Page 1

De zorgkaart 2013

De Curaรงaose zorg in beeld


De zorgkaart 2013

De Curaçaose zorg in beeld

is een uitgavevan: van: DitDit is een uitgave

Volksgezondheid Instituut Curaçao Volksgezondheid Instituut Curaçao (VIC) Martinus Centrum Martinus Academisch Academisch Centrum Curaçao Curaçao www.vic.cw www.vic.cw © VIC 2013

VIC verricht onderzoek op het gebied van Ziekte & Zorg en Gedrag & Gezondheid ten behoeve van informatievoorziening aan de overheid, zorgverleners en zorginstellingen voor de ontwikkeling en evaluatie van gezondheidsbeleid. VIC besteedt uiterste zorg aan actuele en correcte informatie.Deze publicatie is tot stand gekomen

in nauwe samenwerking met de zorgverzekeraar SVB. ggg Aan de inhoud van deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Inleiding U bent verzekerd voor zorg via een zorgverzekering en de Algemene Verzekering Bijzondere Ziektekosten (AVBZ). Deze zorgverzekering loopt via een zorgverzekeraar, dit kan publiek zijn via de Sociale Verzekeringsbank (SVB), of privaat via bijvoorbeeld ENNIA, Fatum of andere private zorgverzekeraars. Het fondsbeheer en de uitvoering van de AVBZ ligt bij de SVB. Op basis van uw zorgverzekering heeft u recht op vergoeding van zorg. Deze vergoeding vindt plaats op basis van de verzekeringsvoorwaarden, het vergoedingenpakket. Zo kan het zijn dat u voor bepaalde zorg wat bij moet betalen, of dat deze helemaal niet door uw verzekering wordt vergoed. Meer informatie over welke zorg (gedeeltelijk) wordt vergoed kunt u krijgen via uw zorgverzekeraar. In deze zorgkaart vindt u een overzicht van de zorgverleners en zorginstanties die verzekerde zorg aanbieden op Curaçao. Indien u behoefte heeft aan zorg, neemt u in principe eerst contact op met uw huisarts. De huisarts is dan ook uw eerste aanspreekpunt bij vragen over of problemen met de gezondheid. De huisarts wordt daarom ook wel de poortwachter van de zorg genoemd. Dit verbetert de kwaliteit van zorg. Daarnaast is het voor de vergoeding door uw verzekering noodzakelijk dat u eerst naar uw huisarts gaat als u behoefte heeft aan andere zorg. De kosten van behandelingen door bijvoorbeeld medische specialisten, fysiotherapeuten en logopedisten worden namelijk in principe niet vergoed zonder doorverwijzing van uw huisarts. Buiten kantoortijden, zoals ’s-avonds of in het weekend, is huisartsenhulp ook beschikbaar via het antwoordapparaat van uw huisarts. Hier kunt u het telefoonnummer van de dienstdoende huisarts af te luisteren. Voor spoedeisende gevallen kunt u terecht bij de Spoedeisende Hulp (SEH) van het St. Elizabeth Hospitaal (Sehos). Een overzicht van de spoedeisende hulp en van huisartsen op Curaçao vindt u op pagina’s 1 tot 3 van de zorgkaart. Om het overzicht van de Curaçaose zorg ook daadwerkelijk overzichtelijk te houden, hebben we de zorg onderverdeeld in bepaalde gebieden. Zo maakt de huisartsenzorg, samen met paramedici en apotheken, onderdeel uit van de eerstelijnszorg. Eerstelijnszorg is vaak dichtbij huis waarbij de huisarts fungeert als eerste aanspreekpunt voor als u deze zorg nodig hebt. Een overzicht van de zorgverleners en apotheken in de eerstelijnszorg vindt u vanaf pagina 2 van de zorgkaart. Tweedelijnszorg bestaat uit zorg die door ziekenhuizen en medische specialisten wordt geleverd. Ook het psychiatrische ziekenhuis, de Capriles kliniek, valt hier onder. Een overzicht van de ziekenhuizen en medische specialisten in de tweedelijnszorg vindt u vanaf pagina 11 van de zorgkaart. Derdelijnszorg wordt aan u verleend als u langdurige zorg nodig heeft. Hieronder valt het revalidatiecentrum, verpleeg- en verzorgingshuizen en instellingen voor


personen met een verstandelijke beperking. Ook valt in deze kaart de thuiszorg hieronder, omdat deze vaak zorg verlenen aan personen met een langdurige indicatie. Een overzicht van de instellingen die derdelijnszorg aanbieden vindt u vanaf pagina 15 van de zorgkaart. Een andere belangrijk onderdeel van de gezondheidszorg is de preventieve zorg. Dit wordt ook wel de nuldelijnszorg genoemd. De preventieve zorg is gericht op het voorkomen of beperken van schade aan uw gezondheid en het bevorderen van uw gezondheid. Hieronder vallen bijvoorbeeld vaccinaties en muggenbestrijding door de G&Gz (voormalig GGD) en borstkankeronderzoek van Fundashon Prevenshon. Daarnaast maakt preventieve zorg onderdeel uit van de zorg van uw huisarts, zoals de griepprik of een pap-test. Ook gaat het om voorlichting over de relatie tussen uw gedrag en uw gezondheid. Een overzicht van instellingen die zich voornamelijk met preventieve zorg bezig houden vindt u op pagina 18 van de zorgkaart. Om te bepalen of u aan een bepaalde ziekte of aandoening leidt, maakt uw zorgverlener vaak gebruik van diagnostiek. Diagnostische technieken worden uitgevoerd door middel van metingen door een medisch laboratorium of door beeldvormende technieken in ziekenhuizen en in de ofisina’s van de medische specialisten. Hierbij kunt u denken aan een röntgenfoto en een echoscopie. Een overzicht van de medische laboratoria en beeldvormende afdelingen waar u op doorverwijzing van uw arts terecht kunt vindt u op pagina 19 van de zorgkaart. Als u hulpmiddelen als een bril, een kunstgebit of een hoortoestel nodig heeft, kunt u terecht bij gespecialiseerde aanbieders. Voor hulpmiddelen zoals rolstoelen of krukken kunt u terecht bij de Stichting Wit Gele Kruis ‘Prinses Margriet’ en voor prothesen bij de Orthopedische werkplaats van de SGR-groep. Deze instellingen vindt u vanaf pagina 20 van de zorgkaart. Als uw arts u vertelt dat u lijdt aan een bepaalde ziekte of aandoening, kunt u behoefte hebben aan verdere ondersteuning. Een patiëntenvereniging is er voor deze ondersteuning, voor een luisterend oor en persoonlijk advies, maar tevens om u in contact te brengen met lotgenoten. Ook komt een patiëntenvereniging op voor het recht op zorg van zijn leden, vergroot deze de kennis over de ziekte en, indien mogelijk, het voorkomen ervan. De patiëntenverenigingen op Curaçao vindt u op pagina 23 van de zorgkaart. Een medische beroepsvereniging beschermt en behartigt de belangen van een bepaald medisch beroep. Ook spreken zij samen met hun leden een missie en doelen af om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. De verenigingen voor de medische beroepsbeoefenaren vindt u op pagina 24 van de zorgkaart. Naast de zorgaanbieders en zorginstellingen waar u als patiënt direct mee in aanmerking komt, zijn er ook verschillende organisatie bezig met het inrichten van de kwaliteit, de toegankelijkheid en de financiële beheersbaarheid van de zorg. Het bestuur van de zorg wordt gevormd door het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur en het adviesorgaan de Raad voor de Volksgezondheid. Uiteraard is het ook belangrijk dat er toezicht gehouden wordt op de kwaliteit van zorg, wat gedaan


wordt door de Inspectie voor de Volksgezondheid voor de zorginhoudelijke kant en door de Curaรงaose zorgautoriteit (in oprichting) voor de rechtmatige en doelmatige uitvoering van zorg. De organisaties die zich bezig houden met bestuur van en toezicht op de gezondheidzorg op Curaรงao vindt u vanaf pagina 25. Een vereiste voor goed bestuur en toezicht is dat de betreffende organisaties informatie over de gezondheidzorg en de gezondheidstoestand van de bevolking hebben om een goed beeld te krijgen van wat er allemaal speelt. Deze informatie wordt vaak ook beschikbaar gesteld voor u als burger. Zo is de informatie van het Volksgezondheid Instituut Curaรงao voor u beschikbaar via de website: www.VIC.cw. De contactgegevens van VIC en andere organisaties, zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de G&Gz (voormalige GGD), die informatie over de gezondheidszorg leveren, vindt u op pagina 27 van de zorgkaart. Door middel van de zorgkaart 2013 heeft u een overzicht van de zorgaanbieders en zorgverleners op Curaรงao. Hierdoor wordt voor u inzichtelijk welke zorgverlening beschikbaar is en hoe deze op Curaรงao is georganiseerd, met als doel u te helpen bij het vinden van de juiste zorgvoorzieningen. De zorgkaart wordt iedere 6 maanden bijgewerkt met de meest recent beschikbare gegevens. De gegevens in de huidige publicatie zijn voor 2013.


