Page 86

de eigen organisatie er moeite mee om de informatie hierover te vertalen naar de eigen organisatie. Ook voor het thema transparantie toont het model een vergelijkbaar beeld.

De drempels tot verandering bij opdrachtnemers liggen volgens dit model dan ook met name bij de desinteresse die er is onder een aanzienlijk deel van de opdrachtnemers voor de thema‟s. Daarnaast blijkt de daadwerkelijke vertaalslag een lastige horde om te nemen voor de opdrachtnemers die wel het belang erkennen van de thema‟s. Opdrachtgevers hebben derhalve meer interesse in de thema‟s integriteit en transparantie. Echter voor het merendeel van de opdrachtgevers reikt de verandering niet verder dan het kennis nemen van de thema‟s en er het belang van inzien. Slechts iets meer dan een derde van de opdrachtgevers gaat een stap verder en verdiept zich in de actieprogramma‟s die er zijn om het integer en transparant handelen binnen de eigen organisatie te bevorderen. Dit is onder de opdrachtgevende partijen dan ook de grootste drempel in het veranderingsproces dat moet leiden tot een gedragsverandering binnen de organisatie.

5.4

Economische recessie

Voorafgaand aan het onderzoek was er bij alle partijen die erbij betrokken zijn, het besef dat de onderzoeksresultaten van de 1-meting zouden worden beïnvloed door de economische recessie die de afgelopen twee jaar zijn stempel op de sector heeft gedrukt. De 0-meting had immers plaatsgevonden in het eerste kwartaal van 2008 toen er nog sprake was van hoog-conjunctuur. Wat het effect precies zou zijn op het integer en transparant handelen van de diverse partijen in de bouwkolom en hoe groot dit effect precies zou zijn was vooraf moeilijk in te schatten. Het was wel zeker dat de organisaties die deel zouden nemen aan het kwantitatief onderzoek zich in andere omstandigheden zouden bevinden. Nochtans konden de gevolgen van de huidige marktsituatie in het onderzoek niet onderbelicht blijven.

Resultaten uit de 1-metingen bevestigen de invloed die de recessie heeft op de sector; slechts 23% van de opdrachtnemers en 17% van de opdrachtgevers ervaart geen gevolgen van de recessie. Om te bepalen wat de invloed is van de economische recessie op het onderzoek, is een hypothetische situatie geschetst met als uitgangspunt een vergelijkbare omzetontwikkeling in de huidige markt in vergelijking met ruim twee jaar geleden. Dit betekent dat het aantal bedrijven dat te kampen heeft met een omzetdaling in een gewogen steekproef gelijk is gesteld aan het aantal bedrijven met een omzetdaling ten tijde van de 0-meting.

Onder opdrachtnemers komt er een zeer eenduidig beeld naar voren. De recessie heeft onder opdrachtnemers een dempende uitwerking op de ervaringen met opdrachtgevende partijen en het vertrouwen dat men in deze partijen heeft; indien de recessie niet zou hebben plaatsgevonden, zou er in veel gevallen in plaats van een achteruitgang juist sprake zijn geweest van een verbetering ten opzichte van 2008.

86

Rapportage Integriteit en Transparantie in de bouwsector  

1-meting van USP over Integriteit en Transparantie in de bouwsector

Advertisement