Page 1


0100011001100001011010110111010101101 1000111010001100001001000000100100 0110111001100110011011110111001001101 1010110000101100011011011100110100101

01000110011000 101101011011101 0100011001100001011010110111010101101 01000110011000 1000111010001100001001000000100100

0100011001100001011010110111010101101100011101000110000100100000010010010110111001100110011011110111001001101101011000 0101100011011011100110100101100011011010000010000001010100011001010110001101101000011011100110111101101100011011110110 01110110100101101001 0100011001100001011010110111010101101100011101000110000100100000010010010110111001100110011011110 1110010011011010110000101100011011011100110100101100011011010000010000001010100011001010110001101101000011011100110111

0100011001100001011010110111010101101 1000111010001100001001000000100100 Soutěž Editorial Redakce Aktuální dění na FIT Dění na ČVUT Věda na FIT Studium na FIT Stalo se Studentské aktivity

Autor titulní stránky: Jan Václavík Foto na titulní stránce: Iva Nováková Na fotce: Veronika Dvořáková

0100011001100001011010110111010101101100011101000110000100100000010010010110111001100110011011110111001001101101011000 0101100011011011100110100101100011011010000010000001010100011001010110001101101000011011100110111101101100011011110110 01110110100101101001 0100011001100001011010110111010101101100011101000110000100100000010010010110111001100110011011110 1110010011011010110000101100011011011100110100101100011011010000010000001010100011001010110001101101000011011100110111

Obsah čísla

01000110011000010110101101110101011011000111010001100001001000000100100101101 1100110011001101111011100100110110101100001011000110110111001101001011000110110 1000001000000101010001100101011000110110100001101110011011110110110001101111 11001110110100101101001

v


0100011001100001011010110111010101101 1000111010001100001001000000100100 0110111001100110011011110111001001101 1010110000101100011011011100110100101

01000110011000010110101101110101011011000111010001100001001000000100100101101 1100110011001101111011100100110110101100001011000110110111001101001011000110110 10000010000001010100011001010110001101101000011011100110111101101100011011110 11001110110100101101001

01000110011000 101101011011101

0100011001100001011010110111010101101100011101000110000100100000010010010110111001100110011011110111001001101101011000 0101100011011011100110100101100011011010000010000001010100011001010110001101101000011011100110111101101100011011110110 01110110100101101001 0100011001100001011010110111010101101100011101000110000100100000010010010110111001100110011011110 1110010011011010110000101100011011011100110100101100011011010000010000001010100011001010110001101101000011011100110111

Holky POZOR! Osobnost Technické novinky Zdraví a sport Doporučujeme Básnický koutek Speciální příloha


4

| Soutěž

Soutěž o oficiální propagační video fakulty PR oddělení FIT, Martin Půlpitel

Děkan FIT ČVUT v Praze vyhlašuje soutěž o propagační video fakulty. Jako první krok postačí zaslat nám svůj návrh na koncept tvorby videa, jak by podle vás mělo vypadat nebo jak by mělo být dlouhé.. Nejlepší návrh pak bude s podporou fakulty zpracován a odměněn. Můžete ale zasílat i hotová amatérská videa. Soutěžní videa budou poté vystavena na YouTube oficiálním kanálu FIT a jejich autoři budou odměněni děkanem fakulty (přesné podmínky budou upřesněny).

Na adresu pr@fit.cvut.cz zasílejte link na video nebo link pro jeho stažení. Termín: do 31. května 2012 do 23:59 hodin

stránky FIT ČVUT


Soutěž |

Soutěž: Gadgety do nového IS FIT Pavel Kordík

V tomto čísle tohoto časopisu najdete stručný popis nového informačního systému vyvíjeného pro potřeby naší fakulty a, jak věříme, také celého ČVUT, případně dalších univerzit. Celý systém je postaven na otevřeném software a  většina vznikajících komponent bude také uvolněna jako open source. Pro FIT je otázkou prestiže vyvinout a provozovat moderní informační systém, jehož architektura a  fungování respektuje nejmodernější trendy jak v oblastech softwarového návrhu, tak v  podpoře procesního řízení organizace, elektronického oběhu dokumentů, personalizového portálového rozhraní, apod. Očekáváme, že se na  vývoji systému budou pod vedením zkušených systémových architektů podílet i naši studenti.

Již nyní se můžete pod svým fakultním emailem a heslem přihlásit do prototypu systému, který běží na adrese http://is.fit. cvut.cz/. Zatím můžete experimentovat s  portálem Liferay, který je integrován se systémem pro správu dokumentů Alfresco. Postupně budou zprovozňovány další funkcionality, zejména portlety procesního stroje JBPM, který slouží k  orchestraci všech fakultních (univerzitních) procesů. Výhodou portálového řeše-

ní je, že si každý můžete přizpůsobit svou osobní stránku, která by v budoucnu měla sloužit jako brána k většině funkcionalit univerzitního informačního systému. Na  svou stránku si můžete přidat okna, tzv. gadgety nebo portlety, ve kterých běží individuální aplikace. Katalog gadgetů se bude postupem času rozrůstat. Již nyní jich můžete najít tisíce například na http://www.google.com/webmasters/gadgets/. Cílem této soutěže je podpořit zapojení studentů do  vývoje nového informačního systému. Navrhněte a  případně i implementujte gadgety, které podpoří vaše studium, zapojení do  vědeckých projektů, komunitní a projektovou činnost, spolupráci při tvorbě studijních materiálů, zlepší informovanost, posílí sociální vazby, atd.

Návrhy posílejte na pavel.kordik@fit.cvut.cz Pokud se na implementaci budete podílet, budete odměněni úměrně svým zásluhám.

5


6

| Soutěž

Soutěž o nejpovedenější šperky nejen s IT tematikou Adéla Chrastinová, PR oddělení FIT

Děkan FIT ČVUT v Praze vyhlašuje soutěž o nejlepší návrh šperku s IT tematikou. Hledáme různé typy šperků nebo ozdob, které jsou inspirované informačními technologiemi, hardwarem i  softwarem, ze současnosti, minulosti i budoucnosti IT, stolními hrami, kreativitě se meze nekladou :) Kladem je dobrá nositelnost a  praktická využitelnost pro studentky či zaměstnankyně (nejen) FITu, a tedy možnost opakované výroby návrhu v případě zájmu. Navrhované soutěžní kousky mohou být ve formě popisu myšlenky a návrhu výroby, či už jako hotový výrobek. Vítěz soutěže dává fakultě informovaný souhlas s  využitím svého návrhu pro účely propagace fakulty :). Těšíme se na vaše návrhy :)

šperky

Své návrhy zasílejte do konce května 2012 na adresu pr@fit.cvut.cz Vítězný návrh obdrží odměnu 1 000 Kč.


Soutěž |

7


8

| Soutěž

Soutěž o nejlepší propagační fotografie fakulty Adéla Chrastinová, PR oddělení FIT

Děkan FIT ČVUT v Praze vyhlašuje celosemestrální soutěž o  nejlepší studentské propagační fotografie. Fotografie či video vypoví mnohem více, než tisíce slov.. Proto bychom si přáli používat při propagaci naší fakulty (ať už na  webových stránkách, ve fotogalerii, v tištěných materiálech nebo sociálních sítích) autentické fotky vás studentů, kteří na fakultě právě studujete a jste proto její nejlepší vizitkou. A proto je zde naše výzva: nafoťte sebe, své spolužáky nebo spolužačky - při výuce, v učebnách, v knihovně, v laboratoři, v kavárně, při sportu, na koleji, v  menze, během volnočasových aktivit, při práci na projektech nebo jen tak - zvolte si jakékoliv prostředí, které souvisí s vámi nebo fakultou.

JAK SOUTĚŽIT Fotky můžete nahrát pomocí programu WinSCP na fakultní SFTP pr.fit.cvut.cz / public / upload / FOTOSOUTEZ , s použitím vašeho fakultního jména a  hesla, které naleznete zde: https://it.fit.cvut.cz/ umap/syspwd.php. Soutěžní fotky nazvěte svým username a případně pořadovým číslem. Pod stejným názvem jako foto můžete připojit textový soubor s  popiskem fotografie a  pří-

padně dalšími kontaktními údaji na Vás. Nahráním fotky na  fakultní FTP dává autor fakultě informovaný souhlas s využitím své fotografie pro účely propagace fakulty. Na  konci semestru vyhlásíme ty nejpovedenější fotografie a  jejich autoři budou odměněni děkanem fakulty (přesné podmínky budou upřesněny). Zatím se moc těšíme na vaše příspěvky! :)

fotky Termín pro zasílání fotografií: do konce května (čtvrtek 31. května 2012 do 23:59 hodin)


Soutěž |

9


10 | Redakce

Úvodní slovo předsedy akademického senátu Vážený čtenáři, leží před Tebou historicky druhé číslo fakultního časopisu Buď FIT Fakulty informačních technologií, která je nejmladší fakultou ČVUT v Praze. Je téměř povinností každé nové fakulty prokázat v praxi svoji životaschopnost, což se naší fakultě za více než dva roky své dosavadní existence daří: ať již například akreditací a  spuštěním nových informatických programů v  bakalářském, magisterském a  doktorském studiu, nebo měřitelně mimořádným zájmem studentů o  studium na  naší fakultě. V  letošním akademickém roce byl počet přihlášených studentů na  fakultu více než dvakrát vyšší oproti počtu studentů, za které fakulta dostane zaplaceno od ČVUT po vnitřním přerozdělení peněz z  ministerstva, a  tedy které fakulta může přijmout. I přes toto omezení v možnosti přijímání studentů je dnes naše fakulta již čtvrtou největší fakultou ČVUT. K základním posláním každé vysoké školy patří zejména boj člověka proti duchovní temnotě, která může vzniknout také jako následek vyšší neuspořádanosti informací. Tato neuspořádanost může být snižována jak přijímáním kvalitních informací, tak i změnou a zpřesněním způsobů myšlení, což obojí je výsledkem kvalitní výuky. Jsem proto rád, že studentská anketa hodnocení kvality výuky vyznívá v dosavadních hodnoceních na naší fakultě celkově velmi příznivě. Poslání vysoké školy má ale také další rozměry: spočívá ve  výchově a  osobnostním směřování jednotlivce, a  tím následně i  celé společnosti. Navázání na nejlepší z tradic západní civilizace,

výchova k touze po vzdělání a slušnosti, nepovyšování se nad druhé anebo boj proti ztrátě naděje v životě a snaha o jeho maximální důstojnost by měly být další samozřejmé atributy vnitřního života fakulty. Tento život je určován jednotlivými osobnostmi učitelů a  studentů. Na  fakultě tedy nejde pouze o předávání vysoce odborných znalostí, ale také o vzájemnou harmonii, prokazovaná přátelství, snahu pomoci bližnímu, předávání životních zkušeností a vzájemné obohacování se (není myšleno ve finančním smyslu). Jinými slovy, stručně a z obecného pohledu: zázrak života přináší skutečné radosti i skutečné bolesti. A posláním fakulty by mělo být maximálně možně přispět ke zkušenostem prvního zmíněného typu. Tento časopis je výsledkem spolupráce studentů, učitelů a  dalších zaměstnanců a  přátel fakulty. Časopis je tak odrazem reálného akademického života fakulty. Doufám, že i toto číslo časopisu vyzařuje snahu o ono pozitivní, otevřené, přátelské a zároveň na vysoké úrovni odborné směřování, kterým se naše mladá fakulta pokouší vydat. Ne vždy se věci musí dařit dokonale, stejně jako nikdo z nás lidí není dokonalý. Chci přesto vyjádřit své osobní přesvědčení, že se mnohé z výše uvedených cílů podařilo začít více či méně uskutečňovat na naší fakultě v praxi. Jak moc se toto všechno daří naplňovat, lze posoudit i čtením čísla časopisu, který leží před Tebou. Přeji příjemné a inspirativní čtení. Jan Janoušek, předseda AS FIT


Profinit hledá studenty se znalostí Javy, minimálně základů JEE a ochotou pracovat v první polovině příštího roku (leden až květen 2012) na plný úvazek. Komerční praxe není požadována, praktickou znalost Java lze demonstrovat například na ročníkovém projektu, bakalářské práci či softwarovém projektu.

Nabízíme: - zajímavý projekt (internetové bankovnictví) využívající moderní technologie - možnost získat zkušenosti s vývojem velkých systémů - sympatické kolegy a kolegyně - férový přístup Firma Profinit, s.r.o. sídlí u Královského letohrádku, což je pár tramvajových zastávek z Karlova náměstí a jednu zastávku z Dejvic. Na ČVUT zajišťuje výuku předmětu Softwarové inženýrství pro praxi. Profinit, s.r.o. patří mezi přední softwarové firmy, které se zaměřují na poskytování komplexních řešení a služeb v oblasti informačních technologií.

Pokud pro vás JEE není jen citoslovcem, Java španělskou vesnicí a naše nabídka vás zaujala, pošlete prosím svůj životopis na adresu: kariera@profinit.cz

Profinit, s.r.o. Tychonova 2, 160 00 Prague 6, Czech Republic

www.profinit.eu


i ytes“ dir(&d b n u e l p % o _ res = f llPrin _OK ) { c fg = { e R h F s = = if (res th); in t f ( b 14 | Redakce a r p p ( i s n e l i = str fno); u“, n); & l , { % r i ) ; d ; ( (& fo r ellPri eaddir || fno.fnah r s _ f = )| res FR _OK p r in t f E << 8 SPI_ i = s ! s e _ if (r te AT91C 0) %lu by = = ] 0 r m e[ ‘) ; shellP break me[0] == ‚. .fna } if (fno ; e u c o n t in n a m e ; Adéla ation r u g fi .f DIR) { ; o on Chrastinová _ static / n * f . M ) = A 0 = ) n & f n L f b dobré vztahy, propagace /%s“, 1, CP-aO .fattri seCha marketing na FIT if (fno f(&path[i], „ ); - šéfredaktorka, členka th *argv nt i a r p ( p i s { s e l redakční fg = rady can_fi stat _spicadela.chrastinova@fit.cvut.cz res = s FR _OK ) „Jako absolventka Katedry po„R != if (res čítačů na  ČVUT FEL si velmi „C vážím svých kolegů a  učitelů reak; b ; a to byl pro mně jeden z rozhoMartin Půlpitel 0 „S h[i] = tporadce, proč podpořit PCS0,dujících 8důvodů - studijní a | p ) << založení nové myšlenku ombudsman „ SPI_fakulty studentský R ATEinformatiky. _ C a propagace FIT, externí } 1 , 9 h t T a A | „ Dalším důvodem byl fakt, že člen Studentské { komory %s\r\n“, p PHA jsem lseprojektový eVŠ, / jako studentka FEL měla s Rady % nt f ( „ riMotol trochu jinou představu o  tom, manažer ipFN jak má vypadat studium infor„Byl jsem studentským senámatiky - tato představa se bon); na  FEL ČVUT a  spoftorem hužel vyplnila až po .* ukončení lečně s  doc. Kolářem jediným / n o i } Katedry počítačů Pavel Kordík méhoifi studia. šla stuzástupcem catKdybych - proděkan pro rozvoj r e v ( d jdu jednoznačně v  tomto orgánu. V  revolučních e ion dovat znova, t r } e s i  na  FEL se již dobách jsem s dalšími studen- a informační _ in na  i  když isFIT, _ sytémy FIT c m m dnes díky mnohým změnám ty pomáhal týmu kolem prof. } - autor ; situace o  hodně zlepšila. resfakulty. 1, FIT Tvrdíkaetseuzaložením n T jsem lapen tím, že jsem r R O Pnázoru obrovský Kdyžrpo  roce těžké práce FIT v „Bylnovém má dle(mého O I studijním programu d a a navíc přátelskou atskutečně vznikla, bylo mé půReadPpotenciál připravoval magisterský obor } mosféru a skvělé a inspirativní sobení na ní už jen formalitou. ed . Znalostní který latinženýrství, re CP);lidi - ať už pedagogy, studenty, Baví mě učit a nyní přednáším e n i l dává studentům možnost zísd n aBI-PRR kat ucelené znalosti v moderči zaměstnance.” nový volitelný předmět om m Cřízení, * / Projektové o  který byl ních oblastech data miningu, n.*/ velký zájem a první ohlasy jsou výpočetní o i t a a  podnikové T intelic HD_ / fi i * slibné :-)” r e E více než v Z ( I n d gence. Tento studijní program S tectio s_ protecte _WA _se nakonec nereaLLInformatika E i H _ S c ale přirozenýmD_ ) na FEL, _t mm define (1024lizoval # TH během věcí vlastně E IZEfakulty.utvořil Z 1, I S T S _ _ R A O A základ naší nové Líbí W (IOP ST_seW d E a T mi dynamika vývoje fakulP e d alRea #defin E(256ty)a nezištná snaha lidí kolem ; ) IZ P měnit věci k lepšímu.“ WA _ S MC _W eChas a B ( _ me m gv[]) .*/ id cmd ar *ar b u f fe r

Redakce


Redakce | 15

Proč jste si vybrali FIT? Co se vám na FIT nejvíce líbí?

Tomáš Srna

http://blog.srna.sk - student MSP FIT, programátor webu FIT, člen klubu Silicon Hill - redaktor, blogger „Dá sa povedať, že som IŤákom vyrástol. V mojom detstve sme mali doma ešte starú 486, na  ktorej bežal Windows 95 a  ja som si tam spočiatku kreslil a  písal si rôzne veci. Ako som rástol, asi keď som mal 10 rokov, som už vedel nainštalovať operačný systém. K  programovaniu som sa dostal cca. V  12 rokoch, začínal som na  Visual Basicu. Veľmi rýchlo som zistil, že nestojí za  veľa, tak som sa začal venovať Cčku. Okrem toho som od asi 15 rokov komerčne tvoril webové stránky v  PHP. Čo sa týka voľby odvetvia, bolo mi hneď jasné, že to bude IT. Škola bola práve podľa toho vyberaná, Prahu som si zvolil preto, že sa mi páčila viac, než Bratislava a ešte pred prihlásením som tu už mal kamarátov, ktorí si ČVUT pochvaľovali. Začínal som na FEL (pretože ešte FIT neexistoval) a na moju veľkú radosť sa otvorila FIT, kde momentálne študujem magisterský obor Systémové programování. Okrem toho na FIT pracujem ako webmaster a tiež učím prvákov programovať.”

Jan Janoušek

- docent, předseda AS FIT - přispěvovatel „Důvodů, proč jsem si vybral právě FIT, je několik. V oblasti IT technologií se zaměřuji na  problémy teoretické informatiky, formálních jazyků, programovacích jazyků, konstrukce překladačů, zpracování sémantiky a zpracování textových a  stromových struktur, a proto je FIT jako jediná čistě specializovaná informatická fakulta v  Praze pro mě jasnou a  první volbou. Navíc v kolektivu pracovníků FITu mám řadu přátel a  pracují zde lidé, kterých si vážím a kteří pro mě byli v  mém životě velmi důležití (zde bych jmenoval prof. Bořivoje Melichara na  prvním místě). Na  fakultě se mi libí možnost mít specializované informatické studijní programy a  dále možnost budování něčeho nového, což dává nemalou šanci a  prostor pro seberealizaci a  uskutečňování smysluplných  nápadů a  myšlenek.“

Marián Šuch

- student BSP FIT - člen AS FIT - grafika a sazba „Po strednej škole som mal chuť ísť študovať nejakú „praktickú“ informatiku. Najviac ma lákala Chemoinformatika v Brne, ale mesto mi vôbec nevyhovovalo, tak som od toho upustil a  nakoniec som skončil v  Prahe, čo najbližšie tej „praktickej“ informatike. Na FIT a celkovo na ČVUT sa mi najviac páči horizontálna priepustnosť, čiže popri informatike u nás na fakulte mám zapísané ešte predmety z  Fakulty strojnej, Fakulty elektrotechnickej a v minulých ročníkoch aj z Fakulty dopravnej.“


< | 16

int i; char *fn; | Redakce

r *argv[]) { size_t n, size; char buf[52]; (void)argv; if (argc > 0) { shellPrintLine(chp, „Usage: mem“);

res = f_opendir(&dir, path); if (res == FR _OK) { i = strlen(path); for (;;) { return; res = f_readdir(&dir, } &fno); n = chHeapStatus(if (res != FR _OK || fno. NULL , &size); fname[0] == 0) siprintf(buf, „core free break; memory : %lu bytes“, if (fno.fname[0] == ‚.‘ ) chCoreStatus()); continue; shellPrintLine(chp, buf); fn = fno.fname; siprintf(buf, „heap fragif (fn o. fa tt rib & AM _ Eliška Hrubá ments : %lu“, n); DIR) - studentka bakalářského { shellPrintLine(chp, buf); studijního programu FIT siprinkorektorka tf(&path[i], - redaktorka, siprintf(buf, „heap free „Rozhodovala jsem se mezi „/%s “, fn ); třemi městy - Hradcem Králototal : %lu bytes“, size); vé, re Brnem Nejvíce s =a Prahou. scan_fi les(shellPrintLine(chp, buf); se mi líbila Praha, která nakopath ); nec zvítězila. Výběr se tedy zú} žil jen na  FEL x FIT. Na  FELu if (re s != FR _O K) bych si vybrala obor STM, kteTaťána Havlová rý ovšem nemá brea k;navazující ma- - studentka MÚVS static void cmd_threadgisterské studium. Proto jsem - sazba th[i] se pa rozhodla pro FIT. Nicméně = 0; “Velice se mi líbí mladistvý s(Ba seCh mě také zaujalo, že se jedná }o nově vzniklou fakultu. Doufa- přístup, kterým vévodí vede- annel *chp, int ní a  všichni ar okolo. gcVelice , chpaar *a rgv[ la atmosféru Pavel Vít]) { eljsem sev přátelskou trná je i  přátelská atmosféra { st at ic a  možnost ovlivnit (k lepšímu) doktorand co a uvolněnost, což je na fakultu nst char KČN *staipfakulty, rintfzejména chod („%sanketou - přispěvovatel, fotograf /%s\r\takové věhlasné vysoké škon“ , te s[ ] = { „Jako absolvent katedry počíjakou ČVUT je, opravdu pathnebo , fndiskuzí, ); což se vyplnilo ly, :).” FEL jsem chtěl pokračonezvyk. Fakulta „R informačních EADY“,tačů vat na  doktorandském studiu. } technologií vychází opravdu „CURRENNa  FIT, mě lákalo nové přívěvelice vstříc i  Audiovizuálnímu T“ } tivější prostředí, a  hlavně lidé, centru studentů ČVUT, jehož „SUSPENkteré DED“ jsem, znal již z  FELu, jsem členem. Vděčíme jí, že } a také vize něčeho nového, co nás zachránila téměř záni„Wod  TS EM “, si sami vytvoříme a  jsem rád, return res; ku a nalezáme v ní oporu.” „WTMTXže “,se to tak děje a že můžu být } toho součástí”. „WTCOND“, „SLEEPING“, /* Comma


[0] == ‚.‘ ) continue; fn = fno.fname; Redakce | 17 if (fno.fattrib & AM_DIR sip rintf(&path[i], „/%s“ eed SPI configuration res = scan_files(path); NCPHA=1, CPOL=0).*Proč jste si vybrali FIT? / if (res != FR _OK) Co se vám na FIT nejvíce líbí? break; onfig ls_spicfg = { path[i] = 0; } else { Balík MC_NMiroslav S0,pro studium -PC proděkan iprintf(„%s/%s\r\n“, pat a pedagogickou činnost FIT _BITRA TE << 8) | AT91C_ - autor } A | AT „FIT jako I_ nová fakulta, 91vznikl C_ SP BI TS _8 } s  novými studijními progra-

PI_BITRATE << 8) | AT91 C_ HA | AT91C_ SPI_BITS_8

my, na kterých jsem měl možnost se aktivně podílet. Spolu s faktem, že tam přešlo mnoho mých přátel, to byla velice jednoduchá volba.“

Zdeněk Troníček

} tuFIT asistent re na KSI rn res; ertion verification.*/ -- odborný přispěvovatel } jsem si FIT, protože t mmc_is_inserted(voi„Vybral d) {že se stane nejlepší pověřím, orientovanou fakultou ReadPad(IOPORT1, PIčítačově OA _republice.” /* Command line relate v České d. */

tection verification.*/ mmc_is_ protected(void ){ ReadPad(IOPORT1, PIOA _

rge buffer.*/ [1024];

LT scan_files(char *path)

s; ;

#define SHELL_WA _SIZ E TH SIZE(1024) #define TEST_WA _SIZE TH SIZE(256) Michal Přibyl

- magisterský student MUVS

ČVUT - řízení regionálstatic voidna cm d_mem(BaseCh ních projektů *chp, int ar - přispěvovatel gc, char *argv[]) { „Ve volném čase se věnuji nesize_t n, siz e; projektům např. tábor ziskovým pro vysokoškolské studenty char buf[5 2]; Technická přestávka nebo pro(void)argv jektu ; USE-IT. Na FITu se mi libí lidé a  přátelská atmoif (argc > hlavně 0) {a  doufám, že co nejvíce sféra FITu využije nabídky shellPrinstudentů tLuvedených e( chp, „Uaby sage: m výše in projektů,

}

return;

je tak svou přítomností mohli oživit a obohatit.”


confiHA=1,

in t i ; fn ; c ha r *

He n = ch b ); r in t f ( h p t i s a p , ir 18 | Redakce y tes dir(&d b n u e l p % o _ { i res = f _OK ) { icfg = R hellPr F s = = s f ); if (re siprint n(path e l r t s i= fno); u“, n); & l , { % r i ) ; d ; ( (& fo r ellPr eaddir || fno.fnah r 0, s _ f = es K rProč 8) | jste FIT? _Ovybrali FRsi = _ TE << siprint ! I s P e S r _ ( C f i 1 9 t Co se na FIT nejvíce líbí? ) 0vám A | AT %lu by = = ] 0 m e[ ‘) ; shellP Adam Kučera break me[0] == ‚. - student bakalářského stu.fna } if (fno dijního programu FIT ; e u - redaktor on c o n t in n a m e ; atijsem r u g „Popravdě o  ČVUT ani fi .f DIR) { ; o _ static / n con moc nepřemýšlel, * f . M ) = A 0 ale návštěva = ) n & f n L f ib , PO otevřených dveří udělala seCh =1, Cdnů o.fattr th[i], „/%s“ n f ( f i a z FIT mého favorita. Největším *arg ntf(&p les(path); i r kladem byla{ určitě zajímavost p i s = fi _ g f n programu a přátelic ca sta s_spnabízeného res = s FR _OK ) ská a osobní atmosféra na fa„ != kultě.” if (res ; „ break 0; th[i] = PC S 0 , a | p ) 8 Julie Dürrová E << - studentka magisterského TR AT AT91C _ SPI_ } path, | , programu Fakulty archi“ A n { H \ r P e C elsPR a  grafika„v %Ino-tektury, s/%s\ f( PR vacentruip ČVUT rinv tPraze, a  grafika USE-IT Prague / Jůzit)o.s. n; -f přispěvovatel / * . n o ti „Líbí se } mi, že architektura erifica ted(v a  FIT sdílí jednu budovu, fann o i t r } Filip Štěpánek dím potkávání a spolupráci lidí is_inse _ c - student magisterského stum z různých oborů.” m } ; dijního programu s e RT1, urn r t - přispěvovatel O e P r O I ad ( „Na  FIT jsem šel proto, že ReadP jsem chtěl, aby mě .učili lidé, } ; atejiždz  bakaláře které jsem relznal e n C _CP) i l Navíc mě lákalo stumand na FELu. m o dovat na  nové fakultě - kromě C * / / * . dobrého pocitu, že bych mohl n o i t THD_ ifica být jedním z prvních absolven*/ r e E v Z ( I n d S že komunio te tů, jsem také_cítil, A ot e c t i L _W protec Lkace _ E mezi fakultou a studenty s i H _ S c byrodefine (102bude l_t mm 4)přívětivější a méně # THD_ E E kratická.“ Z , I Z 1 I S T R WA _ S TEST_WA _ (IOPO d a P e d #defin palRea 256)


Redakce | 19

Tomáš Roubal

- student ČVUT FD (Vývoj vozidlových simulátorů), člen vedení a PR manager IAESTE ČVUT Praha, člen parlamentu SU ČVUT - přispěvovatel „Pravdou zůstává, že FIT si vybral mě, nejsem studentem této fakulty, ale zajímám se o  dění na  ČVUT a  snažím se podělit o  své zkušenosti s ostatními. Proto věřím, že mé články budou přínosné nejen studentům FITu ale i  ostatním čtenářům. A  proč se mi FIT líbí? Zbavili jste se zažitých standardů a snažíte se dělat věci lépe.”

Martin Kačer

- učitel na KTI FIT - přispěvovatel „FIT jsem si vybral proto, že je to v Praze nejlepší VŠ na informatiku. A  protože jsem studoval na  Katedře počítačů FEL a poznal tam lidi, kteří FIT zakládali.”

Ivan Šimeček

- odborný asistent - přispěvovatel „Protože FIT má super název. Líbí se mi velká volnost při práci se studenty.”

Josef Donoval

- student bakalářského studijního programu - přispěvovatel „Jakožto člověk se zdravým zájmem o moderní technologie byla pro mě FIT jasnou volbou. Vyváženost studijního programu vyhovuje jak mým potřebám po  vzdělání, tak mi dává prostor se zdokonalit v oblastech, které jsou pro mě lákavé a zajímavé”.

Jan Václavík

- student BSP FIT - grafika (obálka) „Přišla ve správnou dobu a  zřejmě zafungovalo PR :-). Zrovna jsem hledal VŠ v Praze, která nemá tolik společného s elektrotechnikou.”


20 | Vzpomínáme

Vzpomínáme na Jakuba Jaroše S bolestí v  srdci oznamujeme, že nás navždy opustil náš kolega, doktorand a  především skvělý kamarád, pan Ing. Jakub Jaroš. Zesnul v  pátek 20. ledna 2012 z  důvodu zástavy srdce ve  věku nedožitých 28 let. Kolegové z Pražského stringologického klubu vzpomínají. Jan Holub, školitel Doktorand s mečem Kuba Jaroš nastoupil na doktorské studium v září 2008. Předtím u  mne dělal diplomovou práci na  téma „Slovní slovníkové metody komprese dat“. Ve  svém doktorském studiu se věnoval kompresi přirozeného jazyka. Rád učil a  studenti ho měli rádi, neb vždy ochotně a příjemně látku vysvětlil. I  ostatním kolegům vždy ochotně nabízel pomoc. Byl jedním z těch, na které se můžete plně spolehnout. Dáte mu úkol a můžete na to zapomenout, neboť ho vždy splní k plné spokojenosti. Kuba, to byl ovšem i  rytíř ve zbroji, který v parných dnech potýkal se soupeři na hradech a na různých slavnostech. Nikdy jsem ho neviděl se mračit. Vždy měl dobrou náladu. Takto na něj budeme vzpomínat.


