Page 84

opdrachtnemers hun communicatie richting opdrachtgever tijdens de uitvoer van een project sterk verbeterd hebben.

5.2.5

Resumerend

Tijdens de 0-meting bleek in de acquisitiefase de eerlijke verdeling van risico‟s het grootste verbeterpunt. Een heldere communicatie tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is vereist om tot transparante afspraken over de verdeling van risico‟s te komen alvorens een project te starten. Deze communicatie tussen beide lijkt sterk te zijn verbeterd. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het resultaat bij opdrachtgevers, die duidelijk meer tevreden zijn over de inzichten die de offertes van de opdrachtnemers bieden. Doordat de offerte al meer duidelijkheid schept dan voorheen is de eerste stap in de goede richting gezet naar een eerlijke verdeling van de risico‟s. Dit resulteert ook in een sterke toename bij opdrachtgevers in de ervaring die zij hebben met een eerlijke verdeling van de risico‟s.

In de uitvoerende fase is de verwachting die men tijdens deze fase van elkaar heeft eigenlijk niet verandert. Wel is er een positieve ontwikkeling te zien in de ervaringen die de opdrachtgevers hebben met opdrachtnemers. Er wordt vaker een kick-off meeting gehouden en ook gedurende het project wordt er beter door de opdrachtnemers gecommuniceerd. Opdrachtnemers zijn minder tevreden met het tijdig informeren vanuit opdrachtgevers zijde bij zaken die het bedrijfsproces kunnen beïnvloeden. In de voorfase van dit onderzoek bleek al dat het over en weer informeren van elkaar essentieel is; vooral vanuit opdrachtgevers zijde is hierin verbetering wenselijk. Achtergrond is dat men zich bewust dient te zijn van de belangen van de ander; men veronderstelt doorgaans geen kwaadwillendheid bij de ander, maar is zich bewust van de complexiteit en de moeilijkheid van de ander om hier zonder ervaring een goede inschatting van te maken.

In de opleveringsfase zien we dat ter afronding en evaluatie van het project de partijen beduidend minder met elkaar om de tafel gaan dan verwacht/gewenst. Ruim één derde van alle uitgevoerde projecten wordt na afloop niet gezamenlijk geëvalueerd.

In vergelijking met de 0-meting kan in zijn algemeenheid geconcludeerd worden dat de verwachtingen en de ervaringen dichter bij elkaar zijn komen te liggen. Dit is doorgaans op de lange termijn een logisch gevolg van het feit dat verwachtingen worden gebaseerd op de ervaringen die men opdoet. Wel geldt evenals in de 0-meting nog steeds dat er in de bouw over en weer (tussen opdrachtgevers en -nemers) overwegend positieve ervaringen zijn. Of het nu gaat over opdrachtnemers of opdrachtgevers en of het nu in de acquisitie-, uitvoerende of opleveringsfase is, men heeft overwegend positieve ervaringen ten aanzien van het laatst afgeronde project. De verwachtingen naar de wederpartij liggen echter veelal nog hoger: enerzijds een positief teken dat er hoge verwachtingen gekoesterd worden, anderzijds aanleiding om te blijven verbeteren.

Zoals al eerder aangegeven zijn er ook een aantal negatieve ontwikkelingen geconstateerd. Zo zien we dat opdrachtnemers hun opdrachtgever op een aantal aspecten behoorlijk lager beoordelen dan 2 jaar geleden. Met

84

Rapportage Integriteit en Transparantie in de bouwsector  

1-meting van USP over Integriteit en Transparantie in de bouwsector

Advertisement