Page 1

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Escola Verntallat

NOTIFICACIÓ RETARDS I/O ABSÈNCIES En/Na _____________________________________amb DNI ______________________________________ com a pare/mare/tutor de l’alumne/a ___________________________________________ del curs _________________ NOTIFICO que el dia ____________________________________________ Arribarà tard. Hora d’arribada:________________________ No assistirà a classe Durant tot el dia De _______ a __________ (hora) MOTIU:______________________________________ MOTIU:_________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ _____________________ Signatura

El Mallol, a _____ de ________________de 201__

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Escola Verntallat

NOTIFICACIÓ RETARDS I/O ABSÈNCIES En/Na _____________________________________amb DNI ______________________________________ com a pare/mare/tutor de l’alumne/a ___________________________________________ del curs _________________ NOTIFICO que el dia ____________________________________________ Arribarà tard. Hora d’arribada:________________________ No assistirà a classe Durant tot el dia De _______ a __________ (hora) MOTIU:_________________________________________________________________________________________ MOTIU:_________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ Signatura

El Mallol, a _____ de ________________de 201__


Notificacio retards i absencies  
Notificacio retards i absencies  
Advertisement