Vzpomínáme | 21 Jan Janoušek Vzpomínky na Jakuba mám zejména z  našich stringologických schůzek, z práce na společné výuce předmětu Automaty a gramatiky, z několika neformálních akcí, kterých jsme se oba účastnili a  z dalších různých společných akcí. Kuba na  mne vždy působil jako velice čestný člověk jednající bez postranních úmyslů, měl velký zájem o náš obor teorie formálních jazyků, byl výborným kamarádem, se kterým se dobře komunikovalo. Byl i  velmi skromný. Zemřel ve  svých 27 letech, kdy měl celý život před sebou. Jeho naprosto nečekaného odchodu z  tohoto světa je mi velmi líto a tento odchod je velkou bolestí, zejména pro jeho nejbližší. Myslím si, ze na Kubu budeme dlouho vzpomínat. Martin Poliak V poslední době jsme se s Kubou vídali často, společně s  dalšími doktorandy jsme totiž měli na  starost zadávání a  opravování písemek na  zkouškách. Kuba nám při opravování rád vypravoval a pár dní nazpátek nám moc hezky

popsal historku, jak společně s kamarády ovládli ekonomiku fiktivního světa. Totiž, Kuba byl vedle studenta i rytíř na středověkých turnajích a zkušený účastník LARPů, aneb česky „her na  hrdiny naživo“. Na  jedné z loňských akcí byl členem skupinky, která v prostředí plném elfů, trpaslíků, zdivočelých rytířů a banditů vsadila místo boje na  přemýšlení. Už před hrou si vyrobili do detailu vykreslené poukázky, které sloužily jako směnky na jméno.


22 | Vzpomínáme „Ty poukázky jsme pak dávali dalším obyvatelům světa, pokud se zavázali vstoupit do našeho obchodního cechu“, povídal nám Kuba. „Kdo poukázku vydal, byl povinovaný tomu, kdo mu ji přinese, vydat na  poukázce vyznačený obnos nebo pro něj vykonat vypsanou službu. Členství v cechu jsme dávali kde komu, ale chtěli jsme, aby si toho lidi považovali. Členství jsme jim nabídli teprve když měli naši důvěru, takže si ho cenili o to víc. Nakonec to dopadlo tak, že členem cechu byl prakticky každý.“ a hned to Kuba doložil na příkladu. „Jednou nás na lesní cestě přepadli loupežníci. Říkali, peníze, nebo život, tak jsme se jich zeptali, jestli nejsou v cechu, tak jako my. A oni, no jasně, my jsme taky v cechu. A hned nato: ukažte, koukáme, že jsme jednoho z Vás zranili, to je nám líto, tady náš mág Vám to ošetří. Cechu zdar!“ Kuba a  jeho skupinka postupně ovládli ekonomiku fiktivního světa. Založili první a  jedinou banku, koupili si důl a  jejich poukázky se staly všeobecně akceptovaným platidlem. Jejich vliv dokonce přesáhl i  do  reálného světa, „to když nám nabídla členství herní městská rada. Ona městská rada, to byli tvůrci hry, kteří svými hlasy ovlivňovali dění ve  městě. No a  díky naším poukázkám jsme se do té rady nakonec dostali a  mohli jsme naopak my ovlivňovat radu,“ líčil s úsměvem. Kuba jedním dechem dodával, že se skupinkou promýšlejí plány na  letošní rok a  že si při jejich provedení musí dát pozor, aby to nakonec se svým vlivem nepřehnali. „To by po  nás pak mohli jít orgové, a  proti nim se špatně bojuje.“ Bylo snadné nechat se strhnout Kubovým zápalem a  představovat si, jak v  dalším ročníku hry pomáhá utvářet herní svět. Je mi líto, že se

o tomhle dalším dějství hry už nedozvím. Kuba dohrál i  tu největší hru na  hrdiny. Hrál ji celým srdcem a jsem si jistý, že si teď v rytířském nebi kráčí pro zaslouženou odměnu. Adéla Chrastinová Kubova referentka oddělení pro vědu a výzkum S Kubou jsem se poprvé setkala v  roce 2009, kdy jsem pomáhala Róbertu Lórenczovi zakládat na FIT nové oddělení pro vědu a výzkum, v jehož kompetenci je taky péče o studenty doktorského studia. Vznik nových věcí většinou nebývá bezbolestný, a tak si Kuba společně s dalšími našimi prvními doktorandy užil ty nejhorší perné chvíle při nabíhání na nový typ studia na FIT. Kuba patřil také mezi naše vůbec první úspěšné obhajitele doktorské odborné rozpravy. A díky lidem jako byl Kuba jsem se do práce vždy těšila, nejednou mi dělal příjemnou společnost na obědě, kde mi nadšeně se zářícíma očima vyprávěl příběhy o  rytířích, rytířských turnajích, nebo o  tom, jak se účastnil natáčení rytířských bojových scén ve filmech. Kuba byl pro mně velmi osobní, srdečný, upřímný a  skromný člověk a  kamarád, na kterého jsem se mohla kdykoliv spolehnout. Byl vždy mezi prvními, kdo se hlásil, když bylo potřeba přidat pomocnou ruku a doslova se bil za svou vyvolenou fakultu. Mé poslední setkání s Kubou bylo proto 14. 12. 2011 na fakultním Dni otevřených dveří pro nové studenty, které díky své vysoké a  nepřehlédnutelné postavě provázel v  prostorách Národní technické knihovny. Až si někteří z nich, kteří se rozhodli na fakultu nastoupit, budou číst tyto řádky, snad si na Kubu také rádi vzpomenou, stejně jako my, kdo jsme ho měli z celého srdce rádi.


24 | Aktuální dění na FIT

Počty přijatých studentů Miroslav Balík, proděkan pro studijní a pedagogickou činnost FIT

bakalář V letošním akademickém roce jsme do bakalářského studijního programu dostali 1661 přihlášek, z toho do prezenční formy 1429. Podmínky pro přijetí splnilo 1095 studentů a  po  druhém zápise jsme měli 669 prezenčních a 118 kombinovaných studentů. Kombinovaná forma se vyučuje výhradně o sobotách. Naše snaha uspokojit maximálně možný počet zájemců způsobila, že jsme posluchárny naplnili na 100%. V některých předmětech se ke studentům vzešlým z přijímacího řízení přidávají propadlíci, například v předmětu UOS máme více než sto studentů, kteří předmět opakují.

magistr Do magisterského studijního programu se nám hlásilo 428 uchazečů, přijali jsme 262 studentů

Foto: Jiří Ryszawy, VIC ČVUT

a do semestru jsme po druhém termínu zápisu zapsali 195 studentů. Zatímco bakalářští studenti těžko zvládají přechod na vysokou školu, u magistrů máme průchodnost mnohem vyšší. Pro magistry je největším strašákem předmět PAR, který si letos zopakuje více než 60 studentů. Fakulta informačních technologií při svém vzniku plánovala 3000 studentů. V současné době jich máme asi 2000. Dalšímu rozvoji fakulty tak brání nedostatek prostor pro výuku a finanční politika MŠMT. Ministerstvo se snaží celkový počet studentů snížit a dělá to plošně, tedy každý další rok zaplatí nejvýše 95% počtu studentů zaplacených či zapsaných v minulém roce (přičemž vždy bere to menší z  obou čísel). Rozdělení počtu financovaných studentů v  rámci ČVUT je plně v kompetenci školy. V současných podmínkách budeme mít asi 70 nefinancovaných bakalářských studentů.


Aktuální dění na FIT | 25

První magisterský absolvent FIT Adéla Chrastinová Jiří Ryszawy, VIC ČVUT

Dne 7. února 2012 úspěšně složil obhajobu náš první diplomant Jan Baier, Ing. Jan Baier, a to

s nejlepším možným výsledkem - prospěl s vyznamenáním. Naše fakulta má tedy svého prvního absolventa magisterského studijního programu. Vůbec prvním úspěšným absolventem FIT se stal v roce 2010 student doktorského studijního programu Jan Vraný, Ing. Jan Vraný, PhD., z  katedry softwarového inženýrství, který absolvoval taktéž s vyznamenáním. Oběma našim Janům hrdě gratulujeme a těšíme se také na naše první absolventy bakalářského studijního programu!

Google Apps na FITu Martin Bílý, IT oddělení FIT

Na FITu pracuji v  ICT oddělení, kde kromě jiného provozujeme pro podporu práce učitelů a výzkumníků různé služby typu wiki či groupware. Přesto lze pozorovat, jak si kolegové mezi sebou mailem posílají excelovské tabulky nebo textové dokumenty a pak řeší, která verze je vlastně ta správná a poslední. V jiných případech jsou dokumenty ukládány a  sdíleny v rámci služby Google Docs, obvykle ze soukromých individuálních účtů.

Google již poměrně dlouhou dobu nabízí pro školy lepší řešení pod názvem Google Apps for Education. Po vyřízení nutných formalit vznikne něco jako účet celé školy. V terminologii Google se často označuje jako doména. V  rámci této domény se pak zakládají účty jednotlivým uživatelům, kteří mají k dispozici nástroje pro tvorbu a sdílení dokumentů, kalendářů, www prezentací, e-mail a případně i další aplikace jako např. Picasa pro fotogalerie. Google tvrdí, že Google Apps for Education využívá 61 procent škol po celém světě, přičemž v něm existují účty pro 14 milionů studentů a uči-


26 | Aktuální dění na FIT telů. Nabídky podobných produktů má Google také pro malé neziskové organizace a samozřejmě i pro komerční zákazníky. Na FITu jsme se rozhodli Google Apps nasadit. V okamžiku čtení tohoto textu již všichni studenti i učitelé FITu mají v Google Apps for Education vytvořen svůj vlastní účet a mohou ho plně používat. Zajímavosti z  konfigurace Goo-

gle Apps for Education

Google Apps for Education přináší oproti individuálním účtům celou řadu rozšíření. Jmenujme alespoň ty, které jsou aktuálně využívány: Snadné zakládání a rušení účtů Pro správu účtů i  celou řadu dalších činností je k dispozici i  programové rozhraní (API), takže na  vytváření účtů si můžete napsat vlastní program. Nebo použijete hotový program od Google, který si přečte aktuální seznam uživatelů ze školního serveru typu LDAP a  podle něj na serverech Googlu nové účty sám vytvoří a staré smaže. Single Sign-On Vaše sbírka hesel ke školním serverům a službám se nerozšíří o další heslo pro Google Apps. Je totiž možné identitu uživatelů ověřovat na domácím serveru, kde je k dispozici služba zvaná Identity Provider (IdP). Google Apps vůči téhle

službě vystupuje jako jeden z mnoha Service Providerů. Uživatel se pak autentikuje jen při přístupu k první službě, k prvnímu Service Providerovi. Při přechodu k další službě pak jiný Service Provider ve spolupráci s IdP a s browserem uživatele již bez interakce se samotným uživatelem převezme identitu uživatele. Myšlenka pěkná, ale na FITu v tuhle chvíli máme jen jednu aplikaci upravenou jako Service Provider. Tou aplikací je právě Google Apps. Těšit vás může alespoň to, že je zde používáno fakultní heslo. Do  budoucna předpokládám přechod od  nyní nasazené technologie SAML k systému Shibboleth, který přináší více možností a je v univerzitním prostředí obvyklejší. Přihlašovací obrazovka pro vás bude novinkou. Tak si ji pro jistotu ukažme na obrázku na  následující straně. Do políčka pro uživatelské jméno se zde vyplňuje jen samotné uživatelské jméno. Nikoliv plná identita ve tvaru e-mailové adresy. Snadný přístup ke službám Nemusíte ke Google Apps přistupovat přes obvyklý vstupní bod http://docs.google.com. Tam byste totiž sice uvedli svoji identitu jako např. novakj28@fit.cvut.cz. Obratem by se ale zjistilo, že je pro tuto doménu vyžadováno přihlašování prostřednictvím SSO. Váš browser by byl přesměrován na  přihlašovací stránku fakultního Identity Provideru a  zde byste jméno a  heslo zadávali znovu. I  z těchto důvodů jsou zřízeny vstupní body k jednotlivým aplikacím. Jsou to


Aktuální dění na FIT | 27

Ukázka Google Apps na FITu

http://docs.fit.cvut.cz http://calendar.fit.cvut.cz http://gmail.cvut.cz Lze použít kterýkoliv z nich a  po  přihlášení se pak mezi službami jedním kliknutím přesunout.

Stačí na http://it.fit.cvut.cz vypátrat odkaz na příslušný webový formulář a do něj jako doručovací adresu uvést novakj28@gm.fit.cvut.cz. Poznámka: gm není překlep, zde se skutečně nepíše gmail

Sdílení dokumentů

Adresu s @gm.fit.cvut.cz nikde jinde nepoužívejte a neříkejte. Maily na takovou adresu totiž nelze doručovat přímo. Mail vždy musí přijít na úřední adresu a odtud je pak na Google přeposlán. Je to podobné jako při doručování na fakultní server imap.fit.cvut.cz.

Budete-li povolovat ke svému dokumentu či kalendáři přístup i někomu dalšímu, je vhodné ho o tom uvědomit a poslat mu informaci obsahující URL toho dokumentu. To lze přímo zevnitř aplikace. Asi se totiž nedá spoléhat na to, že dotyčnému spolupracovníkovi se ten sdílený dokument objeví automaticky mezi jemu dostupnými dokumenty. E-mail A ještě několik poznámek k poště v rámci Google Apps. Je možné přeposílat si fakultní poštu do Google Apps podobně jako na  jiné doručovací adresy. Tedy zařídit, aby e-maily přicházející např. na  adresu novakj28@fit.cvut.cz byly ve skutečnosti doručovány do Google Apps.

Co říci závěrem? Snad jedno doporučení, které se vztahuje o něco více k zaměstnacům fakulty než ke studentům. Dle mého názoru by systém Google Apps neměl být používán pro práci se strategickými či koncepčními materiály, osobními údaji, financemi apod. Třeba i proto, že informace uložené v Google Apps na fakultě nijak nezálohujeme. A přestože v pravidlech používání služby je garantována vysoká dostupnost, spolehlivost a bezpečnost, tak stát se může cokoliv. Přeji vám všem úspěšné používání Google Apps for Education.


28 | Aktuální dění na FIT

Letem světem akademickým senátem FIT ROZHOVOR s PŘEDSEDOU AKADEMICKÉHO SENÁTU FIT Adéla Chrastinová, Jan Janoušek, předseda AS FIT

Akademický senát FIT v akci při zasedání

Co je fakultní senát a jaká je jeho funkce? Akademický senát fakulty je volený samosprávný a zastupitelský orgán fakulty. Volby do senátu se konají jednou za 3 roky. Náš senát má celkově 10 členů: 6 zástupců učitelů a 4 zástupce studentů. Členové senátu jsou voleni těmi, které zastupují, tj. zástupci učitelů jsou voleni učiteli a zástupci studentů jsou voleni studenty. Za  práci v  akademickém senátu není žádná finanční odměna (na  rozdíl třeba od  odměny za práci v zastupitelských orgánech státu). Konkrétních úkolů, které akademický senát má a řeší, je celá řada, například: - Senát volí děkana fakulty (a případně navrhuje jeho odvolání rektorem školy),

Foto: Jan Janoušek

- senát se vyjadřuje k řadě věcí, např. ke  jmenování jednotlivých proděkanů, výši prostředků přidělených na stipendia studentů, atd. - senát volí některé fakultní orgány, jako jsou např. vědecká rada, disciplinární komise, apod. - senát schvaluje statut, dlouhodobý záměr a vnitřní předpisy fakulty, vytváření kateder, organizační strukturu fakulty, podmínky přijímacího řízení, apod., jedná se tedy o poměrně velkou rozhodovací legislativní činnost senátu, - obecně platí, že jakýkoli právně závazný dokument, který fakulta vydá, musí být schválen senátem, - senát schvaluje rozpočet fakulty a zároveň kontroluje hospodaření fakulty, - vedle kontroly hospodaření vykonává senát kontrolní činnost i pro oblasti řízení fakulty a kvality výuky na fakultě, - senát je oficiální platformou pro diskusi studen-


Aktuální dění na FIT | 29 tů s učiteli, - senát je oficiální platformou pro diskusi s vedením fakulty a pro interpelace na vedení fakulty, - senát se zabývá studentskou anketou a jejími pravidly na fakultě, - senát za  fakultu nominuje zástupce fakulty do  různých orgánů, jako např. Rada vysokých škol ČR, apod., Zároveň je důležité zdůraznit, co akademický senát není a nemá být: akademický senát není výkonným orgánem. Výkonným orgánem je vedení fakulty reprezentované děkanem fakulty. Činnost senátu v oblasti řízení fakulty není tedy výkonná, ale pouze legislativní a kontrolní. Vedle výše zmíněných konkrétních funkcí a úkolů senátu, kterými se vlastně senát spolu s vedením fakulty přímo podílí na pravidlech chodu fakulty, je zde ještě jedna důležitá funkce senátu. Akademický senát, kterému záleží na  stavu a  osudu fakulty, by měl sloužit i  jako jakýsi strážce akademických svobod a dalších principů vysokého školství. Dále pak jako motivační prvek, poskytující otázky a  podněty, a  jako důležitá zpětná vazba směrem k vedení fakulty pro věci ve všech oblastech života fakulty. Toto úzce souvisí s  výše uvedenou funkcí senátu sloužit jako platforma pro učitele a studenty pro diskusi s vedením fakulty. Jak často se členové scházejí, kdy a kde, co se řeší? Členové senátu se scházejí v předem stanovených termínech na jednotlivých senátních zasedáních, která probíhají většinou v zasedací místnosti fakulty. Vedle této základní povinnosti se

jednotliví členové senátu dále učastní různých odborných schůzek, na které je ten který člen většinou senátem nominován jako jeho zástupce. Předseda senátu je členem grémia děkana, poradního orgánu děkana zřízeného Statutem naší fakulty. Poměrně frekventovaná a  podrobná diskuse a  výměna názorů probíhá mezi senátory také prostřednictvím senátní emailové konference. Při všech těchto příležitostech se řeší záležitosti, které souvisí s funkcemi a úkoly senátu, viz odpověď na předchozí otázku. Celková statistika dosavadní činnosti senátu je následující: - Počet zasedání: 17, - délka trvání jednoho zasedání: cca 3-4 hodiny, - počet přijatých usnesení: 25, - počet projednaných bodů: cca 120. Kdo je současným předsedou, jak se lze stát předsedou? Historicky prvním předsedou našeho senátu se stal na jeho prvním zasedání v září 2009 docent Jiří Douša, který velmi profesionálně náš senát reprezentoval a  řídil a  nastavil laťku pro výkon této funkce velmi vysoko. V polovině funkčního období jsme změnili předsedu senátu a  od  té doby tuto funkci po Jirkovi Doušovi zastávám já. Obecně platí to, že předseda senátu se volí vždy znovu každých šest měsíců. Na druhou část otázky – jak se lze stát předsedou senátu - odpovím následovně: je potřeba být senátory zvolen v tajné volbě, což se ve všech pěti volbách předsedů (Douša, Janoušek) konaných v našem senátu, stalo maximálním počtem klad-


30 | Aktuální dění na FIT

Jaké jsou další funkce v senátu? Spolu s  předsedou tvoří předsednictvo senátu dále předsedající senátu a  tajemník senátu. Předsedajícího a tajemníka senátu volíme vždy po každých třech zasedáních. Funkce předsedajícího zahrnuje zejména přípravu a řízení jednotlivých zasedání senátu a moderování elektronických hlasování senátu. Předsedající je zároveň hlavní kontaktní osobou v  senátu, na  kterou je možno se obracet, a spolu s tajemníkem, který pořizuje zápis ze zasedání, tvoří jakýsi výkonný orgán senátu. (Samozřejmě, že obecně je možné se obracet kdykoli a  s jakoukoli záležitostí na kteréhokoli člena senátu.) Například, nedávným předsedajícím byl doktor Josef Hlaváč a tajemníkem student Jan Nohavica. Na zasedání senátu 10.11.2011 byl současným předsedajícím zvolen student Marián Šuch a tajemníkem se stal doktor Martin Novotný. Kdo jsou jeho členové senátu?

učitelé

V současném senátu zasedá těchto šest zástupců učitelů (uvedeno v abecedním pořadí): doc. Ing. Jiří Douša, CSc., Ing. Josef Hlaváč, Ph.D., doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D, Dr.-Ing. Martin Novotný, doc. Ing. Alois Pluháček, CSc., a Ing. Michal Šoch, Ph.D.,

a tito čtyři zástupci z řad studentů: Petr Pulc, Jan Nohavica, Tomáš Rafaj, a Marián Šuch. Je důležité uvést ještě osoby, které byly členy našeho senátu, ale z  různých důvodů jimi přestali být: z řad učitelů to je Ing. Miroslav Balík, Ph.D., který se stal proděkanem pro výuku. Z  řad studentů se jedná o  Ondřeje Střeštíka a Jakuba Weisera, kterým zanikl jejich mandát senátora spolu s předčasným ukončením studia. Jaké nejzávažnější věci jste řešili, co se Vám nejvíce povedlo? Hlavními úkoly našeho senátu v uplynulém období existence fakulty bylo schválení několika klíčových základních dokumentů a dalších záležitostí (a podílení se na jejich vytvoření): statut fakulty, její dlouhodobý záměr, vnitřní struktura a  základní předpisy, založení kateder (nově máme např. Katedru aplikované matematiky, která byla založena na  našem senátním zasedání dne 1.12.2011); dále pak schválení vědecké rady, nominace členů do různých komisí, viz také odpověď na první otázku tohoto rozhovoru. Pokud bych měl kategorizovat záležitosti, které senát řeší, uvedl bych dva základní typy: 1. záležitosti směrem dovnitř fakulty, kdy řešíme vnitřní předpisy fakulty, problémy se studiem, problémy na fakultě obecně, apod., 2. záležitosti směrem vně fakulty, kdy se zabý-

studenti

ných hlasů. Tato skutečnost jaksi i symbolizuje dosavadní jednotu směřování našeho senátu.


Aktuální dění na FIT | 31

Foto: Jan Šlouf

Vaši zástupci v AS FIT - zleva shora Josef Hlaváč, Jiří Douša, Alois Pluháček, Jan Janoušek, Martin Novotný, Michal Šoch, Jan Nohavica, Petr Pulc, Marián Šuch, a hosté Pavel Tvrdík, Miroslav Balík a Pavel Kordík

váme pozicí a stavem fakulty směrem k vnějším subjektům jako jsou ČVUT, ministerstvo školství, grantové agentury, apod. V této souvislosti máme například také velký zájem na efektivním fungování všech servisních částí ČVUT jako jsou Výpočetní centrum nebo Správa účelových zařízení, protože způsob fungování těchto částí má na fakultu nemalý vliv. Pochopitelně, snahou senátu, stejně jako snahou vedení fakulty, je maximalizovat úspěch a  prospěch naší fakulty ve všech záležitostech. Jednotlivé problémy jsou často podrobně diskutovány. Jako ukázku našeho přímo viditelného úspěchu uvádím senátní usnesení, které vyvolalo násled-

nou diskusi uvnitř senátu ČVUT, a významně přispělo k navýšení kvóty počtu studentů, které ČVUT může naší fakultě zaplatit a  fakulta tak může přijmout. Pokud by se toto navýšení nepodařilo (současný počet zástupců FIT v senátu ČVUT je relativně malý a nemáme tedy v senátu ČVUT takovou sílu), hrozilo by výrazné nesplnění schváleného dlouhodobého záměru fakulty a finanční ohrožení fakulty. Usnesení senátu FIT č. 12/2: AS FIT důrazně protestuje proti návrhu rozpisu příspěvků na hlavní činnost pro rok 2011, který nezohledňuje rozdíly ve  výběrovosti přijímacích řízení na jednotlivých fakul-


32 | Aktuální dění na FIT tách. Kvůli faktické neexistenci přijímacího řízení nastává na některých fakultách značný úbytek studentů po prvním semestru studia. V konečném důsledku tyto fakulty dostanou zaplaceno více studentů prvního ročníku, nežli kolik jich v  současné době studuje, zatímco jiné fakulty nedostanou zaplaceny všechny skutečně studující studenty. AS FIT považuje tento stav za  nemorální a  v příkrém rozporu se zájmem ČVUT být prestižní univerzitou. A co bylo nejzábavnější? Co se týká „zábavnosti” jednotlivých schvalovaných předpisů, senát většinou řeší poměrně důležité a zásadní věci pro život fakulty a humor do předpisů a řešení těchto problémů z principu nepatří. Nicméně, toto neznamená, že by v  našem senátu panovala přespříliš vážná, či dokonce pochmurná nálada. Obecně platí, že případná pochmurná nálada a naladění (pokud k ní/němu člověk nemá skutečné věcné důvody a  tudíž může být katalyzátorem jednání) z pravidla nepřispívá ke  konstruktivnímu řešení věcí a  problémů. Všiml jsem si, že hosté, kteří se účastní našich senátních zasedání, často shledávají naladění při našich jednáních a  jejich celkové vyznění jako velice pozitivní. A konečně, protože považuji řadu z členů našeho senátu za zajímavé a zábavné osobnosti, jsou v našich jednáních jistě zastoupeny i zábavné prvky. Je zasedání tajné? Kdo další se zasedání účastní? Jak se

já mohu dozvědět o tom, že se koná zasedání a co se tam bude řešit? Zasedání senátu nejsou tajná a  jsou otevřená a  přístupná všem. Na  webových stránkách senátu https://www.fit.cvut.cz/fakulta/as lze nalézt podrobnosti o  všech usneseních, dosavadních a budoucích naplánovaných jednáních, a naplánovaném programu budoucích zasedání. Jak jsem již zmínil v předchozí odpovědi, velmi často se našich jednání účastní hosté. Téměř vždy je účasten děkan fakulty jako host, často přicházejí proděkani nebo například studenti, kteří se zajímají o příslušný projednávaný bod. Jaký je rozdíl mezi „malým” a „velkým” senátem? Označením „malý senát” rozumíme náš senát FIT, o kterém je i tento rozhovor. „Velkým senátem” pak rozumíme akademický senát celého ČVUT, v němž jsou jednotlivé fakulty zastoupeny proporcionálně k jejich velikosti, která je měřena počtem studentů příslušné fakulty. Ve  velkém senátu máme v současnosti pouze pět zástupců, kterými jsou (v abecedním pořadí): Ing. Radek Dobiáš, Ph.D., Ing. Ivan Halaška, bc. Jakub Jirků, doc. Ing. Josef Kolář, CSc. A Jan Václavík. Co mohu udělat pro to, abych se stal senátorem/senátorkou? Stačí vytvořit svoji kandidátku a v době před volbami se přihlásit jako kandidát do senátu. Pak už nezbývá než čekat na vlastní tajné volby do senátu. Po nich se člověk dozví, zda byl do sená-


Aktuální dění na FIT | 33 tu zvolen nebo ne. Samozřejmě že je možné si třeba zorganizovat svoji předvolební kampaň, v tomto se iniciativě a fantazii meze nekladou.

Senátor odvolatelný není, mandát senátora zaniká koncem příslušného funkčního období nebo zánikem vztahu (učitel, student) k fakultě.

Kdo je ideálním senátorem/senátorkou, jaký by senátor/senátorka podle Tebe měl/měla být?

Jaký je vztah senátu a vedení fakulty?

Do senátu může kandidovat kdokoli, kdo splňuje základní podmínku být učitelem nebo studentem naší fakulty. Pro výkon funkce senátora je ovšem podle mého názoru zásadní zájem případného kandidáta o  dění okolo sebe, entuziasmus pro oblast IT a  naši fakultu a  také ochota věnovat svůj volný čas senátní činnosti. Pro úspěšné řešení problémů je také velmi výhodná obecná osobní vlastnost konstruktivně a  inteligentně řešit problémy a  schopnost diskuse. Případné zkušenosti, lidská vyzrálost, životní poctivost, celkový rozhled, odbornost, komplexnost či harmoničnost také určitě nejsou vlastnosti, které by byly kandidátům do senátu na škodu. Jinak v senátu platí, že každý senátor je svojí osobností a různorodost členů senátu přináší značná pozitiva pro výsledek jednání celého senátu. Je také důležité si uvědomit, že senátor není ve své funkci sám za sebe, ale za své voliče. Jedná se tedy o zastupitelskou demokracii. Osobně se domnívám, že podle toho by měl senátor jednat, i třeba za cenu potlačení vlastního názoru, který může být někdy i  odlišný od  názoru jeho voličů. Situace senátora je tedy z tohoto pohledu poněkud jiná, než je například situace člena výkonného orgánu (např. děkana nebo vedoucího katedry). Člen výkonného orgánu má poněkud vyšší osobní odpovědnost za svůj způsob vedení a  je odvolatelný (vedoucí katedry je odvolatelný děkanem, děkan je odvolatelný senátem).

