Page 83

sterk verbeterd gedurende de afgelopen twee jaar. Opvallend is dat opdrachtgevers een stijging zien in het aantal projectevaluaties dat wordt uitgevoerd. Volgens de opdrachtgevers wordt 62% van de projecten gezamenlijk met de opdrachtnemer geëvalueerd.

5.2.4

Algemeen vertrouwen en communicatie

Rond de thema‟s integriteit en transparantie zijn vertrouwen en communicatie de sleutelwoorden die door de verschillende fasen van het bouwproces heenlopen. Vanuit die wetenschap zijn, net als ten aanzien van de drie fasen, ook over aspecten die vertrouwen en communicatie in kaart brengen verwachtingen en ervaringen voorgelegd.

Aan beide partijen zijn de volgende aspecten voorgelegd: •

Vertrouwen dat wederpartij rekening houdt met belangen en risico‟s;

Vertrouwen voorziening alle relevante informatie;

Volledig vertrouwd worden van acquisitie tot en met oplevering;

Vertrouwen tijdens het project in opdrachtgever is gegroeid.

Opdrachtnemers Ten aanzien van het algemeen vertrouwen van opdrachtnemers in opdrachtgevers valt direct op dat de verwachting en ervaring op de meeste aspecten zeer positief is. Echter, toch ervaart 21% van de opdrachtnemers dat de opdrachtgever niet in voldoende mate rekening houdt met de belangen en risico‟s van de opdrachtnemer.

Ten opzichte van 2008 is het vertrouwen van de opdrachtnemers in de opdrachtgevers afgenomen. Specifiek geven minder opdrachtnemers aan dat de opdrachtgever rekening houdt met de belangen en risico‟s van de opdrachtnemer. Daarnaast geeft slechts tweederde aan dat het vertrouwen in de opdrachtgever gedurende het project is gegroeid terwijl dit in 2008 nog 79% was. De opdrachtnemers ervaren overigens wel dat men zelf meer vertrouwd wordt door de opdrachtnemer. Het verloop van de communicatie tussen beide is geen oorzaak van het teruggelopen vertrouwen. Evenals in 2008 is driekwart van de opdrachtnemers van mening dat de opdrachtgever hen heeft voorzien van alle relevante informatie. Het vertrouwen van de opdrachtgever in de opdrachtnemer is, volgens de opdrachtnemers, wel groter geworden. Maar liefst 89% van de opdrachtnemers geeft aan het volledige vertrouwen te hebben gehad van de opdrachtgever van de acquisitie tot en met de oplevering. Opdrachtgevers Ook bij de opdrachtgevers zijn de ervaringen en verwachtingen die men heeft met de opdrachtnemende partijen over het algemeen zeer positief. Er is onder opdrachtnemers zelfs sprake van een toename in het vertrouwen en ook is de communicatie vanuit de opdrachtnemers volgens de opdrachtgever verbeterd. Meest opvallend is dat nu 75% van de opdrachtgevers van mening is dat de opdrachtnemer hen heeft voorzien van alle relevante informatie terwijl dit tijdens de 0-meting nog maar 60% bedroeg. Hieruit kan geconcludeerd worden dat

83

Rapportage Integriteit en Transparantie in de bouwsector  

1-meting van USP over Integriteit en Transparantie in de bouwsector

Rapportage Integriteit en Transparantie in de bouwsector  

1-meting van USP over Integriteit en Transparantie in de bouwsector

Advertisement