνης 60 ml ελαιόλαδο 200 ml κόκκινο κρασί 200 γρ. χυµό τοµάτας 1,5 λίτρο νερό 40 γρ. αλεύρι Αλάτι – πιπέρι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ Πλένω καλά το κρέας και καθαρίζω τα λαχανικά. Χοντροκόβω το πράσο, τα καρότα και το κρεµµύδι. Σε µια κατσαρόλα, τσιγαρίζω καλά το κρέας από όλες τις πλευρές για να πάρει ένα ωραίο χρώµα. Προσθέτω τα λαχανικά και συνεχίζω το ανακάτεµα. Πασπαλίζω µε το αλεύρι και προσθέτω το κρασί. Μόλις αυτό έχει σχεδόν εξατµιστεί, ρίχνω µέσα τον χυµό τοµάτας, το νερό, τα µυρωδικά (θυµάρι, δεντρολίβανο, δαφνόφυλλα), και αλατοπιπερώνω. Μόλις το φαγητό πάρει βράση, χαµηλώνω τη φωτιά και το αφήνω να σιγοβράσει, µέχρι η σάλτσα να δέσει (που και που καλό είναι να το ξαφρίζω, γιατί το αρνί θα βγάλει το λίπος του). Αν το κρέας δεν έχει µαλακώσει, µπορώ να προσθέσω λίγο νερό ακόµη.

Χρόνος προετοιµασίας: 20 λεπτά Χρόνος µαγειρέµατος: 1 ώρα και 30 λεπτά περίπου Μέση ενεργειακή αξία ανά 100gr: 212 kcal


œÆÏÐÁ Κολοκυθόσουπα

ΥΛΙΚΑ για 4 άτοµα 300 γρ. κολοκυθάκια 1 κρεµµύδι ½ πράσο 30 γρ. αλεύρι 150 ml γάλα 40 ml ελαιόλαδο 1 λίτρο νερό ή ζωµό λαχανικών ½ µατσάκι µαϊντανό Aλάτι – πιπέρι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ Πλένω καλά τα κολοκυθάκια και ψιλοκόβω ξεχωριστά το κρεµµύδι και το πράσο. Τσιγαρίζω σε µια κατσαρόλα το πράσο και το κρεµµύδι µε το λάδι µέχρι να µαραθούν, χωρίς να πάρουν χρώµα, και προσθέτω τα ψιλοκοµµένα κολοκυθάκια. Προσθέτω και το αλεύρι και τσιγαρίζω λίγο ακόµα. Αλατοπιπερώνω ελαφρά. Ρίχνω µέσα το νερό ή τον ζωµό και βράζω για 20-25 λεπτά ακόµη. Μεταφέρω τη σούπα σε ένα µπλέντερ και τη χτυπάω πολύ καλά. Την ξανά-αδειάζω στην κατσαρόλα και της δίνω άλλη µια βράση µαζί µε το γάλα. Αλατοπιπερώνω κι άλλο, αν χρειαστεί, και γαρνίρω µε ψιλοκοµµένο µαϊντανό.

Χρόνος προετοιµασίας: 10 λεπτά Χρόνος µαγειρέµατος: 25 λεπτά Μέση ενεργειακή αξία ανά 100gr: 93 kcal


œÆÏÐÁ Σαλάτα ρόκα - αγκινάρα

ΥΛΙΚΑ για 4 άτοµα 2 µατσάκια ρόκα (ή ένα σακουλάκι έτοιµη, πλυµένη) 2 ντοµάτες 200 γρ. αγκινάρο-καρδιές σε βαζάκι 2 µπάλες µοτσαρέλα 50 ml ελαιόλαδο 20 ml balsamico ξύδι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ Πλένω πολύ καλά όλα τα λαχανικά και τα στραγγίζω καλά. Χοντροκόβω τη ρόκα. Κόβω τα αγκιναράκια σε τέταρτα και την τοµάτα σε καρεδάκια. Τοποθετώ τα λαχανικά σε µια µεγάλη πιατέλα και αλατοπιπερώνω ελαφρά. Από πάνω απλώνω τη µοτσαρέλα σε κυβάκια και ραντίζω µε το ελαιόλαδο και το µπαλσάµικο.