Myslím si, že vztahy našeho senátu s vedením fakulty jsou od  počátku velice dobré a  korektní. Naše fakulta je nejmladší fakultou na ČVUT a je teprve v době prvotního budování. Je tedy zásadně potřeba tzv. „táhnout za  jeden provaz”. Myslím si, že si toto všichni zúčastnění uvědomují. Věřím, že se všichni řídí pravidlem, že mezi senátem a vedením fakulty by měly být pouze případné věcné spory, a  řešení těchto případných věcných sporů je právě prospěšné pro fakultu. Neefektivní vysilování se případnými osobními boji uvnitř senátu, anebo boji ve vztahu senát-vedení, se neděje a ani nemám jakékoli signály, že by se při současném složení senátu mělo něco podobného případně dít. Osobně velmi doufám, že tento stav vydrží, a budu se o něj zasazovat podle svých nejlepších schopností. Co oceňuješ v současném senátu, kde vidíš naopak prostor pro zlepšení Vaší činnosti? Na našem senátu oceňuji celkovou výbornou at-

mosféru uvnitř senátu, spolupráci a snahu hledat co nejvýhodnější věcná řešení problémů. Také velmi oceňuji přístup a práci studentských senátorů, kteří jsou podle mě skutečnými zástupci svých kolegů. Studentští senátoři za dobu svého působení v  senátu přinesli řadu otázek, řešení, myšlenek a  podnětů, které přispěly ke zkvalitnění nejen výuky. Opět jako příklad bych


34 | Aktuální dění na FIT uvedl nedávné usnesení našeho senátu, na jehož počátku stála iniciativa našich studentských senátorů. Toto usnesení zároveň uvádím také jako příklad toho, čím se náš senát také zabývá. Usnesení č. 15/2: AS FIT žádá děkana FIT, aby na úrovni ČVUT řešil nedostatek IPv4 adres přidělených FIT, v souladu se Strategií ČVUT v  oblasti vzdělávání, která výslovně deklaruje podporu novým fakultám. V otázce co zlepšit bych odpověděl, že vždy je co zlepšovat, protože, jak jsem již uvedl v Úvodním slově tohoto čísla časopisu (editorial), nikdo z nás lidí není dokonalý a senát je tvořen lidmi. Věřím, že svoji práci v senátu se snažíme dělat zodpovědně a  jak nejlépe momentálně umíme, postupně také nabýváme zkušenosti. Jsme otevřeni veškeré kritice, diskusi, dotazům a podnětům za  účelem zlepšení naší práce. Zejména vítáme veškeré konkrétní podněty od  našich voličů – učitelů a studentů. Řešení těchto podnětů je vlastně jednou z funkcí senátu a zatím se doufám nestalo, že bychom nějaký podnět tzv. „zametli pod stůl” a nezabývali se jím. V čem vidíš nejdůležitější úkoly na  fakultě a  škole do  budoucna? Je opravdu hodně jednotlivých konkrétních věcí ohledně fakulty, kterými je potřeba se neustále zabývat. Z  těch „nejpalčivějších” záležitostí zmíním v první řadě informační systém fakulty, jehož vybudování úzce souvisí s  dobudováním informačního systému celého ČVUT. Dalším důležitým bodem, kterým se musíme určitě neustále zabývat, je to, aby fakulta měla co nejlepší

podmínky pro svůj rozvoj, zejména v oblasti důstojného prostorového a materiálního zabezpečení fakulty, v  oblasti dostatečných kvót počtu studentů financovaných fakultě, nebo zejména v rozvoji kvality fakulty, tj. neustálého rozšiřování odborných kvalifikací pracovníků naší fakulty. V otázce vnitřních záležitostí fakulty doufám, že udržíme nastoupený směr přátelského přístupu mezi učiteli a  studenty, který je zároveň spojený s  vysokými nároky na  kvalitu výuky a znalostí. Pokud bych měl mluvit o  novém informačním systému podrobněji, jeho vytvoření a  zavedení je velkou prioritou naší fakulty. Problém informačního systému souvisí i s efektivním řízením a  hospodařením na  celém ČVUT jako celku. Že vysoce funkční a uživatelsky přívětivý informační systém není utopií, ukazuje příklad Masarykovy university v Brně a její Fakulty informatiky. FIT ČVUT jako přirozený nositel know-how v oblasti informačních technologií nabídl ČVUT pomoc v  oblasti budování jeho informačního systému. Základy spolupráce se rozběhly a já se těším, že se setkáme v budoucnosti s praktickými výsledky této spolupráce. Osobně se také velmi těším, až se v praxi více rozběhne horizontální prostupnost studia, kdy si studenti budou moci vybírat předměty, o které mají největší zájem, napříč fakultami celé ČVUT! Tato možnost je již formálně zavedena, ale v  praxi se toho tolik neděje. Mám až pocit jakoby z některých fakult nebyl o tento podle mě vysoce pozitivní prvek ve výuce studentů zájem. V této souvislosti připomínám opět usnesení našeho senátu č.11/1: AS FIT žádá AS ČVUT a  děkana FIT ČVUT o  stanovisko k  horizontální prostupnosti na ČVUT.


Aktuální dění na FIT | 35 Je ještě nějaký důležitý bod, který bys rád zmínil v tomto rozhovoru? Rád bych na závěr řekl i svůj osobní názor na jeden ze současných „globálních“ problémů vysokého školství, k  ovlivnění jehož řešení nemám osobně příliš možností, ale jedná se podle mě o důležitou věc. Osobně mám obavu o podobu nového vysokoškolského zákona, kde přesný vývoj jeho návrhu můžeme sledovat například prostřednictvím Rady VŠ. Nejde mi ani tolik o  velmi diskutovaný problém placení školného, který podle mě leží více v politické než v odborné rovině z pohledu kvality výuky (a navíc podle dosavadních informací to vypadá, že vybrané peníze stát nechce využít apriori jako extra peníze pro vysoké školství, ale pouze jako příspěvek do státního rozpočtu. V takovém případě by tak byli pouze „biti“ studenti a vysokým školám by to nepřineslo nic navíc). Jedná se o něco jiného. Podle mého přesvědčení by pro vysoké školy mělo platit základní pravidlo, že učit by na nich měli ti nejlepší odborníci, kteří působí ve svých oborech přinejmenším mezinárodně, mají řadu objektivně hodnocených mezinárodních publikací a citací apod. Přiznám se, že osobně nevěřím celé řadě reklam na nově vzniklé vysoké školy, které čtu např. V pražských prostředcích hromadné dopravy, kde se slibuje výborná kvalita výuky. Když se podíváme, kdo na těchto, většinou soukromých, školách reálně učí, vidíme, že kvalita učitelů není v  některých případech příliš velká. Požadavek na kvalitu studia by měl být tedy rozhodující a nemělo by se podléhat lobby zájmových skupin, pro které jsou vysoké školy v prvé řadě byznysem. V souvislosti s některými prvky

obsaženými v návrhu nového vysokoškolského zákona mám tedy obavy, aby se nastavení kritérií pro úroveň vysokých škol zbytečně nesnižovala, ať již např. snižováním podmínek pro akreditace vysokoškolských studijních programů anebo snižováním kritérií v oblasti jmenování doktorů, docentů či profesorů, kdy by zanikl současný systém, který zahrnuje zejména kontrolu externími odborníky prostřednictvím vědeckých rad. Trend by podle mého názoru měl jít spíš směrem ke zpřísnění těchto podmínek. Tato záležitost zřejmě souvisí i s tím, že příprava nového vysokoškolského zákona je podporována z grantu EU a tedy „něco vzniknout musí”. Bohužel připravovatelé zákona příliš nekomunikují se samotnými vysokými školami a  jejich připomínky neberou v  úvahu, např. viz Tiskové prohlášení Rady vysokých škol z 8.11.2011, ze kterého krátce cituji: „ … Užší předsednictvo Rady vysokých škol trvá na dodržování ze zákona vyplývající zásady projednávat důležité materiály týkající se vysokých škol s jejich reprezentacemi…“ Důsledkem této nekomunikace a arogance ze strany ministerstva školství a hrubé neshody (namísto hrubé shody) mezi ministerstvem a akademickou obcí jsou pak i současné protesty na vysokých školách v celé České republice. Myslím si, že si každý z nás může dobře rozmyslet, zda by jako zájemce o studium na vysoké škole očekával/a od  studia hlavně získání kvalitních odborných znalostí a  osvojení si jistého způsobu přemýšlení, nebo by mu/jí šlo pouze o  získání „papíru” - vysokoškolského diplomu z méně kvalitní školy, navíc řízené více politiky dosazenými lidmi než skutečnými akademickými odborníky. Děkuji za rozhovor.


Kariérní centrum ČVUT hele,

soutěž!

na aplikace pro smartphone.

vyhrajeme!

jdem do toho!

©Roman Kliský

SOUTĚŽ Hewlett-Packard Mobilní podnikové aplikace Charakteristika podnikových aplikací pro chytré mobilní telefony a tablety Zmapování tržní nabídky na světovém trhu a v ČR Analýza tržního potenciálu v ČR ODMĚNA PRO VÍTĚZE: HP MINI 110 pro každého člena vítězného týmu. Přihlašte se nejpozději do 11.3. na

www.econtech.cz


Aktuální dění na FIT | 37

Moderní informační systém na naší fakultě (univerzitě) Pavel Kordík, Robert Pergl, Jiří Pavelka

Přemýšleli jste někdy o tom, zda vám univerzitní informační systém poskytuje dostatečnou podporu pro vaše studium nebo práci? Nevíte, kde zjistit tu kterou informaci, komu donést žádost, jak se zachovat v dané situaci? Pokud studujete (pracujete) na ČVUT již déle, nic z toho pro vás patrně není problém. Někomu se ale může zdát, že určité věci bychom mohli dělat i efektivněji. To hlavní, na co se snažíme soustředit, je vzdělání a výzkum. Abychom mohli nerušeně bádat a učit (se), potřebujeme kvalitní podporu a řízení. Všechno, co se na univerzitě děje, lze popsat pomocí tzv. procesů. Příkladem takového procesu může být například přijímací řízení, či odevzdání závěrečné práce. Klíčem k lepší efektivitě organizace je její procesní analýza a  následná optimalizace procesů. Vedení naší univerzity si je tohoto faktu vědomo, a proto se snaží postupně zmapovat procesy na  rektorátu a  několika fakultách.

Už jen provedení mapování, validace a případně i optimalizace procesu přináší pozitivní efekt v podobě snížení „chaosu”. Přesto si přiznejme, že málokdo má chuť studovat procesní diagramy a chovat se podle nich. Aby procesní řízení v organizaci opravdu fungovalo, je nutno ho podpořit informačním systémem. Mnoho procesů na naší univerzitě již podpořených je, někdy zcela, někdy částečně. Problémem je, že se procesy liší napříč fakultami, a tak je lze jen těžko obsáhnout jednotným informačním systémem. Procesy se také často mění - například vydáním nové směrnice pedagogického proděkana nově upravující proces odevzdávání závěrečných prací. Při takové změně by bylo třeba uzpůsobit informační systém, což je dosti náročné, protože procesy jsou v kódu „natvrdo zadrátovány”. Naštěstí nejsme sami, kdo se potýká s podobnými problémy. Moderní podniky, které již pro-


38 | Aktuální dění na FIT cesní řízení zavedly, používají pro informační podporu svých procesů takzvaný procesní stroj. Ten je schopen přímo spouštět procesy tak, jak jsou formalizovány v procesních diagramech. Při změně diagramu se pak změna snadno promítne do běžících procesů. Ve spolupráci s Výpočetním a informačním centrem ČVUT a Fakultou elektrotechnickou se snažíme najít nejlepší technologickou platformu pro informační podporu procesů. Během minulého roku jsme na  FIT vytvořili 2 prototypy informační podpory procesu závěrečných prací - jeden je postaven na  open source procesním stroji JBPM a  druhý na  komerčním IBM-BPM (dříve Lombardi). Na těchto prototypech jsme si ověřili, že jdeme

správnou cestou, a letos budeme pokračovat jednak implementací dalších procesů, ale také návrhem uživatelského rozhraní a implementací dalších funkcionalit. Na  obrázku vlevo je návrh architektury moderního informačního systému, který by splnil nejen nároky na informační podporu univerzitních procesů, ale řešil by i  další problémy, které zatím nejsou uspokojivým způsobem vyřešeny: personalizace uživatelského rozhraní, jednotné přihlášení (single sign-on), elektronický oběh dokumentů, integrace dat a  jejich skladování pro potřeby tvorby analytických zpráv, sdílení informací a vnitrouniverzitní komunikace, automatizace publikování dokumentů na  webu, hodnocení efektivity procesů a zejména snadná rozšiřitelnost a upravitelnost informačního systému. Dále uvádíme jednu z  možných variant takového systému. Ná-


Aktuální dění na FIT | 39

Liferay je aplikační portál, který zprostředkovává uživatelům přístup ke všem funkcionalitám informačního systému. MDW (tzv. middleware) drží kontext a dovoluje k informačnímu systému přistupovat z různých prostředků zároveň (uživatel může komunikovat prostřednictvím počítače i svého mobilního telefonu). BPM je procesní stroj, který orchestruje

procesy jako jsou například ZP-BPM (závěrečné práce), SsP-BPM (spolupráce studentů s průmyslem), SZZ-MSP-BPM (státní závěrečné zkoušky magisterského studijního programu), apod. Data jsou držena v  příslušných operačních databázích - např. ZP db udržuje vypisovaná a schvalovaná témata, které se po doběhnutí procesů zapíší do datového

vrh systému propojuje veškerou funkcionalitu prostřednictvím nezávislých API. Proto se dá snadno vyměnit procesní stroj JBPM za IBM-BPM či použít zcela jinou databázi. V praxi to znamená, že systém bude schopen stejně tak rozesílat oznámení o  událostech v systému příslušným uživatelům na  mail, jako informace zobrazit ve  svém GUI či poslat do uživatelovi sociální sítě, aniž by muselo dojít k  jakýmkoli zásahům do  jeho struktury. Fakticky bude dané oznámení existovat jednou a  zobrazovat

skladu. EDUX db udržuje průběžná hodnocení semestrálních prací studentů, která se na konci semestru zapíší do datového skladu (warehouse). Z datového skladu pak lze generovat různé statistiky, reporty pro management, apod., které bude MDW zpřístupňovat uživateli. DMS je úložiště dokumentů (Alfresco).

se prostřednictvím API do jakéhokoli prostředí. Jednu z  prvních variant návrhu uživatelského rozhraní studenta vidíte na  obrázku. Výhodou je, že portál každému uživateli umožní si své uživatelské rozhraní přizpůsobit. Do systému lze snadno přidávat nová okénka (portlety), a každý si může vybrat taková, která mu vyhovují. Předpokládáme však, že většina uživatelů se spokojí s předpřipraveným rozložením. Uživatelské rozhraní se také může měnit v závislosti na etapě studia či týdnu semestru (ve zkouškovém období


40 | Aktuální dění na FIT

přibude speciální okno). V rámci rozvojových programů MŠMT 2012 podpoříme rozvoj systému hned z  několika zdrojů: Otevřený fakultní informační systém pro efektivní spolupráci studentů s průmyslem (centralizovaný RP, řešitelé FIT, FEL, VIC) - umožní průmyslovým partnerům zadávat operativně a  adresně práce studentům, bude postaven na  výše navržené technologii. Otevřená fakulta (FIT, FEL) portál nabízející “ochutnávku”

vědy a výuky na fakultě personalizovaný pro různé cílové skupiny jako uchazeč, odborná veřejnost, spolupracující podnik. Rozvoj procesního řízení fakulty (FIT) - implementace podpory dalších procesů na fakultě. Jednotná rozhraní pro sdílení fakultních dat (FIT, FEL, VIC) - umožní zabezpečené získání dat z celoškolských a  fakultních databází, tak aby se uživatelé dostali k  potřebným datům prostřednictvím různých (autorizovaných) aplikací. Modul fakultního informačního

systému pro spolupráci s absolventy a  průmyslem (FIT) portál pro absolventy a průmyslové partnery, který zpřístupní informace nutné pro efektivní spolupráci. Jednotná platforma pro podporu výuky na fakultách (FEL, FD, FIT) - jednotné aplikační rozhraní systémů pro podporu výuky (EDUX, CW, Moodle?), návrh a  implementace jednotného uživatelského rozhraní pro studenty a  pedagogy v aplikačním portálu.

Pokud vás nový informační systém zajímá, a rádi byste nám pomohli, vyplňte dotazník na https://ict.fit.cvut.cz/redmine/projects/industry. Potřebujeme zejména zkušené programátory (Java, portlety, Jboss ESB, Alfresco), kteří budou schopni dohlížet na kvalitu kódu, koordinovat a integrovat komponenty vznikající v rámci studentských prací na FIT a FEL. Vítáme i vaše nápady, zlepšovací návrhy, apod.


Aktuální dění na FIT | 41

Projekt: Zelená škola aneb “Kam s ním?” v době elektroodpadů Tomáš Kadlec, Jiří Škvor, Adéla Chrastinová

Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze se v září 2011 zapojila do unikátního projektu Zelená škola a  umožňuje tak studentům i  učitelům třídit nejen základní složky odpadu jako je papír, plast a sklo, ale také elektroodpad a baterie. Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a  baterií bez nutnosti cesty na  speciální místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování a  je základem pro vytvoření ekologického cítění. Vysloužilé elektrosoučástky, elektrospotřebiče z domácností nebo použité baterie mohou návštěvníci fakulty či školy jednoduše odkládat do  SBĚRNÉHO BOXU, který je umístěn v prostorách Nové budovy ČVUT, 3. patře, v  blízkosti sociálních zařízení. Projekt naší škole také umožňuje bezplatnou ekologickou likvidaci velkého elektroodpadu.

Sběrný box Zdroj: http://www.zelenafirma.cz/


42 | Aktuální dění na FIT

Do sběrného boxu PATŘÍ: 1) Drobné domácí elektrospotřebiče (např.: žehlička, fén, holicí strojek, hodinky, budík, váha...) 2) Kancelářská technika (např.: myš, klávesnice, kalkulačka, počítačové komponenty, notebook...) 3) Elektronika (např.: rádio, videokamera, mobilní telefon, fotoaparát) 3) Lékařské přístroje (např.: el. teploměr, tlakoměr...) 4) Drobné kuchyňské elektrospotřebiče (např.: rychlovarná konvice, ruční mixér, fritovací hrnec, toustovač...) 5) Vybavení pro sport a volný čas (např.: tachometr, GPS navigace...) 6) Nářadí (např.: vrtačka, pila, bruska...) 7) Hračky (např.: elektrický vláček, autíčko, videohra...) 8) Baterie 9) Kompaktní zářivka 10) Tonery 11) CD a DVD

Do sběrného boxu NEPATŘÍ: 1) Diskety, VHS a audiokazety 2) Velká elektrozařízení, která se do boxu nevejdou

Materiál: nerezová ocel Rozměry: výška 100 cm, šířka 30 cm, hloubka 30 cm Objem: cca 80 l Plnění: horní, přední strana boxu je výklopná pro snazší vyjmutí plné krabice CD a DVD je možné od konce září 2011 do sběrných nádob vhazovat také i přesto, že nejsou podle oficiální klasifikace elektroodpadem, mnoho lidí to tak ale nevnímá. Novinkou je rovněž zahájení sběru zářivek a  tonerů. Tonery a  kompaktní zářivky je před

vhozením do sběrného boxu potřeba zabalit do ochranného obalu a zabránit tak jejich rozbití. Tyto odpady budou poté ze sběrných nádob vytříděny a předány k recyklaci. Rozšířením sběru vyšla společnost REMA Systém vstříc zájmu veřejnosti i firem o jednotnou likvidaci vysloužilých spotřebičů, náplní a nosičů dat. Cílem projektu Zelená škola® je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a  efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé nebezpečné látky, jako


Aktuální dění na FIT | 43 je například rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů. V současné době je v projektu zapojeno již 97 škol, z toho 5 škol vysokých. Kromě ČVUT FIT také například Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně, Slezská univerzita v  Opavě či Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě. Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a  nakládání s  elektroodpadem v celé České republice. Do sběrného boxu patří např. notebook, Jakub Vojáček, FIT

Foto: Jiří Škvor


7

SEMINÁŘ DĚJINY MATEMATIKY INFORMATIKY ASTRONOMIE

SEDMA - seminář Fakulty informačních technologií ČVUT, PP JČMF a ČAS

Doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D. Katedra aplikované matematiky FIT ČVUT, Praha Dlouhý počet a kalendáře předkolumbovských civilizací NOVÉ KNIHY: Řecké matematické texty, Keplerova Dioptrika, Horského Kopernik a české země atd.

PÁ 20. 4.

duben

3. SEMINÁŘ: Einstein a Praha (1911 – 1912) (Koná se v Modré posluchárně MÚ AV ČR, pátek 14 hodin.) RNDr. J. Grygar, CSc. doc. RNDr. O. Semerák, Dr., DSc. RNDr. E. Těšínská prof. RNDr. M. Křížek, DrSc.

červen

ÚT 20. 3.

březen

ÚT 28. 2.

nebo mimořádně v pátek 20. 4. ► Modrá posluchárna MÚ AV ČR ◄ Matematický ústav AV ČR, Žitná 25, Praha 1

Mgr. Alena Pravdová, Ph.D. Mgr. Vojtěch Pravda Ph.D. MÚ AV ČR, Praha Einsteinova teorie relativity základní principy a porovnání s experimenty Oznámení: 150. Výročí vzniku JČMF – oslava ve středu 28. 3. v Karolinu.

ÚT 22. 5.

květen

únor

Místo konání semináře - úterý: ► Nová budova Fakulty informačních technologií, ČVUT◄ Thákurova 9, 160 00 Praha 6

ÚT 12. 6. Ing. Lubomír Soukup, Ph.D. ÚTIA AV ČR, Praha Příběh objevu a znovunalezení planetky Ceres - 212 let Gaussova metoda nejmenších čtverců

RNDr. Irena Sýkorová Katedra matematiky, FIS VŠE, Praha Pellova rovnice ve středověké Indii

Zahájení seminářů v úterý v 15 hodin v uvedených termínech. Program semináře připravují: doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D. – 22435 9871, Katedra aplikované matematiky FIT ČVUT, RNDr. Pavla Pavlíková, Ph.D. – 22044 5035, Ústav matematiky, VŠCHT. Dotazy: alena.solcova@fit.cvut.cz


Aktuální dění na FIT | 45

ACM ICPC (International Collegiate Programming Contest) 2011 Martin Kačer, Jan Kubr, Adéla Chrastinová

CTU Open Contest (česko-slovenské kolo soutěže) ACM ICPC je mezinárodní soutěž v programování. ČVUT již od  roku 2000 pořádá česko-slovenské republikové výběrové předkolo, kterého se účastní studenti vysokých škol z  ČR a  SR. Česko-slovenské kolo soutěže ACM ICPC proběhlo ve dnech 21. A 22. října 2011 v Praze, Brně, Plzni, Ostravě, Banské Bystrici, Bratislavě, Žilině a Košicích. Z organizačního pohledu to tentokrát zdaleka nebylo hladké, nicméně nakonec se odsoutěžit podařilo. Soutěže se zúčastnilo celkem 124 týmů, mezi nimiž byly také v  hojné míře zastoupeny týmy studentů ČVUT Smíšený tým FIT a FEL, Aleš Podskalský, Martin Hanák, Martin Ovesný

Zdroj: Tomáš Černý


46 | Aktuální dění na FIT Zdroj: Tomáš Černý

v Praze FIT (celkem 37 týmů!) a FEL (celkem 9 týmů). Z  tohoto kola postupují vždy maximálně 4 zástupci každé univerzity do Evropského kola (pokud splnili požadované podmínky soutěže). Co se týče výsledků, Praha tentokrát zaostávala, a  to nejen ČVUT, ale překvapivě i  MFF UK. Potěšující je pro nás ovšem fakt, že ve čtyřech postupujících ČVUT týmech jsou dva týmy kompletně z FIT a dva mixované FIT a FEL. Kompletní výsledková listina včetně zaarchivovaných home adresářů, úlohy, testovací vstupy a  výstupy a  vzorová řešení naleznete na tomto odkazu. Central European Regional Contest (středoevropské regionální kolo soutěže) Nejlepší týmy z  tohoto kola postoupily do středoevropského regionálního kola (Central European Regional Contest), které se konalo

11. až 13. listopadu 2011 v Praze. Z evropského kola postupují dále 3 nejlepší týmy, ovšem pouze jeden tým za  každou univerzitu. Zde si letos stejně tak jako už i několik posledních let vedly nejlépe polské univerzity (University of Warsaw a  Jagiellonian University in Krakow), které berou přípravy na  soutěžní klání vážně a  poctivě trénují. Třetím postupujícím je česká Univerzita Karlova v  Praze, MFF, ale ani další v  top žebříčku nejsou žádným překvapením (Wroclaw, Komenského v Bratislavě či Zagreb). Z celkem 64 soutěžních týmů se týmy ČVUT umístily na těchto pozicích: 34. CZ CTU: Petr Kubista, Ondrej Kuzela, David Zalesky (všichni FIT, BSP) 36. CZ CTU: Martin Hanak (FEL, MSP), Martin Ovesny (FIT, MSP) , Ales Podskalsky (FIT, MSP) 41. CZ CTU: Radek Holy (FEL, MSP), Pavel Skala (FIT, MSP), Tomas Tunys (FEL, MSP) 50. CZ CTU: Michael Blaha, Jan Bradac, Radek


Aktuální dění na FIT | 47 Tomsu (všichni FIT, BSP) Kompletní výsledky zde. V regionálním kole se pak bojovalo o  účast ve světovém finále, které se odehraje 14. až 18. května 2012 ve Varšavě. Všem dále postupujícím soutěžícím přejeme hodně štěstí! Soutěžící studenti za  FIT se rozhodně nemusejí za  své výsledky stydět, jelikož si v tak velké konkurenci vedli velmi dobře. Těšíme se tedy na  podobně hojnou nebo ještě hojnější účast studentů FIT v příštím roce soutěže :). Fotky z akce naleznete na tomto odkazu. A jaké jsou dojmy našich finalistů?  Ondřej Kužela, student BSP FIT „O soutěži jsme se dozvěděli již v  prváku, bohužel až po skončení kola CTU Open, takže jsme se už nemohli přihlásit. V druháku už byla přihláška jasná volba, protože vidina možnosti získání práce v  IBM byla lákavá. Tým jsme sestavili z dlouholetých kamarádů, tudíž domluva v týmu i spolupráce nám nečinily žádný problém :-). Jakožto druhákům nám chyběly nějaké důležité algoritmy a  různé techniky, takže bylo o  něco obtížnější konkurovat ostatním starším týmům. Tudíž důležitým faktorem, za  což bych chtěl poděkovat našim trenérům na  CERC, bylo rozeznávání obtížnosti úloh. Díky tomu jsme byli schopni řešit pouze úlohy, na  které máme znalosti, a  zbytečně se nezdržovat těmi složitými. Ostatním studentům můžu tuto soutěž doporučit. Je to zajímavá zkušenost a  budete moci porovnat své schopnosti i na mezinárodním poli. Pokud se rozhodnete zúčastnit, budeme se na vás, jakožto na budoucí soupeře, těšit :-).“

 Radek Tomšů, student BSP FIT “Já jsem se poprvé o této soutěži doslechl až ve  druhém ročníku, někdy začátkem semestru. Mluvilo se o tom mezi studenty, ale i na předmětu EP-1 se z toho stala skoro povinná účast. Zároveň motivace v  podobě bonusových bodů do  dvou předmětů nebyla vůbec špatná. Taky jsem chtěl zjistit, jak jsou na tom ostatní. Nejtěžší na soutěži bylo to, že jsme oproti ostatním soutěžícím byli mladší, tudíž nám chyběly potřebné zkušenosti a  znalosti. Práce ve  vícečlenných týmech je zajímavá změna oproti přípravě do školy a když máte dobrý tým, jde to samo. Soutěž můžu ostatním vřele doporučit. Čím více zájemců, tím větší šance, že někdo z ČVUT postoupí ještě dál.“  Aleš Podskalský, student MSP FIT “Ve středoevropském kole jsme již soutěžili spíše sami se sebou, protože například týmy z Polska jsou obvykle na  podobné úlohy připraveni lépe. Tím spíše je to výzva, co je schopný člověk sám vymyslet :). Pocit na  konci soutěže byl pokaždé stejný - vždycky jsme toho mohli vyřešit více a to nás pak mrzelo. Spolupráce v  týmu byla letos poklidná, obvykle to bývá emotivnější. :).“  Michael Bláha, student BSP FIT “O soutěži jsem se dozvěděl na  předmětu BIEFA, kde jsme byli motivováni ziskem bodů. Krom toho je taková soutěž určitě zajímavou zkušeností, proto jsme sestavili tým a  přihlásili se. Nejobtížnější bylo vyhledat úlohy, na  které máme jak znalosti, tak schopnosti, a  posléze je splnit. Spolupráce v  týmu probíhala dobře, příště si ovšem musíme práci lépe rozložit. Účast na  soutěži rozhodně doporučuji, je to zajímavý zážitek a určitě se ho pokusím příští rok zopakovat (snad s lepším výsledkem).“


48 | Aktuální dění na FIT

Android pronikl na ČVUT Zájem o nový předmět je obrovský Adam Pospíšil

Zdroj: http://mobil.idnes.cz/android-pronikl-na-cvut-zajem-o-novy-predmet-je-obrovsky-pkv-/mob_tech.aspx?c=A120214_095250_mob_tech_ham

Operační systém Android se dostal mezi volitelné předměty Fakulty informačních technologií ČVUT. Zájem o tuto platformu předčil očekávání a na některé studenty se letos nedostalo. Nejlepší semestrální práce studentů budou zařazeny do soutěže. První přednáška nového předmětu Programování pro operační systém Android se na Fakultě informačních technologií ČVUT konala v pondělí 13. února. Předmět je určen pro začátečníky a provede studenty od základní filozofie systému až po zvládnutí náročnějších technik programování. Důraz bude kladen na optimalizaci zdrojového kódu a rovněž na praxi, kdy studenti budou řešit úkoly, které by mohli dostat jako budoucí vývojáři ve firmě. "Podařilo se sehnat zkušenou skupinu vyučujících, kteří pracují na platformě Android každý den. Jsem rád, že v této sestavě můžeme přiblížit vývoj široké skupině studentů a především, že android a obecně povědomí o možnostech mobilních platforem proniká i na akademickou půdu," uvedl Ing. Michal Havryluk, který je ga-

rantem a přednášejícím předmětu a současně spolupracovníkem redakce Mobil.cz. V současné době je na předmět přihlášeno zhruba sto studentů, dvě desítky dalších se už kvůli nedostatečné kapacitě zapsat nemohly. Zájem totiž předčil všechna očekávání. Součástí předmětu jsou i semestrální práce a tedy naprogramování vlastní aplikace podle daného zadání. Mezi zadáními se objevují témata, podle nichž vznikla již řada aplikací, nebo naopak originální myšlenky na aplikace, které na trhu chybí nebo není vůbec zřejmé, jestli se v praxi vůbec osvědčí. Studentům je dána poměrně velká volnost, jak si s daným problémem poradí a jak bude výsledná aplikace vypadat. Nejlepší práce budou na konci semestru vystaveny na Android Marketu a čtenáři Mobil.cz budou mít šanci v hlasování rozhodnout o tom nejoriginálnějším a nejlépe zpracovaném tématu. Bližší informace o této soutěži zveřejníme v průběhu semestru.


Nový žebříček The QS 2011

Aktuální dění na ČVUT | 49

Martin Půlpitel

Na webové stránce www. topuniversities.com byl zveřejněn nový žebříček těch nejlepších světových univerzit. Na  první pohled nás může těšit, že mezi 700 hodnocenými univerzitami (celkově je na světě cca 20 000 institucí, které se zabývají terciárním vzděláváním) jsou 4 z České republiky, ale po podrobnějším prozkoumání výsledků, už to tak veselé není. Proti roku 2010 zaznamenaly všechny české školy sestup. Nejlepší českou univerzitou je tradičně Univerzita Karlova, která se také jako jediná vyskytuje v konkurenčním celosvětovém žebříčku Academic Ranking

of World Universities (ARWU). Nás může těšit, že ČVUT se velice dobře umisťuje v kategorii „Engineering & Technology“, kde letos skončilo na 155. pozici na světě. Podrobnosti o  metodice hodnocení je možné nalézt zde http://iu.qs.com/projects-and-services/world-university-rankings/ a vystihuje ji i obrázek na další stránce.

Celkové pořadí: 276 Charles University 501-550 Czech Technical University In Prague 551-600 Masaryk University 601+ Brno University of Technology

V kategorii Faculty Rankings Engineering & Technology 155 Czech Technical University In Prague 325 Charles University 400+ Brno University of Technology 400+ Academy of Sciences of the Czech Republic 400+ Masaryk University


Kariérní centrum ČVUT

LETNÍ SEMESTR 2012 Poradenství

Poradíme, jak napsat životopis, pomůžeme s motivačním dopisem. Domluvíme setkání s personalisty z velkých firem.

Pracovní příležitosti

Přímo nabízíme zaměstnání, brigády, trainee programy na stránkách KC, na nástěnkách a ve stojanech KC.

Semináře

Organizujeme semináře, připravující na vstup na pracovní trh, rozvíjející komunikaci, prezentační dovednosti, time management, manažerské dovednosti a mnoho dalšího. Semináře vedou profesionální lektoři, personalisté a manažeři z praxe.