Inhoudsopgave

Zorgverzekeraars 1

Preventieve zorg (nuldelijnszorg) 18

Spoedeisende hulp 1

Diagnostiek 19 > Beeldvormende technieken 19 > Medische laboratoria 19

Eerstelijnszorg 2 > Huisartsen 2 > Tandartsen 4 > Fysiotherapeuten 5 > Oefentherapeuten Cesar & Mensendieck 6 > Psychologen 7 > Podotherapeuten 7 > Logopedisten 8 > Diëtisten 8 > Kraamzorg 9 > Apotheken 10 Tweedelijnszorg 11 > Ziekenhuizen 11 > Psychiatrisch ziekenhuis 11 > Medische specialisten 12 > Dialysecentra 14 Derdelijnszorg 15 > Revalidatiecentrum 15 > Verpleeg- en verzorgingsinstellingen 15 > Gehandicaptenzorg 16 > Instellingen voor Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) 16 > Thuiszorg 17

Hulpmiddelen 20 > Tandtechnische laboratoria 20 > Opticiens 21 > Audiciens 21 > Prothesen 22 > Uitleen medische hulpmiddelen 22 Patiëntenverenigingen 23 Medische beroepsverenigingen 24 Bestuur en toezicht 25 > Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) 25 > Raad voor de Volksgezondheid 25 > Inspectiedienst Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) 25 > Curaçaose Zorgautoriteit in oprichting 26 Informatie over de gezondheidszorg 27 > Volksgezondheid Instituut Curaçao 27 > Geneeskundige & Gezondheidszaken 27 > Centraal Bureau voor Statistiek 28


Zorgverzekeraars Een zorgverzekeraar betaalt uit de premieopbrengsten de zorg wanneer u daarvan gebruik maakt, mits het type zorg in uw zorgverzekering is opgenomen. Voor meer informatie over welke zorg er (gedeeltelijk) vergoed wordt door uw zorgverzekering, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Organisatie Sociale Verzekeringsbank (SVB) Fatum Ennia Citizens Insurance New India Aska

Adres Pater Eeuwensweg 9 Cas Coraweg 2 JB Corsiraweg 6 Salinja 170 Fokkerweg 30 Schottegatweg Oost 19

Telefoon 434-4000 777-7777 434-3800 465-7144 461-2611 461-5566

Website www.svbna.an www.fatum.com www.ennia.com www.citizenscuracao.com www.newindia.co.in www.askanv.com

Spoedeisende hulp Spoedeisende hulp op Curaçao wordt verleend door de afdeling Spoedeisende hulp van het St. Elisabeth Hospitaal en Fundashon Kuido di Ambulans (FKA). De afdeling Spoedeisende hulp is 24 uur open voor alle patiënten (zowel volwassenen als kinderen) die op de één of andere wijze spoedzorg nodig hebben. De ambulances van de FKA met zijn deskundige medewerkers worden ingezet voor verschillende urgenties, bijvoorbeeld als er sprake is van een levensbedreigende situatie of wanneer een patiënt verplaatst moet worden en er geen andere manieren van vervoer zijn. Organisatie

Adres

St. Elisabeth Hospitaal Fundashon pa Kwido di Ambulans (FKA)

Breedestraat (O) 193 Piscaderaweg 49

Telefoon 462-4900 Spoed: 910 462-2040 Spoed: 912

Website www.sehos.an -

De zorgkaart 2013 | 1


Eerstelijnszorg De eerstelijnszorg omvat de zorg van huisartsen, paramedici en de apotheken. Vanuit de overheid is hierin een centrale rol weggelegd voor de huisarts, mede omdat dit de kwaliteit van de hulpverlening bevordert, maar ook omdat het kostenbesparend werkt. Andere zorgverleners die tot de eerstelijnszorg behoren zijn diĂŤtisten, verloskundigen, fysiotherapeuten en instellingen zoals de kraamkliniek en apotheken.

Huisartsen Bij geestelijke of lichamelijke klachten is de huisarts uw eerste aanspreekpunt. De huisarts kan u behandelen of doorverwijzen naar andere eerstelijns zorg of naar een specialist. Bij spoedeisende hulp tijdens avond-, nacht- of weekenddiensten kunt u het antwoordapparaat van uw huisarts afluisteren om de contactgegevens van de dienstdoende arts te verkrijgen. Huisarts Allaart. J Oleana-Ayoubi. L Bakmeijer. S Bekele. B Best Ten Jet Froei. H Blankevoort. P Boersma. A Bremer. J Calor. C Chocolaad. G Rosales-Concession. S Cummins. H Da Costa Gomez. F Davelaar. R Deutekom. C Doran. E Chapman-Elhage Elhage. W Ferwerda. T Fillet. R Fuxa. J Guerrero. J Hammoud. J Heath. A Heerenveen. R Henriquez. G Hernandez. A Martina-Hooi. B Hu-A-NG. M

Adres Porto Medico, medische dienst Sentro Mediko Basora Pretu Plexus M.C. Periclesstraat 2 Orionweg 25 Isla + Amalia van Solmslaan 4 Baraltwijk 3 Breedestraat (O) 33-35 Winkelcentrum Colon Unit 035 Caracasbaaiweg 274 Jan Noorduynweg 39 Kaya John Monsanto z/n Sentro Mediko Barber z/n S.M. Speranza, Kaya Amerigo Vespucci 1-3 Dr. W.P. Maalweg 22 Grebbelinieweg 24 Montagne Abao 191 Cederstraat 5 Sta. Rosaweg 329 Ouder Caracasbaaiweg 70 Winston Churchillweg 131 Centro Medico de Savaan 108 Sta. Rosaweg 348 C.M. Aesculapius, S.B.N. Doormanweg 47 Pater Euwensweg 48 Dokterswoning Muizenberg z/n Caracasbaaiweg 193 Schottegatweg Noord 111 Bethencourtstraat z/n Sta. Catharinaweg t/o BVO

Telefoon 888-7511 747-0770 461-7790 465-0707 736-8496 462-3457 462-4411 462-9090 736-0530 868-1126 737-7244 864-1658 461-3822 461-7142 465-4530 767-2619/3355 461-5959 767-6666 465-0673 868-2323 868-3035/3238 767-5951 737-0522/0523 462-4320 869-6349 461-0702 736-4333 461-7790 738-3877

Website www.praktijksorsaka.com -

De zorgkaart 2013 | 2


Van der Huks. H Jacobs. C Jacobus. E Janga. D Jansen. J Jeung. H De Jonge. W King A Krishnadath. J Landaeta. R Rolfast De Lannooy. E Lichtveld. E Lucasius. V Maduro. A Marchena. U Martis. E Meijer. R Middelhof. J Mol. W Moses. M Oliva-Sala. O O'Niel. O Den Ouden. A Pablo. S Perez-Castro. A Perez. S Pinto, H. Frett-Ramirez. F Robles-Callejas, G. Roose. A Middelhof-Rosario. E Samander. I.Y Samander. J.I Schoop. Y Semper. F Severing. A Soliana-Sieuw-Fong-Tsing Sommer. M Spong. R Straal. B Swart. M Tweed. R Leito-Valido Sosa. Y Vonhogen. R De Vos. M Rog-Wanner. N Wall, van der M. Wilsoe. L Winkel. K Van Zadelhoff. M