Χρόνος προετοιµασίας: 15 λεπτά

Μέση ενεργειακή αξία ανά 100gr: 107 kcal


œÆÏÐÁ Κρύα φάβα µε κάπαρη

ΥΛΙΚΑ για 4 άτοµα 500 γρ. φάβα 60 ml ελαιόλαδο 1 κρεµµύδι τριµµένο 4 φρέσκα κρεµµυδάκια 50 γρ. κάπαρη 1,2 λίτρα (περίπου) νερό

ΕΚΤΕΛΕΣΗ Πλένω καλά τη φάβα. Την τοποθετώ σε µια κατσαρόλα µε νερό και της δίνω µια βράση. Αµέσως, χαµηλώνω τη φωτιά, προσθέτω το κρεµµύδι και το λάδι και την αφήνω να σιγοβράσει. Ανακατεύω συχνά για να µη µου κολλήσει. Αλατοπιπερώνω. Την αφήνω να σιγοβράσει για 50 περίπου λεπτά, µέχρι να χυλώσει. Αν έχει ψηθεί καλά, στο τέλος δεν θα χρειάζεται µπλέντερ γιατί ήδη θα έχει λιώσει. Την αφήνω να κρυώσει και τη σερβίρω µε ψιλοκοµµένο κρεµµυδάκι, κάπαρη και έξτρα ελαιόλαδο.

Χρόνος προετοιµασίας: 5 λεπτά Χρόνος µαγειρέµατος: 50 λεπτά Μέση ενεργειακή αξία ανά 100gr: 92 kcal


œÆÏÐÁ ∆υναµωτικό γιαούρτι Γλυκό µήλο Μπισκότα µε ροδόνερο

ΥΛΙΚΑ για 6-8 άτοµα 60 γρ. άχνη ζάχαρη 225 γρ. βούτυρο µαλακό 1 κρόκο αυγού 20 ml ροδόνερο (1 κουτάλι σούπας) 250 γρ. ρυζάλευρο 70 γρ. αλεύρι Λίγη ζάχαρη άχνη (για το πασπάλισµα στο τέλος)

ΕΚΤΕΛΕΣΗ Σε ένα µπολ, ανακατεύω καλά την άχνη µε το βούτυρο και τον κρόκο. Προσθέτω το ροδόνερο, και όταν γίνει ένα λείο µείγµα, ρίχνω µέσα και τα δύο αλεύρια. Ζυµώνω και αφήνω τη ζύµη για µισή ώρα στο ψυγείο. Βγάζοντάς τη από το ψυγείο, πλάθω µικρά µπαλάκια, τα τοποθετώ πάνω σε µια λαδόκολλα και τα πιέζω ώστε να γίνουν επίπεδα και στρογγυλά. Με ένα πιρούνι χαράζω σχέδια στην επιφάνεια των µπισκότων και ψήνω σε προθερµασµένο φούρνο στους 170ο C για 20-25 λεπτά. Αφήνω τα µπισκότα να κρυώσουν και τα πασπαλίζω µε ζάχαρη άχνη.

Χρόνος προετοιµασίας: 40 λεπτά Χρόνος µαγειρέµατος: 25 λεπτά Μέση ενεργειακή αξία ανά 100gr: 198 kcal


Σ’ αυτό το τεύχος θα µαγειρέψουµε: Ριζότο µε θαλασσινά Αρνάκι κοκκινιστό Κολοκυθόσουπα Σαλάτα ρόκα - αγκινάρα Κρύα φάβα µε κάπαρη Μπισκότα µε ροδόνερο

Πάρτε τον έλεγχο του βάρους σας στα χέρια σας! Ο Βερόπουλος αλλάζει τον τρόπο που βλέπετε τη διατροφή σας. Είναι η µόνη αλυσίδα σούπερ µάρκετ που, σε συνεργασία µε τον κλινικό διαιτολόγο Κωνσταντίνο Ξένο και το σεφ Γιάννη Γκελντή, σας προσφέρει ένα εβδοµαδιαίο υπόδειγµα ισορροπηµένης διατροφής, τόσο απλό και υγιεινό... που θα τα χάσετε! Ένα Μενού που ανανεώνεται ανά 15 ηµέρες, µε διαφορετικό θέµα κάθε φορά, και περιέχει πολύτιµες συµβουλές, µεγάλες προσφορές και πεντανόστιµες συνταγές που σας βοηθούν να ελέγξετε το βάρος σας εύκολα και γευστικά!

Το έντυπο είναι από ανακυκλωµένο οικολογικό χαρτί ήπιας επεξεργασίας. Ακόµα µια πρωτοβουλία της αλυσίδας σούπερ µάρκετ Βερόπουλος για την προστασία του περιβάλλοντος.

I alithia gia tis dietes omadas aimatos  

I alithia gia tis dietes omadas aimatos

I alithia gia tis dietes omadas aimatos  

I alithia gia tis dietes omadas aimatos