Osobnostní testování

Přijďte si nechat otestovat různé druhy inteligence, profesní a osob­ nostní předpoklady, to jaká role vám sedne v týmu. Testování je určeno pro studenty od třetího ročníku dále, termín naleznete na stránkách KC.

Mentoring

Nahlédněte do práce managera nebo specialisty již během studia! Přihlašování otevřeno od 1. března na mentoring.cvut.cz

Soutěže - EconTech Student Teams

Spolupracujte se studenty z VŠE na projektech z reálného prostředí předních firem na našem trhu. Více na www.econtech.cz

Knihovna

Půjčte si vybrané tituly z oblasti měkkých dovedností (soft skills), manažerských dovedností a osobního rozvoje, doporučované lektory na seminářích.

Kariérní centrum (KC) poskytuje služby zdarma studentům a absolventům ČVUT do tří let od ukončení studia. Na semináře, do poradny a na osobnostní testování je třeba se přihlásit předem. Podrobnější a ucelené informace o nabídce KC, naleznete na internetových stránkách KC, kde je také možnost registrovat se k odběru aktuálních informací z KC.

Výběr plánovaných akcí Asertivní komunikace Cyklus seminářů zaměřených na principy asertivity a asertivní komunikace s Janem Hausmannem. Úterky: 21. 2., 28. 2., 6. 3. vždy od 15:00 do 19:00.

Projektový management Interaktivní seminář s Robertem Pikem. Ve středu 18. 10. od 15:00 od 19:00. Jak vést tým aneb efektivní koučování Seminář s Milanem Studničkou. Úterý 27. 3. od 18:00 do 21:00.

Jak se nespálit při výběru zaměstnavatele Vedení a motivace lidí Interaktivní seminář vedený personální Velká přednáška s Jiřím Plamínkem. ředitelkou AVE Kateřinou Strnadovou. Úterý 3. 4. od 16:00 do 19:00. Čtvrtek 23. 2. od 15:00 do 18:00. Jak dávat a přijímat zpětnou vazbu Moje cesta Seminář a praktický nácvik s lektorkou Semináře zaměřené na osobní rozvoj Evou Reitmeyerovou. s lektorem a koučem Mirkem Spous- Středa 4. 4. od 15:00 do 19:00. tou. Vždy od 14:00 do 17:00.: • Time management 1 (pondělí 27. 2.), Jak uspět na trhu práce • Time management 2 (pondělí 5. 3.), Tři návazné semináře s lektorem a perso• Osobní talent a hodnoty (po. 12. 3.), nalistou Janem Hausmannem. • Osobní vize a cesty (středa 21. 3.), Úterky 10. 4., 17. 4., a 24. 4., vždy od 15:00 • Zdroje vnitřní síly (pondělí 2. 4.), do 18:00. • Relaxace s odpočinkem (čtvrtek 12. 4.). Obchodní dovednosti Time management Seminář s Milanem Studničkou. Samostatný seminář zaměřený na plá- Středa 18. 4. 18:00 do 21:00. nování času s Milanem Studničkou. Pondělí 27. 2. od 18:00 – 21:00. Dělejte co milujete Velká přednáška s Tomášem Hajzlerem Neodkládejte svoji kariéru ze vzdělávací společnosti Peoplecomm. Workshop zaměřený na budování kari- Středa 18. 4. od 18:00 do 20:00. éry připravený od www.osobniproduktivita.cz. Síťový byznys Středa 29. 2. od 17:00 do 20:00. S Danielem Francem, specialistou na on­line spolupráci a ředitelem Unisona Jak dobře zvládnout Studio. Čtvrtek 3.5. Assessmentcentrum Přednáška s lektory ze společnosti Sledujte stránky KC, kde se budou akce Image Lab. v průběhu semestru objevovat. Změna Středa 7.3. od 15:00 do 18:00. programu vyhrazena.

www.kariernicentrum.cz Lukáš Kučera, Rektorát ČVUT - Odbor vnějších vztahů, Zikova 4, Praha 6 – Dejvice, Tel.: 224 352 944, 773 979 619, kariera@cvut.cz


54 | Aktuální dění na ČVUT Ve dnech 27. 2. – 2. 3. 2012 proběhne tzv. Týden neklidu. Studentská obec takto projevuje nesouhlas s chystanými reformami VŠ zákona a s tím, jak byly prezentovány. Během Noci univerzit chtějí univerzity veřejnosti představit, co tvoří, a jaké zajímavé projekty vznikají na jejich půdě. ČVUT spolu s VŠCHT a ČZU bude prezentovat své projekty v úterý 28.2. od 16:00 v Atriu Fakulty stavební ČVUT v Dejvicích. Noc univerzit proběhne po celé zemi v tento jeden den. V souvislosti s tím je také na celém ČVUT vyhlášeno ve dnech 28. - 29. 2. 2012 rektorské volno.

Týden neklidu 27. 2. – 2. 3. 2012 Noc univerzit 28.2. od 16:00 Atrium Fakulty stavební ČVUT Adéla Chrastinová

POZVÁNKA: Jarní koncert ČVUT Lenka Zápotocká, Odbor vnějších vztahů a zahraničních styků Rektorátu ČVUT

Rektor Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václav Havlíček, CSc. si Vás dovoluje pozvat do historických prostor Betlémské kaple na  Jarní koncert ČVUT. Koncert se uskuteční v úterý dne 27. března 2012 od 19.30 hod. Před zahájením koncertu v 19.00 hod. jste zváni na číši vína. Účast na  koncertu je zdarma, jak už jsme ale avizovali v předchozím čísle časopisu Buď FIT,

je nutné svou účast předem potvrdit zasláním odpovědního lístku, a to nejpozději do 7. března 2012. V případě, že je koncert již plně obsazen nebo při žádosti v pozdějším termínu, lze požádat o zařazení mezi náhradníky, případně o lístky ke stání. Další informace a  odpovědní lístek naleznete na webu ČVUT: http://www.cvut.cz/cs.

POZVÁNKA: Studentský ples ČVUT Pavla Slezáková, PR Studentské unie ČVUT

Studentská unie ČVUT vás srdečně zve na tradiční studentský ples, který se bude konat v pátek dne 16. března 2012 od 20:00 do 2:00 hodin ve společenských prostorách Masarykovy koleje (Thákurova 1, Praha 6). V předešlých ročnících jste se na  plese mohli setkat s  komixovými hrdiny, gangstery, hollywoodskými hvězdami či zombie kreaturami. Letos se těšte na  společnost vodníků, mořských víl, podvodní fauny i flóry a mnoho dalších, společnou tematikou totiž bude VODNÍ SVĚT. Více informací o programu naleznete na těchto

stránkách: http://studentskyples.cvut.cz/2012/ Vstupenky budou v předprodeji od  27.února v kanceláři klubu Silicon Hill na Strahově (Vaníčkova 7, blok 1, Praha 6 - Břevnov) nebo v Kloknerůvě ústavu v  Infocentru ČVUT (Šolínova 7, Praha 6 – Dejvice). A POZOR: speciálně pro FIT tým, pokud budete chtít společně obsadit stoly na plese, předregistrujte se do události na Facebooku: https://www. facebook.com/events/177592795686733/ . Jakmile začne prodej lístku, bude FITu vyhrazen speciální prostor, kam si mohou kupovat lístky.


Aktuální dění na ČVUT | 55

ČVUT v Praze vítězem soutěže o nejlepší expozici veletrhu Gaudeamus Adéla Chrastinová, Zdroj: ČVUT

Ve dnech 1. – 4. 11. se na brněnském výstavišti konal XVIII. ročník Evropského veletrhu pomaturitního a  celoživotního vzdělávání GAUDEAMUS 2011. Fakultu informačních technologií na  veletrhu prezentovali kromě Mgr. Martiny Břeňové za PR oddělení FIT také studenti a  studentky Bára Červenková, Veronika Dvořáková, Eliška Hrubá, Filip Štěpánek, Tomáš Čejka, Tomáš Licek, Jan Friedl a Martin Humeník. 18. ročníku veletrhu Gaudeamus se zúčastnilo celkem 185 vystavovatelů, z toho 123 byly univerzity, vysoké školy nebo samostatné fakulty. Celkem 47 vystavovatelů bylo ze 14 zahraničních zemí. Do  3. listopadu včetně veletrh navštívilo 26 657 návštěvníků a  nejvyšší účasti 9 424 návštěvníků bylo dosaženo ve  středu 2.

Expozice ČVUT, GAME ZONE

Pořadí na prvních třech místech bylo následující: 1. ČVUT Praha 2. Mládež v Pohybu, iniciativa Evropské Unie 3. Vysoká škola báňská - TU Ostrava listopadu. Odbor vnějších vztahů rektorátu ČVUT spolu s jednotlivými fakultami zde prezentoval možnosti studia na  naší technické škole. Stánek ČVUT se umístil na 1. místě v soutěži o nejlepší expozici na veletrhu. Hodnotil se nejen vizuální styl stánku, jeho dispoziční řešení, atraktivita, originalita, doprovodné programy, ale i  celkový dojem. Dále se do  hodnocení započítávalo, jakou má daná škola prezentaci na  webových stránkách veletrhu, v tištěném a  elektronickém katalogu. Expozice ČVUT evidentně zaujala neZdroj: ČVUT jenom návštěvníky, ale i  hodnotící komisi, protože všechna hodnotící kritéria byla splněna na  maximální počet bodů. ČVUT v  Praze si tak z  Brna poveze originální uměleckou skleněnou trofej. Pro všechny z týmu ČVUT, kteří na atraktivní expozici neustále podávali studentům informace o  možnostech studia na  ČVUT, je to obrov-


56 | Aktuální dění na ČVUT

Stánek FIT na Gaudeamu, Martina Břeňová, Babu Červenková, Tomáš Licek

Stánek FIT na Gaudeamu Martin Humeník

Zdroj: ČVUT

Foto Jan Friedl

ská radost a satisfakce za jejich skvělou a profesionální práci.

cínského inženýrství ČVUT nějaká zranění, třeba tržnou ránu na čele nebo podlitinu. Zábavy a zajímavostí bylo tedy opravdu dost. V loňském roce se expozice ČVUT umístila na 3. místě a letos se posunula v řebříčku nejvýše, až

Na stánku se nepodávaly pouze informace a  tištěné letáčky s  nabídkou studia, ale v  takzvané Game zóně byla k  vidění a  vyzkoušení si i spousta technických interaktivních exponátů a zajímavostí. Například detektor lži, resuscitační model plic, Plantograf nebo program Kinect. Naproti tomu v  Chill out zóně si mohli studenti odpočinout na sedacích pytlích, pohrát si s hlavolamy nebo si přečíst speciální noviny pro středoškoláky TecniCool a komix ČVUTix. Na  expozici nechyběl ani růžový koutek pro studentky, kde si mohly slečny nechat na sebe namalovat henou technické symboly nebo se dozvědět informace o probíhající soutěži ČVUT s názvem „Holky pozor“. Ten, kdo chtěl po příchodu z veletrhu doma vystrašit rodiče, si mohl nechat namalovat studenty z  Fakulty biomedi-

Foto: Martin Humeník

Na Gaudeamu jsme si to užili, Jan Friedl


Aktuální dění na ČVUT | 57 Stánek FIT na Gaudeamu, Eliška Hrubá, Martina Břeňová, Veronika Dvořáková

Zdroj: ČVUT

na 1. místo. „Budeme pevně doufat, že nám tyto naše mimořádné aktivity zajistí vyšší příliv kvalitních studentů, kteří se i  díky tomu, co jsme jim na  brněnském veletrhu předvedli, začnou více zajímat o techniku a o studium na ČVUT,“ řekla PaedDr. Lenka Zápotocká, specialistka pro marketingovou komunikaci Rektorátu ČVUT. Ve dnech 24. – 25. ledna 2012 se na Výstavišti v Praze Holešovicích konal V. ročník Veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2012. Veletrh se konal pod záštitou rektora ČVUT pana prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc. A  velvyslankyně Kanady v  České republice paní Valerie Raymond. Expozice ČVUT a maskotka FITu z produkce www.sedmstatecnych. cz , Barbora Šedivá (ISC)

Zdroj: ČVUT


58 | Věda na FIT

Reportáž: The Prague Stringology Conference 2011 PSC ruku v ruce s LSD Bořivoj Melichar, Jan Holub, Martin Poliak

Prague Stringology Conference 2011 Foto: Jan Holub

Ne, toto nebude článek o omamných látkách, nýbrž o konferenci, na kterou rádi jezdí stringologové, totiž páni, co studují sekvence symbolů. Pro vysvětlení - LSD je zkratka London Stringology Days, významné konference pořádané každý únor v Londýně na Kings College. PSC, neboli Prague Stringology Conference, je její kalendářní protipól, koná se vždy na konci srpna, případně na  začátku září. A  protože LSD2011 je daleko a naopak dojmy z PSC2011 jsou ještě čerstvé, věnuje se tento článek té druhé.

Prague Stringology Conference se poprvé konala v roce 1996 a  zorganizovala ji skupina lidí kolem prof. Bořivoje Melichara, tehdy vedoucího katedry počítačů na  Fakultě elektrotechnické. Dnes konferenci pořádá stále stejný, teď již ostřílený tým, sídlící na  katedře teoretické informatiky FITu. Právě díky práci našich informatiků z  KTI získávala konference v průběhu let stále větší ohlas a  nyní bezpečně můžeme říct, že na  ní přijíždějí špičky z  oboru - vždyť například poslední rok měl


Věda na FIT | 59 v  Praze úvodní přednášku prof. Maxime Crochemore, jeden z nejlepších stringologů vůbec. Konference PSC trvá tři dny, má otevřenou formu a  vedle „dělání vědy“ je jejím cílem především podpora komunikace a  spolupráce mezi stringology. Jak už se stalo milým zvykem, první večer konference tráví její účastníci v příjemném posezení s kolegy v některé z pražských hospod. Druhý den, po dopoledním bloku přednášek, přichází bezesporu zlatý hřeb sociální programu, jímž je společný odpolední výlet. Teoretici mají možnost po  náročném přednáškovém pásmu načerpat nové síly při návštěvě některé z českých pamětihodností. Tento rok výlet směřoval na Svatou horu u Příbrami, kde se stringologové kochali barokním poutním místem. Exkurze byla završena posezením s občerstvením, u kterého bylo možno vychutnat krásy babího léta.

Nezanedbejme ale vědu. Letos byla úvodní přednáška přehledová, o vývoji v  stringologii v posledních 10 letech přednášel prof. Thierry Lecroq. Tematicky na  ní navazovala většina pondělních přednášek. V úterý následovaly přednášky se širším záběrem, takže jsme mohli vidět prezentaci o minimalizaci acyklických automatů i o sekvenčních binárních rozhodovacích diagramech. Středa se pak tematicky vrátila ke „tvrdému jádru“, zajímavé byly přednášky o kompresních algoritmech i  o zpětné rekonstrukci textů z pomocných struktur. Prezentované práce byly již tradičně publikovány ve sborníku konference. Sluší se veřejně vyzdvihnout ty, kteří za celou konferencí stojí a na jejichž práci je postaven její každoroční úspěch. Těmito hrdiny jsou, podle abecedy, Miroslav Balík, Jan Holub, Jan Janoušek, Bořivoj Melichar, Ladislav Vagner a Jan Žďárek. Foto: Jan Holub

Prague Stringology Conference 2011


60 | Věda na FIT

Reportáž: konference PAD 2011 Hana Kubátová , Pavel Vít

Výlet na Hrebienok, doc. Elena Gramatová, doc. Hana Kubátová

Počátkem třetího zářijového týdne se konal již 9. ročník česko-slovenského semináře Počítačové Architektury & Diagnostika (PAD) 2011. Historie této konference sahá až do 80. let, kdy pod vedením prof. Ing. Jana Hlavičky, DrSc. probíhaly semináře s názvem Diagnostika mikroprocesorů. Po jeho smrti se začala psát historie PADu, kdy v roce 2003 byl uspořádán tento seminář poprvé. Jak vyplývá již z názvu, jedná se o konferenci určenou pro studenty hardwarového zaměření nebo jemu blízkého. Řeší se zde otázky návrhu obvodů, spolehlivosti, testování a ověřování funkce. Letošní konference byla organizována Slovenskou technickou univerzitou v Bratislavě, Fakultou informatiky a informačních technologií. a právě proto se konference kona-

Foto: Martin Daňhel

la v malebném městečku Stará Lesná na úpatí Vysokých Tater. Skupina pěti našich doktorandů z katedry číslicového návrhu zde úspěšně publikovala své dosavadní výsledky. Seminář je přínosný pro doktorandy hlavně z důvodu získání zpětné vazby. Doktorandi přednesou dosavadní výsledky své vědecké práce a  cíle disertační práce. Recenzenti prací pak zahájí diskuzi o tom, zda je téma v takovéto podobě disertabilní. Dále radí studentům, jakým směrem pokračovat ve výzkumu a diskutují také s ostatním publikem z řad osobností hardwarových fakult z celé ČR i  SR, které se rádo zapojuje do  bouřlivých debat na  odborná témata. Čas vyhrazený pro jednu prezentaci včetně diskuze je 30 minut, což často nestačí ani na zodpovězení všech otázek.


Věda na FIT | 61

Výhled z hotelu na Vysoké Tatry

Ty se pak řeší dále během přestávek na kávu či v  průběhu večerních sezení. Konference je pro doktorandy skvělou příležitostí, jak zjistit, zda pokračujeme správným směrem, jak jsme na  tom v  porovnání s  ostatními studenty, ale také k navázání kontaktů s našimi kolegy z fakult například z Brna nebo Bratislavy a případně vymyslet společné projekty. Letos recenzenti přijali 28 článků z České republiky a Slovenska. V takovémto počtu příspěvků byly na prezentace plně využity všechny tři konferenční dny od  rána až do  večera. První den prezentují studenti prvních ročníků, další den druhých a  poslední den se prezentují výsledky z  téměř hotových disertačních prací.

Foto: Pavel Vít

Aby ale konference nebyla jen o práci a povinnostech, a aby si přednášející i recenzenti trochu fyzicky odpočinuli, pořádá se druhý den poznávací výlet po okolí. Letošní pěší výlet byl naplánován na blízký Hrebienok (1285 m). Trasa byla naplánovaná asi na  3 hodiny chůze do  kopce s mnoha zastávkami pro nafocení překrásné přírody a tamních nádherných vodopádů. Zpáteční cesta byla o  poznání rychlejší - zpět na  přednášky jsme se dostali pomocí lanovky a vláčku. Méně zdatní zájemci pak absolvovali obě cesty vláčkem a lanovkou. FIT na PADu Za naši fakultu se na letošní konferenci PAD vydalo celkem 9 lidí, z  toho čtyři školitelé (Hana


62 | Věda na FIT Naše fakulta je díky tomu v neustálém kontaktu s  kolegy z  Vysokého učení technického v  Brně, Technickou univerzitou v Liberci a  Slovenskou technickou univerzitou v Bratislavě. Jubilejní 10. ročník konference PAD organizuje FIT Diskuze během přestávky na kávu

Příští jubilejní ročník PADu dostala za úkol zorganizovat naše fakulta. Konference se přesune zpátky do České republiky do obce Milovy kousek od Žďáru na Sázavou. Lidé z katedry číslicového návrhu, pod vedením doc. Kubátové, již nyní pracují na  přípravách konference a jejího bezproblémového průběhu. Všichni se již těšíme na další setkání se svými kolegy v oboru a na výlet na Devět skal v CHKO Žďárské vrchy.

Foto: Pavel Vít

Kubátová, Jan Schmidt, Petr Fišer, Róbert Lórenz) a pět osob z řad doktorandů (Jiří Balcárek, Martin Daňhel, Martin Chloupek, Tomáš Vaňát a  Pavel Vít). Školitelé zde hráli roli recenzentů a radili ostatním studentům. Doktorandi přednášeli své práce: ● Jiří Balcárek: Generování parametrizovatelných testovacích vektorů, ● Martin Daňhel: Hierarchické spolehlivostní blokové modely ● Martin Chloupek: Komprese testovacích vektorů ● Tomáš Vaňát: Fyzické vkládání poruch do FPGA ● Pavel Vít: Zvyšování spolehlivosti obvodů na FPGA Všechny prezentace byly pozitivně přijaty a naši doktorandi se zase o kousek a sklidným svědomím přiblížili k obhajobě své disertační práce. Konference obecně jsou velmi přínosné pro navazování pracovních vztahů s  jinými fakultami. Na česko-slovenské konferenci odpadá jazyková bariéra a pochopení práce kolegů je tak mnohem jednodušší. Lze tak snadno domluvit spolupráci s lidmi, kteří mají podobné téma disertace.

Autor: Pavel Vít

Vodopády Studeného potoka


Věda na FIT | 63 Lednický zámek v záři zapadajícího slunce

Reportáž z konference MEMICS 2011 Hana Kubátová , Pavel Vít

Od pátku 14. října do neděle 16. se konala konference v překrásném městě Lednice s názvem Mathematical and Engeneering Methods in

Jiří Balcárek při prezentaci článku

Computer Science (MEMICS) 2011. Tuto událost vždy organizuje Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií pod vedením Zdeňka Kotáska. Příspěvky do konference procházely detailní kontrolou od tří recenzentů, kteří se nebáli ostře kritizovat veškeré nedostatky. Články v této konferenci byly rozděleny do několika sekcí, v každé z nich bylo přibližně 5 prezentací příspěvků. Ty se vždy prezentovaly paralelně ve dvou sekcích. Museli jsme si tedy pečlivě vybírat, které články nám jsou blízké a chceme se od autorů dozvědět více. Již během prvního dne jsme my, doktorandi katedry číslicového návrhu, měli prezentace za sebou. Radomír Polách, doktorand katedry teoretické informatiky, měl svoji prezentaci až v neděli dopoledne.


64 | Věda na FIT Foto: Jaroslav Borecký

Vysvětlování metod popsaných v článku, Martin Chloupek

Prezentace článku od Jaroslava Boreckého a  Pavela Víta (na fotografii)

Články z naší fakulty: Melichar: Regular Tree Expressions and Push● Jaroslav Borecký, Pavel Vít and Hana Kubádown Automata tová: Self Repair Architectures Based on Partial Většina autorů přijela svoje články obhajovat, ne Dynamic and Static Reconfiguration všichni mohli, a tak za sebe poslali náhradu. Naší ● Jiří Balcárek, Petr Fišer and Jan Schmidt: Im- fakultu reprezentovali: Jan Schmidt, Pavel Kubaplicit Techniques for Constrained Test Patterns lík a doktorandi Jiří Balcárek, Jaroslav Borecký, Generation Martin Chloupek, Radomír Polách a  Pavel Vít. ● Martin Chloupek and Ondřej Novák: Test Pattern Compression Based on Pattern Over- Debata o prezentovaných článcích, zleva lapping and Broadcasting Martin Straka (FIT VUT Brno), Pavel Kubalík, ● Radomír Polách, Jan Janoušek and Bořivoj Jan Schmidt a Jiří Balcárek (FIT ČVUT)


Věda na FIT | 65

Zámek Valtice

Zámek Lednice a Minaret

Prohlídka Valtického zámku

Ve volné chvíli jsme zkoumali krásy města a vyrazili si na menší procházku k Lednickému zámku. Počasí babího léta bylo ideální a  zlatavá barva zapadajícího sluníčka zdůrazňovala krásy anglické gotiky, do  které byl zámek v  19. století přestavěn. Nově opravený zámeček působil velice překrásně a  uváděl člověka do  rozpaků. Ostré večerní světlo zdůrazňovalo dokonalost stavby a  vyzdvihovalo um stavitelů, kteří bohatě nazdobili fasádu zámku. K  nedalekému Minaretu jsme již ale nedošli, slunce zapadlo a  začalo se rychle ochlazovat. V tuto večerní hodinu byla rozhledna zavřena, a  tak jsme se vrátili na  konferenci poslouchat zajímavé prezentace.

Druhý den byla organizátory naplánována prohlídka blízkého Valtického zámku. Do městečka vzdáleného asi 8 km jsme byli dovezeni konferenčním autobusem, který nás vysadil téměř před vchodem. Po  krátké prohlídce okolí zámečku jsme vstoupili dovnitř. Paní průvodkyně nám představila historii zámku a města Valtice. Provedla nás velmi krásnými místnostmi plnými historického nábytku a obrazů. Nejpůsobivějším místem byla zámecká kaple, do které jsme nahlédly z lóže pro šlechtu. Kaple je bohatě zdobena a navržena v barokním slohu.


66 | Věda na FIT

Úvodní řeč Zdeňka Kotáska (FIT VUT Brno) před zahájením degustace vína

Degustace vína Večerní program také patřil Valticím. Lednicko-valtický areál se vyznačuje pěstování toho nejlepšího vína z celé Moravy. Několika denní pobyt v  této oblasti se úplně vybízel k  ochutnávce dobrého vína. Dokonce bych řekl, že by to byla urážka Moravanů, kdybychom víno neochutnali. Ve  valtických sklepích jsme dostali kompletní přednášku

Správné držení sklenice při degustaci, zleva Pavel Kubalík, Martin Chloupek, Jaroslav Borecký


Věda na FIT | 67 o tom, jak se k vínu chovat. Počínaje správným držením sklenice, přes správný způsob degustace, až po správné otevírání lahví. Ve sklepě jsme ochutnali první letošní víno Muller-Turgau a pak několik bílých a  pár červených vín. Všechny ochutnávané odrůdy jsme si zde mohli zakoupit. Po skončení akce jsme byli odvezeni konferenčním autobusem zpět do hotelu. Příprava na MEMICS 2012 Letošní konference MEMICS byla opět plná kvalitních příspěvků na  vysoké úrovni. Konference se zúčastnili studenti a  jejich vedoucí z mnoha států světa. Po Češích a Slovácích zde bylo nejvíce Lotyšů a Angličanů. Kulturní a společenské akce nám velice zpříjemnily vědecké diskuze

a pomohly ke sblížení mezi univerzitami. Všechny prezentace článků proběhly v anglickém jazyce hlavně kvůli posluchačům z jiných zemí. Nám ostatním to dodalo opět trochu více praktických zkušeností v jazyce. Z konference si odvážíme spoustu vědeckých informací a  názorů od  našich kolegů z  celého světa a  spoustu pěkných zážitků z překrásného Lednicko-valtického areálu. Všichni se již teď těšíme na  příští ročník MEMICSu a  pilně připravujeme podklady pro další vědecké publikace, se kterými se budeme ucházet o přijetí do MEMICSu 2012. Autorem fotografií k  tomuto článku (není-li u obrázku zmíněno jinak) je Pavel Vít Vinné sklepy Valtice


68 | Věda na FIT

Reportáž: DSD 2011, Oulu, Finsko Hana Kubátová, Martin Daňhel Foto: Martin Daňhel

Oulun Yliopisto University of Oulu Foto: Jiří Balcárek

Na konci prázdnin, kdy v  Čechách bývá ještě krásné a  teplé počasí, se Katedra číslicového návrhu vydala na  hranici severního polárního kruhu (na  65. rovnoběžku). Konala se zde totiž významná mezinárodní akce. Jednalo se o 14. ročník konference Euromicro Digital System Design 2011, běžně nazývané Dý-eS-Dýčko. Konference DSD se zaměřuje na  všechny aspekty všudepřítomných vestavěných systémů, vysoce výkonné digitální techniky, HW/SW systémů, architektury číslicových obvodů a  VLSI návrhu. Euromicro byla založena roku 1973 Rodnay Zaksem z  Německa. O  významnosti této konference svědčí to, že je uznávaná po celém světě a  každoročně obohacuje databázi


Věda na FIT | 69 Foto: Pavel Vít

vědeckých příspěvků v IEEE. Letos byl program DSD 2011 rozdělen do  26 sekcí, které se musely vtěsnat do tří dnů. Během těchto tří dní bylo odprezentováno 169 příspěvků. Konferenci DSD tentokráte hostovala finská univerzita ve městě Oulu. Naše fakulta byla zastoupena sedmi statečnými, kteří svými příspěvky obstojně reprezentovali vědu na FITu, jmenováni jsou abecedně: ● Jiří Balcárek, Petr Fišer, Jan Schmidt: Techniques for SAT-Based Constrained Test Pattern Generaion ● Martin Daňhel, Hana Kubátová: Methods of Hierarchical Reliability Block Diagrams in the program SHAMAP ● Hana Kubátová, Jaroslav Borecký, Martin Kohlík, Pavel Kubalík: Fault Models Usability Pavel Vít popisuje vlastnosti čítačů založených na 4 či 6 LUTové technologii

Foto: Martin Daňhel

Tomáš Vaňát odpovídá na otázku, proč je třeba experimentovat s fyzickou injekcí poruch

Study for On-line Tested FPGA ● Martin Novotný, Petr Štembera: Breaking Hitag2 with Reconfigurable Hardware ● Jaroslav Sykora, Leoš Kafka, Martin Daněk, Lukáš Kohout: Microthreading as a Novel Method for Close Coupling of Custom Hardware Accelerators to SVP Processors ● Tomáš Vaňát, Hana Kubátová: Experiments with Physical Error Injection into FPGA Circuits ● Pavel Vít, Hana Kubátová: Impact of FPGA Technology Process on Dependability of Counters Jako doprovod a psychická podpora našeho týmu se cesty zúčastnila i Zuzana Kubátová (dcera doc. Kubátové). Přestože konference trvala jen tři dny, přijeli jsme o den dříve a odjeli o den později. Jak je již napsáno v článku výše, účelem konferencí není pouhá prezentace


70 | Věda na FIT Foto: Pavel Vít

Prezentace příspěvků

Jiří Balcárek vysvětluje svou metodu pro techniky generování testů.

své tvorby, ale seznámení se s ostatními „vědci“ z oboru. Případně poklábosení se „starými“ známými. Nicméně mívají tyto konference i další přínosy. Například poznání nové kultury, země, apod. I toto poslání jsme se snažili naplnit. První večer Po  příletu na  docela malinkaté letiště s  cedulí „Oulu“ jsme se vydali k  hotelu. Bydleli jsme trochu dál od  univerzity i  centra města, avšak nebylo to úplně na  škodu, neboť jsme tak byli nuceni lépe poznat okolí města. Většina města se nacházela v  těsné blízkosti lesů a  vodních toků. Například náš hotel byl z  jedné strany obklopen lesem a  opodál šplouchalo moře. Už první den bylo patrné, jak je Finsko rovné, žádné kopce prakticky neexistují, alespoň ne tam, kde jsme byli my. vcelku překvapující byla neustálá přítomnost WiFi, prakticky kdekoliv. Což bylo na  jednu stranu velmi příjemné, ale na  druhou stranu to vyvolávalo jisté obavy.