C.M. Aesculapius, S.B.N. Doormanweg 47 Centro Medico de Savaan 108 C.M. Aesculapius, S.B.N. Doormanweg 47 Siberie Kavel 9 Pater Euwensweg 46 Schonegevelstraat 4 Cas Coraweg 30 Schonegevelstraat 46 C.M. Rio Canario, Gosieweg 8 Plexus M. C. Periclesstraat 2 C.M. Aesculapius, Doormanweg 47 Winkelcentrum Colon Unit 027 Dokterskamer Soto Jasmijnweg 5 Caracasbaaiweg 193 S.M. Integral Muizenberg unit 4 Caracasbaaiweg 274 Muizenberg (nst botika Muizenberg) z/n Velpstraat 17 Winkelcentrum Colon Unit 35 Sentro Mediko Souax 23A Sentro Mediko Basora Pretu Kaya Junior Salas 20 Schonegevelstraat 4 Centro Medico Caracasbaai 193 Jan Noorduynweg 30 Suffisantweg 1 S. M. van Engelen Sta. Rosaweg 64 Asteroidenweg 23A Sentro Mediko Kas Chikito z/n S.M. Seru Fortuna Kaya Yobida 21 Centro Mediko de Savaan 108 Centro Mediko de Savaan 108 Montagne Abao 191 S.B.N.Doormanweg 10 Sentro Mediko Kas Chikitu z/n Schottegatweg Oost 34 Kaya Popo Rojer 80 C.M. Tera Kora,Siberie 10-11 F.D.Rooseveldweg 278 Van Leeuwenhoekstraat 28A Gezondsheidcentrum Barber z/n Kaya Julio Martina z/n Quarantaineweg 9 Muizenberg F.D.Rooseveldweg 278 C.M. Aesculapius, S.B.N. Doormanweg 47 Orionweg 25 Baraltwijk 3 Kaminda Elektrishen 24

737-0522/0523 868-3035/3238 737-0522/0523 864-9099 462-3465 868-3048 737-6455 868-4176 737-4660/6927 461-8677 737-0522 462-4850 864-1790/1690 736-1611/1246 461-0702 869-0233 736-0530 888-6544 465-3337/7130 462-9090 889-0324 767-3212/1101 461-2872 868-3048 461-0702/0701 888-3555 869-4170 736-5504 738-5107 462-3550/4406 868-4122 868-3035/3238 868-3035/3238 767-2619 736-7038 462-3550/4406 737-0635 864-3336 864-8700 888-8517 462-4113/4443 864-1658 736-2313 462-3868 869-2349 868-3691/3660 737-0522/0523 465-0707 462-3457 465-4751

www.praktijksorsaka.com -

De zorgkaart 2013 | 3


Tandartsen De tandarts controleert en behandelt gebitten en kijkt of u ziekten of afwijkingen heeft aan uw tanden, kiezen, tandvlees of slijmvliezen in de mondholte. Tandarts Balentien. R Beaujon. J Berroa Cruz. J Bet. J Bierman. H Boom. G Boskaljon. R De Brabander. E Chin A Tam. W Chocolaad. K Chong. J Dos Santos-Didiez. S Elhage. R Engelhardt. C Engelhardt. V Evertsz. R Baljet-Faneyter. J Hageman. R Hageman-Hoo. S Huyzen. M Morales-Lopez Trasobarez. M Lucasius. A Madariaga. L Marin. A Montanari. D Nijdam. E De Lannoy-Nobrega. H Paas. B Riley. N Rojer. J.J. Rojer. R Sandoval. N Schipper. J Sille. M Van Strien. M Tuin. P Vinck. R Williams. C Wolters. L

Adres Suffisantweg 48 Drukkerijstraat 4-E Salinja 32 Oude Caracasbaaiweg 48 Oude Caracasbaaiweg 48 SBN Doormanweg 44-A SBN Doormanweg 28 Hoogstraat 14 Salina Aboustraat-A 11 Kraayenhofstraat 16 Caracasbaaiweg 164 Goetoeweg 14-A Sta Rosaweg 331 Schout bij Nacht Doormanweg 28 Schout bij Nacht Doormanweg 28 Sta Rosaweg 106 Oude Caracasbaaiweg 48 Anjelierweg 6 Anjelierweg 6 Demeterweg 14

Telefoon 868-8986 461-2450 465-6830 465-6818 465-6818 737-1155 737-0287 462-5620 465-4807 462-7476 461-6665 465-2285 767-1730 737-0287 737-0287 736-5868 465-6818 737-0285 737-0285 767-2601

Website -www.dentalclinicchong.com -www.dentist.an www.dentist.an -

Suffisantweg 48 Kraayenhofstraat 16 Schouwburgweg 44 Salinja 153 Kaya Roi Katochi 2-A Jan Noorduynweg 12 Schottegatweg Oost 58 Anjelierweg 6 Salina 163-K Mon Reposweg 6 Mon Reposweg 6 Sta Rosaweg 331 Gouv van Landsbergeweg 33 Anjelierweg 6 Jan Noorduynweg 12 Schottegatweg 41 Fokkerweg 5 Bonitostraat 1 Hoogstraat 14

868-8986 462-6663 737-6099 465-7577 737-0227 868-8198 736-6933 737 0285 465-7600 737-8412 737-8412 767-1730 462-3690 737-0285 868-8198 869-1435 461-2661 461-7470 462-5620

www.dentist.an www.rojer-dental.com www.rojer-dental.com www.dentist.an -

De zorgkaart 2013 | 4


Fysiotherapeuten Als u klachten heeft vanwege uw houding of omdat een beweging problemen oplevert, kan een fysiotherapeut u helpen. Bij de fysiotherapeut leert u met behulp van oefeningen hoe u door verantwoord te bewegen verdere problemen kunt voorkomen of beperken. Fysiotherapeut Allaart, J. Balentina-Riviere, D. Boekhoudt, M. Brandon, G. Breeveld, M. Brouwer, J. Castro de Gonzalez, E. Chan, S. Corasol, R. Davelaar, G. De Lannooy, A.J.M. Donado Martinez, R.I. Douglas, N.C. Dunker, R.J. Eenennaam van, J.W. Eer van, K.H. Faneyte, E.M.I. Franco, M.C.F. Frouws-Windt de, H. Geene, A.J.H. Gremmee-Canha de, M. Griffith, M.J. Haseth, R.S. Helena, L.E. Hodgson, L.K. Ignacio, W.P.F. Johanns, A.R. Kamsteeg-U A Sai, M. Lakhi, A.M.D. Lindeman, M. Lippinkhof-Esser, E. Mac Donald, R.J. Martina, E.E. Mercelina, J.R.C. Merkx, N.C.D. Miranda de Marina, N. Pedro-Miranda de, H. Picus, D.A.C. Prins, D.V. Rigaud, F.J. Rooy de-Cuellar, C. Rosaria, V. Rosinda, Y.W.E.

Adres Oude Caracasbaaiweg 93 Bonamweg nst. 49 Saturnusstraat 63 Bonamweg nst 49 Asbestweg 26A Kaya Junior Salas 20 Salinja 151 de Savaan 109D Centro Medico Caracasbaai 193 Sehos (o) Oude Caracasbaaiweg 93 F.D. Rooseveltweg 223 F.D.Rooseveltweg 325 Mahaaiweg 9 van Kinsbergenlaan 6-8 Winston Churchillweg 151 Wayacastraat 10 Breedestraat (O) 200 Mauritslaan 8 Beatrixlaan 16 dr. Maalweg 38 Daniel 14E Mahaai M.C. S.B.N. Doormanweg 10 Caracasbaaiweg 127 Dr. Maalweg 31 Roodeweg 104 Betesda/De Savaan 8 Kaya Tapakonchi 7 Supaiweg 1 Penstraat 103 Santa Rosaweg 33A Kaya John Monsanto z/n Roodeweg 13C Muizenberg Kaya Havanna 6 Penstraat 99 Emmalaan 10a Emmalaan 10A Sta. Rosaweg 353 Roodeweg 13C Breedestraat (O) 200 Orionweg 7 Sta. Rosaweg 353 Gosieweg 10

