Page 97

15. [opdrachtnemer] Wat zijn de criteria geweest bij de keuze van de opdrachtgever voor uw bedrijf bij het laatst verkregen project? 0

Laagste prijs

0

Criteria ten aanzien van

0

Uitsluitingscriteria

beroepsbekwaamheid 0

Economische meest voordelige inschrijving (EMVI)

0

Financieel economische criteria

0

Plan van aanpak

0

Kwalitiet

0

Esthetische en functionele kenmerken

0

Anders, namelijk…

0

Levertijd

0

After sales service

0

0

Past performance

0

Technische criteria

BLOK B: STELLINGEN OPDRACHTNEMENDE PARTIJEN (naast de voorschrijvende en verwerkende partijen betreft dit ook de handel en fabrikanten)

Ik leg u een aantal stellingen voor: aan u de vraag om aan te geven in hoeverre u het ermee eens bent. U kunt antwoorden met zeer mee eens, mee eens, noch eens/noch oneens, mee oneens, zeer mee oneens. [De verwachtingsstellingen (gemarkeerd met een *) worden random gesteld waarbij per blok minimaal één verwachtingsstelling wordt voorgelegd]

B1 1. 2.

3.

Stellingen acquisitiefase t.b.v. opdrachtnemers(/leveranciers) Ik verwacht dat alle partijen die intekenen op een opdracht een eerlijke kans hebben op het krijgen van de opdracht* Bij intekening op het meest recente project dat we niet hebben gekregen, hadden wij een eerlijke kans op het krijgen van het project. Alle partijen die in hebben getekend op het laatst door ons afgeronde project hadden een eerlijke kans op het verkrijgen van dat project.

4.

Ik verwacht dat de criteria op basis waarvan een opdracht vergeven wordt helder zijn.*

5.

De criteria van het meest recente project dat we niet hebben gekregen, waren helder.

6.

De criteria op basis waarvan ik het laatst afgeronde project heb verkregen, waren helder.

7.

Wanneer ik offreer voor een project en het project niet krijg, verwacht ik een heldere toelichting.*

8.

Ik heb een heldere toelichting gekregen op het meest recente project dat we niet hebben gekregen.

9.

Ik verwacht bij het opstellen van de offerte met vragen terecht te kunnen bij de opdrachtgever.*

10.

11. 12.

Voor het laatst afgeronde project kon ik bij het opstellen van de offerte aan de opdrachtgever een toelichting vragen . (antwoord cat toevoegen: „was geen sprake van‟) ‟)

Vóór het tekenen van het contract verwacht ik dat de risico‟ s tussen opdrachtgever en –nemer eerlijk verdeeld zijn.* De risico‟ s van het laatst afgeronde project waren voor het tekenen van het contract tussen opdrachtgever- en nemer eerlijk verdeeld.

97

Rapportage Integriteit en Transparantie in de bouwsector  

1-meting van USP over Integriteit en Transparantie in de bouwsector

Rapportage Integriteit en Transparantie in de bouwsector  

1-meting van USP over Integriteit en Transparantie in de bouwsector

Advertisement