Když dlouho očekávaná událost, totiž prezentace příspěvků, konečně nastala, nervozita postupně odezněla a mohli jsme v  klidu prezentovat. Neprezentovali jsme všichni najednou v jeden den, ale byli jsme rozděleni podle sekcí, takže jsme se aktivně účastnili každý den a současně tak každý z nás mohl shlédnout prezentaci ostatních „na ostro“. Při prezentacích jsme měli možnost prohlédnout si univerzitu, která se rozléhala ve velikém prostranství. Dle soudu autora je velikostně zhruba srovnatelná s  naší univerzitou. Uvnitř budovy jsme dokonce našli funkční protiatomové kryty, které se ale dnes už prý nepoužívají tak, jak bylo původně zamýšleno. Po prezentacích zbývalo jen je řádně zhodnotit, to si vzali na starost doc. Hana Kubátová a Martin Novotný, kteří k hodnocení našich prvotních krůčků přistupovali velice chápavou a vstřícnou formou. Večeře na radnici U příležitosti takto významné akce uspořádali představitelé města slavnostní večeři na  radnici. Ta se nacházela v centru města, a tak jsme mohli cestu tam a  zpět spojit s  příjemnou procházkou. I tato večeře se nesla v duchu vědecké


Věda na FIT | 71

konference a mnozí z přítomných tak využili této příležitosti, aby prodiskutovali závažná témata, jako například Tomáš Vaňát. Konference je u konce Pro mnohé z nás (Pavel Vít, Tomáš Vaňát a Martin Daňhel) byla DSD 2011 úplně první konferencí, a navíc také první zkušenost prezentovat se v zahraničí. Tudíž všechny příspěvky byly v angličtině, což nás nutilo se zdokonalit v  jazyce. Získali jsme tak mnoho zkušeností nejen těch vědeckých, ale i těch praktických. A každý z nás tak ví, co by bylo vhodné do  budoucna zlepšit a na čem zapracovat, čemuž všichni přikládáme asi ten největší důraz. Výlet Poslední den jsme věnovali poznávacímu cyklistickému výletu a  symbolickému rozloučení se

s tímto úžasným místem. Za úplatek 10 Eur/kolo jsme si půjčili kola a  najeli jsme necelých cca 40 km. Zážitek to byl vskutku nezapomenutelný. Tím jak je celá oblast okolí Oulu v rovině, nebyla cesta vůbec nikterak náročná, ba dokonce byla velmi odpočinková. Na  následujícím obrázku si můžete všimnout prvního kola zprava, kde Jiří Balcárek opět ukázal vynalézavost českých ručiček a vyrobil kolo se štanglí. Závěr Při odjezdu na letiště jsme litovali, že jsme nemohli zůstat alespoň o jeden den déle. Ta nádherná krajina, stále čerstvý vzduch, ale i ohleduplní řidiči nám budou v Čechách chybět. Ovšem je třeba zmínit, že přesto, že je Oulu celkem velké město, co se rozlohy týče, moc věcí na obdiv v něm nenajdete. Zastávka pro doplnění zásob

Foto: Martin Daňhel


Autor: Martina Břeňová

Foto: Martina Břeňová

Reportáž: Věda v ulicích Jiří Buček , Filip Štěpánek, Tomáš Fornůsek, Martina Břeňová Zdroj: iDNES.cz, Petr Topič


Stalo se | 73 V úterý 20. září 2011 proběhla v Dejvickém kampusu v příjemné atmosféře odcházejícího babího léta interaktivní výstava v open air režimu pod názvem Věda v ulicích. Akce v rámci Týdne vědy, jež je částí projektu Česká hlava, si dala za cíl seznámit laiky a  případné zájemce o  vědecké novinky se stavem vědy na  českých univerzitách. Na  26 stánkových expozic před Národní technickou knihovnou předvedlo - většinou díky nadšeným studentským dobrovolníkům - kouzla a triky, které dokáže navodit jen spojení hravosti, moderních technologií a zvídavého ducha. Stánek Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze s výstižným logem Kdo si hraje, nezlobí, představil „Autíčko s modrým zubem“ talentovaného studenta katedry číslicového návrhu Filipa Štěpánka ovládané počítačem za  užití technologie Bluetooth – tento kousek oslovil všechny velké i malé děti, které dostaly příležitost zajezdit si vozítkem dálkově ovládaným myší Filipova laptopu na  pěší zóně před Národní technickou knihovnou. Druhá vychytávka, tentokrát laboratoře doktoranda FIT Jiřího Bučka a členů laboratoře RFID na  FIT představila demonstraci RFID (Radio

Frequence Identification) technologie. Zájemci se tu dozvěděli o možnostech technologie, kterou většina zná v  podobě karet ISIC nebo OpenCard a mohli zjistit, jak vypadá komunikace mezi čtečkou a jejich bezkontaktní čipovou kartou. Odvážlivci mohli vyzkoušet jeden ze dvou typů útoku - relay atack neboli přepojovací útok anebo útok za použití nástroje Proxmark3, který dokáže po přiložení na kartu ISIC přečíst veškerá data a následně se tvářit jako přesná kopie. I tato prezentace vyvolala mezi zájemci odezvu a jistě přinese výrobcům kreditních karet námět k zamyšlení se nad současnými bezpečnostními prvky našich novodobých peněženek. Studenti, školáci i předškoláci se tak během jediného dne mohli dotknout technologií, které znají jen z  obrazovek a  na  vlastní kůži si vyzkoušet připravené experimenty, na  které by se museli jinak několik semestrů připravovat. Vlažným příznivcům vědy a  techniky dobrou náladu navodil doprovodný program FELfestu, který vedle legendárních stálic české klubové scény představil i nadějné hudební objevy. Zkrátka open air jak má být… Zdroj: Česká hlava

Ulice byly plné vědy


74 | Stalo se

Otevření nové PCTC laboratoře Ivan Šimeček

FIT zase drží krok s dobou! Na  přelom roku (konkrétní termín je v jednání) se připravuje otevření učebny Prague CUDA Teaching Centra (PCTC), což bude učebna pro výuku programování grafických karet pro (negrafické) výpočty. Důvody, proč provádět výpočty na grafické kartě, jsou dva: je to důvod ekonomic ký (grafická karta za  15 000 Kč má

ia

výkonnost 3 TeraFlops, kdežto procesor stejné ceny dosahuje “pouze” 150 GigaFlops) a důvod ekologický (karta má odběr jako průměrné PC, ale výkonem jich nahradí 20). Laboratoř byla postavena zčásti z prostředků fakulty a zčásti ze sponzorského daru firmy Nvidia Corporation. Má kapacitu pro 24 studentů a  snad se tam vejde i  jeden učitel. Každý student bude mít k dispozici vlastní počítač s výkonnou kartou Geforce GTX 480 (viz obrázek). Zd

roj

:N

vid

Zdroj: Nvidia

V učebně začne příští semestr probíhat výuka: ● graficky orientovaných předmětů, ● patrně i cvičení z MI-PAP = oborový předmět pro 2 magisterské obory, ve kterém se technologie CUDA a OpenCL také přednáší. ● pokročilý kurz programování v CUDA = nový volitelný magisterský předmět. Učebna bude sloužit pro interaktivní vývoj a ladění programů ve výše uvedených předmětech,případně pro řešení BP, DP nebo dizertačních prací. Nebude umožňovat vzdálené připojení ke  stanicím ani není určena pro dlouhotrvající vědecké výpočty. K  těmto účelům má fakulta k dispozici GPU servery.


Stalo se | 75

Zeptejte se děkana Adéla Chrastinová, Martin Půlpitel, , PR oddělení FIT

Akce Zeptejte se děkana je pravidelné setkání studentů FIT s děkanem prof. Ing. Pavlem Tvrdíkem, CSc. a  členy vedení fakulty. Je to příležitost dozvědět se více o fakultě a  současně poskytnout děkanovi cennou zpětnou vazbu týkající se studia po  začátku semestru a možnost tak ovlivnit činnosti fakulty. V  Zimním semestru 2011/12 proběhla první část diskusního cyklu ve  středu 12. října 2011 a  týkala se zejména otázek souvisejících se začátkem a  průběhem semestru, tj. vý-

ukových prostor, jednotlivých předmětů či vyučujících. Druhá část se týkala mimo jiné zhodnocení výsledků ankety hodnocení výuky a přípravy na další semestr, a  proběhla ve  středu 7. prosince 2011. Zde apelujeme na to, že k vašim výsledkům v anketě přistupuje fakulta zodpovědně a jsou velmi důležitou zpětnou vazbou, která dokáže mnohé věci změnit k  lepšímu, tedy zejména ke  spokojenosti studentů (může vést například i  k  rozvázání pracovního poměru s  nevyhovujícím vyučujícím, jako se tomu stalo již

v minulosti). Vaše otázky, podněty či náměty můžete posílat prostřednictvím diskusního fóra FIT. Kromě těchto čtyř pravidelných termínů se může na podnět studentů konat také mimořádný termín, stačí kontaktovat děkana emailem na  dekan@ fit.cvut.cz. Zápis z akce Zeptejte se děkana - otázky, odpovědi a opatření, stejně jako pozvánky a aktuality k akci naleznete na webu FIT. Využijte příležitosti a  zeptejte se svého děkana!

FITdivad1.0 beta. Ať žije! Martin Procházka

Dne 23. února 2012 se poprvé sešla naše nově vzniklá divadelní formace, o které jsme vás informovali v minulém čísle Buď FIT. Hned v úvodu jsme se dohodli na smyslu a účelu našich budoucích setkání - chceme to dělat pro sebe i pro vás ostatní, chceme se u toho dobře bavit, poznat nové lidi a nepoznané zážitky a chceme svým přispěním oživit nadcházející oslavy vzniku fakulty koncem letního semestru (červen 2012). Prý to má být opět velké :) Tímto znova vzýváme i další zájemce, aby se k nám přidali. Dohodli jsme se už totiž, kdy a kde budou probíhat naše zkoušky: každé první a tře-

tí pondělí od 20:00 hodin v atriu Nové budovy ČVUT :) Když už exhibovat, tak pořádně. Začneme zahřívací divadelní rozcvičkou a zatím nikdo neví, co se bude dít dál. Témata jsme si nastínili, ale toto zatím s dovolením milý čtenáři ponecháme zahaleno rouškou tajemství, abychom vás nepřipravili o překvapení. Co nám chybí vyřešit, to je oficiální logo našeho FITdivad1.0 beta spolku. Proto tímto vyhlašujeme oficiální neziskovou veřejnou soutěž o logo. Odměnou vám bude VIP pozice během našeho prvního představení pro vás či vaše přátele.


76 | Stalo se

FIT na FEL Festu Martin Humeník, Veronika Dvořáková

Hudební festival a přímo na  trávníku před univerzitním kampusem? Tam jsme rozhodně nesměli chybět! Co na tom, že se jednalo o FELfest, plakáty říkaly, že je to pro všechny a přece jen jsme stejně jedna velká rodina. Akce startovala již v 15 hodin a i přes to, že většina z nás měla den nabitý školními povinnostmi, každý si nakonec našel alespoň chvíli na  omrknutí dění a  poslech dobré hudby. Na festivalu vystoupilo mnoho známých kapel. Podle toho vypadala i  návštěvnost akce. Zahráli Clou, Sunshine a  hlavním lákadlem večera byla kapela Visací zámek, která přitáhla mnoho studentů jak z FELu, tak i  z dalších fakult ČVUT, a  dokonce i jiných vysokých škol. Ani v průběhu dne však nechyběl dostatek diváků, a tak se volné plochy trávníku občas měnily v  „taneční parket“ s mnoha šílenými tanečními kreacemi. Celková atmosféra byla parádní, prostě pravá festivalová pohoda. Jedinou nevýhodou byl nedostatek místa u stolů na občerstvení, což se však u  tak velké akce dá celkem čekat.

Úsměvné pak byly propadající se lavičky, které se s lidmi zabodávaly do měkké země. Akce to ale byla určitě povedená, kapely hrály bezvadně a všichni si ten příjemný začátek semestru náležitě užili. :-) Martin Humeník

FEL Fest - hlavní pódium Martin Humeník

Studenti FIT na vydařené akci FEL Fest, Martin Humeník, Veronika Dvořáková


Studium na FIT | 77

Studium očima studentů: FIT (vyvalenýma) očima prváka Adam Kučera, student prvního ročníku BSP na FIT

Dlouho jsem dumal nad větou, která by mé pocity po necelém měsíci na fakultě vystihovala nejlépe, a nemohu jinak, než citovat jedno omleté tvrzení: Tohle jsem opravdu nečekal. Není to jen o fakultě samotné. Jen takový přechod z (maloměstského) gymnázia udělá své a ač má každý o „vejšce“ nějaké představy, často se s realitou neshodují. Víte proč je to lepší? Málo kdo má čistě pozitivní představy!

te mít dost, stačí omezit brigády nebo studentský život, vyberte si. Možná se za to dočkám několika více či méně skrytých urážek a možná i fyzických napadení, ale jsem (zatím) spokojen i s nasazenou obtížností výuky. Kdybych se nechtěl na škole nic naučit a šel jen za nějakými třemi písmenky s tečkou na papíře, nepůjdu přece na ČVUT. Na „FIT tým vyučujících“ jsem slyšel chválu již dříve, ale stejně jsem nečekal, jak pohodovou a  přátelskou atmosféru dokáží, samozřejmě za signifikantní pomoci ostatních studentů, na  fakultě vytvořit. Dokázali na nás přenést ducha fakulty. Její hrdost.

FIT

Není to zvykání si na styl vysokoškolské výuky, není to radost nad tím, že konečně se učím (většinou) jen to, co mě opravdu baví, ani množství nových tváří všude okolo. Nejsilnější pocity vyvolává takový skoro až časový paradox. Na  jednu stranu je výuka volná a  už teď po  několika týdnech se počty studentů navštěvujících přednášky minimálně lineárně snižují a  i díky tomu by se dalo obdivovat, kolik času vyloženě uzpůsobeného k  samostatné zájmové činnosti člověk na  FITu musí mít. Zdůrazňuji samostatné. Bydlíte na kolejích? Ze samostatné zájmové činnosti se rázem stává skupinová a ta se jaksi hůře večer opouští, k tomu si připočtěte případně i nějakou brigádu, už i trochu toho učení se a rázem máte každý den nabitý k prasknutí. Nechci ale nijak strašit obecnými věcmi, které platí spíš pro většinu VŠ než jen FIT. Času bude-

Velký dojem na mně zanechala samotná budova FITu (a hned vedle ní hlavně interiér NTK), kde sice trochu parazitujeme na  architektech, ale to si s již zmíněnou hrdostí nikdo nepřipouštíme. Ať už jsou reakce na nový přírůstek do kampusu jakkoli rozporuplné a  ať už si centrální robot ovládající celou budovu dělá s okny, co chce, je červené stavení důstojným reprezentantem nejen naší fakulty. A pak jsou tu samozřejmě věci jako ProgTest… Ale popravdě… Bez něj by to nebylo ono! Čím dál méně však všichni vnímáme, že fakulta se teprve chystá do „školky“, a naopak sledujeme, jak se pomalu zvedá, aby mohla mílovými kroky vyrazit kupředu.


78 | Studium na FIT

Den otevřených dveří na FIT Adéla Chrastinová

DoD pro bakaláře Ve dnech 14. prosince 2011 a 9. února 2012 proběhl ve spolupráci s našimi studenty a doktorandy Den otevřených dveří, kterého se zúčastnilo přes 1 000 zájemců o  studium v  bakalářském studijním programu Informatika na FIT (cca 600 studentů v prvním a cca 400 zájemců ve druhém kole). Akce probíhala v průběhu dopoledne v prostorách Nové budovy ČVUT (foyer v  přízemí a  3. patro s děkanátem a učebnami), a v prostorách Národní technické knihovny. V  přednáškovém sále proběhla ústy děkana, proděkana pro studium a  garantů jednotlivých oborů prezentace fakulty, kterou si zájemci mohou prohlédnout na  webových stránkách fakulty v  sekci Pro

zájemce o studium: http://fit.cvut.cz/zajemce/ proc-studovat-na-fit/den-otevrenych-dveri . Nechyběl ani prostor pro obecné i  osobní dotazy. Předpokládaný počet přijímaných studentů do prezenční formy bakalářského studia v akademickém roce 2011/2012 bude stejně jako loni 750 osob. Týmy našich studentů a  doktorandů prováděly zájemce o studium výukovými i zájmovými prostory fakulty a předváděly své studentské práce, vědecké týmy a projekty, mezi nimi například samotnými studenty nově postavenou 3D tiskárnu RepRap Mendel/Průša, hardwarová skupinka předvedla jízdu bluetooth autíčka, RFID laboratoř se předvedla svými útoky postranními kanály.

POZVÁNKA: DoD pro magistry Na pondělí 27. března nyní připravujeme večerní Den otevřených dveří také pro zájemce o magisterské studium na FIT. Bude se konat od 18:00 hodin v posluchárně č. 155 GOČÁR v Nové budově ČVUT (Thákurova 9, Praha 6). autor: Pavel Vít, FIT


80 | Studium na FIT


Studium na FIT | 81


82 | Studium na FIT

Závěrečné práce a státní závěrečné zkoušky Nejčastěji kladené otázky Miroslav Balík, proděkan pro studijní a pedagogickou činnost FIT

diplomu je i dodatek, který V akademickém roce 2011obsahuje všechny absol2012 bude mít FIT první absolvované předměty). Mnozí venty bakalářského studijního studenti si již obor zvolili programu i magisterského stua nahlásili jej na STO, a tak dijního programu vyučovaných jim KOS může kontroloprezenční formou v  českém vat plnění studijního plánu jazyce. Studijní oddělení pro a  zároveň je upřednostagendu spojenou s ukončením ňuje při volbě oborových studia posílilo své schopnosti předmětů před studenpřijetím paní Olinky Vrtiškové, ty, kteří mají jiný obor, či která je nápomocna studensi obor ještě nevybrali. tům s  jejich závěrečnými pracemi a  státními zkouškami. Jelikož je na  ČVUT toto Na  http://edux.fit.cvut.cz/szz/ Olga Vrtíšková, nová posila start si studenti mohou přečíst na Pedagogickém oddělení FIT jedinečnou příležitostí pro studenty, není na toto KOS všechny informace k  závěrečným pracím, k  předmětům BI-PPR a  MI-MPR, v oblasti zadávání ZP připraven a očekává, že které by měly předcházet závěrečné práci, in- každé zadání bude přiřazeno k jednomu oboru, formace o předmětech BI-BAP a MI-DIP, které nebo bude otevřené celé škole. Naši šikovní by měly předcházet odevzdání práce. Dále zde programátoři (Jiří Škvor a Michal Valenta) umožstudenti naleznou informace o organizaci a prů- nili pedagogům zadat i více oborů, pro které je běhu Státní závěrečné zkoušky, o tématech, ze zadání určeno. Studenti si v  aplikaci na  zp.fit. cvut.cz mohou vybrat téma, poté se spojí s příkterých budou zkoušeni. slušným vedoucím práce a domluví se na dalším Jak je to s  volbou oboru, SZZ postupu. Téma práce doladí v  průběhu BI-PPR a  MIa tématem závěrečné práce? -MPR vedoucí práce a student a poté jej předají Na  FITu jsme chtěli volbu průchodem studia ke schválení vedoucímu zodpovědné katedry. maximálně uvolnit a  tak studenty nepřijímáme na  obor, ale do  programu. Nicméně student Může být zadavatel mimo FIT? si nakonec musí jeden obor vybrat a  v tomto zvoleném oboru bude skládat SZZ, tento obor Ano, detaily vyřešte s referentkou pro SZZ, paní bude mít na vysokoškolském diplomu (součástí Olinkou Vrtiškovou.


Studium na FIT | 83 Může být externí zadavatel bez akademického titulu (Ing., Mgr.)? Ne. Výjimku by bylo možné udělit v případě opravdového odborníka z praxe, kterého by musel schválit vedoucí zodpovědné katedry. V rámci práce budu pracovat s citlivými údaji firmy, jakým způsobem je mohu chránit? V rámci práce chci vytvořit sw, po studiích si založit firmu a daný produkt prodávat. Nebude tento program FIT prodávat? Jde o poměrně širokou problematiku upravenou VŠ zákonem, autorským zákonem, zákonem o  archivnictví a  spisové službě, dále předpisy ČVUT - SZŘ, příkaz rektora 6/2006, metodickým pokynem o  dodržování etických principů 1/2009, dále směrnicí děkana FIT 9/2011. Doporučuji si pročíst text knihovny ČVUT Jak psát vysokoškolské závěrečné práce. Ve zkratce: FIT má právo užívat ZP jako školské dílo, tedy nevýdělečně pro svoje potřeby. Aby mohl toto právo naplnit, musíte nám předat kompletní práci. Autorem je student a nikdo jej o jeho práva nepřipravuje. Tedy pokud by Váš program někdo zcizil a Vy jste přišel k újmě, můžete se domáhat náhrady.

Dále, FIT má povinnost elektronicky zveřejnit název práce v českém a anglickém jazyce, autora, abstrakt a  klíčová slova. Nemáme povinnost zveřejnit text práce a ani přílohy (program, zkušební data, apod.). Prakticky bude realizace elektronického zveřejnění vypadat takto: všechny povinné údaje zveřejníme automaticky, bez Vašeho souhlasu se zveřejněním Vás nepustíme k SZZ. dále si každý student bude moci vybrat, zda souhlasí či nesouhlasí se zveřejněním textu práce a zda souhlasí či ne se zveřejněním příloh. Vedle elektronického zveřejnění máme povinnost zpřístupnit práci 5 dní před obhajobou a  dále po  dobu 10 od úspěšné obhajoby. Toto bude realizováno zapůjčením práce pro studium k  tomu určené místnosti. Nebudeme půjčovat přiložené CD, DVD a další přílohy, které nebudou pevně svázané s textem práce. Zapůjčitel si může dělat výpisky a kopírovat části. Je vedoucí práce spoluautor? Ne, není, pokud práci pouze vedl a  případně vytvořil zadání. Pokud se aktivně podílel na jejím vytvoření, či jeho předchozí dílo je integrální součástí práce, pak ano. Mohu svůj produkt nechat volně šířit? Ano.


84 | Studium na FIT

Kde najít studovny a přednáškové sály Tomáš Kalvoda, rozvrhář FIT Foto: Jiří Škvor

Učebny FIT v Nové budově ČVUT

Během letních prázdnin se naše fakulta definitivně přesunula z Masarykovy koleje do třetího podlaží Nové budovy ČVUT a do horních pater budovy A. V právě probíhajícím zimním semestru akademického roku 2011/2012 je veškerá naše výuka soustředěna právě do Nové budovy ČVUT a NTK. Většina přednášek probíhá v  posluchárnách umístěných v  přízemí Nové budovy, která se v rozvrhu označuje prefixem T9, neboť se nachází v Thákurově ulici č. 9. Celkem máme k dispozici čtyři sály T9:105, T9:155, T9:107

a T9:111 s kapacitami 300, 180, 100 a 80 míst. Využíváme je dohromady s Fakultou architektury a  výuka v nich probíhá prakticky nepřetržitě po celý den. Dále využíváme Ballingův sál v Národní technické knihovně a  to během pondělí a půlky úterý v tomto semestru. Jedna pondělní přednáška probíhá na  Fakultě elektrotechnické v místnosti T2:C3-132 (což je nutno dešifrovat nyní jako místnost č. 132 v bloku C3, Technická č. 2). V třetím patře Nové budovy je umístěna většina laboratoří a  seminárních učeben. Celkem


Studium na FIT | 85 nyní máme pět seminárních učeben (T9:301, T9:302, T9:344, T9:346 a T9:347), které jsou vesměs vybaveny promítací technikou, bílými tabulemi a  interaktivními tabulemi. Dále máme na  tomto patře k  dispozici pět počítačových učeben s různými možnostmi využití. Místnosti T9:350 a  T9:351 slouží jako počítačové učebny. V  místnosti T9:348 je možno provozovat bourací výuku. Specializované učebny doplňují síťová učebna (T9:303) a  hardwarová učebna (T9:345). Na stejném patře se dále nachází rohová místnost T9:349, kterou nyní využíváme pro menší přednášky. Z  počítačových učeben

už zbývá zmínit pouze SUN učebnu umístěnou v Národní technické knihovně. Týdenní kapacita této učebny nestačí na pokrytí potřeb výuky předmětů prvního ročníku a tak jsou ještě čtyři laboratoře umístěny na FEL v učebně T2:E1-8. V celé budově A, která čeká na  rekonstrukci, v tomto semestru využíváme pouze jednu počítačovou učebnu (TH:A-930) a  dvě učebny (TH:A-1029, TH:A-1030) pro anglickou výuku. Protože rozvrh letního semestru je méně nabitý než zimní, lze očekávat pouze nepatrné změny od právě uvedeného uspořádání. Foto: Jiří Škvor

Učebny FIT v Nové budově ČVUT


86 | Studium na FIT

Studentský ombudsman aneb na koho se obrátit? Martin Půlpitel, PR oddělení FIT a studentský ombudsman

Ombudsman nebo-li veřejný ochránce práv je už řadu let zakotven v právním systému ČR. Svého ombudsmana mají klienti velkých bank a do nedávna i zákazníci Českých drah. Na FIT tuto funkci neoficiálně zastávám já (pozn.: autor článku Martin Půlpitel). Už od  dob mého senátorování na  FEL ČVUT se na  mě studenti obraceli se svými problémy i  zlepšováky. Hodně komunikuji na  fakultním

Studentský OMBUDSMAN, na kterého se můžete s důvěrou obrátit s jakýmikoli problémy Zdroj: http://www.pulpitel.com/

Foto: autor

Tisková konference k založení FIT, Dana Bérová, Martin Půlpitel

Dětský tábor Nedamov, Martin Půlpitel

Foto: ČVUT

diskusním fóru a oficiální stránce na Facebooku. Sami studenti se na  mě začali obracet, když potřebovali poradit s nějakým studijním problémem. Nyní odpovídám na e-maily, které přijdou na adresu studium@fit.cvut.cz , nebo radím prostřednictvím chatu na  Gmailu i  Facebooku. Odpovídám na dotazy cizinců, kteří chtějí na FIT teprve začít studovat, řeším osobní problémy studentů nebo poradím se studiem v zahraničí. Studenti mají možnost domluvit si osobní schůzku na půdě fakulty i mimo ni.


Studium na FIT | 87

Erasmus: Studium na KTH ve Stockholmu Jakub Závěrka, www.zaverka.com

Zdravím všechny své kolegy FIŤáky! Hlásím se ze Švédska, kam jsem vyjel na studijní pobyt. Přes Rektorát ČVUT (oddělení zahraničních styků) jsem se přihlásil na  roční Erasmus studium, protože se mi nechtělo celé studium strávit pouze v  Praze. Chtěl jsem poznat jiný způsob života, jiný způsob výuky, jiný přístup ke vzdělání. Cítil jsem, že studium pouze v  Dejvicích mi úplně nevyhovuje, chtěl jsem si rozšířit obzory. Spoustu věcí jsem vnímal jako nedokonalou nebo zastaralou a  zajímalo mě, jak se to dělá jinde. Zde mohu krásně porovnat, co se dělá lépe zde a co v Praze. A jako rodilý Pražák bez koleje, bydlící u rodičů, jsem si také chtěl vyzkoušet, jaké to je se starat kompletně sám o sebe. Vybral jsem si KTH (Kungliga Tekniska Högskolan, něco jako Královské vysoké učení technické) ve  Stockholmu, protože jsem měl ke Švédsku již před tím blízko a KTH je jedna z nejprestižnějších technických škol v Evropě a  je v  podstatě zodpovědná za  nynější věhlas švédských inženýrů po světě. Myslím si, že zahraniční zkušenost je velmi obohacující a  nezbytnou součástí celistvého univerzitního vzdělání. Člověka to odpoutá od jeho alma mater a  pozná, že existují i jiné způsoby, jak se věci dají dělat, než tak, jak mu to vykládají na přednáškách. Je to i skvělá nová zkušenost: začít studovat a žít úplně sám v cizí zemi! Naučí to samostatnosti, toleranci, přizpůsobivosti, respektu. Musí se řešit spousta problémů, o kterých byste doma vůbec nepřemýšleli. Člověk pozná spoustu nových a zajímavých lidí. Erasmus

není především o studiu, ale o i nových zkušenostech. Já si to tu zatím nemůžu vynachválit! Navíc dostáváte příspěvek na  zvýšené životní náklady od  Evropské komise a MŠMT. Pro mě

je to momentálně 470 € měsíčně, celkem balík! Na Erasmus se člověk musí přihlásit už v listopadu. Pak následuje anglický test a  v určitých případech i  vstupní pohovor. To záleží na  tom, jestli jedete přes fakultní dohodu (pak to záleží na  fakultě) nebo přes rektorátní dohodu (pak to záleží na  rektorátních pravidlech, které nutnost pohovoru obsahují). Jelikož FIT zatím moc fakultních dohod nemá, tak hodně z  vás se bude muset hlásit přes rektorát a  pohovor budete muset absolvovat. Pokud budete mít hodně bodů z  obou, tak není problém se dostat. Nejsem si jistý čísly, ale myslím si, že takový nátlak


88 | Studium na FIT na Erasmus na  ČVUT zase není a  každý, kdo měl body aspoň trochu slušné, se dostal (a rozhodně jsme na tom mnohem lépe než jiné školy, např. VŠE, kde je zájem obrovský a odjíždí jen malý počet těch opravdu nejlepších). Po  přijetí následuje celkem náročné byrokratické kolečko s přihláškami, kolejemi, podpisem všech smluv a  dodatků. Na  stránkách Evropské kanceláře ČVUT najdete všechny potřebné informace: Dbejte hlavně na termíny a dělejte přesně to, co vám tam řeknou. Nenechávejte nic na  poslední chvíli, protože se taky může stát, že nějaký termín prošvihnete a nikam nepojedete. Na těch stránkách je docela bordel (například výše uvedený odkaz se vztahuje k roku 2012/2013, i když by si člověk myslel něco jiného) a spoustu věcí tam není jasných, ale ty podstatné věci tam jsou a  vše ostatní se dá vykomunikovat. Evropská kancelář také pořádá pravidelné infoschůzky, kde se člověk dozví vše ještě jednou a pořádně. Na KTH si jako Erasmák mohu vybrat ke studiu

kterékoliv předměty. Jelikož ale studuji druhý rok magisterského programu Softwarové inženýrství, tak jsem si samozřejmě zvolil takové předměty, které mi budou fakultou uznány. Zároveň bych tady chtěl napsat i diplomku. Pokud všechno vyjde jak má, tak přijedu už pouze na  obhajobu a  státnice a  studium ani nebudu muset prodlužovat. Studium zde probíhá velmi nepravidelně, rozvrh se neřídí žádným pravidlem. Obecně cvičeních je méně, ale zase jsou mnohem delší a vyžadují celkem značné množství vlastního úsilí. Na  programu Erasmus jinak tedy shledávám pouze samá pozitiva: jedete studovat do zahraničí, potkáte nové lidi a  poznáte nové názory, zvyky a  kulturu, konečně se trochu osvobodíte od rodinných pout a ještě k tomu vám na to Evropská komise přidává peníze. Kdo chce, tak může sledovat můj blog na  www.zaverka.com, svůj pobyt tam popisuji v daleko větším detailu.