Telefoon 465-5670 736-6426 461-8850 736-6426 868-2729 461-2872 465-4477 888-0008 461-0701 462-4900 465-5670 461-1236 869-0230 736-6488 737-2800 889-1788 767-1251 462-7777 737-2586 736-8600 465-1670 864-1178 736-7038 465-0756 461-6664 462-3100 888-4545 736-4818 738-4500 461-1332 747-4764 737-1255 462-9181 868-0065 465-5915 737-1048 737-1048 767-2300 462-9181 462-5471 461-1236 767-2300 736-2960

Website www.curacareclinic.com -www.fysiotherapielindeman.com -

De zorgkaart 2013 | 5


Schoevers, B.J.B. Scoop, E.E. Semper, C.A.H. Tjon, C.L. Veen van der, S. Vinck, E.R.E. Vries de, B. Wederfoort, Z.N. Werkema, S.C. Wijngaarde, S. Wilgen van, M.M. Windt de, Z.A.B. Wit de, R.E.

p/a D.O. Giliam, Saturnusstraat 36B Bonamweg 23 Sta. Rosaweg 64 Sta. Rosaweg 353 Grebbelinieweg 34 Montanja Abou 192 Mahaaiweg 30b Salinja 156 Kaya A.E. Salas 26 Breedestraat (O) 200 Kaya Julio Martiena 2b F.D.Rooseveldweg 17A Klinika de Wit Tamanacostraat 35

864-8933 736-0346 736-8785 767-2300 465-5915 747-1229 738-0008 465-0627 562-7384 462-7777 738-8005 561-2535 737-2080

http://fysio-motion.com -

Oefentherapeuten Cesar & Mensendieck Oefentherapeuten zijn gespecialiseerd in houding en beweging. Zij richten zich op het verbeteren van uw individuele houdings- en bewegingsgewoonten. Oefentherapeut Dolorita, L. Emers-Huinink, W. Farid, A. Galmeijer, M. Job-de Windt, I. Martina, S. Sprockel, M. Statius, A.

Adres Roodeweg 111 Roodeweg 111 Kaya Bakator 3 De Savaan 109D Tinweg 15 Montagne Rey Unit 9 87a SBN van Staverenweg 10 Schonegevelstraat 2

Telefoon 462-8504 462-8504 869-9270 888-0008 465-8202 738-7678 736-0068 868-0065

Website -

De zorgkaart 2013 | 6


Psychologen De psycholoog biedt (kortdurende) hulp bij lichte tot matig ernstige psychische problemen. Hierbij kunt u denken aan relatieproblemen, depressieve klachten of angstklachten, onbegrepen lichamelijke klachten, of werk- en studieproblemen. Psycholoog Dijs van der. N Ebeciolio. S Faries. R Hollander. G Hueck-Martina. C Silvano. F Sitoris. R Stewart. R Wedervoort. G Virginia. A Godschalk. J Hoogerwoord. L Li-Martina. N Moron. M Copini-Rigaud. D Canters. E

Adres Janwestraat 10 Kaya Kooyman 54 Salinja 108 Matanciastraat 7 Concordiastraat 52A Beurs 80 Roodeweg 13C Moffiweg 5 Mohikanenweg 8 Wilhelminalaan 21 Lyraweg 23 Dr. M.J. Hugenholtzweg 47 Sentro Mediko Kas Chikitu Sta. Rosaweg 12A Bosweg 9 Kaya Urdal 73

Telefoon 465-5346 461-2018 465-6617 737-6937 461-5168 767-5669 462-9181 738-1826 737-4022 737-5758 461-8120 465-6777 462-3550 747-2409 888-0086 736-9416

Website www.psyadvies.com www.psychology-curacao.com -

Podotherapeuten Podotherapie is afgeleid van het Griekse woord ‘podos’ wat ‘voet’ betekent. Letterlijk vertaald betekent podotherapie dus voettherapie. Een podotherapeut behandelt klachten die voortkomen uit afwijkend functioneren van uw voeten of uw looppatroon. Ook behandelen zij huid- en nagelaandoeningen en geven preventieve adviezen, bijvoorbeeld bij personen met suikerziekte. Podotherapeut Goeloe, E. Roosje, V.

Adres Astroideweg 27 Roodeweg 112

Telefoon 737-5797 462-8966

Website -

De zorgkaart 2013 | 7


Logopedisten Een logopedist helpt u bij een stem-, spraak-, taal- of gehoorstoornis Logopedist Curie, S. Da Costa Gomez, M. Martis, F. Hardeveld-Rojer, M. Rosa, M.F. Thomson, Y.M.

Adres Kaya Arana 117 Van Goghstraat 2 Kaya Rene de Rooy 8 Labadera 14 Semikok 1 Sint Joris Garden kavel 19

Telefoon 868-9857 738-4686 868-5257 737-5406 736-5731 747-2574

Website www.logopediecuracao.com

Diëtisten Een diëtist geeft u informatie en advies over voeding, eetgewoonten en diëten. De diëtist stelt samen met u een behandelplan op en begeleidt en ondersteunt u met de uitvoering daarvan. Zo speelt de diëtist een belangrijke rol in het begeleiden van mensen met overgewicht en suikerziekte. Diëtist Blom, R. Doorstam, E. Eijndhoven van-Ketelaars, F. Elhage-Medina, G. Ezechiels-Koch, J. Fraai-Rojer, L. Konket-Acosta, E. Lanoy, de M. Ossenkopp, E. Pauletta, C. Rubiano, M. Varsseveld van, J. Windt de, M.

Adres Poseidonstraat 8 Winkel Centrum Colon Unit 36 Kaya Rooi Catootje 37 Sentro Medico Sta.Rosa, Sta Rosaweg 329 Salsbachweg 2 Plantersrust 8 Simon Stevinstraat 14 Piscaderaweg 49 (G&Gz) Winkelcentrum Colon Unit 36 St. Michielsweg 39 Kaya Chipi Chipi 1 Sentro Mediko de Savaan 108 Winston Churchillweg 151

Telefoon 461-8973 462-6260 737-4143 767-6666 868-4028 462-5121 462-1006 432-5800 737-6318 868-1881 737-6936 869-3100 889-1788

Website www.inbalancenv.com -

De zorgkaart 2013 | 8


Kraamzorg Verloskundigen zijn opgeleid als medisch professional in het begeleiden van normale fysiologische zwangerschappen, baringen en kraambedperiodes, de zogeheten eerstelijns verloskunde. De verloskundige onderzoekt en controleert moeder en kind (of foetus). Hierbij houdt de verloskundige nauwlettend in de gaten of alles fysiologisch verloopt of dat er sprake is van complicaties of een verhoogde kans daarop. Dit wordt ook wel risicoselectie genoemd, waarbij een analyse wordt gemaakt van aard en ernst van de situatie. Indien nodig behandelt de verloskundige of verwijst zij de zwangere vrouw door naar de gynaecoloog, of een andere specialist. Verloskundige Kraamkliniek Fundashon Duna Lus Kraamzorg Voorlichting Begeleiding Verloskundigen Aalders, G. Alberto. J Bernadina-Hek. S Brandon-Baarh, M. Cobelens. A Dosset, D. Lont, Th. Matroos. E Mu単oz, S. Schotborg, S. Stomp, K.

