Page 1

หัวข้อวิจยั เรื่อง

“ทัศนคติของผูบ้ ริโภคที่มีต่อการชมโฆษณา ของกลุม่ ผลิตภัณฑ์เพิม่ ความขาว ของผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานคร” นางสาวพิชามญชุ์ นางสาวภิญญ์ วดี นางสาวสุกญ ั ญา นางสาวสุดารัตน์ นางสาวอภิสรา

คิ ้วนาง เกษสาลี แย้ มวงษ์ สันติเจริ ญเลิศ เข้ ลี


ความเป็ นมาและความสาคัญ ในปัจจุบนั สังคมไทยมีค่านิยมเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงาม เปลีย่ นไปจากเดิม คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะกลุม่ ผูห้ ญิงมักมีค่านิยม เกี่ยวกับความขาวเพิม่ ขึ้น นาไปสู่โอกาสของอุตสาหกรรมเครื่องสาอางทีพ่ ยายามนาเสนอ ผลิตภัณฑ์เพิม่ ความขาวเพือ่ ตอบสนองความต้องการของตลาดทีม่ มี ากขึ้น โดยใช้โฆษณาในการจูงใจผูบ้ ริโภค


ความเป็ นมาและความสาคัญ ผูว้ จิ ยั จึงมีความต้องการทีจ่ ะศึกษาการรับรู ้ ทัศนคติ และความ ต้องการของผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานครทีม่ ตี ่อโฆษณาผลิตภัณฑ์เพิม่ ความขาว เพือ่ เป็ นแนวทางในการสร้างงานโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพิม่ ความขาวทีม่ ี ความสร้างสรรค์ให้กบั ผูบ้ ริโภค


ปั ญหานาวิจัย 1.การรับรู้ ทัศนคติ และความต้ องการ ของผู้บริ โภคใน กรุงเทพมหานครที่มีตอ่ โฆษณาของผลิตภัณฑ์เพิ่มความขาวเป็ นอย่างไร 2.ลักษณะทางประชากรศาสตร์ มีผลต่อ การรับรู้ ทัศนคติ และ ความต้ องการ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีตอ่ โฆษณาของ ผลิตภัณฑ์เพิ่มความขาวหรื อไม่ อย่างไร


วัตถุประสงค์ ในการวิจัย 1.เพื่อศึกษา การรับรู้ ทัศนคติ และความต้ องการ ของผู้บริโภคใน กรุงเทพมหานครที่มีตอ่ โฆษณาของผลิตภัณฑ์เพิ่มความขาว 2.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ กับ การรับรู้ ทัศนคติ และความต้ องการ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่ มีตอ่ โฆษณาของผลิตภัณฑ์เพิ่มความขาว


สมมติฐาน ลักษณะทางประชากรศาสตร์ มีผลต่อ การรับรู้ ทัศนคติ และความต้ องการ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีตอ่ โฆษณาของ ผลิตภัณฑ์เพิ่มความขาว


กรอบแนวคิดในการวิจัย

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ • เพศ • อายุ • อาชีพ • ระดับการศึกษา

การรับรู ้

ทัศนคติ

ความต้องการ


วิธีดาเนิ นการวิจยั


กลุ่มประชากร • กลุม่ นักศึกษาถึงคนวันทางานอายุ ต่ากว่า18ปี - 45 ปี ขึ ้นไป • อาศัยอยูใ่ นกรุงเทพมหานคร • เคยรับชมโฆษณาผลิตภัณฑ์เพิ่มความขาวผ่านทางโทรทัศน์


กลุ่มตัวอย่ างและการสุ่มตัวอย่ าง กาหนดจานวนกลุม่ ตัวอย่าง 150 คน เก็บข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถาม ใช้ วิธีการเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบโควตา โดยแบ่งออกเป็ น 1. กลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นนักศึกษาจานวน 50 คน 2. กลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นคนทางานจานวน 50 คน 3. กลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นอาชีพอื่นๆ 50 คน


เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นแบบสอบถาม ที่สร้ างโดยแบ่งโครงสร้ าง แบบสอบถามออก เป็ น 4 ตอน ดังนี ้ ตอนที่ 1 คาถามด้ านลักษณะประชากร ตอนที่ 2 คาถามเพื่อศึกษาการรับรู้ของผู้บริโภคที่มีตอ่ โฆษณา ผลิตภัณฑ์เพิ่มความขาว ตอนที่ 3 คาถามเพื่อศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคที่มีตอ่ โฆษณา ผลิตภัณฑ์เพิ่มความขาว ตอนที่ 4 คาถามเพื่อศึกษาความต้ องการของผู้บริโภคที่มีตอ่ โฆษณา ผลิตภัณฑ์เพิ่มความขาว


ข้ อเสนอแนะ


การเก็บรวบรวมข้ อมูล เก็บข้ อมูลด้ วยแบบสอบถามผ่านออนไลน์บนเครื อข่าย อินเทอร์ เน็ต ผลการตอบแบบสอบถามของกลุม่ ตัวอย่างปรากฏว่า ได้ แบบสอบถามออนไลน์กลับคืนจานวน 150 ฉบับ (100%)


การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ่ ใี ช้ 1. สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) • • • •

โดยใช้ ความถี่ (frequency) ร้ อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย(Mean) ค่าสัมประสิทธิ์(SD)


การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ่ ใี ช้ 2. สถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) ที่ใช้ • สถิตทิ ใ่ี ช้ทดสอบความแตกต่าง (T-test) • การวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA)