Studium na FIT | 89

Studentská projektová soutěž SPS 2011) zná své vítěze Adéla Chrastinová, PR oddělení FIT

V minulém čísle našeho občasníku byla oficiálně vyhlášena projektová soutěž pro nadané studenty magisterského studia na FIT, tzv. Studentská projektová soutěž. Zde vám představujeme první dva z vítězných projektů.

Foto: Martina Břeňová

Hlavní řešitel: Bc. Filip Štěpánek, student MSP FIT Tutor: Ing. Radek Dobiáš, Ph.D., Katedra číslicového návrhu FIT Projekt: BlueTooth autíčko II. / Little Car II. Projekt navazuje na úspěšnou bakalářskou práci „Autíčko s  modrým zubem“ - přestavbu RC modelu auta na  auto ovládané pomocí počítače. Cílem navazujícího projektu Autíčko II je vytvořit pokročilejší model za použití hradlových polí a  senzorů. Ambicí projektu je též zabudování kamery a ovládání modelu pomocí mobilního telefonu. Celý projekt je veden v angličtině za účelem propagace projektu i fakulty v zahraničí, a možnost budoucího rozvoje projektu v rámci doktorského studia. Cílem první etapy projektu je vytvořit fungující tým a prototyp modelu, který by byl funkčně totožný s  projektem „Autíčko s  modrým zubem“.

BlueTooth autíčko I., Filip Štěpánek

Dalším krokem bude rozšíření funkcí modelu o kameru či senzory. A následně pak testování a kompletační práce. Autíčko II je projekt, na kterém si studenti budou moci vyzkoušet chování vývojového týmu v praxi. Studenti pracují v týmu v čele s projektovým manažerem a dále vykonávají role vývojářů podle specializace. V  projektu je uplatněno více oborových rolí a studenti si vyzkouší, jaké to je se muset umět domluvit a skoordinovat se tak, aby dosáhli realizace cílů v  komplexním HW/ SW projektu, který pokrývá všechny obory vy-


90 | Studium na FIT učované na FIT ČVUT. Jedná se zejména o programování nižší a  vyšší úrovně, programování mobilních zařízení, návrh HW, verifikace modelu a v neposlední řadě o projektové řízení. Dále je nutné počítat s propojením již existujících řešení (komunikační moduly, výkonové součástky pro řízení motoru, …) s částmi, které studenti navrhnou. Mimoto je práce zajímavá spoluprací a zapojením studentů různých oborů, ročníků i fakult. Dalším pozitivem je, že řešitel již úspěšně řešil předchozí projekt „Autíčko s  modrým zubem“, a uspěl s ním v soutěži Diplomová práce roku. Následně pak FIT prezentoval předváděním výsledků projektu na  akcích jako Muzejní noc či Věda v ulicích. Hlavní řešitel: Bc. Marek Žehra, student MSP FIT Tutor: Mgr. Rudolf BLAŽEK, PhD., Katedra aplikované matematiky FIT

Projekt: RepRap 3D tiskárna Mendel/PRUSA na FIT RepRap je název Open Source projektu 3D tiskáren, které si může každý postavit sám doma. Zkratka RepRap pochází ze slov „replicating rapid prototyper“, což by se dalo volně přeložit jako „rychle se replikující výrobce prototypů“. Projekt RepRap je stále ve vývoji. V roce 2005 jej založil Adrian Bowyer a od té doby má mnoho příznivců ve  všech koutech světa. Cílem projektu RepRap je vytvořit tiskárnu, která bude schopná vytisknout všechny své součástky, ze kterých je možné postavit tiskárnu novou. Bohužel bez kovu se zatím neobejde, ale i tak je dnes možné vytisknout velké množství součástek pro stavbu další tiskárny. Velmi zjednodušeně řečeno je RepRap kombinací tiskárny a tavné pistole, kde je místo barvy vypouštěn roztavený termoplast (většinou PP nebo ABS, ale je možné použít i  jiné druhy). Aby model „rostl“, je zde oproti klasické tiskárně, potřeba zdvihat tiskovou hlavu po  každé vrstvě o něco výše. U 1. verze RepRap tiskárny (Darwin) naopak klesala deska s  modelem. Josef Průša rozvinul typ Mendel a vytvořil tak vlastní vylepšený prototyp tiskárny Mendel/Prusa. Cílem projektu je postavit si na  FIT vlastní 3D tiskárnu, na  které


Studium na FIT | 91 budou moci pracovat všichni zájemci bez rozdílu. Projekt má určeného správce, který bude mít přístup k tiskárně v laboratoři, bude ji udržovat a bude v kontaktu s ostatními zájemci na FIT i s další komunitou v ČR i v zahraničí, se kterou si budou si vzájemně předávat zkušenosti a informace a pořádat společné akce. Tiskárna bude na fakultě umístěna ve speciální laboratoři (tzv. PRUSAlab), kde bude dostupná všem zájemcům o tiskárnu. Fyzickou replikaci tiskárny provedou studenti FIT pod vedením samotného autora tiskárny, Josefa Průši. Podmínkou projektu je řešení všech úloh HW i  SW komponent jako open source z  toho důvodu, aby se přisvojováním si autorských práv nezábránilo dalšímu vývoji tiskáren a jejich komponent. Projekt je otevřený všem zá-

jemcům a naším cílem je dále jej šířit, rozšiřovat a zlepšovat. Výstup projektu bude využitelný také v  dalších fázích, například při zadávání témat závěrečných prací, kde se otevírají možnosti při vývoji nových komponent HW a SW pro tiskárnu, tisk komponent na tvorbu funkčního programovatelného robota, implementace vlastního programovacího jazyka pro tvorbu modulů nebo například propagace projektu na  vybraných ZŠ a  SŠ. Správci na FIT zároveň budou tiskárnu propagovat na fakultě vzhledem k veřejnosti, studentům, zájemcům o studium a dalším zájemcům. Výstupy projektu mohou být využity také při propagaci vědy a výuky na fakultě při akcích typu Dny otevřených dveří, Gaudeamus nebo Věda v ulicích.


92 | Studentské aktivity

Reportáž: Seznamovák pro prváky Adéla Chrastinová a kolektiv autorů

SEZNAMOVÁK OČIMA ORGANIZÁTORŮ Jan Friedl Nápad na organizaci Seznamováku se rodil v mé hlavě od  začátku studia na  FIT. Vedení fakulty jsem poslal mail letos v dubnu s tím, že by takováto akce byla budoucím studentům prospěšná a že bych případně rád pomohl. Jelikož pak ale byli lidé z vedení fakulty i já zaneprázdněni, první schůzku jsme si dali s Martinem Půlpitlem až na oslavách narozenin fakulty. Tam mě poprosili, jestli bych se nechtěl ujmout vedení této akce. A Seznamovák byl skoro na světě. Jelikož se vše připravovalo o prázdninách, bylo celkem těžké se sejít, proto většina komunikace probíhala přes ICQ. Jinak jsme se osobně sešli před Seznamovákem celkem 2x, kde jsme doladili nejdůležitější věci a navíc jsme se poznali, jelikož víc než polovinu organizátorů jsem nikdy

fakta:

11 organizátorů 80 účastníků, z toho 18 holek ajťaček (22 %!) plné her, přednášek, 4 dny sportu, odpočinku i zábavy 1.

ročník seznamovací akce budoucích prváků, pořádaná studenty vyšších ročníků

neviděl. Jen tak pro zajímavost, s Verčou Dvořákovou jsem prodiskutoval po  ICQ nejvíc věcí ze všech organizátorů, osobně jsem ji ale poznal na nádraží 4 dny před Seznamovákem, když jsme kupovali jízdenky pro společný odjezd z Prahy. Celý Seznamovák vznikl úžasnou spoluprací studentů a  učitelů FITu. Jako první byli do  kolektivu organizátorů byli přizvání Tomáš Licek a Tomáš Vicher. Jako první holka se mezi organizátory objevila Markéta Janochová, která má poté na  svědomí perfektní výběr dalších organizátorů, Báry Červenkové a  Verči Dvořákové. Nově příchozí holky navrhly do  kolektivu své spolužáky z ročníku Honzu Bouchnera, Martina Humeníka a Petra Pulce. Jako zástupci vedení fakulty byli v  našem týmu Adéla Chrastinová a Martin Půlpitel. Na Seznamováku jsem se cítil velmi dobře, z počátku jsem měl strach z toho, aby byl program dobře připraven a aby bavil především účastníky. Jak ale bylo vidět už na srazu v Praze na Hlavním nádraží, vše klapalo už od samého začátku. Pro mě znamenala organizace Seznamováku obrovskou zkušenost s vedením nejdříve menší skupinky organizátorů a poté i o něco málo větší skupinky účastníků. Podle ohlasu prváků se tato akce k mému potěšení velice vydařila a nic tak nebrání jejímu pokračování v příštích letech pro další nové nadšence studia na naší fakultě. Doufám, že další roky bude tato akce minimálně stejně tak dobrá jako letos a letošní účastníci nám pomohou s organizací dalšího ročníku Seznamováku.


Studentské aktivity | 93 Barbora Červenková (Babu) Já jsem byla přibrána k organizaci základním jádrem (Markét, Dvořka, Honza Friedl) někdy na začátku prázdnin. Byla jsem shledána organizačně schopnou a dostatečně akceschopnou :), a protože se mi ten nápad (zorganizovat Seznamovák pro prváky) hrozně líbil, tak jsem se roz-

potřeba zařídit, a k tomu jsme měli ještě jeden komunikační kanál, a to skupinu na facebooku, kde jsme psali aktuality nebo dotazy, apod. Spolupráce se všemi se mi hrozně líbila, protože jakmile se napsalo, že je něco potřeba udělat, hned se k tomu někdo připsal a skutečně vyřídil, zařídil, dojednal, objednal. Foto: Martin Humeník

Organizátoři Seznamováku

hodla naplnit očekávání ve mě vložená. Od mala jsem jezdila jako dítě na tábory a teď posledních pár let i  jako vedoucí. Náš tábor je ale docela malý 40 dětí maximum, tak mě svým způsobem lákalo i organizovat něco většího. Myslím, že jsme si našli docela hezký a účinný způsob komunikace mezi sebou, i  když jsme se všichni sešli za celé prázdniny snad jen dvakrát. Založili jsme si sdílený Google dokument, kam jsme připisovali nápady, připomínky, co je

Jestli jsem z organizování a příprav měla dobrý pocit, tak potom ta realizace byla super na kvadrát. Hodně jsme se tam s budoucíma prvákama bavili o  tom, co je ve  škole čeká. Trochu jsme je strašili, trochu zas uklidňovali, že to zas taková hrůza není, a myslím, že se nám povedlo je i správným způsobem motivovat, aby se učili a nepodcenili zdánlivě jednoduše vypadající začátky. Zároveň stále funguje a  aktivně žije facebooková skupina, kterou jsme původně založili pro informování o odjezdu, o tom jak to bude probí-


94 | Studentské aktivity

Zúčastní se živého obrazu „Ajťáci tři dny bez počítače” i příští rok alespoň tolik lidí? Foto: Martin Humeník


Studentské aktivity | 95 hat apod., kde si teď “seznamováci” domlouvají srazy, skupinové učení nebo třeba i společné snídaně v menze na Strahově. Seznamovák byl pro mě osobně zážitkem, na který jen tak nezapomenu. Prváky teď hrozně ráda potkávám na školních chodbách a doufám, že až nám zas trochu opadne ten momentální školní frmol, tak se zase většina sejdeme na nějaké té “afterseznamovák” akci (kterých mimochodem po seznamováku bylo již několik). Naše fakulta tím myslím získala partu nadšených, motivovaných a skvělých studentů :). Honza Bouchner (Bouchy) „A doufám že přijmete na kafíčko pozvání, přitom měla na  mysli... na  Fakultě informačních technologií... festovní... studování...” Poprvé jsem se o Seznamováku dozvěděl v půlce srpna, když už byly přípravy v plném proudu. Parta organizátorů sháněla ještě nějakou pomocnou ruku, nejlépe takovou, která se nebojí hrábnout do  strun a  případně předhodit všanc své hlasivky. A protože se mi idea třídenní pohody mezi partou mladých lidí, navíc budoucích vysokoškoláků a  studentů naší fakulty, líbila, rozhodl jsem se zapojit a  spojit příjemné (kdo by si nechtěl k  prázdninovým zážitkům přibalit ještě další) s užitečným (účastníci získají kromě zážitků z bohatého programu i cenné know how, jak co nejlépe vykročit do toho koloběhu zvaného vysoká škola, šťastlivci… to my se tím museli prokousávat sami). Moji drazí kolegové celou věc brali dost zodpovědně, takže netrvalo dlouho a  strhli mě svým organizačním nadšením také. Začal jsem vymýšlet hry (ano, večerní šifrovací hra, kterou první večer všichni proklínali, protože se chtěli

bavit a ne běhat v týmu s baterkou po lese a přemýšlet, byl můj nápad… sorry lidi, ale bylo potřeba vás trochu logicky zocelit :)), přispívat nápady a chodit na organizační srazy, po kterých se mi s odstupem času neuvěřitelně stýská, protože to byla vždycky velká legrace :). Dost mě také bavilo sledovat seznamováckou skupinu na Facebooku a číst si reakce zvědavých prváků, kteří vlastně do poslední chvíle nevěděli, co je čeká. Pak to ráno, co jsme se všichni sešli na Hlavním nádraží, jsem věděl, že jsme udělali správně. První skupinky se začaly bavit a  seznamovat už ve  vlaku, někdo vytáhl kytaru, druhý zase ukulele, zpívalo se a bylo veselo, takže do areálu tábora nedorazila jen kupa neznámých lidí, ale už se dalo hovořit o spolužácích, kteří to spolu budou s  trochou štěstí táhnout skrze úspěchy a neúspěchy minimálně další tři roky a prožívat společně strasti a  radosti studia na  technické škole. Mně osobně se celé tři dny ohromně líbily a obohatily mě o spoustu věcí. Bavilo mě být v pozici staršího a  zkušenějšího mentora, rád jsem předal mnou dosud nasbírané tipy pro studium, ale zároveň jsem se rád zapojil do  jakéhokoliv programu a našel si spoustu nových přátel. Nadchly mě návštěvy a projevy pana děkana, Martina Půlpitla, Michala Valenty i přednášky mých kamarádů organizátorů o  předmětech prvního semestru, kdy jsem si s  nostalgií zavzpomínal na časy, kdy se fakulta rozjížděla a já s ní. Řekl bych, že jsme tam v Plasech udělali velkou věc, na kterou budou všichni zúčastnění ještě dlouho vzpomínat a doufám, že se alespoň se třemi čtvrtinami uvidíme na fakultě i v příštím roce… jste mí favorité a držím vám palce, prváci!!


96 | Studentské aktivity

SEZNAMOVÁK OČIMA ÚČASTNÍKŮ Poznej svého FIŤáka Adam Kučera Jako každý student vysoké školy poctivě navštěvuji všechny přednášky a těsnopisem zaznamenávám každé slovo, jež modlám vpředu vyjde z úst, ale vězte, že se tato má záliba zapisování všeho, co se kde šustne, projevila již na samotném prapočátku vysokoškolského života (a to tím tentokrát nemyslím tweetování). Nebo to můžeme alespoň předpokládat pro potřeby tohoto článku… Zde jsou totiž mé zápisky ze Seznamováku. Na případné časové nesrovnalosti si můžete stěžovat doporučeným dopisem autorovi s notářsky ověřeným podpisem děkana. 30. 07. 2011 S pocitem dobře vykonané „práce“ můžu konečně volně vydechnout. Týdny, jež jsem trávil refreshováním Facebook stránky jsou u konce. Mohu jít spát. Už vím, že oproti letité (přesněji dvouleté) tradici se letos Seznamovák pro všechny nové studenty FITu koná! 01. 08. 2011 Horší sny jsem snad nezažil, vždyť já se včera zapomněl přihlásit!! Teď už bude určitě plno! Naštěstí formulář mé údaje ještě na nějaké volné místo (určitě poslední) vecpe a já se sladkým uspokojením posílám peníze. A v opojení z nejdelších prázdnin v životě úspěšně zapomínám, že mě na začátku září čeká nějaká akce… 29. 08. 2011 Blok mlčení je prolomen, dostáváme první informační email. Tady by se asi hodil komentář mého kamaráda: „Cože? Potřebujeme šátek a baterku? To tam snad budeme hrát nějaký seznamovací hry, ne?“ Naštěstí, alespoň podle skupiny na Facebooku, to nebude jedna velká Gay party a dostaví se i budoucí IT ženy, takže to určitě bude bžunda. 2. 09. 2011 – pátek 09:15 – Nepodceňujte první dojem! Kdybych měl po ruce nějaký hezký průzkum, mohl bych hned vyhodit procenta lidí, kteří pohlíží na lidi jen podle prvního dojmu. Může mi tedy někdo vysvětlit, proč se cítím jako přejetý tankem plným bojovníků sumo a v ústech mám jako v pokojíčku, kde se roky nevětralo? Proč jsme vlastně včera před odjezdem šli (tolik) pít? 10:34 – Hurá, už jsme ve vlaku. Nikdo neví, jak daleko jedeme, ale všichni máme hrozně sucho v krku. Nebo aspoň já. O zábavu je postaráno, kdo se nesměje vtipům o medvědech, nesměje se už ničemu.


Studentské aktivity | 97

Autor: Martin Humeník

13:11 – Ubytování se zatím nekoná, všichni jsme byli příliš hrr do seznamování a  dorazili jsme o  mnoho hodin dřív. Ale počkat! To nám vůbec nebrání v hraní her, a tak nastupují různé propletence dovedené téměř až v  turbulence, zatím však za asistence abstinence. 14:20 – Naprosto chápu, proč jsme si měli při-

vést, cituji, „horší oblečení, které můžeš zašpinit nebo i zničit“. Stačilo zapálenější hraní tzv. vybiky bez míčů (neboli „Hu tu tu tu“) a mám z trika tógu. 21:01 – Ajťák v  noci v  lese, to je jako 100% v Progtestu na první pokus, a oni po nás ještě


98 | Studentské aktivity Foto: Martin Humeník

spočívá v pití vody. Hodně vody. Dokonce tak hodně vody, že jí sluší přízvisko „Za  zvracení se nestyďte.“ (Dokud jsme nezjistili, že večeře bude, tajně jsme hře také přezdívali Hlad je převlečená žízeň). Každopádně se to hodně protáhlo a  závěr se nesl ve  velmi soutěživém duchu. Aneb přesná ukázka toho, co udělá FIŤák, když ho vyhecujete…

Oblečení, které si můžete zničit. Škoda, že jsem ho zrovna neměl na sobě...

chtějí nějaké znalosti. O škole. Nebo o matematice! Teď, o prázdninách! Ještě že je nás víc… a že na nás čeká orosená odměna. 03. 09. 2011 – sobota 09:35 – Po snídani se již většina matných vzpomínek kooperativně rozjasnila, ospalé oči si již troufají pohlédnout i do výše pasu, aniž by byly oslněny nemilosrdným sluncem a my děkujeme za fyzicky nenáročný program. Organizátoři se odhodlali odstranit roušku tajemství zakrývající jednotlivé předměty a  nenechávají na  nich nit suchou. Svatá trojice předmětů nás pomalu začíná strašit ve snech. 18:51 – Jelikož máme po odpoledním koupání pořádnou žízeň, nastupuje hra Dehydratace, jež

04. 09. 2011 – neděle 09:24 – Nikdo nebyl ušetřen! Všichni bez rozdílu vyrážejí za hajzlbábou hledat latrínu. Právě v imaginárním prostředí místa, kam chodí i princezny, se odehrává další hra. Má to jen jeden háček. Určitě už jste utíkali s průjmem, ale utíkali jste někdy před ním? a to stále do kopce? 15:11 – Po třech dnech spolu, kdy už jsme téměř přešli od vykání, se musíme také konečně seznámit. Vytváříme tedy klasický kruh více či méně anonymních alkoholiků a poodhalujeme své životní příběhy. 21:58 – Víte co jsem psal o tom ajťákovi v lese? Oni to dělají znovu! Posílají nás tam! a tentokrát samotné! z šesti strašlivých oblud se však stávají „pouzí“ představitelé šesti předmětů a obyčejná noční bojovka se mění na možná nejlepší programovou část Seznamováku. A víte, co nás čeká teď? Přece poslední večer. 05. 09. 2011 – pondělí 03:42 – Redakčně cenzurováno. Zpětné ohlédnutí? Akce, na  níž bych nechtěl chybět. Akce, kde jsem se hodně smál. Akce, kde jsem se moc nevyspal. A nejen malým bonusem je pak fakt, že mezi stovkou nových tváří na  fakultě nacházíte mnoho obličejů povědomých.


Studentské aktivity | 99

A co si o tom myslí další účastníci? Seznamovák byl super, dokonce předčil očekávání. „Vedoucí” byli víc než super. Těším se na FITko!. Vojtěch Hujňák Chtěl bych vám, organizátorům, poděkovat, že jste se do  něčeho takového vůbec pustili. Už vím o  hodně víc, do čeho vůbec jdu a taky si tam nebudu připadat cizí. Co se týče programu, tak bych se klidně vyhnul hrám, které si říkají o  to, že dopadnou špatně - ať už hututu, dehydratace nebo spacákovanou. Uvítal bych, kdyby byl časově konkrétnější program, abych si mohl naplánovat sporty a  stihnul ještě sprchu. Při vysvětlování pravidel párkrát chyběla ucelenost (vysvětlovalo se na  vícekrát), strukturovanost (zapomínalo se něco vysvětlit), nebo se nějaké pravidlo vynechalo (konkrétně myslím délku hry u  latríny). Váš tým byl úžasně pestrý a byl to opravdu tým. Vzájemně jste se doplňovali a pohoda mezi vámi byla viditelná. Díky moc! Jeník Kabelka Já su teď po páce a hrozně se mi třepe ruka, přitom normálně píšu fakt hezky. Každopádně Seznamovák byl úžasný, organizátoři byli do jednoho skvělí, doufám, že z nás taky FIT vychová tak báječné lidi a strašně se tam těším. Takže všem děkuji a přeji vám hodně radosti do života. Šárka

Bylo skvělé, že jste uspořádali Seznamovák. Na to, že to byl první ročník, tak oproti jiným seznamovákům si myslím, že byl lepší než na  ostatních fakultách již díky ceně, ale také za to, že byl jinak pojat :D tzv. ne jako “chlastací”, ale jako opravdu seznamovací. Děkuji všem organizátorům za pěkný Seznamovák. PS: omlouvám se za škrabopis. Petr Balšánek Skvělá akce, výborný nápad! Výběr místa i her dobrý, je by to chtělo lepší organizaci her, času, nástupu, vznikaly zbytečné prodlevy. Celkově super akce a máte obdiv za odvahu vzít si to na starost. Díky. Martin Zavadil


100 | Studentské aktivity Ahoj lidi, zaprvé si myslím, že je super, že jste pro nás něco takového připravili. Za to vám pochopitelně moc děkuji. Nicméně si myslím, že by pro seznámení bylo lepší, kdybychom byli celou dobu rozděleni do nějakých týmů - člověk by blíže poznal poznal více lidí než jen své spolubydlící z chatky. Také by bylo fajn dát víc času volbě her, někdy to nebylo to pravé ořechové. Byli jste super!!! Honza Kukačka. PS: že jste to vy, máte to i se super obrázkem. I přes sociofobii jste mě seznámili s novými lidmi. Za to díky :D Anonym

Trochu mě občas mrzí, že mám pocity, že jsme už zapomněli o čem je Seznamovák a tady je úžasné, že tomu nejde nic vytknout. Vlastně je ta akce přesně o tom, o čem má být. Potěšili mě úžasní a  obětaví organizátoři, kterým bych tímto chtěla poděkovat :D. Snad se mezi námi najde dost lidí, kteří vás v tom podpoří a budou tuhle tradici udržovat další roky. Tímto jste na nás i naložili břemeno mládí naší fakulty. Staly se z nás kořeny FITu, lidi, kteří mohou stát u zrodu FIŤáckých tradic a zvyků. Tak ať to bude i nadále NAŠE fakulta, NÁŠ život a ať máme možnost to předat spoustě dalším FIŤákům... buďme FIT! Anonym

SEZNAMOVÁK OČIMA NEÚČASTNÍKA Tomáš Sýkora

Už jen kvůli záchodům číslo 666 bych neměnil Ještě cítím chuť pomaturitního šampaňského na jazyku a už je za mnou polovina prvního semestru na FITu. Přijde mi, že jsem do studia spadl rovnýma nohama a připadám si vytíženě, ačkoli tuším, že budu za pár měsíců nostalgicky vzpomínat na pozvolný úvod do světa IT. Já osobně, jakožto bývalý gymplák, kterému stačila na jedničku z informatiky práce s Wordem, jsem si zamiloval chvilky s  Progtestem. Moje začátečnické řádky v jazyku C bych přirovnal k poesii. Aneb často je píši spíš pocitově a většina ostatních lidí se v nich nevyzná. Avšak pokud vezme zase analogii s hudbou, každý se musí nejprve naučit noty, aby z něj mohl být skladatel jako například Richard Wagner. Na osmou fakultu ČVUT se dostalo kolem sedmi set uchazečů přicházejících z různých koutů dvou republik. Můžete si vybrat svého nového kamaráda, najdete tu hubené, tlusté, malé, rozložité,

fousaté, jaké chcete. Bohužel dívky jsou nedostatkové zboží. Ale jsem tu kvůli studiu a ne kvůli holkám. Stejně je jich plný internet. Nijak mne nepoznamenala skutečnost, že jsem se nezúčastnil seznamovacího kurzu. Ani ke mě nedolehly žádné pikantní drby, takže toho moc nelituji. Stačí mi kolegové a budoucí přátelé z mého kruhu. Už po pár týdnech jsme využili skupinové studovny v NTK. Jsem hodně vděčný za chytřejší jedince, kteří jsou ochotni se podělit o svoje vědomosti. Necítím, že by mezi námi byla zavedena nevraživost konkurentů, jedeme všichni jako tým a to značně zpříjemňuje atmosféru. Nyní mám celkem sympatické nové známé, kamarádi z nich budou až prořídnou naše řady a  poplujeme spolu školními radostmi i strastmi na jedné lodi. Ne na robustním Titaniku, na němž se plavíme teď, kde se tváře ztrácejí v ohromném davu spolucestujících. Sakra, takhle by normální člověk neměl mluvit. Abych se vrátil ke  svým aktuálním pocitům vysokoškolského zelenáče, neměl bych opomenout také pochval-


Studentské aktivity | 101 né zamlaskání nad prostorami fakulty. Škodolibě se směji studentům z jiných škol, kteří docházejí do  starých, zaprášených institucí. Betonová jednoduchost mi vyhovuje a  přijde mi osvěžující, architektka si mne zcela získala poté, co jsem objevil pánské záchody číslo 666. Komfortně se mi studuje též v NTK, dost však bylo chvály. O těchto budovách bych mohl tvořit komplimenty na věky. Negativa (jako připojování k wifi nebo nemotorné pokusy eduxu chodit či dokonce běhat) jsou podle mne převálcovány nadstandartními podmínkami

pro výuku v rámci českého školství a  flexibilním přístupem mladé fakulty. Z mé strany bych volbu školy neměnil ani za nic a doporučuji FIT těm, co se mne zeptají na názor, kam jít za informačními technologiemi. Ještě uvidíme, zda-li mne neproseje zkouškové. Nezbývá mi než doufat, nebo k tomu můžu přistupovat zodpovědněji a místo doufání se učit. Přeji ostatním bystrý rozum, a aby narazili na podobně přátelský kolektiv jako já.

SEZNAMOVÁK OČIMA VEDENÍ FAKULTY Martin Půlpitel, PR a odborný asistent FIT Bylo skvělé mít tu možnost a pozorovat v neutrálním prostředí mladé, aktivních lidí, kteří za pár týdnu budou na FIT studovat. Noví studenti byli výborní, organizace i hry se také povedly. Studenti získali cenné rady, jak si poradit s nástrahami prvního semestru, a věřím, že mnoho z nich potkám ve třetím ročníku při výuce mého předmětu. Michal Valenta, vedoucí Katedry softwarového inženýrství FIT (ten s těmi šedivými fousy) Zdržel jsem se jen pár hodin (bohužel) v  čase kolem příspěvku, ke  kterému jsem byl vyzván. V každém případě myšlenka zorganizovat takový seznamovák je výborná, podpory a následování hodná. Pokud mohu soudit ze svého krátkého pobytu na místě, tak realizace se rozhodně povedla. Když jsem v sobotu v poledne dorazil, byla atmosféra v táboře účastníků i organizátorů velmi pěkná. Myslím, že zvolené místo je optimální. Příjemně mě překvapil vysoký počet účastníků. Abych pouze bohapustě nechválil, tak drobná chybka se přeci ukázala - v  sobotu po  obědě nebylo na místě možné dát si pivo.

Shrnuto: Seznamovák je jednoznačně pozitivní akce. Rozhodně splnil svůj cíl - tedy seznámil studenty s kontextem bytí na vysoké škole. Jsem rád, že jsem byl pozván a mohl k tomu přispět. Pavel Tvrdík, děkan Fakulty informačních technologií Myšlenku uspořádat seznamovací akci pro nově nastupující studenty jsem uvítal a  v rámci možností fakulty podpořil. Měl jsem možnost se osobně účastnit zahájení akce a  atmosféra na místě byla velmi příjemná. Nadšení a entusiasmus pořadatelů - týmu studentek a  studentů 2. A  3. ročníku BSP kolem Jana Friedla - bylo zárukou, že tato akce bude úspěšná. To se i potvrdilo, viz bezprostřední reakce nahoře. Děkuji touto cestou ještě jednou organizačnímu týmu, zvládli to na jedničku. Je pochopitelné, že tímto způsobem nelze pomoci s  přechodem na  VŠ všem 700 nastupujícím studentům, to by organizačně bylo jen těžko zvládnutelné, ale pro ty, kteří se přihlásili a zúčastnili, to byla jistě užitečná zkušenost. A  hlavně, do  života akademické obce na FITu to přináší důležitý sociální a společenský moment. Věřím, že se podaří tuto akci zopakovat také v příštích letech.