Adres

Telefoon

Website

Schottegatweg Noord 43

869-2510

www.zorgsaamcentre4care.com

Velpstraat 17A Schottegatweg Noord 43 Sta Rosaweg 354 P.O.Box 4593 Jandoret 25 Pater Euwensweg 64 Pater Euwensweg 46 Pelikaanweg 6 Schottegatweg Noord 43 Zuid Choloma 50 P.O.Box 3108

676-7812 869-2510 767-4113 737-5881 869-0384 462-3465 671-7717 888-3850 869-2510 660-7909 736-3534

De zorgkaart 2013 | 9


Apotheken De apotheker levert u het medicijn dat uw arts u heeft voorgeschreven. De apotheker geeft u daarbij advies over het gebruik van het medicijn en zal u zonodig verder begeleiden. Apotheken Antillian Drugstore Botica Banda Abou Botica Banda Ariba Botica Banda'bou Botica Brievengat Botica Brion Botica Central Botica Cerrito Botica Curasol Botica De Goede Hoop N.V. Botica de Savaan Botica del Pueblo Botica Dominguito N.V. Botica Gosie Botica Groot Piscadera N.V. Botica Isla Curaรงao SA Botica Jan Noorduyn Botica Janwe Botica Juliana Botica Mahaai Botica Mahuma Botica Mampuritu Botica Montanja Abou Botica Muizenberg Botica Nos Deseo Botica Novo Botica Otrabanda N.V. Botica Palu Blancu Botica Paradeis Botica Plasa Botica Popular N.V. Botica Santa Maria Botica Sta. Rosa Botica Suffisant Botica Tera Kora Botica Union N.V. Botica Vredenberg Botica Zuikertuintje

Adres Kaya Flamboyan 1-a Barber Herst 31 Kaya Lucia M. Hosepha Celestina z/n Corriweg 32 Breedestraat 126(O) Schottegatweg Noord 24 Promenade Shopping Center Jan Doret 63-C/D Jan Noordduynweg 15-b de Savaan 109-A Sha Caprileskade 7-a Caracasbaaiweg 127 Gosieweg 90-A Jan Noorduynweg z/n Emmastad Jan Noorduynweg 32 Caracabaaiweg 191 Julianaplein 2-6 Schout bij Nacht Doormanweg 51 F.D. Rooseveltweg 278 Sta Rosaweg 329 Montanja Abou 273 Muizenberg z/n F.D. Rooseveltweg 46b Gosieweg 171 Roodeweg 43 (Colon Shopping center) F D Rooseveltweg 11-13 F D Rooseveltweg 46-b De Ruyterkade 36 Hoek Madurostraat/Columbusstraat Winston Churchillweg 155 Santa Rosaweg 56 Winkelcentrum Muizenberg unit 1 Siberie Kavel 10-11 Breedestraat 187 (O) Socratesstraat 3 Zuikertuintjeweg 14

Telefoon 737-6200 864-1637 767-6822 864-1637 737-9098 462-7027/1577 736-1780 737-6155 869-7077 868-2857 869-7770 461-2444 461-7988 737-9744 868-5022 466-3895 869-8100 461-7553 465-4500 738-3366 868-0288 767-4750 767-6704 8692390 /2391 888-3538 736-7165 462-5633 869-7577 868-9808 461-5545 461-2376 868-0800 736-5650/5679 888-0744 864-7788 462-5837 461-3300 736-5977

Website www.apothekerscuracao.com www.apothekerscuracao.com www.apothekerscuracao.com www.apothekerscuracao.com www.apothekerscuracao.com www.apothekerscuracao.com www.apothekerscuracao.com www.apothekerscuracao.com www.apothekerscuracao.com www.apothekerscuracao.com www.apothekerscuracao.com -

De zorgkaart 2013 | 10


Tweedelijnszorg Tweedelijnszorg op Curaรงao bestaat uit ziekenhuizen, particuliere klinieken en het psychiatrische ziekenhuis en is bedoeld voor de meer specialistische zorg die naar verwachting meer tijd en meer consulten in beslag neemt. De diagnostiekfase is meer uitgebreid en er zijn meestal meerdere disciplines bij betrokken. Zorgverleners die tot de tweedelijnszorg behoren zijn medische specialisten, waaronder chirurgen en psychiaters.

Ziekenhuizen Een ziekenhuis is een zorginstelling waar u terecht kunt voor polikliniekbezoek, een ziekenhuisopname en spoedeisende hulp. Alleen het algemeen ziekenhuis St. Elisabeth Hospitaal beschikt over de afdeling spoedeisende hulp. Organisatie

Adres

St. Elisabeth Hospitaal Advent Ziekenhuis Taams Kliniek

Breedestraat (O) 193 Groot Davelaar 1 Warawaraweg 4

Telefoon 462-4900 Spoed: 910 737-0611 737-0622

Website www.sehos.an www.adventhospital.org www.drjantaams.com

Psychiatrisch ziekenhuis Wanneer psychische problemen ernstig zijn kunt u doorverwezen worden naar het psychiatrische ziekenhuis, de Capriles kliniek, of de PAAZ-afdeling van het St. Elisabeth ziekenhuis. Hier wordt zorg verstrekt door psychologen, psychiaters en psychotherapeuten. Organisatie Dr. David Ricardo Capriles Kliniek PAAZ afdeling, St. Elisabeth Hospitaal

Adres Mohikanenweg 8, Groot Kwartier Breedestraat (O) 193

Telefoon 737-4700 432-1330

Website www.klinikacapriles.com www.sehos.an

De zorgkaart 2013 | 11


Medische specialisten Medische specialisten verzorgen de diagnostiek en behandeling van bij de patiĂŤnt aanwezige aandoening(en) en/of symptomen. De behandeling van een medische specialist is specifiek op genezing gericht vanuit een bepaald specialisme. Specialisatie/ medisch specialist

Adres

Telefoon

Website

Schottegatweg Oost, Landhuis Pos Cabai

736-3006

www.curacaopainclinic.com

Ellis, J.

Schout bij Nacht Doormanweg 10

736-7038

-

Engels, M.

Pater Eeuwensweg3 4

462-3707

-

Liqui Lung, A.

Roodeweg 33-35-37

462-6699

-

Romer, J.

Gouv van Lansbergeweg 6

462-3677

-

Steward, H.

Roodeweg 33-37

462-6699

-

Suverkropp, G.

Kinikiniweg 10

736-7900

-

Berry, M.

Willem de Zwijgerlaan 7

736-4722

-

Eijkelenburg van, P.

Roodeweg 112

462-8966

-

Eps van, R.

Fensohnstraat 7

738-7276

-

Fa-Si-Oen, P.

Schout bij Nacht Doormanweg 10

736-7038

-

Juliet, R.

Roodeweg 5

462-3998

-

van Leeuwen, J.

Sentro Medico de Savaan

888-5588

-

Patino, J.

de Savaan 108 B

869-3876

-

Taams, J. Jr.

Warawaraweg 13

736-5466

-

Taams, M.

Warawaraweg 4

736-5466

-

Marugg, M.

Kaya W.F.G. Mensing 34

465-3733

-

Middelkamp Hup, J.

Alablancaweg 24

736-8618

-

Perdemo, J.

Sta. Rosaweg 64-I

738-0696

-

Schotborgh. R.

Boebiweg 14

738-7231

-

Sta Rosaweg 329/Periclesstraat. 2

767-6666

-

Christiaan, G.

Witteweg 46

462-4292/7870

-

Edwards, Ch.

Sta Rosaweg 64-2

736-6447

-

Halabi, D.

Witteweg 46

462-4292

-

Henriquez, A.

Willem de Zwijgerlaan 9

738-1755

-

Janssen, H.

Mahaaiweg 30

737-0895

-

Anesthesioloog Sahoury, P.

Cardioloog

Chirurg

Dermatoloog

Gastroenteroloog

Gyneacoloog/ humane reproductie Veen-Allende, A.

Gyneacoloog/ obstetricus

De zorgkaart 2013 | 12


Landman, H.

Schottegatweg Oost 50

737-0893

-

Leon, S.

Witteweg 46

462-4292

-

Ruz Guerra, J.

Groot Davelaarweg 1

737-0611

-

Trappenberg, A.

Witteweg 46

462-4292

-

Voigt, R.

Willem de Zwijgerlaan 7

738-1755

-

Bakir, N.

Warawaraweg 4

736-5466

-

Berend, K.

Jan Noorduynweg 81

868-6688

-

Engels, R.

Jan Noorduynweg 81

868-6688

-

Lannoy de, R.

Landhuis Pos Kabaai

736-6322

-

Saleh, A.

Tamanacostraat 24

737-9600

-

Treurniet, R. Winkel, C.

Granaatappelweg 128 Pater Eeuwensweg z/n

461-7091 462-3011

-

Ajubi, N.

Jan Noorduynweg 81

868-6688

-

Develter, W.

Jan Noorduynweg 81

868-6688

-

Scheper, D.

Poli Nobo, Breedstraat (O)

462-8077

-

Abbad, F.