สรุ ปผลการวิจัย • กลุม่ ตัวอย่างที่ปรึกษาทังหมด ้ เป็ นเพศหญิง 67.3% ซึง่ มากกว่าเพศชาย • กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่อายุระหว่าง 18-27 ปี • โดยมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มากที่สดุ • เมื่อจาแนกตามอาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา รองลงมาเป็ นพนักงานเอกชน • ส่วนใหญ่มีรายได้ เฉลี่ยอยูท่ ี่ 5001-10000 บาท


สรุ ปผลการวิจัย  การรับรู้ของผู้บริโภคที่มีตอ่ โฆษณาของผลิตภัณฑ์เพิ่มความขาว ลาดับ

ข้ อความโฆษณาผลิตภัณฑ์ เพิ่มความขาว

รู้ (%) N=150

1

เพิ่มความขาว กระจ่างใส

99.3%

2

ช่วยปรับสีผิวหมองคล ้า

89.3%

3

ให้ ผิวสว่างใส ดูอ่อนวัย

88%

4

เพื่อผิวอมชมพู ดูสดใส

79.3%

5

ช่วยบารุงผิวคล ้าเสียภายใน 14 วัน ช่วยให้ รอยคล ้าดูจางลง

76.7%


สรุ ปผลการวิจัย  ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีตอ่ โฆษณาของผลิตภัณฑ์เพิ่มความขาว ลาดับ

รู ปแบบโฆษณาผลิตภัณฑ์ เพิ่มความขาว

mean

SD

1

โฆษณาที่ใช้ ผ้ เู ชี่ยวชาญมาอธิบายผลิตภัณฑ์

1.85

0.76

2

โฆษณาที่มีข้อความบอกระยะเวลาเห็นผล

1.75

0.78

3

โฆษณาที่มีการแสดงขั ้นตอนการทางานและเปลี่ยนสีผิว

1.73

0.79

4

โฆษณาที่ใช้ ดาราผิวขาวเป็ นพรี เซ็นเตอร์

1.70

0.89

5

โฆษณาที่ใช้ บคุ คลทัว่ ไปมาเป็ นผู้แนะนาผลิตภัณฑ์

1.43

0.79


สรุ ปผลการวิจัย  ความต้ องการของผู้บริโภคที่มีตอ่ โฆษณาของผลิตภัณฑ์เพิ่มความขาว ลาดับ

รู ปแบบโฆษณาผลิตภัณฑ์ เพิ่มความขาวที่ผ้ ูบริโภค ต้ องการ

สนใจ(%) N=150

1

การใช้ เรื่องราวที่สนุกและน่าสนใจ

76.7%

2

การใช้ ผ้ เู ชี่ยวชาญมาแนะนาผลิตภัณฑ์

72%

3

การใช้ ผลทดลองทางวิทยาศาสตร์

68%

4

การสาธิตโดยการใช้ ผลิตภัณฑ์

66%

5

การใช้ ดารานัดแสดงที่เป็ นที่นิยมเป็ นพรี เซ็นเตอร์

61.3%

6

การทาหนังโฆษณาที่เป็ นซีรี่ส์(มีหลายตอน)

58%

7

การใช้ ภาพอนิเมชัน่ ประกอบในการนาเสนอผลิตภัณฑ์

46.7%

8

การใช้ บคุ คลทัว่ ไปเป็ นพรี เซ็นเตอร์

43.3%


สรุ ปผลการวิจัย ผลการทดสอบสมมติฐาน ลักษณะทางประชากรศาสตร์ มีผลต่อ การรับรู้ ทัศนคติ และความต้ องการ ของ ผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานครที่มีต่อโฆษณาของผลิตภัณฑ์เพิ่มความขาว หมายเหตุ:เท่ากับ มีผล และ เท่ากับ ไม่มผี ล ตัวแปร

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ เพศ

อายุ

อาชีพ

การศึกษา

การรับรู้

ทัศนคติ

ความต้ องการ

ค่านัยสาคัญทางสถิติ(Sig) < 0.05


ข้ อเสนอแนะ สาหรับการวิจยั ครัง้ ต่อไป • เพิม่ กลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็ นอาชีพอืน่ ๆอีกเพือ่ เพิม่ ความหลากหลายให้กบั กลุม่ ตัวอย่าง • สามารถนาไปศึกษาเพิ่มเติมต่อในเรื่ องของการจดจาของ ผู้บริโภคที่มีตอ่ รูปแบบการโฆษณาต่างๆ


ข้ อเสนอแนะ สาหรับการนาผลวิจยั ไปใช้ • ผูบ้ ริโภคจากกลุม่ ตัวอย่างสนใจโฆษณาทีม่ ผี ูเ้ ชี่ยวชาญเป็ นผูแ้ นะนา แต่สนใจโฆษณาทีใ่ ช้บคุ คลทัว่ ไปผูแ้ นะนาผลิตภัณฑ์นอ้ ยทีส่ ุด • รูปแบบการโฆษณาที่กลุม่ ตัวอย่างให้ ความสนใจมากที่สดุ คือการใช้ เรื่ องราวที่สนุกและน่าสนใจ ลองลงมาคือการใช้ ผู้เชี่ยวชาญมาแนะนาผลิตภัณฑ์ และสนใจการใช้ บคุ คล ทัว่ ไปเป็ นพรี เซ็นเตอร์ น้อยที่สดุ


ข้ อเสนอแนะ


ขอบคุณค่ ะ


สมาชิก นางสาวพิชามญชุ์ นางสาวภิญญ์ วดี นางสาวสุกัญญา นางสาวสุดารั ตน์ นางสาวอภิสรา

คิว้ นาง เกษสาลี แย้ มวงษ์ สันติเจริญเลิศ เข้ ลี

13540469 13540494 13540569 13540574 13540597

Research  
Research  
Advertisement