Studentské aktivity | 103

Představení AVC FIT Petr Pulc, student FIT, člen AS FIT, předseda AVC

Audiovizuální centrum ČVUT jako celek jsme vám představili už v minulém čísle. Ač v současné době z historických důvodů existují na ČVUT oficiálně dvě audiovizuální centra - AVC ČVUT o.s. A  AVC SH - nyní k  nim přibyl ještě jeden mladší bráška - AVC FIT. Navenek se ale tváříme jako jedna velká parta nadšenců, protože tak jako nemůžete oddělit mamuta od doby ledové nebo ajťáka od počítače, nemůžete přece z  videa oddělit zvuk. Nebo natáčet přednášku bez kamer a mikrofonů. Ač každému kousku velí někdo jiný, v každém z nich jsou trochu jiní lidé a každý má trochu jiné vybavení, úzce spolupracujeme a snažíme se tak společnými silami vytvářet malá díla i záznamy všedního života. S FITem už spolupracujeme dlouho. Déle už to snad ani nešlo. Díky nezdolnosti dvou studentů prvního běhu prvního ročníku teď mají všichni studenti k dispozici záznam z některých přednášek. A další jsou na cestě... Natáčíme, zvučíme, ale i jinak spolupracujeme na velkém množství

vzdělávacích nebo kulturních a společenských akcích pořádaných FITem. A co víc, po přestěhování do nových prostor nyní na FITu i sídlime. A to je další z mnoha důvodů, proč vznikla další část naší rodiny - AVC FIT. Přednášky pro studenty FITu jsou k  dispozici na našem webu http://avc.fit.cvut.cz/ (musíte se přihlásit vaším školním emailem). Časem zde přibudou nové přednášky z tohoto semestru. Studenti FIT jsou nedílnou součástí týmu AVC (nejen v osobě jejího předsedy), a pro své spolužáky zajišťují mimo jiné natáčení přednášek FIT včetně následného zpracování videí. Protože naše nová místnost na FITu je opravdu celkem veliká, plánujeme, že z její části by se mohla stát malá audiovizuální laboratoř. Zde by se mohl v  blízké budoucnosti kdokoliv naučit pracovat s  kamerou nebo střižnou, vytvořit pár animací nebo si prostě chvíli hrát. A když to dopadne úplně nejlépe, třeba za  to dostat ještě nějaký ten kredit. Napíšte nám:

info@avc-cvut.cz

Den otevřených dveří V úterý 28. 2. 2012 se koná den otevřených dveří AVC-ČVUT. Navštívit nás můžete od 10:00 do 16:00 hodin v budově A (bývalá Fakulta architektury, nyní FIT, Thákurova 7) ve 12. patře v místnosti A-1232.

Rádi mezi sebou přivítáme nadšence do audiovizuální tvorby, amatéry i ty zkušenější. Nebudeme vás zkoušet, stačí nadšení, vůle učit se novým věcem a ochota pomáhat. Náš tým rád uvítá ve svých řadách nové tváře.


104 | Studentské aktivity

IAESTE - Den iKariéra Tomáš Roubal

V letošním roce přibyl do rodiny personalistických projektů iKariéra nový přírůstek – na úspěšné projekty Veletrh iKariéra a  job portál iKariéra navázala studentská organi-

zace IAESTE jednodenní akcí s názvem Den iKariéra. Pro Den iKariéra se vžil interní podtitul „veletrh v malém“, což přesně vystihuje ideu i  náplň tohoto projektu. Den iKariéra

byl určen pro menší počet firem, které tak získají mnohem větší prostor oslovit studenty. Kromě toho, že se jako na tradičním veletrhu iKariéra firmy prezentují na  svém stánku, si mohli s sebou přivést na ukázku své výrobky, ať už se jedná o  elektromotor, čerpadlo nebo celé auto. Účastníci měli dále možnost uspořádat pro studenty prezentaci a  udělat s nimi cvičný pracovní pohovor. Jeho prostřednictvím mohly firmy nejen představit studentům, jaké pracovní pozice firma nabízí, ale zkušení personalisté jim rovněž předají užitečné rady a  tipy, jak při pracovním pohovoru udělat co nejlepší dojem. Na  prezentace i  pracovní pohovory se studenti registrovali přes portál iKariéra. První ročník Dne iKariéra se nesl v automobilovém duchu – účastníky byli letos společnosti Škoda Auto a  TPCA. Bylo se tedy na  co se těšit a  na  své si určitě přišli nejen milovníci automobilů. Den iKariéra bude pro studenty i firmy jistě velice cennou a zajímavou zkušeností, která pro ně bude do  budoucna velkým přínosem.


Studentské aktivity | 105

Den iKariéra Foto: Ondřej Szönyi


106 | Studentské aktivity

Představení Dámského klubu ČVUT Adéla Chrastinová Foto: David Neugebauer, neufoto@email.cz

Novoroční bowling ČVUT (leden), hráčky a fanclub týmu Dámský klub ČVUT

Nejedním prvenstvím se může pochlubit naše více jak 300letá univerzita. Kromě vlastní firemní mateřské školky Lvíčata ČVUT se mů-

Beseda s profesorkou Miroslavou Vrbovou, první děkankou FBMI Marie Havlíčková, Miroslava Vrbová Foto: Adéla Chrastinová

žeme pochlubit také unikátním sdružením žen, dívek a dam, které zajímá a baví věda a technika, a jsou nějakým způsobem spjaty s ČVUT v  Praze. Myšlenka založit klub, který sdružuje technicky zaměřené ženy, studentky, vědkyně či zaměstnankyně a  sympatizantky, možná už napadla nejednoho z  nás. Praktické realizace se tato myšlenka dočkala v  roce 2008, kdy si manželka současného rektora ČVUT, Ing. Marie Havlíčková, společně se třemi dalšími kolegyněmi podala žádost o registraci občanského sdružení s názvem Dámský klub ČVUT. A až dosud nemáme žádné informace o existenci podobně zaměřeného klubu v Evropě ani jinde ve světě.


Studentské aktivity | 107 Foto: Jiří Ryszawy, VIC ČVUT

Podzimní koncert ČVUT (říjen) letos proběhl pod záštitou Dámského klubu ČVUT

Název Dámský klub vyjadřuje plně jeho smě- platforma pro tuto klubovou činnost. řování. Členky a příznivci Klubu chtějí vložit do činnosti Klubu své tvůrčí nápady, svůj volný Členky a  členové Klubu se chtějí společně čas a  přitom se ještě smysluplně bavit. Chtějí setkávat, sdělovat si své zkušenosti a  zážitky, zachovávat morální a etické principy a svou čin- a  zejména organizovat společenské a  kulturní ností je dále podporovat a šířit. Zkratkou ČVUT akce, podporovat ženy a  studentky na  ČVUT, vyjadřujeme náš vztah k  organizaci, jako její zvát mezi sebe známé a  výjimečné osobnosti, absolventky, zaměstnankyně, studentky nebo oslovovat úspěšné ženy ČVUT, podporovat hanFoto: Adéla Chrastinová jen sympatizantky. Současnými členkami Klubu jsou ženy se vztahem k  ČVUT bez ohledu na  věk, postavení a  zájmy, společné jsou jim však cíle Klubu. Nejvíce si ceníme skutečnosti, že jsme sdružením, které spojuje rozdílné jedinečné osobnosti, které se navzájem doplňují a  náSrovnávací degustace svatomartinských vín (listopad), zorově obohacují. Tím Martina Mindlová, Tomáš Zahradnický, Jiří Buček, Pavel Vít vzniká velmi zajímavá


108 | Studentské aktivity Foto: David Neugebauer, neufoto@email.cz

také muže. Na to nám velmi výstižně odpověděl jeden náš člen, Jakub Šolc, větou „Dámský klub je pro všechny ženy, a  pro všechny muže, kteří mají rádi ženy” :) Chcete-li si udělat obrázek o proběhlých akcích, navštivte naši fotogalerii na  https://picasaweb.google.com/ damsky.klub.cvut . Dovolujeme si tímto do našich řad pozvat další zájemce, které naše klubová činnost oslovila, a  kteří s  námi chtějí sdílet a naplňovat jeho program.

Parník ČVUT ve stylu Piráti z Karibiku (květen), Michal Dozbaba, Lenka Vitvarová

dicapované a ve spolupráci s ČVUT se podílet na  smysluplných projektech, které napomohou dalšímu rozvoji ČVUT i  jeho pracovníků a  studentů. Dámský klub je otevřený a  přátelsky nakloněný všem ženám i  mužům bez rozdílu. Často se nás lidé ptají, zda mezi sebou vítáme

Aktuální informace o dění v  klubu naleznete na webových stránkách http://damy.cvut.cz případně se můžete přihlásit o zasílání aktuálních informací a  zajímavých pozvánek na  adrese adela@chrastinova.cz (členky a  členové klubu spolu komunikují prostřednictvím emailové konference https://sites.google.com/site/damskyklubcvut/kontakt/konference).


Studentské aktivity | 109

Cíle činnosti občanského sdružení Dámský klub ČVUT ● Organizování odborných, kulturních a společenských akcí - jak pro své členy a  členky tak pro celou akademickou obec a přátele ČVUT. ● Vyvíjet aktivity za  účelem pomoci zaměstnankyním, studentkám i zájemkyním o studium na ČVUT. ● Podpora aktivit ČVUT ve vztahu k pracovním a studijním podmínkám zaměstnanců a studentů a aktivit vedoucím ke zvýšení počtu žen studujících na ČVUT (například formou podpory založení Univerzitní mateřské školky Lvíčata). ● Osvětová činnost, zaměřená na zlepšení informovanosti o možnostech studia na ČVUT. ● Pomoc studentům ČVUT se speciálními potřebami, podpora spolupráce s  handicapovou poradnou ČVUT a centrem TEREZA pro zrakově postižené studenty.

● Výměna zkušeností, vyhledávání osobností (hlavně žen), zprostředkování odborných kontaktů a setkávání s  význačnými osobnostmi, zejména ženami - pořádání odborných seminářů a neformálních setkání. ● Spolupráce s  dalšími subjekty podobného zaměření činnosti - další občanská sdružení a  spolky na  ČVUT (např. Klub seniorů ČVUT, NADACE „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“). ● Podpora dobrého tvůrčího i  komunikačního prostředí na ČVUT v Praze. ● a v neposlední řadě také zviditelňovat a propagovat naši činnost uvnitř i vně ČVUT a tím rozšiřovat členskou základnu a okruh sympatizantů a přátel DK ČVUT o nové zanícené a nadšené tváře, které nás budou podporovat a  pomáhat nám v naplňování našich společných cílů :). Foto: David Neugebauer, neufoto@email.cz

Vánoční narozeninová oslava při příležitosti výročí založení občanského sdružení Dámský klub ČVUT


110 | Studentské aktivity

FITgirl na Facebooku - aktuality nejen pro holky Veronika Dvořáková, Barbora Červenková, Eliška Hrubá

Co se děje v naší FITgirl skupině? To poslední dobou zajímá asi nejvíce naše spolužáky! ;) FITgirl je totiž v  terminologii facebooku skupinou uzavřenou, a  tedy opravdu čistě holčičí. Veškeré snahy proniknout do skupiny, ať už veřejně či v „převlečení” za neexistující spolužačku, byly zatím díky bdělosti správkyň (snad) úspěšně odhaleny.

Vítězný návrh dámského trička FIT „Kočka s počítačem”, jeho autorkou je Veronika Stojanová

Kluci tyto své nápady dokonce nijak netají! V nedávné diskuzi se například objevilo: „Premyslim, ze si sezenu paruku, nejaky fesny boty a saticky a infiltruji nepratelsky tabor s cilem zjistit, jestli se pod zaminkou vyberu skolniho damskeho trika neschazite a nepomlouvate nas fitaky :D”. Většina z nich však již zjistila, že podobné věci nejsou jejich silnou stránkou. Takže po  komentářích typu: „kazdej normálni kluk by vyuzil sarm aby to zjistil, ale my! MY umíme sniffovat packety ^-^” jsme plny očekávání, co si na nás nového vymyslí. Tímto bychom tedy chtěly klukům poděkovat, že o nás mají takový zájem a rády jim prostřednictvím našeho školního časopisu pravidelně budeme poodhalovat dění mezi námi děvčaty. A co se tedy aktuálně děje? Nejvíce se stále řeší nová dámská FIT trika a také se plánuje, že bychom si nechali natisknou i další, speciálně pro naši FITgirl skupinu. Doufáme, že se vše povede

a budeme moci brzo udělat dámskou jízdu v novém přitažlivém kabátku. :) Takže holky, pojďte diskutovat nad styly a barvami motivů i trik a vy kluci nám klidně můžete dát vědět, co by se vám na nás líbilo! ;) NOVÁ DÁMSKÁ FIT TRIČKA Takto nějak bude vypadat naše nové FIT tričko, jehož návrh vytvořila naše spolužačka Veronika Stojanová. Jelikož půjde o  velmi nízkonákladovou záležitost, zatím se nám nepodařilo dovést návrh k  realizaci, jelikož kvůli nízkému nákladu (na FITu studuje cca 11 % žen) by se cena za jedno triko na rozdíl od těch pánských mohla vyšplhat až ke 400 Kč za kus.. Momentálně tedy hledáme způsob, jak dámská trička financovat a o dalším vývoji vás budeme informovat v příštím čísle našeho občasníku.


Osobnost | 111 Foto : Hana Kubátová

Docentka Hanka Kubátová, vedoucí Katedry číslicového návrhu na FIT Adéla Chrastinová, Hana Kubátová

Do informačních technologií jak je známo vidí jen velmi malé procento žen, i když jejich počet v poslední době útěšně vzkvétá. Proč jste se rozhodla studovat zrovna techniku? U mě šlo o rozhodnutí již při výběru střední školy. Tehdy byla informatika (i když se to tak nejmenovalo) velká novinka a v Praze byly čerstvě otevřeny na dvou gymnáziích první dvě třídy se zaměřením na programování. Výuka byla zaměřena na matematiku, to mě vyhovovalo a získala jsem tak takové základy, že matematika, která dělala většině studentů na Elektrotechnické fakultě problémy, byla pro mě nejlepšími předměty (a tehdy jsme měli 8 zkoušek za tři roky). Tedy výběr vysokoškolského studia byl v  podstatě z  lenosti - základy jsem měla ze střední školy a vzali mě vzhledem ke studiu s vyznamenáním bez přijímacích zkoušek.

a jedničkách a logických obvodech dozvěděli už na té zmíněné střední škole (gymnazium Arabská). Připadá mi, že dnes je výuka na středních i  základních školách zaměřena spíš na  to, jak počítače používat, podle mě by to chtělo aspoň stručně vysvětlit, že to není žádný zázrak, že ty principy jsou jednoduché a že záleží na lidech, co s  nabízenými možnostmi hardwaru udělají. O to se také ve svých předmětech snažím.

Co vás vedlo k výběru zaměření zrovna na hardware?

Od založení Fakulty informačních technologií v roce 2009 působíte jako vedoucí Katedry číslicového návrhu. Jak je tato pozice náročná? Máte vedle vedení katedry také čas i na jiné aktivity?

Od začátku studií mě zajímalo, jak to, že to celé může fungovat. A  my jsme se o  těch nulách

Musím říct, že jsem dost vytížená. Vedoucí katedry, obzvláště v procesu zakládání fakulty


112 | Osobnost a konstrukce všech procesů je funkce náročná jednak na  práci s  lidmi, administrativu (zatím nemám sekretářku), organizaci práce, a  když k  tomu máte připravovat ještě nové předměty a kontrolovat, aby totéž a v termínu dělali ostatní členové katedry, nevím co dřív. Ovšem čas na jiné aktivity si udělat musím, musím se starat o dům, kde bydlím, zdědila jsem chalupu a potřebuji pohyb. Jaký je váš největší vědecký úspěch? Za největší vědecký úspěch považuji to, že jsem připravila k obhajobě již tři své doktorandy, a protože všichni zůstali na  katedře, vychovávám si tak své nástupce. To samozřejmě souvisí s dílčími úspěchy: práce v programových výborech národních, evropských i světových konferencí, členství ve vědeckých radách (FIT v Praze i v Brně), časopisecké publikace, příspěvky na  konferencích a spolupráce s ostatními odborníky z oboru nejen z Česka na grantových projektech, apod. Jak probíhalo založení Fakulty informačních technologií a  jak jste se podílela na  přípravách? Co pro vás osobně založení nové fakulty znamenalo? Založení FITu byla těžká práce, snad nejtěžší, a to ve všech směrech. Byla jsem „u toho“ od samého počátku, proto musím přiznat, že to bylo skutečně vysilující (nespočet jednání, zdůvodňování, vypracovávání materiálů, tvorba nových programů, oborů, předmětů, akreditace, ...), začínali jsme na zelené louce, v podstatě bez jakýchkoli prostředků a  jen díky soudržnosti kolektivu

zapálených lidí z FITu (tehdy z katedry počítačů FEL) se to povedlo. Na co ve své kariéře nejraději vzpomínáte? Moje nešťastnější roky byly na  mateřské dovolené. Sice to pro mě znamenalo znovu začít už rozjetou vědeckou kariéru (bylo v době sametové revoluce a vskutku revolučních změn i na fakultě), ale prostě to tak bylo. Jací jsou hardwaroví doktorandi? Vedete sama nějaké doktorandy? Jaké jsou vaše společné největší úspěchy? O úspěšně obhájených už byla řeč. V současné době mám v  různých fázích studia 8 doktorandů a musím říct s potěšením, že jsou bezvadní. pevně doufám, že se s nimi po jejich obhajobě nebudu muset úplně rozloučit, že se mi podaří zaměstnat je na fakultě, ať už jako učitele nebo na projektech. Dokážete porovnat studium hardware na  ČVUT FIT a na ostatních technických univerzitách v ČR? Nebo i ve světě? Jsme v něčem jiní nebo lepší? Vzhledem ke svým kontaktům jak v republice, tak s odborníky a učiteli z Evropy i ze světa, se kterými se každoročně potkávám na konferencích, seminářích i individuálně, musím říct, že informací mám celkem dost. Například vím, že jsme byli první na světě, kdo zavedl v masovém měřítku výuku na programo-


113 |Osobnost

Osobnost | 113


114 | Osobnost vatelném hardwaru (design kitech firmy Xilinx). Bylo to ještě na FELu a velmi se o to zasloužil Martin Novotný a skupina doktorandů, kteří s tím měli zkušenosti a které to bavilo. Dále je naší specialitou návrh vlastních procesorů. Zde musím jmenovat otce zakladetele doc. Pluháčka (dokonce říkám, že všechno co umím, umím od něho) a bývalého kolegu Ing. Bečváře, který návrhy dovedl k realizaci. A také je třeba říct, že současné programy Informatika na FIT jsou vytvořeny na základě mezinárodních standardů, v žádném případě nešlo při jejich tvorbě ke  skládáni nějakých starých předmětů, ale naopak o tvorbu zcela nových unikátních předmětů, a to na základě nejnovějších poznatků a zkušeností z celého světa. Tímto se snažíme naším studentům nabídnout to nejlepší a jít s dobou.

Co byste chtěla vzkázat studentům, kteří by se rádi věnovali studiu hardware na FITu nebo i jinde? Přijďte k  nám, máme magisterský obor, který zatím nikde jinde není (Projektování číslicových systémů, který je zaměřen na systémovou úroveň, po  čemž se volá na  každé konferenci týkající se číslicového návrhu), tým mladých pracovníků, kteří rádi a s nadšením učí a učí to, co prakticky umí nejlépe a  v nejbližší budoucnosti poskytneme i prostorové a přístrojové vybavení (rekonstrukce budovy a  proběhne v  příštím kalendářním roce). O bakalářském oboru Počítačové inženýrství to platí samozřejmě také. Foto: Jiří Ryszawy, VIC ČVUT


Osobnost | 115

Máte kromě fakulty také nějaké koníčky? Čemu se věnujete ve svém volném čase? Zahrada (pěstuji si základní zeleninu, rajčata, okurky, papriky, samozřejmě kytky, mám velkou zahradu se 60 ovocnými stromy), lyžování (moje dvě děti závodily v alpském lyžování), občas se svezu na kole a na běžkách, ráda čtu, vařím .... jen času by bylo potřeba víc. Moc Vám děkuji za  rozhovor, a  za  celý náš časopis Vám přeji

co nejvíce úspěchů jak při zvládání řízení chodu celé katedry, tak i k  tomu najít si co nejvíce času na své koníčky - i když Vaším největším koníčkem je stejně právě vše, co je spojené s Vaší profesí, a určitě i právě proto to děláte tak dobře :). A nám přeji, abyste svou osobností, charismatem a  správným přístupem motivovala co nejvíce žen a dívek, aby se odhodlaly jít ve Vašich stopách.


116 | Osobnost

„It just works.” Aneb co pro mne znamenal Steve Jobs Rudolf Blažek

V září 1991 jsme s kamarádem Zdeňkem jakožto čerství absolventi MFF UK nastoupili k Ph.D. studiu pravděpodobnosti a  statistiky na  Michigan State University. Měli jsme za sebou úspěšný převrat z let 1989−1991 a snad i návrat k normálu západní civilizace pro naši zem, takže jsme měli pocit, že nám patřil svět. Ano, v USA jsme bylli zajímaví, studenti a  aktivní účastníci “Velvet Revolution”. Ale jen chvíli. Pak už se muselo makat. To byl první poznatek z USA. Poprvé v životě opravdu makat a málo klábosit. Ach, jak rád jsem zpět doma, kde se tak pěkně klábosí a kde studenti mají čas na  vícero koníčků. Přeháním ironii, ale stýskalo se nám po domově ohromně. E-mail! Ale kde? v prázdné kanceláři jedna židle a stůl s jediným počítačem. Jediná e-mailová pupeční šňůra pro studenty na  katedře. AT&T pracovní stanice s  unixem System V. Pracovní statnice? Pchá! Stařičký křáp se špatně nastaveným terminálem v řádkovém režimu. E-mailový textový program „mail” s  editorem „vi”, jenž zobrazoval každý řádek vespod obrazovky, i když jste scrollovali nahoru. Naštěstí heslo roota bylo křestní jméno systémáka (díky, Jeremy!), takže jsme tu mašinu alespoň dali do pořádku. Ostatní studentské počítače na katedře byly IBM PC 386/SX s  DOSem, ale bez internetu. Však také co s  internetem v  DOSu, že? Takže díky za ty dary AT&T Unixu System V. Situace se ale změnila k lepšímu, když univerzita v přízemí naší budovy vybavila novou labora-

Upravené logo Apple vytvoření na počest jeho zakladatele, které nedávno kolovalo internetem. Jeho autor byl oceněný student Hong Kong Polytechnical University, který ovšem tvrdí, že není jeho původním autorem, logo prý vytvořil a  na  interenetu šířil uživatel s přezdívkou RAID 71.

toř počítači NeXTstation. Pizza box se 17” monochromatickým monitorem a kvalitním zvukem, Internetem a  okénkovacím systémem s programem na  e-mail. „Vítejte ve  světě NeXTstepu!” Ne, to neříkám já, ale první e-mailová zpráva v programu Mail.app. S obrázkem jakéhosi mladého frajírka a textem v několika jazycích i s příslušnými vlaječkami. A  s ikonkou ve  tvaru rtů: “Double-klikněte na rty.” Proč? Seriál na pokračování.


Osobnost | 117

Dennis Ritchie: vynálezce jazyka C a zakladatel UNIXu Tomáš Srna

Dňa 12.10.2011 nás vo veku 70 rokov opustil Dennis Ritchie, ktorý je otcom programovacieho jazyka C a autorom UNIXu. Bol držiteľom Turingovej ceny (ACM, 1983), Hammingovej medaily (IEEE, 1990) a Národnej medaily za  technológie, ktorú mu udelil v roku 1999 vtedajší prezident USA, Bill Clinton. Do roku 2007 bol hlavou Lucent Technologies System Software. Narodil sa v  Bronxville (NY), vyštudoval na Harvardskej univerzite, kde študoval fyziku a aplikovanú matematiku. Najznámejším počinom Ritchieho je programovací jazyk C, ktorý sa aj dnes používa na písanie aplikácií, operačných systémov, embedded zariadení a taktiež sa vyučuje ako základný jazyk Programovania a algoritmizácie na našej fakulte. Spolu s kolegom Kernighanom je autorom známej knihy The C Programming Language. Ďalším jeho dielom je operačný systém UNIX,

ktorého je spoluzakladateľom. Prispel najmä portovaním tohto systému na čo najviac platforiem. UNIX je dodnes základom 2 z 3 najhlavnejších operačných systémov - Linux a Mac OS X. Svet IT tak prišiel o ďalšieho veľmi významného človeka. Nech odpočíva v pokoji.


118 | Technické novinky

Jaké bylo loňské Web Expo 2011 Jan Václavík

Co to je webexpo? Jedná se o největší konferenci o webu ve střední Evropě. Na své si tu přijde každý - designer, developer, marketer, manažer, analytik. Já osobně jsem byl převlíklý za marketera, i když dělám něco na pomezí marketingu a developerství :-). Konference probíhala dva dny a uskutečnila se na pražské VŠE. Člověk tam je od rána do večera, přebíhá mezi jednotlivými přednáškami, vydrží to celý den a  ještě ho to baví. Je to asi z důvodu, že přednášející jsou jednak opravdovými guru v oboru a druhá věc, umí to podat zajímavou formou.

podle jejich testdrives na plné čáře vyhrál. Tento přístup mě lehce otrávil, ale pominu-li ho byla to parádní přednáška. http://webexpo.cz/praha2011/workshop/html5/

Z konference bych chtěl vyzdvihnout pár přednášek, které mě osobně nejvíce upoutaly. Štěpán Bechyňský: roadshow

HTML5

Součástí vstupenky na webexpo byla i možnost dostat se na jeden z mnoha tematický i netematických půldenních seminářů. Mezi ostatními semináři, kde bylo například “unit testování v PHP” nebo i  “jak sbalit slečnu”, jsem si vybral právě představení HTML5. Měl jsem už něco načteno z knihy “HTML5 for webdesigners”, ale i tak týpek z  Microsoftu přišel s  docela zajímavými věcmi, které v knize rozhodně nebyly. Docela mě překvapilo, že právě Microsoft se hlásí jako hlavní propagovatel HTML5. On, který byl co se týče standartů vždy trochu mimo mísu. Samozřejmostí na  semináři byl i  výčet výhod IE10 a srovnání s Chrome, kde IE10 samozřejmě

Luke Wroblewski: Mobile First! Luke je světovým odborníkem na mobilní design. Prosazuje tvorbu webu způsobem, že návrh se dělá nejprve na  smartphone, a  pak postupně na větší zařízení. Doporučuji zhlédnout: http://www.lukew.com/ presos/preso.asp?26. Protože mě ta přednáška dost zaujala a výhody proč to dělat se mi zdály rozumné, rozhodl jsem se navrhnout náš nový firemní web právě tímto způsobem. A výsledek? s použitím “320 and up” velmi použitelný web. Pomineme-li IE6 a podobné artefakty, kde se to zobrazuje jak na telefonu s rozlišením 240 x 320px.


Technické novinky | 119 Zdroj: webexpo.cz

Martin Michálek: z praxe mobilního webdesignu

Jan Sotorník: Grafika eshopu jako sexy chytrá prodavačka

Přednášel podobně jako Luke Wroblewski o mobilním webdesignu, akorát i s konkrétními ukázkami realizace. V  podstatě se shodli ve  všem kromě toho, že Martin optimalizuje stylem: “Křápy First”. Tj. ne pro smartphone, ale ještě pro starší telefony.

Moc zajímavá přednáška o tom, že eshop by měl grafik navrhovat s ohledem na uživatele a ne pro své vnitřní uspokojení. Podrobně nám přednášející ukazoval jaké přesně chyby člověka odrazují od nákupu a snižují přehlednost webu. Zdroj: webexpo.cz


120 | Zdraví a sport

Týmy FITu ovládly bowlingový souboj fakult Adéla Chrastinová

V sobotu 25. února 2012 proběhl v bowlingovém centru v Dejvicích (http://www.bowlingdejvice.cz/) Souboj fakult ČVUT, pořádaný Studentskou unií ČVUT. FIT reprezentoval svou fakultu se dvěma týmy: JOZYXQK (Adéla Chrastinová, Jan Friedl, Michal Rendla) a Turingovy koule (Veronika Dvořáková, Jan Václavík, Michal Kopp). Oba týmy více než důstojně obstály v konkurenci ostatních fakult a probojovaly se až do finále, kde se pak umístily na 4. (Turin-

govy koule) a 1. (JOZYXQK) místě! Vítězný tým navíc vyhrál také obě vložené soutěže o nejlepší nához muže (M. Rendla se 183 body) a nejlepší nához ženy (A. Chrastinová se 164 body). Další soutěže (o nejlepší název týmu, či nejlepší dress code) FIT nevyhrál jen z toho důvodu, že nebyly vyhlášeny :) Více informací na tomto odkazu. Dalším očekávaným turnajem v rámci Souboje fakult je fotbal. A povzbudit můžete také svou univerzitu v Hokejové bitvě.


Zdraví a sport | 121

První ročník „prestižního“ volejbalového turnaje Martin Půlpitel

Dne 6. února 2012 se konal první ročník "prestižního" volejbalového turnaje, kterého se účastnila Katedra počítačové grafiky a interakce (KPGI FEL) a Katedra počítačů (KP FEL) Fakulty elektrotechnické a Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze. Tým FIT ve složení Karel Klouda, Tomáš Kalvoda, Jitka Hanousková, Martin Kačer, Martin Půlpitel a Jaroslav Borecký se po velmi dramatickém zápase s KP FEL (24:26 a 25:23) dělí o první místo.


122 | Zdraví a sport

Práce na počítači vestoje Robert Vlach, http://navolnenoze.cz

inovace docela osvědčuje práce vestoje. Jestliže sedíte u počítače prakticky denně po  dobu deseti a  více let, jako třeba někteří překladatelé nebo programátoři, je velmi pravděpodobné, že pocítíte nepříjemné důsledky jednostranné tělesné zátěže. Můžete kvůli tomu začít cvičit, koupit si ergonomické křeslo nebo lepší monitor, ale problém s udržováním strnulé tělesné pozice to vlastně neřeší. Práce vestoje naštěstí tento potenciál má: Při práci vestoje se častěji pohybujete, což vede ke zvýšenému výdeji energie, spalování kalorií a snižování nadváhy. Pohyb je přirozený a  příjemný, sem tam se projdete po  místnosti a  protáhnete (nebo zhoupnete do rytmů muziky hrající na pozadí). Stůl pro práci vestoje na dvou počítačích Zapojujete více svalových (výška pracovní desky 111 cm, židle 80 cm) partií nežli v běžném sedu, který nadměrně namáhá šíjové svalstvo. Zátěž je Sedavá práce u  stolu obnáší řadu zdravotních rovnoměrněji rozložena a postupně se přesouvá rizik: přibírání na  váze, bolesti zad, hemeroidy, změnou držení těla. Budete méně strnulí, ulevíte slábnoucí zrak atd. Jedním z nejúčinnějších pro- své šíji a očím, kterým též přibude pohybu. středků prevence těchto problémů je kancelář, Dobře se přemýšlí a koncentrakterá umožňuje práci vsedě i vestoje. ce vydrží déle. Mnoha lidem to vestoje lépe a  vytrvaleji myslí; soustředění je delší První osobní počítače a  monitory ze 70. let a hlubší. Práci vestoje prý upřednostňovali Hebyly tak velké a  těžké, že nevyhnutelně skon- mingway, Masaryk, Churchill, da Vinci, Napočily na  kancelářském stole. Jejich vývoj se leon, Goethe, Nabokov, Jefferson… sice nezastavil, zmenšily se a  přiblížily uživa- Svoboda pohybu vede k  dalším telům, ale na našich stolech už zůstaly. V pod- změnám. Když nemůžete chytit myšlenstatě jde o  zažitý zvyk, který většina z  nás ku nebo narazíte na  problém, nezíráte strnule nekriticky přejímá, aniž bychom zkoumali na  obrazovku. Popojdete, nalijete si čaj nebo jeho opodstatněnost a  hledali lepší alternati- vykouknete z  okna. Váš rychlý akční rádius se vy. Z  hlediska ergonomie se jako staronová zvýší, knihy a šanony jsou náhle nadosah.