Roodeweg 137

462-5736

-

Angelista, I.

Breedestraat 193 (O)

465-7644

-

Elzen van den, W.

Roodeweg 190

462-2232

-

Faries, S.

Caracasbaaiweg 193B

461-2525

-

Lo-A-Njoe, S.

Willem de Zwijgerlaan 7

737-2507

-

Muskiet, F.

Poli Nobo, Breedstraat (O)

462-8077

-

Pedro, I.

Hamelbergweg 13A

462-7819

-

Philippi, P.

Kaya Flamboyan 1b

737-6375

-

Veenhuis, H.

Kaya Flamboyan 1B

737-5303

-

Begoniaweg 11 Prof. Kernkampweg 17 Begoniaweg 11 Prof. Kernkampweg 17 Prof. Kernkampweg 17

736-5788 737-7264/1532 736-5788 737-7264/1582 737-7264/1532

-

Echague, R.

St. Elisabeth Hospitaal

462-5100

-

Esseboom, E.

Kinikiniweg 10

736-5466

-

Ignacio, R.

Schouwburgweg 5

737-4666

-

Rosina, A.

Roodeweg 33-35-37

465-7644

-

Breedestraat 193 (O)

462-4787

-

Sta Rosaweg 60

738-2977

-

Abdala, A.

Schottegatweg Nrd 37

869-6499

-

Cathalina, C.

Dr W.P. Maalweg 22

461-6872

-

Internist

Kinderarts

KNO-arts van Leeuwen, W. Liong-A-Jin, K. Maria, J. Rach, G. Berenos-Riley, L.

Longarts

Neurochirurg Winkel, W.

Neuroloog Rico, R.

Oogarts

De zorgkaart 2013 | 13


Davelaar, F.

Oude Caracasbaaiweg 117

465-2502

-

Ferwerda, J.

Fokkerweg 44

465-2045

-

Palm, S.

Kaya W.F.G. Mensing 33

465-1525

-

Ramirez, A.

Margrietlaan 12

736-7727

-

Spencer, L.

Margrietlaan 12

736-7727

-

Wiedijk, V.

F.D. Rooseveltweg 313-A

888-6767

-

Booi, G.

Schout bij Nacht Doormanweg 46

736-7644

-

Espinoza Wong, J.

dr. Hughenholtszweg 53

465-9770

-

Ferrier, J.

Mgr. Niewindtstraat 15

462-5370

-

Kooi, F.

Aquariusweg 5

737-0625

-

Morales, M.

Sta. Rosaweg 329

767-6666

-

Perez-Tielen, A.

Roodeweg 121

462-6744/4427

-

Windt de, E.

Roodeweg 112

462-8966

-

Windt de, P.

Breedestraat (O) 200

462-7777/4900

-

Maduro, A.

Schottegatweg Oost 179

737-1099

-

Taams, K.

Warawaraweg 4

736-5466

-

Bree van, H.

Roodeweg 112

462-8966

-

Lambertina, I.

De Savaan 109-C

888-9970

-

Vries de, R.

F. D. Rooseveltweg 278

888-8355

-

Bade, J.

Sta Rosaweg 56-B

767-0651

-

Isa, W.

Sta Rosaweg 56-B

767-0651

-

Sille, S.

Jan Noorduynweg zn

869-0855

-

Martina, R.

Gosieweg 108

736-6779

-

Casals-Rivacoba, L.

Breedestraat 193

432-1095

-

Orthopedisch chirurg

Plastisch chirurg

Radioloog

Uroloog

Kaakchirurg

Dialysecentra In een dialysecentrum ontvangen patiÍnten met een niervervangende behandeling, ook wel hemodialyse genoemd. Organisatie Caribbean Medic Healthcare Systems N.V. Stichting Diatel Curaçao N.V.

Adres Klipstraat z/n Jan Noorduynweg 81

Telefoon 4347777 8695055

nierziekte

een

Website www.curacao-dialysis.com

De zorgkaart 2013 | 14


Derdelijnszorg Derdelijnszorg wordt verleend aan mensen die langer dan 24 uur in een instelling verblijven zoals een verpleeg- of verzorgingstehuis of een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook thuiszorg valt in de zorgkaart onder de derdelijnszorg.

Revalidatiecentrum In een revalidatiecentrum worden mensen met lichamelijke beperkingen behandeld. Tijdens de revalidatie leert u om zo goed mogelijk te functioneren met de beperkingen. Dat betekent dat u leert om zo zelfstandig mogelijk activiteiten te ondernemen in uw dagelijkse leven. De SGR-groep heeft ook een speciale afdeling voor kinderen met een lichamelijke handicap. Organisatie

Adres

Telefoon

Website

SGR-groep, stichting revalidatiecentrum Curaçao

Salsbachweg 20

888-2560

www.revalidatie-curacao.org

Verpleeg- of verzorgingsinstelling Wanneer u extra zorg of begeleiding nodig heeft dan thuis geboden kan worden, kunt u terecht bij een verzorgings- of verpleeghuis. Voor kortere of langere tijd is dan veel zorg en aandacht van deskundigen nodig. Deze deskundigen zijn in het verpleeg- of verzorghuis 24 uur per dag beschikbaar. Voor cliënten met dementie is er het psychogeriatrisch centrum Kas Hugenholtz. Organisatie Stichting Verpleeghuizen Betesda

Adres Weg naar Bullenbaai 1

Telefoon 868-4044

Website www.betesdacuracao.com

Woonhof Hamiëd Stichting Birgen di Rosario Psychogeriatrisch centrum Kas Hugenholtz

Willem Hoyerstraat 40 Weg naar Welgelegen 9

738-9955 462-2391

www.hamied.org -

Rembrandstraat 69

462-3630

De zorgkaart 2013 | 15


Gehandicaptenzorg Gehandicaptenzorg is zorg voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Dit kan in de vorm van zorg met wonen, zorg thuis of een plek waar men kan leren, werken of de dag kan doorbrengen. Organisatie SGR-groep, Fundashon Verriet

Adres Prinsenlaan 5

Telefoon 736-7600

Fundashon Kontakto Fundashon Pro Bista

Uteweg z/n Corrieweg 16

737-6762 737-9222

Website www.fundashon-verriet.org www.cure-aid.com/nl/projecten/fundashonkontakto-/ www.probista.com

Instellingen voor Geestelijke Gezondheidszorg Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) zijn er voor de behandeling van mensen met psychiatrische stoornissen en psychische problemen. U kunt denken aan problemen variĂŤrend van burn out, depressiviteit, verslaving, agressiviteit of schizofrenie. De onderstaande GGZ-instellingen bieden behandeling, zorg en begeleiding. Organisatie

Adres

Telefoon

Website

Stichting Centrum Kinder- en Jeugd psychiatrie 'Yudaboyu' Fundashon Sonrisa Stichting PSI Stichting Brasami Fundashon pa Maneho Adikshon (FMA)

Barendslaan 11 Uteweg z/n Kaya John Monsanto z/n Rembrandstraat z/n Oosterbeekstraat 11

738-7551 737-9233 433-6160 462-3053 461-5977

www.ggz.cw www.ggz.cw www.zorgfederatie.com www.brasami.org www.fma.an

De zorgkaart 2013 | 16


Thuiszorg Thuiszorg is zorg bij mensen thuis. Als u thuiszorg krijgt, komt er bijvoorbeeld een paar uur per week een hulp bij u in huis om het huishouden te doen. Of er komt iedere dag een verpleegkundige om u te prikken of te verzorgen. De thuiszorg wordt onderverdeeld in de gebieden thuisverpleging en –verzorging, gezinszorg en maatschappelijke hulp en het transport van cliënten. Stichting Karchi 60+ biedt evenals de thuiszorg diensten aan voor ouderen in het algemeen en minderbedeelden in het bijzonder. Zo bieden ze onder andere transport, huishoudelijke hulp, voetverzorging aan de doelgroep aan. Organisatie Stichting Wit Gele kruis ‘Prinses Margriet’ - Zorgcentrale - Wijkzorg