Zdraví a sport | 123 Zdravotní rizika jsou menší než při nehybném stání. Zatímco dlouhé stání u výrobní linky s sebou nese podobně závažná zdravotní rizika jako strnulý sed, stoj při práci na  PC, prokládaný pohybem a  drobnými pauzami, některým problémům částečně předchází. Foto: Robert Vlach

1. dva samostatné stoly, pro sezení a stání (zabírají prostor) 2. jeden pracovní stůl s polohovatelnou výškou (většinou drahé) 3. pracovní stůl pro stání + vyvýšená židle (optimální řešení) Než se pustíte do  nákupů a  úprav kanceláře, je dobré si práci vestoje nejdříve někde zkusit. Já jsem si zezačátku provizorně vystačil s notebookem položeným na krabici, která byla připevněna ke dvěma kuchyňským židlím. PRAKTICKÉ TIPY

Provizorní experimentální stolek pro práci ve stoje

V odborných publikacích o bezpečnosti a ergonomii práce se obvykle doporučuje častější střídání dobře vyvážených pracovních pozic dle potřeby pracovníka. Jinými slovy, ideální kancelář by nám měla umožňovat práci vsedě i vestoje tak, abychom mohli snadno přecházet z jednoho režimu práce do druhého. Máme tedy na výběr z několika možností:

Přestože mám s tímto netradičním způsobem práce již delší zkušenost a  nastudoval jsem si o  něm dost informací, necítím se být povolán někomu radit. Každý člověk je jiný, proto vám mohu doporučit jen to, abyste změnu svých pracovních návyků konzultovali s  fyzioterapeutem nebo jiným specialistou. Sami se pak na vlastní zodpovědnost rozhodnete, zdali a  v jakém rozsahu můžete vestoje pracovat. Následující poznámky shrnují mé vlastní zkušenosti a informace z různých zdrojů: 1. ZDRAVOTNÍ ASPEKTY práce vestoje ● Varování, na která jsem narazil, se většinou týkala práce vestoje obecně, tj. primárně ve  výrobních provozech, kde leckdy člověk stojí bez pohnutí na jednom místě celou směnu. Mezi hlavní rizika patří bolesti chodidel, pocení nohou, křečové žíly, únava svalstva, bolesti zad, ztuhlost krku a  ramen atd. Žádný z  těchto příznaků jsem u sebe nepozoroval, ale vyskytnout


124 | Zdraví a sport se pochopitelně mohou. Nic se nemá přehánět. ● Práce vestoje má také četné blahodárné účinky, z nichž některé jsem vyjmenoval výše. Z vlastní zkušenosti k nim ještě mohu dodat, že jsem se do jednoho měsíce zbavil vleklého problému s hemeroidy. ● Nějaký den nebo týden může trvat, než si na  práci vestoje člověk zvykne. Přechodně se mohou vyskytnout problémy jako závratě, pobolívání zad, nohou či chodidel. Tělo se musí novému režimu přizpůsobit a potřebuje čas. Lze začít i s půlhodinkou denně, vyřizováním pošty, psaním dokumentů… ● Delší stání pravděpodobně není vhodné pro těhotné ženy, osoby s vysokou nadváhou nebo jiným postižením, které stoj komplikuje.

● opěrka pro nohu – dole pod stolem by měl být nějaký schůdek nebo opěrka, která dá přechodně jedné noze odpočinout ● obuv – měla by podepírat nožní klenbu, umožňovat pohyb prstů, být dostatečně pevná a zároveň netlačit a respektovat tvar chodidla ● židle – hybridní pracoviště pro práci vsedě i vestoje používají židle barového typu s opěrkami pro nohy (ta naše má sedátko ve  výšce 80 cm) ● monitor – pro častější práci vestoje je lepší mít monitor umístěný před sebou tak, aby byl horní okraj obrazovky přinejmenším ve  výšce očí a krk tak byl v přirozeně narovnané pozici ● chodící pás – některé instalace pro práci veFoto: Robert Vlach

2. PRACOVNÍ ERGONOMIE – vychází z obecné ergonomie práce na PC ● výška stolu – optimum se odvozuje z úrovně ohnutého lokte nebo něco málo nad (v mém případě asi 111 cm) ● pracovní plocha – pro notebook si vystačím s  deskou o  minimálním rozměru 60×50 cm, nicméně čím větší, tím lepší ● variabilita – naše dva malé sklápěcí stolky mají nastavitelnou výšku pracovní desky 105 až 120 cm, což je výhoda oproti větším stolům s neměnnou výškou ● stabilita – je dobré, když stolek něco vydrží; mělo by být přinejmenším možné se o něj opřít ● podložka – při stání na tvrdých či studených podlahách se důrazně doporučuje užití izolační podložky, která ale nesmí být příliš tlustá a měkká

Dva prostorově nenáročné, sklápěcí stolky pro práci ve stoje na notebooku


Zdraví a sport | 125 stoje bývají doplněny o nekonečný pás pro pomalou chůzi na místě (používá se termín walkstation); osobně jsem to nezkoušel, ale věřím, že ze zdravotního hlediska to může být přínosné 3. VÝROBA NEBO NÁKUP ● Výroba našeho stolu pro práci vestoje na  dvou počítačích stála včetně židle cca 15 tisíc Kč. Dva sklápěcí stolky s  nastavitelnou výškou vyrobil na zakázku náš kamarád, stolař Petr Dušek. ● IKEA prodává nepolohovatelné sklápěcí stolky Norbo za  799 Kč a  nastavitelné pracovní stoly Fredrik za 2.990 Kč. ● v  Česku prodávají stoly pro práci vestoje např. firmy M1 či Bene. Výškově nastavitelné stoly s motorovým zdvihem Sit2stand jsou dokonce český výrobek. ● Ze zahraničních jsem narazil na luxusní Milk, Ergo Desktop či GeekDesk, staromódní Standup Desks nebo ne zrovna levnou nabídku Ergostore a Bizrate. ● Na webu lze občas vidět podomácku dělaná řešení z  levných policových systémů, neopracovaných desek apod. Moc hezky to ale nevypadá. 4. Zajímavé odkazy (skoro všechny anglicky) ● Igor Bukovský (MP3, 42 minut, 15 MB) – slovenský dietolog a autor knihy Hubnutí bez blbnutí hovořil v  rozhlasovém pořadu Nad věcí mimo jiné o svých zkušenostech s prací vestoje. ● Working While Standing – strukturované základní informace o práci na počítači vestoje.

● Working in a Standing Position – všeobecně k ergonomii a rizikům práce vestoje. ● Stand Up While You Read This! – zdravotní následky a  rizika dlouholeté práce vsedě ve srovnání s prací vestoje. ● Standing versus Sitting – krátké srovnání práce vsedě a  vestoje na  známém blogu 37signals. ● Why and How i  Switched to a  Standing Desk – osobní zkušenosti s  prací vestoje na blogu Smarterware. ● Sitting Is Killing You – infografika s přehledem zdravotních rizik práce vsedě. ● Too Little Exercise and Too Much Sitting – abstrakt americké studie o závažných zdravotních rizicích práce vsedě. ● The Men Who Stare at Screens – proč ani pravidelné cvičení příliš nepomáhá. ● Stand Up Australia (PDF) – australská studie o zdravotních a behaviorálních důsledcích práce vsedě s doporučením práce vestoje. ● Productivity and Employee Health (PDF) – informace o  zvýšené produktivitě práce a menší potřebě přestávek při práci vestoje. ● Sitting at your desk can kill you – anotace článku o novozélandské studii poukazující na zdravotní rizika práce vsedě. ● Hanselminutes – videoreportáž z návštěvy americké softwarové firmy Fog Creek Software, která práci vestoje ve  svých kancelářích umožňuje a podporuje. ● My Woffice – krátká videoukázka walkstation v akci. Zdroj: http://navolnenoze.cz/blog/prace-na-pocitaci-vestoje/ Anglicky: http://lateralaction.com/articles/ computer-ergonomics/


126 | Zdraví a sport

Proběhla Zimní technická přestávka Adéla Chrastinová

S Michalem Přibylem, organizátorem Technické přestávky jsme se sešli, aby nám pověděl něco o nedávno proběhlé akci pro studenty: Zimní technická přestávka.

Zní to trochu jako název nějakého počítačového programu, o co se jedná ve skutečnosti? Zimní technická přestávka je pětidenní pobytová akce organizovaná studenty pro studenty. Studenti organizují něco pro studenty? Jak tento nápad resp. akce vznikla a  jaké již máte zkušenosti? Technická Přestávka (dále jen TP) začala jako letní tábor původně pro studenty ČVUT již v roce 2004. Jak nápad vznikl by bylo lepší zeptat se původních organizátorů, neboť organizační tým se pravidelně obměňuje. Na  webových strán-

kách akce je moc krásně zpracovaná historie, kde se můžete dozvědět mnohem více podrobností. Mezi účastníky se přidávali a přidávají lidé i  z jiných českých univerzit a  dnes na  TP jezdí i  studenti například z  Brna nebo z  Českých Budějovic, takže mají studenti spoustu možností vzájemně navázat kontakty, jelikož celý tábor probíhá ve smíšených týmech, které se v průběhu také občas i střídají. Po  pár ročnících některým účastníkům a  organizátorům přišel čas mezi dvěma letními ročníky příliš dlouhý a  tak vznikla kratší, pětidenní, akce nazvaná Zimní Technická Přestávka. Již tradičně se tato akce koná na konci zkouškového období ČVUT. Abych byl konkrétní, tak letos byl odjezd ve  středu 8. 2. 2012 ráno a  příjezd v neděli 12. 2. 2012 ve večerních hodinách. Kam ste jeli? A  co mohl účastník od  Technické přestávky očekávat? Po loňsku, kdy jsme byli na Vysočině na blátě, jsme raději zvolili Východní Krkonoše. Lyžování v progamu sice nebylo, ale o pohyb na čerstvém vzduchu účastníci rozhodně nepřišli. Náplní TP vždy bývají různé vypečené hry namáhající jak tělo, tak mozek. Nečekejte žádné adrenalinové sporty ale spíše dobrou zábavu a nové kamarády a kamarádky.


Zdraví a sport | 127 Nemálo zájemců jistě bude zajímat, jak je to s rovností pohlaví na takovéto akci. Z toho, že akci organizují především studenti ČVUT, usuzuji, že tam bude převaha mužů? Jak jsem se již zmínil, účastníci se rekrutují z řad všech vysokých škol a snahou organizátorů je, aby chlapců bylo zhruba stejně jako dívek, aby byly jednotlivé týmy vyrovnané. V minulých ročnících nám to poměrně dobře vycházelo a ani letos nenastal žádný zásadní výkyv. Jsou tady nějaká specifika, která se jinde často nevidí? Akce svým způsobem doplňuje to, co studentům většinou ve  škole chybí. Rozhodně se na  této akci se nekouří. Na  TP se také tradičně nevypije moc alkoholu - je to dáno asi tím, že vždy je spousta jiných způsobů, jak se zabavit - spor-

tovní program, potřeba přemýšlet a řešit logické úlohy, hraní stolních her, večerní zpěv u táboráku..kdo u toho ještě potřebuje alkohol.. Na  kolik studenty taková akce přijde? Jelikož je TP akce pro studenty snažíme se cenu držet na co nejnižší úrovni. Cena byla letos stejná jako loni a to přívětivých 2200 Kč, tuto cenu jsme schopni udržet i díky podpoře Klubu stolních her na ČVUT (STOH) a firmě SYSGO. Kde se čtenáři dozvědí více? Snadná odpověď: nejlepší je naklepat do svého webového prohlížeče adresu http://www.technicka-prestavka.cz a tam se dozvíte vše potřebné. A pokud Vás TP zaujala, nezapomeňte vyplnit kontaktní email, tak Vás včas upozorníme, že byla spuštěna další registrace.


128 | Doporučujeme

Reportáž: Muzeum arkádových her v Praze Michal Roch

Vyrazil jsem na výlet do  Červeného Újezdu, abych na vlastní kůži vyzkoušel muzeum arkádových her. Jen co do něj vkročíte, si však začnete připadat, jako by vám bylo deset. Paráda! Muzeum arkádových her se nachází nedaleko Prahy ve vesnici Červený Újezd, v areálu tam-

mosféra muzea vás vrátí o pár let zpátky do dětských časů, myslivecké trofeje, obrazy a hudební nástroje všude po zdech, ovčí vlny na lavičkách a středověká hudba v nádherné krčmě vás vrátí ještě mnohem dále – do časů kdy rytíři a princezny nežili jen v pohádkách. Foto: Viktoria Hroncová

ního hradu. Pokud hledáte místo, kam vyrazit se svou přítelkyní, rodinou či přáteli, právě jste ho našli. Nádherná krajina malebné vesničky vás oslní už na první pohled a čím více se budete blížit zdejšímu hrádku, tím více budete překvapeni. Muzeum se nachází před areálem hradu v malé dřevěné budově. Pokud si budete chtít odpočinout, přímo na  nádvoří v  prostorách historické stavby se nachází šlechtická krčma. Zatímco at-

Pojďme se ale zase věnovat samotnému muzeu. Jakmile vejdete dovnitř, oči se vám rozzáří v kouzelném sledu blikajících automatů hrajících nezapomenutelné osmibitové pecky. Golden Axe, Street Fighter, The Simpsons… najednou se vám začnou vybavovat vzpomínky, jak jste po škole jezdívali hrát tyhle unikátní hry na automatech s kamarády. Příjemná obsluha vás uvítá a poví vám, co všechno si tu můžete zahrát.


Doporučujeme | 129 Vstupné je pro dospělého 99 Kč, ale za to zde můžete zůstat jak dlouho chcete a  hrát co se vám jen zlíbí bez jediné mince. Mnoho automatů je z  důvodů šetření energie vypnutých a  o jejich zprovoznění musíte požádat obsluhu, ovšem ta vám vždy velmi ochotně vyhoví. Zbývá si tedy jen vybrat, na co máte chuť, uchopit joystick a  zahájit zběsilou éru znásilňování velkých tlačítek a poddat se extázi nadšení. Budete si připadat jako malé dítě, které dostalo

dojem to hlavní, nýbrž naprosto uhozená hratelnost, která vás fascinovala každým koutkem. Možná je to jen oslnění z dob minulých a dnešní generace dětí je nedokáže ocenit, přesto ve mně ale utkvěl pocit, že co do hratelnosti se mají i dnešní hry od svých předchůdců mnoho co učit. Není nic lepšího, než šlápnout na pedál a rozmáznout kojota nebo se nechat vyhodit ze silnice jedoucím vlakem. Chytit do  ruky pistolku a  střílet armádu terminátorů nebo si vytáhnout Barta na  ramena Foto: Viktoria Hroncová

svou vysněnou hračku pod stromeček. Užijete si tu bezstarostnost a vybavují se vám všechny možné vzpomínky. Tenhle pocit je k nezaplacení. Ačkoliv byl výlet do  muzea zpočátku jen o  dětských touhách, nyní musím přemýšlet. Přemýšlet nad tím, proč jsou tamní hry tak zábavné, daleko více než dnešní hry, které je svojí technickou kvalitou o mnoho převyšují. Tehdy totiž nebyl vizuální

a s Homerem ruku v ruce skateboardem umlátit gangstery k smrti. Kdo ví, v čem se skrývá jejich kouzlo, ale z muzea jsem odcházel se zážitkem, který mi do dnes dala jen málokterá hra. Zkuste nad tím také popřemýšlet, až se vydáte do téhle kouzelné říše blikajících automatů. Určitě vám to mohu doporučit. Celý článek společně s rozhovorem s hlavním protagonistou muzea Janem Ornou naleznete na http://www.gamedesign.cz


130 | Doporučujeme

Interaktivní učebnice jazyka Java ZDARMA Zdeněk Troníček

Nápad vytvořit interaktivní učebnici jazyka Java jsem měl již řadu let. Výsledek se však začal rýsovat až zhruba před rokem, když se mi přihlásil student Jan Kuklík na téma bakalářské práce „Interaktivní učebnice“. Cílem této práce bylo vytvořit programovou podporu pro interaktivní cvičení, která by oživila suchý učební text. Student naprogramoval v  JavaFX osm appletů, které jsem využil pro přípravu 100 úloh. Samotný

text učebnice je rozdělen do 24 kapitol a tématicky pokrývá úvod do programovacího jazyka Java. Celá učebnice je k dispozici pod licencí Creative Commons (CC-BY-NC), která umožňuje používat dílo k nekomerčním účelům (sem spadá výuka na všech typech státních i soukromých škol, a to i v případě, že studenti platí školné), dílo volně šířit a vytvářet díla odvozená pod podmínkou uvedení jména autora. Celá učebnice je k dispozici ke stažení zde: http://www.java.cz/article/ucebnicejazykajava


Zdraví a sport | 131

Nová fakultní trička Adéla Chrastinová, PR oddělení FIT

V minulém čísle našeho občasníku byla vyhlášena soutěž o fakultní trička. Autory vítězných návrhů jsou studenti FIT Šárka Turečková a Ivan Košdy. Oběma vítězům gratulujeme a za jejich návrhy děkujeme :). Vítězkou návrhu dámského trička se stala Veronika Stojanová, její návrhy ovšem budeme realizovat až v průběhu letního semestru (aktuálně pro ně hledáme zájemce k financování ;)). Od poloviny února jsou tedy zájemcům k dispozici fakultní trička pánského stylu. Jsou ve dvou

grafických provedeních a v různých velikostech a barvách. K dostání jsou na těchto dvou prodejních místech:  na Děkanátu FIT u paní Markéty Loučkové (Nová budova ČVUT, 3.patro, sekretariát děkana FIT), v  pracovní dny od  8:00 - 16:00 hodin, v ceně 200 kč za kus,  na Rektorátu ČVUT u paní Romany Šimonové (Informační centrum, Zikova 4, vchod Kloknerův ústav), v  pracovní dny od  8:00 - 18:00 hodin, v ceně 220 kč za kus.


132 | Doporučujeme

Jak si lidé lámou hlavy Adéla Chrastinová, zdroj: http://rebusy.cz/

Každá z knížek obsahuje 111 originálních rébusů.

Možná jste o tom nevěděli, ale náš kolega a  zaměstnanec Jirka Škvor se kromě toho, že spravuje a  poctivě a  s láskou pečuje o  naši fakultu, věnuje také vymýšlení rébusů! Je autorem již dvou knih “Rébusy - zvířata (1. A  2. díl)”, o  nichž si více můžete nastudovat na  oficiálních stránkách http://rebusy.cz/.

Rébusy jsou "písmenkové" obrázky, k jejichž odhalení je potřeba vypozorovat, jak jsou písmena vůči sobě umístěna, jak jsou poskládána, je třeba zkusit různými způsoby obrázky popsat. Rébusy využívají nejrůznějších hříček s  naší mateřštinou - díky tomu jsou jedinečné. K  vyluštění některých si musí čtenář připomenout zvláštní číselnou soustavu starých Římanů, někde musí prokázat alespoň základní hudební vzdělání. Rébusy jsou určeny všem bez rozdílu, kteří rádi přicházejí na  kloub nejrůznějším lušťovkám a nenechávají jen tak lenošit svoje mozkové závity. Knížky si můžete objednat prostřednictvím webu http:// rebusy.cz/rebusy-objednavka nebo zakoupit v  některých kamenných obchodech, jejichž seznam naleznete na  webu http://rebusy. cz/rebusy-kontakt.


Doporučujeme | 133

FIT na sociálních sítích Martin Půlpitel

V dnešní době internetu je i pro instituci jakou je univerzita/fakulta naprosto nezbytné umět komunikovat moderními způsoby pomocí sociálních sítí, videokanálu YouTube nebo Twitteru. První skupinu na  Facebooku jsem založil na jaře 2008, kdy se o  fakultě jen šuškalo, a rázem měla naše snaha o  založení fakulty desítky příznivců. První uchazeče o  studium jsme mimo fakultního webu oslovili i pomocí reklamy na Facebooku. V  současné době má oficiální skupina fakulty necelých 1400 příznivců. Každý ročník studentů mívá jednu nebo více svých skupin, kde řeší školní záležitosti, jakého učitele si zapsat, který předmět je dobrý nebo kde točí dobré pivo. Na  YouTube je možné zveřejňovat krátká videa, bohužel jich tam FIT zatím nemá mnoho. Proto výzva pro všechny,

kdo mají něco zajímavého, co se vztahuje k FIT, aby neváhali a podělili se :-). FIT je i první fakultou z ČVUT, která začala používat sociální sítě Twitter a Google+. Na  Twitteru lze zveřejňovat krátké zprávy a  je tedy ideálním prostředkem jak rozeslat pozvánku na  přednášku nebo důležitou informaci o studiu. Google+ je novinkou od  společnosti Google a  od  11. 11. 2011 umožňuje vytvářet profily také skupinám či firmám. Google+ je přímou konkurencí Facebooku, je jen otázkou času, kdo z nich bude úspěšnější. Pokud byste měli zajímavou informaci, akci, fotku, nápad, určitě mi pošlete upozornění na e-mail: Martin.Pulpitel@fit.cvut.cz


136 | Doporučujeme

Rozhovor s děkanem FIT pro Sdělovací techniku: Ambice FIT ČVUT stále rostou Adéla Chrastinová

Nejmladší fakultě ČVUT, Fakultě informačních technologií, se podařilo po dvou letech intenzivní práce, i  přes zřetelný pokles zájmu maturantů o  studium technických oborů, získat dostatek zájemců o studium moderních počítačových technologií. O rozhovor jsme proto požádali historicky prvního děkana FIT, prof. Ing. Pavla Tvrdíka, CSc., který svým úsilím k úspěchu nejmladší z rodiny fakult ČVUT výrazně přispěl.

V aktuálním čísle časopisu Sdělovací technika si můžete přečíst rozhovor s děkanem FIT profesorem Pavlem Tvrdíkem. V článku se mimo jiné dále dozvíte, jak jsou na tom vztahy FIT a FEL, jak je na tom FIT s vybavením a materi-

ální infrastrukturou, jaký je zájem studentů o studium na FIT, jaké jsou aktuální palčivé otázky na FIT, personální obsazení, spolupráce s průmyslem.. Případně si můžete také prolistovat celé vydání aktuálního čísla časopisu nebo kteréhokoliv čísla z přehledného archivu.

Celý rozhovor: http://www.floowie.com/cs/cti/st-listopad-2011/#/strana/12/


Doporučujeme | 137

Proběhl KUFAS pro zaměstnance Martina Břeňová

Letošní výjezdní zasedání Fakulty informačních technologií v Kostelci nad Černými lesy 13. A 14. září se opravdu povedlo, a to nejen díky příznivému zářijovému klimatu. Hlavní cíl zasedání - informování zaměstnanců a doktorandů FITu o  dění na  fakultě byl naplněn, nicméně i  další, bonusové aktivity po oficiálním programu kumulovaného fakultního zasedání alias KUFASu byly účastníky vřele oceněny. Oficiální část začala představením aktuální situace na fakultě, agendy studijního proděkana, IT systému a grantů. Děkan fakulty prof. Pavel Tvrdík, Csc., zeširoka rozebral současnou situaci včetně plánovaných změn ve struktuře a obsazení, shrnul dosavadní dva roky života fakulty a nastínil priority dalšího vývoje, mimo jiné i plánovanou změnu fakultního webu. Po něm si vzal slovo proděkan pro studijní záležitosti Mirek Balík a  pohovořil o  své agendě, o počtu nově přijatých Fiťáků a Fiťaček a o procesech přijímacího řízení, kterými většina z vás úspěšně prošla. Vedoucí IT oddělení fakulty Tomáš Kadlec představil nové učebny a  to jak v Nové budově ČVUT, tak v tzv. Áčku. Ing. Martin Bílý informoval o  stavu implementace IPv6 na fakultě a o možnostech využívat Google Apps for Education, které již používáme. Mezi důležité příspěvky patřil i referát kolegy Jirky Škvora, který popsal jednotlivé fáze rekonstrukce budovy A, které fakultu příští rok zjara čekají.

Zástupce akademického senátu Jan Janoušek připomněl šestici senátorů z řad učitelů a odprezentoval statistiku dosavadních zasedání senátu včetně přijatých senátních usnesení. V závěru byl zmíněn Akademický senát ČVUT a připomenut seznam našich tří zástupců. Michal Valenta přednesl velmi aktuální příspěvek na téma „Organizace závěrečných prací“ a vysvětlil dočasný (a aktuálně platný) postup jak vypisovat závěrečné práce, a popsal model současné prototypové implementace aplikace pro registraci a výpočet pedagogického zatížení učitelů, tzv. aplikaci „Úvazky“. Proděkan pro rozvoj Pavel Kordík nastínil současnou situaci na  poli grantů a  dále prezentoval stav vývoje informačního systému FIT, který bude sloužit jako nástroj pro orchestraci fakultních procesů, provozování elektronického oběhu dokumentů, bude (prý) efektivně řešit fakultní komunikaci. I když prosedět celý den u prezentací se povedlo málokomu, mnoho účastníků uvítalo skrumáž informací o dění na fakultě a zejména pak možnost popovídat si s kolegy, se kterými se obvykle na fakultě během semestru jen hekticky míjejí. Závěrečný večer v Černokosteleckém pivovaru se díky velkým porcím pivovarského guláše, bohaté nabídce piv regionálních pivovarů a nakonec i díky neobyčejně erudovanému a vstřícnému kurátorovi místního muzea „Dej Bůh štěstí“ skutečně vydařil.


138 | Doporučujeme

Nové otázky na OpenCard Adéla Chrastinová

Dne 22. listopadu 2011 večer proběhla na Praze 1 veřejná debata Nové otázky na OpenCard, kterou zorganizoval RESPEKT Institut. Moderace se ujala zkušená moderátorka České televize Nora Fridrichová. Mezi účastníky panelové diskuse byl kromě zástupce nevládní neziskové organizace prosazující principy transparentní veřejné správy Oživení a nevládní neziskové organizace na ochranu lidských práv Iuridicum Remedium, také zástupce Fakulty informačních technologií ČVUT, odborník na logiku RFID karet Jiří Buček. Do panelu byli pozváni také odborníci Odboru

informatiky a příslušné odpovědné politiky pražského magistrátu, kteří pozvání nepřijali. Na panelu měl zasednout mluvčí OpenCard, který ale odpoledne před akcí svou účast zrušil. Hlavní témata debaty: 1. Výměna karet - nová zakázka, doba platnosti karet a technické řešení, 2. bezpečnost a ochrana osobních údajů, 3. smlouvy a další aktuální problémy (změny v systému a smlouvy s Haguess, výpadek karet). Kompletní zápis z diskuse naleznete zde.

zdroj: http://www.respektinstitut.cz/wp-content/uploads/2011/11/Zapis_debata_Opencard.pdf


Doporučujeme | 139

Česká přísloví Eliška Hrubá

Jistě si každý z nás vybaví aspoň jedno z českých přísloví. Však komu maminka v  dětství neříkala: „Lež má krátké nohy!“? Se stále větší oblibou komunikačních serverů se zrodila nová česká přísloví. Jejich důvtip můžete posoudit sami. :-) - Kam Facebook nemůže, tam nastrčí Like button. - Všechno padá, co software má. - Každý chvilku tahá torrent. - Kdo se moc ptá, málo googlí. - Spam nechodí po horách, ale po lidech. - Všude dobře s WiFi nejlíp. - Tak dlouho se chodí s otázkou na Seznam, až se zajde na Google. - Kdo chce kam, nabourá se tam. - Třikrát zálohuj a jednou formátuj! - Darovaným titulkům na hrubky nehleď

- Chytrému napověz, hloupému pošli link. - Co můžeš tweetnout dnes, neodkládej na zítřek. - Tak dlouho se chodí s Acerem do práce, až mu víko upadne. - Kdo se směje naposledy, má největší ping. - Pýcha předcházi iPad. - Co na srdci to ve statusu. - Dvakrát řeš, jednou klikni. - Láska je, když si zapamatujete její IP, abyste obešli zpoždění DNS. - Co v mládí natwittuješ, to ve stáří na Googlu najdeš. - Starý browser novým stylům nenaučíš. - Java mlýny melou pomalu, ale jistě. - Jeden web webdesignera nedělá - Nevstoupíš dvakrát do stejné session. Zdroj: http://a.met.cz/twitter/geekprislovi/

Online kurzy na Stanford University ZDARMA Computer Science Game Theory Design and Analysis of Algorithms Cryptography SW Engineering for Software as a Service Natural Language Processing Computer Science 101 Human-Computer Interaction Probabilistic Graphical Models Machine learning Entrepreneurship Lean Launchpad Technology Entrepreneurship

Radovan Igliar

http://www.game-theory-class.org/ http://www.algo-class.org/ http://www.crypto-class.org/ http://www.saas-class.org/ http://www.nlp-class.org/ http://www.cs101-class.org/ http://www.hci-class.org/ http://www.pgm-class.org/ http://jan2012.ml-class.org/ http://www.launchpad-class.org/ http://www.venture-class.org/


Básnický koutek

Anonym

Polední Zkapal mobil, zkapal, svíčičku si zapal. Dám ho nabít, z mrtvých vstane, jásat budem, milý pane! A pak, i když není svátek, ohřeju si karbanátek. Harašment Stopem jsem si přijela, neb mi vláček frnknul, řidič auta drze mi do kolena cvrnknul. Pohoda Jdu si zase po tom mostě, ptáci dělaj divy, pozoruji námořníky opilý jak slívy. Slunce svítí, ptáci zpívaj, chlapi si to šněrují, jestli to tak půjde dále, z plna hrdla zaduji. Zaduji si píseň nahlas, neboť jede zrovna vlak, duje on si, kujón jedna, z plna Diesla zrovna tak.


Pracovní Jedouc vláčkem Velkou Chuchlí viděla jsem koní pět, dva z nich do hlavy se ťukli - proč nejedu radši zpět? Ráda bych, však do fabriky musím dneska obzvlášť pilně, po spisech a počítači stýská se mi velmi silně.

Překvápko Rybář právě chytil cejna, stojí jako přikován, semknutý dav vodních ptáků hledí na to, šokován. Rybáři se vkrádá v oko hrdost na své umění, cejn, ten už to nerozchodí a nikdo to nezmění.

Mostní lyrická Dnes bych radši na zahradě dováděla se šnekami, než se dusit ve fabrice, já a práce, jen my samy. Tak se šklebím z mostu dolů, jó most,ten zas nemá chybu, potápky se potápějí, pod hladinou tuším rybu.

Máte také vlastní tvorbu? Podělte se o ni s námi všemi! Emailem na pr@fit.cvut.cz


Buď FIT 02  

Časopis Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze.

Buď FIT 02  

Časopis Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze.

Advertisement