- Transport Stichting Thuiszorg Banda'bou Stichting Karchi 60+

Adres

Telefoon

Website

Santa Maria 17

868-2344 Doorkiesnr. 107 Doorkiesnr. 200 Doorkiesnr. 124 Doorkiesnr. 301 Doorkiesnr. 126 737-3913 462-4433

www.witgelekruis.com

Tulpenboom Seroe Fortunaweg (St. Maria) Zuid Bonam Christinalaan 11 Van Leeuwenhoekstraat 36

www.karchi60plus.com

De zorgkaart 2013 | 17


Preventieve zorg (nuldelijnszorg) Preventieve zorg helpt mensen gezond te blijven door het bevorderen en beschermen van een goede gezondheid. Dit kan gericht zijn op een bepaalde doelgroep, bijv. ouderen of reizigers, maar ook de gehele bevolking. Zorgverleners in de nuldelijnszorg, zoals afdelingen van de G&Gz (Geneeskundige & Gezondheidszaken, voormalige GGD) bieden bijvoorbeeld zorg aan 0- tot 19-jarigen via de consultatiebureaus. Daarnaast verzorgt de G&Gz ook een controle op de waterkwaliteit, dragerschap van resistente bacteriën bij horecapersoneel en muggenbestrijding ter voorkoming van dengue. Ook is preventieve zorg onderdeel van zorg van uw huisarts, bijvoorbeeld voor borstkankerscreening en griepvaccinatie. Organisatie Jeugdgezondheidszorg (G&Gz) - Schoolgezondheidszorg/ vaccinatie - Consultatiebureaus

Stichting Wit Gele Kruis ‘Prinses Margriet’ - consultatiebureaus

Bureau besmettelijke ziekten (G&Gz) - Reizigersvaccinaties - Screening horecapersoneel - SOA-kliniek (G&Gz) Technisch Hygienische Zorg (G&Gz) - Rattenbestrijding - Muggenbestrijding - Voedselveiligheid - Waterkwaliteit Famia Planea

Adres Piscaderaweg 49 Piscaderaweg 49 Van Leeuwenhoekstraat 13 Buena Vista, Manhattanweg z/n Janwe, Cederstraat 7 Kas Chikitu Seru Fortuna Ansinghstraat Soto, Sentro Mediko Soto Willibrordus, C.M. Willibrordus

Telefoon 4622040 4622040 462-6613 869-5410 465-6115 462-6613 868-4117 461-4190 864-3160 864-8327

Website -

Barber St. Maria Brievengat St. Rosa Montagne Fuik Mamayaweg Piscaderaweg 49

737-3584 737-3584 737-3584 737-3584 737-3584 737-3584 737-3584 462-2040

www.witgelekruis.com

Van Leeuwenhoekstraat 28a Piscaderaweg 49

4624113 462-2040

-

Mgr. Niewindstraat 38

461-1323

-

-

De zorgkaart 2013 | 18


Diagnostiek Beeldvormende technieken Zorgverleners maken gebruik van beeldvormende technieken om te bekijken of er afwijkingen zijn in uw lichaam. Dit is een belangrijk middel voor een zorgverlener om de diagnose op te baseren. Voorbeelden van beeldvormende technieken zijn röntgenfotografie, echografie en een MRI-scan. Afdelingen voor beeldvormende technieken zijn ondergebracht bij het St. Elisabeth ziekenhuis en het Advent ziekenhuis. De contactgegevens hiervan staan vermeld onder de paragraaf ‘ziekenhuizen’, pagina 11. Ook zijn er verschillende zorgverleners, zoals tandartsen, huisartsen en medische specialisten, die over beeldvormende apparatuur beschikken en u kunnen behandelen.

Medische laboratoria Artsen maken veelvuldig gebruik van medische laboratoria waardoor diagnoses kunnen worden gesteld en effecten van een behandeling beter kunnen worden gevolgd. In een medisch laboratorium wordt patiëntenmateriaal onderzocht op ziekteverwekkers of andere tekenen van ziekten. Organisatie Analytisch Diagnostisch Centrum (ADC) N.V. Medical Laboratory Services (MLS) LabdeMed Cemstro Laboratorium Sehos Advent Ziekenhuis Laboratorium Taams Laboratory

Adres

Telefoon

Website

Heelsumstraat 55

434-5100

www.adcnv.com

Santa Rosaweg 7 Kaya Flamboyan 3 Sta. Rosaweg 329 Breedestraat 193

736-8455 736-1030 767-6666 462-4900

www.mlscuracao.com -

Aquariusweg 5 Warawaraweg 4

737-1992 736-5466

-

De zorgkaart 2013 | 19


Hulpmiddelen Tandtechnische laboratoria Een tandprotheticus die werkzaam is in een tandtechnisch laboratorium is gespecialiseerd in het aanmeten en vervaardigen van alle prothetische (kunstmatige) voorzieningen die uit de mond zijn te nemen, zoals kunstgebitten en implantaten. Organisatie Centro dental Mahaai Laboratorio dental H&R Dental lab Martinez Marchena's dental lab Raaymakers dental lab

Adres Anjeliersweg 6 Oranjestraat 154 F D Rooseveltweg 32-P Velpstraat 3 Dr Maalweg 29

Telefoon 737-0285 465-5097 868-0941 465-5656 461-5362

Website -

Rojer Ceramics Dental Laboratorium Tandheelkundige kliniek

St Rosaweg 293 Schootegatweg Noord 41

747-5901 869-1435

-

Dental clinic & laboratorium Suffisant

Suffisantweg 48

869-7350

-

De zorgkaart 2013 | 20


Opticiens De voornaamste taak van een opticien of optometrist is het verhelpen van problemen van het gezichtsvermogen door het aanmeten van een bril na een oogmeting. Opticien

Adres

Telefoon

Website

Optica Kywi

Kaya Abraham E. Salas 44

465-3946

-

Optique Ana

Kaya Abraham E. Salas 58

461-4494

-

Optica Antilliana

Winkelcentrum Brievengat

737-9896

-

Curacao Laser Institute

Margrietlaan 12 B

737-5800

-

Curalens contactlenzen N.V.

Dr W.P Maalweg 26

465-7788

-

Optica Central N.V.

Schottegatweg Noord 117

736-9699

-

Optica Emmastad

Margrietlaan 12

736-7540

-

Optica Hakim N.V.

Winston Churchillweg 171

868-6569

-

Optica Oduber & Kan Inc.

Kaya Abraham E. Salas 54

461-1939

-

Optica Otrobanda

Breedstraat Otrobanda

462-4344

-

Optica Select

Oude Caracasbaaiweg 117

465-9100

-

Optica Sylvia

Hanchi di Snoa 19

461-1774

-

Pearle Vision N.V.

465-2155

-

Vision care Curacao

Kaya C Winkel GAZ 7 Promenade Shopping Center unit C1B

736-2000

-

Opti-koa Optical lab N.V.

Kaya Jacob Posner 41-B

461-0505

-

Optica International B.V.

Cas Coraweg 66

738-1647

-

Optica Brievengat

Winkelcentrum Brievengat

747-8919

-

Audiciens Een audicien is een specialist op het gebied van gehoortoestellen. Hij onderzoekt of er sprake is van een gehoorbeperking en meet indien nodig een hoortoestel aan. Audiciens Oraid Hearing Instruments & Co Ltd Hearing Technology Center

Adres Velpstraat 3 Winston Churchillweg 153

Telefoon 461-6362 869-7055

Website -

De zorgkaart 2013 | 21


Prothesen Een prothese is een kunstmatige vervanging of correctie van een lichaamsdeel, zoals een glazen oog of kunstbeen. Organisatie Biomed Curaçao Cur. Orthotics & Prosthetics Elmzoon, A.M. Liseur, J. SGR-groep Windt, de T.

Adres Schout Bij Nacht Doormanweg 46 Salsbachweg 20 Witteweg 44 Sta. Rosaweg 353 Prinsenlaan 5 Mauritslaan 8

Telefoon 462-7777 888-1781 462-5591 767-2300 736-7600 737-2586

Website

www.sgr-groep.org

Uitleen medische hulpmiddelen Als u, tijdelijk of langdurig, minder mobiel bent kunt terecht bij het Wit-Gele Kruis voor verpleegartikelen en hulpmiddelen in bruikleen, zoals een rolstoel, een rollator of krukken.

. Organisatie Stichting Wit Gele Kruis voor Thuiszorg ‘Prinses Margriet’

Adres

Telefoon

Website

Sta. Maria 17

868-2344

www.zorgfederatie.com

De zorgkaart 2013 | 22


Patiëntenverenigingen Een patiëntenvereniging is er voor uw vragen en hulp met betrekking tot een bepaalde ziekte of aandoening. U kunt na een diagnose van uw arts bij hen terecht voor een luisterend oor en persoonlijk advies. Ook komt een patiëntenvereniging bij beleidsmakers en in de media op voor de zorg van hun leden, vergroten ze de kennis over de ziekte en streven ze er naar om begrip te krijgen voor de mensen die er aan lijden. Patientenvereniging Afasie vereniging AIDS counseling Asale (lupus) Asosashon pa Autismo Curaçao Curaçao Heart Foundation (CHF) Curreuma E.Q. Libra (dyslexie en ADHD) Fundashon Pro Bista (visuele beperking) Lechi di mama (borstvoeding) Nierstichting Curacao Parkinson Stichting Prinses Wilhelmina Fonds (kanker) SOKUDI (diabetes) St Alzheimer Curacao Stichting Epilepsie Stichting Handicaps Rights Stichting Multiple Sklerose Stichting slachtofferhulp Totolika

Adres

Kwartje Kaya B12

Telefoon 736-6014 434-4490 737-8528 767-8493

Website www.afasiakorsou.org www.autisme-curacao.net

Petroleumweg # 7 P.O Box 3866 Kaya Kooiman 54

868-3114 465-2945 732-2002

www.kurason.com -

Corieweg 16

737-9728 462-5852

Polarisweg 28-57

461-8451

www.lechimama.com www.nierstichting.cw www.parkinson-cur.org

Scharlooweg 52 Schonegevelstraat 21 Roodeweg 111 Sta. Rosa 276-C

461-1998 888-8844 462-8840 465-6761 767-4594 767-9951 747-7229/ 510-7575 737-8291

Kaya Juli Martiena 3A Uteweg z/n

www.slachtoffer.org www.totolika.com

De zorgkaart 2013 | 23


Medische beroepsverenigingen Medische beroepsverenigingen bevorderen de volksgezondheid op Curaçao. Er wordt gestreefd naar een optimale behandeling en verzorging van patiënten. Medische beroepsverenigingen richten zich op het ‘up-to-date’ houden van de kwaliteit van de beroepsuitoefening door hun leden. Medische beroepsverenigingen hebben ook de taak de belangen van de leden te behartigen en de leden te vertegenwoordigen tegenover overheidsinstanties, particuliere instellingen en andere derden. Beroepsvereniging Asosiashon Antiano di Psikologo (AAP) Curaçao Dental Society (CDS) Curaçaose Huisartsen Vereniging (CHV) Curaçaose Vereniging van Fysiotherapeuten (CVF) Curaçaose Vereniging van Logopedisten (CVL) Curaçaose Vereniging voor Verloskundigen (CVV) Nederlands Antilliaanse Vereniging van Diëtisten O.D.E.A.N. (Verpleegkundigen)

Voorzitter Mevr. G. Hollander

Telefoon 737-6937

Website -

Dr. Baljet-Faneyter Dr. H. Jeung

461-2450 868-3048

www.chv-site.org

Mevr. E. de Castro

462-3100

www.fysiotherapiecuracao.com

Mevr. M. Hardeveld-Rojer

738-4686

www.logopediecuracao.com

-

767-6666 / 736-6426 737-2190

Vereniging Medische Specialisten Curaçao (VMSC)

Dr. N. Abbad

736-5400

www. specialistencuracao.com

Mevr. L. Dolorita

462-8504

-

Vereniging van oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM)

Mevr. D. Dossett Mevr. G. Elhage-Medina

www.curacao-baby.com -

De zorgkaart 2013 | 24


Bestuur en toezicht Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) Het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur draagt zorg voor het bevorderen van de gezondheid van de bevolking en voor een gezond milieu waarin mens, dier en natuur zich duurzaam kunnen ontwikkelen. Organisatie Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur

Adres

Telefoon

Website

Bellisimaweg 17

432-5800

www.gobiernu.cw

Raad voor de Volksgezondheid De Raad voor de Volksgezondheid adviseert over volksgezondheid. Bijvoorbeeld over de structuur en gezondheidszorg en de uitvoering van wettelijke regelingen. de Raad samenwerking tussen verschillende actoren binnen de

het beleidsterrein kwaliteit van de Daarnaast bevordert gezondheidszorg.

Inspectie voor de Volksgezondheid De Inspectie neemt een onafhankelijke positie in binnen het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur. Dit houdt in dat de Inspectie zonder beïnvloed te worden objectief te werk gaat en op grond daarvan tot een oordeel kan komen. De Inspectie voor de Volksgezondheid draagt zorg voor de handhaving van wet- en regelgeving op de volgende aandachtsgebieden: • Geneesmiddelenvoorziening. • Gezondheidszorg. • Gezondheidsbescherming. Daarnaast is de Inspectie belast met het behandelen van klachten die betrekking hebben op de gezondheidszorg. Organisatie Inspectie voor de Volksgezondheid

Adres Schouwburgweg 24-26

Telefoon 466-9366

Website www.ivgna.org

De zorgkaart 2013 | 25


De Curaçaose Zorgautoriteit in oprichting De Curaçaose Zorgautoriteit in oprichting zorgt ervoor dat de belangen van de patiënt op de juiste wijze tot hun recht komen en gegarandeerd worden. Dit gebeurt door toezicht te houden op de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de wet- en regelgeving, zoals de Landsverordening Basisverzekering Ziektekosten. De Curaçaose zorgautoriteit is op het moment van schrijven nog in oprichting.

De zorgkaart 2013 | 26


Informatie over de gezondheidszorg Volksgezondheid Instituut Curaçao (VIC) Volksgezondheid Instituut Curaçao (VIC) verzamelt actuele gegevens van voor Curaçao belangrijke gezondheidsindicatoren, zowel op basis van eigen onderzoek als op basis van bestaande gegevens. Deze gegevens worden door de overheid gebruikt voor beleidsvorming en beleidsevaluatie. Ook verstrekt VIC de beschikbare informatie aan zorgverleners, patiëntenorganisaties en de bevolking. Organisatie Volksgezondheid Instituut Curaçao

Adres Molenplein z/n, Martinus Academisch Centrum Curaçao

Telefoon

Website

839-2173

www.vic.cw

Geneeskundige & Gezondheidszaken (G&Gz), voormalige GGD De belangrijkste taak van de G&Gz is de bescherming en bevordering van de volksgezondheid op Curaçao. Binnen de G&Gz zijn verschillende afdelingen die gegevens over de gezondheid onderzoeken, beheren of registreren. De afdeling Epidemiologie onderzoekt en analyseert de aanwezigheid van ziekten in de Curaçaose gemeenschap door ondermeer surveillance en de registratie van de doodsoorzaken. De afdeling Jeugdgezondheidszorg beheert de informatie over de gezondheid van 0tot 19 jarigen op Curaçao, alsook het archief voor de gezondheids- en vaccinatiegegevens van personen tot geboortejaar 1963. Daarnaast verzorgt de G&Gz ook de registratie van zorgverleners op Curaçao. Organisatie Geneeskundige & Gezondheidszaken

Adres

Telefoon

Website

Piscaderaweg 49

432-5800

-

De zorgkaart 2013 | 27


Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) Het CBS produceert en publiceert statistische gegevens over Curaรงao, onder andere over het gezondheidsterrein. Organisatie CBS

Adres Fort Amsterdam z/n

Telefoon 461-1031

Website www.cbs.cw

De zorgkaart 2013 | 28

Zorgkaart 2013 Curaçao  

In deze zorgkaart vindt u een overzicht van de zorgverleners en zorginstanties die verzekerde zorg aanbieden op Curaçao.

Zorgkaart 2013 Curaçao  

In deze zorgkaart vindt u een overzicht van de zorgverleners en zorginstanties die verzekerde zorg aanbieden op Curaçao.

Advertisement